sg.stroitelstvo.info

                         Брой 12 (648), 29 март - 5 април 2010 г.      ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 29 март - 5 април 2010 г.                                      ...
4  sg.stroitelstvo.info  Строителство Градът, 29 март - 5 април 2010 г.
Строителство Градът, 29 март - 5 април 2010 г.  sg.stroitelstvo.info
                          ...
ИНФРАСТРУКТУРА
4   sg.stroitelstvo.info                                         ...
Строителство Градът, 29 март - 5 април 2010 г.                                      ...
6    sg.stroitelstvo.info                                               ...
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителсво и Градът

2,172 views
2,081 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,172
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителсво и Градът

 1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 12 (648), 29 март - 5 април 2010 г. Цена 1.50 лв. ФОРСИРАТ РАБОТАТА ПО ОКОЛОВРЪСТНОТО На 24 март, 11.30 часа, кметът на София Йорданка Фандъкова и министърът на регионалното разви- тие и благоустройството Росен Плевнелиев посетиха строящия се участък от Южната дъга на Со- фийския околовръстен път между бул. „Симеоновско шосе“ и бул.„Черни връх“. Строителят „Глав- болгарстрой“ представи график за изпълнение на обекта, който предвижда шестмесечно предсроч- но приключване на строителните работи – в началото на май да бъде отворен за движение бул.„Чер- ни връх“, а на 8 юни да е завършен и пътният възел с кръгово кръстовище на ниво терен. В момента строителите извършват изкопни работи, полагат кофраж и армировка за изграждането на мосто- Фотограф Мария Съботинова вото съоръжение на кръстовището Още на стр.4-5 Съвременни строители на български магистрали Пътният институт подготви инвестиционен проект за ремонт на 60 моста със заем от Световната банка Последните инфра- жени в ремонта на пъти- (без „Човешки ресурси“ и ми и стандарти към Аген- на споразумение със Све- проявява грижа към биз- структурни събития от ща, министърът на регио- „Административен капа- ция „Пътна инфраструк- товната банка, а ремон- неса, за да намали безра- изминалите мартенски налното развитие и благо- цитет“ ) на обща стойност тура“ внесе в регионал- тът може да започне през ботицата, и след разпла- седмици показаха наме- устройството Росен Плев- 6.6 млрд. евро няма да бъ- ното министерство ин- 2011 г. Избраните съоръ- щането й с фирмите стро- рението на кабинета да нелиев всъщност каза за дат усвоени по определе- вестиционен проект за жения не са ремонтирани ителните компании най- превърне пътната инфра- пореден път на глас кол- ните проекти. Затова е по- ремонт на 60 моста. То е от 30-50 години. За 2-3 го- вероятно ще се обърнат структура в реален прио- ко тежко е състоянието добре тези пари да бъдат на обща стойност около дини те ще бъдат обнове- към изграждане и конце- ритет. Шансовете на път- на пътната инфраструк- вложени в ремонт на част 130 млн. лева. Предложе- ни. сиониране на магистрални ното лоби са дори по-голе- тура, че е възможно бъл- от 20-те хиляди километра нието е проектът да бъде На 30-31 март по време участъци. Така се очерта- ми от тези на традиционно гарското правителство да републиканска пътна мре- финансиран основно със на конференцията за стра- ва тенденцията от публич- 12 силното в България енер- се застъпи за нея пред Ев- жа. Като се има предвид, заем от Световната бан- тегическа инфраструкту- ни финанси в големи пъ- гийно „семейство“. Като ропейския съюз и че една че за километър 7-метров ка за 60 млн. евро и око- ра ще бъдат обсъдени и тища към публични фи- 12 > посочи възможността 1 шеста от средствата по двулентов път, от който ло 9 млн. евро (15%) бъл- други мерки за обновява- нанси в регионални шосе- млрд. евро да бъдат вло- оперативните програми около 30% се нуждаят от гарско съфинансиране. не на пътищата. Европей- та. Магистралите могат да реконструкция, са необхо- Тези 60 моста са избрани ската рецепта е магистра- останат за бизнеса. дими 500 хил. лева, с този от 3600, от които 1600 са лите да се строят по схе- Милена ВАСИЛЕВА 9 771310 983000 милиард евро могат да бъ- в много лошо състояние. мата на публично-частно- дат ремонтирани 5000 км. Ако финансовото минис- то партньорство, а с евро- На 25 март след усилен терство одобри инициа- фондове да се финанси- едномесечен труд Цен- тивата, следващата годи- рат регионалните пътища. тралният институт на път- на ще бъде използвана за След постепенното изли- ните технологии, нацио- подготовка и одобряване зане от кризата, при коя- нални и европейски нор- на проекта и сключването то държавата най-напред
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 март - 5 април 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Водните съоръжения „Атомстройекспорт“ в България ще се очаква разрешение за управляват от четири строителството на АЕЦ публични компании „Белене“ през 2011 г. Четири публични компании Вицепрезидентът на компани- ще управляват държавната ята Тимур Бавлаков съобщи, собственост на водните съо- че българската страна, както и ръжения в страната. Това обя- преди, се намира в процес на ви министърът на околната „активно търсене на нов стра- среда и водите Нона Караджо- тегически инвеститор“. По ду- ва, която участва в празника мите му компанията вече изця- по повод Световния ден на во- ло е разработила техническия дата 22 март. Промяната ще проект, поръчала е над 75% от засегне 70-80 големи язовира, основното оборудване и е под- диги, магистрални водопрово- готвила площадката за строи- ди за напояване и водоснабдя- телството на АЕЦ „Белене“. ване, както и сондажи за чер- пене на вода от подземни из- точници. Правителството прекрати 40 строителни фирми си разпределят 5 млн. лева концесията на централния България и Катар плаж в Бургас създават смесена Министерството на регионалното развитие и щита, ВиК и благоустройствени дейности. благоустройството (МРРБ) извършва разпла- Задълженията на МРРБ са около 200 млн. лв. Правителството реши да пре- компания за инвестиции щане на 5 млн. лв. от задълженията към стро- към общо 226 фирми. Споразумение за раз- крати едностранно договора Министърът на икономиката, ителните фирми. Тази сума представлява 30% плащане с министерството беше подписано за предоставяне на концесия енергетиката и туризма Трай- от дългове към 40 малки и средни фирми, кои- по Коледа миналата година. Още тогава бяха върху морски плаж „Бургас-цен- чо Трайков и министърът на то варират от 100 хил. до 1 млн. лева. Това ре- разплатени 26 млн. лева. През януари и февру- трален“. Договорът е сключен бизнеса и търговията на дър- шение представиха на обща пресконференция на 11 февруари 2008 г. с „Он- ари т.г. бяха преведени още 58 милиона, пре- жавата Катар Фахд бин Джа- миналата седмица министърът на регионално- тайм дистрибюшън енд лоджи- димно на тези 89 фирми, които по схемата на стикс“ ЕООД. Причина за пре- сим бин Мохамед ал Тани под- то развитие и благоустройството Росен Плев- финансовия министър Симеон Дянков се отка- писаха Меморандум за създа- нелиев, председателят на Камарата на строи- кратяването му е неизпълне- ване на смесена компания за телите в България Симеон Пешов и изпълни- заха от 10% от дължимите суми срещу бързо ние на основното задължение инвестиции. Очаква се компа- телният директор на камарата Иван Бойков. и реално разплащане. на концесионера за заплащане нията да стартира дейността До момента разплатените средства са 121.6 МРРБ е единствената институция, с която има- на концесионно възнагражде- си с капитал от 500 млн. дола- млн. лева към 89 фирми. От тях 106 млн. лв. са ме работещо споразумение и получаваме пари ние, както и на други задълже- ра, който ще бъде внесен из- изплатени от Агенция „Пътна инфраструкту- по график, коментираха Симеон Пешов и Иван ния за осъществяване на кон- цяло от катарската страна. ра“, а 15.6 млн. лв. от МРРБ в секторите геоза- Бойков. цесията. ОБЩИНИ Премахват Изграждат атракционен парк в краен варненски квартал Подлезите във Варна нерегламентирани Атракционен парк предстои да бъде изграден във варненския квар- на концесия сметища в тал „Владислав Варненчик“. Пешеходните подлези столицата Той ще наподобява парка в кв. „Младост“ и ще бъде разположен във Варна да бъдат даде- на площ от 30 дка. Предвиденият терен се намира в близост до ни на концесия, реши на Започна премахване- пощата в квартала. Идеята е да бъдат изградени детски площад- последното си заседание то на над 1000 куб.м ки, зони за атракции и зони за активен спорт за всички възрасто- общинският съвет. До мо- строителни отпадъ- ви групи. Първоначално за строителството на парка ще се търси мента те се стопанисват ци от сметище на ул. концесионер. По предварителни данни необходимата инвестиция от общината. Подземни- „Президент А. Лин- е около 2, 5 млн.лв. Процедурата за концесия бе одобрена на по- те съоръжения в града и кълн“ („Обиколна“) в следното заседание на общинския съвет миналата седмица. по пътя за Златни пясъци район „Овча купел“. са общо 37 и най-вероят- Почистени са сметища Предстои търг за строител на велоалеи в „Младост“ но ще бъдат разпределе- в районите „Обори- ни в три пакета по райо- ще“, „Слатина“, „Мла- в София ни. В един пакет ще има дост“ и „Витоша“. По- Завършват работните проекти за 3.5 км велоалеи в столичния жк атрактивни подлези, в ко- чистването е извършено с помощта на фирмите „Главбол- „Младост“. Обществена поръчка за избор на строител ще бъде ито ще може да се разви- гарстрой“, КАР 2007, АСП - България, ЕТ „Цветан Найденов“, обявена вероятно през април. Средствата в размер на 2.5 млн. ва търговска дейност, и „Винберг“ и „Софийска вода“ АД лева трябва да одобри Столичният общински съвет. неатрактивни. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Гергана Димитрова, 0898/617 160, gdimitrova@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Светла Неделева - административен директор 032/968 030 0897/84 62 75, Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 snedeleva@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Дежурен екип: Милена Василева, Гергана Димитрова Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 29 март - 5 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА Първата българска ВиК асоциация се учреди в Бургас Асоциацията поема управлението на всички ВиК съоръжения на територията на област Бургас, ко- ито до този момент са се управлявали от общини, от ВиК дружества, от държавата или частни фирми. Законът за водите предвижда дяловото участие на държавата в тази асоциация да бъде 35%, а остана- лите 65% да се разпределят между общините в об- ластта на базата на населението в съответната об- щина. С 400 хил. лв. по Оперативна програма Водопроводите под нови пет улици се „Транспорт“ преструктурират жп системата Доплащаме 48 млн. евро за магистрала включват в проекта за интегриран воден на България „Люлин“ цикъл на Смолян Стратегия за внедряване на техническите специфи- В анекса към договора с турския изпълнител на ма- кации за оперативна съвместимост на българска- За подмяна на водопроводните и канализационни гистрала „Люлин“ ще бъде фиксирана цена на обек- та с европейската железопътна система ще бъде тръби разкопават пет нови улици в Смолян, включе- та 185 млн. евро. Договорът с обединението „Мапа изготвена в следващите девет месеца. Договорът, ни в проекта за пълен воден цикъл на града, финан- Дженгиз“, сключен през август 2006 г., е за 137 ми- който е на стойност 395 хиляди лева (без ДДС), бе сиран от програма ИСПА. Изпълнителите на про- лиона евро. В началото на годината стана ясно, че сключен между Министерството на транспорта, ин- екта - консорциумът „Копаса Понстрой ВОД“, съоб- строителят е поискал допълнителни 40 милиона формационните технологии и съобщенията и изпъл- щиха, че по улица „Наталия“ в квартал Райково се евро, за да довърши обекта, а в края на февруари нителя консорциум ШГВ (обединение от фирмите използва метод за безтраншейно преминаване при сумата скочи на 70 милиона евро. Параметрите от „Шуслер план“, „Гама Мениджмънт“ АД и „Вектор полагането на новите водопроводни тръби. Чрез проектоспоразумението са изпратени за съгласу- Бул“ ООД). Финансирането на проекта е по Опера- технологията се запазва до голяма степен пътното ване в ЕК, за да се провери дали те могат да бъдат тивна програма „Транспорт“. платно, тъй като не се налага разкопаване. приети от Брюксел като обективни разходи. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ГРАДОУСТРОЙСТВО Стартират информационни дни и обучения за Готови са Възлагат бенефициенти по две схеми на ОПРР проектите за устройствен На 29 март управляващият орган на ОП „Регионално раз- регулация и план за Банкя витие“ стартира информационни дни и обучения за бене- застрояване на Предвижда се фициентите по програмата в шестте района на страната. две вилни зони в да бъде възло- Събитията се организират във връзка с две отворени схе- жен подробен ми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Благоевград устройствен „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефектив- Общинският експер- план – план за ност в общинска образователна инфраструктура в град- тен съвет по устрой- регулация и за- ски агломерации“ и „Подкрепа за прилагане на мерки за Актуализират Общия устройствен план на ство на териториите строяване за те- енергийна ефективност в общинска образователна инфра- на Благоевград прие ритория от ра- Пазарджик структура на 178 малки общини“. на последното си за- йон Банкя, за ко- Община Пазарджик внесе предложение за промяна седание проектите ято не е прило- на Общия устройствен план на града. Действащият за регулация и за- жена първа ре- Тръгват първите проекти за полупазарни план е одобрен от общинския съвет през 2006 г. Той строяване на вилни- гулация. Планът стопанства по програмата за селските райони е изработен преди 2002 г. и предвид сложността на те зони в местности- ще бъде разра- обстановката в този период и динамичните промени те Бодрост и Септем- ботен с прилага- в законодателната база не осигурява в пълна степен врийче. След публи- не на разпоред- Фонд „Земеделие“ одобри първите 464 проекта на полу- пазарни стопанства по Програмата за развитие на сел- възможности за по-оперативно действие на общин- куването им в Държа- бите на чл. 16 ската администрация за бързо и ефективно управле- вен вестник започва от Закона за ус- ските райони 2007-2013 г. Инвестициите, на които се дава старт, са на обща стойност 13.4 млн. лв. По мярка 141 ние на градската територия в някои аспекти, отбеляз- продажбата на земята тройство на те- ват от община Пазарджик. в двете вилни зони риторията. „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ се подпомагат дребни земеделски про- изводители, които кандидатстват за европейско финан- СВЯТ сиране, за да обновят своите стопанства или да увеличат размера на отглежданите от тях култури или животни. Продажбите на жилища в Сингапур скочиха със 130% Набират проекти по европейска програма за за година енергийна ефективност По-голямата част от сделките Набират се проектни предложения по търг за набиране през 2009 г. са сключени от са- на проектни предложения по програмата „Интелигентна мите сингапурци – 76% от всич- Енергия - Европа“ 2010. Програмата финансира дейности ки сделки. На годишна база бро- в областта на енергийната ефективност, възобновяемите ят на сделките, сключени в част- енергийни източници и енергоефективния транспорт. Бю- ния сектор от гражданите на джетът за тази година е 56 милиона евро. Безвъзмездно- Сингапур, е скочил със 144%. то финансиране е до 75% от общите допустими разходи В същото време се наблюдава Най-голямото летище в света се открива на 27 юни по проектите. Кандидатите представят своите проектни и активизиране на чуждестран- На 27 юни ще бъде въведена в експлоатация първата секция предложения до 24 юни, национален информационен ден ните инвеститори предимно от на международното пътническо и товарно летище „Ал Мак- се провежда на 30 март 2010 г. в зала „Витоша“ на Интер Малайзия, Индонезия, Китай и тум“ в Дубай. Новото летище, за строителството на което ще Експо Център в София. Програмата ще бъде представена Индия, се посочва в изследване бъдат похарчени общо около 33 милиарда долара, ще има пет от експерти на Европейската комисия с участието на спе- на Управлението за градско раз- писти, четири пътнически терминала, които ще обслужват 160 циалисти от министерствата на икономиката и на регио- витие на Сингапур и консултант- милиона пътници годишно, и 18 товарни терминала с общ ка- налното развитие. ската компания DTZ. пацитет 12 милиона тона товари.
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 март - 5 април 2010 г.
 5. 5. Строителство Градът, 29 март - 5 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5
 6. 6. ИНФРАСТРУКТУРА 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 март - 5 април 2010 г. Ускориха изпълнението на Околовръстното в София На законодателни промени разчита по-скорошното извършване на отчуждителните процедури за участък от южната дъга От възела с жк „Младост“ до бул. „Симеоновско шосе“ Н ачалото на този участък от Околовръстното е при км 42+800 с продължение на новото тра- се от пътен възел „Младост“ (бул. „Алексан- дър Малинов“), като преминава с пресичане на „Би- стришко шосе“, дере на Старата река, предвижда се отклонение за лифтова станция и бул. „Климент Ох- ридски“ и достига до изграденото трасе. Проектът е дело на „Виаплан“, а подизпълнител е „Транскон- султ 22“. Както и при строящия се участък от Око- ловръстното, така и при този съществена особеност е наличието на много съществуващи подземни ко- муникации – два водопровода ф1200 и ф 1700, кана- лизация, които ще се изградят в локалните платна. Предвижда се изграждане на надлез при бул. „Кли- мент Охридски“ и мост естакада на км 43+023 с дъл- жина 358.10 м. Пресичането с „Бистришко шосе“ е при км 43+155. Ситуационно пътят максимално Инж. Симеон Пешов, президент на „Главболгарстрой“ (на преден план), показа пред столичния кмет Йорданка следва съществуваща ос и е съобразен с действа- Фандъкова и министър Росен Плевнелиев решението на пътния възел „Драгалевци“ и ги запозна с новия график щата регулация. Пресичането на бул. „Климент Ох- на строителните работи Фотограф Мария Съботинова ридски“ се осъществява на второ ниво. Строителството на сновала необходимостта чи също министър Плев- екта на пътен възел „Дра- на срока за строителство, За следващия участък един от най-дълго изграж- от негово ускоряване. По нелиев. галевци“, направена от посочи също инж. Симе- от южната дъга от бул. даните пътни инфраструк- договор участъкът трябва За отчуждителни про- „Главболгарстрой“, об- он Пешов. Предвижда се „Симеоновско шосе“ до турни обекти, участък от да бъде приключен през цедури за отсечката Сто- хваща основно изпълне- през май да бъде пуснато пътния възел с жк „Мла- южната дъга на столич- януари 2011 г. Направено личната община е вложила нието на кръговото кръс- движението по бул. „Чер- дост“ се предвижда ния околовръстен път, ще е препроектиране и нова около 3.5 млн. лева, посо- товище, което се предвиж- ни връх“. Разработеният бъде ускорено. Трасето от организация на изпълне- чи кметът на София Йор- да при бул. „Черни връх“. график на работа обхваща ускоряване на процеду- бул. „Симеоновско шосе“ ние на строителните рабо- данка Фандъкова. Преработихме проекта, три етапа. рите по отчуждаване до пътен възел „Драгале- ти от страна на изпълни- Според изпълнителя за така че устоите на мос- В момента се изпълня- Наскоро се очаква да вци“ (от км 44+720 до км теля „Главболгарстрой“. завършване на строител- товото съоръжение вмес- ва част от мостовото съ- бъде внесено в Народно- 49+291) ще бъде завърше- По думите на министър ството на настоящия учас- то по класическа техно- оръжение от кръгово- то събрание решение във но и въведено в експлоа- Плевнелиев за обекта е тък са необходими около логия ще се направят чрез то кръстовище на пътния връзка с по-бързото при- тация половин година по- направено временно раз- 20 млн. лева. шлицови стени, каза пре- възел. Работи се и по из- ключване на отчуждител- рано - на 8 юни 2010 г. плащане в размер на 9.5 зидентът на „Главболгар- граждане на южния локал, ните процедури относно Това стана ясно при ра- млн. лева. Строителят е Пътният възел строй“ инж. Симеон Пе- както и отклонението към Закона за държавната соб- ботно посещение на обек- дал отстъпка 4% от цена- „Драгалевци“ шов. Мостовото съоръже- кв. Драгалевци. ственост. Получена е и не- та на 24 март на министъ- та, посочи също министъ- е решен на ниво терен ние ще се изгради при съ- Миналата седмица при- обходимата кадастрална ра на регионалното раз- рът. Окончателното раз- като кръгово кръстови- ществуващ терен, а след ключи изместването на карта от Столичната об- витие и благоустройство- плащане ще бъде напра- ще, откъдето са направе- това ще се направи долно- гравитачния водопровод, щина, каза също министър то Росен Плевнелиев и вено през юни тази годи- ни връзки към Драгале- то ниво на Околовръст- който е с дължина 500 м Плевнелиев, на базата на столичния кмет Йордан- на, когато бъде извърше- вци, а директното трасе на ното. Тази технология е и с диаметър ф1600 мм. която ще може да започне ка Фандъкова. Те акцен- на корекция в държавния околовръстното остава на приложена при подлеза Обектът е на стойност 2.5 процедура по отчуждава- тираха на приоритетност- и респективно в бюджета долно ниво. на Софийския универси- млн. лева и е финанси- не. Само за това се плани- та на пътния обект, обо- на министерството, посо- Преработката на про- тет и позволява скъсяване ран от „Софийска вода“. ра ресурс в размер на 20 Този водопровод захранва млн. лева. По думите на Как се разви финансирането на обекта общо 400 хиляди домакин- министър Плевнелиев со- О бектът „Софийски околовръстен път – южна Според обявеното от министър Плевнелиев в на- ства. Бил е построен през фийският околовръстен 1965 г. с обща дължина 10 път и метрото са пример дъга“ от бул. „Симеоновско шосе“ до кв. Бо- чалото на тази година за изграждането на Южната км, свързвайки пречиства- за това как собствениците яна се строи от консорциум „Обединение дъга от Драгалевци до Бояна има три договора на телната станция за питей- на имоти изнудват общи- Юг“ с водещ партньор „Главболгарстрой“. Учас- обща стойност 60 млн. лева. Строителството започ- ни води „Панчарево“ с ре- ната и държавата. Според тъкът е с обща дължина 4.5 км. Началото му е на на през ноември 2005 г. по договор за 39.288 млн. зервоар „Бъкстон“. него този проблем ще се 630 м преди разклона на „Симеоновско шосе“ лева. През 2008 стана ясно, че обектът се оскъпява Наличието на инженер- реши с предстоящите за- на инфраструктура опре- конодателни промени, ко- по пътя за Пловдив, а краят - на 450 м преди бул. с 60 млн. лева заради сложна инфраструктура и ге- деля сложността на из- ито ще доведат до по-раз- „България“. Автор на проектите е „Пътпроект - ология. В тази сума не влизат парите за отчуждава- граждане на околовръст- умни оценки при отчужди- 2000“ ООД. Трасето е с магистрален габарит 46.00 не. Според доклада на строителния надзор има три ния път, коментира инж. телните процедури. Пора- м с две платна с по три активни ленти за движе- договора за строителството на Околовръстното и те Пешов. Друга причина за ди изнудване от страна на ние, локални платна, разделителни ивици и тро- са съответно за 39.288 млн. лева (от 2005 г.), 36 млн. трудностите при строи- собствениците на отчуж- тоари. лева за локалите и допълнителни строителни рабо- телството на обекта спо- дените имоти изместихме ред него е извършването последните два километра Решението на пътен възел „Драгалевци“ с кръго- ти (от 2008 г.), 6.5 млн. лева за пътния възел. Извън на работите, без да се пре- от магистрала „Марица“, во кръстовище първоначално бе изработено от договора на главния изпълнител остава гравитач- късва автомобилното дви- даде пример министърът. „Канел – Людмил Коларов“. ният водопровод, който е на стойност 5 млн. лева. жение. Гергана ДИМИТРОВА
 7. 7. Строителство Градът, 29 март - 5 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ПЪТИЩА Магистралите и графикът на копките М агистралите, които станаха приоритет на сегашния кабинет, все още са на етап под- „ЧЕРНО МОРЕ“ готовка за строителство. Това се отнася за Към магистрала „Черно море“ интерес прояви Ку- „Тракия“, новите отсечки на „Марица“, „Черно вейт. Бизнесът в държавата иска да инвестира в из- море“ и „Струма“. „Хемус“ е на по-ранна фаза от граждането на аутобана, стана ясно след посещение на развитието на идеята. А тя е да се правят първи министър-председателя на България Бойко Борисов в копки: на 3 май да бъде за лот 2 Стара Загора - Кувейт миналата седмица. Нова Загора от аутобан „Тракия“, като разреше- нието за строеж не закъснява толкова, колкото при повечето големи инфраструктурни проекти. След това идва ред на лот 3, лот 4 от аутобана, от „МАРИЦА“ лятото - на „Марица“, а към края на годината - два Според министъра на регионалното развитие и бла- лота от „Струма“. Така до края на годината е въз- гоустройството строящите се 31 км от магистрала „Ма- можно да има старт на тръжни процедури за шест рица“ ще бъдат завършени на 15 август. Тук попадат от- сечките: магистрални лота и първи копки за четири от тях. - от км 72+940 до км 89+600 (Харманли - Любимец) - от км 89+100 до км 108+260 (Любимец - Свиленград) – дясно платно „ТРАКИЯ“ - от км 108+260 до 114+000 (Свиленград - Капитан Андреево). Фотограф Мария Съботинова Държавата ще заплати още 32 млн. лева, от които 4 За изпълнител на лот 2 Стара Загора - Нова Заго- млн. лева за горното строене на 300-метровия мост с ма- ра на магистрала „Тракия“ е определено сдружение- гистрален габарит на р. Марица (при км 73+750), а 28 „СТРУМА“ то „Трейс“ - „СК 13“, но все още няма решение на Ко- млн. лева за трите пътни участъка. Така общата сума ще мисията за защита на конкуренцията по жалбата на стане 128 млн. лева, или по 4 млн. лева на километър. За Според графика на пътната агенция лотовете по ма- „Щрабаг“, оспорваща избора. Останалите възражения неизградената част от магистралата в участъка Оризо- гистрала „Струма“ остават за догодина. Но според изя- не бяха уважени от комисията. во - Харманли от км 5+000 до км 71+011 обявяването на вление на министъра на регионалното развитие и бла- Процедурата за избор на строителен надзор не е търговете ще започне в началото на август с лот 1 (виж гоустройството Росен Плевнелиев от миналата седми- завършила работата си. Най-ниската цена на Обеди- таблицата). ца, направено в парламента, до края на годината ще бъ- нение „Национални транспортни оси“ („Трафик кон- дат обявени търгове за строителството на две отсечки султ“ - „Рубикон инженеринг“) - 940.5 хил. лева, се от този аутобан. Това са лот 1 Долна Диканя - Дупница оказа с 30% под средната на останалите участници. Процедурата по допълнително защитаване на оферта- „ЛЮЛИН“ (16.780 км) и лот 4 Сандански - Кулата (15 км). та, подготвяне на протокол, решение на тръжната ко- Министърът на регионалното развитие и благоу- мисия и одобрение от управляващия орган все още се стройството съобщи, че турският консорциум „МА- ОКОЛОВРЪСТНИЯТ ПЪТ НА провежда. Ако Обединение „Национални транспорт- ПА-Дженгиз“ ще получи за строежа на магистрала ни оси“ не бъде одобрено, идва ред на „Пътинвестин- „Люлин“ 185 млн. евро вместо 137 млн. евро, както е СОФИЯ женеринг“ с оферта 1.125 млн. лева. по договор. Така най-късата магистрала в България с До 26 април се приемат оферти за лот 3 на магис- най-много тунели и виадукти ще се оскъпи с 48 млн. Околовръстният път на столицата ще бъде завършен трала „Тракия“ Нова Загора - Ямбол. евро. Според финансовия меморандум от 2001 г. с про- до12 юни. По думите на Симеон Пешов, президент на ос- Чака се обявяването на тръжна процедура за лот 4 грама ИСПА бюджетът на проекта е 146.5 млн. евро, новния изпълнител „Главболгарстрой“, на 8 юни ще бъде Ямбол - Карнобат на аутобана, което трябваше да ста- т.е. в него са запазени около 10-12 млн. евро. Остана- завършено строителството на пътен възел „Драгалевци“. не до средата на март (виж таблицата). За този лот се лите 40 млн. евро трябва да бъдат платени от държав- Миналата седмица обектът беше посетен от министъ- очакват промени в тръжната документация. ния бюджет. Сумата за оскъпяване на строителството ра на регионалното развитие и благоустройството Росен Апликационната форма все още не е внесена в уп- на магистрала „Люлин“, която се появи в публично- Плевнелиев и столичния кмет Йорданка Фандъкова. Все равляващия орган в Министерството на транспорта, то пространство в началото на годината, беше 40 млн. още се строи на част от околовръстното шосе в участъка информационните технологии и съобщения и се оч- евро, през март тя нарасна на 70 млн. евро, сега е 48 от Симеоновско шосе до бул. „Черни връх“. аква. млн. евро. Милена ВАСИЛЕВА ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ* НА МАГИСТРАЛИТЕ Лот 2 Лот 3 Лот 4 Лот 1 лот 2 лот 3 Лот 4 Лот 1 Лот 2 Лот 4 Обект „Тракия“ „Тракия“ „Тракия“ „Марица“ „Марица“ „Марица“ „Марица“ „Струма“ „Струма“ „Струма“ Процедури Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата края на началото началото на края на средата началото на начало- 1. Решение на АПИ за откриване на процедура, с 26 февруа- средата на началото на февруари на август октомври ноември на януари февруари то на март което се одобрява и обявлението ри 2010 г. март 2010 г. май 2011 2010 г. 2010 г. 2010 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2. Подаване на оферти от участниците 60 дни договор (времетраене 5 ме- договор (времетраене 5 ме- договор (времетраене 5 ме- договор (времетраене 5 ме- договор (времетраене 5 ме- договор (времетраене 5 ме- договор (времетраене 5 ме- договор (времетраене 5 ме- пълнител и срок на обжал- процедура за избор на из- процедура за избор на из- процедура за избор на из- процедура за избор на из- процедура за избор на из- процедура за избор на из- процедура за избор на из- процедура за избор на из- процедура за избор на из- пълнител и сключване на пълнител и сключване на пълнител и сключване на пълнител и сключване на пълнител и сключване на пълнител и сключване на пълнител и сключване на пълнител и сключване на 3. Протокол за разглеждане, оценяване и класира- 45 дни не на офертите сеца) сеца) сеца) сеца) сеца) сеца) сеца) сеца) ване 4. Решение за избор на изпълнител 5дни 5. 10-дневен срок за обжалване на решението 10 дни 6. Сключване на договор с избрания изпълнител 25 дни (ако няма обжалване на решението) начало- началото началото на начало- средата началото началото на началото на началото на началото на 7. Очакване дата за започване на строителството то на май на август септември то на май на юни на август октомври март 2011 г. март 2011 г. юли 2011 г. 2010 г. 2010 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. края на края на ав- края на де- края на май края на май края на май края на края на май края на края на ав- 8. Очаквана дата на завършване на строителството май 2012 г. густ 2012 г. кември 2012 г. 2013 г. 2013 г. 2013 г. май 2013 г. 2013 г. юли 2013 г. густ 2013 г. *Процедурите по избор на консултант стартират в 10-дневен срок от обявяване на процедурата за строителство *Справката е към 10 март 2010 г.
 8. 8. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 март - 5 април 2010 г. ЕКСПЕРТ Законът за устройство на територията и договорите по ФИДИК Анализ на едновременното прилагане на разпоредбите на ЗУТ и правилата на ФИДИК при въвеждане в експлоатация на строежи, финансирани по програми на Европейския съюз З ащо публикуваме това проучване на инж. Георги Даракчиев и инж. чен текст, че за осъщест- рията (ЗУТ) и подзаконо- ни или недобре извършени вяване на дейност по оце- вите нормативни актове, работи, но е поставено ус- Милка Гечева? няване на съответствието които са задължителни за ловие до подаване на иска- Много от големите инфраструктурни проекти се изпълняват по пра- на инвестиционните про- всички строежи, изпълня- не за издаване на разреше- вилата на ФИДИК. Важно условие за подготовката на документаци- екти също задължително вани в България. ние за ползване същите да ята е съвместимостта между договорите по ФИДИК и Закона за ус- се изисква лиценз по реда За по-голяма яснота е бъдат отстранени, което се тройство на територията (ЗУТ). Обикновено изпълнителят, който е на ЗУТ. необходимо да се направи удостоверява с констати- Друга съществена про- съпоставяне между вен протокол. сключил договора по ФИДИК и спазва неговите разпоредби, се за- мяна, която беше направе- С предаване на стро- труднява в хармонизирането му с българските правила, които апри- на в разпоредбите на §24 процедурите по приема- ежа от строителя на въз- ори са задължителни. ЗУТ е променян неколкократно именно зара- от ЗУТ, е отпадането на не на строежите по ЗУТ и ложителя със съставянето ди пълното му напасване с договорите по ФИДИК, по които основ- специалния ред, по кой- аналогичните процедури на Констативен акт, обра- но се изпълняват проекти с финансиране от ИСПА. Въпреки това в то до изменението се въ- по ФИДИК зец №15, се приема за до- инженерно-правното пространство остават съмнения как и дали се веждаха в експлоатация Съгласно разпоредба- казано, че са изпълнени за- тези строежи. Въвеждане- та на чл.176, ал.1 ЗУТ след дълженията по договора за съвместяват и са едновременно приложими българските законови то в експлоатация вече се завършване на строежа строителство. норми. извършва по общия ред възложителят, проектан- Задълженията по дого- на ЗУТ, като се спазват тът, строителят и лицето, вора за строителен надзор и условията на договора, упражняващо строителен продължават със съставя- Инж. Милко ГЕЧЕВА, замест- улеснение на договарящи- цялото държавно законо- сключен по правилата на надзор, съставят конста- нето на окончателен до- ник началник на Дирекция- те се страни при сключва- дателство, законодателни ФИДИК. тивен акт, с който удосто- клад и участие в Държав- та за национален строителен не на международни дого- актове, разпоредби и дру- Следва да се има пред- веряват, че строежът е из- на приемателна комисия контрол вори за строителство. Сле- ги закони, правилници и вид, че в преходните и за- пълнен съобразно одобре- (ДПК) за строежа и при- Инж. Георги ДАРАКЧИЕВ, за- дователно не е възможно подзаконови нормативни ключителни разпоредби на ните инвестиционни про- ключват с издаване на раз- местник началник на Дирек- тези правила да заменят актове на страната, в коя- ЗИД ЗУТ от 2007 г. с §72, екти, заверената екзеку- решение за ползване. цията за национален строи- действащите закони в съ- то се извършва строител- ал.1 се дава възможност тивна документация, из- За строежите, попадащи телен контрол ответните държави, в ко- ството. заварените строежи по искванията към строежи- в хипотезата на §24, ал.1 Строителството в све- ито се извършва строи- §24, ал.1, чието строител- те по чл.169, ал.1, ал.2 и Заключителните разпоред- та се развива и разпрос- телството. Нещо повече – В българската норматив- ство е започнало до влиза- ал.3 ЗУТ и условията на би на ЗУТ, във всички слу- транява паралелно с из- смисълът на разработва- на уредба нето в сила на последно- сключения договор. Към чаи задължително следва граждането и ползването нето на примерните дого- по устройство на терито- то изменение на §24, да се този акт се прилагат и про- да са изпълнени изисква- на железниците през ХIХ ворни форми на ФИДИК рията за строежи, които довършват по предишния токолите за успешно про- нията на чл.169, ал.1, ал.2 век. По този начин рабо- е именно унифициране на се финансират от програ- ред или по желание на въз- ведени единични изпитва- и ал.3 ЗУТ, което се удос- тата на строителните фир- договорите, така че да бъ- ми на Европейския съюз, ложителя по новия ред. ния на машините и съоръ- товерява със съставените ми се разширява и извън дат максимално лесно при- програми ФАР, ИСПА и С §24 от ЗУТ се прави женията. С този акт се из- по време на строителство- границите на собствена- ложими в различни държа- се изпълняват по прави- уточнение на реда за дър- вършва и предаването на то актове, протоколи, де- та им държава и нуждата ви с различаващо се зако- лата на ФИДИК, е създа- жавно приемане на стро- строежа от строителя на кларации за съответствие от стандартни договорни нодателство, но задължи- дена разпоредбата на §24 ежи, финансирани изцяло възложителя. Този акт се и други документи, имащи форми става все по-осеза- телно при стриктно спаз- от Заключителните разпо- или частично от междуна- съставя по образец №15 отношение към доказване телна. ване на действащите за- редби на Закона за устрой- родни финансови инсти- от Наредба №3/2003 г. за качественото изпълнение ФормитЀ

×