Sg 25.10.2010g

1,866 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,866
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sg 25.10.2010g

  1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 3 (639), 25 - 31 януари 2010 г. Цена 1.50 лв. Околовръстното на София е един от най-важните транспортни проекти. И най-скъпите. Първата му част получи разрешение за ползване в преди новата 2010 г., а път- ният възел с новите платна се очаква да бъде завършен през лятото на тази година Фотограф Георги Кожухаров Изпълнителят представи график за магистрала „Люлин“ В него не са предвидени асфалтови работи, които възлизат на около 10% от стойността на проекта Милена ВАСИЛЕВА регионалното развитие и теля са постъпили 38 въз- съоръжението при км 13+ изчакаме да видим подроб- съфинансиране. Досега от благоустройството Росен ражения, като инженерът е 700 - до 10 декември, мос- ната схема. В нея задължи- ИСПА парите по данни на До три седмици ще Плевнелиев. одобрил 2 от тях за 7 млн. тът на км 18+ 400 - до 21 телно трябва да има сроко- Министерството на финан- бъде подписан анекс с из- Ако не се спази графи- лева. В близките три сед- декември, тунелите - до 7 ве поне за първите 5 км. сите са използвани 43%. пълнителя на автомаги- кът, от изпълнителя ще мици ще се решават тем- декември, подпорните сте- От „Пътпроект“ съоб- страла „Люлин“ „Мапа - се търсят неустойки, каза повете на строителството, ни - до 31 октомври, а пре- щиха, че предлагат на път- Дженгиз“. В него ще бъдат председателят на управи- графикът и цените. Основ- местването на инженерни- ната агенция да се оттег- указани сроковете и дей- телния съвет на Агенция ните възражения са свър- те мрежи е предвидено да лят от авторския надзор на ностите, които ще бъдат „Пътна инфраструктура“ зани с геологията на проек- стане до 15 май. За земни- проекта поради неплащане изпълнени. Това каза пред Божидар Йотов. та, препроектирането и от- те работи срокът е 1 декем- от страна на Агенция „Път- 3 журналисти министърът на От страна на изпълни- чужденията. На въпрос на ври, за пътните - 19 декем- на инфраструктура“. Про- „Строителство Градът“ кой ври, за драгажните - 5 де- джект мениджърът е на- 03 > е поискал препроектиране кември. Прави впечатле- срочил среща за обсъжда- ръководителят на проекта ние, че асфалтовите рабо- не на ситуацията. „Пътпро- Франк Вайндорф отгово- ти не са включени в графи- ект“ са автори на проек- ри, че това е станало по же- ка, а те възлизат на около та. Препроектирането на 9 771310 983000 лание на изпълнителя, но 10% от стойността на про- мостовете е на „Мосткон- причината е в променените екта. султ“. геоложки условия. Графикът е схематичен, Магистрала „Люлин“ е с Според графика на каза за „Строителство Гра- дължина 19 км, финансира „Мапа - Дженгиз“ мостът дът“ Румен Йовчев, предсе- се по програма ИСПА със при км 12+550 ще бъде за- дател на Българската бран- 111 млн. евро, останалите вършен до 30 юни 2010 г., шова камара „Пътища“. Ще 37 млн. евро са българско
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 - 31 януари 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info БЪЛГАРИЯ Европарламентът Децентрализацията подкрепя създаване е по-важна от на Дунавска магистралите стратегия Това заяви министърът на Стратегията трябва да на- регионалното развитие и сърчава регионалното съ- благоустройството Росен трудничество за развити- Плевнелиев след първото ето на екологична транс- заседание на Съвета за де- портна система и енергий- централизация. Съветът е на инфраструктура, както взел решение за създаване и да стимулира икономиче- на група от експерти, за да ското и социалното разви- се изготви списък от услу- тие на региона. ги, които да се прехвърлят към общините. Опитите за публично-частно Рехабилитация партньорство на шести блок се задълбочават, в ТЕЦ „Марица- констатира изток 2“ увеличава регионалното мощността му министерство Блокът трябва да бъде пус- Необходимостта от инвес- нат отново през юли тази го- тиции чрез сътрудничество дина с работеща сероочист- между частния и публичния ваща инсталация към него. сектор възниква в резултат на недостатъци в инфра- Проектите за ВЕИ ще структурата, както и на не- заемат под 0.002% възможността или затруд- от земеделските ненията на публичния сек- тор да предостави заявени- До март разплащат 65 млн. лева със строителите площи те услуги. Това се посочва в Реалният пазар на фотовол- анализ на Министерството Задълженията на държавата по сключе- танти също изискаха сумите, които им таични инсталации в Бълга- на регионалното развитие ни и реализирани договори, намалени с дължат държавата и общините за свър- рия за следващите 5-10 годи- и благоустройството, кой- 10%, възлизат на 65.8 млн. лв. Спесте- шена работа. Според Камарата на инже- ни ще бъде приблизително то бе представен на кръг- ните пари ще отидат за строителство нерите в инвестиционното проектиране 1800 мВ инсталирана мощ- ла маса по проект по Опе- на пътна мрежа, а в замяна Министер- само в девет колегии, които са заявили ност, посочва в становище ративна програма „Админи- ството на финансите ще осигури необ- претенциите си (сред тях и София-град), Българската фотоволтаична стративен капацитет“. ходимите средства. Инженерите проек- се дължат 3.7 милиона лева. асоциация. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ГРАДОУСТРОЙСТВО Такса за депониране Пространствените данни за България Планът за аквапарка в с. Чепинци край София на отпадъци влизат в електронна база влиза в общинския съвет предвиждат Националният портал ще систематизира данните за транс- Постоянната комисия по седмица на 25 януари про- промени в Закона за портни мрежи, селскостопански, горски и градски кадастър, устройство на територия- ектът ще бъде разгледан отпадъците водни територии, геология, планирането на териториите та и жилищна политика към и в комисията по инженер- Изменението предвижда в България. Това предвижда законопроектът за достъп до Столичния общински съ- на инфраструктура на СОС при обезвреждане на от- пространствени данни, който депутатите приеха на първо вет подкрепи проекта за ак- и се очаква да влезе в зала четене. вапарк в с. Чепинци. Тази на 28 януари. падъците чрез депонира- не в регионално или об- Стартира Устройство щинско депо да се отчис- Забраната на плащането в брой за имоти търгът за избор на на територията лява такса „депониране“ мина на първо четене в парламента проектанти за плана обсъждат експерти в полза на общината, на При извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, чиято територия се нами- прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху не- на жк „Люлин“ в София Устройственото планира- ра депото. Размерът на движими имоти, страните представят декларация, че сумата, Срокът за получаване на ис- не на национално и регио- таксата ще бъде опреде- посочена в акта, е действително уговорената цена по сдел- кания за документи е до 19 нално ниво и инвестицион- лян с решение на Минис- ката, записаха депутатите в промените на Закона за нота- февруари. Предложенията ното проектиране са сред терския съвет по предло- риусите и нотариалната дейност. Предлагат се два вариан- за участие трябва да бъдат основите теми на серия от жение на министрите на та за извършване на плащания между страните по сделката получени на 1 март, а отва- професионални срещи, ор- финансите и на околната – по специална банкова сметка на нотариуса или по банкова рянето им ще бъде напра- ганизирани от Съюза на среда и водите. сметка в избрана от страните банка. вено на следващия ден. архитектите в България. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Гергана Димитрова, 0898/617 160, gdimitrova@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Наталия Семкова, 0894/409 054, nsemkova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Петя Ралчева (02/958 88 55), 0899/900 489, pralcheva@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Светла Неделева - административен директор 032/968 030 0897/84 62 75, Регионални офиси: Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg snedeleva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stcenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Редакционен екип: Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Дежурен екип: Деян Тодоров, Гергана Димитрова Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 25 - 31 януари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРА Ново общежитие До края на февруари Регионалното отваря врати завършват министерство за студентите апликационната изготвя листа на Американския форма за с най-важните университет в магистрала „Тракия“ пътни обекти за България Целта е през март докумен- проектиране Това е четвъртата сграда тът да бъде одобрен от В МРРБ са постъпили над в комплекса, където вече Министерството на транс- 30 предложения за път- функционират две обще- порта и до края на март - ни обекти, подлежащи на жития, академична сграда и внесен в Европейската ко- проектиране, каза минис- библиотеката „Паница“. мисия. Търговете за лот 3 тър Росен Плевнелиев. До Нова Загора - Ямбол и лот седмица те ще бъдат под- 4 Ямбол - Карнобат на „Тра- редени по степен на важ- кия“ са предвидени съот- ност. Поетапно за тях ще ветно за средата на февруа- бъдат обявени търгове за ри и средата на март. проектиране. В програма- та на кабинета за първия Избраха консултант програмен период са се- за метрото дем пътни обекта - лот 3 „Метрополитен“ ЕАД под- на магистрала „Струма“, писа договор с фирма „Кон- тунелът под Шипка, Со- трол 99“ ООД, която бе кла- фия - Гюешево, лот 6 на сирана на първо място от „Тракия“, или магистрала Спортното четири подадени предложе- „Черно море“, Северната ния за надзор на „Метро Со- скоростна тангента, око- министерство фия, втори диаметър, учас- ловръстното на София, е спазило всички София - Калотина. Сър- тък „Метростанция Обеля изисквания за - бул. „Ломско шосе“ - пътен бия вече строи магистра- спортната зала в възел „Надежда“. Фирма ла Ниш - Димитровград - София „Контрол 99“ спечели тър- Калотина. В началото на Това каза министърът на га с 0.23% от строителната 2010 страната обяви про- младежта и спорта Свилен стойност на обекта. Класи- грама за 1.1 млрд. евро Нейков, който беше изслу- рането е на база процент от магистрални връзки - 600 шан на заседание на парла- строителната стойност, тъй млн. евро от ЕИБ, 268 млн. ментарната Комисия за бор- като не е приключил избо- евро от Световната банка, ба с корупцията и конфликт рът на строител за участъ- 150 млн. евро от ЕБВР, 100 на интереси и парламентар- ка от метрото метростанция млн. евро от Гръцкия план на етика. „Обеля“ - ул.„Бели Дунав“. за развитие на Балканите. ПАЗАР НА ИМОТИ ОБЩИНИ Жилищните цени падат средно само Ипотечните с 2% в края на 2009 г. заеми ще нарастват Спадът на цените на жилищата се е забавил значително, с 5.3% сочат данните на Националния статистически институт, ма- Над 85% от активите на кар че това е било петото поред тримесечие, в което стой- българите са в недвижими ностите са слизали. Спадът на годишна основа се забавя имоти и жилищата остават от 28 до малко над 26% спрямо периода юли-септември, но основен стълб в богатство- все пак това е третото поред тримесечие със забавяне на то на домакинствата, сочи темпото на намаленията. анализ на „УниКредит груп“. Общини ще правят сдружение в подкрепа ЮБИЛЕЙ Пазарът на бизнес на развитието на летище Пловдив Щастливо натрупани имоти трябва да Всяка община ще участва във фонда с по 50 стотинки на преглътне над милион жител, като събраните средства ще бъдат използвани за са годините, които квадратни метра споделяне на риска за авиокомпаниите, които ще открият се отразяват само Ако се съберат незаетите редовни полети до Пловдив. на мъдростта и съвременни офиси и индус- триални пространства само Община Бургас подготвя строителен неизмеримото в София с административ- търг за Морското казино уважение! При това ните, складови и търгов- Проектът е по оперативна програма „Регионално развитие“ ски сгради, които се строят и е на обща стойност 5.546 млн. лева. Предвижда се преу- – не само на тези, в страната, се получава су- стройство на всички етажи и помещения на сградата, които които те обичат! мата от повече от 1.5 мили- в момента са неизползваеми. Част от поръчката е и откри- она кв.м, сочат данни, пред- тата сцена „Охлюва“. ставени от консултантската фирма Colliers International СВЕТОВНИ ПРОЕКТИ миналата седмица. Сборът обаче включва и имоти, за Land Securities обяви проект в Лондон които вече има сключени на стойност 655 млн. лири предварителни или оконча- Трите сгради, всяка от които е проектирана от водещи архи- Честита 75-годишнина, арх. Стайнов! телни договори за наем и текти, ще направят Уест енд различен и ще покажат загри- продажба, но които още не жеността на компанията за бъдещето на Лондон чрез ин- БУЛПЛАН и приятели са завършени. вестиции и разумно проектиране.
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 - 31 януари 2010 г. ИНТЕРВЮ Арх. Петър Диков, главен архитект на София: София ще инвестира над 400 млн. лева в публични проекти П етър Диков е роден на 19 септември 1953 г. Арх. Диков, влезе в сила не на подробни устрой- метрото се забави. в София. Завършва ВИАС (сега Универси- новият Общ устрой- ствени планове. Какви На практика повече от поло- ствен план на Столич- пари за проектиране са вината територия в София тет по архитектура, строителство и геоде- ната община. Какво заложени в бюджета за вече има или е стартирала зия), специалност „Архитектура“, през 1978 следва оттук нататък тази година и за кои те- процедурата за подробни ус- г. и започва проектантска работа в извест- в сферата на планира- ритории може да се оч- тройствени планове. ната КНИПИТУГА – Комплексен научноиз- нето? аква, че ще има възлага- До средата на тази година следователски и проектантски институт по - По отношение на Общия не на обществени поръч- планираме да започне възла- териториално устройство, градоустройство устройствен план това е фи- ки? гането на новите територии, налът. Ние сме дали много - За тази година разполагаме включени в Общия устрой- и архитектура. По-късно основава собстве- ясен устройствен статут на с 2 млн. лв. за устройстве- ствен план. но проектантско бюро („Проарх“ АД). В пе- всички терени на територи- но планиране и проектиране, риода 1999-2001 г. е прокурист на Нацио- ята на Столичната община. което е един значителен ре- Кои са тези терито- налния център за териториално развитие, Разбира се, това не означа- сурс. рии? а след това изпълнителен директор до 2006 ва, че сме си свършили рабо- И през миналата година раз- - Вече има план за една та- тата - предстои да се изготви полагахме с толкова пари, но кава – това е местността Го- г., когато след конкурс бе избран за главен Рамковата програма, специ- не успяхме да ги усвоим, за- ляма локва между бул. „Бо- архитект на София. Ръководител е на реди- ализираните програми и под- щото за един много важен тевградско шосе“, „Креми- ца проекти в областта на териториалното робните устройствени пла- проект, какъвто е планът за ковско шосе“ и Околовръс- устройство като „Стратегия за развитие на нове. регулация и застрояване на тен път. Към тази територия София - 2001“, „Сценарии за обществено- Скелетът обаче вече е из- квартал „Люлин“, не успях- има сериозен инвестиционен икономическо и пространствено развитие граден и оттук нататък той ме да стартираме процеду- интерес. Планът е по чл. 16 може да се надгражда много рите. Този проект вече е обя- от Закона за устройство на на София и Столичната община“ и много лесно. вен на открит публичен търг. територията. За останалите други. Получава първа награда в конкурса Предстои възлагане и на територии имам намерение Общ устройствен план на София – 1991 г. Казахте, че ви предстои плана за квартал „Надежда“, да възложим също план по работа по изработва- който поради процедурите с този член от закона.
  5. 5. Строителство Градът, 25 - 31 януари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 З адължително е об- Какви са ползите от при първа регулация, а това Когато ги няма заводите, на Значи според вас шанс и това? са територии, които вече са територията вече може да се за града, и за строител- - Първата полза е, че се пла- урегулирани, но са урегули- щините и държава- развива и викокотехнологич- ните компании в този нира цялата територия заедно. рани формално, защото има та да правят публич- но производство, може да има момент на криза са пуб- Втората е, че кривите ниви на регулация на улици, но не ни инвестиции, защо- офиси и жилища. личните инвестиции? старите софиянци стават оф- е проведено отчуждаване и Проектът за „Кремиковци“ е - Още преди година казвах, ормени по правилата на ус- тези улици не са общински. то по този начин зад- направен на добра воля, без че периодът на криза е най- тройството урегулирани по- Ако плановете за тези тери- вижват икономиката плащане, без нищо. Той е идея добър за публични инвести- землени имоти. тории бяха правени по член за всички бъдещи купувачи ци. И не само че е най-добър, По този начин се избягва ло- 16, то тези обекти само по си- на активите на „Кремиковци“ но е и задължително общини- шата практика да се урегу- лата на самия план стават об- АД, за да видят, че могат да те и държавата да правят пуб- лира по имотни граници и щински. Но иначе в тези слу- станат много интересни неща лични инвестиции, защото по имотите да имат неправил- чаи – планът е влязъл в сила, върху тази територия, и да са този начин задвижват иконо- на форма. Така няма да се чу- не е проведено отчуждаване и спокойни, че тези неща могат миката. дим защо са ни толкова кри- вече нищо не може да се на- да станат с подкрепата на об- Ако погледнете Испания, там ви имотите и сградите. По си- прави. щината и държавата. Това за най-големият проблем е без- лата на чл.16 ще бъде изгра- един инвеститор е много ва- работицата - 19.5%. А при- дена публична инфраструк- Има ли развитие за те- жно. Това, което сме дали сега чината за това е, че една чет- тура за улици и зелени пло- риторията на „Креми- като план за територията на върт от икономиката лежи на щи, което дава възможност ковци“, която според „Кремиковци“, е рамката, ко- строителството. Въпреки че в без процедури за отчуждава- предвижданията на Об- ято желаем да стане. Тя, раз- България никой не прави за- не да се реши въпросът с пуб- щия устройствен план е бира се, може да търпи про- дълбочени анализи в тази по- лична инфраструктура. Ва- отредена за смесена мно- мени. сока, и тук голяма част от жно е самите инвеститори да гофункционална зона? Как оценявате инвести- икономиката – може би около са по-спокойни, защото има - За „Кремиковци“ сме на пра- ционната активност в една трета, беше свързана със много случаи, когато с годи- га да се случи това, за което София? строителството. ни наред се мъчат да стигнат говорихме още преди две го- - Оценявам я като добра, за- до техните имоти, тъй като дини и половина. Сега финан- щото големите инвеститори Важен проект за София няма процедура за отчужда- совата и икономическата об- останаха в София и продъл- е Северната скоростна ване на улицата. Идва инвес- становка в България и в све- жават да развиват бизнеса си тангента. Каква е готов- титор и казва, че желае да из- та е много различна и нещата в града. Най-много пострада- ността по него? гради със собствени средства ще станат много по-сложно и ха малките инвеститори, ко- - Този проект е важен не само инфраструктурата. Но ние не трудно, но съм сигурен, че ще ито работеха с пари на кли- за София, но и за цяла Бълга- можем да му разрешим, защо- станат. Това, което предстои, ента, а понеже той вече няма рия, тъй като осигурява преми- то терените не са общинска най-вероятно ще бъде ликви- средства, те блокираха. наването на коридор №4 през собственост, а частни имоти. дация и продажба на активи- Големите инвеститори обаче Софийското поле. Приключва- Такъв план започна да се пра- те на дружеството. Това, ко- - и български, и международ- ме търга за проектирането на ви в местност вилна зона Си- ето ние предлагаме и е ново, ни, останаха. Освен това Со- Северната скоростна тангента. меоново. Такива случаи има е заедно с продажбата да има фия направи и нещо много ва- Работи се и по изготвянето на във „Витоша - ВЕЦ Симеоно- на практика и проект за това, жно - подготви публична ин- оценката за въздействие вър- во“, „Кръстова вада“, в „Ма- което може да се случи. А вестиционна програма за над ху околната среда, като наме- настирски ливади“, Банкя. Не то е на първия етап да оста- 400 млн. лева - собствени, ев- ренията ни са през юни, кога- може да се прокара канал, за- нат трите производства, кои- ропейски, държавни и пари от то се прави преглед на проек- щото не е проведено отчуж- то са възможни за екологиза- кредити. Тази програма е на- тите по програма „Транспорт“, даване. За тези територии ция – това са електропещите, сочена главно в публичния Северната скоростна тангента има проведена регулация, но не е проведено отчуждаване и тези улици не са общински. стан 1700, т.нар. горещо вал- цуване, и студеното валцува- не. Тези три производства мо- С офия трябва да започне да разра- ботва вече и генерал- сектор – инфраструктура, ме- тро, детски градини. С нейно- то изпълнение, от една страна, да влезе като проект, финанси- ран по тази програма до 2013 г. Разчетите ни сочат, че до сре- Ако са правени по чл.16, ули- гат да печелят и според мен в ще се подпомогне много сери- дата на 2011 г. може да започ- ците по силата на самия план близките няколко години мо- ни планове на водо- озно строителният бизнес, а, не да се строи. С реализация- стават общински. гат да печелят добре. Защо снабдяването, на ка- от друга - София ще построи та на този проект можем да по- мисля така? Първо, цената на планираните обекти на цени, стигнем скоро връзка между За тези територии, кои- металите започва да се покач- нализацията, на елек- които са поне 30% по-ниски, четирите основни магистрали, то изброихте, където за- ва и, второ, това е възможност троснабдяването – отколкото бяха преди година влизащи в Софийското поле - строяването вече е мно- да се изчисти останалата част реални планове, които и отколкото ще са след 2 годи- „Люлин“, вързана със „Стру- го голямо, ще се правят от комбината. Когато работят ни. От тази гледна точка ние ма“ към Гърция, „Тракия“ в за- ли планове по член 16? електропещите, това означа- да дадат стратегия уцелихме точно кога трябва падната й част в посока Ниш - Няма как да се направят пла- ва, че другата част от мета- на града в близките 20 и може да се правят големи и Белград, „Хемус“ към Буку- нове по член 16, тъй като та- лургичния комбинат може да до 40 години публични инвестиции – евти- рещ и източната част на „Тра- кива планове се правят само се реже и да се претопи. но и бързо. кия“ към Истанбул. ОБЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА СОФИЯ ЗА 2010 Г. Приоритети в устройственото Обект Стойност в млн. левове планиране Изграждане на метро (два участъка от II метродиаметър за метростанции 71 Програмите към общия устройствен план 1 - 11) Цялостни подробни устройствени планове на големи те- Изграждане на участък от първи метродиаметър от метростанции 13 до 19 31.834 ритории Проектиране и изграждане на завод за отпадъци 19.366 Планове по чл.16 от Закона за устройство на територия- Изграждане на депо в Садината 5.5 та на новите територии Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране в Хан Богров 3.267 Устройствени проекти на инфраструктурни обекти – ули- ци, пробиви, третият метродиаметър Програма за подобряване на инженерната и социалната инфраструктура в Инженерни инфраструктурни планове 1.3 кв. Суходол, Горни и Долни Богров и с. Яна Изграждане на кръстовища на две нива 66.080 ОБЕКТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА Основен ремонт на мостови съоръжения 5 И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2010 Г. Изграждане на пробив „Данаил Николаев“ 2.2 Стойност Обект в лева Изграждане на обходен път на ул. „Местност Нова махала“ 1.5 Идеен проект за ВиК в Бояна 10 861 Реконструкция на ул. „Проф. Н. Державин“ и панорамен път от бул. „Цар Бо- 1.7 Идеен проект за инж. инфраструктура в Малинова долина 9798 рис III“ до „Беловодски път“ Идеен проект за ВиК на мрежа в с. Кокаляне 18 480 Изграждане на нови и разширение на детски градини 31.730 Проекти за ЛПСОВ в кв. Гниляне 453 330 Довършване на училище в жк „Стрелбище“ 2.1 Работни проекти за мост по ул. „Адам Мицкевич“ при Бакъ- Изграждане на начално училище и детска градина в кв. Бусманци 1.72 105 355 рена фабрика Корекция на река Владайска 5.5 Работни проекти за мост по ул. „601“ на р. Владайска 16 182 Придобиване на земя при отчуждаване 20 Работни проекти за мост по ул. „41“ на р. Владайска 18 214
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 25 - 31 януари 2010 г. ТРЕНД Бизнесът очаква поръчките за инфраструктура Договореното разплащане на стари задължения ще подпомогне временно сектора С троителните фир- продукция надхвърля 75% Симеон Пешов най-тежки- ката и процентът през ок- Факторите, които фир- разрешеното строителство ми очакват поръч- от общата строителна про- ят период ще бъде февруа- томври вече е 7.52% при мите оценяват в статисти- да се наполовина на данни- ки за инфраструк- дукция. ри-март, когато се очакват 9.78% в най-добрата 2008 ческите анкети, са търсене, те от 2008 г., като най-се- тура. Сградното строител- Сградното строителство около 35 хил. освободе- г. като резултат от замразе- недостиг на работна сила, риозен ще е спадът при жи- ство е достигнало нивото включва жилищни и нежи- ни работници. Към октом- ните за около 2 млрд. лева на материали и оборудва- лищното строителство. си от 2005 г., но инженер- лищни сгради, а инженер- ври заетите лица в стро- обекти през миналата го- не, финансови проблеми, Графиката на жилищата ното е малко под състояни- ното - инфраструктура, мо- ителството бяха 175 871 дина. Изследвания показ- конкуренция в бранша, не- обяснява края на големия ето за 2008 г. стове, тръбопроводи, елек- души на фона на 189 000 ват, че на всеки работник сигурност на икономиче- строителен бум - от 318 Като цяло секторът вече тропроводи, далекосъоб- през юни и 198 000 през в строителството се падат ската среда. хил. кв.м те достигат 2.09 е почти на нивото от 2005 щителни и други съоръже- март. Пикът от 241 400 по още двама в свързани- Друг традиционен ико- млн. кв. м през 2007 г., след г. ния. души заети в сектора през те сектори - проектиране, номически показател, кой- което намаляват и прогно- Това показва данните на 2008 г. обаче едва ли ско- производство на материа- то илюстрира състоянието зите са за под 1 млн. кв.м за строителния индекс на На- Строителната активност и ро ще бъде достигнат. От ли, енергия, услуги. на бранша, са цялата 2009 г. Ваканцион- ционалния статистически нивото на поръчките Камарата на строителите Финансовите пробле- ните обекти по Черномо- институт. За ноември той продължиха да намаляват искат да увеличат заетост- ми като затрудняващ фак- издадените разрешения за рието бяха основната при- е 111.8 пункта при базова през декември, като оч- та на българските работни- тор изместват несигурната строеж чина за ръста на сградното година 2005, приета за 100 акванията за следващите ци, като настояват засиле- икономическа среда. Дого- При тях най-ясно се строителство и неговия го- пункта. Сградното строи- три месеца са дейността но ограничаване на наема- вореното с правителството вижда забавянето на стро- лям относителен дял в об- телство има стойност 99.9, да продължи да се свива в нето на чужди работници плащане на 200 млн. лева ителството, което е факт щия обем. но инженерното е с по-ви- резултат на зимния сезон, на големи обекти в страна- стари задължения на стро- през 2008 г. Тогава има най- При строителството на соко - 139.2, което отгова- кризата и намалялото кли- та, като например изграж- ителния сектор по график много приети в експлоата- офиси най-голям е бил обе- ря на нивата от 2006 г. и ентско търсене. дането на магистрала „Лю- се очаква да даде възмож- ция довършени обекти, но мът през 2008 г. - 136 хил. малко под тези от 2008 г. Фирмите прогнозират лин“ с турски строители. ност на строителните ком- започнатите нови сгради кв.м. Година по-рано този За изчисляване на ме- още съкращения на работ- Намалява и съотноше- пании да се разплатят по са по-малко от 2007 г. Оч- обем беше 75 хил. кв.м. сечните индекси се използ- ници. По оценка на пред- нието на заетите в стро- веригата с подизпълните- акванията са при оконча- Очакванията за миналата ва човекочасовете на стро- седателя на Камарата на ителството като част от лите си и да задържат част телното обобщаване на да- година са те да са под 70 ителни предприятия, чиято строителите в България всички заети в икономи- от работниците. нните за 2009 г. обемите на хил. кв.м. СГ Изменение на строителната активност Сравнение на издадени разрешителни при база 2005 г. = 100 точки за м. ноември за строеж/завършени жилищни сгради 2009 2008 2007 С троителният сек- тор почти е дос- тигнал нивото на ак- 2009 2008 (деветмесечие) С равнението на из- дадените разре- шителни за строеж 2007 2006 тивност от 2005 г., по години и завърше- 2006 2005 преориентацията е ните жилищни обек- 2004 към инфраструкту- 2005 ти показва темпо- 2003 рата. Проследяване- 2004 вете на започване на 2002 то на активността 2003 обектите и завърш- 2001 определя 2007 г. като 2002 ването им с пикове 2000 най-добрата, което 0 5000 10000 15000 съответно през 2007 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 ще даде резултат Завършени жилищни Разрешителни за г. и 2008 г. Инженерно строителство Сградно строителство Общо строителство през 2008 г. сгради строеж на жилищни сгради При разрешенията за строеж най-ясно работи. Тогава са най-много в абсолют- 2009 г. разрешенията за строеж да бъдат се вижда забавянето на строителството ни числа приети в експлоатация довър- наполовина на 2008 г. Завършените жи- през 2008 г., въпреки че годината е най- шени обекти, но започнатите нови сгради лища обаче ще бъдат много, защото това силна като обем строително-монтажни са по-малко от 2007 г. Очакванията са за са обеми от предходни години. РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ ПО ГОДИНИ Видове сгради 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Жилищни сгради 318950 419384 992136 1276607 1786156 2090633 1643495 674192 Административни сгради 28506 56181 51376 78788 71326 75515 136052 54588 Други сгради 245251 451531 730634 793994 944623 1015902 1138224 617892 Общо 592707 927096 1774146 2149389 2802105 3182050 2917771 1346672 РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ ПО ГОДИНИ Видове сгради брой Жилищни сгради 2910 3393 5780 7981 9828 11171 10157 5085* - брой жилища 7193 10525 21271 32292 53049 72877 49407 16245* Административни сгради 301 327 360 351 433 448 412 1447* Други сгради 5175 5852 6746 7102 6604 6606 5680 5297* Общо 8386 9572 12886 15434 16865 18225 16249 11829* БРОЙ ПРИЕТИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА Завършени жилищни сгради - - 1500 1843 2074 2534 2926 1911* Завършени жилища - - 8267 12059 13270 18250 20924 14699* * За девет месеца. По данни на НСИ
  7. 7. Строителство Градът, 25 - 31 януари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 бизнес Георгиос Колиопулос, управител на „АДО България“: Трите опорни точки за успешните проекти са качество, бюджет и график Финансирането и остарелите проекти са най-често срещаните проблеми при работата в България A Г-н Колиопулос, от 10 години DO SA, Атина, Гърция, е неза- вие участвате на българския па- висима инженерна консул- зар като консултант основно тантска фирма, основана през по инфраструктурни проекти. Каква е конкуренцията в този 1989 г., която предлага основно ус- тип търгове? луги в областта на проектирането и - Конкуренцията е сериозна. Между- управлението на проекти на транс- народни компании и консорциуми с портни и инфраструктурни проекти, местни офиси участват в търговете с както и управлението на програми, много ниски цени. финансирани от международни фи- Сред проектите ви има таки- нансови институции . Освен клон в ва по ФАР, ИСПА и Оператив- Солун, Северна Гърция, фирмата е на програма „Регионално разви- основала филиални фирми в Румъ- тие“. По коя от тях се работи ния („ADOROM Консултинг SRL“) и най-леко? в България („ADO България“). Под- - Всъщност проектите не могат да бъ- дат разделени на лесни и трудни спо- държа връзка с офиси в бившата ред категорията им. Лесен проект е югославска република Македония това, което наричаме зрял проект, то- (Скопие), Сърбия (Белград), Кипър ест такъв с добре подготвена тръжна (Никозия). документация, с ясни цели и разумно поставени времеви граници за изпъл- нение. Кои са най-често срещаните проблеми при осъществяване на инфраструктурни проекти в Г България? - Финансирането и остарелите про- еоргиос Колиопулос е президент и управляващ директор на компания- екти (designs) са най-често срещани- та ADO S.A. (Athens Development Office – Design and Supervision Societe те проблеми при работата. Преди да Anonyme). Роден е в Атина, учил е строително инженерство в Национал- се провеждат търговете, трябва да се ния технически университет в Атина (1972) и продължава своето обучение помисли за обновяване на използва- в Университета Брадфорд, Англия, Училището по строително инженерство с ните преди няколко години проекти. магистратура по Транспортно инженерство и проектиране. Колиопулос е ра- Единият от проектите, в кои- ботил 35 г. по международни проекти в Европа, Азия, Африка и балканските то участвате - за жп линията държави. През 2004 г. основава и е президент на ADOLAB S.A, 100 % филиал Пловдив - Свиленград, много се на ADO S.A. В периода 2004-2009 е вицепрезидент и акционер (като ADO S.A) забави. Как оценявате трудно- в компанията Pavlides Associates S.A. стите по него? Моля ви за кра- тък коментар по разпределяне- индустриални зони, а Министерство- - Качеството на подписаните дого- то на отговорностите за заба- то на регионалното развитие и благо- вори с българските власти е на мно- вянето: на държавната адми- устройството продължи с обявяване- го добро ниво. Никога не сме среща- нистрация, на супервайзъра, на изпълнителя? - Беше сложен проект. Важен фактор, Л есен проект е това, ко- ето наричаме зрял про- ект, тоест такъв с добре то на търговете за строител и супер- вайзър на обектите, започнали в на- чалото на 2009 г. Ние наистина оце- ли проблем при изпълнението на вече подписан договор в България и не бих искал да срещаме. А що се отна- който повлия забавянето на изпълне- няваме факта, че общините се отзова- ся до тривиални неща като забавяне нието му, беше бавният процес на от- подготвена тръжна доку- ха така добре и оказаха съдействие. на плащания и други подобни - тях ги чуждаване. ментация, с ясни цели и раз- При втория етап 7 индустриални зони има във всички страни. получиха нашата техническа помощ Как оценявате ролята на про- умно поставени времеви за подготовката и изготвянето на Какви са бъдещите ви намере- ект мениджърите в България? граници за изпълнение тръжната документация. ния за участие в български про- - Aко ми позволите да отбележа, роля- Всички участвали 24 общини показа- екти? та на проджект мениджърите в Бълга- ха явен интерес и желание за сътруд- - Очакваме да имаме дълга и плодот- рия и във всички страни по света е из- ничество с нашите експерти по време ворна дейност в България. Понасто- ключително важна, ако искаме проек- на реализирането на проекта. ящем ръководим 3 проекта, но кан- тите да бъдат качествени, да се вмес- дидатстваме в много конкурси в раз- П тват в определения бюджет и време- Какво трябва да е разпределени- лични сфери, първо, защото сме до- вата рамка. ри оценките на търго- ето на изискванията при тръж- бре позиционирани тук, имаме ком- Това са трите опорни точки за успеш- ве обикновено разумно- ните процедури? Какъв следва петентни служители и също защото ните проекти - качество, бюджет и то процентно съотноше- да е делът на цената? българският начин на мислене е дос- график, и ролята на проджект мени- - При оценките на търгове обикнове- та по-близък до нашия, отколкото до джъра е да гарантира качеството още ние между технически капа- но разумното процентно съотноше- западноевропейските страни. от първия етап, та чак до последния. цитет и цена е 70% на 30% ние между технически капацитет и цена е 70% на 30%. Гореспоменатото Как мислите, ще има ли Бълга- Проектите ви са в различни те- съотношение е приемливо и гаранти- рия магистрала „Тракия“ през ритории на страната, един от ра добро представяне на консултан- 2012 г.? тях е за индустриалните зони - тите, докато търгове с по-висок про- - Доколкото знам, в момента тече как работите с общините? цент на финансовата оферта не могат процедура за търг. Така че времето Р - Беше труден, но интересен проект, олята на проджект мени- да си осигурят компетентността на на завършването зависи от това кога който включваше индустриалните консултанта. ще бъде стартиран всеки лот, финан- зони на 24 общини в цяла България. джъра е да гарантира ка- сирането на проектите и компетент- През първия етап на проекта за крат- чеството още от първия Как оценяване качеството на ността на администрацията (напри- ко време успяхме да изготвим техни- етап, та чак до последния сключваните с възложителя до- мер дали проджект мениджърът е ква- ческа и тръжна документация за 13 говори? лифициран).

×