Строителство Градът

1,982 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,982
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

  1. 1. Брой 46 (681), 6 - 12 декември 2010 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Две лица Наследството, което Сградите - паметници носим, може да е как- то повод за гордост, така и причина да се сраму- ваме. Недвижимите па- на културата: метници на културата в България са уникални с това, че могат да предиз- викат и двете емоции. Наследство в криза През лятото туристи цъ- кат с език в стария Несе- бър. Тази година, кога- то туристи вече нямаше, полицейски кордони ох- раняваха разрушаването на незаконни пристрой- ки и надстройки. София, от друга стра- на, няма стар град. Но пък има стари сгради - някои възстановени, с нови функции като хо- тели или офиси. Има и други с високи метал- ни огради, които тряб- ва повече да пазят хора- та от (опасността) сгра- дата (да се срути), от- колкото самия имот от посегателства. Поняко- га има проблем със соб- ствеността, понякога собственикът няма въз- можност да финансира възстановяването, а по- някога няма и желание за това. Примери като Хана „Хаджи Николи“ във Ве- лико Търново показват, че не е невъзможно те да намерят мястото и нова- та си функция и да бъ- дат възстановени. Така че понякога не е необхо- димо чак толкова мно- стр. 16 стр. 18 го за възстановяването Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов: Декември 2010: Строителство на и поддържането на тези сгради, така че да имаме Приоритет са иновациите, българските магистрали наследство, с което по- вече да се гордеем.46 но да не забравяме и На 1 декември „Тракия“ получи разрешение за строеж за Между другото - мал- техническата инфраструктура, тогава стартира и тръжната базовите индустрии ката територия на ста- 46 > процедура за „Марица“ рия Несебър, която е град от хилядолетия, и в стр. 21 момента няма подробен устройствен план. 9 771310 983000 Проектът за ново регионално депо в Стара Загора премина обществения тест Площадката в с. Ракитница е единствената възможна, категорични са експертите от МОСВ и датският консултант по проекта за техническа помощ
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 12 декември 2010 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoАЕЦ „Белене“ с нови Публиката избира своя фаворит в конкурса „Сграда на годината“ Необлагаемият минимумкандидат-инвеститори От 1 до 15 декември на сай- за данък сгради отпаднаЗамрелият от няколко месеца та на конкурса „Сграда на окончателнопроект внезапно се раздвижи годината“ се провежда он- Недвижимите имоти с данъчнаи се сдоби с три кандидата за лайн гласуването за най-ху- оценка до 1680 лв. вече ще сеинвеститори, както и с мак- бавите сгради на България облагат с данък. Това реши На-симална цена от 6.298 млрд. през 2010 г. Сградата на родното събрание с приемане-евро. Това са руската държав- публиката ще стане извест- то на т.нар. данък „колиба“ прина „Росатом“, финландска- на на официалната церемо- второто четене на промени вта енергийна компания „Фор- ния по награждаване на от- Закона за местните данъци итум“ и френската инженерин- личените обекти в деветото такси. Парламентът увеличигова фирма „Алтран техно- издание на конкурса, което максималния размер на данъкалоджис“. Очаква се към тях ще се проведе на 16 декем- върху недвижимите имоти, кой-да се присъедини и Сърбия. ври в „Кемпински хотел Зо- то общините могат да налагат.Според меморандумите НЕК графски“ в София. Над 60 По закон общинският съветще държи 51% от компания- сгради се състезават в 12 определя с наредба размерата, „Росатом“ - 47%, френска- категории на деветото из- на данъка в граници от 0.1 дота „Алтран“ - 1%, и финланд- дание на националния кон- 2.5 на хиляда върху данъчна-ската „Фортум“ също 1%, но курс. И тази година се за- та оценка на недвижимия имот.с опцията да го увеличи до пазва тенденцията към увеличаване броя на сградите със социална функция: болници, учили- Парламентът гласува горната ща, оздравително-образователни центрове, както и сгради, обект на регенерация. граница да e 4.5 на хиляда.25%.ОБЩИНИ ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕТри типа зони на въздействие ще има в интегрирания Укрепват свлачището в с. Равда Рекорден брой участници в откритаплан на Силистра до 2020 г. Започна изпълнението на проекта „Укрепване процедура по ЕС на общинаСоциална, обществено значима и зона с икономически потен- свлачище на с. Равда”, който се осъществява с Суворовоциал ще влязат в бъдещия Интегриран план за възстановява- финансовата подкрепа на Европейския фонд за 58 фирми са закупили документи за учас-не и развитие на Силистра от 2014 до 2020 г. След анализ зо- регионално развитие и националния бюджет по тие в открита процедура за общественаните на въздействие ще бъдат описани в апликационна фор- ОП „Регионално развитие” 2007-2013. По вре-ма и в техническа спецификация, с които община Силистра ме на изпълнението му ще бъдат извършени се- поръчка с предмет: „Подобряване на пуб- личната инфраструктура на територия-ще кандидатства за отпускане на безвъзмездно финансиране рия укрепителни мероприятия за постигане пре- та на община Суворово”. Поръчката е напо оперативна програма „Регионално развитие“. Документаци- дотвратяване на по-нататъшното проявяване стойност 9 883 828 лв. без ДДС с шестята трябва да бъде внесена до 4 януари. на свлачищни процеси в района. Изпълнител на обекта е „ВТ Инженеринг“, а срокът за завършва- обособени позиции, които включват из- нето му е 21 май 2011 г. Укрепването на свлачи- граждане на спортно–възстановителен и щето е първата стъпка към осъществяването на културен комплекс, преасфалтиране и ре-През 2011 г. София ще инвестира 2 млн. лв. в ремонт идеята на община Несебър местността да се пре- монт на улици, изграждане на канализацияна тротоари върне в крайморски парк. След завършването на и ремонт на общински музей. Място на из- обекта ще започне и самото облагородяване на пълнение на поръчката са селища на тери-От 2011 г. се терена и превръщането му в паркова зона. торията на община Суворово.предвижда да за-почне изпълнени-ето на петгодиш- ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТна програма заремонт на трото- Девет училища в София ще бъдат санирани по проект за енергийна ефективностари. Това съобщи Проектното предложение на Столичната община е одобрено от управляващия орган на ОП „Реги-кметът на София онално развитие“. Проектът на стойност 8.46 млн. лв. предвижда подмяна на дограми, топлинна из-Йорданка Фан- олация на външни стени, покриви и подове, ремонт или подмяна на абонатни станции, въвежданедъкова на среща на енергоспестяващо осветление и др.с ръководители-те на експлоатационните дружества БТК АД, „ЧЕЗ Разпреде-ление България“ АД, „Топлофикация София“ ЕАД, „Улично ос- Проект за иновационен парк ще популяризира устойчивото строителствоветление“ ЕАД, „Столичен електротранспорт ЕАД, „Софиягаз“ ЕАД, „Софийска вода“ АД. По програмата през следваща- Проектът е съвместна инициатива на консултантската компания DICON, Университета по архитек-та година ще бъдат инвестирани 2 млн. лв. за реконструкция тура, строителство и геодезия, компанията за устойчиво развитие Greenworks и британската компа-на тротоари и изграждане на джобове за контейнерите за би- ния BRE Global, създател на сертификата за екологично строителство BREEAM. Арх. Андрея Моме-тови отпадъци, уточни столичният кмет. Фандъкова отбеляза, рин, управител на Greenworks, даде за пример британски парк с различни типове устойчиви къщи.че липсва необходимата реакция от страна на експлоатацион- Те съществуват по около година и в тях различни семейства живеят по няколко седмици. По думи-ните дружества за незабавно отстраняване на повредите, лип- те на арх. Момерин това е успешен модел за инвеститорите, които биха искали да построят опре-сите или счупените капаци на тротоарните шахти, както и не- делен модел къщи с цел продажба. Получава се своеобразно тестване на „поведението“ на тезикачествено възстановяване на пътната настилка след ремонт сгради и начина, по който те биха се възприели от потенциалните им обитатели. За целите на „Ино-на инженерна инфраструктура. вационен парк София“ има осигурено финансиране, както и готов терен, допълни Момерин. Издава: Градът Медиа Груп, част от ИкономедиаУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bge-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Деян Тодоров - редактор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Теодора Иванова - редактор, 0896 662 714, tivanova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bgРегионални офиси: Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 6 - 12 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРАНовото кръговото кръстовище при Бяла повишава безопасността на пътуващите в региона Пътната агенция изненада „Магистрали Трейс“Новото кръгово кръс- с предупреждение за санкциятовище на моста на път Агенция „Пътна инфраструктура“ възнамерява да санк-I-5 край гр. Бяла бе от- ционира изпълнителя „Магистрали Трейс“ на лот 2 открито през миналата аутобан „Тракия“ с 500 хил. лева за внесен със закъс-седмица от министър- нение сертификат. Това каза на пресконференция пред-председателя Бойко Бо- седателят на УС на пътната агенция Божидар Йотов.рисов и министъра на Строителството на лот 2 не е забавено, само внасяне-регионалното разви- то на сертификата не е в срок, уточни той. От „Трейс“тие и благоустройство- не коментират случилото се, защото не са уведоме-то Росен Плевнелиев. ни за този ход на пътната агенция. Сумата от 500 хил.Българската браншоваасоциация „Пътна безо- лева може да бъде задържана, а в случай на предсроч-пасност“ Николай Ива- но изпълнение на следващи части от обекта да бъденов направи дарение възстановена.на стойност 26 500 лв.,които ще покрият раз-ходите за допълнител- За два месеца затварят част от „Симеоновсконото обезопасяване на шосе“кръговото кръстовище.Стойността на строи- До 31 януари 2011 г. е забранено влизането в участъ-телно-монтажните работи е 6.6 млн. лв., осигурени от бюджета на Министерството на регионално- ка от бул. „Симеоновско шосе“ между ул. „Св. Мариято развитие и благоустройството. От тях 3.5 млн. лв. са изразходвани за кръстовището. Съществу- Магдалена“ и ул. „Златен век“ в кв. „Симеоново“. При-ващото пътно платно е разширено до четрилентово, като по този начин транспортните потоци не чината е изграждането на главен канализационен ко-се преплитат. Ремонтирана е съществуващата настилка, направени са усилващи и изравнителни ас- лектор в кв. „Симеоново“. Маршрутът на автобусна-фалтобетонови пластове и износващ пласт, отводнение и канализация. Реконструирани са съществу- та линия 67 е разделен на две - колите по линия 67 щеващите комуникации в зоната. Кръстовището е свързано с реконструирания мост над р. Янтра при се движат от пл. „Велчова завера“ по маршрута си доБяла. Изпълнението е реализирано от „Пътно поддържане - Бяла“, гр. Бяла. Строителният надзор е околовръстния път, по бул. „Черни връх“, ул. „Папрат“,изпълнен от „Строителен контрол-Р“ ООД – гр. Разград. Обектът е част от трансевропейски транс- ул. „Захари Зограф“ и от бул. „Симеоновско шосе“ допортен коридор №9. крайната им спирка.Седем кандидата за изработване на „Рила газ“ инвестира 7 млн. евро в За пет месеца приключи аварийният ремонт напроект за първия етап на обходния път разпределителната мрежа на Радомир участък от ул. „Николаевска“ и бул. „Скобелев“на Бургас Компанията ще инвестира 7.05 млн. евро в на газо- в РусеНа 30 ноември бяха отворени офертите за из- разпределителната мрежа в Радомир с дължина 56.5 Строително-монтажните работи са на стойност 1 044бор на изпълнител за изработване на идеен и км. Тя ще бъде завършена до 2012 г. Съоръжението 000 лв., от които 600 000 лв. са осигурени от МРРБ,технически проект на обект „Обходен път на гр. ще снабдява с топлина над 6900 домакинства и над 363 000 лв. - от Междуведомствената комисия за въз-Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 Сара- 100 частни и общински дружества. В рамките на пър- становяване и подпомагане към Министерския съветфово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен - вия компанията ще вложи 5.3 млн. евро за изграждане и останалите от община Русе и ВиК - Русе. ИзпълнителБургас. Оферти са подали 7 фирми: „Виа план“ на 20.5 км мрежа и отклонения през 2011 г. Инвести- на обекта е фирма „Дунав”. Извършени са укрепител-ЕООД; Обединение „СТМ инженеринг“ с учас- цията във втория ще бъде в размер на 1.75 млн. евро. ни работи пред сградите на жилищните домове и джа-тници: СУДОП Прага – клон КЧТ; „Трансгео“ Той предвижда изграждане на 36 км мрежа през 2012 мията, направено е пилотно укрепване на целия про-ООД; „Минпроект“ ЕАД; „Трансконсулт-22“ г. „Рила газ“ ще изгради и управлява газоразпредели- паднал участък и засипване и трамбоване със сух льос.ООД; „Пътпроект“ ЕООД; „НЮ ИТ и инжене- телната мрежа в Югозападна България. Общата инвес- Възстановени са пътното платно и тротоарите, изгра-ринг“ ООД; „Илия Бурда“ ЕООД; „Трафиккон- тиция в изграждането на 870 км газоразпределителна дени са нов канал, канални отклонения и кабелна ин-султ БГ“ ЕООД. мрежа и 150 км отклонения възлиза на 130 млн. евро. фраструктура.ИНВЕСТИЦИИCinema City и Carrefour „Делта макси“ откри първия си магазин „Темпо“ София получи домакинство наотварят в Mall Rousse на На 2 декември европейския конгрес на ФИАБЦИ през21 декември бе открит първи- 2011 г. ят хипермаркетПрез декември Cinema City „Темпо“, който София ще бъде домакин на следващия евро-открива 10 кинозали с широ- се намира в ри- пейски конгрес на Международната федера-ки екрани, най-висок клас про- тейл парк „Сре- ция за недвижими имоти ФИАБЦИ (FIABCI),жекционни апарати, 5-кана- дец“. „Амбицията който ще се проведе през октомври 2011лен дигитален съраунд звук, ни е да имаме та- г. Това съобщи Антония Вирт, президент на3D прожектори и комфор- кива хипермарке- управителния съвет на ФИАБЦИ - Бълга-тен интериор. Хипермарке- ти във всеки град рия. Кандидатурата на българската столицатът Carrefour ще се простира с население над е била одобрена по време на бизнес срещитена 5500 кв. метра търговска 100 хил. души“, на FIABCI в Брюксел, като голяма подкрепа саплощ, където ще се предла- каза Александър оказали президентът на FIABCI за 2011-2012гат над 7000 продукта. Това е Чампаревич, из- г. Александър Романенко, както и Майк Васи-нашият коледен подарък към пълнителен ди- лиу, председател на Комитета по конферен-жителите на града – кинопро- ректор на „Делта ции. Международната федерация за недви-жекции на най-новите фил- макси интерне- жими имоти представлява бизнес клуб на про-ми и качествени храни и про- шънъл“, собстве- фесионалистите в недвижимите имоти от 60дукти за дома на най-добрите ник и на верига- страни. Тя обединява 100 национални асоциа-цени, заяви Петър Дудолен- та „Пикадили“. ции за недвижими имоти, в които членуват 1.5ски изпълнителен директор Инвестицията на сръбската компания в хипермаркет „Темпо“ е 40 млн. лв. На млн. представители на всички професии, свър-на RESB, инвеститор в проек- площ от 30 хил. кв.м се предлагат над 60 хиляди артикула. Разкритите работ- зани с недвижимите имоти: адвокати, застра-та. ни места са 450. хователи, архитекти, инженери. www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 12 декември 2010 г.ТЕМА Сгради на безвремието В България паметниците са най-малкото призрачни, а понякога и убиват Близо 20 000 са недвижимите имоти в тази категория в България. Държавата отделя около 1.5 млн. лв. за опазването им годишноС гради призраци, Сградите, паметници на културата, по области опасни сгради, из- чезващи сгради и сгради убийци - в някои документите се наричат още... памет-ници на културата в Бълга-рия. За тях обикновено сесещаме при поредния тра-гичен инцидент - като пада-нето на сградата на ул. „Ала-бин” в София, погребала двемомичета, или когато на ходса инвеститорите. Или кога-то трябва да се премахне не-законно строителство, за дасе опази старият Несебър. Източник: НИНКН Забележка: Данните включват броя на недвижими- те културни ценности - архитектурно-строителни, археологически, художествени, исторически и групови обекти. Не са включени регистрираните в системата на археологическата карта на България археологически обекти и селищни и надгробни могили ИЗЧЕЗВАЩ ВИД Сградите, паметници на ново действа ефектът на доми- Няма статистика колко са ране на паметниците на култу- ниците са поемали само по-културата, спокойно могат да ното - понеже възрожденски- изчезнали безследно през по- рата” в НИНКН. ловината от разходите по въз-получат още едно определение те къщи са строени на калкан, следните двайсетина годи- Регистърът води началото становяването на сградите, ос-- видове, застрашени от изчез- падането на една повлича след ни. Такава не се води в Наци- си от далечната 1927 г. Списъ- таналото е било за сметка наване. Преди няколко години себе си и останалите. През 2009 оналния институт за недви- кът набъбва бързо през втора- държавата. Освен това са билисъюзът на архитектите напра- г. на ул. “Опълченска” рухнаха жимо културно наследство та половина на 70-те години на освободени и от плащането нави “червена книга”, в която по- една след друга пет къщи. За- (НИНКН), където има регис- миналия век, когато почти вся- данък сгради, каквато приви-паднаха около стотина обекта. страшени паметници на кул- тър на недвижимите паметни- ка сграда с някакъв възрожден- легия днес нямат.Сред тях са къщата на бившия турата има и в Смолян, каза ци на култура. В него са запи- ски елемент влизаше за проуч- Така са създадени историче-премиер Иван Гешов на бул. арх. Банков. сани около 19 400 сгради. От ване, разказва арх. Банков. До- ските резервати като Коприв-„Патриарх Евтимий”, къщата Варна пък е запазила в ори- тях около 500 са с национал- пълнителен стимул за собстве- щица, Жеравна, Трявна, Долен,на арх. Фингов на ул. „Шипка”, гинален вид само една пета от но значение, като повечето са ниците на такива къщи е бил Ковачевица и други. Те са оце-сгради по ул. „Московска” в сградите, определени за памет- църкви, манастири, музейни и фактът, че по времето на соци- лели и до днес са в добро със-София, каза арх. Явор Банков. ници на архитектурата – от 560 обществени сгради, каза Галя ализма са се отделяли значи- тояние, защото в тях се инве- В Пловдив пред самосрутва- уникални обекта са съхранени Стоянова, директор на дирек- телни средства за реставрация стира, а и реставрацията е на-не са около петнайсетина къщи под 100 според арх. Георги Ка- ция “Изучаване и регистра- - по около 20 млн. лв. годишно, правена на ниво, обясни Стоя-в стария град. Във Велико Тър- царски. ция, документиране и архиви- каза Галя Стоянова. Собстве- нова. ЗАКРИЛАТА НА ДЪРЖАВАТА Днес държавата отделя бли- циирания от Министерството ниците с предписания какво да два човешки живота. Единстве- причина арх. Диков не е сигу-зо двайсет пъти по-малко сред- на културата план за управле- направят, за да укрепят къщи- ният изход за нея е сриването й рен дали този инструмент щества за опазване на паметници ние на архитектурно-историче- те. Ако не го изпълнят, след- до основи и пълното й възста- заработи.на културата. За консервация и ския резерват “Старинен Плов- ват санкциите, чийто размер новяване по снимков матери- Собственикът на проблем-реставрация бюджетът за 2011 див”, чиято цел е да спре разру- може да достигне и до 30 хил. ал, каза главният архитект на ната сграда дружеството „Ти Ейг. е около 500-600 хил. лв., каза хата. Според него старият град лв. Крайната мярка е ипоте- София Петър Диков. За целта Би риъл естейт“ (с гръцки ка-зам.-министърът на култура- трябва да влезе в интегрирания ка в полза на общината. Такъв Столичната община се опитва питали) от медиите научил, чета Тодор Чобанов. Заедно с фи- план за градско възстановява- е редът в Закона за културното да ипотекира имота, като сре- готвят ипотека върху имота му.нансиране по различни програ- не и развитие, с който общи- наследство, който беше приет щу това иска да изтегли банков В момента той води дело сре-ми той може да достигне до 1.5 на Пловдив ще кандидатства за през 2009 г. кредит, с който да възстано- щу общината заради наложе-млн. лв., допълни той. Според финансиране до 1 млн. лв. по В момента се прави опит за ви обекта. Оказва се обаче, че ната санкция от 100 хил. лв. занего парите не са малко на фона оперативна програма “Регио- първи път да бъде приложен няма нотариус, който да впише лошото стопанисване на сгра-на икономическата криза. нално развитие”. По този на- инструментът за ипотекиране ипотека на чужда собственост дата. Допълнителен проблем е, Проблемът с опазването на чин резерватът успешно може на опасна сграда. Процедура- в полза на общината без съгла- че за част от въпросния теренпаметниците на културата беше да бъде включен за финансира- та е в ход за руините, в които се сието на собственика, коменти- претенции има и друга фирма,неглижиран през последните 20 не през следващия програмен превърна сградата на „Захар- ра арх. Диков. Отделно според която се съди в момента с гър-години, смята Чобанов. Според период 2014 – 2020 г. на фабрика“ в София, памет- него в закона не е ясно уредено ците.него обаче сега нещата се про- А дотогава общината ще ник на културата с национал- дори и да се наложи ипотеката Няма да позволим сграда-менят. Той даде пример с ини- пише първо писма до собстве- но значение и която вече отне кой и какво ще плаща. По тази та да изчезне, категоричен е и
  5. 5. Строителство Градът, 6 - 12 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 TEMAзам.-министър Чобанов. Нещо ститут за паметниците на кул- данка Кандулкова, директор на Необходима е актуализацияповече - в момента Министер- турата арх. Георги Угринов и НИНКН. По думите й инвести- на сградите - паметници наството на културата подготвя бившия главен архитект на Со- торът е изразил готовност да сепромени в Закона за културно- фия Стоян Янев се даде зелена съобрази с изискванията. “Сега културата Сто наследство, в които ще бъде светлина за събарянето на къ- трудната задача е да се съвмес- писъкът с паметници на културата е прекалено раздут изаписано, че ако се стигне до щата на бившия премиер Иван ти обществения с инвестици-разрушаване или саморазру- Гешов на ул. “Патриарх Евти- онния интерес”, каза арх. Кан- се нуждае от актуализация, за да останат само уникал-шаване на такива сгради, вър- мий”. Наскоро инвеститорът е дулкова. ните и ценни сгради. Това беше мнението на голяма частху терените ще бъде разреше- представил идейния проект за Арх.Угринов и бившият гла- от архитектите по време на кампанията “Наследство в риск”но само възстановяването на поредния хотел в центъра на вен архитект на София Стоян преди няколко години. И до днес обаче такова пресяванепостройките в автентичния им София в НИНКН. Той е пред- Янев бяха дали зелена светлина не е направено. “Една от основните ни задачи е актуализа-вид. “По този начин ще сложим виждал разрушаване на сграда- и за събарянето на къщата на цията на списъците на паметниците на културата”, каза Галякрай на практиката паметници- та до основи и вграждане само Димитър Яблански на ул. ”Царте на културата да бъдат оста- на отделни елементи от ориги- Освободител”, но след остра- Стоянова от НИНКН. По думите й за изпълнението й много евяни да се разрушат, а впослед- нала във фасадата. “Идейни- та гражданска реакция и про- важно съдействието на местните власти. В момента НИНКНствие на тяхно място да изник- ят проект не беше съобразен тестите на съюза на архитекти- заедно с община Смолян актуализират списъка. Неуспешенват офиси, молове или хотели”, с принципите на опазване на те Столичният общински съвет обаче се оказа опитът за осъвременяване на този във Вели-каза Чобанов. културното наследство и ин- спря разрешението, а днес къ- ко Търново, където сградите - паметниците на културата, са Със съгласието на бившия веститорът чу отрицателното щата е възстановена в автен-директор на Националния ин- ни становище”, каза арх. Йор- тичния си вид. най-много в цялата страна – 2380. Такъв опит беше направен през 2009 г., когато паднаха една след друга няколко въз- рожденски къщи. Общината предложи на НИНКН да финан- НА ХОД СА ИНВЕСТИТОРИТЕ сира проучването, като преведе 20 хил. лв. Според НИНКН Голяма част от сградите - па- но повече. Всеки случай е строго ния офис на банка “БНП - Пари- обаче парите дошли едва в края на годината и нямало какметници на културата, се нами- индивидуален, тъй като и състо- ба” на столичната ул. ”Цар Осво- да се работи на терен през зимата. Затова направили пред-рат в централната част на гра- янието на къщите е различно. бодител”, който взе приза сгра-довете, където местата за строи- Едни инвеститори идват с иска- да на годината през 2002 г., каза ложение да се прехвърлят за 2010 г., но отговор от общинатателство са малко. Това прави те- не за намеса в интериора, други арх. Диков. Той припомни, че нямало. От други общини засега не е имало предложение,рените атрактивни за инвести- - по фасадите на сградата, трети при възстановяването на сгра- казаха от НИНКН. Самият институт също не е инициирал по-торите. В същото време мнозин- - за надстройка или пристрой- дата бяха запазени дори автен- добни предложения заради липсата на средства.ството са строени в периода след ка, каза арх. Барфончовска. Не тичните й тухли, с които е билаосвобождението до 30-те и 40- всяко искане на инвеститори- строена. Надграждането й състе години на миналия век, кога- те обаче се удовлетворява, каза стъклен купол пък се вписа ес-то стоманобетонът не е бил по- арх. Кандулкова. Преди време тествено в ансамбъла от обкръ-знат и конструкциите им съот- имаше искане за надстроява- жаващите я сгради. “В цял святветно не са много здрави. След не и превръщането й в търгов- се допуска съвременна наме-промените през 1989 г. голяма ски център на една от емблема- са върху сгради - паметници начаст от сградите - паметници на тичните сгради на София - хотел културата, за да се хармонизи-културата, бяха реституирани, а “България”, категорично се про- ра средата, въпросът е да се на-след това препродавани много- изнесохме против и втори опит мери баланса между частния икратно. И макар че по докумен- не е правен, посочи тя. обществения интерес”, смята ити имат собственик, на практи- Усилията на НИНКН са насо- арх. Кандулкова.ка те бяха оставени да се само- чени към опазване на сградите Последно НИНКН разреширазрушат, действайки по ста- - паметници на културата, за да на 12 сгради - паметници на кул-линския принцип “няма сграда, не изчезнат, каза Галя Стоянова. турата, в София разположениняма проблем”. Така се разчист- Според нея дори някоя сграда да в участъка по бул. ”Витоша” отваше поредният терен. е оставена да се самосрути, кога- бул. ”Патриарх Евтимий” до ул. Настъпилата финансова кри- то НИНКН има достатъчно до- ”Алабин” да се надстроят с до 3за е понамалила инвеститор- кументални данни за нея поста- етажа. Това стана с приеманетоския интерес към тези сгради, вя категорично изискване сгра- на плана на община “Триадица”.отчитат от НИНКН. За периода дата да бъде възстановена в ав- “Тези надстройки са продик-от 10 октомври до 5 ноември са тентичния й вид. Така например тувани от характеристиката напостъпили около 240 заявления се е случило с възстановяването средата. Примерно две къщи наот частни инвеститори, каза арх. на много възрожденски къщи калкан и ако едната е по-висо-Дафина Барфончовска, дирек- по ул. „Гурко” във Велико Тър- ка от другата, по-ниската можетор на дирекция “Контролно- ново, твърди Стоянова. Според да се надстрои, от което няма дасъгласувателна дейност по опаз- нея няма колега, който да допус- пострада средата, каза арх. Кан-ване на паметниците на култу- не да се построи нова сграда на дулкова. Така старата сграда дарата” в НИНКН. За сравнение - мястото на възрожденска къща. бъде модернизирана и няма дав годините на бума 2006 – 2008 В София най-добрия пример стърчи като прояден зъб в сре-г. техният брой е бил многократ- е реконструкцията на централ- дата”, допълни тя. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ Държавата все още не е на- облекчения за собственици- оригинална подова каменна на-мерила успешния бизнес модел те на тези сгради, ако се влагат стилка с гранитогрес. Това е не-на публично-частно партньор- средства в реставрация. НИКН допустима намеса, която нео-ство за опазване на сградите па- е предложило такива промени, братимо изменя характеристи-метници на културата. Смесе- но заради финансовата криза ката на културната ценност иното дружество между общи- трудно се налага политика на заличава автентичните детай-на Пловдив и бизнесмена Геор- преференции”, коментира арх. ли и материали, коментира арх.ги Гергов за стария град е опит, Кандулкова. Барфончовска. По тази причи-чийто успех тепърва трябва да Включване на паметниците на част от проектите са върна-бъде доказан. на културата за финансиране ти. През пролетта пък е имало В същото време няма никак- по европейски програми е дру- офанзива по оперативна про-ви стимули за инвеститорите и га възможност. В момента това грама “Регионално развитие”собствениците на сгради - па- е факт само за обществените (мярка 3.1) за археологическиметници на културата, които ги сгради по две програми. През обекти – крепости и резервати.опазват или възстановяват. За- ноември приключи приемът Планира се и частните соб-конът за културното наследство на документи по програмата ственици на паметниците наим вменява прекалено много за развитие на селските райони културата да могат да получа-задължения, като им дава право (мярка 322), по която са пода- ват европейско финансиранесамо да късат билетчета при ин- дени проекти за над 100 църкви през следващия програмен пе-терес на посетители. Дори тази със статут на културни ценнос- риод 2014 - 2020 г., каза зам.-привилегия обаче може да бъде ти. Заданията на много от тях министър Чобанов. В моментаотнета на собствениците, както обаче са били непрофесионал- единствената им възможност естана с резиденция “Царска Би- но направени, допускащи наме- програма „Красива България“,стрица” на Симеон Сакскобург- си, като например пребоядис- по която се покриват половина-готски в Боровец. ване на непроучена за наличие та от разходите. “Удачно е да има данъчни на стенописи мазилка, смяна на Лили ГРАНИЦКА
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 12 декември 2010 г.ТЕМА Йорданка Кандулкова, директор на Националния институт за недвижимо културно наследство: Законът за културното наследство е твърде рестриктивен Стимулните механизми, които карат хората да влагат парите си за определено нещо, са малко Н Г-жо Кандулкова, какво е ационалният институт състоянието на сградите за недвижимо култур- - паметници на култура- но наследство (НИНКН) та? Продължават ли да се рушат? има експертни функции за- За съжаление продължават опазване на недвижимо-да се рушат, защото това са то културно наследство. Тойстари сгради, които по при- води регистъра на културни-рода са амортизирани. Въпро- те ценности, поддържа доку-сът е дали това е единствена-та причина за разрухата. Ис- менталния архив, свързан стината е, че не достига гри- тях. НИНКН създава методи-жа - първо, от собствениците, ката за опазване на паметни-второ, от общините, трето, от ците на културата, дава пред-държавата. От всички заин- писанията за съхраняванетотересовани страни не достига им и социализирането, оп-грижа.Будната съвест на граждан- ределя границите за допус-ското общество се проявява тимата съвременна намесачак когато се случи невъзвра- в тях. Доц. д-р арх. Йорданкатимото със сграда - паметник Кандулкова стана директорна културата - когато тя бъде на НИНКН миналата годи-разрушена. Никога предва-рително. Реагира се не когато на. Тя има близо 30-годишенсе планира инвестиционната опит в опазването на памет-инициатива, а когато тръгне ниците на културата. Работи-да се реализира, и то ако това ла е дълги години в институ-е свързано със сериозна на- та, преподавател е и в Уни-меса в паметника. Мечтая си верститета по архитектура,за времето, когато хората щесъздадат граждански обще- строителство и геодезия.ства, които ще помагат за пре-вантивна, навременна грижа ето ипотекират имота в своя Какви законови промени културните ценности. По тозиза паметниците. Все още оба- полза. Дали има такива слу- са необходими, за да се по- въпрос говорим постоянно сче това се случва твърде рядко чаи трябва да кажат и общи- добри състоянието на па- Министерството на култура-и то обикновено се изчерпва с ните, но според мен тази фор- метниците на култура- та и обмисляме възможности-апел към институциите. мула през последните 20 годи- та? те такива схеми за финансира- ни почти не се е случвала. По- - Според мен има един генера- не да се заложат за следващия Не може всичко да бъде в скоро вече й е дошло времето лен проблем и той е, че Зако- програмен период. прерогативите на граж- и мисля, че ще се наложи да се нът за културното наследство Също така трябва да се търси данското общество. След прилага занапред. е твърде рестриктивен. Ако го механизъм, който да стимули- рухването на сградата на прегледате и си зададете въ- ра опазването и благоустроя- „Алабин“ бяха направе- Каква е тогава ролята на проса какви са задълженията ването на средата в историче- ни законови промени и се държавата в опазване- на собственика на недвижи- ските селища като Копривщи- даде право на общините то на културното наслед- ма културна ценност ще ви- ца, Долен, Ковачевица, Жерав- да отнемат сгради - па- ство? дите доста текстове. Ако по- на, Котел и много други. метници на културата, - Държавата е ръководител и питате обаче какви са права- Липсата на стимули създа- които не се стопанисват регулатор на процеса. Тя фор- та му, ще видите, че има право ва отрицателна обществена добре. Заработи ли тази мира националната полити- да кандидатстват за подпома- нагласа в хората, които пря- поправка? ка в областта на културното гане по програми, финансово ко понасят ограниченията- В закона за културното на- наследство. Всички експерт- осигурени от държавния, об- за опазване на наследството.следство има норма, която ни становища, цялата мето- щинския бюджет или от дру- Подпомагането на собствени-дава действен механизъм за дическа дейност, надзорът по ги източници и право на кон- ците на културните ценностиосъществяване на държавна и спазването на закона. Така че султации. Според мен стимул- подпомага тяхното опазване иобщинска грижа за културно- държавата има водеща роля. ните механизми в закона са осъзнаването им като ресурсто наследство. Основните за- С приетия през 2009 г. Закон малко, а именно те са тези, ко- за просперитет.дължения са вменени на соб- за културното наследство дър- ито карат хората да влагат па-ственика, но ако той е безот- жавата създаде към Минис- рите си за определено нещо. Не е ли странно все ощеговорен или не е в състояние терството на културата глав- Би могло да се мисли напри- да няма публичен елек-да упражни ефективна грижа на дирекция „Инспекторат за мер за данъчни облекчения, тронен регистър със сво-и паметникът продължи да се опазване на културното на- ако средствата бъдат вложени боден достъп чрез интер-руши, има ред, по който дър- следство”. Това е държавната в реставрация. Ние постоянно нет до паметниците нажавата или общината изпъл- структура, която е натоварена предлагаме това да се проме- културата? Нямате доринява необходимите дейности да следи спазването на закона ни, но в ситуация на финансо- и сайт в интернет...вместо него. Първо се дават от всички субекти – собстве- ва криза трудно се налага по- - Регистър има и той е публи-предписания за аварийно ук- ници, ползватели, общински литика, свързана с преферен- чен. Въпросът е, че той все ощерепване. След това се провеж- и държавни институции. Това ции, пък било то и за собстве- е на хартиен носител и един-да междуведомствена коми- звено все още се комплектова. ниците на сгради - паметници ственият начин да разберетесия, която дава указания за То е с инспектори в София и в на културата. за един или друг обект какъв енеобходимите мероприятияза заздравяване на обекта. Акособственикът не изпълни да-дените предписания, държа- Н еобходимо е евро- пейско финансира- не и за паметниците регионите на страната. За го- ляма част от територията вече са формирани екипите. Тази институция вече работи, но за Трябва да търсим възмож- ности за европейско финанси- ране на обекти, които са част- на собственост чрез изгражда- статутът му, какви са предпи- санията за опазването му, как- ви са границите му и т.н., е да се обърнете към института свата или съответно общината на културата - част- да се усети ефектът от нейната не на публично-частно парт- писмо или да дойдете лично визвършват необходимите спа- на собственост работа, е нужно време, а спо- ньорство между общината или централния офис. Права сте,сителни действия, срещу ко- ред мен и още хора. държавата и собствениците на че в ХХ век това е архаично
  7. 7. Строителство Градът, 6 - 12 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 TEMAи безспорно е необходим елек-тронен регистър. За съжале- Има ли искания за над- строяване на други ем- Инициатива на „Сграда на годината“ние няма предвидени държав-ни средства за цифровизацияна архива, за изграждане на блематични сгради на Со- фия? - В последно време при мен съхранява българската памет Пинформационна система, ба- дойдоха собствениците на къ-зирана в интернет. Затова в щата на бул. ”Патриарх Евти- рез 2005 г. в рамките на националния конкурс „Сграда на година-момента разработваме проект, мий” 7 – къщата на Гешов. Там та” от организаторите на конкурса и генералния спонсор „Евро-с който да кандидатстваме за нещата са започнали с един съ- маркет кънстракшън” АД бе поставено началото на инициатива-финансиране по една от евро- гласуван от института подро- та „Вечните сгради на България”. Целта е подпомагане, възста-програмите. бен устройствен план и идеенМоже ли национален институт проект, който беше предста- новяване и съхранение на паметници на културата и обекти с ва-да няма сайт в ХХI век? Факт вен в НИНКН. Той не е съо- жно историческо значение.е, че може. Институтът е мно- бразен с принципите на опаз-го важно звено на Министер- ването на културното наслед-ството на културата. Писала ство и директно чуха нашетосъм многобройни доклади до отрицателно становище. Хо-министерството, че са необ- рата изразиха готовност да сеходими средства, за да напра- съобразят с изискванията. Ес-вим сайт, но такива не бяха от- тествено те имат инвестицио-пуснати. Все пак да не забравя- нен интерес и трудната задачаме кризата – хората и без рабо- сега е той да се съвмести с об-та остават, не само без сайт! В ществения. Хората са готовимомента го правим с дарител- за търсене на нови идеи.ството на „Главболгарстрой“.Работим с тях - те извършват Къде отиват средствата,строителни дейности по част- които плащат инвести-та от историческия център на торите по съгласувател-София между президентство- ните процедури?то и Министерския съвет. Бяха - До 10 октомври такси дължа-много впечатлени от факта, че ха само физическите и юри-институтът няма сайт, и ре- дическите лица. Всички поде-шиха да ни направят подарък. ления на държавната админи-Очакваме до края на годината страция и общините бяха об-сайтът да заработи. служвани от НИНКН безвъз- мездно, включително и за про- Колко инвестиционни на- ектите по европейски програ- мерения постъпват при ми. Представете си кандидати- вас примерно месечно? те подготвят проекти за сто- Има ли спад заради криза- тици хиляди и милиони лево- Боянската църква „Св. Никола и св. Пантелей- та? ве и ползват планове от архива мон” стана първият обект, който бе избран.- Определено има спад в ис- на института, създадени от са- Дарителска кампания за облагородяване наканията на инвеститори зара- мия институт, без за това да за- околното пространство. Целта на кампания-ди кризата, но НИНКН е сери- плащат! Ние ги консултираме та, посветена на 750-годишнината от изпис-озно натоварен тази година за- - отново безплатно, даваме на- ването на уникалния паметник на българско-ради европрограмите, по ко- пътствия, съгласуваме, пома- то средновековно изкуство, е да направи Бо-ито се финансира социализа- гаме, обясняваме защо не съ- янската църква още по-красив, по-привлекате-ция на обекти на културното гласуваме, и всичко това е без лен обект и да инициира дарителска акция занаследство. Например за пери- нито една стотинка – дарител- набиране на суми, материали и услуги за обла-ода от 10 октомври до 5 ноем- ство, а в същото време нямаме городяване и социализация на околното й прос-ври имаме 790 преписки. средства дори за хартия. транство. Частния бизнес също плаща- Наскоро от Столичната ше символични цени – 5 лв. община съобщиха, че е раз- за съгласуване на скица с виза, рЀ

×