ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
Më §ÇU
KÕt cÊu cÇu tÇu lµ mét lo¹i kÕt cÊu cã rÊt nhiÒu -u
®iÓm, hiÖn nay lo¹i kÕt cÊu nµy ®ang ®-îc sö dô...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

Ch-¬ng 1 :

Sè LIÖU §ÇU VµO Më §ÇU

1.1. Lo¹i kÕt cÊu : CÇu tµu cõ tr-íc
1.2. Sè liÖu ®Þa chÊt
B¶ng

1:

...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
1.5 T¶i träng hµng hãa thiÕt bÞ
-CÊp t¶i träng : CÊp 1, q = 4 T/m2
-ThiÕt bÞ trªn bÕn: CÇn trôc b¸nh lèp,s...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
Ch-¬ng 2:
TÝnh to¸n c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n vµ gi¶I ph¸p kÕt cÊu
2.1. ChiÒu dµi bÕn
C«ng thøc x¸c ®Þnh chiÒu...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

CTMB = +3.5 + 1 = +4.5 m
LÊy a=2 theo tiªu chÈn chÝnh.
CTMB = MNTB + a
CTMB = +2.0 + 2 = +4.5 m
Chän CTMB...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

Ch-¬ng 3: tÝnh to¸n t¶i träng t¸c ®éng lªn bÕn
3.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ t¶i träng lªn c«ng tr×nh
§Ó ®...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

pdÇm

däc=(b-a).a.t. bt=(4-0,6).0,6.(0,9-0,3).2,5=3,06

(T/m)
-T¶I träng cña vßi voi quy vÒ t¶i träng tËp...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

5

DiÖn tÝch c¶n giã theo ph-¬ng däc khi tÇu
®Çy hµng

m2

310

6

DiÖn tÝch c¶n giã theo ph-¬ng däc khi ...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

: hÖ sè phô thuéc chiÒu dµi tµu (tra b¶ng 26, 22TCN 22295) ,

= 0,60

B¶ng 3.3: Lùc t¸c dông vµo tµu do g...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

c,Lùc neo tµu
-Lùc neo ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ph©n phèi thµnh phÇn vu«ng
gãc víi mÐp bÕn , tæng céng lùc...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
T¶i träng ph©n bè q (KN/m) do tµu ®ang neo ®Ëu ë bÕn
tùa lªn c«ng tr×nh d-íi t¸c ®éng cña giã, dßng ch¶y ®...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
-Theo bµi ra th× t¶i träng t¸c dông lªn c«ng tr×nh bÕn
lµ t¶i träng cÊp I,q =4,0 T/m2
-ThiÕt bÞ trªn bÕn l...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

3

pi

1.525

1.761

1.42

3.5.2.X¸c ®Þnh biÓu ®å ¸p lùc ®Êt:
TÝnh ¸p lùc ®Êt theo tr¹ng th¸i giíi h¹n,®-...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

7
8
9
10
11
12

-9,16
12,16
12,16
16,16
16,16
20,16

0

0,7

12

15,611

0,656

1,62

1,8

9,945

3

0,7
...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
3.5.2.3.X¸c ®Þnh chiÒu s©u ch«n cõ b»ng ph-¬ng ph¸p ®å gi¶i
Tõ b¶ng trªn ta x¸c ®Þnh ®-îc biÓu ®å ¸p lùc ®...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

Ch-¬ng 4: PH¢N PHèI LùC NGANG Vµ Tæ hîp t¶I träng

4.1. X¸c ®Þnh s¬ bé chiÒu dµi tÝnh to¸n cña cäc.
S¬ ®å...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

1000

4910

3500

6660

3500

8410

3500

10160

3500

11196

3500

12702

13660

2500

ChiÒu dµi tÝnh to...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
Ltt cõ=8,0m
4.2. Gi¶I bµi to¸n ph©n phèi lùc ngang
4.2.1.
X¸c ®Þnh ph¶n lùc ®¬n vÞ
Hµng cäc xiªn trôc C :
...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

D

D

Hix = Hiy =

12.EJ 12.2,9.106.21,3.10-4
=
= 34,05(T/m)
(ltt D )3
12,963

Hàng cọc đứng trục E:
E

E...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

Y
Y

X
C(18;11,05)

X

O

H×nh 4.1: S¬ ®å x¸c ®Þnh t©m ®µn håi
4.3. X¸c ®Þnh lùc ngang lªn ®Çu cäc
4.3.1....
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

Y

X
C(18;11,05)

10,2 T

10,2 T

5,89 T

5,89 T

ChuyÓn lùc neo vÒ t©m ®µn håi:
X=2.Sn=2.10,2=20,4 T
Y=-...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

7
8
9
10

0,339138
0,339138
0,339138
0,339138

0,119224
0,119224
0,119224
0,119224

0,550724 0,179903 0,2...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

ChuyÓn c¸c thµnh phÇn lùc vÒ t©m ®µn håi ta cã:
X = Fn = -4,5T
Y = Fq = 10T
M0 = 4,5.(11,05 + 2,5) + 10.1...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,105163
0,069363
0,033563
-0,00224
-0,03804
-0,07384
-0,10964
-0,14544
-0,18124
-0...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

-

T¶I träng t¹m thêi dµi h¹n:T¶I träng hµng hãa vµ thiÕt
bÞ c«ng nghÑ trªn bªn.
T¶I träng t¹m têi ng¾n h...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

2500

3500

3500

3500

3500

3500

1000

Pdd= 3,06 T/m

Pvv = 5,0 T
Phh= 4 T/m
Qdn= 0,9 T/m
Qb?n= 1,32 T...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

2500

Pvv = 5,0 T

3500

3500

3500

3500

3500

1000

Pdd= 3,06 T/m

Phh= 4 T/m
Qdn= 0,9 T/m
Qb?n= 1,32 ...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

7

5

6

3

4

2

1

8

5.2. HÖ bÊt ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c
HÖ ph-¬ng tr×nh gåm 8 Èn sè: 1 , 2 , 3 , 4 ,
c...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

cäc

13,29

12,85

-5,32

-5,32

-25,61

116,45

Ch-¬ng 6 : TÝNH TO¸N CÊU KIÖN CÇU TµU

6.1. Cäc

NGÔ XUÂ...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
6.1.1.
TÝnh to¸n chiÒu dµi cäc
a. Søc chÞu t¶I cña cäc tÝnh theo ®Êt nÒn
§-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :
Pđ...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

p

a

S¬ ®å lµm viÖc cña cäc trong qu¸ tr×nh cÈu l¾p cã thÓ
xem lµ dÇm ®¬n gi¶n cã gèi tùa t¹i ®iÓm mãc c...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

p

b

b

S¬ ®å lµm viÖc cña cäc trong qu¸ t×nh vËn chuyÓn cäc cã
thÓ xem lµ dÇm ®¬n gi¶n cã gèi tùa t¹i 2...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
Qmax

= Q1 =

2,102 (T)

Néi lùc trong qu¸ tr×nh sö dông:
Mmax
Qmax

= 13,19 (Tm)
= 5,32 (T)

LÊy néi lùc ...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

Ta cã :

= 0,5.

= 0,5.

= 0,9

= 2(1-0,9) = 0,2
DiÖn tÝch cèt thÐp cÇn thiÕt lµ :

=

=

= 18,69 (cm2)
C...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
Ea: m« ®un ®µn håi c¶u thÐp,Ea = 2,1.106 kG/cm2
Thay sè liÖu vµo ta cã:
M = 13,19T.m; d=25mm ; Fa= 30,411 ...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
ThÐp ding lµm mãc cÈu thuéc nhãm

AI cã Ra= 2100 kG/cm2

Lùc kÐo trong tr-êng hîp cÈu l¾p

: Fk=q.l
q. l
2...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

chän oo b¶n cã t¶I träng hµng hãa lín nhÊt ®Ó tÝnh
to¸n: qn = 8 (T/m2)
T¶I träng tÝnh to¸n cña b¶n :
T¶I ...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

1

2
L02 = 3,3
(m)

M

F

M
L01 = 2,8
(m) II
M

I

I

M1
M

M2

M1

II

E
M

M

MI

I

M

II

M

II

2

C...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

3,32 T.m

3,32 T.m

2,21 T

2,8 m
6.2.2.

TÝnh to¸n cèt thÐp b¶n

TÝnh to¸n theo tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt ...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

=

=

= 6.

(m²) = 6,05

cm²

Chän 5 16 thÐp AII (Fa=10,05cm2)
=

100 =

100 = 0,402

>

= 0,05%

tháa m·...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

16a200
Theo ph-¬ng c¹nh ng¾n
1,67 T.m

1,67 T.m

1,11 T

3,3 m
=

:

= 0,025 <

= 0,5.

= 0,414

= 0,5.

...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

,
= 1,3
=

)

=

-

=

,

=0
(d = 16 mm)
;

= 2,1.

kG/cm²

:
M = 1,67 T.m; d=16mm; Fa= 8,04 cm²;
=25-0,0...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

Ø16a200

Ø16a250 1

2

30 20

Ø16a250

1

60

60
350

6.1.

Tính cấu kiện dầm

mác 300
=0,65 ; =0,414; hệ...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

=
r

;

= r.(1-0,5 r ) ; Bê tông mác 300 , cốt thép nhóm AII , tra bảng 17 – tiêu

chuẩn bê tông cốt thép...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

a

: Ứng suất trong cốt thép chịu kéo không kể đến cường độ bê tông

vùng chịu kéo của mặt cắt , với cấu ...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

(I)

:

=

= 5,53 (cm2)

=

Chọn thép dọc: chọn 7ф22
: =

100% = 0,44% >

= 0,05%

Tính toán sự hình thàn...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

mb . Qb = 1,15 x 0,6 x 170 x 0,6 x 0,836 = 58,84 (T)
kn.nc.Q < mb . Qb  Bê tông đủ khả năng chịu cắt, kh...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

11Ø25
1

300
Ø10a200
2Ø14

9000
5

3

7Ø22

Ø10a200

2

Ø10a200

50

6.2.

4'

500
600

4

50

Tính toán ...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
Theo TCVN4116-85 , điều kiện để không phải tính cốt thép ngang là :
kn.nc.Q ≤ mb . Qb với Qb = 0,6.Rk.b.h0...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

3'

4Ø22

Ø10a200

9

4

900

Ø10a100

7Ø16
7Ø16
III

III

7

7Ø22
9
THÉP Ð? U C? C
Ø10a150
8

6

600

6....
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

CHƢƠNG 7: TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH BẾN CẦU TÀU CỪ TRƢỚC
7.1. Tóm tắt các vấn đề tính toán và kiểm tra ổn định ch...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
L: Khoảng cách cọc theo tuyến mép bến , L = 3,65 m
Mc: Mô men uốn của cọc khi cọc bị cắt.
p

MC=
P

,

a

...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

Qi = (4Mc)/(tz.L) =4.12,78 /(3,6.3,65)= 3,89 T
Mà số cọc mà cung trượt cắt qua là 6 cọc =>

Qci = 6.3,89 ...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

Y

O2

R 2 = 29 m
X

CTMB+2.5

10
MNTTK-1.2

9
8
7

Cõ thÐp
Larssen IV

m=

2.5

6

5

-11

4
1:7

-12

1...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
Hình 7.3.Kiểm tra ổn định cung tròn tâm O3 với R3 = 29,31m
- Tính K3
K3 =

1,15.(395,567 560,16)
1, 25.1, ...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
CHƢƠNG 8: THỐNG KÊ VẬT LIỆU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG
8.1 Thống kê vật liệu chính cho 1 phân đoạn bến.
B? NG T...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

CHƢƠNG 9: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
9.1. Kết luận

NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654

Page 57
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN
Công trình bến cầu tầu phù hợp với khu vực xây dựng có nền đất yếu ,dễ đóng
cọc. Ngoài ra bến cầu tàu kết ...
ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN

NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654

Page 59
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

download

290 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
290
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

download

 1. 1. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Më §ÇU KÕt cÊu cÇu tÇu lµ mét lo¹i kÕt cÊu cã rÊt nhiÒu -u ®iÓm, hiÖn nay lo¹i kÕt cÊu nµy ®ang ®-îc sö dông réng r·i ë rÊt nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi . Nã thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt yÕu nh- ë viÖt nam, ®Æc biÖt nã cã kÕt cÊu nhÑ, dÔ thi c«ng, chÞu t¶i lín. Nh»m t×m hiÓu kÜ vÒ kÕt cÊu cÇu tÇu, ®Ó ph¸t huy nh÷ng -u ®iÓm vµ h¹n chÕ cña nã trong ®å ¸n m«n häc “ C¶ng BiÓn” nµy em xin tr×nh bµy lo¹i kÕt cÊu ”cÇu tµu cõ tr­íc”. Néi dung cña ®å ¸n gåm cã : Ch-¬ng 1: Sè liÖu ®Çu vµo Ch-¬ng 2: TÝnh to¸n c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p kÕt cÊu Ch-¬ng 3: TÝnh to¸n t¶i träng t¸c ®éng lªn bÕn Ch-¬ng 4: Ph©n phèi lùc ngang vµ tæ hîp t¶i träng Ch-¬ng 5: Ph©n tÝch kÕt cÊu bÕn cÇu tµu Ch-¬ng 6: TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn Ch-¬ng 7: TÝnh to¸n æn ®Þnh bÕn cÇu tµu cõ tr-íc Ch-¬ng 8: Thèng kª vËt liÖu vµ nªu ph-¬ng ph¸p thi c«ng Ch-¬ng 9: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Tµi liÖu tham kh¶o Phô lôc tÝnh to¸n Sinh viªn thùc hiÖn : NG¤ XU¢N THI£N NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 1
 2. 2. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Ch-¬ng 1 : Sè LIÖU §ÇU VµO Më §ÇU 1.1. Lo¹i kÕt cÊu : CÇu tµu cõ tr-íc 1.2. Sè liÖu ®Þa chÊt B¶ng 1: Sè liÖu ®Þa chÊt TÝnh chÊt Líp h (m) 0.70 1.70 12 1.8 4.0 0.50 1.75 16 2.56 - C¸t pha h¹t mÞn lÉn bïn sÐt SÐt pha mµu n©u hång Líp 2 dÎo mÒm SÐt pha dÎo cøng ®Õn Líp 3 nöa cøng 1.3. Sè liÖu khÝ t-îng thñy v¨n Líp 1 §é sÖt B 3.0 M« t¶ líp ®Êt 0.30 1.86 17 3.86 C (t/m3) (®é) (T/m2) B¶ng 2 : §Æc tr-ng khÝ t-îng thñy v¨n VËn tèc giã (m/s) VËn tèc ch¶y dßng Däc Ngang Däc 15 2.0 0.4 MNTB (m) (m) (m) Ngang 13 MNTTK (m) (m/s) MNCTK ChiÒu cao sãng +3.5 +0,5 +2,0 0,9 1.4. Sè liÖu tµu thiÕt kÕ B¶ng 1.3: §Æc tr-ng tµu thiÕt kÕ Träng t¶i (DWT) L-îng d·n Lt n-íc (m) (T) 10,000 14,200 142 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Bt T® To (m) (m) (m) 18,5 8,0 2,9 Page 2
 3. 3. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 1.5 T¶i träng hµng hãa thiÕt bÞ -CÊp t¶i träng : CÊp 1, q = 4 T/m2 -ThiÕt bÞ trªn bÕn: CÇn trôc b¸nh lèp,søc n©ng 35T,¸p lùc ch©n lín nhÊt Pmax = 30 T, « t« H30 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 3
 4. 4. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Ch-¬ng 2: TÝnh to¸n c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n vµ gi¶I ph¸p kÕt cÊu 2.1. ChiÒu dµi bÕn C«ng thøc x¸c ®Þnh chiÒu dµi bÕn nh- sau: Lb = Lt + d Trong ®ã: Lt : ChÒu dµi tµu tÝnh to¸n, Lt = 142m d : kháang c¸ch dù phßng cho mét bÕn (Theo B¶ng 8 22TCN 207 - 92) Chän d =15 m Lb = 142+ 15 = 157(m). Chän chiÒu dµi bÕn lµm 5 ph©n ®o¹n gåm 4 ph©n ®o¹n dµi 32m vµ 1 ph©n ®o¹n dµi 29m 2.2. ChiÒu s©u tr-íc bÕn H0 = Hct + z4 Trong ®ã: Hct - ChiÒu s©u ch¹y tµu Hct = T + z0 + z1 + z2 + z3 (m) Trong ®ã: T - mín n-íc chë ®Çy hµng, T = 8.0 m Z0 - §é dù phßng do sù nghiªng lÖch tµu do xÕp hµng ho¸ lªn tµu kh«ng ®Òu vµ do hµng ho¸ xª dÞch Z1 - §é dù phßng ch¹y tµu tèi thiÓu tÝnh víi an toµn l¸i tµu Z2 - §é dù phßng do sãng = 0 Z3 - §é dù phßng vÒ tèc ®é tÝnh tíi sù thay ®æi mín n-íc cña tµu khi ch¹y so v¬I khi tµu neo ®Ëu khi n-íc tÜnh Z4 - §é dù phßng do xa båi. C¸c ®é dù phßng z0, z1, z2, z3, z4 ®-îc x¸c ®Þnh cô thÓ trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ 22TCN 207- 92 Tra c¸c tiªu chuÈn ®ã ta ®-îc: Z0 = 0,026B = 0,026 x 18.5=0.481 m (b¶ng 6 22TCN 20792) Z1 = 0,06T = 0.06 x 8.0 = 0.48 m (b¶ng 3 22TCN 20792) Z2 = 0 (do sãng nhá) Víi v=2m/s suy ra Z3 = 0.2 m (b¶ng 5 22TCN 207-92) Z4 = 0.5 m ChiÒu s©u thiÕt kÕ lµ: H0 = 8.0 + 0.481 + 0.48 + 0.2 + 0.5 = 9.661 m 2.3. Cao tr×nh ®¸y bÕn CT§B = MNTTK - H0 CT§B = +0.5 - 9.661 = -9.161 m 2.4. X¸c ®Þnh cao tr×nh mÆt bÕn LÊy a = 1 m theo tiªu chuÈn kiÓm tra. CTMB = MNCTK + a NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 4
 5. 5. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN CTMB = +3.5 + 1 = +4.5 m LÊy a=2 theo tiªu chÈn chÝnh. CTMB = MNTB + a CTMB = +2.0 + 2 = +4.5 m Chän CTMB=+4.5 m 2.5. ChiÒu cao tr-íc bÕn H = CTMB - CT§B = +4.5 - (-9.161) = 13.661 m 2.6. ChiÒu réng bÕn: -CÇu tµu cõ tr-íc cã B=Ln víi Ln lµ chiÒu dµi thanh neo. -§èi víi cÇu tµu cõ tr-íc th× thanh neo chÝnh la b¶n dÇm cña bÕn cÇu tµu. VËy chän B=Ln= 21 m 2.7. Gi¶ ®Þnh kÕt cÊu BÕn x©y dùng ®Ó khai th¸c cã träng t¶i tµu lµ 10000 DWT nªn ta lùa chän bÕn liÒn bê. KÕt cÊu bÕn lµ bÕn cÇu tµu ®µi mÒm trªn nÒn cäc vu«ng BTCT kÝch th-íc 40 x 40 cm -Víi chiÒu dµi bÕn lµ 157 m -Toµn bé bÕn ®-îc chia lµm 4 ®o¹n:3 ®o¹n dµi 39m vs 1 do¹n dµi 40 m -C¸c khe lón lµ 50 mm *VËt liÖu phÝa sau t-êng cõ: -§æ mét líp c¸t h¹t th« sau t-êng cõ,cã c¸c th«ng sè ®Þa chÊt sau: =18.5 T/m3 . -V× lµ c¸t rêi nªn cã ®é dÝnh c=0,gãc ma s¸t =300 -NÒn ®Êt ®Ó tù nhiªn *Cäc: -Chän cäc bª t«ng cèt thÐp tiÕt diÖn 40cm x 40cm, bè trÝ cäc xiªn xen kÏ cäc ®øng, ®ãng xuèng líp 3. -Chän b-íc cäc theo ph-¬ng ngang lµ 4 m -Chän b-íc cäc theo ph-¬ng däc lµ 4 m * B¶n: -KÕt cÊu ®µi bÕn lµ hÖ b¶n dÇm BTCT dµy 30cm ®-îc thi c«ng ®æ t¹i chç b»ng bª t«ng m¸c 300 -DÇm ngang:bxh= 60x90 (cm) -DÇm däc : bxh=60x90 (cm) 2.10. MÆt b»ng tæng thÓ: H×nh NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 5
 6. 6. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Ch-¬ng 3: tÝnh to¸n t¶i träng t¸c ®éng lªn bÕn 3.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ t¶i träng lªn c«ng tr×nh §Ó ®i vµo thiÕt kÕ chi tiÕt kÕt cÊu bÕn ta cÇn ph¶i ph©n tÝch ®-îc nh÷ng lùc nµo t¸c dông lªn c«ng tr×nh. C¸c lùc t¸c dông lªn c«ng tr×nh gåm cã: - T¶i träng b¶n th©n kÕt cÊu - T¶i träng t¸c dông do tµu: lùc neo,cËp tµu - T¶i träng do hµng hãa vµ thiÕt bÞ trªn bÕn 3.2. T¶i träng b¶n th©n Gi¶ thiÕt tÝnh to¸n . bá qua träng l-îng cäc . xÐt 1 d¶i tÝnh to¸n cã bÒ réng b»ng b-íc cäc ph-¬ng däc 4 (m) - T¶I träng b¶n th©n cña b¶n: Qb¶n = k.h .b. bt qb¶n – träng l-îng b¶n th©n cña b¶n h – chiÒu cao cña b¶n b – bÒ réng d¶I tÝnh to¸n k – hÖ sè träng l-îng b¶n th©n qb¶n = 1,1.0,3.4 = 1,32 (T/m) - T¶I träng b¶n th©n do dÇm ngang: Trong ®ã: Trong ®ã: qdÇm ngang=a.t. . bt q dÇm ngang– t¶I träng b¶n th©n dÇm ngang a – bÒ réng dÇm ngang t – kho¶ng c¸ch tõ mÐp d-íi dÇm ngang ®Õn mÐp d-íi cña b¶n qdÇm ngang=0,6.(0,9- 0,3).2,5=0,9 (T/m) - T¶I träng b¶n th©n do dÇm däc: NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 6
 7. 7. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN pdÇm däc=(b-a).a.t. bt=(4-0,6).0,6.(0,9-0,3).2,5=3,06 (T/m) -T¶I träng cña vßi voi quy vÒ t¶i träng tËp trung:pvßi voi=5 (T/m) 3.3. T¶i träng do tµu 3.3.1. Th«ng sè tÝnh to¸n a, DiÖn tÝch c¶n n-íc theo ph-¬ng ngang tÇu Al = T.L (m2) TÇu chë ®Çy hµng Al = 8,0.142 = 1136 (m2) TÇu kh«ng hµng: Al =2,9.142 = 411,8 (m2) b, DiÖn tÝch c¶n n-íc theo ph-¬ng däc tÇu At = T.B (m2) TÇu ®Çy hµng: At = 8,0.18,5 = 148 (m2) TÇu kh«ng hµng: At = 2,9.18,5 = 53,65 (m2) c, DiÖn tÝch c¶n giã cña tÇu Theo tiªu chuÈn: 22TCN 222-95 ta cã DiÖn tÝch c¶n giã theo ph-¬ng ngang tÇu - TÇu ®Çy hµng: Wq= 1150 (m2) - TÇu kh«ng hµng: Wq= 1980 (m2) DiÖn tÝch c¶n giã theo ph-¬ng däc tÇu TÇu ®Çy hµng: Wn = 310 (m2) TÇu kh«ng hµng: Wn = 410(m2) B¶ng 3.1. C¸c ®Æc tr-ng do giã - dßng ch¶y t¸c dông lªn tÇu st t YÕu tè §¬n vÞ Gi¸ trÞ 1 VËn tèc giã theo ph-¬ng ngang tÇu m/s 15 2 VËn tèc giã theo ph-¬ng däc tÇu m/s 13 3 DiÖn tÝch c¶n giã theo ph-¬ng ngang khi tÇu ®Çy hµng m2 1150 4 DiÖn tÝch c¶n giã theo ph-¬ng ngang khi tÇu kh«ng hµng m2 1980 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 7
 8. 8. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 5 DiÖn tÝch c¶n giã theo ph-¬ng däc khi tÇu ®Çy hµng m2 310 6 DiÖn tÝch c¶n giã theo ph-¬ng däc khi tÇu kh«ng hµng m2 410 7 VËn tèc dßng ch¶y theo ph-¬ng ngang tÇu m/s 0,4 8 VËn tèc dßng ch¶y theo ph-¬ng däc tÇu m/s 2,0 9 DiÖn tÝch c¶n n-íc theo ph-¬ng ngang khi tÇu ®Çy hµng m2 1136 10 DiÖn tÝch c¶n n-íc theo ph-¬ng ngang khi tÇu kh«ng hµng m2 411,8 11 DiÖn tÝch c¶n n-íc theo ph-¬ng däc khi tÇu ®Çy hµng m2 148 12 DiÖn tÝch c¶n n-íc theo ph-¬ng däc khi tÇu kh«ng hµng m2 53,65 3.3.2. TÝnh to¸n t¶i träng do tµu t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh a, Lùc do giã thæi Wq = 7,36 . 10-5 . Aq . v2q . (t) (h-íng vu«ng gãc tµu) Wn = 4,9 . 10-5 . An . v2n . (t) (h-íng song song tµu) Aq: diÖn tÝch c¶n giã theo ph-¬ng vu«ng gãc víi thµnh tµu An : diÖn tÝch c¶n giã theo ph-¬ng song song víi thµnh tµu Tra phô lôc 4,22TCN 222-95 ta cã diÖn tÝch c¶n giã: B¶ng 3.2: DiÖn tÝch c¶n giã cña tµu §Çy hµng Kh«ng hµng Ngang tµu Aq (m2) 1150 1980 Däc tµu An (m2) 310 410 T.chÊt Ph-¬ng vq : vËn tèc giã theo h-íng vu«ng gãc tµu vq =15 (m/s) vn : vËn tèc giã theo h-íng song song tµu Vn = 13 (m/s) NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 8
 9. 9. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN : hÖ sè phô thuéc chiÒu dµi tµu (tra b¶ng 26, 22TCN 22295) , = 0,60 B¶ng 3.3: Lùc t¸c dông vµo tµu do giã thæi §Çy hµng T.chÊt Ph-¬ng Lùc (T) ngang tµu Wq Lùc däc tµu Wn (T) Kh«ng hµng 11,4 19,67 1,54 2,04 b, Lùc do dßng ch¶y Q = 0,059 . Al . vl 2 N (t) = 0,059 . At . vt2 (T) Trong ®ã : Al : diÖn tÝch ch¾n n-íc theo ph-¬ng ngang (m2). At : diÖn tÝch ch¾n n-íc theo ph-¬ng däc tÇu (m2). vl , vt: vËn tèc theo ph-¬ng ngang vµ däc thµnh tÇu vl = 0,4 m/s vt = 2,0 m/s B¶ng 3.4: Lùc t¸c dông vµo tµu do giã thæi §Çy hµng Kh«ng hµng Lùc ngang tµu Qw(T) 10,72 3,89 Lùc däc tµu Nw (T) 34,93 12,66 T.chÊt Ph-¬ng s s n sq NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 ® êng mÐ bÕ p n Page 9
 10. 10. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN c,Lùc neo tµu -Lùc neo ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ph©n phèi thµnh phÇn vu«ng gãc víi mÐp bÕn , tæng céng lùc do giã vµ do dßng ch¶y t¸c ®éng lªn tµu tÝnh to¸n cho c¸c bÝch neo lµm viÖc trªn bÕn . -Lùc neo S ( KN ) t¸c ®éng lªn mét bÝch neo kh«ng phô thuéc vµo sè l-îng tµu buéc d©y neo vµo bÝch neo ®ã vµ ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : S = Q n.Sin .Cos Trong ®ã : Q: Hîp lùc bao gåm t¸c dông cña giã vµ dßng ch¶y theo ph-¬ng ngang n : Sè bÝch neo lµm viÖc (n =4) tra b¶ng 31- 22TCN22295 , : Gãc nghiªng cña d©y neo lÊy theo b¶ng 32 (TCN222-95 ) - Khi tµu ®Çy hµng: = 30 , = 20 S= - 11, 4 10, 72 = 11,77 (T) 4Sin30.Cos20 Khi tÇu kh«ng hµng: S= = 30 , = 40 19, 67 3,89 = 15,38 (T) 4Sin30.Cos40 So s¸nh 2 kÕt qu¶ ta thÊy tµu đầy hàng cã lùc neo lín h¬n khi neo tµu kh«ng hµng, do ®ã ta chän S = 15,38 (T) ®Ó tÝnh to¸n . Chän lo¹i bÝch neo HW5 ®Ó neo tµu . H×nh chiÕu cña S lªn c¸c ph-¬ng vu«ng gãc víi mÐp bÕn Sq Sq = 19, 67 3,89 Q = = 5,89 (T) 4 n H×nh chiÕu cña S theo ph-¬ng song song víi mÐp bÕn Sn Sn = S.Cos .Cos = 15,38.Cos300.Cos400 =10,2(T) H×nh chiÕu lªn ph-¬ng th¼ng ®øng Sv Sv = S.Sin = 15,38.Sin400 = 9,89 (T) d,T¶i träng do tùa tµu NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 10
 11. 11. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN T¶i träng ph©n bè q (KN/m) do tµu ®ang neo ®Ëu ë bÕn tùa lªn c«ng tr×nh d-íi t¸c ®éng cña giã, dßng ch¶y ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: q = 1,1. Qt ld Trong ®ã: Qt - tæng lùc ngang t¸c ®éng cña giã, dßng ch¶y, (kN). ld - chiÒu dµi ®o¹n tiÕp xóc gi÷a tµu vµ c«ng tr×nh, (m), ld = 86m (ld ®-îc lÊy theo phô lôc 4, 22TCN 222-95 ) VËy ta cã: q = 1,1. =0,48 (T/m) e,T¶i träng va khi cËp bÕn §éng n¨ng cña tµu khi cËp lµ ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : E = . D. 2 . (kJ) 2 Trong ®ã : D = 14200 (T) : L-îng d·n n-íc cña tµu tÝnh to¸n : Thµnh phÇn vËn tèc vu«ng gãc cña tèc ®é cËp tµu.(LÊy theo b¶ng 29 cña tiªu chuÈn 22 TCN 22295) = 0,12 (m/s) : HÖ sè ®éng n¨ng . (LÊy theo b¶ng 30 cña 22 TCN 222-95) = 0,5 => E 14200.0,122 = 0,5 . 2 51,12(kJ ) =5,1(Tm) Chän thiÕt bÞ ®Öm tµu V 1000H,kho¶ng c¸ch c¸c b-íc ®Öm tµu lµ 4.0m ThiÕt bÞ ®Öm tµu cã nh÷ng ®Æc tr-ng c¬ häc sau: - VËt liÖu vµ h×nh d¹ng : cao su h×nh thang rçng - Ph-¬ng ph¸p treo : liªn kÕt cøng - ChiÒu dµi tiªu chuÈn : L = 3,0m - ChiÒu cao tiªu chuÈn : B = 1,0m Tra trong tiªu chuÈn 22TCN222-95 ta ®-îc lùc t¸c dông lªn c«ng tr×nh bÕn lµ : - Lùc va tµu Fq = 90kN=9,0T - Thµnh phÇn lùc va song song víi mÐp bÕn Fn= .Fq = 0,5.9,0 =4,5 (T) 3.4 T¶i träng do hµng ho¸ vµ thiÕt bÞ NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 11
 12. 12. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN -Theo bµi ra th× t¶i träng t¸c dông lªn c«ng tr×nh bÕn lµ t¶i träng cÊp I,q =4,0 T/m2 -ThiÕt bÞ trªn bÕn lµ: cÇn trôc b¸nh lèp,søc n©ng 35 TÊn,¸p lùc ch©n lín nhÊt P=30 TÊn;¤t« H30 -Tra sæ tay m¸y x©y dung ta chän c¸c lo¹i m¸y sau: B¶ng 5.T¶i träng thiÕt bÞ hµng hãa CÊp t¶i träng khai th¸c trªn bÕn T¶i träng do thiÕt bÞ vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ¤ Träng t¶i do hµng ho¸ (KN/m2) q1 q2 q3 H-30 I t« 40 60 100 Theo chiÒu réng bÕn t¶I träng ®-¬c ph©n bè c¸c vïng nhh×nh vÏ: q = 4T/m² 21 m 3.5.¸p lùc ®Êt lªn t-êng cõ: 2.5.1.X¸c ®Þnh hÖ sè ¸p lùc ®Êt chñ ®éng vµ bÞ ®éng: HÖ sè ¸p lùc ®Êt chñ ®éng: 2 0 ai=tg (45 - /2) HÖ sè ¸p lùc ®Êt bÞ ®éng 2 0 pi=tg (45 + /2) B¶ng 6. x¸c ®Þnh hÖ s« ¸p lùc ®Êt: – Líp ®Êt lÊp Líp 1 Líp 2 Líp 3 (0 ) 30 12 16 17 ai 0,33 0.656 0,568 0,704 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 12
 13. 13. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 3 pi 1.525 1.761 1.42 3.5.2.X¸c ®Þnh biÓu ®å ¸p lùc ®Êt: TÝnh ¸p lùc ®Êt theo tr¹ng th¸i giíi h¹n,®-îc tÝnh nhsau: 3.5.2.1.¸p l-c ®Êt chñ ®éng: -X¸c ®Þnh hÖ sè ¸p lùc ®Êt chñ ®éng: a=tg 2 (450- /2) -X¸c ®Þnh hÖ sè ¸p lùc ®Êt chñ ®éng cã kÓ ®Õn lùc dÝnh: aci=2tg(45 -¸p lùc ®Êt chñ ®éng 0 - /2) tÝnh theo c«ng thøc sau: n i X( i .hi i 1 ) ac .ci i 1 Trong ®ã: i - Träng l-îng riªng cña líp ®Êt ph©n tè. hi - ChiÒu dµy líp ®Êt ph©n tè. c - Lùc dÝnh cña líp ®Êt ph©n tè. ac-HÖ sè thµnh phÇn ngang cña ¸p lùc ®Êt chñ ®éng do lùc dÝnh (tra b¶ng). -X¸c ®Þnh c¸c tung ®é ¸p lùc chñ ®éng: -Víi líp sau cõ lµ líp c¸t nªn gi¸ trÞ c¸c hÖ sè nh- sau: =300 i =1,85 (T/m3) c = 0 (T/m2) -KÕt qu¶ tÝnh ¸p lùc ®Êt chñ ®éng ®-îc m« t¶ trong b¶ng sau: B¶ng 7: ¸p lùc ®Êt chñ ®éng Cao STT tr×nh hi(m) 1 4,5 0 2 2,0 2,5 3 2,0 0 4 0,5 1.5 5 0,5 0 6 -9,16 9,66 i(T/m 3 0 1,85 1,85 1,85 0,85 0,85 ) i 30 30 30 30 30 30 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 i*hi(T/m 0 4,625 4,625 7,4 7,4 15,611 2 ) a 0 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 aci 0 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 Ci(T/m2) 0 0 0 0 0 0 2 pi(T/m ) 0 2.875 2,875 3,8 3,8 6,537 Page 13
 14. 14. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 7 8 9 10 11 12 -9,16 12,16 12,16 16,16 16,16 20,16 0 0,7 12 15,611 0,656 1,62 1,8 9,945 3 0,7 12 17,711 0,656 1,62 1,8 11,322 0 0,75 16 17,711 0.568 1,507 2,56 8,47 4 0,75 16 20,711 0,568 1,507 2,56 10,174 0 0,86 17 20,711 0,548 1,48 3,86 7,818 4 0,86 17 24,151 0,548 1,48 3,86 9,701 3.5.2.2.¸p l-c ®Êt bị ®éng: C«ng thøc x¸c ®Þnh: p= pi.( i.hi+q)+ pci.ci Trong ®ã: - pci=2.tg(45 0 + /2) ,,hi,q,ci nh- ë ¸p lùc ®Êt chñ ®éng. pi=tg 2 (450+ /2) -¸p lùc chñ ®éng ta chØ cÇn tÝnh tõ cao tr×nh ®¸y bÕn trë xuèng. KÕt qu¶ ®-îc thÓ hiÖn d-íi b¶ng sau: B¶ng 8.¸p lùc ®Êt bÞ ®éng STT 1 2 2 3 3 4 Cao tr×nh hi (m) ∑hi*Ɣi -9.16 12.16 12.16 16.16 16.16 20.16 0 3 0 2.1 2.46 2.46 1,8 1.8 1.52 1.52 12 12 0.7 0.7 0 2.1 2.65 2.56 1.76 16 0.75 10.48 4 5.1 2.65 2.56 1.76 16 0.75 15.76 0 5.1 2.51 3.86 1.82 17 0.86 18.97 4 8.54 2.51 3.86 1.82 17 0.86 25.23 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 pc C i p 0 2 i( ) T/m p T/m 0 7.62 Page 14
 15. 15. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 3.5.2.3.X¸c ®Þnh chiÒu s©u ch«n cõ b»ng ph-¬ng ph¸p ®å gi¶i Tõ b¶ng trªn ta x¸c ®Þnh ®-îc biÓu ®å ¸p lùc ®Êt lªn t-êng cõ: - Gi¶ sö chän chiÒu dµi cõ lµ 20m. - Chän mùc n-íc thÊp thiÕt kÕ lsmf mùc n-íc tÝnh to¸n ¸p lùc ®Êt lªn t-êng cõ. - KÕt qu¶ tÝnh to¸n ¸p lùc ®Êt lªn t-êng cõ ®-îc thÓ hiÓn ë b¶ng 7 vs8. - Gi¶I cõ b»ng ph-¬ng ph¸p ®å gi¶I ®-îc thÓ hiªn nhh×nh vÏ. C¸c b-íc c¬ b¶n cña ph-¬ng ph¸p ®å gi¶i: - x©y dùng biÓu ®å ¸p lùc ®Êt - quy ®æi ¸p lùc ®Êt vÒ lùc tËp trung - VÏ c¸c ®-êng song song víi c¸c ®-êng th¼ng nèi t©m O t-¬ng øng ë ®a gi¸c lùc  §a gi¸c d©y Tõ ®a gi¸c d©y vµ ®-êng nèi khÐp kÝn cña ®a gi¸c d©y ta x¸c ®Þnh ®-îc chiÒu s©u ch«n cõ tÝnh to¸n. Tp=t0 + t (1,1 1,2).t0 theo (22TCN207-92) Trong ®ã: t0-chiÒu s©u ch«n cõ tÝnh theo ®å gi¶I,tÝnh tõ mÆt ph¼ng ngang ®Õn giao ®iÓm cña ®-êng khÐp kÝn víi ®a gi¸c d©y. T0=10,631m Ta cã : tp= 1,1t0 = 1,1.10,631 = 11,69 m 11,7m Tæng chiÒu dµi cõ lµ: Lcõ = tp + H0 = 10,6 + 8,86 = 19,46 m. Chän chiÒu dµi cõ lµ 19,5m vËy ta tiÕn hµnh c¾t chiÒu dµi cõ chän ban ®Çu lµ 0,5m. H0:lµ kho¶ng c¸ch tõ mÆt ngang ®Õn ®iÓm neo cõ. Theo ph-¬ng ph¸p då gi¶I : - Momen lín nhÊt cña cõ lµ: Mcõ (max)= ymax. = 2,56.20=51,2 (T.m) ymax=y1=y2=2,56 (T) :tung ®é max cña ®a gi¸c d©y. = 20m :täa ®é c-c cña ®a gi¸c lùc. -Chän cõ larsesen IV cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: + KÝch thíc:B= 420 mm ;h=220 mm +M«mem kh¸ng uèn tiÕt diÖn :W=4200 cm3 +ChiÒu dµy bông d=22 mm, chiÒu dµy thµnh t=14mm +Momen quan tinh cña tiÕt diÖn J=92400 cm4 +DiÖn tÝch tiÕt diÖn F=420cm2 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 15
 16. 16. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Ch-¬ng 4: PH¢N PHèI LùC NGANG Vµ Tæ hîp t¶I träng 4.1. X¸c ®Þnh s¬ bé chiÒu dµi tÝnh to¸n cña cäc. S¬ ®å tÝnh to¸n chiÒu dµi cäc tÝnh to¸n s¬ bé. NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 16
 17. 17. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 1000 4910 3500 6660 3500 8410 3500 10160 3500 11196 3500 12702 13660 2500 ChiÒu dµi tÝnh to¸n cäc ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Ltt=l0+ .d Trong ®ã: L0-chiÒu dµi tù do cña cäc -hÖ sè kinh nghiÖm ë ®©y ta chän: =7 §-êng kÝnh cña cäc d=0,4m b¶ng 9: sè liÖu x¸c ®Þnh chiÒu dµi tÝnh to¸n s¬ bé cña cäc nh- sau: Hµng cäc L0,(m) Ltt,(m) A 13,66 16,46 B 16,46 13,66 C1 12,54 15,34 C2 11,34 14,14 D 10,16 12,96 E 8,41 11,21 F 6,66 9,46 G 4,91 7,71 ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña cõ lÊy t¹i ®iÓm cã momen lín nhÊt: NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 17
 18. 18. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Ltt cõ=8,0m 4.2. Gi¶I bµi to¸n ph©n phèi lùc ngang 4.2.1. X¸c ®Þnh ph¶n lùc ®¬n vÞ Hµng cäc xiªn trôc C : H C iy Sin2 K1Cos 2 2 1 2 K 2Cos 2 1 Trong ®ã: - 1 , 2: Góc nghiêng của cọc so với phương thẳng đứng 0 1 = 2 = arctg (1/8 ) = 7,12 - K1 , K2 : Hệ số lún đàn hồi được xác định theo công thức: K1 = lo1 / EF + 1/ η R K2 = lo1 / EF + 1/ η R E: Mô đun đàn hồi của vật liệu làm cọc F : Là tiết diện cọc η : hệ số, η =( 350 ÷500 )m-1 . Chọn η =400 m-1 lo : Chiều dài tự do của cọc ( m ) R : Sức chịu tải cho phép của cọc. 12,54 1 = 5,01.10-5 6 2,9.10 .0,16 400.108,5 11,34 1 K2 = = 4,75.10-6 6 2,9.10 .0,16 400.108,5 => K1 = H C iy Sin2 (2.7,12 )/[5,01.10-5 .Cos2(7,12)+ 4,75.10-5 .Cos2(7,12)]=405,69 (T/m) H C ix = 12.EJ 12.EJ 12.2,9.106.0,00213 12.2,9.106.0,00213 + = + = 88,42 (T/m) (ltt1C )3 (ltt2C )3 12,543 11,343 Với J = 0, 44 12 21,333.10 4 ( m4 ) Ta coi cừ đóng vai trò như cọc,khi đó ta quy đổi EJcừ EJcọc EIcõ = [10x21.106x880.10-6(180.10-3)/2] = 16632 (T.m2) Với a là khoảng cách của 1 nhịp cọ theo phương dọc bến Hàng cọc đứng trục A: A A Hix = Hiy = 12.EJ 12.16632 = = 44,75(T/m) (ltt A )3 16, 463 Hàng cọc đứng trục B: B B Hix = Hiy = 12.EJ 12.2,9.106.21,3.10-4 = = 16,62(T/m) (ltt B )3 16,463 Hàng cọc đứng trục D: NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 18
 19. 19. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN D D Hix = Hiy = 12.EJ 12.2,9.106.21,3.10-4 = = 34,05(T/m) (ltt D )3 12,963 Hàng cọc đứng trục E: E E Hiy =Hiy = 12.EJ 12.2,9.106.21,3.10-4 = =52,62(T/m) (ltt E )3 11, 213 Hàng cọc đứng trục F: 12.EJ 12.2,9.106.21,3.10-4 Hiy =Hiy = F 3 = =87,56(T/m) (ltt ) 9, 463 F F Hàng cọc đứng trục G: G G Hiy =Hiy = 12.EJ 12.2,9.106.21,3.10-4 = =161,73(T/m) (ltt G )3 7, 713 b¶ng 10: Tæng ph¶n lùc do chuyÓn vÞ ngang ®¬n vÞ cña c¸c cäc theo ph-¬ng x,y Trôc A B C D E F G 44,75 16,62 88,42 34,05 52,62 87,56 161,73 H ix 44,75 16,62 405,69 34,05 52,62 87,56 161,73 H iy 4.2.2. X¸c ®Þnh täa ®é t©m ®µn håi xc = yc Hiy .x i 16,62.4,0 88, 42.8,0 34,05.12,0 52,62.16,0 87,56.20 161,73.24,0 18,0(m) 16,62 88, 42 34,05 52,62 87,56 161,73 Hiy H ix . yi 16,62.2,5 88, 42.6,0 34,05.8,5 52,62.11,0 87,56.13,5 161,73.16 11,05(m) 16,62 88, 42 34,05 52,62 87,56 161,73 H ix VËy vÞ trÝ t©m ®µn håi ë vÞ trÝ C(18,0;11,05) so víi hÖ trôc täa ®ä chän nh- h×nh vÏ: NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 19
 20. 20. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Y Y X C(18;11,05) X O H×nh 4.1: S¬ ®å x¸c ®Þnh t©m ®µn håi 4.3. X¸c ®Þnh lùc ngang lªn ®Çu cäc 4.3.1. Ph©n bè lùc ngang cho lùc tùa tµu T¶i träng tùa tµu cã d¹ng ph©n bè ®Òu trªn ®o¹n chiÒu dµi tiÕp xóc gi÷a th©n tµu vµ bÕn. XÐt cho 1 ph©n ®o¹n bÕn th× t¶I träng tùa tµu cã d¹ng ph©n bè ®Òu toµn bé chiÒu dµi ph©n ®o¹n bÕn ®ã.Do ®ã ta tÝnh lùc tùa cña tµu lªn mét b-íc cäc . Lùc tùa theo ph-¬ng X=p Lùc tùa theo ph-¬ng Y =q.a= 0,48 .4=1,92 T/m Trong ®ã: - q – Lùc tùa tµu. - a – B-íc cäc theo ph-¬ng däc bÕn 4.3.2. Ph©n bè lùc ngang cho lùc neo Lùc neo tµu t¸c ®éng lªn tong ph©n ®o¹n cña cÇu tµu th«ng qua lùc c¨ng d©y neo.Thµnh phÇn lùc ngang cña d©y neo lµ:Sq vµ Sn ®· tÝnh to¸n ë trªn.Trong hai tr-êng hîp tµu ®Çy hµng vµ tµu kh«ng hµng th× tr-êng hîp tµu ®Çy hµng cã t¶I träng neo lín h¬n do ®ã lÊy t¶I träng neo ®Ó tÝnh to¸n. XÐt hai tr-êng hîp neo tµu sau: NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 20
 21. 21. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Y X C(18;11,05) 10,2 T 10,2 T 5,89 T 5,89 T ChuyÓn lùc neo vÒ t©m ®µn håi: X=2.Sn=2.10,2=20,4 T Y=-2.Sq=-2.5,89=11,78T M0=-10,2.(11,05+1,5).2 – 5,89.18 + 5,89.6 =-326,7 T.m C¸c thµnh phÇn chuyÓn vÞ: M0 Hix .y 2 i Hiy .x y = 2,7.10-4(rad) Hix)= 4,19 x 10-3(m). = ( X / x 2 i = ( Y / Hiy) = -1,46x 10-3 (m). Lùc ngang ph©n bè theo c¶ 2 ph-¬ng ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c biÓu thøc: Hix = Hix .( x Hiy = Hiy .( cho cäc bÊt k× thø I ± y i' . ). y ± x i' . ). Trong ®ã:xi,yi lµ täa ®é cña cäc thø I ®èi víi hÖ täa ®é míi cã gèc täa ®é ®Æt t¹i t©m ®µn håi C: B¶ng ph©n bè lùc neo tµu lªn c¸c khung ngang vµ khung däc theo ph-¬ng X STT 1 2 3 4 5 6 HAix HBix HCix HDix HEix HFix HGix Tổng 0,339138 0,119224 0,550724 0,179903 0,228292 0,297135 0,395996 2,110411 0,339138 0,119224 0,550724 0,179903 0,228292 0,297135 0,395996 2,110411 0,339138 0,119224 0,550724 0,179903 0,228292 0,297135 0,395996 2,110411 0,339138 0,119224 0,550724 0,179903 0,228292 0,297135 0,395996 2,110411 0,339138 0,119224 0,550724 0,179903 0,228292 0,297135 0,395996 2,110411 0,339138 0,119224 0,550724 0,179903 0,228292 0,297135 0,395996 2,110411 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 21
 22. 22. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 7 8 9 10 0,339138 0,339138 0,339138 0,339138 0,119224 0,119224 0,119224 0,119224 0,550724 0,179903 0,228292 0,297135 0,550724 0,179903 0,228292 0,297135 0,550724 0,179903 0,228292 0,297135 0,550724 0,179903 0,228292 0,297135 Tổng Sai số = (21,104-20,4)/21,104 . 100%=3,34% 0,395996 0,395996 0,395996 0,395996 2,110411 2,110411 2,110411 2,110411 21,10411 B¶ng ph©n bè lùc neo tµu lªn c¸c khung ngang vµ khung däc theo ph-¬ng Y STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HAiy HBiy HCiy HDiy HEiy HFiy HGiy Tổng 0,15215 0,056508 1,379346 0,11577 0,178908 0,297704 0,549882 2,730268 0,10382 0,038558 0,941201 0,078996 0,122078 0,203139 0,375214 1,863006 0,05549 0,020609 0,503056 0,042222 0,065249 0,108574 0,200545 0,995745 0,00716 0,002659 0,06491 0,005448 0,008419 0,01401 0,025877 0,128483 -0,04117 -0,01529 -0,37323 -0,03133 -0,04841 -0,08056 -0,14879 -0,73878 -0,0895 -0,03324 -0,81138 -0,0681 -0,10524 -0,17512 -0,32346 -1,60604 -0,13783 -0,05119 -1,24953 -0,10487 -0,16207 -0,26968 -0,49813 -2,4733 -0,18616 -0,06914 -1,68767 -0,14165 -0,2189 -0,36425 -0,6728 -3,34056 -0,23449 -0,08709 -2,12582 -0,17842 -0,27573 -0,45881 -0,84747 -4,20782 -0,28282 -0,10504 -2,56396 -0,2152 -0,33256 -0,55338 -1,02213 -5,07509 Tổng -11,7241 Sai số = (11,78-11,724)/11,78.100%=0,47% 4.3.2. Ph©n bè lùc ngang cho lùc va Ta cã t¶I träng va tµu bao gåm 2 thµnh phÇn ®· ®-îc tÝnh ë trªn lµ -Thµnh phÇn vu«ng gãc víi tuyÕn mÐp bÕn : Fq = 9 (T) -Thµnh phÇn vsong song víi tuyÕn mÐp bÕn : Fn =4,5 (T) S¬ ®å ph©n phèi lùc va tµu lªn c¸c ®Çu cäc cña ph©n ®o¹n bÕn nh- trªn h×nh vÏ: Y X C(18;11,05) 4,5 T 10T NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 22
 23. 23. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN ChuyÓn c¸c thµnh phÇn lùc vÒ t©m ®µn håi ta cã: X = Fn = -4,5T Y = Fq = 10T M0 = 4,5.(11,05 + 2,5) + 10.18= 240,975 T.m C¸c thµnh phÇn chuyÓn vÞ: M0 Hix .y = x y = 2 i X = 9,26 . 10-4 (m) Hix Y Hix = 2,0 . 10-4(rad) Hix .x i2 = 1,25.10-3 (m). Lùc ngang ph©n bè theo ca 2 ph-¬ng cho cäc bÊt k× thø I dduocj x¸c ®Þnh b»ng c¸c biÓu thøc: Hix = Hix .( x ± y i' . ). Hiy = Hiy .( y ± x i' . ). Trong ®ã: xi,yilµ täa ®é cäc thø I ®èi víi hÖ täa ®é míi cã gèc täa ®é ®Æt t¹i t©m ®µn håi C. B¶ng ph©n bè lùc va tµu lªn c¸c khung ngang vµ khung däc theo ph-¬ng X STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HAix HBix HCix HDix HEix HFix HGix Tổng 0,153761 0,05212 0,215391 0,059111 0,054514 0,02942 -0,05887 0,468 0,153761 0,05212 0,215391 0,059111 0,054514 0,02942 -0,05887 0,468 0,153761 0,05212 0,215391 0,059111 0,054514 0,02942 -0,05887 0,468 0,153761 0,05212 0,215391 0,059111 0,054514 0,02942 -0,05887 0,468 0,153761 0,05212 0,215391 0,059111 0,054514 0,02942 -0,05887 0,468 0,153761 0,05212 0,215391 0,059111 0,054514 0,02942 -0,05887 0,468 0,153761 0,05212 0,215391 0,059111 0,054514 0,02942 -0,05887 0,468 0,153761 0,05212 0,215391 0,059111 0,054514 0,02942 -0,05887 0,468 0,153761 0,05212 0,215391 0,059111 0,054514 0,02942 -0,05887 0,468 0,153761 0,05212 0,215391 0,059111 0,054514 0,02942 -0,05887 0,468 Tổng 4,68 Sai sô =(4,68-4,5)/4,68.100%=3,8% B¶ng ph©n bè lùc va tµu lªn c¸c khung ngang vµ khung däc theo ph-¬ng Y STT HAiy HBiy HCiy HDiy NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 HEiy HFiy HGiy Tổng Page 23
 24. 24. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,105163 0,069363 0,033563 -0,00224 -0,03804 -0,07384 -0,10964 -0,14544 -0,18124 -0,21704 0,039057 0,025761 0,012465 -0,00083 -0,01413 -0,02742 -0,04072 -0,05402 -0,06731 -0,08061 0,953372 0,62882 0,304268 -0,02028 -0,34484 -0,66939 -0,99394 -1,31849 -1,64304 -1,9676 0,080018 0,123657 0,052778 0,081561 0,025538 0,039465 -0,0017 -0,00263 -0,02894 -0,04473 -0,05618 -0,08682 -0,08342 -0,12892 -0,11066 -0,17102 -0,1379 -0,21311 -0,16514 -0,25521 Tổng Sai sô=(10,04-10,0)/10,04.100%=0,398% 0,205766 0,135718 0,06567 -0,00438 -0,07443 -0,14447 -0,21452 -0,28457 -0,35462 -0,42467 0,380066 0,250682 0,121298 -0,00809 -0,13747 -0,26685 -0,39624 -0,52562 -0,65501 -0,78439 1,89 1,24 0,60 -0,04 -0,68 -1,32 -1,97 -2,61 -3,25 -3,89 -10,04 4.4. Tæng hîp lùc ngang t¸c dông lªn c¸c khung däc vµ khung ngang cña cÇu tµu Tæng lùc ngang t¸c dông lªn khung ngang vµ khung däc theo ph-¬ng x vs y Phương X Phương Y Hàng cọc 1 Lực neo 2.1104 Lực va 0.468 Lực tựa 0 Tổng 2.578 Lực neo 2.7303 Lực neo 2.7303 Lực tựa 1.92 Tổng 7.381 2 2.1104 0.468 0 2.578 1.8630 1.8630 1.92 5.646 3 2.1104 0.468 0 2.578 0.9957 0.9957 1.92 3.911 4 2.1104 0.468 0 2.578 0.1285 0.1285 1.92 2.177 5 2.1104 0.468 0 2.578 -0.7388 -0.7388 1.92 0.442 6 2.1104 0.468 0 2.578 -1.6060 -1.6060 1.92 -1.292 7 2.1104 0.468 0 2.578 -2.4733 -2.4733 1.92 -3.027 8 2.1104 0.468 0 2.578 -3.3406 -3.3406 1.92 -4.761 9 2.1104 0.468 0 2.578 -4.2078 -4.2078 1.92 -6.496 10 2.1104 0.468 0 2.578 -5.0751 -5.0751 1.92 -8.230 KÕt luËn:khung sè 10 lµ khung nguy hiÓm nhÊt. 4.5. Tæ hîp t¶i träng 4.5.1. C¸c ph-¬ng ¸n t¶i träng T¶I träng t¸c dông lªn bÕn bao gåm: - T¶I träng th-êng xuyªn:T¶I träng b¶n th©n c«ng tr×nh vµ lùc neo cõ. NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 24
 25. 25. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN - T¶I träng t¹m thêi dµi h¹n:T¶I träng hµng hãa vµ thiÕt bÞ c«ng nghÑ trªn bªn. T¶I träng t¹m têi ng¾n h¹n:t¶I träng neo tµu,t¶I träng va tµu,t¶I träng tùa tµu. Tæ hîp t¶I träng bo gåm tæ hîp c¬ b¶n vµ t¶I träng ®Æc biÖt.Tuy nhiªn trong ph¹m vi ®å ¸n chØ xÐt ®Õn tæ îp t¶I träng c¬ b¶n. C¸c tæ hîp t¶I träng ®-îc tr×nh bµy trong b¶ng sau: Tổ hợp 1 Tổ hợp 2 Tổ hợp 3 Tải trọng bản thân(bản, dầm dọc, dầm ngang,vòi voi) X X X Tải trọng hàng hoá, thiết bị công nghệ X X X Tải trọng do neo cừ X X X Tải trọng neo tàu X Các loại tải trọng Tải trọng va tàu Tải trọng tựa tàu X X 4.5.2. C¸c tæ hîp t¶I träng a) Tæ hîp 1 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 25
 26. 26. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 2500 3500 3500 3500 3500 3500 1000 Pdd= 3,06 T/m Pvv = 5,0 T Phh= 4 T/m Qdn= 0,9 T/m Qb?n= 1,32 T/m Pneo tàu = 5,08 T b, Tæ hîp 2 2500 Pvv = 5,0 T 3500 3500 3500 3500 3500 1000 Pdd= 3,06 T/m Phh= 4 T/m Qdn= 0,9 T/m Qb?n= 1,32 T/m Pva tàu = 3,89 T c, Tæ hîp 3 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 26
 27. 27. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 2500 Pvv = 5,0 T 3500 3500 3500 3500 3500 1000 Pdd= 3,06 T/m Phh= 4 T/m Qdn= 0,9 T/m Qb?n= 1,32 T/m Pt? a tàu = 1,92 T Ch-¬ng 5 : PH¢N TÝCH KÕT CÊU 5.1. Tãm t¾t ph-¬ng ph¸p tÝnh Gi¶I theo ph-¬ng ph¸p Antonov: - Víi gi¶ thiÕt cäc ®Òu lµ cÊu kiÖn mÒm,chuyÓn vÞ ngang cña c¸c nót lµ nh- nhau.Atonov dùa vµo quy luËt ph©n bè momen, viÕt hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c cho mét s¬ ®å ph¶ng bÊt k× mµ hÖ c¬ b¶n.NÕu hÖ cã nót th× sÏ cã n=m+1 hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c cã n Èn s« 1 , 2 ,… m, n. NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 27
 28. 28. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 7 5 6 3 4 2 1 8 5.2. HÖ bÊt ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c HÖ ph-¬ng tr×nh gåm 8 Èn sè: 1 , 2 , 3 , 4 , c¸c chuyÓn vÞ th¼ng ®øng. 8 : Lµ chuyÓn ngang. HÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c: 5 , 7 + + + + + + + + + + + + + + = 0 + + + + + + + = 0 + + + + + + + = 0 + + + + + + + = 0 + + + + + + + = 0 + + + + + + + = 0 + + + + + + + :Lµ = 0 = 0 PhÇn tö Mmax (Tm) Mmin (Tm) Qmax (T) Qmin (T) Nmax (T) Nmin (T) DÇm ngang 11,63 22,08 34,25 -28,49 -8,82 -37,17 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 28
 29. 29. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN cäc 13,29 12,85 -5,32 -5,32 -25,61 116,45 Ch-¬ng 6 : TÝNH TO¸N CÊU KIÖN CÇU TµU 6.1. Cäc NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 29
 30. 30. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 6.1.1. TÝnh to¸n chiÒu dµi cäc a. Søc chÞu t¶I cña cäc tÝnh theo ®Êt nÒn §-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Pđ Pgh Fs Trong ®ã:Fs =1,4 (víi cäc chÞu nÐn) Pgh = m.( 1.Ra.Fc + 2. ui. i.li) Trong ®ã: m:hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc,lÊy m=1. 1, 2HÖ s« ¶nh h-ëng cña ph-¬ng ph¸p h¹ cäc. ë ®©y dïng phuong ph¸p ®ãng Ðp cäc nªn lÊy: 1 = 2 = 1. Ri : Søc kh¸ng ®Çu mòi cña líp ®Êt thø I ngay mòi cäc. Fc,ui :DiÖn tÝch vµ chu vi tiÕt diÖn cäc, Fc = 0,16 (m2) , ui = 1,6(m). : C-êng ®é ma s¸t thµnh bªn cña líp ®Êt thø I víi bÒ mÆt xung quanh cäc.(dùa vµo ®é sÖt vµ chiÒu s©u ch«n cäc) i Gi¶ thiÕt cäc ®ãng vµo líp ®Êt 3.chiÒu s©u cäc chän lµ 22m,chia lµm 2 ®o¹n .Cao tr×nh mòi cäc lµ 19,4m.NhËn thÊy cäc mÐp bÕn cã chiÒu c¾m trong ®¸t lµ nhá nhÊt nªn ta dïng ta dïng ®Ó tÝnh to¸n søc chÞu t¶I cña cäc. ∑ ui. ili = 3.1,5.1,6+4.3.1,6+4,5.8.1,6 =84  Pgh = 1 x ( 1 x 0.16 x 600 + 1 x 84) = 180 P®= (Pgh/Fs) = 180/1,4 = 128,57 (T) (T) > Nmin = 116,45 T b. TÝnh to¸n cäc trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Cäc chiÒu dµi 22 m ,chia lµm 2 ®o¹n cäc mçi ®o¹n 12m Cäc trong qu¸ tr×n cÈu l¾p 1 mãc cÈu: NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 30
 31. 31. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN p a S¬ ®å lµm viÖc cña cäc trong qu¸ tr×nh cÈu l¾p cã thÓ xem lµ dÇm ®¬n gi¶n cã gèi tùa t¹i ®iÓm mãc cÈu vµ ®iÓm tiÕp xóc víi mÆt ®Êt. q a m1 m1 §iÓm ®Æt mãc cÈu ®-îc x¸c ®Þnh sao cho momen d-¬ng lín nh¸t t¹i gi÷a nhÞp b»ng trÞ sè momen ©m t¹i gèi trong qu¸ tr×nh cÈu l¾p. a = 0,294.L =0,292.12=3,504 m T¶I träng t¸c dông lªn cäc lµ t¶I träng b¶n th©n cäc cã d¹ng ph©n bè ®Òu trªn chiÒu dµi ®o¹n cäc.Gi¸ trÞ t¶I träng nµy ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: q = n . . Fc = 1,5 . 2,5 . 0,42 = 0,6 (T/m). Khi ®ã momen lín nhÊt trªn chiÒu dµi ®o¹n cäc lµ: M1 = q. a 2 2 0, 6.3,504 2 2 3, 68 Tm Lùc c¾t lín nhÊt :Q1.max= q.a = 0,6 . 3,504 = 2,102 (T) Tr-êng hîp cÈu l¾p 2 mãc cÈu vµ vÉn chuyÓn cäc: NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 31
 32. 32. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN p b b S¬ ®å lµm viÖc cña cäc trong qu¸ t×nh vËn chuyÓn cäc cã thÓ xem lµ dÇm ®¬n gi¶n cã gèi tùa t¹i 2 ®Çu ®iÓm mãc. q b m2 m2 §iªm ®Æt mãc cÈu ®-îc x¸c ®Þnh sao cho momen d-¬ng lín nhÊt t¹i gi÷a nhÞp b»ng trÞ s« momen ©m lín nhÊt t¹i gèi trong qu¸ tr×nh cÇu l¾p. b = 0.207xL = 0.207x12 = 2,484 (m). Khi momen lín nhÊ trªn chiÒu dµi cäc lµ : M2 = q. a 2 2 0, 6.2, 4842 2 1,85 T .m Lùc c¾t lín nhÊt : Q2.max = q.b =0,6.2,484 =1,49 (T). NhËn they M1 > M2 Néi lùc trong cäc t-¬ng øng víi tr-êng hîp cÈu l¾p 1 mãc cÈu nguy hiÓm h¬n,dïng gi¸ trÞ néi lùc nµy ®Ó tÝnh to¸n trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Néi lùc tÝnh to¸n: Mmax = M1 = 3,68 (T.m) NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 32
 33. 33. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Qmax = Q1 = 2,102 (T) Néi lùc trong qu¸ tr×nh sö dông: Mmax Qmax = 13,19 (Tm) = 5,32 (T) LÊy néi lùc trong qu¸ tr×nh khai th¸c ®Ó tÝnh to¸n cèt thÐp. TÝnh to¸n cèt thÐp cho c¸c cÊu kiÖn Chän : Kn - hÖ sè ®¶m b¶o, kn =1,25 Nc – hÖ sè tæ hîp t¶I träng,víi tæ hîp c¬ b¶n nc= 1,0 Mb – hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bª t«ng,mb = 1,15 Rs – c-êng ®é chÞu kÐo cña cèt thÐp , Rs = 2800 KG/cm2 Rb-c-êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng vµ cèt thÐp,Rb = 170 KG/cm2 6.1.2 TÝnh to¸n cèt thÐp cäc 6.1.2.1 TÝnh cèt thÐp däc - Cäc vu«ng cã kÝch th-íc 40 x 40 (cm) - Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m cèt thÐp ®Õn mÐp tiÕt diÖn lµ : a = 5cm.  H0 =40-5=35cm Gi¶ thiÕt chiÒu dµy líp b¶o vÖ a0 = 5cm viÖc cña cäc: chiÒu cao lµm h0=40-5=35cm CÊu kiÖn chÕ t¹o tõ BTCT mac 350,cèt thÐp AII vµ hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc Ta cã: R = 0,65 ; =0,9 R = 0,414 = NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 = 0,17< = 0,414 Page 33
 34. 34. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Ta cã : = 0,5. = 0,5. = 0,9 = 2(1-0,9) = 0,2 DiÖn tÝch cèt thÐp cÇn thiÕt lµ : = = = 18,69 (cm2) Chän 8 22 cho toµn bé tiÕt diÖn cäc: Fa=30.411 cm2 HÇm l-îng cèt thÐp : : = Fa bh0 30, 411 100% = 2,17 % > 40 35 min = 0.05% KiÓm tra sù h×nh thµnh vµ më réng vÕt nøt ChiÒu réng vÕt nøt aT vu«ng gãc víi trôc dÇm ®-îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn nh- sau: = k. .7. Trong ®ã: k: hÖ sè kÓ ®Õn tÝnh chÊt chÞu lùc cña cÊu kiÖn víi dÇm ngang chÞu uèn k=1 : hÖ sè kÓ ®Õn lo¹i cèt thÐp víi thÐp AII cã gê = 1 Cd: hÖ sè phô thuéc tÝnh chÊt t¸c dông t¶I träng, xem cÊu kiÖn chÞu t¸c ®éng l©u dµi,l©y Cd = 1,2 : øng suet trong cèt thÐp chÞu kÐo t¹i tiÕt diÖn xuÊt hiÖn khe nøt,®èi víi cÊu kiÖn chÞu uèn = a Z1 :c¸nh tay ®ßn cña néi ngÉu lùc t¹i tiÕt diÖn khe nøt = - = - bd:øng suet kÐo ban ®Çu trong cèt thÐp do tr-¬ng në bª t«ng, víi cÊu kiÖn n»m trªn kh« th× lÊy bd = 0 : hµm l-îng cèt thÐp trong tiÕt diÖn d: ®-êng kÝnh thanh thÐp (d=25mm) NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 34
 35. 35. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Ea: m« ®un ®µn håi c¶u thÐp,Ea = 2,1.106 kG/cm2 Thay sè liÖu vµo ta cã: M = 13,19T.m; d=25mm ; Fa= 30,411 cm2 ; h0= 35cm ; =2,17%; = 0,3; Z1 = 35 – 0,3.35/2 =29,75 cm; = = 1457,9kG/cm² Tõ ®ã ta cã : =1.1,2.1. 7(4-100.2,17 %) = 0,05 mm < = 0,08mm Tháa m·n ®iÒu kiÖn bÒ réng vÕt nøt. VËy chän 8 22 6.1.2.2 TÝnh to¸n cèt ®ai - KiÓm tra kh¶ nang chÞu c¾t cña bª t«ng: kn.nc.Q ≤ mb . Qb với Qb = 0,6.Rk.b.h0 Cèt thÐp däc ®-îc bè trÝ nh- trªn a = 5+ 1,8/2 =5,94 cm h0=40-5,9=34,1cm kn.nc.Q = 1.25 x 1 x 5,32 = 6,65 (T) mb . Qb 9,94 = 1.15 x 0.6 x 11 x 40 x 32,76 = 9945 KG = (T) kn.nc.Q < mb . Qb bª t«ng ®ñ kh¶ n¨ng chÞu c¾t kh«ng cÇn tÝnh cèt ®ai. Do ®ã ®Æt cèt thep theo yªu cÇu cÊu t¹o : chän ®ai 8 ,kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt ®ai ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Hcäc =400 mm < 450 mm a = min Chän a = 200 mm h 400 ;150 = ;150 = 150 2 2 cèt thÐp ®ai lµ : 8a200. 6.1.2.3 TÝnh to¸n cèt thÐp lµm mãc cÈu NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 35
 36. 36. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN ThÐp ding lµm mãc cÈu thuéc nhãm AI cã Ra= 2100 kG/cm2 Lùc kÐo trong tr-êng hîp cÈu l¾p : Fk=q.l q. l 2 Lùc kÐo trong mét nh¸nh lµ : Fk' Fk' Ra DiÖn tÝch cèt thÐp mãc cÈu : Fa Chän thÐp mãc cÈu 0,6.11 2 3,3 3,3 1,17 2800 T 20 cã Fa=3,14 cm2 6Ø25 cm 2 1 50 Ø8a200 400 300 6Ø22 Ø8a200 3 1 2 50 50 300 50 400 6.2. TÝnh b¶n sµn cÇu tµu §Ó tÝnh cèt thÐp cho b¶n,ta xÐt 1 d¶I b¶n cã bÒ réng 1m.D¶I b¶n ®-îc tÝnh nh- mét cÊu kiÖn chÞu uèn cã tiÕt diÖn h×nh chò nhËt víi bÒ réng 1m. 6.2.1 X¸c ®Þnh néi lùc cña b¶n NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 36
 37. 37. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN chän oo b¶n cã t¶I träng hµng hãa lín nhÊt ®Ó tÝnh to¸n: qn = 8 (T/m2) T¶I träng tÝnh to¸n cña b¶n : T¶I träng hµng hãa : qn= 1,3 . 8 = 10,4 T/m2 T¶I träng b¶n th©n b¶n: qb =1,05.(0,3.2,5) = 0,787 T/m2 T¶I träng t¸c dông lªn b¶n: q = qn + qb =10,4 + 0,787=11,187 T/m2 TÝnh to¸n theo s¬ ®å khíp deá.Ta cã: = = = 1,18 ª S¬ ®å tÝnh momen NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 37
 38. 38. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 1 2 L02 = 3,3 (m) M F M L01 = 2,8 (m) II M I I M1 M M2 M1 II E M M MI I M II M II 2 C¸c momen trong b¶n quan hÖ bëi biÓu thøc : = (*) Chän tû sè néi lùc gi÷a c¸c tiÕt diÖn: = 2 ; = 1,5; = 1,5; ; `Thay c¸c gias trÞ vµo biÓu thøc (*) ta cã: = (2. +1,5 +1,5 ).3,3+(2.0,5 +0,75 +0,75 ).2,8  51,89 = 23,5  = 2,21 (T.m) VËy M1= 2,21 T.m; M2= 1,11 T.m MI =M’I =3,32 T.m ; MII=MII’=1,67T.m BiÓu ®å tÝnh cèt thÐp b¶n: NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 38
 39. 39. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 3,32 T.m 3,32 T.m 2,21 T 2,8 m 6.2.2. TÝnh to¸n cèt thÐp b¶n TÝnh to¸n theo tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt bÒ réng lµ 1m. Gi¶ thiÕt chiÒu dµy líp bª t«ng lµ 5cm chiÒu cao lµm viÖc cña b¶n lµ h0=30-5=25cm.BTCT mac 300,cèt thÐp sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc chÞu lùc AII vµ hÖ =0,9 ta cã: R=0,588; R=0,414 Theo ph-¬ng c¹nh ng¾n = = 0,039 < = 0,414 Tháa m·n vÒ ®iÒu kiÖn h¹n chÕ chiÒu cao vïng nÐn Ta cã: : 0,98 = 0,5. = 0,5. = 2(1-0,98) = 0,04 < DiÖn tÝch cèt thÐp cÇn thiÕt lµ : NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 = = 0,588 Page 39
 40. 40. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN = = = 6. (m²) = 6,05 cm² Chän 5 16 thÐp AII (Fa=10,05cm2) = 100 = 100 = 0,402 > = 0,05% tháa m·n ®iÒu kiÖn hµm l-îng cèt thÐp : TCVN4116-85 như sau: = k. .7. : =1 =1 = 1,3 = ) = - = , =0 (d = 16 mm) ; = 2,1. kG/cm² : M = 3,32 T.m; d=16mm; Fa= 10,05cm²; =25-0,029.25/2=24,63 cm; = = 25cm ; =0,4 %; =0,029; = 1337,4 kG/cm² : =1.1,3.1. 7(4-100.0,4 %) = 0,078mm < = 0,08mm . NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 40
 41. 41. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 16a200 Theo ph-¬ng c¹nh ng¾n 1,67 T.m 1,67 T.m 1,11 T 3,3 m = : = 0,025 < = 0,5. = 0,414 = 0,5. = 0,987 = 2(1-0,987) = 0,026 < : = = 0,588 = = 3,02. (m²) = 3.02 cm² 4 16 = 100 = ( = 8,04 (cm² ) 100 = 0,32 > = 0,05% : TCVN4116-85 như sau: = k. .7. : =1 =1 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 41
 42. 42. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN , = 1,3 = ) = - = , =0 (d = 16 mm) ; = 2,1. kG/cm² : M = 1,67 T.m; d=16mm; Fa= 8,04 cm²; =25-0,026.25/2=24,68 cm; = 25cm ; =0,32 %; =0,026; = = 841,62kG/cm² : =1.1,3.1. 7(4-100.0,32 %) = 0,053 mm < = 0,08mm . 16a250 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 42
 43. 43. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Ø16a200 Ø16a250 1 2 30 20 Ø16a250 1 60 60 350 6.1. Tính cấu kiện dầm mác 300 =0,65 ; =0,414; hệ số = 0,9 ;Rb = 1,7 T - Cốt thép của dầm được tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN4116-85. - Sơ đồ tính : Dầm ngang khi tính toán được xem như dầm liên tục tục đặt trên các gối tựa là các cọc. Nội lực tính toán : Mmax(T.m) Mmin(T.m) Qmax(T) Qmin(T) 11,63 -34,77 37,5 -28,25 a. Tính toán cốt thép chịu momen âm - Dầm ngang là cấu kiện chịu uốn có tiết diện hình chữ nhật có kích thước bxh (60x90 cm) Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép đến mép tiết diện là : a= 5 (cm)  h0 = 90- 5 = 85 (cm) - : (I) : NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 ( ) Page 43
 44. 44. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN = r ; = r.(1-0,5 r ) ; Bê tông mác 300 , cốt thép nhóm AII , tra bảng 17 – tiêu chuẩn bê tông cốt thép thuỷ công 4116-85 ta được  r r = 0.65 = r.(1-0,5 r ) = 0,65.(1-0,5.0,65) = 0,438 => = : =  = 0,051 > r = 0,438 (Thỏa mãn điều kiện) = (I) : = = 23,53 (cm2) = : = 100% = 0,46 % > = 0,05% Tính toán sự hình thành và mở rộng vết nứt : Chọn lại thép dọc: chọn 11ф25 : = 100% = 0,81 % > = 0,05% Theo tiêu chuẩn 4116 – 85, chiều rộng vết nứt aT vuông góc với trục dọc dầm được xác định theo công thức sau : aT k.C g . . a 0 Ea .7.(4 100 ). d (mm) Trong đó : k : Hệ số kể đến tính chất chịu lực của cấu kiện, với cấu kiện chịu uốn k =1 Cg : Hệ số xét đến tính chất của tải trọng tác dụng , với tải trọng thường xuyên và tải trọng tạm thời là 1.2. : Hệ số kể đến loại thép sử dụng , với cốt thép thanh AII có gờ lấy là 1 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 44
 45. 45. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN a : Ứng suất trong cốt thép chịu kéo không kể đến cường độ bê tông vùng chịu kéo của mặt cắt , với cấu kiện chịu uốn thì a xác định theo công thức : a M , với Z là cánh tay đòn nội lực, lấy theo kết quả tính toán mặt cắt Fa .Z về độ bền , Z = h0 – .h0/2 Z = 85 – 0,07.85/2 = 82,02 cm 34 ,77 10 5 786 ,95 kG / cm 2 a= 53,9 82 ,02  0 =0 : Ứng suất kéo ban đầu trong cốt thép do sự trương nở của bê tông, với kết cấu khô Ea : Mô đun đàn hồi của thép , Ea = 2,1.106 (kG/cm2 ) : Hàm lượng cốt thép trong tiết diện , = 7,4.10-3 d : Đường kính cốt thép d = 25 mm Thay số ta được : at = 1 1.3 1 786,95 60 7 (4 100 0,81%) 2.1 10 25 mm = 0,05 < 0,08 mm Chọn 11ф 25 là hợp lý. b. Tính cốt thép khi dầm chịu momen dương => : =  = = 0,017 < NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 r= 0,438 (Thỏa mãn điều kiện) Page 45
 46. 46. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN (I) : = = 5,53 (cm2) = Chọn thép dọc: chọn 7ф22 : = 100% = 0,44% > = 0,05% Tính toán sự hình thành và mở rộng vết nứt : Chọn thép dọc: chọn 7ф22 Theo tiêu chuẩn 4116 – 85, chiều rộng vết nứt aT vuông góc với trục dọc dầm được xác định theo công thức sau : aT k.C g . .  a= a 0 Ea .7.(4 100 ). d (mm) 11,63 10 5 533 ,06 kG / cm 2 26 ,6 82 ,02 Thay số ta được : at = 1 1.3 1 533,06 0 7 (4 100 0.44%) 2.1 10 6 22 mm = 0,039 < 0,08 mm Chọn 7ф22 là hợp lý. c. Tính toán cốt đai Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông : Theo “Kết cấu bê tông cốt thép”, điều kiện để không phải tính cốt thép ngang là : kn.nc.Q ≤ mb . Qb với Qb = k1.Rb.b.h0 (k1=0.6 đối với dầm) Cốt thép dọc bố trí như trên a = 5 + 2,8/2 = 6,4 cm  h0 = 90 – 6,4 = 83.6 cm kn.nc.Q = 1,2 x 1 x 37,55 = 45,06 (T) NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 46
 47. 47. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN mb . Qb = 1,15 x 0,6 x 170 x 0,6 x 0,836 = 58,84 (T) kn.nc.Q < mb . Qb  Bê tông đủ khả năng chịu cắt, không cần tính cốt đai. Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính của bụng dầm : Theo “Kết cấu bê tông cốt thép” : Công thức kiểm tra : kn.nc.Q ≤ k0 .mb .Rn.b.h0 k0=0,35 : bê tông mác ≤ 400 k0 .mb . Rn.b.h0 = 0,35x1,15x170x0,6x0,836 = 34,32 (T) kn.nc.Q = 25,1 T ≤ k0 .mb . Rn.b.h0  Bê tông bụng dầm không bị phá hoại bởi ứng suất nén chính. Do đó ta đặt cốt đai theo yêu cầu cấu tạo : Chọn đai 10 , khoảng cách giữa các đai xác định như sau : hdầm = 900 mm > 450 mm a min h ;500 3 1000 333,3 3  Đặt cốt thép đai : 10 a 200. NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 47
 48. 48. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 11Ø25 1 300 Ø10a200 2Ø14 9000 5 3 7Ø22 Ø10a200 2 Ø10a200 50 6.2. 4' 500 600 4 50 Tính toán vòi voi a. Tính toán cốt thép dọc : Do dầm voi voi có tiết diện thay đổi theo chiều dài nên gần đúng ta tiến hành tính toán cho tiết diện trung bình b x h = 100x65cm. Giả thiết : abv = 5cm. Suy ra : h0 = h – abv = 65 – 5 = 60 cm. = : = 0,5. = 0,006 < = 0,5. = 0,414 = 0,996 = 2(1-0,996) = 0,008 : = = 2,78 (cm2) = Dự định chọn 7ф16 có Fa = 14,07 (cm2) Hàm lượng cốt thép : = Fa bh0 14,07 100 % = 100 60 0.23 % > min = 0.05% b. Tính toán cốt đai : Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông : NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 48
 49. 49. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Theo TCVN4116-85 , điều kiện để không phải tính cốt thép ngang là : kn.nc.Q ≤ mb . Qb với Qb = 0,6.Rk.b.h0 Cốt thép dọc bố trí như trên  abv = 5+1,6/2 = 5,8 cm  h0 = 60- 5,8= 54,2 cm kn.nc.Q = 1.25 x 1 x 2,49 = 3,11 (T) mb . Qb = 1.15 x 0.6 x 17 x 100 x 54,2 = 63576 ( K)G = 63.57(T) kn.nc.Q < mb . Qb  Bê tông đủ khả năng chịu cắt, không cần tính cốt đai. Do đó ta đặt cốt đai theo yêu cầu cấu tạo : Chọn đai 10 , khoảng cách giữa các đai xác định như sau : h = 650 mm > 450 mm  Cốt thép đai là : 10 a 150. Tính toán sự hình thành và mở rộng vết nứt : Theo tiêu chuẩn 4116 – 85, chiều rộng vết nứt aT vuông góc với trục dọc dầm được xác định theo công thức sau : aT k.C g . .  a 0 Ea .7.(4 100 ). d 3,73 10 5 489 ,1 kG / cm 2 a= 14 ,07 54 ,2 at = 1 1.2 1 (mm) Thay số ta được : 489,1 0 7 (4 100 0.23%) 2.1 106 16 mm = 0,029 < 0,08 mm Chọn 7ф16 là hợp lý. NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 49
 50. 50. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 3' 4Ø22 Ø10a200 9 4 900 Ø10a100 7Ø16 7Ø16 III III 7 7Ø22 9 THÉP Ð? U C? C Ø10a150 8 6 600 6.3. Thép liên kết cừ Chọn 3ф20 hàn vào lòng máng của 1 cừ larssen rồi ngàm sâu vào dầm dọc để tăng liên kết giữa cừ và dầm dọc. Bảng thống kê bố trí cốt thép cho các cấu kiện M T.m cm² cm² 11,63 9,29 7ф22=26,6 -34,77 28,38 11 ф 25=53,9 3,73 2,78 7 ф 16=14,07 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 50
 51. 51. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN CHƢƠNG 7: TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH BẾN CẦU TÀU CỪ TRƢỚC 7.1. Tóm tắt các vấn đề tính toán và kiểm tra ổn định chung của cầu tàu cừ trƣớc Cũng như các loại công trình bến khác, bến được kiểm tra ổn định sâu theo 1 trong 2 phương pháp : Phương pháp trượt cung tròn và mặt trượt gẫy khúc. Đối với cầu tàu cừ trước thế ổn định được tạo bởi ma sát giữa các cọc với đất và trong thành phần gây tạo thế ổn định bao giờ có lực cắt của cọc. Tính thế ổn định trượt sâu theo phương pháp trượt cung tròn. Công thức kiểm tra: kn.nc.n.mđ.Mtr < m.Mg Trong đó: kn : Hệ số tin cậy phụ thuộc vào cấp công trình. Đối với công trình cấp I : kn = 1,25 nc : Hệ số tổ hợp tải trọng, với tải trọng cơ bản, nc = 1 mđ :Hệ số điều kện làm việc bổ sung phụ thuộc vào đặc điểm khi tính trượt cung tròn theo bài toán phẳng mđ = 0,8 m: hệ số điều kiện làm việc m = 1,15 n: hệ số vượt tải n = 1,25 Mg Tổng mô men giữ ( tổng mô men của các lực chống trượt ) Mg = [ ∑gi.cos i.tg i + ∑ci. li + ∑Qci ] Mtr : Tổng mô men của các lực gây trượt : Mtr = R.∑gi. sin i ci : Lực dính của đất nền nằm ở đáy cung trượt của dải thứ i. Qi : Lực chống cắt của cấu kiện bị cắt qua li : Lực chống cắt của dải thứ i. i : Góc nghiêng của bán kính trượt qua điểm giữa đáy của dải thứ i. Ta đưa công thức kiểm tra về dạng sau: kn < mMg./(Mtr.nc.mđ) Đặt kn* = m.Mg./(Mtr.nc.mđ) Tính kn* cho một số cung trượt khác nhau và so sánh để chọn ra kn*min để so sánh mức độ ổn định của công trình. 7.2. Xác định lực cắt dọc Xác định lực cắt dọc theo điều 13.20.TCN.222-92: Qi = (4Mc)/(tz.L) Trong đó: NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 51
 52. 52. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN L: Khoảng cách cọc theo tuyến mép bến , L = 3,65 m Mc: Mô men uốn của cọc khi cọc bị cắt. p MC= P , a a 8 lc . tZ2 : Áp lực bị động và chủ động tại cung trượt thứ i ; tz : Nửa chiều dài đoạn cọc bị uốn giữa 2 mặt phẳng ngàm ; lc : Chiều dài đoạn thẳng mà trong phạm vi đó áp lực chủ động và áp lực bị động của đất của đất truyền lên cọc. lc = L khi L 3d lc = 3dc khi L > 3d dc : đường kính cọc. Nhận thấy L=3,65m >1,2m lc = 3.0,4 = 1,2 m. tz = ( 1 1,25 1 ) .tn 1,5 tn :Khoảng cách từ mặt trượt đến chân cọc. p a : áp lực bị động của đất : p : áp lực chủ động của đất : = a = tc .hi. tc .hi. a + c. a - c. ac ac c: lực dính của đất. Lực cắt cọc được tính cùng với kiểm tra ổn định trượt sâu của đất. 7.3. Xác định vị trí tâm trƣợt nguy hiểm t 7,9 0, 65 < 1 = 12,1 H Xét tỷ số: Theo bảng 4.7 trang 68 sách Thiết Kế CTBC ta có Do đó ta có thể lấy : x = ( 0,5 ÷ 0,58 ) và y = ( 0,58 ÷ 0,65 ) Lấy toạ độ tâm ban đầu O1 có : x1 = 12,1 .0,5=6,05 m ; y1 = 12,1.0,58 = 7,02 m ; Sau đó tính thêm 2 điểm tiếp theo O2(6,53 ; 7,6) và O3(7,02 ; 7,8) +Tính lực cắt dọc đối với tâm O1 tz=tn/1,25=4,5/1,25= 3,6 tc p = = tc a Mc= .hi. p .hi. a a 8 p = 0,75.7,9.1,698= 10,063T/m2 = 0,75.7,9.0,588 = 3,4886 T/m2 (10, 063 3, 4886).1, 2.3, 6 2 lc . tz = = 12,78( Tm ) 8 2 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 52
 53. 53. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Qi = (4Mc)/(tz.L) =4.12,78 /(3,6.3,65)= 3,89 T Mà số cọc mà cung trượt cắt qua là 6 cọc => Qci = 6.3,89 = 23,34 (T) Tương tự tính được lực cắt cọc trong trường hợp tâm O2 và O3 Tâm O2 Tâm O3 Qci = 23,45 (T) Qci = 23,55 (T) 7.4. Kiểm tra ổn định trƣợt sâu Kiểm tra ổn định trượt sâu theo công thức m .Mg kn Nc.n.Mtr.mđ < + Kiểm tra ổn định tâm trượt O1: Ta có: O1 (6,05 ; 7,02) R= 28,32 (m) Y O1 R1 = 28,32 m X CTMB+2.5 10 MNTTK-1.2 9 8 7 Cõ thÐp Larssen IV m= 2.5 6 5 -11 4 1:7 -12 1:7 c t ®b -9.6 -13 3 -10 -9 -8 -7 2 -6 -5 -4 -3 1 -2 -1 0 Hình 7.1.Kiểm tra ổn định cung tròn tâm O1 với R1 = 28,32m - Tính K1 K1 = 1,15.(391 560,16) 1, 25.1, 25.0,8.281,9 3, 47 1 + Kiểm tra ổn định tâm trượt O2: Ta có: O2 (6,53 ; 7,6) R= 29 (m) NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 53
 54. 54. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Y O2 R 2 = 29 m X CTMB+2.5 10 MNTTK-1.2 9 8 7 Cõ thÐp Larssen IV m= 2.5 6 5 -11 4 1:7 -12 1:7 c t ®b -9.6 -13 3 -10 -9 -8 -7 2 -6 -5 -4 -3 1 -2 -1 0 Hình 7.2.Kiểm tra ổn định cung tròn tâm O2 với R2 = 29m - Tính K2 K2 = 1,15.(402, 643 560,16) 1, 25.1, 25.0,8.260, 774 3,397 1 + Kiểm tra ổn định tâm trượt O3: Ta có: O3 (7,02 ; 7,8) R= 29,31 (m) Y O3 R 3 = 29,31 m X CTMB+2.5 10 MNTTK-1.2 9 8 7 Cõ thÐp Larssen IV m= 2.5 6 5 -11 4 1:7 -12 1:7 c t ®b -9.6 -13 3 -10 -9 -8 -7 2 -6 -5 -4 -3 1 -2 NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 -1 0 Page 54
 55. 55. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Hình 7.3.Kiểm tra ổn định cung tròn tâm O3 với R3 = 29,31m - Tính K3 K3 = 1,15.(395,567 560,16) 1, 25.1, 25.0,8.252,172 3, 487 1 Kết luận : Cầu tầu cừ trước đã thỏa mãn về ổn định trượt sâu. NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 55
 56. 56. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN CHƢƠNG 8: THỐNG KÊ VẬT LIỆU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG 8.1 Thống kê vật liệu chính cho 1 phân đoạn bến. B? NG TH? NG KÊ C? T THÉP TÊN C.KI? N S? HI? U HÌNH D? NG-KÍCH THU? C 11000 1 S? LU? NG T? NG CHI? U DÀI (m) T? NG S? LU? NG (Kg) Ø22 9240 27572 700 8960 6272 2477,44 Ø20 1940 280 543,2 1339,6 4200 5040 21168 8361,36 Ø30 750 280 210 1165,11 Ø8 3500 280 980 387,1 Ø8 1080 19320 20865,6 8241,9 320 400 200 70 70 150 150 250 250 4 750 6 60 160 320 7 840 Ø8 5 11000 Ø8 2 C? C CHI? U DÀI 1 THANH (mm) 60 320 3 ÐU? NG KÍNH (mm) 360x360x10 8 5040 Ø25 21000 440 9240 35601,65 2 21000 Ø22 21000 440 9240 27572,05 3 21000 Ø14 21000 120 2520 3043,9 2720 1200 33264 20523 730 1200 876 540,5 Ø10 820 600 492 303,5 Ø16 2300 280 644 1016 Ø16 3100 280 868 1369,4 Ø10 3320 4200 13944 8603,4 Ø10 820 840 6888 4249,9 4' 5 225 4 60 60 800 Ø10 800 D? M NGANG 500 800 500 21000 60 Ø10 800 225 1 700 200 2100 6 8 700 900 60 9 60 900 700 2900 7 VÒI VOI 200 60 700 60 1 B? N 45800 Ø16 45800 7200 329760 52034,7 2 20900 Ø16 20900 80 1672 2683 Ø8 350 1000 350 138,2 Ø18 1500 1200 1800 9065,3 3 C? 50 250 50 1500 8.2. Phƣơng pháp thi công. – Cọc bê tông cốt thép được đúc sắn. – Hạ cọc bằng phương pháp đóng, và hạ xuống độ sâu -19,9m, xuống lớp đất thứ 3. – Kết cấu dầm bản đổ toàn khối tại chỗ. – Dầm vòi voi là cấu kiện lắp ghép. – Cừ thép được đóng xuống độ sâu -17,5 m. hàn thép vào đầu cừ để liên kết cừ vào dầm dọc. NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 56
 57. 57. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN CHƢƠNG 9: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 9.1. Kết luận NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 57
 58. 58. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN Công trình bến cầu tầu phù hợp với khu vực xây dựng có nền đất yếu ,dễ đóng cọc. Ngoài ra bến cầu tàu kết hợp với hàng cừ sau làm tăng ổn định chung cho công trình bến.tuy nhiên thi công cừ chôn sâu xuống đất gặp nhiều khó khăn và tốn nhiều thời gian. 9.2. Kiến nghị Trong quá trình hoàn thành đồ án không tránh khỏi có những sai sót,vì thế em kính mong các Thầy cô tạo điều kiện giúp đỡ em có thể nắm kiến thức để có thể áp dụng vào thực tế. TÀI LIỆU THAM KHẢO – Công trình bến cảng – Phạm Văn Giáp,Nguyễn Hữu Đẩu, Nguyễn Ngọc Huệ. NXB xây dựng,1998. – Kết cấu bến cảng trên nền đất yếu – Phạm Văn Giáp, Nguyễn Mạnh Tiến.1991. – 22 – TCN – 207 – 92. Công trình bến cảng biển. Hà Nội – 1992. – 22 – TCN – 222 – 95. Tải trọng và tác động lên công trình thủy. Hà Nội – 1995. – 22 – TCN – 219 – 94. Công trình bến cảng sông. Hà Nội – 1994. – TCVN – 4116 – 85. Thiết kế bê tông và BTCT công trình thủy công. Hà Nội – 1985. – , PGS.TS.Phan Quang Minh NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 58
 59. 59. ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN NGÔ XUÂN THIÊN_MSSV:758654 Page 59

×