Брой 46 (681), 6 - 12 декември 2010 г., цена 1.50 лв.                           www.stroitelstvo...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 6 - 12 декември 2010 г.                                       ...
4    sg.stroitelstvo.info                                               ...
Строителство Градът, 6 - 12 декември 2010 г.                                       ...
6   sg.stroitelstvo.info                                            Строите...
Строителство Градът, 6 - 12 декември 2010 г.                                       ...
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Строителство Градът

1,779

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,779
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

 1. 1. Брой 46 (681), 6 - 12 декември 2010 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Две лица Наследството, което Сградите - паметници носим, може да е как- то повод за гордост, така и причина да се сраму- ваме. Недвижимите па- на културата: метници на културата в България са уникални с това, че могат да предиз- викат и двете емоции. Наследство в криза През лятото туристи цъ- кат с език в стария Несе- бър. Тази година, кога- то туристи вече нямаше, полицейски кордони ох- раняваха разрушаването на незаконни пристрой- ки и надстройки. София, от друга стра- на, няма стар град. Но пък има стари сгради - някои възстановени, с нови функции като хо- тели или офиси. Има и други с високи метал- ни огради, които тряб- ва повече да пазят хора- та от (опасността) сгра- дата (да се срути), от- колкото самия имот от посегателства. Поняко- га има проблем със соб- ствеността, понякога собственикът няма въз- можност да финансира възстановяването, а по- някога няма и желание за това. Примери като Хана „Хаджи Николи“ във Ве- лико Търново показват, че не е невъзможно те да намерят мястото и нова- та си функция и да бъ- дат възстановени. Така че понякога не е необхо- димо чак толкова мно- стр. 16 стр. 18 го за възстановяването Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов: Декември 2010: Строителство на и поддържането на тези сгради, така че да имаме Приоритет са иновациите, българските магистрали наследство, с което по- вече да се гордеем.46 но да не забравяме и На 1 декември „Тракия“ получи разрешение за строеж за Между другото - мал- техническата инфраструктура, тогава стартира и тръжната базовите индустрии ката територия на ста- 46 > процедура за „Марица“ рия Несебър, която е град от хилядолетия, и в стр. 21 момента няма подробен устройствен план. 9 771310 983000 Проектът за ново регионално депо в Стара Загора премина обществения тест Площадката в с. Ракитница е единствената възможна, категорични са експертите от МОСВ и датският консултант по проекта за техническа помощ
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 12 декември 2010 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoАЕЦ „Белене“ с нови Публиката избира своя фаворит в конкурса „Сграда на годината“ Необлагаемият минимумкандидат-инвеститори От 1 до 15 декември на сай- за данък сгради отпаднаЗамрелият от няколко месеца та на конкурса „Сграда на окончателнопроект внезапно се раздвижи годината“ се провежда он- Недвижимите имоти с данъчнаи се сдоби с три кандидата за лайн гласуването за най-ху- оценка до 1680 лв. вече ще сеинвеститори, както и с мак- бавите сгради на България облагат с данък. Това реши На-симална цена от 6.298 млрд. през 2010 г. Сградата на родното събрание с приемане-евро. Това са руската държав- публиката ще стане извест- то на т.нар. данък „колиба“ прина „Росатом“, финландска- на на официалната церемо- второто четене на промени вта енергийна компания „Фор- ния по награждаване на от- Закона за местните данъци итум“ и френската инженерин- личените обекти в деветото такси. Парламентът увеличигова фирма „Алтран техно- издание на конкурса, което максималния размер на данъкалоджис“. Очаква се към тях ще се проведе на 16 декем- върху недвижимите имоти, кой-да се присъедини и Сърбия. ври в „Кемпински хотел Зо- то общините могат да налагат.Според меморандумите НЕК графски“ в София. Над 60 По закон общинският съветще държи 51% от компания- сгради се състезават в 12 определя с наредба размерата, „Росатом“ - 47%, френска- категории на деветото из- на данъка в граници от 0.1 дота „Алтран“ - 1%, и финланд- дание на националния кон- 2.5 на хиляда върху данъчна-ската „Фортум“ също 1%, но курс. И тази година се за- та оценка на недвижимия имот.с опцията да го увеличи до пазва тенденцията към увеличаване броя на сградите със социална функция: болници, учили- Парламентът гласува горната ща, оздравително-образователни центрове, както и сгради, обект на регенерация. граница да e 4.5 на хиляда.25%.ОБЩИНИ ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕТри типа зони на въздействие ще има в интегрирания Укрепват свлачището в с. Равда Рекорден брой участници в откритаплан на Силистра до 2020 г. Започна изпълнението на проекта „Укрепване процедура по ЕС на общинаСоциална, обществено значима и зона с икономически потен- свлачище на с. Равда”, който се осъществява с Суворовоциал ще влязат в бъдещия Интегриран план за възстановява- финансовата подкрепа на Европейския фонд за 58 фирми са закупили документи за учас-не и развитие на Силистра от 2014 до 2020 г. След анализ зо- регионално развитие и националния бюджет по тие в открита процедура за общественаните на въздействие ще бъдат описани в апликационна фор- ОП „Регионално развитие” 2007-2013. По вре-ма и в техническа спецификация, с които община Силистра ме на изпълнението му ще бъдат извършени се- поръчка с предмет: „Подобряване на пуб- личната инфраструктура на територия-ще кандидатства за отпускане на безвъзмездно финансиране рия укрепителни мероприятия за постигане пре- та на община Суворово”. Поръчката е напо оперативна програма „Регионално развитие“. Документаци- дотвратяване на по-нататъшното проявяване стойност 9 883 828 лв. без ДДС с шестята трябва да бъде внесена до 4 януари. на свлачищни процеси в района. Изпълнител на обекта е „ВТ Инженеринг“, а срокът за завършва- обособени позиции, които включват из- нето му е 21 май 2011 г. Укрепването на свлачи- граждане на спортно–възстановителен и щето е първата стъпка към осъществяването на културен комплекс, преасфалтиране и ре-През 2011 г. София ще инвестира 2 млн. лв. в ремонт идеята на община Несебър местността да се пре- монт на улици, изграждане на канализацияна тротоари върне в крайморски парк. След завършването на и ремонт на общински музей. Място на из- обекта ще започне и самото облагородяване на пълнение на поръчката са селища на тери-От 2011 г. се терена и превръщането му в паркова зона. торията на община Суворово.предвижда да за-почне изпълнени-ето на петгодиш- ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТна програма заремонт на трото- Девет училища в София ще бъдат санирани по проект за енергийна ефективностари. Това съобщи Проектното предложение на Столичната община е одобрено от управляващия орган на ОП „Реги-кметът на София онално развитие“. Проектът на стойност 8.46 млн. лв. предвижда подмяна на дограми, топлинна из-Йорданка Фан- олация на външни стени, покриви и подове, ремонт или подмяна на абонатни станции, въвежданедъкова на среща на енергоспестяващо осветление и др.с ръководители-те на експлоатационните дружества БТК АД, „ЧЕЗ Разпреде-ление България“ АД, „Топлофикация София“ ЕАД, „Улично ос- Проект за иновационен парк ще популяризира устойчивото строителствоветление“ ЕАД, „Столичен електротранспорт ЕАД, „Софиягаз“ ЕАД, „Софийска вода“ АД. По програмата през следваща- Проектът е съвместна инициатива на консултантската компания DICON, Университета по архитек-та година ще бъдат инвестирани 2 млн. лв. за реконструкция тура, строителство и геодезия, компанията за устойчиво развитие Greenworks и британската компа-на тротоари и изграждане на джобове за контейнерите за би- ния BRE Global, създател на сертификата за екологично строителство BREEAM. Арх. Андрея Моме-тови отпадъци, уточни столичният кмет. Фандъкова отбеляза, рин, управител на Greenworks, даде за пример британски парк с различни типове устойчиви къщи.че липсва необходимата реакция от страна на експлоатацион- Те съществуват по около година и в тях различни семейства живеят по няколко седмици. По думи-ните дружества за незабавно отстраняване на повредите, лип- те на арх. Момерин това е успешен модел за инвеститорите, които биха искали да построят опре-сите или счупените капаци на тротоарните шахти, както и не- делен модел къщи с цел продажба. Получава се своеобразно тестване на „поведението“ на тезикачествено възстановяване на пътната настилка след ремонт сгради и начина, по който те биха се възприели от потенциалните им обитатели. За целите на „Ино-на инженерна инфраструктура. вационен парк София“ има осигурено финансиране, както и готов терен, допълни Момерин. Издава: Градът Медиа Груп, част от ИкономедиаУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bge-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Деян Тодоров - редактор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Теодора Иванова - редактор, 0896 662 714, tivanova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bgРегионални офиси: Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 6 - 12 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРАНовото кръговото кръстовище при Бяла повишава безопасността на пътуващите в региона Пътната агенция изненада „Магистрали Трейс“Новото кръгово кръс- с предупреждение за санкциятовище на моста на път Агенция „Пътна инфраструктура“ възнамерява да санк-I-5 край гр. Бяла бе от- ционира изпълнителя „Магистрали Трейс“ на лот 2 открито през миналата аутобан „Тракия“ с 500 хил. лева за внесен със закъс-седмица от министър- нение сертификат. Това каза на пресконференция пред-председателя Бойко Бо- седателят на УС на пътната агенция Божидар Йотов.рисов и министъра на Строителството на лот 2 не е забавено, само внасяне-регионалното разви- то на сертификата не е в срок, уточни той. От „Трейс“тие и благоустройство- не коментират случилото се, защото не са уведоме-то Росен Плевнелиев. ни за този ход на пътната агенция. Сумата от 500 хил.Българската браншоваасоциация „Пътна безо- лева може да бъде задържана, а в случай на предсроч-пасност“ Николай Ива- но изпълнение на следващи части от обекта да бъденов направи дарение възстановена.на стойност 26 500 лв.,които ще покрият раз-ходите за допълнител- За два месеца затварят част от „Симеоновсконото обезопасяване на шосе“кръговото кръстовище.Стойността на строи- До 31 януари 2011 г. е забранено влизането в участъ-телно-монтажните работи е 6.6 млн. лв., осигурени от бюджета на Министерството на регионално- ка от бул. „Симеоновско шосе“ между ул. „Св. Мариято развитие и благоустройството. От тях 3.5 млн. лв. са изразходвани за кръстовището. Съществу- Магдалена“ и ул. „Златен век“ в кв. „Симеоново“. При-ващото пътно платно е разширено до четрилентово, като по този начин транспортните потоци не чината е изграждането на главен канализационен ко-се преплитат. Ремонтирана е съществуващата настилка, направени са усилващи и изравнителни ас- лектор в кв. „Симеоново“. Маршрутът на автобусна-фалтобетонови пластове и износващ пласт, отводнение и канализация. Реконструирани са съществу- та линия 67 е разделен на две - колите по линия 67 щеващите комуникации в зоната. Кръстовището е свързано с реконструирания мост над р. Янтра при се движат от пл. „Велчова завера“ по маршрута си доБяла. Изпълнението е реализирано от „Пътно поддържане - Бяла“, гр. Бяла. Строителният надзор е околовръстния път, по бул. „Черни връх“, ул. „Папрат“,изпълнен от „Строителен контрол-Р“ ООД – гр. Разград. Обектът е част от трансевропейски транс- ул. „Захари Зограф“ и от бул. „Симеоновско шосе“ допортен коридор №9. крайната им спирка.Седем кандидата за изработване на „Рила газ“ инвестира 7 млн. евро в За пет месеца приключи аварийният ремонт напроект за първия етап на обходния път разпределителната мрежа на Радомир участък от ул. „Николаевска“ и бул. „Скобелев“на Бургас Компанията ще инвестира 7.05 млн. евро в на газо- в РусеНа 30 ноември бяха отворени офертите за из- разпределителната мрежа в Радомир с дължина 56.5 Строително-монтажните работи са на стойност 1 044бор на изпълнител за изработване на идеен и км. Тя ще бъде завършена до 2012 г. Съоръжението 000 лв., от които 600 000 лв. са осигурени от МРРБ,технически проект на обект „Обходен път на гр. ще снабдява с топлина над 6900 домакинства и над 363 000 лв. - от Междуведомствената комисия за въз-Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 Сара- 100 частни и общински дружества. В рамките на пър- становяване и подпомагане към Министерския съветфово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен - вия компанията ще вложи 5.3 млн. евро за изграждане и останалите от община Русе и ВиК - Русе. ИзпълнителБургас. Оферти са подали 7 фирми: „Виа план“ на 20.5 км мрежа и отклонения през 2011 г. Инвести- на обекта е фирма „Дунав”. Извършени са укрепител-ЕООД; Обединение „СТМ инженеринг“ с учас- цията във втория ще бъде в размер на 1.75 млн. евро. ни работи пред сградите на жилищните домове и джа-тници: СУДОП Прага – клон КЧТ; „Трансгео“ Той предвижда изграждане на 36 км мрежа през 2012 мията, направено е пилотно укрепване на целия про-ООД; „Минпроект“ ЕАД; „Трансконсулт-22“ г. „Рила газ“ ще изгради и управлява газоразпредели- паднал участък и засипване и трамбоване със сух льос.ООД; „Пътпроект“ ЕООД; „НЮ ИТ и инжене- телната мрежа в Югозападна България. Общата инвес- Възстановени са пътното платно и тротоарите, изгра-ринг“ ООД; „Илия Бурда“ ЕООД; „Трафиккон- тиция в изграждането на 870 км газоразпределителна дени са нов канал, канални отклонения и кабелна ин-султ БГ“ ЕООД. мрежа и 150 км отклонения възлиза на 130 млн. евро. фраструктура.ИНВЕСТИЦИИCinema City и Carrefour „Делта макси“ откри първия си магазин „Темпо“ София получи домакинство наотварят в Mall Rousse на На 2 декември европейския конгрес на ФИАБЦИ през21 декември бе открит първи- 2011 г. ят хипермаркетПрез декември Cinema City „Темпо“, който София ще бъде домакин на следващия евро-открива 10 кинозали с широ- се намира в ри- пейски конгрес на Международната федера-ки екрани, най-висок клас про- тейл парк „Сре- ция за недвижими имоти ФИАБЦИ (FIABCI),жекционни апарати, 5-кана- дец“. „Амбицията който ще се проведе през октомври 2011лен дигитален съраунд звук, ни е да имаме та- г. Това съобщи Антония Вирт, президент на3D прожектори и комфор- кива хипермарке- управителния съвет на ФИАБЦИ - Бълга-тен интериор. Хипермарке- ти във всеки град рия. Кандидатурата на българската столицатът Carrefour ще се простира с население над е била одобрена по време на бизнес срещитена 5500 кв. метра търговска 100 хил. души“, на FIABCI в Брюксел, като голяма подкрепа саплощ, където ще се предла- каза Александър оказали президентът на FIABCI за 2011-2012гат над 7000 продукта. Това е Чампаревич, из- г. Александър Романенко, както и Майк Васи-нашият коледен подарък към пълнителен ди- лиу, председател на Комитета по конферен-жителите на града – кинопро- ректор на „Делта ции. Международната федерация за недви-жекции на най-новите фил- макси интерне- жими имоти представлява бизнес клуб на про-ми и качествени храни и про- шънъл“, собстве- фесионалистите в недвижимите имоти от 60дукти за дома на най-добрите ник и на верига- страни. Тя обединява 100 национални асоциа-цени, заяви Петър Дудолен- та „Пикадили“. ции за недвижими имоти, в които членуват 1.5ски изпълнителен директор Инвестицията на сръбската компания в хипермаркет „Темпо“ е 40 млн. лв. На млн. представители на всички професии, свър-на RESB, инвеститор в проек- площ от 30 хил. кв.м се предлагат над 60 хиляди артикула. Разкритите работ- зани с недвижимите имоти: адвокати, застра-та. ни места са 450. хователи, архитекти, инженери. www.stroitelstvo.info
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 12 декември 2010 г.ТЕМА Сгради на безвремието В България паметниците са най-малкото призрачни, а понякога и убиват Близо 20 000 са недвижимите имоти в тази категория в България. Държавата отделя около 1.5 млн. лв. за опазването им годишноС гради призраци, Сградите, паметници на културата, по области опасни сгради, из- чезващи сгради и сгради убийци - в някои документите се наричат още... памет-ници на културата в Бълга-рия. За тях обикновено сесещаме при поредния тра-гичен инцидент - като пада-нето на сградата на ул. „Ала-бин” в София, погребала двемомичета, или когато на ходса инвеститорите. Или кога-то трябва да се премахне не-законно строителство, за дасе опази старият Несебър. Източник: НИНКН Забележка: Данните включват броя на недвижими- те културни ценности - архитектурно-строителни, археологически, художествени, исторически и групови обекти. Не са включени регистрираните в системата на археологическата карта на България археологически обекти и селищни и надгробни могили ИЗЧЕЗВАЩ ВИД Сградите, паметници на ново действа ефектът на доми- Няма статистика колко са ране на паметниците на култу- ниците са поемали само по-културата, спокойно могат да ното - понеже възрожденски- изчезнали безследно през по- рата” в НИНКН. ловината от разходите по въз-получат още едно определение те къщи са строени на калкан, следните двайсетина годи- Регистърът води началото становяването на сградите, ос-- видове, застрашени от изчез- падането на една повлича след ни. Такава не се води в Наци- си от далечната 1927 г. Списъ- таналото е било за сметка наване. Преди няколко години себе си и останалите. През 2009 оналния институт за недви- кът набъбва бързо през втора- държавата. Освен това са билисъюзът на архитектите напра- г. на ул. “Опълченска” рухнаха жимо културно наследство та половина на 70-те години на освободени и от плащането нави “червена книга”, в която по- една след друга пет къщи. За- (НИНКН), където има регис- миналия век, когато почти вся- данък сгради, каквато приви-паднаха около стотина обекта. страшени паметници на кул- тър на недвижимите паметни- ка сграда с някакъв възрожден- легия днес нямат.Сред тях са къщата на бившия турата има и в Смолян, каза ци на култура. В него са запи- ски елемент влизаше за проуч- Така са създадени историче-премиер Иван Гешов на бул. арх. Банков. сани около 19 400 сгради. От ване, разказва арх. Банков. До- ските резервати като Коприв-„Патриарх Евтимий”, къщата Варна пък е запазила в ори- тях около 500 са с национал- пълнителен стимул за собстве- щица, Жеравна, Трявна, Долен,на арх. Фингов на ул. „Шипка”, гинален вид само една пета от но значение, като повечето са ниците на такива къщи е бил Ковачевица и други. Те са оце-сгради по ул. „Московска” в сградите, определени за памет- църкви, манастири, музейни и фактът, че по времето на соци- лели и до днес са в добро със-София, каза арх. Явор Банков. ници на архитектурата – от 560 обществени сгради, каза Галя ализма са се отделяли значи- тояние, защото в тях се инве- В Пловдив пред самосрутва- уникални обекта са съхранени Стоянова, директор на дирек- телни средства за реставрация стира, а и реставрацията е на-не са около петнайсетина къщи под 100 според арх. Георги Ка- ция “Изучаване и регистра- - по около 20 млн. лв. годишно, правена на ниво, обясни Стоя-в стария град. Във Велико Тър- царски. ция, документиране и архиви- каза Галя Стоянова. Собстве- нова. ЗАКРИЛАТА НА ДЪРЖАВАТА Днес държавата отделя бли- циирания от Министерството ниците с предписания какво да два човешки живота. Единстве- причина арх. Диков не е сигу-зо двайсет пъти по-малко сред- на културата план за управле- направят, за да укрепят къщи- ният изход за нея е сриването й рен дали този инструмент щества за опазване на паметници ние на архитектурно-историче- те. Ако не го изпълнят, след- до основи и пълното й възста- заработи.на културата. За консервация и ския резерват “Старинен Плов- ват санкциите, чийто размер новяване по снимков матери- Собственикът на проблем-реставрация бюджетът за 2011 див”, чиято цел е да спре разру- може да достигне и до 30 хил. ал, каза главният архитект на ната сграда дружеството „Ти Ейг. е около 500-600 хил. лв., каза хата. Според него старият град лв. Крайната мярка е ипоте- София Петър Диков. За целта Би риъл естейт“ (с гръцки ка-зам.-министърът на култура- трябва да влезе в интегрирания ка в полза на общината. Такъв Столичната община се опитва питали) от медиите научил, чета Тодор Чобанов. Заедно с фи- план за градско възстановява- е редът в Закона за културното да ипотекира имота, като сре- готвят ипотека върху имота му.нансиране по различни програ- не и развитие, с който общи- наследство, който беше приет щу това иска да изтегли банков В момента той води дело сре-ми той може да достигне до 1.5 на Пловдив ще кандидатства за през 2009 г. кредит, с който да възстано- щу общината заради наложе-млн. лв., допълни той. Според финансиране до 1 млн. лв. по В момента се прави опит за ви обекта. Оказва се обаче, че ната санкция от 100 хил. лв. занего парите не са малко на фона оперативна програма “Регио- първи път да бъде приложен няма нотариус, който да впише лошото стопанисване на сгра-на икономическата криза. нално развитие”. По този на- инструментът за ипотекиране ипотека на чужда собственост дата. Допълнителен проблем е, Проблемът с опазването на чин резерватът успешно може на опасна сграда. Процедура- в полза на общината без съгла- че за част от въпросния теренпаметниците на културата беше да бъде включен за финансира- та е в ход за руините, в които се сието на собственика, коменти- претенции има и друга фирма,неглижиран през последните 20 не през следващия програмен превърна сградата на „Захар- ра арх. Диков. Отделно според която се съди в момента с гър-години, смята Чобанов. Според период 2014 – 2020 г. на фабрика“ в София, памет- него в закона не е ясно уредено ците.него обаче сега нещата се про- А дотогава общината ще ник на културата с национал- дори и да се наложи ипотеката Няма да позволим сграда-менят. Той даде пример с ини- пише първо писма до собстве- но значение и която вече отне кой и какво ще плаща. По тази та да изчезне, категоричен е и
 5. 5. Строителство Градът, 6 - 12 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 TEMAзам.-министър Чобанов. Нещо ститут за паметниците на кул- данка Кандулкова, директор на Необходима е актуализацияповече - в момента Министер- турата арх. Георги Угринов и НИНКН. По думите й инвести- на сградите - паметници наството на културата подготвя бившия главен архитект на Со- торът е изразил готовност да сепромени в Закона за културно- фия Стоян Янев се даде зелена съобрази с изискванията. “Сега културата Сто наследство, в които ще бъде светлина за събарянето на къ- трудната задача е да се съвмес- писъкът с паметници на културата е прекалено раздут изаписано, че ако се стигне до щата на бившия премиер Иван ти обществения с инвестици-разрушаване или саморазру- Гешов на ул. “Патриарх Евти- онния интерес”, каза арх. Кан- се нуждае от актуализация, за да останат само уникал-шаване на такива сгради, вър- мий”. Наскоро инвеститорът е дулкова. ните и ценни сгради. Това беше мнението на голяма частху терените ще бъде разреше- представил идейния проект за Арх.Угринов и бившият гла- от архитектите по време на кампанията “Наследство в риск”но само възстановяването на поредния хотел в центъра на вен архитект на София Стоян преди няколко години. И до днес обаче такова пресяванепостройките в автентичния им София в НИНКН. Той е пред- Янев бяха дали зелена светлина не е направено. “Една от основните ни задачи е актуализа-вид. “По този начин ще сложим виждал разрушаване на сграда- и за събарянето на къщата на цията на списъците на паметниците на културата”, каза Галякрай на практиката паметници- та до основи и вграждане само Димитър Яблански на ул. ”Царте на културата да бъдат оста- на отделни елементи от ориги- Освободител”, но след остра- Стоянова от НИНКН. По думите й за изпълнението й много евяни да се разрушат, а впослед- нала във фасадата. “Идейни- та гражданска реакция и про- важно съдействието на местните власти. В момента НИНКНствие на тяхно място да изник- ят проект не беше съобразен тестите на съюза на архитекти- заедно с община Смолян актуализират списъка. Неуспешенват офиси, молове или хотели”, с принципите на опазване на те Столичният общински съвет обаче се оказа опитът за осъвременяване на този във Вели-каза Чобанов. културното наследство и ин- спря разрешението, а днес къ- ко Търново, където сградите - паметниците на културата, са Със съгласието на бившия веститорът чу отрицателното щата е възстановена в автен-директор на Националния ин- ни становище”, каза арх. Йор- тичния си вид. най-много в цялата страна – 2380. Такъв опит беше направен през 2009 г., когато паднаха една след друга няколко въз- рожденски къщи. Общината предложи на НИНКН да финан- НА ХОД СА ИНВЕСТИТОРИТЕ сира проучването, като преведе 20 хил. лв. Според НИНКН Голяма част от сградите - па- но повече. Всеки случай е строго ния офис на банка “БНП - Пари- обаче парите дошли едва в края на годината и нямало какметници на културата, се нами- индивидуален, тъй като и състо- ба” на столичната ул. ”Цар Осво- да се работи на терен през зимата. Затова направили пред-рат в централната част на гра- янието на къщите е различно. бодител”, който взе приза сгра-довете, където местата за строи- Едни инвеститори идват с иска- да на годината през 2002 г., каза ложение да се прехвърлят за 2010 г., но отговор от общинатателство са малко. Това прави те- не за намеса в интериора, други арх. Диков. Той припомни, че нямало. От други общини засега не е имало предложение,рените атрактивни за инвести- - по фасадите на сградата, трети при възстановяването на сгра- казаха от НИНКН. Самият институт също не е инициирал по-торите. В същото време мнозин- - за надстройка или пристрой- дата бяха запазени дори автен- добни предложения заради липсата на средства.ството са строени в периода след ка, каза арх. Барфончовска. Не тичните й тухли, с които е билаосвобождението до 30-те и 40- всяко искане на инвеститори- строена. Надграждането й състе години на миналия век, кога- те обаче се удовлетворява, каза стъклен купол пък се вписа ес-то стоманобетонът не е бил по- арх. Кандулкова. Преди време тествено в ансамбъла от обкръ-знат и конструкциите им съот- имаше искане за надстроява- жаващите я сгради. “В цял святветно не са много здрави. След не и превръщането й в търгов- се допуска съвременна наме-промените през 1989 г. голяма ски център на една от емблема- са върху сгради - паметници начаст от сградите - паметници на тичните сгради на София - хотел културата, за да се хармонизи-културата, бяха реституирани, а “България”, категорично се про- ра средата, въпросът е да се на-след това препродавани много- изнесохме против и втори опит мери баланса между частния икратно. И макар че по докумен- не е правен, посочи тя. обществения интерес”, смята ити имат собственик, на практи- Усилията на НИНКН са насо- арх. Кандулкова.ка те бяха оставени да се само- чени към опазване на сградите Последно НИНКН разреширазрушат, действайки по ста- - паметници на културата, за да на 12 сгради - паметници на кул-линския принцип “няма сграда, не изчезнат, каза Галя Стоянова. турата, в София разположениняма проблем”. Така се разчист- Според нея дори някоя сграда да в участъка по бул. ”Витоша” отваше поредният терен. е оставена да се самосрути, кога- бул. ”Патриарх Евтимий” до ул. Настъпилата финансова кри- то НИНКН има достатъчно до- ”Алабин” да се надстроят с до 3за е понамалила инвеститор- кументални данни за нея поста- етажа. Това стана с приеманетоския интерес към тези сгради, вя категорично изискване сгра- на плана на община “Триадица”.отчитат от НИНКН. За периода дата да бъде възстановена в ав- “Тези надстройки са продик-от 10 октомври до 5 ноември са тентичния й вид. Така например тувани от характеристиката напостъпили около 240 заявления се е случило с възстановяването средата. Примерно две къщи наот частни инвеститори, каза арх. на много възрожденски къщи калкан и ако едната е по-висо-Дафина Барфончовска, дирек- по ул. „Гурко” във Велико Тър- ка от другата, по-ниската можетор на дирекция “Контролно- ново, твърди Стоянова. Според да се надстрои, от което няма дасъгласувателна дейност по опаз- нея няма колега, който да допус- пострада средата, каза арх. Кан-ване на паметниците на култу- не да се построи нова сграда на дулкова. Така старата сграда дарата” в НИНКН. За сравнение - мястото на възрожденска къща. бъде модернизирана и няма дав годините на бума 2006 – 2008 В София най-добрия пример стърчи като прояден зъб в сре-г. техният брой е бил многократ- е реконструкцията на централ- дата”, допълни тя. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ Държавата все още не е на- облекчения за собственици- оригинална подова каменна на-мерила успешния бизнес модел те на тези сгради, ако се влагат стилка с гранитогрес. Това е не-на публично-частно партньор- средства в реставрация. НИКН допустима намеса, която нео-ство за опазване на сградите па- е предложило такива промени, братимо изменя характеристи-метници на културата. Смесе- но заради финансовата криза ката на културната ценност иното дружество между общи- трудно се налага политика на заличава автентичните детай-на Пловдив и бизнесмена Геор- преференции”, коментира арх. ли и материали, коментира арх.ги Гергов за стария град е опит, Кандулкова. Барфончовска. По тази причи-чийто успех тепърва трябва да Включване на паметниците на част от проектите са върна-бъде доказан. на културата за финансиране ти. През пролетта пък е имало В същото време няма никак- по европейски програми е дру- офанзива по оперативна про-ви стимули за инвеститорите и га възможност. В момента това грама “Регионално развитие”собствениците на сгради - па- е факт само за обществените (мярка 3.1) за археологическиметници на културата, които ги сгради по две програми. През обекти – крепости и резервати.опазват или възстановяват. За- ноември приключи приемът Планира се и частните соб-конът за културното наследство на документи по програмата ственици на паметниците наим вменява прекалено много за развитие на селските райони културата да могат да получа-задължения, като им дава право (мярка 322), по която са пода- ват европейско финансиранесамо да късат билетчета при ин- дени проекти за над 100 църкви през следващия програмен пе-терес на посетители. Дори тази със статут на културни ценнос- риод 2014 - 2020 г., каза зам.-привилегия обаче може да бъде ти. Заданията на много от тях министър Чобанов. В моментаотнета на собствениците, както обаче са били непрофесионал- единствената им възможност естана с резиденция “Царска Би- но направени, допускащи наме- програма „Красива България“,стрица” на Симеон Сакскобург- си, като например пребоядис- по която се покриват половина-готски в Боровец. ване на непроучена за наличие та от разходите. “Удачно е да има данъчни на стенописи мазилка, смяна на Лили ГРАНИЦКА
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 12 декември 2010 г.ТЕМА Йорданка Кандулкова, директор на Националния институт за недвижимо културно наследство: Законът за културното наследство е твърде рестриктивен Стимулните механизми, които карат хората да влагат парите си за определено нещо, са малко Н Г-жо Кандулкова, какво е ационалният институт състоянието на сградите за недвижимо култур- - паметници на култура- но наследство (НИНКН) та? Продължават ли да се рушат? има експертни функции за- За съжаление продължават опазване на недвижимо-да се рушат, защото това са то културно наследство. Тойстари сгради, които по при- води регистъра на културни-рода са амортизирани. Въпро- те ценности, поддържа доку-сът е дали това е единствена-та причина за разрухата. Ис- менталния архив, свързан стината е, че не достига гри- тях. НИНКН създава методи-жа - първо, от собствениците, ката за опазване на паметни-второ, от общините, трето, от ците на културата, дава пред-държавата. От всички заин- писанията за съхраняванетотересовани страни не достига им и социализирането, оп-грижа.Будната съвест на граждан- ределя границите за допус-ското общество се проявява тимата съвременна намесачак когато се случи невъзвра- в тях. Доц. д-р арх. Йорданкатимото със сграда - паметник Кандулкова стана директорна културата - когато тя бъде на НИНКН миналата годи-разрушена. Никога предва-рително. Реагира се не когато на. Тя има близо 30-годишенсе планира инвестиционната опит в опазването на памет-инициатива, а когато тръгне ниците на културата. Работи-да се реализира, и то ако това ла е дълги години в институ-е свързано със сериозна на- та, преподавател е и в Уни-меса в паметника. Мечтая си верститета по архитектура,за времето, когато хората щесъздадат граждански обще- строителство и геодезия.ства, които ще помагат за пре-вантивна, навременна грижа ето ипотекират имота в своя Какви законови промени културните ценности. По тозиза паметниците. Все още оба- полза. Дали има такива слу- са необходими, за да се по- въпрос говорим постоянно сче това се случва твърде рядко чаи трябва да кажат и общи- добри състоянието на па- Министерството на култура-и то обикновено се изчерпва с ните, но според мен тази фор- метниците на култура- та и обмисляме възможности-апел към институциите. мула през последните 20 годи- та? те такива схеми за финансира- ни почти не се е случвала. По- - Според мен има един генера- не да се заложат за следващия Не може всичко да бъде в скоро вече й е дошло времето лен проблем и той е, че Зако- програмен период. прерогативите на граж- и мисля, че ще се наложи да се нът за културното наследство Също така трябва да се търси данското общество. След прилага занапред. е твърде рестриктивен. Ако го механизъм, който да стимули- рухването на сградата на прегледате и си зададете въ- ра опазването и благоустроя- „Алабин“ бяха направе- Каква е тогава ролята на проса какви са задълженията ването на средата в историче- ни законови промени и се държавата в опазване- на собственика на недвижи- ските селища като Копривщи- даде право на общините то на културното наслед- ма културна ценност ще ви- ца, Долен, Ковачевица, Жерав- да отнемат сгради - па- ство? дите доста текстове. Ако по- на, Котел и много други. метници на културата, - Държавата е ръководител и питате обаче какви са права- Липсата на стимули създа- които не се стопанисват регулатор на процеса. Тя фор- та му, ще видите, че има право ва отрицателна обществена добре. Заработи ли тази мира националната полити- да кандидатстват за подпома- нагласа в хората, които пря- поправка? ка в областта на културното гане по програми, финансово ко понасят ограниченията- В закона за културното на- наследство. Всички експерт- осигурени от държавния, об- за опазване на наследството.следство има норма, която ни становища, цялата мето- щинския бюджет или от дру- Подпомагането на собствени-дава действен механизъм за дическа дейност, надзорът по ги източници и право на кон- ците на културните ценностиосъществяване на държавна и спазването на закона. Така че султации. Според мен стимул- подпомага тяхното опазване иобщинска грижа за културно- държавата има водеща роля. ните механизми в закона са осъзнаването им като ресурсто наследство. Основните за- С приетия през 2009 г. Закон малко, а именно те са тези, ко- за просперитет.дължения са вменени на соб- за културното наследство дър- ито карат хората да влагат па-ственика, но ако той е безот- жавата създаде към Минис- рите си за определено нещо. Не е ли странно все ощеговорен или не е в състояние терството на културата глав- Би могло да се мисли напри- да няма публичен елек-да упражни ефективна грижа на дирекция „Инспекторат за мер за данъчни облекчения, тронен регистър със сво-и паметникът продължи да се опазване на културното на- ако средствата бъдат вложени боден достъп чрез интер-руши, има ред, по който дър- следство”. Това е държавната в реставрация. Ние постоянно нет до паметниците нажавата или общината изпъл- структура, която е натоварена предлагаме това да се проме- културата? Нямате доринява необходимите дейности да следи спазването на закона ни, но в ситуация на финансо- и сайт в интернет...вместо него. Първо се дават от всички субекти – собстве- ва криза трудно се налага по- - Регистър има и той е публи-предписания за аварийно ук- ници, ползватели, общински литика, свързана с преферен- чен. Въпросът е, че той все ощерепване. След това се провеж- и държавни институции. Това ции, пък било то и за собстве- е на хартиен носител и един-да междуведомствена коми- звено все още се комплектова. ниците на сгради - паметници ственият начин да разберетесия, която дава указания за То е с инспектори в София и в на културата. за един или друг обект какъв енеобходимите мероприятияза заздравяване на обекта. Акособственикът не изпълни да-дените предписания, държа- Н еобходимо е евро- пейско финансира- не и за паметниците регионите на страната. За го- ляма част от територията вече са формирани екипите. Тази институция вече работи, но за Трябва да търсим възмож- ности за европейско финанси- ране на обекти, които са част- на собственост чрез изгражда- статутът му, какви са предпи- санията за опазването му, как- ви са границите му и т.н., е да се обърнете към института свата или съответно общината на културата - част- да се усети ефектът от нейната не на публично-частно парт- писмо или да дойдете лично визвършват необходимите спа- на собственост работа, е нужно време, а спо- ньорство между общината или централния офис. Права сте,сителни действия, срещу ко- ред мен и още хора. държавата и собствениците на че в ХХ век това е архаично
 7. 7. Строителство Градът, 6 - 12 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 TEMAи безспорно е необходим елек-тронен регистър. За съжале- Има ли искания за над- строяване на други ем- Инициатива на „Сграда на годината“ние няма предвидени държав-ни средства за цифровизацияна архива, за изграждане на блематични сгради на Со- фия? - В последно време при мен съхранява българската памет Пинформационна система, ба- дойдоха собствениците на къ-зирана в интернет. Затова в щата на бул. ”Патриарх Евти- рез 2005 г. в рамките на националния конкурс „Сграда на година-момента разработваме проект, мий” 7 – къщата на Гешов. Там та” от организаторите на конкурса и генералния спонсор „Евро-с който да кандидатстваме за нещата са започнали с един съ- маркет кънстракшън” АД бе поставено началото на инициатива-финансиране по една от евро- гласуван от института подро- та „Вечните сгради на България”. Целта е подпомагане, възста-програмите. бен устройствен план и идеенМоже ли национален институт проект, който беше предста- новяване и съхранение на паметници на културата и обекти с ва-да няма сайт в ХХI век? Факт вен в НИНКН. Той не е съо- жно историческо значение.е, че може. Институтът е мно- бразен с принципите на опаз-го важно звено на Министер- ването на културното наслед-ството на културата. Писала ство и директно чуха нашетосъм многобройни доклади до отрицателно становище. Хо-министерството, че са необ- рата изразиха готовност да сеходими средства, за да напра- съобразят с изискванията. Ес-вим сайт, но такива не бяха от- тествено те имат инвестицио-пуснати. Все пак да не забравя- нен интерес и трудната задачаме кризата – хората и без рабо- сега е той да се съвмести с об-та остават, не само без сайт! В ществения. Хората са готовимомента го правим с дарител- за търсене на нови идеи.ството на „Главболгарстрой“.Работим с тях - те извършват Къде отиват средствата,строителни дейности по част- които плащат инвести-та от историческия център на торите по съгласувател-София между президентство- ните процедури?то и Министерския съвет. Бяха - До 10 октомври такси дължа-много впечатлени от факта, че ха само физическите и юри-институтът няма сайт, и ре- дическите лица. Всички поде-шиха да ни направят подарък. ления на държавната админи-Очакваме до края на годината страция и общините бяха об-сайтът да заработи. служвани от НИНКН безвъз- мездно, включително и за про- Колко инвестиционни на- ектите по европейски програ- мерения постъпват при ми. Представете си кандидати- вас примерно месечно? те подготвят проекти за сто- Има ли спад заради криза- тици хиляди и милиони лево- Боянската църква „Св. Никола и св. Пантелей- та? ве и ползват планове от архива мон” стана първият обект, който бе избран.- Определено има спад в ис- на института, създадени от са- Дарителска кампания за облагородяване наканията на инвеститори зара- мия институт, без за това да за- околното пространство. Целта на кампания-ди кризата, но НИНКН е сери- плащат! Ние ги консултираме та, посветена на 750-годишнината от изпис-озно натоварен тази година за- - отново безплатно, даваме на- ването на уникалния паметник на българско-ради европрограмите, по ко- пътствия, съгласуваме, пома- то средновековно изкуство, е да направи Бо-ито се финансира социализа- гаме, обясняваме защо не съ- янската църква още по-красив, по-привлекате-ция на обекти на културното гласуваме, и всичко това е без лен обект и да инициира дарителска акция занаследство. Например за пери- нито една стотинка – дарител- набиране на суми, материали и услуги за обла-ода от 10 октомври до 5 ноем- ство, а в същото време нямаме городяване и социализация на околното й прос-ври имаме 790 преписки. средства дори за хартия. транство. Частния бизнес също плаща- Наскоро от Столичната ше символични цени – 5 лв. община съобщиха, че е раз- за съгласуване на скица с виза, рЀ

×