sg.stroitelstvo.info

                        Брой 11 (647), 22 - 28 март 2010 г.         ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 22 - 28 март 2010 г.                                         ...
4   sg.stroitelstvo.info                                           Строителст...
Строителство Градът, 22 - 28 март 2010 г.                                         ...
6   sg.stroitelstvo.info                                                ...
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителсво и Градът

2,069
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,069
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителсво и Градът

 1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 11 (647), 22 - 28 март 2010 г. Цена 1.50 лв. АРХЕОЛОГИЯ В СЪРЦЕТО НА СОФИЯ Остъклено покритие на Ларгото, открита и по- крита пешеходна зона, разположена под бул. „Мария Луиза“, над бъ- дещата метростан- ция 8, ще оформи ново- то пространствено ре- шение за центъра на Со- фия. Под тях ще бъде разкрита и експонира- на археологията. Това предвижда проект „Ан- тичен културно-кому- никационен комплекс „Сердика“, който ин- тегрира двете пеше- ходни и експозиционни пространства. По този начин част от централ- ната част на града, обя- вена за архитектурно- исторически резерват „Сердика - Средец“, по- лучава шанс със стро- ителството на метро- политена да стане дос- тъпна, да бъде видяна и да е част от съвремен- ния живот на столица- та. Възложители на раз- работката са Минис- терството на култура- та, Столичната община, „Метрополитен“, а про- ектанти - архитекти- те Славей Гълъбов, Ва- сил Китов, Красен Ан- дреев, Боряна Китова и инж. Християн Панчев. Още на стр. 25 Бургас е все по-близо до изграждане на интегриран градски транспорт През април общината подава апликационна форма в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Следва одобрение в Европейската комисия Седмица след официал- който заяви, че с голя- основен приоритет инфра- спънки. отпадъчните води от 48 900 на водоснабдителната и ка- ното откриване на новата ма доза сигурност ще бъ- структурата, която е и ос- Станцията вече обслуж- еквивалент жители, а по нализационната мрежа от- пречиствателна станция за дат отпуснати средства за новен акцент в бюджета на ва всички зони от квартал прогнозни данни за 2022 г. ново в „Меден рудник“. отпадни води в комплекс друг важен за града про- общината за настоящата „Меден рудник“ и предпаз- - от 56 850 еквивалент жи- На стр. 13 11 „Меден рудник“ Бургас ект - „Интегриран град- година. ва Черно море от замър- тели. беше зарадван от програм- ски транспорт“. Стъпки- Новата пречиствателна сяване с непречистени от- Всъщност общината 11 > ния мениджър на финан- те са в посока изпълнение станция е изградена по про- падъчни води. Тя е проек- може да се похвали с мно- совата инициатива „Джас- на общинския план за раз- ект „Събиране и пречист- тирана и изградена с тре- гобройните средства, при- пърс“ Жан Франсоа Биро, витие, който определя като ване на отпадъчните води тично стъпало и осигурява влечени по различни ев- на к-с „Меден рудник“ – пречистване, което изцяло ропрограми. Само по опе- 9 771310 983000 град Бургас“, финансиран покрива изискванията на ративна програма „Окол- по програма ИСПА. Стой- Европейската директива за на среда“ през последните ността й е 6.5 млн. евро и заустване на битови отпад- две години е спечелила 4 е един от малкото приме- ни води във водоприемни- мащабни проекта, един от ри за проект по тази про- ци, определени като чувст- който на стойност 17 млн. грама, приключил в срок вителна зона. Капацитетът лева, предвиждащ рехаби- и реализиран без особени й за 2010 г. е да пречиства литация и разширение на
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 март 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ОБЩИНИ Въвеждане на такса „задръстване“ не е Местната инициативна приложимо в София група в община Севлиево Това коментира заместник-кметът Любомир Хри- прерасна в сдружение стов на семинар, на който бяха представени добри Подпомагането на процеса практики от европейски столици по отношение уп- по планирането на стратегия равлението на мобилността. По думите му насто- за териториално развитие ящите и предстоящите промени в организацията на бе акцент на третия терито- движението заради строителството на втория лъч риален форум, който се про- на метрото не могат да изкарат автомобилите от веде вчера в община Севли- централната част, тъй като алтернативните маршру- ево. Форумът „Конкуренто- ти попадат в строителните участъци. способно териториално раз- витие – Планиране на стра- Правят зелени карти на Варна тегия за конкурентоспособ- 21 фирми кандидатстват да изграждат но териториално развитие“ Зелени карти с цел опазване и защитаване на зелените площи ще се проведе в рамките на про- подпорни стени във Велинград бъдат във Варна. В срок от три месеца всяка районна администра- екта на общината за сформи- ция трябва да подготви такава. Район „Младост“ вече има изработе- ране на местна инициатив- 21 фирми се явиха за участие в обявената от общи- на зелена карта и тя функционира много добре. На зелената карта на група, финансиран от Про- на Велинград малка обществена поръчка за направа ще бъдат описани всички междублокови пространства, детски пло- грамата за развитие на сел- на подпорни стени на 5 обекта. Съоръженията ще щадки, независимо дали описаната площ е общинска, държавна или ските райони. Местната ини- бъдат изградени по проект „Укрепване на свлачищ- частна. Изготвените карти, във вид на опорен план, ще станат част циативна група ще функцио- ни процеси в община Велинград“, финансиран по от Общия устройствен план на Варна. Повод за това стана реститу- нира под формата на сдруже- оперативна програма „Регионално развитие“. Стой- иран терен в кв. „Левски“ с детска площадка, за който е постъпило ние, приеха участниците във ността на обектите е 823 791.40 лв. искане за издаване на разрешение за строеж. форума. ГРАДОУСТРОЙСТВО Гражданите настояха за запазване на Общественото обсъждане на градинката в кв. „Красно село“ в столицата новия ОУП на Бургас е в края на Общественото обсъждане на плана за изменение на март плана за регулация и застрояване на терена (квар- След като преди месец стана ясно, че тал 312 от местност Красно село-Плавателен канал), част от заложените площи за озеленя- в който е разположена зелената площ в столичния ване на изток от града влизат в „Нату- кв. „Красно село“ до ХХ поликлиника, известна като ра 2000“ и трябва да бъдат оставени в градинка на Ковачки, премина с настояване на граж- сегашния си вид, от „Гео щрих“, предви- даните да се запази съществуващата зелена площ. диха увеличаване на зелените площи на Проектът ще бъде разгледан от експертния съвет запад, като с това териториите за урба- по устройство на територията към Столичната об- низация се намалиха с около 3600 дка. В щина. Какво ще стане, дали мнението на гражданите плановете влиза и изграждането на око- ще бъде взето предвид зависи от експертното ста- ло 10 нови екоцентъра около езерата новище. Окончателно решение по казуса ще има по- Мандра и Атанасовско, като с тях драс- литическият орган - общинският съвет. тично ще се увеличат зоните за гледане на птичи и животински видове. Три типа веломаршрути са заложени в ОУП Информационен център представя проекта за До края на годината ще е готов на София модернизация на ски зоната Алеко паркът на българските творци в Едните минават през парковете и са свързани с от- „Витоша ски“ отвори информационен център, за да може диха и почивката на столичани. Другият тип велоа- Централните софийски гробища обществеността да се запознае с проекта за обновяване на леи са по главните и второстепенните улици. Заложе- Петметрова ограда от жива зеленина туристическа, спортна и ски зона Алеко - общата концеп- ни са като алтернативен градски транспорт, с който ще огражда парка за българските тво- ция на проекта, планираната спортна и туристическа инфра- човек може да стигне по-бързо до работа, вместо да рци в Централните софийски гроби- структура и съоръжения, новостите за Витоша, методи за виси в задръстване. Последният тип маршрути са в ща. Това е заложено в идейния проект изграждане на инфраструктурата и управление на околна- големите жилищни комплекси „Люлин“ и „Младост“. за ново пространствено оформяне на та среда. На разположение на посетителите ще бъдат ин- Целта им е да се свържат жилищата с училищата, Алеята на българските творци в Цен- формационни материали и видеофилми, илюстриращи съ- детските градини, местата за развлечение. Бъдещи- тралните софийски гробища, който бе временните екощадящи методи за изграждане на лифтове и те трасета са обвързани и с вече изградените велоа- представен от министъра на културата планираните нови съоръжения. леи в Южния парк и около НДК. Вежди Рашидов. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Гергана Димитрова, 0898/617 160, gdimitrova@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Светла Неделева - административен директор 032/968 030 0897/84 62 75, Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 snedeleva@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Дежурен екип: Деян Тодоров, Маргарита Лозанова Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 22 - 28 март 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА Откриха официално фериботния комплекс Никопол – Турну „Енел“ продава ТЕЦ Проучват Мъгуреле „Марица-изток 3“ възможността Министър-председателите на България и Румъния Бойко Борисов и Вече има заявен инте- за кръгово Емил Бок прерязаха лентата на дългоочаквания фериботен комплекс рес към дружеството, кръстовище при Никопол – Турну Мъгуреле. Обектът е на стойност 6.2 млн. евро и е съобщи главният из- НДК в София финансиран по финансов меморандум на програма ФАР за трансгра- пълнителен директор нично сътрудничество. Главен изпълнител на обекта е „Холдингово на компанията Фулвио Предвижда се да бъде изградено дружество Пътища“ АД, а строителният надзор е изпълняван от „Пъ- Конти. „Причината е, кръгово кръстови- тинвест инженеринг“ АД - София. Проектът е огледален от румънска не че не сме доволни, ще при НДК на сто- страна с граничен контролно-пропускателен пункт Турну Мъгуреле. напротив, централата личните булеварди е прекрасна, но имаме „България“, „Черни само един актив в Бъл- връх“, „Фритьоф гария и не успяхме да Нансен“ след отпадане на трамваите във връзка с из- го интегрираме в ком- граждането на метрото. Изготвени са пет варианта на панията“, обясни Кон- предварителен транспортно-комуникационен проект. ти. Според източници, В момента се прави анализ с помощта на компютърно микромоделиране на кръстовището от екип с ръково- близки до „Енел“, истин- дител инж. Тодор Тодоров. ската причина друже- ството да се раздели с централата са дългове- През май 2011 г. се очаква Акт 16 за магистрала те на компанията. „Люлин“ Турският консорциум „Мапа Ченгиз“ е увеличил претен- По 8 км на месец циите си за магистрала „Люлин“ на 73 млн. евро допъл- трябва да се нително, а МРРБ е склонно да даде 41 млн. евро, съоб- щи министърът на регионалното развитие Росен Плев- изграждат, за да нелиев. Магистралата трябва да бъде въведена в експло- приключи навреме атация с Акт 16 през май 2011 г., за да може да тече ед- ногодишният гаранционен срок. Едва след това обектът проектът по ИСПА в се смята за окончателно приключен и няма риск да загу- Шумен бим европейското финансиране, обясни Плевнелиев. Крайният срок е 23 де- България започва изграждане на инфраструктура за кември 2010 г., съобщи С 2 години се удължава срокът за усвояване на пространствени данни зам.-кметът по строител- заемните средства за Дунав мост 2 ство и екология на об- Парламентът прие на второ четене Закона за достъп до простран- щина Шумен инж. Иван Народното събрание ратифицира изменението на финан- ствени данни. С въвеждането на директивта в националното законо- Йонков. Активната рабо- совия договор между България и Европейската инвести- дателство на България, както и в другите държави - членки на Евро- ционна банка по проекта за нов мост над р. Дунав. С из- та по подмяната на во- менението се удължава срокът за усвояване на заема до пейския съюз, ще бъде създадена мрежа за обмен на информация и допреносната и канали- 15 март 2011 г. с цел оптимално използване на средства- услуги по точно определени 34 тематични области между национал- зационната система на та. Срокът на изплащане се променя от 17 години на 14 ните инфраструктури на пространствени данни при оперативна съв- Шумен ще започне от години и 6 месеца, което ще доведе до увеличаване на местимост и стандарти, определени от Европейската комисия. 22 март, заяви Йонков. размера на погасителните вноски. ИНВЕСТИЦИИ Jones Lang LaSalle: По-малко от 25% от кредитополучателите знаят Евентуално съживяване Инвеститорите са Възстановяването правата си, сочи проучване на световната търговия привлечени от стабилния на европейските Само 23% от потребителите смятат, че познават добре права- ще подкрепи наемите за пазар на индустриални инвестиции в имоти та си, когато теглят кредит. Това показва социологическо из- складове тази година имоти в Европа следване, което бе представено на кръгла маса, посветена на е в ход, но ще е Eвропейския ден на потребителя и добрите практики при по- Спадът в икономическа- Преките инвестиции в имоти ограничено требителските кредити. Доверието на клиентите е предпос- та активност повлече надо- с индустриално предназна- тавка за успешно развитие на всеки бизнес проект, затова е лу и наемите на индустриал- чение в Европа са възлезли Глобалната консултантска ните площи по целия свят на 6.2 милиарда евро 2009 г., фирма за имоти потвър- добре да се обсъждат и споделят добрите практики с потре- бителите, каза Илиана Иванова, депутат от Европейския пар- така, както и в офис секто- с 26% по-малко от предход- ди прогнозата си от нача- ра, в безпрецедентен по своя ната, обяви консултантската лото на годината, че ин- ламент и член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите към ЕП. географски обхват спад, по- фирма Jones Lang LaSalle. На- вестициите в недвижима собственост в Европа ще каза изследване на консул- малението обаче е било по- се увеличат с между 20 и тантската фирма Cushman & малко от средното за всички 30% през 2010 от 69.2 ми- През 2010 г. намаляват вноските по жилищните Wakefield. За първи път всич- класове инвестиционни имо- ки основни световни региони ти, които включват още ком- лиарда евро през 2009, но кредити са се сблъскали с намаление плекси от апартаменти под предупреди, че възстано- вяването ще бъде ограни- Февруари отбелязва ръст на усвоените ипотечни кредити. на наемите за многофункцио- наем, офис сгради, търговски чено. Причината обемите По данни на „Кредит център“ повишението спрямо януари е нални складови и логистични центрове и хотели. Инвести- да отчетат постепенно, а 9%. Тенденцията е резултат от активното предлагане на нови помещения. Консултантите ционната активност се е въз- не рязко възстановяване, кредитни продукти и доброто медийно представяне на нови- отбелязват, че индустриални- становила във втората по- смятаме ние, ще бъде про- те предложения за жилищно кредитиране. По-голям е и бро- те наеми са ключов индика- ловина на 2009 г., след като дължаващият фокус на ин- ят на запитванията, но част от потребителите все още проя- тор за представянето на ши- обемите са нараснали с 60% веститорите върху тясна вяват плахост и предпочитат по-малки суми и по-кратки сро- роката икономика, тъй като спряло първите шест месе- ниша от консервативни, ге- кове. През февруари се увеличи броят на активните предлож- са тясно свързани с търсене- ца и са били само 5 на сто нериращи приходи активи ния от страна на банките. Лихвите продължиха да падат, като то за индустриална продук- по-малко в сравнение със съ- с много малко изключения. зпочват да доближават нивата преди кризата. ция и потребителски стоки. щия период на 2008.
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 март 2010 г. ИНТЕРВЮ Димитър Маргаритов, директор на дирекция „Обществени поръчки“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Като председател на оценителната комисия за лот 2 на магистрала „Тракия“ Димитър Маргаритов отвори кашоните с тръжните предложения на участниците в процедурата за изпълнител Промените в Закона за обществените поръчки облекчават процедурите Офертите ще се подават в три плика - административни данни, техническа оферта и цена Д имитър Маргаритов е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е в отделите за управление на собствеността и обществените поръчки Г-н Маргаритов, вие бяхте председа- тел на оценителната комисия на лот 2 на автомагистрала „Тракия“. Как ще коментирате тръжната процеду- спиране на изпълнението. И по двете спи- рането на изпълнението вече е отхвърлено от Комисията за защита на конкуренцията. Произнасянето по същество от комисията на Министерството на външните работи и Министерство- ра за тази голяма обществена поръч- предстои, като има юридическа възможност то на образованието и науката. Като ръководител от 2009 ка? двете жалби евентуално да бъдат обединени г. на дирекция „Обществени поръчки“ в Министерство- - Процедурата за автомагистрала „Тракия“ в едно производство. При отрицателно ре- то на регионалното развитие и благоустройството той е беше проведена много успешно при сил- шение жалбоподателите могат да обжалват председател на оценителната комисия за лот 2 на магис- на конкуренция. Беше получена доста ни- пред Върховния административен съд - как- ска цена, впоследствие добре обоснована и то мярката „спиране“, така и по същество. трала „Тракия“. защитена. Сега очакваме правораздавател- Обжалването се извършва по специалния ните органи да си свършат работата, докол- ред за обжалване в Закона за обществените кото има обжалване на процедурата, за да поръчки, въведен от 2006 г., с който Коми- може в съвсем разумен срок да се сключи сията за защита на конкуренцията стана ор- договор за изпълнението на този лот. ган на правораздаването, а Върховният ад- Очакваме до два месеца да бъде приключе- министративен съд - втора инстанция. До- но всякакво съдебно производство, незави- тогава делата се гледаха на първа инстан- симо от това дали ще бъде обжалвано ре- ция от районните и на втора - от окръжните шението на Комисията за защита на конку- съдилища, което водеше до забавяне. Изме- ренцията пред Върховния административен ненията в Закона за обществените поръчки съд. Все още сме в рамките на допустимия запазват този институционален ред. Това е времеви срок. разумен ред, защото обществените поръч- В момента процедурата за избор на изпъл- ки са инструмент за управление на админи- нител по Закона за обществените поръч- страцията за решаване на определени зада- ки е приключила - комисията е разгледала чи в оперативен, често бърз порядък. офертите, предложила е решение на възло- жителя, той се е произнесъл, че имаме из- По отношение на възможностите за бран изпълнител. Обаче имаме две жалби - обжалване как ще коментирате пред- от класираната на второ място Terna и от ложените промени в Закона за об- недопуснатата Strabag, и двете с искане за ществените поръчки?
 5. 5. Строителство Градът, 22 - 28 март 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 - Целта е повече оперативност и до- бре работещ механизъм за разглеж- дане на жалби от съответните учас- тници, които по някаква причина са Н ова възможност е при формален пропуск в да- цедурата „договаряне“ чрез съгласу- ване с агенцията. Какви са слабостите при про- цедури по „Регионално разви- ПРЕДЛОЖЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ дена оферта участникът недоволни от действията на възло- тие“ например? засилва се жителите, който да предотврати бло- да не бъде отстранен, а да - Моето впечатление е, че когато предварителният контрол върху киране на процесите за възлагане местните власти провеждат общест- и съответно дейностите на админи- може да допълни липсата - вени поръчки, обикновено притесне- процедурите за доставки и услуги, страцията. В момента юридическият например не е приложил ко- ни да не „изпуснат финансирането“, финансирани със средства от ев- ред е работещ и затова той се запаз- бързат да провеждат процедури на ропейските фондове, на стойност, ва като подход. пие от съдебната регистра- договаряне. И то не защото трябва равна или над 1 млн. лв. Вече има натрупана добра институ- ция или една от декларации- някой точно да бъде избран, а защо- ционална практика. Дилемата при то няма време, и намират причина - промените беше дали администра- те за конфликт на интереси съществуващ спешен голям проблем тивните съдилища да гледат тези и непреодолима сила. дела, но предложението е Комисията При откритите процедури няма голе- за защита на конкуренцията да бъде ми проблеми, вече има администра- първа инстанция. тивен капацитет. Трябва да бъдат улеснени админи- премахва се Какви са основните промени в стративните изисквания. Например ограничението за сключване на до- закона? сега трябва да се декларира от всич- говори за услуги за период, по-дъ- - Те са свързани с процеси на транс- ки управляващи компанията участ- лъг от 4 г., за да се осигури възмож- пониране на европейското законода- ник или кандидат лица, че нямат кон- ност за дългосрочно финансиране телство. Има някои специални пра- фликт на интереси. Това е особено вила, които са свързани с недействи- трудно при големите международ- телност на договора - например ако ни компании, които трябва да по- той е сключен преди изтичане на сро- дадат оригинални подписани декла- ка за обжалване. Ако обаче общест- рации. Имаме предложение това да веният интерес е наложил това да се бъде променено и да подават такива случи, има такава възможност, дока- то сега това е забранено до изтичане декларации само представляващите дружеството по Търговския закон. В премахва се на срока за обжалване. Новият ре- момента често компаниите отделят изискването за представяне на жим ще допуска някои регламенти- толкова време за подготовка на по- обезпечение при искане за налагане рани изключения - например спеш- добни документи, колкото и за под- на временна мярка „спиране на про- ност и наложителност на поръчка- готовката на документите по съще- цедурата“ та, но ако те не са добре обоснова- ство. ни, възложителят ще понесе санкции Имаме и други предложения за изме- и глоби. Обществените поръчки ще нения - например законът в момента следват логиката на бизнеса. забранява да казваме коя е банката, Нова възможност е при формален дала референции, или пък причините И пропуск в дадена оферта участни- маме и други предложе- за отстраняване, или по отношение кът да не бъде отстранен, а да може да допълни липсата - например не ния за изменения - напри- прецизиране на забраната за разде- ляне на отделни поръчки. Надява- въвежда се нов образец на обявление за добро- е приложил копие от съдебната ре- ме се те да бъдат възприети след об- гистрация или една от декларациите мер законът в момента за- съждане. волна прозрачност, при спазване на за конфликт на интереси. Разглеж- бранява да казваме коя е бан- Преди време имаше оплакване изискванията му не може да се иска дането на офертите ще става на три от фирмите, че често основ- обявяване на договора за недей- фази, а самите оферти ще съдържат ката, дала референции, или ните елементи в поръчката не ствителен на по-късен етап документите, поставени в три плика. пък причините за отстраня- са в текста на обявлението, а в Първата е оценка на административ- документите, които трябва да ното съответствие, втората е техни- ване, или възможност за раз- бъдат купени преди това? ческата оценка, третата е отваряне - Този проблем вече не съществува на цената. деляне на отделни поръчки при нас. Всички документи по по- ръчките на министерството са в ин- Има ли особености при възлага- нето на поръчки, когато общи- тернет. Преди време наистина зако- нът казваше, че цената на докумен- въвежда се ните работят по европейски тите не трябва да надвишава разхо- възможност за налагане от орга- проекти? дите за тяхното подготвяне, и може- на по обжалване на имуществени - От присъединяването на Бълга- ше да се спори за разходите за подго- санкции, които са 3 или 10 на сто от рия към Европейския съюз правила- товката им, например калкулирането стойността на сключения договор та бяха уеднаквени. Дотогава има- на участието на консултанти. След ше различни процедури, например промени в Закона за обществените по ФАР, със специален ред, уреден поръчки преди година бяха въведени с подзаконови нормативни актове и европейските изисквания, че цената по-особени процедури при избор на не може да бъде повече от стойност- изпълнители. та на копирането на документите, и В самия Закон за обществените по- ръчки също има известни разлики по това трябва да се спазва. въвежда се отношение на това дали една про- Как ще коментирате Регла- задължението възложителите да цедура е финансирана с европей- мент ЕО 1177/2009 от 30 ноем- публикуват информация за догово- ски средства. Много важен момент ври 2009 г., в сила от 1 януари рите, възложени без провеждане на е предварителният контрол, който е т.г., за изменение на прагове- процедура задължителен в случая. Всяка про- те? цедура, преди да бъде реализирана, - Праговете засега в закона не се преминава през предварителен кон- променят, така че транспонирането трол. Впоследствие при провежда- на директивата в нашето законода- нето й има постоянен мониторинг в телство все още предстои. схемата до края, така че управлява- щият орган да следи нещата. Преди Как се отразява кризата при допуска се комисията да се произнесе за избор на изпълнител, това трябва да бъде съгласувано. С поред европейските из- исквания цената на до- обществените поръчки? - В някои процедури се явяват мно- го повече участници, отколкото пре- сключване на договор преди решава- не на споровете по жалби срещу ре- При бюджетното финансиране също кументите не може да бъде ди. Има много добри поуки, напри- шения на възложителя по изключе- има възможност за включване в ко- мер за начините, по които различни- ние след произнасяне на Комисията мисията на външни експерти, които повече от стойността на те участници разчитат изискванията, за защита на конкуренцията и Вър- Агенцията за обществените поръчки копирането им. Всички доку- които според нас са били ясно напи- ховния административен съд, при набира в своя публична база данни, сани. Това ни помага да пишем още така че възложителят да има корек- менти за участие в поръчки- по-точно изискванията. защита на важни държавни или об- тив. Тук обаче предварителният кон- Интервюто взе трол е задължителен само при про- те на МРРБ са в интернет Николай ТОДОРОВ ществени интереси
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 март 2010 г. ТРЕНД За разлика от България: Глобалната икономика се подобрява през 2010 г. Условията ще останат трудни, но по-добри от 2009 г. П ерспективите пред глобалната икономика ще се подобрят през 2010 г., Очаква се нарастване на по-малките пазари в Африка и Близкия изток. В водеща роля ще имат новите азиатски пазари. Възстановяване ще има Африка става дума предимно за Северна Африка и по-специално богатите и в част от Южна Америка, Африка и Близкия изток, като условията ще на петрол държави. Най-големият пазар тук е Алжир благодарение на амби- останат трудни, макар и по-добри от 2009 г. Това коментира Крис Слейт от ин- циозните планове за изграждане на различни инфраструктурни обекти - от формационната и аналитична група KHL. пътища до къщи, училища и болници. Очаква се слаб растеж от 1% на глобалната строителна продукция през 2010 Подобно на Европа в Северна Америка ще има общо намаление на строи- г. по данни на IHS Global Insight след спад от 4.9% през 2009 г. Най-голямото телните обеми до -5%. От положителната страна отскачането ще бъде доста подобрение през следващата година ще бъде в Азия с лидери Китай и Ин- силно през 2011 г. в резултат на натрупаното търсене по време на строител- дия. Китай се очаква да представи най-високия растеж от всички строител- ната рецесия. ни пазари през 2010 г. - по оценки на IHS Global Insight от +10.8%. Страната в В Европа строителната продукция се очаква да намалява през 2010 г. след момента е втората след САЩ по обем на строителни работи. спад между -8% и -10% през 2009 г. Намалението през тази година не се оч- Южна Америка също ще има увеличение през следващата година, макар и аква да бъде толкова сериозно - между 2 и 4%. Най-силно засегнатите паза- по-малко в сравнение с Азия. Най-големият пазар в региона е Бразилия, ко- ри ще продължат да бъдат Ирландия, Испания и Великобритания, в Източ- ято преминава леко през кризата благодарение на силните публични финан- на Европа, части от Скандинавия и Германия ще има минимални спадове и си и засилените инвестиции за обществени жилища и инфраструктура. малък растеж. САЩ, КИТАЙ И ЯПОНИЯ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ Най-добрите възможности пазар за 2009 г. от 903 млрд. долара имат Борба с кризата с нова стратегия за общаващ растеж - повишаване на заетост- в строителството най-добрия рисков профил и най-голе- растеж и развитие - Европа 2020 та, обучение и борба с бедността. Според изследването IHS Global мия размер, но малък процент на нара- Представеният преди седмица нов десе- Кризата разкри фундаментални пробле- Insight Global Construction Outlook де- стване. За разлика Китай с обем на па- тгодишен план за растеж и развитие на Ев- ми и неустойчиви тенденции, с които тряб- сетте най-големи пазара съставят око- зара 819.5 млрд. долара и Япония - 552.2 ропейския съюз трябва да помогне за из- ва да се справим, коментират експерти от ло 70% от строителните обеми в света. млрд. долара, имат много по-висока рис- лизане от кризата и да подготви икономи- ЕС пред Reuters. Анализ на глобалната ситуация показва, кова оценка, но са най-високо оценени ката на съюза за следващото десетилетие. В документа са фиксирани инвестици- че САЩ, Китай и Япония са най-голе- по ръст и пазарни възможности. Той ще кооординира националните поли- ите в изследвания в ЕС, нива на заетост, мите пазари. Методиката на IHS Global Петте най-големи строителни паза- тики в икономическия растеж и заетостта, растеж и енергийна ефективност и коор- Insight измерва трите основни индикато- ра по размер са САЩ, Китай, Япония, за да бъде избегнат рискът от нова криза. динирани политики за климатичните про- ра - пазарен ръст, размер и строителен Индия и Испания. Петте най-бързо на- Три са ключовите стимулиращи еле- мени. риск. растващи пазара са Китай, Индия, Па- мента - интелигентен растеж чрез насър- Целта е повишаване на заетостта в Ев- Индексът за размера на пазара включ- нама, Бангладеш и Индонезия. Най-ни- чаване на познанията, иновациите, обра- росъюза до 75% и ръст на средствата за ва не само най-големите пазари в момен- сък е рискът в САЩ, Канада, Сингапур, зованието и цифровото общество, устой- изследвания до 3% от БВП на съюза. та, но и най-бързо нарастващите пазари Хонконг и Япония. Най-рискови са Ек- чив растеж чрез по-ефикасно използване Делът на енергия от възобновяеми из- с по-високи степени на риск. Например вадор, Венецуела, Иран, Боливия и Ар- на ресурсите при производството и увели- точници трябва да се увеличи до 20%, а САЩ с прогнозен обем на строителния жентина. чаване на конкурентоспособността и при- потреблението да се оптимизира с 20%. CONSTRUCTION EUROPE BAROMETER - ФЕВРУАРИ 2010 Г. Положително развитие Прогнозите за бъдещите перспективи на европей- ския строителен сектор са най-оптимистични от 2007 г. според резултатите от февруарското издание на CE Barometer. 53.2% от участниците са коментирали, че очакват по-силна активност след година. Последният път с такъв висок резултат е бил през юли 2007 г. 3.9% от участниците са декларирали по-висока активност през февруари в сравнение с януари. Стрелката на барометъра вече започва да сочи в посока „строителен бум“. Барометърът само посоч- ва движението на пазарите и усещането на участници- те за промяната им, като не дава конкретни индикации колко точно нараства или спада дейността. Прогнози: Новият бизнес цикъл С ледващият бизнес цикъл ще се характери- зира със значителен ръст на работите при промяна на предназначението и санирането на стари сгради и фокусът ще се измести повече върху технологичното съдържание, отколкото ес- тетически. ФАКТОРИ ЗА РАСТЕЖ: • проекти на основата на публично-частно парт- ньорство • технологични иновации Мегапроекти като Tameer Towers в Абу Даби осигуряват работа за фирмите в Близкия изток. Проектът на • социални проекти снимката включва 73-етажна търговска кула с височина 300 метра, четири жилищни блока, седемзвезден лук- созен хотел, търговски площи и частно яхтено пристанище. Проектът е на международното бюро Gensler, • интеграция на строителство и услуги срокът за завършване е 2011 г. • по-силно влияние на международните пазари

×