ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΔΗΜΟ΢ΙΟΓΡΑΦΙΑ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νηθνιέηηα Κωζηή
1381
Η επηρείξεζε
BBC Radio 1



Σν BBC Radio 1 είλαη έλαο βξεηαληθόο ξαδηνθωληθόο
ζηαζκόο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί από ην 1967 θαη...
Λόγνη επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο


Επέιεμα ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε επεηδή
πηζηεύω όηη δηαρεηξίδεηαη έλα επ...
Σν BBC Radio 1 ζηα κέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο






Facebook
Twitter
YouTube
Tumblr
Google+
Facebook




https://www.facebook.com/bbcradio1

΢πρλέο δεκνζηεύζεηο κε ζπλδέζκνπο γηα
απνθιεηζηηθέο ζπλεληεύμεηο, λέεο ...
Twitter




https://twitter.com/BBCR1

΢πρλά tweet κε ζπλδέζκνπο γηα απνθιεηζηηθέο
ζπλεληεύμεηο, λέεο θπθινθνξίεο ηξαγνπ...
YouTube




http://www.youtube.com/user/bbcradio1

΢πρλό αλέβαζκα video κε απνθιεηζηηθέο
ζπλεληεύμεηο, ζπλαπιίεο θαιιηηε...
Tumblr




http://bbcr1.tumblr.com/

Δεκνζηεύζεηο θωηνγξαθηθνύ πιηθνύ από event,
backstage ζην studio θαη απνθιεηζηηθέο ...
Google+




https://plus.google.com/100336346898711637184/posts

΢πρλέο δεκνζηεύζεηο video κε απνθιεηζηηθέο
ζπλεληεύμεηο...
SoundCloud



https://soundcloud.com/bbcradio1
΢πρλά upload από podcast πνπ παίδνπλ θαηά θαηξνύο ζηνλ
ζηαζκό θαη είλαη δ...
΢ηόρνη


Οη ζηόρνη ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ελεκέξωζε ηωλ
αθξναηώλ γηα ηα ηειεπηαία κνπζηθά λέα ζηε
βξεηαληθή θαη παγθόζκη...
Απνηειέζκαηα


Σα απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά θαη γηα ηηο δπν
πιεπξέο:


Ακροατές: Μαζαίλνπλ ηα ηειεπηαία κνπζηθά λέα,
κπν...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Εργασία 1: Το BBC Radio 1 στα social media

91

Published on

Published in: Social Media
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
91
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Εργασία 1: Το BBC Radio 1 στα social media

 1. 1. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΔΗΜΟ΢ΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Νηθνιέηηα Κωζηή 1381
 2. 2. Η επηρείξεζε BBC Radio 1  Σν BBC Radio 1 είλαη έλαο βξεηαληθόο ξαδηνθωληθόο ζηαζκόο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί από ην 1967 θαη απεπζύλεηαη θπξίωο ζε αθξναηέο ειηθίαο 15-29 ρξνλώλ  Ιζηόηνπνο: http://www.bbc.co.uk/radio1/ Web Player:  http://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_radio_one
 3. 3. Λόγνη επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο  Επέιεμα ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε επεηδή πηζηεύω όηη δηαρεηξίδεηαη έλα επξύ θάζκα κέζωλ θνηλωληθήο δηθηύωζεο απνηειεζκαηηθά
 4. 4. Σν BBC Radio 1 ζηα κέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο      Facebook Twitter YouTube Tumblr Google+
 5. 5. Facebook   https://www.facebook.com/bbcradio1 ΢πρλέο δεκνζηεύζεηο κε ζπλδέζκνπο γηα απνθιεηζηηθέο ζπλεληεύμεηο, λέεο θπθινθνξίεο ηξαγνπδηώλ, charts, video απνθιεηζηηθώλ εξκελεηώλ ζην live lounge ηνπ ζηαζκνύ
 6. 6. Twitter   https://twitter.com/BBCR1 ΢πρλά tweet κε ζπλδέζκνπο γηα απνθιεηζηηθέο ζπλεληεύμεηο, λέεο θπθινθνξίεο ηξαγνπδηώλ, charts, δεκηνπξγία hashtag γηα έλα ζέκα ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ νη αθξναηέο
 7. 7. YouTube   http://www.youtube.com/user/bbcradio1 ΢πρλό αλέβαζκα video κε απνθιεηζηηθέο ζπλεληεύμεηο, ζπλαπιίεο θαιιηηερλώλ, live acoustic εξκελείεο ζην live lounge, παξνπζίαζε λέωλ θαιιηηερλώλ, βξαβεία Radio 1’s Teen Awards
 8. 8. Tumblr   http://bbcr1.tumblr.com/ Δεκνζηεύζεηο θωηνγξαθηθνύ πιηθνύ από event, backstage ζην studio θαη απνθιεηζηηθέο ζπλεληεύμεηο Ελδεηθηηθή δεκνζίεπζε ζην tumblr
 9. 9. Google+   https://plus.google.com/100336346898711637184/posts ΢πρλέο δεκνζηεύζεηο video κε απνθιεηζηηθέο ζπλεληεύμεηο θαη live acoustic εξκελείεο ζην live lounge
 10. 10. SoundCloud   https://soundcloud.com/bbcradio1 ΢πρλά upload από podcast πνπ παίδνπλ θαηά θαηξνύο ζηνλ ζηαζκό θαη είλαη δηαζέζηκα γηα δωξεάλ download *΢ε ζπλεξγαζία κε ην BBC Radio 1 Xtra
 11. 11. ΢ηόρνη  Οη ζηόρνη ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ελεκέξωζε ηωλ αθξναηώλ γηα ηα ηειεπηαία κνπζηθά λέα ζηε βξεηαληθή θαη παγθόζκηα κνπζηθή ζθελή
 12. 12. Απνηειέζκαηα  Σα απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο:  Ακροατές: Μαζαίλνπλ ηα ηειεπηαία κνπζηθά λέα, κπνξνύλ λα θεξδίζνπλ δηάθνξνπο δηαγωληζκνύο θαζώο θαη λα βξεζνύλ εηθνληθά κέζα ζην studio θαη θνληά ζηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο θαιιηηέρλεο  Επιχείρηση: Η δεκνηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο αλεβαίλεη αθνύ κε ηηο ζπλερείο δεκνζηεύζεηο γηα δεκνθηιείο θαιιηηέρλεο ν αξηζκόο ηωλ fan ζηα κέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο αλεβαίλεη
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×