การทางานกับสีด้วย Transparency และ Mesh

303 views
271 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
303
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การทางานกับสีด้วย Transparency และ Mesh

  1. 1. หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 เริ่ มต้ นใช้ งานโปรแกรม Illustrator ใบความรู้ที่ 2.6 การทางานกับสีด้วย Transparency และ Mesh การผสานสีและปรับความโปร่งใสด้วยพาเนล Transparency พาเนล Transparency เป็ นส่วนที่ใช้ สาหรับการสร้ าง effect ให้ กบวัตถุทวาดขึ ้นแบบซ้ อน ๆ กัน ทาให้ ภาพน่าสนใจขึ ้น ั ี่ โดยการปรับวัตถุให้ โปร่งใสจนสามารถมองทะลุไปชันล่างได้ หรื อการผสานสีของวัตถุให้ ดมีมิติ หรือความทึบเกิดขึ ้น ้ ู การเรียกใช้ พาเนล Tranparency คลิกที่เมนู Window > Transparency ปรับลดค่า Opacity หรื อกดปุ่ ม Shift + Ctrl + F10 ก็จะแสดง หรื อความโปร่งใส พาเนลมาให้ ดงรูป ั ให้ กบวัตถุ ั ผสานสีให้ กลมกลืนด้ วย Blending Mode โดยสามารถเลือกรูปแบบที่ต้องการได้ ตามตัวเลือก
  2. 2. หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 เริ่ มต้ นใช้ งานโปรแกรม Illustrator การลงสีแบบไล่ โทนสีด้วยพาเนล Gradient การลงสีแบบไล่โทนสีเป็ นการใส่สให้ แก่วตถุโดยใส่สตงแต่ 2 สีขึ ้นไป กาหนดทิศทางการไล่โทนสีเป็ นแนวตรง หรื อเป็ น ี ั ี ั้ วงกลม ตัวอย่างสี คลิกเพื่อสลับสี กาหนดการไล่โทนสี วิธีใส่ สีแบบไล่ โทน สาหรับภาพที่ต้องการเน้ นแสงเงาให้ มมิติสมจริ งทาได้ โดยการใส่สแบบไล่โทนสี ี ี หลังจากกาหนดค่าสีและรูปแบบการไล่สครบแล้ วให้ คลิกที่ วัตถุเพื่อกาหนดทิศทางการไล่ระดับสีเอง ี การบันทึกแถบสีไว้ ใช้ งานภายหลัง ในกรณีที่ต้องการนาแถบสีที่สร้ างไว้ มาใช้ งานอีกในภายหลัง เราสามารถบันทึกไว้ อย่างง่ายดายดังขันตอนต่อไปนี ้ ้ 1. คลิกที่รูปแบบที่เราต้ องการ 2. ลากมาวางที่พาเนล Swatches
  3. 3. หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 เริ่ มต้ นใช้ งานโปรแกรม Illustrator การลงสีแบบ Mesh การลงสีแบบ Mesh เป็ นรูปแบบลงสีที่มีความซับซ้ อนค่อนข้ างสูง ผลลัพธ์อยูที่ความสมจริ งมากที่สด การลงสีจะเป็ น ่ ุ รูปแบบตาข่าย เป็ นตัวระบุตาแหน่งสี ในกรณีที่ต้องการแสงเงาของวัตถุที่มีความสมจริงผู้ใช้ ต้องไล่สด้วยตนเอง ี สร้ างตาข่ าย Mesh ด้ วย Mesh Tool การสร้ างตาข่าย Mesh ด้ วย Mesh Tool เข้ ามาช่วยในการสร้ างตาข่ายให้ คลุมรูปทรงที่สร้ างไว้ การสร้ างตาข่าย คลุมรูปทรงนี ้ ยิ่งตาข่ายมากยิ่งทาให้ ความละเอียดในการลงสีมากยิ่งขึ ้น วิธีการลบเส้ น Mesh กดปุ่ ม Alt บนคีย์บอร์ ดพร้ อมทังใช้ เมาส์กดเลือกเส้ นที่จะลบ ้ คาสั่ง Create Gradient Mesh การสร้ างเส้ น Mesh อีกวิธีหนึงทีรวดเร็วยิ่งขึ ้นสามารถสร้ างด้ วยคาสัง Create Gradient Mesh โดยไปที่ ่ ่ ่ เมนู Object > Create Gradient Mesh นอกจากจะสามารถกาหนด รูปแบบเส้ น Mesh แล้ วยังสามารถ กาหนดรูปแบบการไล่สได้ อีกด้ วย ี
  4. 4. หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 เริ่ มต้ นใช้ งานโปรแกรม Illustrator การเติมสีวัตถุด้วย Mesh หลังจากที่สร้ างตาข่าย Mesh แล้ ว เราสามารถเพิ่มเติมสีสนเพื่อเพิ่มความสมจริ งมากยิ่งขึ ้นโดยใช้ เครื่ องมือ ั Tool เพื่อเลือกพื ้นที่สาหรับลงสี จากนันกดเลือกสีที่ต้องการจะเปลียน ้ ่ แบบฝึ กหัด 1. ให้ นกเรี ยนวาดรูปแอปเปิ ลเขียว ั ้ 2. ใช้ เครื่ องมือ Mesh ในการลงสี 3. ปรับแต่งให้ ใกล้ เคียงแอปเปิ ลมากที่สด ้ ุ 4. ส่งงานที่ Network/Teacher-PC/ส่งงาน ม 5 Lasso

×