Your SlideShare is downloading. ×
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Строителство Градът

2,436

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,436
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. sg.stroitelstvo.info Брой 26 (662), 5 - 11 юли 2010 г. Цена 1.50 лв. Фотограф Мария Съботинова 600 МЛН. ЛЕВА ТРЪГВАТ КЪМ ОБЩИНИТЕ ЗА ПРОЕКТИ ЗА ПО-ЧИСТИ ВОДИ Неоспорим е ефектът от 600 млн. лева, които ще се влеят на територията на страната по оперативна програма „Околна среда“ - ще се създадат нови работни места и възможности пред бизнеса. Още повече че поканата за подаване на проектни предложения в сектор „Води“ е дългоочаквана от общините, но тепърва предстои да се докаже проектната им готовност. От друга страна, е необходимо да се ускори темпът на усвояване и да си изпълним поетите задължения към Европейския съюз, за- щото крайният срок е след няколко месеца Още на стр. 15 Големите общини със зони за регенерация в интегрираните планове Тринайсет града ще представят своите предложения до август, опитът им ще бъде обобщен през септември Регионалното минис- период, да включат в пла- за регенерация зони. Сред ствено планиране в Закона те кметове и кметовете на терство и „Болкан Асист“ новете си зони за регене- тях са казармени терени, за устройство на терито- населените места да ини- 26 предлагат на градове, из- рация. индустриални зони, град- рията. Заедно с това про- циират този процес, в за- бираеми и с възможност В списъка са общини- ски центрове, гарови пло- учването ще подпомогне и коните за държавната и 26 > да получат финансиране те Видин, Русе, Варна, До- щади, рискови територии, управляващият орган по общинската собственост за интегрираните планове брич, Габрово, Ловеч, Бур- засягани от наводнения, оперативна програма „Ре- - да се преодолеят преч- за градско възстановява- гас, Стара Загора, Кърджа- поречия на реки. Органи- гионално развитие“ преди ките за развитие на реге- не и развитие от регионал- ли, София, Силистра, Пле- заторите разчитат този пи- втория програмен период нерационни проекти по- 9 771310 983000 ната оперативна програма вен, Смолян. Те получават лотен опит да привлече и 2014-2020 г. ради различие в собстве- през следващия програмен „матрица“ с възможните други общини. Той ще под- Промени във връзка с ността, в Закона за конце- помогне авторите на зако- регенерацията се предла- сиите във връзка с разра- ните при различаване на гат и в Закона за местното ботваните договори, в За- необходимостта от включ- самоуправление и местна- кона за регионалното раз- ване на темата за регене- та администрация - за по- витие. рация още на ниво устрой- вече свобода на районни- Милена ВАСИЛЕВА
 • 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ИНФРАСТРУКТУРА Промените в Закона за опазване Съживяват проекта за Четири обжалвания срещу завода на земеделските земи минаха на първо четене интермодалния терминал за боклука в София в София Четири кандидата за строителство на столичния за- вод за механично-биологично третиране на отпадъ- От 8 юни 2010 г. спорът ците са подали жалба в Комисията за защита на кон- срещу заповед № РД-02- куренцията срещу избора на изпълнител. Два от тях 141478/11.11.2008 г. на регио- поискаха като временна мярка спиране на подпис- налното министерство по етап 1 ването с класирания на първо място кандидат - обе- на подробния устройствен план динението „Хут-Станилов“. Това са недопуснатите на Интермодален терминал - Со- до отваряне на ценови оферти испанско-български фия, е окончателно приключил и консорциум „Сиес-Балканстрой Садината“ и „Дане- в тази си част заповедта е влязла ко/Валмекс-Садината-МБТ” ДЗЗД. Искането им меж- в сила и може да се процедира. дувременно беше бързо отхвърлено от комисията Вече подготвителните работи по с решение от 1 юли и в момента тече седемдневен проекта могат да бъдат довър- срок за обжалване пред неин тричленен състав. Тре- шени. В момента проектът е в тият участник, който обжалва, е класираният на вто- подготвителна фаза, като следва ро място консорциум „Садината - МБТ“. Обедине- Промяната на предназначението на земите от първа до чет- да се преценят сроковете за при- нието „Хут-Станилов“ с цена 174 007 250 лева без върта категория, на поливни земи, както и за целите на из- ключване на неговата подготовка ДДС и частични годишни оперативни разходи 9 427 граждане на енергийни обекти се поставя в компетентност – решение по ОВОС, приключва- 494 лева беше класирано на първо място в търга за на Комисията по земеделските земи предвид необходимост- не на проектирането, провежда- строителство. Ценовите оферти бяха отворени на та от по-висока степен на защита и контрол. Това е записа- не на отчуждителните процеду- 18 юни. Цената за проектиране и строителство след но в текстовете на проекта за изменение на Закона за опаз- ри. След което трябва да се при- сключването на договор с изпълнителя не може да ване на земеделските земи, които Народното събрание прие ключи с подготовката на тръж- бъде увеличавана. на първо четене. ната документация за проектира- не и строителството на първата Преструктурират находище „Галата“ в Европа прави on-line обществено обсъждане фаза. Проектът за изграждане на интермодален терминал е пред- хранилище за природен газ на „Директивата ОВОС“ виден за финансиране по прио- Находище „Галата“ ще бъде преструктурирано в хра- В България едновременно с всички страни – членки на Евро- ритетна ос III на Оперативна про- нилище за природен газ. В следващите месеци тряб- пейския съюз, започват обществени онлайн консултации по грама „Транспорт” 2007 – 2013 ва да стане ясно акционерното участие в бъдещото преразглеждане на европейската директива за оценка на въз- г. „Подобряване на интермодал- дружество, което ще е оператор на съоръжението, действието върху околната среда (ОВОС). Публичните консул- ността при превоза на пътници тации са инициирани от Европейската комисия и са насочени съобщи министърът на икономиката, енергетиката и товари”. Индикативната стой- и туризма Трайчо Трайков във Варна. Превръщането към – възложители, различни организации, неправителствени ност на проекта е 25. 900 млн. организации, обществени органи, институции, банки, гражда- на газовото находище „Галата“ в хранилище е един ни. Периодът на консултации е от 28 юни до 24 септември. евро, като съфинансирането от от проектите в енергийната сфера, по които прави- Европейския фонд за регионално телството работи много активно заедно със сегаш- развитие е 22 015 000 евро. ния концесионер „Мелроуз“, каза още Трайков. JEREMIE започва със 199 млн. евро Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на Автогарите – под лупа конкурентоспособността на българската икономика“ извърши плащане към Европейския инвестиционен фонд в размер на Инспекторите на аген- 199 млн. евро с цел учредяване на холдингов фонд. С плащане- ция „Автомобилна ад- то се дава началото на инициативата JEREMIE, която е насоче- министрация“ ще про- на към малките и средните предприятия и се прилага чрез хол- верят в рамките на един дингов фонд. Фондът ще предоставя подкрепа на предприяти- месец всички автогари ята в рамките на три фонда за дялови инвестиции. в страната. При устано- вяване на нередности и несъответствия със за- 24 плажа в област Варна остават неохраняеми коновите разпоредби ще бъдат издадени кон- Общо 77 плажа са обявени за неохраняеми, като 24 от тях са в стативни протоколи и област Варна, съобщиха от Министерството на регионалното предписания за отстра- развитие и благоустройството. Във Варненска област са прове- няването им. Срокове- дени търгове за 14 морски плажа. Заявен интерес има за 3 от те за изпълнение ще бъ- тях - „Сахара 1”, „Чайка-юг” и „Минерален басейн-север”. На- дат определени в зави- емните цени през тази година в сравнение с миналата са нама- симост от установените лени средно с 33%. Продължава да няма наемател и концеси- нередности и необходи- онер за бургаския централен плаж. Според МРРБ причината е мото време за тяхното високата първоначална наемна цена от 240 000 лева. отстраняване. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 инж. Венета Кръстева Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Редакционен екип: Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 • 3. Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ Пуснаха схемата за предотвратяване Подписаха 16 договора с общини за Община Русе подготвя три проектни на наводненията в малките общини по над 34 млн. лева по Програмата за развитие предложения по „Регионално развитие“ „Регионално развитие“ на селските райони Предстои подготовката на проект за енергий- Договори за 34.3 млн. лв. субсидия по Програмата за раз- на ефективност на училищна образователна витие на селските райони (ПРСР) подписа фонд „Земеде- инфраструктура по отворената схема на опе- лие“ с избраните бенефициенти. Подписаните проекти са ративна програма „Регионално развитие“. Съ- общо 16 по две публични мерки – 321 „Основни услуги за гласно индикативната програма на оператив- ната програма предстои и подготовката на населението и икономиката в селските райони“ и 322 „Об- проект за интегриран план за градско разви- новяване и развитие на населените места“. Общините с тие, както и проект за модернизация на град- подписани договори по мярка 321 са Венец, Опан, Стам- ския транспорт по операция 1.5 на „Регионал- болово, Стрелча и Ябланица със стойност на одобрените но развитие“. Това отчита кметът на общи- разходи и субсидия в размер на 22.7 млн. лв., а по мярка на Русе Божидар Йотов пред общинските съ- 322 - Стамболово, Дряново, Летница, Павликени, Ихтиман, ветници. Информацията е дадена във връзка Вършец и Симеоновград, които ще получат 11.5 млн. лв. с въведената от общинския съвет практика на всяко редовно заседание на местния пар- Втора поред процедура за предоставяне на ламент да се обсъждат темите, свързани с ин- безвъзмездна финансова помощ, Приоритет- Отвориха схема по ОПРР за развитие на фраструктура, подробни устройствени плано- на ос 4 „Местно развитие и сътрудничество“, културния туризъм ве, транспортни схеми, разработени проекти операция 4.1. „Дребномащабни местни инвес- и други. тиции“, по схема за предоставяне на безвъз- Открива се нова схема по оперативна програма „Регионал- мездна финансова помощ „Подкрепа за дреб- но развитие“ - „Подкрепа за организиране на събития с ре- номащабни мерки за предотвратяване на на- гионален и национален обхват и въздействие“. Общият воднения в 178 малки общини“ обяви през ми- размер на безвъзмездната финансова помощ е 6 238 348 налата седмица управляващият орган на опе- лева, бенефициент по схемата е Министерството на култу- ративна програма „Регионално развитие“. Фи- рата. То може да кандидатства с проекти за осигуряването нансиране ще получат дейности по почиства- на ефективното използване на културното материално и не и разширяване на речните корита, разши- нематериално наследство с оглед развитието на устойчив ряване на съществуващи диги, корекции на културен туризъм; подкрепа на туристически дестинации, реки и дерета, охранителни канали за защита притежаващи културно-историческо наследство със значи- на населените меса и изграждането на край- телен туристически потенциал, и др. За целта Министер- брежни стени по речните брегове. Общият ството на културата ще трябва да разработи средносроч- размер на схемата е 32.2 млн. лева. на рамкова инвестиционна покана и проектни фишове. ИНВЕСТИЦИИ ТРЕНД АРХИТЕКТУРА Дистрибуцията на фармацевтични продукти и Бизнес климатът в България се влошава Съветът на архитектите в мода задвижва логистичния пазар Общият показател на Европа обявява свободна Търговията на дребно остава основна движеща бизнес климата в Бъл- позиция в Брюксел сила в търсенето на логистични площи, като към гария през юни се по- хранителните и бързооборотните стоки се присъ- нижава с 1.2 пункта Съветът на архитектите в Евро- единяват облеклата и фармацевтичната дистри- спрямо май, което се па (АСЕ) обявява конкурс за длъж- буция, сочи последният анализ на консултантска- дължи на влошаване в ността „Ръководител проекти с ев- та компания за имоти Colliers International. Новото секторите промишле- ропейско финансиране”, като дого- строителство продължава да увеличава наличности- ност, услуги и строи- ворът е с времетраене 10 месеца те с бавен темп - 3% ръст спрямо предходното три- телство, съобщи НСИ. и започва на 1 септември 2010 г. в месечие, докато ненатоварените съществуващи ка- Несигурната икономи- Брюксел. Изисквания към кандида- пацитети на ползвателите на мултифункцонални ин- ческа среда и финансовите затруднения продължават да са тите са да имат магистърска сте- дустриални сгради подхранват предлагането и уве- основни проблеми за строителните предприятия и през юни. пен по архитектура, опит в устой- личават натиска върху падащите наеми, показва чивото и природосъобразно проек- анализът. тиране на сгради и да владеят сво- UniCredit: Възстановяването на икономиките от бодно аглийски и френски език с Източна Европа набира скорост високо ниво на писмен английски. БАКБ стартира преференциална програма за Предимство е познаването на сер- ипотечен жилищен кредит Възстановяването на икономиките от Централна и Източ- тификатите за устойчива архитек- на Европа набира скорост, показва последното проучване на тура (например LEED, BREEAM и Кредит, размера на който може да достигне до 90 италианската банкова група UniCredit. България обаче оста- DGNB) и опитът в проектирането, процента от стойността на имота, и консултация ва в Б група, докато страните, в които растежът по време на реализирането и експлоатацията при избор на жилище, предлага новата преферен- бума е генериран повече от износа, отколкото от потребле- на зелени сгради. Условията на до- циална програма на „Българо-американска кредит- нието, формират класа на отличниците. Прогнозата за рас- говора ще бъдат съобразени с уме- на банка” АД (БАКБ). Програмата се отнася за имо- тежа за 2010 г. е увеличена от 2.8 до 3.1% за целия регион. нията и квалификацията на избра- ти в новоизградени сгради в едни от най-добрите След ревизията се очаква брутният вътрешен продукт на ния кандидат, като е възможно да райони на столицата и другите големи градове на България да се свие с 1% след 2009 г., когато загуби около 5 бъде продължен за втори период страната – Варна, Пловдив, Велико Търново и др. на сто от стойността си. от още 10 месеца. Инициатива за възстановяване на музея на Колю Фичето в Дряново Организатори: община Дряново и националният конкурс „Сграда на годината“ Дарител: Камара на строителите в България С пряк ангажимент на: арх. Димитър Кръстев „Виа строй инженеринг“ ООД „Трейс холдинг“ АД „Димас“ АД, Габрово „Главболгарстрой“ АД „Станилов“ ЕАД „Инжпроект“ ООД „Галчев инженеринг“ АД „Старт инженеринг“ ООД „Биад-С“ ООД „Мидия“ ООД „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД Дарителска сметка в Централна кооперативна банка – клон Габрово IBAN: BG12 CECB 9790 3168 119101 За повече информация: www.stroitelstvo.info
 • 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. ИНТЕРВЮ Филиз Хюсменова, евродепутат: Дунавската стратегия ще дава преимущество на наднационални проекти В Европарламента се чуват много гласове и за допълнително финансиране на проектите по документа Ф илиз Хюсменова е евродепутат и заместник- Г-жо Хюсменова, вие можности за туризъм, по-до- могат те да станат по-свър- председател на Комисията по регионално раз- сте един от евродепу- бро образование. Аз защи- зани и по-ефективни. Дунав- витие и заместник-член на Комисията по зае- татите с активна по- тавам интересите на страна- ската стратегия ще дава пре- зиция по разработвана- та ни и считам, че приори- имущество на наднационал- тост и социални въпроси. В своето професио- та в момента страте- тетни проекти трябва да се ни проекти, които имат при- нално развитие е била заместник-кмет на град гия за развитие на Ду- тези, чрез които стандартът надена стойност към повече Силистра, заместник областен управител на Си- навския регион. Какво е на живот на хората от по- държави или решават общи листра, както и член на комисията за европей- вашето виждане, как- бедните региони по Дунав проблеми. Другият аспект ска интеграция към Народното събрание. Някои ви трябва да са прио- ще се изравни с този на по- на този подход е свързанос- от основните й дейности в Европейския парла- ритетните проекти в богатите, а макрорегионът тта между отделните цели на т.нар. Дунавска стра- като цяло да стане еднакво стратегията и тяхното взаи- мент включват организирането на семинари, тегия? привлекателен в горното и в модействие. Това означава, конференции и други инициативи за популяри- - България трябва да използ- долното течение на реката. че при реализирането на да- зиране и подкрепа на българските интереси в ва потенциала на стратегия- ден проект трябва да си дава- Европа. та за устойчиви транспортни В едно от изказвания- ме сметка как въздействаме връзки, икономическо раз- та си относно докумен- върху изпълнението на дру- витие, опазване на природ- та вие призовавате да гите цели, заложени в доку- Три фундаментални принципа ната среда, развитие на кул- се търси интегрирани- мента. Например, когато из- на регионалното развитие турата. Крайната цел е съ- ят подход. Какво точно граждаме инфраструктура, ществено да се подобри сре- имате предвид? трябва да мислим как влияе • право да се живее в чиста и добре запазена среда дата за живеене. Не само да - Да, тук е особено важен това на проектите, свързани постигнем по-чисти води на интегрираният подход, към с развитието на бреговете и • право на добри стандарти на живот, където и да се намира човек Дунава, но и да изградим по- който съюзът се стреми във опазване чистотата на вода- • право да живееш в сигурност добра инфраструктура, въз- всичките си политики, за да та и речното дъно.
 • 5. Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ИНТЕРВЮ Според вас къде тряб- Интегриран подход ва да е акцентът в пред- ставените проекти – в сектора на околната среда, инфраструктура- та или развитието на туризма и логистика- та? - Регионите по Дунав са с различно ниво на развитие и проблемите им са различ- ни. Някои страни, като Унга- рия например, нямат нужда от мостове, защото там вече са изградени, а България, за да излезе по-лесно от криза- та, следва да се съсредото- чи през първите години вър- ху инфраструктура, която ще създаде и работни места. Не бива да се толерират едни проекти за сметка на други и не трябва да се забавя реша- ването на общите ни пробле- ми като опазването на окол- ната среда, търсенето на ал- тернативни енергийни източ- ници, развитието на вътреш- ния пазар и конкурентоспо- собността, на иновациите. Вие бяхте заместник областен управител и заместник-кмет на Си- листра. От тази гледна точка и познавайки про- блемите на този край- ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕС граждането на водни и сухо- банка е на разположение да пейския съюз за следва- дунавски град, според В РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА земни пътища. Мостът Си- предоставя кредити за по-го- щия програмен период? П вас кои са най-важни- одходът, който се листра - Кълъраш е най-зна- леми инфраструктурни про- - Подходът, който се използ- те проекти за Силист- чимият сред проектите, ко- екти, както и Европейска- ва при Дунавската страте- ра, които биха могли да използва при Ду- ито силистренци открояват. та банка за възстановява- гия – да се планира и раз- намерят място в Дунав- навската стратегия Хората и от двата бряга на не и развитие и други банки. вива един макрорегион, ще ската стратегия? реката показаха, че се обе- Казвам засега, защото в Ев- бъде в основата и на бъде- - Познавайки ситуацията в – да се планира и раз- диняват около проекти за по- ропарламента се чуват мно- щи стратегии за макрорегио- Силистра и другите край- вива един макрореги- добряване на инфраструкту- го гласове и за допълнител- ните като басейна на Среди- дунавски градове, си дадох он, ще бъде в основа- рата, екологията, социално- но финансиране. Има вре- земно море, Алпите. И през сметка, че без да дадем глас- икономически проекти. ме до края на годината, ко- следващия период приори- ност за проблемите на хора- та и на бъдещи стра- гато стратегията ще е гото- тет остава сближаването на та там, няма как да сме си- тегии на ЕС за макро- Има ли яснота относ- ва. Проектите, които влязат регионите с различен стан- гурни, че стратегията ще от- регионите като ба- но това какъв ще бъде в плана за изпълнение, ще дарт на живот, което е добре говори на техните очаква- финансовият ресурс по разчитат както на тези сред- за нашата страна. Договорът ния. Затова през април орга- сейна на Средиземно стратегияга и как той ства, така и на трансгранич- от Лисабон изрично добави низирах публично обсъжда- море, Алпите ще се разпредели между ните програми и на нацио- и териториалното сближава- не с представители на мест- отделните държави? На нално съфинансиране в за- не, което ще рече осигурява- ната власт от България и Ру- ЗА ДУНАВСКАТА СТРАТЕГИЯ какъв принцип ще става висимост от бюджета им и не на полицентрично разви- мъния, неправителствени финансирането на все- стопанската област, в която тие от градовете към по-мал- организации, бизнеса, граж- данското общество, медиите. За мен беше важно участни- ците да дадат своите предло- Близо 80% от хора- та очакват проек- тите в Дунавската ки от одобрените про- екти? - Засега финансовият ресурс се обезпечава от средствата се реализират. Вие сте заместник-пред- седател на комисията ките населени места, синер- гия и избягване на секторно- то разпиляване на средства- та. Във връзка с възстановя- жения за проектите, които да стратегия да са свър- по структурните и Кохези- по регионална полити- ването от кризата ползите от залегнат в стратегията. Про- онния фонд на Европейския ка в Европейския парла- регионалната политика ще ведохме и анкета сред тях, зани с изграждането съюз. Ще се използват пари- мент. Освен Дунавската се съсредоточават върху ра- от която стана ясно, че близо на водни и сухоземни те по оперативните програ- стратегия кои са при- ботни места и заетост. 80% от хората очакват про- пътища ми в държавите членки. Ев- оритетите в регионал- Интервюто взе ектите да са свързани с из- ропейската инвестиционна ното развитие на Евро- Надежда НИКОЛОВА
 • 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. ПРАВИТЕЛСТВО И БИЗНЕС - 28.06.2010 Правителството: общи усилия за ускорени инвестиции Анализът на ми- Секторите, свързани с високи капиталови разходи, нистър Трай- имат висока добавена стойност и са традиционно добре ков беше пред- ставен на сре- развити в страната. България трябва да остане привле- ща на премие- кателно място за големи капиталови инвестиции чрез ра Бойко Бори- поддържане на ниски данъчни ставки и изграждане на сов и министри- добра транспортна и енергийна инфраструктура. те от кабинета, Секторите, които имат най-голям потенциал за до- които направля- пълнително развитие в България и могат да осигурят ват икономиче- дългосрочен икономически просперитет на страната, ските политики, са свързани с висок интензитет на иновациите. с топ мениджъ- ри на компании- Основните приоритети в областта на иновациите са: те, най-големи •информационните технологии инвеститори в •екотехнологиите България •технологиите, свързани със здравето. Тези технологии имат потенциал за приложение в различни сектори на икономиката, включително: ИТ услуги, електроника, машиностроене, автомобилостро- ене, производство на електрически машини, енергети- ка, фармацевтика, производство на медицинска техни- ка, здравеопазване, туризъм, земеделие и други. Фотограф Красимир Необходим е нов модел за икономическо развитие Юскеселиев на България, ориентиран към: Трайчо ТРАЙКОВ, министър на икономиката, щането на България във входна врата за стоките и ин- •нарастване на износа на стоки и услуги с висока енергетиката и туризма вестициите, идващи от Източна Азия. добавена стойност Промишлеността и услугите в сферата на инфор- •превръщането на България във входна врата за Българската икономика все още е най-изостаналата мационните технологии са секторите, които генери- стоките и инвестициите, идващи от Източна Азия. в Европейския съюз. Високият икономически растеж рат 90% от износа и могат да осигурят дългосрочен •Секторите, които имат най-голям потенциал за до- през последното десетилетие бе резултат на чужди ин- икономически просперитет. В промишлеността сек- пълнително развитие в България и могат да осигурят вестиции в недвижими имоти и финансово посредни- торите, свързани с природни ресурси и евтина работ- дългосрочен икономически просперитет на страната, чество, които стимулираха вътрешното потребление. на ръка, не могат да осигурят устойчив икономически са свързани с висок интензитет на иновациите. Необходим е нов модел за икономическо развитие просперитет поради ограничените природни ресурси, Основните приоритети в областта на иновациите са: на България, ориентиран към нарастване на износа на непостоянните цени на суровините и конкуренцията от информационните технологии, екотехнологиите и тех- стоки и услуги с висока добавена стойност и превръ- страни с много по-ниски разходи за труд. нологиите, свързани със здравето. Спадът на ПЧИ в Източна Европа и останалия свят за 2009 г. Инвестициите помагат за развитието на сектори с висока добавена стойност на труда Източник: Източник: ООН Евростат, МИЕТ Приоритетни области за иновации ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ - лампи и осветители •България има традиции в този сектор и голям брой В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ - машини и оборудване с общо предназначение добре подготвени ИТ специалисти •Икономически сектори, свързани с ИТ технологии •Производство, пренос и разпределение на електриче- •Секторът се характеризира с висока производител- •Производство на: ска енергия ност и ръст на добавената стойност - електронни елементи •Събиране и пречистване на отпадъчни води •България вече е утвърдено име в този сектор сред - компютърна техника •Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране водещите фирми в световен мащаб – HP, SAP, - радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника на материали. Microsoft и т.н. - битова електроника - уреди и апарати за измерване, изпитване и навига- СЕКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ТЕХНОЛОГИИ ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗДРАВЕТО ция •България има енергоемка икономика, като повечето •Производство на: - оптични уреди и апарати енергийни ресурси се внасят. Въвеждането на тех- •Издаване на програмни продукти - лекарствени вещества и продукти нологии за повишаване на енергийната ефективност •Компютърно програмиране - медицински и зъболекарски изделия трябва да бъде приоритет, особено предвид амбици- •Обработка на данни, хостинг и други подобни дей- - излъчващи електромедицински и терапевтични апа- озните цели, заложени в стратегията „Европа 2020“ ности. рати •Технологии, свързани със здравето •България има голям потенциал в сферата на здра- ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА вето и здравословния начин на живот - голям брой СВЪРЗАНИ С ЕКОТЕХНОЛОГИИ ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА БИОТЕХНОЛОГИИТЕ И обучени медицински кадри, развита фармацевтич- •Производство на: МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ на промишленост, възможности за производство на - електрически двигатели и генератори •Хуманно здравеопазване здравословни храни - апарати за разпределение на електрическа енергия •Медико-социални грижи - акумулаторни батерии •Производство на здравословни храни - изолирани проводници и електроинсталационни изде- •Дейности в областта на спорта лия •Балнеология
 • 7. Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 ПРАВИТЕЛСТВО И БИЗНЕС - 28.06.2010 ЕС има много по-висок дял на повечето сектори, свързани с иновации Предварителното ни проучване очерта следните икономически проблеми за инвеститорите: •Липса на ликвидност в реалния сектор по- ради фискалните ограничения и намале- ното банково кредитиране •Спад на покупателната способност на на- селението Източник: Евростат, МИЕТ •Нарастване на сивата икономика и нело- ялната конкуренция Годишен темп на нарастване на добавената стойност в Бългаия % промяна •Икономически проблеми, свързани с кри- 40% зата в съседни страни като Гърция 37% България •Проблеми, свързани с администрацията и 35% ЕС регулативната среда 30% •Несигурност по отношение на регулатив- 25% 24% 23% ната среда в България 21% 20% 18% •Висока административна тежест върху 15% 15% 12% 13% бизнеса, свързана с регулативни режими 10% •Тромава и неефективна държавна и мест- 6% 6% 5% на администрация 5% 6% 3% 4% 2% 0% 1% •Проблеми, свързани с инфраструктурата и 0% -1% човешкия капитал -5% Въоръжение Лекарства Ел.двигатели Оптични Домакински ИТ Дедицинско Електронни Изчислителна •Липса на добра транспортна инфраструк- уреди уреди технологии оборудване елементи техника тура ПЧИ в България по сектори •Недостатъчна либерализация на енергий- ПЧИ в България ния пазар Източник: БНБ, БАИ •Недобра подготовка на завършващите ви- сше образование в български университети За преодоляването им са необходими: ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ • Екипна работа между министерствата и другите институции • Измерими цели – финансови и времеви • Постоянен диалог с бизнеса • Правителството работи координирано, за 72% от ПЧИ са в сектори зависими да осигури максимално благоприятен биз- от наличието на кредит нес климат за всички инвеститори • Държавните институции работят в екип: Мерки за повишаване на конкурентоспособността ПУБЛИЧНИ/ЧАСТНИ ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ сурси МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА: •Увеличаване на разходите за НИРД от 0.5% от БВП до • Промяната в ЗНИ е важна мярка за засилване на инте- • Формулира и следи икономическата стра- 2% от БВП през 2020 г. (национална цел, приета от МС) реса на инвеститори в целевите сектори тегия на правителството • Насърчаване на частните инвестиции в НИРД чрез сти- • Въвеждане на допълнителни индустрии и намаляване БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ: мули в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на прага на инвестициите • Координира взаимодействието между го- • Стартиране на фондове за рисково финансиране с по- лемите инвеститори и органите на цен- НОВИ ИНДУСТРИИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЦЯЛОСТНАТА мощ на държавата (Jeremie - €200 млн.) тралната и местната власт ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ: • Разработване на нова регулативна рамка на иноваци- • Промотира България като перспективна • Научноизследователска и развойна дейност, както и онния процес (Закон за иновациите - в процес на под- инвестиционна дестинация професионални дейности в централни офиси готовка) • Логистика и спомагателни дейности в транспорта ЗАМ.-МИНИСТРИ, • Привличане на чужди инвестиции ПО-НИСКИ ПРАГОВЕ ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ: • Поддържане на ниски данъчни ставки за бизнеса • Всички министерства определиха ресорен • Разширяване на стимулите за инвестиции по ЗНИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ: • (Общ случай) Клас А: 20 млн. лв. (от досегашните 32 зам.-министър, който да подпомага работа- • Инвестиции в подобряване на транспортната и енер- млн.), Клас Б: 10 млн. лв. (от досегашните 16 млн.) та на БАИ гийната инфраструктура • (високотехнологични и иновативни дейности) Клас А: 4 ЗА БЪРЗОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КОН- АКТИВНИ МЕРКИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА млн. лв. (от 11 млн.), Клас Б: 2 млн. лв. (от 5.5 млн.) КРЕТНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ПРИОРИТЕТНА • Курсове за преквалификация на работниците, които ще ПОДКРЕПА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ: бъдат засегнати от очакваните структурни промени в ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ • Създаваме работни групи по проблем- българската икономика • Приоритетните проекти насърчават знаковите инвес- ни области към всяко министерство, ко- • Подобряване на връзката между образователните ин- тиции, водещи до разкриването на много нови работ- ето има отношение към решаването им – ституции и бизнеса ни места и до привличането на значителни капитали в МИЕТ, МФ, МРРБ, МОСВ и др., които ще • Обучение през целия живот българската икономика осигурят: ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГУЛАТИВНАТА РАМКА ПРАГОВЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОЕКТИ: • Прозрачност и ефективност в координаци- • Практическо прилагане на Закона за ограничаване на • (Общ случай) Над 100 млн. лв. и над 200 нови работ- ята и вземането на решения административното регулиране и административния ни места • Дефиниране, остойностяване и приорите- контрол на стопанската дейност и на Закона за елек- • (високотехнологични и иновативни дейности) Над 20 тизиране на проблемите тронно управление млн. лв. и над 50 нови работни места • Предложения за конкретни мерки за ре- • Намаляване на административната тежест • Допълнителни стимули за приоритетни проекти: шаването им • Въвеждане на прозрачни и справедливи условия за • Институционална подкрепа на ниво МС • Дефиниране и иницииране на необходими- предоставяне на концесии за добив на природни ре- • Безвъзмвездна финансова помощ те процедури
 • 8. 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. ПРАВИТЕЛСТВО И БИЗНЕС - 28.06.2010 Бизнесът: оценка на инвестиционния климат Петър АНДОНОВ, програмен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците Какво направи правителството на ГЕРБ за подобрява- не на инвестиционния климат? •Намаляване на осигуровките с 2% •Запазване на ниските данъчни ставки •Мерки за намаляване на държавните разходи •Енергична борба за отвоюване на държавата от прес- тъпността и срещу корупцията – активни мерки на МВР и прокуратурата за „подредена държава” •Възстановяване на доверието на Европейския съюз в България и напредък в договорирането на еврофондо- вете •Нови стимули за инвестиции чрез промени в правил- ника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестци- иите Най-големите препятствия пред компаниите •Глобалната икономическа криза и кризата на еврото •Опасения от преливане на гръцката криза в региона на ЮИЕ и прехвърляне на гръцката дългова криза в ев- розоната Фотограф Красимир Юскеселиев •Тромава и неефективна държавна и местна админи- страция в България •Задържане на ликвидност в държавната хазна – по шение на освобождаване на служители в случаи на фи- •Неясна законодателна и регулаторна рамка поради линия на ДДС, данъчни проверки и ревизии нансово-икономическа криза чести промени в нея и още по-чести дискусии върху въз- •Несигурност заради понякога противоречиви посла- •Ограничаване на правото на стачка в случаите, в ко- можни промени в нея ния на представители на правителството в медиите ито има валидни колективни трудови договори •Общ натиск върху ликвидността на всички икономи- •Въвеждане на забрана за изграждане на проекти по •Създаване на електронно правителство и електрон- чески субекти възобновяема енергия върху земеделски земи от катего- на местна власт. •Спад в покупателната способност на населението рии I-IV •Слабо развитата инфраструктура •Толериране на дъмпингов внос от трети страни (из- Сектор „Енергетика” •Липса на ефикасен контрол и мониторинг от държав- вън ЕС). •Ясна енергийна стратегия ната върху местните власти •Определяне на lex talionis цена на енергията за биз- •Обща несигурност на банковата система в глобален Потенциални действия на правителството, които биха неса мащаб ускорили инвестициите •Въвеждане на тарифна структура, отразяваща разхо- •Замразено банково кредитиране •Всички действия в подкрепа на стабилна макроико- дите •Липса на ясна стратегия в енергийния сектор и неси- номическа рамка и здравословна бизнес среда; стимули- •Одобряване на всички разходи в енергетиката, про- гурно развитие на либерализацията на енергийния пазар ране на реалната икономика; предсказуемост и визия за изтичащи от законови задължения, като например из- •Остър спад в сегмента на строителството поради на- бъдещето на българската икономика пълнението на изискванията за енергийна ефективност и малели поръчки •Повече прозрачност в решенията на правителството ясни правила за включване на ВЕИ инсталации към мре- •Сивата икономика и на регулаторните органи жата •Реформи в публичния сектор, включително в армия- •Въвеждане на ясни правила за локалните мрежи Потенциални действия на правителството, които биха та и полицията •Определяне на минимални стандарти за качество на осуетили инвестициите •Запазване на фискалната дисциплина – правител- обслужването и срокове при издаване на разрешителни •Всяко действие, което би имало за резултат икономи- ството да убеди българските граждани, българския биз- •Създаване на условия за преодоляване на конкурен- ческа или политическа нестабилност или нестабилност нес, чуждестранни партньори и инвеститори, че е в със- цията между ДКЕВР и КЗК. на валутния борд тояние да овладее разходите си •Липса на предсказуемост и липса на визия за бъде- •Запазване на сегашното равнище на данъчна тежест Сектор „Възобновяеми енергийни източници” щото икономическо развитие на страната •Ускорено възстановяване на ДДС •Ясна стратегия за развитие на ВЕИ сектора •Липса на реформи в бюджетната сфера и поддържа- •Ясни правила за данъците и таксите, събирани от об- •Фиксирана тарифа за изкупуване на електроенергия- не на неефективен държавен апарат щините по инвестиционни проекти та, генерирана от ВЕИ •Увеличаване на данъците и липса на стабилност в да- •Незабавни действия за максимално усвояване на ев- •Ясни правила за присъединяване на ВЕИ инстала- нъчното законодателство рофондовете ции към мрежата •Интервенция от страна на държавата във взаимоот- •Твърд ангажимент за реформи – включително и со- •Нови решения за подкрепа на инвестициите във ношенията между независимите икономически агенти циално непопулярни – за подобряване на дългосрочните ВЕИ като алтернатива на високата изкупна цена – на- •Блокиране на процеса на взимане на решения в дър- перспективи за правене на бизнес в България пример инсталации за собствена консумация с дотация жавната администрация чрез неясни управленски проце- •Мерки срещу измамите с ДДС и сивата икономика при инвестицията и осигурено финансиране от Българ- си и липса на делегиране на права •Облекчаване на трудовото законодателство по отно- ската банка за развитие. Планирани инвестиции от компаниите през 2010-2011 г. Изследване на КРИБ Сектори с най-голям потенциал за растеж за инвестиционния ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ: КОНВЕНЦИОНАЛНА ЕНЕРГЕТИКА, ВКЛ. ЕРП: климат • Фотоволтаична енергия: 500 милиона евро до края • 300 милиона евро до края на 2010 г. и 210 милиона Период на изследването: на 2010 г. и 1 милиард евро през 2011 г. евро през 2011 г. 17 - 25 юни 2010 г. • Вятърна енергия: около 200-300 милиона евро до Метод: фокус групи, представителни за ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКСПОРТНО ОРИЕНТИРАНИ края на т.г. и 700 милиона евро през 2011 г. секторите: ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ТЕЖКАТА ИНДУСТРИЯ • енергетика, включително възобновя- ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И АУТСОРСИНГ: (ПО ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА КРИБ): еми енергийни източници • 50 милиона евро до края на т.г. и 50 милиона евро през • 300 милиона евро до края на т.г. и 700 милиона евро • строителство и производство на строи- 2011 г. през 2011 г. телни материали • 10 000 скъпоплатени работни места през 2010 г. и 10 АКО ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЗЕМЕ ПОД ВНИМАНИЕ • производство на хранителни продукти 000 скъпоплатени работни места през 2011 г. ПРЕПОРЪКИТЕ НА КОМПАНИИТЕ, МОГАТ ДА СЕ • търговия на едро ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ: ОЧАКВАТ: • туризъм • 400 милиона евро до края на 2010 г. и 500 милиона • До края на годината инвестиции от 1.850 млрд. евро • електроника евро през 2011 г. • През 2011 година инвестиции от 3.340 млрд. евро. • информационни технологии.
 • 9. ИНФРАСТРУКТУРА 9 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. Завършват ОВОС на жп трасето Видин - София до есента Предвидено е проектът да кандидатства за финансиране през втория програмен период 2014 - 2020 г. С лед поредица от неуспешни търгове от страна на транспортното министерство ЗА ЖП ЛИНИЯТА ВИДИН - СОФИЯ за намиране на автор на доклад за оцен- ка на въздействието върху околната сре- 21 тунела да (ОВОС) проектът Видин – София вече с обща дължина 32.15 има екип за разработване на оценката – Видин км са предвидени по фирма “Повик”. До есента ОВОС ще бъде новото жп трасе готов, което дава шанс на проекта за мо- дернизация на жп линията Видин – Со- фия да бъде комплектован в рамките на завършването на програма ИСПА в края Секция 1 на годината. По първоначален за- Общата дължина на ли- мисъл жп проектът Видин нията Видин – София с – София беше предвиден като инвестиционен в опе- крайна точка Казичене е 252 км. Медковец 3726 м ративна програма „Транс- е дължината порт” в първия програмен Особеност на тунелите по период 2007 - 2013. С раз- на проекта е предвидено- съществуващата жп витието на проекта за тех- то решение за преминаване линия ническа помощ за модер- на Стара планина. Тази ес- низация на железопътна- тествена бариера има своя та линия Видин – София с цена, казват проектанти- Секция 2 ИСПА финансиране ста- те. Затова са предвидени на ясно, че до 2013 г. оста- 21 тунела с обща дължина ва разработването на тех- 32.15 км - по сега същест- ническия проект, а за след- вуващата жп линия дължи- ващия е предвидено строи- ната на тунелите е 3726 м. Руска Бяла телството. Заложени са 112 моста с 112 моста Проектът за техническа обща дължина 23.58 – по с обща дължина 23.58 помощ е предаден през ок- сегашния железен път съ- км са заложени в но- томври 2009 г., а е разра- ществуващата линия има ботван от 2007 г. от кон- 96 моста с обща дължина вия проект сорциум “Видин - София 23.58 км. железопътен консултант”. Трасето в първия учас- Оттук нататък по про- тък от Видин до Медковец екта следва подготовка на започва при новата жп гара тръжни документи за из- във Видин, следва същест- Секция 3 бор на главен консултант, вуващата линия на близ- който ще подготви търго- ко разстояние до гара Вид- вете за всички останали части от жп проекта. бол – първа междинна гара по модернизираната линия, 96 моста София после върви успоредно на с обща дължина 23.58 Столник Трасето река Дунав до село Симе- км има по съществу- според проекта е с дължи- оново, откъдето започва ващата жп линия на 222.5 км от Видин до да се изкачва и продължа- София (Столник). Частта ва в криви и контракриви ществуващата гара Монта- промила. от Столник до Казичене е в на север от село Гайтан- на, се предлага промяна на След Руска Бяла – Люти ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА проекта София – Пловдив, ци и село Въртоп, пресича разположението в зоната дол трасето обхожда гара Параметър Стойност а от Казичене до Столник - долината на река Арчар и за Монтана. При Брусар- Мездра. От Люти дол то в проекта за жп възел Со- върви към жп гара Извор. ци се осъществява връзка- преодолява Стара планина Дължина на Видин – София (Столник) 222.5 км фия. От Извор до Видбол има та с пристанище Лом. След с тунел с дължина 7.164 км, Дължина на Видин – София (Казичене) 252 км По препоръчания от два тунела с обща дължи- като напусне Монтана, жп като заобикаля селата Но- проектантския екип вари- на 2410 м и с двойна линия, линията минава край Кра- вачене и Скравена и навли- Единична линия 115.8 км ант то се дели на три час- всички останали участъци пчене и Трифоново, зао- за в новата жп гара Ботевг- Двойна линия 138.9 км ти. между Видин и Медковец бикаля от юг Стубел и Ли- рад, след това върви поч- Първата е от Видин до са единична линия. пен и навлиза в новата гара ти успоредно на магистра- Железен път (115.8 км + 2х138.9 км) 393.6 км Медковец и е с дължина Във втория участък от Стубел. В този участък са ла “Хемус”. Предложената Мостове 26.45 км 61.9 км, като 22 км от тях Медковец до Руска Бяла направени допълнения по- нова жп гара Рибни вир е е двойна. трасето следва съществу- ради особеностите на вхо- разположена в близост до Тунели 32.15 км Втората част е от Мед- ващата жп линия за около 2 да на Враца и ограничава- съществуващия виадукт ковец до Руска Бяла (Ме- км, после променя посока- щите фактори от същест- Бебреш. Там започва ос- Средна стойност на км 12 млн. евро здра) през Монтана, жп ли- та си към нова гара Безде- вуващата жилищна и пътна новният тунел, с който се Годишна поддръжка 16.86 млн. евро нията е единична, дължи- ница, продължава на юго- инфраструктура. пресича старопланинската ната на трасето е 84.3 км. изток към Монтана и пре- Третият участък е Ру- верига, с дължина 8464 м. Скорост на пътнически конвенционал- 160 км/час Третата е Руска Бяла - сича второстепенната жп ска Бяла (Мездра) – Со- Пресичането е между про- ни влакове София (Столник) през Бо- линия до Берковица. За да фия. Важното за него е да ходите Витиня и Ботевг- Скорост на пътнически влакове с на- 200км/час тевград, дължината на сек- има влаков достъп до Бер- се подобри разположение- радски и завършва на 800 кланящи се кошове тора е 76.3 км, жп линията ковица, а товарните влако- то на трасето така, че да се м западно от гара Столник. Скорост на товарни влакове 120 км/час е двойна. ве да имат достъп до съ- елиминират наклони над 15 Милена ВАСИЛЕВА
 • 10. 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. МАГИСТРАЛИ Приключи отварянето на оферти за магистрала „Тракия” Обединение с „Холдинг Пътища“ даде най-ниска цена за строителство на лот 4, три оферти за супервизия на участъка са с 30% под средната на останалите С отварянето на ценовите оферти за строи- телство и супервизия на лот 4 на магис- трала “Тракия” съответно на 29 и 30 юни завърши публичната част от процедури- те по обществените поръчки. Остава из- борът на изпълнители за лот 4 и за супер- визия на лот 3. С това държавата посте- пенно завършва първата част от работа- та си - да проведе тръжни процедури, да осигури отчуждения, екодокументи, да осигури финансиране и накрая на пър- вия етап - да подпише договори. Подпис- ването на договора е след като всичко останало е завършено. В този състав ще очакваме управленският пътен елит да се появи на търговете за магистрала „Марица“. За търговете на лот 4 ща“ АД, „Галчев инжене- Програмата за „Тракия“ в пътната агенция върви към приключване Фотограф Мария Съботинова На 29 и 30 юни бяха ринг“, „Пътностроител- отворени последовател- на техника“ ЕАД, „Път- но тръжните досиета за стройинженеринг М“ строител и за строителен ЕАД - Монтана, „Мос- надзор на лот 4 на магис- тстрой“ АД, АБ АД - трала “Тракия” Ямбол - Хасково, „Бургас Път- Карнобат от км 276+200 строй“ АД, „Видапът- до км 325+280 с обща строй“ ЕАД, „Пътинже- дължина 47.7 км. нерингстрой -Т“ ЕАД, От 13 участника шест Търговище. фирми и обединения Най-висока цена даде бяха допуснати до отва- „Щрабаг“, Австрия - 283 ряне на ценовите оферти 833 156 лева без ДДС. за строителство на Ям- Така най-ниската цена бол - Карнобат. Най-ни- за км от лот 4 е 2.24 ска цена предложи „Тра- млн. евро на километър кия IV“ ДЗЗД - 174 705 с ДДС, а най-високата - 600 лева без ДДС. В дру- 3.65 млн. евро на кило- жеството участват девет метър с ДДС. фирми: „Холдинг Пъти- Цената на „Актор“ Недопуснати до ценови оферти кандидати за супервизия Комисията не допусна до отваряне на ценовите оферти три от участниците: • Сдружение АДО АД, Гърция - “Супервайзер” ЕООД, Перник“ • „Ептиса”, Испания – “Пи Ес Консулт“, София • Обединение „Инфрам” (Чехия) - “Трансгео” (Бъл- гария) - “Гама“(България) Недопуснати до отваряне на цени строителни фирми • Българо-гръцкото обединение „Терна - Сиенит - лот 4“ • Словенско-унгарският консорциум „Приморие“- „Евроасфалт“ • Азербайджанското „Азвирт“ • „Конструкционес Рубау - Пътстрой“ • Сдружение АБСКИ - Тракия лот 4“ („Конструктор инженеринг“, Хърватия, „АБС - Асфалт Бетон“, София) и Сдружение „БТП - Атромах“ („Балда- сини Тоньоци Понтело Конструциони Дженера- ли“, Италия - „Агромах“ЕООД, Благоевград) • „АМ Трейс“ ДЗЗД
 • 11. Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 11 МАГИСТРАЛИ е 238 516 344.03 лева динение “План инвест – без ДДС, на консорци- Пловдив инвест лот 4” ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ЛОТ 4 За лот 2 ум „Български автомаги- – 812 000, и тя е с 80% Дотук са избрани изпълнители и са страла - Кабиле“ („Гла- по-ниска от осреднената Цена в левове подписани договори за лот 2 на магистрала Участник вболгарстрой инфра- на останалите участни- без ДДС структурно строител- ци, която възлиза на 1 “Тракия”. Това са обединение “Магистрали ство“, „Автомагистрали 541 323.1 лева. Това оз- „Щрабаг“, Австрия 283 833 156 Трейс” за строителството на обекта и Черно море“ - Шумен, начава, че от авторите на „Актор“, Гърция 238 516 344 “Пътинвестинженеринг” за супервизията на „Интегрирани пътни офертата “План инвест лота. системи“ АД, „Пътстрой – Пловдив инвест лот 4” Консорциум „Български автома- 204 195 000 92“ и „ИСА 2000“) е 204 ще се очаква защита. Ин- гистрали - Кабиле“ 195 000 лева без ДДС. тересно е, че и втората Австрийската „Алпине ниска цена – на обедине- „Алпине бау“, Австрия 252 295 649 За лот 3 бау“ даде 252 295 649.69 ние “Национални транс- Българо-македонското сдруже- Предстои подписване на договор с изпълнителя, 198 380 000 лева без ДДС, българо- портни оси”, Варна (991 ние „Балканстрой - Гранит“ гръцката “Актор”. Най-ниска цена за супервизия македонското сдружение 821 лева), също е по-ни- „Балканстрой - Гранит“ - ска с 30% от осреднена- даде обединение „Т7/СНИК“, което включва „Т7 198 380 000 лева. та на останалите учас- ЦЕНИ ЗА СУПЕРВИЗИЯ консулт“ ЕООД, Пловдив, и „Сник“ ЕООД, Шумен - Седем обединения не тници. Още по-интерес- НА ЛОТ 4 НА “ТРАКИЯ” 897 700 лева без ДДС. бяха допуснати до отва- ното е, че и цената на ряне на ценови оферти. обединението “МотМак- Цена Участник в левове Повечето са с участие на чуждестранни фирми. доналд – Трансконсулт БГ” също се оказва ни- Обединение „Национални транспортни оси“, 991 821 За лот 4 Сред тях отново е „АМ ска – с 34% под осредне- Варна Най-ниска цена за строителство даде „Тракия IV“ Трейс“ ДЗЗД. ната на останалите учас- ДЗЗД „План инвест - Пловдивинвест лот 4“ 812 000 ДЗЗД - 174 705 600 лева без ДДС. В дружеството От 11 подадени и от- тници. Очаква се мъдро- ДЗЗД „Виа Тракия лот 4“ 1 224 000 са включени девет фирми: „Холдинг Пътища“ ворени технически офер- то решение на комисия- ти за супервизия на лот та. „Пътинвестинженеринг“ АД, София 1 449 650 АД, „Галчев инженеринг“, „Пътностроителна 4 до разпечатване на це- Най-висока е цената „Рутекс“ ООД, София 919 998 техника“ ЕАД, „Пътстройинженеринг М“ ЕАД - новите бяха допусна- на българско-френското Консорциум „Текник кънсалтинг инженеринг Монтана, „Мостстрой“ АД, ,,АБ АД - Хасково, ти осем. Останалите три сдружение „Ежис магис- 1 691 793 ООД и „Сърч коорпорейшън“ ООД, Румъния „Бургас Пътстрой“ АД, „Видапътстрой“ ЕАД, отпаднаха от участие и трали България“ - 3 400 ДЗЗД „МотМакдоналд - Трансконсулт БГ“, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, Търговище. Три техните ценови оферти 000 лева, и тя е 4 пъти 1 112 000 София не бяха отворени. по-висока от най-ниска- оферти за супервизия на лот 4 са с 30% под Най-ниска цена пред- та. Сдружение „Ежис магистрали България“, 3 400 000 средната за останалите. лага пловдивското обе- Милена ВАСИЛЕВА София Магистрални копки, търгове и строителство „Тракия“ • Лот 2: Работи се на три участъка: при км 210 - 216, при км 232-237 и при 237 - 242. Отделя се хумусът и се оформя трасето, успоредно с това върви и подготовка за строителството на мостовите съоръжения. Според пред- варителния план ще се работи едновременно на 5 учас- тъка, предстои да бъдат открити още 2 участъка. Назна- чени са допълнителни хора за изпълнение на обекта. • Лот 3: Първа копка - 2 август • Лот 4: Първа копка - началото на септември “Марица“ Подписан ОВОС за трасето от км 5 до км 72. Обявяват търгове през октомври за трасето от км 5 до км 72: • Лот 1: Оризово - Димитровград от км 5+000 до км 36+400 • Лот 2: Димитровград - Узунджово от км 36+400 до км 48+600 • Лот 3: Узунджово - Поляново от км 48+000 до км 60+300 • Лот 4: Поляново - Харманли от км 60+300 до км 71+011 До 15 август ще бъде готов 31-километровият участък от Харманли до Капитан Андреево, за който бяха отпус- нати допълнително 31 млн. лева през пролетта. „Люлин“ След проверка миналата седмица е установено, че са изпълнени 62% от строително-монтажните работи, с разрешения за строеж са и трите тунела, както и мос- товете по трасето. До края на годината завършва съ- щественото строителство по обекта. За тази година са предвидени допълнителни 63 млн. лева от бюджета, а за следващата - още 23 млн. лева.
 • 12. 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. ПЪТИЩА Обявиха търг за последния етап от ремонта на бул. „България” в Пловдив Прогнозната стойност за цялостно изпълнение на обществената поръчка е 2 853 083 лева без ДДС, а срокът на изпълнение – 90 дни П „С ловдив обяви открита процедура по Зако- илно сме на за обществените поръчки за избор на обезпокое- изпълнител на третия финален етап от ре- ни, че не забеляз- конструкцията на бул. „България”. Това е участъкът от кръговото кръстовище с бул. ваме в приетата „Цар Борис III Обединител” до служебния на първо чете- вход на панаира, преди мост „Адата”, къ- не актуализация дето предстои да се проектира кръстовище на държавния бю- на две нива. Отсечката е дълга около кило- джет за тази го- метър и трябва да бъде завършена до края дина перо за ка- на годината. питалови разходи на община Плов- Предвидените сред- бул. „България”, явяващ див в размер на ства в размер на 3.5 млн. се част от републикански 15 милиона лева, Съгласно утвърдения комуникационен проект и в третия етап се предвижда ре- лева са последният транш път I-8 София - Пловдив каквото решение от отпуснатата от прави- - Свиленград. През 2008 конструкция на съществуващия габарит на булеварда с две платна по 10.5 м за телството целева субси- г. завърши първият етап на Министерския тежкотоварно движение, изграждане на велоалея от северната страна, подновя- ване на тротоарите с оформяне на зелени площи около спирките, както и изграж- дия в размер на 15 млн. – от 4-ти км до колелото съвет има от ми- дане на паркоместа лв. за цялостния ремонт на с бул. „Васил Априлов”, а налата есен след до два месеца ще приклю- чи и вторият етап, стигащ подписаното спо- до колелото на панаира. разумение за де- Съгласно утвърдения пониране на 100 комуникационен проект и в третия етап се пред- 000 тона софий- вижда реконструкция на ски боклук”, ко- съществуващия габарит ментира наскоро на булеварда с две плат- на по 10.5 м за тежкото- зам.-кметът Пе- варно движение, изграж- тко Атанасов дане на велоалея от север- ната страна, подновяване на тротоарите с оформя- не на зелени площи около спирките, както и изграж- дане на паркоместа. По- ръчката включва и подмя- 3.5 млн. лв. на на водопроводи (магис- са хпредвидените трален чугун 500 и храни- средства за дългата телен ф500). Отделно по 1.5 км отсечка от кръ- договор с фирма „Драги- ев и Ко” ще бъдат изграде- говото кръстовище ни нова отводнителна ка- до служебния вход на нализация за повърхност- Панаира ни води, телефонизация и улично осветление. Прогнозната стойност за цялостно изпълнение на обществената поръчка е 2 853083.33 лв. без ДДС, а срокът на изпълнение – 90 15 млн.лв. дни. Едно от изисквания- е отпуснатата от та към кандидат-изпълни- телите е да имат годишен правителството оборот общо за 2007, 2008 целева субсидия за и 2009 г. в размер на не цялостния ремонт на по-малко от 10 млн. лева, булеварда като през 2009 г. минимум 70% трябва да е от строи- телна дейност. тона софийски боклук”, „Силно сме обезпоко- коментира наскоро зам.- ени, че не забелязваме в кметът Петко Атанасов. приетата на първо четене От тези пари зависи строи- актуализация на държав- телството на много важни ния бюджет за тази годи- за Пловдив инфраструк- на перо за капиталови раз- турни обекти като рекон- ходи на община Пловдив струкцията на бул. „Мари- в размер на 15 милиона ца” - юг и север, продъл- лева, каквото решение на жението на бул. „Свобо- Министерския съвет има да”, както и почистването от миналата есен след под- на останалата част от ко- писаното споразумение ритото на р. Марица. за депониране на 100 000 Светла ДОБРЕВА
 • 13. Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 13 ВОДНИ ПРОЕКТИ Отвориха една оферта за рисков воден проект Само „Станилов” е допуснат с цена за канализацията по левия бряг на река Марица в Димитровград С цена от 5 987 789 евро без ДДС „Станилов” ЕООД е единственият допуснат до отваря- не на ценови оферти участник в обявена- та от Министерството на регионалното раз- витие и благоустройството открита тръжна процедура на обект „Изграждане и рехаби- литация на канализационната мрежа по ле- вия бряг на река Марица, Димитровград”. Останалите три канди- тите и тотално забавя- дата - „Иса 2000“ ЕООД, не на пусковите срокове. „Строително-предпри- От подписването му през емачески холдинг“ и кон- юли 2007 г. до 1 април сорциум „Димитров- са реализирани едва 35% град 2010“ с участници от строителните рабо- „Понс строй инженеринг“ ти, а усвоените средства ЕООД, „Северни води“ са 29.33% от договорна- ООД и „Аква системс“ та сума в размер на 8 871 АД, са отстранени за тех- 725.83 евро. нико-административни За да не бъде спряно пропуски. Какви обаче са усвояването на евросред- те ще стане ясно до две ствата за целия проект, седмици след като коми- МРРБ обяви експресно на сията приключи работа, 19 май нова открита про- Проектът за пречистване юли 2007 г. изпрати решението си на цедура, в която бе зало- на отпадните води Подписан е договор с Heitkamp за главен контрактор за участниците в процедура- жен максимално кратък изграждане и рехабилитация на канализационната мре- та и те получат право да срок от 8 месеца за при- в басейна на р. Марица: жа по левия бряг на река Mарица в Димитровград. Сро- се запознаят с мотивите ключване на обекта и про- • Пречиствателната станция в Димитровград - кът на изпълнение е шест месеца за проектиране и две и протоколите. Това съ- гнозна стойност на поръч- предстои издаване на акт 15 през юли общи Йорданка Стояно- ката от 6 900 000 евро без години за строителство. • Пречиствателната станция в Хасково - акт 15 ва, ръководител на упра- ДДС. Предмет на изпъл- вляващия орган по ИСПА нението е доизграждане през септември и директор на дирекция на нова битова и смесена • Пречиствателната станция в Стара Загора - акт юни 2009 г „Европейски инфраструк- канализационна мрежа, 15 през октомври Според управляващия орган работата е изпълнена на турни проекти” в МРРБ. помпени станции, обслед- 30%, колкото са сертифицирани. Контракторът Heitkamp Инфраструктурният ване на съществуваща- години за изпълнение. ществени поръчки за из- претендира за изплащане на 35%, разликата от 5% се обект е един от допълни- та канализационна мре- Сега, при успешна про- пълнител на инженерин- телните компоненти на жа и изпълнение на необ- цедура и подписан дого- га на обекта (проектира- оспорва от двете страни за допустимост на разходите. проект “Изграждане на ходимата рехабилитация вор за изпълнител ще се не и строителство) е из- Инженерът „Луис Бергер“ препоръчва прекратяване на пречиствателни станции в пет квартала на Дими- наложи да се работи на бран консорциум „Еко- договора. Предстоят избори. за отпадъчни води в ба- тровград. Новоизбраният три смени и в събота и строй Димитровград” с сейна на река Марица - изпълнител ще трябва да неделя. Само завършени- партньори „БГС Груп” Стара Загора, Димитров- подготви и въведе в екс- те сертифицирани работи АД – Стара Загора, „Мо- 8 март 2010 г. град и Хасково”, финанси- плоатация изградената от с изплатени суми по тях нолит” АД – Хасково, и Подписан е меморандум за разбирателство с Heitkamp и ран с 61 млн. евро по про- него канализационна мре- към 31 декември 2010 г. „Аквапартньор” ЕООД – те получават срок до септември да завършат обекта. грама ИСПА на ЕС, заем- жа и съоръженията към ще се признават от Евро- София, а за консултант - ни средства от ЕИБ и дър- нея, както и изградени- пейската комисия, обясни ДЗЗД „ПК 2000 – АКВА” жавния бюджет. Тръжната те към момента на обявя- Йорданка Стоянова, ръ- с партньори „Пътконсулт процедура беше открита ване на обществената по- ководител на управлява- 2000” - София, и „Аква- 18 март 2010 г. на 19 май, след като на 1 ръчка мрежи и съоръже- щия орган. инс” ЕООД – София. До- Heitkamp окончателно се отказва от договора. април МРРБ прекрати до- ния, които не са премина- В началото на май за- говорите са на стойност говора с досегашния стро- ли 72-часови проби и ня- почна и рехабилитация- съответно 2 037 200 евро ител Heitkamp Ingenieur – мат акт 16. та на водоснабдителната (без ДДС) и 215 626 евро 1 април 2010 г. und Kraftwerksbau GmbH По договора с Heitkamp мрежа по левия бряг на (без ДДС). МРРБ и управляващият орган по ИСПА прекратяват до- – Германия, заради неиз- бяха предвидени шест ме- река Марица в Димитров- Светла ДОБРЕВА говора и започват процедура по арбитраж пред ФИДИК, пълнение на ангажимен- сеца за проектиране и две град. След проведени об- Николай ТОДОРОВ както е според договора. Спорът Опасността С А поровете между управляващия орган и из- ко до края на годината проектът не бъде ре- пълнителя Heitkamp са за допустимостта на ализиран, има опасност България да загуби 20 май 2010 г. направените разходи по ИСПА. До момента цялото финансиране по ИСПА по меморанду- Обявена е обществена поръчка за довършване на про- са изплатени сертифицираните от инженера ма от 2000 г. - около 43 млн. евро. При оценка- екта. „Луис Бергер“ работи за 30% от проекта, до- та ще бъдат взети предвид цялостните резул- като германската компания претендираше за тати от проекта за пречистване на отпадните 28 юни 2010 г. общо 35%. Съветът на „Луис Бергер“ беше води в басейна на река Марица, които включ- Отворени са техническите оферти на четири кандидата още през юни м.г. договорът да бъде прекра- ват почти готови пречиствателни станции в да довършат работата по проекта. тен, но поради различни политически и тех- Хасково, Димитровград и Стара Загора и не- нически причини това не се е случило. Проек- обходими довеждащи съоръжения към тях. тирането е изпълнено преди години от „Аква Времето за изпълнение вече е много малко, 2 юли 2010 г. партньор“, консултант по българското законо- а евентуални обжалвания от участниците съв- Един кандидат е допуснат до ценовите оферти - „Стани- дателство е „Рутекс“. сем ще съкратят сроковете. лов“ ЕООД с цена от 5 987 789 евро без ДДС.
 • 14. 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. ИНТЕРВЮ Инж. Симеон Пешов, почетен председател на Камарата на строителите в България: Предизвикателствата пред строителите никога няма да свършат Н Инж. Пешов, какво е със- а отчетно-изборното кона за обществените поръч- тоянието на камарата събрание на Камарата ки. Агенцията за обществени- на строителите в края те поръчки трябва да бъде го- на вашия мандат? на строителите в Бълга- това да ни изслуша, да бъде - Като давам оценка на три- рия на 24 юни бяха избрани наш партньор, а не да ни гледа годишния мандат на ръковод- нови управителни органи. като чуждо тяло, защото ние ството на Камарата на строи- Първият неин председател имаме едни и същи интереси - телите, не мога да не се вър- от създаването й със специ- за нормална пазарна среда, да на по-назад още няколко годи- няма сива икономика, да има ни, когато бях избран за пред- ален закон от 29.12.2006 г. качество. Предложили сме де- седател на Българската стро- Симеон Пешов беше избран вет основни точки за промя- ителна камара тогава. Две го- за почетен председател на на на закона, които ще позво- дини от този период на пред- организацията. Това е повод лят до голяма степен премах- варителна работа бяха много да се обърнем към него по ване на недостатъците. Дър- важни. Трябваше да се убедят повод състоянието на бъл- жим да имаме наблюдатели в управляващите, че законът за комисиите, което означава га- камарата е нужен, трябваше гарския строителен сектор. ранция за професионализъм и да се работи с някои законо- Симеон Пешов е строителен прозрачност. датели, които бяха против та- инженер със специализации къв закон. В работата се вклю- в Лондон и Москва. Работил Как ще коментирате пуб- чиха всички 10-15 членове от е в системата на строител- лично-частното парт- предишния управителен съвет ньорство, за което тол- и всички областни представи- ството и изследователската кова много се говори на- телства за работа и убежда- работа в България, от 1990 г. последък? ване. Резултатът беше специ- е изп. директор на „Главбол- - За момента за публично- алният Закон за камарата на гарстрой“ АД. Председател частното партньорство само строителите в България. е на Българската строител- се говори, въпреки че в усло- Законът легитимира камара- на камара от 2003 г. до 2007 вията на криза трябва да се та. Чрез него под интересна- търси решение точно в тази та форма на публично-частно г., а от 2007 г. до 2010 г. - на посока. Покрай неуспехите с партньорство държавата прех- Камарата на строителите в концесиите се създаде една върля на гражданска структу- България. обществена съпротива и мне- ра част от своите функции, ка- ние, че в тези партньорства квито са и европейските насо- та. Това щеше да бъде една чи пред камарата? има корупция. Опитът на за- ки. Без ничия помощ създадо- отлична антикризисна мярка.- В доклада, който изнесох от падните държави като Герма- хме уникален за страната ре- името на управителния съвет, Ние това не си го измислихме, ния, Великобритания показ- гистър с техника, база, кадри, бяха формулирани няколко такъв беше световният опит - ва, че именно публично-част- който не съществува в други- това направиха Обама в САЩ предложения за бъдещето. Ва- ното партньорство генерира те браншове. Имаме 27 офи- и Ангела Меркел в Германия.жните програми ще бъдат фор- ресурс там, където държава- са във всяка област в страна- мулирани наесен, когато ще се Имаме отличен диалог със се- та не може да инвестира. Ста- та, част от тях вече са собстве- гашното правителство. Във приеме програмата за работа ва дума за пътища, обществе- ност на камарата, там работят връзка с кризата проведохмеот новото ръководство. ни сгради - болници, училища, обучени специалисти, имаме изключително важни срещи с Най-важната задача е да се ус- различни домове и центрове компетентен екип и в централ- кори изплащането на остана- всички министри за неизплате- за обучение. Ние не смеем да ния офис. Всяка строителна лите 300 млн. лева, които тряб- ните средства към строителни- прекрачим крачката към пуб- фирма може онлайн да влезе в ва да бъдат получени от отра- те организации. Най-хубав ди- лично-частното партньорство, регистъра и да направи необ- алог имаме с министър Плев-съла за свършената работа. то не е само във ВиК. Необхо- ходимите справки. Важно постижение е укрепва- нето на областните представи- телства. Те имат управителни З а публично-частно- то партньорство само се говори, защо почнахме да работим по про- блема „антикризисни мерки“, Следва усвояването на евро- нелиев, който още с встъпва- пейските фондове. Управи- нето си се срещна с нас и за- телният съвет трябва да наме- ри диалог с държавните и осо- дим е поне един експеримент, защо се уплашихме? Как оценявате инфра- и контролни съвети, програ- държавата се страху- бено с общинските структури, да анализираме дълговете, мо- структурното строител- ми за работа. Те са уважавани дела за ДДС. Министър Плев-защото в момента пари има ство като изход от кри- местни структури, имат при- ва да направи следва- в европроектите. Те са там, нелиев успя да се пребори за зата, как ще завършим го- знание и много добър диалог с ща крачка около 200 млн. лева. за да се усвоят най-напред са дината? кметовете, с общинската и об- През тези години видяхме в нужни проекти, след това да - Изключително голямо пости- ластната администрация, те се дълбочина проблемите на от-се попълнят съответните фор- жение е стартът на магистра- самоконтролират. ми, да се кандидатства, накрая расъла, които касаят същест- ла „Тракия“, дано и следващи- Благодаря на всички за рабо- вуването и функционирането да се усвоят качествено, без да ят лот да започне нормално, тата през тези 3 години. има проверки, спорове, връ- на бранша, и предложихме ан- така че аутобанът да бъде за- щане на пари. Това е интег- тикризисни мерки и изменение вършен до 2012 г. Надявам се Как ще коментирате раз- риран процес, който изисква на законодателството в Бълга- да се случат процедурите и за витието на кризата? квалифициран, добре обучен рия - в Закона за обществени- жп инфраструктурата. Тряб- - Ние преминахме през инте- и работещ човешки ресурс, те поръчки, Закона за устрой- ва да се реализират и пречис- ресен период на голям стро- ителен възход и дори мисле- хме откъде да внасяме работ- О ще през 2008 г. на среща с пра- вителството пред- ДДС. Законът за обществените по- какъвто не всяка община има. ство на територията, Закона за В строителната камара има такъв ресурс, имаме списъци твателните станции, за десет големи града вече има готови процедури. Надявам се про- на ръка. После изведнъж кри- ръчки например в момента с експерти. Трябва да наме- ектите по европрограмите да зата ни удари, усещахме, че тя ложихме да бъдат позволява, особено на мест-рим начин да помогнем на об- тръгнат и през октомври-но- идва, гледахме какво става по бързо инвестирани щините, най-вече в усвояване- ни нива, да се правят такива ември строителите да поемат света, имахме информация от то на средствата. Строителите търгове, които не само че са глътка въздух и да започнем Европейската строителна фе- 2 млрд. лева в строи- знаят как се работи по евро- смешни, но са обидни за про- отново да вървим да излизаме дерация FIEC. Още през 2008 телството. Така щя- фесионализма на строители- пейски проекти, какво значи от кризата. Моята прогноза е, г. на среща с правителство- хме да подготвим качество, отчетност, спазване те, като например печелене на че в края на годината строите- то предложихме да бъдат бър- на срокове. търг с гаранционен срок от 700 лите ще се чувстват малко по- зо инвестирани 2 млрд. лева в икономиката да пре- Другата важна задача е рабо- месеца. Срещу такива явления добре, отколкото през тези ме- строителството. Така щяхме мине по-леко през кри- трябва да се води борба. тата със законодателите по до- сеци. да подготвим икономиката да зата пълнение и изменение на за- Интервюто взе премине по-леко през криза- Кои са най-важните зада- коните в сектора, главно За- Николай ТОДОРОВ
 • 15. Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 15 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Отправиха покана за прием на водни проекти по „Околна среда“ Общините с над 10 хил. жители ще се борят за 600 млн. лева до 2012 година Една от най-дългоочак- ваните покани по процеду- ИНВЕСТИЦИОННИ ри по оперативна програ- НУЖДИ ма „Околна среда”, сектор „Води”, вече е факт. Упра- 928 вляващият орган отправи са агломерациите покана за кандидатстване на територията по процедура за директно предоставяне на безвъз- на страната, за мездна финансова помощ които трябва да към общински админи- бъде изградена страции с над 10 000 ек- канализационна вивалент жители. Предви- дените средства за водни мрежа или осигурено проекти са 600 млн. лева. пречистване на Крайният срок за подава- водите. не на проекти е 20 фев- руари 2012 г., като канди- датите трябва да плани- рат строителните работи така, че да приключат не по-късно от 31 декември 2014 г. Експертните групи, ко- ито ще оценяват проекти- 124 те, ще се свикват на все- са селищата с над 10 ки два месеца и след пос- хил. еквивалент жи- тъпване на 10 проекта. По тели, за които изис- процедурата ще се финан- В агломерациите с над 10 хиляди еквивалент жители трябва да бъдат изградени канализационни мрежи и оси- кванията на Директи- сира изграждане, рехаби- гурено пречистване на отпадъчните води до 31 декември 2010 година Фотограф Мария Съботинова литация и модернизация вата за пречистване на пречиствателни стан- шение на водните ресурси показва, че по този пока- градена пречиствателна сектор „Отпадъци”, къде- на отпадъчните води ции за отпадъчни води, из- са свързани с ангажимен- зател изоставането е зна- станция, и за 100% от от- то приоритетните проек- трябва да бъдат по- граждане, рехабилитация, тите на страната ни към чително. От друга страна, падъчните води не е оси- ти са малко и с ясно оп- реконструкция и модерни- Европейския съюз и във срокът за агломерациите гурено адекватно пре- ределен обхват, в сек- стигнати не по-късно зация на канализационни връзка с изпълнението на между 2 и 10 хил. еквива- чистване и изграждане на тор „Води” е невъзмож- от 31 декември 2010 г. мрежи и на водоснабди- Директива 91/271/ЕИО за лент жители също не е да- канализационна мрежа. но да се дефинират кон- телни мрежи там, където пречистване на отпадъчни лечен – 31 декември 2014 Главен приоритет в сек- кретен брой проекти, кои- трасето им съвпада с това води от населените места. г. А ако не изпълним по- тор „Води” и приоритетна то да бъдат финансирани на канализацията. В предприсъединител- етите ангажименти, по- ос 1 е опазване на водните в рамките на ограничения Тази покана се очаква ния процес са договорени следствията са наказател- ресурси, т.е. финансира- финансов ресурс. Незави- от края на миналата годи- преходни периоди за ней- ни процедури и глоби в нето трябва да спомогне симо че агломерациите с на, когато оперативната ното прилагане, като за аг- голям размер. за осигуряването на пре- по-голям брой еквивалент програма претърпя корек- ломерациите с над 10 хи- Съвсем логично и във чистване на отпадъчни- жители са приоритет, от 411 тивни мерки в секторите ляди еквивалент жители, в връзка с договорките и те води, които вече са съ- гледна точка на сроковете са между 2 и 10 хил. ек- „Води“ и „Отпадъци“, ко- които трябва да бъдат из- поетите обещания най- брани в канализационни- изпълнението на „Околна ето беше наложително по- градени канализационни спешно е постигането на те мрежи. среда” е ограничено във вивалент жители, за ради факта, че безвъзмез- мрежи и осигурено пре- изискванията на Дирек- Основен проблем е раз- времето, което налага ус- които изискванията но финансиране се отпус- чистване на отпадъчните тивата за агломерациите личната степен на готов- корен темп на усвояване трябва да бъдат по- каше за неприоритетни води, срокът е 31 декем- с над 10 хил. еквивалент ност на проектните пред- на средствата. стигнати не по-късно проекти, които по отно- ври 2010 г. Равносметката жители, в които няма из- ложения. За разлика от Маргарита ЛОЗАНОВА от 31 декември 2014 г. СТЕПЕН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 91/271/ЕИО Вид Общ С ПСОВ в съответ- Без ПСОВ нализационната мрежа - % Брой агломерации и с по-мал- Средна изграденост на ка- агломерации брой ствие с директивата ко от средната изграденост С над 10 хил. еквивалент жители 124 8 70 75.72 40 Между 2 и 10 хил. еквивалент жители 411 22 380 37.65 259 С по-малко от 2 хил. еквивалент жители 393 9 382 47.09 205 393 Общо 928 39 832 са с по-малко от 2 хил. Източник: МОСВ еквивалент жители. Допустими за финансиране компоненти на водния цикъл •Изграждане на пречиствателни станции за отпа- •Изграждане на главни колектори и при необхо- лям диаметър; дъчни води (ПОСВ), съгласно изискванията на димост и канализационни помпени станции, ко- •Подмяна на канализационна мрежа тогава, кога- директивата и условията в разрешителното за ито да събират отпадъчните води от съществува- то съществуващата компрометира експлоатаци- заустване, включително за осигуряване на по- щи канализационни мрежи; ята на пречиствателната станция; строго пречистване с отстраняване на биогенни •Изграждане на нова канализационна мрежа при •Изграждане и рехабилитация на водоснабдител- елементи от отпадъчните води; наличието на действаща и отговаряща на изис- ни мрежи; •Реконструкция на съществуващи ПОСВ; кванията на Директивата и разрешителното за •Изграждане на съпътстваща инфраструктура заустване ПОСВ; •Изграждане на отвеждащ и довеждащ колектор (електроснабдяване, път, водоснабдяване), коя- до ПОСВ; •Подмяна на канализационни колектори с по-го- то обслужва само изгражданите обекти.
 • 16. 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Станислав Благов, кмет на Свищов: Фериботът със Зимнич ще утвърди града като транспортен център Н С а 27 юни, когато свищовлии честваха 133 години от танислав Благов е ро- освобождението на града, с водосвет символично бе ден през 1963 г. в Сви- открита фериботната линия Свищов – Зимнич. По-ра- щов. Възпитаник е на но същия ден основният инвеститор за ферибота, ру- Стопанска академия „Ди- мънският бизнесмен Йоан Никулае, бе обявен за по- митър А. Ценов“ – Свищов, четен гражданин на Свищов. Кметът на Свищов Ста- специалност счетоводство нислав Благов и представителят на концесионера от и контрол. Специализирал българската страна в смесеното дружество „Истър – е организация и управление Интер Агро“ Румен Йорданов посрещнаха фериботна- на бизнеса във Висшата биз- та платформа, която направи първия си курс от Зим- нес школа към същия ВУЗ. нич до Свищов. За символичното откриване на лини- Професионалният му път за- ята и освещаването на инвестицията в Свищов от ру- почва като счетоводител в мънската страна дойдоха управителят на област Теле- химическия комбинат „Сви- орман Теодор Мицулеску, кметът на Зимнич Петре Пър- лоза“ – Свищов, през 1989 ву, заместник-министърът на земеделието на Републи- г. През годините преминава ка Румъния Адриан Радулеску. От румънска страна има различни длъжности. Преди пълна готовност за въвеждането в експлоатация на съ- сядането на кметския стол е оръжението, но засега стартирането на линията се от- заместник-директор на хи- лага, защото процедурите по узаконяването й от бъл- мическия комбинат. От 1999 гарска страна не са приключили. Според Йоан Никулае г. досега, вече трети мандат, фериботната платформа е с товароподемност 600 тона е кмет на община Свищов. и може на един курс да превозва до 12 тежкотоварни камиона, 40 автомобила или 250 пътници. Г-н Благов, преди дни, за добри ли първокласни- не на трансграничната грама „Регионално раз- празника на града, удос- ят път към пристанище мобилност в региона на витие“. Какво включва тоихте един от най-го- Свищов? Свищов и срещуполож- обхватът на проектни- лемите румънски индус- - Знаете, изграждането и ре- ния румънски град Зим- те дейности? триалци Йоан Никулае, конструкцията на първоклас- нич. Как е разчетен този - Най-общо обектите в цен- който е начело на компа- на пътна връзка към приста- проект във времето? тралната градска част включ- нията „Интер Агро“, със нище Свищов не е в компе- - До септември ще бъде по- ват: детската площадка до званието почетен граж- тенциите на община Свищов, дписан договорът по проек- площад „Алеко“, Градинката данин на Свищов. Разка- тъй като пътят е част от ре- та за подобряване на тран- с часовника, Градска градина жете за заслугите да по- публиканската пътна мрежа сграничната мобилност в ре- до площад „Алеко“, градин- лучи това признание... и отговорността за негово- гиона Свищов – Зимнич. При ката с паметника на Цветан - Познанството и добрите ни отношения с Йоан Никулае датират от 2000 г., когато той Н адяваме се, че с пускането на ре- довна фериботна ли- то поддържане в добро със- тояние е изцяло на ресорни- те държавни институции. Ис- подписването ще бъде пред- ставен и нов времеви график за изпълнение на дейности- Радославов на площад „Пре- ображение“, зелената площ източно от площад „Велеша- подкрепи идеята за учредя- крено се надяваме, че с пус- те. Общата продължителност на“ – озеленената територия ване на Първия трансграни- ния между Свищов и кането на редовна фериботна на проектното изпълнение е между улици „Авксентий Ве- чен българско-румънски ев- Зимнич и увеличения линия между Свищов и Зим- двайсет и четири месеца. лешки“ и „Алеко Констан- рорегион „Дунав Юг”, как- нич и увеличения трафик на Основната цел на проекта тинов“, площад „Велешана“ то и основаването и дейност- трафик на транс- транспортни средства през е да се изгради прилежаща- - площадното пространство та на Първото българско-ру- портни средства пристанище Свищов тази та инфраструктура в района между улици „Екзарх Антим мънско дружество за прия- през пристанище пътна връзка ще стане прио- на пристанище Свищов. След I“ и „Алеко Константинов“; телство „Зарезан”, със седа- ритет на държавно ниво. изпълнението на спечеления тротоарните площи на при- лище в град Александрия, об- Свищов тази пътна проект обликът на приста- лежащите улици около дво- ласт Телеорман. С осъщест- връзка ще стане при- Къде според вас е място- нищния комплекс, районът ра на търговската гимназия вяването на инвестицията в то на община Свищов в на парка „Калето“, Стопан- „Димитър Хадживасилев“. изграждането на ферибот- оритет на държавно контекста на Дунавска- ската академия, градинката Предвижда се реконструк- ната връзка между Свищов ниво та стратегия? с Паметника на дарителите и ция и възстановяване на зе- и Зимнич Свищов се налага - Община Свищов се намира градинката под студентските лените площи на територия- като транспортен център на в най-южната точка на река общежития ще бъде напълно та на Градинката с часовни- река Дунав, което кореспон- Дунав и в централния учас- обновен. Предвижда се и ре- ка, където се намира Паме- дира с общинските и регио- тък от протежението на река- конструкция на прилежащи- тникът на дарителите, обно- нални планове за развитие, та в българския участък. Това те улици с ремонт на трото- вяване на Градската гради- както и с визията за управле- геостратегическо положение арите, монтиране на осветле- на в непосредствена близост ние и развитие на общинско- й определя важно място как- ние и озеленяване. Ще бъде до площад „Алеко“, която е то ръководство. то при формулиране на об- реконструиран и пешеходни- една от най-старите градини щата визия, цели и приорите- ят надлез, който води от пар- в центъра на град Свищов, Кога реално ще зарабо- ти на стратегията за развитие ка „Калето“ към пристанище- цялостна реконструкция на ти фериботната връзка на Дунавския регион, така и то в града. Проектът включ- градинката с паметника на между Свищов и румън- на обхвата на интервенции- ва изграждане на паркинг до Цветан Радославов до храма ския град Зимнич? те (проектите) за тяхната ре- входа на пристанищния ком- „Свето Преображение“, ця- - Имаме уверение от конце- сионера на пристанище Сви- щов, че през есента ще бъ- дат получени последните не- Д о септември ще бъде подписан договорът по про- ализация. Община Свищов е включена в реализирането на няколко комплексни проек- ти в различни направления – плекс заедно с монтиране на триезични информационни табла на румънска и българ- ска територия. лостна реконструкция на зе- лената площ източно от пло- щад „Велешана“, където се намира поставеният наскоро обходими документи и разре- екта за подобряване транспорт, инфраструктура, Паметник на 33-ти Свищов- шителни, за да заработи ре- опазване на околната среда, Община Свищов спече- ски полк. ално фериботната връзка. на трансграничната култура, туризъм. ли проект за над 3.5 млн. За подобряване на градска- мобилност в региона лева за благоустрояване та среда проектът предвижда С пуска на новата фери- Свищов – Зимнич Наскоро бе одобрен про- на централната градска разполагане на пейки и кош- ботна връзка ще се по- ектът за подобрява- част по оперативна про- четата за отпадъци в зелените
 • 17. Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 17 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ площи в обхвата на проекта в стила КОМПЛЕКСНИ ПРОЕКТИ ОТ Проекти на община Свищов на „Стария Свищов“. Включени са СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ дейности за подобряване достъпа за НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН, В в процес на изпълнение хора с увреждания, реконструкция на КОИТО ОБЩИНА СВИЩОВ Е Проект: „Укрепване на улица „Филип Станиславов” в с. Ореш тротоарните площи на прилежащи- Финансиране: ОПРР, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превен- те улици около терена на търговска- ВКЛЮЧЕНА: та гимназия „Димитър Хадживаси- ция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО00 лев“ и около градинката с часовника. Комплексно проект- 1/1.4-04/2009: „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на В дейностите е включена и цялост- но направление 1 свлачища в градските агломерации”. на рехабилитация на площите около Развитие на общоевропейски транспор- Стойност на проекта: 756 782.64 лв., от които собственото финансиране търговската гимназия, въвеждане на тен коридор №7 посредством подобря- е 74 133.19 лв. енергоефективно улично и градинско осветление на всички обекти в рам- ване на навигацията по река Дунав, мо- Срокът за реализация на проекта: 11 месеца до февруари 2011 г. ките на проекта. дернизация на пристанищната инфра- структура, насърчаване на интермо- Начало: април 2010 г. По какви други проекти работи далните превози, осигуряване на на- община Свищов в момента? пречните връзки през реката, довеж- Проект: „Реконструкция на магистралния водопровод Вардим – Свищов - Първи етап“ - Работим по проект за укрепване дащата транспортна инфраструктура и Изпълнител: „ВТ Инженеринг“ – гр. Велико Търново на свлачищен район, намиращ се в едно от най-големите села на общи- развитие на информационните систе- Стойност на проекта: 1 302 712 лв. без ДДС ната. Започваме работата по проект ми (проекти: Подобряване на трансгра- Срок за изпълнение на обекта: 75 дни „Реконструкция на магистралния во- ничната мобилност в района Свищов допровод Вардим – Свищов - Пър- – Зимнич чрез усъвършенстване на ви етап“. Изпълнението ще стане с достъпа до елементите на транспорт- Одобрени проекти поемане на дългосрочен дълг от об- в процес на сключване на договори щината за финансиране на проекта. ната инфраструктура, Реконструкция След обществена поръчка и търг бе и възстановяване на панорамен път II- Проект: „Подобряване на трансграничната мобилност в района на Свищов – Зим- избрана финансова институция за 52 (Русе – В.Търново) – Пиргово – Меч- нич чрез усъвършенстване на достъпа до елементите на транспортната инфра- осигуряването на дългосрочния дълг ка – Новград – Свищов от км. 0+000- структура” – това е Общинска банка АД. За из- 34+000, Изграждане на веломаршрут и Финансиране: Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния - пълнител на обекта след обществена велоалеи по крайбрежната ивица от Ви- България за периода 2007 - 2013 г. Приоритетна ос на програмата – Достъпност поръчка е избрана фирма „ВТ Инже- неринг“ – град Велико Търново. До- дин до Силистра – Дунавска велопътека Стойност на проекта: 3 127 955.21 евро говорът с одобрения изпълнител оч- (част от транс-европейската велосипед- Планирана продължителност: 24 месеца акваме да бъде подписан в началото на алея по река Дунав) на този месец, след изтичане на сро- ка за обжалване на решението на ко- Комплексно проект- Проект: “Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства мисията. но направление 6 на традиционния център на гр. Свищов” Изграждане на автомагистрала „Хе- Финансиране: ОПРР по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско раз- На какъв етап е проектът за из- граждане на Трансграничен ме- мус” и реконструкция и модернизация витие”, Операция 1.4. “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” диен център „Дунав Юг“, вклю- на първокласните пътища от магистра- Стойност: 4 618 873.88 лв. чен Дунавската стратегия, лата към дунавските пристанища (про- Планирана продължителност: 24 месеца който ще осигурява информа- ект: Изграждане и реконструкция на ционен мост между България и Румъния? първокласните пътни връзки от магис- - Проектът е в идейна фаза. Пред- тралата към пристанищата на Никопол стои разработване на техническата и Свищов) документация и проучване на инфор- мационните потребности в трансгра- Комплексно проект- ничния регион. Основните дейности но направление 11 целят осигуряване на достъп до ин- Възстановяване на влажните зони и формация и подобряване възмож- ностите за комуникация между двата опазване на биоразнообразието по по- гранични региона, както и създаване речието на Дунав (проекти: Разработва- на предпоставки за развитие на бъл- не на нови и актуализиране на действа- гаро-румънски партньорства в сфе- щи планове за управление на защите- рите на демократичното общество, ни територии по поречието на река Ду- местното самоуправление, култура- та и туризма. нав и изпълнение на дейностите зало- жени в тях; Изграждане на мрежата от Смятате ли, че с реализация на защитени зони по Натура 2000 и поет- проекти по Дунавската стра- апно изготвяне на планове за управле- тегия, която предстои да бъде ние на защитени зони по поречието на одобрена, може да бъде „про- река Дунав; Реализиране на дейности дължен” зеленият коридор “Oт Нове до Дунав” и по поречието за застрашени животински и растител- на Дунава? ни видове, срещащи се по поречието на - Проектът “Oт Нове до Дунав” пред- река Дунав) виждаше оформяне на зелен коридор като екомаршрут с дължина един ки- Комплексно проект- лометър, с изходен пункт посетител- но направление 17 ския център в археологическия обект Нове, маркиране на зеления коридор Изграждане на индустриални и техно- до крайната точка – музея в мест- логични паркове и транспортно-логис- ността Паметниците. тични и панаирни центрове (проект: Приоритет Развитие на транспортна- Изграждане на Трансграничен меди- та инфраструктура като част от Стра- ен център “Дунав Юг” - информационен тегията за развитие на Дунавския ре- мост между България и Румъния”) гион съдържа комплекс от мерки за изграждане на Дунавски панорамен Комплексно проект- път и велопътека по поречието на ре- ката, които естествено ще се свържат но направление 20 със зеления коридор Дунав – Нове и Създаване и трансфер на културни про- ще улеснят достъпа до уникалния ар- дукти и тяхната промоция (проекти: хеологически парк „Нове”, намиращ Проучване на римското наследство в се на територията на община Сви- щов. Дунавския регион и развитие на тури- Интервюто взе зма, Трансгранични мрежи за развитие Силвия ЗЛАТКОВА на културен туризъм (CUL-TOUR-NET).
 • 18. ПРОЕКТИ 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. Съвременна визия за археология Територията на Античния културно-комуникационен комплекс Сердика ще бъде разработена като съвременно публично пространство с национална и общоградска стойност, а не като място с тясно специализиран музеен характер С ъвремието и миналото винаги вървят ръка за ръка и чувството, че в центъра на София се разхождаме върху история, на- мери поредното доказателство през 2009 г., когато при извършване на изкопните работи за разширението на метрото бяха открити археологически находки от пе- риода IV-VII в. и IX-XIV в. Огромното зна- чение на откритието не може да се по- ставя под съмнение и това е ясно както за българската общественост, така и за представители на чуждестранния елит. За най-голямо щастие телите на страните - член- та, изготвеният от автор- три, в които това би могло да доста подробно и съо- ването на находките, за реакцията на институци- ки на Европейския съюз, ския колектив (арх. Сла- да се случи, е демонстра- бразено както със специ- да може проектът да вле- ите този път беше поч- у нас, така и на ръковод- вей Гълъбов, арх. Васил ция за добрите намерения фиката на историческата зе в конкретни рамки, и да ти светкавична, а идеи- ството на „Метрополи- Китов, арх. Красен Ан- на Министерството на материя, така и с нужди- се осигури необходимото те за разкриване, запаз- тен” ЕАД. Въпреки че все дреев, арх. Боряна Китова културата, Столичната об- те от търговски и излож- финансиране от 20 млн. ване и експониране на на- още няма конкретен про- и инж. Християн Панчев) щина и „Метрополитен” бени площи в центъра на лева, за да се увенчае ини- ходките намират подкре- ект за консервация и екс- проект за изясняване на ЕАД. Самото предпро- София. Остава единстве- циативата с успех. па както сред представи- пониране на археология- пространствените параме- ектно проучване изглеж- но да се приключи разкри- Арх. Рая ТИНЧЕВА А П рхитект Васил Ки- на бъдещата операция и ан- ниране на всичко стойност- роектът обхваща на надземно ниво територи- тов е носител на на- гажираността на държавни- но, което се разкрие като ар- ята на площад „Независимост” и част от бул. те и общински институции. хеологическо наследство, без „Мария Луиза” в частта му пред западната фа- градите на САБ и на Много е важно да се каже, че да се налагат демонтаж, връ- Министерството на кул- сада на ЦУМ. На археологическо ниво засегнатата това все още не е проект за щане на място след изпълне- турата за изключително консервация и експониране на ние на конструктивните ра- територия се простира в посока изток-запад и об- професионалното въз- археологическите останки боти по метростанцията и вързва изградените пространства на източната пор- становяване на българ- на центъра на София, а изя- унищожаване на археологиче- та на Сердика, централния подлез при храм „Све- сняване на пространствени- ски останки. та Петка Самарджийска”, вестибюла на метростан- ските светини в Одрин - те параметри на сектори- Според мен са налице всич- православните храмове ция 7-1, а в посока юг-север се приобщава и вести- те, в които е възможно екс- ки предпоставки проектът бюлът на метростанция 8-2. От особена важност е „Св. Георги“ и „Св. Св. пониране на проучената те- да бъде реализиран, тъй Константин и Елена“, и ритория. като става въпрос за обект действията по консервацията, реставрацията и екс- В момента са проучени око- в сърцето на столицата ни понирането на откритата археология да бъде извър- на редица други профе- ло 30-35% от територията и не е възможно дълго вре- шени така, че да се даде възможност за бъдещо ин- сионални отличия. на операцията, има податки ме в центъра и да същест- тегриране със зоните западно и южно от компле- Проектът „Античен кул- ваха и зам.-министърът на за значими археологически ос- вува транспортният колапс, кса. Най-важен принцип при изграждането на прос- турно-комуникационен ком- културата д-р Тодор Чоба- танки и за конкретен проект който е в момента. Въпре- транствата е обвързването им в хармония с архео- плекс Сердика” се радва на нов, главният архитект на за експониране на същите ще ки известната неяснота по много голям интерес не София арх. Петър Диков, из- може да се говори след ця- отношение на финансиране- логическата среда и постигането на сценографска само от архитектурната пълнителният директор на лостното изясняване на фак- то му от страна на Минис- динамика на тяхното проявление чрез светлина и колегия, но и от студенти и „Метрополитен“ ЕАД ст.н.с. тологическата обстановка. терството на културата, звук. Програмата за комплекса предвижда да бъ- общественици. Това пролича д-р инж. Стоян Братоев и Проектните разработки за Министерството на регио- дат оформени зоните около разкритата археология в най-голяма сила на 24 юни, представители на ръковод- терена над метростанция налното развитие и благоу- и да бъдат изградени пространства за експониране когато представихме проек- ството на Съюза на архите- 8-2 на метродиаметъра се- стройството и Столичната на артефакти, зони за провеждане на културни съ- та в сградата на Съюза на ктите в България. Според вер-юг са променяни няколко община се прави всичко въз- бития и обслужващи пространства (галерии, антик- архитектите в България. В мен това говори за висока- пъти, за да се осигури макси- можно да бъдат осигурени препълнената зала присъст- та обществена значимост мална възможност за експо- необходимите средства. вариати, кафенета и технически помещения).
 • 19. Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 19 ПРОЕКТИ Обновяват Асеновата крепост с проект за близо 6 млн. лева Завърши укрепването на свлачищата в района на археологическия комплекс П ревръщането на Асеновата крепост в 4.99 млн. лв., а собствени- конкурентоспособна туристическа ат- ят принос на общината - 485 400 лв. ракция е основната цел на проект „Асе- В изготвения техниче- новград – свещената порта на Родопи- ски проект от екип с ръ- те”, с който местната власт кандидатства ководител арх. Вера Ко- за финансиране по безвъзмездната схема ларова са предвидени дей- BG161PO001/3.1-01/2009 „Подкрепа за раз- ности по трайно укрепване на потенциално опасните витието на туристически атракции” на Опе- скални откоси, експонира- ративна програма „Регионално развитие”. не, консервация и рестав- рация на обектите в архе- Основните дейности, души дневно. Интересна ологическия комплекс. Ще включени в проекта, са тенденция е, че в послед- бъде реставриран и адап- насочени към цялостно и ните години все по-често тиран за туристически по- трайно обновяване на ви- се забелязват и туристи от сещения приземният етаж зията на археологическия Гърция и Румъния. Недоб- (криптата) на църквата комплекс, социализация рата инфраструктура – те- „Св. Богородица Петрич- на криптата на крепостна- сен път, липса на паркомес- ка”. При максимално за- та църква „Св. Богороди- та, неразвит инфоцентър, пазване и експониране на ца Петричка”, подобрява- както и слабото промоци- автентичната средновеков- не на общото състояние на ране и маркетиране на кул- на структура криптата ще терена на крепостта, вклю- турно-историческите ни бъде оформена като експо- Проектът предвижда дейности по трайно укрепване на потенциално опасните чително реконсервация на забележителности, са едни зиционна и лекционна зала. скални откоси, консервация и реставриране на обектите в археологическия ком- плекс. Като първа стъпка с финансиране по ОПРР се извърши укрепване на свлачи- горните повърхности на от причините да не успява- Подстъпите към църква- щата в района на Асеновата крепост (виж горе в левия ъгъл) градежите и консерваци- ме да задържим туристите та и самата крепост ще ос- онна запечатка на средно- за дълго на местна терито- танат в автентичен вид, но Като първа стъпка за по- те подпорни стени от две- та инж. Денков. С укрепва- вековните зидове, разви- рия, коментират от общин- на опасните места ще бъ- добряване достъпа и без- те страни на пътя са захва- нето е извършено и разши- тие на съпътстваща турис- ската администрация. дат монтирани предпазни опасността на туристите в нати с 12-метрови анкери в рение на пътното платно с тическа и дребномащабна За да кандидатства като парапети. Проектът пред- района на Асеновата кре- съществуващия скат, обяс- около 1.5 м. техническа инфраструкту- бенефициент за осъщест- вижда също реконструи- пост община Асеновград ни управителят на фирма- Светла ДОБРЕВА ра, съобщи за „Строител- вяване на проект „Асе- ране на пътя до крепостта финализира проект за ук- ство Градът” зам.-кметът новград – свещена порта на и разширение на паркин- репване на свлачищата на Историческа справка О инж. Стоян Димитров. Родопите”, с правителстве- га. Ще бъде изградено и пътя Лясково - Яворово - бщина Асеновград притежава изключителен Въпреки че Асеновата но постановление община- художествено осветление, Добралък, финансиран с културно-исторически ресурс. На два киломе- крепост е паметник на кул- та получи безвъзмездно от експонирайки целия ком- 832 620 лв. по оператив- тра от града, в посока Смолян, се намира ар- турата от национално зна- Министерството на култу- плекс. С цел едновремен- на програма “Регионално чение, този уникален мону- рата правото да стопанис- но запознаване на чуждес- развитие”. Укрепителните хеологическият комплекс „Асенова крепост“. мент, започнал своя живот ва комплекс „Асенова кре- транни туристи с истори- съоръжения в проблемния Построен е върху непристъпна скала в нача- още в тракийската епоха, пост”. Общата стойност на ческия комплекс обектът 300-метров участък бяха лото на прохода, свързващ Тракия със Север- се намира в тежко физи- проекта е 5.905 млн. лв., ще бъде оборудван с елек- изградени за рекордните на Гърция и Егейско море. Археологическите ческо състояние. В момен- като размерът на искана- тронна многоезична тур- 40 дни от асеновградската материали сочат, че крепостта е съществува- та достъпът до крепостта е та безвъзмездна помощ е гайд система. фирма „Бластбор”. Нови- силно затруднен от изно- ла още по времето на траките (V-IV в. пр. Хр.). сения и рушащ се стълби- Цели на проекта Крепостта е наречена на цар Иван Асен II, кой- щен подход. Капацитетът • Експониране, консервация и реставрация на Асеновата крепост то през 1231 г. прави редица поправки по нея на съществуващия малък • Развитие на туристическата инфраструктура чрез изграждане на допълни- с цел заздравяването на твърдината. На тери- паркинг не отговаря на по- телна техническа инфраструктура торията на община Асеновград се намира и сетителския интерес. Кре- • Създаване на информационен център в община Асеновград на основата най-голямата концентрация от култови места постта се посещава от де- сетки гости на града, като на интегрирана база данни за туристическите атракции в района чрез при- – 4 манастира, 33 църкви, 60 параклиса, древ- през почивните дни турис- лагане на съвременни интерактивни информационни технологии ни светилища. Не случайно градът е известен топотокът достига 250-300 • Обучение на персонал за аниматори към туристическите атракции като Малкия Йерусалим.
 • 20. 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. ПРОЕКТИ Сграда пресъздава хилядолетния дух на Хисаря Към реката с красиви стари дървета, отдалечени от уличния шум, са ориентирани всич- Към уличната регулация са разположени обществените части на сградата, където архи- ките 37 жилища в терасовидни и начупени структури тектурният образ е изчистен и строг и ясно се четат отделните функционални обеми Нов апартаментен ком- ние за строеж. Съчетание- ско наследство превърна Новопроектираният обект със значителна денивела- споделиха арх. Стоянова плекс с обществено об- то на превъзходен климат, града и района в своеоб- е разположен в непосред- ция на терена. и арх. Тенев. Към улична- служваща част в Хисаря термоминерални находи- разен притегателен цен- ствена близост с главния Автори на разработка- та регулация са разполо- получи наскоро разреше- ща и културно-историче- тър за отдих и лечение. вход на Хисаря, в имот та са пловдивските архи- жени обществените части текти Мария Стоянова и на сградата, където архи- Чавдар Тенев, а конструк- тектурният образ е изчис- тор е инж. Ивайло Ана- тен и строг и ясно се четат стасов от София. При съз- отделните функционални даването на архитектур- обеми. Към реката с кра- ния образ на сградата ав- сиви стари дървета и от- торите си поставят някол- далечени от уличния шум, ко основни задачи: са ориентирани всичките - отчитане на истори- 37 жилища в терасовид- ческата древност на град ни и начупени структури. Хисаря, известен със сво- По този начин са оформе- ите археологически и ар- ни апартаменти с големи, хитектурни паметници от самостоятелни и озелене- римската епоха; ни тераси. - съобразяване с окол- Обществено обслужва- ната застройка от ниски и щата част на сградата се средноетажни сгради; състои от търговски обект - интегриране на при- – голям супермаркет, ка- лежащите от юг природ- фе-аперитив и аптека, раз- ни дадености: протича- положени на партера. Ос- ща река с богата и висока вен тези нежилищни обек- растителност; ти на втория и третия ета- - максимално ослънча- жи в самостоятелен обем ване и уют на жилищата. са разположени 8 лекар- „Най-трудната част от ски и 2 стоматологични архитектурното решение кабинета. По този начин беше начинът, по който да е оползотворена и дълга- пресъздадем хилядолет- та североизточна фаса- ния дух на град Хисаря. да, към която не биха мог- Използването на отделни ли да се разположат едно- цитати от историческите странно ориентирани жи- паметници можеше да до- лища, посочи арх. Тенев. веде да кич. Затова се опи- Общият брой гаражи и тахме в цялостната компо- паркоместа в рамките на зиция да въведем опорни имота е 45 (29 гаража и 16 стени в облицовка, напо- паркоместа). добяваща римски зидове. Във фасадната декора- Тези опорни стени ни поз- ция на монолитната сгра- волиха да надробим жи- да ще бъдат приложени лищната структура, да въ- характерните за района ведем човешкия мащаб и материали като гладки ма- да се съобразим с околна- зилки и каменни облицов- та среда от средно- и нис- ки. коетажно застрояване”, Светла ДОБРЕВА Обект Жилищна сграда с обществен партер, град Хисаря, Пловдивска област Инвеститор „ДИА” ООД, ЕТ „ВАНЮША – ДД ИВАН ДОЙКОВ” Проектант Арх. Мария Стоянова, арх. Чавдар Тенев ЗП 1328,45 кв.м РЗП 6001,87 кв.м
 • 21. 22 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. РЕАЛИЗАЦИИ За повторна употреба Откриха завод за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Инвестицията в съоръжението е 40 млн. лева К оличеството на изхвърляните боклуци се увеличава! Изследва- не показва, че за последните четири десетилетия количeството на столичния боклук се е увеличило поне три пъти. Съвсем ло- гично правопропорционално на количествата се увеличават и усилията да те бъдат рециклирани. Вярно е, че съществуват мно- го спорове относно резултатите и ползите за околната среда от рецикли- рането на отпадъци, но няколко поред изследвания, проведени в Дания и Великобритания, стигат до извода, че в над 80% от случаите рециклиране- то е по-доброто решение за опазването на околната среда, а сред най-ва- жните ползи са намаляване на въглеродните емисии, запазването на при- родните ресурси и икономията на енергия. Причината е, че преработените материали изместват потребността от добива и производството на нови и се спестява енергия. А по този начин вдъхваме нов живот на и злезлите от употреба и ненужни продукти, чието количество се увеличава с напре- дъка на технологиите и комуникациите, когато почти във всеки дом има по един компютър, а да не говорим за възможностите през няколко години да си подменяме кухненските уреди и остарялата вече техника. Така на- пример при рециклиране на алуминия се изразходват 95% по-малко енер- гия, отколкото при извличането му от руда, при пластмасата се спестяват 70%, при стоманата – 60%, а при стъклото – 30%. Капацитетът на завода е достатъчен да покрие обема отпадъчна техника не само в А ако не знаете къде да обработка и биха могли България, но и на съседните страни Фотограф Мария Съботинова изхвърлите стария си ком- да се използват повторно, пютър, хладилник, фризер са желязо, пластмаса, мед или телевизор, в България и благородни метали, алу- вече има отговор на този миний, полиуретан, масла въпрос – миналата седми- от охладителните кръгове. ца стартира единственият в Съоръженията на завода страната завод за рецикли- отговарят на европейско- ране на излязло от употреба то законодателството по електрическо и електрон- опазване на околната сре- но оборудване „Надин” в да, събиране и унищожа- Нови Искър. Неговият ка- ване на постъпващия ма- пацитет е достатъчен да по- териал. Коефициентът на крие обема отпадъчна тех- преработване на Chloro- ника не само у нас, но и на Fluoro-Carbon e над 99%. съседните страни. В съоръ- В резултат на преработ- жението са инвестирани 40 ката се получават материа- млн. лева. ли за повторна употреба с Системата за рециклира- чистота, по-добра от изис- не разполага с единствена- кваната от закона. Съоръ- та работеща в България ин- жението принадлежи към сталация за преработка на най-високия клас съвремен- бяла и черна техника. ни системи за рециклира- Използваната инстала- не и е проектирано и произ- ция гарантира напълно съв- ведено в съответствие с ев- местима с околната среда ропейските стандарти и ди- обработка на скрап от хла- рективи и отговаря на изис- дилници и електроника, ки- кванията на немската Асо- нескопи, система за демон- циация за технически над- таж на малки електронни зор TUV. отпадъци, машина за ряза- „С откриването на за- не на флуоресцентни лам- вод „Надин“ в условията на пи, както и дестилатор за криза ние постигаме дво- извличане на живак от про- ен икономически и еколо- дуктите, в които се съдър- гичен ефект. Освен че оси- жа. гурява нови работни места, Процесът на работа поз- заводът е и място, на което волява при подаване на ма- вашият ненужен компютър териал към инсталацията да може да се превърне в цен- се отделят частите и мате- на и скъпоструваща суро- риалите, които могат да бъ- вина, от която се получават дат използвани за повторна крайни продукти като желя- употреба като кабели, мон- зо, мед, благородни метали, тажни платки, мотори и др., пластмаси”, заяви изпълни- както и да се изолират вред- телният директор на фирма ни газови емисии. „Надин“ Радослав Босил- Материалите, които се ков. получават в процеса на Маргарита ЛОЗАНОВА СЪОРЪЖЕНИЕТО РЕЦИКЛИРА: • скрап от хладилници и електроника • кинескопи • електронни отпадъци • флуоресцентни лампи
 • 22. Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 23 КАЗУС „Холдинг Варна” поиска 500 хил. лева за уронване на престижа Нотариална покана за изплащане на сумата е изпратена на гражданско сдружение СОПА Н отариална покана с искане за обезщетение Повече от го- от 500 хил. лева, отправено от „Холдинг Ва- дина СОПА ос- порва соб- рна“ към гражданско сдружение, и срок от ствеността една седмица за изплащане на исканата на „Холдинг сума. Това са последните вълнения около Варна” вър- една от най-горещите теми за Варна и през ху петте те- рена с площ това лято - проектът „Алея Първа“. 118 дка, част от крайбреж- ната зона на Варна. Дру- „Холдинг Варна“ АД рът на регионалното раз- жеството ги иска обезщетение в раз- витие и благоустройство- купи от дър- мер на 500 хил. лв. от то Росен Плевнелиев с ко- жавата през гражданското Сдружение пие до медиите искане за юни 2009 г. за за оптимизиране на право- спешни действия по казу- малко над 11 съдието и администрация- са с „Алея Първа”. В него млн. лв. та (СОПА) за претърпени се настоява за отмяна на имуществени вреди, как- издадените на 3 май тази то и преустановяване на година пет разрешения за всички действия на сдру- строеж, отстраняване на жението, насочени срещу главния архитект на Варна холдинга. и на директора на РДНСК В разпространения от - Варна, подаване на иска СОПА текст на нотариал- за обявяване за нищожен но заверената покана за договора за продажбата на за отмяна на издадени- със съмнение към вече тяване и оттегляне на вече ето. В противен случай плащане на сумата се каз- земя на „Холдинг Варна” те в полза на дружество- сертифицирания от дър- сключени договори и др., „Холдинг Варна” АД ще ва, че през последната го- във връзка с реализацията то разрешения за строеж, жавата проект „Алея Пър- които според изпълнител- предприеме „всички фак- дина сдружението е из- на проект „Алея Първа” в което се съдържат „гру- ва“. Това пък от своя стра- ните директори вече над- тически законови и прав- вършило редица действия, сертифициран като първи би и манипулативни, изця- на води до „огромни” иму- хвърлят 500 хил. лв. ни действия“ за защита на с които вреди и уронва клас инвестиция и др. ло неверни факти относно ществени вреди като заба- На СОПА е определен нарушените права и инте- престижа както на „Хол- „С това вие препятства- липсата на права на инвес- ва на последващи разре- едноседмичен срок за из- реси на дружеството. динг Варна“ като публич- те дейността на „Холдинг титора върху недвижими- шения за строеж, прекра- плащане на обезщетени- Силвия ЦЕНОВА но дружество, така и на не- Варна“ освен по реализа- те имоти, чието застроява- говите акционери. Иници- цията на своя инвестици- не е одобрено от държава- ираните от сдружението онен проект „Алея Пър- та като част от инвестици- публикации и изявления, ва“, но и по други проек- ята по проекта „Алея Пър- които според холдинга са ти, като създавате у трети ва“. клеветнически, до медии, лица макар и лъжливо усе- Според изпълнителните държавни и общински ор- щане за привидни пробле- директори на дружеството гани и учреждения, как- ми, произтичащи от твър- Ивелина Кънчева-Шабан то и отправените неосно- дени от вас незаконосъо- и Милчо Близнаков неза- вателни искания, урон- бразни действия, извърш- висимо от правната си не- ват бизнес репутацията на вани от дружеството“, състоятелност искането до компанията. пише в нотариалната по- РДНСК създава предпос- Повод за отправената кана. тавки у административ- нотариална покана стана Като пример от друже- ния орган, а и у партньо- изпратеното от сдружени- ството сочат искането на ри и контрагенти на „Хол- ето на 22 юни до министъ- СОПА до РДНСК - Варна, динг Варна“ да подходят „Алея Първа“ - приказка без край П овече от година СОПА оспорва На 1 юни сдружението обяви, че собствеността на „Холдинг Ва- главният архитект на Варна Петър рна” върху петте терена с площ Йорданов е подписал пет строител- 118 дка, част от крайбрежната зона ни разрешения за обекти, част от на Варна. Дружеството ги купи от проекта „Алея Първа“. В същия ден държавата през юни 2009 г. за мал- от МРРБ съобщиха, че разрешения- ко над 11 млн. лв. Тогава те са пред- та са издадени в нарушение на за- ставени като частна държавна соб- повед от 1997 г., налагаща строител- ственост. Сделката стана възмож- на забрана в свлачищни райони по на по реда на Закона за насърчава- Черноморието, в които попадат и ку- не на инвестициите и издадения на пените от холдинга терени. От общи- 14.08.0207 г. за проекта „Алея Пър- ната пък аргументираха издаването ва”. Според гражданското сдруже- на разрешенията с предварително- ние те са продадени неправомерно, то разрешение, дадено от МРРБ, за тъй като са изключително държавна извършване на укрепителни работи собственост. През март 2009 г., тере- в единия урегулиран поземлен имот ните са преактуван като частна дър- и строителство в другите четири. От жавна собственост от заместник об- „Холдинг Варна” АД пък декларира- ластния управител на област Варна ха, че не възнамеряват да започват в нарушение на разпоредбите на каквото и да е строителство преди Закона за държавната собственост, укрепването на терена, което възна- който изисква изричен акт на пра- меряват да стартират след приключ- вителството за такова преактуване, ване на активния туристически се- твърдят от СОПА. зон.
 • 23. BUILDINGREEN УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 24 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. Aрх. Петко Йовчев: Няма устойчиво развитие без национална устройствена схема Всички устройствени планове за развитие от по-ниско йерархично ниво трябва да бъдат подчинени на някаква обща концепция на държавата за използване на националните ресурси и потенциала на различните райони по различен начин У стойчиво е това развитие, което е резултат подписал официален доку- ване и изследване. Всич- монстрира насоката, в ко- от провеждане политики за използване на мент с Европейският пар- ки тези неща със сигурност ято трябва да се развиват всички дадености на средата (природен и ламент, който гласи, че от ще доведат до предложе- градовете и по какъв начин 1 януари 2020 г. в Евро- ния от страна на камарата трябва да бъдат защитени човешки ресурс) по начин, който задово- па няма да бъдат издава- и Българския съвет за ус- бъдещите планове. Отдав- лява нуждите на настоящето, без да за- ни разрешения за строеж тойчиво развитие и други- на планът на един град е страшава нуждите на бъдещето. Устойчивото пла- на публични сгради, които те организации, работещи престанал да бъде картин- ниране е мащабна инициатива, която засяга тери- не отговарят на изисквани- в тази посока, за законо- ка, а е свързан с конкретни торията на цяла държава (национална комплексна ята за енергоефективност дателни промени, които да дейности и мероприятия, и нулеви емисии въглеро- гарантират усилията на ар- които би трябвало в пери- устройствена схема), град (общи устройствени пла- ден диоксид и респективно хитектите, инвеститорите ода на приложение на пла- нове) или зона (подробни устройствени планове) от устойчиви сгради. Това ще и строителите за устойчи- на да бъдат реализирани и град и е необходима, за да се гарантира икономиче- се случи след по-малко от ви резултати на територи- остойностени. ско развитие и постигане на висок жизнен стандарт десет години. Като специ- ята на България. Предстои Интегрираността се при опазване и подобряване на околната среда. Въ- алисти в бранша си тряб- най-близките ресурси и из- ни един изключително дъ- състои в това всяко едно преки че официално не се използва понятието сти- ва да обучим колегите си точници и респективно ще лъг път. от градоустройствените за принципите на устой- бъдат генерирани най-мал- През 1999 г. на Кон- предложения и предвиж- хийно развитие на градовете, може да се каже, че чивото развитие, а инвес- ки транспортни разходи греса на Международния дания да бъде придруже- в България дълго време част от населените места титорите трябва да нагла- и най-малко движение на съюз на архитектите в Пе- но със стойност, причини и са запустявали за сметка на други, които са се раз- сят своите представи, про- работна ръка. Това са ме- кин една от големите на- срок за реализация, срок за вивали почти неконтролируемо. В Европа отдавна грами и инвестиционни на- роприятия на най-високо гради беше връчена за възстановяване на инвес- са се изправили през този проблем, затова е въве- мерения спрямо тази мате- ниво, а най-ниските нива мастер план на логистика- тицията и юридическа фи- рия. Колкото по-бързо за- са свързани с конкретните та на приложението на об- гура, която да го гаранти- дена официална политика на Европейския съюз за почнем да изучаваме тези решения за сгради, които щия устройствен план на ра. В този смисъл проектът постигане на устойчивост в градската среда. За съ- принципи и да ги прила- са пасивни и това е техни- Хонконг. Този мастер план „Супер Бургас“ например, жаление ние изоставаме в тази посока и е необхо- гаме, толкова по-лесно ще ческо решение. включваше конкретни ин- където един от възложите- дима бърза реакция на най-високо ниво. посрещнем тази дата, коя- В Европа от много вре- тегрирани мероприятия за лите е община Бургас, оп- то е буквално утре! ме работят системи за оди- целия период на приложе- ределено е пионер на нова Националната ком- да направим и да сведем до Принципите на устой- тиране на градоустройстве- ние на плана на града, кой- тенденция в българското плексна устройствена схе- знанието на представите- чиво развитие не са свър- ни проекти, като това озна- то е примерно с хоризонт градоустройство. Може да ма е документът на най-ви- лите на министерството. зани само с технически ре- чава, че подходът за устой- на приложение 20 години. се каже, че това е първият соко ниво, който наисти- Също така е много ва- шения, които би трябвало чивост на сградите и за тях- Конкретно бяха маркирани интегриран план за градско на гарантира устойчивото жно да има ударно съв- да бъдат прилагани по най- ната енергоефективност се по години и по места къде развитие, който се случ- развитие и би дал възмож- местно участие на Кама- добрия начин в сградите и прилага още на ниво градо- какво ще се случва в гра- ва в страната по този на- ност да се определи за все- рата на архитектите в Бъл- в строителството. Те се ко- устройствено мислене. Го- да, колко ще струва, кой и чин. Всичко това се случва ки район какъв е потенци- гария и Българския съвет ренят веднъж започвайки ляма част от архитектите защо ще го прави и кой ще с категоричната подкрепа алът, какво би могло да се за устойчиво развитие за от националната комплекс- и урбанистите, които ра- го контролира. Още тога- от страна на държавата на случи и какви мероприятия започване на кампания за на устройствена схема, ко- ботят в тази посока, тряб- ва Международният съюз най-високо ниво, от страна би следвало да бъдат раз- разбиране на понятието ето значи, че насочването ва много да се замислят, на архитектите, подкрепяй- на общината и общинския вивани там. Това е катего- „устойчиво развитие” и ка- на дейности в определени- защото това е много спе- ки дейността на архитект съвет и с активното съдей- ричната и ясна заявка, ко- къв е смисълът му. Съвета те райони, които да гаран- цифична материя, която в една нехарактерна за на- ствие на голям брой про- ято проектантите трябва на архитектите в Европа е тират, че ще се използват изисква отделно наблюда- шата професия област, де- фесионалисти. Съветите за устойчиво развитие активно ще участват при изготвянето на европейски директиви Т ова е едно от решенията, взети на годиш- панаир, Consense е утвър- дено събитие на строител- ната индустрия в Европа. На конгреса бяха пред- телен директор на DGNB, за да обсъдят съвместната работа на двата съвета по отношение на сертифици- стрия, България, Герма- ния, Швейцария, Тайланд и Русия. Арх. Георги Коларов и торите. На 24 юни бе прове- дена среща на Европей- ските съвети за устойчи- сградите трябва да се ре- гулират на европейско ниво и дали има нужда да се създаде всеобща ев- ния конгрес на Гер- ствени най-новите строи- рането на сгради в Цен- арх. Весела Вълчева-Мак- во строителство, иници- ропейска система за сер- телни материали и техно- трална и Източна Европа. гий, номинирана за дирек- рана от Световния съвет тифициране. В заключе- манския съвет за логии за високоефективни С цел уточняването тор на комисията по обу- за устойчиво строител- ние, съветите за устойчи- устойчиво стро- сгради, както и бяха про- на механизмите за гаран- чение на BGBC, се срещ- ство, с цел създаване на во развитие в Европа ще ителство ведени семинари на прак- тиране на качеството на наха с Доминика Червин- Обединен европейски съ- бъдат активни участници тически теми. системата при междуна- ска от Световния съвет вет, който да има глас в при изготвянето на евро- Българският съ- родното й използване и за устойчиво строител- Брюксел и да служи като пейски директиви. Германският съвет за вет за устойчиво разви- ангажиране на независим ство (WorldGBC) по по- експертно тяло, което да Създадоха се и две ра- устойчиво строителство тие (BGBC) взе актив- контрол от трета стра- вод приемането на BGBC предлага и коментира бъ- ботни групи: за обедине- (DGNB) проведе своя го- но участие в събитията на се проведе среща на като официален член на дещи директиви за устой- на политика на Европей- дишен конгрес, посветен по време на конгреса. На Международния борд на световната организация, чиво европейско разви- ските съвети и за обуче- на устойчивото строител- 22 юни президентът на DGNB. В нея участие взе- на която се уточни, че въ- тие. На срещата присъст- ние по темите на устой- ство (Consense), по-мина- BGBC арх. Георги Кола- ха представителите на съ- просът ще бъде гласуван ва арх. Весела Вълчева- чивото развитие и строи- лата седмица в Щутгарт. ров се срещна с д-р Кри- ветите за устойчиво стро- на следващата среща на Макгий. Бяха поставени телство, актуални за цяла Комбинация от конгрес и стине Леметре, изпълни- ителство на Китай, Ав- Световния борд на дирек- важни въпроси като дали Европа.
 • 24. Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 25 BUILDINGREEN Екоплатформа ще насърчава зелените инвестиции в Стара Загора Целите й съвпадат с тези на областната и общинските стратегии за развитие и енергийна ефективност Представители на биз- инвестиции в екологията Регионалната eко- неса, на държавни инсти- ECREIN+. платформа цели туции, на местните вла- Регионалната екоплат- основно да насър- сти и на неправителстве- форма цели основно да чи бизнеса към въ- ни организации в Ста- насърчи бизнеса към въ- веждане на екои- ра Загора учредиха на веждане на екоиновации, новации, които, от 25 юни Регионална еко- които, от една страна, една страна ще ре- дуцират разходи- платформа. „Създаване- ще редуцират разходите те на фирмите, а то й е резултат от дъл- на фирмите, а от друга, от друга, имат по- гогодишната работа на имат положително въз- ложително въз- Търговско-промишлена действие върху околната действие върху палата – Стара Загора, в среда. Фокусът е поста- околната среда. партньорство с Граждан- вен върху преодоляване Фокусът е поста- ско обединение – Стара на екологичното замър- вен върху преодо- Загора, и други органи- сяване от индустриални- ляване на екологич- зации и институции в ре- те дейности в региона на ното замърсяване гиона, насочена към ре- Стара Загора. от индустриални- шаване на проблеми- „Изключително е ва- те дейности в ре- те на екологията, енер- жно да бъде подобре- гиона на Стара За- гора гийната ефективност и на екологичната обста- опазване на околната новка и привлекателнос- среда на регион Стара тта на региона като до- Загора, заяви председа- бро място за живеене и телят на Търговско-про- инвестиции”, заяви пред Фотограф Надежда Чипева мишлена палата - Стара участниците във форума Загора, Олег Стоилов. областният управител на ност и целта му е разра- които съществено да по- С Тези усилия доведоха до Стара Загора Йордан Ни- ботването на областна добрят екологичната об- ледвайки опита на ECREIN регионите, в Стара приемането на Старо- колов. Той припомни, че карта за обследване на становка и привлекател- Загора се създава Регионална екоплатформа, загорска област в Евро- най-новия проект, който всички публични сгра- ността на региона, каза чиято основна цел е да допринесе за устойчиво пейската мрежа на евро- подготвя областната ад- ди, което ще даде въз- Олег Стоилов. Като пър- развитие на региона като едно добро място за живе- пейските клъстъри и ре- министрация, е посветен можност на 11-те общи- ва стъпка ще се направи ене, работа и отдих чрез действия, насочени към на- гиони за екоиновации и на енергийната ефектив- ни от областта, да канди- подробен анализ на ин- датстват за финансиране дустриалните източни- маляване на индустриалното замърсяване. Проект ECRЕIN+ на проекти в сферата на ци на замърсяване и ще ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА РЕГИОНАЛНАТА ЕКО- П роектът ECREIN+ се изпълнява от 2010-2013 зелената енергия. Това е се набележат конкретни шанс за регионите чрез мерки за отстраняването ПЛАТФОРМА СА: г. в 13 европейски региона: Рон Алп (Фран- проекти за постигане им. Предвижда се и съз- • Идентифициране ция), Ил дьо Франс (Франция), Андалусия на устойчива енергийна даване на база данни на (Испания), Баден Вюртемберг (Германия), Ломбар- ефективност да разкри- фирмите, които изкупу- на основните екопроблеми в резултат от стопанска дия (Италия), Малополска (Полша), Упсала (Шве- ват и нови работни мес- ват и третират определе- дейност и генериране на предложения за решаване- ция), Уест Мидланд (Англия), Намюр (Белгия), Га- та, подчерта областният ни отпадъци, за да се из- то им чрез екоиновации и екоинвестиции лисия (Испания), Букурещ (Румъния) и Стара За- управител. бегне тяхното изхвърля- Целите на Регионална- не в околната среда. гора (България). Той е съфинансиран по програма та екоплатформа съвпа- В рамките на Регио- • Проучване INTERREG IVC. Целите на проекта са проучване дат с целите на областна- налната екоплатформа състоянието на екоиновациите в региона и политики- на състоянието на екоиндустрията на европейско та и общинските страте- се обмисля предложение те и инструментите за насърчаването им ниво, проучване и обмен на опит в областта на по- гии за развитие. Тя може до общинския съвет на литики и инструменти, подпомагащи екоиноваци- да служи като инстру- Стара Загора за въвеж- ите в малките и средните предприятия. В резултат мент в работата на мест- дане на стимули за пред- • Разработване ните власти за разрабо- приемачите, които ин- на проекта ще се дадат препоръки на регионите тване на политики, стра- вестират в екосъоръже- и внасяне на предложения към регионалните и мест- за адаптивни политики и инструменти, насърчава- тегии и за изпълнението ния и дейности. ните власти за насърчаване на екоиновации и екоин- щи предприятията със „зелени инициативи”. на конкретни проекти, Светла ДОБРЕВА вестиции
 • 25. 26 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. BUILDINGREEN „Рейнарс Алуминиум“ разработва фасади на сгради от ново поколение Проектът е идея на „Архитектоника студио“ с арх. Димитър Паскалев и немското бюро Koester Lichtplanung, Франкфурт, съвместно с инж. К. Велковски Н З овият комплекс, собственост на “Софар- а гарантиране ма имоти” АДСИЦ и „Литекс“ ЕАД, ще бъде на високите завършен частично през есента на 2010 г., изисквания към а окончателно през април 2011 г. Според инвеститори и проектанти той се отличава системата и по- със своята архитектура и отговаря на най- криване на най- високите изисквания за обитаване и екс- високите евро- плоатация. Основна особеност е въвеж- пейски стандар- дане на принципите на устойчивото стро- ти „Рейнарс“ ор- ителство и енергийна ефективност, с гри- ганизира и прове- жа към природата и ниски експлоатацион- ни разходи. де изпитания за устойчивост на сеизмична актив- ност, на ветрово натоварване, въз- духо- и водонеп- ропускливост, Специално внимание сади. Проектирана по заслужава фасадата от този начин, двуслойната За проекта тестове относ- 67 000 кв.м П но евентуална по- т.нар. тънки дабъл скин фасада става максимално роектът представлява комплекс от три високи системи - разположени ефективна при съпостав- офисни тела и общо ниско тяло с озеленен по- е общата разгъна- ява на конденз между две стъкла слън- ка на постигнатата енер- крив на столичния бул. „Драган Цанков“. Ин- та застроена площ на цезащитни щори от ново гийна ефективност към поколение, които неутра- направените разходи за веститор на три четвърти от застроената площ комплекса лизират пряка слънчева фасадно решение. е „Софарма имоти“ АДСИЦ, една четвърт е на светлина, без да отделят Вътрешният композит „Литекс комерс“ АД. Проектът е дело на „Ар- топлина в интериора и е традиционен бял стък- хитектоника студио“ ООД, консултант по енер- същевременно пропускат лопакет. Щорите са патент гийната ефективност на фасадите и използва- дифузна светлина дълбо- на арх. Хелмут Кьостер. нето на дневната светлина за проекта е нем- ко в интериора. Специална микрострук- ското бюро Koester Lichtplanung, Франкфурт, тура и покрития „изхвър- 31 440 кв.м И Специално за проек- ля“ обратно навън попад- съвместно с инж. К. Велковски. Главен изпъл- збраното фа- са офис площите от та белгийската фирма налата директна слънчева нител на „Литекс тауър“ е „Маркан“ ООД. Про- „Рейнарс Алуминиум“, енергия. Така се отразява ект мениджър е „Мегабилд“, а строителен над- клас А и в трите сгра- садно реше- водещ световен достав- силната и нежелана слън- зор - „Нормис“. ди ние постига ико- чик на алуминиеви архи- чева радиация и се про- номия на енергия тектурни системи, е раз- пуска само дифузна свет- работила последно поко- лина. Външният компо- ационен товар в интерио- термично изчисление за чрез пестене от ление “тънка”, двуслойна зит е закалено единично ра значително е намален доказване на постигнат изкуствено ос- фасадна система. кристално стъкло. Мак- за топлите сезони. общ теоретичен коефи- ветление, както Фасадата е последно сималната пропускливост Постигнат е изключи- циент на топлопремина- и повишен ком- поколение т.нар. тънък дабъл (двоен) скин фаса- на това стъкло позволя- ва безпрепятствената ра- телно нисък коефициент на топлопреминаване- ване от 1.15 W/m2K при проектно изискване 1.20 над 550 форт и здраво- да и се изпълнява за пър- бота на слънцезащитите, за фасадни конструкции W/m2K. са предвидените пар- ви път в България и на без натрупване на висока от подобен тип, с което Фасадата има предви- словна среда за коместа за целия ком- Балканския полуостров. температура. се реализират сериозни дени отваряеми секции с плекс, като 430 от тях сметка на ефек- До момента в света има Така фасадната кон- спестявания през зимата. цел да се преодолее дис- са за „Софарма бизнес тивно използва- изпълнени още само ня- цепция придобива изклю- Вследствие фасадната комфортът на обитатели- колко подобни проекта. чителна гъвкавост по от- система дава възможност те от затворените и кли- тауър“ не на натурална «Рейнарс Алуминиум» ношение възможност за да бъдат намалени безо- матизирани помещения. дневна светлина разработиха тази уни- целенасочено регулиране пасно и съобразно нор- Проектантите са по- кална система съвместно и манипулиране на мина- мите инсталираните кон- черпили от богатия гер- с арх. Хелмут Кьостер, ващите енергийни пото- дициониращи мощности мански архитектурен арх. Димитър Паскалев и ци, с което се превръща в сградата с около 30% авангард в областта на инж. Кирил Велковски. в адаптираща се система спрямо традиционните енергорешенията, тен- Разработената модул- на система представля- в зависимост от нуждите на интериора и възмож- практики, с което пряко се намалява и общото по- денциите за използване на дневната светлина, де- август 2010 г. ва „респирантна фаса- ностите на екстериора. требление на енергия. централизираната систе- е крайният срок за да” (от френски façade За гарантиране на ви- ма и синергетиката - об- първата фаза - „Ли- respirante), или дишаща, Същевременно сградите соките изисквания към вързване на всички сис- П текс тауър“ остигнат е двуслойна, невентилира- придобиват и „криста- системата и покриване на теми в една обща и авто- на фасада. лен“ вид най-високите европейски матизиране управлението изключител- Характерно за систе- Избраното фасадно стандарти „Рейнарс“ ор- на системите с цел пони- мата е относително мал- решение постига иконо- ганизира и проведе из- жаване разходите на по- но нисък коефи- кото разстояние меж- мия на енергия чрез пе- питания за устойчивост треблението и подобря- циент на топлоп- ду външното единично стене от изкуствено ос- на сеизмична активност, ване приходите на енер- реминаване за фа- стъкло и стъклопакета от ветление, както и пови- на ветрово натоварване, гия. вътрешната страна. Това шен комфорт и здраво- въздухо- и водонепро- В резултат реализира- април 2011 г. садни конструк- позволява системата да словна среда за сметка пускливост, тестове от- ните спестявания в срав- е пусковият срок за ции от подобен бъде разработена на мо- на ефективно използва- носно евентуална поява нение с конвенционал- втората фаза - „Со- тип, с което се дулен принцип и по този не на натурална дневна на конденз. ните технологии могат начин в процеса на изра- светлина. Освен това „Рейнарс“ да варират между 35% и фарма бизнес таур- реализират сери- ботка и монтаж да се из- Печалби се реализират предостави термични из- 50%, в зависимост от уп- ъс“, и на целия ком- озни спестявания ползват всички предим- от климатизацията и ОВ числения за всички про- равлението на отделните плекс през зимата ства на елементните фа- защото слънчевият ради- филни секции и общо компоненти и системи.
 • 26. 28 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. ИНВЕСТИЦИИ Гръцки инвеститор оживява Групата GEK Terna натиска педала по проектите си в България като част от международна Разположен Гърция успя да разлю- добно местоположение в цяло имат силно присъст- на пл. „Ма- лее еврозоната в първата продължение на десети- вие особено в България, кедония“, с половина на тази година, летия. където над една четвърт 55 хил. кв.м дори провокира дискусия И това е само една от от банковата система е в разгъната дали не я е пропукала, но серия от инвестиции, ко- гръцки ръце. застроена гръцките пари все още ито продължават да ид- GEK Terna обаче по- площ, офис комплексът създават бизнес на бъл- ват от южната ни съсед- казва, че в напрежението „Сити та- гарския пазар на имоти, ка. IKEA, шведската ве- има и положителни стра- уър“ ще бъде компенсирайки отчасти рига за обзавеждане, ще ни. Строителният й биз- най-голяма- липсата на международни бъде внесена от групата нес зависи до известна та съвреме- капитали. Fourlis, която започна из- степен от държавните по- на офис сгра- GEK Terna, гръцката граждането на голям дву- ръчки в домашния й пазар, да в идеал- строителна група с ин- етажен хипермаркет на които се очаква да бъдат ния център вестиции в имоти, инфра- софийския околовръстен ограничени в следващи- на София. Тя структурни концесии и път и „Бистришко шосе”. те години. В такъв слу- ще бъде и енергетика, продължава На стойност 50 милиона чай единственият път към една от пър- изграждането на два го- евро, това е един от най- растеж е навън. Собстве- вите, която леми проекта: офис и тър- големите инвестиционни ните инвестиции в имоти ще кандидат- ства за сер- говски комплекс в иде- проекти, започнати тази натоварват строителни- тифицира- алния център на София година. А изпълнението те мощности на групата не по британ- и ваканционен в ски ку- му беше възложено отно- в момент, в който други- ския стан- рорта Боровец. С разгъ- во на GEK Terna, осигу- те поръчки са паднали, и дарт за оцен- ната застроена площ над рявайки й работа след за- й дават възможността да ка на еколо- 55 хиляди кв.м, разполо- вършването на „Хермес предложи завършен про- гично стро- женият на площад „Маке- парк”, най-големия стро- дукт тогава, когато ико- ителство дония” основно админи- ителен обект, изграден номическото възстановя- BREEAM стративен блок с името наведнъж в страната след ване трябва да подкрепи „Сити тауър” е най-голе- падането на комунизма. търсенето, а конкуренци- мият обект, строен на по- Всички тези инвес- ята все още се съвзема от тиции създават оживле- затрудненията. ние в сектора в момент, в който парите се намират трудно. К омпанията ще се опита да разсее биз- Четири посоки „В България присъст- нес риска и с ин- ваме с всичките си дей- вестиции във ности, казва Констан- тинос Лампру, директор възобновяеми „Комуникации и марке- енергийни из- тинг“ в компанията. GEK точници Terna е активна в строи- телния сектор, недвижи- Компанията се е въз- мите имоти, производ- ползвала от растящия си ството на енергия и кон- строителен бизнес в годи- цесиите. В България сме ните, предхождащи олим- изпълнители на частни и пиадата в Атина през публични проекти, инвес- 2004 г., за да финансира титори сме в имоти и про- началото на международ- изводители на енергия ното си развитие. Купува чрез дъщерното си дру- парцели на различни мес- жество „Терна енерджи”, та в България – до сгра- което прави ветрогенера- дата на КНСБ в столица- торни паркове.” та, Боровец, в покрайни- Групата стана известна ните на Самоков, софий- със спечелването на по- ския околовръстен път, ръчката за първия етап от село Кривина до столица- модернизацията и елек- та, Свиленград, Лом, Ба- трификацията на жп ли- так. нията Пловдив - Сви- ленград - Крумово - Пър- Ваксина срещу кризата вомай. Тя даде и втора- Към днешна дата ин- та най-ниска цена за лот вестиции като тези не из- 2 на магистрала „Тра- глеждат много продук- кия” от Стара Загора до тивни. Строителството на Нова Загора, спечелен от голяма част от проектите българския й конкурент за офис блокове, търгов- „Трейс груп”. ски центрове и индустри- Експанзията й идва в ални паркове е в застой момент, в който гръцка- от две години, след като та икономика е подложе- компаниите, техни кли- на на натиск заради ряз- енти, преминаха в режим ко свиване на държавни- на съкращаване на дей- те разходи след години ности, персонал и съот- на безконтролно харчене, ветно използване на не- раздули държавния дълг движими имоти. Въпреки до размер, по-голям от това GEK Terna е един от брутния й вътрешен про- малкото инвеститори, ко- дукт. Ситуацията пораж- ито на практика строят. да страхове за икономиче- Константинос Лам- ския растеж в Балканския пру коментира: „Наша- регион, където гръцки- та защита срещу това е, те банки и бизнесът като че винаги, където и да
 • 27. Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info