Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Строителство Градът

 • 1,676 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,676
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Брой 9 (692), 7 - 13 март 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Още няколко думи за зеленото строителство Зеленото строителство е една от онези теми, по които все още говорене- то е повече от правене- то. В този брой се говори много за устойчиво стро- ителство и зелени сгради. За това какви са ползите и смисълът от тях, за това Зеленото в кои етапи от строител- ството и чрез кои компо- ненти на сградите те мо- гат да станат по-устойчи- ви по отношение както предизвикателство пред на околната среда, така и на хората, които ги оби- тават; за това как страте- гиите за устойчив сгра- ден фонд могат да задви- сградите жат стратегии за повиша- ване на качеството на жи- вот и икономическия рас- теж в големите градове... или пък в малките и дори селата, ако някога се стиг- не и до програма за сани- рането на еднофамилните сгради. Във всичко това също има смисъл – така както има смисъл и от медиите; така както ин- формираността предше- ства решението и послед- ващото го действие; така както добре обмислено- то решение ни предпазва от погрешни действия и така както дебатът помага за приемането и налага- нето на най-ефективните решения. стр. 28 стр. 36 Натрапчиви мисли за Децентрализацията: опит за презареждане българската железница 2010 В годината на изборите общинските власти напомниха за проблемите си, поискаха рестартиране на финансовата и на управленската децентрализация и защитиха местното здравеопазване909 > стр. 38 Нискоенергийни къщи по български проект ще строят в Москва9 771310 983000 стр. 42 Приоритети на Българската строителна седмица BBWeek 2011 Енергоспестяване и качество в строителството
 • 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoБЪЛГАРИЯ ОБЩИНИВ Скопие учредиха Съюзът на архитектите ще подпомага реализацията на интегрираните Плевен подготвя европроект заМакедоно-българска планове за градско развитие в Ловеч исторически туризъмстопанска камара Плевен ще развива културен и истори-Председател на камарата е чески туризъм по проект, в който щеБорислав Захариев, предсе- бъдат инвестирани над 6 млн. лв. Кме- тът на града Найден Зеленогорски съ-дател на управителния съвет общи, че проектът, който ще бъдена „Капитал банк“ АД, Ско- финансиран с европейски средства,пие. Функцията на инициати- включва реставрация и обновление навен комитет в рамките на ка- паметниците и парка при река Вит намарата се изпълнява от Бо- западния вход на Плевен. Предвиж-рислав Захариев, Иван Жер- да се и ново архитектурно решение наков - ръководител на Служ- „партерната част“ на защитената мест-бата по търговско-икономи- ност „Парк Кайлъка“ и изграждане начески въпроси към българ- В края на февруари кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев и председателят на нов подход за посетителите към антич-ското посолство в Скопие, и Съюза на архитектите арх. Георги Бакалов подписаха рамково споразумение за съ- ната крепост Сторгозия, открита в пар-Любомир Йосифовски - гене- трудничество. Документът предвижда Съюзът на архитектите да оказва помощ на ка. Районът около архитектурно-худо-рален директор на „Инфог- община Ловеч при изготвянето на тръжна документация за обществена поръчка за жествения комплекс „Панорама Пле-руп“ ЕООД, Скопие. Македо- „Интегрирани планове за градско развитие и възстановяване“, както и всички по- венска епопея 1877 г.“ също ще бъдено-българската стопанска ка- мощни дейности в тази връзка. Също така експерти архитекти ще участват в рабо- превърнат в по-привлекателно място замара ще насърчава търгови- тата на Общинския експертен съвет за устройство на територията и ще подпомагат отдих на жителите и гостите на града,ята, пазарната икономика и подготовката и провеждането на градоустройствени или архитектурни конкурси. каза Зеленогорски.предприемачеството, иконо-мическото сътрудничество и София ремонтира два подлеза с европариразвитие между двете стра- Два подлеза и 26 детски площадки в София ще бъдат ремонтирани с пари от проект по оперативна преграма „Регионално раз-ни, подобряването на законо- витие“. Стойността на проекта е над 8.6 млн. лв., съобщи заместник-кметът по строителството на Столичната община Ири-дателството в посока на биз- на Савина. Двата подлеза - при гара Подуяне и при жк „Бокар“ на бул. „България“, ще бъдат ремонтирани до края на май. Понес развитието, хармониза- време на ремонта на подлеза при гара Подуяне ще има временна организация на движението, като ще бъде закрита времен-цията с европейската бизнес но трамвайната спирка над него. Предвижда се поставяне на нова настилка, предпазни парапети, платформи за хора с увреж-практика и етика и допълни- дания, отопление, охрана и тоалетни. Другият подлез - на бул. „България“, ще бъде реконструиран и обзаведен. С останалитетелно развитие на свободна- средства по проекта ще се ремонтират 26 детски площадки в районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Триадица“, които ще отгова-та търговия в Македония. рят на новата нормативна база за такъв тип съоръжения.ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИИСтартират процедури за концесии на Над 2 млрд. евро очакват да бъдат инвестирани във ВЕИ секторалетищата в Пловдив и Русе Делът на възобновяемитеПравителството открива две процедури за пре- енергийни източници в об-доставяне на концесия за строителство – на кар- щото потребление на енер-го зона на летище Пловдив и върху летище Русе. гия към момента е 7.95 наОсновна цел на концесията за пловдивското лети- сто, изчислен по методикатаще е да се разшири дейността чрез достигане на на Евростат и в съответствиеопределени нива на техническа осигуреност, тех- с европейската директива,нология и организация на наземното обслужва- съобщи Велизар Киряков,не в съответствие с изискванията на европейски- председател на Асоциация нате стандарти, за привличане на летищен трафик и производителите на еколо-развитие на конкурентни търговски дейности, ос- гична енергия (АПЕЕ). По ду-новно свързани с обработката на товари. Втората мите му твърденията на от-концесия ще позволи да се възстанови дейността говорни институции, че при-на летище Русе, да се достигнат определени нива ближаваме поставената целна обслужване, да се привлече летищен трафик и за 2011 г. от 10.72 на сто, не отговарят на истината. Невъзможно е да се достигне поставената цел, ко-да се развият търговските дейности в района на ментира Киряков. Според него има над 2 млрд. евро готови инвестиции, които са „замразени“ в очакванеаеропорта. Предлага се срокът на концесиите да на стабилна законова рамка за сектора. Инвестиционният процес във ВЕИ предвижда вземането на раз-бъде 35 години, а концесионерите да бъдат опре- решителни от осем министерства, някои от тях въведоха мораториуми през последните две години, товаделени чрез открита процедура. спира инвеститорите и целия процес, посочи Киряков. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 • 3. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ BALPEXШест проекта за модернизация на болници ще получат 66 млн. лв. по BalPEx представи българския пазар на недвижими„Регионално развитие“ имоти на изложението „Домекспо“Близо 66 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ ще получи Министерство на здраве-опазването в качеството си на конкретен бенефициент по оперативна програма „Регио-нално развитие“ по схема „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на дър-жавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“. Средствата са насоченикъм реконструкция и модернизация на сградите на държавните лечебни и здравни заве-дения, доставка на модерно медицинско оборудване и апаратура за иновативни техноло-гии и оборудване за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания и др. Фи-нансиране ще получат шест болници: клиниката по лъчелечение на СБАЛ по онкология вСофия, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Вели-ко Търново; МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана; УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив и ру-сенската МБАЛ.България ускорява усвояването на европарите за енергийна ефективност BalPEx – организатор на водещото българско изложение за имо-До 350 млн. евро може да получи българският бизнес за енергийна ефективност и енер- ти и конференция BalREc, представи пазара на жилищни и вакан-гийно спестяване в индустрията. Тази възможност дава Меморандумът за разбирателство ционни имоти в България, на изложението „Домекспо“, което сеза изпълнение на програмата за енергийна ефективност и зелена икономика в България, проведе от 23 до 27 февруари в Москвакойто бе подписан от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков BalPEx бе партньор на „Домекспо“ и в съпътстващата програмаи Даниел Берг - директор на ЕБВР за България. По този меморандум 200 млн. евро без- на изложението запозна руската публика с пазара на недвижи-възмездна помощ ще бъдат предоставени за разработване, стартиране и наблюдение на ми имоти в България, състоянието и перспективите му за разви-програмата за подобряване на енергийната ефективност на малките и средните предпри- тие у нас.ятия. В момента се избира консултант, който да изготви минималните критерии, на кои- Специално за „Домэкспо“ Градът Медиа Груп подготви ексклу-то българският бизнес ще трябва да отговаря, за да получи кредитна линия, а след това и зивно издание „Index Элитная недвижимость Болгарии“ с най-грант по оперативната програма. Очаква се консултантът да е ясен още през март, след добрите проекти от пазара на жилищни, ваканционни и градскикоето ще има около два месеца, за да предложи на управляващия орган по „Конкурентос- имоти в България, което беше предоставено на проявилите ин-пособност“ и ЕБВР приемлива структура за оценяване на проектите. Това означава, че терес на покупка на недвижимост у нас.инициативата може да стартира през втората половина на 2011 г. На изложението в Москва бяха представени българските изло- жения за недвижими имоти: BalPEx Жилищни имоти, което ще сеИНФРАСТРУКТУРА проведе от 12 до 19 май в The Mall на „Цариградско шосе“, Со-Стартира обществено обсъждане Тази седмица ще е готов Акт 16 за фия, и BalPEx Жилищни и ваканционни имоти, което ще се про-за модернизацията на жп линията терминала на гара Драгоман веде от 25 до 31 юли в Grand Mall, Варна. Съотношението цена-качество прави България предпочитана заВидин - София До 9 март ще приключи работата на държав- инвестиции дестинация от руснаците. Руските клиенти предпо-На 21 февруари от Видин започнаха об- ната приемателна комисия за изготвяне на читат България като място за инвестиции, защото им е близкаществените обсъждания на проекта за мо- Акт 16 на проекта „Реконструкция и модер- като манталитет и език, близка като разстояние, като религия,дернизация на жп линията Видин – София. низация на терминал гара Драгоман“ и път- като култура. Допълнителен мотив за покупка на недвижимост уПроектът стартира с проучване и изработ- на връзка към него. Терминалът за комби- нас е и предстоящото влизане в Шенген.ване на идеен план за ново трасе, свързва- нирани превози е в района на бившия ледо- Руснаците асоциират България преди всичко със слънцето и мо-що „Дунав мост 2“ със столицата. След за- пункт в гара Драгоман. Железопътното раз- рето, но проявяват интерес за закупуване на имот в планинскитевършването на идейния проект е изготвен витие на РО-ЛА терминала е с два коловоза и балнеоложките ни курорти.доклад по ОВОС, който вече е одобрен от с полезна дължина на всеки от тях по 300 м. Руският купувач търси нови завършени жилища, с разрешениеМОСВ. Следва провеждането на обществе- Като основа са използвани съществуващите за ползване. Предпочита имот на първа, втора или максимум нани обсъждания по места. За целта е назна- коловози на бившия ледопункт. Достъп на трета линия.чена група от специалисти от НКЖИ, МОСВ подвижен железопътен състав е осигурен от Държи да купува имот директно от строителя, без посредници.и изпълнителя на доклада по ОВОС – АД гара Драгоман. Пътната част на РО-ЛА тер- Клиентът става все по-взискателен и предпочита да брои парите„Поввик“. Подготвен е фиш за кандидат- минала включва пътен обход, който посред- си за качествен имот, който сам е видял и избрал на място. Тен-стване по получаване на безвъзмездна по- ством два обръщателя осигурява маневре- денцията е руснаците да съчетават лятната си почивка с огледмощ за изпълнение на дейностите за подго- ност на входящите камиони. За изчакващите на бъдещия втори дом.товка на проекта за строителство. Общата е изграден паркинг. Достъпът до терминала В отговор на това BalPEx ще организира в активния туристиче-дължина на проектното трасе е 222.5 км, а се осигурява чрез пътна връзка от същест- ски сезон изложение BalPEx Втори дом от 25 до 31 юли в Theпрогнозната стойност е 2.68 млн. евро. вуващия международен път за Калотина. Mall Варна. www.stroitelstvo.info
 • 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА BuildinGreen 2011: Защо устойчивото строителство е приоритет Няколко причини сградите да бъдат зелени и енергийноефективниВ сички обичаме вкъщи да ни е то- пло през зимата, но сметките за тока и парното да са такива, че да остават пари и за ресторанти или екскурзия, когато има повече по- чивни дни заради празниците. Илисянката от дървото на улицата да ни позволи дане включваме климатика в офиса, преди да дой-дат онези досадни колеги, на които или винагиим е топло, или винаги им е студено. Това, коетоможе да обедини двете в обща стратегия, се на-рича устойчиво строителство и за втора поредгодина е тема на конференцията BuildinGreen на8 март. Следващите редове се опитват да систе-матизират по по-различен начин някои от оче-видните ползи както от ниските сметки, така иот постоянстването в опитите си да ги намалим.1. По-чиста природа, но Защото недвижими- рат процесите на инвес- ности, особено за ком- им, а и до икономиче- които, макар да нямати повече удобство те имоти струват пове- тиции. паниите за енергий- ски растеж и социали- същата нужда от изола-Защото зелените сгради че, ако са зелени. Пър- ни услуги (ЕСКО), дос- зирането на изолирани ция, често са по-назад возначават не само по- воначалната инвести- 5. По-висока конкурен- тавчици на техноло- групи. Големите град- поддръжката на общи-малко парникови газове ция е по-висока средно тоспособност гии и финансовия сек- ски инфраструктур- те части от плътно на-и по-ниски разходи за с 2%, ако е планирана в Сградите, които са тор. Публичният сектор ни проекти и програми селените панелни бло-енергия и вода, а и за- достатъчно ранен етап, способни да отговорят може да получи достъп за устойчиво развитие кове.щото осигуряват по-го- изплаща се по-бързо, на утрешните изисква- до нови източници на пък имат потенциала далямо удобство за полз- отколкото инвестици- ния, ще осигурят кон- финансиране за модер- окажат значително вли- 9. Балансиране на ико-вателите им, по-здраво- ята в цялата сграда, съ- курентно преимущест- низация на сградния си яние върху транспорт- номическия растежсловна среда за техните ответно има положите- во за собствениците и фонд като университе- ните системи, емисиите Строително-ремонт-обитатели. лен принос върху въз- ползвателите си: няма ти, болници, училища, парникови газове, про- ни работи като топло- вращаемостта. Между- да е необходимо да ин- административни по- блеми като задръства- изолиране, подмяна на2. Повече иновации народният опит показ- вестират толкова, кол- стройки. нията и др. дограма, хидроизола- Защото устойчивото ва, че сертифицирани- кото конкуренцията, за ция на покриви и другистроителство е път към те зелени бизнес сгра- да отговорят на непре- 7. По-добри градове 8. По-адекватна под- могат да подпомогнатразпространението на ди обикновено пости- къснато затягащите се Градовете имат въз- дръжка на жилищните икономиката в момен-иновации в икономи- гат 6% по-високи наеми изисквания към сград- можността да напра- сгради ти на кризи. В Австрияката. Когато компании- от конвенционалните ния фонд. От друга вят интелигентни ин- Изнамирането на програмата за субси-те се пренастройват да сгради в съседство. страна, цените на енер- вестиции, които да под- успешен модел за ре- диране на енергийнатапланират, инвестират и гоносителите се пови- помогнат не само раз- конструкция на мно- ефективност в еднофа-експлоатират активи- 4. Съвместна работа за шават в дългосрочен витието на сградния гофамилните жилищ- милни жилищни сгра-те си по нов начин, съ- намиране и разпростра- план. Компаниите с по- фонд, а и на иконо- ни сгради може най-на- ди – малки индивиду-образен с околната сре- нение на оптимални ре- ефективни сгради и ра- миката и интеграция- края да осигури основа- ални проекти с бързада, който изисква съот- шения ботни процеси ще бъ- та на местните общно- та за модел за тяхното реализация и лесно уп-ветните технологии и Защото интеграция- дат повлияни в по-мал- сти. Светът, и особено управление и поддръж- равление – всъщност еоборудване, те от своя та на различни специ- ка степен от конкурен- Европа, познава мно- ка в дългосрочен план, донесла печалба за пра-страна научават и по- алисти, ангажирани в тите им. го примери, в които ре- така че да не се налага вителствения бюджет,лучават достъп до нови строителството на сгра- генерацията на сграден инвестициите да се пра- тъй като е мобилизира-решения за повишава- дата, за да стане тя по- 6. Нови бизнес възмож- фонд в изостанали ра- вят само при спешни ла десетократно по-го-не на ефективността на устойчива, създава сре- ности йони като стари индус- случаи или след 20 го- леми инвестиции. Билипроизводствените про- да за трансфер на зна- Подобряването на триални територии или дини пак да се правят са открити нови работ-цеси. ния и технологии, ко- енергийните характе- гета на големите градо- програми за обновява- ни места, а всяко евро в ито могат да променят ристики на съществу- ве е довела до промяна не на сградния фонд. помощ на домакинства-3. По-добра възвращае- качеството на сградния ващия сграден фонд ще не само в качеството на Косвено това ще повли- та е донесло две евромост на инвестициите фонд и да оптимизи- създаде нови възмож- живот на обитателите яе и на новите сгради, под формата на данъци.
 • 5. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Борис Борисов, изпълнителен директор на „Софарма имоти“ АДСИЦ: Бизнесът все по-лесно възприема зелената идея З Колко лесно или а проект като „Со- екологичните стандар- предимства на този род трудно е да се пла- ти. Това ще редуцира сгради се преплитат в нира и реализира фарма бизнес та- енергопотреблението и симбиоза и резултатът екологично устой- уърс“ може да се разходите за поддръжка е зашеметяващ – ком- чив инвестиционен спори дали има небла- на комфортен климат в форт, удобство, лукс и проект в българска- гополучието или щас- самата сграда. чистота, здравословна та действител- тието да се реализи- среда както за обитате- ност? Как инвести- ра в период на финан- Коя е най-привлека- лите, така и за заобика- торът стига до по- телната характе- лящата ни действител- добно решение? сова и икономическа ристика на зелени- ност и природа. Допъл-- Планирайки старти- криза. Компаниите са те сгради за инвес- нителните разходи мо-рането на проекта „Со- далеч от щедри при титорите и защо? гат да се включат кактофарма бизнес тауърс“, избора си на офис, В кой компонент от в маркетинговия, така иизхождахме единствено но пък шансовете да бюджета на про- в инвестиционния ком-от идеята да създадем екта или инвести- понент от бюджета намодерни, високотехно- се появят много нови тора бихте вписа- инвеститора, но да нелогични и красиви сгра- сгради с претенция- ли допълнителните забравяме допълнител-ди. Разбира се, всичко та, че са зелени, сил- разходи от относи- ните ползи не само затова е тясно обвързано но намаляха. Във все- плати за нея? енергоспестяващи тех- телно по-високата обителите, но и за зао-с понятията устойчи- ки случай изпълни- - Все по-лесно благода- нологии и материали за себестойност на зе- бикалящата ни дейст-вост и екология. Неиз- телният директор на рение и на медиите биз- по-ниско замърсяване лената сграда: мар- вителност и природата,бежно е - при ограниче- несът в България въз- на околната среда. За- кетинговия, този за които неизбежно се из-ност и изчерпаемост на дружеството - инвес- приема зелената идея и ложени са параметри за изграждане на ими- мерват с доста по-висо-природни и икономиче- титор в кулите - „Со- се стреми да бъде част подобряване системите дж на компанията ки стойности от тези,ски ресурси - да се ин- фарма имоти“, Борис от нея. Преди една го- за осветление, отопле- или инвестици- вложени от инвестито-вестира, без да се поми- Борисов е убеден, че дина беше трудно да ние и климатична ин- онния? ра, които в края на кра-сли за оптимално реше- зелената идея ще спе- се обясни и да се пред- сталация, изолация на - Определено не може ищата допринасят и зание, балансиращо фак- стави „Софарма биз- сградата и използване да се изтъкне само една изграждането на по-до-торите лукс, комфорт и чели привърженици нес таъурс“, понеже на технологии за озеле- характеристика на зе- бър имидж на компа-модерно излъчване, от в идните години. „Со- проектът е революци- няване на сгради според лените сгради. Всички нията.една страна, и иконо- фарма имоти“ АДСИЦ онен по своята високо-мия, бърза възвраща- е част от икономиче- технологична същност.емост на инвестиция- ската група на българ- Но сега той е към своята и екология - от дру- ската фармацевтич- край и това, което пре-га. Така достигнахме до ди се опитвахме да пре-единствения отговор на компания „Софар- зентираме, вече може да„Софарма бизнес та- ма“, на която Борисов се “види и пипне”, т.е.уърс“ да бъде реализи- е финансов директор. всеки потенциален на-ран като зелен проект. Той е и изпълнителен емател може да се убе-В българските условия директор на „Доверие ди в качеството и лукса,това все още беше труд- който предлагат наши-но разбираемо и не- обединен холдинг“ те офиси, и то на еднадостижимо поради из- АД. По-рано е работил конкурентна цена.останалите разбира- в банковия и строи-ния и липса на инфор- телния сектор. Какво място зае-мация, касаеща зелено- мат инвестициитето строителство, както в екологичната ус-и погрешното схваща- тойчивост на сгра-не, че реализиране на дите в дружество-екологична сграда изис- то „Софарма имо-ква необосновано висо- ти“ и групата „Со-ка инвестиция (все пак фарма“? Вние стартирахме нашия сички пре- - Групата „Софарма“ епроект през 2006 г., ко- стар привърженик нагато трябваше буквално димства на зелената идея и инвес-да се борим с погрешнимитове, засягащи зеле- този род сгради тира единствено в еко- логично устойчиви, ви-ното строителство). се преплитат в сокотехнологични сгра- симбиоза и ре- ди. Такива са дистрибу- Какво показва досе- торският център “Ро- гашният ви опит зултатът е заше- жен”, който спечели на- по отношение на метяващ – ком- града “Сграда на годи- пазарното позицио- ната” през 2008 г.; фи- ниране и реализация форт, удобство, тохимичният цех “Бъл- на проекта? Как- лукс и чисто- гарска роза - Совто- ва е готовността полис“ и новият завод на бизнеса не само та, здравослов- за твърди лекарствени да възприеме зеле- на среда както форми “Софарма”. За ната идея, но и да я за обитателите, завода е интересно да материализира как- се каже повече, поне- то в дейността си, така и за зао- же също като „Софар- така и в поведени- ето си като наема- бикалящата ни ма бизнес тауърс“ се строи в екологична пар- тел или собственик действителност кова среда с нова гене- на имоти? Каква е и природа рация енергоефективни готовността и да сгради, с използване на
 • 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА Никола Игнатов, мениджър „Управление на имоти” в Tishman Management Company: Устойчивото строителство е знак за промяната в икономиката В стабилизирани и здравословни пазар и икономика устойчивите сгради определено биха имали превес К Господин Игнатов, огато американската компания Tishman още на значително по- налични ли са тех- Internetional обяви, че се цели в LEED сер- ниски нива в сравнение нологиите на цени, тификат за проекта си „София еърпорт цен- със страните в Евро- които биха подпо- тър”, малцина разбираха значението му. Но днес пейския съюз. Българ- могнали екологично ските индустрия и ико- устойчивото стро- все повече инвеститори са убедени в необходи- номика продължават ителство на сгради мостта от него – не заради документирането на да бъдат няколко пъти в България? сградните характеристики, а заради стойността, по-енергоемки и съот-- В България все още която те създават за инвеститорите и наемате- ветно по-ниско ефек-има какво да се желае, лите. Никола Игнатов е отговорен за това, че ин- тивни.за да бъдат достигнати фраструктурата на зеления проект на Tishman и Неразумно е обаче да сенеобходимите, предраз- използва това за при-полагащи развитието партньора им GE Real Estate ще бъде управля- чина да страним от ус-на сектора нива. Спо- вана така, че да даде желания резултат под фор- тойчиво строителство.ред European Innovation мата на спестени разходи за енергия и вода, но Напротив, устойчиво-Scoreboard (EIS) ино- не на цената на компромис с удобството на нае- то строителство и зеле-вативните и устойчи- мателите. ните сгради са главнитеви технологии и прак- индикатори на бъдещитики в България са все промени в цялостното Цената на Девин СЕЙЛЪР, дирек- Някои зелени и енер- тор „Консултански услу- гийноефективни техно- ги за устойчиво развитие“, логии и продукти се из- Colliers International плащат за година или по-малко. За период от Един от първите въ- 20 години приходите са проси, които обикно- от четири до шест пъти вено ни задават, е кол- първоначалната инвес- ко струва зелена сгра- тиция. да. Това е и един от най- Наемателите осъз- трудните като отговор нават по-ниските енер- въпроси, тъй като це- гийни разходи в зелени ната се влияе от редица сгради, така че друг на- фактори. чин за възстановяване Първоначалната ин- на разходите е чрез по- вестиция може да бъде високи наеми. Сертифи- по-висока - средно с 2%. цираните зелени сгради Все пак зелените сгради обикновено се отдават струват по-малко като за около 6% по-скъпо в експлоатация и под- сравнение с други сгра- дръжка, а средният пе- ди с подобно качество и риод на изплащане е 3-4 локация. години с изключение на Наемателите са съ- системите за възобновя- гласни да плащат по-ви- ема енергия. соки наеми за такива
 • 7. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ТЕМА ни мислене, съзнание а дите на конвенционал- сенето, което води до за устойчиво строител- в зеленото строи- В пример- на админи- стративна сгра- оттам - и към промени в индустрията. Какви са стратеги- ите, с които една на сграда. Едно от най-важните предимства за наемате- ля в устойчива сграда са намалените комунал- стагнация при финан- сирането. В такъв пазар всеки проект, не само зелен, трудно би наме- рил подкрепата на бан- ство – бел. ред.), кои- то изцяло контроли- рат дейностите по под- дръжката и експлоата- цията на сградите. Сис- телство в Бълга- рия според вас? Мо- гат ли те да бъдат пренесени и при съ- ществуващия сгра- да спестявани- строително-пре- ни разходи (електрое- ките. Но в едни стаби- темите, инсталирани в ден фонд? ята в резултат дприемаческа ком- нергия, газ и вода). Във лизирани и здравослов- комплекса, съблюдават - Климатичните про- пания реализира времена на постоянно ни пазар и икономи- за постоянно оптимал- мени, икономическата на зелена сгра- пълната стойност растящи цени на енер- ка устойчивите сгради но балансирана работна криза и изразходване- да са около 900 на устойчивите ин- гията това предимство определено биха има- среда. Свежият въздух то на ресурси създават евро за кв.м на вестиции при ни- става все по-осезаемо и ли превес. Всеки би фи- и температурните пара- нужда от промяна в на- ските цени на енер- определящо. нансирал проекти, кои- метри са контролира- чина, по който мислим, година гията и водата в В примерна админи- то отговарят на светов- ни чрез високотехноло- действаме и създава- България, ниските стративна сграда спес- ните изисквания за ус- гична вентилационна и ме. Популяризацията наеми и високата тяванията в резултат на тойчиво строителство, отоплителни система. на устойчивото строи- незаетост на офи- зелена сграда са около усъвършенстван ди- Поощряват се граждан- телство е необходимост, сите и като цяло 900 евро за кв.м на го- зайн и системи за по- ската отговорност на тъй като гарантира на- неохотата в бъл- дина. „София еърпорт дълъг експлоатационен наемателите и устано- маляване на разходите, гарския бизнес да център” предвижда оп- цикъл. вяването на индикато- повишаване на стой- плаща повече за ви- тимизиране на кому- ри за устойчивост, на- ността на инвестицията сококачествени налните разходи в раз- Как се стимулират сочени към постоянно и подобряване на здра- площи? мер на около 400 хил. наемателите да подобряване на работ- вословната работна сре- - Всеки инвеститор ще евро на година. вземат най-добро- ната среда. Прилагаме да, съответно по-висо- отговори, че целта му е то от по-високия и мерки за повишаване ка производителност. да създаде най-добрата Банките осъзнаха клас инфраструк- на ефективността и из- Принципите на зелени- сграда за своите наема- ли стойността, ко- тура, който предла- ползването на възобно- те сгради ще бъдат при- тели според допустими ято се съдържа в га една зелена сгра- вяеми източници и лагани и към съществу- бюджетни граници и такава сграда, въ- да? контролиране на ниво- ващи такива под фор- пускови срокове. Преи- преки че тя може - „София еърпорт цен- то на отпадъците във мата на основни ремон- мущество ще има този, да е по-скъпа като тър” разполага с екип всички сгради на „Со- ти, използвайки ниско- който построи зелена строителство? от висококвалифици- фия еърпорт център”. емисионни и енергий- сграда с нива на енер- - В момента предлага- рани специалисти, сер- ноефективни материа- гийна консумация да- нето на пазара на имо- тифицирани по LEED Какво е бъдеще- ли, инсталации и съо- леч по-ниски от разхо- ти е по-високо от тър- (американски стандарт то на практиките ръжения.зелената сграда П реместването на фокуса от пър- воначалните разходи към раз- глеждане на разходите за целия жиз- нен цикъл на сградата отвъд строи- телството до включването на експло- атация, поддръжка и подмяна е не само по-коректен подход, но това е и начинът да осигурим по-голямо въз- действие върху приходите от инвес- тициятаобекти, тъй като те съз- процент на свободнитедават по-здравословна площи и повишено за-среда. Това означава по- държане на наемателитевисока продуктивност в такива сгради.на работещите в нея и Тези фактори все по-намаление на свърза- вече карат предприема-ните със сградата боле- чите да осъзнаят, че зе-сти като алергии, аст- лените сгради са нещома и синдрома на болна- повече от просто „до-та сграда. По-здрави и бри“ за околната среда.по-доволни служители - Преместването натова е едно от най-голе- фокуса от първоначал-мите предимства на зе- ните разходи към раз-лената сграда, тъй като глеждане на разходитечовешките ресурси са за целия жизнен цикъледин от най-високите на сградата отвъд стро-разходи за бизнеса. ителството до включ- На повечето глобал- ването на експлоата-ни пазари търсенето на ция, поддръжка и под-зелени сертифицира- мяна е не само по-ко-ни сгради е по-голямо ректен подход, но това еот предлагането. Освен и начинът да осигуримосигуряването на по-го- по-голямо въздействиелеми наеми по-голямото върху приходите от ин-търсене води до намален вестицията.
 • 8. 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА Ролята на сградите и нуждата от интегриран подходИ нтересът към устойчивото строител- ство нараства и с него нарастват и броят на теории, мнения и обуче- ния по темата. Все още обаче се го- вори главно за енергийната ефектив- ност като за устойчивост по отноше-ние на сградния фонд и не се обръща необходи-мото внимание на многото други фактори, кои-то играят огромна роля в обективната преценкадали една сграда е устойчива или не. Както знаем от множе- ството статистики, ко- ито съществуват, сград- ният фонд допринася значително към въгле- родните емисии и по- требление на енергия, суровини, материали и питейна вода. Освен това сградите в наше време представляват центрове за комуника- ПОДХОДЪТ ция, те са информаци- Интегрираният подход не може да се нарече иновация в процеса на проектиране и изпълнение на проектите. онни терминали, те са Той е по-скоро естественият резултат от точно тази комплексност, която представляват днешните стро-Арх. Весела ВЪЛЧЕВА- life support systems. ителни процеси. В САЩ често се използва терминът high performance building за зелени или устойчиви сгра-МАКГИЙ, LEED AP, консул- Какво от това обаче? ди. В превод това означава сграда с висока технологическа характеристика, а такава сграда може да се осъ-тант по устойчиво строи- Всички ще се съгласим ществи успешно само когато се приложи интегрираният процес.телство - „Трипъл Грийн че прекарваме повече (На снимката проект за сграда в Далас, отличена в конкурс целящ да открие работещ модел за устойчиво раз- витие на градовете. Конкурсът Urban Re: Vision се стреми да допринесе за създаването на масив от програмиБилдинг Груп“, директор по време вътре, отколко- за съживяването на Далас )обучение - БСУР то вън, че сградите днес включват многобройни точно тази комплекс- не на критерии за сгра- цес завършва с една имат предимство в ин- Колкото и да искаме системи и представля- ност, която представля- дата, през всички фази енергийно по-ефектив- дустрията. С неизбеж-да вярваме, че строи- ват комплексни органи- ват днешните строи- на проектиране и стро- на, по-рентабилна и по- ната пазарна трансфор-телството и още повече зми в сравнение с при- телни процеси. В САЩ ителство до пускането Оархитектурата остават мери от миналото. Ще често се използва тер- на сградата в употреба ина едни и същи прин- се съгласим и с това, че минът high performance дори по време на нейна- свен че предлагат подслон и из-ципи през времето, не строителството на една building за зелени или та употреба. Този про- пълняват функция, сградитеможе да се отрече, че сграда, както и нейната устойчиви сгради. В цес позволява проектътднес индустрията е на поддръжка струват скъ- превод това означава да бъде оценен спря- днес правят много повече. Днес сгра-много по-комплексно по. Поради бързо раз- сграда с висока техноло- мо различни фактори дата непрестанно добива нови изме-ниво. Казано просто, виващите се техноло- гическа характеристика, като финансова стой-сградите днес са ком- гични иновации, как- а такава сграда може да ност спрямо цена, бъ- рения на социална, икономическаплексни механизми, ко- то и динамиката в по- се осъществи успешно деща приспособимост, и екологична отговорност. Сградатаито, освен че в най-до- требителските нужди и само когато се приложи качество на обитаване, е способна да афектира продуктив-брия случай ни свърз- житейската схема като интегрираният процес. ефективност в употре-ват с миналото и пред- цяло, Идеята при интег- ба на ресурси и цялост- ността на своите обитатели, тяхнотоставляват историческо-то ни наследство, из- честите изменения и рирания процес или подход е да се вклю- но въздействие върху околната среда. здраве, както и ‘здравето’ на районапълняват и много дру- осъвременяване на чат всички, които по Бързо става ясно, че в който се намира, а дори и на плане-ги роли. сградите са неизбежни един или друг начин ще всеки аспект на проце- тата. Освен че предлагат Финансовата карти- участват в планиране- са на проектиране и из-подслон и изпълняват на на строителни обек- то, проектирането и из- граждане на една сградафункция, сградите днес ти днес е толкова ком- пълнението на проек- е еднакво съществен за икономична за експлоа- мация се трансформи-правят много повече. плексна, колкото и тях- та. При това още от са- нейното оптимално из- тация сграда. рат и самите процесиДнес ното планиране и из- мото начало. И въпре- пълнение. Истинската И въпреки че дово- на проектиране, стро- пълнение. Ето защо ус- ки че е ясно, че различ- устойчива сграда е тази, дите за интегрирания ителство, финансиранесградата непрестанно тойчивото строител- ните участници в екипа чиито цели са ясно за- процес са лесно раз- и оценяване на обекти.добива нови измерения ство става все по-попу- са ангажирани активно ложени още в началото бираеми, индустрията Интегрираното плани-на социална, икономи- лярно, а интегрираният в съответните фази на на проектирането и ко- като цяло продължава ране дава възможностческа и екологична от- подход е съществен не- проекта, където се при- ито се балансират през да оперира по стандарт- да оптимизираме про-говорност. Сградата е гов компонент. лага тяхната експертиза, целия жизнен цикъл на ните практики. Като фесионалния приносспособна да афекти- Интегрираният под- е изключително важно обекта. Взаимоотно- специалисти в днешна- на всички участващи вра продуктивността на ход не може да се наре- проектът да черпи от шенията между всич- та професионална сре- проектирането и изпъл-своите обитатели, тях- че иновация в проце- колективното знание на ки стратегии, системи да архитекти, инжене- нението на един проект,ното здраве, както и са на проектиране и из- всички. Това трябва да и технологии в сграда- ри, строители и дори както и на финансира-„здравето“ на района, в пълнение на проекти- става през целия жиз- та се анализират, изчис- възложители на проек- нето и цялостното ка-който се намира... дори те. Той е по-скоро ес- нен цикъл на проекта ляват и прилагат така, ти се налага да знаят все чество на завършенатаи това на планетата. тественият резултат от - от началното залага- че интегрираният про- повече и повече, за да сграда.
 • 9. 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА Кога радиаторите стават излишни В нискоенергийната сграда не е необходимо инсталирането на традиционна система за отоплениеЖ ивеем във време на коренно преос- технически норми, кон- цаема конструкция (ели- от отоплителната систе- мисляне на принципите в строител- сумацията е намалена на- миниране на неуплътне- ма, могат да се пренасо- половина – от 80 до 120 ни участъци в конструк- чат към подобряване на ната сфера. Строителството на сгра- kWh/(m².a). При ниско- цията) параметрите на сградна- ди и тяхната експлоатация чувст- енергийните сгради кон- • вентилация за ком- та обвивка (подове в съп- вително натоварват околната среда сумацията за отопление форт рикосновение със земя-като материални и енергийни ресурси, отговорни се снижава до нива от 30- • оптимизиране на та, стени, покриви, про-са за изчерпването на природни суровини и за- 50 kWh/(m².a), а дости- слънчевото греене зорци)мърсяване не само по време на строителството, гането на ниво на консу- • рационално използ- • при липса на тради- мация за отопление < 15 ване на пасивната солар- ционна система за ото-а и през всички фази на съществуване на сгра- kWh/(m².a) прави въз- на енергия пление разходите за за-дите. В рамките на своя жизнен цикъл сгради- можно изключването на • високоефективни до- топляне се редуцират отте в Европейския съюз консумират около 40% от Иван ЗАЙКОВ традиционните отопли- макински електрически 40 до 80%.общата енергия, отговорни са за производство- телни системи в къщата. уреди. Осигуряването нато на около 30% от емисиите въглероден диок- За какво всъщност из- Как да постигнем таки- При нискоенергийни- енергия за нискоенергий- ползваме енергия в една ва стойности? Основната те сгради топлотехниче- ните сгради се променясид и образуват около 40% от всички отпадъци. сграда? Преди всичко концепция на нискоенер- ските качества на сград- по един революционенВ развитите страни, към които принадлежим и за отопление, в по-мал- гийната сграда е залегна- ната обвивка са подобре- начин – топлинните за-ние, живеят едва 20% от жителите на планетата, ка степен за затопляне ла върху спазването на ни до такава степен и то- губи от сградната обвив-които обаче употребяват почти 80% от енергий- на вода и използване на плинните загуби толкова ка се редуцират до ми-ните и 90% от суровинните източници на Земята. електроуреди. Най-чес- няколко базови принци- незабележими, че доста- нимум, а топлинните за- то използваната мерна па: вянето на топлина до ста- губи от проветряване сеОчевидно е, че на подобно разхищение трябва единица за количество • разположение на ите вече не е от същест- елиминират чрез венти-да се сложи край. Още повече че неизползвани- консумация за отопле- сградата с оглед клима- вено значение и в сграда- лационна система с обра-ят потенциал на икономии при строителството и ние - kWh/(m².a), се от- тичните характеристики та не е необходимо инста- тно преобразуване на от-експлоатацията на сградите е огромен. нася се за 1 m² площ и за на терена лирането на традицион- падния въздух в топлина. период от една година. • максимална топлин- на система за отопление. Тоест нискоенергийна- Ако сгради, строени пре- на изолация на сградна- Този факт има практиче- та сграда се базира на два ди 1990 г., потребяват от та обвивка (подове, сте- ско приложение в две на- основни принципа: ми- 180 до 220 kWh/(m².a), ни, покриви, прозорци и соки: нимализиране на топлин- то при сгради, отговаря- врати) • инвестиционни- ните загуби и максимали- щи на по-строги топло- • въздушно непрони- те разходи, икономисани зиране на пасивните то-
 • 10. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 11 ТЕМАплинни ползи. • подобряваме акус- тики: зуване на конденз. Топло- та. Често задаван въпрос жестта на един от видове- От изключително зна- тичната изолация. • нисък соларен фак- изолационните качества е как се променя тежестта те двойни стъклопакети.чение Каква е ролята е на тор (соларният фактор е на троен стъклопакет са на стъклопакета при из- Подобен тип остъкляване стъклото като част от показател за цялото коли- сравними с тези на обик- ползването на три стък- е високо ценено и от глед-е осигуряването на въз- строителната конструк- чество слънчева енергия, на точка на своите акус-душна непроницаемост О ция? Стъклените кон- преминаваща през стък- тични характеристики.на сградата струкции са посредник на лото, и директно влияе сигуряването на енергия за нис- И не на последно мяс-като ползите тук са в в визуалния контакт с ек- върху климатизацията) коенергийните сгради се про- то – естетиката на стък-няколко посоки стериора и правят въз- • високо светлопреми- лото, разнообразието от • намаляваме загуби- можно проникването наване (процентното ко- меня по един революционен начин цветове и визии, много-те на топлина чрез венти- на светлина до вътреш- личество светлина, пре- – топлинните загуби от сградната об- бройните възможностилация ните помещения. Освен минало през стъклото, за обработка и постоянно • избягваме проблеми това при нискоенергий- влияе върху разходите за вивка се редуцират до минимум, а подобряващите се пара-с влагата ните сгради те имат ва- осветление) топлинните загуби от проветрява- метри са чудесен инстру- • гарантираме добри жната роля да осигуря- • нисък коефици- мент в ръцете на архи-нива на вентилация ват пасивни соларни пол- ент на топлопреминава- не се елиминират чрез вентилацион- текти и конструктори за • постигаме добър зи. Остъкляването тряб- не (има пряко отноше- на система с обратно преобразува- постигане на една модер-контрол на вътрешния ва да има преференциал- ние към разходите за ото- не на отпадния въздух в топлина. То- на, съвременна и еколо-климат но следните характерис- пление). гична градска среда. ест нискоенергийната сграда се бази-О бщите усилия на всички са насочени към намаляване на енергийната консумация на Най-нисък коефициент на топлопреминаване ра на два основни принципа: мини- *Авторът има 17 годи- ни опит в строителния сградите, респективно съкращаването на Ug < 0.7 W/m2.K се по- мализиране на топлинните загуби и сектор на развиващите сеизлъчване на парникови газове в атмосферата. стига при тройните стък- максимализиране на пасивните то- икономики в Централна иФасадата на една сграда може да повлияе меж- лопакети (върху две от Източна Европа. Работи трите стъкла е нанесен плинни ползи. в световния производителду 70 и 90% върху енергийната и консумация, за- тънък метален слой с ни- на стъкло AGC Flat Glassтова е важно правилно да я „опаковаме”. Що се сък емисивитет). Колкото новена стена, като темпе- ла. Виж таблицата. от 1993 г. и в момента екасае до остъкляването, то следва да притежава по-нисък е емисивитетът ратурата на повърхността Както се вижда, те- маркетинг мениджър запреференциално следните характеристики на металния покривен на стъклото е достатъчно жестта на тройния стък- България, Сърбия, Маке-• нисък соларен фактор (соларният фактор е по- слой, толкова по-високо е висока дори и през зима- лопакет е идентична с те- дония, Черна гора и Косово топлинното съпротивле- казател за цялото количество слънчева енер- ние и по-нисък факто- гия, преминаваща през стъклото, и директно СРАВНЕНИЕ ПО ТЕГЛО рът Ug. Използването на влияе върху климатизацията) тройни стъклопакети с Стандартен двоен стъклопакет 4 – 16 – 4 20 kg• високо светлопреминаване (процентното ко- нисък Ug фактор води до 4 – 16 – 44.2 30 kg личество светлина, преминало през стъклото, намаляване на топлинни- Безопасен двоен стъклопакет те загуби, чувствително 4 – 16 – 33.1 25 kg влияе върху разходите за осветление) подобрение на комфор- Стандартен троен стъклопакет 4 – 14 – 4 – 14 – 4 30 kg• нисък коефициент на топлопреминаване (има та на обитаване и ограни- пряко отношение към разходите за отопление) Безопасен троен стъклопакет 4 – 14 – 4 – 14 – 33.1 35 kg чаване на риска от обра-
 • 11. 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА Към инвеститорите: движете се на крачка пред изискванията Красимир Пунчев* казва за системите за управление на сградите, че надграждат и увеличават ефекта от въвеждането на другите мерки за енергийна ефективност. Освен това на тях трябва да се гледа като на инвестиция, не като на разход обходимо, но не доста- тъчно условие, за да има пълен ефект от напра- вената инвестиция. Ако към днешна дата в Бъл- гария има приети изис- квания за сградна авто- матизация, Европа вече разработва законодател- ство, според което тя е не просто необходима, а и трябва да се доказ- ва степента на използва-Как да създаваме устой- нето й, както и ефектитечиви сгради от нея. Следваща стъпка Формулирането на ще бъде уточняването назначението на устойчи- количествените параме-вата сграда в България три за енергийна ефек-тепърва предстои. Има тивност – киловатчасаразработени стандарти на квадратен метър по-- британски, американ- требление за жилищниски и германски, но не и и бизнес площи и кило-адаптиран за България. ватчаса за единица про- В 8.30 на 26 март тази година започва часът на земята - глобална инициатива за демонстративно изключванеА устойчивото строи- дукция в индустрията. на осветлението на сградите за един час, към която в последните години се присъединяват все повече ком-телство не се фокусира Постигането на тези ре- пании, организации и домакинства и от България. Целта на подобни действия е да алармират за последстви-само върху енергията, зултати трябва да се до- ята от безразборното изразходване на енергия и да демонстрират способността на хората да намалят въз-а и върху потребление- казва. Затова инвестито- действието си върху климата, ако действат координирано. Подобни инициативи бързо могат да станат ито на вода, управление- рите трябва да се съвет- бизнес практики - намаляване на часовете на работа на осветлението в общите части чрез промяна на пара-то на отпадъци, транс- ват с хора, които са спе- метрите в системата за управление на един търговски център или офис сграда могат да намалят сметките за енергия и предизвиканите от тях емисии парникови газове Фотограф Георги Кожухаровпорт и т.н. циалисти в областта, и Но преди да стигнем да се стремят да мислят с пите да се гасят поло- се променят нуждите от информираността. обществени сгради с наддотам в строителство- една крачка напред, ако вин час по-рано сутрин вида на енергия в съот- Налага ми се да про- 1000 кв.м разгъната за-то на една сграда, пър- искат да са дългосрочно и да светват половин час ветните процеси, може веждам разяснителни строена площ са задъл-во трябва да сме запоз- конкурентоспособни. по-късно вечер – може да се наблегне повече кампании сред инвести- жени да имат системи занати с действащата нор- да доведе до големи ико- на топлоизолационната тори, проектанти, над- сградна автоматизация.мативна база. Малко из- Не дали, а как номии. Промяна с един система, на отоплител- зорни фирми и да обяс- Според действащатавестен факт е, че в Бъл- На Запад не се зада- градус в заданието за ната, вентилационната нявам, че има закон и енергийна стратегия догария е в сила стандарт ва въпрос дали е необ- температури може да или на системата за уп- стандарт, който трябва 2012 г. всички съществу-на базата на европейска ходима инвестицията в оптимизира разхода на равлението им. да влезе в сила, че в тех- ващи обществени сгра-норма (приета по вре- системи за оптимизира- енергия с 10%. Задавай- В Европа като цяло ническите паспорти има ди трябва да минат про-ме на преговорите за не на енергията, защо- ки тези адекватни нуж- въпросът със строител- и част сградна автомати- цес на обследване и даприсъединяване), кой- то това прави съответ- ди, ние оптимизираме ната част на енергийната зация, която също тряб- получат препоръчител-то разписва какви тряб- ния собственик на сгра- разхода на енергия. ефективност като изо- ва да се обследва. ни мерки за повишава-ва да бъдат системите за да по-конкурентен. В лации, прозорци и стък- Трябва да се разбере, не на енергийната ефек-отопление, вентилация, жизнения цикъл на една Ефективни и по-ефек- ла е решен. След като че сградната автоматиза- тивност, за да се стигнеклиматизация и освет- сграда над 70% от раз- тивни тези компоненти са при- ция е единственият раз- до стратегия за въвежда-ление, както и по какъв ходите възникват в пе- Ефективността – ложени, въздействие- ход в сградата, на кой- не на тези сгради в съот-начин трябва да се упра- риода след построяване- енергийна и икономи- то на сградната автома- то се гледа като на ин- ветния енергиен клас. Ввляват. Оттам се форму- то, по време на експлоа- ческа, на една или дру- тизация в зависимост от вестиция. Той има срок това отношение не бивалира и задачата за кон- тацията. га мярка за повишава- типа на сградата може да на възвращаемост меж- да правим компроми-кретната сграда и се пре- Ако говорим за сис- не на енергийната ефек- намали потреблението ду три и четири годи- си, тъй като климатът едрешава какъв клас сис- на енергия с 30-40%. Но ни в зависимост от типа един за всички.тема за управление ще няма да има смисъл от на сградата. А цената наима, както и какъв щебъде съответният клас заенергийна ефективност.Пожелания днес, изис- В жизнения цикъл на една сграда над 70% от разходите възникват в периода след построяването, по вре- нея, ако другите части на сградата не са изпълне- ни така, че да осигуряват ефективност. енергията само ще рас- те, няма да намалява. От това следва, че сроковете на изплащане ще стават все по-къси. * Красимир Пун- чев e завършил Техниче- ския университет в Со- фия, специалност „Ав- томатизация на про-квания утре ме на експлоатацията Какво трябва да знаем Нуждите от енергия изводството“. От 1995 Инвеститорите тряб- Енергийната ефектив- на една сграда не зависят г. се занимава със сград-ва да са информирани не ност и оттам въглерод- от това дали е стара или на автоматизация, ра-само за текущите норми, тема за сградна автома- тивност – топлоизола- ният отпечатък, който нова. Нуждата за регули- ботейки последовател-но и какви са тенденци- тизация, пусната в екс- ция, климатизация или оставяме, е водеща тема ране на консумацията й но в LANDIS & STAEFAите. А общата тенденция плоатация, опериране- система за управление, в развитите общества. – също, така че системи- и Siemens Buildingе изискванията за енер- то с нея има голямо въз- на един проект не може При нас тя още не е до- те за управление нами- Technologies, на позициягийна ефективност и из- действие върху резулта- да бъде сравнявана. Тези шла на дневен ред, въ- рат място и в съществу- мениджър решения. Отобщо към употребата на тите на сградата. Само компоненти не се из- преки че сме част от ЕС ващия сграден фонд. 2004 година е управляващенергийни ресурси да задаването на подходя- ключват, а взаимно се и трябва да следваме по- Разпространението на съдружник на „Ню Сис-се завишават. В Европа щи за сезона параметри допълват. Но в зависи- литиката на съюза. Сред технологиите също така тем” ООД с успешно реа-се признава, че наличи- на действие на клима- мост от типа на сграда- пречките пред широко- следва от възможности- лизирани над 40 проектаето на система за упра- тизацията или осветле- та, дали е стабилна или е то разпространение на те на собствениците да за сградна автоматиза-вление на сградата е не- нието – например лам- с лека конструкция, дали сградните технологии е инвестират. От 2008 г. ция в България.
 • 12. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 13 ТЕМА За да са устойчиви сградите, подходът към тях трябва да е адаптивен приятно въздействие вър- Развивайки идеята за знава новите архитектур- изисква: ки случай. Разполагайки с ху околната среда. адаптивната фасада, дос- ни системи и продукти, •задълбочена конкрет- конвенционални решения Отговорът на ЕТЕМ е тигнахме до следващия видове материали и про- на национална норматив- и системи, ние предпочи- концепцията за адаптив- етап на нашата концеп- цеси, които се случват на на уредба в областта таме на обърнем внима- ната фасада. Тя има за цел ция – и със сградната обвивка. •обособена част от ин- ние на всеки специфичен да обедини ползите от на- Той консултира, избира, вестиционния проект, обект, така че да ушием личните продуктови ре- интердисциплинарни- оразмерява, избира детай- принципи за оценяването най-подходящата дреха шения – системи за врати, те екипи ли и управлява процеса на й и оторизирани лица, ко- за всяка сграда. Правим прозорци, окачени фаса- от архитекти, инженери, влагането на всички нови ито да отговарят за разра- всичко това тук на място ди, вентилируеми фасади, дизайнери и пр. Те тряб- продукти. ботването й, оценяването и по този начин спазваме слънцезащитни системи, ва да работят заедно още Днес у нас и контрола основния принцип на ус- фотоволтаици. Превръща от концепцията, премина- •легализиране на про- тойчивото строителствотоЗ а холистичния конвенционалните проду- вайки през всички етапи отговорността на про- фесията – да се намалят максимал- подход на ЕТЕМ кти в решения, способни на инвестиционния про- екта за фасадната об- •компетентни лица, но логистичните разходи и да променят характерис- ект– идеен проект, работен вивка осъществяващи надзор и да се използват максимал- към сградна- тиките си и да адаптират проект, тестове, одити, до е размита в простран- регулация но местните ресурси.та обвивка разказ- функциите си към проме- завършване на сградата, ството и носи негативи- •подходящи образова- Холистичният подходва инж. Венета Но- нящата се среда. под ръководството на ар- зма на всяко нещо, кое- телни инициативи и обща се корени в принципите навакова, ръководител Стойността на фасадна- хитекта. то се прави на тъмно, не е система за акредитация на цялостно взаимодействиена отдел „Проучване та обвивка е около 15-20% Изключително важен легализирано и не се пла- квалификацията. между всички работещи, от тази на сградата, а отго- участник в интердисци- ща. Проектът за фасадна- Преминавайки през нашите клиенти и заоби-и създаване на нови ворността на фасадата за плинарния екип е фасад- та обшивка остава някъ- всички тези фази, филосо- калящата ни среда. Товаархитектурни системи отопление и охлаждане е ният инженер. де между системния дос- фията на ЕТЕМ достигна взаимодействие цели даЕТЕМ“ 100%. Адаптивната фаса- Фасадният инженеринг тавчик, архитекта, изпъл- до ново ниво на развитие оптимизира резултатите Промените в климата, да е модератор между про- е изкуството да се решават нителя. За него не се изис- – холистичния, т.е. цялос- на цялата компания чрезнеобходимостта от енер- менящите се климатични естетическите, структур- ква работен проект, не се тен подход и отношение непрекъснат цикъл на оце-гийна ефективност и ико- условия, осигурява темпе- ните и проблемите на зао- контролира и резултатите към проекта. няване и подобряване,номическата криза нало- ратурата вътре в помеще- бикалящата ни среда така, са налице – ниска фасадна В ЕТЕМ създаваме не който вярваме, че ще нижиха изграждане на сград- нията, дневна светлина и че да се изгради обвивката култура, липса на обучени само продукт, а и инже- помогне да постигнем фа-ни обвивки с повишени качество на въздуха (пара- на обитаемите простран- специалисти, ниска цена и неринг, и вярваме, че това садната обвивка с високиизисквания към основни- метри, въздействащи вър- ства. зле изпълнени фасади. е пътят към на устойчи- технически показатели и сте им характеристики, съ- ху консумацията на енер- Фасадният инженер е Развитието на тази част вото развитие. Няма ре- ниско негативно въздейст-четани с ниско неблаго- гия). специалистът, който по- от инженерната дейност шение, подходящо за все- вие върху околната среда.
 • 13. 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА Зелени университети Публично-частно партньорство за модернизиране на инфраструктуратаД окато много ви- сши учебни заве- дения страдат отзастой или намалява-не на бюджетите си, дру- тино се стопанисва сгра- дата“, казва той. Бюджетни стимули От 2004 г. благодаре-ги се възползват от нови ние на модела за финан-инвестиционни програ- сиране на енергийно об-ми. И в двата случая оба- новяване Siemens помагаче партньорството с част- на университета да спес-ни компании може да по- ти енергия и пари. „На-могне при осъществява- шият бюджет се свиване на модернизацията. все повече през послед-Постигнатата в резултат ните десет години и кога-на това ефективност води то започнахме да търсимдо сериозни спестявания начини за спестяване наи намаляване на количе- пари, високите енергий-ството въглероден диок- ни разходи привлякохасид (вследствие на екс- вниманието ни”, разказ-плоатацияат им). ва Мюлер. Катакомбите в близост След това енергий-до жп гарата „Зоопарк“ ната компания Berliner Старата сграда с огромната си отоплителна система и остаряло техническо оборудване, по-голямата част(Bahnhof Zoo) в Берлин, Energieagentur отправи от което датира от 60-те години на миналия век, дълго време е предизвиквала срам от гледна точка на енер-Германия, са място, къде- покана за търг за модер- гийната ефективностто по-скоро очаквате да низиране на деветте сгра-срещнете призраци или ди на UdK, като в края наможе би същества, кои- краищата избра „Симе-то биха изглеждали до- нс“ за партньор на UdK.бре, нарисувани с акрил- „Сименс“ просто пред-ни бои на платно. Наис- ложи най-доброто съот-тина бихте си помислили, ношение цена-качест-че артистичното вдъхно- во, каза Керстин Калманвение е даденост в този от Berliner Energieagentur.криволичещ лабиринт За университета най-ху-- място, където върви- бавото в сделката е, че нете повече време наведени, се налага той да запла-отколкото изправени. ти нито цент за проекта. Въпреки това прибли- „Дори ако искахме самизително 4000 студенти от да модернизираме учили-Берлинския университет щето напълно, нямаше Университетът и „Сименс“ си разпределят ползи- Инсталираните нови отоплителни вериги са помог-за изкуство (UdK) нико- да можем да го направим те от новото оборудване - публично-частното парт- нали за оптимизиране на потреблението - в минало-га не са виждали тунели- заради големите разхо- ньорство трябва да работи и за двете страни, за да то университетът се е отоплявал през целия уикенд, имат мотивация да пестят енергия осигурявайки удобство единствено... на пазачате в подземието на уни- ди”, казва Мюлер. Вмес-верситета си. Вместо това то това „Сименс“ инвес- такива мерки не превръ- ектът със „Сименс“ спес- Йоахим Брюнер, който ка проекти за повишава-този подземен свят е цар- тира около милион в най- щат комплекса точно в тява годишно 4680 MWh отговаря за „Управление не на енергийната ефек-ството на Роберт Мю- съвременна технология най-модерна сграда, те са за 52 хил. кв.м разгъната на корпоративни клиен- тивност в над 6500 сградилер, шеф на отдела за тех- за контрол и енергоспес- довели до по-интелигент- застроена площ. Това от- ти, изследвания и образо- по цял свят. Гарантира-ническо обслужване на тяващо оборудване. Па- но използване на същест- говаря на приблизително вание” на „Сименс“. ните спестявания възли-UdK. Мюлер има степен рите, спестени в резултат вуващите сгради, а необ- 1100 тона по-малко еми- Тук „Сименс“ предла- зат общо на почти 2 ми-по архитектура от UdK, на това, се поделят между ходимата инвестиция е сии на въглероден диок- га подкрепа с решения лиарда евро, а емисии-но не търси вдъхнове- университета и „Сименс“ относително ниска. сид. за цифровизация на ад- те на въглероден диоксидние в подземията от XIX за десетгодишен период, Договорът на универ- „Сименс“ помага на министративния про- намаляват с доста над 700век. Вместо това той е на така че колкото повече ситета със „Сименс“ га- колежи и други образова- цес като тези, които пре- хил. тона годишно.лов за пари – или, по-точ- енергия е спестена, тол- рантира намаляване на телни заведения, не само достави на четирите най- Съвместната работа нано, за възможности да ги кова повече печели всяка годишното потребление като им предоставя ре- големи университети в „Сименс“ с UdK датираспести. от страните. И благодаре- на енергия с минимум шения за управление на Полша. Годишният па- отдавна. Веднъж Майер Старата сграда с ог- ние на помощта на „Си- 27%. Това означава спес- сградите. „В бъдеще по- зарен обем за изследова- и Мюлер се разхождали вромната си отоплител- менс“ UdK получи и сер- телския и образователен университета, за да обсъ-на система и остаряло тификат за зелена сграда сектор е около 320 мили- дят бъдещето му по от-техническо оборудване,по-голямата част от ко-ето датира от 60-те го-дини на миналия век, отдълго време предизвик- от Европейския съюз. Стара, но ефективна Кристел Майер, енер- гиен инженер в отдел Д оговорът на университета със „Сименс“ гарантира намаляване на годишното потребление на енергия арда евро, от които ми- нимум 17 милиарда евро се генерират в области, като енергийна модерни- зация на сгради и ИТ ре- ношение на енергийната ефективност. Натъквай- ки се на гигантския вен- тилатор в концертната зала обаче, който по товава срам от гледна точка „Строителни технологии“ с минимум 27%. Това означава спесте- шения – тоест сфери, в време бил в ремонт, вър-на енергийната ефектив-ност. Преди няколко го- на „Сименс“, помага на UdK да увеличи ефектив- ни близо 236 000 евро на година които технологията на „Сименс“ може да създа- нали разговора си в ми- налото. „Сименс“ ги ин-дини обаче в мазето били ността в старите си сгра- де добавена стойност. Ос- сталира през 50-те”, казалмонтирани модерни кла- ди. „С монтирането на вен това пазарът нараства Мюлер. „Те все още рабо-пи и помпи за контрол нови отоплителни вери- тени близо 236 хил. евро бедителите в междуна- с годишен темп от пове- тят идеално и освен тована отоплението. Мюлер ги спестихме много енер- на година. Общо 17% от родната надпревара за че от 6%. не харчат много енер-сочи към едно от голе- гия”, казва тя. „В мина- тези спестявания - или 41 набиране на най-добрите Мерките за оптими- гия”. Така че още тога-мите колела, които могат лото например една учи- хил. евро годишно - ос- преподаватели и студен- зиране на енергийна- ва са имали добра причи-да се използват за ръч- лищна сграда се отопля- тават в касата на универ- ти ще бъдат онези уни- та ефективност са мно- на да изберат решения отно изключване на отоп- ваше през целия уикенд ситета. Но сумата може верситети, които активно го привлекателни за коле- „Сименс“. Някои парт-лителната система. „Ето само за да поддържа ото- да се увеличи, ако се ока- търсят такива талантли- жи с малки бюджети по- ньорства траят с години;тук прокарахме пътя за плението в апартамента же, че спестяванията са ви личности и ги подкре- ради положителния им това продължава вече по-по-ефективна консума- на пазача. Друга от наши- още по-големи. Разбира пят през целия академи- финансов ефект. „Симе- ловин век.ция на енергия – а колко- те мерки беше да снаб- се, това оказва и положи- чен цикъл на обучение, нс“ е опитен партньор в Андреас КЛАЙНШМИДТто по-малко енергия из- дим всички радиатори с телен ефект върху окол- от първия контакт до тази област, който досега Статията е предоставенаползваме, толкова по-ев- термостати”. Макар че ната среда, тъй като про- дипломирането”, казва е осъществил на практи- от „Сименс“
 • 14. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 15 ТЕМА Весна Микулович, мениджър бизнес развитие в отдела за строителни технологии Siemens: Сградните технологии са ключови за бъдещите интелигентни сгради В Каква е ролята на есна Микулович предназначеието на - Всички нови сгра- сградните техноло- работи в Siemens сградата, енергийни- ди трябва да са умни гии в изпълнението от 2005 г., понас- те и ресурсните нуж- и зелени, без значе- на философията на ди. Във всеки случай ние дали са промишле- зелените сгради? тоящем е мениджър най-дългият период ни, офиси сгради или- Сградните техноло- бизнес развитие в от- от жизнения цикъл на частни домове. Зада-гии имат обединяваща дела за строителни сградата е експлоата- чата е сложна по под-роля, което ги превръ- технологии. В момен- ционният - 80%. През разбиране, доколкотоща в ключов елемент в та работи по иници- това време сградни- няма универсални ре-бъдещите интелигент- те технологии играят шения за съществува-ни сгради. Широко раз- ативата Vienna Smart основна роля за ефек- щите сгради.пространена практи- Cities, която подгот- тивното й функциони- В Европа сградниятка в момента е въвеж- вя общоевропейската ране. фонд е значителен по-дане на сградните тех- инициатива European требител. Когато по-нологии на твърде къ- SET. Има магистърска Универсално при- стройките са неефек-сен етап от планиране- степен по електро- ложими ли са тех- тивно построени, ето, което за съжаление нологичните ре- много сложно да се на-не води до оптимална ника от Университе- шения - и при голе- мери универсалнотопроизводителност. За та по приложни науки лите характерис- ните възможности в ми бизнес и произ- решение. Това, разби-постигане на наисти- във Виена и е в про- тики на сградите момента не се използ- водствени сгради, ра се, не е така за но-на интелигентни зеле- цес на завършване на като местополо- ват оптимално. Ар- така и за многофа- вия сграден фонд. Прини сгради е необходи- магистратурата си по жение, изложение хитектура, ориента- милни жилищни тях има добри прак-мо системата за упра- и архитектурно ция на сградата и дру- комплекси или ин- тики, които могат давление на сградата да се възобновяеми енер- решение, огражда- ги са естествено важни дивидуални жили- бъдат използвани пов-превърне в нейно ис- гийни източници в съ- щи елементи? и свързаните с тях ре- ща? Всъщност има торно, като се взематтинско сърце. щия университет. - Обединяващият еле- шения трябва да бъ- ли област или ви- под внимание предназ- мент трябва да се тър- дат вземани в правил- дове сгради, в кои- начението на сградата Как тази роля се си в сградните техно- на фаза на процеса то те са по-ефек- и нуждите на крайния съчетава с остана- логии. Интеграцион- на планиране с оглед тивни? потребител.
 • 15. 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА Устойчивите градове генерират проспериращи общества Санирането на съществуващите сгради и новото зелено строителство не могат да постигнат желания от обществото ефект, ако не се планират и изграждат в общия контекст на интегрираното възстановяване на градската средаАрх. Белин МОЛЛОВ АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ РЕЗЕРВАТ „СЕРДИКА-СРЕДЕЦ“ Територията се разработва като публично пространство с национална и общоградска значимост. Към центъра на София се добавя значи- телна площ от 8 дка, с подчертан исторически и атрактивен характер. Градът ще придобие нов образ, ще се реализира операция със силенА рх. Белин Мол- историко-познавателен ефект, ще се покаже съвременно отношение към богатите исторически напластявания и паметта на града, ар- лов е ръководи- хеологическия потенциал на тази територия и възможностите за цялостно овладяване на зоната по оста на Via Principalis. тел проекти във„Велдер консулт“. До колепна, модерна сграда, чрез оптимизиране на ета т.нар. Стратегия „Ев- стройство, за да се създа- фраструктурата за вело-края на миналата го- проектирана и изпълне- средата и осигуряване на ропа 2020”, която опре- дат привлекателни, ори- сипедисти и пешеходци. на по всички правила на работещи инфраструк- деля три взаимосвърза- ентирани към потреби- Градският транспортдина беше съветник зеленото строителство, турни мрежи и комуни- ни приоритета: интели- телите обществени мес- трябва да бъде съвместенна министъра на реги- поставена в градска сре- кации енергийноефек- гентен растеж, развитие та и да се получи висок с различните изисква-оналното развитие и да, която не отговаря на тивните сгради ще нама- на икономика, основана стандарт на жизнена- ния на жилищния фонд,благоустройството по критериите за устойчи- лят разходите и за фир- на знанието и иновации- та среда. В Европа това работната зона, околна-въпроси, свързани с вост, по никакъв начин мите, и за гражданите и те; устойчив растеж, на- взаимодействие се раз- та среда и обществени- не би могла да функци- ще допринесат за истин- сърчаване на по-ефек- бира като сума от всич- те места.регионалното разви- онира правилно и да по- ско подобряване на ка- тивна по отношение на ки културни, икономи- Техническата инфра-тие и устройственото стигне желания ефект от чеството на живота. ресурсите, по-зелена и чески, технологически, структура, особено во-планиране. Бил е за- вложените в нея средства За да се постигне по-конкурентоспособ- социални и екологич- доснабдителните, кана-местник министър на и идеи за устойчивост и практически резултат на икономика; както и ни аспекти, които въз- лизационните и други-регионалното разви- ефективност. от прилагане на интег- включващ растеж, на- действат върху качест- те мрежи, трябва да сетие и общински съвет- Основни предпостав- риран подход в градско- сърчаване на икономика вото и процеса на пла- подобряват още в ра- ки за устойчиви битови то планиране, са необхо- с високо ниво на заетост, ниране и строителство. нен етап и да се адапти-ник в София. и комунални услуги, пре- дими решителни проме- водеща до социално и Но този подход не тряб- рат към променящите се доставяни на граждани- ни в нормативната уред- териториално сближава- ва да се ограничава само нужди, за да отговорят Да се опитаме да си те чрез зеленото строи- ба, административни- не. Градовете са жизне- до обществените места. на бъдещите изискванияпредставим града като телство, са енергийна- те практики на местно новажни за постигането Този подход е необходим за висококачествен жи-жив организъм, който та ефективност и ико- ниво и нещо много ва- на общите цели и кон- както за града като цяло, вот в градска среда.може да бъде здрав, да номичното използване жно – действено взаимо- кретните основни целе- така и за заобикалящи- Важна основа за ефек-процъфтява и да се раз- на природните ресурси, действие със заинтере- ви стойности на страте- те го зони. Управление- тивното и устойчиво из-вива хармонично един- както и икономическа- суваните страни и граж- гията „Европа 2020”. Ако то и на градско и на на- ползване на ресурситествено и само ако жизне- та ефективност на тяхна- даните. се обсъжда и разглеж- ционално равнище тряб- е компактната структу-ните му системи функ- та експлоатация. Ясно е, да въздействието на тези ва да направи осезаемо ра на населеното място.ционират правилно. Все че трябва да се подобри България, Европа и све- предизвикателства върху своето въздействие. Това Това може да се постигнепо-често се употребява енергийната ефектив- тът градовете на Европа от е особено важно за опаз- чрез териториалното ус-изразът „градски мета- ност на сградите - как- са изправени пред ре- класическата гледна точ- ването на архитектурно- тройство и градоустрой-болизъм“, когато се ана- то на вече изградените, дица сериозни предиз- ка на измеренията на ус- то наследство. Трябва да ство, чрез които да се из-лизират инфраструкту- така и на новостроящите викателства, свързани тойчивостта (икономи- се опазват исторически- бегне нерегламентирано-рите, застроените тери- се. Обновяването на жи- със състоянието на ико- ческо, социално, еколо- те сгради, обществени- то разрастване на град-тории и природната сре- лищния фонд може да номиката (финансова и гично, културно и упра- те места и тяхната град- ските зони посредствомда в чертите на градските има важно въздействие икономическа рецесия, вленско), очевидно „въз- ска и архитектурна стой- строг контрол върхуагломерации. върху енергийната ефек- глобализация и др.), со- становяването на град- ност. Със същата сила предлагането на земя и Казваме, че градът тивност и подобряване- циалните проблеми (без- ската среда” би могло да това важи и за опазване- върху спекулативнотодиша със зелената си то на качеството на оби- работица, социална ин- изиграе истинска страте- то на природата и окол- строителство. Особеносистема. Транспортна- таване. Особено внима- теграция, демографска гическа роля. ната среда като цяло. устойчива се оказа стра-та и енергийната инфра- ние трябва да се отдели структура, неравенство Съществен принос тегията да се съчетават вструктура е като негова- на панелните, на стари- и др.) и околната сре- Качеството на градоу- към качеството на живо- градските квартали жи-та кръвоносна система, те и на нискокачествени- да (промени в климата, стройството та, на мястото и на окол- лища, заетост, образова-а събирането на отпадъ- те сгради. опазване на природни- играе важна роля в усло- ната среда може да се на- ние, доставки на услуги иците и отвеждането на Същевременно са- те ресурси и др.). Хората вията за живот на град- прави от устойчив и дос- отдих и почивка.отпадъчните води е отде- нирането на съществу- се надяват, че излизането ското население, за при- тъпен градски транс- Градовете трябва далителната система и т.н. ващите сгради и ново- от кризата ще бъде „вход вличане на инвеститори- порт, на поносими цени, допринасят за осигуря- Опитвам се с тези то зелено строителство към нова икономика“. те, за задържане на ква- с координирани връз- ването и увеличаване-сравнения да отговоря не могат да постигнат За да могат нашето и бъ- лифицирана и творче- ки към транспортните то на качеството на жи-образно на въпроса за желания от обществото дещите поколения да се ска работна сила и за ту- мрежи на градовете ре- вота на своите жите-взаимните връзки между ефект, ако не се плани- радват на висококачест- ризма. Затова трябва да гиони. Особено внима- ли и привлекателносттапланирането и управле- рат и изграждат в общия вен и здравословен жи- се увеличи взаимодейст- ние трябва да се отдели на градовете като местанието на градската тери- контекст на интегрира- вот на основата на уни- вието между архитекту- на управлението на тра- за бизнес, като използ-тория и среда и зеленото ното възстановяване на калните социални моде- ра, планиране на инфра- фика и транспортните ват сложни информаци-строителство. Една вели- градската среда. Само ли на Европа, беше при- структурата и градоу- възли, включително ин- онни и комуникационни
 • 16. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 17 ТЕМАтехнологии в областта наобразованието, заетост- Как се възстановява градската тъканта, социалните услуги,здравеопазването, безо- През последните 30 години не само в Европа, а по целия свят про- донесли са на местната общност огромни приходи, престиж, висо-пасността и сигурността, блемите на устойчивото развитие на сградния фонд, на градска- ко качество на жизнената среда. Достатъчно е да споменем градо-както и като начини за та среда, на местните общности, икономика и др. се решават ком- ве като Валенсия, Билбао, Лисабон, Бирмингам, Хамбург, Дъблинподобряване на градско- плексно, интегрирано чрез прилагане на т.н. подход за „Градска ре- – в по-ново време Прага, Братислава, Краков… и много други, по-то управление генерация“. Много от световноизвестните успешни проекти са про- лучили нова идентичност след реализациите на мащабни проекти менили драстично облика на градовете, където са реализирани, за интегрирано градско възстановяване и развитие.Инструменти Интегрираното раз-витие на градовете се ре- Регенерация на индустриални зони ЦАРСТВО НА НАУЧНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СЪРЦЕТО НА БРИТАНСКАТА СТОМАНЕНА ИНДУСТРИЯализира чрез „Интегри- Промяната на предназначението нарани планове за градско бивши производствени сгради и те- Целта на проекта е съвре-възстановяване и разви- менно осмисляне на огромна- ритории, много от които имат архите- та материална база на бив-тие“, с които се осигуря- ктурна и историческа стойност е реал- шия стоманодобивен комби-ва пространствена, вре- нат Темпълбъроу. Идеята на на възможност за решаване на значи-мева и фактическа коор- местните власти и проектан-динация и интеграция ми социални общински проблеми и съ- тите е да се покаже на ново-на различни политики и щевременно успешен подход за съх- то поколение – децата и мла-планови ресурси за по- раняване на градската идентичност дежите, как стоманата се естигане на дефинирани и историческото наследство. Превръ- обработвала в електрическицели с използване на спе- щането им в музей, учебни заведения, пещи, в бившето стоманодо-цифични финансови ин- бивно предприятие, затворено места за културни изяви, атракцион- през 1993 година. За осъщест-струменти. Тези плановесе разработват от мест- ни и информационни центрове е пре- вяване на тази идея е изгра-ните администрации на красна възможност за обогатяване и ден първият научно-развлека-много широка общест- разнообразяване на градските функ- телен парк във Великобрита- ния, т.н. „Магна център“, кой-вена основа с непосред- ции и може да допринесе за привли- то вече е известен далеч задствено участие и анга- чане на инвестиции и повишаване ка- пределите на Обединеното кралство като привлекателно място за любознателните посетители,жиране както на иконо- чеството на живот на хората. място за забавления и придобиване на нови знаниямическите оператори ипрофесионалните сдру-жения, така и на всички Регенерация на центрове на град- EUROVEA (ДУНАВСКИЯТ ГРУД) Е НОВАТА АТРАКЦИЯ НА БРАТИСЛАВАзаинтересувани структу- ско оживлениери на гражданското об- Това за зони на публични функции с Eurovea е името на нов бизнес, търгов-щество, специфични об- висока обществена значимост. Те мо- ски и жилищен цен-ществени групи и на на- гат да бъдат централни пешеходни тър в Братисла-селението в цялост. Ос- зони и други зони с налична или по- ва, намиращ се доновният смисъл на ин- мост Аполо и сгра-тегрираните планове е тенциална концентрация на функции дата Тауър 115 напостигане на максима- с публичен характер, например зони мястото на за-лен ефект при миними- за обществен отдих - паркове, детски немарени складо-зиране на разхода на ре- площадки, увеселителни обекти и др. ви територии крайсурси благодарение на Важен момент в регенерирането на брега на реката.интегрираното им изра- Eurovea свързва Ду- тези зони е осигуряване на публична навското крайбре-зходване. Чрез интегри-раните планове се полу- среда, достъпна за лица с физически жие с центъра начава ефект от съвместно- увреждания. Тези зони могат да бъдат града и предлагато използване на ресур- обогатени с подходящи функции и да много нови магази- ни, места за отдихси от различни източ- се превърнат в уникални и привлека- и разтоварване.ници при навременното телни места за жителите и гостите на Проектът включ-включване на ведомства, населените места и в съчетание с ис- ва офиси, апар-компании и организа- торически и природни забележител- таменти, хотел иции, имащи отношение търговски център.към градското развитие. ности да допринесат за туристическа- Близо две третиИнтегрираните плано- та атрактивност, да създадат работни от площта на те-ве за градско възстано- места и повишат доходите на населе- рена е за зелени и публични площи. Eurovea е проектиран да се превърне в новото търговсковяване и развитие се раз- нието. лице на града и да привлича интереса на хората в центъра на Братиславаработват на базата на на-личните стратегически Регенерация на градски зони задокументи, включител- ГОРБАЛС: ЕДНА ИСТОРИЯ С ХУБАВ КРАЙ ЗА ГЛАЗГОУ И НЕГОВИТЕ АКТИВНИ ГРАЖДАНИно общите устройстве- обитаване (жилищни комплекси) Това е пример за граждан-ни планове, както и на Зоните за обитаване са градски те- ска инициатива и граждан-базата на националните, ритории с преобладаващи жилищни ски контрол при решаване-регионалните и общин- функции. Подходът за регенерация на то на сериозни социалниските секторни страте- тези зони е обхващане на проблеми- проблеми на местно ниво.гии и програми, като до- Районът е бил в дом на те на обитаването, като се отчита ком- много имигранти от Ита-принасят за реализаци- плексното състояние на жилищна- лия и Ирландия. През 1980ята на заложените в тях г. Gorbals е считано за най-стратегически и специ- та среда – степента на изграденост и опасното място в Обеди-фични цели, приоритети състоянието на техническата, социал- неното кралство. Лошияти мерки. С тези планове ната и транспортната инфраструктура. дизайн и ниско качество насе реализират програми, Елементи на градската жизнена сре- строителството на 20-ет-проекти и действия, за- да, като озеленени площи, междуб- ажните бетонни жилищ-ниложени в една или пове- сгради е довело до безброй локови пространства, детски площад- социални и здравни пробле-че мерки на общинскитепланове за развитие, об- ки, зони и съоръжения за пешеходци ми в квартала. През 2004 г.,ластните стратегии и ре- и велосипедисти и др. могат да бъдат Жилищната асоциация нагионалните планове за обогатени с подходящи функции и да Глазгоу обявява плановете си да разруши разпадащи-развитие на районите за се превърнат в привлекателни места те си многоетажни блоковепланиране. Същите след- за жителите и гостите на града и в съ- и да се направи ремонт нава да са обезпечени тери- четание с исторически и природни за- останалите от преди 1960ториално с устройстве- бележителности да допринесат за ту- г. жилищни сгради, а същоните планове от различ- така да планира ново стро-ни нива – действащи, ак- ристическата атрактивност, да създа- ителство, съобразено стуализирани или - при дат работни места и повишат доходи- традиционния облик на ра-необходимост - нови. те на населението. йона. Част от района, сега е изцяло преобразена
 • 17. 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА Арх. Петър Диков, главен архитект на София: Компактният град е екоградът. Стремим се София да e такава Имаме желание, но няма да имаме възможност да направим повече, ако не бъдат променени законите за етажната собственост и за енергийната ефективност Г Архитект Диков, олемите градове разположение, за да чим относителен ба- какво прави Сто- все повече ще бъ- моделирате устой- ланс между отделни- личната община дат арена на поли- чивото развитие на те интереси. Ако гово- за развитието на сградния фонд? рим за компактен град, устойчив сграден тиките и проектите на - Ако чакаме първо да е нормално да търсим фонд и градска сре- Европейския съюз, решим проблема на по-високи показате- да? Каква трябва защото на тях се гле- ниво градоустройство, ли за използване на те- да е политиката й да като на важен еле- а тогава да минем на риторията. В същото в тази област? мент в създаването на сградите, може и нико- време виждате, че все-- Трябва да е изключи- икономическия рас- га да не дочакаме резул- ки жител на панелнитетелно активна, даже аг- теж. Един от основ- татите. Аз имам пре- комплекси си защита-ресивна. За съжаление тенции, че планирането ва вътрешноквартално-е точно обратното - да ните стълбове в стра- на София се извърш- то пространство и зеле-не кажа, че няма поли- тегията за развитие ва устойчиво и енерго- ните площи. Той искатика, единствено плахи на съюза до 2020 г. е ефективно. Защо? Со- да си живее така, кактоопити. Това обаче не е развитието на иконо- фия и по сегашната си когато си е купил апар-резултат от нашето без- мика, която не прави структура, и по плана тамента, и около негодействие или недооце- компромиси с околна- за развитието й, кой- да има празни прос-няване какво трябва да та среда. Каква е го- то се прие 2009 г., е от- транства, дори тези зе-се направи, а заради за- носително компактен лени площи да са самоконовата рамка, в която товността на София град. Ако преди годи- трънки и глогинки.не може да се провежда да посрещне предиз- ни имаше призиви да Ние се стремим да пра-каквато и да било по- викателствата за по- се строят по-луксозни вим така структура-литика. екологично отговор- България е държава- лифицирано мнозин- квартали, ако се смята- та на града, че да може но развитие? Отгово- та не само в Европа, а ство, да бъдат задъл- ше, че едноетажното и да подкрепи тази ком- Къде в законовата рите на арх. Петър Ди- може би и в света с най- жителни и за тези, ко- еднофамилното строи- пактност. Пак го каз- рамка? ков, главен архитект голям процент лични ито са против. Усилия- телство е истината, за- вам: устойчивото раз-- Главно в два закона жилища. Когато всичко та на 99 отиват на кино, щото то дава комфорт, витие е една от основ-– за управление на ет- на Столичната общи- е частно и лично, соб- ако няма механизъм, ако се смяташе, че след ните цели на плана,ажната собственост и на от 2006 г. Кариерата ствеността става толко- по който единственият, като е по-близо до при- който се прави, и наза енергийна ефектив- му е свързана с про- ва фрагментирана, че който е против, да бъде родата, то е и по-еко- подробните планове.ност. Трябва да се за- екти за териториално принудата е единстве- задължен да изпълнява логично, все повече на- Търсим баланс на зеле-даде ясен регламент устройство и градоус- ният начин да нака- общото решение. По- последък се прокарват ни площи с градски за-за взаимоотношения- тройствени разработ- раш хората в една етаж- следствията са куриоз- идеите (включително и строени територии, ба-та между собственици- на собственост да бъдат ни – има сгради, които в европейски официал- ланс на комуникацията ки. Бил е управителте на жилищните бло- организирани така, че са санирани изцяло без ни документи), че ком- с гъстотата на населе-кове. Нямаме ли ре- на „ПроАрх”, една от да може да се работи. само един апартамент. пактният град е екогра- нието. Там, където имагламент, насочен към водещите проектант- Това действие като дът. Той предполага по- голяма комуникация,по-оперативното им ски фирми в Бълга- общност може да ста- Ваши колеги мно- малко енергийни разхо- се стремим към голямадействие като общност, рия, работили по про- не единствено със зако- го пъти са казвали, ди, по-малко принуда гъстота на застрояване-няма да имаме резул- екти за бизнес пар- нова принуда. Няма да че зеленото стро- за движение, съответ- то, а където има голяматати. В момента голяма кове, търговски цен- постигнем нищо, ако ителство започ- но значително по-мал- гъстота - да направимчаст от тези блокове се няма ясна позиция в ва с градоустрой- ко употреба на ресурси, голямата комуникация, трове, ваканционни и която да обслужва на-управлява на принципа Закона за управление на ството, в което се включително земя.на доброволното сдру- жилищни комплекси. етажната собственост, урежда структура- Бъдете сигурни, че ние селението. В същата по-жаване. Един да е про- Бил е прокурист и из- задължаваща всички та на градския ме- планираме по моде- сока е нашата амбициятив желанието на мно- пълнителен директор собственици да рабо- таболизъм, както лите на устойчивото и да развиваме велодви-зинството да се напра- на Националния цен- тят на принципа на ак- и какви ще бъдат енергийноефективното жението, което е важнови нещо, то не може да тър по териториално ционерното дружество, сградите? Какви строителство. Но тър- и за намаляването на ›се случи. развитие, приемник така че решенията, взе- устройствени ме- сим и разреза, в кой- транспорта, и за чисто- ти с просто или ква- ханизми имате на то да можем да полу- тата на въздуха. Какво могат да на- на Комплексен науч- правят общините?- Нищо, преди да се ноизследователски и проектантски инсти- тут по териториално В България се поощряват тези, коитопроменят законите.Сега и да имаме же-лание, реално нямаме устройство, градоу- стройство и архитек- не работят ефективновъзможности нито да тура (КНИПИТУГА). Имате ли стра- ва какво е това интегри- не съм склонен на та- йон да получи собстве-помагаме, нито да при- тегии и планове за ран план за градско раз- къв подход. Трябва да ното добро и баланси-нуждаваме. На кого да конкретни терито- витие и как да се раз- направим механизъм, с рано развитие, а следпомагаш, след като на- рии, които бихте работи. Заявките са да- който да дадем възмож- това да дадем шанс исреща нямаш корес- искали да подобри- дени и София също е ност на всеки да започ- на отделните гражда-пондент, а неясна група те като екологична дала своята. Това, кое- не работа с помощта на ни, фирми, сдруженияот физически и юриди- среда? От минала- то се прави в тази посо- държавата, общината и и общности да дадат ически лица, които могат та година се говори ка, обаче е една рамка. европейските пари, а не техния индивидуаленда действат единствено за интегрирани пла- С какво ще се напълни да се опитваме да пра- принос.поединично? Резулта- нове за градско въз- тя тепърва предстои да вим модел. Затова на- Но за да се случи нещо,тите са видими из цяла становяване и раз- анализираме, коменти- шата позиция и работа- възлови са пак двата за-София, където сгради- витие, като това раме и решаваме. та ни ще бъде да решим кона. Не виждам въз-те станаха шарени като ще бъде една от це- Що се отнася до извеж- плановата градоустрой- можност за развитие взебри, на петна, на ка- лите им. дането на отделни те- ствена основа, да дадем посока на етажната соб-рета, раета и т.н. - Тепърва ще се изясня- ритории и модели, аз възможност всеки ра- ственост, защото въ-
 • 18. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 19 ТЕМАпросът е изключител- жавна администрация мер – градските топло- цена на енергията, ко- нъкът и такса смет време, когато морето отно деликатен. Не вяр- и структури, към ко- фикации. Преди година ято изкупуваш. Този, няма да са по-ниски, енергия ни беше до ко-вам някой да има по- ито всеки под прину- и половина-две (а ми- който губи, му плаща- даже напротив, за- ленете, няма да има ре-литическия кураж да да насочва пари, за да се сля, че и сега се работи ме по-високи цени, за щото те се опреде- ална полза от този за-го реши, както в пове- свърши работа, която така) се определяха по- да оцелее. лят от балансова- кон. Това са двете неща,чето бели държави. Но изобщо не е ясно дали е високи цени на енерги- та й стойност. които трябва да се пип-в Закона за енергийна- необходима. Той тряб- ята за тези, които не ра- Това е национална - Точно това искам да нат. Ако те се направят,та ефективност може ва да се изгради така, ботеха ефективно. Този, политика. Дори да кажа. Ако в този закон ние ще работим. Спе-да се направят бър- че да натиска тези, ко- който прави инвести- направим много ху- няма сериозни бонуси циално в София смези и ефективни проме- ито не работят в посо- ции в енергийна ефек- бава и екологична за тези, които инвести- много наясно и многони. Още при приемане- ка на енергийната ефек- тивност, повишаване офис сграда, която рат в енергийна ефек- добре знаем какво тряб-то му преди три годи- тивност, и да стимулира на коефициента на по- си пречиства води- тивност, и сериозен на- ва да направим. Само ›ни съм казвал, че това тези, които работят. Ето лезно действие и т.н., те или генерира по- тиск върху тези, кои- че трябва да ни се дадее закон, създаващ дър- един конкретен при- го наказваш с по-ниска малко отпадъци, да- то разходват както едно възможност. Метрото ще има значителен принос за ус- тойчивото развитие на столицата Б ъдете сигурни, че ние планира- ме по моделите на устойчивото и енергийноефективното строителство. Но търсим и разреза, в който да мо- Кое смятате за ус- влага пари в енергийна жилището, което купу- нос в тази устойчивост. жем да получим относителен баланс пех в изграждането ефективност? Резулта- ва. Едва ли тези хора са Най-голям принос има на устойчиви сгра- тът за него е отрицате- повече от един процент метрото, което все още между отделните интереси ди и среда в София и лен, защото той не може от всички. Трябва да недостатъчно хора оце- кое – за неудачи? да си продаде по-скъпо има сериозно възпита- няват, тъй като то все- Успешни примери със продукта. ние на потребителя, за още е недоносче. За са- Зсигурност има в част- Необходимо е и въз- да се стимулира бизне- мите софиянци ще бъдения сектор. Този, който питание на потребите- сът да инвестира в подо- учудващо колко бла- а самите софиянци ще бъде учуд-гледа малко по-напред ля, който да е наясно, бен тип развитие. гоприятно ще повлияе ващо колко благоприятно ще по-в бъдещето, е извадил че когато му се предла- Що се отнася до общи- на града в момента, вмалко повече пари, за- га един енергийно ефек- ната, успехите са общи- който се пусне и „Лом- влияе на града в момента, в койтоложил е на зелена сгра- тивен продукт, той сега ят план, отделните пла- ско шосе”, и продълже- се пусне и „Ломско шосе”, и продъл-да и неговите усилия ще може да му струва мал- нове, метрото и вело- нието до „Цариградско жението до „Цариградско шосе”, иму се отплащат много- ко повече, но в бъдеще алеите. Това са най-се- шосе”, и Втори метро-кратно. За съжаление ще му се изплаща мно- риозните стъпки в по- диаметър през септем- Втори метродиаметър през септем-в голямата част от слу-чаите в частния сектор гократно. Питайте ня- кой купувач интересу- сока на устойчивост и енергийна ефективност ври 2012 г. Това е праг, който, веднъж преми- ври 2012 г. Това е праг, който, веднъжтова го няма. Какъв е ва ли се изобщо каква е в развитието на града. нат, ще позволи на ме- преминат, ще позволи на метрото да работи като система ›стимулът на един жи- енергийната ефектив- Всяка от тях си има спе- трото да работи католищен предприемач да ност на сградата или на цифика и различен при- система. Много по-важно е дадем стимул, отколкото да наложим санкция Имате ли инстру- ноефективните сгра- вече отпадъци. Заве- менти на разполо- ди ползват някои об- дох дело, но ми каза- жение, с които да лекчения, така че ефек- ха, че такива са прави- бъдат насърчени тът не е значителен. лата и нормите и ще се предприемачите, за Данък сгради в Бълга- плаща. Но понеже так- да строят устой- рия е такъв, че намаля- са смет е много по-ви- чиви сгради? ването или липсата му сока от данък сгради,- Най-важна е подкре- не носи кой знае какъв наистина има възмож-пата, която има мате- интерес. В Западна Ев- ност за въвеждане нариален израз. Не става ропа този данък не се стимули.със снимка пред строя, мери в промили (едноза която в момента на хиляда), а в процен- А има ли механи-имаме възможност. ти. Когато там се каже, зъм на предвари- че данъкът ще бъде на- телен контрол на Все пак таксите за мален или няма да го проектите? строителни разре- има пет или десет го- - Едно време имаше шения могат да се дини, това вече е сти- разработка за топло- окажат доста се- мулиращо. При днеш- техническа ефектив- риозни суми, ако се ните ставки това не е ност. После със закон строи в централен стимул. въведохме енергийна- район или пък сгра- та ефективност и за- дата е голяма. За разлика от так- дължихме всеки ин-- Строителното разре- са смет. веститор, който възла-шение не струва мно- - Там има ресурс за га проект, да ходи приго пари, дори трябва промяна, но не мога да определена фирма, ли-да струва много пове- кажа какво точно може цензирана от някакъвче. То не тежи на са- да се направи. Нацио- чиновник, да й платимата сграда, тъй като налният център за те- голяма сума за проуч-би трябвало да осигу- риториално развитие ване, което след товарява други неща – на- и жилищна полити- обикновено отива впример инфраструк- ка, на който бях дирек- коша. Много по-важнотура. Що се отнася до тор преди години, про- е да дадем стимул, от-бонусите, които соб- извеждаше два чува- колкото санкция. Съсственикът на конкрет- ла хартия на ден, за ко- санкция не можем даната сграда може да ито плащах около че- достигнем до всеки,ползва, те биха мог- тири хиляди лева так- докато ако имаме сти-ли да бъдат намалява- са, а едно ресторантче мул, всеки ще се опитане или освобождаване от 60 кв.м плащаше по да се възползва.от данък сгради. Но и 10 лева, а произвежда- Бисера ЛЕНКОВАкъм момента енергий- ше поне десет пъти по- Деян ТОДОРОВ
 • 19. 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА Николай Бъчваров, управител на „Баумит България“: Големият потенциал в санирането лежи извън етажната собственост Една трета от жилищния фонд може да се санира бързо и лесно, а инвестициите на държавата в тази област ще задвижат икономиката и ще вдигнат данъчните приходи Н Компанията ви ра- иколай Бъчва- ват до тези на ниское- боти на междуна- ров е управител нергийните къщи. Там родния пазар, но на „Баумит Бъл- сега се санират пов- по произход е ав- торно сгради, изоли- стрийска. Какви гария“ ЕООД от юни рани пред 20 години подходи са използ- 2000 г. до днес. Ог- с 5 см дебелина на то- вани в Австрия лавява дружество- плоизолацията. В това за повишаване на то, след като напуска направление „Баумит“ енергийната ефек- „Ърнст&Янг Афа“, къ- работи от доста вре- тивност на сград- ме и нашето решение ния фонд? дето работи като кон- се казва система „Ду-- Строителният биз- султант в периода плекс”.нес в Австрия, Чехия, 1998-2000 г. Роденият България, в качест-Полша, Унгария беше през 1962 г. в Севли- вото си на страна –изключително много ево възпитаник на ло- членка на Европей-подпомогнат от дър- вешката немска гим- ския съюз, е приелажавите, които отдели- към настоящия мо-ха средства за енергос- назия и Университе- мент стандарта – ENпестяващи техноло- та за национално и 13499 (Топлоизола-гии. Австрия има де- световно стопанство ционни материали засетгодишна програ- е един от създатели- сгради – Външни ин-ма за саниране на жи- те на „България Хол- тегрирани топлоизо-лищния фонд. През лационни системи от2009 г. държавата от- динг“, където работи експандиран полис-пусна безвъзмезд- като вицепрезидент тирол – Специфика-на помощ за енергос- по финанси и инвес- ции). Този стандартпестяващи мерки от тиции, преди да стане обаче е нехармони-100 млн. евро. Бене- председател на упра- се прилагат фактури- големи инвестиции, а трудно могат да се до- зиран, т.е. не е при-фициентите са физи- вителния съвет и из- те за топлоизолация- в държавната хазна са кажат дори и в лабо- ет от някои от страни-чески лица, собстве- та. В най-близкия бан- влезли от преки и кос- раторни условия. Не- те – членки на Евро-ници с право на стро- пълнителен дирек- ков клон чекът се ос- вени данъци двойно добросъвестните про- пейския съюз, порадиеж или наематели. До- тор на „Приватизаци- ребрява. Това е цяла- повече от инвестира- изводители веднага доста занижените по-тацията се дава само онен Фонд България“ та процедура. Просто ните средства. Създа- изкарват съответния казатели, предявяваниедин път на физическо АД. „Баумит Бълга- и лесно, което е раз- дени са около 7000 ра- „сертификат”, кой- към полаганата топ-лице, съответно само рия“ ЕООД е основа- ковничето за големия ботни места. Австрий- то няма нищо общо с лоизолационна систе-веднъж на един обект успех на програмата. ското правителство действителността. ма. „Баумит“ подла-(one person/one object/ на през 1995 г. и е сто Факт е, че отпуснати- навреме е разбрало, че Процедурите за за- га на изпитване про-one call): еднофамилна процента дъщерна те средства са се усво- в условия на криза е почване на саниране- дуктите, включени вкъща или жилище в фирма на „Баумит Бе- или в рамките на шест по-добре гражданите то са изключително своите топлоизолаци-двуфамилна къща или тайлигунген“, част от месеца. да не влагат парите си тромави и траят ня- онни системи, в съот-жилище в многофа- „Шмид Индустри Хол- Друг важен факт е, че в акции, а в енергос- колко години. Търси ветствие с „Ръковод-милна жилищна сгра- динг“ - Австрия. 86% от отпуснатите пестяващи мерки. се най-ниска цена, ко- ството за издаване нада. Субсидията покри средства са били упо- ето носи рискове. Вла- европейски техниче-20% от разходите, но требени от бенефици- Как оценявате гат се материали с не- ски одобрения за топ-не повече от 5000 евро ентите за топлоизоли- действията, из- изяснен произход. лоизолационни систе-за еднофамилна къща. ране, при положение вършени до мо- Прибягва се до спес- ми с крайно покритиеАкцията бе с изключи- че всеки е можел да мента в България, тяване на някои опе- мазилка” (ETAG 004).телно опростени про- избере дали да топло- за подобряване на рации по топлоизоли- ETAG 004 е издаденоцедури, минимална изолира, да подмени енергийните екс- рането просто защото от Европейската орга-бюрокрация и отлич- съществуващи уреди плоатационни ха- и тази дейност също низация за техническина организация, под- с по-енергоспестява- рактеристики на не се контролира. Ко- одобрения към Съве-крепена с широкома- щи или да вземе някои сградите? гато фасадата е гото- та на Европа и пред-щабна разяснителна и други мерки. - При жилищните ва, трудно можеш да ставлява най-високиярекламна кампания. Тази инициатива има сгради резултатът е кажеш какво точно е критерий за една ин-Процедурата е следна- и още един много го- близо до нулата. При вложено. тегрирана топлоизола- Нта: енергиен консул- лям ефект. В рамки- обществените се на- Такова топлоизолира- ционна система в Ев-тант обследва къща- аправихме те на 3-4 месеца 100- блюдава някакво дви- не е като лошата нап- ропа. Според това ръ-та и дава предписания. проект за те млн. евро, отпусна- жение, но имам чув- рава на пътища. Спес- ководство продукти-Кандидатстващият ти държавни пари, са ството, че то е по-ско- тената или лошо поло- те, включени в съот-получава в рамките на саниране на ед- възбудили инвестиции ро за отчитане на дей- жена пътна настилка ветната система, се из-10 дни отговор дали нофамилните в строителния сектор ност. Неудачите за- винаги проличава още питват в комбинация,е одобрен по програ- и дву-, трифа- на стойност от бли- почват още в задания- на следващата година. така както съвместномата. След това, полз- зо 900 млн. евро, като та. Те са стари и нямат Опасявам се, че в най- ще работят, положенивайки специализира- милни жилищ- най-голям е бил ефек- нищо общо с нови- скоро време ще се на- на фасадата.на фирма, извършва-ща топлоизолиране- ни сгради в де- тът при санирането на малките къщи. Там те норми са топлоизо- лиране. Мерките са с ложи да правим пов- торно топлоизолиране Съществуват лито. Следва ново посе- сет лесни стъп- 50 млн. евро, вложени финансиране, одобре- на вече „енергийно са- разлики между ед-щение на енергийния ки, който може от държавата, са пре- но преди две години. нирани” сгради. нофамилните,консултант, който ин- дизвикали реализиран Предписват се техни- В Европа изисквания- многофамилнитеспектира обекта и раз- да се реализи- строителен обем от чески характеристи- та към топлоизолира- жилищни и раз-писва бланка (чек за ра за 100 дни 500 млн. евро, т.е. раз- ки и изисквания към нето вече са много за- личните типовесаниране). Към нея вързали са 10 пъти по- продуктите, които вишени и се доближа- обществени сгра-
 • 20. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 21 ТЕМА СИЛАТА НА „МАЛКИТЕ“ Saniercheck в Австрия малък успешна програма за саниране с брой собственици доказан икономически, социален и екологичен ефект ДЪРЖАВАТА Е ИНВЕСТИРАЛА: по-лесна комуникация 50 млн. евро за частни къщи 50 млн. евро за предприятия лесно КОИТО СА ПРЕДИЗВИКАЛИ: вземане на решения за саниране 650 млн. евро допълнителни инвестиции разнообразни 200 млн. евро държавни нетни възможности за вземания кредити 7 000 нови работни места ди? В кой сектор ни), които не са в ре- лева група винаги ще ворна фирма създаде мерките за енер- жим на етажна соб- предпочете качество- проект за алтернатив- ПРИ ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО гийна ефектив- ственост. А те в мо- то и ще бъде по-взис- но саниране на малки ност могат да да- мента са дискримини- кателна към начина на къщи, който е анало- дат най-добър и рани в плановете на изпълнение и крайна- гичен на австрийския. 500 млн. евро реализиран строителен бърз ефект? държавата за енергий- та визия на собстве- Състои се от десет лес- обем- Сами анализирахме на ефективност. Ко- ната сграда. Ако соб- ни стъпки и може дажилищния фонд. Го- муникацията със соб- ствениците бъдат под- се реализира в рам-лемият потенциал е в ствениците е по-лес- помогнати с до 50% от ките на 100 дни. Би- 5300 души заета работна ръкаоколо 30% от подле- на, вземането на реше- сумата от държавата, хме искали до го пред-жащите на саниране ние за саниране става резултатите ще дойдат ставим на държавните Извод: Инвестицията насгради - малки къщи по-бързо и начините изключително бър- органи и да направим държавата е предизвикала 10 пътина 2-3-4 етажа (едно- за кредитиране са раз- зо. „Баумит България“ обществена дискусия по-големи инвестиции !фамилни до 4-фамил- нообразни. Тази це- като обществено отго- по него.
 • 21. 22 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА Обновяването на сградите: Проблеми и решения Възможности за усвояване на средствата от европейските фондове за обновяване на частните жилищни сградиПроф. инж. Росен Малчев,управител на БИЕС ЕООД Предложение за организация и провеждане на процеса на обновяване на жилищни сгради със средства на ОПРРП рез 2011 г. Европейската комисия (ЕК) ще предостави на България по опера- тивната програма „Регионално разви- тие” (ОПРР) средства в размер на 80 млн. лева за обновяване на съществу-ващия сграден фонд – частна собственост. Посъщество това е единственият значим пари-чен ресурс за развитие на тази важна дейностпрез настоящата година. Успешното усвояванена средствата изисква наличието на добре раз-работен пазарен механизъм за финансиранетона процеса и регламентиране на отношениятамежду участниците в него. Анализът на досе-га извършеното цялостно обновяване на сгра-ди (Програма „Обновен дом” на ООН) доказ-ва ефекта от обновяването и изпълнението наенергоспестяващи мерки (ЕСМ), но се констати-рат само наченки на пазарен механизъм, коитосе нуждаят от прецизиране и развитие. Кои са основните проблеми в процеса на усво- (4) (нова!) Видовете строежи от пета категория, др.яването на средствата от европейските фондове и буква „в”, са строежите, представляващи основно 3. Изпълнява технически (консултантски) зада-какви конкретни предложения може да се напра- обновяване на съществуващия сграден фонд. чи в процеса на обновяването: енергийно и техни-вят за преодоляването им? 3. Предложения за съответните промени в На- ческо обследване, строителен надзор, приемане на редба №2, Наредба №3 и Наредба №4 СМР, издаване на сертификат за енергийните ха-Технически проблеми Усвояването на средствата по ЕФ може да ста- рактеристики на обновената сграда и др. Основният технически проблем е противоречи- не само при технически регламент на дейностите 4. Извършва мониторинг по време на обновява-ето между нормативната база за проектиране, ко- по обновяването, по който да се извършват пре- нето и съставя строителните книжа.ято е на европейско ниво, и нерегламентираното гледът, одобряването на проекта, мониторинг на 5. Издава документ за въвеждане в експлоатацияиндивидуално изпълнение на обновяването (сани- изпълнението и приемане на готовата строителна – приемане на обновяването.рането). продукция. Консултантът се отчита пред управляващия ор- По същество строително-монтажните работи ган – съответната дирекция в МРРБ.(СМР) при обновяването на жилищата не се отли- Организационни проблемичават от аналогичните при новото строителство и Обновяването на голям брой жилищни сгра- Финансови проблемитрябва да отговарят на едни и същи нормативни ди, разпръснати в различни райони на населени- Усвояването на средствата от Европейскитеизисквания. Оттук следва и първото те места, изисква наличието на действена органи- фондове изисква работеща схема за финансиране зационна структура. Анализът показва, че държав- на целия процес. За целта може да се направи след-Предложение за промени в ЗУТ и неговите наредби ните и общинските органи нямат необходимия ка- ното предложение за финансиране на обновяване- Съгласно законовата постановка в ЗУТ в §5, т. пацитет да обхванат подобна голяма по обем опе- то на съществуващите жилищни сгради – частна66: ративна дейност. За целта трябва да се ангажира собственост, в пазарни условия „Основно обновяване” на строеж е комплекс от наличният технически потенциал на консултант- 1. Избор на Финансова институция (банка), ко-строителни и монтажни работи, свързани с изпъл- ските фирми, които имат опит в изпълнението на ято акумулира целия финансов ресурс:нението на съществените изисквания по чл. 169, новото жилищно строителство. Решението на про- А. Средства на физическите лица – собственициал. 1 - 3, които се извършват по време на експло- блема може да се търси в следното на жилищаатацията и засягат конструктивните елементи на Б. Средства по оперативна програма „Регионал-строежа, включително ограждащите конструкции Предложение за организация на процеса на обно- но развитие”и елементи на сгради, съоръжения и елементи на вяването В. Бюджетни средства (от продажби на емисиитехническата инфраструктура – отоплителни, вен- чрез създаване на консорциум (обединение) за об- от въглероден двуокис, фонд „Козлодуй” и др.)тилационни, климатични, електрически, водоснаб- новяване на жилищните сгради от: Г. Социални помощидителни, канализационни и други инсталации. •фирма, сертифицирана по ЗЕЕ 2. Финансовата институция управлява парични- На това основание се предлагат следните изме- •фирма, лицензирана по ЗУТ, и те потоци, в т.ч.:нения: •фирма за управление на собствеността (ме- •приема и одобрява финансовата част на проек- 1. Предложение за промяна в ЗУТ: ниджмънт на сгради). тите за обновяване Чл. 137. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) В зави- Консорциумът извършва цялостното ръковод- •сключва договор с консорциумасимост от характеристиките, значимостта, слож- ство и управление в процеса на обновяването, в •сключва договор със сдруженията на гражда-ността и рисковете при експлоатация строежите се т.ч.: нитекатегоризират, както следва: 1. Осъществява преки контакти с: •сключва договори с отделните изпълнители на ……….. •управляващия орган в МРРБ проекта 5. пета категория: ……….. •финансовата институция •превежда авансови суми на изпълнителите е) (нова!) основно обновяване на съществува- •общинската администрация •извършва финансов мониторинг на изпълне-щия сграден фонд •държавните органи (АЕЕ, ДНСК и др.) нието 2. Предложение за промяна в Наредба №1 (за •сдружението на собствениците. •изплаща етапите и крайния продукт на обно-номенклатурата на видовете строежи): 2. Провежда конкурси за изпълнители на отдел- вяването. Чл. 10. (1) ……… ните етапи – проектантски, строителни фирми и Средствата на физическите лица (по т. А) може
 • 22. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 23 ТЕМАда произхождат от: а) наличен собствен ресурс („живи” пари) Примерна инвестиционна схема за финансиране на обновяването б) банков кредит при преференциални условия в) преференциален кредит от фонд „Енергийна на съществуващите жилищни сградиефективност”. Основният въпрос на кредитирането – обезпе-чаване от страна на гражданите, следва да се реша-ва в зависимост от финансовите им възможности: при собственици с възможности за самостоя-телно обезпечение на кредитната линия чрез: Гаранционен фонд - портфейлни гаранции <5% •ипотека на имуществото Социални помощи за граждани с ниски доходи ~5% •предоставяне на налични финансови инстру-менти – ценни книжа, акции и др. Банкови кредити на граждзаните ~20% •„затваряне” на собствен депозит в същата бан- Парични средста на гражданите ~20%кова институция за срока на кредита Средства по ОПРР до 50% при собственици в затруднено финансово по-ложение (хора с ниски доходи, самотни, инвали-ди, сираци, с трайно намалена трудоспособност идр.) чрез: •портфейлни гаранции от фонд „Енергийнаефективност” 2.3. СМР за общите инсталационни системи на за сигурност и защита при непредвидени обстоя- •обезпечение от специален „Рисков фонд за га- сградата (висок % на съфинансиране) телства.рантиране на кредитите” 3. Финансиране в заключителния етап (100%) Колкото по-големи и по-ясни са стимулите, тол- •месечни социални помощи. 4. Отчисления в „Национален рисков фонд за кова по-лесно ще се преодолее въпросната „барие- Средствата, отпуснати от ОПРР (по т. Б), е целе- гарантиране на кредитите за обновяване” за гаран- ра”. По този повод може да се направисъобразно да се насочат към финансиране главно тиране на кредитите на собствениците в затрудне- Предложение за стимули на собственицитена техническите дейности (обследване, проектира- но финансово положение (100%). 1. Отпускане на субсидия от европейските фон-не, строителен надзор и др.), както и за СМР на об- дове (до 50%)щите части (покриви, първа плоча, калкани, стъл- Проблеми на сдруженията на собствениците 2. Отпускане на преференциални кредитибища и др.) на сградите. За целта може да се напра- Главният проблем при образуване на сдружени- 3. Гарантиране на кредитите за обновяваневи следното ята на собственици по ЗУЕС е известен: нежелание 4. Държавни помощи за изплащане на вноските на част от живущите в жилищната сграда да вля- по кредититеПредложение за разпределение на средствата по зат в сдружението, респ. да участват във финанси- 5. Освобождаване от данък сгради на обновени-ОПРР рането на обновяването. те жилища със Сертификат за енергийните харак- 1. Финансиране в подготвителния етап (100% В този сложен обществен въпрос се преплитат теристикисъфинансиране) много фактори: съмнение, недоверие, липса на ин- 6. Банкова тайна при гаранции с депозити, цен- 2. Съфинансиране в строителния етап формация, страх от кредити, особености на наро- ни книжа и др. 2.1. СМР пряко за жилището (0% съфинансира- допсихологията и др. Видно е, че управляващите органи с участие-не) По наше мнение пътят за преодоляване на този то на цялата строителна колегия трябва да разра- 2.2. СМР за общите части на сградата (висок % феномен е един: реално стимулиране (пряк мате- ботят в кратък срок необходимия пазарен механи-на съфинансиране) риален интерес) на хората и създаване на чувство зъм. CS 104 прозорец CS 104 врата
 • 23. 24 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА „Устойчивият проект в 100 въпроса”... ...и един отговор - Електронен конкурс за устойчива архитектура 2011 гария (КАБ) организи- октомври 2010 г., а през списък с примерни ус- причина, Комисията по во развитие (13-15 април ра съвместно със Съюза декември същата година тойчиви характеристи- международна дейност 2011 г.) на архитектите в Бълга- и представен в сградата ки, публикувани в брой и евроинтеграция е удо- рия първия по рода си на Европейския парла- 6 на „Строителство Гра- влетворена от факта, че Арх. Николай Гълъ- Електронен конкурс за мент като част от съби- дът“ под заглавие „Ус- архитекти като Димитър бов, председател на Ко- устойчива архитекту- тията за отбелязването тойчивият проект в 100 Паскалев са възприели мисията по междуна- ра по повод честване- на 20-ата годишнината въпроса“. Списъкът бе така посочените харак- родна дейност и евроин- то на 20-ата годишнина на АСЕ, в които взе учас- създаден и предоставен теристики като собст- теграция на Камарата от създаването на Съве- тие и Росен Плевнелиев, на професионалистите с вени и се стремят да ги на архитектите в Бъл- та на архитектите в Ев- министър на регионал- интерес в областта на зе- приложат на практика. гария, архитект с пъл- ропа (ACE). Проектът ното развитие и благоу- леното строителство, за Електронният кон- на проектантска правос- на Англо-американско- стройството. да ги улеснява в техни- курс за устойчива архи- пособност в щата Кали-Арх. Николай ГЪЛЪБОВ то училище в София бе Основната цел на кон- те стремежи новопроек- тектура беше успех и ре- форния, САЩ, и Бълга- награден на официал- курса е популяризиране тирани или преустроя- гламентът на следващо- рия, сертифициран „зе- През 2010 г. Комисия- на церемония лично от и подпомагане на идеи- вани, реконструирани и то издание, 2011 г., ще лен” професионалист вта по международна дей- проф. арх. Майкъл Стен- те за устойчиво разви- ремонтирани сгради да бъде официално обя- щата Калифорния, орга-ност и евроинтеграция тън, бивш председател тие в България. За тази бъдат по-здравословни, вен в София по време низатор на Електронния(КМДЕ) към Камара- на Американския инсти- цел организаторите на дълготрайни и приро- на Европейския форум конкурс за устойчива ар-та на архитектите в Бъл- тут на архитектите, на 8 конкурса изработиха дощадящи. Поради тази и седмицата за устойчи- хитектура 2010 РАБОТНА ГРУПА „АРХИТЕКТУРНА СРЕДА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ“ С участие на предста- предстоят тестове в 60 http://rfsc.tomos.fr/. В ра- нето им. Градът има на- ската програма COST организации с научно-вители от България на европейски града, които ботната група бяха пред- значен City-bouwmeester (European Cooperation in технически дейности,8 февруари тази годи- ще започнат с официал- ставени добри практи- - архитект, отговорен за Ана в Брюксел се проведе но откриване на 24 фев- ки и примери от работа- качеството и устойчи- СЕ продължава своята работасреща на работната гру- руари в Париж. Про- та на Европейския фо- востта на новите сгра-па „Архитектурна среда тотипът е набор от по- рум за архитектурни по- ди и градоустройствени по проекта за изграждането наи качество на живот“ наАрхитектурния съвет на мощни инструменти, чрез които регионални- литики (ЕФАП) по вре- ме на председателство- решения и подпомагащ професионалния ме- общоевропейска сертификационнаЕвропа. те власти, както и про- то на Белгия. Създадена- ниджмънт на града. система за оценка на зеленото стро- Изработеният прото- ектантите ще могат да та независима общин- АСЕ продължава сво- ителствотип на „Помощна рамка вземат по-лесно успеш- ска компания AG Vespa ята работа по проекта заза устойчиви европей- ни решения по отноше- в град Антверп напри- изграждането на общо-ски градове” (Reference ние на стратегията, по- мер има капацитета да европейска сертифика- Science and Technology- включваща проекти вframework for sustainable литиките и планиране- откупува сектори от ционна система за оцен- http://www.cost.esf.org/), обмяната на иновации иEuropean cities) е при- то на градовете. Презен- града, като контролира ка на зеленото строи- спонсорираща мобил- добри практики в облас-ет много добре от Ев- тацията на прототипа успешно развитието и телство, както и актив- ността и взаимодействи- тта на урбанизма и ус-ропейската комисия и може да разгледате на: спомага за регенерира- на работа по европей- ето между европейски тойчивото развитие. КОНФЕРЕНЦИЯТА NON-CITY На 8 февруари 2011 ние: „Архитектурата не литика за европейскияг. представители на ар- е лукс и Европейски- град. Политика на ин-хитектурната колегия ят съюз трябва да ос- тегриран подход, об-от България участваха ъзнае истинския й по- мяна на добри прак-в Европейския форум тенциал.” тики и за устойчивоза архитектурни поли- Очаква се под па- градско развитие. По-тики - конференция- тронажа на унгарското литики, отразяващита „НЕ-ГРАД?” (NON- председателство при- променящите се усло-CITY?), провела се за оритет да бъдат про- вия за работа и животпърви път в Европей- мени в законодателна- в Европа. За нова мо-ския парламент. В ор- та рамка на Европей- билност, демография,ганизираната от ин- ския съюз, свързани с социална интеграция итергрупата по урбани- нова урбанистична по- обществени дейности.зъм към Европейскияпарламент, включваща Следващият форум на Европейския форум за ар-над 70 евродепутати, тролното градско раз- обект на измамни „зе- дането на качествена хитектурни политики ще се състои в Будапеща наи ЕФАП конференция ширение, доминирано лени” идеи, а трябва архитектурна среда за 4-7 май и ще е на тема: „Европа-Дунав-Вода”. Пред-заместник-председа- от пазара, твърде чес- да се разчита на сетив- ежедневния живот. На седателят на Европейския парламент г-н Жозе Ма-телят на Европейския то произвежда банална ните качества и опи- конференцията се за- нуел Барозу обяви през ноември 2010 г. приоритети-парламент Изабел Дю- и еднотипна, нискока- та на авторите на пла- стъпи тезата за нуж- те на Европа в създаването на Дунавския регион. Товаран (Isabelle Durand) и чествена архитектура, новете. Да се стимули- дата творчеството да ще е вторият макрорегион в Европа след създаванетодиректорът за регио- задушаваща живота в ра създаването на про- бъде видяно като доба- на стратегия за развитие на региона на Балтийсконалните политики Ру- урбанизираните райо- екти, целящи повиша- вена стойност и изход море през 2009. Дунавската стратегия създава пред-долф Неслер (Rudolf ни, в които живеят над ване качеството на жи- за Европа. поставки за големи ползи за участващите държави,Niessler) споделиха 70% от европейците. вот, вместо просто съ- Нов дневен ред за както и за устойчиво развитие на региона. За повечевиждането на архите- Архитектите Уини образяване с техниче- европейското градо- информация: http://kab.bg/a/nav/news/type/7/item/269.ктите, че европейски- Маас (Winy Мааs) и ски стандарти. Да спре устройство в момен- С пълния доклад на арх. Николай Гълъбов, пред-те градове, на които Жак Ферие (Jacques да се ограничава роля- та се подготвя от поли- ставител на Камарата на архитектите в Българияднес се възхищава цял Ferrier) изразиха мне- та на архитектите само тици. в АСЕ, може да се запознаете на: http://kab.bg/a/nav/свят, са били построе- ние, че качеството на до изолирани култови В заключение кон- news/type/7/item/270.ни с дързост и вдъхно- живот в европейския сгради и да започне да ференцията направи Комисия по международна дейност и евроинтегра-вение, но днес безкон- град не трябва да бъде се стимулира изграж- официално обръще- ция, камара на архитектите в България
 • 24. 10 книги за зелената архитектураИ злезе от печат поредицата „10 КНИГИ ЗА студентите по архитектура. Поредицата е съставе- ректор на Passive House Institute (Германия), проф. Джеймс ЗЕЛЕНАТА АРХИТЕКТУРА”, която съдържа на и издадена от Центъра за енергийна ефектив- Оуен Люис, ръководител на Изследователската група по енергията в Университетския колеж в Дъблин (Ирландия), изданието „Зелен Витрувий” (отпечатано ност „ЕнЕфект“ под егидата на Глобалния екологи- и др. Съществен е приносът на сътрудничеството с Де- през 2009 г.), както и „Десет книги за зеле- чен фонд и Програмата на ООН за развитие. Тя из- партамента по енергетика на САЩ, с Обсерваториятаната архитектура” (събрани в четири тома) и сбор- лиза от печат в навечерието на съживяването на за възобновяеми енергийни източници, Франция и др. Отника „100 успешни практики”. Томовете на поре- световната икономика и на строителния сектор. българска страна принос в съставянето на поредицатадицата са отпечатани във формат А4 на луксозна внасят Павел Манчев, Димитър Дуков, проф. д-р инж. Ди-хартия с пълноцветен печат в тираж от 2000 броя Поредицата “Десет книги за зелената архитектура” е митър Назърски, проф. д-р арх. Йордан Радев, доц. д-р арх.с общ обем около 1000 страници и стотици цвет- съставена под ръководството на д-р арх. Здравко Генчев Елена Димитрова, арх. Павел Попов и арх. Лило Попов, как- („ЕнЕфект“) с участието на изтъкнати български и чуж- то и много практикуващи архитекти, инженери и инвес-ни илюстрации. Предвиено е широко целево раз- титори. Експерименталните сгради в рамките на този дестранни специалисти. Сред вдъхновителите на тозипространение на изданието сред професионална- уникален труд са Еймъри Ловинс, президент на Rocky проект са разработени в архитектурно бюро „Солер“ подта колегия – проектанти, инвеститори, строители, Mountain Institute (САЩ), проф. д-р Волфганг Файст, съз- ръководството на арх. Александър Генчев и арх. Игликамениджъри и собственици на сгради, както и сред дател на концепцията “пасивна къща” и основател и ди- Люцканова.Книга първа Книга шестаПРИРОДА И АРХИТЕКТУРА ЗЕЛЕНАТА СГРАДА Книгата разглежда значението на климата и комфорта Шестата книга от поредицата представя ”устойчива- при формирането на архитектурната идея. От древни та” и ”енергийноефективната” сграда. Тези понятия все времена климатът е бил отправна точка за архитектур- повече си пробиват път в проектантската и строител- ното и строителното изкуство. Неговите особеностите ната практика, а понякога необосновано се състезават и са в основата на архитектурни стилове и конструкции, дори противопоставят едно на друго. За да внесем извес- на строителни материали и технологии. Познаването на тен порядък в хаоса от понятия, които съпътстват енергийната ефективност втези особености е предпоставка за избор на правилни и устойчиви във времето ре- сградите, предлагаме определения, които по-нататък използваме в нашите тексто-шения. Здравословният комфорт на живеене от своя страна е основна цел на архи- ве. Обособяваме три групи термини, формирани на основата на енергийните, еко-тектурата и строителството. Така, както пещерите са осигурявали подслон на логичните и експлоатационните качества на сградите.древния човек, днешните интелигентни сгради предлагат съвременен комфорт насвоите обитатели. Книга седма ПАСИВНАТА СГРАДАКнига втораУСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Седмата книга е изцяло посветена на пасивната сграда, така както я разбират и представят нейните създатели. Използвани са предимно оригинални текстове на изследо- Книгата е предназначена за всички, които се интересу- ватели от Института за пасивно използване на слънчева- ват от произхода, същността и значението на понятието та енергия в сградите (Passive House Institute) в Германия, “устойчиво развитие” и от свързаните с него концепции, както и мнения на проектанти и строители на пасивни подходи, дейности и резултати. Устойчивостта поставя сгради. Особено внимание в тази книга се отделя на сградната обвивка и на комфор- преди всичко въпроса: докога природата и хората могат да та в помещенията.издържат на екологичното натоварване от строителството и от усвояването нанови земи за строителство? Книга осма РЕНТАБИЛНОСТ НА НИСКОЕНЕРГИЙНАТА СГРАДАКнига третаАРХИТЕКТУРА НА КОНКРЕТНОТО МЯСТО Осмата книга продължава представянето на ниское- нергийната сграда, като се съсредоточава върху нейните Книгата е предназначена за онези, които желаят да разберат как икономически показатели. Според специалистите от Ин- принципите на устойчивото развитие проникват в архитектурата и ститута за пасивно използване на слънчевата енергия в възстановят нейната изконна връзка с природата. Проследява се влияни- сградите много хора смятат, че една пасивна сграда веро- ето на тези принципи върху развитието на селищата, отражението им ятно струва твърде скъпо, след като постига толкова го- върху най-древното съзидателно човешко изкуство – изграждането на къ- леми икономии на енергия. Това обаче съвсем не е така: ефективността се подобря- щата и нейните функционални и естетически превъплъщения. ва в части от сградата, при които и без това се налага да се осигури по-добро ка- чество. Този принцип е валиден както при проектирането и строителството на нови, така и при обновяването на съществуващи сгради. Напълно възможно е чрезКнига четвърта проектирането и изграждането на пасивна сграда семейството да си осигури дом, който за целия си жизнен цикъл ще изисква по-малки разходи в сравнение с тези, кои-АРХИТЕКТУРА, ЕНЕРГИЯ, КОМФОРТ то са необходими за традиционно проектирани и изградени нови сгради. Книгата продължава представянето на биоклиматичната архитек- Книга девета тура. След като в третата книга бе разгледано отношението към кон- кретното място, тази книга насочва вниманието на читателя върху от- ношението към енергията и комфорта. ПЪТЯТ КЪМ ПАСИВНАТА СГРАДА Посветена е изцяло на пасивната сграда и включва цяр- остно ръководство за проектиране. Представена е и сис-Книга пета темата за сертифициране на пасивни сгради.УСТОЙЧИВ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС Петата книга от поредицата е посветена на съдържанието и особе- ностите на инвестиционния процес, в резултат на който се създават ус- тойчиви (зелени) или енергийноефективни сгради. Създаването на една Книга десета устойчива сграда преминава през различни етапи – планиране, проекти- ране, финансиране, изграждане, а след това – експлоатиране, поддържане и разрушаване. По време на всеки от тези етапи са нужни инвестиции. ИНТЕГРИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ Ето защо може да се приеме, че инвестиционният процес продължавапрез целия жизнен цикъл на сградата. Той започва с първоначалния замисъл, преминава през предварително- Съдържа два наръчника - за организиране на дискусионнито и детайлното проектиране, след това през изграждането и завършва с експлоатацията и поддръж-ката на сградата, които са най-продължителният етап от нейното съществуване. Инвестиционният форуми за нуждите на интегрираното проектиране и запроцес при енергийноефективните сгради има определени особености, които са предмет на разглеждане устойчиво проектиране и строителство на хотели..в тази книга. Специално внимание е отделено на онези от тях, които го отличават от традиционния,познат от векове, инвестиционен процес, който става все по-малко пригоден за съвременните условия. http://www.buildingreen.net/bg/reg
 • 25. 26 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Николина Николова, член на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“: Промените в закона за пътищата влизат в Министерския съвет на 16 март едно ниво на контрол, добрия случай отнема тиционна банка. Три- „Стратегическа инфраструктура напротив. Идеята е около два месеца. Иде- ма от техните експерти тази дирекция да по- ята е предварително да работят с нас по създа- България 2011. Приоритети 2020“ мага на двата бенефи- се проведат консулта- ването на компанията, Европейската циента, а не да услож- ции с ръководители- по реализирането на администрация и нява процеса. Има ли те на парламентарни- модела на управление проблем да подпомог- те комисии, да се обяс- на такъв тип сложна българските приоритети С не за неговото реша- ни ролята на този нов структура. Във форми- ъздаването на държавна компания „Страте- ване. Смятаме, че това инструмент в управле- раната от месец и поло- нието на трите големи вина група за правил- гически инфраструктурни проекти“ събуди ще улесни процеса на самата подготовка на проекта. ната стратегия за реа- голям интерес в пътната гилдия. Едни каз- апликационните фор- лизирането на магис- ваха, че пътната агенция остава без съдържание, ми и на проектите и ще Какви законодател- трала “Струма” освен други, че това дружество е панацея. След около доведе до по-безпро- ни промени са необ- консултантите ЕИБ и четири месеца Николина Николова ще бъде шеф блемното и бързо усво- ходими? от американската ком- на тази компания. Затова публикуваме последно- яване на средствата по - Създаването на про- пания АЕКОМ, които Г-жо Николова, програма “Транспорт“. ектното дружество ста- подготвят анализа раз- то от поредицата интервюта с нея под наслов „Ев- каква е ролята на Министърът на реги- ва с промени в Закона ходи-ползи, участват и ропейската администрация за българските при- новосъздадената оналното развитие и за пътищата. Те каса- „Джаспърс“ и МРРБ. оритети“ именно по темата за компанията. Базо- дирекция „Пътни благоустройството, на ят структурата на уп- вата инфраструктура е темата на конференцията проекти“ в Минис- чието подчинение е равление, предмета на Какво ще стане с „Стратегическа инфраструктура България 2011. терството на ре- АПИ и който ще бъде дейност и отговорно- държавната ком- принципал на държав- стите на управител- пания, щом бъдат Приоритети 2020”, организирана от вестник „Стро- гионалното разви- тие и благоустрой- ната компания „Стра- ния съвет и изпълни- построени три- ителство Градът” и вестник „Капитал” на 29 март. ството? тегически инфраструк- телния директор. Това те магистрали –- Преди да обясним ро- турни проекти“, ще е особен вид предприя- ще престане да съ- грамен период. Колко- работа. По мое мнениелята на новосъздаде- контролира дали тези тие, което е проектово ществува или ще се то е по-напреднал един това ще доведе до на-ната дирекция, е по- два бенефициента из- дружество и се създава модифицира? проект, толкова е по- маляване на сроковетедобре да се начертае пълняват своите анга- за подготовка и упра- - Не сме гледали в тол- голяма възможност- и до поевтиняване нарамката на стратегия- жименти и е преценил вление само на “Стру- кова далечен хоризонт. та той да бъде защитен тази услуга.та. А тя е ускоряване това да става чрез ди- ма”, “Хемус” и “Чер- Гледаме да изпълним за финансиране. Мно-на движението на па- рекция “Пътни про- но море”. Това е изрич- приоритетите 2020 и го се радвам да чуя, че Финансирането нарите от Кохезионния екти”. Тя е необходи- но записано в предме- да имаме реализира- кметът на Бургас вече тази компания щефонд по приоритетна ма, защото МРРБ ста- та му на дейност, за да ни тези три магистра- е започнал процедури става с европейскиос 2 за пътни проекти ва бенефициент по не създава объркване ли. Впоследствие тези, за отреждане на терена средства. По кояот оперативна програ- техническа помощ на по отношение на роля- които са на власт, ще за магистрала “Черно програма?ма „Транспорт“, като оперативна програма та на пътната агенция. вземат решение какво море”, която ще обле- - Най-вероятно с пред-се имат предвид и пре- “Транспорт“ и е задъл- Това дружество ще е да се прави с тази ком- кчи трафика по цялото видените за това сред-поръките в писмото жително да се спазят партньор и няма да е пания. Черноморие. ства от приоритетна осна председателя на Ев- определени изисква- конкурент на пътна- 2 на оперативна про-ропейската комисия ния, за да може този та агенция. Веднъж по- Колко човека ще ра- Означава ли това, грама „Транспорт“,Жозе Барозу от края на бенефициент да спазва строени, трите магис- ботят в компани- че вече е избран ва- може и от приоритет-миналата година. За- своите функции и от- трали ще бъдат прех- ята и как ще се уп- риант за трасето на ос 5 на оперативнатова се създаде дирек- говорности. върлени на пътната равлява тя? на „Черно море“? програма „Транспорт“-ция “Пътни проекти”, Дирекцията ще се със- агенция за стопанисва- - Съобразно предложе- - Не, не означава. Оз- техническа помощ.която да координира тои от осем души, из- не и управление. ния законопроект ком- начава, че е стартира-и контролира процеса пълняващ длъжност- панията ще се управля- ла работата по проуч- Вие ще оглавитеи да подпомага Аген- та директор е Стилян ва от управителен съ- вателни дейности, етап тази компания, съ-ция „Пътна инфра- Кротнев, в нея работят Компанията се съз- вет и изпълнителният от подготовката. Из- общи министърътструктура“ и бъдеща- експертите от няко- дава, за да изпълни директор е негов член готвят се предпроект- на регионалнотота държавна компания гашното звено по ко- определена задача. по право. Министърът ни проучвания, финан- развитие и благо-„Стратегически инфра- ординация, комуника- Кое е началото й и на регионалното раз- сови анализи. Сама- устройството Ро-структурни проекти“ ция и контрол. В мо- кое краят й? витие и благоустрой- та компания ще разчи- сен Плевнелиев. Щев процеса на подготов- мента се обявяват кон- - Въпросът за началото ството като принципал та на in hоuse менидж- наемате ли специа-ка и усвояване на сред- курси за попълване- е спорен. Затова за на- упражнява контролни- мънт, т.е. хората, които листи от АПИ?ствата по оперативна то й. чало се брои фактът на те и най-важни функ- ще работят в тази ком- - Всички специали-програма “Транспорт“. създаване на компани- ции - дали компанията пания, да бъдат мно- сти ще бъдат назначе-Тази дирекция ще сле- Как върви проце- ята. Краят й е постро- спазва своите ангажи- го добри специалисти: ни след преминаванеди дали възложители- дурата по създава- яването на трите ма- менти. Първоначално по изготвяне на апли- на международен кон-те - АПИ и държавната не на компанията гистрали. в компанията ще рабо- кационни форми, ко- курс, като всеки, койтокомпания „Стратеги- „Стратегически тят около 15-20 чове- ето обхваща анализ има интерес и необхо-чески инфраструктур- инфраструктурни Чий опит използва- ка, назначени само след разходи-ползи; инже- димите изискуеми ква-ни проекти“, правил- проекти“? хте при формира- преминаване на меж- нери, които да правят лификации, ще бъдено и точно спазват сво- - Съгласуването с ос- нето на тази ком- дународен конкурс, предпроектни проуч- добре дошъл да канди-ите ангажименти, да таналите министер- пания? подготвен съвместно вания. Те ще работят и датства независимо отги подпомага и когато ства вече стартира. На - Основно на Гърция, с ЕИБ, които ще бъ- с външни консултанти, това къде работи в мо-види, че има проблем, 16 март проектопроме- Португалия, Унгария, дат фокусирани върху но идеята е в компани- мента.да сигнализира. ните ще влязат на за- Германия, Австрия, „Струма“ и подготов- ята да са основните ви- Интервюто взе седание в Министер- има подобни испански ката на „Хемус“ и „Чер- сококвалифицирани Милена ВАСИЛЕВА Това ново ниво на ския съвет, след което - компании, използваме но море“. В момента експерти, които сре- контрол ли е? в Народното събрание. експертната помощ на стартират разговори- щу високо възнаграж- Пълния текст четете- Не се създава още Там процедурата в най- Европейската инвес- те за следващия про- дение да вършат добра на www.stroitelstvo.info
 • 26. 28 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Натрапчиви мисли за българската железница 2010 2010 г. не приближи - Свиленград и изграж-българската железница дането на новия мост накъм целите, които бяха река Дунав при Видин -поставени при пазарното Калафат, с които страна-преструктуриране (запо- та ни трябваше да се „от-чнало преди петнадесет вори“ повече за европей-години) и при разделяне- ската транспортна мрежато на инфраструктурата и транзитните превозиот превозвача (осъщест- между Европа и Азия.вено преди осем години). Отново за неопреде-Финансово оздравяване, лено бъдеще беше отло-повишаване на конку- жена и модернизация-рентоспособността, ин- та на железопътната ли-тегриране в европейската ния Видин - София, коя-мрежа – това са все пос- то е един от приоритет-лания от стратегията за ните проекти на Евро-преструктуриране на же- пейския съюз с възмож-лезницата. През 2010 г. ност за пряко финанси-те не станаха по-разби- ране от бюджета на мре-раеми нито за обществе- жата TEN-T като проектността у нас, нито за са- от общ европейски ин-мата железница. терес. Все още го няма и от-Финансовото оздравя- давна проектирания со-ване фийски терминал за ком-за пореден път доведе бинирани превози, кой-само до съкращения и за- то е ключов елемент отгуба на нови хиляди ра- стратегията за интегри- Фотограф Мария Съботиноваботни места, но и през ране на българската же-2010 г. не стана ясно ка- лезопътна мрежа в евро-къв е ефектът от вложе- пейската мрежа за ком-ните досега няколкосто- бинирани превози и кой- Десетата година на ХХI век отново подхрани оп-тин милиона лева инвес- то трябваше да реализи- тимистичните очаква-тиции. ра ползите от стратеги- ния, че в много близко бъ- Действат ли инфор- ческото местоположение деще влаковете у нас щемационните системи за на София като пресечна могат да летят със 160контрол върху разходи- точка на три транспорт- километра в часте и постигнато ли е оп- ни коридора.тимално съотношение 2010 г. станахме свиде-спрямо приходите? тели и на поредния про- За какво се използ- вал да се подобри железо-ват субсидиите и как- пътният достъп до бъл-во всъщност субсиди- гарските пристанища -ра държавата – подобря- не можа да започне реа-ването на транспортно- лизацията на проекта зато обслужване на иконо- модернизация на жп ли-миката, извършването нията Пловдив - Бургас.на социални превози или А за един друг стратеги-просто разходите на же- чески проект – изграж-лезницата? дането на железопътна в много близко бъдеще та, и заради ограничени- луги. Слабата конкурен- на породиха още една на- Мисля, че 2010 г. не връзка с Македония, през влаковете у нас ще мо- ята, свързани с финансо- тоспособност не позво- трапчива мисъл – коини даде отговор и на тези 2010 г. се говореше само гат да летят със 160 кило- вото оздравяване, желез- ли освободеният от „Кре- влакове ще летят? Можевъпроси. На пазара не на дипломатически сре- метра в час. Остана оба- ницата отстъпи нови по- миковци“ капацитет на би чуждестранните, детобяха предложени нито щи, без да сме се добли- че без отговор въпросът зиции в конкуренцията с железопътната мрежа да смятаме, че ще дойдат дапривлекателни железо- жили ни най-малко към защо през същата тази автомобилния транспорт се превърне в предим- обслужват българскитепътни услуги и съвремен- реализацията му. година влаковете не мо- както на пазара на то- ство и да се предложат клиенти? Дано...ни транспортни техно- През 2010 г. се напра- гат да пътуват със ско- варните превози, така и директни влакове, които Но, връщайки се къмлогии, нито нарасна бро- виха и редица нови про- рости 120-130 км/час, за при пътническите услуги. да конкурират пример- началото на разсъждени-ят на пътуващите с влак. учвания за модерниза- които линиите са проек- Кризата свари държавна- но автобусните линии по ята за финансовото оз-Остана само натрапчиво- ция или рехабилитация тирани. Това предизвика та железница неподготве- направлението София дравяване, субсидиите ито впечатление, че пари- на части от железопътна- друга натрапчива мисъл. на и загубата на най-го- - Бургас. През 2010 г. не конкурентоспособносттате на данъкоплатците са та ни мрежа – Мездра - Ами ако сега няма сред- лемия клиент - „Креми- беше направено и очак- на българската железни-прахосани в (от) желез- Горна Оряховица, София ства за поддържане на ковци“, не можа да бъде ваното реално навлиза- ца, някак си натрапчивоницата или в най-добрия - Пловдив, София - Радо- инфраструктурата, откъ- компенсирана с при- не на железницата в об- идва и мисълта дали пъкслучай някой се е почер- мир - Гюешево, Русе - Ва- де ще се намерят средства вличане на нови клиен- служването на пътниче- няма да е по-добре да сепил за държавна сметка... рна. На заден план оба- за модернизираните ли- ти. Нещо повече - зара- ските превози в големите обяви фалит на железни- че остана въпросът как нии? Или пък те няма да ди липсата на подходящи градове въпреки предим- цата, за да може наистинаИнтегрирането в евро- ще стане интегрирането имат нужда от поддър- технологии и недоста- ствата, с които разполага, да се оздрави и реформи-пейската мрежа на новите инвестицион- жане!? тъчна конкурентоспосо- особено в крайградски- ра, вместо с „оздравител-отново се отложи за поне ни проекти в европейска- бност бяха загубени кон- те превози. Вместо това ни инжекции“ да й се по-една година. та мрежа и тяхното сер- Повишаването на конку- тейнерни превози до Со- 2010 г. подхрани нови на- мага да агонизира? Стру- И през 2010 не можа- тифициране по крите- рентоспособността лун и до Варна. На паза- дежди за преструктури- ва ми се, че и общество-ха да бъдат завършени риите за оперативна съв- през 2010 г. като че ли не ра на пътническите услу- ране, за подобряване на то, и държавата, а и сама-знаковите инфраструк- местимост и безопасност. беше нещо, с което бъл- ги железницата не пред- качеството и за високи та железница биха спече-турни проекти за бъл- Въпреки всичко десета- гарската железница може ложи нищо ново, нищо, с скорости, с които влако- лили от това.гарската жп мрежа – мо- та година на ХХI век от- да се похвали. Вероятно което да привлече клиен- вете ще летят много ско- Инж. Симеон ЕВТИМОВ,дернизацията на железо- ново подхрани оптимис- и заради причини, свър- ти – нови влакове, бързо ро по българската жп консултант попътната линия Пловдив тичните очаквания, че зани с инфраструктура- пътуване или пакетни ус- мрежа. Те от своя стра- инфраструктурни проекти
 • 27. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 29 ИНФРАСТРУКТУРА Приоритети и реформи в железопътната инфраструктура Обновяването в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и значението му за развитие на транспортната система на България България разпола- структурна реформа Другата основна зада-га с железопътна мрежа, Според нея вместо ча на структурната ре-свързваща всички по-го- 13 остават пет секции за форма елеми градове в страна- поддържане: в София,та. Нашите жп линии са Пловдив, Горна Оряхо- подобряване на финан-част от четири междуна- вица, Шумен и Враца. По совите резултати на ком-родни жп коридора. На- този начин може да се на- паниятаред с превозване на това- мали значително адми- В резултат от окруп-ри и пътници на далечни нистративният персо- няването на секциите поразстояния железниците нал. Освен посочените поддържане на железнияизпълняват и социална се обособява и една една път и преструктурира-роля: работници, служе- секция, която организи- не на поделение „Сигна-щи, студенти, ученици и ра дейността на тежка- лизация и телекомуника-пенсионери пътуват на та пътна механизация в ции” административни-достъпни цени. цялата страна. Ръковод- ят им персонал се нама- Но високата пропус- ството е в Плевен, защо- лява с 300 души. Съоръ-кателна и превозна спо- то тази секция разпола- жаването на 35 прелеза ссобност и екологична- га с най-голям брой ма- автоматично спускащита чистота на жп лини- шини, а колективът има се бариери намалява об-ите не се използват ра- дългогодишен опит. Ще служващия ги персоналционално. За да работят бъде доставена съвремен- със 150 души. По тозиефективно, железниците на тежка, средна и лека при Видин, но неговото дат усвоените средства, а нови трасета в жп учас- начин се изпълнява еднотрябва да се поддържат механизация за поддър- изграждане се забавя и не конкретната реализация. тъци: от изискванията на Све-и развиват. жане на железния път и е известно дали по него Налага се програмата да • Елин Пелин – Сеп- товната банка за отпус- Пред държавната На- контактната мрежа. Оч- ще започне интензивно се актуализира ежегодно. тември кане на заеми. На осво-ционална компания аква се по-рационално влаково движение. На сегашния етап внима- • София – Мездра бодените от администра-„Железопътна инфра- и оперативно ръководе- Важна задача на Наци- нието следва да се насочи • жп линия София – тивна дейност служите-структура“ сега стоят не работата на механиза- онална компания „Желе- към рехабилитация: Перник да бъде рекон- ли ще бъде предложенотри основни задачи: цията. зопътна инфраструкту- • на жп линия Сеп- струирана и удвоена. да заемат производстве- • Качествено поддър- Наред с общата поло- ра“ е да възлага и орга- тември – Пловдив – Бур- Проектирането на ни длъжности или да сежане на железния път и жителна оценка на ре- низира строителство на гас, която ще бъде основ- нови високоскорост- преквалифицират за ин-съоръженията формата тя има и ня- реконструкция и модер- на високоскоростна жп ни трасета между Радо- женерно-техническа ра- • Модернизация и кои недостатъци: големи- низация на жп участъ- магистрала мир и Гюешево и Видин бота.развитие на магистрал- те жп възли Бургас и Ва- ци от • на участъци от жп – Мездра да се отложи за Какво се очаква:ните жп линии рна остават без секции по линия Мездра – Горна по-далечна перспекти- структурната реформа да • Подобряване на фи- поддържане, въпреки че международните транс- Оряховица – Варна ва, когато се осъществи осигури качествено под-нансовите резултати. обслужват важни за стра- портни коридори • изграждане на нови жп връзка с Македония, държане на железния В изпълнение на по- ната ни жп участъци. За- Анализът за изпъл- интермодални термина- когато мостът при Ви- път, а съкращенията -ставените задачи Нацио- пазва се секцията във нението на оперативна ли в София и Пловдив. дин бъде завършен и ако да доведат до подобренинална компания „Желе- Враца с мотива за бъде- програма „Транспорт” През следващия етап между София и Видин финансови резултати.зопътна инфраструкту- щото построяване на но- показа, че критерий за приоритети трябва да започнат да се движат ви- Доц. Милчо ЛЕПОЕВ,ра“ провежда вия мост на река Дунав него не трябва да бъ- бъдат построяване на сокоскоростни влакове. катедра „Железници“, УАСГ Необходимо ли е възстановяване на спряната от експлоатация железопътна линия от гара Подуяне разпределителна до гара Биримирци Железопътната линия Паркирали коли на жп възел София и се дена транспортна поли-от гара Подуяне разпре- върху тере- доказва реалната необхо- тика България ще станеделителна (Западен ра- на на жп лини- димост в следващия про- основен пункт за транзи-йон) до гара Биримирци ята. Отдясно грамен период да се въз- тен превоз на влакове побеше спряна от движение се вижда стъл- станови товарното дви- релациите на IV и Х евро-през 2002 г. при реализи- бовната линия жение по жп линията от коридор. Голяма част от на контактна-ране на една от поредни- та мрежа гара Подуяне разпреде- този транзитен трафикте програми за замразя- лителна (Запад) до гара ще преминава по раз-ване на „нерентабилни” Биримирци. глежданата жп връзка,жп трасета в България. Основните причини, през Биримирци. В перс- Преди спирането й ли- за да се случи това, са: пектива, ако транзитни-нията се използваше за - Необходима е модер- ят товарен трафик не сепреминаване на почти низация на гара Подуяне пренасочи извън гаравсички заминаващи то- разпределителна и бъде- София, ще е невъзмож-варни влакове от разпре- щата й нормална работа но Централна жп гараделителна гара Подуяне фика по жп връзката за Междувременно пре- на ДП „НК Железопътна е немислима без възста- София да изпълни оч-за Западна, Северозапад- Биримирци се въведе къснатата линия стана инфраструктура” съглас- новяване на коловозното акваните от нея основнина и Северна България. нова организация за про- обект на посегателства и но одобрената кадастрал- развитие на гара Бири- функции - провежданеБеше единична и елек- веждане на товарните нерегламентирани дейст- на карта на района. мирци и на жп връзката на далечни, крайградскитрифицирана жп линия влакове през гара София, вия. Отделни участъци Необходимо е да се от Западния район към и градски пътувания.с дължина 4751 метра с което впоследствие се от железопътната инфра- вземат мерки за опазване Биримирци.параметри за скорост 80 оказа неудачно като ре- структура са вече демон- на имота и да се създадат - Предстои изграж- Инж.Тома ЙОЦОВ, председа-км/час. Трасето премина- шение, тъй като се създа- тирани. Има зони от же- условия за бъдещо въз- дане на нов интермо- тел на Българска асоциациява покрай квартал „Хад- доха условия за увеличе- лезния път, които са на- становяване движението дален терминал Подуя- на консултантските фирмижи Димитър”, пресича на ние на шума, замърсява- сипани с баласт от съсед- по жп линията. не и избраното му мяс- в железопътното строител-едно ниво улиците „Гра- не, по-голямо износване ните предприятия и се Този технически въ- то със значителен трафик ство, управител на „Евро-динарска“, „Първа Бъл- на стрелковите развития използват за паркиране прос е анализиран под- ще окаже влияние вър- транспроект“ ООД, ръково-гарска армия“ и „Жак и не на последно място - на автомобили, въпреки робно в изпълнения от ху разглеждания по-горе дител на проект „ТехническаДюкло“. неблагоприятни техноло- че собствеността на желе- „Евротранспроектгруп” проблем. помощ за развитие на жп С прекъсване на тра- гични проблеми. зопътната линия е изцяло идеен проект за развитие - При правилно прове- възел София”
 • 28. 30 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА До края на март ще има яснота за развитието на „Батин – Белене“ Инфраструктурни проекти от такъв характер са залегнали в Дунавската стратегия за всички държави по реката До края на март оч- с техен търг консултантакваме по-голяма яс- (консорциум от испан-нота как и къде стоим ски, белгийски и ру-с проекта „Батин - Бе- мънски фирми) закъс-лене“, каза за „Строи- нява с повече от 27 ме-телство Градът” изпъл- сеца. След като консул-нителният директор на тантът приключи рабо-Агенцията за поддър- та, проектът трябва дажане и проучване на се докладва и да бъдерека Дунав (АППД) в приет едновременно иРусе инж. Георги Геор- от двете страни.гиев. Становището на Ев- Това е един от голе- ропейската комисия е,мите проекти, който че и двете страни тряб-предстои да се реализи- ва да изчакат приключ-ра по река Дунав и чий- ването на този проект,то старт доста се забави за да се види точно повъв времето изцяло за- какъв начин да се ре-ради румънската стра- ализира вече цялост-на. В чисто хроноло- ният проект не само вгичен план преди бли- българско-румънския,зо три години Румъния но и в румънския учас- Задачата, която е поставена на консултанта, е той да определи критичните места и заедно да ги степенува-инициира по ИСПА тък за подобряване ус- ме по приоритетност. На този етап сме определили над трийсет такива критични места. Те ще бъдат групи-проект за актуализа- ловията за корабопла- рани в няколко лота, каза инж. Георгиевция на предпроектните ване и по-специално за целогодишно корабо- На практика корабо- от товарите, които се гат да преминават презпроучвания, а избрани- осигуряване на необхо- плаване с пълния капа- плаването не прекъсва. поемат от транспорт- критичните участъци,ят от румънска страна димите дълбочини за цитет. То обаче се ограничава ните кораби, за да мо- коментира инж. Георги
 • 29. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 31 ИНФРАСТРУКТУРА И Георгиев. порт“ са предвидени ществените обсъжда- Примерни лотове на проекта зключено Бенефициент по 138 млн. евро за реа- ния следва да приклю- е да си ми- проекта за подобрява- лизацията най-вече на чат през май-юни и Един лот е зоната на остров Батин в един учас- не корабоплаването в проекта „Белене - Ба- се очаква проектът да слим, че в рам- българско-румънския тин“, където обстанов- бъде предаден оконча- тък около петнайсет километра от реката. ките на остава- участък на река Ду- ката е най-тежка. телно до август. След- Втори лот може да бъде Белене като цяло – кри- щия програмен нав е АППД. В момен- Проектът обхваща ващите стъпки ще бъ- тичната ситуация там започва от км 560 до км та се подготвя ОВОС, а голяма територия: от дат свързани с подго- период до края 575. когато се прави такава река Тимок при бъл- товка на тръжни про- на 2013 г. Бъл- оценка на територия- та на две държави, про- гарско-румънско-сръб- ската граница, къде- цедури. Следва да се уточни как ще бъ- Трети лот може да бъде зоната на устието на река гария и Румъ- Янтра малко над Батин с дължина около десети- цедурата е сложна. Въ- то започва смесеният дат проведени те, как- на километра. ния могат за- преки че използваме и европейското законо- участък до Силистра – това са около 470 км, во споразумение ще се сключи за това коя едно да реали- Следващият по сложност е участъкът под Русе – дателство, има особе- които не могат да се ре- страна докъде ще фи- районът на Бръшлян. зират този ма- ности, които трябва да ализират наведнъж и нансира изграждането бъдат съблюдавани, по- затова ще ги разделим и реализацията на от- Критичен е и участъкът над Силистра в района щабен проект, ясни инж. Георгиев и на отделни лотове, за делните проекти - ру- на Попина. смята инж. Ге- допълни, че е изключе- да може да се започне мънската страна тряб- но да си мислим, че в изпълнението, катего- ва да финансира своя- зове или хидровъзли, лото протежение на орги Георгиев рамките на оставащия ричен е инж. Георгиев. та част. Ние като спе- каквито са например в река Дунав. Подобни програмен период до Ако успеем да пуснем циалисти сме убедени, Германия или Австрия. проблеми има не само 2013 г. България и Ру- два или три лота, най- че не може да се работи Решението за реализа- в българско-румън- П о графика на румън- ската страна мъния могат заедно да реализират този маща- бен проект. Тепърва предстои агенцията заедно с ми- вероятно няма да мо- жем да усвоим изцяло предвидените средства, казва още изпълнител- ният директор. Тепър- само на единия бряг на реката, без да има адек- ватни действия и на другия бряг. Пренасоч- ването на водния по- цията на такъв проект е взето преди десетина години, припомни ди- ректорът на АППД. Основната задача ския участък, има ги и в сръбския участък, и в унгарския и т.н. Инфраструктурни проекти от такъв ха- през май-юни нистерството на транс- ва предстои обсъжда- ток в едната или друга- на проекта е свързана рактер са залегнали в трябва да при- порта и с румънско- не за това какви сред- та посока води до не- с осигуряване на габа- Дунавската стратегия то транспортно ведом- ства са необходими за благоприятни последи- ритите за корабоплава- за всички държави, ко- ключат общест- ство да уточняват как следващия програмен ци за съответната стра- телния път (фарватер). ито в следващите десе- вените обсъж- ще се процедира по-на- период, 2014 - 2020 г., на, категоричен е инж. Съгласно препоръките тина-петнайсет годи- дания и се оч- татък по този проект – за да бъдат планирани Георгиев на Дунавската комисия ни трябва да бъдат реа- да се разделя на отдел- пак по оперативна про- Българско-румън- през цялата година ми- лизирани. Споменатите аква проектът ни лотове, да се напра- грама „Транспорт“ и да ският участък от река нималната дълбочина, проблеми могат да бъ- да бъде преда- ви реална преценка кой лот може да се изпълни се изпълняват последо- вателно, допълни Геор- Дунав е един от най- сложните участъци, включително и в кри- тичните места, е 2.50 дат решени само с ев- ропейски средства, ка- ден окончател- в този програмен пери- гиев. тъй като тук реката е метра, за да може да се тегоричен е директорът но през август од, тъй като по опера- По графика на ру- със свободно течение, преминава безпроблем- на АППД. тивна програма „Транс- мънската страна об- няма изградени шлю- но. Това е идеята за ця- Силвия ЗЛАТКОВА
 • 30. 32 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Поради липса на законодателство: В много общини действат наредби за публично-частното партньорствоД окато в България действаше само За- конът за концеси-ите и Законът за общест-вените поръчки, много ЧАСТ ОТ СКЛЮЧЕНИТЕ КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ПО ВИДОВЕ ОБЕКТИ Вид обекти Транспортни обекти Търговски обекти Община Пловдив - 3, Варна, Габрово, Ямбол - по 1 Добрич - 2, Благоевград, Димитровград - по 1 АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ ОТДЕЛИ ЗА КОНЦЕСИИ ИЛИ ЗА АЛТЕРНА- ТИВНИ ФОРМИ НА ПЧП Община Брой сл ужителиобщини са приели собст- Димитровград - 19, Разлог - 14, Враца - 7, Костинброд Пазарджик 13 Водни обективени наредби за публич- - 3, Сандански, Плевен, Асеновград и Силистра - по 1 Габрово 13но-частно партньорство. Обекти за рекреация и отдих Разлог - 2, Габрово, Асеновград и София-град - по 1 София-град 10Дали администрациите Паркинги и гаражи Бургас, Варна и Пазарджик - по 1 Костинброд 9ще прилагат концесиите Спортни обекти Пловдив - 5, Варна - 2, Разлог, Плевен, Габрово - по 1 Шумен 9зависи от политическа- Лечебни заведения Добрич, Сандански, Левски - по 1 Троян 9та воля и от администра- Велинград 8тивния капацитет. До- Източник: МС, проект по ОПАК, 2009 г.бре работят в областта наконцесиите администра- по места няма достатъч- нистративен капацитет“ с тази дейност са ангажи- ност е прекратена след за- веждане на процеду-циите във Варна, Бур- но опит за неговото при- и е извършен от изпъл- рани дирекциите по ад- вършването на проекта. ра - чрез преки прегово-гас, Плевен, Добрич, Ха- лагане. нителя, адвокатско съ- министративно-прав- Като основна форма ри, като на практика сесково, неуспехите в сто- Това са някои от изво- дружие „Арсов Начев Га- но обслужване, управле- на получаване на методи- утвърждава правилотолицата пък водят до не- дите по проект за коор- нева“ и адвокатско дру- ние на общинската соб- ческа помощ общините „първият по време е пръвжелание за прилагане на динация и мониторинг жество „Жид Лоарет ственост или по общест- са посочили консултации по право”.принципите на публич- на проекти, реализирани Нуел“. вените поръчки. От ан- с дирекция „Икономиче- Често се създават сме-но-частното партньор- чрез концесии, реализи- В проучването на об- кетираните общини 11 са ска и социална политика“ сени публично-частниство (ПЧП), въпреки че ран от администрацията щинските практики от- съобщили за строител- на Министерския съвет. дружества без ясни пра-обществените поръчки на Министерския съвет говори на анкетите са из- ни концесии под 5 млн. Приетите от много об- вила, на които се възла-не дават възможност за - дирекция „Икономи- пратили 55 общини. евро (след влизане в сила щини наредби за публич- гат пряко дейности, кои-по-дълъг срок от чети- ческа и социална поли- на Закона за концесии- но-частните партньор- то принципно са обект нари години и за по-сериоз- тика“, преди година. Той В редица местни адми- те в периода 2006 - 2008 ства концесия или на общест-ни инвестиции. Законът е финансиран по опера- нистрации липсват звена г.) Сред тях са Пловдив с вена поръчка, или се въз-за концесиите е добър, но тивна програма „Адми- по концесиите, осем и Бургас с 5 проекта. противоречат на Закона лагат обществени поръч- Проекти от 5 до 25 млн. за концесиите и общото ки за строителство или евро има само в София, законодателство. за услуги в нарушение на Варна и Бургас по един. Извода потвърждават ЗОП чрез квалифицира- Единствено администра- и юристи от Министер- нето им като публично- цията в Плевен е съоб- ския съвет, според които частно партньорство. щила за две концесии над често местните наредби Справка в интернет 25 млн. евро. могат да имат за резултат обаче показва, че дейст- Общините съобща- договаряне без обявле- вително общини като ват и за „други форми на ние. Нормативната уред- Варна, Пазарджик, Шу- публично-частно парт- ба в областта на общест- мен, Ловеч и Враца имат ньорство”, като напри- вените поръчки обаче е действащи подобни на- мер според местна об- приоритет на държавата редби, които са публи- щинска наредба за ПЧП. и прилагането на разпо- кувани на техните офи- По този показател най- редбите на Закона за кон- циални сайтове. Като ос- голям е броят на реа- цесиите и на Закона за нование за приемане на лизираните строител- обществените поръчки е тези документи общини- ни ПЧП до 5 млн. евро напълно достатъчно. те са посочили текстове в Габрово - 15 броя. При Етикетът „публично- от Закона за общинската стойност между 5 и 25 частното партньорство” собственост, Закона за ре- млн. евро Балчик е съоб- се поставя на сделки, с гионалното развитие, За- щил за една такава инвес- които се заобикаля при- кона за концесиите, Зако- тиция, а инвестиции над лагането на ЗОП и ЗК и на за местното самоупра- 25 млн. евро има в две го- се нарушава правото на вление и местната адми- леми общини. ЕС - Директива 2004/18/ нистрация или дори ме- Община Свиленград е ЕО, Директива 2004/17/ тодическите указания за посочила като форми на ЕО и чл. 43 и чл. 49 от ПЧП на Министерството ПЧП дружествата „Сви- Договора за европейската на финансите. ленград ГАЗ” АД и „Сви- общност (ДЕО), пише в Проект за наредби за ленград – Енерджи” ООД. специално становище на публично-частни парт- В Шумен е имало из- Министерския съвет. ньорства на различен градено смесено друже- Извършва се избор на етап подготвяха и голе- ство за финансиране и частен партньор, пред- ми общини като София, ремонт на онкологичен ложил „инвестицион- Пловдив и Стара Загора. диспансер, чиято дей- на инициатива”, без про- Николай ТОДОРОВ Чуждият опит Н ад 80% от концесиите във Франция се реализират от местните власти, особе- но след влизането в сила на закона от 2004 г. Често използвани са смесени- те дружества - т.нар. институционализирани публично-частни партньорства. Над 50 училища са реализирани като ПЧП в Гърция на стойност 266 млн. евро и 20% от финансирането е от Европейския съюз, по такава схема е изпълнен и уни- верситетът на Пелопонес за 84 млн. евро, както и Международният конгресен цен- тър в Атина за 54 млн. евро. Великобритания няма специален закон за ПЧП. Такива закони има в Ирландия и Гърция, а отскоро и в Полша и Словения. В Испания чрез ПЧП са изградени 3500 км магистрали с пътни такси за преминаване.
 • 31. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 33 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Tашо Желев, директор на дирекция „Управление на общинската собственост”, община Бургас Докато чакахме закона: Направихме мащабна и работеща общинска програма за съвместна работа с бизнеса ният комплекс. Ус- ньорство е концеси- титори, към как- но ниво, пред прила- ПЧП” със съпътства- пешно завърши про- ята, основен акцент во? гането на други фор- щи документи и моде- цедурата за концесия в програмата е даден - Интерес от инвести- ми на публично-част- ли за анализ на риска, на спирките на град- върху тази форма. В тори има. До голяма но партньорство. Ма- финансов анализ и до- ския транспорт и го- програмата за 2011 г. степен интересът съв- лък е или почти липс- кументация за иници- ляма част от инвести- са залегнали открива- пада с предложени- ва опит в тази област. иране и провеждане ционната програма на нето на процедури за те в програмата обек- Държавната и местна- на ПЧП. концесионера е вече предоставяне на кон- ти, като с растежа на та администрация по Проектът е финанси- изпълнена. След из- цесия изграждането икономиката предпо- линията на оператив- ран по ОПАК от Ев- вестно забавяне в на- на четири подземни лагаме и по-голям ин- на програма „Админи- ропейския социален чалото на тази годи- паркинга – паркинг терес и активност от стративен капацитет“ фонд и държавния на започна изгражда- под двора на училище бизнеса. е запозната с прин- бюджет на Републи- нето на подземен пар- „Иван Вазов“, паркинг ципите, процедури- ка България. Целта на кинг по площад „Св. под площад „Тройка- Какви са основни- те и формите на пуб- реализацията на про- Какво точно пред- св. Кирил и Методий“, та“, подземен паркинг те проблеми, ко- лично-частното парт- екта е да превърне ад- ставлява програ- който също е на кон- в района на МБАЛ. Ще ито е необходимо ньорство, но считаме, министрацията на об- мата за публично- цесия. Като положите- се подготви процеду- да бъдат решени за че бизнесът не е, което щина Бургас в реален частно партньор- лен опит може да спо- ра за концесия на два успешното прила- обуславя и плахия ин- партньор на бизне- ство на община делим и така нарече- язовира, концесия за гане на публично- терес и разминаването са чрез изработване и Бургас? ните малки инициа- изграждане на увесе- частното парт- в очакванията. прилагане на прозрач-- Програмата за пуб- тиви, при които част- лителен парк на тери- ньорство в Бълга- В изпълнение на про- ни и достъпни пра-лично-частно парт- ният партньор поема торията на парк „Езе- рия? ект „Създаване и ут- вила за осъществява-ньорство на Бургас строителният риск,и ро“. Разпоредбата на - Считаме, че Законът върждаване на ме- не на публично-част-се дефинира ежегод- риска по поддържане чл. 8 от Закона за об- за концесиите не из- ханизъм за успеш- ни партньорства. Катоно в Програмата за на обекта на публич- щинската собственост, черпва напълно всич- ни публично-частни причина за все ощеуправление и разпо- но частното партньор- която регламентира ки възможни фор- партньорства в общи- недостатъчното при-реждане с общинска ство и част от фи- съдържанието на про- ми на публично-част- на Бургас и Югоизто- ложение на моделитесобственост, която се нансирането на обек- грамата за управле- но партньорство. Това чен планов регион”, и принципите на ПЧПприема всяка годи- та, а общината допъл- ние и разпореждане с създава несигурност и Договор реф.№ А08- не бива да пропуска-на, най-късно до при- ва финансирането до общинската собстве- до известна степен съ- 14-38-С/10.02.2009, са ме и ефектите от кри-емането на бюджета стойността на строи- ност, е гъвкава и дава протива от страна на разработени и при- зата, които свиват ин-от общинския съвет. телно-монтажните ра- възможност програ- органите, които взе- ети “Процедурни пра- вестиционната актив-Програмата най-общо боти и труд. По тази мата да бъде допъл- мат решение на мест- вила за провеждане на ност.определя обектите, ко- форма са реализира- вана. Законодателят еито през годината съ- ни малки проекти за дал възможност кактообразно готовност- облагородяване и ре- в Закона за общинска-та се предлагат за осъ- монт на публична ин- та собственост, така иществяване чрез пуб- фраструктура с общ в Закона за концесии-лично-частно парт- обем на инвестицията те при възникване наньорство. до 10-15 хил. лв. необходимост или ин- терес от потенциален Кога и как стар- Кои са по-големи- инвеститор програ- тира тя, какви са те обекти, зало- мата да бъде допълва- резултатите в мо- жени в нея? На ка- на и да бъдат открива- мента? къв етап от тях- ни процедури за кон-- Община Бургас има ната реализация цесии или други фор-учредени няколко се намират? ми на публично-част-концесии – три пеше- - Доколкото най-яс- но партньорство.ходни подлеза са от- но законово регламен-дадени на концесия, тирана форма на пуб- Има ли конкретенна концесия е обред- лично-частно парт- интерес от инвес-И звадка от Програмата за управление и разпореждане с общинската соб- ственост, Раздел “Концесии и ПЧП”. Програмата е публикувана на интер- нет сайта на община Бургас. На сайта на общината ще бъдат публикуваниобявленията за стартиране на конкретните процедури по така представената иодобрена от общинския съвет програма, както и съпътстващите документи повсяка конкретна процедура.1. Концесия на язовири: 5. Концесия за изграждане на под-„Мармара“ в землището на гр. Бълга- земен паркинг на площрово - им. №000368 3000 кв.м в площадното пространство„Надежда“ в землището на с. Братово/ пред хотел „България“Равнец - имот №000090/000197 6. Концесия за изграждане на под-2. Изграждане на фотоволтаичен земен паркинг на площпарк в землището на гр. Българо- 5000 кв.м в пространството предво в имоти: МБАЛ000119 с площ 1375 дка 7. Изграждане на плувен спортен000072 с площ 360 дка3. Концесия за изграждане на под- комплекс в УПИ I в кв. 56 по планаземен паркинг на площ на жк „П. Р. Славейков“4452 кв.м в част от УПИ I в кв. 133 в 8. Концесия за изграждане на дет-централна градска част ски атракцион „Лунапарк“ в При-4. Концесия за изграждане на под- морски паркземен паркинг на площ 9. Концесия за изграждане на уве-5000 кв.м в площадното пространство селителен парк на територията нана пл. „Тройката“ парк „Езеро“
 • 32. 34 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА Велизар Балабанов, зам.-кмет „Общинска собственост и стопанска политика” в община Стара Загора: Чрез партньорските проекти ще стимулираме устойчивото градско развитие по-малки инфраструктурни ньор? От гледна точка ран процент на печалба или 586.04.01, ни беше поставено обекти, касаещи устойчивото на общината как може друга форма на ограничение изискване да регистрираме градско развитие. да бъде защитен публич- извън нормативно определе- юридическо лице за нейното Правотата ни се доказва с ният интерес при изгод- ните цени. управление, мониторинг и предстоящото прилагане на ни условия за бизнеса? Считам, че е добре да се ре- развитие. С решение на об- новия финансов инструмент - Основните принципи, вър- гламентира участието на фи- щинския съвет през 2010 г. на ЕС - Jessica, който изця- ху които трябва да стъпи нансова институция като учредихме сдружение с нес- ло се опира на принципите новият закон за публично- трета страна за проекти над топанска цел „Индустриал- на публично-частното парт- частното партньорство, са определена стойност - 5 млн. на зона Стара Загора, с. Еле- ньорство, с подкрепата на Ев- прозрачност на целия про- лв. например, където е ва- нино” на принципа на пуб- ропейската инвестицион- цес и състезателно начало. жно управлението на риска. лично-частното партньор- на банка. Фондовете за град- Самото обявяване на проце- С влизането в сила на закона ството. Учредители станаха ско развитие, които ще бъдат дурата по публично-частно трябва да се създаде отворен община Стара Загора, Тър- избрани за София, Пловдив, партньорство и всички ней- електронен регистър на пуб- говско-промишлената пала- Стара Загора, Варна, Бургас, ни фази на реализация тряб- лично-частните партньор- та, Агенцията за регионал- Плевен и Русе, имат за задача ва да стават със санкцията ства на териториален прин- но икономическо развитие, да инвестират финансов ре- на общинския съвет. Част- цип за цялата страна. представители на областната сурс от 33 млн. евро именно ният партньор пък да се из- администрация и Клубът на Г-н Балабанов, каква е в публично-частни проекти бира на състезателен прин- Какви са усилията на об- работодателя.Целта на сдру- позицията на община чрез предоставяне на заеми, цип. Така ще се гарантира и щина Стара Загора в об- жението е подпомагане, на- Стара Загора по готве- банкови гаранции или дялово общественият интерес, и ус- ластта на ПЧП, какъв е сърчаване и стимулиране ния проектозакон за пуб- участие. Затова е необходи- тойчивостта на проекта. натрупаният опит и по- развитието на местната ико- лично-частното парт- мо час по-скоро да се създа- Законът трябва да регламен- специално по отношение номика, разкриване на нови ньорство? де ясен законов регламент, по тира целия процес по орга- на индустриална зона работни места, увеличава-- Считаме, че трябва да се който да работим. Още пове- низиране на ПЧП, защото, „Еленино”? не на инвестиционните въз-следва германският модел на че че през следващия планов ако се създаде закон, който В сферата на публично-част- можности и подобряване назакон за насърчаване на пуб- период на ЕС от финансира- да е с насочващ характер, от- ното партньорство мога да бизнес средата за привлича-лично-частното партньор- ните проекти по оператив- ново материята около пуб- кажа, че Стара Загора е един- не на местни и чуждестран-ство. От самото начало на де- ните програми ще се изисква лично-частното партньор- ствената община в България, ни инвеститори.бата по тази тема ние отсто- както по-голям процент са- ство ще остане неясна, кое- която има специален отдел Първата и най-важна стъп-явахме позицията за отделен моучастие на бенефициенти- то от своя страна ще създаде „Концесии и публично-част- ка в развитието на зоната езакон за публично-частното те, така и рентабилност, т.е. несигурност у частните су- но партньорство”. В момен- намирането на т.нар. стра-партньорство, а не като част разчет „разход - полза”. бекти. та с частен инвеститор осъ- тегически инвеститор, кой-от Закона за концесиите. По Публично-частното парт- В закона трябва да бъде по- ществяваме проект за из- то ще има правото да влезе втози начин се отварят врати- ньорство е шанс за общини- сочен (отделен) срокът за граждане на жилищно-ад- състава на сдружението, рес-те за едно по-активно и ефек- те да използват по-рационал- строителство и срокът за министративна сграда, къде- пективно да участва равноп-тивно сътрудничество между но неизползваемите активи експлоатация на обекта. то ще се настани едно от на- равно в управлението на зо-бизнеса и публичния сектор, и да повишат качеството на С оглед на това да се предо- шите кметства. Работим по ната. От началото на година-а не се вкарва целия този про- живот на своите жители чрез тврати прекомерно завиша- публично-частно партньор- та има интерес от германски,цес в едни изключително тро- реализиране на проекти по ване на нормата на печал- ство за изграждане на един австрийски и американскимави процедури, присъщи на градска среда. ба (свръхпечалба), оттам на многоетажен паркинг в цен- компании, така че се надява-Закона за концесиите. Жела- цената на услугата и изкуст- търа на града.По отноше- ме в скоро време на успешнинието ни е да се стимулират Как оценявате разпреде- вено ограничаване на полз- ние на новата индустриална партньорства.схеми за публично-частното лянето на риска между вателите на дадена услуга, зона край с. Еленино, изгра- Интервюто взепартньорство за изграждане публичен и частен парт- може да се предвиди фикси- дена по проект ФАР BG 017- Светла ДОБРЕВА Инж. Добрин Савчев, зам.-кмет на община Габрово: Балансът във взаимната изгода е мотор за нови форми на сътрудничество с бизнеса Г-н Савчев, в каква посо- опит в сферите на прилагане- ва, което си поставя като цели какъв начин и с някакво иму- ка са възможностите на то му в общинската админи- и съобрази с местната специ- щество, без то непременно да община Габрово в облас- страция, не мисля, че е осъз- фика. В Габрово сме проучи- бъде апортирано, продадено тта на публично-частно- ната необходимостта от съз- ли доста опит, не сме внесли или пък загубено безвъзмезд- то партньорство? даване на специален закон за в общински съвет такава на- но и т.н.- Възможностите, най-общо насърчаване или управление редба, но това не означава, чеказано, са използване на ре- на публично-частните парт- не се възползваме от налич- Изготвената през мина-сурси, които са бреме на об- ньорства. В доста общини ните възможности. В също- лата година концепциящината заради големия обем има приети наредби и прави- то време трябва да си призна- за прилагане подхода наот средства, които са необхо- ла за провеждане на публич- ем, че потенциалните форми публично-частно парт-дими да бъдат поддържани но-частни партньорства, ко- на публично-частното парт- ньорство може ли споредв някакъв добър вид – гово- ито включват и реда, по кой- ньорство могат да бъдат дос- вас да послужи като ос-ря за терени, за площи за об- то се осигурява публичност та по-динамични, отколкото нова за една такава на-ществено ползване като пар- на определен партньор, реда, са формите за разпореждане редба?кове и други съседни на тях, по който се избира опреде- или други вещни права и кон- - Във връзка с изготвянетокоито биха могли да бъдат лен партньор, и начина, по цесиите се изчерпват, т.е. в ре- на тази концепция събрахмекомбинирани в такъв поря- който се оценяват ползите от алния свят на човешката дей- доста голям поглед върху съ-дък. В концепцията за Узана едно такова сътрудничество. ност могат да възникнат да- ществуващите наредби. Заед-е разгледана една такава хи- също са форма на публично- Именно те определят прави- леч по разнообразни форми, но с този проект ние сме на-бридна възможност от съ- частно партньорство. Това са лата, по които се случва това отколкото изброените дотук. правили преглед на наредбитечетаване на съвместни дей- основните възможности. В публично-частно партньор- Мисля, че трябва да се отвори и тази концепция не е нещо,ности, разпореждане със соб- търсене на баланс във взаим- ство, начина, по който се про- мирогледът на институциите което може да бъде разделе-ственост, концесиониране, ната изгода е непрестанният веждат конкурси за търсене за начина, по който се търсят но от опита. Тази концепция,за да се намери устойчивата мотор за нови форми на пуб- на партньор, начина, по кой- и се намират такива успеш- така както и концепцията заформа за съществуване и раз- лично-частно партньорство. то се оценяват кандидатури- ни форми. Без да имам пре- управление на Узана, са еднивитие на територията. те, ако са постъпили такива, и тенции за дълбоки познания придобивки, които могат даСега подготвихме проектно Необходим ли е спо- последващия контрол - това е в материята, мога да кажа, че бъдат полезни при усвояванепредложение по оперативна ред вас специален закон вече в детайлите на контрола това може да бъдат различни на все повече техники за при-програма „Административен за публично-частното на публичността и на прави- форми за съвместна дейност, лагане на успешно публично-капацитет” за развитие и из- партньорство? лата. Всяка конкретна общи- договори за разпределение частно партньорство.следване на възможностите за - Доколкото имам наблюде- на може да търси собствената на отговорности и задълже- Интервюто взеаутсорсинг, които според мен ние в законодателството и си изява и специфика в оно- ния, където се участва по ня- Силвия ЗЛАТКОВА
 • 33. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 35 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Туристическият потенциал на Габрово по отношение на местност Узана е добра основа за публично-частно партньорствоП ублично-частното партньорство е най-удачната форма за е важно, защото показва една витие на местността Узана, създаване на организация за управление на дестинация добра практика на взаимо- подходящи за публично-част- Узана е заключението, до което се стигна в резултат на действие между местната ад- ни партньорства. Предста- министрация, туристическия вените модели на публично-дискусиите, съществуващата нормативна база и спецификата бизнес и неправителствения частни партньорства включ-на региона, в процеса на изготвяне на концепцията за устой- сектор, при която преките ват няколко модела. Напра-чиво развитие и управление на местността Узана. Тя бе изгот- ползватели на местността са вените от екипа, разработилвена като част от дейностите по приключил в края на 2010 г. пряко въвлечени в управле- концепцията, проучвания по-проект „Опазване на биоразнообразието в местността Узана нието й, а не са просто потър- казват, че предложението зачрез устойчиво управление на територията” на Сдружение за певши от това управление, прилагане на ПЧП като моделустойчив туризъм „Узана“ в партньорство с община Габрово, като са защитени интересите за управление на местност-финансиран по фонда за подкрепа на НПО в рамките на Фи- на цялата общност. та Узана като курортен ком- За първи път именно чрез плекс е приложимо, като е не-нансовия механизъм на Европейското икономическо прос- този проект община Габро- обходимо да бъдат спазенитранство. Партньорството между публичния и частния сек- во откликна с разбирането в няколко основни изисквания.тор, както и всяко друго партньорство се базира на разбира- сили и средства на публична администрирането на мест- Формата, под която се считането и убедеността от взаимната полза при полагане на общи услуга, каквато е снегопочист- ността Узана, че устойчиво- за най-удачно да функциони-усилия. Логиката, която стои зад изграждането на партньор- ването на общинската пътна то й управление може да бъде ра ПЧП проектът, е хибриденствата, се състои в това, че и публичният, и частният сектор мрежа в местността и което се реализирано чрез съгласува- модел между два други моде-имат свои уникални характеристики, от които произтичат пре- извършва успешно вече тре- не на общите ползи и частни- ла на договорно ПЧП в съче-димства, свързани с определени аспекти на предоставянето ти зимен сезон. Нещо, което те интереси, като бъдат във- тание със създаване на инсти- – смея да твърдя с достатъчно лечени в процеса всички за- туционализирано ПЧП.на услуги или разработката на проекти. Смисълът на ПЧП е, че висока степен на сигурност интересувани страни. Нещопубличният сектор променя своята роля от директен опера- – е прецедент на територия- повече - разработването на Какво предстои оттуктор в организатор, регулатор и контрольор. Световният опит та на страната ни и по съще- концепцията и предложени- нататък?показва, че схемите на ПЧП осигуряват ефективност за данъ- ство е реализирано на прак- ят в нея модел на ПЧП ня- - Концепцията е разработе-коплатците и същевременно осигуряват печалба за частния тика „неформално” ПЧП! мат нищо общо с поредна- на, а предложеният модел насектор. Нуждата да се генерира печалба от дейността оказва Дори бих го определил като та механична управленска ПЧП е консенсусен и удовлет-натиск върху частните компании да спазват договорените ан- „прото-ПЧП”, т.е. първичен идея. Предложеният хибри- ворителен за заинтересувани-гажименти, без да надвишават разходите или да изостават с умален модел на работещо по ден модел на ПЧП финали- те страни. Изброените по-го-графиците за изпълнение, което е типично за много проекти, същество ПЧП. При това ра- зира процес, който се разви- ре факти показват, че разра- ботещо добре – за разлика на- ваше през последните годи- ботеният хибриден модел нареализирани чрез традиционни модели. За една добра прак- пример от снегопочистването ни, който търсеше пресечната ПЧП не е поредният меха-тика, каквато е реализираният от сдружението проект, разказ- на пътя до самата местност, точка на разнопосочните ин- нично привнесен отвън мо-ва председателят на управителния съвет на Сдружение за ус- който този сезон беше изклю- тереси в управлението и полз- дерен и самоцелен опит за въ-тойчив туризъм „Узана” и ръководител на приключилия про- чително лошо поддържан, до ването на местността Узана и веждане на ноу-хау, а реал-ект Пламен Георгиев. степен на драматичност в оп- който предложи разработен и на възможност за формал- ределени моменти и необхо- работещ механизъм, съобра- но юридическо регламенти- Г-н Георгиев, как възник- димост от намесата дори на зен с местната специфика на ране на процес, който вече е на идеята за създаване- Гражданска защита. локуса. набрал скорост, посреща се с то на концепцията за ус- Посочвам тези факти, защо- одобрение от заинтересува- тойчиво развитие и уп- то те форматират предисто- Кои са акцентите в пред- ните страни, има апробира- равление на местността рията на партньорството, въз ложения в концепцията ни дейности по него (снего- Узана? Каква е предисто- основа на което се прие идея- модел на публично-част- почистването) и може да се рията? та за кандидатстване по про- но партньорство? приложи по отношение и на- За 20-те години на преход ект „Опазване на биоразноо- - Смята се, че туристическият други дейности в местносттаслед промените в страната за бразието в местността Узана потенциал на община Габро- (сметосъбиране, медицинскохората, които развиват турис- чрез устойчиво управление на во по отношение на местност обслужване, предлагане натически бизнес в местност- територията”, съфинансиран Узана е добра основа за раз- туристическия продукт и др.).та Узана, стана ясно, че не е от Финансовия механизъм на витие на партньорство с част- Оттук нататък община Габро-продуктивна позицията на Европейското икономическо ни инвеститори. Стъпката е во е юридическият субект,пасивност, при която да ча- пространство и в рамките на от изключително значение, който трябва да реши дали дакат да дойде поредният ад- който беше заложена и разра- особено в условия на кри- предприеме стъпки за факти-министратор и да предложи ботена „Концепция за устой- за, и е с доказан ефект на до- ческото реализиране и при-идея за нещо, което най-чес- чиво развитие и управление бра практика за финансира- лагане на този модел – чрезто е близко до неговото соб- на местност Узана” и предло- не и сътрудничество, натруп- предложение до общинскияствено хоби и интереси или жен модел на управление на ване на специфично ноу-хау и съвет, чрез юридическо фор-частно разбиране за бизнес и процесите в курортния ком- знания за изпълнение и кон- мализиране на структурата,управление. Факт е, че про- плекс с визия до 2020 г. Бе- трол на съвместни проекти договор и т.н. С други думиактивната позиция на турис- нефициент е сдружението, а на публичния и частния сек- – изцяло в правомощията натическия бизнес и неправи- партньор – община Габрово. тор. В международен аспект общината е предприемане-телствения сектор през 2008 Оттам и тръгнахме - от иде- има няколко модела на дого- то на действия за въвеждане-г. беше посрещната с подкре- ята за вече реализираното ворни публично-частни парт- то на разработения модел впа и желание за партньорство партньорство за случване- ньорства, които са широко практиката, какъвто беше иот предишния кмет на града то на нещата в полза на всич- използвани. В концепцията заложения по проекта зами-Томислав Дончев. Това моти- ки страни, имащи интереси са представени подходящите съл. Иначе ще си останем свира и създаването на Сдру- по отношение на местността модели на публично-частни поредната добра и нереализи-жение за устойчив туризъм - административно-управлен- партньорства в контекста на рана идея.„Узана”, което да работи в ски, икономически, екологоо- идентифицираните сфери за Интервюто взетясно партньорство с местна- пазващи и т.н. Мисля, че това постигане на устойчиво раз- Силвия ЗЛАТКОВАта администрация по въпро-сите на туризма, опазване- ПРОЕКТЪТ Е ОПРЕДЕЛЕН КАТО ДОБРА ПРАКТИКА ОТ ФОНДА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В РАМКИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВОто на околната среда и упра- Наименование на проекта Опазване на биоразнообразието в местността Узана чрез устойчиво управление на териториятавлението на местността Уза- Име на бенефициента Сдружение за устойчив туризъм „Узана”на, която от 2009 г. е с приетmодробен устройствен план Приоритетна област, в която е Опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитиеи със статут вече на курортен реализиран проектъткомплекс. Тази атмосфера на Продължителност на проекта 07.12.2009 г. – 31.12.2010 г.партньорство мотивира чле- Стойност на проекта €67 477,36новете на сдружението да по- Финансиране от НПО Фонд €60 057 (89 %)емат дори ангажимент за из-вършването със собствени Собствен принос €3 770
 • 34. 36 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Децентрализацията: опит за презареждане В годината на изборите общинските власти напомниха за проблемите си, поискаха рестартиране на финансовата и на управленската децентрализация и защитиха местното здравеопазване Нищо не минава по- за общините. те власти смятат, че “оби- бързо от един кметски Откакто икономика- рат” пред избирателите мандат. По един или друг та започна да спада, мест- негативите от разнобоя начин думите на кмета ните власти изнемогват в тълкуването на много- на Мирково Цветана Йо- да вържат бюджетите си бройните контролни ор- тина ще звучат в уши- заради липсата на постъ- гани на европейските ди- те на колегите й градона- пления от продажби на рективи и недотам ясни- чалници дълго след про- имоти, по-ниските дохо- те национални разпоред- веждането на общото съ- ди от данъка върху прех- би. „Държавата трябва да брание на Националното върлянето на недвижима създаде ясни и еднознач- сдружение на общините собственост и автомоби- но прилагани законови на Република България: ли, а напоследък и по-ни- регламенти, които да оси- местните власти ще тряб- ски държавни трансфери. гурят нормална среда за ва да посрещнат избори- Резултатът е, че общин- реализиране на общин- те с напрегнати бюджети ските разходи са намале- ските проекти”, призова- и наследство от пробле- ли от 18 на 14% от общи- ват те в декларацията си. ми – от ниските собстве- те публични разходи от Големите опасения ид- ни приходи заради ико- миналите местни избори ват от финансовите ко- номическата криза до ча- досега. рекции на проекти, спе- каните пари от еврофон- Това силно стеснява челили финансиране по довете, с които се финан- възможностите за инвес- оперативните програми1 март 2011 г. председателят на Националното сдружение на общините в Република сират ключови общински тиции, които да доведат на ЕС, в които са откритиБългария открива общото събрание на организацията. Общините са основни бенефи- обекти в области като ин- до подобрения в инфра- нарушения. Налаганетоциенти по значителна част от европейските субсидии за България, но някои са под за- фраструктура, здравео- структурата и да подкре- на финансови корекцииплаха и да станат потърпевши от използването им Фотограф Мария Съботинова пазване, образование, со- пят местните икономи- понякога е изключително циални грижи и благоус- ки. Ситуацията ще бъде болезнено, тъй като мал- трояване. утежнена от неспособ- ки общини често изпъл- Техният отговор: де- ността им да поемат нови няват проекти на стойно- кларация до правител- задължения в срок от 9 сти, по-големи от общин- ството и други българ- месеца преди изборите. ските им бюджети, по- ски и европейски инсти- Отделно част от общин- сочи и вицепремиерът и туции, чиято първа точ- ските администрации са министър по управление- ка определя като блоки- подложени на натиск от то на средствата от Евро- ран процеса на финан- страна на органите, кон- пейския съюз Томислав сова децентрализация и тролиращи изразходване- Дончев, който участва в призовава за приемането то на европейските суб- дебат с представителите на нов закон за местни- сидии. на местните власти. те данъци и такси и нача- В декларацията на об- В заключение в декла- ло на работата по закон за щините се иска и промя- рацията се настоява за местните финанси. Кме- на в Закона за обществе- спешни мерки по отно- тът на Монтана Златко ни поръчки, „защото в се- шение на предстоящи- Живков посочи при гла- гашния си вид той блоки- те фалити на общински- суването на декларация- ра усилията на местните те здравни заведения и та, че първият нормати- власти за подобряване на осигуряване на адекватна вен акт трябва да осигури общинската инфраструк- здравна помощ на жите- нов източник на приходи тура и услуги”. Местни- лите на малките общини. Който иска евросубсидия 18% след 2014 г., трябва да от общите публични разходи са минавали планира отсега О през общините в бщините трябва да започнат да създават дъл- началото на мандата госрочните си стратегии за развитие още от тази година и да ги пълнят със съдържание под формата на конкретни приоритетни проекти, ако искат да са готови да усвояват европейски субсидии след края на 2013 г. Това заяви вицеремиерът и ми- нистър по управлението на средствата от Европей- ския съюз Томислав Дончев, който представи кон- цепцията на правителството за следващия седемго- дишен програмен и бюджетен период на ЕС. За раз- 14% лика от настоящия пограмен период вицепремиерът посочи, че стратегическите документи не трябва да е делът на се разработват като условие за получаване на фи- общинските нансиране. Той призова градоначалниците да под- бюджети в общите ходят реалистично при подбора на приоритети, за публични разходи да не превърнат плановете си в „регистър на мечти- сега те”, в който влиза всичко, което някой е пожелал.
 • 35. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 37 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Укрепват стария пешеходен мост в центъра на Асеновград 406 368 лв. са осигурени от Междуведомствената комисия за бедствия и аварии Асеновград обяви пов- отвора по приблизител- Стоманобето-торно открит конкурс за но 18.5 т. Ситуационно новият мост времонтно-укрепителни мостът е в права, преси- центъра на Асе-работи на пешеходния чаща почти перпендику- новград е в пре-мост на ул. „Кап. Петко лярно корекцията на ре- даварийно със-войвода” в града. За въз- ката, а нивелетно - в хо- тояние. Особеностановяване на опасното ризонтала, с кота на на- опасна е връхна-съоръжение в центъра на стилката около 232.35. та конструкция,Асеновград Междуведом- Долното строене е масив- която ще бъде из- цяло подменена, аствената комисия за бед- но, декорирано със зида- долното строенествии и аварии е отпус- рия от обработен камък ще се реконстру-нала 406 369 лв. Обявена- на фуга. ира.та в края на миналата го- Според изготвения ра-дина обществена поръч- ботен проект новата мо-ка за изпълнител беше стова връхна конструк-стопирана от Комисията ция е в права и разпо-за защита на конкурен- ловява съществуващитецията след констатирани опори на долното стро- ментов разтвор. Съобраз- Освен пешеходния новец” и при коопера- димото финансиране отоснователни възражения ене. В нивелентно отно- но проекта за вертикал- мост от укрепване се тивния пазар. За тях об- близо 4 млн. лв. по опе-за субективизъм и дис- шение тя е в изпъкнала на планировка ще бъдат нуждаят и другите два щината също има про- ративна програма „Реги-криминация в критерии- вертикална крива с ра- направени нови подходи централни моста в Асе- ектна готовност за ре- онално развитие”.те за оценка на офертни- диус 1000 м към рамена с към пешеходния мост. новград – при хотел „Асе- монт и ще търси необхо- Светла ДОБРЕВАте предложения. Общи- наклон 2.5%. По този на-ната се отказа да обжалва чин се осигурява грави-пред Върховния админи- тачно отводняване къмстративен съд, за да не се водоприемните улеи пригуби време, и след промя- двата устоя. Като схемана на част от условията в на напречното сечениекрая на февруари старти- новата връхна конструк-ра нова процедура. ция е също като старата Пешеходният мост с две главни греди и пътпри ул. „Кап. Петко вой- долу (система „трог”), новода” е най-старият от осигурява по-голям све-общо петте моста над тъл габарит - 3.00 м.река Асеница в чертите За възстановяване нана Асеновград. Още през магистралните водопро-2008 г. експертиза дока- вод и газопровод на пре-за предаварийното със- дишното им място от-тояние на съоръжението. страни на главните гре-Особено опасна е връх- ди са предвидени два ес-ната конструкция, която тетически оформени сто-ще бъде изцяло подмене- манобетонни улея.на, а долното строене ще За долното строене сасе реконструира. предвидени консерваци- Мостът е стоманобе- онни мерки, изразяващитонен с път долу (т.нар. се в измиваме на фугитесистема трог), статическа в облицовката и запъл-схема проста греда на три ването им с полимерци-Срок за получаване на документация 10 март, 16,30 ч.Срок за подаване на оферти 17 март, 16,30 ч.Отваряне на оферти 18 март, 10 ч.Гаранция за участие 3000 лв.Гаранция за изпълнение 3% от стойност- та на договораСрок на изпълнение 3 месеца ПОКАНА Съветът на Камара на архитектите в България - Регионална колегия Пловдив свиква редовно Общо събрание на 22 март 2011 г. (вторник) от 13.00 часа в залата на Народна библиоте- ка „Иван Вазов”, гр.Пловдив при дневен ред: 1. Отчет за дейността на Съвета за 2010 г.; 2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджет 2010 г. и приемане на бюджет за 2011 г.; 3. Приемане на програма за дейността на Съвета; 4. Избор на делегати за общото събрание на Кама- рата; 5. Разни От ръководството
 • 36. 38 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ПРОЕКТИ Нискоенергийни къщи по български проект ще строят в Москва Панелите, изпълнени от рециклируеми материали, ще се произвеждат в България Комплекс от жилищ- работени в почти изцялони сгради, разположен завършен вид в Българияв престижен квартал на и транспортирани и сгло-Москва, предстои да бъде бени на място, без това даизграден по проект на вреди на околната среда.варненското архитектур- Изпълнител е „Е – хаус”но бюро „Е – арх” ООД. ООД.Инвеститор е руска ин- Системата от пане-вестиционна компания. ли от дървена конструк-В момента екипът проек- ция е избрана поради ви-танти арх. Мартин Хри- соките изолационни по-стов, арх. Галина Бале- казатели на материали-ва, арх. Ина Динева и арх. те, необходими за услови-Анастасия Вълканова за- ята, в които сградите щевършват работния про- бъдат монтирани. Целтаект. Разработват се три е постигане на оптима-типа къщи с различна ар- лен комфорт на обитава-хитектура, големина и не с минимален разход навъншна облицовка, но енергия при характерни-подчинени на обща кон- те за района температу-цепция – екологични и ри от -30 до +40 градуса.енергийноефективни. Предвиденият годишен Комплексът се състои разход на енергия за ото-от 45 фамилни ниское- пление е около 45 KWh нанергийни сгради, всяка с квадратен метър.площ от 250 кв.м до 350 По желание на инвес-кв.м., разположени върху титора са предвидени до-терен от 240 декара. Те- пълнителни мерки на из-ренът е много специфи- олация с оглед на обил-чен и местното законода- ния снеговалеж през зи-телство позволява строи- мата и дългото запазва-телство, но с минимална не на снежната покривка.намеса в околната среда, Предвижда се цялостнавключително и ландшаф- хидроизолация на пър-та. Всяка къща е ситуи- вия надземен етаж и сис-рана в двор от 5 декара, теми за размразяване нав естествена гора от бо- дъждовните води, дубли-рове и брези. С цел мак- рани с аварийни, зарадисималното запазване на високото ниво на снеж-растителността и естест- ната покривка през зи-вената среда проектът мата и дългия периодпредвижда да бъдат из- на минусови температу-ползвани изцяло сглобя- ри. Поради големите го-еми, напълно рециклиру- рещини и опасността отеми материали – монтаж- пожари през лятото е за-ни навивни фундамен- ложена обработка за про-ти, които се поставят без тивопожарна устойчи-нужда от бетонови рабо- вост на дървените еле-ти, преградни и огражда- менти до клас А.щи стени от панели, със- Сградите са предвиде-тоящи се от дървена кон- ни за луксозно обитаване,струкция и изолация от с големи пространства накаменна вата, естествени дневните на първия етаж,материали за облицовка в някои варианти с атри-на външните стени. При ум през два етажа, мини-разработването на кон- мум три спални на вто-цепцията водеща е техно- рия етаж. При по-голе-логията за изпълнение на мите сгради има и собст-сглобяеми сгради от по- вен СПА център в сгра-добен вид – всички еле- дата.менти на сградата са съ- Инвеститорите пла-образени с размерите на нират да започнат строи-използваните материа- телството в края на про-ли. Предвижда се отдел- летта.ните панели да бъдат из- Силвия ЦЕНОВА Обект Комплекс жилищни сгради, Москва Инвеститор Руска инвестиционна компания Проектант „Е - Арх” ООД, Варна Площ имот 240 дка РЗП къща 250 кв. м – 350 кв. м Етап Проект
 • 37. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 39 ПРОЕКТИ Софийски десант в търга за ремонт на Медицинския университет в Плевен Осем е общият брой ко” ЕООД – София, ЕТ от 6.8 млн. лв. без ДДС позиции и срокът нана участниците в обя- „Васил Иванов Костов” общо за трите обосо- доставка при третатавения от висшето учеб- – София. бени позиции. За учас- позиция ще са с най-но заведение търг за из- Конкуренцията в тниците в една обосо- малка тежест.вършване на строител- третата позиция е по- бена позиция съответ- Председателят на де-но-ремонтни и мон- слаба предвид естест- но - за обособена пози- ветчленната комисиятажни работи на сгради вото на предмета й - ция №1 минимумът е в търга и ръководители съоръжения и достав- доставка и монтаж на 4.5 млн. лв. оборот, за на проекта инж. Асенка и монтаж на асан- асансьори за нуждите обособена позиция №2 Мангов не изключвасьори за нуждите на на МУ - Плевен. За нея – 2.1 млн. лв. оборот, възможността работа-Медицински универси- подадените оферти са и за обособена пози- та на комисията да при-тет – Плевен. Проектът на „Трез” ЕООД – Со- ция № 3 - минимум 200 ключи и по-рано, предисе реализира по опера- фия, и на „Бак 2” ЕООД хил. лв. обявената в заповедтативна програма „Регио- – София. Най-голяма тежест на ректора дата. Меж-нално развитие“. Прогнозната стой- при оценката на офер- дувременно ще бъде Шест от участници- ност на поръчката без тите ще има цената, избрана и надзорна-те в търга са софийски ДДС е 2.65 млн. лв. като за позиции 1 и 2 та фирма, като за цел-фирми, Шумен и Пле- Обявеният срок на до- тя ще е 50%, а за пози- та ще бъдат поканенивен отбелязват скром- говора или краен срок ция 3 – 60%. Срокът на три фирми, обяви предното присъствие с по за изпълнение на по- изпълнение и съответ- „Строителство Градът”един участник. Два- ръчката е 240 дни. Спо- но гаранционният срок инж. Олег Караджов,ма от участниците – ред заповедта на ректо- са следващи по тежест. помощник-ректор и ко-„Лифтком” ЕООД – Ва- ра на университета из- Техническото предло- ординатор на проекта.рна, и „Мистрал – Ду- пълнителят трябва да е жение по първите две Силвия ЗЛАТКОВАнев” – София, бяха от- избран до 27 април.странени още в самото Гаранцията за учас-начало поради неспа- тие в обществената по-зения срок за подаване ръчка е в размер на 26на офертите до 18 фев- 565 лв. за цялата об-руари. Отварянето на ществена поръчка. Акоофертите се състоя на участникът участва в22 февруари. обособена позиция №1, Обществената по- гаранцията е в размерръчка е разделена на на 18 613, за обособе-три обособени пози- на позиция №2 тя е вции. В първите две, ка- размер на 7002 лв. и засаещи строително-ре- обособена позиция №3монтните работи, кан- е най-малка, в размердидатите за изпълни- на 950 лв.тел са шест. Това са Сред минималните„Булкон Х” ЕООД – Со- изисквания са оборотътфия, „Билдингстрой от строителство, сходноекспрес” ЕООД – Шу- с предмета на общест-мен, „Билдинженеринг” вената поръчка сумар-77” ЕООД – София, но за последните три„Стройпродукт” ЕООД години (2007, 2008 и– Плевен, „Дядо Бож- 2009), да не е по-малко Участници в търга по реда на постъпилите оферти1. „Трез” ЕООД – София2. „Булкон Х” ЕООД – София3. „Билдингстрой експрес” ЕООД – Шумен4. „Билдинженеринг” 77” ЕООД – София5. „Стройпродукт” ЕООД – Плевен6. „Бак 2” ЕООД – София7. „Дядо Божко” ЕООД – София8. ЕТ „Васил Иванов Костов” – СофияОбособена позиция №1 - Строително-ремонтни имонтажни работи на Ректорат 1 (Корпус 1) при МУ- ПлевенПрогнозна стойност, без ДДС: 1 861 311 лв.Срок за изпълнение: Осем месеца.Обособена позиция №2 - Строително-ремонтни имонтажни работи на Ректорат 2 (Корпус 2) при МУ- ПлевенПрогнозна стойност без ДДС: 700 244 лв.Срокът за изпълнение: Осем месецаОбособена позиция №3 - Доставка и монтаж наасансьори за нуждите на МУ - ПлевенПрогнозна стойност без ДДС: 95 040 лв.
 • 38. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 41BUILDINGREEN Европа чака: Интелигентни проекти за интелигентна енергия„И нтелигент- на енергия Европа” на-бира проектни пред-ложения за 2011 г. До те цели на програмата „Интелигентна енергия Европа” е намаляване на различията между регионите.12 май е срокът, в кой- Единственото из-то може да се канди- ключение от това пра-датства за финансира- вило, което ще се при-не по програмата, чий- лага през 2011 г., е зато бюджет за тази го- предложения по нови-дина възлиза на 67 млн. те инициативи - за ква-евро. Изискването към лификация на кадри ипроектите – неинвести- за мобилизиране на ин-ционни в областта на вестиции в устойчи-енергийната ефектив- ва енергия на местноност, възобновяеми- ниво. Първата инициа-те енергийни източни- тива изисква създаванеци и устойчивия транс- на екип от независимипорт. Целта на програ- юридически лица, реги-мата - премахване на стрирани в една страна,нетехнологични барие- втората позволява кан-ри и принос към сигур- дидатстване от една иността, устойчивост- няколко местни адми-та и конкурентоспосо- нистрации от една дър-бността на европейска- жава или повече.та енергийна система. Със средства от про- ми за квалификация Общ бюджет на програмата 67 млн. евро За участие в програ- грамата могат да се съ- на кадри в областта намата е необходимо съз- финансират до 75% енергийната ефектив- Срок за подаване на проектите 12 май 2011даването на екип от от общите приемли- ност и възобновяеми- Резултат от оценката на проектите ноември 2011поне три независими ви разходи по одобре- те енергийни източни-организации или фир- ните проекти. Как- ци в строителния сек- Начало на изпълнение на проектите януари-февруари 2012ми, регистрирани в три то и при изискванията тор. Там съфинансира- Срок на изпълнение на проектите 36 месецаотделни страни, участ- към участниците оба- нето е до 90% от общи-нички в програмата - че, така и тук има из- те приемливи разходи. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ (ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ) И БЮДЖЕТдържавите от ЕС-27, ключение и то отно- Националното предло- Енергийна ефективност (SAVE) 12 млн. еврокакто и Хърватия, Лих- во е насочено към една жение за участие в тазитенщайн, Норвегия и от новите инициати- инициатива ще се ко- Нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER) 16 млн. евроИсландия. Това изис- ви - насочена към раз- ординира от Агенция- Енергетика в транспорта (STEER) 12 млн. еврокване е възприето, тъй работване и прилага- та по енергийна ефек-като една от основни- не на национални схе- тивност. Интегрирани инициативи 27 млн. евро Енергоефективни - от Естония до Хърватия Като част от проект българската община Сапарева баня разработва стратегия за устойчиво развитие Като част от между- проявяващ интерес към пълняван с финансира-народен проект в сфера- общината. не от програмата „Ин-та на енергийната ефек- Наличието на местен телигентна енергия Ев-тивност община Сапа- ресурс от ВЕИ – слънце, ропа“. В него участватрева баня разработва биомаса, водна и геотер- 13 общини от 12 евро-„Стратегия за устойчи- мална енергия, е част пейски страни, сред ко-во енергийно развитие”. от предимствата на Са- ито и България. Глобал-Вече е готова комуника- парева баня, които съз- ната тема на проекта еционната част към до- дават благоприятна ос- „От Естония до Хърва-кумента, чиято конкрет- нова за изпълнение на тия: интелигентни мер-на цел е да осигури не- стратегията в бъдеще. ки за икономия на енер-обходимите ресурси и Това показва направе- гия за обществени сгра-условия за популяризи- ният анализ на ситуаци- ди в страните от Цен-рането на предимствата ята. Положителен фак- трална и Източна Евро-от прилагането на мер- тор пред устойчивото па“. Като държава с най-ки за енергийна ефек- енергийно развитие на богат опит в областта нативност и използването общината е и благопри- енергийната ефектив-на ВЕИ в общината. ятната й географска си- ност водеща роля в про- Когато бъде готова, туация. екта заема Германия.стратегията ще служи Подготвяната страте- Продължителността накакто на местната общ- гия е част от работата на проекта, който стартираност, така и на всеки по- община Сапарева баня през октомври 2008 г., етенциален инвеститор, по проект „Интенс“, из- 36 месеца.
 • 39. 42 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.BBWEEK 2011 Приоритети на Българската строителна седмица BBWeek 2011: Енергоспестяване и качество в строителството От 8 до 12 март в„Интер експо център“ – СТАТИСТИКА 2010 Q4София, се провежда еди-надесетото издание на 1 152 жилищни сградимеждународната специ-ализирана изложба Бъл- са получилигарска строителна сед- разрешителни замица BBWeek 2011. строеж Въпреки трудности-те строителството про-дължава, макар и със за- 2 705бавени темпове - спорт- са жилищата в тяхни зали, детски гради-ни, транспортни съоръ-жения, правят се инфра- 377 727 кв. мструктурни подобрения. е тяхната разгъ-Това поддържа жив ин- натата застроенатереса на хората от бран- площша към новите техноло-гии, модерната техника икачествените материали. 14.9%Търсят се енергоспестя- е намалението наващи системи за освет- тяхното РЗП спря-ление и отопление, си- телна седмица е и ни цветове и за огънати организми и т.н. рални повърхности, кои- мо юли-септемвригурно ВиК и санитарно ПВЦ профили, инова- Стандартните фасад- то пазят визията и здра-оборудване, най-добри- форум за делови срещи тивна пластмасова 8-ка- ни системи ще бъдат вината им от вода, мас- 2010 г.те охранителни системи и дебати за строител- мерна система за про- разнообразени с карбо- ла, прах, киселинни дъ-за големи и малки обек- ството зорци Corona SI 82 +, нови фасадни мазилки, ждове и други замърся- 52ти. Специалистите мно- годишната конферен- подходяща за ниско- окачени системи от ес- вания. Скучните бетон- административ-го разчитат и на хими- ция „BuildinGreen – Ус- енергийни и пасивни тествен камък и стъкло ни настилки, огради и ни сгради са получи-ята, която непрекъсна- тойчиво строителство и сгради, блокови системи или стъклени перли вър- градински елементи мо-то поднася екологични и енергийна ефективност” AWS 60BS/75 SI.BS, с ко- ху мазилка. гат да станат атрактивни ли разрешителни заикономични решения за през първия ден на из- ито оптично се залича- На изложението са и да запазят красотата на строеж за същия пе-строителните проекти. ложението и дискусията ват отваряемите и неот- представени редица декоративните добавки с риодТова съобщават органи- “Иновациите в проекти- варяеми части на прозо- нови за българския па- новите забавители за де-заторите на изложени- рането и строителство- речната система, и мно- зар материали за за- коративен мит бетон.ето от агенция „Булгар- то” на 11 март. го други. вършване на една по- Серията отоплителни 11.9%реклама - Международен В дните на изложбата Изборът на врати кривна система. Ос- модули Bosch Condens намаление на тях-изложбен център“. се провежда и нова ини- днес е голям, но изло- вен прилаганата систе- FM предлага екологич- ната разгънатата Ето защо строителни- циатива - специализиран жението представя нови ма “Под керемида” BBW ната кондензна техни- площте продукти са сред салон „ГеоЕкспо“, орга- и оригинални решения предлага плочите “Ардо- ка за отопление и за под- низиран съвместно с не- - входна ПВЦ врата с аз”, придаващи аристо- гряване на битова вода векспонатите на 310 ком- правителствени органи- шумо- и топлоизолация кратичен вид на сграда- компактен корпус. Ком- 1 108пании - изложители и зации от геодезията и и контрол на достъп, уп- та, и “Ондусер” – кера- фортът на топла вода на други сгради с 609 019подизложители картографията, съпътст- равляван с чип, врати мични плочи с характер- бойлер с обем 75 литра кв. м РЗП също са по-на BBWeek 2011. Излож- ван от конференция ”Ге- ERGON - незаменими на форма в пет различни се равнява на обикновенбени щандове имат как- одезическите технологии за помещения, където цвята. Сред новостите бойлер с обем 150 ли- лучили разрешителнито български фирми, и пазари 2011”. не може да се монтира са и системите “Ондусо- тра, като едновременно за строежтака и компании от 30 Един от оnline ре- обикновена врата, вра- лар”, “Ондулин”, “Онду- се икономисват място идруги държави - Герма-ния, Италия, Турция, Ве- гистриралите се по- сетители на изложби- ти REI 30 - вече задъл- жителни за хотели и об- грийн” - решения за по- крив-градина при пло- природен газ. Стенните конденз- 154ликобритания, Гърция, те в „Интер експо цен- ществени сгради, балко- ски и при скатни по- ни газови котли с мощ- са разрешителнитеБелгия, Китай, САЩ, тър“ ще спечели уикенд нска врата в актуалния криви, “Ондуклер” - със ност 65 и 98 kW Bosch за строеж за жилищ-Полша, Австрия, Порту- за двама в Грандхотел и цвят античен дъб, която светлопропускащи сан- Condens 5000W, подхо- ни сгради в Бургас,галия и др. СПА “Приморец” в Бур- търпи всякакви форми и двич панели и с “Балит” дящи както за големи са- 136 са те за Пловдив Баварското минис- гас. Това е първият бъл- пасва на всички архите- - материал, приложим мостоятелни къщи, такатерство на икономика- гарски хотел, удостоен с ктурни решения, и др. за химически агресивни и за жилищни компле-та, инфраструктурата, най-престижния лиценз Изолация и зид в среди и др. кси, търговски площи и 2286транспорта и технологи- за хотелски и СПА услу- едно – тази революци- Строителното изло- офис сгради, разширя- жилища с 265 206 кв. мите и „Байерн интерна- ги – Европейски СПА и онна новост за строи- жение показва за пръв ват предлаганата на па- са започнали строи-ционал“ отново органи- уелнес сертификат. телството носи енергос- път хидроизолацион- зара гама и осигуряватзират колективно пред- Наред с търсените за пестяващият продукт на течна гума за нана- голяма мощност за ото- телствоставяне на фирми от отличното си качество IZOBETONтм. Инвести- сяне с пистолет, валяк пление. С тях се постигапровинция Бавария, Гер- продукти участниците в тори и строители могат или четка. Тя се свърз- висока енергийна ефек- 671мания. Вече е традиция международното изло- да заложат на 30% ико- ва с всички видове стро- тивност (средно 15% по- завършени жилищнинационалното участие жение показват и номии на разходи, по- ителни материали и за- висока) при ниски те- сградина фирми от строител- малко енергия за отопле- пазва свойствата си без кущи разходи, като нения бранш на Турция. нови, по-зелени решения ние през зимата и кли- изменение до 30 годи- се пренебрегва опазва-Тази година на колекти- за строителството. матизация през лятото, ни. Има и нови проду- нето на околната сре- 27%вен щанд ще участват и Сред тях са 6-7-ка- по-добра земетръсна ус- кти за защита на строи- да (образцова стойност е намалението имфирми от Австрия. мерна система 88+ на тойчивост, няма конденз телни обекти - импрег- на NOx емисиите на ди- спрямо 2009 г. Q4 Българската строи- „Кьомерлинг“ в различ- или развитие на микро- натори за бетон и мине- мните газове).
 • 40. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 43 BBWEEK 2011
 • 41. 44 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.BBWEEK 2011 Валентин Вълов, управител на „RUUKKI България“: По време на BBW ще покажем специални архитектурни решения Г-н Вълов, как е Да, действително стъп- позиционирана ването на RUUKKI в финландската ком- България беше преди пания RUUKKI в началото на кризата, България, разкаже- но точно това ни нау- те повече компани- чи да работим в усло- ята? вия на криза и да се съ-Фирма RUUKKI е фин- образяваме стриктноландска компания, спе- с изискванията на на-циализирана в произ- шите клиенти. Как-водството на стомана то всяко едно начало,и продукти за строи- ни беше трудно да на-телството от нея. Фир- берем скорост в тозимата ни за кратко вре- кризисен момент име успя да заеме лидер- благодарение на силноски позиции в облас- мотивирания ни екип,тта на индустриалното качествените матери-строителство като на- али и финладнскотодежден производител и ноу-хау успяхме да за-доставчик на покрив- емем лидерска позицияни и фасадни реше- на българския пазар.ния от профилирани дукти RUUKKI предос- та, в края на пика. За RUUKKI, Българияламарини, сандвич па- тавя и техническа под- Трудно ли беше за е стратегически важеннели и стенни касети. крепа на своите кли- един от най-голе- пазар и справянето сКлиентите предпочи- енти. мите доставчици трудностите на строи-тат RUUKKI, тъй като на метални ком- телния пазар в момен-качеството на предла- Всъщност компа- поненти в Европа та се приема като еднаганите материали е на нията стъпи в Бъл- да набере скорост печеливша инвестициямного високо ниво, и гария малко преди точно в такъв мо- в бъдещето.също така освен про- началото на криза- мент у нас? Няколко думи за продуктовата гама с марка Ruukki - с какво се характе- ризира тя, кои са основните предим- ства на продукти- те? По отношение на про- дуктите на фирмата Централният офис на RUUKKI в Хелзинки бих могъл да кажа, че RUUKKI предлага ця- шите продукти и сер- лостни решения, които тификатите, с които са спестяват време и сред- придружени, са също ства на строители и едно много силно кон- Посетете инвеститори. Най-сил- курентно предимство. ните продукти, застъ- пени в нашите реше- Какви нови проду- ния, са покривни тра- кти и иновативни пецовидни профили с архитектурни ре- Световен висока вълна, стенни шения от Ruukki касети, сандвич пане- ще покажете по производител ли с ядро от минерал- време на Българ- на сандвич на вата и пенополиуре- ската строителна тан. Освен че доставя- седмица? панели с ме един качествен про- RUUKKI произвежда пенополиуретан и дукт със сериозна га- архитектурни фасад- минерална вата, ранция, ние предоста- ни облицовки на осно- вяме и калкулации за вата на стомана с ино- покривни оптимизация на по- вативни покрития, ма- и фасадни кривните и стенни ре- тирани и устойчиви на шения. RUUKKI пома- агресивни среди, кои- решения га на строителите да са то ще представим на от метал конкурентни в своето клиентите. Също така офериране и в също- разширихме гамата на по време на то време инвеститори- сандвич панелите и по- Българското те да получат желания вишихме качеството ефект, а доста често на сглобките на пане- строително дори надминаваме оч- лите, с което осигуря- изложение акванията. Това е фор- ваме минимална фуга мулата, към която се след монтажа. Разши- щанд 1С13, стремим. RUUKKI про- рихме и гамата с нови извежда в своите заво- трапецовидни профи- Интер Експо ди чрез модерна техно- ли, даващи повече въз- Център логия всички продукти можности за специал- от финландска стома- ни архитектурни ре- на. Гаранциите на на- шения.
 • 42. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 45 BBWEEK 2011
 • 43. 46 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.BBWEEK 2011 “Ондулин” представя новости на БСС 2011 г.О т 8 до 12 март в Интер Експо Център – София по време на тазгодишното изложение Бъл- II. Система “Ондувила”: гарска Строителна Седмица, вярна на традицията и тази година фирма ОНДУЛИН ще “Ондувила” е един сравнително нов продукт от га- представи нови системи и технически решения. Представяме Ви основните направленя: мата на Ондулин. Успешно се прилага повече от две години на българския пазар. Лекотата, лесният мон- таж, естетиката, богатата цветова гама, надежност-I.Система “Ондулин под керемида” та, триизмерният вид го правят предпочитан както Това е една система, която успешно се наложи в България. Освен познатите й приложения (с традиционни за жилищни и обществени сгради, така и за обслуж-и “турски керемиди”) я предлагаме и с два нови завършващи продукта – “Ардоаз” и “Ондусер”. Най-общо ка- ващи постройки . Това е продукт, който няма аналогзано същността на системата се състои във влагането на вълнообразни листове под завършващия покривен на пазара.продукт. Ще припомним и някои от предимствата й: бърз и лесен монтаж; не са необходими разтвори (ци-ментов и др) и ламарина за реализиране на детайлите; изключителна надеждност; намалява се лимитира-ният наклона на ската; постига се интензивна вентилация на две нива – “керемиди – вълнообразен лист” и III. Система “Битулин”под вълнообразния лист, което води до по-малки топлозагуби и повишаване комфорта на обитаване, а също В частта битумно-рулонни хидроизолационни ма-така се увеличава “живота” на покривнита система. и се игнорират възможността от Предотвратява се поя- териали ще представим мембраната „Битулин” свата на влага от кондензация; Системата е приложима е както при ремонт на стари, така и при изграждането алуминиево покритие и богата цветова гамана нови покриви; постига се оптимален бюджет. Също така ще ви запознаем с нашите системи и материали за плоски и скатни покрив-градини – хи- 1) Система “Ардоаз” 2) Система “Ондусер” дроизолация, устойчива на корени, дрениращи ма- „Ардоаз” е естествен материал. Геоложкото му на- “Ондусер” са специални керамични плочи с уни- териали, акумулиращи оптимално-необходимото заименование е шисти. Използва се от отдавна в Евро- кален способ за захващане (посредством стома- растенията количество влага, като по този начин сепа, като чрез него се е придавал аристократичен вид нени куки с остър връх).Теглото на продукта е око- намаляват разходите на вода и не се претоварва во-на сградите. Плочите „Ардоаз” се подреждат на по- ло 2 пъти по-малко от това на традиционните кере- доотвеждащата система.крива с препокриване в характерен стил. Принципът миди – 19.5 кг/м2. Отразява слънчевите лъчи, катона монтаж е илюстриран на снимката най-вдясно, а по този начин не се акумулира топлинна енергия. IV.Система “Ондуклер”именно:плочите “Ардоаз” – (позиция 7) се фиксират ”Меките”, заоблени линии придават изключителнопосредством стоманени скоби (позиция 6) чрез на- естетичен вид, а разнообразието от цветове “впис- Ондулин предлага богата гама полимерни листо-длъжни греди и хоризонтални греди (позиция 4). По- ват” покрива във всякаква околна среда. Предла- ве. Характерно за тях е, че са с отлични механични,зиция 3 са вълнообразните листове “Изолин” га се в 5 цвята. изолационни и екологични характеристики. Подхо- дящи са както за покривно, така и за фасадно прило- жение. За агресивни среди (напр. в химическото произ- водство, животновъдство и др.) изключително уда- чен вариант са листовете “Ондуколор”и „Балит”. Светлопропускащите листове и панелите, освен като основен покривен продукт, могат да се използ- ват и като аксесоар за естествено осветление към други покрития (вълнообразни листове “Ондулин”; профилирана ламарина; и др.). V. Система LEED и “Ондулин” За Американският сертификат за екостроителство LEED - Leadership in Energy and Environmental Design, който е разработен от Съвета за екостроителство на САЩ (USGBC), все повече се говори и у нас. Най-об- що казано този сертификат е една гаранция, че сгра- дата отговаря на определени изисквания, а именно, че е с по-ниски експлоатационни разходи, с по-висо- ката продажна цена, с намалени разходи на енер- гия и вода и съответно намалени вредни парникови емисии, с по-висока степен на здравословност и си- гурност за обитателите и др. Оценката се осъществя- ва според точкова система, като при тази оценка съ- ществена тежест имат използваните материали. Ще Ви предоставим информация как нашите материали могат да допринесат за по-високия рейтинг на сгра- дата. „ОНДУЛИН СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ООД, 4000 гр. Пловдив ул. „Антим І“ № 45, тел: 032/ 633 490, факс: 032/ 633 669, e-mail: office@onduline-bg.com, www.onduline-bg.com