• Like
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Строителство Градът

 • 1,548 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,548
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
10
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Брой 16 (699), 25 април - 1 май 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Eкотрасета Градските В Европа големи- те градове имат около- обходи връстни рингове, по ко- ито прелита транзитно- то движение. В Съединените щати обходите са част от ма- гистралната мрежа и са като вериги между ау- тобаните. В България големите градове сега се сдобиват с широки обходни пъ- тища, въпреки че оби- колните маршрути око- ло тях съществуват от години. Обходите навсякъ- де се смятат за еколо- гични, защото изнасят тежкотоварното дви- жение извън градовете. Средните рингове често са с тунели, които също се смятат за екологич- ни. В някои градове обаче тунелите предиз- викват смут сред екоор- ганизациите. Такава е историята на обхода на Мадрид. Тамошните зе- лени смятат, че удобни- ят обход привлича до- пълнително движение и оттам - нови вредни емисии. Български проблем на новите обходи са пе- шеходците. За София се предвиждат пасарелки, но още ги няма, или пресичания на ниво те- рен със светофар, кое- то намалява скоростта на движение на автомо- билите. Каквито и проблеми да се появят обаче, об- ходните пътища са като метрото в големия град - много необходими.16 стр. 18 стр. 25 16 > До октомври Пловдивски консорциум ще подават проектите за обновява Античния стадион на 9 771310 983000 интегриран градски пл. „Джумая“ транспорт стр. 26 София и Бургас - с година В УАСГ: напред, следват Плевен, Пловдив, Стара Загора и Варна, Над 160 архитекти, урбанисти и Русе стартира на 20 април инженери взеха дипломи
 • 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoБЪЛГАРИЯ ОБЩИНИВ Стара Загора откриха нотифицирана Оловният завод към ОЦК Програмата „Зелена София“ тази година ще обхванелаборатория за реакция на огън - Кърджали, спря работа всички столични райони Експерти от екоинспекция- С програмата „Зелена София“ през тази година ще се финан- та в Хасково пломбираха две- сират граждански проекти за облагородяване на зелените те командни помещения на площи в междублоковите пространства. Това съобщи на за- цех „Агломерация“ на олов- седанието на комисията по околна среда на Столичния об- ния завод към Оловно-цинко- щински съвет директорът на дирекция „Зелена система“ Ра- вия комплекс (ОЦК АД) в Кър- лица Маджарова. Общият бюджет ще е 200 хил. лв. Прави- джали. Основният мотив за лата за кандидатстване ще са по примера на миналогодишна- налагането на тази мярка е, че та програма, финансирана от фондацията „Америка за Бълга- ОЦК не изпълнява екологич- рия“. Бенефициенти на програмата ще са сдружения на етаж- ните изисквания при експлоа- ната собственост, като е възможно обхватът да се разшириЕдинствената в България лаборатория за изпитване на тацията на инсталацията, в ре- до районни администрации и неправителствени организации.строителни продукти за реакция на огън беше официал- зултат на което замърсява ат- Максималната сума за финансиране ще е до 5000 лева, катоно открита в Стара Загора. Тя е реализирана от Центъ- мосферния въздух със серен средствата ще са под формата на материали.ра за изпитване и Европейска сертификация (ЦИЕС) по диоксид и олово, като създа-PHARE, инвестицията е 1.5 млн. лв. Лабораторията, ко- ва непосредствена опасност 20 км нови велоалеи в Бургас обещават отято през февруари получи официалната нотификация и риск за човешкото здравеот Европейската комисия, е снабдена с най-съвремен- и околната среда, съобщават общинатано технологично оборудване за изпитване на строител- от РИОСВ – Хасково. Прину- До 2013 г. об-ни продукти за реакция на огън (характеристика, свър- дителната мярка се въвежда щина Бургасзана с второто от шестте съществени изисквания към и в съответствие с исканията ще има 20 кмстроежите). С подобни технически средства разполагат на обществеността в града, нови велоа-малко лаборатории по света. Специалистите на ЦИЕС която от години настоява за леи. Това съ-са придобили квалификация за прилагане на методите предприемане на незабавни общи замест-за изпитване в институт SP в Швеция. В лабораторията мерки от страна на държава- ник-кметът нафирмите ще могат да определят и декларират характе- та за преустановяване на за- Бургас Йор-ристиката, която се изисква за постигане на I до IV сте- мърсяването на атмосферния данка Анани-пени на огнеустойчивост на сградите. въздух. ева, която по- срещна учас-ИНФРАСТРУКТУРА тниците в пър- вия любител-До 15 май ще е готово транспортното Отложи се взимането на проби ски веломаратон обиколка на България. Тя информира ентуси-решение за връзка с новата спортна зала на от автомагистрала „Тракия“ астите, че изграждането на нови велоалеи в града е в рамки-София те на проекта „Интегриран градски транспорт“, чието изпъл- Поради неблагоприятни атмосфер- нение започна. Отделно общината строи нови велоалеи съсДо 15 ни условия бе отложено взимането собствени средства, за младежите пък беше направен байкмай ще на проби от магистрала „Тракия“. За- парк, уточни Ананиева.бъде гото- местник-министърът на регионално-во транс- то развитие и благоустройството Ге-портното орги Прегьов информира присъства- Девет варненски общини се сдружават зарешение щите журналисти и депутати, дошли изграждане на регионално депо за отпадъциза връзка на строителната площадка на лот 2,със спорт- че по преценка на представителите Представители на девет общини от Варненска област одо-ната зала на независимата лаборатория, на екс- бриха създаването на регионално сдружение за изгражданена бул. „Асен Йорданов“ и новата организация на дви- пертите от ДНСК и Агенция „Пътна на депо за твърди битови отпадъци. За председател на нова-жение на кръговото при Четвърти километър, съоб- инфраструктура“ поради лошите ат- та организация е избран кметът на община Вълчи дол Весе-щи кметът на София Йорданка Фандъкова, която про- мосферни условия не могат да се из- лин Василев. Сдружението е подготвило документите си и тевери строителните дейности по изграждането на до- пълнят изискванията на стандарта, по вече са внесени в Министерството на околната среда и во-пълнителните платна за движение. След завършва- който трябва да бъдат взети пробите дите. Предлага се площадката на депото да бъде на терен отнето на обекта ще бъде разкрита нова тролейбусна на обекта. „Проби трябва да се взе- 800 дка в землището на село Войводино, община Вълчи дол.спирка. Фандъкова съобщи още, че по време на ре- мат от материалите, които са вложе- За изграждане на депото е определен и резервен вариант: вмонта на кръговото кръстовище при Четвърти кило- ни в строежа, за да се установи съот- землището на село Венчан, община Провадия. В началото наметър няма да се спира движението. Кръговото кръс- ветствието им с инвестиционния про- следващия месец членовете на сдружението ще определяттовище ще бъде изцяло преасфалтирано, като ще се ект и техническите спецификации“, какъв тип инсталация за обработка на отпадъците ще бъдеизпълнят всички съпътстващи подземни комуникации. обясни зам.-министър Прегьов. направена в регионалното депо. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 • 3. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИМОТИ ИНВЕСТИЦИИЦените на жилищата продължават да дълбаят в дъното GVA: Има сериозен Третият мегават на соларСредното намаление на пазарните цени на жилищата е 2.3 на сто за първото ръст при обявените за парк „Мокреш“ се включватримесечие на 2011 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г., съобщи Наци- продажба хотели в националната енергийнаоналният статистически институт. За първото тримесечие на 2011 г. спрямо съ- Пазарната ниша за продажба мрежаответното тримесечие на предходната година намалението е 5.6 на сто. През и управление на хотелски ак-първото тримесечие на 2011 г. спрямо предходното е регистрирано намаление тиви заема все по-голям дял отна цените в 23 областни градове, като по-значително е във Шумен - със 7.9 на пазара на недвижими имоти всто, Благоевград - с 6.2 на сто, и Враца - с 5 на сто. В останалите областни градо- България, показва проучваневе е регистрирано увеличение на цените. Средната пазарна цена на жилищата на GVA Sollers Solutions. Причи-за страната през първото тримесечие на 2011 г. е 923.70 лв./кв.м. Най-високи са ните за това са в голямото ко-средните цени в София - 1496.84 лв./кв.м, следвана от Варна - 1494.50 лв./кв.м, и личество новопостроени пло-Бургас - 1166.00 лв./кв.м. щи през периода 2006 – 2010 г., недостатъчната опитност в„Инвестра“ продава индустриалните си терени управлението, както и в реал- ното намаление на приходите в сегмента, отчетено през се- зон 2008/2009 в резултат на Компанията Greentech Engineering световната криза. Допълните- Solutions, която е специализирана лен натиск оказва и отдаване- в изграждането на соларни парко- то на единици под наем във ва- ве, включи третия мегават от со- канционните комплекси, кои- лар парк „Мокреш“ в национална- то с добро качество на услуга- та електроразпределителна мре- та и правилно позициониране жа. Проектът, чието изгражда- се оказаха сериозен катализа- не започна през октомври 2010 тор на хотелиерският сегмент. г., се очаква да бъде завършен Съвкупността от тези фактори през май, когато паркът ще дос-„Инвестра“, поделението за развитие на проекти на „Евромаркет груп“, предла- доведе до затруднения за част тигне до предвидените 4MW мощ-га всичките си терени за продажба. Вариантите са парцелите, на които трябва- от хотелиерите, които предпо- ности. Компанията участва и в из-ше да бъде изградена верига от търговско-индустриални паркове, да бъдат про- читат да се освободят от имо- граждането на 2-мегаватовия со-дадени накуп заедно с концепцията „ТИ парк“ или да бъдат разделяни. Цени- тите си заради натрупани за- ларен парк край град Вълчедръмте са под максималните пазарни нива, обяви Симеон Митев, собственик на „Ню дължения към кредитори, дос- и на мощност от 5 MW в село Йе-Шанс - 96“, агенцията, която има изключителните права за продажба. „ТИ парк“ тавчици, персонал, общинска и русалимово и до края на годинататрябваше да се превърне във верига от обекти в най-големите български градо- държавна администрация. Така предвижда пълното изграждане наве, които да предоставят решения за недвижимите имоти на водещи компании, въпреки очакванията за силна над 10 MW мощности на терито-доставчици на инвестиционни стоки като машини, превозни средства и друго 2011 се отчита сериозен ръст рията на България.оборудване, автомобилни, мебелни и други изложбени центрове, обекти за тър- в обема на офертите на хотели,говия на дребно, складови бази и малки производствени предприятия. Сред те- предлагани за продажба, посоч- ТРЕНДрените има 57.3 декара с лице на софийското околовръстно шосе до Казичене, ва проучването. Към настоящ-69.2 дка в индустриалната зона на пловдивското село Радиново, до магистрала ия момент в сайтовете на ком- През февруари България е„Тракия“, над 60 дка на входа на Бургас от София и др. Парцелите са с различен паниите за недвижими имоти и сред страните с най-голямстатут, а най-напреднал е обектът в Пловдив (на илюстрацията), по който дори различните портали са обявени спад в строителствотоса започнати строителни работи, преди да бъде замразен. Всичките се намират за продажба между 300 и 400на входно-изходни артерии на градовете и в близост до или на връзките с обход- хотела на територията на стра- Най-голям спад в строителния сек-ните им пътища. ната. тор през февруари има в Испания (-31.3 на сто), Словения (-20 про-Засилва се тенденцията с кредит да се плащат над 80% от стойността на жилището цента) и България (-13.6 процента), показват данни на Евростат. В Ев-Търсенето на ипотечни кредити е нараснало значително през месец март спо- ропейския съюз показателят е на-ред анализ на „КредитЦентър“. В края на първото тримесечие усвоените за- раснал с 2.9 процента за една го-еми са с около 14% повече в сравнение със същия период на 2010 г., но за- дина, а в еврозоната - с 3.5 на сто.питванията са се увеличили с 24% спрямо предходния март. „Почти два пъти Най-много се е развило строител-повече са хората, които теглят кредити за над 80% от стойността на сделка- ството за една година в Германията. Това е резултат от изключително големия брой промоционални оферти на (+56.3 процента), в Полша (+21.3пазара и от стабилността при цените на недвижимите имоти“, коментира Ти- на сто) и Холандия (+15.4 процен-хомир Тошев, изпълнителен директор на „КредитЦентър“. По думите му това та). На месечна основа сезонно ко-има положителни страни, но крие и някои рискове. Продуктите са предназна- ригираните данни за февруари по-чени за хора, които имат стабилни доходи и спестени средства, но предпочи- казват растеж на строителнататат да запазят част от тях за довършителните работи и обзавеждане на ново- дейност с 0.7 процента в ЕС и спадто жилище. от 0.7 на сто в еврозоната. Най- голямо увеличение спрямо януа-ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ри има във Великобритания (+8.2Проект за енергийна ефективност стартира в болницата в Попово на сто), Португалия (+4.3 на сто) и Германия (+3.4 процента), а най-го-Проект за 2 млн. лв. по програмата „Енергийна ефективност“ стартира многопрофилната болница за активно лечение лям месечен спад - в Словения (-7.9в Попово. Ще бъде подновена изолацията на покрива, където предстои монтирането на слънчеви панели. Предвижда на сто) и Словакия (-3.8 процента).се още поставяне на външна изолация на сградата, подмяна на старата дограма с PVC, както и обособяване на ново ко- В България през февруари е отче-телно помещение и подмяна на уредите, така че отоплението да е изцяло с природен газ. Ремонтът трябва да завърши тен спад от 1.1 на сто след свива-през юли. нето с 1.7 процента през януари. www.stroitelstvo.info
 • 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.TEMA Особености на околовръстните пътища Бариера, преграждаща града от външния транзит Околовръстните пъ- дял на транзитното дви- вия върху околната сре- вържат с конкретните Скоростните градски тен път независимо оттища в най-общия слу- жение. да (шум, вредни еми- изисквания, които про- магистрали класа му е важно да сечай представляват път В световен истори- сии, СО2) и др. Целесъ- изтичат от тази класи- (клас IA и IБ) са с не- осигури равнопоста-или серия от свърза- чески план околовръст- образно е изграждане- фикация. прекъснат режим на ав- вен и безопасен достъпни помежду си пътища, ните пътища винаги са то им при висок дял на томобилно движение на всички ползвателикоито опасват в пръс- заемали ключова роля транзитното движение Околовръстният по две отделни платна при спазване на всичкитен една населена те- при устройственото и запазване на вътреш- път може да бъде реа- за движение, като дос- законови и норматив-ритория. Целта е да се планиране на големи- ните градски улици за лизиран като скорост- тъпът до пътя е контро- ни изисквания. За по-ограничи навлизане- те градове, тъй като га- местно обслужване. В на градска магистра- лиран. Пресичанията с стигане на висока ско-то в централните град- рантират безопасността този смисъл обходите ла (клас IA и IБ) или всички останали улици рост на движение, катоски части на транзитно на живеещите в населе- могат да се оприличат като градска магистра- (включително скорос- се гарантира безопас-преминаващото (глав- ното място и предоста- на бариера, прегражда- ла (клас II). Изборът за тен път от клас II) за- но вливане и отливанено тежкотоварно) дви- вят значителни възмож- ща града от външния това какъв точно клас дължително се реали- на транспортните пото-жение и да се осигури ности за развитие на транзит. да бъде заложен при зира на различни нива. ци, е необходимо проек-бързо и безопасно об- икономическите усло- проектирането зави- Пешеходното движение тиране на транспортнислужване на самата те- вия там. Тази тенденция Основна изходна точка си от много фактори – е ограничено. развръзки на различниритория – вътрешно- и се запазва и сега, тъй при планирането функционално предназ- Градските магис- нива. В нормите са за-извънградско. Обходи- като са оценени като и проектирането на начение, социално-ико- трали (клас II) допус- ложени минимални раз-те задължително са об- особено значими функ- един обходен път е не- номически параметри, кат кръстовищата да са стояния между възлитевързани с устройстве- циите и предимствата говата класификация. В интензивност на авто- на едно ниво, като не се и кръстовищата (1000ния план на територия, на околовръстното пре- България околовръст- мобилното движение и изключва възможността – 800 м), като в зависи-през която премина- минаване при обслуж- ните пътища са част от т.н. Общото между два- и за пресичане на раз- мост от устройственитеват, като техническите ване на урбанизираната комуникационно-транс- та класа е определянето лични нива, когато това условия това разстояниеи транспортните им ха- територия. портните системи на на околовръстния път е необходимо. Харак- може да бъде намалено,рактеристики – ако се Днес водещи предим- урбанизираните тери- като главен носител на терно за пътя от този за да се постигне по-до-прави аналог, се добли- ства на обходните пъ- тории и се причисля- транзитното движени- клас е, че той осъщест- бро обслужване (оста-жават най-често до ав- тища са както възмож- ват към първостепенна- ето в много големите и вява връзката между зо- налите транспортни итомагистралните пъти- ността за движение с та улична мрежа, като големите градове. Пътят ните на урбанизираната технически са дадени вща извън населените те- по-високи скорости, изпълняват функциите осигурява (скоростна) територия със скорост- таблиците).ритории. При по-мал- така и непреките влия- на градски магистрали. връзка между отделни- ната градска магистралаки населени места се ус- ния: намаляване на път- Всички транспортни и те устройствени зони и (ако има изградена та- Пешеходното премина-тройват като пътища от нотранспортните про- технически характерис- с пътищата от републи- кава). ванепо-нисък клас в съот- изшествия, намаляване тики на проектното ре- канската пътна мрежа. При реализиране на се решава обикновеноветствие с процентния на вредните въздейст- шение следва да се об- проект за околовръс- на различни нива (по- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ Обслужване Функционално Начин на обслужване на при-Класове на улиците Населено място и селищ- Части от населено място и селищно Режим на движение Паркиране определение лежащите територии но образувание образувание Скоростни град- Много големи и големи гра- Големи градски части, отдалечени тери- Скоростен непре- Не се до- IА IБ Само чрез локални платна ски магистрали дове тории къснат пускаПървостепеннаулична мрежа Чрез локални платна и много Градски магис- Много големи и големи гра- Градски части, отдалечени територии, Не се до- II Прекъснат ограничено директно обслуж- трали дове главни и вторични градски центрове пуска ване ТРАНСПОРТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Обществен транспорт за превоз на пътнициКласове на улиците Режим на кръстовища Средна ивица разделителна Пешеходно пре- Велосипедно и пътни възли минаване наземен рел- спирки на нерелсо- движение нерелсов сов вия транспорт Задължителна, с широ- Задължително на Не се допуска Допускапредвижда специ- пътните ленти за дви- Не се допуска се, при необходи- Задължително извънПърво- Задължително на раз- IА IБ чина най-малко 3,00 m, мост сестепен- лични нива различни нива с предпазна ограда ализирана пътна лента жение или в „джобове“на улич-на мре- Светлинно регулирани, Задължителна, с широ- На различни нива Допуска се Допуска се, при необходи- Задължително извън или светлинно регу- на обособено мост се предвижда специ- пътните ленти за дви- Само наалеяобо-жа II допускат се на различ- чина най-малко 3,00 m, собена ни нива с предпазна ограда лирано платно ализирана пътна лента жение или в „джобове“ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Минимално Минимален радиус (R) на хоризон- Минимални радиуси (R) Минимален разстояние Максимален талните криви при напречен наклон, на вертикалните кри- радиус (R) на Брой на Широчина Приблизителна Проект- пропускателнаКласове между път- m ви, m пътните на скорост ните възли надлъжен бордюрна кри- ленти за на една път- способност нана улиците (Vпр), km/h наклон, % ва в кръстови- на лента, m една пътна лен- и кръстови- При qmax=6 При qmin= При qmin= Изпъкнали Вдлъбнати движение щата, m та, Е/h ща, m % 2,5 % -2,5 % IА 100 1000 5.0 450 950 Не се до- 8300 3800 - 2х2Първо- 3.75 1200 IБ 80 800 5.0 250 550 пуска 4400 1300 - 2х3степен- 2х2на улична II 3.75 70 400 6.5 180 380 700 2200 1200 15 2х3 800мрежа 350 2х4
 • 5. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМАсредством подлез или българските норми това мрежа през територия- на мрежа. пенсират по-големите ните въздействия вър-метален надлез – тип разстояние е от 300 м до та на населените места. дължини (разстояния), ху околната среда (шум,„пасарелка”) или е свет- 500 м. В този случай при на- В заключение обходни- които се преодоляват в вредни емисии) и др. Влинно регулирано (мно- Ползите за населени- личието на доказана те- те пътища като част от сравнение с преминава- случаите, когато населе-го рядко и само при съ- ето се изразяват в нама- ренна, градоустройстве- комуникационно-транс- не през центъра на насе- ните територии са мал-ответна обосновка). От ляване на: обема на ав- на и икономическа це- портната система лената територия. ки, изграждането на об-гледна точка на безопас- томобилното движение лесъобразност подоб- се реализират задъл- Важно е да бъде от- ходен път има по-ско-ността за предпочита- (особено товарното), на но преминаване се до- жително обвързано със белязано, че един око- ро негативно иконо-не е преминаването да затрудненото пешеход- пуска, без да има необ- структурата на урба- ловръстен път е социал- мическо въздействие,се осъществи на различ- но и велосипедно дви- ходимост от изгражда- низираната територия, но-икономически обо- тъй като води до отливни нива. В такъв случай жение, на вредния шум, не на нов обходен път прилежащите терито- снован и целесъобразен, на онзи трафик, койтое необходимо да се оси- замърсяване на възду- за връзка. Участъците рии и извънселищни- когато се касае за мно- би донесъл евентуалнигури едно минимално, ха и др. от републиканските пъ- те транспортни систе- го големи и натоварени ползи за населението.преодолимо от пешехо- Интересен е случа- тища, които се нами- ми. Те трябва да осигу- населени територии, за Инж. Мария ПЪДЕВАдците, разстояние меж- ят, когато има премина- рат в границите на насе- ряват голяма пропуска- които се търси облекча- Консултант доц. д-р инж.ду отделните пешеход- ване на автомагистрали лените места, се проек- телна способност и въз- ване на трафика в цен- Донка ГУТЕВА, препода-ните подлези (пасарел- и пътища I и II клас от тират като елементи на можност за висока ско- тралните градски час- вател в катедра „Пътища”,ки). За информация - в републиканската пътна първостепенната улич- рост, с което да се ком- ти, намаляване на вред- УАСГ - София Брюксел Берлин Вашингтон Дъблин Обзор на световната практика О коловръстен път или ринг (ring road) е пъ- ната практика са познати като орбитални магис- тят, който опасва по периферията големи- трали. Такива са London Orbital (Лондон) – един те градове. Понятието ринг (или пръстен) се от най-дългите, Manchester Orbital (Манчестър), е наложило заради кръговия изглед, който има Madrid Orbital (Мадрид, виж стр. 16). Орбитални- пътят в устройствените планове. Примери за го- те магистрали са продължение на извънградски- леми европейски околовръстни пътища са тези в те автомагистрали. Разликата между ринговете Берлин (Berliner Ring), Брюксел (Brussels Ring), (или мрежа от такива) и орбиталните магистрали Амстердам (Amsterdam Ring), Париж (Boulevard е, че рингът може да бъде част от вече същест- Pеriphеrique), Лийдс (Leeds Inner and Outer Ring). вуващата градска мрежа, докато орбиталните В някои от мегаполисите се устройват по 2 (и по- магистрали се строят целенасочено за връзка и вече) пръстена – вътрешен и външен, подобно на продължение на извънградските магистрали. В Лийдс този в Лийдс. Характерно за вътрешния ринг на Съединените американски щати околовръстни- града е изпълнението му чрез поредица от туне- те шосета (beltways) са част от автомагистрална- ли, за да се спести място и да се избегне физиче- та мрежа и са аналог на орбиталните магистра- ското отделяне на центъра от предградията. Гео- ли в Европейския съюз. В транспортната мрежа графските особености понякога усложняват зна- там съществуват т.нар. Loop route – пътища, кои- чително изграждането на един околовръстен път. то по функционалното си предназначение пред- В крайбрежните градове заради самото разпо- ставляват главни отклонения на извънградски- ложение не може да се реализира околовръстен те пътища от висок клас (магистрали) и най-об- път в чисто кръгова форма и се налагат по-нетра- що представляват градски обходи (ринговете). В диционни решения чрез подводни тунели и мно- американските градове обикновено се изгражда гоотворни мостови конструкции. Добри примери мрежа от loop пътища, които изпълняват ролята в това отношение са обходите на Стокхолм и Дъ- на главни артерии за достъп до щатската магис- блин. Обходни пътища тип магистрали в светов- трална мрежа. Лондон Париж Стокхолм
 • 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.ТЕМА Около София Шофирането по пътяоколо София е разноо-бразно, защото премина- бува по разнолики отсечки: л. - по построени преди „Л омгодини участъци с добро с кокачество, какъвто е път- шният възел с бул. „Бълга- ос е“рия“ към Бояна и няко-гашната резиденция бу р. Какач - по участъци, които л. „Енаскоро бяха построени вр опмежду Драгалевци и Си- а“меоново - по отсечки, коитосега се строят с европей- ин“ски пари ала „Люл - по останалите учас- Маг истр Магистра ла „Хемус“тъци, част от които са се“ опълни с изненади. ско ш град нта По околовръстното се Б отев бул. „работи от години, но от Западна тангеоколо пет започна акту-ализиране на планове заобхода на столицата и ак-тивна подготовката на III“нови проекти. и с Сега състоянието на Бор я“ ар риоколовръстното е след- Ц л„ лганото: а бу нт шосе“ Бъ ге и връх“ *За пътя от „Цари- ан л„ тградско шосе“ до пътен на бу д III“ Запавъзел „Младост“ (от км ис ко ор рн рБ бул „Симеоновс31+ 180 до км 41+100) „Ц а бул „Че бул “има одобрен подробен новтранспортно-комуника- алиционен проект. л. М *Участъкът от пътен п.в. „Дра галевци“ Магис „Авъзел “Младост“ до бул. бул. „Ц трал а „Тра а бул„Симеоновско шосе“ (от ригра кия“ п.в. „Сим дско шкм 41+137 до км 44 +720) еоново“ осе“се строи сега с пари отоперативна програма п.в. „Мла дост“„Регионално развитие“. *Участъкът от бул.„Симеоновско шосе“ добул. „Черни връх“ с двата проект, който следва да там до км 0+780) има ловръстното с източната, тангента, проектите кан- Очаква се през 2012 г.пътни възела - към „Си- е готов до края на юни технически проект. го пресича при бул. „Бо- дидатстват за еврофи- част от обхода на Софиямеоновско“ и към Драга- тази година. Участъкът * От км 0+780 до се- тевградско шосе“ - за нея нансиране по оперативна да има съвременен из-левци ( от км 44+720 до ще кандидатства за евро- верната скоростна тан- има одобрен идеен про- програма „Транспорт“. глед по европейски ета-49+200) вече е построен. финансиране. гента има одобрен иде- ект. Заедно със западната *Отсечката от бул. лон. *От бул. „България“ * От магистрала „Лю- ен проект и се процедура дъга на околовръстното, „Ботевградско шосе“ до Интересен поглед идо пътен възел при ма- лин“ до река Какач (от парцеларен план. която включва участъка бул. „Цариградско шосе“ към обхода на столицатагистрала „Люлин“ (от км 59+200 до 61+629, къ- *Северната скорост- от магистрала „Люлин“ (от км 26+640 до км предлага гимназията покм 51+360 до км 58+923) дето е бул. „Сливнца“, на тангента, който свърз- до р. Какач и от р. Какач 35+180) е построена пре- архитектура RICE, Хюс-сега се подготвя идеен сега бул. „Европа“, и от- ва западната част на око- до северната скоростна ди години. тън. Вижте го на стр. 16. Тунел с естакада или само естакада за югозападната дъга на околовръстното До края на юни „Со- развитие“. щата дължина на туне- сочина (без самата кон- тунел. В тази зона е и рекафия проект“ ще преда- Цялото трасе от бул. ла варира и ще е около струкция) 6.5 м, която Все още има неяс- Панчерица и същест-де идейно решение за „България“ до магис- или малко над 1 км. предлага икономичност ноти и при подземната вуващ канал ф1000 приюгозападната дъга на трала „Люлин“ е с дъл- Според инж. Стефан- на решението. инфраструктура. ул. „Ал. С. Пушкин”.околовръстното, която жина около 7.5 км. ка Брадварева, дирек- Дължината на рам- Особеностите присе простира от ленти- То се простира от км тор на „София проект“, пите също зависи от из- първия участък са Трасетоте за вливане и отлива- 51+316 до км 58+923 обсъжданията клонят бора на вариант. Накло- свързани с водопровод- Тунелът минава подне от и към бул. „Бъл- и е разделено на чети- към разработване на нът по задание е не по- на галерия в начало- бул. „Бъкстон“ и ул.гария“ до пътния въ- ри участъка. Засега ос- дълбок тунел. По зада- вече от 5%. то на участъка с 4 водо- „Пушкин“ и завършвазел с магистрала „Лю- новните проучвания се ние се изисква той да е Проектантите ще провода в нея - ф 1500, преди бул. „Цар Борислин“. Инвестиционно- провеждат с по две ленти в посо- предложат и вариант с ф 1000 и 2 по ф 700. III“. Ако за първия етапто предложение се под- ка плюс трета аварий- естакада. Проучвания- Преди бул. „Бък- се избере естакада, тяготвя точно по следа- в първия от тях, който на лента, което би уве- та им продължават. Те стон“ също има два во- ще продължи директ-та на Подробния транс- е от км 51+316 до км личило височината на ще избират технически допровода - ф 1000 и но и в другите участъ-портно-комуникацио- 52+ 157 тунела. Тогава по-лесно добър вариант и ико- ф 800. Не се знае те на ци. Транзитното дви-нен план с автор „Со- За този участък е може да бъде постигна- номически изгоден, ко- каква дълбочина са. жение върви по него.фпроект - ОГП“. С раз- предвидено основно ту- то при плитък тунел с ето означава и по-мал- Третата особеност е На ниво терен се запаз-работката ще се канди- нелно решение в три правоъгълна конструк- ко отчуждения, както е дъното на корекцията ва платното за локално-датства за европейско варианта - на дълбочи- ция. Ако няма аварийна при по дълбокия тунел. на река Боянска. Необ- то движение, като връз-финансиране по опера- на около 25 м, плитък, лента, може да прило- Дори и теренът - хъл- ходими са хидроложки ките с бул. „Цар Бористивна програма „Транс- почти под повърхност- жи носеща сводова кон- мист като при разлом, и хидравлични оразме- III“ се решават свето-порт“ или „Регионално та и комбиниран. Об- струкция със светла ви- е в полза на дълбокия рявания. фарно. При порталите
 • 7. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ТЕМА Южната дъга на столицата в две действияПърво действие: Боклу- ши. Това, което остана вия път в обединение, Второ действие: новитекът на елита Строителството наоколовръстното на Со-фия започна преди де- от незастроените око- ловръстни терени, беше продадено скъпо, за да се отчуждят зони за ев- втория път самостоятел- но. Строителен надзор упражнява „Пътинвес- тинженеринг“. строители Само за една година втората част от около- връстното влезе в опера- З аради ИКЕА южните локали на околовръстното от км 41+100 до 44+720 ще бъдат завършени предисетина години с първи-те опити за разчиства- ропейски обход на сто- лицата. Каквато е традицията в България, първият дял тивна програма “Регио- нално развитие”, стана 15 септември 2011 г.не на незаконното стро- Започна трудно про- на южния обход беше лот 31 от допълнителна-ителство по него. Тогава ектиране на път, лока- завършен през юни ми- та програма и изгражда-началник на ДНСК беше ли, пътни възли - “Си- налата година в чест на нето й започна през но- инж. Георги Харизанов. ничения - не можеш даСветлана Гебрева, а нат- меоново” и “Драгале- рождения ден на преми- ември 2010 г. Срокът за От ГБС се гордеят, че разгърнеш строителна-рупването на капитала вци”. Последва скъпо ера. Но наводнение (на завършване на строежа на 4 км обходен път се та площадка, не можешбеше в по-ранен етап и строителство на 4.5 км снимката) прикова ка- изтича догодина, но за- изпълняват всички въз- да използваш максимал-цената на човешкия жи- от Южната дъга на око- мерите върху злощаст- ради ИКЕА южните ло- можни видове работи в ния капацитет на ма-вот беше нищожна. Оп- ловръстното - двой- ния байпас на столица- кали на дъгата от км пътното строителство: шините, въвеждането витът на Гебрева да стъ- но по-скъпо от това на та. То превърна шосето 41+100 до 44+720 ще бъ- разчистване на площад- експлоатация става по-пи на пътеката на жад- втората част на дъга- в река, защото водосток, дат завършени преди 15 ка, масови и специали- етапно, дори и при пер-ния за сребърници бъл- та. Проектанти на шосе- през който може да мине септември 2011 г. Тако- зирани изкопи, коре- фектна организация нагарски комкапиталист й то от Симеоново до Дра- камион, беше запълнен ва обещание дадоха от кция на реки, инженер- движението една строи-костваше достойнството галевци са “Пътпроект с боклука на живеещи- “ГБС – инфраструктур- ни мрежи и съоръже- телна площадка винагии живота - някой я заля 2000”, а на отсечката от те в елитните квартали но строителство” на ми- ния, укрепителни и под- пречи на трафика, лип-с киселина, тя се разболя “Младост”до Симеоново на София – 2000 кубика. нистъра на регионал- порни стени, пилотно и сата на обходни пътищаи си отиде от този свят. - “Виаплан”. Строител и Така боклукът на елита ното развитие и благоу- плоско фундиране, мо- затруднява доставките, След тази история на двете южни отсечки е стана причина да се на- стройството Росен Плев- стове и естакади, из- а оттам - и изпълнение-смелостта на контрола в “ГБС – инфраструктур- воднят и социално сла- нелиев. граждане на водостоци, то. За България едно отБългария съвсем се сни- но строителство” - пър- бите в Нови Искър. След трудното стро- армонасипни стени, ук- най-трудните неща е не- ителство на първата от- репване на магистрални обходимостта при тези сечка на южния обход водопроводи, премест- строежи пътното плат- на София и бързото из- ване на ел. мрежи и съо- но непрекъснато да се граждане на бул. “Брюк- ръжения, изграждане на почиства, а мерките за сел” ГБС набраха ско- земното тяло и пътната безопасност да са много рост и натрупаха инер- конструкция. строги. Към всичко това ция. От друга страна, Изпълнителите на- се прибавят и кратките премиерът даде тон на помнят, че строител- срокове за изпълнение своите министри да из- ството в градска сре- на обекта. тръгват съкратени сро- да поставя редица огра- Милена ВАСИЛЕВА кове за строителството на магистралите. Ако се Южната дъга на софийския вярва на обещаното, ма- околовръстен път в числа гистрала “Тракия”, ме- трото и околовръстно- Изкопни работи - 338 532 куб.м то на София ще са гото- Изграждане на насипи - 462 301 куб.м ви през лятото на 2012 Асфалтови смеси - 82 669 т г. Ще се окаже, че стро- ителството на пътища в Бетонови смеси - 35 810 куб.м България не е чак толко- Стомана АI и AIII - 1 618 152 кг ва невъзможно. Стоманени тръби - 7630 кг Какво се строи на вто- Водопроводи - 3898 м рата южна дъга Канални колектори - 35 696 м Това представи по време на VI годишна Ел. и УО - 84 080 м конференция „Страте- Стоманен парапет - 3700 м гическа инфраструкту- Стоманена предпазна ограда - 8896 м ра. България 2011. При- Бордюри 8/16/50 - 314 м оритети 2020“ главният Бордюри 18/35/100 - 41 515 м изпълнителен директор на „ГБС - инфраструк- Бетонови ивици 10/25/100 - 3878 м турно строителство“ Тротоарни плочи 40/40/5 - 31 338 м(вход и изход) на тунеласе предвидени обръща- Идейна разработка на околовръстноточи, а рампата от тунела Пътен възел от бул. „България“ до АМ „Люлин“и за естакадата са в не- на АМ „Люлин“посредствена близост. Вторият участък за-почва при км 52+157и е до км 53+900. Тре-тият е от км 53+900 до55+660, а четвъртият- от км 55+660 до км58+900. Естакадата върви по бул. „Цар Борис III“ ул. „Братя Бъкстон“цялото трасе, като за бул. „България“малко слиза на ниво те-рен и отново се изкач-ва. Западна тангента ул. „Ал. С. Пушкин“ На ниво терен е кръ-говото кръстовище приул. „Боряна“ и откло-нението по ул. „Нико-ла Петков“ към кв. Гор- падната тангента и тре- ят път преминава под връстното минава над така, че да се влее в път- ловръстното в крайна-на баня. Второ кръгово то при ул.”Суходолска” кръстовището. нея с мостово съоръже- ния възел в началото на та му част има езеро, накръстовище е предвиде- за връзка с кв. Суходол, При жп линия Со- ние с дължина около 60 магистрала „Люлин“. което следва да бъде из-но при срещата със За- където околовръстни- фия - Перник около- м, след това се спуска Край трасето на око- градена язовирна стена.
 • 8. 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.ТЕМА Още 15 млн. лв. са необходими за Югоизточния обход на Пловдив Завършват новия жп надлез от пътен възел „Скобелева майка” до края на есента С изграждането на Хасково (път I-8) от бъ- подобект е 4 000 000 лв.последния 7-километров дещия пътен възел и Пътните връзки засягатсегмент от Югоизточ- пътния надлез над жп имоти частна собстве-ния обход ще се затвори линията Пловдив - Бур- ност и се налагат отчуж-околовръстният ринг на гас. Главен изпълнител дителни процедури.Пловдив. Пътният учас- на този подетап е „Пъ- Вторият етап за из-тък обхваща неосъщес- тища Пловдив” АД. Фи- пълнение обхваща учас-твената част от трасето нансирането, на стой- тък от път II-56 с дъл-на републикански път ност 8 713 369.86 лв. с жина 5.8 км - от Ягодов-II-56 Брезово - Плов- ДДС, е по програма „Ос- ско шосе до път II-86,див, започваща от кръс- новен ремонт” на Аген- където е проектиранотовището с път I-8 при ция „Пътна инфра- кръгово кръстовище напв „Скобелева майка” до структура”. Строител- едно ниво. Предвиден епресичането с път II-86 ният надзор е възложен и жп надлез над жп ли-Пловдив - Асеновград. на „Три Ес” ЕООД – Со- нията Пловдив - Сви-През 2007 г. Областното фия. Участъкът, пред- ленград. Трасето изцялопътно управление въз- ставляващ входно-из- преминава в земеделскиложи на „Пътпроект” – ходната магистрала на земи, за които предстоятСофия, разработването Пловдив по път I-8, об- Южното платно на новия надлез е почти готово, предстои да се положи хидроизо- отчуждителни процеду-на технически проект с хваща пътна отсеч- лацията и да се асфалтира ри. Ориентировъчнатапарцеларен план, който ка с дължина 1000 м и на 22 метра, направа на До май ще приклю- строителите обещават стойност на този вторие разделен на два етапа нов жп надлез с дъл- 900 м изливни пилоти с чи изграждането на юж- да завършат подобекта етап е 11 000 000 лв.на изпълнение: жина 138 м и две път- диаметър 150 см, пола- ното платно, по кое- за 12 месеца. С изграждането на - Етап I – Нов пътен ни платна с обща ши- гане на 4600 кв.м хидро- то ще бъде пренасоче- Направлението Бре- целия югоизточен об-възел „Скобелева майка” рина 26 м. Петотворно- изолация и изливане на но движението. В мо- зово - Пловдив от пър- ход ще се осигури най-и участък от път II-56 от то съоръжение, премо- близо 4000 куб.м бетон. мента се изготвя проект, вия етап предстои да кратка комуникацион-км 96+900 до км 98+200 стващо жп линиите за Настилката ще е от пет по който ще се извърши бъде възложено за из- на връзка с междуна-(пресичането с общин- Бургас и гара Филипо- асфалтови пласта, като разрушаването на ста- пълнение. То включ- родния път Е-80 и авто-ски път Пловдив - с. во (бъдещия градски S- най-горният ще е сплит рия жп мост, след кое- ва изграждане на две- магистрала „Тракия“ иЯгодово) с Г 10.5 м бан), се изгражда южно мастик. Три километра то строителството ще се те пътни връзки на въ- ще се даде възможност - Етап II – участък от от съществуващия жп стоманена предпазна прехвърли по северно- зела между път I-8 и път за обслужване на индус-път II-56 от км 98+200 мост, който от години е ограда ще бъдат монти- то платно на новото съ- II-56, участък от път II- триалните зони околодо км 104+033 с Г 10.5 м. в аварийно състояние и рани на съоръжението оръжение, информи- 56 (от км 96+900 до км Пловдив и за извеждане На 31 октомври 2010 предстои да бъде разру- вместо досегашните 600 ра директорът на ОПУ 98+200) и триклонно на транзитния автомо-г. стартира изграждане- шен. Изпълнението му метра, а 85 пътни зна- – Пловдив, инж. Атанас кръстовище с Ягодов- билен трафик извън ур-то на първия етап с на- включва монтаж на 140 ци и табели ще насочват Ташков. Срокът на из- ско шосе. Приблизител- банизираната територияправлението Пловдив - носещи греди с дължи- движението. пълнение е 18 месеца, но ната стойност на този на общината. Инж. Атанас Ташков – директор на Областно пътно управление – Пловдив: Предстои възлагане на проект за удвояване на Южната дъга на околовръстния път Инж. Ташков, ускорено та с Югоизточния обход и парцеларен план, като кои некоректни клаузи върви изграждането и с пътя Пловдив - Асе- се надяваме успоредно да в тях и вървим към про- на първия подетап от новград, чието разшире- проведем и някои от съ- веждане на нови общест- Югоизточния обход. ние също предстои. Пла- гласувателните проце- вени поръчки. Всички от- Кога ще стартират и новото задание е съгласу- дури. След геодезическо- чуждения за изграждане останалите участъ- вано с АПИ през 2008 г., то заснемане проектан- на пътната варианта от ци? но сега се преработва с тът ще трябва да пред- двете страни на моста- Това зависи от отчужди- цел оптимизиране на тра- ложи вариантни решения са извършени, остава дателните процедури, кои- сето и предвиждане на за бъдещото разширение се финализира преписка-то предстои да се извър- улично осветление по нас- на Южната дъга. И в за- та за изключване на ма-шат на териториите на тояване на областния уп- висимост от това в как- лък горски фонд от земе-общините Пловдив и Ро- равител инж. Иван Тотев. ва степен и какви кому- делското министерстводопи. В момента тече съ- Предвижда се пътят да е никации се засягат ще из- и извършване на смяна нагласуването на парцелар- с две платна с общ габа- берем най-подходящото предназначението с изда-ните планове и след тях- рит 20 м, с изграждане на трасе. ване на акт за държавнаното одобрение от На- но финансиране и фина- ка за избор на проек- кръгови кръстовища при собственост от област-ционален експертен съ- лизирани отчуждителни тант? отбивките за с. Първе- Кога ще започне из- ния управител.вет на МРРБ ще се прис- процедури през следваща- - Южната дъга предста- нец и за с. Марково. Про- граждането на разру- Строителството щетъпи към отчуждаване на та година да стартира влява участък от път II- ектът ще включва и удво- шения от наводнени- се извърши по изготвензасегнатите земеделски доизграждането на пър- 86 – от км 00+000 до км яване на моста над р. Ма- ята през 2007 г. мост през януари 2008 г. тех-земи. Ще бъдат обявени вия етап. 14+000. Това е най-нато- рица след „Пазарджишко над р. Стряма на път нически проект. Нови-отделни тръжни проце- варената част от около- шосе“ и на надлеза над жп II-56 Брезово - Плов- ят мост е стоманобето-дури за изпълнител и над- Наскоро премиерът връстния път с 12 500 линията Пловдив - София. див, осигуряващ ди- нов, със 7 отвора с общазор за пътните връзки на обяви че са осигуре- автомобила на деноно- На мястото на сега съ- ректна връзка към ин- дължина 150 м и пилот-п.в. „Скобелева майка“ и ни 300 000 лв. за проек- щие. Започва от кръгово- ществуващия надлез към дустриална зона „Ра- но фундиране. Проектътотсечката до Ягодовско- тиране на разширени- то кръстовище на „Па- Пещерско шосе, който е ковски”? включва и изгражданетото шосе (втори подетап ето на Южната дъга зарджишко шосе“ до „Асе- с малка височина, се пред- - Предприели сме дейст- на пътна варианта с дъл-на етап I) и за 5.8-кило- на околовръстния път новградско шосе“, къде- вижда ново съоръжение. вия по разваляне на склю- жина 1.5 км и малък моно-метровия участък до Асе- на Пловдив. Кога се оч- то с новопроектираното Около една година може чените преди две годи- литен плочест водостокновградско шосе (етап II). аква да бъде обявена кръгово кръстовище ще би ще трае изготвяне- ни договори за строител- с дължина 4 м в обхватаНадяваме се при осигуре- обществената поръч- се осъществява връзка- то на технически проект ство и надзор заради ня- на вариантата.
 • 9. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 9 ТЕМА Обходният път на Варна е свързан с втори мост над езерото Варна изoстава в раз- вързването на входно-из- ичвитието на пътната си ин- ходните автомагистрали бр ак кул Дофраструктура. Всички “Хемус” и “Черно море” с анвходно-изходни артерии комуникационно-транс- Дурвкарват трафика, вклю- портната система на гра-чително и транзитния, в да. Тук има две различницентъра на града. Липс- позиции – на държаватават рингова структура на и на общината.пътната инфраструктура, От една страна, дър-високоскоростни градски жавата е заложила обхо-магистрали, обходни пъ- ден път на Варна в юго-тища. западна посока, който да За да се решат транс- свързва магистрала „Чер-портно-комуникацион- но море“ с магистрала Софияните проблеми на града, „Хемус“. От одобрено-задължително трябва да то още през 2003 г. трасе Русесе направи обходен път и на „Черно море“, за коетода се дублира Аспарухо- има завършени предпро-вият мост, който също е ектни пороучвания, къмпретоварен. Разпределе- момента е запазен учас-нието на потоците и оси- тъкът Бургас – Присел- Девнягуряването на провежда- ци с дължина 95 км. За дането на високоскорост- се избегне вкарването наните градски магистрал- транзитното движение вни трасетата е свърза- центъра на града през Ас-но с изграждане на рин- паруховия мост по изгра-говата структура на гра- дената част от магистра-да по бул.”В. Левски” и ла „Черно море“, се нала-по бул.“Хр. Смирнен- га търсенето на ново ре-ски”, разширението на шение за обход и връзкаул.”Девня” и изграждане между двете магистрали.на транспортни връзки в През 2008 г. Министер-района между жп ареала ството на транспорта въз-и Варненското езеро. лага на „Виа план“, спе- На този етап отпад- челил обявената общест-на разширението на бул. вена поръчка, изготвяне„Христо Смирненски“, на предпроектни проуч-който е т.нар. околовръс- вания на вариант за об- гастен път на града, отдав- ход на Варна от магистра- Приселци Бурна превърнал се в град- ла „Черно море“ с началоски булевард. Отпадна и около с. Приселци, преси- гла да се превърне и в об- то на трасе, което тръг- от транзита и за директ- бул. „Варна“. Целта е дакрайният етап от доиз- чане на езерото в тясна- ходен път за града в юго- ва от юг по магистрала на връзка към курортни- се разтовари центърът награждането на бул. „Цар та му част при Белослав и западна посока. Черно море, пресича езе- те комплекси Златни пя- града от трафика.Освободител“, за който бе връзка с магистрала „Хе- От друга страна, пред- рото с нов мост в райо- съци и Албена, без да се Строителството наобявена поръчка и за кой- мус“ при пътен възел при варителният проект за на на Казашко, тангира с пресича централната зона обходен път на Варна ето има геометрично ре- с. Слънчево. общ устройствен план на летището от запад, прави на града. свързано с провеждане-шение. Но започна стро- През 2009 г. „Виа план“ град Варна, който пред- връзка с магистрала „Хе- В общия устройствен то на много, и то скъпо-ителството на продълже- завършват и предават стои скоро да се превърне мус“, продължава на се- план на Варна се залага струващи мероприятия,нието на бул. „В. Левски“. предпроектните проуч- в окончателен, предвижда вероизток по трасе на съ- и изграждането на още изграждане на нов мост,Проектът за булеварда е вания, които до момен- изграждането на градски ществуващ обиколен път, един мост над Варнен- много пътни съоръже-завършен за цялото тра- та Министерството на обходи отново с премо- достига района на села- ското езеро. Той е в бли- ния, отчуждавания, кои-се, а като първи етап ще транспорта отказва да стване на езерото, но този та Куманово и Кичево и зост до сегашния Аспару- то само по трасето на бул.се изгради южното му плати с мотива, че такъв път в района на Казашко. се насочва на север към хов мост, от пътния въ- „Варна“ в района на кв.спомагателно платно от проект вече не им трябва. За изнасяне на тран- Дуранкулак като репу- зел след моста до друга- „Изгрев“ са над 250, и т.н.бул. „Цар Освободител“ Остава въпросът какво е зитното автомобилно бликански път. Това тра- та страна, където трафи- На този етап всичкидо бул. „Сливница“. виждането на държавата движение север-юг, за- се дава възможност за ос- кът да се влее в ул. „Пея- тези планове са само до- Остър специфичен за връзката между двете пад-юг и запад-север се вобождаване на вътреш- чевич“ към „Мол Варна“, бри намерения и далечнипроблем за Варна е и об- магистрали, която би мо- предвижда изграждане- ноградското движение и оттам - към бъдещият перспективи. 1.ИЗНАСЯНЕ НА ТРАСЕТА ОТ РПМ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДА – ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА ПО ОГП -1980Г. ОУП ОГП1.1. Автомагистрала А5 Извън границите на проекта От възел “Харамията” по сегашното трасе на А5 до Южен възел (“Орехчето”), премо- в регулацията на града – Аспарухов мост - възел “Топлата стване на Варненско езеро, възел “Казашко” (III-2008), северно от жп гара Тополи, за- вода” - бул.”Варна” – над Ботаническа градина – над възел1.2. Първокласен път I-9 падно от гробище Тополи, възел с I-2 и А2 “Хемус”, западно от гр Аксаково, възел ”Акса- “Ален мак” – през парк “Златни пясъци” – Кранево ... ковска панорама”, по сегашното трасе на III-2902 до Куманово, ново трасе до III-902 в регулацията на града – възел “Летище” – бул.“Цар Освобо-1.3. Второкласен път II-29 До възел ”Аксаковска панорама” дител“ – Западна обходна (ул.”Атанас Москов”) до кръговото кръстовище с път I-9 от РПМ1.4. Третокласни пътища: III-902 III-2902, 1.I-9 “ляга” в/у него; (II-29)-Панорама –Ку- 2.остава от Куманово до Кичево маново-(III-902) III-9004 Варна - Бе- Изнасяне на трасето от възел на I-9 със сегашното му трасе (бул.”Боровец”) южно от Землището на с. Константиново е в община Белослав лослав – Разделна... регулацията на Константиново до западния вход на Константиново от към Белослав III-2008 Девня - Езе- Изнасяне на трасето от северен възел на I-9 (“Казашко”), между нов терен и нова то- рово - Варна варна жп гара Запад
 • 10. 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.ТЕМА Проектират обходите През месец ноември ше да предостави на въз- дещият критерий при съответно 30% за пър- тернативно решение на ларен план (подробен ус-2010 г. стартираха пара- ложителя гаранции за избора отново бе най- вия проектен етап (идеен новите пътни направле- тройствен план)”, „Ин-лелно тръжните проце- изпълнение на договора ниската цена, тъй като проект) и 70% за втория ния. Следва да се изчис- женерна инфраструкту-дури за избор на проек- със срок до завършване сроковете за изпълнение проектен етап (техниче- лят разходите за реали- ра”, „План за безопас-тант за изработване на на строителните работи. са фиксирани: за обхода ски проект). зирането на проекта и да ност и здраве”, „Озеле-идеен и технически про- Смята се, че с гаранция- на Бургас - 255 календар- се изследват по-същест- няване и ландшафтноект за обходните пъти- та проектантската фир- ни дни, за обхода на Кър- В идейната фаза вените социално-иконо- устройство” и „Опазва-ща на градовете Бургас и ма ще поеме отговор- джали - 350 дни от дата- избраните проектан- мически последици. не на околната среда”. ЗаКърджали. За обхода на ност строителството на та на подписване на до- ти трябва да се съобра- След разглеждане на целта предварително сеБургас избраният про- проекта да бъде завър- говорите за изпълнение. зят основно с действа- предложените вариант- извършват всички необ-ектант е „Илия Бурда” шено в срок и с изисква- В тези срокове е включе- щия към момента на ни решения и оконча- ходими геодезически из-ЕООД, а за Кърджали – ното качество. При не- но само времето за про- проектиране Закон за ус- телен избор на вари- мервания и полска рабо-„Пътпроект” ЕООД. изпълнение са предвиде- ектиране, т.е. сроковете тройство на територия- ант за трасета на обхо- та и се дава геометрич- ни завишени санкции от спират да текат в края на та (ЗУТ) и заданието за дите предстои изготвя- но решение на трасето.За първи път в докумен- страна на възложителя. всеки междинен етап и проектиране. Основна не на техническите про- В процеса на разрабо-тацията за участие Въпреки строгите из- продължават от начало- цел на идейните проекти екти. В този етап на про- тване на проекта се про-от проектантските фир- исквания за участие ин- то на следващия. е да се проучат минимум ектирането проектанти- вежда и съгласуването сми се изискваше те да тересът от страна на Проектно-проучва- два възможни варианта те трябва да представят всички заинтересуванипоемат отговорност за проектантските фир- телните работи по за- за реализиране на трасе- подробна разработка на ведомства: Националнакачеството на проекта и ми към тези два обек- дание се изпълняват на тата на обходите и да се приетия вариант на об- компания „Железопът-по време на самото стро- та беше засилен пора- етапи. За обходите на даде обоснована възмож- хода в следните части: на инфраструктура, ВиК,ителството. За целта при ди липсата на търгове Бургас и Кърджали те са ност за избор от страна „Пътна”, „Конструктив- електроразпределител-сключването на догово- за проектиране през по- два. Така и цената за из- на възложителя на тех- на”, „Геодезия”, „Геолож- ни и телекомуникацион-ра проектантът трябва- следните две години. Во- пълнение се разпределя нически възможно ал- ки проучвания”, „Парце- ни дружества, напоител- Северният байпас на Бургас свързва магистрала „Тракия“ със Слънчев бряг Изработването на учвания. връзки на възела.проекта за обходен път Окончателно реше- Подобен е случа-на Бургас е на фаза иде- ние за приемане на ва- ят с другия възел - типен проект и е част от риант се взима след „Пълна детелина”, нацялостния инвестици- представяне на доклад път I-6 Ветрен – Бургас.онен проект за около- за оценка по ОВОС. Ос- Там, където се пред-връстното шосе на Бур- новен е предлагани- вижда новият възел, Согас. За този участък на ят син вариант, който е има съществуващ стар ф ияобхода – I етап, от км по-близо до Бургас. селскостопански прелез230+700 на път I-9 Са- Обходът в този учас- и покрай него от стра- фоворафово – Бургас до км тък преминава през те- ната на Бургас минава439+550 на път I-6 Ве- ритории от „Натура старо жп трасе, за кое- Саратрен – Бургас, има при- 2000” . Това е изясне- то е изграден само на- Веети прединвестицион- но в самото задание и сипът. Проектантите са т трни проучвания и по- фактът, че има предва- имали намерение да из- ен ендписано споразумение рително становище на ползват този прелез замежду агенция „Път- МОСВ за разработката конструкцията на но-на инфраструктура” и от 2007 – 2008 г., показ- вия възел. Но пора-община Бургас за съв- ва, че не би следвало да ди недостатъчен светълместно финансира- има забавяне с приема- отвор на съоръжениетоне. По думите на инж. нето на окончателен ва- този сценарий отпада,Илия Бурда – проек- риант“, казва още Илия тъй като са предвиденитант на обхода в тази Бурда. два скоростни шлюза зачаст, вече са разрабо- Основното решение включване. Това нала-тени двата варианта на на трасето е с два възе- га отместване на место- ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИтрасето. ла на път I-9 тип „Тром- положението на възе- В момента се до- пет” и на път I-6 тип ла малко по-близо към Обект Обходен път на гр. Бургас – I етапвършва идейният про- „Пълна детелина”, като Бургас. Това отместване Начало на проекта км 230+700 на път I-9 Сарафово-Бургасект с вариантите, кои- продължението й ще позволява максималното се сравняват по тех- бъде решено на след- използване на вече из- Край на проекта км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургаснико-икономически ващ етап на проекти- градения и консолиди- приблизително 4 км – директно трасе и два пътни възела Дължинапоказатели. На след- ране при продължени- ран с времето насип на с очаквана дължина на връзките около 6 кмващ етап ще бъде пред- ето на цялостния обход жп линията. Проектна скорост Vпр=90 км/чложен на експертен съ- на Бургас. Двата възела До дни се очакватвет вариант, който да са част от цялостното точни данни от анали- Г 20: ленти за движение - 2 х 3.75 мбъде окончателно раз- проектиране и задъл- за на геоложките усло- Тип пътно платно разделителна ивица - 2 мработен в техническа- жение на проектанта е вия на трасето, засега банкети - 2 х 1.5 мта фаза. да осигури и пресича- не се очакват проблеми Инж. Илия Бурда от- не на два селскостопан- с геологията. Предвари- Конструкция на пътната на- за 11.5 т/ос, 15 години експлоатационен период, използ-белязва, че вариантите ски пътя. телният анализ на ин- стилка ване на полимермодифицирани битумисе сравняват – разглеж- Според инж. Илия женерната инфраструк- Прединвестиционни проучвания в 6 варианта от „Тран-да се всеки поотделно и Бурда по-проблемен е тура показва, че в път сконсулт инженеринг” ООД, които са разглеждани на за-се определя кой от два- възелът на път I-9 Са- I-6 преминава един во- Налични разработки седание на технически съвет на ОПУ Бургас 12.02.2008та е по-ефективен и ра- рафово – Бургас, тип допровод и оптически г. Тогава е приет вариант, който се разглежда като първиционален. „Нямаме за „Тромпет”. Проблемите кабел. В участъка на са- етап от цялостния обход на гр. Бургасзадача да докажем дали идват от намиращите мата разработка (меж- Особености Преминаване през територия, включена в „Натура 2000”е необходимо и ефек- се в обсега на възела съ- ду път I-6 и I-9) мина-тивно изграждането на ществуващи застройки ва един оптичен кабел и суване на проекта с об- ка на Бургас в този що развитие на около-околовръстния път на и частни имоти, които няколко подземни съо- щина Бургас е поставен участък. Самите локали връстното шосе на Бур-Бургас. Това вече е ре- ограничават проектан- ръжения. Предстои оп- въпросът за локалите не са обект на текущата гас тези локали да мо-шено в разработените тите и налагат по-спе- ределяне на точното им покрай обхода, които да поръчка. Но някои пун- гат да бъдат вкаранипрез 2007 - 2008 г. пре- цифично техническо местоположение. бъдат част от вътреш- ктове от трасето са ре- веднага в регулация.динвестиционни про- решение на отделните В процеса на съгла- нокварталната застрой- шени така, че при бъде- Мария ПЪДЕВА
 • 11. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 11 ТЕМАна Бургас и Кърджали УЧАСТНИЦИ И ЦЕНИ В ТЪРГА ЗА ИДЕЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ УЧАСТНИЦИ И ЦЕНИ В ТЪРГА ЗА ИДЕЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ НА НА ОБХОДА НА БУРГАС ОБХОДА НА КЪРДЖАЛИ Участник Цена без ДДС Участник Цена без ДДС 1.„Трафикконсулт БГ” ЕООД 142 250 лв. 1.„Пътпроект” ЕООД(спечелил търга) 359 147.13 лв. 2.„Илия Бурда” ЕООД(спечелил) 171 877 лв. 3.„Пътпроект” ЕООД 185 832 лв. 2.„Илия Бурда” ЕООД 364 642 лв. 4.„Виа план” ЕООД 192 643 лв. 3.Консорциум „НЮ ИТ инженеринг – АВС 367 200 лв. 5.„НЮ ИТ и инженеринг” ООД 199 066 лв. 4.„Трансконсулт-22” ООД 394 100 лв. 6.„Трансконсулт-22” ООД 227 051 лв. 5.„Виа план” ЕООД 425 473 лв. 7. Обединение „СТМ инженеринг”, в което участват „Судоп Прага 360 000 лв. –клон КЧТ“,„Трансгео” ООД, „Минпроект” ЕАД 6.Обединение „Инжпроект - Трафикконсулт БГ” ЕООД 433 851 лв.ни системи, КАТ – пътна бъдещите трасета на 2000”. В тази връзка от 7.„Рутекс” ООД 620 280 лв.полиция, общини и др. околовръстните марш- проектантите се изисква За двата обхода има рути на Бургас и Кър- да се съобразят с това и 8. Обединение „СТМ инженеринг”, съставено от „Судоп Прага -клон отстраненпредходни по-стари джали. Вариантните ре- при възможност да огра- КЧТ“, „Трансгео” ООД, „Минпроект” ЕАДразработки, в които са шения, предмет на тези ничат до минимум пре- 9. „Пътпроект 2000“ отстраненпредложени и разгледа- разработки, преминават минаванията през защи-ни от съответните ин- през територии, които тени територии. 10.„Серинг Сервици инженеринг - клон КЧТ” отстраненституции варианти на са включени в „Натура Мария ПЬДЕВА Околовръстното на Кърджали изнася трафика към Гърция извън града Проектът за обхода източната зона е индус- то среща поредица отна Кърджали се разра- триалната част на гра- пречки: дългогодиш-ботва от „Пътпроект“ да. на концесия за изкопа-ЕООД. Както е по за- Проектът на пътя е ване на бентонит, ко-дание, ще се работи на за скорост 90 км в час, ето налага то да се из-два етапа - предпроект- минимален радиус 340 мести и направи голямни проучвания и тех- и наклон 5.5%. Габари- завой, гробища, коитонически проект, като тът на пътя е 7/10.50 м. по правило се избягват,предпроектните проуч- От показаните на кар- 110-киловолтови стъл-вания следва да бъдат тата варианти клоним бове.завършени до начало- към червения, но след- Освен наличнитето на юли, казва инж. ват още много проуч- карти проектантите саДена Паланкова, упра- вания и не може да се правили заснемане навител на „Пътпроект“ каже категорично кой място и така са върза-ЕООД. ще бъде избран, каза ли картния материал с „Несвойствена за нас инж. Паланкова. наблюденията на мяс-работа е съгласуване- Трасето е с дължи- то. Направили са същото с различните ведом- на около 15 км. Ще има и маршрутни пребро- Източен обходства, което е прехвър- три пътни възела. явания, за да се видятлено от пътната аген- Първият е в начало- вариантите от гледнация към проектанта, то, при навлизането на точка на транспортна-каза инж. Дена Палан- път I-5 в посока откъм та експлоатация - каккова. Това ни превръ- Хасково на км 334+500. наклоните се отразя-ща в администрато- Вторият е в края, ват на скоростта, какъври, като губи времето при км 349+791, където е разходът на горивона способни инженери. обходът отново се вли- по различните вариан-Често инстанциите не ва в път I-5. ти и др.обръщат внимание на Ще има и трети пъ- Винаги е по-добрепроектантските фир- тен възел, който да раз- да има обходен път, ва-ми, особено при съгла- предели движението жното е той да е удач-суването на парцелар- за път III-507 към Ха- но избран, казва инж.ните планове“, допъл- сково и път III-865 към Паланкова. Затова сегани инж. Паланкова. Смолян. Той ще бъде най-важното е разра- Проучени са вари- или при хвостохрани- ботването на вариан-анти за обход на Кър- лището, или при жп ти и изборът на най-до- ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИджали от изток на гра- линията. брите в предпроектно- Обект Път I-5 „Обходен път на Кърджали”да след входа по път I-5 Предвиден е и ви- то проучване. Добрите Начало на проекта около км 344+500 по километража на съществуващия път I-5 (Е-85)Русе - В. Търново - Ха- адукт с дължина око- проектанти представятсково - Кърджали - Ма- ло 800 м, който ще пре- на експертния съвет Край на проекта около км 348+600 по километража на път I-5 (Е-85)каза. Има предвари- мине над жп линията и два равностойни вари- Дължина приблизително 14 км, двулентов пъттелни разработки на реката. Освен него про- анта. После следва ра-„Пътпроект“ от 2001 г., ектантите предвиждат бота по одобрения ва- Проектна скорост Vпр=90км/чкоито са приети на екс- още 3-4 моста. Това е риант, уточни инж. Па- Г 10.50: ленти за движение - 2 х 3.75 мпертен съвет. Задани- въпрос на решения и ланкова. Тип пътно платноето казва да се спазват обследване, каза инж. Геоложки проучва- банкети - 2 х 1.5 мрешенията на експерт- Паланкова. ния се правят по избра- Конструкция на път- за 11.5 т/ос, 15 години експлоатационен период, използване нания съвет, а те са за об- Зоната покрай река- ния вариант. ната настилка полимермодифицирани битумиход на града от източна та е в „Натура 2000“, Срокът за изработ- Предпроектни проучвания от 2001 г. с разработени вариантнипосока. Байпас от за- т.е. трасето я пресича, ване на предпроектни- Налични разработки решения от „Пътпроект” ЕООД, които са приети от експертенпадна страна би имал затова за животните ще те проучвания и тех- технико-икономически съветмного недостатъци, за- бъдат предвидени во- ническия проект е 350щото преминава през достоци. дни. Трябва да бъде избегнато преминаване през кариера на „Бен- Особеностивилни зони. Докато в По пътя си трасе- Милена ВАСИЛЕВА тонит” АД, за която има 35-годишна концесия
 • 12. 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.ТЕМА Програма за пътните рингове по TEN-TЕдинствената програма, включваща изграждането на обходи в стойност 4 800 000 евро) компонент 2 включва модернизация на вокласна пътна мрежа в България е, че някои главни пътища пре-България, е ИСПА/КФ, Регламент 1164/94 на ЕС за „Техническа път I-1 (Е-79) Мездра - Ботевград (виж. стр.13) с дължина от около минават през населени места със съпътстващите затруднения: уве-помощ за подготовка на предпроектни проучвания и предварител- 32 км. Катo част от модернизацията по компонент 2 за четирилен- личен риск от инциденти, загуба на време, замърсяване, шум ини технически проекти за строителство на пътища от общоевро- тов път с разделителна ивица е записано, че „ще бъде оценено из- др.”. За два от петте етапа на обхода на Габрово, които са за реха-пейската транспортна мрежа (TEN-T) в България”. Това разясне- граждането на обходи на населените места”. билитация процедурите за издаване на строително разрешение,ние е включено в отговора на Агенция „Пътна инфраструктура“ до Компонент 3 включва три обходни пътя: на Монтана, Враца и ще приключат през 2011г. Съгласно сроковете, определени в Пла-в. „Строителство Градът“. Габрово (виж съответно страници 15, 14 и 12). За компонент 3 е на за действие, за останалите 3 етапа строителното разрешениеВ подписания към Регламент 1164/94 финансов меморандум (на посочено, че „една от главните слабости на съществуващата пър- може да бъде издадено преди края на 2012 г. Обходът на Габрово e придружен от тунел под Шипка Първи етап ОБХОД НА ГАБРОВО Проектантите предлагат при необходимост проек- тът да бъде осъществен на части. Първата фаза може да включи етапи от I до IV. Тунелът под Шип- Четвъ Четвърти етап кв. „Тончеви“ ка и подходният път към него могат да останат за втората фаза. пка гр. Ши кв. „Дянково“ Шипка л под туне Втори етап Трети етап Пети етап Пети етап Пети етап Пети етапП роектите за обходи на Габрово, Монтана, Враца пет участъка, казва инж. то има недовършени ра- Четвъртият участък ров тунел от км 27+080 и пътят Видин - Мездра са в групата на около- Дена Паланкова, управи- боти. Пътните връзки на е от км 16 + 010 до км до км 27+980, а на път I-5 връстните шосета, които попаднаха в допълни- тел на „Пътпроект“. детелината при км 7+800 20+120 км и е с дължи- излиза при км 28+080. телния списък на оперативна програма „Транс- Първият участък от и директното трасе са без на 4.110 км. Подготвени- Връзката с прохода Шип- път I-5 до път II-44 към износващ асфолтобето- ят преди 3 години техни- ка е пътно кръстови- порт“. И четирите проекта са финансирани по Севлиево с дължина око- нов пласт. Връзките в по- чески проект вече е акту- ще на ниво, вляво, прилиния на трансевропейската транспортна мрежа. Те имат и ло 7.670 км е изграден соки Севлиево - Вели- ализиран. В края на учас- км 28+080. Оттам до кмодити за безопасност по пътищата, което им осигурява пъл- преди 25 години. Проек- ко Търново и Казанлък тъка се прави и етапна 30+673 е предвидена ре-нота по отношение на директивата за безопасност по пъти- тантите са го заснели и за - Габрово не са изграде- връзка към път I-5. конструкция на път I-5 ищата, влязла в сила за България в края на миналата година. направили проект за ре- ни. Пътното кръстовище Петият участък е от три къси тунела - 240 м,Обходът на Габрово е по линия на паневропейски коридор хабилитация. Трасето се при Чехлевци в посока км 20+120, където е ет- 90 м и 290 м.9 и републикански път I-5. Останалите обходи и участъци са движи северно от индус- към път III-4404 не е до- апната връзка до км През есента на мина-част от паневропейски коридор 4 и републикански път I-1, триалната зона на Габро- вършено. При км 10+939 30+673, той е с дължина лата година бяха прове-като го съставят в частта Видин - Ботевград. во, при км 2+300 преси- вляво е изградена пътна 10.553 км. От него дъл- дени обществени обсъж- ча река Янтра с мост 320 връзка 800 м до път III- жината на тунела е 3.2 дания на ОВОС-а на об- м. Пресичанията с пътни 4404 Габрово - Горна Ро- км. Трасето минава по хода. Екоминистерство- Проектът за обхода на то преминаване и пътя възли са при път III-4403 сица. левия източен скат на то е предвидило няколкоГаброво включва и ту- към него - 10.8 км. Про- Габрово - Кози рог и при Третият етап е от км река Козята и след преси- препоръки към проекта.нела под Шипка. Разра- ектната стойност за обхо- км 4+400 тип непълна де- 10+939 до км 16+010 и е с чането на Стара плани- Проектът за обхода наботен е от „Пътпроект“ да с тунела според проуч- телина, с път II-44 - пъл- дължина 5.071 км. Той се на по средата между връх града е предвиден в до-ЕООД. Дължината на об- ванията на „Пътпроект“ на детелина. простира от село Чехле- Малуша и връх Столе- пълнителната програмахода и тунела според про- ЕООД възлиза на 306.796 Вторият участък е вци до кв. „Дядо Дянко“ тов в посока север - юг с на оперативна програмаектанта е 30.673 км. Про- млн. лева. В стойността от пътния възел за Се- на Габрово. Трасето ми- пътен тунел 3.180 м. Вхо- „Транспорт“ за този про-ектната скорост е 80 км в на тунела не са включени влиево при път II-44 до нава по нов терен. При дът на тунела е при км грамен период, а туне-час, габаритът е 10.50 м. разходите, необходими село Чехлевци. Участъ- предпроектните проуч- 24+440 и е на кота 776.90 лът под Шипка - за след- Дължината на обхо- за оборудване на тунели кът е изграден до бин- вания за зоната около м, а изходът при км ващия.да и етапната връзка с с дължина над 500 м, ко- дер преди 15 години. На- кв. „Дядо Дянко“ се сти- 27+620 е на кота 731 м.път I-5, записани в при- ито доста оскъпяват съо- мира се от км 7+760 до га до решение там да се След тунела трасето пре- *Trans Europeanоритетите на България ръжението. км 10+939 и е с дължи- изгради тунел с дължина сича Черната река и по Network - Transport - Тран-до 2020 г., е определе- Условно обходът на на 3.269 км. При замра- 540 м, там е предвиден и източния скат на дерето севропейската транс-на като 23.3 км, тунелно- Габрово е разделен на зяване на строителство- мост с дължина 160 м. преминава със 100-мет- портна мрежа
 • 13. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 13 ТЕМА Нови решения за околовръстните на Новачене и Люти дол След двегодишни преговори администрациите съвместиха пътен и жп проект от Мездра до Ботевград Пътно трасе край Люти дол 21 са съо- ръже- нията по трасе- тунел то Мездра - Бо- жп трасе тевград, което е с дължина око- ло 32 км Обход на Новачене защитена зона Бебреш Новачене Пътната и железопът- сето с дължина около 32 пътят преминават през сичането се осъщест- м и около 350 м. ела Пенева.ната администрация се км са 21. една и съща следа. вява на две места. Пър- На три нива се разми- Направихме съвмест-разбраха за пътя и же- Конфликтните точ- След срещи и раз- вото е при проектната нават скоростен път, же- но решение с проектан-лезницата, които ще ми- ки се появиха при насе- говори с Национална жп гара Люти дол на км лезница и пътна връз- тите на жп обекта така,нат по направление Ви- лените места Люти дол компания „Железопът- 172+300. Второто е при ка при разклона за село че пътят и жп линиятадин - София в отсечка- и Новачене, казва инж. на инфраструктура“ и тунела на жп линия- Типченица. Пресичане- да минат в обща поло-та от Мездра до Ботевг- Даниела Пенева, упра- Агенция „Пътна инфра- та при км 173+250. При то тук е косо и сложно. са. От км 184+000 до кмрад. Взетото решение вител на Виаплан“. структра“ и с общи уси- пресичането на жп га- Затова на долно ниво е 187+000 те са успоред-позволи на „Виаплан“ лия на транспортното рата пътят ще бъде в из- пътят, на второ ниво - ни и отстоят на 50 м. Пода завърши пътния про- Край Люти дол и регионалното минис- коп с уточнена кота и железницата, а на трето, този начин преминаватект за Мездра - Ботевг- Трасето започ- терство се стига до ре- в следващ етап при по- на височина около 13-14 и покрай „Натура 2000“рад с корекции в зоните ва от разклона за Ме- шение, при което желез- строяването на жп гара- м, е пътят за Типчаница. - Бебреш, като само воколо Люти дол и Нова- здра при км 161+367 ницата си остава на съ- та ще се изпълни тунел В тази пътна връзка ще отсечка около 100 м са вчене. Обектът е част от от път Е79 и завърш- щото място, а пътят се над пътя. При пресича- се наложи и корекция на близост до зоната.пътя Видин - Ботевград, ва при км 194+164. Но- отдалечава леко от Люти нето с жп тунела пътят единия мост над реката. В участъка около Но-включен в оперативна вият път върви макси- дол. Сложният участък ще мине над жп тунела. вачене при км 185+220програма „Транспорт“ мално по съществува- е около 2 км, с връзки- Поради това, че се по- Около Новачене се пресича пътят Бо-за този програмен пери- щия до Люти дол. На- те, които следва да бъ- лучават големи изкопи След Люти дол трасе- женица - Новачене.од. За тази част от тра- пуска го само в по-труд- дат направени, той ста- от новото проектно път- то продължава за обхо- Предвижда се пресича-сето е предвиден чети- ните теренни участъци. ва 3 км. Така обходът но решение, се предлага да на Новачене. Обходът нето да е на две нива,рилентов път. Завършен При Люти дол трасето на Люти дол е от км да се изградят два мал- на село Новачене е от км като за входа към селои предаден е и докладът обхожда селото и точ- 172+000 до км 175+000. ки тунела от км 172+570 183+500 до км 187+000. Новачене е разработенза ОВОС на целия про- но там се оформя про- Като се изнася тра- до км 173+068 и от км При Новачене жп лини- възел, максимално при-ект Мездра - Ботевград. блем със скоростната жп сето на пътя по-да- 173+189 до км 173+520, ята и пътят се пресичаха бран до трасето на пътя,Съоръженията по тра- линия - железницата и леч от Люти дол, пре- т.е. с дължини около 500 много косо, казва Дани- тип „диамант“.
 • 14. 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.ТЕМА Трети опит за цялостен обход на Враца Вторият етап на околовръстното е с дължина 6.3 км. Пресичането на пътя с железницата води до интересни решения Проектът за обходния налага разработванетопът на Враца - път I-1 на друг вариант. Всич-(Е-79), се реализира от ки преработки са напра-северната страна на гра- вени без допълнителнода. Такова е предписани- възлагане и заплащанеето по задание. Участъ- от страна на възложите- жпкът е втори етап от ця- ля Агенция „Пътна ин- лилостния обход на града с фраструктура”. В по- ни ховоначало от път I-1 до път следната разработка са яII-15 с условен киломе- предоставени подобрени Со Витраж от км 141+300 до и актуализирани вари- Оря ф дкм 147+600 и приблизи- анти, които концепту- ия интелна дължина 6.3 км. ално се придържат към -ВПроектант на участъ- по-старите проектни ре- идка е обединение „Трафи- шения. В процеса на съ- инкконсулт БГ - Илия Бур- гласуване тези вариант-да“, като предложената ни решения не са при-от тях през 2007 г. обща ети от експертния съ-стойност на договора е вет, тъй като в този етап237 639.68 евро. Проек- е възприета тенденциятът окончателно е пре- за по-отдалечен обход.даден и всички плаща- Близкото разположениения по него са извър- на околовръстното дошени към края на месец града би го превърналодекември 2010 г. в краен булевард. След По думите на инж. дебати се приема далеч-Илия Бурда, управител ният обход, върху койтона едноименната фир- е разработен и техниче-ма, разработването на ският проект.обхода не е било съпро- При първоначалноводено с изненади или предложения вариант жп линията вече са на- ра с пътен възел на две образността и нуждата ният обходен път на гра-особености (тежка гео- всички правени предварителни нива тип „Тромпет”. По- от изграждането на про- да. Първата разработкалогия, неотразена под- проучвания. В жп про- ради неяснотите в бъде- дължението на обхода. е правена през 1986 го-земна инфраструкту- пресичания на обход- екта линията се повди- ще време, т.е. кое от две- След анализите проек- дина от държавната пора и т.н.), които да из- ния път с останалите пъ- га с 4 м точно на място- те пресичащи се трасета тантите предлагат това време проектантскаискват по-специфично тища организация „Пътпро-и нетрадиционно про- (път II-15 Враца – Оря- тази част от обхода да ект”. През 2006 г. при-ектно решение. Участъ-кът, в който се реализи-ра обиколният маршрут,не преминава през тери- хово, път III-101 Вра- ца – Криводол и жп път Враца – Монтана) са ре- шени на различни нива. Т расето на обхода да мине с вкопа- ване от 3 м под железницата Вра- ца – Монтана, а включването в пътя бъде с габарит Г 10.50 м, а не както първоначал- но е планирано, Г 20. близително по същите варианти, предложени от „Пътпроект”, е изра- ботен и проект от „Тра-тории на „Натура 2000”и в тази връзка не е на- Впоследствие за преси- чането с път II-15 е при- за Монтана да се реализира с пътен Причината е, че големи- ят габарит не може да се фикконсулт БГ” като възможност за търсенеправена оценка на въз- ето решение с кръго- възел на две нива тип „Тромпет“ докаже – автомобилният на европейско финан-действието върху окол- во кръстовище на ниво трафик в участъка е ма- сиране за доизгражда-ната среда (ОВОС) в пъ- с голям диаметър, а не лък и този габарит става не на цялостния обход.лен обем. Представена е първоначално предви- то, където проектанти- ще се реализира първо неефективен. Тъй като Последната разработ-само екологична инфор- дения пътен възел тип те на обходния път ре- – това на обхода или на вече изградената част от ка е по програма ИСПАмация, която предста- „Пълна детелина”. По- шават да стане пресича- жп линията, в оконча- цялостния обход също и обхваща участъка отвлява занижен ОВОС. добно и път III-101 Вра- нето. Инж. Илия Бурда телно предадения про- е Г 10.50, предложение- II етап на цялостния об- ца – Криводол е решен посочи, че взетото тога- ект като едно етапно, то за по-малкия габарит ход. Първият етап от об-Близък или далечен об- с кръстовище на ниво. ва решение е трасето на временно решение пре- е прието, като при необ- хода в участък от път II-ход По-интересен е случа- обхода да мине с вкопа- сичането става с прелез ходимост се запазва въз- 15 Враца – Оряхово до В хода на проекти- ят с пресичането на тра- ване от 3 м под железни- на ниво. можността да се прера- път I-1 страна Ботевградрането първоначално сето с жп линията. По цата Враца – Монтана, Направена е пълна боти на Г 20. е изграден, а през 2005 г.предложените вариан- време на проектиране- а включването в пътя за икономическа обоснов- Това е третият опит дори е рехабилитиран.ти не са приети, което то на обхода на Враца за Монтана да се реализи- ка за доказване целесъ- да се реализира цялост- Инж. Мария ПЪДЕВА
 • 15. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 15 ТЕМА Проект по TEN-T Околовръстното на Монтана има четири пътни възела По задание обхо- ОБХОД НА МОН-дът на Монтана следва ТАНАда премине по сега съ- Пътен Обходът на Мон-ществуващото около- възел тана е с дължинавръстно шосе. Проек- 12.5 м и освен път-тирането е двуфазно - ните възли има го- къ лям мост над река ъпредпроектни проучва- Пътен м мния и технически про- Огоста г гр възелект, за срок от една го- аддина. Автор на проекта а к к ъме „Рутекс“. Финансира м грсе по линия на Трансев- г аропейската транспорт- адана мрежа (ТЕN-T). а Първоначално трасе- Пътен възелто трябваше да започне къ къот бензиностанцията м м г грна „Шел“ и „Техномар- ад адкет“ и с габарит Г-12, аав лек насип да преми-не по направлението напът II -81 и да „затво-ри“ Монтана в посо-ка североизток така, че Пътенградът да не може пове- възелче да се разраства. към града Това казва инж. Ве-селин Василев, главен Начало на проекта е щото при този габарит жение. Път III-112 не конструкция е изчер- Проектната скоростпроектант на „Рутекс“. при км 102+060 от път не се позволяват преси- е оразмерен за такова пана, напомнят проек- на бъдещия обход е 100Ние предложихме, за да Е-79, където е спуска- чания на едно ниво. движение и цялата му тантите. км в час.не се затваря градът, да нето към Монтана, за- Проектантите са съ-се разработи вариант, почва северен и пос- образили трасето с бъ-който да е по-отдале- ледващ източен обход дещия проект за пре-чен от сегашното око- на града и промишле- чиствателна станцияловръстно. То да оста- ната зона. Краят е при Монтана и преминава-не като вътрешноград- км 114+512. Дължина- щите там колектори, сска магистрала на Мон- та на трасето е 12.450 3 стълба 110 киловолтатана, а новият обход да км. Има 4 пътни възе- напрежение. Подготви-премине през зоната на ла: в началото и в края, ли са апликационнатасело Николово и да из- при разклона за Арчар форма, тръжните доку-лезе при спускането от и Видин и един пътен менти и са съгласувалиВраца. възел по направление- проекта. На експертен съвет то на път Е-80 за Лом. Освен осъществя-беше решено да се про- Предвиден е и един жп ване на проекта намени габаритът на Г-20 надлез над съществува- един етап проектанти-- две платна с по две щата жп линия Бойчи- те предлагат и възмож-ленти и разделителна новци - Монтана - Бер- ност обходът да се по-ивица от 2 м, като това ковица. Ще има и го- строи на две фази.проектиране бъде за- лям мост с дължина 980 При двуфазнотоплатено допълнително. м над река Огоста и 4 строителство те пред- Новият габарит на- селскостопански пре- лагат да се ползва се-лага да се проектират сичания - два подле- гашният обходен път.още два пътни възела. за и два надлеза, както Той е рехабилитиранТака обходът на Монта- и множество малки во- преди няколко годи-на с дължина 12 м при- достоци. ни, може да поеме дви-добива четири пътни При корекцията на жението извън града,възела и е приет окон- габарита от Г-12 на Г-20 за да не се ползва тра-чателно в край на ми- обходът се усложнява сето III-112 към Арчарналата година. откъм съоръжения, за- за тежкотоварното дви- Обходните пътища на градовете, байпасите за транзитно движение, околовръстните шосе- та, които свързват от- далечени квартали, се смятат сами по себе си за екологични решения, защото извеждат тра- фика извън града. В Бъл- гария има подобни тра- сета, но изграждането им за големите градове тепърва предстои.
 • 16. 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.ТЕМА Тунелният пръстен на Мадрид Обходен път М30, Испания Тунел Рампа Вентилация Структура Вътрешният обходен алеи, както и да бъдат нарес. Включено е подо-пръстен на испанска- изградени на достъпна бряване на радиалнитета столица - магистра- цена нови жилища. връзки с околните вто-ла М30 Madrid Calle 30, Интересен е фактът, ростепенни пътища вбеше в центъра на голям че докато общински- Мадрид, което води допроект за обновяване ят съвет на Мадрид се значително намаляванена пътя, който включва опитва да изтъкне дос- на времето за пътуванепренасочване на трасе- тойнствата и ползите на в града.то под земята. През 2004 проекта за околната сре- Строително-монтаж-г. пътят М30 е наречен да, много екоактиви- ните работи по проек-бариера за движението сти посочват, че замър- та включват изпълнени-в градските части, през сяванията няма да из- ето на общо 99 км изця-които преминава. чезнат просто така - го- ло нови участъци, 56 км Въпреки необходи- ляма част от участъци- от които са тунели подмостта от съществува- те на пътя влизат под зе- земята. Строителство-нето Ӝ като важна част мята, но трафикът ще то започва през септем-от пътната инфраструк- се увеличи. Общински- ври 2004 г. и приключ-тура на Мадрид град- ят съвет противодейст- ва през второто триме-ската магистрала води ва, като изнася данни за сечие на 2007 г. Общитедо високо замърсяване предвижданото нама- разходи за реализиранекакто на въздуха, така ляване на вредни еми- на проекта са 3.9 млрд.също и на река Манза- сии при реализиране на евро.нарес (Manzanares) зара- проекта, както е плани-ди близостта си с нея. ран. Данните казват, че Технически проекти Проектът за М30 в периода между 2007 и Преустройството на(Madrid Calle 30) е из- 2037 г. намалението ще градската магистрала еработен, за да възстано- се увеличи от 35 000 на изпълнено на участъци.ви и обнови пътя (който година на 64 800 тона на За целта пътят е разде-в онзи момент е в лошо година. лен на 15 отделни отсеч-състояние и се нуж- ки, разпределени в общо четири области - север, юг, изток и запад, с от- И зпълнени са общо 99 км изця- ло нови участъци, 56 км от които са тунели под земята. Строителството делен проект за всеки един от тях (подробнос- ти за отделните участъ- ци са представени в таб- лиците). започва през септември 2004 г. и при- ключва през второто тримесечие на Механизация През септември 2004 2007 г. Общите разходи за реализи- г. MHI-Duro Felguera ране на проекта са 3.9 млрд. евро АД, съвместно друже- ство между Mitsubishi Heavy Industries Ltdдае от ремонт), както и Цели на проекта (MHI) и Duro Felgueraда пренасочи главните Целите на проекта SA, получават поръчкаучастъци от него в туне- включват увеличаване за доставка на най-го-ли под онези градски ра- на пропускателната спо- лямата тунелопробив-йони, с които е свърз- собност на градската ма- на машина (ТВМ) с ди-ван. Това позволява пло- гистрала М30, възста- аметър 15 м (тегло 4000щите, които са били по- новяване на територия- тона, дължина 160 ме-крити с асфалт, да бъ- та, засегната при изпъл- тра). Производителнос-дат преустроени в зеле- нение на проекта, как- тта на машината е 0.665ни паркови площи, пе- то възстановяване и по- метра/минута.шеходни и велосипедни чистване на река Манза- Работата по проек-
 • 17. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 17 ТЕМАтирането на машината обход и е една от общо Всички машини из- твърда скала са малко). безопасност машините ва водна пара, която сее извършена от MHI, а седемте пробивни ма- ползват предпазен щит Освен пробивните ра- разполагат с допълни- впръсква веднага присамото производство е шини, които са използ- тип EPB за работа в сла- боти тунелните машини телна система за впръск- засичане на огъня.осъществено от Felguera вани за прокопаване на ване на втори слой бето- В системата се из-Construcciones Mec nicas тунелите. Другите 6 ма- ново покритие (вторич- ползват специално про- ТSA. Пълната индустри- шини са използвани във на облицовка). Оконча- ектирани дюзи, коитоална изработка на ма- връзка с различни стро- унелопробивната машина е пред- телно след облицоване- впръскват под наляга-шината приключва през ителни нужди. Повечето назначена за работа в слаби поч- то светлият диаметър на не фини капчици вода.юли 2005 г. Машината са с 15-метров диаметър ви - конструирана e така, че да задър- тунелите става 13.45 м. Цели се по-бързото по-е от тип Earth Pressure на режещия нож с тегло гасяване на огъня, кактоBalance Machines – EPB и 4000 тона и са констру- жа меката почва без опасност от срут- Противопожарна защита и ефективно намаляванее предназначена за рабо-та в слаби почви - кон- ирани от немска фирма. Специално за един от ване За противопожарна защита е избрана систе- на дима. За постигане на още по-надеждна защи-струирана e така, че да тунелите, който е пла- ма HI-FOG. В случаи- та при монтажа на вен-задържа меката почва ниран да бъде с по-мал- те на пожар, например тилационното оборуд-без опасност от срутва- ко сечение, е създадена би почви, тъй като пове- изпълняват първична предизвикан от възпла- ване от изпълнителитене. Машината е използ- машина с по-малък от чето изкопи се изпълня- облицовка с дебелина 70 меняването на тежко- е изискано да поставятвана при изграждане на стандартния диаметър ват именно в мека почва см. За осигуряването на товарно превозно сред- електростатични фил-южния тунел на южния от 12 м. (участъците от здрава, висока противопожарна ство, системата използ- три на системите. В ПРОЕКТ: М30 ИЗТОК това красиво цветно изображение са събрани околовръстните пътища Обща Срок на на 28 международни града, включително и София. Графиката е полу-Участък дължина Съоръжения догово- Стойност чена, като са наложени една върху друга площите, оградени по пери- ра 1546 м тунел по открит ферията си от обходния път. Свежест на изображението придават обходи-Nudo de la Paloma 5508 m способ, 175 м тунел по 24 м. 56 млн. евро те на Амстердам, Атланта, Париж, Виена, Рим, Берлин и др. Както се оказва, класически способ София е на 26-о място (трето отзад напред). Първенец е Хюстън - с най-го- 892 м тунел по открит лямата обходна система измежду включените в проучването градове. Цвет-Nudo de Costa Rica 2078 м способ, 175 м тунел по 15 м. 27 млн. евро класически способ ният плакат е замислен като визитна картичка за гимназията по архитекту-Nudo de la A-2 4460 м 510 м тунел по открит 16 м. 25 млн. евро ра RICE, Хюстън. способ, 140 м виадукт 150 м тунел по откритNudo de ODonnell 6800 м 18 м. 18 млн. евро способ, 150 м виадукт 1400 м тунел по открит ХюстънNudo de la A-3 4800 м способ, 430 м тунел по 24 м. 187 млн. евро класически способЮжна връзка между„los Nudos de Manoteras” 12 000 м - - 30 млн. евро Канзас ПРОЕКТ: М30 ЮГ 792 млн. евро, от ко- 632 м тунел по открит Брюксел ито: 340 млн. – севе-Южен обход 8344 м способ, 7 212 м тунел по 30 м. рен тунел, 429 млн. класически способ – южен тунелВръзка „Conexiоn 2460 м тунел по откритEmbajadores con M-40” 5800 м 18 м. 74 млн. евро София способ ПРОЕКТ: М30 ЗАПАД„de Portugal Hasta Gta. 2674 м тунел по открит БерлинSan Vicente” – изкопни 2983 м 36 м. 159 млн. евро способработиМ30, между „Paseo 12 719 м тунел по откритMarques De Monistrol” и 12 759 м способ, 40 м тунел по 36 м. 618 млн. евро„Puente de San Isidro – класически способизкопни работиМост San Isidro и мост 11 852 м тунел по открит„Princess” - изкопни ра- 12 212 м способ, 360 м тунел по 26 м. 450 млн. евроботи класически способ ПРОЕКТ: М30 СЕВЕРVia de Servicio M-30 3426 м - 24 м. 32 млн. евроZona Noroeste 722 млн. евро, от ко- 4817 м тунел по открит ито: 293 млн. – запа-Северен обход 10 525 м способ, 4187 м тунел по 30 м. ден тунел, 429 млн. класически способ – източен тунелAcceso av. de la 1650 м 482 м виадукт 18 м. 25 млн. евроIlustraciоn M-607Връзка северен обход с 5479 м 4463 м тунел по класи- 30 м. 474 млн. европът A-I чески способ
 • 18. 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА XXIV Световен пътен конгрес, Мексико, 2011 До октомври подават година Мобилност, устойчивост и проектите за интегриран развитиеЗапочна регистрирането на гос-ти и участници на официалния градски транспортсайт на XXIV Световен пътенконгрес - http://aipcrmexico2011. София и Бургас - с година напред, следват Плевен, Пловдив,org/.Той ще се проведе от 26 до 30 Стара Загора и Варна, Русе стартира на 20 априлсептември в Banamex Center встолицата на Мексико. Офици-алната церемония ще е под па-тронажа на президента на Мек-сико Фелипе Калдерон. Събити-ето ще събере 50 транспортниминистри и държавни секрета-ри, над 4000 пътни специалистии специалисти в автомобилниятранспорт от над 100 страни.То се провежда веднъж на чети-ри години от Световната път-на асоциация (PIARC).Тази година основните страте-гически теми са:• устойчивост на автомобил-ната транспортна система• подобряване на услугите запотребителите на транспорт-ните системи• безопасност на пътната мре-жа• качеството в транспортниясектор.В специална министерска се-сия министрите ще предста-вят взетите от тях решенияза постигане на устойчиво раз- До октомври всички об- Изпълнители на проекти по градовевитие в транспортния сектор. щини ще успеят да подадат проектни предложения за 7 саОсновната тема на дискусията Бургас - пилотен проект с подкрепа на JASPERS чрез „Аруп“ проектите за интегриранще бъде „Устойчива мобилност интегриран градски транс- порт по „Регионално разви- София - с подкрепа на JASPERS чрез „Аруп“ градски транспорт.в рамките на социалната поли-тика“, разделена на три подте- тие“. Бургас и София са го- Пловдив - консорциум „Планет С.А. - Денко С.А.” дина по-напред от остана-ми - за устойчиво финансиране лите, които по готовност в Стара Загора - „УИГ интернешънъл“на транспорта, безопасност на момента се подреждат така: Варна - „РОМ транспортейшън“мобилността и екологична от- Плевен, Пловдив, Стара За-говорност при развитието на гора, Варна и накрая Русе, Русе - „Инфрапроект”транспортния сектор.В техническата програма са ус- които стартираха работа по предпроектното проучване Плевен – „Екорис 2010” До януари 2012 г.тойчивост и перспективи пред се очаква договорите да на 20 април. Проектът в Русе развитие” в Министерство- орган, на Европейската ко-автомобилния транспорт в се забави поради обжалва- то на регионалното разви- мисия, на консултантите бъдат подписаниразличните части на света, ин- не на избора по време на тие и благоустройството. по пилотния проект в Бур-тегриране на различните видо- втория търг за консултант. Проследяване на напредъ- гас от JASPERS, представи-ве наземен транспорт, терито- Първата тръжна процедура ка по проекта за интегриран тели на седемте големи гра-риално и устройствено плани- беше прекратена. градски транспорт на седем- да и консултантските екипиране, пътна безопасност, бъде- Всички проекти са на - консорциум „Планет С.А.щето на автомобилния транс- етап структуриране на про- - Денко С.А.” - за Пловдив, 210 млн. евро Н екта. Предвидените средства за Стара Загора - „УИГ ин-порт. Програмата предвижда са 210 млн. евро. Очаквани- а 20 април стар- тернешънъл“, Варна - „РОМи няколко специализирани посе- са предвидени за тях.щения на обекти, едно от тях ята са предложенията да бъ- тира работата транспортейшън“, Русе - дат подадени през октомври, „Инфрапроект”, Плевен –е на северната дъга на обходния следва оценка до три месеца по предпроектното „Екорис 2010”. подмяна на спирки и др.път на Мексико сити. За пръв и сключване на договор през проучване и в Русе Възможните дейности Следващата координаци-път е предвидена отворена се- януари 2012 г. За следващия включват изграждане на ве- онна среща е в края на юни,сия, в рамките на която специ- програмен период трябва да лоалеи, подмяна на подвиж- когато се очаква по-детайл-алисти с интересни иноватив- имаме готови проекти, кои- ния състав, удължаване и на информация по финансо-ни идеи ще провокират делега- то да финансираме от нова- те големи града беше целта изграждане на нови транс- вата част и собствения при-тите да дискутират актуални та програма, заяви Деница на координационна среща портни трасета, изгражда- нос, поясни Деница Нико-проблеми и тенденции в транс- Николова, директор „Про- в Плевен с участие на пред- не на депа, в които да се съх- лова.портния сектор. грамиране на регионалното ставители на управляващия ранява подвижният състав, Силвия ЗЛАТКОВАwww.infrastruktura.bg
 • 19. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 19 ИНФРАСТРУКТУРА Откриха пречиствателната станция с когенератор в Стара Загора В строителството й са инвестирани над 14 млн. евро по ИСПА проект „Марица” С официално откри- Сертификатът за при- Пречиствателнатаване в присъствието на емане на ПСОВ - Ста- станция в Стара За-премиера Бойко Борисов ра Загора, (Taking-Over гора притежава всич-и строителния минис- certificate) e издаден ки три степени натър Росен Плевнелиев в на 21 декември 2010 г. пречистване (меха-експлоатация влезе ново- от консултанта - кон- нично, биологично ипостроената пречиства- сорциум Dr. Dahlem третично – с отстра- няване на азот и фос-телна станция в Стара За- Consulting Engineers (Гер- фор) и съоръжения загора. Тя ще поеме отпа- мания)- DIWI Consult анаеробно разгражда-дъчните води от всички (Германия)-Data House не на утайката с ко-канализирани квартали и (България). Седемдесет и генератор за вторич-индустриалните зони на две часовите проби с чис- на преработка на от-града, като проектният й та вода по линия на утай- деления биогаз.капацитет е осигурен за ката са преминали ус-прогнозните 219 300 ек- пешно на 14.01.2011 г., авивалент жители през по линия на водата – на2020 г. 14.02.2011 г. Инфраструктурни- Протокол 15 е подпи-ят обект е част от проек- сан на 28.02. 2011 г., следта “Изграждане на пре- което в периода 15-18чиствателни станции за март 2011 г. са извърше-отпадъчни води (ПСОВ) ни 72-часовите пробив басейна на р. Марица - при експлоатационни ус-Стара Загора, Димитров- ловия. На 31 март 2011 г.град и Хасково” на обща обектът е приет с Прото-стойност 61 млн. евро, кол-образец 16 от Дър-осигурени с грант от жавна приемателна ко-ИСПА (43.4 млн. евро), мисия.заем от ЕИБ и държав- Пречиствателнатания бюджет. Възложител станция в Стара Заго-е Министерството на ре- ра притежава всички тригионалното развитие и степени на пречистванеблагоустройството, ди- (механично, биологичнорекция „Европейски ин- и третично – с отстраня-фраструктурни проекти” ване на азот и фосфор) и- Управляващ орган по съоръжения за анаероб-Кохезионен фонд (Регла- но разграждане на утай-мент 1164/94). Собстве- ката. Отделеният в ме-ник на новата пречиства- тан-танкове биогаз оттелна станция е община утайката се преработва вСтара Загора, но експлоа- когенераторна станциятацията и стопанисване- за добиване на електри-то й са предадени на ВиК ческа и топлинна енергия- Стара Загора. за нуждите на пречиства- Договорът за про- телното съоръжение.ектиране, строител- Успоредно със стро-ство и експлоатация на ежа на пречиствателнатаПСОВ – Стара Загора, станция е изграден гла-беше подписан през но- вен колектор I с прибли-ември 2004 г. с консор- зителна дължина 1.01 км.циум Heitkamp (Герма- Чрез него се осигурявания) - MASS (Турция), 100% отвеждане на от-а през май 2005 г. се на- падъчните води на градаправи първата копка. до ПСОВ. Строителство-Първоначалната стой- то на колектора е финан-ност на договора от 10 сирано също по проект943 809 евро нарасна на „Марица” и е на стой-13 567 608 евро (с включ- ност 4 695 075.97 евро.ване на третично стъпа- Изпълнено е от консор-ло), а впоследствие на 14 циум STANILOV-TRACE226 818 евро (с изгражда- - България през периодане на когенератор (CHP 2007-2008 г.Unit). Срокът за въвеж- Като допълнителендане в експлоатация на компонент към ИСПАпречиствателната стан- мярката е включена тех-ция също беше отлаган ническа помощ за изгот-неколкократно поради вяне на интегриран водензабавяне на проектира- проект, с който общи-нето, късно получаване на Стара Загора ще кан-на разрешение на стро- дидатства за финансира-еж на входящ колектор, не по оперативна програ-лошо финансово състоя- ма „Околна среда”. Раз-ние на изпълнителя, до- работката е подготве-вело да временно спира- на от Sogreah Consultantsне на строежа през 2007- (Франция).2008 г. Светла ДОБРЕВА
 • 20. 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Заводът за боклук край Варна – на финалната права Инвестицията е 50 млн. лв., а капацитетът – 50 т/час На 19 април започна- вет месеца, а инвестиция- се извършват на закрито.ха пробните тестове на та в него е 50 млн. лв. Отпадните води, получе-Завода за преработка на Заводът ще бъде част ни в процеса на аеробнотвърди битови отпадъ- от Регионалната система компостиране, се филти-ци, разположен на 10 км за управление на отпадъ- рират на място в утайни-от Варна. Теренът, върху ците за регион Варна. Ка- ци и се отвеждат обратнокойто е изграден заводът, пацитетът му е 140 000 в тунелите. Те са снабде-е с площ почти 17 дка и тона годишно. Заводът ни и със система за улавя-се намира в землището във Варна ще е и първи- не на изходящите газове,на с. Езерово, община Бе- ят в страната, който ще които ще се отвеждат долослав. изпълни изискванията на биофилтри за пречиства- Началото на проекта европейската Директи- не и филтриране на не-беше дадено през септем- ва за депониране на отпа- приятните миризми.ври 2007 г., след като об- дъците.щинският съвет избра за Избраната техноло- Резултатътфирма изпълнител „Еко- гия се основава на естест- Биомас”. Технологията третиране на отпадъци- Заводът се състои от Количеството твър-инвест асетс“ АД. Техно- вени физико-механич- е на немската компания те на европейския пазар. четири зони със застро- ди битови отпадъци, ко-логични, конструктивни ни процеси, които не ге- Eggersmann Anlagenbau Изпълнител на техноло- ена площ 10 000 кв.м – ето ще се депонира следи геоложки проблеми за- нерират замърсяване на Projekt, водеща в разра- гичната част е Recycling зали за доставка, за меха- преработката, ще бъде добавиха реализацията на околната среда с прах и ботването и изграждане- Bulgaria, а на строител- нична обработка, за за- 23%. На площадки за ре-проекта. Самото съоръ- вредни емисии. Проек- то на инсталации за ме- ството – „Пътстрой” АД, реждане на тунелите и култивация ще се извоз-жение е изградено за де- тът е разработен от „БГ ханично и биологично Варна. бифилтърен комплекс. ва и произведеният ком- В инсталацията ще по- пост. Количеството му е стъпват несепарирани около 28% от входящия битови отпадъци. Капа- поток твърди битови от- цитетът на завода е 50 т/ падъци. Тепърва ще му се час. търси приложение. Може да се използва за наторя- Технологията ване или за рекултивация Отпадъците се разто- на сметища и др. В Евро- варват в приемно хале, па компостът се продава позволяващо съхране- за около 40 евро/тон, но в ние и предварителна об- България този пазар все работка за интервал до 48 още не е развит. Остана- ч. Предварително ще се лата част е рециклируеми сортират едрогабаритни отпадъци, които ще се или неспецифични отпа- продават на съответните дъци (строителни мате- фирми. риали и гуми). След това Цялата система и се подават в машина за всички процеси в завода разкъсване и се отвеж- се управляват от централ- дат през станция за ръч- на система с подробна но сортиране до тромел с визуализация. Чрез нея двусекционно сито. Пър- ще се регулира всеки па- вата секция позволява раметър на механичната отделянето на максимал- обработка и процеса на но количество отпадъци компостиране. Община от органични фракции, Варна ще получава все- които постъпват в туне- кидневен отчет за постъ- лите за компостиране. пилите отпадъци, брой Втората секция от си- камиони, от кои фирми тото отделя максимално и т.н. количество от рецикли- В момента се провеж- руемите фракции (РЕТ, дат тестове за синхро- РЕ, черни и цветни мета- низиране на различните ли, картон, дърво, стъкло компоненти от инстала- и др.). Тази фракция пре- цията. До 9 май ще се на- минава последователно товари целият завод, а до през магнитен сепаратор, началото на юни съоръ- станция за ръчно сорти- жението ще бъде въве- ране и вихровотоков се- дено в експлоатация, съ- паратор. общи Добромир Петров, Несепарираните от изпълнителен директор двете секции на ситото на „Екоинвест асетс”. фракции (едрогабаритни Община Варна генери- опаковки, текстил, голе- ра около 350 тона отпадъ- ми фолиа и др.) се отвеж- ци на денонощие. Коли- дат към станция за ръчно чествата нарастват до 500 сортиране. Сепарираните тона през летния сезон. от станцията рециклиру- За обработка община Ва- еми отпадъци се подават рна ще плаща по 79 лв./ за балиране, а остатъкът тон. Доставката на сметта се отвежда към прескон- до площадката на завода тейнер за депониране в в Езерово е за сметка на сметището във Въглен. общината. Всички операции ще Силвия ЦЕНОВА
 • 21. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 21 ИНФРАСТРУКТУРА Инж. Росен Колелиев, управител на „Пътища и мостове” ЕООД: Новите технологии в инфраструктурното строителство навлизат бавно и трудно Инж. Колелиев, какво на Варна за използването на ект в обществената поръчка на паста за фуги, която до пречи на внедряването полимерно модифициран трябва стриктно да се спаз- момента бе изцяло вносен на новите технологии асфалт при настилките на ва, независимо какъв е. Ако продукт. Материалът вече е в инфраструктурното натоварените пътни участъ- изпълнителят излезе от оп- сертифициран и е с прило- строителство? ци (кръстовища, автобусни ределените рамки, веднага жение при уплътняване наОсновните пречки пред въ- спирки), които не бяха при- ще бъде дисквалифициран. фуги, с високи изискваниявеждането на нови техно- ети. Оскъпяването е съвсем Необходимо е да се даде за еластично възстановява-логии в инфраструктурно- минимално, някъде око- възможност за използване не и температура на омек-то строителство са Зако- ло два лева на кв.м, което е на алтернативни техниче- ване. В момента с тази пас-нът за обществените поръч- нищо в сравнение със стой- ски решения при изпълне- та се обработват фугите наки и остарялата норматив- ността на ремонтите. нието на даден проект, сти- летище „Варна”. Друг многона база. га да се постигне търсени- интересен продукт е разра-Големите инфраструктур- Коя е причината ин- ят краен резултат. В момен- ботената от „Пътища и мо-ни обекти са придружени сме го въвели нормативно. ституциите да отхвър- та ЗОП ни принуждава да стове” уникална рецепта засъс спецификации. Задани- В момента МОСВ подготвя лят подобни предложе- спазваме стриктно техноло- самоуплътняващ се бетон –ето, което дава възложите- нов закон, но той ще влезе в ния? гии отпреди 50 години, ко- една сравнително нова тех-лят, предполага използване- сила не по-рано от 2012 г. Сегашните търгове за об- гато съседни на нас страни нология от края на 80-те го-то на остарели технологии. Даден пътен участък може ществени поръчки, които вече изпълняват т.нар. дре- дини, вече с много голямоВ този случай проектантът, да бъде ремонтиран по мно- слагат бариера пред новите ниращи асфалтови настил- приложение. Използва сеа още по-малко строите- го технологии - студено ре- технологии в инфраструк- ки. при силно армирани кон-лят могат да внедрят нещо циклиране, тънки настил- турните проекти. Нужни струкции или малки стро-ново. В нашата техническа ки, повърхностни обработ- са бързи промени в Зако- А инвестират ли все ителни елементи. Той е са-спецификация ние послед- ки, различни видове асфал- на за обществените поръч- пак пътните фирми монивелиращ се, с качест-ни на Балканите, да не го- ти. Технологии, които у нас ки (ЗОП), тъй като в сегаш- в нови технологии и в вата на вибропресован бе-воря за Европа, внедрихме почти не се прилагат, макар ната си редакция той спъ- какви? тон и при използването мунапример технически мо- че са отдавна известни по ва използването на инова- Разбира се. Инвестират в се получават гладки бетоно-дифициран битум. Използ- света и са приложими при ции в сектора. Новите тех- машини, в материали, в ви повърхности. Уникално-ването му влезе в специфи- уличните ремонти в голе- нологии изискват по-скъпа технологии. В това отно- то в разработената рецептакациите едва през 2009 г. и мите градове, където нато- техника, респективно и це- шение „Пътища и мосто- е, че се използва остатъченвсе още трудно може да му варването е много голямо. ната е по-висока. Но тях- ве” прави доста неща. Ин- материал от производство-бъде намерено приложение. Ние направихме няколко ното прилагане повиша- вестираме доста в разработ- то на асфалтови смеси /финВсе още продължаваме да експериментални отсечки ва качеството на настилки- ването на нови материали. прах от въздушните фил-говорим за рециклиране на във Варна за наша сметка с те, удължава и гаранцион- „Пътища и мостове – Про” три/, който до този моментасфалта и бетона, както се много добър резултат. Вне- ния им срок. Според ЗОП ООД реализира първо- не намираше приложение иправи по цял свят, а още не сохме предложения в общи- веднъж заложеният про- то българско производство се нуждаеше от депониране.
 • 22. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 23 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Благоустрояват общинския парк в град Априлци Проектът цели повишаване дела на селския и екологичния туризъм Община Април- тиране на автоматизира- Подходите към пар-ци предстои да пристъ- на подземна поливна сис- ка са четири – единият отпи към реалното изпъл- тема, доставка и монтаж моста на река Зла река, анение на проект за ре- на съоръжения за детски другият от жилищнитехабилитация на общин- игри, доставка и монтаж квартали по северозапад-ски парк в кв. „Зла река” на съоръжения за ма- ната граница на парка.в Априлци. Около двай- сов отдих, изграждане на На базата на съществува-сет броя от пакетната паркови елементи - пъте- щите дадености, подходидокументация по обя- ки, алеи, паркинги, огра- и теренни възможностивената обществена по- ди и други, озеленяване, проектното решениеръчка - избор на изпъл- затревяване и други пар- предлага две зони – зонанител на СМР за обек- коустройствени меро- за масов отдих и зона зата, беше закупена, казаха приятия. индивидуален отдих.за в. „Строителство Гра- Като част от зеленатадът” от община Април- система на град Априлци Зоната за масов отдихци. Срокът за подаване и общината паркоустрой- обхваща южната част нана офертите изтича на 18 ствен проект ще допри- парка. Устроена е с еднааприл, отварянето е на- несе както за обогатяване централна част с подчер-срочено за следващия ден възможностите за масов тано репрезентативен ха-- 19 април. Финансира- и индивидуален отдих, рактер, оформен с деко-нето се осъществява по така и за опазване и съх- ративни дървесни групи,одобрен проект по мяр- раняване на характерни- храсти и цветя. В нея сака 322 „Обновяване и раз- те крайречни ландшафти предвидени павилион завитие на населените мес- в района. обществено обслужванета“ от Програмата за раз- Общинският парк е и център за управлениевитие на селските райони разположен по поречие- и поддържане на парка.за периода 2007 - 2013 г., то на река Зла река и об- Предвиден е и скален кътподкрепена от Европей- хваща площи от крайреч- в източната част.ския земеделски фонд за ната тераса, сравнител- Запазва се съществува-развитие на селските ра- но равен терен с лек на- щата водна площ с бесед-йони. Консултант по про- клон юг – север. Незна- ка в нея, като се предвиж-екта е „Дженерис” АД, чителната денивелация да ниска ограда около неяСофия. Общият бюджет между парка и реката (от за обезопасяване пора-на проекта е 929 082 лв. 1 метър) е наложила ко- ди нейната дълбочина иПрогнозната стойност на рекции на речното кори- близост на детски съоръ-обявената поръчка е 855 то, разположени на се- жения. В зоната за масов263 лв. вер от моста. В източна отдих са предвидени още Целта е чрез реализи- посока от парка се нами- детска площадка за дверането на заложените ме- ра М ВЕЦ „Априлци 2“. В възрастови групи и дет-роприятия, строително- централната част на пар- ска водна пързалка. Бе-монтажни работи, в т.ч. ка е функционирал бе- седка, пейки и декоратив-парково строителство, тонов център, който сега ни съдове с растителност рактер. Създадени са иг- Обект Общински парк, гр. Априлциразрушаване и премахва- е закрит, но са остана- допълват интериора на лолистни и широколист-не на съществуващи не- ли постройки, съоръже- детската площадка. ни дървесни групи. На Колектив с водещ проектант ланд. арх. Проектант Станка Ешкеназигодни за експлоатация ния и бетонови профи- Предвидените настил- фона им се предвиждатсгради и съоръжения, ли на склад. На север от ки са ударопоглъщащи, групи от вечно зелени и Мярка 322 „Обновяване и развитие накакто и озеленяване, да се бетоновия център е раз- като задължително се цъфтящи храсти. В бли- Финансиране населените места“, Програма за разви-създадат условия за пъл- положен рибарник, кой- комплектоват към всяко зост до реката и около тие на селските райони 2007 - 2013 г.ноценна почивка и отдих то се захранва от Зла река съоръжение. До входа на другите водни площи на Общ бюджет 929 082 лв.на гражданите и гости- и се стопанисва от общи- площадката са предвиде- подходящи места са пред- Етап Избор на изпълнителте на общината. Това от на Априлци. В северния ни чешма фонтанка и ня- видени два броя беседки Освоя страна ще доприне- край на обекта се намира колко пейки, а в близост и огнища за пикник. бщина Априлци е разположена в подножиетосе за нарастване на инте- заблатен терен, обрасъл с до детската площадка - В северозападнатареса към Априлци като папур и върби. детска водна пързалка. Тя част, близо до подхода, се на Стара планина на територията на Ловешкатуристическа дестинация допълва детските заба- предвижда изграждането област. Априлци се състои от четири кварталаи курорт от местно и на- Композиционното и вления и предлага инте- на научно–познавателен – Ново село, Острец, Видима и Зла река. Характернационално значение, чрез функционално решение ресни възможности през маршрут. В неговото оф- особеност за общината е сравнително високият дялкоето да се повиши делът на парковите площи е летния сезон. ормяне са включени ви- на временно пребиваващи жители – многобройнина селския и екологичния подчинено на съществу- Растителното офор- дове характерни за край-туризъм като основен ващите дадености, пред- мяне на скалния кът, раз- речни месторастения и собственици от други региони на страната, коетоприходоизточник на на- виденото функционално положен около малка- влажни зони. води до сезонно увеличаване на населението. Об-селението и на общината зониране, теренните въз- та водна площ, включва Общо информацион- щинският парк е разположен в кв. Зла река и изця-като институция, катего- можности и изисквани- използването на скални но табло в началото на ло попада в регулацията на града. От север паркътрични са от местната ад- ята на възложителя - об- групи, вечнозелени ни- маршрута ще изясни ро- граничи с урегулирани поземлени имоти, от изток сминистрация. щина Априлци. С расти- ски храсти, много цветя лята на влажните зони, р. Зла река и М ВЕЦ „Априлци 2“, от юг с ул. „Радев- телното парково офор- и влаголюбива растител- тяхното съхранение и на-Проектът за паркоустрой- мяне се цели да се постиг- ност. Композицията е на- чини на опазване. Съ- ска”, туристически хотел и поземлен фонд, от западство и благоустройство не екологичен комфорт и сочена към изчистване на ществуващият рибар- – с малък воден канал и урегулирани застроени ина общинския парк естетически възприятия пространствата. Предви- ник запазва статута си. незастроени имоти. Паркът е с площ 34.534 дка.е изготвен от колектив с за посетителите, занима- дени са пейки за посети- Той ще бъде предвиден заводещ проектант ланд. ния и забавления за де- телите. спортен риболов, устроен Проектираната расти- жив плет, 961 цъфтящи иарх. Станка Ешкенази. В цата, учебно-познавате- и организиран от община телност включва 61 игло- листнодекоративни тре-дейностите по проекта лен маршрут във влажна В зоната за индивидуален Априлци. В заградената листни дървета, 269 ши- висти видове. Затревя-са включени строително зона, подходящ както за отдих площ се предвижда дър- роколистни, 270 игло- ване е предвидено върху– монтажни и паркоус- ученици и деца, така и за парковите площи са оф- вен навес, огнище и мяс- листни храстовидни, 3372 площ от 14.2 дка.тройствени работи, мон- посетители. ормени в пейзажен ха- то за пикник. храста, включително за Силвия ЗЛАТКОВА
 • 23. Как да различим добратаот лошата тръба?PEX или PERT тръби със или без алуминиев слой? Многослойни тръби за инсталациив сгради за топла и студена водаЧ есто в практиката възникват следните въпроси: как да се разбе- ре каква е работната температура (освен максимално допустима- та) на една тръба; от какъв материал да е (примерно PE-X или PE- RT); дали да е с алуминиева вложка или без; дали тръбата може да се ползва за битов водопровод или само за отопление, или и двете. Многослойните тръ- за което те може да бъ- Липсата на означенияби за отопление и во- дат приложени в рам- за клас и стандарт вър-допровод, използва- ките на експлоатаци- ху тръбатани в България и Евро- онния живот от 50 го- е знак за внимание отпейския съюз трябва дини. Така се дава то- страна на инсталаторада отговарят на изис- чен отговор на въпроса и техническия надзор икванията на стандарт за каква температура е предупреждение за не- при много ниски външ- PE-RT, който в сравне- производител проми-БДС EN ISO 21003 -1,2 тръбата. Те са показани използването им! Мар- ни температури тези ние с РЕ-Х е за по-ниски ва тръбите! Това е ак-: 2008. Той дава отго- в приложената от стан- кировката, особено при стойности нерядко се температури(главно за туално, защото в мно-вор на горните въпро- дарта таблица. реномиран производи- достигат). подово или нискотемпе- го страни от Европа во-си и в него са заложени От тук се вижда, че тел е достатъчна гаран- ратурно радиаторно от- допроводните инста-основните изисквания граничната температу- ция за качеството на Друг въпрос, който въз- пление), но поради по- лации се изпълняват оти задължителна марки- ра от 95oС, която е на- тръбата, тъй като вся- никва, е какъв да е ма- ниската си себестойност РЕ-Х или PE-RT тръ-ровка върху тръбите за писана върху почти какви злоупотреби от териала, навлезе на пазара. би (със или без алуми-материала, класа и при- всички тръби, среща- страна на производител от който е направена ниев слой) поради бър-ложението – дали за ви- ни на пазара (и особено се откриват и контро- тръбата. Обикновено Важно е да се знае, че зината на монтаж и си-соко или нискотемпе- ако нямат даден клас) лират лесно. това е омрежен полие- стандартът не допуска гурността на система-ратурни инсталации. е всъщност температу- На част от тръбите тилен РЕ-Х или неомре- използването на обик- та следствие по-малкия Общоприетото мне- рата на разрушаване и се цитира италиански, жен PE-RT. Това са фор- новения полиетилен брой фитинги в сравне-ние е, че всички пласт- е изключително опасно немски, френски др. мули на полиетилен с РЕ или РЕHD (също и ние с обикновено полз-масови тръби с бял да се достига. Стандар- стандарти, които може повишена термична ус- PEMD) като материал ваната полипропилено-цвят и алуминиев слой тът дори няма изисква- да отговарят по качест- тойчивост. Стандартът за инсталации, в кои- ва система.отвътре са предназна- не да се пише на тръба- во, но неизясненото им EN ISO 21003 позволя- то има топла вода. Такачени за всички видове та каквато и да е темпе- приложение ако нямат ва използването и на РВ че ако срещнете тръбаотоплителни инстала- ратура, защото класът даден клас не дава га- (полибутилен), РVС-С от вида PEHD-Al-PEHDции, още повече че на определя това. ранция за точното им (специален поливинил- (PE-Al-PE) или PERT-почти всички пише Т Друг въпрос, кой- използване и живот. хлорид) и РР (полипро- Al-PEHD - обикнове-мах = 95oС. Това съвсем то може да се зададе е Честа практика е тър- пилен) за многослой- но на тях няма стан-не е така. Според по-го- защо голяма част от говци да внасят извест- ни тръби, но все още дарт и клас – това озна-ре дадените изисквания тези тръби не са марки- ни марки тръби с клас 1 те намират много мал- чава, че това е продукт,за задължителна мар- рани с класа на тръба- на приложение, а да ги ко приложение в Бъл- категорично неотгова-кировка клиентът да та и стандарта EN ISO продават за високотем- гария. рящ на изискваниятаможе лесно да се ори- 21003, по който тряб- пературно отопление, Когато знаем класа за водопроводни(топлаентира за предназначе- ва да бъде произведе- затова трябва да се сле- на тръбата и тя е от на- вода) или отоплителнинието им. В случая тази на. Отговорът е, че при ди маркировката. дежден производител, инсталации!максимална температу- тях не са проведени из- Това е особено ва- материалът няма съ-ра от 95oС означава, че питания за експлоата- жно при високотемпе- ществено значение за Необходимо е да сетръбата може да бъде ционен живот и нищо ратурни инсталации с качеството, но това са знае, че когата ползва-краткосрочно подло- не гарантира колко вре- радиатори или конвек- редки случаи. Практи- ме многослойни тръбижена на нея, но колко ме ще издържи такава тори, защото обикнове- ката е показала, че най- за битов водопровод ос-точно да е това време е тръба. Също и нищо не но проектантът залага добри показатели като вен класа на приложе-различно за всеки клас гарантира степента на мощността на отопли- материал има омреже- ние те трябва да иматтръба. За целта стан- омрежване на полиети- телните тела според да- ния полиетилен РЕ-Х, и сертификат за хиги-дартът определя след- лена (при Р-ЕХ), а това нните на производите- особено при високотем- енна оценка, тъй катоните класове тръби: именно има значение за ля им. А те почти вина- пературни инсталации. при производството температуроустойчи- ги са при средна разли- У нас вече се използва и им се ползват токсич-•Клас 1 – за водопро- востта. Тя може да из- ка между Т радиатор и неомрежен полиетилен ни химикали, а не всеки вод топла и студена държи една проба на Т помещ , ΔТ=60oС. инсталацията, но какво Т.е. при средна тем- вода до 60oС ще стане след 1, 2 или 5 пература Т радиатор =•Клас 2 – за водопро- години никой не знае. 80oС това означава, че вод топла и студена Освен това от норма- входната температура вода до 70oС тивна гледна точка та- в радиатора е 85-90oС,•Клас 4 – за подово кива тръби не могат да което трябва да се има отопление или нис- бъдат използвани при предвид ( Обикнове- изграждането на отоп- но у нас строителят сла- котемпературно ра- лителни или водопро- га минимален брой гли- диаторно отопление водни инсталации. дери на радиаторите и 60oС•Клас 5 – за високо- Клас Температура и време на действие Т max Т mal Приложение температурно радиа- 1 60оС за 49 г + T max за1 г + T mal за 100 часа 80оС 95оС водопровод топла вода до 60оС торно отопление 80oС 2 70оС за 49 г + T max за1 г + T mal за 100 часа 80оС 95оС водопровод топла вода до 70оС За всеки клас има 4 60оС за 25 г + 40оС за 20 г + 20оС за 2,5 г + T max за 2,5 г + T mal за 100 часа 70оС 100оС нискотемпературно подово или радиаторно отопление до 60оСпосочени различни 5 80оС за 10 г + 60оС за 25 г + 20оС за 14 г + T max за1 г + T mal за 100 часа 90оС 100оС високотемпературно радиаторно отопление до 80оСтемператури на вода- Т max – максимално допустима температура на водата за съответния срок; Т mal – температура, при която започва разрушаване на материала 100 часа след прилагането и.та и съответно времето,
 • 24. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 25ПРОЕКТИ Пловдивски консорциум ще обновява Античния стадион на пл. „Джумая“ Крайният срок за изпълнение на строително-монтажните и консервационните работи е 15 декември 2011 г. Консорциум „Архе- Основната цел ти. За достъп от площадология и реставрация” на предстоящо- „Джумая” до северна-– Пловдив, спечели от- то обновява- та открита археологи-крития конкурс за из- не на Античния ческа зона ще се монти-пълнител на общест- стадион е мак- рат метална еднорамен-вената поръчка за из- симално експо- на стълба и асансьорнавършване на строител- ниране на ар- платформа за лица с ув- хеологията зано-монтажни и консер- посетители и реждания.вационни работи по ре- създаване на В откритото прос-витализацията на Ан- пряк визуален транство на юг от кре-тичния стадион на Фи- контакт меж- постната стена се екс-липопол. Договорът ду горното пло- понира античната ули-на стойност 711 708.88 щадно ниво и ца от оригинални ка-лева беше подписан на подземното ар- менни плочи с реин-20 април от областния хеологическо теграция от декорати-управител инж. Иван пространство, вен бетон. В настилка-Тотев и управителя на с осигурен дос- та са предвидени екс-дружеството по ЗЗД тъп и за лица в позиционни прозор-Иван Гушков. Срокът е неравностойно ци към античния канал15 декември 2011 г. положение. и към разкритата суб- В конкурсната про- струкция на крепостна-цедура участваха още та стена.„Главболгарстрой” АД От нивото на послед-– София, и „ЕКСА” АД 896 825 евро. Бенефи- ДЗЗД с главен проек- даване на пряк визуа- статуята на Филип Ма- ните запазени ориги-– София, чиито офер- циент е Областна адми- тант арх. Румяна Прой- лен контакт между го- кедонски, която попада нални седалки до кота-ти бяха класирани на нистрация – Пловдив, в кова изготви работния рното площадно ниво в обсега на строителни- та на изчезналия 14-ивторо и трето място. партньорство с община проект, който в начало- и подземното археоло- те работи. Монументът последен ред е форми-От надпреварата отпад- Пловдив, Асоциацията то на годината получи гическо пространство ще бъде поставен до ран озеленен скат, кой-на четвъртият канди- за културен туризъм и много висока оценка от с осигурен достъп и за Младежкия дом, срещу то прелива към съвре-дат-изпълнител – „Рес- Норвежкия директорат експертния съвет по ус- лица в неравностойно Цар-Симеоновата гра- менното площаднотаврация” ЕАД, заради за културно наследство. тройство на територи- положение. дина, където заседава ниво. Предлага се по-технически пропуски. Планираният срок за ята в община Пловдив. Предвидените ин- общинският съвет. криване на частта от Обновяване на ем- приключване на проек- За стартиране на изпъл- тервенции обхващат се- На археологическо- пистата с настилка отблематичния археоло- та беше удължен с 1 го- нението на строител- верната част на антич- то подземно ниво се червени павета, за дагически паметник от дина – до 30 април 2011 но-възстановителни- ния паметник, включ- предвижда измества- бъде изявен нейниятнационално значение г., предвид извърше- те дейности от Минис- ваща разкритите час- не на северната му гра- интегритет. В автенти-стана възможно благо- ните нови археологи- терството на финанси- ти от свендоната на Ан- ница до устоите на ак- чен вид ще бъдат екс-дарение на спечеления чески разкрития и на- те са отпуснати авансо- тичния стадион, под- ведукта. По този начин понирани устоите награнтов проект по при- ложената актуализация ви средства в размер на земното археологическо се осигурява компактно акведукта, мраморни-оритетна ос 4 „Опазва- на идейната разработ- 850 000 лв. пространство с фраг- използваемо простран- ят свод, стените на сру-не на европейското кул- ка на проф. арх. Тодор Основната цел на ментите от крепостна- ство за оформяне на тения пясъчников свод,турно наследство“ на Кръстев. Под негово- предстоящото обновя- та стена, от акведук- мултимедиен презента- частта от античните зи-Финансовия механизъм то методическо ръко- ване на Античния ста- та и от античната ули- ционен център в най- дани водопроводи ина Европейското ико- водство екип на обеди- дион е максимално екс- ца. Има вече взето ре- северната покрита част, блокажите от каменнаномическо простран- нение „Плиска консул- пониране на археологи- шение от местния пар- където няма разкрити зидария.ство на обща стойност тинг” ООД - „Архика” ята за посетители и съз- ламент за демонтаж на археологически ценнос- Светла ДОБРЕВА
 • 25. 26 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.ОБРАЗОВАНИЕ В Университета по архитектура, Над 160 архитекти, урбанисти П рез януари и февруари 151 архитекти и 14 урбанисти се дипломираха като магис- три с държавни дипломи от Университета по архитектура, строителство и геодезия, те получиха дипломи на тържествена це- ремония на 20 април в университетската „Аула Мак- сима“. Първенец на випуска при архитектите е Таня Митакова с 5.81 среден успех от следването и защи- тата на дипломната работа, следвана от Яна Рафаи- лова и Галина Милкова. Общо 18 абсолвенти архите- кти имат успех над 5.50. При урбанистите първа е Димитрина Пиронкова, следвана от Владимир Маринов, Мила Йолова и Ве- лимира Димитрова, още осем други дипломанти имат над 5.50. Това съобщи деканът на Архитектурния факултет доц. д-р арх. Недялко Бончев при откриване на це- ремонията по награждаването, като им пожела ус- пешен творчески път и да бъдат отличници в живо- та. Това е настъпваща нова вълна в българската ар- хитектурна практика, заяви ректорът доц. д-р инж. Добрин Денев. Нов бум в строителството и бързо намиране на работа прогнозира инж. Павел Диков- ски, председател на университетското настоятел-На зимната сесия освен архитекти и урбанисти дипломни работи защитиха и млади инженери ство. „Професия за мечтите на хората“ и „разреше-Ректорът доц. д-р инж. Добрин Денев води официал-ните лица към „Аула Максима“. На съседната сним-ка: сред представители на академичното ръковод-ство е и домакинът на тържеството деканът на Ар-хитектурния факултет доц. д-р арх. Недялко Бончев По традиция освен химна на България абсолвенти, роднини, преподаватели и гос- ти изслушаха на крака и студентския химн Gaudeamus igitur. В останалото време не забравиха неговите напътствия („Да се веселим, дорде сме млади...“) Градът Медиа Груп пожелава успех
 • 26. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 27 ОБРАЗОВАНИЕстроителство и геодезия:и инженери взеха дипломиние за полет“ нарекоха в своите приветствия гостина церемонията като главния архитект на София Пе-тър Диков и директорът на Националния институт занедвижимо културно наследство доц. д-р арх. Йор-данка Кандулкова. На едно тържество дипломи за-едно с архитектите получиха и инженерите от Стро-ителния факултет, първа сред тях е Даниела Бочу-кова с успех 5.90 и възпитаниците на Хидротехниче-ския факултет - немскоезичната специалност „Хид-ростроителство“ с отличник Ивайло Вълчев с 5.50общ среден успех.Бяха връчени две поименни отличия - на името на Главният архитект на столицата Петър Диков поз-арх. Димитър Богданов - от архитектурно бюро „Ам- дравява отличничката на випуска архитекти Таня Зам.-министър Георги Прегьов връчва дипломата нафион“ и САБ, и отличие на името на проф. Пейо Бер- Митакова, която по-долу гордо показва дипломата си Ивайло Вълчев, отличник от немскоезичната специ-делиев. Голям брой награди за отличници и дипло- със среден успех 5.81 алност „Хидростроителство“манти бяха връчени от Съюза на архитектите в Бъл-гария, Камарата на архитектите в България, Наци-оналния център за териториално развитие, Наци-оналния институт за недвижимо културно наслед-ство, Българския национален комитет на Междуна-родния съвет за паметниците на културата и забеле-жителните места ИКОМОС, Софийската колегия наКАБ, фирма „Кнауф“, Съюза на урбанистите в Бъл-гария, Асоциацията на студентите урбанисти в Бъл-гария, награда от проф. Младен Панчев, и др. „Градът Медиа Груп“ отличи Теодора Павлова, дипломантка от катедра „Сградостроителство“ с проект „Плувен комплекс - Бургас“, с мотив „за утвърждаване ролята на градската среда и интегрираното градско развитие“, наградата връчи главният редактор на в. „Строителство Градът“ Николай Тодоров Димитрина Пиронкова, дипломант на катедра „Градо- устройство“, дипломна работа „Пространствена кон-Инженер Даниела Бочукова, първенец на Строителния цепция за развитие на община Габрово“, общ среден ус-факултет, с общ среден успех 5.90 пех 5.72на младите професионалисти!
 • 27. 28 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. ОБРАЗОВАНИЕ Лесотехническия университет: 60 години специалност „Ландшафтна архитектура“ Обучението по спе- циалност “Ландшафт- на архитектура” в Бъл- гария навършва 60 го- дини през 2011 г. И днес специалността се изуча- ва у нас единствено в Ле- сотехническия универ- ситет – София. Юбиле- ят е повод за равносмет- ка на изминалия нелек път към мечтите за раз- витие и утвърждаване на специалността, повод за оценка на труда на де- сетки и стотици съпри- частни на идеята за раз- витие на ландшафтната архитектура в България. Министърът на околната среда Нона Караджова уважи тържеството, на сним- Създадена преди шест ката отляво е ректорът на Лесотехническия университет проф. Нино Нинов и десетилетия, специал- деканът на факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ проф. арх. Атанас ността запълва липса- Ковачев та от подготвени кадри Блокът от биологич- боти са комплексни про- Цолова и доц. д-р Влади- в паркоустрояването и ни дисциплини включ- ектантски задачи, раз- мир Щилиянов. озеленяването. ва ботаника; физио- работващи територи- Преподаватели са но- Можем да споделим логия на растенията; ално-пространствени- сители на международ- без излишна скром- почвознание с основи на те структури на обекти ни отличия – чуждес- ност, че торенето; декоративна в селищата и ландшаф- транни и почетни чле- дендрология; генетика и та. Друга част от тях са нове на редица между- по признанието на чуж- селекция на декоратив- свързани с изследвания народни и чуждестран- ди специалисти обуче- ните растения; цветар- на еколого-биологични ни академии и универ- нието по ландшафтна ство; защита на паркова- аспекти от развитието и ситети в различни стра- архитектура у нас е на та растителност и други. производството на рас- ни. Проф. Светла Генче- европейско равнище. Илюстрация за наме- тителни видове. ва е почетен член на Учебният план полу- рения Университета Оксфорд- чи висока оценка на ев- Реализацията на кадри- Брукс (1994). Чл.-кор. на ропейското съвещание баланс между теоретич- те в практиката БАН проф. Атанас Ко- на висшите учебни за- ните и практическите е най-верният и обекти- вачев е почетен член на ведения през 1990 г. във занимания вен показател за учебно- Украинската академия Виена, вече два пъти На- е успешното участие на преподавателската ра- на архитектурата (2008), ционалната агенция за нашите студенти в меж- бота. професор на Междуна- оценяване и акредита- дународни конкурси и През годините спе- родната академия на ар- ция дава най-високата пленери. В списъка от циалността са завърши- хитектурата (2009), чуж- оценка «Много добра». успехи са второ мяс- ли повече от 1500 специ- дестранен член на Руска- Учебният план то и сребърен медал от алисти, десетки от кои- та академия на архитек- включва комплекс от Япония (1984 г.); седмо то са представители на турата и строителните дисциплини, осигуря- място и грамота от Па- страни от Европа, Азия науки (2010). ващи фундаментална и риж (1987 г.); грамоти от и Африка. Много от за- Юбилейната шестде- специална подготовка, Сеул (1992 г.) и от Тур- вършилите български сетгодишнина на специ- групирани в три блока – ция (1994 г.); Първа на- специалисти са работи- алността е достатъчно биологични; проектант- града на Националния ли в много страни по значим повод за равно- ски и технически; общо- конкурс и една от чети- всички континенти, а сметка – да обърнем по- образователни. рите награди на Светов- днес повече от 100 спе- глед назад през годините Най-голям е бло- ния кръг на конкурса циалисти работят като и десетилетията на из- кът на проектантските „Интегриращи общно- ландшафтни архитекти минатия път и критично и техническите дисци- сти – общество за всич- в 30 страни по света. да анализираме натру- плини. ки възрасти” в Буда- Профилиращата за пания опит, за да се ус- Сред тях са компю- пеща, организиран от специалността катедра тремим напред, изпъл- търна графика; рисува- фондация „Отворено е основана през 1954 г. нени с вярата, че рабо- не с паркова перспекти- общество” през 1999 г. с названието „Градин- тим в една от най-краси- ва; геодезия с вертикал- (студент: Асен Гашаров, ско и парково строител- вите области – създавай- но планиране; теория ръководител: чл.-кор. ство”. ки хармонична среда за на парковото изкуство; проф. д.а.н. арх. Атанас През този повече от развитие на всички чо- паркоустрояване на се- Ковачев). половинвековен пери- вешки дейности в един лищата; строителство и Петгодишното обуче- од ръководители на ка- устойчив и глобализи- поддържане на зелените ние завършва с държав- тедрата са били: проф. ращ се свят. площи; ландшафтозна- на клаузура и с разрабо- д-р Любен Стойчев; ние, устройство на ланд- тване и защита на ди- доц. д-р Рашко Робев; Проф. арх. Атанас КОВАЧЕВ, шафта; градоустройство пломна работа за полу- доц. д-р Първолета Ко- член-кореспондент на БАН, и териториално устрой- чаване на образовател- лева; проф. д-р Йордан доктор на архитектурни- ство; лесопаркове; пар- на степен „Магистър” – Кулелиев, чл.-кор. проф. те науки, декан на факултет кова архитектура; ди- „Ландшафтен архитект”. д.а.н. Атанас Ковачев, „Екология и ландшафтна ар- зайн в зелените площи Преобладаващата доц. д-р Николай Пи- хитектура”, Лесотехнически и други. част от дипломните ра- пков, доц. д-р Геновева университет - София Честит юбилей и за много години!
 • 28. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 29 ИМОТИ&ИНВЕСТИЦИИ Източна Европа се връща на мода за инвеститорите в имоти Приливът от капитали постепенно приближава България. Въпросът е дали няма да се отдръпне назад, преди да я е достигнал Докато в България европейски икономи- правителствата и син- Инвестиционни пазари за имоти в Европавсе още с е чудим дали ки. Дори се забелязват дикатите.” 10 250%и кога инвеститори- „първи проблясъци” в Изостанали във въз- 9 200%те в имоти ще се вър- периферията на реги- становяването на ин- 8 21 27нат на пазара, може да она, към която обикно- веститорското доверие, 7 150%се окаже, че те са вече вено се причислява и източните части на Ев- 6 100%зад ъгъла. Приливът от България. ропа започнаха да пе- 5 4 50%капитали в недвижи- Апетитът нараства, челят повече от ниски- 3 0%ма собственост в Из- подмамен от по-висо- те лихви на континен- 2точна Европа продъл- ката доходност в реги- та в момент, в който 1 -50%жава да се увеличава и она, следствие не на по- те започват да се пови- 0 -100%в началото на 2011 г., и следно място и от от- шават. Следващите ме- Други** Скандинавия полуостров Бенелюкс Германия Великобритания Европа Италия Франция ЦИЕ* Иберийскито най-бързо от всеки съствието на конкурен- сеци трябва да пока- млрд. евродруг регион на конти- ция в наддаването за жат дали и Българиянента (виж графиката). имотите. не се е включила в къс- През първото три- Специализираната ния етап от този паза- Q1 2010месечие в бившия ко- в продажбите с обра- рен цикъл, или първите Q1 2011мунистически блок са тно наемане глобална сделки ще се превърнат изменениепродадени сгради и инвестиционна фирма в сигнал за началото на Q - тримесечие, *Централна и Източна Европа,земя на стойност над W.P. Carey търси въз- възстановяване. **Австрия, Гърция, Ирландия и Швейцария, Източник: CB Richard Ellis И зостанали във възстановяването на инвеститорското доверие, из- точните части на Европа започнаха да печелят повече от ниските лихви на континента в момент, в който те за- почват да се повишават2.5 милиарда евро, по- можности в Испания иловината от целия обем Източна Европа, с кои-за миналата година и с то да усвои около 1 ми-почти два пъти пове- лиард евро, предназна-че от вложената в съ- чени за тази година.щия период на минала- Джефри Лефльор,та година сума, показа- управляващ директорха данни на глобалната на компанията за Ев-консултантска фирма ропа, казва пред елек-CB Richard Ellis. тронното издание Дори в България раз- PropertyEU: „Най-веро-мразяването на този ятно ще продължим дапазар започна тази го- присъстваме на паза-дина с успешното при- ри, които са по-малкоключване на сделки за привлекателни за тра-около 45 милиона евро диционните инвестито-до края на март. ри в недвижими имоти, CBRE потвърждава но освен това трябва датова. Според компани- правим сделки с компа-ята има растящ инвес- нии, за които сме уве-титорски интерес към рени, че могат да по-първокачествени имоти несат бурните време-в пазари, които все още на, имат добри пазарнисе смятат за по-рискови позиции и са достатъч-като Испания, главните но големи, за да наме-централно- и източно- рят подкрепа у банките, СЪЖИВЯВАНЕ: СДЕЛКИ В БЪЛГАРИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТААктив Купувач Продавач Цена LandmarkРитейл парк Europa 20 млн. PropertyПловдив Capital евро ManagementМагазинPraktiker, бул. И Ар Джи Капи- 10 млн. Bluehouse„Цариградско тал - 1 АДСИЦ еврошосе“, СофияМагазини „Пи- И Ар Джи Капи- 14.7 млн.кадили“ и Bluehouse тал - 2 АДСИЦ евроPraktiker, Варна
 • 29. 30 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.BUILDINGREEN „Къщата на равноденствието“ - съжителство в равновесие с природата Пасивната архитектура може и да е красива„К ъщата дърво”, реализирана край Варна по проект на арх. Борислав Игнатов и негово- то студио „Игнатов архитектс“, получи на-градата за иновативност за 2010 г. на Националнияпреглед на архитектурата. Признанието на профе- О питът в България показва, че ме- роприятията за постигане на па- сивен сертификат за една сграда ос- къпява тпроекта с 30-35% спрямосионалната колегия се присъжда за енергоспес-тяваща и екологична архитектура. Проектът бе но- стандартното строителство, коменти-миниран и за „Къща на годината 2010“ на най-по- ра арх. Игнатов. В Германия оскъпя-пулярното в света електронно издание за архи- ването е с около 16%. Разликата идватектура WAN - World architecture news. В конкурсът от разликите в нормите за стандарт-участваха около 300 проекта от цял свят. „Къщатадърво” попада в ТОП 25 на престижния конкурс. ното строителство в двете държави. Обект „Къщата на равноденствието”, гр. Каварна Възвръщането на инвестицията е под Инвеститор български инвеститор 10 години. Срокът може и да се нама- „Къщата на равно- случая е търсен нена- Проектант „Игнатов архитектс“, гр. Варна ли, защото е в пряка връзка с темпо-денствието“ е втората трапчив, но изискан ар- РЗП 500 кв.м вете на ръст на цените на електрое-пасивна сграда, която хитектурен образ, кой-ще се реализира по про- то деликатно да взаимо- Етап Идеен проект нергията.ект на варненския ар- действа с природнитехитект Борислав Игна- дадености. цеп в покрива пропуска да отговаря на стрикт- куперация, която из- не през юни и да при-тов. Тя ще е разположе- Уникалното место- обедното слънце вътре ните немски стандар- ползва слънчеви панели ключи до пролетта нана край Каварна и ще е положение на обекта на в хола, върху линейна ти за пасивни къщи, за- и термопомпа за под- 2012 г.място за съжителство стръмен склон с неве- скала на пода и стената, вършва природосъо- гряване или охлаждане Опитът в Българияв равновесие с приро- роятна панорама към което превръща къща- бразната концепция в на свежия въздух, оси- показва, че мероприя-дата. При разработване морския хоризонт, юж- та с слънчев календар. технологично отноше- гурява висок комфорт тията за постигане нана проектите за пасив- ното изложение и пре- Ежедневното движение ние. Наклонът на юж- на обитаване и постига пасивен сертификат зани къщи през послед- обладаващите север- на слънчевото петно по ната фасада съответ- годишна консумация на една сграда оскъпяватните години се набля- ни ветрове форми- скалата разкрива плав- ства на ъгъла на лятно- енергия за отопление и проекта с 30-35% спря-га на постигане на тех- рат визия за хоризон- ния, но неумолим пре- то слънцестоене. Така охлаждане под 15kWh/ мо стандартното строи-ническите параметри тална сграда, вмъкна- ход на времето от се- горещите летни лъчи се m². Загряването на би- телство, коментира арх.и в този смисъл инже- та в крайбрежния скат зон към сезон и връзка- отразяват, а приятното това гореща вода се из- Игнатов. В Германия ос-нерните части в проек- и ориентирана изця- та му с орбиталния път зимно слънце се допус- вършва от същата сис- къпяването е с околота напредват, а архитек- ло към морето. Подоб- на планетата. По този ка в дневната. Тройните тема, а излишъкът от 16%. Разликата идва оттурата изостава, смята но на вдъхновяващи начин търсеното взаи- стъклопакети на остък- допълнителна мощност разликите в нормите заарх. Игнатов. На прак- примери от древността модействие на сграда- ляването и суперизоли- от слънчевите колекто- стандартното строител-тика „пасивната” къща „Къщата на равноден- та и нейните обитатели раната обвивка на сгра- ри през лятото се опол- ство в двете държави.чисто технически е изо- ствието“ излиза извън с природата е както на дата осигуряват ниски- зотворява за поддръжка Възвръщането на ин-латор. Проектът демон- рамките на базовата локално, така и на кос- те топлинни загуби в на басейна. вестицията е под 10 го-стрира нов подход към жилищна функционал- мическо ниво. съответствие с програ- В момента се раз- дини. Срокът може и да„пасивната” архитекту- ност и служи на своите Желанието на клиен- мата за пасивно серти- работва технически- се намали, защото е вра, която може да е кра- обитатели и като астро- та за постигане на улт- фициране. ят проект на обекта, а пряка връзка с темпове-сива, елегантна и отво- номически инструмент. раниска консумация на Интегрираната сис- самото строителство те на ръст на цените нарена към природата. В Тесен остъклен про- външна енергия, което тема за вентилация с ре- е планирано да започ- електроенергията. www.buildingreen.bg
 • 30. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 31 BUILDINGREEN Експерти съветват: Фасадният инженер да се обособи като отделна професия Неговата роля е от първостепенно значение при решаване на естетически, структурни и екологични проблеми на заобикалящата ни среда Д-р Микел Краф е осно- вател и председател на Society of fa ade engineering, Обединено кралство, и съдружник в Arup, Ита- лия. Г-н Краф е доктор по строителна физика и ма- гистър по гражданско и промишлено строител- ство. Благодарение на солидния си опит, той е лидер на екипа по фасаден мениджмънт в Италия. Даниел Пфанер е ръководи- тел на отдел „Фасаден ди- зайн“ в Bollinger + Grohman Ingenieure, Германия. Преди това е бил проектов ме- ниджър в същата компа- ния. Притежава докторска степен от Института по железобетонни конструк- ции от Ruhr университе-Повече от 200 български и чуждестранни инвеститори, архитекти, проектанти, инженери, строители и про- та в Бохум, Германия, и поизводители, които се интересуват от новостите и тенденциите в сградния дизайн, се събраха на първата строителство на сградипо рода си конференция за фасаден инженеринг в България, организирана от ЕТЕМ. и съоръжения от Техническия университет в Дормс- тад. Работил е за Bilfinger Berger и Philipp Holzmann AG Contracting Company. Има дългогодишен стаж катоП инженеринг: д-р Ми- пред фасадния инжене- проектов мениджър и тийм лидер в Bilfinger Berger, острояването на множество админи- кел Краф - основател на ринг и дизайн. По ду- Bollinger + Grohman. стративни сгради в последното десе- британското Дружество мите му две са основни- тилетие и изборът на окачени и венти- за фасаден инженеринг те предизвикателства – Инж. Венета Новакова за- лируеми фасади за сградната обвивка и съдружник в итали- от една страна, са нес- вършва промишлено и налага появата на познания за нови анската компания Arup; тандартните форми и гражданско строителствосистеми и продукти. С навлизането на тези ар- д-р Даниел Пфанер - геометрия на сградите, в УАСГ, София. От 1996г. ръководител на отде- по които се увличат все работи като фасаден ин-хитектурни системи възниква и нуждата от спе- ла за фасаден дизайн повече съвременните женер. От 2002 г. работи вциалисти – фасадни инженери, които да консул- в Bollinger + Grohman, архитекти, а от друга- Стилмет, а от 2004 г. е Ръ-тират, избират, оразмеряват и управляват про- Германия, и инж. Ве- факторът устойчивост ководител на проектант-цеса на влагането им в строителството, отчи- нета Новакова - мени- и устойчиво екологич- ския отдел и отдела „Про-тайки законите на строителната физика. В този джър на проектантския но развитие, което води учване и създаване на нови отдел в ЕТЕМ, член на до един интегриран и архитектурни системи“смисъл основен акцент на конференцията бе Дружеството за фасаден холистичен подход на в ЕТЕМ. Отделът разви-поставен върху необходимостта от стартиране инженеринг. сградата – т.е. сградата ва иновационна инженерингова дейност в областта нана платформа за работа в интердисциплинарни „Фасадният инжене- трябва да бъде оценена окачени фасади, вентилируеми фасади, врати, прозор-екипи от специалисти в различни направления ринг е алтернатива на по отношение на своя ци, както за български, така и за чужди пазари. Всички– архитекти, инженери, дизайнери и т.н. традиционните методи „въглероден отпечатък“ нови системи са съобразени с повишаване на енергийна- и технологии“, комен- (степента, с която ще та ефективност и устойчивото развитие. тира д-р Микел Краф замърсява). Участва като лектор в международни конференции в и подчерта необходи- Лекторът предста- областта на фасадния инженеринг. Организира между- мостта от създаване на ви цялостна концепция народен архитектурен симпозиум ‘’Алуминий и стък- Идеята е тези интер- Повече от 200 бъл- професия фасаден ин- и технология за проек- ло’’ с цел да информира гилдията за новостите в бран-дисциплинарни екипи гарски и чуждестран- женер. Той представи тиране на фасадата на ша.да работят по проекти- ни инвеститори, архи- пред аудиторията ня- офис сградата на BMW Член на CIBSE и Society of fa ade engineering Londonте още на ранен етап, текти, проектанти, ин- колко проекта, сред ко- в Мюнхен и показа го-на концептуално ниво, женери, строители и ито емблематична сгра- ляма част от междуна- алисти в различни на- тещи, клиенти и заоби-преминавайки през производители, кои- да в Лондон Plantation родните си проекти за правления - архитекти, калящата ни среда целивсички други етапи – то се интересуват от но- Place, като пример за фасади, които е разра- инженери, дизайнери и да оптимизира стойно-идеен проект, работен востите и тенденции- многообразието на ботвал със своя екип. др., които да работят по стите и резултатите напроект, тестове, одити, те в сградния дизайн, се стъклото през ХХI век. Холистичният подход проектите още на ра- цялата компания чрездо завършване на сгра- събраха на първата по По време на презен- бе и акцентът в презен- нен етап, преминавай- непрекъснат цикъл надата. Развитието на тази рода си конференция за тацията си той посо- тацията на инж. Венета ки през всички други оценяване и подобря-част от инженерната фасаден инженеринг в чи нуждата от задълбо- Новакова. Развивайки етапи до завършване на ване, който вярваме, чедейност изисква: задъл- България, организирана чен инженерно-техно- идеята за адаптивна фа- сградата. В тези екипи ще ни помогне да по-бочени познания за на- от ЕТЕМ. логичен анализ при реа- сада и съзнавайки важ- трябва да участва и фа- стигнем фасадната об-ционалната норматив- Да споделят своя лизирането на подобни ността и отговорност- садният инженер, който вивка с високи техниче-на уредба, легализиране опит, представяйки нестандартни архите- та на тази дейност, ор- тепърва трябва да се от- ски показатели и с ни-на професията фасаден обекти от своята прак- ктурни проекти. ганизаторите от ЕТЕМ дели като отделен про- ско негативно въздейст-инженер, компетентни тика, бяха поканени Д-р Даниел Пфа- инициират стартиране- фесионалист, подчер- вие върху околната сре-лица за надзор и регула- едни от създателите и нер сподели на при- то на платформа за ра- та тя. да“, заключи инж. Но-ция, подходящи образо- утвърдени специалисти състващите основни- бота в интердисципли- „Взаимодействие- вакова.вателни инициативи в областта на фасадния те предизвикателства нарни екипи от специ- то между всички рабо- Мария ПЪДЕВА