sg.stroitelstvo.info

                       Брой 6 (642), 15 - 21 февруари 2010 г.        ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 15 - 21 февруари 2010 г.                                       ...
4   sg.stroitelstvo.info                                           Строителст...
Строителство Градът, 15 - 21 февруари 2010 г.                                       ...
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
6    sg.stroitelstvo.info                                 Строителство ...
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Sg 20100215 All
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sg 20100215 All

2,080 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,080
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sg 20100215 All

 1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 6 (642), 15 - 21 февруари 2010 г. Цена 1.50 лв. Фотограф Мария Съботинова На 11 февруари отвориха техническите оферти на втория стартирал проект от ОП „Транспорт“ за обновяване на жп линията Пловдив - Бургас на стойност 187.365 мил. eвро. Комисията ще излезе с крайно решение до 7 юни 2010 г. (още на стр.9). Ден по-късно комисията за оценка на офертите за строителство на лот 2 на магис- трала „Тракия“ на стойност 96 млн. евро предаде протокола на възложителя. В него е записано предложението на комисията за класирането на участниците в проце- дурата. УС на пътната агенция го е обсъдил и изпратил в Министерството на транспорта, което има 5-дневен срок за размисъл и вземане на решение Бързи отчуждителни процедури за национални обекти Промените се предвиждат в Закона за държавната собственост О добрен подро- плаща на собствениците гоустройството. та на обезщетението, а не ода от момента на влизане ляване на средноаритме- бен устройствен обезщетения и за пропус- По отношение на ус- самата процедура. Спо- във владение до приключ- тичната стойност се взе- план, който пред- натите ползи в периода от тройствените планове сега ред експертите в регио- ване на отчуждителната мат под внимание послед- вижда изграждане на на- влизането на инвестито- текстовете в Закона за налното министерство та- процедура. ните 20. ционални обекти, и изда- ра в имота до решението държавната собственост кива са 90% от случаите Имотът се смята за от- В допълнителните раз- дено разрешение за стро- на Министерския съвет за позволяват отчуждаване- на обжалване. Малка част чужден от датата, на която поредби на закона е запи- 6 еж дават право за прину- отчуждаването му. то да е възможно само за от хората оспорват само- паричното обезщетение сано, че национални обек- дително отчуждаване на Такива са част проме- влезлите в сила подробни то отчуждаване, в повече- бъде преведено в банка ти са определените със 06 > земи за държавни нужди. ните, предвидени в За- устройствени планове за то случаи се спори за су- по сметка на правоимащи- закон инфраструктурни Това става дори преди да кона за държавната соб- национални обекти. мата. те, когато се обжалва само проекти - пътища, желез- е влязло в сила решение ственост. Проектозаконът Съдът не може да спре Инвеститорът на обек- размерът на обезщетение- ници, пристанища, летища на Министерския съвет за е публикуван на сайта на акта на отчуждаването, та с национално значение то, а не самото то. и мрежи на техническата 9 771310 983000 отчуждаване на имота. В Министерството на реги- пише още в проектозако- може да влезе във владе- Стойността на обезще- инфраструктура, какви- този случай държавата ще оналното развитие и бла- на. Необходимото уточ- ние и да се разпорежда с тението се определя по то са ВиК съоръженията, нение е, че изпълнение- имоти по трасето, пре- нов начин. Сумата зависи пречиствателните стан- то на националните обек- ди отчуждителните про- от средната цена на сдел- ции за питейни и отпадъч- ти не може да бъде спря- цедури да са приключи- ките, извършени в района ни води, електрификаци- но, но само ако се обжал- ли. Условие е да е запла- през последната година. онни, топлофикационни ва единствено стойност- тил обезщетение в пери- Ако те са много, за изчис- мрежи и др. СГ
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 15 - 21 февруари 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА 27 млн. лв. годишно Законопроектът И седемте оперативни програми получиха положителна оценка за съответствие е губила държавата за имотните сделки На 9 февруари Европейска- от забавянето на ще бъде пренаписан та комисия официално даде положителна оценка на съ- концесионни преписки Парламентарната прав- ответствието на системите Годишните загуби на дър- на комисия реши работ- за управление и контрол на жавата от 150 забавени от на група да пренапише Оперативна програма „Ре- 2001 г. преписки в дирек- правителствения про- гионално развитие“ 2007 – ект всички сделки с имо- 2013 г. и на „Техническа по- ция „Концесии“ на Минис- ти да се плащат само по мощ“. Най-големият успех, терството на регионално- който се отчита в писма- то развитие и благоустрой- банков път. Поправки- те предвиждат да отпад- та от Брюксел, е създаване- ството от 2001 г. са около то и пълното функционира- 27-28 млн. лева. Това съоб- нат клетвените деклара- не на системата ИСУН, коя- щи министърът на регио- ции за истинската цена то не е действала през мина- налното развитие и благо- на имота, въвеждане на лата година, коментира фи- устройството Росен Плев- праг от 5000 лв., под кой- нансовият министър Симеон нелиев след края на диску- то сделките да могат да Дянков. В сряда Европейската комисия утвърди оценките за съответствие по „Конкурен- сия за мониторинга върху се плащат и на ръка. От- тоспособност“ и „Транспорт“, а в четвъртък бяха одобрени оценките за съответствие по обществените политики. пада и задължението „Околна среда“ и „Административен капацитет“. В петък и оперативната програма „Раз- По думите му общият брой страните по сделката да витие на човешките ресурси“ получи положителна оценка. България вече има възмож- на забавените преписки е заверяват копия на пла- ност да усвоява около 13 млрд. лв. по оперативните програми, коментира премиерът Бой- над 500. тежните документи. ко Борисов. ОБЩИНИ Областният Ще се обособят четири управител на големи музея в София Пловдив: Община София ще има четири големи Родопи се опитва да музея – за историята на гра- продаде предпазна да, на визуалните изкуства, дига музеен комплекс „Арсенала“ и на тоталитарното изкуство. Областният управител Това предвижда Концепци- на Пловдив инж. Иван ята за водещи столични му- Тотев върна две реше- зеи, която правителството ния на общинския съ- гласува на последното си за- вет на община Родо- седание. пи. Едното от решени- ята се отнася за про- дажба чрез търг на не- Севлиево внесе за движим имот, нами- ращ се в землището на Фотограф Мария Съботинова одобрение проекта за село Оризари с площ 16.943 декара, къде- изграждане на парк Разкриват подземното археологическо ниво на базиликата „Света София“ то има изкуствено из- „Казармите“ градена предпазна дига Напредва работата по реставрацията и раз- Археологическите проучвания се изпълня- срещу вредното въз- криването на подземното археологическо ват от общинско предприятие „Стара Со- Общината внесе повторно действие на водите. В ниво на базиликата „Света София“. След ре- фия“ със Софийския исторически музей. Ав- проекта за безвъзмездно фи- случай че дигата бъде конструкцията на подовата конструкция за- тор на работния проект е арх. Васил Китов. нансиране на първия етап премахната, компроме- почва работа по разкриване на подземен Идеята е подземното ниво да бъде достъп- от изграждането на парк тирана или се ограничи некропол, където са намерени 42 гробни- но за хората и превърнато в музей, за което ци, фрагменти от мозайки и стенописи. Тази е подготвен проект по оперативна програ- за отдих, спорт и развлече- възможността за под- държането й, това ще реконструкция на паметника на културата ма „Регионално развитие“. Министерство- ния „Казармите“, който беше доведе до създаване е залегнала в приоритетите на Столична- то на културата е бенефициент. Очаква се в върнат заради променен ре- на предпоставки за за- та община, каза кметът на София Йорданка средата на годината да бъде сключен дого- гламент на управляващия ор- ливане на населеното Фандъкова. От 1991 г. е в изпълнение про- ворът за финансиране на стойност 1.5 млн. ган. Новият вариант на про- място и прилежащите грама за реставрация, консервация и екс- лева, каза зам.-министърът на културата То- екта е на обща стойност земеделски земи. пониране на строената през V-VI в. черква. дор Чобанов. 5.245 млн. лв. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Гергана Димитрова, 0898/617 160, gdimitrova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Петя Ралчева (02/958 88 55), 0899/900 489, pralcheva@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Светла Неделева - административен директор 032/968 030 0897/84 62 75, Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg snedeleva@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stcenova@thecitymedia.bg; Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Дежурен екип: Бисера Станева, Гергана Димитрова Редакционен екип: Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 15 - 21 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА ГРАДОУСТРОЙСТВО Заработи Контролират изграждането на инфраструктура в неусвоени земи пречиствателната станция около София за отпадъчни води на Дружеството „Лозен консулт“ е заявило, че ще изработи подробен устрой- Ловеч ствен план и ще изгради за своя сметка инфраструктура в полза на Столич- ната община в две местности в землището на с. Лозен, район Панчарево. За Капацитетът на съоръжени- тези територии фирмата има инвестиционен интерес, тъй като тези местно- ето е пречистване на около сти са за далекоперспективно развитие според общия устройствен план на 16 000 куб.м отпадъчни води София и е необходимо собственикът на земята да инвестира в изграждане- на ден. Технологичният про- то на цялата инженерна инфраструктура. Във връзка с проекта, както и оч- цес включва механично и би- акването на други подобни искания, съветниците възложиха на главния ар- ологично пречистване, обез- хитект да изработи процедури, с които да се гарантира изграждането на ин- заразяване на пречистени- фраструктура при незастроени територии в околоградския район на София. те води, уплътняване, обез- водняване и стабилизация на утайката. За строителството, Награда за зелена архитектура връчват на Националния преглед строителния надзор и техни- Освен традиционната голяма награда Националният преглед на българска- ческата помощ са вложени та архитектура ще връчи и награда за зелена архитектура. Предвижда се 17.8 млн. евро. изложбата с проекти да се открие на 27 февруари т.г., в деня на откриване на общото отчетно-изборно събрание на Съюза на архитектите в България. Табла с проекти и реализации се приемат до 19 февруари в централния дом. Стартира четвъртият етап Един от участниците в процедурата от рехабилитацията на за избор на изпълнител на лот 2 от водопреносната мрежа Съюзът на архитектите настоява за незабавно започване на работа магистрала „Тракия“ на Пловдив по Националната устройствена схема „Щрабаг“ ЕАД, е подал жалба в Комисията за защита на конкуренцията срещу процедура- Да бъдат осигурени финансови средства за незабавното започване рабо- Проектът за лот 4, част от тата по Националната комплексна устройствена схема. За това настояват та за избор на изпълнител на 31.8-километро- проект „Реконструкция на вата отсечка от Стара Загора до Нова Загора. от Съюза на архитектите в България в писмо до премиера Бойко Борисов и част от магистралните и раз- Жалбата срещу действията на Агенция „Път- министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевне- пределителни водопроводи на инфраструктура“ е подадена на 10 февру- лиев. В писмото се посочва също за финансирането, организацията на ра- на Пловдив“, е на стойност ари, съобщават от КЗК. „Щрабаг“ е сред че- бота, сроковете за разрастването и одобряване на Националната комплекс- 2 848 198 евро, финансиран тиримата декласирани кандидати в търга за на устройствена схема да бъде взето специално решение от Министерския от ЕБВР. строителството на лот 2. съвет. ИНВЕСТИЦИИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И през тази година условията за наемане на „София аутлет Има знаци за офиси ще са добри център“ отваря на 5 възстановяване на пазарите на имоти в В края на 2009 г. наемането на офиси в София за- март почна да се увеличава. След понижението на на- Източна Европа Търговският комплекс емите с 22.5% спрямо средата на 2008 г. все пове- се простира на три нива 2010 г. най-накрая дой- че клиенти се възползват от подобрените пазар- на разгъната застроена де и голяма част от нас ни условия и по-големите отстъпки, посочва в ана- площ от над 36 хил. кв.м. могат с радост да кажат лиз „Елта консулт“. Първата копка бе напра- довиждане на доста вена в края на 2007 г. По трудната 2009. Наисти- план търговският център на очакваме пазарните „Шнайдер електрик“ разшири завода си трябваше да заработи условия да се подобря- в Пловдив през 2009 г. ват из региона на Цен- трална и Източна Ев- ропа през 2010, посоч- Инвестициите в ва в анализ Jones Lang Сграда на REWE с номинация за наградата LaSalle. търговски площи в „Устойчива енергия - Европа 2010“ Източна Европа са Зелен супермаркет е сред петте кандидати за Холдингът на Леваев скочили 6 пъти във престижното отличие на от Европейската ко- предлага план за мисия, което ще бъде връчено в Брюксел на второто полугодие на преструктуриране на 23 март в рамките на Европейската седмица на 2009 задълженията си устойчивата енергия. Номинацията е в катего- рия. Проекти за демонстрация и разпростране- Оборотът от вложенията Бордът на директорите ние“, която поощрява усилията за ефективно- в сектора се е извисил до на холдинга Africa Israel то внедряване на нови технологии в секторите Производителят на електрооборудване „Шнай- 650 милиона евро от едва Investments е одобрил на строителството, транспорта, възобновяеми- дер електрик“ разшири завода си за автоматич- 110 млн. евро в първата финалното предложе- те енергийни източници и енергийната ефек- ни прекъсвачи в Пловдив с инвестиция за 16 мили- й половина, се посочва ние за уреждане на дъл- тивност. Магазинът е с търговска площ над она лева. В него ще се изработва прекъсвачът iK60, в анализ на CBRE. говете между менидж- 1800 кв.м и е въглеродно неутрален. В срав- част от гамата Acti 9, чийто пазарен дебют беше на- Въпреки увеличението мънта, основния акци- нение със стандартна сграда консумацията на правен в България. Директорът на завода, разполо- на активността годината онер Леваев и собстве- енергия е намалена с 50%. Сградата е констру- жен в индустриалната зона на пловдивската община е завършила при обем ниците на облигации на ирана според последните технологични ново- Марица, Филип Раго каза, че цялостната сума, вло- на сделките със 77% под компанията на стойност сти и получи златен етикет от Германската асо- жена в предприятието до момента, е над 37 млн. лв. тези от 2008 г. 1.46 млрд. евро. циация за устойчиво строителство.
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 15 - 21 февруари 2010 г. ИНТЕРВЮ Александър Цветков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Реалистичният срок за завършване на магистрала „Люлин“ е юни 2011 г. И Г-н Цветков, какво е ре- нж. Александър Цветков шението на ЕК за удъл- жаване на срока на Ду- е роден на 26 август 1967 нав мост 2? Извършвана г. в Плевен. Завършил е ли е проверка на работа- Френска гимназия в София. та на обекта? Какви са Получава магистърска специ- претенциите на изпъл- алност „Международни ико- нителя? Как се уреждат взаимоотношенията с номически отношения“ в Уни- Румъния по отношение верситета по национално и на проекта? световно стопанство. Прите- Тъй като проектът за изграж- жава и магистърска степен по дане на новия мост при Видин „Транспортно строителство“ - Калафат се финансира по от Университета по архитек- финансов меморандум (ФМ) 2004/BG/16/P/PT/005, подпи- тура строителство и геоде- сан през 2004 г., съществува зия. От 1994г. до 2006г. рабо- възможност за удължаване с ти в Главно управление „Пъ- една година на допустимия тища“ (днес Агенция пътна срок за плащане, а именно до инфраструктура). Бил е член 31 декември 2011 г. На сре- щите с представители на Ев- на Съвета на директорите на ропейската комисията уточ- „Паркинги и гаражи“. В пе- нихме да се изпрати искане риода 2006-2008г. е дирек- за удължаване на финансовия тор на дирекция „Транспорт- меморандум в края на месец на инфраструктура“ в Столич- март, когато ще може да се ната община, а след това ста- докладват и конкретните ре- шения, с което да аргументи- ва зам.-кмет по транспорт и раме възможността обектът транспортни комуникации до да бъде завършен и въведен избирането му за министър на в експлоатация в рамките на транспорта в правителството даденото удължение. Като до- на Бойко Борисов. Женен е с пълнителни аргументи в под- крепа на искането за удължа- две деца. ване на срока могат да се из- тъкнат още: високата стой- ност на обекта (над 100 млн. евро), големият брой, различ- ни източници на финансира- не (ИСПА, ЕИБ, KfW, АФД, и железопътен) мост при Ви- - Свиленград и оптимизира- нимизирането му са предпри- национален бюджет), инже- дин - Калафат. Всички въпро- не на трасето за скорост 160 ети активни действия от стра- нерната сложност и междуна- си по координиране на дейст- км/ч“ е най-големият инфра- на на възложителя – МТИТС, родния граничeн характер на вията на двете страни за из- структурен проект на Балка- бенефициента - ДП НКЖИ, проекта и др. пълнение този договор се об- ните. Строителните работи и инженера по проекта, като Нашата цел е проектът да съждат и решават в рамки- по проекта са разделени на е постигнато споразумение бъде успешно изпълнен и за- те на смесения българско- три договора за проектиране с изпълнителя, който разра- това се извършват постоян- румънски комитет и десет- и строителство съгласно до- боти и представи нова акту- ни проверки на работата на те работни групи към него. говорните условия на „Жъл- ализирана работна програма, обекта както от инженера на Назначен е и международен тата книга на FIDIC“: Фаза I която да осигурява поетапно обекта, назначен по услови- консултант, подпомагащ две- – Крумово-Първомай, Фаза окончателно завършване на ята на FIDIC договора, така те правителства в процеса на II – Първомай-Свиленград и максимален брой обособени и от страна на МТИТС, от създаване на организацион- Системи за сигнализация и участъци от железопътната представителите на ЕК, ЕИБ на структура за управление телекомуникации и SCADA. линия до края на 2010 г. Това и останалите институции, ан- и поддръжка на новия мост Договорът по Фаза 2: Пър- ще позволи успешното из- гажирани с финансирането и ускоряване на преговори- вомай-Свиленград и договор пълнение на работите по сис- на обекта. те за учредяване на съвмест- „Системи за сигнализация, темите за сигнализация и те- Претенциите на изпълните- но дружество. По инициати- телекомуникация и SCADA за лекомуникации и окончател- ля на този етап са главно за ва на Европейската комисия цялата линия“ няма да бъдат ното завършване и пускане в удължаване на срока на стро- е учреден и съвместен бъл- завършени в рамките на сро- експлоатация на железопът- ителството заради забавя- гарско-румънски подкоми- ка за допустимост за разходи- ната линия Пловдив - Сви- не на достъпа му до румън- тет за наблюдение, който се те по ИСПА – 31.12.2010 г. ленград до края на 2011 г. ския бряг и заради изменения оказа една много удачна мяр- (както и дейностите на двата Следва да се отбележи, че на нормативната база и заба- ка за подобряване обмена на консултантски екипа за над- след края на 2010 г. има въз- вяне изместванията на елек- информация и съгласуване на зор на строителството и за можност за използване на тропроводи и съоръжения, пресичащи трасето на при- лежащата инфраструктура. Има индикации и за финансо- М инистерство- то на транспор- та, информационни- действията на двете страни и повишаване ефективността на управление изпълнението на съвместния граничен про- комплексното управление на проекта, свързани с техниче- ското и финансово приключ- ване на целия обект). Допус- средствата от Европейска- та инвестиционна банка за довършване на проекта. МТИТС прави всичко въз- ви претенции за допълнител- те технологии и съ- ект. натото забавяне по проекта е можно за постигане на удъл- ни разходи, но засега те не са основно по договора за стро- жение на срока за допусти- обосновани. общенията възнаме- Има ли възможност про- ителство на фаза 2 на проекта мост на разходите за два- Що се отнася до взаимоот- рява да възложи из- ектът „Пловдив - Сви- в участъка Първомай - Сви- та рискови договора – фаза ношенията с Румъния, те се работването на мо- ленград“ да завърши на- ленград във връзка с изпъл- 2 и системите, за да може да уреждат преди всичко въз ос- време и с малка загуба нение на предвидените мерки бъде успешно завършен най- нова на договора между две- дел за управлението на средства по програма за намаляване на негативното големият и най-сложен ин- те държави от 5 юни 2000 на инфраструктур- ИСПА? въздействие върху защитени фраструктурен проект, кой- г. за изграждането на новия ни проекти „Реконструкция и електрифи- зони в решението по „Натура то България изпълнява с ев- граничен комбиниран (пътен кация на жп линия Пловдив 2000“ за този участък. За ми- ропейски средства.
 5. 5. Строителство Градът, 15 - 21 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 Ще се наложи ли връщане на средства по ИСПА за сектор транспорт? Р азбирането ни е да дискутираме екоаспектите на най- тъй като по оценка на инжене- ра срокът за реалистично за- вършване на строителните ра- околната среда и водите и при необходимост със съответните служби на Европейската коми- ботата на ТПМ. Благоприят- но за управлението на про- екта на метрото е фактът, че Възможно е да се наложи връ- боти е юни 2011 г., а при не- сия. Разбирането ни е да дис- Метрополитенът има сериоз- щане на пари по програма ранен етап при под- решаването на проблемните кутираме екоаспектите на най- на инвестиционна програма, ИСПА за сектор транспорт. готовката на проек- въпроси този срок би могъл ранен етап при подготовката която също се изпълнява до- От една страна, по всички фи- да стане и 2012 г. В момента на проектите, за да избегнем бре. Това ни дава увереност, нансови меморандуми, кои- тите, за да избегнем инженерът по проекта прави забавяния впоследствие. че експертите от Метрополи- то се изпълняват, а те са 11 забавяния впослед- оценка на всички налични ис- тена имат необходимия капа- на брой, са реализирани ико- ствие кове на строителя. Какъв е графикът за цитет да управляват и реали- номии при търговете. В този Трудно ми е да коментирам старта и развитието на зират проекти с такъв мащаб. случай някои от резервите са повече, защото до момента в железопътните проекти договаряни с разрешение на МТИТС не е представена кон- от Оперативна програма Моля за вашия комен- Европейската комисия и про- кретна информация относно „Транспорт“? тар за фигурата на про- ектите се изпълняват. Част от актуалната работна програ- Както знаете, към момента джект мениджъра в Бъл- икономиите не са договорира- ма и стратегията за завърш- по ОП „Транспорт“ има стар- гария. ни и тези средства няма да бъ- ване на този рисков обект от тирал един железопътен про- Ако говорим за инфраструк- дат усвоени, при което няма да междинното звено в Аген- ект – този за електрификация тура, проджект мениджърът се наложи да се връщат евро- ция „Пътна инфраструктура“. и реконструкция на железо- играе ключова роля по подго- пейски средства, тъй като те На всички срещи с ЕК за об- пътната линия Свиленград – товката, изпълнението и уп- не са преведени и разплатени. съждане приключването на турска/гръцка граници. На 11 равлението на проекта. Това От друга страна, по трите го- ИСПА проектите ръководите- февруари бяха отворени по- е длъжност, която изисква из- леми рискови проекта се пра- лят на проекта декларира, че лучените оферти за участие ключителни компетенции и за- ви всичко възможно да се ус- той ще бъде завършен до края в тръжна процедура с пред- дълбочена експертиза. Едва ли кори изпълнението, както и да се получи удължение на срока за допустимост на разходите, където това е възможно, за да В ъзобновена е проце- дурата за предос- тавяне на концесия на на 2010 г. Какъв е графикът за стар- тиране на търгове за ма- мет „Рехабилитация на желе- е необходимо да споменавам, зопътната инфраструктура по че освен чисто техническите и участъците на железопътна- инженерни знания е необходи- та линия Пловдив - Бургас“. мо той да притежава правни, се минимизират загубите на пристанище Лом. На- гистралите „Струма“ и До средата на годината очак- административни и комуника- европейски средства. Едно- Марица“. Докъде в проце- вам да стартираме и с проек- ционни умения. Същевремен- временно с това се обезпеча- значен е нов състав дурите е стигнала рабо- та за интермодален терминал но, за да е успешен, той трябва ва алтернативно финансиране на комисията, на ко- тата по тях? в София. В момента по него да може да взима компетентни със средства от ЕИБ и наци- ято е поставен срок Надявам се до края на годи- изчакваме решението на съда и адекватни решения поняко- оналния бюджет, за да могат ната да започнем тръжна про- по обжалването на подроб- га в условията на висок риск, тези приоритетни проекти да до 31.03.2010 г. да под- цедура за избор на изпълни- ния устройствен план (ПУП). както и да умее аргументира- бъдат физически завършени готви доклад за резул- тел на магистрала „Марица“, Имаме готовност при положи- но да ги защитава пред съот- и въведени в експлоатация до както и за строителството на телно за нас решение да при- ветните власти. края на 2011 г. и по този начин татите от проведе- лот 1 от магистрала „Стру- ключим в кратки срокове как- МТИТС възнамерява да въз- да не се допусне налагане на ната открита проце- ма“. Към този момент строи- то подготовката на апликаци- ложи изработването на модел финансови корекции за въз- дура телството на лот 2 от „Стру- онната форма, така и тръжна- за управлението на инфра- становяване на вече усвоени ма“ е планирано за месец май та документация по проекта. структурни проекти. Целта е средства. догодина. МТИТС е отпусна- Средата на месец юни тряб- чрез модела да се получат раз- ло средства в размер на бли- ва да сме готови и да започ- лични варианти на изпълнени- Как оценяване графика за зо 5 милиона лева чрез Опера- нем тръжна процедура за мо- ето на тази дейност и ясно ре- изпълнение на магистра- тивна програма „Транспорт“, дернизацията на жп линията гламентиране на договорните ла „Люлин“? Реалисти- с помощта на които да бъде София – Пловдив. По други- взаимоотношения между въз- чен ли е той? При пръв подготвена апликационната те два железопътни проекта – ложителя и изпълнителите. поглед в него не са вклю- форма за магистралата, както модернизацията на жп линия- чени като дейност ас- и част от проектирането. та София – Драгоман и про- Каква е стратегията за фалтовите работи - как- ектирането на жп линията Ви- пристанищата? Докъде во ви говори това? Моля Какви корекции в законо- дин – София, тръжните проце- стигна подготовката на ви, разяснете въпроса с дателството очаквате дури ще се проведат през пър- двата терминала в Бур- препроектирането на заради по-добрата подго- вата половина на следващата гас и Варна? Забравено ли „Люлин“. товка на проектите и ре- година. е пристанище Лом? Междинното звено в Агенция „Пътна инфраструктура“ съ- общи, че е в процес на прего- вори с изпълнителя („МАПА Т ранспортното ми- нистерство отпус- на средства в размер шаване на проблема с от- чуждителните процеду- ри? Необходими ли са ко- рекции в екозаконодател- По инициатива на министер- Световната криза и слабо ре- ството от края на миналата формираният пристанищен година на Национална ком- сектор доведоха до изостава- пания „Железопътна инфра- не спрямо съседните страни – Дженгиз“) и инженера „Луис на близо 5 милиона лева ството, или направените структура“ се оказва допълни- и най-вече спрямо Румъния. Бергер-Мот Мак Доналд“ за са достатъчни? телна техническа помощ, пре- Логичният начин да се подпо- подписване на допълнител- чрез Оперативна про- Има сформирана междуведом- доставена ни чрез инициати- могне секторът и да се увели- но споразумение към догово- грама „Транспорт“, с ствена работна група, която да вата JASPERS. Експертите от чи качеството на предлаганите ра за завършване на строител- помощта на които да разгледа и подготви промени в JASPERS трябва да прегледат пристанищни услуги е цялост- ните работи до 21.12.2010 г. Закона за устройство на тери- подготвената документация за ното завършване на процеса Агенция „Пътна инфраструк- бъде подготвена апли- торията. Министерството на София - Пловдив и Пловдив - по концесиониране, като мак- тура“ също така декларира, че кационната форма за транспорта, информационни- Бургас. За нас това е особе- симално се използва инстру- са предприети мерки в срок магистралата, както те технологии и съобщения- но важно, защото тяхната екс- ментът за разделяне/обособя- до 15.02.2010 г. да бъдат раз- та от своя страна помоли бе- пертиза ни дава възможност ване на пристанищата на спе- решени проблемните въпро- и част от проектира- нефициентите на програмата да се приключи с подготовка- циализирани и мултифункци- си с отчуждението на земите нето да изпратят своите предложе- та на формулярите за канди- онални терминали в съответ- и депонирането на излишните ния за промени в закона, кои- датстване през май-юни тази ствие със спецификата, обе- земни маси. Проблемът с ви- то също ще бъдат разгледани година и те да бъдат изпрате- мите и структурата на реали- зите на чуждестранните клю- от работната група. От гледна ни своевременно за одобрение зирания товарооборот. Част чови служители на строителя точка навременното изпълне- от Брюксел. от програмата на МТИТС за вече е решен, тъй като е по- ние на оперативната програ- реформиране на сектора е и дписано споразумение меж- ма ние поставяме също така Добри ли са изпълните- проектът за нов контейнерен ду „МАПА – Дженгиз“ и Ми- акцент и върху финансовото лите на софийското ме- терминал на двата термина- нистерството на труда и со- обезпечаване на отчуждител- тро? Как оценявате уп- ла в Бургас и Варна. Той вече циалната политика, с което е ните процедури. равлението на проекта? е одобрен за финансиране по гарантирана годишна квота По втория въпрос трябва да На този етап строителството линията на японската държав- за работни визи на 200 чуж- отбележа, че не е тайна, че се извършва съгласно графи- на помощ със заем, предоста- дестранни лица. Въз основа спазването на стандартите при ка. Към края на януари 2010 вен на България. на наличната кореспонденция опазване на околната среда е г. са изпълнени около 21% от Интервюто взеха с инженера по проекта и по- едно от най-големите предиз- обема на проекта. Вече е за- Бисера СТАНЕВА стоянните наблюдения върху хода на изпълнението на стро- ителните работи управлява- В ъзможно е да се наложи връщане на пари по програ- викателства при изпълнение на инфраструктурните про- екти в транспортния сектор. вършена стартовата шахта за работата на тунелопробивна- та машина (ТПМ). Основна- и Милена ВАСИЛЕВА Пълния текст четете на щият орган към МТИТС из- МТИТС е възприело позиция та част от машината е доста- www.stroitelstvo.info разява съмнение по отноше- ма ИСПА за сектор на тясна координация при под- вена от Германия. През фев- ние спазването на декларира- транспорт готовката на проектите с ко- руари започва монтажът й, а Още за магистрала „Люлин“ ния нов срок - 21.12.2010 г., легите от Министерството на от месец април стартира ра- на стр. 22-23
 6. 6. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 15 - 21 февруари 2010 г. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ През юни влизат в сила новите норми за пожарна безопасност Наредбата беше публикувана през декември с шестмесечен гратисен период Николай ТОДОРОВ Нов момент в Изисквания при проектиране наредбата са В брой 96 от 04.12.2009 и изпълнение класификаци- г. на Държавен вестник бе ите - класо- 1. устойчивост на конструкцията за определен период ве на функцио- публикувана новата На- редба за строително-тех- 2. ограничаване на разпространяването на огъня и нална пожароо- нически правила и норми дима в строежа пасност, групи 3. разпространение на пожара към съседните строежи пожарна опас- за осигуряване на бeзо- ност за елек- пасност при пожар. Тя вли- 4. условия, при които обитателите да могат да напуснат трически уред- за в сила от 06.06.2010 г. строежа или да бъдат спасени с други средства би и инстала- и в момента проектантите, 5. условия за безопасен достъп на спасителните екипи ции, класове строителните фирми, кон- пожароопасни султантите, контролните 6. условия за защита на собствеността на населението. места, както органи и всички участници ното развитие. •изисквания за осигуря- и нови изисква- в строително-инвестици- Наредбата е хармони- ване на безопасността при ния към стро- онния процес се подготвят зирана с европейските ди- пожар на различните кла- ежи с атри- за нейното прилагане, съ- рективи и стандарти в тази сове и категории строежи уми и високите общи Виолета Ангелиева, област и са въведени евро- •класификация и означе- сгради директор на дирекция „Тех- пейските критерии за оси- ния на критериите за огне- нически правила и норми“ гуряване на пожарна без- устойчивост на строител- в МРРБ. опасност на строежите, а ните елементи, конструк- Това е сложна наредба с именно огнеустойчивост и ции и съоръжения въз ос- много раздели и реакция на огън. Като ва- нова на решения на ЕК жен документ наредбата •изисквания на евро- изисквания към различ- рефлектира в много други пейски и международни ните видове сгради, съо- нормативни актове и доку- стандарти ръжения и инсталации менти. •минималната огнеус- и е разработена от между- В момента се извършва тойчивост на конструктив- ведомствена работна група анализ на цялата техниче- ните елементи с участието на експерти от ска нормативна уредба, в •изискваните класове по Главна дирекция „Пожарна която има препратки към реакция на огън на строи- безопасност и спасяване“ „бившата“ Наредба 2 за телните продукти, опреде- при Министерството на ПСТН с цел да се направят лени в съответствие с ре- вътрешните работи (МВР), изменения и допълнения шения на ЕК от Научно-приложния ин- на онези наредби, в които •изискванията при раз- Фотограф Мария Съботинова ститут за пожарна безопас- има необходимост от про- работването на част „По- ност и спасяване, от Акаде- мяна на изисквания, нор- жарна безопасност“ на ин- класове. мията на МВР, от Минис- ми, стойности на показа- вестиционния проект на Видовете сгради и поме- Oсновни изисквания и терството на регионално- тели за осигуряване на по- строежа щения от отделните класо- технически правила и то развитие и благоустрой- жарната безопасност, като •изискванията за оси- ве са обвързани с видовете норми за осигуряване на ството (МРРБ) и др. в про- Наредба № 8 за мълниеза- гуряване на безопасността строежи по отделните ка- дължение на повече от три щитата на сгради, външ- при пожар при евакуацията тегории съгласно чл. 137, безопасността при пожар години. ни съоръжения и открити на хора, при проектиране- ал. 2 от Закона за устрой- 1. при планирането и застрояването на урбанизира- Подготовката й отне пространства, Наредба № то и изграждането на елек- ство на територията. ните територии дълго време не само от 2 за проектиране на стро- трически уредби в сгради, •Клас на функционална сложността и големия об- ежи, предназначени за про- на инсталациите за димо- пожарна опасност Ф1 – жи- 2. при застрояването на поземлени имоти извън ур- хват, но от обстоятелства- изводство и съхраняване и топлоотвеждане и за по- лищни сгради и сгради за банизираните територии като крайпътни строежи, та, че предвидените за ци- на взривни вещества, огне- жарно водоснабдяване обществено обслужване в бензиностанции и газостанции, мотели, къмпинги, тиране в нея европейски стрелни оръжия и боепри- •изискванията към сгра- областта на образованието, лесопаркове, защитени територии и др. стандарти не бяха разрабо- паси и др. коментира инж. ди с атриуми и към стро- здравеопазването и социал- 3. при проектиране и изпълнение на строежите при тени във всичките си части Ангелиева. ежи с височина над 28 ме- ните грижи, хотелиерство- на европейско ниво, а част Новата наредба отменя тра. то и услугите – за постоян- спазване на изискванията на ЗУТ, в т.ч. при оразме- от тях и не бяха преведени Наредба 2 за противопо- За първи път са даде- но и временно (в т.ч. дено- ряването на евакуационни пътища и при евакуаци- на български език. Следва жарните строително-тех- ни нови изисквания към нощно) обитаване, които се ята на хора да се има предвид, че хар- нически норми от 1987 г., строежи с атриуми и ви- ползват от хора на различ- 4. при рехабилитация, ремонт или преустройство на монизацията на техниче- прилагана повече от 20 го- соките сгради. на възраст и с различно фи- строежите и при СМР, когато се изисква разреше- ското строително законо- дини. Нов момент в наредбата зическо състояние и в кои- ние за строеж по глава осма, раздел III от ЗУТ. дателство в Европейския са класификациите - класо- то има спални помещения. съюз е постоянен процес и С наредбата са въведени: ве на функционална пожа- •Клас на функционал- които броят на очакваните дължение на определен пе- всички бъдещи изменения •класификация на стро- роопасност, групи пожарна на пожарна опасност Ф2 – посетители е по-голям от риод през денонощието и в в европейските директиви, ежите по функционална опасност за електрически сгради за обществено об- броя на обслужващия пер- тях присъстват постоянно решения, мандати, стан- пожарна опасност уредби и инсталации, кла- служване в областта на кул- сонал). хора с определена възраст дарти и др. европейски до- •категоризация по по- сове пожароопасни места. турата и изкуството; спорт- •Клас на функционал- и физическо състояние, за- кументи в областта на по- жарна опасност на сгради- ни съоръжения. на пожарна опасност Ф4 – познати с планировката на жарната безопасност ще те, помещенията и съоръ- Класове на строежите по •Клас на функционал- сгради за обществено об- сградите. бъдат отразявани и на на- женията в зависимост от пожароопасност на пожарна опасност Ф3 – служване в областта на об- •Клас на функционал- ционално ниво. пожаро- и взривоопасните За осигуряване на безо- сгради за обществено об- разованието и сгради за ад- на пожарна опасност Ф5 Указания по прилагане- свойства на използваните, пасността при въздействия служване в областта на министративно обслужва- - производствени, складо- то й ще дава директорът на произвежданите и съхра- от пожар строежите или търговията, общественото не (сгради на централни- ви и селскостопански сгра- Главна дирекция „Пожар- няваните вещества и про- части от тях се разделят на хранене, транспорта, съоб- те и териториалните ор- ди, бензиностанции и газо- на безопасност и спасява- дукти, техните количества т.нар. класове на функцио- щенията и услугите; сгра- гани на изпълнителната станции, помещения и съ- не“ към МВР съгласувано и особеностите на техно- нална пожарна опасност от ди за административно об- власт и др.), чиито поме- оръжения с постоянен ре- с министъра на регионал- логичните процеси Ф1 до Ф5, като има и под- служване (с помещения, в щения се използват в про- жим на работа.

×