Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Строителство Градът

on

 • 1,819 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,819
Views on SlideShare
1,819
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Строителство Градът Строителство Градът Document Transcript

 • Брой 15 (698), 18 - 24 април 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Еволюцията на Топлоизолацията не е достатъчна сградите Миналата година Евро- пейският съюз прие нова директива за енергийна- та ефективност в сградния фонд, която ще донесе ра- дикална промяна за строи- От потребление, през спестяване телството в следващите де- сетилетия. Това беше пове- към производство на енергия че от ясен знак за оценка- та, че колкото и да е важно спестяването на енергия в сградния фонд, то няма да е достатъчно, за да донесе действителни ползи. Летвата беше вдигна- та: от 2020 г. новите сгради трябва да имат потребле- ние близко до нулата (сро- ковете са различни за об- ществения и за частния сектор). Все пак може ли това да се постигне само с подо- бряване на топлинните ха- рактеристики и въвежда- нето на уреди с ниско по- требление на енергия? Повечето от професи- оналистите се съмняват и това е причината някои от големите компании, осигу- ряващи важни компонен- ти на сградите или сград- ните технологии, да насо- чат усилията си към опол- зотворяването на алтер- нативните енергийни из- точници. Пилотните про- екти вече са факт, дори в България. За да се превър- нат те в широкоразпрос- транена тенденция обаче, най-вероятно ще са нуж- ни повече усилия – първо за разпознаването на тези технологии като истин- ска бизнес възможност, а после и за насърчаване на използването им и извън скъпите и имиджови про- екти.15 стр. 16 стр. 20 15 > Къде бизнесът се чувства най-добре в България: Контрасти в цените за железния път Добре дошли в Габрово 9 771310 983000 Септември - Пловдив Според26 стр. изследване на Ernst & Young: Предложенията на 19-те кандидата варират от Бавен ръст в Европа, 47.5 млн. лева до окуражаващи очаквания 134.8 млн. лева за България
 • 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАНад 250 обекта ще бъдат финансирани в кампанията 50 проекта са готвени с Консултантът на АЕЦ „Белене“ разполага с два„За чиста околна среда“ подкрепата на JASPERS месеца за финансов анализ през 2010 г. Консултантът по проек- Планът за действие на иструмен- та АЕЦ „Белене“ - бри- та JASPERS в България през 2010 танската банка HSBC, ще г. включва общо 50 проекта, вземе за услугите си 2 от които 22 са в сектор „Окол- млн. евро фиксирано въз- на среда“, 15 – в сектор „Транс- награждение, а също и порт“, осем – в „Общинска ин- нефиксирано, което ще фраструктура“, един – в „Енер- зависи от структурата гийна ефективност“, и четири на финансиране, обяс- – хоризонтални мерки. Това ста- ни пред журналисти ми- на ясно, след като правителство- нистърът на икономика-259 проекта ще бъдат финансирани в рамките на националната то се запозна с отчета за изпъл- та, енергетиката и тури-кампания „Чиста околна среда“ и конкурса на Министерството нението на плана. JASPERS е ин- зма Трайчо Трайков и ко-на околната среда и водите и Предприятието за управление ва струмент за техническа помощ ментира, че в моментадейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) „Обичам за подготовката на големи ин- не може да се каже колкоприродата и аз участвам“. 47 от тях ще бъдат дофинансирани фраструктурни проекти, за ко- ще бъде възнаграждени-след решение на управителния съвет на ПУДООС. ито се предвижда финансиране ето на консултанта. В не-Финансирането на проектите е между 3000 и 10 000 лева. от структурните и от Кохезион- фиксираната си част тоКонкурсът събра над 2400 проекта и поради големия интерес ния фонд на Европейския съюз. ще зависи от това какваорганизаторите решиха сумата за финансиране на кампанията Техническата подкрепа от страна структура на финансира-да се увеличи от 750 хил. лв. на 1.25 млн. лв. В по-голямата на инициативата е безвъзмезд- не е привлечена за осъ-си част проектите, изготвени от общините, предвиждат на и се изразява в предоставяне ществяването на проек-почистване на определени участъци, озеленяване и създаване на консултации, съгласуване, из- та, когато и ако той бъде осъществен. В отговор на въ-на зони за отдих. Проектите на детски градини, училища и НПО граждане и доусъвършенстване прос дали HSBC ще успее да свърши всичко това в рамки-са предимно за създаване на спортни площадки, кътове за игра структурата на проекта, преодо- те на два месеца Трайков посочи, че екипът на консултан-и спорт и обзавеждането им с подходящи съоръжения. Срокът ляване на трудности, отстранява- та вече е свършил в аванс голяма част от предварителна-за изпълнение на дейностите по получилите финансиране не на пропуски и идентифицира- та работа, за която не се изисква предоставянето на кон-проекти е 31 октомври 2011 г. не на нерешени проблеми. фиденциални данни.БЪЛГАРИЯ ОБЩИНИЕврокомисията награди МРРБ и ПРООН за Ямбол работи с Одрин за развитие на туризмаобновяването на жилищни сгради Проектът „GATE 2 TOUR: Интегрирано развитие на културно-исторически туризъм в трансграничния регион Ямбол – Странджа – Одрин“ е по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция. Партньор по този проект от турска страна е Асоциацията на младите предприемачи в Одрин. Проектът предвижда защита на два исторически паметника - манастир и кале в село Воден и долмен край Лалапаша в Турция, чрез разработване на проекти за реставрация и социализация. Очаква се про- ектът да положи основите за развитие на археологически туризъм и да популяризира историческите паметници. Проектът е с продължителност 12 месеца и е на стойност 98 004 евро.Българският проект за демонстрационно обновяване До края на април ще обявят конкурса за преместваеми обекти в парковете на Софияна многофамилни жилищни сгради спечели приза на До края на месеца ще бъде обявен конкурсътЕвропейската комисия в категория „Жилищни сгради“ за разполагането на преместваеми обекти вот общо 303 инициативи на 27-те страни - членки градските паркове и градини, реши Столичниятна ЕС. Наградите бяха връчени в шест категории: общински съвет. Такива обекти ще бъдатразпространение на информация, жилищни сгради, разположени в градините „Кристал“, „Светиобучение, потребление, индустрия и транспорт. седмочисленици“, Градската градина, ГрадинатаБългарският проект бе отличен заради постигнатите с паметника на Съветската армия, „Св. св.резултати: значително повишена енергийна Петър и Павел“, „Гео Милев“, „Заимов“, „Юженефективност на 50 жилищни сгради в 14 града с 40- парк - 3 част“ и „Южен парк - 1 част“ - околно60%; насърчено използването на възобновяеми пространство на НДК. Конкурсът за отдаванетоенергийни източници в жилищния сектор; създадени под наем на общинските площи ще е снад 220 работни места; подобрени условия на живот петгодишен срок, а по настояване на кмета наи битов комфорт на над 1000 български домакинства. София Йорданка Фандъкова откритата площ към всеки преместваем обект ще е ясно оградена, за да еПроектът е на стойност 6.3 млн. лева. видно позволеното място и за гражданите, и за контролните органи. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 • Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕЗапочва предпроектното проучване за газовата връзка Две кръгови Обмислят регионализиране на част от еврофондоветеБългария - Сърбия кръстовища и пробив ще облекчават трафика в Сливен До края на годината в Сливен ще има още две кръгови кръстови- ща, обяви кметът на гра- да Йордан Лечков. Той припомни, че общин- ският съвет е гласувал окончателния проект Политиките на регионалното развитие трябва да се управля-В присъствието на министъра на регионалното развитие за изграждане на кръ-и благоустройството Росен Плевнелиев, министърът на ват и изпълняват на ниво райони за планиране и на ниво обла- гово кръстовище на пъ- сти през следващия програмен период, 2014 - 2020 г. Това зая-икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и зам.- тен възел „Розова гра-министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова ви министър Росен Плевнелиев на проведеното в Пловдив из- дина“. Другото кръгово несено заседание на парламентарната комисия по регионалнаподписаха договора по схема „Подготовка, проучвания и кръстовище, което се политика и местно самоуправление в 41-то Народно събрание.проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка планира да бъде изгра- Идеята на правителството е да реогинализира част от еврофон-България - Сърбия“ по оперативна програма „Регионално дено в Сливен, е до бив- довете, като всеки от шестте района на планиране има собстве-развитие“. Общият размер на предоставената безвъзмезднафинансова помощ е 2.5 млн. евро. Документът включва етапите шия магазин „Тернопол“. на оперативна програма, включваща всички местни приорите-на подготовка, предпроектно проучване и проектиране на До края на годината ще ти за развитие. За целта е необходимо създаване на управлен-съоръжението, както и изготвяне на ОВОС. Газовото трасе е с бъде завършен и проби- ски и административен капацитет на това второ ниво на самоу-дължина 50 км на българска територия и 100 км – на сръбска. вът на улица „Антим I“. правление, което да управлява като междинно звено държавниОчаква се газопроводът да осигурява по 1.8 млрд. куб. м газ Лечков съобщи, че про- и европейски средства за подготовка и изпълнение на интегри-годишно. След изграждането му България ще има връзка с цедурата по отчуждава- рани проекти в областта на транспорта, на опазването на окол-газовите системи на Сърбия и Унгария, а чрез тях – достъп до не на имотите е мина- ната среда и обновяването на градската среда, подчерта регио-доставки от Северна Европа. Западната ни съседка също има ла и е платено на всички налният министър.осигурено финансиране за предпроектното проучване. Целият хора. Общината е пред- До два месеца се очаква междуведомствена работна група дапроект на българска територия ще струва 60 млн. евро, които са ложила жилища на соб- изработи концепция за промени в административно-територи-осигурени от ОПРР. Очаква се строителството на газопровода ствениците, но те са алното устройство на страната, за засилване ролята на област-да започне през 2013 г. или 2014 г. и да продължи около година. предпочели пари. ния управител при осъществяване на държавното управление по места, възможности за създаване на областно ниво на само- управление, ниво на изграждане и обхват на услугите, които мо-ИМОТИ гат да бъдат предоставяни на областно ниво на самоуправле-Комисията за защита Шестият магазин „Карфур“ отваря в Стара Загора през ние, варианти за избиране или назначаване на ръководните ор-на конкуренцията есента гани. Организацията на дейността на работната група се осъ-разреши на Delhaize ществява от секретариата на Съвета по децентрализация на Първият обект на държавното управление, а контролът е възложен на министъ-да придобие търговската верига ра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плев-„Пикадили“ в Стара Загора ще нелиев, който е председател на Съвета по децентрализация наКомисията за защита на се намира на бул. държавното управление. „Никола Петков“. С изменението на законите за държавната и за общинскатаконкуренцията разреши В магазина с тър- собственост се дадоха по-големи правомощия на общините запридобиване на пряк ед- говска площ 5000 кв. метра ще бъдат разкрити 200 работни мес-ноличен контрол от стра- реализиране на важни проекти по-различни програми, заяви та. Очакваме с нетърпение момента, в който „Карфур“ ще отвори зам.-министър Екатерина Захариева. Сред най-спешните зако-на на „Делез „Дъ Лайън“ врати в Стара Загора. Вярваме, че богатото разнообразие от про- нодателни инициативи на МРРБ са готвените изменения в Зако-Недерланд Би Ви“, Нидер- дукти, отличното обслужване и конкурентните цени ще го пре- на за пътищата, Закона за водите, Закона за етажната собстве-ландия, върху „Делта Мак- върнат в любимото място за пазаруване на жителите и гостите ност, Закона за устройство на черноморското крайбрежие иси д.о.о.“, Сърбия, а оттам на града, каза Кристиан Шарита, изпълнителен директор на „Кар- Закона за устройство на територията, за който ще стартира ии на косвен едноличен кон- фур“ в България. подготовка на изцяло нов законопроект.трол върху неговото дъ- Световните търговски вериги пак се прицелиха вщерно предприятие в Бъл- развиващите се икономикигария - „Пикадили“ ЕАД. Община Благоевград ще усвоява над 1 млн. лв. заПроучването е установило, След като кризата накара световните търговски вериги да преос- борба с наводненията по река Еленовскаче „Делез“ и предприятия- мислят плановете си и да изоставят новите пазари за сметка ната от неговата икономиче- по-зрелите икономики, към днешна дата тази тенденция започва Проектът „Мерки за предотвратяване на наводнения чрез ко-ска група не осъществяват да се обръща, показва ново проучване. Консултантската фирма рекция на дерета през село Еленово“ е по оперативна програмастопанска дейност на тери- за имоти CB Richard Ellis обяви, че страните с висок растеж отно- „Регионално развитие“. Неговата стойност е 1 029 472.93 лв.,торията на страната и не во са станали главни мишени за марките, с които се славят Шан-з- от които 977 872.93 лв. безвъзмездна помощ от Европейскиясе очаква промяна в пазар- Елизе, Оксфорд стрийт или Пето авеню. Дубай с платежоспособ- фонд за регионално развитие. Целта е да се предпазят от на-ното положение на учас- ното си население и слаб местен търговски сектор днес е спирка воднения терените от село Еленово и да се предотвратят про- номер едно за мнозинството от компаниите, показва проучване- цесите на ерозия на речното легло на преминаващата през се-тниците след сделката. то на международното присъствие на 323 от най-големите игра- лото река Еленовска. Проектът предвижда изграждане на сто-КЗК счита, че планирано- чи в сектора. Москва, Пекин, Шанхай, Кувейт, Истанбул и Рияд сато придобиване не би мог- манобетонни конструкции, както и на открит профил бетоно- запазили ключови места в 20-те първенци пред много по-устано-ло да засегне ефективната ва облицовка на реката. Ще бъдат изградени и съоръжения за вени местоположения за търговията на дребно. След като е при-конкуренция в разглежда- предотвратяване на наводненията в село Еленово и ще бъдат влякъл 56% от проучваните марки, Дубай се е изравнил с Лондонния сектор. в челото на класирането. защитени от ерозия или възстановени над 1000 метра брегове. www.stroitelstvo.info View slide
 • 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.TEMA Прогноза за сградите: Чака ни променливо време Технологиите ще превърнат сградния фонд от пасивен във все по-активен потребител на енергия На пръв поглед сгра- пла вода за бита, които ви, тъй като са направе-дите са сравнително украсяват все повече по- ни целенасочено от ком-консервативни - с из- криви на къщи, не само пании, които имат биз-ключение на някои про- няма да бъде екзотика, а нес интереси в тези сек-блясъци се променят малка част от палитрата тори. Освен това бяхапо-скоро еволюционно, от енергоизточници на изградени във време, вотколкото революци- бъдещето. което фирмите можехаонно. Но колкото пове- България вече има да си позволят значител-че дебатът за глобалното своите примери. Проек- но по-големи инвести-затопляне се превръща тът, който спечели на- ционни разходи.в конкретни и матери- градата за офис в нацио- Това далеч не е доста-ални цели за намалява- налния конкурс „Сграда тъчно, за да се посрещ-не на потреблението на на годината“ през 2008, нат нарастващите изис-енергия и на замърсява- вече имаше фотоволта- квания, но изигра ро-нето от производство- ични панели на покри- лята си на знак за въз-то й, толкова по-бър- ва. Конкурсът същата можностите, които усъ-зо сградният фонд ще се година отличи за еколо- вършенстваните сград-изменя, за да се приспо- гичност корпоративна ни технологии ще раз-соби към новите модели база, която разчиташе крият за собственицитена потребление. освен на соларна систе- и ползвателите на имо- Европа в момен- ма и на използването на тите. А по този начин ита има конкретна цел - геотермалната енергия за широките бизнес въз-сгради с нулево енергий- за увеличаване на ефек- можности, които се от-но потребление от 2020 тивността на отоплени- варят пред производите-г. нататък. А това зна- ето. ли на материали, достав-чи, че разполагането на Тези първи примери чици на решения, стро-слънчеви панели за то- бяха по-скоро имиджо- ители и инвеститори. Сертификацията на сградите - Асоциация се бори за 10 000 път към спестяване соларни покрива В момента получава- До края на март 2011 2010 относно енергий- Българската фотовол- Как е по света? Внето на енергиен серти- обследвани и сертифи- ните характеристики на таична асоциация (БФА) Германия за поставянето на соларни панелификат на сградата е въз- цирани са общо 3376 сградите и най-късно се бори за въвеждане наможност за спестяване сгради, като очакваните до 9 януари 2013 прагът изискванията, предвиде- върху покривите на частни и обществени сгра-на средства от данъци. спестявания са 610,728 на задължителното сер- ни в Директива 2009/28/ ди е нужно единствено да се уведомят местнитеСертификацията се из- GWh/y. тифициране трябва да ЕО. Според директивата власти и мрежовият оператор.вършва от специализи- Тези сгради се разпре- падне на 500 кв.м разгъ- инсталирането на мал- В Холандия цената на киловатчас електроенергиярани фирми от регистър делят по собственост: ната застроена площ. ки фотоволтаични ин- достига до 45 евроцента във върховите дневни ча-към Агенцията за енер- държавна собственост - Според агенцията сталации върху покривигийна ефективност. По- 821, общинска собстве- обаче все по-засилен е и фасади следва да бъде сове.лучаването на енерги- ност - 1444, частна соб- интересът към сертифи- улеснено и да се базира Интегрираните в сгради фотоволтаични системи сил-ен сертификат е всъщ- ственост - 1098. цирането и на собстве- на уведомителен режим но повишават дела си през последните години. Очак-ност стимулът както за Общият брой на ре- ниците на частни сгради за присъединяване към ва се тенденцията да се запази и през следващитежилищни, така и за ин- гистрираните в АЕЕ – офиси, хотели, тър- мрежата. пет години.дустриални и търговски сгради, държавна и об- говски обекти и др. Те са Желанието ни е всеки Основен двигател на растежа ще бъде продължава-имоти. щинска собственост, строени през последни- българин да има стимул До края на март са подлежащи на сертифи- те години и проектира- да инвестира в малка щото намаляване на инвестиционните разходи и сил-обследвани и сертифи- циране, е 5582. нето и изграждането им фотоволтаична центра- ната държавна подкрепа в сектора. В световен мащабцирани 3376 сгради. Финансирането на е съобразено с изисква- ла на покрива или на фа- до 2015 г. се очаква мощността на инсталираните в В момента на задъл- част от сградите в пуб- нията на съвременна- садата си. Електроенер- сгради фотоволтаични системи да достигне 2525 MW.жително сертифицира- личния сектор се осъ- та нормативна база, по- гията ще се произвеждане подлежат сградите в ществява с помощта на ради което те обикнове- там, където ще бъде кон- обаче административ- председател на БФА.експлоатация с разгъна- фонд „Енергийна ефек- но получават сертифи- сумирана, и ще покрива ните процедури са про- Програмата стартирата застроена площ над тивност”, Междунаро- кат, без да се налага да дневните пикови часове, дължителни и скъпи, по- през 2009 г., но според1000 кв.м. Агенцията по ден фонд „Козлодуй”, изпълняват специална когато консумацията на ради което почти няма Газдов изграждането наенергийна ефективност по оперативна програма процедура. Това е и при- електроенергия е най-го- желаещи да инвестират соларни инсталации на(АЕЕ) концентрира вни- „Регионално развитие” чината делът на обслед- ляма (особено през лет- в малки покривни ин- покривни пространстваманието си предимно и др. В момента в око- ваните частни сгради да ните месеци), се казва в сталации от 3 до 30 кВт. продължава да бъде зна-върху публичните сгра- ло 300 общински сгра- е 32.5% специално становище на Това ще бъде променено чително по-трудно, от-ди - болници, учили- ди се изпълняват пред- В начален етап обаче Българската фотоволта- с бъдещите изменения колкото в повечето дър-ща, детски градини, ад- писаните енергоспестя- е сертифицирането на ична асоциация (БФА). на Закона за възобновя- жави от ЕС.министративни сгра- ващи мерки по програ- жилищните сгради. Целта на програмата емите енергийни източ- До момента соларнитеди и др. ми на ЕС. Няма засега предви- е да се намали бюрокра- ници. Препъникамък си покриви в България не През 2006, 2007 и Предстои хармонизи- дени мерки за панелните тичната тежест и да се остава тарифата на изку- са повече от 20.2008 АЕЕ организира рането на ЗЕЕ с Дирек- жилища, които по дан- въведат по-изгодни та- пуване, което е държав- Кога ще се сбъднетри целеви програми и с тива 2010/31/ЕС на Ев- ни на МРРБ в страната рифи за сградно интег- ната форма на насърче- мечтата на асоциация-държавни средства бяха ропейския парламент са 3.7 милиона, от които рирани фотоволтаич- ние за инициативата, ко- та за 10 000 соларни по-обследвани 1181 сгради. и на съвета от 19 май 96.5% са частни. ни решения. В България ментира Никола Газдов, крива? View slide
 • Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Инж. Кольо Колев, изп. директор на Агенцията по енергийна ефективност: Стимулите за сградни ВЕИ са данъчни През ноември изтича тригодишният срок за старт на повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради Инж. Колев, кои са основ- вият Закон за ВЕИ, ще влязат ните законови текстове, които формулират при- ложението на възобновя- емите енергийни източ- ници в сградния фонд? П редстои хар- монизиране- то на ЗЕЕ с Дирек- в сила набелязаните праго- ве - 30 кВт инсталирана мощ- ност за сгради и 1 мВт за про- мишлените мощности. Под тях инсталациите ще могат- Основните текстове се на- тива 2010/31/ЕС на да се изпълняват заедно съсмират в Директива 2010/31 на Европейския пар- строителството без специ-Европейския съюз, приета на19 май 2010 г., за енергийни- ламент и на съвета ално разрешение за присъе- диняване към мрежата катоте характеристики на сгради- от 19 май 2010 от- част от сградата, те са за въ-те. Става дума всички новипублични сгради - държав- носно енергийните трешна употреба и електрое- нергия няма да се продава.ни и общински, до 2018 г. да характеристики напреминат в състояние на ну- сградите и най-къс- Какви са основните про-лево енергийно потребление, блеми при внедряванетоа всички частни сгради - до но до 9 януари 2013 на инсталации за ВЕИ2020 г. прагът на задължи- в сградите, какво пре-Нулево енергийно потребле- чи пред инвестициите вние означава, че специфич- телното сертифици- това отношение?ната консумация на енергия ране трябва да пад- - Интересът по ВЕИ е подо-на 1 кв.м да бъде около 10-20 бен на интереса към санира-кВтч годишно при досегаш- не на 500 кв. м. раз- отпада за 10 години, без ВЕИ - ност от 2008 г., където са за- нето - който потребител иманите над 200 кВтч на година, гъната застроена за 7 години. писани изискванията за сер- финансови възможности даили около десет пъти да се на-мали консумацията на енер- площ При сертификат Б с ВЕИ да- нъкът отпада за 5 години, ако тифициране на старите сгра- ди. Там има срок - 3 години санира своята къща, той би си купил и слънчев панел загия в тези сгради. няма ВЕИ - за 3 години. от датата на влизане в дейст- топла вода. Но в Закона заВ подготвяния проектоза- Това е по Закона за местните вие на ЗЕЕ - 14 ноември 2008 енергийната ефективност икон за възобновяемите енер- данъци и такси. г. Това означава, че наесен ще в наредбите има специалнигийни източници, който е в изтече срокът на обществени- текстове за внедряването вНародното събрание за вто- Предстоят ли някакви те сгради над 1000 кв.м, за ко- сградния фонд чрез проекти-ро четене, са включени тек- промени в това отноше- ито трябва да има започнала те още в процеса на проекти-стове за внедряване на сис- ние? процедура за изпълнение на рането като слънчеви инста-теми от възобновяеми енер- - По отношение на нормати- мерките по енергийна ефек- лации за топла вода, термо-гийни източници в сградния вите на европейската дирек- тивност. помпи, малки когенерацион-фонд. Там е записано, че до 30кВт ВЕИ системи могат да бъ-дат внедрени в самите сгради,без да се искат никакви разре-шителни - на покрива се мон- К огато се прие- ме новият Закон за ВЕИ ще влязат в тива през 2013 г. прагът от 1000 кв.м за задължителен ре- жим за обследване и серти- фициране на нови сгради ще падне на 500 кв.м, а от 2015 В действие е и Наредбата за енергийните характеристи- ки на обектите, която ще бъде заменена от транспонира- ната европейска Директива ни системи или биомаса. Причината тези инициативи да не са станали масова прак- тика е в липсата както на дос- татъчно информация, така итира една инсталация за то- сила нови прагове г. той още намалява - на 250 2010/31. на повече стимули.пла вода, една инсталация за - 30 кВт инсталира- кв.м. Тези правила, които се Във връзка с промяната на Това може донякъде да сеполучаване на електрическа отнасят за новите сгради, ста- нормативната база сме ини- промени например с усвоя-енергия и др. на мощност за сгра- ват още по-строги. За реали- циирали създаване на меж- ването на средствата по опе-Това са двата документа, ко- ди и 1 мВт за про- зирането им съответно тряб- дуведомствена работна група ративна програма „Регионал-ито ще бъдат основата при ва да бъдат променени стан- за оглеждане на действащото но развитие“, което ще под-внедряване на възобновяеми- мишлените мощно- дартите, нормативната уредба законодателство и подготов- помогне домакинствата кактоте енергийни източници в сти, под които ин- в строителството и енергий- ка на промени с участието на финансово, така и информа-сградния фонд. ната сфера като ЗУТ и Закона експерти от министерствата ционно. сталациите ще се за енергийната ефективност, на икономиката и на регио- Ще има възможности за из- Какви са основните на- изпълняват без спе- за да може ефективно да се налното развитие. пълнение на мерки по енер- сърчения за използване на циално разрешение прилага и да се постигат по- гийна ефективност както по ВЕИ в сградите? ставените цели за сгради с ну- Има ли проблеми при мярката за саниране, така и- Ако в една сграда е внедрена за присъединяване лево енергийна потребление. присъединяване на сгра- чрез банковите кредитни ли-инсталация за възобновяемаенергия и на тази сграда е из- към мрежата като За старите сгради са в дейст- вие новият Закон за енергий- дите с ВЕИ към електри- ческата мрежа? нии с 20% отстъпка, използ- вана доскоро за подмяна нададен сертификат А или сер- част от сградата за ната ефективност (ЗЕЕ) и На- - В момента няма такива про- дограма, която ще предложитификат Б, то стимулът е при вътрешна употреба редбата за сертифициране на блеми, инсталациите засега са възможности и за енергийнасертификат А с ВЕИ данъкът сгради за енергийна ефектив- малки. Когато се приеме но- ефективност. България е страна с традиционно висока Нормативна база интензивност на БВП • Закон за енергийната ефективност, който осигурава добри условия за развити-Б ългария е страна, в която крайната енергийна интензивност на БВП ето й във всички сектори е с около 25% по-висока от средната за ЕС, което показва, че все • Осем наредби към закона за обследване и сертифицирани на сгради, за мето- още има значителен потенциал за подобряване на ефективност- диките по определянето на индивидуалните цели, за обследването на котли ита на използване на енергията за намаление на енергийната интензив- т. н.ност. • Разработен е и се изпълнява Първият национален план за действие по енер-Разпределени са индивидуалните индикативни цели за енергийни спес- гийна ефективност 2008–2016, който е в съответствие с Директива 2006/32/ЕС затявания на търговци на енергия, собственици на сгради с разгърната за- енергийната ефективност и предоставянето на енергийни услуги.строена площ 1 000 кв. м и на собственици на промишлени системи с го- • Първи национален план за действие по енергийна ефективност - през първитедишно енергийно потребление над 3 000 MWh/годишно. 3 години /2008-2010/ са постигнатата икономия на енергия е 1 329 GWh (114 ktoe)За периода 2000/2009 при 4.6 % годишно нарастване на БВП, годишното / годишно при очаквана икономия на енергия 1 680 GWh (147 ktoe)/ годишнонарастване на крайното енергийно потребление е 0.2 %, а годишното на- • Втори национален план за действие по енергийна ефективност – 2011-2013 го-маление на крайната енергийна интензивност е с 4.4%. дина се разработва в момента
 • 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.ТЕМА Международните капитали търсят зелени проекти Секторът ще расте благодарение на благоприятното отношение на инвеститорите, показа форум в София От Западна Европа се от направено проучва- на среда, обществена екологичните и социал- нал делът на малките и тики в секторите от ус-надига вълна от капи- не на Европейския фо- дейност, корпоратив- ните рискове имат дъл- средните инвеститори, тойчивата и екологич-тали, насочени към зе- рум за устойчиви ин- но управление, от глед- госрочни и съществе- достигайки останали- ната индустрия, в т.ч.ления енергиен сектор, вестиции - Eurosif, на точка на търсенето и ни финансови послед- те 8%, особено в Герма- секторите ЕЕ и ВЕИ.които ще търсят място- Франция. увеличаването на пред- ствия. В този смисъл ния, Австрия, Белгия и Публично-частно-то си в иновативни ре- лагането на по-про- устойчивите и отговор- Франция. то партньорство същошения за постигане на Устойчивите инвести- зрачни финансови про- ни инвестиции в зеле- Мястото на Бълга- предлага възможностенергийна ефективност ции се базират на съче- дукти. ните сектори ще про- рия по отношение на на инвеститорите за ре-и внедряване на алтер- таването на критерии Философията на ус- дължават да заемат зна- устойчивите инвести- ализиране на устой-нативни източници на по отношение на окол- тойчивите и отговорни чително място на меж- ции се определя от това чиво и отговорно ин-енергия. Цялостната на среда, обществе- инвестиции дава въз- дународните пазари, доколко в страната се вестиционно намере-тенденция в устойчи- на дейност и корпора- можност именно за по- ние, каквото е капита-вите и отговорни ин- тивно управление. Рас- добен интегриран под- ловложението в зелени-вестиции, каквито са итези в сектора за енер-гийната ефективности възобновяемите из-точници, е положител- тежът им дори в кон- текста на финансова- та криза от 2008 се дъл- жи на по-доброто фи- нансово представяне на ход, както и за пред- видимост на рискове- те при дългосрочни- те капиталовложения. От своя страна еколо- Ф инансовата криза е показала на инвеститорите, че трябва да се замислят повече за рисковете, свър- те енергийни сектори. Моделите на този тип съфинансиране дават възможност на ком- паниите да осъщест-на: през 2010 те не само този тип инвестиции в гичните и социални- зани с фактори като околна среда, вят инвестициите сиса нараснали спрямо сравнение с традици- те кризи също играят обществена дейност, корпоративно при облекчен режим напредходните години, а онните. роля на тревожен сиг- кредитиране. Заемни-дори са надминати ре- Участниците в про- нал за много инвести- управление те средства за осъщест-зултатите отпреди фи- учването казват, че фи- тори. Рисковете и паси- вяване на проекти за ЕЕнансовата криза. нансовата криза им е вите от нефтения раз- и ВЕИ могат да се по- Данните бяха пред- показала, че трябва да лив в Мексиканския за- дори в сравнение със гарантират прозрач- лучат по линия на пуб-ставени на конферен- се замислят повече за лив, а към днешна дата ситуацията преди фи- ност и достъп до ин- лично-частни фондо-цията „Финансиране на рисковете, свързани и ядрената криза в Япо- нансовата криза. формация за реализи- ве, чийто целеви регионпроекти за ЕЕ и ВЕИ” с фактори като окол- ния илюстрират как В момента по данни ране на печелившо ка- е именно Югоизточна на Eurosif питаловложение. Про- Европа. учванията относно па- Към момента в Бъл- пазарът на устойчивите зара на устойчивите и гария основен инстру- и отговорни инвести- отговорни инвестиции мент за финансиране ции се диктува основно в Централна и Югоиз- на проекти от ЕЕ и ВЕИ от институционалните точна Европа показват, са европейските опера- инвеститори че темповете на разви- тивни програми „Реги- които представляват тие настигат тези на за- онално развитие 2007 92% от общите упра- падноевропейския ре- - 2013“ и „Развитие на влявани активи. Такива гион. Предвиждат се селските райони”, съ- са обществените пенси- по-подробни проуч- ответно към Минис- онни фондове, резерв- вания на пазара в из- терство на регионално- ните фондове, универ- точния регион, в т.ч. и то развитие и благоу- ситетските фондове и България, но като цяло стройството и Минис- застрахователните ком- инвеститорите виждат терство на земеделието пании. От друга стра- възможност за изнася- и храните. на, значително е нарас- не на добрите си прак- Мария ПЪДЕВА Причини за нарастване на пазарния дял на инвестициите в устойчиви и екологично отговорни индустрии: • ролята на неправителствени организации и нестопански инициативи в ин- вестициите от страна на бизнеса • натискът от страна на медиите за защита на обществения, екологичния и държавния интерес • изискванията на малките инвеститори за прозрачност на инвестициите от страна на големите институционални компании. Европа праща пари по програмите за селските райони и за регионално развитие С убсидията за проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници по всички мерки на Програмата за развитие на селските райони е увеличена с 10%, но интересът от страна на бене- фициентите за предоставяне на проекти в сектора е все още малък. По опе- ративна програма „Регионално развитие” през юни се очаква да стартира новата схема за финансиране на проекти за обновяване на многофамил- ни жилищни сгради, която трябва да включва мерки за постигане на ЕЕ и допуска евентуално внедряване на ВЕИ. Съфинансирането по нея се пред- вижда да е в рамките на 50%, съобщиха от администрацията на програмата по време на конференцията. За останалите средства се търсят варианти за подпомагане на инвеститорите.
 • Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ТЕМА Арх. инж. Климентин Чернев, управител на „АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ“ ЕООД: Предстоят тежки задачи по евродирективата за енергийна ефективност* Повече от две годи- му е сигурно. Според не на енергия, контрол бяха показани и реди-ни темата „Енергий- горецитираната Евро- и управление на енер- ца системни решенияна ефективност” се екс- пейската директива за гия в сградата) – „Зеле- на вентилируеми фо-плоатира интензивно енергийна ефективност ни технологии за една товолтаични фасади,от медии, специалисти, на сгради всяка ново- синя планета”, от на- предназначени кактопсевдоспециалисти, ар- построена сграда след чалото на тази година за ново строителство,хитекти активисти, 2020 г. трябва да се за- се наложи като основ- така и за модернизацияпредставители на вся- хранва до голяма сте- но мото на компанията. и саниране на същест-какъв вид асоциации пен от възобновяеми Вече няколко години вуващия сграден фонд.от сферата на строител- енергийни източници. става все по-популяр- По отношение наството. До 2020 г. оста- Целта е постигането на и предшестващата яват по-малко от девет на нулев или положи- концепция - ENRGY 2 законовата среда и въ-години. Държавата ни телен енергиен баланс. (енергия на втора сте- веждането на подходя-в качеството на страна Без използване на тех- пен, т.е. спестяване на щи стимули- член на Европейския нологии, използващи енергия, печелене на за по-широко навли-съюз, според гореспо- ВЕИ, задачата от сегаш- енергия). зане на енергийно-менатата директива на гледна точка е неиз- Като лицензиран ефективните решениятрябва да даде пример пълнима. партньор на SCHUCO в строителството смя-с новопостроени сгра- В Европейския съюз фирма АЛУ КЬОНИГ там, че държавата вседи дори от 2018 г. Мно- повече от 40% от еми- ЩАЛ налага успешно още не е активна по те-го хора - „майстори” на сиите на въглероден тези концепции и на мата, но въвежданетословото, потриват до- двуокис, виновен за пазарите, за които от- на новия Закон за енер-волно ръце при мисъл- промяната на клима- говаря, в това число и гията от възобновяемита какъв авторитет и много по елементарни частния си интерес. та, се падат на сградния България. Като пример енергийни източници визвестност в професио- изисквания държавата Не на последно мяс- фонд. Повече от 30% от мога да посоча офисна- най-скоро време ще ка-налните среди биха из- не успява да контроли- то бих посочил ши- въглеродните емисии та сграда „РИСК ИН- тализира процеса.градили за няколко го- ра строителния процес рещата се корупция в на сградите се падат на ЖЕНЕРИНГ” – съчета- При санирането надини, яхвайки темата. (мое мнение), как то- строителния сектор. От фасадните им обвивки. ние на модерна фасадна остарелия сграден фонд И вече го правят гава ще успее само след няколко години сани- Става ясно каква е от- обвивка и интегрирана в България, без да съмсъвсем успешно. Всич- няколко години при за- раме държавни сгради, говорността на послед- фотоволтаична систе- икономист, смятам, чеко звучи чудесно – пе- дължителните нови ев- усвояват се европей- ните в сградната енер- ма, която, изпълнявай- усилията на държаватастене на енергия, реду- ропейски изисквания? ски пари. Ще бъда мно- гийна ефективност. ки ролята и на слън- през последните дваде-циране и пазар на въ- цезащита, облекчава сет години по темата саглеродни емисии, внед- Вече има достатъчно чувствително енергий- безплодни. Аряване на модерни, зе- решения и концепции ните нужди за охлажда- Напоследък се гово-лени технологии и ма- ко се спазват всички норматив- за интегриране на из- не на сградата. С площ ри за осигурен бюджеттериали, осигуряване ни изисквания за строителство, ползването на ВЕИ тех- от 500 м2 и интегрира- за саниране или модер-бъдещето на планетата. нологии във фасадите на мощност от 55 kWp низиране на панелнитеНо нека си зададем въ- действителността ни щеше да прили- освен инсталирането по моя информация блокове. Толкова „кра-проса ча поне малко на тази в повечето ев- им на покриви. Имам сиви” сгради не знам ропейски страни предвид фотоволтаич- това е най-големият дали се радват на голя-каква е реалността в ни фасади и покриви, такъв фотоволтаичен мо внимание по светастроителния сектор у термосоларни фасадни остъклен покрив в Из- така, както у нас. Спо-нас и покривни системи, точна Европа. ред мен санирането им Правителство - дър- термопомпи. На тазгодишното из- ще се превърне в по-жава - ресорно минис- За да се справи със го благодарен на някой Повече от десет го- дание BAU2011 - Мюн- редната възможносттерство МРРБ, което би задачата, колега, ако ми посо- дини колегите от хен - най-голямото и огромни парични пото-трябвало да е отговор- чи подобна сграда, коя- SCHUCO - Германия, авторитетно строител- ци да потънат в нечиино за изпълнението на държавата трябва да то не се нуждае още от- развиват успоредно със но изложение в Евро- джобове. По света по-всички европейски ди- има ясна визия за дър- сега. добни сгради – памет-рективи, касаещи стро- жавна политика още При такава реалност ници на минали епохи, Дителството. отсега. смятам, че на държава- отговорни за ограниче- Правителствен ор- Затова обаче е необ- та предстои много теж- ържавата все още не е актив- ния светоглед на голя-ган, контролиращ ходим и добре обучен и ка задача за изпълнени- ма част от нацията нистроителния процес опитен държавен апа- ето на известната ди- на по темата, но въвеждане- – се събарят и на тяхноспоред ЗУТ - ДНСК - рат – от специалисти, ректива за енергийна то на новия „Закон за енергията от място се създава чо-също така отговарящ а не унаследени функ- ефективност, имайки възобновяеми енергийни източни- вешка градска среда.за “влагането на ка- ционери, които вземат предвид също и ико- Въпреки че в Бълга-чествени строителни участие на различни номическата страна на ци” в най-скоро време ще катализи- рия почти 100% от тяхматериали и изделия соглед осигуряването на специализирани кон- ференции като пред- проблема – ра процеса са частна собственост, според мен държава-сигурността, безопас- ставители на държавата как средностатисти- та трябва да намери на-ността, достъпността - неподготвени или със ческият българин ще чин за подмяната им си другите нормативни старомодни презента- може да си позволи системния бизнес в об- па, предназначено за нови, отговарящи наизисквания към всички ции - бил съм свидетел да закупи жилище, по- ластта на фасади, врати инвеститори и архите- всички съвременни из-строежи на територи- не един път. строено след 2020 г., и прозорци направле- кти, на експозиционна исквания и строителнията на Република Бъл- За да привлече оба- при положение че сега нието „Соларна техни- площ 2700 м2 SCHUCO норми, а не да ги увеко-гария”. че вършещи работа има огромен брой нео- ка”. В областта на ин- материализира отго- вечава. Ако се спазват всич- хора, държавата тряб- битаеми нови жилищ- тегрираната сградна со- вора на въпроса каквики нормативни изис- ва да им осигури добро ни сгради поради нама- ларна техника SCHUCO ще бъдат фасадите след * Европейска ди-квания за строител- заплащане с цел такива лена покупателна спо- се наложиха като без- 10 години, опаковащи ректива за енергий-ство, действителност- хора наистина да се от- собност? спорен технологичен сгради според европей- ните характеристи-та ни щеше да прили- дадат на решаването на Относно използва- лидер в световен план. ската енергийна дирек- ки на сградите (Energyча поне малко на тази горецитираните от мен нето на възобновяеми Концепцията тива чрез представяне- performance of Buildingsв повечето европейски проблеми, без да ми- енергийни източни- ENERGY 3 (енергия на то на адаптивната мно- Directive 2010/31/EU),страни. слят за битовизми и да ци – смятам, че бъде- трета степен, т.е. песте- гослойна фасада 2º (два променена и допълнена След като сега при работят успоредно за щето в строителството не на енергия, печеле- градуса). Също така на 19 май м.г.
 • 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.ТЕМА Владимир Войнов, управител на „Рехау“ ЕООД, за енергийната ефективност и сградния фонд: Държавата да осигури стратегия и различни форми на стимулиране Инж. Войнов, как ще се системи, които имат важна В изпълни известната ев- ропейска директива за енергийната ефектив- ност на сградите и за прилагането на ВЕИ с Западна Европа правителства- та поставят цели, роля за сградната обвивка. Компанията предлага в Бъл- гария оптимизирани и сис- темни решения в сградната техника. Готови сме да пред- цел почти пасивни сгра- обществото усеща ложим такава система, в ко- ди до 2020 г.? тези приоритети, те ято геотермалните системи,- В европейската директиваот 2008 г., допълнена 2010 г., се популяризират, термопомпите, лъчистото по- дово отопление и охлажданестава дума за повишаване на реално се субсиди- през надеждни тръбопрово-енергийната ефективност до рат конкретни обек- ди и инсталации да бъдат ин-нива, които досега бяха не- тегрирани.познати. Изправени сме пред ти. За самите инвес- Много важно е оптимално-нова ера в сектора, в сградна- титори става от осо- то разпределение на топлина-та техника и строителството та, енергийноефективно ото-като цяло, което ще бъде пре- бено значение да пление и охлаждане, ползва-дизвикателство за европей- прилагат ВЕИ, пър- не на лъчисто водно подовоските държави и за България. отопление и охлаждане, пред-Очаква се това да бъде бум, во, защото самото лагане на цялостни системи,подобен на този с IT техно- общество вече е на- така че да се направи връзка-логиите, насочен към опазва- сочено в тази посо- та между отделните проек-не на земята като цяло, така танти в различните специал-че следващите поколения да ка и търси такива ности.могат да живеят нормално.Посоките са ясно разписани, сгради, които имат Целият процес на проекти- ране и строителство ще бъдетрябва да се направи стъпка- по-малки разходи насочен към повишаване ната от обществото и от поли- за експлоатация енергийната ефективност.тиците. изключително зависими от една сграда, смяна на прозор-В тази връзка енергийна такива традиционни източ- ците, подмяна на инсталаци- Какво може да направиефективност означава, от ници на енергия. Енергийна- ите. държавата, за да стиму-една страна, ефикасно доби- та независимост ще ни осигу- С демонстрационни проекти, лира този процес?ване на енергията, от друга ри по-добър комфорт. и то с подкрепа на държава- - Държавата трябва да наме-- оптимално ползване и раз- Австрия например си е по- та, може да се покаже на об- ри механизми за подкрепа напределение, от трета - нама- ставила цел да бъде енергий- ществото, че енергийноефек- инвеститорите, които искатляване на топлинните загуби. но независима през 2050 г. тивни сгради с възобновяеми да изпълняват изискваниятаВ следващите няколко годи- За България обаче тази цел източници на енергия са въз- на европейската директива.ни ще има много голямо раз- е твърде далечна, тепърва можни още сега и са реални. Те са сложни, но има осигу-витие в областта на строи-телството, сградната техника,архитектурата, материалите,технологиите и т.н.Изпълняването на тази ди- П редстои целият процес на про- ектиране и строи- трябва да правим първите стъпки, да бъдем в крак с Ев- ропа. Много са начините - от конкретните политики до де- монстрационни сгради, също Такъв демонстрационен проект ли е офис сграда- та на „Рехау“ в София? - Новата офис сграда на „Ре- рена и европейска подкрепа с различни програми. Нашият опит в страните от Източна Европа показва за санирането например, че ус-ректива ни подтиква към телство да бъде на- с участието на държавата, къ- хау“ на Околовръстния път е пешен подход е създаване надействия в посока възобно- сочен към повиша- дето това да се случва и да се тип нискоенергийна, тя спе- целеви фонд за събиране навяеми енергийни източници.Ние трябва да търсим нови ване на енергийна- вижда. чели преди две години и кон- курса „Сграда на годината“ средства, като държавата суб- сидира лихвите на банкитеизточници на енергия да ни та ефективност Енергийната ефектив- за енергийна ефективност, и се отпускат нисколихвенидадат тази енергийна неза- ност все още се възприе- но е с изцяло корпоративно кредити на собствениците.висимост. Посоките са раз- ма у нас повече като об- финансиране. Тя е направе- Съвсем елементарен модел.лични. новяване на сградата и на така, че да покажем на об- Нужни са и енергийни кон- по-малко като използва- ществото в България, че тези султанти, които да обяснят Как се развиват тези не на възобновяема енер- технологии са възможни, че на частния собственик, че ако процеси в други държа- гия. не са много скъпи, че една плати 100 лева и след 10 годи- ви? - Реализацията на директи- офис сграда след осем годи- ни те са се възвърнали, следТози бум вече е факт в Запад- вата само с добра изолация, ни възвръща направените това се печели. В Българияна Европа например, техно- „опаковане на сградата“, т.е. инвестиции, а разходите на проблем е първоначалнаталогиите се развиват много максимално намаляване на енергия са минимални. Кол- инвестиция и има нужда отбързо, правителствата сами топлинните загуби, не е въз- ко офис сгради могат да се държавна подкрепа. Иси поставят цели, които да можно. В самия документ похвалят с месечна сметка от Трябва да се търсят различ-бъдат постигнати за един да- зпълняването е написано, че процент от 1000 лева за ток, отопление и ни икономически стимули. Вден период, обществото усе- на тази дирек- ползваната енергия трябва да охлаждане? момента санирането напри-ща тези приоритети, те се по- бъде от ВЕИ, още там е зало- Във всички случаи обаче тези мер повишава стойността напуляризират, а и реално се тива ни подтиква жено. Така че, от една страна, сгради не са най-евтините. сградата и може да увеличисубсидират конкретни обек- към действия в по- е максималната изолация, от Говорим за инвестиция с тех- данъка, вместо да го намали.ти. За самите инвеститори е друга - ВЕИ в сградите. нико-икономическа оценка, Известни са също така и про-от особено значение да при- сока възобновяеми В България под саниране чес- която показва, че след някол- блемите при етажната соб-лагат ВЕИ, първо, защото са- енергийни източни- то се разбира само лепене на ко години тази инвестиция ственост и недобро ниво намото общество вече е насоче-но в тази посока и търси та- ци. Ние трябва да изолации. Повечето панелни жилища са свързани с цен- ще бъде възвърната. При на- шия проект става дума за 3.6 управление на целия процес на саниране. Тук е мястото накива сгради, които имат по- търсим нови източ- трално отопление, което пра- млн. лева. Това е инвестиция професионалните мениджъ-малки разходи за експлоата-ция. ници на енергия да ви икономически трудно въ- веждането на геотермална- в бъдещето. Много важно е да се прилагат ри и домоуправители, кои- то да работят по държавни-След всички тези събития с ни дадат тази енер- та енергия. Затова на първо технологии, които са наисти- те програми за осигуряванеатомните централи и с цената гийна независимост място целта досега беше оси- на модерни. „Рехау“ е позната на субсидия за санирането нана петрола се вижда, че сме гуряване на изолацията на в България с прозоречните си даден блок.
 • Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 9 ТЕМА Пламен Димитров, маркетинг мениджър в „Етем“: Атомни електроцентрали или подобряване на енергийната ефективност? Европейската ди- от хора и компании, съз- за подобряване на енер- но системно решение наректива поставя акцен- давайки устойчив биз- гийната ефективност. проблема с подобряванета върху енергийна- нес модел. Ако изберем Различното при нас в на енергийната консума-та ефективност. Това е пътя за строеж на атом- сравнение с останали- ция на сградата, имайкиедин изключително ак- ни електроцентрали, па- те компании е, че ние в портфолиото си вен-туален проблем в мо- рите биха се концентри- разглеждаме пробле- тилируеми системи.мента за България във рали в изключително те- ма цялостно, а не прос- На пръв поглед лес-връзка с изграждането ното решение за дър-на нови енергийни из- жавната администрацияточници. Дали да строим атом-ни електроцентрали,или да подобрим енер- П о-трудният път е да се работи за промяна на манталитета и отно- шението на хората към създаването е да наложи свои мер- ки и изисквания за из- даване на сертификати за енергийна ефектив-гийната ефективност насградите? на енергия и огромните икономиче- ност на сградите, а изис- кванията за енергийна Ако приемем, че това ски и екологични ползи от подобря- ефективност да залегнатса две алтернативи, а не ване на енергийната ни ефективност в националните строи-два паралелни пътя, аз телни планове. По-труд-смятам, че чрез енергий- нес, изготвяйки плано- сок клас, което би дове- ният път е да се работина ефективност можем ве и консултирайки же- ло до нови работни мес- сен кръг от хора и ком- то в един от аспектите за промяна на мантали-да постигнем много по- лаещите, монтирай- та и повишаване на ква- пании, които лесно биха на проблема, например тета и отношението надобри и устойчиви ре- ки допълнителна изо- лификацията. Така дър- монополизирали пазара подобряване на коефи- хората към създаванетозултати. лация и дограма. Мно- жавните средства, ин- на електроенергия. циента на топлопреми- на енергия и огромните Санирането на сгра- го компании биха запо- вестирани за подобрява- ЕТЕМ отдавна работи наване само на дограма- икономически и еколо-дите би дало възмож- чнали да разработват и не на енергийната ефек- по концепции за създа- та. ЕТЕМ е единствената гични ползи от подобря-ност на много хора да да продават по-успеш- тивност, биха попадна- ването на архитектурни компания, която може ване на енергийната нистартират собствен биз- но продукти от по-ви- ли в много широк кръг решения, допринасящи да предложи цялост- ефективност. Бернхард Хамер, управляващ партньор на E2 Group - Австрия: До 30 години сградите ще бъдат задължително плюс енергийниБъдещето е за плюс енер- от водещото проектантско и консултантско бюро E2 представителство на Околовръстния път в София.гийните сгради, които ще Group, по време на лекция на тема „Енергийноефектив- Основен извод, които открои Хамер, е необходимост-бъдат свързани с енергий- но строителство - бъдещето днес“, организирана от та от интегрирано планиране - архитектурата оставаната мрежа, целта е те фирма „Рехау“ в „Интер експо център“ по време на из- само добро пожелание, ако не е подплатена от нужнатада произвеждат повече ложението „Бултерм 2011“. сградна техника, която заема средно до 35% от стой-енергия, отколкото им е Като пример Хамер демонстрира първата пасивна бан- ността на сградите в Австрия.необходима за собствена кова сграда. Това е офис на Райфайзенбанк в австрий- Като се позовава на популярно определение, Хамер оп-консумация. ския град Стирия с разгъната площ 2300 кв.м. Сграда- редели енергийната ефективност като получаванетоПрилаганите системи са та е оборудвана със слънчеви панели по стени, две тер- на желаната полза от използването на енергията с ми-различни - слънчева енер- мопомпи, подово лъчисто отопление и охлаждане нимални разходи.гия, геотермия, но цел- Сградата задоволява напълно своите потребности от Сградната енергийна ефективност непрекъснато на-та е една - постигане на 47 кВт за отопление и 60 кВт за охлаждане, като нуж- раства - през 1970 г. в Австрия средногодишното по-енергийна независимост. дата от по-голяма мощност за охлаждане е характерна требление за кв.м е било 200 кВтч, през 80-те годиниЦели държави вече са поставили тази цел напред в своя както за австрийския, така и за българския климат. За то достига 100 кВтч, през 2000 г. се появяват ниское-дневен ред, като Австрия например, която има амбици- геотермията са направени 21 сонди на 100 м дълбочина. нергийните къщи с 55 кВтч, а пасивните къщи от по-озните планове от 2050 г. да задоволява сама своите Таванът и подът са с 30 см изолация. Потреблението й следните години потребяват едва 15 кВтч за кв.м заенергийни нужди и по този начин да бъде енергийно не- е 9 кВтч на кв.м годишно нето, а годишните разходи за една година.зависима. електричество, отопление и охлаждане са 2400 евро. Енергийната ефективност и енергоспестяването сеЕвропейският съюз също е поел ангажимент за редуци- Оскъпяването на проекта е 15-20%, а периодът на от- очертават като едни от най-важните световни тен-ране с 80% на въглеродните емисии до 2050 г., което купуване зависи от базата за сравнение, но ако е с ТЕЦ, денции в момента при големите загуби от сграднияще задържи затоплянето на климата да бъде „само“ с става дума за една година. фонд - около 40% в Европа, намаляващите ресурси в2 градуса. Сред другите разгледани сгради бяха централният света, глобалното затопляне и проблемите с ядренитеТова коментира Бернхард Хамер, управляващ партньор офис на „Рехау“ във Виена и сградата на българското централи от последните дни. Офис сгра- дата на „Ре- хау“ в София с РЗП 1000 кв.м и 1200 кв.м закрит склад с ин- сталация от термопом- пи, солар- ни системи и пречист- ване на от- падъчните води е с оч- акван срок на изплаща- не 8.5 годиниОфис сграда на „Райфайзенбанк“ в Стирия, Австрия, единствена пасивна банковасграда в страната
 • 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.ТЕМА Анатоли Павлов, управител на „Рейнарс Алуминиум България“, за сградната енергийна ефективност: Санирането да започне от публичния сграден фонд Д Как оценявате възмож- ни решения в нашия сектор. ностите за изпълнение о 2020 г. оста- Защото само една директива на европейската дирек- не е достатъчна, има много тива за сградата и как- ват цели 10 го- работа за вършене най-вече во означава тя за ново- дини, но всъщност от страна на нашите законо- то строителство и за прилагането на ВЕИ в това време не е ни- дателни и регулаторни орга- ни. Енергоефективното стро- сградите? Какви реше- как много. Колкото ителство е строителството на ния трябва да се вземат в България, а и в другите по-скоро променим бъдещето и колкото по-ско- ро се намери формулата за държави, за да бъде из- мисленето си и за- стимулиране на промяната, пълнена директивата? коните, толкова по- толкова по-добре за развити-- Като гражданин на света аз ето на страната.лично се радвам, че ЕС прие добретази директива. Всички ние От икономическа гледнатрябва да бъдем отговор- точка какви са стъпки-ни към опазването на при- те, за да започне санира-родата и ресурсите на плане- нето на остарелия сгра-тата. Силно се надявам, че в ден фонд и в България, иБългария ще има политиче- опитът на другите дър-ска воля и че ние възможно жави?най-скоро ще приведем нор- - На ниво законодателствомативната си база в съответ- гария е, че ние сме ценово то време допринасят за опаз- вече има направени постъп-ствие с тази директива. ориентиран пазар, но въпре- ване на околната среда. ки, но реалното прилагане доДо 2020 г. остават цели 10 го- ки това според мен перспек- момента ми се струва ком-дини, но всъщност това вре- тивите европейската дирек- „Рейнарс” като отговор- прометирано. Санира се катоме не е никак много. Колкото тива да бъде успешно приве- на и глобална компания че ли за да се отчете дейност.по-скоро променим мислене- дена в действие към 2020 г. в има специална политика Избира се най-ниската офер-то си и законите, толкова по- нашата страна са добри. по темата за устойчиво- та, влагат се евтини материа- Вдобре. то строителство. Какви ли. Няма как саниране с нис-Разбира се, за да бъде ефек- съседни държа- Енергийната ефектив- са основните примери за кокачествени материали дативна тази директива, тя ви, като Румъ- ност все още в голя- иновативни технологич- има сериозен положителентрябва да се разпространи ния например, те- ма степен се възприема ни решения? ефект.по цялото земно кълбо, а не като обновяване на сгра- - Последната ни иновация Държавата трябва да дадесамо в рамките на ЕС, който мата не е на дневен дата и по-малко като из- например е нова система за пример, като започне ак-е флагман на тази идея. Данои САЩ, и другите държави, ред. Това ме прави ползване на възобновяема енергия. Какъв е ваши- врати и прозорци Reynaers CS 104. С най-добрите си из- тивно саниране на нейните собствени сгради, и то чрезкоито не подписаха Прото- оптимист относно ят коментар от гледна олационни стойности на влагане на доказано качест-кола от Киото, също да пре-гърнат зелената идея. прилагането на тази точка на фасадните сис- теми? профилната комбинация - Uf = 0.88 W/m2K и стъклопакет вени материали. Оттам може да се започне.Наясно съм, че в България европейска дирек- - За да бъде една сграда с ну- с Ug = 0.5 W/m2K, се постига Санирането на сгради ставасме много далеч от толко- тива в нашата страна лева консумация на енергия, общ коефициент на топлоп- европейски приоритет и катова висококачествено строи- тя трябва не само да бъде до- реминаване на прозореца Uw такъв страните членки иматтелство, но през последни- бре изолирана, а и да произ- = 0.77 W/m2K. Това е първа- задължения, които трябва дате 2-3 години виждам как те- вежда електроенергия. та в света алуминиева сис- изпълнят. Доколкото знам,мата постепенно набира ско- От гледна точка на фасадни- тема за дограми, покриваща този проблем го имат и другирост и популярност. Съз- те системи това например оз- стандарта за пасивни сгради. държави, така че не сме сами.дадоха се организации като начава във фасадата, покри- Досега само някои PVC сис- В момента в Европа има от-Българския съвет за устой- ва, слънцезащитните елемен- теми можеха да се похвалят пуснати 8 милиарда евро зачиво строителство, на който ти на сградата или в парапе- с подобно достижение. Как- енергийна ефективност в„Рейнарс Алуминиум Бълга- тите й да бъдат вградени фо- то знаете обаче, за разлика жилищния сектор, от койтория” е член–основател, и ИГ товолтаични панели. от PVC-то алуминият е 100% само 3% се използват, нито„Пасивни сгради България“, За всички гореизброени ти- рециклируем материал. Това цент не е усвоен от новитев която също членуваме. пове системи „Рейнарс“ го прави идеален за целите на страни - членки на ЕС.Провеждат се много форуми има решения с предвидено устойчивото строителство. За мен една от основнитеи се подеха много инициати- вграждане на фотоволтаи- причини специално в Бълга-ви във връзка с енергийната ци. Чудесна илюстрация на Как оценявате ролята рия е повсеместната липса наефективност. По мое наблю- това е соларното поле, изгра- на законовата среда и въ- асоциации и сдружения надение днес България е една дено на покрива на складове- веждането на подходя- собствениците на жилищни Вот държавите в Европа, в ко- те на „Рейнарс“ в централа- щи стимули за по-широ- сгради. Скорошните проме-ято тази тема най-бързо вле- момента в Евро- та в гр. Дюфел, Белгия, което ко навлизане на енергий- ни в законодателството, кои-зе в дневния ред на обще- па има отпусна- произвежда 80% от потребя- ноефективните реше- то целят именно създаване-ството. ти 8 милиарда евро ваната електроенергия. Об- ния в строителството? то на такива сдружения, за-В съседни държави, като Ру- щата площ на соларните па- - Както споменах и по-ра- сега не дават реален резултатмъния например, темата не за енергийна ефек- нели е 11 000 кв.м. Редукция- но, законовата среда е от из- и мисля, че тук трябва многое на дневен ред. Това ме пра-ви оптимист относно при- тивност в жилищ- та на вредните СО2 емисии е около 800 т на година. Инвес- ключително значение. Тя е фундаментът, върху който да сериозно да се работи. Друг значим проблем е фи-лагането на тази европейска ния сектор, от кои- тицията ще се изплати за пе- стъпим всички ние и да про- нансовият. Безлихвените за-директива в нашата страна.На всички е ясно, че строи- то само 3% се из- риод от 9 години. Такъв тип инвестиции изискват влага- меним заобикалящата ни среда към по-устойчив вид. еми за саниране на блоко- ве също са добра мярка. Гер-телството на сгради с нулеви ползват, нито цент не на сериозен финансов ре- Смятам, че с времето идеята мания например има богатвъглеродни емисии е скъпо, не е усвоен от нови- сурс. ще узрее дотолкова, че дър- опит със санирането на жи-тъй като материалите, които Но в дългосрочен план не жавата ще осмисли и пред- лищни блокове след пада-се влагат, са качествени, а ка- те страни - членки само се изплащат, а и след ложи адекватни стимули за нето на Берлинската стена ичеството струва пари. на ЕС това носят финансова изгода всички, които са готови да мисля, че можем да ползвамеМоментната реалност в Бъл- за инвеститора, като в също- инвестират в енергоефектив- техния опит.
 • 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.ТЕМА Как да намалим максимално топлозагубите през прозорците Използването на две обикновени бели стъкла е отживелица ята). Фирмата има про- В стремеж за пости- вен двоен стъклопакет Сграда: изводствени бази в цяла гане на все по-добри то- с аргон. MyZeil Европа – от Испания до плотехнически и солар- Не е за пренебрегва- Frankfurt, Русия. ни показатели на стък- не и фактът, че при този Germany В България работи лопакетите развойни- стъклопакет перфект- Архитект: търговско представител- те екипи на Ей Джи Си ната топлоизолация и Фуксас Стъкло: ство, а с продуктите на извървяха огромен път, много добра слънчева Stopray AGC са остъклени мно- изпреварвайки актуал- защита са достъпни на Vision 50T го от знаковите сгради в ните изисквания и тен- много добра цена. Но цялата страна. денции и винаги крач- това не е всичко. Про- Влиянието на избо- ка напред – така че да дължавайки нататък в ра на стъклопакета е от може да се предложи на оптимизирането на на- Иван ЗАЙКОВ, маркетинг съществено значение за пазара стъклопакет с ха- шите разходи, стига-мениджър на AGC Flat Glass енергийната ефектив- рактеристики на добре ме до миналогодиш-за България, Сърбия, Маке- ност на сградата и ком- изолирана стена. ното нововъведениедония, Черна гора и Косово форта на обитаване. По отношение на то- на Ей Джи Си - за пър- плинната изолация по- ви път в двоен стъкло- Бихте ли си купили В основата на остъкля- казателен е факторът пакет със стъкло от га-автомобил, който има ването на всяка сгра- Ug – колкото по-нисък мата „Стопрей“ и стък-разход 20 л на 100 км? да стоят няколко важни е този коефициент, тол- ло „Планибел G фаст“Бихте ли ползвали кре- аспекта, кова по-малки са то- с криптон бяха достиг-дит с 50% месечна лих- а именно: плинните загуби, рес- нати ©AGC Glass Europeва? Бихте ли инвестира- • термална изолация пективно достигаме по-ли парите си в очевидно • соларен и светлинен добра енергийна ефек- нива на топлопремина-безперспективен бизнес? контрол тивност и получава- ване Ug = 0.8 W /(m².K). Въпроси с еднозначенотговор. Всеки от насвнимателно обмисля,насочва и ръководи лич- • акустична изолация • сигурност и безо- пасност • визия и декорация. ме по-бърза финансова възвращаемост. Използването на две обикновени бели стъкла Това е с около 30% по-добра топлоизола- ция спрямо предлага- ните масово на пазара Е й Джи Си успя да постигне кое- фициент на топлопреминаване в троен стъклопакет Ug = 0.5 W /(m².K)ните си или корпоратив- Разглеждайки въпро- отдавна вече е отживе- продукти, а нашият ав-ните финанси. са с термалната защита, лица. Специалната об- томобил вече разходва 9 с използването на две стъкла с по- Защо тогава с такава от основно значение е да работка на повърхност- на сто. критие - високоселективното стъклолекота оставяме парите обърнем сериозно вни- та на стъклото чрез на- Разбира се, можем дани да излитат през про- мание на топлинните за- насяне на един или ня- стигнем още по-далеч. Стопрей и нискоемисийното Плани-зорците? губи в една сграда. колко специални допъл- И тук на помощ идват бел Топ 1.0. „Eй Джи Си глас Ев- Проучвания на спе- нителни слоя подобрява тройните стъклопакети,ропа“ е европейски- циалисти в тази област в пъти неговите топло- които напоследък съв-ят клон на „Ей Джи Си дават следната инфор- изолационни характе- сем заслужено придо- ни покрития, нанесени добен стъклопакет газглас“ – световния ли- мация за загубите на то- ристики. биват голяма популяр- с вакуум. Стъклата от криптон, коефициентътдер в производството на плина през: В началото на мина- ност. Ей Джи Си успя тази гама предлагат бо- на топлопреминаванеплоско стъкло. Компа- • подове - 9% лата година в гамата на да постигне коефици- гата палитра от цвето- спада до 0.4 W /(m².K),нията работи както със • стени - 26% Ей Джи Си беше пред- ент на топлопремина- ве, различни степени на или нашият автомобилсурово стъкло (флоатно • покрив - 24% ставено ване в троен стъклопа- слънчева защита, свет- вече гори 4 л на 100 км!стъкло, стъкло с покри- • прозорци - 41%. кет Ug = 0.5 W /(m².K) лопреминаване и рефле- Искаме ли да свалимтие, ламинирано стъкло Не можем да не спо- „стъклото Планибел топ с използването на две ксия. Те са перфектно- разхода на нашия ав-и огледало), така и с об- менем, че около 85% от 1.0“. Какво означава ко- стъкла с покритие - ви- то решение за всякакви томобил от 20 л на 4 л?работено стъкло (стък- всеки прозорец се па- ефициентът 1.0? сокоселективното стък- климатични условия и Това вече е лесно и дос-ло за строителството, дат на стъклата, т.е. ос- Ако се върнем към ло Стопрей и нискоеми- са изключително подхо- тижимо. Можем да бъ-мебелната промишле- тъкляването най-чувст- нашия пример с авто- сийното „Планибел топ дящи за поддържане на дем отговорни къмност и интериорния ди- вително повлиява вър- мобила, това означава 1.0“. приятна вътрешна тем- енергийните ресурсизайн, за автомобилна- ху параметрите на цяла- да свалим разхода от 20 „Стопрей“ е високо- пература с минимални на планетата и да се по-та промишленост и дру- та прозоречна конструк- на 10 на сто, и то с из- технологично стъкло с енергийни разходи. грижим за нашите фи-ги сектори на индустри- ция. ползването на обикно- няколко слоя сребър- Поставяйки в по- нанси. ©AGC Glass Europe ©AGC Glass EuropeСграда: Sodetorns Library Stockholm. Архитект: C.Malmstrom Arkitekontor, Сграда: Sino Ecological Energy Efficient Building,Пекин, КитайСтъкло: Stopray Safir Архитект: Mario Cucinella Architects, Стъкло: Stopray Elite
 • Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 13 NEXURA Èç÷èñòåí êîìôîðò è äèçàéí Daikin Europe N.V. (Ostend, Belgium), ñ ãîðäîñò ïðåäñòàâÿ NEXURA, òåðìîïîìïåíà ñèñòåìà âúçäóõ-âúçäóõ çà îòîïëåíèå è îõëàæäàíå. Ñòèëíî áÿë, òîçè åíåðãèéíî åôåêòèâåí êëèìàòèê èìà åäíà óíèêàëíà ôóíêöèÿ: ïðåäíèÿ ïàíåë ñå ïîäãðÿâà êàòî íà êîíâåíöèîíàëåí ðàäèàòîð è îñâîáîæäàâà äîïúëíèòåëíà òîïëèíà â ñòàÿòà çà ïîâå÷å êîìôîðò. ÈÇ×ÈÑÒÅÍ ÊÎÌÔÎÐÒ È сравнение, естественото ниво на шума в едно тихо по- мещение възлиза средно на 40 dBA. да изразходва само необходимата енергия, за да затоп- ли или охлади стаята. По такъв начин се избягват из- ÄÈÇÀ Í В допълнение към излъчващия топлина преден па- лишните енергийно консумиращи стартове и спира- нел, изходите за въздух отдолу и системата за автома- ния. Освен осигуряването на по-равномерна темпера- Независимо дали искате да затоплите през мразови- тично вертикално въртене на жалузите гарантира и тура, тази технология може да доведе до спад на разхо-тите зимни месеци или да охладите през топлите летни равномерно разпределение на топлината и оптимален дите за електроенергия с 30% в сравнение с традици-дни, NEXURA ви осигурява комфорт през цялата годи- комфорт. В режим на охлаждане, въздуха се разпреде- онната система на включване/изключване, и следова-на само с докосването на един бутон. ля отгоре, осигурявайки работа без течение. Благодаре- телно значително да намали вашата сметка за електро- Изглеждайки, като че ли винаги е бил част от вашия ние на режим ”пълна мощност”, резките промени на енергия.интериор, този стилно проектиран климатик притежа- температурата не са проблем. Икономичният режимва една уникална функция: преден панел, който се по-дгрява като конвенционален радиатор и освобождава намалява консумацията на енергия. Допълнителни- те функции и предимства са изсушаващата функция, ÂÏÈÑÂÀ ÑÅ ÂÚ ÂÑÅÊÈдопълнителна топлина в стаята за повече комфорт. 24-часовия седмичен таймер, лесното за използване ÈÍÒÅÐÈÎÐ Под изисканата външност на NEXURA се крие най- дистанционно управление и разбира се пречистващи-съвременна технология. Едновременно с предлагане- ят филтър от титанов апатит, който абсорбира микро- Независимо дали е вграден, монтиран на стена илито на отопление, охлаждане и пречистване на въздуха, скопичните частички, премахва миризмите и дори де- на крачета на пода, климатикът NEXURA е дискретенNEXURA комбинира изключително енергийна ефек- активира бактериите и вирусите. и се вписва във всеки интериор.тивност с пълно удобство за потребителя. Nexura се предлага в три размера (25, 35 и 50) и оси- NEXURA може да се използва в единично помеще- гурява капацитет на охлаждане от 2,5-5 kW и капаци- ние, с едно вътрешно тяло, свързано към едно външно тет на отопление от 3,4-5,8 kW. Може да бъде инстали- тяло, или в многостайна конфигурация, с максимум ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÄÂÀÒÀ ран като сплит или мултисплит и дори може да бъде девет вътрешни тела, свързани към едно външно тяло. свързан с VRV система на DAIKIN. Външното тяло може да бъде инсталирано върху по- ÑÂßÒÀ Със SEER (Коефициент на сезонна енергийна ефек- крив, тераса или прикрепено към външна стена. Тих и дискретен, NEXURA предлага най-доброто тивност) от 4,75, EER от 4,55 и COP от 4,36 Nexura сепри охлаждане и отопление, и от комфорта и дизайна. нарежда между най-добрите климатици на пазара.Когато е в режим отопление неговият уникален алуми-ниев преден панел има способност да се затопля и даизлъчва допълнителна топлина, точно като традицио- ÅÊÎËÎÃÈ×ÍÀнен радиатор. Тази изключителна функция може да се ÒÅÕÍÎËÎÃÈßактивира с натискането на „излъчващия“ бутон на лес-ното за използване дистанционно управление. NEXURA използва възобновяем енергиен източник: Благодарение на ограничения въздушен поток, топ- въздух. Това му осигурява по-висока енергийна ефек-лия или студен въздух просто ви обгръща, създавай- тивност от тази при отоплението на основата на изко-ки усещане за релаксация и комфорт. Вграденият пре- паеми горива.чиствател на въздуха осигурява чист и здравословен Чрез намаляването на емисиите на въглероден двуо-климат в помещението. кис, термопомпите на Daikin допринасят за опазването Освен това, въздуха се разпределя почти безшум- на околната среда.но. Генерираният шум достига едва 22 dBA в режим на Също така инверторната технология модулира ско-охлаждане и 19 dBA в режим на лъчисто отопление. За ростта на въртене на компресора на термопомпата, за Daikin Nexura - излъчване на перфектна атмосфера www.perfectcomfort.eu
 • 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.ТЕМА Монокристалните фотоволтаични модули – най-подходящи за Северното Черноморие Запрашеността е един от факторите, които силно влияят на производителността Монокристалните то на слънчевата енер- та част от една системафотоволтаични панели гия. е фотоволтаичният мо-са с най-добра произво- Параметърът, който дул. Фотоволтаичнитедителност на kW инста- определя производител- клетки са 65-75% от раз-лирана мощност в срав- ността на фотоволтаич- хода за изграждането нанение с хибридните и ните системи, е изходна модула, така че промя-тънкослойните панели, мощност, измерена във ната в цената им се от-сочат резултатите от ватпик (Wp), което от- разява директно на це- говаря на максималната ната на системата.проекта „Модел за им мощност при стан- Според мащаб-ефективно производ- дартни (лабораторни) но проучване наство на слънчева елек- условия на изпитване: MarketResearch цена-роенергия в Северното слънчева радиация 1000 та на фотоволтаичнитеЧерноморие” W/кв.м, температура на клетки на международ- В сравнение с мо- фотоволтаичните клет- ния пазар е намаляла отнокристалните хибрид- ки 25° С, коефициент на $4.66 за ват инсталира-ните имат с 6.59% по- въздушна маса АМ 1.5. на мощност през 2004 г.ниска производител- Но действителните до $2.01 през 2010 г. Оч-ност, а тънкослойни- работни условия по Се- аква се цената да про-те – с 8.13%. Проектът е верното Черноморие дължава да намалява ифинансиран от програ- се различават от стан- на фотоволтаична сис- извършва пълен мони- ните елементи системи в бъдеще и до 2015 г. дама „Малки проекти” на дартните, което налага тема с обща мощност торинг, като се наблю- е, че произвеждат енер- бъде $1.49 за ват.Глобалния екологичен изследване на възмож- 2.76 kWp. Разположена е дават различни параме- гия в точката на използ-фонд и се изпълнява от ностите на фотоволта- върху терен в кв. Аспа- три – слънчевата радиа- ване, избягвайки разхо- Как стоят нещата в Бъл-Черноморската регио- ичните модули чрез рухово, в близост до ка- ция, специфичната про- дите и загубите по пре- гария?нална агенция за упра- нала, свързващ морето изводителност на трите нос и разпределение. При подготовката навление на енергията, Ва- експериментално засне- с езерото, и захранва на- подсистеми, температу- На фона на междуна- проекта през 2009 г. це-рна (ЧРАУЕ). Партньо- мане на техните харак- миращата се в близост рата на модулите, някои родните тенденции ин- ната на Wp инсталиранари по проекта са Асоци- теристики на изходна сграда. Системата, из- параметри на времето. тегрираните в сгради мощност е била 11 лв./ацията на българските мощност при реални ра- градена от „3 К” АД, се Производителността се фотоволтаични системи Wp, сочат данните начерноморски общини, ботни условия състои от три подсисте- приравнява на 1 kWp в България са на много ЧРАУЕ. Следвайки све-Българското дружество Факторите, които ми – едноосноследяща инсталирана мощност, ниско ниво. Една от ос- товните тенденции, це-за защита на птиците и влияят на производи- система с монокристал- а получените резултати новните пречки е липса- ната на Wp инсталира-Архитектурният факул- телността на PV моду- ни панели с мощност могат да се видят от гра- та на адекватно законо- на мощност към 2011 г.тет на Варненския сво- лите, са слънчева ради- 1260 Wp, едноосносле- фиката. дателство. Друга – себе- е 8 лв./Wp. Цените са себоден университет. ация, температура, ъгъл дяща система с хибрид- До 11 април тази го- стойността на инвести- понижили с 27% за две Основната цел на на наклона на панела, ни панели със същата дина системата е произ- цията и цената на енер- години, коментират отпроекта е проучване на конструкция на закре- мощност и едноосно- вела 3252 kWh електрое- гията от слънцето. Към агенцията. При запазва-производителността на пване (фиксирана или следяща система с тън- нергия и е предотврати- настоящия момент ин- не на тенденциите можетрите вида фотоволта- слънцеследяща), засенч- кослойни панели с мощ- ла изхвърлянето на 2281 вестиционните разходи да се очаква до няколкоични модули в реални ване, запрашеност, вя- ност 240 Wp. kg въглероден двуокис. за изграждане на сград- години разходите да ста-местни условия и демон- тър и мъгливост. Системата е въведена на фотоволтаична сис- нат конкурентоспособ-страция на екологична- За целта е изграде- в експоатация на 1 юли Другото предимство на тема са все още много ни на конвенционалнатата полза от използване- на демонстрацион- 2010 г. и до момента се интегрираните в сград- високи, като най-скъпа- енергия. На „Бултерм 2011“: LG представи ново решение в системите за климатизация Multi V III LG Electronics пред- чин то поддържа ком- мишлена климатизация та LG заема около 12%стави ново решение в форта в помещението, на LG Electronics, вклю- от пазара на промишле-областта на системите без това да води до за- чително Multi V III, се на климатизация в Бъл-за климатизация - Multi губа на топлина. С уве- предлагат в България с гария.V III, по време на изло- личената дължина на три години гаранция от LG Electronics, Inc.жението „Бултерм“, Со- тръбния път от 1000 ме- производителя, което (KSE: 066570.KS) е све-фия, 13-15 април. тра, 20 конски сили на допълнително засвиде- товен лидер и техноло- По-добра енергий- един модул и компакт- телства тяхното качест- гичен иноватор в облас-на ефективност, по-го- тта на потребителскаталям капацитет при един електроника, мобилни- Пвъншен модул, удължен те комуникации и дома-тръбен път и компактен родуктът е с висока енергийна кинските електроуреди.дизайн на модулите са ефективност, която се дължи на В компанията работятсамо част от плюсовете повече от 93 000 душина новата система. Про- Представянето е стъпка от стратегията на LG да редица подобрения спрямо предиш- в над 120 представител-дуктът е с висока енер- се фокусира върху своята B2B дейност в България и ното поколение VRF системи ства по целия свят. LGгийна ефективност, ко- в Европа като цяло, където търсенето на енергийно Electronics се състои отято се дължи на реди- ефективни технологии нараства с много бързи тем- 4 бизнес подразделенияца подобрения спрямо пове, каза Иван Иванов, управляващ директор на LG ните си размери (с мак- во и издръжливост. – Home Entertainment,предишното поколение Electronics за България симум от 80 к.с. с че- С пускането на Multi Mobile Communications,VRF системи. Основ- щане на масло в компре- рактеристика на реше- тири свързани модула) V III на българския па- Home Appliance and Airна заслуга имат специ- сора), които осигуряват нието Multi V III е не- Multi V III е изключи- зар LG Electronics очак- Conditioning and Energyално модифицираният изключително висок ко- прекъснатият режим на телно лесно за инстала- ва повишение в продаж- Solution – с продажби вспирален компресор V- ефициент на трансфор- отопление независимо ция и поддръжка реше- бите и съответно уве- световен мащаб от 48.2Scroll, както и техноло- мация - COP 4.6. от ниските външни тем- ние за климатизация. личение на пазарния си млрд. долара към краягията HiPORTM (за връ- Още една отлична ха- ператури. По този на- Всички решения за про- дял в страната. В момен- на 2010 г.
 • Еднослойна стена сPOROTHERM 38 N+F HiПовишаване на енергийнатаефективност на сградитеС построяването на една сграда ние вземаме решение за цял живот - точно затова човек не трябва да прави компромиси. Изборът на стро- ителни материали засяга общите разходи за изграждане на нашиядом и е от решаващо значение за качеството на дома, но разходите за сгра-дата не спират със завършването й. Във времена на стремеж към намаля-ване на разходите и запазване на природните ресурси, въпросът, който всеповече си поставят хората е как строителните материали и технологии отго-варят на бъдещите им потребности за намаляване разходите по експлоата-цията и поддържането на жилището.Кои са факторите, които следва да бъдат отчетени при вземането на това решение при избора на техноло-гия за изграждане на стените? Недостатъци на стена с допълнителна стремим сградата да има осигури безопасна и здра- вънредно устойчив мате- добра звуко- и топлои- вословна среда на живот. риал: не ръждясва и не се изолация: золация, като същевре- От съществено значение оксидира като металите, менно тя да не се нагря- обаче е и дълготрайност- не старее и не се разлага • Слънчевата енергия не се използва за до- ва бързо през лятото и та, а именно как във вре- както пластмасите, не се пълнително акумулиране на топлина през зимата да запазва то- мето се променят свой- нуждае от регулярна под- • Възпрепятства се дифузията на пари, което води до пови- плината. Регулирането на ствата на използваните мяна/саниране, не гори и шена необходимост от вентилация и разход на енергия влажността е от същест- материали и от там стой- не гние като дървото, не • В случаите на „запечатана” строителна влага, отделянето Когато строим апар- вено значение за здраве- ността за поддръжката на се атакува от химикали и й впоследствие може да е съпроводено с избиване на пет-тамент или къща ние се то на обитателите, за да се нашия дом. Тухлата е из- микроорганизми и т.н. на от страна на помещението или замръзване на лепилния слой при отрицателни температури и отделяне на изолаци-С новия POROTHERM 38 N+F Hi комфорт за цял живот онните плоскости • В повечето случаи шумоизолацията се влошава разработи и успешно то на керамичните бло- m2K стената, изградена • В случай на пожар е възможно възпламеняването на изо- въведе в производство кове те изгарят и поро- с POROTHERM 38 N+F лацията и отделянето на задушлив дим, пушек и газове нов блок от фамилия- зират керамичния че- Hi (High insulation) по- • Ограничен живот на експлоатация та POROTHERM с дебе- реп образувайки мили- крива дори високите из- • Необходимост от многократни санирания и възстановява- лина 38 см и изключите- они пори. Това позволя- исквания за референтна ния на топлоизолационната система по време на експлоата- лен коефициент на топ- ва да се намали обемно- стойност на ограждаща- цията на сградата лопроводност 10,dry то тегло до 700 kg/m3 и та конструкция на но- • Тази фасада е “мека” и е уязвима към механични нараня- = 0,138 W/m K . Това се значително да се пови- вия енергиен стандарт в вания постига чрез нова кон- ши топлоизолационната България въведен с про- За да отговори на по- фигурация на вътреш- способност на керамич- мените на Наредба 7 ивишаващите се изисква- ните стени на блока и ния блок. в сила за всички ново-нията за енергийната повишено съдържание С отличния си кое- строящи се сгради с из- Предимства наефективност към сгра- на дървесни трици в фициент на топлопре- дадено разрешение за еднослойнатадите Винербергер ЕООД глината. При изпичане- минаване U=0,35* W/ строеж след 01.02.2010. стена:В един слой, БЕЗ НУЖДА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ • Ненарушена паропропускливост, сградата „диша” и бързо Изграждайки ед- също така паропропуск- Резултатът за обитате- през вековете почти без отдава строителната и попаднала по друг начин влага в сте-нослойна стена с блокове ливостта и топлинната лите е един приятен въ- изключение навсякъ- нитеPOROTHERM 38 N+F Hi акумулираща способност трешен микроклимат в де по картата на света и • Приятен микроклимат - поема излишната влага в помеще-ние получаваме всички на ограждащите стени. сградата много бързо след съпътствайки човека по нието и я отдава обратно при необходимостпредимства на една ви- С коефициент на дифу- нейното завършване. време на развитието на • Ниска равновесна влажност на зидасоко енергийно ефектив- зия на водните пари μ=5 Новия блок строителните технологии. • По-кратко време на изпълнение (спестявате времето за по-на стена само с една тех- блоковете POROTHERM POROTHERM 38 N+F Hi Като материал получен лагане на топлоизолация) респ. по-бързо влизане в експло-нологична операция, като действат като естествен като част от семейството от напълно естествена су- атация на сградатаси спестяваме полагане- изравнител на колебания- на POROTHERM прите- ровина – глината, тухла- • Най- високата степен на пожароустойчивостто на допълнителна то- та на влажността в поме- жава всички характерни та има възможност да е • В случай на пожар не се отделят задушливи газове и димплоизолация по стените и щенията и то по естест- предимства на продукто- практически с неизчерпа- • Висока топлинна акумулация, - дори слънчевата топлина сетова ни позволява изклю- вен път, благодарение на вата гама като висока як- ем ресурс и същевремен- акумулира и се отдава равномерно при необходимостчително лесна поддръжка порьозната си структура. ост на натиск (10 N/mm2, но да бъде икономиче- • Висока биологична поносимост, не предизвиква алергичнивъв времето на стените от С изключително ниска- което е около три пъти ски изгоден и дълготраенвъншната страна благода- та си начална и равновес- повече от стандартни- продукт. реакции; не създава среда за образуване на плесенирение на твърдата основа на влажност керамичните те тухли-четворки и че- Съгласно новите изис- • Ниски разходи по поддръжкаи устойчивия във време- блокове те не внасят до- тири пъти повече в срав- квания на Наредба 7 пред • Запазване на високата инвестиционна стойностто материал. пълнителна влага в стро- нение с масовия автокла- инвеститора използващ Има много строител- ителната конструкция и вен газобетон), бързина керамични блокове вечени материали, които при- спомагат за съкращавате и лекота при изгражда- стои дилемата за двуслой- *При употреба на варо-циментов разтвор за зидане стежават по-добра топло- на сроковете за постигане нето чрез системата N+F на стена от 25 см зид с подобрени топлоизолационни свойства – Термо-разтвор.изолационна способност бързо реалните параме- (на глъб и зъб) гаранти- допълнителна изолацияот тухлата, но за комфор- три на комфорта на оби- раща равнинност на гото- 8-10 см и обща дебели-та на обитаване в сгра- таване и декларираните вата стена. на от около 35 см или ед-дата това не достатъчно. от производителя стой- Тухлата е продукт до- нослойна стена от 38 см сОт решаващо значение е ности на коефициента. казал своите качества POROTHERM 38 N+F Hi
 • 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Контрасти в цените за железния път Септември - Пловдив Предложенията на 19-те кандидата варират от 47.5 млн. лева до 134.8 млн. лева Железниците минават та цена, предложениятапрез период, който мно- на участниците могат даго напомня „Щурм унд бъдат класифицирани вдранг“ („Буря и натиск“) няколко групи. В сравне-- германско литератур- нието основно използва-но течение от епохата на ме офертите за позицияромантизма. Негов пред- 1, жп отсечката Септем-почитан жанр е драма- ври - Пазарджик, вклю-та, свързана обикнове- чително и двете гари, ино с разтърсващи кон- вземаме предвид обсто-трасти и противоречия. ятелството, че като цялоВ този смисъл участни- цените за третата пози-ците в търга за модерни- ция са по-ниски.зацията на железопът- Първата група обхва-ния участък Септември ща оферти между 60 и- Пловдив и комисията 65 млн. лева. Пак споредбяха изненадани от ди- участниците това е дъм-аметрално противопо- пингова цена или понеложни цени. цена, от която фирми- Най-ниската цена за те не могат да постиг-позиция 1 от общест- нат печалба. Независимовената поръчка е 47 532 от това становище оба-668.23 лева и е на испан- че в тази група е най-го-ско-българското обеди- лемият дял от фирмите.нение ДЗЗД „Ай Джи Ай В нея поставяме предло-Жп инфраструктура“, в жението на консорциумкоето попадат испански- „Свиетелски - РВП Кьо- След приключването на процедурата за Септември - Пловдив очакванията са насочени към търга за Дими-те IGI и Gea 21 и варнен- не“, въпреки че то пада тровград - Свиленград от известния проект за Пловдив - Свиленград Фотограф Мария Съботиноваската „Инжстрой инже- под 60 млн. лева - 57 083неринг“ (такива са це- 580 лева, и е най-атрак- ЦЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ОЦЕНКИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГАните на сдружението и тивното в тази група, и Позиция 1 Позиция 2 Позиция 3за останалите позиции). на австрийската „Порр“, Компания или обединение Цена*, Техн. Цена*, Техн. Цена*, Техн.Най-високата цена е 134 което също е под 60 млн. млн. лв. оценка млн. лв. оценка млн. лв. оценка872 675 лв. (пак за пози- лева и го следва с мили-ция 1 от поръчката) и е он и половина повече. 1.“Терна“ 62.230 24 63.999 24 - -на консорциум „БГ Жп Тук са гръцките „Терна“ 2. Консорциум „Свиетелски“ - РВП Кьоне“ 57.083 30 62.666 30 59.872 30инфра“, съставен от гер- и „Актор“, италианското 3. „СО-ВА Инженеринг 1“ 82.751 30 86.970 30 77.728 30манските „Хохтив“ и обединение „Чи Ем Чи 4. Обединение „Чи Ем Чи“ - „Акмар“ 60.682 27 61.044 28,5 57.795 27„Белфор Бити“ (сдруже- - Акмар“, Равена, Ита-нието е дало най-високи лия, българско-испан- 5. “Порр“ 58.898 30 62.891 30 50.934 30цени и за останалите по- ското обединение „Азви 6. Консорциум „Салчев“ - „Енергоремент“ 70.769 30 64.533 30 68.343 30зиции). - Строително-предпри- 7. "Балтасини Тоньоци Понтело"- „Главболгарстрой" 65.900 28,5 67.100 30 64.800 30 Според участни- емачески холдинг“. 8. Обединение „Азви - СПХ“ 62.269 30 62.666 30 58.174 30ци в търга високите Втората група са учас- 9. Консорциум „Леонард Вайс - Станилов“ 68.185 27 68.265 28,5 65.846 27цени обикновено про- тници с цени между 65учват пазара, а ниски- и 70 млн. лева. В нея по- 10. ДЗЗД „Ай Джи Ай Жп инфраструктура“ 47.533 30 49.843 30 48.693 30те го атакуват агресив- падат консорциум „Сал- 11. Консорциум „БГ Жп инфра“ 134.873 30 143.639 30 125.800 30но чрез дъмпинг. Можем чев“ - „Енергоремонт“, 12. „Железопътни магистрала“ 70.104 30 71.696 30 65.343 30да предположим, че във Италия, българско-ита- 13. ОХЛ ЖС, Чехия 99.997 30 - 30 93. 413 30високите цени се калку- лианското обединениелират всички рискове и „Балтасини Тоньоци 14.Обединение “Алпине бау - Вибе“ 87.806 25,5 96.917 27 83.840 25,5неизвестни, а в ниските Понтело“ - „Главболгар- 15. Обединение „Транс Европа Асигна - Махента“ 102.094 25,5 107.645 25,5 92.955 25,5да прозрем по-ниско ка- строй“, германско-бъл- 16.“Актор“ 61.675 28,5 63.185 28,5 60.940 28,5чество. Възложителят ще гарският консорциум 17.Обединение на “Щрабаг“ 79.906 30 75.785 30 - -проучи дали най-ниска- „Леонард Вайс“ - „Стани- 18. Обединение „Пицароти“ - ИПС“ДЗЗД 73.894 30 74.551 30 71.487 30та цена е с 30% по-ниска лов“, консорциум „Же-от средната на останали- лезопътни магистрали“, 19.Консорциум „Тичи Мавимекс“ - - 73.994 24 - -те участници. Пак въз- съставен от испански- *Цените са без ДДС и са закръглени до три знака след десетичната точкаложителят в лицето на те „Копаса“ и „Косфе-комисията има право да са“ и българската „Пон- ветнайстият участник - млн. лева е обединени- структурни ремонти“ предложението на OХЛсе усъмни в твърде висо- сстрой“. консорциум „Тичи Ма- ето от фирми на „Щра- ООД и „АТ инженеринг ЖС, които строят жп ли-ките и в твърде ниски- Третата група са це- вимекс“, Италия, играе баг“. 2000“ ООД. нията от Свиленград доте цени и да ги отхвърли ните между 70 и 75 млн. само за втора позиция с В условната група на Над 85 млн. лева е це- границата с Турция иот надпреварата. Такъв лева. Там са само българ- цена около 74 млн. лева, 80-85 млн. лева е българ- ната на австрийско-гер- Гърция - 99 996 666 лева.прецедент в българските ско-италианското обе- можем да причислим и ско-полският консорци- манския консорциум Приблизително на товатъргове досега няма. динение „Пицароти“ този кандидат към тре- ум „СО-ВА-Инженеринг „Алпине бау“ - Вибе“ - ниво е и офертата на ис- Като изключим най- - „Интегрирани пътни тата група. 1“, в което партньори са 87.806 млн. лева. панското обединениениската и най-висока- системи“. Тъй като де- В групата от 75 до 80 „Предприятие Инфра- Доста над 85 млн. лева е „Транс Европа Асигна -www.infrastruktura.bg
 • Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 17 ИНФРАСТРУКТУРА Магистрала „Хемус“ и четири скоростни пътя влизат в ТЕN-T В актуализираната разширена трансевропейска транспортна мрежа са Русе - Шумен, Варна - Дуранкулак, Пловдив - Асеновград - Рудозем и „Рила“ Приключиха техниче- Плевнелиев в присъст- Пловдив - Асеновград -ските преговори с Евро- вието на преговарящите Нови отсечки в TEN-T Рудозем.пейската комисия по от- по темата Ивайло Мос- Бойко Борисов благо-ношение на актуализи- ковски, заместник-ми- дари на Росен Плевнели-рането на трансевропей- нистър на транспорта, ев и неговия екип за до-ската транспортна мре- информационните тех- брата работа и припом-жа (TEN-T). Голямата нологии и съобщенията, ни, че с приемането нановина е, че магистра- и Николина Николова, „Хемус“ за част от TEN-ла „Хемус“ и четири ско- член на управителния T нейното осъществя-ростни пътя: съвет на Агенция „Път- ване с европейски сред- • Русе - Шумен на инфраструктура“. ства се улеснява, а оттам • Варна - Дуранкулак Министър Плевнелиев и връзката на по-изо- • Пловдив - Асе- им благодари за усилия- станалите северни тери-новград - Рудозем та и свършената работа. тории с тези на юг. Той • „Рила“ - от Дупни- От 2.5 млрд. евро, ка- изрази благодарност-ца, през Самоков за Их- квато е стойността на та си към председателятиман при „Тракия“, магистрала „Хемус“ и на Европейската коми-влизат в актуализирана- четирите скоростни сия Жозе Мануел Барозу,та разширена трансев- пътя, 80% ще бъдат фи- на европейския комисарропейска транспортна нансирани от европей- по регионална политикамрежа. ските фондове. Още 673 км в трансевропейската транспортна мрежа Йоханес Хаан, на евро- Това каза на съвмест- До 30 юни 2011 г. тех- ни окончателните карти ла „Хемус“ и четирилен- Враца - Оряхово и Шу- пейския комисар за бю-на пресконференция с ническото решение на на разширената TEN-T товите пътища „Рила“ и мен - Силистра. Враца - джет и финансово пла-премиера Бойко Бори- европейските експерти мрежа. Русе - Шумен, България Оряхово и Шумен - Си- ниране Януш Левандо-сов министърът на ре- ще се превърне в поли- В началото на февру- предложи за разширена- листра останаха като до- вски, както и на полскиягионалното развитие и тическо. Дотогава след- ари освен трите основ- та ТЕN-T мрежа трасета- пълнителни, а на тяхно премиер Доналд Туск.благоустройството Росен ва да бъдат подготве- ни проекта - магистра- та Варна - Дуранкулак, място беше приет пътят Милена ВАСИЛЕВА Махента“ - 102.094 млн. брой точки на две от по-лева. зициите и по-ниска за От 19 участника пет- другата позиция. Оста-найсет играят и за трите налите участници са по-позиции. лучили по-малко от от- „Тичи Мавимекс“ се личен. Крайната оцен-състезава само за пози- ка на комисията ще сеция 2, модернизация на формира, като към тех-отсечката Пазарджик - ническата оценка ще сеСтамболийски, включи- прибави и цената, пред-телно и гарите Огняново ложена от участници-и Стамболийски. те. В този търг искани- „Щрабаг“ играе за ят аванс не носи бонус-първа и втора позиция, ни точки - почти всички„Терна“ - също. ОХЛ ЖС кандидати бяха поиска-- за първа и трета пози- ли 10% аванс, изключе-ция, която е модерниза- ние правят само гръцка-ция на Стамболийски - та „Актор“, която е запи-Пловдив, включително и сала 3% аванс, и чешкатагара Тодор Каблешков. ОХЛ ЖС, която за тре- Единадесет компании та позиция предлага даса събрали по 30 точ- ползва 9% аванс.ки на позиция за техни- Резултат от търга щеческата част от оферта- има до 10 май, известита, което е максимална- председателят на коми-та оценка. Един участ- сията Златин Крумов.ник има максимален Милена ВАСИЛЕВА Позиции в жп проекта Септември - ПловдивЗа условията на търга железопътният участък Сеп-тември - Пловдив е разделен на три позиции.Позиция 1 - Модернизация на жп отсечката Сеп-тември - Пазарджик с дължина 35.232 км, включи-телно гарите Септември и Пазарджик.Позиция 2 - Модернизация на жп отсечката Пазар-джик - Стамболийски с дължина 38.249 км, включи-телно гарите Огняново и Стамболийски.Позиция 3 - Модернизация на жп отсечката Стам-болийски - Пловдив с дължина 31.605 км, включи-телно гара Тодор Каблешков.Общата дължина на трасето е 53 км, трите позицииса с общ бюджет 359 млн. лева.
 • 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Експерти от Германия и Румъния на „Булаква 2011“: А у нас общините са собственици на водната мрежа Пречиствателните станции в България се преоразмеряват, съгласиха се за пореден път експерти и администратори Общините в Германия на конференция „Булак- Много време отнема проектите от звеното от Райнер Шюте, ръководители Румъния са собстве-ници на водната инфра- ва 2011“ по теми, свърза- ни с експлоатацията и на- подготовката на предва- рителните инвестицион- технически експерти към МОСВ и в момента точ- на българската секция вструктура, водата си оста- ционалната уредба на во- ни проекти в общините, но поради този проблем Партньорство на воднитева национално богатство, дните системи. Раздробя- защото често общини- за цялата страна се прави оператори в Германия:а ролята на държавата е ването на водния сектор те не знаят какво точно анализ на заложените ек-да определя правилата. не е най-доброто реше- да направят, коментира вивалент жители.Иначе моделът и в двете ние. До средата на годи- проф. Теню Пейчев. Проектите са сложни и Сходни проблеми решавахмедържави включва водни ната трябва да бъде готов Преоразмеряването е налагат активното учас- и в Германия преди 50 годиниасоциации, и на двете типовият договор между масов проблем - населе- тие на ВиК дружества- От 50 години законодателството в областта на околна-места процесът по тяхно- водните асоциациите и нието намалява в даде- та, а част от документитето структуриране е при- ВиК операторите, той се ния район, общинската е и договорът за асоции- та среда в Германия започна да се променя и да става по-ключил - в Германия пре- изработва с експерти от администрация е амби- рано партньорство с об- стриктно за фирмите и потребителите на водни услу-ди половин век, а в Румъ- Световната банка, съоб- циозна и в дадената стан- щините, коментира Ма- ги с цел отговорност към качеството на услугата и про-ния преди 10 години. щи директорът на дирек- ция постъпват много по- лина Крумова, ръководи- зрачност при определяне на цените. Това съобщиха чуж- ция „Държавна собстве- слабо замърсени води, тел на управляващия ор- Задачата на правителството е да създаде рамка и раз-дестранни лектори по ност“ в МРРБ инж. Хрис- като грешката достига до ган на програма „Околна личните норми.време на международ- то Станков. 30%. Налага се преглед на среда“. Стопанисването е в ръцете на общините, които са соб- ственици на инфраструктурата, но не на водния ре- сурс. Конкретната дейност се изпълнява от операторите. 287 са водните асоциации в Германия, те сами могат да избират дали да възлагат дейността на един оператор, или да се обединяват. Създаването на специална организация, която да опреде- ля цените, без да търси печалба, е характерен белег на немската система, която се различава от системите в Англия и Франция. Нашата идея е, че не е правилно да се определят различни цени за населението по региони с еднаква големина. Василе Чомос, президент на Румънската асоциация по водите: Окрупняването дава възможност за инвестиции След централизация и децентрализация отново е ред на окрупняване и централизация в румънския воден сектор. Собствеността на инфраструктурата е на общините, а експлоатацията се извършва от операторите по дого- вор с тях за един или два административни окръга. През 1975 г. са създадени 42 централизирани обединения и в последвалите 15 години е извършен големият напре- дък в разширяването на системите със съпътстващи- те грешки на растежа, използване на местни материали и технологии и много слабо управление на водните загу- би и енергийните разходи. През 90-те години в страната започва обратният про- цес с раздробяването на 400 водни компании, почти по една във всяка община. Малки компании - малки възмож- ности за инвестиции и за привличане на професионални кадри. След приемането в Румъния на Закона за водите през 2000 г. започва окрупняване до 42 регионални операто- ра днес, които обслужват административните окръзи. Те могат да осигурят икономии от мащаб и ръст на ин- вестициите. В страната има мастер планове и възможности за мо- дернизация, благодарение на активността на Румънска- та асоциация по водите от 2000 до 2007 г. е извършено петкратно нарастване на цената на водата в Румъния, както и са договорени правилата за работа в сектора. В момента са сключени договори за 29 пречиствателни станции за отпадъчни води за 3.2 млрд. евро, 13 други са в оценка.
 • Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 19 ИНФРАСТРУКТУРА Между България и Европа Развитието на инфраструктурата - модели и нови възможности Публично-частното партньорство отваря врати към растежаДаниел ТИЕНДА* дел, в който държава- ги искат от частния сек- становяване на пътната та оформя инфраструк- тор, а частният парт- настилка, повишаване Във все още несигур- турния си бюджет, като ньор предоставя акти- на ефективността й чрезните икономически ус- предоставя на частна- вите си за тази цел чрез изграждането на тунелиловия в развитието ин- та инициатива развити- планиране, проектиране под градските терито-фраструктурния сектор ето и финансирането на и строителство, финан- рии, които позволяватв Европа се наблюдават проектите, в този слу- сира изграждането на повърхността да бъденяколко важни тенден- чай, на големи строител- обекта и впоследствие оформена наново катоции. Трябва да посочим ни групи, които добавят го експлоатира, ползвай- зелени площи и парко-значението на интегра- ролите на финансисти ки услугите, които се из- ве. Това е най-голяматацията на европейската и оператори към воде- вличат от него. транзакция на публичнаикономика, един от ре- щата си роля на изпъл- Това е в контраст с институция в Европа.зултатите от което е на- нители. традиционните публич- Вторият модел е кон-малената производстве- България също осъз- ни инвестиции, при ко- цесия за публични про-на конкурентоспосо- нава, че стратегическата ито властите постигат екти – споразумениебност в инфраструктур- инфраструктура е клю- съгласие с частния сек- между администрациятаната строителна индус- чов фактор за икономи- тор за реализирането на и изпълнителя на стро-трия – следствие от по- ческия ръст на страната, даден проект, осигуря- ителството. Компани-строгите изисквания и както посочи и замест- ват сами финансирането ята извършва работатанормативна рамка. В съ- ник-министърът на фи- му, а в повечето случаи и като заплащане полу-щото време именно ин- нансите Боряна Пенчева и го експлоатират след чава правото да я раз-теграцията играе клю- на дебат за Национална- завършването му. вива за определен пери-чова роля по отноше- та програма за реформи од от време. Типичнитение на градската инфра- в България (2011 - 2015 Партньорство в дейст- примери са магистрали-структура на една стра- г.) в изпълнение на стра- вие те, спортните съоръже-на или конкурентоспо- тегията „Европа 2020“. Пример за успешно публично-частно партньорство е Испания има опит с ния, водни обекти, му-собността на отделните високоскоростната железопътна мрежа – AVE, по ко- различни модели ПЧП, зеи и др. Такива приме-региони. Публично-частното ято върви най-бързият влак в света, по-бърз от тези които са насърчавани ри има и при болници- Правителствени- партньорство (ПЧП) като в Япония и Франция Ройтерс на всички нива (нацио- те на Автономния реги-те програми за фискал- инструмент за разви- доведоха до значителен ги се включват в консул- нално, регионално, как- он на Мадрид, уличнотони стимули, широко из- тието ръст на брутния вътре- тациите, но в действи- то и от местните власти) осветление и интермо-ползвани като икономи- ПЧП могат да бъдат шен продукт на глава от телност няма истинска от правителството. Като далните гари в испан-ческа стратегия за на- приспособени във всяка населението и средната форма за това как тряб- имаме предвид нашия ската столица.сърчаване на растежа по правна система и Испа- работна заплата до дос- ва да бъдат разпределе- опит, два от тези моделивреме на рецесията, уве- ния е перфектният при- тигането към днешна ни ролите или нивото на могат успешно да бъдат *Даниел Тиенда Гонса-личиха значително ак- мер как тези структури дата до средноевропей- ангажираност на всеки приложени и в Бълга- лес-Мендиондо е между-тивността на инфра- са приведени в съответ- ските стандарти. от тях. Тенденцията сега рия. Първо, моделът на народен партньор в ис-структурните строител- ствие с местните нуж- е да се набляга на пре- публичната компания: панската адвокатскани индустрии, заети в ди, характеристики и за- Разпределение на ро- доставянето на услуги създаването на ново кантора „Мартинес-граждански или социал- конодателство. Испания лите и инвестиции от част- дружество (с публичен и Ечевария”. Той отговаряни проекти, и то на на- реализира над 450 обек- От ранна фаза на ния сектор и в значи- частен капитал) или из- за международния бизнесционално ниво. та в инфраструктурата проекта всички ангажи- телна степен прехвърля- ползването на същест- като управляващ дирек- И все пак една от ос- посредством тези меха- рани страни като евро- не на риска от правител- вуващо, което играе ро- тор за Източна Европановните тендeнции в низми – а именно пъти- пейски, национални и ствата или други власти лята на концесионер. Та- и координира работатапоследните години на ща, подобрения в град- местни власти, собстве- към него. къв е случаят с „Мадрид на офисите в България,този пазар не само в ската мобилност, пар- ници на земя, агенции, При подобна схема, Кайе 30”, околовръстно- Румъния, Сърбия, Турциясобствената ми страна кинги и др. Инвести- институции за защи- която се смята за източ- то шосе на Мадрид, кое- и Мароко. Гост-лектор еили европейския кон- циите в тях възлизат на та на околната среда и ник за повишаване на то е пример за развитие на Софийския универси-текст, но в целия свят повече от 47 милиар- културното наследство, ефективността, власти- на инфраструктура по тет по право и между-е еволюцията към мо- да евро и като резултат частният сектор и дру- те посочват какви услу- устойчив начин – въз- народни отношения.
 • 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Къде бизнесът се чувства най-добре в България: Добре дошли в Габрово Изследване на Института за пазарна икономика класира общините, в които на фирмите им е най-лесно да работят. Не е изненадващо, че по-големите градове привличат по-голяма активност, но средните градове са тези, в които инвеститорите са най-удовлетворениБ изнесът се чувства най-удобно в Габрово, най-неудобно в Кър- е ключов показател. И Поправите ли условията джали. Привлечен е от икономиката на големите градове, но се там, общо взето, ние ви- за бизнес, ще увеличите оплаква от високите данъци и такси в тях, а работата на админи- наги се представяме зле. Основните пробле- инвестициите страцията в тях събужда недоволството на фирмите. Но по-ва- ми на местно ниво са не- Има пряка връзка между условията за праве- жното е, че независимо от притеглянето на по-голямата иконо- спазването на срокове и не на бизнес и привличането на чужди инвести- мика за инвестициите най-успешни в привличането им са насе- неясните изисквания. На следващо място е ции. За периода 2007 – 2009 г. областите с най-го-лените места, които се стремят да създадат улеснения за предприемачите. проблемът с потенциала лям ръст на чуждестранните преки инвестицииТова показа второто изследване на Института за пазарна икономика „Мест- и способността на насе- в нефинансови предприятия са Сливен, Смолян,ни условия за правене на бизнес”. Проучването обобщава предпоставките лението да се включи в Габрово, Ямбол, Добрич, Монтана, Пазарджик,за успешното функциониране на предприятията и за разлика от първото си тази инвестиция – на- Русе – 8 области с ръст повече от 2 пъти. 5 от тезииздание включва нова група от показатели, които оценяват икономическо- пример нивото на обра- 8 области са в топ 10 на класацията. Със спад вто развитие на 28-те областни центъра (за София-област е използван Ботев- зование. Нашето изслед- ване показа също, че е инвестициите (главно през 2009 г. заради криза-град). Старши икономистът на института и автор на изследването Петър Га-нев говори пред „Строителство Градът” за проблемите с основен фокус вър- погрешно да се смята, че та) са Силистра, Видин, Хасково, Стара Загора, наличието на универси- Шумен, Велико Търново и Кърджали – 7 областиху изграждането на дълготрайни материални активи. тет в един град води ав- със спад в инвестициите, 5 от тях са след 20 мяс- томатично до образо- включат в инвестици- много тежки процедури. вано население. Много то в класацията. ята като изпълнители Ако тя не е развила дос- хора учат в Благоевград, или служители. На тре- татъчно своите админи- но не остават там. Ако общините са по- то място е икономиче- стративни услуги, което Един от показатели- ската активност на насе- е така в малките общи- те, който разглеждахме, е самостоятелни финансово, лението. ни с изключение на до- процент на заетите, кои- гражданите и бизнесът ще Ако фокусът е вър- бри примери като Габро- то имат висше образова- ху индустриални инвес- во или Добрич, това ние, и той показа, че Бла- спечелят тиции, на първо място е може да създаде пробле- гоевград е на задна пози- В настоящото изследване се фокусираме вър- администрацията, защо- ми. Един пример от по- ция спрямо областните ху правомощията по отношение на приходите и то подобна инвестиция следните години е Гълъ- градове. Така че логика- не само е много голяма бово покрай проекта за та, че след като има уни- по-специално върху възможностите за провеж-Петър ГАНЕВ и създава много работа заместваща мощност на верситет, има и образо- дането на данъчна политика на местно ниво. На на общинските служи- мястото на ТЕЦ „Мари- вани хора, не е съвсем базата на дискутираните по-горе теоретични по- Проблемите като цяло тели, но и минава през ца-изток 1” , където са- вярна, защото населени- становки считаме, че именно във възможноститеса добре известни. На всевъзможни процеду- мият инвеститор купи ето е достатъчно мобил- за провеждане на данъчна политика и генерира-първо място е сблъсъ- ри – промяна на пред- компютри на общината но и отива на места, къ-кът с местната админи- назначението на земята, и обучи служителите, но дето има повече инвести- не на собствени приходи, тоест в степента на фи-страция и възможности- оценка на въздействие- документооборотът вър- ции и икономическа ак- нансова самостоятелност, се крие ключът за раз-те й да работи с инвести- то върху околната сре- веше и електронно, и на тивност. витието на процеса на децентрализация в стра-тори, да обработва доку- да, разрешение за строеж хартия. От друга страна, една ната. Процес, който би водел до по-ефективно уп-ментация и да обслужва и др. Опитът ни показ- Основната пречка е, голяма инвестиция можеголеми проекти. На вто- ва, че там се срещат най- че трябва да се минат да промени ситуация- равление, по-качествени услуги и в крайна смет-ро място е потенциал- големите проблеми. По- много процедури и изда- та. Много инвестиции ка до по-бърз икономически растеж.ът на населението, кой- добна инвестиция в на- ването на разрешение за например се правят въвто се състои във възмож- селено място извън Со- строеж. И в света, когато Враца, където община- очакват хората от едно- ходимо като регламент,ността да се намерят дос- фия, Пловдив или Варна се гледа взаимодействие- та предлага добри услуги, то гише и електронни- може да се намери леснотатъчно хора с подходя- ще доведе до сблъсък на то между инвеститорите а съседният град Мездра те услуги, или хората не в интернет. Ако тези об-що образование, за да се една по-малка община с и администрацията, това обезлюдява. го знаят. Все пак услуги- щини са били на нача- Това са основните те са сравнително нови, лен етап на електронното Връзка между класирането в индекса и проблеми: капацитетът електронният подпис не правителство или едното изменението чуждестранните инвестиции на местната администра- е толкова развит и за го- гише, сега са напреднали Изменение на чуждестранните инвестиции 2007 - 2009 ция, който, дори и бав- ляма инвестиция би вля- с един етап нагоре. В по- но, се развива, и докол- зъл в действие, но за по- вечето общини има дву- ко има наличен човешки малки търговци не е дос- посочно взаимодействие. потенциал. татъчно разпространен. Все пак още сме далеч Данните показват, че И все пак големи инвес- от крайния етап, в кой- самата администрация титори биха могли да то всичко може да се из- доста често се надценява. се възползват изцяло от вършва електронно. В повечето случаи елек- това, което предлага об- Имаше идея да има тронното правителство щината. И то е повече от индикатор инфраструк- е на трета степен – дву- това, което се предлага- тура, но е трудно да се странно взаимодействие, ше преди две години. намерят данни, които да а обслужването на едно подкрепят изследването. гише е на развит етап. Подобрение има Но тя със сигурност иг- Има и общини, в които но е трудно да го изме- рае много важна роля. електронното правител- рим, защото данните, с Друг проблем е неяс- ство работи напълно – които разполагаме сега, ната собственост на зе- дори с транзакции. не са сравними. Все пак мята в много случаи. За- От друга страна, съ- има сериозно развитие това разглеждахме има щия въпрос зададохме и като информация, която ли ги регистрите – имот- на бизнеса и се получи- се предлага на сайтовете ния, на общинската соб- Класиране в Индекс „Местни условия на правене на бизнес“ 2011 ха много по-ниски оцен- на общините. На практи- ственост и на сделките с ки за всяка община. Или ка във всички 28 общи- имоти. Тук също се за- Източник: Индекс „Местни условия за правене на бизнес” 2011, ИПИ има неразбиране какво ни това, което ни е необ- белязва сериозно разви-
 • Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 21 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕтие спрямо преди две го- нес има работа с адми- Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията (%)дини, когато често тези нистративен служител в 16регистри ги нямаше, не Търговище, може с на-бяха пълни или не бяха тискане на бутон да оце- 12публични. ни работата на съответ- Много често подобен ния служител. 8тип инвестиции се случ- 4ват чрез среща на инвес- За ролята на планира-титора с администра- нето 0цията. Факт е, че няма Със сигурност може София-град Пловдив Търговище Пазарджик Благоевград Софийска област Хасково Бургас Габрово Кърджали Смолян Шумен Плевен Русе Кюстендил Видин Ловеч Добрич Монтана Ямбол Разград Силистра Сливен Велико Търново Стара Загора Варна Враца Перниккак кметът на София да да повлияе тогава, кога-участва във всяка сдел- то собствеността е яснака за разлика от градо- и е достъпна електронно.началника на една малка Самата община донякъ-община. Това дава една де е ограничена в право-гаранция на инвестито- мощията си, защото нера, друг е въпросът дали може да насочи инвести- 2010 г. 2011 г.е най-правилният начин, циите там, където иска,защото вероятността от без да вземе предвид из- Данък върху недвижимите имоти на търговски дружества (%)корупция, когато кметът искванията на инвести-говори пряко с инвести- тора. Може да определи 3тора, нараства. територията на индус- Но има много добри триалната зона, но не и 2,5примери от гледна точ- да определи какви и кои 2ка на по-висока прозрач- компании ще се разполо- 1,5ност, например замест- жат там. Това, което мо-ването на затворените гат да направят, е да оси- 1врати със стъклени пре- гурят тези места, да имат 0,5гради. Или проследява- ясни планове и да осигу- 0нето по електронен път рят или специален екип, София-град Софийска област Кърджали Смолян Шумен Русе Ямбол Разград Пловдив Търговище Пазарджик Благоевград Силистра Сливен Хасково Бургас Велико Търново Стара Загора Варна Враца Перник Габрово Плевен Видин Кюстендил Ловеч Добрич Монтанана документооборота, с който да разработва те-което се вижда веднага риторията, или да създа-къде и кога има забавя- дат облекчени процеду-не. Практики, които не ри и гаранции, че сроко-струват толкова скъпо, вете ще бъдат скъсени.съществуват в градове Но плановете и стратеги-като Габрово и Търгови- ите обикновено са обща 2010 г. 2011 г. 2007 г.ще. Когато малкият биз- визия. КЛАСИРАНЕ НА ГРАДОВЕТЕ В ИНДЕКС „МЕСТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС” 2011 И ПО ИНДИКАТОР Място в класацията по индикатор Данъци и такси Администрация Икономическа активност Място в общатаГрад класация Електрон- Разре- Регистър Възприя- Образова- Местни Зае- Работна за- Чужди ин- данъци Местни такси но упра- шение за на собст- тие за ко- тост плата ние на за- вестиции вление строеж ве-ността рупция етитеГаброво 1 5 10 11 2 13 24 13 7 4 7Русе 2 12 4 4 25 27 2 4 7 5 8Сливен 3 18 14 3 7 - 4 18 19 6 4София-обл. (Ботевград) 4 9 17 15 1 8 17 6 5 27 3Враца 5 6 17 9 16 8 3 22 2 11 16Добрич 6 15 4 5 4 12 15 15 13 19 12Бургас 7 24 28 6 9 3 10 12 6 26 5Монтана 8 2 25 2 10 5 1 20 20 18 26Стара Загора 9 25 22 7 - 11 27 5 3 7 10Варна 10 23 10 20 26 26 14 3 4 3 2Пловдив 11 17 19 17 24 1 19 7 9 13 9София-град 12 27 20 18 20 23 26 1 1 1 1Търговище 13 7 1 21 - 24 5 14 26 17 11Перник 14 19 4 16 15 17 15 10 17 21 6Ловеч 15 11 15 8 19 2 22 16 16 14 18Разград 16 22 4 19 6 18 5 26 15 16 13Плевен 17 14 21 13 11 6 23 23 10 10 19Ямбол 18 10 3 14 3 24 13 18 18 25 23Пазарджик 19 8 27 23 5 15 8 8 21 23 15Благоевград 20 15 4 12 18 14 19 2 25 28 17Шумен 21 21 12 26 14 4 17 21 12 8 20Велико Търново 22 28 26 1 8 7 21 25 14 2 24Смолян 23 20 16 27 21 16 7 17 11 12 14Хасково 24 26 2 10 12 20 25 9 24 15 22Кюстендил 25 13 4 25 13 21 11 11 23 22 27Видин 26 1 23 24 23 19 9 28 28 9 25Силистра 27 3 23 28 22 8 12 24 27 20 28Кърджали 28 4 13 22 17 21 28 27 22 24 21 Източник: Индекс „Местни условия за правене на бизнес“ 2011, ИПИ
 • 22 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Старинен Несебър ще се опазва и Приемат план за опазване и управление През май т.г. в Париж съществуващи практики убедени, че оценката щеКомитетът за световно в тази област съвместно бъде положителна. Спо-наследство към ЮНЕ- с експерти на ЮНЕСКО. ред зам.-министър ТодорСКО ще разгледа доклада Несебър е Чобанов налице е и вечеот мониторинга на меж- осъзнатата от местни-дународните експерти, единственият българ- те жители необходимостизготвен след посещение- ски град, който цялост- Старият град да съхранито им в Стария град през но е под патронажа на своята автентичност. Задекември 2010 г. Тогава световната организация да стане това обаче, уси-България ще докладва за към ООН лията трябва да бъдатусилията, които е поло- за опазване на истори- общи. Всички констати-жила за съхраняването на ческото, природното и рани незаконни строежиНесебър като паметник културното богатство на е добре да бъдат премах-на културата от световна цивилизацията. Нови- нати от самите собстве-величина. те приоритети в държав- ници в съгласуваност с Старинният Несебър ната политика по отно- предписанията на инсти-ще се управлява по най- шение на съхранението туциите.високите световни стан- на наследството ни бяха Само за Несебър пре-дарти за опазване и уп- обяснени на специална писките за незаконноравление на градове - па- пресконференция и сре- строителство са няколкометници на архитекту- ща с медиите и гражда- десетки.рата и културата. Отсега ните на Несебър. Общо 124 висящи до- ни през последните чети- 10 от тях са за незаконни вързани и с груби ко-нататък държавата в ли- Въпреки че изводи- съдебни производства за ри години, съобщи про- постройки във вътреш- рупционни престъпле-цето на отговорните ин- те от доклада все още не нарушения над археоло- курор Николай Соларов, ността на страната, ос- ния, с фалшифициранеституции е твърдо реше- са оповестени, от Минис- гическо и културно на- водещ преписката за на- таналите са по крайбре- на документи, разреше-на да въведе най-добрите терство на културата са следство са регистрира- следените проблеми. Едва жието. Голяма част са об- ния, подписи и печати. Томислав Дончев, министър по 28 млн. лева само за наследство по Ресурс от 28 млн. лева само и единствено за културно-историческо наследство се очаква от Финансовия механизъм на европейското иконо- мическо пространство и Норвежката програма за партньорство. Приклю- чи третият кръг от пре- говорите с партньорите ни от Норвегия, обяви по време на кръгла маса по проблемите на тури- зма през изминалата сед- мица във Велико Търно- во министърът по упра- вление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Финализирането на Над 80 изложители участваха в т преговорите се очаква туристическо изложение “Култу да приключи до края на чуждестранни туристически пре месец май, а подписва- низации от Испания, Полша, Арже нето на споразумение- Македония, Румъния, Хърватия, Ф то - през юни, каза още Дончев. Той акцентира, ята са насочени към това че основният проблем не към края на тази година е в парите, а в това обе- договорените средства мът пари, които имаме, да бъдат минимум три да бъде фокусиран и по- пъти повече, платените харчен по най-добрия – поне два пъти повече. начин. Все още има не- Допълнително от Про- договорени средства, не- грамата за развитие на малък ресурс, макар и селските райони имаме подаването на проекти 9 млн. лв. Към него до- по оперативна програма бавяме ресурса, който се „Регионално развитие” заделя от държавата, съ- да е приключило, допъл- ответно общините, пре- ни министърът. сметна министърът. Към момента по про- Не трябва да фоку- екти в областта на тури- сираме вниманието си зма по ОПРР са изплате- само върху определената ни 7 млн. лв. Подписани реставрация, рехабили- са 68 договора на стой- тация, социализация на ност 300 млн. лв. Усили- самата туристическа ат-
 • Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 23 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ управлява по световни стандарти на Стария град до 2012 г. ститут за недвижи- държавата стимулира тие за производство на могат да бъдат извърш- разработи туристически мо културно наследство собствениците на къщи- сувенири със запазена- вани богослужения. маршрут „Духовен път”. (НИНКН) е приоритет паметници, като ги ос- та марка на Несебър, ка- Общината и Минис- Общината работи и по решаването на пробле- вобождава от данъци, квито в момента липс- терството на културата проекти за реставрация мите в Несебър, коменти- уточни зам-минис- ват в този силен турис- разработват и на още няколко църк- ра арх. Йорданка Кандул- тър Чобанов. Те имат тически обект на Бъл- ви, с което маршрутът кова, директор на инсти- възможности да разви- гария. специален проект и ту- ще бъде удължен. Фи- тута. От декември 2010 ват и търговска дейност, Амбициите на об- ристически продукт нансиране ще се търси г. досега НИНКН е издал което им носи прихо- щина Несебър са да ус- „Пътят на духовността”, и директно от Брюксел, становища по 35 препи- ди. Допълнителни сти- пее да вгради културния който ще обхваща част от парите е въз- ски от стария град, раз- мули би могла да осигу- туризъм в традицион- най-емблематичните можно да осигури нор- гледани са други 6 пре- ри и общината. Старият но развивания в реги- църкви на полуострова. вежкото правителство. писки и по тях предстои град е обявен за музей и она ваканционен тури- След като отпадна за- В ход е и изготвянето произнасяне, в момен- би могъл да бъде въве- зъм. От края на 70-те го- браната общини, стопа- на „Единен план за опаз- та се работи по още две. ден входен билет, а при- дини църкви в Несебър нисващи паметници на ване и управление на Част от преписките са за ходите да използва за не са били реставрира- културата, да кандидат- Стария Несебър”, който постройки, които са оп- реставрация и консер- ни. За първи път отто- стват за финансиране по освен всичко друго ще ределени като незаконни. вация, предложи зам.- гава през последните 2 оперативните програми, регулира цялостната ви- Сега собствениците им министърът. Освен това години няколко древни община Несебър депо- зия на града, сергийната търсят съдействие от спе- министерството ще съ- несебърски църкви бяха зира и първия проект по търговия и агресивното циалистите за правилно действа за осигуряване цялостно възстановени, ОП „Регионално разви- присъствие на фирме- Този вид дела са свързани проектиране и изгражда- на средства по различ- а една от тях – „Св. Сте- тие”, мярка 3-1. Наме- ните рекламни пана, ко- с тежки и скъпи експер- не на новите обекти. ни проекти, някои с ев- фан”, дори беше въве- ренията са с осигурени- ито не се вписват в ис- тизи, затова проточват в Заради рестрикциите, ропейско финансиране. дена в инагурация, т.е. те 2 200 000 лева да бъ- торическия пейзаж. Оч- годините. наложени съобразно ста- Добра идея е създаване- след столетия отново дат реставрирани 2 от аква се до 2012 г. планът За Националния ин- тута на града, то на местно предприя- стана действаща и в нея старите църкви и да се да бъде приет. управление на средствата от ЕС: културно-историческо Норвежката програма 7 млн. лева изплатени в област- та на туризма по ОПРР 68 договора са подписани на стойност 300 млн. лв.тазгодишното Международно 9 млн. леваурен туризъм 2011”, сред които за туризъм по про-едставителства, фирми и орга- грамата за селските ентина, Индонезия, Гърция, ЮАР, райониФранция и др. ракция. Безспорно това е миката, енергетиката и на първо място, но тряб- туризма Иво Маринов ва да мислим комплекс- подчерта очакванията но, за целия път, кой- си за добър летен сезон. то ще извърви турис- Шест процента е ръс- тът, съветва министърът. тът в броя на чуждес- Според него възвращае- транните туристи, посе- мостта от културния ту- тили България през пе- ризъм може да достиг- риода януари-февруари не 200 дори 300 пъти, но 2011 г. спрямо същия пе- трябва да сме убедени, че риод на 2010 г. Приходи- е направена инвестици- те от международен ту- ята, от която има нужда. ризъм през януари 2011 Правилното планиране г. възлизат на 109.1 млн. и това какво искаме са от евро, което е с 5% повече първостепенна важност, в сравнение със същия акцентира Дончев. период на 2010 г., каза При откриване на из- още зам.-министър Ма- ложението заместник- ринов. министърът на иконо- Силвия ЗЛАТКОВА
 • 24 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.ПРОЕКТИ Над 12 млн. лв. инвестира Англо-американското училище Проектът е предварително регистриран в програмата LEED ® Англо-американско- 1- фирма „ИНОС 1” Първа копка на най-еко-то училище (ААУ) ще ООД. Проектът е по ди- логичното училище винвестира над 12 млн. зайн на американската Централна и Източна Ев-лв. в най-новото напъл- компания „Труекс Ко- ропа. От ляво на дясноно екологично учили- линс” (Truex Cоllins). са посланикът на САЩще. Сградата ще е за- Дизайнът, конструкци- Джеймс Уорлик, Джимвършена през август ята и архитектурното Лийхи - директор на ААУ,2012 година. Това ще е оформление се правят Катрин Барбър - шар- же л’афер на Великобри-най-екологичното учи- от архитектурно бюро тания, Николай Гълъ-лище в Централна и „Иво Петров архите- бов - председател на Ко-Източна Европа, кате- кти”. Компанията, ко- мисия по международнагорични са от ААУ. ято управлява проекта дейност и евроинтегра- от страна на Англо-аме- ция при КАБ, СветославСтартът риканското училище, е Митрев - кмет на Пан-на уникалния екологи- „Гардинър и Теобалд” чарево, Сюзън Сътън -чен проект с официал- (Gardiner & Theobald), председател на Борда наната първа копка да- уточниха за в. „Строи- директорите на ААУ, идоха през изминала- телство Градът” от ААУ. ученици от Англо-амери-та седмица посланикът канското училищена САЩ Джеймс Уор- Кое е зеленотолик, шарже даферът на Новото съоръжениеВеликобритания Кат- е предварително ре-рин Барбър заедно със гистрирано в LEED ®.Сюзън Сътън - предсе- Програмата LEED сер-дател на борда на ди- тифицира зелени сгра-ректорите на ААУ, глав- ди по цял свят. Нейни-ния секретар на Ми- те стандарти са създа-нистерството на окол- дени от Съвета за зеле-ната среда и водите но строителство в САЩКлиментина Денева, (USGBC) и са приетипредседателя на коми- като най-добрите в об-сията по международ- ластта.ни отношения и евро- По време на стро-интеграция на КАБ арх. ителния процес чрезНиколай Гълъбов, из- иновативните и приро-пълнителния дирек- досъобразни дейноститор на Райфайзенбанк ААУ ще намали отпа-Момчил Андреев, кме- дъците от строителнитета на Панчарево Све- работи с 50 процента.тослав Митрев и ди- Новото училище щеректора на училището произвежда електрое- Посланикът на САЩ Джеймс Уорлик поздравиДжеймс Лийхи, които нергия чрез фотовол- учениците на ААУ с ново- Фаза 3 от строежа на училището включва разширяване с още 2 корпуса с общапоздравиха учениците. таични панели, ще из- то екологично училище разгъната площ 9300 кв.м ползва слънчева енер-Финансиране и етапи гия за затопляне на во- ността и ще включват г. настоящата сгра- През пролетта на дагогически практи-Три четвърти от фи- дата, ще филтрира от- или изключват освет- да на ААУ е наградена 2009 г. ААУ е призна- ки във Великобрита-нансирането на ново- падните води, а пречис- лението при необходи- от строителния бранш то и от министъра на ния и САЩ. AAУ имато екологично училище тената вода ще се из- мост. Ще има и сензори като „Най-екологич- околната среда и во- лиценз от международ-е под формата на дъл- ползва за напоителни за измерване на интен- на сграда на година- дите в България Джев- ната IBO организация,госрочен заем от Рай- цели. Ще бъде изграде- зитета на въглеродния та”. През януари 2009 г. дет Чакъров и получа- както и официална ак-файзенбанк - Бълга- на и специална стая за двуокис и при опреде- ААУ печели специална- ва специалната награ- редитация от Съвета нария. Фаза 3 от строежа рециклиране и други лени нива на СО2 про- та награда за социална да „Екоиноватор” на в. международните учи-на училището включ- екологични проекти на зорците ще се отварят отговорност от Фору- „Капитал“. През 2010 лища (CIS) във Велико-ва разширяване с още учениците. автоматично, за да пре- ма на бизнес лидерите г. Камарата на архите- британия и Асоциация2 корпуса с обща раз- Покривът на сгра- доставят допълнително в България. Училището ктите в България при- „Ню Ингланд“ (NEASC)гъната площ 9300 кв.м. дата ще е от естестве- чист въздух. Стелажи получава престижното знава Англо-Aмерикан- за училища и колежи вНовата сграда ще бъде на трева. По този начин за велосипеди в близост признание за своя зна- ското училище в София САЩ. Преподаватели-предназначена за уче- училището ще подобри до съблекалните ще на- чителен принос в обра- като най-устойчивата те на училището са пре-ниците от среден и го- изолацията и ще на- сърчават и учениците, зованието, като предос- сграда в България. ААУ димно от Великобри-рен курс. С разширени- мали топлинния ефект и персонала да идват на тавя пълни стипендии е поканено от камарата тания, САЩ, Канада,ето си ААУ ще предлага върху сградата през ля- училище и работа с ко- за обучение на талант- и представлява достой- Австралия, Венецуела,обучение за около 550 тото. Специален акус- лело. ливи български деца, но България на евро- Словакия, Франция,ученици. Припомня- тичен дизайн на клас- Любопитен архитек- идващи от семейства с пейското изложение за както и от България.ме, че фаза 2 беше раз- ните стаи и коридори- турен акцент ще бъде ограничени финансо- най-устойчиви сгради в Всяка година учители-ширение на съществу- те ще намали шума до откритият амфитеатър, ви възможности, за ус- Брюксел. те посещават междуна-ващата сграда с още 2-3 минимум, за да се уле- на който ще се провеж- пешните дългогодишни родни професионалнистаи и малка модерни- сни концентрацията на дат различни училищ- екологични и социални Академичната програ- конференции и семина-зация. учениците. В класни- ни събития и меропри- проекти на учениците ма ри и усвояват най-но- Строителните дей- те стаи ще се използва ятия. си, умело интегрирани на училището е струк- вите преподавателскиности за фаза 3 ще се предимно дневна свет- в редовната учебна про- турирана и развита въз методи в областта наизпълняват от компа- лина. Светлинни сензо- Наградите грама, и добрата си со- основа на най-добри- средното образование.нията, строител на фаза ри ще измерват освете- През декември 2006 циална политика. те образователни и пе- Силвия ЗЛАТКОВА
 • Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 25 РЕАЛИЗАЦИИ С високотехнологичен бизнес комплекс се сдоби Ви Джи Еф На терен от 6.5 дка са изградени 8-етажен офис център, складова база и малък цех за метални заготовки Високотехнологичен ски, жилищни и про- Комплексътдизайн, функционал- мишлени сгради, озеле- е изграден наност и комфортна среда нени покриви, паркин- столичниясъчетава новият адми- ги и гаражи, тунелно и бул. „Проф.нистративно-търговски подземно строителство, Цветан Ла-и складов комплекс на както и на различни ге- заров“ - еднафирма Ви Джи Еф в Со- осистеми за подпорни отлична лока- ция за клиен-фия. На терен от 6555 стени, хидротехниче- тите на фир-кв.м са изградени 8-ета- ски, пътни и жп съоръ- мата, с многожен офис център, скла- жения, депа и др. добър транс-дова база и малък цех за В шоурума, нами- портен дос-метални заготовки. Тук ращ се в сутерена, по тъпклиентите на Ви Джи един много атрактивенЕф могат да получат начин - с фотоси, мос-комплексно обслужва- три и макети, са показа-не, включващо профе- ни богатата гама проду-сионална консултация, кти и референтни обек-доставка и инженеринг ти. Връзката между тър-на високотехнологич- говския отдел и излож-ни хидроизолационни, бената зала е посред-геосинтетични и дру- ством елегантна стъкле-ги специализирани сис- на стълба.теми за жилищно, про- Всички офиси на гор-мишлено и инфраструк- ните етажи са простор-турно строителство. ни, решени със стък- Модерният фирмен лени преградни стени, ра и модерен, самостоя- ни удобства, сигурност Обект Административно-търговски икомплекс се намира на които осигуряват мно- телно обособен кухнен- и комфорт. Внедрена е складов комплекс, бул. „Проф.столичния бул. „Проф. го светлина и добра зву- ски офис и столова. модерна система за ви- Цветан Лазаров”, СофияЦветан Лазаров” – една ко- и топлоизолация в При планирането и деонаблюдение и кон- Инвеститор Ви Джи Еф ООД - Софияотлична локация, с мно- работните помещения изграждането на сграда- трол на достъпа, кактого добър транспортен според най-съвремен- та са използвани висо- и противопожарна сис- Гл. проектант „ВИПроджект” ООДдостъп с автомобилен ните европейски изис- котехнологични проду- тема. Архитектурна част „Амфион” ЕООДи обществен превоз, а в квания. кти и решения, понижа- В североизточнатаблизко бъдеще и с ме- Един от осемте оф- ващи енергийните раз- част, свързана с офи- Интериор „Панидея” ЕООДтро. исни етажа е изцяло от- ходи и оптимизиращи сите, е складовата база Гл. изпълнител „СП Консулт“ ЕООД Офис сградата заема делен като изложбена функционалната сре- с РЗП 2500 кв.м. Из-западната част на терена площ и зала за презен- да. Остъклената фасада пълнена е с монолит- Консултант „Нормис“ ЕООДи е с разгъната застрое- тации за партньорски е с комбинирана систе- на сглобяема конструк- Площ имот 6555 кв.мна площ 2500 кв.м. проектантски организа- ма Sch co, изпълнена от ция с ограждащи стени На партера е разпо- ции и фирми. „ТАЛ инженеринг”. от термопанели. В непо- РЗП общо 5200 кв.мложен търговският от- Последният, мансар- Офис сградата е обо- средствена близост е из-дел с приемни за кли- ден етаж е предвиден рудвана с централна граден малък цех за ме- менната покривна фо- рен пласт на покривна-ентите на фирмата. Тук като релакс зона за слу- климатична система, тални заготовки, в кой- товолтаична система - та хидроизолация. Фир-професионално обуче- жителите на Ви Джи включваща вентилатор- то са предвидени поме- General Solar PV ®, коя- мата може да предложини специалисти предла- Еф. Там са разположени ни конвектори за ото- щения за ремонт и под- то Ви Джи Еф предлага интегрирано изгражда-гат най-добрите реше- фитнес зала и сауна, ма- пление и охлаждане с дръжка и инструмен- на българския пазар от не на соларите както вния за приложение на лък бюфет за напитки и възможност за индиви- тална екипировка. средата на миналата го- битумни, така и в реф-предлаганите хидроизо- съблекални. дуална настройка, как- На покрива на скла- дина. Фотоволтаична- лекторни PVC покрив-лационни продукти при За служителите и ра- то и други инсталации, довата база ще бъде та система се интегри- ни системи.изграждане на търгов- ботниците функциони- осигуряващи съвремен- монтирана най-съвре- ра в завършващия го- Светла ДОБРЕВА В шоурума по един атрактивен начин - с фотоси, мостри и макети, са показани богатата гама продукти и референтни обекти
 • 26 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.ТРЕНД Според изследване на Ernst & Young: Бавен ръст в Европа, окуражаващи очаквания за България Възобновяеми- те енергийни източници като една от най- бързо развива- щите се индус- трии дърпат икономиките на Стара Европа. Ръстът в икономи- зира, че дори и през ще спаднат от сегашни- тази година и над 2.5% потенциалните канди- та обаче БВП нарас-ката в еврозоната е със 2015 г. безработицата те нива от около 110-115 през 2012 г., а растежът дати за присъединява- на с едва 0.3% за цялатазначително по-бавен ще остане на нива око- долара за барел до 95 до- на БВП ще се свие до не към нея. На 1 януари 2010 г.темп от очакваното на ло 14 милиона, което все лара за барел в края на 1.2% тази година и 1.3% 2011 г. Естония стана 17- Неувереното възста-този етап на възстано- още превишава нивата 2011 г. през следващата година. ият член на еврозоната новяване през миналатавяване. Според пролет- от 2007 г. Според Мари Ди- При цени около 200 и ползите от присъеди- година се дължеше поч-ната прогноза за евро- По думите на Марк рон, старши икономи- долара за барел инфла- няването към такъв го- ти изцяло на износ с из-зоната на „Ърнст и Янг“ Оти, управляващ съ- чески съветник на ана- цията ще се повиши до лям пазар и относител- вестен сигнал за нача-очакването е БВП да се дружник за Европа, литичния документ, ин- 4% и ще остане над 3% но стабилната валута ло на съвземане на ин-увеличи с едва 1.5% тази Близкия изток, Ин- флацията не може да е през 2012 г., а растежът вече са очевидни. Бумът вестициите в отговоргодина и с 1.7% през дия и Африка, „Ърнст и причина за притесне- на БВП ще остане на в износа ще даде тла- на повишеното външно2012 г. Янг“, независимо от съ- ние в средно- или дъл- ниво 1% и през двете го- сък за растежа на БВП в търсене. вземането на глобална- госрочен план, тъй като дини. страната до над 4% през Движещата сила наРастежът на БВП през та икономика еврозона- в икономиката на евро- Негативното влия- тази година и няма съм- възстановяването сегатази година, та продължава да е из- зоната съществува дос- ние на продължаваща- нение, че доверието на започна да се измествакакто и през минала- правена пред комбина- татъчно пространство и та и задълбочаващата потребителите е било към местно търсене, ко-та, се очаква да бъде ре- ция от притеснения, ко- повишаването на лихве- се криза в Близкия из- затвърдено с присъеди- ето подобрява перспек-ализиран основно чрез ито представляват пре- ните проценти е греш- ток може да се разпрос- няването на държавата в тивите за 2011 г. И ин-износ, като световни- дизвикателство както по ка в политиките, която тре, тъй като то може да еврозоната. вестициите, и потребле-те икономически резул- отношение на държав- рискува да се отрази на задейства преоценка на нието се увеличиха се-тати вероятно ще ос- ния дълг, политическа- растежа на БВП. През рисковете на всички фи- Прогнозата за България риозно през последнитетанат стабилни и ще се та нестабилност, така и 2012 г. със спада на це- нансови пазари с рязко Независимо от систе- месеци на 2010 г.задвижват както от но- по отношение на нара- ните на петрола, връща- намаление в цените на мата си, в която действавовъзникващите паза- стващите цени. Подобна нето на цените на хра- акциите и увеличение на валутен съвет, и стабил- Вътрешното търсенери, така и от САЩ. Ако несигурна икономиче- нителните стоки до ба- премиите за риск по ре- ната финансова поли- осигури положителенсе предположи, че ситу- ска среда продължава да зовите им нива и изчез- дица облигации. тика през 2009 г. Бълга- принос за растежа презацията в атомната цен- е спирачка за бизнес ин- ването на ефекта от уве- За еврозоната това рия претърпя сериозна четвъртото тримесечиетрала бъде овладяна, не- вестициите от страна на личенията на ДДС от на- може да означава из- рецесия, при която БВП за първи път от две го-отдавнашните бедствия корпоративните органи- чалото на 2011 г. инфла- ключително негативно спадна с 5%. След по- дини. Въпреки че товав Япония е малко веро- зации и съпътстващо- цията отново ще падне развитие, ако доведе до нататъшния рязък спад увеличение вероятно щеятно да имат съществе- то създаване на работ- до нива под 2%. подновена ескалация на през първото тримесе- съдържа значителен еле-но влияние. ни места. кризата с държавните чие на 2010 г. през ос- мент на корекция след Бързо нарастваща- Най-сериозните рискове облигации. таналата част на мина- предишните огромнита инфлация обаче по- Независимо от повише- остават свързани с це- Въпреки че EEF смя- лата година БВП се съ- спадове, все пак това еражда опасения. През нието на инфлацията ните на петрола та подобен сценарий за взе с тримесечен ръст от окуражаващо, особенодекември 2010 г. тя пре- увеличаването на лих- Съществуват значител- малко вероятен, послед- 1.7%, който беше обявен що се отнася до разхо-мина бариерата от 2% вените проценти ни рискове за спад в рас- ните развития в Порту- през четвъртото триме- дите на домакинствата,за първи път от края на в опит за понижава- тежа на БВП и повиша- галия са тревожни и по- сечие, тъй като силната тъй като в края на годи-2008 г., а през февруари не на инфлацията може ване на инфлацията във следиците от тях могат немска икономика спо- ната дори големите по-се покачи още до 2.4%. потенциално да застра- връзка с напрежението да бъдат изключително могна за повишаването купки нараснаха. Безработицата в це- ши крехкото икономи- в Близкия изток и при сериозни. на активността и увели- Но доверието на по-лия регион също е веро- ческо възстановяване. цени 150 долара за барел Всъщност еврозона- чението на износа. требителите остава наятно да остане постоян- Прогнозата е, че цените инфлацията в еврозона- та все още може да ос- Независимо от сил- ниско ниво и имай-но висока. EEF прогно- на петрола постепенно та ще се повиши до 3% тане привлекателна за ния край на година- ки предвид нивата на
 • Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 27 ТРЕНДбезработица, които са през тази година. Прог- България - БВП и индустриялно производствотвърде високи, до почти нозата на бизнес ана-10%, и инфлацията, ко- лизаторите от „Ърнст иято се очаква да остане Янг“ е за растеж от 3.3%на нива около 4.5%, като през 2011 г. до 4.5% презпо този начин се още- 2012 г. БВП Прогнозатяват реалните доходи, Прогнозата за 2012 г.разходите на домакин- е по-ниска в сравнениествата ще се възстановя- с предишната, тъй катоват бавно. фискалната политика се Ние прогнозираме заздравява по-бързо отрастеж на потреблени- очакваното – бюджет-ето в частния сектор от ният дефицит през 2010едва 1.3% през тази го- г. е 3.9% от БВП, дос-дина след намалението та под официално опре- Промишленоот 4% или повече през делената цел от 4.6%, и производствопоследните две години. правителството е доста- Имайки предвид оч- тъчно уверено в силатаакванията за по-ба- на икономиката, за да севен растеж в еврозона- опита да намали дефи-та, тласъкът на расте- цита през тази годинажа от износа в известна до 2.5%.степен ще бъде заличен Източник: Oxford Economics МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДАННИ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Брутен вътрешен продукт, млн.лв. 34628 38823 45 483 51 783 60 184 69 295 68 322 70 474 Годишен темп на изменение на БВП, % 5,0 6,6 6,4 6,5 6,4 6,2 -5,5 0,2 БВП на глава от населението, лева 4426 4989 5 529 6 411 7 379 8 753 8735 - БВП в строителството по текущи цени, млн.лв. 1309 1590 1907 2733 3789 4731 4763 - БВП в строителството по съпоставими цени от 2001 г., млн. лв. 1230 1378 1518 1738 2032 2205 2047 - Източник: БНБ Средногодишно изменение на хармонизиран индекс на потребителските цени - - 6,0 7,4 7,6 12,0 2,8 2,4 Инфлация спрямо същия период на предходната година - - 7,4 7,6 12,0 2,5 3,0 7,4 Индекс на промишлено производство спрямо предходен период, % - - 6,9 6,0 9,6 0,7 -18,3 2,0
 • 28 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.ИМОТИ&ИНВЕСТИЦИИ Няколко хотелски стаи, а после още няколко Международните хотелиери разширяват присъствието си в София, докато строителните предприемачи се опитват да намерят продукт, който ще се продава по-добре в пренаситения пазар В последно време търговския център The като част от бизнес пар-едно от първите неща, Mall на бул. „Цариград- ка „София еърпорт цен-които чужденците, ско шосе”, точно пред тър” до новия терминалпристигащи на летище недовършената сграда на аерогарата.София, виждат, е транс- на журналистическия Строителните пред-парантът, който указва факултет, която също се приемачи отдавна за-къде ще се намира но- очаква да допълни реди- ложиха на летищетовият хотел „Хилтън” на цата от фасади на нови- като основна териториябул. „Брюксел”. До ня- те бизнес центрове като за развитието на офисколко години той ще Европейския търгов- сгради – веднъж зарадибъде просто поредни- ски център или сградата наличието на свободнаят по маршрута им към „Мегапарк”. земя, втори път зарадиофис сградите в центъра Австрийска компа- развитието на инфра-или бизнес парка. ния има планове (а и структурата в района за- Още през 2013 г. до имот) за веригата Park ради значимостта му заОрлов мост хотелите ще Inn, която заедно с по- града и страната, тре-бъдат три, след като към знатата в София мар- ти път заради успешнияпостроения български ка Radisson има фамил- опит на подобни про-„Метрополитън” и но- но име Rezidor, неда- екти в много страни повия „Хилтън” Accor ще леч от първия терми- света. А там, където имасложи логото Novotel на нал на столичната аеро- делова активност, е нор-новата сграда (на илюс- гара. Хотел има и в пла- мално да има и бизнестрацията) на Издателска новете на американски- хотели – служителите накъща „Бард” и строител- те компании Tishman международните ком- Проектът е на „Маркан проект“, архитектурното бюро на строителната група.ната фирма „Маркан”. International Companies пании пътуват все пове- Сградата е на първа линия на бул. „Цариградско шосе“, отделена от The Mall отХотелът ще се намира до и GE Capital Real Estate че, а ако офисите им са улица и централния офис на „Виваком“ 23 000 кв.м 9600 кв.м 15 етажа 22 млн. евро 40 евро 4% е общата разгъната за- ще заеме хотелът ще има над земята е бюджетът на проекта е бил приходът на стая е нараснал приходът на строена площ на сгра- миналата година в Со- стая през 2010 след на- дата фия по данни на HVS маления с 13.3% 2008 и 47% 2009 г.
 • Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 29 ИМОТИ&ИНВЕСТИЦИИи в близост до летище-то, няма логика да ходят Гего. Международните ве- Инвеститорите се надяват на по-слънчеви днив центъра. Това е и обяс- риги, както и Accor,нение, ако сте се питали имат няколко основ- Стресът за собствени- Индекс на HVS за стойността на към строителството накакво прави Holiday Inn ни форми на работа – в ците на хотели започва хотелска стая хотели, отбелязват кон-в кв. „Младост”. собствени имоти, под да намалява и показател 2 султантите. „Още е оче- Новите хотели ще се наем, с договор за упра- за това далеч не е навли- виден апетитът на съ-появят в момент, в кой- вление или на франчайз, зането на големите ве- 1,5 ществуващите опера-то кризата удари по но- като разликата е в раз- риги в България. Еже- тори да се разраснат вщувките в София – тех- пределянето на риска – годно проучване на кон- 1 нови територии, особе-нологиите и натискът за от стопроцентово вър- султантите HVS показ- но що се отнася до бю-намаляване на разходи- ху веригата до стопро- ва, че след две години 0,5 джетния сектор, къдетоте скъсиха маршрутите центово върху местния на срив на стойността възможностите за рас- 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010на мениджърите между предприемач. На раз- на инвестициите в този теж са повече и по-изо-европейските столици. виващи се пазари като тип имоти те са се ста- билни”, пише в анализа. Средно за Европа СофияВ комбинация с нарас- България обаче те ряд- билизирали през мина- Източна Европа всеналото предлагане при- ко поемат големи ри- лата година в цяла Евро- още е пазар на расте-ходът на налична стая скове, а в същото време па, макар и на нива, не- то на HVS, и над 38% от стойността на инвести- жа за операторите, но(показател, който из- значителна част от сдел- виждани в последното пиковата стойност. циите в хотели в Източ- се отбелязва, че в опре-мерва едновременно це- ката е консултантската десетилетие. Индексът на HVS от- на Европа е бил повече делени местоположенияните и заетостта) е пад- услуга и предоставяне- София не е изключе- разява намалението в от 20% на годишна база възможностите са огра-нал с 13.3% през 2008 то на техническите спе- ние от тази тенденция. цената на една хотелска през 2009, след като па- ничени от лошата ин-и още 47% през 2009 г., цификации на верига- Средната стойност на стая, която инвестито- зарите и за бизнес но- фраструктура и недос-преди да се стабилизира та. От представянето на една хотелска стая за Ев- рът в такъв имот може щувки, и за инвестици- татъчното самолетни(ръст от 4%) на 40 евро Novotel стана ясно, че ропа е била почти 17% да получи, ако се опи- онни имоти се сринаха. връзки.миналата година, показ- марката има и нова кон- по-ниска миналата го- та да го продаде. Тези 2010 обаче е била го- Междувременно презва проучване на хотел- цепция за дизайна на дина, отколкото през оценки нямат пряко от- дината на световното 2010 г. инвестиционнитеските консултанти HVS, стаите, която включва 2001, и малко под 22% ношение към бизне- възстановяване. Общо сделки с хотелски акти-Лондон. Те коментират, и подбор на материали спрямо върховата стой- са, но служат за ориен- 20 града са отчели на- ви са се удвоили до 6.5че свиването на търсе- от конкретни произво- ност през 2007 г. В бъл- тир за оценители и бан- растване на цените при милиарда евро в Европането е довело до ценова дители, например стък- гарската столица нама- ки при кредитиране и за единствено Лондон пре- спрямо предходната го-война в 4- и 5-звездния лата за баня, разработе- лението е почти 25% потенциални купувачи дходната година. дина - ясен знак, че сек-сегмент от пазара. ни специално от Saint от 2005 г. насам, откак- на този род активи. Всичко това е въ- торът пак става интере- Както предприема- Gobain. то попада в изследване- Средният спад за зобновило и интереса сен за инвеститорите.чи като „Маркан”, така „Искаме да управля-и партньорите им от ваме Novotel, MercureAccor залагат на по- или Ibis сами в паза-светлото бъдеще – и за ри като България”, казабългарската икономика, Антоан Гего.и за инвестициите в Со- В добавка сградатафия, и за развитието на ще има шест офис ета-местоположението, кое- жа, като най-вероятното става основната биз- два от тях ще бъдат за-нес артерия на столи- ети от собствениците нацата. проекта. Бюджетът на „Смятам, че българ- проекта е 22 милионаската икономика се въз- евро, каза управлява-становява и когато от- щият директор на MHQворим през 2013 г., съм Борислав Спасов. Стро-уверен, че ще бъде в ителството е започна-много по-добро състоя- ло на 15 март и е с краенние от днес”, каза Гего. срок януари 2013 г. В този смисъл Novotel Консултантът по от-трябва да допълни и даване под наем на офи-разнообрази пазара. По сите, управителят надумите на Антоан Гего българската кантора натова е средният клас международната фир-марка на Accor. „Наши- ма King Sturge Андрюят опит показва, че ко- Пиърсън, коментира, чегато влизаме на пазара двете функции на сгра-с Novotel, като пазарен дата ще се допълват –лидер в Европа сме раз- офис наемателите щепознавани като хотел с могат да използват кон-разумна цена”, каза той. ферентния център на Новият Hilton също Novotel, а евентуални-ще работи в тази посо- те международни нае-ка, тъй като ще бъде с матели ще настаняват вмарката Garden Inn. удобна близост между- Не е тайна и че Accor народни партньори илидълго време търсеше мениджъри. Рискове-нови обекти, които да те намаляват и от отно-управлява, включител- сително малкия размерно за икономичната си на офис площите, коитомарка Ibis - пазар, в кой- трябва да бъдат напъл-то международните ве- нени – шестте етажа сариги изобщо нямат пря- общо 8100 кв.м.ко присъствие в Бълга- Може и да изглеж-рия. Изключенията са да, че София просто щефранчайз програмите. добави поредната офис „За нас е много ва- сграда (и сега около еднажно да намерим пра- трета от наличноститевилния партньор и мес- стоят неизползвани) итоположение. Сега на- хотел, но в същото вре-мерихме както парт- ме началото на проектньор, така и местопо- за над 20 милиона евроложения и постигнахме е добра новина за дове-съгласие по условията рието в потъналия следза управлението”, каза кризата пазар.
 • 30 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.BUILDINGREEN КЕЦ „Приморско“ – първата „зелена“ сграда на EVN Административна- С приложе-та сграда на Клиентски ните ВЕИ ин-енергиен център в При- сталацион-морско е първата от ново ни решенияпоколение високотехно- сградата по-логични сгради, които крива изис-„ЕВН България Електро- кванията за нискоенер-разпределение” АД пла- гийна къща инира да изгради на тери- създаване наторията на Югоизточна устойчиваБългария. Тя отговоря на среда на оби-изискванията на евро- таване.пейския „зелен стандарт”за устойчива архитекту-ра и демонстрира фило-софията на компаниятав областта на енергоспес-тяването и екологията. Четири млн. лв. е ин-вестицията в новия енер-гоцентър, който беше от-крит в края на минала-та година. Иновативни-ят проект е дело на ко-лектив: арх. Паул Катц-бергер, арх. Петър Киря-ков и арх. Явор Янулов– „Архитектура”, инж.Красимир Желев – „Кон-струкции”, инж. Виоле-та Витанова – „Електро”,инж. Соня Велева – ВиК“и инж. Светлин Ангелов– ОВК. Главен изпълни-тел е фирма „Алпине“ сподизпълнител фирмаЮНГ. Конструкцията е мо- осъществява чрез мул- „ЕВН България Електроразпределение” АД: Сградата е решена на нолитна стоманобетоно- тифункционална и висо-два етажа и сутерен, като ва, с подпорно разстоя- коефективна VRF систе- Умни интелигентни мрежи ще могат давключва следните гру- ние 7.20 на 7.20 м и пер- ма с висок коефициент отчитат в реално време производство ипи помещения: обслуж- форирани греди за без- на преобразуване на ел.ващи и технически по- конфликтно инсталаци- енергия. Вентилацията се потребление от ВЕИ в сгради Амещения, фронт-офис, онно решение. Изпълне- извършва с енергоспес- лтернативните енергийни източници в сгради (например соларни ко-приемни помещения и ни са европейските стан- тяваща вентилационна лектори) се интегрират към самата сградна инсталация на всяка сгра-заседателна зала, архив и дарти за стандартно и камера – термопомпенработни кабинети. В пла- екстремно натоварване, вариант. да. В тези случаи става дума за присъединени малки мощности къмновата схема и цялостно- както и изискванията за Приложен е рекупе- електроразпределителната мрежа, които трудно биха могли да бъдат отде-то обемно-пространстве- противоземетръсна ус- ративен топлообменник, лени като самостоятелна група, тъй като разграничението, което се извърш-но оформление са при- тойчивост. В конструк- който спестява отпад-ложени редица инова- тивното решение на ко- на топлина на изхода на ва, е на база тяхната мощност, а не по това дали са например битови съоръ-тивни решения. Използ- зирката е приложен спе- системата. жения. Поради това не бихме могли да посочим конкретни критерии за товавани са значително по– циален детайл на арми- Използват се слън- дали тези малки ВЕИ централи са ситуирани в отделни сгради или не. Въз-големи от минималните ровката, който елимини- чеви батерии за целого-етажни височини, което ра топлинния мост при дишно подгряване на то- можно е електроразпределителните мрежи да поемат евентуални излишъ-наред с подобряване на конзолата. пла вода. ци от произведена ВЕИ електроенергия чрез дистанционно и двустранномикроклимата създава С приложените ВЕИ Изпълнена е автома- отчитане на влязла енергия и на излязла енергия в сградата. Тук говорим занови стандарти по отно- инсталационни решения тизирана фрий куулингшение качеството на ра- сградата покрива изис- система в камерата и по- умни, интелигентни мрежи, които да отчитат в реално време производство иботната среда. Същевре- кванията за нискоенер- кривния вентилатор, ко- потребление, и всичко, което остава, да може да се приеме от мрежата катоменно много прецизно гийна къща и създава- ято усвоява хладината на непотребена енергия без сътресение. Това е и въпрос на инвестиции в умние определен размерът на не на устойчива среда на вечерните и нощните ча-естественото осветление обитаване. сове. мрежи, което е свързано с дългосрочна и устойчива тарифна политика.с комбинация от лентово Оптимално е увели- Алуминиевата догра- система от подвижни светотехнически качест- рекции и лесно обслуж-и горно осветление. Из- чена дебелината на то- ма и стъклопакетът са с жалузи. ва и енергоспестяване; ване.ползвана е висококачест- плоизолацията на ограж- изключително нисък ко- В сградата е изпълне- осветители с матова ог- Внедрени са същовена и високоефективна дащите конструкции на ефициент на топлопре- на стандартна ел. инста- ледална оптика, безжич- така UPS инсталация,алуминиева дограма, а сградата (24 см), което минаване, със специална лация с прилагане на ни ключове и сигнализа- пожароизвестяване, ви-завършващото покритие позволява максимално защита на фугата с фа- висококачествени ма- тори, монтирани директ- деонаблюдение, сигнал-на фасадната мазилка е с съхраняване на топлое- садната стена. Предви- териали и оборудване - но на витрините, ком- но-охранителна инста-високотехнологичен са- нергията. дена е защита от интен- високоефективни осве- бинирани кабелни кана- лация.мопочистващ ефект. Климатизацията се зивно слънцегреене чрез тителни тела с уникални ли, които позволяват ко- Светла ДОБРЕВА www.buildingreen.bg
 • Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 31 КОМПАНИИ Според предварителните резултати за финансовата 2010 г.: Групата Bosch бележи 24% ръст Очаква се оборотът през 2011 г. да надвиши 50 милиарда евроГ рупата Bosch се върна към тенденция на През 2010 г. растеж и вече достигна нивото на продаж- Bosch инвести- ра около 4 млрд. бите си от 2007 г. Според предварителни- евро в изследва- те данни на компанията през финансова- ния и разработ- та 2010 г. глобалният доставчик на техно- ки и регистри-логии и услуги реализира продажби в размер на ра над 3800 па- тента по целия47.3 млрд. евро, с 24% повече от предходната го- святдина (38.2 млрд. евро). „Това е най-високият обо-рот в 125-годишната история на компанията ни“,каза Франц Ференбах, председателят на бордана директорите на Robert Bosch GmbH. Финансовият ре- Двуцифрен ръст въвзултат преди облага- всички направленияне с данъци през 2010 През изминалата го-г. достига 7% и 8% от дина и трите направле-оборота при загуба от ния на компанията на-1.2 милиарда евро за раснаха значително на- щата сума на годишния теж от 6%. ата годишнина от рож-2009 г. За пръв път продаж- ред с браншовото и ре- гионалното икономи- бонус възлиза на около 180 милиона евро. В същото време ев- ропейската икономика дението на основателя си Роберт Бош, 125-ата над 300бите в Азиатско-тихо- ческо възстановяване. ще нарасне едва с 1-2%, годишнина от основа- дъщерни фирми имаокеанската зона надви- „Автомобилно оборуд- Разходите за изследва- въпреки че компания- ването на компанията, компанияташават 10 млрд. евро ване” отбелязва най-ви- ния и инвестиции отно- та очаква ръст от мини- както и 75-ата годиш- Основните причини сок ръст от 29% с про- во с ръст мум 2% в Германия. нина на дизеловите тех-за добрите финансови дажби за 28 млрд. евро През 2010 г. Bosch Изгледите на Bosch за нологии за леки автомо-резултати на Bosch са (2009 г. - 21.7 млрд. увеличава и разходите пазарите в САЩ също били. Планирани са ре-глобалното икономи- евро). Направлението си за разработки с 11% са все по-оптимистич- дица празнични меро-ческо възстановяване, „Индустриални техно- до 4 млрд. евро. Око- ни. Благодарение на приятия по целия свят,рязкото покачване на логии” нараства с по- ло половината от тях увеличения износ, по- включително около 200световното производ- вече от 27% до над 6.5 са инвестирани в нови високата заетост и по- прояви за служителитество в автомобилниябранш и повишаващо- млрд. евро. „Потреби- телски стоки и сградна продукти и услуги, ко- ито пестят ресурси и голямото търсене на въ- трешния пазар в Съеди- на фирмата. През новата финан- 47,3 млрд.еврото се търсене в маши- техника” пострада по- предпазват околната нените щати се очаква сова година компания- са реализираните пе-ностроителния сектор. слабо от рецесията през среда. Високите инвес- ръст от над 3%. та отново очаква да по- чалби от автомобил-Значителен напредък 2008 и 2009 г. и сега по- тиционни разходи от Компанията виж- стигне ръст на продаж- ното направлениебеше отбелязан чрез стига растеж от 10% 2.4 милиарда евро (2009 да основните рискове в бите и да отбележи по-преструктуриране в гу- до 12.5 милиарда евро г. - 1.9 милиарда евро) последиците от финан- ложителни резултатибещи райони. (2009 г. - 11.3 милиар- са за проекти като стар- совата и икономическа- във всички направле- В Азиатско-тихооке- да евро). тиране на производство та криза, които все още ния.анската зона Bosch по- на фотоволтаични па- не са преодолени, както Очакванията на ме-стигна нарастване на През 2010 г. персона- нели в Арнщат, Герма- и в промените на валут- ниджмънта на компа-оборота от 42% и за лът нараства с около 12 ния. ните курсове. нията са през 2011 г. запръв път реализира 800 души В Южна Корея съв- пръв път оборотът напродажби над 10 млрд. През 2010 г. броят местно със Samsung SDI Очаквания за 2011: обо- Bosch да надмине гра-евро. В Южна Амери- на служителите в гру- заработи производстве- ротът за пръв път ще ницата от 50 млрд. евро, 283 000ка компанията бележи пата Bosch нарасна с но предприятие за аку- надмине 50 млрд. евро ако няма неочаквани служители работятръст от 36%. Продаж- 4.7% до около 283 500 мулаторни клетки за През 2011 г. група- спадове на глобалната за компаниятабите в Северна Амери- души, най-значител- хибридни и електриче- та Bosch празнува 150- икономика.ка се увеличават с 27%, но в Азиатско-тихоо- ски автомобили. Кв Европа – с 16%, ма- кеанския регион, къде- В Сингапур беше от- омпанията е основана през 1886 г. в Щутгарткар и спрямо ниската то бяха създадени около крит нов изследовател- от Роберт Бош (1861-1942) като“Работилницабаза от предходната го- 7500 нови работни мес- ски център, а в Китайдина. та. В Германия ръстът е беше направена първа- за фина механика и електротехника“. По „В Европа най-ве- с 1900 служители до над та копка на тестова ла- предварителни данни, през финансовата 2010 г.роятно ще успеем да 113 600 души. боратория. приблизително 283 500 служители реализиратсе върнем до нивата от Благодарение на до- продажби в размер на 47,3 милиарда евро в на-2007 г., преди кризата, брите резултати за 2010 Очаква се глобални- правленията Автомобилно оборудване, Индус-едва през 2012 или 2013 г. компанията ще изпла- ят ръст да продължи иг.“, казва Ференбах. ти на служителите си в през 2011 г. триална техника, както и Потребителски стоки и Според председателя Германия бонус, равня- Bosch очаква глобал- сградна техника. Групата Bosch включва Robertна борда на директори- ващ се на приблизител- ният растеж да продъл- Bosch GmbH и неговите повече от 300 дъщер-те компанията ще про- но половината от ме- жи и през 2011 г., ма- ни и регионални дружества в над 60 страни. За-дължи да се възползва сечното възнагражде- кар и с по-ниски тем- едно с търговските и сервизни партньори Bosch Франц Ференбах,от стабилния ръст на ние. Освен това по по- пове. Това ще доведе до председател на борда на има представители в около 150 страни. Тази све- директорите на Robertразвиващите се азиат- вод 125-ата годишнина ръст от приблизител-ски и южноамерикан- на фирмата всички слу- но 3.5%. Най-големият товна развойна, производствена и търговска мре- Bosch GmbHски пазари, където раз- жители по целия свят тласък ще продължи да жа е основата за растежа на компанията. С всичкиширява присъствието ще получат еднократен идва от развиващите се свои продукти и услуги, Bosch подобрява качеството на живот на хоратаси от години. бонус за лоялност. Об- пазари със среден рас- чрез иновативни и ефективни решения.