• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Строителство Градът
 

Строителство Градът

on

 • 2,046 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,046
Views on SlideShare
2,044
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

2 Embeds 2

http://www.google.com 1
http://www.google.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Строителство Градът Строителство Градът Document Transcript

  • Брой 19 (686), 16 - 22 май 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Пазарът на жилища: отново на работа След двегодишно пре- късване ежегодното иначе изложение BalPEx събира на едно място продавачите и купувачите на жилища. С него строителни- те предприемачи и бан- ките искат да дадат ясен знак, че е време пазарът да се върне към работа, дори това да не става с темпо- то отпреди няколко годи- ни или цените да не са съ- щите. От няколко месеца на- сам положителните сиг- нали от този пазар посте- пенно започват да измест- ват отрицателните с пау- за през зимните месеци, в които средните пазарни цени отново забързаха на- долу. И предприемачи, и агенции казват, че прода- ват повече и са наваксали изоставането в началото на годината. Конкуренци- ята между банките отно- во натиска надолу лихви- те, макар и не толкова аг- ресивно, колкото по време на бума. Всичко това едва ли ще съживи с магическа пръч- ка продажбите или цени- те, още по-малко новите проекти. Но показва, че в този сектор има хора, кои- то искат да се върнат към работата – строителство- то и продажбите на имоти, убедени, че клиенти за ка- чествените и разумни про- екти винаги ще има. ТЕМА Язовирно и хидротехническо19 19 > строителство 9 771310 983000 стр. 20 стр. 26 Строежът на летищната контролна кула в София събра Къде и как да привличаме шест компании инвестиции
  • 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoБЪЛГАРИЯ ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕВ АЕЦ „Козлодуй“ откриха хранилище за сухо съхранение Край Русе строят посетителски Приключен е първият етапна отработеното ядрено гориво център с европейски пари от интегрирания воден проект Край село Нисово в района на при- на Казанлък роден парк „Русенски Лом“ започ- Областният управител на Стара За- на изграждането на сграда за посе- гора Йордан Николов преряза лента- тителски център, съобщи директо- та на завършен обект от първия етап рът на защитената територия Мил- на интегрирания воден проект, който ко Белберов. Посетителският цен- включва изграждането на канализаци- тър ще е на два етажа и с обща онна мрежа, реконструкция на водо- площ 1000 кв.м, като ще се обосо- проводна и пътна мрежа на кв. „Хрис- бят помещения за посетителите и център за защита на птиците. Обя- то Ботев“ в Казанлък и изграждане вена е обществена поръчка за стро- на канализационна помпена станция ителство, чиято стойност е 560 хил. и тласкател в село Овощник. Обща- лв. Финансирането е от оперативна та стойност на обекта, съфинансиран програма „Околна среда“ по проект по оперативна програма „Околна сре- „По пътя към нови брегове: Защи- да“, е 6.4 млн. лв. Изградени са 3387Проектът на стойност 70.5 млн. евро е финансиран от Международ- та на природата по бреговете на До- метра канализационна мрежа, 233ния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на четири- лен Дунав“. Той се изпълнява от гер- сградни и канализационни отклоне-те 440-мегаватови блока на АЕЦ „Козлодуй“, администриран от Европей- манската фондация DBU, от дирек- ния. Монтирани са 26 противопожар-ската банка за възстановяване и развитие. Строителството е реализира- цията на природен парк „Русенски ни крана и е направена реконструк-но от германския консорциум NUKEM Technologies GmbH – GNS GmbH. Лом“ и международната природоза- ция на вътрешната водопроводнаОбщият капацитет на съоръжението е за 5256 касети, които ще бъдат щитна организация WWF. мрежа с обща дължина 3269 метра.разположени в контейнери тип CONSTOR 440/84. Технологията за сухосъхраняване е един от най-съвременните и утвърдени методи в светов-ната практика за управление на отработено ядрено гориво. С нея се Регионалното министерство започва проект за онлайносигурява дългосрочно безопасно съхраняване за период не по-малко обслужванеот 50 години при спазване на всички международни изисквания в тазиобласт. Окончателното въвеждане на обекта в експлоатация се пред- Три от платените услуги навижда да стане до средата на 2012 г. с издаването на лиценз за експлоа- Министерството на регионал-тация от Агенцията за ядрено регулиране. ното развитие и благоустрой- ството ще бъдат достъпни онлайн в рамките на проек-ОБЩИНИ та „МРРБ – ефективна, модер- на и прозрачна приходна ад-Община Сливен ще участва с 5 млн. лв. в изграждането министрация в услуга на граж- даните и бизнеса“. Проек-на регионално депо за отпадъци тът на стойност 838 904 лв.Около 5 млн. лв. са нуж- се съфинансира по оператив-ни на община Сливен, на програма „Администрати-за да участва в проекта вен капацитет“, приоритетназа изграждане на регио- ос „Качествено администра-нално депо за отпадъци тивно обслужване и развитиев Хаджидимитрово. Това на електронното управление“.съобщи миналата седми- Онлайн ще могат да се заявя-ца кметът Йордан Леч- ват издаване на разрешенияков, като посочи, че това за оценяване на съответстви-е важен въпрос, към ре- ето на строителни продукти,шаването на който ще одобряване на технически исе пристъпи в най-скоро работни инвестиционни про-време. Той информира, екти за обекти на техническа-че сметището ще се изгражда с европейски пари и първите му две клет- та инфраструктура с обхватки ще са за около 30 млн. лева. Всяка община трябва да посочи откъде ще и значение за повече от еднаосигури собствените средства по проекта, за да се кандидатства за изграж- област, както и за обекти с национално значение. Изпълнението на проектадане на депото, отбеляза Лечков. От община Сливен допълват, че възмо- ще продължи 18 месеца и има за цел трансформиране на администрациятажен вариант за източник на средства е продажбата на имущество. в полза на потребителите. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Алианс Медиапринт“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  • Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРА СЪБИТИЕЗапочна цялостен ремонт на надлез Пътят Суходол - Перник става републикански Конференция „Пространствено„Владимир Павлов“ в Бургас път III клас планиране: проблеми и преспективи II“Той се извършва по проект, изготвен от об- се провежда на 19 и 20 май в Централния домщина Бургас. Финансирането, осигурено от на архитекта и Университета по архитектура,държавата, е в размер на 2.2 млн. лв. Над- строителство и геодезия в София. Организато-лез „Владимир Павлов“ е с изключителна ри са катедра „Градоустройство“ към УАСГ, На-важност за Бургас и страната, по него мина- ционалният клуб на урбанистите към САБ и Асо-ва огромен автомобилен трафик, включител- циацията на студентите по урбанизъм в Бълга-но международен. Той е част от републикан- рия, участници са водещи преподаватели, екс-ската пътна мрежа и от години е в лошо кон- перти в сектора, докторанти и студенти. Средструктивно състояние. Строен е през 1976 г. основните разглеждани теми на първата части досега му е правен само частичен ремонт. са последните две десетилетия български пос-Основният ремонт включва подмяна на съ- тсоциалистически градове и тяхното бъдеще,ществуващото асфалтово покритие, като преходът в контекста на региона, града и архи-под него ще бъде направена нова армира- Пътят, свързващ столичния кв. Суходол и гр. Перник, който тектурата, комуникационните транспортни про-на плоча с хидроизолация; подмяна и разши- се явява алтернативен на автомагистрала „Люлин“, вече е блеми на устройственото планиране в Бълга-ряване на тротоари, подмяна на отводните- част от републиканската пътна мрежа. Това стана с решение рия и София, ролята на бизнеса като главен па-ли, парапети и други компрометирани еле- на Министерския съвет, съобщи председателят на управи- телния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Сер- зарен участник в развитието на рекреационни-менти; ново осветление; нова система за от- те зони. В петък до обяд в зала 316 на УАСГ севеждане на водите; възстановяване на бето- гей Михалев. Трасето с обща дължина около 17 км е в мно- го лошо състояние, не отговаря на изискванията за репу- провежда семинар за докторанти и участници вновото покритие на нарушените участъци научно-приложни разработки. Той включва въп-от конструкцията. По време на строителни- бликански път и се нуждае от незабавен ремонт, коментира инж. Лазар Лазаров, член на управителния съвет на пътната роси като културно-пространствената идентич-те дейности надлезът няма да бъде затварян агенция. Той уточни, че трасето ще бъде включено в проек- ност на големите български градове, проблеминапълно. Изпълнител на строителството е тите по оперативна програма „Регионално развитие“, трети на трансформирането на жп ареалите в Бълга-„Мостремонт 97“. Срокът за завършване на етап, за да може ремонтът да се финансира от Eвропейския рия, урбанистични проблеми при планиранетообекта е краят на октомври. фонд за регионално развитие. на крайбрежната зона на Русе, сценарии за со- циално-икономическо развитие и урбанистичниПредлага се промяна на Приключи проектът за рехабилитация и разширение на процеси, и др. Следобедът продължава с „Град- ски изследвания и пространствено планиране:третия метролъч в София пречиствателна станция „Кубратово“ теоретични и образователни аспекти“ с участие-Третият лъч на метрото в София то както на водещи архитекти и урбанисти, такаможе да бъде с променен марш- и на студенти. Откриването е от 14 часа в чет-рут вместо предложения пър- въртък, 19 май, в Централния дом на архитекта.воначално - от кв. Княжево до Пълната програма - на http://sg.stroitelstvo.infoбул.“Ботевградско шосе“, съобщиглавният архитект на София Петър ПРОЕКТИДиков. По думите му се обсъждат Три млн. лв. са инвестирани в ремонта наняколко варианта за промяна, кои- гимнастическата зала “Раковски”то да бъдат предложени за обслед-ване на чешката фирма, която пра-ви предпроектните проучвания.На консултантите ще бъде предло-жено да се изготви предпроектнопроучване за класическо метро, а Новоизградената канализационна помпена станция „Нови Искър“ сне за бърз трамвай, което да вър- тласкател за отвеждане на отпадъчните води в СПСОВ „Кубратово“ви от кв. „Овча купел“ до летище е на стойност 6.334 млн. евро. Тя е част от Интегрирания воден про-„София“, като метрото ще мина- ект на София на стойност 30 млн. евро по програма ИСПА. В рамки-ва под бул. „Владимир Вазов“, през те на проекта беше увеличен капацитетът на станцията със 120 хил.кварталите „Левски В“ и „Левски В присъствието на министър-председателя Бой- куб.м чрез реконструкция или изграждане на утаители, шахти, под-Г“. По думите на Диков това ще оз- ко Борисов и министъра на физическото възпи- земна инфраструктура, помпена станция, трафопост и др. Пречис- тание и спорта Свилен Нейков на 13 май пред-начава, че общината ще се отка- твателната станция вече разполага и с трета степен на пречистване седателят на Българската федерация по гимнас-же от планираното трамвайно тра- на отпадните води, с което се постига отстраняване на азот и фос- тика Йордан Йовчев откри реновираната базасе в „Овча купел“, а освен това ще фор. По проекта е доизградена канализационната помпена станция в по спортна гимнастика „Раковски”. Обновяване-се увеличи броят на обслужваните Нови Искър, рехабилитирани са 5 км канализационни колектори в ра- то, отнело близо 2 години, включва поставяне-граждани. йона и е изграден напорен водопровод. то на олимпийски уреди, ремонт на фасадата и изолация, гимнастическата зала и съблекални-ИМОТИ те, поставяне на нови настилки, както и рено-Пазарът на офис площи се движи от премествания на компании и аутсорсинг сектора виране на хотелската част. По думите на минис- тър Нейков обновяването е направено по всич-Компанията Ubisoft, разработчик на компютърни и видеоприложения, сключи дългосрочен договор за наем ки съвременни изисквания, свързани с енергий-на 1500 кв.м офис площи в Полиграфия офис център. Компаниите от сектора на аутсорсинг на бизнес про- на ефективност. Общата стойност на инвести-цеси като развойна дейност и информационни технологии продължават да бъдат основните, които движат цията е около 3 млн. лева, като 2.5 млн. лв. са затърсенето на офис пазара, коментира Антон Славчев, мениджър „Офис площи“ в Colliers. Проучванията на преустройство. Петстотин хиляди лева са за уре-компанията, която е консултант по сделката, сочат, че голяма част от търсенето в момента се движи основ- ди, чиято марка ще е официален дистрибутор зано от премествания на компании, които се възползват от привлекателните наемни нива за висококачествени олимпийските игри, и са същите като на самитеофиси на комуникативни локации. състезания. www.stroitelstvo.info
  • 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.ТЕМА Язовирното строителство - фактор за устойчиво развитие Най-високата стена в България е на яз. „Въча“ на водните ресурси, при основа, сигурност сре- хидротехническо строи- леми язовири по класи- пацитет или преустано- което обществото полу- щу преливане през ко- телство проучиха, про- фикацията на Междуна- вяване на рудодобива чава социална и иконо- роната, достатъчна про- ектираха, изградиха и родната комисия по го- • ВЕЦ – над 100 мическа полза от вложе- водимост на облекчи- успешно експлоатират лемите язовири. Прият- • ПАВЕЦ – 4, вкл. ните инвестиции. телните съоръжения, язовирни стени, ВЕЦ и но е да се отбележи, че най-голямата на Балка- Язовирите се изграж- както при нормални ус- ПАВЕЦ, деривационни след значим застой през ните ПАВЕЦ „Чаира” дат за регулиране на ловия на експлоатация, тунели и канали, хвос- 2010 г. броят им нарас- • Хидротехнически речния воден отток за така и в екстремни усло- тохранилища, сгуроот- на с още един – язовир тунели и деривационни питейно-битово и про- вия като земетръс, висо- канали – повече от 750 мишлено водоснабдя- ки води и др. км. Изпълнени са реди- ване, напояване, нави- Язовирите се експло- ца проекти в Сирия, Ли-Доц. д-р инж. Димитър гация, рекреация, кон- трол на наносите, пред- пазване от наводнения и не на последно мяс- атират при строги усло- вия на технически кон- трол, мониторинг и поддържане за постига- К акто всички съоръжения, така и язовирите стареят. Става дума главно за повреди по бетонните бия, Куба, Мароко, Ал- жир и др. Международната ко- мисия по големите язо-Тошев, катедра „Хидротех- то за производство на не на високо ниво на си- конструкции, корозия на металните вири, в която членуватника” при УАСГ, председател електрическа енергия. гурност, която се гра- 93 страни, поддържа Ре-на Българското дружество Това ги прави неотме- ди на три основни стъл- съоръжения, пукнатини и пропада- гистър на язовирите впо големите язовири ним компонент на ин- ба - детайлно проучване ния в насипите, химическа суфозия света по държави, ос- фраструктурата на вся- и проектиране, качест- новни данни за типа и Изключително ва- ка страна. вено строителство и на- на бетона под действието на вода- конструкцията и за тях-жен въпрос пред нашата От друга страна, язо- деждна експлоатация и та, запушване на дренажни устрой- ното предназначение. Встрана е развитието на вирите са едни от най- поддържане. него са включени голе-стратегическата инфра- грандиозните инженер- ства и др. мите язовири с височи-структура, включително ни съоръжения, потен- Състояние на язовирно- на над 15 м или такиваенергийната и водната циално опасни, застра- то строителство в Бъл- с височина 10-15 м, но синфраструктура. шаващи човешки жи- гария вали и шламохранили- „Цанков камък”; обем над 3 млн. куб.м. Световна практика вот, околна среда и ин- Може с пълно основа- ща, след което строител- • Хвостохранилища Най-голям брой голе-е да се изграждат водо- фраструктурни обек- ние да се твърди, че язо- ството на язовири беле- и сгуроотвали – над 40, ми язовири у нас са из-хранилища с мултицеле- ти. Към тях се предявя- вирното строителство у жи продължителен за- със значителни височи- градени през шейсет-во предназначение, при ват строги изисквания нас е наследство от ми- стой. Досега са изгра- ни на стените, част от те години на миналиякоето се създават усло- за якост, устойчивост и налия век. През втората дени: тях с преустановена екс- век - 95 язовирни стенивия за комплексно и ра- водоплътност на кон- половина на ХХ век бъл- • Над 2000 язовирни плоатация поради из- (44%).ционално използване струкцията и нейната гарските инженери по стени, от които 216 го- черпване на техния ка- Земните и каменно-
  • Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Инасипните язовирни публикува статистика, от Западна и Централна вирите в света и у нас маме очакванията да се намерят средствастени съставляват около според която в света са Европа. Западна Европа според тяхното предназ- за разширението на обема на язовир „Ча-92% от общия брой го- изградени над 50 000 го- в голяма степен е усво- начение показва, че най- ира“ с язовир „Яденица“ и увеличаване налеми язовири. леми язовири. Най-мно- ила своите водни ресур- много язовири са из- енергийното производство на ПАВЕЦ „Чаира“. В Както всички съоръ- го язовири са изградени си. Швейцария, където е градени с цел напоява-жения, така и язовири- в Азия (39%), Северна изградена най-високата не, следвани от хидро- реалните възможности са застрояването на до-те стареят. Става дума Америка (32%) и Европа бетонна язовирна стена енергетика и водоснаб- лното течение на река Дунав по проекти от 70-теглавно за повреди по бе- (19%) от общия брой на „Гранд Диксанс” (284 м), дяване. Високият про- години - технически проект за хидротехническитонните конструкции, големите язовири. има 167 големи язови- цент на напоителните комплекс „Никопол - Турну Мъгуреле“ и предва-корозия на металните Начело по брой на из- ра в експлоатация и е за- язовири включва и тези рителни проучвания за ХТК „Силистра – Кълъ-съоръжения, пукнатини градени язовири са Ки- строила 86.6% от техни- с комплексно предназ-и пропадания в насипи- тай - 26 278, САЩ - 9265, чески възможния енер- начение. раш“. Наред с производство на енергия ще бъдатте, химическа суфозия Индия - 4636, Испания - гиен потенциал. В света около 20% от защитени крайречните низини и ще бъде осигу-на бетона под действи- 1267, и Корея - 1205 язо- Напротив, развива- производството на елек- рена целогодишна възможност за корабоплава-ето на водата, запушва- вирни стени. щите се страни имат троенергия се падат на не по българско-румънския участък на реката.не на дренажни устрой- хидроенергията. Бъл- Сства и др. Ярък пример гария като страна, под- лед бума в строителството на язовири през Пв това отношение е язо- писала Протокола отвир „Бели Искър“, стро- о язовири на глава от населени- Киото, се задължава до 60-те и 70-те години постепенно намаля тем-ен преди повече от 60 ето България е на трето място в 2020 г. да удвои (от 8 на път на изграждане. След 1990 г. бяха спре-години. Бетонът е под- 16%) добива на електро- ни от строителство над 20 язовирни стени. Можеложен на агресивното света. Всички те са проектирани и из- енергия от възобновя- да се каже, че държавата през последните двевъздействие на чисти- градени от български хидроинжене- еми енергийни източ- десетилетия нямаше стратегия за застрояванете планински води, кое- ници (водна, вятърна,то доведе до понижава- ри, възпитаници на Хидротехниче- слънчева и геотермална на водните източници, за акумулиране на воднине на неговата якост и ския факултет на УАСГ енергия). обеми и икономично и рационално използванестана причина за обли- ООН през 2000 г. на водните ресурси.цоването му с полимер- включи в целите на раз-на мембрана. Интерес представля- възможност за изграж- витието до 2015 г. про- Пред хидротехниците се Сега пред нас сто- ва броят на язовирите, дане на язовири. Приме- блемите, свързани с во-ят перспективите да се влезли в експлоатация ри за това са Китай, къ- дата и енергията. Ус- откриват нови възможностипродължи изграждането през годините по дека- дето при изградени над тойчивостта на водния за екологосъобразнона започнатите язовир- ди. През 60-те и 70-те го- 26 000 язовира, в процес и енергийния сектор са енергийно използване нани стени и за ново стро- дини на миналия век са на строителство са 66 застрашени от глобал-ителство с цел усвояване изградени над 70% от язовирни стени, и в Ин- ните проблеми на земя- водните ресурси чрез:на енергийния потенци- язовирите в България. дия - над 40 нови язо- та. Най-важните от тях • Изграждане на ВЕЦ на регулирани води;ал на страната. са: нарастването на на- • Изграждане на малки ВЕЦ; Разгърна се строи- селението, урбанизация-телството на малки цен- та и климатичните про- • Увеличаване на капацитета на вече изграденитрали по поречието наСреден Искър, предстоистроителството на таки-ва централи по Марица, П оказателна е политиката на съ- седна Турция, която има изгра- дени 172 големи язовира и сега в блеми. Устойчивото раз- витие и устойчивостта на живота в редица ра- йони на света са застра- хидровъзли. Глобалните климатични промени поставят новиима възможности за за- строителство са 26 язовирни стени шени от недостиг настрояване на река Стру- вода, храна и енергия, национални, регионални има. което засяга устойчиво- В ход е проектиране и то развитие и на нашата глобални проблеми:изграждане до 5-7 годи- Това съвпада с пери- вира. страна. • Как да използваме и опазваме водните ресур-ни на три язовирни сте- од на усилено строител- Показателна е поли- Някои данни сочат,ни - „Пловдивци“, „Ней- ство на язовири в света. тиката на съседна Тур- че по язовири на гла- си, като мислим и за наследството, което ще ос-ковци“ и „Луда Яна“, От построените над 50 ция, която има изгра- ва от населението Бъл- тавим на поколенията;както и за рехабилита- 000 язовира в целия свят дени 172 големи язови- гария е на трето място в • Как и с какви приоритети да развиваме водна-ция на стената на яз. през периода 1960 - 1980 ра и сега в строителство света. Всички те са про- та и енергийната инфраструктура;„Студена“, с финансира- г. са изградени около 20 са 26 язовирни стени. ектирани и изградени от • Как да се адаптираме към климатичните про-не от Световната банка. 000, което е 40% от об- Пример е изграждането български хидроинже- щия брой. на двойно дъговата язо- нери, възпитаници на мени и произтичащите от тях промени в хидро-Нека да направим крат- Въпреки това в све- вирна стена „Деринер” в Хидротехническия фа- ложките условия (режим на оттока, наводне-ка справка за язовирно- товен мащаб строител- Североизточна Турция култет на УАСГ. ния и др.);то строителство в све- ството на язовири нама- с височина на стената Българското друже- • Как осезателно да редуцираме въглероднитета и на тази база да оце- лява. Главна причина за 249 м и ВЕЦ с мощност ство по големите язови-ним нашите перспек- това са значителното из- 670 MW. В тези стра- ри като неправителстве- газове, емитирани в атмосферата чрез произ-тиви. черпване на технически- ни се наблюдава добре на организация с дей- водство на „чиста” енергия; През 2008 г. по слу- те възможности и ико- планирана стратегия за ност в обществена пол- • Как да увеличим двукратно добива на енергиячай 80 години от осно- номическата целесъо- комплексно и ефектив- за разпространява зна- от възобновяеми енергийни източници в съот-ваването на Междуна- бразност поради това, че но използване на водни- ния, провежда конфе-родната комисия по го- в голяма степен речните те ресурси, съобразена с ренции и фокусира вни- ветствие с поетия ангажимент в Протокола отлемите язовири проф. системи са вече застро- принципите на опазване манието на обществото Киото (от около 8 да достигне 16%);Луис Берга, тогавашен ени. Показателен при- на околната среда. върху важни за сектора • Какво трябва да бъде мястото на хидроенер-президент на комисията, мер за това са страните Сравнението на язо- въпроси. гетиката сред другите възобновяеми енергий- ни източници (слънчева, вятърна и геотермал- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОЛЕМИТЕ ЯЗОВИРИ В Р БЪЛГАРИЯ ПО ПЕРИОД НА ИЗГРАЖДАНЕ на енергия);Период 1940 -1949 1950 -1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2010 • Как да увеличим производството на върховаБрой 2 21 95 61 26 10 1 енергия за поддържане на устойчив честотен% 1% 10% 44% 29% 12% 4% 0,5% режим на енергийната система; • Как да използваме водните ресурси на транс- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД ВИСОЧИНА НА СТЕНАТА граничните реки Места, Струма, Арда, Марица Височина на стената, м 0 – 15 15 – 29 30 – 59 60 – 99 100 – 149 >150 и др.; • Кога България ще има възможност да се вклю- Брой 8 –големи >1800 –малки 136 55 13 4 0 чи в Паневропейски коридор №7, като започне РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТЕНИТЕ СПОРЕД ТИПА НА КОНСТРУКЦИЯТА изграждане на хидровъзли на р. Дунав;Тип Земни Каменни Бетонни Контрафорсни Облекчени Дъгови Други • И не на последно място, как да проектираме, строим и експлоатираме сигурни язовири и хи-Брой 172 26 9 2 2 2 3 дротехнически съоръжения с минимален риск% 80 12 4 1 1 1 1 за хора, околна среда и инфраструктура.
  • 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.ТЕМА Инж. Георги Станилов, управител на „Станилов“ ЕООД: При язовирите най-важни са техниката, организацията и качеството Обектите са сложни и потенциално рискови за хората Г-н Станилов, „Стани- нявали сме хидротехниче- лов“ ЕООД е една от най- уважаваните и опитни фирми в хидротехниче- ския сектор. Как ще ко- ментирате състояние- П ри търговете трябва да има изисквания за ка- ски обекти с висока степен на сложност и с ключово инфра- структурно значение. Важно е да се знае, че хидро- техническо строителство e то на хидротехническо- чеството на рефе- много широко понятие, кое- то строителство в Бъл- рентните обекти, то включва в себе си изграж- гария? изградени от даде- дането на различни съоръже-- В България имаме достатъч- ния като: язовирни стени ино добре подготвени специа- на фирма - как е ра- съоръжения към тях, хидро-листи и фирми с опит, но отгодини няма адекватно отно- ботила до момен- технически тунели /шахти/, водохващания, напорни тръ-шение по важността на въ- та, как е построила бопроводи и дюкери /голямпроса и съответно финанси- тези обекти, да се диаметър/, пристанища и съ-ране. Виждате колко са обек- оръженията към тях, укреп-тите през последните години. получават точки за ване на морски, речни брего-Още в началото на прехо- тях. ве и свлачища, пречиствател-да спряхме строителство- ни станции, канализации ито на язовири като „Луда канализационни колектори сЯна“, „Нейковци“, „Пловдив- Как ще коментирате това се прави насип, ядро, ек- на 1 май, а може да се рабо- голям диаметър и други.ци“. Ние спечелихме поръч- особеностите на строи- ран или бетон, всичко трябва ти до края на септември. Ето Част от най-големите обекти,ката за един от тях - язовир телството на такъв тип да расте нагоре в долината. защо и тук е като при тунели- изпълнени от фирма „Стани-„Кюстендил“, но процедурата обекти? Затова организацията и тех- те - организация и пак орга- лов”, са язовир „Калинките”беше прекратена поради лип- - Хидротехническите съоръ- никата са най-важни. Ние за- низация. – Сандански, водният откос еса на финансиране. Дано тези жения са от изключително лагаме на това плюс никакви Новите материали не навли- защитен от 3650 броя арми-обекти отново тръгнат с фи- значение като важност и въз- компромиси с качеството на зат всяка година, строител- рани стоманобетонови пло-нансиране от Световната бан- можен риск. Един влак вози материалите и проектите. ството е консервативен сек- чи, каскада „Горна Арда” – ХВка, очакваме този момент. 1000 души, на които може да Много строга организация тор. „Мадан” – язовирна стена, яз. навреди при катастрофа, от беше необходима например В тази връзка например една „Яденица”, площадка „Яде- Само от бюджета ли мо- един язовир могат да постра- при обект като язовир „Бели шведска фирма ни покани в ница”, подобект строител- гат да бъдат финансира- дат десетки хиляди души. Искър“. Още в началото на Македония и ни представи ни площадки и път за връз- ни хидротехнически обек- Ето защо към тях трябва да се 90-те години започнаха из- полагането на асфалтобето- ка с язовирна стена, реверси- ти и строителството на подхожда много внимателно. следвания по язовирната сте- ново ядро вместо глина. Това вен напорен тунел, яз. „Бели язовири? Конкурсите в хидротехниче- на, построена е преди 9 сеп- е модерен способ и можем Искър” – ремонтни работи- Както се кандидатства за ското строителство в никакъв тември. Тогава обаче пора- да го приложим при язовир първи етап, брегоукрепител-финансиране и по европей- случай не трябва да бъдат на ди нивото на технологиите от „Яденица“. но съоръжение „Дамба Албе-ски програми, като магистра- основата на минимална цена, бетона се изнася варта пора- на - Балчик”, укрепване бре-лите например, по същия на- защото това е рисково за без- ди атаката на меката вода, Може ли да коменти- говете на р. Арда в района начин могат да бъдат направени опасността на обектите. обемното тегло на бетона рате опита на фирма град Кърджали, изграждане-европейски мерки и програ- пада, а пясъкът и чакълът по- „Станилов“ при изграж- то на главния канализацио-ми за водния цикъл - от язо- А по отношение на стро- лека се превръщат в насип дане на обекти на хидро- нен колектор I на Стара За-вирите, през водопроводи- ителната организация и без свързващо вещество. За- техническото строител- гора, изграждане на модернате и канализацията. В момен- технологиите? това се налага укрепване, по- ство с конкретни най-го- отводнителна система в ко-та язовирите не са включени - В подземното строителство лагане на изолация. леми обекти? ритото на р. Искър за фунда-в европейските програми, но организацията е много ва- Там сме работили няколко Дългогодишният професио- ментите на мост със дължи-има проекти за градски водни жна. Работното място е на- пъти на 2000 м над морско- нален опит на фирмата е из- на 500 м на летище София ицикли. пример 20 кв.м, налага се не- то равнище. Поради метеоро- ключително богат и смея да много други.Язовирите в България се под- прекъснат режим на рабо- логичните условия работите твърдя, че за нас няма го- Интервюто взедържат добре от „Язовири и та - започва се и не се спи- могат да започнат най-рано лям или малък обект. Изпъл- Николай ТОДОРОВкаскади“ и „Напоителни сис- ра, както беше, когато рабо-теми“, всички внимават, за- тихме при реверсивния ту-щото това е опасно съоръже- нел на яз. „Яденица“, защотоние - язовир. Хидроенергети- са възможни много геолож-ката ще става все по-важна на ки изненади. От един тунелфона на неприятностите с яд- при добра организация можерената енергия. да се получат добри резулта-Такъв обект, за който се чака ти като функция на циклич-бюджетно финансиране, е ност и дисциплина, работатаязовир „Яденица“, където има е непрекъсната - пробиват сеза доизграждане пет киломе- дупките, взривява се, веднагатра тунел и цялата язовирна се товарят и се изнасят мате-стена на прогнозна стойност риалите, обрушва се, пръска-около 150 млн. евро. Изграж- не, торкретиране, това е час-дането на язовира е необхо- овникарска работа.димо условие, за да заработят При язовирите е също така.всички турбини на ПАВЕЦ Как се изпълнява един язо-„Чаира“, която е с мощност вир? Първо трябва много864MW. Надяваме се НЕК да скоростно да се направи ос-предвиди в близко време из- новата до здраво, особенопълнението и на язовира, и на на места, където има скрититунела. Проектът е на „Енер- зони и слаби места. Там се из-гопроект“. чиства и тампонира, чак след Брегоукрепително съоръжение дамба Албена - Балчик
  • Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ТЕМА Хидровъзел „Яденица“ - етап от схемата „Белмекен - Сестримо - Чаира“Инж. Николай Наумов, Като цяло се подо-зам.-управител брява термичният със-на „Станилов” ЕООД тав на генериращите мощности, при което Осигуряването на по-старите и с по-нисъкбезопасно, сигурно и КПД централи остават викономично електро- резерв.снабдяване при предел- Увеличеният обем нано допустими граници долния изравнител нана изменение на напре- ПАВЕЦ “Чаира” създа-жение и честота се очер- ва възможност за коли-тава да бъде ръководен чествено и качественопринцип при експлоата- подобрение на честот-цията на ЕЕС (Електро- ния резерв и като цялоенергийната система). подобрява оператив-При тези условия роля- ния резерв на систематата и работните функ- по отношение на него-ции на ПАВЕЦ “Чаи- вата мобилност и обез-ра” придобиват особе- печеност. Това е важноно значение. Пълноцен- в случай на бързо нара-ното гарантиране на но- стване на потреблениетовите изисквания е въз- и особено при аварийноможно при преминава- отпадане на крупна ос-не от дневен към седми- новна мощност. На тази Реверсивен тунел - яз. „Яденица“ Счен цикъл на работа и база технико-икономи- ната на язовир “Ядени- • Технически и пи- тойността на изпълнените СМР се оценяваудължаване времето за ческата ефективност от ца”. тейни водоснабдявания на около 6.5 млн. евро. До настоящия мо-непрекъсната работа на изграждането на язовир Основните техниче- на площадките времен-централата. “Яденица” може да бъде ски параметри са дъл- но селище, вход тунел мент извършените работи по проект „Яде- Със затварянето на оценена от общоси- жина - 6750.0 м, светъл “Яденица” и прозорец ница“ са изцяло финансирани от НЕК ЕАД. На-малките базови мощно- стемна гледна точка. диаметър - 7.0 м. “Чаира” правената оценката на стойността към март 2006сти на АЕЦ “Козлодуй” Допълнителен благо- От страната на язо- • Площадкови кана- г. без изпълнените вече СМР по тунела от дветеи предстоящото изграж- приятен фактор е съз- вир “Яденица” е пред- лизационни системи страни възлиза на строителна част - за реверсив-дане на АЕЦ “Белене” се дадената възможност за видено изграждането на • Електрозахранва- ния тунел – 61.0 млн. евро, за язовирната стена -увеличава важността и прехвърляне на около савачна шахта с диаме- не на площадки вход ту-ролята на ПАВЕЦ “Чаи- 6 млн. куб.м води към тър 8,8 м и височина 53 нел “Яденица”, прозо- 54.0 млн. евро, за машинно-електрическа част -ра” като честотен и ава- каскада “Белмекен-Сес- м, а от страната на язо- рец “Чаира” и площадка 6.9 млн. евро, общо около 122.0 мил. евро.риен резерв на система- тримо” от водосборната вир “Чаира” – апаратна савачна шахтата и като общо систем- област на язовир “Яде- камера с размери 14.0 x • Утаител за механич- Изпълнени са следни- ница” са изпълненино регулиране на това- ница”. 16.0 x 17.1 м. но пречистване на тех- те строително-монтаж- от фирма „Станилов”ровия график. ническите води ни работи от основното ЕООД, а от страната на Схемата за увелича- Язовир “Яденица” е раз- Състояние на проекта • Склад за взривни строителство: площадка „Чаира” - отване обема на долния положен на едноимен- към януари 2006 г., ко- вещества с вместимост • Площадка „Ядени- консорциум „Адвал-изравнител на ПАВЕЦ ната река, на около 700 гато е правена по-об- 22 t, който е изпълнен ца”: Стройинжект”.“Чаира” предвижда из- м над смесието на Яде- стойна преценка за със- като подземно съоръ- тунелен участък из- По експертна оценкаграждането на допъл- нишка река с Юндолска. тоянието му, което е ва- жение с крепежна кон- пълняван от площад- към настоящия моментнителен изравнителен Язовирната стена е лидно и към днешния струкция от пръскан бе- ка “Яденица” – из- стойността на остава-обем на котата на язо- каменно-насипна със момент тон, армировъчни мре- коп, крепеж и бетоно- щите за изпълнениевир “Чаира” и свързва- стоманобетонов екран. По възлагане от НЕК жи и анкери. Складът е ва настилка по дъното СМР за проекта язовирнето му с него чрез ре- Основните технически през 2004 г. са изготве- оборудван с осветител- с обща дължина 690.0 „Яденица” и реверсив-версивен напорен тунел. параметри са височи- ни всички работни про- на, алармена и вентила- м, савачна шахта – из- ния тунел се определяТака образуваната сис- на на стената - 109.15 м, екти с технически изис- ционна система. коп и крепеж. Основ- на 134.0 мил. евро.тема от скачени съдове дължина по короната квания за изпълнение ните видове строител- С оглед наличие-ще позволи да се прех- - 315.00 м, обем на язо- на СМР за целия хидро- Изпълнени са следните но-монтажни работи, то на ПАВЕЦ „Чаира”върлят гравитачно води вирната стена - 2х106 възел – язовирна стена строително-монтажни изпълнявани при реа- със своята инсталира-от единия в другия из- куб.м, полезен обем на и реверсивен напорен работи, свързани с из- лизирането на тези съ- на мощност от 864 МВтравнител и ще увеличи язовира - 9х106 куб.м, тракт. граждането на инфра- оръжения бяха тунелен и съществуващата въз-непрекъсната работа на общ обем на язовира Завършени са меро- структурата на обекта: изкоп, пръскан бетон, можност за увелича-ПАВЕЦ “Чаира” в гене- - 14.2х106 куб.м, най- приятията, свързани с • Изместване на елек- стоманени рамки за ване на нейната роля враторен режим на пъл- високо водно ниво - изискванията на Закона тропровод 20 kV за крепеж, армировка за енергийния баланс нана мощност от 8 на 22 1261.35 м, най-високо за устройство на тери- местността Ливада ба- крепежната конструк- системата се налага из-часа. работно водно ниво - торията: чия ция, стоманобетонови водът, че е целесъобраз- 1260.00 м. Преливните • Отчуждени са засег- • Електропровод 20 анкери с дължина 3.0 ÷ но да се продължи из-Интензивното използ- съоръжения на язови- натите имоти (терени) и kV като дублиращо (ре- 6.0 м за крепеж, тръб- граждането на язовирване на ПАВЕЦ “Чаира” ра (шахтов преливник) е сменено предназначе- зервно) захранване на ни анкери, кофражни и „Яденица”. Наличиетодава възможност за по- са оразмерени за висо- нието на земята площадката от подстан- бетонови работи. на проектна готовност,вишаване ефективност- ка вълна с обезпеченост • Издадено е разре- ция Белово с обща дъл- • Площадка „Чаи- липсата на администра-та при управлението 0,01% – Q0.1% = 105,65 шително за строител- жина 22 км ра”: тивни и законови преч-на електроенергийната куб.м/сек. ство от МРРБ. • Възлова станция Прозорец към тунел ки правят този обектсистема. Реверсивният напо- Изпълнени са следни- • Изместване на път “Яденица” от страната най-актуалния хидрое- Подобрява се изпол- рен тунел “Яденица” те строително-монтаж- до местността “Ливада на площадка “Чаира” нергиен обект към на-зваемостта на термич- свързва по най-късия ни работи от временно- бачия” по левия бряг на с обща дължина 485.0 стоящия момент.ните централи, при ко- път язовир “Яденица” то строителство: реката с обща дължи- м, тунелен участък из- Този факт си заслу-ето се осигурява висок с язовир “Чаира”. Из- • Подходни пътища на 9 км пълняван от площадка жава усилията, кои-КПД (коефициент на граждането на тунела е до площадки Яденица • Път по десния бряг “Чаира” – изкоп, кре- то ние, хидроспециа-полезно действие) през предвидено да стане по и Чаира (пътя до пред- на реката съгласно ре- пеж и бетонова настил- листите, трябва да по-нощта, а това води до пробивно-взривен спо- порталната площадка шението на Висшия ка по дъното с обща ложим, за да убедимобщо подобряване на соб от двете направле- „Чаира” е с дължина 297 екологичен съвет във дължина 340.0 m. институциите, от кои-термичния КПД на тези ния: от страната на язо- м, ширина 5.0 м и на- връзка с ОВОС на обек- Всички СМР от стра- то зависи реализиране-централи. вир “Чаира” и от стра- стилка от асфалтобетон) та. ната на площадка „Яде- то му.
  • 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.ТЕМА Хидроенергиен сектор на България риторията на страната оттичат между 9 и 24 Според проучвания брутният теоретичен хидро-Инж. Николай ЛЮБЕНОВ, Национална електрическа компания млрд. куб.м. Средното годишно водно количе- електроенергиен потенциал на територията наП риродата не е била щедра към България по ство на глава от населението е около 2300-2500 страната възлиза на 26400 GWh/г., технически отношение на водните ресурси. Съгласно куб.м. възможният е 15000 GWh/г., а икономически из- “Генерални схеми за използване на вода- С наличните си водни ресурси България се на- годният потенциал се оценява на около 12000та” на МОСВ от 2000 г. средногодишният отток режда на последно място между страните на GWh/г.на речните системи на територията на страната Балканския полуостров и сред петте най-бедни По проектни данни енергийното производствоза периода 1961-1998 г. възлиза на 19.433 млрд. на водни ресурси страни в Европа заедно с Пол- от намиращите се понастоящем в експлоатациякуб.м. Това е с 6.1% по-малко от измереното ко- ша, Чехия, Белгия и Кипър. ВЕЦ трябва да бъде около 4000 - 4500 GWh/г. Заличество на оттока за периода 1935-1984 г., въз- Разпределението на водите по райони на тери- съжаление средното годишно производство отлизащо на 20.624 млрд. куб.м. За периода 1984- торията на страната е много неравномерно. Така ВЕЦ през последните 15 години рядко надхвър-1994 г. средната стойност на общия годишен от- в западната и в югозападната планинска част ля 3200-3400 GWh. В най-сухите години ВЕЦ саток възлиза на 11.916 млрд. куб.м и това съвсем на България, заемащи около 31% от територия- произвеждали 2000 – 2200 GWh/г. Това се дъл-ясно показва увеличаващото се влияние на за- та, се формира над 53% от речния отток. Много жи на трайни промени в климата, отклоняванесушаващите периоди, които периодично на- неравномерно е разпределението на водния от- на водни маси от изградените хидроенергий-стъпват през последните години. ток по сезони и години. Само за 2-3 месеца през ни комплекси за водоснабдяване, напояване иВ зависимост от влажността на годината на те- пролетта се оттичат 60 – 70% от всички води. други нужди, влошен КПД на системите и др. Роля в енергийната система Статистическите дан- режда на ВЕЦ 11.88% отни от последните години произведената в странатадават възможност да се ел. енергия. Във водно-направят следните по-ва- електрическите центра-жни изводи за ролята на ли в системата на НЕКхидроенергийния сектор: са произведени 4 247 007 •делът на енергийно- MWh, което представля-то производство от ВЕЦ ва 77.67% от произведе-през последните годи- ната ел. енергия от ВЕЦ.ни се движи между 6% и Като представител на8% от общото енергий- НЕК ЕАД ще представяно производство за стра- на вашето внимание ня-ната кои данни, свързани с •ВЕЦ на изравнени дейността на компаниятаводи най-активно участ- в областта на хидроенер-ват при покриването на гетиката.върховите товари, като Понастоящем НЕКв дни с максимално на- ЕАД е собственик на 29товарване на система- водноелектрически цен-та, както и в случаите на трали с обща инстали-рязко нарастване на пи- рана генераторна мощ-ковото потребление, ряз- ност 2563 MW и 943 MWко нараства натоварва- – инсталирана помпе-нето на най-големите ни на мощност. Основно-ВЕЦ то производство на елек- •в структурата на трическа енергия на ком-електроенергийната сис- панията се получава от Трите хидровъзела на каскада “Арда” са въведени в експлоатация в периода 1958 – 1965. На снимката: стенататема липсват типични четиринадесетте най- на яз. „Студен кладенец“, с височина 68 м и дължина 350 м, в основата си е широка 61 м, а в короната - 8 мподвърхови мощности големи ВЕЦ, които са с- с голяма маневреност, обща инсталирана мощ- завирен обем – 5.6 млн. те Родопи. В нейния во- ВЕЦ “Въча 1” е в екс- Каскада “Батак” е въ-широк диапазон на нато- ност 2480 MW. Тези цен- куб.м, и “Станкови бара- досбор освен река Въча плоатация от 1933 г., ведена в експлоатация вварването и голяма чес- трали са групирани в че- ки” със завирен обем – са включени и прито- а останалите енергий- периода 1957 – 1959 г.тота на пускане и спира- тирите енергийни кас- 0.42 млн. куб.м. Два по- ци от реките Места и До- ни стъпала са пуснати вне. При това положение кади: “Белмекен – Сес- яса събирателни дери- спатска. Каскада “Въча” експлоатация в периода Каскада “Арда”тази роля се изпълнява тримо – Чаира”, “Батак”, вации прехвърлят води включва централите: 1972 – 1984 г. Каскада “Арда”от намиращите се понас- “Въча” и “Арда”. към язовирите “Белме- ВЕЦ “Тешел”, ВЕЦ “Де- включва централите:тоящем в експлоатация кен” и “Станкови бара- вин”, ПАВЕЦ “Орфей”, Каскада “Батак” ВЕЦ “Кърджали”, ВЕЦВЕЦ. Това от своя стра- Каскада “Белмекен – ки”, като по този начин ВЕЦ “Кричим”, ВЕЦ Каскада “Батак” “Студен кладенец” и ВЕЦна налага новите хидро- Сестримо – Чаира” към каскадата се ула- “Въча 1” и ВЕЦ “Въча 2” включва централите: “Ивайловград” с общаенергийни обекти да бъ- С инсталирана гене- вят и прехвърлят води от с обща инсталирана ге- ВЕЦ “Батак”, ВЕЦ “Пе- инсталирана мощностдат енергийно оразме- раторна мощност 1599 обща водосборна площ нераторна мощност 401 щера” и ВЕЦ “Алеко” с 270 MW.рени по начин, позволя- MW каскада “Белмекен - 457 кв.км. MW. Мощността на пом- обща инсталирана мощ- Каскада “Арда”ващ тяхното ефективно Сестримо - Чаира” е без- Първите три хидровъ- пения агрегат в ПАВЕЦ ност 231 MW. включва три големи язо-участие при покриване спорно най-значими- зела - “Белмекен”, “Сес- “Орфей” възлиза на 45 В системата на каска- вира, изградени в по-на подвърховите това- ят хидроенергиен обект тримо” и “Момина кли- MW. дата са включени две ос- речието на река Арда сри в електроенергийната на България. Помпена- сура”, са в експлоатация В системата на каска- новни водохранилища: обща водосборна площ –система. та мощност на четири- от 1974-1976 г. През 1995 дата са включени четири язовирите “Голям Бе- 5128 кв. км: яз. “Кърджа- През изминалата те хидроагрегата в ПА- г. са пуснати в експлоата- големи язовира с обща глик” – със завирен обем ли” – със завирен обем2010 г. общото енергий- ВЕЦ “Чаира” и на двата ция първите два агрега- водосборна площ 1777 62 млн. куб.м, и “Батак” 540 млн. куб.м, яз. “Сту-но производство в Бъл- хидроагрегата в ПАВЕЦ та на ПАВЕЦ “Чаира”, а кв.км: яз. “Доспат” със – със завирен обем 310 ден кладенец” – със зави-гария е възлязло на 46 “Белмекен” възлиза на от август 1999 г. са в екс- завирен обем – 449 млн. млн. куб.м. Два пояса съ- рен обем 388 млн. куб.м023 322 MWh. Измина- 892 MW. плоатация и III и IV агре- куб.м, яз. “Тешел” със за- бирателни деривации и яз. “Ивайловград” – съслата година беше мно- В системата на каска- гати, с което се достигна вирен обем – 1.37 млн. прехвърлят води към завирен обем 157 млн.го благодатна по отно- да “Белмекен – Сестри- пълната мощност на кас- куб.м, яз. “Въча” със за- каскада “Батак”, като по куб.м.шение на водите. Сумар- мо – Чаира” са включени кадата. вирен обем – 226 млн. този начин към каска- Трите хидровъзела наното ел. производство три язовира: “Белмекен” Каскада “Въча куб.м, и яз. “Кричим” дата се улавят води от каскада “Арда” са въведе-от ВЕЦ (вкл. ПАВЕЦ) е 5 със завирен обем – 144 Каскада “Въча” е раз- със завирен обем – 20 обща водосборна площ ни в експлоатация в пе-467 878 MWh, което от- млн. куб.м, “Чаира” - със положена в Западни- млн. куб.м. 794 кв.км. риода 1958 – 1965.
  • Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 9 ТЕМА Основни цели Изграждане на нови и разширение и задачи на съществуващи обекти Задачите, които си поддържането и екс- Хидровъзел “Цанков ка- джали”, да бъдат изгра- на равномерен режим на плекс ХТК “Никопол –поставя НЕК, свързани плоатацията на 40 язо- мък” дени три нови язовира АЕЦ и ТЕЦ през деноно- Турну Мъгуреле” и ХТКс управлението и раз- вирни стени, на над 500 В края на изминала- с разположени под тях щието и годината “Силистра – Калараш”витието на хидроенер- водохващания и стоти- та 2010 г. беше завършен ВЕЦ. Общата инстали- - бърз и маневрен ава- на р. Дунав. Двата хидро-гийния сектор, са под- ци километри дерива- и пуснат в експлоатация рана мощност на новите риен резерв в система- възела са част от съвмес-чинени на основното ционни съоръжения. ХВ “Цанков камък“, раз- централи е 170 MW, а го- та с възможност за под- тен българско-румън-изискване да поддър- положен в средното тече- дишното енергийно про- държане на товара при ски проект за усвояванежа висока надеждност Реконструкция и мо- ние на река Въча, в учас- изводство – 454 GWh. отпадане на най-голяма- на хидроенергийния по-и сигурност при екс- дернизация (рехабили- тъка след ВЕЦ “Девин” и В началото на насто- та единична мощност в тенциал на река Дунав вплоатацията на стопа- тация) на съществува- преди яз. “Въча”. Хидро- ящото десетилетие на българската ЕЕС, 1000 участъка между река Ти-нисваните от компани- щите хидроенергийни възел “Цанков камък” е площадката на първо- MW в АЕЦ “Козлодуй”. мок и Силистра с дължи-ята обекти и съоръже- обекти със следните основни ха- то енергийно стъпало – За реализирането на на – 471 км. През седем-ния за производство на С решаването на рактеристики на съоръ- ХВ “Мадан”, бяха изгра- горните допълнител- десетте години на отми-електрическа енергия. тази задача се осигу- женията: дени двата отбивни ту- ни функции на ПАВЕЦ налото столетие беше из-В това отношение уси- рява: •тип на язовирната нела, корекцията на река “Чаира” е необходимо да готвен двустранен про-лията на компанията са •подобряване на екс- стена - дъгова куполна Арда, път за достъп до бъде увеличена продъл- ект, предвиждащ из-насочени в три основни плоатационните пока- •обща височина на строителните площад- жителността за работа в граждането на два хи-направления: затели на съоръжени- стената - 125.5 м ки на язовирната сте- генераторен режим, рес- дротехнически компле- ята; •общ завирен обем на на и сградоцентралата на пективно да бъде увели- кса: единият при Нико-Поддръжка и експло- •удължаване на екс- язовирното езеро - 130 ВЕЦ “Мадан” и др. За съ- чен обемът на долния из- пол - Турну Мъгуреле наатация на хидроенер- плоатационния ресурс млн. куб.м жаление по причини из- равнител на централа- км 580+650, а другиятгийните съоръжения с 30-40 години; •инсталирана мощ- вън НЕК от доста години та. За целта се предвиж- при Силистра - Калараш Основните дей- •достигане на съвре- ност във ВЕЦ - 80 MW строителните работи по да да бъде изграден язо- на км 384+350.ности в това направ- менните технически (2F х 40MW) изграждането на обек- вир “Яденица” на котата С изграждането на •средногодишно енер- тите от каскада “Горна на яз. “Чаира” и свързан горните два хидротех- гийно производство - 185 Арда” са преустановени. с последния със съеди- нически комплекса мо- GWh. В резултат на сключе- нителна напорна дерива- гат да се постигнат след- Проектът беше осъ- ния през изминалата до- ция. Така образуваната ните цели като производ- И ществен съгласно чл. 6 от говор между НЕК и EVN система от скачени съдо- ство на електроенергия, зготвените досега проучвания Протокола от Киото по в момента са в ход работ- ве ще позволи да се прех- гарантиране на целого- показват, че по река Искър могат механизма за съвместно ни срещи между специ- върлят гравитачно води дишно корабоплаване, изпълнение с Република алисти на двете компа- от единия в другия из- гарантирано задоволява- да бъдат изградени МВЕЦ с годишно Австрия. нии, чиято цел е да бъдат равнител, което по съще- не на нуждите от вода за производство от 711 GWh. Проучва- актуализирани някои от ство означава увелича- напояване и промишле- Разширение на ВЕЦ “Сту- приетите до момента тех- ване на обема на долния но водоснабдяване на ра- нията по река Струма показват, че съ- ден кладенец” нически решения в инте- изравнител на ПАВЕЦ йони в Северна Бълга- ществуват добри технически възмож- През изминалата го- рес на двете страни. “Чаира”.И по този обект рия, социален ефект от ности за изграждането на нискона- дина приключиха и ра- ботите по разширение- Язовир “Яденица” НЕК ЕАД със свои сред- ства е реализирал значи- подобряване на инфра- структурите и комуника- порни централи с годишно производ- то на ВЕЦ “Студен кладе- След въвеждането телна част от подготви- циите. Съгласно изготве- ство 238 GWh. нец”. В централата беше инсталиран допълните- в експлоатация на ПА- ВЕЦ “Чаира” енергий- телните работи, както и работи по пробиването ни през 70-те и 80-те го- дини на миналия век от лен пети хидроагрегат, ната система разполага с на реверсивния напорен “Енергопроект” проект- както и малка машина за една мощна и съвремен- тунел. ни разработки основните енергийна обработка на на централа. При уве- Финансовата тежест енергийни параметри на екологичните води, про- личените изисквания за изграждането на този двата хидрокомплекса саление са свързани със стандарти при управле- пускани за оводняване за осигуряване на безо- обект не позволява той следните:строителна и ремонтна нието на ВЕЦ. на речното русло след из- пасно, сигурно и иконо- да бъде изграден със ХТК “Никопол - Тур-дейност в областта на Съобразно енергий- тичалото на централата. мично електроснабдява- собствени средства на ну Мъгуреле”електропроизводство- ните характеристики на По този начин след при- не функциите на ПАВЕЦ НЕК. От няколко годи- •обща инсталира-то от ВЕЦ. Поддръж- намиращите се в екс- ключване на работите по “Чаира” се разширяват в ни строителните работи на мощност 800 MW (поката и експлоатацията плоатация мощности, разширението и на реха- сравнение с първоначал- са преустановени, като се 400 MW за всяка страна)на енергийните мощ- респективно тяхната билитацията на същест- но приетите. В този сми- търсят възможности за •общо годишно енер-ности се осъществява значимост при задово- вуващите 4 машини об- съл особена тежест при- осигуряване на подходя- гийно производствопо места от поделения- ляване на енергийните щата мощност на ВЕЦ добива ролята на центра- ща финансова схема за 4386 GWh (по 2193 GWhта на НЕК ЕАД: пред- потребности на стра- “Студен кладенец” дос- лата при: неговото реализиране. на всяка страна).приятие ВЕЦ (обеди- ната и след внимател- тигна 85 MW. - общосистемно ре- ХТК “Силистра - Ка-нило досегашните ВЕЦ на оценка за състояни- гулиране на товаровия Хидроенергиен потенци- лараш”група “Рила”, София, ето на съоръженията от Каскада “Горда Арда” график при оптимална ал на р. Дунав •обща инсталира-и ВЕЦ група “Родопи”, 2000 г. бяха последова- Утвърденият до мо- структура на генерира- Два проекта имат зна- на мощност 530 MW (поПловдив). Чрез своето телно рехабилитирани мента проект за каскада щите мощности чимост като неусвоен хи- 265 MW за всяка страна)предприятие “Язовири централите от каскади- “Горна Арда” предвижда - повишаване на ико- дроенергиен потенциал •общо енергийно про-и каскади” компанията те: „Белмекен – Сестри- в горното течение на ре- номичността и надежд- и представляват опреде- изводство 3280 GWh (поосъществява техниче- мо”, „Батак”, „Въча” и ката, между село Вехтино ността на работа на сис- лен интерес за страната 1640 GWh за всяка стра-ския контрол, ремонта, „Арда”. и опашката на яз. “Кър- темата чрез осигуряване - хидротехнически ком- на). Екологични аспектиВ нашия свят на експанзивно използване на решаването на възникващите проблеми. експлоатират според изискванията за комплекс- наличните енергийни ресурси на планета- Ограничаването на екологичните въздействия, но оползотворяване на регулираните в тях води: та особено внимание заслужава фактът, че част от които се дължат на дейности в енергий- за водоснабдяване, за напояване и за електро-ВЕЦ използват възобновяем енергиен източник, ния отрасъл, изискват сериозен подход и значи- производство. Макар и бедна на води, в Бълга-каквато е водата. Голямата част от български- телни разходи при планирането и развитието на рия все още има значителен дял неусвоен хи-те ВЕЦ са изградени под големи язовири. Това този отрасъл. В това отношение увеличаването дроенергиен потенциал. Изискванията на съвре-позволява комплексното използване на акуму- на дела на електропроизводството от ВЕЦ и ПА- менното общество налагат да се търсят възмож-лираните водни маси, които освен за енергоп- ВЕЦ е един от най-важните приоритети. ности за най-пълноценно и ефективно оползо-роизводство се използват и за напояване и во- Хидроенергийните мощности на НЕК са най-зна- творяване на този потенциал, което най-пълнодоснабдяване. В условията на трайна тенденция чителният възобновяем източник на енергия отговаря на порасналите екологични изисква-към засушаване в географския район на Бълга- в електроенергийния баланс на страната. Най- ния, като в същото време допринася за увелича-рия язовирите ще играят все по-важна роля при крупните водохранилища в системата на НЕК се ване на енергийната независимост на страната.
  • 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.ТЕМА „Цанков камък“ - най-големият ХИДРОЕНЕРГИЙНА КАСКАДА „ДОСПАТ - ВЪЧА“ Хидроенергийна- ласт се простира от над-та каскада “Доспат–Въ- морска височина 420 мча” е разположена в За- при язовир “Кричим” допадните Родопи и реали- 2191 м при връх Голямзира енергийния потен- Перелик.циал на р. Въча и ней- Хидроенергийнатаните притоци. Самата каскада “Доспат–Въча”река води началото си е проектирана и реали-в близост до граница- зирана като пет основнита с Република Гърция и енергийни стъпала, об-се влива в р. Марица не- хващащи язовирни сте-посредствено преди гр. ни, вододовеждащи съо-Пловдив. ръжения, напорни тръ- Проучването и проек- бопроводи и електриче-тирането на хидроенер- ски централи с обща ин-гийната каскада започ- сталирана мощност 485ва в средата на миналия MW.век и е дело на българ- • Хидровъзел “Доспат –ската проектантска орга- Тешел” с основни съоръ-низация “Енергопроект” жения– София. В началото на • Хидровъзел “Тешел –60–те години на мина- Девин” с основни съоръ-лия век започва и строи- жениятелството на каскадата. • Хидровъзел “Цанков Тя се характеризи- камък” (чието строител-ра с една от най–слож- ство приключи в края наните хидравлични схе- 2010 г.)ми у нас. Освен основ- a) Язовирна стенаните съоръжения по р. “Цанков камък”: c) Подземен напорен ЯзовирнатаВъча проектирани и из- • Двойно дъгова- тръбопровод с диаметър стена е бетон-градени са планински та бетонна стена с обем 4.40 м и дължина 600 м на, дъгова ссъбирателни деривации на бетона общо 465х10³ d) Електрическа цен- двойна криви-с множество водохваща- куб.м трала “Цанков камък”: на, завършващания, транспортни туне- • Височина Н=131 • Инсталирана в двата брягали, прехвърлящи води m, дължина по корона- мощност 85 MW, Q = с гравитацион-от едно поречие в дру- та 468 м 69.5m³/s - две турби- ни блокове – дваго, каскада от язовири • Обемът на акумула- ни “Францис”, свързани броя на левияи електрически центра- цията е 111 х 106 куб.м. със синхронни генерато- бряг и четирили, с комплексно много- b) Водовземане чрез ри по 42.5 MW всеки броя на деснияцелево използване на во- водовземна кула, разпо- • Хидровъзел “Въча” брягдите. Като цяло обхваща ложена в коригирания (бивш Х.В. “Антон Ива-територия от 2083 кв.км, и облицован участък от новци”)като водосборната об- долината на р. Гашня • Хидровъзел “Кричим”. ЯЗОВИРНАТА СТЕНА Створът, на който е “М”, оборудвани с пло-проектирана и изградена ски капсуловани затво-язовирната стена, се на- ри. Затворите са разпо-мира на около 350 m след ложени в шибърна каме-вливането на р. Гашня в ра, изградена откъм въз-р. Въча, има трапецовид- душната страна на сте-на форма - с ширина в ната. Максималната про-долната част около 30 м пускателна способности приблизително симе- на основните изпускате-трични брегове. ли е 87 куб.м/сек. Водата Язовирната стена е бе- от тях постъпва също втонна, дъгова с двойна енергогасителя.кривина, завършваща в Окончателните пара-двата бряга с гравитаци- метри и форма на пре-онни блокове – два броя ливника, енергогасителяна левия бряг и четири и основния изпускателброя на десния бряг. Дъ- редно на оста на стената, “Waterstop 0 – 50”. ния по дъното и в двата та на прелелите води е бяха определени на базаговата Ӝ част е напъл- е с дължина 20 м. Във фугите между бряга на створа. изграден енергогасител, данните от моделнитено симетрична с дължи- Фугите между блоко- блоковете са монтирани За отвеждане на висо- тип водобоен кладенец хидравлични изследва-на 345 м, мерено по ко- вете са проектирани и тръбни системи за инже- ките води е изграден че- с дължина 100 м, широ- ния, извършени в УАСГроната. Разделена е на 17 изпълнени с подходяща кционни работи, които лен преливник, разпо- чина 42 м и дълбочина - София.броя блокове – по 8 броя релефна форма и разме- бяха използвани за про- ложен върху трите цен- 20 м. Фундиран е изцяло За енергийно оползо-на левия и десния бряг ри (щраби) за подобря- миването и инжектира- трални блока на стена- на здрава скала, като дъ- творяване на екологичнои един централен блок. ване на връзката между нето им при омонолит- та. Преливникът има 4 ното и стените му са об- изпуснатите водни ко-Общата дължина на сте- блоковете след инжекти- ването на стената. преливни полета, всяко лицовани със стомано- личества под язовирнатаната по ос корона е 468 рането им. По височина на сте- с ширина 8 m, оборуд- бетон с дебелина от 2 м стена е изградена малкам. Максималната Ӝ ви- За осигуряване во- ната, преминаващи през вани със стоманени сег- до 5 м. водноелектрическа цен-сочина е 131 м, а макси- доплътността на фуги- блоковете, са изградени 4 ментни затвори. Оразме- За бързо изпразва- трала, разположена в об-малната широчина на те между блоковете, как- броя хоризонтални кон- рен е за провеждане на не на язовирното езеро сега на дясната ограднаязовирната стена в осно- то и за ограничаване на тролни галерии и една висока вълна с обезпече- са монтирани две сто- стена на енергогасите-вата е 27.6 м. Широчина- отделните инжекцион- инжекционна галерия, ност 0.01 %, чийто обем манени тръби с диаме- ля с мощност 1.25 MW ита при короната е 8.8 м. ни полета са изпълне- която следва контура на e 1450 куб.м/сек. За по- тър D=1350 мм, разполо- средно годишно произ-Всеки блок, мерен успо- ни водоплътни елементи проектната изкопна ли- гасяването на енергия- жени в централния блок водство 10 GWh.
  • Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 11 ТЕМА обект за последните години* ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ В Протокола от Ки-ото, ратифициранот България със за-кон, приет от 39-отоНС и влязъл в сила от16.02.2005 г., енергети-ката се определя катоосновен източник навредни емисии, предиз-викващи т.нар. парни-ков ефект. Във връзка снего приоритетно зна-чение придобиват про-екти за изграждане наелектропроизводственимощности, използва-щи възобновяеми енер-гийни източници, катоедин от начините за на-маляване на парнико- ческа компания (НЕК оборудване ните чертежи на обек- София, е изготвил тех- (приток на р. Въча, вли-вите газове в атмосфе- ЕАД). • ALPINE Bau Gmbh та, от чийто състав е нически проект за обек- ващ се в нея на 350 mрата. За реализирането на – главен изпълнител на излъчен проектантски- та, който лежи в осно- над створа на язовирна- На тази база е по- проекта е сключен до- строителните работи ят екип на местостро- вата на договора за не- та стена)дписан Меморандум за говор между НЕК – • PIYRY ENERGY ежа. говото изграждане. 3. ВЕЦ “Цанков ка-сътрудничество меж- ЕАД и австрийски кон- Gmbh ( Verbundplan ХВ “Цанков камък” Основните подобек- мък” със съответно во-ду Република Австрия сорциум, състоящ се от: Gmbh ) – главен проек- използва хидроенер- ти на ХВ “Цанков ка- довземане и напорени Република България • Andritz (VA TECH тант на обекта гийния потенциал на мък” са: тръбопроводи става възможно фи- HYDRO Gmbh & Co) • SWECO Group – незастроената част от 1. Язовирна стена 4. Изместване нанансирането на обекта Electrical and Mechanical “Енергопроект – Хи- 21 километра по поре- “Цанков камък” пътя Девин – Михалко-“Цанков камък”. Contractor – проектант, дроенергетика” АД – чието на р. Въча, в сред- 2. Тампониране и во, чието старо трасе от За инвеститор на доставчик, производи- София – проектант на ното Ӝ течение. осигуряване устойчи- створа на стената до гр.обекта е определена На- тел и главен монтажник Техническия проект и “Енергопроект – Хи- востта на откосите на Девин се залива при на-ционалната електри- на електромеханично съпроектант за работ- дроенергетика” АД – долината на р. Гашня пълване на язовира. ПРОБЛЕМИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО Основните проблемипо време на строител-ството бяха свързани снепрестанните свлича-ния на изкопните от-коси. Получиха се ня-колко големи свлачища:на km 42+500, 42+800,43+500, 44+100, 48+000,както и няколко сред-ни – km 45+700, 49+200,50+600, 51+900. Мал-ки свличания се полу-чаваха почти на всекиоткос с височина над18 m. Главната причиназа тези свличания беше работи с цел предотвра- затруднение и забавя-изключително небла- тяване на нови свлича- не на срока за изпълне-гоприятното западане ния. Извършено беше нието.на пластореда - 32-36° укрепване с до 8-метро- Въпреки неблагопри-в посока към главно- ви стоманобетонови ан- ятната геоложка кар-то направление на пътя, кери Ф28, както и с до тина, породила множе-както и напукаността 15-метрови ИБО анке- ство свличания и срут-на скалния масив. ри Ф32. Всички високи вания, в края на 2010 г. Почти навсякъде откоси - над 18 m, бяха подобектът приключискалите са средно до укрепени с поцинкова- успешно и така се поя-дребно блоково напука- ни мрежи по детайл. На ви на бял свят един отни, със средна и висока десетки места по скал- най-красивите планин-степен на изветряне. В ните откоси се наложи ски пътища в България,допълнение на тези не- изпълнението на бето- а защо не и в Европа.благоприятни условия нови пломби, армиранибеше и повсеместното с армировъчна мрежа и * Публикуваме частпрегърмяване при из- укрепени със стомано- от доклад за проекта свършване на взривни- бетонови анкери. автори инж. Илия Русев,те работи. След устано- Липсата на доста- инж. геол. Симеон Симе-вяването на повсемест- тъчно подходи за рабо- онов, инж. Йончо Кал-ната неблагоприятна ге- та по основното трасе, чев, инж. Методи Ру-оложка картина проек- както и няколкото го- сев, инж. Иван Гаврилов,тантът промени про- леми свлачища, затво- инж. Т. Иванова, пълни-ектния наклон на отко- рили малкото достъпи ят текст може да бъдеситe, по които не бяха за работа, също дове- намерен в интернет из-започнали изкопните доха до допълнително данието на вестника
  • 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.ТЕМА Размразяват строежа на „Пловдивци“, „Нейковци“ и „Луда Яна“ до края на 2012 г. За доизграждане на язовирите предстоят международни търгове по правилата на Световната банка До края на 2012 г. ще ван със заем от Светов- доснабдяването и ка- рането и изграждането 6 проектантски фирми, обявени международ-бъде подновено започ- ната банка в размер на нализацията в цялата на язовирите, съобщи- които ще получат право ни конкурентни търговеналото преди около 20 81 млн. евро, и нацио- страна. ха от специалното звено да продължат участие (ICB) за доизгражданегодини изграждане на нално съфинансиране Съгласно заемно- за проекта към МРРБ. в тръжната процедура. на язовирите „Пловдив-язовирите „Пловдивци“, 20 199 375 евро. За тях- то споразумение меж- Всички поръчки се из- Предвижда се до сеп- ци“, „Нейковци“ и„Нейковци“ и „Луда ното доизграждане и ре- ду българското пра- вършват по правилата тември-октомври да се „Луда Яна“ с пречиства-Яна“ и ще се даде старт хабилитация, включи- вителство и Световна- на Световната банка. сключат договорите за телни станции за питей-на рехабилитацията на телно и строеж на пре- та банка, подписано на В момента по график проектиране и за чети- ни води, както и за реха-„Студена“, който е в екс- чиствателни станции за 1.02.2010 г. и ратифици- стартират процедури с рите язовира, като сро- билитация на стената наплоатация повече от 60 питейни води, са пред- рано от Народното съ- предварителен подбор кът за подготовка е 8-9 язовир „Студена”. Обя-години. С тяхната реа- видени 75 млн. евро, а брание на 16.04.2010 г., на основата на QCBS месеца. вените през 2009 г. отлизация до 2015 г. ще се за проектна подготов- проектът ще се изпъл- (Quality Control Based Предстои да бъде МРРБ покани за пред-осигури качествено во- ка (прединвестиционни нява в периода 2010- Selection) за подготов- избран и консул- варителна квалифика-доснабдяване на 141 000 проучвания, актуали- 2015 г., а погасяването ка на прединвестицион- тант по реализация- ция за строителствотожители от Мадан, Рудо- зация на работни про- на заема ще става между ни проучвания, работни та на проекта (Project на „Пловдивци“ и „Лудазем, Трявна, Панагюри- екти, ПУП, строителен 2017 г. и 2028 г. проекти и тръжни доку- Implementation Support Яна“ са прекратени. Доще, Перник и производ- надзор, одити и консул- Проектът за развитие менти за четирите язо- Assistance). В средата на всички участници са из-ството на 14 млн. kWh/г. тантски услуги) – 5.12 на общинската инфра- вира. В най-напреднала годината ще бъдат обя- пратени съобщения заот мини ВЕЦ. млн. евро. Останали- структура се радва на фаза е язовир „Пловдив- вени и процедури за канцелиране на проце- Четирите язовира те 21 млн. евро са пред- огромен интерес от по- ци“, където оценителна строителен надзор. дурата и че ще бъдат по-са основен компонент назначени за изготвяне тенциални изпълните- комисия проучва вече След одобрението канени отново да участ-на Проекта за развитие на 48 регионални и 40 ли както на мастерпла- заявения интерес и оп- на работните проекти ват в момента, в койтона общинската инфра- градски генерални пла- новете на ВиК, така и по ределя т.нар. предква- и тръжните докумен- се отвори новия търг.структура, осъществя- нове за развитие на во- отношение на проекти- лификационна листа от ти през 2012 г. ще бъдат Светла ДОБРЕВАЯЗОВИР „ЛУДА ЯНА” ЯЗОВИР „НЕЙКОВЦИ” Намира се в централ- Намира се в доли-ната част на Южна Бъл- ната на р. Нейковска,гария, около 2 км на се- над кв. Нейковци на гр.вер от Панагюрище, на Плачковци, на околорека Луда Яна, непосред- 7,5 км южно от Трявна.ствено след вливането на Строителството наСтара река в река Мулей- язовир „Нейковци“ еска. Водоснабдителна- започнало през 1978та система на „Луда Яна“ г., но е прекъсвано ня-включва: язовирна стена, колко пъти, като окон-водовземна кула, отби- чателно е спряно презвен тунел, основен изпус- Основни параметри: насипна стена с глинено ядро; 2001 г. Язовирната сте-кател, преливник, пре- височина - 47м, завирен обем - 19,9 млн.куб. м, полезен на и прилежащите съо-чиствателна станция за обем - 17.7 млн.куб.м; ПСПВ - капацитет 300 л/с. ръжения, както и пре-питейни води. Язовирът Строителството на на язовирната стена, ин- чиствателната станция Основни параметри: каменно-насипна стена с ас-„Луда Яна“ е проекти- язовира започва през женерната част от бър- за питейна вода са из- фалтобетонова диафрагма; височина – 46 м, зави-ран като насипна стена с 1986 г. и е преустано- зотока, част от водоплът- граждани по проекти рен обем - 4,8 млн. куб.м, полезен обем - 4.3 млн. куб.м;централно глинено ядро, вено през 2000 г. Дото- ните мерки, както и част съгласно действащи- ПСПВ - капацитет 240 л/с.фундирано в централна- гава са изградени око- от изкопните работи за те през 1986 г. норма- та стена е изпълнено до оръжения, част от ин-та част върху инжекци- ло две трети от язовира преливника и строител- тивни документи по от- 16 м, което представля- жекционната завеса,онната галерия, и бетон- (кота 569.00): инжекци- ната част на водовземна- ношение на сигурност ва около 30% от строи- инжекционна галерияна фундаментна плоча в онната галерия, отбивни- та кула. Не е проектира- и безопасност. Строи- телните работи, завър- до котата на насипа,бреговете. ят тунел, част от тялото на ПСПВ. телството на язовирна- шени са отбивните съ- ПСПВ в груб строеж.ЯЗОВИР „ПЛОВДИВЦИ” ЯЗОВИР „СТУДЕНА” Намира се в Южна Намира се в долина-България, на около 14 та на р. Струма на око-км на юг от Рудозем. ло 0,5 км над с. Студе-Хидровъзел „Пловдив- на и на 15 км над Пер-ци“ се състои от язо- ник. Изграден е с основ-вирна стена, отбивен на цел регулиране на во-яз (включен в тялото дите на р. Струма и при-на стената), водовземна тоците й р. Мътница икула с шахтов прелив- р. Кладница за питей-ник и основен изпуска- но и промишлено водо-тел, отбивна галерия и снабдяване, за напоява-пречиствателна станция Основни параметри: каменно-насипна стена с асфал- не, за енергодобив и за- Основни параметри: бетонова стена тип “Ньотцли”за питейни води. Строи- тобетонова диафрагма; височина - 47.3 м, завирен щита от наводнение на - височина 53 м, ширина на стъпката 49.7 м и дължинателните работи започват обем - 2,45 млн. куб.м, полезен обем - 1.9 млн.куб. м; обработваеми зами под по короната 268 м, състои се от 26 блока и масивнапрез 1999 г. и са преуста- ПСПВ - капацитет 225 л/с. язовирната стена. Сте- част в двата края, контрафорсите са с дебелина 1.96новени през 2001 г. До- кула и бетоновата част То е особено важно за ната е в експлоатация от м горе, 2.70 м долу и 4.0 м във фундамента.тогава са изградени око- на шахтовия преливник, подобряване качеството 1953 г. Тя е включена за на вода за град Перник. водоплътността и стати-ло 17 м от язовирната инжекционна завеса, на питейната вода. В мо- финансиране по Про- Програмата за рехаби- ческата устойчивост по-стена, което представля- галерия, изместване на мента Мадан, Рудозем и екта на Световната бан- литация на язовир “Сту- ради наличие на изнася-ва около 30% от целия пътища и елпроводи. околните села се снабдя- ка след оценка на състо- дена” включва: ремонт- не на цимент от тялотоязовир, отбивните съо- Строителството на ват с вода от 67 водоиз- янието й и ролята й за но-възстановителни ра- на стената към воднатаръжения, водовземната ПСПВ не е започнато. точника. осигуряване на питей- боти за повишаване на страна.
  • Високите изисквания на www.pipelife.bgевропейските пазари изискватвисоко качество на ПЕ гранулат Напорните тръбопро- Сертифициран гранулат Цвят и добавки. те производството. Дали Има два типа „лоши” тръби,води служат за пренос и От производителя на В стандартите е каза- имат лаборатория заразпределение на питей- гранулата се изисква да но, че за напорни тръби тестване на суровината? предлагани на нашитени води, отпадъчни води, предлагат суровина с по- гранулата трябва пред- Какво залагат в новото пазари:охлаждащи и отопли- стоянни физични и меха- варително да бъде оцве- производство? Дали тест- 1.Производство на тръби чрез използване на ре-телни флуиди, газ, ком- нични показатели, които тен-черно или синьо и да ват съгласно стандарти- циклирана суровина от външни източниципресиран въздух и др. при тестването от произ- са добре размесени и раз- те готовата продукция? Някои производители закупуват от външни източнициPE тръби под налягане водителя на тръби да бъ- пределени добавките към Правят ли се внезапни рециклирана суровина. Недопустимо от стандарта. Це-са проектирани за дълъг дат с желаните параме- полимера на базата на по- проверки във фабрика- ната и е в пъти по-евтина от първичната и сертифици-експлоатационен живот три, за да може да се про- лиетилен. та от различни институ- рана суровина. Тя няма нужните постоянни качества и па-(50- 100 години) в ин- извежда тръба с постоян- Не се позволява смес- ции? Какви са резулта- раметри. Важно е да се знае защо тези тръби са винагифраструктурните мре- но качество. В сертифика- ването на оцветители или тите? Гарантира ли пис- оцветени в черно!!!!!!!жи. През целия си жи- та трябва да са показани и други добавки към гра- мено производителят, че Когато се използва рециклирана суровина от външни из-вот те трябва да изпълня- гарантирани физичните и нулата по време на про- ежедневно използва сер- точници, тя е в различни цветове. За да не се предлагават безаварийно своите механични характеристи- изводството на тръбите тифициран предвари- „шарена” тръба, я оцветяват в черно. Единствената пиг-функции. ки на гранулата-плътност, -екструзия. Доброто смес- телно оцветен гранулат? съдържание на карбонат- ване на пигмента и добав- Защо винаги тръбите са ментация, която може да покрие всички останали цвето-Стандарти ни частици (сажди), ин- ките е от съществено зна- черни? Еднакви ли са по ве. Не нарушават ли отново изискванията на стандар- Всеки един от проек- декс на стопилката, якост чение да се постигне дъл- нюанс? Има ли шупли та...!?танта, инвеститора, стро- на опън, съпротивление госрочна надеждност. по тях?ителя трябва да бъде за- срещу пукнатини и др. 2. Производство на тръби чрез използване на без- цветна суровина, към която се добавя оцветител попознат с минималните Съвет към инвестито- Заключение време на екструдирането на тръбатаизисквания към матери- Вторично използване на рите Прилагането на мини- Честа практика е да се закупува и безцветен гранулат,ала и начина на произ- суровината Не се доверявайте малните изисквания, за-водство на крайния про- В стандартите е казано само на сертификати. ложени в европейските по- евтин от оцветения „готов” гранулат с 15-20%. За дадукт. Всички тези изиск- да се използва чист вто- Много често с тях се спе- стандарти, ни гарантира се получи крайният продукт, който не може да бъде без-вания са заложени много ричен материал само от кулира. Закупува се ед- дълготрайното използ- цветен, производителят трябва да го смеси с оцвети-подробно в Европейска- собствено производство. нократно сертифицира- ване на тръбопроводите, тел. Смесването може да стане само по време на произ-та комисия по стандарти- Ползването на втори- на първична суровина и без това да предизвик- водството - екструдирането. По този начин отново не сезация (EN) и Междуна- чен материал, получен от този документ се прила- ва аварии и допълнител- спазва стандартът, защото оцветителят няма да е равно-родната организация по външни източници, как- га постоянно към про- ни разходи на фирмите и мерно и добре размесен. Важно е да се отбележи, че нитостандартизация (ISO). то и рециклиран матери- дукцията. Един и същ. общините експлоатира- една от фирмите, лидери на световния пазар за полиети- ал не е позволено от стан- За да сте сигурни, трябва щи инфраструктурните ленови суровини, като INEOS, Borealis, Basel, Sabic, Atofina неКой са те? дарта. да посетите и провери- мрежи. предлагат безцветен гранулат. Няколко теста, направени в лаборатория и предоставени от европейската организация за ПЕ100+ Поява на пукнатини от Изследване за счупване на Лошо размесване ипигментацията в напорна тръба повърхността на тръба разпределение на добавките в Поява на Счупване на повърхността. Изходящата точка на пук- стената на една тръба. пукнати- натината лесно се вижда с микроскоп на поради • лоша натрупва- Пукнатините се не на оцве- появяват поради дис- тители от наличието на кар- персия- вътрешна- бонатни части- размес- та страна ци (сажди) с по-го- на тръба- ване леми размери от та. допустимите в ниско стандарта. качест- вен оц- ветител • лошо разпределение лошо смесване в екструдера грешно заложен оцветител в съединението
  • 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.ТЕМА Челен опит Най-голямата язовирна стена в най-многолюдната странаЗа осъществяването на проекта китайските власти са преселили 1,27 млн. души(12 града и 114 села) Стената е дълга внушителните 2335 метра и е висока 181 метра Най-голямата язовир- тра. Общата цена за из- Първо, да произвеж- поради постоянно на- се товарният капацитет мишлени и въгледобив-на стена в света е при граждането на язовира е да водно електричест- растващата консумация на реката от 18 до поч- ни предприятия. Другязовира „Трите клису- достигнала 26 млрд. до- во. По план чрез постро- в момента се осигуря- ти 100 милиона тона го- проблем е, че дългиятри“ в Китай, завърше- лара. Китайското пра- ената водноелектриче- ват едва 3%. Това се по- дишно, като същевре- 600 км резервоар навод-на през 2006 г. Тя е дъл- вителство е построило ска централа е трябвало стига благодарение на 26 менно транспортните нява огромни площи,га внушителните 2335 тази стена с три основ- да осигури около 10% от турбини с мощност 700 разходи се редуцират с включително доста ар-метра и е висока 181 ме- ни цели. нужния на Китай ток, но MW, общ капацитет 18 до 37%. Това се пости- хеологически разкоп- 200 MW. Чрез тази цен- га благодарение на две ки. Повишеното водно трала значително се на- системи от шлюзове, ниво, съчетано с ерози- малява потреблението на 5 етапа, като време- ята, води до чести свла- на въглища, което води то за преминаване е око- чища в района на язо- до 100 милиона тона по- ло 4 часа. В процес на вира – през 2009 г. са ре- малко вредни емисии го- изграждане е асансьор гистрирани две значи- дишно. за кораби, който ще съ- телни свличания на зем- Друга важна функция крати до 30-40 минути ни маси от 50 и 20 хил. на язовира е да контро- транзитното време. Той куб.м. лира наводненията, ко- ще може да вдига кораби Сериозен проблем би ито са сериозен проблем до 3000 тона във верти- могло да създаде това, по течението на сезон- кална дистанция от 113 че стената е разположе- ната река Яндзъ. Обемът метра! Очаква се да бъде на върху разлом – едно на резервоара е 22 ку- пуснат в експлоатация евентуално земетресение бични километра, чрез до 2014 г. в съчетание с огромна- което се намалява често- Разбира се, всеки тол- та маса на водата в язо- тата на големите навод- кова мащабен проект вира би могло сериозно нения от един път на 10 води след себе си и не- да навреди на язовирна- до един път на 100 годи- малко проблеми. За осъ- та стена. ни. Преди сезона на на- ществяването на про- И все пак тази стена водненията нивото на екта китайските власти е едно от съвременните язовира се намалява с 30 са преселили 1,27 млн. чудеса на света и поради м, като по този начин се души (12 града и 114 впечатляващите си раз- осигурява вода за фер- села), наложило се и за- мери е станала притега- мерите през сухия сезон. криването или премест- телен център за туристи. И, трето, увеличава ването на над 1400 про- Георги ЕВТИМОВ Обемът на резер- воара е 22 кубични киломе- тра, чрез което се намаля- ва често- тата на големи- те навод- нения от един път на 10 до един път на 100 го- дини
  • Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 15 СЕДМИЦА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ Новият фокус на компаниите за имоти: важен е не проектът, а клиентът Конференцията BalREc очерта шест важни тенденции, които ще въздействат на отрасъла в следващите месециН аемният пазар за офиси, изглежда, се Икономиката ще расте, но без да бърза пробужда, предприемачи и брокери са Главният икономист недвижимите имоти от жение че потреблението чителна част от стойно- обнадеждени от подобрението в про- на УниКредит Булбанк периода до 2008 г. да се и инвестициите растат с стите им преди кризата. дажбите на жилища след слабите първи Кристофор Павлов посо- върнат скоро, тъй като половината от темповете Растежът на износа месеци на 2011, последвали ускорение- чи, че сценарият на бан- се очакват по-нисък ръст си от предходните годи- ще компенсира в значи-то в края на миналата година. Първите две ин- ката предвижда ръст в на потреблението и на ни, това не изглежда до- телна степен намалели-вестиционни сделки приключиха в първото три- следващите няколко го- инвестициите и по-ви- бра новина за компани- те потребление и инвес- дини, но на по-ниски сока спестовност на на- ите, които допреди две тиции и ще има положи-месечие след повече от година и половина суша. равнища от достигнатия селението. Чуждите ин- години печелеха от об- телен принос към иконо-Дали това означава, че отрасълът на недвижими- в периода на възход до вестиции ще се задържат служването им. Но пък миката. Така че все пакте имоти започва да излиза от кризата? Конфе- 2008 г., или около 4.3% на нива от около 4-6% от нарастването на спестя- за инвестиционните про-ренцията BalREc миналата седмица потвърди, че средно между 2014 и брутния вътрешен про- ванията ще помогне за екти, които обслужватпървите наченки на възстановяване са налице, 2018 г. при 6.5% за пери- дукт, след като достигна- капитализирането на съ- предприятията и дей-но и отправи предупреждение: трудностите не са ода 2004 - 2008 г. Не из- ха една пета от произве- ществуващите активи и ностите, свързани с из- глежда вероятно добри- деното в страната в годи- компании, след като спа- носа, предстоят по-добрипреминати и не са запренебрегване. те времена за отрасъла на ните на подем. При поло- дът на цените изтри зна- времена.Цените на жилищата може да падат още, но едва ли за дълго На най-масовия пазар то все още се изплъзва на цената в момента за стро- ен мениджмънт” Георги приемачите, насочени нито покупки в тях. Зато-– жилищния, най-лошо- статистиката. Продавачи- ителство е ниска”, каза Ранчев каза, че ако проек- към заможните купувачи ва тези, които са доведенито може и да не е мина- те обаче плащат цената за Лембит Тампере, главен тите са добре премерени с високи изисквания за докрай, имат най-добрило, но добрата новина е, него. „96% от сделките са изпълнителен директор и са улучили нишата си, средата, инфраструктура- шансове да уловят промя-че болезненият период не реализирани на атрактив- на балтийската компания продажбите продължават та и услугите. ната в търсенето. Управи-се очаква да бъде продъл- на цена в съответния сег- за имоти Arco Vara. и в момента. Основният Замразените строежи телят на „Корект проект”жителен. Изпълнителни- мент”, заяви той. В дискусията за жи- проект на неговата ком- не могат да се продадат Христин Хараланов по-ят директор на „Адрес не- „Ние сме уверени, че лищния пазар броят на пания в момента - „Ре- в момента, защото купу- сочи, че настоящите ценидвижими имоти” Георги България ще се възстано- умерените оптимисти зиденшъл парк София”, вачите нямат доверие, че на строителството мо-Павлов посочи, че кате- ви, тази година започваме превишаваше този на пе- има предимството да се ще бъдат завършени, а гат да позволят довърш-горично наблюдава ръст нашия втори жилищен симистите. Управителят развива в момент, в който банките не финансират ването на непродаденитев броя на сделките, кой- проект в страната, докато на „Линднер имобили- значително оредяха пред- нито строителството им, сгради.Логистичните площи: първи на влака на Бъдещето на търговските центрове:възстановяването приспособяване и активно управление Тъй като възстановя- ват подобряване на тех- авточастите”, каза Ан- Потреблението в Бъл- равлението им. Диску- са на пазара. Те ще тряб-ването на икономика- ния бизнес, а останали- тон Славчев, мениджър гария остава на отно- сията, водена от бившия ва да се борят с растящата до момента се осно- те 25% очакват да се за- „Офис и индустриал- сително ниско ниво и с изпълнителен директор конкуренция от зада-вава на ръст в търгови- пазят нивата (на поръч- ни площи” в консул- продължаващото стро- на супермаркетите „Пи- ващите се нови молове,ята и индустрията, мал- ките). Това са сектори- тантската фирма Colliers ителство на търгов- кадили”, а сега управля- вяло възстановяване накото собственици на съ- те на бързооборотните International. ски площи напрежени- ващ партньор в консул- потреблението, предста-временни логистични стоки, следвани от фар- „Сто процента от ето в сектора ще се уве- тантската фирма Regent’s вите, че са скъпи, и пре-центрове изглеждат в мацевтични продукти площите ни са заети с личава. Това ще прину- Стефан Косев, показа, че небрежението на между-сравнително благопри- и такива, свързани със бързооборотни стоки и ди определени играчи да формулата за успешно- народните търговци къмятна позиция. „В мо- здравеопазване. Не на фармация”, потвърди се приспособяват, като то преминаване през за- България за сметка намента повечето от учас- последно място са биз- Георги Динев, собстве- променят формата, пре- трудненията тепърва ще другите страни от реги-тниците (на пазара) в несите, свързани с авто- ник на складовата база позиционират центрове- се търси за повечето от она, които изпитват по-наше проучване очак- мобилната индустрия и Bers в София. те си и активизират уп- центровете, които вече голям растеж.България: все още екзотично място Офис предприемачите сеза инвестиции приближават към клиентите Съживяването на добивания” в Europa дава и трудното съби- е проблем, доколкото Извисените нива на подпомагат снижаванетоинвестиционните сдел- Capital Emerging Europe ране на плащанията в всеки инвеститор, кой- предлагане на офис пло- на експлоатационните имки с имоти е с положи- Fund, посочи, че няма търговските центрове, то навлиза на един па- щи принуждават пред- разходи.телен знак за пазара, смисъл да се прави което извади на показ зар, иска да знае и как приемачите да подходят Управителят на фир-но последните продаж- само за една или две един структурен недос- би могъл да излезе от по различен начин към мата за офис обзавежданеби не са достатъчни, за сделки с малък размер. татък на българския него. При един спад на клиентите си, като им Bene за България Аспарухда извадят България от Така че, докато няма пазар – големия дял на- икономиката, особе- създават удобства с ре- Аспарухов посочи, че хо-групата на „екзотични- предлагане на по-голя- чинаещи търговци и но когато е засегнат по- ален ефект върху биз- рата на този пазар тряб-те” дестинации. мо количество стаби- слабото присъствие на голям регион, пазарът неса им. Устойчиви- ва да са готови да отгово- Първата пречка е лизирани активи, тоест компании с голям ка- става изключително не- те офис сгради, сред ко- рят на променящите сетова, че всеки фонд сгради с добри догово- питал, способни да по- ликвиден и изходът на ито на конференцията нужди на бизнеса. Рабо-мениджър трябва да ри със стабилни наема- насят и известни загу- инвеститорите става бяха представени приме- тещите в офисите все по-си напише домашно- тели, това ще продъл- би в трудни времена. много труден. Затова те ри като бизнес парка „Со- малко ще преработват ито, преди да влезе на жи да спъва пазара. Управителят на фи- калкулират допълни- фия еърпорт център” и повече ще развиват, а об-един пазар, като проу- От друга страна, ви- нансовата компания телен риск за липсата „Софарма бизнес тауърс”, щуването е все по-голямачи правната, икономи- соката незаетост на „Ерсте груп Иморент на ликвидност и оттам са част от този процес. Те част от бизнес процесите,ческата и финансова- офис сградите гово- България” Светослав се получава разлика- едновременно подпома- открои той две от петтета обстановка. А това ри на инвеститорите за Делчев поясни още: та между цената на ин- гат стратегиите за устой- основни тенденции, забе-струва пари. Крис Бе- нестабилност на наеми- „България наистина веститора и цената на чиво развитие на обита- лязани в проучване на не-нет, директор „При- те. Несигурност съз- е малък пазар и това предприемача.” ващите ги организации и говата компания.
  • 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.СЕДМИЦА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ BalREc: време за бизнес МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ Балтийските страни бяха тежко ударени от кризата, но бизнесът с Инвеститор: според Крис Бенет от Europa Capital имоти вече е по пътеката на въз- (вдясно) България предлага по-добри възможности становяването, посочи Лембит за инвеститорите в имоти. Но остава в сянката на Тампере (вдясно), главен изпълни- три пъти по-големия румънски пазар. Светослав Дел- телен директор на естонската чев, управител на „Ерсте груп Иморент България“ (в компания Arco Vara. Той смята, че средата), посочи, че една от причините е в ниската най-вероятно същото предстои и ликвидност, заради която инвеститорите биха купи- в България, затова и започва нов ли само ако видят по-ниски цени.Икономиката няма да превключи на предкризисните обороти, но възста- проект. Максимилиан Мендел (вдя-новяването й започна, чуха посетителите на конференцията от главния сно) от консултантската фирмаикономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов. REAS каза, че дори настоящата си- туация да не е благоприятна за за- почване на нови проекти, СофияНАПРАВО ОТ СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА има още какво да наваксва в жи-На BalREc за първи път беше представен Paradise Center, най-големи- лищното строителство. Споредят мол в България, който трябва да бъде завършен през 2012 г. Изпълни- Волфганг Аман (IIBW, Виена) Бъл-телният директор на Forton Сергей Койнов представи проекта пред общ- гария може да се поучи от опитаността от професионалисти в бизнеса с недвижими имоти (повече за на страните от Западна Европа инего на стр. 28). С този търговски център неговата компания вече по- да подкрепи строителния секторкрива и най-интересния за търговските вериги пазар - софийския. Дис- със строителството на социаленкусията, водена от управляващия партньор в Rеgents Стефан Косев, по- жилищен фонд.каза, че между София и останалата част от страната все още има зна-чителни разлики и неудовлетворителните резултати на веригите сабили една от причините за спирането на разрастването им и фокусира-не върху отделни приоритетни пазари и проекти.Заместник-министърът на регионалното развитие иблагоустройството Екатерина Захариева представиприоритетите в българската жилищна политика. Фо-кусът в нея е върху обновяването на съществуващиясграден фонд и повишаване на енергийната му ефектив- Пазарът се опитва да сработи въпреки трудно-ност в синхрон с приоритетите на Европейския съюз. стите, показаха разговорите в залата и извън нея.Според австрийския експерт Волфганг Аман (вляво) съ- BalREc успя да привлече интереса на активната частществуват още възможности държавата да се наме- Давид Михайлович (вдясно) е управител на друже- от индустрията на недвижимите имоти, независимоси в полза на пазара и те невинаги изискват значителни ството „Булфелд“, което реализира най-големия ин- че повечето компании все още работят под натискадържавни разходи (позициите на двамата - на стр. 17) вестиционен проект в София в момента. на ниските цени и тежестта на големите кредити.
  • Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 17 СЕДМИЦА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ Санирането е нашият Можете да осигурите качествени приоритет нови жилища на поносими цениЕкатерина ЗАХАРИЕВА, Известен факт е, че Проф. д-р Волфганг АМАН, тъй като това е нов под-зам.-министър на регио- 97% са частна собстве- Институт за недвижими имо- ход, е необходима и съ-налното развитие и благоу- ност при жилищата, ти, строителство и жилища, ответната нормативнастройството но освен проблем това Виена база. Частните организа- може да бъде и плюс - Бих могъл да гово- ции трябва да приемат, Един успешен про- това е добър стимул за ря много за санирането че ще бъдат контроли-ект за реновиране на влагане на средства и на сгради, с което има- рани, тъй като биха из-жилищни сгради има ресурси за поддържа- ме значителен опит в Ав- пълнявали общественив България - демонс- не в добро състояние и стрия. Аз обаче смятам, функции.трационният проект повишаване на качест- че трябва да говорим Този подход не е ли-с ПРООН, и той при- вото на живот. за това как да осигурим рата получават повече шен от недостатъци. Из-ключва. До момента шата политика включ- Причините досе- ценово достъпно ново възможности да инвес- пълнението му е трудно.жилищна политика в ват мобилизиране как- га да не се е реализи- строителство. И смятам, тират в други, различни Държавата трябва да по-България е имало само то на обществени, така рало санирането са, че че имаме решение: про- активи. еме много сериозен ан-на хартия плюс малко и на частни ресур- повечето от сградите ект за публично-частно гажимент. Ако проектътведомствен жилищен си. Нямаме намере- са стари и амортизи- партньорство за създа- Частни, публични или успее, впоследствие оказ-фонд и задължения на ние да създаваме дър- рани, неподдържани, ването на наемен жили- публично-частни? ва натиск върху частнияобщините за осигуря- жавни мегаструктури, няма никаква традиция щен фонд. Има различни начи- сектор, защото е субси-ване на социални жи- а мярката да се реали- за сдружаване и за съз- Завършените жилища ни да се осигурят соци- диран.лища. зира с активното учас- даване на фонд за нат- на хиляда души на годи- ални и достъпни жили- За сметка на това пуб- тие на частния сектор рупване на средства за на в Европа намаляват ща. Единият подход е па- лично-частното парт-Няма нужда от масово на всички участници в ремонт, което искаме от 2008 г. зарният. Частни органи- ньорство може да бъденово жилищно строи- процеса – проектанти, да решим с промените В Източна Европа зации строят тези жили- сравнително евтин под-телство търговци на материа- в ЗУЕС. като цяло стойностите са ща, а държавата подкре- ход, тъй като предполагапоради наличието и ли, строители, търгов- по-високи от средното, пя финансово ползвате- различни начини за на-състоянието на готовия ски банки. Не по-малко от 700 например в Полша. Но в лите им. Рискът е фир- маляване на разходите.жилищен фонд. Все по- хил. жилища с повече България те са около 2 на мите да предпочитат да Ако земята е предоставе-вече започва да се осъз- Моделът, който обсъж- от 2 млн. жители хиляда при 3 средно за печалсят, вместо да ин- на от общината безплат-нава необходимостта от даме подлежат на обновява- Европа. В Австрия стой- вестират в сградите, це- но, ако има инфраструк-саниране на съществу- е свързан с безвъзмезд- не, необходимите сред- ността е 5. ните да останат високи, а тура, достъп до ниско-ващите жилища. Досе- на субсидия 50%, избор ства са 7-8 млрд. лева. контролът на субсидиите лихвени кредити от меж-га са правени само мал- на гаранционен фонд Само част от тях ще Каква е ролята на соци- е труден. Това е най-скъ- дународните финансовики опити за създаване за гарантиране на кре- могат да бъдат осигуре- алния жилищен фонд? пият модел. Приблизи- институции, ако общи-на условия за инвести- дитите за остатъка от ни от европейски фон- Той решава не само телно 30% от британски- ната гарантира приходи-ране в обновяването - необходимото финан- дове или държавни из- социален, а и икономи- те собственици получа- те от наеми, реализация-от частните собствени- сиране, 50 млн. лева са точници, голяма част чески въпрос. ват помощ, за да изпла- та е напълно възможна.ци и от публичните ин- за самото саниране, 15 трябва да дойдат от Между страните в Ев- щат домовете си. Доказателството неституции. млн. лева за гарантира- частните собственици. ропа има големи разли- Алтернативата е да е далеч от България - в Затова саниране- не на допълнителното Ролята на държава- чия в предлагането на се инвестират публич- Черна гора. Разработи-то е нашият приори- необходимо кредити- та е да създаде меха- жилища. В развитите за- ни средства. Така сеоси- хме схема, при която на-тет. Стъпки към него са ране. По тази програ- низмите и моделите на падноевропейски държа- гуряват ниски наеми и емът е между 2 и 3 европриемане на изменение ма допустима мярка са обновяването, гаранци- ви наемите имат голям възможност да се влияе на кв.м плюс около 30и допълнение на Зако- и ВЕИ по покривите на онните фондове, нор- дял, в това число и соци- върху цените, а активи- евроцента за поддръж-на за управление на ет- сградите. мативната уредба, фи- алните жилища. те може да се съхранят, ка. Това все още са висо-ажната собственост с Предмет на европей- скални стимули за соб- Източноевропейски- тъй като са собственост ки стойности за Бълга-обсъждане на второ че- ската мярка включва ствениците, обновили те са на обратния полюс на държавата или общи- рия, но все пак те се от-тене в правната коми- не само панелните жи- сградите. Проблемът е, с дял на наемите по-мал- ните. Но предлагането не насят до ново строител-сия. лищни сгради, а всич- че данък сгради е дос- ко от 10%. е ефективно, а общест- ство, а не апартаменти от До няколко месе- ки многофамилни жи- та по-нисък от други- Това, че социалните вената собственост не съществуващия сграденца трябва да стартира лищни сгради. Доста от те данъци, така че една жилища в страни като се управлява по най-до- фонд, и са на база чиста-мярката за реновира- експертите предлагат отстъпка от 50-60 лева България са в немилост, брия начин. Тзи подход та площ.не по програма „Реги- това да не бъдат по-но- годишно няма да опра- е грешка. Oсигуряването е скъп, а в държавите от Създаването на ПЧПонално развитие“ за 63 ви от 20-годишни сгра- вдае инвестицията. Съ- им e средство за стаби- Източна Европа обикно- няма как да премахне из-млн. лева с цел създа- ди, но пък 5-6-годиш- ществен стимул всъщ- лизиране на цените във вено данъците са ниски. цяло търговския риск,ване на устойчив и тра- ни сгради би трябвало ност е намаляването възход и при спадове, Третият подход е по но ако целта на система-ен модел, който да бъде да няма такава нужда. на сметките, от което както и за стабилизация средата между горни- та е да намалява риска,само началото на ма- Това ще стане ясно от инвестицията наисти- на строителството. Не на те два. Жилищата не са е възможно разходитещабна програма. енергийния одит и тех- на може да бъде изпла- последно място, тъй като нито частна, нито пуб- за наемателите да бъдат Принципите на на- ническото обследване. тена. не изплащат дома си, хо- лична собственост. Но дори по-ниски. Спадът на жилищното строителство след кризата Дял на наемите в пазара на жилища Завършени жилища на хиляда души, брой Под пазарния наем На пазарен наем ЕС-21 (социален фонд) Австрия Полша Словакия България Румъния Украйна Армения Румъния Черна гора Полша Унгария Словения България Словакия Чехия ЕС-25 Франция Швеция Австрия Холандия Германия Швейцария Източници: Институт за недвижими имоти, строителство и жилища, Виена (IIBW), Източници: Институт за недвижими имоти, строителство и жилища, Виена (IIBW), Euroconstruct, BuildEcon, национални статистически служби Eurostat, UIPI, австрийска статистическа служба
  • 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.СЕДМИЦА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ BalPEx: Купувачите на жилища могат да получат максимума от пазараИ зложението BalPEx започна на 12 и про- дължава до 18 май в The Mall, на бул. „Ца- риградско шосе“ в София, с плах оптими- зъм, но и окуражаващи сигнали за инте- рес от клиенти и дори първи сделки ощеот първия ден, както и с... награди за посетители-те. Над 50 проекта се представят в новия форматна изложението, което за първи път се провеждав търговски център. Посетителите могат да изби-рат между проекти в различни ценови категориив столицата, големите градове и курортите. В до-пълнение 7 банки и финансови компании са го-тови да им предложат решения за кредитиране.Това е признак, че банките и предприемачите пак Имот и кредит на едно място: предприемачите и банките предпочитат да работят заедно в обслужването насе задействат след двегодишна пауза. клиентите сиПърва стъпка към нов дом или просто любопитство: посетителите се завъртяха около щандовете от първия ден на изложението, независимо че той беше работен Наградита на „Галчев холдинг“ уикенд за двама в х-л „Вароша“ - Благоевград, отиде при Минчо Борисов. Изтегленото име за наградата на „ФеърПлей Ин- тернешънъл“ уикенд в комплекс „Санта Марина“ - Созопол, е на Мирослав МатевНагради: управителят на Oasis Resort & Spa Иван Го-ранов изтегли името на Филип Трифонов, първия пе-челивш в томболите за почивки в най-добрите бъл-гарски курорти, които съпътстват изложението.Той спечели уикенд за двама в курортния комплекс,който взе наградата „Сграда на годината“ в своятакатегория през 2009 г.
  • Павиране на екстериорни площи - дизайн и функционалност за дълъг период от време Semmelrock притежават става ясно, че паважни- качества, които не позво- те настилки Semmelrock ляват подхлъзване, като Stein+Design са лесни за се започне от много тес- монтаж и още по-лесни ните пространства меж- за поддръжка без усилия, ду отделните части, които сигурно и ефективно. На-И майки като предшественик някогашни- не позволяват акумулира- стилките са така обра- те павета от естествен камък, съвремен- нето на вода върху пави- ботени, че да имат пови- раната повърхност. Освен шена устойчивост на UV ните бетонени павета дават допълнител- това повърхностите на лъчи и, следователно не се на здравина, устойчивост и адаптивност тези настилки в довърши- появяват обезцветявания, към всяка среда. Паветата Semmelrock телната им фаза, са пред- а паважните настилки за-Stein + Design и аксесоарите към тази система са видени и изработени с ус- пазват външния си видестетическото и функционално решение за обо- тойчив и не позволяващ дълго време. подхлъзване слой, като порудване на екстериорните пространства. този начин допълнително Повишена устойчивост се увеличават сигурността на замръзване и на въз- и безопасността при екс- действието на соли за плоатацията на същите. размразяване Освен това тези паваж- Повърхността наДизайн ме, със специфичния дух ни настилки позволяват обикновената бетонна на- Разнообразни като на английските градини, ефективен дренаж на во- стилка след тежка зимастил и архитектурна кон- и до впечатляващи на- дата, попаднала върху на- обикновено е повреденацепция, комплексните стилки с минималисти- стилките и при спазване – стига се до излющванерешения за настилки на чен ефект. на препоръките за мон- (пилинг) на най-горнияSemmelrock Stein + Design Независимо от избо- таж, дадени от произво- слой, напукване или дориотразяват индивидуал- ра на една или друга гама дителя, се запазва вода- натрошаване на паважна-ността на всеки проект крайният резултат се за- та в нейния естествен ци- та настилка. Тези повре-и превръщат това прос- ключава в стилното и в къл. В същото време спаз- ди обикновено най-честотранство в едно хармо- същото време функци- La linia нaстилка светъл гранит ването на тези препоръ- се дължат на повтарящи-нично и функционално онално организиране и ки (препоръките за мон- те се цикли на замръзванепродължение на мястото оформление на ектериор- такъв начин, че настилки- водоснабдяване или про- таж дадени от произво- и размразяване и на мате-за живеене към външния ните площи и простран- те да станат много по-ус- карване на други вкопани дителя) ще се възпрепят- риалите против подхлъз-свят. Заедно с архитек- ства. тойчиви на UV лъчи, зам- мрежи. Освен това раз- ства израстването на тре- ване, използвани върхута или с консултанта на ръзване и на резки про- ходите за тези дейности ви и друга растителност в павираните повърхности.Semmelrock можем да из- Висока експлоатационна мени на температурата са много по-малки, да ка- пространствата между от- Semmelrock Stein+берем оптималното ре- ефективност (климата). жем, в сравнение с разби- делните елементи на па- Design се бори с тези за-шение за всеки обект в Настилките с доказано В случай на проява на ването, товаренето и из- важната настилка. плахи на тежките зимизависимост от предназ- качество имат, в сравне- износване паважните на- хвърлянето на изливана чрез специално разрабо-начението на простран- ние с асфалта или с дру- стилки имат предимство- настилка и след това съ- Ниски разходи за под- тена програма за трети-ството. Ще се съобразим ги решения за оформле- то да позволяват подмяна щата отново да бъде изля- дръжка ране на повърхностите вс натоварването, на което ние на площите – най-го- само на износените или та. По този начин, като се Паважните настилки съответствие с европей-ще бъде подложена пло- ляма продължителност на повредени части, без това използват настилките на запазват за дълъг период ските норми, гарантирай-щта, архитектурния стил, живот. Благодарение на по някакъв начин да за- Semmelrock Stein+Design, от време своите техниче- ки по този начин устой-а също така и с място- високото качество, как- сегне монтажа и устой- може да се разкрива и ра- ски качества и цвят. чивостта на своите про-то, където е разположен то на използваните със- чивостта на другите час- боти само там, където Качествените паваж- дукти, както на безбройобектът. тавки, така и на произ- ти от настилката. При не- има нужда, като се спес- ни настилки не предпола- цикли на замръзване-раз- Semmelrock предлага водствения процес, обо- обходимост дворната на- тяват пари, време и енер- гат специална поддръжка мразяване, така и на въз-голямо разнообразие на рудван с най-съвременни стилка би могла по вся- гия. – достатъчно е само пе- действието на разтворитеизбор. От колекциите на технологии, Semmelrock ко време да се демонти- риодичното почистване за размразяване одобренидворни настилки с добав- Stein+Design способства ра, а след това отново да Качества не позволява- на същите с вода и пре- за използване върху бе-ка на отломки от естест- за увеличаване на устой- се постави на място, без щи подхлъзване махване на източници- тонни настилки.вен камък, които при- чивостта на продуктите да има нужда други па- За разлика от други те, които биха причинили Дори и след многодават благороден аспект, още от вътрешната струк- вета или плочки да заме- варианти за устройване маслени петна или теч- зими с ниски температу-гами, които имитират до тура на същите. Освен нят съществуващите – на- (направа) на алеите, тра- ности на киселинна ос- ри, паважните настилкинай-малки подробности това горният слой е до- пример, при строителни- сетата и пътищата за дос- нова. Като имаме пред- запазват външния си виднастилките от едно вре- пълнително третиран по те работи за канализация, тъп паважните настилки вид всичко казано дотук, и първоначални качества.Очакваме те на сайта www.semmelrock.bg за цялата колекция от паважни настилки и аксесоари Semmelrock Stein+Design, за организация и подредба и практически съвети за монтаж. Pastella нaстилка светло сив Pastella плоча светло сив
  • 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Строежът на летищната контролна кула в София събра шест компании До три месеца комисията ще трябва да разгледа, оцени и класира предложенията на участниците Шест фирми и обеди- Инж. Стоян Тодоров, заместник генерален директорнения от 12 закупили до-кументация участваха в по техническата част на Държавно предприятиетърга за работно проек- „Ръководство на въздушното движение“:тиране и изграждане нанова Летищна контрол- Летищната контролна кула е едно отна кула – София, с при- първите неща, които гостите на столи-лежащата инфраструкту- цата виждат при пристигането си. Нара към нея: всички ни се иска да бъде впечатляваща, •„АТ инженеринг красива и представителна. Преди всич-2000“ ООД ко обаче сградата е технологична. Пред- •„Главболгарстрой“ назначението й е да осигурява пълен ви-АД зуален обзор на летателното поле. В ку- •консорциум „Микс - лата са предвидени всички техническиАрнаудов“ средства, необходими на ръководители- •обединение „Евро- те на полети за осъществяване функци-билд сити“ ДЗЗД ите по безопасно обслужване на въздух- •“Агрогруп Екзакт“ оплавателните средства. Поради спе-ООД цифичното предназначение на сграда- •“Балканстрой“ АД . та ми е трудно да определя кой етап от Всеки от тях използва изграждането й е най-важен. Със сигур-подизпълнител за проек- ност обаче контролът, който ще осъ-тирането, както и за дос- ществим при изготвянето на работниятавката и монтирането проект, при изпълнението на строител- ръжения. Мисля, че се съобразихме и за-на обзавеждането. ните работи и при инсталиране на тех- имствахме някои от най-добрите идеи и нологичното оборудване, ще бъде значи- решения и от двете. Проектът е опре-Летищната кула телно по-строг от нормалния. Все пак делен за приоритетен за ДП РВД, порадиследва да бъде изграде- най-важната част е оперативната зала в което срокът за изпълнението му, как-на в УПИ ХХI от кв. 2 „главата” на кулата, където всъщност то и неговото качество са едни от ос-по регулационния план се извършва ръководството на въздух- новните компоненти в методиката зана „Летищен комплекс – оплавателните средства. За да опреде- оценка на офертите. Радващ факт е, чеСофия” и представлява лим изискванията си към нейното изпъл- и шестте участника в процедурата сакомпозиция от 3 части: нение разгледахме кулите във Виена и стабилни и утвърдени български строи- •едноетажно тяло Така ще изглежда летищната кула след около две години Брюксел - също красиви и уникални съо- телни фирми.(база) •ствол и Кулата е от голямо куация. Участници в Комисията •глава. значение за безопасност- Според проекта на Разгънатата застроена та на летището и за него- първо ниво на главата на търга Стоян Тодоров, заместник генерален директор поплощ (РЗП) e 2420 кв.м, а вата ритмична работа. кулата е разположен би- • „АТ инженеринг 2000“ техническа дейност на ДП РВД - председателвисочината й е 50 м. Площадката, на която тов етаж, а на следващи- Кулата е разположена ще бъде разположена ку- те две нива - помещения ООД с подизпълнител в Членове:в северната част на тере- лата, ще има свой вход и за дежурен и технически проектната част „Архи- Емилия Фачева, директор на дирекция „Концесии ина, като работните пози- пропуск, като входът ще помещения. До опера- тектоника студио“ции на ръководителите е разположен до същест- тивната зала на четвър- контрол върху дейността на търговските дружества и • „Главболгарстрой“ АДна полети са ориентира- вуващия към пистите. то ниво се достига чрез държавните предприятия” в МТИТС с подизпълнител „ГБСни перпендикулярно на Проектиран е двупосо- стълби, които започват Ангел Рачев, заместник генерален директор по опе-пистата. Тя ще бъде пър- чен автомобилен вход- от трето ниво. инженеринг“вото нещо от София, ко- изход с автоматични вра- Контролната зала е • консорциум „Микс - ративната дейностето заедно с катедралата ти и врата за пешеходци. кръгла с площ 95 кв.м Арнаудов“, съставен от Венцислав Марков, главен счетоводител и главен„Александър Невски“ ще Входът за служители и и височина 3.10 м. Спо- „Микс Констръкшън“се запечата в съзнанието посетители е разположен ред проекта фасадата е финансист на предприятиетона пристигащите. Фор- срещу входа на площад- разделена на 16 сегмен- ООД и „СК Арнаудов“ Евгени Бекярски, директор „Спомагателни и под-мата й е стилна и е пър- ката, на юг. В зоната на та с прозорци с разме- ЕООД, и подизпълнител държащи системи“ в ДП РВДвият „знаков представи- базата са фоайе с рецеп- ри 273/380 см. Предви- в проектната част „Ар-тел“ на българската ар- ция и контрол на достъп, дени са специални мото- Огнян Матев, началник на отдел „Правно осигуря- хитектоника Студио“.хитектура, с който ще се зала за срещи и други. ризирани слънцезащит- • обединение „Евро- ване“ в ДП РВДсрещат кацащите на ле- От фоайето към гла- ни полупрозрачни щори Росица Кехайова, специалист в отдел „Общественитище София. Именно вата тръгва пътнически на вътрешната страна на билд сити“ ДЗЗД с по-тази градоустройствена и асансьор, а от мястото на фасадата. дизпълнител „Архитек- поръчки“ в ДП РВДархитектурна гледна точ- техническите помещения тоника Студио“ в про- инж. Димитър Ангелов, представител на консул-ка определя подхода към - товарен асансьор. Търгът ектната частпроекта на „Архитекто- В ствола в специална Членовете на комиси- танта на обекта „ Т7 консулт“ника студио“ с управи- клетка са предвидени две ята отвориха офертите • “Агрогруп Екзакт“ Виктор Павлов, началник на отдел „Устройствентел Виктория Великова, независими стълбища, по реда на тяхното пода- ООД с подизпълнител контрол“ на ДНСКкойто спечели първото които се развиват като ване в деловодството на „Архитектоника Студио“място от архитектурния две успоредни спирали. предприятието, прове- Димитър Маргаритов, директор на дирекция „Об- и „Ваника“конкурс през 2008-2009 Между тях има преград- риха дали документите ществени поръчки“ в МРРБг. Сега идеята на архите- на стена, която ги разде- съответстват на прило- • “Балканстрой“ АД сктите следва да бъде до- ля и ги определя като два жения опис за тях и от- подизпълнител „Архи- Проф. д-р на ик.н. Цвети Даковски, декан на Стро-ведена до реализация. независими пътя за ева- тук нататък започват тектоника Студио“. ителния факултет в УАСГ
  • Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 21 ИНФРАСТРУКТУРА Control Tower Брюксел – Control Tower Виена – пример за необикновена съвременна сграда креативно приложение на метала Сегашната контрол- В годината на свое- Наземен радар +65 мна кула на летището в то завършване и пуска-Брюксел е в експлоата- Оперативно контролно помещение за наблю- не в експлоатация - 2005 дение +60 мция от декември 2004 г. Тренировъчно помещение за наблюдение г., контролната летищ-и се намира на 500 м от +54.4 м на кула печели европей- Техническо ниво +49.7 мнационалния център за Етаж за почивка и други услуги +46 м ска награда за дизайнконтрол на въздушното (European Steel Designдвижение в столицата на Пост за метеорологични наблюдения +36 м Award). Причина за товаБелгия (CANAC). е архитектурното реше- Контролната кула е Стълб ние на кулата – покритамонтирана върху трапе- с мембрана стоманенацовидна сграда с площ конструкция, с площ от3500 кв.м на 3 нива. За 3300 кв.м. Сградата обе-строителството на кула- динява две функции –та са използвани 820 тона помества в основата сиармировка и 105 тона техническото оборудва-конструктивни метални мични поста за ръково- технологии. не за управление на по-елементи. Всяко етажно дителите на полети. • Пост за метеороло- летите и работните мес-ниво на кулата е опреде- • Тренировъчно по- гични наблюдения: ви- та на персонала, и налено в съответствие с оп- мещение за наблюдение: сочината +36.0 м, на коя- върха си осигурява зонитималното използване на намира се на височина то се гарантира ефектив- за наблюдение. Рекорд-височината: +54.4 м и е със сходни ха- но покритие на наблюде- ната за този тип съоръ- • Оперативно кон- рактеристики под опера- нието. жения височина от 109 дава усещането за под- Проектът за новататролно помещение за на- тивното помещение. Из- • Стълба на кулата: с м позволява свободен вижност на кулата. Из- контролна кула е част отблюдение: на височина ползва се за обучение на 9 страни и диаметър 11 изглед към цялата тери- ползваната мембрана генералния план за раз-+60.0 м, диаметър 18 м, ръководителите на поле- м, в него се намират 2 са- тория на летището. Сто- представлява стъклофи- ширяване на цялото ви-зрителна видимост 360°, ти, за подготовка и тест- мостоятелни асансьора и манобетоновият стълб бърна материя с тефло- енско летище до 2015 г.оборудвана с 12 ергоно- ване на нововъведени 2 стълбища. не е вертикален и съз- ново покритие. Подготви Мария ПЪДЕВА щателна проверка наприложените тръжни до- 2420 кв.м есиета. разгънатата за- Този участник, кой- строена площ на Ле-то спечели търга, щетрябва да изготви рабо- тищната кулатен инвестиционен про-ект, да направи програ-ма за опазване на окол-ната среда, включително 50 мзащита от шумове, вред- е височината йни газове и други, да със-тави план за контрол накачеството, да поддър-жа документация в изря-ден вид, да построи сгра- 95 кв.мдата и др. е площта на кон- Критерият за оценка тролната залана офертите е икономи-чески най-изгодна офер-та. Според тръжните ус-ловия срокът за изпълне-ние носи бонусни точки, 3.10 мсъщото се отнася за га- е височината на кон-ранционните срокове, ес-тествено цената и за мос- тролната залатрите за обзавежданетона кулата. След сключва-не на договор за възлага-не на обществената по- На 16ръчка мострите на участ-ника, определен за из- сегментапълнител на поръчката, е разделена фасада-остават за сравнение при та на контролнатаматериално отговорното залалице на възложителя доизтичане срока на дейст-вие на договора. Споредспециалисти очакваниятсрок за построяване на 173/280 смкрасивото съоръжение е са размерите на про-година и половина. Възложител на обекта зорцитее Държавно предприятие„Ръководство на въздуш- класна банка с кредитенното движение”. Търгът рейтинг не по-малък отбеше обявен на 22 февру- ВВВ по Standard & Poor`sари. Оферти се подаваха или еквивалентен, а гара-до 5 май, те бяха отворе- ницята за изпълнение -ни на 9 май. 5% от стойността на до- Гаранцията за участие говора без ДДС.е 50 хил. лева в първо- Милена ВАСИЛЕВА
  • 22 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА До края на 2012 г. завършват лот 1 на железопътната „Тракия“ Втори и трети лот ще бъдат изпълнени съответно за 38 и 31 месеца На 11 май беше да- • Демонтаж на съ- Проектът МАТЕРИАЛИ ЗА Иден официален старт на ществуващия железен зпълнител на трите лота е ДЗЗД “Джи Си Еф - СК-13 – Трейс Рейлинфра кон-строителството на желе- път. ЛОТ 1зопътната линия Плов- • Премахване на съ- сорциум“, съставен от италианската „Джи Си Еф“ и българските „СК 13 Път-див - Бургас. Започна ществуващата баластова строй“ и „Трейс груп холд“. Строителен надзор упражнява ДЗЗД “Етаконс 42 000 мизграждането на лот 1 призма. Вито Прато“. Възложител е ДП Национална компания “Железопътна инфраструк- релсиМихайлово - Калояно- • Земни работи, оз- тура“. Финансирането е от Кохезионния фонд на ЕС, национално съфинансираневец, което ще завърши дравителни мероприя- и съфинансиране ДП НКЖИ. Управляващ орган е дирекция „Координация на про-след 15 месеца, или пре-ди края на следващата тия и полагане на пред- пазен пласт. грами и проекти” в Министерството на транспорта, информационните технологии 33 000година. • Рехабилитация или и съобщенията. Общата стойност на проекта е 380.363 млн. лева с ДДС. Общата траверси Рехабилитацията е на възстановяване на дре- разгъната дължина на трасето е 263 км от Михайлово до Бургас. Позиция 1 е Ми-железопътната отсеч- нажните системи. хайлово - Калояновец, включително и главните коловози на двете гари с разгъ- • Рехабилитация илика Михайлово - Калоя-новец, включително и възстановяване на желе- ната дължина 21 км. Позиция 2 е Рехабилитацията на жп отсечките Стара Загора 24 - Завой и Завой - Зимница, главните коловози на гарите Стара Загора и Ямбол и жп стрелкиглавните коловози в га- зопътните съоръжения.рите Михайлово и Кало- • Полагане на нови всички гари и спирки между тях с разгъната дължина 122 км.яновец, с приблизителна релси, траверси, баласт кционните постове. • Ремонт на сгради. ници: от Кохезионния направен изкоп от 124разгъната дължина на и стрелки от съвременен • Рехабилитация на Стойността на лот 1 фонд на ЕС парите са 20 куб.м. Работата включ-железния път 21 км. тип за високи скорости. системите за сигнализа- е 35 582 812 лв. с ДДС. 693 594 лв. Национално- ва проектиране и строи- Следва да бъдат из- • Рехабилитация на ция и телекомуникации Финансирането е раз- то съфинансиране въз- телство на дренажни съ-пълнени: контактната мрежа и се- в гарите. пределено по източ- лиза на 5 173 398 лв. Съ- оръжения и сгради, на финансирането от ДП железопътни мостове и „Национално компа- съоръжения, на железен ния „Железопътна ин- път, на контактна мрежа ВИЕ ИМАТЕ БИЗНЕС, ВИЕ СТРОИТЕ? фраструктура“ е 9 715 820 лв. и секционни постове, на системите за сигнали- А ИМАТЕ ЛИ САМОИЗДИГАЩ СЕ КУЛОКРАН? При обновяването ще се използват 42 000 м зация и телекомуника- ция. Ще бъдат построе- релси, 33 000 траверси, ни дренажни съоръже- 24 жп стрелки, ще бъде ния и сгради. Удължиха срока за подаване на оферти за жп линията Igo 32 Димитровград - Свиленград Н ационална компания „Железопътна ин- фраструктура“ удължи срока за подава- не на оферти за третата част от жп линия- 59 800 € без ДДС та Пловдив - Свиленград в участъка Димитров- град - Свиленград. Оферти се подават до 16.45 часа на 25 май вместо до 10 май. Тръжните до- сиета ще бъдат отворени в 10 часа на 26 май вместо на 11 май. Процедурата е открита за реконструкция и Височина електрификация на железопътната линия Ди- на повдигане 22 m митровград – Свиленград по три обособени по- Максимална зиции. През лятото на миналата година стана ясно, товароподемност 4 t че фирмата изпълнител „Асталди“ на участъ- Товар на ка Първомай - Свиленград няма да е в състоя- УПОТРЕБЯВАНИ, В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ върха на стрелата 1,1t ние да завърши обекта. На 1 декември 2010 г. правителството коригира договора за обновя- Модел Височина на Максимална Товар на върха Цена НОВ Цена УПОТРЕБЯВАН ването и електрификацията на жп линията Пър- повдигане, товароподемност, на стрелата, /в EUR /в EUR без ДДС/ вомай - Свиленград с дължина около 90 км. За [m] [t] [t] без ДДС/ Стара ПРОМОЦИОНАЛНА изпълнителя на проекта - италианската фирма Igo 18 19,1 1,8 0,7 60 000 50 000 46 800 „Асталди“, останаха само 32 км от Първомай до Димитровград, които той следваше да завърши Igo 32 22 4 1,1 87 000 68 000 59 800 до юли 2011 г. Тогава с документа се уредиха Igo 50 23,2 4 1,1 112 000 85 000 75 900 възникналите спорове, като цената за киломе- Igo T70 32 4 1,3 175 000 120 000 99 000 тър железен път се качи от 1.68 млн. евро на 2.13 евро. Беше решено още за 70-километро- “ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН” АД, София 1532, Казичене, Околовръстен път 454, вата отсечка от Димитровград - Свиленград да тел.: 02/ 97 67 101, факс: 02/ 97 67 111, e-mail: construction@euromarket.bg, www.euromarket.bg бъде обявен отделен търг. Наскоро от изказване на заместник генералния директор на НК „Железопътна инфраструкту- ра“ стана ясно, че процесът на завършване на участъка Първомай - Димитровград се отлага за края на 2011 г.
  • Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 23 ИНФРАСТРУКТУРА Три фирми ще изпълняват жп отсечката Септември - Пловдив Модернизацията на железния път ще бъде завършена до края на 2013 г. Национална компа- участвала е в публично- на законоустановенияния „Железопътна ин- частно партньорство срок за обжалване нафраструктура“ обяви в изграждането на ма- решението.класирането на изпъл- гистрала М6 в Унгария Очаква се и изпъл-нителите на жп участъ- през 2006 г. Има пред- нителите да завършатка Септември - Плов- ставителства в Сред- обекта до края на 2013див в едномесечен срок на и Източна Европа. г. След модернизациятаот отварянето на офер- Има сериозен опит в скоростите по участъ-тите на 9 април 2011 г. изграждането на туне- ка следва да са 160-200То е направено по три- ли, пътища, железници, км в час.те позиции на общест- в управлението на про- Отсечката Септем-вената поръчка. екти. ври - Пловдив е част от Второто място е на проекта София - Плов-Първият участък обединение „Азви - див, включена в опера-- модернизация на жп СПХ”, София. тивна програма „Транс-отсечката Септември Третото място е за порт“. Осъществяване-– Пазарджик, ще бъде консорциум „Свител- то на другите две отсеч-строен от консорциум за ДЗЗД „Ай Джи Ей жп та „Терна“ за Крумово като „Порр България“ ски – РВП Кьоне”, Со- ки - от София до Елин„Свителски – РВП Кьо- инфраструктура”, Вар- - Първомай. Компания- ООД. Освен в Австрия фия. Пелин и от Елин Пелинне”, София, който е на. С цена 49.843 млн. та участва и пътни тър- компанията строи и Договори с изпъл- до Септември, ще ос-класиран на първо мяс- лв. и 30 точки от тех- гове в България. В стра- има представителства в нителите ще бъдат по- тане за следващия про-то с цена 57.083 млн. ническата оферта дру- ната ни е регистрирана Германия, Швейцария, дписани след изтичане грамен период.лева и 30 точки от тех- жеството е класираноническа оферта. Кон- на първо място. Обе-сорциумът участва във динението се състои отвсички класации. Ком- „Геа 21 груп“ - испан-панията „Свителски“ ски холдинг, който имаработи на Балканите. представителства освенЗаедно с „Алпине“ ре- в Испания и в съсед-монтират жп линиите в на Румъния, испанскатаБосна, рехабилитира в IGI и българската „Ин-съседна Румъния трасе- жстройинженеринг“,то Букурещ - Кампина. която строи по опера-„Свителски“ участва и тивна програма „Регио-в двата търга за железо- нално развитие“, завър-пътната „Тракия“. шил е проект по про- В тази позиция най- грамата „Транзитни пъ-ниската оферта е на ис- тища“, рехабилитирапанско-българското пътни отсечки на тери-обединение „Ай Джи торията на Варна.Ай жп инфраструкту- На второ място ера“ - 47.533 млн. лева, консорциум „Свител-но комисията я опреде- ски – РВП Кьоне”, Со-ля като дъмпингова. фия Второ място е отре- На трето е Обедине-дено на „Порр Технобау ние „Чи Ем Чи – Акмарунд Умвелт” АД, Ав- джойнт Венчър”, Ита-стрия. лия. На трето място ко-мисията е постави- Третата позицияла Обединение „Азви е за модернизация на- СПХ”, София. С по- жп отсечката Стамбо-ниска цена от „Азви лийски - Пловдив. Пър-- СПХ” е дало обеди- вото място тук пече-нението „Чи Ем Чи“ - ли „Порр Технобау унд„Акмар“, но пък техни- Умвелт” АД, Австрия,ческата оценка на ита- с цена 50.934 млн. лв. илианското сдружение 30 точки от техническа-е 27, а не 30, каквато е та оферта. Това е пър-максималната стойност. вият жп търг, в кой- то участва компания-Вторият участък та в България, след без-жп отсечката Пазар- успешното обжалма-джик – Стамболийски е на на избора на гръцка- ТехническаПозиция Фирма Цена оценка1 позиция Сеп- Консорциум „Сви- 57.083тември - Паза- телски – РВП млн. 30 точкиджик Кьоне”, София лева2 позиция Па- ДЗЗД „Ай Джи Ей 49.843зарджик - Стам- жп инфраструкту- 30 точки млн. лв.болийски ра”, Варна3 позиция Стам- „Порр Технобау 50.934болийски - Плов- унд Умвелт” АД, 30 точки млн. лв.див Австрия
  • 24 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.ИНВЕСТИЦИИ Илия Терзиев, изпълнителен директор на „Литекс моторс” АД: Договаряме първите съпътстващи инвестиции край завода в Ловеч Г-н Терзиев, към мо- ще пристигне след това щите два производстве- мето изцяло български мента финализира- от Италия. Стартира- ни цеха, които подгот- продукт, а защо не да се те първия етап от нето на завода ще стане вяме – заваръчният и ползват и линиите на инвестицията на веднага след като бъдат бояджийският, които завода на „Литекс мо- завода в Баховица. направени задължи- ще бъдат готови в сре- торс“ за неговото бъде- Кога очаквате да телните 72-часови про- дата на 2013 г. Планира- що производство. бъде доставено обо- би на цялото оборудва- ме да започнем строи- рудването, пускът не. Нашите планове в телството им през про- Има ли вече инте- на завода кога е? тази връзка са до края летта на 2012 г. рес от потенциал-- Поточните линии на на тази година първите ни инвеститори,завода трябва да прис- автомобили, произведе- Вече водите първи- предлагащи съпът-тигнат от Китай до края ни от „Литекс моторс“, те разговори с ин- стващи производ-на май и ще бъде необ- да бъдат на българския дустриалния клъс- ства?ходимо известно време пазар. тър „Електромоби- - Да, вече провеждамете да бъдат монтирани „Литекс моторс” АД бе удостоена с наградата за ин- ли”? разговори с италианскив цеха за финално сгло- веститор на годината в Ловеч за празника на града Кога ще стартира- - Благодарение на под- и холандски производи-бяване – част от първия 11 май. Кметът Минчо Казанджиев връчи на изпълни- те втория етап от крепата на община- тели на газови уредби.етап. Линиите ще бъдат телния директор Илия Терзиев отличието за принос в строителството? та, на цялото граждан- Холандските ни парт-инсталирани от китай- развитието на икономиката. Инвестицията е над 80 - Самото строителство ско общество в с. Бахо- ньори имат желание даски експерти на нашите млн. евро. Проектът съвместно с китайската ком- е най-лесният етап. Вто- вица и региона имаме направят съпътстващопартньори Great Wall. пания Great Wall е завод за автомобили в терен от рият етап включва из- възможността да рабо- производство на газовиОстаналото оборудване 430 дка до село Баховица. граждането на следва- тим по изграждането уредби непосредстве- на един индустриален но до завода ни. Благо- парк в покрайнините дарение на това ще мо- на Ловеч. Нашите пла- жем да предложим на Саниране с каменна вата: нове са да търсим по- потребителите възмож- тенциални доставчици ност за фабрично мон- съвременно енергоефективно решение от страната и Европей- тиране на газова уредба ската общност, с кои- на автомобила, който mК плочите напълно отговарят на изис- кванията за енергоефективно строител- то можем да си сътруд- искат да закупят. Авто- ство. Каменната вата има много добри ничим. На тях ще пред- мобилите с газови уред- акустични и шумоизолационни свой- ложим изграждане на би ще получат и съот- ства, като в същото време е негорима и цехове непосредствено ветното типово одо- така осигурява превъзходна пожароза- до завода, което допъл- брение за Европейската щита. Топлоизолационните системи с нително ще стимулира общност. каменна вата като Frontrock Max E са па- развитието на региона ропропускливи, което позволява на сте- ните да дишат и да не образуват конденз и местната икономи- Кога реално може и мухъл. ка. Преди всичко оба- да се даде старт на че трябва да бъдат съз- подобна инвести- Изолации за вътрешни стени дадени необходимите за ция и за какви вло- Не само фасадната, но и добрата въ- това условия и инфра- жения става дума? трешна изолация има съществен при- структура. - Това може да стане нос към качеството на живота. В това отношение Rockwool предлага два про- С течение на времето и най-рано в средата на дукта от ново поколение. Плочите от ка- развитието на автомо- 2012 г. Този процес не Промените в климата и растящи- ни аспекта - огнеустойчивост, топлои- менна вата Rockmin Рlus са предназна- билния завод е напълно изисква значителни ре- те цени на енергоносителите буквал- золация, звукопоглъщане и природосъ- чени за топло-, звуко- и пожароизола- възможно да се стар- сурси, но подобна ин- но пренаредиха дневния ред на Евро- образност. Изолациите на Rockwool са ция на скатни покриви, преградни сте- пейския съюз в редица сектори, е т.ч. и абсолютно безвредни за хората, както и тира и производство вестиция за размери- ни, предстенни обшивки и др. Monrock на електроавтомоби- те на България няма да в строителната промишленост. Тенден- за тези, които живеят в сгради, където MAX E са нов вид изолационни плочи цията вече намира адекватно отраже- са използвани такива изолации. Ниш- с двойна плътност, предназначени спе- ли. Това обаче е въпрос, бъде малка. ние в новата нормативна база за енер- ките на каменната вата се разлагат био- циално за плоски покриви. Те имат из- който трябва да обсъ- Като цяло автомобил- гийна ефективност на сградния фонд, логично: ако се вдиша, каменната вата се ключително твърд горен слой, което ги дим с нашите партньо- ният бизнес е върхът която се отнася както за новопостро- разлага, без да вреди на организма. Из- прави по-устойчиви на механични на- ри Great Wall. От 10 на индустриалната пи- ените жилища, офиси и др., така и за съ- олациите на Rockwool не отделят влакна товарвания, и долен слой, който осигу- юни 2011 г. в София за- рамида. Той включва ществуващите сгради. или твърди частици във въздуха. рява много добра топлоизолация с кое- почва автомобилни- в себе си освен индус- фициент на топлопроводимост от 0,038 ят салон, където ще на- трия, металургия, хи- Какъв материал за изолация да Саниране на фасадите с Rockwool W / mК. Серията от продукти на осно- изберем? Двуслойните плочи за фасадна изо- вата на природния материал каменна правим официална- мическа промишленост Във всеки случай качествен и при- лация от каменна вата Frontrock Max E вата осигуряват саниране на сградите та премиера на марката също така и електрони- родосъобразен, който ще се изплати се открояват с отличните си топлоизо- по най-високите стандарти, което е без- Great Wall за България. ка и много други. Този във времето с чувствително по-ниски лационни характеристики. С коефици- вредно за човешкото здраве и с доказа- На нашия щанд по вре- бизнес непрекъснато се сметки за енергия и с приятен вътре- ент на топлопроводимост от 0,036 W / на устойчивост във времето. шен климат и комфорт на обитатели- ме на изложението ще развива, както и броят те на санираната сграда. От съвремен- покажем богата гама от на хората, заети в него. ните материали за изолации се очаква автомобили, включи- да отговарят на много критерии както телно и напълно елек- Смятате ли че тук, по отношение на ниската топлопровод- трически модел, който в Ловеч, може да се ност, така и по отношение на пожаро- е с изключително добри създаде един авто- защитата, влагоустойчивостта и др. Ва- жно е допълнителните изолации да бъ- технически характерис- мобилен клъстър? дат безвредни за хората, от една страна, тики и съвременен ди- - Вярваме, че през след- и за околната среда от друга. Един от ма- зайн. ващите 5 до 7 години териалите, които в пълна степен отгова- По отношение на Ин- Ловеч ще се превърне в ря на този комплекс от изисквания, е ка- дустриалния клъстър притегателен център не менната вата: природен продукт за то- „Електромобили” - с ог- само за България, а и за плоизолация. Водещата датска компа- ромно удоволствие би- Европа по отношение ния Rockwool произвежда изолации от каменна вата от 100% естествена суро- хме могли да продъл- на автомобилната ин- вина – вулканична скала. Параметрите жим съвместно и със дустрия. им могат да се обобщят в четири основ- съдействието на БАН да Интервюто взе разработваме във вре- Силвия ЗЛАТКОВА
  • Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 25 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Още един милион лева за археологията на Пловдив Стартира и реставрацията на Малката базилика До идната пролет в метник от национал-Пловдив ще бъде екс- но значение. За вторияпониран за посетители етап – изграждане наархеологическият ком- поддържаща туристи-плекс “Крепостна стена ческа инфраструктура,с кула и раннохристи- са осигурени 300 000 лв.янска базилика“. „Най- от Министерството напосле публично досто- културата.яние ще станат разкри- Археологическияттите уникални поли- комплекс в междубло-хромни мозайки, които ковото пространствоса признати за шедьо- на блокове 22 и 23 навър на късноантично- бул. “Кн. Мария Луиза”то изкуство на V век”, включва сектор от из-заяви зам.-министъ- точното трасе на кре-рът на културата Тодор постната стена на Фи-Чобанов, който запоз- липопол от II-IV век с Американският посланик в България Н.Пр. Джеймс Полихромните подови мозайки са най-впечатлавяща-на на място с хода на дължина около 20 м за- Уорлик и заместник-министърът на културата Тодор та автинтично запазена компонента на археологиче-реставрационните ра- едно с разположените Чобанов на място се запознаха с хода на реставраци- ския паментник. Те се равняват по стойност с най-боти посланика на Съ- западно от нея ранно- онните работи на Малката базилика . добрите образци на световното късноантично изку- ство.Цялостната обработка на мозайките ще се из-единените щати в Бъл- християнска базилика на олтара и амвона и на пловдивски екип върши от специалисти - реставраторигария Джеймс Уорлик. от V-VI в., улица от сис- характера на подово- под ръководството на„Вие, българите, тряб- темата кардинес с посо- то покритие: за първия арх. Румяна Пройкова. лата археологическа и уширение с дървенива да сте горди, че раз- ка югозапад-североиз- период – полихромна „Значимостта на архео- структура на базили- платформи.полагате с такава древ- ток и части от антична подова мозайка с кти- логическия обект опре- ката ще бъде покрита с В момента изпълни-на история, археология сграда западно от ули- торски надпис, за вто- деля подхода и степента базикален тип сграда от телят – фирма „Рестав-и култура”, призна по- цата. Археологически- рия – настилка от кера- на намеса с цел опазва- лека метална конструк- рация” ЕАД – София,сланикът и с гордост за- те проучвания са про- мични плочи. Части от не, експониране и ин- ция с горно осветление извършва възстановя-яви, че това е вторият ведени в периода 1988 архитектурната украса, тегриране на паметника и вход от юг. Над при- ване на външните ка-културен проект в гра- - 1998 г. под ръковод- настилката от горно- в съвременната градска емното фоайе ще бъде менни зидове. Предви-да на тепетата, на който ството на археолога то подово ниво и части среда”, коментира про- издигната панорам- дена е реинтеграция насе оказва американска Мина Боспачиева. и подовите мозайки са ектантката. До базили- на площадка за цялост- унищожените участъцифинансова подкрепа Раннохристиянската демонтирани и съхра- ката ще се достига по но възприемане на па- по образец на същест-след възстановените ан- базилика е представля- нени в хранилища, дру- античната улица кар- метника и запазените in вуващи зидарии. Успо-тични мозайки в подлез вала трикорабна едно- ги – консервирани на до, експонирана in situ, situ елементи. Достъпът редно с това в пловдив-„Археологически”. апсидна сграда с прит- място. Това дава въз- нивелирана и реинтег- ще става с платформа, ското ателие за консер- Възстановяването на вор. Тя е функционира- можност да се експони- рирана за удобно пеше- пригодена и за инвали- вация на фирмата подархеологическия ком- ла с преустройства през рат и двата строителни ходно преминаване. На ди. Предвижда се ця- ръководството на ху-плекс, по-известен като два основни строител- периода, в това число изток експозиционното лостно експониране на дожник-реставратораМалката базилика, ста- ни периода с непроме- и най-добре запазената пространство е ограни- първия строителен пе- Елена Кантарева се из-на възможно благо- нени размери през V и на място баптистерия с чено от трасето на кре- риод за базиликата и вършва обработка надарение на фондация VI век. Общата й дъл- подови мозайки и мра- постната стена на Марк експониране на вто- демонтираните мозай-„Америка за България”, жина с апсидата е 20 морна писцина. Аврелий с кула, коя- рия строителен период ки – около 200 кв.м, икоято отпусна 700 000 м, а ширината - 13 м. Проектът за цялост- то ще бъде сигнирана на баптистирията и из- тяхната подготовка залв. С тези средства ще Преустройствата, пре- ната пространствена за по-голяма простран- точните части на двата връщане на място. Вбъде финансиран пър- дизвикани след опожа- организация на архео- ствена изява с пълзяща странични кораба. най-скоро време пред-вият етап на проек- ряване, се отнасят до логическата среда с фо- зеленина върху метална Ходовата линия е ор- стои да започне и раз-та, включващ цялостна вътрешното членение кус върху останките от конструкция. ганизирана като об- криване на мозайките вреставрация, консерва- на сградата, повдига- малката раннохристи- С цел максимална за- ходна пътека по цяла- баптистерията и оцен-ция, експониране и из- нето на подовото ниво, янска базилика, коя- щита на мозайките от та дължина на външни- ка на начина, по кой-граждане на защитно мястото и вида на ол- то ще бъде покрита със атмосферните условия те стени – реинтегри- то те ще бъдат консер-покритие на ценния па- тарната преграда, вида защитна сграда, е дело и слънчевите лъчи ця- рана каменна зидария вирани.
  • 26 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.ТРЕНД Проект за национална стратегия: Къде и как да привличаме инвестиции Предстои обсъждане по браншове на предложенията на правителството Основни въпроси перти. Фокус на инвестиционни агенции в Европапред всички нас са каквае индустриалната и об- Предложени водещиразователна структура сектори за привлича-на България в момента не на инвестиции в Бъл-и каква бихме искали да гариябъде тя след 10 години, Стратегията на Бълга-как България може ус- рия за инвестиции ком-пешно да се впише в ев- бинира традиционниропейската карта на во- сектори и сектори на бъ-дещите инвестиционни дещето с цел създаване-дестинации, как успеш- то на устойчиви индус-ните инвестиции в Бъл- триални клъстъри. Мар-гария във високотехно- кетинговият микс в сек-логични сектори да се торите трябва да се съ-превърнат в нещо оби- образява със структура-чайно. та на целевите сектори и Това са въпросите, с техния относителен при-които започна предста- оритет:вянето на анализа на •Електроника и елек-българската икономика тротехника, транспорт-с цел намиране на стра- но оборудване и маши-тегическите отрасли за ностроене, химическаразвитие на българска- промишленост и пласт-та икономика, предста- маси, ХВП, логистика, фия, образование, работ- озни институционални биотехнологиите. меделието – Българиявен за първи път от ми- ИТ, аутсорсинг. на ръка, ценово предим- изменения за привли- трябва да се цели кактонистъра на икономика- Това са сектори с ви- ство) и които имат голям чането на инвестиции. България трябва да се към привличането на ос-та Трайчо Трайков пред сок приоритет, където потенциал за развитие БАИ трябва да разработи фокусира върху няколко новни инвестиции в сек-представители на бъл- България има определе- на експорта, заетостта и пълен маркетингов микс по-широко определени тора на храните и земе-гарския бизнес, иконо- ни конкурентни предим- регионалното развитие. за тези индустрии. клъстъра, където трябва делието, така и към ин-мисти, дипломати и екс- ства (традиции, геогра- Не са необходими сери- •Здравеопазването и да се утвърди като ли- вестиции, свързани с би- фармацевтиката са сек- дер в иновациите в след- охраните, хранителните тори с висока добавена ващите 10 години: добавки и други стойност и висок потен- •ИТ и аутсорсинг – •Индустрии, свързани циал, но изискват инсти- фокус върху привлича- със здравеопазването и туционални усилия с ог- лед привличането на го- леми инвеститори. БАИ трябва да отдели ресур- си и маркетингови уси- лия за привличането на потенциални инвестито- И ндустрии с висок потенциал, в ко- ито България има определени традиции и дадености, над които да ри. Освен това е необхо- надгражда и да се развива, са чистите дима цялостна ангажи- раност на правителство- технологии и биотехнологиите. то и стратегия за тези сектори, за да се превър- нат в основни сектори на нето на допълнителни уелнеса – България може икономиката инвестиции в ИТ/софту- да използва природни- България също трябва ер и аутсорсинг, както и те си дадености, за да из- да изгражда база и капа- да се цели в развитието гради инфраструктура в цитет в няколко избра- на индустрията в остана- здравеопазването и фар- ни индустрии в световен лите части от страната мацевтиката мащаб с перспектива за •“Чисти” технологии Министерството на развитие в следващите – “чистите” технологии икономиката и Българ- 5-10 години. Индустрии са развиващ се клъстър, ската агенция за инвес- с висок потенциал, в ко- който обединява в едно тиции ще продължат ито България има опре- няколко подиндустрии усилията в областта на делени традиции и даде- (механика, електроника, инвестиционния мар- ности, над които да над- химия, биотехнологии) кетинг на България, за- гражда и да се развива, •Биотехнологии, яви от името на прави- са чистите технологии и свързани с храните и зе- телството Трайчо Трай-
  • Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 27 ТРЕНДков. Същевременно би- временните световнихме искали да започнем тенденции в икономи- КАК ТЕЗИ ТЕНДЕНЦИИ СЕ ОТРАЗЯВАТ НА БЪЛГАРИЯнационален дебат в об- ческото развитие, иден-ласти като съгласува- тифициране на ключови Растяща средна класа и 12 глобални тенденции щене на обща индустриал- индустрии и/или сектори урбанизация Китай е втората по голе-на политика и приори- с висок потенциал за бъ- Макар и с много ни- мина икономика в света променят света до 2020 г.:тетни сектори за разви- дещо развитие, както и сък БВП на глава от на- В момента Китай е •Средната класа в света расте бързотие, провеждане на ди- с възможност за внедря- селението, България втората по големинаалог правителството с ване в България, на воде- също преживява ръст на икономика в света •Нараства търсенето на хранителни продуктибизнеса, нестопанските щи страни и субекти, ко- средната каса и увелича- Китай постоянно уве- •Населението расте и застарява бързоорганизации и образова- ито са носители на нови ваща се урбанизация, ко- личава износа си на •Запасите от прясна вода намаляват бързотелните институции по технологии и индустрии ето оказва въздействие ПЧИ •Африка преживява бързо развитиеотношение на приори- и анализ на склонността върху потребителското ЕС е най-големияттетните индустрии, съ- такива нови производ- търсене икономически блок; ки- •Китай е втората по големина икономика в светагласуване на регионални ства и инвестиции да бъ- Най-голямо въздейст- тайските компании ще •В развитите страни жените ”носят хляба вкъщи”приоритети и политики дат аутсорсвани в трети вие в глобален план от търсят достъп до тези •ЕС е най-големият икономически блокза привличане на инвес- страни. ръста на средната класа пазари, България трябва •Здравното състояние в света се променятиции. Извършен е детай- ще се усети по отноше- да се стреми да установи Анализът е разрабо- лен анализ на структу- ние на потребителското близки връзки с Китай •Светът се урбанизиратен с финансовата под- рата на българската ико- търсене и търсенето на на всички нива (ПЧИ, •Продължителността на живота вече не е фено-крепа на програма „Раз- номика чрез изследване здравни услуги. R&D, туризъм, универ- мен само в развитите странивитие на конкурентоспо- на база данни от над 300 ситетски партньорства, •Международната миграция променя икономиче-собността на българска- 000 български фирми, Намаляваща раждае- културен обмен и др.)та икономика“. По него на структурата на бъл- мост, застаряващо на- ските и социалните модели.са работили специали- гарското образование, на селение, увеличена про- Достъп до пазара на ЕС Някои резултати:сти на A.T. Kearney, Цен- съществуващите клъстъ- дължителност на жи- България е част оттърът за икономически ри в България на базата вота най-големия икономи- • Растящото значение на концепцията Go greenстратегии и конкурен- на методология, разрабо- Намаляващата раж- чески блок, който пред- ще насърчава развитието на сектори катотоспособност, базиран в тена от „Харвард“. даемост, застаряващото ставлява приблизително възобновяеми енергийни източници, рецикли-Софийския университет Проведени са интер- население и увеличена- 30% от световната ико- ране и др. Повече компании се очаква да ин-и Европейската клъстър вюта с чуждестранни ин- та продължителност на номикаобсерватория, финанси- веститори, които вече живота, наблюдавани в Членството в ЕС зна- вестират в устойчиво развитие, като по този на-рана от Европейска ко- имат присъствие на бъл- България, следват евро- чително улеснява инвес- чин създават търсене за “зелени” продуктимисия. гарския пазар, както и пейските тенденции титорите при правене- •Интернет пазаруването се очаква да промени Mетодологията инвеститори, които мо- Здравните грижи и ус- то на бизнес в страна- състоянието на търговията на дребно, тъй катовключва гат потенциално да бъ- лугите за застаряващо- та, дава достъп до паза- проникването на интернет сред различните сек- дат привлечени в страна- то население се очак-ва ра на общността, както и тори расте.изследване на глобални- та, както и с агенции за да растат. Това развитие европейски субсидии, ите тенденции привличане на инвести- обаче оказва натиск вър- средства за подпомагане • Ограничените разходи за развлечения, както ии на предпоставките в ции от региона, от Цен- ху пенсионната система на приближаването. по-големият дял на спестяванията се очаква даБългария, преглед на съ- трална и Западна Европа. и държавните разходи Николай ТОДОРОВ окажат негативно влияние върху туризма.
  • 28 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.ПРОЕКТИ Първият Lifestyle Mall Paradise Center отваря през 2012 г. с 83 хил. кв.м отдаваема площ, Forton представи проекта на BalREc Най-големият тър- Комплексът е ориен-говски център в Бълга- тиран към хора с раз-рия – Paradise Center, с ностранни интереси и83 хил. кв.м отдаваема потребности.площ, се очаква да отво- „Планираме да при-ри врати в края на 2012 влечем най-добрите тър-г. Освен място за паза- говски марки на паза-руване той ще предлага ра за най-добрия миксвъзможности за много от наематели”, каза Кой-развлечения в свобод- нов. „За да отличимното време. Определя- проекта, ще предос-нето като Lifestyle Mall е тавим възможност нарезултат от задълбоче- международните бран-ни проучвания и цели дове да направят мага-да предложи уникален зини-флагмани (обик-микс от търговски пло- новено най-представи-щи, ресторанти, кафене- телният формат за съ-та и кина, както и мно- ответната верига – бел.го други атрактивни за- ред.), ще привлечем по-бавления, ориентирани знати, но нови за бъл-към всички възрастови гарския пазар марки.групи. Освен „лайфстайл“, Това съобщи Сергей проектът ще бъде и „зе-Койнов - изпълнителен лен“ – енергоефекти-директор на компания- вен, в унисон с приро-та Forton International – дата, с вътрешни фон-консултант по отдаване- тани и водни каскади,то на наемните площи в много естествена свет-търговския център, по лина и богато озеленя-време на конференцията ване и големи атракци-за инвестиции и пазар они. Част от тази кон-на имоти BalREc. цепция са високият цен- Paradise Center се из- трален атриум, широ-гражда между три ос- ки вътрешни площади, Главният изпълнител – „Комфорт”, вече изгражда подземните нива. Откриването му се очаква във вторатановни столични пътни външни тераси с пано- половина на 2012 г.артерии – бул. „Черни рамни гледки. Дизайнътвръх“, ул. „Хeнрик Иб- на пасажите ще наподо- Золотой Вавилон” съссен” (продължение на бява търговски улици 170 хил. кв.м отдаваема„Сребърна”) и бул. „То- и природни пейзажи и площ. Идейният проектдор Каблешков”, с па- ще бъде различен за вся- е дело на лондонскотонорамна гледка към Ви- ка отделна част на ком- бюро RTKL, което иматоша и Южния парк и в плекса. 60-годишен опит и над 4непосредствена близост “Лайфстайл молове- млн. кв.м проектиранидо южните квартали. те най-често се намират търговски площи и редЗа удобство на клиен- в близост до богатите международни награди.тите и посетителите на жилищни квартали на Български партньориParadise Center са пред- градовете”, каза Сергей са архитектурните бюравидени 1900 паркомес- Койнов. Освен това се „ПроАрх” АД. Използ-та, както и топла връз- възприемат едновремен- вани са консултантски-ка към бъдещата метро- но като места за шопинг те услуги на „Планинг“станция 12. и развлечения с характе- ЕООД. Главен изпълни- Предвидени са три рен дизайн и уютна ат- тел е фирма „Комфорт“търговски нива, включ- мосфера. ООД, изградила Grandващи супермаркет и Инвеститор е „Бул- Mall във Варна. Новиятелектроника на подзем- фелд“ ЕООД. лайфстайл мол Paradiseно ниво, мода от висо- Дружеството е част Center открива новикия и среден сегмент на от международна ком- възможности за наема-партерен и първи етаж пания, инвеститор в телите и обещава прият-и ниво за забавления - най-големия москов- ни изненади на посети-заведения за бързо хра- ски мол „Ростокино - телите.нене, също и спокой-ни и тематични ресто- Обект Paradise Centerранти с външни тераси Предназначение търговско и развлека-и панорамни гледки. За телно - lifestyle mallразвлечения са предви- Инвеститор „Булфелд“дени 25 000 кв.м отда-ваема площ. Освен боу- Проектант (идеен проект) RTKLлинг, билярд, видеоигри, Проектант „ПроАрх”фитнес и кино ще има Главен изпълнител „Комфорт“ледена пързалка и ат-ракциони за любители- РЗП 190 хил. кв.мте на активната почивка Отдаваема площ 83 хил. кв.м Освен „лайфстайл“, проектът ще бъде и „зелен“ – енергоефективен, в унисон си силните усещания от природата, с вътрешни фонтани и водни каскади, много естествена светлина итипа на „София ленд“. Развлекателни обекти 25 хил. кв.м богато озеленяване и големи атракциони
  • Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 29 РЕАЛИЗАЦИИ Бутикова офис сграда ще допълва силуета на културния център на София В условията на тежък пазар на офиси арх. Aтанас Панов и „Трансконтинентал Билд” залагат на висока технология и емблематична визия С местоположението парка, окрупнявайки си-си в идеалния център на луета около НДК.София, ансамблово под- Във функционалночинена на градоустрой- отношение сградата ествената рамка, с визия, проектирана с оглед мак-вдъхновена от големите сималното оползотво-столици, новият бизнес ряване на застроенатапроект The Needle заявя- площ, което довежда дова претенциите си да се подчертаното й разви-превърне в сграда-сим- тие във височина. Стре-вол чрез архитектура, ка- межът към постиганеточество на изпълнението на определен архитекту-и високотехнологични рен облик на фасадноторешения и детайли. решение оказва влияние Сградата е разположе- върху помещенията нана на ъгъла на бул. „Фри- всеки един от етажите.тьоф Нансен“ и ул. „Лю- На партерно ниво е раз-бен Каравелов“ – мес- положена рецепция, ка-тоположение, налагащо фене и вертикални кому-високи изисквания как- никации. Във височинато към градосутройстве- решението е чрез самос-ното, така и към обем- тоятелни офиси - прин-но-пространственото ре- цип, характерен и под-шение. Проектирана е ходящ за интензивно за-с 13 надземни и 1 под- строената градска среда.земно ниво. Предвидени В обемно-простран-са площи за магазини и ствено отношение про-подземен гараж. Площта ектът се характеризирана парцела е 586.46 кв.м, с характерна строга фа-като 536.09 кв.м от тях са сада без „бъбривост” на В условията на високо предлагане и стеснено търсене на офиси това не е поредната „стъклена” фасада, азастроената площ. Реа- форми и материали, с маркер за посоката на развитие на българското строителство, където тенденцията следва да е не количе- ството, а качеството.лизацията е през 2011 г. подчертан вертикали- Важен аспект от гра- зъм и усещане за „изви- ра на НДК, както ексте- детайли. Стремежът към Обект офис сграда с магазинидоустройственото реше- сяване”, допълнено от риорно така и интери- енергоефективност е за- и подземен гаражние е интегрирането на своеобразната игла, за- орно. Ключовото й мес- легнал при избора на фа-сградата в съществува- вършваща отгоре. Вер- тоположение може да садно и покривно остък- Инвеститор „Трансконтинентал Билд” ЕООДщата урбанистична сре- тикалният ордер на фа- бъде истински оценено ляване от Reynaers. Фа- Проектант „ЛП Консулт”да. Следвайки наложе- садата подсилва удълже- едва чрез преживяването садната облицовка отните архитектурни тен- ната пропорция, „прида- на връзката сграда-сре- гранитни плочи и харак- Местоположение бул. ”Фритьоф Нансен” 37Аденции по протежение ва желания официален да отвътре-навън. Град- терните пунктове при РЗП 4855 кв.мна главните пътни арте- и елегантен вид”, носи ската среда става част от фасадното планиране сарии проектът става част градския дух, характерен интериора посредством наложили съчетаването тори, определящи по-ви- В условията на висо-от силуета, оформен от за сититата на глобални- перспективи и колаж на различни системи за соката цена за квадратен ко предлагане и стесненоансамбъла „Кемпински“ те градове – Ню Йорк, на обкръжаващата Со- окачване на фасадните метър площ на офисно- търсене на офиси това- „Хемус“ и „Хилтън“, Токио, Лондон. фия през растера на фа- елементи. Наред с грани- то пространство. Съче- не е поредната „стъкле-хотел Central Park – зда- Погледът през пар- садата. та и стъклото за фасада- танието на високото ка- на” фасада, а маркер занието на община „Ло- ка на НДК неизменно Освен на характерно- та са използвани плочи чество на изпълнение и посоката на развитие назенец“. Със своята висо- създава асоциацията с то си местоположение за външни обшивки на използването на съвре- българското строител-чина и ъглово разполо- нюйоркския „Сентръл и запомняща се визия „Кнауф“. менни материали и стро- ство, където тенденция-жение сградата се пре- парк“. Сградата заживя- сградата залага и на ви- Ключовото местопо- ителни технологии нала- та следва да е не количе-връща в част от градоус- ва в средата посредством сока технология при ар- ложение и добрата кому- га характер на бутикова ството, а качеството.тройствената рамка на кореспондиране с расте- хитектурните решения и никация са основни фак- сграда. Теодора ПАВЛОВАПогледът през парка на НДК неизменно създава асоциацията с нюйоркския „Сентръл парк“. Сградата заживява в средата посредством кореспондиране с растера наНДК, както екстериорно така и интериорно
  • 30 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.BUILDINGREEN Стартира проектът за енергийна ефективност в девет столични училища В момент се подготвя тръжната документация за избор на изпълнител за строително- ремонтните дейности Започва изпълнение- щината. малят емисиите от въ- ната община се финан-то на проект за енергий- Строително-ремонт- глероден диоксид с око- Избраните училища сира по оперативна про-на ефективност в девет ните дейности включ- ло 1140 тона, което ще 91 НЕГ „Проф. К.Гълъбов”, район „Възраждане” грама „Регионално раз-училища в София. Тър- ват подмяна на дограма, има значителен принос 74 СОУ „Гоце Делчев”, район „Връбница” витие” 2007 – 2013 вговете ще бъдат обяве- топлинна изолация на за опазването на околна- 55 СОУ, район „Студентски град” рамките на приоритетнани, щом бъдат подгот- външни конструкции и та среда. 156 ОУ „Васил Левски”, район „Кремиковци” ос 1 „Устойчиво и интег-вени документите за из- елементи, в т.ч. външни Общата стойност- рирано градско разви-бора на изпълнител за стени, покриви и подо- та на проекта е 8.4 млн. 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, район „Слатина” тие”. Целта на проекта естроително-ремонтни- ве, основен ремонт, мо- лева и обхваща девет от II Англ. ЕГ + 45 ОУ „К.Величков”, район „Илинден” да се осигури подходящате дейности. Ако няма дернизация или подмя- 12 кандидатствали учи- 108 СОУ „Никола Беловеждов”, район „Искър” и рентабилна образова-обжалване на тръжни- на на абонатните стан- лища в периферни сто- 19 СОУ „Елин Пелин”, район „Красно село” телна инфраструктура, сте процедури, строител- ции/котелни стопанства лични райони -„Илин- 170 СОУ „Васил Левски”, район „Нови Искър” високо ниво на енергий-ството ще започне през или прилежащите им ден”, „Студентски”, на ефективност, която дасептември 2011 г. съоръжения, въвеждане „Красно село”, „Връб- критериите, по които са дишни мероприятия за осигури намаляване на Това каза Ирина Са- на енергоспестяващо ос- ница”, „Искър”, „Нови класирани училищата, постигане на енергийна потреблението на енер-вина, заместник-кмет на ветление. Искър”, „Възражда- включват посещаемост, ефективност, местополо- гия, съответно емисии-София, на пресконфе- По думите на замест- не”, „Слатина”, „Креми- в това число брой на де- жение и др. те на парникови газове,ренция миналата сед- ник-кмета Ирина Сави- ковци”. Три учебни заве- цата в неравностойно Целевата група на а също и намаляване намица. Тя обяви старта на при успешна реализа- дения - в районите „Лю- положение (инвалиди, проекта са общо 7142 разходите по поддръж-на проекта за намалява- ция на дейностите ще се лин”, Банкя и „Овча ку- сираци, социално сла- учители и ученици в из- ката и експлоатацията нане на консумацията на снижи разходът на енер- пел”, са отпаднали, за- би и др.), състоянието на браните 9 общински сградите на училищата,енергия в девет училища гия (с около 53% общо щото не са отговаряли съществуващия сграден учебни заведения. включени в проекта.на територията на об- за проекта), ще се на- на изискванията. Част от фонд, проведени пре- Проектът на Столич- Мария ПЪДЕВА
  • Водоспиращи ленти за работни и деформационни фугиП ри изграждането на стоманобе- сградата могат да станат неизползваеми и та. Дизайна на самата лента зависи от спе- дори да доведат до компрометиране на цяла- цифичните условия на работа, тонни сгради и съоръжения вина- та конструкция. изискванията на конкретния обект и т.н. ги се налагат технологични В тази публикация ще предложим част прекъсвания на конструкцията. В Повече информация може да намерите от много широката гама от водоспиращи на нашета Интернет страница тези места се получават т. нар. ра- ленти производство на фирма www.mageks-v.com или в страницата на на-ботни фуги, в които няма деформации, но BESAPLAST - Германия. Като правило шия партньор www.besaplast.de.общата плът на бетона е прекъсната. При фирмата предлага решения за всички инж. Веселин Паневстроителството на по-големи и сложни сгра- възможни случаи за хидроизолиране на ра-ди пък проектно се залагат деформационни ботни и деформационни фуги.фуги, които да поемат всички деформации В зависимост от случаите, при които ще работи водоспиращата лента: какъв е Търговски офис:на конструкцията в резултат на слягане, ул. Пирински проход 31различни натоварвания или земетръс. водният напор, какъв е химичният състав 1618 София на течността, каква е динамиката на конс- Работните и деформационни фуги на трукцията, колко е широка деформационна- Tърговско-складова база:всички конструкции са твърде уязвимо ул. Аличо 52, Казичане та фуга и т.н. се подбират различните 1532 Софиямясто и когато са изпълнени некачествено ленти. Широчината на лентата е основнои без нужното внимание, при въздействие- функция на очаквания воден напор. Вида тел./факс: 02/ 955 75 97, 955 92 75то на повърхностни или подпочвени води на материала зависи от химичните 02/ 999 52 19, 999 58 33се създава ситуация, при която части от въздействия и вибрациите на конструкция- info@mageks-v.com www.mageks-v.com ПРОФИЛИ ЗА РАБОТНИ ФУГИ ПРОФИЛИ ЗА ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРОФИЛИВътрешни Серия Вътрешни Серия Покриващи A D F FM CC CE FV A-SI FA D-DBS A-S FMS A-D-BS FS Външни Серия ADВъншни Серия AA AM AD-P FA-I A FA-II EE AA-P Приковаващи се профили Серия EC Ъглови Серия BODЪглови Ъглов A Omega Ъглов A FM-KF2 Ъглов W Ъглов W D330-E DA330-E Ъглов I