Sg 20100208 All
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sg 20100208 All

on

 • 3,095 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,095
Slideshare-icon Views on SlideShare
3,095
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Sg 20100208 All Sg 20100208 All Document Transcript

  • sg.stroitelstvo.info Брой 5 (641), 8 - 14 февруари 2010 г. Цена 1.50 лв. Българска фирма предложи кризисна цена за магистрала „Тракия“ Чужденците калкулираха в офертите си строгите тръжни условия УЧАСТНИЦИ, ЧИИТО ОФЕРТИ БЯХА ОТВОРЕНИ Крайна цена с Фирма ДДС в левове „Терна“ АД 247 608 078 ДЗЗД „Алпине“ - Холдинг Пътища“ 373 641 762 Обединение „Магистрали Трейс“ 137 868 000 „Актор“ 292 177 350 Милена ВАСИЛЕВА мисия завърши работата си, протоколът от заседа- Четири фирми и обеди- нията й ще бъде предаден нения достигнаха до втория на възложителя - Агенция етап на тръжната процедура „Пътна инфраструктура“. за лот 2 Стара Загора - Нова Тъй като за обекта е пред- Загора (31.8 км) на магис- видено безвъзмездно ев- трала „Тракия“ - отваряне ропейско финансиране, от на ценовите оферти. Най- пътната агенция докумен- ниската цена - 137 868 000 тът ще отиде в управля- лева, предложи Обедине- ващия орган на оператив- ние „Магистрали Трейс“, в на програма „Транспорт“ в което попадат пет фирми: Министерството на транс- „Трейс груп холд“ АД, „Пи порта, информационните Си Ай“ АД, „СК 13 Път- технологии и съобщенията. строй“ АД, „Пътно стро- Според министъра на реги- телство“ АД, „Виа строй оналното развитие и благо- инженеринг“ АД. устройството Росен Плев- Гръцката „Терна“ пред- нелиев, който присъства ложи 373 641 762 лв. Дру- на отварянето на ценовите жеството „Алпине - Хол- предложения, окончател- динг Пътища“ е с цена ният избор на изпълнителя 373 641 762 лева, а вто- ще бъде направен след три рият участник от Гърция - седмици. „Актор“, даде 292 177 350 Останалите четири лева. участника, чиито оферти Според правилата на не бяха отворени, са декла- тръжната документация, сирани заради пропуски в ако участник в тръжната технически оферти. процедура предложи цена Апликационната фор- с 30% под осреднената на ма за „Тракия“ се съгласу- останалите кандидати, той ва от „Джаспърс“ и до края трябва да защити оферта- на март ще бъде изпратена Фотограф Мария Съботинова та си с допълнителна обо- на европейските експерти в сновка пред комисията, Брюксел, каза още минис- 12.36 ч., 5 февруари, зала „Тържествена“ в Министерството на отбраната, Димитър Маргаритов, председа- казаха оценителите. Тъй тър Плевнелиев. тел на оценителната комисия за лот 2 на магистрала „Тракия“, започна отварянето на тръжните документи 5 като офертата на Обедине- Ако допълнителната ние „Магистрали Трейс“ е обосновка на Обединение Декласирани участници 05 > с приблизително 52% под „Магистрали Трейс“ не се осреднената на останали- окаже основателна и ста- • „Доуш“, Турция те три участника, през тази билна за тръжната коми- седмица тя ще трябва да за- сия, обектът ще трябва да • „Щрабаг“, Австрия 9 771310 983000 щити цената си. бъде построен от гръцка- Щом оценителната ко- та „Терна“. • Обединение „Български магистрали“ - състои се от „Автомагистрали „Чер- но море“, ГБС „Инфраструктурно строителство“, „ИСА 2000“, „Пътстрой 92“ • ДЗЗД „Конструктор Тракия“ - състои се от „Конструктор инженеринг“, Хърватия, и „Пътни строежи“, Пловдив
  • 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Подписаха 11 договора за предотвратяване на свлачищата на стойност 8.5 млн. лева Министерството Единадесет общини ще при- то в края на миналата седми- на регионалното лагат инфраструктурни мер- ца бяха подписани договори развитие започна ки за силово укрепване и ста- с общините Габрово, Велико билизиране на свлачищата, Търново, Варна, Балчик, Кук- да се разплаща със ще изграждат съоръжения за лен, Сливен, Свищов, Пеще- строителните фирми понижаване на подпочвени- ра, Дупница, Столична общи- те води и за отвеждане на по- на и Червен бряг, които са на Министерството на ре- върхностните води извън те- обща стойност 8.5 млн. лева. гионалното развитие и риторията на свлачищата, а Средната стойност на проек- благоустройството за- така също и съоръжения за тите е близка до максимал- почна разплащане на заздравяване или предотвра- ната възможна, или около 1 40 млн. лв. задължения тяване на свлачищни процеси млн. лева. „Чрез новите дого- към строителните фир- и системи за мониторинг на вори над 557 частни и публич- ми съгласно споразу- тяхното поведение. ни имоти ще бъдат спасени мението, подписано в Всъщност това са мерките, от компрометиране. А дължи- края на миналата годи- предвидени по втората схе- ната на пътните отсечки, ко- на с Министерството на ма за финансиране на дей- ито ще бъдат спасени, е поч- финансите и Камарата ности за предотвратяване на ти 40 хил. кв.м“, каза по време на строителите в Бълга- свлачища и за ограничава- на подписването на договори- рия. Разплатени ще бъ- не и предотвратяване на бъ- те заместник-министърът на дат всички фирми, кои- дещи и потенциални такива регионалното развитие и бла- то са договорили 10% по оперативна програма „Ре- гоустройството Лиляна Пав- отстъпка от дължимите гионално развитие“, по коя- лова. им средства. БЪЛГАРИЯ Препълнена зала 100 хил. лв. ще получи аплодира Кристалина най-добрият млад Георгиева при предприемач в конкурса изслушването й за на Empower еврокомисар Наградата Empower е най-голя- мото национално състезание за млади предприемачи със специ- ален фокус върху иновациите. В конкурса могат да участват предприемачи, които имат идея за нов бизнес или са стартира- ли компании преди не повече от една година. Глоби за 1.5 млрд. евро заплашват България заради замените на гори Кандидатурата на Кристалина Премиерът Бойко Борисов е Георгиева бе гласувана еди- Оздравяването на „Кремиковци“ е отхвърлено, предстои разпродажба получил писмо от Европей- нодушно от евродепутати- ската комисия, в което се по- те. Кандидатът за български „Кремиковци“ е пред разпродажба на ак- Според запознати ръководството на ком- еврокомисар има добро чув- тивите, след като Софийският градски съд бината смята, че няма смисъл решението сочва, че продажбата на пар- ство за хумор, подготвила се не допусна оздравителния план за комбина- на съда да се обжалва заради този отказ. цели с гори, на които после е добре и знае как да се харе- та, изготвен от синдика Цветан Банков, да Съгласно Tърговския закон, ако планът е променено предназначени- са на международна публика, бъде разглеждан от кредиторите. Мотивът не е приет или утвърден, съдът обявява ето, е помощ за частни фир- е мнението на евродепутати- е несъгласието на министъра на финансите длъжника в несъстоятелност (от август ми и лица. Ако информацията те. Аз съм човекът, който ще Симеон Дянков да се разсрочат публични- 2008 г. „Кремиковци“ е в процедура по отговаря на истината и ако в бъде гласът на тези, които не те държавни вземания, което е задължител- обявяване на такава). Юристи коментира- 20-дневен срок не отговорим, могат да бъдат чути, каза Ге- но условие за обсъждане на оздравителния ха, че единственият оставащ въпрос е от- комисията ще заведе дело, оргиева. план. кога тя ще влезе в сила. коментира премиерът. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Гергана Димитрова, 0898/617 160, gdimitrova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Петя Ралчева (02/958 88 55), 0899/900 489, pralcheva@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Светла Неделева - административен директор 032/968 030 0897/84 62 75, Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg snedeleva@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stcenova@thecitymedia.bg; Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Дежурен екип: Бисера Станева, Маргарита Лозанова Редакционен екип: Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  • Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА За закриване на ПУДООС Има забавяне по проекти за 300 млн. лв. настоява СДС по програма ИСПА ПУДООС трябва да бъде за- Има сериозно забавяне в изпълнението на 11 крито, защото е създадено с проекта по програма ИСПА, които са на стой- цел да се заобикалят правила- ност около 300 млн. евро, обяви заместник-ми- та, заяви лидерът на СДС Мар- нистърът на околната среда и водите Ивелина тин Димитров. По думите му Василева. Това обаче не означава, че България при отпускането на средства ще изгуби тези пари. Министерството полага при управлението на тройната усилия за ускоряване на изпълнението им, като коалиция е действано полити- целта е до края на годината обектите да полу- чески пристрастно. Призовава- чат акт 16, каза Василева. ме премиера и всички минист- ри, които имат контролни меха- низми във ведомствата си, да Община Бургас спешно проектира ги задействат, каза Димитров. канализацията на Лозово Eвропейската Канализацията ще бъде от смесен тип – битова Българската асоциация по водите отново предложи отделен и дъждовна. За новото проектиране ще бъдат инвестиционна банка използвани общински средства, а за изгражда- одобри заема за завода за закон за ВиК не на канализацията ще се търси външно фи- отпадъци на София Българската асоциация по водите (БАВ) отново предлага създаване на За- нансиране. кон за ВиК, като е готова нейни представители да участват в създаването Заем в размер на 52 млн. евро му. Това стана ясно по време на годишното отчетно събрание на БАВ на 4 одобри Европейската инвести- Интерактивна карта дава информация за ционна банка за изграждане на февруари в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Отче- тен доклад за изминалата 2009 г. прочете председателят на БАВ доц. д-р ремонтите по улиците в София инсталацията за механично-би- ологично третиране на бито- Валери Николов. Докладът на контролния съвет бе представен от предсе- Новата услуга предоставя и информация за по- вите отпадъци в София. С тези дателя на съвета Ангел Престойски. Предстои основаването на център за вече от 30 кръстовища и улици на територията средства се осигурява частта обучение на ВиК оператори, което е съвместен проект на БАВ и герман- на София за степента на натовареност и очак- по съфинансиране на проекта. ската фирма „Дреберис“. На 13 април посолството на Франция в Бълга- ваното забавяне при преминаване през тях, как- Предвижда се документът да рия и БАВ организират в Интер експо център семинар за публично-частно- то и за графика на градския транспорт за даде- бъде приложен към апликаци- то партньорство във ВиК сектора в България. Ще участват френски фирми, на спирка. Столичната община представи и мо- онната форма, която ще се из- както и представители на МРРБ, МОСВ, НСОРБ, Световната банка и Евро- билна платформа, чрез която може са се прове- прати в Брюксел. пейската банка за възстановяване и развитие. ри дали автомобилът е бил вдигнат от паяк. ОБЩИНИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Болници ще получават пари за ремонти и оборудване Сметната палата: по нова схема на оперативна програма „Регионално Нулева е обработката развитие“ на заявления по Конкретен бенефициент по схемата, обявена от Министерството програмата за селските на регионалното развитие и благоустройството, е Министерство- райони то на здравеопазването. Общият размер на безвъзмездната фи- нансова помощ e близо 148 млн. лева. Проектите ще се изпълня- Разкрити са и злоупотреби ват в рамките на 86 общини. при провеждането на про- цедурите по Закона за об- ществените поръчки, не- До юли бизнесът ще получи още 133 млн. евро по правомерно раздавани за- оперативна програма „Конкурентоспособност“ плати във фонд „Земеде- лие“ и пълна липса на кон- Средствата са предвидени за технологична модернизация в мал- трол. Така например един ки и средни предприятия, в големи предприятия, за комерсиализа- служител е получил 20 Тежки процедури спъват изграждането на покривни ция на продуктите на стартирали нови предприятия, за покриване хил. лв. възнаграждение на международно признати стандарти, за създаване на регионални в рамките на една година фотоволтаични инсталации в България бизнес инкубатори и за развитие на клъстърите в България. Общи- при обработени 0.5 заяв- В България изграждането на соларни инсталации на покривни ят бюджет на оперативната програма до 2013 г. е 1.162 млрд. евро. ления. пространства продължава да бъде значително по-трудно, откол- кото в повечето държави от ЕС. Изключително сложната проце- ИНВЕСТИЦИИ дура по узаконяване на малките покривни централи е идентична Уникредит Булбанк се прицелва Съдебни изпълнители продават с процедурата по изваждане на разрешително за строеж, обяви Българската фотоволтаична асоциация на форум в Германия. в младите купувачи на жилища с фабрики и хотели на обща стойност подобрен ипотечен заем над 35 млн. лева Британците ще получават пари за производството на Промоцията е насочена към младите семей- Промишлени имоти за над 31 млн. лв. и мал- ства, които търсят първия си дом. Лихвите по ки хотели за 4.8 млн. лв. продават частните собствена енергия новия кредит започват от 6% за първата годи- съдебни изпълнители, сочи справка в регис- Министерството на енергетиката и измененията на климата на на. За 10-годишен заем в евро банката предлага търа на гилдията. Най-скъпият имот е в ин- Великобритания планира да плаща на собствениците, които мон- два варианта - с по-ниска плаваща лихва в пър- дустриалната зона на Бургас. Парцелът е над тират ветрогенератори и слънчеви панели на покривите на до- вата година (6.15%) и фиксираното й от 8.15% 76 хил. кв.м, към него има и цехове, складо- мовете си. „Типичен“ слънчев панел, който произвежда 2.5 кило- в останалия период или също плаваща лихва, ве, леярна, парокотелна централа. Те са соб- вата електроенергия, ще носи на собственика на имота 900 лири започваща от 7.75%, за целия период на заема. ственост на „Метални изделия“ АД. и ще намали сметката за ток със 140 лири годишно.
  • 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. ИНТЕРВЮ Николай Пехливанов, заместник- председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание: Общините могат да се заемат със санирането на жилищните блокове С обствениците на жилища в многофамилни сгра- Господин Пехливанов, как- ни на етажната собственост една реконструкция например. ди имат шанса да кандидатстват за безвъзмезд- во ще спечелят собстве- към съответната община. Ко- В подкрепа на горното е и че но финансиране по Оперативна програма „Реги- ниците на етажната соб- гато вече имаме регистрацията регистърът на етажната соб- ственост от регистраци- на етажната собственост, ясна ственост е в общината, а кме- онално развитие“ за повишаване на енергийната ята по закона? картина за това как се населя- товете имат отговорността да ефективност и качеството на блоковете си, но за - Най-важното е да се проведат ват сградите и кои са лицата за се грижат за облика на града да стане това, трябва да се сдружават. Според за- общите събрания и да е ясен контакт в тях, можем да кан- и урбанизацията. Затова е ло- местник-председателя на Комисията по регионал- регламентът на стопанисване дидатстваме за финансиране, гично съсобствениците да ис- на политика и местно самоуправление в Народно- на етажната собственост – соб- включително тези 100 милиона кат от общината изпълнение- ствениците да се съберат, да си лева от Европейския съюз. то на определени строително- то събрание инж. Николай Пехливанов законода- създадат правила и да започнат Основната задача е следната – ремонтни работи. Управите- телството в момента не ги стимулира да го правят да ги прилагат. до 30 юни гражданите да про- лят ще отива в общината и ще и не успява да постигне целите, с които е създаде- Ползите са, че ще се изчисти ведат общи събрания, да си из- попълва заявление за ремонт но, една от които е повишаването на енергийната моделът на управление на ет- берат управители и да получат на фасадата или градинката, ефективност на сградния фонд. За това той пред- ажната собственост. Най-голе- легитимност като цяло, за да се неща, които могат да се финан- лага то да бъде променено, така че да доведе до мият проблем сега е, че тя не се администрира процесът. През сират по европейски проекти стопанисва, че общите части на този период от време може да или други фондове. Община- реални действия и реализирането на конкретни сградите се занемаряват заради направим обществено обсъж- та изготвя списък със сгради- проекти. В противен случай страната ни може да липсата на такъв модел. Това е дане с всички заинтересува- те, които имат нужда от дадени пропусне шанса да използва средствата от Евро- все едно в едно търговско дру- ни страни, в което да се наме- дейности. Подават го за финан- съюза, отпуснати за тази цел, а високите разходи жество с много собственици ри модел (а най-вероятно моде- сиране към Министерството на за енергия да продължат да тежат на икономиката. да няма ясен регламент и все- лът трябва да се поправи, за да регионалното развитие или ве- ки да държи само на собстве- се използват средствата по раз- домството, през което мина- Пехливанов е избран за първи мандат в парламен- ния интерес. Законът за етаж- личните програми), и вече той ват ресурсите за определената та като депутат от „Атака“. Преди това беше соб- ната собственост иска да даде да започне да се лансира пред дейност. Знае се, че има опре- ственик и управител на „Грийнлайф“ (Green Life единна визия за това как да се гражданите. делени средства, които се заде- Property Development), строително-предприемаче- управляват тези сгради. лят всяка година. Потребите- ско дружество, реализирало проекти за ваканци- Това означава ли, че ще се лят на сградата ще сигнализи- онни жилищни комплекси по морето и в ски ку- Той дава ли я? пипа и законът? ра за проблеми, а общината ще - Да. Все пак имаме сериозна - Задължително. Моята идея е прави график за саниране. Об- рортите, наследник на „Билд инвест груп“. традиция в това отношение. За строителните работи, свърза- щините ще разполагат с целе- доста от сградите има проведе- ни с поддържането на етажна- ви средства за разлика от сега, ни общи събрания и те имат ня- та собственост, и предприема- когато имат разходи за админи- какви управители, които обаче нето на мерки за повишаване- стриране на етажната собстве- са в известна степен неформал- то на енергийната ефективност ност и никакви приходи насре- ни. Сега трябва да ги формали- да се прехвърлят на общините. ща. От друга страна, те имат зираме. Затова е този публичен Самият управител на сградата ресурса да кандидатстват за регистър и книгата на собстве- ще има представителни функ- усвояване на еврофондовете – ниците. Когато те се попълнят, ции и няма да има ангажимен- и административен, и човешки, ще дадат всички изходящи дан- ти да организира процеса по и финансов. Те в крайна сметка
  • Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 кандидатстват по всякакви програми и няма проблем това също да стане част от дейност- та им. Н ай-напред трябва да се даде добър пример. Има около 30- Основни проблеми пред санирането на жилищните сгради Повече от 80 хил. многофамилни сгради с около 700 хил. жилища (около 53.6 млн. кв.м разгъ- ина проекта за сани- ната застроена площ) са имали нужда от сериозно обновяване към 2007 г. Същата година стар- Все пак по програма „Ре- гионално развитие“ има ране на жилищни бло- тира проектът „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради“ на Минис- предвидени едва 40 мили- кове, но това е твър- терството на регионалното развитие и благоустройството и Програмата за развитие на ООН. она евро в периода до 2013 де малко По него са обновени 27 сгради до сега. Идентифицирани са няколко основни проблема: г. за обновяване на жи- • Липса на традиции в съвместното управление на общата собственост чрез сдружения на лищни сгради. собствениците, като същевременно обновяване с необходимия обхват изисква участието на - Пари за сходни дейности ид- всички обитатели като общо тяло ват от много и различни места. Успеем ли да създадем модел, • Професионалното управление на жилищни сгради е почти непозната практика, но обно- с него може да се кандидатства вяването изисква технически сложни мерки, прилагане на технически норми и постигане на по различни програми и няма висок стандарт да е проблем, ако го прави об- • Обедняването на населението през годините на прехода и съответно невъзможността да се щината. Така или иначе те сега обикалят всички министерства финансира обновяването на преобладаващо частно притежавания жилищен фонд в комби- и кандидатстват за най-различ- нация с липсата на подкрепящи финансови механизми (преференциални заеми и субсидии). ни проекти. Разбира се, това е много суро- ва идея, но може да започнем Законите да правим работни срещи и да Законът за управление на етажната собственост въвежда два модела за вземане на реше- изчистваме нещата. ния, касаещи поддръжката на сградите: общо събрание или сдружение на собствениците. Сега какво става – гражданите ходят на едно място, за да ре- Общо събрание гистрират, на друго – за да об- В общото събрание собствениците имат право на глас, равен на процента на идеалните час- следват сградите, трети път – ти, който те притежават в общите части на сградата. да кандидатстват. Те трябва да седнат, да си създадат управи- Общото събрание може да взема решения за обновяване и за извършване на основен ре- тел, да се регистрират, после монт в сградата с мнозинство от 67% от представените идеални части. То може да приеме да направят проект, да отидат решения за получаване на кредити, безвъзмездни помощи или субсидии. Общото събрание в Министерството на регио- утвърждава и разходите за изпълнение на указанията в техническия паспорт. налното развитие, за да канди- датстват и да усвоят средства, Сдружение на собствениците след това да ги отчетат. Про- Законът дава възможността на собствениците да се сдружават в сдружение на собствени- А цесът трябва да се окрупни. ко се заемат със ците, което е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел. То се създава само с гла- Но един път хората трябва да совете на всички собственици. При промяна на собствеността членството в сдружението се се съберат и да изберат начин санирането, общи- прехвърля на новия собственик. За обновяване и извършване на основен ремонт на сграда- на управление, защото този ните ще разполагат процес трябва да се управлява. та решенията се вземат с мнозинство от поне 67% от представените идеални части. Трябва да е ясно какво и на ка- с целеви средства за Сдружението е заложено в законодателството като единствения инструмент за кандидат- къв принцип ще се плаща. разлика от сега, кога- стване за безвъзмездна помощ по оперативна програма „Регионално развитие“ и за креди- Внесох в парламента и проект то имат разходи за ти от фонд „Енергийна ефективност“. за изменение на закона, който да даде възможността на соб- администриране на Публичен регистър на етажната собственост ствениците да си изберат как да етажната собстве- Етажната собственост трябваше да се регистрира в публичен регистър, който се води от об- се гласуват решенията в общо- ност и никакви прихо- щините, в срок от шест месеца след влизането в сила на ЗУЕС. След изтичането му към но- то събрание и да имат вариант гласовете им да се определят ди насреща ември общи събрания са проведени и в регистъра са вписани едва 2% от всичките жилищни според броя имоти, а не според сгради в режим на етажна собственост. Затова Николай Пехливанов предлага удължаване процента общи части, тъй като на срока в закона до 30 юни тази година. В момента те се обсъждат на първо четене. там често има несъответствия Енергийна ефективност, енергийни сертификати – веднъж имотите са продава- ни с включени общи части, при До 2012 г. всички сгради в режим на етажна собственост трябва да бъдат обследвани от съ- препродажба - според застрое- ответните специалисти дали отговарят на изискванията на законодателството и да им бъдат на площ. Често сборът от про- издадени технически паспорти, които съдържат информация за сградата и евентуално да- центите на отделните собстве- ват предписания за действия по привеждането й в съответствие с действащите нормативни ници е различен от 100 и за- почват кавги за това кой как- актове, включително за енергийната й ефективност. во право на глас има. Искаме Законът за енергийната ефективност задължава собствениците да извършват ремонти, ако да дадем възможност, ако про- сградата не отговаря на нормите за енергийна ефективност. Те трябва да бъде извършени мяната мине на второ четене, до три години, след като са получени резултатите от обследването на енергийната ефектив- собствениците да изберат да ност на сградата и й бъде издаден енергиен паспорт. гласуват според броя обособе- ни имоти. При условие че парите са там и отношение на саниране- нансиране. Това е сериозен щат по-високи данъци. няма кой да отиде да ги вземе, то на старите жилищни обем работа и някой трябва да трябва да се намери по-ефек- сгради и прилагането на задели голяма част от личното Сега е точно обратното тивен модел, който да зарабо- мерки за подобряването си време, за да го върши. Реше- – на сгради, които имат ти. на енергийната им ефек- нието е този процес да се ок- по-добра дограма и топло- тивност? рупни, преструктурира и пре- изолация, се присъждат Можем ли да кажем, че - Абсолютно съм съгласен. За- организира, за да се намери по-високи данъчни оцен- ЗУЕС в този си вид е про- това трябва да се тръгне от- къс, бърз и ефективен път. ки и собствениците им блемен? там да видим какви са целите и плащат повече и за данък - Да, и не е работещ. Той така възможностите на обитателите Може ли да се увеличат сгради, и за такса смет, У или иначе не е заработил, но на една сграда. Когато това се стимулите за тези дей- отколкото аналогични можем да го оправдаем и с спеем ли да създа- разпише, ще се тръгне по раз- ности? имоти с по-лоши харак- това, че правителството се сме- дем модел за обно- личните закони и изискванията - Най-напред трябва да се даде теристики. ни малко след като той влезе в вяването на жилищ- им ще се консолидират. добър пример. Има около 30- - Точно така е. Трябва да се сила през май. ина такива проекта, но са твър- търсят такива механизми за ния фонд, с него може Кое е най-голямата преч- де малко. Въпросът е да се ви- стимулиране, тоест, който е Мнението ви съвпада ли да се кандидатства ка собствениците сами да дят ползите. Преди се върве- добър стопанин, да плаща по- със становището на Ка- по различни програми финансират ремонтите ше в посока да се плащат по- малко. марата на строителите, на сградите в момента? ниски данъци, но пък общини- Интервюто взе където също се смята, че и няма да е проблем, - Администрирането на целия те няма да са съгласни. Други- Деян ТОДОРОВ липсва съгласуваност и ако го прави община- процес: подготовка на доку- ят вариант е тези, които не са координация между зако- та ментацията, работа с институ- подобрили енергийната ефек- Цялото интервю четете ните и институциите по циите, кандидатстване за фи- тивност на имотите си, да пла- на www.stroitelstvo.info
  • 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. ТРЕНД Комуналните мрежи и ВЕИ ще водят през 2010 г. Българските фирми не попадат в европейската класация топ 100 по оборот от строително- монтажни дейности С ред основните фак- вление се превръщат в из- те ще зависи от това дали беше официално обявена в Движение на приходите от СМР на тори на развитието ключително важни факто- ще продължат инвестици- края на миналата година. на строителния сек- ри за бизнеса, който тряб- ите на публичния сектор и Франция има водещо първите четири в класацията в млн. евро тор през 2010 г. ще бъдат ва да запази позицияте си доколко се възстановяват място по отношение на частните инвестиции. 35000 развитието и поддръжката на пазара. обем на приходите с три на комуналните мрежи, въ- Въпреки че инфраструк- компании, следва Германия По данни на Deloitte 30000 веждането на принципите турният сектор се подкре- Различните държави имат с две. Всички други държа- на зеленото строителство пя от правителствата, раз- сходни проблеми ви имат по една фирма в 25000 и възобновяемите енергий- витието му се характери- При оценяването на ре- челната десетка. Vinci ни източници, управление- зира от спад на пазарната зултата от рецесията мал- Великобритания до- 20000 Bouygues SA то на водите и енергийна- ликвидност. ките и средните предпри- минира с най-много фир- 15000 та сигурност като възник- Това се казва в редов- ятия показват задълбоче- ми - почти една четвърт Hochtief AG ващи области за генерира- но годишно изследване на но разбиране за обхвата на от всички участници в топ 10000 Skanska AB не на приходи в дългосро- международната консул- икономическата криза. Въ- 100. По показателя обем на чен аспект. тантска компания Deloitte. преки че са запитани реди- приходите испанските дру- 5000 След старта на кредит- За неговото изготвяне са ца компании от цяла Евро- жества излизат на предни 0 ната криза през 2008 г. пос- използвани данни от го- па, отговорите им към ико- позиции. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ледвалата 2009 г. беше бе- дишните отчети на ком- номическото забавяне не Като цяло 45 фирми са лязана от рецесията, което паниите, информацион- са много различни. Сред отчели ръст на строител- обаче стана причина стро- ителният сектор да стане по-диверсифициран и да обслужва по-голям кръг ни системи като Factiva, Amadeus, Datamonitor, Euroconstruct, Mergerstat, Onesource, както и анализи взетите мерки срещу реце- сията основните, които до- минират, са управление на риска, управление на ра- ството, при 75 компании година по-рано. Австрий- ската Strabag съобщава за най-голямо увеличение на Ф ренската компания Vinci продължа- ва да води фирмите в класацията на стоте най-големи европейски строи- клиенти. от експертите на Deloitte в ботния капитал, контрол оборота с 3 млрд. евро. телни фирми с оборот над 30 млрд. евро различните държави. върху разходите, запазване Българските компании Очаквани проблеми за Засилените правител- на персонала и обучение. отсъстват от класацията за 2008 г. в сравнение с 26 млрд. евро 2010 ствени инвестиции предо- поради по-малките обеми през 2007 г. Първите четири компании Сред очакваните основ- твратиха по-сериозни спа- Топ 100 на работите и обороти. За са останали непроменени през годините, ни проблеми за индустри- дове в развитието на сек- Френската компания сравнение - класираната на ята за 2010 г. може да се тора до момента. Ситуаци- Vinci продължава да води стотна позиция италианска като само понякога са си разменяли по- окажат намаленията на це- ята остава трудна, търгу- в класацията на стоте най- Cmc di Ravenna е с прихо- зицията. ните, тъй като конкурент- ването на фондовата бор- големи европейски строи- ди от строително-монтаж- ните компании държат да са на публичните компа- телни фирми с оборот над ни работи от 633 млн. евро използват персонала си за нии е по-трудно и ще оста- 30 млрд. евро за 2008 г. по за 2008 г., а дадените в из- ни дружества - „Холдинг евро, и непублични - „Гла- сметка на чистата печалба. не в конкурентна ситуация окончателните счетоводни следването данни за бъл- Пътища“ - 76 млн. евро, вболгарстрой“ - 44 млн. Затова и лоялността към и през 2010 г. През 2011 данни в класацията топ 100 гарски фирми са за 2007 „Трейс груп“ - 67 млн. евро, „Щрабаг“ - 36 млн. клиентите и доброто упра- г. развитието на процеси- на Deloitte за 2009 г., която г., както следва: публич- евро, „Енемона“ - 50 млн. евро. СГ ПЪРВИТЕ 15 УЧAСТНИКА В КЛАСАЦИЯТА Оборот от строител- Оборот от строи- Пози- Компания Държава ство, 2008/2009 г., телство, 2007/2008 Региони на действие ция млн. евро г., млн. евро 1 Vinci SA Франция 29 149 26 301 Европа, Африка, Азиатско-Tихоокеански район, Северна Америка 2 Bouygues SA Франция 24 771 21 802 Европа, Африка, Америка, Азиатско-Tихоокеанския район 3 Hochtief Германия 21 643 18 773 Европа, Африка, Америка, Азиатско-Tихоокеанския район, Австралия 4 Skanska AB Швеция 15 218 15 431 Европа, Америка 5 STRABAG SE Австрия 13 743 10 746 Европа, Африка, Америка, Азиатско-Tихоокеанския район 6 Balfour Beatty Plc. Великобритания 12 008 11 007 Европа, Америка, Азиатско-Tихоокеанския район 7 Eiffage SA Франция 11 359 10 762 Европа 8 Bilfinger Berger AG Великобритания 10 742 9 222 Еввропа, Америка, Азиатско-Tихоокеанския район 9 Koninklijke BAM Groep NV Холандия 9 264 9 322 Европа, Азиатско-Tихоокеанския район Fomento de Construcciones y Contratas 10 Испания 7 744 6 922 Европа, Америка SA (FCC) 11 Activ. de Construc. y Servicios SA (ACS) Испания 6 625 7 389 Европа, Африка, Америка, Азиатско-Tихоокеанския район 12 Carillion Plc. Великобритания 6 590 5 809 Европа, Америка, Азиатско-Tихоокеанския район, Карибския басейн 13 NCC AB Швеция 5 924 6 313 Европа 14 Koninklijke VolkerWessels Stevin NV Холандия 5 393 4 828 Европа, Америка 15 Laing O'Rourke Великобритания n/a 5 297 Европа, Азиатско-Tихоокеанския район УЧАСТНИЦИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА Пози- Оборот от строителство, Нетни приходи, Оборот от строител- Нетни приходи, 2007 Компания Държава ция 2008 г., млн. евро 2008 г., млн. евро ство, 2007 г., млн. евро г., млн. евро 37 ENKA Insaat ve Sanayi AS Турция 1902 451 1511 450 40 ELLAKTOR SA (former hellenic Technodomiki TEB SA) Гърция 1751 139 810 139 61 Primex - Mostostal SA Полша 1212 40 983 30 63 Metrostav AS Чехия 1181 30 1002 25 71 J&P - AVAX SA Гърция 991 25 683 25 83 House-Building Combine 1 Русия n/a N/A 738 N/A 84 Mosmetrostroy Русия 736 -2 619 0 85 Gama Holding Турция 735 47 726 N/A
  • Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 БИЗНЕС Инж. Николай Константинов, управител на „Термосист“: Предстоят мащабни инвестиции в строителния сектор И Инж. Константинов, вие нж. Николай Констан- изискване, тъй като офертна- си партнирате с между- тинов е дипломиран та цена изисква икономическа народни компании, има ли специалист „Промиш- и инженерно-техническа обо- вече индикации за възвръ- сновка на крайния ефект. щане на чуждестранния лена топлотехника“ – ВМЕИ, През 2009 г. „Термосист“ стана инвеститорски интерес София. През 1981-1982 г. за- първата българска фирма, ко- към България? вършва следдипломна ква- ято покри изискванията на Ре- - България е част от световна- лификация „Инженер-спе- гламент 842/2006 и получи сер- та икономика и от общия ев- циалист по приложна мате- тификат за дейностите монтаж ропейски пазар. И всички по- и сервизно обслужване на ста- ложителни и негативни проце- матика“. От 1982 до 1989 г. ционарни хладилни и клима- си, които се случват в междуна- работи като проектант и гла- тични системи и топлинни пом- роден мащаб, видимо идват със вен проектант в „Нови енер- пи, съдържащи флуорирани закъснение тук, и то много по- гийни източници“ – фили- парникови газове. Сертифика- сериозно. Затова и излизане- ал Пловдив. През 1991 г. тът е със срок 5 години и е при- то от кризата ще бъде по-теж- регистрира фирма „Термо- знат на територията на всички ко и по-трудно по редица при- страни - членки на ЕС. Извър- чини, най-елементарната от ко- сист“, която вече е с утвър- шеният одит показа, че фирма ито е корупцията. Успокоител- дени позиции в областта на „Термосист“ по организация на но е, че с новото правителство оптимизиране на топлинни- работа, оборудване и квалифи- получихме индикации за пови- те процеси и професионално циран персонал не отстъпва на шаване на кредитния рейтинг изграждане на отоплителни, сродните инженерингови ком- на държавата, което е и на база пании в Европа. на понижаване на нивото на ко- вентилационни, климатични рупция. и промишлени хладилни ин- Какви стимули са необхо- - Във фирмената дейност зало- Над какви проекти рабо- Според мен предстоят доста сталации. През 1993 г. ком- дими, за да се осъзнае необ- жихме на партньорството с во- тите в момента? Как ще мащабни инвестиции в строи- панията първа в България ходимостта от устойчи- дещата японска фирма DAIKIN, се развива „Термосист“ телния сектор. Това категорич- въведе авангардните техно- во строителство? чиито високотехнологични про- през 2010 г.? но няма да е спекулативното - Устойчивото строителство е дукти позволиха да се развием - В момента проектираме ОВК логии на фирма DAIKIN. жилищно и ваканционно стро- от изключително значение за в т.нар. системен инженеринг - системите на 10-те кинозали на ителство за продажба на апар- околната среда, но е важно да пълен диалог с инвеститора от „Арена“ в комплекса „Карфур“ таменти на зелено. Вече банки- разберем как да го постигнем. избора на система, проектира- на „Цариградско шосе“, как- те прекратиха с кредитната по- Много е лесно да термоизоли- не, доставка и монтаж на съо- то и на голямата спортна зала литика на финансиране на една раме една сграда и да постиг- ръженията и гаранционен сер- в София, където сме предложи- и съща неперспективна сделка нем 0% разход на енергия, но виз. Вече навлизаме много се- ли високоенергийни решения от двете страни (и инвеститора, дали е оправдана такава скъпа риозно във внедряването на во- на базата на термопомпи, без и крайния клиент). Идва време- инвестиция в масовото строи- доохлаждащите агрегати (т.нар. връзка към топло- и газопре- то на сериозните наши и чужди телство. С актуализираната На- чилъри). На „Мол Стара За- носната система. инвеститори. редба 7 от Закона за енергийна- гора“ монтирахме за пръв път В преговори сме с инвестито- В момента България има нуж- та ефективност за пръв път се в България най-новите безе- ри от Катар и Абу Даби - двете да от своя имидж, а именно ви- въведоха референтни коефи- мисионни честотни чилъри на строителни площадки в араб- соките сгради. Не случайно сме циенти за топлопреминаване DAIKIN (VRV технология във ския свят, където в момента се свидетели на първата копка на през различните видове ограж- водоохлаждащите агрегати с влагат огромни средства в го- първия небостъргач в столица- дащи конструкции на сгради, термопомпено изпълнение). леми инфраструктурни обекти. та. Фирма „Термосист“ участва като се отчита не само енерги- Най-ново поколение тритръб- в проектирането (част ОВК) на ята за отопление, но и за кли- ни системи VRV, позволява- Вие сте дългогодишен още две подобни сгради в Со- матизацията за едногодишен щи в реално време една част от спонсор на конкурса „Сгра- фия. Имаме опит, тъй като сме период. По този начин се дава сградата да се отоплява, а друга да на годината“. Каква е участвали в разработването на по-голяма свобода за творчест- да се охлажда, са приложени от вашата оценка на постро- 300-метрова сграда до „Бурж во на архитектите при проекти- „Термосист“ в офис сградата на ените сгради в последна- ал Араб“ в Дубай. ране на сградите и тяхната ви- „Винпром Пещера“ в Пловдив, та година? зия. Може да се окаже, че една който получи отличието „Сгра- - Този конкурс се превърна в Какви според вас са най- важните мерки и стъпки за стабилизиране на бъл- У стойчивото стро- ителство е от из- ключително значение сграда с лоша характеристика на ограждащите стени, но с ин- сталирани в нея енергоефектни да на годината 2009“ в катего- рия „Многофункционални ком- плекси“. В момента фирмата събитие на годината за целия строително-инвестиционен бранш. Чрез него станаха дос- гарския строителен сек- електро- и ОВК системи, може завършва две подобни високое- тояние хората, които доприна- тор? за околната среда, но да постигне много нисък раз- нергийни сгради в София – биз- сят за развитието на нашите - Фирмите, които лека-полека е важно да разберем ход на енергия. С други думи нес център в „Люлин“ и аутлет градове. Трябва да се научим започват да излизат от кризата, - лошият коефициент на топ- център с РЗП 45 000 кв.м на да оценяваме и поощряваме трябва да се отърсят от много как да го постигнем лопреминаване на дадена сте- „Цариградско шосе“ (зад „Ме- красивите технократски идеи и неща, които им пречеха на раз- на може да се компенсира чрез тро“). съответно инвеститорите, про- витието, а именно оптимизира- една климатична инсталация от ектантите и строителите, които не на управлението и на човеш- ново поколение. Още през 1992 Имате ли конкуренция в ги създават и материализират. кия ресурс. Трябва да се сти- г. „Термосист“ първа в Бълга- инсталационния бранш? Препоръката ми е в следващи- мулират хората, които работят рия въведе т.нар. БИН метод за - Разбира се, че работим в кон- те издания на конкурса като ос- по-качествено и по-ефектив- анализ на енергопотребление курентна среда, но радващо е, новен критерий в оценката на но. По време на бума в строи- на инсталационно решение и че нивото на инвеститорите в сградите наред с архитектур- телството създадохме илюзи- показа, че в процеса на проек- България става все по-висо- но-конструктивните и благоус- ята, че има недостиг на работ- тиране вземането на крайно ре- ко. На базата на предварител- тройствените решения да за- Р на ръка, което допринесе за не- шение е многовариантна задача ни проучвания на пазара те си легне и внедряване на енерго- качественото строителство. В азбира се, че рабо- и че критериите за всеки отде- правят подбор на фирмите, ко- ефективни инсталационни сис- тази връзка на дневен ред изли- тим в конкурент- лен обект са различни. ито да поканят за офериране. теми съгласно изискванията на за вторичният пазар на ремонт, на среда, но радващо Освен референтните обекти Наредба 7. реконструкция и оптимизиране Как отстоявате завоюва- изпълнителите трябва да се до- Интервюто взе на изградени в последните 20 е, че нивото на инвес- ното отличие на „Дай- казват и чрез придобитите сер- Светла ДОБРЕВА години сгради, особено от глед- титорите в България кин“ за професионално тификати в своята професио- на точка на енергийната ефек- развитие с интензивни нална област. Особено в инста- Цялото интервю четете тивност. става все по-високо темпове? лационния бранш това е важно на www.stroitelstvo.info
  • 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Орел, рак и щука... и какво ни пречи да вървим напред? Арх. Людмил Леонидов разглежда управлението на инвестиционни проекти през призмата на текстове на ФИДИК, ЗУТ и ЗОП Л юдмил Леонидов е за- ръчки: рация на инженерите консултан- щевременно да се спазват изис- вършил специалност Чл. 12. (1) Законът не се при- ти (ФИДИК). кванията на законите, но може и „Архитектура“ във лага за: (2) В случаите по ал. 1 функ- законът да не се прилага, когато Висшия институт за строи- 10. Договори за доставки, ус- циите, правата, задълженията и финансирането е от други дър- телно инженерство. Редак- луги или строителство, финанси- отговорностите на Консултанта жави или от международни или рани повече от 50 на сто от дру- по този закон се осъществяват чуждестранни организации. тор на българските преводи ги държави или от международ- от инженера, определен по усло- Различията между ЗУТ, който на книгите на FIDIC с голям ни или чуждестранни организа- вията на финансиращата инсти- е закон, и договорните условия брой статии. Преподава спе- ции, когато предоставящият фи- туция, и се уреждат подробно в на FIDIC, които не са такъв нор- циалност „Управление на нансирането е посочил изпълни- специалните условия на догово- мативен акт, се състоят във: международни проекти“ в теля или е указал начина на не- ра, сключен между него и възло- •По-високата степен на уни- говия избор; жителя. версалност на стандартните ус- УНСС. Зам.-председател на Чл. 13. (1) Процедурите по (3) За осъществяване на дей- ловия на FIDIC комисията по устройство на закона не се прилагат за общест- ността по оценяване на съот- •Правата и задълженията на територията, строителство вени поръчки: ветствието на инвестиционни- участниците в реализацията на и архитектура в Столичния 4. Възлагани по специална те проекти и за упражняване проектите общински съвет. процедура на международна ор- на строителен надзор инжене- •Степента на контрол при ре- ганизация, когато тя предоставя рът по Договора трябва да бъде ализацията на проектите Между българската и све- Пряко отношение към този повече от 50 на сто от финанси- лицензиран при условията и по •Процедурите за документи- товната практика в управление- процес имат два закона - Зако- рането; реда на чл. 167 или да възложи ране на реализацията. то на инвестиционните проекти нът за устройство на територи- изпълнението на тези дейности •Отговорността за проекти- съществуват основни различия, ята и Законът за обществените Законът за устройство на тери- на подизпълнител, лицензиран рането които произтичат не само от не- поръчки. торията: по този закон. •Точното дефиниране на правилното определяне на учас- ЗОП определя процедури- § 24. (1) За проекти, финан- (4) Въвеждането в експлоата- всички понятия и универсалното тниците в процеса, техните пра- те за възлагане, а ЗУТ проце- сирани изцяло или частично от ция на строежите по ал. 1 се из- им приложение във всички доку- ва и задължения, но и от самата дурите за реализация на инвес- международни финансови ин- вършва при условията и по реда менти и етапи на реализацията. същност на процесите. тиционните проекти. Двата за- ституции и от фондове на евро- на този закон. Всяка европейска страна е кона обаче имат текстове, които пейския съюз, при сключване на При FIDIC нещата са много създала свои собствени закони, определят кога те могат да не се договорите между участниците Така омагьосаният кръг се за- прости и лесни за изпълнение: отчитайки традициите и регла- прилагат: в инвестиционния процес могат тваря. Участници в реализацията ментираните отношения. Пър- да се прилагат договорните ус- Трябва да се прилагат дого- на инвестиционните проекти са вите общи условия се появиха в Законът за обществените по- ловия на международната феде- ворните условия на FIDIC, съ- единствено възложителят, кон- средата на миналия век при из- султантът и изпълнителят. пълнението на големи между- Кой кой е в реализацията на проекти Договорът влиза в сила, кога- народни строителни проекти в то възложителят (клиентът) пре- Близкия изток и Югоизточна според FIDIC и според ЗУТ даде на изпълнителя (контракто- Азия. Добрата световна практика определя като участници в реализацията на инвестиционните ра) писмото за приемане на не- Те са обосновани от нужда- проекти – Клиентът (Възложител), Консултантът и Контракторът (изпълнител, строител). говата оферта. та за изработване на единна кон- Договорните условия са три цепция и общи правила на пове- ЗУТ определя като участници в процеса: Чл. 160. (1) участници в процеса на строителство- вида – само за строителство, за дение при международни търго- то са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо проектиране и строителство и за ве. Дотогава общоприета прак- технически контрол за част „Конструктивна“, техническият ръководител и доставчикът на проучване, проектиране и стро- тика беше да се работи по ти- ителство. пови договорни форми, публи- машини, съоръжения и технологично оборудване. Общите договорни условия кувани от Института на инже- разпределят риска между стра- нерите от гражданското строи- Участниците в строителния процес по FIDIC ните на принципа на равнопо- телство (ICE – Institute Of Civil ставеността. Engineers). Сегашните договор- Възложител (Клиент) според FIDIC е собстве- три на проекта и дефиниране на услугите) Специфичните договорни ус- ни условия на FIDIC са създаде- никът, който носи отговорност пред Закона за • Прединвестиционни проучвания (финансова ловия отразяват характеристи- ни въз основа на тези договор- всичко, което се случва по време на реализаци- обезпеченост, юридическа обезпеченост, зако- ките на конкретния проект и из- ни форми. ята на проекта. нодателство и нормативна база) искванията на националното за- Преди България да стане член • Предпроектни проучвания (вариантни схеми, конодателство. на ЕС, беше наложено използва- Консултант е „Нает от Клиента експерт, който анализ на вариантите, предварително остой- Инженерът ръководи изпъл- нето на „Наръчник за процеду- нението на договора и серти- ри за възлагане на договори, фи- чрез професионалните си умения създава въз- ностяване, избор на окончателен вариант, пла- фицира междинните и крайните нансирани от общия бюджет на можност за оптимална реализация на даден ниране на реализацията и структура на разхо- плащания, обикновено чрез из- Европейската общност в конте- проект“. дите) мерване на действителното ко- кста на мерки извън общност- Клиентът ползва услугите на Консултанта във • Проектиране (избор на проектант, контрол на личество на извършените рабо- та“ (Practical Guide to Contract всички етапи на реализация на проекта – пред- проектантската дейност, окончателен проект и ти. Procedures Financed From The Кореспонденцията между General Budget of The European инвестиционните проучвания, предпроектните окончателно остойностяване) страните се води само писмено. Communities in The Context of проучвания, проектирането, строителството и • Реализация (избор на Инженер, избор на Кон- Ако възникне спор, той се ре- External Actions - PRAG). въвеждането в експлоатация. трактор и контрол на реализацията) шава от комисия по споровете, Сега вече като пълноправен Чрез Консултанта Клиентът избира Проектант, • Въвеждане в експлоатация преди да бъде отнесен към ар- член на Европейския съюз бан- Инженер (супервайзър, надзор на строител- битраж. ките продължават да налагат ра- ството) и Контрактор. Консултантът носи отго- Строителят е другата основна фигура в изпъл- Всъщност това са основните ботата по ФИДИК, в противен различия, които все някога ще случай не отпускат финансира- ворност пред Клиента за всичко, което се случ- нението на договорите. трябва да бъдат преодолени от не. ва с инвестиционния проект, включително и за FIDIC не използва думата „строител“, защото тя нашето законодателство. Вече двадесет години не же- експлоатационните му качества. стеснява твърде много обхвата на реализация- По-нататък в своя матери- лаем да приближим национално- Правата и задълженията на Консултанта се оп- та и е приложима при договорите само за стро- ал арх. Леонидов разглежда точ- то си законодателство до добра- ределят с договор (Бяла книга). Те обхващат це- ителство. При останалите договори – проекти- но тези особености и начина, по та световна практика, а ни пред- който те са залегнали във FIDIC. стои да се справим с финансира- лия процес на реализация на проекта: ране и строителство и проучване, проектиране не от милиарди евро в следващи- • Концепция и стратегия (възможност за реали- и строителство, строителството е несъществена Цялия материал четете на те години. зация на проекта, маркетинг, основни параме- част от дейността на Контрактора. www.stroitelstvo.info
  • ИНФРАСТРУКТУРА 9 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. През 2009 г. разрешенията за ползване на големи обекти са 1700 Само през януари 2010 г. в Дирекцията за национален строителен контрол са внесени 170 заявки за приемателни комисии П рез миналата, 2009 г. Дирекцията за нацио- През следващите го- нален строителен контрол (ДНСК) е издала дини се очаква най- активно в получа- 1700 разрешения за ползване на обекти от ването на разреше- първа, втора и трета категория. За сравне- ния за строеж и раз- ние - през 2008 г. техният брой е бил 1800. решения за ползване През последното тримесечие на 2009 г. активността да бъде метрото на София на инвеститорите по традиция е по-висока – броят на издадените Акт 16 е 630. Няма намаление на внесени- те заявления за Държавната приемателна комисия и през януари те са 170. Според заместник-началника на ДНСК инж. Милка Гечева има известна равномер- ност на постъпващите документи. Фотограф Милена ВАСИЛЕВА Мария Съботинова ПОСЛЕДНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 Г. Разрешение за ползване болд – Нирас - БТИнжене- рани зони – често това са ране от Европейската ин- са получили четири пре- ринг“. Изпълнител е „Ал- части от голям проект или вестиционна банка и Бан- чиствателни станции за пине Майредер“. свързвания на нови тери- ката за развитие на Съве- отпадъчни води. Това са Консултант на смолян- тории. та на Европа. Едното е за обектите в Смолян, Бур- ското съоръжение е SWPC От този период е раз- укрепване на свлачище- гас – Меден рудник, I етап, и „Аквапартньор“, изпъл- решението за ползване на то от спирка Кипарис до Монтана и Севлиево. На 2 нител е „Копаса – Понс“. завода за преработка на зона Кранево с упражня- февруари акт 16 получи и След приемането на твърди битови отпадъци ващ строителен надзор пречиствателното съоръ- всички отсечки по автома- в Пловдив, община Раков- фирма „Рутекс“. Второто жение в Ловеч. гистрала „Хемус“ през ля- ски, вътрешната водопро- е брегоукрепителното съ- Три от обектите – в Ло- тото на 2009 г. покритието водна мрежа на община оръжение дамба Албена – веч, Монтана и Севлиево, на летния театър в Бургас, Симитли. Балчик, отново под упра- са от един и същ финансов ремонта на вълнолома във В периода преди Нова влението на „Рутекс“. Тре- меморандум и имат един и Варна и нова част от со- година бяха приети и че- тото - свлачището в мест- същ консултант – обеди- „Алпине Бау“. Издаване- тор, за да може при въвеж- фийското метро разреше- тири брегоукрепвания от ността Траката със строи- нение от „Сафеж“ и „Ак- то на разрешение за полз- дане в експлоатация обек- ние за ползване получи и проекта на Министерство- телен надзор от „Джулиан ваинс“. Изпълнители на ване на ловешката пречис- тът да заработи. Догово- реконструкцията на лети- то на регионалното разви- контрол“. Завършено е и съоръжението в Ловеч са твателна станция се заба- рът вече е сключен. ще Пловдив. тие и благоустройството укрепването на бреговете „Систем Япъ Иншаат Ве ви. Причината е в избора Строителен надзор на През последното три- „България - укрепване на на река Дунав – зона II – Тиджарет“, на Монтана на оператор - за извест- станцията в Бургас – Ме- месечие на 2009 г. са изда- бреговете на река Дунав Горни Цибър и Долни Ци- - „Пасаван Рьодигер - Ед но време ВиК не успя да ден рудник, I етап, упраж- дени разрешения за полз- и Черно море срещу еро- бър с консултант „Пътин- Зюблин“, а на Севлиево - сключи договор с опера- нява консорциум „Рам- ване на много газифици- зия и абразия“ с финанси- вестинжнеринг“. В ПЕРИОДА ПРЕДИ НОВА ГОДИНА Беше приета по-голя- От края на минала- част от водоснабдяването ти по оперативна програ- мата част от проекта Со- та година са разрешени- на Ботевград. ма „Регионално разви- фийски околовръстен път ята за ползване и на мо- Завършен и приет тие“. Прави впечатление, – южна дъга от участък ста „Атлантик“ в Пазар- беше окаченият таван на че изпълнението на ня- „Симеоновско шосе“ – джик и жп гарата в града, козирката на летище Со- кои водни обекти с бъл- бул. „България“. За ля- път I-7 Елхово - Княжево фия със строителен кон- гарско финансиране чес- тото на тази остават гра- - мост над р. Поповска и султант „Т-7 Консулт“, то е започнало преди го- витачният водопровод и р. Черноземска със стро- Пловдив. дини, спирано и завърш- пътният възел Драгале- ителен надзор от „Тран- Сред обектите високо вано при осигуряване на вци. Строителен надзор сконсулт“ БГ, пречиства- строителство преоблада- средства. Част от този на приетия обект се уп- телна станция за питейни ват търговските. От по- вид преходни обекти са ражнява от „Пътинвес- води „Чеканица“, модул малките редовно се при- приети и през миналата тинженеринг“. за първично филтриране, емат завършени проек- година. ПРЕЗ ЯНУАРИ 2010 Г. Разрешение за ползва- ловръстният път на Ве- гопол, участък 3 на лот 10 от програмата „Транзитни провод за Гърция при ПК корекцията на река Слатин- не е получил обект „Рекон- линград и канализацион- за рехабилитация на пъ- пътища 5“. 968+55, село Вълково, об- ска в участъка от ул. „Кон- струкция на басейн „При- ният колектор IХ от мост тен участък от път III-5601 С разрешение за полз- щина Сандански. стантин Фотинов“ до бул. морски“ и съблекалните на р. Чепинска, малка ВЕЦ от град Шипка през село ване е и защитното съоръ- Предстои Акт 16 да по- „Владимир Вазов“, район към него във Варна, око- „Цонево“ в община Дъл- Шейново до село Дунавци жение на транзитния газо- лучи поредният участък от „Подуяне“ на София.
  • 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. МОСТОВЕ Лъвов мост в София става кръстовище на три нива Архитектурният паметник се запазва напълно Гергана ДИМИТРОВА История на моста Л Достолепието на ми- ъвовият мост е по- налото и изискванията на строен на мястото на съвремието намират съче- т.нар. Шарен мост през тание в едно от сложните 1889–1890 г. по проект строително-инженерни съ- на инж. Вацлав Про- оръжения, които предстои шек от фирмата „Бра- да бъдат построени в Со- фия. Емблематичният за тя Прошек“. Името му българската столица стро- идва от поставените в ен преди 120 години Лъ- четирите му края лъв- вов мост над река Владай- ски бронзови фигури, ска ще бъде реконструиран изработени през 1891 и разширен. Новото строи- телно-инженерно съоръже- във виенската фирма ние ще запази достолепие- „Вагнер Биро“. Парапетите на моста са от гра- то на миналото и същевре- нит. Мостът е дълъг 26 м и широк 18.1 м. Разказ- менно ще отговори на нуж- ва се, че строителството му е струвало 260 хил. дите на днешното транс- златни лева. Мостът е архитектурен и художест- В началото на март се очаква да започне строителството на метростанция 7 под портно обслужване на гра- бул. „Сливница“ при Лъвов мост Фотограф Мария Съботинова вен паметник на културата. да. Съвместяват се различ- ни видове транспорт – ме- София Петър Диков. Ста- мобилен, трамвай и метро. ното и южното платно на Транспортните подле- изместване. Това се отна- тро, трамвай, автомобилен, рият мост няма да се засяга За пешеходците ще има бул. „Сливница“. зи, успоредни на реката, се ся за инженерните мрежи и решението на пътния въ- и се запазва напълно. подлез, който ще свързва с изпълняват с шлицови сте- - канализация, водоснаб- зел осигурява много до- Новото транспортно ре- метростанцията. Сложнос- Около сегашния ни и плоча върху тях. Това дяване, ел. мрежа, улично бри връзки на различните шение на кръстовището тта на обекта се определя Лъвов мост дава възможност за мини- осветление, телекомуника- видове транспорт, с което на бул. „Сливница“ и бул. от наличието на река и ре- проектът предвижда кръго- мални изкопи в кръстови- ции, топлопровод. ще се облекчи едно толко- „Мария Луиза“ е пътен въ- ализирани канализационни во кръстовище (на ниво те- щето. Н ва натоварено кръстовище, зел на три нива, съчетаващ колектори, които са успо- рен). То се образува с по- овото транс- Канализация каза главният архитект на три вида транспорт – авто- редно на реката по север- мощта на два допълнител- С изпълнението на път- ни дъгообразни моста от портно реше- ния възел ще се напра- двете страни на стария Лъ- ние на кръстови- ви много сериозна рекон- вов мост. По този начин струкция на съществува- пътното движение може да щето на бул. „Сли- щата канална мрежа. От се изнесе по кръга, а трам- вница“ и бул. „Ма- двете страни на река Вла- вайното да се запази по рия Луиза“ е пъ- дайска минават трасетата стария мост. Решението на на основни главни колекто- кръговото кръстовище е тен възел на три ри – Ляв владайски колек- съобразено със съществу- нива, съчетаващ тор (с размери 80/120 см), ващите габарити на буле- три вида транс- дубльор на Ляв владай- вардите „Княгиня Мария ски колектор (150/225 см) Луиза“ и „Сливница“. порт – автомо- и Десен владайски колек- На второ ниво се пред- билен, трамвай и тор (80/120 см) и дубльор вижда прокарване на два метро на Десен владайски колек- транспортни тунела - севе- тор (ø2600 мм). Предвиж- рен и южен, които са раз- да се да бъде развален съ- положени по бул. „Сливни- Пешеходните подлези ществуващият Ляв владай- ца“ под бул. „Княгиня Ма- от двете страни на реката ски колектор и да се по- рия Луиза“. В тях ще пре- се свързват през метроту- строи нов в рамките на минават директните на- нела, като обслужват едно- транспортния тунел с раз- правления. Пътните плат- временно кръстовището и мери 300/150 см, като към на по бул. „Сливница“ в ту- метростанцията. него се привключват всич- нелите са с габарит 7.50 м, Метростанцията се из- ки съществуващи канали предвидени са двулентови гражда с шлицови стени. от напречните улици. Дуб- локални платна и служебни Две трети от нея се изграж- льорът на Левия владай- тротоари в тунелите. да по метода Тоp down – ски колектор (150/225 см) На трето ниво преми- отгоре надолу. Останалата не се засяга от реконструк- нава двупътният тунел на част е в открит изкоп. Ме- цията на транспортните ту- метрото заедно с пешехо- тротунелът се изпълнява нели. По южното платно ден подлез. Трасето на ме- с тунелнопробивна маши- на бул. „Сливница“ се ре- трото е по бул. „Княгиня на (ТБМ), която премина- конструират всички кана- Мария Луиза“. В северна- ва под съществуващия Лъ- ли. Изгражда се нов канал та част на кръговото кръс- вов мост. с габарити ø300 мм ø1600 товище е разположена ме- Докато се изгражда кръ- мм. Прави се реконструк- тростанцията, която е ре- говото кръстовище, релсо- ция на съществуващия ка- шена на две нива, като го- вият път на трамвая вре- нал „Женски пазар“, който рен ръб на конструкция- менно ще бъде демонтиран. е с размери 210/210 см. та е на 0.60 до 1 м от кота Съществуващите спирки С изграждането на кръ- улична нивелета в района на масовия градски транс- говото кръстовище и на на кръговото кръстовище. порт се изместват, така че метростанията ще се ре- да бъдат по близо до под- конструират съществува- Конструкции лезите, водещи към новата щите канали и по бул. „Ма- Новите мостове на кръ- метростанция. рия Луиза“. говото кръстовище са пло- С новото комуникаци- чести конструкции на два онно решение се засяга ин- Още по темата на: отвора в хоризонтална кри- женерна инфраструктура и www.stroitelstvo.info/ ва върху шлицови стени. се налага реконструкция и urban
  • Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 11 Технически данни Кръгово кръстовище • Централен радиус 38 м • Две ленти по 4.75 м и една 5 м в кръговото движение с габарит 14.5 м • Две входящи и две изходящи ленти, широки по 3,75 м, по бул. „Сливница“ от северната и южната страна на кръговото кръстовище • Две входящи и две изходящи ленти, широки по 3,00 м, по бул. „Княгиня Мария Луиза“ от северната и южната страна на кръговото кръстовище Пътни тунели • Два тунела по бул. „Сливница“ – северен и южен • Светъл отвор 8.5 м (2 ленти по 3.75 м и 2 служебни тротоара по 0.5 м) • Височина 4.8 м • Покрити части по 116 м ка ска ре ница“ лив Владай бул. „С ии и лин бул. „ вайн трам Кн ягиня Мари я Луи за а“ ка река ниц бул. „Слив с Владай Проектант В ъв фаза идеен проект е разработен пев, „Контактна мрежа и преустройство в общинското предприятие „София на правотокови кабели“ – инж. Елвира проект“ с директор инж. Стефан- Стойкова, „Електроснабдителни мре- ка Брадварева и колектив в състав: път- жи“ – инж. Димка Димитрова, „Телеко- ни работи - инж. Михаил Баларев, инж. муникации“ – инж. Стефанка Чаушева, Силва Тепеликян, част „Конструкции“ „Топлофикация“ – инж. Ивайло Милев – „Биас-М“, част „Канализация и водо- и „Паркоустройство“ – инж. Донка Ди- снабдяване“ – инж. Евгения Георгиева, ловска, и План за организация на сис- инж. Иван Пешев, „Улично осветление“ темата за обществен транспорт – инж. – инж. Галина Михайлова, инж. Ради Пи- Малина Матеева.
  • 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. ЖЕЛЕЗНИЦИ Избран е изпълнител за проучване и проектиране на жп възел София В търга кандидатстваха шест фирми, четири бяха отстранени от участие О Избрани кандидати ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА бединение „Евро- стойност на обекта е 1.600 транспроект Груп“ млн. лева. Проектът е част спечели търга за от финансов меморандум • обединението „Евротранспроект Груп“ Срок за изпъл- 13 месеца нение „Техническа помощ за по програма ИСПА от • консорциум „Мотт Вектор Гама“. развитие на железопъ- 2006 г. и се отнася за тех- Етап I – предпроектно проучване и тен възел София“. Склю- ническа помощ за модер- варианти за модернизация чен е и договор с изпъл- низация на трансевропей- Останалите участници Етапи на работа Етап II – изготвяне на идеен проект нителя. Търгът беше обя- ската железопътна мрежа в търга за развитие на жп възел София вен на 10 юли 2009 г., до в България. края на август се приема- След оценката на ко- • „Аеком - клон България“ Програма ИСПА, финансов меморан- ха оферти. Те бяха отво- мисията са избрани и кла- • консорциум „Судоп ТЕЕ“ Финансиране дум от 2006 г. за техническа помощ за модернизация на трансевропейската рени на 15 октомври. Кла- сирани два кандидата от • консорциум „Пойри Инфра“ ООД и „Виапонте - железопътна мрежа в България сирането беше обявено на общо участвалите в търга Прожетош и Консултория де Енженерия“ АД 29 октомври. Срокът за шест (виж каретата). Изпълнител „Евротранспроект Груп“ изпълнение на задачата е Според заповедта на • консорциум „Проинтек - Сивидизайн“. 13 месеца. Основните за- министъра на транспор- тях е фактът, че клонът на но в Англия и Уелс. султория де Енженерия“ циум „Проинтек - Сиви- дължения на изпълните- та, информационните тех- фирмата няма така наре- Консорциумът „Судоп АД също е отстранен за- дизайн“ не се съдържат ля са групирани в два ета- нологии и съобщенията чената правосубектност, ТЕЕ“ също отпада от тър- ради няколко пропуска в удостоверения за акту- па. Първият е предпроект- за отваряне, разглеждане т.е. не е юридическо лице, га, тъй като един от клю- документацията. Единият ално състояние на двете но проучване и варианти и оценка на постъпили- нито физическо, нито тя- човите експерти не доказ- от тях е, че подписът под дружества, липсват и ня- за модернизация, вторият те оферти в процедурата хно обединение. Това го ва професионален опит. офертата не е скрепен с кои от необходимите до- - изготвяне на идеен про- „Аеком - клон България“ прави негоден за участие в Консорциум „Пой- име и длъжност на подпи- кументи, техническата ект за развитие на жп въ- е отстранен от участие по процедурата. Дружество- ри Инфра“ ООД и „Виа- сания, нито пък печат. оферта се оказва непълна, зел София. Прогнозната няколко причини. Една от то „Аеком“ е регистрира- понте - Прожетош и Кон- В офертата на консор- пише още в заповедта. СГ Шест фирми се състезават за Стратегия за ЕRTMS Ш ест консултант- рени на 6 януари тази го- ски фирми и дина. обединения се Задача на проекта е ак- състезават за изготвяне туализиране и ревизия на на Стратегия за внедрява- разработения и утвърден не на Европейската систе- от министъра на транс- ма за управление на тра- порта на Република Бъл- фика (ЕRTMS). Офертите гария „Национален план бяха отворени на 27 януа- на България за внедряване ри, срокът за подаване на на ERTMS“, разработване предложения изтече на 26 на стратегия за внедрява- януари. Прогнозната стой- не на ERTMS в България. ност на поръчката е 1 млн. Проектът ще бъде изпъл- лева. Част от имената на нен на два етапа. Срокът участниците се свързват за изпълнение на поръчка- и с търга за стратегия на та е 5 месеца, прогнозната железопътния сектор, чи- стойност е 600 хил. лв. без ито документи бяха отво- ДДС. СГ Участници в процедурата • Обединение от фирмите Rina Services АД, „Ин- ститут по транспорт и комуникации“ ООД и „НЕА“ Б.В. Последните два участника подгот- виха и разпространиха преди две години транс- портен атлас „ЕС и България - перспективи за транспортния сектор“. • Вторият участник е германското обединение „Транс Кеър - Инфра Кеър“. • В търга участва „Проджект Менеджмънт“ ООД - клон България. • Гръцката „АДО“ е сред консултантите за жп обекта Пловдив - Свиленград, работи и по про- ект за индустриална зона в страната. • „Систра“ участва в няколко консорциума по български жп проекти. • Шестият участник е Arwex AG.
  • Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 13 ВОДНИ ПРОЕКТИ Терминалът Никопол - Естакади вместо насипни съоръжения за подходи към Дунав мост 2 Турну Мъгуреле може да Възможно е подходите към Дунав мост 2 да бъдат реше- ни не чрез насип, а като естакада. Проектът на прибли- зително 100-метровото съоръжение може да бъде завър- шен за 40 дни. Такъв е резервният вариант на изпълните- бъде пуснат през март ля на Дунав мост 2 и прилежащата инфраструктура - ис- панската фирма FCC, да ликвидира проблема с осигурява- нето на земни маси. Вторият, най-скъпият, е вариантът компанията да купува строителни материали от други кариери. Най-далечният е разрешението за концесия - Ми- Разрешението за ползване на фериботния комплекс нистерството на регионалното развитие и благоустрой- ството съобщи, че са необходими 18 месеца, за да се осъ- е от 3 септември 2008 г. ществи подобна схема. Изпълнението на прилежащата инфраструктура е сред- но 30%, извършени са 15% от земните работи, съоръже- ния на жп и пътни надлези - 60%, комуникации и ВиК ин- сталации - 45%, жп сгради - 10%, жп съоръжения и инста- лации - 4%. Към януари от Дунав мост 2 са изпълнени 42% от пред- видените работи. Монтажът на връхната конструкция може да започне, след като бъде одобрен окончателният проект на връхната конструкция, предаден на инженера на проекта в началото на тази година. Няма пари за проекти, отчуждаване и строителство, отчете ББК „Пътища“ В края на януари се състоя годишното отчетно събра- ние на Българска браншова камара „Пътища“. В доклада си председателят на управителния съвет на ББК „Пътища“ Технически проблеми, свързани с недостатъчна дължина на ро-ро клапата на румънския кораб, което създава инж. Румен Йовчев направи преглед на инфраструктурни- проблеми при натоварването и разтоварването му на двата терминала, са причина за забавяне пуска на нова- те проекти, които браншът очаква, на взаимоотношени- та фериботна връзка ята с администрацията и на позицията на бранша в ситу- ация на криза. За пътните специалисти основните про- Силвия ЗЛАТКОВА мост на пристанищната ин- „Параходство Българско растителна защита, Наци- блеми са недостигът на средства - за проектиране, от- фраструктура на двата бря- речно плаване – Русе“ АД онална агенция „Пътна ин- чуждаване и строителство. Фериботният комплекс га, като изтъкнаха, че про- предложи линията да бъде фраструктура“, Изпълни- През изминалия отчетен период ББК „Пътища“ се поста- Никопол – Турно Мъгуреле блемът е единствено в не- открита до края на октом- телна агенция „Морска ад- ра диалогът между нас, пътната администрация, Минис- може да бъде пуснат през достатъчната дължина на ври. В отговор Смесена- министрация“, Държавно терството на регионалното развитие и благоустрой- март. Причината за дългото ро-ро клапата на румън- та българо-румънска екс- предприятие „Пристанищ- ството и другите структури в бранша да не се спира, забавяне на пуска на дей- ския кораб, което създава пертна комисия за контрол на инфраструктура“ и На- каза Румен Йовчев. ността по линията са тех- проблеми при натоварване- по изпълнението на спора- ционалната ветеринарно- Камарата да бъде коректив на изпълнителната власт и нически проблеми, свърза- то и разтоварването му на зумението взе решение да медицинска служба, което да работим заедно за проблемите на България, предложи ни с недостатъчна дължи- двата терминала. открие дейността по лини- с последващо решение на Божидар Йотов, председател на управителния съвет на на на ро-ро клапата на ру- Откриването и функцио- ята на 29 октомври мина- Министерския съвет от 6 Агенция „Пътна инфраструктура“, гост на срещата. мънския кораб. Експлоата- нирането на корабните ли- лата година. Само ден пре- април е изменено и допъл- Изпълнителният директор на Камарата на строителите ционните изпитания, про- нии между България и Ру- ди това обаче в комисията е нено. Предаването на обек- в България Иван Бойков отчете доброто сътрудничест- ведени през октомври 2009 мъния в българо-румън- получено писмо от румън- тите от Министерството на во със своя най-голям асоцииран член - ББК „Пътища“, и от- г., са показали, че извърше- ския участък на река Дунав ски превозвач, че няма го- регионалното развитие и прави апел към пътната администрация за подробна про- ната от румънската страна са регламентирани от Спо- товност за започване на ра- благоустройството на тех- грама за капитално строителство. реконструкция на техния разумението между Ми- бота, в резултат на което ните ползватели е извър- На форума като гости присъстваха още Димитър Събев, кораб е неудачна и се нала- нистерството на транспор- решението е отменено. До шено на 31 март миналата член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, Васил Бо- га нова. При проведените с та на България и Минис- настоящия момент в коми- година въпреки сериозни- ненски, съветник на министър-председателя Бойко Бори- българския превозвач „Па- терството на транспорта на сията не е постъпвало ново те забележки по качество- сов, Петър Денев и Кирил Желязков от Българската сто- раходство Българско реч- Румъния за превоз на мо- предложение за откриване то на изпълненото строи- панска камара, проф. Иван Трифонов от УАСГ. но плаване – Русе“ АД раз- торни превозни средства и на дейността по линията, телство, които обаче не са говори румънската стра- на пътници с кораби меж- уточниха още от ресорното пречка за пуска на изграде- на е декларирала готовност ду граничните пунктове по министерство. ното съоръжение. Започна строителството на да се започне работа през българо-румънския учас- От държавното ведом- От транспортното ми- два обекта от водния проект март. Така отговориха на тък на река Дунав, подпи- ство добавиха, че на 24 нистерство съобщиха още „Строителство Градът“ от сано на 10 ноември 1998 г. март 2009 г. Министерски- за „Строителство Градът“, по ИСПА във Варна Министерството на транс- в Букурещ, Румъния. Съ- ят съвет е взел решение за че все още няма откри- Първа копка на реконструкцията на пречиствателната порта, информационните гласно документа във всяка безвъзмездно предоставя- та процедура за избор на станция за отпадъчни води и изграждането на ВиК съо- технологии и съобщения- корабна линия задължител- не за управление на имоти концесионер на фериботен ръженията във Варна, финансирани от ИСПА, беше напра- та на въпроса кога се очак- но участва български и ру- – публична държавна соб- терминал Никопол. При вена миналия четвъртък. За пречиствателното съоръже- ва да заработи изграденият мънски превозвач, т.е. ли- ственост, на МВР за нуж- старта й тя ще бъде публи- ние са предвидени 11 914 999.55 евро. Изпълнител е „Хи- и въведен в експлоатация нията не може да функци- дите на Главна дирекция кувана както в Държавен дро-Трансстрой Консорциум“. То е проектирано за 450 хи- с разрешение за ползване онира само с един превоз- „Гранична полиция“, Ре- вестник, така и в официал- ляди еквивалент жители. В рамките на този проект ще се от 3 септември 2008 г. фе- вач. гионалната инспекция за ния сайт на Министерство- реконструират биологичното стъпало, каловото стопан- риботен комплекс. От дър- През миналата година опазване и контрол на об- то на транспорта, информа- ство с оползотворяване на получения биогаз, ще се прео- жавното ведомство отре- румънската страна декла- щественото здраве – Пле- ционните технологии и съ- борудват биобасейните с технология за отстраняване на коха напълно твърдението рира готовност и съвмест- вен, Агенция „Митници“, общенията. Не е уточнено азот, на съоръженията за третиране на утайките, ще се за техническа несъвмести- но с българския превозвач Националната служба за кога това ще стане. изградят нови трансформатори, ще се въведе автома- тична система за управление и контрол на процесите. За проекта Договорът за ВиК системата е за 5 657 732.93 евро. Из- пълнител е „Хидрострой“ АД, Варна. Реконструкцията об- Д ържавна приемателна комисия е проведена Главен изпълнител на обекта е „Холдингово дру- хваща 27640 м водопроводна мрежа в кварталите Аспару- през август 2008 г. Разрешението за ползва- жество Пътища“ АД, подизпълнители са „Мар- хово и „Вл. Варненчик“ заедно с подмяна на азбестоцимен- не е от 3 септември същата година. Проектът сен“ ООД - Плевен, „Евростил - Р“ ЕООД - Пле- тови тръби и 2509 м канализационна мрежа. за изграждане на фериботния комплекс в Нико- вен, „Палмо“ АД - Плевен, „Пауър инженеринг“ Освен тези два проекта финансовият меморандум „Ин- пол е финансиран по програма ФАР - Трансгра- ЕООД - Плевен, и „Далия“ ЕООД - Плевен. Стро- тегриран проект за водния цикъл на град Варна“ включва нично сътрудничество България - Румъния, фи- ителният надзор се упражнява от „Пътинвест ин- и трансформация на пречиствателната станция „Аспару- нансов меморандум 2002. Общата му стойност женеринг“ АД - София. Разрешението за стро- хово“ в помпена станция и конструиране на транспорти- ращ водопровод под дъното на Варненското езеро. Стой- е 6.2 млн. евро: за строителство - близо 5 млн. еж е от 26 януари 2005 г., работният проект е на ността на целия финансов меморандум, включващ трите евро, а за консултантските услуги - 261 900 евро. „Транспроект“ - София. строителни проекта, е 25.432 млн. евро.
  • 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Финансовата независимост е важна за децентрализацията Т емата за децентрализацията присъства в ността би трябвало да се носи от структурите на че е необходимо първо да се пристъпи към финан- дневния ред на управляващите от близо публичната власт, която е най-близо до хората и совата децентрализация, която ще гарантира са- 20 години, но едва през тази година се за- техните нужди и проблеми. Около това мнение се мостоятелност и независимост на местните власти говори за реални стъпки, които да поста- обединяват болшинството от кметовете, на кои- и ще обезпечи финансово услугите, които в бъде- вят основите на този доста закъснял про- то екипът на вестник „Строителство Градът“ вече ще ще бъдат прехвърлени към общините. Това би цес в България. втора седмица задава въпросите кои са основни- стимулирало икономическата активност, като пра- Увеличаването на управленската и финансовата те спънки пред децентрализацията в България и вомощията ще се прехвърлят както при събиране- самостоятелност на общините са важна предпос- кои би трябвало да бъдат първите мерки за уско- то на данъците, така и при ползването им. тавка за децентрализацията и доставянето на ка- ряване на този процес. чествените услуги на гражданите, като отговор- В болшинството от мненията се застъпва и тезата, Пълните текстове на интервютата четете на: www.stroitelstvo.info/bgprojects Д-р Христо Грудев, кмет на община Асеновград: Тодор Попов, кмет на община Пазарджик: Общините да получат права Общините имат интерес да поддържат за пряко участие в управлението на пътищата, но финансовият им ресурс е европейските средства недостатъчен В Стратегията за децентрализация и про- Повече от 20 години се работи по въпроси- грамата за нейното изпълнение е необходи- те, свързани с финансова децентрализация, мо да залегнат следните важни за общините но резултатите в крайна сметка са насо- права и отговорности: чени в по-голяма степен с децентрализация 1. Участие във ВиК и електроразпределител- на разходите и на отговорностите и прех- ните дружества, газови компании и други, върлянето им от държавата на общините, свързани с разрастването и изграждането като същевременно основните приходоиз- на инфраструктурата на територията на точници, които постъпваха в общински бю- общините. джети – споделените приходи от корпора- 2. Да се разпишат и конкретизират правата тивния данък (до 2003 г.) и данъка върху дохо- и задълженията на общините, свързани с де- дите на физическите лица бяха централизи- легираните бюджети, по отношение на обра- рани. Разбира се, една част от тях се връща зование, здравеопазване, социални дейности дена мярка. под формата на преотстъпен трансфер, но ства за тези ремонти са ограничени – това и култура. Да се даде възможност общини- 4. Да бъде изградена система за интегрирано само за дейностите, които са държавна от- са средствата от целевата капиталова суб- те да упражняват контрол по разходване- обслужване на инфраструктурата на тери- говорност, и незначителна част - като обща сидия и местните приходи. Отговорност на то на средствата и вътрешното разпреде- торията на населените места в общината. изравнителна субсидия. Огромната част от държавата са единствено републиканските ление на същите (общините да одобряват 5. Част от средствата по данък общ доход данъчните приходи постъпват в републикан- пътища, и то извън населените места. В об- бюджета и инвестиционната част). Да се де- и данък добавена стойност да влизат в об- ския бюджет, докато в бюджетите на общи- щина Пазарджик смело мога да заявя, че пра- легират правомощия за подбор на управлен- щинския бюджет при точно разписани прави- ните влизат едва около 3-5% от всички да- вим и невъзможното, за да поддържаме ин- ския състав. ла на разходването им, и то по местонахож- нъчни приходи в страната. Този процент е фраструктурата. От 2009 започнахме усво- 3. Общините да получат права за пряко учас- дение на икономическите обекти, а не по тях- изключително нисък спрямо всички останали яването за 3-годишен период на 15-милионен тие в управлението на европейските сред- ната регистрация. Например: големите тър- европейски страни. Ремонтите на пътища- облигационен заем, средствата от който на- ства и възможност за сдружаване на някол- говски вериги, които имат магазини в почти та в рамките на общините и досега са от- сочваме за ремонт и цялостна реконструк- ко общини за кандидатстване с общи проек- всички общини, са със седалище в София. говорност предимно на общинските адми- ция на основни пътни артерии в град Пазар- ти. Консултативния съвет към областната 6. Приходите от санкции да влизат в общин- нистрации. Ние поддържаме четвъртоклас- джик. Общините имат най-голям интерес да управа да има възможност да извършва кла- ските бюджети и да бъдат приети като раз- ната пътна мрежа и улиците в населените поддържат пътищата, защото очакванията сиране на проектите по приоритети по да- мери от общинските съвети. места. За съжаление източниците на сред- на гражданите са насочени именно към нас. Емил Дичев, кмет на община Белослав: Николай Гюров, кмет на кметство Бистрица: Държавата прехвърля на общините тези За укрепване на общинското управление услуги, които са най-непривлекателни за нея се нуждаем от динамични процеси За да бъде процесът успешен, трябва да се да- Процесът на децентрализация оказва същест- дат по-големи правомощия на общините как- вено влияние върху местното самоуправление то при събирането, така и при ползването на и ако се ускори процесът, ще има само ползи за част от данъците (например ДДС, данък печал- обществото. За укрепване на общинското уп- ба, данък за физически лица и др.). По този на- равление се нуждаем от динамични процеси по чин ще се стимулира икономическата актив- осъществяване на децентрализацията. Много ност. На практика от нас искат много, а няма- важна за общините е фискалната децентрали- ме ресурс да го изпълним, особено по-малките зация, като основният акцент пада върху целе- общини. Например в момента ще възникне го- вата субсидия за капиталови разходи. Делеги- лям проблем с усвояването на европейските рането на правомощия от централната към фондове. През тази година е предвидено соб- местната власт е предпоставка за по-ефектив- ствено участие на общините във финансира- но управление на страната. Това, което пряко нето на проектите в размер на 5% от стой- товарва с нови разходи. Такива специализира- касае нас, кметовете на кметства, е децентра- отново отварям темата за финансовата де- ността плюс осигуряването на оборотните ни услуги не трябва да се децентрализират лизацията на съответните. В развитите об- централизация – важното е да се знае какъв е средства. В момента в община Белослав рабо- на този етап, защото малките общини не мо- щества разпределението на услугите, предос- статутът на кметствата. Те са в качеството тим успешно по три проекта с финансиране гат да предложат качествена услуга. Според тавени от държавния орган, са на принципа на на второстепеннен разпоредител с бюджет- от еврофондовете, в които нямаме собстве- мен решението на проблема е в окрупняване- субсидираност. Това ще рече, че при равни пока- ни кредити, като са налице делегирани права и но участие. И едва успяваме да покрием лих- то на общините, но няма политическа воля за затели за ефективност услугите се предоста- отговорности. Обхватът им зависи от кме- вите по кредитите, които сме теглили, за да това. Има много малки общини, в които не вят на структурата, която е най-близо до хора- та на общината. Данни от проведено проучва- осигурим необходимите оборотни средства. може да се предложи качествена услуга и липс- та. Кметствата са най-близо до хората по от- не за нуждите на фондация през 2009 г. показва, В момента държавата прехвърля на общини- ват специалисти. Например в Дания общини- ношение на пряк демократичен избор и на пре- че статут на второстепенни разпоредители те тези услуги, които са най-непривлекателни те са били 274, а след реформата в момента доставяне на услугите. Специфичното в случая имат всички кметства, в други само част от за нея, например незаконното строителство. са 100. Изискването е минимум 20 000 жите- е, че се наблюдава делегиране на задължения и кметствата, а в трети нито едно кметство, За да контролираме процеса, трябва да назна- ли. И при нас трябва да е така. По този начин отговорности, но отсъстват лостове и меха- какъвто е случаят с кмествата в Столичната чим допълнително специалисти и това ни на- ще се решават и по-лесно проблемите. низми за пряко въздействие върху средата. Тук община, т.е. налице е абсолютна диспропорция.
  • Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 15 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Инфраструктурата e основен акцент в бюджетите на общините през 2010 Бюджети 2010 г. (в млн. лв.) 1200 1000 62.8 207.9 800 Варна Плевен 55 600 Велико Търново 400 1213 София 147 200 57.1 82.7 Бургас Стара Загора 0 Пазарджик Пловдив 51.1 227.2 Благоевград Община Екип на „Строителство Градът“ в общинските бюджети е на- икономика и увеличаваща се европейското финансиране в гоевград, където през тази го- прежението в приходната част. безработица някои от общини- капиталовите програми на об- дина ще работят върху проек- Крайната дата, до която Оказа се, че реалната загуба те ще имат възможност, въз- щините. ти с европейско финансира- българските общини трябва на собствените приходи през ползвайки се от голямата кон- Според кмета на община не на обща стойност около 30 да са одобрили бюджетите си миналата година е в размер на куренция между строителни- Габрово може да се окаже, че млн. лева, а заложените капи- за 2010 г., е 13 февруари. Към 360 млн. лева, което основно те фирми по време на конкур- европейските средства за ин- талови разходи извън опера- момента текат обществени об- се дължи на значителния спад сите за избор на изпълните- вестиционни цели, които ще се тивните програми са на стой- съждания на проектобюджети- от 50%. Основен акцент в про- ли, да постигат по-ниска себе- управляват в рамките на тази ност 20 млн. лв. те, като общини като Велико ектобюджетите на по-големи- стойност на проектите си, но и година, могат да бъдат съиз- Продължава на стр. 16-17 Търново и Плевен приеха сво- те общини са инфраструктур- да запазят работните места и мерими с общинския бюджет. ите в края на миналия месец. ните обекти и образование- дори да разкрият нови. Увели- Това е характерно и за по-го- Пълния текст четете Обща и очаквана тенденция то. Именно в условия на свита чават се значението и делът на леми общини от ранга на Бла- на www.stroitelstvo.info
  • 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ СОФИЯ С БЮДЖЕТ НАД МИЛИАРД София ще разполага с бюджет от над 1.28 1213 млн. лв. приватизационния фонд на общината. млн. лева са отделени за проектиране и млрд. лева. Това приеха общинските съвет- Както и миналата година най-сериозните изграждане на нови детски градини и раз- ници на 4 февруари. Капиталовите разхо- 1000 млн. лв. инвестиции са насочени в изграждането на ширения на съществуващи. В сравнение с ди във финансовата рамка на Столичната метрото – 10.28 млн. лева. През тази го- миналата година средствата са с близо 5 община през 2010 г. надхвърлят общия бю- дина се планира да започне строителство- млн. лева повече. Столичната община е из- джет на столицата отпреди четири годи- то на завода за битови отпадъци, за ко- готвила списък с приоритетните обекти ни. Те са близо 570 млн. лева, а бюджетът Увеличение ето са отделени 19.4 млн. лева за инста- от пътната инфраструктура за ремонт и през 2006 г. е около 479.4 млн. лева, капита- лация за механично-биологично третиране, строителство, финансирани от капитало- ловите разходи, от друга страна, са едва 64.2 млн. лева, или девет пъти по-малко в сравнение с тези през 2010 г. За инвести- ции тази година София планира близо два 2010 2009 21% таловата програма се очакват по европей- 3.26 млн. лева за инсталация за компости- ране и 5.5 млн. лева за депото в местност Садината. За строителство на обекти от инженерната инфраструктура – водоснаб- вата програма през 2010 г. Обектите, които са заложени в строи- телната инвестиционна програма, са съо- бразени с преходни обекти, които са запо- пъти повече средства в сравнение с 2009 ски програми – 240 млн. лева. Останалите дяване и канализация, се предвиждат 15.7 чнали през миналата година, а така също г., когато бяха вложени 318.2 млн. лева. средства са съответно от общинския бю- млн. лева. и тези, чиито проекти са били заложени в Почти половината от средствата в капи- джет 284.8 млн. лева и 45.6 млн. лева от Значителни средства в размер на 31.73 общия устройствен план на София. ПЛОВДИВ С ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ОТ 227 МЛН. ЛЕВА През 2010 г. Пловдив ще се управлява с бю- бул. „В. Априлов“ до колелото на панаира) са то през тази година са предвидени 2 млн. 227.2 млн. лв. 214.9 млн. лв. джет от 227.24 млн. лв. Това е с 12.3 млн. по- предвидени 5 850 000 лв., а за третия етап лв. вече от отчетеното бюджетно изпълне- (от колелото на панаира до глухата жп ли- За проектиране на комуникационни обек- ние в края на 2009 г. при планирани 260 млн. ния) – 4 312 300 лв. Отделно за подмяна на ти са планирани 326 800 лв.: разширение на лв. Подготвената от общинската админи- канализацията, уличното осветление и те- „Пещерско шосе“ (от бул. „В. Априлов“ до страция проекторамка на годишните при- лефонизация са заложени 1 055 410 лв. ул. „Копривщица“) – 72 000 лв., реконструк- ходи и разходи ще се обсъжда и приема от През тази година ще започне разширение ция на „Ягодовско шосе“ – 34 800 лв., път- местния парламент в края на февруари. на двата крайречни булеварда: 2.7 млн. лв. за Увеличение на връзка „Бул. „Източен“ – мост Адата – За капитално строителство, основен ре- бул. „Марица-юг“ (отсечката от ул. „Висла“ ул. „Полет“ – 120 000 лв., подлез на бул. „Ма- монт и поддръжка на инфраструктура- та, сградния фонд и зелената система са заложени 41.03 млн. лв. В капиталовите до бул. „Руски“) и 3 млн. лв. за бул. „Мари- ца-север“. За изграждане на нови улици в кв. „Гладно поле“ ще бъдат усвоени 786 898 лв., 2010 2009 6% рица-юг“ при Водната палата – 60 000 лв., и за актуализация на проекта за продължение на бул. „Цветан Лазаров“ - 40 000 лв. разходи са включени и 11 464 251 лв., кои- продължение на бул. „Свобода“ (от Хирурги- она компенсация от правителството за со- Малко над половин милион лева в капитало- то се очакват да постъпят през тази го- ите до „Пещерско шосе“) - 400 000 лв. фийския боклук. Преди старта на строи- вата програма са отделени за устройстве- дина от отпуснатите с постановление на Планира се да стартира и изграждането на телството трябва да се подпише и ново ни планове и 1 435 000 лв. за подготовка на Министерския съвет 26.5 млн. лв. за при- новия жп надлез от пътен възел „Скобелева споразумение за съфинансирането. проекти по еврофондовете. емането на 100 хил. тона софийски бок- майка“ – първи етап от югогоизточния об- Най-големият нов инфраструктурен обект Извън капиталовата програма община лук. За изграждане, ремонт и поддържане ход на Пловдив. Проектът ще се финанси- е изграждането на комуникационната връз- Пловдив усилено работи по финализиране на уличната мрежа ще бъдат инвестирани ра съвместно от републиканския бюджет ка с подлезно преминаване „Царевец“ – „Мо- на процедурата за тегленето на 30-милио- 15 813 720 лв. и общинския бюджет. Изпълнител на пър- дър“, която ще свърже районите „Южен“ и нен заем от ЕБВР за ремонт на 280 вътреш- През тази година ще бъде завършена ос- вия етап е „Пътища Пловдив“ АД. Финан- „Западен“. Стойността на проекта е 14.5 ноквартални улици с дължина 105 км. До новната реконструкция на бул. „България“, сирането е 5 млн. – по 2.5 млн. лв. от Аген- млн. лв. и изцяло ще се финансира от пра- дни се очакват докладът и оценката на бан- финансирана изцяло с държавни средства. ция „Пътна инфраструктура“ и общината, вителствената компенсация на софийския ката за точната стойност и способите за За приключването на втория й етап (от която за своя дял разчита на 15-те мили- боклук. За стартиране на строителство- ремонтиране на малките улички в града. ПРИОРИТЕТИ НА ВАРНА СА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО 207.9 млн. лв. Планираният бюджет на община Варна за В инвестиционната програма за тази го- включваща 4 млн. лв. за рехабилитация на 209.2 млн. лв. 2010 г. е в размер на 207.9 млн. лв. В при- дина са планирани и серия от пътни про- улици, 15 млн. лв. за ново строителство ходната си част общинският бюджет ще екти, които да подобрят състоянието и 600 хил. лв. за проектиране, авторски и разчита на 47% собствени приходи, 12% на градската пътна инфраструктура и да строителен надзор. заеми и 41% взаимоотношения с републи- облекчат трафика. Средствата за тях ще В довършването на отвеждащ колектор канския бюджет. Проектобюджетът за дойдат от заеми. Сред по-големите път- за битови отпадъчни води ще бъдат вло- тази година разчита на дългово финан- ни проекти, които ще се реализират през жени 4.2 млн. лв. За доизграждането на сиране от 26.5 млн. лв. Това включва обли- Намаление 2010 г., са реконструкция на ул. „Девня“ в спортно-атракционния комплекс в жили- гационна емисия от 6 млн. евро за рекон- участъка от ул. „Г. Пеячевич“ до бул. „Ре- щен комплекс „Младост“, закрит басейн струкция и ново строителство на пъти- ща, финансов лизинг за модернизация на уличното осветление в размер на 11 млн. 2010 2009 1% публика“, реконструкция на участъци бул. „Христо Смирненски“ и ул. „Ген Колев“, ре- конструкция и изграждане на нови свето- „Кауфланд“, са предвидени 609 хил. лв. Ка- нализационната мрежа на квартал „Вини- ца“ ще бъде завършена с 600 хил. лв., а за лв. без ДДС и мостово финансиране за среда“. Финансовият ресурс на общината фарни уредби на стойност 535 хил. лв. и изграждане на панорамна площадка в квар- обезпечаване на инвестиционни проекти ще се завиши и с очакваните привлечени др. тал „Галата“ са предвидени 609 хил. лв. по оперативните програми. Предвидени- средства от одобрени и в готовност за През 2010 г. за битови и комунални дей- Планираната капиталова програма е на те 9.9 млн. лв. са за реализацията на чети- предаване и разглеждане проекти по опе- ности ще бъдат похарчени 60 млн. лв, с стойност 39.4 млн. лв. От тях 2.5 млн. ри проекта – три по оперативна програма ративните програми в размер на около 84 4% повече спрямо 2009 г. От тях 24.2 млн. лв. ще бъдат заделени за отчуждаване на „Регионално развитие“ и един по „Околна млн. лв. лв. са за изграждане на уличната мрежа, имоти. БУРГАС ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В НАЙ-ГОЛЕМИЯ МЕСТЕН РАБОТОДАТЕЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО Макрорамката на бюджет 2010 на община През 2010 г. ще се извърши реконструк- ни бани – Банево – Изворище. 163 млн. лв. 147 млн. лв. Бургас е 147 млн. лева при 163 млн. лева за ция на ул. „Гурко“ за около 900 хил. лв., ко- В проектобюджета за тази година общи- миналата, като основният акцент ще бъде ято трябва да се свърже с Морската гра- ната е заложила средства от нов банков инфраструктурата. Разходната част е дина. Улицата трябва да бъде обновена до кредит в размер на 10 млн. лева. В случай, разпределена върху завършване на започна- края на 2010. В списъка попадат още улици- че бъде изтеглен, заемът ще ибъде израз- тите и работата върху нови инфраструк- те „Христо Ботев“, „Калоян“, „Мария Луи- Намаление ходван за важни инфраструктурни проек- турни проекти. Всъщност с приемането за“ и „Александър Велики“. Друг важен про- ти, като продължението на ул. „Янко Коми- на новия бюджет общината ще се превър- не в най-големия местен работодател ос- новно в строителството. В капиталовата програма на общината са ект е за осъществяването на пробив от ул. „Янко Комитов“ към ул. „Струга“, като чрез тази нова отсечка ще се облекчи дви- жението на автомобили в посока „Меден 2010 2009 11% реконструкция и на главната улици в Бур- тов“ към ул. „Струга“, реконструкции на ул. „Места“, „Христо Ботев“, „Александър Велики“, „Калоян“, „Гладстон“ и др. Предви- дено е внедряване на информационна сис- заложени ремонти на централната градска рудник“ – „Възраждане“ – „Славейков“. Се- гас – „Александровска“, за което община- тема за управление на паркирането, из- част, комплекс „Възраждане“, като работа- риозно перо от бюджета е предназначено та ще разчита на европейско финансира- граждане на улично осветление, изгражда- та по голяма част от проектите ще стар- за модернизация на образователна инфра- не в размер на 4 млн. лв. През 2010 г. ще не на паркинг и водостоци в квартал Гор- тира с подмяна на ВиК комуникациите. структура – 9.5 млн. лева. Предстои още бъде довършен общинският път Минерал- но Езерово.
  • Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 17 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВА С 82.7 МЛН. ЛЕВА Планираният обем на приходите и разходи- - 650 хил. лв. ята на общински път с. Калояновец – с. Ло- 99.9 млн. лв. 82.7 млн. лв. те в общинската хазна възлизат на 82.75 Половин милион са предвидени и за оконча- вец (5.5 км пътна отсечка), финансирана по млн. лв. Постъпленията от държавни телното въвеждане в експлоатация на Дър- оперативна програма „Регионално разви- трансфери за финансиране на делегирани- жавната опера, чието официално открива- тие“ с 4.7 млн. лв. Все още не е приключе- те от държавата дейности са близо 51 млн. Намаление не е насрочено за 3 март. По решение на на и тръжната процедура по определяне на лв., а за финансиране на местни дейности - общинските съветници от капиталовата изпълнители на санирането на девет обек- 31.7 млн. лв. Инвестиционната програма за 2010 г. предвижда 8.87 млн. лв. за ремонт и изграждане на значими обекти на образо- вателната, социалната и транспортната 2010 2009 16% джет значително е намалена в сравнение с програма отпадна изграждането на кръго- во кръстовище в кв. „Ремиза“. За осветле- ние на улици и площади ще бъдат инвести- рани 800 хил. лв. Общинският съвет даде та от образователната инфраструктура по „Регионално развитие“ на стойност 5.8 млн. лв. На 8 февруари община Стара Загора внася инфраструктура на територията на об- предходни години - 1.01 млн. лева, в т.ч. за съгласието си община Стара Загора да в Министерството на регионалното раз- щината. Тя се финансира в по-голямата си изграждане и основен ремонт на общински дари на Старозагорската митрополия об- витие и благоустройството подготвения част с общински средства: собствени при- пътища 527 хил. лв. За дофинансиране на ка- щински имот с цел изграждане на правосла- проект за цялостно подобряване на физи- ходи, собствен бюджет и фонд „Привати- нализацията на кв. „К. Ганчев“ са планирани вен храм на името на св. Игнатий Староза- ческата и жизнената среда в кв. „Железник“ зация“. Размерът на целевата субсидия за 500 хил. лв., а за довършване на реконструк- горски в кв. „Самара“. През септември 2010 с прогнозна стойност 10 млн. лв. по опера- капиталови разходи от републиканския бю- цията на ул. „А. Тошева“ и бул. „Славянски“ г. трябва да бъде завършена реконструкци- тивна програма „Регионално развитие“. ПЛЕВЕН АКЦЕНТИРА НА ПРОЕКТИРАНЕ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ 62.8 млн. лв. Общата стойност на бюджета на общи- та от които са предвидени за изграждане и те населени места, подобряване дейността 62.1 млн. лв. на Плавен, приет на 29 януари, е 62.85 млн. основен ремонт на местни общински пъти- на синята зона и др. През тази година не се лв. при отчет на бюджета за 2009 г. 62.09 ща, а с останалите заедно с преходния оста- предвижда повишение на местните данъци и млн. лева. Процентното увеличение е 1.22 тък от 2009 г. от 89 007 лева ще бъдат на- Увеличение такси. на сто спрямо отчета за миналата годи- правени ремонти на ясли и детски градини, И тази година общините са изправени пред на, или над 760 хил. лв. В гласувания бюджет 33 035 288 лв. са приходите от делегирани- те от държавата дейности, а 29 823 018 лв. – от местни и държавни дейности, дофинан- както и ще бъде изградено ново обществе- но осветление в жк „Дружба“. Като цяло ин- вестиционната програма на община Плевен обхваща средствата по бюджета за основен, 2010 2009 1% на уличната мрежа, като са набелязани общо предизвикателства – намалени стандарти за издръжка в различни заведения, както и нама- лението на субсидията за капиталови разхо- ди, което за Плевен е три пъти в сравнение сирани с местни приходи. текущ ремонт и строителство и заложени- около тридесет направления, в които ще се с миналата година, отказ от страна на дър- Традиционно най-голяма част от средствата те в инвестиционния фонд средства от при- инвестират основно средствата. Предвиде- жавата за споделени финансови отговорно- – 44.60%, е насочена в сферата на образова- ватизация. Общата инвестиционна програ- ни са средства за ремонти на детски заве- сти, каквото предложение бе отправено от нието. Целевата субсидия за капиталови раз- ма за тази година възлиза на 8 469 000 лв. По- дения, паркова среда в междублоковите прос- община Плевен по повод дирекция „Военноис- ходи от републиканския бюджет през тази вече от половината от тях ще бъдат насо- транства, различни благоустройствени ме- торически музеи“, обяви на пресконференция година е в размер на 697 400 лева, половина- чени за ремонт, проектиране и изграждане роприятия, множество инвестиции в малки- кметът на Плевен Найден Зеленогорски. ПАЗАРДЖИК ЗАЛАГА НА РЕМОНТИ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И ПУБЛИЧНИ СГРАДИ Общата рамка на бюджет 2010 на община шени девет преходни обекта, сред които са вен ремонт в училищата и детските гради- 57.1 млн. лв. 64 млн. лв. Пазарджик е 57 119 015 лв. Най-важният при- основните ремонти на ул. „Кн. Мария-Луиза“, ни и 200 000 лв. за ремонти на градската ВиК оритет на управлението според кмета То- бул. „Цар Освободител“, ул. „Цар Симеон“, мрежа. С общински средства – 766 491 лв., дор Попов е да запази всички системи да ра- Намаление ул. „М. Войвода“, ул. „Д-р Ламбрев“. Най-мно- ще се съфинансира енергийно ефективното ботят без сътресение, да защити нивото го средства са заложени за реконструкция саниране на училища и спортни площадки. на публичните услуги и да се инвестира в бла- гоустройство. Акцент в капиталовата про- 2010 2009 грама на общината са обществените сгради и пътната инфраструктура на града и се- 2010 г. възлизат на 9 595 039 лв. От тях 10% на ул. „Кочо Честеменски“, в отсечката от „Ал. Стамболийски“ до ул. „Г. Бенковски“ – 1 345 000 лв., и за основния ремонт на ул. „Кн. Мария-Луиза“, в отсечката от „България“ до През тази година община Пазарджик стар- тира работата по два мащабни проекта по ОП „Регионално развитие“ - оформяне на но- вата визия на централната градска част за лищата на територията на общината. Раз- за инфраструктурни обекти общината за- „Цар Иван Шишман“ – 985 000 лв. Планирани 10.5 млн. лв. и саниране на пет училища за ходите за финансиране на инвестиции през деля 6 894 731 лв. Планира се да бъдат завър- са средства в размер на 852 898 лв. за осно- 5.5 млн. лв. БЛАГОЕВГРАД ЩЕ РАЗЧИТА НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2010 Г. За реализация на инвестиционната си про- ничения ресурс чрез ограничения и оптими- Предвидените капиталови разходи извън 51.1 млн. лв. 51.1 млн. лв. грама Благоевград ще разчита предимно на зиране на разходите. Това в никакъв случай оперативните програми са 20 млн. лева. европейски средства, които за тази година няма да бъде безпроблемно за по-малките За окончателното асфалтиране на улиците са около 30 млн. лева по девет проекта. общини. Вторият момент е свързан с опи- Промяна в квартал Грамада са заложени 1.165 млн. лв. „В общинските бюджети към днешна дата та на общините да осигурят повече прихо- Средства в размер на 895 хил. лв. ще се из- има три момента. Първият е намалените минимални стандарти, които касаят дър- жавните дейности, свързани с образование, здравеопазване, социални дейности и култу- ди от собствените си компетенции, свърза- ни с местни данъци и такси и разпореждане с общинска собственост. Благоевград е на- правила своя план в тази посока, като, без да 2010 2009 0% недостига за капиталови разходи. Третият ползват за изграждане на три кръгови кръс- товища. През 2010 г. е предвиден основен ремонт на две пътни отсечки – Благоевград – с. Айда- ра, които са намалени между 3 и 10%. Това се увеличават местните данъци и такси, ще елемент е опитът за максимално ефектив- рово и кв. Струмско – нови гробища, 308.6 означава, че средната сума на намаление е се разшири обхватът и да осигурим стабил- но усвояване на структурни фондове през млн. лв. са предвидените за това средства. около 5%. Общините от ранга на Благоев- ност на приходите и чрез разпореждането оперативните програми“, каза кметът на 200 000 лв. са предвидени за ремонт на две град са в състояние да се справят с огра- с общинска собственост ще компенсираме община Благоевград Костадин Паскалев. улици в с. Покровник. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ ЗАВЪРШВА ПРЕДХОДНИ ОБЕКТИ 57.5 млн. лв. Бюджетът на Велико Търново бе приет в ложени обекти, което ще окаже влияние проекти по различни оперативни програ- 55 млн. лв. края на януари. Той е в размер на 55 062 за завършване на преходни обекти, както ми. Близо 1.8 млн. собствени средства ще 914 лв. Тазгодишният бюджет е с малко и на подготовката за започване на нови отдели общината за подобряване на ин- над 2.5 млн. лв. по-малък от миналогодиш- Намаление обекти, включени в нея и финансирани из- фраструктурата. От приватизационни ния. Акцентите в инвестиционната про- ключително от външни източници, кате- сделки се очакват приходи от 1.6 млн. лв. грама са поставени върху завършване на предходни обекти. Поради финансовата криза много обекти по инвестиционна- та програма за 2009 останаха невъзложе- 2010 2009 25% зена с финансовите възможности на об- горични са от община Велико Търново. По план най-много средства са предвидени за инфраструктурни обекти. Инвестиционната програма на общината По оперативна програма „Околна среда“ с 43 560 617 лв. ще бъде бъде подобрена и развита инфраструктурата за питей- ни и отпадни води. От Министерството ни, а тези, които бяха възложени, в голяма щината, отчитайки приоритетните нуж- е в размер на 70.66 млн. лева. Малко над на финансите се очакват 5 млн. лв. за до- част останаха неразплатени. Инвестици- ди за строителство и ремонт. На този 66 млн. лева от тях трябва да дойдат от вършване на пътен възел „Качица“ и кръс- онната програма за тази година е съобра- етап средствата отразяват реално за- извънбюджетни средства, предимно от товище на ул. „Стоян Коледаров“.
  • ГРАДОУСТРОЙСТВО 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. Жилищен и бизнес комплекс планират до „Бизнес парк София“ Разработен е нов устройствен план за територията, известна като Град на мечтите Ж илищни, обществено обслужващи и бизнес функции, търговия, банки, офиси, хотели, както и възможности за спорт и необхо- димите условия за пълноценна среда на обитаване - това пред- вижда нов план за регулация и застрояване за част от тери- торията на местност Камбаните в столичния жк „Младост 4“. Предвижда се след 15 години целият комплекс, разположен на площ от око- м ара“ ло 37 ха, да бъде напълно изграден и тогава в него да живеят над 5000 души, ул. „Са бул. „Ал. Малинов“ а да работят над 3000. Територията се намира между Околовръстения път и бул. „Александър Малинов“ в жк „Младост 4“, западно от „Бизнес парк Со- фия“. В публичното пространство е известна и като Град на мечтите, по име- то на нереализиран проект отпреди около 20 години. Гергана ДИМИТРОВА ка. Предназначен е за ре- регулация и при спазване ализация основно от об- на устройствените зони в С новия план терито- щината, в по-голямата окончателния проект на рията от 37 ха в югоиз- си част без съобразява- изменението на общия точната част на столица- не на имотните граници устройтвен план (ОУП) та получава нов градоус- и инвестиционните наме- на София, приет от Ми- тройствен статут и реше- рения на собствениците. нистерския съвет. С пла- ние. Възложител на раз- Същевременно по Зако- на по чл.16 необходима- работката е Направление на за устройство на те- та земя за улици се взема „Архитектура и градо- риторията (ЗУТ) се дава пропорционално от всич- устройство“ на Столич- възможност за индиви- ки имоти. Освен това се ната община, а автор на дуално процедиране на решава още един серио- плана - колектив на „ИП урегулирани поземлени зен проблем на собстве- Тектоника“ ЕООД с уп- имоти (УПИ) по имотни ниците - дава се шанс те равител арх. Иван Пър- граници, което би довело да съберат на едно мяс- Околовръстен път ванов и главен проектант до нелепо структурира- то (комасират) и урегу- арх. Жоржета Рафаило- не на нова градска тери- лират по по-подходящ ва. тория съобразно грани- начин имоти, разпръсна- Планът, завършен в ци на ниви отпреди един ти на разстояние или по- окончателна фаза и ми- век, което не е добре за падащи в различни квар- Характерно за територията е почти равнинният релеф, като в западната част нал през необходимите никого, посочи арх. Жор- тали, избягвайки необ- минава поречието на река Банишка. В момента територията е застроена само съгласувателни процеду- жета Рафаилова, главен ходимостта от сключва- в североизточната част с жилищни блокове със средна и висока етажност в раз- ри, е приет от специали- проектант. Намерено е не на поредица от дого- лична фаза на строителство. Само два от тях са напълно завършени и населени зиран общински експер- решение, с което да се вори. Това позволява по- тен съвет по устройство постигне по-добра гра- добро архитектурно-гра- ност на имотите. фия. формират УПИ за за- на територията в края на доустройствена среда и доустройствено решение Възприетите показа- Предвидени са об- строяване с обслужващи 2009 г. и предстои него- едновременно да се даде както в получените ком- тели за застрояване от- ществено обслужващи функции и в зоната не- вото първо обявяване на възможност за задоволя- пактни урегулирани по- говарят на устройстве- функции. Те са предим- посредствено до Около- вниманието на заинтере- ване на инвестиционните землени имоти (УПИ) с ните зони в съответствие но по рамката на глав- връстния път при отчи- суваните лица в Държа- намерения на собствени- правилна форма и по-го- с изменението на общия ната улична мрежа. Об- тане сервитута на дале- вен вестник. ците. ляма площ, така и в ця- устройствен план на Со- щият план допуска да се копровода. Старият план за регу- Новият план за мест- лата територия на плана. лация и застрояване не ност Камбаните е разра- По този начин се създа- е подходящ за прилагане ботен съгласно изисква- ва по-високо качество на Нова улица осъществява връзка към момента, тъй като е нията на чл.16, ал.1 от ЗУТ урбанизираната среда, с бул. „Александър Малинов“ В разработен в условията за частта от територията което допълнително по- северната част съгласно пред- е от предвидената нова улица, ус- на друга законова рам- с неприложена предходна вишава и пазарната стой- вижданията на общия устрой- поредна на бул. „Александър Мали- Проблеми за решаване и цели на плана ствен план с този проект се от- нов“. Тя осъществява чрез още един • Наличието на неактуален план за регулация и застрояване режда трасе на нова улица, която е продължение на ул. „Самара“. Тя е транспортен мост през река Баниш- ка връзка в северна посока (с мест- го прави неподходящ за прилагане • Необходимо е да се осигури правилна форма на отделните от четвърти клас и пресича на све- тофарно кръстовище бул. „Алексан- ност Американски колеж и жк „Мла- дост“, втора част). имоти дър Малинов“. Чрез нея се осигу- Изключително удобство за бъдещи- • Необходимо е да се осигури инженерна и техническа ин- рява основният подход към терито- те ползватели е възможността за ди- фраструктура рията. Проектното продължение на ректно обслужване на територията улицата свързва територията чрез от метро чрез спирката на ул. „Са- Какво се постига • С плана по чл.16 от ЗУТ се осигурява необходимата земя за мост над река Банишка със съседна- та местност – Вилна зона Американ- мара“. Схемата на вътрешния публи- чен транспорт предвижда довозва- улици, която се взема пропорционално от всички имоти ски колеж. ща тролейна и/или автобусна линия • Получава се правилна градоустройствена структура на от- В обхвата на „Младост 4“ - Камбани- с четири спирки в обхвата на пла- делните квартали те продължението на тази улица на на. Местата им са обвързани с ме- • Постига се по-добро архитектурно-градоустройствено ре- юг минава успоредно на реката и се свързва на вливане и отливане със троспирката, пешеходните мостове и подходите към училищата и детски- шение на цялата територия • С проекта се дава възможност за задоволяване на инвести- северния локал на Околовръстния път. Друг вход за територията, със те заведения, както и с големия цен- тър с комплексни функции в югоиз- ционните намерения на собствениците на имоти значително по-ограничен капацитет, точната част.
  • Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 19 План за регулация и застрояване на местност Камбаните - „Младост 4“, София Смф - Смесена многофункционална зона. В нея се предвиждат обществено обслужване, търговия, без- вредни производства, жилища, спортни и атракции, без да се допускат обекти с вредни влияния и отделя- ния. Минимум 25% от озеленената площ е с висока дър- весна растителност. мар а“ Оо - Зона за обществено обслужващи дейности и озе- леняване. Тази зона се застроява със сгради за об- ул. „Са ществено обслужване. Допуска се до 30 на сто от раз- ка гънатата застроена площ да бъде за жилища, като партерните етажи са задължително с обществени ниш функции. Ба р. кв. 34 Оо Жк - Жилищна зона с комплексно застрояване. В тези имоти са съществуващите изградени жилищн и бло- Тзв Жк бул. „Ал. Малинов“ кове по предходния план. Смф Жк Тзв -Терени за озеленяване. Предвижда се пейзажна корекция на реката и паркова среда. кв. 39 Жк кв. 35 Тзв Смф Смф Смф Оо Смф кв. 37 кв. 40 Тзв Смф Тзв Смф Смф Тзв кв. 44 ка Тзв иш Смф Смф Бан р. Околовръстен път ПРОГНОЗНО НАСЕЛЕНИЕ И РАБОТЕЩИ КЪМ 2025 Г. Жилищни функции Обслужващи функции Площ Устр. зона Жители нето, ха РЗП при 50 кв.м РЗП Работещи РЗП = РЗП= 3000 Жк 1,2 22700 кв.м 460 при 75 кв.м 40 кв.м Смф 14,2 50% РЗП 5000 50% РЗП при 75 кв. м 3325 Оз1 1,8 10% РЗП 40 90% РЗП при 75 кв.м 260 Училища и на база брой деца по детска гра- 1,3 - - - демогр. прогноза към дина ОУП 75 Общо 18.5 5500 3700 Пешеходни и велоалеи осигуряват комуникацията с околните райони П ешеходни алеи, два пешеход- реката се предвиждат като допълни- В кв. 35 и кв. 34 се предвижда изграждане муникация. Други два, малко по-ниски вер- ни моста и велоалеи са заложе- телна връзка с Вилна зона Амери- на училище и детска градина в урегулира- тикални акцента, са предвидени в кв. 44 и ни в новия план. Целта е чрез кански колеж на запад. Проектирана ни поземлени имоти - общинска собстве- в кв.37. В останалите части застрояване-тях да се постигнат по-добри връз- е и веломрежа, която е съобразена ност. Те са съответно с площ 8 дка и 4 дка. то е предвидено да бъде до десет етажа. ки с околните квартали. В югозапад- с основните направления на движе- В кв.40 - в югоизточния край на територи- За паркиране освен в границите на все- ния край на територията, в близост ние – по улицата, успоредна на бул. ята е акцентът в композиционно отноше- ки отделен урегулиран поземлен имот са до река Банишка, е предвидена па- „Александър Малинов“, и покрай ре- ние. Тук се предвижда изграждане на мул- предвидени и два публични паркинг-гаража сарелка, която отвежда към части- ката. След като поречието на реката тифункционален комплекс с 26 етажа ви- в кв.39 и в кв.40. Вторият е с две подземни сока сграда, разположена в централната нива за паркиране, съчетан със съоръже- те на града южно от околовръстния бъде моделирано с пейзажна коре- зона, получена при дъгите на уличната ко- ния за спорт на открито на ниво терен. път. Два леки пешеходни моста над кция, ще се оформи парк.
  • 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. ИНТЕРВЮ Арх. Стефан Стайнов: Необходима е дългосрочна национална устройствена политика Н Арх. Стайнов, честит а 25 януари 2010 г. арх. стройството, и не съм в тече- юбилей! От колко години Стефан Стайнов отбе- ние какво точно се предвиж- работите в областта на да. Това, което е типично за устройство на терито- ляза 75-годишен юби- досегашните промени в ЗУТ, е рията? лей. Той е завършил Висшия липсата на цялостен анализ за - Включвайки и половин го- инженерно-строителен ин- приложението на закона през дина, посветена на дипломна- ститут през 1958 г., след това определен минал период от та си работа, общо 53 години. е следвал в Сорбоната – Ин- време. Подобен анализ не се Занимавал съм се и с архитек- прави от един или двама спе- тура, но по-малко. По профе- ститут по градоустройство. циалисти, а е свързан със сис- сия съм урбанист. Основните Списъкът с териториално-ус- тема за наблюдение на прила- причини за това са две. Пър- тройствени планове, на кои- гането на ЗУТ, което не е на- во, защото като човек съм ус- то е бил ръководител, е дъ- правено в Министерството на троен с много остро социално лъг. Сред тях са за Софий- регионалното развитие и бла- чувство. Проблемите на общ- ската агломерация, общини- гоустройството. Не се ли оси- ността, на взаимоотношения- гури системно наблюдение на та между хората ме интересу- те Варна, Белослав, Аксако- прилагането на нормативната ват повече, отколкото интим- во, Велинград, Поморие, Ве- уредба, всякакви последващи ния живот на отделния човек. лико Търново, Габрово, Си- действия по нейното измене- Втората причина, поради ко- листра, Русе, както и на гра- ние и усъвършенстване са су- ято се занимавам с устрой- дове в Алжир и Виетнам. бективни. ство на територията, е защо- Мисля, че ЗУТ е непоправим, то мисля, че нямам достатъч- Бил е първи зам.-министър необходим е нов закон. но творческа инвенция, за да в МРРБ през 1981 г. дирек- бъда архитект в истинския тор на Националния център Каква е вашата позиция смисъл на думата. за териториално развитие относно ЗУТ и Закона за (1990 г.), депутат в Народно- регионално развитие? Как виждате днес българ- то събрание (1990-1991 г.). От - България, изглежда, има ските градове и общини, способност да повтаря своите какви са най-сериозните 1993 до 1998 г. е мениджър исторически грешки, а не да проблеми пред тях? на „Булплан“ ООД. се учи от тях. Първата грешка - Въпросът е сложен. Илюзия на разделяне на икономиче- е да се мисли, че и в най-бога- ското от физическото (прос- тите и развити страни по све- транственото) планиране се та, градовете и общините ня- направи през 50-те години, мат проблеми. Проблемите са тройствена политика на съот- начава, че в разстояние на 10 когато се въведе генералната нещо закономерно, което съ- ветния град и община. Такава години планът в частта му ко- схема за териториално разви- пътства всяко развитие. политика няма за български- муникационна мрежа би мо- тие и се създадоха два отдел- Съвременните проблеми в те градове. В Мюнхен, Гер- гъл да се реализира само ако ни института – един към тога- българските градове и общи- мания, например е разрабо- не се строи нищо друго. Оче- вашния Комитет за планиране ни са сума от проблеми, на- следени от миналото и създа- дени през последните две де- П родължава разми- наването между градоустройствени тена не само градска, а реги- онална транспортна полити- ка още в началото на 60-те го- видно това не може да стане и очакваните цели няма да бъ- дат постигнати. и друг към Министерството на строителството. В Западна Европа регионалното разви- сетилетия. Миналите са свър- дини на миналия век. В резул- Друг проблем на български- тие и устройственото плани- зани със състоянието на ин- концепции и еколого- тат на този документ и плано- те градове и общини е недос- ране са двете страни на една и женерната инфраструктура, с съобразността на ус- мерното му реализиране днес татъчно изявената приоритет- съща монета. В България на- характера на средата, с панел- комуникационните системи и ност в устройството им. правихме един Закон за реги- ните комплекси и други. Към тройството на тери- връзки функционират успеш- Сериозен проблем е разра- онално развитие и друг за ус- тях за съжаление се приба- торията но. стването на селищните те- тройство на територията, кои- виха още много недостатъци. ритории. В момента има бих то се опитваме да обвържем с Усвояването на територии, Не трябва ли това да употребил думата разюздано два-три текста. които в определена перспек- бъде предмет на общите унищожение на земеделски тива във времето не могат да устройствени планове? земи в България. Един град Защо се получава така, бъдат инфраструктурно оси- - За съжаление и в нашите като Варна, в който има зна- каква е причината за гурени, е сериозен проблем. общи устройствени планове, чителни територии с недос- тези грешки? Новият общ устройствен план правени през последните го- татъчна благоустроеност, се - Имам житейски разбирания, на София отбелязва, че почти 60% от новоусвоената тери- тория в южните части на об- щината, са без необходимата М исля, че ЗУТ е не- поправим, необхо- дим е нов закон дини, които би трябвало в го- ляма степен да съдържат еле- ментите на една такава поли- тика, въпросите не са реше- разрасна на север до Златни пясъци и на юг до Пашадере. Продължава разминаване- то между градоустройстве- които са следните - родители- те отговарят за децата си, а не обратното. Всякакви обясне- ния, че децата били попадна- инженерна инфраструктура. ни в задоволителна степен. ни концепции и екологосъо- ли под нечие влияние, гово- В закон (още от края на ХIХ Вместо комплексни целенасо- бразността на устройството рят за това, че родителите не век) за благоустройството чени решения се вижда дори на територията. Да оставим са си свършили работата. Ръ- в Княжество България има известна грандомания – пред- настрана, че на нормативно иководителите са отговорни за следния текст – забранява се виждат се съоръжения с кило- методологическо ниво интег- своите сътрудници. Държава- строителството на къщи из- метри дължина, които не мо- рирането на тези дейности е та - за своите граждани. Кри- вън границите на града, защо- гат да се реализират в рам- изцяло открит въпрос в Бъл- тиката ми е адресирана към то общината не може да оси- ките на следващите 20-30 го- управляващите. Бих я адреси- гария, докато в Западна и Се- гури път и вода. Преди 130 години българският законо- дател е имал съзнанието, че градско развитие значи раз- С ъвременните про- блеми в български- те градове и общини дини. По новия общ устрой- ствен план на София реали- зирането на главната улична мрежа без отчитане на разхо- верна Европа той е получил институционално решение. рал и към определена част от колегията – в случаите, в ко- ито в името на икономически Предвижда се изменение интереси се забравя професи- витие на инфраструктура, а са наследени от мина- дите за отчуждения, изисква на ЗУТ, откъде според вас оналният дълг. ние си позволихме да забра- поне 4.5-5 млрд. лева инвес- трябва да се започне? Интервюто взе вим това. Проблемите с град- лото и са създадени тиции, като се има предвид, - Не участвам в работната Гергана ДИМИТРОВА ските комуникации се реша- през последните две че цялата инвестиционна про- група, сформирана със запо- ват тогава, когато има обвър- десетилетия грама за тази година е близо вед на министъра на регио- Цялото интервю четете на: зана транспортна и градоус- 500 млн. лева общо. Това оз- налното развитие и благоу- www.stroitelstvo.info/urban
  • ПРОЕКТИ 21 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. Обновяват две емблематични за Русе сгради Проект за реконструкция спасява архитектурен паметник, дело на Никола Лазаров И зготвени са техническите инвестиционни проекти за ремонт и въз- становяване на две известни в Русе сгради - Регионална библиоте- ка „Любен Каравелов“ и Русенската художествена галерия. Автор на проекта е „Форум - Александров“ с ръководител арх. Владимир Александров. Финансирането на проекта се реализира по опера- тивна програма „Регионално развитие“, по схема „Подкрепа за осигурява- не на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфра- структура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“. Стой- ността на проектирането по договор е за 42 хил. лева без ДДС. За двете сгра- ди се предвижда да бъдат извършени ремонтни и възстановителни работи. Укрепване на основите е най-важно за регионална библиотека „Любен Каравелов“ Регионалната библио- на навлажняване на зем- проектантите. тека от години се нуждае ната льосова основа, по- Освен конструктивни- от сериозна реконструк- родено от дворната кана- те деформации и пробле- ция поради установени- лизация и тръбно откло- мите, породени от тях, те слягания на фасадния нение към ул. „Иван Ва- някои от помещенията на Сградата на русенската регионална библиотека е строена през 1911 г. Необходи- зид. Затова най-важната зов“. Това е довело до сля- старата част на сградата мостта от укрепване на основите е установена след геодезически заснемания, цел на проекта е ремонт гане на фасадния зид, на- като елипсовидното вход- правени шест пъти от 1996 г. до 2007 г. и укрепване на основи- пукване на зидове, поява но фоайе на първия етаж те на сградата, която се на пукнатини по подовете и елипсовидната зала, му- Преустройство и реконструкция на Художествената галерия състои от три части: ста- и таваните и навлажява- зикалната зала и главното За около трийсетго- орното пространство на нява нов растерен окачен ра част (съставена от две не на някои зидове. Сля- стълбище на втория етаж дишния експлоатацио- Художествената галерия. таван. долепени сгради, постро- ганията на сградата са ре- са в сравнително лошо нен период на Русенска- Ще бъде извършен де- Проектът предвиж- ени през 1894 г. и 1912 гистрирани чрез геодези- състояние - амортизира- та художествена галерия монтаж на целия покрив да преустройство и ре- г.), нова част (построена в чески заснемания, праве- ни бои, мазилки и подови са правени само частични и покривно остъкляване конструкция на сградата, периода 1965 - 1973 г.) и ни шест пъти от 1996 г. до настилки. ремонти. Както покрив- с изключение на частта като се извършва пълно книгохранилище (постро- 2007 г., което показва, че Предвижда се укреп- ното остъкляване, така и над главното фоайе, из- обновяване на интериор- ено през 1972 г.). Стара- те не стихват. От архите- ване на фундаментите на останалите части на по- пълнена от стоманобе- ните пространства. Сани- та част на сградата е със ктурна гледна точка но- старата част на сградата крива са сериозно амор- тонни панели. Съществу- ране на замърсените и из- статут на архитектурен вата част на сградата е чрез сондажни инжекци- тизирани и има течове. На ващите стоманени ферми рисувани с графити фа- паметник с местно зна- в най-добро състояние. онни микропилоти. места армираното стък- се запазват, като над тях садни стени възстановява чение. Общата разгъната Най-сериозният проблем Ремонтът ще допринесе ло на остъкляването е за- се монтира нова стомане- и екстериорния облик на застроена площ на обекта е компрометираната хи- за съхраняване и възста- менено с поликарбонат- на конструкция от ферми галерията. е около 6000 кв.м. дроизолация на плоския новяване на архитектур- ни плоскости. Ето защо за новото покривно ос- Проектът предвиж- Старата част на сгра- покрив. Книгохранили- ния паметник и обновява- сградата се нуждае от тъкляване. Всички полета да подмяна на всички въ- дата е претърпяла редица щето е в сравнително до- не на интериорните реше- пълна реконструкция на на покривното остъкля- трешни настилки с из- деформации, дължащи се бро състояние, посочиха ния на библиотеката. покрива. Това ще позво- ване имат отваряеми час- ключение на помещени- ли навлизането на естест- ти. В централната и малка ята за кафе-клуб, офис и Проект за регионалната библиотека вена светлина в интери- зала и фоайето се изпъл- портиер. Покривно остъкляване на художествената галерия История на сградата Д нешната сграда на регионалната библиотека е строена през 1911 г. по проект на известния български архитект Никола Лазаров за нуждите на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Търговско-индустриалната камара в град Русе. Разположена е в стария Обект Русенската художествена галерия градски център на ъгъла на улиците „Дондуков-Корсаков“ и „Иван Вазов“, Възложител община Русе сградата е решена с централен цилиндричен обем с характерни за проекти- „Форум - Александров“ с те на арх. Никола Лазаров барокови форми. Характерна е богата украса как- Проектант ръководител арх. Владимир Александров то в екстериора, така и в интериора с лаврови листа, перли, розети. Главният ЗП на Художествената галерия 1339.60 кв.м. вход е на самия ъгъл на двете улици. Централният обем, обединяващ двете РЗП на Регионалната библиотека 6000 кв.м крила по протежение на улиците, завършва с висок купол и вграден часов- ник. Двата основни етажа на сградата са допълнени от високи мансарди. Фаза технически проект
  • 22 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. РЕАЛИЗАЦИИ Първото частно гробище вече е факт П равославен гробищен парк „Свети Архангел Михаил“е първият в страната, изгра- ден с частни капитали. Ин- веститор е дружеството „Бояна парк“. То е собственик е на терен от 34 де- кара в столичния квартал Бояна, върху който е изградило инфра- структурата, включително обредна зала и църква. Изпълнен е първи- ят етап на проекта - върху 27 дека- ра ще може да се оформят 3500 гро- бищни места. Според Димитър Лам- бовски, член на управителния съвет на „Бояна парк“, примерът може да накара обществото да се засрами от Проектът включва: вида на съществуващите гробища и • православен храм сегашното отношение към покойни- • ритуална зала те. „Искаме да провокираме хората • административна сграда за управление и поддръжка на да се замислят в тази посока“, до- парка пълва той. • търговски обекти за обслужващи дейности Димитър Ламбовски, член на управителния съвет на „Бояна парк“: Готови сме да партнираме с общината за проблема с гробищните места Д имитър Ламбов- план на това е само тере- чи промяната на пред- Т.е поддръжката на мата на общо менажира- ски е член на нът до общинските Боян- назначението. Тази земя гробищния парк може не, отдаване или по друг ски гробища и разшире- беше земеделска и въ- да бъде регламентира- начин, защото трябват управителния съ- ние до Централните со- преки че в общия устрой- на? десетки милиони, за да вет на „Бояна парк“, фийски гробища от около ствен план е предвидена - Да, но трябва отнякъ- се направи подобна ин- първият инвеститор в 100 дка. В същото време като разширение на дру- де да се започне, защото фраструктура. Може да гробищен парк в Бъл- трябват поне 1000 дка. гия гробищен парк, тряб- вие виждате, че и при ет- прецените колко струва гария. По-рано беше ваше да се предприемат ажната собственост има да се докара газ, вода, да Каква е норматив- процедури по изважда- същите проблеми. Това, се направи паркинг, да се депутат, експерт към ната уредба, която нето й от земеделския което е общо, е ничие, а освети всичко, да се из- парламента и е заема- урежда изгражда- фонд. Като цяло има- хората се опитват да не градят огради, дренаж- ше длъжности в раз- нето на такъв ком- хме подкрепа и от адми- плащат и минимални сто- ни системи, канализа- лични компании от фи- плекс? нистрацията на община тинки. Ред може да има ция. В този парк са вло- нансовия сектор и тър- - Наредбата на Софий- Витоша, от кмета Любен само със солени глоби и жени 8 млн. евро. Хора- говията на дребно. ския общински съвет за Петров, от главния ар- законодателство, което та си представят нещата погребалната дейност и хитект. Получихме съ- не може да бъде заобика- много просто – едно голо Как възникна идеята жество „Бояна парк“ е да наредба от Министер- действие от тогавашния ляно. поле, което се копае и се за изграждането на изгради модерен гроби- ство на здравеопазва- кмет Бойко Борисов и дават по 2 кв.м на човек. православен гроби- щен парк „Свети Ар- хангел Михаил“? щен парк както в крак с необходимостта от нови гробни места, така и за нето са двата норматив- ни акта, които регламен- тират работата ни. Нор- заместник-кмета Йордан- ка Фандъкова, както и от арх. Петър Диков. Благо- И деята на дру- жество „Бо- яна парк“ е да из- Но това съвсем не е така. Затова и общината е за- труднена от гледна точ- - Идеята дойде от пробле- да осигури по- добри ус- мативната уредба оба- дарен съм за разбиране- ка на инфраструктурата мите на града. В момента ловия за опечалените. че тепърва предстои да то от страна на местната гради модерен на града и това да се ре- има само един действащ За да се изгради гроби- се развие. Има поне три власт. гробищен парк гламентира начинът, по гробищен парк, в „Бакъ- щен парк, е необходи- законопроекта за погре- който ще се осъществява рена фабрика“, и докол- мо в общия устройствен балната дейност, които Това е и проблем на както в крак с публично-частното парт- кото знам, до 2-3 месеца план на града да е пред- са внесени в Народното администрацията, необходимост- ньорство на територията неговият капацитет ще се виден терен за него. В събрание, но едва ли в най-вече в лицето на та от нови гроб- на София. Има ли точен изчерпи. Идеята на дру- момента по действащия скоро време ще им дой- местната власт. регламент, изпълнител- де редът, тъй като не са - Да, защото не е пред- ни места, така и ната власт може да внесе приоритет. видено изграждането на за да осигури по- в парламента съответни- общинско гробище, кое- добри условия за те предложения. Тук жи- Има ли голяма раз- то е срамота. Разговаря- веят 2 млн. души и има лика в процедурата ли сме и с директора на опечалените необходимост да се при- при изготвяне, одо- гробищния парк. Тя пра- влекат огромни ресур- бряване и комплек- ви всичко възможно да си. От тази гледна точка товане на докумен- събира помощ, да моли В момента е завър- също сме готови да пар- тация на проект за фирми да почистят, за- шен първият етап тнираме с общината. гробищен парк спря- щото просто няма сред- от православен гро- Много се надявам, след мо една жилищна ства или най-малкото бищен парк „Свети като Бойко Борисов беше сграда например? те са символични. В съ- Архангел Михаил“. кмет и видя проблеми- - Процедурата е по-тро- щото време навсякъде в Кога започва втория те, сега като министър- мава. Проектът се съ- Европа и в Северна Аме- етап на проекта и председател да инициира гласува със санитарните рика хората плащат так- какво включва като и внесе в парламента съ- власти, трябва да се из- са за придобитите гроб- разширение? ответните предложения готви проект за съответ- ни места. Дори 5-6 лв. на - Тепърва предстои да и да обърне внимание на ния дренаж, прави се из- месец да е, ако я има, и преговаряме с община финансовата децентра- следване на подпочвени- като сметнете, че има 10 София. Ние сме готови лизация. Особено на об- те води, но като цяло не е хил. гробни места, това на всякакви разговори, щинско ниво няма никак- кой знае колко по-трудно ще е достатъчно за адек- за да ускорим решаване- ва самостоятелност - сега от издаването на разре- ватна охрана, осветле- то на този проблем, а ако няма нито един лев, кой- шение за строеж на една ние, почистване, озеле- може - и да привлечем то да може кметът даде сграда, като се изклю- няване. паричен ресурс под фор- спокойно.
  • Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 23 ПРОЕКТИ Пазарджик търси изпълнител по проект за 9.5 млн. лева Общината спечели финансиране по оперативна програма „Регионално развитие“ в края на миналата година О бщина Пазарджик обяви обществена 7.58 млн. лева поръчка за избор е максималният раз- на изпълнител по проек- мер, до който могат та „Нова визия за централ- ната градска част и интег- да достигнат стро- рирано градско развитие ително-монтажните чрез подобряване на физи- работи ческата среда и ревитали- зация на град Пазарджик“. Той се финансира по опе- ративна програма „Регио- 70 хил. лева нално развитие“. Срокът е гаранцията за учас- на изпълнение е 20 месе- тие ца. По този проект в края на миналата година общи- ната спечели финансира- 5% не в размер на близо 9.6 от стойността на до- млн. лева. Максимални- говора е гаранцията ят размер, до който могат за изпълнение да достигнат строително- монтажните работи, е 7.58 млн. лева без ДДС. Край- ният срок за получаване 25 март на оферти или заявления е крайният срок за по- за участие е 25 март, като лучаване на оферти гаранцията за участие е в Работният проект е дело на „Фен Ко Дизайн“ ЕООД и предвижда благоустрояване на градския център на Пазар- или заявления за учас- размер на 70 хил. лева. Га- джик тие ранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойност- вестиционен проект и из- поставяне на антипаркинг та на договора за общест- даденото разрешение за елементи по тротоарите вената поръчка. строеж строителството ще към улиците с движение, Целта на проекта е бла- се реализира в седем етапа. подходи за хора в нерав- гоустрояване на градския При изпълнение на стро- ностойно положение, под- център с нови пешеходни ителството ще се извър- мяна на настилките и бор- алеи, паркови и зелени пло- ши подмяна на декоратив- дюрите по тротоарите из- щи и осветление. Предме- на настилка по пешеходни- вън пешеходните зони, об- тът на поръчката са строи- те зони, подмяна на улич- лагородяване на зелените телно-монтажни работи в ното осветление, за което зони и др. зона между булевард „Бъл- е предвиден подземен ко- Проектът за нова ви- гария“ и улиците „Екзарх лектор по всички тротоари зия на градския център е Йосиф“, „Хан Крум“, „Ге- и пешеходни улици, поста- заложен като приоритет в нерал Гурко“. Вътрешни вяне на ново декоратив- общинския план за разви- основни улици в тази зона но осветление в парковите тие до 2013 г. и предвиж- са улиците „Константин зони, поставяне на пейки да реновиране на общо 14 Величков“, „Градски па- за отдих и кошчета за смет, 242 кв.м пешеходни зони зар“, „Търговска“, „Вто- поставяне на нови кашпи, и алеи и 76 853 кв.м пар- ри януари“, „Д. Казаков“ и включително и на подхо- кови и зелени площи, под- други малки улички, които дите към улиците, които да мяна на уличното и декора- осигуряват захранването блокират навлизане на ав- тивното осветление и из- на търговската мрежа. томобили, и преместваеми граждане на достъпна сре- Проектът за нова визия на градския център е заложен като приоритет в общин- Съгласно одобрения ин- при извънредни ситуации, да. СГ ския план
  • 24 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. ПРОЕКТИ Българската „Пиза“ с десет градуса наклон О фис сграда „Елипс вен елемент в сгарадата е център“ на бул. външната наклонена сто- „ЕЛИПС ЦЕНТЪР“ „Цариградско манобетонна решетка, коя- Инвеститор „Илпа дивелъпмънт“ шосе“ е първата в Бълга- то всъщност е една стома- рия със специално проек- нобетонна пространстве- Проектант „ЛП Консулт“ и „GS3“ тиран наклон от 10 граду- на рамкова конструкция. Конструктор „Йода“ са. Сградата с височина от „В тази сграда беше при- Изпълнител „Аргогруп“ около 60 м има отклоне- ложено едно ново за бъл- ние от вертикала от около гарската строителна прак- Срок на завършване 2011 6 м. Наклонът й е по пред- тика конструктивно ре- РЗП надземно 50 хил. кв.м ложение на архитектите шение, което обаче се из- - бюрото „ЛП Консулт“. ползва доста често в стра- дение при сеизмично въз- година да приключи гру- „Инвеститорът прие идея- ните с развити строителни действие. „За целта изис- бият строеж на сградата, а та за оскъпяването на кон- технологии – снаждане- кахме специални изпитва- през 2011 г. тя да бъде ве- струкцията с около 50% то на всички армировъч- ния в чужда и наша лабо- ведена в експлотация. вследствие на накланяне- ни пръти в стоманобетон- ратория“, обяснява той. Разгънатата застрое- то и приключението ни ната решетка се извърш- Строителството на на площ на обекта е мал- с проектирането на тази ва със специални приспо- „Елипс център“ започна ко над 19 хил. кв.м. Сгра- сграда започна“, разказва собления, муфи, за равно- през лятото на 2008 г. Ин- дата ще е на 15 етажа и в инж. Йордан Милев, съ- якостно снаждане“, казва вестицията е на българ- нея ще се предлагат офис собственик на компани- инж. Милев и допълва, че ския филиал на френско- площи, търговски части, ята, работила върху кон- основен проблем в случая белгийската предприема- шоурум. структивната част от про- е било да се подберат та- ческа компания „ИЛПА - Районът, в който е раз- привлече множество ин- дни строеж на 126-метро- екта - „Йода“. кива устройства, които да С.А“ - „Илпа дивелъпмант“ положен „Елипс център“, вестиции, последната от вата офис кула на „Форт Основен конструкти- осигурят стабилно пове- ООД. Очаква се през тази през последните години които започналият преди Нокс“. СГ Концесионерът на морските летища проектира терминал за 30 милиона евро във Варна Концесионерът на морските летища „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт“ обяви, че икономическа- та криза по света не е повлияла на плановете за ин- вестиции в портовете и е възложил проектиране- то на нов терминал във Варна с прогнозна стойност 30 милиона евро. Две английски компании („Халкоу груп“ и „Паскал и Уотсън“) работят по проекта заед- но с българския проект мениджър „Савант-Елбул“. За около 100 хил. евро се прави ремонт и на ВИП залата. Концесионерът твърди и че аерогарата има обновена техника за наземно обслужване, капаците- тът за посрещане на пътници е нараснал с 40%, пе- ронът за самолети е ремонтиран, а старото електро- оборудване е заменено. „Билла“ строи в Свищов Университетското градче ще има супермаркет от ав- стрийската търговска верига на ъгъла на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Тодор Миланович“. Теренът е с площ 2870 кв.м. Сградата ще бъде едноетажна с междинни нива с помещения за персонала. Паркин- гът е с капацитет за 40 автомобила. Завършването се очаква през април. Проектант е „Консулт 2000“, а главен изпълнител - „АТ инженеринг 2000“. Разгъна- тата застроена площ на супермаркета ще бъде хиля- да квадратни метра. Преди „Билла недвижимости“, дружеството, което управлява имотите на верига- та в България, да купи имота от общината и частни собственици, там се издигаше недовършената сгра- да на младежкия дом. В Бургас строят новата детска градина Кметът на Бургас Димитър Николов обяви пред жи- тели на „Меден рудник“ намерението на общината да построи там втора нова детска градина. Тя ще се нарича „Надежда“ и ще се намира в Зона В на ком- плекса. За начало на строителството са заложени 200 000 лв. в бюджета, като при възможност към проекта ще бъдат насочени и други средства. Това е петото поред детско заведение от началото на новия мандат на управление в Бургас.
  • Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 25 ИНТЕРВЮ Доц. д-р инж. Йордан Милев, съсобственик на проектантско бюро „Йода“: Новите конструктивни решения навлизат и в България П Доц. Милев, вие сте про- рофесионалният опит външно залепена армировка ектант-конструктор на на Йордан Милев е на- от полимерни материали, ко- редица забележителни трупан по време на ра- жуси от самоуплътняващ се сгради, носители на на- бетон и др. градата „Сграда на го- ботата му като преподава- дината“, като жилищ- тел в катедра „Масивни кон- Вие сте специализирал на сграда „Жаклин“ и струкции“ при Строителния в Япония в областта на „Роял сити“. Как ще ко- факултет на УАСГ и по време сеизмичната устойчи- ментирате конкурса и на специализации, изследо- вост на сгради. Как ще конкретно работата ви коментирате адаптаци- по тези обекти? вателска и преподавателска ята на чуждите проек- - Годишните награди „Сграда работа в Япония, Германия, ти в български условия? на годината“ са утвърден фо- Швеция, Италия, Велико- - Отчитайки реалността, че рум за представяне на най-ка- британия и др. Сред проек- България е част от ЕС, е чествените реализации през тираните обекти в България ясно, че все повече проек- годината, който отличава ин- са жилищна и офис сграда ти от европейски страни ще веститор, проектант и строи- бъдат авторизирани в Бъл- тел. Бихме пожелали и кон- JACLYN - носител на награ- гария. Адаптацията на таки- структорите да намерят мяс- дата „Сграда на годината“ в ва проекти е много сложен то под някаква по-сериозна категория „Жилищни сгра- процес, защото изисквания- форма на признание предвид ди“, офис сгради: „Елипс та към функция, архитектура неговата роля за проекта. център“, „Q-център“, офис и конструкция са много висо- При офисна сграда от тър- ки. В определени случаи про- говски и жилищен комплекс сграда „Роял сити“ - „Сгра- ектите, разработени в чужби- „Роял сити“, който стана да на годината“ в раздел на, не отговарят напълно на сграда на годината в катего- „Многофункционални сгра- действащите в България се- рия „Многофункционални ди“, търговските центро- измични норми. сгради“ и е една сравнител- ве „Мега мол Люлин“, „ЕЦЕ Вкарването на един такъв но висока сграда за българ- Тримонциум център – Плов- проект в рамките на българ- ските условия, имахме едно ските правилници и стандар- сложно конструктивно реше- див“ и др. ти обикновено изисква ком- ние. Желанието на архите- промиси с функцията и ар- ктите и инвеститорите беше хитектурата на сградата. В да се осигурят достатъчно това се състои основното големи отворени простран- предизвикателство и огро- ства, свободни от конструк- ция. Това наложи да прове- дем допълнителни специал- Д оброто кон- структивно ре- шение не е самоцел. последващо оразмеряване и не на уникални сгради и съ- мна отговорност за инжене- ра-конструктор – да осигу- ри сградата сеизмично в съ- ни изследвания за простран- детайлиране на стоманобе- оръжения с висока степен на ответствие с действащите в ственото сеизмичното пове- То трябва да даде тонната конструкция на сгра- трудност от конструктивна България норми и стандар- дение на сградата. След това възможност за оп- дата въз основа на тези из- гледна точка и възстановя- ти, без да засегнe значител- бяха приложени две специал- следвания. ване и усилване на носещите но изискванията на инвести- ни конструктивни решения, тимална реализация конструкции на вече същест- торите. За по-сложните слу- които не са много типични на целите на архите- Кои са основните предиз- вуващи сгради и съоръжения чаи на адаптация на чужди за българската конструктив- ктите и инвестито- викателства в проекти- чрез прилагане на съвремен- проекти по мое мнение е же- на практика, макар че се при- рането на съвременни и ни иновативни методи и ма- лателно такива проекти да лагат много в страни с разви- рите, като осигури надеждни конструкции? териали. минават през експертни съ- ти строителни технологии, а надеждното поведе- Навлизат ли и прилагат Наш девиз е, че проектира- вети, които да подпомагат именно: ли се в България светов- ме конструкциите на сгради- проектантите по част „Кон- •Колоните са решени като ние на сградата при ните новости? те, така че да устоят на при- струкции“. комбинирана стомано-стома- едно вероятно бъде- - При проектирането на съ- родните стихии и на изисква- Моят опит със сериозен ин- нобетонна конструкция с цел що сеизмично въз- временни сгради има мно- нията на инвеститорите и ар- веститор като ECE Project намаляване на размерите им го изисквания, които нала- хитектите. За целта се стара- Management показва, че е •Щурцовете в стоманобетон- действие гат сложни и отговорни кон- ем да прилагаме съвременни възможна работа в отлич- ните ядра и стени са решени структивни решения. От една конструктивни изследвания и на координация и организа- с армировка от диагонални страна, са изискванията на решения, използвайки водещ ция при зачитане на всички скелети, което дава възмож- инвеститорите за максимал- опит в областта на конструк- български норми и стандар- ност цялата стоманобетонна но използване на парцелите и тивното проектиране в стра- ти. Например по проект като В конструкция на сградата да отлична функция на сградата ни като Япония, Германия, „ЕЦЕ Тримонциум център“ в има едно стабилно простран- това се състои при оптимална цена. От дру- Швеция и други, придобит Пловдив цялата конструктив- ствено сеизмично поведение. основното пре- га страна, са изискванията на по време на специализации и на част беше разработена в При жилищна сграда дизвикателство и архитектите, чието желание професионални контакти. нашия офис, докато по всич- „Жаклин“, която спечели в е създаването на уникално Като примери бих посочил ки останали части български раздел „Жилищни сгради“ огромна отговор- произведение на изкуството. специални методи за прос- и немски проектанти работи- през 2008 г., трябваше да ност за инженера- Доброто конструктивно ре- транствено сеизмично из- ха заедно по време на целия бъде дадена реализация на шение не е самоцел. То тряб- следване на стоманобетон- процес. През цялото време едно сложно пространстве- конструктор – да ва да даде възможност за оп- ни и комбинирани (стомано- нашата работа по част „Кон- но архитектурно решение осигури сградата се- тимална реализация на цели- стоманобетонни) конструк- струкции“ беше подпомага- на „AEDES студио“, с мно- измично в съответ- те на архитектите и инвести- ции, както и оразмеряване- на от немските и български- го нерегулярни раздвижени торите, като осигури надежд- то и детайлирането им в съ- те колеги по части „Архитек- обеми, които са част от кон- ствие с действащи- ното поведение на сградата ответствие с тези простран- тура“ и „Инсталации“, кои- струкцията, която трябва да те в България норми при едно вероятно бъдещо ствени изследвания. В об- то направиха всички необхо- бъде осигурена за случая на и стандарти, без да сеизмично въздействие. ластта на реконструкциите дими архитектурни и функ- евентуално бъдещо сеизмич- Фирма „Йода“ е основана и усилването на съществува- ционални компромиси, за да но въздействие. И в този слу- засегнe значително преди точно 5 години. При щи сгради прилагаме съвре- бъде постигната изискваната чай беше приложено сложно изискванията на ин- нас в проектантското бюро менни методи за сеизмична от българските норми и стан- пространствено изследване веститорите основната ни дейност е фо- оценка и прилагане на нови дарти сеизмична осигуреност за сеизмични въздействия и кусирана върху проектира- материали и технологии като на сградата.
  • ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 26 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. По-добри и лесни са механизмите за финансиране на общините Липса или нежелание за обединение на собствениците затрудняват процеса при общо саниране С лед срещата на върха в Копенхаген в края на миналата година Кредитната линия на ЕБВР Европа потвърди своите амбициозни цели за намаление на вред- ните емисии с 20% до 2020 г., което автоматично поставя Бълга- рия в позицията да се съобрази с всичко това. Ето затова и по- вишаването на енергийната ефективност в цялата потребителска верига – от индустрията през транспорта до домакинствата, е една от го- лемите задачи, която стоят пред страната ни. От своя страна обаче всич- ки подобрения, най-вече в сградния фонд, изискват големи инвестиции и логично възниква въпросът за подсигуряване на финансирането. В страната съществуват не на заема, предоставен Възможностите редица от фонда. „Ако собстве- на общините ниците са обединени, би да се възползват от дейст- кредитни линии за подпо- трябвало да има оторизи- ващите кредитни линии са магане на жилищни и об- рани лица, които да са от- по-големи, смятат експер- ществени сгради говорни за това сдруже- тите. Като причини за това Като цяло експерти ги ние. Ние не сме в състоя- те изтъкват както нужда- определят като успешни, ние да търсим индивидуал- та от спешни мерки, кои- но по-голям интерес те от- ните заеми от всеки. Еди- то трябва да се предприе- читат от страна на общи- ният вариант е да се обез- мат за сградния фонд, така ните. Причините за това печи с финансов риск, за- и по-лесната организация Сред енергоспестяващите мерки, за които се отпуска кредит, са подмяна на прозорци те виждат най-вече в лип- страховка, гаранция, коя- там. „Интерес за финанси- и дограма, изолации, енергоспестяващи котли/горивни камери на биомаса, слънчеви на- сата на единност и съгла- то обаче ще оскъпи проек- ране има. Да, за момента е греватели, енергоефективни газови котли, термопомпени инсталации и системи сие във всички собстве- та. Другият вариант е, ако по-малък спрямо реални- ници. „Имали сме слу- има някакви общи части – те потребности, но липса- чаи, при които идват за- магазин, ателие, клетка на та му е продиктувана и от интересувани и искат кре- мобилен оператор, изобщо други фактори – бюджет- дит за обновяване на блок странични приходи по си- ното и икономическо със- Кредитиране на частни лица от или вход. Когато изиска- лата на договор, които мо- тояние на общината. Ва- Фонд за енергийна ефективност ме обаче поне нотариал- гат да се използват за обез- жна е и степента на осъз- но заверен документ за печение“, допълва той. наване на тези възмож- общо съгласие, те не мо- Липсата на общо съ- ности“, коментира Дуков. гат да предоставят такъв“, гласие е един от големи- От друга страна, общи- казва Димитър Дуков, из- те проблеми и според Бо- ни са раздвоени, смята Га- пълнителен директор на рислава Габровска от Ев- бровска. Нейният опит по- Фонд за енергийна ефек- ропейска банка за възста- казва, че голяма част от тях тивност. Фондът е кредит- новяване и развитие. Бан- се надяват на безвъзмезд- на линия, която финансира ката има разработена кре- ното финансиране, което на проектна основа общи- дитна линия за енергийна знаят, че може да получат ни, корпоративни клиенти ефективност на физиче- по линия на Европейския и физически лица. С про- ски лица, като средствата съюз, и така пренебрегват мените в закона за етажна- по нея се предоставят чрез други възможности. При- та собственост обаче, за да търговски банки партньо- мер за такова е мостовото може дадена кооперация да ри в страната (виж схема- финансиране, казва Дими- предприеме действия при та). „Линията е подходя- тър Дуков – дадена общи- саниране, се изисква осно- ща за индивидуални соб- на взима кредит и предпри- ваване на сдружение, кое- ственици, защото има та- ема нужните енергоефек- то ще доведе допълнител- ван на кредитирането. Ос- тивни мерки, а след като но до затруднения в про- вен това е много по-лесно получи помощите, погася- цеса. Друг проблем, кой- едно домакинство да на- ва заема. „ Вече има някол- то често възниква, е лип- прави саниране, отколкото ко такива общини, доволни ФЕЕ кредитира сдружение на собствениците, което е юридическо лице и се създава при сата на обща собственост, да се съберат всички“, ко- са и е удобство за всички“, единодушно съгласие на собствениците. За да бъде извършено саниране или ремонт на която да гарантира връща- ментира тя. допълва той. сградата, е нужно да има 67% съгласие в сдружението ДОБРИЯТ ПРИМЕР Проект за над 800 хиляди лева изпълни ФЕЕ в Димитровград Един от успешните проекти на Какво включва проектът: фонда е енергийно ефективна 1. Топлинно изолиране на външни стени реконструкция на ОУ „Алеко 2. Подмяна на съществуващата дограма с нова четирикамерна PVC с двоен стък- Константинов“, Димитровград. лопакет Това е и общината с най-много 3. Подмяна на осветителни тела с нови енергоспестяващи луминесцентни лампи изпълнени проекти от ФЕЕ спо- ред изпълнителния директор 4. Подмяна на котелна уредба и топлоизолация на разпределителна мрежа г-н Дуков. Стойността на проек- 5. Система за автоматично управление на горивния процес. та е 891 511 лв., а отпуснатият от Фонд за енергийна ефектив- Прогнозно спестяване: ност кредит е в размер на 456 Електрическа енергия: 1472 кВч/г. 282 лв. лв. със срок на откупува- Топлинна енергия: 1 107 602 кВч/г. не под 5 години. Емисии парникови газове: 384 тона СО2/г.
  • Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 27 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Димитър Дуков, изпълнителен директор на Фонд за енергийна ефективност: Очакваме все по-голям интерес от общините Това, което се случва в България по отно- шение на финансирането за обновяване на сградния фонд, е полезно и навременно. Но основният проблем не е финансирането. Тясното място тук са проектите, да има мотивация, да се разработват проекти и да се поемат инициативи за повишаване на енергийната ефективност. Трябва осъзна- ване на проблема от част от клиентите. Това е и част от мисията на фонда - да раз- виваме пазара за енергийна ефективност. Фондът за енергийна ефективност фи- нансира както частни, така и обществени проекти, но интересът е най-вече от об- ществения сектор. Причините за това са две. Първо, като цяло той е в много тежко състояние. И второ – това са големи про- екти, институционализирани са. Нормално е процесът първо да започне там, където нещата са най-подредени. Що се отнася до общините, от тях има ин- За съжаление финансирането при частни- терес. По-малък, отколкото би трябвало те жилищни проекти е доста затруднено. да бъде, но все пак има. На месец разглежда- Основният проблем е липсата на всякаква ме по три-четири проекта, като за година вътрешна организация по отношение на одобряваме средно около 25. Все повече об- етажната собственост. Имали сме клиен- щини се стремят да подобрят състояние- ти, които идват при нас и искат да сани- то си, това е един вид и конкуренция меж- рат. Ние изискваме само протокол, заверен ду кметовете. Има общини, които са мно- от нотариус, като документ за съгласие. го мотивирани и работят много усилено Но резултати няма. Сега законът изисква по проектите. Надявам се този процес да да има сдружение, но за това трябва 100% продължи и примерите да се множат. съгласие и още повече затруднява процеса. Борислава Габровска, банкер в Европейската банка за възстановяване и развитие: Енергийната ефективност е ключова стратегия за банката Европейската банка за възстановяване и развитие е финансова институция, която предоставя финансиране под различни фор- ми, било от дългосрочни инвестиционнни кредити, дялово участие в компании или други смесени инструменти, според нуж- дите на конкретния проект. Безвъзмездно финансиране обаче не предоставяме, както и не работим пряко с фондове от Европей- ския съюз. Единствената безвъзмездна по- мощ, която се предоставя с наше участие, идва от страна на Международен фонд „Козлодуй“, където банката администрира средствата, но не участва във взимането на решенията. Що се отнася до кредити в сферата на енергийната ефективност, това е един от ключовите моменти и стратегии на банка- та - предимство при предоставяне на сред- ства, когато инвестиционният проект има силно изразен компонент на енергийно те моменти е енергийната ефективност, спестяване. Европейската банка за възста- стандарти, внедряване на ноухау. Идеята новяване и развитие предоставя директно е, когато всички тези критерии се смесят, финансиране, но най-вече на по-големи про- ефектът да бъде позитивен. екти. Като банка ги разглеждаме от някол- Банката вече има предоставено финанси- ко гледни точки, в зависимост от сектора, ране на много проекти за възобновяеми да бъде съобразен с определени тенденции, енергийни източници - преди две седмици да отговаря на изискванията на Европей- се подписа проекта „Ветроенергиен парк ския съюз. Освен това нашите икономисти Суворово“ на стойност 108 млн. лв., ми- правят преценка доколко проектът подпо- налата година за „Свети Никола“ и за ВЕЦ мага икономиката, като един от важни- „Своге“. Източници на финансиране по програми за енергийна ефективност • Международен фонд „Козлодуй“ • Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източни- ци (КЛЕЕВЕИ) • Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) • Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за енергийна ефективност в България • Фонд за енергийна ефективност • Оперативна програма „Регионално развитие“
  • 28 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. ИНВЕСТИЦИИ Бъдещият собственик на Телефонната палата в София влага 100 млн. евро Т елефонната пала- хотел и Министерството върху миналото на Бъл- та, разположена в на транспорта, информа- гария, но в същото време БТК ПРОДАДЕ НАЙ-СКЪПИТЕ СИ ИМОТИ идеалния център ционните технологии и ще е средище на най-до- Адрес Вид имот Купувач на София, скоро ще има съобщенията. В същото брото от модерния свят - София нов собственик, а мал- време не разполага със световна кухня, космопо- Кв. „Лозенец“, бул. „Ни- Поземлен имот с площ 2480 кв.м и сгра- „Фортера“ (Фуат ко по-късно и нова функ- собствени паркоместа. литни брандове и съвре- кола Вапцаров“ №10 ди с обща застроена площ над 1400 кв.м Гювен) ция. Купувачът на сгра- West Incorporated обя- менни забавления“, казва дата в сделка на стойност ви, че ще инвестира над Конийли. Руски паметник, бул. Поземлен имот с площ 1348 кв.м и над „Фортера“ (Фуат 22.5 милиона евро е West 100 милиона евро, за Видът и фасадата на „Тотлебен“ №8 5300 кв.м застроена площ Гювен) Incorporated, дружество да превърне сградата в сградата обаче няма да Кв. „Лозенец“, ул. Поземлен имот с площ 1510 кв.м и сгра- „Перла турист“ с ирландски и български „уникален културен и со- претърпят изменение, „Крум Попов“ №56-58 да със застроена площ над 900 кв.м (Йордан Христов) съдружници, до момента циален център както в категоричен е Конийли, известни в България със България, така и в цяла а технологиите, които ще Пловдив строителството и про- Източна Европа“. се приложат в евентуал- дажбите най-вече на жи- В изявлението на соб- ната реконструкция, ще Пл. „Централен“ №1 69% идеални части от поземлен имот „Булинвест“ (Тодор с площ 6530 кв.м и обособени части от Колев) лищни сгради в столица- ственика и главен изпъл- налагат практики за на- сгради с площ 13 430 кв.м та и в курортите. нителен директор на дру- маляване на енергийното Продажбата е част от жеството купувач Бра- потребление и генерира- Варна програмата на Българ- йън Конийли се намек- нето на отпадъци. ската телекомуникацион- ва, че предназначение- Справка в имотния ре- Бул. „Владислав Вар- ½ идеална част от поземлен имот с площ „Варнафарма“ (Ве- ненчик“ № 3 6630 кв.м и сгради със застроена площ селин Марешки) на компания, сега „Вива- то вероятно ще е тър- гистър показва, че БТК е 1220 кв.м ком“, за разпореждане с говско, макар това да не приключила голяма част активи, които не са свър- е ясно уточнено. „В мо- от продажбите на имо- Бул. „Съборни“ № 42 Обособени части от сграда с обща за- „Варнафарма“ (Ве- зани с основната й дей- мента проучваме различ- тите си с най-привлека- строена площ над 7 хил. кв.м селин Марешки) ност. ни варианти за дизайн и телни местоположения – Имотът с разгъната за- развитие на сградата, но административни сгра- ма на хотелиера, соб- Тодор Колев. трала – част от бизнес и строена площ 17 401 кв.м нашата основна цел и ди на Руски паметник в ственик на казина, банка Компанията се изна- шопинг комплекса „Хер- има шест етажа над земя- намерение е да превър- центъра на София и на и предприятия в Бълга- ся от старите си админи- мес парк“ на бул. „Ца- та. Намира се в идеалния нем прекрасната сгра- бул. „Вапцаров“ в скъ- рия Фуат Гювен, до вар- стративни сгради, които риградско шосе“, където център, в непосредстве- да на Телефонната пала- пия квартал „Лозенец“, в ненския фармацевт Ве- стават ненужни след ци- на 23 хил. кв.м разгъната на близост до основни- та в място, с което бълга- центъра на Пловдив, във селин Марешки и строи- фровизацията на мрежа- застроена площ ще се по- те търговски улици в Со- рите ще се гордеят. Мяс- Варна и в Бургас. Купу- теля на търговски и жи- та. Скоро тя трябва да се берат всичките й служи- фия, срещу петзвезден то, което ще рефлектира вачите варират от фир- лищни сгради в Казанлък нанесе и в новата си цен- тели в София. СГ www.cbre.bg
  • Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 29 ИНВЕСТИЦИИ Купувачът Брайън Конийли: Няма да препродаваме сградата, напротив - ще инвестираме Б райън Конийли е соб- ственик и изпълните- лен директор на West Incorporated, група от ком- пании, строила и продава- ла жилищни, ваканционни, търговски и бизнес имоти в София, по Черноморието и в други региона на страна- та. Той казва, че има повече от 20 години опит в инвести- циите и в Ирландия, Вели- кобритания, Испания, Дубай и Украйна. Преди официалната ин- зираме сделката и да уточ- и кои инвеститори са формация по сделката ним всички детайли около способни да се възполз- във вестниците се поя- нея. Желанието ни е това да ват от тях? виха и други предположе- стане възможно най-скоро, - Въпреки че общоприетото ния за бъдещия купувач. за да почнем с реализацията възприятие за кризите е, че Посочваше се името на на проекта. те са отрицателни и разру- За сградата се спрягаха различни кандидат-купувачи и постоянно вървят спеку- бившия директор на то- шителни, те всъщност са лации за бъдещото й предназначение. Новият инвеститор обяви, че все още про- ровия завод „Химко“ Ва- Все пак вероятно имате възможност за премахване учва възможностите Фотограф Анелия Николова лентин Димитров. Кой представа за възмож- на статуквото и за ради- всъщност купи Телефон- ните предназначения на кална промяна и преустрой- 17 401 кв.м 22.5 млн. евро 100 млн. евро ната палата, господин сградата? ство. Това е нещо, което в е разгънатата застрое- е сумата, за която про- предстои да бъдат ин- Конийли? - Вече 6 месеца проучваме добрите времена бизнесът на площ на шестетажна- давачът и купувачът са вестирани в проекта - Валентин Димитров, той най-различни варианти и раз- предпочита да не прави, за- участва само в първоначал- глеждаме различни предло- щото е рисковано. та сграда си стиснали ръцете според новия собственик ния етап на сделката. West жения и проекти. Не желаем Incorporated е крайният и да избързваме с решението, единствен купувач на сгра- докато не сме видели всички дата на Телефонната пала- възможни опции. та. Инвестираме за собст- вена сметка. Кои са консултантите по проекта? Съществуват ли утеж- - На този етап не бих искал нения по отношение на да споменавам конкретни покупката като наемни имена, докато нямаме го- договори с „Виваком“? тов проект. - Всички детайли около сдел- ката се уточняват в мо- Правите тази инвести- мента. „Виваком“ са наши ция в момент, в който партньори и ние планираме пазарът на имоти в Бъл- да продължим да работим гария е в криза. Как ще я с тях и занапред и по други защитите? проекти. - Това е инвестиция, която няма нужда да бъде защита- Каква е стратегията за вана, сградата говори сама управлението на този за себе си. Тя е прекрасна, с актив? Ще го държите изключителна локация и ог- самостоятелно, ще при- ромен потенциал за разви- влечете партньори за тие. реализирането на проек- та или ще го довършите Кога мислите, че може самостоятелно и ще го да видим отново рас- продадете изцяло? теж в секторите на биз- - West Incorporated ще осъ- нес имотите и кои ще ществява проекта самосто- бъдат неговите двига- ятелно. Нямаме абсолютно тели ? никакво намерение да про- - България все още е между даваме сградата. Напротив, първите десет най-атрак- целта ни е да я реновираме, тивни европейските държа- да я превърнем в нещо, с ко- ви за инвестиция, а когато ето гражданите и гостите на пазара се върнат физи- на София ще се гордеят, и ческите лица, кредитният да я запазим така, че да ос- рейтинг ще се повиши и го- тане много години, след лемите инвеститори отно- като нас вече ни няма. во ще се насочат към нея. В момента ние активно ра- В прессъобщението се ботим в посока привличане говори за 100 милиона на чуждестранни инвести- евро инвестиции. Какъв ции в България, водим прего- е към момента графи- вори с големи азиатски ин- кът за отделните стъп- веститори, голяма част от ки по реализиране на про- които вече са заявили серио- екта - проектиране, из- зен интерес за развитие на важдане на разрешения, бизнес тук. строителни работи, продажби или отдаване Какви възможности пре- под наем? доставя кризата на па- - Първата ни цел е да финали- зара за инвеститорите
  • 30 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. ИНВЕСТИЦИИ Европейският инвеститор в имоти ще е предпазлив оптимист през 2010 г. Безопасността ще е на първо място за мениджърите на големите компании в сектора „Ч ака ни дълго, бавно пълзе- не обратно нагоре... а доколко стой- мачи, инвеститори, фонд мениджъри и консултан- ти в проучването на ULI и бизнес консултантите Кой ще купува • Пенсионни фондо- ве, застрахователни Къде ще се купува проучванията на фирмата • Лондон • Мюнхен Магали Мартън, ако ин- веститорите са активни. Според ULI и PWC мина- 68 млрд. евро е бил размерът на ин- ностите ще се възстано- PricewaterhouseCoopers. компании • Хамбург лата година този тип вло- вестиционният пазар вят, ще зависи от това Остават два значителни • Взаимни фондове • Париж жения в Европа са се сви- за недвижими имоти в къде ще финишира Ев- риска, сочи изследването: • Дялови инвеститори • Истанбул ли до 68 милиона евро, Европа миналата годи- ропа спрямо глобалната дали изтеглянето на фи- • Индивидуални ин- едва една четвърт от обе- на, едва една четвърт конкуренция.” скалните и монетарните ма от 2006 г. веститори Къде стартират от обема от 2006 г. Думите на Алексан- стимули ще задуши ико- дър Ото, главен изпъл- номическото оживление нови проекти Безопасността е на пър- нителен директор на гер- и какво ще стане с дъл- Какво ще се во място манския предприемач га, обезпечен с недвижи- • Истанбул или както казва един ин- ECE Projectmanagement ма собственост с бизнес купува • Мюнхен веститор: „Купувай добър 106 млрд. евро и председател на евро- предназначение, който се • Търговски площи • Хамбург доход с прилични активи, е собственият капи- пейския клон на Инсти- държи от банките. За периферни пазари • Жилища под наем • Варшава затвори прилично финан- тал, с който инвести- тута за градските терито- сиране и получаваш мно- рии (Urban Land Institute), като България (страната • Офиси • Лондон го добър паричен поток, торите ще могат да глобална неправителстве- не е изследвана директно, на тухли и цимент, според мер на икономиката. който средносрочно може добавят нови акти- на организация на про- макар че има и представи- доклада инвеститорите ще Според консултантска- да спечели и от инфлацио- фесионалисти от секто- тели на български компа- бъдат много внимателни та фирма за имоти DTZ в нен балон.” ви в портфейлите си ра на недвижимите имо- нии, участвали в изслед- за какво и как ги харчат Европа има около 106 ми- Предпазливостта ще тази година. Обемът ти, обобщават очаквания- ването) капиталовият по- през тази година. В съ- лиарда евро под форма- надделява при вземането на пазара може да ско- та в индустрията за 2010 ток към сектора няма ско- щото време кредитът ос- та на собствен капитал. на решения през тази го- чи с 80% спрямо 2009 г. Възстановяването вече ро да се върне към нива- тава труднодостъпен, за- Обемът на пазара за ин- дина, отчита изследване- е в ход, но към момен- та от периода 2006-2008 г. щото банките се чудят как вестиране в недвижима то. Фокусът на купувачи- г., прогнозира DTZ, но та пътят напред изглеж- Макар че, образно казано, да свият балансите си, за собственост може да ско- те ще остане върху сил- само ако инвестито- да дълъг, бавен и тру- седят върху купища пари, да ги приспособят към по- чи с 80% спрямо 2009 г., но консервативни инвес- рите са активни. ден, отчитат предприе- предвидени за покупките малкия следкризисен раз- прогнозира директорът на тиции Така е, ако искате да е така! А какъв ли е генетичният материал на онези българи, които успяват в начинанията си въпреки, а не заради? Когато напук на среда, образование и бизнес опит те създават стойност. Предприемчивите в бизнеса, новаторите съществуват и всекидневно придърпват България малко по-напред. Участвайте в най-вдъхновяващото бизнес събитие на годината, вижте или номинирайте личностите в българския бизнес на www.businessperson.bg
  • Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 31 ОФЕРТИ ДЕКОРАТИВНИ строителството в промишлеността, супермаркети хранително-питейната индустрия медицинското и фармацевтично строителство складови помещения, офиси, изложбени зали покрити паркинги и гаражи, автосервизи, спортно строителство ЦЕНИ (без ДДС) В РУБРИКА МАГАЗИН: рекламно каре (пълноцветно): 33 см2 – 70 лв.; 66 см2 – 130 лв.; 102 см2 – 190 лв.; 136 см2 – 250 лв.
  • 32 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. СВЯТ Олимпийският център се цели в златния стандарт за енергийно ефективно и придосъобразно строителство LEED Бялата олимпиада във Ванкувър е зелена Новите спортни зали със затревени покриви отговарят на най-високите стандарти на LEED С троителната про- Олимпийското село появане. Всички сгради хвърля минимална сянка соката позиция над града грама за зимна- е най-големият олимпий- имат зелени покриви. Тер- върху водата и по този на- с изглед към стъклените 580 млн. ка- та олимпиада във Ванкувър от 12 до 28 фев- ски обект. То ще наста- ни повече от 2800 спорти- мична система използва топлината от канализация- чин намалява въздействие- то си върху водните обита- кули на града и снежните планински върхове. Еколо- надски долара руари официално приклю- сти, треньори и официални та. С пръстта от изкопните тели. гичният обект използва из- е бюджетът на целия чи преди една година с от- лица. Теренът е бивша ин- работи е изграден специа- цяло дъждовна вода за тоа- проект криването на Олимпий- дустриална зона на брега лен изкуствен остров, кой- Ледената пързалка „Траут летните. Топлината от об- ския център. Всички обек- на океана. то се използва като район лейк ринк“ разуването на леда се из- ти отдавна вече се ползват и са изпробвани на различ- Другото олимпийско се- лище в градчето Уислър е за хвърляне на хайвер от рибите и място за гнездене е един от впечатляващите нови обекти. Предназначе- ползва за отопление в съ- четание с електричество, 280 млн. ка- ни състезания. Сред нови- по-малко и е предназна- от птиците. Проектът е ра- на е за фигурно пързаляне. природен газ и слънчева надски долара те съоръжения са спортни чено за 2400 души с 450 йон без автомобили, което През септември миналата енергия. е стойността на но- зали, академични съоръ- легла с фокус върху пара- намалява нивото на шума. година започна ползването След игрите комплексът жения, пистите на Whistler олимпийските особености. Предвидени са 24 декара на новото съоръжение. ще стане обществен цен- вата ледена пързалка Creekside и др. Общото В целия комплекс дъж- паркови площи. Създате- тър със зали за хокей, кър- между тях е: те са зелени, довната вода се събира, лите на проекта се горде- Олимпийският център линг, гимнастика, библио- често в буквалния смисъл складира и използва за на- ят с факта, че дори мостът е разположен на най-ви- тека, водни спортове. 44 декара на думата като покривите е целият терен, от на Олимпийския център, Някои от приложените зелени принципи: засадени с трева и цве- които 24 са паркови УСТОЙЧИВ ТЕРЕН тичната система тя. Всички те залагат на площи принципите на устойчиво- • план за контрол на ерозията и подбор на терена • използване на най-добри строителни практики то строителство и често се • транспортен достъп целят в най-високата сте- пен на сертификация по • стоянки за велосипеди • устойчиви стратегии за паркиране КАЧЕСТВО НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА • постигнато качество на въздуха вътре 56 хил. кв.м стандарти като LEED. с над 600 жилища е • максимална редукция на топлоизлъчването през • контрол на цигарения дим Нова 19-километрова олимпийското селища покрива • наблюдение на нивото на въглеродния двуокис жп линия свързва олим- пийските съоръжения по- • намалено светлинно замърсяване • за улесняване на достъпа на хората с увреждания • специалната политика „0 загубени зелени прос- между им и летището на Ванкувър. Свързаните с транства“ означава, че абсолютно всички дървета съблекалните например не са със врати, а предста- вляват оградени с паравани пространства 10 март 2007 г. олимпиадата инфраструк- старт на проекта в района са преместени на друго място ПРОЕКТИРАНЕ турни работи включват ЕНЕРГИЯ И АТМОСФЕРА • устойчива поддръжка на сградата още подобрения на магис- трала 99 в отсечката, ко- • оптимизиране на енергопотреблението с 40% • излишната топлина от производството на леда ще • естествено осветление за 90% от работните места • проектантският екип включва акредитирани по 1 ноември 2009 г. ято свързва Ванкувър с проектът е завършен градчето Уисъл. се използва за затопляне на сградата и за клима- LEED професионалисти Олимпийското село във Ванкувър от 56 хил. кв.м с над 600 жилища ще настани по- вече от 2800 спортисти, треньори и официални лица. Теренът е бивша индустриал- на зона на брега на океана Ледената пързалка е на стойност 280 млн. канадски долара