• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Строителство Градът
 

Строителство Градът

on

 • 1,937 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,937
Views on SlideShare
1,937
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Строителство Градът Строителство Градът Document Transcript

  • Брой 26 (709), 4 - 10 юли 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Градските дневни България има нужда от нови Забравените инвестиции В България на мода са големите неща: преди ня- колко години всяка нова офис сграда трябваше да и по-добри обществени бъде най-висока, днес все- ки следващ мол е най-го- пространства лям... ако не на Балкани- те, поне в България. Това е стара традиция: Нацио- налният дворец на култу- рата носи славата на най- големия изложбен център на Балканите. И не само българска: румънският парламент е най-голямата сграда в Европа. За българите това може и да са поводи за гордост, но не и за радост. В годи- ните на строителния бум ударението беше върху сградите, а предприема- чите се оплакваха от ин- фраструктурата. В тези, които последваха, уда- рението беше поставено върху инфраструктурата, от което никой не се оп- лаква. Миналата седмица две събития, водени от орга- низации на архитекти и урбанисти, напомниха, че главният приоритет на градовете не е нито транс- портът, нито големина- та на сградите, а качество- то на живот. И сградите, и транспортът трябва да служат на тази цел, също както и пространствата, които остават между тях, свързват ги и стават мяс- то за изява и общуване на жителите и гостите на града. Ако искат да се раз- виват, българските гра- дове трябва да мислят не само за бизнес, а и за жиз- Фотограф Мария Съботинова нената среда. Този брой е посветен на това.26 стр. 4 26 > Държавните дългове заплашват възстановяването на еврозоната 9 771310 983000 В България прогнозата за растеж на БВП е добра поради догонващия потенциал на българската икономика стр. 6 Повече инвестиции в железници, по-добри проекти
  • 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ИНФРАСТРУКТУРАСтроителството на жп участъка Септември - Европейската комисия удължава финансирането за Дунав мост 2Пловдив ще започне с държавно Проектът за Дунав мост 2 ще получифинансиране официално удължаване на финансовия меморандум от Европейската комисияПравителството разреши управляващият орган на до седмици, стана ясно на заседание-оперативна програма „Транспорт“ в Министерство- то на Комитета за наблюдение на ИСПАто на транспорта, информационните технологии и на 28 и 29 юни. Искането за удължаванесъобщенията да подпише договор за предоставя- на финансовия меморандум е изпратеноне на безвъзмездна финансова помощ на НК „Желе- от България и Румъния. Положителнотозопътна инфраструктура“. Средствата до 200 млн. решение на комисията ще позволи мос-лв. са за модернизация на жп участъка Септември тът да бъде завършен с европейско фи-- Пловдив, част от трансевропейската железопътна нансиране въпреки огромното забавяне.мрежа, с три отделни договора: Септември - Пазар- Очаква се крайният срок в края на 2010джик, Пазарджик - Стамболийски и Стамболийски - г. да бъде удължен с още две години.Пловдив. Предстои извършване на оценки на опера- Към днешна дата са изпълнени 63% оттивната съвместимост, на съответствието и строите- строително-монтажните работи. Разпла-лен надзор за проекта. Ще бъдат проектирани и из- тените средства са 85 млн. евро. По до-градени системи за сигнализация, надлези, археоло- говора за прилежащата инфраструктура са изпълнени 57% от строителните дейности, разплатените сред-гически проучвания и опазване паметниците на кул- ства надхвърлят 38 млн. евро. Основният проблем с осигуряването на необходимите количества материалтурата. Одобрение за проекта от Европейската ко- за насипи е разрешен. Официалното разрешение на концесията за добив на строителни материали е да-мисия се очаква към края на 2011 г. дено с решение на Министерския съвет, изкопните работи започнаха на 24 юни Стартира подготовката за Работи се по три проекта за кръстовища на две нива вПодготвя се нова национална стратегия за концесиониране на жп линията Софиярегионално развитие Септември - ДобринищеЛошата транспортна инфраструктура, недобрата Министерството на транспортаВиК инфраструктура, безработицата и демографски- представи намерения за започванете проблеми са изведени като основни за шестте ра- на подготвителни действия по пре-йона за планиране. Това сочи анализ на обобщени- доставяне на концесия на жп лини-те резултати от проведено анкетно проучване сред ята Септември - Добринище. Основ-членовете на регионалните съвети за развитие във ната цел на концесионирането е съз-връзка с изработването на новата национална стра- даване на предпоставки за развитиетегия за регионално развитие. Анализът имаше за на железопътния транспорт чрез мо-цел да събере информация за основните проблеми дернизация на инфраструктурата,на районите от ниво 2 в България и да очертае при- техническите съоръжения и оборуд-оритетите за развитието им през следващия програ- ване. Решението има за цел да пови- Столичната община работи по три проекта за кръстовища на двемен период 2014 - 2020 г. Анкетирани са 163-ма чле- ши качеството на услугите в гари- нива, съобщиха от Центъра за градска мобилност на регионална-нове на регионалните съвети за развитие на 6-те ра- те и превозваните пътници чрез ат- та конференция за политиките по управление на мобилността, ко-йона за планиране - областни управители, предста- ракционни пътувания. Линията Сеп- ято се проведе по проекта Pimms transfer. В момента се работи повители на централната власт, общини, работодател- тември - Добринище е единствена- кръстовищата на две нива между бул. „Пейо Яворов“ и бул. „Драгански, синдикални организации и НПО. 57.4% от ан- та функционираща 760-милиметро- Цанков“, между ул. „Иван Гешов“ и ул. „Св. Георги Софийски“, вечекетираните са посочили лошата транспортна инфра- ва жп линия (теснолинейка) в Бълга- е обявена процедурата по отчуждаване на земите за кръстовище-структура като основен проблем, следвана от недоб- рия. Тя е с дължина 106 км, по нея се то на бул. „Андрей Ляпчев“ и „Андрей Сахаров“. За миналата годинарата ВиК инфраструктура - 35.3%, безработицата - намира най-високата гара на Балкан- в столицата са извършени 445 млн. пътувания в градския транспорт.30.1%, и демографските проблеми, включващи зас- ския полуостров - гара Аврамово, на Ежедневно в пиковите часове се движат 834 превозни средства. Об-таряване на населението, обезлюдяване, миграция 1267 метра надморска височина. щата дължина на велосипедните алеи в момента е 26 километра– 19.9%. Сред приоритетните отрасли за развитие-то на шестте района за планиране са изведени тури- ЗАКОНОДАТЕЛСТВОзмът (най-вече културно-исторически), селското сто- Българската асоциация за изолации в строителството организира обучение по Наредба 2панство и индустрията. Резултатите от анкетнотопроучване бяха оповестени в рамките на осмото ре- Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) с подкрепата на КСБ – областно представи-довно заседание на Регионалния съвет за развитие телство - София, организира на 22 юли 2011 г. семинар-обучение „Наредба за №2 на МРРБ за проектиране,(РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионал- изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“ния координационен комитет към него (РКК), което в УАСГ, ет. 3, Заседателна зала на Строителния факултет. Лектори на обучението, участвали в разработва-се проведе през изминалата седмица в Областна ад- нето на наредбата, са проф. д-р инж. Димитър Назърски, доц. д-р инж. Богомил Петров, инж. Йордан Нико-министрация – Силистра. лов, инж. Кирил Маслев, инж. Цветан Германов. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  • Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ОБЩИНИ ТРЕНДДетска градина за 12 групи отвори врати в Ремонтираната Морска градина в Бургас бе открита официално През 2012 г.софийския район „Илинден“ Кметът на Бургас Димитър инфлацията вКметът на Со- Николов и ръководителят България ще е ниска,фия Йордан- на отдела за България в Глав- а темпът на растежка Фандъко- на дирекция „Регионална по- на БВП ще се ускорива откри ново- литика“ на Европейската ко-построената мисия Карстен Расмусен от- Ниска инфлация и уско-сграда на ОДЗ криха официално обновената ряване на темпа на рас-№52 „Илин- Морска градина. Те наруши- теж на брутния вътре-денче“. В сгра- ха протокола и нагазиха боси шен продукт до 3.3% надата, постро- във водното огледало до Сте- годишна база през 2012ена за 20 ме- ната на приказките, за да по- г. са част от очаквания-сеца, има физкултурен салон и кухненски блок. Разгъна- кажат, че новите съоръжения са направени, за да служат на хората и да им та за България, посоченитата площ е 2090 кв.м, дворът на градината е 8000 кв.м. осигурят пълноценен отдих. Благоустрояването на Приморския парк и въз- в последния тримесеченИзградена е и нова улица със съпътстващата инженерна становяването на Стената на приказките с прилежащото водно огледало е анализ за икономикатаинфраструктура, топлозахранването е с газ. част от проекта „Благоустрояване на обществено значими пространства в на страните от Централ- подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската на и Източна Европа, среда в община Бургас“, финансиран по оперативна програма „Регионално подготвен от анализа-Попово ще реализира европроект за развитие“. Общата му стойност е 10 млн. лв. торския екип на „Уникре-реставрация на крепостта Ковачевско кале дит“. Икономистите смя- Община Смолян ще развива туристически проект в тат, че 2012 г. ще преми- Момчиловата крепост не под знака на ниска ин- флация, като сред при- Министерският съвет предостави безвъзмездно на Смолян управление- чините за това ще бъде то на Момчиловата крепост. Археологическият обект край селата Градът и комбинацията от бавно Подвис до момента е управляван от Министерството на културата. Стопа- възстановяване на въ- нисвайки крепостта, общината има възможност да кандидатства за евро- трешното търсене и все пейско финансиране с проекта „Момчилова крепост - митовете оживяват“ още сравнително висока- по „Регионално развитие“. Предвиждат се реставрация, консервация и со- та безработица. Според циализация на обекта, подобряване на достъпа до нея и създаване на ат- анализа обаче до края ракция за превръщането й в туристическа дестинация. на 2011 г. инфлацията в България ще продължи „ЕВН България“ откри модерен Клиентски енергоцентър във да е проблем въпреки индикациите за успокоя- Велинград ване през втората поло-На 16 юни в Държавен фонд „Земеделие“ кметът на об- вина на годината. На го-щина Попово Людмил Веселинов подписа договора по дишна база потребител-проект от мярка 313 от Програмата за развитието на ските цени ще достиг-селските райони „Насърчаване на туристическите дей- нат своя пик през юниности“. Проектът на стойност над 3.9 млн. лв. цели пре- и юли, когато се очаквавръщането на късноримската крепост и град Ковачев- инфлацията да достигнеско кале в атрактивен за туристите обект. Предвидена е 6%, а до края на година-консервация, реконсервация и частична реставрация на та да се успокои до око-разкритите части от крепостта. Ще се изградят два пар- ло 4%, се посочва в ана-кинга и посетителски център. Предстои да се изгради и лиза на „Уникредит“. За-т.нар. комплекс „Археополис“, който ще включва експо- ради трудностите в про-зиция на открито, атракцион, подпомагащ познавател- цеса на възстановяванения туризъм, антична сцена с места за 250 зрители и др. Над 350 000 лв. е вложила „ЕВН България“ в енергоефективна рекон- в България и влошени-Ще бъдат изградени две ателиета с пещи за производ- струкция на Клиентски енергоцентър (КЕЦ), Велинград. Сградата е обно- те перспективи пред све-ство и изпичане на керамика. Допълнително ще се обо- вена за 3 месеца. Главен изпълнител е „Енемона“ АД, проектът е на „Ар- товната икономика сесобят зона за пикник с барбекю, обзорни площадки за конт-А“ с водещ архитект Илко Николов. По време на преустройството очаква икономическиятвизуален и виртуален контакт на посетителите с кре- са поставени топлоизолация, алуминиева дограма, нова климатична ин- растеж да загуби част отпостта, водни огледала, антична чешма, пешеходни и сталация, вентилационна и отоплителна инсталация, слънчеви колектори скоростта си през след-експозиционни алеи, детска площадка и др. за топла вода, изцяло е подменена електроинсталацията. ващите месеци.ИМОТИ ИНВЕСТИЦИИОбновена е търговската зона на хотел „Радисън блу“ Сделката за продажбата на ТЕЦ „Марица-изток 3“ е фактХотел „Радисън блу“ в София скоро ще бъде с изцяло обновена търгов- На 28 юни бе финализирана сделката за придобиването на ТЕЦ „Марица-изток 3“. Ку-ска зона, съобщават от Colliers International – компанията, която отда- пувач е американската енергийна компания „Контур глобал“ (Contour Global), която раз-ва площите под наем. Новите попълнения са с обща площ от 1100 кв.м вива, придобива и оперира електрически и топлоцентрали. Сделката, консултирана оти включват магазини за модни аксесоари, аптека и разширение на на- „Райфайзен инвестмънт АГ“ (РИАГ) в партньорство с „Лазард“, е най-голямата по слива-стоящото казино. Нощното заведение Tequila отново ще отвори вра- ния и придобивания в България за 2011 година. Това е и най-голямата сделка в секторати в хотела. „Радвам се, че екипът на Colliers осигури разнообразни и на българската енергетика изобщо и най-голямата в енергийния сектор за Централнапрестижни наематели, които да отговарят на представата на „Радисън и Източна Европа за 2011 г. „Контур глобал“ придоби 73% от „Енел Марица-изток 3“ иблу“ за търговска зона на петзвезден хотел във всяка една европейска 73% от „Енел оперейшънс България“ АД, като капиталовият дял се оценява на 230 млн.столица“, отбеляза Иглика Йорданова, мениджър „Търговски площи“ в евро. По този начин общата стойност на сделката по придобиването на двете компа-Colliers International. нии заедно с дълга възлиза на около 545 млн. евро към датата на приключването й. www.stroitelstvo.info
  • 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.ТРЕНД Изследване на „Ърнст и Янг“: Държавните дългове заплашват възстановяването на еврозоната В България прогнозата за растеж на БВП е добра поради догонващия потенциал на българската икономика След цяла годи- и последиците за ико- Реален ръст на БВП, % годишнона кризи с държавни- номиката в еврозоната,те дългове Европа дос- коментира Мари Дирон,тигна нов етап. Гърция старши икономиче-поиска нова финансо- ски съветник в „Ърнства помощ и се налага да и Янг“.преструктурира външ- Икономиката в цяла-ния си дълг. При поло- та еврозона ще се харак-жение че правителства- теризира с бавен рас-та и ЕЦБ ще достиг- теж, несигурна инвес-нат до споразумение за тиционна среда, малкоопределени мерки, за стимули за фирмите вда помогнат на Гърция борба с увеличаващатапрез следващите някол- се безработица, чиитоко години, прогнозата нива ще останат околоза БВП на еврозоната е 13 млн. до 2015 г. спря-той да се повиши с едва мо 11.5 милиона в нача-2%, а през 2012 с 1.6%. лото на 2008 г.Ако не бъде постигна- Допълнителният спа-то споразумение, един- сителен пакет от Евро-ствената алтернати- пейския съюз и Между-ва е преструктуриране народния валутен фондв безпорядък, което ще ще предложи кратко-хвърли цялата еврозона срочно облекчение заобратно в рецесия. Гърция. Преструктури- Това се казва в тради- рането на дълга ще оси-ционното лятно изслед- гури време за прави-ване за еврозоната на телството в опит да из-„Ърнст и Янг“. бегне хаоса, но ще има скромен ефект и можеНашата прогноза за да не постигне основна-2011 г. е променена към та си цел - да възстано-увеличение ви доверието на инвес- Източник: Oxford Economicsзаради позитивните титорите.сигнали през първото Икономическата об- вия ръст е за едва 0.9% остане висока през ця- малко от половината от те й резултати отпредитримесечие. Не е ясно становка ограничава и през 2011 г. лата година, инфлация- темпа отпреди кризата. кризата.какъв ще бъде ефектът частното потребление, Четири основни фак- та на доходите ще бъде На секторно ниво Рисковете оставатот преструктуриране- което формира около тора ще влияят върху сравнително умерена, перспективите за евро- поради несигурност-то на гръцкия дълг вър- 58% от БВП в еврозона- приходите на домакин- скромен ръст на наема- зоната също са различ- та на външната ситуа-ху финансовия сектор та. Прогнозата за него- ствата - инфлацията ще нето на нови работници ни. Бизнес услугите са с ция - европейските су- и затягане на фискална- най-добри перспективи веренни дългови паза- ПРОГНОЗИ ЗА ИКОНОМИКАТА НА ЕВРОЗОНАТА та система. с опитна работна ръка и ри и преструктуриране- натрупан опит. Произ- то на гръцкия държавен 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Европа на две скорости водството също се очак- дълг. Това може да дове- Растежът в еврозона- ва да се възстанови бър- де до значително затя- БВП 1.7 2.0 1.6 1.9 2.0 2.0 та ще бъде слаб с риско- зо поради външното гане на отпускането на Частно потребление 0.8 0.9 0.9 1.3 1.4 1.6 ве от забавяне, но се оч- търсене. кредити в еврозоната, а аква някои държави да за България - повишен Капиталови инвести- се развиват по-добре. За За България стрес в банковия сектор -1.0 2.7 2.6 3.7 3.8 3.5 Германия, Франция, Хо- През първото три- и намалено търсене за ции ландия, Австрия, Бел- месечие БВП е нараснал износ. Публични инвестиции 0.3 0.5 0.0 0.6 1.0 1.2 гия, Финландия, Холан- само с 0.5%, по-малко Допълнителен нега- дия и Словакия прог- от средната стойност за тивен ефект може да Износ на стоки и ус- 11.1 7.0 5.8 6.1 5.8 5.3 нозата е БВП да расте 2010 г., поради слабо- има забавянето във въз- луги средно с 2.2% в пери- то потребление от до- становяването на пре- Внос на стоки и услуги 9.3 6.0 5.2 6.1 5.9 5.4 ода 2011 – 2015 г. - темп, макинствата и от пуб- ките чуждестранни ин- малко по-висок от де- личните компании, въ- вестиции. Предвид Индекс на цените 1.6 2.5 1.9 1.8 1.8 1.9 сетилетието преди кри- преки че износът про- ограниченията в светов- зата. През 2011 г. E&Y дължи да се увеличава с ните тенденции малко Безработица 10.1 9.8 9.5 9.2 8.8 8.5 прогнозира растеж от 4.6% за тримесечие. За вероятно е входящите Фискален баланс, % 3.5% в Германия, 4.1% - 2011 г. прогнозата е за ПЧИ да се доближат до -0.4 -0.6 -0.3 -0.1 0.0 0.0 във Финландия, и 2.2% растеж на БВП от 3.2%, нивата отпреди кризата. БВП в Холандия. В държави а за следващите годи- Прогнозите и ана- Държавен бюджет, % като Португалия, Ир- ни и по-висок - 4.8% лизите в изследването -0.6 -4.3 -3.2 -2.4 -1.9 -1.5 БВП ландия, Гърция и Ис- (2012 г.) и 5.6% ( 2013 на „Ърнст и Янг“ се ба- пания предвижданията г.). Прогнозите се бази- зират на модела на Ев- Публичен дълг, % БВП 85.4 87.0 87.6 86.9 85.7 84.1 са БВП да се увеличава рат на догонващия по- ропейската централна с 1.2% през следващите тенциал на българска- банка за икономиката в Източник: Oxford Economics пет години, което е по- та икономика и силни- еврозоната.
  • Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ИНВЕСТИЦИИ Джос Тромп, директор на проучванията на CB Richard Ellis за Източна Европа: Бавно, но сигурно инвеститорите в имоти разширяват географията си Централна Европа е по-напред във възстановяването, Балканският регион ще трябва да почака Д жос Тромп е сред хора- Господин Тромп, каква е ново в Югоизточна Европа. общата ви оценка за по- та, които често можете Това е голям офис пазар. Да, ложението на пазара на да срещнете по кон- има относително висока не- недвижими имоти в Цен- заетост в момента, но очаква- трална и Източна Евро- ференции за недвижими нията са в следващите 12 ме- па? имоти. „Строителство Гра- сеца ситуацията да е напълно- Различно е, ако наблюдава- дът” го намери на панаира различна, защото търсенетоме поведението на инвестито- Real Vienna в края на май. е там, което важи в по-малкарите и наемните пазари. Ин- Ръководител на отдела на степен за по-малките пазари.веститорите в момента най-вече търсят в Полша и Чехия. световната консултантска Какво да очакваме отБавно, но сигурно се появява фирма за имоти CB Richard кредитния пазар в сек-интерес към Унгария и Румъ- Ellis за Централна и Източ- тора?ния. Видяхме няколко сдел- на Европа, Тромп е човекът, - Има пари и банки, коитоки и в Хърватия наскоро. Но който трябва да предвиди могат и искат да финансират.това, че някои от транзакци- следващите стъпки на ин- Въпросът пак е, че това е тяс-ите се случват в някои от по- но свързано с качеството.малките пазари, не се обяс- веститорите и влияниетонява със скоростта (на въз- им върху пазарите в реги- Все пак няма много пред-становяването) им, колко- она. Оглавява отдела през приемачи, които бихато с факта, че инвеститори- 2008 г., а по-рано е работил могли да си позволятте купуват най-добрия про- във фирмата за пазарни из- тези заеми или коитодукт. Повечето наемни паза- биха се съгласили да гири в Югоизточна Европа още следвания за жилищни и вземат при настоящитеса в много трудно положение, търговски площи Strabo в условия.което малко по малко се по- Амстердам и за Jones Lang веститори наистина е върху в момента се случва в Полша, - Вероятно това е комбина-добрява. LaSalle. Освен проучвания- първокласния, основния сег- наистина помага на логис- ция от всичко: да си осигу-Централна Европа се въз- та води и екипа за консул- мент от пазара. В страни като тичния пазар. Строителство- риш правилните наемате-ползва силно от износа, кой- тантски услуги. Полша виждаме малко дви- то на нови магистрали създа- ли, с които банката се чувствато нараства в резултат на рас- жение към топ сегмента при ва много по-голяма нужда от удобно; да имаш продукт стежа на германската иконо- клас В активите, ако можем модерни логистични площи правилното качеството; пра-мика. Унгария също, но със да наречем така активите, ко- на различни места. Ръстът вилното местоположение;закъснение между 6 и 12 ме- ито са малко под първока- на търговията също така из- при търговските центрове дасеца. Там не се вижда инвес- чествените като търговските бутва нагоре необходимост- нямаш твърде много конку-тиционна активност, но виж- центрове във второстепенни та от логистични площи. Ако ренция; да имаш правилнитедаме, че поточната линия за- градове, които все пак са със погледнем Варшава, къде- наеми, така че да се финанси-почва да върви и очакваме в значителен размер и обхва- то също се реализират значи- ра при устойчиво равнище наследващите 6 до 12 месеца и щат много потребители. Но телни пътни проекти, до из- приходите. До известна сте-този пазар да стане по-лик- всичко под това като регио- вестна степен се отварят нови пен имаме същите доставчи-виден. налните пазари и второсте- офис местоположения, други ци на финансиране като пре- пенния продукт е неликвид- стават по-достъпни. ди, същите играчи, но те са Ф Каква е основната мо- но. До известна степен инвес- Но икономическият растеж в си научили урока до извест- тивация за инвестито- окусът на по- титорите бавно се придвиж- Полша е около 4% годишно. на степен и знаят, че на някои рите? вечето инвес- ват към инвестициите, кои- Това помага на наемния па- пазари наемните цикли са- Първото е географският об- то изискват добавяне на стой- зар. Във Варшава незаетост- много променливи. Ако виж-сег. Второто – разликата в ни- титори наистина е ност, защото първокачестве- та на офисите е 6-7%, а това дат, че наемите са се повиши-вата на доходност. Намалява- върху първоклас- ният сегмент в крайна смет- не е много. В резултат на това ли до известна степен, се пи-нето на риска отчасти е цел, ния, основния сег- ка е ограничен. Има търсене започваме да получаваме об- тат какво ще се случи с наем-качественият продукт - също. за сгради с известна незаетост ратна връзка от агентите ни ния цикъл. Във Варшава ви-Не че има много от него, но мент от пазара и известни възможности за по отдаване под наем, че в оп- дяхме наеми до около 35 евроостава възможността да се увеличаване на наемите, ако ределени случаи наемателите на кв.м на върха на пазара,придобиват сравнително те са ниски в сравнение с па- вече нямат достатъчно алтер- които се върнаха до 22 илиедри активи на ниска стой- зарните. Този сорт неща се нативи. Тогава строителният 23. Ако финансираш, трябваност, тъй като цените на ква- вземат предвид в пазар като пазар тръгва. да имаш предвид тези коле-дратен метър в Източна Ев- Полша, но повечето от оста- Югоизточна Европа очевид- бания. Банките наистина об- Тропа все още са по-ниски от налите пазари остават много но е друга история, с мно- мислят риска, скрит в опреде-тези в Западна. Съществува ова, че някои от фокусирани върху основни, го високи нива на незаетост. лена инвестиция. Затова те саи перспективата за дългосро- транзакциите се първокачествени активи. Преди наемният пазар да на- много по-внимателни, откол-чен растеж в региона на осно- расне, незаетостта няма да кото преди.вание нарастване на доходите случват в някои от Какво прави региона при- отиде надолу, защото усвоя-и професионализирането на по-малките пазари, влекателен за междуна- ването е ниско. Ако равнища- Кредитирането е налич-пазара на имоти. не се обяснява със родните инвеститори и та на незаетост не паднат дра- но, но е по-малко достъп- кое е това, което разгра- матично, строителството ще но? Виждате ли изместване скоростта (на въз- ничава страните в тех- остане ниско. - Може да се каже така. Вина- на инвеститорското до- верие от основните ико- становяването) им, ните очи? - Обобщението винаги е мал- Ако го кажем накратко, Цен- трална Европа се възстано- ги има налично финансиране за качествени проекти. Също номики и първо качест- колкото с факта, че ко опасно. Разказът за тър- вява по-силно от останалите така трябва да приемем, че во инвестиции към по-ри- инвеститорите купу- говските площи е различен пазари, а също така по-голе- пазарът е променен. Дума- скови сделки и перифер- от този за офисите. В търго- мите пазари като цяло са по- та има клиентът. Това стана ни пазари като България ват най-добрия про- вията и логистиката ясно се интересни от наемна и от ин- ясно от кризата. или Сърбия? дукт вижда, че масивното инфра- веститорска гледна точка. Бу- Интервюто взе- Не. Фокусът на повечето ин- структурното развитие, което курещ например изпъква от- Деян ТОДОРОВ
  • 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Европейската комисия публикува покани по три TEN-T проекта за Повече инвестиции в 180 млн. евроНа 28 юни Европейската комисия обяви покани за три клю-чови обекта от трансевропейската транспортна мрежа железници, по-добре подготвени проекти(TEN-T) за 180 млн. евро, чието финансиране е по линия намногогодишната програма на TEN-T. Те са предназначени засистеми за управление на европейската железопътна мре-жа (ERTMS), за морски магистрали и речни информационнисистеми. Според вицепрезидента на комисията Сим Каласфинансирането на тези проекти ще доведе до по-ефектив-на инфраструктура и до прехвърляне на превоза на товари Това са основните изводи за България от семинар, посветенот пътищата към железници и водни магистрали, като по на железниците в Централна и Източна Европатози начин развива „зелени“ товарни коридори. Семинар на тема “Же- Проект Бюджет Ново групиране на жп лезопътни инвестици в ERTMS, за повишаване на оперативната До 100 млн. Централна и Източна Ев- приоритетите съвместимост на европейската жп мрежа евро ропа“ постави минала- Морски магистрали за едноименния 21 До 70 млн. та седмица във фоку- са си България и Румъ- след 2014 г. TEN-T проект, за прехвърляне на превоза евро на товари от пътища към вода ния. Той беше органи- зиран по инициатива на Речна информационна система, включва- До 10 млн. Европейската асоциация ща управление на трафика по вътрешно- евро до 2014 г. водни пътища на железопътната индус- трия (UNIFE), Обедине- ното общество на желе- Българска компания участва зопътните и инфраструк- турни компании (CER) и в строителството на третия по със съдействието на На- големина жп тунел в Германия ционалната асоциация по железопътна сигнализа-Българската компания „Адвал“ АД и германската Ed. Zublin ция, автоматика, телеко-AG откриха третия по големина тунел в Германия - ту- муникации и индустриянела „Блессберг“. Със своите 8314 метра съоръжението е (RASTIA).най-дългото от 22-та железопътни тунела от новата ви- Трябва да сме мно-сокоскоростна отсечка между градовете Ебенсфелд и Ер- го активни и да защи-фурт. „Блессберг“ е най-дългият от общо 27-те тунела на тим позицията си за ев- Михаел Кла-500-километровата експресна линия между Мюнхен и Бер- ропейски средства, защо- уссекер (вля-лин, която се очаква да бъде завършена през 2017. Разходи- то през страната минават во) оцени със-те по изграждането на съоръжението възлизат на около 5 общоевропейски кори- тоянието на200 млн. евро. На церемонията на 235 метра под земята дора, по които до 2030 г. железопътнияприсъстваха транспортният министър на Германия д-р ние следва да сме изгра- транспорт в дили добра инфраструк- страната катоПетър Рамзауър, министър-председателят на провинция незадоволител-Тюрингия Кристине Лиебъркнехт, председателят на упра- тура“, каза Ивайло Мос- ковски по време на кон- но, а Йоханесвителния съвет на германските железници Deutsche Bahn Людвиг (в сре- ференцията. дата) посъве-AG д-р Рюдигър Грубе, транспортният министър на про- Акцентът ни трябва да тва да инвес-винция Тюрингия Кристиан Кариус, депутатът от SPD Са- е зелената инфраструкту- тираме в же-бине Дот и областният администратор на област Зоне- ра, която е благоприятна лезнициберг Кристине Цитцман. От българска страна официални перспектива за инвести-гости бяха Валентин Трашлиев, изпълнителен директор на ции в българските желез-„Адвал“ АД, и Крум Трашлиев, прокурист на „Адвал“ АД и ници, обобщи Томислав Фотографгенерално упълномощен директор на дружеството в Гер- Дончев, министърът по Мария Съботиновамания. управление на средства- нална компания “Желе- дите от товари и пътници ридор IV.Повече информация за проекта ще бъде публикувана в та от ЕС. зопътна инфраструкту- са 50:50. В група В са:следващия брой. Усвояването на евро- ра“. Механизацията е от • Изграждане на ин- пейските средства е ниско 60-70-те години на ми- Новите приоритети по термодален терминал в и незадоволително и жп налия век. След завърш- групи София. До 2013 г. ще бъде транспортът трябва да ване на проектите, пред- Обединили сме же- завършена фаза 1 от про- е основен приоритет на видени за този програ- лезопътните си приори- екта за 31.6 млн. евро. страната, заяви Михаел мен период, те трябва да тети в три групи - А, Б и • Изграждане на ин- Клаусекер, генерален ди- бъдат поддържани. Сега В, каза министърът на термодален терминал в ректор на UNIFE. техниката е стара и зато- транспорта, информаци- Пловдив. До края на 2013 Развитието на железо- ва работят много пове- онните технологии и съ- г. ще бъде завършена пътния транспорт в Бъл- че хора, отколкото в ев- общенията Ивайло Мос- подготовката на проек- гария трябва да е приори- ропейските предприятия. ковски. та, а работното проекти- тет на страната толкова, Затова е необходимо да В група А влизат: ране и строителството се колкото и в Европа спо- бъдат закупени нови ма- • Направление Дра- предвиждат за 2014-2020 ред Никола Дурчев, гене- шини. Средствата за тях гоман - София - Плов- г. и са на стойност 11.305 рален директор на РАС- ще бъдат осигурени чрез див - Свиленград по об- млн. евро. ТИА. заем от Световната бан- щоевропейски коридори • Развитие на железо-От ляво на дясно: Кристине Цитцман - облас- ка. Предстои подписва- IV и Х. пътен възел София. Дотен администратор на област Зонеберг; д-р Пе- Състоянието на железни- не на договор за 70 млн. • Направление Плов- края на 2013 г. ще бъдетър Рамзауър - министър на транспорта, строи- ците сега евро кредит. До усвоява- див - Бургас по общоев- подготовен проектът. Ра-телството и регионалното развитие на Германия; Железните пътища не на новия заем се ор- ропейски коридор VIII. ботното проектиране идипл.инж.арх. Валентин Трашлиев - изпълнителен са строени преди пове- ганизират мобилни гру- В група Б влиза строителство са за пери-директор на „Адвал“ АД. Българското дружество че от 100 години, при- пи за поддържане на жп • Направление Видин- ода 2014 - 2019 г. и са наосъществява пробива и укрепването на тунелното помни изпълнителни- трасетата и отстранява- София - Радомир - Кулата стойност 309.847 млн.съоръжение. ят директор на Нацио- не на аварии. Сега прихо- от общоевропейски ко- евро.
  • Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ИНФРАСТРУКТУРА Европейските препоръки Магистрали и скоростни пътища - част от TEN-TЖан-Мари Селер, директор вГенерална дирекция „Регионал- „Общо седем ма- вите обекти в централ- Новите проекти в ТЕN-T за 3 млрд. евроно политика“ на Европейска- гистрали и още толко- ната и разширенатата комисия, като се позова на ва скоростни пътя, ко- TEN-T мрежа се очакваБялата книга „Пътна карта ито са включени в при- до края на 2012 г. финал-за единна европейска транс- оритетите на България ният регламент да бъдепортна зона” и след анализ на до 2020 г., вече са част от гласуван по процедурасъстоянието и идентифици- трансевропейската ак- за съвместно решение отране на проблемите, направи туализирана пътна мре- Европарламента, Съве- 4следните препоръки към България и Румъния: жа.“ Това съобщи ми- та на ЕС и Европейската 3• Повече инвестиции в железопътна инфраструктура нистърът на регионал- комисия, каза преди вре- 1• Активна роля на координаторите на европейски проек- ното развитие и благоу- ме Николина Николова,ти стройството Росен Плев- член на управителния 6• Добро познаване на особеностите на жп сектора във нелиев миналата седми- съвет на Агенция „Път- 8всяка страна ца, след изтичането на на инфраструктура“. 9• Създаване на нов европейски инфраструктурен фонд 30 юни на крайния срок Новата карта с ТЕN- 2• Оперативна съвместимост на железниците на евро- за окончателно реше- T проекти, изготвена отпейско ниво ние на ЕК за присъеди- Европейската комисия,• Много добро ниво на готовност на проектите няването на новите от- е плод на година и поло- 7 5• Ускорено усвояване на европейските средства, но при сечки в трансевропей- вина преговори и уси-постигане на ефект ската транспортна мре- лия, каза още министър жа. Предстои Европей- Росен Плевнелиев.Баланс между пътища и та на други пазари, кое- ската комисия да внесе в За българските граж-железници то води до загуба за съ- Европейския парламент дани това означава, че Жан-Мари Селер при- ответната инфраструк- картата, която е съгласу- „Хемус” и скоростни- 1. Автомагистрала „Хемус”, София - Шуменпомни разпределянето на тура, до съкращаване на вана с всички 27 страни те пътища са вече част 2. Скоростен път (СП) „Рила“ 3. СП „Русе – Шумен”средствата за пътища и служители в съответни- - членки на Евросъюза. от трансевропейската 4. СП „Варна – Дуранкулак”железници в първия про- те фирми. Страната на- През следващата година пътна мрежа. Те стру- 5. СП „Пловдив – Рудозем”грамен период в съотно- сочва вниманието си към ще има окончателно ре- ват около 3 млрд. евро, 6. Коридор 4: отсечка „Видин – София”шение 50:50. Според Йо- проекти, които водят към шение по нея. 80% от които ще бъдат 7. Коридор 8: отсечка „Гюешево - София - Пловдив - Бургас - Варна”ханес Людовиг, изпълни- Букурещ и черноморска- След решението на осигурени от ЕС, поясни 8. Коридор 9: отсечка „Русе - тунел под Шипка - Маказа”телен директор на CER, в та зона. техническо ниво за но- Плевнелиев. 9. Коридор 10: отсечка „Ниш - София - Пловдив - Свиленград”приоритетите са залагат Полша строи актив-железопътни проекти, но но и прибягва до използ-след това с пренасочване ване на публично-частнона средства те отиват към партньорство.пътищата. След разделянето на Според министър словашките железни-Ивайло Московски ба- ци на няколко компаниилансът между железни- всички дългове са оста-ци и пътища в проекти- нали в инфраструктур-те на програма „Транс- ното подразделение. Товапорт“ се постигна след е затруднило развитиетокато метрото беше вклю- на компанията. От яну-чено към железопътни- ари 2011 г. е започналоте проекти. Ние нямахме преструктуриране, кое-никаква инфраструктура. то върви трудно, но водиТрябваше да започнем от компанията в правилнапътищата, каза още Мос- посока, каза Петер Сисо-ковски. Решението е в лек от словенските желез-първия програмен пери- ници.од ударно да градим път- Как Испания успя дана инфраструктура, през усвои така пълноценноследващия за пътища- европейските средства зата ще мислим за публич- пътища и железници? От-но-частно партньорство говорът на Луис де Сантя-и концесиониране, а го- го от Министерството налемите инвестиции да са транспорта на Испанияза железниците. Знаем, че е: „Защото имахме в на-Европа държи на кори- личност бюджетно съфи-дорите север-юг, а за Бъл- нансиране. Голяма част отгария е важна посоката пътните и железопътнитезапад-изток. „Тракия“ и проекти са изпълнени по„Марица“ през сегашния линия на трансевропей-програмен период и „Хе- ската транспортна мре-мус“ през следващия са жа, където безвъзмезд-от изключително важно ното финансиране е 60%,значение за българското останалото е осигуряванонаселение. от държавния бюджет.“ Развиваме и скоростнитеОпитът на другите железници, които поемат За Румъния забавяне- голяма част от пътниче-то на проект води до пре- ския поток.насочване на техника- Милена ВАСИЛЕВА БЯЛАТА КНИГА „ПЪТНА КАРТА ЗА ЕДИННА ЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА ЗОНА” Дейност 2030 2050 Автомобилни товарни 30% от тях да 50% от тях да се прехвърлят се прехвърлят превози на разстояние на жп или воден на жп или воден над 300 км транспорт транспорт Основна мрежа от напълно изгра- - транспортни коридори дена Основни летище и да се свържат с - пристанища жп мрежата
  • 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Обновеният булевард „Ломско С ускорени темпове строителите от консорциум „Метростроителство 2009“ изграждатН а 27 юни бе прерязана лентата на изця- ло реконструирания бул. „Ломско шосе” от ул. „Бели Дунав” до бул. „Хан Кубрат”. Участъкът от булеварда бе включен в строителните работи на лот 1 от етап IIна проекта за разширение на метрото жк „Обе-ля“ – надлез „Надежда”, финансиран чрез опе-ративна програма „Транспорт”. Строителите отконсорциуми „Метробилд” и „Метростроител-ство 2009” след изграждане на трасето на метро-то по открит способ подмениха цялата инженер-на инфраструктура и изградиха изцяло нов буле-вард. По думите на премиера Бойко Борисов жи-телите на „Надежда” вече може да се счита, чеживеят в центъра на София, тъй като с кола и ве-лосипед са на 10 мин. до Централни хали, а с от-криването догодина на II метродиаметър с метро-то за 5 минути. Темповете на строи-телството под и над зе-мята по метротрасе„Ломско шосе“ – метро-станция 4 в посока шах- брат” съгласувано с въз- ложителя „Метрополи- тен“ АД се изпълниха редица елегантни вре- менни решения за пре- През цялото стро- ителство непрекъсна- то бе осигурен монито- ринг. Стоманобетоновата Р еализирането на пресичане на линейни съоръжения на различ- ни нива – действащи пътни артерии, ловия, доказателство за което е и изградена- та от фирмата подзем- на връзка на търговския център „Хермес парк”та за ТБМ под бул. „Ро- мостване над премина- конструкция на метро- река, подземно метротрасе, е показа- (Carrefour) под бул. „Ца-жен“ не намаляват. ващото трасе и обико- станция 4 бе завършена телен пример, че с взаимната работа риградско шосе”, кой- Консорциум „Метро- лен двулентов път. Съ- предсрочно от графика то се счита за знаков встроителство 2009” с ли- ществуващият мост на по договора между „Ме- и доверие между възложител, стро- областта на тунелно-дер фирма „Станилов“ р. Суходолска по осно- трополитен“ АД и Кон- ител и проектант се получават реше- то строителство в теж-ЕООД завърши изця- вен проект включваше сорциум „Метрострои- ко натоварена градскало метроконструкцията разваляне на цялото съ- телство 2009“ на 30 юни. ния, осигуряващи необходимата тех- среда.от км 3+100 до км 3+380 оръжение и построяване След завършване на нологичност и скорост на изпълне- Усилията на Кон-към 30.05.2010 г. на негово място на ново, външните подходи от 1 сорциум „Метростро- В участъка от ул. след като метротуне- август започват монтаж- ние, при запазване на автомобилния ителство 2009“ се на-„Старозагорско въста- лът премине зоната на ни и архитектурни ра- трафик и съхраняване на съоръже- сочват към завършва-ние” до моста на бул.„Ломско шосе” над р. р. Суходолска. Това из- искваше както отбиване боти. Всички участъци, ния, емблематични за периода от из- не на участъка над ме- тростанция 4 от бул.Суходолска са реализи- на реката, така и цялост- изпълнени по открит граждането им „Хан Кубрат“ до надлезрани траншейни изко- ното блокиране на дви- траншеен метод, бяха „Надежда” с оглед къмпи с дълбочина до 13 жението по двата буле- осигурени от специално 01.09.2011 г. транспор-м, като специално кон- варда и кръстовището. изградена водопонизи- тът да възстанови пъл-струираните пилоти с В изпълнение на про- телна система, понижа- ния си трафик.диаметър 600 мм и точ- ект на „Мостконсулт“ ваща подземното водно зира с прецизно изпъл- структивни пласта пър- Също така по цяло-ното изпълнение на от- ООД бе приет подхо- ниво около трасето от – нен тръбен чадър с дъл- вична и вторична обли- то трасе към тази датаделните технологични дът да се запазят всич- 5/7 м до -15 м. жина 28 м за предвари- цовка. ще се осигури фронт заетапи направиха въз- ки конструктивни еле- В по-преден план телно укрепване и ста- При изграждане на монтаж на релсов път иможно изпълнението на менти от стария мост вече е завършен тунел билизиране на тунелния тунела специалисти- електрооборудване наукрепваща конструкция и той да се доизгради в под „Триъгълника”, из- свод. Тунелната кон- те от фирма „Станилов“ метротрасето. Предстоисамо с един ред разпон- габарити до проектно- пълнен по нов австрий- струкция бе предвиде- ЕООД приложиха на- проектно решение заки без допълнителни ук- то комуникационно ре- ски тунелен метод с ог- на от главния проектант трупания опит в строи- преминаване под базатарепващи елементи. шение, без да се прекъс- лед преминаване под доц. инж Виктор Ташев телството на подземни на фирмата, работеща с Без да се спира дви- ва движението по бул. трамвайните трасета и като двупластова (тип обекти в нескална среда ТБМ, от км 4+030 до кмжението от надлез „На- „Ломско шосе” и бул. комуникационните ко- сандвич) със затворен (оводнени пясъци, гли- 4+126 с оглед спазванедежда“ към ул. „Репу- „Хан Кубрат” и без да се лектори. тип листова хидроизо- ни и чакъли) при подоб- на графика, одобрен отблика” и бул „Хан Ку- отбива реката. Тунелът се характери- лация между двата кон- ни неблагоприятни ус- възложителя.
  • Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 9 ИНФРАСТРУКТУРАшосе” е вече фактметростанция 4 и метроучастък под надлез „Надежда“ и бул. „Рожен“ Проектантът доц. Укрепител- инж. Димо Кисов прило- ните кон- жи нетрадиционни кон- струкции структивни решения на това го- за осигуряване коридор лямо съо- за преминаване на ме- ръжение по тротунела, а именно: проект на Изпълнение на пилоти доц. инж. и гредостени (разполо- Виктор Та- жени извън габарити- шев осигу- те на метротунела) за риха необ- поемане на товарите ходиматаот съществуващата конструкция на моста и сигурност и надеждност на фунди-усилване на долното строене. рането.• Окачване на речното корито (с отделна сто- Пилотите се изпълниха с дълбочи- манобетонова конструкция) на мостовите на 12-16 м и диаметър ф600 мм през устои и чрез тях на пилотната система за интервал 1 м в ред. Анкерирането осигуряване безпрепятствено преминаване на се извършва само с един ред анкери реката под метрото. с дължина 12-16 м. Реализирането на• Изграждането на конструкцията на метроту- тези конструктивни, технологич- нела по милански способ, използвайки плочата ни и организационни решения позво- на новопостроеното речно корито, като ук- ли да бъде запазен нормалният тра- репването на стените се изпълни с елементи фик по бул. „Ломско шосе” успоред- на новоавстрийския тунелен метод. но с изграждането на метростанция• С изграждането на уширената мостова кон- 4. Реализирането на участъка на над- струкция се достигна комуникационното ре- лез „Надежда” се изпълни с елегант- шение за бул. „Ломско шосе” – габарити 43 м на геотехническа конструкция, поз- и носеща пилотна конструкция, подпираща съ- воляваща чрез балансиране на систе- ществуващия мост, оразмерена за товари мата от укрепващи елементи да се от 25 200KN при различни изчислителни си- постигне обща дълбочина на укрепе- туации. ния изкоп 23 м.
  • 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.ТЕМА До две седмици избират изпълнител за летищната кула в София След първия кръг участниците от шест останаха пет На 27 юни отвориха тите до оценяване кан- ти“ ДЗЗД. Новатаценовите оферти на пет дидати. Оценката е сбор Като цяло цените гра- летищ-допуснати от общо шест по показатели: „Срок за витираха около стой- на кула щеучастници в търга за из- изпълнение на поръчка- ности 13-15 млн. лева и бъде раз-граждане на новата ле- та”, „Гаранционни усло- между тях нямаше голя- положенатищна контролна кула вия” и „Техническа оцен- ма разлика. на около 60в София. Комисията за ка”. Стойностите ва- Комисията оповести м запад-оценка не е допуснала до рираха в диапазона от и ценовите предложения но от Тер-участие „Аргогруп Ек- 0.2879 до 0.4851. От ко- на участниците, кои- минал 2, в близостзакт“ ООД. Според пред- мисията смятат, че който то ще се ползват при не- до рампа-седателя Стоян Тодоров, и от участниците да спе- обходимост от възлага- та на под-заместник генерален ди- чели, ще се справи добре не на допълнителни ра- земнияректор по техническа- с изготвянето на работ- боти. Обявени бяха и ча- паркинг зата дейност на ДП РВД, ния проект и строител- совите ставки при про- служебноако не се налага задаване ството на обекта. ектиране и строител- ползванена въпроси по ценови- Най-ниска цена ство, доставно-складовите оферти на участници- предлага „АТ Инжене- разходи и печалба. Тези Спечелилият търга ще Новата летищна кула вата на кулата е разпо-те, класирането ще бъде ринг 2000“ ООД - 12 цени също имат макар и трябва да изготви рабо- ще бъде разположена на ложен битов етаж, а наобявено до две седмици. 888 835.39 лв. с включен сравнително малък дял тен проект и да изпълни около 60 м западно от следващите две нива -Преди отваряне на цено- ДДС, а най-висока - 15 във формирането на це- строителството, вклю- Терминал 2, в близост помещения за дежурен ивите оферти бе обявена 742 661.86 лв. с включен новия показател на все- чително и доставка и ин- до рампата на подзем- технически помещения.оценката по останалите ДДС, е офертата на обе- ки от допуснатите учас- сталация на технологич- ния паркинг за служеб- До оперативната зала напоказатели на допусна- динение „Евробилд-Си- тници. но оборудване. но ползване. Тя следва четвърто ниво се дости- да бъде изградена в УПИ га чрез стълби, които за- ХХ от кв. 2 по регула- почват от трето ниво. ционния план на „Лети- Контролната зала е щен комплекс – София“ кръгла, с площ 95 кв.м и и представлява компози- височина 3.10 м. Според ция от 3 части: проекта фасадата на опе- •едноетажно тяло ративната зала е разделе- (база) на на 16 сегмента с про- •ствол и зорци с размери 273/380 •глава. см. Предвидени са спе- Разгънатата застроена циални моторизирани площ (РЗП) e 2420 кв.м, слънцезащитни полуп- а височината й е 50 м. розрачни щори на въ- Предназначението трешната страна на ос- Т ехническите оценки от първия кръг варират от 0.2879 до 0.4851, а цените се колебаят около 13-15 млн. лева на кулата е да осигуря- тъклената част. ва пълен визуален об- Проектът е опреде- зор на летателното поле. лен за приоритетен за В кулата са предвидени ДП РВД. всички технически сред- Автор на идейния и ства, необходими на ръ- технически проекти е ководителите на полети „Архитектоника студио“ за осъществяване функ- с управител Виктория циите по безопасно об- Великова, който спечели служване на въздухопла- първото място от архи- вателните средства. Най- тектурния конкурс през важната част е опера- 2008-2009 г. тивната зала в „главата” Документи за участие на кулата, където се из- в процедурата закупи- вършва ръководството ха 12 фирми, 6 подадоха на въздухоплавателните оферти, 5 бяха допусна- средства. Според проек- ти до техническа оценка. та на първо ниво на гла- Милена ВАСИЛЕВА ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ Участник Техническа Цена в оценка левове 1. „АТ инженеринг 2000“ 0.3580 12 888 835 2. „Главболгарстрой“ 0.4851 14 813 030 3. Консорциум „Микс - 0.3187 14 987 691 Арнаудов“ 4. „Евробилд сити“ 0.2879 15 742 661 6. „Балканстрой“ 0.4075 13 780682
  • Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 11ТЕМА Местата между сградите и улиците На пръв поглед градове- Софийската дневнате се състоят от два основниградивни елемента - улици исгради. Градът обаче живее впространството, което оставамежду тях. Миналата седмица сдруже-нието „Архитекти за София“и Асоциацията за развитие наСофия и успоредно с тях Асо-циацията на урбанистите къмИнститута за политически на-уки „Джон Хопкинс” с под-крепа от Столичната общинапоставиха началото на деба-та за обществените простран-ства в България в момент, вкойто местните власти разпо-лагат с рекордни за последни-те години средства за инвести-ции в тях. Понеже са обществени,както обикновено се оказа, чес изключение на елементар-ната поддръжка, предоставя-на от общините, липсва ка-квато и да било друга целена-сочена грижа за използване- Фотограф Мария Съботиновато им. Поради това тези прос-транства не са актив на гра- Без да претендират за изчерпателност, тези фотографии онагледяват как се използват някои от най-популярните общественидовете, както е на места като пространства в СофияНю Йорк („Сентрал парк”),Париж („Шан-з-Елизе”), а те- Катожест. място за по- София губи около 20% от чивказелените си площи в строи-телния бум, отбеляза арх. ИвоПантелеев, домакин на сре-щата на IUFA, в обръщениедо колегите си. „Акцентът въввизуалното възприемане наградската тъкан за постоян-но се прехвърли към визуалносъстезаващи се сгради, доми-ниращи, а понякога дори уни-щожаващи публичните прос-транства”, казва той. Но това, което е останало,не е никак малко. „Тези мес-та имат много повече потен-циали, които биха могли дапревърнат града в една Пра-га”, заяви архитект ДимитърПаскалев, председател на „Ар-хитекти за София“, при пред-ставянето на предложениятана организацията за подобря-ване на пространството околоНационалния дворец на кул-турата. Още в този програмен пе-риод Европейският съюз под- Например за нови форми на изкуствопомага с 1.3 милиарда лева ин-вестиции на стойност 1.6 ми-лиарда????????????????, повече-то от които са пряко свързаниили ще повлияят на обществе-ните пространства като про-ектите по мярката за градскасреда, които се реализират вмомента, или интегрирани-те планове за градско възста-новяване и развитие, по кои-то работата предстои да запо-чне. Българските градове сапред период, в който инвести-циите в средата ще догонят поважност инфраструктурните Като художествена галерия, в която си взаимодействати сградните проекти. нови и стари арт инсталации И като място за спорт
  • 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.ТЕМА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА Столичният главен архитект Петър Диков: Довършваме гръбнака на града, но мислим и за прическата му София има своите пространства, само че те не са обществени, тъй като не се използват по предназначениеН а предизвикателство, отправено от две събития на общно- Затова ПЧП в класическия стите на градостроителите и архитектите за обществени- вид, в който се дава възмож- те места в столицата, главният архитект на столицата Пе- ност на общината да осигу- тър Диков отговори така: „Преди София имаше три при- ри услугата за гражданите, а частният партньор да печели, оритета - на първо място, инфраструктура, на второ мяс- мисля, че нямаме. Имаме та-то - инфраструктура, и на трето място - инфраструктура.” И метафо- кива срещу някакъв вид ре-рично допълни, че ако „досега сме се грижили главно за големите клама или знак, който се по-проекти - костната система на града, то е време да се погрижим за ставя от този, който изграж-облеклото и прическата му”. Изказването му отразява реда на при- да пространството и поемаоритетите в град, който едва преди няколко години прие общия си издръжката и инвестирането. Но това не е ПЧП. Не мога даустройствен план, а малко по-късно и ключови изменения в него. определя като ПЧП финан-Преди да се създаде тази основа, развитието на столицата е оп- сирането от една банка на ре-ределяно от повечето специалисти като хаотично. В условията на конструкцията на една гра-ограничен бюджет общината беше постоянно изправена пред труд- динка срещу поставянето нания избор дали да инвестира в благоустрояването на новопоявили- знака на тази банка в градин-те се жилищни квартали, най-вече в южните райони на столицата, ката.или във възстановяването на съществуващите - както в историче- Каква е ползата на бизне-ския център на града, така и в старите жилищни райони. Резулта- са от реализирането натът: парадокси като този един голям предприемач в полите на Вито- качествени обществениша да трябва да изкупува частни терени, за да изгради иначе пред- пространства?видената по план общинска улица за собствена сметка, дарена на - Хората, които ползват биз-общината; или градинки и детски площадки, в които означенията неса и от които бизнесът пе- чели, използват тези прос-на улиците съжителстват с корпоративните символи на компаниите, Арх. Диков, как оценява- сипеди. транства.дарили средства за възстановяването им. Този преход би трябвало те обществените прос-да приближава края си, при положение че все повече от големите транства в София? Защо публичните прос- Какъв е вашият съвет къминфраструктурни проекти на града като метрото, изграждането на - Пространства съществуват транства не се разви- специалистите, бизнеса инови булеварди или разширяването на ключови кръстовища влизат в момента, само че не са об- ват? гражданите за подобрява- ществени, тъй като не се из- - Основните препятствия не на градската среда?в строителната си фаза. Един пример е изграждането на сцената в ползват по предназначение. всички ги знаем - недоста- - Гражданите да спазват пра-градинката на Националния дворец на културата, която по-рано е Класически пример е пл. „Ба- тъчно добър администра- вилата. В момента, в койтобила сметище в центъра на София, започналото възстановяване на тенберг”, паркинг върху един тивен капацитет, липса на спазват правилата, ще е по-Южния парк. Според Диков инфраструктурните проекти също пра- от най-хубавите площади, пари, мудна администрация, чисто, по-подредено, по-ти-вят прелом в обществените пространства. Той смята, че реконструк- или този между Народното в много случаи липса на идеи, хо и по-леко за придвижване,цията на бул. „Петко Тодоров” или на „Ломско шосе” ще промени из- събрание и двореца - също в много случаи липса на мо- защото спазването на пра- е прекрасно пространство и тивация, в много случаи зле вилата създава ред, а редът егледа на града и отношението на хората към тези места. Изгражда- също паркинг. разбрана демокрация и съ- единственият начин да се по-нето на метрото при Ларгото пък катализира създаването на нова Има ред други пространства протива на определени гру- стигнат някакви резултати.централна обществена зона, която може да бъде продължена с пе- като подлеза пред НДК, кой- пи от граждани, за които не е Докато хората не се научат дашеходния бул. „Витоша” към НДК и Южния парк. то е изключително добър ясно за какво са, но въпреки паркират на определените за като възможности и изклю- това са против. това места, да не си изхвър- чително лошо използван и то лят боклуците на нерегла- защото не е направен така, че Какъв е подходът на об- ментирани сметища, нито ще хората да го харесат. щината към частни- има почистване, нито ще има Задачата ни в следващите те инвеститори, които поправяне на тротоарите, за- години е да направим тези развиват обществените щото след всяко почистване пространства, както и жп ли- пространства? идва два пъти по-голямо за- ниите и реките, желани и дос- - Имаме желание да работим мърсяване, а след поправяне - тъпни за хората. Преди три- съвместно с бизнеса, но има- два пъти по-голямо рушене. четири години бях заявил, че ме много пречки. На пър- Към бизнеса моят съвет е да З адачата ни в следващите години е да на- правим тези пространства, както и жп ли- ниите и реките, желани и достъпни за хората не желая да се правят подо- брения на входящите трасета към центъра на София. На- против, моето желание е да пречим на движението, ко- во място, няма ясна регла- ментация. У повечето хора се е натрупало усещането, че при публично-частно парт- ньорство общината извли- бъде по-активен към искани- ята си за регламентацията на ПЧП. Съществуват ли успеш- ето влиза към центъра, и да ча собствена облага с няка- ни проекти за управле- изграждаме тангентни трасе- къв инвеститор, който прави ние на публичните прос- та. Тогава доста хора го при- нещо нередно. Втората преч- транства в София? Ако еха почти като обида. А сега ка е, че самите ние сме създа- не, какво им пречи? една от основните политики ли механизми, които пречат. - Не. На този етап аз не мога на европейските градове е да Например в наредба за Сто- да кажа, че има успешен про- пречим на движението, авто- личната община е записано, ект за управление на публич- мобилът да бъде по-трудни- че дарители за Столична об- ните пространства. Сега за- ят, по-скъп и по-бавен начин щина нямат право да участ- почваме да обръщаме вни- за придвижване и по метода ват една година и половина в мание на тези неща. Но съм И на непряката принуда хората търгове на общината. Кой ще убеден, че в следващите годи- маме желание да работим съвместно с да бъдат накарани да използ- се яви дарител? Той си отряз- ни ще се появят. бизнеса, но имаме много пречки ват градски транспорт и еко- ва възможността да участва в Интервюто взе логични средства като вело- конкурси. урб. Михаела АНГЕЛОВА
  • Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 13ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА ТЕМА Арх. Иво Пантелеев, урбанист, член на управителния съвет на IUFA: Отвън се вижда, че София има автентичност. Нея трябва да запазим Строителният бум създаде сгради с европейско качество, но те останаха нищожни фрагменти от гледна точка на града Н Арх. Пантелеев, конфе- ачалото на миналата - Търговците са абстрактно ренцията IUFA ни пре- седмица беше специ- понятие в случая. Става въ- дизвиква да погледнем прос за териториални общ- като външен наблюда- ално за София. Едно ности. Повечето търговци тел нашата градска сре- събитие, което не беше са под наем, а собственици- да. Какво ни казва този шумно афиширано, даде те, докато си получават нае- поглед? възможност на града да ма, нямат интерес да инвес-- Важното на този форум използва няколко десет- тират в територията. Когатое, че на една маса седна- не можеш да плащаш нае-ха представители на всич- ки умни глави - от Уелинг- ма, защото потребителите саки актьори на градската сце- тън, Нова Зеландия, през се насочили към други мес-на в София: общинската ад- Барселона, от Лил, Фран- та, не ти остава нищо друго,министрация и експертите, ция, до Букурещ. Всич- освен да затвориш магазина.практиците в устройствено- ки те мислеха в една посо- На запад този процес е про-то планиране, неформални ка: преоткриването на бъл- текъл, след което центрове-и неправителствени органи- те на градовете са станализации, които се интересуват гарската столица в търсе- предмет на проекти за реге-от най-важните потребите- не на нови политики в уп- нерация. Мястото на власти-ли на градското простран- равлението на обществе- те е да създадат условиятаство - жителите на града. ните места. Домакин на 41- да бъде облекчена работатаМисия на IUFA е обменът на вата среда на IUFA, асоци- на търговците. Има мерки изнания и информация меж- съизмерими с добрите сгра- пацитет на пространствата инструменти, включителноду специалисти от Западна и ацията на колегите, специ- ди в европейски мащаб, без и способността им да про- данъчни и фискални, с кои-Източна Европа, подпомог- ализирали урбанизъм в Ин- да са звездна архитектура, веждат движението. Послед- то да се насърчи или намалинати от колегите им от други ститута за политически на- но качествени, направени с ната администрация се фо- темпото на развитие.страни. По идея на главния уки „Джон Хопкинс“, беше визия и силна инвестиция. кусира върху развитието наархитект Петър Диков съче- арх. Иво Пантелеев, съупра- И все пак това са фрагмен- инфраструктурата, без коя- Как трябва да си взаи-тахме във времето форума вител на „Архитектурно ди- ти, които са нищожно мал- то София не би могла да съ- модействат частни ина „Архитекти за София“ и ки в града като цяло. С част- ществува. публични инвестицион-Project for Public Space и на- зайнерска агенция - А.Д.А.” ните проекти не се адресира Но и съсредоточаването ни проекти при изграж-шата конференция и марки- и заместник-председател по съответен начин градско- върху инфраструктурата оз- дането на обществени-рахме един много важен мо- на Камарата на архитектите то пространство. начава, че деградацията на те пространства?мент. Ако цитирам арх. Ди- в България. Вестник „Стро- Градът продължаваше да из- обществените пространства - Когато проектът е публи-митър Паскалев, това е усе- ителство Градът” говори с остава и се появи противо- продължи и се изостря осо- чен, той има елемент на об-щането за промяна в съз- речието между голямата мо- бено през последните че- ществени пространства.нанието. Има не само недо- него за предизвикателства- билност и нуждата от дви- тири-пет години, резултат Има и частни по собстве-волство от неприветливост- та пред управлението на об- жение на хората и инфор- от 20-те години на липса на ност, но отворени за публи-та и физическата разруха на ществената градска среда. мацията, с физическия ка- поддръжка и механизми за ката площи. Не е възможноградските пространства, но поддръжка. големите частни проекти даи нагласа за промяна. бъдат реализирани без съз-Поразени от физическото Появи се и конкуренция даване на отношение с гра-състояние на някои елемен- за третото място на да. Ролята на града е да регу-ти на градската среда, вклю- хората след дома и ра- лира и да се защити от част-чително фасади на много ботата... ния интерес.красиви сгради, нашите гос-ти все пак казаха, че Софияпритежава автентичност. Тяе жива, има характер и тряб- В много пазарни общества специалисти- те имат думата да очертаят рамките, кои- то да гарантират сигурността в развитието на - Абсолютно. Колкото и да са качествени и интересни за приобщаване, моловете из- консумираха енергия от гра- Необходимо ли е да има специфични правила и норми за застрояванева да положим усилия да града. Така се защитава местен и регионален да. Но те са толкова привле- на ключови общественисе запази. Посъветваха ни кателни за софиянци не на места с цел опазване нада не я убиваме, като я из- контекст: природни, исторически дадености, последно място защото съз- гледки, архитектурнилъскаме и я превърнем в културна среда или определени дейности, по- дават среда, която имитира паметници и др.?нещо, което прилича на дру- градско пространство - си- - Да, трябват насоки за про-гите градове. някога дори определена кухня гурна, осветена, с добър ди- ектиране. В много пазар- зайн, привлекателна. Запъл- ни общества специалисти- Да възстановим града, ват един дефицит в града и те имат думата да очертаят преди да почнем да го го използват. Но така стават рамките, които да гаранти- строим наново... заплаха за градското прос- рат сигурността в развитие-- За това става въпрос. транство, защото изтеглят то на града. Така се защита- търговията от него, а тър- ва местен и регионален кон- Защо обновлението на говията е един от най-мощ- текст: природни, историче- М сградите в следващото ните стимули за развитие- ски дадености, културна сре- десетилетие не внесе оловете са толкова привлекателни за то му. да или определени дейности, промяна и в качеството софиянци не на последно място защото понякога дори определе- на обществените прос- Затова търговците са на кухня. Чувствителност- транства? създават среда, която имитира градско прос- пряко заинтересувани та към местните особености- Големият строителен бум транство - сигурна, осветена, с добър дизайн, от развитието на тър- ръководи специалистите вот 2006-2008 г. промени си- говската улица. Защо не развитието на градовете, ко-луета на София, но влоши привлекателна. Запълват един дефицит в гра- са ангажирани техните ито са по-напреднали.обществените пространства. да и го използват способности да привли- Интервюто взеПоявиха се сгради, които са чат хората? Деян ТОДОРОВ
  • 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.ТЕМА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА Как се правят успешни обществени места Дизайнът да подпомага функцията, не да я определя “Да се създаде място, общи Горан Миланов от суваност на общността,което да не привлича хо- Българската фасилити статични проектни ре-рата, не е трудно, забе- мениджмънт асоциация шения.лежително е колко чес- своя опита в IT управле- А малкото реализациито е постигнат именно нието на пространствата. често не се употребяваттози резултат”, казва Уи- Това трябва да бъде не- според замисъла.лям Уайт, американски прекъснат, продължаващ “Дори и да има жела-писател и журналист, до- процес, който гарантира ние, невинаги има ре-като критикува амери- удължаването на живота зултат.” Елена Мадисънканския модел на строе- на обектите и същевре- илюстрира коментара сине и рушене на градската менно осигурява устой- с два примера - библи-среда в Ню Йорк. Уайт е чиво развитие. отеките в Сан Антонио,създател на модела Place Тексас, и Ривърсайд, Ка-Making (букв. „правене „Правене на места“ лифорния.на места“), който включ- Как става това обясни Според Мадисън ро-ва не само планиране и Елена Мадисън, урбанист лята на обществени-проектиране на общест- и помощник-вицепре- те сгради в публичнитевените места, но и из- зидент на американска- пространства е да кому-следване на териториите. та организация Project for никират със средата. Сдружението „Архи- Public Spaces, като пред- Добрият пример етекти за София“ предста- стави стратегия за създа- библиотеката в Кали-ви модела миналата сед- ване на оживени общест- форния, пред която имамица и го изпробва на вени пространства в Со- парк, редовно се про- „Дискавъри грийн“ е обществен парк в центъра на Хюстън с площ 47 декара, съз-практика в един от свои- фия по метода на Уайт. веждат събития, входът е даден през 2008 г. Той включва езеро, естрада и различни места за изпълнения,те настойчиви опити да Той се основава не на ясно подчертан, въпреки детска зона и рекреационни съоръжения. Проектът е на Hargreaves Associates.започне дебат за общест- дизайна, а на преживя- че сградата е стара и не През октомври 2009 г. получава сертификат по LEED. Примерът включва използва-вените пространства на ването на мястото, и съ- особено красива. нето и на публично-частно партньорство.столичния град. ответно предлага ди- Лошият пример е в зайн, който да подобри Тексас. Пространството Стъпка по стъпкаПърво бяха сградите, по- това преживяване. Добър около сградата е подхо- Елементите на успешното обществено пространство: социалност, достъпностсле инфраструктурата... трик да се засили дей- дящо за пазар, изложби, и връзки, образ и удобство, управление и дейности. „Ако градът е наши- ността на обществени- концерти. Това е чудесноят дом, а гражданите в те пространства е напри- място в сърцето на гра- Достъпност и връзки - означава удобство на пешеходната и велосипедната дос-него – семейство, об- мер предлагането на хра- да, но е лишено от вся- тъпност, свързване с обществен транспорт и близост. Включва алеи и подходиществените простран- на, колкото и хуморис- каква дейност. Хаотично към мястото, удобен достъп за инвалиди и детски колички, места за паркиране наства са дневната, в която тично да звучи, изтъкна поставените изсъхнали велосипеди, информация и ориентири.ние прекарваме време- Мадисън. дървета са дело на ланд-то си“, заяви председате- шафтен архитект неп- Ползване и дейности - успешното обществено пространство е забавно, оживе-лят на сдружението арх. Защо все пак не се съз- рофесионалист, който но и активно. То отразява местните традиции - специфични неща за културата. ТукДимитър Паскалев. Град- дават добри обществени просто е искал да уплът- се включват дейности за деца като катерушки, въртележки и хидравлични водниските обществени прос- пространства? ни пространството. елементи, места за игри, специални мероприятия, ателиета за изкуство, площад-транства не могат да бъ- Пречките са много. Необходими са кураж,дат просто изградени, а Основна причина е сили и партньорства, из- ки за танци, спорт, гимнастика, филми на открито, катерене и зони за съзерцание,трябва да бъдат разбра- фактът, че в повечето ползване на добрите по- спокойни тихи и красиви.ни, да им бъде вдъхнат случаи фокусът е върху литики и практики, за да Социалност - за да е социално едно пространство, то трябва да е гостоприемно,живот, да бъдат активна проекта, а не върху мяс- говорим и да има чувае- ангажирано, демократично, отворено за всички, предизвикващо чувство на гор-част от градската тъкан и тото. Обикновено не са мост на проблемите. Тезида бъдат правилно упра- проучени потребности- места трябва да бъдат дост и принадлежност - място, където деца, възрастни и кучета да се чувстват до-влявани, за да продължа- те на хората, уникалност- функционални магнити, бре, където ще доведем гости.ват да бъдат живи. та и значението на тери- които да привличат об- Възможно е развитие на визия по модела за “силата на десетката”. Идеята на Следващ етап е уп- торията. ществото с разнообразие този модел е, че всеки район, квартал или център трябва да има поне десет зна-равлението и поддръж- Сред другите триви- от дейности и усещане заката им. „Управление- ални фактори са лип- динамика. Така участни- чими дестинации, всяка такава дестинация трябва да има поне десет значимито е основна част от ця- са на професионалисти, ците в дискусията обоб- места, всяко такова място да предлага поне десет интересни дейности. “Форма-лостния живот на сгра- неподходящо финанси- щиха основните методи та поддържа функцията” - проект на Ренцо Пиано, новоизграден площад в Си-дите и пространствата и ране, недостатъчно за- за успешното изграждане атъл, е пример как дизайнът кара хората да използват мястото, как ежедневнитеправилното му дефини- дълбочено разбиране на и управление на общест-ране е една от гаранци- проблемите, протести вените пространства. дейности като зимна пързалка за кънки, пазари, фестивали и представления оф-ите за устойчивост“, об- или просто незаинтере- Урб. Михаела АНГЕЛОВА ормят общественото пространство. План за действие II. Изработване на III. Реализиране на I. Проучване IV. Управление проект проекта Оценка на Проучване Архитектурен/ Програма на Финанси- Управле- Под- Анализ състоянието мнението на Градоустройствен дейностите ране ние дръжка и обща визия местните проект Оценки на силни и слаби страни на Консенсус мястото
  • Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 15ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА ТЕМА Бързо, лесно, евтино: „Архитекти за София“ предлагат Как да направим района на НДК по-привлекателен за хората Представете си къща, в която пар- през лятото под палещото слънце, а зе- зи минувачите от падането на някой ложения за промени, откриващи въз-кираме в хола, готвим и се храним на лените площи те ограничават на поне от елементите му. Ако не друго, огра- можностите пред градския център дадвора, спим в мазето, а в спалнята сме метър-два от прохладата на фонтани- дата се е превърнала в „галерия на от- стане по-привлекателен за хората.оставили вещите, които не ползва- те. Това място е околността около гор- крито”, дори и само за почитателите на Предложенията са направени следме, да се покриват с прах. В идеалния достта на строителството от времето градския жанр в изобразителното из- обсъждане в работна група от профе-център на София има една пешеход- на социализма - колосалният Нацио- куство - графитите. сионалисти и представители на раз-на зона, подредена по сходна логика: нален дворец на културата, който от Това са достатъчно причини за сдру- лични общности и институции в гра-обградени със зеленина открити прос- време на време се превръща във време- жението „Архитекти за София“ да го да, които са ангажирани с развитиетотранства се използват за паркинг, час- нен пазар за всичко - от дънки, „про- използват като модел за преустройство на градската среда, по методология нати от алеите са препречени с импро- изведени в България”, до камини, тух- на обществените пространства. Вярно, американската организация Project forвизирани скейтборд-рампи, пейки- ли или дивани, а пространството око- в пилотен проект, но такъв, който дава Public Spaces.те приканват минувачите да поседнат ло паметника е оградено, за да предпа- конкретни и лесни за реализация пред- Мария МАРАЗОВА Зона 1Предложения• система за поливане• анимирани или тема-тични фонтани• сцена за събития• кула за наблюдения• фитнес на открито• шах и други игри• кафене и читалня на 18открито• кът за кучета 16 10• тих кът за майки с бе- 17 1бета или за съзерцание 15 Зона 2 9 6 8 1 14 3Предложения 4a 2• плакати и културен 12 7афиш / тоалетна 3 13 4б• артистична преработ- 2 11ка на отдушниците• засенчване на пейки- 6 6те 4• реконструкция на рам- 5пите на стълбите за• инвалиди и детски ко-лички• велоалея Зона 3Предложения• маркиране на входа сподходящ елемент• визуална комуника-ция: указателни табели Зона 4 Зона 5 Зона 6• информация за мяс- Предложения Предложения Предложениятото 4а: паметника чрез • детската площадка с вентилации: арт реди- • да се осмисли функцията• велопаркинг, велоси- • пипане на водата - реди- - дискусии и изложби кафене за възрастни зайн на пилонитепеди под наем зайн на фонтаните - социализиращи събития • амфитеатърът - кафе, • прекомпозиране на • визуална хигиена• социализиращи пейки • сядане до водата на сянка - катерене читалня, книги на от- алейните входове • чешма- на групи, с двойни • осветяване на водната - експозиция за соц истори- крито, постоянен афиш • заведение • музей за НДК - история• гърбове и др. площ ята на мястото на събитията • арт експозиции / на създаването• нов дизайн на павили- 4б - заведение • премахване на висо- стени за графити • подобряване физически-оните • почистване и отваряне за - арт експозиции / стени за ките бордюри към долу те качества на средата• столове за свободно достъп графити долу бул. “Фритьоф Нансен” • културен информацио- • табели и пиктограмисядане • решение за бъдещето на - културен инфоцентър • тоалетна, ел. табла и нен център • малки острови - оазиси Предлагани дейности 1 велосипедисти, начало на 3 графити фестивал, музей 7 скейтъри, акробати 10 сцена 14 фестивал на цветявеломаршрути, велосипеди 4 място за срещи 8 трета възраст, шах, игри 11 сцена 15 сценапод наем, място за срещи 5 постоянен културен афиш, 9 музей на сградата, нощ- 12 изложби, скулптурни експо- 16 тематично кафе 2 социализиращи пейки под читалня на открито ни клубове, ресторанти, ма- зиции 17 майки с децасянка 6 деца и родители газини 13 алтернативни кафенета 18 парк кучета
  • 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.ТЕМА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА По оперативна програма „Регионално развитие” 240 млн. лв. се вливат в общините за подобряване на градската среда Състояние и обем на проектите по двете схеми за подобряване на градската средаФ инансов ресурс от 240 млн. лв. по про- изгражда уникалният не на градската среда” интегриран териториа- шеходни зони, алеи и грама „Регионално развитие” се ин- парк „Арпезос” в кори- бяха всички общини в лен подход. Интервен- подлези за пешеходци тото на р. Арда. Напъл- обхвата на градските циите включват взаим- и велосипедисти, вклю- вестира в подобряване на градската но завършени са обек- агломерационни ареали но обвързани дейности чително поставяне на среда в 39 общини. В ход са проекти тите в Благоевград и без одобрените по пър- и мерки, чиято синер- указателни знаци и др. за възстановяване и изграждане на Белослав, поетапно се вата схема. гия води до значител- • Рехабилитациязони за обществен отдих като централни парко- финализира проектът Първенец и по ма- но по-голям ефект в и реконструкция наве и градини, детски площадки и междублокови в Русе. Заради закъсне- щабност на инвестици- благоустрояването на улични мрежи, изграж- ние в обявяването на ята – 10.3 млн. лв., и в градските територии. дане на общественипространства, рехабилитация на улици, площа- обществените поръчки успешната реализация паркинги встрани отди и зелени площи и енергоспестяващо осветле- и обжалване на различ- е Бургас. Основните дейности главни улици.ние. Крайната цел е постигане на устойчиво раз- ни фази са проектите Останалите три голе- са: • Въвеждане на енер-витие на публичните територии чрез трайно по- в останалите 15 общи- ми града – Плевен, Ста- • Изграждане, реха- госпестяващо уличнодобряване на тяхното екологично, физическо и ни - Столичната общи- ра Загора и Варна, все билитация, възстановя- осветление и осъщест-социално състояние. на, Пловдив, Кърджа- още не са започнали ване на зони за общест- вяване на мерки за по- ли, Разград, Лом, Горна строителни дейности. вен отдих като паркове, вишаване на сигурнос- Оряховица и др. В изпълнение са проек- зелени площи, детски тта и предотвратяване Срокът за изпълне- тите за подобряване на площадки и др., вклю- на престъпността като ние на договорите е 24 градската среда в Тро- чително поставяне на осветление на парко- месеца и трябва да при- ян, Габрово, Дупница, пейки, беседки, въз- ви площи, охранител- ключи до края на ок- Раковски и Добрич. Все становяване на чешми, ни системи за наблюде- томври 2011 г. още се набират канди- фонтани, статуи, па- ние на обществени мес- дат-изпълнители в Пле- метници и други еле- та и др.Първите 18 договора сиране получиха про- Още 106.3 млн. лв. пое- вен, Балчик, Севлиево, менти от градското об- • Създаване на дос-бяха подписани на 21 ектите на Русе – 10.1 ха към други 21 общи- Карнобат. Срокът за завеждане тъпна архитектурнаоктомври 2009 г. млн. лв., Хасково – 9.7 ни през юли 2010 г. изпълнение на проек- • Изграждане, ре- среда, включително по-по схемата „Подкрепа млн. лв., Пазарджик – Потенциални бе- тите от втората схема е конструкция, рехаби- добряване на достъпаза подобряване на град- 9.5 млн. лв., Ловеч – 9.3 нефициенти по схема до юли 2012 г. литация на пешеход- за хора с уврежданияската среда” на обща млн. лв., Попово – 9 „Подкрепа за интегри- Основен принцип на ни алеи и тротоари, из- до административнистойност 133 млн. лв. млн. лв., и Кърджали – рано и устойчиво раз- проектите във втора- граждане на велосипед- общински сгради.Най-голямо финан- 8.7 млн. лв., където се витие чрез подобрява- та схема е прилагане на ни пътеки и алеи, пе- Светла ДОБРЕВА
  • Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 17ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА ТЕМАДоговори по ОПРР, „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” Схема BG161PO001/1.4-02/2008. Схема BG161РО001/1.4-05/2009. Подписани на 21 октомври 2009 г. Подписани на 16.07.2010 г.Община - бенефициент и Общ бюджет Община - бенефициент и Общ бюджет Състояние на проекта Състояние на проекта наименование на проекта (лв.)наименование на проекта (лв.) В процес на изпълнение. Изпълнители: Плевен - „Организация на уличното Не е стартирано изпълнение. Обявени са Обособена позиция 1 - ДЗЗД КОНСОР- движение и подобряване на физи- 7 064 801,31 обществени поръчки за изпълнители поРусе - „Реконструкция, рехабилитация и ческата среда за устойчиво и интег- ЦИУМ РУСЕ, краен срок - 31 юли 2011, обособените позиции.модернизация на градска зона за отдих – 10 147 032,30 рирано развитие на град Плевен“ договор от 03.11.2010 г. Обособена по-Централна градска градина” Не е стартирано изпълнение. На 30 май зиция 2 - Консорциум „Аква строй“ 3 месеца, договор от 02.03.2011 г. 2011 г. е подписана кметска заповед за Стара Загора - „Подобряване фи- избор на изпълнители. Лот 1 се обжал-Столична община - „Рехабилитация и ва, но тъй като трите лота са неразделнавъзстановяване на детски площадки и В процес на изпълнение. март 2011 г. зическата и жизнена среда на 8 639 378,28 част от един общ проект, не може да за-зони за обществен отдих в междублоко- стартира довършване на пошехедни- квартал „Железник““ почне строителство до финала на съдеб-ви пространства, и доизграждане и рекон- те подлези. Изпълнители са: Галчев ин- ните процедури. Крайният срок за при- 8 648 867,76струкция на пешеходни подлези на тери- женеринг груп АД (в жк Бокар) 79 кал. ключване на проекта е юли 2012 г.торията на райони „Подуяне”, „Оборище”, Дни; Билд-КМ ООД (към жп гара Пудуя-„Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слати- не)86 кал. дни Бургас – „Благоустрояване на об- Завършени СМР. Лот 1 – „Трейс Бургас”на”, „Витоша” на Столична община” ществено значими пространства ЕАД – завършва до 10 дни. Лот 2: „Тех- в подкрепа на социалната инте- 10 364 242,12 нострой – Инженеринг 99” АД - завършен. В процес на изпълнение – Изпълнители: Лот 3 – Консорциум „Щрабак Изток 4” -Пловдив - „Подобряване на екологичната „ЦИД Атлас” ЕООД (2 подобекта); „Бо- грация и устойчивото развитие на завършен. Лот 4 – „Консорциум Хан Крум 2 963 856,25 градската среда“и рекреационна среда на град Пловдив” рела” ЕООД; „Запрянови-03” ООД дого- – Бургас” - завършен вор 04.06.2011 г. Варна - „Подобряване на физиче- Не е стартирано изпълнение. Тече про-Разград - „Подобряване на физическата ската и жизнена среда в община 7 374 522,84 цедура за избор на изпълнител. Обявена В процес на изпълнение Изпълнител: Варна“ обществена поръчка 8.02.2011 г.среда на жилищни квартали извън центъ- 8 018 708,27 Консорциум „ХИДРОСТРОЙМОНТАЖ-ра на град Разград в подкрепа на устойчи- Троян – „Интегриран проект за по- В процес на изпълнение. Изпълнител: РАЗГРАД“, договор от 08.04.2011 г.вото и интегрирано градско развитие“ добряване на градската среда на 4 721 691,11 ДЗЗД „Троян-2011“, краен срок за изпълне- В процес на изпълнение Изпълнител: град Троян“ ние 30.11.2011 г.; договор от 31.05.2011 г.Лом - „Изграждане и възстановяване на Ямбол - „Интегриран проект за ус- Не е стартирано изпълнение. Има обжал- 7 657 351,16 „Обединение „СК 13 Лом“, 8 месеца до-градска крайречна зона Лом” тойчиво подобряване на градска- ване на решението на комисията за из- говор от 01.03.2011 г. 4 121 394,33 та среда и зоните за отдих в общи- бор на изпълнител. Обществената поръч- В процес на изпълнение – първа копка на Ямбол“ ка стартира на 18.01.2011 г.Кърджали - “Изграждане на парк “Арпез- 5 февруари 2011 г., срок на завършванеос-Север” и “Бизнес парк” – I и II етап – гр. 8 704 368,18 Габрово - „Създаване на привле- В процес на изпълнение. Изпълни- – октомври 2011 г. Изпълнител- „Консор-Кърджали” кателна физическа среда на град тел: ДЗЗД „МТБ Габрово”, Срок на до- циум ТИ ВИ БИ“ - Димитровград 4 805 267,86 Габрово чрез интегрирани мерки за говора, 200 календарни дни, договор от В процес на изпълнение Изпълните- градско възстановяване и развитие“ 24.06.2011 г. ли: Обособена позиция №1 Сдружение В процес на изпълнение. Изпълнител:Горна Оряховица - „Подобряване на фи- Дупница - „Архитектурно и благо- „Горна Оряховица 2011“,2 месеца, дого- Обединение „Градско строителство - Дуп-зическата среда и сигурността в Община 5 548 127,22 устройствено оформление на ши- 4 310 439,32 вор от 31.05.2011 г. Обособена позиция ница“, договор от 25.03.2011 г. Краен срокГорна Оряховица - I етап” рок център на град Дупница“ 2 – срок на изпълнение 21.08.2011, пред – декември 2011 г. подписване на договор ЕТ „Пролет, „Екострой” ЕООД Тряв- Не е стартирано изпълнение. Обявената Велико Търново - „Повишаване ка- на, „Стройко” ООД, „Хит” ООД В. Търно-Гоце Делчев - „Подобряване на улична- през 2010 г. обществ. поръчка – прекра- чеството на живот чрез подобрява- во, „Ремстройинвест” ЕООД, договори отта и паркова инфраструктура в град Гоце 4 445 999,13 8 544 759,57 тена, на 13.01.2011 г. е обявена нова, не на физическата среда на терито- 1.07.2011 г. Предстои подписване на дого-Делчев – рехабилитация на 25 улици и зе- към юни няма подписан договор с из- рията на община Велико Търново“ вор за четвърта и седма позиция. Прекра-лени площи” пълнител тена процедура за осма позицияПопово - „Интегрирано подобряване и Лясковец - „Устойчиво и интегри-възстановяване на взаимосвързани еле- рано развитие на град Лясковец 4 727 628,40 Не е стартирано изпълнение. В процеду- В процес на изпълнение Изпълни- чрез благоустрояване на обществе- ра на избор на изпълнителменти и съоръжения на физическата ин- тел: Сдружение Красиво Попово, кра- ни пространства“фраструктура на градската среда на По- 9 008 818,32 ен срок за изпълнение на поръчката -пово за постигане на устойчиво разви- Пещера - „Подобряване на физиче- Не е стартирано изпълнение. Текат сро- 21.08.2011 г., договор от 29.11.2010 г.тие, екологично равновесие и социално ската среда и превенция на риска кове за отваряне и разглеждане на офер-включване” за повишаване привлекателността 5 571 325,40 ти. Срок за изпълнение на поръчката 12 на община Пещера“ месеца. В процес на изпълнение Изпълнител:Ловеч - „Подобряване на физическата Аврен - „Рехабилитация на улична Не е стартирано изпълнение Обявена об- 9 326 479,04 „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, 10 месеца,и жизнена градска среда в община Ловеч” мрежа и зона за обществен отдих в 3 740 428,52 ществена поръчка 30.03.2011 г. Тече про- договор от 30.07.2010 г. община Аврен“ цедура по избор на изпълнителПазарджик - „Нова визия за централна В процес на изпълнение – първа ко-градска част и интегрирано градско раз- пка 23 юни 2010, срок на завърш- Балчик - „Рехабилитация и благо-витие, чрез подобряване на физическа- 9 569 902,36 ване – август 2011 г. Изпълнител: устрояване на ул. „д-р Зл. Петков“,та среда и ревитализация на град Пазар- ДЗЗД“Интегрирана градска среда” - „Иван Вазов“, „Г. Бенковски“, „Хр. Не е стартирано изпълнение. Обявена об-джик” Пловдив Ботев“ и „Дунав“; рехабилитация на 4 287 715,46 ществена поръчка 17. 03. 2011 г. Спряна два паркинга в страни от улици ул. 30. 04. 2011 г. Възобновена 14.04.2011 г. Завършени СМР Обектите са с разре- д-р „Зл. Петков“ и „Г. Бенковски“; и Тече процедура по избор на изпълнителБелослав - „Промяна на физическата и изграждане на места в близост до шение за ползване от май 2011 г.жизнена среда за жителите му, привлека- 5 284 233,84 ул. „Г. Бенковски“ Изпълнител: „Консорциум Белославтелен за туристи и инвеститори” 2010” Не е стартирано изпълнение. Обявена об- Севлиево - „Изграждане на парк ществена поръчка; Срок за получава- В процес на изпълнение – първа копка за отдих, спорт и развлечение „Ка- 3 888 675,44Велинград - “Осигуряване на устойчива и не на оферти. 08.07.2011 г., Отваряне на 25 авг. 2010 г., срок на завършване ок- зармите““екологична среда и повишаване привле- 7 530 427,93 офертите - 11.07.2011 г. томври 2011 г. Изпълнител – Сдружениекателността на община Велинград” „Еко-Велинград” - София Свищов - „Благоустрояване на средата в най-оживените общест- 3 501 188,34 Не е стартирано изпълнение. В процеду- В процес на изпълнение – първа копка вени пространства на традицион- ра на избор на изпълнител януари 2011 г., срок на завършване окт. ния център на град Свищов“Петрич - „Възстановяване и благоустроя- 4 160 930,67 2011 г. Изпълнителиване на градската среда в гр.Петрич” Първомай - „Обновяване на град- Не е стартирано изпълнение. Текат сро- Булстрой груп” ООД-София; „Агромах”ЕООД- Благоевград ската среда в община Първомай и 4 424 524,93 кове за отваряне и разглеждане на офер- подобряване на условията за отдих ти. Срок за изпълнение на поръчката 13 Приключени СМР, предстои внасяне на населението“ месеца. на финален отчет на проекта Изпъл-Благоевград - „Здравословна и достъпна Смолян - „Благоустрояване на Не е стартирано изпълнение. Текат сро- 7 830 445,09 нители: Агромах”ООД(обос. Позиц. 1),градска среда в Община Благоевград” уличната мрежа, квартална среда 5 016 956,17 кове за отваряне и разглеждане на офер- ЕТ“Маргарита -П-ПетрунКостадинов“ и подобряване на условията за об- ти. Срок за изпълнение на поръчката 12 (обос. Позиц. 2) ществен отдих в град Смолян“ месеца. Приключени СМР. Изпълнители: Не е стартирало изпълнение. Обявена об-Шумен - „Подобряване на градската сре- Лот 1 - „Експрес Гаранцион“ ООД Нови пазар - „Подобряване на фи- ществена поръчка за избор на изпълни-да в Шумен -рехабилитация на ул. „Хрис- Лот 2 - Обединение „Център - Шумен“ зическата и жизнена среда в общи- 2 717 339,96 тел на 14. 12. 2010 г. В процес на избор на 5 657 930,40 на Нови пазар“то Ботев“, централната пешеходна зона и ДЗЗД изпълнителградската градина” Лот 3 - Обединение „Център - Шумен“ ДЗЗД Добрич - „Реконструкция на бул. В процес на изпълнение. 16 юли 2010 – „25-ти Септември“ - пешеходна 5 013 386,04 14 септември 2011 г. Изпълнител : „До- В процес на изпълнение - първа копка – зона“ брич – Градска среда” ООДХасково - „Подобряване на паркова сре- 26 окт. 2010 г., краен срок – окт. 2011 г.да и пешеходни зони за достъпна архите- 9 722 649,30 Раковски - „Подобряване на физи- В процес на изпълнение. Май-септемвриктурна среда в град Хасково” Изпълнител: Гражданско дружество „Ха- ческата и жизнена градска среда в 3 198 758,81 2011 г. Изпълнител: ДЗЗД „Сиберия-Екс- сково 2010“ град Раковски“ прес“, гр. Варна В процес на изпълнение – първа копка Не е стартирано изпълнение. Удължен е юни 2011 г., срок на завършване октом- Карнобат - „Обновяване и модер- срокът на обществена поръчка след съ-Нова Загора - „Обновена и модернизира- ври 2011 г. Изпълнители: Консорциум низиране на градската среда чрез дебно решение на ВАС, с което е от-на градска среда в гр. Нова Загора” 6 430 251,42 „Ремонтстрой” , София (централ. пешех. реконструкция на пешеходни зони 4 595 871,09 хвърлена жалба на участник против обя- зона, жк Загоре); „Консорциум Стро- и алеи и рехабилитация на зони за вената открита процедура по ЗОП от ителство и поддържане на пътища“ (9 обществен отдих в гр. Карнобат“ 27.01.2011 г.на кмета на община Карно- улици) бат. Срок на изпълнение 6 месеца.
  • 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.ТЕМА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА Атанаска Николова, зам.-кмет „Евроинтеграция и екология” в община Бургас: Натрупахме сериозен опит в проекти за градско развитие Г-жо Николова, нието на града, визи- Бургас е един от 36- те града с европей- ско финансиране за интегрирани пла- нове за градско въз- И ята му за развитие до 2020 г. и идентифици- ране на градските тери- тории, чието изгражда- не изисква интегриран нтегрираният подход в градското развитие ще бъде задължително изискване при получаване на подкре- становяване и раз- подход. Срокът, който па от финансовите инструменти на Ев- витие. Какъв ще е сме определили за този ропейския съюз през следващия пла- подходът при опре- етап, е 8 месеца, след ко- деляне на зоните за ето ще започне консул- нов период 2014-2020 г. въздействие? тативният процес. За- За общините вече е целта предстои сфор- па сериозен опит в ре- мическо и демограф-ясно, че интегрираният миране на консултати- ализирането на про- ско развитие, култура иподход в градското раз- вен съвет от представи- екти за градско раз- пр. До участие ще се до-витие ще бъде задъл- тели на местната власт, витие и околна среда пускат и международ-жително изискване при който ще координира през настоящия про- ни компании с опит вполучаване на подкре- и одобрява всяка стъп- грамен период. Въпре- интегрираното градскопа от финансовите ин- ка от подготовката на ки че в сегашната си- планиране на европей-струменти на Европей- интегрираните плано- туация с оперативни- ски градове.ския съюз през след- действия и проекти за всички заинтересувани ве. На базата на прове- те програми нещата севащия планов пери- трайно подобряване на структури на граждан- дените обсъждания как- случват малко „на пар- Какво място от-од 2014-2020 г. Затова в икономическото, соци- ското общество, на про- то на експертно ниво, че”, ние като общинска реждате в бъдещи-следващите две години алното и екологичното фесионалните общно- така и с граждански ор- администрация винаги те интегриранитрябва да концентри- състояние на приори- сти и местния бизнес. ганизации и научни- сме се стремили да ми- планове на публич-раме усилия върху из- тетни градски терито- Ключова роля за нас ще те среди трябва да избе- слим по-стратегически ните пространстваработването на качест- рии. Тяхната подготов- има и изборът на кон- рем с консенсус трите и да търсим интеграци- с висока обществе-вени интегрирани пла- ка ще се осъществява с султант, който да из- типа зони за въздейст- ята на различните наши на значимост?нове, в които да фор- непосредственото учас- готви целеви и пробле- вие. След това ще запо- проекти. Дори на този - Съществен компо-мулираме комплексни тие и ангажиране на мен анализ на състоя- чне избор на стратегия етап могат да се видят нент на градската среда и цели на плана и фор- зони в града, които по- са обществените прос- мулиране на конкрет- средством европейски- транства, които не само ни инвестиционни про- те фондове постепен- имат огромно въздейст- екти, които ще бъдат но променят своя облик вие върху облика на Най-новите разработки финансирани от опе- и качеството на живот града, но и те предос- в областта на ративните програми на своите обитатели. До тавят много услуги на през следващия програ- момента контрактува- гражданите, те са част архитектурните, PVC мен период. За всеки от ните проекти по про- от тяхното ежедневие, и вентилируеми системи предлаганите проекти грами на ЕС са на стой- място за социално об- ще изискваме предин- ност от близо 190 млн. щуване, отдих и спорт. вестиционни проучва- лв., а реално усвоени- На този етап успяхме по ния и анализ „разходи- те средства възлизат „Регионално развитие” За поредна година в продължение на един месец на традиционното си ползи”. Така ще постиг- на 30 млн. лв. В про- да реализираме про- ROADSHOW, ЕТЕМ представи новите си продукти в десетте най-големи нем един наистина ре- цес на одобрение са и ект за благоустрояване града в страната. алистичен и изпълним още много проекти по на обществено значими Партньори на компанията от Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Ве- интегриран план, обо- „Околна среда” и „Реги- пространства, в рамки- лико Търново, Русе, Шумен, Варна, Бургас, Плевен и Враца се запознаха с снован не само на ана- онално развитие”. те на който обновихме най-новите разработки в областта на архитектурните, PVC и вентилиру- лиза на нуждите, но и централната пешеход- еми системи. на икономическите въз- По какви критерии на улица „Александров- Продуктовите мениджъри на ЕТЕМ запознаха присъстващите с ново- можности на общината ще избирате кон- ска”, Морската гради- стите около системата за окачена фасада Е85, отваряемата система с пре- като цяло. султантския екип на, ул. „Гурко” и „Адам къснат термичен мост Е75 и системата си за преградни стени. за изготвяне на ин- Мицкевич” с нови ве- Пред широката аудитория за първи път беше представена дългоочаква- На финала сте на тегрираните пла- лоалеи и достъпна сре- ната стабилна и масивна 5 камерна PVC система за прозорци и врати Q72. изготвянето на но- нове? да, изградихме детски и Особен интерес предизвикаха новата вентилируема фасадна система вия общ устрой- - Още на етап подго- спортни площадки. К20 и системите Vario clips за фиксиране на стъкло. ствен план на града товка на проектното ни Сериозната ни цел е „Горд съм да заявя, че въпреки негативните последици върху развити- - база за интегрира- предложение разрабо- осъществяването на ме- ето на бизнеса в нашия сектор в следствие на световната финансова кри- но планиране и ус- тихме техническа спе- гапроекта „Зона за об- за, за последните 2 години успяхме да реализираме мащабна инвестици- тойчиво развитие. цификация с изисква- ществен достъп – Су- онна програма в размер на 15 млн. Еuro, което ни прави структуроопреде- - Нашите амбиции са в ния към бъдещия из- пер Бургас”, с който да ляща фирма в бранша, конкурираща се с най- големите представители на кратки срокове новият пълнител на консул- отворим града към мо- архитектурни системи”, заяви изпълнителният директор на ЕТЕМ Влади- ОУП да бъде утвърден тантките услуги. Сега рето, превръщайки съ- мир Владимиров. от общинския съвет и стартираме подготов- ществуващото приста- да стане основен страте- ката на тръжната доку- нище от една затворе- гически инструмент за ментация за обществе- на индустриална зона в социално-икономиче- на поръчка и се надява- район за отдих, бизнес ското и устройственото ме до месец-два да от- и забавление. Идеята ни развитие на града. На- крием процедурата. е да осигурим баланси- личието на плана дава Потенциалните канди- рано взаимодействие дългосрочна визия, ко- дат-консултанти тряб- между пристанищната ято ще помогне да раз- ва да разполагат с ин- територия и централна- работим интегрираните тердисциплинарен екип та градска част. Затова планове като програмен от специалисти в раз- нашата цел е този про- документ с конкрет- лични сфери: урбани- ект да стане част от ин- ни проекти и ресурсна зъм, инженерна ин- тегрирания план. обезпеченост до 2020 г. фраструктура, социал- Интервюто взе Община Бургас натру- на интеграция, иконо- Светла ДОБРЕВА
  • Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 19ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА ТЕМА Показването на находките от античния комплекс „Сердика“ - пред старт Откритата археология в зоната на бул. „Мария Луиза“ пред ЦУМ и на Ларгото ще се превърне в своеобразно културно средище и забележителна туристическа дестинация На площадното ниво с локализирането на ав- томобилното движе- ние по южната грани- ца на пл.”Независимост” (Ларгото), подпомогна- то със и без това едно- странно ситуираното трасе на бул.”Мария Лу- иза”, по западната гра- ница на пространството пред ЦУМ ще се постиг- не коренна промяна в ур- банистичната “кройка” на столичния център, ко- ято ще позволи пешехо- ден достъп и ползване на една значителна тери- тория. Подходящото ус- тройство на тази “осво- бодена” площ ще осигу- ри виталния потенци- ал на “археологичекото ниво” под нея, без който то ще бъде локализирано и осакатено – най-малко с ограничения достъп и подход към него. Фотограф Мария СъботиноваШ естнадесет милиона лева ще бъ- консервация и проучва- ка изток-запад и отново осмисли и контекста на щадното към археологи- дат инвестирани през следващи- не на разкритите остан- на централния подлез с тяхното битие. ческото ниво. Функци- те две години в изграждането на ки ще бъде детайлно раз- подлеза, ситуиран в оста Пространственото ре- оналната цел на купол- работено архитектурно- на ул. ”Пиротска” в посо- шение за частта „Лар- ното покритие е да обез- многофункционален подземно- то оформление на прос- ка юг-север. го“ спазва установените печи приемлив режим и надземен културно-комуникаци- транствата, съобразено Първата зона ще се принципи на централна- комфорт за целогодишноонен комплекс в сърцето на София. С разкрива- с автентичните места на оформи като центра- та симетрия и вертикал- използване на културниянето, реставрирането и експонирането на уникал- находките, за да се реа- лен площад – средище за ното развитие на прос- комплекс, разположен наните находки от антична Сeрдика пространство- лизира своеобразен ком- провеждане на култур- транството в посока за- археологическото ниво, плекс - една от модерни- ни и общоградски съби- пад-изток, а за частта по като осигури защита отто на пл. „Независимост“ (Ларгото) и зоната меж- те тенденции за експони- тия на открито. Общата бул. “Мария Луиза“ се дъжд и сняг, обмен наду ЦУМ и бул. „Кн. Мария Луиза” ще се превър- ране на културно наслед- пешеходна площ заедно съобразява с дадености- въздуха и неговото тем-нат в център за културни и общоградски събития ство. с тротоарите пред прези- те на градската среда по периране в оптималнии забележителна туристическа атракция. Проектът предвиж- дентсвото - хотел „Шера- оста север-юг, като от- граници. Следвайки кон- да обособяване на две ос- тон” и пред бившия пар- чита последователното текста на историческата Изготвеният про- участват още арх. Боряна новни пространства: тиен дом, е приблизител- наслагване на визуални- епоха, вътрешното прос-ект „Античен културно- Китова, арх. Данчо Раки- - площадно ниво с ак- но 14 000 кв.м. Архео- те планове на храм „Св. транство е решено катокомуникационен ком- ловски и инж. Кристиян тивна пешеходна зона логическото ниво, пред- Петка Самарджийска“, “базиликално” с цен-плекс „Сердика” е резул- Панчев. - в чертите на Ларгото, назначено и за археоло- храм „Св. Неделя“ и Ду- трален, осветен “кораб”тат от съвместните уси- Реализацията на про- ограничено от сгради- гически експозиции, е ховната академия, проек- и два странични “кора-лия на Столичната об- екта вече е пред старт. те на Министерския съ- 13 000 кв.м и с площите тирани върху завършва- ба” - под пътните кон-щина, „Метрополитен” и Финансирането е по ли- вет, ЦУМ, президент- на съществуващите под- щия композицията вну- струкции. “Базиликални-Министерството на кул- ния на оперативна про- ството, хотел „Шератон“ лези възлиза на 19 000 шителен силует на Ви- ят” ефект е подсилен оттурата, за съхраняване на грама „Регионално раз- и Народното събрание кв.м. „Това е 1/10 част от тоша. кръстовидното структу-място на откритата ар- витие”, конкретен бене- (бившия партиен дом), площта на античния град Свързването на го- риране на носещите еле-хеология при строежа на фициент е Министер- както и в зоната между в границите на крепост- рното площадно ниво с менти на покритието.метростанция №8-2. „В ството на културата, ко- ЦУМ и сградния фронт ните стени. Може да се археологическото ниво Съвременните пуб-световната устройстве- ето до дни ще подпише с по западната страна на твърди, че в новата исто- в зоната на Ларгото е лични и обслужващина практика реализация- МРРБ договор за безвъз- бул.“Мария Луиза“, от рия на София това е най- чрез отвор с размери ш/д функции ще се ориенти-та на големи градски ин- мездна помощ от 15 999 площад „Бански“ до съ- голямото културно на- -15.50х65.00 м, покрит с рат частично под стра-фраструктурни обекти 960 лв. Срокът за реали- ществуващия подлез с чинание”, подчертават остъклено куполно по- ничните “кораби”, насе ползва като благопри- зация е 24 месеца. Пред- храма „Св. Петка Самар- арх. Гълъбов, арх. Китов критие, носено от лека местата, където археоло-ятен повод за разкрива- стои обществена поръч- джийска“ и арх. Андреев. По думи- метална конструкция. гията позволява това, ане и експониране на ар- ка за изпълнител и до ня- - археологическо ниво те им голямата надежда Отворът е ситуиран при- централният “кораб” щехеологически структури колко месеца да старти- - обединява в едно цяло на проекта е, като обеди- близително в очертания- остане проходим с прос-и за интегрирането им в рат архитектурно-стро- пространствата на изгра- ни в пространствена смес та на „наследената лива- транствено развитие отсъвременната тъкан на ителните и реставраци- дените подлези пред На- история и настояще, да да“ с цел да се приближи изток – от Източнатаградовете”, посочват ав- онно-консервационните родното събрание (из- създаде условия за свърз- до автентичните й разме- порта на Сердика в посо-торите на проекта арх. работи, като ще продъл- точната порта на антич- ване на минало и съв- ри. Куполното покритие ка Централния подлез сСлавей Гълъбов, арх. Ва- жат и археологическите ния град) с централния ремие в (под)съзнание- е издължено на запад, ко- храма “Света Петка Са-сил Китов и арх. Красен проучвания. След при- подлез (храма “Св. Петка то на гражданите на Со- ето осигурява и внуши- марджийска”.Андреев. В техния екип ключване на аварийната Самарджийска”) в посо- фия и така да разшири и телния подход от пло- Светла ДОБРЕВА
  • 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.ТЕМА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА Приключва реконструкцията на градската градина в Русе Пред приключва-не са дейностите по ма- С РЕАЛИЗАЦИЯТАщабната реконструкция НА ПРОЕКТАна Централната град-ска градина в Русе - ан- 15 774 кв.мсамблово пространство рехабилитиранас площ 40 010 кв.м. Към зелена площмомента са изпълне-ни всички подземни ко-муникации – подземнатръбна мрежа, електро- 38 000 кв.мзахранване, ефектно ос- рехабилитираниветление, районно ос- пешеходни алеи иветление, система за ви- площадидеонаблюдение, поло-жени са всички бетоно-ви настилки, поставят се 20 573 душибордюрите, информира в неравностойноинж. Здравка Великова, положение с осигурендиректор „Благоустро-яване и инфраструкту- достъп до обектитера” в община Русе, ме- в централнатасец преди приключване градска частна основното строител-ство по проекта „Рекон-струкция, рехабилита- 30 брояция и модернизация на осигурениградска зона за отдих –”Централна градска гра- паркоместа вдина”. Проектът се реа- централната градскализира по програма „Ре- частгионално развитие 2007– 2013“. Общата стой- ул.”Борисова” пред ад- на гражданите директно е оборудването, уточни проекта се очаква да водител арх. Венелинаност е 10 147 032.30 лв. министративната сграда да преминават към сгра- ръководителят на про- приключи рехабилита- Бочуковска. Решение- Към момента е на- на общината до ул.”К. дата на операта незави- екта инж. Великова. ция на 15 774 кв.м зе- то по част „Благоустроя-пълно изграден и за- Иречек” – площ 4406 симо дали съоръжение- Изпълнител на ос- лена площ, 38 000 кв.м ване и озеленяване” е навършен един участък от кв.м, участък 6 - послед- то функционира или не. новните дейности - пешеходни алеи и пло- ланд. арх. Марин Кой-общо шест - градинка- ната част от градската Това е първият в Бълга- строително-монтаж- щади, да бъде осигурен нов. Проектът трябва дата пред площада с гра- градина с правоъгълния рия подобен „сух” фон- ни работи за рекон- достъп на хора в нерав- приключи на 21 октом-ница до ул.”Княжеска”с фонтан, пространство- тан без водно огледало, струкция, рехабилита- ностойно положение – ври, когато изтича сро-площ 3050 кв.м. Учас- то около Паметника на който работи с фото- ция и модернизация на за 20 573 човека, да бъ- кът от 24 месеца по до-тък 2 включва плочни- свободата и овалния ма- клетки, улавящи движе- градска зона за отдих дат осигурени 30 пар- говор.ка пред хотел “Дунав лък фонтан – общо 9308 нието около него, силата – ”Централна градска коместа в централната Централната градскаплаза”, част от градина- кв.м. на вятъра и автоматич- градина”, е „ДЗЗД Кон- градска част, намалява- градина не е реконстру-та и кръглия фонтан – Продължава но се регулира дебитът сорциум Русе“, в кой- не на престъпността по- ирана повече от двайсетплощ 5842 кв.м. Участък запръстяването с хумус на фонтанната струя. то са три фирми „Ин- ради предвидената сис- години. Алейната мрежа3 е ларгото пред опера- и залесителната програ- Работи се по изграж- тис”, „Адис Калинов” и тема за видеонаблюде- и площадните участъцита – 8245 кв.м, участък ма – едра, храстова рас- дането на вътрешните „Стройко”. ние, икономии от нови са ремонтирани частич-4 - плочникът пред об- тителност и трайно зац- електро- и ВиК инстала- Изграждането на су- енергоспестяващи осве- но в различно време, ко-щината, големият фон- ветяване. Направена е ции, монтажа на помпе- хия фонтан е повере- тителни тела. ето е довело до непри-тан и част от зелените конструкцията на сухия но съоръжение на фон- но на консорциум „Аква Проектът за рекон- емливо разнообразие вплощи на градината – фонтан пред Русенска- тана, изпълнено е външ- строй“, обединение от струкция и модерниза- настилките и оформянеплощ 9159 кв.м, участък та опера. Оформянето ното захранване с ток, три фирми. ция на градската гради- на пространствата.5 - пешеходната част на му ще даде възможност вода и канал, доставено С реализацията на на е на колектив с ръко- Силвия ЗЛАТКОВАЕдинственият по рода си „сух” фонтан в България ще се намира в пространство-то пред Русенската опера
  • Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 21ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА ТЕМА Бургас посреща лятото с обновен градски център Ремонтът на ул. „Александровска” е най-големият на пешеходна зона с пари от европейските програми в България Обновена пешеход- избрано за официалната ния за фитнес на откри-на зона за широко об- церемония по открива- то, включително съоръ-ществено ползване, нови нето на обновената Мор- жения за хора с увреж-зони за социални кон- ска градина не случайно. дания. Всички желаещитакти, места за отдих, зе- Старата стена и ар- да спортуват могат да ялени площи, напълно хитектурният ансам- ползват свободно и без-реновирана част от Мор- бъл около нея са строе- платно.ската градина, създава- ни през 60-те години на В рамките на проектане на хармонична и без- миналия век. През 90- за 491 652 лв. е облаго-опасна среда за спорт и те години това емблема- родена и градинката доотдих на подрастващи- тично място започва да старата поща. Изграде-те са само част от по- се руши и сега е възста- ни са детски кът, систе-стигнатите резултати от новено. Съоръжението ма за видеонаблюдение,проекта на община Бур- запазва в голяма степен ново осветление. Изпъл-гас за реновация на цен- контура и общите раз- нител е „Консорциумтралната градска част на мери на съществувала- Хан Крум - Бургас“.един от най-динамично та на мястото предиш-развиващите се през по- на стена. Нова велосипедна алеяследните няколко годи- Стената е решена с ха- е изградена по ул. „Гур-ни градове в България рактерен силует и мно- ко“. Реконструкцията й На 28 юни кметът на жество пробиви, зами- заедно с тази на на ул.Бургас Димитър Ни- слени като детски игри - Обновеното ларго на Бургас е едно от най-красивите градски пространства в „Адам Мицкевич“ бешеколов и ръководителят сметала с форма на жи- България обект на лот 2 с изпъл-на отдела за България вотни и дървета, прика- водно огледало - При- рия с площ 22 000 кв.м. гас” ЕАД. нител „Технострой - Ин-в Главна дирекция „Ре- зен замък, герои от при- морски парк, Бургас“ са Целта на проекта, разра- женеринг 99“ АД, стро-гионална политика“ на казките. Персонажите вложени 3 465 770.82 лв. ботен от „Атика – Р5”, е Благоустроената спорт- ителният надзор се из-Европейската комисия и символите са универ- Изпълнител е консор- създаване на пешеходна на площадка „Дом На- пълнява от „Агроин-Карстен Расмусен преря- сални, лесно разпознава- циум „Щрабаг-изток 4“. зона за широко общест- дежда” вест“ ЕАД.заха лента при официал- еми, но и подлежащи на Строителеният надзор вено ползване, достъпна Това бе първият за- Двете улици са основ-ното откриване на обно- тълкувание от децата. Те е упражнен от фирма и за хора с увреждания, вършен обект от проек- на и важна комуникаци-вената Морска градина са изпълнени с мозайки „Експертинвест“ АД. създаване на зони за со- та, открит на 7 март. Тя онно-транспортна връз-на Бургас. Благоустроя- и са различни от двете циални контакти, мес- е част от лот 4 Благоус- ка от пешеходна зона наването на Приморския страни на стената. Цел- До дни се очаква да при- та за отдих, решаване на трояване и реконструк- ул. „Александровска“ допарк е част от проекта та е да стимулират въ- ключи и работата по проблемите по енергий- ция на спортна площад- Приморския парк. Ре-„Благоустрояване на об- ображението и познава- лот 1 на ефективност, обновя- ка „Дом Надежда“, жк монтът по ул. „Гурко“ иществено значими прос- телните способности на - „Реконструкция, ване на инфраструкту- Република, УПИ II, кв. нейното продължениетранства в подкрепа на децата. Съоръжението е благоустрояване и озе- рата, подмяна на настил- 172, Бургас, и простран- към Морската градинасоциалната интеграция настлано с ударопоглъ- леняване на пешеходна ката, поставяне на нова ството, заключено меж- - ул. „Адам Мицкевич“,и устойчивото развитие щаща настилка. Водно- зона ул. „Александров- паркова мебел, изграж- ду бул. „Иван Вазов“, ул. започна едновременнона градската среда в об- то огледало е реконстру- ска“ - от пл. „Царица дане на архитектурно- „Хан Крум“ и ул. „Цар с този по ул. „Алексан-щина Бургас“ по програ- ирано, като му е изгра- Йоана“ до пл. „Тройка- художествени елементи Петър“ - гр. Бургас“. дровска“. Изпълненитема „Регионално разви- дено ново бетонно легло та“, ул. „Св. Св. Кирил и и пластики с морска те- Обновяването включ- строително-монтажнитие“, на обща стойност с хидроизолация. Цяла- Методий“ - Бургас“, най- матика, запазване на съ- ва реконструкция, об- работи включват пълно10 млн. лв. та зона е оформена като скъпата и най-мащаб- ществуващите и създа- новяване на настилки обновяване на улично- Мащабният проект бе детски кът с множество ната част от проекта. ване на нови зелени пло- на комбинирано игри- то платно, тротоари, ос-разделен на четири лота възможности за игра. Строително-монтажни- щи. ще за волейбол и баскет- ветление и растителности изпълнението му запо- В изпълнението на те работи са завършени, Ремонтът е на стой- бол - 490 кв.м, 230 кв.м плюс изграждане на дву-чна в края на септември лот 3 Благоустроява- остават някои довърши- ност 3 151 000 лв. и е обновени зелени пло- посочна велоалея с дъл-2010 г. не и паркоустрояване на телни работи по архите- най-големият ремонт на щи, монтиране на 6 бр. жина 720 м и четири Приморски парк - Нова ктурно-художествените пешеходна зона, правен стълбове за улично ос- зони за паркиране съсСтената на приказките, част, възстановяване на композиции и елементи. в България с пари от ев- ветление с енергоспес- 140 паркоместа на общалюбимо място за игра на декоративна стена „Сте- В рамките на проек- ропейски програми. Из- тяващи осветителни стойност 582 737 лв.поколения бургазлии, бе ната на приказките“ и та е обновена терито- пълнител е „Трейс Бур- тела, зона със съоръже- Силвия ЦЕНОВА Стената на приказките в Морската гра- дина на Бур- гас отново е царство на де- цата
  • 22 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.ТЕМА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА Обновяват Дондуковата градина в Пловдив Необходимото финансиране от около 1.5 млн. лв. ще се търси по програми на ЮНЕСКО До един месец ще бъде от подобряване на ланд- Акцент в но- видове и премахване назавършен технически- шафтната, екологичната вото парко- изсъхналите и заболелият паркоустройствен и рекреационната среда. устройстве- дървета. Компрометира-проект за обновяване на По предварителни но решение на ните каменни плочи щенай-старата градска гра- разчети за реализиране Дондуковата бъдат заменени с цветнидина в Пловдив, по-из- на новия паркоустрой- градина е оф- пресовани бетонови па-вестна като Дондуковата. ствен проект са необхо- ормянето на вета. Предвижда се из- атрактивен„Като признат паметник дими между 1.3-1.5 млн. пеещ фонтан граждане на нова детскана градинското изкуство лв. Автор на разработ- и цветен пар- площадка по евроизис-и първата обществена ката е пловдивски екип тер кванията, монтиране назелена площ в България с ръководител ланд. арх. съвременно парково об-след Освобождението Стамо Стамов. Преди завеждане – пейки, пи-сме амбицирани да тър- нейното окончателно за- тейни фонтани, перголисим финансиране за ней- вършване и внасяне за и др., както и на алейноната ревитализация по съгласуване в Национал- и художествено осветле-линия на ЮНЕСКО”, съ- ния институт за недви- ние. За поддръжката наобщи главният еколог на жимо културно наслед- тревните площи и цвет-община Пловдив Хрис- ство (НИНКН) се прове- ната и дървесната расти-то Минков. Създадена с де обществено обсъжда- е затворена в простран- шение е подчинено на жествено със светлина и телност ще се инстали-указ на княз Дондуков- не с цел прецизиране на ството между бул. „Шес- съществуващата трилъ- звук и дълъг цветен пар- ра автоматизирана по-Корсаков през 1878 г., до- заложените благоустрой- ти септември“ и улиците чева алейна структура, тер. За оптимално струк- ливна система. Проектътсега градината е претър- ствени и озеленителни „Христо Г. Данов“ и „Бе- като възражда първона- туриране на територия- включва още изгражда-пяла само една рекон- мероприятия. тховен“. В нея се нами- чалната идея с централно та е предложена рекон- нето на нова водна кас-струкция във връзка със Проектът напълно за- рат Природо-научният разположен голям фон- струкция на съществува- када на гърба на музея100-годишния й юбилей. пазва първоначалния ге- музей на Пловдив и Ри- тан, който при послед- щата алейна мрежа и на и чешми и подчертава-Днес в резултат на преос- ометричен стил и тери- туалният дом, паметни- ващата реконструкция зелените площи с нови не на двата входа на гра-мисляне на физическо- ториален обхват на Дон- ците на Иван Вазов и За- е заменен с цветарник. настилки, тревни покри- дината с арки от расти-то и функционалното й дуковата градина. Раз- харий Стоянов. Новото Новото водно съоръже- тия, цветни фигури, за- телност.състояние тя се нуждае положена на 19 дка, тя паркоустройствено ре- ние ще е оформено худо- саждане на подходящи Светла ДОБРЕВА
  • Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 23ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА ТЕМА Градовете протягат ръце към няколко европейски милиона за нови проекти Изработването на интегрирани планове ще помогне за осмислянето и развитието на най-важните обществени пространстваП роблемът с об- тят териториалната ос- на градския център. „На- то е използвана в разра- ществените мес- нова с икономическите, социалните и екологич- правим ли Ларгото, Со- фия ще бъде друг град”, ботването на Ларгото, но е пропусната в обновя- 36 та на София не общини ще изработят ните приоритети на гра- казва арх. Моллов. ването на територията интегрирание, че те липсват, а че довете в единна страте- „За да можем да на- около НДК и на бул. „Ви- планове за градсконе можем да ги ви- гия, прилагана в ясно оч- правим интегрира- тоша” с развитието на възстановяване идим. Разговорът с ар- ертани географски гра- ния подход, така как- метрото. развитиехитекта, урбанист и ници. Ще се прилагат за то сме задали в планове- Така както улицатаадминистратор с дъ- три типа развитие: соци- те едно зониране, трябва осигурява физическата ално и екологично в жи- да идентифицираме тези свързаност на града, об-лъг опит Белин Мол- лищните квартали, ико- възможни зони за ожив- ществените простран-лов може да ни учуди Белин Моллов номическо в запуснати ление, които се препли- ства могат да свържат 1 млн. лв.колко сме изпусна- индустриални зони, кои- тат в града, но имат раз- отделните парчета от получава всеки отли и как можем да се то трябва да намерят но- лични физиономии, да средата като една сграда седемте големивъзползваме от тях. вия си смисъл като тех- кажем какво е необходи- или градинка в общ об- български града нологични, индустриал- мо в тази даденост да се лик. Интегрираните пла- - за проучване, Разходете се от Бори- Въпрос не на липса, а ни или бизнес паркове, направи като облик и съ- нове трябва да помогнат консултации исовата градина, през Ор- на връзки и общ смисъл и, разбира се, градските държание, как да си вза- за това решение. Въпро- проектиранелов мост, покрай памет- „Макар и много раз- центрове. имодействат една с дру- сът е да се започне от-ника на съветската ар- лични, всяко със собст- Общата рамка пред- га, а след това едновре- някъде. „Когато веднъжмия. Оттам лесно можете вена физиономия, всич- вижда по почти мили- менно да ги разрабо- (пре)създадеш еднода прескочите към пло-щада на Народното съ- ки тези места са едно не- вероятно пространство в он лева за разработва- не на плановете за седем- тим”, обяснява архите- ктът. пространство, провоки- раш следващата намеса. 500 хил. лв. получаватбрание, от него - към На- града, което играе ролята те най-големи града и по Това значи проекти- Но непременно трябва следващите 29родната библиотека и на реката, която София около половин милион те да се реализират ед- да имаш голямата, обща- големи общини заДокторската градина или няма”, казва арх. Белин за останалите 29. Ако ус- новременно и съгласно та концепция за цялото”, изработката нав обратната посока - към Моллов. „Това са местата, ловно сумите се разпре- предварително очертан казва арх. Моллов. плановетекатедралата „Свети Алек- които дават поглед и към делят поравно между план възможност, коя- Деян ТОДОРОВсандър Невски”, зад Во- архитектурната рамка на трите типа зони, Софияенния клуб или надолу града от по-голяма дис- ще има над 300 хил. левапо ул. „Раковски” до гра- танция”, добавя експер- за проучване, консул-динката на „Кристал” и тът по градско планира- тации и проектиране запосле към площад „Сла- не и развитие. центъра си, а град катовейков” и ул. „Граф Иг- „Те са навързани, но Благоевград - наполови-натиев”. Или пък вместо случайно. Те са факт, ната на тази сума.това завийте към Ларго- който обаче не е доос- Белин Моллов казва,то и площад „Света Неде- мислен и доразвит и из- че центърът на Софияля”, откъдето бул. „Вито- следван”, казва той. има нужда от подобенша” ви праща към Наци- план, още повече при ре-оналния дворец на кул- Нов шанс с нов план ализирането на големитетурата или Лъвов мост и Големите български инфраструктурни про-Централна гара. Марш- общини наскоро подпи- екти, които включват ирутът може да продължи саха договори с Минис- Ларгото - заключенияна запад покрай католи- терството на регионал- между Министерскияческата катедрала „Свети ното развитие и благоу- съвет, президентството иЙосиф” или по ул. „Пи- стройството за финан- стария партиен дом пло-ротска” до Женския па- сиране на изработването щад, който съчетава ин-зар, място, където „функ- на интегрирани планове фраструктура (метрото)цията е толкова силна”, за градско възстановява- с разкриването на архео-че е устояла в продълже- не и развитие. Тези пла- логията на антична Сер-ние на десетилетия. нове трябва да съвмес- дика и разширяванетоЗеленината по улиците на София лесно се забелязва отвисоко. Когато гледаме вкраката си, докато заобикаляме паркиралите по тротоарите автомобили, товане е така. Една цел пред интегрираните планове би могла да бъде намирането натрайни решения за паркирането, включително чрез инвестиции в подземни пар-кинги, блогоустрояването на улиците и тротоарите и подобряване на физическа-та им достъпност, заедно с развитието на сградния фон
  • 24 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.ТЕМА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА Най-добрият парк в София Обществените места в България понякога стават символ на обществената безотговорност към тях. Но „Резиденшъл парк София” ще вдигне летвата Знаете ли кой е най- ции в развитието на Со-хубавият парк в София? фия средата е нещо, ко-„Бизнес парк София”. ето много, много липсваТова, разбира се, е шега. в целия град”, казва Ран-За майките с деца от чет- чев. По-късно тази годи-въртата част на кв. „Мла- на жилищният квартал,дост”, които в делничен в който вече са завър-ден се разминават с ме- шени над 300 жилища,ниджъри и служители на ще се сдобие с търгов-компаниите в офис ком- ска и обслужваща зона.плекса, бързащи за сре- В нея вече се намират ос-ща или обяд, тази шега е новните компании, кои-действителност. то предоставят услуги на За да изберат точ- комплекса от затворенно него, организации от тип - като охрана, топло-ранга на Hewlett-Packard разпределение, почиства-или Globul едва ли са не и поддръжка на общи-се повлияли толкова от те части и озеленяване.озеленените тротоари От своя офис Ранчевили гледката над езеро- наблюдава довършител-то, струвало един мили- ните работи по площадаон евро. Предприема- на новия квартален цен-чът, германската група тър с намиращия се наLindner, реши да пренесе него спортен комплекс сопита си (оказал се успе- два плувни басейна, СПАшен) малко по-нагоре - в и фитнес и вече работе-полите на Витоша, започ- щото бистро. Ще бъдатващи от другата страна добавени супермаркетна софийския околовръс- и детска градина, худо-тен път. жествена галерия и дру- Смисълът на обществените места е да бъдат използвани от хората. На тази снимка: празник за децата, ор- „Освен нещата, кои- ги обекти, които иначе ганизиран от управленския екип на „Резиденшъл парк София”то хората така или ина- липсват в покрайнини-че правят... те очакват да те на София. Жителитеимат среда за отдих, да на „София парк” (ново-хапнат сандвич, да изля- то административно наи-зат на въздух или да пог- менование на зоната) щеледат планината”, казва получат собствен парк, аГеорги Ранчев, управител в него и футболно игри- ще, маси за тенис и др.Георги Ранчев, управи- Неговото благоустро-тел на „Резиденшъл парк яване и това на площа-София” да струват 600 хил. евро, срещу които не идват ни- какви преки приходи. „Самият площад е също елемент от нашата кон- цепция - място за пар- Бъдещият площад на търговската зона е почти го- Новият парк трябва да подсили зеления характер на тита, коктейли и корпо- тов. Вляво се намират спортният комплекс и офиси, квартала и да осигури още възможности за свободно- ративни събития. Не го вдясно - магазини и офис площи то време, например футболно игрище смятаме за бреме”, казва „Н езави- симо от положителни- Георги Ранчев. Парите не са много така или иначе. Мени- джърът на проекта тряб- ва да внесе пояснение: те тенденции в това е, ако не се смятат развитието на над 10 милиона евро раз- ходи за вътрешноквар- София среда- тална инфраструктура: та е нещо, кое- улици, алеи, тротоари, прилежащи към тях или то много, много сградите, зелени площи, липсва в целия детски площадки и др. Точно обратното на град” бързо застроени райони Изграждането на улици и облагородяването на обществените пространства във вътрешната част на жилищния като „Манастирски лива- комплекс е струвало на инвеститора около 10 милиона евро, или над 13% от всички разходи по проекта до моментана „Линднер имобилиен ди”, в които блоковете самениджмънт” ЕООД. направени, апартаменти- структура, при това все- положи на границата на то на услугите. телство Градът” урбанис- Това е българското те и магазините - населе- ки ден. квартала, независимо че Посетители от съсед- тът Елена Мадисън казва,подразделение на компа- ни, но след края на тро- Ранчев е имал и друга не е равноотдалечена от ните офис сгради ще мо- че в Америка ангажиратнията, което управлява тоара всички започват да задача - услугите да бъдат всички жилищни сгра- гат да се възползват от ус- парите на инвеститорите,направените до момента стъпват внимателно, като осигурени постоянно, без ди. Ако бяха на разполо- лугите, а обитателите на за да ангажират и ума им.75 милиона евро инвес- подбират изглеждащи- да се прави компромис с жение само на собствени- квартала - да се срещат и Понякога, докато търсимтиции в най-големия жи- те по-стабилно камъни качеството и без да са за- ците, това щеше да сло- общуват с близки и при- добри примери, не тряб-лищен проект в София в и заобикалят локвите в висими от населеността жи таван на приходите на ятели до дома си. Проек- ва да се опитваме да ви-момента - „Резиденшъл дъждовните дни, „Линд- на жилищата. Решение- търговците, а печалби- тът ще стане познаваем дим какво има зад хори-парк София”. нер” се стреми да осигури то е търговската зона да те да идват от сваляне на за по-широк кръг потен- зонта, а просто да погле- „Независимо от по- на обитателите на „Со- бъде отворена и за външ- разходите. Това рядко ра- циални купувачи. днем встрани.ложителните тенден- фия парк” цялата инфра- ни клиенти, като се раз- боти в полза на качество- В интервю за „Строи- Деян ТОДОРОВ
  • Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 25ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА ТЕМА Помръкнал блясък Търговията е силен двигател за оживлението на градския център, но софийският бул. „Витоша” има нужда от излъскване Празната витрина на години до 2004 са нарас-ъгъла на бул. „Витоша” и нали с две трети. Про-„Парчевич” в центъра на дажбите на облекла саСофия щеше да е фено- нараснали пет пъти по-мен в не толкова далеч- бързо в петте години доното минало. Днес е лес- началото на кризата, от-но да я подминем, без да колкото в предходнитея забележим. пет, на обувки - над два и В столичния цен- половина пъти по-бързо,тър все по-рядко сре- на компютърна техникащаме хора с пълни па- - също, и т.н.зарски торби. Кризата е Но голямата част отедна причина. Но и от- растежа се канализира вношението към центъра т.нар. модерна търговияе променено. Всеки, кой- - от хранителните супер-то посещава новите рес- маркети, през магазини-торанти в квартали като те „направи си сам” или„Изток” или „Лозенец” хипермаркетите за би-или се реди на опашка за това техника, както и васансьора в събота сле- разширилите се и ново-добед в The Mall на бул. появили се модни мар-„Цариградско шосе”, ки в новите търговскизнае това. центрове не на последно Доскорошният оби- място, защото главнататател на гореописания улица не беше приспосо- Около двайсет блондинки участваха в парада на блондинките, който мина по булевард „Витоша“ миналия но-магазин е оставил ясен бена към промените. ември. Историята е показала, че доброто търговско предлагане може да събере много повече. Така че магази-знак: табела пренасочва Консултантът Сте- ните в някои случаи биха имали по-голяма тежест в оживяването на обществените пространства, отколко-клиентите към три тър- фан Косев, управител на то еднократно организирани прояви Фотограф Георги Кожухаровговски центъра в града и Regent’s Property Advisor магазина, които е смятал мата улица така, както се ски улици, обикновено клиенти”, казва Косев.още едно местоположе- и до неотдавна висш ме- да обиколи, са затвори- практикува в моловете”, търсят равновесие меж- Не може да се каже,ние на централната ули- ниджър на голяма тър- ли. Затова ще ги потър- казва Стефан Косев от ду предлагането на по- че моловете винаги заду-ца „Раковски”. говска верига, казва, че си в мола. Regent’s. разнообразни групи сто- шават търговските ули- улицата първо трябва да „За да се премине към ки (в центъра на града ци. Двата, които отвори-Естествен подбор е привлекателна за хора- по съвременна търгов- На празен ход не отиваш да си купиш ха в Пловдив, се сблъс- Подобни магазини от- та (клиентите). „Ако по ска визия на тези улици, Моловете, които са пералня, но в мола - да) каха с точно обратното -падат заради липсата на една или друга причи- е необходимо да се из- създадени като алтерна- и между малки и голе- общо мнение е, че не ус-оживление и потребите- на хората я избягват (ре- гради концепция за са- тива на главните търгов- ми магазини. Най-сил- пяха да откъснат хоратали в района. Това допъл- монтни дейности, липса ните се поставят на та- от историческия център.нително влошава ситу- на паркинг и др.), какви- кива места, че клиентите С под 4% текучество наацията, защото заедно стях отпада още една въз-можна причина хоратада посещават мястото. „Така или иначе в мо- то и условия да се пред- ложат от страна на на- емодателите, търговците няма да бъдат заинтере- сувани”, добавя той пред М агазините отпадат заради лип- сата на оживление и потреби- тели в района. Заедно с тях отпада да не пропуснат да забе- лежат къде е бижутери- ята или по-малкият бу- тик. Тъй като най-висок наем на квадратен метър наемателите в последни- те шест месеца Иглика Йорданова смята, че не е далеч времето, когато ще видим голяма меж-мента бул. „Витоша” „Строителство Градът”. още една възможна причина хората плащат именно предста- дународна верига да вле-няма лице и за съжале- да посещават мястото вителите на последни- зе пряко и първо на тър-ние няма и какво мно- Смяна на местата те два вида, това е силен говската улица във вто-го да губи”, казва пред Днес те са по-малко На бързи обороти: разпределение на стимул за собственици- рия най-голям град в„Строителство Градът” заинтересувани. Проуч- те на магазини по глав- България.Иглика Йорданова, ме- ване на Colliers показ- подменените магазини в %, I-VI 2011 г. ните улици да обособя-ниджър „Търговски пло- ва, че около 16% от бли- ват по-малки помеще- Шансът за промянащи” в консултантската зо 46 хил. кв.м магазини ния. И бездруго те се от- идва с развитието на ин-фирма за имоти Colliers по търговските улици на дават по-лесно, тъй като фраструктурата на Со-International. София са сменили нае- в големите могат да вля- фия. Довършването на Офисите не са изчез- мателя си в първата по- зат ограничен брой ве- двете метростанции внали от центъра, нито ловина на тази година. Те риги. Това е едно обясне- двата края на бул. „Ви-чужденците, независимо са заемали 12% от общия ние защо при засилващо тоша” ще освободи глав-че вероятно броят им е брой търговски обекти. се темпо на подмяна не- ната търговска улица отнамалял. Но това, че жи- В късната половина на заетостта в София нама- строителната обсада, ателите и гостите на Со- миналата година смени- лява. „Наемодателите въ- в плановете на община-фия са обърнали гръб на те са засегнали 8% от ма- преки сериозното теку- та влиза и нейната ре-главната си улица, нито е газините, а в първите й чество залагат на старата конструкция. „Община-еднократен акт, нито ре- шест месеца - 5%. стратегия да оптимизи- та трябва да реши дализултат от модата на мо- Купувачите обичат но- рат печалбата, разделяй- ще е пешеходна зона илиловете. вите магазини. Но в тър- Главната търговска улица в София: ки имота на пет”, казва не, казва Стефан Косев. Упадъкът на тър- говията на дребно чести- незаетост на магазините в % Иглика Йорданова. Може и да се създаде ор-говската улица започ- те промени са по-скоро Но пък точно зара- ганизация на собствени-на още с появата на пър- белег за нестабилност на ди липсата на големите ците, която да се обър-вите търговски центро- бизнеса, независимо че вериги в центъра хора- не към професионалниве в града през 2006 г., но за центъра незаетостта е та предпочитат да го из- консултанти, с помощтапродължи и в следващи- паднала от 10 на 7%, а на ползват само за разход- на които да се изготвите две години, в които бул. „Витоша” се е свила ка, докато пазаруването маркетингов план.”потребителите влизаха почти наполовина - от 17 оставят за моловете. „Не Ако промяната вс пълни джобове в мага- на 9 на сто, в изминалите е без значение и възпри- предлагането също сезините, а излизаха с пъл- шест месеца. Този, кой- емането на улицата като осъществи бързо, тър-ни чанти. Продажбите то ще отиде там, за да си търговска или не, т.е. не говската улица на Софияна дребно в страната са намери чифт дънки, рис- само да има трафик от бързо може да върнесе удвоили между 2004 и кува да се върне с праз- хора, но и дали той про- предишния си блясък.2008 г., след като в петте ни ръце, ако два от петте Източник: Colliers International извежда потенциални Деян ТОДОРОВ
  • 26 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.ТЕМА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА Качествените публични пространства липсват в България ниеви профили за вра- ват голяма част от жи- та на енергия) и заедно работен проект, тесто- подкрепя инициативи, ти, прозорци, окаче- вота си в сградите, по- с това дефинира обли- ве, одити, до завършва- чрез които провокира- ни фасади и слънцеза- строени с наши проду- ка на публичните прос- не на сградата. ме диалог и действия в щитни системи е акти- кти. транства. Преминавайки през насока изграждане на вен участник в изграж- Като обитатели на Движението на слън- идеята за интердисци- качествени сгради и об- дане на обществените градските пространства цезащитните елементи плинарните екипи, фи- ществени пространства. пространства. Ние ос- държим на корелация- – жалузи, капаци, пер- лософията на ЕТЕМ Една от инициативи- ъзнаваме своята отго- та етика–естетика, при- голи, създава една ди- съвсем естествено дос- те, която подкрепихме, ворност при проекти- състваща в градската намична и променяща тигна до нов етап на е преминалата наско- ране на системите, ко- среда, тъй като тази за- се визуално среда. развитие – холистич- ро 41-ва годишна урба- ито са неизменна част висимост е важна как- Основна грешка при ния подход, т.е. цялос- нистична конференция от сградните обвивки то в отношенията меж- проектиране на нови- тен подход и отноше- на International UrbanИнж. Венета Новакова, и влияят осъзнато или ду хората, така и в раз- те сгради и комплекси ние както към проду- Fellows Association.мениджър изследовател- неосъзнато върху град- витието на градската е липсата на публични- кта, така и към сграда- Инициираните отска дейност, Etem Building ската среда и върху въз- среда. те пространства още на та и публичните прос- ЕТЕМ събития – Меж-Systems приятията и комфорта В основата на кон- концептуално ниво при транства. дународен симпозиум на хората. цепцията на ЕТЕМ за самото проектиране на В ЕТЕМ създаваме не „Алуминий и стъкло“, Темата за общест- Качествените пуб- адаптивната фасада за- сградата. За да се слу- само продукт, а и ин- Първа конференция завените пространства лични пространства са ложихме и идеята за чи това, е нужно съз- женеринг, и вярваме, фасаден инженеринг,в градската среда е из- нещо, което липсва у усъвършенстването на даване на интердисци- че холистичният под- Workshop за студенти иключително важна за нас, и сега е време да се публичните простран- плинарни екипи от спе- ход е пътят за пости- млади архитекти Beingградовете и техните заговори за тях. Ние се ства. Адаптивната фа- циалисти в различни гане на устойчиво раз- Adaptive at Periphery, це-обитатели. Обществе- чувстваме съпричастни сада е модератор между направления – архите- витие. Ние сме местен лят не само да предста-ните пространства оп- и имаме особено отно- променящите се външ- кти, инженери, дизай- производител и спазва- вят нашите продуктиределят облика на съ- шение към изграждане- ни климатични усло- нери, фасадни консул- ме основния принцип като елементи от град-временния град, те са то на публичните прос- вия, осигурява ком- танти, урбанисти, пр., на устойчивото стро- ската среда и доприна-място за срещи на хора транства, защото сме не фортна температура които да работят по да- ителство – да се нама- сящи за нейното усъ-от различна социална само професионалисти, вътре в помещенията, ден проект още на ра- лят максимално логис- вършенстване, но същопринадлежност, етниче- участващи в процеса на дневна светлина и ка- нен етап, на концепту- тичните разходи и да се и да провокират диалог,ски и културни групи. създаване, а също граж- чество на въздуха (па- ално ниво, преминавай- използват максимално където да се родят нови ЕТЕМ като системен дани и осъзнати потре- раметри, въздейства- ки през всички други местните ресурси. идеи, които заедно дадоставчик на алуми- бители, които прекар- щи върху консумация- етапи – идеен проект, ЕТЕМ инициира и превърнем в реалност.
  • Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 27 БРАНШ Христо Щерев, управител на „Дорма България“: Адаптиране към клиентите без компромис с качеството е предизвикателство Х Какви са основните ристо Щерев е нови- те биха били безполезни на предизвикателства на ят управител на „Дор- пазар, който не може да си пазара на врати и тех- ма България“. От 2003 ги позволи. Нашата роля е нологиите за тях в све- да адаптираме тези проду- товен мащаб и в Бъл- г. досега е бил търговски ди- кти, да убедим в техните ка- гария от гледна точка ректор на „Стилмет / Етем чества потенциалните кли- на технологиите и въз- билдинг системс“. Той поема енти и инвеститори, да ди- можностите за нововъ- позицията в „Дорма Бълга- версифицираме портфоли- ведения? рия“ от Владимир Атанасов, ото си.- В момента едно от основ- който стана Regional Sales Процесът на комуникацияните изисквания и предиз- с пазара е двупосочен. Отвикателства пред сектора, Director за Югоизточна Ев- една страна, компанията сев който „Дорма“ е свето- ропа в DORMA Group. Хрис- опитва да предложи проду-вен лидер, е сигурността. В то Щерев има магистърски ктите, които се търсят по-това направление се разви- степени по международни активно от клиентите. На-ват системните разработки икономически отношения и пример до влизане в сила нас нововъведения. Изисква- международен туризъм от изискванията на наредбатанията стават все по-стро- за противопожарните изис-ги, Германия е лидер по от- УНСС, бакалавърска степен квания „Дорма“ не предла-ношение на пасивната и ак- по бизнес администрация на гаше противопожарни вра-тивната сигурност. Актив- Университета в Портсмут, Ве- ти в България, но с повише-ните и пасивните системи ликобритания, и International ното търсене започнахме дана една сграда при преми- University, София. предлагаме.наване трябва да отчитат Опитваме се да използва-всевъзможни потенциални ме международния опит накритични ситуации, нужди- „Дорма“ и да създадем тър-те на деца и други специал- сене на продукти, които сани ползватели на тези вра- по-малко познати в Бълга-ти и т.н. рия. Така например напра-Друга основна тенденция е вихме ръст със звукоизоли-т.нар. безпрепятствен, или ращите подвижни преград-barrier free, достъп до всич-ки нива на сградите. Ста-ва дума за голямо разноо-бразие автоматизиращи ме-ханизми за редица типо- О сновен прио- ритет е ком- фортът на обитава- и в тази връзка „Дорма Бъл- гария“ се опитва да предла- га съответните решения без компромиси в качеството. както и бизнес площи. Не- обходими са стабилни по- литики на макрониво, до- бра данъчна политика, по- малко бюрокрация, добри ни стени, които на практи- ка водят до ефективно из- ползване на пространство- то. Все повече офиси, кон- ферентни центрове, хотеливе външни и интериорни не - в бизнес сгра- Как оценявате разви- условия за инвестиции. ги използват с цел оптимал-врати. Наред с това се стре- дите, а също и в жи- тието на пазара в Бъл- В момента сме с много до- но оползотворяване на на-мим да налагаме употреба- лищното простран- гария и неговия потен- бри условия за бизнес, стига личното пространство.та на автомати за затваря- циал от гледна точка Гърция да не повлияе пре-не на врати с патентованата ство да се създаде на общата икономиче- калено негативно. Опреде- Какви са основнитеот Дорма easy open техно-логия, при която значител- максимален ком- ска ситуация и строи- телния бизнес? лено обаче излизат знако- ви обекти в София и в стра- цели, които си поставя- те в близък и средносро-но се намалява съпротивле- форт чрез дизайна, - Неведнъж съм споделял, ната, шопинг молове и биз- чен план?нието при отваряне на вра- функционалност- че кризата и най-трудна- нес сгради, летища, това са - Очакваме до 2-3 години датите, която става все по-ак- та й част останаха зад гър- само видимите обекти, ко- направим компанията ощетуална и е наложена на ев- та и удобството на ба ни, което вече се виж- ито ще бъдат сигнал към по-успешна, не само раз-ропейския пазар като отго- продуктите, които да в макроданните. В стро- банковия сектор и инвести- позната, но и предпочита-вор на съответни строител- ителния бранш трудно ще торите, и мисля, че ще бъ- на от нашите клиенти катони норми. „Дорма“ предлага достигнем цифрите от 2008 дат основа за нови инвести- добър партньор. В момен-Още един основен приори- г. Историята показва, че ции в строителството. та „Дорма“ има много по-тет е комфортът на обита- има цикличност. По по- зитиви от факта, че е нем-ване - в бизнес сградите, а казатели като бизнес пло- Как ще се отрази на ска компания, с междунаро-също и в жилищното прос- щи на глава от населението, маркетинговата ви ден авторитет и иновативнатранство да се създаде мак- БВП или жилищни площи стратегия на започва- ориентация, но целта е дасимален комфорт чрез ди- на човек България си оста- щото възстановяване? стане най-предпочитанатазайна, функционалността и ва на опашката в Европа и - Нашата стратегия е в тър- марка в тази сфера, с многоудобството на продуктите, ще настигне другите държа- сенето на ниши и обезпе- добра среда за работа, да секоито „Дорма“ предлага. ви поне след десетина годи- чаване на нуждите на паза- работи с удоволствие с нея ни. В страната има огромен ра и адаптиране на нашите и в нея. А цифрите са едно Какво е познаването и сграден фонд, който тряб- продукти. „Дорма“ е свето- последствие от реализаци- представянето на нови- ва да се реновира, отново вен лидер и има много па- ята на нашата фирмена по- О те технологии на „Дор- ще се строят нови жилища, тенти и нововъведения, но литика. ма“ на българския па- чакваме до 2-3 зар? години да на- Лидерски традиции С- Всички те присъстват и се правим компания- над стогодишни традиции зад себе си, немската компания DORMA се е превърнала впредлагат на нашия пазар.В България се търси съща- та още по-успешна, лидер на световния пазар в областта на автоматичните врати, системи за врати, обков и аксесоари за стъкло, звукоизолиращи подвижни преградни стени и системи за кон-та функционалност, но напо-добра цена. Цялата гама не само разпозна- трол на достъп. Основните производствени предприятия на DORMA се намират в Европа,на „Дорма“ се предлага и в та, но и предпочита- Сингапур, Малайзия, Китай, Северна и Южна Америка. Във фирмата работят около 6500 слу-България, въпросът е пла-тежоспособността на ин- на от нашите клиен- жители и тя реализира годишен оборот от близо 1 млрд. евро за финансовата 2010/11 годи-веститорите. За съжаление ти като добър парт- на. Седалището на DORMA Group е в Еннепетал, Германия, компанията оперира в световен мащаб със 71 изцяло собствени компании в 47 различни страни. DORMA е на българския па-българският пазар си е все ньор зар вече 12 години, представена от дъщерното си дружество „Дорма България“.още бюджетно ориентиран
  • 28 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.ПРОЕКТИ Започна реконструкцията на централната градска част в Севлиево Пространството пред общината ще стане изцяло пешеходна зонаП реди дни за- Проектът е разчетен фан Пешев” от кръсто- на посока (зад паметни- ционалност допринася Трети и четвърти етап почна рекон- на четири етапа, като вището с ул. ”Ген. Нико- ка) освобождава площ за предложението на проек- Проектното предло- при настоящата рекон- ла Генев” до кръстовище- многообразни дейности тантите за трайна полу- жение е в това простран- струкцията струкция ще се реализи- то с ул. ”Йонко Карагьо- на хората, движещи се по кръгла сцена пред сгра- ство с бреза и озеленява- на централ- рат първите два. На по- зов”. Затварят се подхо- площада. Паметникът на дата на общината, която не, запазвайки чешмата, ната градска късен етап ще се рекон- дите към площада по ул. свободата е ориентиран с според тях ще подобри да се създаде с леко по-част в Севлиево, ко- струират районите око- ”Мара Белчева” и ул. ”Ва- подход от юг, югозапад, с психологически възпри- нижаване от 50 см кът –ято според разчетите ло читалище “Развитие” сил Левски”. лек гръб (ниска вечнозе- емането на тежкия обем малък амфитеатър с два и пространството меж- лена растителност) от се- на сградата и ще допри- реда пейки, малка сце-на фирмата изпълни- ду бившия РУМ и общи- Първи и втори етап вер и анфиладни зелени несе за полифункционал- на за деца и детска пло-тел се предвижда да ната. Финансирането се В основата на концеп- площи при подхода, оси- ността на площада пред щадка със сладкарницаприключи в рамките осъществява с кредит от цията на проекта се зала- гуряващи нужното прос- нея. Проектът предла- за майки. По този начинна един месец. Проек- „Общинска банка” АД в га на преструктуриране транство за поднасяне на га частично възстановя- се осигурява обемна за-тът е на ЕТ ”Дженерал размер до 1 236 000 лв., на площад „Свобода” (в венци пред градската све- ване на визуалната връз- дънка на дългото прос- като ще бъде усвоена та- момента паважно прос- тиня. Движейки се по пе- ка със старата часовни- транство между общи-– А Олег Николов” кава част, равняваща се транство с размер 100/35 шеходната зона, неусет- кова кула, подчертана пе- ната и РУМ-а, а зад гър-– Кърджали, с ръко- на дължимата сума за из- м в пълен хаос от коли, но се преминава към ма- шеходна алея пред стъл- ба на малката сладкар-водител на колекти- пълнение на дейностите пешеходци, улички, не- щабно градско простран- бите на пощата и малка ница, след зелен пояс, ева арх. Олег Николов. по строително-монтаж- ориентиран в простран- ство – агора (в полукръг), пиацета с кът за почив- разположена съвременнаИзпълнението е по- ните работи на обекта. ството паметник) и съз- което доближава до об- ка и чешма срещу сама- обществена WC с осигу-верено на консорци- Срокът на кредита е пет даване на мащабни по щината, осигурявайки й та часовникова кула. От рен достъп за инвалиди. години, договорът за бан- дух и функция няколко така необходимото прос- агората се отварят прос- Проектът предлага мал-ум “Красиво Севли- ков кредит бе подписан пространства, където хо- транство за обществени транствени и пешеход- ка дизайнерска атракция,ево” - обединение от преди десетина дни. рата да се чувстват уютно събирания, ритуални об- ни връзки както към необходима за гражда-две фирми - “Луксин- Създадена е времен- и леко. Мащабът и посо- реди, концерти, детски разкошния историче- ните на агората – разпо-вест” ООД - Габрово, на организация на дви- ката на реконструирана- фестивали, рецитали, съ- ски комплекс – църква, ложено в югоизточнияи “Делта Стар” АД - жението, съобщават от та чаршия преминават в брания, а защо не и пери- камбанария, музей, така край изцяло остъклено местната администра- пешеходните простран- одични базари, фестове, и към пространството кафе „Пирамидата”, сгу-Севлиево, след про- ция. Спира се движе- ства на площад „Свобо- модни ревюта и ред дру- между общината и РУМ, шено под запазените го-ведена обществена нието на пътни превоз- да”. Изнасянето на ул. ги граждански дейности. което ще се изгради на леми дървета на старияпоръчка. ни средства по ул. ”Сте- „Стоян Пешев” в север- За тази многофунк- по-късен етап. площад. Тази на пръв
  • Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 29 ПРОЕКТИЦентралната градска част на Севлиево преди реконструкцията Централната градска част на Севлиево след реконструкцията ще изглежда такапоглед провокираща мо-дерна архитектура чрезсвоя символ – пирами-дата, според проектанти-те идва да покаже за бъ-дещето на гражданите наСевлиево, че се стремяткъм развитие и съвър-шенство. Според авторите наразработката кафетоще оживи площаднотопространство. В алеитена площада ще се пред-лагат кътове за скейт-борд, а по пешеходна-та алея пред РУМ-а щесе изградят и малки тър-говски обекти от метал истъкло за вестници, цве-тя, подаръци и др., коетоще допълва оживлениетов тази зона. При подходаза хотел „Плаза” е търсенпърво рязко подобренкомуникационен достъп,увеличаване на парко- и участие на услугите на север зад паметника на тварят като излаз на ул. ъгъл към ул. „Стефан Пе- ните комуникационниместата и осигуряване на хотела за гостите и граж- свободата, като се оси- „Стефан Пешев”. Про- шев”, осигурявайки ясен варианти, както и прикомфортно паркиране на даните на града. гурява кръстовището с ектното предложение в достъп от посока София предполагаемата бъдещадва автобуса. Проектът Проектът запазва ос- ул. „Васил Левски” с лен- транспортно-комуника- за гостите на хотел „Пла- крайна градоустройстве-запазва съществуващи- новната комуникация та за ляв завой. Улиците ционен план предвиж- за”. Общият брой на мес- на операция – изгражда-те дървета и се приобща- за транспортни средства „Д-р Заменхоф”, „Кара- да да се коригират спир- тата за паркиране, които нето на цялостна пеше-ва приятната водна площ по ул. „Стефан Пешев” гьозов” и улицата меж- ките за градския транс- предлага проектът, е 213. ходна зона без автомо-към кафе-сладкарницата – вливания, паркиране и ду „Н. Карагьозов” и „В. порт по ул. „Стефан Пе- В него е заложена въз- билно движение в ЦГЧна хотела с цел да се за- излизане от нея. Трасе- Левски” се запазват като шев”, ул. „Мара Белче- можност за поетапно из- на Севлиево.сили активното влияние то на улицата остава на направление, но се за- ва” се включва под прав граждане при различ- Силвия ЗЛАТКОВА
  • 30 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.BUILDINGREEN Европейската комисия: Ако не побързаме, няма да постигнем целите на Европа 2020 Предложена е нова директива, която да направи задължителни редица досега пожелателни мерки Най-евтина е енерги- на ефективност, предла- Към момента Европейският съюз не изпълнява целите си за енергийно спестяванеята, която не потребява- гащ редица мерки, които с 20% до 2020 г.ме. Обратното броене за да бъдат прилагани въвпостигане на целта на Ев- всички сектори с цел по- проекция от 2007 г.ропа за двадесетпроцент- стигане на допълнителни проекция от 2009 г. Обичайно Първично енергопотребление, млн. т нефтен еквивалентно повишаване на енер- икономии на енергия. цел за енергийно спестяване 2020 състояниегийната ефективност до В директивата е пред-2020 г. започна. Ако през видено през 2014 г. Коми-идващите години статук- сията да оцени постиг-вото бъде запазено, Ев- натия напредък по отно-ропейският съюз ще по- шение на целта за дваде- Състояниетостигне тази цел едва на- сетпроцентно повишава- днесполовина. не на енергийната ефек- Това се казва в специ- тивност до 2020 г. и даално съобщение на Ев- направи допълнителниропейската комисия по предложения.повод нейното предло- Частните и обществе-жение за нова директива ните сгради все още със-за енергийната ефектив- тавляват 40% от годиш- Цел - 20%ност, която трансформи- ната енергийна консума-ра в задължителни голя- ция. Целта е спестяванема част от предложени- на 368 млн. тона еквива-ята до момента. То се ос- лентно нефтено горивоновава на съществуващи- през 2020 г. в сравнение сте директиви за комби- планирано потреблениенираното производство от 1842 млн. тона презна енергия и енергийни- същата година. При се- оценява на 25 млрд. евро.те услуги, като ги обеди- гашния темп спестяване- Освен частното фи- Някои от предлаганите меркинява в широкообхватен то би било само 9%. нансиране страните член- • Създаване на схеми за икономия на енергия във всички държави от ЕС: енер-правен инструмент, тре- Реновацията на об- ки могат да ползват и горазпределителните предприятия ще бъдат задължени посредством въвеж-тиращ енергийната ефек- ществените сгради ще се грантове по програмитетивност при предлагане- изплати до голяма сте- за регионално развитие, дане на мерки за енергийна ефективност (в т.ч. повишаване на ефикасносттато и крайното потребле- пен от енергийните смет- като за целта са предви- на отоплителната система, поставяне на прозорци с двойно остъкляване илиние на енергия. Целта е ки, но разходите все пак дени 4.4 млрд. евро за пе- на покривна изолация) да реализират ежегодни икономии от 1.5% от обема нада бъде наваксано закъс- остават големи. По тази риода 2007 - 2013 г.нението по пътя към по- причина предложения- Комисията предлага своите енергийни продажби сред крайните потребители на енергия.стигане на целта на ЕС. та в директивата включ- страните членки да по- • Общественият сектор: законово задължаване за закупуване на енергоефек- ват засилване на ролята ставят необвързващи тивни сгради, продукти и услуги и намаляване на консумацията на енергияСпоред последните прог- на пазарите на енергий- национални енергийни в собствените помещения, всяка година да се извършват задължителни ре-нози ЕС е все още далеч ни услуги, и по-специал- цели, но през 2014 г. оба-от постигането на жела- но ролята на ЕСКО дого- че ще предложи задъл- монтни дейности на най-малко 3% от общата разгъната площното равнище ворите, които съставля- жителни национални • Бизнесът: стимули за МСП да преминат енергийни одити, а големите друже- За да се справи с това ват около 6 млрд. евро в цели през 2014 г., ако ус- ства да бъдат задължени да извършат енергиен одитпредизвикателство, на 8 сравнение с 30 млрд. евро танови, че достигането намарт 2011 г. ЕК предста- в САЩ. Потенциалът целите за 2020 г. изостава. • Ефективност при енергопроизводството: мониторинг на ефективността на но-ви нов план за енергий- на Европейския съюз се Николай ТОДОРОВ вите енергийни мощности, национални планове за отопление и охлаждане
  • Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 31 ТЪРГОВЕ REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА (CONSULTANT SERVICES) КОНСУЛТАНТСКИ УСЛИГИ REPUBLIC OF BULGARIA РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА” CONSULTING SERVICES КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ Project ID No: P099895, Contract No MIDP-CS-QCBS-2 Заем no.: 78340, Проект id no: p099895-ii, договор no midp-cs-qcbs-2: “Construction Supervision for Plovdivtsi Dam” ”Строителен надзор и супервизия за язовир пловдивци” Expressions of interest Изразяване на интерес The Government of Republic of ISO 9001:2008 Certificate for a quality Правителството на Република България • Сертификат ISO 9001:2008 за системаBulgaria has received a loan from the management system. The scope of the е получило заем от Международната банка за управление качеството.Обхватът на сер-World Bank for the purpose of a Municipal certificate shall meet the subject of this за възстановяване и развитие за целите на тификата трябва да отговаря на предметаInfrastructure Development Project and assignment. Проект за развитие на общинската инфра- на консултантските услуги.it intends to apply part of the proceeds for Experience in similar projects and in структура и възнамерява да използва част • Опит в сходни проекти и изпълнениеpayment for consulting services. provision of similar services in the past от средствата за консултантски услуги. на подобни услуги през последните пет го- One component of the proposed project five years. List and short description of Един от компонентите на посочения дини. Консултантите следва да представятwill be the completion of Plovdivtsi Dam, the assignment, including the name of the проект предвижда завършване на изграж- списък и кратко описание на предоставя- дането на язовир Пловдивци, за което е не- ните услуги, включително наименование наwhere Consulting services shall be required client, place, implementation period and обходимо предоставяне на консултантски възложителя, място и период на изпълне-for: value, etc. have to be presented. услуги за: ние, стойност. Contract No MIDP-CS-QCBS-2 Experience in the region. Information Договор No MIDP-CS-QCBS-2: „Стро- • Опит в региона. Информация за реги- “Construction Supervision for on the local and regional experience in ителен надзор и супервизия за язовир онален и местен опит в подобни проекти. Plovdivtsi Dam” similar projects. Пловдивци”. В допълнение към изисканата инфор- The works comprise completion of In addition to the required information Строителните дейности обхващат до- мация, консултантите могат да предста-Plovdivtsi dam, located in Southern Consultants may provide brochures and изграждането на язовир Пловдивци, кой- вят брошури и други свързани с тях доку-Bulgaria, at about 14 km from the town other related documents. то е разположен в Южна България на око- менти.of Rudozem, south direction. The water The Consultants are informed that ло14 км. южно от град Рудозем. Водоснаб- Консултантите следва да бъдат инфор-supply system “Plovdivtsi” includes a main a Valid License for assessment of the дителната система „Пловдивци” включва мирани, че за подписването на договора заdam, upstream coffer dam (embedded investment project’s conformity and язовирна стена, кула с шахтов преливник, предоставяне на консултантските услуги еin the wall), morning glory spillway with construction supervision in accordance водовземане и основен изпускател, галерия задължително да притежават валиден ли-a water intake tower and bottom outlet, with the requirements of the Bulgarian за отбиване на строителни води и пречис- ценз за оценка на съответствието на проек-diversion gallery and potable water Spatial Development Act (SDA) shall be твателна станция за питейни води (ПСПВ). тите и упражняване на строителен надзор вpurification plant (PWPP). The Plovdivtsi obligatory at contract signature. Язовирната стена е каменнонасипна с ас- съответствие с изискванията на българскияdam is of the type rock fill main dam with Consultants may associate to enhance фалтобетонова диафрагма. Строителство- Закон за устройство на територията (ЗУТ). то на язовира е стартирано през 1998 г. и С цел повишаване на своята квалифика-an asphalt-concrete diaphragm. Works for their qualifications. The “association” спряно през 2001 г. До спирането на строи- ция, консултантите могат да се сдружават.the construction of the dam were started may take the form of a Joint Venture. телството стената е изградена до височина Това сдружение може да бъде сформираноin 1998 and were stopped in 2001. By In case of a Joint Venture (JV), all около 17 м. (което представлява около 30% като обединение. В случай на обединение,then about 17 m of the dam were erected members of the JV will be evaluated от нейната височина), изградени са също всички съдружници, включени в него ще(which comprises almost 30% of the whole jointly for the purpose of short listing кула с шахтовия преливник, водовземането бъдат оценявани общо за целите на късатаdam) and the morning glory spillway with and shall be jointly and severally liable и основния изпускател, галерията за отби- листа и ще бъдат солидарно отговорни заthe water intake tower and the bottom for the assignment and shall sign the ване на строителни води и гасителния ба- изпълнението на консултантските услуги,outlet, the diversion gallery, the stilling contract in case of award is made to сейн в края на галерията, подходен път до в случай, че бъде подписан договор с тях. Вpool at the end of the gallery, the bearing that JV group. Interested consultants ПСПВ, апаратна камера. своето заявление за изразяване на интересconstruction of the road to the PWPP, should clearly indicate the structure Изисквания към консултанта: заинтересованите консултанти трябва ясноthe water supply collector, the apparatus of their “association” and the duties (а) Да действа в качеството на „консул- да посочат структурата на своето сдруже-chamber and the access roads were fully of the partners and sub consultants in тант”, съгласно изискванията на българ- ние, както и разпределението на отговор-completed. their application. Unclear expression ското законодателство в съответствие с ностите между неговите членове и подиз- The Consultant shall be required to: of interests in terms of “in association разпоредбите на чл.166, 167 и чл.168 от За- пълнители. Неясни заявления за изразя- (i)Act as “Consultant” according with” and/or “in affiliation with” and etc. кона за устройство на територията (обн. ване на интерес по отношение на изрази ДВ., бр.1/2001 и следващите редакции). като „Заедно с“ и / или „в принадлежностto the Bulgarian legislation pursuant may not be considered for short listing. Консултантът следва да извърши: (i) оцен- към“ няма да бъдат разглеждани. По прин-to Article 166, 167 and 168 of the Keeping one expression of interest per ка на съответствието на инвестиционния цип всяка фирма - консултант поддържай-Spatial Development Act (SDA), (State firm as principle, a consultant firm may проект и да упражнява строителен надзор ки едно заявление за изразяване на интересGazette of the Republic of Bulgaria, No. decide whether it wishes to participate as по всички части на проекта и всички ета- трябва да реши, дали иска да участва като1/2001 and the subsequent revisions), an individual consultant or as a partner пи на строителството и (ii) упражняване на индивидуален консултант или като парт-where the Consultant have to perform: in a joint venture. Please note that a firm строителен надзор и супервизия в качест- ньор в обединение. Моля, обърнете вни-(i) an assessment of the investment shall submit only one EOI in the same вото на представител на Възложителя при мание, че фирмата – консултант трябва даprojects conformity and supervision selection process either individually as администриране на договора за строител- представи само едно заявление за изразя-of all construction parts and (ii) a consultant or as a partner in a joint ство . ване на интерес в рамките на една и същаconstruction supervision in the capacity venture. No firm can submit an EOI (б) Да действа в качеството на „Ин- процедура за подбор- самостоятелно катоof the representative of the Employer individually and as a partner of a joint женер/Ръководител на проекта”, съглас- индивидуален консултант или като парт-for administration of the construction venture in the same selection process. но договорните изискванията, посочени в ньор в обединение.contract on behalf of the Employer; A consultant will be selected in „Стандартните тръжни документи на Све- Консултантът ще бъде избран в съответ- (ii)Act as “Engineer/ Project Manager” accordance with the procedures set out товната банка за провеждане на търго- ствие с процедурите, посочени в Указани-in accordance with the contract conditions in the World Bank’s Guidelines: Selection ве за строителство (”World Bank Standard ята на Световната банка за избор и назна-as they are specified in the World Bank and Employment of Consultants by World Bidding Documents /SBD/ for procurement чаване на консултанти от заемополучатели of Works”), които са базирани основно на на Световната банка (последно издание).Standard Bidding Documents /SBD/ for Bank Borrowers (current addition). „ФИДИК” - Условия на договор за строи- Консултантите се избират въз основа на из-procurement of Works which are based Consultants will be selected based on телство”, където Инженера следва да: (i) ад- бор основан на съотношение качество/ценаextensively on FIDIC’s “Conditions quality and cost selection (QCBS). министрира договора за строителство, като (QCBS).of Contract for Construction”, where Interested consultants may obtain представител на Възложителя и (ii) упраж- Заинтересованите консултанти могат даthe Engineer is to (i) administer the further information at the address below нява строителен надзор и супервизия. получат допълнителна информация на по-construction contract as an agent of the from 09:00 to 15:00 office hours. Продължителността на осъществява- сочения по долу адрес от 9,00 до 15,00 ч.Employer, and (ii) exercise construction Expressions of interest must be не на консултантските услуги ще обхване Заявленията за изразяване на интерес иsupervision. submitted in one (1) original and two (2) приблизително 33 /тридесет и три/ месеца, съдържащата се в тях информация, след- The Consulting services will be required copies of the above information in English считано от дата на влизане в сила на дого- ва да бъдат подадени в 1 /един/ оригинал наfor approximately 33 months from the to the address below by the 18th of Jully вора, по време на проектирането и строи- английски език и 2 /две/ копия на посоче-commencement date during engineering 2011, 16:00 p.m. (Sofia local time) and телството, както и 12 (дванадесет) месеца ния по- долу адрес до 18 юли 2011 г., 16:00and construction and 12 months during should be clearly marked “Expression of срок за съобщаване на дефекти. ч. (местно време София), като трябва ясноDNP (Defects Notification Period). Interest for Construction Supervision for В тази връзка Министерство на реги- да бъдат обозначени: „Заявление за изразя- The Ministry of Regional Development Plovdivtsi Dam”, Contract No MIDP-CS- оналното развитие и благоустройството ване на интерес за предоставяне на консул-and Public Works of the Republic of QCBS-2”. кани консултанти, с необходимата квали- тантски услуги по Договор No MIDP-CS-Bulgaria now invites eligible consultants Address for information and фикация да заявят своя интерес за предос- QCBS-2: „Строителен надзор и супервизияto indicate their interest in providing submission of Expressions of Interest: тавяне на консултантските услуги за: Дого- за язовир Пловдивци”.the services for contract No. MIDP-CS- Ministry of Regional Development and вор No MIDP-CS-QCBS-2 „Строителен над- Адрес за информация и за подаване наQCBS-2 – “Construction Supervision for Public Works зор и супервизия за язовир Пловдивци”. документите за изразяване на интерес:Plovdivtsi Dam”. Investments Directorate Заинтересованите консултанти трябва Министерство на регионалното разви- Interested consultants must provide Room 503, fifth floor да предоставят информация, показваща, че тие и благоустройствоinformation indicating that they are Municipality Infrastructure Development притежават необходимата квалификация Дирекция „Инвестиционни дейности” за извършване на услугите: стая 503, ет. 5qualified to perform the services: Project Проект за развитие на общинска ин- Profile of the consultant – date and Attn. Kalina Shopova, Project • Профил на консултанта - дата и мяс- то на регистрация, цялостен опит в облас- фраструктураplace of registration, overall experience Coordinator тта на консултантските услуги, човешки г-жа Калина Шопова, технически коор-in the field of the assignment , human 17-19, Sv. Sv. Kirill and Metodii Street, ресурси (общ опит и квалификация на ос- динаторresources (general experience and 1202 Sofia, Republic of Bulgaria новния персонал, броят години, през кои- Ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №17-19,qualifications of the main personnel, Tel: +359 2 9405338 то работят във фирмата), финансов капа- 1202, София, Република Българияnumber of years in the company), financial Fax: +359 2 9872517 цитет (общ годишен оборот за последни- Tel: +359 2 9405338capacity (annual turnover for the past five E-mail: KShopova@mrrb.government.bg те пет години, годишен оборот в областта Fax: +359 2 9872517years, annual turnover in the field of the Web site: http://www.mrrb.government.bg на консултантските услуги през последни- E-mail: KShopova@mrrb.government.bgassignment for the past five years). Working hours: 09:00 to 16:00 те пет години). Web site: http://www.mrrb.government.bg
  • 32 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.СВЯТ В историческия център на Ротердам: Театрална сцена вдъхва живот на площад пред катедрала Проектиран за представления и театрални постановки, павилионът с форма на призма е разположен успоредно на канала и затваря западната страна на площада Проектът от холанд- уренскерк“ и канала скерк“. Идеята е на ставления и театрални поставя нов фокус вър- града. Примерът за об-ския град Ротердам е „Делфсеварт“. Площта частна организация, постановки, павилион- ху събитията на мяс- новяването на площа-добър пример за прео- му от 200 кв.м не се от- която предлага да бъде ът с форма на призма е тото, сцената е и обект, да в Ротердам е резул-бразяване на място от личава с нищо особено системно организира- разположен успоредно който се вписва и до- татът от активносттаградската среда чрез освен няколко дървета но пространството и на канала и затваря за- пълва пространството. на гражданското обще-насищането му с нови и една статуя и на мяс- да бъдат преосмислени падната страна на пло- Благодарение на осо- ство и съдействието надейности. Особеното тото ясно се усеща лип- физическите му грани- щада. Самата сграда е бената си структура тя местните власти. Ус-в случая е, че площа- сата на функции и дей- ци. След проведен кон- семпла и добре вписва- може да бъде грани- пешното осъществява-дът не е планиран и се ности. До промяната курс е избран и реали- ща се в пространство- ца на площада, както и не на проекта е доказа-образува след бомбар- пространството остава зиран проект за един то. Сцената е отворена порта, свързваща пло- но с обществен инте-дировки през Втората непосещаемо и очевид- милион евро, който от двете страни, като щада с водния канал. рес и ясно показва, чесветовна война и пос- но пустеещо. предвижда малък те- има възможност и за Холандия е страна, не се изискват многоледвала реконструк- Проектът за обновя- атрален павилион от- затварянето й от едната която изключително физически промени, зация, която оставя сво- ването стартира през към единствената неза- страна и насочването силно цени ограниче- да се даде нов живот набодно пространството 2004 г. с цел активизи- строена страна от пло- на представленията съ- ните ресурси на земя- едно нефункционира-между главната фаса- ране на мястото пред щада. ответно към катедрала- та и съответно общест- що пространство.да на катедралата „Ла- катедралата „Лаурен- Проектиран за пред- та или канала. Освен че вените пространства в к.урб. Мария МАРАЗОВАСцената е отворена от двете страни, като има възможност и за затварянето йот едната страна и насочването на представленията съответно към катедрала- Освен че поставя нов фокус върху събитията на мястото, сцената е и обект,та или канала който се вписва и допълва пространството