sg.stroitelstvo.info

                        Брой 4 (640), 1 - 7 февруари 2010 г.         ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 1 - 7 февруари 2010 г.                                        ...
4    sg.stroitelstvo.info                                     Строителство Градът,...
Строителство Градът, 1 - 7 февруари 2010 г.                                        ...
6    sg.stroitelstvo.info                                               ...
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Sg 20100201 All
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sg 20100201 All

2,162 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,162
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sg 20100201 All

 1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 4 (640), 1 - 7 февруари 2010 г. Цена 1.50 лв. Фотограф Мария Съботинова Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев направи първата копка на офис комплекс, част от който трябва да бъде 125.8-метрова кула, най-високата сграда, строена до момента в България. Тя ще се намира непосредствено до магазина „Метро“ на столичния бул. „Цариградско шосе“. Инвеститор в проекта е строително-предприемаческото дружество „Форт Нокс“. Идейният проект е разработен от британските архитекти Atkins, автори на сгради като седемзвезд- ния хотел „Бурж ал Араб“ в Дубай и бахрейнския Световен финансов център, с български партньор и изпълнител на работното проектиране „А и А Архитекти“ с ръководи- тел арх. Ангел Захариев. Предвижда се строителството на комплекса, в който ще се инвестират около 60 млн. евро, да завърши след около три години Още на стр.19 От февруари започват търгове за жп инфраструктура Интермодалният терминал в Пловдив ще бъде районът на гара Тодор Каблешков Милена ВАСИЛЕВА низация и телекомуника- супервайзър на про- В средата на януари до- Каблешков. Поради серия Още по темата ции, но е предвиден и ре- екта Пловдив - Бургас пълнително бяха обявени от обжалвания за законо- на стр. 4-5 - интервю След по-малко от ме- сурс за рехабилитация на подмяна на системи- търгове за техническа по- съобразността на прове- на стр. 10-11 - жп сец, от 22 до 26 февру- тягови подстанции и учас- те за сигнализация в жп мощ по ИСПА за проек- дената процедура за из- проекти 4 ари, по време на мисия тъци от жп инфраструкту- възел Бургас тиране на рехабилитация- бор на изпълнител проек- на Световната банка ще рата. проектиране и стро- та на Пловдив - Михайло- тът за интермодалния тер- 04 > бъдат уточнени проекти- През февруари започ- ителство за модернизация во и обновяване на пътен минал в Русе се забавя и те, които международна- ва обявяването на търго- на железопътните участъ- възел Бургас (двата тър- вероятно ще започне през та финансова институция ве за железопътна инфра- ци София - Елин Пелин и га бяха обявени веднъж и последното тримесечие ще подкрепи с около 250 структура с финансиране Септември - Пловдив прекратени, това е второ- на 2010 г. Процедурата за 9 771310 983000 млн. лева заем. По-голя- от оперативна програма консултант за подго- то им обявяване). Те също одобрението на интермо- мата част от средствата „Транспорт“. Предстоят товка на проекта за стро- ще бъдат отворени на 11 далния терминал в София са предназначени за меха- процедури за: ителството на София. февруари. завършва през февруари, Очаква се отварянето Вече е избрано място в края на годината се оч- на тръжното досие за го- за бъдещия интермода- аква да бъде обявена про- лемия проект Пловдив - лен терминал в Пловдив - цедурата за строителство- Бургас на 11 февруари. в района на гара Тодор то му, фаза 1.
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 1 - 7 февруари 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info БЪЛГАРИЯ До края на март ще има СДС искат уволнението условия за старта на на Таско Ерменков концесионирането на ВиК СДС ще подготви списък на дружествата хора от държавната админи- страция, назначени от БСП и До средата на годината работ- ДПС, които трябва да бъдат на група ще изготви правила и уволнени от ГЕРБ. Сред тях е предпоставки, за да може през и изпълнителният директор втората половина на година- на Агенцията по енергийна та да започнат първите проце- ефективност Таско Ерменков, дури по нов модел за оперира- срещу когото има доклад от не на водната услуга, обяви ми- Сметната палата за неефикас- нистърът на регионалното раз- ност на Програмата за ефек- витие Росен Плевнелиев. До тивно използване на енерги- края на март ВиК дружествата ята и енергийните ресурси. трябва да отпишат имущество- Тя е провеждана от минис- то си и да го прехвърлят на терството на икономиката и асоциациите, в които 65% от Агенцията по енергийна ефек- собствеността са на общините тивност през периода 2006 и 35% ще са на държавата. - 2008 г. и според одита 97% от средствата са изразходва- ЕБВР подобри прогнозата По „Регионално развитие“ набират проекти за реконструкция на здравни ни неправомерно. си за българската заведения Първата схема по оперативна програма „Ре- ното развитие Лиляна Павлова и допълни, че Над девет пъти се е свил икономика гионално развитие“, по която ще се набират 100 млн. лв. са предвидени за осигуряване на кредитният ръст за годи- Институцията очаква ръст на проектни предложения, е „Подкрепа за рекон- енергийна ефективност в образователната ин- на БВП от 0.7% спрямо спад от струкция, обновяване и оборудване на дър- фраструктура в цялата страна. 1.5%, който заложи през ок- жавни лечебни и здравни заведения в градски- В оперативната програма са предприети мер- Кризисната 2009 г. сви над де- томври 2009 г. Корекцията за те агломерации“ с конкретен бенефициент Ми- ки за отстраняване на идентифицирани про- вет пъти кредитния ръст, по- България следва общата по- нистерството на здравеопазването. Схемата е блеми и за по-малко от пет месеца е удвоен казват данните на БНБ. През благоприятна оценка на банка- на стойност 147 млн. лв., с които ще бъде мо- размерът на договорените средства. Към мо- миналата година кредитира- та за развиващите се икономи- дернизирана държавната здравна инфраструк- мента те са 980 млн. лв., а 90 млн. лв. са раз- нето за бизнеса и домакин- ки в Европа, които според по- тура в 86 градски ареали в съответствие с платените средства по програмата към момен- ствата се е увеличило със следната й прогноза ще отбе- Концепцията за преструктуриране на болнич- та. През 2010 г. по регионалната програма ще скромните 3.6% спрямо 2008 лежат среден растеж от 3.3% ната помощ на Република България за периода бъдат обявени общо 13 схеми за безвъзмезд- г. За сравнение - през 2008 г. спрямо 2.5% в оценката, напра- 2010 - 2017 г. на финансова помощ на стойност 787 209 195 повишението беше 32.5% на вена преди три месеца. Това заяви заместник-министърът на регионал- лева. годишна база. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОБЩИНИ Пет законопроекта Ще продължат да се раздават разрешителни за добив София ще възстановява За инвестиционната си готви регионалното на строителни материали 200 км въздушна мрежа за програма Благоевград ще министерство до юли Вместо очакваната пълна забрана през следващите две години да улично осветление разчита на европейски бъдат издавани разрешителни за добив на строителни материа- Столичната община е предви- средства Екипът на Министерството на ли. Вчера правителството реши ограничението да важи само за регионалното развитие и бла- дила 1.7 млн. лв. за възстановя- бъдещи искания. Мотивът за предложението на Министерството Проектобюджетът на община ване на 200 км въздушна мрежа гоустройството работи по на околната среда и водите е, че в момента има достатъчно кари- Благоевград за 2010 г. предвиж- за улично осветление. Възста- проектите на закони за изме- ери за строителни материали, които могат напълно да задоволят да приходи за делегирани дър- новяването на мрежата се нала- нение и допълнение на зако- нуждите на икономиката. жавни дейности 24 660 242 лв. га след подмяната на стълбове- ните за държавната собстве- – с 12% по-малко от заложени- те на ЧЕЗ, тъй като общината ги ност, за устройството на чер- Екоминистерството затяга правилата за ВЕИ проекти те за 2009 г. За тази година е за- ползва за поставяне на освети- номорското крайбрежие, за ложено еврофинансиране на 9 телните тела. Министерството вече е препоръчало на регионалните си дирек- проекта на стойност 30 млн. лв. устройство на територията, ции строго да спазват изискванията на действащото законода- за гражданската регистрация, Нови 56 улици се включват Общата сума на общинския бю- телство при подаване на заявки за строителство на мощности от джет е 51 193 000 лв. За реали- за кадастъра и имотния регис- възобновяеми енергийни източници. Нов момент е изискването в синята зона зация на инвестиционната про- тър. Общо 77 законопроекта за потвърждение от НЕК и електроразпределителните дружества С над 2200 паркоместа ще бъде грама на общината ще се раз- са включени в законодателна- за трасето на електропроводите, които свързват екоцентралите увеличена синята зона в столи- чита на европейските средства, та програма на правителство- с мрежите им, обясни зам.-министърът на околната среда Евдо- цата, реши Столичният общин- осигурени със спечелените про- то за първото полугодие. кия Манева. ски съвет. екти по оперативните програми. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Гергана Димитрова, 0898/617 160, gdimitrova@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Наталия Семкова, 0894/409 054, nsemkova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Петя Ралчева (02/958 88 55), 0899/900 489, pralcheva@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Светла Неделева - административен директор 032/968 030 0897/84 62 75, Регионални офиси: Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg snedeleva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stcenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Редакционен екип: Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Дежурен екип: Деян Тодоров, Гергана Димитрова Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 1 - 7 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА Дунавски проекти ще Заместващ електропровод ще свързва ТЕЦ „Ей заменят Батин - Белене И Ес Гълъбово“ с електропреносната система в оперативна програма Така няма опасност от плащане на неустойки на „Транспорт“ компанията Ей И Ес заради забавяне на свързването на централата към мрежата, каза министърът От оперативна програма на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо „Транспорт“ отпада проектът Трайков. НЕК вече цяла година няма възможност за подобряване на корабопла- ването в българо-руманския да издаде строителни книжа за изграждане на участък на река Дунав от км присъединителните съоръжения на територията 530 до км 520 Батин и от км на община Гълъбово, защото общината иска много 576 до км 560 - Белене на стой- голямо обезщетение. ност 138 млн. евро. Вместо него ще бъдат включени про- Германската банка KfW отпуска 35 млн. евро екти по линия на Дунавската стратегия, съобщи заместник- за общинска инфраструктура в България министърът на регионалното Зам.-министърът на регионалното развитие Георги Пре- развитие и благоустройството гьов и делегация на Банката за развитие на Германия Лиляна Павлова на пресконфе- Пред старт е строителството на метрото от ул. „Бели ренция миналата седвица. уточниха плана, по който ще се реализират трите про- Дунав“ до пътен възел Надежда екта: корекция на река Русенски Лом в Русе; брегоза- Над 250 проекта за изграж- дане на пътища, фериботни След издаденото разрешение за строеж (на 13 януари 2010 г.) на щита в Западната промишлана зона на Силистра; ук- връзки и яхтени пристанища участъка от метрото от ул. „Бели Дунав“ до пътен възел „Надеж- репване на свлачища в Поморие. са постъпили в Министерство- да“ започнаха подготвителни работи за начало на строителството то на регионалното развитие на обекта. Той е част от втори метродиаметър - участък МС „Обе- 12 проекта за инженерна инфраструктура ще и благоустройството по линия ля“ - бул. „Ломско шосе“ - пътен възел „Надежда“, и включва туне- на Дунавската стратегия съоб- лен метроучастък и две метростанции. Главни изпълнители на трасе, изпълнява София през 2010 г. щи още зам.-министър Павло- разделено на две обособени позиции, са обединение „Метро билд“, Те се финансират със средства от Специализирания об- ва. Възможно е част от постъ- (стойност на договора 53 419 823.26 лева без ДДС) и консорциум щински приватизационен фонд, Оперативна програма пилите проекти в областта на „Метростроителство - 2009“, (стойност на договора 34 599 028.09 транспорта да бъдат финанси- лева без ДДС). Строителното разрешение влиза в сила на 28 януа- „Околна среда“, Предприятието за управление на дей- рани още през програмния пе- ри. „Метрополитен“ ЕАД като възложител на обекта е сключил до- ностите по околната среда и програмата ИСПА. Освен риод 2007 – 2013 г. със сред- говорите през декември 2009 г. Създадена е организация на движе- тях има и други, които са включени в бизнес програма- ства от оперативна програма нието по напречни улици поради затваряне на бул. „Ломско шосе“ в та на „Софийска вода“, съобщи зам.-кметът по строи- „Транспорт“. участъка. телството Ирина Савина. ИНВЕСТИЦИИ Фармацевтични, ИТ и аутсорсинг фирми ще наемат Фонд купува лоши нови офиси в София, твърди King Sturge заеми в Източна Европа с Международната консултантска фирма за имоти заяви, че паза- подкрепата на Световната рът за офис площи ще се активизира тази година благодарение банка на продължаващия растеж в няколко сектора независимо от об- щия спад в икономиката. Изявлението й има рядко оптимисти- Международната финансо- чен тон на фона на характерните в последните месеци мрачни ва корпорация (International прогнози за сектора. Finance Corporation, IFC) инвес- тиционното звено на Светов- CBRE: Източна Европа е отбелязала най-висок ръст на ната банка, обяви, че ще отпус- инвестициите в имоти във втората част на 2009 не до 100 милиона евро във фонд, предназначен за изкупу- Обемите във второто полугодие са били с 306% по-високи спря- ването на нередовни кредити в мо първото и са достигнали малко под 2 млрд. евро при 71% рас- региона на Централна и Източ- теж средно за Европа до 25.7 млрд. евро, сочи проучване на кон- на Европа. Фондът ще се упра- султантската фирма. влява от Varde Partners, амери- канска фирма за мениджмънт Германия спира гаранциите за свои инвеститори в на инвестиции, и ще може да България вложи до 450 млн. евро. Германското правителство е замразило издаването на гаранции През 2009 г. руснаците са ПроКредит банк откри новата си централа в София върху инвестиции на немски компании в България, след като два ПроКредит банк откри новата си централа, разположена на проекта бяха провалени заради съдебни процедури. Това ста- похарчили $11.3 млрд. за столичния бул. „Тодор Александров“, в офис сграда с разгъна- на ясно по време на посещението на премиера Бойко Борисов в имоти зад граница та застроена площ над 8500 кв.м, които включват три сутере- Берлин. „Това е единствената страна от ЕС, спрямо която герман- на с паркоместа и 11 надземни етажа. В нея се помещава бан- ското правителство е предприело такива действия“, заяви Митко Най-популярните страни сред Василев, председателят на Германско-българската търговско-ин- руските купувачи са България, ков клон и повечето отдели на финансовата институция. Про- дустриална камара. Правителствените гаранции са застраховка Испания, Турция, САЩ и Изра- ектът на архитектите Ива Платиканова, Саша Бресковска и То- за инвеститорите и финансиращите ги банки срещу общия по- ел, като делът на инвестициите дор Обрешков и инж. Георги Колчаков е нетипичен за този литически и бизнес риск в съответната държава. Без такива дър- в България е най-голям – 21% род здания, тъй като не предвижда максимално оползотворя- жавни гаранции инвеститорите в чужбина се чувстват доста не- от клиентите на агенцията. В ване на пространството. Голям атриум, през който прониква сигурни, отбелязва още „Дойче веле“. Проектите, които са спре- продължение на година и по- дневна светлина до вътрешността й и стъклени прегради за ни, са за изграждането на циментов завод в металургичния ком- ловина българските имоти уве- разделение на различните помещения са имали за цел да подо- бинат „Кремиковци“ и за ветроенергиен парк в района на Кавар- рено са на първо място сред брят комфорта на работните места и да създадат усещане за на. Българските власти обявиха, че проектите са в съда. купувачите. прозрачност. Изпълнител на строителството е „Филто-С“.
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 1 - 7 февруари 2010 г. ИНТЕРВЮ Инж. Милчо Ламбрев, генерален директор на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“: За железниците са отделени една трета от средствата по ОП „Транспорт“ И нж. Милчо Ламбрев е генерален директор на Г-н Ламбрев, как оценява- • Рехабилитация на железо- джет на оперативната програ- НК „Железопътна инфраструктура“ от 20 ок- те дела на жп проектите пътната инфраструктура по жп ма. Това е относително висок томври 2009 г. Завършил е ВВТУ „Тодор Каб- в общата схема на опера- линията Пловдив - Бургас на дял на инвестициите за разви- тивна програма „Транс- стойност 165 млн. евро тие на железопътния транс- лешков“ и притежава магистърски степени по порт“? • Модернизация на жп линия- порт в България на фона на специалности „Транспортно строителство“ и - Оперативна програма та Видин - София на стойност инвестираните средства за же- „Икономика на транспортната фирма“. Вла- „Транспорт“ 2007 - 2013 г. 50 млн. евро лезници през последните годи- дее руски език. До назначаването му за гене- (ОПТ) е една от седемте опе- • Електрификация и рекон- ни. рален директор на НКЖИ е заемал редица от- ративни програми на Бълга- струкция на жп линията Сви- рия, които се финансират от ленград - турска граница – 40 Как във времето са разпре- говорни длъжности в БДЖ и НКЖИ. От 1 ап- структурните и Кохезион- млн. евро делени тръжните проце- рил 2008 г. до 19 октомври 2009 г. е директор ния фонд на ЕС. Тя е с с най- • Модернизация жп линията дури за жп проектите в на Железопътна секция София 1 към НКЖИ. голям бюджет в България – София - Драгоман – 83 млн. ОП „Транспорт“, кой е Член е на Националното сдружение на ин- 2 003 481 163.68 евро. Дър- евро. първият, кой ще обявява женерите по железен път и Камарата на ин- жавно предприятие „Нацио- По ос 3 за финансиране е одо- процедурите и кой ще ги нална компания Железопътна брен проект „Изграждане на оценява - министерство- женерите в инвестиционното проектиране. инфраструктура“(ДП НКЖИ) интермодален терминал Со- то на транспорта или Милчо Ламбрев е роден на 10 януари 1966 г. е бенефициент по Приоритет- фия“ на стойност 25. 900 млн. НКЖИ? на ос 1 - Развитие на железо- евро. - За проект „Рехабилитация пътната инфраструктура по По ос 5 в момента се финан- на железопътната инфра- трансевропейските и основ- сира изпълнението на про- структура по железопътна- ните национални транспорт- ект „Изграждане на географ- та линия Пловдив - Бургас“ ни оси, Приоритетна ос 3 - По- ска информационна система за тръжните процедури са, добряване на интермодалност- нуждите на НКЖИ“ с индика- както следва: та при превозите на пътници и тивна стойност 5 млн.евро. • На 11 ноември 2009 г. беше товари, и Приоритетна ос 5 - Общо за железопътния транс- обявена открита процедура за Техническа помощ. порт чрез средствата по опе- възлагане на обществена по- По ос 1 одобрените за финан- ративна програма „Транспорт“ ръчка с обект „Рехабилитация сиране проекти са следните: през програмния период 2007 на железопътната инфраструк- • Модернизация на жп линията - 2013 г. са предвидени около тура по участъците на железо- София - Пловдив с индикатив- 620 млн. евро, което предста- пътната линия Пловдив – Бур- на стойност 450 млн. евро влява около 30% от общия бю- гас“.
 5. 5. Строителство Градът, 1 - 7 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 Срокът за подаване на оферти е 10 февруари 2010 г. • Скоро предстои обявяване Списъкът на конкретните про- екти, включени в компонентите на проекта, ще бъде окончател- В края на годината се очаква да бъде обявена процедурата 2010 г. Удължаването на сро- ка се налага за завършване на работите по електрификация- лучено е разрешение за стро- еж на 8 септември 2009 г. за всички дейности по системите на открита процедура за въз- но уточнен на следващата ми- та на линията. Причините за за- с изключение на изграждането лагане на обществена поръч- сия на Световната банка в ДП за строителство на къснението по изпълнението на на GSM-R кулите и предстои ка с обект „Оценка на съответ- НКЖИ, която е планирана за интермодалния тер- договора са забавяне на издава- стартиране на инсталационни- ствието и строителен надзор за периода 22 - 26 февруари 2010 нето на разрешение за строеж те работи. проекта „Рехабилитация на же- г. Очаква се след одобрение на минал в София, фаза 1 за подстанция Крумово от Ми- Като продължение на този про- лезопътната инфраструктура в управителния съвет на Све- нистерството на регионалното ект в момента в процес на из- участъци от железопътната ли- товната банка и на ДП НКЖИ, развитие и благоустройството, пълнение е и проект „Електри- ния Пловдив – Бургас“ както и на Министерството на както и незавършени процеду- фикация и реконструкция на • На по-късен етап се очаква транспорта, информационни- ри по отчужденията за високо- жп линията Свиленград - тур- обявяване на открита процеду- те технологии и съобщенията и волтовите далекопроводи за тя- ска граница“, финансиран по ра за възлагане на обществена Министерството на финансите, говите подстанции Първомай и оперативна програма „Транс- поръчка с обект „Развитие на заемното споразумение да бъде Крумово. Във връзка със заба- порт“. Изпълнител е чешката железопътен възел Бургас“. внесено в Народното събрание вените земеотчуждителни про- фирма ОХЛ ЖС АД. Дейност- За проект „Модернизация на за ратификация през май тази цедури, свързани с държавни ите по договора за проектиране железопътната линия София година. имоти от горския фонд, с про- и строителство се изпълняват в – Пловдив за 160/200 км/ч“ цедурите по допълнителните срок, като в момента се изготвя се очакват процедури за из- Как се развива жп проек- отчуждения, както и наличието работен проект. бор на изпълнители за: • Проектиране и строителство за модернизация на железо- пътните участъци София-Елин тът Пловдив - Свиленград, на какъв етап от изпълне- ние е всяка негова част? Какви проблеми срещате С писъкът с кон- кретните компо- ненти на проекта, ко- на нови археологически обек- ти в района на с. Крумово, са предприети действия от стра- ните за решаване на проблеми- Какви са новостите в раз- витието на интермодал- ните терминали - има ли Пелин и Септември - Пловдив с изпълнителите и проек- ито ще финансира те и предотвратяване на допъл- избрана площадка за Плов- (очаква се обявяване на търг до тантите? нителните забавяния по изпъл- див и Русе? Докъде е стиг- средата на 2010 г.) „Реконструкция и електрифи- Световната банка, нението на договора. нал проектът за интер- • Избор на консултант, който кация на жп линия Пловдив - ще бъде уточнен по За втората отсечка от проекта, моделния терминал в Со- да изпълнява функциите на ин- Свиленград и оптимизиране време на мисията на Първомай - турска/гръцка гра- фия? женер съгласно ФИДИК, както на трасето за скорост 160 км/ ници, изпълнителят по Фаза 2 Реалното изпълнение на про- и оценка на съответствието и ч“е най-големият инфраструк- международната фи- на проекта „Асталди“ строи в екта „Техническа помощ за из- надзор съгласно изискванията турен проект на Балканите. нансова институция участъка Първомай - Караджа- граждане на интермодален тер- на действащото в страната за- Строителните работи по про- в страната в периода лово (7 км) – напреднал етап минал в района на Пловдив“ конодателство (очаква се обя- екта са разделени на три дого- на строителство, и ще старти- стартира през септември 2009 вяване на тръжна процедура до вора за проектиране и строи- 22 - 26 февруари 2010 ра строителните работи в учас- г. След отхвърляне от страна на август 2010 г.) телство съгласно договорни- година тъка Караджалово – Дими- общинските власти на първо- • Проектиране, доставка и мон- те условия на „Жълтата книга тровград (22 км) след получа- началната площадка и анализа таж на сигнализация и телеко- на FIDIC“: Фаза I, Крумово - ване на разрешението за стро- на 4 нови възможни алокации муникации за двата участъка Първомай; Фаза II, Първомай - еж. Натрупаното закъснение от се стигна до решението терми- (очаква се обявяване до края на Свиленград, и Системи за сиг- 11 месеца по договора е свър- налът да бъде изграден в райо- 2010 г.). нализация и телекомуникации зано с действия на изпълните- на на гара Тодор Каблешков. В За проект „Модернизация на и SCADA. ля (забавено проектиране) и с момента проектът е във фаза железопътната линия София Към момента и трите договора решението по „Натура 2000“ – „Изготвяне на идейния про- –Видин“: са в изпълнение, а именно: до- предвидени смекчаващи мерки ект“ и се подготвя необходима- - Очакваме да бъде избран из- говор по „Фаза 1: Строителство за намаляване на вредното въз- та екологична оценка. пълнител за изготвяне на до- и електрификация на жп отсеч- действие върху околната среда, Проведена е процедура за из- клад по ОВОС (процедурата е ка Крумово - Първомай“ с из- които налагат промени в обхва- бор на изпълнител за техниче- в ход в момента) и в зависи- пълнител гръцката фирма ТЕР- та на договора. ска помощ за „Изготвяне на ин- О мост от резултатите ще бъдат НА, договор по „Фаза 2: Стро- Допуснатото забавяне по про- вестиционен проект за изграж- обявени процедури за избор на ителство и електрификация на сновните пробле- ект Пловдив - Свиленград е дане на интермодален терминал консултанти за подготовка на жп отсечка Първомай - Сви- ми при проекти- основно по договора за стро- Русе“. За съжаление реалното проекта за строителство (тех- ленград“ с изпълнител итали- те за техническа по- ителство на Фаза 2 на проек- изпълнение на проекта „Техни- нически консултант, проекти- анската фирма „Асталди“ и до- та в участъка Първомай - Сви- ческа помощ за изграждане на ране, археологически проучва- говор за „Изграждане на систе- мощ с финансиране по ленград с изпълнител фирма интермодален терминал в райо- ния, отчуждителни процедури ми за сигнализация телекому- ИСПА са свързани със „Асталди“ във връзка с изпъл- на на Русе“ ще стартира най-ра- и др.). Строителството ще се никации и SCADA за цялата жп нение на предвидените смек- но през юни тази година. Пора- изпълнява в следващия програ- линия Пловдив - Свиленград“ с сроковете за изпълне- чаващи мерки в решението по ди серия обжалвания относно мен период на оперативна про- изпълнител консорциум меж- ние - всички изпълни- „Натура 2000“ за този учас- законосъобразността на про- грама „Транспорт“. ду „Талес рейл сигналинг со- тели закъсняват. Една тък. За минимализирането му ведената процедура за избор на лушънс“ (Австрия) и „Алкател са предприети активни дейст- изпълнител на основния дого- Какви жп проекти ще бъ- Лусент“ (Румъния). от причините е свър- вия от страна на възложителя - вор по проекта, включително и дат подкрепени от Све- Проектът обхваща реконструк- зана със съгласуване- Министерството на транспор- на решение на КЗК, се налага товната банка? ция и частично удвояване на то на проектите та, информационните техноло- изчакване решението на ВАС - Тази седмица (миналата - бел. приблизително 151 км железен гии и съобщенията, бенефици- по казуса през май т.г. Така че ред.), в периода 25 - 29 яну- път, изграждане на контактна ента - ДП НКЖИ, и инженера съгласуването на площадката ари 2010 г., в ДП НКЖИ се мрежа, тягови подстанции, сис- по проекта, като е постигнато за интермодалния терминал в провежда мисия на Световна- теми за сигнализация, телеко- споразумение с изпълнителя Русе ще започне през послед- та банка за уточняване обхва- муникации и радиоуправление, да разработи и представи нова ното тримесечие на 2010 г. та на проекта за рехабилитация съоръжения, които да позволя- актуализирана работна про- За интермодален терминал Со- и развитие на жп инфраструк- ват бъдещо удвояване на цяла- грама, която да осигурява пое- фия процедурата по одобрение тура в България. Понастоящем та линия. Общата му стойност е тапно окончателно завършва- на проекта завършва февруари е уточнен списък от компонен- 340 млн. евро - национален бю- не на максимален брой обосо- 2010 г. С това проектиране ета- ти, които банката ще финанси- джет 37 млн. евро, безвъзмезд- бени участъци от железопът- път на проектиране приключва. ра чрез заем в размер на около на помощ по програма ИСПА ната линия до края на 2010 г. В момента са в ход две проце- 250 млн. лева в рамките на този 153 млн. евро, заем от Евро- Това ще позволи успешното из- дури по Закона за обществени- проект. В него са включени: пейската инвестиционна банка пълнение на работите по систе- те поръчки, а именно: • Рехабилитация на тягови под- станции и доставка на свързва- що оборудване и резервни час- - 150 млн. евро. Към настоящия момент практи- чески за Фаза 1, обхващаща от- С лед отхвърляне от страна на общин- ските власти на Плов- мите за сигнализация и телеко- муникации и окончателното за- вършване и пускане в експлоа- • За отчуждаване на терени • За преценка на необходимост- та от ОВОС. ти сечката Крумово - Първомай, тация на железопътната линия До края на годината ще бъдат • Доставка на лека и тежка ме- работите по железния път са див на първоначална- Пловдив - Свиленград до края обявени и изпълнени остана- ханизация за поддръжка на жп приключили, като „Терна“ из- та площадка и анали- на 2011 г. лите необходими процедури инфраструктура пълнява дейности по завърш- По отношение на проекта „Из- за отчуждаването на терените, • Развитие на телекомуникаци- ване на надлезите по протеже- за на 4 нови възможни граждането на системи за сиг- отделна процедура за отпуска- онната система и системата за ние на трасето и остават стро- алокации се стигна до нализация и телекомуникации не на финансиране от Европей- управление на трафика на ДП ителните работи за електрифи- решението термина- по цялата железопътна линия“ ските фондове, а в края на годи- НКЖИ кацията на участъка. Изпълне- в момента изпълнителят по ната се очаква да бъде обявена • Рехабилитация в участъци на ни са около 85% от общия обем лът да бъде изграден системите прави работно про- процедурата за строителство жп инфраструктурата на строителните работи по до- в района на гара Тодор ектиране на системите за сиг- на терминала, Фаза 1. • Дейности, свързани с инсти- говора. Предвижда се отсечка- Каблешков нализация, телекомуникации и Интервюто взе туционално укрепване. та да бъде завършена през юли SCADA за цялото трасе. По- Милена ВАСИЛЕВА
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 1 - 7 февруари 2010 г. БРАНШ Строителите чакат първите 40 млн. лева от дълговете на държавата Администрацията настоява фирмите да се откажат от 10% от договорите Николай ТОДОРОВ щели отидат за строителство на пътната мрежа. Държавата има сериозни за- Министерството от своя стра- дължения към строителни- на поема ангажимента сумите да те компании. Само официално бъдат изплатени до 31 март. признатите са за над 400 млн. Ако това не стане в този срок, лв., от които 200 млн. лв. - на държавата дължи пълната дого- Министерството на регионално- ворна цена. то развитие и благоустройство- Средствата са 65 876 000 лв., то. Графикът предвиждаше пре- които ще бъдат намалени с 10%. веждането на първите 40 млн. Сумите ще се разплащат по гра- лева да стане до края на януа- фик, установен с всяка една фир- ри и по 80 млн. лева до края на ма. По съобщения на министер- февруари и на март. До момента ството продължава подписване- още няма пари по сметките на то на подобни споразумения. строителите, имаме уверения за Споразумение за 10% от- тази седмица, съобщиха от Ка- стъпка са подписали над десет марата на строителите в Бълга- компании, сред които са „Аде- рия. От един месец браншовата ва“, ГД „Инфраструктурни организация прави срещи и под- обекти“, ГД „Топлика“, „Детели- писва споразумения с различни на“, консорциум „Клокотница“, министерства за задълженията консорциум „Свилена“, консор- към строителните фирми, по- циум „Крепост“, „Пътни стро- следното беше преди седмица с ежи“, „Пътно поддържане Кру- Министерството на труда и со- мовград“, „Пътно поддържане циалната политика. Харманли“, Холдинг „Пътища“ Над 32 млн. лева са задъл- АД. женията за 2009 г. по „Красива Подписването на споразуме- България“, 4 млн. лева са дъл- нията за намаляване с 10% на говете на средства от Социал- дължимите пари е но-инвестиционния фонд. Става дума за малки и средни предпри- инициатива, която Камарата ятия по договори от 200 хил. до на строителите в България не 1 млн. лева, за които всеки дого- подкрепя, вор и всяко забавяне са фатал- съобщи браншовата организа- ни. Около 86 млн. лева са дълго- ция в специално изявление. Ка- вете от Предприятието за упра- марата и Министерството на вление на дейностите по околна- финансите подписаха общо рам- та среда за тази година. ково споразумение на 23 декем- В кризата големите предприятия разчитат на резерви и на предварително балансиран бюджет и Много строителни фирми до ври миналата година. То съдър- портфолио на инвестициите Фотограф Мария Съботинова момента не са фактурирали, зажаше договорите и задължения- да не дължат ДДС по суми, кои- та към 180 фирми. Според него Да отстъпят 10 на сто от за- Последствия то не са получили. Други около до края на 2010 г. задълженията работените суми явно могат да 200 млн. лева са договорени от трябва да бъдат уредени, а Ми- си позволят само големи фир- ПЪРВО - при изпълнени дей- общини и са изпълнени, без данистерството на финансите да ми. Една от големите е „Трейс ности и реализирани обекти, ко- има осигурено финансиране от провери дълговете на общо 11 груп холд“ АД, тя обаче е отка- ито отдавна са в експлоатация, държавата. ведомства. зала да подпише подобно спо- строителите реално са финан- Повече да не строи без осигу-Коя фирма може да си позво- разумение. Поканени бяхме на сирали държавата със собст- рено финансиране, предупредилли да се откаже от 10% от стой- разговори, но преценихме, че не премиерът Бойко Борисов на ността на своя договор, ако той можем да си позволим тази от- вени средства, вместо да ги ин- срещите с ръководството на ка- е на реална цена? Всички имат стъпка, защото тя не е калкули- вестират, т.е. става дума за про- марата. Нищо повече от изпъл-право да откажат да подпишат, рана и е извън баланса на цени- пуснати ползи нение на спечелени общественипарите пак ще ги получат, пита те, които сме предложили, ко- ВТОРО - при фактуриране на поръчки, коментира председате- изпълнителният директор Иван ментира главният изпълнителен плащанията внасят ДДС върху лят на КСБ Иван Бойков по по-Бойков. директор на дружеството Ни- пари, които не са получили. вод разговорите с правителство- Освен това фирмите са пла- колай Михайлов. За да избяг- ТРЕТО - при закъснение на то за разплащане на държавните тили ДДС върху цялата сума. нат спекулации, от фирмата не задължения за 2009 г. При закъснение при плащания- уточниха размера на вземани- плащанията държавата тряб- та се дължат лихви, за които в ята, защото числата все още се ва да плати лихви, за които мо- Иван Бойков, изп. директор на Министерството на финансите: споразумението не става дума. уточняват. мента не става дума. Камарата на строителите в Подписваш споразумение - по- България лучаваш парите до 31 март КОЙ КОЛКО ДЪЛЖИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ На 15 януари е сключено спо- разумение между 12 строителни фирми и Министерството на фи- нансите. Според него строител- Агенция „Пътна инфраструктура“ в млн. лева 176 К оя фирма може да си позволи да се от- каже от 10% от стой- Министерство на околната среда и водите - ПУДООС 86 ните фирми доброволно се съ- ността на своя дого- гласяват дължимото възнаграж- Министерство на регионалното развитие и благоустройството 73 дение за изпълнените, но нераз- вор, ако той е на реал- Министерство на труда и социалната политика 32 платени строително-монтаж- на цена? Всички имат ни работи и дейности по всич- Министерство на отбраната 15 право да откажат да ки сключени договори с тях да Министерство на транспорта 7 бъде намалено с 10 % от дого- подпишат, парите ворената стойност, както и да Министерство на земеделието и храните 5 пак ще ги получат. предоговорят отношенията си с Министерство на правосъдието 4,4 всички подизпълнители. По ду- мите на Дянков спестените пари Източник: Камара на строителите в България

×