ส่วนประกอบต่างๆของ Sketchup

14,845 views
14,429 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,845
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
511
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ส่วนประกอบต่างๆของ Sketchup

 1. 1. ส่วนประกอบต่างๆของ Sketchup
 2. 2. ในการเปิดโปรแกรม Google SketchUp ครั้งแรก (หลังจากการติดตั้งโปรแกรม และเลือกแม่แบบในหน้าต่าง Welcome แล้ว) เราจะพบกับหน้าตาของโปรแกรมโดยมี ส่วนประกอบหลักดังนี้ รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม วิธีการดาวน์โหลด โปรแกรม http:/sketchup.google.com
 3. 3. Title Bar (แถบไตเติล) แถบสาหรับแสดงชื่อไฟล์ที่กาลังทางานอยู่ในขณะนั้น โดยในการเปิดโปรแกรม หรือสร้างงานขึ้นมาใหม่ ชื่อไฟล์บนแถบไตเติ้ลจะแสดงเป็น Untitled จนกว่าจะมีการ บันทึกและตั้งชื่อไฟล์ Menu Bar (แถบเมนู) แถบที่รวบรวมคาสั่งต่างๆในการทางาน โดยจะแบ่งออกเป็น 8 หมวดด้วยกันดังนี้ File: เป็นกลุ่มคาสั่งสาหรับจัดการกับไฟล์งานเช่น การสร้างไฟล์งาน เปิดไฟล์งาน การบันทึก การนาเข้า/ส่งออก การสั่งพิมพ์ เป็นต้น Edit: เป็นกลุ่มคาสั่งสาหรับปรับแต่งแก้ไขเช่น การคัดลอก ลบ ซ่อน/แสดงวัตถุ สร้าง Group/Component เป็นต้น View: เป็นกลุ่มคาสั่งสาหรับจัดการในส่วนของพื้นที่ทางานเช่น ซ่อน/แสดงแถบเครื่องมือ เส้นไกด์ แกนอ้างอิง เงา หมอก การแสดงผลของเส้น การแสดงผลในส่วนของการแก้ไข Group/Component เป็นต้น
 4. 4. Camera: เป็นกลุ่มคาสั่งสาหรับจัดการในส่วนของมุมมองในการทางานเช่น การหมุน เลื่อน ย่อ/ขยาย เป็นต้น Draw: เป็นกลุ่มคาสั่งสาหรับเรียกใช้เครื่องมือต่างๆในการวาดรูปทรงเช่น กาววาดเส้นตรง เส้นโค้ง สี่เหลี่ยม วงกลม เป็นต้น Tools: เป็นกลุ่มคาสั่งสาหรับเรียกใช้เครื่องมือต่างๆในการทางานเช่น Push/Pull การหมุน/ย้ายวัตถุ การสร้างตัวอักษรสามมิติ การวัดขนาด เป็น ต้น Window: เป็นกลุ่มคาสั่งเกี่ยวกับการเรียกแสดงหน้าต่างหรือไดอะล็อก บอกซ์ขึ้นมาเพื่อใช้ร่วมในการทางานและปรับแต่งค่าต่างๆของโปรแกรม Help: เป็นกลุ่มคาสั่งเกี่ยวกับคู่มือการแนะนาการใช้งานโปรแกรม ไปจนถึง การลงทะเบียนและการตรวจสอบการอัพเดต
 5. 5. แถบสาหรับรวบรวมเครื่องมือต่างๆในการทางาน โดยในขั้นต้น โปรแกรมจะกาหนดแถบเครื่องมือมาให้กลุ่มเดียว (จาก 20 กลุ่ม) คือ Getting Start ซึ่งในการทางานจริงเครื่องมือเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอต่อการทางาน เรา สามารถที่จะเรียกแสดงแถบเครื่องมือกลุ่มต่างๆได้จากเมนู View > Toolbars แล้วเลือกแถบเครื่องมือที่ต้องการ โดยแถบเครื่องมือที่แสดงอยู่จะมีเครื่องหมาย ถูกอยู่ที่หน้าคาสั่ง Toolbars (แถบเครื่องมือ)
 6. 6. Drawing Area (พื้นที่ทางาน) เป็นพื้นที่สาหรับทางานซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองไปเป็น มุมมองต่างๆ ทั้งในการทางานในมุมมองแบบ 2D และ 3D โดยมุมมองแบบ 2D นั้นจะแบ่งออกเป็นด้านบน ด้านหน้า ด้านขวา ด้านหลัง ด้านซ้าย และ ด้านล่าง และมุมมองแบบ 3D จะถูกเรียกว่า Iso คือเส้นแกนสาหรับอ้างอิงการทางานเพื่อให้การวาดรูปทรงและการ สร้างแบบจาลองในทิศทางต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยาโดยแกน อ้างอิงจะแบ่งออกเป็น 3 แกนด้วยกันคือ x จะอยู่ในลักษณะของแนวขวาง (แกนสีแดง), y จะอยู่ในลักษณะของแนวลึก (แกนสีเขียว) และ z จะอยู่ใน ลักษณะของแนวตั้ง (แกนสีน้าเงิน) Drawing Axes (แกนอ้างอิง)
 7. 7. จุดตัดกันระหว่างเส้นแกนทั้ง 3 เส้นจะถูกเรียกว่า Original Point หรือจะเรียกว่าจุดศูนย์กลางของพื้นที่ทางานก็ได้เช่นกัน โดยตาแหน่งของ Original Point จะมีค่า x, y, z เท่ากับ 0 โดยถ้าค่าตัวเลขเป็นบวกจะอยู่ ในทิศทางของเส้นทึบ และถ้าค่าเป็นลบจะอยู่ในทิศทางของเส้นจุดไข่ปลา
 8. 8. คือแถบแสดงสถานะต่างๆในการทางาน โดยจะแสดงในส่วน การแนะนาการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่จะเปลี่ยนไปตามการทางานและ การใช้เครื่องมือแต่ละชนิด ใน Google SketchUp ตั้งแต่เวอร์ชัน 7 เป็นต้นมาได้มีการเพิ่มไอคอนในส่วนของการทางานร่วม กับระบบ ออนไลน์เข้ามาไว้เพื่อให้สะดวกกับการแชร์ผลงานไปยัง Google 3D Warehouse และกาหนดตาแหน่งจริงบนแผ่นดินให้กับแบบจาลองด้วย Status Bar (แถบสถานะ) Dialog Boxes จะมีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อด้วยกันเช่น Window หรือ Panel ขอเรียกรวมๆว่าหน้าต่างเพื่อความกระชับ โดยจะมีลักษณะเป็น หน้าต่างเครื่องมือสาหรับปรับแต่งแก้ไขรายละเอียดในการทางาน และ กาหนดค่าต่างๆของโปรแกรม Dialog Boxes (กล่องเครื่องมือ)
 9. 9. การเรียกแสดงหน้าต่างแต่ละชนิดสามารถเรียกได้จากเมนู Window แล้วเลือกเปิดหน้าต่างที่ต้องการ โดยหน้าต่างที่เปิดอยู่ จะมี เครื่องหมายถูกกากับไว้อยู่ที่หน้าคาสั่ง (เฉพาะหน้าต่างที่เกี่ยวกับการ ปรับแต่งโมเดล) และถ้ามีเครื่องหมายขีดอยู่ด้านหน้าจะหมายถึงหน้าต่างนั้น เปิดอยู่แต่ถูกย่อเอาไว้เหลือเพียงแถบไตเติล
 10. 10. Measurment มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า VCB (Value Control Box) เป็นเครื่องมือสาหรับกาหนดค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความยาว ขนาด องศา ระยะ ให้กับการใช้งานเครื่องมือต่างๆซึ่งจะช่วยให้การสร้าง แบบจาลองมีความแม่นยา และได้สัดส่วนที่ถูกต้อง โดยรูปแบบการ กาหนดค่าด้วย Measurment นั้นจะใช้วิธีการพิมพ์ตัวเลขลงไปในขณะที่ใช้ เครื่องมือแต่ละชนิดอยู่โดยที่ไม่ต้องเอาเม้าส์ไปคลิกที่ช่องกาหนดค่า Measurment Tool (เครื่องมือกาหนดขนาด)
 11. 11. ในการสร้างแบบจาลองสามมิติเราจาเป็นที่จะต้องปรับ มุมมองไปในทิศทางต่างๆเพื่อให้สามารถสร้างวัตถุในทิศทาง ต่างๆได้ โดยเราสามารถที่จะควบคุมและปรับเปลี่ยนมุมมองได้ ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆที่โปรแกรมมีมาให้ โดยเครื่องมือหลักๆ สาหรับการควบคุมมุมมองจะมีด้วยกันดังนี้ เครื่องมือสาหรับจัดการมุมมอง
 12. 12. ใบงานที่ 3.2 1. แถบ Manu Bar ( แถบเมนู )ได้แบ่งออกเป็นกี่หมวด อะไรบ้าง 2. แถบเมนู File มีการทางานอย่างไร 3. Orbit มีคีย์ลัด คือ และทาหน้าที่อะไร 4. Pan มีคีย์ลัด คือ และทาหน้าที่อะไร

×