WORLD METROLOGY

     สาสนผูอำานวยการสำานักงานชั่งตวงวัดระหวางประเทศ
               วันมาตรวิทยาโลก...
อัตราเร็วของแสง ซึงนิยามอันหลังนีเ้ ปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพก็เนืองดวยสมบัติ หรือ
         ่         ...
(CIPM-Mutual Recognition Arrangement) ในระหวางการประชุมทีกรุงปารีส แนนอนวา
                      ...
ของเราที่ไมใชนักวิทยาศาสตรผูตองการค�าอธิบายในภาษาธรรมดาๆ วาเราท�าสิ่ง         มาตรวิทยา
          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สาส์นผู้อำนวยการสำนักงานช่างตวงวัดระหว่างประเทศ วันมาตรวิทยาโลก 20 พฤษภาคม 2553

689 views
641 views

Published on

สาส์นผู้อำนวยการสำนักงานช่างตวงวัดระหว่างประเทศ วันมาตรวิทยาโลก 20 พฤษภาคม 2553

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สาส์นผู้อำนวยการสำนักงานช่างตวงวัดระหว่างประเทศ วันมาตรวิทยาโลก 20 พฤษภาคม 2553

 1. 1. WORLD METROLOGY สาสนผูอำานวยการสำานักงานชั่งตวงวัดระหวางประเทศ วันมาตรวิทยาโลก: 20 พฤษภาคม 2553 การวัดในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สะพานสูการสรางสรรคและนวัตกรรม ดร.สิวินีย สวัสดิ์อารี (ผูแปลและเรียบเรียง) สถาบันมาตรวิทยาแห‹งชาติ ความปีตประการหนึงของการเปนนักวิจยในสาขามาตรวิทยาคือการไดทางานอยูใน ิ ่ ั �  แนวหนาของการคนพบทางวิทยาศาสตร สิงทีพวกเราพยายาม (ท�า) อยูเ สมอ (ในงานของเรา) ่ ่ คือ การมองหาเหตุผลวาท�าไมธรรมชาติจงจ�ากัดความสามารถของเราในการท�าการวัด ึ หนึงๆ และจากนันก็ตงค�าถามวา ความจ�ากัดนันมาจากเหตุมลฐาน หรือเปนความจ�ากัด ่ ้ ั้ ้ ู ที่ตองการแนวคิดฉลาดๆ ใหมๆ เพื่อจะทะลวงผานไป ความทาทายทางปญญาเปน ความทาทายทีทรงพลังและสามารถชวยเปดเสนทางความรูของเราไปสูดนแดนใหมได ่   ิ สตีฟ ชู (Steve Chu) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานของรัฐบาลประธานาธิบดี  บารัค โอบามา ผูซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนนักมาตรวิทยาไดกลาวไวในวาระฉลองครบรอบ 125 ปีของสนธิสญญาเมตริก เมือปี พ.ศ. 2543 โดยไดหยิบยกเอาขอสังเกตทีมชอเสียง ั ่ ่ ี ื่ มากเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติการคนพบทางฟสิกสขึ้นมากลาว ความวา การวัดทีถกตองอยูทใี่ จกลางของฟสกส และจาก ู่  ิ ประสบการณของขาพเจา (ความรู) ฟสิกสเรื่องใหม เริ่มตนที่ทศนิยมหลักถัดไป (ของผลการวัด) ไมเปนที่นาแปลกใจเลยวามาตรวิทยาและวิทยาศาสตรนั้นผูกเชื่อมกัน ความสามารถในการวัดทีดขนยอมเปดทางใหวทยาศาสตรกาวไปสูโอกาสการคนพบใหมๆ ่ ี ึ้ ิ   เพียงแคลองนึกถึงการประดิษฐเลเซอร ซึงเปนความกาวหนาครังใหญของฟสกสและเปน ่ ้ ิ นวัตกรรมที่นาตื่นเตนของมาตรวิทยา การประดิษฐเลเซอรเปนผลส�าเร็จนี้ท�าใหมี ความเปนไปไดทจะวัดระยะทางหลายๆ กิโลเมตรดวยวิธการวัดทีใชหลักการแทรกสอด ี่ ี ่ (Interferometric) ที่มีความถูกตองสูง เชนเดียวกับที่เลเซอรท�าใหเรามีความสามารถที่ จะนิยามหนวยเมตรใหม เปนความบังเอิญที่นาสนใจยิ่ง เมื่อการเปลี่ยนนิยามของหนวยเมตรจาก การนิยามดวยแทงความยาวมาตรฐานตนแบบระหวางประเทศมาสูการนิยามดวยรังสี  จากตะเกียงคริปตอน (Krypton Lamp) เกิดขึ้นในปีเดียวกับที่บทความวิชาการโดย ศาสตราจารย แอนดริว เจ วอลลารด เมนแมน (Mainman) ซึ่งเปนบทความฉบับแรกที่รายงานผลการสังเกตพฤติกรรมของ ผูอานวยการส�านักงานชังตวงวัด � ่ เลเซอรไดรับการตีพิมพเผยแพรพอดี อยางไรก็ตามยังตองใชเวลาอีก 23 ปีกวาที่ ระหวางประเทศ การนิยามหนวยเมตร ดวยรังสีจากตะเกียงคริปตอนจะถูกแทนที่ดวยการนิยามจาก 4 Vol.12 No.57 July-August 2010
 2. 2. อัตราเร็วของแสง ซึงนิยามอันหลังนีเ้ ปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพก็เนืองดวยสมบัติ หรือ ่ ่  ความสามารถของเลเซอรเชนกัน   รายนามนักวิทยาศาสตรผไดรบรางวัลโนเบล โดยเฉพาะอยางยิงในสาขาฟสกส ู ั ่ ิ ผูซงไดเห็นผลงานการคนพบของตนถูกน�ามาประยุกตใชงานครั้งแรกๆ คือ สิ่งยืนยัน  ึ่ ความเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตรที่ยอดเยี่ยมและสรางสรรคกับมาตรวิทยาเปน อยางดี นอกจากนี้บางทานยังไดอุทิศชื่อของทานใหแกปรากฏการณที่เกี่ยวโยงกับ    มาตรวิทยา ตัวอยางเชน ฟริงกของรามเซย (Ramsay Fringes) ในนาฬกาอะตอม รอยตอโจเซฟสัน (Josephson Junctions) ในมาตรวิทยาทางไฟฟ้าและคาคงทีของฟอน ่   คลิทซิง (von Klitzing Constant) ในการวัดความตานทาน เปนตน เพื่อนรวมงานของ เราที่สถาบันมาตรวิทยาแหงสหรัฐอเมริกา (National Institute of Standards and Technology: NIST) นั้นโชคดีที่ไดมีเพื่อนรวมงานเปนผูไดรับรางวัลโนเบลถึง 3 คน SI Units ในชวงที่ผานมาไมนานนี้ ไดแก อีริก คอรเนลล (Eric Cornell) จอหน ฮอลล (John Hall) และบิลล ฟลลิปส (Bill Phillips) ความรูสกทาทายทางวิทยาศาสตรนนฝงลึกอยูในนักวิจยมาตรวิทยาอยางเรา ึ ั้  ั เสมอ ทานยังจ�าความตื่นเตนครั้งแรกเมื่อเห็นอะไรบางอยางที่พิเศษและสัมพันธ หรือ ตรงกั บ สิ่ ง ที่ ม องหาอยู  ไ ด ห รื อ ไม ? มั น คื อ ความรู  สึ ก อยากรู  อ ยากเห็ น ซึ่ ง ข า พเจ า เขาใจวาเปนความรูสึกรวมกันของนักวิจัยทั้งหลาย เมื่อธรรมชาติไดเปดเผยความลับ ใหเราไดเห็น และในทันทีทันใดนั้น เราก็สามารถสรางความกาวหนาที่รอดไมรอดมือ แล ว รุ ก ผ า นสิ่ ง ที่ กี ด ขวางเรามาตลอดเข า ไปได ความก า วหน า หรื อ ดิ น แดนแห ง ความรูใหมนี้จะกลายเปนสิ่งสามัญไปเมื่อเราเขาใจมันอยางถองแท หรือกระท�ามัน ไดอยางช�านาญ อยางก็ตาม ความรูสึกพึงพอใจที่พิเศษอีกอันหนึ่งที่เพิ่มเติมเขามา อันเนื่อง มาจากขอเท็จจริงที่วาโดยทั่วไปแลวกลุมงานที่เราท�าอยูมักจะถูกขับเคลื่อนดวยความ ตองการที่จะน�าไปใชงานตอ บางคนอยากจะไดการวัดปริมาณนั้นปริมาณนี้ที่ดีขึ้น บางคนอยากไดวิถีทางใหมที่จะเปดไปสูความเปนไปไดในการท�าการวัดที่สามารถ สอบกลับไปยังเอสไอไดในแขนงใหมๆ ของเคมีและเวชศาสตร ลักษณะที่วานี้อาจ ไมปรากฏชัดนักในแวดวงของเพื่อนนักวิชาการของเราที่ท�างานดานอื่น ตลอดเวลาทีผานมา มาตรวิทยาไดมงมองไปยังขันตอนการปฏิบตทเี่ ปนไปได ่ ุ ้ ั ิ ในความเปนจริงอันจ�าเปนตอการสราง “สะพานสูการสรางสรรคและนวัตกรรม (Bridge to Innovation)” วิทเวิท (Whitworth) วิศวกรชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญคนหนึ่งใน ยุควิกตอเรีย เคยกลาวไววา “ทานสามารถสรางสิ่งตางๆ ไดดีพอๆ กับที่ทาน สามารถท�าการวัดได” และจนถึงทุกวันนี้ เราก็คงยังเผชิญหนากับความทาทายในการ แกปญหาของการวัดเพื่อสรางผลิตภัณฑที่ดีกวา หรือเพื่อกระตุนการสรางนวัตกรรม การสรางและขายผลิตภัณฑไปทั่วโลกนั้นเปนการกระตุนการเติบโตทาง เศรษฐกิ จ โลก การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ช ว ยประเทศก� า ลั ง พั ฒ นาในการจั ด การ ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของพลเมือง ในเดือนตุลาคมปีที่แลว เราเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปี ของขอตกลงวาดวยการยอมรับรวมกันในมาตรฐาน การวัดแหงชาติและใบรับรองที่ออกโดยสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของแตละประเทศ 5 Vol.12 No.57 July-August 2010
 3. 3. (CIPM-Mutual Recognition Arrangement) ในระหวางการประชุมทีกรุงปารีส แนนอนวา ่ ในที่ประชุมเราไดหารือกันเรื่องความเกี่ยวโยงระหวางมาตรวิทยาระหวางประเทศกับ การค า และความท า ทายที่ ส� า คั ญ ๆ ทั้ ง หลายที่ โ ลกก� า ลั ง เผชิ ญ หน า อยู  อาทิ เ ช น การเปลียนแปลงสภาพภูมอากาศและสิงแวดลอม การใชพลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยี ่ ิ ่ ใหมๆ และการใชประโยชนจากเทคโนโลยีเหลานั้น สิ่งนี้ไดน�าขาพเจาไปสูขอสรุป ที่งายแตทวาจริงแท นั่นคืองานของพวกเราไดสนับสนุนและสรางรากฐานใหแกสังคม และการพาณิชยในแทบจะทุกดาน ในฐานะของนักมาตรวิทยาเรามีจุดขายที่ส�าคัญ ของการมีองคความรูในการท�าการวัดที่ถูกตอง (Accurate) และสามารถสอบกลับได (Traceable) และเราสามารถยกตัวอยางประโยชนมากมายของการวัดที่ถูกตองและ สามารถสอบกลับได เรามีรายการความส�าเร็จ-ความสัมฤทธิ์ผลที่นาเชื่อถือในสาขาฟสิกสและ วิศวกรรมและเราก�าลังพยายามสรางผลงานใหเปนที่ยอมรับในแขนงใหมๆ ของสาขา เคมีอนินทรีย เคมีอนทรีย วิทยาศาสตรชวภาพ สุขอนามัยและการวัดทางดานสิงแวดลอม ิ ี ่ และอืนๆ แตรายละเอียดมากกวานีคงจะปรากฏมากขึนในปีหนาเมือเราจะเฉลิมฉลอง ่ ้ ้ ่ ปีแหงเคมี (ของ) โลก (World Chemistry Year) ตัวอยางเชน เมื่อถึงวันนั้น เราคงจะ สามารถรอยเรียงเรื่องราวจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความทาทายของการ วัดทีเกียวกับการเปลียนแปลงสภาพภูมอากาศซึงส�านักงานชังตวงวัดระหวางประเทศ ่ ่ ่ ิ ่ ่ (International Bureau on Weights and Measures: BIPM) ก�าลังจะจัดขึ้นรวมกับ องคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorology Organisation) คาดวาหลายๆ ทาน คงจะไดเขารวมการประชุมนี้ที่จะจัดขึ้นในชวงกอนวันมาตรวิทยาโลกในปีหนา เนื่องจากความจ�าเปนที่จะตองมีการวัดที่ถูกตองนั้นครอบคลุมขอบเขตที่ กวางขวางมาก จากการวัดที่กระท�าเปนประจ�าในบริษัททั้งหลาย ทั้งที่สถานีบริการ น�้ามันและก๊าซ หรือที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ไปจนถึงการวัดที่ซับซอนยุงยากขึ้น ในหองปฏิบัตการมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ การศึกษาของเราจึงมีผลกระทบ ิ อยางกวางขวางตอผูคนหลากหลายกลุม อยางไรก็ตามความรับผิดชอบในแตละ ระดับ (ของการวัด) ลวนเปนเชนเดียวกัน นั่นคือ มีความจ�าเปนที่ตองระมัดระวังและ ใสใจในรายละเอียดและความเที่ยงตรง (Precise) ในทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับใด เราทุกคนอาจจะมีโอกาสไมเทากันในการไดรับรางวัลโนเบล แตเราทุกคนควรจะ สามารถภาคภูมใจและพึงพอใจในสวนรวมทีเ่ ราไดใหแกการสรางและการด�ารงอยูของ ิ  เครือขายการวัดที่ถูกตองและสามารถสอบกลับไดที่กวางขวางครอบคลุมไปทั่วโลก อันเปนที่พึ่งใหแกการพาณิชยและสังคมในปจจุบัน ขาพเจาปรารถนาทีจะคิดวาเราสามารถสรางความส�าเร็จและน�าความเขาใจ ่ ไปสูนกการเมืองซึงเปนผูใหงบประมาณแกงานของเราทีหองปฏิบตการระดับชาติ ไปสู  ั ่  ่  ั ิ เจานายของเราในบริษทผูใหการสนับสนุนทีจาเปนและยอมรับงานอันมีเอกลักษณของ ั  ่� เรา ไปสูผูออกกฎหมายและผูบังคับใชกฎหมายผูที่มักจะลืมความจ�าเปนที่จะตองมี การวัดเพื่อใหเกิดความเปนไปไดในการบังคับใชกฎหมาย หรือระเบียบ และไปสูเพื่อน 6 Vol.12 No.57 July-August 2010
 4. 4. ของเราที่ไมใชนักวิทยาศาสตรผูตองการค�าอธิบายในภาษาธรรมดาๆ วาเราท�าสิ่ง มาตรวิทยา การวัดในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใดใหแกสังคมบาง บางทีเราแตละคนควรจะตั้งเป้าหมายที่จะสรางความตระหนักและการ สนับสนุนตองานของเราในชวงปี พ.ศ. 2553 นี้ พวกเราไมใชนักการตลาดแนๆ แตเรา ก็นาจะสามารถโนมนาวใครตอใครไดดวยตัวอยางและเราก็นาจะสื่อสารกับโรงเรียน ในทองถิ่นดวยการไปพูดคุย ดวยการเขียนบทความขนาดสั้นส�าหรับหนังสือพิมพ หรือ เชิญชวนนักการเมืองทองถิ่นใหมาเยี่ยมหองปฏิบัติการของเรา สาสนของพวกเรา สามารถเขาถึงผูรับไดงายดายเพราะเรามีตัวอยางมากมายที่จะยกขึ้นมาเพื่อแสดงวา มาตรวิทยาที่ดียิ่งขึ้นนั้นชวยท�าใหสังคมมีการวัดที่ดียิ่งขึ้นไดอยางไร ตัวอยางเหลานี้ ไมจ�าเปนตองมาจากงานในสาขาเฉพาะของเรา ขาพเจาพบวาเปนเรื่องงายอยางนา ฉงนที่ จ ะแสดงประโยชน ข องงานของที่ พ วกเราท� า โดยชี้ ไ ปที่ ก ารวั ด ปริ ม าณรั ง สี (Dosimetry) จ�านวนนับลานครั้งที่กระท�ากับผูปวยโรคมะเร็งทั่วโลก ซึ่งความถูกตอง วันมาตรวิทยาโลก ของการวัดปริมาณรังสีเหลานีเปนผล (งาน) ของระบบมาตรวิทยาระดับชาติและระดับ ้ 20 พฤษภาคม 2553 นานาชาติ สาสนนีเ้ ขาใจไดงาย บางทีบทบาททีมาตรวิทยามีสวนสนับสนุนอยางแทจริง  ่  โปสเตอรวันมาตรวิทยาโลก ปี 2553 ตอวิทยาศาสตรและนวัตกรรมนันอาจจะคอยๆ เปนทีประจักษอยางชาๆ แตตองปรากฏ ้ ่  อยางแนนอน เราสามารถสรางแรงบันดาลใจใหแกเพื่อนตางวิชาชีพของเราไดโดย การน�าเอาความรูสึกตื่นเตนในงานไปถายทอดใหไดทราบกัน และเราสามารถกระ ตุนใหคอลัมนในหนังสือพิมพและวารสารที่อุทิศใหแกการอธิบายงานของเราตอสา ธารณชนมีความยาวเพิมขึน ท�าไมจึงมีเพียงนักบินอวกาศ นักวิทยาศาสตรดานอวกาศ ่ ้  และนักฟสกสทศกษาอนุภาคเทานันทีไดรบความสนใจจากสือมวลชนอยูเสมอ ในเมือ ิ ี่ ึ ้ ่ ั ่  ่ มาตรวิทยาก็มีเรื่องราวดีๆ ที่จะเลาสูกันฟงเชนกัน สาสนฉบับนี้เปนฉบับสุดทายจากขาพเจาในฐานะผูอ�านวยการส�านักงาน ชั่งตวงวัดระหวางประเทศ เนื่องจากขาพเจาจะเกษียณในปลายปีนี้ ในปี พ.ศ. 2548 ที่ขาพเจาไดริเริ่มจัดงานวันมาตรวิทยาโลกนั้น งานนี้เปนเพียงงานเล็กๆ ขาพเจา ไดแตแปลกใจในหนทางที่ทานทั้งหลายในโลกมาตรวิทยาไดมาเปนหนึ่งของงานนี้ ขาพเจาเห็นโปสเตอรวันมาตรวิทยาโลกในทุกๆ ที่และในภาษาตางๆ มากมายเกินกวา ที่ขาพเจารูจัก ขาพเจาไดรับฟงรายงานของการประชุมทั้งในระดับทองถิ่นและระดับ ชาติเพือเฉลิมฉลองวันมาตรวิทยาโลกและเพือจะไดดงความสนใจของบุคคลทังหลาย ่ ่ ึ ้ ที่เราปรารถนาที่จะโนมนาวใหเห็นถึงความส�าคัญของสิ่งที่เราท�าอยู ขาพเจาถือเปนสิทธิพิเศษและเปนเกียรติที่ไดเปนสวนหนึ่งของครอบครัว ใหญของมาตรวิทยาและขาพเจาขออวยพรใหทานทังหลายประสบความส�าเร็จในวิชา  ้ ชี พ ของท า น ขอให ท  า นทั้ ง หลายท� า งานต อ ไปเพื่ อ ผลั ก ดั น ให ค วามก า วของ วิทยาศาสตรขยายออกไปและเพือกระตุนใหเกิดนวัตกรรม ขาพเจาขอสงความขอบคุณ ่  และความปรารถนาดีทั้งปวงส�าหรับอนาคตมายังทานในโอกาสนี้ดวย ศาสตราจารย แอนดริว เจ วอลลารด ผูอ�านวยการส�านักงานชั่งตวงวัดระหวางประเทศ 7 Vol.12 No.57 July-August 2010

×