Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Строителство Градът

on

 • 2,062 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,062
Views on SlideShare
2,062
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Строителство Градът Строителство Градът Document Transcript

 • Брой 23 (706), 13 - 19 юни 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Къде отива боклукът? Днес - депа за отпадъци. Следваща цел - рециклиране Управление на отпадъците 3561 хиляди тона са общо образуваните бито- ви отпадъци в България през 2009 г., сочат данните на националната статис- тика. Средно всеки граж- данин на страната е гене- рирал 470 кг битов отпа- дък. Пак през същата го- дина събраните битови отпадъци на човек от об- служваното население са най-много в областите Перник (1790 кг/човек/го- дишно) и Пазарджик (760 кг/човек/годишно). Точно там обаче няма съвремен- ни депа за отпадъци. Общо събраните би- тови отпадъци на депа и временно съхранява- ни за 2009 г. са 3692 хиля- ди тона, или с 9.6% пове- че от 2008 г. От тях 3421 хиляди тона са депонира- ни, 265 хил. тона времен- но съхранени (формира- ни основно на територи- ята на Столичната общи- на) и едва 6000 т са преда- дени за рециклиране (поч- ти 0.18%). Изводът е един – Бълга- рия е може би единствена- та държава в Европейския съюз, която не рециклира боклука си, а го депонира в депа и сметища. Общо за Европейския съюз 24% от отпадъци- Обект: Регионално депо за неопасни отпадъци - Созопол те се рециклират, 18% се Изпълнител: Консорциум „WALTER-HEILIT SS“, София компостират, 20% се из- гарят, а 38% се депонират. с партньори WALTER-HEILIT Verkehwegebau GmbH, А според последната ди- „Станилов“ ЕООД и „Старт Инженеринг“ АД ректива на ЕС до 2020 г. най-малко 50% от битови- те отпадъци трябва да се стр. 4 стр. 8 рециклират. Ние все още23 сме на етап изграждане на Търсят се... добри инвеститори Звездите сред хотелите модерни депа за отпадъци. 23 > Пазарът пак става интересен за инвеститорите и До 2013 г. А след това България се опитва целенасочено – целенасочена полити- международните вериги ще се опитат да се възползват да привлече капиталите, които ще ка за налагане на раздел- стр. 10 ното събиране на бито- 9 771310 983000 осигурят стабилност на икономическия ви отпадъци, развитие на растеж Рекорден брой оферти за строителството рециклираща промишле- на 17 км от магистрала „Струма“ ност, строителство на за- води за преработка на от- Очаква се договорът за строителство да бъде сключен в падъци и преоценка на от- началото на август, а изпълнението да стартира най-късно в падъците като алтерна- началото на септември 2011 г. тивни горива.
 • 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ИНФРАСТРУКТУРАУчастниците в „Набуко“ подписаха „Български морски До две седмици започва цялостен ремонт на Дунавспоразумението за подкрепа на проекта флот“ ще концесионира мост терминала „Бургас-изток 2“ Министерският съвет опреде- ли „Параходство Български мор- ски флот“ АД за концесионер на „Пристанищен терминал Бур- гас-изток 2“. Срокът на концеси- ята е 35 години. Концесионерът се задължава да заплаща 80 на сто от размера на погасителни- те вноски по заема на България към Японската банка за между- Това обяви министър-председателят Бойко Борисов в Русе през народно сътрудничество. Пред- изминалата седмица. На срещата с румънския му колега ЕмилНа 8 юни в турския град Кайсери министърът на икономи- видените инвестиции за сро- Бок е постигнато споразумение да бъде ремонтирана и друга-ката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков подписа спо- ка на концесията са в размер та част на съоръжението, за която носи отговорност севернатаразумението за подкрепа на проекта „Набуко“. Споразу- на 100 310 260 евро. Освен тях ни съседка. Рехабилитацията на Дунав мост ще продължи око-менията представляват двустранни договори между ком- концесионерът ще извърши до- ло два месеца. На срещата си в Букурещ двамата премиери сапаниите - акционери в проекта, и правителствата на всяка пълнителни вложения в обекта в коментирали и темата за свалянето на таксите за преминаванеот транзитните държави - Австрия, България, Унгария, Ру- размер на 13 930 000 евро. Со- на съоръжението и от румънска страна. За тази седмица е до-мъния и Турция. „С това ние днес казваме „да, проектът циалната програма предвижда говорена среща между българския и румънския финансов ми-„Набуко“ ще се случи“, заяви Трайков. Със споразумение- броят на заетите на пристанищ- нистър. От наша страна вече се обмисля намаляване на такси-то за подкрепа на проекта е финализирана правната рам- ния терминал да бъде поддър- те и за останалите транспортни средства, след като от 1 юника на „Набуко“. Документът установява благоприятен ре- жан на 288 души, колкото е тех- налогът за леките автомобили и микробусите стана 2 евро. Оч-гулаторен транзитен режим по законодателството на ЕС и ният брой в момента. аква се съответна реакция и от румънска страна.Турция, защита на газопровода от потенциално дискрими-национно законодателство и законова и административнаподкрепа за по-нататъшно осъществяване на проекта. Тръ- „Софийска вода“ инвестира в шест нови обектабопроводът с дължина около 3300 км ще пренася приро- Столичният общински съвет гласува станови-ден газ от Каспийския регион и Близкия изток през Турция, ще по предложението за корекция на бизнесБългария, Румъния, Унгария и Австрия до австрийския га- плана на „Софийска вода“ до 2013 г. Това станазов център „Баумгартен“, а оттам – и за страните от Цен- по искане на Столичната община, която искатрална и Западна Европа. шест канализационни обекта да бъдат вклю- чени в инвестиционната програма на друже-Около язовир „Ивайловград“ има най-много ството за 2012 и 2013 г. Обектите са с готованезаконни строежи проектна документация. Това са третият етап от строителството на канализация в местностЗа една година ще премахнем 1200 незаконни обекта - 800 Сливница - от ул. „Минск“ до ул. „Луи Пастьор“,вече са премахнати и в следващите четири месеца ще пре- вторият главен канализационен колектор в кв. „Модерно предградие“, четвъртият главен канали-махнем още 400. Това каза министърът на регионалното зационен колектор в кв. „Горубляне“, вторият етап от главния канализационен колектор в мест-развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на съв- ност Кръстова вада, продължението на главния канализационен клон в кв. „Симеоново“, както иместен брифинг с министъра на околната среда и водите връзката с левия владайски колектор по ул. „Ливада“, за който „Софийска вода“ трябва да изготвиНона Караджова. Плевнелиев припомни, че в края на януа- работен проект. От общината искат общият размер на инвестициите от 240 млн. лв., предвиден ври е завършил първият етап на съвместните проверки на утвърдения и действащ бизнес план на „Софийска вода“ за 2009-2013 г., да се запази.53 големи язовира в страната, а наскоро - и последващи-ят втори етап за проследяване на изпълнението на пред-писанията на контролните органи. При 27 от язовирите не БЪЛГАРИЯса констатирани нарушения с незаконни постройки. Общо Третата Sofia Design Week: Дизайнът е навсякъдепроверените обекти са 1461, като от тях незаконните по-стройки са 748. Издадени са 527 заповеди за премахване „Дизайнът е навсякъде“ (Design Is All Around) е мотото на тазгодишното, трето поред, изданиена незаконни строежи. Водач в класацията на язовирите с на фестивала Sofia Design Week, което започна на 10 юни и ще продължи до 18 юни. Програма-най-много незаконни обекти е язовир „Ивайловград“, къде- та на фестивала, организиран от списание „Едно“ и фондация „Америка за България“, е част отто от общо 195 проверени обекти 169 са със заповеди за културния календар на Столичната община и е по инициатива „София - Европейска столица напремахване, посочи министърът. Следват язовирите „Кър- културата 2019 г.“. Идеята на организаторите е, освен да вдъхновяват посетителите си, да съ-джали“ със 130 незаконни обекта от 159 проверени, как- берат и добри и нови идеи, свързани с дизайна. По този повод повече от 10 столични галериито и язовир „Искър“ със 110 незаконни от проверени 329 и изложбени пространства, улиците, паркът, барове и кафенета ще приютят рекорден брой съ-строежа. бития от Sofia Design Week 2011. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 • Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ИНВЕСТИЦИИТръгват плащания за водни проекти и сметища Europa Capital тласна нагоре пазара с покупкатаПравителството даде съгласие за извършване на плащания за 2011 г. по договори, сключени по на „Мол София“ за над 100 млн. европроекти, съфинансирани от Кохезионния фонд и управлявани от Министерството на околнатасреда и водите. Проектите, по които ще бъдат извършени плащанията, са 13 - за водните циклина София, Смолян, Балчик, Шумен, Кюстендил и Сливен (при условие че ЕК удължи срока на ва-лидност на разходите по него до края на 2011 г.), за изграждане на пет регионални депа за бито-ви отпадъци в Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол, на пречиствателни станции за от-падни води в Горна Оряховица, Долна Оряховица и Лясковец, в Пазарджик, Търговище, Ловеч,Севлиево и Попово.Още 7 болници получават пари по програма „Регионално развитие“280 млн. лв. ще се влеятпрез следващите 24 месецав системата на здравеопаз-ването. Това заяви министъ-рът на регионалното разви-тие и благоустройството Ро-сен Плевнелиев в Алексан-дровска болница при под- Europa Capital обяви, че има споразумение за покупката написването на договори по „Мол София“ за над 100 милиона евро, с което ще изтлас-схемата „Подкрепа за ре- ка силно нагоре обема на инвестиционния пазар. Но въз-конструкция, обновяване и становяването може и да не продължи безусловно зана-оборудване на държавни ле- пред, след като тази сума се добави към сделките за близочебни и здравни заведения 56 млн. евро от началото на тази година. Продавачите нав градските агломерации“ от оперативна програма „Регионално развитие“. Безвъзмездната фи- „Мол София“ - крилото за инвестиции в имоти на американ-нансова помощ в размер на 65 млн. лв. се предоставя за ремонт, реконструкция и обновяване на ския индустриален концерн General Electric и ирландскатасградите, подобряване на достъпа на хората с увреждания и закупуване на линейки, високотехно- частна инвестиционна фирма Avestus Capital Partners, се ос-логично медицинско оборудване и апаратура за ранна диагностика и лечение на онкологични за- вобождават от този актив при втория опит, след като сдел-болявания. Средства ще получат: болница “Света Марина” във Варна, УМБАЛ „Александровска“ ката им с германския фонд мениджър Degi пропадна въвв София, МБАЛ – Благоевград, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали МБАЛ „Д-р Братан Шу- втората половина на 2008 г. По неофициална продажнатакеров“ в Смолян, МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен и МБАЛ - Бургас. цена нивото на доходност няма да донесе печалба на про- давачите или поне тя няма да е съществена. През 2009 г., откогато е последният публикуван финансов отчт, имотътОБЩИНИ ПРОЕКТИ е направил оперативна печалба от 13.9 милиона лева и над 10 милиона лева печалба преди данъци. Приходите от на-IBM създава Довършителните работи по многофункционалната еми са били малко под 25 милиона лева. Те идват от почтиинформационен 24 хил. кв.м отдаваема търговска площ и 10 400 кв.м офи-център за градската спортна зала в Русе стартират през 2012 г. си. Сред наемателите са супермаркет „Пикадили”, „Техно-инфраструктура маркет” и киносалоните „Синема сити”, модни марки като Esprit и Terranova или спортните Intersport, заведения заIntelligent Operations бързо хранене и ресторанти като Happy, както и Deloitte вCenter ще интегрира и офис частта. GE и Avestus (по-рано Quinlan Private) купихаанализира информация- търговския център на два етапа със завършването на стро-та в градовете, в които се ителството му през 2006 г. от израелската верига киносало-осъществяват проектите ни Cinema City и строителната компания Aviv. Те бяха частSmarter City. Центърът ще от вълната инвеститори, които придобиха първите съвре-предоставя информация менни инвестиционни имоти в България, много от които сна градските власти с цел целта да ги препродадат с печалба след периода на първо-предотвратяване на про- началната стабилизация на активите в първите година-двеблеми, свързани с град- от дейността. Кризата попречи на много подобни плано-ската инфраструктура, по- ве. Сделката се финансира от унгарската банка ОТР и бъл-вишаване на обществена- гарското й поделение Банка ДСК, които осигуряват финан-та безопасност и т.н. Гло- сиране на мола от построяването му. Правната канторабалното предизвикател- CMS Cameron McKenna и консултантът по недвижими имо-ство „Интелигентен град“ ти CB Richard Ellis / MBL са съветвали Europa Capital по сдел-за България започна през През есента се очаква да започнат довършителните работи по ката. Пазарът се задвижи след двегодишен застой. По-ра-март 2010 г. Това e 3-го- спортната зала в Русе. Сградата е с разгъната застроена площ но тази година Europa Capital обяви, че купува „Ритейл паркдишна инициатива за кор- от 26 000 кв.м. Тя е с шест надземни и два подземни етажа. За- Пловдив” за сметка на източноевропейския си фонд в сдел-поративно гражданство лите са съобразени със специфичните изисквания на между- ка за сумата 20 млн. евро. От началото на годината гръцки-на IBM, която дава шанс народните федерации, което ще позволи в тях да се провеж- ят фонд мениджър Bluehouse придоби няколко хипермарке-на 100 града в света да бъ- дат големи състезания. Предвидено е пространството да се та в отделни сделки (някои още не са приключили) на общадат управлявани интели- използва не само за спорт, а и за изложби, конференции, теа- стойност 35.7 млн. евро. Силният обем може да подведегентно, като така помогне трални постановки, телевизионни предавания и други културни всеки, който се надява на бързо възстановяване. Няколкотона градовете да се научат събития. Изгражда се и шоурум, който осигурява възможност имота, които смениха или за които стана ясно, че ще сме-как да използват и анали- за провеждане на самостоятелни изложби и презентации. Про- нят собствениците си, са били обект на дълги преговори, азират огромното количе- ектът е публично-частното партньорство между общината и купувачите остават само две инвестиционни фирми, коитоство информация, генери- дружеството „Проект Русе” АД, в което участват компаниите кризата завари в момент, в който бяха подготвили значите-рано в тях. „Приста ойл“, „Денси строй“ и община Русе. лен капитал за инвестиции. www.stroitelstvo.info View slide
 • 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г.ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Търсят се... добри инвеститори България се опитва целенасочено да привлече капиталите, които ще осигурят стабилност на икономическия растеж Докато България из- Европейски приоритетиразходва повече усилияи пари от когато и дабило да убеждава чуж-дите инвеститори, че едобро място за бизнес,за първи път ще бъденаправен опит те даимат ясен адрес: потен-циално заинтересувани-те глобални компаниив области като инфор-мационни технологии,здравеопазване, фарма-ция и биотехнологии изелени индустрии. Българското прави-телство е решено да из-ползва следващия при-лив на преки чуждес-транни инвестиции, зада засили износа и даспечели позиции в от-расли, в които страна-та вече има конкурент-ни предимства или кои-то се очаква да подхра-нят следващия периодна растеж. * Mechatronics – съ- „Лично аз вярвам, че четание от маши-за да растем, трябва да ностроене, елек-знаем къде отиваме и троника и инфор-как се вписваме в све- мационни техноло-товната икономика”, за- гии, един от бързояви заместник иконо- растящите секто-мическият министър ри в Австрия Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризмаЕвгени Ангелов. Думите му прозвуча- миката се премести от ните потоци с възобно- бурното развитие на ви от специалисти на равител на технологич-ха на конференция на тях към промишленото вяването на глобалния икономиката в периода базата на изследва- ната компания JohnsonАмериканската търгов- производството и изно- икономически растеж, до 2008 г., което беше не на консултантите Control Electronics, по-ска камара в България са, БВП намаля с 5.5% което се отразява и на водено от силен приток A.T.Kearney, набелязва сочи, че стойността, ко-(AmCham) за подсил- през 2009 и се стабили- България. „От началото на капитали в т.нар. не- шест големи отрасъла, ято България предла-ване на българо-аме- зира с едва 0.2 на сто на годината се забеляз- търгуеми сектори, то- които имат размер, кон- га на инвеститорите, и вриканските икономи- ръст миналата. ва съживяване на паза- ест свързаните с мест- курентоспособни са и момента се разпознавачески отношения пред България не е изклю- ра най-вече по отноше- но потребление търго- могат да подкрепят раз- от тях, що се отнася дослушатели като ръково- чение. ПЧИ в света ми- ние на чуждестранните вия на дребно, недви- витието (виж инфогра- отрасъла, в който тойдителите на компании налата година са били инвестиции”, каза гене- жими имоти или фи- фиката на стр. 5). работи – изследовател-като Hewlett-Packard, едва половината от раз- ралният мениджър на нансови услуги. Той на- Представяне на стра- ска и развойна дейност.Microsoft, Johnson мера им през 2007, а „Ърнст и Янг България” руши равновесието в ната в Съединените „Има искри навън, кои-Controls, Amgen, AES, в Европейския съюз – Юлиян Михов. Интере- икономиката до степен, щати, организирано от то можем да превърнемDundee Precious Metals едва една трета. Спадът сът е в областта на про- че отвори пропаст меж- Американската търгов- в пламъци”, каза той.и др. Те маркират два- подклажда конкурен- изводството, машино- ду вноса и износа, дос- ска камара през май, Възможности можета основни момента в цията между отделните строенето, технологии- тигнала почти една чет- е показало, че чужди- да се намерят и извънполитиката, прокарва- страни в привличане- те и услугите и търгови- върт от брутния вътре- те инвеститори са пока- приоритетните отрасли.на от правителството в то им. Част от програ- ята на дребно. шен продукт през 2007- зали силен интерес към Инфраструктурата, ко-последната година и по- мата на конференция- 2008 г. и запълнена за отрасли като енергети- ято се разглежда католовина: определяне на та на AmCham включ- Избирателен подход сметка на задлъжнява- ката, изнасянето на биз- недостатък, се посочваперспективни отрасли ваше представяне на Новото е отраслова- нето на фирмите и до- нес процеси и миннодо- като фактор за привли-и съсредоточаване на инвестиционните въз- та специализация и из- макинствата. бивната промишленост. чането на инвестиции вусилията за създаване можности в Съединени- бора на приоритети. „За да продължим да „Минната индустрия развитието на стратеги-на условия и стимули за те щати. Това е знак, че „Всички малки, отво- растем оттук нататък, е изгряващата звезда на чески проекти. Основа-развитието им. политиката в най-голе- рени икономики пра- трябва да мислим из- българската икономика, нието е, че веднъж стъ- Преките чуждестран- мия източник на капи- вят това”, добави Евге- бирателно за инвести- каза Алекс Нестор, ди- пили на българска поч-ни инвестиции спадна- тал поставя за основен ни Ангелов. торите”, каза Ангелов, ректор „Корпоративни ва, инвеститорите можеха от малко над 9 мили- приоритет привлича- Макар че винаги който отговаря за ико- и външни отношения” да се насочат към раз-арда във върховата 2007 нето на инвестиции ус- привличането на чужди номическите полити- в Dundee. ширение на дейности-г. до едва малко над поредно със защитата инвестиции е било цел ки и стратегии и евро- Експерти твърдят, че те си.1.6 млрд. евро минала- на американските капи- пред България, стра- фондовете в министер- отрасълът, който и сега Които и приорите-та, увреждайки иконо- таловложения зад гра- тегия за първи път ще ството. дава 5% от брутния въ- ти да се посочат, е факт,мическия растеж. Де- ница. сложи конкретна рамка трешен продукт на Бъл- че България започвалът им в брутния вътре- Състезанието ще какви точно инвестито- Изгряващи звезди гария, може да нарасне да търси по-фокусира-шен продукт намаля от бъде подкрепено и от ри биха й били необхо- Стратегията за при- четирикратко в следва- но мястото си в новата29.4 до 4.5 на сто. Дока- постепенното увелича- дими. вличане на чужди ин- щото десетилетие. икономическа среда.то двигателят на иконо- ване на инвестицион- Това е отговорът на вестиции, която се пра- Роман Василев, уп- Деян ТОДОРОВ View slide
 • Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Евгени Ангелов, заместник-министър на Атанас Гаров, вицепрезидент на Американската икономиката, енергетиката и туризма: търговска камара в България: Трябва да влезем в положението на всеки Изключително важно е бързо да постигнем отделен инвеститор единство в приоритетите си Стратегията е дълго- жавата да се погрижи за България има доста кон- инвестирал, но е нещо, срочен документ, но тях, като им даде правил- курентни предимства и което е абсолютно не- какви са краткосроч- ната информация, за да на фона на Централна и обходимо - бизнесът да ните ви цели, господин вземат решение. Подгот- Източна Европа, и в по- знае, че влиза в стабил- Ангелов? вяме и структурна промя- глобален мащаб, включи- на среда макроикономи-- В някои части тя е започ- на, за да може да се пови- телно в отделни индус- чески и правно и полити-нала да действа. Стремим шат правомощията на хо- трии, които имат голям чески.се парите по оперативна рата, които се занимават потенциал. Конкурира- Не рисуваме само розо-програма „Конкурентос- с техните проблеми, вклю- ме се с големи пазари, но вата картина. Казваме ипособност” да бъдат на- чително промяна на Бъл- по-малкият размер има върху какво има да се ра-сочени към: целевите ин- гарската агенция за инвес- и предимства: много по- боти, но това също е по-дустрии, технологични тиции. лесно се достига до всич- тенциал за инвестиции,паркове, инфраструкту- ки нива – бизнес, адми- например в инфраструк-ра за иновации и т.н. Мно- - Те не зависят само от Конкуренцията за при- нистрация, неправител- рия се намира в центъ- турните проекти, къде-гото пари по проекта на нас, а и от това какво се вличане на инвестиции ствен сектор. ра на регион, който е по- то може да се прави съв-Българската агенция за случва в глобалната ико- е много по-силна. Как Нещо, което промотира- следната граница с огро- местна дейност междуинвестиции за популяри- номика. Това, което пра- се решава този про- ме в САЩ, е, че е хубаво мен потенциал за бързо български и американскизиране на предимствата вим и трябва да правим, е блем в политиката ви? България да се разглежда развитие в дългосрочен фирми.на България ще се насочат да се опитаме да влезем - Не можем да си позво- в контекста на много по- и средносрочен план. Изключително важнокъм инвеститори, които в положението на всеки лим да сме пасивни. Има- големия европейски па- Макроикономически- е скоро да постигнемискаме да привлечем. поотделно. Вече има два- ме естествени историче- зар. От България можеш те предимства са ясни единство какъв е фоку- ма-трима, които са реши- ски преимущества като да правиш бизнес с всич- и това не трябва да се сът ни и също така даКакви са критериите за ли да инвестират на тази фискалната стабилност. ки пазари в Европа. забравя. Това не е един- има конкретни стимулиуспех в следващите 12 до база. Инвеститорите Сега трябва да направим Друго от големите ни ствената причина, зара- за постигане на възприе-24 месеца? имат бизнес и искат дър- последната стъпка. предимства е, че Бълга- ди която един бизнес би тите приоритети. Приоритетните сектори за привличане на инвестиции Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 • 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г.ТРЕНД Изследване на „Уникредит“ за богатството на домакинствата в България: Потребителите ще останат предпазливи към заемите Ипотечното кредитиране ще се увеличава по-бързо и постепенно ще печели основен дял Ръстът на банкови- този процент дори да След години на бър- Общо богатство и дълг на домакинствата, хиляди левовете депозити е доприне- се увеличи минимално зо натрупване на задъл-съл най-много за увели- през годината. жения и коефициент на Източник: Уникредит Булбанкчението на богатството Причините за пред- задлъжнялост - съотно-на домакинствата през почитането им е, че са шението на финансо-2010 г. Въпреки кризата безрисков финансов вата задлъжнялост къмбългарските семейства инструмент, който бла- финансовите активи наса успели да увеличат годарение на конкурен- домакинствата, прибли-финансовите си активи цията предлага все по- жаващ 70% през 2008със значителните 12%. привлекателна доход- г., тенденцията се прео-Това пише в последния ност. бърна през следващитеанализ на „Уникредит“ Нарастване на фи- две години, като съот-за финансовото богат- нансовите активи през ношението се понижиство на домакинствата 2010 г. има и благода- до текущите нива - бли-в Централна и Източна рение на пенсионни- зо до 55%.Европа (ЦИЕ) в частта те фондове. Стабилни Обемът на банковитеза България. нови потоци от задъл- ипотечни кредити на- През последните ме- жителни вноски заед- расна в последната го-сеци домакинствата с но с подобрената до- дина поради нараства-по-големи депозити са ходност от инвестира- щи кредити в евро, до- Дял във финансовите задължения на домакинстватапродължили да увели- ните активи са дове- като банковите потре-чават размера им, до- ли до ръст от над 26%. бителски кредити на- Източник: Уникредит Булбанккато тези с по-малки Прогнозите на иконо- маляха заедно с по-спестявания са ги из- мическия екип на „Уни- треблението. Кредити-теглили, което води до кредит“ са, че активи- те от небанковите ин-значителна концентра- те в пенсионни фондо- ституции нарастват вция на спестяванията ве вероятно ще увели- сравнение с ипотечни-сред малка група дома- чат дела си в портфей- те и по отделни видове.кинства. В края на ми- ла на българските до- Най-значителни спадо-налата година 68% от макинства, а ръстът им ве регистрираха овър-всички спестявания са ще бъде в известна сте- драфтите от банки идържани в само 4.8% пен засегнат от частич- лизинговото финанси-от общия брой банкови ната национализация ране, като по-висока-сметки на граждани. на една от схемите. та цена и редуцирано- Това е ефект от на- Инвестициите в ак- то търсене на финанси-растващата инфлация ции и колективни схе- ране за покупка на ав-– индексът на потреби- ми ще се увеличат в томобили имаха своя-телските цени нарас- по-малка степен. Два- та роля в ситуация на Финансови активи, дълг и коефициент на задлъжнялост нана с 5.6% годишно през та компонента и сега са ограничени финансови домакинствата, млн. левове, %март при покачващи със сравнително по-ма- възможности на дома- Източник: Уникредит Булбанксе цени на храните при лък дял в общите акти- кинствата.дял от 36.5% от всички ви, но със значителенразходи за храни и на- ръст през 2010 са акти- Прогнозитепитки. вите в колективни ин- Прогнозите са ръс- Други показатели за вестиционни схеми, ре- тът в задлъжнялост-влошаващите се фи- гистрирани в чужби- та на домакинствата дананси на средното до- на, които нарастват с се завърне постепенномакинство са намалява- над 50%, поради силно- към положителни стой-щите доходи на глава от то представяне на чуж- ности, но значителнонаселението със спад от дестранните финансови по-умерен в сравнение3.7% годишно през чет- пазари и инвестициите с предкризисния пери-въртото тримесечие на в държавни ценни кни- од. Става дума за стой-2010 г. и ръст на безра- жа, които се увеличават ности вероятно под ръ-ботицата над 10%. с над 13% поради въз- ста в активите. Ипотеч- приемането им като по- ното кредитиране биДепозитите - най-пред- сигурна инвестиционна трябвало да се увелича-почитани алтернатива. ва по-бързо от потре- Продажби на дребно (годишен ръст) и безработица, % И през следващи- Други инструмен- бителското и постепен- Източник: Уникредит Булбанкте две години бълга- ти като регистрираните но да печели основенрите ще продължат да в страната колективни дял сред всички видовеспестяват в депозити, инвестиционни схеми, задължения.прогнозира Милен Ка- директните инвестиции Домакинствата щесабов, старши иконо- в публично търгувани останат предпазливи вмист на Уникредит Бул- акции и корпоративни- своите финансови ре-банк. В обозримо бъде- те облигации са претър- шения и потребител-ще банковите депози- пели двуцифрен спад ско поведение в кратко-ти би трябвало да раз- основно поради значи- срочен до средносроченширят доминиращата телни нетни изтегляния план в среда на високиси роля. на средства и слаби ре- нива на безработицата, В края на годината зултати на местния фи- бавен ръст на доходите,те са съставлявали 73 нансов пазар. по-високи цени на хра-на сто от финансовото ните и горивата и паси-богатство на домакин- Предпазливост в за- вен пазар на недвижи-ствата и очакванията са емите мите имоти.
 • Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ТРЕНД Неплатежоспособността в европейския строителен сектор е нараснала с 1/5 Специалните антикризисни програми вече престават да действат ми имоти отчетоха си- И въпреки че банки- на организацията на 500 взетите заеми, 22% де- бъде извървян, има нуж- лен интерес към офис те не успяват да изпъл- фирми показва, че бро- кларират увеличение в да и от доказателства Експертите преду- сгради в Лондон и юго- нят целите си за отпуска- ят на малките фирми, общата стойност на кре- като спад на цените.“преждават, че строител- източната част на стра- не на заеми през първи- регистрирали нови кре- дитите за последните два Осигурителните дру-ният сектор може да по- ната. те три месеца на година- дитни линии за измина- месеца. По новите кре- жества имат достъп дотъне в още по-дълбока Според друго проуч- та, отпускането на заеми лите два месеца, е равен дитни линии този ба- така необходимото фи-рецесия, след като бро- ване на Института по рязко спада с повече 2 на броя на фирмите, от- ланс е 28%. нансиране, а развитиетоят на неспособните да продажби и доставки на- млрд. лири от предвиде- чели спад. Според Лий Хоп- е жизненоважно за въз-изплатят дълговете си емането на мениджъри ното в последно време. Подобно подобрение ли, главен икономист на становителния период.фирми се е увеличил с в строителните фирми е се забелязва и сред сред- Британската организа- Както във Великобри-почти 1/5 през послед- намаляло до 53.3 пункта Ситуацията започва да ните по големина пред- ция на производителите, тания, така и в останала-ното тримесечие. Това е през април от 56.4 през се прояснява. приятия. За съществува- за първи път след края та част на Европа са не-първото нарастване през март, доближавайки се В същото време спо- нето на кредитни улес- на рецесията произво- обходими доказателстваизминалите две години. все повече до 50-те точ- ред Британската органи- нения процентът на дителите съобщават за за устойчиво развитие,Това пише в статия бри- ки, които делят разши- зация на производители- фирмите, отчели спад, е подобрен достъп до фи- преди да може да се на-танският вестник „Гар- рението от свиването на те, въпреки че кредитни- намалял от 11% на 7%. нансиране. „Надявам се прави заключението, чедиън“. фирмите. те разходи остават висо- Все пак непрестан- това да доведе до добри действията на банките и Според счетоводна- Строителната ин- ки, отпускането на заеми но покачващите се цени резултати при отпуска- правителствата дават ре-та фирма „Уилкинс Ке- дустрия е в ход от голе- на малки и средни пред- остават предизвикател- нето на заеми през след- зултат, че реалното по-неди” неплатежоспособ- ми проекти в сферата приятия се е подобрило ство. Докато малък брой ващите месеци. Но но- добрение е в ход и нямаността в сектора е ско- на публичния сектор, но през второто тримесечие компании съобщават за вите кредити само част нужда от допълнителничила с 19%. Броят на правителството вече на- на годината. Проучване нарастващ процент на от пътя, който трябва да мерки.британските строител- малява драстично тех-ни компании, които не ния брой като част отмогат да платят своите въведените строги мер-дългове, се е увеличил от ки. Отменянето на про-796 през последните три грами за развитие на об-месеца на 2010 г. до 948 ществения сектор катопрез първото тримесе- „Училища за бъдещето”чие на тази година. е довело до това увели- Това е първото триме- чение в броя на фали-сечно покачване на про- ралите фирми. Прави-центите в сферата на не- телството рязко е нама-платежоспособността от лило разходи в областта2009 г. насам и опасени- на инфраструктурата, заята от нов продължите- да балансира недостига,лен спад в сектора про- но по този начин тлас-дължават да бъдат под- на строителния секторклаждани. Данните со- към още по-дълбок спад.чат, че броят на фалира- Финансовият стимул влите строителни компа- началото на рецесиятании значително намаля- включваше големи ин-ва на всяко тримесечие фраструктурни проекти,от началото на 2009-а, които да държат строи-когато те са били 1209, и телната индустрия надВеликобритания потъва водата, но техният бройв рецесия. вече намалява. Въпросът еДо 2007 г. заедно с фи-нансовите услуги строи- колко бързо строител-телството се е развива- ството в частния секторло като ключова индус- ще успее да излезе оттрия. застоя, Докато банките и ос- създаден от обществе-таналите бизнеси са ус- ния сектор. Засега товапели да се възстановят не се е случило.през последните две го- Експертите изчис-дини, строителните ком- ляват, че разходите напании продължават да частния сектор за стро-съкращават работна ителство представля-ръка и да регистрират ват 40% от цялостнияниска активност на биз- оборот на индустрията.неса. И въпреки че ико- Правителството е твър-номиката в световен ма- до решено да намалищаб се разраства според тези разходи наполови-правителствени данни, на, разпределяйки по-строителството се е сви- вече от 90 млрд. лири зало значителното за по- периода от 2011 до 2014следното полугодие. година. Проучване на Очаква се окончател- Barbour ABI разкрива, чените данни за май да по- стойността на награде-кажат признаци на въз- ните за строителни про-становяване, макар и екти договори е падна-едва забележимо, в стро- ла от 36.4 млрд. лири заителството, след като 2010 на 21 млрд. лири закомпаниите за недвижи- тази година.
 • 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г.ИНВЕСТИЦИИ Звездите сред хотелите Пазарът пак става интересен за инвеститорите и международните вериги ще се опитат да се възползват С откриването на Льо Фишу не е про- пример търси в про- Новооткрити хотели (2008-2011 г.)два нови хотела в след- пуснал срива на при- дължение на годиниващите две години, ко- ходите на хотелите, подходящото място заито носят отличител- но посочва, че според влизането си като опе-ните знаци на между- фирмата за секторни ратор в България (пло-народни вериги, Со- проучвания STR Global вдивският е на фран-фия дава знак, че този възстановяването е за- чайз).сектор на недвижи- почнало миналата го-мите имоти се връща дина и е продължило и Последна спиркана мода за инвестито- в първото тримесечие Но възходът в раз-рите. на 2011 г. Приходът на витието на веригите и Но появата на стая се е повишил с 4% новите проекти далеч Източник: Cushman & Wakefield HospitalityGarden Inn, марка на миналата година до 40 Фредерик льо Фишу няма да бъде безкраен.„Хилтън”, близо до евро и според HVS. емачите страняха от В крайна сметка един Цени на хотелите в София (прогноза)„Летище София”, във За това са допринес- тях, защото офис сгра- пазар може да понесе Данните се отнасят само до висококатегорийни хотели (четири- и петзвезд-втората половина на ли както сравнително дите, които обикнове- ограничен брой хоте-тази или в началото малкото нови откри- но са алтернативен ва- ли, особено ако разчи-следващата година и вания или присъеди- риант за строителство та само на бизнес пъ-на Novotel на бул. „Ца- нявания на независи- на същите местополо- туванията. По думи-риградско шосе” око- ми хотели към вериги- жения, им предлагаха те на Льо Фишу нецен-ло 12 месеца по-късно те, така и началото на стабилността на дъл- тралните местополо-може да озадачи всеки, икономическото въз- госрочните договори жения и в частност ра-който знае, че общи- становяване. Инвести- и високи приходи от йонът около летището ни). Източник: HVS, 2011 European Hotel Valuation Index.ят спад в заетостта и торите и мениджърите наем при по-ниски ин- най-вероятно са пре-средните цени е препо- имат повече предвиди- вестиции. Днес, в па- минали границата.ловил прихода на на- мост за бизнеса. зар, в който незаетост- „От летището долична стая (RevPAR) та приближава една центъра имаме „Гар-между 2007 и 2010 г. Стара слава трета от наличности- дън ин”, „Новотел”, Как може да има Според Льо Фишу те, а наемите са с пове- „Метрополитън”. Смя- Цени на хотелите в Софияпазар за нови обек- едно от обясненията че от една трета по-ни- там, че тази зона е вече (2007-2010 г.)ти, след като консул- е, че повечето високо- ски в сравнение с тези доста наситена”, каз-танти като HVS отчи- категорийни хотели са отпреди три години, ва консултантът. „Акотат, че цената, на коя- стари, затова новите хотелите, които имат погледнем Прага, коя-то би могла да се про- обекти от среден клас разнообразни източ- то има два хотела, раз-даде една стая висо- могат да успеят по-до- ници на приходи и гъ- положени в близост дока категория, е падна- бре да се възползват от вкаво ценообразуване, терминала, ще видим,ла с почти 40% между пътуващите бизнесме- изглеждат разумен ва- че те не се представят2007 и 2010 г.? „София ни или появяващите се риант. много добре... Хора-все още има нужда от спорадично туристи. Международните та не са склонни да ос-известен брой хотели, „Има място за добър, вериги, чийто бизнес е тават в хотела на лети-основно на средно па- нов петзвезден хотел да експлоатират имо- щето, защото отнемазарно ниво, тоест че- в идеалния център на тите в полза на соб- само 30 минути, за датири звезди”, казва в града”, казва консул- ствениците им, пък се стигне от аерогарата Развитие на хотелския сектор –интервю за „Строител- тантът. виждат шанс да влязат до историческия цен- март 2010 – март 2011ство Градът” Фреде- на пазар, от който дъл- тър. Ситуацията в Со-рик льо Фишу, мени- Малък бум го време страняха само фия е същата – хоратаджър „Хотелски биз- Зад малкия бум в заради неспособност- предпочитат да бъдатнес” за Централна и строителството на та си да намерят про- на по-оживени места, Източник: STR GlobalИзточна Европа в кон- нови хотели може да се ект според изисквани- вместо да остават в хо-султантската фирма крие още една причи- ята им. Accor, собстве- тела на летището.”Cushman&Wakefield. на. Доскоро предпри- никът на Novotel, на- Деян ТОДОРОВ Обем и насищане на пазара на хотели: София и Европа Развитие на хотелския сектор на база придохи от отдаване стаи (RevPAR) Източник: Eurostat, Cushman & Wakefield Hospitality Източник: STR Global
 • Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 9 ИНВЕСТИЦИИ Ричард Уилкинсън, член на борда на директорите на Erste Group Immorent: Финансираме добрите проекти, лошите - не Нашата отговорност е да подпомогнем модернизирането на инфраструктурата, бизнес и жилищния сграден фонд като една от ключовите задвижващи сили на процеса на догонване между Източна и Западна Европа Р Дори на фона на първи- ичард Уилкинсън е Бизнес стратегията ни по съ- те наченки на възста- член на борда на ди- щество беше последователна новяване на икономики- ректорите на Erste преди, по време и след криза- те и пазарите на имоти та. Винаги сме били способ- в Централна и Източна Group Immorent, структура- ни да финансираме инвести- Европа гласовете, че фи- та, която от началото на го- ции с високо качество. Нико- нансирането на недви- дината обедини корпоратив- га не ни се е налагало да вър- жима собственост ще ното кредитиране за недви- нем клиент с добър проект. остане трудна задача, са жими имоти на австрийска- Стратегията на бизнеса вина- силни. Какво ни очаква в ги е била и ще продължи да действителност, госпо- та Erste Bank с лизингово- бъде да финансираме преу- дин Уилкинсън? то й крило в този отрасъл – стройството и развитието на- Преди всичко финансира- Immorent. Компанията стъп- региона, било в бизнес илинето в Централна Европа е ва на основите на повече жилищните имоти или мо-и беше възможно и по вре- от 190-годишната спестовна дернизирането на хотелскияме на кризата. Но е невъз- банка Erste, която в момента отрасъл в някои страни наможно при условията и на основата на консервативнинивата, които видяхме през е един от водещите достав- и устойчиви предвиждания.2007 и 2008 г. Добри проек- чици на финансови услуги в Днес пак бихме искали да на-ти, с добри наематели и умес- Централна и Източна Евро- правим най-добрите сделки,тно ниво на собствен капи- па. Erste Group Immorent уп- с най-добрите предприемачитал могат и ще продължат да равлява портфейл на стой- и в най-добрите пазари.бъдат финансирани. Зависи с Най-големият ни бизнес екакво сравняваме. Ако срав- ност над 13 милиарда евро, кредитният. В повечето па-няваме със (ситуацията) от- който включва както кре- зари той заема между 75 ипреди десет години, е по-лес- дитни, така и лизингови ак- 85% от целия пазар на фи-но да се финансира, ако е от- тиви, от 12 офиса в региона, тойчиво ниво на развитие. структуриране на бизне- нансиране. Лизингът винагипреди три години, е много включително в София. В Професионалните предпри- са ви? е по-малък във всеки пазар,по-трудно. България компанията е пре- емачи винаги са били спо- - Целта беше да подобрим защото той не е подходяща собни да сглобят добър про- качеството на услугите и да финансова структура за ред Какво е уместното рав- доставяла и лизинг, и кре- ект – както в добри, така и адресираме факта, че пазари- клиенти. Но оставаме пре- нище на собственото дити както за строителни в лоши времена. Кризата от те ще бъдат по-малко дина- ди всичко финансова инсти- участие на инвестито- проекти, така и като рефи- последните две-три години мични в бъдеще, отколкото туция с известен капацитет рите в настоящия па- нансирания на съществува- не е променила неговите със- в годините 2007-2008 г. Ис- за реализиране на собствени зар? щи активи. Има и три собст- тавки. кахме да се възползваме от проекти.- Ако погледнете какво се пълното ни познание за биз-случи на банките и на ин- вени проекта – две офис Но пък промени оценки- неса с недвижими имоти, ко- Какво е възприятието завеститорите, които праве- сгради в центъра на София те, наемите, изисква- ето не правехме при старата риска в региона на Юго-ха сделки с 15-20% собствено и жилищен комплекс в по- ното капиталово учас- структура. Това не промени източна Европа в момен-участие в миналото, ще ви- крайнините на града. Въз- тие на инвеститорите в нищо нито в съществуващия та – България, Румъниядите, че нито инвеститорът, питаник на London School проектите, както и лих- портфейл, нито в рисковия и Сърбия? Как се е про-който е изгубил всичко, нито вите. Така някои проек- ни апетит. Спряхме вътреш- менило от миналата го- of Economics, Уилкинсън ебанката, която е изгубила ти, които бяха добри, се ната конкуренция и вече не дина насам и как се срав-много, са щастливи. Затова в групата Erste от 1989 г., а оказаха незадоволителни подхождаме към клиента от нява с ядрото на цен-мисля, че 35% собствен капи- от 2007 г. оглавява бизне- в новите условия. три различни ъгъла, а само тралноевропейските па-тал е нивото, което трябва да са й с имоти и лизинговия й - Пазарът изисква повече си- от един. зари – Полша, Чехия,се търси в повечето сделки. бизнес. гурност, отколкото в мина- Нашата отговорност е да фи- Словакия? лото. Без съмнение имаше нансираме модернизирането - И трите пазара са на значи- Приключиха ли наис- твърде много спекулативно на инфраструктурата, бизнес телно по-ранен етап в разви- тина тези времена или кредитиране през 2007-2008 и жилищния сграден фонд тието си от страни като Че- просто се намираме в по- г. Но ние винаги сме били като една от ключовите зад- хия или Полша. Това означа- редната фаза от бизнес консервативни. Erste Group вижващи сили на процеса на ва, че възможностите в тези цикъла при финансиране- съществува от повече от 190 догонване между Източна и три страни са малко по-го- В то? Дали нивата отпре- години и бихме искали да Западна Европа. Във всеки леми, защото в момента има ди няколко години може ъв всеки пазар продължи да съществува и пазар, към който погледнем по-малко строителство. Ако да се върнат в средносро- в региона, към следващите 190 години. По в централно- и източноев- направим правилния проект чен период, или върху па- време на бума често не пра- ропейския регион, виждаме с правилния предприемач, рите ще тежат относи- който погледнем, вехме бизнес, защото дру- значителен дългосрочен по- сме способни да управлява- телно нови фактори, на- виждаме значите- ги хора искаха да кредити- тенциал за развитиеq незави- ме риска, който поемаме. На- пример променящите се лен дългосрочен рат значително по-агресив- симо дали става дума за офи- шият бизнес е свързан с пое- банкови регулации? но. Сега за нас стана по-лес- си, хотели, жилища или дру- мането на риск и работата ни- Няма смисъл да предпола- потенциал за раз- но, защото пазарът се върна ги активи. Ако се спрем спе- е да сме прави много по-чес-гаме какво може да се случислед три или след пет години. витие, независимо към стабилност. циално на жилищния пазар, ще видим, че повече от 50% то, отколкото да грешим. Ус- пяхме да го направим в по-По-важното е какво става дали става дума за Как се промени пози- от сградния фонд са постро- следната фаза и се надява-сега: добрите проекти се фи- офиси, хотели, жи- цията на Erste Group ени между 1905 и 1990 г. Това ме да го направим и в следва-нансират, а лошите – не. Това Immorent от края на ми- говори за огромно количе- щия етап от икономическияе значително подобрение за лища или други ак- налата година предвид ство насъбрано търсене за цикъл.пазара, защото означава, че тиви разместванията на па- съвременен, привлекателен Интервюто взепреминаваме на много по-ус- зара и настъпилото пре- жилищен фонд в региона. Деян ТОДОРОВ
 • 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Рекорден брой оферти за строителството на 17 км от магистрала „Струма“ Очаква се договорът за строителство да бъде сключен в началото на август, а изпълнението да стартира най-късно в началото на септември 2011 г. На 8 юни в присъст- вието на министъ- УЧАСТНИЦИТЕ ра на регионалното №. Участник развитие и благо- ДЗЗД „Макс Бьогел Инжстрой“: устройството Ро- сен Плевнелиев и „Макс Бьогел Бауунтернремунг Фервалтунгс“ ООД 1. УС на АПИ – предсе- - Германия дателят инж. Сер- „Инжстройинженеринг“ ЕООД - Варна гей Михалев, как- то и членовете Ни- „Сочета Италиана Пер Кондоте ДАкуа“ АД - 2. колина Николова и Италия инж. Лазар Лазаров, 3. „Джей - Енд - Пи - Авакс - С.А.“ - Гърция стартира процеду- рата по отваряне Обединение консорциум „Струма 1“ на офертите. Това „Импреза“ АД - Италия стана в присъстви- 4. „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД - София ето на представи- тели на участници- „Пътстрой 92“ АД - София те в търга и на ме- 5. STFA АД, Турция диите. Обединение „ЕХП Струма“ „Евроасфалт строителство и услуги“ ООД - Унгария 6. „Идепито“ АД - Унгария Т Рекорден брой учас- ществи по оперативна ръжната процедура за избор на изпълнителтници – 19, подадоха програма „Транспорт”, „Път инжгенеринг“ ЕООД - Пловдив за лот 1 е обявена на 9 март, като 50 фирми за- „Чи. Ем. Чи. Акмар Джойнт Венчър“оферти за участие в об- която се съфинансираществената поръчка за от Кохезионния фонд на явяват интерес чрез покупка на тръжната до- „Кооператива моратори и чементисти ди Равена“ -определяне на изпъл- Европейския съюз. Про- кументация. Срокът за подаване на документи бе 7. Италиянител за допълнител- гнозната стойност за из- удължен поради допусната грешка в конкурсна-но проектиране и стро- пълнението на участъка „Асочиационе Кооператива Муратори Е Аффини“ та документация. До 15 ч. на 7 юни - краен срок заителство на АМ „Стру- с дължина 16.780 км е 68 Равенна Кад - Италия подаване на оферти след промяната, са подаденима”, лот 1 Долна Ди- млн. евро (4 млн. евро/ 8. „Доуш Инкшаат Ве Тиджарет“ АД - Турцияканя – Дупница, от км км) за срок от 23 месеца. 19 оферти за участие. Отварянето на техническите оферти се състоя на 8 юни, в Агенция „Пътна ин- 9. „Актор“ - Гърция305+220 до км 322+000.Досега най-голям брой За първи път на лот 1 на фраструктура”. Пътната агенция е бенефициент на „Сдружение „Пътища Струма 2011“подадени оферти - 14, АМ „Струма” оперативна програма „Транспорт”, по която се фи- 10. „Аксиона инфраструктурат“ АД - Испанияимаше за лот 2 на магис- се предвижда изгражда- нансира изпълнението на обществената поръчка. „Пътностроителна техника“ - Софиятрала „Марица”. нето на специален над- Прогнозната стойност за изпълнение на общест- Консорциум „Струма I Копаса Ортис“ В конкурса се забе- лез за безпрепятстве-лязва тенденция към но придвижване на меч- вената поръчка е 100 млн. лв. без ДДС за срок от 11. „Копаса“ АД - Испанияразширяване на пали- ки. Част от проекта са и 23 месеца. Няколко дни по-рано, на 3 юни 2011 г., „Ортис строителство и проекти „ - Испаниятрата от международ- специални ограждения бяха отворени офертите за консултант на лот 1 на Сдружение „Автомагистрала Струма 2011,ни фирми, които искат по протежение на ма- автомагистрала „Струма“ Долна Диканя – Дупни- гр. Монтана“да строят магистрали гистралата, които имат ца. Десет фирми са заявили участие в търга.в България. По думите за цел опазване на по- 12. „Порр Технобау унд Умвелт Акциенгезелшафт „ -на министъра на регио- пулацията на зайците в За трасето на участък тински видове. Австрияналното развитие Росен региона. Тези мерки се Дупница - Благоевград - „Пътинженеринг - М“ - МонтанаПлевнелиев присъстви- взимат във връзка с из- Сандански (лот 2 и лот 3) Проектът на лот 4 „Сан- Сдружение „Салваторе Матарезе АД Клаудиоето на големи европей- пълнението на европей- предстои да се направи дански – ГКПП Кулата”ски компании и рекорд- ските норми и световни- ОВОС с оглед строител- е одобрен от управлява- Салини Гранди Лавори АД“ 13.ният брой - 19 подаде- те стандарти за опазване ството на самата магис- щия орган и процеду- „Сдружение Салваторе Матарезе“ АД - Италияни оферти - показват, че на околната среда. Пак трала. За изграждането рата трябва да стартира „Клаудио Салини Гранди Лавори“ АД - Италиясъстезанието е изклю- във тази връзка освен на магистрала „Струма” до дни, съобщи още ми- Обединение „Струма коридор 4“ ДЗЗДчително конкурентно. направената оценка за е предвидено сложно ту- нистър Плевнелиев. ТойОчакванията на минис- въздействие върху окол- нелно преминаване през призна, че пускането на „Трейс Груп Холд“ АД - София 14.тър Плевнелиев са дого- ната среда (ОВОС) при Кресненското дефиле. търга за отсечката изо- „СК - 13 Пътстрой“ АД - Перникворът за строителство вече изградена магис- Това ще бъде уникално става от графика с два „ Конструктор – Инженеринг АД“ - Хърватскада бъде сключен в нача- трала е необходимо да се за България съоръжение месеца, тъй като трасе-лото на август, ако няма подготви и ОВОС при с дължина 13.3 км, с ко- то, за което е направена 15. „Алпине бау“ ГБМХобжалвания, и изпълне- изпълнение на строи- ето се избягва премина- оценката за въздействие Сдружение „Текнис - ИПС“ ДЗЗДнието да стартира най- телните работи. Пред- ването през защитените върху околната среда, 16. „Интегрирани пътни системи“ АД - Софиякъсно в началото на сеп- стои възлагането на из- зони от „Натура 2000“ и впоследствие е проме- „Текнис“ АД - Италиятември 2011 г. В тази работването на такава застрашаването на цен- нено и не съвпада с тазивръзка срокът за рабо- оценка. ни растителни и живо- оценка. Консорциум Струма, гр. Софията на комисията за из- „Лена енженария конструшоит“ АД -Португалиябор на изпълнител е съ- Дължи- Индикативна Индикати- Финансиране 17. ЛОТ № Участък „ИСА - 2000“ ЕООД - Софиякратен и вместо обичай- на стойност вен срокните 45 дни тя ще тряб- ЛОТ 1 „Долна Диканя - Дупница“ 16,8 км 68 млн. евро 2013 г. ОП Транспорт „Агромах“ ЕООД - Благоевградва да вземе решението ЛОТ 2 „Дупница - Благоевград“ 34 км 129 млн. евро 2014 г. ОП Транспорт Консорциум „Азвирт“ ПМВза 30 дни. ЛОТ 3 „Благоевград - Сандански“ 67,5 км 900 млн. евро 2015 г. ОП Транспорт 18. „Азвирт“ ООД - Азербайджан Строителството на „Пътища и мостове“ ЕООД - Варна ЛОТ 4 „Сандански – ГКПП Кулата“ 15 км 53 млн. евро 2013 г. ОП Транспортлот 1 на автомагистра-ла „Струма” ще се осъ- Общо: дължина 133.3 км стойност 1.150 млрд. евро 19. „Конструксионес Рубау“АД - Испания
 • Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 11 ИНФРАСТРУКТУРА Международен интерес за надзора на железопътния участък Септември – Пловдив 10 са кандидатите, които са подали оферти в откритата процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка за 105 км участък, който е част от Трансевропейската железопътна мрежа Отворени са вече гарската „Рубикон Ин- та обществена поръчка, ски, включително га- Целият проект затехническите оферти заоценка на съответстви-ето и строителен надзорза проекта „Модерни-зация на железопътния женеринг” ООД и ита- лианската фирма „Ин- женер Вито Прато ин- женеринг” 4. „Ептиса“ която се състои от три обособени позиции: Позиция 1: Модер- низация на железопът- ната отсечка Септем- рите Огняново и Стам- болийски, с приблизи- телна дължина 38.249 км, със срок на изпъл- нение 30 месеца, в т.ч. оценка на съответстви- ето и строителен над- зор е с индикативен бюджет 9 893 505 лева без ДДС. Финансира- В срок до 3 август ко- мисията тряб-участък Септември – 5. Консорциум „Ин- ври - Пазарджик, която проектиране - 12 ме- нето е от Кохезионния ва да приключиПловдив – част от Тран- фрам - СГС”, с учас- е с приблизителна дъл- сеца фонд на ЕС по Прио-севропейската железо- тие на чешката „Инф- жина 35.232 км, вклю- Позиция 3: Модер- ритетна ос 1 на опера- работата си запътна мрежа”. Проце- рам” АД чително гарите Сеп- низация на железо- тивна програма „Транс- избор на изпъл-дурата по отварянето се 6. Консорциум „EPG тември и Пазарджик, пътната отсечка Стам- порт“ 2007 – 2013 г. Уп-състоя на 6 юни 2011 г. – ETE” със срок на изпълне- болийски – Пловдив, равляващ орган на опе- нител. Целиятв присъствието на кон-султант, посочен от уп- „Айзенбан унд бауп- ланунгс Гмбх“ ние 30 месеца, в т.ч. проектиране - 12 ме- включително гара То- дор Каблешков, която ративната програма „Транспорт“ е Минис- проект е с ин-равляващия орган по ЕТ „Ел транс инжене- сеца е с приблизителна дъл- терството на транспор- дикативен бю-оперативна програма ринг – ВМ” Позиция 2: Модер- жина 31.605 км, със та, информационните„Транспорт”. 7. „Типса – Ен Ар низация на железо- срок на изпълнение 30 технологии и съобще- джет 9 893 505 След подробното Консулт“ пътната отсечка Па- месеца, в т.ч. проекти- нията. ДП НКЖИ е бе- лева без ДДС.разглеждане и оценка 8. „ЕПЕК Консулт” зарджик - Стамболий- ране - 12 месеца. нефициент по проекта.на отворените техниче- ДЗЗДски оферти от комисия- „Естудио Переда 4”та предстои отваряне на С.Л. – Испанияценовите предложения „Контрол Инвест” –на допуснатите до този Пловдиветап кандидати. „Фазе” С.А. – Порту- В срок до 3 август ко- галиямисията трябва да при- 9. ДЗЗД „Гетинса –ключи работата си за Рафаилов”избор на изпълнител. „Рафаилов Консулт” Фирмите, подали до- ЕООД, Софиякументи за участие, са: „Гетинса Инхени- 1. „Аксиона Инхени- ериа”, Мадридерия” 10. Обединение с подизпълнител „Луис Бергер – Пьойри„ПВД-Консулт” ЕООД – Инфрапроект” 2. „МОТТ Макдоналд „Луис Бергер Бълга-лимитид Великобрита- рия”, Софияния“ „Пьойри Инфра” с подизпълнител ООД, Германия„Трансконсулт – БГ” „Инфрапроект кон-ЕООД султ” ЕООД , София 3. Обединение „Пра-то – Рубикон”, Десетте участника мо- което включва бъл- гат да участват за цяла-Н а този етап от тръжната процедура комиси- ята разглежда техническите предложения на участниците за изпълнение на поръчка-та. В тях се съдържа организацията на работата– с описана стратегията на участника за мобили-зация на екипа, график за мобилизация на екс-пертите от различните специалности; организа-ционна структура, подчиненост и функционалнивръзки в екипа. Участниците представят и описа-ние на техническото оборудване и софтуер, с ко-ето разполагат за изпълнение на поръчката. Частот минималните условия за допустимост до учас-тие в търга включват:• най-малко 3.5 млн. лева среден годишен обо-рот от проекти със сходно естество/сложност запоследните 3 години (2008, 2009, 2010).• най-малко 9 млн. лева обща стойност на успеш-но завършените договори през последните 3 го-дини, считано от 01.01.08 г., като поне един от тяхда е на стойност 5 млн. лв. Договорите следва даса приключени, което се доказва с препоръки задобро изпълнение, в които задължително е от-разено, че съответният възложител е одобрил иприел работата по договора.
 • 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА На мониторинговия комитет по оперативна програма „Транспорт“ България ще настоява за повече проекти и повече пари “Холдинг БДЖ” и Агенция “Морска администрация” са потенциални бенефициенти за следващия програмен период България е единстве- По време на заседа- ната страна, през която нието бяха представени преминават пет транс- приоритетните проекти портни коридора, кое- на бенефициентите за то е сериозен ангажи- следващия програмен мент, но и основание да период. В програмата се настоява за сериозно на Национална компа- финансиране в следва- ния “Железопътна ин- щия програмен период фраструктура” основен на оперативна програ- приоритет е завърш- ма „Транспорт”. Това ване на направление- припомни министъ- то Драгоман - София - рът на транспорта, ин- Пловдив - Свиленград формационните техно- в частта, която няма да логии и съобщенията бъде изпълнена през Ивайло Московски по този програмен период.Заседанието на Комитета за наблюдение се проведе на 8 юни, като участие взеха представители на Европей- време на редовното за- Паралелно с това про-ската комисия, на няколко български министерства и общини, както и на неправителствени организации и седание на Комитета за дължава подготовкатасиндикати. наблюдение на опера- и на мащабния проект тивна програма „Транс- Видин - София. порт”. Агенция “Пътна ин- Към момента пове- фраструктура” има за че от 2 милиарда лева цел завършването на са договорени по про- седем магистрали и се- грамата. Сумата пред- дем скоростни пътя до ставлява 53% от общия края на следващия про- бюджет, като 10% от грамен период. Трети- тях вече са изплатени ят лъч на метрото вече на бенефициентите. По има избран изпълнител първа приоритетна ос, за проектиране и най- от която се финанси- вероятно след 2013 г. рат железопътните про- ще започне физическо- екти, има висок ръст на то му изпълнение. договорените средства, “Холдинг БДЖ” ЕАД които достигат 78% от и Изпълнителна аген- бюджета. За пътните ция “Морска админи- проекти са договорени страция” като потен- 39% и 88% за интермо- циални бенефициенти далния транспорт. за следващия програ- Бенефициентите по мен период представи- програмата трябва вни- ха проектните си идеи. мателно да приорити- „Български държавни зират целите си за след- железници“ (БДЖ) от- ващия програмен пери- ново потвърди необхо- од, бе съветът на пред- димостта от европей- ставителите на Евро- ско финансиране за нов пейската комисия. подвижен състав. ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ Автомагистрали Скоростни пъти- Железопътни линии ща (Приоритетна ос 1) СП ”Видин-Ботевг- Жп линия „Пловдив - АМ “Струма” Свиленград - турска рад” граница” СП “Русе-ГКПП Жп линия „Видин - АМ “Марица” Маказа” София” АМ “Калотина- Жп линията „София - СП ”Русе-Шумен” София” Драгоман” АМ “Хемус” СП “ГКПП Гюеше- Жп линията „София - во-София” Пловдив” Жп линия „Пловдив - АМ “Черно море” СП “Рила” Бургас” СП “Дуранкулак- АМ “Тракия” Варна” СП “Пловдив-Асе- АМ “Люлин” новград” В новия програмен период проектите ще бъдат включе- ни в частта, която няма да бъде изпълнена през този.
 • Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 13ТЕМА Новата гледна точка на новото време: Не отпадъци, а суровини Фотограф Мария СъботиноваН еобходи- тива 2008/98/ЕС и ще Директивата въвежда насяне на площадките бифенили. включват ускорява- мо е фунда- бъде основа за разрабо- и определението „статус за събиране извън жи- Влагането на рецикли- не закриването на не- ментално да тване на наредби за би- за край на отпадъци- лищните зони. рани материали в стро- регламентираните депа, се промени оотпадъците, повиша- те“ - когато са премина- Основна задача ос- ежите на публични про- запълване на кариерите съществу- ване на отговорности- ли през процес на опол- тава увеличаването на екти ще стане задъл- с рециклирани матери- ващото за- те на производителите, зотворяване, същест- количествата рецикли- жително али от строителни от- конодател- прецизиране на задъл- вува обичайна практи- рани биоотпадъци, из- В инвестиционно- падъци, ефективно уп-ство по управление на женията на кметовете и ка за използване на ве- готвяне на модел за раз- строителния сектор равление и селективноотпадъците. Нов закон на стимули за общини- ществото за специфич- делното им събиране и целта е да се постигнат разрушаване.за управление на отпа- те, създаване на общин- ни цели и неговата упо- осигуряване на сурови- поставените цели за ре- Предстои въвежданедъците ще въведе нови ски площадки за съби- треба няма да доведе до ни за компост, въвеж- циклиране на отпадъ- на задължителни мер-изисквания и ще пови- ране на рециклируеми цялостно вредно въз- дане на стандарти към ците от строителство и ки към строителнитеши значението на ре- и опасни отпадъци от действие върху околна- техниките и на изисква- разрушаване от почти фирми:циклирането и оползо- бита. та среда или човешкото нията за компоста. 0% през 2010 г. до 70% • отделяне на отпа-творяването. Предстои Целта е преминаване здраве. до 2020 г. Това ще бъде дъци като бетон, кера-приемане на национа- към рециклиращо об- Специални разпо- Разработване и при- гарантирано от три до- мика, стъкло, пластма-лен стратегически план щество и прилагане на редби ще насърчават емане на законовата кумента - Наредба за са, метал, хартия и кар-за управление на отпа- принципа „замърсите- разделното събиране на рамка управление на отпадъ- тон, дърво, опасни от-дъците от строителство лят плаща“. биоотпадъци с цел ком- включва нов Закон за ците от строителство и падъции разрушаване на те- До 12 декември 2013 постиране и анаеробно управление на отпадъ- разрушаване, Национа- • влагане на ре-риторията на България г. държавите в ЕС тряб- разграждане и използ- ците плюс изменение на лен стратегически план циклирани строителниза периода 2011 - 2020 ва да разработят про- ването им под формата Наредбата за опаковки- за управление на отпа- материали при изпъл-г. Целта е - намаляване грама за предотвратя- на енергия. те и отпадъците от опа- дъците от строителство нение на публични ин-на въздействието върху ване на образуването на Ще се разшири ковки, Наредбата за из- и разрушаване и Ръко- вестиционни проектиоколната среда и подо- отпадъци, които да пре- действието на принци- искванията за третира- водство за управление • план за управлениебряване на използване- къснат връзката между па „замърсителят пла- не на отпадъците от мо- на строителните от- на отпадъците от стро-то на ресурсите. икономическия растеж ща”, като се наблегне торни превозни сред- падъци и отпадъци от ителството и разруша- Иначе казано - по- и въздействието върху повече на задължени- ства, Наредбата за изис- разрушаване на сгради. ванеточиста природа и повече околната среда. ята на производители- кванията за пускане на Към момента дей- • приемане на обек-суровини, които досе- Новата рамкова ди- те и вносителите с цел пазара на електрическо ностите по депонира- та да се извършва нага се изхвърляха. Защо- ректива се фокусира в крайна сметка пови- и електронно оборудва- не на строителните от- основа на потвържде-то такива са световни- върху новата шаване на икономиче- не и третиране и транс- падъци се извършват ния за постъпили за ре-те тенденции, това пра- ската стойност на отпа- портиране на отпадъ- на 12 броя съществу- циклиране материаливи и Европа, ресурси- петстепенна йерархия дъците. ци от електрическо и ващи общински депа В крайна сметка цел-те на Земята са ограни- на отпадъците Организациите по електронно оборудване, за строителни отпадъ- та е подобряване на уп-чени, а и всички искат в която най-широка- оползотворяване на от- както и на Наредбата за ци, 131 броя съществу- равлението на отпадъ-да живеят в по-чиста, та дейност е предотвра- падъци и системите за изискванията за реда и ващи общински депа за ците във всички про-екологична и устойчи- тяването на създаване- разделно събиране на- начина за инвентариза- битови отпадъци и 27 мишлености - от из-ва среда. то на отпадъци, следват трупаха седемгодишна ция на оборудване, съ- регионални депа за от- граждането на новите По тази причина в стратегии като повтор- история, но не може да държащо полихлори- падъци. Съществуваща сгради през пластмасо-момента администра- ното им използване, ре- се каже, че функциони- рани бифенили, марки- практика е нерегламен- вите опаковки до раз-цията и бизнесът об- циклиране и компости- рат успешно. рането и почистването тираното изхвърляне рушаването на аморти-съждат проекта за нов ране. На депониране ще При металните отпа- му, както и за третира- на неразрешени места в зираните сгради.закон за управление на подлежат само отпадъ- дъци с измененията на нето и транспортиране- покрайнините на насе- Като в една истинскаотпадъците. Той транс- ците, които буквално за Закона за управление на то на отпадъци, съдър- лените места. европейска държава.понира рамкова дирек- нищо друго не стават. отпадъците целта е из- жащи полихлорирани Приоритетите Николай ТОДОРОВ
 • 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г.ТЕМА По оперативна програма „Околна среда”: Ускорява се изграждането на 23 регионални В момента се изпълняват 26 договора за подготовка на инвестиционни проекти и един Състояние на проектите в сектор „Отпадъци“Ф инансов ресурс от 717 288 084 лв. от 2013 г. са за постига- ОП „Околна среда” е насочен към не на минимум 33% ре- изграждане на 23 регионални систе- циклиране на битовите отпадъци и до 35% за ми, осигуряващи заедно с вече из- рециклиране, оползо- градените и в процес на строител- творяване и повторна ство 33 депа екологосъобразното употреба на строител-обезвреждане на генерираните битови отпадъци ните отпадъци.в цялата страна. Новата екологична инфраструк- Към средата на 2009 г. в сектор „Отпадъци”тура трябва да съответства на Директива 1999/31/ на ОП „Околна сре-ЕО, въведена в националното законодателство с да” нямаше нито единНаредба №8/24.08.2004 г., която изисква задължи- качествено подготвентелно осигуряване на предварително третиране проект от общини, обе-на сметта преди крайното й депониране. динени за регионално управление на битови- те отпадъци. В момента вече се из- пълняват 26 договора за техническа помощ на обща стойност 16.7 млн. лв. и един договор за изграждане на реги- Възприемането на граждане на сепарира- онална система в реги- В процес на оцен- он Бургас – 40 млн. лв., стойност 256 млн. лв.,интегриран подход при щи и рециклиращи ин- он Ботевград (14.5 млн. ка са проектите за из- както и големият про- за който се очаква ре-управление на отпадъ- сталации. В съответ- лв.). граждане на регионал- ект на Столичната об- шение на ЕК по първа-ците цели оптимизира- ствие с новата Рамкова Успешно са финали- ни системи за упра- щина за интегрира- та фаза.не на системите за съ- директива за отпадъ- зирани три договора за вление на отпадъци- на система от съоръ- Предстои издаванебиране и транспорти- ците (2008/98/ЕО) на- техническа помощ на те в регион Перник – жения за третиране на на решение на ръково-ране паралелно с из- ционалните ни цели до стойност 873 128,98 лв. 21 млн. лв., и в реги- битовите отпадъци на дителя на управлява-
 • Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 15 ТЕМАсистеми за управление на отпадъцитедоговор за строеж на депо в Ботевград на обща стойност 31.2 млн. лв. ПРОЕКТИ ЗА РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЕКОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОТПАДЪЦИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА” 2007-2013 ПРЕЗ 2011 Г., СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ Общ бюджет Години на РазходиРегион Напредък на проекта Наименованиеи местонахождение на обекта строител- за 2011 г. ОПОС ство хил. лв.Ботевград - Ботевград, Правец и Етрополе в строеж 14,5 млн. лв. Община Гоце Делчев „Реконструкция, модернизация и разшире-Бургас - Бургас, Средец, Камено, Несебър, ние на депо за неопасни отпадъци гр. Гоце Делчев“ - изгражда- не на втора клетка, ретензионен басейн, модулно пречиствател- 2010-2011 в процес на оценка 40 млн. лв. 1066,0Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе но съоръжение, трансформаторен пост и електропроводни линииСофия решение на ЕК по фаза I 256 млн. лв. Община Сандански „Реконструкция, модернизация и разшире- 2011-2012 2000,0 ние на Регионално депо за неопасни отпадъци - Сандански“Перник - Перник, Земен, Трън, Ковачевци, в процес на оценка 21 млн. лв.Брезник, Радомир Община Враца „Сепарираща инсталация за битови отпадъци на 2010-2011 2000,0 Регионално депо за ТБО на общините Враца и Мездра“ пред издаване на решениеВидин - Видин, Брегово, Бойница, Кула, Гра-мада, Ново село, Димово, Ружинци, Белоград- на ръководителя на УО за 20,5 млн. лв. Изграждане на клетка 2.1 към Регионално депо за твърди бито- 2010-2011 2083,0 предоставяне на безвъз- ви отпадъци на общините Враца и Мездрачик, Чупрене, Макреш мездна финансова помощ Община Монтана „Сепарираща инсталация за битови отпадъци 2010-2011 2000,014 региона – Бяла (Русе), Варна, Велико Тър- – гр. Монтана“ново, Габрово, Добрич, Самоков, Никопол, Лу- 31 авг. краен срок за вна-ковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара За- сяне на проектите над 221 млн. лв. Община Асеновград „Регионален център за обезвреждане нагора, Ямбол и Малко Търново с покани за ди- битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, 2011-2012 2000,0ректно предоставяне на безвъзмездна помощ Куклен и Лъки - първа клетка“ Община Силистра „Сепарираща инсталация за битови отпадъциПазарджик,Кочериново, Провадия,Своге (пре- Предстои да получат пока- – гр. Силистра“ 2010-2012 2000,0 ни за директно предоставя- над 87,6 млн. лв.товарна станция) не на безвъзмездна помощ Община Смолян „Реконструкция и модернизация на Регионално 2010-2012 2000,0 депо за ТБО - Смолян“щия орган за предос- ни депа, техния необхо- то на площадките, не-тавяне на безвъзмезд- дим капацитет (осигу- съгласие на някои об- Община Харманли „Сепарираща инсталация за битови отпадъци 2010-2011 2000,0на финансова помощ ряващ срок на експло- щини с регионалното на Регионално депо за ТБО - Харманли“за изграждане на ин- атация на 1-ва клетка разпределение, отчитат Община Шумен „Регионално депо за неопасни битови отпадъцитегрирана система за най-малко 5–7 години), от МОСВ. В индика- 2010-2012 2851,0 - втори етап, кв. Дивдядово, гр. Шумен“управление на отпадъ- предлаганите съоръже- тивния обхват на седемците в регион Видин ния за третиране на от- проекта (Бургас, Варна, Всичко 20 000,0на обща стойност 20.5 падъците (сепарира- Видин, Добрич, Коче- Дмлн. лв. щи инсталации, съоръ- риново, Пазарджик и тура и вътрешни тех- на завод за преработ- До 31 август се оч- жения за компостира- Провадия) е включе- нологични пътища, ка на отпадъците чрез о 31 августаква да бъдат внесе- не на зелени отпадъци, но и съоръжение за ре- и довеждаща инфра- публично-частно парт-ни проектните предло- съоръжения за меха- циклиране на строи- структура – външен ньорство, като за мо- се очакважения за над 221 млн.лв. на 14 региона: Бяла нично-биологично тре- тиране на отпадъците, телни отпадъци. път, външно електро- захранване, външен во- мента има заявен инте- рес от две фирми. да бъдат вне-(Русе), Варна, Велико съдове и транспортна Строителството на пър- допровод, специали- сени проектни-Търново, Габрово, До- техника, допринасяща вото регионално депо зирана техника за екс- По програма ИСПА вбрич, Самоков, Нико- за разделно събиране) с с финансиране по ОП плоатацията на депо- сектор “Отпадъци” те предложе-пол, Луковит, Панагю- необходимия им капа- „Околна среда” стар- то, вътрешни системи са изградени и въведе- ния за над 221рище, Плевен, Разлог, цитет, определяне не- тира в Ботевград на 1 за обезвреждане на ин- ни в експлоатация петСтара Загора, Ямбол и обходимостта от пре- декември 2010 г. Про- филтрат и сметищен депа за твърди бито- млн. лв. на 14Малко Търново, които товарни станции (с ос- ектът е на обща стой- газ. Главен изпълнител ви отпадъци в Созо- региона: Бялаполучиха покани за ди- новна цел намалява- ност 17.5 млн. лв. До- на депото е обединение пол, Монтана, Севли-ректно предоставяне на не транспортните раз- говорът по ОП „Окол- „Инфрастрой”, в кое- ево, Силистра и Русе. В (Русе), Варна,безвъзмездна помощпрез ноември 2010 г. ходи) - анализ на разходи- на среда“ е за 14.5 млн. лв., от които над 12.3 то участват фирмите “Обществено строител- строеж е Регионалният център за управление Велико Търно- До края на годината те и ползите, опреде- млн. лв. се осигуряват ство Агробилд”, “Енер- на отпадъците в Кър- во, Габрово, До-предстои да бъдат обя- лящ категорично соци- от Европейския фонд горемонтстрой”, ”Път- джали, за който се на-вени и последните по- алната поносимост на за регионално развитие но поддържане” и “Пъ- ложи оптимизация на брич, Самоков,кани за изграждане на изгражданите съоръ- на ЕС, а остатъкът е на- тища и съоръжения”. проекта. Никопол, Лу-регионални системи в жения ционално съфинанси- Стойността на догово-Пазарджик, Кочери- - проведена проце- ране. Срокът за реали- ра е 12 835 318.88 лв. През 2011 г. в държав- ковит, Панагю-ново и Провадия и за дура по оценка на въз- зация на съоръжение- с ДДС. Строителният ния бюджет са заделе- рище, Плевен,претоварна станция в действие на околната то е 1 март 2012 г. Ре- надзор се осъществя- ни 20 млн. лв.община Своге. среда и издадено ком- гионалната система ва от „Агрико консулт” за изграждане, рекон- Разлог, Стара плексно разрешително. ще обслужва три об- ЕООД. Планирано е струкция и модерни- Загора, ЯмболЗадължителни изис- Наличието на рабо- щини: Ботевград, Пра- обектът да бъде завър- зация на депа в общи-квания към инвестици- тен проект не е задъл- вец и Етрополе. Обща- шен за 22 месеца, като ните Гоце Делчев, Сан- и Малко Търно-онните проекти жително условие. Сред та площ на отредения за изграждането му ра- дански, Враца (Врацана общините за финан- основните причини за терен за твърди би- ботят 70 души. Наме- и Мездра), Асеновград во, които полу-сиране по приоритетна забавяне на проектните тови отпадъци е око- рението на общината е (Асеновград, Първо- чиха покани заос 2 на ОПОС са: предложения от стра- ло 130 дка в землището строителството да за- май, Садово, Куклен и - аргументира- на на общините бене- на с. Трудовец. Проек- върши преди опреде- Лъки), Смолян и Шу- директно пре-но прединвестициннопроучване, даващо дос- фициенти са основ- но констатирани несъ- тът включва изгражда- не на първа клетка на ления краен срок. С ре- шение на общинския мен, както и за изграж- дане на сепариращи доставяне нататъчно информация ответствия с обхвата регионално депо за не- съвет през 2010 г. е от- инсталации за битови безвъзмездназа разглежданите ал- на прединвестицион- опасни битови отпадъ- реден и терен с площ отпадъци в общини-тернативи при опреде- ните проучвания, про- ци, включително сто- от 31.069 дка, в непо- те Враца, Монтана, Си- помощ през но-ляне площадките за из- блеми със собственост- пански двор, обща въ- средствена близост с листра и Харманли. ември 2010 г.граждане на регионал- та и местоположение- трешна инфраструк- депото, за изграждане Светла ДОБРЕВА
 • 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г.ТЕМА Депото в Созопол – един от най-успешните проекти От 15 юни депото ще приема отпадъците на Царево и Приморско Регионалното депо ното му изгражданеза неопасни отпадъ- 10 млн. евро, 75% от ко- 124 дкаци за общините Созо- ито са осигурени от про- площпол, Приморско и Царе- грама ИСПА. Проектътво, с комплексно разре- е разработен от „Мега-шително от май 2008 г., лит” ООД и „Еко-Про-е най-голямото и модер- ект 2000” – София. Из-но съоръжение за би- пълнител е коонсорци- 502 444 тонатови отпадъци в райо- ум „Walter –Heilit SS“ проектен капацитетна на Южното Черномо- между Wdlter-Heilitрие. Депото, проектира- Verkehwegebau GmbH,но и изградено в съот- „Станилов“ ЕООД иветствие с изисквания- „Старт Инженеринг“та на Европейския съюз АД. Оператор е община 71.68 т /24 hпо опазване на околната Созопол. средногодишен капа-среда, е един от най-ус- На площадката са из-пешните проекти в об- градени три клетки за цитетластта на отпадъците депониране и пресова-през последните години не на отпадъците. Пред-в България, коментират видена е и четвърта, ко- мощности, които биха население, както и го- на претоварна станцияспециалисти в бранша.То е едно от петте депа в ято ще бъде построена на следващ етап. Основ- намалили количествата депонирани отпадъци. лям брой туристи, дос- тигащи общо до 200 000 Приморско и да се оп- редели цената за тон от- до 120 т /24 hстраната, изградени по ното тяло включва още Това би удължило живо- души. падък, които общините максимално днев-програма ИСПА. Оста- локална пречиствателна та на депото от 12 до 15 До момента в депото Приморско и Царево ще но натоварване презналите четири са в Русе, станция за инфилтрат и години. Проектният му се приемат отпадъците плащат. Предстои от- летния сезонСилистра, Монтана и отпадни води, биологич- период на експлоатация само на община Созо- криване и на нов път вСевлиево. на пречиствателна стан- е 25 години. пол. Очаква се от 15 юни отсечката, Равадиново – Сметището е изгра- ция, цялостна вътреш- Предвидено е регио- то да започне да приема разклона за с. Веселие, сдено върху 124 дка об- на и довеждаща инфра- налното депо да поема отпадъците и на остана- което ще се скъси пътятщинска земя в мест- структура. Предвидена отпадъците на общини- лите две общини. Дото- и оттам разходите по из- 25 годиниността Чоплака, земли- е възможността на по- те Созопол, Приморско гава трябва да се реши возването на отпадъци- проектен период нащето на с. Равадиново. късен етап да бъдат въ- и Царево, генерирани от проблемът с прехвър- те от двете общини. експлоатацияИнвестицията в цялост- ведени и сепариращи 37 хил. души постоянно лянето на управлението Силвия ЦЕНОВА Ловеч най-сетне с модерно регионално депо Новото регионално общият обем за депони- 1992 г. Инж. Николай Стоянов, инвеститорски контрол надепо за неопасни отпа- ране – 1 125 051 куб.м, предпроектни проучвания обекта, община Ловеч:дъци за общините Ло- общо време за експло-веч, Летница и Угърчин атация – 51.7 години. Имахме доста проблеми по строителствотозаработи в средата на Площадката за депони-миналия месец. Депото е ране е разделена посред- По време на строител- нител. то стана Регионално депона площ от 127.56 дка и ством преградни диги ството сме имали доста Друг проблем е свързан със за трите общини Ловеч,включва стопански двор на три експлоатационни проблеми. Първия бих го Закона за обществените Летница и Угърчин. Товас административна сгра- участъка съответно определил като проблем с поръчки (ЗОП) - след про- също води до конфликтида, площадка за депони- 32 100 кв.м за 10.4 годи- 1999 г. финансирането, което се веждане на процедурата по отношение на строи-ране на три експлоата- ни, 23 900 кв.м за 15.1 инвестиционен проект проточи девет години поч- имахме обжалване на реше- телни книжа и т.н.ционни участъка, дре- години и 26 000 кв.м за ти. В тази връзка искам да нието, една година се за- Според мен още не сме сенажна, оросителна и от- 26.2 години. С реализа- уточня, че то беше от раз- губи по съдебните инстан- научили как се строи с ев-воднителна система, екс- цията на проекта се оси- лични източници. Не е ясно ции, което доведе до загу- ропейски средства. Ръко-плоатационен и контро- гурява екологосъобраз- на какъв принцип се опреде- ба на целеви средства за водил съм проект, финан-лен път. Изградената ин- но обезвреждане на ця- ля финансирането за всяка обекта. Не беше ясен един сиран със средства от Ев-фраструктура включ- лото количество битови една година. Имали сме го- член на закона, става дума ропейския съюз и в рамки-ва пътна връзка 1908 м, отпадъци, генерирани на 2001 г., дини, които са с недоста- за закона от 2002 г., който те на две години - период-външно водоснабдяване територията на общини- тъчно финансиране, има- се промени доста, касаещ ът, в който реализирахме1810 м, външно електро- те, включени в обхвата май ли сме години без никакво промяна в договора с из- проекта, приложенията зазахранване 1200 м. на депото, и изпълнение обществена поръчка финансиране, което води пълнител. отчитане на средствата Изпълнител е „Събев на ангажиментите на до замразяване на обекта. Бих искал да отбележа бяха сменени многократно.2002“ - Пирдоп. Проек- страната по европейска- Едно замразяване и размра- също и не дотам доброто При европейското финан-тът е на „Баугрунд ин- та директива за депони- зяване води до допълнител- проектиране като резул- сиране възложителят тря-ститут Книрим“ ЕООД - ране на отпадъците. но оскъпяване. Всъщност тат от промените в нор- ва да разполага с оборот-София, а консултант по С въвеждането на имали сме само една годи- мативната уредба относ- ни средства за финанси-време на строителството обекта се преустановява на, в която финансирането но изискванията при проек- ране, които след това сие „Агроводинвест”. използването на старото 2002 г., беше съвсем нормално. тиране на такъв вид обек- възстановява. Там е ясно, Общата стойност на сметище, което не може юни От заложени две години за ти. че средствата ги има и акообекта е 16 108 689 лв., да бъде приведено в съ- строителство периодът В самото начало обектът изпълнението е нормално иот които 12 261 709 лв. са ответствие с норматив- начало на СМР се увеличава на девет, през беше Депо за ТБО на общи- в срок, те ще бъдат изпла-от държавния бюджет, ните изисквания на еко- които настъпват проме- на Ловеч. Съгласно Програ- тени, докато финансиране-3 819 980 лв. от Пред- логичното законодател- ни в нормативната уред- мата за прилагане на Ди- то от държавата става поприятието за управление ство. Предстои неговата ба относно изграждане на ректива 1999/31/ЕС за де- малко в годините, коетона дейностите по опаз- рекултивация с цел пре- депата, които включител- пониране на отпадъци, удължава срока на изпълне-ване на околната среда и установяване замърсява- но налагат промени в про- представена пред Европей- ние и това е много лошо.27 000 лв. от община Ло- нето на околната среда в екта. Те на свой ред водят ската комисия в Брюксел в В строителството, катовеч. Общата площ за де- района. Края на 2008 г. съответно до промени в хода на преговорите по Гла- се започне нещо, трябва дапониране е 82 000 кв.м, Силвия ЗЛАТКОВА Край на СМР договора с избрания изпъл- ва 22 „Околна среда”, депо- бъде завършено.
 • Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 17 ТЕМА Инж. Георги Станилов, управител на „Станилов” ЕООД: Изискванията в търговете налагат създаване на консорциуми с чуждестранни фирми Инж. Станилов, ваша- Каква е конкуренция- та фирма е със серио- зен опит в строител- ството на депа за би- тови отпадъци. Как- Н еоспорим факт е, че от одобря- ването на готов про- та при строителство- то на депа за отпадъци, при използването на специфичните матери- ви са трудностите при проектиране и изграж- ект, неговото съгла- али и продукти за тях? - Кризата и липсата на дане на обекти в тази суване, кандидат- обекти доведе до преструк- сфера?- Депата за отпадъци са съ- стването за отпус- туриране на пазара. Основ- ния източник на финанси-оръжения, съвкупност от кане на средства ране са европейските про-множество системи, които от тези фондове грами. На почти всяка обя-са взаимосвързани. Всяко вена обществена поръч-депо има специфичен ха- до стартирането на ка участват над 10-15 фир-рактер. Проектното реше- процедурата за из- ми независимо от основ-ние е зависимост от избра- ната им дейност. С цел даната площадка и геоложкия бор на изпълнител си осигурят обекти повече-строеж на терена. От опита и реализирането му то от фирмите представяти квалификацията на про- дъмпингови оферти, кои-ектанта зависи постигането понякога минават то са резултат, както споме-на оптималното решение повече от 3 години нахме по-горе, от условието– максимален обем спрямо за минимална цена. Освенпредложения терен и на- това на фирмите се нала-деждно техническо реше- га да търсят партньори, дание. Тези фактори са пред- правят консорциуми с фир-поставка за лесна и иконо- ми, които имат опит в тазимически изгодна експлоа- област.тация.Като основен проблем в специалисти, изпълнявали Какви проблеми среща- Как оценявате разпрос-процеса на строителство- такива обекти. За целта ние те при кандидатства- транението на новитето могат да се посочат не- работим с дългогодишните нето за изпълнението технологии в тази сфе-пълните проектантски раз- си германски партньори. на подобни обекти? ра в България?работки, придружени от - Освен високите изисква- - Съвременните технологиинеточни изходни данни. Как оценявате проце- ния, поставяни като задъл- са разделно събиране на от-Участвахме в изграждане- дурите по усвояване на жителни в тръжните про- падъци, което от няколкото на три депа по мярка европейските фондове, цедури, проблеми, с кои- години се налага в Бълга-ИСПА, отговарящи на ев- финансиращи подобни то често се сблъскват кан- рия, изграждане на сепари-ропейските изисквания - в обекти? дидатите, са неизяснените ращи инсталации и заводиСозопол, Силистра и Русе. - Процедурите по усвоя- условия по отношение на за преработка на отпадъци-Те бяха едни от “пионери- ването на европейските чуждестранните партньори те. В боклука има енергия,те”, в които се приложиха фондове са доста усложне- като необходими регистра- която е задължително дановите проектни изисква- ни както от страна на бъл- ции в различните браншо- се оползотворява, но как-ния, заложени в Наредба 8 гарското законодателство, ви организации в България, то всяко нещо и това опол-(предишна Наредба 13) на така и от страна на трома- липсата на унифицирани зотворяване е свързано сМОСВ. вите европейски процеду- документални форми. Друг пари. Новите проекти по ри по одобряване на даден проблем, който води след ОПОС предвиждат изграж- Има ли достатъчно проект. Неоспорим факт е, себе си сериозни последи- дане на сепариращи инста- компетентни фирми в че от одобряването на готов ци, е поставяното напосле- лации и общински събира- България за изгражда- проект, неговото съгласува- дък условие за минимална телни центрове, системи за нето на подобни обек- не, кандидатстването за от- цена. За да изпълнят това използване или обезвреж- ти в отговор на евро- пускане на средства от тези условие, фирмите са при- дане на биогаза, компости- Д пейските изисквания? фондове до стартирането на нудени да заложат в офер- ращи инсталации и клетки- Фирмите в България, при- руг проблем, процедурата за избор на из- тите, а след това да използ- за депониране на остатъч-тежаващи необходимият който води пълнител и реализирането ват при изпълнението евти- ния отпадък, който не под-опит и квалификация за му понякога минават пове- ни материали, а това влияе лежи на допълнителна пре-изграждане на такъв тип след себе си сериоз- че от 3 години. Това забавя- пряко върху качеството. работка.съоръжения, са малко. Съ- ни последици, е по- не е фактор, който в многооръжения от типа на депа, случаи води след себе си се- Оинсталации за сортиране, ставяното напосле- риозни промени, които най- питът в процеса на строителството на тези депа показ-преработка и рециклира- дък условие за ми- често се отразяват в стой- ва, че в проектите са допуснати редица слабости, ко-не на отпадъци се изпълня- нимална цена. За ността на съоръжението, а ито пречат на нормалната работа на строителите. По-ват от фирми, специализи- понякога водят и до проме- важните са:рани в областта на инфра- да изпълнят това ни в самия проект. Изра- • Недостатъчно проучена геоложка основа, която става при-структурното и хидротех-ническото строителство. За условие, фирмите ботването на проект отнема от 3 до 6 месеца, а периода чина за преработка на проектите и утежняване на строи-съжаление изискванията са принудени да за- на строителството от дата- телството.за опит, залагани в услови- ложат в офертите, та на стартиране на обекта • Неспазване на изискванията на цитираната Наредба 8ята за участие в търговете без непредвидени рискове и (има се предвид разполагане на едно от депата върху мин-за проектиране и изпълне- а след това да из- при благоприятни метеоро- на изработка).ние на такъв тип съоръже- ползват при изпъл- логични условия от 8 месе- • Непълни проекти и неизяснени напълно технически реше-ния, са много високи, за да ца до 2 години. Получава се,бъдат покрити само от бъл- нението евтини ма- че от деня, в който възло- ния за отделни съоръжения (например за пречистванетогарски фирми, Това налага териали, а това вли- жителят стартира процеду- на инфилтрата).създаването на обединения рата, до деня на пълното за-(консорциуми) с чуждес- яе пряко върху ка- вършване на съоръжението • При подготовката на тръжните документи се обръща по-транни фирми, притежа- чеството за ползване минават между голямо внимание на текстовете на задълженията на учас-ващи необходимия опит, и 4 и 5 години. тниците и почти никакво на техническите решения.
 • 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г.ТЕМА Мария Бояджийска, заместник-кмет по направления „Зелена система, екология и земеползване“ и „Финанси и стопанска дейност“ на Столичната община: До седмици очакваме одобрение на първата фаза на проекта за столичните отпадъци М Г-жо Бояджийска, ария Бояджийска е е в процес на подготовка предстои да започне зам.-кмет в направ- на нова тръжна процеду- строителството на ра за проектиране и стро- завода за преработка ление “Зелена систе- ителство на съоръжение- на отпадъци в София. ма, екология и земеполз- то по договорните условия Какво предвижда про- ване”. Завършила е биоло- на „Жълт Фидик“. Очак- ектът? гия в СУ „Климент Охрид- ва се обществената поръч-- Проектът за изграждане ски“ със специализация ка за избор на изпълнителна завод да преработка на за този компонент да бъдеотпадъци е проект за ця- „Хидробиология и опазва- обявена в края на юни. До-лостна интегрирана систе- не на водите“, магистрату- говор с избрания изпъл-ма от съоръжения за тре- ра „Бизнес администрация нител би могъл да се склю-тиране на битовите отпа- и икономика“ - Университет чи в началото на февруаридъци на София. Интег- „Шефилд“, и опит в систе- 2012 г. Очакваната дата зарираната система включ- мата на Министерството на пускане на инсталацията вва изграждането на завод експлоатация е 30 юни 2013за механично - биологич- околната среда и водите. г. Предварителната оценкано третиране на отпадъци за стойността на този ком-на площадка Садината, с. понент е около 40 млн. леваЯна, депо за неопасни от- без ДДС.падъци на същата площад-ка, инсталация за трети- Какво включва втора-ране на разделно събрани та фаза на проекта?биологични отпадъци на Кога очаквате да бъдеплощадка Хан Богров, ин- одобрена и какви ще бъ-сталация за третиране на дат етапите на реали-разделно събрани градин- зацията й?ски отпадъци на площадка - Във връзка с промяната вХан Богров, довеждаща ин- обстоятелствата, свързанифраструктура за двете пло- със собствеността на „Топ-щадки, пилотен проект за лофикация - София“ ЕАД,разделно събиране на от- се наложи да бъдат извър-падъци на територията на шени допълнителни проуч-два от 24-те района на Со- вания с цел оценка на въз-фийската община – „Овча можностите за оползотво-купел“ и „Кремиковци“, и ряване на RDF горивото,техническа помощ за под- произведено в завода за ме-готовка на проекта. Обща- ханично и биологично тре-та стойност на проекта е тиране на отпадъци, в еднаоколо 183 млн. евро. предпроектните проучва- та като срокове, избор от инсталациите на топло- ния. В рамките на първа- на изпълнители, старт фикационното дружество. Какви са основните та фаза ще бъде изпълнен на строителството, Изготвянето на проучване- проблеми при реализа- и пилотният проект за раз- стойност и финанси- то е възложено на консул- цията на такъв тип делно събиране на отпадъ- ране? тант, избран от ЕИБ. проекти и с какво са ци в район „Овча купел“ и - Етапите на реализация на Резултатите от проучва- свързани? Кремиковци. проекта са два. Първият нето ще бъдат използва-- Основните проблеми и е предвидено да стартира ни при подготовката на до-рискове при реализацията Какви ще бъдат ета- след одобрение на ЕК в сре- пълнение към апликацион-на проекти от този тип са пите на реализация- дата на 2011 г. и да бъде за- ната форма за финансира-свързани с процедурите по вършен през 2013 г. Стой- не на втората фаза на про-придобиване и отреждане ността му е 69 млн. евро, екта.на терени, провеждане напроцедури за ОВОС и оси-гуряване на финансиране. Всеки момент се очак- П рез 2010 г. в София са били генерира- ни общо 407 000 тона отпадъци. От тях 90 000 т (22%) са рециклирани, а друга част са като финансирането е от „Околна среда“, заем от ЕИБ, местно и национално финансиране. За депото за неопасни от- Какъв е очакваният ефект от реализация- та на проекта? - Ползите и ефектът за об- ва одобрението на Ев- третирани по други способи. Общото количе- падъци „Садината” е про- ществото от реализация- ропейската комисия на ство на депонираните в Суходол отпадъци е ведена обществената по- та на този проект е осигу- първата фаза на про- ръчка и има избран изпъл- ряването на дългосрочно и екта. Какво предвиж- 269 000 тона. Общият капацитет на трите ин- нител за строителство на екологосъобразно третира- да тя? сталации за сепариране на отпадъците в Со- съоръжението. В момента не и обезвреждане на отпа-- В първата фаза на проек- фия е до 300 000 тона годишно. процедурата е обжалвана дъците, генерирани от со-та се предвижда изграж- пред ВАС и след решението фиянци, опазване околна-дането на депото за нео- на съда и одобрение на фи- та среда и здравето на насе-пасни отпадъци „Садина- нансирането от ЕК ще бъде лението. Ще бъде подобре-та” – първа и втора клет- възложено изпълнението. но качеството на живот, щека, инсталациите за тре-тиране на разделно събра-ни биологични отпадъци иразделно събрани градин- В проекта за рекултивация на втория етап на депото „Суходол“ до 2014 г. ще се ин- вестират 24 млн. лева. През това лято ще за- Съгласно тръжната проце- дура срокът е 18 месеца – 16 месеца за строителство и два месеца за издаването бъдат намалени емисии въ- глероден двуокис. При из- ползване на RDF гориво- то в „Топлофикация - Со-ски отпадъци на площад- почне рекултивацията и на депото за неопас- на Акт образец 16 и въвеж- фия“ ЕАД ще се намалятка Хан Богров, довеждаща- дане в експлоатация. разходите на дружествотота инфраструктура до две- ни отпадъци „Долни Богров“, експлоатирано При инсталациите за тре- за природен газ и съответ-те площадки и техническа- от 1972 до 1997 г. тиране на зелените и би- но цената на топлата вода ита помощ и изготвяне на оотпадъците общината парното.
 • Екологични и инфраструктурни обектиГИМЕКСПОРТ АД е основано през 1993 г. и ГИМЕКСПОРТ АД е сертифицирано по три междуна- Текущи обектиразвива в следните направления: родни с тандарта ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 и поддържа Интегрирана система • През август 2010 г. „ГИМЕКСПОРТ” АД в рамките на консорциум „Гоце Делчев”, стартира строи-•строителство на екологични и инфраструктурни обек- за управление на качеството, околната среда и безо- телството на обект: „Реконструкция, модернизация и разширение на Регионално депо за неопас-ти; ни отпадъци на община Гоце Делчев”.•търговска дейност с висококачествени продукти и тех- пасни условия на труд. Всички геосинтетични материали са доставени на обекта и през тази година предстои тяхнатанологии, необходими за промишлено и гражданско Основни групи продукти апликация.строителство и за инфраструктурни обекти; Хидроизолационни геомембрани ПЕВП с дебелини от • През ноември 2010 г. „ГИМЕКСПОРТ” АД достави материалите за изолационния екран и започ-През последните 12 години дружеството специализи- 0.6 мм до 3.00 мм. на иапълнението на обект ,,Депо за производствени опасни отпадъци на „Биовет” АД, клон Раз-ра в изграждането на изолационни защитни системи на Бентонитови хидроизолации град”.сгради и съоръжения, включително депа и други съо- Многофункционални геотекстили за разделяне, фил- • През февруари 2011г ‘ГИМЕКСПОРТ” АД достави геосинтетичните материали за изпълнение наръжения за твърди битови, строителни, промишлени и трация, защита и дренаж. изолационния екран за обект „Изграждане на депо за отпадъци „Чеиргьол 1” след закриване иопасни отпадъци. Армиращи геомрежи. рекултивация на съществуващо депо „Шламоотвал” на „Монди - Стамболийски” ЕАД, град Стам- болийски. Във всички обекти ГИМЕКСПОРТ АД се влага съвременни технологтии и иновативни продукти. Компанията изпълни съществена част от СМР по изграждане на най-голямото съоръжение за депониране на отпадъци в Югоизточна Европа на обща площ 580 дка. Строителството е прието съгласно всички нормативни изисквания. Съоръжение за депониране на пепелина и гипс от „Ей И Ес Марица-Изток 1”Басейн за контактни води - долен изолационен екран и система за откриване на течовеЗа първи път в България при изграждането на долния изолационен екран на басейна ГИМЕКСПОРТ АД вгради Особеното на тази система е,че позволява, както в реално време, така и през целия експлоатационен периодсистема за откриване на евентуални течове. Методът на действие е основан на използването на изолационните на басейна да се установи наличието на пробив в изолационния екран и да се локализира неговото местона-способности на геомембраната за електрическо разделяне на пасивни електроди, поставени под нея, и актив- хождение с точност до 0.5 кв.м.ни електроди, поставени върху геомембраната. Поради това, че геомембраната почти винаги функционира във За да се осъществи контакт с тръбите за измерване, те се извеждат в края на геомембранната система, къдетовлажна, проводима среда като вода, почва или пясък, цялата й горна повърхност може да бъде електрически се защитават чрез специални накрайници. Върху геомембранната система се поставят един или повече актив-заредена чрез активния електрод. Този заряд протича през всеки отвор на геомембраната и се отчита от сен- ни електроди. Броят им зависи от големината на измерваната повърхност. Резултатите от проведените тестове,зорите на пасивните електроди под нея. Това причинява промяна в потенциала на проводимата среда под мем- както на заварките на геомембраната, така и на действието на системата за откриване на течове определят ви-браната, който, измерен и изчислен от системата, може да бъде определен като теч. соката надежност на изграденото съоръжение.Езеро за контактни води Система за откриване на течове Апаратура за тестване Изпитване за заваркиДолен изолационен екран на клетка I на депотоПри изключителни мерки за контрол на качеството ГИМЕКСПОРТ АД достави всички компоненти за изгражда- Всички машинни шевове на геомембраната се проведоха с налягане 3 атм., а ръчните шевове - с вакуум тест.нето на долния изолационен екран на депото. Създадена бе сериозна организация по работа на екипите, в ре- Ежедневно преди започване на заваряването на шевовете се извършваха пробни полеви заварки. Целостта назултат на което върху площ от 500 000 квм се монтираха хидроизолационна геомембрана ПЕВП 2 мм, защитен пробните връзки се проверяваше по отношение на обелване и срязване. Всички тестове се извършваха с ка-геотекстил, дренажен и инспекционни тръбопроводи, ½ м дренажен слой от промита речна баластра. либрирана апаратура и преминаха успешно.Депо и езеро за контактни води Заваряване на геомембрана Полагане на геомембрана Общ изглед дренажен каналДренажният слой от промита речна баластра се изпълни с разделителен слой геотекстилДоставка речна баластра Разстилане речна баластра Полагане II слой геотекстил Полагане на геотекстилДренажен и инспекционен тръбопроводиДоставиха се и се инсталираха 5 км дренажни. и над 3 км инспекциони ПЕВП тръби. Изпитанията на всички тръбопроводи преминаха успешно. За по-добра защита на тръбопровода допълнително се изградиха 4 бр. дренажни ръ-кави от геотекстил и баластра. Връзка инспекционна тръба, асиметри- Преминаване на дренажен тръбопро-Дренажен тръбопровод чен редуктор, дренажен търбопровод вод през разделителна дига Инспекционна тръбаГИМЕКСПОРТ АД изгради Система за мониторинг от постоянни дебитомери с фотоволтаично захранване за следене на количеството инфилтрат, излизащо от депо-то и влизащо в басейна за контакнти води. Депо за отпадъци на Стар Ново депо за съхранение на фосфо-гипс за производствените содов завод, гр. Девня – 15 дка нужди на „Агрополихим“ АД – 200 дкаИзграждане на долен изолационен екран на депото: Класическа технология. Поради невъзможност да се постигнат изискванията на чл.19, ал.2 от Наредба №8 от 24.08.2004 г. с естествени материали се наложи да се използва бен-Върху минералния запечатващ пласт от глина се инсталираха последователно тонитова хидроизолация. В края на 2008 г. се доставиха по 200 дка от трите елемента за изграждането на долния изолационен екран на депото: геомем-хидроизолационна геомембрана ПЕВП – 2 мм, и защитен слой от геотекстил. брана ПЕВП 2мм, защитен геотекстил и бентонитова хидроизолация. През 2009 г. се изпълни I етап от 70 дка от изграждането на долния изолационен ек- ран. Всички вложени материали от ГИМЕКСПОРТ АД са с доказано качество и надежност.За контакти: Централен офис, изложбена зала и складова база, гр. София, кв. Герман 2A, ул. „Патриарх Герман“, Търговски комплекс „ГИМЕКС“ тел.: 02/ 974 5700, 02/ 974 5719; факс: 02/ 974 5673, e-mail: office@gimexport.net, офис гр. Стара Загора: тел./факс: 042/ 230 055, e-mail: office_galabovo@gimexport.net
 • 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г.ТЕМА Първото депо - публично-частно партньорство е в Костинброд Иво Трингов, изп. директор на „Кордеел България“ ЕАД: Имаме смесено дружество с общината, вече изпълняваме първия етап Депото за отпа- дъци в Костин- брод е проект за публично-част- но партньорство, стартиран по мо- дел от датската фирма „Мариус Педерсен“, който ние продължихме. Създадено е смесе- но проектно дру- жество „ЕПМ“, в което общината внася терен в размер на 32.5% в капи- тала на дружеството, а ние, частният инвеститор, участваме с финансиране, средствата се възстано- вяват от таксите за преработване на отпадъците. Предвидени са 6 клетки за битови и 2 за строител- ни отпадъци. Първата фаза е на стойност 5 млн. лева. „Кордеел България“ е българският клон на една от три- те най-големи белгийски строителни фирми. Проектът е вклю- Теодора Вълчева. Обект: „Регионално депо за неопасни и инертни от-чен в Национална- С този проект се из- Технологична схема падъци за общините Костинброд, Своге, Сливница,та програма за упра- гражда модерно реги- • Клетки за неопасни отпадъцивление на отпадъците онално съоръжение за Божурище, Годеч и Драгоман“ • Клетка за строителни отпадъци2009-2013 г., която по- обезвреждане на нео- Терен: земеделска земя, 10-а категория, преминала • Клетка за инертни отпадъциставя изграждането на пасни отпадъци за ре- всички процедури за промяна на предназначениетосистема от регионал- гион Костинброд, Сво- Инвестиция за първи етап: 5 млн. лева • Приемна зонани депа, съоръжения за ге, Божурище, Годеч, РЗП: 187,88 дка с възможност за разширение с • Външно електрозахранванетретиране на отпадъци Драгоман, Сливница с 79.26 дка • Външно водоснабдяванеи закриване на стари- население около 70 000 • Експлоатационен пътте сметища за твърди жители. съоръжения, да осигу- наване.битови отпадъци като Съоръжението оси- рят приемственост в Третото предизвика- • Колектори за инфилтратедна от стратегически- гурява екологосъобраз- работата на проектните телство е • Ретензионен басейнте си цели за тези че- но третиране на гене- екипи за един некратък • Пречиствателни станции за битово-канализа-тири години. Механи- рираните в региона не- прединвестиционен пе- работата с населението ционни и инфилтратни водизмът на МОСВ за раз- опасни отпадъци на риод от около две го- и с общинските съвети • Отводнителни канавкивитие на инфраструк- социално приемлива дини. Тук предизвика- на регионалните общи-турата за управление на цена. Лизензираната му телството пред общин- ни с цел координиране • Корекция на дереотпадъци предвижда площадка създава усло- ските власти е да избе- на интересите и практи- • Лесозащитен слойрегионалното съоръже- вия за развитие на ре- рат консултантски екип ческа регионализация • Оградание за регион Костин- гионалната система в с практически опит и в на съоръженията. Депа- • Станция за биогазброд да се реализира на посока рециклиране на екологичните, и в ин- та за отпадъци с капаци-принципа на публич- отпадъците съгласно вестиционните разра- тет над 25 000 тона/го- • Инсталация за сортиранено-частното партньор- Рамковата директива за ботки, който да коор- дишно са инсталации, за делните общини в реги- ното успешно премина-ство. Мажоритарни ак- отпадъците 2008/98/ЕО. динира целия процес от които следва да се полу- она с различна скорост ване през реализациятационери в ЕПМ АД са гледната точка на ин- чи положително еколо- възприемат изисквания- на такъв проект правибелгийиските компа- Научени проектни уро- веститора и да осигу- гично становище за реа- та на европейското зако- участниците в него мно-нии CORDEEL INVEST ци рят финансиране на ра- лизация чрез процедура нодателство в областта гократно подготвени заи IMASCO NV, които Първите предизви- ботата му за целия пре- по ОВОС и да се изда- на управление на отпа- следващите инвестици-осигуряват финансира- кателства пред проек- динвестиционен про- де комплексно разреши- дъците и формират уме- онни екологични проек-нето на строителството тите за депа за отпадъ- цес. телно, представляващо нието да правят избор ти и взаимно обогатени.на първи етап. IMASCO ци се раждат от необ- Втората група труд- екологично разреши- между рисковете от на- Видът на изпълнява-NV е дългогодишен ходимостта да се ком- ности възникват от телно за експлоатация- личието на регионално ните работи и изисква-оператор на белгий- бинират разрешител- разположението на та им. Тези процедури депо на своя територия нето за прецизно изпъл-ските депа в Антвер- ните процедури, изис- площадките, върху ко- често се забавят от про- и по-високите транс- нение на изолационнитепен и Беерзе. Проектът квани, от една страна, ито се изграждат депа- явленията на синдрома портни разходи, когато слоеве налагат изключи-е предизвикателство за от екологичното зако- та – те са извън регула- „Не в моя заден двор“, регионалното депо е на телно гъвкаво управле-изпълнителя „Корде- нодателство и, от дру- ция, върху земеделски който се проявява от територията на другата ние на строителния про-ел България“ ЕАД, кои- га страна, от нормати- или горски терени, да- населението в района община. цес предвид зависимост-то за 12-годишното си вите по Закона за ус- леч от мрежите за елек- на избраната площад- Това по скромно- та от атмосферните ус-присъствие на българ- тройство на територи- тро- и водоснабдяване, ка поради липса на зна- то мнение на проект- ловия.ския пазар са изпъл- ята. Тази комбинация което налага премина- ния относно модерни- ния екип са основните Ключовият фактор занявали основно обек- изисква от общините, ването през процеду- те депа и политическото причини, поради кои- успеха на представенияти на индустриалното които според закона за ри за промяна на пред- заиграване с темата уп- то проектите за изграж- проект е подходящотои гражданското стро- управление на отпадъ- назначението на земята равление на отпадъци- дане на регионални депа партньорство междуителство, коменти- ците са възложители- и получаване на серви- те. В същото време об- в България прогреси- подходящите партньорира проект-мениджърът те на строежа на тези тутни права за преми- щинските съвети на от- рат бавно. Но еднократ- – компетентността
 • Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 21 ТЕМА И Асеновград ще изгражда регионално сметище Обявена е тръжна процедура за избор на изпълнител за първия етап Регионалният център тет за обезвреждане на граждане на планира- Първият етап обхва- Изграждането на строителната площад-за обезвреждане на би- отпадъците на тези пет ните 7 клетки за неопас- ща изграждане на при- клетките и ретензион- ка. От кандидатите затови отпадъци, който общини. Според кмета ни битови отпадъци и емна зона - сгради и съ- ните басейни ще се из- изпълнители на обек-ще се изгражда на тери- на Асеновград д-р Хрис- 1 клетка за строителни оръжения, външно и върши, след като частта та се изисква да иматторията на община Асе- то Грудев съоръжение- отпадъци, сепарираща и вътрешно ел. захранва- от площадката, в която реализиран общ обо-новград, вече е известен то в най-голяма степен компостираща инстала- не, ВиК, ограда и озеле- ще бъдат разположени, рот от СМР за послед-като “57-ото депо” в На- защитава интересите на ция. Обектът ще се фи- няване; депо за твърди се почисти от отпадъ- ните три години не по-ционалната програма за региона и е икономиче- нансира изцяло от дър- битови отпадъци - клет- ци и се изпълни уплът- малък от 5 000 000 лв.управление на дейност- ски целесъобразно. жавния бюджет. годишно, като обемът Оите по отпадъците (2009 Отредената площадка Първият етап, за кой- от изпълнени догово-- 2013). Той ще обслуж- за изграждане на регио- то вече има обявена от- бщият капацитет възлиза на 2 ри и дейности, свърза-ва още общините Пър- налния център е с площ крита процедура по 400 000 тона, като дневно ще ни с изграждане на депавомай, Садово, Куклен 332 768 кв.м в мест- ЗОП за изпълнител, е за ТБО и/или други не-и Лъки. Допълнително- ността Капсида, на мяс- с прогнозна стойност могат да се депонират 250 000 тона опасни отпадъци, да ето му включване се из- тото на сега съществу- 5.620 млн. лв., от които не по-малък от 5 000 000върши през 2010 г. с ре- ващото сметище, кое- към момента са осигу- ка 1 с площ 113 782 кв.м нен насип. Оформяне- лв. за последните пет го-шение на Министерския то предстои да бъде за- рени 2 млн. лв. Крайни- и ретензионен басейн за то им става посредством дини. Фирмите задъл-съвет, след като стана крито. Общият капа- ят срок за подаване на инфилтрат (2207 куб.м); ограждащи диги с опре- жително трябва да саясно, че пловдивският цитет възлиза на 2 400 оферти е 13 юни, отва- депо за строителни от- делени откоси. сертифицирани по ISOзавод за преработка на 000 тона, като дневно рянето им е на 14 юни. падъци – клетка 1 с Срокът за изпълне- 9001:2008 или 2010; ISOтвърди битови отпадъ- ще могат да се депони- Възложител е община площ 12 265 кв.м и ре- ние на поръчката е в 14001:2005 и ISO OHSASци край с. Шишманци рат 250 000 тона. Пред- Асеновград, която е соб- тензионен басейн за ин- рамките на 6 месеца от 18001:2007.не разполага с капаци- вижда се поетапно из- ственик на терена. филтрат (5000 куб.м). датата на откриване на Светла ДОБРЕВА и иновативността на експлоатацията от единекипа на община Кос- и същ екип осигуряватинброд се съчетаха с липсата на изненадикоректността и инвес- при оперирането на съ-тиционно-строителна- оръжението, които не-та компетентност на минуемо се появяватбелгийските и българ- при работата на парческите акционери в върху разработките иЕПМ АД. Извършване- разрешителните доку-то на проектната под- менти от замисъла доготовка, контрола вър- пускането в експлоата-ху строителството и ция. Участници в инвестиционния процесПроектанти„Мегалит” ЕООД, части приемна зона, сгради и съоръже-ния„Геотехгруп” ООД, части технологична, рекултивация, мо-ниторинг, ПБЗ„Доми 97” ООД, част ВиК„Векпроект” ЕООД, част „Електро“„ВТС Консултинг” ЕООД, част „Пътна“Главен проектант – доц. д-р инж. Момчил Димитров Васи-левИзпълнител: „Кордеел България“ ЕАДИнвеститор: „Енвайранментал Проджектс Мениджмънт“АД (ЕПМ АД)Консултант и строителен надзор: „Стройнадзор-НСН“ООДОператор на депото: „Костинброд Еко“ АД, съвместно дру-жество на община Костинброд (32.5%) и ЕПМ АД (67.5%) Развитие във времето• Първи етап – в строителство• Етапи от 2 до 6• Етап разширение на запад Капацитет• Етапи от 1 до 6 – 839 600 куб.м отпадък• Етап разширение на запад – 786 790 куб.м от-падък
 • 22 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г.ТЕМА Габрово и Трявна ще изграждат регионална система за управление на отпадъците разделно събиране на би- Инж. Ренета Кънчева, началник- оразградими отпадъци. отдел „Озеленяване, околна Биологичното третиране ще бъде чрез сепарираща среда и чистота“ в община и компостираща инста- Габрово: лация. Планира се една клетка с два участъка - Амбицията ни е до края на единият е този, в кой- 2013 г. депото в Габрово то в момента се депони- рат отпадъци, и един нов да започне да функционира участък, който ще бъде като регионален обект приведен в съответствие с новите изисквания. Предвидени са също При нас проектът е така газова система с открит ситуиран, че ще има ус- факел за изгаряне, пре- поредно експлоатация чиствателно съоръжение със строителство и за първично пречиства- привеждане в съответ- не на отпадните води от ствие. За целта имаме Изграждането на ре- къв консенсус, тъй като и Петков“. стопанския двор на де- изготвени планове за ра-гионална система за уп- освен екологично трети- Община Габрово ра- пото и също на инфил- бота, план за монито-равление на отпадъци- ране на отпадъци трябва боти по това инвестици- трата. Проектът пред- ринг на сега функциони-те на общините Габрово да постигнем една при- онно намерение от 2003 вижда още довеждащи ращото депо до превръ-и Трявна ще стъпи при- емлива цена за населе- г. От миналата година външен водопровод и ел. щането му в регионално,близително на 33 млн. нието, сподели пред в. съгласно изменения за- провод. Тук не стои въ- както и план за монито-лв., сочат разчетите по „Строителство Градът” кон за управление на от- прос за изграждане на ринг след рекултивацияпроекта. Община Габро- инж. Ренета Кънчева, на- падъците двете общи- външни пътища, тъй на бъдещата нова клеткаво има покана за подава- чалник-отдел „Озеленя- ни са обединени в регио- като има изградени та- съгласно нормативнитене на апликационна фор- ване, околна среда и чис- нално сдружение с воде- кива, ще се строят само изисквания. издаване на разрешител-ма до 31 август и ще по- тота“ в община Габрово. ща община Габрово, тъй вътрешноплощадкови, В момента имаме изгра- ното за строителство.даде проектното си пред- Към момента община- като депото е на нейна както и вътрешнопло- дена една клетка и огра- Амбициите са ни до краяложение в този срок за та има изготвен работен територия и тя е собстве- щадкови ВиК и ел. ин- да, която частично е раз- на годината да приклю-финансиране по приори- проект за извършване на ник на площадката, на сталации, електронна градена, и временна сепа- чим с комплексното раз-тетна ос 2 на ОП „Окол- реконструкция и модер- която ще се изгражда ре- везна, контролно-про- рираща инсталация с цел решително и разреши-на среда”. Обектът е низация на съществува- гионалното съоръжение. пускателен пункт, огра- на депото да се депонира телно за строителство,включен в националната щото общинско депо и Площадката е с площ да. Проектът предвиж- минимално количество, през зимните месеци, ко-програма за управление превръщането му в ре- 140.245 дка. Депото се да също рекултивация докато си преведем ос- ито не са подходящи зана отпадъци, като такъв гионално за нуждите на намира на приблизител- на сега експлоатираната таналия свободен терен строителни дейности,е заложен със средства и Габрово и Трявна по от- но седем километра се- част от депото. в съответствие с нор- т.е. до месец март, да сее в плановия период до ношение на неопасни от- верозападно от центъра Като подобекти реги- мативните изисквания. проведат тръжните про-2013 г. падъци с преобладаващ на Габрово. От община оналната система за уп- В момента депото не е цедури за избор на стро- Наясно сме, че опера- характер твърди битови Трявна отстои на около равление на отпадъци- електрифицирано, не е ител, строителен над-тивната програма не оси- отпадъци. Той бе изгот- 30 км, но транспортното те ще включва още кало- водоснабдено, няма газо- зор, инвеститорски кон-гурява на 100% финанси- вен по проект за техни- отстояние от различните маслоуловител, площад- ва инсталация, дренажна трол и от следващатаране, ще има и дофинан- ческа помощ, изпълнен населени места е на око- ково измиване на ходова- система, които се изис- строителна година дасиране, като за него в мо- от „Обединение Габрово“ ло 20 км. та част на автомобилите, кват. Такова нещо се пла- стигнем до етапа стро-мента се обсъждат вари- - сдружение, включващо Планираните дей- административна сгра- нира със самия проект. ителство. Амбициите саанти, по които община три фирми – „ХПК Бъл- ности са разделно съби- да, складови помещения, В момента сме на про- до края на 2013 г. да пус-Габрово още няма кон- гария“ - София, „ХПК ране, което се извърш- паркинги за обслужва- цедура заявление за ком- нем новия участък, т.е.кретна позиция. Очаква- Германия“, „Талискера“. ва и в момента на отпа- щата техника и влизащи- плексно разрешително, депото да започне даме с компетентните ор- Подизпълнител е проек- дъци от опаковки, но ще те автомобили. тъй като тя е задължи- функционира като регио-гани да стигнем до няка- танско бюро „КБ Михов има още едно стъпало на Силвия ЗЛАТКОВА телното стъпало преди нален обект. Центърът за отпадъци в Плевен с разрешение за строеж Регионалният цен- с възложителя община втора клетка като про- Площадката е разпо- През 2001 г.тър за отпадъци за реги- Плевен. дължение на проекти- ложена между селата Бу-он Плевен получи раз- Регионалният център рането и проучване въз- ковлък и Опанец, в бли- е изготвен работен проект за „Регионално депо зарешение за строеж. Ра- ще обслужва шест от можностите за разши- зост до съществуващо- твърди битови отпадъци на Плевен и Долна Митро-ботният проект бе из- единадесетте общини в рение на депото и увели- то депо. полия” от „Енергопроект” ЕАДготвен от „Реко инжене- регион Плевен - Плевен, чение на обема за депо- Община Плевен пред-ринг” ЕООД въз основа Гулянци, Долна Митро- ниране. стои да подаде проект-на задание за проекти- полия, Долни Дъбник, Проектиран е главен ното си предложение за През 2006 г.ране на обект „Актуали- Искър, Пордим. Той ще вътрешен обслужващ финансиране по „Окол- в качеството си на водеща община Плевен съв-зация на работни про- включва стопански двор път и ремонт на пътя от на среда“ до 31 август. В местно с още пет общини от областта - Долниекти и на документации с всички необходими отклонението за депото. края на миналата годи-за възлагане на общест- сгради и съоръжения, Предвижда се паркинг на управляващият ор- Дъбник, Долна Митрополия, Гулянци, Пордим и Ис-вени поръчки за избор инсталация за компос- до входа на стопанския ган на програмата из- кър, създаде сдружение „Управление на отпадъци-на строител и доставчик тиране на зелени отпа- двор на депото, рампа за прати покана до общи- те - Плевен” за реализирането на проект „Региона-на техника и оборудва- дъци, център за предава- достъп до клетка 1, пар- ната за кандидатстване лен център за управление на отпадъците - Плевен”не за обект - Региона- не на отпадъци, инста- кинг и обръщател до ре- по процедура за директ-лен център за отпадъци, лация за строителни от- зервоарите за отпадъчни но предоставяне на без-включващ ново регио- падъци, клетка за депо- води и съоръжения за възмездна финансова През 2007 и 2008 г.нално депо, инсталация ниране на битови отпа- газ и краен обръщател. В помощ по проекти „Из- е възложен и изготвен концептуален проект отза компостране и център дъци. По проекта е пла- обхвата на пътя се пред- граждане на регионалниза предаване на отпадъ- нирано изграждане на вижда строителството системи за управление консорциум Arcadis-Ecolas / Renco / EPC-KOC заци – регион Плевен“ и първа клетка, като е на- на ВиК мрежи, ел. кабе- на отпадъците”. регионален център за управление на отпадъците идоговор за проектиране правено проучване за ли и други съоръжения. Силвия ЗЛАТКОВА Център за Предаване на отпадъци - Плевен
 • Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 23 ТЕМА Инж. Иво Митев, управител на „Стив Макро” ООД*: Най-важното е планирането на процесите да започне още на етап на проектиране През последните годи- европейските фондове тайлите по тях, нямат до- алите, които се използват ности. ми, които са привлекате-ни се наблюдават социал- за осигуряване на необ- бра комуникация и коор- за изграждането на съо- лен начин за употреба нани тенденции като пови- ходимите финансови ре- динация на действията ръженията, за да отгово- При затваряне на стари- обширните площи.шена информираност и сурси за строителството си със строители, които рим на европейските из- те депа за отпадъци про- Най-важното е плани-интерес към екологични- на необходимите съоръ- имат опит при изгражда- исквания. ектантите допускат ком- рането на управлениетоте проблеми. Поради не- жения. нето на същите. Много от фирмите, промиси на отпадъците да започнеобходимостта от усъвър- Изборът и осигурява- които извършват строи- като предлагат използ- колкото е възможно по-шенстване на защитата не на площадка с изра- При избора на строител телния контрол, доскоро ването на почви за по- рано – в процеса на про-на околната среда наша- ботването на ПУП е ре- много често се поставя не разполагаха с персо- стигане на по-ниски цени ектиране, а не да бъде из-та страна се опитва да на- шаващ. Според мен не- условие нал, който да е квалифи- за изпълнение. По този вършвано впоследствие.мали броя на депата за достатъчната инфор- фирмата изпълнител циран за проверка на за- начин не може да се по- Съществено е да се след-отпадъци, които не отго- мираност и мотивация да има определен финан- варъчните работи на ви- стигне конвекция, съ- ва йерархията на отпадъ-варят на изискванията. на населението относно сов оборот от идентична сокоплътен полиетилен, ществува опасност от ците – намаляване, пов-Стремим се да използва- предимствата на подоб- дейност през последни- необходим при изграж- емисии на опасен биогаз торно използване, ре-ме развитите от европей- ни съоръжения, борба- те няколко години, кои- дане на клетките за раз- и проникване на вода в циклиране и възстановя-ските страни успешни та между управляващите то, както знаем, бяха пе- личните видове отпадъ- клетките, което води до ване на енергията, катотехнологии, без да пов- и партиите в опозиция за риод на криза и само оп- ци. На обектите не бива постоянни инфилтрати. изхвърляне се извършватаряме лошия им опит и надмощие, насочени към ределени големи компа- да се допускат заварчици, Старите сметища трябва в краен случай.да наваксаме изгубеното увеличаване на своя елек- нии и организации мо- които не разполагат със да се изолират с по-дъл-време. Усъвършенстват торат, са основните при- гат да удовлетворят тези съответните европейски готрайни покрития от *„Стив Макро” ООД,се методите и стратегии- чини за неосигуряване на изисквания. Според мен сертификати, което е га- рода на полиетилените с Добрич от 1994 г. се спе-те за управление на отпа- площадките и забавяне трябва да се отдава по- ранция за качественото висока плътност, а полу- циализира в изграждане-дъците. на проектите. голямо значение на оп- изпълнение на проекти- чаващият се от разлага- то на хидроизолационни Колективите от специ- ита, който имат строи- те. Освен това възложи- нето на отпадъците газ системи, била е подизпъл-Невероятно много са алисти, които изготвят телните предприемачи, телите трябва да се съо- да се използва за различ- нител в строителство-обаче проблемите, с ко- екологичните оценки, използването на компе- бразяват с технологично- ни нужди на населението. то на депата за отпадъ-ито се сблъскваме при вече работят на много тентни подизпълните- то време за изпълнение При тези затворени сме- ци в Русе, Силистра, Со-изграждането на депата високо професионално ли за специфичните дей- на проекта, а изпълни- тища земята не може да зопол, Варна, Севлиево иза битови, строителни и ниво, но все още проек- ности, квалифицира- телите така да организи- се използва за земеделие, др. Инж. Митев е пока-опасни отпадъци тантските организации, ния персонал, материал- рат своя работен график, но може да се намерят нен като супервайзър при На първо място е из- изготвящи проектите на но-техническия ресурс, с че да се спазват стриктно други алтернативи, като изграждането на Депоработката на проектите съоръженията за трети- който разполагат, и не на всички технологии за например изграждането за отпадъци в Словения,за кандидатстване пред ране на отпадъците и де- последно място матери- различните видове дей- на фотоволтаични систе- гр.Kranj, от BELMOND.
 • 24 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г.ТЕМА Заводът за преработка на отпадъци във Варна – модерен и високотехнологичен Съоръжението е изцяло частна инвестиция в размер на 50 млн. лв. От месец заводът за млн. лв. е на „Екоин- е много голям и много ще постъпват несепа- ции. Несепарираните всички процеси в заво-преработка на твърди вест асетс“ АД. Фирма- модерен, с шест подо- рирани битови отпадъ- от двете секции на си- да се управляват от цен-битови отпадъци край та спечели през 2007 г. бекта - зала за доставка, ци. Капацитетът на за- тото фракции (едрога- трална система с под-Варна работи ефек- конкурс, обявен от об- зала за механична обра- вода е 50 т/час. баритни опаковки, тек- робна визуализация.тивно, като ежеднев- щина Варна. Съгласно ботка, зала за зарежда- стил, големи фолиа и Чрез нея ще се регули-но приема отпадъците сключения договор не на тунели, комплекс Технологията др.) се отвеждат към ра всеки параметър наот града и курортните от тунели, биофилтъ- Отпадъците се разто- станция за ръчно сор- механичната обработ-комплекси. частното дружество се рен комплекс с резер- варват в приемно хале, тиране. Сепарираните ка и процеса на компо- Предвижда се съо- ангажира да построи воари за вода, офисна позволяващо съхра- от станцията рецикли- стиране. Община Ва-ръжението да бъде част съоръжението за своя сграда, коментира инж. нение и предварител- руеми отпадъци се по- рна ще получава всеки-от Регионалната систе- сметка и на собствен Иво Трингов, изп. ди- на обработка за интер- дават за балиране, а ос- дневен отчет за постъ-ма за управление на от- терен ректор на „Кордел Бъл- вал до 48 ч., включва- татъкът се отвежда към пилите отпадъци, бройпадъците за регион Ва- Община Варна от гария”. ща сортиране на едро- пресконтейнер за де- камиони, от кои фир-рна. Капацитетът му е своя страна се задъл- Избраната техноло- габаритни или неспеци- пониране в сметището ми и т.н.140 000 тона годишно. жава да плаща за при- гия за преработка на фични отпадъци. След- във Въглен. Община Варна гене-Заводът е и първият в емане и преработка на отпадъците се основа- ва машинно разкъсване Всички операции ще рира около 350 тона от-страната, който изпъл- твърдите битови отпа- ва на естествени физи- и отвеждане през стан- се извършват на закри- падъци на денонощие.нява изискванията на дъци 79 лева за тон. ко-механични процеси, ция за ръчно сортиране то. Отпадните води, по- Количествата нарастватевропейската Директи- Проектът е разрабо- които не генерират за- до тромел с двусекци- лучени в процеса на ае- до 500 тона през летниява за депониране на от- тен от „БГ Биомас”. Гла- мърсяване на околна- онно сито. робно компостиране, се сезон. Заводът може дападъците. вен изпълнител е „Път- та среда с прах и вредни Първата секция поз- филтирират на място в поеме обработката на Заводът за преработ- строй – Варна”. Главен емисии. Технологията е волява отделянето на утайници и се отвеждат отпадъците не само нака на твърди битови от- подизпълнител е „Кор- на немската компания максимално количество обратно в тунелите. Те градовете в региона, ападъци (ТБО) е разпо- дел България” ЕАД. Eggersmann Anlagenbau отпадъци от органич- са снабдени и със сис- и на населените места вложен на 10 км от Ва- Заводът е изпълнен Projekt, водеща в разра- ни фракции, които по- тема за улавяне на из- Североизточна Бълга-рна. Теренът е с площ изключително профе- ботването и изгражда- стъпват в тунелите за ходящите газове, които рия. До момента един-почти 17 дка и се на- сионално не само като нето на инсталации за компостиране. ще се отвеждат до би- ствената община, коятомира в землището на мащаб, но и като по- механично и биологич- Втората секция от офилтри за пречиства- е сключила договор съсс. Езерово, община Бе- следна дума на техно- но третиране на отпа- ситото отделя макси- не и филтриране на не- завода, е Варна. Срокътлослав. логиите - всичко е авто- дъците на европейския мално количество от приятните миризми. му е десетгодишен. Инвестицията от 50 матизирано. Проектът пазар. В инсталацията рециклируемите фрак- Цялата система и Силвия ЦЕНОВА Добромир Петров, изпълнителен директор „Екоинвест асетс” АД: Успешно отделяме всичко за рециклиране От 19 април в заводът падъци (пластмаси, мета- чети, направени на базата депата/сметищата, като имат предимство при раз- за преработка на ТБО ли, хартия/картон), орга- на заложените параметри, ще се изисква значително работването и финансира- текат пробни тесто- ничните отпадъци се от- се очаква възвращаемост- намаляване (до 2/3) коли- нето на бъдещи проекти, ве. Какво сочат резул- веждат в тунели за биоло- та на инвестицията да е чествата отпадъци, кои- свързани с околната сре- татите до момента? гично разлагане, а остатъ- за период от 10 години. то отиват на депо, като да и управлението на от-- Пробните тестове на ин- кът, който се депонира, е ще се насърчава рецикли- падъци.сталацията, които стар- в порядъка на 28-30% (като Каква е ролята на заво- рането и използванетотираха на 19.04.2011 г., нормите на ЕС са макси- дите за преработка на на енергия от отпадъци Каква е законовата ос-приключиха в началото мум 35%). отпадъци за развитие (т.нар. възобновима енер- нова и облекчения зана май 2011 г. и оттога- на инфраструктурата гия). Общините, на чии- развитие на такъвва (вече повече от месец) Каква е възвращае- в сектора? то територии са изграде- тип обекти?инсталацията ежедневно вете и оптимизациите в мостта на инвестици- - В близките няколко годи- ни такъв тип инсталации, - Все още в България нямаприема всички битови от- инсталацията в момента ята в такъв тип обек- ни се очаква въвеждане- ще изпреварят значител- законова база, която дападъци на Варна и близки- успешно се отделят всич- ти? то на по-строги мерки от но останалите по тези по- осигурява облекчения зате курорти. След тесто- ки годни за рециклиран от- - Според финансовите раз- страна на ЕС във връзка с казатели и се очаква те да обекти от този тип.
 • Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 25 ТЕМА Инж. Стефан Стаменов, управител на „Рисайклинг Инж. Валентин Панайотов, групов технически България“, доставчик на технологията: ръководител „Пътстрой - Варна“ ЕООД: Интегрираната система превръща Подобно съоръжение отпадъците във вторични суровини се изгражда за първи път Инж. Стаменов, кои са предимствата на тех- нологията за обработ- в България да допринесе и за засилва- не на инвеститорския ин- терес, включително чрез ка на битови отпадъ- публично-частно парт- Кое е специфичното квания? ци, използвана в завода ньорство, което като мо- при изграждането на - Фирмите в България те- във Варна? дел е разпространено в обект като Завода за първа прохождат в тази- Основните предимства европейските страни. преработка на отпа- област, но интересът ена технологията на заво- дъци? голям към подобни обек-да във Варна са възмож- Варненският завод е - За първи път се изграж- ти и това ще доведе доността за сепариране на вторият в страната да на територията на увеличаване компетент-смесено събраните бито- за преработка на ТБО. България такова съоръже- ността на все повече бъл-ви отпадъци, което дава Кои са пречките за ре- ние и липсата на опит ни гарски фирми в тази на-възможност за рецикли- ми източници на енергия ализирането на повече създаде определени труд- сока.ране на пластмаси, стък- и в тази връзка преоцен- подобни проекти въ- ности, но благодарениело и хартия като вторич- ка на отпадъците като преки наличието на ин- на консултациите с фир- Каква е конкуренци-ни суровини; възможност алтернативни горива, за- веститорски интерес? ми от чужбина, специали- ята при строител-за оползотворяване на ка- щото както от икономи- - Пречките са само и един- зирани в тази област, ус- рани отпадъци до 35% и ството им при из-лоричната стойност на ческа, така и от екологич- ствено от администра- пяхме да изградим това техническото задание за ползването на специ-отпадъците чрез сепари- на гледна точка е необхо- тивно естество. Проце- уникално и единствено проектиране от страна фичните материали иране на модифицирани го- димо да се оползотворява сите протичат изключи- съоръжение за страната на възложителя община технологии за тях?рива от отпадъци (RDF) енергията на онази част телно тромаво и в пове- ни засега. Варна. Избрахме такава - Конкуренцията в строи-и минимизране на обема и от отпадъците, която не чето случаи са обречени технология, която да по- телството към моментатеглото на отпадъците може да бъде рециклирана. предварително на провал, Какви са трудности- крива изцяло техническо- е много голяма във връз-чрез аеробно компости- Същевременно следва да въпреки че за целта има те, с които се сблъс- то задание за преработка ка с кризата в бранша.ране на биоразградимата се компостират раздел- предвидени средства, кои- кахте при реализация- и третиране на твърди Малко са фирмите, коиточаст, с което се постига но събрани биоразгради- то така и не могат да бъ- та на проекта? битови отпадъци. могат да отговорят наи стабилизиране на отпа- ми отпдъци, защото полу- дат усвоени. Основната - При реализацията на изискванията за изграж-дъците преди депониране, ченият компост ще може причина е липсата на вся- проекта трябваше да Има ли достатъчно дането на такъв завод икоето е в съответствие да се използва като подо- каква компетенция по въ- се съобразим с директи- компетентни фир- да осигурят материалис Европейската директива брител на почвата. Веро- просите на третиране- вата на ЕС 1991/31 от ми в България за из- за експлоатация в агре-за депата. ятно вече е настъпил мо- то и оползотворяването 26.04.1999 г. за депата за граждането на подоб- сивна среда, отговаряща ментът, когато следва на ТБО. отпадъци за намаляване ни обекти в отговор на нормите и изисквания- Избраната технология нормативно да се опре- Всичко започва от неком- на количеството депони- на европейските изис- та от ЕС. дава ли възможности делят нормите по отно- петентното изготвяне за надграждане на след- шение на въглерод, азот, на задание, минава през ващ етап и какъв ще е фосфор, калий, тежки ме- призмите на теоретич- ефектът от това? тали, а защо не и микрор- но подготвени инженерин-- Въпреки че заводът във ганизми, за да бъде еколо- гови компании, още по-злеВарна е на изключително госъобразно влагането на подготвените общинскивисоко ниво, съществу- компоста като подобри- структури и след това севат редица възможности тел на почвата. деформира допълнител-за надграждане на про- но от инстанции като РИ-цеса. Какви са перспективи- ОСВ и МОСВ. Не е тайна,От една страна, това те за развитие на сек- че ЗОП, от друга страна,включва задълбочаване на тора от гледна точ- опорочава и затруднявасепарирането с помощта ка на финансиране, въз- изключително много кон-на допълнителни агрегати можности за участие структивното протича-в посока повече рецикли- на бизнеса и т.н.? не на един такъв проект.руеми с още по-голяма - Това е един от сектори- Доказателство за това сачистота на отделените те, в които перспективи- многобройните сторнира-фракции и достъпването те са налични, обозрими и ни поръчки.на нови пазари, а от друга възможни, но проектитестрана, надграждането на се случват изключител- Как оценявате състоя-процеса като цяло в посо- но бавно и тромаво. Об- нието на пазара в тазика производство на елек- щините разчитат на фи- област?тричество чрез биогаз нансиране по оперативна - 2013 г. съвсем не е далеч,от органичната фракция. програма „Околна среда”, особено ако се има пред-И с това не се изчерпват за което трябва да преми- вид необходимото времевъзможностите – съща- нат през редица общест- за реализирането на про-та органична фракция, вени поръчки, а това е екти за изграждане на ре-вместо да се компости- свързано с администрати- гионални депа, инстала-ра, може да бъде подложе- вен капацитет, който да ции за преработка на ТБОна на биологично сушене с е наясно с трудностите и т.н. съгласно ОПОС. Вкраен продукт, равняващ при решаване на проблема. тази връзка очаквам сери-се по калоричност на ка- Ако общините разполагат озно раздвижване на паза-фявите въглища. Разбира с действително опреде- ра, поява на конкуренция,се, всички тези възмож- лен морфологичен състав което, от една страна, ености зависят от една на битовите отпадъци, добре, тъй като добритеположителна технико-ико- това е добра база за из- решения се раждат в кон-номическа обосновка. бор на интегрирана систе- курентна среда. ма от технологии, които Общият пакет за реализи- Какви са най-новите биха превърнали отпадъ- рането на „Околна среда“ технологични реше- ците във вторични суро- възлиза на малко над 1800 ния и тенденции в сек- вини, като се сведе до ми- млн. евро, като над 80% тора? нимум количеството на са финансирани от ЕС. Из-- Най-новите технологич- отпадъците за депонира- цяло в ръцете на админи-ни решения са свързани с не. Вероятно това наред страцията е те да бъдатустойчивото развитие на с количествената харак- усвоени навреме и пра-обществото, запазване на теристика на отпадъци- вилно.природните невъзобнови- те за всяка община може Силвия ЦЕНОВА
 • 26 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г.ТЕМА Основен проблем за реализацията на проектите за третиране на отпадъци е липсата на финансиране Не са много фирмите в България с необходимия опит, но конкуренцията е голяма поради малкия брой реални проекти ропейския съюз, започ- по-големи от проект- Основен проблем за ре- Що се отнася до проце- пейските средства, от- ват да обръщат внима- ните. Това е нормално, ализацията на проекти- дурите за финансира- несено към нуждата от ние на проблема, свър- защото през целия пе- те за третиране на отпа- не на подобни проекти, тях, ще бъде нищожно. зан със закриването на риод, в който проектът дъци е липсата на фи- ще ви дам един пример В България не са много старите сметища и из- е отлежавал или тър- нансиране. Логично е - търгът за изгражда- фирмите, които имат граждането на нови мо- сел финансиране, насе- да си зададем въпроса нето на депото за нео- необходимия опит за дерни депа за битови лението не е спирало да дали парите, които се пасни отпадъци „Сади- изпълнението на по- отпадъци. Що се отна- генерира отпадъци. За събират под формата ната” беше обявен през добни проекти. Въпре- ся до заводите за пре- съжаление обаче възло- ки това конкуренцията С работка на отпадъците жителят не е отчел пра- между нас е голяма, за- – това е вече „висшата вилно този риск за про- тези темпове на работа усвоява- щото и броят на проек- математика” при трети- екта и не е осигурил не- нето на европейските средства, тите с реално финанси- рането на отпадъците. обходимото финанси- ране не е голям. Другата съществена ране. отнесено към нуждата от тях, ще По отношение на мате-Стоян МИНКОВ, директор трудност е скоростта, с Така се стига до ситуа- бъде нищожно риалите ще отбележа,„Корпоративно развитие“ която се реализират ин- ция, в която при оси- че на нашия пазар имав „Строително-предпри- вестиционните наме- гурено европейско фи- на „такса смет”, са дос- април 2010 г. и въпре- изключително голямемачески холдинг“ рения на възложителя. нансиране ние не мо- татъчни и дали се упра- ки че нашата оферта е с избор на производите- При рекултивацията на жем да го усвоим. вляват, но отговорът на най-ниска цена и в пъл- ли и доставчици.Основните труднос- осемте сметища край В България работят тези въпроси не тряб- но съответствие с всич- Искам да подчертая,ти при проектиране- Кърджали основни- достатъчно компетент- ва да се търси от пред- ки изисквания, възло- че успешното реализи-то на депа и заводи за ят проблем на проекта ни проектанти в сфе- ставителите на бизнеса. жителят след повече от ране на един проект запреработка на отпадъ- идва от това, че поради рата на третирането Реално тези суми тряб- година реши, че наша- третиране на отпадъцици произтичат най-вече забавяния от страна на на битовите отпадъ- ва да стигат не само та цена не е приемлива, е функция както от из-от липсата на сериозен възложителя за реали- ци. При реализиране- за събирането, но и за въпреки представената ползването на качест-опит от страна на въз- зиране на техническия то на нашите проекти третирането на отпа- му обосновка в обем от вени материали, така иложителя. Едва отскоро проект към момента на ние работим с водещи- дъците, както и за из- дванадесет тома доку- от правилна оценка надържавата и общините, неговото реално изпъл- те проектанти в облас- граждането и закрива- ментация. рисковете при изпълне-принудени от изисква- нение се оказва, че обе- тта на третирането на нето на депата за отпа- С тези темпове на рабо- нието на подобни про-нията, наложени от Ев- мите на отпадъците са отпадъците. дъци. та усвояването на евро- екти.
 • Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 27 ТЕМА Догодина се очаква пускът на първия етап от завода за отпадъци в Монтана През 2012 г. се очак- тира в края на месец Обект Завод за сепариране и компостиране но финансиране през ките на депото и е пред-ва да бъде финализиран септември миналата го- на битови отпадъци в Монтана 2012 г. виден като ситуацияпървият етап от стро- дина. Изпълнението е Вторият етап включ- още при изгражданетоителството на завода за разделено на два етапа. Възложител Община Монтана ва доставка и монтаж на на депото, с което е вза-сепариране и компос- По груби сметки около „ПСТ-МУТ-МОНТАНА 2010”, инсталация за компо- имно свързан, уточнитиране на битови отпа- 5 млн. лв. е стойността Проект сдружение на „Пътностроителна стиране, известна като главният инженер.дъци в Монтана. 2 млн. на оборудването, което и изпълнение техника” и МУТ – Унгария тунел за компостиране, Депото и заводът салв. ще бъдат инвестира- представлява приблизи- доизграждането на скла- разположени извън гр. Консултант „Интер консулт” – гр. Монтанани до края на тази годи- телно 50-55% от общата да за готов компост и Монтана, в землище-на, през миналата годи- стойност на обекта, ос- Стойност 9 млн. лв. строителство на малка то на селата Николовона бяха усвоени 1.5 млн. таналите средства са за Начало на административна сгра- и Крапчене, на 8 км отлв., цялостната стойност строително-монтажни м. септември 2010 г. да, предвидена към за- гр. Монтана в посока гр. строителствотона обекта е 9 млн. лв., работи. вода, с площ от 90 кв.м. Враца.каза за „Строителство Към момента се из- ната вертикална плани- рано от унгарската фир- Като финансови па- Обектът ще обслуж-Градът” главният ин- граждат главното хале ровка на обекта, всич- ма МУТ. В първия етап раметри първият етап ва региона на Монтана иженер в отдел „Благоу- – халето за сепарира- ки технологични пъти- са включени всички за- е от порядъка на око- Криводол от област Вра-стройство, строителство не с площ 2700 кв.м, по- ща, пешеходни прос- ложени за тази година ло 6 млн. лв., останали- ца. Според статистикатаи комунални дейности“ мощно складово поме- транства. Към обекта ще строителни дейности за- те 3 млн. лв. са за вто- от последните години сена община Монтана Ка- щение за депониране на бъде изградено електро- едно с монтажа на ин- рия етап, като основната очаква годишно нови-мен Каменов. отпадъците, подлежа- захранване със самосто- сталацията за сепарира- сума тук е за инсталаци- ят завод да преработва Годишната субсидия щи на рециклиране. Ос- ятелен трафопост. не, който ще остане за ята за компостиране. ориентировъчно отпа-се осигурява от репу- новното хале е с метал- Самото оборудва- догодина. Реално първи- Заводът е ситуиран в дъци от порядъка на 150бликанския бюджет със на конструкция с ограж- не ще бъде произведе- ят етап може да се фи- парцел от близо 3.5 дка. – 160 хил. тона.Закона за държавния дащи стени от термопа- но, доставено и монти- нализира при осигуре- Той е разположен в рам- Силвия ЗЛАТКОВАбюджет за изграждане нели и метален покрив.на екологични обекти. Успоредно се работиОбектът е инженерин- по изграждане на водо-гов и включва проекти- провод, канализацион-ране и строителство на на мрежа с необходимияЗавод за сепариране и водоем за осигуряванекомпостиране на битови на вода за промишлениотпадъци - Монтана. и битови нужди, помпе- Изпълнител е сдруже- на станция за отпадниние „ПСТ-МУТ-МОН- води предвид това, че сеТАНА 2010”, включ- налага припомпване наващо фирмите „Път- канализационните води,ностроителна техника” за да бъдат включени в- дъщерно дружество съществуваща локалнана „Холдинг Пътища” пречиствателна станцияАД, и МУТ - Унгария, на територията на из-която е специализира- граденото депо за твър-на по преработващи от- ди битови отпадъци.падъците инсталации. Според направенитеВъзложител е община разчети до края на тазиМонтана. Строителни- година ще бъдат завър-ят надзор се изпълнява шени като строителнаот „Интер консулт” – гр. част всички подобекти,Монтана. по които се работи в мо- Строителството стар- мента, заедно с цялост- Главният инженер на община Монтана Камен Каменов: В края на 2011 г. ще имаме яснота за субсидията за следващата годинаПускането на завода е очаква да бъде извърше-функция на възможност- но до края на 2011 г. Вите за субсидиране от края на годината очаква-републиканския бюджет. ме да разберем каква щеЗа тази година са осигу- бъде субсидията за след-рени 2 млн. лв., за мина- ващата година.лата имахме 1.5 млн. лв., Остава открит въпро-което сумарно е 3.5 млн. сът с технологичнотолв. Изграждането на за- оборудване, т.е. саматавода ще продължи и през инсталация за сепарира-2012 г., като засега не не, която трябва да бъдемога да кажа какъв ще монтирана впоследствиебъде размерът на субси- в основното хале, и ня-дията за следващата го- кои довършителни рабо-дина. ти, които касаят адми-В момента по искане на нистративната сградаМОСВ подготвяме ин- и склад за готовия вечеформация за необходими- компост, тъй като ин-те средства и за това сталацията е за сепари-какво е извършено и се ране и компостиране.
 • 28 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г.ПРОЕКТИ Erste Group Immorent иска да стъпи на здрава основа в офис пазара Както всяка сграда, знак за приключването но по дължината на бул.която трябва да издър- на грубия строеж, тол- „Тодор Александров”,жа на най-различни въз- кова и за преминаването подход от пресечкатадействия – от вятъра до на разговорите с наема- „Българска морава” иземетресенията, всеки телите на по-прагматич- две метростанции наб-офис проект днес тряб- ния етап, характерен за лизо ТАО се радва на до-ва да стъпи на стабилна последните месеци пре- бър достъп с общественоснова, за да преодолее ди завършването на този и автомобилен транс-икономическите затруд- род сгради. Практика- порт; намира се на пе-нения или риска от про- та напоследък показва, шеходно разстояние отвал на някой от наемате- че това е по-трудният и площад „Света Неделя”лите. В ТАО, първата си често по-дълъг процес – и добри съседи.инвестиция за собстве- всъщност обратното нана сметка в София, ав- действителността от го- Размерът има значениестрийската компания дините до края на 2007. С немного повече отErste Group Immorent 10 хиляди квадратни ме-разчита на три главни Местоположението, тра разгъната застроенаопори – местоположе- местоположението, площ и 6460 кв.м отдава-нието в централния биз- местоположението еми офис пространства,нес район на София, съ- При повече от 25% тази сграда е малка за со-ответстващия на състоя- незаети наличности в фийския мащаб. Но това „Аргогруп екзакт” завърши грубия строеж и се очаква да предаде сградата нанието на пазара размер и София големият залог е може да се разчете и като собственика в края на тази годинаотговорността към окол- мястото: на ръба на иде- относително предимство квадратни метра. проекта ще бъдат бъл- ко ниво като комуника-ната среда. алния център и в район, в пазар, в който се заро- Директорът на ин- гарски компании, съз- ция и представителност Издигането на бъл- който по план трябваше ди огромна конкуренция вестиционните проекти дадени в последните ня- на офиса си.гарския флаг на покрива да бъде финансово-дело- за големите наематели на Erste Group Immorent колко години, които са „Вярваме, че по-мал-на постройката минала- вият гръбнак на София. със заявки от неколкос- във Виена Карл Брюк- достатъчно пораснали, ките сгради, на централ-та седмица беше колкото С лице, разположе- тотин до няколко хиляди нер казва, че целта на за да минат на по-висо- ни местоположения, от Евросредства вдъхват нов живот в два квартала в Троян Община Троян подписа договор с Консорциум „Троян – 2011“, който включва фир- мите „Димас“ АД от гр. Габрово и „Екострой – Трявна“ ООД, за реализация на Проект BG161PO001-1.4.05-0015 „Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян” (ДБФП: BG161PO001/1.4-05/2009/005) осъществяващ се с финансовата подкре- па на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Ев- ропейски фонд за регионално развитие. Проектът е по приоритетна ОС: Устойчиво и интегрирано градско развитие, в рамките на Схема за безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда“. По проектa се предвижда, превръщането на два периферни квартала, ж.к. „Лъгът“ и ж.к. „Младост“ в атрактивно място за живот, с изградена благоприятна архитектурна среда за хората с увреждания. Помислено е и за децата, които ще се радват на нови дет- ски площадки. На специална пресконференция в Троян за представяне дейностите и изпълнителите на проекта и по повод подписването на договора кметът на Община Троян Минко Аки- мов подчерта, че общата цел на проекта е да се подобри физическата и жизнената среда на град Троян, като необходима предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо раз- витие и социален просперитет. Постигането на тази обща цел ще допринесе за утвържда- ването на град Троян като привлекателно място за живеене и като притегателен център за инвеститори и посетители. „Това е един хубав проект, чиито резултатът ще бъде от полза и видим за всички. Проектът ще бъде изпълнен по всички европейски норми и ще е съо- бразен с изискванията за достъпност на хората с увреждания”, сподели г-н Акимов. Община Троян е бенефициент по проекта. Общата му стойност възлиза на 4 721 691.11 лв. От тях 4 013 437.44 лева, съставляващи 85% от общата стойност на допусти- мите разход по проекта, ще бъдат осигурени от ЕФРР, 471 984.07 лева е частта, която ще съфинансирането от националния бюджет, а 236 269.60 лева ще бъдат осигурени от Об- щина Троян. Съгласно подписаните договори строителните дейности ще бъдат завършени в рам- ките на 7 месеца, тоест до края на годината жителите на кварталите „Лъгът“ и „Мла- дост“ в град Троян ще могат да ползват новите придобивки, обясни на пресконференци- ята инж. Банко Банков, който е ръководител на проекта от страна на общината. Реализацията на проекта предвижда изграждане на 3 нови и съвременни озеленени детски площадки, които ще имат включително и соларно осветление, за да могат деца- та да играят до по-късно. Две от площадките ще са на територията на кв. „Лъгът“, а една в кв.“Младост“. Освен това се предвижда и реконструкция на 7 цели или части от улици – три в кв. “Лъгът“, една в кв. „Младост“, улиците „Мизия“ и „Балкан“ и една от главни- те артерии на града ул.“Христо Ботев“, която ще бъде реконструирана в частта между ул. „Черковна“ и ул. „Генерал Карцов“. Освен смяна на пътната настилка на въпросните ули- ци, се предвижда и смяна на около 12 000 кв. м смяна на тротоарни настилки и подменя на някои от дърветата, уточни инж. Банков. Проектът касае пряко 15% от жителите на града, а косвено – всички живеещи в Троян. Освен с представителите на фирмите, които ще реализират строително-монтажните работи, Община Троян подписа договор и със софийските фирми „ЕТ БУЛИ - Любомир Георгиев“, „Виа инженеринг“ ООД и „Пътпроект 2000“ ООД, на които е възложено про- ектирането и авторският надзор.
 • Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 29 ПРОЕКТИ Обект ТАО Главен изпълнител Аргогруп екзакт Независим строителен надзор Строителен стандарт Авторски надзор и координатор Б12 с управител арх. на проекитрането Петър Торньов РЗП 10 340 кв.м Инвестиция 13 млн. евро Карл Брюкнер, ръководител „Развитие на проекти” в Erste Group Immorent: Н ие строим, отдаваме под наем и продаваме на стратегически ин- веститори. Ако нямаме зелен сертифи- кат, не можем да излезем на междуна- родния пазар лезе на международния но може да донесат още пазар. „зелени” точки на про- За местния наемен па- екта. Докато София се зар пък е важно дали чуди как да увеличи мес- обектът влиза в нор- тата за паркиране, Вие- малния стандарт. В слу- на има стратегия за на-Това е една от малкото офис сгради, които ще бъдат завършени в центъра на София тази година чая това е така: етажните маляването им на место- плочи с размер около 660 положения, които са до-които имаме няколко в икономика, малки ком- во, като компания и (съ- разхода на енергия. Въ- кв.м, около 2.6 м светла бре обслужени с общест-портфейла си, в следва- пании, които са старти- гласно нашата) филосо- трешни щори с рефлекс- височина, окачен таван, вен транспорт, в опит дащите няколко години рали в последните ня- фия наистина вярваме в на повърхност (от север) двоен инсталационен под ограничи автомобилниябезусловно ще имат сми- колко години, са дос- това.” и външни щори (от юг и предвижданото профе- трафик в града.съл”, добавя той. тигнали определен раз- За зеления рейтинг на и изток) ще ограничават сионално управление и Инвеститорът и кон- Колкото по-малък е мер...” ТАО точки може да доне- нагряването. поддръжка отговарят на султантът по отдаване-офисът, толкова по-лес- сат централизираното то- Брюкнер казва, че за общите очаквания на по- то под наем на сградата –но е да се преглътнат Зелен привкус плоснабдяване и характе- строителен предприе- вечето наематели и по- MBL / CB Richard Ellis, щеевро или две върху нае- Брюкнер каза още, че ристиките на климатич- мач, чиято стратегия е да тенциалните инвестито- трябва да се опитат да из-ма на квадратен метър. ТАО ще бъде оценена и ната и вентилационната строи, отдава под наем и ри в клас А офиси за ка- коват успеха на проектаБрюкнер казва: „Това е сертифицирана по стан- инсталация. Окачената продава на инвеститори, чество и гъвкавост на в труден пазар. Засега саедното, но от друга стра- дарта BREEAM за еколо- фасада ще адресира нуж- сертификатът е задължи- Седемдесет и двете положили основите.на, вярваме в местната гична устойчивост. „Пър- дата от намаляване на телен, за да може да из- паркоместа не са много, Деян ТОДОРОВ
 • Ñèñòåìè çà âîäîïëúòíî ïîäñèãóðÿâàíå íà òðúáíè êàíàëè çà êîôðàæíè øïèëêèП ри изграждане на множество монолитни стоманобетонни конструкции като подпорни стени, стени на сутерени на сгради, метротунели, резервоарина пречиствателни станции и други подобнисе налага да се обърне специално вниманиена уплътняване на тръбичките, през коитоминават кофражните шпилки. В тазипубликация ще разгледаме множестворешения, които в зависимост от конкретнитеизисквания на проекта, гарантиратводоплътността на това уязвимо място встоманобетонната конструкция. края с фезербето- разработи и нова тапа (Фиг. 4). тества специален При по-дебели вариант на систе- конструкции е ма за уплътняване възможен и ва- на тръбни стенни риант комбина- фиксатори състоя- ция от PVC и щи се от PVC тръ- фазербетонови ба с по-дълбоки тръби (Фиг. 5). конуси, накрайни- В отделни ци предпазващи случаи да не протече во- отпечатъците от да по външния демонтираните контур на тръба- PVC конуси се та, подсигурява- замонолитват с ща тапа и конуси от подмазване на ко- фазербетон нусите с на- посредством бъбващ разтвор специално лепило M-Bed (Фиг. 7). (Фиг. 6). По този Поради много начин се добрите си техни- повишава чески показатели сигурността на подсигуряващи връзката и се воден напор над съкръщава 40 m и сравни- времето за телни ниската це- изпълнението и. на, това решение Много важен мо- намери масово Тръбичката, Класическият и мент в изпълнение- приложение впрез която мина- много сигурен и то на тръбните строителството нава кофражната доста скъп начин фиксатори и Пристанищешпилка, освен за уплътняване на тяхното надеждно Бургас, стотициосновното тръбен стенен подсигуряване сре- хидротехническипредназначение фиксатор е чрез разтвор. Друг на- ди проектни изиск- щу проникване на съоръжения, ВЕЦда осигури използване на чу- чин е чрез използ- вания не се вода е подбора на и пречиствателнабезпроблемен де- гунена муфа с ване на тръбен допускат използва- най-подходящите станция.монтаж на водна бариера стенен фиксатор с не на PVC тръби. материали, от кой- Подробно описа-шпилката, (Фиг. 1), която пре- конусовидна Тогава се използ- то да се направят ние на тази техно-изпълнява и роля- късва шпилката и форма (Фиг. 2), ват тръби от фа- тези канали. Ние логия може дата на фиксатор, тръбата и остава който се избива от зербетон (Фиг. 3). ще ви предложим намерите вкойто гарантира вградена в конс- стената и получе- Пластмасовите ко- някои от продукти- Интернет страни-проектната дебели- трукцията. В този ният конусообра- нуси в този слу- те на фирма цата на нашетана на стената. Ето случай тръбичка- зен отвор се чай се Reuss-Seifert, кои- фирмазащо в нашето та се затваря с запълва с на- демонтират, а тръ- то могат да га- www.mageks-изложение ще се пластмасова тапа бъбващ циментов бата се инжекти- рантират много v.com в разделговори за тръбни и само конуса се за- разтвор M-Bed. В ра изцяло с добро качество. Файлове-стенни фиксатори. мазва с разширя- някои случаи пора- M-Bed или се запе- Фирма Технологии. ващ се циментов чатва от двата Магекс-В ЕООД инж. Веселин Панев тел./факс: 02/ 955 75 97, 999 52 19 www.mageks-v.com info@mageks-v.com Фазербетонова Пластмасова тапа Фазербетонова тапа тръба за шпилка Лепило за Шприц за фазербетонови M-Bed Уплътняваща тапа Разширяващ се запълване на Пластмасов конус Фазербетонов Пластмасова Пластмасова тапи и конуси канали дълбок конус тапа и накрайник тръба за шпилка циментов разтвор
 • Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 31BUILDINGREEN Стъкло и енергийни икономииО громната консумацията на енергия е източник на нарастващо на- прежение през последните няколко десетилетия и ограничаване- то на топлинните загуби през стъклата се превърна в приоритет за производителите на стъкло. AGC Glass Europe и Planibel Top 1,0, Planibel личеството топлина, вли- За сравнение, едно Използването на обик- ра на CO2, спестени чрезнейните развойни цен- Energy N, Stopray. Три защо в сградата чрез до- обикновено единично новен двоен стъклопакет употребата на ниское-трове работят постоянно от тези стъкла (Planibel биване на слънчева енер- стъкло има Ug фактор с Ug стойност от 2,8 по- мисионен двоен стъкло-по подобряване на изола- Top 1,0, Planibel Energy N, гия, е по-високо, откол- 5,8 W / (m². K). В този добрява този баланс чрез пакет, балансът е отно-ционни свойства на стък- Stopray) в двоен стъкло- кото топлината, напуска- случай през прозореца се намаляване на необходи- во положителен. За про-лото чрез нанасяне на по- пакет с обикновено бяло ща сградата през прозор- губи повече топлина, от- мото отопление, но об- изводството на 1 квадра-крития върху него. Това стъкло и газ аргон дават ците. Общият енергиен колкото слънчева енер- щата загуба на енергия тен метър стъклопакет се една модерна техноло- коефициент на топлоп- баланс става положите- гия се добива, а цялост- остава отрицателна - 22 Planibel Energy N се отде-гия на обработка на стък- реминаване Ug (изклю- лен, т.е. добитата слънче- ният баланс е чиста загу- кг CO2 на квадратен ме- ля около 25 кг CO2. Аколото, в която AGC Glass чително важен показател, ва енергия е по-голяма от ба на енергия. Тази загу- тър стъкло, или 500 кг на заменим единично стък-Europe държи европей- посочващ степента на то- загубата на топлина. По ба на енергия трябва да жилище на година. ло с този двоен стъкло-ското лидерство. плинни загуби) от едва този начин прозорците се компенсира с отопле- Ако сравним, от една пакет, спестяваме околоAGC Glass Europe предла- 1,0 W / (m². K). Този дво- всъщност допринасят за ние, съответстващо на страна, потреблението на 91 кг CO2 годишно. Товага широка гама стъкла с ен стъклопакет предла- отоплението на дома, ко- емисии от 84 кг CO2 на енергия и размера CO2, означава, че количество-изолиращи покрития, на- га отлични изолационни ето води до спестяване на квадратен метър стък- отделян за производ- то CO2, отделено за про-ричани още нискоемиси- качества, тъй като загу- енергия, съответстваща ло на година, или средно ство на квадратен метър изводството на стъкло-онни стъкла. Те включват бата на топлина е напъл- на около 6 кг CO2 на ква- 2000 килограма CO2 на стъкло, и от друга стра- то, се компенсира за 3,5стъклата Planibel Top N+, но неутрализирана: ко- дратен метър на година. жилище на година. на, енергията и разме- месеца. Ч рез комбиниране на меки и твърди покрития AGC пред- лага цяла гама от проду- кти Stopray с Ug фактор 0,9 W / (m². K), които значително подобряват топлотех- ническите параметри на двойните стъклопакети. Новият Stopray Ultravision 50 е високотехноло- гично стъкло с меко покритие и иновативен тро- ен сребърен слой. Преминаването на светли- на е увеличено (LT = 49%), докато проникването на слънчево греене е чувствително редуцирано (соларен фактор 23%). Stopray Ultravision 50 дава възможност да се използва максимално слънче- вата светлина в интериора при по-ниски разходи за охлаждане през лятото. www.buildingreen.bg
 • 32 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г.СВЕТОВНИ ПРАКТИКИ Милиони тонове ценен боклук 1 2 5 Като изключим не- щата Невада - 3 824 814 ще на Вирджиния „Ат- обитавани от 31 различ-приятната миризма и ре- тона лантик Уейст” е собстве- ни вида животни, два от ...и в светаакциите на разпад, сме- Най-голямото сме- ност на огромната ком- които са застрашени. 1. „Судокуон”, Инчън, Южна Корея - от 16 000 до 18 000тищата могат да бъдат тище в Америка, само пания за отпадъци „Уейст 8. „Ръмпк Сенитери”, тона на ден, основно сметище за Сеул, Инчън и провин-възприемани като модер- на час от Града на греха. Мениджмънт”. През 2008 община Коулрейн, щата ция Кьонги. Обслужва приблизително 21 млн. душини археологически обек- Складира приблизително г. сметището беше глобе- Охайо - 2 128 165 тонати, колекция от захвър- 50 млн. тона гниещ бок- но за някакви си 30 хил. Разположено близо до 2. „Бордо Пониенте”, Несауалкойотъл, Мексико сити -лени предмети, които да- лук и не е никак лесно за литра инфилтрат, излели Синсинати, „Ръмпк Се- 11 000 тона на ден. Основно сметище за Мексико, насе-ват догадка за начина управление. Според ад- се върху околните влаж- нитери” трупа големи ление: 21 млн. душина живот на предишни- министрацията търгов- ни зони. количества боклуци, но 3. „Апекс”, Лас Вегас, Невада - 9500 тона на ден. Основ-те им собственици. Как- ските и жилищните от- 5. Сметището в Оки- също се опитва да наме-то харвардският възпи- падъци стават все по- чоби, щата Флорида - ри правилната им упо- но сметище за Лас Вегас, население: 1.8 млн. душитаник археологът Бил Ра- малко, което може би е 2 640 000 тона треба. Сметището има 4. „Пуенте Хилс”, Уитиър, Лос Анджелис, Калифорния,тие коментира: „Най-до- тенденция. За учудване посети- три съоръжения за пре- 9300 тона на ден. Основно сметище за района на Лос Ан-брата капсула на времето 2. „Пуенте хилс”, Уи- телите на Окичоби няма работка на метан с по- джелис, не за самия град; население: около 5.3 млн. душие сметището.” Среднос- тиър, щата Калифорния да видят просто купи- тенциала да произведат 5. „Лаоганг” в Нанхуи, Шанхай, Китай - 9100 тона на ден.татистическият амери- - 3 756 718 тона ща боклуци, а ще станат приблизително 15 млн.канец произвежда мал- Поема една трета от свидетели на дивата при- куб.м отпадъчен газ. Съ- Основно сметище за Шанхай, население: 18 млн. душико по-малко от 2 кг бок- боклука на окръг Лос Ан- рода. От 4150 акра земя оръженията произвеждат 6. „Лагос” в Лагос, Нигерия - 8200 тона на ден. Основнолук на ден, които се се от- джелис. Миналата годи- 1550 са обявени за опаз- енергия за захранване на сметище за Лагос, население: 17.5 млн. душиправят към сметището, на Центърът за правил- ване, предлагайки на по- 25 000 къщи. 7. „Ксинфенг”, Гуанджоу, Китай - 7200 тона на ден. Ос-където планини от бок- но използване на земята сетителите широк спек- 9. „Франк Боуърмен”,луци се трупат само за да спонсорира обиколка на тър от дейности, свърза- Ървайн, Калифорния - 2 новно сметище за Гуанджоу, население: 12 млн. душибъдат избутани от бул- „Пуенте хилс”, за да по- ни с развлечение и опаз- 059 859 тона 8. Сметището в Сао Пауло, Бразилия - 6400 тона на ден.дозерите или размятани виши осведомеността на ване на околната среда. Едно от най-големите Основно сметище за Сао Пауло, население: 12 млн. душивъв въздуха от грабливи- хората относно отпадъ- 6. Сметището „Ден- калифорнийски сметища 9. „Уест Ню Територис”, Ним Уан, Хонконг - 7500 тонате птици. ците. Билети са продаде- вър Арапахо”, щата Ко- - „Франк Боуърмен”, се на ден. Основно сметище за Хонконг и Новите територии, Освен сложни ин- ни за минути. Но „Пуен- лорадо гордее и с това, че поме-женерни съоръжения те хилс” не просто скла- Най-голямото в щата щава първата централа за население: 7 млн. душис трудно поддържане дира, а рециклира пове- Колорадо, сметището в преработка на сметищен 10. Сметището в Деонар, Бомбай, Индия - 4000 тона насметищата имат и дру- че от 1 млн. тона боклук Арапахо складира при- газ във втечнен природен ден. Основно сметище за Бомбай, население: 13.7 млн.го приложение, и то дос- всяка година и така се близително 12 000 тона газ. Съоръжението има душита по-благородно, пише превръща в най-голямо- боклуци всеки ден. През възможността да произ-електронното издание то сметище за рецикли- септември 2008 г. беше веде 18 500 литра втечнен 11. Сметището в Гуандун, Китай - 3800 тона на ден заWaste & Recycling News - ране. пусната в действие нова природен газ на ден, кое- излязло от употреба електрическо и електронно оборуд-преработката на отпадъ- 3. Сметището в окръг система за когенерация. то се равнява на намаля- ванеците и производството Нютаун, Брук, щата Ин- Системата генерира дос- ването на трафика с 150 12. Сметището в Малагрота, Лацио, Рим, Италия - 3700на метан и електроенер- диана - 2 692 455 тона татъчно енергия, за да за- 000 транспортни сред- тона на ден. Основно сметище за Рим, население: 3.7гия. Което веднага про- Сметището в окръг храни 3000 къщи. ства на годинаменя гледната точка и Нютаун складира голяма 7. „Ел Собранте”, Ко- 10. „Колумбия Ридж”, млн. душиги превръща в ценен ре- част от боклука на Чика- рона, щата Калифорния Арлингтън, щата Орегон 13. Сметището в Газипур, Делхи, Индия - 2500 тона насурс. го - около 1 млн. тона от- - 2 173 216 тона - 2 050 602 тона ден. Основно сметище за столицата Делхи, население: 14 падъци на година. Сметището „Ел Со- Сметището в Арлинг- млн. душиНай-големите сметища 4. „Атлантик Уейст”, бранте” си работи със тън обслужва целия се-на Америка... (на сним- Уейвърли, щата Вирджи- Съвета за опазване на верозападен регион и 14. Сметището в Дандора, Найроби, Кения; 1900 тона наките) ния - 2 669 423 тона околната среда и се гри- складира отпадъците на ден. Основно сметище за Найроби, население: 3.5 млн. 1. „Апекс”, Лас Вегас, Най-голямото смети- жи за 2500 декара земя, Портланд и Сиатъл. души 7 8 9