Ulasan jurnal e learning

4,638 views
4,524 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,638
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
169
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ulasan jurnal e learning

  1. 1. An Investigation of Factors Affecting E-Learning Acceptance <br />Among Student In UUM : An Empirical Analysis<br />Oleh:<br />Khairol Anuar bin Ishak College of Business (COB)<br />Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah khairol@uum.edu.my<br />Ulasan disediakan Oleh:<br />Hafsania binti Jamian<br />Tujuan kajian ini diadakan adalah untuk mengkaji pembelajaran e-learning dan menentukan faktor-faktor penggalak ke arah penerimaan pembelajaran elektronik di salah sebuah universiti awam iaitu Universiti Utara Malaysia. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan pelajar tahun akhir kursus Bachelor Bussiness Admin (BBA). Kajian ini menggunakan model Technology Acceptance Model (TAM) dalam penerimaan pembelajaran elektronik.<br />Sifat kajian untuk ini penyelidikan ialah kaedah kuantitatif. Terdapat dua jenis penyelidikan reka bentuk pernah digunakan dalam kajian penyelidikan sebegini termasuk deskriptif dan kajian korelasi. Contohnya untuk mengakses kegunaan secara langsung, mudah digunakan, kecekapan diri serta tekanan sosial dan internet ke arah penggunaan pembelajaran elektronik antara pelajar dalam UUM. <br />Sampel untuk penyelidikan ini ialah mahasiswa tahun akhir BBA sepenuh masa yang terdiri daripada semester 5 dan di atas. Data pelajar akan dijana dari rekod Academic Affair Department, UUM. Krejcie & Morgan (1970) telah mempermudahkan keputusan saiz sampel dengan menyediakan sebuah medium yang memastikan model penentuan baik. Berdasarkan bilangan keseluruhan pelajar seramai 836, saiz sampel dicadangkan ialah 263. <br />Universiti Utara Malaysia (UUM) telah melaksanakan Learning Management System LearnCare atau pembelajaran elektronik sebagai medium pembelajaran dengan pelajar melalui intranet, extranet dan kemudahan Internet. UUM telah melantik University Teaching dan Pusat Pembelajaran (UTLC) untuk laksana pembelajaran elektronik di universiti melalui Learningcare Learning Management System dan bersangkutan platform-platform.<br />Sistem ini mula beroperasi pada bulan Mei 2002/2003 Semester. UTLC beroperasi seluruhnya dan secara keseluruhannya sebagai satu ajaran dan unit pembelajaran universiti yang berperanan aktif berkaitan dengan latihan dan kursus-kursus untuk kakitangan akademik pada penilaian, pembelajaran elektronik, dan jaminan kualiti. <br />Ia modul dalam jaringan UUM Group permohonan Komunikasi. Pembelajaran elektronik membenarkan pengajar-pengajar wujudkan kursus-kursus dan pelajar boleh mengakses pendekatan mereka diterima oleh Learning Care untuk penciptaan bahan-bahan dan muat naik dokumen-dokumen membuat crating satu portfolio dalam Learningcare tugas yang senang. Pembelajaran elektronik dilaksanakan sepenuhnya di UUM untuk semua kakitangan akademik bermula dari Januari 2003 hingga Disember 2004.<br />Objektif kajian ini ialah:<br />1.Untuk pengenalpastian pembelajaran elektronik corak-corak penggunaan di kalangan pelajar UUM <br />2. Untuk menentukan hubungan antara faktor-faktor penggalak ke arah penerimaan pembelajaran elektronik<br /> 3.Untuk memeriksa faktor-faktor peramal yang mempunyai hubungan langsung ke arah penerimaan pembelajaran elektronik <br />Penyelidikan berdasarkan tiga teori-teori utama dalam Penerimaan Teknologi; Teori tingkah laku terancang (TBP), Technology Acceptance Model (TAM) Teori dan teori kognitif sosial (SCT). Empat faktor utama di di dalam kajian ini ialah kegunaannya mudah diterima, mudah digunakan, kecekapan diri dan tekanan sosial dalam menggunakan e-learning.<br />Dapatan kajian mendapati, aliran penggunaan pembelajaran elektronik di kalangan pelajar telah berada di tahap sederhana. Keputusan juga menunjukkan dua faktor penting yang berasal daripada TAM; iaitu kegunaannya mudah diterima dan mudah digunakan mempunyai didapati mempunyai kesan positif dan langsung pada penggunaan pembelajaran berasaskan elektronik. Bagaimanapun, kecekapan diri dan tekanan sosial menggunakan internet mempunyai hubungan tidak penting dengan penggunaan pembelajaran elektronik. <br />Pembelajaran elektronik di UUM telah terbahagi kepada sembilan permohonan-permohonan untuk nota dalam talian, muat turun dokumen-dokumen, tugasan, berita, pengumuman, kuiz dalam talian, rujukan, hubungan alamat laman web dan forum dalam talian. Dari meja itu, nota dalam talian yang menyatakan skor min 3.89 telah dikenalpasti penggunaan tertinggi dibandingkan dengan permohonan orang lain dalam sistem e-pembelajaran. Tambahan pula, permohonan dokumen muat turun yang skor min 3.77 dan garis panduan tugasan dengan skor min 3.48 telah dikenal pasti sebagai kedua dan penggunaan tertinggi ketiga pembelajaran elektronik.<br />Seterusnya permohonan untuk berita, pengumuman dan kuiz dalam talian dengan skor min 3.15, 3.12 dan 2.96 masing-masing, telah ditemui dalam tahap sederhana dalam penggunaan pengguna pembelajaran elektronik. Akhirnya, permohonan rujukan, pautan-pautan laman web dan forum dalam talian dengan skor min 2.76, 2.45 dan 1.99 masing-masing, telah ditemui penggunaan rendah pembelajaran elektronik.<br />Rumusannya, penemuan menunjukkan yang purata penggunaan pembelajaran elektronik oleh pelajar BBA berada dalam tahap sederhana (mean=3.141). Keseluruhan penggunaan pembelajaran elektronik tidak malar untuk semua permohonan didapati di portfolio pembelajaran elektronik. Penemuan turut menekankan yang penggunaan tertinggi untuk permohonan pembelajaran elektronik ialah nota-nota dalam talian. Kedua tertinggi muat turun dokumen yang biasanya mengandungi persembahan slaid dan nota-nota tambahan bersangkutan perkara tersebut. Sementara itu, permohonan untuk penyemakan tugasan, pengumuman dan baru telah ditemui terpakai di tahap sederhana. Tambahan pula, penggunaan terendah untuk permohonan pembelajaran elektronik ialah kuiz dalam talian, mengemudikan hubungan, sebutan-sebutan dan forum dalam talian.<br />Analisis Pearson Correlation Coefficient dijalankan supaya mengesahkan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah dan biasa dengan mendedahkan pelbagai “corak” dalam hubungan itu antara tingkah laku penggunaan sebagai pembolehubah bersandar dan kegunaannya mudah diterima pengguna, mudah digunakan, tekanan sosial dan menguburkan kecekapan diri sebagai pembolehubah tidak bersandar. <br />Berdasarkan kepada analisis tersebut, hubungan antara kegunaannya mudah diterima, mudah digunakan, kecekapan diri dan tekanan sosial dalam menggunakan internet secara statistik, menunjukkan hubung kait yang penting pada tingkah laku penggunaan pembelajaran menggunakan e-learning. Semua pembolehubah-pembolehubah bebas menunjukkan secara signifikan berhubung kait dengan penerimaan pengguna pembelajaran elektronik. Bagaimanapun, penemuan juga menunjukkan yang semua pembolehubah-pembolehubah bebas mempunyai hubungan yang lemah dengan penerimaan pengguna pembelajaran elektronik. <br />Saya berpendapat penggunaan e-learning sangat sesuai digunakan bukan sahaja di UUM malah boleh diguna pakai diseluruh IPTA atau IPTS di seluruh negara. Kita ketahui bahawa agenda IT Kebangsaan (NITA) telah dilancarkan pada Disember 1996 oleh ‘National IT Council (NITC) yang dipengerusikan oleh YAB Tun Dr Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. NITA memberikan garis panduan bagaimana teknologi maklumat dan komunikasi, ICT dapat digunakan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju selaraskan dengan Wawasan 2020 (NITC, 2001). Salah satu inisiatif awal NITC adalah untuk wujudkan Koridor Raya Mltimedia, MSC bagi mencapai NITA. Strategi yang telah dirancangkan oleh NITC ialah ‘e-community, ‘e-public services’, ‘e-learning’, ‘e-economy’, dan ‘e-sovereignty’. (Maznah Buyung, 2001)<br />Saya juga berpendapat, implikasi-implikasi dari penyelidikan ini penting untuk organisasi terutamanya pasukan pengurusan untuk memfokuskan kepada kandungan yang berguna supaya menarik pengguna untuk menggunakan pembelajaran berasaskan elektronik.<br />Resernberg (2001) menyatakan pembelajaran elektronik sebagai penggunaan teknologi internet untuk menyampaikan satu pameran umum penyelesaian yang meningkatkan pengetahuan dan prestasi. Resenberg juga menyatakan takrif organisasi berbeza itu pembelajaran elektronik dalam pelbagai cara dan ini biasanya adalah satu bayangan organisasi pembelajaran elektronik arah. <br />Daripada bacaan saya, penyelidik menyatakan bahawa pembelajaran elektronik sebagai satu bentuk belajar yang boleh dihantar secara elektronik, sebahagiannya atau seluruhnya melalui satu pelayar web dan ia termasuk penyampaian kandungan melalui internet, intranet atau extranet yang diurus oleh UTLC, UUM. Pembelajaran elektronik permohonan dan proses-proses termasuk pembelajaran berasas komputer pembelajaran berdasarkan web dan kerjasama digital.<br />Pada pendapat saya juga, kesesuaian menggunakan sistem ‘E-learning’ di Malaysia membolehkan pembelajaran kendiri dilaksanakan dengan lebih berkesan. Bahan pengajaran dan pembelajaran ‘e-learning’ yang dirancang, disediakan secara profesional dan baik. Mengunakan ciri-ciri multimedia untuk menyampaikan isi pelajaran dengan berkesan dan menarik. Pelajar boleh memilih masa, kandungan serta mengikut kesesuaian mereka. Pelajar tidak perlu rasa malu untuk bertanya dan berpeluang belajar tajuk yang susah berulang kali sehingga pemahaman mereka tercapai. <br />Selain itu, pertanyaan juga boleh dibuat dalam talian. Perbincangan kumpulan yang lebih terancang dan teratur juga boleh dicapai dengan menggunakan teknologi yang sedia ada. ‘ E-learning’ yang diuruskan dengan baik dapat menyimpan rekod pembelajaran yang berkesan dan sistematik untuk rujukan pelajar, guru, mentor atau fasilitator.<br />Kesimpulannya, penggunaaan sumber ICT yang terancang, menarik dan isi pelajaran yang berkesan akan menghasilkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri yang berikut: <br />1. pelajar yang lebih bertanggungjawap terhadap pelajarannya <br />2. pelajar yang boleh menentukan keperluan bahan untuk pembelajarannya <br />1. pelajar yang bebas melakukan carian maklumat mengikut keperluan, tahap pencapaian dan pengetahuan <br />2. pelajar yang dapat membina pengetahuan baru berasaskan kepada carian maklumat, komunikasi dua hala dan penemuan kendiri. <br />Dengan ciri-ciri menarik yang ada pada ‘e-learning’ serta minat pelajar terhadap fungsi- fungsi di dalam internet, maka sudah tiba masanya ianya digunakan dengan meluas bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula kejayaan agenda’e-learning’ kebangsaan (NITA) banyak bergantung kepada perlaksanaan ICT di universiti. Jika pelajar dapat dibimbing untuk menggunakan ‘e-learning’ dengan cara berfaedah maka ianya akan dapat membantu mengurangkan penggunaan elemen negatif yang lain.<br />

×