Брой 9 (692), 7 - 13 март 2011 г., цена 1.50 лв.                             www.stroitelstvo....
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.                                         ...
4   sg.stroitelstvo.info                                               С...
Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.                                         ...
6   sg.stroitelstvo.info                                  Строителство Градът, 7 - 13...
Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.                                         ...
8    sg.stroitelstvo.info                                               ...
10   sg.stroitelstvo.info                                              Стр...
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителство Градът

2,031 views
1,952 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,031
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

 1. 1. Брой 9 (692), 7 - 13 март 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Още няколко думи за зеленото строителство Зеленото строителство е една от онези теми, по които все още говорене- то е повече от правене- то. В този брой се говори много за устойчиво стро- ителство и зелени сгради. За това какви са ползите и смисълът от тях, за това Зеленото в кои етапи от строител- ството и чрез кои компо- ненти на сградите те мо- гат да станат по-устойчи- ви по отношение както предизвикателство пред на околната среда, така и на хората, които ги оби- тават; за това как страте- гиите за устойчив сгра- ден фонд могат да задви- сградите жат стратегии за повиша- ване на качеството на жи- вот и икономическия рас- теж в големите градове... или пък в малките и дори селата, ако някога се стиг- не и до програма за сани- рането на еднофамилните сгради. Във всичко това също има смисъл – така както има смисъл и от медиите; така както ин- формираността предше- ства решението и послед- ващото го действие; така както добре обмислено- то решение ни предпазва от погрешни действия и така както дебатът помага за приемането и налага- нето на най-ефективните решения. стр. 28 стр. 36 Натрапчиви мисли за Децентрализацията: опит за презареждане българската железница 2010 В годината на изборите общинските власти напомниха за проблемите си, поискаха рестартиране на финансовата и на управленската децентрализация и защитиха местното здравеопазване909 > стр. 38 Нискоенергийни къщи по български проект ще строят в Москва9 771310 983000 стр. 42 Приоритети на Българската строителна седмица BBWeek 2011 Енергоспестяване и качество в строителството
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoБЪЛГАРИЯ ОБЩИНИВ Скопие учредиха Съюзът на архитектите ще подпомага реализацията на интегрираните Плевен подготвя европроект заМакедоно-българска планове за градско развитие в Ловеч исторически туризъмстопанска камара Плевен ще развива културен и истори-Председател на камарата е чески туризъм по проект, в който щеБорислав Захариев, предсе- бъдат инвестирани над 6 млн. лв. Кме- тът на града Найден Зеленогорски съ-дател на управителния съвет общи, че проектът, който ще бъдена „Капитал банк“ АД, Ско- финансиран с европейски средства,пие. Функцията на инициати- включва реставрация и обновление навен комитет в рамките на ка- паметниците и парка при река Вит намарата се изпълнява от Бо- западния вход на Плевен. Предвиж-рислав Захариев, Иван Жер- да се и ново архитектурно решение наков - ръководител на Служ- „партерната част“ на защитената мест-бата по търговско-икономи- ност „Парк Кайлъка“ и изграждане начески въпроси към българ- В края на февруари кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев и председателят на нов подход за посетителите към антич-ското посолство в Скопие, и Съюза на архитектите арх. Георги Бакалов подписаха рамково споразумение за съ- ната крепост Сторгозия, открита в пар-Любомир Йосифовски - гене- трудничество. Документът предвижда Съюзът на архитектите да оказва помощ на ка. Районът около архитектурно-худо-рален директор на „Инфог- община Ловеч при изготвянето на тръжна документация за обществена поръчка за жествения комплекс „Панорама Пле-руп“ ЕООД, Скопие. Македо- „Интегрирани планове за градско развитие и възстановяване“, както и всички по- венска епопея 1877 г.“ също ще бъдено-българската стопанска ка- мощни дейности в тази връзка. Също така експерти архитекти ще участват в рабо- превърнат в по-привлекателно място замара ще насърчава търгови- тата на Общинския експертен съвет за устройство на територията и ще подпомагат отдих на жителите и гостите на града,ята, пазарната икономика и подготовката и провеждането на градоустройствени или архитектурни конкурси. каза Зеленогорски.предприемачеството, иконо-мическото сътрудничество и София ремонтира два подлеза с европариразвитие между двете стра- Два подлеза и 26 детски площадки в София ще бъдат ремонтирани с пари от проект по оперативна преграма „Регионално раз-ни, подобряването на законо- витие“. Стойността на проекта е над 8.6 млн. лв., съобщи заместник-кметът по строителството на Столичната община Ири-дателството в посока на биз- на Савина. Двата подлеза - при гара Подуяне и при жк „Бокар“ на бул. „България“, ще бъдат ремонтирани до края на май. Понес развитието, хармониза- време на ремонта на подлеза при гара Подуяне ще има временна организация на движението, като ще бъде закрита времен-цията с европейската бизнес но трамвайната спирка над него. Предвижда се поставяне на нова настилка, предпазни парапети, платформи за хора с увреж-практика и етика и допълни- дания, отопление, охрана и тоалетни. Другият подлез - на бул. „България“, ще бъде реконструиран и обзаведен. С останалитетелно развитие на свободна- средства по проекта ще се ремонтират 26 детски площадки в районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Триадица“, които ще отгова-та търговия в Македония. рят на новата нормативна база за такъв тип съоръжения.ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИИСтартират процедури за концесии на Над 2 млрд. евро очакват да бъдат инвестирани във ВЕИ секторалетищата в Пловдив и Русе Делът на възобновяемитеПравителството открива две процедури за пре- енергийни източници в об-доставяне на концесия за строителство – на кар- щото потребление на енер-го зона на летище Пловдив и върху летище Русе. гия към момента е 7.95 наОсновна цел на концесията за пловдивското лети- сто, изчислен по методикатаще е да се разшири дейността чрез достигане на на Евростат и в съответствиеопределени нива на техническа осигуреност, тех- с европейската директива,нология и организация на наземното обслужва- съобщи Велизар Киряков,не в съответствие с изискванията на европейски- председател на Асоциация нате стандарти, за привличане на летищен трафик и производителите на еколо-развитие на конкурентни търговски дейности, ос- гична енергия (АПЕЕ). По ду-новно свързани с обработката на товари. Втората мите му твърденията на от-концесия ще позволи да се възстанови дейността говорни институции, че при-на летище Русе, да се достигнат определени нива ближаваме поставената целна обслужване, да се привлече летищен трафик и за 2011 г. от 10.72 на сто, не отговарят на истината. Невъзможно е да се достигне поставената цел, ко-да се развият търговските дейности в района на ментира Киряков. Според него има над 2 млрд. евро готови инвестиции, които са „замразени“ в очакванеаеропорта. Предлага се срокът на концесиите да на стабилна законова рамка за сектора. Инвестиционният процес във ВЕИ предвижда вземането на раз-бъде 35 години, а концесионерите да бъдат опре- решителни от осем министерства, някои от тях въведоха мораториуми през последните две години, товаделени чрез открита процедура. спира инвеститорите и целия процес, посочи Киряков. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ BALPEXШест проекта за модернизация на болници ще получат 66 млн. лв. по BalPEx представи българския пазар на недвижими„Регионално развитие“ имоти на изложението „Домекспо“Близо 66 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ ще получи Министерство на здраве-опазването в качеството си на конкретен бенефициент по оперативна програма „Регио-нално развитие“ по схема „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на дър-жавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“. Средствата са насоченикъм реконструкция и модернизация на сградите на държавните лечебни и здравни заве-дения, доставка на модерно медицинско оборудване и апаратура за иновативни техноло-гии и оборудване за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания и др. Фи-нансиране ще получат шест болници: клиниката по лъчелечение на СБАЛ по онкология вСофия, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Вели-ко Търново; МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана; УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив и ру-сенската МБАЛ.България ускорява усвояването на европарите за енергийна ефективност BalPEx – организатор на водещото българско изложение за имо-До 350 млн. евро може да получи българският бизнес за енергийна ефективност и енер- ти и конференция BalREc, представи пазара на жилищни и вакан-гийно спестяване в индустрията. Тази възможност дава Меморандумът за разбирателство ционни имоти в България, на изложението „Домекспо“, което сеза изпълнение на програмата за енергийна ефективност и зелена икономика в България, проведе от 23 до 27 февруари в Москвакойто бе подписан от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков BalPEx бе партньор на „Домекспо“ и в съпътстващата програмаи Даниел Берг - директор на ЕБВР за България. По този меморандум 200 млн. евро без- на изложението запозна руската публика с пазара на недвижи-възмездна помощ ще бъдат предоставени за разработване, стартиране и наблюдение на ми имоти в България, състоянието и перспективите му за разви-програмата за подобряване на енергийната ефективност на малките и средните предпри- тие у нас.ятия. В момента се избира консултант, който да изготви минималните критерии, на кои- Специално за „Домэкспо“ Градът Медиа Груп подготви ексклу-то българският бизнес ще трябва да отговаря, за да получи кредитна линия, а след това и зивно издание „Index Элитная недвижимость Болгарии“ с най-грант по оперативната програма. Очаква се консултантът да е ясен още през март, след добрите проекти от пазара на жилищни, ваканционни и градскикоето ще има около два месеца, за да предложи на управляващия орган по „Конкурентос- имоти в България, което беше предоставено на проявилите ин-пособност“ и ЕБВР приемлива структура за оценяване на проектите. Това означава, че терес на покупка на недвижимост у нас.инициативата може да стартира през втората половина на 2011 г. На изложението в Москва бяха представени българските изло- жения за недвижими имоти: BalPEx Жилищни имоти, което ще сеИНФРАСТРУКТУРА проведе от 12 до 19 май в The Mall на „Цариградско шосе“, Со-Стартира обществено обсъждане Тази седмица ще е готов Акт 16 за фия, и BalPEx Жилищни и ваканционни имоти, което ще се про-за модернизацията на жп линията терминала на гара Драгоман веде от 25 до 31 юли в Grand Mall, Варна. Съотношението цена-качество прави България предпочитана заВидин - София До 9 март ще приключи работата на държав- инвестиции дестинация от руснаците. Руските клиенти предпо-На 21 февруари от Видин започнаха об- ната приемателна комисия за изготвяне на читат България като място за инвестиции, защото им е близкаществените обсъждания на проекта за мо- Акт 16 на проекта „Реконструкция и модер- като манталитет и език, близка като разстояние, като религия,дернизация на жп линията Видин – София. низация на терминал гара Драгоман“ и път- като култура. Допълнителен мотив за покупка на недвижимост уПроектът стартира с проучване и изработ- на връзка към него. Терминалът за комби- нас е и предстоящото влизане в Шенген.ване на идеен план за ново трасе, свързва- нирани превози е в района на бившия ледо- Руснаците асоциират България преди всичко със слънцето и мо-що „Дунав мост 2“ със столицата. След за- пункт в гара Драгоман. Железопътното раз- рето, но проявяват интерес за закупуване на имот в планинскитевършването на идейния проект е изготвен витие на РО-ЛА терминала е с два коловоза и балнеоложките ни курорти.доклад по ОВОС, който вече е одобрен от с полезна дължина на всеки от тях по 300 м. Руският купувач търси нови завършени жилища, с разрешениеМОСВ. Следва провеждането на обществе- Като основа са използвани съществуващите за ползване. Предпочита имот на първа, втора или максимум нани обсъждания по места. За целта е назна- коловози на бившия ледопункт. Достъп на трета линия.чена група от специалисти от НКЖИ, МОСВ подвижен железопътен състав е осигурен от Държи да купува имот директно от строителя, без посредници.и изпълнителя на доклада по ОВОС – АД гара Драгоман. Пътната част на РО-ЛА тер- Клиентът става все по-взискателен и предпочита да брои парите„Поввик“. Подготвен е фиш за кандидат- минала включва пътен обход, който посред- си за качествен имот, който сам е видял и избрал на място. Тен-стване по получаване на безвъзмездна по- ством два обръщателя осигурява маневре- денцията е руснаците да съчетават лятната си почивка с огледмощ за изпълнение на дейностите за подго- ност на входящите камиони. За изчакващите на бъдещия втори дом.товка на проекта за строителство. Общата е изграден паркинг. Достъпът до терминала В отговор на това BalPEx ще организира в активния туристиче-дължина на проектното трасе е 222.5 км, а се осигурява чрез пътна връзка от същест- ски сезон изложение BalPEx Втори дом от 25 до 31 юли в Theпрогнозната стойност е 2.68 млн. евро. вуващия международен път за Калотина. Mall Варна. www.stroitelstvo.info
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА BuildinGreen 2011: Защо устойчивото строителство е приоритет Няколко причини сградите да бъдат зелени и енергийноефективниВ сички обичаме вкъщи да ни е то- пло през зимата, но сметките за тока и парното да са такива, че да остават пари и за ресторанти или екскурзия, когато има повече по- чивни дни заради празниците. Илисянката от дървото на улицата да ни позволи дане включваме климатика в офиса, преди да дой-дат онези досадни колеги, на които или винагиим е топло, или винаги им е студено. Това, коетоможе да обедини двете в обща стратегия, се на-рича устойчиво строителство и за втора поредгодина е тема на конференцията BuildinGreen на8 март. Следващите редове се опитват да систе-матизират по по-различен начин някои от оче-видните ползи както от ниските сметки, така иот постоянстването в опитите си да ги намалим.1. По-чиста природа, но Защото недвижими- рат процесите на инвес- ности, особено за ком- им, а и до икономиче- които, макар да нямати повече удобство те имоти струват пове- тиции. паниите за енергий- ски растеж и социали- същата нужда от изола-Защото зелените сгради че, ако са зелени. Пър- ни услуги (ЕСКО), дос- зирането на изолирани ция, често са по-назад возначават не само по- воначалната инвести- 5. По-висока конкурен- тавчици на техноло- групи. Големите град- поддръжката на общи-малко парникови газове ция е по-висока средно тоспособност гии и финансовия сек- ски инфраструктур- те части от плътно на-и по-ниски разходи за с 2%, ако е планирана в Сградите, които са тор. Публичният сектор ни проекти и програми селените панелни бло-енергия и вода, а и за- достатъчно ранен етап, способни да отговорят може да получи достъп за устойчиво развитие кове.щото осигуряват по-го- изплаща се по-бързо, на утрешните изисква- до нови източници на пък имат потенциала далямо удобство за полз- отколкото инвестици- ния, ще осигурят кон- финансиране за модер- окажат значително вли- 9. Балансиране на ико-вателите им, по-здраво- ята в цялата сграда, съ- курентно преимущест- низация на сградния си яние върху транспорт- номическия растежсловна среда за техните ответно има положите- во за собствениците и фонд като университе- ните системи, емисиите Строително-ремонт-обитатели. лен принос върху въз- ползвателите си: няма ти, болници, училища, парникови газове, про- ни работи като топло- вращаемостта. Между- да е необходимо да ин- административни по- блеми като задръства- изолиране, подмяна на2. Повече иновации народният опит показ- вестират толкова, кол- стройки. нията и др. дограма, хидроизола- Защото устойчивото ва, че сертифицирани- кото конкуренцията, за ция на покриви и другистроителство е път към те зелени бизнес сгра- да отговорят на непре- 7. По-добри градове 8. По-адекватна под- могат да подпомогнатразпространението на ди обикновено пости- къснато затягащите се Градовете имат въз- дръжка на жилищните икономиката в момен-иновации в икономи- гат 6% по-високи наеми изисквания към сград- можността да напра- сгради ти на кризи. В Австрияката. Когато компании- от конвенционалните ния фонд. От друга вят интелигентни ин- Изнамирането на програмата за субси-те се пренастройват да сгради в съседство. страна, цените на енер- вестиции, които да под- успешен модел за ре- диране на енергийнатапланират, инвестират и гоносителите се пови- помогнат не само раз- конструкция на мно- ефективност в еднофа-експлоатират активи- 4. Съвместна работа за шават в дългосрочен витието на сградния гофамилните жилищ- милни жилищни сгра-те си по нов начин, съ- намиране и разпростра- план. Компаниите с по- фонд, а и на иконо- ни сгради може най-на- ди – малки индивиду-образен с околната сре- нение на оптимални ре- ефективни сгради и ра- миката и интеграция- края да осигури основа- ални проекти с бързада, който изисква съот- шения ботни процеси ще бъ- та на местните общно- та за модел за тяхното реализация и лесно уп-ветните технологии и Защото интеграция- дат повлияни в по-мал- сти. Светът, и особено управление и поддръж- равление – всъщност еоборудване, те от своя та на различни специ- ка степен от конкурен- Европа, познава мно- ка в дългосрочен план, донесла печалба за пра-страна научават и по- алисти, ангажирани в тите им. го примери, в които ре- така че да не се налага вителствения бюджет,лучават достъп до нови строителството на сгра- генерацията на сграден инвестициите да се пра- тъй като е мобилизира-решения за повишава- дата, за да стане тя по- 6. Нови бизнес възмож- фонд в изостанали ра- вят само при спешни ла десетократно по-го-не на ефективността на устойчива, създава сре- ности йони като стари индус- случаи или след 20 го- леми инвестиции. Билипроизводствените про- да за трансфер на зна- Подобряването на триални територии или дини пак да се правят са открити нови работ-цеси. ния и технологии, ко- енергийните характе- гета на големите градо- програми за обновява- ни места, а всяко евро в ито могат да променят ристики на съществу- ве е довела до промяна не на сградния фонд. помощ на домакинства-3. По-добра възвращае- качеството на сградния ващия сграден фонд ще не само в качеството на Косвено това ще повли- та е донесло две евромост на инвестициите фонд и да оптимизи- създаде нови възмож- живот на обитателите яе и на новите сгради, под формата на данъци.
 5. 5. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Борис Борисов, изпълнителен директор на „Софарма имоти“ АДСИЦ: Бизнесът все по-лесно възприема зелената идея З Колко лесно или а проект като „Со- екологичните стандар- предимства на този род трудно е да се пла- ти. Това ще редуцира сгради се преплитат в нира и реализира фарма бизнес та- енергопотреблението и симбиоза и резултатът екологично устой- уърс“ може да се разходите за поддръжка е зашеметяващ – ком- чив инвестиционен спори дали има небла- на комфортен климат в форт, удобство, лукс и проект в българска- гополучието или щас- самата сграда. чистота, здравословна та действител- тието да се реализи- среда както за обитате- ност? Как инвести- ра в период на финан- Коя е най-привлека- лите, така и за заобика- торът стига до по- телната характе- лящата ни действител- добно решение? сова и икономическа ристика на зелени- ност и природа. Допъл-- Планирайки старти- криза. Компаниите са те сгради за инвес- нителните разходи мо-рането на проекта „Со- далеч от щедри при титорите и защо? гат да се включат кактофарма бизнес тауърс“, избора си на офис, В кой компонент от в маркетинговия, така иизхождахме единствено но пък шансовете да бюджета на про- в инвестиционния ком-от идеята да създадем екта или инвести- понент от бюджета намодерни, високотехно- се появят много нови тора бихте вписа- инвеститора, но да нелогични и красиви сгра- сгради с претенция- ли допълнителните забравяме допълнител-ди. Разбира се, всичко та, че са зелени, сил- разходи от относи- ните ползи не само затова е тясно обвързано но намаляха. Във все- плати за нея? енергоспестяващи тех- телно по-високата обителите, но и за зао-с понятията устойчи- ки случай изпълни- - Все по-лесно благода- нологии и материали за себестойност на зе- бикалящата ни дейст-вост и екология. Неиз- телният директор на рение и на медиите биз- по-ниско замърсяване лената сграда: мар- вителност и природата,бежно е - при ограниче- несът в България въз- на околната среда. За- кетинговия, този за които неизбежно се из-ност и изчерпаемост на дружеството - инвес- приема зелената идея и ложени са параметри за изграждане на ими- мерват с доста по-висо-природни и икономиче- титор в кулите - „Со- се стреми да бъде част подобряване системите дж на компанията ки стойности от тези,ски ресурси - да се ин- фарма имоти“, Борис от нея. Преди една го- за осветление, отопле- или инвестици- вложени от инвестито-вестира, без да се поми- Борисов е убеден, че дина беше трудно да ние и климатична ин- онния? ра, които в края на кра-сли за оптимално реше- зелената идея ще спе- се обясни и да се пред- сталация, изолация на - Определено не може ищата допринасят и зание, балансиращо фак- стави „Софарма биз- сградата и използване да се изтъкне само една изграждането на по-до-торите лукс, комфорт и чели привърженици нес таъурс“, понеже на технологии за озеле- характеристика на зе- бър имидж на компа-модерно излъчване, от в идните години. „Со- проектът е революци- няване на сгради според лените сгради. Всички нията.една страна, и иконо- фарма имоти“ АДСИЦ онен по своята високо-мия, бърза възвраща- е част от икономиче- технологична същност.емост на инвестиция- ската група на българ- Но сега той е към своята и екология - от дру- ската фармацевтич- край и това, което пре-га. Така достигнахме до ди се опитвахме да пре-единствения отговор на компания „Софар- зентираме, вече може да„Софарма бизнес та- ма“, на която Борисов се “види и пипне”, т.е.уърс“ да бъде реализи- е финансов директор. всеки потенциален на-ран като зелен проект. Той е и изпълнителен емател може да се убе-В българските условия директор на „Доверие ди в качеството и лукса,това все още беше труд- който предлагат наши-но разбираемо и не- обединен холдинг“ те офиси, и то на еднадостижимо поради из- АД. По-рано е работил конкурентна цена.останалите разбира- в банковия и строи-ния и липса на инфор- телния сектор. Какво място зае-мация, касаеща зелено- мат инвестициитето строителство, както в екологичната ус-и погрешното схваща- тойчивост на сгра-не, че реализиране на дите в дружество-екологична сграда изис- то „Софарма имо-ква необосновано висо- ти“ и групата „Со-ка инвестиция (все пак фарма“? Вние стартирахме нашия сички пре- - Групата „Софарма“ епроект през 2006 г., ко- стар привърженик нагато трябваше буквално димства на зелената идея и инвес-да се борим с погрешнимитове, засягащи зеле- този род сгради тира единствено в еко- логично устойчиви, ви-ното строителство). се преплитат в сокотехнологични сгра- симбиоза и ре- ди. Такива са дистрибу- Какво показва досе- торският център “Ро- гашният ви опит зултатът е заше- жен”, който спечели на- по отношение на метяващ – ком- града “Сграда на годи- пазарното позицио- ната” през 2008 г.; фи- ниране и реализация форт, удобство, тохимичният цех “Бъл- на проекта? Как- лукс и чисто- гарска роза - Совто- ва е готовността полис“ и новият завод на бизнеса не само та, здравослов- за твърди лекарствени да възприеме зеле- на среда както форми “Софарма”. За ната идея, но и да я за обитателите, завода е интересно да материализира как- се каже повече, поне- то в дейността си, така и за зао- же също като „Софар- така и в поведени- ето си като наема- бикалящата ни ма бизнес тауърс“ се строи в екологична пар- тел или собственик действителност кова среда с нова гене- на имоти? Каква е и природа рация енергоефективни готовността и да сгради, с използване на
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА Никола Игнатов, мениджър „Управление на имоти” в Tishman Management Company: Устойчивото строителство е знак за промяната в икономиката В стабилизирани и здравословни пазар и икономика устойчивите сгради определено биха имали превес К Господин Игнатов, огато американската компания Tishman още на значително по- налични ли са тех- Internetional обяви, че се цели в LEED сер- ниски нива в сравнение нологиите на цени, тификат за проекта си „София еърпорт цен- със страните в Евро- които биха подпо- тър”, малцина разбираха значението му. Но днес пейския съюз. Българ- могнали екологично ските индустрия и ико- устойчивото стро- все повече инвеститори са убедени в необходи- номика продължават ителство на сгради мостта от него – не заради документирането на да бъдат няколко пъти в България? сградните характеристики, а заради стойността, по-енергоемки и съот-- В България все още която те създават за инвеститорите и наемате- ветно по-ниско ефек-има какво да се желае, лите. Никола Игнатов е отговорен за това, че ин- тивни.за да бъдат достигнати фраструктурата на зеления проект на Tishman и Неразумно е обаче да сенеобходимите, предраз- използва това за при-полагащи развитието партньора им GE Real Estate ще бъде управля- чина да страним от ус-на сектора нива. Спо- вана така, че да даде желания резултат под фор- тойчиво строителство.ред European Innovation мата на спестени разходи за енергия и вода, но Напротив, устойчиво-Scoreboard (EIS) ино- не на цената на компромис с удобството на нае- то строителство и зеле-вативните и устойчи- мателите. ните сгради са главнитеви технологии и прак- индикатори на бъдещитики в България са все промени в цялостното Цената на Девин СЕЙЛЪР, дирек- Някои зелени и енер- тор „Консултански услу- гийноефективни техно- ги за устойчиво развитие“, логии и продукти се из- Colliers International плащат за година или по-малко. За период от Един от първите въ- 20 години приходите са проси, които обикно- от четири до шест пъти вено ни задават, е кол- първоначалната инвес- ко струва зелена сгра- тиция. да. Това е и един от най- Наемателите осъз- трудните като отговор нават по-ниските енер- въпроси, тъй като це- гийни разходи в зелени ната се влияе от редица сгради, така че друг на- фактори. чин за възстановяване Първоначалната ин- на разходите е чрез по- вестиция може да бъде високи наеми. Сертифи- по-висока - средно с 2%. цираните зелени сгради Все пак зелените сгради обикновено се отдават струват по-малко като за около 6% по-скъпо в експлоатация и под- сравнение с други сгра- дръжка, а средният пе- ди с подобно качество и риод на изплащане е 3-4 локация. години с изключение на Наемателите са съ- системите за възобновя- гласни да плащат по-ви- ема енергия. соки наеми за такива
 7. 7. Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ТЕМА ни мислене, съзнание а дите на конвенционал- сенето, което води до за устойчиво строител- в зеленото строи- В пример- на админи- стративна сгра- оттам - и към промени в индустрията. Какви са стратеги- ите, с които една на сграда. Едно от най-важните предимства за наемате- ля в устойчива сграда са намалените комунал- стагнация при финан- сирането. В такъв пазар всеки проект, не само зелен, трудно би наме- рил подкрепата на бан- ство – бел. ред.), кои- то изцяло контроли- рат дейностите по под- дръжката и експлоата- цията на сградите. Сис- телство в Бълга- рия според вас? Мо- гат ли те да бъдат пренесени и при съ- ществуващия сгра- да спестявани- строително-пре- ни разходи (електрое- ките. Но в едни стаби- темите, инсталирани в ден фонд? ята в резултат дприемаческа ком- нергия, газ и вода). Във лизирани и здравослов- комплекса, съблюдават - Климатичните про- пания реализира времена на постоянно ни пазар и икономи- за постоянно оптимал- мени, икономическата на зелена сгра- пълната стойност растящи цени на енер- ка устойчивите сгради но балансирана работна криза и изразходване- да са около 900 на устойчивите ин- гията това предимство определено биха има- среда. Свежият въздух то на ресурси създават евро за кв.м на вестиции при ни- става все по-осезаемо и ли превес. Всеки би фи- и температурните пара- нужда от промяна в на- ските цени на енер- определящо. нансирал проекти, кои- метри са контролира- чина, по който мислим, година гията и водата в В примерна админи- то отговарят на светов- ни чрез високотехноло- действаме и създава- България, ниските стративна сграда спес- ните изисквания за ус- гична вентилационна и ме. Популяризацията наеми и високата тяванията в резултат на тойчиво строителство, отоплителни система. на устойчивото строи- незаетост на офи- зелена сграда са около усъвършенстван ди- Поощряват се граждан- телство е необходимост, сите и като цяло 900 евро за кв.м на го- зайн и системи за по- ската отговорност на тъй като гарантира на- неохотата в бъл- дина. „София еърпорт дълъг експлоатационен наемателите и устано- маляване на разходите, гарския бизнес да център” предвижда оп- цикъл. вяването на индикато- повишаване на стой- плаща повече за ви- тимизиране на кому- ри за устойчивост, на- ността на инвестицията сококачествени налните разходи в раз- Как се стимулират сочени към постоянно и подобряване на здра- площи? мер на около 400 хил. наемателите да подобряване на работ- вословната работна сре- - Всеки инвеститор ще евро на година. вземат най-добро- ната среда. Прилагаме да, съответно по-висо- отговори, че целта му е то от по-високия и мерки за повишаване ка производителност. да създаде най-добрата Банките осъзнаха клас инфраструк- на ефективността и из- Принципите на зелени- сграда за своите наема- ли стойността, ко- тура, който предла- ползването на възобно- те сгради ще бъдат при- тели според допустими ято се съдържа в га една зелена сгра- вяеми източници и лагани и към съществу- бюджетни граници и такава сграда, въ- да? контролиране на ниво- ващи такива под фор- пускови срокове. Преи- преки че тя може - „София еърпорт цен- то на отпадъците във мата на основни ремон- мущество ще има този, да е по-скъпа като тър” разполага с екип всички сгради на „Со- ти, използвайки ниско- който построи зелена строителство? от висококвалифици- фия еърпорт център”. емисионни и енергий- сграда с нива на енер- - В момента предлага- рани специалисти, сер- ноефективни материа- гийна консумация да- нето на пазара на имо- тифицирани по LEED Какво е бъдеще- ли, инсталации и съо- леч по-ниски от разхо- ти е по-високо от тър- (американски стандарт то на практиките ръжения.зелената сграда П реместването на фокуса от пър- воначалните разходи към раз- глеждане на разходите за целия жиз- нен цикъл на сградата отвъд строи- телството до включването на експло- атация, поддръжка и подмяна е не само по-коректен подход, но това е и начинът да осигурим по-голямо въз- действие върху приходите от инвес- тициятаобекти, тъй като те съз- процент на свободнитедават по-здравословна площи и повишено за-среда. Това означава по- държане на наемателитевисока продуктивност в такива сгради.на работещите в нея и Тези фактори все по-намаление на свърза- вече карат предприема-ните със сградата боле- чите да осъзнаят, че зе-сти като алергии, аст- лените сгради са нещома и синдрома на болна- повече от просто „до-та сграда. По-здрави и бри“ за околната среда.по-доволни служители - Преместването натова е едно от най-голе- фокуса от първоначал-мите предимства на зе- ните разходи към раз-лената сграда, тъй като глеждане на разходитечовешките ресурси са за целия жизнен цикъледин от най-високите на сградата отвъд стро-разходи за бизнеса. ителството до включ- На повечето глобал- ването на експлоата-ни пазари търсенето на ция, поддръжка и под-зелени сертифицира- мяна е не само по-ко-ни сгради е по-голямо ректен подход, но това еот предлагането. Освен и начинът да осигуримосигуряването на по-го- по-голямо въздействиелеми наеми по-голямото върху приходите от ин-търсене води до намален вестицията.
 8. 8. 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА Ролята на сградите и нуждата от интегриран подходИ нтересът към устойчивото строител- ство нараства и с него нарастват и броят на теории, мнения и обуче- ния по темата. Все още обаче се го- вори главно за енергийната ефектив- ност като за устойчивост по отноше-ние на сградния фонд и не се обръща необходи-мото внимание на многото други фактори, кои-то играят огромна роля в обективната преценкадали една сграда е устойчива или не. Както знаем от множе- ството статистики, ко- ито съществуват, сград- ният фонд допринася значително към въгле- родните емисии и по- требление на енергия, суровини, материали и питейна вода. Освен това сградите в наше време представляват центрове за комуника- ПОДХОДЪТ ция, те са информаци- Интегрираният подход не може да се нарече иновация в процеса на проектиране и изпълнение на проектите. онни терминали, те са Той е по-скоро естественият резултат от точно тази комплексност, която представляват днешните стро-Арх. Весела ВЪЛЧЕВА- life support systems. ителни процеси. В САЩ често се използва терминът high performance building за зелени или устойчиви сгра-МАКГИЙ, LEED AP, консул- Какво от това обаче? ди. В превод това означава сграда с висока технологическа характеристика, а такава сграда може да се осъ-тант по устойчиво строи- Всички ще се съгласим ществи успешно само когато се приложи интегрираният процес.телство - „Трипъл Грийн че прекарваме повече (На снимката проект за сграда в Далас, отличена в конкурс целящ да открие работещ модел за устойчиво раз- витие на градовете. Конкурсът Urban Re: Vision се стреми да допринесе за създаването на масив от програмиБилдинг Груп“, директор по време вътре, отколко- за съживяването на Далас )обучение - БСУР то вън, че сградите днес включват многобройни точно тази комплекс- не на критерии за сгра- цес завършва с една имат предимство в ин- Колкото и да искаме системи и представля- ност, която представля- дата, през всички фази енергийно по-ефектив- дустрията. С неизбеж-да вярваме, че строи- ват комплексни органи- ват днешните строи- на проектиране и стро- на, по-рентабилна и по- ната пазарна трансфор-телството и още повече зми в сравнение с при- телни процеси. В САЩ ителство до пускането Оархитектурата остават мери от миналото. Ще често се използва тер- на сградата в употреба ина едни и същи прин- се съгласим и с това, че минът high performance дори по време на нейна- свен че предлагат подслон и из-ципи през времето, не строителството на една building за зелени или та употреба. Този про- пълняват функция, сградитеможе да се отрече, че сграда, както и нейната устойчиви сгради. В цес позволява проектътднес индустрията е на поддръжка струват скъ- превод това означава да бъде оценен спря- днес правят много повече. Днес сгра-много по-комплексно по. Поради бързо раз- сграда с висока техноло- мо различни фактори дата непрестанно добива нови изме-ниво. Казано просто, виващите се техноло- гическа характеристика, като финансова стой-сградите днес са ком- гични иновации, как- а такава сграда може да ност спрямо цена, бъ- рения на социална, икономическаплексни механизми, ко- то и динамиката в по- се осъществи успешно деща приспособимост, и екологична отговорност. Сградатаито, освен че в най-до- требителските нужди и само когато се приложи качество на обитаване, е способна да афектира продуктив-брия случай ни свърз- житейската схема като интегрираният процес. ефективност в употре-ват с миналото и пред- цяло, Идеята при интег- ба на ресурси и цялост- ността на своите обитатели, тяхнотоставляват историческо-то ни наследство, из- честите изменения и рирания процес или подход е да се вклю- но въздействие върху околната среда. здраве, както и ‘здравето’ на районапълняват и много дру- осъвременяване на чат всички, които по Бързо става ясно, че в който се намира, а дори и на плане-ги роли. сградите са неизбежни един или друг начин ще всеки аспект на проце- тата. Освен че предлагат Финансовата карти- участват в планиране- са на проектиране и из-подслон и изпълняват на на строителни обек- то, проектирането и из- граждане на една сградафункция, сградите днес ти днес е толкова ком- пълнението на проек- е еднакво съществен за икономична за експлоа- мация се трансформи-правят много повече. плексна, колкото и тях- та. При това още от са- нейното оптимално из- тация сграда. рат и самите процесиДнес ното планиране и из- мото начало. И въпре- пълнение. Истинската И въпреки че дово- на проектиране, стро- пълнение. Ето защо ус- ки че е ясно, че различ- устойчива сграда е тази, дите за интегрирания ителство, финансиранесградата непрестанно тойчивото строител- ните участници в екипа чиито цели са ясно за- процес са лесно раз- и оценяване на обекти.добива нови измерения ство става все по-попу- са ангажирани активно ложени още в началото бираеми, индустрията Интегрираното плани-на социална, икономи- лярно, а интегрираният в съответните фази на на проектирането и ко- като цяло продължава ране дава възможностческа и екологична от- подход е съществен не- проекта, където се при- ито се балансират през да оперира по стандарт- да оптимизираме про-говорност. Сградата е гов компонент. лага тяхната експертиза, целия жизнен цикъл на ните практики. Като фесионалния приносспособна да афекти- Интегрираният под- е изключително важно обекта. Взаимоотно- специалисти в днешна- на всички участващи вра продуктивността на ход не може да се наре- проектът да черпи от шенията между всич- та професионална сре- проектирането и изпъл-своите обитатели, тях- че иновация в проце- колективното знание на ки стратегии, системи да архитекти, инжене- нението на един проект,ното здраве, както и са на проектиране и из- всички. Това трябва да и технологии в сграда- ри, строители и дори както и на финансира-„здравето“ на района, в пълнение на проекти- става през целия жиз- та се анализират, изчис- възложители на проек- нето и цялостното ка-който се намира... дори те. Той е по-скоро ес- нен цикъл на проекта ляват и прилагат така, ти се налага да знаят все чество на завършенатаи това на планетата. тественият резултат от - от началното залага- че интегрираният про- повече и повече, за да сграда.
 9. 9. 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 март 2011 г.ТЕМА Кога радиаторите стават излишни В нискоенергийната сграда не е необходимо инсталирането на традиционна система за отоплениеЖ ивеем във време на коренно преос- технически норми, кон- цаема конструкция (ели- от отоплителната систе- мисляне на принципите в строител- сумацията е намалена на- миниране на неуплътне- ма, могат да се пренасо- половина – от 80 до 120 ни участъци в конструк- чат към подобряване на ната сфера. Строителството на сгра- kWh/(m².a). При ниско- цията) параметрите на сградна- ди и тяхната експлоатация чувст- енергийните сгради кон- • вентилация за ком- та обвивка (подове в съп- вително натоварват околната среда сумацията за отопление форт рикосновение със земя-като материални и енергийни ресурси, отговорни се снижава до нива от 30- • оптимизиране на та, стени, покриви, про-са за изчерпването на природни суровини и за- 50 kWh/(m².a), а дости- слънчевото греене зорци)мърсяване не само по вр

×