Брой 16 (699), 25 април - 1 май 2011 г., цена 1.50 лв.                      www.stroitelstvo.info  ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.                                       ...
4     sg.stroitelstvo.info                                              ...
Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.                                       ...
6    sg.stroitelstvo.info                                               ...
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителство Градът

1,912 views
1,796 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,912
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

 1. 1. Брой 16 (699), 25 април - 1 май 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Eкотрасета Градските В Европа големи- те градове имат около- обходи връстни рингове, по ко- ито прелита транзитно- то движение. В Съединените щати обходите са част от ма- гистралната мрежа и са като вериги между ау- тобаните. В България големите градове сега се сдобиват с широки обходни пъ- тища, въпреки че оби- колните маршрути око- ло тях съществуват от години. Обходите навсякъ- де се смятат за еколо- гични, защото изнасят тежкотоварното дви- жение извън градовете. Средните рингове често са с тунели, които също се смятат за екологич- ни. В някои градове обаче тунелите предиз- викват смут сред екоор- ганизациите. Такава е историята на обхода на Мадрид. Тамошните зе- лени смятат, че удобни- ят обход привлича до- пълнително движение и оттам - нови вредни емисии. Български проблем на новите обходи са пе- шеходците. За София се предвиждат пасарелки, но още ги няма, или пресичания на ниво те- рен със светофар, кое- то намалява скоростта на движение на автомо- билите. Каквито и проблеми да се появят обаче, об- ходните пътища са като метрото в големия град - много необходими.16 стр. 18 стр. 25 16 > До октомври Пловдивски консорциум ще подават проектите за обновява Античния стадион на 9 771310 983000 интегриран градски пл. „Джумая“ транспорт стр. 26 София и Бургас - с година В УАСГ: напред, следват Плевен, Пловдив, Стара Загора и Варна, Над 160 архитекти, урбанисти и Русе стартира на 20 април инженери взеха дипломи
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoБЪЛГАРИЯ ОБЩИНИВ Стара Загора откриха нотифицирана Оловният завод към ОЦК Програмата „Зелена София“ тази година ще обхванелаборатория за реакция на огън - Кърджали, спря работа всички столични райони Експерти от екоинспекция- С програмата „Зелена София“ през тази година ще се финан- та в Хасково пломбираха две- сират граждански проекти за облагородяване на зелените те командни помещения на площи в междублоковите пространства. Това съобщи на за- цех „Агломерация“ на олов- седанието на комисията по околна среда на Столичния об- ния завод към Оловно-цинко- щински съвет директорът на дирекция „Зелена система“ Ра- вия комплекс (ОЦК АД) в Кър- лица Маджарова. Общият бюджет ще е 200 хил. лв. Прави- джали. Основният мотив за лата за кандидатстване ще са по примера на миналогодишна- налагането на тази мярка е, че та програма, финансирана от фондацията „Америка за Бълга- ОЦК не изпълнява екологич- рия“. Бенефициенти на програмата ще са сдружения на етаж- ните изисквания при експлоа- ната собственост, като е възможно обхватът да се разшириЕдинствената в България лаборатория за изпитване на тацията на инсталацията, в ре- до районни администрации и неправителствени организации.строителни продукти за реакция на огън беше официал- зултат на което замърсява ат- Максималната сума за финансиране ще е до 5000 лева, катоно открита в Стара Загора. Тя е реализирана от Центъ- мосферния въздух със серен средствата ще са под формата на материали.ра за изпитване и Европейска сертификация (ЦИЕС) по диоксид и олово, като създа-PHARE, инвестицията е 1.5 млн. лв. Лабораторията, ко- ва непосредствена опасност 20 км нови велоалеи в Бургас обещават отято през февруари получи официалната нотификация и риск за човешкото здравеот Европейската комисия, е снабдена с най-съвремен- и околната среда, съобщават общинатано технологично оборудване за изпитване на строител- от РИОСВ – Хасково. Прину- До 2013 г. об-ни продукти за реакция на огън (характеристика, свър- дителната мярка се въвежда щина Бургасзана с второто от шестте съществени изисквания към и в съответствие с исканията ще има 20 кмстроежите). С подобни технически средства разполагат на обществеността в града, нови велоа-малко лаборатории по света. Специалистите на ЦИЕС която от години настоява за леи. Това съ-са придобили квалификация за прилагане на методите предприемане на незабавни общи замест-за изпитване в институт SP в Швеция. В лабораторията мерки от страна на държава- ник-кметът нафирмите ще могат да определят и декларират характе- та за преустановяване на за- Бургас Йор-ристиката, която се изисква за постигане на I до IV сте- мърсяването на атмосферния данка Анани-пени на огнеустойчивост на сградите. въздух. ева, която по- срещна учас-ИНФРАСТРУКТУРА тниците в пър- вия любител-До 15 май ще е готово транспортното Отложи се взимането на проби ски веломаратон обиколка на България. Тя информира ентуси-решение за връзка с новата спортна зала на от автомагистрала „Тракия“ астите, че изграждането на нови велоалеи в града е в рамки-София те на проекта „Интегриран градски транспорт“, чието изпъл- Поради неблагоприятни атмосфер- нение започна. Отделно общината строи нови велоалеи съсДо 15 ни условия бе отложено взимането собствени средства, за младежите пък беше направен байкмай ще на проби от магистрала „Тракия“. За- парк, уточни Ананиева.бъде гото- местник-министърът на регионално-во транс- то развитие и благоустройството Ге-портното орги Прегьов информира присъства- Девет варненски общини се сдружават зарешение щите журналисти и депутати, дошли изграждане на регионално депо за отпадъциза връзка на строителната площадка на лот 2,със спорт- че по преценка на представителите Представители на девет общини от Варненска област одо-ната зала на независимата лаборатория, на екс- бриха създаването на регионално сдружение за изгражданена бул. „Асен Йорданов“ и новата организация на дви- пертите от ДНСК и Агенция „Пътна на депо за твърди битови отпадъци. За председател на нова-жение на кръговото при Четвърти километър, съоб- инфраструктура“ поради лошите ат- та организация е избран кметът на община Вълчи дол Весе-щи кметът на София Йорданка Фандъкова, която про- мосферни условия не могат да се из- лин Василев. Сдружението е подготвило документите си и тевери строителните дейности по изграждането на до- пълнят изискванията на стандарта, по вече са внесени в Министерството на околната среда и во-пълнителните платна за движение. След завършва- който трябва да бъдат взети пробите дите. Предлага се площадката на депото да бъде на терен отнето на обекта ще бъде разкрита нова тролейбусна на обекта. „Проби трябва да се взе- 800 дка в землището на село Войводино, община Вълчи дол.спирка. Фандъкова съобщи още, че по време на ре- мат от материалите, които са вложе- За изграждане на депото е определен и резервен вариант: вмонта на кръговото кръстовище при Четвърти кило- ни в строежа, за да се установи съот- землището на село Венчан, община Провадия. В началото наметър няма да се спира движението. Кръговото кръс- ветствието им с инвестиционния про- следващия месец членовете на сдружението ще определяттовище ще бъде изцяло преасфалтирано, като ще се ект и техническите спецификации“, какъв тип инсталация за обработка на отпадъците ще бъдеизпълнят всички съпътстващи подземни комуникации. обясни зам.-министър Прегьов. направена в регионалното депо. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИМОТИ ИНВЕСТИЦИИЦените на жилищата продължават да дълбаят в дъното GVA: Има сериозен Третият мегават на соларСредното намаление на пазарните цени на жилищата е 2.3 на сто за първото ръст при обявените за парк „Мокреш“ се включватримесечие на 2011 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г., съобщи Наци- продажба хотели в националната енергийнаоналният статистически институт. За първото тримесечие на 2011 г. спрямо съ- Пазарната ниша за продажба мрежаответното тримесечие на предходната година намалението е 5.6 на сто. През и управление на хотелски ак-първото тримесечие на 2011 г. спрямо предходното е регистрирано намаление тиви заема все по-голям дял отна цените в 23 областни градове, като по-значително е във Шумен - със 7.9 на пазара на недвижими имоти всто, Благоевград - с 6.2 на сто, и Враца - с 5 на сто. В останалите областни градо- България, показва проучваневе е регистрирано увеличение на цените. Средната пазарна цена на жилищата на GVA Sollers Solutions. Причи-за страната през първото тримесечие на 2011 г. е 923.70 лв./кв.м. Най-високи са ните за това са в голямото ко-средните цени в София - 1496.84 лв./кв.м, следвана от Варна - 1494.50 лв./кв.м, и личество новопостроени пло-Бургас - 1166.00 лв./кв.м. щи през периода 2006 – 2010 г., недостатъчната опитност в„Инвестра“ продава индустриалните си терени управлението, както и в реал- ното намаление на приходите в сегмента, отчетено през се- зон 2008/2009 в резултат на Компанията Greentech Engineering световната криза. Допълните- Solutions, която е специализирана лен натиск оказва и отдаване- в изграждането на соларни парко- то на единици под наем във ва- ве, включи третия мегават от со- канционните комплекси, кои- лар парк „Мокреш“ в национална- то с добро качество на услуга- та електроразпределителна мре- та и правилно позициониране жа. Проектът, чието изгражда- се оказаха сериозен катализа- не започна през октомври 2010 тор на хотелиерският сегмент. г., се очаква да бъде завършен Съвкупността от тези фактори през май, когато паркът ще дос-„Инвестра“, поделението за развитие на проекти на „Евромаркет груп“, предла- доведе до затруднения за част тигне до предвидените 4MW мощ-га всичките си терени за продажба. Вариантите са парцелите, на които трябва- от хотелиерите, които предпо- ности. Компанията участва и в из-ше да бъде изградена верига от търговско-индустриални паркове, да бъдат про- читат да се освободят от имо- граждането на 2-мегаватовия со-дадени накуп заедно с концепцията „ТИ парк“ или да бъдат разделяни. Цени- тите си заради натрупани за- ларен парк край град Вълчедръмте са под максималните пазарни нива, обяви Симеон Митев, собственик на „Ню дължения към кредитори, дос- и на мощност от 5 MW в село Йе-Шанс - 96“, агенцията, която има изключителните права за продажба. „ТИ парк“ тавчици, персонал, общинска и русалимово и до края на годинататрябваше да се превърне във верига от обекти в най-големите български градо- държавна администрация. Така предвижда пълното изграждане наве, които да предоставят решения за недвижимите имоти на водещи компании, въпреки очакванията за силна над 10 MW мощности на терито-доставчици на инвестиционни стоки като машини, превозни средства и друго 2011 се отчита сериозен ръст рията на България.оборудване, автомобилни, мебелни и други изложбени центрове, обекти за тър- в обема на офертите на хотели,говия на дребно, складови бази и малки производствени предприятия. Сред те- предлагани за продажба, посоч- ТРЕНДрените има 57.3 декара с лице на софийското околовръстно шосе до Казичене, ва проучването. Към настоящ-69.2 дка в индустриалната зона на пловдивското село Радиново, до магистрала ия момент в сайтовете на ком- През февруари България е„Тракия“, над 60 дка на входа на Бургас от София и др. Парцелите са с различен паниите за недвижими имоти и сред страните с най-голямстатут, а най-напреднал е обектът в Пловдив (на илюстрацията), по който дори различните портали са обявени спад в строителствотоса започнати строителни работи, преди да бъде замразен. Всичките се намират за продажба между 300 и 400на входно-изходни артерии на градовете и в близост до или на връзките с обход- хотела на територията на стра- Най-голям спад в строителния сек-ните им пътища. ната. тор през февруари има в Испания (-31.3 на сто), Словения (-20 про-Засилва се тенденцията с кредит да се плащат над 80% от стойността на жилището цента) и България (-13.6 процента), показват данни на Евростат. В Ев-Търсенето на ипотечни кредити е нараснало значително през месец март спо- ропейския съюз показателят е на-ред анализ на „КредитЦентър“. В края на първото тримесечие усвоените за- раснал с 2.9 процента за една го-еми са с около 14% повече в сравнение със същия период на 2010 г., но за- дина, а в еврозоната - с 3.5 на сто.питванията са се увеличили с 24% спрямо предходния март. „Почти два пъти Най-много се е развило строител-повече са хората, които теглят кредити за над 80% от стойността на сделка- ството за една година в Германията. Това е резултат от изключително големия брой промоционални оферти на (+56.3 процента), в Полша (+21.3пазара и от стабилността при цените на недвижимите имоти“, коментира Ти- на сто) и Холандия (+15.4 процен-хомир Тошев, изпълнителен директор на „КредитЦентър“. По думите му това та). На месечна основа сезонно ко-има положителни страни, но крие и някои рискове. Продуктите са предназна- ригираните данни за февруари по-чени за хора, които имат стабилни доходи и спестени средства, но предпочи- казват растеж на строителнататат да запазят част от тях за довършителните работи и обзавеждане на ново- дейност с 0.7 процента в ЕС и спадто жилище. от 0.7 на сто в еврозоната. Най- голямо увеличение спрямо януа-ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ри има във Великобритания (+8.2Проект за енергийна ефективност стартира в болницата в Попово на сто), Португалия (+4.3 на сто) и Германия (+3.4 процента), а най-го-Проект за 2 млн. лв. по програмата „Енергийна ефективност“ стартира многопрофилната болница за активно лечение лям месечен спад - в Словения (-7.9в Попово. Ще бъде подновена изолацията на покрива, където предстои монтирането на слънчеви панели. Предвижда на сто) и Словакия (-3.8 процента).се още поставяне на външна изолация на сградата, подмяна на старата дограма с PVC, както и обособяване на ново ко- В България през февруари е отче-телно помещение и подмяна на уредите, така че отоплението да е изцяло с природен газ. Ремонтът трябва да завърши тен спад от 1.1 на сто след свива-през юли. нето с 1.7 процента през януари. www.stroitelstvo.info
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.TEMA Особености на околовръстните пътища Бариера, преграждаща града от външния транзит Околовръстните пъ- дял на транзитното дви- вия върху околната сре- вържат с конкретните Скоростните градски тен път независимо оттища в най-общия слу- жение. да (шум, вредни еми- изисквания, които про- магистрали класа му е важно да сечай представляват път В световен истори- сии, СО2) и др. Целесъ- изтичат от тази класи- (клас IA и IБ) са с не- осигури равнопоста-или серия от свърза- чески план околовръст- образно е изграждане- фикация. прекъснат режим на ав- вен и безопасен достъпни помежду си пътища, ните пътища винаги са то им при висок дял на томобилно движение на всички ползвателикоито опасват в пръс- заемали ключова роля транзитното движение Околовръстният по две отделни платна при спазване на всичкитен една населена те- при устройственото и запазване на вътреш- път може да бъде реа- за движение, като дос- законови и норматив-ритория. Целта е да се планиране на големи- ните градски улици за лизиран като скорост- тъпът до пътя е контро- ни изисквания. За по-ограничи навлизане- те градове, тъй като га- местно обслужване. В на градска магистра- лиран. Пресичанията с стигане на висока ско-то в централните град- рантират безопасността този смисъл обходите ла (клас IA и IБ) или всички останали улици рост на движение, катоски части на транзитно на живеещите в населе- могат да се оприличат като градска магистра- (включително скорос- се гарантира безопас-преминаващото (глав- ното място и предоста- на бариера, прегражда- ла (клас II). Изборът за тен път от клас II) за- но вливане и отливанено тежкотоварно) дви- вят значителни възмож- ща града от външния това какъв точно клас дължително се реали- на транспортните пото-жение и да се осигури ности за развитие на транзит. да бъде заложен при зира на различни нива. ци, е необходимо проек-бързо и безопасно об- икономическите усло- проектирането зави- Пешеходното движение тиране на транспортнислужване на самата те- вия там. Тази тенденция Основна изходна точка си от много фактори – е ограничено. развръзки на различниритория – вътрешно- и се запазва и сега, тъй при планирането функционално предназ- Градските магис- нива. В нормите са за-извънградско. Обходи- като са оценени като и проектирането на начение, социално-ико- трали (клас II) допус- ложени минимални раз-те задължително са об- особено значими функ- един обходен път е не- номически параметри, кат кръстовищата да са стояния между възлитевързани с устройстве- циите и предимствата говата класификация. В интензивност на авто- на едно ниво, като не се и кръстовищата (1000ния план на територия, на околовръстното пре- България околовръст- мобилното движение и изключва възможността – 800 м), като в зависи-през която премина- минаване при обслуж- ните пътища са част от т.н. Общото между два- и за пресичане на раз- мост от устройственитеват, като техническите ване на урбанизираната комуникационно-транс- та класа е определянето лични нива, когато това условия това разстояниеи транспортните им ха- територия. портните системи на на околовръстния път е необходимо. Харак- може да бъде намалено,рактеристики – ако се Днес водещи предим- урбанизираните тери- като главен носител на терно за пътя от този за да се постигне по-до-прави аналог, се добли- ства на обходните пъ- тории и се причисля- транзитното движени- клас е, че той осъщест- бро обслужване (оста-жават най-често до ав- тища са както възмож- ват към първостепенна- ето в много големите и вява връзката между зо- налите транспортни итомагистралните пъти- ността за движение с та улична мрежа, като големите градове. Пътят ните на урбанизираната технически са дадени вща извън населените те- по-високи скорости, изпълняват функциите осигурява (скоростна) територия със скорост- таблиците).ритории. При по-мал- така и непреките влия- на градски магистрали. връзка между отделни- ната градска магистралаки населени места се ус- ния: намаляване на път- Всички транспортни и те устройствени зони и (ако има изградена та- Пешеходното премина-тройват като пътища от нотранспортните про- технически характерис- с пътищата от републи- кава). ванепо-нисък клас в съот- изшествия, намаляване тики на проектното ре- канската пътна мрежа. При реализиране на се решава обикновеноветствие с процентния на вредните въздейст- шение следва да се об- проект за околовръс- на различни нива (по- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ Обслужване Функционално Начин на обслужване на при-Класове на улиците Населено място и селищ- Части от населено място и селищно Режим на движение Паркиране определение лежащите територии но образувание образувание Скоростни град- Много големи и големи гра- Големи градски части, отдалечени тери- Скоростен непре- Не се до- IА IБ Само чрез локални платна ски магистрали дове тории къснат пускаПървостепеннаулична мрежа Чрез локални платна и много Градски магис- Много големи и големи гра- Градски части, отдалечени територии, Не се до- II Прекъснат ограничено директно обслуж- трали дове главни и вторични градски центрове пуска ване ТРАНСПОРТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Обществен транспорт за превоз на пътнициКласове на улиците Режим на кръстовища Средна ивица разделителна Пешеходно пре- Велосипедно и пътни възли минаване наземен рел- спирки на нерелсо- движение нерелсов сов вия транспорт Задължителна, с широ- Задължително на Не се допуска Допускапредвижда специ- пътните ленти за дви- Не се допуска се, при необходи- Задължително извънПърво- Задължително на раз- IА IБ чина най-малко 3,00 m, мост сестепен- лични нива различни нива с предпазна ограда ализирана пътна лента жение или в „джобове“на улич-на мре- Светлинно регулирани, Задължителна, с широ- На различни нива Допуска се Допуска се, при необходи- Задължително извън или светлинно регу- на обособено мост се предвижда специ- пътните ленти за дви- Само наалеяобо-жа II допускат се на различ- чина най-малко 3,00 m, собена ни нива с предпазна ограда лирано платно ализирана пътна лента жение или в „джобове“ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Минимално Минимален радиус (R) на хоризон- Минимални радиуси (R) Минимален разстояние Максимален талните криви при напречен наклон, на вертикалните кри- радиус (R) на Брой на Широчина Приблизителна Проект- пропускателнаКласове между път- m ви, m пътните на скорост ните възли надлъжен бордюрна кри- ленти за на една път- способност нана улиците (Vпр), km/h наклон, % ва в кръстови- на лента, m една пътна лен- и кръстови- При qmax=6 При qmin= При qmin= Изпъкнали Вдлъбнати движение щата, m та, Е/h ща, m % 2,5 % -2,5 % IА 100 1000 5.0 450 950 Не се до- 8300 3800 - 2х2Първо- 3.75 1200 IБ 80 800 5.0 250 550 пуска 4400 1300 - 2х3степен- 2х2на улична II 3.75 70 400 6.5 180 380 700 2200 1200 15 2х3 800мрежа 350 2х4
 5. 5. Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМАсредством подлез или българските норми това мрежа през територия- на мрежа. пенсират по-големите ните въздействия вър-метален надлез – тип разстояние е от 300 м до та на населените места. дължини (разстояния), ху околната среда (шум,„пасарелка”) или е свет- 500 м. В този случай при на- В заключение обходни- които се преодоляват в вредни емисии) и др. Влинно регулирано (мно- Ползите за населени- личието на доказана те- те пътища като част от сравнение с преминава- случаите, когато населе-го рядко и само при съ- ето се изразяват в нама- ренна, градоустройстве- комуникационно-транс- не през центъра на насе- ните територии са мал-ответна обосновка). От ляване на: обема на ав- на и икономическа це- портната система лената територия. ки, изграждането на об-гледна точка на безопас- томобилното движение лесъобразност подоб- се реализират задъл- Важно е да бъде от- ходен път има по-ско-ността за предпочита- (особено товарното), на но преминаване се до- жително обвързано със белязано, че един око- ро негативно иконо-не е преминаването да затрудненото пешеход- пуска, без да има необ- структурата на урба- ловръстен път е социал- мическо въздействие,се осъществи на различ- но и велосипедно дви- ходимост от изгражда- низираната територия, но-икономически обо- тъй като води до отливни нива. В такъв случай жение, на вредния шум, не на нов обходен път прилежащите терито- снован и целесъобразен, на онзи трафик, койтое необходимо да се оси- замърсяване на възду- за връзка. Участъците рии и извънселищни- когато се касае за мно- би донесъл евентуалнигури едно минимално, ха и др. от републиканските пъ- те транспортни систе- го големи и натоварени ползи за населението.преодолимо от пешехо- Интересен е случа- тища, които се нами- ми. Те трябва да осигу- населени територии, за Инж. Мария ПЪДЕВАдците, разстояние меж- ят, когато има премина- рат в границите на насе- ряват голяма пропуска- които се търси облекча- Консултант доц. д-р инж.ду отделните пешеход- ване на автомагистрали лените места, се проек- телна способност и въз- ване на трафика в цен- Донка ГУТЕВА, препода-ните подлези (пасарел- и пътища I и II клас от тират като елементи на можност за висока ско- тралните градски час- вател в катедра „Пътища”,ки). За информация - в републиканската пътна първостепенната улич- рост, с което да се ком- ти, намаляване на вред- УАСГ - София Брюксел Берлин Вашингтон Дъблин Обзор на световната практика О коловръстен път или ринг (ring road) е пъ- ната практика са познати като орбитални магис- тят, който опасва по периферията големи- трали. Такива са London Orbital (Лондон) – един те градове. Понятието ринг (или пръстен) се от най-дългите, Manchester Orbital (Манчестър), е наложило заради кръговия изглед, който има Madrid Orbital (Мадрид, виж стр. 16). Орбитални- пътят в устройствените планове. Примери за го- те магистрали са продължение на извънградски- леми европейски околовръстни пътища са тези в те автомагистрали. Разликата между ринговете Берлин (Berliner Ring), Брюксел (Brussels Ring), (или мрежа от такива) и орбиталните магистрали Амстердам (Amsterdam Ring), Париж (Boulevard е, че рингът може да бъде част от вече същест- Pеriphеrique), Лийдс (Leeds Inner and Outer Ring). вуващата градска мрежа, докато орбиталните В някои от мегаполисите се устройват по 2 (и по- магистрали се строят целенасочено за връзка и вече) пръстена – вътрешен и външен, подобно на продължение на извънградските магистрали. В Лийдс този в Лийдс. Характерно за вътрешния ринг на Съединените американски щати околовръстни- града е изпълнението му чрез поредица от туне- те шосета (beltways) са част от автомагистрална- ли, за да се спести място и да се избегне физиче- та мрежа и са аналог на орбиталните магистра- ското отделяне на центъра от предградията. Гео- ли в Европейския съюз. В транспортната мрежа графските особености понякога усложняват зна- там съществуват т.нар. Loop route – пътища, кои- чително изграждането на един околовръстен път. то по функционалното си предназначение пред- В крайбрежните градове заради самото разпо- ставляват главни отклонения на извънградски- ложение не може да се реализира околовръстен те пътища от висок клас (магистрали) и най-об- път в чисто кръгова форма и се налагат по-нетра- що представляват градски обходи (ринговете). В диционни решения чрез подводни тунели и мно- американските градове обикновено се изгражда гоотворни мостови конструкции. Добри примери мрежа от loop пътища, които изпълняват ролята в това отношение са обходите на Стокхолм и Дъ- на главни артерии за достъп до щатската магис- блин. Обходни пътища тип магистрали в светов- трална мрежа. Лондон Париж Стокхолм
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 април - 1 май 2011 г.ТЕМА Около София Шофирането по пътяоколо София е разноо-бразно, защото премина- бува по разнолики отсечки: л. - по построени преди „Л омгодини участъци с добро с кокачество, какъвто е път- шният възел с бул. „Бълга- ос е“рия“ към Бояна и няко-гашната резиденция бу р. Какач - по участъци, които л. „Енаскоро бяха построени вр опмежду Драгалевци и Си- а“меоново - по отсечки, коитосега се строят с европей- ин“ски пари ала „Люл - по останалите учас- Маг истр Магистра ла „Хемус“тъци, част от които са се“ опълни с изненади. ско ш град нта По околовръстното се Б отев бул. „работи от години, но от Западна тангеоколо пет започна акту-ализиране на планове заобхода на столицата и ак-тивна подготовката на III“нови проекти. и с Сега състоянието на Бор я“ ар риоколовръстното е след- Ц л„ лганото: а бу нт шосе“ Бъ ге и връх“ *За пътя от „Цари- ан л„ тградско шосе“ до пътен на бу д III“ Запавъзел „Младост“ (от км ис ко ор рн рБ бул „Симеоновс31+ 180 до км 41+100) „Ц а бул „Че бул “има одобрен подробен новтранспортно-комуника- алиционен проект. л. М *Участъкът от пътен п.в. „Дра галевци“ Магис „Авъзел “Младост“ до бул. бул. „Ц трал а „Тра а бул„Симеоновско шосе“ (от ригра кия“ п.в. „Сим дско шкм 41+137 до км 44 +720) еоново“ осе“се строи сега с пари отоперативна програма п.в. „Мла дост“„Регионално развитие“. *Участъкът от бул.„Симеоновско шосе“ добул. „Черни връх“ с двата проект, който следва да там до км 0+780) има ловръстното с източната, тангента, проектите кан- Очаква се през 2012 г.пътни възела - към „Си- е готов до края на юни технически проект. го пресича при бул. „Бо- дидатстват за еврофи- част от обхода на Софиямеоновско“ и към Драга- тази година. Участъкът * От км 0+780 до се- тевградско шосе“ - за нея нансиране по оперативна да има съвременен из-левци ( от км 44+720 до ще кандидатства за евро- верната скоростна тан- има одобрен идеен про- програма „Транспорт“. глед по европейски ета-49+200) вече е построен. финансиране. гента има одобрен иде- ект. Заедно със западната *Отсечката от бул. лон. *От бул. „България“ * От магистрала „Лю- ен проект и се процедура дъга на околовръстното, „Ботевградско шосе“ до Интересен поглед идо пътен възел при ма- лин“ до река Какач (от парцеларен план. която включва участъка бул. „Цариградско шосе“ към обхода на столицатагистрала „Люлин“ (от км 59+200 до 61+629, къ- *Северната скорост- от магистрала „Люлин“ (от км 26+640 до км предлага гимназията покм 51+360 до км 58+923) дето е бул. „Сливнца“, на тангента, който свърз- до р. Какач и от р. Какач 35+180) е построена пре- архитектура RICE, Хюс-сега се подготвя идеен сега бул. „Европа“, и от- ва западната част на око- до северната скоростна ди години. тън. Вижте го на стр. 16. Тунел с естакада или само естакада за югозападната дъга на околовръстното До края на юни „Со- развитие“. щата дължина на туне- сочина (без самата кон- тунел. В тази зона е и рекафия проект“ ще преда- Цялото трасе от бул. ла варира и ще е около струкция) 6.5 м, която Все още има неяс- Панчерица и същест-де идейно решение за „България“ до магис- или малко над 1 км. предлага икономичност ноти и при подземната вуващ канал ф1000 приюгозападната дъга на трала „Люлин“ е с дъл- Според инж. Стефан- на решението. инфраструктура. ул. „Ал. С. Пушкин”.околовръстното, която жина около 7.5 км. ка Брадварева, дирек- Дължината на рам- Особеностите присе простира от ленти- То се простира от км тор на „София проект“, пите също зависи от из- първия участък са Трасетоте за вливане и отлива- 51+316 до км 58+923 обсъжданията клонят бора на вариант. Накло- свързани с водопровод- Тунелът минава подне от и към бул. „Бъл- и е разделено на чети- към разработване на нът по задание е не по- на галерия в начало- бул. „Бъкстон“ и ул.гария“ до пътния въ- ри участъка. Засега ос- дълбок тунел. По зада- вече от 5%. то на участъка с 4 водо- „Пушкин“ и завършвазел с магистрала „Лю- новните проучвания се ние се изисква той да е Проектантите ще провода в нея - ф 1500, преди бул. „Цар Борислин“. Инвестиционно- провеждат с по две ленти в посо- предложат и вариант с ф 1000 и 2 по ф 700. III“. Ако за първия етапто предложение се под- ка плюс трета аварий- естакада. Проучвания- Преди бул. „Бък- се избере естакада, тяготвя точно по следа- в първия от тях, който на лента, което би уве- та им продължават. Те стон“ също има два во- ще продължи директ-та на Подробния транс- е от км 51+316 до км личило височината на ще избират технически допровода - ф 1000 и но и в другите участъ-портно-комуникацио- 52+ 157 тунела. Тогава по-лесно добър вариант и ико- ф 800. Не се знае те на ци. Транзитното дви-нен план с автор „Со- За този участък е може да бъде постигна- номически изгоден, ко- каква дълбочина са. жение върви по него.фпроект - ОГП“. С раз- предвидено основно ту- то при плитък тунел с ето означава и по-мал- Третата особеност е На ниво терен се запаз-работката ще се канди- нелно решение в три правоъгълна конструк- ко отчуждения, както е дъното на корекцията ва платното за локално-датства за европейско варианта - на дълбочи- ция. Ако няма аварийна при по дълбокия тунел. на река Боянска. Необ- то движение, като връз-финансиране по опера- на около 25 м, плитък, лента, може да прило- Дори и теренът - хъл- ходими са хидроложки ките с бул. „Цар Бористивна програма „Транс- почти под повърхност- жи носеща сводова кон- мист като при разлом, и хидравлични оразме- III“ се решават свето-порт“ или „Регионално та и комбиниран. Об- струкция със светла ви- е в полза на дълбокия рявания. фарно. При порталите

×