Plan nieuw-kortrijk-web

2,569 views
2,391 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,569
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,062
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plan nieuw-kortrijk-web

 1. 1. planNIEUWKORTRIJK
 2. 2. plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan 75.000 unieke mensen van bij ons heel wat unieke individuen, initiatieven, gezelschappen, Kortrijk, leerde in Gent haar man kennen. Ze werkte in Leuven winkels. We moeten hen meer koesteren. Kortrijk telt veel talent maar woont nu in Kortrijk, in de Goedendaglaan, met haar 2 kin- maar we pakken er te weinig mee uit. Een voorbeeld. Kortrijk is op deren. Ze werkt in Howest. Ze houdt van onze stad: ‘Kortrijk heeft dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen. Alleen, de allure van een grootstad maar ook de charme van een dorp’. wat doen we ermee? Wie buiten Kortrijk weet dat? Daarmee zegt Evelien wat het nieuwe Kortrijk moet worden. Er is Verrassend staat niet gelijk aan elitair. Kortrijk is geen wereld- al een weg afgelegd, zeker. Kortrijk is niet meer de wegkwijnende stad. We moeten Parijs of Londen niet willen zijn. Stadsfestival stad van 15 jaar geleden. De sfeer komt terug maar de uitdagin- Sinksen, een gezellige kerstmarkt, zomerconcerten, veel terrassen, gen blijven groot, zeer groot. de Kortrijkse revue, de Spatjes, het volkse Kortrijk, ook dat is Kort- rijk. We koesteren ‘de charme van een dorp’ maar omarmen het Kortrijk moet durven groeien. Met nieuwe inwoners, studenten, grootse van een regiostad. Van hoger onderwijs tot een fijn klein jonge gezinnen, bedrijven, initiatieven. Groeien met zin voor experi- kleuterklasje in je buurt. Van ontmoetingsplekken in alle deelge- ment. Jos Verbist van theatergezelschap Antigone zegt het treffend meenten en het centrum tot een prachtige Schouwburg. Van in het mooie boek ‘Vissen in de Leie’: ‘Kortrijk mag maar bruisen tot kleine speelpleinen tot een super coole Warande en skate & blade een bepaald uur.’ De kern van die groei en dat experiment zijn de & bike. Kortrijk heeft al deze troeven. jongeren en de jonge gezinnen. Zij vormen de toekomst van onze stad. Zij hebben recht op een leefbaar en gezellig nest. Met veel Kortrijk moet durven kiezen voor zijn wortels: de bakermat plaats en groen voor de kinderen. Met veel aandacht voor veilig- van het ondernemerschap. Bedrijven, gedreven en bekwame heid, ook fietsveiligheid, en netheid. Met veel ruimte voor durven, werknemers, hoger onderwijs en universiteit, Interieur, ze vormen experimenteren, en af en toe eens mislukken. Ook dat hoort er bij. het hart van de creatieve maakbedrijven. We bouwen onze regio om tot de vallei van de creatie, the Valley of Creation. We geven Kortrijk moet durven verrassen en origineel zijn. Dat is ‘de al- onze bedrijven ruimte om duurzaam te groeien en trekken nieu- lure van een grootstad’. Bij ons moet je het verschil merken. Er zijn we bedrijven aan.2 3
 3. 3. plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKKortrijk moet een stad zijn van en voor alle mensen van Kortrijk kiest voor sterke straten, buurten en wijken. Zij vor- Meer zelfs, we willen dit duidelijker maken aan jonge gezinnen dieKortrijk. Ondanks het beeld dat vele mensen hebben van onze men de basis van een sterke stad. Het bestuur moet opnieuw op zoek zijn naar een betaalbare stek. Maar we moeten ook oogstad en regio (wel eens het ‘Texas van Vlaanderen’ genoemd) is de aandacht hebben voor de essentie, voor zaken waar mensen wel hebben voor de problemen die er zijn. Ons woonpatrimonium isarmoede de voorbije jaren onrustwekkend en vaak onzichtbaar wakker van liggen. Daarom hechten we veel belang aan wijk-, sterk verouderd en lang niet iedereen is in staat om een degelijkegestegen. Nu al 1 op 7 Kortrijkse kinderen wordt in armoede ge- straat- en buurtcomités. Daar waar ze nog niet bestaan, geven we en gezonde woning te kopen of te huren. Daarom zetten we in opboren. De kloof tussen Belgen en nieuwe Belgen (mensen met stimulansen om er op te richten. De actie Kortrijk Spreekt en een nieuw doelgericht stelsel van woonpremies die duurzaam-een verschillende culturele achtergrond) is en blijft groot. De Iedereen Spreekt - waarvan de resultaten mee aan de basis lig- heid en comfort nastreven. Voor bepaalde groepen is ‘gemiddeldwerkloosheid is in vergelijking met die van andere West-Vlaamse gen van ons Plan Nieuw Kortrijk - is daarvan een mooi bewijs. We betaalbaar’ vaak ‘nauwelijks betaalbaar’. Daarom zetten we in opsteden Brugge en Roeselare te hoog. Daar moeten we, meer dan blijven de comités de komende 6 jaar betrekken bij ons bestuur. bijkomende sociale woningen en hebben we aandacht voor di-ooit, iets aan doen. Responsabiliseren van alle burgers gaat hand in hand met het verse woontypologieën. idee van een duurzame stad. Mede-eigenaars van netste straat ofWe kiezen voor een schepen die expliciet bevoegd is voor armoe- van meer veiligheid in je buurt, zijn mogelijke voorbeelden. Samen met de regio gaat Kortrijk voor een streekverhaaldebestrijding. We reiken de hand naar alle nieuwe Belgen en wil- want een gemeenschappelijk streekvisie is nodig. Over veiligheid,len hen mee krijgen in het nieuwe Kortrijk. Rechten en plichten Kortrijk is de meest betaalbare woonstad van de Vlaamse cen- tewerkstelling, onderwijs, vrije tijd, duurzaamheid. Nieuwe vor-vormen de kern van ons beleid. We kiezen voor een actieve wel- trumsteden. Dat bleek uit een recente studie die midden febru- men van interbestuurlijk samenwerken op regionaal vlak wordenvaartsstad die alle mensen sterker maakt. Met activering en deel- ari werd gepubliceerd. Een mooi huis in het centrum van de stad in samenspraak met de collega-gemeenten en de provincie beke-name op elk vlak. Een job is de kortste weg uit de armoede, een is hier gemiddeld genomen redelijk betaalbaar. Deelnemen aan ken en uitgeprobeerd.stad is pas rijk als niemand arm is. sport en cultuur evenzeer. Parkeren ook. We willen dat zo houden. Een Europa van (grote) steden is veel meer dan een Europa van lan- den. Kortrijk heeft met Rijsel een buurstad die groter is dan Brussel maar veel Kortrijkzanen beseffen dat amper. Daar moet de Euro- metropool een antwoord op vinden. Met zichtbare maatregelenKortrijk moet een stad zijn van en voor moeten we de harten en geesten van de mensen winnen. Door dealle mensen van Kortrijk aanpak van grenscriminaliteit en het uittekenen van een gezamen- lijke toekomst. De Euregio heeft nood aan een herkenningspunt. In samenwerking met steden Menen, Doornik en vele actoren lijkt de grensovergang Rekkem-Ferrain ons daartoe een geschikte plek. De stadscoalitie wil een stadsbestuur dat transparent en so- ber is. Dat betekent een kleiner bestuur dat goedkoper is zonder een euro belastingverhoging voor de mensen en bedrijven van Kortrijk. Zo zijn we de eerste stad die consumentenzaken als be- voegdheid heeft en informeren en verenigen we onze inwoners en ondernemers. We brengen ten slotte de stadsdiensten dichter bij de mensen. Met de komst van sociale media en nieuwe technologie is veel mogelijk om mensen samen te brengen. De stadsdiensten en het stadsteam zijn er voor de mensen en niet omgekeerd.4 5
 4. 4. plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK 10 engagementen voor de mensen van Kortrijk6 7
 5. 5. 1plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk Spreekt/Iedereen Spreekt nier te bekijken en desnoods bij te sturen willen we een stedelijke ombudsman/vrouw aanstellen, binnen het bestaande kader van Een stad die luistert en dialogeert Het nieuwe stadsbestuur heeft de bevolking van alle wijken in de stadsmedewerkers. Die staat onafhankelijk van de politiek en de deelgemeenten en de binnenstad nauw betrokken bij het schrijven administratie, bekijkt of de relaties tussen bestuur en inwoners van voorliggend Plan Nieuw Kortrijk. Elke wijk werd uitgenodigd correct verlopen en zoekt samen met de stad naar oplossingen om drie prioriteiten aan te geven (zie vanaf pagina 65). Daarbij werd daar waar het fout loopt of beter kan. De stadscoalitie wil Kortrijk teruggeven aan alle Kortrijkzanen. Daarom gaat ervoor gekozen om fundamentele inspraak vanuit de bevolking te ze rechtstreeks in dialoog met de 75.000 inwoners. We werken het bestuurs- organiseren. Ook werden bijzondere inspanningen gedaan om Kindergemeenteraad akkoord uit op basis van gesprekken met de inwoners, wijk per wijk. Op die mensen die zelden een stem krijgen, te horen. Senioren, jongeren, mensen met een beperking, mensen in armoede. Kinderen en jongeren verantwoordelijkheid geven en warm ma- manier leggen we samen met de inwoners de prioriteiten vast van de stad ken voor de politiek . Dat willen we bereiken door de installatie en haar zeven deelgemeenten. De buurt bestuurt. Op die manier willen we een antwoord bieden op het gevoel dat van een gemeenteraad voor en door kinderen. Tijdens die zittin- men politici enkel hoort of ziet voor de verkiezingen. gen komen zaken aan bod die kinderen na aan het hart liggen: sport, milieu, verkeer, school, jeugdbeweging... Daarbij maken Kortrijk Spreekt en Iedereen Spreekt is geen eenmalig initiatief. we gebruik van aangepaste en ludieke methodes, zodat partici- Het is integendeel de start van een volwaardige samenwerking in patie voor de kinderen leuk wordt en blijft. Er is aandacht voor de periode 2013-2018 die we vastleggen in een participatiechar- het uitleggen van beslissingen uit de kindergemeenteraad aan de ter. Daarbij gebruiken we innovatieve methodes zoals ‘Budget andere kinderen van diverse scholen. Hiervoor worden alle voor- Games’ om op wijk- en buurtniveau te bepalen welke prioriteiten bereidingen en verslagen van de bijeenkomsten bijgehouden op nu echt uitgevoerd worden, wetende dat de middelen beperkt een blog. Ook een kinderfuif kan elk jaar mee het draagvlak voor zijn. Bewoners zien in dat niet alles kan, en moeten compromissen de kindergemeenteraad vergroten. Door de installatie van de kin- sluiten. Dit verhoogt de betrokkenheid. dergemeenteraad krijgen de kinderen mee inspraak in het beleid van de gemeente en leren ze overleggen, vergaderen en spreken Eén van de uitdagingen is om binnen de wijk- en gebiedswer- voor een groep. king niet alleen de bestaande comités te ondersteunen maar ook actief te werken aan nieuwe comités in de buurten waar de Gemeenteraad on-the-move & live stream mensen niet georganiseerd zijn. De stadscoalitie vindt directe democratie uiterst belangrijk. Daar- Werken met een participatiecharter om is ze voorstander om het stadhuis naar de mensen te brengen en niet omgekeerd. Kortrijk zal de gemeenteraden live streamen Om inspraak en participatie op een doortastende wijze te onder- via het internet. steunen wil het stadsbestuur werken met een participatiecharter. De adviesorganen met hun uitgewerkte adviezen, de vaste en De deelgemeenten zijn een vol- structurele deelname van inwoners, buurtcomités en het mid- waardig deel van de stad. Daar- denveld geven vorm aan dit participatiecharter. om is beslist om de maandelijk- € 5.951.580 se gemeenteraad soms ook in is het bedrag dat we Ombudsman/vrouw de deelgemeenten te houden. de komende 6 jaar Gemeenteraad-on-the-move. zullen besteden aan Inwoners hebben soms de overtuiging of de indruk dat ze niet Elke deelgemeente zal aan bod dit engagement correct behandeld worden. Om dat op een onafhankelijke ma- komen.8 9
 6. 6. 2 plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK We zorgen voor nieuwe parken en groene verbindingen om buurten te versterken Een stad die verjongt en vergroent Jongeren koesteren De stadscoalitie wil dat iedereen thuis is in Kortrijk. We maken de stad aantrekkelijker met meer groen en we gaan voor een verjon- We willen jongeren koesteren, niet wegjagen. In plaats van jon- gingskuur. Jonge gezinnen vormen mee de toekomst van Kortrijk. geren te beschouwen als overlast, geven we jongeren ruimte om elkaar te ontmoeten. Er komt een nieuw ontmoetingscentrum op We zorgen ook voor nieuwe parken en groene verbindingen. We maat van de Kortrijkse jongeren. Jeugdlokalen worden functio- hebben de ambitie om van Kortrijk een klimaatstad te maken. neel en duurzaam ingericht. De stad brengt jeugdverenigingen samen voor groepsaankopen energie en bouwmaterialen en helpt zo om de factuur te drukken. De realisatie van een middel- grote fuifzaal is voor de stadscoalitie een topprioriteit. De stad bevordert veilig uitgaan én veilig thuiskomen. Jongerencultuur moet kunnen groeien van onderuit. De stad on- dersteunt jeugdverenigingen en kent impulssubsidies toe aan wie op een positieve manier durft experimenteren. Er komen gedoog- zones voor graffiti. Graffiti op ongepaste plaatsen wordt aangepakt. De stad neemt de Jeugdraad ernstig. Samen met die raad reali- Meer natuur, meer bos seren we een beleid van en voor jongeren. Jongerenorganisaties die werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Kortrijk heeft te weinig groen en open ruimte en behoort tot de worden ondersteund bij de uitbouw van hun werking. bosarmste regio’s van Vlaanderen. De stadscoalitie legt zich hier vo o r niet bij neer en investeert in oude en nieuwe groenzones. Zo b van eeeld vergroten we de leefbaarheid voor iedereen en trekken we meer proje en ct Een nieuwe Jeugdherberg jonge gezinnen aan. We doen er alles aan om de schaarse natuur te behouden, groene zones met elkaar te verbinden en uit te brei- Op de site van het Groeningeheem aan de Passionistenlaan den. Er komt één plan van aanpak voor het beheer van de Leieval- bouwen we een nieuwe jeugdherberg met een capaciteit lei en de verschillende beekvalleien in het buitengebied en één tussen 118 en 133 bedden. Het gebouw telt 5 bouwlagen. plan om het groen in de stad en deelgemeentes te versterken. Het gelijkvloers beschikt over een bar en enkele polyvalente zaaltjes. De conciërgewoning bevindt zich boven de keu- De meeste bossen zijn in privaat bezit, we bekijken hoe we deze € 84.570.816 ken. Er wordt ook een sportzaal gebouwd in een latere fase waarna de bestaande jeugdherberg wordt gesloopt. Naast natuurgebieden duurzaam kunnen beheren en openstellen voor het publiek. We versterken bestaande boskernen door bijkomen- is het bedrag dat we de komende 6 jaar Toerisme Vlaanderen, die later ook eigenaar wordt van het de percelen te beplanten. Het initiatief van het geboortebos zet- zullen besteden aan gebouw, subsidiëren ook de Provincie en de 2 hogescholen ten we verder: een boom voor ieder kind dat wordt geboren en in dit engagement uit Kortrijk (Howest en Katho-Vives) mee dit project. Kortrijk woont. Het Stadsgroen Marionetten krijgt verder vorm, met Hoeve te Couckx en de Libel als volwaardig trefpunt en een10 11
 7. 7. plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk ondersteunt en stimuleert (nieuwe) opleidingen en kennis- en expertisecentra die belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling van de streekspeelbos voor de jeugd. We behouden en ontwikkelen trage we- jeugd en sport samen om het sociale weefsel te versterken. Wegen. Dat is niet alleen een goede zaak voor de natuur maar ook pakken concentraties aan en streven naar een schoolbevolkingvoor fietsers en wandelaars. Er wordt niet geraakt aan de natuur- die de stadsbevolking weerspiegelt.structuur ten zuiden van de E17: het Kennedybos en het open vo o r bgebied Triloy in Aalbeke blijven intact. van eeeld proje en ct Een nieuw Hoog KortrijkKortrijk Onderwijsstad Hoog Kortrijk is het speerpunt voor belangrijke onderwijs-Het basis- en secundair onderwijs in de stad telt bijna 20.000 spelers, bedrijven, het ziekenhuis AZ Groeninge, XPO als spilleerlingen, het hoger en universitair onderwijs meer dan 9.000 voor grote beurzen en vele bezoekers. De stad wil deze kernstudenten. Het deeltijds kunstenonderwijs heeft meer dan 3.000 van bedrijvigheid en dynamiek versterken en ondersteunen.leerlingen en jaarlijks volgen duizenden volwassenen één of an- De President Kennedylaan wordt over haar hele lengtedere vorm van cursus, opleiding of vorming. Kortom, onze stad tot de rotonde Beneluxlaan heringericht. Een bijkomendeheeft duidelijk een onderwijsfunctie. verbinding tussen de President Kennedylaan en de af- rit van de E17 wordt aangelegd, in het verlengde van deDe stad wil dan ook de verdere uitbouw van het onderwijs onder- Munkendoornstraat. Met de herinrichting van de Presi-steunen en een rol gericht op alle onderwijsvormen, niveaus en dent Kennedylaan komen er vrij liggende, dus veilige ennetten. Bijzondere aandacht gaat naar kwaliteit, gelijke onder- mooie fietspaden, doorstromingsmogelijkheden voor hetwijskansen, innovatieve en creatieve initiatieven en levenslang openbaar vervoer en het versterken van de groenstructuur.leren. We stemmen af op de maatschappelijke en economische De werken zullen gerealiseerd zijn einde 2016.ontwikkeling van stad en regio. Gebundelde parkeervoorzieningen zullen de individuele parkeernoden invullen. Expressbusverbindingen zullen deDe stadscoalitie zet in op de brede school. Een School dus met as Hoog Kortrijk en station-centrum versterken. Het oudeeen hoofdletter, waar kinderen en jongeren, zich veilig en ge- vlasmuseum wordt omgebouwd tot een faculty club voorïnspireerd voelen om op alle terreinen hun competenties op te Katho-Vives en Kulak.bouwen. De brede school brengt zo onderwijs, welzijn, cultuur,12 13
 8. 8. plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK vo o r b van eeeld proje en 8 (ver)nieuw(d)e scholen ct joen euro komt een nieuwbouw voor de 2e graadschool met een speelplaats en fietsenberging. De gebouwen voor de 3e graad- De volgende zes jaar wordt bijna 100 miljoen euro geïnves- school TSO-BSO worden gerenoveerd met aanpalend 2 nieuwe teerd in het onderwijs van de stad Kortrijk. Het scholenpro- vleugels die de feestzaal verbinden met de bestaande. De wer- gramma “Scholen van morgen “ komt tot stand met publiek ken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt begin 2016. private samenwerking. 8 scholen zullen grondig worden ver- Leielandscholen, Campus Sint-Theresia, Stella-Maris en Sint- nieuwd. Uiterlijk 2017 wordt de laatste school afgewerkt. Niklaas Kortrijk, gelegen in de Burgemeester Nolfstraat en Be- heerstraat. Dankzij een investering van 18,5 miljoen euro komt KTA Heule & BS Kransvijver. Dankzij een investering van 7,75 een geprofileerde school voor personenzorg voor 1e tot en met miljoen euro worden de bestaande gebouwen vervangen 6e leerjaar achteraan de huidige site van het Sint-Niklaasinstituut door een nieuwbouw waarbij plaats is voor werkplaatsen voor met toegang aan de kant van de Beheerstraat. De werken starten de studierichtingen zoals bouw, metaalbewerking, elektrici- begin 2016 en alles wordt afgewerkt einde 2017. teit, auto, grafische, schilderen en decoratie . De werken star- Guldensporencollege (vroeger de Pleinschool), gelegen ten einde 2014 en alles wordt afgewerkt begin 2016. aan het Plein 14. Dankzij een investering van 5,3 miljoen Leielandscholen. Campus Sint-Niklaas Kortrijk, gelegen in wordt het huidige internaat volledig gerenoveerd aan de de Senator Coolestraat. Dankzij een investering van 18,5 mil- voormalige kloostervleugel. Daarnaast komt er een nieuw- joen euro komt een nieuw gebouw dat plaats geeft aan goed bouw refter. De werken starten midden 2014 en alles wordt uitgeruste praktijklokalen, met hyper moderne keukens, afgewerkt einde 2015. restaurants, een bar, een demonstratiekeuken met aula, een Guldensporencollege (vroeger Sint-Amandscollege), gele- wijndegustatielokaal, een sportzaal en ondergrondse parkeer- gen Kollegestraat 8. Dankzij een investering van 2,1 miljoen garages voor het personeel en bezoekers. De werken starten euro komt er een nieuwbouw en renovatie voor de kleuter- midden 2014 en alles wordt afgewerkt einde 2015. school met aanleg van een speelplaats. De werken starten mid- SSBuO Ter Bruyninge, gelegen in Marke. Dankzij een inves- den 2014 en alles wordt afgewerkt in het lopende jaar 2015. Voor het basis- en secundair onderwijs wordt een flankerend on- Groen overal in de stad tering van 5 miljoen euro vervangt men de bestaande oude CVO volwassenenonderwijs, Kortrijk-Weide. Dankzij een in- derwijsbeleid gevoerd gericht op gelijke onderwijskansen voor paviljoenen (dateren nog uit de jaren ’60) met een nieuwbouw vestering van 11,4 miljoen komt er een nieuwbouw voor de iedereen. Er gaat specifieke aandacht naar kansengroepen om De stadscoalitie wil ook de verstedelijkte kernen een groenere met plaats voor een turnzaal en een overdekte speelplaats. De centra volwasssenenonderwijs op de site Kortrijk Weide. Er schoolachterstand en ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen aanblik geven. Via parken en kleinere groenelementen brengen werken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt einde 2015. komt een hoogbouw die eyecatcher en visitekaartje wordt en om voldoende doorstroom naar het hoger onderwijs of de ar- we de natuur in de stad. We grijpen alle kansen om groen- en Guldensporencollege (vroeger Sint-Amandscollege), gelegen voor levenslang leren in de stad Kortrijk. De werken starten beidsmarkt te realiseren. parkzones op te waarderen, aan te leggen of te openen, met als aan de Diksmuidekaai 6. Dankzij een investering van 24,9 mil- einde 2014 en alles wordt afgewerkt in het lopende jaar 2016. kers op de taart een nieuw stadspark op Kortrijk Weide. De buffer We pakken het spijbelen aan, werken taalachterstand weg als voor- tussen de wijk Venning en de Ring (Den Hert) wordt integraal ont- waarde voor betere slaagkansen. wikkeld als groengebied. Ook Bissegem krijgt een gemeentepark.We ondersteunen studentenactiviteiten, realiseren een fuifzaal en stad, zijn goed voor de horeca en helpen bij de sociale controle. Om de vrije schoolkeuze te garanderen, iedereen kans te geven We organiseren jaarlijks de Dag van het Park, telkens op een an-werken mee aan een beter openbaar vervoer. We ondersteunen Volwassenenonderwijs is erg belangrijk. We hebben aandacht voor om op aanvaardbare afstand een school te vinden en om een dere locatie. We brengen de Kortrijkse parken tot leven door heten stimuleren (nieuwe) opleidingen en kennis- en expertisecentra taalonderwijs (Nederlands voor anderstaligen), voor het dichten spreidingsbeleid te voeren, moeten capaciteitsproblemen samen aanbieden van voorzieningen zoals speelinfrastructuur of draad-die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de streek. We steunen van de digitale kloof en voor opleiding en vorming voor de invul- met de scholen aangepakt worden. Een centrale aanmeldings- loos internet en het stimuleren van activiteiten zoals publiekemaximaal Howest, Katho en Kulak en stimuleren hen om vooral te ling van knelpuntberoepen (in zorg en horeca, bijvoorbeeld). In procedure en een digitaal aanmeldingssysteem zijn daarbij goede barbecues. Het Begijnhofpark wordt een festival- en muziekpark.investeren in de binnenstad. Op deze manier trekken we de stu- het deeltijdse kunstenonderwijs willen we de infrastructuur verbe- instrumenten. Hiermee trekken we jongeren en andere inwoners aan in plaatsdenten naar het centrum want studenten brengen leven in de teren om zo kwalitatief, bereikbaarheid en laagdrempelig te zijn. van ze weg te jagen.14 15
 9. 9. plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK vo o r b van eeeld proje en De stad geeft het goede voorbeeld door in te zetten op duurzame van onze ecologische doelstellingen moet een gezamenlijke in- ct Nieuwe groene pleinen, werking. Stadsgebouwen en sociale woningen worden op een spanning worden. De bevolking kan bijdragen door het nemen parken, lanen en bossen duurzame wijze gerenoveerd. De stadsdiensten beperken het ener- van energiebesparende maatregelen in huis, het onderhouden gie- en waterverbruik. Dienstreizen gebeuren zoveel mogelijk op van vierkante metertuinen, het delen van auto’s en fietsen. De In de binnenstad bevinden zich mooie groene ruimtes een ecologisch verantwoorde manier. We realiseren een volwaar- stad ondersteunt burgers met maatregelen als het aanbieden (Begijnhofpark, Plein, Groeningelaan,…) maar ze zijn ge- dige ecowijk met passiefwoningen, decentrale energievoorzie- van energiescans of het begeleiden en subsidiëren van duurzaam ïsoleerd en daardoor minder doorleefd in het straatbeeld. ning, autodelen, gezamenlijk groen. We gaan voor groene energie, (ver)bouwen. Met doordachte ingrepen op de grote pleinen van de stad maken een plan op voor de inplanting van nieuwe windmolens (Stationsplein, Conservatoriumplein, Casinoplein, Schouw- en geven inwoners de mogelijkheid om financieel te participeren. We maken werk van een luchtkwaliteitsplan waarbij we CO2 en burgplein, Vlasmarkt, Overbekeplein, Grote Markt, Hout- Een lokale voedselstrategie moet ertoe leiden dat zoveel mogelijk fijnstofvervuiling meten met mobiele of vaste meetpunten (bv. markt,…) brengen we groene gezelligheid binnen in het voedsel plaatselijk wordt geteeld, in samenwerking met lokale boe- op de ledwall op de Grote Markt), dit in samenwerking met de centrum. Als we de centrumpleinen beplanten of tussenzo- ren en dankzij initiatieven zoals volkstuintjes of een stadsboerderij. Vlaamse Milieumaatschappij. nes vergroenen, zullen we de stad op deze wijze met elkaar verbinden. De heraanleg van de Groeningepoort tussen Met evenementen zoals een Klimaatweek of Donderdag Veggie- Dierenwelzijn het Plein en het standbeeld van de Maagd van Vlaanderen dag maken we de Kortrijkzanen bewust van de klimaatproblema- is hiervan een voorbeeld. We vernieuwen de wandelpaden tiek en de vele manieren om hiertegen te strijden. Het behalen De stadscoalitie verliest ook de dieren niet uit het oog en voert en de groenaanplanting. Dit gebeurt ook voor de omge- opnieuw een actief beleid van dierenwelzijn. De katten- en dui- ving Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Begijnhofstraat, het vo o r b venpopulaties worden op een diervriendelijke manier onder con- van eeeld historische Kortrijk. Het landschapsbureau Wirtz noemt dit Een nieuwe groene long op Kortrijk-Weide proje en trole gehouden. We bekijken of er nieuwe hondendweides nodig ct de groene gordel die het stadsbeeld sterk zal verbeteren. zijn maar dulden geen poep op de stoep. Desnoods leggen we Op Kortrijk-Weide komt een nieuw stadspark van 2,5 hectare hier een GAS-boete op. De heraanleg van de Houtmarkt zal gebeuren samen met vlakbij de Leie, en dit samen met een aantal andere gebou- de private partner Sint-Vincentius. Er komt een onder- wen. Voor de jeugd plant de stadscoalitie een fuifzaal, metWe vergroenen de Kortrijkse pleinen en straten, ook in het win- grondse parking samen met het bouwproject van Sint- respect voor de buurtbewoners. Nog dit jaar zal het nieuwekelwandelgebied. We nemen initiatieven om een groene stads- Vincentius (op de site van de vroegere Sint-Niklaaskliniek). jongerenontmoetingscentrum (deel van de loods) zijn deu-gordel of boulevard te realiseren. De stadscoalitie heeft opnieuw Door het aanplanten van bomen en belangrijke groenpar- ren openen. We maken werk van een nieuw stadszwembadmeer aandacht voor het groen in de wijken van het centrum en tijen, het werken met natuurlijke materialen en de inbreng met binnen- en eventueel buitenfaciliteiten.de deelgemeentes. Kortrijk moet opnieuw een bebloemde stad van waterelementen geven we een natuurlijk karakter aanvan niveau worden. We moedigen de verschillende initiatieven in het plein. Met de realisatie van dit project versterken we Een vernieuwd volwassenonderwijs wordt - met haar nieuwstad en deelgemeentes aan en voeren een actief bebloemingsbe- de groene verbinding met het aanpalende Begijnhofpark. gebouw - een echte eyecatcher en zal deze site tot eenleid. Iedereen die wil bijdragen aan een groenere stad wordt be- Ook het winkel- en wandelgebied wordt aantrekkelijker plek voor leren en ontmoeten omdopen. De vroegere goe-trokken. Zo onderzoeken we het idee om ronde punten te laten gemaakt. De Lange Brugstraat, wordt in dezelfde, gekende derenkoer wordt heraangelegd. Ongeveer de helft wordtadopteren door tuinaannemers. stijl heraangelegd. Deze werken gebeuren gelijktijdig met een voetgangersdomein dat aansluit bij het centrum voor de realisatie van de nieuwe Houtmarkt. volwassenenonderwijs, de loods en de fuifzaal. De andereKortrijk Klimaatstad helft wordt aangelegd als randparking voor ongeveer 340 wagens. De parking kan ook gebruikt worden als evene-Kortrijk kan mee het verschil maken in de strijd tegen klimaatsver- bij het Burgemeestersconvenant, een Europese beweging. Hier- mentenplein. Het wordt zo ingericht dat het kan gebruiktandering en samen met de bevolking werk maken van een lagere mee engageren we ons om tegen 2020 de Europese doelstelling worden voor allerlei activiteiten, bv. een circusvoorstellingecologische voetafdruk. De stadscoalitie heeft de ambitie om van een vermindering van de CO2 uitstoot met 20 procent niet en openluchtoptredens.Kortrijk om te vormen tot een echte klimaatstad en wil aansluiten alleen te halen maar zelfs te overtreffen.16 17
 10. 10. 3 plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk, ondernemersvriendelijke stad bij uitstek Voor de (middel)grote ondernemingen maken we werk van een vernieuwd, integraal “industrieel beleid” met reële aandacht voor Een stad die onderneemt en deelt ‘In Kortrijk hebben ze iets meer’, zei Eric Van Zele, topman van Barco, de problematiek waarmee zij worden geconfronteerd. We zorgen manager van het jaar. Onze ambitie bestaat er in om van Kortrijk binnen de middelen van de stad voor correcte en volledige infor- de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio te maken. matie, stipte en proactieve communicatie, opvolging en begelei- ding van dossiers. Ons industrieel beleid is gebaseerd op drie hoek- Kortrijk is het hart van werkend West-Vlaanderen. Na de K in Kortrijk is het Kortrijk moet durven de regionale motor van de creatieve maak- stenen. De economische dimensie omvat initiatieven gericht op nu tijd voor de O in Kortrijk, de O van ondernemende mensen. Kortrijk economie zijn. Basis hiervoor is een stevig industrieel weefsel het versterken van de productiviteit en competitiviteit van lokale moet de kern zijn van de creatieve en duurzame maakeconomie van Vlaan- met als troeven de vele sterke familiegebonden KMO’s, maar ook ondernemers. Hiertoe treedt de stad op als facilitator en optima- belangrijke internationale spelers als Vandewiele en Barco. Derge- liseert zij omgevingsfactoren zoals tewerkstelling, mobiliteit en deren. Dit zit in het DNA van de vele bedrijven die nu al actief in onze regio. lijke succesvolle ankerbedrijven helpen ons om bewuste keuzes inplanting. Binnen de sociale pijler ontwikkelen we partnerships De stadscoalitie vereenvoudigt vergunningen en creëert ruimte voor wie te maken inzake onderzoek en ontwikkeling. met diverse actoren op de lokale en regionale arbeidsmarkt om de onderneemt en werkt. Zo zorgen we voor welvaart, welvaart waarmee we werkgelegenheid te stimuleren. Gezamenlijke initiatieven binnen mensen die het moeilijk hebben sterker maken. Een welvarende stad als De stadscoalitie wil ook meedenken met de ondernemingen, sy- de Eurometropool zijn daar een voorbeeld van. Ten derde vestigen nergiën ontwikkelen en win-winsituaties realiseren. We luisteren we volop de aandacht op onderwijs en innovatie en ondersteu- Kortrijk hanteert een nultolerantie tegen armoede. Armoedebestrijding naar ondernemers en handelaars, nemen hun suggesties ern- nen we coördinatiestructuren voor de ontwikkeling van transfor- wordt een volwaardig beleidsdomein. stig én betrekken ze bij de uitvoering van het beleid. We creëren matie- en innovatiestrategieën zoals de Week van het Ontwerp. Om ruimte, letterlijk en figuurlijk, voor bedrijven met een duidelijke innovatieve bedrijven aan te trekken en te behouden in de Kort- toegevoegde waarde. De stad heeft daarbij een duidelijke mis- rijkse regio, zullen we hen actief betrekken bij het beleid. We starten sie: het creëren van de voorwaarden om bedrijven te motiveren partnerships met onderwijsinstellingen om competentieontwik- zich eerder in Kortrijk dan elders te willen vestigen. Ook binnen de keling in nieuwe technologieën te stimuleren. eigen diensten werken we zo efficiënt als mogelijk om de lokale economie in de stad te stimuleren. De nadeelcompensatie (tussenkomsten naar aanleiding van openbare werken) wordt verbeterd. We herbekijken de huidige Bij het nemen van economische initiatieven kiest de stadscoalitie aanpak en reglementering en passen aan waar nodig. bij voorkeur voor samenwerking met private partners. Een gezon- de verdeling van de lasten en lusten is hierin essentieel. Openbare aanbestedingen gebeuren steeds vanuit een maximale transpa- rantie en objectiviteit. Aandacht gaat hierbij naar deelname van en mededinging door de lokale ondernemer. We vergeten ook niet de luchthaven Kortrijk-Wevelgem als troef voor de ontwikkeling en bereikbaarheid van onze streek. We werken aan een uniek ondernemersloket met een enkel € 116.455.068 aanspreekpunt en een klantbeheerder voor de ondernemers. is het bedrag dat we Klantbeheerders (accountmanagers) volgen alle dossiers op de komende 6 jaar over de diverse diensten heen. Doorgedreven transparantie, zullen besteden aan dit engagement maximale vereenvoudiging en snelheid van beslissing zijn daar- bij aan de orde.18 19
 11. 11. plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKKortrijk, winkelstad invoeren van braderieën, winkelavonden, koopzondagen en het Nieuwe ruimte voor ondernemers herbekijken van de looplijnen kunnen hiertoe bijdragen. We orga-De stadscoalitie wil dat Kortrijk opnieuw een succesvolle, trendy niseren elke 1e zondag van de maand een koopzondag. Dit alles Bedrijven krijgen voldoende ruimte om zich te ontwikkelen. Dewinkelstad wordt. Prioritair is het terugdringen van de commerciële laten we samensporen met evenementen in de stad (bloemen- stadscoalitie gaat voor een efficiënte benutting van de schaarseleegstand in het winkel- en wandelgebied van de binnenstad. Bij- markt, brocantemarkt, …). bestaande bedrijventerreinen en kiest voor duurzame ontwik-voorbeeld door mensen tijdelijk te laten wonen in leegstaande pan- keling van brownfields. Leegstand door veranderingen in hetden tegen een zeer lage prijs of  door eigenaars van leegstaande pan- De Kortrijkse cadeaubon krijgt onze volledige steun. economische landschap wordt aangepakt door herbestemming.den in contact te brengen met startende ondernemers. Door deze Grotere oppervlaktes kunnen in kleinere entiteiten worden opge-panden te bewonen of te exploiteren wordt het pand aantrekkelijker Kortrijk houdt van horeca deeld of herbestemd worden tot ambachtelijke zones.op de markt en zal het sneller verkocht of verhuurd raken. De stadgeeft deze eigenaars van de panden vrijstelling van leegstandstaks en Het belang van horeca voor de beleving van de stad, de lokale vo o r b van eeeldondersteunt het geheel met diverse incentives. economie, de tewerkstelling en de toeristische aantrekkings- proje en ct kracht van de stad spreekt voor zich. Horeca doet de stad bruisen. Vernieuwde bedrijventerreinenEen proactief en geïntegreerd winkelbeleid werkt kernversterkend,ook in onze deelgemeenten. De stadscoalitie wenst hiervoor een In overleg met de hotels, restaurants en cafés maakt de stad met In de nijverheidszones die ontwikkeld en (quasi) vollediggoed plan te ontwikkelen samen met de handelaars. Platformen medewerking van het handelsdistrict en andere betrokkenen een ingevuld zijn, kunnen nog wat interne verschuivingenzoals het handels- en horecaoverleg worden heropgestart. We on- horecabeleidsplan op. Een horecamanager wordt het unieke gebeuren. Deze verschuivingen kunnen zowel van toe-dersteunen de verdere ontwikkeling van het handelsdistrict (BID) in aanspreekpunt. De bewegwijzering wordt geoptimaliseerd, het passing zijn op uitgestrekte zones (bv. Kortrijk-Noord)het centrum en beogen financiële transparantie en aanvaardbare terrassenreglement verbeterd. als op historisch gegroeide kleinere zones (bv. site Walle/heffingen. We streven naar een evenwichtige samenstelling van het Stock&Courtens of site Lijnwaadstraat/MEWAF). We ont-handelsdistrict met uitgesproken regionale vertegenwoordiging. Nachtvergunningen en nodeloze paperassen worden af- wikkelen een beleidskader om reconversie van onder an- gebouwd en vervangen door een individueel contract dat elke dere ‘verlaten’ nijverheidszones op een professionele wijzeTewerkstelling in de binnenstad is erg belangrijk om effectief horeca-uitbater afsluit met stad en politie. In ruil voor een correct te begeleiden en waar nodig impulsen te geven.mensen aan te trekken. Daarom willen we dienstverlenende be- gedrag van de uitbater vermindert de stad papierlast en taksen.drijven aantrekken, behouden en versterken. Samenwerking met De zones die volledig ingericht zijn en op dit ogenblik in-diverse actoren is hierin essentieel. We overleggen met partners gevuld worden, zijn bijvoorbeeld Evolis, de Doenaerstraat,zoals het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK), het han- Beneluxpark en de Doomanstraat. Deze zijn gericht op-delsdistrict, Unizo en Voka. hoogwaardige (inter)nationale bedrijven met een innova- tief karakter en een hoge toegevoegde waarde (=Evolis) ofEen gezond evenwicht tussen kleine- en middelgrote winkelop- op lokale bedrijvigheid (=Doenaertstraat).pervlaktes en winkelcentra is essentieel. We volgen de evolutiehiervan strikt op. Uitbreidingsgebieden aan de rand van de stad De geplande zones voor economische ontwikkelingen dekunnen worden aangelegd voor een complementair aanbod aan komende jaren zijn bijvoorbeeld de Torkonjestraat, uitbrei-dat van de binnenstad. Met de komst van K in Kortrijk hebben ding Kortrijk-Noord, de Manpadstraat (=EMDEKA), Littoral/we opnieuw een echte winkelstad. Toch moeten we waakzaam Kapel Ter Bede en Kruiskouter. Naast aangelegde en be-zijn en gerichte initiatieven aanmoedigen om de leegstand en stemde zones voor nijverheid zijn er ook een aantal op sta-verloedering in het winkel- en wandelgebied aan te pakken. Het pel staande uitbreidingen, herinvullingen,… van bestaande bedrijfslocaties waar de komende 6 jaar belangrijke moge- lijkheden worden onderzocht (Barco, Bockor, Van De Wiele).20 21
 12. 12. plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK Power to the people: het OCMW van onderstand naar empowerment Het OCMW van Kortrijk is de voorbije decennia uitgegroeid tot een performante organisatie met een breed scala aan sociale activitei- ten. Maar nog meer dan de stad wordt het OCMW geconfronteerd met veranderingen in de samenleving: een ouder wordende bevol- king, een toenemende armoede en kindarmoede in de stad (14,4 procent kindarmoede in 2011, een verdubbeling in enkele jaren tijd!), een grotere immigratie uit een toenemend aantal landen. Krachten worden gebundeld: Deze fenomenen en de financiële context, samen met de ambi- de samenwerking met bewoners, buurtinitiatieven en sociaal-artistieke tie om nieuw beleid te voeren, noopt het OCMW tot een strenge partners wordt versterkt bewaking van de geldstromen. Het draagvlak voor solidariteit is immers groter als men weet dat het OCMW op een verantwoordeNieuwe bedrijventerreinen worden uiterst efficiënt gepland en wijze met de middelen omspringt. Daarom zal verder gekekenontwikkeld. We houden rekening met rationeel energie- en wa- worden naar de financiële resultaten van de verzorgingsinstel-terverbruik, ontsluiting en bereikbaarheid via weg- en waterwe- lingen en voeren we een strak personeelsbeleid. Het beleid rondgen en het openbaar vervoer. We stemmen terreinontwikkeling leefloon en tegemoetkomingen zal sterker gekoppeld worden bevinden, sterker te maken. Op de arbeidsmarkt, in de sociale om- betaalbare en gezonde voeding wordt aangeboden zonder inmaximaal af op het omliggend ruimtegebruik en leggen vooraf aan activering en integratie, met respect voor het wettelijke kader. gang, als consument, als mediagebruiker (via mediawijsheid). Wie concurrentie te gaan met het marktaanbod. Dit sociaal restaurantvast welk soort bedrijven we willen aantrekken. Op verlaten loca- sterker wordt, is immers minder (uitkerings)afhankelijk. Daarom werkt samen met de horecasector in het kader van opleiding totties te midden van bewoonde percelen kan de site eerder ontwik- Stad en OCMW gaan samen voor één lokaal sociaal beleid. wil het OCMW verder investeren in hoogkwalitatieve opvang van knelpuntberoep.keld worden tot nieuwe woongelegenheden, aan de rand is een Tegelijk zal onderzocht worden hoe door samenwerking tussen zorgbehoevenden en senioren, in trajecten om mensen aan hetindustriële invulling geschikt. of integratie van (ondersteunende) diensten bepaalde efficiën- werk te helpen of om het Nederlands te leren, in activiteiten die Een totaalplan Armoedebestrijding tiewinsten kunnen behaald worden. Het OCMW en de stad zijn de solidariteit en de verbondenheid tussen mensen vergroot.Kortrijk, een Actieve Welvaartsstad daarbij gelijkwaardige partners, ook intense samenwerking met De schepen van Sociale Zaken krijgt de opdracht om een Bestrij- andere actoren (bijvoorbeeld tussen OCMW’s in regio of provin- We vormen de verschillende plaatselijke initiatieven om tot wijk- dingsplan Armoede uit te werken. Dit plan is gericht op alle be-Kortrijk heeft de ambitie om een Actieve Welvaartsstad te zijn. cie) kan de efficiëntie verhogen. teams die geïntegreerd werken aan welzijn in een afgebakend ge- trokkenen, wordt samen met hen gemaakt en situeert zich in alleEen welvarende stad die bereid is die welvaart te delen en so- bied. We analyseren onze locaties (dienstencentra en buurthuizen) beleidsdomeinen.ciale bescherming te bieden op basis van rechtvaardigheid en Het OCMW werkt de volgende jaren verder aan de restauratie en en hun bereik en bekijken de mogelijkheden tot nauwere samen-verantwoordelijkheid. Een stad die mensen activeert en zelf actief herbestemming van zijn historisch patromonium en ontwikkelt in werking met sociaal-artistieke werkingen. We vormen de bestaande Bij het opstellen van dit plan wordt uitgegaan van volgend prin-op zoek gaat naar creatieve oplossingen voor de noden in een samenwerking met de stad het Masterplan Buda. Een ontsluiting centra deels om naar wijkcentra. We behouden niet al onze locaties. cipe: wat is het positieve resultaat voor mensen in of met risico opveranderende samenleving. We willen daarbij niet dirigeren maar van de kloostersite met verborgen tuin is daar- armoede? Elke maatregel zal hierop gebaseerd zijn. Dat wil zeg-regisseren. We geven mensen en instellingen verantwoordelijk- bij één van de aandachtspunten. We onderzoeken, samen met alle betrokken partners, inzonder- gen dat we niet investeren in tussenniveaus maar zoveel mogelijkheid en moedigen hen aan om met de stad te bouwen aan een heid de huisartsen, de oprichting van een wijkgezondheids- de beschikbare middelen inzetten in acties die het verschil ma- centrum dat zich richt tot alle lagen van de bevolking en waar ken voor mensen in of met risico op armoede. Daarbij willen POWERsamenhangend lokaal sociaal beleid. De gemeenschappelijke lijn in alle ac- ties is empowerment, of nog, power mensen terecht kunnen voor gezondheidspreventie, consultaties, we mensen sterker maken door empowerment. to the people. Het komt er immers TO THE verpleging, enz. We sluiten hiervoor aan bij het recente initiatief Aan alle schepenen wordt gevraagd om voorstellen te doen die armoe- op aan om mensen, in de verschil- lende situaties waarin ze zich kunnen PEOPLE van de provincie en de aanzetten in Brugge en Oostende. Verder onderzoeken we de oprichting van een sociaal restaurant waar de kunnen bestrijden. Armoedeorganisaties en relevante instellingen (CAW, scholen, …) worden betrokken bij het opstellen van het plan.22 23
 13. 13. 4 plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKDit plan bevat onder meer volgende elementen: het actief op- De sociale economie werkt in afspraak met de reguliere economie.sporen van armoede en eenzaamheid, een armoedetoets voor Een stedelijk overlegplatform brengt de verschillende actoren samen Een stad die veilig en proper isrelevante maatregelen, het gebruiken van een eenvoudige en en maakt afspraken. Aan de andere kant verwachten we dan ook vanheldere taal, het wegwijs maken in toelagen en specifieke rege- reguliere ondernemingen dat ze zich open stellen voor deze instroomlingen (school- en energietoelagen, derde betalersregeling, …), en mogelijkheden creëren voor de tewerkstelling van kansengroepen.investeren in verbetering van buurten en wijken, een recht op hetlaagste tarief bij dienstverlening van stad en OCMW, betaalbare Noord-Zuid, Kortrijk for Life Veiligheid is vanaf dag één absolute topprioriteit van de stadscoalitie. Weenergie voor iedereen, meer betaalbare en gezonde woningen gaan voor een duurzame totaalaanpak met aandacht voor sterke wijken en(sociale huisvesting + private huurmarkt), vrije tijd, cultuur en De stadscoalitie wil de grenzen overstijgen. We delen welvaart en een lik-op-stuk beleid voor hardleerse overtreders. Veiligheid en vuiligheidsport voor iedereen, werk op maat, het onderzoek naar wijkge- ervaringen met het Zuiden. In de komende zes jaar zetten we in zijn elkaars tegenpolen. Daarom extra zorg voor de netheid en beter onder-zondheidscentra (gezondheidspreventie en consultatie via derde op een kwalitatieve uitbouw van de stedelijke ontwikkelingssa-betalersregeling), de inzameling en verdeling van voedsel, de menwerking. We houden onze reputatie van Fair Trade gemeente houd van de publieke ruimten.promotie van gezonde voeding (biostadsboerderij, sociale krui- hoog en organiseren een duurzaam aankoopbeleid binnen de stad.denier), consumentenbescherming op maat van betrokkenen,onderzoek naar medicijnenbank, de steun aan sociaalartistieke In Kortrijk zelf ondersteunen we de Noord-Zuidwerking (3e en 4einitiatieven als middel tot empowerment. pijler) en hebben we oor voor de voorstellen van de Noord-Zui- draad. We maken Kortrijkzanen bewust van de Noord-Zuid pro-Sociale economie: mensen gaan voor op structuren blematiek en organiseren ‘Kortrijk for Life’ acties ten voordele van een concreet project in het Zuiden. Via een verstandig en ge-De stad neemt veel initiatieven in sociale economie. De stadscoa- richt subsidiebeleid geven we impulsen aan initiatieven zoals hetlitie is overtuigd van het belang van sociale economie en wil hier organiseren van voordrachten, het postgraduaat Ontwikkelings-ambitieus in zijn. Tegelijk is een grondige doorlichting nodig samenwerking (Katho en Howest).om eindelijk gevolg te geven aan de bevindingen van het HIVA-onderzoek over de sector in Kortrijk en de regio. In die studie van Voorwaarde is wel dat deze2005 werden een aantal pijnpunten blootgelegd. Welke rol neemt initiatieven een voldoendede stad op zich? Hoe gezond zijn de ondernemingen in de sector? breed draagvlak hebben enWat zijn de doelstellingen en worden ze ook waargemaakt? Hoe een duidelijke meerwaardebeperken we de structuren? Hoe vergroten we de transparantie? (blijven) bieden voor hetDe aanbevelingen werden nadien echter niet of nauwelijks uitge- stedelijk Noord-Zuidbeleid.voerd. Om belangenvermenging te vermijden zal de bevoegde De stedenband met Cebuschepen niet zetelen in de bestuursorganen van de begunstigde City wordt hieraan getoetst.ondernemingen. Uitwisseling kan fysiek maar ook virtueel, via het internetOpvallende nieuwe initiatieven zoals Stal13 – trash design - en (sociale) media. Onrecht-moeten aangemoedigd worden omdat ze Kortrijk interessantmaken. Ook in het kader van gezonde voeding, ecologie en duur- streeks dragen we bij aan betere leefomstandighe- € 188.666.531 is het bedrag dat wezaamheid moet gedacht worden aan nieuwe, levensvatbare pro- den in het Zuiden door het de komende 6 jaarjecten. We ondersteunen de lokale diensteneconomie met focus opzetten van klimaatacties zullen besteden aanop een aanbod dat de private markt aanvult en zich richt op con- hier bij ons. dit engagementcrete dienstverlening voor de Kortrijkzaan.24 25
 14. 14. plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKEen veilige centrumstad We kiezen voor een politieteam dat (nog) klantgerichter werkt, luik. Problematische wijken en buurten krijgen een verhoogdeVolgens de recentste Stadsmonitor voelt bijna een op twee men- met de modernste technieken en met minder papier. Er komt een waakzaamheid. De VOS-actie (Veilige Omgeving Station) issen van Kortrijk zich soms onveilig. Sommige buurten worden nieuw, sober en functioneel politiegebouw in samenspraak hiervan een concreet voorbeeld. Zerotoleratie wordt afgeroe-’s avonds gewoon gemeden. We moeten het roer omgooien. met de politie zodat de 3 ver uit elkaar liggende politiekantoren pen waar en wanneer nodig.Streng(er) maar rechtvaardig(er). Met meer aandacht voor pre- verdwijnen. De politie blijft met lokale antenne(s) zichtbaar aan-ventie en repressie. wezig in de stad, in het bijzonder in kwetsbare buurten. In het stadscentrum worden op criminaliteits- en overlastgevoe- lige locaties bijkomende veiligheidscamera’s geplaatst (metOm de veiligheid in onze stad te garanderen, moeten de drie We maken werk van een nieuw veiligheidsplan voor onze politie- bijzondere zorg voor het respecteren van de persoonlijke levens-schakels in de veiligheidsketen beter samenwerken: politie, jus- zone. De klemtonen liggen op een doortastende aanpak van de sfeer). De stationsbuurt wordt nog dit jaar aangepakt.titie en stad. Twaalf jaar na de inwerkingtreding van onze politie- stadscriminaliteit (meer in het bijzonder de fenomenen drug-zone (Politiezone Vlas omvat 3 gemeenten: Kortrijk, Kuurne, Len- handel, diefstallen met geweld en woninginbraken) en verkeers- Op invalswegen in de randgemeenten worden op strategischedelede) is het tijd voor hervormingen. veiligheid. We hebben oog voor fenomenen als intrafamiliaal ge- plaatsen vaste en mobiele camera’s met nummerplaather- weld en drugs. Hiervoor wordt een integrale aanpak uitgewerkt, kenning voorzien. Op deze wijze bestrijden we niet alleen deDaarom verbinden we conclusies aan de audit (doorlichting) die van preventie over politioneel tot strafrechtelijk optreden. We lokale misdaad maar ook de regionale grenscriminaliteit. Samenrecent werd doorgevoerd. We zullen, waar nodig, het korps reor- hebben bijzondere aandacht voor de strijd tegen discriminatie op met de gouverneur van West-Vlaanderen, de burgemeesters enganiseren met de focus op het verhogen van het operationele basis van geloofs- of levensbeschouwelijke overtuiging, etniciteit, de politiechefs van de regio en met de Franse overheden maken(meer en daadkrachtig blauw op straat) en de dienstbaarheid seksuele geaardheid en gender. Er worden acties opgezet tegen we werk van een intelligent cameraschild dat onze burgers be-(respectvolle, aanspreekbare en behulpzame agenten). Het Flex- racisme, geweld tegen holebi’s of discriminatie en (verbaal) ge- schermt tegen Franse criminelen.team (een speciaal anti-criminaliteitsteam dat met ondersteuning weld tegen vrouwen.van de hondenbrigade straatcriminelen opspoort en arresteert) Dankzij het Akkoord van Doornik dat op 18 maart 2013 werdwordt versterkt. De diensten veiligheidspreventie van stad en politie worden sa- vernieuwd, zal er onder meer met gemengde politiepatrouilles mengevoegd zodat we de stadswachten (gemeenschapswach- doortastender worden opgetreden tegen alle vormen van grens-We willen een politiekorps met minder ‘generaals’ achter het bu- ten), gebiedswerkers en wijkagenten beter laten samenwerken in criminaliteit.reau en meer ‘soldaten’ op straat. De huidige structuur telt immers gebiedsteams.teveel leidinggevenden op administratieve functies en te weinig Meer dan 70% van de geïdentificeerde illegalen in onze stad isagenten op het terrein. We slanken de top gevoelig af en verster- De taken van de wijkagent worden opgewaardeerd. Zij zijn de We maken werk van een nieuw strategisch veiligheids- en preven- gekend in de politionele databanken. Tot nu leggen zij de bevelenken de basis, met absolute voorrang voor blauw op straat. De po- ogen en het aanspreekpunt van elke burger op buurtniveau. Elke tieplan en zetten in op concrete onveiligheidsfenomenen en -ge- om ons grondgebied te verlaten ongestoord naast zich neer. Inlitie past zich aan aan de nieuwe stad: de diversiteit in het korps burger krijgt het gsm-nummer van zijn/haar wijkagent. De wijk- voelens. Zo wordt onder meer in overleg met ouders en scholen samenspraak met de federale diensten bevoegd voor asiel en mi-krijgt bijzondere aandacht. Het is onaanvaardbaar dat er tussen agent organiseert op regelmatige tijdstippen een buurtvergade- een actieplan spijbelen en pesten opgezet. Spijbelen is een be- gratie bouwen wij een streng opsporings- en verwijderingsbeleidhet blauw op straat geen enkele nieuwe Belg actief is. De volgen- ring die de bewoners mee inspraak geeft in het bepalen van de langrijk maatschappelijk probleem want het ondergraaft kansen uit voor criminele illegalen, dit zijn illegalen die zware criminelede jaren wordt hier in overleg met de federale overheid meer lo- veiligheidsprioriteiten in de wijk. van jongeren. Daarom wil de stad hier een actieve aanpak uitwer- feiten hebben gepleegd.kaal gerecruteerd om voldoende mensen uit Kortrijk in het korps ken. Het spijbelgedrag van jongeren wordt beter opgevolgd. Weaanwezig te hebben. Onze stadwachten worden gerichter ingezet. Zo zullen ze onder ontwikkelen hierbij efficiënte acties waarbij zowel de scholen, de ‘Horen, zien en melden’, wordt een Kortrijks devies. We maken werk meer kosteloos eerstelijnsveiligheidsadvies geven aan burgers ouders als de minderjarigen betrokken worden. van een goed Winkel-Informatie-Netwerk (WIN) voor handelaars.Onze huidige politiechef gaat tijdens deze bestuursperiode met die kiezen voor inbraakbeveiliging. Stadswachten zijn bovenal de We overtuigen meer handelaars om hieraan deel te nemen. We on-pensioen. Voor de keuze van zijn opvolg(st)er wordt een profiel schakel tussen stad en burger. We moedigen de mensen van Kort- Met de werkgroep RESA (REspectvol SAmenleven) houden we dernemen actie voor het intensief begeleiden van wijken of wijkde-op maat uitgeschreven. Vast staat dat we iemand zoeken met uit- rijk aan om hun stadswachten aan te spreken en hen suggesties de vinger aan de pols. Alle signalen omtrent onveiligheid en len waar gemotiveerde burgers zich, samen met de politie, willengesproken competenties in het aansturen van mensen en in het voor een veiliger en gezellig Kortrijk over te maken. overlast worden in deze werkgroep behandeld. Daarna zetten engageren in het opstarten van een Buurt-Informatie-Netwerkaanscherpen van de operationele werking. we een actieplan op met zowel een preventief als repressief (BIN). Uiteraard gebeurt alles met respect voor de wetgeving.26 27

×