Строителство Градът

1,554
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,554
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

  1. 1. Брой 24 (707), 20 - 26 юни 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР На старт Иде ли? Европейски пари До края на юни ще бъде отворена схе- мата „Подкрепа за енергийна ефектив- ност в многофамил- за саниране ни жилищни сгради” по „Регионално раз- витие”. 63 млн. лв. от европейските струк- турни фондове дават началото на първата истинска програма за на стр. 4 - 20 обновяване на много- фамилните жилищни сгради. В момента над 700 000 жилища не отго- варят на технически- те и технологичните стандарти за устой- чиво строителство, нито на съвременни- те разбирания за ес- тетична градска сре- да. Недостатъчната им поддръжка в минало- то логично налага ця- лостното им обновя- ване днес - възстано- вяване на проектни- те показатели и подо- бряване на енергий- ните характеристики. Трудностите по пътя включват ор- ганизиране на соб- ствениците на етаж- на собственост, прео- доляване на админи- стративните и техни- ческите процедури по кандидатстване, из- пълнение с качестве- ни материали. Очакваният резул- тат е удължаване жи- вота на сградите, на- малени енергийни разходи до 60% и не на последно място - повишен комфорт на обитаване.24 стр. 22 24 > Пътната агенция работи по 76 проекта с 3100 км пътна мрежа По програма „Регионално развитие“ до момента са спестени 192 млн. лв., което ще позволи още 22 нови пътни отсечки 9 771310 983000 стр. 30 София се учи как се създават качествени обществени пространства От 25 до 30 юни „Архитекти за София“ и Столичната община ще търсят модел за устойчивото управление на паркове и площади
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoТРЕНДЕвропейската строителна федерация FIEC: Строителният сектор става все по-глобаленКамарата на строителите в България жави, включително Хърватия и Тур-беше домакин на годишния конгрес ция. Зелена енергия, инфраструкту-на Европейската строителна феде- ра, „Европа 2020“ - очерта приори-рация FIEC. Правителствените про- тетите министър Росен Плевнелиев,грами не са достатъчен гарант за който изтъкна макроикономическа-устойчиво развитие и не може да се та стабилност и ниския процент наразчита само на тях. Строителният публичния дълг като основни пре-сектор става все по-глобален и все димства при привличане на чужди-повече чужди компании участват на те инвестиции. 2010 г. беше годинаевропейския пазар. Банковото фи- на оцеляване и засилена конкурен-нансиране ще става все по-скъпо. ция, най-силно се развиваше инфра-Строителството обаче се нуждае от структурата, коментира Светославполитическа подкрепа, защото то е Глосов, председател на Камарата наедно от най-добрите решения за из- строителите в България. 90% от за-ход от кризата. Това заяви при от- дълженията на държавата към стро-криването на годишния конгрес на ителите вече са изчистени, но об-Европейската строителна федера- Министър Росен Плевнелиев, председателят на FIEC Луиза Тодини, председателят щините дължат над 100 млн. левация FIEC председателят на организа- на КСБ Светослав Глосов и ген. директор на FIEC Улрих Пецолд преди откриване на на строителните фирми. Основенцията Луиза Тодини. Чуждите паза- форума в хотел „Шератън“ двигател на строителните оборотири обаче са затворени за европей- време на форума, в който участва- дународната организация е създа- ще бъдат европейските проекти, поските строители и това беше един ха строителни организации и воде- дена през 1905 г. и представлява които са договорени 40-50%, но раз-от най-дискутираните въпроси по щи компании от 20 държави. Меж- 34 национални федерации в 29 дър- платените са доста по-малко.ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ОБЩИНИЕвропейската организация на консултантите Обявяват конкурс за идеи за бъдещето на кино „Космос” в Столичната общинаEFCA подкрепя закон за консултантската Пловдив задвижва проекта задейност в България минералната баня в Да се за-Ян Бошхен, президент на Европейската федерация пази кино Банкяна консултантските асоциации EFCA, подкрепя съз- „Космос” До края на юни ще бъдедаването на специален закон за консултантската дей- като кул- подготвена документациятаност в строителството в България. Той се срещна с турна ин- ституция, за концесията на минерал-председателя на Българската асоциация на архите- ната баня в Банкя. Тя бешектите и инженерите консултанти (БААИК) и разгова- гласуваха пловдив- затворена през 2001 г. и сря с депутати от Народното събрание, включително решение на Министерскияи със зам.-председателя на комисията по местно са- ските об- щински съвет беше прехвърлена отмоуправление Николай Пехливанов. На 24 юни ще съветни- Министерството на здраве-има заседание на съвета на директорите на EFCA, в ци на по- опазването за стопанисванерамките на което ще бъдат резюмирани работните следното от Столичната община. Об-срещи в България. На следващо заседание на съве- си засе- щината е изготвила идеента, което може да се проведе в България, организа- дание, след като отмениха предишното си решение за промяна на соб- проект за реставрация и со-цията има намерението да заяви своята институци- ствеността на киното от публична общинска в частна общинска с цел циализация на минерална-онална подкрепа пред българските ведомства за но- продажба и реализиране на ново застрояване. Община Пловдив да обя- та баня, чиято сграда е па-вия закон за консултантска дейност в България, ин-формира арх. Марин Бакалов. Сред коментирани- ви конкурс за идеи за доразвитие на съществуващата сграда като зна- метник на културата, проек-те въпроси с Ян Бошхен са били още дъмпинговите чим културен център, реши още местният парламент. Казусът с кино тирана от германския архи-цени и широко пропагандираната европейска систе- „Космос” се превърна в мисия възможна за пловдивската обществе- тект Карл Хохедер. Проек-ма QBS - „качеството преди цената“. Проектозако- ност, която обедини усилията си срещу събарянето на най-голямата зри- тът предвижда възстановя-нът за консултантската дейност е изготвен и вече са телна зала в Града на тепетата и изграждането на нова офис сграда с ване на автентичния вид наводени разговори със зам.-министър Екатерина За- многоетажен паркинг. „За” запазването му като архитектурна и култур- сградата и изграждане нахариева и народни представители от различни пар- но-историческа ценност се обявиха над 1200 пловдивски интелектуал- съвременен СПА център.ламентарни групи. Целта е премахването на лицен- ци, граждани, представители на различни обществени организации, как- Идейният проект е съгласу-зионните режими, саморегулация на фирмите на па- то и местните дружества на КАБ и САБ. До този момент в община Плов- ван с Националния инсти-зара и улесняване на средата за бизнес, уточни още див има постъпило само едно инвестиционно предложение за запазва- тут за недвижимото култур-председателят на БААИК. не на съществуващата сграда като културен център. но наследство. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРАОткриха 12 км ремонтиран път между Новото кръгово при пътен възел „Юг“ в Бургас бе пуснато в Община Силистра пълниПерник и Брезник експлоатация дупките по пътищата сПремиерът Бойко Борисов и министърът на ре- фрезован стар асфалтгионалното развитие и благоустройството Росен Община Силистра намери вари-Плевнелиев откриха рехабилитирания път Пер- ант за запълване на дупките поник - Брезник, който е част от лот 14 от първа- четвъртокласните пътища, съоб-та фаза на пътната схема на оперативна програ- щи заместник-кметът по устрой-ма „Регионално развитие“. Участъкът от път II-63 ство на територията инж. Весе-е с дължина 12.100 км и попада в лота заедно с лин Андреев. Като временно ре-отсечка от третокласния път между село Овчар- шение те ще бъдат запълненици и Сепарева баня с дължина 5 км. Проектът с фрезована смес. Общината ее на общата стойност 12 млн. лева, като строи- сключила споразумение с фирма-телно-монтажните работи на обекта са извърше- та, ремонтираща пътя Русе - Си-ни от сдружение „Пътища Запад 2010“. В учас- листра, за доставка на 700 тонатъка Перник – Брезник са изпълнени изкопи, по- фрезован стар асфалт, който щечистване на водостоци, демонтиране на стари Новото кръгово движение при кръстовището Бургас - Средец - Созо- бъде разпределен по селата и забордюри и монтаж на нови, облицовани окопи и пол бе пуснато в експлоатация на 13 юни. Така завърши осъществяване- града, а така също и за пътя къмдренаж, изграждане на подпорна стена, асфал- то на първия етап от проекта за изграждане на пътния възел „Юг“, каза гробищния парк. Общинскияттиране. В участъка Овчарци – Сапарева баня са при откриването кметът на Бургас Димитър Николов. В момента старо- бюджет за 2011 г. предвижда 80изпълнени разчистване на растителност от бан- то кръстовище е затворено. То остана в окръжността на новото кръгово хил. лева за асфалтиране на об-кетите, технологично фрезоване, полагане на движение и на неговото място ще бъде оформена зелена площ, над коя- щински пътища. Тези средстваизравнителен пласт асфалтобетон, полагане на то ще има надлез, допълни кметът. Изпълнението на втория етап включ- обаче автоматично са използва-плътен пласт асфалтобетон, полагане на нови ас- ва изграждането на надлез над кръговото кръстовище, като по него ще ни за погасяване на неразплате-фалтови бордюри, изолация и усилване на бе- преминава трафикът за и от Южното Черноморие. Той трябва да бъде ните разходи (2.5 млн. лв.) за ас-тонната плоча на мост, канализационни шахти, завършен през юни 2012 г. Целият проект струва 4.2 млн. евро, осигуре- фалтирането на градските улици,асфалтиране. ни чрез заем от Европейската инвестиционна банка. направено през 2009 г.АРХИТЕКТУРА ИМОТИВ София отвори още един музей - на съвременното Нова верига кафетерии стъпва на пазара в Софияизкуство В края на лятото първото заведение от веригата Via cafe ще се нанесе в „Полиграфия офис център“. Кафе-барът ще бъде разположен на площ 173 кв.м на партерния етаж и ще пред- лага нови и оригинални рецепти с кафе, приготвени от професионални баристи. Пазарът на офис и търговски площи в София предлага значителни възможности за развитието на бизнес и от страна на собствениците на кафенета и ресторанти. При избора си на локация обаче те отчитат редица фактори – освен местоположение и условия в обекта също и по- тенциална таргет група от клиенти, възможности за развитие и затвърждаване на бранда. Не са много локациите, които могат да предложат едновременно всички тези условия, за- това „Полиграфия офис център“ е предпочитано място за този тип бизнес, коментира Ди- митър Киферов, мениджър търговски площи във Forton International. ИНВЕСТИЦИИ Италианска компания ще строи в Ловеч завод за мебели Областният уп-На официална церемония министър-председателят Бойко Бори- равител на Ло-сов, министрите по управление на средствата от ЕС, на финан- веч Николайсите и на културата Томислав Дончев, Симеон Дянков и Вежди Нанков, Сер-Рашидов и посланикът на Норвегия Тове Скарстейн обявиха ус- джо Пицути,пешното приключване на първия етап от реконструкцията на представителсградата на Софийски арсенал в Музей за съвременно изкуство. на „Йобекс Бъл-Музеят беше открит с изложбата на съвременното норвежко гария”, и кме-изкуство „Парадигма“, чието организиране е по идея и със съ- тът на община-действието на посланик Скарстейн. Реконструкцията на сграда- та Минчо Ка-та на бул. „Черни връх“ №2 в София се осъществява по проект занджиев на-на обща стойност 1 247 789 евро, финансиран от правителства- правиха първата на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансовия ме- копка на пред-ханизъм на Европейското икономическо пространство. Първият приятие за про-му етап включва основна реконструкция на сградата по проект изводство нана архитектурното студио „Братя Кадинови“. Окончателно е за- градинска ме-вършено изложбеното пространство на първия етаж. През вто- бел в Ловеч.рия етап ще бъдат завършени вторият и третият етаж на сгра- „Йобекс България” ООД ще инвестира над 11 млн. лв. Заводът ще се строи на площ 16 де-дата. Ще бъдат изградени депо, съобразено със съвременни- кара в Северната индустриална зона на града. Строителството ще бъде на три етапа - вте музейни изисквания, и отделна зала за временни експозиции. първия ще бъдат изградени около 3000 кв. метра производствени халета, през втория етапСъс съдействието на Столичната община в пространството - производствен цех с площ 5000 кв.м, а при третия етап ще бъде изграден логистиченоколо музея ще се оформи скулптурен парк на открито на площ склад от 8000 кв.м. Ще бъдат разкрити 140 нови работни места, а производственият про-около 5 дка. цес ще започне до три месеца. www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. Със съдействието на:ТЕМА Стартира обновяването на жилищния фонд Публикувани са поканата и насоките по европейската схема, индикативната дата на обявяване е 30 юни, срокът за предложения – 14 октомвриН а страницата на управляващия орган нията на собствениците. котелни стопанства или пред колективното обно- ителите, БАИС и други на ОП „Регионално развитие” е пуб- Конкретен бенефици- прилежащите им съо- вяване на сградите в съ- професионални сдруже- ликуван проект на Изисквания за кан- ент на грантовите сред- ръжения, включител- собственост, е отказът на ния и фирми разрабо- ства е дирекция „Жи- но смяна на горивната обитателите за добровол- тиха Практическо ръ- дидатстване по схема за предоставя- лищна политика” в база при доказан енер- но сдружаване, за осъз- ководство за обновява- не на безвъзмездна финансова помощ: МРРБ. Нейните функции госпестяващ и екологи- наване на необходимост- не на сгради, което можеBG161PO001/1.2-01/2011 ”Подкрепа за енергий- ще бъдат да оценява до- чен ефект та от солидарност и за- успешно да подпомог-на ефективност в многофамилни жилищни сгра- пустимостта на проекти- •изграждане на ин- щита на общия интерес. не всички собственици,ди” с конкретен бенефициент Дирекция „Жилищ- те, да възлага извършва- сталации за оползотво- Решението е в приемане за които не е безразлич- нето на енергиен и тех- ряване на възобновя- на изменение и допълне- но каква среда обитаватна политика” в Министерството на регионалното нически одит, проектира- еми енергийни източни- ние на Закона за управле- и се опитват активно да яразвитие и благоустройството. не, строителни дейности, ци (ВЕИ) за задоволяване ние на етажната собстве- променят. Ръководство-С оглед постигане на диалог и сътрудничество строителен и инвести- на нуждите от енергия на ност. Двете години от не- то предоставя необходи-заинтересованите лица могат да отправят свои- торски надзор. Ще се суб- сградата, обект на интер- говото действие пока- мия обем знания и ин-те коментари по публикувания проект в срок до сидира и изборът на про- венция, които не генери- заха, че той трудно сра- формация за действаща-24 юни 2011 г. на електронна поща: oprd@mrrb. ектни мениджъри в ра- рат приходи (печалби) от ботва поради слабости- та нормативна уредба и йоните за планиране, ко- търговска дейност за бе- те си и поради липсата произтичащите за соб-government.bg. ито да подпомагат проце- нефициента в процеса на на традиции. Негативите ствениците задължения, През последните го- ния бюджет, фонд „Коз- са на сдружаване на соб- експлоатация на съоръ- му са свързани най-вече процедурите за изпъл-дини държавата направи лодуй”, продажба на еми- ствениците и подготов- женията с усложнените процеду- нение на строителство-малки опити да стимули- сии парникови газови, ката на документацията. •балансиране на ото- ри за свикване и провеж- то, възможните схеми зара развитието на устой- заеми от Световната бан- Всяка сграда, която плителна/охладителна, дане на общо събрание, финансиране.чив пазар за обновяване ка, ЕБВР, собствени сред- бъде одобрена за финан- вентилационна инста- практически невъзмож- Светла ДОБРЕВАна остарелия жилищен ства на гражданите и сиране в рамките на про- лация но учредяване на сдру-фонд. Резултатът е пове- бизнеса. екта, може да получи без- •ремонт или подмяна жение на собствениците Избираемиче от скромен, което оз- По оперативна про- възмездна финансова по- на вътрешна отоплител- и проблеми с процедури- общининачава, че нормативната грама “Регионално раз- мощ максимум до 50% на/охладителна/вентила- те за установяване на на-среда, начинът на финан- витие 2007 - 2013 г.“, съ- (при цялостно обновява- ционна инсталация рушенията и налагане 1. Софиясиране и предвидените финансирана от Евро- не на жилищната сграда) •монтиране на ради- на санкции. 2. Пловдивстимули са били недоста- пейския съюз чрез Ев- или до 40% (при обновя- аторни термостатични Предлаганите измене- 3. Варнатъчни. „До момента жи- ропейския фонд за реги- ване на отделни входо- вентили и разпредели- ния и допълнения, кои-лищна политика в Бълга- онално развитие, вече е ве от жилищната сграда, тели то се обсъждат на второ 4. Бургасрия е имало само на хар- публикувана покана с на- т.е. самостоятелни обек- •въвеждане на енер- четене в правната коми- 5. Русетия плюс малко ведом- соки за кандидатстване, ти в сграда в режим на госпестяващо осветление сия на НС, визират: пре- 6. Плевенствен жилищен фонд и за подаване на проект- етажна собственост), ос- •внедряване на авто- доставяне на ползвате- 7. Стара Загоразадължения на общини- ни предложения по схема таналите 50%, съответ- матизирани системи за лите на права на собстве- 8. Пазарджикте за осигуряване на со- “Подкрепа за енергий- но 60%, от стойността на управление и регулиране ници при управлениетоциални жилища”, заяви на ефективност в много- сградата ще следва да бъ- на потреблението на то- на етажната собственост; 9. Хасковонеотдавна пред бизнеса фамилни жилищни сгра- дат осигурени от собстве- плинна и електрическа опростяване на процеду- 10. Велико Търновона конференцията BalRec ди”, която е в рамките ниците на многофамил- енергия рите за свикване и про- 11. Сливензам.-министърът на ре- на приоритетна ос 1 на ната жилищна сграда със •газифициране на веждане на общо събра- 12. Шуменгионалното развитие и ОПРР „Устойчиво и ин- собствени и/или заем- сградата ние и за оповестяване на 13. Добричблагоустройството Ека- тегрирано градско разви- ни средства. Обследване- •съпътстващи стро- протокола за провежда-терина Захариева. Ана- тие”, операция 1.2 „Жи- то за енергийна ефектив- ително-монтажни рабо- нето му; намаляване на 14. Ямболлизната ситуация сочи, лищна политика”. ност на всяка сграда ще ти, в т.ч. ремонт или под- изискуемото мнозинство 15. Перникче няма нужда от масово Основната й цел е оси- се финансира изцяло от мяна на електрическа ин- за учредяване на сдруже- 16. Врацаново жилищно строител- гуряването на по-до- безвъзмездната финансо- сталация, хидроизолация ние на собствениците от 17. Габровоство поради наличието и бри условия на живот за ва помощ по проекта. (включително приле- 100% на 67% с цел съз- 18. Казанлъксъстоянието на същест- гражданите чрез внед- Планираната продъл- жащото дворно място), даване на възможност завуващия жилищен фонд. ряване на мерки за енер- жителност на проекта не свързани с внедряването кандидатстване за обно- 19. БлагоевградПолитиката на МРРБ се гийна ефективност в може да надвишава 36 на мерките за енергийна вяване на сградите; пре- 20. Видиннасочва към акумулира- многофамилни жилищ- месеца. ефективност. махване на задължител- 21. Кърджалине на публични и част- ни сгради в 36-те общи- 2. Извършване на об- ния характер на кон- 22. Карловони ресурси за саниране ни, центрове на градски Допустимите дейности следвания за енерго- тролния съвет; въвеж- 23. Кюстендилна многофамилните жи- агломерации. за финансиране по на- потребление. дане на минимален праглищни сгради в страната. Планираната от МРРБ стоящата схема за пре- Предмет на европей- от 1% от МРЗ за разме- 24. ТърговищеПо статистически данни индикативна дата на обя- доставяне на безвъз- ската мярка са не само ра на дължимите вноски 25. Монтанасамо панелните блокове вяване на схемата е 30 мездна финансова по- панелните блокове, а по фонд “Ремонт и обно- 26. Ловечса 18 900, а не по-малко юни 2011 г., а крайният мощ са: всички многофамилни вяване”; възможност за 27. Силистраот 700 000 жилища в ет- срок за подаване на про- 1. Внедряване на мер- жилищни сгради, за ко- създаване на общински 28. Разградажна собственост – 53.6 ектни предложения – 14 ки за енергийна ефектив- ито енергийния одит и фондове за обновяванемлн. кв.м, подлежат на октомври 2011 г. Пред- ност в многофамилни техническото обследване чрез изменение на Зако- 29. Петричобновяване. Това означа- виденият общ бюджет е жилищни сгради: доказват необходимост на за местното самоупра- 30. Дупницава необходимост от ин- 63 млн. лв., от които 50 •топлинна изолация от саниране. вление и местната адми- 31. Свищоввестиции в размер на 7-8 109 139.11 лева са безвъз- на външни конструкции нистрация. 32. Смолянмлрд. лв. Част от тези мездна финансова по- и елементи, в т.ч. външни Собствениците на апар- Още в началото на 33. Велинградсредства могат да дой- мощ. Останалите 13 млн. стени, покриви и подове таменти – ключов парт- 2010 г. Асоциацията задат под формата на грант лв. са за създаване на га- •основен ремонт, мо- ньор реновиране на етажна- 34. Ломот европейските струк- ранционен фонд за кре- дернизация или подмя- Основен проблем, та собственост съвмест- 35. Гоце Делчевтурни фондове, държав- дитиране дела на сдруже- на на абонатни станции/ който създава пречки но с Камарата на стро- 36. Панагюрище
  5. 5. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ ТЕМА Екатерина Захариева, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: Ще санираме не само панелните сгради Г-жо Захариева, как оце- тие“? Какво звено ще управля- нявате състоянието на - Планираме мярката „Жи- ва процеса по саниране жилищната политика лищна политика по опера- в централната админи- до момента? тивна програма „Регионално страция?- В продължителен период развитие“ да стартира в сре- - Изготвен е проект за изме-от време състоянието на жи- дата на годината. Успешно- нение и допълнение на ус-лищния фонд и правоотно- то й реализиране ще бъде от тройствения правилник нашенията в жилищния сектор решаващо значение за съз- МРРБ.бяха политически неглижи- даване на устойчива, мащаб- Предвижда се в рамките нарани и оставени единствено на, многогодишна програма специализираната админи-на регулацията на пазара. Въ- за обновяване на съществу- страция да бъде създаденапреки приетите Национал- ващия жилищен фонд. Под- нова дирекция - „Жилищ-на жилищна стратегия и На- целите за този първи етап са на политика“, която да бъдеционална програма за обно- следните: специфичен бенефициентвяване на жилищните сгради •избор на ангажирани изпъл- по операция 1.2. „Жилищ-в Република България реал- нители; на политика“, приоритетнани действия в сектора не бяха •помощ в изграждането на ос 1 „Устойчиво и интегрира-проведени, с изключение на сдруженията на собствени- но градско развитие” от опе-осъществявания от МРРБ и ците; ративна програма „Регио-ПРООН проект „Демонстра- •популяризиране на постиг- нално развитие“ 2007 - 2013ционно обновяване на мно- натото до момента чрез ПРО- г. в частта й за обновяванегофамилни жилищни сгра- ОН и на възможностите на на жилищни сгради в Репу-ди“. новата мярка; блика България и подобрява-Въпреки сериозните затруд- •осигуряване на приемливи не на енергийната ефектив-нения, произтичащи от фи- алтернативи за социално уяз- ност в съществуващия сгра-нансовата криза, ръковод- вими граждани и за достъп ден фонд.ството на МРРБ успя да оси- до целево кредитиране.гури 3.9 млн. лева за обно- 100% от средствата за проект- жението на собствениците - Има ли място за пуб-вяване допълнително на 21 Какви са планираните ния мениджър също да бъдат ще бъде подкрепяно от про- лично-частното парт-сгради по третата фаза на графици за стартиране, за сметка на субсидията. Под ектен мениджър, дейността ньорство в процеса на ре-проекта. подаване и одобрение на формата на грант ще бъдат на който се финансира от схе- новиране на жилищнияПредстои второ четене на проектните предложе- предоставяни 50% от проек- мата. Проектните мениджъ- фонд?проектозакона за изменение ния? тирането и строително-мон- ри ще бъдат избрани чрез об- Не бихме желали да предре-и допълнение на Закона за Очакваме до есента да бъде тажните работи. При този ществена поръчка от МРРБ шаваме или ограничаваме оп-управление на етажната соб- сключен договор между ди- модел делът на субсидията ще и освен изброените по-го- ределено поведение, още по-ственост, който ще опрости рекция „Жилищна политика” надхвърли 50% от цялостната ре дейности ще подпомагат и вече в началото на този из-процедурите за свикване на като бенефициент и ОПРР, а стойност на проекта. извършването на информа- ключително важен процес.общо събрание и за вземане до края на годината да бъде Според типа конструкция по ционна кампания по места. Засега възможности за ПЧПна решения, ще улесни създа- проведен изборът на изпъл- мярката ще могат да канди- виждаме в ролята и функции-ването на сдружения, ще оп- нители, както и да бъдат из- датстват монолитни сгради Какви трудности очак- те на Проектните мениджъриредели минимална месечна готвени различните форму- и сгради, изградени по про- вате? (ПМ), които носят най-голя-сума за фонд „Ремонт и об- ляри и пакети документи за мишлен способ на територи- - Проблемите, които очак- мата отговорност за изграж-новяване“ (1% от МРЗ), дава нуждите на процеса. Нашата ята на 36-те агломерационни ваме да срещнем, са свърза- дане на сдруженията и реали-възможност за създаване на амбиция е в началото на 2012 ареали. ни със фрагметираността на зирането на успешни проек-общински фондове за обно- г. да имаме работещ модел. собствеността, 97% от коя- ти. Има вариант, при койтовяване, както и съдържа дру- Как организационно ще то е частна, от факта, че част енергийният одит да залегнеги разпоредби, които смя- Как са решени въпроси- бъде подпомогнат проце- от собствениците не живе- като част от тяхната дейносттаме, че ще подобрят проце- те - за процента на ев- са на изпълнение? ят в жилищата си, от ниски- и тук виждаме възможностиса на управление на сградите ропейския грант, за вида - По време на целия процес - те доходи на гражданите, от за ПЧП. Доколкото възна-в режим на етажна собстве- на сградите, които да бъ- подпомагане на сдружаване- липсата на традиция в сдру- граждението на ПМ е в пряканост. дат избираеми, и за тях- то, подготовката на докумен- жаването, както и от това, че зависимост от резултатите на ната възраст? тацията за кандидатстването, гражданите имат кредити от тяхната работа, няма да бъде Какви са очакванията от - Субсидията за енергийно- представяне на документа- предходни периоди, което ще изненада ако вложат сериозен реализирането на мярка- то и техническо обследва- цията за одобряване в МРРБ, ги затрудни при намиране на собствен ресурс за постигане та за реновиране по про- не ще бъде изцяло за смет- осигуряване на кредити и съ- средства за финансиране на на максимален брой обекти грама „Регионално разви- ка на ОПРР. Предвижда се щинското обновяване, Сдру- техния дял от проектите. за финансиране. Примерен модел за схемата по ОПРР 50 млн. лева Дирекция „Жилищна Обновяване на грант политика” в МРРБ 50% грант многофамилна (конкретен жилищна сграда Управляващ бенефициент) орган на ОПРР 13 млн.лв. кредитни/гаран 50% финансиране от ционни линии Фондът за градско развитие собствениците с кредит Фонд градско извършва: или собств.средства развитие - информационни кампании; - предоставяне на кредити и гаранции Международни Сдружение на финансови собствениците институции 50% гаранции/ Изплащане на кредита/ заеми такси по гаранцията
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.ТЕМА ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ Лиляна Павлова, зам.-министър на регионалното развитие и ръководител на управляващия орган на ОП „Регионално развитие”: Бюджетът за жилищна политика 2014 - 2020 г. зависи от пилотната схема По кои други схеми ос- телно да включват комби- вен тази за саниране на жилищни сгради про- грама ОПРР предвижда реновиране на сгради? Е дна от целите в преговорите по новата рамка ще нация от доставка на обо- рудване и инвестиционен компонент (ремонт/рекон- струкция и т.н.). Целта е до- Оперативна програма „Ре- края на годината да при-гионално развитие” е ин- бъде разширяване ключи оценката и да склю-фраструктурна програма с на обхвата на допус- чим договори с общините.широк кръг от интервен-ции. Осигуряването на ус- тимите за финанси- Какви са трудностите,тойчиво градско развитие ране дейности по свързани с процеса нане може да бъде постигна- линия на структур- реновиране?то само чрез инвестиции в - Основните трудностибазисната инфраструктура. ните фондове, ко- пред процеса на обновява-В тази връзка значителначаст от средствата по про- ито освен мерки за не на многофамилните жи- лищни сгради са свързани сграмата са насочени към енергийна ефектив- ниската платежоспособностподкрепа за реконструк- ност да включват на голяма част от собстве-ция на сградите на публич- ниците, затруднения дос-ни институции в образова- и ремонт и рекон- тъп до кредитен ресурс по-телна, социална, здравна и струкция на жилищ- ради високите изискваниякултурна инфраструктура. или неприемливи за соб-Тези интервенции са важни ни сгради ствениците финансови ус-за повишаване на икономи- ловия на търговските бан-ческата, социалната и кул- ки.турната интеграция в насе- Друг основен момент е лип-лените места. сата на професионален ме-Това са едни от първи- ниджмънт на сградите в ре-те публикувани схеми в жим на етажна собственост,края на 2007 г. През 2010 а енергийното обновяванег. бяха публикувани 2 схе- мационното обслужване в лиза на 133 млн. лв. Очак- е дейност, изискваща нали-ми за внедряване на мер- библиотеките на държавни- ваме да приключи работата чие на комплекс от експерт-ки за енергийна ефектив- те висши училища. на оценителната комисия за ни познания и опит – ин-ност в общинска образова- В резултат на интервенци- оценка на проектния фиш женерни, юридически, фи-телна инфраструктура и 1 ите ще бъдат постигнати за преструктуриране на до- нансови и т.н.схема за обновяване на ин- следните индикатори: мовете за медико-социални Не на последно място ефраструктурата на висшите • Лица, облагодетелствани грижи за деца от 0 до 3 го- липсата на практика поучилища в градските агло- от модернизираната уни- дини. сдружаване на собствени-мерации. верситетска инфраструкту- В количествено изражение ците съгласно Закона за уп-В началото на 2010 г. и 2011 ра – 37 246; в т.ч. хора с ув- ще бъдат постигнати след- равление на етажната соб-г. бяха публикувани и схе- реждания с улеснен достъп ните резултати: ственост.мите за оборудване и обно- – 598. • обновени 13 лечебни за- За да бъдат подпомогнативяване на държавни и об- • Икономия на енергия от ведения за болнична помощ собствениците, се предвиж-щински лечебни заведения. обновяване на сградите – 14 в шестте района за плани- да част от финансовия ре-Към настоящия момент 522 MW средногодишно. ране на страната сурс по ОПРР от 13 млн. лв.вече са изчерпани средства- • Намалени емисии на пар- • създаден пилотен модел да бъде структуриран в ин-та, насочени към ренови- никови газове – 670 493.51 за деинституционализиране струмент за финансов ин-ране на сгради на публични kt средногодишно. на ДМСГД женеринг, като бъде пре-институции. По отношение подкрепа за • преструктурирани 8 ДМ- доставен за управление на лечебни заведения са пуб- СГД фонд мениджър. Предвиж- Какви са очаквания- ликувани 3 схеми – за дър- • създадени нови работни да се 50% от този финансов та от реализирането жавните лечебни заведения, места – 380 бр. ресурс да осигурят ниско- на схемите за санира- където конкретен бене- • общ брой население, об- лихвена кредитна линия, а не на сгради на висши училища и на медицин- ски заведения по про- грама „Регионално раз- Д руг основен мо- мент е липса- та на професиона- фициент е Министерство- то на здравеопазването, и 2 схеми за общински лечеб- ни заведения на територи- лагодетелствано от обно- вяване на сградите на дър- жавни лечебни и здравни заведения – 4 428 396 души останалите 50% да осигурят гаранции по заеми от други финансови институции за одобрени проекти за енер- витие“? Какви са сред- ята съответно на общините • общ брой деца, облагоде- гийна ефективност в мно- ствата, графиците и лен мениджмънт на от градските агломерации и телствани от преструктури- гофамилни жилищни сгра- развитието във време- сградите в режим на малките общини извън ране на ДМСГД – 298. ди. Предвижда се заемите то? градските агломерации. По отношение общински- по този механизъм да бъдат- На 2 юни 2010 г. са по- на етажна собстве- Схемите са в съответствие с те болници двете схеми са дългосрочни със значител-дписани 13 договора с дър- ност, а енергийното Национална здравна стра- публикувани на 31 януа- но по-ниска лихва от пазар-жавни висши училища в обновяване е дей- тегия 2008 - 2013 г. и Кон- ри 2011 г. Крайният срок ната и 2-годишен гратисен7-те големи града на страна- цепцията за преструктури- за подаване на проектните период на вноските.та, които са в ход. Дейност- ност, изискваща на- ране на системата за бол- предложения на общините По този начин собствени-ите, които се финансиратв рамките на проектите, са личие на комплекс нична помощ за периода 2010 - 2017 г. бенефициенти е 12 август. Съгласно изискванията е ците ще бъдат облекчени в осигуряването на останали-насочени към въвеждане на от експертни позна- По отношение на държав- необходимо общините да те 50% от разходите за об-мерки за енергийна ефек- ния и опит – инже- ните болници - вече са получат писмо за подкре- новяване на сградата.тивност, осигуряване на ра- сключени договори за всич- па от страна на МЗ относ- МРРБ ще избере проект-вен достъп на групите в не- нерни, юридически, ки болници, с която МЗ но целесъобразност и ефи- ни мениджъри, които даравностойно положение, финансови и т.н. кандидатства. Размерът на касност. подпомагат собственици-модернизация на инфор- предоставената помощ въз- Проектите следва задължи- те през целия процес – под-
  7. 7. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ ТЕМАготовка на заявление за об- новяване, осигуряващ нис- Николай Пехливанов, зам.-председател на парламентарнатановяване на сградата, пред- колихвени кредити за енер- комисия по регионално развитие и местно самоуправление:ставяне на документация- гийна ефективност в мно-та за одобряване, подпома-гане процеса по осигурява- гофамилни жилищни сгра- ди. За успешното саниране е необходим ясен механизъмне на кредити или гаранцииза самоучастието и изобщо Какви мерки за ренови-всички необходими стъпки. ране на сграден фондПроектните мениджъри щеизвършват предварителнаоценка дали сградата отго- залагате за следващия програмен период? - Една от целите в прего- и работещ моделваря на условията за допус- ворите по новата рамка ще Проблемът със санирането обходимата сума. В голяматимост. бъде разширяване на обхва- на жилищните сгради се об- част от блоковете, които сеМРРБ ще проведе широко- та на допустимите за фи- съжда вече години наред, но нуждаят от саниране, живее-мащабна информационна нансиране дейности по ли- решение на практика все още щите са пенсионери и соци-кампания по региони с цел ния на структурните фон- не е намерено. Последни- ално слаби, които няма от-максимално осведомяване дове, които освен мерки за те промени в Закона за етаж- къде да вземат пари. За таки-на гражданите и разясня- енергийна ефективност да ната собственост чакат вто- ва хора държавата трябва даване процеса на обновява- включват и ремонт и ре- ро четене вече повече от три създаде фонд, коЀ

×