sg.stroitelstvo.info

                         Брой 21 (657), 31 май - 6 юни 2010 г.       ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 31 май - 6 юни 2010 г.                                        ...
ИНФРАСТРУКТУРА
               4   sg.stroitelstvo.info                          ...
Строителство Градът, 31 май - 6 юни 2010 г.                                        ...
6   sg.stroitelstvo.info                                              Стро...
Строителство Градът, 31 май - 6 юни 2010 г.                                        ...
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителство Градът

2,099 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,099
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

 1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 21 (657), 31 май - 6 юни 2010 г. Цена 1.50 лв. ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ На 7 юни откриват по- следната част от стро- ящата се южна дъга на Околовръстното - пътен възел Драгалевци. Първа- та част от обекта беше открита през ноември 2009 г. и получи разреше- ние за ползване преди 2010 г. Изпълнител е обедине- ние „Юг“ с водещ парт- ньор „Главболгарстрой“, строителен надзор уп- ражнява „Пътинвестин- женеринг“, проектант на пътния възел е ЕТ“Л.К. - Канел“, а на приета- та пътна част от около- връстното - „Пътпроект 2000“. Отсечката е с дъл- жина 4.5 км, стойността на договорите за тях е 83 млн. лева. Фотограф Мария Съботинова Разшириха обхвата на оперативна програма „Регионално развитие“ По операцията за подобряване на туристическите атракции вече могат да кандидатстват всички общини с население над 10 хил. души Разшириха обхвата на родното и културното на- на Програмата за разви- и изпълнените дейности ция при управлението на териториите, включени в операция 3.1 „Подобрява- следство и свързаната с тие на селските райони, през 2009 г., анализират средствата от Европей- „Натура 2000“. не на туристическите ат- тях инфраструктура. Цел- а тези с население над 10 се проблемите при изпъл- ския съюз одобри още и ракции и свързаната с тях та е да се насърчи разви- хил. жители - по „Регио- нението на отделните про- концепция за управление инфраструктура” по опе- тието на различните ви- нално развитие“. грами и мерките, предпри- на приортетна ос 3 на опе- ративна програма „Регио- дове туризъм – културен, В случаите на подкрепа ети за разрешаването им. ративна програма „Окол- нално развитие”. Проект- екологичен, здравен, и да за паметници на култура- Предстои отчетите да бъ- на среда”, чиято цел е да ни предложения вече мо- се разнообрази традици- та с национално и светов- дат обсъдени и одобрени подпомага опазването и гат да подават всички об- онният масов туризъм. но значение като допусти- на заседание на комитети- възстановяването на бъл- щини с население над 10 Разграничаването с ми бенефициенти се опре- те за наблюдение на опе- гарската природа. По нея хиляди жители. Мотивите Програмата за развитие делят всички 264 общини. ративните програми. ще бъдат финансирани са, че страната ни прите- на селските райони, по- Тези промени станаха Междувременно упра- разработване на стратеги- жава огромен туристиче- конкретно с ос 3, мярка ясни след второто заседа- вляващият орган на реги- чески и програмни доку- ски потенциал и едновре- 3.1.3 „Насърчаване на ту- ние на Съвета за коорди- оналната програма добави менти за опазване, спира- менно с това липсват ат- ристическите дейности”, нация при управлението нова индикативна дата за не загубата и възстановя- ракции, които да отгова- ще се прави на територи- на средствата от Европей- кандидатстване по схема ване на биоразнообразие- 21 рят на пазарните изисква- ална основа на база насе- ския съюз. „Подкрепа за осигуряване то и др. Бенефициенти мо- ния. ление на общините - об- Той одобри годишните на подходяща и ефектив- гат да бъдат общински ад- 21 > Чрез тази операция мо- щините с население под доклади за изпълнението на държавна културна ин- министрации, асоциации гат да се подобряват и раз- 10 хил. жители ще бъдат за пет оперативни програ- фраструктура, доприна- и сдружения на общини, ширяват обектите на при- финансирани в рамките ми –„Административен сяща за развитието на ус- неправителствени орга- капацитет”, „Транспорт”, тойчиви градски ареали“ низации, дирекции в рам- 9 771310 983000 „Околна среда”, „Техни- с конкретен бенефициент ките на Министерството ческа помощ” и „Разви- Министерството на кул- на околната среда и води- тие на конкурентоспо- турата. Проектните фи- те и Изпълнителната аген- собността на българска- шове ще могат да се пода- ция по горите, които отго- та икономика”. В докла- ват от 1 до 30 септември варят за управлението на дите е направена съпос- 2010. националните и природ- тавка между планираните Съветът за координа- ните паркове, както и на
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 31 май - 6 юни 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Министър Плевнелиев Общините ще управляват част от находищата на минерални води Министър Дянков наложи вето призова за активна Някои от находищата на на 30-милионния заем от ЕБВР за политика към минерална вода - изключи- Пловдив телна държавна собстве- чуждестранните ност, ще могат да се пре- “Това е безпрецедентна и груба намеса инвеститори доставят за управление на държавата в местното самоуправле- ние. Без да се допита до община Плов- България трябва да има актив- на общините, предвиждат див, без да изложи каквито и да било ар- на политика към чуждестран- промени в Закона за во- гументи, финансовият министър на Бъл- ните инвеститори, каза във дите, приети на първо че- гария едностранно спря разглеждане- Варна министърът на регио- тене от парламента. Това то на проекта за инфраструктурен заем налното развитие и благоу- се отнася за минерални от Европейската банка за възстановява- стройството Росен Плевнели- води, които не са дадени не и развитие”, заяви кметът на Плов- ев, който присъства на откри- на концесии или за тях не див Славчо Атанасов. Със заема общи- ването на „Гранд мол Варна“. са предоставени права на ната иска да рехабилитира 285 улици от По думите му задължително е други лица по реда на за- вътрешнокварталната мрежа на Пловдив чуждестранните инвеститори кона. Всяка година минис- в рамките на 3 години. Техническият про- да се ползват с преференции. търът на околната среда и ект беше одобрен от експертите на бан- Като добър пример министъ- водите ще публикува спи- ката през януари, а на 26 май бордът на рът посочи Чехия, където зе- сък на находищата, кои- директорите се очакваше да одобри за- мята се продава на инвести- то могат да бъдат предос- ема. Пловдив щеше да бъде първата об- торите съвсем евтино и им се тавени за управление от щина, на която ЕБВР отпуска такава дъл- осигурява необходимата ин- общините за 25-годишен госрочна инвестиция за пътна инфра- фраструктура. срок. структура. ОБЩИНИ С пари от Столичната община обновяват В Плевен стартира Силистра с награда от конкурса „Зелена община“ пространството около Руски паметник кампания с награди за Община Силистра бе отличена със специалната национална на- По програма на дирекция града „Зелена община“ за уникална поливна система на спортно разделно събиране на съоръжение. Силистра попадна в тазгодишните номинации зара- „Зелена система“ на Сто- отпадъци ди обновения стадион „Доростол“. Теренът за футбол е подновен личната община започна Община Плевен и „Еко- с тревни чимове от Гърция. Тревата се поддържа от специално на- изпълнение на реконструк- ция и обновяване на прос- пак България” стартираха поителна система, водата за която се добива от собствен кладе- транството около Руски па- кампанията „Зелена точ- нец. Монтирани са 6 пилона с мощни прожектори, модерни врати ка”. Между 25 и 27 май и заграждения. Ще бъдат увеличени и зрителските места. метник. Старата асфалтова настилка се подменя с нова всички домакинства в гра- павирана, засажда се нова да получиха в пощенски- растителност. Ще се поста- те си кутии стикер с меж- Инспекцията по труда във Варна затвори четири ви и ново градинско и мону- дународния символ за ре- строителни обекта ментално осветление. Про- циклиране на отпадъци ектът е на стойност 130 - зелената точка. Ако до- Работата на четири строителни обекта във Варна е спряна в рам- макинството събира отпа- ките на национална проверка. Те са временно затворени до обез- хил. лева, които са осигуре- дъците от опаковки раз- опасяването им. При тях е съществувал риск за падане от ви- ни от бюджета на Столич- делно, залепя стикера на сочина, уточни директорът на инспекцията по труда във Варна ната община. пощенската си кутия. На Иван Иванов. Спряна е временно и дейността на 16 работни 4 юни чрез жребий ще участъка. Деветнайсет машини оборудване и съоръжения също бъде изтеглен един ад- са спрени от експлоатация заради опасност за работещите. След 8 месеца забавяне първа копка на болницата в рес, който ще бъде посе- тен от екип на „Екопак”. бургаския „Меден рудник“ Ако обитателите на този Отварят парка на Военната академия в София Кметът на Бургас Димитър Николов и д-р Пенков от „МБАЛ дом покажат точката и че Паркът на Военната академия ще бъде отворен за граждани. д-р Пенкови“ ООД направиха първа копка за изграждане на събират разделно отпадъ- Столичният общински съвет одобри споразумението между об- нова МБАЛ с медицински център в кв. „Меден рудник“. Про- ците, ще получат награда щината и Военната академия за отварянето на парка. Площта на ектът предвижда строеж на две сгради с топла връзка меж- 1000 лева. Община Пле- парка е 70 хектара. В момента затвореното пространство пре- ду тях. Съдебна сага забави старта на проекта с 8 месеца, след вен е една от първите, ко- късва планираната в началото на миналия век зелена територия, като няколко жители на комплекса обявиха, че не желаят бол- ито от октомври 2006 г. която включва градините при двореца, църквата „Св. София“, ница до домовете си, и заведоха дела срещу общината. В отго- стартираха проект за раз- пространството около „Александър Невски“, градините при На- вор 20 000 души подкрепиха с подписка инвестиционното на- делно събиране на отпа- родната библиотека и Докторския паметник, парковете „Гео Ми- мерение. дъци от опаковки. лев“ и „Слатинска река“, пише в мотивите към предложението. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 инж. Венета Кръстева Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Редакционен екип: Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 31 май - 6 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА 37 фирми са закупили документи за лот 4 на магистрала „Тракия“ Вилни зони и скъпи Завършен е първият етап от пробива „Данаил квартали на София Николаев“ - на воден режим 4 месеца Това се налага поради рехабилитация на Рил- ския водопровод, ста- на ясно на пресконфе- ренция на „Софийска вода“. Това ще се слу- чи 14 пъти за по 18 часа в следващите че- тири месеца. На во- ден режим от юни ще бъдат селата Желез- ница, Бистрица, Пан- чарево, Кокаляне, Ми- хайлово, вилните зони „Косанин дол“, „Бело- „ГБС - Инфраструктурно строителство“ завърши за водски път“, „Килии- четири месеца първия етап от пробива „Данаил Нико- В края на миналата седмица беше по- управител на „Пътинвестинженеринг“, те“, „Малка курия“ и лаев“ от бул. „Мария Луиза“ до ул. „Веслец“ на стой- дписан договорът за строителен над- излъчена като победител в процедура- кварталите Симеоно- ност 1 520 295 лв. с ДДС. Търгът беше обявен през зор на изграждането на лот 2 от ма- та. Пред журналисти Божидар Йотов во, Драгалевци, Кино- ноември 2009 г., в него участваха седем компании и гистрала „Тракия“. Подписи под до- каза, че за лот 4 са закупени 37 ком- център, Княжево, Гор- обединения. Договорът бе сключен на 6 януари т.г. кументите сложиха Божидар Йотов, плекта тръжни документи. Отваряне- на баня, Мало Бучино, Участъкът е първи етап от целия проект, който включ- председател на УС на Агенция „Пътна то на офертите за отсечката с дължи- Банкя, Иваняне и Гра- ва и територията от ул. „Веслец“ до Сточна гара. Вто- инфраструктура“, и Валентин Зарев, на 49 км ще бъде на 8 юни. доман. рият етап се забавя заради отчуждителни процедури. Плевен ремонтира улици и детски площадки Четири фирми ще работят по почистването на речните корита в София със 7.6 млн. лв. по ОПРР Екипи на фирмите „Тера груп“ ООД, „Хидре- „Организация на уличното движение и подобряване кс“ ООД, „БКС център“ и „Редиант и ко“ ра- на физическата среда за устойчиво и интегрирано ботят по почистването на коритата на столич- развитие на град Плевен“ е името на мащабен про- ните реки. В момента се почистват от наноси, ект на община Плевен, който миналата седмица бе отпадъци и растителност участъци от Вла- одобрен по оперативна програма „Регионално раз- дайска река, река Слатинска, река Локорска, витие“. Продължителността на реализация на про- река Гугляк, река Банкянска и река Клисурска. екта е 24 месеца. Кметът на Плевен Найден Зелено- За тази година общината е предвидила за по- горски изрази надежда до края на лятото да бъдат чистване и осигуряване на проводимост 1.4 организирани търгове за избор на изпълнители. млн. лева. ИНВЕСТИЦИИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Увеличава се GTC финансира Небето над глобалните инвестиции в имоти Общинският съвет в Балчик прие Програма търсенето на инвестициите се прояснява за енергийна ефективност малки парцели, на си с продажби Тя е за периода 2010-2011 г. Реализацията на про- ключови локации на офиси в ектите за енергийна ефективност са насочени към Полша сгради в секторите образование, здравеопазване, След временното отстъ- култура; уличното осветление и това в администра- пление на инвестито- Базираният във тивните сгради. Сред мерките, които трябва да бъ- рите от пазара на град- Варшава строите- ски имоти, през послед- дат предприети, са подмяна на дървена и стомане- лен предприемач на дограма с PVC и стъклопакети, топлоизолация ния месец се наблюдава Globe Trade Centre нова вълна на интерес на покриви, фасадна изолация и въвеждане на авто- в част от районите на обяви, че продава матично регулиране на отоплителните инсталации. столицата, сочи проуч- две офис сгради в Предвижда се и продължаване на изграждането на ване на GreenLife. Пред- полската столица газопреносна мрежа и централа за биогаз с пренос- приемачите търсят мал- като част от стра- на мрежа до общински обекти. Финансирането на ки, но атрактивни пар- тегия да финанси- тези проекти ще се търси от оперативна програма цели, като освен от го- ра експанзията си. „Регионално развитие”, фонд „Енергийна ефектив- лемия спад в сегмента Компанията, която ност” и др. на терените, ще се въз- изгражда три шо- ползват и от ниската се- пинг мола в Бъл- бестойност на строи- гария, ще подси- СВЯТ телството, за да пред- ли баланса си с ложат продукт на атрак- приходите, оценя- ING Real Estate Investment Management подобри вани на около 88 Стартира строителството на новата сграда тивни цени. На пръв по- прогнозата си за глобалните инвестиции в имоти глед при наличието на млн. евро. Цените тази година след силни първи пет месеца за секто- на ЕЦБ във Франкфурт голямо предлагане и по- на тези активи от- ра. Подразделението на холандската финансова гру- слабо търсене, старти- говарят на доход- па ING за управление на инвестиции в недвижима Миналата седмица тържествено бе направена пър- рането на нов проект ност от порядъка собственост обяви, че е достигната „критична точ- вата копка на новата сграда на Европейската цен- изглежда рисков ход, но на 7-7.2%. Очак- ка на пречупване в поддържането на инерцията“ на трална банка във Франкфурт. Сградата с разгъната при внимателен анализ ва се транзакция- възхода на пазарите. Осреднената прогноза на ING застроена площ 185 000 кв.м ще се издига на пар- подобна стъпка се оказ- та да бъде завър- REIM е за средногодишна възвращаемост от 10.9% цел с площ 120 000 кв.м, като на всеки етаж ще има ва печеливша, коменти- шена следващия за офиси, 10.6% за индустриалния сектор и 9.8% за между 700 и 1200 кв.м офиси. Проектът на сградата рат експертите. месец. търговски имоти в периода 2011-2013 г. е дело на COOP HIMMELB(L)AU.
 4. 4. ИНФРАСТРУКТУРА 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 17 - 23 май 2010 г. Пътният проект Мездра - Враца чака експертен съвет Проектанти предлагат решение на конфликтни точки между два проекта от оперативна програма „Транспорт“ На 15 декември 2008 по закон се очаква съгла- Първа конфликтна точка - кръгово край Мездра г. обединение ВИП, със- суване. Между останали- П тоящо се от “Виа план”, те институции по повод ри Мездра пътят влиза в “Трансконсулт 22” и проектите им се предпо- кръгово движение, в кое- то има връзка със София Околовръстен “Пътконсулт 2004”, Шу- лага, че има синхрон. мен, предава проекта за През юни 2008 г. на и с Мездра с продължение към път модернизация на 32-ки- експертен съвет в пътна- Враца. Там има съществуваща лометров участък от път та агенция са разгледа- единична жп линия, която ми- I-1 Враца – Ботевград по ни вариантите на пътния нава под надлез, а в бъдеще протежение на трансевро- проект и е избран този, по Видин трябва да минат още две линии. Враца пейски транспортен прио- който да се продължи ра- ритетен проект 7, част от ботата. След съвета, кога- Жп връзката към Мездра, Горна мо TEN-T мрежата. Работата то са минали няколко ме- Оряховица, Русе ще става чрез ст жп надлез по него започва през 2007 сеца, пристига отговор на разделен пост - главното дви- над г., когато обединението изпратеното до НКЖИ жение продължава към Видин, ра зд р. И спечелва конкурс за про- писмо. В него се казва, че а две нови линии влизат към Ме екта с финансиране по ли- в отсечката Мездра – Бо- Мездра, за да продължат след скъ р ния на TEN-T проектите, тевград има разработени това. Според авторите на техни- което включва 50% ев- жп варианти, но все още ческата помощ за жп проекта ропейски и 50% българ- не е избран най-подходя- Видин – София няма проблем, ски средства. Като инвес- щият. По всяка вероят- тиционен той е включен ност ще има съвпадане на щом строителството на жп ли- на това място да се предвидят На същото мнение са и пътните в оперативна програма следите. нията Видин – София започне, още две жп линии под моста. проектанти. „Транспорт“ за този про- Месец преди да пре- грамен период. дадат проекта си в срок, рата на добра воля проек- Втора конфликтна точка - в зоната От 2006 до октомври пътните проектанти из- тантите от двата проекта на Скравена и Новачане 2009 колектив от ис- пращат за съгласуване са предложили решение, а панските “Иберинска” готовия си проект пак в третият конфликт може да и “Инеко”, австрийска- НКЖИ, отново без това бъде решен, когато двата та ILF и българските “Ге- да е част от задълженията проекта са на едно и също отехноинженеринг” и им. На 15 декември 2008 техническо ниво на раз- “Транссистем” работи по г. предават изработеното витие и за него са необхо- проект за жп линия проекта за техническа по- и през април 2009 г. полу- дими повече средства. проект за път мощ с финансиране по чават втория отговор от Не бива да забравяме, програма ИСПА за мо- НК ”Железопътна инфра- че договорът по жп про- дернизация на жп линия- структура”, че трасето за- екта Видин – София е проект за жп линия след корекция та Видин – София, който сяга техния син вариант приет от експертен съвет проект за път след корекция е разположен по линия на на три места. на НКЖИ, а пътният все В трансевропейски транс- Сега сме края май 2010 още не е обсъден на екс- зоната около Скравена и Новача- го. Корекцията е направена от км 184 портен приоритетен про- г. На заседанието на 10 пертен съвет на пътната ект 22. Инвестиционният май на парламентарната агенция. Затова пътните не пътните и железопътните про- до км 187+500 според пътния проект, проект за Видин - София комисия по европейските проектанти очакват тех- ектанти са представили пример- но за нея не са правени проучвания. тогава е включен в опера- въпроси от управляващия ният проект да бъде раз- но решение, трасетата вървят пара- Само експертен съвет може да възло- тивна програма “Транс- орган на оперативна про- гледан и по него да се из- лелно на отстояние 50 м едно от дру- жи допълнителни изследвания. порт”, сега за този про- грама “Транспорт” съоб- лезе със становища. До- грамен период е предви- щиха, че проектантите на пълнителното проектира- Трета конфликтна точка - при Люти дол ден ОВОС и технически двата проекта не могат да не, което се извършва по проекти на осемте час- се разберат. Всъщност се него, трябва да бъде уза- ти, препоръчани от колек- оказва, че е точно обра- конено и възложено или тива по техническата по- тното. Проектантите са се на консорциума, разрабо- мощ. разбрали, очаква се реше- тил проекта, или на дру- И двата проекта са важ- ние на пътната агенция. ги проектанти, но е нуж- ни, защото следват линия- Разговорите са започ- на яснота за развитието Лют и до път та на коридор 4 и правят нали още миналата годи- му. Допълнителното про- нова л проект за връзка с Дунав мост 2 - на, но от първия нищо не ектиране изисква и до- жп г ара бъдещото съоръжение би е последвало. В началото пълнително финансиране Лют било ненужно, ако довеж- на тази година в две по- - ще са необходими про- и до л дащата до него инфра- редни срещи с активна- учвания, сондажи, казват структура не е готова. та помощ на заместник- от пътния колектив. Още Проектантите на пътя председателя на управи- повече че на “Виаплан” Мездра – Враца науча- телния съвет на Агенция е възложено да направи ват, че се работи по жп “Пътна инфраструктура” апликационната форма, проект, който би могъл Клаус Щоле проектанти- която в този вид на проек- да засегне и техния, и по- те локализират проблеми- та не може да бъда завър- П искват с писмо съгласу- те и се стига до възможни шена. Пътният проект е с ри Люти дол проблемът е сери- за всякакви случаи - за обслужване ване от Национална ком- решения. финансиране по програма озен. Мястото е в котловина и на тунела, при евентуални аварии, пания ”Железопътна ин- Открити са три кон- ИСПА и всичко по него двете трасета минават покрай за разминаване на влаковете. Двата фраструктура” (НКЖИ), фликтни точки между два- трябва да бъда завърше- селото на едно и също място – изхо- проекта трябва да са на едно и също без това да попада в тех- та проекта: едната може но до края на тази година, да за Типчаница. Преди зоната в жп техническо ниво, за да се намери ре- ните задължения. НКЖИ да бъде решена при за- за да започнат процедури не е сред експлоатацион- почване на строителство- по отчужденията. проекта предвиждат 7.5 км тунел и шение. Такова има, но ще са необхо- ните дружества, от които то на жп проекта, за вто- Милена ВАСИЛЕВА гара след него, която да се използва дими повече средства за него.
 5. 5. Строителство Градът, 31 май - 6 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ПЪТИЩА Допуснаха четири ценови оферти в лот 14 на „Регионално развитие“ Общият брой на участниците в търга за пътища край Перник е 11, седем са отстранени Продължава тенденци- брали от технически- 12+700, които се нами- ята на масово отхвърля- те оферти въз основа на рат в областите Перник и ЦЕНОВИ ОФЕРТИ не на кандидати за стро- предложен срок за изпъл- Кюстендил. Участници- ители на обекти от път- нение на обекта и гаран- те в по-голямата си част Участник Цена (без ДДС) Срок за из- Точки от техни- пълнение ческа оферта ната схема на оператив- ционни срокове за пътища също са от този район. „СК-13 Пътстрой” АД 5 274 210 лв. 4 месеца 34.65 на програма „Регионал- и съоръжения, са от 29.77 „СК-13 Пътстрой“ АД но развитие“ заради про- до 40. Най-нисък брой е регистрирано в Перник. Консорциум „Сиес - Балканстрой Лот 14” 6 381 625 лв. 6 месеца 29.77 пуски в тръжната доку- точки е събрал испан- Дружеството си партни- 2 месеца и ментация. ско-българският консор- ра с „Трейс“ за изгражда- Сдружение „Пътища Запад 2010” 5 270 512 лв. 40.?? 28 дни На 25 май бяха отво- циум „Сиес-Балканстрой нето на магистрала „Тра- рени ценовите оферти на Лот 14“. Максималният кия“, лот 2. Сдружение „ПАМ-2010” 5 950 459 лв. 3 месеца 39.53 лот 14. До нея бяха до- брой от 40 точки получава Консорциумът „Сиес пуснати само четири от сдружение „Пътища Запад - Балканстрой Лот 14“ ви оферти. Българската град. Така сред известни- София, и „Автомагистра- общо 11 участника в про- 2010”. Това вероятно е за- се състои от испанската „Балканстрой“ е извест- те като пътищарски фир- ла „Хемус“ АД, София. цедурата. ради изключително крат- „Сиес“, която в от някол- на повече във високото ми е и благоевградска- Както и в търговете Предложените от фир- кия срок за изпълнение на ко години участва с бъл- строителство, но строи и та, чието име повече се за магистрални отсечки, мите и обединенията 17-километровата отсечка гарски партньори в об- инфраструктурни обек- свързва с високото стро- така и в тези за второ- цени варират от 5 270 - 2 месеца и 28 дни. щински търгове основно ти. Сдружение „Пътища ителство, макар напо- класни и третокласни пъ- 512 лева на сдружение Лот 14 е за рехабили- за ВиК проекти. В обек- Запад 2010” е съставено следък да прави все по- тища понятията се обър- „Пътища Запад 2010” до тация на път II-63 Перник тите на оперативна про- от „Холдинг пътища“ АД активни заявки за учас- наха. Никой не говори 6 381 625 лева на консор- – Брезник от км 7+620 до грама „Регионално раз- - София, „Пътнострои- тие и в по-големи инфра- за дъмпинг в срокове и циум „Сиес-Балканстрой км 19+720 и на път III- витие“ играе с „Балкан- телна техника“ ЕАД - Со- структурни обекти. цени, а за свити печалби Лот 14“. 6204 Овчарци - Сапарева строй“ и невинаги дости- фия, и „Галчев инжене- В обединение „ПАМ- и ниски разходи. Точките, които са съ- баня от км 7+690 до км га до отваряне на цено- ринг груп“АД - Благоев- 2010“ са „Пътстрой 92“, Милена ВАСИЛЕВА Недопуснати участници • “Алпине Бау“ • Сдружение по ЗЗД „Граово“, Перник, съставено от „Адева“ ООД, Перник, и „Пътни строежи“ АД, Плов- див • Обединение „Трейс запад“, София, в което попадат „Трейс груп холд“ АД, София, Пи Си Ай, Стара Заго- ра, „Пътно поддържане - Дупница“ ЕООД • „Агромах“ ЕООД, Благоевград • Консорциум „Щрабаг 14“, София, съставено от „Щра- баг“, България, и „Щрабаг“, Австрия • Сдружение „Група Софстрой“, София, в което попа- дат „Софстрой“ АД, София, и „Софстрой кънстрък- шън“ ЕООД, София • „Пътстрой“ ООД, Стара Загора. Отхвърлиха половината играчи в лот 10 Тръжната комисия от- консорциум „Пътна ин- хвърли шест фирми и обе- теграция Шишманци“ с динения, кандидати за из- 94.02 точки, а обединение пълнител на лот 10 от път- „Галчев – АВС – лот 10“ е ната схема по оператив- на трето с 85.52 точки. на програма „Регионал- До отваряне на ценови- но развитие“. Той е за ре- те оферти не бяха допус- хабилитация на 17 -кило- нати останалите шест обе- метров участък в област динения и фирми: Пловдив - път III-6061 и • „ П ът и н же н е р и н г “ връзката му с път II-56 ЕООД, Пловдив при село Шишманци от • обединение „Ин- км 0+000 до км 17+000. жстрой - Драгиев И Ко“, Отворени бяха цените на Пловдив останалите шест играча. • „Еко хидро 90“ООД, Според формулата, вклю- Пазарджик чена в тръжната докумен- • „Пътища“ АД, Плов- тация, може да се напра- див ви следната класация: на • обединение „Сиес - първо място е обединение Балканстрой“ „Трейс – център“ с 96.85 • “Пътстрой“ЕООД, точки. На второ място е Стара Загора.
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 31 май - 6 юни 2010 г. ВОДНИ ПРОЕКТИ Обявиха нов търг за изпълнител на проект по ИСПА в Димитровград За доизграждане на канализационната мрежа по левия бряг на р. Марица са планирани 6.9 млн. евро и 8 месеца срок за изпълнение М инистерството на регионалното раз- витие и благоустройството избира нов изпълнител за рехабилитацията и разширението на канализационна- та мрежа по левия бряг на река Ма- рица в Димитровград, след като на 1 април пре- крати договора с досегашния строител Heitkamp Ingenieur – und Kraftwerksbau GmbH – Германия, заради неизпълнение на ангажиментите и тотал- но забавяне на пусковите срокове. Инфраструктурният ционната мрежа в Дими- обект е един от допъл- тровград, подписан през нителните компоненти, юли 2007 г., са изпъл- включени за финансира- нени едва 35% от стро- не в рамките на проекта ителните работи, а усво- “Изграждане на пречис- ените средства са мал- твателни станции за от- ко над 29% от договор- падъчни води в басейна ната сума в размер на 8 на река Марица - Стара 871 725 евро. Срокът за Загора, Димитровград и завършване на предви- Хасково” на обща стой- дените строително-мон- ност 61 млн. евро, оси- тажни работи изтече на гурени с грант от ИСПА 15 ноември 2009 г. (75%), заем от ЕИБ С оглед да не бъде (15%) и държавния бю- спряно усвояването на джет (10%). евросредствата за целия Към момента по дого- проект Министерството вора за рехабилитация и на регионалното разви- Новата пречиствателна станция в Димитровград е готова да поеме отпадъчните води и на петте квартала, разширение на канализа- тие и благоустройство- разположени по левия бряг на река Марица П то обяви експресно нова о договора открита процедура, в ко- и съоръжения, които не – АКВА” с партньори СРОКОВЕ В ТЪРГА за рехабили- ято е заложен максимал- са преминали 72-часо- „Пътконсулт 2000” - Со- Срок за получаване на документи за 18.06.2010 г., 17 ч. тация и разши- но кратък срок от 8 ме- ви проби и нямат Акт 16. фия и „Акваинс” ЕООД участие сеца за приключване Предвиден е срок за съ- – София. Договорите са рение на канали- на обекта. Прогнозната общаване на дефекти от на стойност съответно 2 Срок за подаване на оферти 28.06.2010 г., 12 ч. зационната мре- стойност на поръчката е 180 календарни дни. 037 200 евро (без ДДС) и Отваряне на офертите 28.06.2010 г., 13 ч. 6.9 млн. евро без ДДС. В В началото на май за- 215 626 евро (без ДДС). жа в Димитров- рамките на тези средства почна и рехабилитация- Напълно са завърше- вършване на двете пре- град, подписан се предвижда довършва- не на започнатата реха- та на водоснабдителна- та мрежа по левия бряг ни основните строител- ни работи и доставката чиствателни станции за отпадъчни води е опре- 13.6 млн.евро през юли 2007 билитация и разширение на река Марица в Дими- на оборудване на пре- делен месец септември е стойността на до- г., са изпълне- на канализационата мре- тровград. След проведе- чиствателните станции 2010 г. Рискът за усво- говора за лот 1 ПСОВ ни едва 35% от жа в 5 квартала на Дими- ни обществени поръчки в Стара Загора и Ди- яване на ИСПА сред- в Стара Загора тровград. за изпълнител на инже- митровград, чийто из- ствата е 2-годишният га- строителните Новоизбраният из- неринга на обекта (про- пълнител е консорци- ранционен срок на две- работи, а усво- пълнител ще трябва да ектиране и строител- ум Heitkamp (Германия)/ те станции, който ще за- подготви и въведе в екс- ство) е избран консорци- MASS (Турция). Правят върши след края на про- ените средства плоатация изградената ум „Екострой Димитров- се единични изпитвания грамния период (31 де- са малко над 29% от него канализацион- град” с партньори „БГС и подготовка за Акт 15 кември 2010 г.) – 10% 8.01 млн.евро на мрежа и съоръжени- Груп” АД – Стара Заго- и 72-часови проби. На окончателно плащане на е стойността от договорната ята към нея, както и из- ра, „Монолит” АД – Ха- проведена през април изпълнителя следва да се на лот 2 ПСОВ сума в размер на градените към момента сково, и „Аквапартньор” работна среща в регио- извърши след края на га- 8 871 725 евро на обявяване на общест- ЕООД – София, а за кон- налното министерство ранционния срок. Този в Димитровград вената поръчка мрежи султант - ДЗЗД „ПК 2000 като краен срок за за- риск е минимализиран, тъй като на 23 октомври Какви дейности попадат в новата обществена поръчка 2009 г. изпълнителят е предоставил оригинални Д ейности, включени в поръчката за канализа- жа (главни и второстепенни клонове) и съоръ- банкови гаранции за об- ционната мрежа по левия бряг на река Ма- женията към нея, включително сградни кана- щата сума на задържани- 6.9 млн. евро рица в Димитровград: лизационни отклонения, доизграждане и обо- те пари за двете пречис- е прогнозната стой- •Квартал „Черноконево“: доизграждане на би- рудване на помпена станция в кв. „Марийно“ и твателни станции. Дого- ност на поръчката тово-фекална канализационна мрежа и съоръ- изграждане и оборудване на помпена станция ворите за проектиране и строителство (по FIDIC) женията към нея, включително сградни кана- в кв. „Изток“ (и двете помпени станции включ- са на стойност: 13 567 лизационни отклонения, изграждане на дъж- ват SCADA), изграждане на две преминавания 608 евро (за лот 1 Стара довна канализация, доизграждане и оборудва- в кварталите „Марийно“ и „Изток“ над река Ма- Загора) и 8 055 606 евро не на изградена в груб строеж помпена стан- рица, доизграждане на довеждащ колектор към (за лот 2 Димитровград). По първоначално зало- 8 месеца ция (вкл. SCADA), почистване и облицоване на помпена станция „Изток”, почистване на съ- е заложеният срок, в открит канал за заустване на дъждовната кана- ществуващата смесена канализационна мрежа, жените параметри из- граждането им следваше който избраният из- лизация. обследване, подготовка на проект за рехабили- да се финализира през пълнител ще трябва •Квартали „Марийно“, „Вулкан“, „Изток“ 1 и 2: тация и изпълнение (подмяна на тръбите) в раз- 2007 г. да приключи обекта доизграждане на смесена канализационна мре- мер на минимум 40% от обследваната мрежа. Светла ДОБРЕВА
 7. 7. Строителство Градът, 31 май - 6 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 ВОДНИ ПРОЕКТИ Отпадат три обекта от водния цикъл на София Отчуждителни процедури заплашват финансирането от предприсъединителната програма на друг подобект - „Дубльор на ляв владайски колектор“ От проекта за водния на нови съоръжения, екс- програма ИСПА до 31 цикъл на София с фи- плоатацията и поддръж- декември 2011 г. Въз- нансиране по програма ката им. можността за потвържда- ИСПА отпадат три под- Според експертите е ването на тази информа- обекта за малки пречис- много важно да се отчете ция постови отново въ- твателни станции за пи- фактът, че тези водохва- проса за връщането на тейни води: „Янчовска“, щания са резервни и ще дубльора на ляв владай- „Железнишка“ и „Стара се използват само в кри- ски колектор към ИСПА река“. Решение за корек- тични ситуации. проекта. цията в проекта е взето След отпадането на В софийския воден ци- на среща между замест- трите подобекта се сни- къл е включено строител- ник-министъра на окол- жава общата стойност на ството на шест канали- ната среда и водите Иве- целия проект, който по зационни колектора, два лина Василева и замест- първоначални данни въз- водопровода, помпена и ник-кмета на Столичната лизаше на 56 млн. евро. пречиствателна станции. община Ирина Савина на Все още е под въпрос Проектът е по финансов 27 май. Основната причи- финансирането на така меморандум 2000 от гру- на е в нов анализ, който наречения дубльор на ляв пата на проектите, които посочва, че тези съоръ- владайски колектор. При- първоначално не придо- жения биха били неефек- чината е в отчуждаване- биха шанс за удължава- тивни и нецелесъобраз- то на един от имотите. От не на срока за изпълне- Изграждането на колектор на Перловска река в София е част от водния проект на ни. Мотивите за подоб- решаването на този про- ние. СГ София Фотограф Мария Съботинова на констатация са свър- блем зависи дали проек- зани с обема на проекта, тът ще отпадне от евро- технологията на изграж- пейската програма и ще дането му и предназна- бъде финансиран с дър- чението на трите пречис- жавни средства, или ще твателни съоръжения. остане в програмата. На Първоначалните практика заведените 76 предвиждания са тези дела го отхвърлиха от локални пречиствателни програмата, независи- станции да бъдат изгра- мо че 73 от тях са спече- дени на модулен прин- лени от общината. Спо- цип, което значително об- ред Министерството на лекчава не само изграж- околната среда и водите дането им, но и редуци- Столичната община е по- ра капиталовите разходи. ела ангажимент до 1 юни Проучвания, свързани с да изготви времеви гра- изпълнението на проекта фик за сроковете, в ко- по ИСПА, показват, че ито ще приключат всич- няма техническа възмож- ки отчуждителни проце- ност за модулни станции дури. Решение за финан- и ще се наложи изграж- сирането на дубльора на дането на масивни бето- ляв владайски колектор нови съоръжения. Тради- ще има по време на ко- ционната технология би митета за наблюдение по увеличила капиталови- програма ИСПА, който те разходи до 8.55 млн. ще се проведе в София евро при първоначално на 7-8 юни. планирани 1.8 млн. евро. В началото на година- Местата, на които та неофициално беше по- са разположени водохва- лучено съгласие на Ев- щанията, значително ус- ропейската комисия за ложняват изграждането удължаване на срока на Изпълнение на договорите към края на 2009 г. О бщата стойност на проекта по финансов ме- морандум надхвърля 58 млн. евро. Сключени са седем от предвидените договори. Датите, на които те са подписани, са или през 2008 г., или през 2009 г. Все още не са сключени три договора - за реконструкцията на главния ко- лектор от бул. „Бъкстон“ до десен владайски колектор, за проектирането и строителството на двете пречиствателни станции за питейни води в Мала църква и Пасарел, както и за уп- ражняването на строителен надзор по време на изпълнението им. Настоящият проект е ви- сокорисков съгласно първоначалната оцен- ка от септември 2009 г., тъй като строителни- те работи по нито един от договорите няма да завършат до 31 декември 2010 г.

×