อีริคสัน 
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

อีริคสัน 

on

 • 3,512 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,512
Views on SlideShare
3,512
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

อีริคสัน  อีริคสัน  Presentation Transcript

 • อีร ิค   เอช.  อีร ิค สัน   03/10/12 1
 • ประวัต ิข องอีร ิค   เอช.  อีร ิคสัน  (Erik  H.  Erikson)  อีริคสัน  เกิดที่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต  ประเทศ เยอรมนี  ในปี  ค.ศ. 1902 ในวัยเด็กได้รับการสนับสนุนทางด้านการวาด ภาพต่อมาเขาได้ยึดอาชีพครูสอนศิลปะใน โรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเวียนนา  เขาได้ศึกษาแนวคิดของฟรอยด์  และเขียน บทความเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์ออกเผยแพร่  อีริคสัน  ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ  ของพัฒนาการของมนุษย์และการปรับตัวใน สังคม  โดยใช้ชื่อว่า  Chilhood and society03/10/12 2
 • อีร ิค สัน (Erikson) เป็นลูกศิษย์ของฟรอยด์ ได้สร้างทฤษฎีขึ้นในแนวทางความคิดของฟ รอยด์ ความสำาคัญทางด้านสังคม วัฒนธรรม และสิง ่ แวดล้อมด้านจิตใจ ความคิดของอีริคสันต่างกับฟรอยด์หลาย ประการ - เห็นความสำาคัญของ Ego มากกว่า Id - พัฒนาการของคนไม่ได้จบแค่วัยรุ่น แต่ต่อไป จนกระทั่งวาระสุดท้าย ของชีวิต คือ วัยชรา03/10/12 3
 • ขั้น ที่ 1 ความไว้ว างใจ – ความ ไม่ไ ว้ว างใจ (Trust vs Mistrust)เป็นรากฐานทีสำาคัญของพัฒนาการ ่ ในวัยต่อไปความไว้วางใจเป็นรากฐานสำาคัญของ การพัฒนาบุคลิกภาพ03/10/12 4
 • ขั้น ที่ 2 ความเป็น ตัว ของตัว เอง อย่า งอิส ระ – ความสงสัย ไม่แ น่ใ จ ตัว เอง (Autonomous vs Shame and Doubt)พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อแข็งแรง ขึ้นให้โอกาสเด็กพึ่งตนเอง มีอิสระใน การลองทำาสิ่งต่างๆ03/10/12 5
 • ขั้น ที่ 3 การเป็น ผู้ค ิด ริเ ริ่ม – การรู้ส ึก ผิด (Initiative vs Guilt)เป็นวัยที่เด็กมีความคิดริเริ่มอยากจะ ทำาอะไรด้วยตนเอง การเล่นสำาคัญมากสำาหรับวัยนีเพราะ ้ เด็กจะได้ทดลองทำาสิงต่างๆ จะสนุก ่ จากการสมมติของต่างๆ เป็นของจริง03/10/12 6
 • ขั้น ที่ 4 ความต้อ งการที่จ ะทำา กิจ กรรมอยู่เ สมอ – ความรู้ส ึก ด้อ ย (Industry vs Inferiority)Industryมีพัฒนาการด้านสติปญญาและทาง ั ด้านร่างกาย อยู่ในขั้นทีมีความ ่ ต้องการทีจะอะไรอยู่เสมอ ไม่เคยว่าง ่03/10/12 7
 • ขั้น ที่ 5 ความเป็น เอกลัก ษณ์ –ความสับ สนในบทบาท (EgoIdentity vs Role Confusion)จะรู้สึกตนเองว่า มีความเจริญเติบโตร่างกายเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว มี ่ การเปลียนแปลงทางเพศทังหญิงและ ่ ้ ชายเด็กวัยรุ่นจะมีความรู้สกในเรื่องเพศ ึ และบางคนเป็นกังวลต่อการ03/10/12 8
 • ขั้น ที่ 6 ความใกล้ช ิด ผูก พัน – ความอ้า งว้า งตัว คนเดีย ว (Intimacy vs Isolation)รู้จักตนเองว่ามีจุดมุ่งหมายในชีวิต อย่างไร เป็นวัยทีพร้อมทีจะมีความสัมพันธ์กับ ่ ่ เพื่อนต่างเพศในฐานะเพือนสนิทที่จะ ่ เสียสละให้กันและกัน03/10/12 9
 • ขั้น ที่ 7 การทำา ประโยชน์ใ ห้ก บ ั สัง คม– ความคิด ถึง แต่ต นเอง(Generativity vs Stagnation)วัยทีเป็นห่วงเพือนร่วมโลกโดยทัวไป ่ ่ ่ หรือเป็นห่วงเยาวชนรุ่นหลังสร้างประโยชน์ให้กับสังคม03/10/12 10
 • ขั้น ที่ 8 บูร ณาภาพ– ความสิ้น หวัง (Ego Integrity vs Despair)วัยนีเป็นระยะบันปลายของชีวิต ้ ้บุคลิกภาพของคนวัยนี้มกจะเป็นผล ั รวมของวัย 7 วัยทีผ่านมา ่03/10/12 11
 • แนวคิด ของอีร ิค สัน ที่ม ีอ ิท ธิพ ล ต่อ การศึก ษาระดับอนุบาล - เป็นวัยที่กล้ามเนื้อต่างๆ กำาลังพัฒนา - เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้สง ิ่ ต่างๆเร็วมากบทบาทครู ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ ทดลองทำาสิงต่างๆอย่าง ่ อิสระคอยช่วยเหลือแนะนำาอยูห่างๆ ่ กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม03/10/12 12
 • แนวคิดของอีริคสันที่มอิทธิพลต่อ ี การศึกษา(ต่อ)ระดับประถม - เด็กต้องการเป็นทียอมรับ ่ ของครูและเพื่อน - ต้องการความสำาเร็จจาก การทำางานสูง บทบาทของครู ควรสอนให้เด็กเกิด ความพึงพอใจกับการทำางานให้เสร็จ สมบูรณ์ โดยมีความตั้งใจและความขยัน ขันแข็ง ต้องระวังอย่าให้พัฒนาความรู้สก ึ03/10/12 13
 • แนวคิดของอีริคสันที่มอิทธิพลต่อ ี การศึกษา(ต่อ) ระดับมัธยม - ช่วงวัยรุ่น เป็นวัยที่กำาลัง แสวงหาเอกลักษณ์ของ ตนเอง - มีความเป็นตัวของตัวเอง / ไม่มี จุดยืนของตนเอง บทบาทของครู สิ่งที่จะต้องทำาคือ สัมพันธภาพระหว่างครู-นักเรียน ความเมตตา ความเข้าใจ และความสนใจในตัว03/10/12 เด็กอย่างจริงจัง พยายาม 14
 • อ้างอิง เอกสารประกอบการสอน – จิตวิทยาการเรียนการสอนและ การแนะแนวสำาหรับครู http://jif-du-ke.blogspot.com/2009/02/erikson.html http://www.kroobannok.com/105 http://cmruzone.blogspot.com/2011/01/erikson.html http://mail.ctc.ru.ac.th/a402/group5/project/theory/2.html 03/10/12 15
 • จัดทำาโดย นางสาวนาดียะ มูซอ รหัส 405404018 นางสาวซารีนา กาเจ รหัส 405404036 นางสาวซีตีพาตีเม๊าะ บาเหะ รหัส 40540405003/10/12 16