Брой 5 (688), 7 - 13 февруари 2011 г., цена 1.50 лв.                         www.stroitelstvo.inf...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 7 - 13 февруари 2011 г.                                       ...
4    sg.stroitelstvo.info                                               ...
Строителство Градът, 7 - 13 февруари 2011 г.                                       ...
6    sg.stroitelstvo.info                                               ...
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителство Градът

2,135 views
2,065 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,135
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

 1. 1. Брой 5 (688), 7 - 13 февруари 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР С пожелание за успех и ю шенг* Всеки иска да успее, щом започне реформа, ре- монт, преструктуриране, промяна. Първата защит- на реакция към поврата е „не“. Времето за преобръ- щане от „не“ в „да“ е тол- кова дълго, колкото пътят от сърцето до ума - много дълъг. Реформите обикно- вено са непопулярни и са свързани с преговори. На 15 февруари започ- ват преговорите меж- ду Национална компа- ния „Железопътна инфра- структура“ и синдикати- те, за което и двете страни имат нужда от пожелание за успех. От тези разгово- ри и от разговорите със Световната банка, която може да предостави заем, зависи ходът на реформа- та. Проблемът е не в това, че всички мислят различ- но, а в това, че не разбират как могат да се допълват. Прочетох наскоро, че в Сингапур по време на празнуването на китайска- та Нова година бизнес ве- черите започват с ястие от Железниците: салата, гарнитура, туршия и сурова риба. Името на рибата - ю шенг*, всъщ- Сезон за реформи ност е игра на думи и оз- начава година на благосъс- тоянието. Присъстващите подготвят салатата заед- но и през това време пов- тарят фрази, които според поверието носят късмет. Милена ВАСИЛЕВА стр. 14 стр. 16 Изпълнява се Големите кръстовища в София: елегантно решение за Възможност за по-добра пропускателна способност Проектанти предлагат временно техническо решение срещу задръстванията Околовръстното край IKEA5 Завършват лот 31 от пътната схема по стр. 22 оперативна програма „Регионално Българският пазар за инвестиции в имоти05 > развитие“ с две седмици предсрочно На опашката Търговията с активи в сектора изпусна влака на европейското възстановяване9 771310 983000 през 2010 г. Тази не се очертава по-различна стр. 26 Според изследване на KPMG: Глобалните строителни фирми в света - все още предпазливи за 2011 г.
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 февруари 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoБЪЛГАРИЯ ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАНезаконните строежи по язовирите ще бъдат Кабинетът одобри Държавата си върна собствеността над Пловдивскияпремахвани след месец май проект за нов закон панаир за ВЕИПроверени са 1470 обекта на 52 язовира, съобщи министъ-рът на регионалното развитие и благоустройството Росен Правителството одобриПлевнелиев. Приблизително половината от тези обекти са не- проект на нов закон зазаконни – 748, и предстои издаване на заповеди за премахва- енергията от възобновя-нето им. Със забрана на ползване са 243 обекта, а 43 – със за- еми източници. Проек-поведи за спиране на строителството. По думите на Плевне- тът е разработен в съ-лиев за момента са изготвени само констативни протоколи за ответствие с Директи-премахването на незаконните обекти. Заповедите за премах- ва 2009/28/ЕО за насър-ването им ще бъдат издадени през май. Дотогава ще бъде да- чаване използването надена възможност на собствениците да предоставят необходи- енергия от възобновя-мите документи, ако искат да докажат, че обектите им не са в еми източници, с коятонарушение. се установяват задължи- телни национални целиПродават на публичен търг сградата на НАП за дела на енергията от възобновяеми източници Окръжният съд в Пловдив постанови за несъществуващи в крайното потребление увеличенията на капитала на „Международен панаир Плов- и в транспорта. За Бълга- див“ АД от 2006 г. и 2007 г., с които държавата загуби мажо- рия те са съответно 16% ритарния си дял в дружеството. Eдин от мотивите за решени- и 10% до 2020 г. В про- ето на съда е, че към датата на първото увеличение на капита- ектозакона са разработе- ла – 21 декември 2006 г., компанията вече не е била еднолич- ни мерки за насърчаване на държавна собственост, а акционерно дружество. Така бив- производството на енер- шият министър Румен Овчаров не е имал правомощия сам да гия от възобновяеми из- се произнесе за увеличаването на капитала. Освен това за на- точници при отчитане на маляване на държавното участие е било необходимо съгла- въздействието от подо- сието на Агенцията за приватизация. Такова съгласие не е от- бряване на енергийната крито по делото и неспазването на това изискване е превър-Правителството обяви за частна държавна собственост имо- ефективност и въвежда- нало увеличението на капитала в скрита приватизация. От ръ-та на бул. „Цариградско шосе“ 113-а в София. Теренът с площ нето на енергоефективни ководството на международния панаир обявиха, че ще обжал-от 15 дка с намиращата се в него недостроена администра- технологии ват решението.тивна сграда е бил предоставен на Националната агенция поприходите, но поради липсата на финансов ресурс за довърш- В горите разрешават строежи само на техническа инфраструктура и сгради,ване на сградата и за въвеждането й в експлоатация необхо- свързани с опазването имдимостта от нея е отпаднала. Задължително условие за про-дажбата е изискването бъдещият купувач да завърши обекта Строителство в горските териториии да го въведе в експлоатация или да го разруши и разчисти без промяна на предназначениетотерена в срок от една година от сключването на приватизаци- ще се допуска само за изграждане-онния договор. то на съоръжения за техническа ин- фраструктура и сгради, свързани с управлението и опазването на го-ГРАДОУСТРОЙСТВО рите и дивеча, реши парламентът при приемането на текстове от за-Враца представя на обществено обсъждане проекта конопроекта за горите на второ че-за подробен устройствен план тене. Такива обекти са стълбове за въздушни електропроводи, нефто-На 16 февруари община Враца ще проведе обществено об- и газопроводи, водопроводи и кана-съждане на проекта за подробен устройствен план (план за ре- лизация, автомобилни горски пъти-гулация) в цифров и графичен вид на базата на одобрената ка- ща, заслони за обществено ползва-дастрална карта на града. В плана са включени: „Хранително- не, ферми за отглеждане на дивеч,вкусова зона“, жк „Дъбника“, жк „Сениче“, „Складова зона“, риболюпилни и рибарници, както„Промишлена зона“, „Източна промишлена зона“, жк „Медко- и посетителски и информационнивец“, кв. „Младост“, жк „Самуил“, жк „Околчица, „Спортен ком- центрове, горски и ловни кантони,плекс“, жк „Кемера-Художника“, жк „Толбухин-юг“, „Болничен контролни горски пунктове, коитокомплекс“, „Централна градска част“, жк „Подбалканска“, жк не включват помещения за постоян-„Река Лева“, жк „Металург“, кв. Бистрец и кв. Кулата. но или временно обитаване. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 7 - 13 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ОБЩИНИПрез 2010 г. община Карлово е работила по София готви две обществени поръчки за автобусния транспортевропроекти за 4.6 млн. лева През тази година предстои да се обяви нова обществена поръчка за доставкатаПрез 2010 г. община Карлово управлява и работи по европро- на автобуси за София, след като класира-екти на обща стойност около 4.6 млн. лева. Това сочи отчетът нето за предишната поръчка за достав-на кмета на общината Найден Найденов за миналата година. ката на 20 нови автобуса, работещи наПроектите са по оперативна програма „Регионално развитие“, природен газ, бе отменено от ВАС след„Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“ и по линия жалба на единия от кандидатите. Замест-на Финансовия механизъм на Европейското икономическо ник-кметът Любомир Христов съобщи,пространство. Сред проектите са рехабилитация на общин- че до април предстои да се обяви ощеския път Кърнаре - Христо Даново, проекти за техническа по- една обществена поръчка - за доставка-мощ за изграждане на регионално съоръжение за третиране та и монтажа на валидиращи системи ина строителни отпадъци, за развитие на инфраструктурата за билетни автомати за електронната сис-отпадъчни води в град Баня, за инфраструктурата за отпадъч- тема за таксуване на пътниците. С частни води в Калофер, а така също и доизграждане на градската от заема, който е договорен с ЕБВР, пред-пречиствателна станция за отпадни води. стои да се оборудват над 650 превозни средства за издаване на електронни кар- ти за пътуване.Отворена е схема за Европроект на Водата в София и Пловдив с нови цениклъстърите община Силистра получи 100% От 1 февруари влязоха в сила новите цени на ВиК услугите за София и Пловдив според реше-Отворена е схема „Подкрепа за ние на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В София цената за доставяне наразвитието на клъстъри в Бъл- възстановяване на питейна вода на потребителите става 0.94 лв., а цената за отвеждане на отпадъчни води - 0.18гария“ по оперативна програма разходите лв. Цената за пречистване на отпадъчни води на територията на концесионната област става„Конкурентоспособност“. Без- 0.28 лв. Цените на водата в Пловдив ще бъдат съответно 0.99 лв./куб.м за доставяне на водавъзмездната схема се финансира Напълно са признати и на потребителите, 0.09 лв./куб.м за отвеждане на отпадъчните води и 0.14 лв./куб.м за пре-с 15 млн. евро по приоритетна възстановени разходи- чистване на отпадъчни води. Цените са за битови потребители и са без ДДС.ос 2 „Повишаване ефективност- те по проекта на общи-та на предприятията и разви- на Силистра „Подобря-тие на благоприятна бизнес сре- ване на транспортната Бургас строи нови улици и паркоместа в комплексите „Славейков“ и „Изгрев“да“. Процедурата стартира през достъпност чрез реха- До края на фев-есента на 2010 г. и е с отворен билитация на част от об- руари трябва дасрок на кандидатстване до из- щинската пътна мрежа приключи проек-черпване на финансовия ресурс, на община Силистра“, тът за изгражда-обяви Ангел Ковачев от Минис- съобщиха от екипа, уп- не на обслужва-терството на икономиката, енер- равлявал проекта. Пъл- щи улици и пар-гетиката и туризма. При пови- ният размер на догово- кинг до бл. 55 ишен интерес има готовност за рената с Управляващия бл. 56 в бургаскияпускане и на втора грантова схе- орган на оперативна про- комплекс „Сла-ма. До момента проектни пред- грама „Регионално разви- вейков“, който селожения са подали три клъстъ- тие“ сума е 3 714 040.42 изпълнява с об-ра, като до края на годината се лв. Съгласно регламенти- щински средства.очакват още 10-15 кандидата. те на Европейската коми- Към двата блокаДопустими бенефициенти са но- сия в следващите три го- Снимка Община Бургас ще бъдат изгра-вовъзникващи и вече съществу- дини приключилият про- дени две улициващи клъстъри на територията ект подлежи на провер- с дължина 157 и 168 м. Строи се и паркинг за 110 автомобила. Изпълнител е „Пътни строежина България. Срокът за изпълне- ка от Одитиращия орган, 2001“ АД, а договорената стойност на обекта е 315 270 лв. Друг проект на общината е стро- Сертифициращия орган ителството на обслужваща улица при бл. 136, 137, 138 и 139 в комплекс „Изгрев“. Улицата е сние на проектите е 24 месеца. габарит 11.50 метра и дължина 205 метра (на снимката). Проектът включва и обособяване наМаксималната стойност на про- и представители на Евро- 37 места за паркиране. Изпълнител на проекта е консорциум „Благоустрояване Бургас 2010“, аекта достига 2 млн. лв. пейската комисия. стойността на обекта е 191 306 лв.ИНФРАСТРУКТУРА АРХИТЕКТУРАСедем малки ВЕЦ ще се изграждат по Годишният архитектурен преглед в Пазарджик отличи най-добрите проективодопроводната мрежа в София Дванайсет проекти и реализации се представи- ха в традиционния Годишен архитектурен пре-Седем малки водноелектрически централи ще се изграждат глед, организиран от САБ и КАБ в Пазарджик.по водопроводната мрежа в столицата. Това съобщи пред ко- След гласуване сред местните архитекти бяхамисията по инженерна инфраструктура в Столичния общин- отличени най-добрите разработки за 2010 г. Вски съвет заместник-кметът Ирина Савина. По думите й про- раздел „Проекти“ на първо място се класираектите са на етап подробен устройствен план. Идеята е мал- арх. Николай Младенов за жилищна сграда вките ВЕЦ с обща инсталационна мощност малко над 6 мега- село Овчеполци, а негов подгласник стана арх.вата да произвеждат енергия вследствие на движението на Георги Сарамбелиев. за жилищна сграда в селоводата по напорните тръбопроводи. Предвидените места са Паталеница. В раздел „Реализации“ призьор ста-„Бистрица 1“, „Бистрица 2“, „Бояна 1“, „Симеоново“, „Модер- на арх. Христо Герасимов за възстановената часовникова кула в центъра на Пазарджик. Второ-но предградие“, „Колежа“, „Коньовица“. то място зае арх. Димитър Боюклиев за жилищна сграда във Велинград. www.stroitelstvo.info
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 февруари 2011 г.ТЕМА Приоритет на Национална компания „Железопътна инфраструктра“: Качествено поддържане на железния пътДоц. д-р инж. Милчо мер на 140 млн. лв. С ващия програмен пе-ЛЕПОЕВ, катедра „Железни- тези средства ще бъде риодци“, Университет по архитек- закупена тежка, сред- са построяване на ре-тура, строителство и на и лека жп механиза- конструирани трасета загеодезия ция: подбивни и други високи скорости меж- машини, влекачи и ме- ду София – Елин Пелин Местоположението ханизация, необходима и Септември. Ще започ-на България в европей- за поддържане на желез- не строителство на новиската жп мрежа и пре- ния път и контактната трасета по жп линия Ви-минаващите през стра- мрежа. дин – София и на реха-ната ни международни Ще продължи билитацията на трасе-жп коридори са пред- то по жп линия Мездрапоставка за очаквано- реализацията на инфра- – Горна Оряховица – Ва-то в бъдеще увеличение структурни проекти рна. Полагат се усилияна товарните и пътни- по оперативна програ- за започване на удвоява-ческите превози. Гаран- ма „Транспорт”. Една от не и реконструкция нацията за осигуряване на стратегическите задачи жп линия София – Пер-здрав и сигурен железен на тази програма е жп ник – Радомир.път е механизираното линия София – Пловдив Основна цел наму поддържане. – Бургас, която е част от структурната реформа е Поради това едно от международни жп ко-основните мероприятия ридори, да стане висо- подобряване на фи-на провежданата в дър- коскоростна. Нераздел- нансовите резултатижавното предприятие но свързана с нея е жп За 2012 г. очаквани-Национална компания линия Пловдив – Сви- те приходи са: субсидия„Железопътни инфра- ленград, чието рекон- от държавния бюджетструктура” струиране се изграж- 127 млн. лв., от капита- да. Нейното междуна- лов трансфер 90 млн. лв.структурна реформа родно значение ще на- и от инфраструктурни е създаване на специ- расне след завършване такси 90 млн. лв.ализирана секция за на тунела под Босфора. Важно мероприятие етежка механизация за Отсечката от Пловдив намаляване броя на сек-поддържане на желез- (Крумово) до Първомай циите по поддържане нания път в Плевен. Мо- ще влезе в експлоатация железния път от 13 на 5тивите за това решение до средата на тази го- отделно от тази в Пле-са два: дина. Реконструкцията вен. Преструктурира - децентрализиране и на цялата жп линия до се поделение „Сигнали- мата на ДП НКЖИ да се Паралелно с дейност-намаляване на админи-стративния апарат, кой- Свиленград ще завър- ши през 2014 г., а част- зация и телекомуника- ции”, което ще има само намали с още 700 души. По този начин ще бъде ите в системата на ин- фраструктурата БДЖ 6859 км е дължината на же-то досега беше концен- та от Свиленград до тур- 3 регионални структу- изпълнено едно от из- ЕАД има своя програматриран в София ската граница - още тази ри. Ще бъдат съоръже- искванията на Светов- за обновяване на под- лезния път, като с - колективът на жп година. ни с автоматично спус- ната банка за отпуска- вижния състав и най-ве- междурелсие 1435 ммсекция Плевен има бо- През този програмен кащи се бариери още 35 не на заем. На освобо- че на пътническия ва- са 6701 кмгат опит с механизира- период до 2014 г. следва прелеза. дените от администра- гонен парк. Целта е ця-ното поддържане и под- да бъде завършена мо- В резултат от окруп- тивна дейност служите- лостно подобряване нановяване на железния дернизацията на жп ли- няването на секциите ли ще бъде предложено комплексното транс-път и компетентно иерудирано ръководство. ния Септември – Плов- див и Пловдив – Бургас. административният им персонал ще се намали да заемат производстве- ни длъжности или да се портно обслужване с жп транспорт. 3054 км Наред с това е пред- През първия период е с 300 души, на прелезо- преквалифицират за ин- ДП НКЖИ има го- са единични жп линиивидено разширяване на предвидено изграждане пазачите - със 150 души. женерно–техническа ра- товност през следващи-ремонтната база в район на интермодални терми- С тези и провежданите бота. На тези, които не те години да осигури ка-София. нали в София и Плов- други мероприятия до се съгласят, ще бъде из- чествено поддържане През 2011 г. се очак- див. края на 2011 г. се пред- пратено обезщетение на железния път с подо- 1942 кмва отпускане на заем от вижда административ- съгласно законови раз- брени финансови резул- са двойни жп линииСветовната банка в раз- Приоритетите за след- ният персонал в систе- поредби. тати.
 5. 5. Строителство Градът, 7 - 13 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Милчо Ламбрев, генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“: Преструктурирането е най-важната задача за тази година М Г-н Ламбрев, в какво се илчо Ламбрев е рабо- през тази година нямаме това състои преструктурира- тил в БДЖ и Нацио- право. Средствата от инфра- нето на Национална ком- структурните такси Дирек- пания „Железопътна ин- нална компания „Же- тива 2001/14 на Европейския фраструктура“? лезопътна инфраструкту- съюз ни задължава да използ-- Преструктурирането в ра“. Завършил е магистра- ваме за реинвестиция и под-НКЖИ не е самоцелно, а е тура по „Транспортно стро- държане на железния път ипроцес, който върви от годи- ителство“ във ВВТУ „Тодор съоръженията към него. Най-ни, като началото е от 2009 г. вероятно ще усетим недостигВ компанията действа план Каблешков“ и магистрату- на финанси, затова ще допъл-по преструктуриране, съглас- ра по „Икономика на транс- ваме субсидията със собстве-но който са обвързани всич- порта“. Владее руски език. ни средства - продажба на ак-ки процеси. Това се отнася и Когато дойде в управлени- тиви или отдаването им подза периода 2011 - 2014. Моти- ето през есента на 2009 г., наем. Само така ще можем давите се коренят в изискване- НКЖИ железничарите бяха посрещнем преките си раз-то на Световната банка за от- ходи.пускане на заем и в необхо- в стачна готовност и очак-димостта от финансово дис- ваха възнагражденията си. Как възнамерявате дациплиниране на сектора, пре- Година и няколко месеца поддържате новоизгра-поръчано от Министерство- по-късно НКЖИ е на пра- дената железопътна ин-то на финансите. Очаквани- га на голямата реформа и фраструктура?ята са за по-интензивно фи- - Щом имаме чисто нова жпнансиране на екологичния стачна готовност дебне от- инфраструктура като лини-транспорт, какъвто са желез- всякъде. ите Пловдив - Свиленград,ниците. Септември - Пловдив, Плов-НКЖИ пристъпи към оглеж- България има близо 820 жп танат в администрацията, ще див - Бургас, тя ще се под-дане на възможностите за прелеза, от тях 196 са с ръчни бъде предложена преквали- държа и обслужва от мобил-преструктуриране на адми- бариерни механизми. Ще ин- фикация, а на тези, които не ни групи, а не от 40 - 50 душинистративния и обслужва- вестираме 5.5 милиона лева за се съгласят - ще бъдат изпла- личен състав. Сега много смещия персонал, което ще рече, 35 прелеза. Освободените от тени обезщетения. изостанали в механизация-че на първия етап е необходи- тях около 150 - 160 души ще Първоначалните параметри та. Купим ли я, тя ще измес-мо да има освободени от ад- бъдат преквалифицирани в на заема от Световната банка ти много човешки труд. Следминистративния персонал иокрупняване жп секциитеПървото нещо, което напра-вихме, е да намалим броя нажп секциите от 13 на 5+1, С парите от Све- товната банка ще се купува само експлоатационен персонал, от какъвто НКЖИ има нужда. Ще се освободим от несвой- ствените дейности. Строител- ните групи, каквито имаме са 140 млн. лв. С тях при пре- цизни изчисления ние можем да си купим тежка, средна и лека железопътна механиза- ция. Така ще осигурим желез- години едва ли ще има пер- сонал с нискоквалифициран труд. Кои са приоритетнитекато шестата ще отговаря нова техника немалко в цялата страна, ще ния път с пробивни маши- проекти за 2011 г. и доза тежката пътна механиза- бъдат окрупнени. Ще останат ни, влекачи, които да помагат края на този програменция, жп кариерите, монтаж- тези работници, които ще по- за тяхната поддръжка, и ма- период?но-демонтажните бази. Така емат малките ремонти в гаро- шини, които да се грижат за - Пловдив - Свиленград си ос-жп секциите стават София, вото стопанство. стабилността и сигурността тава приоритет. До май след-Пловдив, Шумен, Горна Оря- на контактната мрежа. Целта ва да приемем отсечката отховица и Враца. В Плевен ще Каква е предвидената е да можем да поемем нови- Крумово до Първомай. Спо-е секцията за тежка механи- субсидията за железни- те отсечки. Когато те влязат в ред подписания с „Асталди“зация и ремонти по железния ците за 2011 г.? На какви действие, когато имаме нова меморандум до края на юлипът. Преструктурира се и по-деление „Сигнализация и те-лекомуникация”, като се фор-мира едно поделение с три ре- Щ е инвестира- ме 5.5 мили- она лева за 35 пре- средства разчитате от Световната банка? - Субсидията за 2011 г. е в раз- мер на 127 млн. лева и е край- механизация, няма да има нужда от толкова работници, които да се грижат за желез- ния път. С парите от Светов- те трябва да приключат про- екта до Димитровград. Сега готвим тръжната доку- ментация за Димитровград -гионални структури. но недостатъчна за запла- на банка ще се закупува само Свиленград. Търгът се пред-Според преговорите със син- леза ти, административни разхо- нова техника! вижда за януари-февруари.дикатите до 15 февруари със- ди. След разговорите със син- През 2011 г. не можем да Очакваме строителството мутавът на работещите в желез- дикатите ще уточним с колко ползваме средствата от ин- да завърши до 2014 г.ниците ще бъде запазен съ- души ще бъде намален съста- фраструктурните такси за за- Свиленград - турска грани-щият. Сформирана е работна вът на НКЖИ. На тези от тях, плати на работниците. През ца - юли 2011 г. За Пловдив -група от представителите на които повече не могат да ос- 2010 г. си го позволявахме, но Бургас избрахме изпълнител,три министерства – финан- предстои подписването на до-сово, транспортно и социал- Кои са приоритетите за говора с „Джи Си Еф - СК13но, която ще изработи социа- следващия програмен период? - Трейс Рейлинфра“, същин-лен пакет на подлежащите на ската работа ще започне презсъкращаване в железопътниятранспорт.Преструктурирането е най-важният етап от развитиетона НКЖИ за тази година. П рез 2011 г. не можем да полз- ваме средствата от 1. София - Пловдив - ще се строят отсечките София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември. 2. София - Драгоман - ако останат средства. 3. Видин - София - проектиране и строителство на част от лятото. На 8 февруари отварят офер- тите за Септември - Пловдив, в края на миналата година удължихме срока за подаване инфраструктурните обектите. на оферти с около 20 дни. Какви други конкретни такси за заплати на Карнобат - Синдел ще се осъществява с българско финан- През този програмен пери- дейности сте предвидили работниците. През сиране. од следва да бъдат завършени за тази година? Русе - Варна - с българско финансиране или като резервен тези три проекта. Интермо-- Тази година предвиждаме 2010 г. си го позво- проект по оперативна програма „Транспорт“ далните терминали в Софияпълна автоматизация на по- лявахме, но през Мездра - Горна Оряховица сега е резервен проект по опера- и Пловдив ще се изпълнятголяма част от прелезите, ко- през първия програмен пе-ито в момента се изпълня- тази година нямаме тивна програма „Транспорт“ риод.ват с ръчни бариерни механи- това право София - Перник - Радомир - ще се строи, ако останат сред- Интервюто взезми и се обслужват от хора. В ства, или по ос 22. Милена ВАСИЛЕВА
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 февруари 2011 г.ТЕМА Оптимизираме вътрешните процеси, а оттам разходите и персонала заети в администраци- дена до минимум - два- ции от Министерството на работна група, в която ването на задължения ята. След като намалих- ма счетоводители, два- на транспорта, инфор- са включени експерти на или за реинвестирането в ме секциите от 15 на пет, ма души личен състав, мационните технологии високо ниво от Минис- материали, суровини и в около 300 човека от чи- юрист на граждански до- и съобщенията за това терството на финанси- текущо поддържане. новниците могат да от- говор. Икономията от как да се използват не- те, Министерство на тру- паднат. Има и хора, ко- средства следва да се влее движимите имоти, как да и социалната полити- По отношение на прего- ито тази година ще се в материали и суровини ще се продават активи- ка и Министерството на ворите по заема от Све- пенсионират. До края на и да се навакса загубено- те на компанията. Досега транспорта, информаци- товната банка 2011 г. сме предвидили то време за развитието НКЖИ е продала жили- онните технологии и съ- Преговорите са в на- намаляване със 700 чове- на проектите. ща, гаражи и ателиета на общенията. Преговаря- преднал стадий. Светов- ка на работещите адми- цени, определени от ли- щи от двете дружества ната банка приема плана нистративна работа. На Източници на финанси- цензиран оценител. Спо- – БДЖ и НКЖИ, и пред- за преструктуриране на тях ще бъде предложена ране ред разпоредбите имот ставители на синдикати- НКЖИ, като в момен-Джоанна ДИМИТРОВА, преквалификация в тех- •Субсидията за 2011 г с данъчна оценка до 500 те работят по вземане- та основно се подготвятдиректор на дирекция „Фи- нически специалности възлиза на 127 млн. лева хил. лева ще се продава то на генерално решение техническите части от-нанси и управление на соб- - инженери по железен от държавния бюджет от самите собственици. с краен срок 15 февруа- носно бъдещите търгове,ствеността“ в Национална път, специалисти по дви- •От капиталов трансфер НКЖИ не е собственик, ри за цялостното обез- уточняват се процедурикомпания „Железопътна ин- жение и други по-специ- се прибавят още 90 млн. само управлява имоти- щетяване на всички слу- и параметри, както и ор-фраструктура“ ализирани дейности. лева. те на транспортното ми- жители, които ще бъ- ганизационните струк- Железопътните работ- •Приходи от инфра- нистерство. Инструкци- дат освободени от две- тури относно екипите, Нашата цел е да раз- ници постепенно ще на- структурни такси - за ите се отнасят до терени, те компании. Работи се и които ще ????емблемен-вием железниците. Те са маляват, прелезопазачите преки разходи вслед- постройки, незавършено по изготвянето на соци- тират???? самите проце-екологичният транспорт - също. Така намаляват и ствие на извършваната строителство. ален пакет и евентуални си. Очакваме мисията даи неколкократно пред- разходите. влакова услуга са пред- За гара Пионер все пренасочвания и обуче- бъде в началото на фев-ставителите на Европей- При окрупняването на видени 90 млн. лева. Но още се водят разговори. ния. Паралелно се изгот- руари, за да могат окон-ския съюз свързват изме- секциите се централизи- те са в зависимост от През първите три месеца вя цялостен инвестици- чателно да бъдат уточне-ненията на климата с не- ра контролът, а това сега движението. Ако има на годината ще се изясни онен пакет за периода на ни техническите детайли,обходимостта от разви- за нас е много важно. За- повече оператори, тази начинът на продажбата. преструктурирането, т.е. да бъде внесена на засе-тие на железниците. това и минахме на адми- сума може и да стане по- За гарите София, какво ще се инвестира дание на Министерския За да има обновени нистративни единици, голяма. Пловдив, Бургас и Варна година по година. съвет, а след това и рати-железници, са необходи- които да са окрупнява- •Заем от Световната бан- е предвидена концесия, фицирана от Народнотоми средства и реформа в щи. На място в закрити- ка на стойност 140 млн. но тези въпроси се прид- Продажба на недвижи- събрание.сектора. Измерителят за те секции оставяме само лева - само за покуп- вижват от транспортно- ми имотиперсонал в железниците технически персонал и ка на машини и съоръ- то министерство, соб- В момента продължа- ДП НКЖИе брой на работещите на техническа поддръжка жения на поделенията ственик на недвижими- ва цялостният преглед ПОДДЪРЖА:километър изградена ин- на съпътстващите дей- „Железен път“ и „Елек- те имоти. на всички неоператив-фраструктура. Оптимал- ности, които касаят вла- троразпределение“. В момента наблягаме ни активи, които са оста- 820ният брой е малко над ковата услуга. При по- •За 2010 г. не е използва- на събираемостта на на- нали. Възлагат се оценки прелеза2-ма човека на киломе- добна реформа и достав- но допълнително фи- емите - имаме 2 млн. лева на лицензирани оцените-тър. При нас са два пъти ките на материали стават нансиране за проектите несъбрани наеми и сме ли, за да може да се съз-повече и ще бъде много по-централизирани, а от- от оперативна програ- подписали споразумение даде първоначална инди- 145трудно да постигнем ев- там се оптимизира и це- ма „Транспорт“. За 2011 за разсроченото им съ- кативна стойност. След тунела с обща дължи-ропейско съотношение. ната. Административен г. такова финансиране е биране. това се изготвят предло-Но трябва да започнем персонал ще има само предвидено. Рано е да работим жения до министерство- на 44 432 мреформа. в Пловдив, София, Шу- практически по темата за то на транспорта за пос- мен, Горна Оряховица, Резултати за 2010 година публично-частно парт- ледващата им продаж-В какво се състои ре- Враца - заради договори- •Намалихме загуба от 59 ньорство. Засега аутсор- ба, като същевременно 982формата те с Дунав мост, в Плевен млн. лева, която имахме сването на дейности се се изчаква и становище- жп моста с обща дъл-•Оптимизация на въ- ще е механизацията. Бур- в наследство през 2009 отлага. то на Министерството жина 41 371 м трешните процеси. гас и Стара Загора мина- г., на 16 млн. лева, или на финансите за реда, по•Оптимизация на пер- ват към Пловдив, Русе с 200%, намалени са за- Преговорите със синди- който ще се продават ак- сонала.•Преразпределение на - към Горна Оряховица, Варна - към Шумен. Те дълженията към дос- тавчици. Текущите ни катите Oтносно преговори- тивите, тъй като до мо- мента ние имахме об- над 7500 разходите за ремонт и ще са технически поде- задължения са 1.5 млн. те със синдикатите към струкции и можехме да стрелки ново строителство. ления, които ще серви- лева за стара цесия, чий- този етап сме постигна- продаваме само гаражи,•Пресъоръжаване на прелезите. зират и организират тех- ническите процеси. Това то статут трябва да бъде решен. ли съгласия при изгот- вянето на план за бъ- жилища и ателиета, кои- то са наша собственост. 13 956 Новата организация окрупняване е с цел да се дещите инвестиции на Така неоперативните ак- души работят нана процесите ще предиз- организира работата на Управление на недвижи- НКЖИ. По инициати- тиви ще бъдат трансфор- щат в предприяти-вика необходимост от техническо ниво, а адми- мите имоти ва на министър Алексан- мирани в свободни па- етопромяна броя на хората, нистрацията да бъде све- Очакваме да инструк- дър Цветков е образува- рични средства за покри- Работни етапиСost-benefit analysis Проектиране Описание на активите

×