Брой 39 (674), 18 - 24 октомври 2010 г., цена 1.50 лв.                   www.stroitelstvo.info
  ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 18 - 24 октомври 2010 г.                                       ...
ТЕМА
4    sg.stroitelstvo.info                           Строителство Градът, 18 - 24 октомв...
Строителство Градът, 18 - 24 октомври 2010 г.                                       ...
6    sg.stroitelstvo.info                                               ...
Строителство Градът, 18 - 24 октомври 2010 г.                                       ...
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Строителство Градът

1,529

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,529
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

 1. 1. Брой 39 (674), 18 - 24 октомври 2010 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Очаквайте: Кога ще ги стигнем французите? реформа Водоснабдяването канализацията във Фран- ция са общодостъпни и с добро качество. Характер- и във водния но за сектора е високият процент на частно учас- тие с договори за конце- сия и дългосрочно отда- ване (gestion déléguée). сектор Загубите на вода - 26%, са високи в сравнение с Ве- ликобритания - 19%, и Германия - 7%. ВиК и пречистването са отговорност на общи- ните. Много местни общ- ности са създали асоци- ации с цел реализиране на икономии от мащаб. Общините и общински- те асоциации често от- дават водоснабдяване- то и/или канализацията и водопречистването на частния сектор чрез раз- лични форми на публич- но-частно партньорство (affermage). В момента в България се създават водни асоци- ации, а министерството на регионалното разви- тие, което отговаря за уп- равлението на ВиК техни- ческата инфраструктура, търси подходящия модел за сектора. стр. 17 стр. 20 Любомир Христов, заместник-кмет Инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на по транспорта и транспортните „Метрополитен” ЕАД комуникации на Столичната община До ноември ще има Апликационната форма за два участъка 39 решение за кръстовищата от метрото - готова до ноември стр. 27 39 > на две нива Refresh за Археологическия музей в Пловдив 9 771310 983000 стр. 30 Има ли място инвестиционното проектиране в процеса на усвояване на европейските фондове?
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 октомври 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info СЪБИТИЕ Изложба в парламента представя творчеството на Колю Фичето Българският икономически форум ще изяснява приоритетите на страната Председателят на парламента Цецка Цачева откри в Народното събрание Целите на България в момента са общи, а приорите- фотоизложба „Творчеството на въз- тите – хаотични, в резултат на което страната не е рожденския първомайстор Никола Фи- способна да използва възможностите, предоставе- чев“. Експозицията е част от прояви- ни от оперативните програми, финансирани със сред- те, с които се отбелязват 210 години от ства на Европейския съюз. Това заявиха организато- рождението на Колю Фичето, и включ- рите на Българския икономически форум, който ще ва 20 фотографии, свързани с негово- срещне бизнеса с правителството на 24 и25 ноември то творчество. Колю Фичето е нашият в Националния дворец на културата. Две от деветте всепризнат строител и архитект, насле- теми ще привлекат вниманието върху проблемите на дил българските възрожденски тради- усвояването на европейските средства и планиране- ции, умението на българските майстори то им за следващия бюджетен период след 2014 г., а и създал класическата национална ар- други две – за управлението на отпадъците и пътни- хитектура, заяви Цецка Цачева, която е те проекти, са до голяма степен обвързани с наложе- патрон на изложбата. ни от Европа политики и предложени от съюза въз- можности за безвъзмездно финансиране. Пътните проекти на страната ще бъдат дискутирани на кръг- ла маса, организирана от „Градът медиа груп” (вест- ник „Строителство Градът”). Главна цел на форума е да подпомогне дебата за прецизирането на приорите- тите в икономическите политики на България и така да подпомогне инвестициите. Преките чуждестранни инвестиции са спаднали от 2 милиарда евро минала- та до едва 700 милиона евро в първите седем месеца на тази година, посочи председателят на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов. Управле- нието на отпадъците и зелената енергия ще са други от темите на събитието. ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ОБЩИНИ Уволняват шефовете на ДНСК и на митница Повишават качеството НАП и Столичната община ще обменят данни за Свиленград на живот в райони по имоти по електронен път По настояване на министър-председателя Бойко Борисов на- границата с Турция Всеки имот, отговарящ на определени рискови критерии, за кой- чалникът на ДНСК инж. Иван Симидчиев и началникът на мит- Меморандум за разбирател- то е издадено разрешение за строеж в рамките на Столична- ница Свиленград Стефан Марашев са освободени от длъж- ство по Програмата за тран- та община, и данни за неговите собственици ще бъдат подава- ност. Уволненията са във връзка с незаконно строителство в сгранично сътрудничество меж- ни по електронен път до Националната агенция за приходите от забранената за застрояване зона на язовир „Ивайловград“, не- ду България и Турция по Ин- началото на следващата година. За това се договориха изпълни- упражняване на необходимия контрол в рамките на техните струмента за предприсъеди- телният директор на НАП Красимир Стефанов и главният архи- правомощия и злоупотреба с обществено доверие. „В този ка- нителна помощ подписаха ми- тект на столицата Петър Диков. Спешно е необходимо Столич- зус ние виждаме едно по-дългосрочно бездействие, което е нистърът на регионалното раз- ната община да изгради вътрешен механизъм за контрол, който продължавало доста години от страна на ДНСК“, заяви минис- витие и благоустройството Ро- да следи дали всички имоти, за които е издадено разрешение за тър Плевнелиев. Той съобщи, че започва бърза процедура за сен Плевнелиев и генералният ползване, са надлежно обявени в общинските отдели за местни разрушаване на 45-те незаконни къщи. секретар по въпросите на Ев- данъци и такси, посочи Петър Диков. Това ще прекрати масова- ропейския съюз на Турция по- та практика жилищата да не се декларират, като по този начин сланик Волкан Бозкър. Общи- се избягва плащането на данък сгради и такса смет. Над 1 млрд. лв. са необходими на НЕК за включване ят бюджет на програмата за периода 2007 – 2011 е 21 748 на зелени източници към мрежата 998 евро, като от тях 18 486 Общинският съвет в Несебър одобри развалянето на 648 евро са от ЕС и 3 262 350 Проекти за изграждане на около 1400 мегавата мощности, евро са национално съфинанси- сделката със земя за делфинариум предимно във ветрови и фотоволтаични енергопаркове, имат ране от двете държави. Сред- подписани предварителни споразумения за присъединяване ствата ще бъдат изразходва- Общинският съвет в Несебър одобри развалянето на сделка- към електропреносната мрежа и предстои да бъдат присъе- ни за изпълнение на проекти в та с „Феста холдинг“ за строеж на делфинариум в стария град, динени. За присъединяване на тези мощности ще трябва да три български области - Бургас, съобщи местната администрация. Точката бе включена в днев- се разшири и рехабилитира мрежата, което ще струва около Ямбол и Хасково, и две провин- ния ред на общинските съветници по предложение на кмета 1.1 млрд. лева. Това заяви председателят на Български енерги- ции на турска територия - Едир- на града Николай Димитров. След многогодишни спорове хол- ен форум Иван Хиновски, който представи анализ, направен по не и Къркларели. Приоритет- дингът се съгласи на това, при условие че общината му вър- поръчка на Националната електрическа компания. Този анализ ните оси по програмата са ус- не платените близо 5 млн. лв. за терена от 23 декара в стария показва, че рехабилитацията на мрежата и присъединяването тойчиво социално и икономиче- град. Общинският съвет одобри погасителен план за възстано- на тези мощности може да се извърши в рамките на четири- ско развитие и подобряване ка- вяване на сумата на „Феста холдинг“. Парите ще бъдат пред- пет години. чеството на живот. видени в бюджета на общината за следващата година. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Редакционен екип: Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Деян Тодоров - редактор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Теодора Иванова - редактор, 0896 662 714, tivanova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Регионални офиси: Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Банкова сметка Икономедиа АД: Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 18 - 24 октомври 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 www.stroitelstvo.info ОБЩИНИ ИНФРАСТРУКТУРА Транспортното министерство спря общия устройствен Белослав стартира Асоциацията по пътна безопасност раздаде награди. план на Варна проект за подобряване Призът за медии взеха „Индекс Пътища“ и „Строителство на градската среда по Градът“ ОПРР На 13 октомври, четвърти Ев- Проектът „Белослав – про- ропейски ден за пътна безо- мяна на физическата и жиз- пасност, половингодишната нената среда за жители- Българска браншова асоциа- те му, привлекателен за ту- ция “Пътна безопасност” раз- даде първите осем награди. ристи и инвеститори“ е на Призът за медия взеха сп. ”Ин- стойност 5 284 233 лв. Сро- декс Пътища” и в. ”Строител- кът за изпълнението му е ство Градът” за принос по те- 18 месеца. Сред обектите, мата. Председателят на УС на включени в проекта, са: ре- Българска браншова асоциация конструкция на градския “Пътна безопасност” Николай площад „Възраждане“ и Иванов връчи на Божидар Йо- Мотивите на ведомството са, че той не е съобразен с планове- прилежащите му пешеход- тов, председател на УС на Аген- те за развитие на пристанището и летището. Основните спорни ни алеи, централната град- ция „Пътна инфраструктура”, наградата в категория „Представи- точки са предлаганата в предварителния проект за ОУП „коса“ ска улица и създаване на тел на държавната администрация”: „Въпреки трудната финан- писта на аерогарата, която според министерството е неизпълни- паркоместа; цялостно об- сова година усилията на г-н Йотов и ръководената от него пътна ма технически, и преместването на предвиждания контейнерен новяване и аранжиране на агенция бяха подкрепа и личен принос в борбата за намаляване терминал на брега на Варненското езеро. Общината се беше до- централния градски парк на броя на жертвите от пътнотранспортни произшествия, мотива- говорила с предишното правителство да преструктурира приста- гр. Белослав, създаване на цията ни се корени в неговата воля за провеждане на специали- нищните територии с терминал за круизни кораби, яхтени прис- седем междублокови прос- зирани търгове за текущ ремонт и поддръжка относно пътните танища и зони за почивка, но сега Министерството на транспор- транства с необходимото ограничителни системи, вертикална сигнализация и хоризонтална та твърди, че идеята не отговаря на генералния план на порта детско оборудване, рехаби- маркировка. Божидар Йотов обясни, че компонентите, касаещи и на стратегията за развитие на пристанищата. В отговор авто- литация на паркинг и част пряко пътната безопасност, а именно стоманена предпазна огра- рите на плана разпространиха документите, на които се основа- от непосредствено свърза- да, пътни знаци и пътна маркировка, ще бъдат отделени от тър- ват двете идеи, заложени в проекта за ОУП на града. Министер- ната улична мрежа; подо- говете за текущ ремонт на републиканската пътна инфраструк- ството твърди и че е предложило експертна помощ на община- бряване достъпността до тура и в изключително кратки срокове ще се проведат специали- та в изработването на плана, която е била отказана. На практика градската среда за хората в зирани търгове за изработка, доставка и монтаж на стоманени становището на министерството отрича правото на града да се неравностойно положение; предпазни огради, пътни знаци и пътна маркировка за обекти от развива, ние трябва да кажем на инвеститорите изобщо да не си въвеждане на енергоефек- републиканската пътна инфраструктура. Сключването на центра- правят труда да идват тук, опонира кметът Кирил Йорданов. тивно улично осветление. лизирани договори със специализираните в отделните области фирми ще доведе до спазване на всички европейски норми, БДС стандарти и нормативни документи. За местна власт награда по- ИНВЕСТИЦИИ лучи Йорданка Фъндъкова, кмет на София. За проектант и кон- султант призовете грабнаха инж. Петко Табаков, инж. Валентин Raiffeisen Bank Фасилити мениджмънтът все още се смята за излишен Зарев, председател на секция “Проектиране и строителен над- купува „Мол По-малко от 20% от сградите у нас се поддържат професионално, зор” в Камарата на строителите в България. В категорията препо- давател и представител на МВР бяха наградени съответно проф. Варна“ обединиха се участници в конференция за фасилити мениджмънт. д-р инж. Иван Трифонов от катедра “Пътища” на УАСГ и инспек- Сергей Койнов от консултантската фирма Forton отбеляза, че 80% тор Йонко Тончев, началник-сектор “Пътна полиция” в ОДМВР – Представител на от собствениците на офис сгради ги поддържат собственоръчно, Бургас. За цялостен принос награда получи инж. Алекси Кесяков, Raiffeisen Bank лъжейки се, че трябва да печелят от таксите и че наемането на про- секретар на Държавно-обществената консултативна комисия по International е потвър- фесионалисти е излишен разход. проблемите на безопасността на движението по пътищата. дил пред изданието PropertyEU, че австрий- ската банка ще придо- Слабо търсене държи проектите за индустриални паркове бие „Мол Варна“. Тя е кредитор на собствени- във фризера ка на търговския цен- тър с 33 хил. кв.м брут- Компаниите, които търсят големи обеми индустриални площи, са за на отдаваема площ - Червената книга на изчезващите видове в България, което държи шотландската фамил- големите проекти за индустриални паркове замразени. Наемите на на строителнопредпри- топ обекти в София са паднали с 33% от пиковите до 4 евро на кв.м емаческа компания месечно, показва проучване на консултантите Forton International. Miller Developments, ко- ято го придоби от вар- „Биовет“ ще строи завод в Разград за 25 млн. евро ненския предприемач и Производителят на фармацевтични и ветеринарномедицински про- При получаване на наградата г-н Божидар Йотов приветства асо- търговец Красимир Узу- дукти „Биовет“ ще реализира проекта за година и ще открие 220 циацията и благодари за направеното дарение на пътя между Со- нов за 120 млн. евро. работни места. зопол и Приморско Инициатива за възстановяване на музея на Колю Фичето в Дряново Организатори: община Дряново и националният конкурс „Сграда на годината“ Дарител: Камара на строителите в България С пряк ангажимент на: арх. Димитър Кръстев „Виа строй инженеринг“ ООД „Трейс холдинг“ АД „Димас“ АД, Габрово „Главболгарстрой“ АД „Станилов“ ЕАД „Инжпроект“ ООД „Галчев инженеринг“ АД „Старт инженеринг“ ООД „Биад-С“ ООД „Мидия“ ООД „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД Дарителска сметка в Централна кооперативна банка – клон Габрово IBAN: BG12 CECB 9790 3168 119101 За повече информация: www.stroitelstvo.info
 4. 4. ТЕМА 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 октомври 2010 г. Водният сектор - най-доброто все още предстои Според министерството на регионалното развитие най-напред трябва да се реформира системата и да се намери правилният модел В сравнение с телекомуникациите ВиК сек- Промяната в сис- торът изглежда съвсем нереформиран за темата за управле- ние на техническа- последните 15 години. Доходите на насе- та инфраструкту- лението не позволяват повишаване на та- ра трябва да оси- рифите, откъдето да се получат средства гури ниски загуби и за инвестиции, и затова те идват чрез преразпре- качество на добра цена делението на бюджета през капиталовите разходи на министерството на регионалното развитие, ко- ето отговаря за управление на ВиК техническата инфраструктура. Ефективността на работа и огра- ничаването на загубите на вода не бяха от пър- востепенно значение преди 1990 г., тази практи- ка продължи през годините и досега те са си над 60%. Европейският съюз продължава да критику- ва страната за рисковете за околната среда, свър- зани с качеството на водата и заустването на не- пречистени отпадъчни води. Високите експлоата- ционни разходи и големите количества подадена, но незаплатена вода продължават да гарантират финансови затруднения на водните оператори. Освен всичко друго ството водата е универ- обслужват по-окрупнени Скоро се очаква анализът Някои от проблемите течовете в тръбите могат сално благо и задълже- райони, например с раз- и препоръка на експерти да причинят прониква- ние на държавата е да го мера на областите, кои- от Международната фи- • Разпиляване на собствеността не на замърсени подпоч- осигури на всеки - чис- то да имат повече потре- нансова корпорация от • Размиване на отговорностите между ин- вени или канализацион- та, прясна и в достатъч- бители и така да имат по- групата на Световната ни води, което се случва но количество. За да ста- голям капацитет и при- банка за избора на район ституции и различни планове за сектора при падане на налягане- не това обаче, е необхо- влекателност за инвести- в страната от шест вече • 70% от тръбите са за подмяна то или обезводняване на дим анализ на сега дейст- ции. подбрани ВиК оператори • Дългогодишна липса на инвестиции и тръбите. Факт е, че близо ващия модел и неговата А желаещи частни и райони. 500 000 български граж- промяна, което в момен- партньори вече има. Де- Въпреки че разходите поддръжка дани нямат 24-часов дос- та се и прави. Става дума сет години след първата за предоставяне на ВиК • Райони с режим на водата тъп до вода. за гарантирано осигуря- водна концесия в столи- услуги с добро качество Това са някои от за- ване на пречистена вода цата дружеството конце- са високи, като член на • Сериозно изоставане в строителството на ключенията, които екс- от държавата до грани- сионер беше придобито Европейския съюз Бъл- пречиствателни станции пертите редовно комен- ците на населените места от световния лидер Veolia гария е поела задължение тират по повод на секто- на единна цена, откъдето Water, които от няколко да изпълни изискванията европейски страни, като нието е около 2300 - 2500 ра на водоснабдяване и започва работата на опе- години очакват пилотния на директивите в облас- в зависимост от влаж- куб. м, с което страна- канализация в България. раторите. Те пък е добре проект за публично-част- тта на околната среда. ността се събират между та се нарежда сред петте Според Министер- да бъдат поне два пъти но партньорство с водо- Страната ни е по-бе- 9 и 24 млрд. куб. м вода. най-бедни на вода в Ев- ството на регионалното по-малко от досегашните снабдително дружество дна на водни ресурси в Средното годишно коли- ропа заедно с Полша, Че- развитие и благоустрой- около 50 дружества и да в друг район на страната. сравнение с останалите чество на глава от населе- хия, Белгия и Кипър. Коеф. на събираемост на вземанията на някои ВиК Средна цена на питейна вода дружества с държавно участие, дек. 2009 г. с пречистване, лв. 1,2 2 1,8 1 1,6 1,4 0,8 1,2 0,6 1 0,8 0,4 0,6 0,4 0,2 0,2 0 0 Очаква се бъдеще цената да зависи повече от мениджмънта на системата, а не от разходите за добив Източник: МРРБ
 5. 5. Строителство Градът, 18 - 24 октомври 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Случай от практиката Инвестиции на някои ВиК дружества, млн. левове П ървият воден концесионер в България - „Софийска вода“ АД, оперира водопровод- на мрежа от над 4 хил. км, като има доста водопроводи, за които няма информация. Кана- лизационната мрежа е 1500 км, което е показа- телно за нейното ниво на изграденост. По думи- те на Иван Иванов, изп. директор на „Софийска вода“, анализ на водопроводната мрежа показ- ва, че 70% от нея трябва да бъдат подменени, а необходимите средства са над 1.5 млрд. лева. С инвестициите от миналата година бяха подме- нили едва 0.5% от водопроводите. СТАТИСТИКА Водоснабдителна мрежа 72 хил. км Язовири за питейно водоснабдяване 52 Помпени станции 3560 Водоеми 6000 Пречиствателните станции за отпадъчни 62 води Въпреки това положе- се обезпечават. Повиша- турата за питейни и от- ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЯКОИ ВИК ДРУЖЕСТВА) ние обаче само 8-10% от ването на събираемостта падъчни води, включи- С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ, ДЕК. 2009 Г. ресурсите се оползотво- може да стане с помощта телно ПСОВ, за рекон- ряват за питейни и би- на участието на частния струкция и разширяване Добита и подадена Инкасирана Загуби на тови нужди. В по-голя- сектор в процеса. на канализационни сис- вода, млн. куб. м вода, млн. куб. м вода, % мата част от населените В Западна Европа 2-4% теми. Благоевград 27.3 11.28 58,69 места в страната са из- от мрежата се подменят По програма „Реги- градени централни во- всяка година. В Бълга- онално развитие” като Бургас 103.1 70.62 31,57 доснабдителни системи, рия числото е по-мал- част от интегрираните Варна 68.1 25.14 63,13 общо над 5000. Състоя- ко от 1%, а неотчетената планове за развитие мо- нието на канализацион- вода се оценява на около гат да бъдат включени В. Търново 42.7 12.6 70,55 ните системи в населе- 60% от производствения проекти за изграждане и ните места е незадоволи- обем. Общата дължи- рехабилитация на водо- Плевен 25.9 12.26 52,69 телно. Повечето от тях са на на водоснабдителна- снабдителни мрежи в на- Пловдив 84.2 33.45 60,32 строени през 60-те и 70- та и водоразпределител- селените места. те години на ХХ век. Над ната мрежа е 70 620 км, Програмата за разви- Русе 22.8 13.2 42,27 20% от тях са амортизи- а азбестово-циментови- тие на селските райони Смолян 9.6 4.86 49,3 рани и се нуждаят от ре- те тръби, които предста- също дава възможност конструкция, а повечето вляват 70% от мрежата, за изграждане на обекти Стара Загора 32.9 15.31 53,46 имат нужда от разширя- са в много лошо състо- на канализацията и пре- Хасково 13.9 6.4 54,11 ване и подмяна. яние. чистването за малки и Според някои от до- средни населени места. Шумен 14.2 7.53 49,6 Цената на водата - ни- сегашните анализи и из- Ямбол 23.5 5.83 75,25 ска, техническите загу- числения за рехабилита- Качеството на ВиК ус- би - високи, а тръбите ция на водоснабдителна- лугите трябва да се подменят та инфраструктура в на- се определя от фактори ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЯКОИ ВИК ДРУЖЕСТВА Поради икономиче- селените места са необ- като контрол от собстве- С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ КЪМ ДЕК. 2009 Г. ските затруднения през ходими 2.832 млрд. евро ниците, създаване на сис- последните петнадесет за нови водоизточници и теми за управление, на- Обща Ба- ДМА, Сред- Сред- Рентабил- години ВиК дружествата водоснабдителна инфра- личие на достатъчно во- сума на ланс, хил. носписъ- на месеч- ност на приходи- хил. лв. чен със- на работна продаж- не бяха способни да от- структура, включително дни ресурси, технология те, хил. лв. тав, бр. заплата,лв. бите, % делят ресурси за експло- язовири, пречиствател- за транспортиране на во- лв. атация и поддръжка, ко- ни станции за питейни дата до потребителите и, ито се очаква да достиг- води, водоснабдителни разбира се, изграждане Благоевград 11832 415 14329 481 583 6,865 нат 0.70 евро/куб. м през мрежи - 1.137 млрд. евро, на инфраструктура. Осо- Бургас 45831 1590 59795 1169 598 3,89 2014 г. за събиране и третира- бено важни са големина- Решение на този про- не на отпадъчни води - та на дружествата и бро- Варна 52408 2681 54304 1542 791 6,023 блем е увеличение на та- 2.962 млрд. евро. ят на обслужваните по- В. Търново 16583 225 21175 676 581 1,577 рифите, което ще осигу- От обновление се нуж- требители, които опреде- ри повече средства за екс- даят 42 пречиствателни лят капацитета за акуму- Плевен 19119 221 19482 852 576 1,306 плоатация и поддръжка. станции за питейни води лиране на финансови ре- Пловдив 44904 615 50480 1181 707 1,689 Степента на събираемост и около 3500 помпени сурси за поддръжка и ре- е 75-80%, но трябва да станции в страната. конструкция на същест- Русе 18527 1838 45463 511 744 11,097 бъде повишена на фона Кана лизационната вуващата инфраструкту- на технологични загу- мрежа обслужва само ра. С поправките на За- Смолян 8000 1581 10612 305 435 24,192 би от 40% и общи загуби 3.8 млн. души, или мал- кона за водите и създава- Стара Загора 28240 570 33754 770 585 2,429 от над 60%. Задължени- ко по-малко от 50% от нето на водните асоциа- ята към дружествата са населението. При обща ции има възможност за Хасково 12738 33 13675 497 525 0,267 основно от публичните дължина около 9000 км промени и осигуряване Шумен 15468 110 18904 473 676 0,99 институции, сградите на голяма част от тръбите на по-големи райони на централната и местната вече се нуждаят от обно- обслужване с повече по- Ямбол 8470 64 5645 386 550 0,807 изпълнителна власт и на вяване. требители. производствения сектор, Един от начините за Общият брой на ВиК София, Стара Загора, Ха- Монтана, Перник, Русе, во, Брезник, Велинград, част от които са публич- търсене на финансов ре- дружествата в страната сково, Ямбол. Силистра, Сливен, Тър- Дупница, Кресна, Кова- ни, и по-малък дял от на- сурс е по оперативна е 54. Част от тях са дър- Други са с 51% дър- говище, Шумен, Велико чевци, Кубрат, Панагю- селението. Съгласно сче- програма „Околна сре- жавна собственост като жавно и 49% общин- Търново. рище, Петрич, Пеще- товодните стандарти в да”, чийто приоритет 1 Благоевград, Бургас, Ви- ско участие - Варна, Вра- Със 100% общинско ра, Ракитово, Сандан- България обаче просро- предвижда над 1.2 млрд. дин, Добрич, Пазар- ца, Габрово, Димитров- участие са дружествата в ски, Свищов, Севлиево, чените плащания не се евро за подобряване и джик, Плевен, Пловдив, град, Исперих, Кърджа- Батак, Белово, Беркови- Стрелча. отписват и тези загуби не развитие на инфраструк- Разград, Смолян, област ли, Кюстендил, Ловеч, ца, Ботевград, Брациго- Николай ТОДОРОВ
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 октомври 2010 г. ТЕМА Реформата да започне от законовата рамка и регулацията В момента се разработва поредната страте- гия за водния сектор. Тя трябва да бъде готова до края на годината след прове- дена обществена поръчка през лятото въз основа на задание, което според ня- кои не е получило широко обсъждане. След раз- работването й тя ще бъде подложена на широко публично обсъждане. След внасянето и одобря- ването й в Министерския съвет и Народното съ- брание ще бъдат разработени закони и подзако- нови актове. Фотограф Мария Съботинова Документът се изготвя ването и канализацията в ето на сектора в момента и ка асоциациите ще станат но ниво, отговорностите на правителството да ре- от МОСВ, което по закон страната отговаря МРРБ, на перспективите за раз- възможни благодарение на на държавата и общините формира сектора може да отговаря за управлението което не участва в подго- витие. добавянето на нов раздел в при избора на доставчици бъде улеснено от подгот- на водата като ресурс, ко- товката на дългосрочния Сформирането и нача- Закона за водите през 2009 на ВиК услуги и контро- вяната промяна на Зако- личество и качество, водо- документ. лото на функциите на во- г. То имаше за цел да бъде ла върху тяхната дейност. на за концесиите със съз- пречистване и заустване Според някои експерти дните асоциации също по- прехвърлена собственост- Част от експертите обаче даване на специален раз- на отпадъчните води и др. водната стратегия не тряб- ражда много очаквания. та на ВиК инфраструкту- продължават да настояват дел за ПЧП, който да уле- Качественото широко об- ва да се изработва пре- След дългогодишна под- рата като публична дър- за отделен закон. сни частната инициати- съдено и съгласувано за- ди да бъдат готови мастер готовка на специален За- жавна и общинска, а също Привличане на частния ва и участието на бизнеса дание би осигурило добър плановете. Те биха мог- кон за ВиК и дори него- така да бъдат дефинирани сектор възможно най-ско- в управлението на водния краен резултат. А за упра- ли да дадат информация- вото внасяне в Министер- формите на управление и ро чрез добри практики и сектор с по-добри и ефек- влението на водоснабдя- та и основата за състояни- ския съвет в крайна смет- оператори на регионал- демонстриране на волята тивни практики. СЕГА ДЕЙСТВАЩИТЕ СТРАТЕГИИ Държавната гаранция Национална програма за Осигуряването на на- населени места с над 10 Нейните основни цели •Според европейските изисквания Дър- изграждане на пречис- селените места с канали- 000 жители. са анализ на състояние- жавната комисия по енергийно и водно твателни станции за пи- зационни системи и пре- то на ВиК мрежите, по- регулиране има за задача да гарантира тейни води чистването на отпадъч- Стратегия за управление добряване качеството на покриване на разходите за доставка и Документът от 2000 г. ните води преди зауства- на водоснабдяването и ВиК услугите и съответ- е разработен от МРРБ и нето им е национален и канализацията ните мерки с определяне третиране на питейните и отпадни води, предвижда изграждане европейски приоритет, През март 2004 г. пра- на необходимите инвес- както и осигуряване на необходимите на необходимите станции за реализацията на кой- вителството прие Стра- тиции, които се оценяват инвестиции за развитие на сектора. в населените места и за- то още през 1999 - 2001 г. тегия за управление на на над 10 млрд. евро. вършване на голям брой МОСВ и МРРБ разработ- водоснабдяването и ка- Основните приорите- •Комисията одобрява предложените от системи за допълнително ват две програми: нализацията с цел иден- ти са рехабилитация на дружествата инвестиционни планове и количество вода. Част от •Национална програма тификация на пробле- инфраструктура в насе- доказаните увеличения на цената. проектите са стартирали за приоритетно изгражда- мите и финансов план за лените места, изграждане и поради липса на сред- не на градски пречиства- инвестиции и рехабили- на нови водоизточници •Досега дружествата нямаха право да ства не са завършени. телни станции за отпад- тация. В момента се под- и съоръжения, включи- ни води в населени места с готвя нова подобна про- телно язовири, пречис- калкулират амортизационни разходи на Национална програма за над 10 000 жители. грама до края на година- твателни станции за пи- извънбалансовите активи в цената на во- изграждане на пречис- •Национална програ- та. Финансовите нужди тейни води, водоснабди- дата, след поправката обаче те могат да твателни станции за от- ма за изграждане на ка- вече са оценени веднъж телни мрежи, събиране го правят. Не е ясно обаче как след 20 го- падъчни води и канали- нализационни мрежи и в доклад на Световната и пречистване на отпад- зационни системи довеждащи колектори в банка от 2005 г. ни води. дини тези средства ще осигурят възста- новяване и инвестиции в инфраструкту- рата. Има различни предложения - като ЗАКОНИТЕ например създаване на специализиран Закон за водите те места публична държавна соб- ране, строителство и екс- общински фонд, където да се събират Регламентира основ- •Министърът на земе- ственост плоатация на публичната средствата. ните принципи и прави- делието и горите - за хид- •Кметовете - дейност- инфраструктура в населе- ла за управление на води- ромелиоративни системи ите по експлоатация, из- ните места. •Според експерти оптималното решение те и въвежда басейновия и съоръжения и за пред- граждане, реконструкция Закон за регулиране на може да бъде набиране на средствата в принцип за управление. пазване от вредното въз- и модернизация на вод- ВиК услугите специален национален фонд, който да се Отговорностите на ин- действие на водите извън ностопански системи и В сила от 20 януари ституции са разпределе- границите на населените съоръжения - общинска 2005г., дефинира основ- контролира от държавата и да се използ- ни: места собственост ните принципи за ико- ва целево. •Министърът на реги- •Министърът на ико- номическо регулиране на оналното развитие и бла- номиката и енергетиката - Законът за устройство на сектора, правилата за кон- •С оглед на новата водна стратегия и под- гоустройството - за ВиК за хидроенергийни систе- територията трол на качеството на ВиК готовка на поправки в Закона за водите системи и съоръжения ми и обекти Определя принципи- услугите, определяне на мнозина експерти настояват за засилва- на населените места и за •Министърът на окол- те и правилата за плани- цените, като с него се съз- предпазване от вредно- ната среда и водите - за рано развитие на населе- дава и държавна комисия не на капацитета, разширяване на функ- то въздействие на водите водовземните съоръже- ните места и регламенти- за регулиране на ВиК ус- циите на водния регулатор и дори обосо- в границите на населени- ния за минерални води, ра правилата за проекти- лугите. бяването му в самостоятелен орган.
 7. 7. Строителство Градът, 18 - 24 октомври 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 ТЕМА Кога и колко ще бъдат Константин Гребенаров, областен управител на Бургас и председател на водната асоциация: водните асоциации? Сега вече ще можем да кандидатстваме по Д ържавната политика по експлоатация, изграждане и Във връзка с незадоволител- реконструкция на ВиК системите и съоръженията се осъществява от министъра на регионалното раз- ното финансово състояние на сектора МРРБ чрез Световна- европейски програми и проекти та банка ще подпомогне асо- витие, а приетите през 2009 г. промени в Закона за циациите с разработването на водите регламентират преструктурирането на дру- регионални генерални планове жествата в отрасъла, който обхваща 51 ВиК оператора, от ко- за 51 обособени територии. Как ще коментирате учредя- ито 29 са с държавно и държавно-общинско участие. Съглас- МОСВ вече предвижда съ- ването на първата водна асо- гласуване на процедурите по циация в Бургас като срокове но закона за приватизация те не могат да бъдат приватизи- изграждане на обекти по про- и протичане на процеса? рани, тъй като обезпечават държавната политика в сектора. грама „Околна среда“ с водни- - Факт е, че Бургас е първата об- За преструктурирането им в края на 2009 г. беше създадена те асоциации и операторите. ласт в България, която стартира организационна работна група с участието на МРРБ, МОСВ, След въвеждането на пуб- с ВиК асоциация през март 2010 МФ, ДКЕВР, НАП и НСОРБ, която изготви план за действие личната държавна собственост г. Идеята за създаването на та- по прилагане на закона. на всички съоръжения или кава асоциация е много добра. създаване на четири регионал- Първо, защото, от една страна, ни публични компании, които всички ВиК активи, които до мо- да я управляват и да я поддър- мента са се управлявали от дър- жат, източникът на тяхното жавата, от общини, от частни Бяха дефинирани ментация на съответния опе- финансиране ще бъдат таксите дружества и фирми ще бъдат ратор, за тях не се начисляват от потребителите, в това чис- предоставени за управление на конкретните стъпки в пътна амортизационни отчисления, ло екологичните и ресурсните един общ орган, а именно ВиК асо- карта не участват при формиране такси, по европейските фон- циацията. По този начин експлоатацията и контролът върху тях ще и ролята на отделните учас- на цените на услугите, в някои дове и заеми от международни бъде много по-голям. Но главната цел е, че много по-лесно ще може тници като областни управи- случаи нямат и разрешение за финансови институции. да кандидатстваме по европейски програми и проекти, което е из- тели, общини, ВиК оператори, ползване. Дружествата водят в Асоциацията по ВиК чрез ключително важно за подобряване на водния сектор. водни асоциации, сроковете и активите си стари, амортизи- общо събрание отговорностите, възможните рани и вече подменени водо- Как оценявате състоянието на реформата на водния сектор? рискове при изпълнение. Тя е проводи. определя оператора по Закона - Благодарение на средствата, които се отпускат по Програма за приета през януари. Оказва се, че ВиК операто- за водите или избира опера- развитие на селските райони, както и тези от ПУДОС, моята оцен- Основно място има експло- рите ще бъдат тотално декапи- тор по Закона за концесиите ка е, че реформата се развива добре. Учредяването на ВИК асоциации атирането на дълготрайни ма- тализирани поради надвиша- Разпределението на гласо- във всички области на страната също ще подпомогне и подобри със- териални активи, системи и ването на тяхната стойност. вете е 35% за държавата и 65% тоянието на водния сектор. Това е и идеята на тези асоциации. съоръжения, които стават пуб- Тези обстоятелства са преч- за общините пропорционал- лична държавна и общинска ка за изготвяне от МРРБ и съ- но на населението им. Пред- Смятате ли, че водните асоциации дават възможност за пуб- собственост. В шестмесечен гласуване с общините на ко- видено е асоциациите да мо- лично-частно партньорство и привличане на частни инвестито- срок от влизането в сила на За- ректни протоколи за разпреде- гат да задължават оператора ри? кона за изменение и допълне- ление на ВиК системите меж- да поема финансови задълже- - Законът за водите от юни месец 2009 г. предвижда дяловото учас- ние на Закона за водите упра- ду държавата и общините на ния за осигуряване на средства тие на държавата в тези асоциации да бъде 35%, а останалите 65% вителните органи на ВиК опе- основание на чл. 13 и чл. 19 от за развитие на ВиК системите, да се разпределят между общините в областта и именно в техните раторите изготвят списък на закона, както е и невъзможно когато има такава възможност правомощия е да вземат решение за предоставяне на тези систе- публичните активи, а област- спазването на срока 24 септем- в договора с него, а средства- ми и съоръжения за експлоатация на ВиК оператор. ВИК асоциация- ните управители и общините - ври. та се използват за финансира- та може да избере този оператор да бъде частно дружество или да на активите извън капитала на Създаването на водните асо- не на одобрената инвестици- предостави активите си за експлоатация на няколко оператора, сти- дружествата. циации ще даде възможност за онна програма към генерални- га да отговарят на необходимите изисквания. Така че в тази връзка Със заповед от март на ми- привличане на частни инвес- те планове и няма да има нега- мисля, че ВИК асоциациите дават възможности и за частните инвес- нистъра на регионалното раз- тиции под формата на конце- тивно отражение върху соци- титори. витие се изготвят специфич- сии в осигуряването на ВиК ус- алната поносимост на цената ните начини за изготвяне на лугите. на ВиК услугите. Намерението Как могат да бъдат осигурени средства за инвестиции във ВиК формулярите и списъците, но Бъдещ проблем е недопус- за такива финансови задълже- инфраструктура? въпреки това има много про- кането на раздробяване на ния се отразяват в бизнес пла- - С учредяването на ВиК асоциации възможността да се печелят сред- блеми и отклонения при тях- системата, а по-скоро нейно- на и се одобряват от ДКЕВР. ства по европейските програми е много по-голяма, а именно това е ната подготовка. то окрупняване за осигурява- Вече са учредени над 20 асо- начинът да се подобри ВиК инфраструктурата. Срокът за изготвянето и не на ефективен инвестицио- циации по ВиК - Пазарджик, представянето на протоколите нен интерес чрез голяма кли- Враца, Бургас, Ямбол, Ловеч, изтече на 24 септември, а до 24 ентска база. Смолян, Монтана, Пловдив, Някои идеи декември трябва да бъде нама- Стара Загора, Разград, Търго- •Управлението на водите да бъде подчинено на едно ми- лен капиталът на дружествата Асоциацията по ВиК е юриди- вище, Шумен и др. С помощта със стойността на описаните ческо лице на ЕБВР е разработен образец нистерство, а не както е сега - на пет, министерствата на публични активи. със седалище в областната ад- на договор на възлагане на сто- околната среда, на регионалното развитие, на земеде- До 24 март трябваше да бъ- министрация, не е търгов- панисването, поддържането лието, на здравеопазването и на икономиката и енерге- дат предадени списъците с ско дружество, не разпреде- и експлоатацията на ВиК сис- ДМА на дружествата, той беше ля печалба и е дружества по темите между асоциацията и тиката спазен от 29 дружества с дър- ЗЮЛНЦ. Органите на управле- оператора. Според закона асо- •Нови ВиК дружества, които да съответстват на броя на жавно участие, 21 с общинско ние са общото събрание, ко- циациите ще трябва да склю- участие, 22 областни управи- ето се състои от представите- чат договори със съответния областите. В момента България има 28 области, ВиК дру- тели от 199 общини. ли на държавата и общините, ВиК оператор, тези договори жествата са над 50 Оказа се, че в най-големите и председател - представител са много важна част в проце- •Национална водоснабдителна компания да изкупува областни градове като Плов- на държавата. Организацията са. Вече има сключен договор с див, Варна, Стара Загора, Бур- и дейността им се определят с консултант, който да подготви водата от 4-те басейнови дирекции и да я продава на гас, Русе, Плевен, Кюстендил правилник, издаден от минис- типовия договор между асоци- една цена на всички воднЀ

×