หลั ก สู ต ร การบริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม่ รุ ่ น ที ่ 6 ประจำ า ปี พ.ศ. 2554                       ...
หั ว ข้ อ วิ ช า                    วิ ท ยากร               วั น / เดื อ น/       ...
หั ว ข้ อ วิ ช า                    วิ ท ยากร              วั น / เดื อ น/        ...
หั ว ข้ อ วิ ช า                      วิ ท ยากร               วั น / เดื อ น/     ...
หั ว ข้ อ วิ ช า                       วิ ท ยากร             วั น / เดื อ น/      ...
หั ว ข้ อ วิ ช า                          วิ ท ยากร               วั น / เดื อ น/ ...
หั ว ข้ อ วิ ช า                       วิ ท ยากร             วั น / เดื อ น/     ...
หั ว ข้ อ วิ ช า                       วิ ท ยากร             วั น / เดื อ น/      ...
หั ว ข้ อ วิ ช า                     วิ ท ยากร               วั น / เดื อ น/      ...
หั ว ข้ อ วิ ช า                      วิ ท ยากร            วั น / เดื อ น/        ...
หั ว ข้ อ วิ ช า                วิ ท ยากร          วั น / เดื อ น/                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ntu2554

778 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
778
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ntu2554

 1. 1. หลั ก สู ต ร การบริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม่ รุ ่ น ที ่ 6 ประจำ า ปี พ.ศ. 2554 โดย บริ ษ ั ท เอ็ น ที ย ู (ประเทศไทย) จำ า กั ด หั ว ข้ อ วิ ช า วิ ท ยากร วั น / เดื อ น/ พ.ศ.٢٥٥٤วิ ช าเฉพาะสำ า หรั บ ภาครั ฐ (18 ชั ่ ว โมง)1. วิ ว ั ฒ นาการ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล คุ ณ เบญจวรรณ อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการ พฤ. 10 ก.พ. ภาครั ฐ สร่ า งนิ ท ร ข้าราชการพลเรือน 09.00 – 12.00 น.  การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐยุคดั้งเดิม สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ  การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐยุคใหม่ พลเรือน  ระบบอุปถัมภ์  ระบบคุณธรรม กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บ2. ประเด็ น น่ า รู ้ เ กี ่ ย วกั บ พ.ร.บ. ข้ อ มู ล คุ ณ ชั ่ ง ทอง เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ พฤ. 10 ก.พ. ข่ า วสาร ของราชการ พ.ศ.٢٥٤٠ โอภาสศิ ร ิ ว ิ ท ย์ และสังคมแห่งชาติ 13.30 – 16.30 น.  สาระสำาคัญของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.٢٥٤٠  สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  ข้อยกเว้นและกระบวนการคุ้มครองสิทธิของ ประชาชน กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บ3. การบริ ห ารความเสี ่ ย งและการควบคุ ม คุ ณ นพรั ต น์ ผู้อำานวยการกลุ่มงานกำากับและ พฤ. 24 ก.พ. ภายในภาคราชการ พรหมนารท พัฒนาการตรวจสอบ 1 09.00 – 12.00 น.  ความเสี่ยงคืออะไร ทำาไมต้องบริหารความ สำานักกำากับและพัฒนาการตรวจ เสี่ยง สอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน  รูปแบบของการควบคุม กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ผู ้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที ่ ท ี ่ เกี ่ ย วข้ อ ง และผู ้ ส นใจทั ่ ว ไป 1
 2. 2. หั ว ข้ อ วิ ช า วิ ท ยากร วั น / เดื อ น/ พ.ศ.٢٥٥٤4. คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในองค์ ก รภาค พระศรี ญ าณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ พฤ. 24 ก.พ. ราชการ กาญจนาภิเษก 13.30 – 16.30 น.  ความสำาคัญขององค์กรและบุคลากรภาค ราชการ  ความสำาคัญของคุณธรรมและจริยธรรม  การปลูกฝัง และธำารงรักษาไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บ5. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาค อ. สั ง วร รั ต นรั ก ษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสเท็มซ์ พฤ. 10 มี.ค. ( รั ฐ (PMQA) – 6 ชั ่ ว โมง โฟกัส จำากัด เต็ ม วั น )  หลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการ 09.00 – 16.30 น. บริหารจัดการภาครัฐ  ความเชื่อมโยงของเครื่องมือการบริหารจัดการ ภาครัฐกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การประเมินส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ  ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ  ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการพัฒนาส่วน ราชการ กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บการวางแผนและการบริ ห าร (24 ชั ่ ว โมง)6. กลยุ ท ธ์ ก ารแก้ ป ั ญ หาและการตั ด สิ น ใจ ดร. รั ฐ ธนาดิ เ รก อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการ พฤ. 24 มี.ค. อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มหาวิทยาลัยมหิดล 09.00 – 12.00 น.  หลักคิดที่สามารถนำามาใช้แก้ปัญหา และ ตัดสินใจ  กระบวนการในการแก้ปัญหา และการตัดสิน ใจ 2
 3. 3. หั ว ข้ อ วิ ช า วิ ท ยากร วั น / เดื อ น/ พ.ศ.٢٥٥٤  เครื่องมือที่สามารถนำามาใช้ในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ  แนวทางในการพัฒนากระบวนการคิดเพื่อการ แก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมี ประสิทธิภาพ กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บ7. การบริ ห ารการเปลี ่ ย นแปลง อ. ชาญวิ ท ย์ สิ ง ห กรรมการ บริษัท ดิน พี จำากัด พฤ. 24 มี.ค. เสนี 13.30 – 16.30 น.  ภาพรวมการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  ประเภทและมิติการเปลี่ยนแปลง  อุปสรรคและปัจจัยแห่งความสำาเร็จ  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บ8. การวางแผนและบริ ห ารจั ด การความรู ้ (KM ศ.ดร. จี ร ะ หงส์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากร พฤ. 7 เม.ย. Plan) ลดารมภ์ มนุษย์ระหว่างประเทศ 09.00 – 12.00 น.  ความจำาเป็นในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กร แห่งการเรียนรู้  แนวคิดในการจัดการความรู้  กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความ รู้  การวางแผนจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืน กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ระดั บ หั ว หน้ า งานขึ ้ น ไป9. การบริ ห ารแบบมุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ ์ อ . จริ ย า บุ ณ ยะ ที่ปรึกษา บริษัท ซีอาร์เอ็มแอนด์ พฤ. 7 เม.ย.  ความหมายและแนวคิดของการบริหารแบบมุ่ง ประภั ศ ร คลาวด์ 13.30 – 16.30 น. ผลสัมฤทธิ์  กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  การวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางบริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จ/ล้มเหลวของการ 3
 4. 4. หั ว ข้ อ วิ ช า วิ ท ยากร วั น / เดื อ น/ พ.ศ.٢٥٥٤ บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ระดั บ หั ว หน้ า งานขึ ้ น ไป1 แนวคิ ด การจั ด กระบวนการทำ า งานอย่ า งมี ดร. สุ ท ธิ ภาษี ผ ล ที่ปรึกษาอิสระ และอาจารย์พิเศษใน พฤ. 21 เม.ย.0. ประสิ ท ธิ ภ าพ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 09.00 – 12.00 น.  หลักการสำาคัญในการกำาหนดกระบวนการ ทำางานขององค์กร  กลไกสำาคัญที่ช่วยค้นหาจุดบกพร่อง เพื่อ ปรับปรุงระบบการ ทำางาน  เครื่องมือสำาคัญในการช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่ พบในการทำางาน  การระบุและวิเคราะห์ความสูญเสียสำาคัญ 7 ประการ กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ระดั บ หั ว หน้ า งานขึ ้ น ไป1 ทิ ศ ทางของไทยสู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ คุ ณ สุ ภ ั ฒ สงวนดี ผู้อำานวยการ สำานักอาเซียน พฤ. 21 เม.ย.1. อาเซี ย น AEC (ASEAN Economic กุ ล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 13.30 – 16.30 น. Community)  อาเซียน – จากอดีตสู่ปัจจุบัน  การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  พันธกรณีภายใต้ AEC  ประโยชน์และโอกาส/ลู่ทางการค้าภายใต้ AEC  ผลกระทบและการปรับตัวของประเทศไทย กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บ1 เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ (Creative ผศ. ดร. การดี ผู้อำานวยการ ศูนย์ให้คำาปรึกษาทาง พฤ. ١٢ พ.ค.2. Economy) เลี ย วไพโรจน์ ธุรกิจ 09.00 – 12.00 น.  Creative Economy คืออะไร สำาคัญอย่างไร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับ Creative Economy มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทยกับการสร้าง และการพัฒนา Creative Economy 4
 5. 5. หั ว ข้ อ วิ ช า วิ ท ยากร วั น / เดื อ น/ พ.ศ.٢٥٥٤  กรณีตัวอย่างประเทศที่ประสบความสำาเร็จจาก การนำาแนวคิด Creative Economy มาใช้ กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บ1 ปรั ช ญา “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ” กั บ การ หัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ พฤ. ١٢ พ.ค. อ.ปั ญ ญา ปุ ล ิ3. พั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งยั ่ ง ยื น มูลนิธิชัยพัฒนา 13.30 – 16.30 น. เวคิ น ทร์  วิกฤตที่เราต้องเผชิญ  อิทธิพลของแนวคิดตะวันตกต่อประเทศไทย  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  การนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ในองค์กร กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บการบริ ห ารและการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (18 ชั ่ ว โมง)1 กลยุ ท ธ์ ข อง HR ยุ ค ใหม่ รศ. ดร. จิ ร ประภา คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พฤ. 19 พ.ค.4.  บทบาทของ HR ยุคใหม่ อั ค รบวร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 09.00 – 12.00 น.  คุณสมบัติของ HR และการปรับตัวให้ทันยุค (นิด้า) สมัย  แผนที่กลยุทธ์ของ HR กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ผู ้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที ่ ฝ ่ า ย ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และผู ้ ส นใจทั ่ ว ไป1 การบริ ห ารโครงการฝึ ก อบรมอย่ า งมื อ อ.สมศั ก ดิ ์ วิ ว ั ฒ น์ ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผน ธนาคาร พฤ. 19 พ.ค.5. อาชี พ ไพศาล แห่งประเทศไทย 13.30 – 16.30 น.  Training Needs Assessment : ความจำาเป็น หรือความต้องการ  Course Design : ออกแบบอย่างไรให้ตรงเป้า หมาย  Training Technique : พลิกกลยุทธ์ จุด ประกายการเรียนรู้  Evaluation & Follow Up : ประเมินแม่นยำา 5
 6. 6. หั ว ข้ อ วิ ช า วิ ท ยากร วั น / เดื อ น/ พ.ศ.٢٥٥٤ ติดตามให้ได้ผล กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ผู ้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที ่ ฝ ่ า ย ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และผู ้ ส นใจทั ่ ว ไป1 การวางแผนพั ฒ นารายบุ ค คลเพื ่ อ ความ พ.อ. อิ ท ธิ เ ดช จั น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเนสซี่ พฤ. 2 มิ.ย.6. สำ า เร็ จ ขององค์ ก ร โททั ย แอสโซซิเอทส์ 09.00 – 12.00 น.  แผนพัฒนารายบุคคล คืออะไร มีความสำาคัญ อินเตอร์เนชั่นแนล อเชีย จำากัด อย่างไร  ผู้มีบทบาทในการจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล  แนวทาง และขั้นตอนในการจัดทำาแผนพัฒนา รายบุคคล  องค์ประกอบแห่งความสำาเร็จของการจัดทำา แผนพัฒนา รายบุคคล กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ผู ้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที ่ ฝ ่ า ย ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และผู ้ ส นใจทั ่ ว ไป1 เทคนิ ค การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน อ. ปฐมภั ค รั ก กรรมการผู้จัดการ พฤ. 2 มิ.ย.7.  การประเมินผลงาน และการบริหารผลการ วั ฒ นกุ ล บริษัท เอ็มพี เทรนนิ่ง แอนด์ คอน 13.30 – 16.30 น. ปฏิบัติงาน ซัลติ้ง จำากัด  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้นำา และ หัวหน้างานกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เคล็ดลับการประเมินผลงานลูกน้องประเภท 6
 7. 7. หั ว ข้ อ วิ ช า วิ ท ยากร วั น / เดื อ น/ พ.ศ.٢٥٥٤ ต่าง ๆ กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ผู ้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า งาน เจ้ า หน้ า ที ่ ฝ ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และผู ้ สนใจทั ่ ว ไป1 การจั ด ฝึ ก อบรมตาม Competency ผศ. ดร. เมธาวุ ฒ ิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พฤ. 16 มิ.ย.8. (Competency Based Training) พี ร พรวิ ท ู ร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 09.00 – 12.00 น.  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามความต้องการ ของ Competency  การวิเคราะห์ Competency ที่จำาเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน  การวิเคราะห์ Competency ของผู้ปฏิบัติงาน  การหาช่องว่างของ Competency เพื่อ ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ผู ้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที ่ ฝ ่ า ย ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และผู ้ ส นใจทั ่ ว ไป1 การบริ ห ารคนเก่ ง (Talent Retention) อ. ธำ า รงศั ก ดิ ์ วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาด้านการ พฤ. 16 มิ.ย.9.  คุณสมบัติของคนเก่ง คงคาสวั ส ดิ ์ บริหารงานบุคคล 13.30 – 16.30 น.  การมองหาคนเก่งขององค์กร  แนวทาง และขั้นตอนการบริหารคนเก่งของ องค์กร  การเสริมสร้างความผูกพันของคนต่อองค์กร กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ผู ้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า งาน เจ้ า หน้ า ที ่ ฝ ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และผู ้ สนใจทั ่ ว ไปการสื ่ อ สาร จิ ต วิ ท ยา การบริ ก าร และอื ่ น ๆ (18 ชั ่ ว โมง)2 สื ่ อ สารอย่ า งไรให้ ง านสำ า เร็ จ ผศ. ดร. นิ ภ า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย พฤ. 30 มิ.ย.0.  องค์ประกอบของการสื่อสาร แก้ ว ศรี ง าม รามคำาแหง 09.00 – 12.00 น.  เทคนิคการสื่อสารให้ประสบผลสำาเร็จ  การสื่อสารกับคนในสถานภาพต่าง ๆ 7
 8. 8. หั ว ข้ อ วิ ช า วิ ท ยากร วั น / เดื อ น/ พ.ศ.٢٥٥٤  การสื่อสารกับคนประเภทต่าง ๆ  ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการสื่อสาร กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บ2 การสร้ า งและพั ฒ นาที ม งานที ่ ม ี อ. จุ ล ชั ย จุ ล เจื อ กรรมการ High Performance พฤ. 30 มิ.ย.1. ประสิ ท ธิ ภ าพ Management 13.30 – 16.30 น.  ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการทำางาน ร่วมกันอย่างมีความสุข  ทีมงานที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร  เทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมงานที่มี ประสิทธิภาพ  ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ และล้มเหลวงของทีม กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บ2 เทคนิ ค การให้ บ ริ ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พ.อ.นพ. พงศ์ ศ ั ก ดิ ์ ประธานกรรมการ พฤ. 14 ก.ค.2. และน่ า ประทั บ ใจ ตั ้ ง คณา บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม 09.00 – 12.00 น.  ปัญหา และอุปสรรคของงานบริการ จำากัด  ความสำาคัญของการบริการ  คุณสมบัติที่จำาเป็นของผู้ให้บริการ  การสร้างแรงบันดาลใจในงานบริการ  เทคนิคการให้บริการที่น่าประทับใจ กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บ2 ปรั บ กระบวนคิ ด สร้ า งผลสั ม ฤทธิ ์ ใ นงาน อ. เสน่ ห ์ ศรี ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม ประจำาภาค พฤ. 14 ก.ค.3.  ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งแวดล้อมในโลกของ สุ ว รรณ พื้นเอเซียแปซิฟิก 13.30 – 16.30 น. การทำางานยุคใหม่ บริษัท เอ็กซอนโมบิล  การปรับตัวและพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการ (EXXONMOBIL) จำากัด เปลี่ยนแปลง  หลักการทำางานแบบมืออาชีพ ( Professionals )  การสร้างแรงจูงใจในตนเอง ( Self- Motivation )  หลักการทำางานอย่างมีความสุขและสนุกกับ 8
 9. 9. หั ว ข้ อ วิ ช า วิ ท ยากร วั น / เดื อ น/ พ.ศ.٢٥٥٤ งาน กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บ2 เทคนิ ค การสอนงาน และให้ feedback อ. อุ ไ รวรรณ อยู ่ ผู้อำานวยการศูนย์ฝึกอบรม พฤ. 28 ก.ค.4. อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ชา Thaiskillplus 09.00 – 12.00 น.  บทบาทของผู้บริหาร/หัวหน้างานกับการเป็น “โค้ช”  คุณสมบัติ และ competency ที่สำาคัญของผู้ สอนงานที่มีประสิทธิผล  เทคนิคและกระบวนการในการสอนงานและ ให้ Feedback  พฤติกรรมที่พึงกระทำา และไม่พึงกระทำาในการ สอนงานและ ให้ Feedback กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ระดั บ หั ว หน้ า งานขึ ้ น ไป2 กฎหมายชวนรู ้ อ. วั น ชั ย สอนศิ ร ิ อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ พฤ. 28 ก.ค.5.  กฎหมายสำาหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต 13.30 – 16.30 น.  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  ข้อสังเกตุ และข้อควรระมัดระวังในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บการพั ฒ นาตนเอง (12 ชั ่ ว โมง)2 การบริ ห ารอารมณ์ เ พื ่ อ ความสำ า เร็ จ อ. แสงอุ ษ า โล ผู้อำานวยการศูนย์ฝึกอบรม พฤ. 11 ส.ค.6.  การบริหารอารมณ์สำาคัญอย่างไร จนานนท์ บริษัท เอเชีย แปซิฟิก อินโนเวชั่น 09.00 – 12.00 น.  การบริหารอารมณ์สัมพันธ์ต่อความสำาเร็จ เซ็นเตอร์ จำากัด อย่างไร  กระบวนการและหลักการพัฒนา EQ  การทำางานให้สำาเร็จและมีความสุข กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บ 9
 10. 10. หั ว ข้ อ วิ ช า วิ ท ยากร วั น / เดื อ น/ พ.ศ.٢٥٥٤2 ภาวะผู ้ น ำ า สำ า หรั บ องค์ ก รยุ ค ใหม่ รศ.ดร. สมชาย ภค นักวิชาการอิสระ พฤ. 11 ส.ค.7.  ความเปลี่ยนแปลง (Changes) ภาสน์ ว ิ ว ั ฒ น์ 13.30 – 16.30 น.  ลักษณะขององค์กรยุคใหม่  คุณสมบัติที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ  แนวทางในการพัฒนาทักษะ และภาวะผู้นำา สำาหรับผู้นำาองค์กรยุคใหม่ กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ระดั บ หั ว หน้ า งานขึ ้ น ไป2 การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ รศ.ดร. ศั ก ดา ปั ้ น ภาควิชาภาพยนตร์ และภาพนิ่ง พฤ. 25 ส.ค.8.  ด้านรูปลักษณ์ เหน่ ง เพ็ ช ร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 09.00 – 12.00 น. o การแต่งกาย แต่งหน้า ทรงผม มหาวิทยาลัย  ด้านอากัปกิริยา o การยืน เดิน นั่ง และการวางท่าต่าง ๆ กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บ2 มรรยาทการทำ า งานและการอยู ่ ร ่ ว มกั น ใน รศ.ดร. ศั ก ดา ปั ้ น ภาควิชาภาพยนตร์ และภาพนิ่ง พฤ. 25 ส.ค.9. สั ง คม เหน่ ง เพ็ ช ร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 13.30 – 16.30 น. - มรรยาททางสังคมทั่วไป มหาวิทยาลัย  การรักษาเวลา  การตอบรับ/ไม่รับ คำาเชิญ  การแนะนำาตัว  มรรยาทบนโต๊ะอาหาร - มรรยาทเชิงธุรกิจ  การใช้นามบัตร  การประชุม/การนัดหมาย  มรรยาทการสื่อสารต่างวัฒนธรรมในทาง ธุรกิจ 10
 11. 11. หั ว ข้ อ วิ ช า วิ ท ยากร วั น / เดื อ น/ พ.ศ.٢٥٥٤ กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ทุ ก ระดั บหมายเหตุ วิ ท ยากร หั ว ข้ อ การอบรม และวั น ที ่ อ บรม อาจมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงตามความเหมาะสม 11

×