Строителство Градът

2,398 views

Published on

Published in: Technology, Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

  1. 1. Брой 26 (710), 11 - 17 юли 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Като в балкански филм Лот 2 на „Тракия“ се превърна в нещо като еталон от системата SI. Той даде тон за це- ните и определи 2.2 млн. евро за километър като традиционна за българския пазар в пе- риод на криза. Той създаде почва за спора дъмпинг или из- пилена цена и подно- ви спора за най-ниска- та цена като критерий за избор. В резултат на дебатите от есента ще се прилага другата ме- тодика - икономически най-изгодната оферта. Той постави на из- питание мениджърския екип с недружелюбния към обединението из- пълнител договор за строителство. Той се прослави с Една година по-късно: пилчарник на трасето. „Трансперънси ин- тернешънъл“ приложи проучвателните си спо- Лот 2 на магистрала собности най-напред на него и така го прос- лави като най-прозрач- ния лот. БСП изпробва вър- ху него политическата „Тракия“ доктрина „пепел в ма- гистрала“ и го превър- на в част от шоу. Лот 2 на „Тракия“ стана най-проверява- ната и най-коментира- ната магистрална от- Изпълнител: Обединение „Магистрала Трейс“ сечка - като в балкан- ски филм за новата ис- с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД тория и психология на българите. стр. 4 стр. 827 Тримесечен анализ на Рекорди в офертите за строителство на лот 1 от 27 > „Уникредит“ за Централна магистрала „Струма” и Източна Европа: Това е предпоследният магистрален лот в България с критерий за избор най- ниската цена. Инвестициите ще тръгнат 9 771310 983000 нагоре стр. 12 Българска компания изгради третия по дължина тунел в Германия Главен изпълнител e консорциумът Ed. Zublin AG и Bickhardt Bau AG, а изпълнител на пробива и укрепването е българската компания „Адвал“ АД.
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 11 - 17 юли 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА БРАНШПарламентът узакони професионалните Браншдомоуправители, в блоковете ще си правят фондове Първа международна конференция за геотехническо и тунелно строителство GEOза ремонт Projects 2011 - през октомвриСпоред приетите на второ четене текстове в Закона за ет- От 12 до 14 октомвриажната собственост общото събрание може да приема ре- 2011 г. ще се проведешения за вземане на кредити за необходими или неотлож- първата международ-ни ремонти, както и за извършване на полезни разходи. Съ- на конференция за ге-бранието приема и решения за присъединяване към топлоп- отехническо и тунел-реносната и газоснабдителната мрежа или за прекратяване но строителство GEOна тези услуги. С промяната в закона се създава т.нар. длъж- Projects. Идеята е фо-ност щатен домоуправител, който ще получава възнаграж- румът да се превърнедение и не е задължително той да притежава жилище в съ- в ежегоден, професи-ответната кооперация. Не по-малко от един процент от ми- онален, със засиленонималната работна заплата трябва да е размерът на внос- международно при-ката във фонд „Ремонт и обновяване“, който общото съ- съствие. Конференци-брание на собствениците в жилищните сгради поддържат, ята е проект на Бъл-приеха депутатите. В действащия сега закон няма изисква- гарската асоциацияне колко да бъде вноската и кога да се набира от собствени- за геотехническо и ту-ците в сградата. Приетите промени предвиждат средства- нелно строителствота във фонда да се набират ежемесечно от собствениците в (БАГТС) и се иниции-размер, определен с решение на общото събрание на блока. ра по повод на първата годишнина на професионалната организация. Тематично конференция-Вноската трябва да бъде съобразно идеалните части на от- та ще бъде разделена в две направления - геотехническо и тунелно строителство.делните собственици в общите части на етажната собстве-ност, но да не е по-малко от един процент от минималнатаработна заплата. ОБЩИНИ „Италдизайн Джуджаро” дава Реставрират автентичния северен вход наСтара Загора е с актуализирана областна стратегия идеи за развитието на Казанлък Амфитеатъра в Пловдивза развитие Кметът на община Казанлък Стефан Да- На 5 юли об- мянов и арх. Гофредо Бадуини, мени- ластният упра- джър бизнес и развитие на „Джуджа- вител инж. Иван ро дизайн” и „Джуджаро архитектура”, Тотев и зам.-ми- обсъдиха възможностите за съвместна нистърът на кул- работа по стратегическото развитие на турата Тодор Казанлък и неговата дългосрочна визия. Чобанов дадо- Кметът Стефан Дамянов обяви, че пред- ха старт на ре- стои да бъде разработен интегриран монтно-рестав- план за градско развитие и възстановя- рационните дей- ване на града и като консултант иска да ности на Антич- привлече компанията „Италдизайн Джу- ния театър в джаро”, която е световен лидер в авто- Пловдив. Про- мобилния дизайн. Създателят на друже- ектът на стой-Областният съвет за развитие на област Стара Загора под ството Джорджето Джуджаро е един ност 190 052 лв.председателството на областния управител Йордан Нико- от най-известните автомобилни дизай- е спечелен отлов на заседание от 5 юли прие актуализирания документ на нери на ХХ век, а през 2002 г. името му областната ад-Областната стратегия за развитие на област Стара Загора е записано в автомобилната зала на сла- министрация по2011 - 2013 г., изготвен от Националния център за терито- вата.„Италдизайн Джуджаро” работи и програма „Кра-риално развитие. Тази актуализация е в духа на комплексни- в областта на архитектурата, като в мо- сива България”.те промени в контекста на регионалното планиране и разви- мента развива две направления - „Джу- В рамките натие. Тя отразява новите регламенти в Закона за регионално- джаро дизайн” и „Джуджаро архитек- три месеца ще бъде извършено цялостно разкри-то развитие и правилника за прилагането му; новата страте- тура”. Седалището на фирмата е в То- ване, реставриране и експониране на автентичниягия на ЕС – „Европа 2020”, и поетите национални ангажимен- рино. Според Бадуини Казанлък има из- северен вход на амфитеатъра с монтиране на худо-ти по прилагането й, промените в стратегическите планови ключителен потенциал – природа, исто- жествено осветление, както и частичен ремонт надокументи от по-високите нива и не на последно място очак- рия, културно наследство, чудесни усло- компрометираните части от сцената и изгражданеваната стабилизация и възстановяване след кризата, подчер- вия за развитие на туризъм и дългосро- на санитарни възли. Главен изпълнител е „Реставра-та Николов. ция” ЕАД. чен престой на туристите. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 11 - 17 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРАЕвропейската комисия одобри апликационните форми за Започва изпълнението на водния проект на Велико Търновожп проекта Пловдив - Бургас и втората фаза на метрото Рехабилитацията на водоснабдителната и канализационна- та инфраструктура на Велико Търново на стойност почти 44 милиона лева се очаква да започне в началото на август, след като на 8 юли беше подписан до- говорът за изпълне- ние на обекта с „Ев- рохидросистеми“Eвропейската комисия одобри апликационните форми на жп проек- АД, София, съобщита Пловдив - Бургас, чиято стойност по договор е над 162 млн. евро, общината. Строителният надзор се извършва от „Ню Дайрекшънс“ ООД. Проектът сеи втората фаза на метрото: от „Обеля“ до пътен възел „Надежда“ финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз по оперативна програма „Окол-и от „Младост 1“ до бул. „Цариградско шосе“, на стойност 250 млн. на среда 2007 – 2013 г.“ с 34 848 493 лв. Предвидена е работа по три участъка: „ул.евро. Общата стойност на двата проекта е приблизително 450 млн. „Магистрална“- „Качица“ – Южен пътен възел“, „Старо военно училище“, „Централнаевро, подкрепата от Кохезионния фонд е за 85% от нея. част“. „Планираме да изградим проекта в неговата цялост за 499 работни дни, като ще стартираме в началото на август 2011 г.“, коментира Иван Мирински, изпълнителен ди- ректор на „Еврохидросистеми“ АД. „Еврохидросистеми“ е дружество, специално създа-Правителството започва преговори със Световната банка дено за обществената поръчка, учредено от „Водстрой-98“, „Интегрирани пътни систе-за железниците ми“ и „ИПС инфраструктури“.Правителството поиска от Народното събрание да започне прегово- Рехабилитацията на Дунав мост I - по графикри с Международната банка за възстановяване и развитие за заемза устойчив железопътен сектор. Първият ще е за 80 млн. евро. Рехабилитацията на Дунав мост при Русе, ко-Предвижда се подкрепата на Световната банка за провеждане на ято започна преди десетина дни, върви в гра-реформи в железопътния сектор да е 3-годишна и да е в размер до фик, обектът се движи така, както е планиран.240 млн. евро. В момента се работи по конструкцията, каза министърът на регионалното развитие и бла-Пет жп отсечки стават национални обекти гоустройството Росен Плевнелиев. Той увери, че ще бъде спазен както срокът, така и бюдже-Министерският съвет обяви пет жп линии за обекти с национално тът, а асфалтът ще бъде положен на малко по-значение на заседанието си на 6 юли. Това са: Видин - София, София късен етап. Над 1.6 млн. лева са отделени от- Перник - Радомир, София - Пловдив, София - Драгоман и Радомир - държавния бюджет за рехабилитация на пътна-Кулата, както и интермодалният терминал в Пловдив. та настилка на моста. Ще бъде подменена из-Военното летище в Балчик става гражданско цяло хидроизолацията на съоръжението, за да се защити металната конструкция от вреднотоПравителството отне от Министерството на отбраната и предоста- въздействие на водата. Мостът не е ремонтиран от 1995 г. Срокът за изпълнение на реха-ви на Министерството на транспорта, информационните технологии билитацията е два месеца. Направена е специална организация на движението с възмож-и съобщенията летището в Балчик, за да бъде използвано за граж- ност за пренасочване на извън габаритни превозни средства към фериботни връзки. Вдански полети. Промяната в предназначението му ще позволи подо- следващите години предстои по-голям ремонт, от какъвто Дунав мост 1 се нуждае.бряване на авиоуслугите по българското Черноморие.ИНВЕСТИЦИИUniveg вижда необходимост от хладилни складове IKEA наема 130 служителиСпестявания до 20% от обичайните разходи за Подгряването за откриването на първия хи-складиране и транспорт изкушават големите тър- пермаркет IKEA в България се засилва, следговски вериги да прехвърлят на специализирани като компанията обяви, че ще наеме 130изпълнители доставките на стоката от производи- служители за обекта. Глобалният лидер втеля до магазините в пазар, в който цената пре- продажбите на обзавеждане трябва да от-дрешава избора на купувачите. Това важи с още крие магазина тази есен паралелно със за-по-голяма сила за пресните и замразени продукти, вършването на първия етап от разширени-при които запазването на качеството и осигуря- ето на околовръстното шосе. Собственостването на изискванията за безопасност на храни- на франчайз партньора му за Гърция, Ки-те налагат сериозни инвестиции в хладилни скла- пър и България - Fourlis, с разгъната застро-дове и превозни средства. Увеличаването на по- ена площ малко над 29 хил. кв.м, магазинъттреблението на замразени храни води до увелича- се цели в привличането на 1.6 милиона кли-ване на търсенето на складови площи, както и на услугите за управлението им в посока централизирана логистика, енти в първата си година работа. Инвести-казва Доминик Хамърс, управител на логистичния доставчик „Унивег България“, местно поделение на глобалната цията в него е 50 млн. евро. Строителство-Univeg. „Унивег“ увеличи логистичните си площи с 8000 кв. метра по-рано тази година в Елин Пелин. С инвестиция- то му даде ускорение на проекта за разви-та си на стойност 6.5 милиона евро компанията се разположи между основния пазар за веригите - София, и техни- тие на околовръстното шосе на София за-те снабдители в категории като мляко и млечни изделия, плодове и зеленчуци и месо. Хамърс смята, че с избора на едно с бъдещия „София саут ринг мол“ в съ-подизпълнител при температурно контролираната логистика се избягват големи инвестиции в хладилни складове. седство. www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 11 - 17 юли 2011 г.ТРЕНД Тримесечен анализ на „Уникредит“ за Централна и Източна Европа: Инвестициите ще тръгнат нагоре Очаква се забавяне на ръста на частното потребление Възстановяването на годината да се успокои вяването на капитало- България - ръст на БВП и роля на отделните компонентибългарската икономи- до около 4%. вите потоци. Единстве- Принос към реалния ръст на БВП, %ка набра скорост през Заради трудности- но Турция и Полша нетен износпоследното тримесе- те във възстановява- бързо се възстановиха фиксирани инвестициичие на 2010 г. за смет- нето в България и вло- за разлика от страните публично потреблениека на сериозния износ шените перспективи от ОНД и Балканите, частно потреблениеи нарасналите призна- пред световната ико- което значително въз- БВП, реален ръстци на възстановява- номика предвиждани- действа върху иконо-не на вътрешното тър- ята са икономическият миките им и позицио-сене. Брутното капита- растеж да загуби част нирането.лообразуване достигна от скоростта си през За Централна и Из-равни нива през 2010 г. следващите месеци, точна Европа два са ва-и се очаква да нараства но прогнозите за 2012 жните проблеми в мо-с 4.7% през тази годи- г. са за ускоряване на мента.на. След като се засили темпа на растеж на ре- Едната е възмож-през 2010/Q4, частното алния БВП до 3.3% от ността държавите отпотребление се очаква 2.8% през 2011 г., кое- ОНД и страните пода загуби малко инер- то в комбинация с по- програмите на Меж-ция по-късно през тази ниската инфлация ще дународния валутенгодина под влиянието улесни възстановява- фонд да се възполз- Ръст на БВП - Румънияна забавеното възстано- нето на домакинствата. ват от повишения по- нетни данъцивяване на трудовия па- По-доброто усво- ток на капитали в ре- публични услугизар и по-високата ин- яване на средствата гиона през последните финансови услугифлация, като по-висо- от Европейския съюз месеци. продажби на дребноките цени на храните и и евентуално трайно Втората е способнос- строителствона енергийните носите- разрешаване на кри- тта на потребителите индустрия селско стопанстволи заплашват крехко- зата с публичния дълг и централните банки в БВПто възстановяване. Сега на Гърция, която в мо- страните, вносители напо-високата инфлация мента ограничава ка- петрол в региона и цялне само се очаква да на- питаловите потоци свят, да понесат по-мали реалните доходи, към целия регион на следния ръст на ценитено и да изпрати много Балканите, ще са фак- на петрола и на храни-домакинства под лини- торите, които очаква- те в момент на слабостята на бедността, пред- ме да подкрепят увели- на трудовите пазари.вид факта, че средното чаването на инвести- Резултатът и в дветебългарско домакинство циите в икономиката отношения ще бъде ре-харчи половината от до- на България през 2012 шен както от световни-хода си за храна и елек- г., пише в доклада за те тенденции, така и от Ръст на БВП - Турциятричество. Централна и Източна решенията на местните Ниска инфлация и Европа. правителства.ускоряване на растежа По отношение на По данните от краяна БВП до 3.3% на го- публичните финан- на 2010 г. досега седишна база през 2012 г. си анализаторите на вижда, че всички ико-са част от очакванията „Уникредит“ отчитат номики с изключе-за България, посочени в положителна тенден- ние на Латвия показ-последния тримесечен ция. През първите че- ват добро развитие. Ру-анализ за икономиката тири месеца на 2011 г. мъния и Хърватия сана страните от Централ- бюджетът отчете де- единствените две ико-на и Източна Европа. фицит от 0.7% от БВП номики в региона, къ- Цялата 2012 г. ще в сравнение с над два дето ръстът на БВП на нетен износ промяна на запасипремине под знака на пъти по-голям недос- годишна база е бил от- инвестицииниска инфлация. Сред тиг през същия пери- рицателен. При сегаш- публично потреблениепричините за това ще од на 2010 г. (1.8% от ните резултати и данни частно потреблениебъде БВП). Това е отраже- очакванията са за ръст БВП ние на комбинация на БВП в региона откомбинацията от бав- от значителен ръст от около 4%.но възстановяване на 11% на годишна база в Инфлацията за мо- БЪЛГАРИЯ - МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДАННИ И ПРОГНОЗИвътрешното търсене и постъпленията от да- мента се сдържа навсе още сравнително нъци и 3.5% свиване разумни нива. По-ви- 2008 2009 2010 2011П 2012Пвисоката безработица. на разходната част. Оч- соките нива на петро- БВП, млрд. евро 35.4 34.9 36.0 39.1 41.9 Според анализа до акванията са България ла и на храните означа- Население, млн. 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5края на 2011 г. инфла- да редуцира бюджет- ват, че инфлационни- БВП на глава (евро) 4 658 4 618 4 783 5 208 5 610цията в България ще ния дефицит под 3% те равнища в региона РЕАЛНА ИКОНОМИКА, % РЪСТпродължи да е проблем от БВП през тази го- може би няма да бъдатвъпреки индикации- дина. достигнати. За момен- БВП 6.2 -5.5 0.2 2.6 3.3те за успокояване през та единствено Чехия Частно потребление 3.0 -7.6 -0.6 0.0 1.3втората половина на Най-после приток на и Турция са страните, Капиталови инвестиции 21.9 -17.6 -16.5 4.7 4.9годината. На годиш- капитали в региона които остават под за- Обществено потребление -1.5 -4.9 -5.0 -4.4 -0.3на база потребител- През първото три- ложените прагове. Ун- Износ 3.0 -11.2 16.2 7.9 5.8ските цени ще достиг- месечие всички държа- гария, Полша, Румъ- Внос 4.2 -21.0 4.5 5.3 3.8нат своя пик през юни ви от региона изоста- ния, Казахстан, Русияи юли, когато се очак- ваха от другите разви- и Сърбия са свидетели Средномесечна заплата, евро 279 311 331 357 380ва инфлацията да дос- ващи се пазари по от- на ръст над заложените Безработица, % 6.3 8.6 10.1 10.1 9.6тигне 6%, а до края на ношение на възстано- цифри. Източник: „Уникредит“
  5. 5. Строителство Градът, 11 - 17 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТРЕНД Според анализаторската група Euroconstruct: През 2011 г. приключва строителната криза Международните кредитни затруднения ще продължат да спъват сектора През последните че- лям е рискът за Източ-тири години строител- на Европа и за инфра- БВП на глава от населението по покупателна способност,ството в Европа не спи- структурния строите-раше да се влошава. лен сектор. Други запла- ЕС-27=100Тази тенденция на спад хи пред растежа са уве-се очаква да приключи личението на цените надо края на 2011 г., но за енергията и на общитевсяка страна и регион строителни разходи.резултатите ще са раз-лични. През 2011 г. Пол- Новото строителствоша регистрира най-ви- набира скоростсок растеж, въпреки че От всички строител-скандинавските стра- ни сектори най-голямни също отбелязват по- спад през пиковата 2007добрение. Във Фран- г. е регистриран в стро-ция и Германия ръстът ителството на жилищ-не е особено голям. Оче- ни сгради. През 2007 г.виден спад в строител- в Европа са построениния сектор се забелязва около 2.5 млн. жилищнив Испания, Ирландия и сгради, през 2011 г. бро-Португалия, докато във ят им спада до по-малкоВеликобритания и стра- от 1.5 млн. Все пак очак-ните от Южна и Източ- ванията са жилищнотона Европа той е по-ма- строителство да нараснелък. с малко под 5%. През последната го- Строителството надина брутната добаве- офис сгради премина-на стойност нарастваше ва много по-добре презс 2% в Европа. Като об- кризисния период. Об-надеждава компаниите щата му стойност нама-този прираст е резултат лява с около 13% меж-от увеличеното потре- ду 2007 г. и 2010 г., дока-бителско търсене и от то новото строителстворъста на износа, което поема по-силен удар ипредполага ръст на ин- спада с повече от 1/5.вестициите за следваща- Изграждането на офиста година. сгради изостава от ико- Добрите икономиче- номическите тенденцииски перспективи и ръс- и не се очаква да нарас-тът на работните места не до 2012 г. Строител- Източник: Евростатувеличават потреблени- ството на нови офисието на домакинствата, претърпява по-големи По-развитите държави с по-висок БВП на глава от населението имат по-малък потенциал за растеж кактонай-вече в скандинав- поражения от ренова- на икономиките, така и на строителствотоските страни и Централ- циите и това се забеляз-на и Източна Европа. ва най-вече в индустри- от държавата. До 2008- фика на бързото възста- г., малко по-бавно от кат до 2020 г. за да дос-Португалия и Ирландия алното строителство. 2009 г. строителният па- новяване - рязко спада- увеличението на БВП. тигнат по-високо рав-са единствените страни, Благодарение на взетите зар остава почти непро- не и рязко покачване, се В богатите западноев- нище от това за 2010 г.в които се предвижда от правителствата мер- менен, но през 2010 г. наблюдава във Финлан- ропейски държави стро- Икономическите про-спад на потреблението. ки ситуацията в общест- размерът на строител- дия, Швеция, Норвегия, ителството ще нараства блеми и увеличилият се Въпреки че иконо- вения сектор се подо- ството се сви с почти Германия и Полша. бавно (1.5% годишно) с брой дългове ще иматмическият ръст вероят- брява. 5%. Проблемите на ико- Много страни от фокус върху реновира- продължително влия-но ще остане стабилен, номиката действат като Централна Европа обаче нето и изграждането на ние върху региона. На-рискове винаги същест- Реновиране и инфра- спирачка за старта на стават свидетели на U- нови жилищни сгради. лице е и пренасищане навуват. През изминалата структурно строител- нови проекти и се пред- образна диаграма и пре- Изгледите са най-до- жилищни и бизнес сгра-година възстановител- ство полага, че броят им ще карват по-дълъг период бри за новите страни ди, което пречи на ново-ните мерки на правител- В момента цената на продължи да спада през на спад. членки от Централна и то строителство.ствата успяха донякъде сградната реновация в цялата 2011 г. Тъй като В някои държави Източна Европа, които Някои от основнитеда подобрят ситуация- Европа е 1.5 пъти по-го- европейското финанси- като Гърция U-образна- се опитват да достигнат фактори, които пречатта в строителния сектор, ляма от тази на новото ране става все по-мал- та диаграма се превръ- същия стандарт и къде- на строителния ръст,но нарастващите про- строителство. В по-бо- ко, а държавните инвес- ща в крива с дълготрай- то нуждата от строител- са застаряващото насе-блеми пред икономики- гатите държави строи- тиционни фондове пре- но понижение, чийто ство е най-голяма. Оч- ление, големият бройте създават напрежение телството ще продължи минават през труден пе- период на продължение аква се в бъдеще стро- сгради и тенденциятаи предразполагат към да се съсредоточава вър- риод, ръстът в Източ- не може да бъде опреде- ителният сектор там да хората да живеят сами.свиване на разходите и ху реновирането на съ- на Европа ще бъде по- лен в нестабилна иконо- нараства от 4.5% до 5% Ръстът на население-икономии. ществуващи сгради. Во- скромен. мическа ситуация. на година. то не е основен фактор Финансовото затя- дещ фактор е подобре- В резултат на финан- Предвижда се как- за Европа, но продъл-гане и инфлацията от- нието на енергийната совата криза през по- Значителна разлика в то строителният сектор, жаващата урбанизацияслабват покупателна- ефективност на сград- следните четири години перспективите за регио- така и БВП в сканди- налага ръста на строи-та способност на клиен- ния фонд с подкрепа на строителната дейност налните строителни па- навските страни да имат телството. Друг ключовтите. Затягането на фи- публични фондове. в Европа намаля с над зари до 2020 г. по-бързо темпо на рас- фактор са и повишава-нансовата политика за- В много от европей- 15% до равнището на Прогнозата е строи- теж от средното за кон- щите се изисквания заплашва да забави пуб- ските страни инфра- 1998 г. Процесът на въз- телството в Западна Ев- тинента. подобряване на енер-личните инвестиции и структурното строител- становяване е непосто- ропа е ръст с по-малко Южноевропейските гийната ефективност.строителството. Най-го- ство е добре насърчено янен. V-образната гра- от 2% годишно до 2020 държави трябва да изча- Николай ТОДОРОВ
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 11 - 17 юли 2011 г.ИНВЕСТИЦИИ От бюрото към поточната линия: Потопът от капитал към България стана поточе Докато чуждите инвестициите спаднаха с близо 80 на сто в последните две години, влизащите в България компании се преориентираха от създаването към експлоатацията на активи Концернът АББ ми- дещи в привличанетоналата седмица съоб- на инвеститори. Произ-щи, че е наел хилядния водството на енергия иси служител в България. доставката на енергия иВъпреки че съобщени- вода за бизнеса и дома-ето не направи повече кинствата са привлеклизаглавия по вестници- с 16 на сто повече капи-те от кампанията за на- тали в двете години добиране на работници първото тримесечие наза хипермаркета IKEA 2011 в сравнение с пре-(130), то е белег за про- дходния двегодишен пе-мяната в центъра на те- риод, докато компаниижестта на инвестиции- като американската AESте в последните две-три и швейцарската Alpiqгодини - от поглъщащи завършиха инвестициикапитал отрасли към на стойност около 350такива, в които трудът млн. евро във ветрое-играе по-голяма роля. нергийни паркове. В последните две го- Транспортът, скла-дини дяловете на недви- дирането и съобщени-жимите имоти, търго- ята са отчели почти 692вията и преработваща- млн. евро приток на ка-та промишленост в по- питал, при положениетока от преките чужди че отрасълът е бил наинвестиции са спадна- минус през цялата 2008ли най-драматично от г., сочат данни на Бъл-всички други сектори в гарската народна банка.сравнение с предходни- Комуналните услугите 24 месеца. При поло- и транспортът и съоб-жение че общият при- щенията са и единстве- Обработката на данни и обслужването на клиенти или корпоративни процеси от разстояние с цел спестяванеток в парично израже- ните два отрасъла, в ко- на разходи, повишаване на производителността на компаниите и разширяване на обсега от клиенти водят вние е намалял до едва ито инвестициите са се създадените работни места от преки чуждестранни инвестиции в Европа, сочи проучване на Ernst&Youngмалко над една пета (на увеличавали в този пе- Фотограф Георги Кожухароввсеки пет евро външни риод. И двете са свър-инвестиции 2007 - 2009 зани с изграждането на Трансформацията за-г. в следващите две го- инфраструктура, коя- сяга не само конкрет- Бизнес услугите и софтуерът са водещидини е вложено само по то да обслужва или да ни отрасли, а и подхо- в Европа Пмалко повече от едно), направи по-ефективна дът на инвеститорите. В близко бъдеще е по-ве- роучване на Ernst&Young от май показа, че бизнес услугите и со- фтуерното развитие и производство са били водещите отрасли, в И роятно да видим повече ма признаци, че спадът до мо- сливания и придобива- които са правени нови преки чуждестранни инвестиции в Европа мента в комбинация с желание- ния, отколкото проекти през 2010 г. Те са съставлявали една четвърт от общия брой проекти. на зелено като този на Като подотрасъл на бизнес услугите проектите за централизирането на то на международните компании да АББ, завършен 2009 г. и административни дейности на международните корпорации в едно мес- преориентират бизнеса си може да дал работа на 500 души тоположение с цел по-голяма производителност и намаляване на раз- оттогава. донесе повече капитал в България „От началото на година- ходите са се удвоили като брой и са донесли 54% повече работни мес- тази и следващата година та забелязваме съживя- та. Новооткритите работни места вследствие на 379 преки чужди инвес- ване. За добро или за тиции в софтуерната индустрия в Европа са били 5982 и са нараснали лошо това основно в със 7%.преразпределението е експлоатацията на дъл- момента са инвестици- пазара в следкризисния преди заради високите Юлиян Михов, главеннаправило комунални- готрайните активи, съз- онни фондове, които период или да придоби- цени не са успявали да мениджър на „Ърнст ите услуги и транспор- дадени в последните го- откриват добри въз- ят активи или инвести- покоряват”, каза пред Янг България”, следта и комуникациите во- дини. можности да влязат на ционни цели, които „Строителство Градът” участието си в конфе- Поток на чужди инвестиции - дялове Преки чужди инвестиции в България Поток чужди инвестиции по отрасъл, по отрасли по тримесечия 2009 - 2010 г. Нетни инвестиции, в млн. евро. Периодът е от второто100% 3000 тримесечие (Q2) на 2007 до Q1 2009 и от Q2 2009 до Q1 2011 г. 800 2500 60080% 2000 1500 400 Транспорт, 1000 20060% складиране и 500 0 съобщения 0 Комунални услуги Здраве Търговия Имоти, бизнес услуги Други Промишленост Образование Селско стопанство Строителство Некласифицирани Добивна промишленост Рибно стопанство Финанси Хотели и ресторанти Транспорт и съобщения40% Производство -500 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 201120% и снабдяване с енергия, вода 0% Q2 2007-Q12009 Q2 2009-Q1 2011 Поток ПЧИ в млн. евро. Данните за 2010-2011 г. са-20% предварителни Източник: БНБ
  7. 7. Строителство Градът, 11 - 17 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ИНВЕСТИЦИИ Бизнесът продължава да мигрира към новите офиси До договори се стига по-лесно, откакто цените паднаха, а наемателите се окопитиха от кризата Мигрирането на ния) в „Полиграфия ...в синхронкомпаниите към нови офис център”. Преди Хубавата новина е, чеофис сгради, които мо- два месеца стана ясно активност се забеляз-гат да предложат не- и че Ubisoft, произво- ва и от двете страни -символично подобре- дител на компютърни наемодателите са сви-ние на условията на игри, заема още 1400 ли още повече цените,символично изглеждащ кв.м в същата сграда. а на пазара излиза по-наем, продължава и ос- Intersnack отиде в „Сер- широк кръг наемате-вен това е основна зад- дика център”, а телеви- ли, които допреди товавижваща сила за ръст зионната Fox Channels са стояли по апартамен-в броя на сделките, ка- и Max Telecom са нови- ти или в стари сгради.заха ит консултант- те попълнения в списъ- Славчев каза, че сред-ската фирма Colliers ка наематели в „Мега- ният месечен ефекти-International миналата парк”, друг офис блок вен наем (с отчитане наседмица. на „Цариградско шосе”, отстъпките) извън цен- Преместването на според интернет стра- търа е слязъл до малкоиндийския достав- ницата му. под 10 евро на кв.м.чик на бизнес услуги Но докато над еднаSutherland в офис бло- Движение... четвърт от площи-ка „Сердика” над мола Всички тези сделки Sutherland, индийската аутсорсинг фирма, договори 2000 кв.м в офисите в ком- те в София стоят праз-„Сердика център” беше са доказателствата, че плекса „Сердика център“, най-голямата сделка до момента в тази сграда ни, тази тенденция непоредното от поредица пътят за повечето соб- Фотограф Мария Съботинова е нищо повече от на-потвърждения на тази ственици е завземането тон Славчев, мени- 50% спрямо 2009 до 105 ло, което не е мръдна- мек за възстановяване,тенденция в последните на дял от конкуренци- джър „Офис площи” в хил. кв.м по данни на ло значително по думи- обезкуражаващ пред-шест месеца. Очаква се ята, а не растеж на ра- Colliers. MBL|CBRE от началото те на Славчев в следва- приемачите, въпреки„Ърнст и Янг България” ботните места. „(Паза- 2010 беше година- на тази година. щата половин година, че Антон Славчев каз-да се изнесе от „Бизнес рът) продължава да се та, в която брокерите В началото на годи- докато част от сградите ва: „Със сигурност имапарк София”, за да ста- движи от премествани- можаха да си отдъхнат ната свободни стоя- са привлекли наематели място за нишови про-не съсед на GfK и Forton ята”, каза пред „Стро- благодарение на ръст ха над 330 хил. кв.м по за сметка на новозавър- екти.”(още две премества- ителство Градът” Ан- в нетното усвояване с данни на Colliers - чис- шените офис площи. Деян ТОДОРОВ ренция за насърчаване да увеличат възвраща- съвпада с един от при-на търговските отноше- емостта си - било чрез оритетите в правител-ния между Съединените намаляване на разходи ствената стратегия. Безщати и България в на- или чрез нови пазари. широка производственачалото на юни. Нормално е след кри- база и голямо потребле- Ще бъде малко да се за те да започнат да се ние България няма как-каже, че новите капита- оглеждат по-активно”, во повече да предложили са недостатъчно да каза Борислав Стефа- от другите страни в ре-заместят спада в отра- нов, изпълнителен ди- гиона. Но решениятасли като банки и застра- ректор на Българската за преместване на про-ховане, строителство- агенция за инвестиции, изводство, организира-то на търговски центро- пред „Строителство Гра- не на доставките презве и офис сгради. В не- дът”. определено географскодвижими имоти напри- „Поне около 60 фир- местоположение или из-мер са се влели близо4.4 млрд. евро от второ-то тримесечие на 2007до първото на 2009 г., спочти една трета пове-че, отколкото вложени-те в цялата икономика в В недвижими имоти например са се влели близо 4.4 млрд. евро от второто тримесечие на 2007 до пър-следващите две години. вото на 2009 г., с почти една трета по-Преките инвестиции вече, отколкото вложените в цялатав България намаляхаот върховите 29.4% от икономика в следващите две годинибрутния вътрешен про-дукт през 2007 г. до 4.5 ми се свързаха с нас насяне на нематериаленна сто през 2010 г. само за първите три ме- бизнес процес са в пря- И все пак има при- сеца на тази година, ко- ка зависимост от нали-знаци, че спадът до мо- ето е доста повече от съ- чието на ефективна ло-мента в комбинация с щия период на мина- гистика и комуникации.желанието на междуна- лата”, добави той. Сте- „Това е сфера, която еродните компании да фанов каза, че фирми- свързана с всички оста-преориентират бизне- те, които се интересуват нали. Много от произ-са си може да донесе по- от аутсорсинг, или из- водствените фирми, ко-вече капитал в Бълга- вършването на бизнес ито идват тук, призна-рия тази и следващата процеси за трета орга- ват, че енергията и ра-година. низация, са „доста голя- ботната ръка са по-ев- „В целия свят има ви- ма група”. тини и са налични, нодимо засилване на ин- Случайно или не, но ако отнема два пъти по-тереса към чуждестран- отрасълът, статистиче- вече време да се стигнените инвестиции, което ски привлякъл най-го- до Германия например,е нормално. За фирми- леми инвестиции в по- може да се откажат”,те в развитите държави следните две години - казва Стефанов.инвестициите са начин транспорт и съобщения, Деян ТОДОРОВ

×