Your SlideShare is downloading. ×
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Строителсво и Градът

1,704

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,704
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. sg.stroitelstvo.info Брой 13 (649), 6 - 11 април 2010 г. Цена 1.50 лв. Инфраструктурата е ко- ридорът на бизнеса. Ако той е в добро състоя- ние, по него могат да пре- минат капитали, сто- ки и хора и да се загово- ри за икономически рас- теж. Ако е неравен, пак може да привлече капи- тали, но тогава фокусът ще бъде поставен върху стабилността, правила- та, разрешителните ре- жими и бизнес интереса. България представи на двудневна конференция „Управление и развитие на стратегическата ин- фраструктура“ пред над 200 души слабите и силни- те страни на своята ико- номика, приоритетите и възможностите бизне- сът да се включи в отло- женото осъществяване на инфраструктурните проекти Фотограф Мария Съботинова Гъвкави правила за еврофондовете предлага регионалният министър Пари за проекти той вижда в междинното финансиране Европейската коми- гическата инфраструкту- готовка на пътни проек- структурни обекти. възможността страната ските фондове са решени сия очаква от България ра“, смята, че до два ме- ти, за които финансира- Сега Европа ни даде да бъде пионер в прила- да продължат съвмест- да види списък от про- сеца парламентът ще одо- не не достига, т.е. се го- шанс да мислим по този гане на подобна процеду- ната операция и очак- екти за бъдещия програ- бри списъка от проекти. вори за пренасочване на въпрос, да се подготвим ра. ват подкрепата на „Джас- мен период 2014 - 2020 г. Очакванията на минис- средства. Идеята на ми- с проектите и да разго- Голяма част от експер- пърс“, ЕИБ, парламента с обосновка за избора и търа, когото определят нистър Плевнелиев е да варяме за необходими- тите, работили доскоро и Европейската комисия. сумите за тяхното проек- като майстор на общата се използва междинно- те средства. Заместник- в сферата на програмно- Милена ВАСИЛЕВА 13 тиране. Европейската ад- визия за нещата, са Ев- то финансиране от Евро- директорът на Генерал- то финансиране с евро- министрация очаква на- ропейският съюз да под- пейската инвестиционна на дирекция „Регионал- пейски средства, смятат 13 > ционален консенсус по помогне България, която банка (ЕИБ), но само ако на политика“ за България обаче този ход за изпъл- проектите. се нуждае от 50 млн. евро знае, че след това Евро- Карстен Расмусен насър- нен с много неизвестни. Министърът на регио- за подготовка на пътни пейската комисия ще до- чи използването на пари- Те дори са на мнение, че налното развитие и бла- проекти. Милионите мо- пусне промени в приори- те по техническата по- подобно решение ще има 9 771310 983000 гоустройството Росен гат да бъдат събрани от тетните оси, така че стра- мощ. лошо влияние върху про- Плевнелиев, който споде- онези проекти в опера- ната ни да получи пари за Според министър цеса на усвояване на ев- ли идеята да се подготвят тивните програми, които проекти, археология, от- Плевнелиев разговорът ропейските средства. проекти за 4 млрд. евро са рискови в своето раз- чуждителни процедури и му с комисаря по регио- Екипите на министер- пред бизнеса по време на витие. Вместо средствата да развърже този възел, налното развитие Йоха- ството на регионалното конференцията „Управле- за тях да бъдат загубени, който спира осъществя- нес Хаан миналата сед- развитие и на министъра ние и развитие на страте- те да се използват за под- ването големите инфра- мица го е насърчил във по усвояване на европей-
 • 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Съветът за тристранно сътрудничество одобри 59 антикризисни мерки Правителството, работодателските орга- макинствата, стана ясно в сряда. Общи- низации и синдикатите са приели и са по- ят ефект от антикризисните мерки е 1.6 дписали пакета от 59 мерки за подкре- млрд. лв., като в него засега не влиза уве- па на бюджета, бизнеса, заетостта и до- личаването на ДДС. Екоминистърът утвърди първите планове за управление на речните басейни Плановете са основният документ за управление на водите във всеки от четирите района за басейново управление през следва- щите шест години. Основната им цел е постигане и поддържане на добро състояние на водите в България. Направените оценки по- казват, че от общо 936 водни тела (най-малката единица за упра- вление на водите) в страната 451 са в добро състояние и 485 - в не- добро състояние. Най-неотложните мерки предвиждат да се подо- бри състоянието на около 20% от водните тела, за които то не е оценено като добро. Стартира интернет порталът на програмата Мораториум върху сделките със заменените земи Камарата на за селските райони обмисля МЗХ строителите: Решението Миналата седмица официално заработи интернет Налагане на мораториум върху сделките със заменени земи за 10% намаляване страницата на Програмата за развитие на селски- е една от мерките, които се обсъждат в Министерството на задълженията е те райони 2007 – 2013 г. На страницата ще бъдат на земеделието и храните във връзка с поисканите отгово- публикувани и последните новини около прилага- ри от Европейската комисия дали замените на гори край ку- дискриминация нето на ПРСР, степента на усвояване на средства- рортите са нерегламентирана държавна помощ. „Единодуш- Световната икономическа та, стъпките при кандидатстване и най-често до- ни сме, че това е най-голямата кражба, която се е случила криза и кризата в България пусканите грешки от бенефициентите, както и раз- по време на прехода, и не искаме да се стигне дотам всич- се отразиха много тежко лични анализи, оценки, доклади, указания и прави- ки ние да платим за това, че някои са се облагодетелствали, върху строителния отрасъл, ла за работа. каза министърът на земеделието Мирослав Найденов. се казва в обръщение на раз- Министерството на културата ширения управителен съвет на Камарата на строители- получи Морското училище те в България до министър- на остров Св. Кирик край председателя Бойко Борисов. Созопол От строителната камара на- стояват за следното: в срок С решението на правителство- не по-дълъг от 10 дни да се то сградата – публична държав- подпишат споразумения с на собственост, представляваща подробни графици за плаща- триетажна масивна постройка с нията; Министерство на фи- надстройка и сутерен с разгъна- нансите да потърси и осигу- та застроена площ 2647 кв.м, ще ри допълнителни финансови може да бъде превърната в му- инструменти за разплащане; зей. Остров Св. Кирик и Юлита е да се учреди данъчна вакан- обявен за паметник на културата ция за фирмите, към които през 1965 г. и е включен в грани- има публични задължения; ците на резервата „Созопол“. На да се ускорят процедурите острова се намира историческа- за стартиране на проектите та сграда на първото в страна- по eвропейските програми и та рибарско училище, построена други публични проекти като през 1939 г. антикризисна мярка. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Гергана Димитрова, 0898/617 160, gdimitrova@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Светла Неделева - административен директор 032/968 030 0897/84 62 75, Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; snedeleva@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Банкова сметка Икономедиа АД: Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 • 3. Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩИНИ Търсят работници за строителството на лот 2 на „Тракия“ Управлението на На 7 април бюрото по труда в Сливен организира специализирана трудова комплекса „Асенова борса в областта на пътното строителство. Нейната цел е набиране на ра- крепост“ минава ботна ръка за изграждането на лот 2 на магистрала „Тракия“. От търсещите работа се изисква да носят копие от свидетелство за квалификация и от до- към община кумент, удостоверяващ стаж по специалността. Асеновград Нова трамвайна линия тръгва експериментално в София Правителството отне от Министерството на Линия номер 4 ще бъде културата правото на пусната експериментал- управление върху ком- но за три месеца, като плекса „Асенова кре- целта й е да разтовари пост“ и го предостави трамваите по линия но- безвъзмездно на общи- мер 5. Новият трамвай на Асеновград. Целта е ще се движи по марш- местната власт да кан- рута от трамвайно- дидатства за финанси- то ухо в кв. „Бъкстон“, ране по оперативната по маршрута на трам- програма „Регионално вай 5 до площад „Маке- развитие“, за да пре- дония“, наляво по бул. върне обекта заедно с „Христо Ботев“, надяс- Бачковския манастир в но по ул. „Струга“, Централна гара, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и първостепенен център оттам наляво по бул. „ Христо Ботев“ и обратно по маршрута си. на туризма в региона. Подписаха договор за рехабилитация на Транспортното Общо 20 проекта са отличени в конкурса за общински подбалканския път в отсечката Пирдоп – министерство типови проекти в София Карлово – Калофер представи стратегия Общо 20 са наградените проекти, от които 10 получават втора награ- за концесия на да, останалите - втора занижена. Не се присъжда първа награда е ре- шението на журито в организирания от Столичната община конкурс инфраструктурни за общински типови проекти в пет категории – „Преместваеми обек- обекти ти“, „Рекламни елементи“, „Информационни елементи“, „Елементи на Ще бъдат отдадени на градското обзавеждане“, „Комплексен обект – спирка на градски транс- концесия 5 пристанища, порт“. Между 20-те проекта районните кметства ще могат да изберат 6 летища и 4 жп гари. обект за реализация. Целта е да не се поставят едни и същи елемен- Очакваният инвестици- ти на територията на целия град. Ще бъдат обявени търгове за изпъл- онен ефект е за 1 мили- нител, след което прототип на обекта, каза главният архитект Петър ард лева. Диков. Столичният кмет Йорданка Фандъкова съобщи, че се обсъжда Заместник-министърът дали павилионите и билбордовете ще се правят по поръчка на община- на транспорта Камен Кичев, който представи та и ще са нейна собственост, или ще се търсят частни инвестиции. Тя На 30 март „Трейс Груп Холд“ АД подписа дого- стратегията за концеси- присъства на обсъждане на проектите на 31 март. вор за изпълнение на проект за рехабилитация ониране на транспорт- на пътна инфраструктура, Лот №5 Централна ни обекти, не уточни за Предвиждат пешеходен подлез пред Бургаския свободен южна област, за рехабилитацията на път I-6 Пир- какъв период от време доп – Kaрловo – Kaлофер от км 242+860 до км университет става дума. 253+972.23 и от км 257+090 до км 264+719.44, На концесия ще бъ- Община Бургас планира да обяви обществена поръчка за изпълни- път III-663 Чирпан – Зетьово от км 0+000 до км дат дадени летищата тел на строителните работи за изграждане на пешеходен подлез на ул. 4+778.54 и път III-807 Върбица – Скобелево от км в Русе, Горна Оряхови- „Александровска“ и ул. „Сан Стефано“ пред сградата на Бургаския сво- 0+000 до км 11+536.31 и мост на река Марица. ца, Стара Загора, двата боден университет. Подлезът е част от проект за организиране на пе- Това съобщиха от дружеството. Възложител на терминала в Пловдив и проекта е Агенция „Пътна инфраструктура“. Стой- изграждането на карго шеходни зони в града. Общината е предвидила още няколко общест- ността на договора е 19 992 538.08 лева, а финан- терминал в София. вени поръчки за строителство на обекти от градската инфраструкту- сирането е осигурено от Международната бан- Гара София и гара Поду- ра. Реконструкция на ул. „Места“ в жк „Лазур“ и на ул. „Ал. Велики“ в ка за възстановяване и развитие съвместно с Ми- яне ще бъдат предоста- централната градска част, както и продължение на изграждането на ул. нистерство на финансите чрез Агенция „Пътна ин- вени в комплект на бъ- „Янко Комитов“ към ул. „Струга“ също се предвижда да бъдат направе- фраструктура“. дещия инвеститор. ни тази година. На площад „Тройката“ се планира подземен паркинг. ИНВЕСТИЦИИ АРХИТЕКТУРА В Източна Европа расте пазарът Японски архитекти взеха наградата „Прицкер“ за 2010 г. на търговски имоти Кадзуо Седжима и Рюе През първите два месеца на година- Нишидзава са тазгодиш- та пазарът на търговски имоти в Цен- ните носители на награ- трална и Източна Европа отбелязва дата „Прицкер“. Жури- то определя като най-ем- оборот от 275 млн. евро. Това е със блематични за дуото два 70% повече, отколкото за същия пери- американски и два япон- од на миналата година, посочва консул- ски проекта - стъкленият тантската агенция CB Richard Ellis. Най- павилион на Музея на мо- голям интерес инвеститорите, както и дерното изкуство в Толи- преди, проявяват към обектите в го- до, щата Охайо, и новият лемите източноевропейски столици – музей в Ню Йорк, както и най-вече в Москва, Варшава, Будапеща един от първите им съв- и Прага, където са реализирани 90% местни проекти – О-Museum и Музеят на съвре- ито успяват да предадат на сградите си простран- от целия оборот през първите два ме- менното изкуство на ХХI век в Канадзава. Според ственост и усещане за лекота, като от това не сеца на 2010 г. журито двамата са сред малцината архитекти, ко- страда тяхната безопасност.
 • 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството: Подготвяме инфраструктурни проекти за 4 млрд. евро Р Погледнем ли карта- осен Плевнелиев завършва ВМЕИ - София. та на България и връзки- През 1990 г. основава „Ирис интернешънъл“ - те й със съседните стра- ни, ясно се вижда, че ние първата българска строителна компания, коя- сме държава в изолация. то придобива сертификат ISO 9001. От 1991 до На 400-километровата 1998 г. работи в Германия като съсобственик на част от река Дунав има строителна фирма, която става подизпълнител само един мост, няма- на германската Lindner. От 1998 г. насам после- ме подход към коридори VIII и Х. Имаме 418 км дователно през няколко години основава и ста- магистрали, които със- ва управител на компаниите от групата „Lindner тавляват 2% от пътища- Bulgaria“ ЕООД, член е на борда на директорите та, 3000 км първоклас- на КРИБ и управител на „Бизнес парк София“. ни пътища, 4000 км вто- През 2009 г. става министър на регионалното рокласни, близо 19 000 развитие в правителството на Бойко Борисов. км третокласни пътища. Какво е тяхното състо- яние? Всички знаят, че от 80-те години, когато за пътища са се отделя- ли много средства, то се влошава. И то защото от 1995 г. насам средствата за пътната мрежа са мно- го малко. През последни- те девет години за пъти- полагаме с 255 млн. евро гистрала „Хемус“ от Шу- ща са се отделяли между по оперативна програма мен до Велико Търново 170 млн. и 70 млн. лева „Регионално развитие“, няма достатъчно трафик на година за капитално 125 млн. евро по ИСПА, – не е нужно трасето там строителство (без теку- по „Транзитни пътища V“ да бъде аутобан. щото поддържане), което парите са 705 млн. евро, Подготвяме програ- е изключително малко. 144 млн. евро са от Све- мата за проектите, която Така, ако през 1985 г. в товната банка за рехаби- трябва да бъде внесена в добро състояние са били литация на втори и тре- парламента. 85% от пътищата в стра- ти клас пътища, 990 млн. Замисляме и други ва- ната, сега в такова състо- евро са по оперативна рианти. Например пътят яние са едва 35%. програма „Транспорт“. Русе – Варна може да до- Целта на пътищата е През тази година сме по- бави страхотна стойност и да свързват градове- те. Затова освен мегапо- лиса София определихме лучили 9 строителни раз- решения за рехабилита- ция на 500 км пътна мре- на град Варна. Този път е важен – може да стане и по линия на публично- ти и пътници към Черно- морието. Внесохме в Минис- П редставяме идеята за из- граждане на още В несохме в Ми- нистерския съвет програма деветте основни полюса жа за 200 млн. евро. По- частното партньорство. терския съвет програма на растеж: Благоевград, ставихме и въпроса защо Той свързва две приста- за рехабилитация на 64 два моста на река за рехабилитация Пловдив, Стара Загора, магистрали, защо не че- нища - Варна и Русе, ко- моста със заемни сред- Дунав - при Си- на 64 моста със Бургас, Варна, Русе, Ве- тирилентови пътища, ко- ито също могат да бъ- ства от Световната бан- лико Търново, Плевен, ито са двойно по-евтини дат предложени в общ ка. Подготвена е програ- листра – Кълъраш заемни средства Русе. Основните връзки от магистралите? Някъде пакет с пътната отсеч- ма за безопасност по пъ- и Оряхово – Бекет, от Световната между тях са приоритети е възможно да предпоче- ка на стратегически ин- тищата, в която попадат за 400 млн. евро банка на пътния сектор в тази тем дори и трилентови веститор. Това е трасе- 101 кръстовища с най- държава. трасета. По частта от ма- то на румънските турис- много жертви. Имаме и десет вторич- ни полюса на развитие: Кюстендил – Смолян – Хасково – Кърджали – П оставихме и въпроса защо магистрали, защо • За периода от 2014 – 2020 г. ще представим проектите: лот 3 на магистрала „Струма“ Благоевград – Сандански – 67.5 км за 500 млн. евро Сливен – Шумен – До- • лот 6 на магистрала „Тракия“ Варна – Бургас – 100 км за 350 млн. евро брич - Силистра – Габро- не четириленто- • лот 0 на магистрала „Тракия“ София – Калотина с дължина 50 км за 150 млн. евро во – Враца. Те също са ви пътища, кои- • София – Гюешево – дължина 85 км за 200 млн. евро част от тази най-важна то са двойно по- пътна мрежа. • скоростен път Русе – Шумен за 150 млн. евро Ако средствата от Ев- евтини от ма- • скоростен път Русе – Велико Търново – Габрово, тунел Шипка – Стара Загора за 350 млн. ропейския съюз за пъти- гистралите? Ня- евро ща в програмния период къде е възможно • магистрала „Хемус“ , 245 км за 1.2 млрд. евро 2007 - 2013 са 1.2 млрд. евро, ние ще подсигу- да предпочетем • скоростен път „Рила“ – 80 км за 200 млн. евро рим за следващия про- дори и триленто- • Софийски околовръстен път – 500 млн. евро грамен период проекти ви трасета за 4 млрд. евро. Сега раз- • Мостове на река Дунав при Силистра – Кълъраш и Оряхово – Бекет за 400 млн. евро.
 • 5. Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ГЕО ПОЛИТИКА Карстен Расмусен, зам.-директор за България в Джеймс Уорлик, посланик на САЩ в България: генерална дирекция „Регионална политика“ в ЕК Използвайте техническата Интегрираната помощ за проектиране и инфраструктура привлича административен капацитет инвеститори Д жеймс Уорлик е за- К арстен Расмусен е вършил Станфорд- роден в Дания на ския университет 20 август 1961 г. през 1977 г. и има магис- На сегашния си пост е търски степени по полито- от януари 2008 г. Отго- логия от колежа 'Уедхем' варя за управлението на Оксфордския универ- на структурните и Кохе- ситет и по право и дипло- зионния фонд в Бълга- мация от факултета по пра- рия и следи за правил- во и дипломация на уни- ното прилагане на про- верситета „Тафтс“. Джеймс Уорлик изпълнява длъж- грамата на дирекция ността главен зам.-помощ- „Регионална полити- ник на държавния секре- ка“ в страната ни. Пре- тар в Бюрото по въпроси- ди 2008 г. е бил адми- те за международните ор- нистратор в звената в ганизации в периода 2006-2009 г., като отговаря за всички аспекти на аме- Словакия, Унгария, Кипър и Румъния. Завършил е политология и герма- риканската външна политика в ООН и редица други мултинационални ор- нистика, има магистърска степен по изкуства. ганизации. При последното ми по- млн. евро, но за стратеги- рани и привличат ресур- Развитието на инфра- компании и клиенти, дос- шен. За подобни проек- сещение миналата година чески проект като София си, други още спят и дори структурата е дълбоко тъп до големите градове ти вече са планирани 1.5 дадох отрицателна оценка - Пловдив още не е обявен да имат проект, не мога да свързано с бъдещето на и добре платена работа за млрд. евро и ролята на об- на прилагането на евро- търг. Отново изключител- го реализират. Няма дос- България. При срещи- жителите на по-малките щините е критична. пейските програми. Мно- но закъснение. татъчно проекти. Като те ми с хора от страната населени места, както и Тези проекти са свър- го исках днес да кажа, че В околната среда - през много добър пример мога най-често говорим за та- възможност за привлича- зани с изграждане и на ко- тяхното развитие е много миналата година имахме да посоча Габрово с 18 кива проблеми, много по- не на повече туристи - за генерационни мощности по-добро. За съжаление подписани проекти за 300 проекта. вече, отколкото за Афга- бизнес събития, почивка и производство на елек- това не е така. Има голя- млн. евро, но трябваше Какво е предизвикател- нистан. Това интересува и културни дейности. тричество. Ние работим с мо закъснение с изпъл- да преразглеждаме про- ството? Четири милиарда хората. правителството и частния нението. От общо 9 млрд. евро, които трябва да бъ- дат използвани до 2015 г., ектите, подписани в края на 2008 г., много от кои- то се оказаха неефектив- евро е минимумът за ин- вестиции в пътища през следващия програмен пе- В лицето на министър Плевнелиев българско- то правителство демон- Т ри са ключови- те области на инфраструктур- сектор за насърчаване на подобни проекти. Строителството на 5.4 млрд. евро са заделе- ни финансово и се стигна риод. Защо закъсняваме в стрира наличие на визия, „зелени“ сгради, кои- ни за инфраструктура - до спиране и прекратява- периода 2007 - 2013 г.? Не Карстен Расмусен е реа- ното развитие то са позитивно настрое- 1.3 млрд. за пътища, 1.6 не на редица от тях. Днес защото сегашното прави- лист и показа основните - транспорт, ус- ни към околната среда, е млрд. за околна среда, от в този сектор имаме дори телство не си върши ра- слабости до момента. друг аспект на успешното които 1.3 млрд. евро само по-малко проекти и усво- ботата, нито дори пре- Конкуренцията за чуж- тойчива околна развитие. Увеличаване- за водни проекти, и мно- яване на средства от ми- дишното, а защото много дестранни инвестиции в среда и информа- то на техния брой ще на- го средства за социална налата година. предишни правителства региона е сериозна и за- ционни техноло- мали енергийната интен- инфраструктура като учи- преди това не са инвести- това България трябва да зивност, ще спести пари лища, главно за енергийна ефективност. От толкова много сред- В оставащото време до 2015 г. ще трябва да рали в проектиране. Про- ектите за пътния сектор трябваше да бъдат гото- направи сериозни инвес- тиции в инфраструкту- ра. Осигуряването на мо- гии. Те имат ос- новно значение за развитието на и ще подобри качество- то на живота. Посолство- то на САЩ в България е ства обаче до момента ви още през 2006 г. Сега дерна и надеждна инфра- първата сертифицирана са усвоени и разплатени стартираме по- предизвикателството е структура е фактор, кой- страната и реги- зелена сграда в България само 1.6%, или 86 млн. вече проекти, от- подготовката на проекти, то може да осигури успех она, за да излязат и първото американско евро, от всички тези 5.4 така че през 2013 г. тряб- в тяхното привличане. посолство в света с таки- млрд. евро. Трябва да от- колкото могат ва да имаме проекти за За да се възстанови успешно от кри- ва показатели, с намалени четем, че подписаните до- да бъдат завър- 4-5 млрд. евро, които да успешно от настояща- зата експлоатационни разходи говори са много повече, шени за този пе- бъдат готови за обявява- та криза, България тряб- и повишена ефективност. но дори тази година на- не на търг. ва да има интегриран ин- Българското прави- Тази тенденция създава предъкът е много скро- риод, приключва- Никой не знае какви ще фраструктурен план, кой- телство има амбициозни работни места и спестя- мен, като ситуацията ва- нето им може да бъдат предвидените сред- то наистина да отразява планове за инвестиции и ва пари, подобни проекти рира по сектори. остане за време- ства за следващия период състоянието на страната подобряване на околна- се насърчават и финанси- При пътищата инвес- - например 5 млрд. евро днес и нуждите утре, от та среда. Става дума за рат от Европейския съюз тициите са в главни арте- то до 2020 г. за пътища, 3 млрд. евро за който да се възползва ця- 56 регионални сметища, и от редица други инсти- рии, свързващи основни водни проекти. За насто- лото население. 100 пречиствателни стан- туции. градове в страната и съ- Следващият сектор са ящия период България по- Три са ключовите об- ции за питейна вода и още Информационните тех- седните държави - магис- общините и инвестиции- лучи много малко, напри- ласти на инфраструктур- повече заводи за третира- нологии и комуникации тралите „Струма“, „Тра- те в обществени сгради мер Унгария има 20 млрд. ното развитие - транс- не на отпадъци през след- са част от модерната ин- кия“, „Марица“. До този и социална инфраструк- евро. Така че за следва- порт, устойчива околна ващите пет години. Това е фраструктура. България момент от годината има- тура, градска регенера- щия период можем да се среда и информационни истинско предизвикател- беше известна като Сили- ме само един търг, който ция, местни пътища - тук надяваме и да планираме технологии. Те имат ос- ство за властите на цен- коновата долина през 80- е на път да приключи - за нещата се развиват мал- грант между 10 и 20 млрд. новно значение за разви- трално и местно ниво. те години на миналия век. „Тракия“. За сравнение - ко по-бързо, макар и със евро. Трябва да подгот- тието на страната и реги- Това означава изгражда- Може да възстанови тази през миналата година тази закъснение. Вече вижда- вим проекти за тях. она, за да излязат успеш- не на сериозен капацитет представа. магистрала дори не беше ме първите реновации на Моето послание е - из- но от кризата. в местните общности, ко- Увеличаването на планирана и не говорехме училищни сгради, намаля- ползвайте активно техни- Добрата транспорт- ито успешно да реализи- ефективността на адми- за нея. Пътната агенция ва енергийната интензив- ческата помощ за квали- на инфраструктура е аб- рат целия процес по под- нистрацията, намаля- тогава не успя да публи- ност, което е обещаващо. фикация на кадрите в ад- солютно необходима за бор на проекти, канди- ването на корупцията и кува нито един търг. Трябва да отчетем огра- министрацията. България. Става дума за датстване, управление на увеличаване на прозрач- При жп инфраструкту- ничения капацитет на об- Използвайте по-раци- инвестиции и нови техно- възлагането на обществе- ността при възлагане на рата положението не е по- щините и различията се онално техническата по- логии, които да намалят ната поръчка. Процесът обществените поръчки са добро - имаме един отдав- задълбочават - някои об- мощ и за подготовка на разходите за фирмите, ще трябва да бъде децентра- особено важни за инвес- на стартирал проект за 30 щини са добре организи- проекти. осигурят мобилност за лизиран, за да бъде успе- титорите.
 • 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Законови промени ще направят концесиите атрактивни Държавата иска да прехвърли целия риск на частния партньор, такава световна практика няма П одготвяни промени в Закона за концеси- Необходими промени в ите връщат отменените през 2008 г. про- българското законодател- ство цедури - състезателен диалог или обяв- Законът за концесиите ление с договаряне. В момента откритата трябва да бъде допълнен с процедура е единственият начин за отда- процедурите в Директива ване на концесия. За обекти над определен праг 2004/18/ЕО - състезателен ще се иска съгласието на парламента. Това съоб- диалог, ограничена и проце- щи Цвета Каменова, директор на дирекция „Ико- дура на договаряне с обяв- ление. номическа и социална политика“ в Министер- Нормативни промени ския съвет, по време на панела за публично-част- могат да оптимизират про- но партньорство в рамките на конференцията за цедурата за предоставяне на стратегическата инфраструктура на 30 и 31 март. концесия, като се съкратят сроковете за провеждане. От влизането в сила нагане на взаимоизгодно съ- За строителните конце- закона за концесиите презтрудничество. Той е с дъл- сии е необходимо да се ре- 2006 г. досега няма реа- госрочен характер - част- гламентират условията за лизирана нито една стро- ният сектор поема риска възстановяване на иконо- ителна концесия. Опити да финансира и управлява мическия баланс на конце- имаше с летището в Русе идейности, свързани с пре- Фокусът на втория панел през първия ден на конференцията за стратегическа ин- сията чрез сключване на до- фраструктура на 30 и 31 март беше публично-частните партньорства български имот за бизнес доставяне на обществе- пълнително споразумение център в Истанбул, при- ни услуги, характерни за ването на обявления над ца за решение да им бъде ването на т.нар. договори както в интерес на конце- чината е нежеланието за публичния сектор. определен праг в Офици- отказано или да започнат за публично-частно парт- дента, така и на концесио- споделяне на търговския В действащото законо- алния журнал, необходи- подготвителни действия ньорство и на договори за нера - например при нали- риск от страна на държа- дателство на Европейския мостта от промяна в съ- за предоставяне на конце- наем. чие на свръхпечалба, не- вата. В България има на- съюз концесиите за стро- ществуващите процедури сия. Инициативата на за- достатъчно търсене на ус- гласата концесионерът да ителство и услуги са пред- за възлагане в сравнение интересуваното лице не Практически трудности лугата, промяна в цената на плаща за всичко, но в Ев-мет на различни системи с обществените поръчки създава специални права - Решение на „Еврос- кредита и др. ропейския съюз това не е от правила. и др. или привилегии. тат“ от 11 февруари 2004 За големи строителни така, коментира Камено- Концесиите за строи- Концесията за стро- С изменение в Зако- г. за счетоводното тре- концесии, които изискват ва по повод на сегашния телство са регулирани от ителство има за пред- на за концесиите в Бълга- тиране на национални- осигуряване от концесионе- виртуален статут на стро-разпоредби на Директиви- мет частично или цялост- рия от 2008 г. е допусната те сметки на договори за ра на еднократни капитало- ителните концесии в Бъл- те за обществените поръч- но изграждане на обекта само откритата процеду- ПЧП, каквито са конце- ви разходи в голям размер, гария. ки (Директиви 2004/18/ЕО и неговото управление и ра. Българското законо- сионните. Активите тряб- би могло да се въведе зако- Държавният орган, кой-и 2004/17/ЕО), като за тях поддържане след въвеж- дателство въвежда еднак- ва да бъдат класифицира- ново изискване при опреде- то ще ръководи процеса, се прилагат задължения за дането му в експлоатация ви условия за предоставя- ни като неправителствени лен лимит - например 200 може да бъде към Съвета обявяване в Официалния са риск на концесионера. не на двата вида концесии и извънбалансови за бю- млн. евро, концесионните за икономическа политика вестник на ЕС. При концесията за ус- - строителната и тази за джета. Частният партньор договори да бъдат одобря- към правителството, кой- Концесиите за услу- луга възнаграждението на услуги, без да прави раз- поема строителния риск, вани от Народното събра- ги са освободени от при- то и сега има заложени по- концесионера се състои в граничение между харак- а допълнително един от ние. добни функции. лагането на тези директи- правото да експлоатира тера и сложността на про- двата риска - наличност Цвета Каменова, дирек- Проучване на Програ- ви. Същите се регулират обекта на концесията или цедурите, подготовката или търсене на услугата. тор на дирекция „Иконо- мата на ООН за развитие единствено чрез спазване от това право + компен- на документацията, про- - Разпределянето на мическа и социална поли- (ПРООН) констатира 64 на принципите, произти- сация от страна на конце- веждането на процедура риска между страните в тика“ в Министерския различни дефиниции за чащи от чл. 43 и чл. 49 на дента. за избор на концесионер България е ограничено, съвет: публично-частното парт- Договора за създаване на и съдържанието на конце- като компенсацията се ньорство, като най-общо Европейската общност и Институционализираните сионните договори. допуска само за пости- го определят като средна по-специално на прозрач- концесии По данни от Национал- гане на социално прием- форма между приватиза- ност, равнопоставеност, дават възможност иници- ния концесионен регис- лива цена на услугата от ция и обществена поръч- пропорционалност и вза- ативата да бъде от стра- тър концесията за услуга обществен интерес, кога- ка, или концесия - за стро- имно признаване. на на частния сектор, е предпочитана от мест- то цената се определя с ителство и услуга. Посо- В България общото за- като докаже целесъобраз- ните власти – 94.66 на сто нормативен акт, или въз- чено е разнообразие от конодателство в сектора ността на предложение- от общия брой сключени становяване на обекта на форми като изгражда- включва Закона за конце- то и извърши например концесионни договори. концесията след непрео- не - придобиване на соб- сиите и неговия правил- предварителни проучва- Поради тези ограниче- долима сила. ственост - експлоата- ник за прилагане, както ния. След уведомлението ния се търсят алтернатив- Този подход обаче пра- ция ( BOO - Build-Own- и нормите на специали- на държавата съответни- ни подходи за заобикаля- ви концесията, особено за Operate), рехабилитация, зирани закони като Зако- те органи имат три месе- не на закона със сключ- строителството, непри- „О експлоатация, прехвър- на за гражданското въз- влекателна за частния ин- т приема- ляне ROT (Rehabilitate- духоплаване, Закона за Рискове при концесиите веститор, особено при ви- нето на Operate-Transfer), програ- устройство на черномор- сока цена на финансовия • Управление на риска - сложни и дългосрочни ма за покупка на активи иското крайбрежие, Зако- ресурс, ограничено тър- Закона за концеси- експлоатация APOP (Asset на за културното наслед- договори сене на услугата и ниска Procurement and Operatingство, Закона за регулира- • Политическа подкрепа - последователна поли- платежоспособност на ите през 2006 г. Program). не на водоснабдителните тическа подкрепа, валутна и данъчна политика потребителите. до момента няма В момента и канализационните услу- • Правни рискове от промени в законодателство- „Твърдият“ характер на реализирани кон- в България се дискутира ги, Закона за физическото концесионните договори дали публично-частните възпитание и спорта. то не позволява да се отго- цесии по него“ партньорства са нова ка- Сега • Търговски рискове - инфлация, лихвени процен- вори на променените във тегория обществени до- ти, конвертируемост на валутата времето социално-иконо- Срокът за произнася- говори, различни на европейско ниво се • Рискове с планирането - разрешителни режими, мически условия предвид не по постъпили предложе- от договорите за концесии изясняват въпроси, свър- отчуждаване и др. дългосрочния им харак- ния на частните инвестито- и договорите за обществе- зани с концесията за • Рискове, свързани със строителството и въвеж- тер и евентуалния риск, ри за предоставяне на кон- на поръчка. строителство и за услуга свързан с инфлацията, цесия може да бъде съкра- Става дума за писмен Основните въпроси от- дането на обекта в експлоатация - забавяне на лихвените проценти или тен до един месец при три в договор между държавния носно концесията за услу- строителството, превишаване на разходите, ка- реализиране на свръхпе- момента. и частния сектор за пости- га са свързани с публику- чество на изпълнението, състояние на терена. чалба от концесионера. Николай ТОДОРОВ
 • 7. Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Симеон Пешов, председател на Камарата на строителите в Георгиос Колиопулос, България: президент на ADO - Гърция: Проектите - на малки лотове, изпълнителите - Консултантът има български фирми важна роля при оценка и разпределение на риска „З а разлика компании, а българските говете, без това да става „К компании участват само за сметка на фирмите от онцесионни- от Бълга- като подизпълнители. страните на Европейския рия в Чехия, Сло- За разлика от България съюз. ят договор вакия, Словения и в Чехия, Словакия, Слове- Много са високи кри- включва правни, ния и Румъния процентът териите в търговете за финансови и тех- Румъния процен- на участие на чужди фир- магистрали, железници, тът на участие ми в пътното строителство летища, пречиствателни нически въпроси. на чужди фирми в е значително по-малък. станции и др. Консултантът В момента липсва дос- България е отворена пътното строи- татъчно ясна политика за граница за работници от има много важна телство е значи- подкрепа на българските страни извън Европей- роля - както за телно по-малък“ фирми при участие в тър- ския съюз. частния сектор, Предложения така и за държа- При инвестиционни пълнители. Големите ин- Разделяне на обектите на по-голям брой лотове. вата, в организа- проекти, които се креди- фраструктурни обекти Увеличаване на средствата за проектиране, гео- цията, управле- тират или концесионират по железопътната инфра- от други държави, няма структура, летища, прис- ложки проучвания и отчуждения. нието и техниче- практика за открити тър- танища и мостове се из- Коопериране на българските фирми (чрез консор- ските детайли“ гове за български подиз- пълняват изцяло от чужди циуми, сдружения и др. форми). И при публично-частните проекти е възможен вторичен пазар Публично-частното та, инфлацията и лихвите. Федерико Сути, регионален управляващ партньор Обща дължина: 327 Консултант е DLA Piper с партньорство се въвежда Комбинацията на трите на DLA Piper: км местни партньори. „Р в цял свят в различни сек- фактора има значителен Очаквана стойност: Комплексът „Кайзери“ тори като образование, ефект върху склонността исковете над 3 млрд. долара. е първият ПЧП проект в здравеопазване, инфра- на банките да финансират при струк- Срок: 20-25 години. турското здравеопазва- структура, енергетика, во- проекта, които в момента туриране на ПЧП Строителен период: не, като е приложен бри- допречистване, социални отпускат средства до 15- 3-4 години. танският модел след адап- жилища. 20 години. са свързани с при- Компоненти: 23 път- тация в областта на град- При концесиите като Друг риск е от потреби- вличане на инвес- ни възела, дренажни кана- ското планиране, соб- форма на ПЧП частният телското търсене, който е титорите, за ко- ли, подлези, 52 зони за по- ствеността, форсмажор и сектор има право да съби- малък при плащанията за чивка. др. Гарант по плащания- ра такси от потребители- наличност. ито важни са фак- Плащания: месечно за та е правителството, кое- те за ползването - като тол Не на последно място тори като мест- наличност. то осигурява възможност за пътища или мостове, а е възможността за заемо- ната валута, ин- До месец се очаква да за осигуряване на банкови рисковете произтичат от дателите да защитят про- бъде избран предпочитан заеми. Тук има някои про- търсенето. екта, като поемат контрол флацията и лих- участник, като сделката блеми, свързани с турския При частната финансо- при лошо функциониращо вите“ бъде приключена до края финансов пазар - местна- ва инициатива PFI акти- проектно дружество, въз- на второто тримесечие. та инфлация от 10% и це- вът не може да генерира можностите за прехвър- ната на кредитите от 12- приход сам по себе си от ляне на активи по време и тие на транспортната ин- Магистралният проект Болница в Турция 13%. Традиционно конце- крайните потребители, но след строителството като фраструктура на стойност за ПЧП, по който DLA Министерството на сиите в Турция са с про- правителството плаща за възможност за създаване над 300 млрд. динара до Piper е консултант, включ- здравеопазването на Тур- дължителност 12 - 18 го- наличност като при бол- на вторичен пазар. 2030 г. Става дума за 590 ва: ция прилага план за раз- дини. ници, училища, затвори, км регионална железница, •модернизация на 145 ширяване на сектора и Срокът за изпълнение и др. Тук няма риск от не- Магистрален проект в 1311 км товарна железни- км до двоен трилентов създаване на нова здравна е три години с продължи- достатъчно търсене. Близкия изток ца, 130 км метро, 340 км път инфраструктура. Големи- телност на концесията 25 Рисковете при структу- Плановете на прави- трамвайна мрежа, 39 нови •модернизация на 165 ят брой проекти изисква години при стойност 278 риране на рамката за ПЧП телството на Обединени- и модернизирани магис- км до двоен четирилен- значителни инвестиции - млн. долара. През юни се са свързани с привличане те арабски емирства са трални проекти. Предпо- тов път над 5 млрд. долара за пет- очаква отваряне на тръж- на инвеститорите, за кои- свързани с използване на читанията на транспорт- •модернизация на 20 годишен период. За цел- ните заявки, осем са пред- то са особено важни фак- ПЧП проекти в стратеги- ните власти са за подход км до двоен четирилентов та изборът е върху ПЧП квалифицираните учас- тори като местната валу- ческите планове за разви- на основа на резултатите. път. способ за финансиране. тници. Една българска частна инициатива за партньорство Частната инициати- малена чрез оптимизация ридор VIII. През 2007 г. са проучвания за изграждане- ва за концесия на далеч- на трасето, намаляване на изпълнени и прединвести- то на Далечен югоизточен ния южен обход на София габарита, използване на ционни проучвания за ско- обход на София са приети от страна на „Главболгар- част от съществуващ път. ростен път връзка между от Националния експертен строй холдинг“ включ- Средните строител- магистралите „Струма“, съвет при МРРБ през де- ва проучване и прогноза ни разходи за километър „Тракия“ и „Хемус“ с въз- кември 2007 г. на трафика, предпроектни са 3.92 млн. евро с време ложител фонд „Републи- проучвания, геоложки до- за изграждане 4.5 години канска пътна инфраструк- Коментар клад, количествени смет- при прогнозен концесио- тура“. Очаква се отговорът ки, график на строително- нен период 35 години. Изграждането на далеч- на държавата на предло- монтажни работи, оцен- ния южен обход е свърза- жението на „Главболгар- ка на разходите за поддър- Предистория но с високата натоваре- строй холдинг“ за далеч- жане, оценка на площи за През 2000 г. са извър- ност на трафика по сега ния южен обход на София отчуждение. Финансовият шени предпроектни про- съществуващия около- - автомагистрала „Рила“. модел за осигуряване на учвания на американска- връстен път на София, Засега обаче отсечка- финансиране е разрабо- та фирма De Leuw Cather развитието на столицата та е в плана на правител- тен съвместно с Deutsche International Inc. с възло- като агломерация и липса- ството за изграждане в пе- Bank. жител пътната агенция. та на модерна мрежа в съ- риода 2014 - 2020 г. с пари Прогнозната строител- Отсечката е част от про- ответствие с европейските от Брюксел, съобщи стро- на стойност е 420 млн. гнозното трасе на общоев- стандарти. ителният министър Росен Далечният южен обход на София трябва да свързва евро. Тя може да бъде на- ропейски транспортен ко- Прединвестиционните Плевнелиев. трите магистрали - „Струма“, „Люлин“ и „Тракия“
 • 8. ИНФРАСТРУКТУРА 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. През април се чакат корекции в оперативните програми Те ще решат финансирането на технически проекти, административен капацитет и пътни ремонти Общите констатации и време на мониторинговите Сегашни и бъдещи проекти по ОП „Транспорт“ на тази инфраструктурна комитети на оперативните конференция бяха проек- програми този въпрос ще тите, отчужденията и адми- намери решение. нистративният капацитет. Новината - обещание на Търгове за проектиране министъра на регионално- на пътища няма от две го- то развитие и благоустрой- дини. Отчужденията спи- ството Росен Плевнелиев рат и бавят проекти, кои- на ведомството да прово- то отдавна са стартирали, кира подготовката на про- какъвто е железопътният екти за 4 млрд. евро. Но ако Пловдив – Свиленград, не се вгледаме в представения позволяват да започне и по време на магистралния за поредна година отлагат, панел от втората част на дори изтикват от оператив- конференцията график на на програма „Транспорт“ подготовката на един про- интермодалния терминал в ект, то оттук нататък за София. всеки следващ ще са необ- ходими по около 5-6 годи- Административният ка- ни (виж таблицата), като пацитет чистото техническо проек- бави пътните проекти и е тиране отнема около една заплаха за усвояването на от тях. Така покрай про- средствата от общините. ектите се оформи важната Не случайно Карстен Рас- идея за мусен, заместник-дирек- тор за България в генерал- цялостен подход за упра- сегашни проекти - период 2007 - 2013 на дирекция „Регионална вление на проектния ци- бъдещи проекти - период 2014 - 2020 политика“ в Европейската къл комисия, напомни, че сред- Това са механизмите и ствата от техническата по- процедурите за иденти- мощ към оперативна про- фициране, приоритизира- попадна в полезрението на нистративния капацитет. бят с ВиК и пречиствател- се засили притегател- грама „Транспорт“ могат не, подготовка и изпълне- европейският експерт Рас- Назад в дневния ред, ни станции. Останалите ността на София да се използват за проекти ние на проектите, а също мусен, който попита как но с много заряд са иде- участници в процеса по- Като мегаполис гра- и за административния ка- и на оценка на резултати- компанията „Железопътна ите около водните проек- ставят въпроса как мест- дът съсредоточава много пацитет в Национална ком- те от тях. Докато админи- инфраструктура“, която е ти. Предстоят промени в ните ще се справят. Основ- възможности и интереси. пания „Железопътна ин- страцията не започне да намалила персонала за ев- закона за водите, свърза- ният документ, който се Тук се произвеждат 34% фраструктура“, чийто пер- управлява проектния ци- ропейските си проекти от ни с формите на управле- очаква от Министерство- от БВП на България (12.2 сонал е намален драстич- къл като цялостен процес, 130 на 60 души, ще успее ние на водния сектор. Во- то на околната среда и во- млрд. евро, 2008), тук жи- но. без да го накъсва и запли- да произвежда 3-4 пъти дните проекти по „Околна дите, е стратегията за раз- веят 730 хил. души високо- Министърът по упра- та, значимо подобрение повече продукция, откол- среда“ са спрени. Дотога- витие на водния сектор. квалифицирана, мотивира- вление на средствата от Ев- няма да има. Какво прави кото досега. Така отново ва бизнесът чака. При липса на големи на и гъвкава работна ръка, ропейския съюз Томислав бизнесът в това време – постави въпроса за адми- Общините ще се нагър- търгове отново нивото на безработица е Дончев от своя страна про- част от фирмите имат по- ниско. Фирмите чакат тър- верява всяка оператив- ръчки. Повечето чакат и са ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ говете за третия метроди- на програма, за да устано- гладни. Затова от старата Етап Продължителност аметър на софийското ме- ви кои са рисковите проек- тема за по-голямо учас- Предпроектно инвестиционно проучване 1 г. тро, коментира изпълни- ти и как средствата от тях, тие на българските фир- телният директор на „Ме- вместо да бъдат загубени, ми в тръжните процедури Идеен проект около 6 месеца трополитен“ ЕАД Стоян могат да бъдат използвани. председателят на Камара- Изготвяне на доклад по ОВОС и съгласуване с Братоев, очакват и инвес- около 10-12 месеца Тези средства могат да оти- та на строителите в Бълга- МОСВ тиционната програма на дат за обновяване на пъти- рия Симеон Пешов изведе Оценка за съвместимост - Столичната община, защо- ща, смята също Лиляна Па- съждението: около 1 г., при положение че не то тя е сред малкото редов- влова, заместник-минис- Подготовка на апликационна форма се одобрява от ЕК, а на национал- ни платци. тър на регионалното раз- съществуването на го- но ниво Ако се върнем отново витие и благоустройство- леми и средни българ- Изготвяне на технически проект около 1.5 – 2 години на пътищата, представи- то. Идеята за 1 млрд. евро ски фирми и наличието телят на гръцката консул- Изготвяне на парцеларен план около 1.5 години за рехабилитация на пъти- на доверие към тях озна- тантска фирма АДО Ге- ща беше оповестена от ми- чава да има стабилност Доклад за оценка на съответствието със същест- оргос Колиопулос изка- нистъра на регионалното в бранша и българската вените изисквания към строежите съгласно чл. 142 около 50 дни за съмнение, че големи- от ЗУТ развитие и благоустрой- икономика те скъпи магистрали не са ството преди десетина дни Към този призив се при- Археологически проучвания около 1 година най-доброто, което може пред чуждите посланици в съединиха и от Българска Одобряване на техническия проект от МРРБ и из- да се случи на една дър- 2 месеца страната ни. Пред журна- браншова камара „Пъти- даване на разрешение за строеж жава. Като даде за пример листи Карстен Расмусен ща“. Изготвяне на тръжна документация за определяне скъпата „Виа Игнатия“, изрази крайно несъгласие Независимо че има на изпълнител и консултант 1-2 месеца. той постави въпроса за из- с възможността средства проекти, че Европейският Провеждане на тръжна процедура за избор на из- плащането на аутобаните. да бъдат отклонени от го- съюз подкрепя екологич- пълнител и консултант около 3 месеца В този смисъл добрият нов лемите проекти към ре- ния железопътен транс- Сключване на договори 1 месец въпрос е: Защо точно ма- монт на шосетата. Но при порт, темата за железни- гистрали? Защо не четири- Общо период на подготовка, необходим за начало поява на ясна обосновка с ците е най-малко дискути- около 6 години лентови или дори трилен- на строителство опис на проектите и смет- рана и оставена да попад- тови пътища? ка към него през април по не в тежко състояние. Тя Въвеждане в експлоатация (получаване на Акт 16) - Милена ВАСИЛЕВА
 • 9. Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 9 МАГИСТРАЛИ Първият проблем на пътното строителство е проектирането По време на тазгодишната инфраструктурна конфе- Строителните договори все още се нуждаят от дискусия ренция министърът на регионалното развитие и бла- гоустройството постави акцент върху подготовка- През последните две го- ние на лотовете по магис- та на проекти за над 4 млрд. евро дини не са обявени търго- трала „Тракия“. Система- ве за проектиране. Това та за изпълнение на про- е голям проблем - за път- екта като идея е подредена. ната инфраструктура и за На върха на пирамидата е пътните проектанти. Или- възложителят, той контак- яна Захариева, директор на тува с проджект мениджъ- дирекция „Инвестиционно ра и с останалите участни- проектиране, технически ци, а участниците трябва правила и норми“ в Аген- да си изпълняват функци- ция „Пътна инфраструкту- ите. Сега, призна зам.-ми- ра“, съобщи по време на нистър Прегьов, нещата конференцията „Управле- са обърнати - най-напред ние и развитие на страте- беше избран изпълнител, гическа инфраструктура“ после супервайзър, а най- миналата седмица, че се накрая се чака изборът на Интегрираната инфраструктура подпомага развити- подготвят нови договори проджект мениджър. Иде- ето на икономиката, смята американският посланик за проектиране. ята е схемата да се прео- Джеймс Уорлик (в средата), Карстен Расмусен (вдя- „За пръв път в тази до- бърне и да достигне схема- сно) препоръчва ефективното използване на техниче- кументация от проектант- та на пирамидата. Прегьов ската помощ за подготовка на проекти Бизнесът обсъди поуките от магистрала „Люлин“, за ската фирма се изисква да да не повтаря допуснатите грешки напомни, че цената и сро- поеме отговорност за ка- ковете по новите догово- чество на проекта по вре- ниха още, че изискват го- не с една втора на всички ри са непроменяеми вели- ме на строителството. При тов продукт с определени административни срокове, чини. Изискването на ет- сключването на договора с качества и че от 2009 г. има свързани с одобрение на апност в изпълнението на проектанта той ще предос- нова техническа специфи- националните инфраструк- проекта позволява при за- тави на възложителя га- кация, с която трябва да се турни проекти без разли- бавяне на един етап той да ранции за изпълнение на съобразяват проектантски- ка дали инвеститорът е об- бъде наваксван през други. договора със срок до за- те фирми. ществен или частен. Изда- Но щом на някой етап има вършване на строителни- ването на разрешението за закъснение, изпълнителят те работи. Така ще избег- Законите строеж да бъде само на ос- се санкционира. Възстано- нем практиката някои про- Измененията в Зако- нова на одобрен подробен ви ли той графика - парите ектанти да искат да си на- на за устройство на тери- устройствен план преди му се връщат. правят проекта по опреде- торията и в Закона за дър- отчужденията, се предлага Карстен Расмусен, заместник-директор на Генерална лен начин, а след това да жавната собственост имат в проектозакона. Браншът дирекция „Регионална политика“ за България, постави се уточняват със строите- за цел да се ускори реали- В по-дългосрочен аспект Председателят на Бъл- рязко въпроса за намаление на административния ка- ля. Смятаме, че с гаранци- зацията на инфраструктур- се предвижда да се синхро- гарска браншова камара пацитет на НК „Железопътна инфраструктура“ ята проектантската фир- ните проекти и да се подо- низира нормативната уред- „Пътища“ Румен Йовчев ма ще поеме отговорност бри бизнес климатът като ба по стратегическото и по препоръча да не се избират строителството на проекта цяло. Такива са насоките в пространственото плани- изпълнители по най-ниска- да бъде завършено с изис- развитието на законодател- ране на територията. та цена. Според него съо- кваното качество и в срок. ството, представени от за- ръженията - виадукти, мо- За неизпълнение на качест- местник-министъра на ре- Договорите стове, тунели, трябва да се вото и срока са предвидени гионалното развитие и бла- Според заместник-ми- отделят в отделни лотове. завишени санкции.“ гоустройството Екатерина нистър Георги Прегьов Изказвания в полза на И при избора на проек- Захариева. основното предизвика- двустепенните процедури тантски фирми изпълните- Предвидените промени телство предстои. То е ре- подсказаха необходимост- ли стои въпросът за избора са с краткосрочен и дълго- ализирането на догово- та от корекции в Закона за по най-ниска цена. Но това срочен ефект. ра и системата за изпъл- обществените поръчки или Най-често задаваният въпрос е кой е най-ефективни- е въпрос на законодател- С промените в Закона нение на обекта. Така той дебат по темата ЗОП или ят начин да предотвратим дъмпинга при обществе- ство, каза още Захариева. за държавната собственост оцени ситуацията с нови- ФИДИК. ните поръчки както при пътищата, така и при желез- От пътната агенция напом- се предвижда съкращава- те договори за изпълне- На стр. 10 ниците Планиране 2014 - 2020 Поуките на „Люлин“ Д М ългосрочният план за развитие и уп- агистрала „Люлин“ е проект на прехода. Според стро- равление на републиканската пътна ителния надзор на проекта („Лиус Бергер - Мот Макдо- мрежа за периода до 2020 г. включва: налд“),представенот„МотМакдоналд“,догодина през •Техническа помощ по програма март ще можем да се движим по най-късия аутобан ИСПА с бюджет от 4.8 млн. евро и - 19-километров, и засега най-скъпия - 146 млн. евро. проекти за обходни пътища на гра- •Без проекти и отчуждения не започвай ин- довете Монтана, Враца и Габро- вестиционен проект, съветва Юлиян Тюфекчи- во, както и за модернизацията на ев, управител на „Мот Макдоналд България“. участъка Мездра - Ботевград (че- •Не може нормативната база в строителството, коя- тирилентов габарит) и четирилен- то регулира изграждането на хотел за 140 хил. евро, На 20 и 26 април ще бъдат отворени тръжните доси- тов път Видин – прилежаща инфра- да е същата като тази за сложен линеен обект с виа- ета за строителство и супервизия на 14-те пътни структура на Дунав мост - Ружинци. дукти и тунели за 140 млн. евро, смята надзорникът. лота, включени в оперативна програма „Регионално •Техническа помощ по Оперативна •Ако няма диалог и доверие между страните в ин- развитие“ програма „Транспорт“ с бюджет от вестиционния процес, резултати няма да бъдат по- около 45 млн. евро за пътни и жп про- стигнати. Решението за препроектирането на магис- екти, сред които лотове 2 и 3 на ма- тралата е взето в дискусия само между изпълнителя www.foto.stroitelstvo.info гистрала „Струма“ и нови проекти в и възложителя, без участие на строителния надзор и процес на съгласуване. проектанта, заяви Тюфекчиев пред аудиторията.
 • 10. 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. МАГИСТРАЛИ Георги Прегьов, заместник-министър на регионалното развитие Ивайло Московски, заместник- и благоустройството: министър на транспорта, информационните технологии „Разсейването“ на цените беше основен проблем и съобщенията: при лот 2 на „Тракия“ Дело бави интермодалния екти. Притиснати от вре- се откриват в процеса на мето, подготвихме проце- изпълнение. Съществуват терминал в София дурата и избрахме изпълни- две възможности - или да тел. Процедурата за избор са незаконни и да се пре- на супервайзър все още не махнат, или да е направен е завършила. Следва избор пропуск при процедурата. на проект мениджър. А би Опитваме се да направим трябвало да бъде точно нещата максимално чест- обратното. ни и независещи от субек- За „Тракия“ държавата ще тивния фактор. Основ- носи отговорност в случа- ното предизвикателство ите, в които се появяват предстои – реализирането условия, които не са могли на договора и системата да бъдат заложени в проек- за изпълнение на обекта. В Най-големият проблем при с най-добрите европейски тите, каквито са геолож- тази система са договори- процедурата за лот 2 на практики, защото те се ките проучвания. Ако те те за изпълнение на супер- автомагистрала „Тракия“ изпълняват при готов ин- се различават от геолож- визията – трябва да има- беше разсейването на оф- вестиционен проект, ясни кия доклад, ще бъдат от- ме проект мениджър, кой- По оперативна програма „Транспорт“ са сключени общо ертните цени, дължащо се отчуждителни процеду- говорност на държавата. то да предугажда пробле- 36 договора, които са на обща стойност 235.3 млн. евро. на степента на риска, пре- ри и археология . Такъв би Другият проблем са еле- мите, които предстоят. Те се изпълняват, с изключение на проекта за изграждане ценен от компаниите. Про- трябвало да бъде подхо- ментите на техническата Така че проектът да се из- на интермодален терминал в София, който е в застой, цедурата не е в съзвучие дът при следващите про- инфраструктура, които пълнява. тъй като в момента се води съдебно дело. Илияна Захариева, дирекция Василка Костадинова, директор на дирекция „Изпълнение на „Инвестиционно проектиране, проекти по ОП „Транспорт“ и Кохезионен фонд“, Агенция „Пътна технически правила и норми“, АПИ: инфраструктура“: Акцент в новата документация е Предстои разделянето на магистрала „Марица“ контролът на четири части Нашата амбиция е да стар- Няма как да не признаем ло- година са предвидени търго- тираме изготвяне на инвес- шото изпълнение на опе- ве за проектиране на отсеч- тиционни проекти, но осно- ративна програма „Транс- ките от Дупница до Благо- вен проблем е, че през годи- порт“, но се надяваме тази евград и от Благоевград до ните не са провеждани тър- тенденция да се промени Сандански. Средствата ще гове за проектиране. Имаме през следващите месеци. бъдат осигурени от „Техни- много добри проектанти, но Съгласно законовите сроко- ческа помощ“ на оперативна изискванията са важни. Наши- ве програмният период на програма „Транспорт“. ят закон изисква готов про- подготовка на един пътен За лот 3 на „Тракия“ е в ход дукт с определени качества проект е около 6 години. На- тръжната процедура за из- и спазване на нормативните шето закъснение се дължи бор на изпълнител и обявява- документи. Имаме техниче- на факта, че за да стартира не на тръжната процедура ска спецификация и акцент в един проект през 2007 г., не- за избор на консултант. За новата тръжна документа- говата подготовка е тряб- лот 4 предстои съгласува- ция е контролът от наша страна. За пръв път изискваме от- вало да започне през 2002 г. По отношение на проектите ството на автомагистрала не на тръжната документа- говорност, която ще бъде обезпечена чрез гаранция за изпъл- заедно с отчуждителните за изграждане на автомаги- „Марица“ да бъде разделено ция за строителство и про- нение да договора. Реално се завишават изискванията и отго- процедури и археологически- страли предстои правител- на четири участъка. За ма- цедурата за избор на консул- ворностите, които ще носят проектантските фирми. те проучвания. ствено решение строител- гистрала „Струма“ за тази тант. Юлиан Тюфекчиев, управител на Лиляна Павлова, заместник-министър на регионалното развитие „Мот Макдонолд - България“: и благоустройството: Включването на силно През април отварят тръжните досиета за 14 пътни проектантско звено лота по оперативна програма „Регионално развитие“ в изпълнителя е много Одобрените договори за в посока Ниш и Белград, „Хе- добро рехабилитация на общинска мус“ към Букурещ и източ- инфраструктура по опера- ната част на „Тракия“ към Винаги могат да се наме- тивна програма „Регионал- Истанбул. Строителство- рят недостатъци на тър- но развитие“ са 30 на стой- то трябва да започне след- говете. Много положи- ност 135 млн. лева. От юни ващата година. Столичната телен елемент в новите миналата година управлява- община трябва да осигури тръжни процедури за ма- щият орган на регионална- устройственото регламен- гистрала „Тракия“ е включ- та програма подписа рамко- тиране на обекта и възла- ването на проектантски во споразумение с Агенция гането на идейния проект, капацитет в състава на из- „Пътна инфраструктура“ както и ще свика експертен пълнителя. Явно това е на- на стойност 501 млн. лева, съвет за избор на вариант. правено като поука от ми- което е за рехабилитация на Задължение на общината ще нали периоди. Така губи сми- второкласна и третокласна бъде още да проведе отчуж- съл дилемата дали ще при- пътна мрежа. За първите 14 дат финансирани и интегри- на изграждането на северна- дителните процедури за из- лагаме договорите по ФИ- лота бяха обявени общест- рани планове за градско раз- та тангента на софийския местване на обекти на тех- ДИК, или ще запазим тази вени поръчки и в момента витие на обща стойност околовръстен път. Целта ническата инфраструкту- нова форма за подобни протича избор на изпълни- 45 млн. лева. е да се изгради скоростна ра, попадащи извън обхва- сложни проекти, при които тел. Офертите ще бъдат Миналата седмица Агенция връзка между четирите ос- та на пътя, и да осигури не- проектосметната доку- отворени в края на април. „Пътна инфраструктура“ и новни магистрали, влизащи обходимите устройствени ментация е покрита с прах През 2010 г. ще бъдат отво- Столичната община подпи- в Софийското поле - „Люлин“ планове за всички съоръже- заради забавената реализа- рени общо 13 мерки по про- саха рамково споразумение чрез „Струма“ към Гърция, ния на техническата инфра- ция на обекта. грамата, сред които ще бъ- за съвместно финансиране „Тракия“ в западната й част структура.
 • 11. Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 11 ВИК ПРОЕКТИ Подготвя се стратегия за водния сектор Необходима е промяна на собствеността и на начините на финансиране Управлението на водния сек- ни за управление на басейнови- Агломерации с над 10 хил. жители с изградени ПОСВ тор е изключително важна тема те дирекции, пречиствателните и е въпрос на национална сигур- станции са отговорност на ВиК ност. Няма спор, че е необходи- дружествата, а след трансфор- ма промяна в правната и регу- мацията - на общините, и т.н. латорната рамка, а така също и Списъкът е дълъг, а необхо- по отношение на собственост- димостта от приемане на стра- Генерал та във водния сектор. От друга тегия за водния сектор - спеш- Тервел Тошево страна, водната инфраструкту- на и сред приоритетите за тази ра изисква много инвестиции, с година. Картината се допълва Добрич които страната ни не разпола- и от районите, в които все още га. Надежди се възлагат на опе- има режим на водата, сериозно- Белослав ративна програма „Околна сре- то изоставяне по отношение на Горна Оряховица да“, чийто ресурс за водния сек- пречиствателните станции, из- тор е около 1.2 млрд. лева, но граждането на дигите и т.н. той не е достатъчен дори само „Нуждите от инвестиции са Сливен за поддържане и изграждане на огромни - в размер на 12 млрд. пречиствателни станции. Това лева. Трябва да намерим реше- стана ясно по време на панел ние, защото начинът, по кой- Самоков по проблемите на водните про- то се управлява в момента, ни екти в рамките на конферен- води към затъване. Ясна е необ- цията за стратегическа инфра- ходимостта от промяна на соб- Разлог структура. ствеността и начините на фи- без пречистване Ситуацията във водния сек- нансиране. Цялото това много- с механично пречистване тор се характеризира с разпи- образие ще изисква реформа. А с биологично пречистване ляване на собствеността, на от- в момента има неяснота как се с отстраняване на азота говорностите между отделни- съвместяват документите за уп- с отстраняване на фосфора те институции и несъгласува- равление на водния сектор като С ни планове за развитие. Така стратегия за водите, планове- вляват и да я поддържат. Спо- дащите водни съоръжения и поред договора на Бъл- например язовирите са разпре- те за управление, генералните ред нея източникът на финанси- пречиствателните станции. По граия за присъединя- делени като собственост в ня- планове за управление, а така ране на тези компании ще бъ- този начин водният ресурс ще колко организации, но общо- също общинските и областните дат таксите от потребителите, в бъде предоставян с необходи- ване към Европейския то им състояние не е добро и стратегии и не е ясно кой доку- това число екологичните и ре- мото качество и количество до съюз сме обвързани със част от тях са рискови, речни- мент да се гледа и каква да е из- сурсните такси, европейските населените места, откъдето ще срок до 2010 година да изгра- те корита в рамките на населе- ходната позиция“, каза минис- фондове и заеми от междуна- бъде разпределен, което е анга- дим пречиствателни станции ните места са грижа на общи- търът на околната среда и води- родни финансови институции. жимент на общините. Връщане- ните, а извън тях - на област- те Нона Караджова. Заместник-министърът на то на ресурса пречистен в при- във всички населени места с ните управители, ВиК мрежата Тя допълни, че е възможно регионалното развитие и бла- родата е отговорност на общи- над 10 хил. еквивалент жите- в момента се трансформира от въвеждане на публична дър- гоустройството Георги Пре- ните и техните асоциации. „По ли. От общо 124 агломерации, собственост на ВиК дружества- жавна собственост на всич- гьов заяви, че държавата тряб- този начин можем да дефинира- попадащи в тази категория, та в собственост на общините и ки съоръжения или създаване ва да поеме отговорността по ме кой за какво отговаря“, до- техните асоциации, сондажите на четири регионални публич- изграждането и стопанисване- пълни Георги Прегьов. в 70 няма изградени пречис- на минералните води са отреде- ни компании, които да я упра- то на водоизточниците, довеж- Маргарита ЛОЗАНОВА твателни станции. Нона Караджова, Георги Прегьов, Екатерина Мариана Иван Иванов, Георги Терзов, министър на заместник- Захариева, Итева, изпълнителен старши експерт в околната среда и министър заместник- Veolia директор на отдел „Опазване на водите: на РРБ: министър на РРБ: Water: „Софийска вода“: водните обекти“, МОСВ: Амбицията ни е до края на Асоциациите, както е запи- При приемане на промените Целта на привличане на „Софийска вода“ оперира Има огромно изоставане в годината да разработим сано в закона, ще трябва да в Закона за водите се про- частния партньор във во- водопроводна мрежа от проектирането и изграж- стратегията. Това ще бъде сключат договори със съ- веждаха много консултации. дния сектор е да се набавят над 4 хил. км. Канализацион- дането на водната инфра- поетапен процес, който ще ответния ВиК оператор. Необходимо е да се създадат допълнителни инвестиции ната мрежа е 1500 км. Раз- структура. Нашата стра- включва и широко публично Тези договори са много ва- гаранции за ВиК оператора и внедряване на най-добри- ликата показва какво е ни- на поддържа по-нисък темп обсъждане. След него тя жна част в процеса. В Бъл- за неговата работа, като те управленски практики. вото на изграденост на ка- на проектиране и строител- ще бъде внесена в Минис- гария водоснабдителната договори с ВиК оператори се Основният проблем пред нализацията, която тряб- ство на пречиствателни терския съвет и Народ- мрежа е около 72 хил. км, сключват и сега. Един от ос- публично-частното парт- ва да бъде построена. 70% станции. Проблемите през ното събрание. Тогава ще язовирите за питейно во- новните проблеми е липсата ньорство е неразбирането от водопроводната мрежа последните години се реша- бъде одобрен вариант на доснабдяване са 52, помпе- на административен капа- на рисковете и специфични- трябва да бъдат подмене- ваха много разпокъсано и не тази стратегия. Въпросът ните станции са 3560, во- цитет в самата асоциация, те особености на ВиК сек- ни, защото има сериозни за- доведоха до генерално разре- е много сериозен. Реформа- доемите - 6000, а пречис- която трябва да изработва тора, който изисква високи губи. Средствата, които са шаване на проблемите. Дори та ще отнеме много вре- твателните станции за мастерпланове, да одобря- капитални инвестиции. необходими, са над 1.5 млрд. и там, където има проекти- ме и ще изисква конкретни отпадъчни води са 62. Про- ва бизнес планове, а изграж- лева. С инвестициите от ране, то е погрешно, защо- стъпки, промяна и разрабо- блемът в сектора е огро- дането на административен миналата година сме под- то подходът не е правилен тване на закони и подзако- мен и са необходими сери- капацитет е изключително менили едва 0.5% от водо- или не са верни изходните нови актове. озни инвестиции. важно. проводите. данни.
 • 12. 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. ЖЕЛЕЗНИЦИ Пътят на устойчивия жп транспорт Железниците стра- който участва в железо- цедурите очакват в целия дат от липса на инвести- пътния панел на конфе- инфраструктурен бранш. ции и достатъчно внима- ренцията „Управление и Схема на бърза Ангажираност на всич- ние. През последните ме- развитие на стратегиче- градска железница ки институции е начало- сеци Национална ком- ската инфраструктура“, в София то на решаването на про- пания „Железопътна ин- е необходимо изгражда- блемите. Препоръката фраструктура“ работи с нето на нова „финансо- на експерта е натрупа- намален капацитет, кое- ва архитектура“. Тя тряб- ният опит да се използва то стана причина за из- ва да надхвърля липса- ефективно. ненада от страна на евро- та на финансови ресурси Част от проблемите са пейския експерт Карстен за железопътния сектор. свързани и с координаци- Расмусен, който пред Би следвало да се обър- ята с общините, както и журналисти дори препо- не внимание на разлика- със земеотчуждителните ръча техническата по- та между различните ви- процедури. Железопът- мощ по оперативна про- дове транспорт по отно- ните обекти обикновено грама „Транспорт“ да се шение на режима, по кой- са с голяма дължина, за- използва за подобряване то всеки от тях плаща за сягат множество общини на капацитета на жп ад- използването на съответ- и това налага навременно министрацията. ната им инфраструктура. разработване на подроб- Тъй като проектите са Според екипа между ни устройствени плано- много скъпи, големи и жп инженерите Симеон ве и избор на добри тра- изискват много сложни Ананиев, изпълнителен В София се събират 7 жп лъча, неизползван потенциал за релсови пътнически сета. връзки между институ- директор на Изпълнител- превози в радиус 50 км. Съществуват 30 градски и 60 извънградски жп спирки Както и при пътища- циите, те се движат по- на агенция „Железопътна та, тръжните процедури бавно и остават незабе- администрация“ в транс- же Банкя и Владая с ме- ческата инфраструктура“ не не само за изговаря- и в железниците са обект лежими за обществото, портното ведомство, и трото (виж картата). миналата седмица пред- не на проблемите, но и за на дискусия и приема- което все пита кога Бъл- неговия колега инж. Илия Метрото е трайното стави проблемите при из- диалог с администрация- не или отхвърляне. По- гария ще има високоско- Илиев, заместник-пред- решение на София (на пълнение на големите жп та и бизнеса. явяват се и непредвиде- ростна железница като в седател на Сдружението стр. 13), но проблемите проекти, е на мнение, че Петър Дяков припом- ни обстоятелства, които Европа и Азия. на инженерите - консул- в развитието на големите най-напред се започва с ни на аудиторията необ- засягат целия инвести- Факт е, че колкото са танти по железен път, из- жп проекти остават. ясно дефиниране на про- ходимостта от стабил- ционен процес. Старите по-скъпи съоръженията, годата е в използването Според Петър Дяков, ектите. После се работи на законова уредба, като проблеми се отразяват на толкова по-малък шанс на налични железни пъ- ръководител на звеното върху административния даде за пример 40-те про- новите проекти и темпо- за осъществяване имат те тища и възможности за за изпълнение и управле- капацитет, който трябва мени на Закона за ус- то все още е бавно - така в България и поради фа- малки корекциии по тях. ние на проекта Пловдив - да бъде запазван и разви- тройство на територията, го определи Карстен Рас- кта, че възвращаемостта Тяхната идея е насоче- Свиленград - гръцка/тур- ван. Необходимостта от от които само през 2008, мусен, като отбеляза, че им е трудна. на към мегаполис София ска граница, който на кон- обучение на всички нива 2009 и 2010 г. намесите в е необходимо ускоряване Според д-р Васко Ана- и предлага крайградска ференцията „Управление и участие на браншовите него са 14. на железницата София - ниев, от „ВВ консултинг“, бърза железница да свър- и развитие на стратеги- организации ще спомог- Опростяване на про- Пловдив. Д-р Васко Ананиев, управител на „ВВ консултинг“ ЕООД България е далеч от европейските Петър Дяков, ръководител на звеното за изпълнение и управление на проекта Пловдив - Свиленград - Симеон Ананиев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Железопътна Н еобходимо е изграждане- то на нова „фи- минимални изисквания за жп пазара турска/гръцка граница администрация“ в нансова архитек- Министерството на транспорта, Подготвителните информационните технологии тура“, която да Анализът на състоянието на българските железници и процедури понякога и съобщенията: надхвърля липса- развитието им през послед- изискват повече време, та на финансови отколкото самото Бърза градска железница ните години показва, че Бъл- ресурси за желе- гария е далеч от минимални- строителство решава проблемите на те изисквания за участие в мегаполис София зопътния сектор европейския транспортен Проблеми- Ако се при- пазар. Съществуват въз- те при из- еме съв- можности това да се пре- пълнението местната върне в пречка за доизграж- на големи- ни идея с дане на Трансевропейската те инфра- инж. Илия железопътна мрежа и на ев- структур- Илиев да ро-азиатските транспортни връзки. ни проек- бъде напра- Липсва стратегически бизнес план за развитие на железо- ти са огро- вена бърза пътния транспорт в България и на последващия план за мният обем градска же- развитие на железопътната инфраструктура. Този план подготви- лезницата, би следвало да представлява нещо повече от просто из- телни дей- транспорт- брояване на проекти за инфраструктурна рехабилитация ности, об- ните про- или надграждане. От него се очаква да определи пазарните хватът на работата, документацията блеми на столицата ще бъдат решени. сегменти, където железопътният транспорт ще фокуси- по ОВОС и по „Натура 2000“, тежките Целта е тя да свърже Банкя и Владая с ра своята дейност. По отношение на приоритетните европейски проекти не е ясна технологичната, географската и икономическата ситуация, на която са основани те. Лошо е разпределени- и тромави разрешителни режими, мно- гото съгласувания, възможните конфли- кти, отчуждителните процедури, специ- фичната нормативна база и условията за метрото. Могат да бъдат открити 10 нови спирки, връзки с метро и други видо- ве транспорт. Изграждането на бърза градска железни- К олкото са по- скъпи съоръ- женията, толко- ето на средствата между определените за приоритетни бенефициента и инвеститора, участие- ца включва три етапа: ва по-малък шанс проекти и останалите. Пренебрегва се въпросът за устой- то на много чуждестранни екипи при раз- Първият е Югозападната дъга, връзки с чивостта на инвестициите. Недостигът на средства за работването на техническа помощ за го- метрото при сп. „Обеля“, „Западен парк“, за осъществява- експлоатация и поддръжка на проектите би довел до зна- лемите проекти, които не познават до- „Владая“. не имат те в Бъл- чителни загуби в бъдеще. бре законодателството, качеството на Втарият е Южна дъга, връзки с жп спирки гария и поради Политиката на ниски цени може да е разбираема от социал- проектните разработки и тръжните „Спортна зала“, „Пионер“, Университета на гледна точка, но не дава увереност, че ще има на разпо- книжа, опитът, неадекватното обезпеча- за национално и световно стопанство. факта, че възвра- ложение достатъчно средства за експлоатация и поддръж- ване. Процедурите понякога отнемат по- Третият е Сточна гара да се превърне в щаемостта им е ка на много големите инвестиции, които са планирани да вече време, отколкото самият строите- пътническа и да има връзка с летището, трудна бъдат финансирани със средства на Европейския съюз. лен процес. като се осигури изместване на жп линия.
 • 13. Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 13 МЕТРО Започва изграждането на метротунел под центъра Съвременни Непроучвани Глини Пясъци Чакъли насипи пластове Надлъжен профил на трасето и инженерно-геоложки разрез по втори диаметър. Най-дълбоката точка, до която достига подземният участък, е между 26 и 28 м Двупътният тунел в дат в заводски условия. подземните води и двата Направена е предвари- Варианти за трети участъка от втори метро- Машината с тегло 1600 участъка са с щитове с хи- телна сравнителна стой- диаметър в центъра на тона, дължина 85 м и ди- дравлична забойна каме- ност на отделните вари- метродиаметър София, който ще бъде из- аметър 9.43 м е произве- ра с противоналягане в за- анти за леко и класическо • Първи – тунел от бул. „Пенчо Славейков“, бул. пълнен по щитов метод с дена в германския завод боя. Това позволява да се метро. С най-ниска стой- „Патриарх Евтимий“ и бул. „Васил Левски“. Под- помощта на тунелопро- „Херенкнехт“ АД по въз- предотвратят сляганията ност е третият вариант – вариант е тунел от бул. „Пенчо Славейков“ до бул. бивна машина, ще започне лагане на главния изпъл- на терена над тунелите. 260 млн. евро (леко метро) да се изгражда този месец. нител на участъка - тур- София започва и под- и 780 млн. евро (класиче- „Ботевградско шосе“. На 6 април ще бъде даде- ската фирма „Доуш инша- готовка за трети диаме- ско), следван от втори – • Втори – тунел от бул. „Пенчо Славейков“, бул. но началото на строител- ат ве тиджарет“, и е спе- тър с обща дължина око- 290 млн. евро (леко метро) „Ген. Гурко“ и бул. „Васил Левски“ до паметник ните работи със специали- циално направена за со- ло 21 км. В ход е тръжна- и 810 млн. евро (класиче- „Васил Левски“. зираната машина от т.нар. фийското метро. Проек- та процедура за избор на ско), и първи – 310 млн. • Трети – тунел от бул. „Македония“, площад „Алек- стартовата шахта на пътен тирането и производство- консултант за подготов- евро (леко метро) и 850 възел „Надежда“, където то са извършени за 11 ме- ка на прединвестицион- млн. евро (класическо). сандър Батенберг“ до паметник „Васил Левски“. е разположена новата ме- сеца, а цената на съоръже- ните проучвания и проек- тростанция 5. Това обяви нието възлиза на 15 млн. та. На 26 април 2010 г. ще Етапи на работата с щита изпълнителният директор евро. Ще бъде изграден бъдат отворени оферти- на „Метрополитен“ инж. 3.8 км тунел за 15 месеца. те на участниците в тър- Стоян Братоев по време Щитовият метод се оп- га, обявен от „Метропо- на конференцията „Упра- ределя като най-безопас- литен“. Третият метроди- вление и развитие на стра- ната технология за проби- аметър от жилищен ком- тегическа инфраструкту- ване на тунели, особено в плекс „Левски“ до квартал ра“ миналата седмица. централните части на гра- „Княжево“ ще бъде от тип С хидравличния щит ще довете. По подобна техно- леко метро. Предвижда се се прокопава метротунел логия беше изпълнено ме- то да има подземен учас- под бул. „Мария Луиза“ и трото под центъра за пър- тък в центъра и наземен „Витоша“ до НДК, а сто- ви диаметър. Разликата е, по бул. „Цар Борис Тре- манобетонните елементи, че в първи диаметър са из- ти“ и бул. „Ботевградско с които се изпълнява кон- градени два отделни туне- шосе“. За трасето на учас- струкцията му, общо 15 ла. Поради разполагането тъка през центъра има три хил. на брой, се произвеж- на тунелите под нивото на варианта. • Подготвяне на почвата чрез инжектиране на специални проду- кти за нейното заздравяване • Земният материал, който е изкопан, се отвежда посредством лентов конвейер. Средно на ден ще се извозват 1000 куб.м • Монтиране на готовите бетонни тюбинги в пръстени, като на ден средно ще се поставят по 42 тюбинга, или по 6 пръстена. Всеки пръстен се състои от 7 тюбинга, широки по 1.5 м • Запечатване на тунела чрез инжектиране на уплътняващ мате- Стартовата шахта, откъдето ще започне работа тунелопробивната машина риал. Ще се работи непрекъснато, по 24 часа на денонощие.
 • 14. 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ София инвестира 239.2 млн. лева от европейските програми Общината прилага специална антикризисна инвестиционна програма П одобряване на Сред другите възможни ческа среда на София и лв. от оперативната про- Секторите строител- системата от работи са разширяване на разумната й фискална по- грама). Със заемно съфи- ство, търговия с недви- кръга от дейности - пред- литика помогнаха за кре- нансиране от Европейска- жими имоти, бизнес услу- съгласувател- мет на публично-частното дитен рейтинг BB+/Пози- та инвестиционна банка са ги, транспорт и телекому- ни и разреши- партньорство, за изграж- тивен (Standard & Poor’s отсечките жк „Младост“ – никации имат най-голям телни режими, дане и стопанисване на 2009) - един от най-високи- бул. „Цариградско шосе“ и дял в растежа за послед- облекчаване на про- важни инфраструктурни те в региона, което е важно пътен възел „Надежда“ – ните години и продължа- цедурите и съкращава- проекти, както и подготов- за привличането и поддър- жк „Обеля“. ват да привличат инвести- ка на по-големи проекти за жане на чуждестранните През тази година се пла- ции. В столицата се про- не сроковете по тех- съфинансиране от струк- инвеститори. нира да започне строител- извеждат 34% от БВП на ническото обслужване турните фондове на ЕС. Най-сериозните инвес- ството на завода за бито- България (12.2 млрд. евро, за инвеститорите и тър- тиции са насочени в из- ви отпадъци, за което в 2008), тук работят 730 000 говските субекти. Уско- Капиталовите разходи граждането на метрото – бюджета са отделени 19.3 души. Скоро тук може да ряване и насочване на във финансовата рамка 102.8 лева. Метрото е един млн. лева за инсталация се произвежда и полови- инвестиционната про- на Столичната община от основните обекти с фи- за механично-биологично ната от брутния продукт, през 2010 г. са 569. 6 млн. нансиране от Европейски третиране, 3.26 млн. лева което е опасна тенденция грама на Столичната община към най-значими- лева. Почти половината от фондове и Европейска- за инсталация за компос- - да не заприличаме на мо- те инфраструктурни проекти. Това са само някои средствата в общинска- та инвестиционна банка. тиране и 5.49 млн. лева за дела с Атина, където жи- от нещата от плана за действие на Столичната та инвестиционна програ- По оперативна програма депо в местност Садината. вее половината от населе- община за смекчаване на негативните ефекти ма се очакват по европей- „Транспорт“ се изгражда Общо изграждането и въ- нието на страната, преду- на финансовата криза, които представи по вре- ски програми – 239.2 млн. етап от II метродиаметър: веждане в експлоатация на преди Герджиков, който си лева. Останалите средства жк „Надежда“ – бул. „Па- система от съоръжения за припомни своя опит от 10 ме на конференцията за стратегическа инфра- са съответно от общин- триарх Евтимий“ – бул. третиране на битовите от- години работа в гръцката структура на 30 и 31 март заместник-кметът на ския бюджет. „Черни връх“, на стойност падъци на Столичната об- столица. София Минко Герджиков. Предвидимата полити- 483.4 млн. лева (308 млн. щина е на стойност 183 През 2008 г. София е млн. евро. Финансирането привлякла 68% от всички ще се осигури от оператив- чуждестранни инвестиции на програма „Околна сре- в България. Очаква се ни- да“, заем от Европейската вото на чуждестранни ин- инвестиционна банка (51 вестиции да бележи спад млн. евро), общинско и на- през следващите години, ционално финансиране. най-вече в секторите като През 2010 г. за строи- финансовата инфраструк- телство на обекти от ин- тура, недвижимите имо- женерна инфраструкту- ти (промишлени и търгов- ра – водоснабдяване и ка- ски сгради, бизнес парко- нализация, в бюджета на ве), строителство и търго- София се предвиждат 15.7 вия, които имат най-висок млн. лева. относителен дял. Илиана Цанова, старши банкер в Европейската банка за възстановяване и развитие: Общините да планират по- добре приоритетите си От 20 години инвестициите в инфраструктура в Бълга- рия са недостатъчни. Причи- ната обаче не е само недос- тигът на средства. При раз- говор с общините се оказва, че много от тях нямат пла- ниране на приоритетите. Това коментира по време на дискусията за финансиране на инфраструктурните про- екти Илиана Цанова, старши банкер в Европейската бан- ка за възстановяване и раз- витие. Като пример за добра работа с местни администрации тя посочи община Пловдив със заем за 30 млн. евро за ремонт на малки улици. Банката предлага различни продукти, като част от нейното портфолио е под формата на дялово учас- тие в различни проекти, като например „Софийска вода“. Според Цанова привличането на частни средства в инфра- структура не е лесно, особено за проекти, които не генери- рат приходи или трафик, като северната част на магистра- ла „Хемус“ например. Специалистите на банката, които са 40 в инфраструктурния отдел в Лондон и 6 в София, могат да дадат подходящи съвети в частта за търговете и супер- визията на проектите. Общините могат да привлекат частния сектор и в упра- влението на общинската собственост, препоръча още Или- ана Цанова.
 • 15. Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 15 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Увеличават авансовите плащания по европроектите до 35% Обсъжда се и отпадане на предварителния контрол над обществените поръчки Предвижда се увеличе- отпадане на предварител- ят директор На национал- Гинка Чавдарова, изпълнителен дирек- Томислав Дончев, министър по упра- ние на авансовите плаща- ния контрол на докумен- ното сдружение на общи- тор на Националното сдружение на об- вление на средствата от Европейския ния по оперативните про- тацията на обществените ните Гинка Чавдарова. щините: съюз: грами „Регионално разви- поръчки. Той се извършва Тя допълни, че кризис- „Насто- „Отпадане- тие“ и „Околна среда“ до от управляващите органи ните условия са засилили 35% и отпадане на пред- на оперативните програ- интереса на строителните ящият то на пред- варителния контрол над ми и неговото премахване фирми към обществени- предвари- варителния обществените поръчки крие известни рискове, но те поръчки. Така напри- телен кон- контрол би за проектите с европей- със сигурност ще доведе мер за изпълнение на про- ско финансиране. Това са до ускоряване на процеса ект за въвеждане на енер- трол и към означавало част от мерките, предло- на усвояване на европей- гийно ефективни мерки в момента поемане на жени по време на среща- ски средства. едно училище вече се кон- не сваля отговорността от по-голяма отговорност от та между Националното Тръжната документа- курират около 43 фирми. сдружение на общините ция на проектите с ев- Това е и причината да се общините. Договорихме се, общините, защото ако се ус- и министъра по управле- ропейско финансиране е работи в посока изготвя- вместо да чакаме шест ме- танови наличие на дефект, би ние на средствата от Ев- свързана с провеждане на не на типови рамки в тех- ропейския съюз Томислав процедури по Закона за ническите задания, които сеца одобрение на тръжни- имало пряк финансов ефект Дончев, които ще се пред- обществените поръчки и да защитават европейски- те документи и съгласуване върху последващо финансира- приемат с цел ускоряване е обект на предварителен те средства и качествено- с управляващите органи, да не на общината. И в момента процеса на усвояване на контрол, което обичайно то изпълнение на проек- европейските средства. отнема минимум два-три тите, като при по-големи- пуснем консултативни ма- предварителният контрол не „Говорейки за големи- месеца. те проекти рискът се уве- териали за отделните видо- означава, че се прехвърля от- те инвестиционни проек- Според министър Дон- личава. ве процедури.“ говорността на общините.“ ти, най-важен е въпросът чев отпадането на предва- Маргарита ЛОЗАНОВА по какъв начин по-голе- рителния контрол би оз- мият размер на авансово- начавало поемане на по- то плащане ще доведе до голяма отговорност от ускоряване на всички про- общините, защото ако се цеси и процедури“, заяви установи наличие на де- след срещата министърът фект, би имало пряк фи- по еврофондовете. нансов ефект върху пос- Към момента има сфор- ледващо финансиране на мирана работна група, ко- общината. Той допълни, ято ще работи по про- че и в момента предвари- мените на постановле- телният контрол не озна- ние на Министерския съ- чава, че се прехвърля от- вет №121, което регулира говорността на общините, разпределението на без- защото и сега тя се носи възмездното финансиране от този, който е подгот- от оперативните програми вил тръжните документи, на Европейския съюз. т.е. от кмета на община- „Работим и върху пред- та и неговата администра- приемането на други мер- ция. ки, като основно се тър- „Настоящият предва- сят резерви по отноше- рителен контрол и към ние на всички срокове, момента не сваля отго- свързани с изпълнението ворността от общините. на проектите. В това от- Договорихме се, вмес- ношение разполагаме със то да чакаме шест месе- сериозен резерв и част ца одобрение на тръжни- сроковете биха могли да те документи и съгласу- бъдат по-къси. Резулта- ване с управляващите ор- тът би бил, че средствата гани, да пуснем консулта- ще стигат до крайните бе- тивни материали за отдел- нефициенти, а в конкрет- ните видове процедури, ния случай това са общи- т.е. всичко, което улесня- ните“, допълни още Дон- ва или сваля риска от во- чев. лни или неволни отклоне- Работи се и в посока ния“, каза изпълнителни- Общините са подготвили проекти за 5.5 млрд. лева Д о януари 2010 година общините са подготви- ли проекти на обща стойност около 5.5 млрд. лева, което оспорва твърдението, че на мест- ните власти им липсва проектна готовност. Това заяви Дора Янкова, председател на управителния съвет на Националното сдру- жение на общините. Тя допълни, че минимум шест общински проекта се конкурират за по- лучаване на безвъзмездно финансиране. А в някои случай единадесет общини се конкури- рат за спечелване на един договор по опера- тивна програма, което говори за много висо- ка проектна готовност.
 • 16. ГРАДОУСТРОЙСТВО 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. Самоков се развива на юг Предвижда се доизграждане на обходния ринг на града Р азвитие на крайградската територия и на курортно-туристическата функция в южна посока в съчетание с планината - всичко това е заложено в новия общ устройствен план на Самоков. Той е разработен във фаза предварителен проект, който е разгледан от общинския експертен съвет по устройство на територията. Възложител е община Са- моков, а автор на разработката - колектив на Националния център за териториално развитие с ръководител доц. д-р арх. Бо- рислав Борисов и с експертното участие на ст.н.с. д-р арх. Петко Еврев. За разработва- не на плана първо е направено специали- зирано проучване. Предстои изготвяне на екологична оценка. Общият устройствен крайградските паркове, В момента територията Предвижда се нова където също е отреден те- план обхваща землище- то на град Самоков и част заложени в плана, компен- сират необходимостта от е извънградска лесопар- кова зона, предназначе- лифтова станция от цен- търа на града от ул. „Вар- рен за голф игрище и ски писти. 50 ха от прилежащата терито- зеленина. Това са местно- на за градски отдих. Тук е дар“ и ул. „Преспа“. Чрез В северозападната част индустриален парк рия. В проекта са вклю- стите Ридо източно от Са- построена ски писта, об- нея се осъществява връзка на Самоков се предвижда чени и землищата на съ- моков, Маркова трапеза служваща основно жите- с Боровец. За да се подо- индустриален парк, който седни селища - Проданов- - на североизток, а на за- лите на Самоков. Целта на бри функционирането на се развива върху общин- ци, Доспей и Драгошино- пад са бившите военните плана е да развие функци- центъра като обществена ска територия. С него се во. Като контактна зона е поделения, които се пред- ите за ежедневен отдих. зона, се предвижда транс- дава възможност да се за- отразен и приетият от На- вижда след регенерация Голяма част от тази те- портно успокоена част. За пазят някои от характер- ционалния експертен съ- вет по устройство на те- да се използват като парк. Тези военни терени и сега ритория в проекта запаз- ва горския си характер. В тази цел проектът предла- га изнасяне на автогара- ните за общината произ- водствени дейности. От- 40 ха риторията към Министер- са добре озеленени, но не близост до парка е пред- та, тъй като в момента със реждането на територията бизнес парк ството на регионалното са отворени за обществен видено и голф игрище. своето местоположение тя за логистичен парк е като развитие и благоустрой- достъп. За осигуряване на не- има негативно влияние. смесена многофункцио- ството план на курортно- На юг е развит крайре- обходимия достъп до зе- нална зона. туристическата локализа- чен хидропарк „Искър“. лената система проектан- В териториално отноше- ция „Самоков - Боровец Реката е много важен гра- тите предлагат да се дора- ние развитието на Само- Планът залага и на доиз- – Бели Искър“, известен доустройствен елемент, звие уличната мрежа. Пла- ков е насочено в южна граждане на обхода на като проекта „Супер Бо- ровец“, който обхваща те- свързващ Самоков и Бели Искър, посочи арх. Пе- нът включва транспортна дъга, която обхожда Са- посока към планината Рила Самоков включен още в сега дейст- 10-15 мин. риторията на т.нар. Нисък тко Еврев. На територия- моков с цел разтоварва- Приоритет се дава на ващия общ план, който е е времето за придвиж- Боровец. та по поречието на река- не на транзитното движе- курортно-туристически- от 1976 г. Обходът е реа- ване пеш до крайград- та се оформя хидропарк, ние през центъра на града те функции и обитава- лизиран частично в север- ските паркове За рекреационно-турис- който освен за ежедневен особено от София към Бо- нето. В южна посока се ната част на града и е не- тическата функция мно- отдих ще развива и ат- ровец. В съчетание с еле- развива курортен квар- обходимо да се продължи го важно значение има ракции, както и етнограф- ментите от главната и вто- тал, предвидена е начална в южна посока. Трасето е се избере един от вариан- крайградската територия ски центрове, характер- ростепенната улична мре- станция на кабинкова въ- разположено западно от тите. Според означения- Предвижда се развитие ни за Възраждането, ко- жа, които пресичат ринга, жена линия към Ястребец града и дава възможност та в графичния материал на зелената система, коя- гато Самоков е бил значи- се създава пешеходна дос- и Маркуджиците. Квар- за транзитна връзка в по- двете алтернативни пред- то е като огърлица около мо обществено културно тъпност до зелената сис- тали с курортни подсло- сока София – Боровец и ложения са червен и син града, включвайки много и образователно средище. тема във времеви изохрон ни, със застрояване с мал- Дупница - Ихтиман. Пред- вариант. Червеният е тра- добре озеленени местно- Град, известен със своите до 10-15 минути. ки семейни хотели и вил- ложени са два варианта на се, по-близко към градска- сти и крайградски парко- занаяти, между които осо- В синхрон с парковете ни селища се предвиждат основното трасе (отбе- та част, и използва следа- ви зони, каза доц. д-р арх. бено производството на се развиват и велосипед- в посока Нисък Боровец. лязан с черно в схемата). та на пътя за Боровец с Борислав Борисов. Сами- метал. ни алеи. Гръбнак на ве- Ще има и малки ски пис- Черният вариант използва по-малко нови отсечки. ят град няма големи вът- Съществен елемент на ломаршрутите са тези по- ти. Курортно-туристиче- трасето на пътя за с. Бели Той е заложен в действа- решноградски обществе- зеления ринг около гра- край реката и успоредни- ските функции са разви- Искър и с. Говедарци. В щия план от 1976 г. Сини- ни зелени площи, затова да е и паркът „Боричо“. те на обходния ринг. ти и в местността Боричо, окончателния проект ще ят вариант следва новоиз- граден общински път, кой- Какво предвижда планът Цели на плана то е най-близо до града. С плана се регламен- Развитието на Самоков в южна посока към планината • Съобразяване с кръстопътното местоположение на града, важен тира местоположение- Рила градоустройствен фактор от миналото то на регионалното депо Четири околоградски парка, обогатени с велосипедни алеи • Да се осигури балансирана градоустройствена система за развити- със санитарно-охранител- Две голф игрища ето на града. Да се създаде хармонично развитие, като се имат пред- на зона. То е разположено Курортни зони вид традиционните за града функции и развитието им в бъдеще. Тра- в североизточната част на общината зад хълма Мар- Нова лифтова станция от центъра на града диционните са обитаването, производствената функция, културно- ково тепе. Ще обслужва Изместване на автогарата образователната, започнала още от времето на Възраждането. Днес и общините Горна баня, Доизграждане на обхода на Самоков основна за района е туристическата функция Костенец и Ихтиман. Регламентира местоположението на регионалното депо • Да се запази и осигури устойчиво развитие на природната среда Гергана ДИМИТРОВА
 • 17. Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 17 ГРАДОУСТРОЙСТВО Общ устройствен план на Самоков - предварителен проект Регионално депо Индустриален парк Местност Маркова трапеза р. Искър Лесопаркова местност Продановски рид с. Продановци Мотописта Бизнес парк Ски шанца Парк „Ридо“ ц“ ребе „ Яст ул. р. Искър ул. „Вардар“ “ Голф игрище меон Ски писта ар Си Местност Боричо ул. „Ц с. Доспей Смф Хидропарк „Искър“ Бельова Голф игрище черква Местност Бързанови ливади „Шишманово кале“ Сервитут на предварително трасе по транспортни проучвания на АМ „Рила“ Жилищна устройствена зона с ниско застрояване Предимно производствена зона Вариант 1 на околовръстен път, южен обход Жилищна устройствена зона с ниско застрояване със занижени показатели Общественообслужващи дейности Вариант 2 на околовръстен път, южен обход Смесена централна зона Републикански пътища II клас Жилищна устройствена зона със средно застрояване Смесена многофункционална зона Републикански пътища III клас Жилищна устройствена зона с комплексно застрояване Смесена многофункционална зона със занижени параметри Общински пътища Жилищна устройствена зона с комплексно застрояване със занижени пара- Зона за паркове и градини метри Зона за спорт и атракции Жилищна устройствена зона с ниско застрояване със специфични изисквания Рекреационна зона за курортни дейности Рекреационна зона за ваканционно селище
 • 18. 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. ГРАДОУСТРОЙСТВО Представителната част от Западния парк - на концесия Функционални зони, богати на спортни и развлекатели съоръжения, предвижда планът С редствата на общините обикновено не Като цяло парк „Христо Смирнен- стигат за поддържане и още по-малко паркът има ски“ – представителна добри въз- част за обновяване на паркове. Затова въз- можности на Западен парк, е изгра- никна идеята паркови пространства за отдих, но ден през 1955-1960 г. Бил липсва благо- е замислен и реализиран или части от тях да се отдават на частни устрояване и като среда, предлагаща бо- фирми, които развивайки определена обществе- поддържане, гати възможности за за- но обслужваща дейност, осигуряват и поддър- проблем за бавления, наситена с мно- територията жане на територията. За част от Западния парк, е и лошата му гобройни съоръжения за известна още като парк „Христо Смирненски“ – достъпност спорт и атракции. През 1996 г. е одобрен регула- представителна част, в столицата е на път да се ционен план, като в пла- обяви търг или конкурс за отдаване на конце- на за цялата територия е сия. Документацията за стартиране на процеду- отреден един урегулиран рата, която се подготвя от общинската дирекция поземлен имот (УПИ) „за Фотограф парк, спорт и атракции“. „Обществени поръчки и концесии“, се очаква да Надежда Чипева Подобно е и предвижда- бъде готова към края на май. Това каза миналата Още през 2007 г. Сто- вяване на концесия. Автор пертен съвет по устрой- нето по общия устрой- седмица главният архитект на София Петър Ди- личният общински съвет на подробния устройствен ство на територията. Глав- ствен план на София – за ков. Преди това документацията трябва да бъде прие подробен устройствен план е „Паркарх проект“ ният архитект на София „зона за спорт и атракции“ план във фаза предварите- с ръководител ланд. арх. Петър Диков съобщи, че и „зона за паркове и гради- внесена за разглеждане и одобрение от Столич- лен проект с цел подготов- Димо Петров. Проектът бе документацията, необхо- ни“. ния общински съвет. ка на документация за обя- приет от общинския екс- дима за обявяване на кон- Характерен за тери- цесия на парка, може да из- торията на парк „Хрис- лезе от административната то Смирненски“ е равнин- си подготовка и до някол- ният й характер, с лек на- ко месеца да бъде обявен клон от около 2% в посока търг или конкурс. североизток. Успоредно и Западният парк е един по протежение на северо- от най-големите столич- западната граница протича ни паркове с общоград- река Суходолска. Така се ско значение. Заобиколен обособяват две различни е от жилищните комплекси по характер зони – зона- „Люлин“, „Захарна фа- та на парка и зоната между брика“, „Красна поляна“ и реката и бул. „Добринова др., свързан е с три значи- скала“. Паркът притежа- ми транспортни артерии – ва ценни характеристики и булевардите „Сливница“, рекреационен потенциал. „Царица Йоанна“ и „Стам- Основното му качество е болийски“. В съвременния много добрата залесеност. си вид Теренът между реката и Основни цели • Повишаване привлекателността на парка чрез по-висок стандарт на поддър- жане • Реконструкция на съществуващата растителност и извършване на необхо- димите залесявания • Създаване на предпоставки за инвес- тиционен интерес чрез изграждане на нови спортни и развлекателни обекти ВИДОВЕ ПЛОЩИ Площ в Функционални елементи % кв.м Обекти с траен статут 19 300 3.8 Обекти с временен статут 4200 0.8 Атракционни площадки и съоръжения 14 500 2.8 Спортни площадки и съоръжения 15 700 3 Детски площадки и съоръжения 16 000 3.2 Общопаркови площадки и съоръжения 5070 1 Транспортни подходи и алеи 5300 1.1 Паркови подходи и алеи 15 800 3.1 Партерни зони 54 860 10.8 Зелени площи 35 8200 70.4 Общо видове площи 508 930 100
 • 19. Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 19 бул. „Добринова скала“ се развива като зона с общест- местност „НЗП Западен парк вено обслужващи обекти. Орион“ и съседни „Христо Смирненски“ Като проблеми на тери- жилищни територии торията се открояват не- Съществуващи алеи Новопроектирани алеи Подробен достатъчни подходи и лоша Постоянни обекти бу л. „ устройствен план достъпност, наличие на из- Преместваеми обекти Сл оставени и неподдържа- Атракционни съоръжения ив Спортни игрища ни ни зони без необходимите ца Партер “ рекреационни и развлека- Детски площадки телни обекти, липсват и бу- Тревни площадки жк Люлин местност Растителни масиви ферни паркинги за посети- Моделиран терен „НЗП Захарна фабрика“ телите. Водни площи Проектантите от „Пар- Регулационна граница на парка Паркинг-гаражи на закрито карх проект“ са направи- Затревени открити паркинги ли анализ на посещаемост- та на парка, което е обусло- вило функционалното зониране Установяват се зони с по-активно посещение, ко- “ гданци жк Разсадника - Бежанци ито са достъпни основ- „Бо но от главния вход на бул. ул. 17. Скална градина (алпинеум) 18. Декоративно езеро „Сливница“ и отчасти от 19. Панорамно възвишение 10. Пейнтбол център за игри на за- 20. Английска поляна за сезонни ъгъла, под моста на „За- крито изложби харна фабрика“. Това са бу к л. „ рни 11. Пейнбол сектор в горска среда 21. Розариум зоните в източната част на Ца - Пе 12. Пейнтбол сектор в речна среда 22. Тематични детски площадки ри фия я Со парка и тези на юг–югоиз- Гевгелийски квартал 13. Постоянни обекти за обществено 23. Амфитеатър ца ток от главната алея. По- 1. Двуетажен паркинг от Йо лини обслужване 24. Паркови пластики видима конструкция ан жп 5. Сектор за скейтборд 14. Преместваеми обекти за обществе- 25. Централен вход слабо са посетени тези на 2. Авто-, мото- и велопаркинг а“ 6. Сектор байкъри но обслужване 26. Вход към парка север–североизток от тази 3. Център със спортно-игро ви зали и 7. Алея за велодемонстрации 15. Експозиционни павилиони 27. Мостови входове обслужване 8. Алея за велоезда 16. Многоетажни паркинги – градини 28. Вход – пасарелка алея. Почти липсват или са 4. Сектор за екстремни спортове и игри 9. Фитнес поляни от видима конструкция 29. Виенско колело малко посетителите в най- западния ъгъл и частите Обект на концесията ще е територията с площ около 60 ха, която се намира между бул. „Сливница“, на югоизток - жп линията София – непосредствено край река- Перник, на югозапад - бул.„Царица Йоанна“, на северозапад – бул. „Добринова скала“ та. Тези части са и най-сла- бо поддържани, а насажде- не. Предложени са и отдел- нията – непрочистени. ните обекти за активен от- На базата на направе- дих – за спорт, атракции и ния анализ на съществува- други обслужващи отдиха щото положение, включи- функции (виж графичния телно и актуално проучва- материал). не на собствеността, са из- Очаква се предметът на готвени схеми за препоръ- концесията да е управле- чително функционално зо- ние, поддържане на зеле- ниране, направено е и из- ните площи и изграждане следване на параметрите на спортни и атракционни на допустимите за изграж- обекти, а срокът да е между дане обекти. 15 и 20 години. Чрез конце- В предварителния про- сионирането се цели и ре- ект съобразно с изисквани- конструкция на съществу- ята на общия устройствен ващата растителност, как- план на София са предло- то и извършване на необ- жени функционални зони: ходимите залесявания. Да •зони за реконструкция се създадат и предпостав- •зони на подходите ки за инвестиционен инте- •зони за атракция рес относно изграждането •зона за отдих и експлоатацията на нови •зона за буферни пар- спортни и развлекателни кинги и обслужване. обекти е също мотив за ре- За тези зони има и ре- шението за устройство на жими за устройство и територията. функционално използва- Гергана ДИМИТРОВА Каква е собствеността В направените проучвания във връзка с разра- ботването на устройствения план е установе- но, че собствеността на територията на пред- ставителната част е почти изцяло публична общин- ска (за парка, съставляващ УПИ I от кв. 1 по плана на м. Западен парк е съставен акт за публична об- щинска собственост №828/18.07.2002 г.). Като пуб- лична собственост е актуван и теренът на кв. 2. Акт за публична общинска собственост има и за една от сградите в кв. 2. Частна собственост е бензинос- танцията на бул. „Сливница“. Останалите обекти, представляващи масивни и паянтови сгради или съоръжения, са частна общинска собственост. На район „Илинден“ са предоставени два обекта – разрушеният бивш ресторант „Природа“ и едно- етажната постройка в кв. 2, отдадена под наем. Всички други сгради са предоставени за стопанис- ване и управление на „Озеленяване“ ЕАД с реше- ния на СОС №63 от 06.12.1996 г. и №13 от 28.07.1997 г. Някои от обектите са отдадени под наем.
 • 20. ПРОЕКТИ 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. Девет фирми искат да обновяват центъра на Пазарджик За реализацията на проекта са отпуснати близо 9.6 млн. лева по оперативна програма „Регионално развитие“ Етап: Стойност: I 901 203 лв. Обхват: територията, заключена между ул. „Хан Крум“, ул. „Цар Симеон“ и бул. „Ген. Гурко“, в която попадат административните сгради на МВР, Следствена служба и кино „Одеон“. Простран- ството, оформено като площад „Съединение“, ще се сдобие с нова, дизайнерски оформена декоративна настилка, облагоро- дени зелени площи, реставриране на паметника на Христо Бо- тев и зоната около него, изграждане на подиум за обществени изяви. По трите ръкава на площада ще бъде засадена висока дървесна растителност. Предвижда се монтиране на ново улич- но осветление и декоративни лампи в парковите зони, поставя- не на пейки за отдих, направа на подходи за хора в неравнос- тойно положение. II 1 209 972 лв. Благоустрояване на територията между улиците „Градски пазар“, „Търговска“, „Д. Казаков-Нерон“ и пл. „Съединение“. В очертани- ята влиза и градският пазар за промишлени и селскостопански стоки. Всички дървета по пешеходните улици се запазват, като пространството около тях се оформя с цветарници или бордю- ри. Нова настилка ще имат пешеходните зони по ул. „Д. Казаков- Девет фирми и обеди- нение 420 дни. Обществе- Кандидати за изпълнение: Нерон“, ул. „Отон Иванов“, ул. „Търговска“, ул. „Градски пазар“ и нения от София, Пловдив ната поръчка за избор на ул. „Асен Златаров“ и на Централния кооперативен пазар. „Фон- и Варна се състезават за изпълнител на строително- „ПСГ“АД, гр. София; танът с топките“ ще се сдобие с изцяло нова изчистена и съвре- обновяването на градския монтажните работи беше „Балканстрой“АД, гр. София; менна композиция, а около него ще се разположат кътове за ся- център на Пазарджик. Това обявена в началото на фев- дане с масички и пейки. „Символът на изцелението“, разположен е един от 18-те общин- руари. На 26 март комисия Консорциум“ТЕХНО-М“, гр. София; на кръстовището между ул. „Търговска“, ул. „Асен Златаров“ и ул. ски проекта, които спече- с председател Румен Кожу- „Пътища и мостове“ ЕООД, гр. Варна; „Гладстон“, също ще бъде реставриран и обновен. Граничната лиха безвъзмездна финан- харов – главен секретар на „БКС-Димов Къмпани“ ЕООД, гр. София; улица между парка и пазара се оформя като нова базарна зона. сова помощ по оператив- община Пазарджик, отвори „ГБС-Пловдив“ АД, гр. Пловдив; на програма „Регионално подадените девет оферти и развитие“ за подобрява- започна тяхното разглеж- Обединение“Интегрирана градска среда“, гр. Плов- III 800 068 лв. не на градската среда. До- дане и оценка на съответ- див; Пространството между ул. „Хан Крум“, ул. „Търговска“, ул. „Град- говорът на община Пазар- ствието с тръжната доку- „Сафко“ ЕООД, гр. София; ски пазар“, ул. „Константин Величков“ и ул. „Цар Самуил“. Пред- джик е на стойност 9 569 ментация. Единайсет кон- вижда се подмяна на настилки и осветление, поставяне на нови „Електролукс-Табаков и синове“ ООД, гр. Пловдив елементи на градския дизайн, оформяне на зелените и паркови 902 лв. и предвижда рено- султантски компании пък виране на 14 242 кв.м пе- се състезават за упражня- Кандидати за строителен площи, реновиране на лежащия воден атракцион на кръстови- щето на ул. „Търговска“ и ул. „Отон Иванов“. шеходни алеи и зони, 76 ването на строителен над- надзор: 853 кв.м паркови и зелени зор на обекта, стана ясно площи, подмяна на улично- при отварянето на оферти-„Кимтекс ЛС“ ООД, гр. Плевен; то и декоративното освет- те на 29 март. IV 2 510 008 лв. ление, изграждане на дос- „Деомид“ ЕООД, гр. Варна; С реализирането на про- Територията между ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Хан Крум“, ул. „Цар тъпна среда. екта община Пазарджик „Пътинвестинеженеринг“АД, гр.София; Самуил“, ул. „Константин Величков“ и ул. „Ген. Гурко“, където са Консорциум „Армстройинвест – Т7 Консулт“, гр. Со- разположени основните обществени сгради – Общински съвет, Проектът за новата ви- се надява да постигне ба- Театър, Младежки дом, Исторически музей, Картинна галерия, зия на пазарджишкия цен- лансирано функционално, фия; хотел „Тракия“, Държавен архив и лечебно заведение. Прос- тър обхваща зоната, огра- естетическо, социално и Консорциум „Пловдивинвест – План инвест“ ЕООД, транството между тези улици и сгради е оформено като площад ничена от бул. „България“, представително простран- „Константин Величков“. Нови декоративни плочки ще бъдат по- ул. „Екзарх Йосиф“, ул. ство в централната град- гр. Пловдив; ставени на пешеходните зони по ул. „Цар Самуил“, пл. „К. Вели- „Хан Крум“ и ул. „Гене- ска част, което ще осигу-„Еврострой РН“ ЕООД, гр. Плевен; чков“, зоната около Театъра и пред Общинския съвет. Цялостен рал Гурко“. Неговата реа- ри необходимите условия „Консултантска инженерна група“ ООД, гр. София; ремонт е предвиден и на фонтаните пред Театъра и на кръстови- лизация е разделена на се- за рекреация, срещи и про- „Стройконсулт – ГН 99 Градиакт Консулт“, гр. София; щето на ул. „2-ри януари“ и ул. „К. Величков“. дем строителни етапа, като веждане на различни об- планираната инвестиция ществено-културни меро- „Интерконсулт“ ЕООД, гр. Монтана; е до 7 582 435 без ДДС и приятия. „Тюф норд България“ ЕООД, гр. Пловдив; V 1 329 862 лв. максимален срок за изпъл- Светла ДОБРЕВА Обединение „Рафаилов – Икар Консулт“, гр. София Територията, заобиколена от ул. „К. Величков“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „2-ри януари“, ул. „Градски пазар“ и продължението на ул. Монтират най-дългата пейка в парк-остров „Свобода“ „Асен Златаров“. Оформят се две пешеходни зони – около пл. „В. Левски“ и квартала около хотел „Елбрус“. Община Пазарджик започва реализация на про- нето с основата ще става посредством предвари- ект за изграждане на най-дългата пейка в света. телно заготвени постаменти, върху които ще се След проведена обществена поръчка за изпълни- монтират дървените части. Материалите, от които VI 361 154 лв. Цялостна ревитализация на парковата зона между ул. тел е избрана фирмата „Водно стопанство“ ООД. ще бъде изградена пейката, са бетон и дърво, по- „Д.Казаков-Нерон“, ул. „Хан Крум“ и пл. „Съединение“. Общата дължина на модулната пейка е 1105 ли- стаментите са бетонови, а седящата част и подла- нейни метра и на нея ще могат едновременно да кътниците – дървени. През 2010 г. ще се изпълнят седнат около 2020 души. Тя ще бъде монтирана в половината, или 552.5 линейни метра, а останала- VII 470 168 лв. западната част на парк-остров „Свобода“. Сама- та половина през 2011 г. „Водно стопанство“ ще Градинката пред старата баня, между улиците „Градски пазар“ и „Генерал Гурко“. Предвижда се облагородяване на зелените та пейка се състои от три вида модули - основен ангажира за подизпълнител за изработването на зони, подобряване на пешеходната мрежа и благоустрояване на модул, снаждащ модул и ъглов модул. Свързва- дървената част „БМД – мебели – Биджеви“. водните площи и детската площадка.
 • 21. 22 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. ПРОЕКТИ Пожарогасители по иновативна технология ще правят в Белослав Инвеститор е българско-норвежко дружество Обект Производствена и складова база за производство на екологична течност за борба с пожарите и пълнене на пожарогасители, гр. Белослав Инвеститор „Фламекс България“ ООД „Ню арх“ ЕООД, арх. Марин Велчев, арх. Ка- Проектант лин Велчев Изпълнител „Сградостроене – Варна“ ООД РЗП 1154 кв.м Етап строителство Завод за производство паркинг, който може да се на екологична течност за използва от служители и борба с пожарите изграж- бъдещи клиенти на пред- да българско-норвежката приятието. компания „Фламекс Бъл- Сградата е с два глав- гария“ ООД. Той е край ни входа с достъп от въ- град Белослав и се строи трешен стопански двор. на площадка, разположе- Единият е за админи- на в рамките на завода за стративната част, разпо- стъкло на „Инхом“ ООД, ложена в двуетажна сто- Еталбонд в два цвята подчертава административната част на предприятието бившия завод „Белопал“. манобетонна сграда със Българската фирма е съ- застроена площ от 141 дружник в новото пред- кв.м. Тук на второ ниво приятие с норвежката са проектирани два офи- „Термакс“ АС. са и заседателна зала. Новият завод се из- Вторият води до произ- гражда в имот с площ водствената зона, разпо- 1339 кв.м. Проектът е ложена на 872 кв.м площ. разработен от екип на В източната част на пар- архитектурно бюро „Ню цела е обособен и втори арх“ с главни проектанти малък стопански двор с арх. Марин Велчев и арх. частично озеленяване по Калин Велчев. Конструк- периферията. тивният проект е на инж. Общата стойност на Атанас Гонов. Изпълни- проекта е 1.3 млн. евро, тел на строителството е като 790 хил. от тях са „Сградостроене – Варна“ осигурени от норвежко- ООД. то правителство. Очаква Сградата с разгъната се новият завод да бъде застроена площ от 1154 въведен в експлоатация кв.м е в централната част през второто тримесечие на парцела. В северната на 2010 г. и в него да ра- си част предприятието е ботят 25 души. Произве- долепено до съществува- дените в него пожарога- щи сгради на „Инхом“. сители са иновационен Подходът до сградата за българския пазар про- е решен от южната част дукт. Съдържанието им на терена, където са оси- ще е на водна основа или гурени и четири парко- пянообразно, което ще е места. На територията на по-лесно за почистване и парцела не може да бъде абсорбиране от околната изграден подземен пар- среда. Производственият кинг заради високи под- опит за тяхното изработ- почвени води. ване ще бъде осигурен В непосредствена бли- от норвежкия партньор зост до предприятието „Термакс“. е разположен общински Силвия ЦЕНОВА Финансирането Ч аст от финансирането на проекта е осигу- рено по програма на норвежкото прави- телство. Норвежката програма за сътрудни- чество има за цел да стимулира икономическия растеж. Помощите по нея се отпускат освен за България и за Румъния. Договорената сума за страната е 18 млн. евро, а крайният срок за из- пълнение на 24-те проекта, включени в нея, е 30 април 2011 г. Приоритетните й области са свър- зани с намаляване на емисиите на парникови га- зове, енергийната ефективност, алтернативни из- точници на енергия и подпомагане на устойчиво- то производство.
 • 22. Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 23 ВЕИ ПРОЕКТИ Мегавати слънце Върху рекултивиран терен строят соларен парк Компанията „Соларпро“ има амбицията да се наложи като един от най-значимите контрактори за инженеринг, доставка и строителство на фотоволтаични централи Е нергия от слънцето. Само допреди не повече от две десетилетия представата ни за добиването й беше свързана основно с мал- кото фантастични филми, показ- вани по някоя от тогава двете те- левизии. Днес няма ден, в който под една или друга форма да не се докоснем до темата. Глобална- та промяна на климата и настъп- ващите енергийни проблеми до- ведоха до бързо развитие на тех- нологиите за промишлено произ- водство на електроенергия от ал- тернативни енергийни източници и изграждане на инсталации за екологично добиване на енер- гия. След приемането на Бълга- рия в ЕС развитието на възобно- вяемите енергийни източници набра скорост. За по-малко от три го- в шуменското село Янко- висок добив. За разлика миналото лято, а на пъл- дини заявените проекти во, преди дни компанията от други аналози тънкос- ната си мощност успешно за изграждането на пар- „Соларпро“ започна стро- лойните аморфно-силице- функционира от този фев- кове за добиване на слън- ителството на фотовол- ви панели генерират елек- руари. Паркът в Янково чева енергия започнаха таична централа в Мал- тричество и при облачно е присъединен към елек- да се превръщат от меч- ко Търново. Върху рекул- време, съобщиха от дру- тропреносната мрежа на та в реалност. И продъл- тивиран индустриален те- жеството. Е.ON. жават. През миналата сед- рен от 112 декара компа- Предвижданията са до Както и при центра- мица кампанията „Солар- нията ще изгради парк с края на годината фото- лата, която в момента се про“, чиято амбиция е да планирана мощност от 2.4 волтаичният парк успеш- изгражда в Малко Тър- се наложи като един от MWp (мегаватпика). но да функционира свър- ново, така и тук не е от- най-значимите контракто- Използваните фото- зан с електропреносната немана земеделска земя ри за инженеринг, достав- волтаични панели на „Со- мрежа. за построяването на пар- ка и строителство на со- ларпро“ са от типа тън- Първият проект на ком- ка. Соларната централа в ларни паркове, стартира кослойни аморфно-сили- панията – обектът в Янко- Янково е изградена вър- изграждането на две фо- циеви панели. Предим- во, е най-големият фото- ху изоставен индустриа- товолтаични централи в ство на технологията е волтаичен парк в Бълга- лен терен от 116 дка, къ- страната. много по-ниската инвес- рия с номинална мощност дето преди разчистване- След успешното пус- тиция на единица инста- от 2.4 MWp. Етап от него то са се намирали занема- кане на първия си про- лирана мощност и съще- официално беше пуснат рени стопански сгради и ект - фотоволтаичен парк временно осигуряване на в експлоатация в края на оранжерии ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕК- Инвеститорът ТА В МАЛКО ТЪРНОВО Фотоволтаичният парк в Малко Търново е собственост на „Алфа Енер- джи Малко Търново“ ЕООД, част от „Алфа Енерджи холдинг“. „Алфа 112 декара Енерджи холдинг“ и „Соларпро“ са част от „Соларпро холдинг“, кой- бивши индустриални то понастоящем е дъщерно дружество на „Каолин“ АД. По-рано мин- имоти ната компания обяви намеренията си да регистрира дружеството за търговия на Българската фондова борса след изпълнение на съот- ветните законови процедури. „Соларпро холдинг“ към момента при- тежава над половината от общия инсталиран капацитет в България, възлизащ на близо 5 МWp (мегаватпика), като амбицията на компани- ята е да се наложи като един от най-значимите контрактори в Бълга- 2,4 MWp рия и съседните страни за инженеринг, доставка и строителство, опе- планирана мощност риране и поддръжка на соларни паркове.
 • 23. 24 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. АРХЕОЛОГИЯ С 400 хил. лева превръщат Небет тепе в музей на открито Н ай-тясно свърза- на Европа. В югоизточната крепостна ният с историята Заради непрекъсната- стена, датирана към II в., на Пловдив хълм, та културно-историческа лицевите зидарии са от го- наричан днес Небет приемственост, оставила леми квадроподобни камен- тепе, е на път да се пре- многопластови материални ни блокове и спойка от бя- следи, хълмът е бил ло-сивкав хоросан. От вто- върне в съвременна ту- рата строителна фаза са се ристическа зона. обект на значителен нау- запазили градежи със сме- чен интерес сена зидария - преправки Археологическият ком- още от края на ХIХ . Дъл- на северната стена от вре- плекс, в който съжителст- го време обаче проучвани- мето на Юстиниан Велики ват останките на крепост- ята са се ограничавали до (VI век) - потерна, таен из- ни градежи и съоръжения отделни сондажи, при кое- ход със стъпала в скалния от всички епохи на Антич- то не е било възможно да масив, отвеждащи до де- ността, от години не е под- се достигне до по-цялост- сния бряг на Марица. лаган на консервационна но изясняване на археоло- През Средновековие- защита и благоустрояване. гическата структура. Едва то, най-вече по времето В това състояние, освен през 60-те години на мина- на Втората българска дър- че е застрашен от разруха, лия век Археологически- жава, на Небет тепе освен той остава неразбираем за ят музей в Пловдив започ- крепостни стени били из- посетителите, липсват еле- ва планови разкопки вър- градени и големи водохра- Археологически комплекс Небет тепе се явява същинското историческо ядро на менти на туристическа ин- ху билото на Небет тепе и нилища, използвани при Пловдив, акцентирано в съвременната градска панорама по местоположението и фраструктура. прилежащите части от се- вражески обсади. Запазе- специфичните си качества За да пристъпи към спа- вероизточния и югозапад- ното и до днес правоъгъл- чески проучвания от На- сителни действия, през ния склон. Така в периода но водохранилище предиз- ционален съвет по опазва- Предвидените дейности 2009 г. община Пловдив по- от 1960 г. до 1984 г. се раз- виква интерес с размери- не на паметниците на кул- • завършване на археологическите разкопки иска и получи от държавата крива многослойна суб- те си и вместимостта от турата през 1993 г. на арх. • консервация и експониране на запазените гра- правото да стопанисва Не- станция, която се датира 300 000 л. Вера Коларова и арх. Ру- дежи със сигниране и информационно предста- бет тепе. Археологически- от II хилядолетие пр.н.е. мяна Пройкова е възложе- вяне на отделните строителни периоди ят обект, включен в обхва- до наши дни. От най-ни- Непроучена остава източ- но разработването на иде- та на архитектурно-исто- ския, т.е. най-ранен, исто- ната част на южния склон ен проект за консервация • ландшафтно оформление на терена с ниска зе- рически резерват „Стари- рически пласт са оцелели на хълма и експониране на крепост- лена растителност нен Пловдив“, е паметник останки от крехки и силно ограничена на запад от го- ния комплекс Небет тепе. • ограждане на крепостния комплекс на културата от национал- руинирани градежи и сле- лямата четириъгълна кула Сега предстои да се напра- • изграждане на туристическа инфраструктура но значение и затова е пуб- ди, изпълнени без каква- и късноантичните поме- ви ново геодезическо зас- – алейна мрежа, места за отдих и наблюдение, лична държавна собстве- то и да било спойка, с го- щения, на юг - от средно- немане на археологическия информационен пункт при входа на комплекса, ност. С получените право- леми ломени блокове. От вековното водохранили- терен, след което ще се малко кафе и санитарни възли и ефектно худо- мощия общината отпусна елинистическата епоха (III- ще, и на изток – от южния пристъпи към работен про- тази година финансиране в II пр.н.е.) са разкрити ос- край на скалния масив, за- ект, сподели арх. Пройкова. жествено осветление. размер на 400 хил. лв., с ко- танки от източен диагона- тварящ билната тераса. В Основната цел на проекта ки, консервация и експо- хеологията. Предвижда се ето се надява да превърне лен зид, северна крепостна тази площ попадат сегаш- е да бъде преодоляно пла- ниране на запазените гра- ограждане на крепостния Небет тепе в музей на от- стена и съоръженията към ният вход към комплекса и чевното състояние на хъл- дежи със сигниране и ин- комплекс и изграждане на крито. Истинска гордост за нея: вход, бастион, вътреш- северният край на трасето ма и да се осигури оздра- формационно представяне туристическа инфраструк- града, е че той беше поста- на кула със стълба. на ул. „Д-р Чомаков“, под вяване и надеждно опазва- на отделните строителни тура – алейна мрежа, мес- вен на второ място в авто- В крепостните градежи което никога не са били из- не на археологическия ком- периоди. Целият терен ще та за отдих и наблюдение, ритетната класация на сп. от римския период (II - IV вършвани археологически плекс. Предвидените в него бъде ландшафтно оформен информационен пункт при „Форбс“ за 10-те най-ценни век) добре се разгранича- разкопки. След приемане дейности са завършване на с ниска зелена растител- входа на комплекса. забележителности в Източ- ват две строителни фази. на направените археологи- археологическите разкоп- ност, така че да изпъкне ар- Светла ДОБРЕВА
 • 24. Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 25 БИЗНЕС Мая Колева, управител на „Сика България“: Стремим се да бъдем по-конкурентни, предлагайки иновативни продукти М За 100-годишната си ис- ая Колева е управител тория Sika е преживяла на „Сика България“ редица световни кризи – военни, следвоенни, ико- - едно от дъщерните номически и т.н. Как на- дружества на швейцарския стоящата глобална криза концерн Sika, който тази го- се отрази на дружество- дина чества 100 г. от своето то и на неговите дъщерни създаване. Sika e лидер в на- подразделения? - В отделните региони на- правления като лепене и уп- блюдавахме различно раз- лътняване, хидроизолиране, витие. Докато в Европа, Се- усилване и защита на носе- верна Америка, Австралия и щи конструкции в сградното Нова Зеландия имаше спад в и инфраструктурното строи- продажбите между 4–8%, па- телство, както и индустрията зарите в Латинска Америка, Африка и Средния изток отче- (транспортни средства, стро- тоха ръст между 8–12%. Вто- ителни компоненти и произ- рата половина на 2009 г. беше водство на машини и съоръ- оценена като по-добра от глед- жения). на точка на повишените про- дажби и по-ниските разходи, в т.ч. за суровини. Оперативната печалба (EBIT) достигна CHF 400.6 млн. (9.6% от нетните продажби в сравнение с 9.1 % през 2008 г.). Нетната печалба е на стойност CHF 269.4 млн. - Иновациите заемат основно надесет технологични центъ- тиката, както и строителство- (6.5% от нетните продажби в място и са водещ елемент в ра в Европа, Азия и Америка то на логистични центрове и сравнение с 5.8% през 2008 стратегията на компанията за са поели предизвикателство- производствени мощности. г.). Благодарение на факта, че развитие. През 2008 г. 34% от то в тясно сътрудничество с Благодарение на екипа ни от отчетохме специфичното вли- продажбите се формират от локалните организации да от- висококвалифицирани спе- яние на кризата върху актив- продукти Sika, разработени говорят на тези потребности циалисти и професионали- ността на отделните пазари и и представени на пазара през и очаквания. Годишните ин- сти клиентите ни се отплащат успяхме да адаптираме както последните 5 години. В ос- вестиции в това направление с коректно и лоялно отноше- стратегията си, така и проду- новата на този успех са про- надхвърлят CHF 75 милиона. ние и доверие, което ние ви- ктовото портфолио, Sika пови- фесионалният R&D менидж- соко ценим. ши пазарния си дял повсемест- мънт на Sika Technology AG, Безспорно най-засегнати но. В условия на силно реду- ефективното развитие на про- от световните иконо- Отварянето на мерки- циран обем на инвестиции в цесите и целенасочената па- мически процеси са ком- те за енергийна ефек- жилищното строителство из- зарна ориентация на разрабо- паниите, свързани със тивност към оператив- граждането на офиси и търгов- тените химикали. Резултат са строителството. Къде ните програми са сочени ски обекти и пренасочване на сериозен брой патенти и нови според вас е спасението за едно от спасенията средства предимно към инфра- висококачествени продукти. пред фирмите, работе- както на строителни- структурни проекти компания- Дългосрочната R&D страте- щи в тази сфера? те компании, така и на В та бе добре позиционирана, с условия на силно гия на компанията включва - Панацея няма. Всяка фирма производителите и дос- възможност за бърза адапта- както централизирани, така и трябва да постави специфич- тавчиците на материа- ция на разходната част и гъв- редуциран обем на децентрализирани компонен- ните си цели и приоритети и ли. Кои от вашите про- кава ценова политика, които инвестиции в жилищ- ти, които взаимно се препли- да намери най-удачния на- дукти са подходящи за ни осигуриха повишена ефек- тат. Корпоративната програ- чин и подход за постигането влагане в сградите при тивност и ни дадоха предим- ното строителство мата за развитие е в унисон им. Това, към което се стре- внедряването на подобни ството да се възползваме от компанията бе до- с компетентността на Sika и мим в „Сика България“ в ус- мерки и какви са техни- пълния потенциал на пазара. бре позиционирана, с фокуса й върху решения за ловията на един свиващ се па- те конкурентни предим- лепене и уплътняване, хидро- зар, е да бъдем още по-конку- ства? Много компании - произ- възможност за бърза изолиране, усилване и защи- рентоспособни, предлагайки - Sika има разработена сис- водители на строителни адаптация на разход- та на носещи конструкции. иновативни продукти и сис- тема Sika®ThermoCoat, от- продукти и материали, ната част и гъвкава Друг елемент на стратегията теми, пълно техническо об- говаряща на изискванията за търсят спасение от кри- са регионалното адаптиране служване и подкрепа на на- енергийна ефективност на зата в разработката на ценова политика, кои- на продуктите, техническите шите партньори и клиенти с Европейския съюз. За момен- нови технологии и систе- то ни осигуриха пови- решения и приложението им фокус към инфраструктурни- та тя обаче не е част от пла- ми. Работи ли Sika в тази шена ефективност съгласно специфичните из- те проекти, хидротехнически новете на „Сика България“ за посока? исквания на клиентите. Еди- съоръжения, обекти в енерге- представяне на нашия пазар. За концерна и неговото развитие през годините 1910 1918-1922 1935 1968 1980 2000 2005 2009 Каспар Винклер раз- Успешно приложение Произведена е пър- Представени са хи- Обособява се на- Създадено е ново „Сика“ придобива персонал 12 900, дру- работва първия про- на продукта в строи- вата синтетична до- дроизолационни мем- правление Industry поколение добав- Sarna AG, Switzerland жества в повече от дукт Sika1 – добав- телството на жп туне- бавка за бетон от се- брани и Sikaflex®, ки за бетон на база 70 страни в цял свят, ка за водоплътност ла Gotthard(CH) рията Plastiment® компанията е листва- поликарбоксилат оборот CHF 4.155 ми- (и днес продуктови- на на SIX(Swiss Sika®ViscoCrete® лиарда те гами на всяка една Exchange) „Сика“ започват с тази добавка)
 • 25. BUILDINGREEN УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 26 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. Екоградове се борят с климатичните промени E Правителството на Ве- co-towns („Екоградове”) е програма за създа- ликобритания оповести, че ване на нови населени места в Англия, които още два района в страната трябва да покажат най-високи стандарти за ус- са прибавени към втория тойчивост и да предложат по-достъпни за об- списък с екоградове, кои- то ще бъдат изградени до ществото жилища. Инициативата е финанси- 2020 година. Допълнител- рана от правителството на Англия, а сред еко- но ще бъде преразгледана факторите, на които ще се набляга, са транс- и политиката на планира- порт, обработка на отпадъци, зелена инфра- не, която ще трябва да уле- структура и управление на водните процеси. сни изграждането на нови- Проектите трябва да се придържат към стрикт- те проекти в страната. ни градоустройствени правила, разработени Наскоро Джон Хийли, министърът по жилищно от асоциацията по градоустройство - Town and планиране, заяви че об- Country Planning Association. Според запозна- щините на East Devon и ти новите екообщества ще произвеждат нуле- Fareham Borough имат ин- ви емисии въглероден двуокис и ще са при- терес в проектирането на мер в поне една сфера от устойчивото разви- места, които да отгова- тие – напр. производство на енергия или тре- рят на стандартите за еко- логични градове. Всеки тиране на отпадъци. Предвижда се новите „зе- от районите според про- лени” градове –нискоенергийни и с използва- грамата ще получи по 200 не на рециклирани материали при строежа им, хиляди британски лири да бъдат освободени от коли, като наблегнат за създаване на „зелени” на ходенето пеш и карането на велосипеди. жилища и инфраструкту- ра. В Кранбрук (източно „зелен наръчник” за общи- на спортните центрове да екоградове. Според Хий- Противоречия и скептицизъм от Ексетър) са предвиде- ните. работят до късно вечерта, ли измененията ще имат З ни 3500 жилища, а север- Новите изменения в за- където високотехнологич- благоприятен ефект вър- амисълът за създаването на екоградове се но от Fareham (Хампшир) - коните предвиждат проме- ни прожектори ще намалят ху борбата с климатичните оказва противоречив – според някои зад иде- 7000. Местните власти, ко- ни в начина на придвижва- замърсяването, иначе съз- промени. Той е на мнение, ята стои желанието да се избегнат традицион- ито ще се включат в ини- не на хората до работните давано от други видове ос- че по-строгите директи- ните градоустройствени правила и така да се циативата, ще трябва да си им места; те ще окуража- ветление. ви за планиране ще отра- задвижат проекти, които преди са били отхвър- поделят бюджет от общо ват създаването на места, По отношение на поли- зяват целите на съвремен- лени от местните власти и са определени като 10 млн. британски лири, откъдето колите, задвиж- тиката, касаеща крайбреж- ните общества и ще спес- необходим за стартира- вани от електричество, да ните региони, където съ- тят на хората излишни раз- неподходящи. Много от местните хора пък, жи- не на проектите. Още тол- могат да бъдат зареждани; ществува опасност от еро- ходи, като в същото време веещи в близост до планираните екоградове, кова средства ще трябват сред предложенията за има зия и свлачища, се пред- ще намалят вредните еми- са против идеята, веднъж, защото създаване- обаче за обучение на пер- и мерки, които се фокуси- вижда строга забрана вър- сии в атмосферата. то на нови градове ще натовари допълнител- сонала, който ще трябва да рат върху подобряване- ху опасното строителство- „Доволен съм да обявя но трафика и, втори път, заради строителство- придобие знания относно то на градския транспорт, то, в това число и жилищ- новите два региона, вклю- създаването на екологични приоритизиране на прид- но. Все пак се обмисля да чени във втория етап на то, което най-вероятно ще се осъществи вър- жилища и възобновяеми вижването пеш и ползване- се разрешат временни- програмата за създава- ху зелени площи и плодородна обработваема енергийни източници. то на велосипеди. Предло- те постройки като колиби, не на екологични градове земя в противоречие на екоидеята. За осъществяването на женията относно околната паркинги и кафенета, кои- – общините там наистина тази инициатива на пра- среда включват създава- то биха могли да доприне- имат сериозен напредък и ектите за екоградове, кои- не нарастващите нужди на вителството ще помогне и не на зелена инфраструк- сат за развитието на даден прилагат стриктно зелени- то да получат финансовата домакинствата в страната приемането на промените тура, в това число парко- регион. те стандарти за нови сгра- подкрепа на правителство- и да се справи с промени- в законите за крайбрежни- ве и озеленяване по про- След като бъдат при- ди”, добавя Хийли. то. От първия кръг, прове- те в климата. Планът е до те региони, климатичните дължението на улиците. За ети тези мерки, местните Общо във втория кръг ден миналото лято, са зад- 2020 година във Велико- промени и тези за околна- да се подобри обществено- власти на Албиона ще мо- на инициативата към мо- вижени четири проекта. британия да се появят 10 та среда. Тези промени ще то здраве, правителство- гат да ги ползват като на- мента присъстват 11 об- Инициативата за екогра- екограда. се превърнат в нещо като то е планирало да позволи ръчник при създаването на щини, разработващи про- дове има за цел да посрещ- Силвия САВОВА
 • 26. Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 27 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Проекти по екопрограма – само on-line 56 млн. евро европейски пари, ангажирани в енергоефективност До 24 юни набират проекти по програмата „Интелигентна енергия“ Г одината е 2020 г. Европа произвежда 20% от ду 500 хил. и 2.5 млн. евро, енергията, която потребява, от възобновя- като грантът на безвъз- мездната финансовата по- еми енергийни източници. За да стане този мощ е до 75%. ангажимент, поет от Европейския съюз, ре- алност, обаче предстои упорита работа, в Сфери която да бъдат включени всички нива на общество- Енергийната ефектив- то. В подкрепа на политиките на Евросъюза е и про- ност във всичките й сфери – от подобряване на опе- грамата „Интелигентна енергия Европа II, 2010“ на ративната ефективност на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност сгради до обмяна на опит и иновации към Европейската комисия. между вече добилите такъв местни власти и „начина- Устойчива енергия за еми енергийни източници ещите“, са сред допустими- Европа на конкурентни и търсенето на нови таки- те проекти. Транспортът, цени, подобряване на ус- ва, както и чрез промоти- един от големите консума- тойчивото развитие и раз- ране на енергийната ефек- тори на енергия и замърси- витието на градовете и ре- тивност при употребата на тел на въздуха, също е част гионите са част от цели- алтернативни източници в от програмата. те на програмата „Инте- сферата на транспорта. Проектите могат да бъ- лигентна енергия Европа В края на този месец млн. евро. Датата, до която между регионите, то изис- ните, попадащи в терито- дат насочени и към подпо- II, 2010“. Те могат да бъ- стартираха информаци- се приемат проектни пред- кването е проектите да бъ- риалния й обхват. магане на подготовката и дат постигнати чрез на- онните дни по програма- ложения, е 24 юни. Часът -дат разработени от екип от Проектите се прием- прилагане на законодател- сърчаване на енергийна- та, чийто териториален об- 17.00 брюкселско време. най-малко три партньорски ат само в електронен вид, ни мерки за добиване на та ефективност и разумно- хват включва държавите от организации, всяка от кои- като кандидатите трябва енергия от възобновяеми то използване на енергий- ЕС, Лихтенщайн, Норве- Кандидатите то от различна държава. По да използват електронна- енергийни източници или ни източници, представяне гия, Хърватия и Исландия. Тъй като една от основ- програмата могат да канди- та апликационна форма. внедряване на нови техно- на възможностите на съ- Финансовият ресурс, който ните цели на програмата е датстват юридически лица, Бюджетът на един проект логии. ществуващите възобновя- ще бъде разпределен, е 56 намаляване на различията учредени в някоя от стра- трябва да е в рамките меж- Бисера СТАНЕВА Сфери ИЗИСКВАНИЯ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – СГРАДИ КЪМ ПРОЕКТИТЕ И КАНДИДАТИТЕ •действия за подобряване на оперативната ефек- тивност на съществуващи сгради – нежилищни Проектите или многогодишни жилищни • Ясно поставени цели и широко въздействие ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – ПОТРЕБИТЕЛИ • Да допринасят •действията са насочени към повишаване на осве- за развитието домеността на потребителите по въпросите и об- на Европейската хвата на енергийната ефективност общност •действията са насочени в помощ на потребители- те – помагат им да изберат енергийно ефективни продукти ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – ТРАНСПОРТ Кандидатите •действията са насочени към създаването на схе- • Най-малко три парт- ми за екологично шофиране ньорски организации •действията са насочени към повишаване на ефек- от три различни дър- тивността на разпределението на товарите жави в рамките на те- риториалния обхват ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ на програмата ИЗТОЧНИЦИ • Максимален период •действията са насочени към въвеждане на нови на финансиране – три възобновяеми енергийни източници за електри- години чество, отопление и охлаждане, биогорива •действията са насочени към интегриране на ВЕИ в регионите и енергийните им системи •действията са насочени към подпомагане на под- готовката и прилагане на законодателните мерки Финансирането • Бюджет за един про- ИНТЕГРИРАНИ ИНИЦИАТИВИ ект между 500 хил. и •действията са насочени към подпомагане на ди- 2.5 млн. евро ректния обмен на опит между местните власти • До 75% безвъзмездна •сътрудничество с общинските експерти финансова помощ по •подобряване практическото въвеждане на поли- програмата тиката за устойчива енергия
 • 27. 28 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. ИНВЕСТИЦИИ До средата на май приключва строителството на „Мол Плевен“ Индийско архитектурно студио е разработило концепцията за четирите киносалона, очаква се този месец да бъдат подписани договори с няколко ключови наемателя Н ай-късно до средата на май приключва Финализираме дого- експанзия и се надявам да та как се строи по време дър Блажев, проект ме- строителството на „Мол Плевен“, което ворите с Calliope, Рaolo стъпят и при нас, допъл- на криза. ниджър на фирма „Ала- ще даде възможност да бъде подписан Вotticelli, до дни очаквам ни инвеститорът. Средната наемна цена дин“, отговарящ за всич- да подпишем с веригата Основен наемател в за кв.м на нетна площ в ки инвестиционни проек- акт образец 15. Ще останат само довър- дрогерии DM. „Мол Плевен“ е френ- „Мол Плевен“ е 17 евро. ти на компанията, който шителни работи на наемателите вътре в ският гигант Carrefour, За сравнение, преди кри- увери, че нивото на из- самите обекти. Дотогава се предвижда През април предстои да който заема 2400 кв.м на зита за Плевен тя е била пълнение в тези киноса- окончателно да бъдат завършени общи- бъдат подписани дого- партерния етаж. Най-го- 30-40 евро. Отдаваемите лони ще е доста по-висо- те части, паркингът, вертикалната плани- вори с няколко ключови лямата европейска вери- търговски площи са над ко като лукс и удобство наемателя га за продажби на дребно 17 500 кв.м. Общата раз- от това, което предлагат ровка. Към момента са ангажирани 60% за кината с индийски опе- избра да създаде първия гъната площ на сградата двата наложили се опе- от площите в „Мол Плевен“, но компле- ратор, за ресторанта, за си магазин с формат „су- е 46 840 кв.м. ратора у нас – „Арена“ и ксът няма да бъде открит, преди да бъ- детския кът, където в мо- пермаркет“ за България в В „Мол Плевен“ ще „Синема сити“. Стъпва- дат запълнени 85-90% от тях. Това обяви мента италианска фирма Плевен. има четири киносало- нето на индийския опера- през изминалата седмица пред журна- проектира, за сладкарни- Желанието ни е „Мол на, три от които със 180- тор в „Мол Плевен“ ще е листи на строящия се най-голям обект в цата, каза още Алаедин Плевен“ да заработи като 200 места, и една камер- първата стъпка в разви- Харфан, който не скри един успешен обект, а на зала с 40 места, която тието и експанзията му у региона инвеститорът Алаедин Харфан. нуждата от големи мод- предвид икономическа- ще е с консумация, под- нас. ни фирми, които да вля- та ситуацията в страната ходяща дори за парти- зат в „Мол Плевен“ и на- това може да стане в къс- та, рожден ден и т.н. Ки- Проектът стартира през емат площи между 500 до ната есен на тази годи- носалоните са концеп- 2006 г. 900 кв.м. В цяла Северна на или ранната пролет на ция на индийското архи- със закупуване на те- България няма такъв нае- 2011 г. Притеснени сме тектурно студио „Ера ар- рена. Близо една годи- мател. Очаквам успеха на от кризата, рискът е го- хитект“, което работи в на вървяха прединвес- двата мола в София, къ- лям, но това е бъдещето Близкия изток и Индия. тиционни проучвания на дето много нови модни в търговията и така е по Те са наши консултанти, компанията консултант, фирми влизат и след ус- цял свят, така инвестито- операторът също е ин- която ексклузивно от- пеха си там ще планират рът коментира ситуация- дийски, каза Алексан- да&#