Your SlideShare is downloading. ×
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Строителство Градът

1,359

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,359
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Брой 24 (707), 20 - 26 юни 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР На старт Иде ли? Европейски пари До края на юни ще бъде отворена схе- мата „Подкрепа за енергийна ефектив- ност в многофамил- за саниране ни жилищни сгради” по „Регионално раз- витие”. 63 млн. лв. от европейските струк- турни фондове дават началото на първата истинска програма за на стр. 4 - 20 обновяване на много- фамилните жилищни сгради. В момента над 700 000 жилища не отго- варят на технически- те и технологичните стандарти за устой- чиво строителство, нито на съвременни- те разбирания за ес- тетична градска сре- да. Недостатъчната им поддръжка в минало- то логично налага ця- лостното им обновя- ване днес - възстано- вяване на проектни- те показатели и подо- бряване на енергий- ните характеристики. Трудностите по пътя включват ор- ганизиране на соб- ствениците на етаж- на собственост, прео- доляване на админи- стративните и техни- ческите процедури по кандидатстване, из- пълнение с качестве- ни материали. Очакваният резул- тат е удължаване жи- вота на сградите, на- малени енергийни разходи до 60% и не на последно място - повишен комфорт на обитаване.24 стр. 22 24 > Пътната агенция работи по 76 проекта с 3100 км пътна мрежа По програма „Регионално развитие“ до момента са спестени 192 млн. лв., което ще позволи още 22 нови пътни отсечки 9 771310 983000 стр. 30 София се учи как се създават качествени обществени пространства От 25 до 30 юни „Архитекти за София“ и Столичната община ще търсят модел за устойчивото управление на паркове и площади
 • 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoТРЕНДЕвропейската строителна федерация FIEC: Строителният сектор става все по-глобаленКамарата на строителите в България жави, включително Хърватия и Тур-беше домакин на годишния конгрес ция. Зелена енергия, инфраструкту-на Европейската строителна феде- ра, „Европа 2020“ - очерта приори-рация FIEC. Правителствените про- тетите министър Росен Плевнелиев,грами не са достатъчен гарант за който изтъкна макроикономическа-устойчиво развитие и не може да се та стабилност и ниския процент наразчита само на тях. Строителният публичния дълг като основни пре-сектор става все по-глобален и все димства при привличане на чужди-повече чужди компании участват на те инвестиции. 2010 г. беше годинаевропейския пазар. Банковото фи- на оцеляване и засилена конкурен-нансиране ще става все по-скъпо. ция, най-силно се развиваше инфра-Строителството обаче се нуждае от структурата, коментира Светославполитическа подкрепа, защото то е Глосов, председател на Камарата наедно от най-добрите решения за из- строителите в България. 90% от за-ход от кризата. Това заяви при от- дълженията на държавата към стро-криването на годишния конгрес на ителите вече са изчистени, но об-Европейската строителна федера- Министър Росен Плевнелиев, председателят на FIEC Луиза Тодини, председателят щините дължат над 100 млн. левация FIEC председателят на организа- на КСБ Светослав Глосов и ген. директор на FIEC Улрих Пецолд преди откриване на на строителните фирми. Основенцията Луиза Тодини. Чуждите паза- форума в хотел „Шератън“ двигател на строителните оборотири обаче са затворени за европей- време на форума, в който участва- дународната организация е създа- ще бъдат европейските проекти, поските строители и това беше един ха строителни организации и воде- дена през 1905 г. и представлява които са договорени 40-50%, но раз-от най-дискутираните въпроси по щи компании от 20 държави. Меж- 34 национални федерации в 29 дър- платените са доста по-малко.ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ОБЩИНИЕвропейската организация на консултантите Обявяват конкурс за идеи за бъдещето на кино „Космос” в Столичната общинаEFCA подкрепя закон за консултантската Пловдив задвижва проекта задейност в България минералната баня в Да се за-Ян Бошхен, президент на Европейската федерация пази кино Банкяна консултантските асоциации EFCA, подкрепя съз- „Космос” До края на юни ще бъдедаването на специален закон за консултантската дей- като кул- подготвена документациятаност в строителството в България. Той се срещна с турна ин- ституция, за концесията на минерал-председателя на Българската асоциация на архите- ната баня в Банкя. Тя бешектите и инженерите консултанти (БААИК) и разгова- гласуваха пловдив- затворена през 2001 г. и сря с депутати от Народното събрание, включително решение на Министерскияи със зам.-председателя на комисията по местно са- ските об- щински съвет беше прехвърлена отмоуправление Николай Пехливанов. На 24 юни ще съветни- Министерството на здраве-има заседание на съвета на директорите на EFCA, в ци на по- опазването за стопанисванерамките на което ще бъдат резюмирани работните следното от Столичната община. Об-срещи в България. На следващо заседание на съве- си засе- щината е изготвила идеента, което може да се проведе в България, организа- дание, след като отмениха предишното си решение за промяна на соб- проект за реставрация и со-цията има намерението да заяви своята институци- ствеността на киното от публична общинска в частна общинска с цел циализация на минерална-онална подкрепа пред българските ведомства за но- продажба и реализиране на ново застрояване. Община Пловдив да обя- та баня, чиято сграда е па-вия закон за консултантска дейност в България, ин-формира арх. Марин Бакалов. Сред коментирани- ви конкурс за идеи за доразвитие на съществуващата сграда като зна- метник на културата, проек-те въпроси с Ян Бошхен са били още дъмпинговите чим културен център, реши още местният парламент. Казусът с кино тирана от германския архи-цени и широко пропагандираната европейска систе- „Космос” се превърна в мисия възможна за пловдивската обществе- тект Карл Хохедер. Проек-ма QBS - „качеството преди цената“. Проектозако- ност, която обедини усилията си срещу събарянето на най-голямата зри- тът предвижда възстановя-нът за консултантската дейност е изготвен и вече са телна зала в Града на тепетата и изграждането на нова офис сграда с ване на автентичния вид наводени разговори със зам.-министър Екатерина За- многоетажен паркинг. „За” запазването му като архитектурна и култур- сградата и изграждане нахариева и народни представители от различни пар- но-историческа ценност се обявиха над 1200 пловдивски интелектуал- съвременен СПА център.ламентарни групи. Целта е премахването на лицен- ци, граждани, представители на различни обществени организации, как- Идейният проект е съгласу-зионните режими, саморегулация на фирмите на па- то и местните дружества на КАБ и САБ. До този момент в община Плов- ван с Националния инсти-зара и улесняване на средата за бизнес, уточни още див има постъпило само едно инвестиционно предложение за запазва- тут за недвижимото култур-председателят на БААИК. не на съществуващата сграда като културен център. но наследство. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 • 3. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРАОткриха 12 км ремонтиран път между Новото кръгово при пътен възел „Юг“ в Бургас бе пуснато в Община Силистра пълниПерник и Брезник експлоатация дупките по пътищата сПремиерът Бойко Борисов и министърът на ре- фрезован стар асфалтгионалното развитие и благоустройството Росен Община Силистра намери вари-Плевнелиев откриха рехабилитирания път Пер- ант за запълване на дупките поник - Брезник, който е част от лот 14 от първа- четвъртокласните пътища, съоб-та фаза на пътната схема на оперативна програ- щи заместник-кметът по устрой-ма „Регионално развитие“. Участъкът от път II-63 ство на територията инж. Весе-е с дължина 12.100 км и попада в лота заедно с лин Андреев. Като временно ре-отсечка от третокласния път между село Овчар- шение те ще бъдат запълненици и Сепарева баня с дължина 5 км. Проектът с фрезована смес. Общината ее на общата стойност 12 млн. лева, като строи- сключила споразумение с фирма-телно-монтажните работи на обекта са извърше- та, ремонтираща пътя Русе - Си-ни от сдружение „Пътища Запад 2010“. В учас- листра, за доставка на 700 тонатъка Перник – Брезник са изпълнени изкопи, по- фрезован стар асфалт, който щечистване на водостоци, демонтиране на стари Новото кръгово движение при кръстовището Бургас - Средец - Созо- бъде разпределен по селата и забордюри и монтаж на нови, облицовани окопи и пол бе пуснато в експлоатация на 13 юни. Така завърши осъществяване- града, а така също и за пътя къмдренаж, изграждане на подпорна стена, асфал- то на първия етап от проекта за изграждане на пътния възел „Юг“, каза гробищния парк. Общинскияттиране. В участъка Овчарци – Сапарева баня са при откриването кметът на Бургас Димитър Николов. В момента старо- бюджет за 2011 г. предвижда 80изпълнени разчистване на растителност от бан- то кръстовище е затворено. То остана в окръжността на новото кръгово хил. лева за асфалтиране на об-кетите, технологично фрезоване, полагане на движение и на неговото място ще бъде оформена зелена площ, над коя- щински пътища. Тези средстваизравнителен пласт асфалтобетон, полагане на то ще има надлез, допълни кметът. Изпълнението на втория етап включ- обаче автоматично са използва-плътен пласт асфалтобетон, полагане на нови ас- ва изграждането на надлез над кръговото кръстовище, като по него ще ни за погасяване на неразплате-фалтови бордюри, изолация и усилване на бе- преминава трафикът за и от Южното Черноморие. Той трябва да бъде ните разходи (2.5 млн. лв.) за ас-тонната плоча на мост, канализационни шахти, завършен през юни 2012 г. Целият проект струва 4.2 млн. евро, осигуре- фалтирането на градските улици,асфалтиране. ни чрез заем от Европейската инвестиционна банка. направено през 2009 г.АРХИТЕКТУРА ИМОТИВ София отвори още един музей - на съвременното Нова верига кафетерии стъпва на пазара в Софияизкуство В края на лятото първото заведение от веригата Via cafe ще се нанесе в „Полиграфия офис център“. Кафе-барът ще бъде разположен на площ 173 кв.м на партерния етаж и ще пред- лага нови и оригинални рецепти с кафе, приготвени от професионални баристи. Пазарът на офис и търговски площи в София предлага значителни възможности за развитието на бизнес и от страна на собствениците на кафенета и ресторанти. При избора си на локация обаче те отчитат редица фактори – освен местоположение и условия в обекта също и по- тенциална таргет група от клиенти, възможности за развитие и затвърждаване на бранда. Не са много локациите, които могат да предложат едновременно всички тези условия, за- това „Полиграфия офис център“ е предпочитано място за този тип бизнес, коментира Ди- митър Киферов, мениджър търговски площи във Forton International. ИНВЕСТИЦИИ Италианска компания ще строи в Ловеч завод за мебели Областният уп-На официална церемония министър-председателят Бойко Бори- равител на Ло-сов, министрите по управление на средствата от ЕС, на финан- веч Николайсите и на културата Томислав Дончев, Симеон Дянков и Вежди Нанков, Сер-Рашидов и посланикът на Норвегия Тове Скарстейн обявиха ус- джо Пицути,пешното приключване на първия етап от реконструкцията на представителсградата на Софийски арсенал в Музей за съвременно изкуство. на „Йобекс Бъл-Музеят беше открит с изложбата на съвременното норвежко гария”, и кме-изкуство „Парадигма“, чието организиране е по идея и със съ- тът на община-действието на посланик Скарстейн. Реконструкцията на сграда- та Минчо Ка-та на бул. „Черни връх“ №2 в София се осъществява по проект занджиев на-на обща стойност 1 247 789 евро, финансиран от правителства- правиха първата на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансовия ме- копка на пред-ханизъм на Европейското икономическо пространство. Първият приятие за про-му етап включва основна реконструкция на сградата по проект изводство нана архитектурното студио „Братя Кадинови“. Окончателно е за- градинска ме-вършено изложбеното пространство на първия етаж. През вто- бел в Ловеч.рия етап ще бъдат завършени вторият и третият етаж на сгра- „Йобекс България” ООД ще инвестира над 11 млн. лв. Заводът ще се строи на площ 16 де-дата. Ще бъдат изградени депо, съобразено със съвременни- кара в Северната индустриална зона на града. Строителството ще бъде на три етапа - вте музейни изисквания, и отделна зала за временни експозиции. първия ще бъдат изградени около 3000 кв. метра производствени халета, през втория етапСъс съдействието на Столичната община в пространството - производствен цех с площ 5000 кв.м, а при третия етап ще бъде изграден логистиченоколо музея ще се оформи скулптурен парк на открито на площ склад от 8000 кв.м. Ще бъдат разкрити 140 нови работни места, а производственият про-около 5 дка. цес ще започне до три месеца. www.stroitelstvo.info
 • 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. Със съдействието на:ТЕМА Стартира обновяването на жилищния фонд Публикувани са поканата и насоките по европейската схема, индикативната дата на обявяване е 30 юни, срокът за предложения – 14 октомвриН а страницата на управляващия орган нията на собствениците. котелни стопанства или пред колективното обно- ителите, БАИС и други на ОП „Регионално развитие” е пуб- Конкретен бенефици- прилежащите им съо- вяване на сградите в съ- професионални сдруже- ликуван проект на Изисквания за кан- ент на грантовите сред- ръжения, включител- собственост, е отказът на ния и фирми разрабо- ства е дирекция „Жи- но смяна на горивната обитателите за добровол- тиха Практическо ръ- дидатстване по схема за предоставя- лищна политика” в база при доказан енер- но сдружаване, за осъз- ководство за обновява- не на безвъзмездна финансова помощ: МРРБ. Нейните функции госпестяващ и екологи- наване на необходимост- не на сгради, което можеBG161PO001/1.2-01/2011 ”Подкрепа за енергий- ще бъдат да оценява до- чен ефект та от солидарност и за- успешно да подпомог-на ефективност в многофамилни жилищни сгра- пустимостта на проекти- •изграждане на ин- щита на общия интерес. не всички собственици,ди” с конкретен бенефициент Дирекция „Жилищ- те, да възлага извършва- сталации за оползотво- Решението е в приемане за които не е безразлич- нето на енергиен и тех- ряване на възобновя- на изменение и допълне- но каква среда обитаватна политика” в Министерството на регионалното нически одит, проектира- еми енергийни източни- ние на Закона за управле- и се опитват активно да яразвитие и благоустройството. не, строителни дейности, ци (ВЕИ) за задоволяване ние на етажната собстве- променят. Ръководство-С оглед постигане на диалог и сътрудничество строителен и инвести- на нуждите от енергия на ност. Двете години от не- то предоставя необходи-заинтересованите лица могат да отправят свои- торски надзор. Ще се суб- сградата, обект на интер- говото действие пока- мия обем знания и ин-те коментари по публикувания проект в срок до сидира и изборът на про- венция, които не генери- заха, че той трудно сра- формация за действаща-24 юни 2011 г. на електронна поща: oprd@mrrb. ектни мениджъри в ра- рат приходи (печалби) от ботва поради слабости- та нормативна уредба и йоните за планиране, ко- търговска дейност за бе- те си и поради липсата произтичащите за соб-government.bg. ито да подпомагат проце- нефициента в процеса на на традиции. Негативите ствениците задължения, През последните го- ния бюджет, фонд „Коз- са на сдружаване на соб- експлоатация на съоръ- му са свързани най-вече процедурите за изпъл-дини държавата направи лодуй”, продажба на еми- ствениците и подготов- женията с усложнените процеду- нение на строителство-малки опити да стимули- сии парникови газови, ката на документацията. •балансиране на ото- ри за свикване и провеж- то, възможните схеми зара развитието на устой- заеми от Световната бан- Всяка сграда, която плителна/охладителна, дане на общо събрание, финансиране.чив пазар за обновяване ка, ЕБВР, собствени сред- бъде одобрена за финан- вентилационна инста- практически невъзмож- Светла ДОБРЕВАна остарелия жилищен ства на гражданите и сиране в рамките на про- лация но учредяване на сдру-фонд. Резултатът е пове- бизнеса. екта, може да получи без- •ремонт или подмяна жение на собствениците Избираемиче от скромен, което оз- По оперативна про- възмездна финансова по- на вътрешна отоплител- и проблеми с процедури- общининачава, че нормативната грама “Регионално раз- мощ максимум до 50% на/охладителна/вентила- те за установяване на на-среда, начинът на финан- витие 2007 - 2013 г.“, съ- (при цялостно обновява- ционна инсталация рушенията и налагане 1. Софиясиране и предвидените финансирана от Евро- не на жилищната сграда) •монтиране на ради- на санкции. 2. Пловдивстимули са били недоста- пейския съюз чрез Ев- или до 40% (при обновя- аторни термостатични Предлаганите измене- 3. Варнатъчни. „До момента жи- ропейския фонд за реги- ване на отделни входо- вентили и разпредели- ния и допълнения, кои-лищна политика в Бълга- онално развитие, вече е ве от жилищната сграда, тели то се обсъждат на второ 4. Бургасрия е имало само на хар- публикувана покана с на- т.е. самостоятелни обек- •въвеждане на енер- четене в правната коми- 5. Русетия плюс малко ведом- соки за кандидатстване, ти в сграда в режим на госпестяващо осветление сия на НС, визират: пре- 6. Плевенствен жилищен фонд и за подаване на проект- етажна собственост), ос- •внедряване на авто- доставяне на ползвате- 7. Стара Загоразадължения на общини- ни предложения по схема таналите 50%, съответ- матизирани системи за лите на права на собстве- 8. Пазарджикте за осигуряване на со- “Подкрепа за енергий- но 60%, от стойността на управление и регулиране ници при управлениетоциални жилища”, заяви на ефективност в много- сградата ще следва да бъ- на потреблението на то- на етажната собственост; 9. Хасковонеотдавна пред бизнеса фамилни жилищни сгра- дат осигурени от собстве- плинна и електрическа опростяване на процеду- 10. Велико Търновона конференцията BalRec ди”, която е в рамките ниците на многофамил- енергия рите за свикване и про- 11. Сливензам.-министърът на ре- на приоритетна ос 1 на ната жилищна сграда със •газифициране на веждане на общо събра- 12. Шуменгионалното развитие и ОПРР „Устойчиво и ин- собствени и/или заем- сградата ние и за оповестяване на 13. Добричблагоустройството Ека- тегрирано градско разви- ни средства. Обследване- •съпътстващи стро- протокола за провежда-терина Захариева. Ана- тие”, операция 1.2 „Жи- то за енергийна ефектив- ително-монтажни рабо- нето му; намаляване на 14. Ямболлизната ситуация сочи, лищна политика”. ност на всяка сграда ще ти, в т.ч. ремонт или под- изискуемото мнозинство 15. Перникче няма нужда от масово Основната й цел е оси- се финансира изцяло от мяна на електрическа ин- за учредяване на сдруже- 16. Врацаново жилищно строител- гуряването на по-до- безвъзмездната финансо- сталация, хидроизолация ние на собствениците от 17. Габровоство поради наличието и бри условия на живот за ва помощ по проекта. (включително приле- 100% на 67% с цел съз- 18. Казанлъксъстоянието на същест- гражданите чрез внед- Планираната продъл- жащото дворно място), даване на възможност завуващия жилищен фонд. ряване на мерки за енер- жителност на проекта не свързани с внедряването кандидатстване за обно- 19. БлагоевградПолитиката на МРРБ се гийна ефективност в може да надвишава 36 на мерките за енергийна вяване на сградите; пре- 20. Видиннасочва към акумулира- многофамилни жилищ- месеца. ефективност. махване на задължител- 21. Кърджалине на публични и част- ни сгради в 36-те общи- 2. Извършване на об- ния характер на кон- 22. Карловони ресурси за саниране ни, центрове на градски Допустимите дейности следвания за енерго- тролния съвет; въвеж- 23. Кюстендилна многофамилните жи- агломерации. за финансиране по на- потребление. дане на минимален праглищни сгради в страната. Планираната от МРРБ стоящата схема за пре- Предмет на европей- от 1% от МРЗ за разме- 24. ТърговищеПо статистически данни индикативна дата на обя- доставяне на безвъз- ската мярка са не само ра на дължимите вноски 25. Монтанасамо панелните блокове вяване на схемата е 30 мездна финансова по- панелните блокове, а по фонд “Ремонт и обно- 26. Ловечса 18 900, а не по-малко юни 2011 г., а крайният мощ са: всички многофамилни вяване”; възможност за 27. Силистраот 700 000 жилища в ет- срок за подаване на про- 1. Внедряване на мер- жилищни сгради, за ко- създаване на общински 28. Разградажна собственост – 53.6 ектни предложения – 14 ки за енергийна ефектив- ито енергийния одит и фондове за обновяванемлн. кв.м, подлежат на октомври 2011 г. Пред- ност в многофамилни техническото обследване чрез изменение на Зако- 29. Петричобновяване. Това означа- виденият общ бюджет е жилищни сгради: доказват необходимост на за местното самоупра- 30. Дупницава необходимост от ин- 63 млн. лв., от които 50 •топлинна изолация от саниране. вление и местната адми- 31. Свищоввестиции в размер на 7-8 109 139.11 лева са безвъз- на външни конструкции нистрация. 32. Смолянмлрд. лв. Част от тези мездна финансова по- и елементи, в т.ч. външни Собствениците на апар- Още в началото на 33. Велинградсредства могат да дой- мощ. Останалите 13 млн. стени, покриви и подове таменти – ключов парт- 2010 г. Асоциацията задат под формата на грант лв. са за създаване на га- •основен ремонт, мо- ньор реновиране на етажна- 34. Ломот европейските струк- ранционен фонд за кре- дернизация или подмя- Основен проблем, та собственост съвмест- 35. Гоце Делчевтурни фондове, държав- дитиране дела на сдруже- на на абонатни станции/ който създава пречки но с Камарата на стро- 36. Панагюрище
 • 5. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ ТЕМА Екатерина Захариева, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: Ще санираме не само панелните сгради Г-жо Захариева, как оце- тие“? Какво звено ще управля- нявате състоянието на - Планираме мярката „Жи- ва процеса по саниране жилищната политика лищна политика по опера- в централната админи- до момента? тивна програма „Регионално страция?- В продължителен период развитие“ да стартира в сре- - Изготвен е проект за изме-от време състоянието на жи- дата на годината. Успешно- нение и допълнение на ус-лищния фонд и правоотно- то й реализиране ще бъде от тройствения правилник нашенията в жилищния сектор решаващо значение за съз- МРРБ.бяха политически неглижи- даване на устойчива, мащаб- Предвижда се в рамките нарани и оставени единствено на, многогодишна програма специализираната админи-на регулацията на пазара. Въ- за обновяване на съществу- страция да бъде създаденапреки приетите Национал- ващия жилищен фонд. Под- нова дирекция - „Жилищ-на жилищна стратегия и На- целите за този първи етап са на политика“, която да бъдеционална програма за обно- следните: специфичен бенефициентвяване на жилищните сгради •избор на ангажирани изпъл- по операция 1.2. „Жилищ-в Република България реал- нители; на политика“, приоритетнани действия в сектора не бяха •помощ в изграждането на ос 1 „Устойчиво и интегрира-проведени, с изключение на сдруженията на собствени- но градско развитие” от опе-осъществявания от МРРБ и ците; ративна програма „Регио-ПРООН проект „Демонстра- •популяризиране на постиг- нално развитие“ 2007 - 2013ционно обновяване на мно- натото до момента чрез ПРО- г. в частта й за обновяванегофамилни жилищни сгра- ОН и на възможностите на на жилищни сгради в Репу-ди“. новата мярка; блика България и подобрява-Въпреки сериозните затруд- •осигуряване на приемливи не на енергийната ефектив-нения, произтичащи от фи- алтернативи за социално уяз- ност в съществуващия сгра-нансовата криза, ръковод- вими граждани и за достъп ден фонд.ството на МРРБ успя да оси- до целево кредитиране.гури 3.9 млн. лева за обно- 100% от средствата за проект- жението на собствениците - Има ли място за пуб-вяване допълнително на 21 Какви са планираните ния мениджър също да бъдат ще бъде подкрепяно от про- лично-частното парт-сгради по третата фаза на графици за стартиране, за сметка на субсидията. Под ектен мениджър, дейността ньорство в процеса на ре-проекта. подаване и одобрение на формата на грант ще бъдат на който се финансира от схе- новиране на жилищнияПредстои второ четене на проектните предложе- предоставяни 50% от проек- мата. Проектните мениджъ- фонд?проектозакона за изменение ния? тирането и строително-мон- ри ще бъдат избрани чрез об- Не бихме желали да предре-и допълнение на Закона за Очакваме до есента да бъде тажните работи. При този ществена поръчка от МРРБ шаваме или ограничаваме оп-управление на етажната соб- сключен договор между ди- модел делът на субсидията ще и освен изброените по-го- ределено поведение, още по-ственост, който ще опрости рекция „Жилищна политика” надхвърли 50% от цялостната ре дейности ще подпомагат и вече в началото на този из-процедурите за свикване на като бенефициент и ОПРР, а стойност на проекта. извършването на информа- ключително важен процес.общо събрание и за вземане до края на годината да бъде Според типа конструкция по ционна кампания по места. Засега възможности за ПЧПна решения, ще улесни създа- проведен изборът на изпъл- мярката ще могат да канди- виждаме в ролята и функции-ването на сдружения, ще оп- нители, както и да бъдат из- датстват монолитни сгради Какви трудности очак- те на Проектните мениджъриредели минимална месечна готвени различните форму- и сгради, изградени по про- вате? (ПМ), които носят най-голя-сума за фонд „Ремонт и об- ляри и пакети документи за мишлен способ на територи- - Проблемите, които очак- мата отговорност за изграж-новяване“ (1% от МРЗ), дава нуждите на процеса. Нашата ята на 36-те агломерационни ваме да срещнем, са свърза- дане на сдруженията и реали-възможност за създаване на амбиция е в началото на 2012 ареали. ни със фрагметираността на зирането на успешни проек-общински фондове за обно- г. да имаме работещ модел. собствеността, 97% от коя- ти. Има вариант, при койтовяване, както и съдържа дру- Как организационно ще то е частна, от факта, че част енергийният одит да залегнеги разпоредби, които смя- Как са решени въпроси- бъде подпомогнат проце- от собствениците не живе- като част от тяхната дейносттаме, че ще подобрят проце- те - за процента на ев- са на изпълнение? ят в жилищата си, от ниски- и тук виждаме възможностиса на управление на сградите ропейския грант, за вида - По време на целия процес - те доходи на гражданите, от за ПЧП. Доколкото възна-в режим на етажна собстве- на сградите, които да бъ- подпомагане на сдружаване- липсата на традиция в сдру- граждението на ПМ е в пряканост. дат избираеми, и за тях- то, подготовката на докумен- жаването, както и от това, че зависимост от резултатите на ната възраст? тацията за кандидатстването, гражданите имат кредити от тяхната работа, няма да бъде Какви са очакванията от - Субсидията за енергийно- представяне на документа- предходни периоди, което ще изненада ако вложат сериозен реализирането на мярка- то и техническо обследва- цията за одобряване в МРРБ, ги затрудни при намиране на собствен ресурс за постигане та за реновиране по про- не ще бъде изцяло за смет- осигуряване на кредити и съ- средства за финансиране на на максимален брой обекти грама „Регионално разви- ка на ОПРР. Предвижда се щинското обновяване, Сдру- техния дял от проектите. за финансиране. Примерен модел за схемата по ОПРР 50 млн. лева Дирекция „Жилищна Обновяване на грант политика” в МРРБ 50% грант многофамилна (конкретен жилищна сграда Управляващ бенефициент) орган на ОПРР 13 млн.лв. кредитни/гаран 50% финансиране от ционни линии Фондът за градско развитие собствениците с кредит Фонд градско извършва: или собств.средства развитие - информационни кампании; - предоставяне на кредити и гаранции Международни Сдружение на финансови собствениците институции 50% гаранции/ Изплащане на кредита/ заеми такси по гаранцията
 • 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.ТЕМА ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ Лиляна Павлова, зам.-министър на регионалното развитие и ръководител на управляващия орган на ОП „Регионално развитие”: Бюджетът за жилищна политика 2014 - 2020 г. зависи от пилотната схема По кои други схеми ос- телно да включват комби- вен тази за саниране на жилищни сгради про- грама ОПРР предвижда реновиране на сгради? Е дна от целите в преговорите по новата рамка ще нация от доставка на обо- рудване и инвестиционен компонент (ремонт/рекон- струкция и т.н.). Целта е до- Оперативна програма „Ре- края на годината да при-гионално развитие” е ин- бъде разширяване ключи оценката и да склю-фраструктурна програма с на обхвата на допус- чим договори с общините.широк кръг от интервен-ции. Осигуряването на ус- тимите за финанси- Какви са трудностите,тойчиво градско развитие ране дейности по свързани с процеса нане може да бъде постигна- линия на структур- реновиране?то само чрез инвестиции в - Основните трудностибазисната инфраструктура. ните фондове, ко- пред процеса на обновява-В тази връзка значителначаст от средствата по про- ито освен мерки за не на многофамилните жи- лищни сгради са свързани сграмата са насочени към енергийна ефектив- ниската платежоспособностподкрепа за реконструк- ност да включват на голяма част от собстве-ция на сградите на публич- ниците, затруднения дос-ни институции в образова- и ремонт и рекон- тъп до кредитен ресурс по-телна, социална, здравна и струкция на жилищ- ради високите изискваниякултурна инфраструктура. или неприемливи за соб-Тези интервенции са важни ни сгради ствениците финансови ус-за повишаване на икономи- ловия на търговските бан-ческата, социалната и кул- ки.турната интеграция в насе- Друг основен момент е лип-лените места. сата на професионален ме-Това са едни от първи- ниджмънт на сградите в ре-те публикувани схеми в жим на етажна собственост,края на 2007 г. През 2010 а енергийното обновяванег. бяха публикувани 2 схе- мационното обслужване в лиза на 133 млн. лв. Очак- е дейност, изискваща нали-ми за внедряване на мер- библиотеките на държавни- ваме да приключи работата чие на комплекс от експерт-ки за енергийна ефектив- те висши училища. на оценителната комисия за ни познания и опит – ин-ност в общинска образова- В резултат на интервенци- оценка на проектния фиш женерни, юридически, фи-телна инфраструктура и 1 ите ще бъдат постигнати за преструктуриране на до- нансови и т.н.схема за обновяване на ин- следните индикатори: мовете за медико-социални Не на последно място ефраструктурата на висшите • Лица, облагодетелствани грижи за деца от 0 до 3 го- липсата на практика поучилища в градските агло- от модернизираната уни- дини. сдружаване на собствени-мерации. верситетска инфраструкту- В количествено изражение ците съгласно Закона за уп-В началото на 2010 г. и 2011 ра – 37 246; в т.ч. хора с ув- ще бъдат постигнати след- равление на етажната соб-г. бяха публикувани и схе- реждания с улеснен достъп ните резултати: ственост.мите за оборудване и обно- – 598. • обновени 13 лечебни за- За да бъдат подпомогнативяване на държавни и об- • Икономия на енергия от ведения за болнична помощ собствениците, се предвиж-щински лечебни заведения. обновяване на сградите – 14 в шестте района за плани- да част от финансовия ре-Към настоящия момент 522 MW средногодишно. ране на страната сурс по ОПРР от 13 млн. лв.вече са изчерпани средства- • Намалени емисии на пар- • създаден пилотен модел да бъде структуриран в ин-та, насочени към ренови- никови газове – 670 493.51 за деинституционализиране струмент за финансов ин-ране на сгради на публични kt средногодишно. на ДМСГД женеринг, като бъде пре-институции. По отношение подкрепа за • преструктурирани 8 ДМ- доставен за управление на лечебни заведения са пуб- СГД фонд мениджър. Предвиж- Какви са очаквания- ликувани 3 схеми – за дър- • създадени нови работни да се 50% от този финансов та от реализирането жавните лечебни заведения, места – 380 бр. ресурс да осигурят ниско- на схемите за санира- където конкретен бене- • общ брой население, об- лихвена кредитна линия, а не на сгради на висши училища и на медицин- ски заведения по про- грама „Регионално раз- Д руг основен мо- мент е липса- та на професиона- фициент е Министерство- то на здравеопазването, и 2 схеми за общински лечеб- ни заведения на територи- лагодетелствано от обно- вяване на сградите на дър- жавни лечебни и здравни заведения – 4 428 396 души останалите 50% да осигурят гаранции по заеми от други финансови институции за одобрени проекти за енер- витие“? Какви са сред- ята съответно на общините • общ брой деца, облагоде- гийна ефективност в мно- ствата, графиците и лен мениджмънт на от градските агломерации и телствани от преструктури- гофамилни жилищни сгра- развитието във време- сградите в режим на малките общини извън ране на ДМСГД – 298. ди. Предвижда се заемите то? градските агломерации. По отношение общински- по този механизъм да бъдат- На 2 юни 2010 г. са по- на етажна собстве- Схемите са в съответствие с те болници двете схеми са дългосрочни със значител-дписани 13 договора с дър- ност, а енергийното Национална здравна стра- публикувани на 31 януа- но по-ниска лихва от пазар-жавни висши училища в обновяване е дей- тегия 2008 - 2013 г. и Кон- ри 2011 г. Крайният срок ната и 2-годишен гратисен7-те големи града на страна- цепцията за преструктури- за подаване на проектните период на вноските.та, които са в ход. Дейност- ност, изискваща на- ране на системата за бол- предложения на общините По този начин собствени-ите, които се финансиратв рамките на проектите, са личие на комплекс нична помощ за периода 2010 - 2017 г. бенефициенти е 12 август. Съгласно изискванията е ците ще бъдат облекчени в осигуряването на останали-насочени към въвеждане на от експертни позна- По отношение на държав- необходимо общините да те 50% от разходите за об-мерки за енергийна ефек- ния и опит – инже- ните болници - вече са получат писмо за подкре- новяване на сградата.тивност, осигуряване на ра- сключени договори за всич- па от страна на МЗ относ- МРРБ ще избере проект-вен достъп на групите в не- нерни, юридически, ки болници, с която МЗ но целесъобразност и ефи- ни мениджъри, които даравностойно положение, финансови и т.н. кандидатства. Размерът на касност. подпомагат собственици-модернизация на инфор- предоставената помощ въз- Проектите следва задължи- те през целия процес – под-
 • 7. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ ТЕМАготовка на заявление за об- новяване, осигуряващ нис- Николай Пехливанов, зам.-председател на парламентарнатановяване на сградата, пред- колихвени кредити за енер- комисия по регионално развитие и местно самоуправление:ставяне на документация- гийна ефективност в мно-та за одобряване, подпома-гане процеса по осигурява- гофамилни жилищни сгра- ди. За успешното саниране е необходим ясен механизъмне на кредити или гаранцииза самоучастието и изобщо Какви мерки за ренови-всички необходими стъпки. ране на сграден фондПроектните мениджъри щеизвършват предварителнаоценка дали сградата отго- залагате за следващия програмен период? - Една от целите в прего- и работещ моделваря на условията за допус- ворите по новата рамка ще Проблемът със санирането обходимата сума. В голяматимост. бъде разширяване на обхва- на жилищните сгради се об- част от блоковете, които сеМРРБ ще проведе широко- та на допустимите за фи- съжда вече години наред, но нуждаят от саниране, живее-мащабна информационна нансиране дейности по ли- решение на практика все още щите са пенсионери и соци-кампания по региони с цел ния на структурните фон- не е намерено. Последни- ално слаби, които няма от-максимално осведомяване дове, които освен мерки за те промени в Закона за етаж- къде да вземат пари. За таки-на гражданите и разясня- енергийна ефективност да ната собственост чакат вто- ва хора държавата трябва даване процеса на обновява- включват и ремонт и ре- ро четене вече повече от три създаде фонд, който да гаран-не на многофамилните жи- конструкция на жилищни месеца. Откакто организирах тира необходимата им сума.лищни сгради. сгради. обученията за домоуправите- Заради тези проблеми съ-Жилищната политика е из- Бюджетът за жилищна по- ли, се срещам с изключител- ществува реална опасност па-ключително сложен сектор, литика зависи преди всич- но много хора, които са сил- рите, предвидени за санира-със значителни проблеми, ко от успеха на настояща- но заинтересувани от про- не на сгради, да не бъдат ус-натрупвани в продълже- та пилотна схема, интере- блемите на етажната собстве- воени.ние на десетилетия, и слож- са и активността на етаж- ност и наистина искат да на- Схемата за финансиранени взаимоотношения меж- ните собственици и техните мерят разрешение, да живеят по ОПРР на стойност 63 ми-ду държавата, общините и сдружения, приложимостта в по-добри сгради. лиона лева трябваше да стар-собствениците. Проблемите на механизма за финансов Проблемите, заради които тира на 15 юни. Готова систе-в този сектор не биха мог- инженеринг. обаче хората с основание не- тъчно разбираема схема. Ко- ма за усвояване обаче липсва,ли да бъдат решени с огра- В случай че успеем да из- годуват, са свързани с липса- гато се срещам с домоуправи- което е реална предпоставканичения финансов ресурс градим стабилен и дълго- та на ясен механизъм и рабо- телите, те ми задават десетки да загубим парите и гражда-понастоящем, нито пък в срочен механизъм за фи- тещ модел. въпроси, на които за съжале- ните ще трябва да ги извадятрамките на един програмен нансиране, ще разполагаме По-малко от 20% от домо- ние решение не е намерено. от джоба си. Няма как да ус-период. със силен коз в преговори- управителите, с които еже- Друг ключов проблем, с воим тези пари, защото край-Ето защо една от основни- те с Европейската комисия дневно се срещам, считат, който хората се сблъскват в ният срок мина, те вече тряб-те цели на МРРБ е да съз- за увеличаване на финансо- че могат да убедят съседите опитите си да подобрят усло- ва да влизат в употреба, а по-даде дългосрочно работещ вия ресурс в това направ- си да инвестират средства в вията в жилищните си сгра- следните промени в законамеханизъм чрез револви- ление за следващия програ- нещо, за което държавата не ди, е невъзможността на все още „висят” между първоращ фонд за жилищно об- мен период. им е осигурила ясна и доста- много съседи да набавят не- и второ четене. Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Проект „Реконструкция, модернизация и разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци – Сандански” Община Сандански въвеж- ния проект. В края на 2008 г. то строителство въобще не е за- да в експлоатация Регионално е подписан и договора за без- почнало. Поради това от дого- депо за неопасни отпадъци през възмездна финансова помощ вора за техническа помощ от- 2001 г. – след като са изградени №58231-CO12. паднаха и част от дейностите, неговата първа клетка, съоръ- В периода 2009 – 2010 е из- които бяха първоначално зало- жения за управление на водите, вършен цялостен морфологи- жени – като ново работно про- стопански двор с приемна зона, чен анализ на генерираните от- ектиране и финансово-иконо- административна сграда и ра- падъци в общините Сандански, мически анализи. ботилници. Струмяни и Кресна, които по- През 2010 г., община Сан- Регионалното депо е изгра- стъпват за депониране на реги- дански, с оглед изчерпващия се дено с осигурено финансиране оналното депо. Морфологич- ресурс на първа клетка, се обър- от МОСВ и съфинансиране от ният анализ позволи да се оце- на за съдействие към МОСВ за страна на община Сандански и ни до голяма степен, как и кави намиране на решение за финан- е едно от първите което е в съ- допълващи съоръжения са не- сиране на изграждането на вто- ответствие с европейските из- обходими за изграждане. за да ра клетка. исквания за съоръжения за де- бъде намален обема на депони- След наколко ползотвор- клетка във втората половина на равление на отпадъците не е из- пониране на отпадъци. раните отпадъци ни съвместни работни срещи - месец юни. черпана. Отпадъците са едно от Още от 2001 г. на регионал- В рамките на проекта бе из- обект „Реконструкция, модер- И нашите очаквания са ос- основните предизвикателство ното депо започват да постъп- вършена независимата външ- низация и разширение на Ре- новните строителни дейности пред местните власти в насто- ват и отпадъците на община на експертна оценка на налич- гионално депо за неопасни от- по нейното изграждане да бъ- ящия планов период до 2013 г., Струмяни, а от 2005 г. и на об- ните работни проекти на базата падъци – Сандански” бе вклю- дат завършени в настоящият и във следващия планов период щина Кресна. на получените данни от морфо- чен в „Списък на екологични- строителен сезон, а през следва- 2014 – 2020 г. През 2008 г., с наближава- логичния анализ и на база акту- те обекти, предвидени за строи- щата те да бъдат финализирани Предстоят процедури по ре- нето на края на жизнения ци- алната европейска и национал- телство през 2011 г. ” и през на- и през пролетта на 2012 г. нова- култивация, по изграждане на къл на изградената първа клет- на нормативна уредба по отно- стоящата година за него са оси- та втора клетка да бъде въведе- съоръжение за оползотворява- ка и необходимостта от изграж- шение управлението на отпа- гурени в Държавния бюджет на на в експлоатация и да започне не на газовите емисии от сме- дане на втора клетка, общи- дъците. Република България за 2011 г. депонирането на отпадъците на тищен газ, инсталиране на съо- на Сандански подготвя и по- През 2010 г. политиката на – два милиона лева, останалите общините Сандански, Струмя- ръжения за компостиране и за дава проектно предложение за ОП ”Околна среда 2007 – 2013 средства за довършване ще бъ- ни и Кресна. вторично сепариране и много техническа помощ по Опера- г.”, ясно дефинира, че със сред- дат осигурени през 2012 г. Разбира се с това работата други дейности за да могат об- тивна прогрма „Околна сре- ствата заложени в нейната при- Община Сандански ще пуб- в сектор отпадъци в общини- щините Сандански, Струмяни и да 2007 – 2013 г.” по Процеду- оритетна ос „Отпадъци” ще мо- ликува обявление за тръжната те Сандански, Струмяни и Кре- Кресна да станат достойни чле- ра BG161PO005/08/2.30/01/03 гат бъдат финансирани само процедура за изборн на изпъл- сна и в рамките на създаденото нове на голямото европейско за подготовка на инвестицион- онези 23 регионални депа, чие- нител на строителство на втора Регионалното сдружение за уп- семейство на местните власти. Тази публикация е финансирана в рамките на проект № 58231-25-329 “Техническа помощ за инвести- ционен проект Изграждане на втора клетка на регионалното депо за твърди битови отпадъци”, съфинан- сиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №58231-СО12 от 29.12.2008 г.
 • 8. 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.ТЕМА ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ Александър Неделчев, мениджър връзки с институциите и ръководител на проект „Кайсиева градина“: В панелните комплекси има огромен потенциал за енергийно спестяване А Г-н Неделчев, как лександър Неделчев е мениджър институ- Фактът, че налични- оценявате възмож- ционални връзки на „Далкия България“ и те в България фондо- ностите на пред- ве за сградна енергий- стоящата мярка отговаря за проекта „Кайсиева градина“. на ефективност са сег- за саниране на жи- Завършил е социология - University of Paris V ментирани. Според мен лищни обекти по – Sorbonne, управление на европейски проек- няма смисъл едновре- програма „Регио- ти - University of Cergy-Pontoise, европеистика - менно да има различ- нално развитие“ с College of Europe и Ecole Nationale d’Administration ни фондове, като на- бюджет от около (ENA). Професионалният му опит включва проект пример ОПРР (с грант 60 млн. лева? Смя- мениджмънт за два проекта, финансирани от Ев- до 50%), Национални- тате ли, че това ят доверителен екофонд ще бъде добра въз- ропейската комисия, лобист в Европейския пар- (с грант до 70% за енер- можност за бизне- ламент за Френския национален институт за сел- госпестяващи мерки на са и в частност по скостопански изследвания INRA. През 2006 г. се многофамилни сгради, подготвяните от завръща в България на позиция във френското свързани с намаляване „Далкия“ проекти? посолство. на въглеродни емисии)- Тази мярка е добре до- или кредитната линияшла за България! На ев- за енергийна ефектив-ропейско ниво потреб- ност от ЕБВР и фондлението на енергия в Първото предизвика- ран, че никой не се гри- По отношение на кон- следната конференция „Козлодуй“ (с грант дожилищни и търговски телство е свързано с жи за общите части, и кретните мерки: упра- BuildinGreen, основни- 35%). Няма последова-сгради съставлява око- особеностите на жи- като цяло от положени- вляващият орган на ят риск днес е, че „фон- телност.ло 40% от общата кон- лищния сектор в Бълга- ето на сградите, в които ОПРР също е поставен довете ще бъдат нали- Второ, съжалявам, чесумация на енергия и рия. 3.6 млн. от жили- живеем (аз живея в па- пред големи предизви- це, но няма да има бе- процентът на гранта евъглеродни емисии. щата от общо 3.7 млн. нелен блок). Смятам, че кателства, с които съм нефициенти“. Аз съм само 50, което означа-Това е причината за ам- са собственост на част- това не е само финансов сигурен, че ще се спра- оптимист: ОПРР се уп- ва, че ако санирането набициозната европейска ни лица, или над 97% проблем, тъй като в съ- вят. На първо място, равлява добре и въпре- вашия апартамент стру-стратегия с фокус вър- от жилищния фонд, а щото време граждани- представяте ли си нати- ки че има необходимост ва 11 хил. лева, вие мо-ху различни предизви- 2/3 от тях са в много- те санират собствения ска от Брюксел? Всеки от подобрения в серти- жете да получите 5500кателства - климатични фамилни сгради. Голя- си апартамент и купу- там знае, че всяко евро фикацията на разходи- лева от ЕС. Съфинанси-промени, въглеродни ма част от тези сгради ват последния модел те- за България е потенциа- те, процедурите по об- рането ще бъде до 40%,емисии, сигурност на са построени по панел- левизор LCD, а повече е лен риск за европейски- ществените поръчки, те ако е направено санира-доставките, политики за на технология по вре- свързано с общото не- те данъкоплатци. При ще бъдат направени. не само на отделни вхо-всеки енергиен източ- ме на комунизма, в ера- доверие към колектив- разговор с колеги от Не разбирам защо хо- дове. Разбирам логикатаник, включително мер- та на евтината енергия, ната работа. Фактът, че Брюксел виждам, че все рата критикуват, че 63 зад желанието за пъл-ки за енергийна ефек- и днес тези сгради имат хората не плащат смет- още помнят замразя- млн. лева са недостатъч- но реновиране на сгра-тивност. В България по- много ниска енергийна ките за общите си час- ването на предприсъе- но в сравнение с необ- дите, а не само на отдел-тенциалът за икономии ефективност. ти, без да бъдат глобе- динителните фондове и ходимите 7-8 млрд. лева ни секции, което нямав сградния сектор е ог- Второ, има пълна лип- ни, беше напълно не- кандидатурата на Румя- за реновирането на це- голям смисъл на гло-ромен и напълно обяс- са на традиции в сме- разбираем за мен. на Желева за комисар. лия сграден фонд в Бъл- бално ниво, но процен-нява причините за стар- сеното управление на На трето място, пред- Също така не трябва да гария, напротив, днес та на гранта е най-сери-тирането на подобни общата собственост вид ниските финансови се забравя, че тези пуб- има уникален случай да озният стимул за граж-процедури по ОПРР. чрез сдружения на соб- възможности на граж- лични средства ще бъ- се покаже, че тези фон- даните.Предизвикателствата за ствениците, което пра- даните трябва да бъде дат разпределени на дове ще бъдат оползот- Моето предложение е дабългарското правител- ви още по-трудно ор- изработен подходящ частни сдружения, ко- ворени, за да старти- се увеличи процентътство, за „Далкия“ и за ганизирането на хо- финансов механизъм с ито в момента още не рат утре по-големи про- предвид финансовитегражданите са огромни, рата. Преди пет годи- цел да бъдат стимули- са създадени. Ако тряб- екти! възможности на населе-имайки предвид потен- ни, когато се върнах в рани собствениците да ва да перифразирам Скептичен съм относно нието. Разбира се, край-циала за спестяване. България, бях шоки- реновират сградите си. Лиляна Павлова от по- две неща: ният инвеститор е соб- Проектът „Кайсиева градина“ във ВарнаПроектът „Кайсиева градина“ е наречен така по име- ски проект за възвръщане на доверието на потреби-то на жилищния район в жк „Владислав Варненчик“ телите - ние се обвързахме да поддържаме достъп-във Варна. Основната цел е увеличаване на стан- ни цени, да подобрим обслужването, да осигурим ус-дарта на живот на обитателите. В продължение на тойчиво развитие, наш водещ приоритет остава на-нашата политика за корпоративна социална отго- мирането на решение, което ще отговори на нуж-ворност „Далкия“ разви амбициозен проект с цел дите на потребителите: подобряване на качествотоподкрепа на жителите на варненския район в проце- на живот. В този смисъл реновацията на панелнияса на пълна реновация на панелните им жилища с блок, обитаван от клиентите, е логичната посока.използване на възможностите на схемата по ОПРР. Като международна компания с директно отноше-Става дума за 30 панелни блока, около 4150 апарта- ние с клиентите ние имаме достатъчно ноу-хау и ка-мента с около 12 500 обитатели. пацитет за управление на процесите на реновация иЕдна от основните причини да сме лидер в управле- подкрепа от Министерството на регионалното разви-нието на топлофикационните мрежи с над 800 топ- тие и благоустройството на всички етапи на проекта:лофикационни системи в цял свят е фактът, че сме седите до инсталиране на хоризонтални отоплител- информационна кампания, правна и техническа под-местни производители на енергия, ориентирани ди- ни инсталации. крепа за създаване на асоциации на собственици-ректно към нуждите на клиентите. Освен че сме дос- След инвестициите в енергийна ефективност - нова те, предварителните дейности - енергиен одит, тех-тавчик на топлинна енергия, ние сме свидетели на когенерация, подмяна на тръбопроводи и абонатни- нически паспорти, технически проекти, изготвянетопромените в поведението на българския клиент - от те станции, оптимизиране на производството в цен- на проекта за реновация на сградите, организация иевтина енергия към рационалното й използване, от тралата, които направихме през последните три го- провеждане на конкурси за строителни работи, под-огромни загуби по мрежата към инвестиции в енер- дини за 14 млн. лева след приватизацията на „Топло- крепа на жителите в достъпа им до грант, заеми игийна ефективност, от кражби на енергия между съ- фикация - Варна“, и след резултата на нашия търгов- гаранции и др.
 • 9. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 9ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ ТЕМАственикът и той същотрябва да инвестира в 60 лева годишно. При нашия проект решенията за индиви- дуалното финансиране. Как да се организира реновира-имота, но от практиче-ска гледна точка е по-добре да има по-малко „Кайсиева градина“ планираме да сменим вертикалните отопли- Ето защо нашата ком- пания реши да се фоку- сира върху тези пробле- нето с европейски средствапроекти, но те да бъдат телни инсталации с хо- ми. В „Кайсиева гради- ствието от лицензирани всички изпълнителиуспешни! ризонтални. Идеята за на“ в момента работим фирми •превежда аванс и из-По отношение на биз- подмяната на старите на терен - избрахме раз- •Строителство от плаща завършените ета-неса това е добра въз- тръби ще повиши енер- лични входове и тества- фирми, вписани в регис- пиможност. Както можете гийната ефективност. ме от март т.г. желани- търа на КСБ •извършва финансовда си представите, мно- Хоризонталното топло- ето на хората, като ор- •Приемане и въвеж- мониторинг на изпълне-го от фирмите в строи- разпределение с изоли- ганизираме индивиду- дане в експлоатация с до- ниетотелството, изолациите, рани тръби ще създаде ални и колективни сре- кументи. •приема крайния фи-дограмите и други ще се ефективност и ще води щи с обитателите. Не нансов продуктопитат да бъдат част от до почти нулева консу- разполагайки с много При тази реална обста- Банката се ръководи итози процес и ще съз- мация за общите час- информация за пара- новка изниква въпросът: отчита пред МРРБ, катодадат работни места. ти и за сградните инста- метрите на схемата по Как да се организи- дава банкова информа-Друг добър момент е, лации. ОПРР, решихме да на- проф. инж. Росен МАЛЧЕВ ра и проведе процеса на ция на сдружението наче всички тези процеси За нетоплофицирани правим предположения обновяването в пазарна собствениците на жи-ще бъдат наблюдавани сгради увеличението на относно финансиране- Усвояването на сред- среда? лища.внимателно, тъй като енергийната ефектив- то и да имаме реалис- ства от европейските На първо място, тряб-финансирането е с ев- ност е по-голямо: в цял тична, а не само теоре- фондове за обновяване ва да се реши обхватът Мениджър на проектропейски средства. свят е доказано, че из- тична картина за бене- на съществуващия сгра- на програмата чрез обо- Мениджърът на про- ползването на централ- фициентите на гранто- ден фонд ще се извърш- собяването на ЛОТ по ект трябва да включва ното отопление е най- вата схема. ва в сложна обстановка, а региони, примерно: в своя състав най-мал- Какви са по ваша екологичният начин за Осъзнаваме, че има оп- именно: •София ЛОТ 1 – севе- ко следните фирми (с ли- оценка технически- затопляне, а въздейст- ределена категория от рен, южен, източен и за- ценз или оправомоща- те възможности за вието върху намалява- населението, която не Обхват паден ване) 2: пълноценно ренови- нето на въглеродните може да си позволи ре- Наличие на голям •Северозападен ЛОТ 2 • Консултантска фир- ране на панелните емисии е огромно. новирането, дори с брой жилищни обекти, - Враца, Монтана, Видин ма с лиценз по чл.166, блокове и за удъл- грант от 50%, и затова разпръснати на значи- •Централен северен ал.2 на ЗУТ жаване на техния Какви очаквате да стартирахме дискусии телни разстояния един ЛОТ 3 - Плевен, Ловеч, В. • Фирма с удостовере- ресурс? бъдат основните с финансовите инсти- от друг, както в столица- Търново, Габрово, Русе ние от АЕЕ за вписване в- Техническите меро- технически и адми- туции, които включват та, така и в страната. •Североизточен ЛОТ публичния регистър поприятия за пълната ре- нистративни труд- няколко големи българ- 4 - Варна, Шумен, Търго- чл.23, ал.5 на ЗЕЕновация на панелни- ности при обследва- ски банки, за да наме- Бенефициенти вище, Разград, Силистра,те блокове са изяснени не на сградите, как- рим параметрите на ин- За първи път в прак- Добрич Фирма за управление намежду експертите: из- то и при цялост- дивидуалното финан- тиката на усвояване на •Югоизточен ЛОТ 5 - собственоститеолиране на външни- ната процедура за сиране - гаранции, лих- европейските фондо- Бургас, Сливен, Ямбол Мениджърът на про-те стени, нови прозор- подготовка на рено- ви и др. Нашето пред- ве у нас бенефициенти- - Централен южен екта извършва цялост-ци, хидроизолация на виране както по ев- ложение днес е месечно- те са частни лица, обеди- ЛОТ 6 - Пловдив, Пазар- ната организация и про-покрива, стълбищата, ропейската програ- то плащане да не надви- нени в сдружения (с или джик, Кърджали, Стара веждане на обновяване-външните и вътрешни- ма, така и по прин- шава 50 лева и вървим без регистрация), кои- Загора, Смолян то, в т.ч.: осъществявате коридори, входове- цип за в бъдеще в в тази посока. На този то генерират много про- •Югозападен ЛОТ 7 - преки контакти с:те и външните им сте- България? етап банките имат же- блеми. Благоевград, Кюстендил, • Управляващия ор-ни, асансьорите и тех- - Както вече казах, про- лание да участват в на- Перник, София-област. ган на МРРБническите инсталации цесът ще бъде комплек- шия проект, стига „Дал- Финансова оценка По наше мнение е не- •Финансовата инсти-- ВиК, електричество, сен. Аз съм по-скло- кия“ да го управлява. • Налице са строгите обходимо и целесъобраз- туцияотопление. Ще има оп- нен да говоря за ползи- Разбира се, ще има изисквания на европей- но за всеки ЛОТ да се из- •Общинската адми-ции за инсталиране на те и предимствата на са- трудности, които още ските органи за контрол берат от МРРБ чрез кон- нистрацияфотоволтаични инста- нирането, отколкото за не са решени - напри- при отпускане на безвъз- курси две основни ин- •Държавните органилации, но голяма част трудностите. мер, ако 80% от обита- мездна помощ чрез съ- ституции – банка със съ- (АЕЕ, ДНСК и др.)от енергоспестяването На практика ползите са телите на входа решат финансиране: ответните клонове и ме-в България ще бъде по- навсякъде: на индиви- да създадат асоциация • Прецизен одит на ниджър на проект със Сдружението на соб-стигнато именно благо- дуално ниво, тъй като и да кандидатстват за проектите за обновяване съответните филиали по ствениците:дарение на санирането. хората ще увеличат своя грант, как ще задължи- от легитимен орган места. • организира конкурсиДруга значима част от комфорт на обитава- те останалите 20% да •Мониторинг от ква- за изпълнители на отдел-енергоспестяването не, ще плащат по-мал- участват? лифицирани лица в про- Банката ните етапи – проектант-ще бъде направена във ки сметки, ще увели- Убеден съм, че решени- цеса на изпълнението на Акумулира целия фи- ски, строителни фирмивръзка с подобряването чат стойността на имо- ето ще бъде достатъч- СМР нансов ресурс в процеса и др.на топлофикационната та си, ще живеят в по- но прозрачно, със со- •Пълно документно на обновяване: •изпълнява техниче-мрежа. По наши оцен- добра среда, ще получат лидни аргументи, които отчитане на направените •Средства на физиче- ски (консултантски) за-ки енергийното по- технически паспорт и ще накарат хората да се разходи ските лица – собствени- дачи в процеса на обно-требление на обитател т.н. На общинско ниво включат в проекта, за- •Физическо приемане ци на жилища (включи- вяването: енергийно ив топлофицирана сгра- този процес ще насър- щото в крайна сметка на изпълнението и оцен- телно взети кредити) техническо обследване,да може да намалее два чава градското разви- това се извършва за са- ка на качеството. •Безвъзмездна помощ строителен надзор, при-пъти. Например в апар- тие и ще подобри цяла- мите тях. по ОП “Регионално раз- емане на СМР, издаванетамент от 65 кв.м с го- та инфраструктура, на Нормативна уредба витие” на сертификат за енер-дишна консумация от национално ниво той Имате ли наблю- Европейски средства •Бюджетни средства гийните характеристи-6 мегаватчаса след са- ще подпомогне между- дения върху състо- може да се отпуснат само (от продажба на емисии ки на обновената сгра-нирането ще потребява народните ангажимен- янието на изграде- при условие че обновя- от въглероден двуокис, да и др.за същото ниво на ком- ти на страната за нама- ния през последни- ването като инвестици- фонд “Козлодуй” и др.) •извършва монито-форт 3 мегаватчаса го- ляване на въглеродния те 20 години сгра- онен процес се извърш- •Социални помощи ринг по време на обновя-дишно, с което смет- двуокис - Протокола от ден фонд в Бълга- ва и документира в съот- за собственици в затруд- ването и съставя строи-ката ще намалее от 560 Киото, Европейската рия - той нуждае ли ветствие с изискванията нено положение телните книжалева на 280 лева. енергийна стратегия. се от обновяване, на ЗУТ и неговите наред- •Гаранции по креди- •издава документ заПредставете си за какво Но тъй като този про- необходимо ли е да би, в т.ч.: тите за обновяване (от въвеждане в експлоата-спестяване става дума цес е напълно нов за бъде включен в про- • Обследване на сгра- фонд “Енергийна ефек- ция – приемане на обно-само в София, само България с изключение грамата? дите (техническо и енер- тивност” и др.). вяването.със съкращаването два на демонстрационния - Да, но според мен цел- гийно) от лицензирани Управлява паричните Мениджърът на про-пъти на енергопотреб- проект на ПРООН, ус- та на правителство- фирми потоци, в т.ч.: ект се отчита пред уп-лението. Според мен та- пехът на операцията ще то е ясна - има 400 хил. • Съставяне на тех- •извършва финансов равляващия орган – съ-кова намаление на смет- зависи от следните два апартамента в панел- нически проект (с коли- одит и предлага за одо- ответната дирекция вките говори повече на фактора: много добре ни сгради. Огромен не- чествена и стойностна брение проектите за об- МРРБ.хората от информаци- документирана инфор- реализиран потенциал сметка) от проектанти с новяване 1 Връзките между учас-ята, че ще бъдат осво- мационна кампания за за спестяване спи в тези проектантска правоспо- •сключва договори с тниците в процеса на об-бодени от данък сгради, обяснение на предим- сгради. Нека да го съ- собност мениджър на проекта новяването са показаникойто представлява 50- ствата на процеса и на будим! • Оценка на съответ- •сключва договори с на следващата схема
 • 10. 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.ТЕМА ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ Пари под ръка Структури като фонд „Енергийна ефективност” са съществена част от финансовото решение за енергийното обновяване на старите блокове Едно от решенията за на проекта, каза, че про- вят на по-ниски лихве- се осигурят пари в брой, нето на същия тип га-използване на европей- грамата, по която на два ни равнища, без такси и които се залагат в полза ранционни структури.ската субсидия за жи- етапа се обновяват око- комисиони, включител- на кредитора. Не на последно място селищното обновяване е ло 50 блока, е успяла да но и за предсрочно по- Застраховането на предвижда самите етаж-създаването на фонд за структурира схема на гасяване, което облек- вземането също може да ни собствености задъл-гарантиране на кредити- финансиране на търгов- чава клиентите и реал- се осигури от ФЕЕ или жително да заделят сред-те за собствениците. То е ски принцип при при- но им предоставя око- друг тип гаранционен ства за ремонт и обновя-важно за преодоляване- емлива лихва. Срещу па- ло 10% субсидия спрямо фонд, но подобни про- ване, които след натруп-то на две големи препят- рично обезщетение и пазарните условия”, каз- дукти тепърва трябва да ването им могат да слу-ствия – подсигуряване- застраховка на кредита ва Дуков. станат масово достъп- жат за обезпечения зато на междинното фи- ФЕЕ може да предоста- Все още осигурява- ни. „Засега лисват меха- финансиране.нансиране, докато Ев- ви финансиране на соб- нето на обезпечение- низми за гарантиране „Това обаче ще тряб-ропа пусне парите (след ственици на апартамен- то е препъникамък. За на целевите кредити, от- ва да се комбинира за-завършване на строи- Димитър Дуков ти при оскъпяване око- да проработи схема- пуснати от търговски- дължително с държав-телството), и на креди- дружества в подобря- ло 7.5%. та, собствениците тряб- те банки за реновиране на субсидия (както е въвти при разумна лихва за ването на енергийната „Създаването на ме- ва да осигурят предва- на етажните собствено- всички страни, изпъл-собствениците, които не ефективност на сград- ханизми за гарантира- рително средства в оп- сти, което ще кара бан- няващи подобни про-могат да осигурят ведна- ния фонд. Но вече има не или застраховане на ределен размер, с които ките да се въздържат от грами)”, коментира Ди-га собственото си учас- известен опит и с етаж- кредитите за енергий- да гарантират поне част финансиране на проек- митър Дуков. „Не на по-тие. ни собствености по по- на ефективност, предос- от вземанията на фонда. тите”, казва Димитър следно място следва да Ето я и изненадата: в пулярния проект. „Об- тавени на многоетаж- „Трябва да се има пред- Дуков. се разработи и допъл-България вече има опит новен дом” на минис- ни жилищни сгради, от вид, че дори и регистри- Капиталът на самия нителен механизъм зав тази област. терството на регионал- търговските банки ще раните сдружения на ФЕЕ е ограничен, но подпомагане на социал- Фонд „Енергийна ното развитие и Про- допринесе за тяхното собствениците не раз- оперативната програма но слаби граждани, ко-ефективност“, създаден грамата за развитие на включване на кредитния полагат с активи, които ще подпомогне подобна ито въпреки субсидия-с държавни средства и ООН показа в начало- пазар”, казва Димитър могат да се използват за схема, а в дългосрочен та няма да могат да об-безвъзмездна помощ от то на годината, че фи- Дуков, изпълнителен ди- обезпечение на предос- план предлаганите про- служват кредити и помеждународни финан- нансовият възел може ректор на фонда. тавен кредит от търгов- мени в Закона за етаж- този начин ще възпре-сови институции, досе- да бъде разплетен в оп- „При ФЕЕ субсидии ска банка”, казва Дуков. ната собственост пред- пятстват колективнатага е подпомагал основ- ределени случаи. Цве- не се предоставят, но Засега единственият виждат и общините да реализация на проекта.”но общини и търговски та Наньова, консултант кредитите се предоста- приемлив вариант е да се включат със създава- Деян ТОДОРОВ Условен вариант на колективен кредит за повишаване на енергийната ефективност на жилищен блок
 • 11. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 11ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ ТЕМА Проф. д-р Никола Калоянов, ръководител на Центъра за енергийни анализи при Технически университет - София: Обследването ще даде набор от икономически целесъобразни мерки Няма сграда с нулево енергийно потребление, затова се говори за „сгради с почти нулева енергийна консумация“ Проф. Калоянов, как за- ефективност. Към тях са пре- почва санирането на една сграда?- Истинското начало за са-нирането е обследването не- З а разлика от за- падноевропей- ските страни у нас дявени изисквания по отно- шение на минималния брой и квалификацията на персо- нала, притежаване на специ-зависимо дали е част от про-цеса на задължително енер- влезе в сила задъл- ализирана измервателна тех- ника, както и традиционни-гийно сертифициране на об- жителното обслед- те в такива случаи правни иществени сгради, или по за- ване и привеждане финансови условия. Целиятявка на частен инвеститор. процес по обследване и сер-Енергийното обследване в съответствие с из- тифициране на сгради е ре-на една сграда минава през искванията за енер- гламентиран със Закона заоценка на състоянието, ко- енергийна ефективност и на-ято показва какви са слабо- гийна ефективност редбите към него. България естите, генерира ефективни само за държавни една от първите страни в Ев-енергоспестяващи мерки и ропа, която прие сравнител-показва какъв клас на енер- и общински сгради но най-пълен комплект отгопотребление ще достигне с разгъната отопля- нормативни актове за това.сградата след въвеждането ема площ, по-голя-им. Обследването трябва да Как оценявате възмож-предложи единични мерки ма от 1000 кв.м. ностите новите сградии пакети от мерки, и то поне да бъдат с почти нулеваняколко варианта, при кое- Според българското законо- Как стои въпросът с об- енергийна консумация отто трябва да се демонстри- дателство за различните ка- следването при жилищ- 2020 г.?ра икономическата целесъ- тегории сгради има сроко- ните сгради? - Наскоро в Люксембургобразност на варианта. Това ве, до които собствениците - При жилищните сгради участвах в среща на 27-тее голямата сила на обследва- - държава и общини, тряб- всичко зависи от собствени- страни членки, на която екс-нето - да покаже икономи- ва да възложат съставянето ците. Те трябва да притежа- перти от всички страни ко-чески целесъобразни мер- на технически паспорт. Не ват сертификат за енергий- ментираха слабости и добрики за намаляване на разхо-да на енергия за привежданена енергопотреблението насградата до изисквания клас. П ри жилищни- те сгради всич- ко зависи от собстве- всички съществуващи сгра- ди имат технически паспор- ти с цялата необходима ин- формация. ните характеристики само при отдаване под наем или продажба на имота. За раз- лика от западноевропейските практики. Беше разгледано изискването за сгради с поч- ти нулево потребление за но- вопостроените сгради.За съжаление това невина-ги се прави, вариантите не ниците. Те трябва да Какви са сроковете и за- страни у нас влезе в сила за- дължителното обследване и Все още няма обща евро- пейска дефиниция за такавасе проиграват, което не дава притежават серти- дълженията за собстве- привеждане в съответствие сграда. Страните имат за за-възможност собственикътили ползвателите да знаят фикат за енергийни- ниците? - Енергийният сертификат с изискванията за енергий- на ефективност само за дър- дача до края на годината да си формулират национал-възможностите и да изберат те характеристики има давност. Ако той е акту- жавни и общински сгради с на дефиниция за сграда с ну-най-добрите мерки. само при отдаване ален, в него са описани не- разгъната отопляема площ, лево потребление. В Центъ-Обследването завършва с обходимите мерки и не се по-голяма от 1000 кв.м. В ра за енергийни анализи къмколичествено-стойностна под наем или про- налага обследване. Тъй като другите страни се започна Техническия университет сесметка. Добрата практика дажба на имота промените в това отноше- със задължително обследване опитваме да намерим подхо-изисква паралелно с обслед- ние влязоха в сила през 2009 на жилищните сгради. Разви- дящо определение - напри-ването и изработване на съ- г., в момента сертификати- тието на европейската дирек- мер „сграда, на която потреб-ответните технически про- те би трябвало да бъдат ак- тива за енергийните харак- лението спрямо норматив-екти за всяка мярка. По този туални. В тях се дава срок до теристики на сградите е към но изискваното се намаляваначин собственикът на сгра- три години собственикът да посока на намаляване на гра- със 75%, като 50% от потреб-дата получава пакет от до- въведе предписаните енер- ницата за отопляемата площ. ната енергия се осигурява отклад от обследването и тех- госпестяващи мерки, с ко- При нас големият проблем се възобновяеми източници“.нически проекти, който дава ито да приведе енергийни- породи от факта, че жилищ- Не може да има сграда, ко-пълна картина на саниране-то, включително финансо-вите му параметри, преди дастартира процесът.На един етап от обследване- Е нергийното об- следване на една сграда минава те характеристики на сгра- дата в съответствие с изис- кванията за енергийна ефек- тивност. Обследването завършва с ните сгради с повече от един собственик са голям брой, при това с общи системи за топлоснабдяване, и това до- веде до естествено затруд- ято да потребява 0 количе- ство енергия, затова се гово- ри за „сгради с почти нуле- во потребление“. Но мерки- те за намаляване на потреб-то опитният одитор вижда през оценка на със- издаване на сертификат за нение при сертифициране- ната енергия, включително инеобходимите мерки, съгла- тоянието, която по- енергийните характеристи- то им. Въпреки това в близко тези за оползотворяване насува ги с възложителя и се ки. Има регламентиран пе- бъдеще ще бъдат регламен- възобновяеми източници,възлага паралелно разрабо- казва какви са сла- риод от време след въвежда- тирани задължения и за жи- трябва да бъдат икономиче-тване на техническите про- бостите, генерира не на мерките, когато трябва лищните сгради. Европейска- ски целесъобразни, а не „наекти за санирането. ефективни енергос- да се направи ново обслед- та директива е задължителна всяка цена“. Например в гра- ване за установяване на по- както за жилищните, така и да има съществуващи сгради, Какво е мястото на пестяващи мерки и стигнатия ефект. за обществените сгради. където няма възможност за техническия паспорт?- Енергиен паспорт се изда- показва какъв клас Ако една съществуваща сграда има издаден енергиен Как е регулиран този сек- доставяне на 50% от потреб- ната енергия от ВЕИ.ва само на нова сграда. Той на енергопотреб- сертификат и той показва тор? Една добра практика е енер-е част от техническия пас- ление ще достиг- съответствие с изисквани- - Одиторите са регистрирани гийните одитори и проектан-порт. На съществуващи ята за енергийна ефектив- лица по Закона за енергий- тите да дават оценка и на ре-сгради се издава сертифи- не сградата след въ- ност, собственикът не е длъ- на ефективност, които имат алните ефективни възмож-кат за енергийните характе- веждането им жен да прави ново обследва- правоспособност да извърш- ности за оползотворяване наристики. не и саниране. ват обследвания за енергийна ВЕИ.
 • 12. 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.ТЕМА ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ Арх. Желязко Иванов, председател на КАБ и зам.-председател на Асоциацията за реновиране на етажната собственост: Обновяването на жилищния фонд не е кампания за усвояване на средства А Арх. Иванов, как оценя- рх. Желязко Иванов е вените от някои български и вате възможностите на завършил ВИСИ през чуждестранни фирми опити предстоящата схема за у нас в това отношение се на- енергоефективно обно- 1971 г. Член е на УС тъкнаха на проблема с липса- вяване на многофамил- на КАБ и първи предста- та на необходимите законо- ните жилищни сгради вител на КАБ в Европей- дателни предпоставки и лип- по ОП „Регионално раз- ския съвет на архитектите. са на мотивация у собстве- витие“? Кои са най-сери- Зам.-председател е на УС ниците. Новите изменения в озните пречки за ефек- Закона за етажната собстве- тивното й изпълнение? на Асоциацията за ренови- ност се очаква да доведат до- Стартиращата „безвъзмезд- ране на етажната собстве- частично решаване на тезина” схема по програма „Реги- ност. Бил е главен архитект проблеми.онално развитие“ за енерго- на столичните райони „Лю-ефективно саниране на мно- лин” и „Връбница”. От 1992 Какви правила трябва дагофамилните жилищни сгра- г. се занимава с въпроси- залегнат при подбора иди, характерна със съзна- оценката на проектите,телно търсения състезателен те на жилищната политика ще има ли вариантностелемент между отделните ет- и обновяването на сград- на пакета от енергоспес-ажни собствености, ще дове- ния фонд – първите седем тяващи мерки – стан-де до изпълнение на поставе- години в системата на ми- дартни и алтернативнината тактическа задача за усв нистерството (НЦТРЖП), решения?ояване на определените сред- - За оптимален подбор иства по оперативната про- останалите – чрез фирми- оценка на проектите трябваграма. те си - участие в разработ- да се изработят критерии наПроблеми най-вече ще въз- ки за дирекция „Жилищна база на диференциран под-никнат от организацион- политика” към МРРБ. ход към различните групино естество. Не е нормално в обекти, в които да залегнатпроцеса по обновяване пря- изисквания, както общи, от-ко да се ангажират Народно- случаен признак, на принци- операции, но срещу ниско- насящи се към всички слу-то събрание, изпълнителна- па на социалистическото об- лихвени или безлихвени за- чаи на обновяване на сград-та власт чрез няколко свои щежитие, каквито са етаж- еми за гражданите, изпълни- ния фонд, така също и спе-министерства и агенции, до- ните собствености в едропа- телите – с гарантирано обек- цифични за различните гру-броволци - каквито в общи нелните жилищни блокове. тивни търгове, гражданите пи проблеми.линии поне засега са пред- Или да ги е сполетяла съд- – с данъчни облекчения, дос- За целта е необходимо даставителите на етажната соб- бата на повечето – първите тъп до нисколихвените или се разграничат решавани-ственост, а в същото време обитатели са излезли от ак- безлихвени заеми, субсидии те проблеми и да се групиратобщините да останат като тивна възраст, а младите са за социално слабите, жилищ- в зависимост от много съ-странични наблюдатели. другаде. ните общности като цяло да ществуващи фактори, някоиОбщините, които са ключов Обновяването на жилищния се мотивират с инфраструк- от които са: по значение и пофактор при всеки инвести- фонд не е кампания за усво- турни подобрения и благо- взаимна обусловеност, по ви-ционен процес на тяхната те- яване на средства, то е по- устрояване на средата с цел дове прилагани строителниритория. Те са традицион- стоянен процес и трябва да интегрирано въздействие на системи и по възраст на сгра-ният одобряващ и коорди- се базира на устойчива жи- физическите фактори за по- дите, по социална значимостниращ орган по отношение лищна политика. От обновя- вишаване културата и ком- и не на последно място пона строителните дейности и ване се нуждаят всички жи- форта на обитаване в жи- цена – да се избягва тенден-се предполага, че разполагат лищни сгради след определен лищните единици, а оттам и цията за необосновано зави-със съответните технически амортизационен период, ко- на пазарната им стойност. шаване цената на услугитеи други специалисти. ето означава, че е налице не- Общините като обществено- във всички етапи на обновя-За съжаление тактически из- обходимост от натрупване на държавен орган със сложни ването. Стойността може дабраният модел за обновяване фондове. Обновяването на и отговорни функции, да за- се занижи чрез стандартиза-на етажната собственост не еустойчивият модел. Какъв е според вас устой- чивият модел за финан- Р олята на държа- вата в този про- цес не е да подпо- сградния фонд винаги е сто- яло на дневен ред. Сегаш- ната кампания за енергий- но ефективно строителство е само поредният отключ- емат своето естествено място като координатор на проце- сите по обновяване на ком- плексите. По същество те са инвестиционни процеси. ция на процесите и диферен- циране на подхода към ре- шаване на различните групи проблеми. Цената и гаранци- ите по изпълнението трябва сиране на мащабна про- мага „по-пъргавите” ващ фактор в големия про- Крайно време е да се преус- да бъдат едни от основните грама за обновяване на етажни собствено- цес по обновяване на сград- танови от години прилага- критерии при оценка на про- жилищния фонд? ния фонд. ната практика за безкрай- ектите.- Състезателният подход в сти, а да дефинира Ролята на държавата в този но повтаряемо изпълнение Горното потвърждава, чежилищната политика е так- проблемите, които процес не е да подпома- на „пилотни” и др. проекти и вариантността при пакетатически, фирмен подход. Той га „по-пъргавите” етажни да се пристъпи към разши- енергоспестяващи мерки ене е държавнически подход го възпрепятстват, и собствености, а да дефини- рено внедряване на натру- наложителна - минимално-– не може да се субсидира на на базата на систем- ра проблемите, които го въз- пания през годините опит в то изискване за вариантносткалпак, да се подхожда ед- ния им анализ и ди- препятстват, и на базата на областта на енергоефектив- би трябвало да е три вида па-накво към социално слабите системния им анализ и ди- ното строителство и обно- кети: минимален, стандартенграждани и към тези със зна- ференциран подход ференциран подход към ре- вяването на сградния фонд. и цялостен или тотален. Оп-чителни финансови възмож-ности. Не може да се субси- към решаването им шаването им да набележи не- обходимите законодателни Показател, че в много слу- чаи обновяването на сград- тималният вариант за кон- кретните случаи по правилодират само по-организира- да набележи необ- мерки за отстраняването им. ния фонд може да бъде и пе- ще се избира според даннитените етажни собствености, а ходимите законода- Чрез законодателните мерки челившо начинание, е нали- в паспорта на сградата и/илида се лишават от подпомага- трябва да се мотивират всич- чието на предприемачески резултатите от направенитене жилищни общности само телни мерки за от- ки участници в процеса пре- фирми в западни страни, чи- обследвания.за това, че са имали нещас- страняването им димно на пазарен принцип: ято дейност е рехабилита- Интервюто взетието да бъдат съставени по банките – с нулево рискови ция на стари сгради. Напра- Светла ДОБРЕВА
 • 13. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 13ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ ТЕМА Камара на строителите в България: Енергийната ефективност може да е силна антикризисна мяркаК амарата на строителите в България сле- ди активно процесите, свързани с об- се пресече т.нар. частич- тивната база на общест- реновиране на многофа- предприятия, Агенцията новяването на сградния фонд и подо- но саниране. вените поръчки за стро- милните жилищни сгра- за енергийна ефектив- Липсва норматив- ителство, в т.ч. и енер- ди. Компанията за енер- ност и Фонда за енер- бряването на енергийната ефективност. на обвързаност меж- гийната ефективност. гийни спестявания може гийна ефективност про- Въпреки положените усилия от страна ду процедурата за енер- Заслуга на КСБ е постиг- да поеме изпълнението грама „За висока енер-на няколко поредни правителства и парламент гийно обследване и пос- натото съгласие с ми- на проекта за енергийна гийна ефективност наза създаване на национална жилищна страте- ледващото предписание нистъра на еврофондо- ефективност чрез вла- територията на Сто-гия, нов закон за енергийната ефективност и за- за прилагане на енерго- вете в тръжната доку- гане на собствени сред- лична община”, коятокон за етажната собственост, както и промените ефективни мерки, из- ментация да може да се ства, заместващи само- включва изпълнение на вършвана по ЗЕЕ и про- доказва професионал- участието на собстве- енергоефективни мер-в ЗУТ, все още проблемът не е поставен с цяла- цедурите в ЗУТ. В ЗУТ ната квалификация на ниците, и европейския ки на училища и детскита му острота и не е достигнал необходимата об- трябва да се въведе оп- фирмата с нейната ре- грант, т.е.запазва се схе- градини чрез ЕСКО до-ществена значимост и разбиране, че в негово- ределение на понятието гистрация в Централния ма 50:50. По този начин говори.то решаване трябва да се ангажират публични- „енергийно обновяване”. професионален регис- компанията гарантира, КСБ чрез звено „Уп-ят и частният сектор на националната икономи- Поради липсата на ясни тър на строителя. че икономиите ще бъ- равление на проекти” и критерии то най-често дат най-малко на нивото секция „Енергийна ин-ка. В този смисъл е необходимо да продължи ра- се приравнява на „текущ ЕСКО договорите са при- на съгласувания им ми- фраструктура” съвмест-ботата в посока разработване на адекватна нор- ремонт”, за извършване- ложими и при реновира- нимум от енергийното но с мрежата ЕнЕфектмативна уредба, регламентираща дейностите по то на който не се изис- не на жилищни сгради обследване, а етажната и Националната аген-обновяване на сградния фонд, преструктурира- ква разрешение за стро- КСБ е разработила и собственост ще изпла- ция за професионалноне на прилежащите пространства и управление еж. По този начин об- предоставила на МРРБ ти ЕСКО услугата по до- образование, кандидат-на собствеността. новяването се извършва типови договори за говора на месечни внос- ства по програма „Ин- без съпътстващо „кон- енергийно строителство ки за период от 5 до 7 го- телигентна енергия” за структивно обследване” с гарантиран резултат. дини. финансиране на проект на сградата, без инвести- Както при обновяването В момента КСБ участ- за обучение на изпълни- ционен проект, без тех- на обществените сгра- ва в разработената от телски кадри в областта Общото станови- ко е собственото финан- нически контрол, осъ- ди, ЕСКО моделът може Общински гаранционен на енергийната ефектив-ще на членовете на ка- сиране на собственици- ществяван от общин- да бъде приложен и при фонд за малки и средни ност.марата е, че енергийна- те, като се има предвид ските служби и ДНСК. Вта ефективност може и ниският социален ста- резултат не се следи далитрябва да бъде използ- тус на по-голямата част строителството се из-вана като силна антик- от живеещите в етажна вършва със сертифици-ризисна мярка. Затова собственост. Например рани материали, дали сестроителните фирми с в Румъния процесът на спазва технологичнатаогромен интерес очакват обновление на жилищ- дисциплина и пр. Енер-стартирането на схемата ните блокове, стартирал гийните спестявания ос-„Подкрепа за енергийна през 2009 г., се извърш- тават недоказани, а сер-ефективност в многофа- ва с 50% европейска без- тифицирането на сгра-милни жилищни сгра- възмездна помощ, 30% дата е напълно компро-ди” на ОПРР. Отсега е целева общинска субси- метирано.ясно, че предвидените 63 дия и 20% самоучастиемлн. лв. от еврофондове- на собствениците. Под- Качественото изпълне-те са една много мини- помагането на домакин- ние на енергоефектив-мална част от огромния ствата в неравностойно ната реконструкция наресурс, необходим за об- социално положение – жилищните сградиновяване на съществува- пенсионери, безработни, Проектите за подо-щите жилищни компле- инвалиди, и пр., освен бряване на енергийна-кси в страната. Това оз- чрез гаранционен фонд та ефективност в много-начава създаване на ясен може да се извърши и фамилните сгради тряб-механизъм за достъп до чрез актуализиране на ва да бъдат разработе-финансовите средства, програмата „енергий- ни и изпълнени по най-отпускани по европей- ни помощи за отопле- ефективен начин с из-ски, национални и реги- ние”, като бюджетът й ползването на съвремен-онални програми, така се увеличи, а предметът ни методи и средства заче да се гарантира реали- на дейност се разшири с енергийно обследване изирането на дългосрочна инвестиционна компо- подходящи технологич-програма за обновяване нента, приложима в слу- ни решения и заложе-на етажната собственост. чаите на колективно об- ни строителни проду-КСБ счита, че трябва новяване на сградата. кти, съответстващи нада се изгради оторизи- европейските техниче-рана административна Актуализиране на нор- ски спецификации. Приструктура на национал- мативната уредба възлагане на тяхното из-но ниво, която да коор- Липсва адекватно об- пълнение чрез общест-динира дейностите по вързано законодател- вени поръчки е необхо-енергийна ефективност, ство, стимулиращо и димо да се прецизиратенергийно обновяване и контролиращо енергий- критериите за определя-схеми за финансиране. ната ефективност в жи- не на фирми изпълни- Макар и все още да лищното строителство. телки, като се даде пре-не са публикувани насо- Необходимо е час по- вес на опита и квалифи-ките за кандидатстване скоро да бъдат приети кацията, както и на ико-по схемата на мярка 1.2 промени в Закона за ет- номически най-изгод-„Жилищна политика”, ажната собственост, ко- ната цена. Камарата наКСБ счита, че 50-про- ито да улеснят колектив- строителите има кон-центният грант не е дос- ното обновяване на мно- кретни предложения зататъчен и твърде висо- гофамилните сгради и да подобряване на норма-
 • 14. 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.ТЕМА ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ Качествени материали - успешно саниране Промените в нормативната уредба са гаранция за постигане на по-висока ефективност лища се нуждаят от сани- гат най-евтината изола- ция, близка до нула, след та за изготвянето на про- проект да се изчислят де- ране в България, а в тази ция, но пък тя е най-мал- 2018 г. ектна документация, га- белините и да се изготвят област досега не е напра- ко ефективна. Като браншова орга- рантираща качествена и детайлите. вено много с изключение Това винаги е бил и низация ще работим за наистина ефективна из- 3. Работен технологи- на демонстрационния един от основните про- популяризиране на мер- олация в част енергий- чен проект да се изготви проект на ПРООН. блеми - неправилно тех- ките за енергийна ефек- на ефективност, считаме, от изпълнителя. В него Одобряваме и реше- нологично използване на тивност в отговор на но- че трябва да се направят да се специфицират ма- нието мярката да не бъде материалите и поевтиня- вите европейски изис- промени в Наредба 7, ко- териалите и фирмени- само за панелните сгра- ване на обекта чрез по- квания. Всички експер- ито, разбира се, ще пред- те детайли. Проектът се ди, защото жилищата за лагане на по-малки дебе- ти на БАИС са готови за ставим в писмен вид на представя на инвестито- саниране далеч не са само лини и плътност. Съвет- работа с държавните ин- МРРБ. ра, надзора и или консул- в големите градски ком- ваме потребителите да се ституции и могат само да танта.Борис РАДУЛОВ, плекси. обръщат към специали- са от полза при вземане Най-общо предложение- Уверени сме, че спаз-председател на управител- зирани фирми, членове на конкретни решения. то ни е следното: вайки този процес, раз-ния съвет на Българска- Надяваме се основна на БАИС, които, освен че Нашата асоциация 1. В идейна фаза при бира се, и контрол отта асоциация за изолации в част и резултат от проце- доказват качеството на е една от организации- изчисляването на обоб- страна на ДНСК, не самостроителството са на реализация на ев- предлаганите изолацион- те, към които се обърна щения коефициент да се на инвеститорски кон- ропейската схема ни материали и системи с Министерството на ре- завиши с 10% стойност- трол и надзор на обекта, Приветстваме старти- за саниране да бъде про- изискуемите декларации гионалното развитие и та на коефициента на ще се повиши:рането на схемата за са- мяната на начина на ми- за съответствие и качест- благоустройството с по- пренос на топлина чрез 1. Енергийната ефек-ниране по програма „Ре- слене на българските по- во, спазват и вътрешен кана за предложения за топлопреминаване през тивност на сградите.гионално развитие“. 60 требители. В момента етичен кодекс за корект- промяна на нормативна- плътните ограждащи 2. Икономическатамлн. лева са достатъч- собствениците на жили- но пазарно поведение. та уредба с цел въвежда- конструкции, граничещи ефективност от проекти-но много средства, за да ща нямат стратегия за са- На следващ етап очак- нето на повишените из- с външния въздух, без да раните решения.може схемата да изиграе нирането на собствени- ваме държавата да пред- исквания на Директива се изчислява влиянието Не на последно мястопилотна роля за следва- те си имоти, опитват се приеме работещи мерки 2010/31 ЕС относно енер- на топлинните мостове. ще се оптимизират раз-щия програмен период, да решават проблемите за стимулиране изграж- гийните характеристики Да се определи видът ходите по реализиранеза да не се тръгва от нула. на парче и само за собст- дането на нови общест- на сградите. на изолацията. на проекта за енергийнаФакт е колко много жи- вения си апартамент, сла- вени сгради с консума- Изхождайки от идея- 2. На фаза технически ефективност.
 • 15. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 15ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ ТЕМА Николай Бъчваров, управител на „Баумит България“ ЕООД: Високобюджетните системи пестят повече енергия с по-малко разходи Какви от предлаганите стриктно задълженията си и П от вас продукти и мате- риали, са подходящи за използване за саниране на жилищни сгради?- Всички наши продукти са роцесът на об- следване е в из- вестна степен само да не допускат частични про- мени в архитектурния облик на сградите, когато са в проти- воречие с естетиката на сгра- дата. Органите за строителенподходящи както за ново, така формален, базиран надзор от своя страна да на-и за възстановително строи- на документи за из- лагат сериозни глоби при на-телство. Продуктовата гама ползваните матери- рушения, свързани с промянана „Баумит“ предлага ниско- на външната архитектура набюджетни топлоизолацион- али, без да се отчи- сградата чрез частична (самони системи, системи от сре-ден клас и висококачествени та технологията за на отделни жилища) смяна на дограмата, остъкляване натоплоизолационни системи, изпълнение на топ- балкони или топлоизолиране.които са носители на най-но-вото и модерното в тази об- лоизолационната Какви са основните тех-ласт. Бих искал да подчертая, система нически и администра-че при по-високобюджетните тивни трудности при об-системи спестяването на енер- следването на сградите?гия е по-голямо, съответно - От техническа гледна точкаопасността от появата на тер- - става въпрос за стари сгра-момостове е напълно отстра- ди, построени преди около 50нена, отделните слоеве на фа- ва добри практики, които да нова, така че сградата да бъде и повече години. Често липсвасадата са със сходни характе- се мултиплицират по-нататък. осигурена по новите норми. добра документация; чертежи,ристики и съчетани помежду Смятам, че по отношение По-подробно тази система е детайли, които да посочватси образуват едно цяло. Съот- на техническите изисквания описана в нашия блог. какво е заложено за изпълне-ветно комфортът на обитава- има още какво да се желае. Не ние по проект – конструкцияне е несравним, а разходите за може единствено цената да Как оценявате техниче- и като топлоизолационни ме-последваща поддръжка се на- бъде определяща, защото по ските възможности за роприятия; липсват и екзеку-маляват наполовина. този начин големият потен- пълноценно саниране на тивни чертежи. Дори за тезиЗа съжаление у нас се смята, циал, който имаме, за да по- панелните блокове и за сгради, които са изпълняваниче щом говорим за санира- стигнем добри енергоспестя- удължаване на техния ре- по стандартизирани проектине, материалите трябва да бъ- ващи резултати, ще бъде по- сурс? – панелните блокове (с готовидат колкото се може по-евти- ставен на глинена основа. - Техническите възможности панели от домостроителнитени и това е единственият кри- Водещото трябва да бъде ка- са както при всички други комбинати), не може да се га-терий. Само за сравнение ще чеството на материалите и сгради. Вече има отлични ма- рантира качествено изпълне-ви дам пример със Словакия, технологията на изпълнение. териали за цялостно обновя- ние, съобразено стриктно съскъдето санирането на 30% от Влиза се с материали с ниска ване – от покрива, през стъл- заложеното.панелните жилищни сгради се цена и съмнително качество. бищата до фасадата и околни- При тогавашното строи-прави с най-качествената нисистема „Баумит open Клима-фасада“. Как оценявате възмож- З а съжаление у нас се смята, че щом говорим за са- Не се мисли вложените мате- риали да бъдат в системни ре- шения. Никъде не се изисква топлоизолационните системи да бъдат сертифицирани по те пространства. Липсва обаче добър закон, който да регла- ментира управлението на ет- ажната собственост в услови- ята на наличие на голям брой телство не е имало високи и строги изисквания по отно- шение съхранението на енер- гия в сградата. Това е пред- поставка детайлите да не са на ностите на предстояща- ниране, материали- ETAG – с европейско техниче- собственици. много добро ниво по отноше- та мярка за саниране на те трябва да бъдат ско одобрение. Накрая ще се Законът за етажната собстве- ние на топлоизолационните жилищни обекти по про- колкото се може окаже, че в скоро време ще са- ност не успява да се справи с свойства на панелите (нали- грама „Регионално разви- нираме вече „санирани” сгра- вътрешните противоречия чие на термомостове), от една тие“ с бюджет от около по-евтини и това е ди, или че ефектът на енергос- между собствениците на жи- страна, а от друга – те да не се 60 млн. лева?- Нашата оценка е положител- единственият кри- пестяване не е този, който оч- акваме. лища. Трябва да се регламен- тира създаването на външни изпълняват съвсем прециз- но (липсвал е достатъчен кон-на. Надяваме се тази мярка да терий (за блоковете) управители на трол).успее и да раздвижи дейност- Каква е вашата оценка за собствеността, които да се из- Към момента топлоизолаци-та по подобряване на жилищ- състоянието на изграде- бират от общото събрание на онните характеристики на фа-ния фонд. Освен енергоспес- ния през последните 20 етажната собственост и кои- садите могат да се проверяваттяващо значение програмата години сграден фонд, той то да изпълняват функции по само косвено – чрез прилага-има и голям социален ефект нуждае ли се от обновя- поддръжка, обновяване и ре- нето на индиректни методи,– създават се работни места, ване? монт на собствеността. Израз- например направа на термо-създава се ново отношение - Има много сгради, които ходваните средства трябва да графски снимки или използ-към заобикалящата ни жиз- имат нужда от такова обно- се разпределят и с тях да се за- ване на апаратура, която из-нена среда. вяване. Преди двадесет годи- дължават отделните собстве- числява обобщения коефици- ни почти нямаше сгради с то- ници съгласно дяловото им ент на съпротивление срещу Как оценявате реализира- плоизолация. После се появи- участие (когато става въпрос топлопреминаване, и др. ния модел на демонстра- ха такива с 2-3 см топлоизола- за съсобственост) или с целите Съществуват и администра- ционния проект на ПРО- ционен слой. Имаше периоди, суми, когато ремонтът/обно- тивни трудности. Огромни- ОН?- Демонстрационният про-ект за обновяване на жилищ-ни сгради на ПРООН полага Л ипсва обаче до- бър закон, кой- то да регламенти- в които бяхме щастливи, ако инвеститорите се съгласяваха на 5 см топлоизолация. Сега е известно, че нормите вяването са изпълнени в рам- ките на собствеността на ли- цето. Само така ще предотвра- тим превръщането на много- ят брой жилища в сградите са частна собственост, което из- ключително затруднява пре- цизното изследване на топ-неимоверни усилия за убежда-ване на гражданите в необхо- ра управлението на в европейски мащаб са мно- го строги и това неминуемо етажните сгради в „гета”, от които малко по-платежоспо- лоизолационните им харак- теристики поради затруднендимостта от саниране и разя- етажната собстве- вече рефлектира и у нас. За та- собните хора ще гледат по- достъп до желаните точки засняване на механизма на фи- ност в условията на кива случаи създадохме „Бау- скоро да избягат и така още измерване. Не всички фирминансиране, и то в условията на мит дуплекс“ - система, която повече ще се задълбочават со- за обследване разполагат из-практически недействащ за- наличие на голям позволява, без да отстранява- циалните проблеми. цяло с необходимата техни-кон за етажна собственост. В брой собственици те старата топлоизолационна Крайно време е главни- ка и опит при изследване натози смисъл проектът създа- система, да сложите отгоре й те архитекти да изпълняват сградите.
 • 16. 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.ТЕМА ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ Тройният стъклопакет повишава с 25% топлоизолационния ефект прозорците има проду- всеки един елемент от ма в производството на минаване на прозорци: пакети. Прозорец с тро- кти с различни класо- изолацията да бъде съв- прозорци и врати може - при пластмасови ен стъклопакет е с 10% ве и ценови сегменти – местим с останалите, да реагира с обеми над рамки – 1.7W/m²K по-висока цена, но по- луксозната серия Trocal тъй като това гаранти- 2000 кв.м на денонощие. - при алуминиеви стигнатата топлоизола- 88+, 6-камерен профил ра ефективност и дъл- За извършване на мон- рамки – 2.0W/m²K. ция е с 25% повече. с ширина 88 мм, с трой- готрайност. Основните тажните дейности раз- Например – за да бъде Важно е да се знае, че ни стъклопакети, по- компоненти, които вли- полага с над 100 монта- постигнат коефициент когато прозорците са криваща параметри- зат в една топлоизола- жници и над 500 дист- на топлопреминаване с добри показатели, не те за пасивна къща, ма- ционна система, са топ- рибуторски фирми в ця- на прозорец Uw=1.7W/ само се спазват законо- совия продукт Trocal 70 лоизолационен матери- лата страна. m²K (както изисква на- вите изисквания, но и се мм, 5-камерен профил ал (експандиран полис- Според редица проуч- редбата), едното стъкло намаляват разходите за с ширина 70 мм, с въз- тирол, минерална вата вания 84% от разходите в стъклопакета трябва отопление и климати-Светлин НИКОЛЧЕВ, упра- можност за троен стък- и др.); лепилно-шпакло- за енергия на домакин- да бъде нискоемисийно. зация.вител на „Ролпласт груп” лопакет и профили в въчна смес за залепване ство са за отопление и При стъклопакет с две България може да по- по-ниския ценови сег- на топлоизолационните климатизация. В също- бели стъкла тези стой- черпи опит от градо-Санирането на същест- мент Rollplast, 5-камерен плочи; стъклотекстилна то време най-големите ности не могат да бъдат вете в Източна Герма-вуващите сгради е ком- с ширина 70 мм, КВЕ, мрежа; лепилно-шпак- топлинни загуби (око- постигнати. „Ролпласт” ния (Дрезден и Лайп-плексен процес, кой- 5-камерен с ширина 70 ловъчна смес за вграж- ло 40%) на едно дома- предлага на своите кли- циг), където 90% от съ-то включва в себе си мм и ЕТЕМ Q-60, 4-ка- дане на мрежата; грунд; кинство са от прозоре- енти и прозорци с трой- ществуващия сграденподмяна на прозорци- мерен с ширина 60 мм. мазилка. Клиентът има ца. Тези данни потвърж- ни стъклопакети, като фонд вече са санира-те и топлоизолиране на Всички тези профили в избор от различни ви- дават, че изборът на под- основната ни идея е да ни – подменени прозор-плътните зони от фаса- зависимост от подходя- дове топлоизолационни ходящ прозорец е много наложим този продукт ци и направена топло-дата. Когато човек из- щия избор на стъкло- системи. важен елемент за енер- на нашия пазар. Като изолация. Визията набира топлоизолация за пакет могат да окажат По отношение на гийната ефективност на пример мога да посоча вече санираните сградидома, трябва да знае, че голямо влияние върху предстоящата мярка по сградите. Последните Германия, където през по нищо не отстъпва навсъщност избира мно- енергийната ефектив- операция 1.2 „Жилищна промени в Наредба №7 2010 г. 60% от прозор- новоизграждащите се.гокомпонентна система. ност. политика” за нас, фир- за енергийна ефектив- ците са с тройни стъкло- Ако и в България успе-В годините назад с раз- За да предложи завър- мите, все още не са ясни ност, топлосъхранение и пакети, а от 2012 г. по за- ем да приложим успеш-работената си търгов- шен продукт, фирмата механизмите за реализа- икономия на енергия в кон всяка новострояща но програмата, кварталиска мрежа фирма „Рол- извършва и топлоизоли- ция и усвояване на евро- сгради определят макси- се сграда трябва задъл- като „Обеля“, „Дружба“,пласт” подмени много ране на плътните зони. пейските средства. „Рол- малната стойност на ко- жително да бъде с про- „Люлин“ и т.н. ще доби-прозорци. В гамата на Изключително важно е пласт” като водеща фир- ефициента на топлопре- зорци с тройни стъкло- ят европейски вид.
 • 17. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 17ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ ТЕМА Георги Гинев, управител на „Оркикем“ ООД: Трябват добре изготвени работни проекти с детайли и точни указания за вида топлоизолационен материал Инвестицията по първия демонстрационен проект в Пловдив се изплати за 3-4 годиниПървият по рода си в България проект за саниране бе реализиран по програмата PHARE на Европейския съюз в Пловдив през 1997 г. Покривът е ремонтиран и покрит срулонна битумна хидроизолация на италианския производител и лидер „Индекс“, алуминиева дограма и фасадна топлоизолационна система, регистрирана под търгов-ската марка „Оркикем“ – 2002 г. Успехът на проекта се дължи основно на топлоизолационния материал, използван в системата, а именно SHAPEMATE GR/STYROFOAMIB на лидера в света DOW Chemical. Г-н Гинев, „Оркикем“ из- покрихме с рулонна битумна 1. Стена; пълни първия демонстра- хидроиозлация на италиан- 2. Лепилна смес; ционен проект за сани- ския производител и лидер в 3. STYROFOAM IB / ране на многофамилна бранша „Индекс“, алумини- SHAPEMATE GR жилищна сграда в Плов- ева дограма и фасадна топ- 4. Дюбели; див. Какъв опит можете лоизолационна система, ко- 5. Шпакловъчна смес; да споделите от участи- ято регистрирахме под тър- 6. Рабицова мрежа; 7. Шпакловъчна смес; ето си в този проект 14 говската марка „Оркикем“ – 8. Мазилка. години по-късно? 2002 г., която спечели златен- Проектът беше първи- медал на пловдивския пана-ят по рода си в България и ир през 2003 г.бе реализиран по програма- Успехът на нашия проектта PHARE на Европейския се дължи основно на топ-съюз. Целта беше да се пока- лоизолационния матери-же как могат многофамилни ал, използван в системата,жилищни сгради с централ- а именно SHAPEMATE GR/но топлоснабдяване да бъдат STYROFOAM IB, производ-санирани. Проектът беше ство на лидера в света DOWспечелен от нашата фир- Chemical.ма след международен търг, За последните 20 години с и комфорт дани отделно общинските и деляне на дебелината на ма-като за целта бяха изготве- този продукт са изолира- • високотехнологичен и еко- държавните сгради, от една териала в зависимост от ко-ни работни проекти, вклю- ни над 2 милиарда кв.м на логичен продукт. страна, и частните – от друга, ефициента на топлопреми-чително всички детайли по над 20 милиона сгради в це- където проблемите са много наване на този материал, запокрив, фасада и т.н., които лия свят, които дават спестя- Как оценявате възмож- трудно преодолими (законът да отговаря санираната сгра-бяха одобрени от дирекция- вания от над 10 млрд. долара ностите за участие на за етажната собственост още да на последните изискванията по архитектура и градоу- годишно. бизнеса в предстояща- не е проработил, има много по законстройство на община Плов- Както неведнъж съм споде- та мярка за саниране на хора без финансови възмож- • държавните институциидив. лял, топлоизолацията е най- жилищни обекти по про- ности, т.е. държавата трябва трябва да работят по-тясно сЗащо разказвам всичко това? важната част от една фасадна грама „Регионално разви- да помогне по някакъв начин фирмите, които имат натру-Защото според мен това е на- топлоизолационна система. тие“ с бюджет от около на тези хора) пан дългогодишен практи-чинът, по който трябва да се Този материал е XPS – екст- 60 млн. лева? Има ли спо- • парите по програмите чески опит и техните сдру-процедира и сега - добре из- рудиран пенополистирол с ред вас заплахи и пречки, трябва да бъдат насочени жения, като БАИС например,готвени проекти, най-важно- изключителни характерис- за да не се усвоят сред- там, където ще се използват където членуват основнитето – детайли, за да има наис- тики: ствата целесъобразно? по предназначение – за сани- производители и търговцитина резултат, а инвестиция- • много добра (коефициент - Проблемите са много: ране, а не да бъдат усвоявани на топлоизолационни мате-та, направена през 1997 г., се на топлопреминаване), с око- • липсва цялостна държав- за рекламни мероприятия, риали и фасадни системи.изплати за 3-4 години. Ние ло 10-20% по-добър от вати- на стратегия за енергийната обследване, семинари и т.н. Всичко тези мерки би тряб-бяхме дали и 10-годишна га- те или стиропора, което при ефективност, тази стратегия от безброй знайни и незнай- вало да доведат не само доранция за изпълнение, която еднакви дебелини дава по- трябва да бъде координирана ни фирми и организации по-добро, но и до по-правил-вече изтече, но не се е налага- добри топлоизолационни ка- от една институция, а не дей- • задължително е да има до- но усвояване на средствата,ло да извършваме каквито и чества ността да бъде разхвърляна бри работни проекти за мер- но за това трябва много ра-да било ремонтни работи. • затворена клетъчна струк- по много звена ките по санирането, включ- бота. тура, непозволяваща на вла- • трябва постоянна дълго- ващи подробно изготве- Само така ще приключим с Какво беше приложе- гата да проникне в материала срочна работа и контрол вър- ни детайли от специалисти с грозните кръпки по жилищ- нието в този проект и да промени неговите свой- ху качеството на изпълнение точно указание за вида топ- ните блокове в цялата страна, на предлаганите от вас ства с течение на времето на приетите закони и наред- лоизолационен материал, където масово се гледа най- продукти и материали, • дълъг живот – равняващ би - какво се случи например който ще се ползва (напри- ниската цена, а всъщност подходящи за използване се на живота на сградата без с паспортизацията на сгради- мер екструдиран пенополис- тези пари са хвърлени на вя- за саниране на жилищни промяна на характеристи- те, какво се прави по програ- тирол, експандиран пено- търа, тъй като тези кръпки сгради? ките ма 2020 полистирол, каменна вата, не вършат в повечето случаи- Ремонтирахме покрива и го • осигурен дългосрочен уют • трябва да бъдат разглеж- стъклена вата и т.н.), опре- никаква работа.
 • 18. 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.ТЕМА ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ Годишното производство на един завод за изолации може да спести 15 хил. GWh ток етажната собственост. минимум 10 см топло- ху наличната такава по винаги съпоставят пла- обследването, нито от Грешка е инициатива- изолация на стените, а примера на панелните тената цена с получе- служителите на ДНСК. та да се оставя в ръцете по фасадите се полагат блокове. ното насреща качество, на собственика на сгра- предимно 5-6 см, т.е. През годините, откак- и ако те нямат усеща- „Направи-си-сам“ са- дата. Програма, коя- под минималните изис- то съществува фирма- нето, че получават по- ниране то се основава на това, квания на наредбата. та, сме продавали пло- вече, отколкото дават, Хората, които самос- само ще дефинира не- Нормалната практика в чи от EPS за топлоизо- процесът няма да е ус- тоятелно изолират па- достатъците на модела други европейски дър- лация на новопостро- пешен. нелните си жилища, или по-скоро липсата жави е да се осигурява ени сгради и с дебелина Обследването на сгра- трябва да са наясно, на модел. субсидиране на 50-75% 2-3 см. Определено при дите се прави със ста- че това, което правят, от необходимите стро- извършване на обслед- ра техника, по-скоро на няма да им донесе же- Съмнително качество ително-ремонтни дей- лания ефект. Независи- ПТодор НЕДЕВ, управител Освен това, доколкото ности, а самоучастие- мо колко е инвестици-на „Аустротерм България“ ми е известно, никой то е от порядъка на 25- рактиката показва, че се използ- ята за собственото па-ЕООД досега не се е произ- 30%. ват материали от възможно най- нелно жилище, ако жи- несъл за качеството на лищата отгоре и отдолуС 300 000 куб.м експан- строително-монтажни- Новото старо строител- ниския ценови клас не са изолирани, един-диран полистирен, ка- те работи. Практиката ство ственият резултат щекъвто всъщност е го- показва, че се използ- Изградените през по- ване на тези сгради ще база проекта и изчис- бъде появата на мухълдишният производ- ват материали от въз- следните 20 години бъдат отправени пре- лените стойности, кои- най-късно след 1 годи-ствен капацитет на можно най-ниския це- сгради са с много раз- поръки за подобрение. то дефинират използ- на. Това е още едно до-един завод като нашия, нови клас, което тряб- лично качество на из- Технически възмож- ваните материали. Аз казателство, че санира-налепени върху фаса- ва да ни наведе на ми- пълнението и почти ности съществуват, въ- поне не съм чувал за нето трябва да се пра-дите, може да се по- сълта, че качеството ще сигурно някои от тях просът е доколко тези конкретни измервания ви нацяло, а не на пар-стигне икономия на 15 бъде под съмнение. ще се нуждаят от ре- възможности са фи- на стойностите при та- че, защото ефектът ще000 GWh ел. енергия. От гледна точка на монт още след годи- нансово постижими за кива обследвания. А на е нулев. В случаите, ко-Това се равнява на го- енергийната ефектив- на-две. Много от тези хората, живеещи в па- пазара има голямо из- гато няма как да се из-дишното производство ност изискванията на новопостроени сгра- нелните блокове, как- обилие от уреди за по- олира цялата сграда, ена 10-те електроцентра- Наредба 7 за енергийна ди вече са с олющени то и какво ще бъде съ- добни измервания, но по-добре да се направили по река Дунав в Ав- ефективност, топлосъх- фасади, а на някои от отношението между на практика такива не вътрешна топлоизола-стрия. ранение и икономия на тях е поставена допъл- цена и качество. Хора- се използват нито от ция, отколкото частич-Основният проблем е енергия в сгради са за нителна изолация вър- та са така устроени, че лицата, извършващи но външна.
 • 19. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 19ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ ТЕМА Снежана Семова, управител за България на Saint-Gobain - дивизия Weber, за санирането: Изключително важен е изборът на качествени материали и изпълнител Как оценявате въз- Какви са основните Какви са предим- тиж“, „weber.therm можностите на технически и админи- ствата на вашите Флекс“, „weber.therm предстоящата стративни труднос- продукти, използ- Индивидуален стил“ мярка за саниране ти при обследването вани за саниране на и новата weber.therm на жилищни обек- на сградите? сградите ? Ultra Clima не са създа- ти по програма - От административ- - Доказаните марки на дени в България. Пър- „Регионално разви- на гледна точка преч- българския пазар, сред вите такива топлоизо- тие“ с бюджет от ка е високият процент които е и Вебер, не слу- лационни системи са около 63 млн. лева? на частната собстве- чайно наричат тези създадени през 1975 г.- За нас като произво- ност, както и различна- продукти топлоизола- в Австрия, когато на-дител на топлоизолаци- та ангажираност и мо- ционни системи. Сис- стъпва там енергийна-онни системи иници- тивираност на собстве- темите за топлоизоли- та криза. Употребатаативата за саниране на ниците да се включат ране включват съвкуп- им гарантира дългого-жилищни обекти, под- в програмата. Наличи- ност от материали на дишен опит и миними-крепена от програма- ето на повече от един база различни сурови- зиране на риска от им-та за регионално разви- собственик води и до ни, с различно поведе- провизации.тие, представлява въз- забавяне на процеса за ние при различните ат- Не случайно тази годи-можност за реализация В Австрия например Как оценявате тех- вземане на решение. мосферни условия, ко- на открихме и първитена продукция, гаранти- издаването на енергиен ническите възмож- Техническите предиз- ито работят като едно в България консултант-ран пазар на системи, паспорт на сградите е ности за пълноценно викателствата са свър- цяло. Неизменна част ски центрове за топло-които доскоро самите ангажимент за качест- саниране на панелни- зани с намирането на от системите са и т.нар. изолационни системи –ние трябваше да пред- вено изпълнение с под- те блокове и за удъл- професионални фир- детайли, чието непра- Weber Home Plan в Бур-ставяме и едновремен- ходящи, сертифици- жаване на техния ми, които да извършат вилно изпълнение ком- гас и Пловдив, къдетоно с това да убеждава- рани материали, кое- ресурс? обследването. Необхо- прометира цялата сис- даваме възможност наме нашите клиенти в то гарантира ниското й - От техническа глед- димо е те да са преми- тема. всеки клиент да получиефекта им. енергийно потребление на точка е напълно нали през обучения, Нашите системи за то- коректна консултацияКато компания, която в бъдеще. При спазване възможно и провере- да имат международен плоизолация - „weber. по отношение на дока-за съществуването си на тези норми 100% от но. Като доказателство опит, да са лесно дос- therm Фамилия“, заните топлоизолаци-до момента е топлоизо- инвестицията се поема можем да използваме тъпни. „weber.therm Прес- онни системи.лирала в страната над от правителството. милионите квадрат-5 000 000 кв.м фасади и Етапите, през които ни метри санирани па- нелни блокове в Герма- О ния, Австрия, Чехия, т административна гледна точ- където резултатът от ка пречка е високият процент употребата на серти- фицирани и изпитани на частната собственост, както и раз- системи е доказан във личната ангажираност и мотивира- времето. От изключи- телна важност е и из- ност на собствениците да се включат бора на качествен из- в програмата пълнител, както и осъ- ществяването на кон- трол на целия процес.стъпвайки на дългого- преминава проектът, са: Не трябва да забра-дишния ни опит в све- обследване на сграда- вяме, че саниранетотовен мащаб, имаме са- та, издаването на пре- не е свързано само смочувствието да пред- поръка, осигуряване топлоизолирането на сградите и подмяна- та на дограмата им, а К ритерият, по който се избират ма- териали и доставчици за програ- мата, не трябва да бъде само цена. включва и подмяната на всички видове ин- сталации. Това е един широкообхватен про- цес, който със сигур- Това е инвестиция в бъдещето и от ност може да удължи основно значение е употребата на из- живота на сградите. питани и сертифицирани системи При всички положе- ния санирането няма да струва толкова, кол- кото би излязло разру-ложим правилната кон- на качествено изпълне- шаването и изгражда-султация, контрол на ние със сертифицира- нето отначало на еднаобекта и заедно с всич- ни системи, контрол по сграда.ки участници в проце- време на изпълнение- Имайки предвид всич-са в лицето на фирмите то. Спазването на всич- ки споменати факто-за обследване, както и ки тези етапи ни гаран- ри, критерият, по кой-компаниите, които ще тира ефективността на то се избират матери-се ангажират с издава- сградата. али и доставчици зане на енергиен паспорт В България в момента програмата, не тряб-да създадем правила- за голяма част от оби- ва да бъде само цена.та, по които да бъде из- тателите на панелните Това е инвестиция ввършвано санирането. блокове е непостижи- бъдещето и от основ-Готови сме да съдейст- мо да се възползват и да но значение е употре-ваме и да подпомогнем вземат участие в про- бата на изпитани ивъвеждането на про- грамата въпреки пред- сертифицирани сис-грамата. приетите мерки. теми.
 • 20. 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.ТРЕНД Жилищата в България са енергийно неефективни и частни Панелните жилища са 787 000 жилища в 11 хил. блока, обитавани от 2 млн. души, в някои градове те са до 50 на сто от жилищния фондГ оляма част от жилищата в България не от- Жилищни сгради в България по вид кострукция * говарят на съвременните изисквания. По- добро е положението с водоснабдяване- то и електроснабдяването, като на прак- тика почти цялото население е осигуре-но с вода и електричество, там обаче проблемъте свързан с качеството и надеждността на мре-жите. Вътрешна канализация в жилището има внад 82,5 на сто от жилищата, но само 40 на сто отнаселението ползва канализация поради неиз-граденост или недоизграденост на колекторни-те системи. Жилищата с централно парно отопле-ние са 12,7 на сто в 42 града. Външните огражда- те сгради са 105 хил. сщи елементи на сгра- 1239 хил. жилища, ту-дите имат реални кое- хлените сгради - 1578фициенти на топлоп- хил. с 2096 хил. жили-реминаване, които са ща, а 453.3 хил. жили-3–5 пъти по-високи в ща се намират в 452.8сравнение с нормите за хил. сгради с друга кон-ново строителство, въ- струкция. собственост на търгов- ни с обновяването наведени през 1999 г. В 80 Жилищният фонд ски дружества, общест- жилищните сгради, са ЖИЛИЩА В СТРАНАТА, 2010 Г., БРОЙна сто от съществува- в страната се състои вени или кооперативни преди всичко финан- Общо за страната 3804081щия сграден фонд су- от 2136 хил. сгради. В организации или са не- сови. в градовете 2432627терените и тавански- страната са регистри- обитаеми към момента Логично е системата в селата 1371454те плочи са без топлин- рани 3789 хил. жили- на отчитането. на държавно подпома- Видин 70788на изолация. Недобра- ща, от които 63.8% са Жилищното по- гане да бъде съчетание Плевен 148880та топлоизолация на в градовете, а 36.2% - требление в България е на пряко субсидира-външните ограждащи в селата. Общата им сравнимо с това в раз- не, кредитни и данъчни Велико Търново 145557конструкции е причина площ е 242 291 хил. витите западноевро- облекчения. Разград 62422за увеличени топлин- кв.м. пейски страни и на Първи стъпки бяха Русе 126243ни загуби. Топлинните По-голяма част от 1000 лица се падат по направени с разпоред- Варна 234436загуби през остъклени- жилищата са с две и 471 жилища, което съз- би от законите за енер- Бургас 222743те повърхности - про- три стаи - 65.4% от дава убеждение, че жи- гетиката и за енергий- Сливен 92931зорци и остъклени бал- всички, следвани от лището не е приорите- ната ефективност за ос-конски врати, поняко- жилищата с четири и тен проблем. Жилища- вобождаване от данък Стара Загора 172066га достигат до 50 на сто повече стаи - 22.9%, ед- та са разположени не- сгради. Благоевград 132988от общите топлинни ностайните са 11.7%. равномерно по терито- Една нова мярка за София (столица) 536629загуби. През 2009 г. най- рията на страната, като субсидиране е новата Пазарджик 130464 Най-големи пробле- много жилища на 1000 необитаваните жилища мярка за саниране по Пловдив 308399ми се очертават в сгра- души от населението са се намират в непривле- програма „Регионално Хасково 123974дите, строени по едро- регистрирани в Перник кателни райони, а го- развитие“.панелна технология. Те - 725, София - 712, Ви- ляма част от тях са нес-са над 11 000 и са раз- дин - 654, Ловеч - 641, и тандартни, без благоу- Въведени в експлоатация новопостроени жилища поположени в 120 жи- Габрово - 625. стройство, изоставени,лищни комплекса в Най-висок среден полусъборени. броя на стаите за 2004 - 2010 г. по статистическистраната. В тези сгра- брой лица на едно жи- Оценка за състояни- зони, статистически райони и по областиди се намират над 787 лище през 2009 г. е от- ето на жилищното по-000 жилища, обитава- четен в градовете в об- требление дават и по-ни от над 2 млн. души. ластите Благоевград - казателите ,,едносемей-83 на сто от панелни- 2.6, Пловдив - 2.5, Па- но обитаване“ и ,,бройте жилища се намират зарджик - 2.4, София - обитатели на стая“. У 10000в областните центро- 2.4, и в областите Бла- нас само 69,3 на сто отве, като в редица голе- гоевград и Разград - съ- жилищата се обитават 8000ми градове панелните ответно 2.3 и 2.2, a най- от едно семейство; вжилища представляват малък - в селата на об- над 130 000 жилища се едностайниоколо 40-50 на сто от ласт Перник. падат по трима и пове- 6000 двустайницелия жилищен фонд. че обитатели на стая, а Почти всички жилища в около 55 000 – с чети- тристайниСъстояние на жилищ- са частна собственост рима и повече обитате- 4000 четиристайниния фонд Повечето жилища са ли на стая. Панелните сгради, частна собственост накоито са част от стома- физически лица – 96,5 Какво може да се 2000нобетонните, са 11 000, на сто. 3,0 на сто от тях предприеме?жилищата в тях са 787 са държавна или об- При липсата на дър- 0000. щинска собственост, жавно подпомагане Стоманобетонни- останалите 0,5 на сто са проблемите, свърза- 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Източник: НСИ
 • 21. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 21 ИНВЕСТИЦИИ Фридрих Вахерниг, член на съвета на директорите на Sparkassen Immobilien: Бавно се връщаме към инвестициите в Източна Европа Ние и нашите основни акционери – Vienna Insurance Group и Erste Group, вярваме в региона. Виждаме в него най-голям потенциал за растеж, макар и в дългосрочен план Ф Господин Вахерниг, ком- ридрих Вахерниг панията ви завърши зна- е член на съвета чителен обем строител- ство относително ско- на директорите на ро, включително мола Sparkassen Immobilien, ав- „Сердика център” в на- стрийска компания за не- чалото на 2010 г. Как- движими имоти, търгува- ви са приоритетите за на на фондовата борса във тази и следващата го- дина? Виена, която в последните- Главната тема за нас през години е един от най-голе-2010 г. беше завършване- мите строителни предпри-то на голямата ни строи- емачи в София и Букурещ.телна програма на стой- Има 18 години опит в раз-ност над 500 млн. евро, коя- лични страни от регионато приключи с откриванетона офис сграда в Братислава на Централна и Източна Ев-през март. Тази година се съ- ропа, като е заемал ръко-средоточаваме в големия ни водни позиции в строител-проект на главната железо- ни компании като Era-Bauпътна гара във Виена, разпо- (впоследствие Strabag),ложен на терена до бъдещиякампус на Erste Group. Strabag, Raiffeisen EvolutionИмаме много голяма инвес- Project Development и Porr.тиционна програма за порт- От 2007 г. е в ръководство-фейла ни от жилищни имо- то на Sparkassen Immobilien ри, фокусът ни пак ще бъде това работим много актив- изобщо сделки, а сега виж-ти в Германия, която включ- и под неговия надзор ком- върху новото строителство но с наемателите. Няма ни- даме, че започват да се поя-ва обновяване, реконструк- панията заедно с герман- вместо придобиването на съ- какъв смисъл просто да се вяват.ции, а където е възможно, ществуващи сгради и имоти. придържаме към договоритеново строителство и над- ския строител и мениджър и да фалираме клиентите си. Каква е прогнозата ви застрояване. Тя започна пре- на търговски центрове ECE Имате ли предпочитан Трябва да разбираме техни- наемните пазари?ди две и продължава тази и завършва проекта със сме- тип имоти, които смя- те проблеми, те – нашите, и - Зависи от местоположени-следващата година. сено предназначение „Сер- тате, че ще донесат по- това е добра сделка и за двете ето, от местоположението...В България и Румъния ще дика център”, който включ- добри резултати в на- страни. Това е причината да и от местоположението. По-минат поне година или две, стоящето? имаме много професионален неже компаниите не се раз-докато се върнем към макар ва един от големите моло- - Фокусът ни определено е мениджър като ECE, за да се растват така, както в мина-и много по-скромно, все пак ве в София (52 хил. кв.м върху офисите и търговски- справя с този тип проблеми. лото, очакваме стабилност иразумно темпо, което пак отдаваема площ) и офис те имоти. Това са двата сек- В сравнение с други молове премествания от неефектив-ще е по-бързо от днешно- част с 32 хил. кв.м отдава- тора, от които получаваме в България, където има ог- ни към по-ефективни места.то. Кризата дойде по-късно ема площ. За изграждането най-голям доход от наеми и ромна незаетост, ние имамев тези страни и те ще имат му са изразходвани около в които той е най-стабилен, търговски център, в който Цената на земята?нужда от повече време, за да ако се изключи жилищният поне наемателите са убедени, - Ще остане стабилна. Го-се възстановят. 210 млн. евро. Sparkassen портфейл в Германия, който че в средносрочен план имат лемите предприемачи неНо ние и нашите основ- Immobilien държи имоти на обаче изисква много повече възможността да направят са много активни, защотони акционери – Vienna стойност около 2 милиарда работа заради големия брой нужните обороти. вече имат земя в баланситеInsurance Group и Erste евро в Австрия, Германия наематели. си, която трябва да развият.Group, вярваме в региона. и страните от бившия ко- Имаме известен брой хоте- Как можете да остане- Банките са ограничителни вВиждаме в него най-голям ли, но това не е нашата цен- те конкурентоспособни кредитирането, когато то епотенциал за растеж, макар мунистически блок. От тях трална инвестиционна цел в офис сектора, при по- само за земя, без добра идеяи в дългосрочен план. около една пета са в Юго- в бъдеще. Ако има възмож- ложение че не можете върху нея. Но за добри пар-Няма да се разширяваме в източна Европа. ност, бихме се освободили да бъдете толкова гъв- цели по-скоро ще се намерятдруги сектори, нито в нови от някои активи, за да опро- кави, колкото местните интересни възможности.пазари, които не познаваме. стим още малко портфей- предприемачи в прегово-Занапред предвиждаме разу- ла си. Жилищата ще останат рите, бързото вземане Финансирането на имо-мен бизнес, съсредоточаване само в Германия и Австрия. на решения и наддаване- ти?на усилията ни в страните, то за наемателите? - Завръща се. Виждаме, чеградовете и сегментите, в ко- - За щастие сме платежоспо- различните банки са мал-ито сме силни. Бихте ли се възползва- ли от някои от възмож- Б анките искат да финансират проекти и поне ни Какви предизвикател- ства срещате в паза- рите в България и Ру- мъния, където събира- собни, което ни позволява да се придържаме към проекта си. Да, ще отнеме година или две, докато напълним сгра- ко по-активни отново. Те ис- кат да финансират проекти и поне ни канят да ги обсъж- даме. ностите за придобива- не на земя и сгради, ос- канят да ги обсъж- емостта на наемите в търговските центрове е дата, но имаме добър про- ект, добра сграда и опреде- Условията не са силно тавени, след като много даме. Преди две го- проблемна, а офисите са лено ще имаме и добри нае- мотивиращи. инвеститори напуснаха дини дори не беше с голяма незаетост? матели. - Така е, не са, но ако искаш, тези пазари? - Имаме много висока зае- можеш да се справиш. Пре-- Поради това, че като цяло в възможно да се взе- тост – почти 100% в търгов- Накъде ще вървят стой- ди две години дори не бешеЦентрална и Източна Евро- ме каквото и да е ския сектор. В същото време ностите на инвестици- възможно да се вземе какво-па няма чак толкова много всеки търговец има пробле- онните имоти в реги- то и да е финансиране. Товазавършени сгради по стан- финансиране. Това ми с осигуряването на обо- она? е разликата.дартите, които очакваме от е разликата ротите, от които има нуж- - Видяхме дъното. Сега вър- Интервюто вземеждународните инвестито- да, за да си плаща наема. За- вят нагоре. Доскоро нямаше Деян ТОДОРОВ
 • 22. 22 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Пътната агенция работи по 76 проекта с 3100 км пътна мрежа По програма „Регионално развитие“ до момента са спестени 192 млн. лв., което ще позволи още 22 нови пътни отсечкиП овече от един милиард лева ще бъ- дат инвестирани за ремонта на ре- Пътни проекти по всички програми публиканската пътна мрежа до края на 2011 г., съобщи министърът на регионалното развитие и благоу- стройството Росен Плевнелиев. На13 юни, по време на съвместна пресконференцияс ръководството на Агенция „Пътна инфраструк-тура” (АПИ), бяха представени действията, кои-то са предприети за подобряване на състояниетона пътната инфраструктура в страната, и по-точнорепубликанските пътища I, II и III клас. През тази година тези проекти основнопътната агенция рабо- се реализира по „Реги-ти по 76 проекта, ко- онално развитие”. Оси-ито се финансират по гурените финансовиоперативни програми средства за ремонта на„Транспорт и „Регио- дистрибутивната пътна Представени са всички оперативни програми, по които работи пътната агенция, извън оперативна програманално развитие”, дър- мрежа по програмата „Транспорт”. В рамките на тази на програма допълнително се финансират и вече изпълняват два участъка,жавни инвестиционни са в размер на 502 млн. които са извън магистралното строителство. Това са участък „Кърджали - Подкова” - част от коридор 9, на-заеми от Европейската лева. Според минис- миращ се върху първокласен път I-5 и „Софийски околовръстен път” - част от път II-18.инвестиционна и Све- тър Росен Плевнели-товна банка и държав- ев до момента са реали-ния бюджет. зирани спестявания на НАПРЕДЪК В стойност 192 млн. лв., СТРОИТЕЛСТВОТО76 проекта включват което ще позволи да се НА МАГИСТРАЛА3100 километра пътища финансират допълни- „ТРАКИЯ“от националната ин- телно още 22 нови път-фраструктурна мрежа, ни отсечки.като всеки един про-ект в момента е на ня- Програмата е разделе-какъв етап на изпълне- на на три етапа:ние - някои сега започ- Етап 1: включва 15 от- лот 2 - 30%ват, а по други вече се сечки и е пред при-работи. Приоритизи- ключване. Голяма частрането на тези 76 про- от обектите са преда-екта е на база текущото дени с Акт 15, като сесъстоянието на пъти- очаква скоро да се по-щата от дистрибутив- лучат разрешения за лот 3 - 27%ната пътна мрежа - I, II ползване на отсечки-и III клас (Графика 1). те. В този етап на про-Според данните състо- грамата са усвоени 143янието значително се млн. лв.влошава през години- Етап 2: включва дру-те, като към момента ги 15 обекта на обща лот 4 - 26%едва 42% от цялата път- стойност 152 млн. лв.на мрежа е в добро със- Изпълнението на пър-тояние. По думите на вите ремонти на пъ- Строителството на магистрала „Тракия“ ще приключи до края на 2012 г. Това съ-министъра лошото със- тищата по втори етап общи Николина Николова, член на управителния съвет на Агенция „Пътна инфра-тояние на пътната мре- вече е започнало. структура, която бе сред участниците на съвместна пресконференция на ръко- Процентите са отжа (35-36%) има своето Етап 3: засега включ- водството на пътната агенция и регионалното министерство. Нашите планове са да бъде предсрочно пусната магистралата, но това ще се види в процеса на ра- общото количествологично обяснение, ко- ва новите 22 отсечки,ето се изразява в липса- които ще се ремонтират бота, уточни Николова. Към момента изпълнението на трите лота на магистра- на строително-та на инвестиции за по- със спестените по про- лата върви по график и в срок. Изпълнените строително-монтажни работи по монтажните работидобряване на пътища- грамата средства. До- лот 2 са около 30 на сто, по лот 3 - около 27 на сто, а по лот 4 - около 25-26 на сто.та от този клас (Графи- пълнително един обект на софийския около- вя средносрочна про- за безвъзмездна помощ те програми. Тръжни-ка 2). вече е стартирал в този връстния път. От път- грама за етап 3, с коя- и да се сключат дого- те процедури за изпъл- Финансирането на етап - южната дъга ната агенция се подгот- то да се кандидатства вори по европейски- нение по етап 3 на про-
 • 23. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 23 ИНФРАСТРУКТУРА Състояние на настилката на републиканските пътища по Инвестиции в републиканската пътна мрежа на години в % от общата дължина (1984 - 2009 г.) Р. България по години 2001 - 2013 г. и по основни дейности - рехабилитация и ново строителство (млн. лв.)Ако през 1984 г. 88% от пътищата в България са били в добро състояние, сега 58%от тях са в лошо и средно състояние За 2011-2013 г. се предвиждат по 1,2 млрд. лв. инвестиции в пътища на годинаграмата ще започнат 2012 г. се очаква да дой- дане на 2 км магистра- лата, където в момен- тът на пътя Ямбол – Ел- от държавния бюджет.през есента. Очаквани- дат още 440 млн. лв. За- ла (от км 112 до км 114) та липсва дясното плат- хово, който ще започне Размерът на средства-ята на АПИ са по време емните средства се оси- на магистрала „Ма- но. Другият обект е из- през месец юли. та за тази година е 130на търговете да бъдат гуряват от Европейска- рица”, участък Люби- граждането на отсечка- За текущ ремонт и млн. лв., като от тях по-спестени още средства, та инвестиционна бан- мец – Харманли, както та Шумен – Белокопи- поддръжка на републи- вече от половината вечес които да бъдат напра- ка (ЕИБ) и от Светов- и доизграждане на 9 км тово от магистрала „Хе- канските пътища сред- са изхарчени.вени допълнително още ната банка. По програ- участък от магистра- мус”. Третият е ремон- ствата се осигуряват Мария ПЪДЕВАпътища. мата „Транзитни пъти- По думите на инж. ща 5”, която се финан-Лазар Лазаров – член сира от ЕИБ, за тази го-на управителният съ- дина са заделени 105вет на АПИ, включени- млн. лв. По програматате в програмния период за рехабилитация къмотсечки са разпределе- Световната банка щени равномерно в цялата бъдат усвоени 169 млн.страна. Приоритет по лв. до края на годината.време на втория етап Разликата от 100 млн.на програмата са пъти- лв. са предвидени защата в Североизточна плащания по приклю-България, където засе- чили обекти и лихви пога няма натрупване на кредитите, обясни ми-строителство по опера- нистър Плевнелиев.тивна програма „Транс- Три от обектите, пла-порт”. Транспортни- нирани за финансира-ят трафик в Централна не от Световна банка,и Южна България ще са пренасочени за кан-бъде поет от изгражда- дидатстване на безвъз-щите се в момента ав- мездна финансова по-томагистрали. Пътната мощ по ОПРР, инфор-агенция ще акцентира мира от своя странавърху рехабилитацията инж. Лазаров.на отсечки, където тра- Със средства от дър-фикът трябва да бъде жавния бюджет ще сепоет и от дистрибутив- финансират проекти-ната пътна мрежа. те, които са извън об- хвата на финансиранеОт държавни инвести- по оперативните про-ционни заеми грами. Националниятза ремонт на пътища бюджет отпуска 80 млн.през 2011 г. има осигу- лева за три важни обек-рени 174 млн. лв., а за та. Единият е изграж-Ц ялата работна програма на пътната аген- ция е съобразена с дневния автомобилен трафик, особено с лятната интензивносткъм морето, обясни инж. Лазар Лазаров, членна управителния съвет на Агенция „Пътна ин-фраструктура“ (АПИ). По негови думи участъци-те в ремонт са подбрани, така че да няма огра-ничение за движението в летния сезон. Предви-дени са обходни маршрути (къси) за тези, чияторемонтна дейност не позволява пропускане надвижението. Като цяло строителството е плани-рано така, че да е извън интензивния автомоби-лен поток, но където няма възможност да се из-бегне, ще се осигури преминаването през еднаталента на ремонтирания участък.
 • 24. 24 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Удължиха срока за концесията на карго зона на летище Пловдив В ход е процедурата по оценка на предложенията на кандидат-концесионерите за Русе и Горна ОряховицаНито една фирма не участва в откритата процедура за концесиониране на обособ- По Закона за концесиите органът, който организира провеждането на процедуратана част от летище Пловдив за строеж на карго зона. Отварянето на офертите беше за предоставяне на концесия, в случая Министерството на транспорта, информаци-насрочено за 6 юни, но поради липсата на участници министерството на транспорта онните технологии и съобщенията, представя на концедента доклад и проект за ре-реши да удължи срока за кандидатстване до 15 септември. Новото наддаване е на- шение за определяне на концесионер в срок, определен със заповедта за назнача-срочено за 20 септември, става ясно от обявлението в Държавен вестник. ване на комисията, който не може да бъде по-дълъг от три месеца, а комисията заЗа концесиониране се предлага терен от 195 198 кв.м, върху който се предвижда из- провеждане на процедурата за предоставяне на концесия, няма право да предоста-граждане на карго терминал с перон и връзка към съществуващата пътека за рули- вя информация, с която се дискриминира или облагодетелства кандидат или участ-ране, офис сграда за спедитори и държавни служби, паркинги, хангар за техническо ник в процедурата.обслужване на самолети и др. Концесията предоставя за срок от 35 години и в нея не До редакционното приключване на броя нямаше официално обявена информация засе включват вече построените сгради. липса на интерес към двете процедури за летищата в Русе и Горна Оряховица.В срок не по-дълъг от три месеца трябва да станат ясни резултатите от процедурите В списъка с обектите, които министерството подготвя за предоставяне на концесия епо предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване Русе и включено гражданско летище за обществено ползване София.на гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица. Силвия ЗЛАТКОВА, Светла ДОБРЕВА Кой ще вземе аерогарата в Трети опит за аеропорта Горна Оряховица в Русе Основната цел на хоплаване и е залегна- 5 млн. евро, а приходи- След две неуспеш- 15 юни включително. ни работи по перони-концесията е да се раз- ло в Стратегията за раз- те от дейностите по уп- ни процедури по пре- Намалена е цената, пре- те и на съществуващиявие дейността на лети- витие на транспортната равление и/или експлоа- доставяне на концесия махната е таксата от пътнически терминал,щето чрез достигане на инфраструктура на Бъл- тация на граждански ле- на гражданско летище 5000 лв. за купуване на карго терминал, проти-определени нива на об- гария до 2015 г. тища за поне една от по- за обществено ползване документите, намалени вопожарни и аварий-служване, привлича- Обявлението бе об- следните десет финан- Русе 17 юни беше по- са и парите, които кон- но-спасителни автомо-не на летищен трафик и народвано в Държавен сови години, считано от редният срок в минис- цесионерът ще изплаща били, противопожарнаразвитие на търговски- вестник на 14 април. 57 датата на подаване на терството на транспор- като концесионно въз- станция. Прогнознатате дейности от концеси- дни след него, в края на офертата, да е в размер та за подаване на офер- награждение на държа- стойност без ДДС е 42онера с негови средства изминалата седмица, на не по-малко от 3 млн. ти по обявената с ре- вата. 764 222 лв.и на негов риск. Очаква трябваше да бъдат от- евро. Най-голяма тежест шение на Министер- Обектът е публична Концесионната тери-се основните инвести- ворени офертите. Сро- при оценката на иконо- ския съвет концесия за държавна собственост тория е 1 844 410 кв.м.ции да бъдат в развитие ковете за получаване на мически най-изгодната строителство с основен в землището на с. Щръ- Върху нея има общо 36и модернизация на ле- документацията за учас- оферта, с относителна предмет - частично из- клево, община Ивано- сгради, съоръжения итищната инфраструкту- тие в процедурата и по- тежест 40 на сто, ще има граждане (разширение во, Русенско. Предвиж- оборудване, включва сера, техническите съоръ- даване на оферти изте- размерът на годишното и реконструкция) на да се строителство чрез и прилежащата инфра-жения и оборудване. коха още в края на май. концесионно плащане, с обект гражданско лети- частично изгражда- структура. Съгласно Развитието на дей- Гаранцията за участие е по 20 на сто - концепци- ще за обществено полз- не - разширение и ре- документацията и кон-ността на летище Горна в размер на 50 000 евро. ята за генерален план на ване Русе и неговото конструкция в направ- цесионния договор неОряховица като граж- Концесионната терито- летището и инвестици- управление и поддър- ленията техника за об- се включват обектите -данско летище за об- рия е с обща площ 2 115 онната програма, и с по жане след въвеждането служване на летище- публична държавнаществено ползване е 405 кв.м. Участникът 10 на сто - предложени- му в експлоатация на то, осигуряване на на- собственост, предоста-един от приоритетите трябва да е с регистри- ето за гратисен период, риск на концесионера. земното обслужване, вени за управление нана Министерството на ран основен капитал не не по-дълъг от 48 месе- Срокът за получава- склад ГСМ, периметро- Държавно предприятиетранспорта, информа- по-малко от 1 млн. евро, ца, и програмата за уп- не на документацията ва ограда, изграждане „Ръководство на въз-ционните технологии и размерът на балансова- равление и поддържа- за участие в процеду- на нова ВиК мрежа, ре- душното движение“ -съобщенията в областта та стойност на активите не на обекта на конце- рата изтече на 12 юни, новиране на електроза- София, върху концеси-на гражданското възду- му да е не по-малко от сията. оферти се подаваха до хранването, строител- онната територия.
 • 25. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 25 ИНФРАСТРУКТУРА Подадоха 12 оферти за строежа на първите 8.5 км от магистрала „Хемус” Дванадесет са учас- ботната комисия в срок тиране. УЧАСТНИЦИ (ПО РЕДА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ)тниците, подали офер- до 30 календарни тряб- По този начин се № Компания или консорциумти в обществената по- ва да приключи рабо- дава възможност на бъ- Консорциум „Хемус – Яна”: „ГБС Инфраструктурно строителство” АД, „Пътстройръчка за определяне на тата по разглеждане и дещия изпълнител в за- 1. 92” АДизпълнител на строи- оценка на техническите висимост от допълни-телството на автома- предложения. телните геоложки про- „Доуш Иншаат Ве Тиджарет” АД, „Хидрострой” АД (подизпълнител на „Асфалтови 2.гистралния участък Отсечката с дължи- учвания, които сам на- и бетонови работи”)СОП - пътен възел Яна. на 8.5 км ще свърже съ- прави, да избере как да Консорциум „СОП - Яна: Копаса - Ортис”: „Копаса“ АД, „Ортис строителство и 3.Освен строителство- ществуващия участък премине зоната на кон- проекти“то предмет на общест- от автомагистрала „Хе- цесията - чрез мостово Консорциум „Лена - ИСА - СОП - Яна”: „Лена енженария конструшоит“ АД - Пор- 4.вената поръчка е и до- мус“ с околовръстния съоръжение или чрез тугалия, „ИСА - 2000“ ЕООД - София, „Агромах“ ЕООД - Благоевградпълнително проектира- път на гр. София. насип. Сдружение „Салваторе Матарезе - Клаудио Салини Гранди Лавори АД“: Сдру-не в участъка с дължи- Особеното за авто- Лазар Лазаров, член 5. жение Салваторе Матарезе“ АД, „Клаудио Салини Гранди Лавори“ АДна 8.46 км и прогноз- магистралния участък на управителния съвет 6. „Актор” АСД - Гърцияна стойност 68 млн. лв. СОП - гара Яна е пре- на АПИ, обясни по-ра-без ДДС (4 млн. евро/ минаването през карие- но, че преминаването 7. „Хохтийф Салюшънс” АДкм). Финансирането се ра, която е зона на кон- през зоната на конце- Сдружение „СОП – Хемус 2011” ДЗЗД: „Интегрирани пътни системи“ АД – София, 8.осъществява по опера- цесия. сия с дължина 200 м не „Текнис“ АД – Италиятивна програма „Транс- Това преминаване е е предмет на отделен Обединение „Хемус А2” ДЗЗД: „Трейс груп холд“ АД - София, „СК – 13 Пътстрой“ 9.порт“. неразделна част от об- търг, защото в проти- АД - Перник, „Конструктор - Инженеринг“ АД - Хърватия Избраният участник ществената поръчка за вен случай това би за- Сдружение „Пътища - Хемус 2011”: „Аксиона инфраструктурас“ АД - Испания,ще изпълнява поръчка- отсечката, която подоб- бавило проекта за из- 10. „Пътностроителна техника“ - Софията в рамките на 22 ме- но на тази за магистра- граждането на отсечка- 11. „Алпине бау“ ГбмХ - Австриясеца от дата на подпис- ла „Тракия“ включва и та от СОП до пътен въ-ване на договора. Ра- допълнително проек- зел Яна. 12. „Конструксионес Рубау“ АД - Испания Участникът трябва да ките на форум в Руседокаже регистриран ос- през втората половинановен капитал за по- на месец май. Тогава вследната финансова го- дунавския град заседа-дина не по-малко от 1 ва работната група „Ре-млн. евро, размер на гионални летища” къмбалансовата стойност Асамблеята на европей-на активите не по-мал- ските региони (АЕР),ко от 5 млн. евро също в която участваха екс-за последната финансо- перти от шест европей-ва година и приходи от ски държави – Герма-дейностите по управле- ния, Швеция, Норве-ние и експлоатация на гия, Дания, Холандия,граждански летища за Окръжен съвет - Ост-поне една от последни- фолд. На заседаниетоте десет финансови го- присъстваха и предста-дини, не по-малко от 3 вители на румънска-млн. евро. Участникът та авиокомпания „Блутрябва да докаже ус- Ер”, които заявиха, чепешно реализирани проявяват интерес къмпрез последните пет го- летището.дини инвестиционни Областна админи-проекти в летища, над- страция – Русе, е един-хвърлящи 20 млн. евро. ствената българска ин-Най-голяма тежест - 30 ституция, членуващана сто, при оценката ще в Асамблеята на евро-има срокът за въвежда- пейските региони. АЕРне на обекта на конце- е най-голямата евро-сията в експлоатация, пейска организация закойто трябва да е не междурегионално съ-по-кратък от 36 и не трудничество. Тя обе-по- дълъг от 72 месеца динява 270 региона отот влизане в сила на 34 държави. След за-концесионния договор. седанието на работ- Следващи по тежест на група „Регионалнипри оценката - 20 на летища” към АЕР де-сто всеки, ще са кон- путатът от ГЕРБ Пла-цепцията за генерален мен Нунев обяви, че еплан на летището, ин- възможно концесия-вестиционната програ- та на летище Русе да сема и размерът на го- обедини с тази на дру-дишното концесионно го, по-голямо летище,плащане. към което инвестито- Програмата за уп- ри проявяват по-го-равление и поддържа- лям интерес. Ако не сене ще е с най-малка те- намери концесионер,жест - 10 на сто. Гаран- сред крайните вариан-цията за участие в про- ти е този на публич-цедурата е 75 000 евро. но-частното партньор- Концесия на лети- ство, стана ясно ощеще Русе бе основен те- след форума през ме-матичен акцент в рам- сец май.
 • 26. 26 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Любомир Галчев, изпълнителен директор на „Галчев инженеринг груп” АД: В пътното строителство няма малки и големи проекти, има кратки срокове и гарантирано качество Л Г-н Галчев, рехаби- юбомир Галчев е роден през 1984 г. За- определени населени литирахте и рекон- места и тяхното пъл- струирахте близо 6 вършва висшето си образование в Меж- но затваряне би създа- км от Лот 14, свър- дународния университет в Брухзал - Герма- ло много неудобства на зан с второкласна- ния, специалност „Международен и стратегиче- хората та пътна мрежа ски мениджмънт и корпоративни финанси”. Ус- на България. Ма- пешно преминава стажантската програма на де- Защо според вас ня- лък или голям про- партамента „Международно бизнес развитие” кои изпълнители ект беше това за в „Хохтив“ АД – гр. Есен, Германия. От 5 годи- печелят поръчки с “Галчев инженеринг ни работи в „Галчев инженеринг груп” като фи- добри оферти, но груп”? качеството остава- Когато става дума за нансов мениджър. От 2010 г. поема поста изпъл- под въпрос?инфраструктура, няма нителен директор на „Галчев инженеринг груп” - Ние сме в бранш, вголеми и малки проек- АД с ресор търговия, бизнес развитие, финанси, който работата е изцялоти. Всеки е важен, за- човешки ресурси и PR. Син е на основателя на на показ, пред очите нащото е част от една „Галчев холдинг” и носител на приза „Личност хората. Всяка компанияобща мрежа и е свързан на годината в строителния бранш”, 2007 г., Ни- трябва добре да преце-с ежедневието и удоб- колай Галчев. нява силите и опита си,ствата ни. Всички пъ- защото нашите препо-туваме и знаем, че не е в Рила и пътя към ПП проектирането и ти са приоритет в по- инфраструктурно- ръки не са на хартия, априятно, когато се от- Калотина. Не е тайна, изграждането в об- литиката на сегашното то строителство, са изпълнените обекти.клоним от хубав магис- че „малките” пътища ластта на високо- правителство. Това даде как се пробива? Ако има случаи, в кои-трален път, да попаднем са белег за стандарта на то строителство. възможност за бър- - Знаете, че тези про- то качеството е под въ-на разбито шосе с ями една държава, още по- Защо решихте да за реализация на много екти се финансират от прос, за да се спечелии отломки от асфалт. вече когато са вход към изпълнявате и ин- забавени проекти и от- структурните фондо- търг, те едва ли биха ос-Случаят с тези 6 км, туристически обекти фраструктурните вори ниша за дейност ве на ЕС, където проце- танали без последствиякоито са част от обща и първокласната пътна проекти? на строителните фир- дурите са точни и ясни. за компаниите, които са18-километрова отсеч- мрежа. - Развиваме дейност- ми. Изцяло българска Доволни сме, че покри- „надскочили” себе си.ка, бе точно такъв. Още та си в тази насока през и социално отговор- ваме европейските кри- Работата ни е под не-повече, че това е път, Галчев инженеринг последните няколко го- на компанията като на- терии за компания и прекъснат контрол икойто води към важни груп е известна пре- дини, защото инфра- шата не може да оста- сме конкурентни в об- ако някой е решил датуристически обекти димно с опита си в структурните проек- не встрани от тези про- ластта на инфраструк- прави компромис с ка- цеси. Освен проектите в турното строителство. чеството, за да спечели пътното строителство, Тук сроковете са крат- с ниска оферта, сметки- които в момента и