Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
download
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

Công trình biển cố định_Giám sát kỹ thuật và phân cấp …

Công trình biển cố định_Giám sát kỹ thuật và phân cấp
(Fixed offshore platforms_Technical supervision and classification)

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6171: 2005 C«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh – Gi¸m s¸t kü thuËt vµ ph©n cÊp Fixed offshore platforms – Technical supervision and classification 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ gi¸m s¸t kü thuËt vµ ph©n cÊp cho c¸c c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh, bao gåm giµn cè ®Þnh b»ng thÐp kiÓu jacket, giµn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp (sau ®©y gäi t¾t lµ giµn) ho¹t ®éng trong vïng n-íc néi thñy, l·nh h¶i vµ thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông trong c¸c giai ®o¹n: thiÕt kÕ, chÕ t¹o, vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, söa ch÷a, ho¸n c¶i vµ khai th¸c giµn. 1.2 C¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt vµ ph©n cÊp c¸c lo¹i giµn do c¬ quan §¨ng kiÓm ViÖt Nam (VR) thùc hiÖn. 1.3 Tr-êng hîp riªng biÖt cã thÓ ¸p dông c¸c yªu cÇu trong c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m cña c¸c tæ chøc ®¨ng kiÓm hoÆc c¸c tæ chøc cã liªn quan kh¸c nÕu ®-îc VR chÊp nhËn. 2 Ph©n cÊp giµn 2.1 Trao cÊp C¸c giµn sÏ ®-îc VR trao cÊp khi kÕt qu¶ kiÓm tra ph©n cÊp tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 2.2 Duy tr× cÊp Giµn ®· ®-îc VR trao cÊp, th× cÊp vµ c¸c ®Æc tÝnh cña giµn sÏ tiÕp tôc ®-îc duy tr× nÕu kÕt qu¶ kiÓm tra hoµn toµn phï hîp c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong 3.2 – 3.7 cña tiªu chuÈn nµy. Chñ giµn hay ®¹i diÖn cña hä cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o vµ ®Ò nghÞ VR thùc hiÖn kiÓm tra ngay mäi h- háng hay khuyÕt tËt cã ¶nh h-ëng tíi cÊp ®· trao cho giµn. 2.3 CÊp cña giµn 2.3.1 Ký hiÖu cÊp Giµn ®-îc VR ph©n cÊp khi ®· tháa m·n tiªu chuÈn nµy sÏ ®-îc trao cÊp víi c¸c ký hiÖu sau: * VR hoÆc * VR Trong ®ã: * : biÓu thÞ giµn ®· ®-îc chÕ t¹o míi d-íi sù gi¸m s¸t cña VR; * : biÓu thÞ giµn ®· ®-îc chÕ t¹o míi kh«ng cã sù gi¸m s¸t cña VR. VR: biÓu thÞ giµn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña Tiªu chuÈn nµy; 3
 • 2. TCVN 6171:2005 KÝ hiÖu nµy còng ®-îc dïng khi VR thùc hiÖn ph©n cÊp cho tõng bé phËn cña giµn theo ®Ò nghÞ cña Chñ giµn. 2.3.2 C¸c ghi chó bæ sung 2.3.2.1 C¨n cø vµo tõng giµn cô thÓ do VR ph©n cÊp, mét hay vµi ghi chó sÏ ®-îc bæ sung vµo ký hiÖu cÊp, vÝ dô : + VÒ lo¹i giµn: - Giµn cè ®Þnh b»ng thÐp kiÓu jacket ; - Giµn bª t«ng cèt thÐp. + VÒ c«ng dông cña giµn: - Giµn khoan; - Giµn c«ng nghÖ ; - Giµn chøa dÇu ; - Giµn nhÑ; - Giµn cho ng-êi ë. 2.3.2.2 Giíi h¹n ph©n cÊp NÕu Chñ giµn muèn giíi h¹n viÖc ph©n cÊp ë mét phÇn, mét bé phËn hoÆc mét h¹ng môc nµo ®ã cña giµn th× trong kÝ hiÖu cÊp sÏ ®-îc bæ sung ghi chó vÒ sù giíi h¹n nµy. VÝ dô: KÕt cÊu - ChØ ra r»ng viÖc ph©n cÊp chØ thùc hiÖn ®èi víi kÕt cÊu cña giµn;. HÖ thèng s¶n xuÊt - ChØ ra r»ng viÖc ph©n cÊp chØ thùc hiÖn ®èi víi hÖ thèng, thiÕt bÞ s¶n xuÊt.. 2.3.2.3 C¸c m« t¶ bæ sung vÒ cÊp §Ó nhËn biÕt râ h¬n vÒ giµn cã thÓ m« t¶ cô thÓ vÒ c¸c chi tiÕt, c¸c bé phËn hoÆc toµn bé giµn. C¸c m« t¶ nµy sÏ ®-îc ghi vµo trong Sæ ®¨ng ký c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh. 2.3.3 KÝ hiÖu vµ c¸c ghi chó vÒ cÊp trªn ®©y sÏ ®-îc ghi vµo giÊy chøng nhËn ph©n cÊp vµ Sæ ®¨ng kÝ c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh theo thø tù nªu trªn. VÝ dô: Mét giµn cè ®Þnh b»ng thÐp kiÓu jacket, dïng cho ng-êi ë, ®-îc chÕ t¹o míi d-íi sù gi¸m s¸t kü thuËt cña VR , th× ký hiÖu cÊp lµ : * VR giµn cè ®Þnh b»ng thÐp kiÓu jacket, giµn cho ng-êi ë. 2.4 Rót cÊp Giµn ®-îc VR trao cÊp, sÏ bÞ rót cÊp trong nh÷ng tr-êng hîp sau: 4
 • 3. TCVN 6171:2005 - Giµn ®ã kh«ng ®-îc kiÓm tra ®Ó duy tr× cÊp nh- ®· quy ®Þnh ë 3.2 – 3.7 cña tiªu chuÈn nµy theo ®óng thêi gian ®· nªu trong giÊy chøng nhËn; - Khi chñ giµn kh«ng söa ch÷a nh÷ng h- háng hay khuyÕt tËt cã ¶nh h-ëng ®Õn cÊp cña giµn theo yªu cÇu cña VR; - C¸c gi¶ thiÕt, c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®Æt ra khi thùc hiÖn ph©n cÊp kh«ng cßn ®-îc tu©n theo ; - Khi cã yªu cÇu cña chñ giµn; - Khi chñ giµn kh«ng tr¶ phÝ kiÓm tra. 2.5 Phôc håi cÊp Mét giµn ®· bÞ rót cÊp, nÕu muèn ®-îc phôc håi cÊp th× c¸c ®iÒu kiÖn ®-a ®Õn viÖc rót cÊp ®· ®-îc kh¾c phôc vµ giµn ph¶i ®-îc kiÓm tra víi khèi l-îng tuú thuéc vµo tuæi vµ tr¹ng th¸i kü thuËt cña giµn. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra cho thÊy tr¹ng th¸i kü thuËt cña giµn phï hîp c¸c yªu cÇu cña Tiªu chuÈn nµy th× VR cã thÓ gi÷ nguyªn cÊp mµ tr-íc ®©y ®· trao, hoÆc trao cÊp kh¸c. 2.6 GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp 2.6.1 CÊp giÊy chøng nhËn ph©n cÊp Sau khi hoµn thµnh kiÓm tra ph©n cÊp trong chÕ t¹o míi, kiÓm tra lÇn ®Çu ®Ó ph©n cÊp, kiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ph©n cÊp l¹i nÕu giµn phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña Tiªu chuÈn nµy th× VR sÏ cÊp cho giµn GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp. GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp giµn cã hiÖu lùc kh«ng qu¸ 5 n¨m, tÝnh tõ ngµy hoµn thµnh kiÓm tra ph©n cÊp 2.6.2 X¸c nhËn hµng n¨m, trung gian giÊy chøng nhËn ph©n cÊp Thêi h¹n hiÖu lùc cña GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp sÏ ®-îc duy tr× nÕu hµng n¨m giµn ®-îc tiÕn hµnh kiÓm tra nh- quy ®Þnh t¹i 3.2 - 3.3 vµ kÕt qu¶ kiÓm tra hµng n¨m vµ/ hoặc trung gian chøng tá giµn hoµn toµn phï hîp c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn. 2.6.3 CÊp giÊy chøng nhËn ph©n cÊp t¹m thêi Trong khi chê cÊp giÊy chøng nhËn chÝnh thøc, nÕu theo kÕt qu¶ kiÓm tra thÊy giµn phï hîp c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn, VR cã thÓ cÊp giÊy chøng nhËn ph©n cÊp t¹m thêi cho giµn ®ã. Thêi h¹n hiÖu lùc cña giÊy chøng nhËn ph©n cÊp t¹m thêi kh«ng ®-îc v-ît qu¸ 5 th¸ng kÓ tõ ngµy ký. 3 Gi¸m s¸t kü thuËt giµn 3.1 Gi¸m s¸t kỹ thuật trong chÕ t¹o míi 3.1.1 DuyÖt hå s¬ thiÕt kÕ §Ó ph©n cÊp giµn, c¸c néi dung sau ®©y, nÕu cã yªu cầu, cÇn ®-îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ vµ duyÖt: 5
 • 4. TCVN 6171:2005 - C¸c gi¶ thiÕt thiÕt kÕ; - C¸c ph©n tÝch vÒ an toµn; - M« t¶ ®iÒu kiÖn m«i tr-êng; - C¸c m¸y, thiÕt bÞ, ph-¬ng ph¸p c«ng nghÖ vµ bè trÝ chóng, bao gåm: + An toµn chung; + An toµn cña ph-¬ng ph¸p c«ng nghÖ; + KhÝ cô vµ tù ®éng hãa; + ThiÕt bÞ ®iÖn, thiÕt bÞ c¬ khÝ vµ ®-êng èng + VËt liÖu vµ chèng ¨n mßn. - ThiÕt kÕ kÕt cÊu, bao gåm: + T¶i träng; + VËt liÖu; + Chèng ¨n mßn; + NÒn mãng; + §é bÒn vµ ®é æn ®Þnh; + C¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn viÖc chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt. - Ph©n tÝch ®éc lËp kÕt cÊu; - C¸c b¶n vÏ kÕt cÊu, hÖ thèng s¶n xuÊt vµ hÖ thèng phô trî; - C¸c tµi liÖu vµ quy tr×nh cã liªn quan trong c¸c giai ®o¹n vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt; - C¸c quy ®Þnh kü thuËt, b¶o d-ìng vµ sæ h-íng dÉn c«ng viÖc; - Nh÷ng quy ®Þnh kü thuËt cã liªn quan ®Õn kiÓm tra trong khai th¸c. 3.1.1.1 §Ó thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ nãi trªn, tr-íc khi chÕ t¹o míi, chñ giµn hoÆc ®¹i diÖn cña hä ph¶i tr×nh cho VR duyÖt hå s¬ thiÕt kÕ theo 3.1.1.2. Trong qu¸ tr×nh duyÖt , nÕu cÇn thiÕt VR cã thÓ yªu cÇu chñ giµn hoÆc ®¹i diÖn cña hä bæ sung hå s¬ thiÕt kÕ. 3.1.1.2 Néi dung cña hå s¬ thiÕt kÕ : a) Hå s¬ thiÕt kÕ kÕt cÊu chung: - C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ ; - Bè trÝ chung (bao gåm bÖ ®ì, c¸c m¸y, thiÕt bÞ ®iÖn, c¸c thiÕt bÞ kh¸c víi c¸c phÇn kh«ng gian bè trÝ ®-îc chØ dÉn râ rµng ); 6 T¶i träng trªn c¸c sµn ;
 • 5. TCVN 6171:2005 - Ph©n tÝch kÕt cÊu; - Ph©n tÝch hoÆc thiÕt kÕ kÕt cÊu vÒ mái; - Chän h×nh d¸ng vµ tÝnh to¸n kÝch th-íc kÕt cÊu; - TÝnh to¸n kÕt cÊu øng víi c¸c t¶i träng ®¸ng kÓ trong khai th¸c do th¸p khoan, thiÕt bÞ kÐo èng ®øng vµ c¸c t¶i träng t-¬ng tù kh¸c; - B¶n vÏ c¸c sµn vµ th-îng tÇng; - B¶n vÏ c¸c cäc vµ ch©n ®Õ; - BÖ cña c¸c m¸y vµ nåi h¬i chÝnh (kÓ c¶ bÖ cña cÇn cÈu vµ tÝnh to¸n ®é bÒn); - Bè trÝ kÕt cÊu chèng ch¸y vµ c¸ch nhiÖt; - Bè trÝ c¸c cöa chèng ch¸y, chèng næ, c¸c cöa sæ vµ c¸c ph-¬ng tiÖn ®ãng kÝn – c¸c lç khoÐt; - C¸c b¶ng ®o møc trong c¸c kÐt; - HÖ thèng chèng ¨n mßn; - ThiÕt kÕ thi c«ng, chi tiÕt hµn vµ c¸c quy tr×nh, bao gåm g¸ l¾p, hµn, kiÓm so¸t chÊt l-îng, vËn chuyÓn giµn (kÓ c¶ phÇn tÝnh to¸n æn ®Þnh), dùng giµn (kÓ c¶ viÖc ®ãng cäc), kiÓm tra … - Bè trÝ c¸c khu vùc nguy hiÓm; - S¬ ®å phßng vµ chèng ch¸y; - Bè trÝ c¸c trang bÞ neo, buéc; - Sµn dïng cho m¸y bay lªn th¼ng (c¶ phÇn tÝnh to¸n ®é bÒn); - Bè trÝ c¸c ph-¬ng tiÖn dËp ch¸y; - Bè trÝ ph-¬ng tiÖn cøu sinh; - H-íng dÉn trong khai th¸c (chñ yÕu nh÷ng vïng liªn quan ®Õn an toµn). b) Hå s¬ liªn quan ®Õn kÕt cÊu dïng ®Ó tham kh¶o: - C¸c b¶n chØ dÉn kü thuËt dïng cho thiÕt kÕ; - C¸c sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn m«i tr-êng: + C¸c tr¹ng th¸i biÓn (®é s©u cña n-íc, møc thuû triÒu cao nhÊt vµ thÊp nhÊt, møc d©ng cao nhÊt cña mÆt n-íc biÓn khi ch-a kÓ tíi sãng lõng (swell), tèc ®é vµ h-íng cña dßng ch¶y, sù thay ®æi tèc ®é dßng ch¶y theo chiÒu s©u cña n-íc; chiÒu cao, chu kú vµ h-íng cña sãng; nhiÖt ®é cùc trÞ cña n-íc biÓn); + C¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt (bao gåm tèc ®é vµ h-íng giã th-êng xuyªn vµ giã giËt, nhiÖt ®é kh«ng khÝ ); + §éng ®Êt; 7
 • 6. TCVN 6171:2005 - NÒn mãng (bao gåm th«ng tin kh¶o s¸t vÒ: ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa h×nh, ®Þa vËt lý, dßng ch¶y s¸t ®¸y biÓn, tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt). c) Hå s¬ thiÕt kÕ phÇn m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ: - C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña c¸c m¸y; - C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña b¬m vµ hÖ thèng ®-êng èng; - Bè trÝ chung c¸c kh«ng gian ®Æt m¸y, b¬m, nåi h¬i vµ m¸y ph¸t ®iÖn sù cè; - S¬ ®å nguyªn lý bè trÝ hÖ thèng ®-êng èng: + §-êng èng dÉn h¬i; + §-êng èng dÉn n-íc tíi bÇu ng-ng, n-íc cÊp nåi h¬i vµ èng x¶; + §-êng èng dÉn khÝ khëi ®éng; + §-êng èng dÉn nhiªn liÖu; + §-êng èng dÉn dÇu b«i tr¬n; + §-êng èng n-íc lµm m¸t; + §-êng èng h©m nhiªn liÖu; + §-êng èng khÝ x¶; + §-êng èng dËp ch¸y, th«ng giã, th«ng h¬i, èng ®o, tho¸t n-íc, hót kh«, èng trµn; - Bè trÝ vµ tÝnh to¸n thiÕt bÞ ph¸t hiÖn ch¸y vµ thiÕt bÞ dËp ch¸y; - S¬ ®å nguyªn lý vµ bè trÝ hÖ thèng khÝ tr¬; - Bè trÝ hÖ thèng mì b«i tr¬n; - Bè trÝ hÖ thèng xö lý dÇu/ khÝ; - Bè trÝ hÖ thèng nhiªn liÖu cÊp cho m¸y bay lªn th¼ng vµ c¸c biÖn ph¸p chi tiÕt vÒ an toµn; - S¬ ®å c¸c m¸y dïng khÝ tù nhiªn, dÇu th« tinh chÕ vµ c¸c biÖn ph¸p chi tiÕt vÒ an toµn; - Bè trÝ ®-êng èng cña c¸c nåi h¬i dïng khÝ tù nhiªn vµ dÇu th« tinh chÕ vµ c¸c biÖn ph¸p chi tiÕt vÒ an toµn; - Danh môc c¸c phô tïng dù tr÷; - Bè trÝ nåi h¬i vµ b×nh chÞu ¸p lùc; - CÊu t¹o nåi h¬i; - Bè trÝ hÖ thèng dung dÞch khoan. d) Hå s¬ thiÕt kÕ, trang bÞ ®iÖn: 8 ThuyÕt minh chung trang bÞ ®iÖn; Danh môc c¸c thiÕt bÞ ®iÖn;
 • 7. TCVN 6171:2005 - B¶n tÝnh vÒ t¶i ®iÖn; - TÝnh to¸n dßng ®o¶n m¹ch t¹i c¸c thanh dÉn b¶ng ®iÖn chÝnh, thanh dÉn b¶ng ®iÖn phô vµ phÝa thø cÊp cña c¸c biÕn thÕ; - S¬ ®å nguyªn lý vµ bè trÝ b¶ng ®iÖn chÝnh vµ b¶ng ®iÖn sù cè (kÓ c¶ b¶ng n¹p vµ phãng ®iÖn ¸c quy); - S¬ ®å ph©n phèi nguån ®iÖn (bao gåm c¸c lo¹i c¸p, diÖn tÝch mÆt c¾t ngang vµ chiÒu dµi c¸p, trÞ sè b¶o vÖ m¹ch khi qu¸ t¶i); - Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn nguån; - S¬ ®å nguyªn lý vµ bè trÝ hÖ thèng chiÕu s¸ng chÝnh, chiÕu s¸ng sù cè, chiÕu s¸ng sù cè t¹m thêi; - HÖ thèng b¸o ®éng vµ th«ng tin liªn l¹c néi bé; - Bè trÝ thiÕt bÞ ®iÖn trong c¸c khu vùc nguy hiÓm (cã chØ râ h·ng chÕ t¹o, kiÓu, cÊu t¹o vµ giÊy chøng nhËn do tæ chøc cã thÈm quyÒn cÊp vµ ®-îc VR chÊp nhËn); - S¬ ®å m¹ch ®iÖn cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng; - Danh môc c¸c phô tïng dù tr÷. e) BÊt kú mét sù thay ®æi nµo so víi hå s¬ thiÕt kÕ ®· duyÖt ®Òu ph¶i tr×nh cho VR xem xÐt vµ duyÖt l¹i. 3.1.2 KiÓm tra chÕ t¹o míi Trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o míi, VR ph¶i thùc hiÖn c¸c néi dung sau: - Xem xÐt c¸c quy tr×nh vÒ chÕ t¹o, l¾p dùng, kiÓm tra, thö vµ ch¹y thö; - §¸nh gi¸ tr×nh ®é tay nghÒ vµ c¸c quy tr×nh; - Xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l-îng, nÕu cã yªu cÇu; - KiÓm tra ®Ó x¸c nhËn sù phï hîp gi÷a c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt / b¶n vÏ ®· duyÖt vµ tr¹ng th¸i thùc cña giµn; - KiÓm tra viÖc thö kÕt thóc vµ c¸c ho¹t ®éng ch¹y thö toµn bé hÖ thèng; - §¸nh gi¸ nh÷ng sù kh«ng phï hîp vµ ¶nh h-ëng cña chóng so víi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt vµ gi¶ thiÕt thiÕt kÕ. C¸c c«ng viÖc cô thÓ ®-îc nªu d-íi ®©y: 3.1.2.1 ThÐp, vËt liÖu hµn, tuabin h¬i, m¸y diesel, nåi h¬i, b×nh chÞu ¸p lùc vµ c¸c lo¹i thiÕt bÞ vµ c¸c vËt liÖu kh¸c ®-îc sö dông hoÆc l¾p ®Æt trªn giµn ®Òu ph¶i ®-îc VR gi¸m s¸t khi chÕ t¹o theo quy ®Þnh vÒ kiÓm tra chÊt l-îng c¸c s¶n phÈm vµ thiÕt bÞ hoÆc cã chøng chØ vÒ chÊt l-îng ®-îc VR chÊp nhËn. ChØ 9
 • 8. TCVN 6171:2005 nh÷ng s¶n phÈm vµ thiÕt bÞ ®· ®-îc cÊp chøng chØ vÒ chÊt l-îng míi ®-îc sö dông trong chÕ t¹o còng nh- söa ch÷a c¸c giµn. 3.1.2.2 Giµn ph¶i ®-îc chÕ t¹o phï hîp víi c¸c hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®-îc duyÖt. Trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o mäi vËt liÖu, tay nghÒ vµ trang bÞ c«ng nghÖ ph¶i phï hîp víi c¸c hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®-îc duyÖt vµ c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan. 3.1.2.3 Trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, kÕt cÊu, thiÕt bÞ, m¸y , b×nh chÞu ¸p lùc, hÖ thèng ®-êng èng vµ, thiÕt bÞ ®iÖn cña giµn ph¶i ®-îc kiÓm tra vµ thö d-íi sù gi¸m s¸t cña VR, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn vµ hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®-îc duyÖt. C¸c quy tr×nh thö ph¶i ®-îc VR duyÖt ; c¸c biªn b¶n thö kh¸c do nhµ chÕ t¹o cung cÊp ph¶i ®-îc VR kiÓm tra l¹i vµ x¸c nhËn . 3.2 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra hµng n¨m Trong qu¸ tr×nh khai th¸c, giµn ph¶i ®-îc gi¸m s¸t kü thuËt víi c¸c d¹ng kiÓm tra vµ khèi l-îng t-¬ng øng ®-îc nªu t¹i 3.2.1 ®Õn 3.2.7 d-íi ®©y. Khèi l-îng nµy cã thÓ ®-îc ®iÒu chØnh tïy thuéc tuæi, tr¹ng th¸i kü thuËt thùc tÕ cña giµn vµ trªn c¬ së tháa thuËn víi VR. 3.2.1 KiÓm tra hµng n¨m - KÕt cÊu KiÓm tra hµng n¨m ®-îc tiÕn hµnh 12 th¸ng mét lÇn vµ trong kho¶ng thêi gian tr-íc hoÆc sau 3 th¸ng tÝnh theo mèc ngµy kiÓm tra lÇn ®Çu hoÆc ®Þnh kú gÇn nhÊt . 3.2.1.1 KÕt cÊu thÐp vµ hîp kim nh«m 3.2.1.1.1 Giµn ph¶i ®-îc kiÓm tra tíi møc cÇn thiÕt cã thÓ ®Ó ®¸nh gi¸ ®-îc tr¹ng th¸i chung cña giµn. Néi dung kiÓm tra th-êng bao gåm viÖc xem xÐt trùc tiÕp kÕt cÊu tõ trªn cïng xuèng tíi vïng ®-êng n-íc thay ®æi, kÓ c¶ vïng ®-êng n-íc ®ã. NÕu kh«ng cã thang hoÆc lèi ®i cè ®Þnh th× cã thÓ dùng giµn gi¸o. C¸c h¹ng môc cÇn thùc hiÖn gåm cã: - KiÓm tra b»ng m¾t ®Ó x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i tæng thÓ cña kÕt cÊu, chó ý: a) Møc ®é ph¸t triÓn vµ ®é dµy cña sinh vËt biÓn; b) Sù ¨n mßn; c) Nh÷ng h- háng do va ch¹m hoÆc c¸c h- háng kh¸c; d) Tr¹ng th¸i cña hÖ thèng ®Öm chèng va; - KiÓm tra vµ thö, nÕu thÊy cÇn thiÕt, ®Ó x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña hÖ thèng chèng ¨n mßn; - KiÓm tra c¸c b¸o c¸o vÒ tr¹ng th¸i kÕt cÊu, nÒn mãng bao gåm c¶ hÖ thèng chèng xãi. 3.2.1.1.2 Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra nÕu cã nghi ngê, VR cã thÓ yªu cÇu kiÓm tra bæ sung nh÷ng khu vùc cô thÓ, vÝ dô: ®o chiÒu dµy cña c¸c khu vùc bÞ mßn nhiÒu, kiÓm tra mèi hµn b»ng tõ tÝnh, ®o møc ®é ph¸t triÓn cña sinh vËt biÓn vµ c¸c ghi chÐp trong sæ nhËt ký sö dông giµn. 10
 • 9. TCVN 6171:2005 3.2.1.1.3 KiÓm tra hµng n¨m còng bao gåm viÖc kiÓm tra b»ng m¾t ®èi víi tÊt c¶ c¸c kÕt cÊu th-îng tÇng t¹i nh÷ng khu vùc tËp trung øng suÊt, nh÷ng vïng chÞu t¶i träng lín, nh÷ng kÕt cÊu chÞu t¶i träng chu k× ®¸ng kÓ, nh÷ng vÞ trÝ cã thay ®æi lín vÒ tiÕt diÖn, ®Æc biÖt l-u ý ®Õn nh÷ng phÇn sau : a) Sµn m¸y bay lªn th¼ng gåm l-íi an toµn, c¸c dÊu hiÖu ph©n biÖt vµ hÖ thèng kÕt cÊu ®ì; b) Lèi ®i vµ lan can ; c) BÕn cËp tÇu vµ c¸c thiÕt bÞ chèng va; d) C¸c hÖ thèng phôc vô nhµ ë : th«ng giã, lµm m¸t, s-ëi Êm vµ ®iÒu ¸p; ®) C¸c mÆt chèng tr-ît ë lèi ®i; e) HÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ chèng « nhiÔm; f) Th¸p, thiÕt bÞ khoan vµ c¸c bÓ chøa; g) Th¸p v« tuyÕn; h) Th¸p / cÇn ®èt khÝ; i) BÖ cÇn cÈu; k) HÖ thèng th«ng giã vµ tho¸t n-íc; l) Mäi sù thay ®æi vÒ khèi l-îng ë c¸c sµn ; m) C¸c cÇu nèi; n) C¸c gèi ®ì c¸c m« ®un. 3.2.1.1.4 Qua kiÓm tra, nÕu ph¸t hiÖn ra bÊt kú mét lo¹i h- háng, khuyÕt tËt nµo, VR cã thÓ yªu cÇu tiÕn hµnh kiÓm tra thªm c¸c h¹ng môc kh¸c liªn quan vµ yªu cÇu ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc söa ch÷a cÇn thiÕt. 3.2.1.1.5 NÕu giÕng khoan gÇn cäc ch©n ®Õ cña giµn vµ cã biÓu hiÖn ¶nh h-ëng ®Õn kÕt cÊu ch©n ®Õ cña giµn, th× c¸c ghi nhËn vÒ c«ng t¸c khoan vµ hÖ thèng giÕng khoan ph¶i ®-îc kiÓm tra theo yªu cÇu cña VR ®Ó x¸c minh sù cÇn thiÕt ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i tÝnh nguyªn vÑn cña ch©n ®Õ giµn. 3.2.1.2 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp CÇn xem xÐt tíi møc tèi ®a c¸c h¹ng môc sau ®©y khi kiÓm tra hµng n¨m kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp: - KiÓm tra tæng thÓ nh- ®· nªu trªn ®èi víi kÕt cÊu thÐp, ®Æc biÖt l-u ý tíi c¸c khu vùc cã vÕt nøt hoÆc bÞ vì; - KiÓm tra b»ng m¾t c¸c vÞ trÝ giao nhau cña kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp vµ kÕt cÊu thÐp; - KiÓm tra b»ng m¾t tíi møc tèi ®a nh÷ng bé phËn kÕt cÊu thÐp g¾n vµo. §Æc biÖt quan t©m tíi sù ¨n mßn nh÷ng bé phËn thÐp lé ra ngoµi t¹i vïng ®-êng n-íc thay ®æi; - KiÓm tra b»ng m¾t tíi møc tèi ®a ®Ó ph¸t hiÖn sù ¨n mßn c¸c cèt thÐp. 11
 • 10. TCVN 6171:2005 3.2.2 KiÓm tra hµng n¨m - M¸y, hÖ thèng c«ng nghÖ vµ c¸c hÖ thèng an toµn 3.2.2.1 Ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra tæng thÓ c¸c kh«ng gian m¸y vµ hÖ thèng c«ng nghÖ, ®Æc biÖt quan t©m ®Õn nh÷ng hÖ thèng c¬ b¶n, m¸y phô vµ nguy c¬ ch¸y hoÆc næ. Ph¶i kiÓm tra c¸c lèi tho¸t sù cè ®Ó ®¶m b¶o r»ng chóng lu«n ë tr¹ng th¸i s½n sµng. 3.2.2.2 Ph¶i kiÓm tra c¸c m¸y vµ hÖ thèng c«ng nghÖ, trong ®ã chó ý ®Õn thêi h¹n kiÓm tra tèi ®a, nh- nªu trong b¶ng 1. 3.2.2.3 Ph¹m vi kiÓm tra ph¶i bao gåm nh÷ng môc sau ®©y, nh-ng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i h¹n chÕ ë nh÷ng môc nµy: a) Ph¶i kiÓm tra c¸c m¸y kiÓu trôc quay vµ kiÓu pÝt t«ng vµ c¸c hå s¬ b¶o d-ìng chóng; b) KiÓm tra biªn b¶n hiÖu chØnh vµ biªn b¶n thö cho c¸c thiÕt bÞ an toµn, c¸c van an toµn vµ c¸c thiÕt bÞ chèng qu¸ ¸p kh¸c; c) KiÓm tra tæng thÓ vµ xem xÐt kÕt luËn cña b¸o c¸o hiÖu chØnh vµ b¸o c¸o thö c¸c ®-êng èng c«ng nghÖ vµ ®-êng èng khai th¸c; d) KiÓm tra vµ thö ho¹t ®éng m¸y ph¸t ®iÖn sù cè vµ b¬m cøu ho¶; e) KiÓm tra tæng thÓ vµ xem xÐt viÖc chøng nhËn thiÕt bÞ n©ng; f) KiÓm tra c¸c b×nh chÞu ¸p lùc vµ xem xÐt hå s¬ kiÓm tra chu kú; g) KiÓm tra tæng thÓ thiÕt bÞ khai th¸c vµ xem xÐt hå s¬ kiÓm tra; h) KiÓm tra tæng thÓ thiÕt bÞ khoan vµ xem xÐt hå s¬ kiÓm tra; i) KiÓm tra chän läc c¸c hÖ thèng vµ / hoÆc xem xÐt hå s¬ theo ®Ò nghÞ cña ®¨ng kiÓm viªn, bao gåm: - NhËn d¹ng nh÷ng h¹ng môc chÝnh trong hÖ thèng; - KiÓm tra ph¸t hiÖn b»ng m¾t nh÷ng chç bÞ mßn, x-íc, gØ, rç vµ ®é kÝn; - KiÓm tra kh«ng ph¸ huû vµ ®o chiÒu dµy; - Thö c¸c th«ng sè tíi h¹n vÒ ¸p lùc, nhiÖt ®é vµ ®é kÝn; - Thö c¸c chøc n¨ng khëi ®éng, ho¹t ®éng vµ ng¾t cña hÖ thèng; - C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ: c¸c van an toµn vµ van mét chiÒu; - C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn: + KhÝ cô ®iÖn vµ thiÕt bÞ theo dâi; + B¸o ®éng; + C¸c kho¸ liªn ®éng vµ c¸c hÖ thèng an toµn; + Ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ ®iÒu khiÓn tõ xa; 12
 • 11. TCVN 6171:2005 + C¸c hÖ thèng liªn l¹c vµ th«ng b¸o trªn mµn h×nh. 3.2.3 KiÓm tra hµng n¨m – Trang bÞ ®iÖn 3.2.3.1 C¸c m¸y ®iÖn, b¶ng ®iÒu khiÓn ®iÖn, c¸p ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c ph¶i ®-îc kiÓm tra tæng thÓ ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tíi møc tèi ®a cã thÓ. 3.2.3.2 Ph¶i kiÓm tra nguån ®iÖn sù cè, c¸c thiÕt bÞ liªn quan cña nã vµ c¸c nguån ®iÖn trung gian cña nguån chÝnh, nÕu cã. 3.2.3.3 Thö vËn hµnh c¸c ®Ìn tÝn hiÖu, cßi s-¬ng mï vµ ®Ìn hµng h¶i nÕu cã. 3.2.3.4 Ph¶i kiÓm tra tæng thÓ thiÕt bÞ ®iÖn trong nh÷ng khu vùc nguy hiÓm ®Ó b¶o ®¶m nã phï hîp víi môc ®Ých sö dông vµ tÝnh nguyªn vÑn kh«ng bÞ ¶nh h-ëng do ¨n mßn, mÊt bu l«ng, ®ai èc ... Ph¶i kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ b¸o ®éng vµ c¸c kho¸ liªn ®éng cã liªn quan tíi thiÕt bÞ hoÆc kh«ng gian ®iÒu ¸p. B¶ng 1 – Kho¶ng thêi gian tèi ®a kiÓm tra m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ Thêi gian tèi ®a ®Ó hoµn thµnh kiÓm tra nh÷ng lÇn kiÓm tra lÇn ®Çu kÓ tõ ngµy chÕ tiÕp theo kÓ tõ ngµy t¹o, (th¸ng) H¹ng môc Thêi gian tèi ®a gi÷a kiÓm tra lÇn tr-íc, (th¸ng) B×nh chÞu ¸p lùc chøa chÊt ch¸y vµ kh«ng ch¸y, b×nh chøa h¬i n-íc, b×nh chøa khÝ (xem chó thÝch 1,2,3,4) 15 Kh«ng qu¸ 60 Van an toµn vµ c¸c thiÕt bÞ 15 Kh«ng qu¸ 30 15 Kh«ng qu¸ 60 15 Kh«ng qu¸ 60 15 Kh«ng qu¸ 60 30 Kh«ng qu¸ 60 30 Kh«ng qu¸ 60 M¸y diesel dÉn ®éng chÝnh, tua bin khÝ, m¸y nÐn khÝ, thiÕt bÞ truyÒn ®éng vµ c¸c b¬m Gi¸ treo c¸c ®-êng èng vµ nh÷ng thiÕt bÞ gi·n në VÖ sinh vµ kiÓm tra thiÕt bÞ trao nhiÖt Têi khÝ (trõ nh÷ng têi ®Ó n©ng ng-êi) C¸c bÓ chøa HÖ thèng ®-êng èng phôc vô vµ vËn chuyÓn néi bé 13
 • 12. TCVN 6171:2005 (nh÷ng phÇn ®-îc chän) 15 Kh«ng qu¸ 60 ThiÕt bÞ n©ng - cÇn cÈu dÉn ®éng b»ng ®iÖn hoÆc b»ng tay di chuyÓn trªn cao, cÇn cÈu di ®éng, cÇn cÈu d©y gi»ng hoÆc cÇn trôc trô xoay, cÇn cÈu giµn, pa l¨ng xÝch, ®-êng ray, c¸c cÇu trôc cè ®Þnh vµ di 6 hoÆc sau khi söa ®éng (xem chó thÝch 5) 6 ch÷a hoÆc thay míi c¸c bé phËn ThiÕt bÞ n©ng - mãc cÈu, d©y c¸p xÝch, c¸c khíp ly hîp, phanh, b¸nh xÝch, puli, hép sè, thiÕt bÞ h¹n vÞ, 6 thiÕt bÞ neo (xem chó thÝch 5 ) 6 hoÆc sau khi söa ch÷a hoÆc thay míi c¸c bé phËn ThiÕt bÞ n©ng - c¸c b¶ng t¶i träng, tÇm víi vµ b¸o ®éng (xem chó thÝch 5) 6 6 hoÆc sau khi söa ch÷a hoÆc thay míi c¸c bé phËn Th¸p v« tuyÕn, cÇn ®èt vµ th¸p khoan, rßng räc cè ®Þnh, rßng räc di ®éng, mãc chÝnh vµ khíp xoay. 15 15 Kh«ng qu¸ 60 Kh«ng qu¸ 60 löa 15 15 ThiÕt bÞ kiÓm so¸t giÕng KiÓm tra c¸c hå s¬ b¶o d-ìng ThiÕt bÞ khoan KiÓm tra c¸c hå s¬ b¶o d-ìng ThiÕt bÞ ®iÖn HÖ thèng ®iÒu ¸p vµ th«ng giã, kÓ c¶ c¸c tÊm c¶n C¸c ®-êng tho¸t n-íc cã cöa ®ãng (chèng n-íc trµn tõ ngoµi vµo) vµ c¸c hÖ thèng th«ng giã kÓ c¶ hép 15 Chó thÝch: 1) X¸c ®Þnh ph¹m vi cña mét b×nh ¸p lùc - Tíi mÆt bÝch ®Çu tiªn nèi víi phô tïng bªn ngoµi; - 14 Tíi mèi hµn chu vi ®Çu tiªn víi phô tïng bªn ngoµi; Tíi chç nèi b»ng ren ®Çu tiªn víi phô tïng bªn ngoµi; 15
 • 13. TCVN 6171:2005 2) NÕu do cÊu t¹o cña b×nh ¸p lùc mµ kh«ng thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra bªn trong theo c¸ch th«ng th-êng ®-îc th× viÖc thö theo tháa thuËn ph¶i ®-îc thùc hiÖn phï hîp yªu cÇu cña VR; 3) NÕu ®iÒu kiÖn thùc tÕ kh«ng thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra lÇn ®Çu ®-îc tÊt c¶ c¸c b×nh ¸p lùc, ng-êi vËn hµnh giµn vµ VR sÏ tháa thuËn ®Ó kiÓm tra mét sè b×nh cña mçi hÖ thèng ®Ó x¸c ®Þnh ®-îc møc ®é ¨n mßn vµ tr¹ng th¸i cña hÖ thèng ®ã; 4) TÊt c¶ c¸c b×nh ¸p lùc ph¶i ®-îc VR kiÓm tra Ýt nhÊt mét lÇn trong mçi chu kú kiÓm tra, kh«ng kÓ bÊt kú lÇn kiÓm tra nµo do ng-êi vËn hµnh giµn thùc hiÖn; 5) C¸c d¹ng kiÓm tra chu kú thiÕt bÞ n©ng ph¶i thùc hiÖn theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn vÒ thiÕt bÞ n©ng trªn c«ng tr×nh biÓn cña VR. 3.2.4 KiÓm tra hµng n¨m - HÖ thèng phßng, ph¸t hiÖn vµ dËp ch¸y 3.2.4.1 Ph¶i kiÓm tra viÖc bè trÝ hÖ thèng phßng, ph¸t hiÖn vµ dËp ch¸y. ViÖc kiÓm tra nµy bao gåm: - X¸c ®Þnh râ mäi söa ®æi hoÆc bæ sung ®· ®-îc thùc hiÖn ®èi víi hÖ thèng kÓ tõ lÇn kiÓm tra tr-íc. C¸c söa ®æi hoÆc bæ sung nªu trªn ph¶i tho¶ m·n thiÕt kÕ ®· duyÖt, trong ®ã c¸c thiÕt bÞ ®-îc dïng ph¶i cã chøng chØ chÊt l-îng ®-îc VR chÊp nhËn; - X¸c nhËn toµn bé hÖ thèng ®ang ë tr¹ng th¸i tháa m·n vµ s½n sµng ho¹t ®éng cho tíi lÇn kiÓm tra tiÕp theo. 3.2.4.2 C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra vÒ phÇn nµy cña c¸c c¬ quan kh¸c (c¬ quan phßng ch¸y ch÷a ch¸y c¸c cÊp… ) cã thÓ ®­îc VR chÊp nhËn nÕu xÐt thÊy phï hîp c¸c yªu cÇu ë 3.2.4.1 3.2.5 KiÓm tra hµng n¨m - Ph-¬ng tiÖn cøu sinh, liªn l¹c v« tuyÕn vµ an toµn hµng h¶i 3.2.5.1 VR sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra vµ thö c¸c thiÕt bÞ ®-îc l¾p ®Æt, nÕu chóng n»m trong ph¹m vi ph©n cÊp. 3.2.6 KiÓm tra hµng n¨m - C¸c èng ®øng (dÉn dÇu, khÝ ) 3.2.6.1 KiÓm tra hµng n¨m bao gåm viÖc kiÓm tra b»ng m¾t ®o¹n èng tõ vïng ®-êng n-íc thay ®æi trë lªn, ®Æc biÖt quan t©m nh÷ng ®iÓm sau : - KiÓm tra chung dùa theo nh÷ng ®iÒu kiÖn khai th¸c cña giµn, vÝ dô nh- t¸c dông nhiÖt, ¸p suÊt bªn trong hoÆc c¸c t¶i träng cña m«i tr-êng; - KiÓm tra sù thÝch hîp cña c¸c khe hë gi÷a c¸c ®-êng èng ®øng vµ giµn; - KiÓm tra tr¹ng th¸i cña c¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh, c¸c kÑp, bul«ng, bÝch nèi ... cña ®-êng èng ®øng; - KiÓm tra b»ng m¾t ®Ó ph¸t hiÖn sù h- háng, ¨n mßn, láng lÎo cña ®Öm chèng va ë vïng ®-êng n-íc thay ®æi, - Thö ¸p lùc líp b¶o vÖ bªn ngoµi ë vïng ®-êng n-íc thay ®æi, nÕu cã; - KiÓm tra tr¹ng th¸i s¬n hoÆc líp chèng ¨n mßn kh¸c . 15
 • 14. TCVN 6171:2005 3.2.7 KiÓm tra hµng n¨m - HÖ thèng chèng ¨n mßn Ph¶i kiÓm tra hÖ thèng chèng ¨n mßn trong khi kiÓm tra hµng n¨m lÇn thø nhÊt ®Ó kh¼ng ®Þnh chøc n¨ng cña hÖ thèng vÉn cßn phï hîp víi thiÕt kÕ ®· duyÖt. Sau lÇn kiÓm tra nµy, nh÷ng yªu cÇu kiÓm tra ®-îc thùc hiÖn theo 3.3.2.7. 3.2.8 Sæ khai th¸c Trªn giµn ph¶i lu«n cã Sæ khai th¸c cËp nhËt ®· duyÖt. 3.3 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra trung gian 3.3.1 Quy ®Þnh chung 3.3.1.1 KiÓm tra trung gian ®-îc thùc hiÖn vµo ®ît kiÓm tra hµng n¨m lÇn thø hai hoÆc lÇn thø ba sau khi kiÓm tra ph©n cÊp hoÆc kiÓm tra ®Þnh kú. 3.3.1.2 Khèi l-îng kiÓm tra trung gian bao gåm khèi l-îng kiÓm tra hµng n¨m vµ khèi l-îng kiÓm tra quy ®Þnh t¹i 3.3.2 d-íi ®©y. 3.3.2 KiÓm tra phÇn d-íi n-íc 3.3.2.1 C«ng t¸c lÆn vµ c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra d-íi n-íc ph¶i do c¸c c«ng ty ®-îc VR c«ng nhËn thùc hiÖn. ViÖc c¸c c«ng ty nµy cã ®-îc VR liªn tôc c«ng nhËn hay kh«ng phô thuéc vµo sù ®¸nh gi¸ cña VR vÒ viÖc duy tr× ¸p dông tiªu chuÈn cña c«ng ty . 3.3.2.2 ViÖc kiÓm tra cã sù tham gia cña thî lÆn ph¶i ®-îc VR gi¸m s¸t ®Ó tr¸nh bá sãt nh÷ng khuyÕt tËt, h- háng v-ît qu¸ giíi h¹n. 3.3.2.3 Nhµ thÇu lÆn ph¶i lËp b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra. ViÖc kiÓm tra tiÕp cËn ph¶i ®-îc ghi l¹i b»ng b¨ng video hoÆc ¶nh. 3.3.2.4 Trong mçi tr-êng hîp, néi dung kiÓm tra chi tiÕt ph¶i ®-îc tháa thuËn tr-íc víi VR . 3.3.2.5 NÕu viÖc kiÓm tra ph¸t hiÖn c¸c h- háng, khuyÕt tËt hoÆc cã nh÷ng thay ®æi ®èi víi giµn trong thêi gian gi÷a hai lÇn kiÓm tra chu kú th× VR cã thÓ yªu cÇu thî lÆn kiÓm tra thªm mét sè h¹ng môc kh«ng n»m trong danh môc kiÓm tra ®· tháa thuËn. NÕu cÇn thiÕt, cã thÓ ph¶i lµm s¹ch tr-íc khi kiÓm tra. 3.3.2.6 Nhµ thÇu lÆn ph¶i cã tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt, vÝ dô: thiÕt bÞ lÆn b»ng khÝ, thiÕt bÞ lÆn b·o hßa, dông cô lµm s¹ch, m¸y quay video, m¸y ¶nh, thiÕt bÞ ph¸t hiÖn vÕt nøt b»ng tõ tÝnh, m¸y ®o chiÒu dµy b»ng siªu ©m, ®iÖn cùc chuÈn vµ v«n kÕ trë kh¸ng cao dïng cho c«ng viÖc ®o ®iÖn thÕ anèt chèng ¨n mßn vµ nh÷ng thî lÆn ®· ®-îc VR chÊp nhËn cho tiÕn hµnh kiÓm tra kh«ng ph¸ huû d-íi n-íc. 3.3.2.7 ViÖc kiÓm tra bao gåm kiÓm tra tæng thÓ b»ng m¾t ®èi víi nh÷ng phÇn kÕt cÊu d-íi n-íc, c¸c èng ®øng ...(kh«ng lµm s¹ch). §Æc biÖt chó ý ®Õn h¹ng môc sau: a) §èi víi kÕt cÊu thÐp 16
 • 15. TCVN 6171:2005 - §¸nh gi¸ møc ®é ph¸t triÓn cña sinh vËt biÓn , gØ, rç, mµi mßn vµ chiÒu dµy kim lo¹i; - KiÓm tra ph¸t hiÖn nh÷ng h- háng lín; - KiÓm tra kü l¹i nh÷ng chç söa ch÷a hoÆc ho¸n c¶i ®-îc thùc hiÖn trong hoÆc sau ®ît kiÓm tra tr-íc; - X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ møc ®é cña c¸c vËt l¹ , kÓ c¶ nh÷ng vËt r¬i, m« ®Êt ®¸ do ho¹t ®éng khoan hoÆc ®æ xi m¨ng; - KiÓm tra tæng thÓ b»ng m¾t xem cã bÞ mÊt anèt kh«ng, sù láng lÎo hoÆc tr¹ng th¸i cña c¸c anèt chèng ¨n mßn; - §o ®iÖn thÕ t¹i nh÷ng khu vùc cã øng suÊt cao ®· ®-îc tho¶ thuËn tr-íc vµ nh÷ng vÞ trÝ kh¸c. §Æc biÖt ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng khu vùc cã líp s¬n b¶o vÖ ®· bÞ háng. §èi víi nh÷ng hÖ thèng chèng ¨n mßn b»ng dßng ®iÖn c¶m øng chØ quy ®Þnh kiÓm tra ®iÖn thÕ t¹i nh÷ng lÇn kiÓm tra trung gian, trõ khi cã vÊn ®Ò ph¸t sinh khi theo dâi; - KiÓm tra xãi ®¸y biÓn vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ chèng xãi nÕu cã; - KiÓm tra tr¹ng th¸i cña c¸c líp ma tÝt / si hoÆc s¬n; - KiÓm tra sù nguyªn vÑn cña mäi phÇn m¹ (vÝ dô: hîp kim ®ång-niken …); - KiÓm tra c¸c khe hë ngang vµ däc trôc gi÷a èng ®øng vµ giµn; - KiÓm tra tr¹ng th¸i c¸c kÑp, bul«ng, bÝch nèi èng ®øng…; - Ph¸t hiÖn vµ ®¸nh dÊu vÞ trÝ h- háng cña èng ®øng vµ c¸c bé phËn ®i kÌm hoÆc h- háng cña líp b¶o vÖ do c¸c vËt r¬i, xÝch, d©y c¸p,… g©y ra; - §èi víi c¸c giµn khoan, kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ phÝa trªn ®Çu èng chèng (casing), bao gåm c¸c èng ®øng vµ thiÕt bÞ chèng phun; - §èi víi hÖ thèng kiÓm so¸t giÕng ®Æt ë ®¸y biÓn, kiÓm tra ®-êng èng dÉn ®Õn thiÕt bÞ c©y th«ng, thiÕt bÞ c©y th«ng, hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh cña nã, c¸c côm van ngÇm vµ c¸c thiÕt bÞ chèng h- háng do va ch¹m. b) §èi víi c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp: - KiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng h- háng lín; - KiÓm tra tæng thÓ b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa (ROV) ®èi víi c¸c phÇn bÒ mÆt bª t«ng ®· ®-îc tho¶ thuËn, kÓ c¶ c¸c tÊm g¾n vµo; - KiÓm tra b»ng m¾t mäi söa ch÷a hoÆc ho¸n c¶i ®-îc tiÕn hµnh trong hoÆc sau lÇn kiÓm tra tr-íc; - §¸nh gi¸ møc ®é ph¸t triÓn cña sinh vËt biÓn; - X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ møc ®é cña c¸c vËt l¹, kÓ c¶ nh÷ng vËt r¬i, m« ®Êt ®¸ do ho¹t ®éng khoan hoÆc ®æ xi m¨ng; 17
 • 16. TCVN 6171:2005 - KiÓm tra tr¹ng th¸i c¸c kÑp, bul«ng, bÝch nèi èng ®øng…; - KiÓm tra xãi ®¸y biÓn vµ c¸c thiÕt bÞ chèng xãi, nÕu cã; - KiÓm tra tæng thÓ b»ng m¾t th-êng xem cã bÞ mÊt anèt kh«ng, sù láng lÎo vµ tr¹ng th¸i cña anèt chèng ¨n mßn; - Ph¸t hiÖn vµ ®¸nh dÊu vÞ trÝ nh÷ng h- háng ®èi víi èng ®øng, c¸c bé phËn ®i kÌm hoÆc h- háng cña líp b¶o vÖ do vËt r¬i, xÝch, c¸p … g©y ra; - §èi víi c¸c giµn khoan, kiÓm tra thiÕt bÞ phÝa trªn ®Çu èng chèng, bao gåm c¸c èng ®øng vµ thiÕt bÞ chèng phun; - §èi víi hÖ thèng kiÓm so¸t giÕng ®Æt ë ®¸y biÓn, kiÓm tra ®-êng èng dÉn ®Õn thiÕt bÞ c©y th«ng, thiÕt bÞ c©y th«ng, hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh cña nã, c¸c côm van ngÇm vµ c¸c thiÕt bÞ chèng h- háng do va ch¹m. 3.4 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra ®Þnh kú 3.4.1 Quy ®Þnh chung 3.4.1.1 KiÓm tra ®Þnh kú ®-îc tiÕn hµnh 5 n¨m mét lÇn; kiÓm tra ®Þnh kú lÇn thø nhÊt ®-îc thùc hiÖn trong kho¶ng thêi gian 5 n¨m kÓ tõ ngµy hoµn thµnh chÕ t¹o míi giµn; c¸c lÇn tiÕp theo ®-îc tÝnh tõ ngµy kiÓm tra ®Þnh kú lÇn tr-íc. 3.4.1.2 Khèi l-îng kiÓm tra ®Þnh kú bao gåm khèi l-îng kiÓm tra hµng n¨m, kiÓm tra trung gian nh- quy ®Þnh t¹i 3.2 vµ 3.3 vµ khèi l-îng kiÓm tra quy ®Þnh t¹i 3.4. 3.4.1.3 Giµn ph¶i ®-îc chuÈn bÞ s½n sµng nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho c¸c yªu cÇu kiÓm tra cña VR, trong tr-êng hîp cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ giµn gi¸o. C¸c khoang kÝn, c¸c kÐt cÇn ph¶i ®-îc lµm vÖ sinh, lµm s¹ch khÝ ®éc vµ th«ng giã ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®-îc mét c¸ch an toµn c¸c kiÓm tra cÇn thiÕt. S¬n,líp bäc, líp c¸ch nhiÖt… ph¶i ®-îc bãc mét phÇn ®Ó kiÓm tra nÕu cã yªu cÇu cña §¨ng kiÓm viªn. 3.4.2 KiÓm tra kÕt cÊu 3.4.2.1 Yªu cÇu ph¶i kiÓm tra tæng thÓ c¸c kÕt cÊu d-íi n-íc, lµm s¹ch vµ kiÓm tra tiÕp cËn b»ng m¾t cïng víi kiÓm tra kh«ng ph¸ huû mét sè mèi hµn ®-îc chän (vÝ dô: mèi hµn yªn ngùa gi÷a c¸c èng)… Ph¹m vi cña lÇn kiÓm tra nµy ph¶i ®-îc tho¶ thuËn tr-íc víi VR. Nh÷ng mèi hµn nµy cã thÓ ®-îc kiÓm tra ë lÇn kiÓm tra ®Þnh kú hoÆc theo tû lÖ trªn c¬ së kiÓm tra liªn tôc. 3.4.2.2 §èi víi nh÷ng kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, ph¶i thùc hiÖn kiÓm tra tæng thÓ bÒ mÆt kÕt cÊu b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa (ROV). ViÖc kiÓm tra nµy bao gåm c¶ c¸c tÊm hay bé phËn bÊt kú ®-îc g¾n vµo kÕt cÊu. ViÖc kiÓm tra b»ng thî lÆn chØ yªu cÇu ®èi víi nh÷ng vÞ trÝ ®-îc tho¶ thuËn cã vÊn ®Ò cô thÓ ph¸t hiÖn khi kiÓm tra b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa (ROV). 18
 • 17. TCVN 6171:2005 3.4.2.3 §¸nh gi¸ ®é lón kh«ng ®Òu vµ x¸c ®Þnh kho¶ng tÜnh kh«ng so víi mùc n-íc biÓn trung b×nh. 3.4.2.4 Ph¶i kiÓm tra chi tiÕt nh÷ng bé phËn kÕt cÊu th-êng bÞ ¨n mßn, bÞ h- háng hoÆc tr¹ng th¸i kü thuËt suy gi¶m do nh÷ng nguyªn nh©n nh- tµu dÞch vô va quÖt hoÆc thao t¸c c¸c èng khoan… vµ do ®äng n­íc ë gãc cña c¸c v¸ch ng¨n vµ trªn sµn hë... 3.4.2.5 Ph¶i x¸c ®Þnh chiÒu dµy t¹i nh÷ng phÇn kÕt cÊu cã hao mßn râ rÖt. Trõ tr-êng hîp kÕt cÊu vÉn phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña nã, bÊt kú bé phËn nµo ph¸t hiÖn cã h- háng hoÆc bÞ gi¶m kÝch th-íc do hao mßn qu¸ giíi h¹n cho phÐp ®Òu ph¶i ®-îc söa ch÷a b»ng vËt liÖu cã kÝch th-íc vµ chÊt l-îng ®· ®-îc duyÖt. Ph¶i l-u ý ®Æc biÖt ®Õn nh÷ng vïng kÕt cÊu gi¸n ®o¹n. NÕu cÇn thiÕt, c¸c bÒ mÆt ph¶i ®-îc b¶o vÖ thÝch hîp b»ng ph-¬ng ph¸p chèng ¨n mßn ®iÖn ho¸ hoÆc s¬n b¶o vÖ. Chó thÝch: kh«ng cho phÐp khoan ®Ó ®o chiÒu dµy kÕt cÊu ®èi víi c¸c thanh gi»ng chÝnh, xµ, xµ khoÎ… 3.4.3 KiÓm tra m¸y, hÖ thèng c«ng nghÖ vµ c¸c hÖ thèng an toµn Ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh nªu trong 3.2.2. Ngoµi ra, cã thÓ bæ sung c¸c h¹ng môc tïy thuéc kÕt qu¶ kiÓm tra lÇn tr-íc vµ tr¹ng th¸i thùc tÕ cña m¸y vµ c¸c hÖ thèng, trong ®ã chó ý tíi c¸c néi dung sau: - Thö chøc n¨ng b¸o ®éng vµ ®iÒu khiÓn tõ xa cña c¸c thiÕt bÞ vµ c¸c hÖ thèng; - Më, kiÓm tra c¸c ®éng c¬ dÉn ®éng chÝnh, c¸c b¬m cã l-u l-îng vµ ¸p lùc cao, c¸c m¸y nÐn khÝ. Thö ¸p lùc c¸c bé phËn, phô tïng cã liªn quan; - KiÓm tra bªn ngoµi vµ bªn trong c¸c b×nh ¸p lùc kÓ c¶ phô tïng ®i kÌm. C©n chØnh c¸c van an toµn vµ thö ho¹t ®éng tõ xa cña c¸c thiÕt bÞ an toµn t-¬ng tù. Thö ¸p lùc víi ¸p suÊt lµm viÖc tèi ®a cho phÐp. Cã thÓ ®o chiÒu dµy thay cho kiÓm tra bªn trong nÕu ®-îc VR ®ång ý; - KiÓm tra vµ thö b×nh chÞu ¸p lùc gia nhiÖt b»ng dÇu ®èt (vÝ dô nåi h¬i) vµ hÖ thèng ®i kÌm. Thö thñy tÜnh, ®o chiÒu dµy vµ / hoÆc kiÓm tra ph¸t hiÖn vÕt nøt t¹i mét sè phÇn ®Æc biÖt, nÕu VR thÊy cÇn thiÕt; - KiÓm tra vµ thö hÖ thèng ®iÒu khiÓn tõ xa c¸c van quan träng vµ c¸c hÖ thèng nguy hiÓm; - KiÓm tra vµ thö hÖ thèng chØ b¸o møc tõ xa cho c¸c kÐt; - KiÓm tra vµ thö hÖ thèng ngõng khÈn cÊp bao gåm c¶ c¸c bé phËn c¶m biÕn vµ chøc n¨ng ®iÒu khiÓn; 3.4.4 C¸c thiÕt bÞ ®iÖn 3.4.4.1 Ph¶i kiÓm tra theo c¸c yªu cÇu nªu t¹i 3.2.3 vµ 3.4.4. 3.4.4.2 TiÕn hµnh ®o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn ë c¸c ®-êng c¸p ®iÖn, b¶ng ®iÒu khiÓn ®iÖn, m¸y ph¸t ®iÖn, m« t¬, c¸c dông cô nhiÖt ®iÖn (heater), thiÕt bÞ th¾p s¸ng ..., nÕu thùc tÕ cho phÐp. §iÖn trë c¸ch ®iÖn ph¶i kh«ng ®-îc nhá h¬n 100 000 «m gi÷a tÊt c¶ c¸c m¹ch ®-îc c¸ch ®iÖn vµ ®Êt. HÖ thèng ®iÖn cã thÓ ®-îc ph©n nhá tuú ý b»ng c¸ch më cÇu dao, th¸o cÇu ch× hoÆc ng¾t thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho viÖc thö c¸ch ®iÖn 19
 • 18. TCVN 6171:2005 nµy. Trong nh÷ng khu vùc nguy hiÓm, viÖc thö c¸ch ®iÖn ph¶i ®-îc tiÕn hµnh khi c¸c khu vùc ®ã ®-îc th«ng khÝ b¶o ®¶m an toµn. 3.4.4.3 C¸c thiÕt bÞ trªn b¶ng ®iÖn chÝnh, b¶ng ®iÖn sù cè, c¸c b¶ng ®iÖn m¹ch nh¸nh, b¶ng cÇu ch× ph©n nh¸nh, c¸c thiÕt bÞ chèng qu¸ dßng vµ c¸c cÇu ch× ph¶i ®-îc kiÓm tra ®Ó x¸c nhËn r»ng chóng ®¶m b¶o ®-îc viÖc b¶o vÖ c¸c m¹ch ®iÖn liªn quan. 3.4.4.4 Ph¶i thö c¸c cÇu dao ng¾t dßng m¸y ph¸t tíi møc cã thÓ thùc hiÖn ®-îc ®Ó x¸c nhËn r»ng nh÷ng thiÕt bÞ b¸o vÖ kÓ c¶ r¬le nh¶, nÕu cã, ho¹t ®éng tèt vµ duy tr× ®-îc kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña ®éng c¬ chÝnh. 3.4.4.5 Ph¶i kiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn khuyÕt tËt cña vá bäc, ®é c¸ch ®iÖn cña c¸p ®iÖn vµ sù h- háng cña c¸c phô tïng ®ì c¸p. ViÖc kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o Ýt g©y ¶nh h-ëng nhÊt tíi sù cè ®Þnh vµ b¶o vÖ c¸p, trõ khi viÖc ®ã lµ cÇn thiÕt, vÝ dô: do gi¶m nhanh trÞ sè ®iÖn trë c¸ch ®iÖn... 3.4.4.6 Ph¶i kiÓm tra c¸c m« t¬ cã chøc n¨ng quan träng cïng c¸c b¶ng ®iÒu khiÓn ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn chóng; kiÓm tra ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng, nÕu cÇn . 3.4.4.7 NÕu c¸c m¸y biÕn thÕ hoÆc thiÕt bÞ ®iÖn ®-îc ng©m trong dÇu th× chñ giµn ph¶i lÊy c¸c mÉu dÇu vµ thö ®iÖn thÕ phãng ®iÖn, ®é axÝt, ®é Èm vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ cho VR. 3.4.4.8 Thay cho kiÓm tra toµn bé, cã thÓ ¸p dông nh÷ng yªu cÇu nªu trong 3.4.4.9 vµ 3.4.4.10, nÕu chñ giµn cã ch-¬ng tr×nh b¶o d-ìng ®-îc lËp tr-íc theo tho¶ thuËn, nghÜa lµ ch-¬ng tr×nh kiÓm tra vµ b¶o d-ìng bao hµm ®-îc toµn bé hÖ thèng thiÕt bÞ ®iÖn trong vßng tèi ®a 60 th¸ng, trªn c¬ së quay vßng kiÓm tra ®èi víi tõng h¹ng môc. 3.4.4.9 C¸c hå s¬ b¶o d-ìng ph¶i ®-îc kiÓm tra t¹i lÇn kiÓm tra hµng n¨m. C¸c bé phËn cña thiÕt bÞ ®iÖn ®· qu¸ h¹n b¶o d-ìng ph¶i ®-îc kiÓm tra kü l-ìng vµ thö. 3.4.4.10 ViÖc thö, b¶o d-ìng theo kÕ ho¹ch chän läc ph¶i ®-îc ®¨ng kiÓm viªn chøng kiÕn vµ nh÷ng h¹ng môc chÝnh ®-îc më ra b¶o d-ìng ph¶i ®-îc kiÓm tra vµ tho¶ m·n yªu cÇu cña VR. 3.4.5 HÖ thèng ®iÒu khiÓn 3.4.5.1 C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ/hoÆc tõ xa, c¸c thiÕt bÞ b¸o ®éng vµ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ®-îc l¾p ®Æt cïng thiÕt bÞ phô trî, thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ khoan ph¶i ®-îc thö ®Ó kh¼ng ®Þnh chóng ë tr¹ng th¸i lµm viÖc tèt. 3.4.5.2 Ph¶i thö hÖ thèng ng¾t sù cè, kÓ c¶ thiÕt bÞ trung gian (interface) cña nã víi hÖ thèng ph¸t hiÖn khÝ vµ löa vµ nh÷ng thiÕt bÞ tù ®éng kh¸c, nÕu cã. 3.4.5.3 Ph¶i thö hÖ thèng th«ng b¸o c«ng céng vµ nh÷ng thiÕt bÞ chØ b¸o t×nh tr¹ng giµn ®Ó x¸c nhËn chóng ë tr¹ng th¸i lµm viÖc tèt. 3.4.6 Phßng, ph¸t hiÖn vµ dËp ch¸y 20
 • 19. TCVN 6171:2005 Khèi l-îng kiÓm tra ®Þnh kú gièng nh- khèi l-îng kiÓm tra hµng n¨m (xem 3.2.4); cÇn quan t©m c¸c h¹ng môc sau ®©y: - KiÓm tra vµ thö chøc n¨ng cña hÖ thèng ch÷a ch¸y; - Thö chøc n¨ng van chÆn löa bªn trong cña c¸c èng th«ng giã; - Thö c¸c v¸ch ng¨n giã trong khu nhµ ë vµ c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn. 3.4.7 Ph-¬ng tiÖn cøu sinh, th«ng tin v« tuyÕn ®iÖn vµ an toµn hµng h¶i Khèi l-îng kiÓm tra vµ thö trong lÇn kiÓm tra ®Þnh kú còng gièng nh- kiÓm tra hµng n¨m (xem 3.2.5) Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra liªn tôc 3.5 3.5.1 Khi cã tháa thuËn vÒ kiÓm tra liªn tôc giµn, ph¶i lËp kÕ ho¹ch lµm c¬ së cho viÖc tiÕn hµnh kiÓm tra. TÊt c¶ c¸c bé phËn kÕt cÊu, m¸y c«ng nghÖ, m¸y, ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ an toµn chèng ch¸y ph¶i ®-îc kiÓm tra vµ thö theo chu kú víi thêi h¹n tèi ®a 60 th¸ng gi÷a hai lÇn kiÓm tra liªn tiÕp cña mçi bé phËn. 3.5.2 ViÖc kiÓm tra vµ thö mçi h¹ng môc, mçi bé phËn, mçi phÇn hoÆc thµnh phÇn ph¶i ®-îc thùc hiÖn nhyªu cÇu ®èi víi kiÓm tra ®Þnh kú. 3.5.3 KÕ ho¹ch kiÓm tra liªn tôc, ph¶i xÐt ®Õn c¸c kiÓm tra cÇn thùc hiÖn hµng n¨m vµ trung gian. Ph¶i ®Æc biÖt chó ý tíi mäi kÕ ho¹ch chi tiÕt vÒ kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy nh÷ng h¹ng môc kÕt cÊu do chñ giµn ®Ö tr×nh. 3.5.4 NÕu trong qu¸ tr×nh kiÓm tra liªn tôc ph¸t hiÖn thÊy khuyÕt tËt, cã thÓ ph¶i më nh÷ng bé phËn kh¸c cã liªn quan ®Ó kiÓm tra, theo yªu cÇu cña ®¨ng kiÓm viªn. 3.5.5 NÕu ph-¬ng ph¸p kiÓm tra nµy ®-îc chÊp nhËn, chu kú kiÓm tra lÇn ®Çu th-êng ®-îc b¾t ®Çu tõ ngµy ®ãng míi. Nh÷ng kiÓm tra ®Çu tiªn th-êng ®-îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi kiÓm tra hµng n¨m lÇn thø nhÊt vµ tiÕn ®é, néi dung kiÓm tra ®· ®-îc tháa thuËn tr-íc khi thùc hiÖn. Tuy nhiªn, VR cã thÓ ®iÒu chØnh l¹i tiÕn ®é kiÓm tra, trªn c¬ së kinh nghiÖm thùc tÕ. 3.5.6 TÊt c¶ c¸c biªn b¶n, giÊy tê , sè liÖu kiÓm tra, ¶nh, phim, b¨ng video ®-îc thùc hiÖn khi b¶o d-ìng vµ kiÓm tra ®Òu ph¶i ®-îc ng-êi khai th¸c giµn l-u gi÷ trong thêi gian ho¹t ®éng cña giµn vµ ph¶i ®Ö tr×nh cho VR khi cã yªu cÇu. 3.6 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra bÊt th-êng Giµn ®-îc kiÓm tra bÊt th-êng khi: - §æi tªn, chuyÓn chñ hoÆc thay c¶ng ®¨ng ký; - Khi cã sù cè vÒ kÕt cÊu, m¸y vµ thiÕt bÞ ¶nh h-ëng ®Õn cÊp cña giµn; 21
 • 20. TCVN 6171:2005 - C¸c d¹ng kiÓm tra bÊt th-êng kh¸c do chñ giµn ®Ò xuÊt. Khèi l-îng kiÓm tra sÏ ®-îc quy ®Þnh cô thÓ cho tõng tr-êng hîp. 3.7 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra söa ch÷a h- háng 3.7.1 Khi xuÊt hiÖn c¸c khuyÕt tËt cña kÕt cÊu còng nh- m¸y, thiÕt bÞ cã ¶nh h-ëng ®Õn ph©n cÊp giµn, chñ giµn cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o ngay cho VR. GiÊy chøng nhËn cña giµn khi ®ã kh«ng cßn hiÖu lùc. VÞ trÝ, b¶n chÊt vµ møc ®é cña khuyÕt tËt cÇn ®-îc nªu ®Çy ®ñ nhÊt trong th«ng b¸o ®ã. 3.7.2 C¸c b-íc tiÕn hµnh, c¸c c«ng viÖc söa ch÷a tõ kh¶o s¸t, lªn ph-¬ng ¸n ®Õn hoµn chØnh nghiÖm thu cÇn cã sù gi¸m s¸t cña VR. VËt liÖu, m¸y, thiÕt bÞ ®-îc dïng ph¶i cã chøng chØ chÊt l-îng ®-îc VR c«ng nhËn vµ ph¶i phï hîp víi hå s¬ thiÕt kÕ cña giµn ®· ®-îc VR duyÖt. 3.7.3 ChØ khi viÖc söa ch÷a nh÷ng phÇn cã khuyÕt tËt nãi trªn ®-îc VR gi¸m s¸t ®¹t yªu cÇu th× giÊy chøng nhËn cña giµn míi ®-îc phôc håi hiÖu lùc . 4. Ph©n cÊp giµn kh«ng ®-îc VR kiÓm tra trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o míi 4.1 Hå s¬ thiÕt kÕ 4.1.1 Nh÷ng giµn tr-íc ®©y trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o míi do mét c¬ quan ®¨ng kiÓm kh¸c kiÓm tra, nay muèn chuyÓn cÊp theo tiªu chuÈn nµy, th× chñ giµn hoÆc ®¹i diÖn ph¶i tr×nh cho VR bé hå s¬ thiÕt kÕ theo 3.1.1 cña tiªu chuÈn nµy. 4.1.2 Ngoµi ra, chñ giµn hoÆc ®¹i diÖn cña hä còng ph¶i tr×nh cho VR c¸c hå s¬ vµ th«ng tin kü thuËt cã liªn quan ®Õn chÕ t¹o míi, hay söa ch÷a giµn, còng nh- c¸c giÊy chøng nhËn, c¸c biªn b¶n kiÓm tra cña bÊt kú mét c¬ quan ®¨ng kiÓm nµo ®· cÊp tr-íc khi chuyÓn tíi nhËn cÊp cña VR. 4.2 Khèi l-îng kiÓm tra §Ó trao cÊp cho giµn, th× c¸c giµn nµy ph¶i ®-îc VR kiÓm tra lÇn ®Çu. Khèi l-îng kiÓm tra lÇn ®Çu t-¬ng øng víi khèi l-îng kiÓm tra ®Þnh kú, tïy thuéc vµo tuæi cña giµn. C¨n cø vµo tr¹ng th¸i kü thuËt cô thÓ cña giµn, VR cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m khèi l-îng kiÓm tra so víi nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh trong tiªu chuÈn. 22