Строителство Градът

2,055 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,055
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

  1. 1. Брой 12 (695), 28 март - 3 април 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Днес и утре Инфраструктура БГ Тази година само ма- гистрала „Люлин“, ме- трото, Дунав мост 2 и железницата Свиленград - турска/гръцка грани- 2010-2011 ца са видими строежи за Google Earth. Новата „Тракия“, която започ- ва от кръговото за Ста- ра Загора, там е предста- вена с изкоп от черве- ни почви, който допира Пътищата: ускорение широколистна гора. Догодина, щом да- нните в Google Earth се Железниците: забавени реформи обновят, ще има следа и от трите лота на „Тра- кия“, двата на „Мари- ца“, чието строителство ще стартира през втора- та половина на годината, от лот 1 и 4 на „Струма“, предвидена за изграж- дане към края на 2011 г., както и от железницата Пловдив - Бургас. Тази година още се чакат големите търгове за проектиране. Някои по-малки вече са обяве- ни. Остават споровете около Закона за общест- вените поръчки и крите- риите за избор на изпъл- нители. Ниските цени, на които се избират из- пълнители за инфра- структурно строител- ство, „изядоха“ подиз- пълнителите. Догодина ще има нов закон за обществени- те поръчки. Какви ще са цените ще проличи от търговете за магистрала „Струма“. стр. 16 стр. 20 До юни предават Лиляна Павлова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството: вариантитe Общинските пътища остават приоритет Дали ще са в обща програма „Транспорт“ или в „Регионално развитие“ зависи за трети метродиаметър12 от броя на оперативните програми и от фокуса им стр. 24 12 > Европейската банка за възстановяване и развитие: България си връща доверието на инвеститорите Необходими са модернизация на инфраструктурата и борба с корупцията 9 771310 983000 стр. 26 Разделение сред пазарите на жилища в Централна и Източна Европа Водачи и изоставащи
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 28 март - 3 април 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА БЪЛГАРИЯРеформата на водния сектор струва между Българско-шведски форум обсъди проблемите на пътната „Белене“ ще струва над 1120 и 40 млрд. лв. безопасност млрд. евро според докладТова заяви пред журналисти министърът на окол- на ИПИната среда и водите Нона Караджова, като цитира АЕЦ „Белене“ ще струва над 11предварителни данни от различните варианти на во- милиарда евро, което е два пътидната стратегия. Предстои разчетите да бъдат про- по-скъпо от предварителнитеверени от експерти. По думите на министъра пред- разчети. Това се посочва в не-варителните анализи сочат, че състоянието на во- зависима оценка на проекта задната инфраструктура в страната е много лошо как- ядрена централа, направена отто на водоснабдителната, така и на канализационна- Института за пазарна икономи-та, пречиствателните системи за питейни и за отпа- ка. Цената на киловатчас, про-дъчни води. Според Караджова средният процент изведен от „Белене“, е сравни-на загубите на вода в страната е около 60 на сто. ма с тази на киловатчас, произ- веден от вятърни централи - без печалбата на инвеститора щеЛетище Горна Оряховица се предлага за бъде около 14 евроцента, а приконцесия Председателят на Българската браншова камара по пътна безопас- включването на печалбата ще ност Николай Иванов, секретарят на Държавната обществено-кон- достигне до 16 евроцента, от-Ос- султативна комисия по проблемите на безопасността на движение- беляза директорът на институ-новна- то по пътищата полк. Алекси Кесяков и изпълнителният директор на та Красен Станчев. Прегледътта цел „Пътностроителна техника“ АД Иван Иванов бяха сред участници- на изградените и проектирани-на кон- те в българско-шведската конференция „Проблемите на пътната без- те АЕЦ на територията на Евро-цесия- опасност: шведската и българската гледни точки“, която се проведе пейския съюз показва, че нямата е да в столичния хотел „Радисън“. На форума, организиран от Шведския нито една в зона с толкова висо-се раз- търговски съвет в сътрудничество с Българо-скандинавската търгов- ка сеизмичност като тази на „Бе-вие дей- ска камара, шведски и български лектори представиха най-новите лене“, посочват още икономи-ността предизвикателства и достижения в тази област. стите.на летището чрез достигане на определени нива наобслужване, привличане на летищен трафик и раз-витие на търговските дейности от концесионера с ОБЩИНИнегови средства и на негов риск. Очаква се основни-те инвестиции да бъдат в развитие и модернизация Кметовете на крайдунавските общини „Сименс“ ще реконструира трина летищната инфраструктура, техническите съоръ- се събраха във Видин токоизправителни станции на „Столиченжения и оборудване. Предлага се срокът на конце- електротранспорт“сията да бъде 35 години, а концесионерът да бъде Стратегията на Европейския съюз за региони-определен чрез открита процедура. те по дунавското поречие е шанс за постигане на устойчиво развитие и повишаване на жиз- нения стандарт на хората. Това каза президен-ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ тът Георги Първанов в приветствието си къмРестартират строежа на депото в Кърджали участниците в общото събрание на Асоциаци- ята на дунавските общини (АДО) във Видин.До края на април се очаква да започне работата де- Националните усилия по Дунавската стратегияпото за твърди отпадъци край Кърджали, съобщи за- трябва да имат акцент върху развитието на ин-местник-кметът на общината инж. Васил Бобеков. Това фраструктурните проекти за подходите къме станало ясно след среща с директора на дирекция коридорите с номера 4, 7, 9 и 10, изграждане-„Европейски и местни проекти“ към МОСВ, координа- то на пристанища, мостове и фериботи. Това Финансирането на проекта е със заем от Европейскататорите на проекта, представители на надзорната фир- обаче е недостатъчно условие за привличане банка за възстановяване и развитие, отпуснат на „Сто-ма от българска и френска страна и строителите. Ре- на инвестиции, ако не се разреши проблемът с личен електротранспорт“ ЕАД през 2008 г. Реконструк-шено е да се направи оптимизиране на проекта и да инфраструктурата, каза Първанов. В заседани- цията на станциите е първи етап от модернизацията насе търси допълнително финансиране. По думите на ето на АДО, което се проведе на 24 и 25 март, инфраструктурата на дружеството. След реконструкци-инж. Бобеков Европейската комисия е дала съгласие- кметовете на крайдунавските общини обсъ- ята се очаква икономия на електроенергия, повишава-то си да отложи финансирането по програма ИСПА с диха дейността на асоциацията през 2010 г. и не на сигурността на експлоатационния персонал, по-още една година. От правителството са уверили, че представиха целите през 2011 г. Във форума вишаване на безаварийността на електрическия транс-останалите средства до 14 милиона евро в частта за участваха Лиляна Павлова, заместник-минис- порт (чрез повишаване на сигурността на захранва-националното съфинансиране са осигурени. „Всичко тър на регионалното развитие и благоустрой- не на енергийната система) и др. В рамките на проектазависи от експедитивността на МОСВ и желанието за ството, народни представители, кметове на об- германската компания ще достави и една мобилна то-корпоративна работа на фирмите“, каза инж. Бобеков. щини и посланици от дунавски държави. коизправителна станция. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 28 март - 3 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРАПредстои откриване на Тестват отново строителните материали от лот 2 на Започна ремонт на участък от Бистришко шосенови 8 пречиствателни „Тракия“ На 19 март бе даден старт на цялостната рехабилитациястанции на Бистришко шосе, която е етап от лот 15, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие“. Възложи-До края на годината ще тел на обекта е Министерството на регионалното развитиебъдат открити нови 8 пре- и благоустройството, а главен изпълнител на строителни-чиствателни станции за те работи - „ГБС Инфраструктурно строителство“. Обща-отпадни води, съобщи в та стойност на обекта е 7.5 млн. лева. Бистришко шосе еПловдив министърът на част от път III-181, като осигурява връзката с Бистрица, Же-околната среда Нона Ка- лезница, местността Ярема и с. Ковачевци с южната дъга нараджова на форум за ин- околовръстното шосе на София. Участъкът е с обща дъл-тегрираното управление жина около 30 км. Трасето започва с кръстовището на Со-на водите. Караджова под- фийския околовръстен път и преминава през регулациятачерта, че за последните 18 на община Витоша. Предвижда се цялостна рехабилитациямесеца са въведени в екс- Материалите, които вече са вложени в строителството на и изграждане на нова пътна настилка. Ще бъде направенаплоатация 9 пречиствател- лот 2 на магистрала „Тракия“, ще бъдат изпитвани отново в и подмяна на съществуващите бетонови бордюри с нови.ни съоръжения, които об- специализирана лаборатория, съобщи на пресконференция Предвидено е демонтиране на съществуващите стоманениработват над 35 млн. куб. заместник-министърът на регионалното развитие и предпазни огради и монтаж на нови.метра отпадни води на на- благоустройството Георги Прегьов. За да се гарантираселените места. Министър прозрачност и обективност, когато пробите се вземат на място „Софийска вода“ стартира проект за намаляванеКараджова уточни още, и се изпитат в съответните лабораторни условия, ще искамече през настоящата годи- на загубите на вода присъствието на представители на възложителя, строителя ина екоминистерството за- надзора на обекта, на експерти, изготвили становището, на което През март „Софийска вода“ АД започва проект за намаля-едно с общините ще ра- се основават твърденията за влагане на некачествени материали, ване на авариите и загубите на вода, причинени от високо-боти по проекти, свърза- каза Прегьов. Той добави, че ще бъдат поканени и представители то водно налягане във водопреносната мрежа. Инвестициини с разширяването на ка- на опозицията и медии. Заместник-министърът на транспорта в дейности, свързани с управление на водното налягане, сенализационните системи и Ивайло Московски коментира, че начинът, по който е представен предвиждат в Банкя и кв. „Орландовци“, където загубитепречистването на отпадни- докладът в техническата му част, е тенденциозен, не отразява на вода са сред най-големите в столицата. Според изчисле-те води, чиято обща стой- обективно нещата, а там, където има сериозни обвинения, ния на дружеството след ремонтите авариите и загубите наност надхвърля 1 млрд. не са приложени доказателства под формата на експертизи и вода ще се намалеят с 40%, като подобреното водоснабдя-лева. лабораторни анализи. ване ще обхване близо 7100 домакинства в двата района.АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТИШестима номинирани за наградата В Хасково започва строителството на параклис„Мийс ван дер Рое“ През миналата седмица бе направена първата копка на па- раклис „Света Петка Българска“ в Хасково. Идеята за не- говото изграждане е на живеещите в трите квартала „Ма- кедонски“, „Овчарски“ и „Тракийски“. Параклисът, който ще се намира на улица „Днепър“, ще представлява купол- на еднопространствена сграда, като главният вход и ап- сидата са ориентирани запад - изток според каноните на православната църква. Главният вход ще е от запад с ак- цент върху арка с православен кръст и свод. Куполът на храма ще се издига на височина 9 метра. Автор на проек- та е арх. Нина Танчева. Параклисът ще се изгради с дарения и ще се впише в започналото благоустрояване на района по проект „Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково“.Наградата „Мийс ван дер Рое“ се връчва навсеки две години от едноименната фондацияи Европейския съюз. Това е една от най-прес- ИНВЕСТИЦИИтижните награди за международна архитек- Японска корпорация за екоенергия търси партньори в Българиятура, която отличава креативността и инова-циите, както и приноса на европейските спе- Японската компания „Иточу корпорей-циалисти в развитието на новите идеи и тех- шън“, специализирана в изгражданетонологиите. Тази година финалистите са: му- на соларни паркове, ветрогенератори, вя-зеят „Нойес музеум“ в Берлин, дело на екип търни паркове и други високотехнологич-на архитекта Дейвид Чипърфийлд; Bronks ни проекти, търси партньори в БългарияYouth Theatre в Брюксел с автори архитекти- за бъдещо развитие на своята дейност.те Мартине де Месенер и Дирк ван ден Бран- Това стана ясно по време на среща меж-де; Националният музей на изкуствата на ХХI ду председателя на Българската търгов-век MAXXI (Museo dellArte del XXI secolo) в ско-промишлена палата Цветан СимеоновРим, работа на Заха Хадид, Патрик Шумахер и зам.-председателят Георги Стоев и пред-и Джанлука Ракана; Концертната зала на дат- ставители на японската компания. Цветанското радио в Копенхаген по проект на Жан Симеонов изрази готовност за оказванетоНувел; Музеят на Акропола в Атина, който е Снимка ®БТПП на подкрепа от страна на палатата в нами-дело на студиото на Бернар Чуми; Рехабили- рането на бъдещи партньори в страната итационният център Groot Klimmendaal в Арн- също така предложи на представителите на компанията да представят своите проекти в различните общинихем, Холандия, проект на Коен ван Велсен в страната, където съществува потенциал за бъдещи съвместни проекти. www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 28 март - 3 април 2011 г.ТЕМА Транспортна инфраструктура БГ 2010-2011: Ускорение в пътния сектор. Забавени реформи в железниците Фотограф Мария СъботиноваП ролетта на минала- ще подготви списък от про- бавени реформи и стачни ПОЗИЦИЯ та година започна- екти по оперативна програ- действия. Според данни Какво се случи през 2010 г.? ха търговете за ма- ма „Регионално развитие“ на Министерството на фи- Най-забележителното събитие през годината безспорно беше гистрала „Тракия“. (виж стр. 9), които ще очак- нансите разходите от дър- започването на строителство на участъци 2, 3 и 4 от емблематич- Големите усилия ват одобрение от управля- жавния бюджет за железо- ната автомагистрала „Тракия”. Търговете бяха проведени отно-на администрация и изпъл- ващия орган на програма- пътния транспорт за 2000 - сително бързо и честността на процедурите практически не беше поставена под въпрос. Опасения предизвикваха договорните ус-нители доведоха до стар- та. 2009 г. варират в началото ловия, които особено във варианта им за участък 2 прехвърлятта на новото строителство Търговете за железниците на периода, но от 2007 г. на- практически всички рискове върху изпълнителя. Независимо отна магистрала „Тракия“ на се отложиха от пролетта на сам нарастват от 175 млн. тази тежест офертните цени и за трите участъка бяха необичай-3 май, но фактическото из- 2010 г. за есента на 2010 г. и лева субсидия за текуща но ниски. Факт е, че в период на застой и при неколкогодишнатаграждане там започна на 9 пролетта на 2011 г. дейност на 215 млн. лева, липса на големи търгове е нормално цените да се понижават. Не-юни. На 2 август беше на- В началото на годината 275 млн. лева и 280 млн. зависимо от тези съображения изглежда, че изпълнителите и на трите проекта не са заложили достатъчен резерв за непредвидениправена първа копка на беше даден стартът на про- лева съответно през 2008, обстоятелства.лот 3 Нова Загора - Ямбол екта за Пловдив - Бургас, 2009 и 2010 г. Прави впечат- Все още е рано да се предположи дали при това положение про-на аутобана. На 3 септем- който беше спечелен от ление, че през 2010 г. има ектите ще завършат в срок и бюджет, но напоследък на преденври беше стартът на лот 4 българско-италиански кон- опит за задържане. Но все план излезе въпросът доколко е осигурен адекватен контрол наЯмбол - Карнобат. Започ- сорциум. Очакват се ре- пак реформите трябва да качеството на изпълнение. Критично важно за пътната агенция е да анализира ситуацията и ако е необходимо, да внесе корекции –на строителство, последва- зултати от търга за желез- бъдат направени - колко- най-вече с оглед на правилната подготовка на бъдещите проекти.но от много проверки. Ос- ницата Септември - Плов- то по-късно, толкова по-бо- Наред с автомагистрала „Тракия” другата съществена темановният въпрос беше апли- див. Отложеният старт на лезнено. беше обявяването на намерения за създаване на проектна компа-кационната форма на „Тра- проектите се съчета със за- Милена ВАСИЛЕВА ния, която да поеме управлението на няколко големи проекта икия“. Тя беше одобрена на най-вече на строителството на автомагистрала „Струма”. За съ-21 декември. 2011 г. започ- Заложени евросредства за пътища и железници жаление не беше изяснено какво точно налага създаването на па- за периода 2007 - 2013 ралелна на пътната агенция структура, какви конкретно ще бъдатна с търговете за двата лота целите и как тя ще взаимодейства със съществуващите структу-на магистрала „Марица“, за 70% ри и пр.пътя Кърджали - Подкова, 60% Какво можем да очакваме през 2011 г.?лот 1 на „Струма“. Предсто-ят обществени поръчки за Изглежда, че подобно на 2010 г. и 2011 г. ще бъде запомнена с 50% търгуването на големи проекти. В ход са процедурите за оценкамагистрала „Хемус“ от Со- на офертите за строителство на оставащите два големи участъкафийски околовръстен път 40% от автомагистрала „Марица”, обявен е търгът за участък 1 на ав-до Гара Яна и за лот 4 на 30% томагистрала „Струма” и вероятно скоро ще последва и търгът замагистрала „Струма“. участък 4. Остава да видим дали офертните цени ще се нормали-Пътната агенция подготвя 20% зират, или ще продължи рисковата игра от страна на оферентите.проект за около 60 важни Вероятно през 2011 г. ще се изясни каква ще бъде съдбата на 10% оставащите участъци от автомагистрала „Струма” и най-вечемостови съоръжения, кой- проблематичното преминаване през Кресненското дефиле.то да бъде включен в опе- 0% Да се надяваме, че в близко бъдеще мястото на планиранатаративна програма „Транс- проектна компания в управлението на пътната инфраструктурапорт“. Апликационната ще бъде по-добре дефинирано.форма ще е готова през Също така добре би било Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктра“май. да разгледат и подобрят механизмите за идентифициране, прио-До края на юни Агенция Дял за железници ритетизиране и обосновка на проекти, чийто дефицит вреди на„Пътна инфраструктура“ икономиката от години. Дял за пътища Асен АНТОВ
  5. 5. Строителство Градът, 28 март - 3 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Карстен Расмусен, заместник-ръководител на отдел „България“ в главна дирекция „Регионална политика“ на Европейската комисия: Посоката е правилна, поддържайте инерцията Крайните срокове за изразходването на средствата в програмите са реални и би трябвало да се възприемат буквално К Господин Расмусен, от арстен Расмусен, ро- екипа на Jaspers раз- ден в Дания през 1961 брахме, че любимият г., има призванието да им проект е софийско- то метро. Кой е ваши- подпомага процеса на ус- ят? вояване на еврофондове-- Не е работа да Европей- те в новите членки на Ев-ската комисия да разда- ропейския съюз. От януа-ва оценки на проектите. Не ри 2008 г. отговаря за Бъл-всички проекти тръгват отедна и съща позиция и (на- гария в Главна дирекцияпредъкът по) всеки про- „Регионална политика” наект би трябвало да се из- Европейската комисия. Тоймерва спрямо препятствия- трябва да следи за прила-та и трудностите в конкрет- гането на структурните иния сектор. Но след като Кохезионния фонд в стра-веднъж сме казали това, всепак софийското метро е ус- ната. Преди 2008 г. е билпешен проект – всъщност администратор в звената вдотолкова, че в края на го- Словакия, Унгария, Кипърдината решихме да финан- и Румъния. Завършил е по-сираме и втората линия, а литология и германистика,сега обмисляме съфинанси-рането на допълнителното има магистърска степен поразширение към летището. изкуства. години закъснения, за ко- вахме значителен напредък ствата за тях се от-Това, което всички харесва- ито само можем да съжа- и усещаме, че може би има пускат според правило-ме на този проект освен яс- ляваме. В началото на този светлина в края на тунела. то n+3. Какво правилоната нужда от разширение програмен период през влиза в сила следващияна метросистемата в един 2007 г. нямаше нито един Оттук нататък за- програмен период? Аконарастващ метрополис, е проект, който да е готов за почва стръмната част е n+2, какво ще значибързото и професионално изпълнение. Фактът, че на от програмния период. това в сравнение с на-провеждане на търговете този етап не сме успели да Какво показват табли- стоящата схема?благодарение на компетент- стартираме всички проек- ците ЛОТАР (европей- - Комисията (Европейска-ността на „Метрополитен” ти, сам по себе си е про- ската информационна та комисия – бел. ред.) до-ЕАД (столичната общин- блем. Когато теглим черта- система за наблюдение сега е сигнализирала мно-ска компания за развитие и та, ще видим, че сме успели на проектите)? За кои го ясно, че правилото n+2 Кексплоатация на метрото – да изразходим твърде огра- обекти има възмож- е важно за запазването набел. ред.). огато всички ничено количество от фи- ност да попаднат в ка- бюджетната дисциплина иНо не трябва да забравяме проекти са за- нансирането от Европей- тегорията „рискови”? ние бихме очаквали следва-и летище Софиял, и авто- ския съюз. Но скромният - В рамката на бившата щия програмен период дамагистрала „Люлин”. Всяка къснели, просто резултат към края на 2010 програма ИСПА прецених- се основава на принципи,от тези инвестиции е при- трябва да стартира- г. не беше изненада, докол- ме, че ще бъде полезно да близки до настоящите.мер за проекти, при кои- ме повече проекти, кото за тези закъснения се категоризираме определе-то се справихме с преодоля- знаеше от години. Бяхме ни проекти като рискови, От европейска перспек-ването на значителни про- за да постигнем съ- наясно, че никой не може след като те се финансира- тива какво сме постиг-блеми по време на изпъл-нението им, за да достигнат щото ниво на усвоя- бързо да поправи липсата на зрели проекти. ха поотделно. В случая със структурните фондове, то- нали в България и какви бихте препоръчали от-достатъчната степен на ре- ване, и именно това Крайните срокове за из- ест в периода 2007-2013 г., тук нататък?ализация, така че в крайнасметка да успеем да усвоим правим разходването на средства- та в програмите са реални страните членки имат по- вече гъвкавост да прехвър- - Предвид изоставания- та и определени проблемицялото налично европейско и би трябвало да се възпри- лят финансиране от един по редовността (на проек-финансиране. емат буквално. През 2010 на друг проект. Съответно тите), с които се сблъсква- г. видяхме първите приме- предизвикателството е опе- ме, има тенденция фоку- През 2010 г. беше препо- ри, след като железопътни- ративната програма като сът да пада върху пробле- ловен първият програ- ят проект „Пловдив - Сви- цяло да поеме финансира- мите вместо върху пости- мен период за България. ленград” не беше завършен нето. Както споменах, всич- женията. Не бива да забра- Какви изводи правите навреме и България изгуби ки проекти започнаха къс- вяме, че с всеки месец сис- от работата на адми- повече от 80 милиона евро но, което значи, че опреде- темата на изпълнение отбе- нистрацията и главни- те изпълнители на про- ектите за транспорт- на инфраструктура – Б авно, но сигур- но правител- ството започва да европейско финансиране от бившата програма ИСПА. Но 2010 г. също така беше белязана от първия значи- лени програми рискуват да загубят бюджетите си. Ко- гато всички проекти са за- къснели, просто трябва да лязва напредък. Бавно, но сигурно правителството за- почва да орязва излишна- та бюрокрация, да опростя- магистрали, железо- пътни линии, интермо- орязва излишната телен напредък. Изпълне- нието на „Тракия” сега е в стартираме повече проек- ти, за да постигнем същото ва правилата и да увеличава прозрачността. Също така е дални терминали, ме- бюрокрация, да оп- пълен ход. Работата се раз- ниво на усвояване, и имен- постигнат напредък и в ця- тро, пристанища и ростява правилата раства по всички отсечки и но това правим. лостното усвояване. Посо- транспортни съоръже- имаме определени причини ката е правилна и това, ко- ния на река Дунав? и да увеличава про- да бъдем оптимисти за този В този програмен пе- ето е важно тази година, е- Цялостната картина е на зрачността проект. Също така в желе- риод всички проекти добрата тенденция да про-натрупани в последните 6-7 зопътния сектор наблюда- се изпълняват, а сред- дължи
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 28 март - 3 април 2011 г.ТЕМА Ивайло Московски, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Предстои анализ кои проекти да реализираме през следващия период И Г-н Московски, кои са вайло Московски е ба- но там има сериозно заба- приоритетите в опера- калавър по „Публични вяне. тивна програма „Транс- финанси“ в Универси- Проектът е от четвърта порт“ за 2011 г.? Да за- приоритетна ос „Подобря- почнем с железопътни- тета за национално и све- ване на корабоплаването те проекти? товно стопанство и магис- по морските и вътрешни-- В приоритетна ос 1 за же- тър по „Финансов менидж- те водни пътища“ с бенефи-лезниците основните про- мънт“ в Стопанска акаде- циент Изпълнителна аген-екти са четири – Пловдив - мия, Свищов От 1996 г. до ция „Проучване и поддър-Бургас, Септември – Плов- 2009 г. той заема различ- жане на река Дунав”. Дру-див, отсечките Димитров- гият бенефициент по тазиград – Свиленград и Сви- ни дейности в български и ос е Държавно предприя-ленград до турската и гръц- чужди фирми. От юли 2009 тие „Пристанищна инфра-ката граница. Трябва да спо- г. е заместник-министър на структура“. С двете друже-менем и техническата по- транспорта, информацион- ства търсим варианти за по-мощ за проектирането на ните технологии и съобще- добряване на усвояемосттажп линията Видин – София, по оста, като на последни-която ще се строи след края нията с ресор европейски те два мониторингови ко-на този програмен период. програми и проекти и ев- митета бяха включени новиЗа съжаление по всички тях роатлантическо сътрудни- грама „Транспорт”. За кра- во) - Бургас не фигурира проекти както за дунавски-е допуснато огромно заба- чество. тък срок подготвихме апли- частта Пловдив - Ми- те, така и за морските прис-вяне от предишното ръко- кационната му форма и тя хайлово. Тя къде ще бъде танища. В момента в изпъл-водство на министерството. вече се гледа в Брюксел. С включена? нение е и изграждането наПолагаме огромни усилия, всичко това не само преодо- - Рехабилитация на участък речна информационна сис-за да преодолеем този пасив, ляхме заплахата България да Оризово - Михайлово от тема в българската част наи първите резултати вече са връща европейски пари по жп линията Пловдив - Бур- река Дунав, което е и нашеналице. ИСПА, но и гарантираме за- гас се предвижда за следва- задължение по европейски-За проекта Пловдив - Бур- вършването на този толко- щия програмен период 2014 те директиви.гас вече имаме избран из- ва важен инфраструктурен - 2020.пълнител и подписан дого- проект, без да натоварваме Кои са рисковите проек-вор. Апликационната форма националния бюджет. Дру- Като управляващ орган ти, кои проекти можесъщо е изпратена в Брюк- гата част от тази линия – от ваше задължение е да да отпаднат или да бъ-сел. Предстоят плащанията Свиленград до турска/гръц- следите изпълнението дат изпълнени частич-на авансите на изпълните- ка граница, се строи, като на проектите в ос 2 за но?лите и стартиране на строи- вече са достигнати над 40% пътища, които са в про- - В края на лятото ще имаметелните дейности. За отсеч- физическо изпълнение. цес на строителство. много точен анализ по път-ката Септември - Пловдив Както казах, важно е през Какво е то? ните и железопътните про-стартирахме тръжна проце- този програмен период да - Както знаете, успяхме в екти. До голяма степен щедура и в момента комисия- успеем да подготвим и про- максимално кратки сроко- бъде ясно кои ще бъдат до-та все още преглежда офер- екта за жп линия Видин – ве да стартираме строител- говорирани и изплатени втите. За да избегнем заба-вяния, паралелно подготвя-хме и тръжните процедурии подготовката на аплика-ционните форми и за двата Ч акаме решени- ето на Брюксел за „Хемус“, ако бъде София, като очакванията са ни да обявим търг за проек- тирането му до няколко ме- сеца. На последния комитет за ството на магистрала „Тра- кия” и по трите лота. В мо- мента се работи по всич- ки тях, като общото фи- зическо изпълнение е над този програмен период. Все още е рано обаче да говорим за отказване от проекти. Трябва да признаем, че кри- тичен остава Батин - Белене.проекта. В случая с Пловдив признат като проект наблюдение на оператив- 25%. Стартирахме тръжни- Възможно е и част от про-– Бургас стартираме стро- с общоевропейско на програма „Транспорт” бе те процедури за изпълне- екта София - Калотина даителството със средства от взето решение „Метропо- ние на магистрала „Мари- отпадне или да се отложи.национален бюджет, които значение и може литен” ЕАД да стане допус- ца” и за отсечката Кърджа- Принципът, който следваме,след одобрението на апли- да се финансира по тим бенефициент по прио- ли - Подкова, както и лот 1 е да работим паралелно покационната форма в Брюк- ритетна ос 1. Това означава, на магистрла „Струма”. Въ- повече проекти, отколкотосел ще бъдат възстановени. оперативната про- че разширението на първия преки че лот 2 и 3 на „Стру- е бюджетът на съответнатаТова е допустимо от Евро- грама, ще старти- метродиаметър на софий- ма“ са изостанали, работим, ос, но да се дава приоритетпейската комисия и не носи раме работа и по ското метро (от „Надежда“ за да преодолеем пасивите и на тези, които са в най-на-почти никакъв риск, защо- до „Обеля“ и от „Младост“ да ги стартираме паралелно- преднала фаза. Така ще из-то подготовката е съгласува- нея през следващия до „Цариградско шосе“) ще то с другите два. Вече е до- бегнем грешката един голямна на всеки един етап, доринапротив – още веднъж по- програмен период се извърши с европейско финансиране. Апликацион- говорено и с Европейската инвестиционна банка недос- проект да блокира усвоява- нето на всички пари по при-твърждава ангажимента на ната форма е готова и е пра- тигащото финансиране по оритетната ос.правителството и политиче- тена в Брюксел, като в про- проекта. Предстои обявя-ската воля да се възползваме екта освен строителните ването на търга за отсечка- Като изключим метро-от европейското финанси- дейности е включено и заку- та Софийски околовръстен то, останалите ин-ране и да преодолеем огро- пуването на нов подвижен път - гара Яна. термодални проектимните закъснения. състав. не са на дневен ред катоТретият важен проект е до-вършването на Пловдив- Свиленград в частта Ди-митровград - Свиленград.Този проект се финансира- Р ехабилитация на участък Ори- зово – Михайло- С тези проекти се изчерпва бюджетът на приоритетна- та ос, като се появява и един недостиг от около 100 млн. евро, но се надяваме той да Как се развива проек- тът за Батин - Белене? - Батин - Белене е тран- сграничен проект, откъде- то произхождат и основни- че ли? - За щастие метрото е про- ектът, с който имаме най- малко проблеми и който се изпълнява по график. Товаше от ИСПА, но лошото му во от жп линията бъде запълнен от спестено те трудности при неговата не означава, че останали-управление не позволи за- Пловдив - Бургас се финансиране в резултат на подготовка. За реализацията те проекти не са важни, новършването в срок. Успяхмеда договорим с Европейска- предвижда за след- тръжните процедури. му трябва да бъдат използ- вани проучвания, които се единствено неговото упра- вление досега е било на не-та комисия да прехвърлим ващия програмен От проектите София правят от румънска страна в обходимото ниво. Имахменеговото довършване със период 2014 - 2020 - Пловдив и Пловдив рамките на проект, финан- дълги дела със собствени-средства от оперативна про- (но от гара Михайло- сиран по програма ИСПА, ци на отчуждени парцели за

×