sg.stroitelstvo.info

                        Брой 7 (643), 22 - 28 февруари 2010 г.       ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 22 - 28 февруари 2010 г.                                       ...
4   sg.stroitelstvo.info                                       Строителство Градъ...
Строителство Градът, 22 - 28 февруари 2010 г.                                       ...
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
6    sg.stroitelstvo.info                                  Строителст...
Строителство Градът, 22 - 28 февруари 2010 г.                                       ...
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Sg 20100222 All
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sg 20100222 All

1,696 views
1,607 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,696
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sg 20100222 All

 1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 7 (643), 22 - 28 февруари 2010 г. Цена 1.50 лв. Общините получават задължителна рамка за избягване на нарушенията по европроектите Абсолютно се забранява прякото до- реализация на проектите по оперативните нарушенията“, каза още той. И уточни, че те плащания по проектите, по-бързи меж- говаряне, корупционните плащания, под- програми на Европейския съюз. Това зая- в най-скоро време категоричните забрани динни и намаление на балансовите плаща- купите, рушветите, недекларираният кон- ви на кметовете по време на 21-ото общо ще бъдат част от задължителна рамка за ния, а така също и отпадане на изискването фликт на интереси, недекларираните дого- събрание на Националното сдружение на избягване на нарушенията и грешките при за встъпване в дълг чрез запис на заповед вори, подправените спецификации, включ- общините министър-председателят Бойко усвояването и реализирането на средства- за гарантиране на авансовите плащания. ването на фиктивни доставчици, участието Борисов. „Който си позволи да не спази из- та по оперативните програми, която ще Посочиха като проблем и липсата на опит на ротационен принцип и преразпределя- искванията, които са и на Европейската ко- бъде връчена на общините. Кметовете пък на местните администрации при разработ- нето на пазарите от страна на фирмите при мисия, ще си понесе цялата отговорност за поискаха повишаване до 30% на авансови- ването на проекти. Още на стр. 14-15 По-ниски ориентировъчни цени на строителни дейности Камарата на строителите ще отрази по-ниските цени на строителните материали в таблиците с разценките С лед анализ на дви- Това съобщи организа- спад в цената на армату- г., който сега се подготвя, ред експертите във време жението на цени- ционният секретар на сек- рата, а оттам и на някои секция „Инженерна ин- на криза фирмите залагат те на строителни- ция „Инженерна инфра- видове строителни дей- фраструктура“ е предви- от 3 до 7% печалба. Да се те материали и преценка структура“ инж. Стефан ности. дила участие в законо- откажеш от 10% от пари- 7 за стабилността на пазара Карчев. Цената на желязо- По-ниски са и цените на дателните инициативи и те за изпълнено вече и не- Камарата на строителите то, която в края на 2008 г. битума, което ще даде от- промени, както и актив- разплатено строителство, 07 > в България подготвя ко- беше достигнала драстич- ражение върху приблизи- на защита на интересите означава да изгубиш без- рекции в ориентировъчни- но високи нива (1000 евро телните цени на асфалто- на бранша. В този смисъл възмездно не само печал- те цени на някои строител- на тон), сега постепенно вите работи. Пътните дей- Камарата на строителите бата, но и част от изпла- ни материали, които биха се връща към предишни- ности се влияят и от цена- в България е категорично тените вече пари за раз- 9 771310 983000 могли да се отразят на це- те си стойности (500 - 700 та на скалната маса, на ба- против неразплащането на ходи за труд, механиза- ните на строителството. евро на тон). Затова има и ластрата. Спадът в цена- държавата със строител- ция, материали. Допълни- та на дизеловото гориво ните фирми за извършено телно утежняващо обсто- също рефлектира върху вече строителство и срещу ятелство е и фактът, че не стойността на строител- предложението компании- се знае какво ще бъде на- ните услуги. те да се откажат от 10% от правено с тези 10%, ако те В новия си план за 2010 невзетите приходи. Спо- бъдат върнати. СГ
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 февруари 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info БЪЛГАРИЯ Летище София влезе в класация на най-грозните летища България с най-голям годишен спад на Столичното летище е на де- строителното производство в ЕС сето място в класация на аме- Строителното производство в Европейския съюз риканското списание Travel през декември е нараснало с 0.5%, а на годишна ос- and Leisure. Основен недоста- нова е отчетен спад от 8.2%. Последните данни на тък са разликите между два- Евростат показват, че месечният спад в България е та терминала. Първият - стро- 1.4%, а годишният - 33.3%, което е и най-големият ен през 1937 г., се описва като спад в ЕС. В Румъния през декември е отчетено уве- неприятна смесица от сти- личение на показателя с 6.9% на тримесечна основа, лове и допълнения. Новият но годишен спад от 7.1%. е модерен, с много от харак- теристиките на най-добрите летища в света, но в крайна сметка е заприличал на оне- Електроенергийният системен оператор е с зи прекалено лъскави, но не- ново ръководство разбрани забележителности от следкомунистическия пери- Съветът на директорите на Националната електри- од. На първо място по грозо- ческа компания избра нов съвет на директорите на та е класирано летище „Кене- дъщерното дружество „Електроенергиен системен ди“ в Ню Йорк. Второто място оператор“ ЕАД. Членове на новото ръководство на е за „Шарл дьо Гол“ в Париж, ЕСО са Диана Янева, Иван Йотов и Митю Христо- а третото – за московското зов. Промяната е наложена поради изтичане на ман- „Шереметиево“. дата на предишното ръководство. ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Планира се удължаване на Симеон Дянков поема Проектонаредба регламентира експлоатацията на 5-и и 6-и блок на координацията по проекта „Бургас - въздействието на електромагнитните полета АЕЦ „Козлодуй“ Александруполис“ от базовите станции Пети и шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ трябва да бъ- В сряда кабинетът ще гласува прехвърляне- Четири зони за въздействие на електромагнитните дат затворени през 2017-2019 г., когато изтичат сро- то на държавния дял в проекта от „Техно- полета ще се обособят у нас. Зоните са предвидени ковете за експлоатацията им, и тогава България ще експортстрой“ ЕАД към Министерството на в проекта за Наредбата за максимално допустими- се лиши от 2000 мВт. Това се казва в плана на НЕК за финансите. За целта от републиканския бю- те нива на електрически, магнитни и електромагнит- развитието на мощностите, който бе представен на джет ще бъдат предоставени 50 000 лв. за ни полета в честотния обхват от 0 Hz до 300 GHz, конференция за развитието на топлоелектрическите покупка на акциите от дружеството. Основ- излъчвани от стационарни източници, както и изис- централи, организирана от Българския енергиен фо- ният мотив за промяната е консолидиране кванията за тяхното прилагане. Зоните се опреде- рум. Планът предвижда двата реактора да бъдат за- на държавния дял и на позицията по стро- лят в зависимост от времето на пребиваване на хо- менени с нови 2000 мВт ядрени мощности от АЕЦ ителството на Бургас - Александруполис, рата там. „Белене“ или от седми и осми блок в „Козлодуй“. обясни Росен Плевнелиев. Министерството на икономиката извади Правителството иска максимален дял в АЕЦ „Белене“ нов проект за промени в Закона за Българската позиция е, обществените поръчки че може да бъде постро- ена АЕЦ „Белене“, защо- Държавата и общините вече ще могат да сключват то в този проект вече са договори за изпълнение на обществени поръчки дори когато срещу тях тече разследване от Комиси- вложени много пари, обя- ята за защита на конкуренцията. В тези случаи въз- ви министърът на иконо- ложителите трябва да докажат, че неизпълнението миката, енергетиката и им ще застраши живота и здравето на хората или туризма Трайчо Трайков. „ще наруши държавните и обществените интере- Стратегията на правител- си“. Това предвижда новият проект за изменение на ството ще е оттук ната- Закона за обществените поръчки, който беше обя- тък срещу вложената в вен за обществено обсъждане от икономическото проекта за нова ядрена министерство. Освен това проектопромените пред- централа сума да се по- виждат отпадане на ограничението за срок до 4 го- лучи възможно най-голям дини на поръчките за услуги и доставка. То беше въ- икономически интерес и ведено в края на 2008 г. с цел да ограничи и широко дял в бъдещата центра- прилаганите корупционни практики спрямо парите ла, допълни той. на данъкоплатците. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Гергана Димитрова, 0898/617 160, gdimitrova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Петя Ралчева (02/958 88 55), 0899/900 489, pralcheva@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Светла Неделева - административен директор 032/968 030 0897/84 62 75, Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg snedeleva@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Дежурен екип: Бисера Станева, Силвия Савова Редакционен екип: Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 22 - 28 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩИНИ Спешно се избира фирма за укрепване на Българският Перник чака 50 млн. лв. за финансиране свлачищата в Морската градина в Бургас Северозападен на четири европроекта Активираното свлачище в Морската градина е на- район е най- Община Перник очаква ложило аварийно включване на проект за укрепва- бедният в ЕС одобрение на четири про- не на ската в капиталовата програма на община Бур- екта на стойност 50 722 гас. 90 000 лева са заложени за проектирането и ця- Най-бедният регион в 000 лева, съобщи кметът лостната реализация на укрепването, съобщи глав- ЕС е Северозападният Росица Янакиева. Проек- ният архитект на общината Веселина Илиева. Очак- регион в България, кой- тите са: „Река Струма като ва се до дни да бъдат получени офертите от фирми то включва областите основен фактор за соци- изпълнители и да бъде определена фирмата, която Врачанска, Видинска и ално интегриране на насе- веднага ще започне работа по ликвидиране на свла- Монтанска. Най-бога- лението в Перник“ по ОП „Регионално развитие“, „Подобряване на турис- чището. тият е Централен Лон- тическата атракция средновековна крепост „Кракра“, изграждане на реги- дон, сочи проучване на онално депо за твърди битови отпадъци и „Образователни пътеки за ус- Терминалът за насипни товари на порт Евростат за 2007 г. 20- тойчиво съседство“ по оперативна програма „Грюндвик“. Бургас получи разрешение за ползване от те най-бедни региона ДНСК в ЕС се намират в Бъл- гария, Румъния, Полша Българско-френска слънчева централа Предишното ръководство на порта е допуснало и Унгария. От българ- ще се изгражда край Поморие терминал 2А да функционира повече от 3 години, ските региони най-до- без да има необходимия документ. На среща с бран- бре се представя Со- С помощта на Франция БАН ще създаде технологичен парк край Помо- шовите организации от морския сектор във Варна фия с 62% от средното рие, който ще работи в областта на възобновяемите енергийни източни- министър Александър Цветков е поел ангажимент ниво на БВП в ЕС, или ци и слънчевата енергия. Председателят на БАН акад. Никола Съботинов нормативният документ да бъде издаден до март 15 400 евро на човек обясни, че в технопарка ще се изгради слънчева централа. За началото на 2010 г. на година. проекта ще бъдат необходими около 200 000 евро. ИНВЕСТИЦИИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Повишен интерес към български имоти е „Райфайзен Имоти“: Може да се отказват Над 157 млн. лв. са необходими за регистриран на изложение в Москва Над 15% е спадът в кредити до 14 дни повишаване на енергийната ефективност На първото за годината изложение на български имо- цените на жилищата след получаването им на 668 обществени сгради ти в Москва пред щандовете на руските агенции за в София за година Потребителят има право, Очакваната годишна икономия на енергия е 297 недвижими имоти кандидат-купувачите са се редили без да дължи обезщете- гигаватчаса, което е равно на 27.6 млн. лева, а на опашки. Мариана Даскалова, търговски директор През четвъртото триме- сечие на 2009 г. средни- ние или неустойка и без спестените емисии са 81.3 килотона за година. на „Грийн Лайф“, отчете ръст от 20% на сключените да посочва причина, да Това се посочва в доклада на Агенцията по енер- по време на изложението сделки в сравнение с мина- те пазарни цени, на ко- ито се сключват сдел- се откаже от сключен до- гийна ефективност, предоставен на управлява- логодишното му издание. щия орган на оперативна програма „Регионално ки с жилища в София, са говор за потребителски кредит в срок от 14 дни. развитие“. Агенцията е обследвала 668 сгради на спаднали с 15.4% спрямо образователни институции, които са общинска същия период на 2008 г. Това реши парламентът Forton International: Първи сигнали за с приемането на второ собственост, в 164 общини. Спрямо върха, достигнат стабилизиране на пазара на бизнес имоти през третото тримесе- четене на Закона за по- чие на 2008 г., спадът в требителския кредит. По- АРХИТЕКТУРА София към края на 2009 требителят има право по г. е с 19.5%. всяко време да погаси из- цяло или частично задъл- женията си по договора Плащанията на за кредит. Tой има право на намаляване на общите лихвоточките разходи по кредита, като закъсняват с година това намаляване се отна- ся до лихвата и разходи- Хиляди хора с жилищ- те за оставащата част от Сред най-важните изводи от проучването на консул- носпестовни влогове за срока на договора. тантската компания е, че пазарът на офис площи бе- около 20 млн. лв. чакат лежи първи признаци на активизация през периода близо година, за да си октомври - декември. Консултантите отбелязват и че спадът в наемните нива на търговските улици е дос- получат парите. Те са за- „Холсим“ придоби купили жилище и отго- Бъдещето на музеите във фокуса тигнал 30% в сравнение с 2008 г. Сегментът на индус- варят на всички изисква- кариера в триалните имоти е в очакване на нови, качествени ло- на обществена дискусия гистични площи, посочват още от Forton. ния на Закона за урежда- Пазарджик не правата на граждани Първото за България и трето в международен ма- с многогодишни жилищ- Циментовият гигант „Хол- щаб издание Abitare Talks на тема „Трябват ли ни носпестовни влогове, но сим“ завърши успешно музеи и галерии“ се състоя в Националната худо- „ЦБА асет мениджмънт“ ще строи собствен плащанията им се бавят. придобиването на „Врис“ жествена галерия на 19 и 20 февруари 2010 г. Ши- логистичен център Причините за забавяне- ООД – производител на рока обществена дискусия постави началото на то са тройното увелича- инертни материали в ре- обсъждането за бъдещето на музеите и галериите Великотърновската компания „ЦБА асет менидж- ване на молбите за пла- гиона на Пазарджик. Ком- в София, стъпвайки на концепцията, която възло- мънт“ ще изгражда собствен логистичен център, за щания през миналата го- панията има концесион- жи Министерство на културата. В дискусията взе- който вече е договорила терен. Центърът ще се на- дина заради промените в ни права върху три нахо- ха участие общественици, архитекти, художници. мира до гр. Дебелец, на няколко километра от Вели- закона, с които бяха по- дища в региона на град Свои проекти за музеи показаха световноизвест- ко Търново, и се предвижда той да обслужва както ставени крайни срокове Пазарджик, които се раз- ни имена в архитектурата като Жан Нувел, Итало собствените магазини на търговската верига, така и за обезщетяване на лих- работват повече от 6 го- Рота, У Уений, Моник Вот, Давид Каскаро и др. асоциираните. вочислата. дини.
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 февруари 2010 г. ИНТЕРВЮ Георги Прегьов, заместник- министър на регионалното развитие и благоустройството До края на февруари трябва да имаме проект за изменение на ЗУТ Тръжната документация за лот 3 на магистрала „Тракия“ очаква коментара на „Джаспърс“ Г еорги Прегьов е роден в Разлог. Завършва ВИАС Г-н Прегьов, на какъв близките няколко дни. кументацията водят до из- със специалност „Промишлено и гражданско стро- етап е изборът на изпъл- Процедурата за лот 2 на ма- вестно забавяне в подготов- нител на лот 2 и обявя- гистрала „Тракия“ е една от ката й. Това, което добавяме ителство“ и започва работа в Проектантска органи- ването на търга за лот малкото подобни процедури, в процедурата за лот 3, е въз- зация - Благоевград. Специализирал е практическо 3 на магистрала „Тра- провеждани по толкова от- ложителят да поеме отговор- приложение на новите условия за международни кия“? В резултат на крит, прозрачен и в същото ност за работи, които не са в договори за строителство по FIDIC, управление на първата процедура бяха време справедлив и принци- компетенцията или няма как проекти, администрация на договори за строител- ли направени промени пен начин. Опитваме се с нея да бъдат толкова лесно оце- в документацията на да спазим всички изисквания нени от изпълнителите. Ста- ство, ECV ltd Impartnersship with FIDIC, Брюксел, втората и в основни по- на закона. Не искаме да има ва дума за уточняването на Белгия, „Проектно ръководство“ – управление на казатели като изискван някой, който да се чувства случаите с крайно непредви- проекти, Бостън, САЩ, „Математически модели на обем строително-мон- ощетен, подценен или прене- дими рискове и поемането на стоманобетонните конструкции“ - ВИАС, София. В тажни работи, застра- брегнат. отговорност от възложителя професионалната си биография е бил ръководител ховки, неустойки и др.? Развитието на първата про- за тяхната проверка - напри- - Очакваме управляващи- цедура показа, че нашата мер археологическо находи- на дирекция „Капитално строителство“ в Амери- ят орган на оперативна про- преценка е била правилна, и ще по трасето на пътя, кое- канския университет в Благоевград, консултант в грама „Транспорт“ да приеме нямаме особени основания то е ново и непознато и съз- „Професионал консулт“ ООД и управител на „Кон- решението на оценителната да променяме ключовите па- дава проблеми с изпълнени- султантска инженерна група“ ООД. От август 2009 комисия за лот 2. Това може раметри. ето на проекта, или пък ня- г. е заместник-министър на регионалното развитие да стане всеки момент. Например, като заложихме какъв инженерен провод на В момента експертите от про- реализиран обем от 200 млн. експлоатационно дружество, и благоустройството. Ресорините дирекции, за кои- грама „Джаспърс“ към Евро- лева, изхождахме от логика- който не е нанесен в никакви то отговаря заместник-министър Прегьов, са „Тех- пейската инвестиционна бан- та, че е необходимо изпълни- кадастрални карти, но повече нически правила и норми“, „Инвестиционни дей- ка преглеждат документаци- телят да има сходен обем на подробности ще има в самата ности“ и Дирекцията за национален строителен ята за лот 3. След като по- изпълнените договори. И ре- документация. контрол. Заедно със заместник-министър Екатери- лучим техните коментари, ално получихме предложение Скоро предстои да бъде го- можем да направим послед- за 137 млн. лева. Така подхо- тов и докладът на „Прозрач- на Захариева той е председател на работната група ни модификации по тръжна- дихме и към другите важни ност без граници“. Ние сме за изменение и допълнение на Закона за устрой- та документация и да я пуб- критерии. много доволни от сътрудни- ство на територията. ликуваме. Това предстои в Все пак малки промени в до- чеството си с организацията.
 5. 5. Строителство Градът, 22 - 28 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ИНТЕРВЮ Колкото повече такива ор- - Големият проблем пред го- Въпросът е какво точно оз- Закона за обществените ганизации имат принос към прегледа на документация- та на такъв публичен проект, толкова по-добре. Комента- лемите инфраструктурни проекти е сложната проце- дура по отчуждаване на те- рените и началото на изпъл- Т ова, което добавя- ме в процедурата за лот 3, е възложите- начава оценка за съответ- ствие и какво точно трябва да се проверява. От една страна, проектан- поръчки. - Има много спекулации и разсъждения на тази тема. Става дума всъщност за фор- рите, които получаваме, ни нение на строителството. лят да поеме отговор- тът трябва да носи пълна от- мат на договор, в който са дават възможност за уточня- Това са неща, които са свър- говорност за изработения от определени правата и задъл- ване и избягване на грешки. зани не толкова със Закона ност за работи, кои- него проект, който да отгова- женията на трима основни за устройство на територи- то не са в компетен- ря на съществените изисква- участници в инвестиционния На какъв етап е работа- ята, колкото със законите за цията или няма как да ния към строежите - да бъде процес - възложител, изпъл- та по промените в Зако- държавната и за общинска- безопасен за експлоатация, нител и инженер. Този фор- на за устройство на те- та собственост, където вече бъдат толкова лесно здравословен, екологичен и мат обаче не трябва да про- риторията? имаме предложения за про- оценени от изпълни- т.н. тиворечи на местното зако- - Това е много сложен закон мяна и се надяваме те да до- телите, т.е. случаите Това може да бъде гаранти- нодателство. Няма пробле- не само защото третира тех- ведат до значително облекча- рано от вътрешния контрол ми договорите по ФИДИК да ническа материя, но и защо- ване на този процес. с крайно непредвиди- на проектанта, както е в ре- бъдат хармонизирани с из- то има отношение към мно- ми рискове дица държави, или от външ- искванията на Закона за ус- го други закони и наредби, и Как оценявате сега при- но лице - от консултанта. тройство на територията. всичко това трябва да бъде лаганите възможности В този смисъл ролята и от- взето предвид. Голяма ра- за промяна на предназ- говорността на проектанта Периодично се изнасят ботна група от 47 експерти и начението на земедел- трябва да бъде ясно дефини- данни за голям брой жи- представители на широк кръг ски земи или на частич- рана, както и отговорност- лищни сгради с Акт 15, ведомства и браншови орга- ните изменения на ус- та и задълженията на лицето, които не се въвеждат в низации подготвиха предло- тройствените планове което извършва оценката на експлоатация по съобра- жения и ги представиха през за определени цели? съответствието, така че този жения за неплащане на ноември миналата година. - Тук са засегнати и други за- процес да бъде предсказуем данъци... Всички техни предложения кони, които дават възмож- и ясен с оценяване по опре- - Има законови мерки срещу вече са предоставени на по- ност за тези промени. Често делени критерии и минимал- такива обекти - те се спират малки работни групи със съ- цитираният член 59 от Зако- ни изисквания. Работата на от експлоатация, прекъсва се ответната компетентност и на за устройство на терито- лицето, което оценява съот- водоснабдяването и електро- вече се подготвят конкретни рията всъщност казва, че за- ветствието, е просто да про- снабдяването и се налагат съ- текстове. строяване в такива терито- вери дали те са спазени. ответни санкции на собстве- Целта ни е до края на февруа- рии се допуска въз основа ниците, така че не препоръч- ри да имаме обобщен проект на план за застрояване след Какви още предложения вам такива практики. с включени текстове по пре- промяна на предназначени- за промяна ще разгледа ценка на работните групи. ето, ако това се изисква по комисията за изменение Каква е програмата на специален закон. Тука има на закона? министерството за под- Вече е ясно, че засе- много мнения и ще коменти- - Те са най-различни пора- готовка на нови закони и га става дума за един, а рам, след като видим какъв ди големия брой участници изменения на съществу- не за два закона. Каква баланс са намерили колегите в процеса на обсъждане - оп- ващи? е основната цел на най- от работната група. тимизация на администра- - Министерството на регио- П о Закона за ус- спешните промени, кои- тивните процедури, намаля- налното развитие и благоу- то ще бъдат направени? Как оценявате мястото ване на сроковете, мълчали- стройството има амбициоз- - Ще се опитаме максимално на проекта и проектан- тройство на те- вото съгласие, процесът на на законодателана програма да изясним закона и да пре- та в строителния про- риторията целта ни одобрение на инвестицион- и съвсем скоро тя ще бъде махнем до минимум възмож- цес? е до края на февруари ните проекти, устройствени- публично оповестена. Как- ностите за тълкуване. Ще - Необходимо е уточнява- те планове, синхронизация то стана ясно от решение на уточним отговорностите и не на точните изисквания на да имаме обобщен про- на категориите на обектите Министерския съвет, освен задълженията на участници- процедурата и лицето, което ект с включени тек- и др. промени в Закона за устрой- те в строително-инвестици- извършва оценяване на съот- ство на територията законо- онния процес - кой за какво ветствието на проекта. стове от всички тези Често по различни пово- дателната ни програма ще отговаря и по какъв начин. Нашата цел е да бъде защи- предложения по пре- ди се коментира прила- включва и законите за дър- тен общественият интерес. ценка на работната гането на текстовете жавната собственост, за чер- Как промените в Закона В момента има ограничение на договорите по ФИ- номорското крайбрежие, за за устройство на тери- лицето, което прави оценка група, така че те най- ДИК и тяхната съвмес- кадастъра и имотния регис- торията ще улеснят го- на съответствието, да бъде малко да си противо- тимост с текстовете тър и др. лемите инфраструктур- и проектант, т.е. да не може речат едно на друго на Закона за устройство Интервюто взе ни проекти? сам да си оценява проекта. на територията и на Николай ТОДОРОВ Механизъм на работа на работната група по Закона за устройство на територията вече обсъжда предложенията Вече заседават отделните секции на работната група по предложени- торския надзор, мястото на техническия контрол, строителството из- ята за изменение на Закона за устройство на територията, която беше вън урбанизираните територии, устройственото планиране на парче, създадена през ноември миналата година. Тя включва 47 експерти от отговорностите при съгласувателните процедури и издаването на раз- почти всички министерства и ангажирани държавни и професионал- решение за строеж на основата на идеен проект. ни организации. Първоначалният срок за приемане на поправките в Строителите протестират срещу законовата възможност по места да закона беше март 2010 г., след гласуването му през 2001 г. той е про- се изисква изграждане на инфраструктурата към обекта и срещу ад- менян вече 37 пъти. министративните режими. Предложенията обхващат почти всички части на закона - устройстве- Консултантите настояват за регистрационен режим, водене на профе- но планиране, инвестиционно проектиране, статут на участниците в сионалните регистри от браншовите организации и издаване на раз- строителството, контрол и оспорване на административните актове, решението за строеж от надзорника. строителен контрол, дейността на консултанта и др. Сред коментираните въпроси са промените в категоризацията на стро- Основните критики са за липса на ясни правила за строително-инвес- тиционния процес и на задълженията и отговорностите на участници- ежите, режимът на застраховките, засилване на контрола от страна на те в него - възложител, проектант, строител и консултант. ДНСК, сключване на писмени договори между всички участници в Подадените предложения са разнородни и специфични. строителния процес. Инвеститорите обсъждат финансирането на обществената инфра- Много от възможните промени засягат всъщност изменения на други структура в района на инвестиционния проект и административните закони - за общинската, за държавната собственост и за кадастъра и процедури и срокове за одобрение на проектите. имотния регистър. Според експертите има и сериозна нужда от акту- Проектантите коментират отговорността на участниците в процеса, ав- ализиране на поднормативната уредба към ЗУТ.
 6. 6. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 февруари 2010 г. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ Дискутират методиката по нормите за безопасност при пожар Предстои кръгла маса с широк кръг експерти Николай ТОДОРОВ ването на изискванията на ност“ към неговата част на наредбата остава на отдел- друг проектант, който има Новата Наредба за стро- ния проектант или на всич- такова свидетелство, като в ително-технически прави- ки проектанти от колектива този случай другият проек- ла и норми за осигуряване и те заверяват със своя под- тант подписва и подпечат- на бeзопасност при пожар, пис и печат материалите, ва текстовите и графичните освен че стартира с техни- като спазват изискванията части на проекта. чески грешки в Държавен на методиката, но могат да вестник и предстои публи- използват услугите на ком- След обнародването кация на корекциите, вече петентните специалисти в на наредбата стана причина за обсъжда- областните дирекции „По- в регионалните колегии на ния в гилдията с подготов- жарна безопасност и защи- КИИП са започнали да по- ката за нейното прилага- та на населението“, както е стъпват искания за изда- не. Как точно ще изглежда и в момента, се казва в ста- ване на проектантска пра- частта за пожарна безопас- новището на КИИП. При воспособност по част „По- ност към проекта и кой ще изготвянето на раздели- жарна безопасност“ от ин- я изготвя, подготвени ли са те за пожарна безопасност женери по пожарна безо- проектантите за това, какво към своите проекти пасност, завършили факул- е мястото в проектния про- тет ПАБ на АМВР, но съ- цес на инженерите от фа- ще трябва да се разрабо- щите са били отхвърляни. култет „Пожарна и аварий- тят всички части На сайтовете на КИИП и на безопасност“ към Ака- архитектура, строител- КАБ не може да се намери демията на МВР, какви са ни конструкции, техноло- нито методиката, нито про- особеностите на методи- гии, водоснабдяване, вен- токол от заседанията на УС ката за нейното прилагане, тилация, газоснабдяване, на КИИП и КАБ, на които изработена от камарите на електрическа, автоматика тя е приета, опонира инж. инженерите и архитектите. и други в зависимост от ха- Ангел Кочев, член на меж- Това са само някои от об- рактера на строежа. дуведомствената работна съжданите въпроси на ня- Изискващият се обем е група, разработила наред- колко работни срещи меж- изцяло от компетенцията бата. Методикате е приета ду ръководствата на Кама- на проектантите инженери въз основа на Параграф 7 рата на инженерите в ин- и архитекти. Независимо от наредбата, който гласи: вестиционното проекти- от това проектанти по от- „Камарата на архитектите ране и на Академията на делни части или проектант- и Камарата на инженерите МВР (АМВР) с участието ският колектив на строежа в инвестиционното проек- на представители на МРРБ като цяло във всички слу- тиране в съответствие с чл. и МВР, предстои кръгла чаи, когато има такава не- 5, т. 11 от ЗКАИИП орга- маса с експерти от Техни- обходимост, ще осъщест- низират и провеждат кур- ческия университет и Уни- вява консултации с компе- сове в областта на строи- верситета за архитектура, тентните специалисти по телно-техническите пра- строителство и геодезия. „Пожарна безопасност“ в вила и норми за осигуря- Документът бе публи- областните дирекции „По- ване на пожарна безопас- куван през декември м.г. жарна безопасност и за- ност на строежите по про- в Държавен вестник и от- щита на населението“, ка- грама, утвърдена от минис- мени Наредба 2 за проти- квато е и настоящата прак- търа на вътрешните работи вопожарните строително- тика, заявява инж. Стефан или директора на ГДПБС – технически норми от 1994 Кинарев, председател на МВР и министъра на реги- г., прилагана повече от 20 КИИП. оналното развитие и благо- години. Тя влиза в сила от 6 Съгласно методиката устройството.” юни и в момента тече етап към всяка част от инвести- В параграф 7 обаче не на подготовка на проектан- ционния проект ще се раз- се говори за това, че все- тите, строителните фирми, работва раздел „Пожар- ки инженер или архитект консултантите, контролни- на безопасност“ и всички, трябва задължително да из- те органи за нейното при- взети заедно, ще предста- държи успешно изпит, за да Фотограф Мария Съботинова лагане. вляват част, носеща също- може да проектира самос- Във връзка с норматив- то име. За да има право да тоятелно, след като наред- Н ния документ двете профе- разработва раздел „Пожар- бата влезе в сила, или кой якои от дискутираните въпроси са - как точно ще изглежда частта за по- сионални организации - на безопасност“ към своя- ще изработва част „Пожар- жарна безопасност към проекта и кой ще я изготвя, подготвени ли са та си част, всеки един архи- на безопасност“, казва Ко- проектантите, какво е мястото в проектния процес на инженерите от фа- КИИП и КАБ, подготвиха тект и инженер ще трябва чев. Според него след офи- специална методика да премине курс на обуче- циалното публикуване на култет „Пожарна и аварийна безопасност“ към Академията на МВР, как- за организиране и провеж- ние, да държи изпит и при приетата методика ще бъ- ви са особеностите на методиката и нейното прилагане. дане на обучение и за при- успешното му завършва- дат предприети всички за- М лагане на наредбата. Мето- не да получи удостовере- коноустановени мерки тя етодикате за проектиране по частта ПАБ е приета въз основа на пар. 7 диката бе обсъдена и при- ние за това. В случай че ар- да бъде отменена, и излага от наредбата: „Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в ин- ета от националните про- хитект или инженер няма няколко възражения срещу вестиционното проектиране в съответствие с чл. 5, т. 11 от ЗКАИИП ор- фесионални секции на такова удостоверение, то тълкуването и прилагане- ганизират и провеждат курсове в областта на строително-техническите КИИП и от управителния след юни тази година, ако то на наредбата и условия- правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност на строежи- съвет на КАБ. Предстои иска да проектира, той ще та за работа на инженери- нейното приемане от УС на трябва да възложи с пис- те, завършили специалност те по програма, утвърдена от министъра на вътрешните работи или ди- КИИП. мен договор изготвянето на „Противопожарна безопас- ректора на ГДПБС – МВР и министъра на регионалното развитие и бла- Отговорността по спаз- раздел „Пожарна безопас- ност“ в АМВР. гоустройството.”
 7. 7. Строителство Градът, 22 - 28 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Компетенции на инженерите с Методиката да се проектантска правоспособност преразгледа, възпитаниците да изработват част „Пожарна от Академията на МВР са безопасност“ достатъчно квалифицирани Инж. Стефан КИНАРЕВ, нологична“ – по отноше- Инж. Ангел КОЧЕВ, член на КИИП и КАБ носят цяла- председател на УС на КИИП ние местоположението на междуведомствената ра- та отговорност пред чле- тръбопроводи за лесноза- ботна група, разработила новете си за методиката и Всички проектанти у палими и горими течности Наредба № Iз-1971, и проек- за последствията от нея. нас с по-голям проектант- и за газопроводи за втеч- тант с проектантска правос- Поради недоразумени- ски стаж си спомнят пе- нени въглеводородни га- пособност по част „Пожар- ята, които предизвиква риода 1975 – 1990 г., ко- зове и за природен газ. на безопасност“, издадена тълкуването на този па- гато към всеки проект се 5.5. Проектантът по от КИИП през 2008 г. раграф от КИИП и КАБ, изготвяше част ТБХТ- част „Електрическа“ – по би следвало в предсто- ПБ - Техническа безопас- отношение на евакуацион- Съгласно чл.4 от На- ящата промяна на Наред- ност, хигиена на труда и ното и аварийното изкуст- редба № Iз-1971 от ба Iз-1971, свързана с от- пожарна безопасност. За вено осветление, електро- 29.10.2009 г. инвестици- страняването на грешки съжаление след промени- захранването на димните онните проекти е необ- при отпечатването в ДВ, те през 1989 г. благодаре- люкове, осветяване на пъ- ходимо да съдържат част ние на силното влияние на тищата за евакуация и на „Пожарна безопасност“ да се изчисти смисълът лицата, участващи в бу- участват проектанти по означенията за тях, извес- (ПБ) с обхват и съдър- дават консултации. Може на този параграф 7 или рно развиващия се строи- различни технически тяване на пожар или ава- жание съгласно приложе- би се има предвид, че при изцяло да се отмени телен бизнес, бяха напра- части рия. ние №3. С §10 от наред- несъгласуване на проек- Интерес буди фактът, вени редица промени в За- на проекта за един стро- 5.6. Проектантът по бата се променя чл.3 от та се посочва конкретно че тази методика не е кона за устройство на те- еж: част „Вентилация“ – по Наредба №4 за обхвата и какви са нарушенията. публикувана първо в раз- риторията. С някои от тях 5.1. Архитектът и те- отношение създаване на съдържанието на инвес- Важно е да се отбеле- делите „Проекти на нор- беше премахнато понятие- хнологът – по отношение повишено налягане в стъл- тиционните проекти, като жи, че новото виждане на мативни актове“ в уеб- то главен проектант, беше на пожарните пътища на бищните клетки. се създава нова т.5 – част КИИП предвижда инже- сайтовете на КИИП и създадена обстановката площадката на строежа, „Пожарна безопасност“. нерите по пожарна без- КАБ за широко обсъжда- на местата и на размери- Какви ще бъдат ангажи- Тази част не е новост, опасност да не могат да не между възможно най- възложителят сам да оп- те на стълбите за пожаро- ментите на проектантите за което свидетелстват получават ПП и респек- широк кръг заинтере- ределя какви части на гасителни и аварийно-спа- по отделните технически редицата издадени свиде- тивно да разработват са- сувани лица, а съгласно проекта да поръчва сителни работи, местата части на проекта? телства за проектантска мостоятелно част ПБ. методиката всички чле- и изобщо силно бяха за- на защитени и безопасни Задължително при ней- правоспособност (ПП) по нове на камарите са за- нижени изискванията, зони, евакуационни пъти- ното изготвяне раздели за част ПБ от КИИП на ин- И все пак е интересно интересувани. Към мо- свързани както с качест- ща, евакуационни изходи, ПБ към своите проекти ще женери с висше образо- откъде тръгва всичко мента не са публикува- вото на проектирането и дължината на евакуацион- трябва да разработят час- вание по специалността В чл.1 на методиката ни и протоколите от за- строителството, така и с ните пътища. ти „Архитектура“, „Стро- „Пожарна безопасност“, е посочено, че същата е седанията на УС, на ко- мерките за безопасност, в 5.2. Архитектът и про- ителни конструкции“, завършили Академия на разработена на основа- ито е приета методиката т.ч. ПБ. ектантът по част „Елек- „Технологии“, „Водоснаб- МВР, факултет ПАБ, как- ние параграф 7 от Наред- от КИИП и КАБ, както и Новата наредба Iз-1971 трическа“ – по отноше- дяване“, „Вентилация“, то и изготвените от тях ба Iз-1971. самата методика. По ня- в § 7 от преходните и за- ние на: възможността за „Газоснабдяване“, „Елек- проекти по част ПБ. Параграф 7 от наред- каква случайност в мо- ключителните разпоред- евакуация да се използ- трическа“, „Автоматика“ Малкият брой издаде- бата гласи: „Камарата на мента се провеждат об- би задължава двете про- ват асансьори и други ме- и други. ни свидетелства за ПП по архитектите и Камарата щите събрания на ре- фесионални организации ханични средства за прид- Изискващият се обем е част ПБ се дължат на фа- на инженерите в инвес- гионалните колегии на на проектантите - КИИП вижване. изцяло от компетенцията кта, че тази част не беше тиционното проектира- КИИП и КАБ и би след- и КАБ, да организират и на проектантите инжене- задължителна и се изгот- не в съответствие с чл.5, вало на тях всички чле- проведат обучение на сво- ите членове, за да могат те успешно да прилагат по- становките на новия нор- И зискващият се обем про- ектантски рабо- ри и архитекти. Проектан- ти по отделни части или проектантският колектив на строежа като цяло във вяше по желание на въз- ложителя. Няма спор дали тази т.11 от Закона за камари- те на архитектите и инже- нерите в инвестиционно- то проектиране организи- нове на камарите да бъ- дат запознати с приетата вече от ръководствата им методика. мативен документ в про- ти в областта на всички случаи, когато има част е необходима. рат и провеждат курсове Предвид цялата тази ектантската практика. такава необходимост, ще Спорно е новото вижда- в областта на строител- фактология изникват мно- строителните осъществява консултации не на КИИП но-техническите правила жество въпроси, на които В тази методика са пред- норми за безопас- с компетентните специа- От една страна, има- и норми за осигуряване е трудно да се отговори. ложени начините и пъти- ност при пожар е листи по ПБ в областните ме инженери по пожар- на пожарна безопасност Това, което е сигурно, е щата за провеждане на дирекции „Пожарна безо- на безопасност, които до на строежите по програ- следното – след офици- обучението изцяло от компе- пасност и защита на насе- този момент безпроблем- ма, утвърдена от минис- алното публикуване на на проектантите, вписа- тенцията на про- лението“. но и напълно законосъо- търа на вътрешните рабо- приетата от УС на КИИП ни в регистрите на КАБ ектантите ин- По своя преценка про- бразно получаваха ПП по ти или директора на ГД- на 29.01.2010 г. Методи- и КИИП, и проверката на ектанти на отделни тех- част ПБ и я разработваха ПБС – МВР и министъра ка за организиране и про- знанията им. Посочени са женери и архите- нически части или про- самостоятелно, а, от дру- на регионалното развитие веждане на обучение и какви документи ще се из- кти ектантският колектив на га, екип от проектанти, и благоустройството.” за прилагане на Наред- дават на успешно завър- строежа като цяло могат които трябва да се обучат, В този параграф никъ- ба Iз-1971 от 29.10.2009 шилите обучението, а така да използват услугите на всеки да разработи него- де не се говори за това, че г. за строително-техниче- също е предложена техно- 5.3. Архитектът – по специалисти извън колек- вия раздел от част ПБ и всеки инженер или архи- ските правила и норми за логия за изработване на отношение на широчина- тива за разработване на накрая всички раздели да тект трябва задължител- осигуряване на безопас- новЀ

×