Závěrečný úkol KPI

231 views
177 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
231
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. 1. Argumentace Pro splnění svého úkolu jsem si vybrala již mnou a mými dvěma spolužáky zpracované téma – Živnostenské podnikání. Téma jsem si vybrala jednak proto, že jsem nad ním strávila poměrně hodně času tím, že jsem ho zpracovávala jako seminární práci, leccos jsem o něm již věděla z hodin předmětu Ekonomika organizací, kde jsem se s ním také poprvé seznámila do hloubky. Druhý důvod, proč jsem si toto téma vybrala, je ten, že rodinný známý je živnostník a leccos mi mohl objasnit a také mi poradil o věcech, které mi napomohly lépe uchopit dané téma. 2. Název práce - Živnostenské podnikání 3. Odborný text (4. znaky, 5. zásady) 1. Charakteristika podnikání Podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,se podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastnímjménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem podle tohoto zákona je: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu 1.1. Živnostenské podnikání Živnostenské oprávnění je oprávnění provozovat živnost. Vzniká právnickým osobám,již zapsaným do obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříkunezapisují a fyzickým osobám: a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení
  2. 2. b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese Podle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějšíchpředpisů, definujeme živnost jako soustavnou činnost provozovanou podnikatelemsamostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a zapodmínek stanovených živnostenským zákonem. „Za živnost se považuje jakákoliv podnikatelská činnost, pokud není zákonemzakázána nebo ze zákona vyloučena.“1 Podle § 3 odst. 1 Živností není: a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi e) provádění archeologických výzkumů Dále tento zákon vymezuje činnosti fyzických osob v rozsahu zvláštních zákonů, kterénejsou živností: například činnost lékařů, advokátů, auditorů, daňových poradců a dalších. 1.1.1. Podmínky provozování živnosti Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou: a) dosažení věku 18 let b) způsobilost k právním úkonům c) bezúhonnostZa bezúhonného se pro účely živnostenského zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocněodsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí1 SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xxv, 498 s. ISBN9788074003363.
  3. 3. svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže bylspáchán v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.Živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy mohou vyžadovat zvláštní podmínky provozováníživnosti, a to odbornou nebo jinou způsobilost. Tento zákon nám rovněž stanoví, překážkyprovozování živnosti. „Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejížmajetek byl prohlášen konkurs nebo osoba, u níž byl zamítnut insolvenční návrh.“2Živnost dělíme do dvou skupin: a) živnost ohlašovací, která při splnění stanovených podmínek smí být provozována na základně ohlášení. Ohlášení živnosti se provádí prostřednictvím formuláře „Ohlášení živnosti pro fyzickou osobu“ b) živnost koncesovaná, která smí být provozovaná na základě koncese. Fyzická osoba, která chce začít provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat živnostenský úřad o vydání koncese. Na rozdíl od ohlašovacích živností nerozhoduje o vydání koncesní listiny sám živnostenský úřad, ale žádost předává k posouzení věcně příslušnému státnímu orgánu (dle druhu živnosti). Vydání koncesní listiny trvá zpravidla dva měsíce, přičemž tato lhůta zahrnuje i lhůtu 30 dnů, v níž je věcně příslušný státní orgán povinen zaslat příslušnému 3 živnostenskému úřadu své stanovisko k žádosti. Koncesí se rozumí koncesní listina. Byl to doklad, kterým se prokazovalo oprávněník provozování koncesované živnosti. Od 1. července 2008 byla zákonem č. 130/2008 Sb.koncesní listina a živnostenský list jako doklady, kterými se prokazuje živnostenskéoprávnění, nahrazeny výpisem ze živnostenského rejstříku. 1.1.2. Živnostenský rejstřík Živnostenský rejstřík je částečně veřejný seznam všech podnikatelů podnikajících nazákladě živnostenského oprávnění, kteří provozují svou živnost v územním obvodu danéhoživnostenského úřadu.2 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českýchpodnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 427 s. ISBN 9788024733395.3 Jak založit živnost - podmínky pro založení živnosti. IPodnikatel [online]. 2011 [cit. 3. 11. 2012]. Dostupné z:http://www.ipodnikatel.cz/Zalozeni-zivnosti/jak-zalozit-zivnost-podminky-pro-zalozeni-zivnosti.html
  4. 4. U fyzických osob se do živnostenského rejstříku zapisuje: a) jméno a příjmení b) obchodní firma (jde-li o fyzickou osobu zapsanou do obchodního rejstříku) c) státní občanství d) bydliště, u zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v České republice, pokud byl povolen e) rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, f) místo podnikání6. Anotace a klíčová slova Anotace Text se zabývá problematikou živnostenského podnikání, co se teorie týče, neobsahuje tedy žádné poznatky z praxe. Práce nejdříve charakterizuje podnikání a samotného podnikatele. Dále se zabývá rozdělením živnostenského podnikání a následně bližší specifikací živnosti podle zákona, co se za živnost považuje a co nikoli. Zmíněné jsou i podmínky pro získání živnosti a rozdělení živností. Všechny informace vycházejí z odborné literatury, především ze zákona o živnostenském podnikání. Klíčová slova podnikání, zákon, živnostník, koncese, rejstřík7. Zdroje k textu, hodnocení • SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 427 s. ISBN 9788024733395 • BOHUTÍNSKÁ, Jana. Novela živnostenského zákona zbavuje podnikatele další administrativy. Podnikatel.cz [online]. 2011 [cit. 2012-12-15]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/novela-zivnostenskeho-zakona-mene- administrativy/
  5. 5. • Ohlášení živnosti - formuláře a správní poplatky. IPodnikatel [online]. 2011 [cit. 3. 11. 2012]. Dostupné z http://www.ipodnikatel.cz/Zalozeni-zivnosti/ohlaseni- zivnosti-formulare-a-spravni-poplatky.html • Hodnocení 1. - knihu napsali uznávaní autoři, odborníci z VŠE - jedná se o teoretické poznatky, které byly vhodné pro moji práci, která je pouze teoretická - vydání je z r. 2010, tudíž obsahuje stále aktuální informace - kniha byla vydána nakladatelstvím Grada Publishing a.s., což je nejvýznamnější tuzemské nakladatelství u nás - křtu knihy se zúčastnili osobnosti jako Zbyněk Frolík či Tomáš Březina • Hodnocení 2. - podnikatel.cz je uznávaná odborná webová stránka - na dotazy odpovídají skuteční odborníci - u každého článku je uveden autor, o němž si můžeme přečíst krátký medailonek, abychom si byli jisti, že článek nevytvořil neinformovaný čtenář - jedná se o relevantní zdroj informací, přispívat články mohou pouze redaktoři - zdroj nekopíruje informace z jiných webových stránek • Hodnocení 3. - ipodnikatel.cz je taktéž odborníky vytvořená webová stránka - na dotazy odpovídají zkušení podnikatelé - stránka obsahuje teoretické i praktické informace, na které je možné se poptat v iPoradně - odborníci na dotazy odpovídají do hodiny - stránka nabízí vzory smluv a další dokumenty, které nám ulehčí složité hledání těchto dokumentů na stránkách příslušných organizací8. Obrázek s vizualizací
  6. 6. 9. Dodržení antiplagiátorské techniky10. Publikace11. Odkazhttp://www.slideshare.net/nikolafilipova12/zveren-kol-15699184

×