Winxp

734 views
627 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
734
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
230
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Winxp

 1. 1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ
 2. 2. Caâu 1 : Trong Windows Explorer, ñeå di chuyeån moät taäp tin ñaõ choïn ta nhaáp chuoät phaûi vaøo teân taäp tin ñoù, sau ñoù choïn : A. Rename B. Cut C. Copy D. New Caâu 2 : Trong Windows Explorer, muoán sao cheùp moät taäp tin : - Choïn ñoái töôïng muoán sao cheùp Copy - Click mouse taïi nuùt …………………………….. ngaên xeáp chöùa - Choïn ………………………………………………………….. Paste - Click mouse taïi nuùt ………………………………
 3. 3. ÑUÙNG
 4. 4. SAI
 5. 5. Caâu 3 : Trong Windows Explorer, neáu vaøo File, New, Folder laø ta seõ : A. Taïo thö muïc môùi B. Taïo taäp tin môùi C. Taïo Shortcut môùi D. Ba caâu treân ñeàu ñuùng Caâu 4 : Trong Windows Explorer, muoán di chuyeån moät taäp tin ( baèng baøn phím) : Ctrl + X - Choïn ñoái töôïng muoán di chuyeån, nhaán …………………….. Ctrl + V - Choïn ngaên xeáp chöùa, nhaán ……………………………………………..
 6. 6. ÑUÙNG
 7. 7. SAI
 8. 8. Baøi 3 Tieát :13 ( Tieáp theo) GV : NGUYEÃN HÖNG QUOÁC
 9. 9. III. CAÙC THAO TAÙC VEÀ NGAÊN XEÁP, TAÄP TIN , SHORTCUT : 4. Ñoåi teân : (4 caùch) Baøn phím : Choïn ñoái töôïng  nhaán phím F2  goõ teân môùi Mouse : Choïn ñoái töôïng  click mouse taïi teân ñt  goõ teân môùi Menu : Choïn ñoái töôïng  File  Rename  goõ teân môùi Shortcut menu : Right click mouse taïi ñoái töôïng  Rename  goõ teân môùi Thảo luận
 10. 10. III. CAÙC THAO TAÙC VEÀ NGAÊN XEÁP, TAÄP TIN , SHORTCUT : 5. Xoùa : (3 caùch) Baøn phím : Choïn ñoái töôïng  nhaán phím Delete Menu : Choïn ñoái töôïng  File  Delete Shortcut menu : Right click mouse taïi ñoái töôïng  Delete Thảo luận
 11. 11. III. CAÙC THAO TAÙC VEÀ NGAÊN XEÁP, TAÄP TIN , SHORTCUT : 6. Thay ñoåi thuoäc tính : (3 caùch) Nuùt coâng cuï : Choïn ñoái töôïng  Click mouse (Properties) Menu : Choïn ñoái töôïng  File  Properties Shortcut menu : Right click mouse taïi ñoái töôïng  Properties Thảo luận
 12. 12. Böôùc keá tieáp caùch 1, 2 & 3 : Choïn theû General  thay ñoåi thuoäc tính taïi khung Attributes  OK Thảo luận
 13. 13. CUÛNG COÁ Caâu 1 : Trong Windows Explorer muoán ñoåi teân thö muïc ta duøng leänh hay phím noùng naøo sau ñaây : A. Click vaøo teân thö muïc vaø aán phím F2 B. Click vaøo teân thö muïc vaø duøng leänh Edit Rename C. Caùc caâu A vaø B ñeàu ñuùng D. Caùc caâu A vaø B ñeàu sai
 14. 14. ÑUÙNG
 15. 15. SAI
 16. 16. CUÛNG COÁ Caâu 2 : Trong Windows Explorer, ñeå gaùn hay thay ñoåi thuoäc tính taäp tin ta duøng : A. File, Edit B. File, Properties C. File, Send to D. File, Rename
 17. 17. ÑUÙNG ROÀI – CHUÙC MÖØNG BAÏN
 18. 18. SAI ROÀI * COÁ GAÉNG LEÂN
 19. 19. Dong Ho
 20. 20. Cố lên, cố lên…. Bạn ơi !

×