Строителство Градът

2,271 views
2,138 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

  1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 23 (659), 14 - 20 юни 2010 г. Цена 1.50 лв. „Супер Бургас“ и останалите приоритетни проекти на общината бяха показани на конференцията BalREc – Бургас, миналата седмица Фотограф Мария Съботинова Добавят обекти към оперативна програма „Транспорт“ Ще се реализират най-напредналите и качествени проекти, потвърди Комитетът за наблюдение Добавят се нови проек- по нея средства. По пър- стойност 380 млн. евро. ки множеството сигнали евро. Над 2 млрд. евро е ли заявки над прогнозна- ти по всички оси на опе- вата ос за жп проекти са Към приоритетна ос три - от Европейската комисия бюджетът на най-голяма- та цена, другите съмнения ративна програма „Транс- потвърдени плановете за интермодалност - са вклю- и мерките от страна на уп- та европейска оперативна са за корупция и конфликт порт“. Правилото ще бъде финансиране на неизпъл- чени отсечки от столично- равляващия орган - ми- програма за периода 2007 на интереси, елиминира- - реализиране на най-на- нените по ИСПА части по то метро - от „Обеля“ до нистерството на транс- - 2013 г. До края на годи- ните участници са подали 23 предналите и най-качест- линията Пловдив - Сви- пътен възел „Надежда“ порта, липсва реакция от ната се очакват строител- оплаквания до Брюксел. вено подготвените от ин- ленград. По второто път- и от „Младост 1“ до бул. двата големи бенефици- ните търгове за магистра- Оферти подадоха 8 фирми 23 > дикативния и алтернатив- но направление е добаве- „Цариградско шосе“. До- ента - Агенция „Пътна ин- ла „Марица“ и за система- и консорциуми. ния списъци, но в рамките на магистралата София - бавени са и няколко водни фраструктура“ и Нацио- та за управление на кораб- на една ос и предвидените Калотина с индикативна проекта по четвъртото на- нална компания „Железо- ния трафик VTMIS. Още по темата правление. пътна инфраструктура“, Междувременно ста- на www.stroitelstvo.info 9 771310 983000 Това съобщиха от пре- подчертава съобщение от на ясно, че тръжната про- софиса на оперативна про- заседанието. цедура за модернизация грама „Транспорт“, след Досега одобрените на жп линията Пловдив - като на 7 и 8 юни 2010 г. проекти по ОП „Транс- Бургас най-вероятно ще в София се проведе осмо- порт“ са 40 за около 30% бъде прекратена. Три- то заседание на Комите- от нейния заложен обем, те фирми, допуснати до та за наблюдение. Въпре- те са на стойност 594 млн. ценови оферти, са пода-
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Борисов: Отказваме се от Над 8 млн. лв. са приходите от концесии на морски плажове за Национална схема за „Бургас – Александруполис“ и 2009 г. зелени инвестиции се замразяваме „Белене“ регламентира в Закона за България се отказва от участие в про- околната среда екта „Бургас - Александруполис“, съ- Парламентът прие оконча- общи премиерът Бойко Борисов след телно на второ четене про- среща с посланиците от ЕС. Сред аргу- мени в Закона за опазване ментите за отказа е, че населението на на околната среда. Измене- региона не одобрява проекта, трасето нията регламентират нацио- преминава през защитени местности и нална схема за зелени инвес- няма гаранции за скорошно изплаща- тиции, която цели подпома- не. България замразява и строежа на гане на екологични проекти. АЕЦ „Белене“, защото няма ясен план С тях се очертават структу- кога ще се върнат парите, каза пре- рата и основните принципи миерът. Министърът на икономиката за работа на схемата, които Трайчо Трайков бе крайно изненадан Приходите от концесионни плащания по 71 договора за концесии на мор- ще гарантират прехвърляне- от изказването на премиера си. „Не ски плажове за миналата година са 8 333 584 лв. Внесените суми до края на то на предписани емисионни мога да повярвам, че го е казал“, реа- 2009 г. са 8 077 868 лв., а останалите 255 716 лв. – плащания, лихви и неус- единици между държавите гира той, като бе категоричен, че пра- тойки, са преведени до 15 март тази година, сочи годишният доклад на ко- съгласно правилата на Про- вителството няма решение за замразя- мисиите за контрол по предоставените концесии за морски плажове, който токола от Киото и тяхното ване на АЕЦ „Белене“. министрите разгледаха на последното си заседание. т.нар. позеленяване. ОБЩИНИ ИНФРАСТРУКТУРА Отвориха парка на Военната академия Проверяват ремонта „Актор“ потвърди, че няма да наема на магистрала подизпълнители за лот 3 на магистрала „Тракия“ „Хемус“, АПИ е Лот 3 на автомагистрала „Тракия“ ще се строи без по- готова да търси друг дизпълнители, с всекидневен контрол за качеството. изпълнител Това обяви Николаос Хаджитеодосиу, представител на гръцката фирма „Актор“, която е победител в търга за Ако „Автомагистра- строителството на участъка от Нова Загора до Ямбол. ли - Черно море“ АД, Не искаме да използваме подизпълнители, за да нямаме Шумен, спре ремонт- ограничения в надзора на техническия персонал, имаме ните работи, Агенция система за всекидневно контролиране на качеството и „Пътна инфраструк- на производителността на труда. Когато се работи с пер- тура“ ще възложи ре- сонал, нает от самото дружество, се работи много по-до- монта на друг изпъл- бре, добави Хаджитеодосиу. нител. Това заявиха Парк „Военна академия „Г. С. Раковски“ заедно с езерото е от АПИ по повод ин- създаден през 1906 г. по идея на тогавашния началник на формациите, че фир- Дават старт за изграждането на речна военното училище генерал Вичо Диков. Проектът е на ав- мата възнамерява да спре ремонта. При от- информационна система в българския участък на стрийския архитект Фридрих Грюнангер, който е автор на едни от най-красивите сгради в София. Изграден е в т.нар. каз за изпълнение на Дунава английски стил с характерните прави осови линии, като в ремонтните дейности него има разнообразни дървесни видове. За граждани се от- ще бъде задържана Официален старт на проекта „Създаване на речна ин- варят 70 дка паркова територия, като намерението на общи- банковата гаранция формационна система в българския участък на река Ду- ната е до края на 2011 г. да се отвори и частта от парка, коя- на фирмата за авансо- нав” (БУЛРИС) – първа фаза дават в Русе министърът на то е свързана с Военно-историческия музей. во плащане на стой- транспорта информационните технологии и съобщения- ност 340 хил. лв., обя- та Александър Цветков заедно със заместник-министър ви АПИ. Експерти на Ивайло Московски на 14 юни. Изграждането се финан- Габрово с награда за най-много екологични проекти агенцията и на „Ав- сира по оперативна програма „Транспорт” и трябва да томагистрали – Чер- бъде завършено през 2011 г. Проектът БУЛРИС е вклю- Община Габрово е отличена от Регионалната инспекция по но море“ ще направят чен в приоритетна ос IV на ОП „Транспорт” – „Подобря- околната среда и водите - Велико Търново, за най-много спе- проверка на извърше- ване на условията за корабоплаване по морските и въ- челени проекти по оперативна програма „Околна среда“ в ните за минал период трешните водни пътища” и ще бъде осъществен в три областта на екологията. Призовете се връчват всяка година строително-ремонт- фази в рамките на програмния период до края на 2013 г. по случай Световния ден на околната среда 5 юни. Габрово е ни дейности, за които Бенефициент е ДП „Пристанищна инфраструктура”. Ин- на първо място сред всички общини в Северната централна фирмата има претен- дикативният бюджет на БУЛРИС е около 30 млн. лева, а част на страната, уточниха от местната администрация. ции за заплащане. на първа фаза – 15 млн. лева. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 инж. Венета Кръстева Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Редакционен екип: Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 BALREC ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ Първият регионален BalREc в Бургас протече при огромен интерес Подготвя се проект за насърчаване на чуждите инвестиции в България Българската агенция за инвестиции ще публикува до седмица първите обществени поръчки, с които започва голям проект по програма „Конкурентоспо- собност“ за повишаване на познанията в чужбина за България и насърчаване на чуждите инвестиции, съобщи на икономически форум изпълнителният директор на агенцията Борислав Стефанов. Проек- тът е на стойност над 20 млн. лв. и е за три години, като ще бъде направена маркетингова стратегия за секторите, които имат потенциал за привличане на чуждестранни инвестиции. Подобряват градската среда в два квартала на Троян по „Регионално развитие“ Общата стойност на проекта „Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян“ е 4 721 691 лева. Цел на проектното предложение е превръщане на два от най-големите жилищни ком- Бургас има готовност да реализира серия от ин- развитие и благоустройството и управляващия ор- плекси в Троян - „Лъгът“ и „Младост“, в атрактивно вестиционни проекти със собствено, европейско и ган на oперативна програма „Регионално развитие”, място за живот и осигуряване на благоприятна ар- частно финансиране, които ще подкрепят икономи- областният управител, кметът на града, браншовите хитектурна среда за интегрирането на хората с ув- ческия растеж и ще подобрят качеството на живот организации в строителния бранш показаха, че дори реждания. Предвиждат се три нови детски площад- чрез запазване и развитие на околната среда, като в период на икономическа криза правилно планира- ки, зелени площи и рехабилитация на седем улици. така ще поставят града на пътя на устойчивото раз- ното градоустройствено развитие може да бъде си- витие. Това показа първата регионална конферен- лен стимул за обновяване и разнообразяване на из- ция BalREc, която се проведе в морския град в сря- точниците на доходи и на икономически растеж. Община Севлиево залесява 90 дка да. Eксперти от Министерството на регионалното Още на стр. 4, 10, 12, 14, 16, 23, 24 неземеделски земи ИНВЕСТИЦИИ Общината кандидатства с проекта „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ по Програмата Създава се индустриална зона край Божурище 3.5 млн. лв. инвестира плевенска за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., под- фирма в изграждане на завод за крепена от Европейския фонд за развитие на сел- ските райони. Общият размер на отпуснатата без- пожароизвестителна техника възмездна финансова помощ е 58 144 лв. Ще бъ- Кметът на Плевен Найден Зелено- дат засадени 28 000 фиданки чер бор и 400 топо- горски и единият от управителите на ли. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца. фирма „Унипос“, Атанас Димитров, Предстоят процедури по Закона за обществените прерязаха лентата на новата произ- поръчки за възлагане на предвидените дейности. водствена и административна сграда. Заводът е с площ от 5500 кв.м. Ком- панията е оборудвала лаборатория Благоевград ще кандидатства за европари за функционално изпитване на про- с проект за енергийна ефективност на Правителството даде съгласието си в капитала на „Нацио- дуктите при тестови пожари, цех за нална компания индустриални зони“ ЕАД да бъдат апортира- полимерно покритие и три нови кон- училища и детски градини ни четири държавни терена с обща площ близо 1914 дека- вейрни линии за монтаж на електрон- ра, намиращи се един до друг в землището на село Гурмазо- Общинският съвет даде съгласие за кандидатства- ни изделия. Дневно капацитетът на не по схемата „Подкрепа за прилагане на мерки за во. Терените ще послужат за изграждането на индустриална производството в новата фабрика е зона, която притежава изключителен потенциал за развитие. енергийна ефективност в общинска образователна 2200 периферни устройства и 100 по- инфраструктура в градските агломерации“ по опе- Имотите се предоставят от Министерството на отбраната. жароизвестителни централи. ративна програма „Регионално развитие“. Община Благоевград ще кандидатства за безвъзмездна фи- СВЯТ нансова помощ за внедряване на мерки за енергий- на ефективност на сградите на 8 училища и 4 дет- Започна отдаването Кула в Абу Даби с рекорд на „Гинес“ за най-голям наклон ски градини. Общината ще осигури 15% от финан- под наем на жилища в Многофункционални- сирането. най-високата сграда в ят проект Capital Gate, който се строи в Абу света Даби, е наклонен под Хасковско дружество спечели европроект за ъгъл 18 градуса – близо 9.7 млн. лв. за облагородяване на паркове в През изминалата седми- пет пъти повече от зна- ца арабските брокери на менитата кула в Пиза, града недвижими имоти пусна- чийто наклон е 4 граду- ха под наем първите 60 са. Освен в книгата на Ценовата оферта на гражданското дружество „Ха- апартамента в най-висока- рекордите 160-метро- сково 2010“ е 7.763 млн. лева без ДДС. Проектът та сграда в света – небос- вата сграда е включе- „Подобряване на парковата среда и пешеходни търгачът „Бурж Халифа“ в на и в документална по- зони за достъпна архитектурна среда в Хасково“, Дубай. Годишният наем на редица на научнопопу- спечелен от общината, е на стойност 9.722 млн. студио започва от 40 000 лярния канал National лева и ще бъде осъществен с финансовата подкре- долара. Едностайно жили- Geographic, озаглавена па на ОП „Регионално развитие“. С реализацията ще струва между 50 000 и „Мегаструктури“. До 12- на проекта ще бъдат възстановени ключови зони 70 000 долара, а двустайни- ия етаж подовите плочи за обществен отдих - Градската градина, парк „Кена- те започват от 80 000 дола- се издигат вертикално, на“, централният фонтан, монументът „Света Бого- ра. Годишно за комунални след което започват да родица“, ще се модернизират озеленени площи и услуги наемателите трябва се изместват в рамките детски площадки, ще се ремонтират тротоарни на- да плащат по около 155 до- на 300-1400 милиметра, стилки по основни булеварди. Това е първият голям лара за всеки квадратен ме- което придава наклона проект, изпълняван от община Хасково с финанси- тър от жилището. на сградата. ране от ЕС.
  4. 4. ИНФРАСТРУКТУРА 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. Важни комуникационно-транспортни съоръжения и възли за община Бургас П Инж. Чанка КОРАЛСКА, началник-отдел „Строителство”, община Бургас рез град Бургас и неговите квартали преминават основни артерии от републиканската и междуна- родната пътна мрежа. Това създава значителни за- труднения в трафика. Основни транспортно-кому- никационни проблеми са: • Цялото транзитно движение преминава през територията на града и натоварва и без това вече претовареното дви- жение. • Това води до увеличаване на вредните емисии във възду- ха и до опасност за здравето и живота на хората. • Транспортни коридори от международно значение и пър- вокласни национални пътища разсичат градския органи- зъм, което затруднява нормалното функциониране на те- риториите на отделните структурни единици. • Разрастване на летище Бургас - пътникопотокът, премина- ващ от и до летището, ще се увеличи неколкократно, нови логистични бази и значителен товарооборот. • Дисперсната градска структура на Бургас и отдалеченост- та на някои квартали създават значителни затруднения Ч анка Коралска е началник на отдел „Строителство“ в дирекция „Строителство“ на при обвързването им с пътната мрежа. община Бургас. Предишният й опит в общинската администрация като директор на дирекция ТСУС на община Карнобат е изключително ценен от гледна точка на под- • В територията съществуват голям брой индустриални жп готовката й за работа по проекти. Участвала е като координатор на един проект по Про- коловози, обслужващи промишлените зони. Наличието на грама ФАР, а като ръководител е приключила успешно реализацията на два проекта: жп линии налага ограничители върху съседните територии единият по САПАРД, а другият „Реконструкция на път BGS 2063 с. Венец – с. Крумово и има значение за предвижданията относно тяхното бъде- градище, община Карнобат“ - финансиран по ОП „Регионално развитие 2007-2013“. що развитие.
  5. 5. Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ИНФРАСТРУКТУРА Основни проекти, свързани с изграждане и подобряване на бизнес инфраструктурата чрез развитие на транспортната мрежа в община Бургас, са: ПЪТЕН ВЪЗЕЛ БУРГАС–ЮГ НА ПЪТ I-9 С ПЪТ II-79 ПРИ КМ 241+600 НА ПЪТ I-9 БУРГАС – МАЛКО ТЪРНОВО Първокласният път I-9 (Е-87) Дуранкулак – Варна – Подписан e споразумителен протокол за съвместно Бургас при км 493+550. Бургас - Малко Търново e основен транспортен носи- финансиране между Национална агенция “Пътна ин- Пътният възел представлява част от проекта “Въз- тел паралелно на черноморското крайбрежие. Пътният фраструктура” и община Бургас. можни технически решения за строителство на обхо- възел осъществява връзка с път II-79 Бургас - Средец ден път на град Бургас и връзката му с направленията покрай кв. „Меден рудник”. Има влязло в сила разрешение за строеж: на АМ “Тракия” и АМ “Черно море”. В момента там е организирано светофарно регули- лот 1 – части “Пътна”, “Конструктивна – естакада Пътният възел е част от цялостното решение на об- рано кръстовище, което затруднява трафика. по пътна връзка Варна – Созопол и подпорни стени”, ходен път и същевременно ще осигури възможност за “Ландшафтно оформяне” (възложител е Национална по-добро обслужване на имотите, граничещи с главния Проектна готовност: агенция “Пътна инфраструктура”, гр. София.) път. Има разработен инвестиционен проект за подобря- лот 2 – реконструкция на техническа инфраструкту- Към проекта е изготвен парцеларен план за осигуря- ване пропускателната способност на кръстовището и ра (възложител е община Бургас). ване сервитута на съоръжението. гарантиране безопасността на движение на моторните Реализирането на проекта ще доведе до: След одобряване на проекта ще се проведат отчуж- превозни средства. - Намаляване на транспортните задръжки дителни производства на засегнатите имоти или проце- Проектът предвижда изграждане на пътен възел тип - Намаляване на вредните газове от автомобилите. дури по чл. 16 от ЗУТ за тези от тях, за които има ПУП “кръг” на две нива на мястото на сега съществуващото Приблизителната строителна стойност на обект в процедура. светофарно регулирано кръстовище. “Пътен възел Бургас – Средец – Созопол” лот 1 е 17 Основното направление Бургас – Созопол и обра- милиона лева. Реализирането на проекта ще доведе до: тно ще е на горното ниво. Предвидена е естакада, пред- Пътен възел на път I-6 София – Бургас при км - Създаване на възможност за по-бърза комуника- ставляваща 18-отворно мостово съоръжение с обща 493+550 ция и по-добра организация на движението. дължина 450 метра, с подпорни стени в края на път- Територията между гр. Бургас и кв. Банево и кв. Ве- - Неговата реализация ще улесни пътникопотока, ните връзки. За моторните превозни средства в посока трен е част от градската територия. преминаващ от и до летище Бургас. кв. „Победа“ – „Меден рудник“ и обратно е предвиде- По инициатива на бизнеса и след проведена работна Изграждането на пътния възел е заложено в ОУП. но кръгово движение на долно ниво. На долно ниво са среща с община Бургас е възложено изготвяне на ин- Неговата реализация е от изключителна важност за осигурени пътни връзки за всички останали посоки. вестиционен проект за пътен възел на път I-6 София – гр. Бургас. НАДЛЕЗ “ВЛАДИМИР ПАВЛОВ” ГР. БУРГАС НА ПЪТ I –9 /Е-87/ БУРГАС - СОЗОПОЛ - МАЛКО ТЪРНОВО Надлезът се намира в урбанизираната - изграждането на усилваща пътна пло- територия на гр. Бургас. ча По него преминава трасето на републи- - частично рехабилитиране на главните кански и международен път I-9 (Е-87) гра- греди от предварително напрегнат стома- ница Румъния – Варна – Бургас – Малко нобетон Търново – граница Турция. - рехабилитация или усилване на ригели- Построен е през 1976 г. и до този момент те на стълбовете не е извършван основен ремонт или реха- - частична рехабилитация на устоите и билитация. свързаните с тях крила През 2000 г. вследствие авария на път- - ремонтни работи по пътните принад- ната плоча община Бургас е извършила ре- лежности. монтно-възстановителни работи на пътна- Общината разполага с технически ин- та плоча в повредения участък. вестиционен проект за рехабилитация на През 2005 г. нова авария на пътната пло- надлеза. ча на надлеза налага бърза намеса и извърш- Изготвена е оценка на съответствието ване на неотложни ремонтни дейности, фи- със съществените изисквания към стро- нансирани със средства от МРРБ. ежите по реда на чл. 142, ал. 6 т. 2 от ЗУТ. Проектна готовност: Издадено е разрешение за строеж. Изготвена е цялостна техническа екс- За строителството ще са необходими пертиза със следните изводи: около 7 милиона лева, които ще бъдат оси- - необходимост от цялостно рехабилити- гурени от Националната агенция „Пътна ране на пътното платно инфраструктура” към Министерството на - ревизиране на отводнителната система регионалното развитие и благоустройство- на съоръжението то. ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА УЛ. ”ЯНКО КОМИТОВ” ДО УЛ. ”СТРУГА” ОТ О.Т. 1394 О.Т. 213 О.Т. 219 ДО О.Т. 232 ПО ПЛАНА НА ПЗ ”СЕВЕР“ Реализацията на проекта има за цел: - четириклонно кръстовище при о.т. 230 , кое- Реализирането на проекта ще доведе до: Да се осигури безопасността на движение на то ще обслужва напречната улица вдясно от плув- Намаляване на транспортните задръжки МПС, като се изгради улица “Янко Комитов” в учас- ния комплекс Създаване на възможност за по-бърза комуника- тъка от кръстовище с ул. “Лазар Маджаров” до ул. - триклонно кръстовище с ул. “Струга” - предвиж- ция и по-добра организация на движението “Струга” в югоизточна посока. да допълнителни ленти за ляво и дясно завиващите Намаляване на вредните газове от автомобилите. Да облекчи натоварването на кръговото кръсто- автомобили от ул. ”Струга”. Приблизителната строителна стойност на обекта вище на бул. ”Стефан Стамболов” – ул. “Никола Пе- Изграждане на улично осветление на директното е 4 милиона лева. тков”. трасе на ул. “Янко Комитов” и пътните кръстови- Да се намали транспортното разстояние между ща. Реализацията на тези проекти ще допринесе в голя- жк “Славейков” и централната градска част. Озеленяване и ландшафтно оформяне, така че да ма степен за постигането на целите на община Бур- Проектът предвижда: се създаде благоприятно естетическо въздействие и гас за: В ситуационно отношение: габарит на улицата - да се постигне отделяне на пешеходното от автомо- - създаване на реални условия и предпоставки за 23 м, от които две платна по 7.0 м, тротоар 4 м вля- билното движение и с внесената дървесно-храстова привличане на местни и чужди инвестиции во и 5 м вдясно. растителност да се постигне подобряване на микро- - осигуряване на привлекателна бизнес среда на Надлез с дължина 16 м при км 0+563.61 над съ- климатичната обстановка в обхвата на пътната на- територията на общината ществуващата жп линия. стилка и тротоарите чрез намаляване на слънцена- - осигуряване на възможност за изграждане на гряването през горещите летни дни, за намаляване конкурентна и диверсифицирана икономика Три пътни кръстовища: силата на вятъра и намаляване разпространението - осигуряване на благоприятна жизнена среда - триклонно кръстовище с ул. “Лазар Маджаров” на шума и емисиите на изгорели газове от МПС. чрез съхранение на природата.
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. ИНФРАСТРУКТУРА Дванайсет се борят за супервизия на лот 3 на магистрала „Тракия“ Седем от оферентите участваха и в надпреварата за предишната отсечка на аутобана И нфраструктурните търгове привличат Сред кандидатите е Първа копка все повече вниманието на строители и обединение „Национал- на лот 3 в на- консултанти. Поредното потвърждение ни транспортни оси“, кое- чалото на ав- то обжалва избора на кон- густ обеща за това са отворените в началото на ми- султант за лот 2 на магис- председате- налата седмица оферти в търга за супер- трала „Тракия“, но в среда- лят на Аген- визия на лот 3 на магистрала „Тракия“. За раз- та на май Комисията за за- ция „Пътна ин- щита на конкуренцията от- фраструкту- лика от предишния търг - този за лот 2, когато ра“ Божидар оферти подадоха осем консорциуми и сдруже- хвърли жалбата. Йотов Опитни български фир- ния, сега броят на участниците е с 50% по-голям. ми като „Пътинвест инже- И както при повечето от досега проведените тър- неринг“ и „Рутекс“ участ- гове, повечето от участниците са същите като при ват сами, други са в кон- предишната отсечка. сорциуми с български и чужди участници. Чужди- Кандидатите в търга за нова, главен юрисконсулт те фирми са чешката „Ин- супервизия на лот 3 на ав- в Агенция „Пътна инфра- фрам“, френската „Ежис“, томагистрала „Тракия“ са структура“. която закупи преди вре- 12 български и чужди кон- Консултантската услу- ме „Сеторут“, испанските несъответствие на изпъл- офертите. кона за устройство на тери- сорциуми и обединения. га е за допълнително про- „Ептиса“ и „Проинтек“ и нените от строителя рабо- Поръчката включва из- торията на автомагистра- Техническите оферти бяха ектиране и строителство- гръцката АДО, която вече ти, само обединение „Про- готвяне на комплексен до- ли, пътища или улици с га- отворени на 7 юни от се- то на магистрала “Тракия”, е от доста години в Бълга- интек – Рафаилов консулт” клад - оценка на съответ- барит не по-малък от Г 9. демчленна междуведом- лот 3 Нова Загора – Ям- рия на различни обекти. предлага 15%. Този пара- ствието на инвестиционния Според изискванията ствена комисия с предсе- бол (от км 241+900 до км Всички участници пред- метър участва във форми- проект със съществените ръководител на екипа тряб- дател Благородна Йорда- 277+597). лагат 10% неустойка при ране на крайната оценка на изисквания към строежи- ва да бъде строителен ин- те в частта на допълнител- женер - магистър по път- ното проектиране, строите- но строителство, със стаж лен надзор, отчитане хода не по-малък от десет го- на изпълнение на догово- дини. Критериите за оцен- ра с изпълнителя и извър- ка са цената с тежест 60% шените СМР, съставяне на и санкция, предложена от окончателен доклад за въ- участник, с тежест 40%. веждане на строежа в екс- Оферти се получаваха до плоатация, изготвяне на 4 юни. Финансирането е технически паспорт. Про- по оперативна програма гнозната стойност беше 2.5 „Транспорт“. млн. лева при срок на из- На 27 май беше подпи- пълнение 27 месеца. Гаран- сан договорът за строите- цията за участие е 20 000 лен надзор на изграждане- лева. то на лот 2 от магистрала Минималните изисква- „Тракия“ с „Пътинвестин- ния включваха приходи от женеринг“. Комисията има договори като консултант в 15-дневен срок за разглеж- областта на строителство- дане и оценка на офертите, то за 2007, 2008 и 2009 г. не след което ще бъдат отво- по-малко от 3 330 000 лева рени и ценовите предложе- без ДДС, поне един дого- ния. вор като консултант по За- Николай ТОДОРОВ КАНДИДАТИТЕ Участник Членове „Трафик консулт БГ“ ЕООД, Обединение „Национални „Рубикон инженеринг“ транспортни оси” – Варна ЕООД „Пътинвест инженеринг” - АД – София „Рутекс“ ООД – София - „Инфрам“ АД - Прага, „Тран- Обединение „Инфрам – сгео“ ООД, „Гама менидж- Трансгео – Гама” – София мънт“ АД Сдружение „Тракия” – Со- „Три Ес“ ООД, „Път консулт“ фия ЕООД „Ежис – България” - София „Ежис рут сеторут“ - Фран- ция, „Ежис България“ ЕАД „Мот Макдоналд“ - Велико- „ММЛ – ТК” ДЗЗД – София британия, „Трансконсулт БГ“ ООД „План инвест – Пловдивин- „План инвест“ ООД, „Плов- вест – Лот 3” ДЗЗД дивинвест“ АД ЕРTISA „Ептиса Сервисиос де ин- жениериа“, „ПС консулт“ Обединение „Проинтек – „Проинтек“ - Испания, „Ра- Рафаилов консулт” – София фаилов консулт“ ЕООД „Т7 консулт“ ЕООД, „Сник“ Обединение „Т7/СИНК” - Шумен Обединение „АДО АД – „АДО“ АД - Гърция, „Супер- Супервайзер” ЕООД вайзер“ ЕООД
  7. 7. Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 ИНФРАСТРУКТУРА В сезона на пътните търгове: Тринайсет нови и стари наддават за строителството на лот 4 на аутобана Компании от Азербайджан и Словения продължават да пробват пазара В търга за лот 4 на ма- стойност 247 000 000 лева на испанските строителни строй инфраструктурно та на пътища и улични ре- ни обекти, част от които в гистрала „Тракия“ оферти при срок на изпълнение фирми, може би най-голя- строителство“, „Автома- монти. страните от Северна Аф- подадоха 13 кандидата. Те 28 месеца. Гаранцията за мата в провинция Каталу- гистрали Черно море“ - „Холдинг Пътища“ се рика и Саудитска Арабия. бяха отворени на 8 юни от участие е 1 540 000 лева. ния, с централен офис в Шумен, „Пътстрой 92“ и представя със сдружение Словенската строител- комисия с председател Де- В търга за лот 2 от Ста- Жирона, близо до Барсе- „ИСА 2000“. „Тракия IV“ от общо де- на компания „Приморие“ сислава Стефанова, дирек- ра Загора до Нова Заго- лона. Компанията е от ня- За разлика от турска- вет български компании, наддава с унгарската „Ев- тор на дирекция „Общест- ра участниците бяха 8, колко години в България та „Доуш“, която след две повечето от които от хол- роасфалт“. Според фир- вени поръчки и ПЧП“ в а за лот 3 от Нова Заго- и има дългосрочни пла- отстранявания за техниче- динга, плюс „Галчев инже- мения сайт „Приморие“ е агенция „Пътища“ в при- ра до Ямбол - 11. Финан- нове да участва в разноо- ски несъответствия сега неринг груп“ и „АБ“ - Ха- изпълнила над 60 км ма- съствието на зам.-минис- сирането е по оперативна бразни пътни търгове. За не участва, след отстра- сково. гистрали през последните тър Георги Прегьов, офи- програма „Транспорт“ със магистралните лотове на- няването в търга за лот 2 Италианската БТП - пет години и има 60-годи- циални лица, представите- средства от Кохезионния правихме много задълбо- гръцката „Терна“ продъл- „Балдасини Тоньоци Пон- шен опит. Групата включ- ли на оферентите и медии. фонд на ЕС. чени проучвания и дава- жава да оферира в тандем тело Конструциони Дже- ва шест основни друже- Резултатите от прегледа ме минимална, но реална с пловдивската „Сиенит“. нерали“ участва за пър- ства с повече от 3000 ра- на техническите оферти се Кандидатите цена. Ще следим с интерес След като за лот 3 се ви път в български пътен ботници и специалисти. очакват до 45 дни, следва- Сред участниците са как ще се реализира лот 3 сдружи с хърватската търг, българският парт- „Евроасфалт“ е унгарска щата стъпка е отварянето изпълнителите на лот 2 и например, където бяхме „Конструктор“, сега „Бал- ньор е „Агромах“ - Бла- специализирана компания на цените. Според пред- лот 3 обединението „АМ на четвърто място с тол- канстрой“ играе с най-го- гоевград. БТП е създаде- с опит в работата с асфал- седателя на управителния Трейс“ и гръцката „Ак- кова по-малка оферта, при лямата македонска път- на след обединение и при- тови продукти. съвет на Агенция „Пътна тор“. Сред чуждите канди- положение че разликите в ностроителна фирма добиване на няколко стро- След „Азеркорпу“ в инфраструктура“ Божи- дати са добре познатите в цените на основните суро- „Гранит“, която има ма- ителни фирми, създадени търга за лот 3 отново има дар Йотов плановете са страната „Щрабаг“ и „Ал- вини и труда в България лък опит по обекти в Бъл- около 1948 г. и съставили азербайджанец - „Азвирт“. строителството да започ- пине“ - Австрия. не са толкова големи, ко- гария. името на фирмата. Ней- Това е най-голямата път- не през септември. Бяха След търга за лот 3 една ментираха представители Сдружението „АБД- ното седалище е във Фло- ностроителна фирма в закупени 37 комплекта до- от най-големите испански на испанското дружество. СКИ - Тракия Лот 4“ ренция, счетоводният от- страната, участвала в стро- кументи до 27 май, офер- пътностроителни компа- „Главболгарстрой“ кан- включва хърватската чет посочва над 2 млрд. еж на пет летища в страна- ти се подаваха до 7 юни. нии - „Коструционес Ру- дидатства с консорци- „Конструктор Инжене- евро поръчки към края на та. Сред референциите на Лот 4 с дължина 47.7 бау“, отново си партнира ум „Български автома- ринг“ и българската „Ас- 2008 г. при повече от 1300 фирмата са дадени обекти км - от км 276+200 до км с „Пътстрой“ - Стара За- гистрали - Кабиле“, кой- фалт Бетон София“ ЕООД заети лица и портфолио от само в бившата съветска 325+280 е с прогнозна гора. „Рубау“ е в топ 10 то включва „Главболгар- с опит в реконструкция- инфраструктурни и сград- република. Технически данни Участници в търга по ред Членове на консорциум/обединение на подаване • три големи съоръжения - пътен възел „II-53 Сливен – Ямбол“, пътен възел „II-7 Завой – Веселиново“ на км 290+510,10, пътен възел „III-795 Карнобат - 1. „Щрабаг“ - Австрия Драганци“ на км 324+900 2. Обединение „Терна - Сиенит - лот 4“ „Терна“ - Гърция, „Сиенит“ ООД - Пловдив • три моста - над р. Тунджа при км 286+080, над р. Мараш при км 302+271,80 и „Главболгарстрой инфраструктурно строителство“, 3. Консорциум „Български автомаги- „Автомагистрали Черно море“ - Шумен, „Интегрира- над р. Мочурица при км 304+845 страли - Кабиле“ ни пътни системи“ АД, „Пътстрой 92“ и „ИСА 2000“ • пет пресичания на пътища с подлези и надлези 4. Консорциум „Приморие - Евроас- „Приморие“ - Словения, „Евроасфалт“ - Унгария фалт“ - пресичане с жп линията София – Бургас при км 286+378,70 5. „Актор“ - Гърция • изместване на преносен газопровод при км 280+500 и пресичания при км 6. „Азвирт“ - Азербайджан 305+512 от преносими газопроводи за Турция 7. „Алпине бау“ - Австрия Търговете за другите лотове вече „Трейс груп холд“, „Пи Ес Ай“, „СК 13 Пътстрой“ АД, са история 8. „Автомагистрали Трейс“ ДЗЗД „Пътно строителство“ - Добрич, и „Виастройинже- неринг“ Л от 2 от Стара Загора до Нова За- мисията за защита на конкуренцията „Конструционес Рубау“ - Испания, „Пътстрой“ - Ст. гора с дължина 31.8 км се из- отхвърли жалба срещу процедурата. 9. „Конструционес Рубау - Пътстрой“ Загора пълнява от обединение „Магис- За лот 3 от Нова Загора до Ямбол с 10. Сдружение „Балканстрой - Гранит“ „Балканстрой“ АД, „Гранит“ - Македония трали Трейс“ с цена от 137.8 млн. лв. дължина 36 км изпълнител е гръцка- с ДДС, или 2.2 евро за километър, и та „Актор“ с цена от 111.6 млн. лв. без „Холдинг Пътища“, „Пътностроителна техника“ ЕАД, „Видапътстрой“ ЕАД, „Пътинженеринг М“ ЕАД - срок 24 месеца. В обединението вли- ДДС, или 1.9 млн. евро, и срок 25 ме- 11. „Тракия IV“ ДЗЗД Монтана, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД - Търгови- зат „Трейс Груп“, дъщерното друже- сеца. Очаква се подписване на до- ще, „Бургас пътстрой“ АД, „Мостстрой“ АД, „АБ“ - ство „Пи Ес Ай“, „СК 13 холдинг“, „Ви- говора до края на юли и начало на Хасково, „Галчев инженеринг груп“ астрой инженеринг“ и „Пътно строи- строителството през август. На 7 юни 12. Сдружение „АБСКИ - Тракия лот 4“ „КонструкторСофия“ ЕООД- Хърватия - „АБС-Ас- инженеринг“ телство“ - Добрич. Реалната работа за- бяха отворени техническите оферти в фалт Бетон - почна на 8 юни, надзорник е „Пътин- търга за супервизия, очаква се дата- 13. Сдружение „БТП - Агромах“ „Балдасини Тоньоци Понтело Коструциони Джене- вест инженеринг“ АД, след като Ко- та за ценовите предложения. рали“ - Италия - „Агромах“ ЕООД - Благоевград Лот от АМ „Тракия“ Лот 2 Лот 3 Лот 4 Дължина 31.8 км 35.7 км 47.7 км Срок на изпълнение 24 месеца 25 месеца 28 месеца Срок на подаване на офертите 4.03.2010 г. 26.04.2010 г. 7.06.2010 г. Начало на строителството 3.05.2010 г. август* септември* Брой участници 8 11 13 Цена 137.8 млн. лв. с ДДС (2.2 евро за километър) 111.6 млн. лв. без ДДС (1.9 млн. евро/км) - Изпълнител АМ Трейс Актор - *прогноза
  8. 8. 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. ЮТИЛИТИС ЧЕЗ изгражда 69 енергийни обекта на територията на Западна България Дружеството ще подобри електроснабдяването в над трийсет населени места О т началото на месеца „ЧЕЗ Разпределе- ласт Плевен годишни- ние България“ започна изграждането на ят инвестиционен план 69 енергийни обекта в западната част на на компанията включ- страната, включени в инвестиционната ва развитие на разпреде- програма на дружеството за тази годи- лителната мрежа средно напрежение и монтаж на на. Инвестициите ще доведат до подобряване на нови трафопостове, под- качеството на електроснабдяването в над трийсет мяна на стари аморти- населени места. Общият бюджет на предвидените зирани трансформатори вложения през годината е в размер на 71 млн. лв. с нови, реконструкция и и е в рамките на одобрения от Държавната коми- модернизация на разпре- делителната мрежа сред- сия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). но напрежение, развитие на мрежа ниско напреже- Проектите, които „ЧЕЗ на управителния съвет и ние и изнасяне на елек- Разпределение България“ главен оперативен дирек- тромерни табла на грани- ще изгражда през тази го- тор на „ЧЕЗ България“ цата на собственост, как- дина, обхващат дейнорА

×