download
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

download

on

 • 510 views

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển

Statistics

Views

Total Views
510
Views on SlideShare
412
Embed Views
98

Actions

Likes
0
Downloads
45
Comments
0

1 Embed 98

http://offshorevn.com 98

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

download download Document Transcript

 • TCVN tiªu chuÈn quèc gia tcvn 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 XuÊt b¶n lÇn 2 Quy ph¹m ph©n cÊp vμ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline System hμ néi - 2007 1
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 2
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 Lêi nãi ®Çu Bé tiªu chuÈn Quèc gia tõ TCVN 6475-1: 2007 ®Õn TCVN 6475-13:2007 thay thÕ cho TCVN 6475: 1999. Bé tiªu chuÈn Quèc gia tõ TCVN 6475-1: 2007 ®Õn TCVN 6475 –13: 2007 Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn do Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam vµ Ban Kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC8 - §ãng tµu vµ C«ng tr×nh biÓn - phèi hîp biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ c«ng bè. 3
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 Lêi giíi thiÖu HÖ thèng quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn ®−îc biªn so¹n trªn c¬ së TCVN 6475: 1999 vµ c¸c tµi liÖu chÝnh sau: • DNV-OSS-F301: Certification and Verification of Pipelines (Chøng nhËn vµ kiÓm tra hÖ thèng ®−êng èng biÓn - §¨ng kiÓm Nauy); • Offshore Standard - DNV-OS-F101 - Submarine Pipeline Systems (HÖ thèng ®−êng èng biÓn §¨ng kiÓm Nauy); • DNV RP E305 On-bottom Stability Design of Submarine Pipelines (ThiÕt kÕ æn ®Þnh ®¸y biÓn cña hÖ thèng ®−êng èng biÓn - §¨ng kiÓm Nauy); • DNV RP B401: Cathodic Protection Design (ThiÕt kÕ b¶o vÖ ca tèt); • DNV Guideline 13: Interference Between Trawl Gear and Pipelines (H−íng dÉn 13: T−¬ng t¸c gi÷a l−íi ®¸nh c¸ vµ ®−êng èng - §¨ng kiÓm Nauy); • DNV Guideline 14: Free Spanning Pipelines (H−íng dÉn 14: NhÞp hÉng cña ®−êng èng - §¨ng kiÓm Nauy); • ABS – Guide for Building and Classing: Subsea Pipeline Systems and Riser (H−íng dÉn ph©n cÊp vµ chÕ t¹o: HÖ thèng ®−êng èng biÓn vµ èng ®øng - §¨ng kiÓm Hoa Kú); HÖ thèng quy ph¹m nµy bao gåm 13 tiªu chuÈn Quèc gia tõ TCVN 6475-1: 2007 ®Õn TCVN 647513:2007: 1. TCVN 6475-1: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 1: Quy ®Þnh chung. 2. TCVN 6475-2: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 2: Ph©n cÊp hÖ thèng ®−êng èng biÓn 3. TCVN 6475-3: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 3. §¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn 4. TCVN 6475-4: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 4. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ 5. TCVN 6475-5: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 5. C¬ së thiÕt kÕ 6. TCVN 6475-6: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 6. T¶i träng 4
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 7. TCVN 6475-7: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 7. ChØ tiªu thiÕt kÕ 8. TCVN 6475-8: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 8. §−êng èng 9. TCVN 6475-9: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 9. C¸c bé phËn cña ®−êng èng vµ l¾p r¸p 10. TCVN 6475-10: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 10. Chèng ¨n mßn vµ bäc gia t¶i 11. TCVN 6475-11: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 11. L¾p ®Æt 12. TCVN 6475-12: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 12. Hµn 13. TCVN 6475-13: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 13. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy 5
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 Môc lôc Lêi nãi ®Çu………………………………………………………………………………………………...………. 3 Lêi giíi thiÖu……………………………………………………………………………………………...….……. 4 TCVN 6475-1: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 1: Quy ®Þnh chung. 1. Ph¹m vi ¸p dông ..........................................................................................................…....………… 31 2. Tµi liÖu viÖn dÉn................................................................................................………….......….. 32 3. §èi t−îng gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm ....................................................…...........…………................... 32 4. TiÕn tr×nh thùc hiÖn ph©n cÊp...................................................................….…………....................... 33 5. Nguyªn t¾c gi¸m s¸t kü thuËt......................................................................……………..................... 33 5.1. Quy ®Þnh chung vÒ gi¸m s¸t kü thuËt ................................................……….................….............. 33 5.2. Gi¸m s¸t trùc tiÕp ..............................................................................………...............…................ 35 5.3. Gi¸m s¸t gi¸n tiÕp ........................................................................................……….......…............. 35 5.4. Gi¸m s¸t kü thuËt theo ®é rñi ro .............................................................………................….......... 36 5.5. Lùa chän møc gi¸m s¸t kü thuËt .........................................................………................…............. 38 6. ThuËt ng÷, gi¶i thÝch vμ ký hiÖu..............................................................…………...........…............... 40 6.1. ThuËt ng÷ vμ gi¶i thÝch ................................................................................................………........ 40 6.2. C¸c ký hiÖu vμ viÕt t¾t ................................................................................................………......... 47 TCVN 6475-2: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 2: Ph©n cÊp hÖ thèng ®−êng èng biÓn 1. Ph¹m vi ¸p dông ....................................................................................…….....................................53 2. Tµi liÖu viÖn dÉn.................................................................................……....................................53 3. §iÒu kiÖn ®Ó ph©n cÊp ®−êng èng ......................................................................................…….........54 4. CÊp cña ®−êng èng........................................................................................................……..............54 4.1. Ký hiÖu cÊp .............................................................................................................……..................54 4.2. Ghi chó cÊp ............................................................................................................…......................54 6
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 5. Gi¸m s¸t kü thuËt trong giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé .............................................……............................55 6. Ph©n cÊp ...............................................................................................................……......................55 6.1. Quy ®Þnh chung .....................................................................................................….......................55 6.2. Hå s¬ kü thuËt ........................................................................................................…......................56 6.2.1. Quy ®Þnh chung ................................................................................................….........................56 6.2.2. C¬ së thiÕt kÕ vμ thiÕt kÕ chi tiÕt...................................................................…….........................56 6.2.3. ChÕ t¹o ®−êng èng vμ bé phËn ®−êng èng ..................................................................….............60 6.2.4. HÖ thèng kiÓm so¸t ¨n mßn vμ chÕ t¹o líp bäc gia t¶i ..............................................…...............61 6.2.5. L¾p ®Æt vμ ch¹y thö ....................................................................................…...............................62 6.2.6. VËn hμnh ........................................................................................................…….......................62 6.2.7. Sæ khai th¸c..................................................................................................……..........................63 6.3. Ph©n cÊp trong qu¸ tr×nh duyÖt thiÕt kÕ ..........................................................................….............63 6.3.1. DuyÖt thiÕt kÕ.................................................................................................……….....................63 6.3.2. DuyÖt thiÕt kÕ ë møc thÊp.......................................................................................…..…..............65 6.3.3. DuyÖt thiÕt kÕ ë møc võa ........................................................................................…....…...........65 6.3.4. DuyÖt thiÕt kÕ ë møc cao ......................................................................................….…................65 6.3.5. Néi dung duyÖt thiÕt kÕ..........................................................................................…..…..............65 6.4. Gi¸m s¸t kü thuËt trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o míi ......................................................……....................74 6.4.1. Quy ®Þnh chung ....................................................................................................….....................75 6.4.2. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o ....................................................…............. 76 6.4.3. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o ë møc thÊp ........................................…..................... 80 6.4.4. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o ë møc võa.............................................…................... 80 6.4.5. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o ë møc cao..........................................…...................... 81 6.4.6. BIªn b¶n kiÓm tra cuèi cïng ...................................................................................…................. 81 6.4.7. Néi dung gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o...............................................…................... 81 7
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 6.5. KiÓm tra ph©n cÊp ®èi víi c¸c ®−êng èng hiÖn cã.............................................…........................ 114 6.6. Hå s¬ ph©n cÊp ....................................................................................................….................... 114 6.6.1. Quy ®Þnh chung......................................................................................................…................ 114 6.6.2. Hå s¬ ph©n cÊp trong c¸c giai ®o¹n cña dù ¸n.....................................................…................. 115 6.6.3. HiÖu lùc cña hå s¬ ph©n cÊp......................................................................................…............ 116 6.6.4. GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp .......................................................................................…............ 116 6.6.5. GiÊy chøng nhËn giai ®o¹n ...........................................................................................…......... 117 6.6.6. B¸o c¸o kiÓm tra ....................................................................................................…................ 117 6.6.7. Th«ng b¸o vÒ ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra ..................................................…........... 118 6.6.8. B¸o c¸o tham dù kiÓm tra (Visit reports).........................................................................…........ 118 6.6.9. CÊp giÊy chøng nhËn ................................................................................................…............. 118 7. C¸c yªu cÇu vÒ vËn hμnh, kiÓm tra vμ söa ch÷a.................................................................……..... 119 7.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................…............ 119 7.1.1. C¸c quy tr×nh..................................................................................................................…......... 119 7.1.2. Hå s¬ ®−êng èng ®ang vËn hμnh......................................................................................…...... 120 7.1.3. VËn hμnh..........................................................................................................................……... 120 7.1.4. Nguyªn t¾c theo dâi vμ kiÓm tra ..............................................................................….............. 122 7.1.5. ThÈm ®Þnh khai th¸c................................................................................................…............... 122 7.1.6. KiÓm tra bÊt th−êng................................................................................................…................ 122 7.2. Kh¶o s¸t cÊu h×nh ®−êng èng ................................................................................................…....123 7.2.1. Quy ®Þnh chung ...................................................................................................................…...123 7.2.2. Ch−¬ng tr×nh kiÓm tra .....................................................................................................…........123 7.3. KiÓm tra vμ theo dâi ¨n mßn bªn ngoμi ............................................................................….........125 7.3.1. Quy ®Þnh chung .................................................................................................................…......125 7.3.2. èng ®øng trong vïng cã mùc n−íc biÕn ®æi vμ vïng khÝ quyÓn......................................…….....126 8
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 7.3.3. §−êng èng vμ èng ®øng trong vïng ngËp n−íc .................................….........…........................126 7.4. KiÓm tra vμ theo dâi ¨n mßn bªn trong ..................................................................…....................126 7.4.1. Quy ®Þnh chung ..................................................................................................….....................127 7.4.2. KiÓm tra ¨n mßn ............................................................................................…..........................127 7.4.3. Theo dâi ¨n mßn......................................................................................................…................128 7.5. KhuyÕt tËt vμ söa ch÷a.................................................................................................…..............128 7.5.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................…...........128 7.5.2. MÊt æn ®Þnh tæng thÓ........................................................................................................…….....130 7.5.3. C¸c r·nh, lç, nøt vμ vÕt khÝa ..................................................................................….................130 7.5.4. C¸c khuyÕt tËt do khuyÕt kim lo¹i.................................................................……........................130 7.5.5. VÕt lâm .................................................................................................................……...............130 7.5.6. Rß rØ ..........................................................................................................................……...........130 7.5.7. Söa ch÷a b»ng hμn ..................................................................................................…...............131 8. Duy tr× hiÖu lùc cña giÊy chøng nhËn .......................................................................................…….131 8.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................…...............131 8.2. Duy tr× hiÖu lùc cña giÊy chøng nhËn ...............................................................................…..........132 8.3. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong qu¸ tr×nh khai th¸c...........................................................….......133 8.4. NghÜa vô cña chñ ®−êng èng ...................................................................................…..................134 8.5. Hå s¬ ph©n cÊp trong khai th¸c ....................................................................................….............135 TCVN 6475-3: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 3: §¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn 1. Quy ®Þnh chung ......................................……...................................................................................137 1.1. Ph¹m vi ¸p dông ........................................................................................…................................137 1.2. Tµi liÖu viÖn dÉn................................................................................................…...................138 1.3. Sù ¸p dông tiªu chuÈn khi ®¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn ........................................…......138 9
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 1.4. KÐo dμi thêi gian sö dông ®−êng èng.....................................................................…....................139 1.4.1. Quy ®Þnh chung ....................................................................................................……...............139 1.4.2. Xem xÐt c¸c tμi liÖu thiÕt kÕ.........................................................................................…….........140 1.4.3. KiÓm tra .....................................................................................................................……..........140 1.4.4. Ph©n tÝch ®é bÒn.......................................................................................................…...............140 1.4.5. TiÕn hμnh söa ch÷a/ kiÓm tra l¹i..................................................................................……........141 2. ChØ tiªu thiÕt kÕ ..........................................................................................................……................141 2.1. Quy ®Þnh chung .........................................................................................................….................141 2.2. Thö ¸p lùc hÖ thèng ......................................................................................................….............141 2.3. Sù tho¸i ho¸ ..................................................................................................................….............141 TCVN 6475-4: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 4: Nguyªn t¾c thiÕt kÕ 1. Ph¹m vi ¸p dông ...............................................................................................................................143 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................143 3. Nguyªn t¾c an toμn ..........................................................................................................................143 3.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................143 3.2. Môc tiªu an toμn.............................................................................................................................144 3.3. Xem xÐt cã hÖ thèng ......................................................................................................................145 3.4. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cÊp an toμn................................................................................................145 3.5. §¶m b¶o chÊt l−îng ......................................................................................................................145 4. Lùa chän ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ.........................................................................................................146 4.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................146 4.2. Ph©n lo¹i s¶n phÈm chÊt láng dÉn trong ®−êng èng......................................................................146 4.3. CÊp vÞ trÝ ........................................................................................................................................147 4.4. C¸c cÊp an toμn ............................................................................................................................147 10
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 4.5. Ph−¬ng ph¸p hÖ sè an toμn riªng phÇn ........................................................................................148 4.6. §¸nh gi¸ ®é tin cËy ........................................................................................................................149 TCVN 6475-5: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 5: C¬ së thiÕt kÕ 1. Ph¹m vi ¸p dông ...............................................................................................................................143 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................143 3. Nguyªn t¾c an toμn ..........................................................................................................................143 3.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................143 3.2. Môc tiªu an toμn.............................................................................................................................144 3.3. Xem xÐt cã hÖ thèng ......................................................................................................................145 3.4. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cÊp an toμn................................................................................................145 3.5. §¶m b¶o chÊt l−îng ......................................................................................................................145 4. Lùa chän ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ.........................................................................................................146 4.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................146 4.2. Ph©n lo¹i s¶n phÈm chÊt láng dÉn trong ®−êng èng......................................................................146 4.3. CÊp vÞ trÝ ........................................................................................................................................147 4.4. C¸c cÊp an toμn ............................................................................................................................147 4.5. Ph−¬ng ph¸p hÖ sè an toμn riªng phÇn ........................................................................................148 4.6. §¸nh gi¸ ®é tin cËy .......................................................................................................................149 TCVN 6475-6: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 6: T¶i träng 1. Quy ®Þnh chung ................................................................................................................................163 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................164 3. T¶i träng chøc n¨ng ..........................................................................................................................164 3.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................164 11
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 3.2. C¸c hiÖu øng t¶i träng ®Æc tr−ng ...................................................................................................165 4. T¶i träng m«i tr−êng .........................................................................................................................165 4.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................165 4.2. T¶i träng giã ..................................................................................................................................165 4.3. T¶i träng thuû ®éng .......................................................................................................................166 4.4. T¶i träng do sãng vμ dßng ch¶y.....................................................................................................166 4.5. C¸c hiÖu øng cña t¶i träng ®Æc tr−ng .............................................................................................168 5. T¶i träng x©y l¾p................................................................................................................................169 6. T¶i träng sù cè ..................................................................................................................................170 7. C¸c t¶i träng kh¸c .............................................................................................................................171 7.1. T¶i träng do l−íi ®¸nh c¸................................................................................................................171 7.2. §éng ®Êt.........................................................................................................................................172 TCVN 6475-7: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 7: ChØ tiªu thiÕt kÕ 1. Ph¹m vi ¸p dông ...............................................................................................................................173 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................173 3. C¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ vμ vËt liÖu ...................................................................................................174 3.1. Bè trÝ ®−êng èng.............................................................................................................................174 3.2. Thö ¸p lùc t¹i nhμ m¸y vμ thö ¸p lùc hÖ thèng ..............................................................................176 3.3. ChiÒu dμy thμnh èng tèi thiÓu ........................................................................................................177 3.4. Lùa chän vËt liÖu ...........................................................................................................................177 3.5. C¸c tÝnh chÊt ®Æc tr−ng cña vËt liÖu ..............................................................................................179 3.6. Dù tr÷ ¨n mßn ...............................................................................................................................181 4. TÝnh to¸n t¶i träng vμ kh¶ n¨ng chÞu lùc ..........................................................................................182 4.1. C¸c ®iÒu kiÖn t¶i träng ..................................................................................................................182 12
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 4.2. TÝnh to¸n hiÖu øng t¶i träng ..........................................................................................................182 4.3. §é dμy thμnh èng ®Æc tr−ng...........................................................................................................184 4.4. TÝnh to¸n øng suÊt vμ biÕn d¹ng....................................................................................................185 5. C¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n ......................................................................................................................186 5.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................187 5.2. §Þnh d¹ng tr¹ng th¸i giíi h¹n .........................................................................................................188 5.3. HÖ sè hiÖu øng t¶i träng vμ tæ hîp t¶i träng ...................................................................................190 5.4. Kh¶ n¨ng chÞu ¸p lùc (næ) ..............................................................................................................192 5.5. MÊt æn ®Þnh côc bé.........................................................................................................................192 5.6. MÊt æn ®Þnh tæng thÓ ......................................................................................................................198 5.7. Mái .................................................................................................................................................199 5.8. §é «van cña èng ...........................................................................................................................201 5.9. BiÕn d¹ng dÎo tÝch lòy....................................................................................................................202 5.10. Nøt g·y.................................................................................................................................. …..203 5.11. Tr¹ng th¸i giíi h¹n sù cè........................................................................................................ ….204 6. C¸c vÊn ®Ò cÇn ®Æc biÖt quan t©m ............................................................................................ …..205 6.1. T−¬ng t¸c gi÷a ®Êt vμ èng ............................................................................................................ 205 6.2. NhÞp hÉng cña èng ®øng/ ®−êng èng ........................................................................................ …205 6.3. æn ®Þnh ®¸y biÓn .......................................................................................................................... 216 6.4. T−¬ng t¸c víi l−íi ®¸nh c¸............................................................................................................ 221 6.5. C¸c t¶i träng kh¸c, vËt r¬i.......................................................................................................... …225 6.6. Bäc c¸ch nhiÖt .............................................................................................................................. 225 6.7. èng lång trong èng vμ bã èng .................................................................................................. ….226 7. C¸c bé phËn vμ phô tïng cña ®−êng èng.................................................................................. …...226 8. KÕt cÊu ®ì ....................................................................................................................................... 226 13
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 8.1. KÕt cÊu ®ì èng ®øng .................................................................................................................... 226 8.2. C¸c èng ch÷ J............................................................................................................................... 226 8.3. TÝnh æn ®Þnh cña sái ..................................................................................................................... 227 9. L¾p ®Æt vμ söa ch÷a ........................................................................................................................ 227 9.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 227 9.2. §é th¼ng cña èng ......................................................................................................................... 228 9.3. Líp bäc.......................................................................................................................................... 229 TCVN 6475-8: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 8: §−êng èng 1. Quy ®Þnh chung ................................................................................................................................231 1.1. Ph¹m vi ¸p dông ...........................................................................................................................231 1.2. B¶n ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña vËt liÖu .....................................................................................231 1.3. Chøng nhËn tr−íc vËt liÖu vμ nhμ chÕ t¹o.....................................................................................232 1.4. Qu¸ tr×nh chÕ t¹o...........................................................................................................................232 2. Tµi liÖu viÖn dÉn.........................................................................................................................233 3. Ký hiÖu cña èng ..............................................................................................................................234 3.1. CÊp NDT cña èng ........................................................................................................................234 3.2. C¸c yªu cÇu bæ sung ...................................................................................................................234 3.3. Ký hiÖu èng ..................................................................................................................................235 4. Thö tÝnh chÊt c¬ häc.........................................................................................................................236 4.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................236 4.2. Lùa chän vμ chuÈn bÞ mÉu thö .....................................................................................................236 4.3. Ph©n tÝch thμnh phÇn hãa häc .....................................................................................................237 4.4. Thö kÐo ........................................................................................................................................237 4.5. Thö uèn ........................................................................................................................................239 14
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 4.6. Thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V .................................................…..........................................241 4.7. Thö vÕt xÐ do vËt r¬i (Drop weight tear test) ......…........................................................................242 4.8. Thö ®é dai g·y ......................................................................….....................................................242 4.9. Thö ®é bÒn c¾t .......................................................................................…....................................244 4.10. KiÓm tra cÊu tróc kim lo¹i vμ thö ®é cøng.....................................................................................244 4.11. Thö biÕn d¹ng giμ ho¸ vËt liÖu c¬ b¶n..........................................................................................247 5. Thö ¨n mßn ......................................................................................................................................247 5.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................247 5.2. Thö ¨n mßn rç .............................................................................................................................. 248 5.3. Thö nøt do ¸p suÊt hy®ro............................................................................................................... 249 6. C¸c ®Æc tÝnh cña vËt liÖu ................................................................................................................. 249 6.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 249 6.2. èng thÐp c¸c bon – m¨ng gan (C-Mn) ......................................................................................... 250 6.3. ThÐp ferrit-austenit (ThÐp duplex) ................................................................................................ 255 6.4. §−êng èng b»ng c¸c lo¹i thÐp kh«ng gØ kh¸c vμ hîp kim Ni chèng ¨n mßn ................................ 257 6.5. §−êng èng thÐp cã líp phñ/líp lãt................................................................................................. 258 6.6. TÝnh hμn......................................................................................................................................... 260 7. C¸c yªu cÇu bæ sung................................................................................................................. ……261 7.1. C¸c yªu cÇu bæ sung S, ®−êng èng vËn chuyÓn chÊt cã chøa khÝ chua ...................................... 261 7.2. C¸c yªu cÇu bæ sung F, c¸c tÝnh chÊt h·m g·y............................................................................. 264 7.3. C¸c yªu cÇu bæ sung P, ®−êng èng chÞu biÕn d¹ng dÎo .............................................................. 266 7.4. C¸c yªu cÇu bæ sung D, kÝch th−íc .............................................................................................. 267 7.5. C¸c yªu cÇu bæ sung U, hÖ sè sö dông cao.................................................................................. 267 8. Qu¸ tr×nh chÕ t¹o ............................................................................................................................. 269 8.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 269 15
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 8.2. §Æc tÝnh kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o (MPS) vμ chøng nhËn..................................................... 269 8.3. LuyÖn thÐp.................................................................................................................................... 271 8.4. Quy tr×nh chÕ t¹o tÊm (plate and strip) ......................................................................................... 271 8.5. Qu¸ tr×nh chÕ t¹o ®−êng èng ........................................................................................................ 272 8.6. Ph©n tÝch thμnh phÇn hãa häc....................................................................................................... 275 8.7. Thö tÝnh chÊt c¬ häc vμ tÝnh chèng ¨n mßn................................................................................... 275 8.8. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy................................................................................................................. 280 8.9. KiÓm tra b»ng m¾t th−êng, tr×nh ®é tay nghÒ thî vμ söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt. ............................. 282 8.10. Thö ¸p lùc t¹i nhμ m¸y ................................................................................................................284 8.11. KÝch th−íc, khèi l−îng vμ chiÒu dμi .............................................................................................285 TCVN 6475-9: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 9: C¸c bé phËn cña ®−êng èng vµ l¾p r¸p 1. Ph¹m vi ¸p dông ...............................................................................................................................291 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................291 3. C¸c yªu cÇu ®èi víi thiÕt kÕ c¸c bé phËn ®−êng èng........................................................................292 3.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................292 3.2. Lùa chän vËt liÖu ...........................................................................................................................294 3.3. C¸c ®Çu nèi b»ng mÆt bÝch vμ c¸c ®Çu nèi c¬ khÝ. ........................................................................295 3.4. Bu l«ng ..........................................................................................................................................295 3.5. Van................................................................................................................................................297 3.6. B×nh chÞu ¸p lùc.............................................................................................................................298 3.7. C¸c bé phËn ®−îc chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p hμn .....................................................................298 3.8. C¸c mèi nèi c¸ch ®iÖn...................................................................................................................299 3.9. C¸c h¹ng môc kÕt cÊu ..................................................................................................................299 4. VËt liÖu vμ b¶n ghi ®Æc tÝnh kü thuËt cña qu¸ tr×nh chÕ t¹o c¸c bé phËn ®−êng èng. ......................300 16
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 4.1. C¸c ®Æc tÝnh c¬ häc.......................................................................................................................300 4.2. ChÕ t¹o vμ thö nghiÖm .................................................................................................................300 5. VËt liÖu dïng cho c¸c bé phËn rÌn, ®óc vμ t¹o h×nh nãng ..............................................................301 5.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................301 5.2. C¸c bé phËn b»ng thÐp C- Mn hîp kim thÊp ...............................................................................302 5.3. C¸c bé phËn b»ng thÐp ferÝt – Austernit (duplex), thÐp kh«ng gØ kh¸c vμ hîp kim niken chèng ¨n mßn (CRA). ...........................................................................................................................................304 5.4. NhiÖt luyÖn. ....................................................................................................................................304 6. Qu¸ tr×nh t¹o h×nh nãng, rÌn, ®óc vμ xö lý nhiÖt................................................................................304 6.1. T¹o h×nh nãng ................................................................................................................................304 6.2. RÌn.................................................................................................................................................305 6.3. §óc ............................................................................................................................................... 305 6.4. Xö lý nhiÖt...................................................................................................................................... 305 7. Qu¸ tr×nh chÕ t¹o c¸c bé phËn, thiÕt bÞ vμ h¹ng môc kÕt cÊu.......................................................... 306 7.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 306 7.2. ChÕ t¹o c¸c mÆt bÝch..................................................................................................................... 307 7.3. ChÕ t¹o van .............................................................................................................….................. 308 7.4. ChÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ vμ c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc b»ng ph−¬ng ph¸p hμn. .......….......................... 308 7.5. ChÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ vμ bé phËn kh¸c. ........................................................…............................... 308 7.6. ChÕ t¹o c¸c chi tiÕt kÕt cÊu ........................................................................…............................... 309 7.7. Thö tÝnh chÊt c¬ häc cho c¸c bé phËn t¹o h×nh nãng, ®óc vμ rÌn. ...........…................................. 309 8. ChÕ t¹o c¸c èng cong (Bend).....................................................................….................................. 310 8.1. Quy ®Þnh chung. ....................................................................…................................................... 310 8.2. èng mÑ dïng cho c¸c øng dông cã n−íc biÓn. ........................................................................... 312 8.3. NhiÖt luyÖn sau khi uèn. .....................................................................................…...................... 312 17
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 8.4. Chøng nhËn quy tr×nh uèn ...................................................................................…..................... 313 8.5. Uèn vμ nhiÖt luyÖn sau khi uèn ............................................................................….................... 317 8.6. KiÓm tra kh«ng ph¸ huû vμ kiÓm tra b»ng thÞ gi¸c.................................................….................... 317 8.7. KiÓm tra trong chÕ t¹o c¸c èng cong................................................................................…......... 318 8.8. KÝch th−íc, dung sai ......................................................................................................…............ 320 9. ChÕ t¹o c¸c èng ®øng, c¸c vßng èng d·n në, c¸c ®o¹n èng ®Ó cuén (reeling) vμ kÐo (towing)……321 9.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 321 9.2. VËt liÖu dïng cho c¸c èng ®øng, c¸c vßng èng d·n në, c¸c ®o¹n èng ®Ó cuén (reeling) vμ kÐo (towing)................................................................................................................................................. 321 9.3. Quy tr×nh chÕ t¹o .......................................................................................................................... 321 9.4. NhËn vËt liÖu, nhËn d¹ng vμ truy t×m vËt liÖu................................................................................. 322 9.5. C¾t, t¹o h×nh, l¾p r¸p, hμn vμ xö lý nhiÖt........................................................................................322 9.6. Thö thñy tÜnh ..................................................................................................................................323 9.7. KiÓm tra b»ng thÞ gi¸c vμ kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy .........................................................................324 9.8. KiÓm tra kÝch th−íc.........................................................................................................................324 9.9. B¶o vÖ chèng ¨n mßn ....................................................................................................................324 TCVN 6475-10: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 10: Chèng ¨n mßn vµ bäc gia t¶i 1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................... 325 1.1. Ph¹m vi ¸p dông........................................................................................................................... 325 1.2. §Þnh nghÜa .................................................................................................................................... 325 2. Tµi liÖu viÖn dÉn ........................................................................................................................ 326 3. Nguyªn lý chung ®Ó kiÓm so¸t ¨n mßn trong thiÕt kÕ...................................................................... 326 3.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 326 3.2. §¸nh gi¸ c¸c biÖn ph¸p chèng ¨n mßn ........................................................................................ 327 18
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 4. Bäc ngoμi èng................................................................................................................................... 327 4.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 327 4.2. C¸c yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c chÕ t¹o líp bäc .............................................................................. 329 4.3. C¸c yªu cÇu ®èi víi HÖ thèng bäc polypropylene hoÆc Polyethylene 3 líp ................................. 334 5. Bäc èng ®øng ®Æc biÖt..................................................................................................................... 336 5.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 336 5.2. VËt liÖu bäc, chuÈn bÞ bÒ mÆt vμ bäc............................................................................................ 337 6. Bäc mèi nèi hiÖn tr−êng................................................................................................................... 337 6.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 337 6.2. VËt liÖu bäc, chuÈn bÞ bÒ mÆt vμ bäc............................................................................................ 338 7. Bäc bª t«ng gia t¶i........................................................................................................................... 339 7.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 339 7.2. VËt liÖu lμm bª t«ng vμ chÕ t¹o líp bäc......................................................................................... 339 7.3. KiÓm tra vμ thö nghiÖm.................................................................................................................. 341 8. ThiÕt kÕ b¶o vÖ catèt ....................................................................................................................... 341 8.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 341 8.2. Th«ng sè thiÕt kÕ vμ tÝnh to¸n ...................................................................................................... 342 9. ChÕ t¹o vμ l¾p ®Æt anèt tù huû .........................................................................................................343 9.1. ChÕ t¹o anèt...................................................................................................................................343 9.2. L¾p ®Æt anèt ..................................................................................................................................343 10. ThiÕt kÕ, chÕ t¹o líp b¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn trong ...................................................................344 10.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................................344 10.2. B¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn trong b»ng c¸ch xö lý dung chÊt ......................................................344 10.3. B¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn trong b»ng c¸ch sö dông èng b»ng hîp kim chèng ¨n mßn (CRA)..345 10.4. B¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn trong b»ng líp bäc hoÆc líp lãt h÷u c¬ ............................................345 19
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 10.5. B¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn trong b»ng c¸ch xö lý ho¸ häc .........................................................345 A1. Xem xÐt chung trong thiÕt kÕ .........................................................................................................347 A1.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................................347 A1.2. §iÖn thÕ b¶o vÖ ...........................................................................................................................347 A1.3. VËt liÖu chÕ t¹o anèt hy sinh .......................................................................................................347 A1.4. H×nh d¹ng anèt.............................................................................................................................348 A1.5. Sö dông líp bäc kÕt hîp víi b¶o vÖ catèt ...................................................................................349 A2. C¸c th«ng sè thiÕt kÕ .....................................................................................................................349 A2.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................................349 A2.2. Tuæi thä thiÕt kÕ............................................................................................................................349 A2.3. MËt ®é dßng ®iÖn thiÕt kÕ.............................................................................................................350 A2.4. HÖ sè suy gi¶m líp bäc vμ s¬n phñ ............................................................................................351 A2.5. Líp bäc ®−êng èng .....................................................................................................................353 A2.6. C«ng thøc ®iÖn trë cho anèt ........................................................................................................353 A2.7. §iÖn trë suÊt.................................................................................................................................355 A2.8. HÖ sè sö dông anèt .....................................................................................................................356 A3. C¸c b−íc thiÕt kÕ ...........................................................................................................................357 A3.1. Ph©n lo¹i vËt ®−îc b¶o vÖ .......................................................................................................... 357 A3.2. TÝnh to¸n diÖn tÝch bÒ mÆt .......................................................................................................... 357 A3.3. TÝnh to¸n dßng ®iÖn cÇn thiÕt ..................................................................................................... 357 A3.4. Lùa chän lo¹i vμ kÝch th−íc anèt ................................................................................................ 358 A3.5. TÝnh to¸n khèi l−îng anèt ........................................................................................................... 358 A3.6. TÝnh to¸n sè l−îng anèt .............................................................................................................. 358 A3.7. ThiÕt kÕ anèt chi tiÕt ................................................................................................................... 359 A3.8. Bè trÝ anèt ................................................................................................................................... 360 20
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 TCVN 6475-11: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 11: L¾p ®Æt 1. Quy ®Þnh chung ................................................................................................................................361 1.1. Ph¹m vi ¸p dông ...........................................................................................................................361 1.2. Ph©n tÝch hËu qu¶ cña c¸c lo¹i h− háng (FMEA) vμ nghiªn cøu møc ®é nguy hiÓm vμ kh¶ n¨ng vËn hμnh ®−îc(HAZOP)........................................................................................................................361 1.3. C¸c b¶n vÏ vμ chi tiÕt kÜ thuËt cho l¾p ®Æt vμ thö...........................................................................361 1.4. Sæ tay l¾p ®Æt .................................................................................................................................362 1.5. Hμn.................................................................................................................................................363 1.6. KiÓm tra b»ng m¾t vμ kiÓm tra kh«ng ph¸ huû (NDT)....................................................................364 1.7. Thö chÕ t¹o ....................................................................................................................................365 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................366 3. TuyÕn èng, kh¶o s¸t vμ chuÈn bÞ ......................................................................................................367 3.1. Kh¶o s¸t tuyÕn tr−íc khi l¾p ®Æt.....................................................................................................367 3.2. ChuÈn bÞ ®¸y biÓn ..........................................................................................................................367 3.3. Giao c¾t ®−êng èng vμ c¸p ............................................................................................................368 3.4. ChuÈn bÞ tiÕp cËn vμo bê ...............................................................................................................368 4. C¸c ho¹t ®éng trªn biÓn....................................................................................................................369 4.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................369 4.2. Tμu r¶i èng ....................................................................................................................................369 4.3. C¸c hÖ thèng neo, kiÓu neo vμ ®Þnh vÞ neo ...................................................................................370 4.4. C¸c hÖ thèng ®Þnh vÞ .....................................................................................................................370 4.5. HÖ thèng ®Þnh vÞ ®éng ...................................................................................................................371 4.6. CÇn trôc vμ c¸c thiÕt bÞ n©ng.........................................................................................................372 5. L¾p ®Æt ®−êng èng ...........................................................................................................................372 21
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 5.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................372 5.2. Sæ tay l¾p ®Æt................................................................................................................................. 372 5.3. XÐt duyÖt, chøng nhËn sæ tay l¾p ®Æt, c¸c tham sè quan träng vμ tÝnh hiÖu lùc cña chóng …..... 374 5.4. Tr¹ng th¸i giíi h¹n ho¹t ®éng........................................................................................................ 376 5.5. Quy tr×nh l¾p ®Æt ........................................................................................................................... 376 5.6. Quy tr×nh khÈn cÊp ....................................................................................................................... 376 5.7. Bè trÝ tμu r¶i èng, thiÕt bÞ r¶i èng vμ dông cô ................................................................................ 377 5.8. C¸c yªu cÇu l¾p ®Æt....................................................................................................................... 380 6. C¸c yªu cÇu bæ sung ®èi víi c¸c ph−¬ng ph¸p l¾p ®Æt g©y biÕn d¹ng dÎo..................................... 381 6.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 381 6.2. Sæ tay l¾p ®Æt................................................................................................................................. 382 6.3. Chøng nhËn sæ tay l¾p ®Æt............................................................................................................. 382 6.4. Quy tr×nh l¾p ®Æt ........................................................................................................................... 383 6.5. C¸c yªu cÇu l¾p ®Æt...................................................................................................................... 383 7. L¾p ®Æt ®−êng èng b»ng ph−¬ng ph¸p kÐo..................................................................................... 384 7.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 384 7.2. Sæ tay l¾p ®Æt................................................................................................................................ 384 7.3. Chøng nhËn sæ tay l¾p ®Æt............................................................................................................ 385 7.4. Tr¹ng th¸i giíi h¹n ho¹t ®éng....................................................................................................... 385 7.5. Quy tr×nh l¾p ®Æt ........................................................................................................................... 385 7.6. C¸c quy tr×nh khÈn cÊp................................................................................................................. 385 7.7. Bè trÝ, thiÕt bÞ vμ dông cô .............................................................................................................. 386 7.8. KÐo vμ l¾p ®Æt ®o¹n èng............................................................................................................... 386 8. C¸c ph−¬ng ph¸p l¾p ®Æt kh¸c........................................................................................................ 386 8.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 386 22
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 9. KÐo bê (Shore pull).......................................................................................................................... 387 9.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................387 9.2. Sæ tay l¾p ®Æt ................................................................................................................................387 9.3. Chøng nhËn sæ tay l¾p ®Æt ............................................................................................................387 9.4. Tr¹ng th¸i giíi h¹n ho¹t ®éng .......................................................................................................387 9.5. Quy tr×nh l¾p ®Æt.............................................................................................................................387 9.6. Quy tr×nh khÈn cÊp ........................................................................................................................388 9.7. Bè trÝ, thiÕt bÞ vμ dông cô................................................................................................................388 9.8. C¸c yªu cÇu l¾p ®Æt .......................................................................................................................389 10. C¸c ho¹t ®éng nèi ghÐp (tie-in).......................................................................................................389 10.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................................389 10.2. Sæ tay l¾p ®Æt...............................................................................................................................389 10.3. Chøng nhËn sæ tay l¾p ®Æt...........................................................................................................389 10.4. Tr¹ng th¸i giíi h¹n ho¹t ®éng......................................................................................................390 10.5. Quy tr×nh nèi ghÐp ......................................................................................................................390 10.6. Quy tr×nh khÈn cÊp .....................................................................................................................390 10.7. Ho¹t ®éng nèi ghÐp trªn mÆt n−íc .............................................................................................390 10.8. Ho¹t ®éng nèi ghÐp d−íi mÆt n−íc..............................................................................................391 11. Kh¶o s¸t khi r¶i èng .......................................................................................................................391 11.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................................391 11.2. B¶n ghi c¸c chi tiÕt kÜ thuËt cho viÖc kh¶o s¸t khi r¶i èng ...........................................................391 11.3. Kh¶o s¸t khi r¶i èng......................................................................................................................392 11.4. Kh¶o s¸t hÖ thèng b¶o vÖ ¨n mßn khi r¶i èng .............................................................................392 12. Söa ch÷a nhÞp hÉng vμ b¶o vÖ ®−êng èng......................................................................................392 12.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................................392 23
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 12.2. Söa ch÷a nhÞp hÉng.....................................................................................................................393 12.3. §μo hμo ...................................................................................................................................... 393 12.4. §æ sái sau khi l¾p ®Æt.................................................................................................................. 394 12.5. C¸c bao c¸t (v÷a) vμ tÊm ®Öm bª t«ng....................................................................................... 395 13. L¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu neo vμ b¶o vÖ................................................................................................ 396 13.1. Quy ®Þnh chung........................................................................................................................... 396 14. L¾p ®Æt c¸c èng ®øng .................................................................................................................... 396 14.1. Quy ®Þnh chung........................................................................................................................... 396 14.2. Sæ tay l¾p ®Æt ............................................................................................................................. 396 14.3. Chøng nhËn sæ tay l¾p ®Æt ......................................................................................................... 397 14.4. C¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n ho¹t ®éng .............................................................................................. 397 14.5. C¸c quy tr×nh khÈn cÊp .............................................................................................................. 397 14.6. C¸c yªu cÇu l¾p ®Æt ................................................................................................................... 397 15. Kh¶o s¸t hoμn c«ng....................................................................................................................... 398 15.1. Quy ®Þnh chung........................................................................................................................... 398 15.2. B¶n ghi c¸c chi tiÕt kÜ thuËt kh¶o s¸t hoμn c«ng......................................................................... 398 15.3. C¸c yªu cÇu ®èi víi kh¶o s¸t hoμn c«ng ................................................................................... 399 15.4. KiÓm tra hÖ thèng b¶o vÖ ¨n mßn catèt dßng c¶m øng ............................................................. 399 16. Thö nghiÖm cuèi cïng vμ chuÈn bÞ cho khai th¸c.......................................................................... 399 16.1. Quy ®Þnh chung........................................................................................................................... 399 16.2. B¶n ghi c¸c chi tiÕt kÜ thuËt thö nghiÖm cuèi cïng vμ chuÈn bÞ cho khai th¸c............................ 400 16.3. C¸c quy tr×nh dïng cho thö nghiÖm cuèi cïng vμ chuÈn bÞ cho khai th¸c ................................. 400 16.4. Lμm s¹ch vμ ®o ®¹c.................................................................................................................... 400 16.5. Thö ¸p lùc hÖ thèng ................................................................................................................... 401 16.6. Lμm s¹ch, th¸o n−íc vμ sÊy kh« ................................................................................................ 404 24
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 16.7. Thö hÖ thèng............................................................................................................................... 405 TCVN 6475-12: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 12: Hµn 1. Ph¹m vi ¸p dông ...............................................................................................................................407 1.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................407 1.2. C¸c qu¸ tr×nh hμn...........................................................................................................................407 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................408 3. ThiÕt bÞ hμn, c¸c c«ng cô vμ nh©n sù................................................................................................409 3.1. ThiÕt bÞ hμn vμ c«ng cô .................................................................................................................409 3.2. Nh©n sù..........................................................................................................................................409 4. VËt liÖu hμn .......................................................................................................................................410 4.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................410 4.2. Thμnh phÇn ho¸ häc ......................................................................................................................411 4.3. C¸c tÝnh chÊt c¬ häc.......................................................................................................................411 4.4. Thö l« - C¸c mèi hμn trßn...............................................................................................................412 4.5. Xö lý vμ b¶o qu¶n vËt liÖu hμn. .....................................................................................................412 5. Quy tr×nh hμn.....................................................................................................................................413 5.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................413 5.2. B¶n ghi ®Æc tÝnh kü thuËt quy tr×nh hμn s¬ bé (pWPS)...................................................................414 5.3. B¸o c¸o chøng nhËn quy tr×nh hμn (WPQR)..................................................................................414 5.4. B¶n ghi ®Æc tÝnh kü thuËt quy tr×nh hμn (WPS) ..............................................................................415 5.5. WPS ®èi víi hμn söa ch÷a ............................................................................................................415 5.6. C¸c ®é biÕn thiªn th«ng sè quan träng trong c¸c quy tr×nh hμn.....................................................415 6. Chøng nhËn quy tr×nh hμn.................................................................................................................418 6.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................418 25
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 6.2. Chøng nhËn quy tr×nh hμn söa ch÷a ..............................................................................................419 6.3. Chøng nhËn c¸c mèi hμn däc vμ mèi hμn xo¾n èc trªn ®−êng èng vμ bé phËn ®−êng èng. ….....420 6.4. Chøng nhËn c¸c mèi hμn trßn trªn èng ®øng, c¸c vßng gi·n në vμ c¸c ®o¹n èng ®Ó kÐo............ 422 6.5. Chøng nhËn c¸c mèi hμn trßn trong l¾p ®Æt vμ nèi ghÐp (tie – in) ................................................ 423 6.6. Chøng nhËn c¸c mèi hμn trßn ph¶i chÞu søc c¨ng dÎo tÝch luü. ................................................... 424 6.7. Chøng nhËn hμn d−íi n−íc cho c¸c mèi nèi ghÐp (tie – in) ......................................................... 426 7. Thö vμ kiÓm tra................................................................................................................................. 426 7.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 426 7.2. KiÓm tra b»ng m¾t th−êng vμ kiÓm tra kh«ng ph¸ huû ................................................................. 426 7.3. Thö ph¸ huû mèi hμn gi¸p mÐp .................................................................................................... 426 7.4. Thö øng suÊt sunphua g©y nøt ..................................................................................................... 430 7.5. Thö tÝnh ¨n mßn vμ kiÓm tra cÊu tróc vi m«................................................................................... 430 8. ChÕ t¹o vμ c¸c yªu cÇu vÒ hμn ....................................................................................................... 431 8.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 431 8.2. Hμn chÕ t¹o .................................................................................................................................. 431 8.3. Hμn söa ch÷a ............................................................................................................................... 432 8.4. Xö lý nhiÖt sau khi hμn ................................................................................................................. 433 8.5. Hμn ®−êng èng vμ c¸c bé phËn ®−êng èng.................................................................................. 433 8.6. ChÕ t¹o èng ®øng, vßng d·n në vμ ®o¹n èng ®Ó kÐo................................................................... 433 8.7. Hμn l¾p ®Æt vμ nèi ghÐp................................................................................................................ 433 9. C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt ®èi víi vËt liÖu vμ c¸c qu¸ tr×nh hμn.............................................................. 434 9.1. ThÐp c¸c bon cã líp phñ /líp lãt bªn trong èng ........................................................................... 434 9.2. ThÐp kh«ng gØ duplex ................................................................................................................... 435 9.3. ThÐp kh«ng gØ martensit (13 % Cr)............................................................................................... 435 TCVN 6475-13: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn 26
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 PhÇn 13: KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy 1. Quy ®Þnh chung ................................................................................................................................437 1.1. Ph¹m vi ¸p dông ...........................................................................................................................437 1.2. C¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy ...................................................................................437 1.3. C¸c quy tr×nh kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy............................................................................................438 1.4. Chøng nhËn nh©n sù kiÓm tra .......................................................................................................439 1.5. B¸o c¸o .........................................................................................................................................440 1.6. Thêi gian thùc hiÖn NDT ................................................................................................................440 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................440 3. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy thñ c«ng vμ kiÓm tra b»ng m¾t th−êng c¸c mèi hμn..................................443 3.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................443 3.2. KiÓm tra b»ng kü thuËt chôp ¶nh phãng x¹....................................................................................443 3.3. KiÓm tra siªu ©m ............................................................................................................................445 3.4. KiÓm tra b»ng c¸c h¹t tõ ................................................................................................................448 3.5. KiÓm tra chÊt láng thÈm thÊu .........................................................................................................449 3.6. KiÓm tra b»ng dßng xo¸y ...............................................................................................................450 3.7. KiÓm tra b»ng m¾t th−êng..............................................................................................................452 4. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy c¸c vËt liÖu c¬ b¶n vμ mèi hμn phñ............................................................452 4.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................452 4.2. KiÓm tra c¸c tÊm vμ èng ................................................................................................................452 4.3. VËt liÖu rÌn ....................................................................................................................................453 4.4. C¸c vËt liÖu ®óc.............................................................................................................................454 4.5. C¸c mèi hμn phñ ...........................................................................................................................455 5. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy tù ®éng ......................................................................................................455 5.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................455 27
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 5.2. KiÓm tra siªu ©m tù ®éng.............................................................................................................. 455 6. ChØ tiªu chÊp nhËn cña kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy ............................................................................. 458 6.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 458 6.2. ChØ tiªu chÊp nhËn dùa trªn ®¸nh gi¸ tíi h¹n kü thuËt (ECA)....................................................... 459 7. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy c¸c tÊm vμ d¶i t¹i nhμ m¸y chÕ t¹o .......................................................... 459 7.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 459 7.2. KiÓm tra siªu ©m c¸c tÊm vμ d¶i b»ng thÐp C-Mn vμ thÐp duplex ............................................... 459 7.3. KiÓm tra siªu ©m tÊm vμ d¶i cã líp phñ ....................................................................................... 461 8. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy èng t¹i nhμ m¸y chÕ t¹o èng .................................................................... 461 8.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 462 8.2. C¸c ®Çu èng ch−a ®−îc kiÓm tra.................................................................................................. 462 8.3. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy cÇn thùc hiÖn cho tÊt c¶ c¸c èng .......................................................... 462 8.4. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy ®èi víi èng ®óc liÒn................................................................................ 463 8.5. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy c¸c èng hμn hå quang d−íi líp trî dung (SAW).................................... 469 8.6. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy thñ c«ng................................................................................................. 473 8.7. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy c¸c mèi hμn söa ch÷a trªn ®−êng èng. ................................................. 476 8.8. KiÓm tra b»ng m¾t th−êng c¸c mèi hμn trªn ®−êng èng............................................................... 476 9. KiÓm tra c¸c mèi hμn trßn trong l¾p ®Æt, c¸c mèi hμn cña bé phËn ®−êng èng vμ c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc kh¸c.................................................................................................................................... 477 9.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 477 9.2. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy vμ kiÓm tra b»ng m¾t th−êng ................................................................. 477 9.3. ChØ tiªu chÊp nhËn......................................................................................................................... 478 9.4. Söa ch÷a mèi hμn.......................................................................................................................... 484 10. ChØ tiªu chÊp nhËn ®èi víi c¸c bé phËn ®−êng èng, thiÕt bÞ, c¸c h¹ng môc kÕt cÊu, vËt liÖu c¬ b¶n vμ c¸c mèi hμn phñ ...................................................................................................................... 484 28
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 10.1. Quy ®Þnh chung........................................................................................................................... 484 10.2. ChØ tiªu chÊp nhËn cña kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy thñ c«ng ®èi víi tÊm vμ d¶i...............................485 10.3. ChØ tiªu chÊp nhËn ®èi víi c¸c vËt rÌn..........................................................................................485 10.4. ChØ tiªu chÊp nhËn ®èi víi vËt ®óc................................................................................................486 10.5. ChØ tiªu chÊp nhËn ®èi víi c¸c mèi hμn phñ.................................................................................487 11. KiÓm tra siªu ©m tù ®éng c¸c mèi hμn trßn.....................................................................................487 11.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................................487 11.2. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n.....................................................................................................................487 11.3. Quy tr×nh ......................................................................................................................................494 11.4. HiÖu chuÈn ..................................................................................................................................496 11.5. KiÓm tra t¹i hiÖn tr−êng ...............................................................................................................497 11.6. KiÓm tra l¹i...................................................................................................................................499 11.7. §¸nh gi¸ vμ b¸o c¸o....................................................................................................................500 11.8. Chøng nhËn ................................................................................................................................501 11.9. HiÖu lùc cña chøng nhËn .............................................................................................................505 Phô lôc A. Yªu cÇu ®èi víi ®Çu dß………………………………………………………………………..….507 Phô lôc B. X¸c ®Þnh tèc ®é sãng ngang trong èng thÐp………………………………………………..…..509 29
 • TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 30
 • TCVN 6475-1:2007 t i ª u c h u È n quèc gia Tcvn 6475-1: 2007 XuÊt b¶n lÇn 2 Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 1: Quy ®Þnh chung Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline Systems – Part 1: General Requirement 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ khai th¸c c¸c hÖ thèng ®−êng èng biÓn, kÓ c¶ c¸c hÖ thèng ®−êng èng ®Æt ë c¸c cöa s«ng vµ vïng biÓn ViÖt Nam dïng ®Ó vËn chuyÓn riªng lÎ hoÆc hçn hîp c¸c chÊt hydr« c¸cbon ë tr¹ng th¸i láng hoÆc khÝ, nh− dÇu th«, c¸c s¶n phÈm cña dÇu, c¸c lo¹i khÝ. 1.2. HÖ thèng ®−êng èng biÓn (sau ®©y gäi t¾t lµ ®−êng èng) bao gåm toµn bé c¸c ®−êng èng, èng ®øng, c¸c van, c¸c thiÕt bÞ phô trî, c¸c thiÕt bÞ an toµn, hÖ thèng chèng ¨n mßn vµ c¸c hÖ thèng liªn quan kh¸c. 1.3. Tiªu chuÈn nµy lµ c¬ së kü thuËt ®−îc ¸p dông cho c¸c giai ®o¹n vµ ho¹t ®éng: thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p ®Æt, vËn hµnh, b¶o d−ìng, gi¸m s¸t kü thuËt vµ ph©n cÊp ®−êng èng. 1.4. C¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt vµ ph©n cÊp c¸c ®−êng èng do c¬ quan §¨ng kiÓm ViÖt Nam (sau ®©y viÕt t¾t lµ §¨ng kiÓm) thùc hiÖn. Ngoµi §¨ng kiÓm ViÖt Nam, chñ ®Çu t− ®−îc phÐp sö dông thªm ®¨ng kiÓm n−íc ngoµi tïy thuéc vµo quy m« vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh (nÕu cÇn). Ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt ®−îc tiÕn hµnh trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. 31
 • TCVN 6475-1:2007 1.5. Cho phÐp ¸p dông c¸c yªu cÇu trong c¸c quy ph¹m, tiªu chuÈn kü thuËt t−¬ng ®−¬ng kh¸c nÕu ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. 1.6. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c èng mÒm, èng ®øng ®éng, c¸c ®−êng c¸p ®iÒu khiÓn ngÇm d−íi biÓn vµ c¸c ®−êng èng kh«ng ph¶i b»ng thÐp. 1.7. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c ph−¬ng ph¸p r¶i èng h×nh ch÷ S (S-lay), h×nh ch÷ J (J-lay), kÐo èng (towing), vµ c¸c ph−¬ng ph¸p r¶i èng g©y ra biÕn d¹ng dÎo. Ngoµi ra tiªu chuÈn nµy cßn ®−a ra c¸c yªu cÇu vÒ l¾p ®Æt èng ®øng còng nh− c¸c yªu cÇu vÒ kÕt cÊu b¶o vÖ vµ g¾n gi÷ c¸c èng ®øng. 2. Tµi liÖu viÖn dÉn Trong tiªu chuÈn nµy, c¸c tiªu chuÈn sau ®©y ®−îc viÖn dÉn: • TCVN 6475-6: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 6: T¶I träng • TCVN 6475-7: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 7: ChØ tiªu thiÕt kÕ; 3. §èi t−îng gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm 3.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c ®èi t−îng sau ®©y: • C¸c ®−êng èng thÐp hµn; • C¸c èng ®øng thÐp hµn; • C¸c buång phãng vµ nhËn thoi (pig trap); • C¸c van, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ phô tïng; • C¸c thiÕt bÞ an toµn; • C¸c líp phñ b¶o vÖ; • HÖ thèng b¶o vÖ catèt. 3.2. Trong tiªu chuÈn nµy, khi ®Ò cËp tíi ®−êng èng cã nghÜa lµ ®Ò cËp tíi mét hoÆc toµn bé c¸c ®èi t−îng nªu trong 3.1. Tiªu chuÈn nµy kh«ng chØ giíi h¹n ¸p dông cho nh÷ng ®èi t−îng ®· kÓ trªn mµ cã thÓ bæ sung nh÷ng ®èi t−îng kh¸c mét c¸ch thÝch hîp theo yªu cÇu cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn hoÆc chñ ®−êng èng. 32
 • TCVN 6475-1:2007 3.3. C¸c ®−êng èng ®· ®−îc thiÕt kÕ hoÆc chÕ t¹o theo c¸c tiªu chuÈn hoÆc Quy ®Þnh kh¸c víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy ph¶i ®−îc xem xÐt ®Ó ph©n cÊp tïy thuéc vµo sù t−¬ng ®−¬ng gi÷a c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o. Trong nh÷ng tr−êng hîp ®ã, cÇn th«ng b¸o cho §¨ng kiÓm biÕt ngay ë giai ®o¹n ban ®Çu ®Ó cã c¬ së ph©n cÊp. 4. TiÕn tr×nh thùc hiÖn ph©n cÊp 4.1. ViÖc ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt mét hÖ thèng ®−êng èng biÓn ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c giai ®o¹n cña dù ¸n vµ theo tiÕn ®é ®· ®Ò ra. C«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt do §¨ng kiÓm ViÖt Nam thùc hiÖn lµ mét phÇn cña qu¸ tr×nh ph©n cÊp. C«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt ®−îc tiÕn hµnh trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña dù ¸n vµ ph¶i bao hµm tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh trong dù ¸n ®ã. 4.2. C¸c b−íc ®Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c ph©n cÊp bao gåm: 4.2.1. TiÒn ph©n cÊp (nÕu cã): • Xem xÐt thiÕt kÕ s¬ bé (conceptual design). 4.2.2. Ph©n cÊp: • XÐt duyÖt thiÕt kÕ bao gåm c¶ thiÕt kÕ chi tiÕt (detail design); • Gi¸m s¸t kü thuËt trong qu¸ tr×nh thi c«ng: o o S¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c bé phËn cña ®−êng èng; o ChÕ t¹o hÖ thèng b¶o vÖ chèng ¨n mßn vµ líp bäc gia t¶i; o L¾p ®Æt ®−êng èng; o • S¶n xuÊt èng; Hoµn thiÖn ®−êng èng. CÊp giÊy chøng nhËn. 4.2.3. Duy tr× hiÖu lùc cña GiÊy chøng nhËn: • KiÓm tra trong khai th¸c, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a. 5. Nguyªn t¾c gi¸m s¸t kü thuËt 5.1. Quy ®Þnh chung vÒ gi¸m s¸t kü thuËt 33
 • TCVN 6475-1:2007 5.1.1. C«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt lµ mét ho¹t ®éng kiÓm tra ®éc lËp vµ mang tÝnh hÖ thèng ®èi víi c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ ho¹t ®éng cña mét hÖ thèng ®−êng èng biÓn nh»m x¸c ®Þnh hÖ thèng ®−êng èng ®ã cã ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu vµ môc ®Ých ®Ò ra kh«ng. 5.1.2. C«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt ®−îc §¨ng kiÓm tiÕn hµnh nh»m x¸c ®Þnh c¸c lçi hoÆc h− háng liªn quan ®Õn ®−êng èng, nh»m lµm gi¶m rñi ro trong vËn hµnh hÖ thèng ®−êng èng, søc kháe vµ an toµn cho con ng−êi cã liªn quan còng nh− ë vïng phô cËn víi hÖ thèng ®−êng èng. 5.1.3. C«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt chñ yÕu nh»m vµo tÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng ®−êng èng, an toµn cho con ng−êi vµ b¶o vÖ m«i tr−êng. 5.1.4. Ph−¬ng ph¸p gi¸m s¸t chÝnh cña §¨ng kiÓm: §¨ng kiÓm thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t theo nh÷ng tr×nh tù ®−îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy, ®ång thêi §¨ng kiÓm còng cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra bÊt th−êng bÊt cø h¹ng môc nµo phï hîp víi tiªu chuÈn nµy trong tr−êng hîp §¨ng kiÓm thÊy cÇn thiÕt. 5.1.5. §Ó thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t, chñ c«ng tr×nh, nhµ thÇu ph¶i t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho §¨ng kiÓm viªn tiÕn hµnh kiÓm tra, thö nghiÖm vËt liÖu vµ c¸c s¶n phÈm chÞu sù gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm kÓ c¶ viÖc §¨ng kiÓm viªn ®−îc tù do ®Õn tÊt c¶ nh÷ng n¬i s¶n xuÊt vµ thö nghiÖm vËt liÖu vµ c¸c s¶n phÈm ®ã. 5.1.6. C¸c c¬ quan thiÕt kÕ, chñ c«ng tr×nh, nhµ thÇu vµ nhµ m¸y chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña §¨ng kiÓm trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan khi thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt. 5.1.7. NÕu dù ®Þnh cã nh÷ng söa ®æi trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o liªn quan ®Õn vËt liÖu, kÕt cÊu, m¸y mãc, trang thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp kh¸c víi c¸c b¶n vÏ vµ tµi liÖu ®· ®−îc duyÖt th× c¸c b¶n vÏ hoÆc tµi liÖu söa ®æi ph¶i ®−îc tr×nh cho §¨ng kiÓm xem xÐt vµ duyÖt thiÕt kÕ söa ®æi tr−íc khi thi c«ng. 5.1.8. NÕu cã nh÷ng tranh chÊp x¶y ra trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t gi÷a §¨ng kiÓm viªn vµ c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp (chñ c«ng tr×nh, nhµ thÇu, nhµ chÕ t¹o vËt liÖu vµ s¶n phÈm) th× c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp nµy cã quyÒn ®Ò xuÊt ý kiÕn cña m×nh trùc tiÕp víi tõng cÊp tõ thÊp lªn cao cña §¨ng kiÓm ®Ó gi¶i quyÕt. 5.1.9. §¨ng kiÓm cã thÓ tõ chèi kh«ng thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t, nÕu nhµ thÇu hoÆc x−ëng chÕ t¹o vi ph¹m cã hÖ thèng c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy hoÆc vi ph¹m hîp ®ång vÒ gi¸m s¸t víi §¨ng kiÓm. 5.1.10. Trong tr−êng hîp ph¸t hiÖn thÊy vËt liÖu hoÆc s¶n phÈm cã khuyÕt tËt, tuy ®· ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn hîp lÖ, §¨ng kiÓm vÉn cã quyÒn yªu cÇu tiÕn hµnh thö nghiÖm l¹i hoÆc kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt tËt ®ã, §¨ng kiÓm cã thÓ thu håi vµ hñy bá GiÊy chøng nhËn ®· cÊp. 34
 • TCVN 6475-1:2007 5.1.11. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸m s¸t, §¨ng kiÓm cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra sù phï hîp cña kÕt cÊu, c«ng nghÖ theo c¸c tiªu chuÈn vµ quy tr×nh kh«ng ®−îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy nh−ng nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 5.1.12. §¨ng kiÓm cö §¨ng kiÓm viªn trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc kiÓm tra chÕ t¹o vËt liÖu vµ s¶n phÈm hoÆc cã thÓ ñy quyÒn viÖc kiÓm tra nµy cho c¸c tæ chøc ph©n cÊp kh¸c phï hîp víi c¸c tháa thuËn thay thÕ lÉn nhau trong gi¸m s¸t. 5.2. Gi¸m s¸t trùc tiÕp 5.2.1. Gi¸m s¸t trùc tiÕp lµ h×nh thøc gi¸m s¸t do §¨ng kiÓm viªn trùc tiÕp tiÕn hµnh, dùa trªn c¸c hå s¬ kü thuËt ®· ®−îc §¨ng kiÓm duyÖt còng nh− nh÷ng tiªu chuÈn vµ yªu cÇu bæ sung ®· ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. Dùa vµo tiªu chuÈn nµy vµ tïy thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ, §¨ng kiÓm sÏ quy ®Þnh khèi l−îng kiÓm tra, ®o ®¹c vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t. 5.2.2. Sau khi thùc hiÖn gi¸m s¸t vµ nhËn ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ tháa ®¸ng vÒ thö nghiÖm vËt liÖu vµ s¶n phÈm, §¨ng kiÓm sÏ cÊp hoÆc x¸c nhËn GiÊy chøng nhËn. 5.3. Gi¸m s¸t gi¸n tiÕp 5.3.1. Gi¸m s¸t gi¸n tiÕp lµ gi¸m s¸t do nh÷ng ng−êi cña c¸c Tæ chøc kiÓm tra kü thuËt hoÆc c¸n bé kü thuËt cña nhµ m¸y ®−îc §¨ng kiÓm ñy quyÒn thùc hiÖn dùa theo hå s¬ kü thuËt ®· ®−îc §¨ng kiÓm duyÖt. 5.3.2. Gi¸m s¸t gi¸n tiÕp ®−îc thùc hiÖn theo nh÷ng h×nh thøc sau: • C¸n bé ®−îc §¨ng kiÓm uû quyÒn; • XÝ nghiÖp ®−îc §¨ng kiÓm uû quyÒn; • Hå s¬ ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. 5.3.3. Dùa vµo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy vµ tïy thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ, §¨ng kiÓm sÏ quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh gi¸m s¸t gi¸n tiÕp, khèi l−îng kiÓm tra, ®o ®¹c vµ thö nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t. 5.3.4. Tuú thuéc vµo h×nh thøc gi¸m s¸t gi¸n tiÕp vµ kÕt qu¶ gi¸m s¸t, §¨ng kiÓm hoÆc x−ëng chÕ t¹o sÏ cÊp chøng chØ cho ®èi t−îng ®−îc gi¸m s¸t. 5.3.5. §¨ng kiÓm viªn sÏ kiÓm tra lùa chän bÊt kú mét s¶n phÈm nµo chÞu sù gi¸m s¸t gi¸n tiÕp cña 35
 • TCVN 6475-1:2007 §¨ng kiÓm t¹i c¸c nhµ m¸y chÕ t¹o. 5.3.6. NÕu xÐt thÊy cã vi ph¹m trong gi¸m s¸t gi¸n tiÕp hoÆc chÊt l−îng gi¸m s¸t gi¸n tiÕp kh«ng ®¹t yªu cÇu, §¨ng kiÓm cã quyÒn hñy hîp ®ång gi¸m s¸t gi¸n tiÕp vµ trùc tiÕp tiÕn hµnh gi¸m s¸t. 5.4. Gi¸m s¸t kü thuËt theo ®é rñi ro 5.4.1. Møc ®é gi¸m s¸t kü thuËt ®−îc ph©n chia theo ®é rñi ro cña ®−êng èng. NÕu ®é rñi ro cña ®−êng èng cao th× møc gi¸m s¸t kü thuËt còng cao vµ ng−îc l¹i. 5.4.2. Møc gi¸m s¸t kü thuËt quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy chØ m« t¶ møc ®é tham gia cña §¨ng kiÓm trong c«ng t¸c ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt vµ kh«ng lµm thay ®æi cÊp cña giÊy chøng nhËn. 5.4.3. HÖ thèng ®−êng èng biÓn ®−îc gi¸m s¸t kü thuËt theo c¸c møc thÊp, võa vµ cao. C¸c møc gi¸m s¸t kü thuËt ®−îc ®Þnh nghÜa nh− sau: • Møc thÊp lµ møc gi¸m s¸t kü thuËt ¸p dông khi ®é rñi ro ®èi víi ®−êng èng biÓn lµ thÊp do chÊt trong èng «n hoµ, ®−êng èng ®Æt trong vïng m«i tr−êng biÓn thÝch hîp hay khi nhµ thÇu cã nhiÒu kinh nghiÖm trong thiÕt kÕ, thi c«ng c¸c ®−êng èng t−¬ng tù. • Møc võa lµ møc gi¸m s¸t kü thuËt th«ng th−êng vµ ®−îc ¸p dông víi phÇn lín c¸c ®−êng èng biÓn. • Møc cao lµ møc gi¸m s¸t kü thuËt sö dông khi ®é rñi ro ®èi víi ®−êng èng cao h¬n, vÝ dô khi chÊt trong èng cã ®é ¨n mßn cao, trong ®iÒu kiÖn m«i tr−êng bÊt lîi, khi cã sù ®æi míi vÒ kü thuËt hay khi nhµ thÇu kh«ng cã nhiÒu kinh nghiÖm trong thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o c¸c ®−êng èng biÓn t−¬ng tù. 5.4.4. Néi dung c«ng viÖc cña c¸c møc gi¸m s¸t kü thuËt ®−îc ®−a ra ë b¶ng 5.4-1. 36
 • TCVN 6475-1:2007 B¶ng 5.4-1: Tãm t¾t néi dung c«ng viÖc trong c¸c møc gi¸m s¸t kü thuËt Møc M« t¶ néi dung c«ng viÖc H−íng dÉn ®Ó ¸p dông møc gi¸m s¸t kü thuËt ThÊp Xem xÐt nguyªn t¾c chung vµ c¸c hÖ ThiÕt kÕ ®−êng èng ®· ®−îc kiÓm nghiÖm víi thèng khai th¸c trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chÊt trong èng «n hoµ hay ®−êng èng ®Æt trong vµ chÕ t¹o. vïng m«i tr−êng biÓn «n hoµ. Xem xÐt c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ, quy tr×nh §−êng èng kh«ng phøc t¹p ®−îc nhµ thÇu cã chÕ t¹o vµ c¸c b¸o c¸o chøng nhËn. Chøng kiÕn tõng ®ît trong qu¸ tr×nh thö H− háng Ýt g©y hËu qu¶ ®èi víi an toµn, m«i hÖ thèng vµ b¾t ®Çu ho¹t ®éng. Võa kinh nghiÖm thiÕt kÕ vµ thi c«ng. tr−êng hoÆc khi xÐt theo quan ®iÓm th−¬ng m¹i Xem xÐt nguyªn t¾c chung vµ c¸c hÖ thèng khai th¸c trong thiÕt kÕ vµ chÕ §−êng èng ®Æt t¹i vïng cã ®iÒu kiÖn m«i tr−êng võa ph¶i. t¹o. Xem xÐt chi tiÕt c¸c nguyªn t¾c chñ yÕu Dù ¸n cã møc ®é míi (l¹ th−êng) võa ph¶i. vµ c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ ®−îc lùa chän d−íi sù hç trî cña c¸c tÝnh to¸n ®éc lËp ®¬n gi¶n. Chøng kiÕn toµn bé qu¸ tr×nh thö H− háng g©y hËu qu¶ võa ph¶i ®èi víi an toµn, chøng nhËn quy tr×nh vµ xem xÐt b¸o m«i tr−êng hoÆc khi xÐt theo quan ®iÓm th−¬ng c¸o kÕt qu¶. m¹i. Chøng kiÕn tõng ®ît t¹i hiÖn tr−êng. Cao Xem xÐt nguyªn t¾c chung vµ c¸c hÖ ThiÕt kÕ ®−êng èng thuéc lo¹i míi l¹, ®iÒu kiÖn thèng ¸p dông trong thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o. m«i tr−êng kh¾c nghiÖt. Xem xÐt chi tiÕt hÇu hÕt c¸c tµi liÖu thiÕt Dù ¸n cã møc ®é míi l¹ cao hoÆc cã sù thay ®æi kÕ d−íi sù hç trî cña c¸c tÝnh to¸n ®éc lín vÒ mÆt kü thuËt. lËp ®¬n gi¶n vµ n©ng cao. Nhµ thÇu kh«ng cã kinh nghiÖm hoÆc c¸ch thøc Chøng kiÕn toµn bé qu¸ tr×nh thö vµ xem xÐt b¸o c¸o kiÓm tra. Lu«n cã mÆt t¹i hiÖn tr−êng. tiÕn hµnh kh¾t khe h¬n b×nh th−êng. H− háng g©y hËu qu¶ nghiªm träng ®èi víi an toµn, m«i tr−êng hoÆc khi xÐt theo quan ®iÓm th−¬ng m¹i. 5.4.5. C¸c møc gi¸m s¸t kü thuËt kh¸c nhau cã thÓ lùa chän cho c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cña hÖ thèng ®−êng èng hoÆc thËm chÝ trong ngay mét giai ®o¹n nÕu cÇn. VÝ dô, ®−êng èng cã thiÕt kÕ míi vµ coi lµ cã ®é rñi ro cao trong khi ®ã ph−¬ng ph¸p l¾p ®Æt th× ®· biÕt râ vµ coi lµ cã ®é rñi ro thÊp vµ 37
 • TCVN 6475-1:2007 ng−îc l¹i. Ngoµi ra, vËt liÖu èng chÕ t¹o t¹i x−ëng ®· biÕt râ cã thÓ coi lµ Ýt rñi ro vµ ng−îc l¹i. 5.4.6. Møc gi¸m s¸t kü thuËt cã thÓ gi¶m hoÆc t¨ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét giai ®o¹n, nÕu nh− møc gi¸m s¸t kü thuËt ®−îc lùa chän ban ®Çu ®−îc xem lµ qu¸ kh¾t khe hoÆc qu¸ láng khi cã thªm th«ng tin míi vÒ ®é rñi ro cña hÖ thèng ®−êng èng. 5.4.7. C«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt chó träng nhÊt tíi c¸c bé phËn cña ®−êng èng mµ khi bé phËn ®ã háng hay gi¶m kh¶ n¨ng cã thÓ ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ tíi an toµn còng nh− rñi ro cña dù ¸n. 5.5. Lùa chän møc gi¸m s¸t kü thuËt 5.5.1. Tïy thuéc vµo tõng tr−êng hîp cô thÓ vµ trªn c¬ së tháa thuËn gi÷a §¨ng kiÓm vµ chñ ®−êng èng, §¨ng kiÓm sÏ ®−a ra quyÕt ®Þnh ®Ó lùa chän møc gi¸m s¸t kü thuËt cho dù ¸n ®ã trªn c¬ së c¸c yªu cÇu d−íi ®©y. 5.5.2. C¸c yÕu tè ®Ó lùa chän 5.5.2. 1. ViÖc lùa chän møc gi¸m s¸t kü thuËt ph¶i phô thuéc vµo tÝnh tíi h¹n cña tõng bé phËn cã ¶nh h−ëng tíi viÖc qu¶n lý an toµn vµ møc rñi ro liªn quan cña hÖ thèng ®−êng èng. §iÒu nµy ®−îc m« t¶ trong h×nh 5.5-1 d−íi ®©y. Sù tham gia cña tõng bé phËn sÏ ®−îc ®¸nh gi¸ vÒ mÆt chÊt l−îng hay sè l−îng vµ sÏ sö dông, khi cã thÓ, ®Ó ®Þnh l−îng sè liÖu ®¸nh gi¸ rñi ro lµm c¬ së ®Ó ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh. H×nh 5.5-1 Lùa chän møc ph©n cÊp 5.5.2. 2. C¸c yÕu tè ®Ó lùa chän møc gi¸m s¸t kü thuËt bao gåm: • • 38 Môc ®Ých an toµn chung cña hÖ thèng ®−êng èng; §¸nh gi¸ rñi ro cña hÖ thèng ®−êng èng vµ c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m rñi ro;
 • TCVN 6475-1:2007 • Møc ®é ®æi míi kü thuËt cña hÖ thèng ®−êng èng; • Kinh nghiÖm cña nhµ thÇu trong viÖc tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc t−¬ng tù; • HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng cña chñ ®−êng èng vµ c¸c nhµ thÇu. 5.5.3. Môc ®Ých an toµn chung Môc ®Ých an toµn chung cho tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n tõ khi thiÕt kÕ cho ®Õn khi vËn hµnh hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc chñ c«ng tr×nh x¸c ®Þnh râ rµng. Môc ®Ých an toµn ph¶i chØ ra môc ®Ých an toµn chÝnh còng nh− chØ tiªu chÊp nhËn ®èi víi møc rñi ro cã thÓ chÊp nhËn ®−îc ®èi víi chñ c«ng tr×nh. Tuú thuéc vµo ®−êng èng vµ vÞ trÝ cña nã mµ rñi ro ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh b»ng thiÖt h¹i vÒ ng−êi còng nh− hËu qu¶ vÒ m«i tr−êng, chÝnh trÞ, kinh tÕ. 5.5.4. §¸nh gi¸ rñi ro 5.5.4. 1. CÇn ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt mét c¸ch hÖ thèng ®Ó x¸c ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ x¸c suÊt vµ hËu qu¶ ph¸ huû ®èi víi ®−êng èng. Ph¹m vi xem xÐt ph¶i ph¶n ¸nh nh÷ng nguy hiÓm cña ®−êng èng, c¸ch øng phã ®· ®Þnh tr−íc, kinh nghiÖm tr−íc kia ®èi víi ®−êng èng t−¬ng tù. Xem xÐt nµy sÏ x¸c ®Þnh rñi ro ®èi víi ho¹t ®éng cña ®−êng èng vµ ®èi víi søc khoÎ còng nh− an toµn cña con ng−êi cã liªn quan hoÆc ë vïng xung quanh ®−êng èng. 5.5.4. 2. Mét khi ®· x¸c ®Þnh ®−îc rñi ro, ph¹m vi ¶nh h−ëng cña nã cÇn gi¶m ®Õn møc cµng thÊp cµng tèt b»ng hai c¸ch sau: • Gi¶m x¸c suÊt ph¸ huû; • Lµm gi¶m hËu qu¶ do ph¸ huû. 5.5.4. 3. KÕt qu¶ cña viÖc xem xÐt mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c rñi ro ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸ch so s¸nh víi môc tiªu an toµn vµ ®−îc sö dông ®Ó lùa chän møc ph©n cÊp thÝch hîp. 5.5.5. §æi míi kü thuËt vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu 5.5.5. 1. CÇn ph¶i xem xÐt møc ®é ®æi míi kü thuËt trong ®−êng èng. Rñi ro ®èi víi ®−êng èng cã thÓ lín nÕu cã nhiÒu ®æi míi kü thuËt so víi ®−êng èng ®−îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt theo c¸c tiªu chÝ cò ë vïng n−íc ®· biÕt râ. 5.5.5. 2. T−¬ng tù, møc ®é rñi ro cña ®−êng èng còng ph¶i ®−îc xem xÐt khi nhµ thÇu thiÕu kinh nghiÖm hoÆc kÕ ho¹ch c«ng viÖc rÊt khÝt khao. 5.5.5. 3. C¸c yÕu tè cÇn ph¶i xem xÐt khi lùa chän møc ph©n cÊp phï hîp lµ: 39
 • TCVN 6475-1:2007 • §é khã trong viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu kü thuËt; • HiÓu biÕt vÒ c¸c ®−êng èng t−¬ng tù; • Kinh nghiÖm chung cña nhµ thÇu vÒ ®−êng èng; • Kinh nghiÖm cña nhµ thÇu vÒ c¸c c«ng t¸c t−¬ng tù. 5.5.6. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng 5.5.6. 1. Ph¶i thùc thi hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng ®Çy ®ñ ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c lçi s¬ ®¼ng trong c«ng t¸c thiÕt kÕ, chÕ t¹o, vËn hµnh hÖ thèng ®−êng èng ®· ®−îc h¹n chÕ. 5.5.6. 2. C¸c yÕu tè cÇn xÐt khi ®¸nh gi¸ tÝnh ®Çy ®ñ cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng: • Cã hÖ thèng ISO 9000 hay t−¬ng ®−¬ng hay kh«ng; • KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ néi bé; • KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ bªn ngoµi; • Kinh nghiÖm ®· cã cña nhµ thÇu; • Ng−êi tham gia dù ¸n ®· lµm quen víi hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng. 6. ThuËt ng÷, gi¶i thÝch vµ ký hiÖu 6.1. ThuËt ng÷ vµ gi¶i thÝch 6.1.1. ¸p suÊt thö (test pressure): xem kh¸i niÖm ¸p suÊt thö hÖ thèng (môc 6.1.11) 6.1.2. ¸p suÊt thiÕt kÕ (design pressure): §èi víi ®−êng èng, ®©y lµ ¸p suÊt trong lín nhÊt trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh b×nh th−êng t¹i mét chiÒu cao tham chiÕu ®· ®Þnh. §−êng èng hoÆc mét phÇn ®−êng èng ph¶i ®−îc thiÕt kÕ theo ¸p suÊt nµy. ¸p suÊt thiÕt kÕ ph¶i tÝnh ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn dßng ®Òu trªn toµn bé d¶i vËn tèc dßng còng nh− ph¶i kÓ ®Õn c¸c tr¹ng th¸i ®ãng (shut-in) vµ ®Çy (packing) cã thÓ x¶y ra trªn toµn bé chiÒu dµi cña ®−êng èng hoÆc phÇn ®−êng èng mµ nã cÇn ph¶i cã ¸p suÊt thiÕt kÕ kh«ng ®æi. 6.1.3. ¸p suÊt bÊt th−êng (incidental pressure): §èi víi ®−êng èng, ®©y lµ ¸p suÊt bªn trong lín nhÊt t¹i cïng mét chiÒu cao tham chiÕu nh− cña ¸p suÊt thiÕt kÕ mµ ®−êng èng hoÆc phÇn ®−êng èng ®−îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ chÞu ®−îc trong bÊt kú t×nh huèng vËn hµnh bÊt th−êng nµo. 6.1.4. ¸p suÊt ban ®Çu (initiation pressure): §©y lµ ¸p suÊt bªn ngoµi v−ît qu¸ møc cÇn cã ®Ó b¾t ®Çu g©y ra lan truyÒn mÊt æn ®Þnh tõ mét sù mÊt æn ®Þnh côc bé hoÆc tõ mét vÕt lâm s½n cã. 6.1.5. ¸p suÊt côc bé, ¸p suÊt thiÕt kÕ côc bé, ¸p suÊt bÊt th−êng côc bé hoÆc ¸p suÊt thö côc bé 40
 • TCVN 6475-1:2007 (local, local design, local incidental or local test pressure) : §èi víi ®−êng èng, ®©y lµ ¸p suÊt bªn trong t¹i mét vÞ trÝ bÊt k× trong hÖ thèng ®−êng èng hoÆc phÇn ®−êng èng t−¬ng øng víi ¸p suÊt thiÕt kÕ, ¸p suÊt bÊt th−êng hoÆc ¸p suÊt thö. Gi¸ trÞ nµy b»ng ¸p suÊt thiÕt kÕ/ bÊt th−êng/ thö t¹i chiÒu cao tham chiÕu céng víi chiÒu cao cét ¸p tÜnh cña m«i tr−êng vËn chuyÓn/ thö do sù kh¸c nhau gi÷a chiÒu cao tham chiÕu vµ chiÒu cao cña phÇn ®−êng èng ®ang ®−îc xem xÐt. 6.1.6. ¸p suÊt bÊt th−êng cho phÐp cùc ®¹i (maximum allowance incitental pressure - MAIP): §èi víi ®−êng èng, ®©y lµ ¸p suÊt cùc ®¹i mµ t¹i ®ã hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh bÊt th−êng. ¸p suÊt bÊt th−êng cho phÐp cùc ®¹i ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ¸p suÊt bÊt th−êng cùc ®¹i trõ ®i dung sai d−¬ng cña hÖ thèng an toµn ¸p suÊt. 6.1.7. ¸p suÊt vËn hμnh cho phÐp cùc ®¹i (maximum allowance operating presure - MAOP): §èi víi ®−êng èng, ®©y lµ ¸p suÊt cùc ®¹i mµ t¹i ®ã hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ho¹t ®éng trong ®iÒu kiªn vËn hµnh b×nh th−êng. ¸p suÊt vËn hµnh cho phÐp cùc ®¹i ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ¸p suÊt thiÕt kÕ trõ ®i dung sai d−¬ng cña hÖ thèng ®iÒu ¸p. 6.1.8. ¸p suÊt thö t¹i nhμ m¸y (mill test pressure): ¸p suÊt thö ¸p dông cho c¸c mèi nèi èng vµ c¸c bé phËn èng khi hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o, xem TCVN 6475-7 môc 3.2. 6.1.9. ¸p suÊt lan truyÒn (propagating pressure): ¸p suÊt thÊp nhÊt cã thÓ lµm sù lan truyÒn mÊt æn ®Þnh tiÕp tôc lan truyÒn. 6.1.10. ¸p suÊt ®ãng (shut-in pressure): ¸p suÊt lín nhÊt ®¹t ®−îc t¹i ®Çu giÕng khi ®ãng c¸c van gÇn ®Çu giÕng (c¸c van c¸ch ly ®Çu giÕng). 6.1.11. ¸p suÊt thö hÖ thèng (system test pressure): §èi víi ®−êng èng, lµ ¸p suÊt trong t¸c dông lªn ®−êng èng hoÆc phÇn ®−êng èng trong khi thö sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc l¾p ®Æt ®Ó kiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng ®−êng èng (th−êng lµ thö thñy tÜnh). 6.1.12. Ch¹y thö (Commisioning): §èi víi ®−êng èng, ch¹y thö lµ c¸c c«ng viÖc diÔn ra sau khi thö ¸p lùc vµ tr−íc khi vËn hµnh, bao gåm x¶ n−íc, lµm s¹ch, lµm kh« vµ ®iÒn ®Çy s¶n phÈm. 6.1.13. ChÕ t¹o (fabrication): C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn viÖc l¾p r¸p c¸c vËt víi mét môc ®Ých ®· ®Þnh. §èi víi ®−êng èng, chÕ t¹o bao gåm chÕ t¹o c¸c èng ®øng, c¸c vßng gi·n në, cuén èng, bã èng… 6.1.14. CÊp NDT (NDT level): Ph¹m vi vµ chØ tiªu chÊp nhËn ®èi víi kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy ®−êng èng ®−îc chia thµnh 2 cÊp. CÊp 1, cã ph¹m vi vµ chØ tiªu chÊp nhËn nghiªm ngÆt h¬n, cÇn ®−îc ¸p dông cho chØ tiªu thiÕt kÕ víi ®iÒu kiÖn chuyÓn vÞ lµ chÝnh. 41
 • TCVN 6475-1:2007 6.1.15. CÊp vÞ trÝ (location class): C¸c vÞ trÝ ®Þa lý cña ®−êng èng ®uîc ph©n lo¹i theo c¸c ho¹t ®éng cña con ng−êi t¹i ®ã. 6.1.16. ChiÒu dÇy thμnh èng danh nghÜa (nominal pipe wall thickness): Lµ chiÒu dÇy thµnh èng ch−a bÞ ¨n mßn quy −íc cña èng b»ng chiÒu dÇy tèi thiÓu cña thÐp céng víi dung sai chÕ t¹o. 6.1.17. C«ng tr×nh biÓn (Offshore Installation): kh¸i niÖm chung chØ c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh vµ di ®éng, bao gåm c¶ trang thiÕt bÞ dµnh cho môc ®Ých th¨m dß, khoan, khai th¸c, xö lÝ vµ chøa c¸c s¶n phÈm hy®roc¸cbon hoÆc c¸c ho¹t ®éng, chÊt láng kh¸c cã liªn quan. Kh¸i niÖm nµy cßn bao gåm c¸c c«ng tr×nh dµnh cho viÖc ¨n ë cña ng−êi tham gia c¸c ho¹t ®éng trªn. C«ng tr×nh biÓn cßn bao hµm c¸c c«ng tr×nh ngÇm vµ ®−êng èng. Kh¸i niÖm nµy kh«ng bao hµm c¸c tµu dÇu truyÒn thèng, tµu cung øng, tµu dÞch vô mµ kh«ng tham gia trùc tiÕp vµo c¸c ho¹t ®éng kÓ trªn. 6.1.18. Dù tr÷ ¨n mßn (corrosion allowance): ChiÒu dµy thµnh èng d− ®−îc céng thªm khi thiÕt kÕ nh»m bï l¹i bÊt cø sù suy gi¶m chiÒu dµy thµnh èng nµo do ¨n mßn (bªn trong hay bªn ngoµi) trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. 6.1.19. §¸nh gi¸ tíi h¹n kü thuËt (engineering criticality assessement- ECA): §¸nh gi¸ c¬ chÕ nøt g·y cña c¸c khuyÕt tËt. 6.1.20. §¸nh gi¸ tμi liÖu(audit) – A : §¸nh gi¸ tµi liÖu lµ kiÓm tra ®éc lËp vµ cã hÖ thèng ®Ó x¸c ®Þnh xem c¸c ho¹t ®éng chÊt l−îng vµ c¸c kÕt qu¶ liªn quan cã tu©n theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh hay kh«ng vµ c¸c kÕ ho¹ch cã ®−îc thùc hiÖn hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi môc ®Ých ®Ò ra hay kh«ng. L−u ý r»ng viÖc nµy kh¸c so víi gi¸m s¸t ë chç chó träng tíi tÝnh ®Çy ®ñ vµ kh¶ n¨ng cña quy tr×nh chø kh«ng chó träng tíi kÕt qu¶ cña quy tr×nh (mÆc dÇu kh«ng bá qua). 6.1.21. §é bÒn ®Æc tr−ng (characteristic strength): Gi¸ trÞ danh nghÜa cña ®é bÒn cña vËt liÖu ®−îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh ®é bÒn thiÕt kÕ. §é bÒn ®Æc tr−ng th−êng dùa vµo mét ph©n vÞ x¸c ®Þnh ë ®Çu d−íi cña hµm ph©n phèi x¸c suÊt cña ®é bÒn. 6.1.22. §−êng kÝnh ngoμi danh nghÜa (nominal outside diameter): Lµ ®−êng kÝnh ngoµi quy −íc. VÝ dô èng 12 inch cã ®−êng kÝnh ngoµi thùc tÕ lµ 12,75 inch. 6.1.23. §é kh«ng trßn (out of roundness): Lµ ®é lÖch cña chu vi ®−êng èng so víi h×nh trßn. §é lÖch nµy cã thÓ lµ ®é «van (%), hoÆc lµ ®é kh«ng trßn côc bé nh− bÑp (mm). 6.1.24. §é « van (ovalisation): Lµ ®é lÖch d¹ng elÝp cña chu vi ®−êng èng so víi h×nh trßn. 6.1.25. §iÓm chê(hold point)– H : §iÓm chê ®−îc ®Þnh nghÜa lµ mét viÖc sÏ kh«ng ®−îc tiÕn hµnh nÕu 42
 • TCVN 6475-1:2007 kh«ng ®−îc §¨ng kiÓm phª duyÖt. 6.1.26. Giai ®o¹n thi c«ng (construction phase): TÊt c¶ c¸c giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh thi c«ng bao gåm chÕ t¹o, l¾p ®Æt, thö vµ ch¹y thö, ®Õn khi c«ng tr×nh hay hÖ thèng ®−îc an toµn vµ cã kh¶ n¨ng vËn hµnh theo môc ®Ých sö dông. §èi víi ®−êng èng, giai ®o¹n nµy bao gåm qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, hµn trªn bê vµ trªn xµ lan, r¶i èng, chØnh söa, ®Êu nèi (tie-in), thö ¸p lùc, ch¹y thö vµ söa ch÷a. 6.1.27. Gi¸m s¸t (surveillance) – S: Gi¸m s¸t lµ theo dâi liªn tôc vµ kiÓm tra tr¹ng th¸i cña ®èi t−îng vµ ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c yªu cÇu ®Ò ra ®· ®−îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ. Khèi l−îng gi¸m s¸t phô thuéc vµo tõng dù ¸n cô thÓ còng nh− theo kinh nghiÖm cña §¨ng kiÓm. ViÕt t¾t sè lÇn gi¸m s¸t ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: o S1 = gi¸m s¸t tõng ®ît, mét lÇn /1 tuÇn; o S2 = gi¸m s¸t víi tÇn suÊt tèi thiÓu 1 lÇn/ngµy; o S3 = gi¸m s¸t víi tÇn suÊt tèi thiÓu 1 lÇn/ca; 6.1.28. HÖ sè hiÖu øng ®iÒu kiÖn t¶i träng (codition load effect factor): HÖ sè hiÖu øng t¶i träng ®−a vµo trong tÝnh to¸n mÊt æn ®Þnh cã tÝnh ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn t¶i träng cô thÓ. 6.1.29. HÖ sè chÕ t¹o (fabrication factor): HÖ sè ®−îc ®−a vµo ®é bÒn vËt liÖu ®Ó bï l¹i sù suy gi¶m cña ®é bÒn vËt liÖu do t¹o h×nh nguéi trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o èng. 6.1.30. H− háng (failure): Sù kiÖn g©y ¶nh h−ëng ®Õn mét bé phËn hoÆc c¶ hÖ thèng vµ g©y ra mét hoÆc c¶ hai hiÖu øng sau ®©y: o Lµm mÊt chøc n¨ng tõng phÇn hoÆc c¶ hÖ thèng; o Gi¶m kh¶ n¨ng lµm viÖc dÉn ®Õn gi¶m ®¸ng kÓ sù an toµn cña c«ng tr×nh, sinh m¹ng con ng−êi vµ m«i tr−êng. 6.1.31. HiÖu øng t¶i träng (load effect): HiÖu øng cña mét t¶i träng ®¬n lÎ hoÆc tæ hîp t¶i träng lªn thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng, vÝ dô nh− øng suÊt, biÕn d¹ng, chuyÓn vÞ, dÞch chuyÓn, chuyÓn ®éng. 6.1.32. HÖ sè hiÖu øng t¶i träng (load effect factor): HÖ sè an toµn riªng phÇn nµy nh©n víi hiÖu øng t¶i träng ®Æc tr−ng ®Ó nhËn ®−îc hiÖu øng t¶i träng thiÕt kÕ. • HÖ sè søc bÒn cña vËt liÖu(material resistance factor): HÖ sè an toµn riªng phÇn ®Ó chuyÓn søc bÒn ®Æc tr−ng thµnh mét ph©n vÞ søc bÒn thÊp h¬n. 6.1.33. HÖ sè c−êng ®é vËt liÖu (material strength factor): HÖ sè ®Ó x¸c ®Þnh c−êng ®é ®Æc tr−ng cña vËt 43
 • TCVN 6475-1:2007 liÖu ph¶n ¸nh ®é tin cËy cña giíi h¹n ch¶y. 6.1.34. HÖ thèng kiÓm so¸t ¸p suÊt (pressure control system): §èi víi ®−êng èng, ®©y lµ hÖ thèng kiÓm so¸t ¸p suÊt trong ®−êng èng, bao gåm hÖ thèng ®iÒu ¸p, hÖ thèng an toµn ¸p suÊt, c¸c thiÕt bÞ ®i kÌm vµ c¸c hÖ thèng b¸o ®éng. 6.1.35. HÖ thèng ®iÒu ¸p (pressure regulating system): §èi víi ®−êng èng, ®©y lµ hÖ thèng ®Ó ®¶m b¶o r»ng ¸p suÊt ®· ®Þnh ®−îc duy tr× trong ®−êng èng mµ kh«ng phô thuéc vµo ¸p suÊt th−îng nguån (upstream pressure). 6.1.36. HÖ thèng an toμn ¸p suÊt (pressure safety system): §©y lµ hÖ thèng ®éc lËp víi hÖ thèng ®iÒu ¸p vµ hÖ thèng nµy dïng ®Ó ®¶m b¶o r»ng ¸p suÊt trong ®−êng èng kh«ng v−ît qu¸ ¸p suÊt sù cè cho phÐp. 6.1.37. HÖ sè an toμn riªng phÇn (partial safety factor): Lµ hÖ sè lµm thay ®æi gi¸ trÞ ®Æc tr−ng cña mét biÕn sè thµnh gi¸ trÞ thiÕt kÕ vÝ dô nh− hiÖu øng t¶i träng, ®é bÒn cña vËt liÖu. 6.1.38. Kh¶o s¸t hoμn c«ng (as-built survey): ViÖc kh¶o s¸t hÖ thèng ®−êng èng ®· ®−îc l¾p ®Æt vµ hoµn thµnh ®−îc tiÕn hµnh ®Ó ®¶m b¶o r»ng viÖc thi c«ng ®· ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu ®· ®Þnh vµ ghi nhËn l¹i c¸c sai lÖch so víi thiÕt kÕ ban ®Çu nÕu cã. 6.1.39. Kh¶o s¸t trong l¾p ®Æt (as-laid survey): Kh¶o s¸t ®−îc tiÕn hµnh hoÆc th«ng qua viÖc theo dâi liªn tôc c¸c ®iÓm tiÕp ®¸y biÓn cña ®−êng èng hoÆc th«ng qua c¸c tµu chuyªn dông trong suèt qu¸ tr×nh l¾p ®Æt ®−êng èng. 6.1.40. KiÓm tra (inspection): C¸c ho¹t ®éng nh− ®o ®¹c, xem xÐt, thö nghiÖm, ®o mét hoÆc nhiÒu ®Æc tÝnh cña mét s¶n phÈm hoÆc mét ho¹t ®éng vµ so s¸nh kÕt qu¶ víi c¸c yªu cÇu ®· ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh phï hîp. 6.1.41. L« (lot): Sè l−îng c¸c èng tõ cïng mét mÎ luyÖn, trong cïng mét mÎ xö lÝ nhiÖt vµ cã cïng ®−êng kÝnh vµ chiÒu dµy thµnh èng. 6.1.42. L¾p ®Æt (installation – activity): C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ, ®−êng èng hoÆc kÕt cÊu, nh− r¶i èng, ®Êu nèi, ®ãng cäc..., bao gåm c¶ thö cuèi cïng vµ chuÈn bÞ vËn hµnh. 6.1.43. MÊt æn ®Þnh tæng thÓ (buckling, global): lµ d¹ng mÊt æn ®Þnh liªn quan mét chiÒu dµi ®¸ng kÓ cña ®−êng èng, th−êng gåm nhiÒu mèi nèi èng vµ kh«ng cã biÕn d¹ng lín vÒ diÖn tÝch tiÕt diÖn, vÝ dô mÊt æn ®Þnh do vång lªn (upheaval). 6.1.44. MÊt æn ®Þnh côc bé (buckling, local): lµ d¹ng mÊt æn ®Þnh cña mét ®o¹n èng ng¾n g©y ra sù thay 44
 • TCVN 6475-1:2007 ®æi lín vÒ mÆt c¾t, vÝ dô nh− mÐo mã, gÊp nÕp vµ xo¾n côc bé thµnh èng. 6.1.45. Mμi mßn (erosion): Hao mßn vËt liÖu do va ®Ëp lÆp l¹i cña c¸c h¹t c¸t hoÆc c¸c giät chÊt láng. 6.1.46. Mái (fatigue): Sù tho¸i ho¸ vËt liÖu do t¸c dông cña t¶i träng tuÇn hoµn. 6.1.47. NhiÖt ®é thiÕt kÕ cùc ®¹i (design temperature, maximum): NhiÖt ®é cao nhÊt cã thÓ mµ c¸c thiÕt bÞ hay hÖ thèng cã thÓ tr¶i qua trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. NhiÖt ®é m«i tr−êng còng nh− nhiÖt ®é vËn hµnh ph¶i ®−îc xem xÐt khi x¸c ®Þnh nhiÖt ®é thiÕt kÕ cùc ®¹i. 6.1.48. NhiÖt ®é thiÕt kÕ cùc tiÓu (design temperature, minimum): NhiÖt ®é thÊp nhÊt mµ c¸c thiÕt bÞ hay hÖ thèng cã thÓ tr¶i qua trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vµ vËn hµnh, bÊt kÓ ë ¸p suÊt nµo. NhiÖt ®é m«i tr−êng còng nh− nhiÖt ®é vËn hµnh ph¶i ®−îc xem xÐt khi x¸c ®Þnh nhiÖt ®é thiÕt kÕ cùc tiÓu. 6.1.49. Nøt do ¸p lùc hydro (hydrogen presure induced cracking - HPIC): VÕt nøt bªn trong cña vËt liÖu rÌn do h×nh thµnh ¸p lùc hydro trong c¸c lç rçng vi m«. 6.1.50. èng ch÷ J(J-tube): èng cã h×nh ch÷ J ®−îc l¾p ®Æt trªn giµn. Mét èng cã thÓ ®−îc kÐo qua èng ch÷ J ®Ó lµm èng ®øng. èng ch÷ J kÐo dµi tõ mÆt sµn giµn ®Õn phÇn èng cong t¹i ®¸y biÓn. èng ch÷ J ®−îc nèi víi kÕt cÊu ®ì bëi c¸c gèi ®ì èng ch÷ J. 6.1.51. èng cã líp lãt (Lined pipe): èng cã líp lãt bªn trong víi liªn kÕt gi÷a vËt liÖu c¬ b¶n (®−êng èng) vµ vËt liÖu líp lãt lµ liªn kÕt c¬ häc. 6.1.52. èng cã líp phñ (Clad pipe): èng cã líp phñ bªn trong, mµ liªn kÕt gi÷a vËt liÖu c¬ b¶n (èng) vµ vËt liÖu phñ lµ liªn kÕt cÊu tróc (metallurgical bond). 6.1.53. èng hμn tÇn sè cao (pipe, high frequency welded - HFW): èng ®−îc chÕ t¹o tõ mét d¶i thÐp tÊm b»ng c¸ch hµn däc theo chiÒu dµi mµ kh«ng thªm kim lo¹i ®¾p. Mèi hµn däc ®−îc hµn b»ng dßng ®iÖn cã tÇn sè cao (tèi thiÓu lµ 100 kHz) ®−îc ®−a vµo trùc tiÕp hoÆc b»ng c¶m øng. Vïng mèi hµn hoÆc toµn bé èng ph¶i ®−îc xö lý nhiÖt. 6.1.54. èng ®óc liÒn (pipe, seamless - SML): èng ®−îc chÕ t¹o nhê qu¸ tr×nh t¹o h×nh nãng t¹o ra s¶n phÈm èng trßn mµ kh«ng cã ®−êng hµn. 6.1.55. èng víi ®−êng hμn hå quang d−íi líp trî dung däc hoÆc xo¾n èc (SAWL, SAWH): èng ®−îc chÕ t¹o tõ mét d¶i hoÆc tÊm víi mét ®−êng hµn däc (SAWL) hoÆc xo¾n èc (SAWH) ®−îc hµn theo qu¸ tr×nh hµn hå quang d−íi líp trî dung víi tèi thiÓu mét líp hµn bªn trong vµ mét líp hµn bªn ngoµi cña èng. 6.1.56. Ph©n vÞ (Fractile): Ph©n vÞ cÊp p lµ gi¸ trÞ xp ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: 45
 • TCVN 6475-1:2007 F(xp) = p, víi F lµ hµm ph©n phèi x¸c suÊt cña xp. 6.1.57. Søc bÒn ®Æc tr−ng (characteristic resistance): Gi¸ trÞ tham chiÕu cña ®é bÒn kÕt cÊu ®−îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh ®é bÒn thiÕt kÕ. Søc bÒn ®Æc tr−ng th−êng dùa vµo mét ph©n vÞ x¸c ®Þnh ë ®Çu d−íi cña hµm ph©n phèi x¸c suÊt cña søc bÒn. 6.1.58. Sæ tay l¾p ®Æt (installation manual): Tµi liÖu ®−îc nhµ thÇu chuÈn bÞ ®Ó m« t¶ vµ chøng minh r»ng ph−¬ng ph¸p l¾p ®Æt vµ thiÕt bÞ ®−îc nhµ thÇu sö dông phï hîp víi c¸c yªu cÇu ®· ®Þnh vµ c¸c kÕt qu¶ cã thÓ ®−îc kiÓm chøng. 6.1.59. T¶i träng ®Æc tr−ng (characteristic load): Gi¸ trÞ tham chiÕu cña mét t¶i träng ®−îc sö dông trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c hiÖu øng t¶i träng. Gi¸ trÞ nµy th−êng dùa vµo mét ph©n vÞ x¸c ®Þnh ë ®Çu trªn cña hµm ph©n phèi x¸c suÊt cña t¶i träng. 6.1.60. Tuæi thä thiÕt kÕ (design life): Kho¶ng thêi gian dù kiÕn ban ®Çu tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu thi c«ng hoÆc sö dông ®Õn khi gi¶i b¶n vÜnh viÔn c¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng. Tuæi thä thiÕt kÕ ban ®Çu cã thÓ ®−îc kÐo dµi sau khi ®−êng èng ®−îc chøng nhËn l¹i. 6.1.61. ThiÕt kÕ (design): Toµn bé c¸c vÊn ®Ò kü thuËt liªn quan ®Ó thiÕt kÕ ®−êng èng bao gåm kÕt cÊu, vËt liÖu vµ ¨n mßn. 6.1.62. Thö thñy tÜnh (hydro-test): Xem ®Þnh nghÜa thö ¸p lùc t¹i nhµ m¸y (môc 6.1.8). 6.1.63. Tr¹ng th¸i giíi h¹n (limit state): Lµ tr¹ng th¸i khi ®ã c«ng tr×nh kh«ng cßn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu. C¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n sau cã liªn quan ®Õn c¸c hÖ thèng ®−êng èng: o SLS (serviceability limit state): tr¹ng th¸i giíi h¹n vËn hµnh; o ULS (ultimate limit state): tr¹ng th¸i giíi h¹n cùc ®¹i; o FLS (fatigue limit state): tr¹ng th¸i giíi h¹n mái; o ALS (accidental limit state): tr¹ng th¸i giíi h¹n sù cè. 6.1.64. T¶i träng (load): lµ bÊt cø t¸c ®éng nµo g©y ra øng suÊt, biÕn d¹ng, chuyÓn vÞ, dÞch chuyÓn, chuyÓn ®éng… cña thiÕt bÞ hay hÖ thèng. 6.1.65. Tæ hîp t¶i träng (load combination): ChØ tiªu tr¹ng th¸i giíi h¹n mÊt æn ®Þnh côc bé ®èi víi t¶i träng tæ hîp ph¶i ®−îc kiÓm tra cho hai tæ hîp t¶i träng a vµ b. Tæ hîp t¶i träng a lµ kiÓm tra hÖ thèng vµ chØ ®−îc ¸p dông khi cã ¶nh h−ëng ®èi víi toµn bé hÖ thèng. 6.1.66. Thö ¸p lùc t¹i nhμ m¸y (mill pressure test): Thö ®é bÒn thñy tÜnh t¹i nhµ m¸y, xem TCVN 6475- 46
 • TCVN 6475-1:2007 6: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn - phÇn 6 môc 2.2. 6.1.67. VËn hμnh bÊt th−êng (operation, incidental): C¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh kh¸c víi b×nh th−êng cña thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng. §èi víi ®−êng èng, c¸c ®iÒu kiÖn bÊt th−êng cã thÓ dÉn ®Õn ¸p suÊt sù cè, nh− d©ng ¸p do ®ãng van ®ét ngét hoÆc do hÖ thèng ®iÒu chØnh ¸p suÊt vµ sù kÝch ho¹t hÖ thèng an toµn ¸p suÊt bÞ háng. 6.1.68. VËn hμnh b×nh th−êng (operation, normal): C¸c ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn tõ viÖc sö dông vµ ¸p dông c¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng theo dù kiÕn, bao gåm viÖc theo dâi t×nh tr¹ng vµ tÝnh toµn vÑn, b¶o d−ìng, söa ch÷a. 6.1.69. Vïng khÝ quyÓn (Atmospheric zone): PhÇn ®−êng èng n»m phÝa trªn vïng cã mùc n−íc biÕn ®éng. 6.1.70. Xem xÐt (review) – R: Xem xÐt lµ kiÓm tra mét c¸ch hÖ thèng c¸c b¸o c¸o vµ tµi liÖu. Møc ®é xem xÐt sÏ phô thuéc vµo lo¹i tµi liÖu vµ møc ®é liªn quan. ViÕt t¾t c¸c møc ®é xem xÐt ®−îc ®Þnh nghÜa nh− sau: o o R1= Xem xÐt c¸c ý chÝnh; o 6.2. I = Tham kh¶o; R2= Xem xÐt toµn diÖn. C¸c ký hiÖu vµ viÕt t¾t • ALS : Tr¹ng th¸i giíi h¹n sù cè; • ASD: ThiÕt kÕ theo øng suÊt cho phÐp; • AUT: KiÓm tra siªu ©m tù ®éng; • C-Mn: C¸c bon – M¨ng gan; • CRA: Hîp kim chèng ¨n mßn; • CTOD: Sù dÞch chuyÓn më réng c¸c ®Çu vÕt nøt; • DFI: ThiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt; • DP: §Þnh vÞ ®éng; • ECA: §¸nh gi¸ tíi h¹n kü thuËt; • ESD: Dõng khÈn cÊp; 47
 • TCVN 6475-1:2007 • • FMEA: Ph©n tÝch hËu qu¶ cña c¸c d¹ng h− háng; • HAZOP: Nghiªn cøu nguy hiÓm vµ kh¶ n¨ng vËn hµnh; • HAZ: Vïng ¶nh h−ëng nhiÖt; • HPIC: Nøt do ¸p suÊt hy®ro; • HFW: Hµn tÇn sè cao; • IM: Sæ tay l¾p ®Æt; • LRFD: ThiÕt kÕ theo c¸c hÖ sè t¶i träng vµ søc bÒn; • LBW: Hµn b»ng chïm tia laser; • MAIP: ¸p suÊt bÊt th−êng cho phÐp cùc ®¹i; • MAOP: ¸p suÊt vËn hµnh cho phÐp cùc ®¹i; • MIP: ¸p suÊt bÊt th−êng cùc ®¹i; • MPQT: Thö chøng nhËn quy tr×nh chÕ t¹o; • MPS: Quy ®Þnh kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o; • NDT: KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy; • PRE: Søc bÒn chèng mßn rç t−¬ng ®−¬ng; • SLS: Tr¹ng th¸i giíi h¹n vËn hµnh; • SMTS: §é bÒn kÐo tèi thiÓu quy −íc; • SMYS: øng suÊt ch¶y tèi thiÓu quy −íc; • ULS: Tr¹ng th¸i giíi h¹n cùc ®¹i; • A - DiÖn tÝch tiÕt diÖn; • Ai = • Ae = • As - DiÖn tÝch tiÕt diÖn phÇn thÐp vµnh kh¨n: As = π(D-t)t; • 48 FLS: Tr¹ng th¸i giíi h¹n mái; D - §−êng kÝnh ngoµi danh nghÜa; π 4 (D-2t)2; π 2 D; 4
 • TCVN 6475-1:2007 • Dfat Tæn th−¬ng mái tÝch luü hay tæng Miner; • Dmax §−êng kÝnh trong hoÆc ngoµi lín nhÊt ®o ®−îc; • Dmin §−êng kÝnh trong hoÆc ngoµi nhá nhÊt ®o ®−îc; • Di §−êng kÝnh trong danh nghÜa: Di = D – 2.tnom ; • E M«®un ®µn håi; • f0 §é «van: f0 = • fy Giíi h¹n ch¶y dïng trong thiÕt kÕ; • fu §é bÒn kÐo dïng trong thiÕt kÕ; • fk §é bÒn vËt liÖu; • g Gia tèc träng tr−êng; • h ChiÒu cao tõ phÇn èng ®øng tíi ®iÓm tham chiÕu dïng ®Ó x¸c ®Þnh ¸p suÊt thiÕt kÕ; • Hs ChiÒu cao sãng ®¸ng kÓ; • M M«men; • MA M«men uèn do t¶i träng sù cè; • Md M«men uèn thiÕt kÕ; • max Md M«men uèn thiÕt kÕ tèi ®a, vÝ dô trong tr¹ng th¸i biÓn ng¾n h¹n; • ME M«men uèn do t¶i träng m«i tr−êng; • MF M«men uèn do t¶i träng chøc n¨ng; • Mk M«men chèng uèn dÎo; • N Lùc däc trôc thùc trong thµnh èng (Lùc kÐo lµ d−¬ng); • ni Sè chu tr×nh cña khèi øng suÊt thø i; • Ni Sè chu tr×nh tíi ph¸ huû øng víi møc øng suÊt thø i; • §é kh«ng trßn: O = Dmax - Dmin • Pb ¸p suÊt kh¸ng vì; • pc ¸p suÊt g©y mãp ®Æc tr−ng; Dmax − Dmin ; D 49
 • TCVN 6475-1:2007 • ¸p suÊt thiÕt kÕ t¹i ®iÓm tham chiÕu; • pe ¸p suÊt ngoµi; • pel ¸p suÊt g©y mãp ®µn håi; • pi ¸p suÊt trong; • pinc ¸p suÊt bÊt th−êng; • pld ¸p suÊt thiÕt kÕ côc bé; • pli ¸p suÊt bÊt th−êng côc bé; • pp ¸p suÊt ph¸ huû dÎo; • ppr ¸p suÊt lan truyÒn; • pt ¸p suÊt thö; • Rk VÐc t¬ ®é bÒn; • t 1 , t2 ChiÒu dµy thµnh èng, xem TCVN 6475-7 môc 4.3; • tcorr Dù tr÷ ¨n mßn; • tnom ChiÒu dµy thµnh èng danh nghÜa (kh«ng bÞ ¨n mßn); • Te Lùc kÐo h÷u hiÖu (lùc däc trôc) (lùc kÐo lµ d−¬ng); • Te,A Lùc kÐo h÷u hiÖu do t¶i träng sù cè; • Te,E Lùc kÐo h÷u hiÖu do t¶i träng m«i tr−êng; • Te,F Lùc kÐo h÷u hiÖu do t¶i träng chøc n¨ng • max Ted Lùc kÐo h÷u hiÖu thiÕt kÕ tèi ®a vÝ dô trong tr¹ng th¸i giíi h¹n ng¾n h¹n; • Ted Lùc kÐo h÷u hiÖu thiÕt kÕ; • Tk §é bÒn dÎo chèng lùc kÐo däc trôc; • Tp Chu k× ®Ønh cña sãng; • Tw Lùc kÐo thµnh èng thùc; • Tz Chu k× c¾t kh«ng cña sãng; • 50 pd α HÖ sè d·n në nhiÖt;
 • TCVN 6475-1:2007 • αfab HÖ sè chÕ t¹o; • αc Th«ng sè øng suÊt dßng; • αfat Tû lÖ tæn th−¬ng mái cho phÐp; • αgw HÖ sè ®−êng hµn chu vi; • αU HÖ sè ®é bÒn vËt liÖu; • γA HÖ sè hiÖu øng t¶i träng ®èi víi t¶i träng sù cè; • γC HÖ sè hiÖu øng ®iÒu kiÖn t¶i träng; • γE HÖ sè hiÖu øng t¶i träng ®èi víi t¶i träng m«i tr−êng; • γF HÖ sè hiÖu øng t¶i träng ®èi víi t¶i träng chøc n¨ng; • γm HÖ sè søc bÒn cña vËt liÖu; • γSC HÖ sè søc bÒn theo c¸c cÊp an toµn; • η HÖ sè sö dông; • μ HÖ sè ma s¸t. 51
 • TCVN 6475-1:2007 52
 • TCVN 6475-2:2007 t i ª u c h u È n quèc gia Tcvn 6475-2: 2007 XuÊt b¶n lÇn 2 Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 2: Ph©n cÊp hÖ thèng ®−êng èng biÓn Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline Systems – Part 2: Classification of Subsea Pipeline Systems 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ khai th¸c c¸c hÖ thèng ®−êng èng biÓn, kÓ c¶ c¸c hÖ thèng ®−êng èng ®Æt ë c¸c cöa s«ng vµ vïng biÓn ViÖt Nam dïng ®Ó vËn chuyÓn riªng lÎ hoÆc hçn hîp c¸c chÊt hydr«c¸cbon ë tr¹ng th¸i láng hoÆc khÝ, nh− dÇu th«, c¸c s¶n phÈm cña dÇu, c¸c lo¹i khÝ. 2. Tµi liÖu viÖn dÉn Trong tiªu chuÈn nµy c¸c tiªu chuÈn sau ®©y ®−îc viÖn dÉn: • TCVN 6475-1: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 1: Quy ®Þnh chung; • TCVN 6475-3: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 3: §¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn; • TCVN 6475-5: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 5: C¬ së thiÕt kÕ; • TCVN 6475-7: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 7: ChØ tiªu thiÕt kÕ; • TCVN 6475-12: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 12: Hµn; • TCVN 6475-13: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 13: KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy; 53
 • TCVN 6475-2:2007 3. §iÒu kiÖn ®Ó ph©n cÊp ®−êng èng 3.1. C¸c ®−êng èng ®−îc chÕ t¹o, gi¸m s¸t kü thuËt phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy hoÆc c¸c yªu cÇu t−¬ng ®−¬ng, sÏ ®−îc trao cÊp vµ ®−îc duy tr× cÊp khi kÕt qu¶ kiÓm tra thÊy r»ng chóng vÉn phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 3.2. ViÖc ph©n cÊp ®−êng èng chØ phô thuéc yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ, chÕ t¹o, vËt liÖu, kh¶ n¨ng thi c«ng vµ b¶o d−ìng ®−êng èng ®−îc nªu trong tiªu chuÈn nµy. 3.3. Chñ ®−êng èng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp c¸c chØ dÉn vµ ®Ò ra c¸c giíi h¹n khai th¸c ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n kh«ng v−ît qu¸ c¸c ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ dïng trong ph©n cÊp. C¸c chØ dÉn vµ c¸c giíi h¹n ph¶i ®−îc ghi trong Sæ khai th¸c. Chñ ®−êng èng ph¶i cËp nhËt ®Çy ®ñ c¸c d÷ liÖu theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 3.4. Mäi sù cè, khuyÕt tËt, h− háng cã ¶nh h−ëng tíi ®iÒu kiÖn ph©n cÊp ®Òu ph¶i th«ng b¸o ngay cho §¨ng kiÓm. 4. CÊp cña ®−êng èng 4.1. Ký hiÖu cÊp C¸c cÊp c¬ b¶n cho ®−êng èng do §¨ng kiÓm ph©n cÊp ®−îc ký hiÖu nh− sau: • * VR SP • * VR SP • (*) VR SP trong ®ã: VR SP : BiÓu thÞ ®−êng èng tháa m·n c¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn nµy cña §¨ng kiÓm. * : BiÓu thÞ ®−êng èng ®−îc chÕ t¹o d−íi sù gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm. * : BiÓu thÞ ®−êng èng ®−îc chÕ t¹o d−íi sù gi¸m s¸t cña tæ chøc ph©n cÊp kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm ñy quyÒn vµ/hoÆc c«ng nhËn. (*) : BiÓu thÞ ®−êng èng ®−îc chÕ t¹o kh«ng cã gi¸m s¸t hoÆc d−íi sù gi¸m s¸t cña tæ chøc ph©n cÊp kh¸c kh«ng ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. 4.2. Ghi chó cÊp 54
 • TCVN 6475-2:2007 4.2.1. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ, nh÷ng ®−êng èng do §¨ng kiÓm ph©n cÊp sÏ ®−îc bæ sung mét hay vµi ghi chó vÒ cÊp. 4.2.2. Ghi chó vÒ chøc n¨ng: lµ ghi chó cho biÕt chøc n¨ng cña ®−êng èng. VÝ dô: • §−êng èng dÉn hãa chÊt; • §−êng èng dÉn dÇu; • §−êng èng dÉn khÝ; • §−êng èng Ðp n−íc; • §−êng èng ®øng dÉn dÇu. 4.2.3. Ghi chó vÒ vïng: lµ ghi chó cho biÕt vÞ trÝ ®Þa lý, vïng mµ ®−êng èng ®−îc l¾p ®Æt. VÝ dô: • Má B¹ch Hæ; • Má §¹i Hïng … 4.2.4. Ghi chó giíi h¹n ho¹t ®éng: lµ ghi chó cho biÕt ®−êng èng ®−îc ph©n cÊp víi c¸c giíi h¹n khai th¸c chñ yÕu. VÝ dô: • ¸p suÊt khai th¸c lín nhÊt 150 bar; • NhiÖt ®é thiÕt kÕ lín nhÊt 90 oC. 4.2.5. C¸c ghi chó m« t¶: lµ c¸c ghi chó bæ sung m« t¶ chi tiÕt h¬n vÒ kiÓu cña ®−êng èng so víi ghi chó vÒ cÊp vµ ®−îc ®−a vµo Sæ ®¨ng ký ®−êng èng. VÝ dô: • §−êng kÝnh èng, l−u l−îng, ¸p suÊt thñy tÜnh … 5. Gi¸m s¸t kü thuËt trong giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé 5.1. §¨ng kiÓm kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ s¬ bé. Tuy nhiªn, viÖc gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm trong giai ®o¹n ®Çu cña dù ¸n cã thÓ lµm gi¶m bít khèi l−îng gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o. 5.2. Nªn tiÕn hµnh ®ång thêi viÖc gi¸m s¸t trong giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé víi viÖc xem xÐt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn m«i tr−êng vµ lÞch tr×nh cña dù ¸n. 6. Ph©n cÊp 6.1. Quy ®Þnh chung 55
 • TCVN 6475-2:2007 6.1.1. TÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh cña thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o cã liªn quan ®Õn an toµn vµ tÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng ®−êng èng biÓn ph¶i ®−îc xem xÐt trong qu¸ tr×nh ph©n cÊp. 6.1.2. Gi¸m s¸t kü thuËt lµ c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra ®¬n lÎ do §¨ng kiÓm ViÖt Nam tiÕn hµnh t¹i c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau tõ thiÕt kÕ, thi c«ng ®Õn vËn hµnh ®−êng èng biÓn. 6.1.3. Ph©n cÊp lµ c«ng t¸c tæng hîp tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra ®Ó tiÕn tíi viÖc cÊp giÊy chøng nhËn cho hÖ thèng ®−êng èng biÓn. 6.2. Hå s¬ kü thuËt 6.2.1. Quy ®Þnh chung 6.2.1. 1. PhÇn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ tµi liÖu trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, chÕ t¹o/thi c«ng, l¾p ®Æt/ch¹y thö vµ trong vËn hµnh. 6.2.1. 2. C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cho thiÕt kÕ, chÕ t¹o ®−êng èng, c¸c thiÕt bÞ kÌm theo, vËt liÖu (cÊp/ tiªu chuÈn), quy tr×nh chÕ t¹o, l¾p ®Æt, khai th¸c vµ c¶ viÖc chän tiªu chuÈn thiÕt kÕ ph¶i ®−îc tr×nh cho §¨ng kiÓm khi xÐt duyÖt. 6.2.1. 3. C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt vµ c¸c tµi liÖu, hå s¬ liªn quan ph¶i bao gåm c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p ®Æt, khai th¸c ®−êng èng. 6.2.2. C¬ së thiÕt kÕ vµ thiÕt kÕ chi tiÕt 6.2.2. 1. C¬ së thiÕt kÕ cña hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc tr×nh duyÖt, bao gåm: • Môc tiªu an toµn; • VÞ trÝ, c¸c ®iÒu kiÖn ®Çu vµo vµ ®Çu ra; • M« t¶ hÖ thèng ®−êng èng víi bè trÝ chung; • C¸c yªu cÇu chøc n¨ng bao gåm c¶ sù h¹n chÕ ph¸t triÓn má nh− rµo ch¾n an toµn vµ c¸c van ngÇm d−íi biÓn; • C¸c th«ng sè vµ m« t¶ viÖc l¾p ®Æt, söa ch÷a vµ thay thÕ c¸c chi tiÕt ®−êng èng, c¸c van, c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng vµ c¸c phô tïng; • Tuæi thä thiÕt kÕ bao gåm c¶ c¸c chi tiÕt kü thuËt vÒ ®iÓm b¾t ®Çu cña tuæi thä thiÕt kÕ nh− thêi ®iÓm ch¹y thö lÇn cuèi, l¾p ®Æt … 56
 • TCVN 6475-2:2007 • C¸c th«ng sè vÒ l−u chÊt ®−îc vËn chuyÓn trong ®−êng èng bao gåm c¶ kh¶ n¨ng bÞ thay ®æi trong suèt thêi gian tån t¹i cña hÖ thèng ®−êng èng; • Kh¶ n¨ng vËn chuyÓn vµ c¸c th«ng sè kÝch th−íc cña ®−êng èng; • C¸c h¹n chÕ h×nh häc nh− c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña ®−êng kÝnh trong kh«ng ®æi, c¸c yªu cÇu ®èi víi phô tïng, van, mÆt bÝch vµ viÖc sö dông c¸c èng vµ èng ®øng mÒm; • C¸c yªu cÇu vÒ phãng thoi (Pigging) nh− b¸n kÝnh cong, ®é mÐo cña èng vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c phô tïng kh¸c nhau cã ¶nh h−ëng ®Õn viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng phãng thoi; • C¸c ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vµ ®é s©u cña biÓn däc theo tuyÕn èng dù kiÕn; • C¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt; • C¸c ®iÒu kiÖn m«i tr−êng; • C¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh nh− ¸p suÊt, nhiÖt ®é, thµnh phÇn cña s¶n phÈm, tèc ®é dßng ch¶y… • C¸c nguyªn t¾c ®Ó tÝnh to¸n ®é bÒn vµ ®¸nh gi¸ hiÖn tr−êng (in-place analysis); • Nguyªn lý kiÓm so¸t ¨n mßn. 6.2.2. 2. ThiÕt kÕ ph¶i ®−a ra ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu ®Ó cho phÐp §¨ng kiÓm cã thÓ ®¸nh gi¸. Tèi thiÓu c¸c h¹ng môc sau ®©y ph¶i ®−îc ®Ò cËp: • TuyÕn èng, s¬ ®å tuyÕn èng cã ghi tªn cô thÓ, täa ®é (kinh tuyÕn, vÜ tuyÕn) cña c¸c vÞ trÝ ®Çu cuèi èng, c¸c tr¹m b¬m t¨ng ¸p, van, vÞ trÝ c¸c dµn hoÆc c«ng tr×nh kh¸c cã liªn quan, tuyÕn tµu, sù hiÖn diÖn cña c¸p ngÇm, c¸c ®−êng èng vµ ®Çu giÕng hiÖn cã; • VÞ trÝ vµ c¸ch bè trÝ ch«ng ®−êng èng; • C¸c thiÕt kÕ vÒ ®−êng èng giao nhau, v¾t ngang; • C¸c ®Æc tr−ng lý hãa cña l−u chÊt; • Lùa chän vËt liÖu (èng vµ c¸c bé phËn cña èng): kÝch th−íc vµ lo¹i vËt liÖu; • KÝch th−íc èng ®øng, lo¹i vËt liÖu vµ c¸c chi tiÕt ®ì; • Dung sai ®é dµy thµnh èng (c¶ ®−êng èng vµ èng ®øng); • Pr«fil nhiÖt ®é, ¸p suÊt vµ gi·n në ®−êng èng; • KÝch th−íc vµ chi tiÕt cña èng ch÷ J, c¸c ®ai gi·n në; • C¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c ®Çu nèi gi÷a ®−êng èng víi èng ®øng; 57
 • TCVN 6475-2:2007 • KiÓu vµ c¸c chi tiÕt cña c¸c buång phãng vµ nhËn thoi, c¸c van, vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn; • HÖ thèng ®o vµ s¬ ®å tuyÕn truyÒn tÝn hiÖu vÌ dßng ch¶y trong ®−êng èng; • HÖ thèng ph¸t hiÖn rß rØ vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c; • HÖ thèng dõng khÈn cÊp vµ c¸c thiÕt bÞ an toµn kh¸c, kÓ c¶ thiÕt bÞ lµm gi¶m ¸p suÊt t¹m thêi trong ®−êng èng; • C¸c chi tiÕt vÒ hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®−êng èng vµ th«ng tin liªn l¹c; • Ch−¬ng tr×nh thö c¸c hÖ thèng th«ng tin, hÖ thèng ®iÒu khiÓn, hÖ thèng dõng khÈn cÊp vµ c¸c thiÕt bÞ an toµn kh¸c gåm c¶ ph−¬ng ph¸p thö vµ thiÕt bÞ thö ®−îc sö dông; • TÝnh to¸n ®é bÒn cho èng ®øng vµ kÕt cÊu ®ì èng ®øng; • TÝnh to¸n ®é bÒn vµ æn ®Þnh cho ®−êng èng; • Ph©n tÝch rñi ro nÕu cÇn; • KiÓm so¸t ¨n mßn (bªn trong vµ bªn ngoµi); • L¾p ®Æt vµ ch¹y thö; 6.2.2. 3. Tïy tõng tr−êng hîp cô thÓ, c¸c tÝnh to¸n vµ sè liÖu sau ®©y cña ®−êng èng ph¶i ®−îc tr×nh duyÖt : • ChÊt láng ®−îc vËn chuyÓn trong ®−êng èng (¸p suÊt côc bé lín nhÊt, ®iÓm hãa h¬i cña H2S, CO2 vµ H2O ®èi víi ®−êng èng dÉn khÝ); • • NhiÖt ®é vµ ¸p suÊt thiÕt kÕ; • ¸p suÊt vËn hµnh cùc ®¹i; • ¸p suÊt thö quy ®Þnh (cho c¸c ®−êng èng, èng ®øng vµ c¸c buång phãng vµ nhËn thoi); • TÝnh chÊt ¨n mßn cña c¸c chÊt chøa trong ®−êng èng; • NhiÖt ®é vËn hµnh lín nhÊt, nhá nhÊt vµ sù ph©n bè däc theo ®−êng èng; • ThiÕt kÕ l−u l−îng; • §é chÝnh x¸c ph¸t hiÖn rß rØ vµ c¸ch xö lý; • 58 Khèi l−îng riªng cña c¸c chÊt vËn chuyÓn trong èng; §iÖn thÕ b¶o vÖ catèt thiÕt kÕ;
 • TCVN 6475-2:2007 • Sè liÖu vÒ lùc ®Èy næi ©m vµ æn ®Þnh cña toµn tuyÕn èng; • TÝnh chÊt ¨n mßn cña n−íc biÓn vµ c¸c lo¹i ®Êt d−íi ®¸y biÓn; • NhiÖt ®é lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña n−íc biÓn vµ kh«ng khÝ; • §Þa h×nh vµ ®é s©u ®¸y biÓn cho c¶ tuyÕn èng, c¸c sai lÖch cã thÓ; • Sè liÖu vÒ ®éng ®Êt; • C¸c ®Æc tr−ng cña ®Êt vµ ®Þa chÊt ®¸y biÓn (kÓ c¶ ®é æn ®Þnh vµ sãng c¸t …); • VËn tèc vµ c¸c h−íng giã; • ChiÒu cao, chu k× vµ h−íng sãng; • Tèc ®é vµ h−íng dßng ch¶y, dßng thñy triÒu vµ n−íc d©ng do b·o; • Dù ®o¸n sù ph¸t triÓn vµ ®é lín cña c¸c loµi sinh vËt biÓn b¸m; • C¸c b¶n tÝnh vµ sè liÖu cña c¸c t¶i träng thiÕt kÕ trong chÕ t¹o, thi c«ng vµ khai th¸c; • Ph©n tÝch t×nh tr¹ng cña èng ®øng, ®−êng èng bao gåm: æn ®Þnh, dßng xo¸y sau ®−êng èng, æn ®Þnh trªn ®¸y biÓn, chuyÓn vÞ, dao ®éng, mái vµ sù lan truyÒn vÕt nøt. 6.2.2. 4. C¸c b¶n vÏ ph¶i ®−îc cung cÊp cho c«ng t¸c chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt hÖ thèng ®−êng èng, bao gåm: • C¸c b¶n vÏ tuyÕn ®−êng èng bao gåm c¶ c¸c th«ng tin vÒ c¸c ®Æc tÝnh ®¸y biÓn, c¸c giµn, ®−êng èng/c¸p, c¸c ®Çu giÕng ngÇm d−íi biÓn s½n cã vµ dù kiÕn trong t−¬ng lai; • C¸c b¶n vÏ chi tiÕt ®−êng èng giao nhau; • C¸c b¶n vÏ bè trÝ cña giµn víi c¸c èng ®øng, c¸c hÖ thèng b¶o vÖ èng ®øng, khu vùc lÊy hµng, gi¸ cËp tµu, khu vùc cøu n¹n … • C¸c b¶n vÏ chÕ t¹o c¸c ®o¹n èng; • C¸c b¶n vÏ vÒ b¶o vÖ ®−êng èng; • C¸c b¶n vÏ chÕ t¹o èng ®øng vµ c¸c ngµm kÑp èng ®øng. 6.2.2. 5. §èi víi ®−êng èng vµ c¸c bé phËn ®−êng èng, c¸c tµi liÖu sau ®©y ph¶i tr×nh duyÖt: • C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt trong chÕ t¹o vËt liÖu; • B¶n kª vËt liÖu. 59
 • TCVN 6475-2:2007 6.2.2. 6. §èi víi hÖ thèng kiÓm so¸t ¨n mßn vµ líp bäc gia t¶i, c¸c tµi liÖu sau ®©y ph¶i tr×nh duyÖt: • B¸o c¸o thiÕt kÕ b¶o vÖ catèt; • B¶n ghi c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt trong chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt anèt; • B¶n ghi c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt trong chÕ t¹o líp phñ; • B¶n ghi c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt trong bäc c¸c mèi nèi hiÖn tr−êng; • B¶n ghi c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña hÖ thèng theo dâi ¨n mßn; • B¶n kª vËt liÖu. 6.2.2. 7. §èi víi qu¸ tr×nh l¾p ®Æt, c¸c tµi liÖu sau ®©y ph¶i tr×nh duyÖt: • Ph©n tÝch hËu qu¶ cña c¸c d¹ng ph¸ hñy (Failure mode effect analysis) vµ nghiªn cøu nguy hiÓm vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng (Hazard and operability study); • C¸c b¶n vÏ vµ b¶n ghi c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt trong l¾p ®Æt vµ thö; • Sæ tay l¾p ®Æt; • C¸c b¸o c¸o chøng nhËn vµ b¶n ghi c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña quy tr×nh hµn; • Quy tr×nh vËn hµnh; • Quy tr×nh xö lý c¸c sù cè bÊt ngê. 6.2.3. ChÕ t¹o ®−êng èng vµ bé phËn ®−êng èng 6.2.3. 1. Tr−íc khi tiÕn hµnh chÕ t¹o, c¸c tµi liÖu sau ®©y ph¶i ®−îc tr×nh §¨ng kiÓm duyÖt: • B¶n ghi c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o; • C¸c quy tr×nh chÕ t¹o, bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ thö nghiÖm, tiªu chuÈn chÊp nhËn, söa ch÷a vµ c¸c b¸o c¸o chøng nhËn nh©n sù… • B¶n ghi c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña vËt liÖu; • KÕ ho¹ch chÊt l−îng; • B¶n ghi c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña quy tr×nh hµn, b¸o c¸o chøng nhËn quy tr×nh hµn; • C¸c quy tr×nh kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy; • KÕt qu¶ thö chøng nhËn quy tr×nh chÕ t¹o. 6.2.3. 2. C¸c hå s¬ hoµn c«ng ph¶i ®−îc tr×nh §¨ng kiÓm duyÖt sau khi chÕ t¹o bao gåm: 60
 • TCVN 6475-2:2007 • C¸c quy tr×nh chÕ t¹o, bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ thö nghiÖm, tiªu chuÈn chÊp nhËn, söa ch÷a vµ c¸c b¸o c¸o chøng nhËn nh©n sù… • C¸c chøng chØ vËt liÖu; • C¸c biªn b¶n kiÓm tra trong chÕ t¹o (kiÓm tra b»ng m¾t, kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy, thö mÉu, kiÓm tra kÝch th−íc vµ xö lý nhiÖt…); • B¸o c¸o thö thñy lùc; • B¶n kª ®Çy ®ñ vÒ thµnh phÇn hãa häc, tÝnh chÊt c¬ häc vµ kÝch th−íc; • B¶n kª c¸c mèi hµn. 6.2.4. HÖ thèng kiÓm so¸t ¨n mßn vµ chÕ t¹o líp bäc gia t¶i 6.2.4. 1. Tr−íc khi tiÕn hµnh chÕ t¹o, c¸c tµi liÖu sau ®©y ph¶i ®−îc tr×nh §¨ng kiÓm duyÖt: • Lo¹i vµ ®é dµy cña c¸c líp bäc chèng ¨n mßn; • Quy tr×nh chÕ t¹o, bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ thö/kiÓm tra, tiªu chuÈn chÊp nhËn, söa ch÷a vµ c¸c b¸o c¸o chøng nhËn nh©n sù… • ChiÒu dµy cña líp bäc gia t¶i, vËt liÖu vµ träng l−îng riªng; • Cèt thÐp cña líp bäc gia t¶i; • Hå s¬ vÒ vËt liÖu vµ thiÕt kÕ trén bª t«ng; • KÕt qu¶ thö chøng nhËn quy tr×nh chÕ t¹o; • KÕ ho¹ch chÊt l−îng víi c¸c quy tr×nh kiÓm tra, thö nghiÖm vµ hiÖu chuÈn; • C¸c b¶n vÏ cña anèt. 6.2.4. 2. C¸c hå s¬ hoµn c«ng ph¶i ®−îc tr×nh §¨ng kiÓm duyÖt sau khi chÕ t¹o bao gåm: • C¸c quy tr×nh chÕ t¹o, bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ thö nghiÖm, tiªu chuÈn chÊp nhËn, söa ch÷a vµ c¸c b¸o c¸o chøng nhËn nh©n sù… • C¸c chøng chØ vËt liÖu; • C¸c biªn b¶n kiÓm tra trong chÕ t¹o; • B¶n kª ®Çy ®ñ vÒ c¸c kÝch th−íc líp bäc, träng l−îng vµ søc næi ©m; • B¶n kª söa ch÷a; 61
 • TCVN 6475-2:2007 • B¶n kª thö ®é c¸ch ®iÖn. 6.2.5. L¾p ®Æt vµ ch¹y thö 6.2.5. 1. Tr−íc khi l¾p ®Æt, c¸c tµi liÖu sau ®©y ph¶i ®−îc tr×nh §¨ng kiÓm duyÖt: • Quy tr×nh l¾p ®Æt, bao gåm chØ tiªu chÊp nhËn, chøng chØ thö nghiÖm cho c¸c thiÕt bÞ, b¸o c¸o chøng nhËn nh©n sù (hµn vµ bäc líp phñ); • B¶n ghi c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña viÖc ®µo hµo ch«n èng; • Quy tr×nh ch¹y thö; • Quy tr×nh kh¶o s¸t; • Quy tr×nh l¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu b¶o vÖ vµ neo gi÷; • Quy tr×nh l¾p ®Æt c¸c èng ®øng vµ ®o¹n èng (spool). 6.2.5. 2. C¸c hå s¬ hoµn c«ng ph¶i ®−îc tr×nh §¨ng kiÓm duyÖt sau khi l¾p ®Æt vµ ch¹y thö bao gåm: • C¸c sæ ghi chÐp, hå s¬; B¸o c¸o kh¶o s¸t; B¸o c¸o ch¹y thö. 6.2.6. VËn hµnh 6.2.6. 1. §Ó cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ch−¬ng tr×nh kiÓm tra, c¸c tµi liÖu sau ®©y ph¶i ®−îc tr×nh §¨ng kiÓm: LÞch sö vËn hµnh cña hÖ thèng ®−êng èng cã chØ râ nh÷ng sù kiÖn cã thÓ g©y ¶nh h−ëng ®Õn thiÕt kÕ vµ an toµn; C¸c th«ng sè vÒ t×nh tr¹ng l¾p ®Æt cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ hiÓu râ ®−îc thiÕt kÕ vµ cÊu h×nh cña hÖ thèng ®−êng èng nh− c¸c b¸o c¸o kiÓm tra tr−íc ®©y, c¸c b¶n vÏ trong khi r¶i èng vµ b¶n vÏ hoµn c«ng vµ c¸c b¸o c¸o thö nghiÖm; C¸c ®Æc tÝnh lý hãa cña l−u chÊt ®−îc vËn chuyÓn, c¸c thiÕt bÞ ph¸t hiÖn c¸t, nÕu cã; LÞch kiÓm tra, b¶o d−ìng vµ c¸c b¸o c¸o; Quy tr×nh kiÓm tra vµ c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, bao gåm c¶ c¸c b¸o c¸o phô trî nh− c¸c b¸o c¸o kh¶o s¸t cña thî lÆn, c¸c ®o¹n phim video. 6.2.6. 2. Trong tr−êng hîp cã c¸c h− háng c¬ khÝ hoÆc c¸c bÊt th−êng kh¸c cã thÓ g©y ¶nh h−ëng xÊu ®Õn an toµn, ®é tin cËy, ®é bÒn vµ tÝnh æn ®Þnh cña hÖ thèng ®−êng èng, c¸c tµi liÖu sau ®©y ph¶i ®−îc 62
 • TCVN 6475-2:2007 tr×nh §¨ng kiÓm tr−íc khi ®−a ®−êng èng vµo ho¹t ®éng: M« t¶ sù h− háng cña ®−êng èng, c¸c bé phËn hay hÖ thèng cña nã cã chØ râ vÞ trÝ, lo¹i, møc ®é h− háng vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t¹m thêi; KÕ ho¹ch vµ c¸c chi tiÕt ®Çy ®ñ cña viÖc söa ch÷a, ho¸n c¶i vµ thay thÕ, bao gåm c¶ c¸c quy tr×nh xö lý c¸c sù cè bÊt ngê; C¸c tµi liÖu chi tiÕt liªn quan ®Õn viÖc söa ch÷a, ho¸n c¶i vµ thay thÕ cô thÓ. 6.2.7. Sæ khai th¸c 6.2.7. 1. Chñ ®−êng èng cã tr¸ch nhiÖm lËp Sæ khai th¸c ®−êng èng. TÊt c¶ c¸c h−íng dÉn sö dông, vËn hµnh, vµ c¸c giíi h¹n cho phÐp khai th¸c an toµn ph¶i ®−îc ghi râ trong Sæ. C¸c sè liÖu nµy kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c sè liÖu thiÕt kÕ dïng ®Ó ph©n cÊp ®−êng èng. 6.2.7. 2. NÕu mét c¬ quan thÈm quyÒn cña Nhµ n−íc cã c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c víi yªu cÇu ë trªn liªn quan tíi néi dung cña Sæ khai th¸c th× chñ ®−êng èng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn yªu cÇu nµy. 6.2.7. 3. Sæ khai th¸c ph¶i ®−îc göi mét b¶n cho §¨ng kiÓm ®Ó cung cÊp c¸c th«ng tin khi duyÖt thiÕt kÕ ®−êng èng. 6.3. Ph©n cÊp trong qu¸ tr×nh duyÖt thiÕt kÕ 6.3.1. DuyÖt thiÕt kÕ 6.3.1. 1. DuyÖt thiÕt kÕ lµ kiÓm tra c¸c gi¶ thiÕt, ph−¬ng ph¸p, kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy ®· ®−îc ®¸p øng. 6.3.1. 2. DuyÖt thiÕt kÕ bao gåm: Xem xÐt ph−¬ng thøc thiÕt kÕ; Xem xÐt c¸c th«ng sè thiÕt kÕ; Xem xÐt hå s¬ thiÕt kÕ (gåm c¸c b¶n vÏ, b¶n tÝnh, c¸c tµi liÖu thuyÕt minh …); TÝnh to¸n ®éc lËp song song víi tÝnh to¸n cña nhµ thiÕt kÕ; Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt liªn quan ®Õn chÕ t¹o vµ vËn hµnh rót ra tõ thiÕt kÕ. 6.3.1. 3. C¸c tµi liÖu thiÕt kÕ cÇn ph¶i xem xÐt ®−îc quy ®Þnh ë 6.2. 6.3.1. 4. Ph¹m vi c«ng viÖc duyÖt thiÕt kÕ ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 6.3-1. 63
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.3-1: Ph¹m vi c«ng viÖc duyÖt thiÕt kÕ Ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao Xem xÐt c¸c th«ng sè thiÕt kÕ: Xem xÐt c¸c c¬ së thiÕt kÕ cã chó träng tíi kÕt qu¶ kh¶o s¸t vµ sè x x x x x x x x x liÖu m«i tr−êng. §¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu thiÕt kÕ. TuyÕn èng vµ ®iÒu kiÖn m«i tr−êng Xem xÐt c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ vµ b¶n vÏ: Xem xÐt c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ ®−êng èng chñ yÕu ®Ó ®¶m b¶o r»ng x c¸c ®iÒu kiÖn t¶i träng chÝnh ®· ®−îc xÐt ®Õn trong thiÕt kÕ, c¸c ®iÒu kiÖn cã liªn quan ®· ®−îc x¸c ®Þnh, ph−¬ng ph¸p luËn thiÕt kÕ phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn liªn quan. §¸nh gi¸ c¸c ph−¬ng ph¸p chñ yÕu ®−îc sö dông vµ kiÓm tra x¸c suÊt mét sè sè liÖu ®Çu vµo vµ kÕt qu¶ tÝnh Xem xÐt chi tiÕt c¸c b¶n tÝnh thiÕt kÕ chÝnh x TÝnh to¸n ®éc lËp song song víi tÝnh to¸n cña nhµ thiÕt kÕ KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu ¸p lùc x x x TÝnh to¸n ®éc lËp theo c¸ch ®¬n gi¶n (víi mét sè h¹ng môc lùa x x chän ngÉu nhiªn) TÝnh to¸n ®éc lËp theo c¸ch phøc t¹p (víi mét sè h¹ng môc lùa x chän ngÉu nhiªn) Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt liªn quan ®Õn chÕ t¹o vµ vËn hµnh KiÓm tra ®iÓm mét sè giíi h¹n x x x Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu x x Xem xÐt tØ mØ c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu x Xem xÐt thiÕt kÕ kiÓm so¸t l−u l−îng Xem xÐt c¸c nguyªn t¾c chung Xem xÐt c¸c tµi liÖu chÝnh víi sù trî gióp cña c¸c tÝnh to¸n ®¬n gi¶n 64 x x x x x
 • TCVN 6475-2:2007 6.3.2. DuyÖt thiÕt kÕ ë møc thÊp 6.3.2. 1. DuyÖt chi tiÕt c¸c tµi liÖu bao gåm c¬ së thiÕt kÕ, tµi liÖu ph©n tÝch/ ®¸nh gi¸ rñi ro, tµi liÖu qu¶n lý chÊt l−îng vµ c¸c tµi liÖu vÒ nguyªn lý hoÆc ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ (nÕu cã). §¨ng kiÓm ViÖt Nam ph¶i x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò ®−îc coi lµ nguy hiÓm ®èi víi dù ¸n tõ c«ng t¸c xem xÐt ban ®Çu vµ sÏ th«ng b¸o víi chñ ®−êng èng hay bªn thiÕt kÕ ®Ó nghiªn cøu vµ söa ®æi. 6.3.2. 2. §¨ng kiÓm duyÖt b¶n tÝnh/ ph−¬ng ph¸p tÝnh ®−îc sö dông. §èi víi c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ kh¸c ®−îc dïng ®Ó tham kh¶o, mét sè trong sè ®ã sÏ ®−îc kiÓm tra ngÉu nhiªn ®Ó x¸c nhËn c«ng t¸c kiÓm so¸t chÊt l−îng ®· ®−îc thùc hiÖn. 6.3.2. 3. §¨ng kiÓm kh«ng cÇn thùc hiÖn viÖc chuyÓn c¸c kÕt luËn tõ c¸c b¶n tÝnh/b¸o c¸o thiÕt kÕ vµo c¸c b¶n vÏ vµ c¸c th«ng sè kü thuËt ®Ó kiÓm tra. 6.3.3. DuyÖt thiÕt kÕ ë møc võa 6.3.3. 1. DuyÖt thiÕt kÕ ë møc võa bao gåm: duyÖt tÊt c¶ c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ chÝnh liªn quan ®Õn an toµn vµ tÝnh toµn vÑn cña ®−êng èng. Nh÷ng vÊn ®Ò Ýt nguy hiÓm h¬n sÏ ®−îc kiÓm tra ngÉu nhiªn. TÊt c¶ c¸c yÕu tè nguy hiÓm sÏ ®−îc duyÖt kü vµ sÏ tiÕn hµnh tÝnh to¸n kiÓm tra ®éc lËp. 6.3.3. 2. §¨ng kiÓm tiÕn hµnh viÖc chuyÓn c¸c kÕt luËn tõ c¸c b¶n tÝnh/b¸o c¸o thiÕt kÕ vµo c¸c b¶n vÏ vµ c¸c th«ng sè kü thuËt ®Ó kiÓm tra ngÉu nhiªn. 6.3.4. DuyÖt thiÕt kÕ ë møc cao 6.3.4. 1. DuyÖt thiÕt kÕ ë møc cao bao gåm: duyÖt ®Çy ®ñ hÇu hÕt c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn tÝnh toµn vÑn cña ®−êng èng. TÊt c¶ c¸c yÕu tè nguy hiÓm sÏ ®−îc duyÖt kü vµ tÝnh to¸n kiÓm tra ®éc lËp. 6.3.4. 2. §¨ng kiÓm tiÕn hµnh viÖc chuyÓn c¸c kÕt luËn tõ c¸c b¶n tÝnh/b¸o c¸o thiÕt kÕ vµo c¸c b¶n vÏ vµ c¸c th«ng sè kü thuËt ®Ó kiÓm tra. 6.3.4. 3. C¸c b¶n ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt chÝnh còng ph¶i ®−îc kiÓm tra vÒ ®é râ rµng vµ kh«ng tèi nghÜa. 6.3.5. Néi dung duyÖt thiÕt kÕ 6.3.5. 1. Néi dung c«ng t¸c duyÖt thiÕt kÕ ®−îc quy ®Þnh trong c¸c b¶ng tõ b¶ng 6.3-2 ®Õn b¶ng 6.3- 5. 65
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.3-2: STT ThiÕt kÕ ®¶m b¶o tÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng ®−êng èng M« t¶ Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao Xem xÐt chung 1 Môc tiªu an toµn I I I 2 M« t¶ hÖ thèng ®−êng èng vµ tæ chøc chung cña dù ¸n I I R1 3 §¸nh gi¸ rñi ro vµ x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè tíi h¹n R2 R2 R2 4 KiÓm so¸t tµi liÖu I R1 R2 KÕt cÊu (chÝnh) 5 C¬ së thiÕt kÕ R1 R2 R2 6 TuyÕn èng I R1 R2 7 §Æc tr−ng ho¸ lý cña chÊt vËn chuyÓn trong èng I I R1 8 Lùa chän vËt liÖu, gåm c¶ ®¸nh gi¸ ¨n mßn bªn trong (èng R1 R1 R2 vµ phô kiÖn) 9 Pr«fil nhiÖt ®é/¸p suÊt (tÝnh to¸n nhiÖt/thuû lùc) R1 R1 R2 10 Kh¶ n¨ng chÞu ¸p lùc (tÝnh to¸n chiÒu dµy thµnh èng) R1 R2 R2 11 æn ®Þnh (c¶ æn ®Þnh t¹m thêi vµ l©u dµi) R1 R2 R2 12 D·n në ®−êng èng (nÕu cã) R1 R1 R2 13 §¸nh gi¸ nhÞp hÉng (nÕu cã) R1 R2 R2 14 TÝnh to¸n mÊt æn ®Þnh do chuyÓn vÞ (nÕu cã) R1 R2 R2 15 §¸nh gi¸ mÊt æn ®Þnh ngang (nÕu cã) R1 R2 R2 16 ThiÕt kÕ ®o¹n giao nhau (nÕu cã) R1 R2 R2 17 ThiÕt kÕ ®Çu chê, tÝnh to¸n ®o¹n èng d·n në (nÕu cã) R1 R2 R2 18 §¸nh gi¸ ®o¹n tiÕp bê (nÕu cã) R1 R2 R2 19 T−¬ng t¸c víi l−íi ®¸nh c¸ (nÕu cã) R1 R2 R2 20 TÝnh to¸n l¾p ®Æt R1 R2 R2 21 §¸nh gi¸ viÖc ®µo hµo ch«n èng (nÕu cã) - I R1 66
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.3-2: TiÕp theo ®¶m b¶o tÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng ®−êng èng ThiÕt kÕ STT M« t¶ Møc gi¸m s¸t ThÊp 22 TÝnh to¸n ®é bÒn èng ®øng cè ®Þnh (nÕu cã), kÓ c¶ trong R1 Võa Cao R2 R2 I R1 ®iÒu kiÖn t¹m thêi vµ l©u dµi. 23 ThiÕt kÕ gèi ®ì èng ®øng cè ®Þnh (nÕu cã), kÓ c¶ trong ®iÒu kiÖn t¹m thêi vµ l©u dµi. KÕt cÊu (phô) 24 ThiÕt kÕ thiÕt bÞ phãng thoi vµ nhËn thoi (nÕu cã) I R1 R1 25 TÝnh to¸n bÝch nèi (nÕu cã) I R1 R2 26 Mèi nèi ch÷ T, van, ... (nÕu cã) I R1 R2 B¶n vÏ kÕt cÊu 27 B¶n vÏ tuyÕn èng I R1 R1 28 B¶n vÏ chi tiÕt chç giao nhau cña ®−êng èng I R1 R2 29 B¶n vÏ bè trÝ giµn I R1 R2 30 B¶n vÏ ®o¹n èng I R1 R1 31 B¶n vÏ b¶o vÖ ®−êng èng I R1 R2 32 B¶n vÏ èng ®øng vµ kÑp èng ®øng I R1 R1 èng vµ phô kiÖn (kÓ c¶ qu¸ tr×nh hµn) 33 Th«ng sè kü thuËt cña èng R1 R1 R2 34 Th«ng sè kü thuËt cña qu¸ tr×nh hµn I R1 R2 35 B¶n kª vËt liÖu - I R1 HÖ thèng chèng ¨n mßn vµ bäc gia t¶i 36 B¸o c¸o thiÕt kÕ b¶o vÖ catèt R1 R1 R2 37 Th«ng sè kü thuËt vÒ l¾p ®Æt vµ chÕ t¹o anèt I R1 R1 38 Th«ng sè kü thuËt vÒ chÕ t¹o líp bäc I R1 R1 39 Th«ng sè kü thuËt vÒ líp bäc mèi nèi hiÖn tr−êng I R1 R1 40 Th«ng sè kü thuËt vÒ hÖ thèng theo dâi ¨n mßn I R1 R1 67
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.3-2: TiÕp theo ®¶m b¶o tÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng ®−êng èng ThiÕt kÕ vµ kÕt thóc STT M« t¶ Møc gi¸m s¸t ThÊp 41 B¶ng kª vËt liÖu - Võa Cao I R1 R1 R1 I R1 R1 R2 I R1 L¾p ®Æt 42 §¸nh gi¸ hËu qu¶ cña c¸c d¹ng ph¸ huû (FMEA) vµ nghiªn I cøu vÒ nguy c¬ vµ kh¶ n¨ng vËn hµnh ®−îc (HAZOP). 43 Th«ng sè kü thuËt vµ b¶n vÏ vÒ thö vµ l¾p ®Æt - 44 §¸nh gi¸ giíi h¹n vÒ mÆt kü thuËt (ECA - engineering criticality assessment) ®Ó x¸c nhËn r»ng kh«ng xuÊt hiÖn nøt g·y trong qu¸ tr×nh r¶i èng hay vËn hµnh khi biÕn d¹ng dÎo tÝch luü ≥0,3%) (nÕu cã) 45 §¸nh gi¸ tµu r¶i èng vµ c¸c th«ng sè kü thuËt thö chøng nhËn (nÕu cã thÓ) VËn hµnh 46 Xem xÐt b¶n tãm t¾t thiÕt kÕ chÕ t¹o, l¾p ®Æt (DFI rÐsumÐ) I R1 R2 47 KÕ ho¹ch kiÓm tra I R1 R1 - I R1 §¶m b¶o dßng (nÕu kh«ng quy ®Þnh trong b¶ng 6.3-4 vµ 6.3-5) 48 §¶m b¶o dßng (kÓ c¶ ®¸nh gi¸ ¨n mßn bªn trong) B¶ng 6.3-3: TÝnh to¸n ®éc lËp ®èi víi thiÕt kÕ ®¶m b¶o tÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng ®−êng èng STT H¹ng môc Møc gi¸m s¸t M« t¶ néi dung ThÊp 1 §é dµy thµnh èng TÝnh to¸n ®¬n gi¶n theo c«ng thøc kinh nghiÖm 2 æn ®Þnh TÝnh to¸n ®¬n gi¶n theo c«ng thøc kinh nghiÖm theo Võa Cao x x x x (x) lý thuyÕt sãng Stokes bËc 5 vµ ph−¬ng tr×nh lùc ®¬n gi¶n 3 TÝnh to¸n n©ng cao b»ng sè liÖu thèng kª sãng dµi h¹n 68 x
 • TCVN 6475-2:2007 TiÕp theo B¶ng 6.3-3: TÝnh to¸n ®éc lËp ®èi víi thiÕt kÕ ®¶m b¶o tÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng ®−êng èng STT H¹ng môc M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp 4 TÝnh to¸n ®¬n gi¶n theo c«ng thøc kinh nghiÖm D·n në 5 Võa Cao (x) x x (x) x TÝnh to¸n n©ng cao b»ng ch−¬ng tr×nh phÇn tö h÷u h¹n phi tuyÕn ®Çy ®ñ. (L−u ý r»ng kh«ng cÇn tÝnh víi c¸c thiÕt kÕ ®−êng èng kh«ng phøc t¹p) 6 MÊt æn ®Þnh vÞ trÝ TÝnh to¸n n©ng cao b»ng ch−¬ng tr×nh phÇn tö h÷u (dÞch chuyÓn) x h¹n phi tuyÕn ®Çy ®ñ cã tÝnh tíi kh¶ n¨ng chÞu lùc phi tuyÕn cña ®Êt. 7 NhÞp hÉng 8 TÝnh to¸n ®¬n gi¶n theo c«ng thøc kinh nghiÖm (x) x TÝnh to¸n n©ng cao b»ng ch−¬ng tr×nh phÇn tö h÷u x (x) h¹n phi tuyÕn ®Çy ®ñ cã tÝnh tíi ph©n bè lùc däc trôc thùc tÕ vµ ¶nh h−ëng cña nhiÒu nhÞp hÉng 9 TÝnh to¸n ®¬n gi¶n theo tiªu chuÈn tiÒn ®Þnh ®èi víi Mái (x) x dao ®éng vu«ng gãc víi h−íng dßng (cross flow vibration) 10 TÝnh to¸n n©ng cao theo thèng kª sãng vµ dßng (x) ch¶y cã tÝnh tíi rung do dßng giao nhau (cross flow vibration) 11 L−íi ®¸nh c¸ TÝnh to¸n n©ng cao b»ng ch−¬ng tr×nh phÇn tö h÷u (x) h¹n phi tuyÕn ®Çy ®ñ cã tÝnh tíi t¶i träng ®éng do l−íi ®¸nh c¸ 12 13 MÊt æn ngang ®Þnh TÝnh to¸n ®¬n gi¶n theo c«ng thøc kinh nghiÖm (x) x TÝnh to¸n n©ng cao b»ng ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u x (x) h¹n cã tÝnh tíi c¸c ®Æc tr−ng vËt liÖu phi tuyÕn vµ t−¬ng t¸c víi ®Êt 14 15 R¶i èng TÝnh to¸n ®¬n gi¶n theo c«ng thøc kinh nghiÖm TÝnh to¸n tÜnh n©ng cao b»ng ph−¬ng ph¸p phÇn tö (x) x x x h÷u h¹n víi c¸c th«ng sè h×nh häc cña tµu r¶i èng 69
 • TCVN 6475-2:2007 TiÕp theo vµ kÕt thóc B¶ng 6.3-3: TÝnh to¸n ®éc lËp ®èi víi thiÕt kÕ ®¶m b¶o tÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng ®−êng èng STT H¹ng môc M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp 16 Võa TÝnh to¸n tÜnh n©ng cao b»ng ph−¬ng ph¸p phÇn tö Cao (x) h÷u h¹n víi ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè ®Æc tr−ng cña tµu r¶i èng 17 §o¹n èng (spool) TÝnh to¸n tÜnh n©ng cao b»ng ph−¬ng ph¸p phÇn tö (x) h÷u h¹n 18 èng ®øng cè ®Þnh TÝnh to¸n ®¬n gi¶n b»ng ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u (x) x h¹n 19 TÝnh to¸n tÜnh n©ng cao b»ng ph−¬ng ph¸p phÇn tö (x) h÷u h¹n cã tÝnh tíi t¶i träng m«i tr−êng, chuyÓn vÞ cña dµn vµ m« h×nh ho¸ gi¸ ®ì chi tiÕt 20 §Êt TÝnh to¸n ®¬n gi¶n ma s¸t däc trôc, ngang (®Ó tÝnh (x) x x x TÝnh to¸n nhiÖt ®é anèt (x) x TÝnh to¸n ®¬n gi¶n ¨n mßn bªn trong (x) (x) (x) (x) to¸n æn ®Þnh, d·n në) vµ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña ®Êt dïng ®Ó tÝnh to¸n mÊt æn ®Þnh vÞ trÝ B¶o vÖ chèng ¨n TÝnh to¸n b¶o vÖ chèng ¨n mßn ®¬n gi¶n 21 mßn 22 23 ¨n mßn bªn trong 24 §−êng èng bÞ h− TÝnh to¸n ®¬n gi¶n theo c«ng thøc kinh nghiÖm háng/mµi mßn 25 TÝnh to¸n phÇn tö h÷u h¹n phi tuyÕn n©ng cao (x) (x) Ghi chó: x = Lµ h¹ng môc ph¶i tÝnh to¸n, kiÓm tra (nÕu liªn quan) (x) = Lµ h¹ng môc nªn tÝnh to¸n, kiÓm tra nÕu nã th−êng xuyªn ®−îc sö dông hoÆc ë møc tíi h¹n. Khi ®ã, quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÒ viÖc cã cÇn tÝnh to¸n ®éc lËp hay kh«ng sÏ dùa trªn kÕt qu¶ duyÖt b¶n tÝnh ®¬n gi¶n. 70
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.3-4 : ThiÕt kÕ ®¶m b¶o dßng (flow assurance) STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao C¬ së thiÕt kÕ 1 BiÓu ®å (profile) khai th¸c I I I 2 Thµnh phÇn cÊu t¹o cña hydrocacbon, chÊt l−u pha n−íc (water cut) I I I 3 ¸p suÊt dßng ®Çu giÕng (FWHP) vµ nhiÖt ®é dßng ®Çu giÕng (FWHT) I I I 4 KÝch th−íc èng I I I 5 Yªu cÇu vËn hµnh (¸p suÊt/ nhiÖt ®é vµo, ¸p suÊt/nhiÖt ®é ra, thêi R1 R1 R1 gian lµm nguéi, cì m¶nh vôn (slug size) 6 §Þa h×nh tuyÕn èng I I I 7 TÝnh chÊt cña ®Êt I I R1 8 C¸c vßng d·n në nhiÖt/ lµm d−ìng d−íi biÓn I R1 R1 Biªn b¶n nhiÖt-thuû lùc ë tr¹ng th¸i ®Òu (steady state) 9 M« h×nh ®−êng èng I R1 R1 10 KÝch th−íc/ L−u l−îng cña ®−êng èng I I R1 11 Profil vÒ nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt ë tr¹ng th¸i ®Òu R1 R1 R1 12 ChÕ ®é ch¶y/ tÝch tô chÊt láng (slugging) R1 R1 R1 13 NhiÖt ®é anèt I R1 R2 14 Lµm nãng R1 R1 R1 15 HÖ thèng c¸ch nhiÖt ®−êng èng R1 R1 R2 16 HÖ sè truyÒn nhiÖt tæng thÓ R1 R1 R2 17 TÝnh to¸n hydrate R1 R1 R1 18 TÝnh to¸n h×nh thµnh s¸p (wax) R1 R1 R1 19 ThiÕt kÕ hÖ thèng phun methanol/glycol R1 R1 R2 20 ¶nh h−ëng do viÖc ®µo hµo ch«n èng vµ ®Æc tr−ng cña ®Êt R1 R1 R2 C¸c vÊn ®Ò kh¸c 71
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.3-4 : TiÕp theo vµ kÕt thóc (flow assurance) ThiÕt kÕ ®¶m b¶o dßng STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao 21 TÝch tô c¸t R1 R1 R1 22 Mµi mßn trong hÖ thèng èng c«ng nghÖ R1 R1 R1 23 Mµi mßn trong c¸c èng thãt (choke) vµ van R1 R1 R2 24 ¨n mßn bªn trong R1 R1 R1 Biªn b¶n nhiÖt-thuû lùc tøc thêi (transient) 25 §i¹ h×nh chç tÝch tô chÊt láng (slugging) R1 R1 R2 26 Dõng ho¹t ®éng ®−êng èng R1 R1 R1 27 Dån ¸p suÊt/ Va ®Ëp thñy lùc (water hammer) R1 R1 R1 28 Thêi gian lµm nguéi trong khi dõng ho¹t ®éng R1 R1 R2 29 Gi÷ chÊt láng trong qu¸ tr×nh dõng ho¹t ®éng R1 R1 R1 30 Khëi ®éng ®−êng èng R1 R1 R1 31 H©m nãng ®−êng èng R1 R1 R2 32 Dån chÊt láng trong qu¸ tr×nh khëi ®éng R1 R1 R1 33 HÖ thèng b¶o vÖ ¸p suÊt toµn thÓ ë møc ®é cao (HIPPS) I R1 R2 34 HÖ thèng ®iÒu khiÓn I R1 R1 35 R·o ®−êng èng khi khëi ®éng/ dõng (pipeline creep) I R1 R1 36 CËp nhËt biªn b¶n tr¹ng th¸i ®Òu vµ biªn b¶n tr¹ng th¸i tøc thêi theo I R1 R2 kh¶o s¸t sau l¾p ®Æt 72
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.3-5 : TÝnh to¸n ®éc lËp vÒ ®¶m b¶o dßng STT H¹ng môc M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp 1 KÝch th−íc/ KiÓm tra gi¸ trÞ ®Çu vµo, hÖ thèng ch−¬ng tr×nh ®−îc x Võa Cao x x x x L−u l−îng cña dïng vµ ®¸nh gi¸ tãm t¾t kÕt qu¶ 2 ®−êng èng TÝnh to¸n ®¬n gi¶n theo c«ng thøc kinh nghiÖm hay b¶ng tÝnh ®iÖn tö 3 TÝnh to¸n ®éc lËp b»ng hÖ thèng ch−¬ng tr×nh nhiÒu x pha phï hîp 4 KiÓm tra gi¸ trÞ ®Çu vµo, hÖ thèng ch−¬ng tr×nh ®−îc x Profil 5 nhiÖt ®é/¸p suÊt x x x x dïng vµ ®¸nh gi¸ tãm t¾t kÕt qu¶ TÝnh to¸n ®¬n gi¶n theo c«ng thøc kinh nghiÖm hay b¶ng tÝnh ®iÖn tö 6 NhiÖt ®é anèt TÝnh to¸n ®éc lËp b»ng hÖ thèng ch−¬ng tr×nh nhiÒu x pha phï hîp 7 KiÓm tra gi¸ trÞ ®Çu vµo, hÖ thèng ch−¬ng tr×nh ®−îc x TÝnh 8 to¸n hydrate/ s¸p x x (x) x x x x x (x) x dïng vµ ®¸nh gi¸ tãm t¾t kÕt qu¶ TÝnh to¸n ®éc lËp b»ng hÖ thèng ch−¬ng tr×nh nhiÒu pha vµ m« pháng qu¸ tr×nh phï hîp 9 HÖ thèng c¸ch KiÓm tra gi¸ trÞ ®Çu vµo, hÖ thèng ch−¬ng tr×nh ®−îc x nhiÖt 10 dïng vµ ®¸nh gi¸ tãm t¾t kÕt qu¶ TÊt c¶ gi¸ trÞ TÝnh to¸n ®¬n gi¶n theo c«ng thøc kinh nghiÖm hay U, ¶nh h−ëng b¶ng tÝnh ®iÖn tö 11 cña viÖc ®µo hµo ch«n èng 12 TÝnh to¸n ®éc lËp b»ng hÖ thèng ch−¬ng tr×nh nhiÒu pha phï hîp §¸nh gi¸ ¨n TÝnh to¸n ®éc lËp b»ng hÖ thèng ch−¬ng tr×nh nhiÒu mßn (x) pha phï hîp 73
 • TCVN 6475-2:2007 TiÕp theo vµ kÕt thóc B¶ng 6.3-5 : TÝnh to¸n ®éc lËp vÒ ®¶m b¶o dßng STT H¹ng môc M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp 13 Võa §¸nh gi¸ ¨n TÝnh to¸n ®éc lËp b»ng hÖ thèng ch−¬ng tr×nh phï hîp Cao (x) mßn HÖ thèng èng c«ng nghÖ, èng thãt 14 TÝch tô c¸t TÝnh to¸n ®éc lËp b»ng hÖ thèng ch−¬ng tr×nh nhiÒu (x) pha phï hîp 15 TÝnh to¸n tøc KiÓm tra gi¸ trÞ ®Çu vµo, hÖ thèng ch−¬ng tr×nh ®−îc x thêi 16 Lµm nguéi, TÝnh to¸n ®éc lËp b»ng hÖ thèng ch−¬ng tr×nh nhiÒu TÝnh to¸n tøc KiÓm tra gi¸ trÞ ®Çu vµo, hÖ thèng ch−¬ng tr×nh ®−îc (x) D©ng x (x) pha phï hîp TÝnh to¸n tøc KiÓm tra gi¸ trÞ ®Çu vµo, hÖ thèng ch−¬ng tr×nh ®−îc x x x (x) x dïng vµ ®¸nh gi¸ tãm t¾t kÕt qu¶ §i¹ h×nh chç TÝnh to¸n ®éc lËp b»ng hÖ thèng ch−¬ng tr×nh nhiÒu tÝch (x) ¸p, TÝnh to¸n ®éc lËp b»ng hÖ thèng ch−¬ng tr×nh nhiÒu thêi 20 x dïng vµ ®¸nh gi¸ tãm t¾t kÕt qu¶ HIPPS 19 (x) pha phï hîp thêi 18 x dïng vµ ®¸nh gi¸ tãm t¾t kÕt qu¶ lµm nãng 17 x tô chÊt pha phï hîp láng, gi÷, dån chÊt láng Ghi chó: x = Lµ h¹ng môc ph¶i tÝnh to¸n, kiÓm tra (nÕu cã liªn quan). (x) = Lµ h¹ng môc nªn tÝnh to¸n, kiÓm tra nÕu nã th−êng xuyªn ®−îc sö dông hoÆc ë møc tíi h¹n. Khi ®ã, quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÒ viÖc cã cÇn tÝnh to¸n ®éc lËp hay kh«ng sÏ dùa trªn kÕt qu¶ duyÖt b¶n tÝnh ®¬n gi¶n. 6.4. 74 Gi¸m s¸t kü thuËt trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o míi
 • TCVN 6475-2:2007 6.4.1. Quy ®Þnh chung 6.4.1. 1. Tr−íc khi chÕ t¹o ®−êng èng, chñ ®−êng èng hoÆc ng−êi ®¹i diÖn ph¶i tr×nh cho §¨ng kiÓm c¸c b¶n vÏ kÕt cÊu, c¸c chi tiÕt ®−êng èng, trang bÞ, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, quy tr×nh l¾p ®Æt theo c¸c yªu cÇu t−¬ng øng cña tiªu chuÈn nµy. Hå s¬ tr×nh duyÖt gåm 3 bé. Mäi söa ch÷a hoÆc bæ sung cho thiÕt kÕ ®−îc duyÖt ®Òu ph¶i tr×nh cho §¨ng kiÓm. 6.4.1. 2. Khi trang bÞ hoÆc l¾p ®Æt c¸c bé phËn cã kiÓu ®· ®−îc §¨ng kiÓm phª duyÖt, c¸c b¶n vÏ chÕ t¹o vµ c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña chóng kh«ng cÇn ph¶i tr×nh duyÖt nh− quy ®Þnh trong 6.4.1.1. 6.4.1. 3. Ph¶i bè trÝ c¸c lèi ®i vµ ph−¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng viÖc kiÓm tra tõ lóc b¾t ®Çu chÕ t¹o cho tíi khi hoµn thµnh ®−êng èng bao gåm thö, ®¸nh gi¸, xö lý, thay thÕ theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 6.4.1. 4. C¸c vËt liÖu ®−îc dïng ®Ó chÕ t¹o ®−êng èng vµ quy tr×nh thö vËt liÖu ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy hoÆc c¸c yªu cÇu t−¬ng ®−¬ng theo TCVN 6475-1 môc 1.5. C¸c vËt liÖu ®−îc dïng ®Ó chÕ t¹o ®−êng èng ph¶i cã chøng chØ theo quy ®Þnh vÒ vËt liÖu. ThÐp, vËt liÖu hµn, vµ c¸c vËt liÖu kh¸c ph¶i ®−îc kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng chóng ®−îc s¶n xuÊt ®óng nh− yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy hoÆc c¸c yªu cÇu t−¬ng ®−¬ng theo TCVN 6475-1 môc 1.5. Ph¶i kiÓm tra tØ mØ trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ c¸c vËt liÖu vµ chÕ t¹o ®−êng èng. C¸c vËt liÖu ®−îc kiÓm tra, thö vµ lÊy mÉu, hoÆc cÊp giÊy chøng nhËn ë ngay nhµ m¸y s¶n xuÊt theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. §ång thêi ph¶i x¸c nhËn l¹i khi vËt liÖu ®· ®−îc tËp kÕt ®Õn. 6.4.1. 5. Mäi khuyÕt tËt, h− háng ph¸t hiÖn ®−îc kÓ c¶ vÞ trÝ, b¶n chÊt, t×nh tr¹ng ph¶i b¸o cho §¨ng kiÓm. 6.4.1. 6. B¶n sao cña c¸c b¶n vÏ ®−îc duyÖt cña ®−êng èng ®· ®−îc chÕ t¹o, c¸c giÊy chøng nhËn cÇn thiÕt, c¸c biªn b¶n còng nh− c¸c b¶n h−íng dÉn kh¸c ph¶i lu«n s½n sµng ®Ó sö dông khi §¨ng kiÓm yªu cÇu. 6.4.1. 7. TÊt c¶ c¸c èng, c¸c van, c¸c thiÕt bÞ ®o vµ kiÓm tra, c¸c líp phñ, thiÕt bÞ chèng ¨n mßn, c¸c phô tïng... ®−îc l¾p ®Æt ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ b¶n vÏ ®· ®−îc §¨ng kiÓm phª duyÖt. 6.4.1. 8. Khi cã bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng, c¸c thiÕt bÞ b¸o ®éng, thiÕt bÞ an toµn trªn ®−êng èng, th× chóng ph¶i ®−îc l¾p ®Æt vµ kiÓm tra phï hîp víi c¸c quy ®Þnh t−¬ng øng cho c¸c ®èi t−îng ®ã. 6.4.1. 9. Dung sai ®é lÖch, ®é vªnh cña hÖ thèng ®−êng èng, sai lÖch ®é trßn vµ ®é th¼ng cña èng so 75
 • TCVN 6475-2:2007 víi thiÕt kÕ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ nh÷ng quy ®Þnh ®· ®−îc §¨ng kiÓm phª duyÖt. 6.4.1. 10. Mäi biÖn ph¸p sö dông ®Ó ®¹t ®−îc dung sai l¾p r¸p theo thiÕt kÕ kh«ng cho phÐp g©y nªn biÕn d¹ng lµm ph¸t sinh øng suÊt qu¸ møc trong chÕ t¹o. 6.4.1. 11. C¸c ph−¬ng ph¸p b¶o vÖ ®−îc ¸p dông, nh− s¬n phñ hay biÖn ph¸p kh¸c, nh»m gi¶m ¨n mßn ph¶i ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh vËn hµnh ®−êng èng. 6.4.1. 12. Ngµy hoµn thµnh kiÓm tra trong chÕ t¹o ®−êng èng (lµ ngµy ®−êng èng ®−îc ph©n cÊp) ®−îc lÊy lµm ngµy chÕ t¹o ®−êng èng ®ã. 6.4.2. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o 6.4.2. 1. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o ®−îc tiÕn hµnh b»ng c¸c c¸ch: §¨ng kiÓm viªn gi¸m s¸t trong toµn bé qu¸ tr×nh, kiÓm tra hå s¬, kiÓm tra thùc tÕ hoÆc kiÓm tra ngÉu nhiªn c¸c c«ng viÖc ë møc ®é chi tiÕt ®ñ ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng ®−êng èng biÓn ®· ®−îc tu©n thñ. 6.4.2. 2. C«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra kh«ng chØ tiÕn hµnh ®èi víi c¸c nhµ thÇu mµ cßn tiÕn hµnh ®èi víi c¸c bªn liªn quan kh¸c nÕu hä thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c liªn quan trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o. 6.4.2. 3. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o bao gåm toµn bé hoÆc mét sè ho¹t ®éng sau ®©y: Xem xÐt qu¸ tr×nh chÕ t¹o; Xem xÐt c¸c quy tr×nh chÕ t¹o; Xem xÐt c¸c qu¸ tr×nh chøng nhËn; Gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o; Xem xÐt c¸c hå s¬ hoµn c«ng 6.4.2. 4. C¸c tµi liÖu cÇn ph¶i xem xÐt ®−îc quy ®Þnh ë 6.2.3, 6.2.4 vµ 6.2.5. 6.4.2. 5. Néi dung gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o: chÕ t¹o cÊu kiÖn, l¾p r¸p cÊu kiÖn, l¾p ®Æt vµ kiÓm tra cuèi cïng ®−îc quy ®Þnh t¹i c¸c b¶ng 6.4-1, 6.4-2, 6.4-3, vµ b¶ng 6.4-4. 76
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-1: Néi dung gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ l¾p r¸p ®−êng èng vµ c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc kh¸c Ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao Xem xÐt quy tr×nh chÕ t¹o vµ l¾p r¸p: Xem xÐt quy tr×nh chÕ t¹o, l¾p r¸p vµ kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o c¸c x x x x x x x x x x x x x th«ng sè kü thuËt trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o lµ phï hîp Xem xÐt ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o ®−îc sö dông Xem xÐt qu¸ tr×nh chøng nhËn: Xem xÐt b¶n ghi c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o x (MPS) vµ qu¸ tr×nh thö chøng nhËn quy tr×nh chÕ t¹o, nÕu cã §¨ng kiÓm viªn gi¸m s¸t trong toµn bé thêi gian thö chøng nhËn quy tr×nh chÕ t¹o, nÕu cã thÓ ®−îc, hoÆc ngµy s¶n xuÊt ®Çu tiªn. Gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ l¾p r¸p: §¨ng kiÓm viªn chøng kiÕn c¸c ®ît thö vµ kiÓm tra ngÉu nhiªn ®Ó x ®¶m b¶o r»ng s¶n phÈm ®· ®−îc chÕ t¹o phï hîp víi c¸c th«ng sè kü thuËt §¨ng kiÓm viªn gi¸m s¸t toµn bé qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ l¾p r¸p cÊu kiÖn hoÆc ®i tíi tõng ®ît, b»ng c¸ch kiÓm tra ngÉu nhiªn, ®¶m b¶o s¶n phÈm lµm ra phï hîp víi c¸c th«ng sè kü thuËt. §¨ng kiÓm viªn gi¸m s¸t toµn bé qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ l¾p r¸p cÊu x kiÖn, b»ng c¸ch kiÓm tra ngÉu nhiªn, ®¶m b¶o s¶n phÈm lµm ra phï hîp víi c¸c th«ng sè kü thuËt. KiÓm tra hè s¬ cuèi cïng x x x 77
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-2: Néi dung gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ l¾p r¸p líp bäc, anèt vµ c¸c bé phËn kh«ng chÞu ¸p lùc kh¸c Ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao Xem xÐt quy tr×nh chÕ t¹o vµ l¾p r¸p: Xem xÐt quy tr×nh chÕ t¹o, l¾p r¸p vµ kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o sù phï hîp cña x x x x b¶n ghi c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o Xem xÐt qu¸ tr×nh chøng nhËn: Xem xÐt b¶n ghi c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o (MPS) vµ x qu¸ tr×nh thö chøng nhËn quy tr×nh chÕ t¹o, nÕu cã §¨ng kiÓm viªn gi¸m s¸t trong toµn bé thêi gian thö chøng nhËn quy tr×nh x chÕ t¹o, nÕu cã thÓ ®−îc, hoÆc ngµy s¶n xuÊt ®Çu tiªn. KiÓm tra trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ l¾p r¸p: §¨ng kiÓm viªn chøng kiÕn c¸c ®ît thö vµ kiÓm tra ngÉu nhiªn ®Ó ®¶m x x b¶o r»ng s¶n phÈm ®· ®−îc chÕ t¹o phï hîp víi c¸c th«ng sè kü thuËt §¨ng kiÓm viªn gi¸m s¸t tõng ®ît trong toµn bé qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ l¾p x r¸p vµ kiÓm tra ngÉu nhiªn ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm lµm ra phï hîp víi c¸c th«ng sè kü thuËt. KiÓm tra hå s¬ cuèi cïng x x x B¶ng 6.4-3: Néi dung ph©n cÊp trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt Møc gi¸m s¸t Ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra ThÊp Võa Cao Xem xÐt quy tr×nh l¾p ®Æt: KiÓm tra ngÉu nhiªn Sæ tay l¾p ®Æt (Installation manual) Xem xÐt, duyÖt Sæ tay l¾p ®Æt ®èi víi nh÷ng phÇn viÖc quan träng Xem xÐt qu¸ tr×nh chøng nhËn: 78 x x x x x
 • TCVN 6475-2:2007 TiÕp theo vµ kÕt thóc B¶ng 6.4-3: Néi dung ph©n cÊp trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt Ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa KiÓm tra c¸c c«ng t¸c chøng nhËn trong Sæ tay l¾p ®Æt ®èi víi x Cao x x x x x x x x nh÷ng phÇn viÖc quan träng §¨ng kiÓm viªn gi¸m s¸t trong toµn bé thêi gian thö chøng nhËn, nÕu cã thÓ ®−îc, hoÆc khi b¾t ®Çu vËn hµnh . Gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt: §¨ng kiÓm viªn gi¸m s¸t tõng ®ît khi b¾t ®Çu c¸c h¹ng môc c«ng x viÖc ngoµi biÓn (r¶i èng, l¾p èng ®øng, c¸c c«ng viÖc cÇn cã sù gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm,...) §¨ng kiÓm viªn gi¸m s¸t toµn bé qu¸ tr×nh thö søc c¨ng vµ c¸c cuéc thö cã liªn quan; ®i gi¸m s¸t tõng ®ît trong qu¸ tr×nh r¶i èng. §¨ng kiÓm viªn gi¸m s¸t toµn bé qu¸ tr×nh tiÕn hµnh mçi h¹ng x môc c«ng viÖc ngoµi biÓn (r¶i èng, l¾p èng ®øng, c¸c c«ng viÖc cÇn cã sù gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm,...) KiÓm tra hè s¬ cuèi cïng B¶ng 6.4-4: x x x Néi dung gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thö cuèi cïng tr−íc khi vËn hµnh bao gåm c¶ kh¶o s¸t sau l¾p ®Æt vµ hoµn thµnh dù ¸n Møc gi¸m s¸t Ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra ThÊp Võa Cao Xem xÐt quy tr×nh: KiÓm tra quy tr×nh thö ¸p lùc hÖ thèng ®Ó ®¶m b¶o r»ng quy tr×nh thö x x x x x cã thÓ thö ®−îc hÖ thèng ®−êng èng ®óng theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ. Gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thö vµ hoµn thµnh: §¨ng kiÓm viªn gi¸m s¸t toµn bé qu¸ tr×nh thö ¸p lùc (tèi thiÓu 24h) x 79
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-4: Néi theo vµ kÕt thóc TiÕpdung gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thö cuèi cïng tr−íc khi vËn hµnh bao gåm c¶ kh¶o s¸t sau l¾p ®Æt vµ hoµn thµnh dù ¸n Møc gi¸m s¸t Ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra ThÊp Võa §¨ng kiÓm viªn gi¸m s¸t toµn bé qu¸ tr×nh thö vµ tiÕn hµnh kiÓm tra Cao x lµm s¹ch, ®o ®¹c, x¶ n−íc khái ®−êng èng (de-watering) vµ lµm kh«. Gi¸m s¸t tõng ®ît trong qu¸ tr×nh kiÓm tra sau l¾p ®Æt KiÓm tra hè s¬ cuèi cïng KiÓm tra ngÉu nhiªn hå s¬ hoµn c«ng x x Xem xÐt hå s¬ hoµn c«ng x x 6.4.3. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o ë møc thÊp 6.4.3. 1. Khi gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o ë møc thÊp, viÖc xem xÐt quy tr×nh bao gåm xem xÐt c¸c quy tr×nh qu¶n lý thi c«ng vµ x¸c nhËn r»ng hÇu hÕt c¸c néi dung quan träng cña c¸c th«ng sè kü thuËt chÝnh ®· ®−îc nªu trong c¸c quy tr×nh. §¨ng kiÓm viªn kh«ng cÇn thiÕt ph¶i chøng kiÕn qu¸ tr×nh thö quy tr×nh, nh−ng ph¶i xem xÐt kÕt qu¶. 6.4.3. 2. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, viÖc gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm viªn sÏ tiÕn hµnh theo c¸c ®ît kiÓm tra. C«ng t¸c gi¸m s¸t sÏ chó träng tíi c¸c h¹ng môc nguy hiÓm x¸c ®Þnh trong danh môc gi¸m s¸t chi tiÕt. 6.4.3. 3. C«ng t¸c cuèi cïng lµ kiÓm tra ngÉu nhiªn c¸c b¸o c¸o chÕ t¹o, kÓ c¸c biªn b¶n kh«ng phï hîp vµ kÕt qu¶ kiÓm tra tµi liÖu, kÓ c¶ ®¸nh gi¸ néi bé cña nhµ thÇu vµ cña c¸c bªn kh¸c. 6.4.4. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o ë møc võa 6.4.4. 1. Khi gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o ë møc võa, viÖc xem xÐt quy tr×nh bao gåm xem xÐt kü c¸c quy tr×nh qu¶n lý thi c«ng. C¸c quy tr×nh quan träng kh¸c sÏ ®−îc kiÓm tra ngÉu nhiªn ®Ó x¸c nhËn r»ng hÇu hÕt c¸c néi dung quan träng cña c¸c th«ng sè kü thuËt ®· ®−îc nªu trong c¸c quy tr×nh. 6.4.4. 2. §èi víi viÖc thö quy tr×nh vµ tay nghÒ nh©n c«ng, §¨ng kiÓm viªn sÏ chøng kiÕn thö c¸c quy tr×nh chÝnh vµ xem xÐt kÕt qu¶. 6.4.4. 3. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, §¨ng kiÓn viªn sÏ cã mÆt trong suèt thêi gian thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr−êng chÝnh. ViÖc gi¸m s¸t kü thuËt sÏ chó träng tíi c¸c néi dung quan träng (critical) nªu trong b¶ng danh môc néi dung c«ng viÖc chi tiÕt. 80
 • TCVN 6475-2:2007 6.4.4. 4. C«ng t¸c cuèi cïng sÏ lµ kiÓm tra c¸c biªn b¶n chÕ t¹o kÓ c¸c biªn b¶n kh«ng phï hîp vµ kÕt qu¶ kiÓm tra tµi liÖu, kÓ c¶ ®¸nh gi¸ néi bé cña nhµ thÇu vµ cña c¸c bªn kh¸c víi c¸c h¹ng môc thùc hiÖn trªn c«ng tr−êng chÝnh vµ kiÓm tra x¸c suÊt víi c¸c h¹ng môc thùc hiÖn trªn c¸c c«ng tr−êng quan träng kh¸c. 6.4.5. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o ë møc cao 6.4.5. 1. Khi gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o ë møc cao, viÖc xem xÐt quy tr×nh bao gåm xem xÐt kü c¸c quy tr×nh qu¶n lý thi c«ng. C¸c quy tr×nh quan träng kh¸c sÏ ®−îc kiÓm tra ngÉu nhiªn ®Ó x¸c nhËn r»ng hÇu hÕt c¸c néi dung quan träng cña c¸c th«ng sè kü thuËt ®· ®−îc nªu trong c¸c quy tr×nh. 6.4.5. 2. §èi víi viÖc thö quy tr×nh vµ tay nghÒ nh©n c«ng, §¨ng kiÓm viªn sÏ chøng kiÕn toµn bé c¸c quy tr×nh chÝnh vµ xem xÐt kÕt qu¶, gi¸m s¸t tõng ®ît víi c¸c quy tr×nh kh¸c vµ xem xÐt kÕt qu¶. 6.4.5. 3. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, §¨ng kiÓn viªn sÏ cã mÆt trong suèt thêi gian thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr−êng chÝnh vµ gi¸m s¸t tõng ®ît víi c¸c c«ng tr−êng kh¸c. ViÖc gi¸m s¸t kü thuËt sÏ chó träng tíi c¸c néi dung quan träng (critical) nªu trong b¶ng danh môc néi dung c«ng viÖc chi tiÕt. 6.4.5. 4. C«ng t¸c cuèi cïng sÏ lµ kiÓm tra kü c¸c biªn b¶n chÕ t¹o kÓ c¶ c¸c biªn b¶n kh«ng phï hîp vµ kÕt qu¶ kiÓm tra tµi liÖu, kÓ c¶ ®¸nh gi¸ néi bé cña nhµ thÇu vµ cña c¸c bªn kh¸c víi c¸c h¹ng môc thùc hiÖn trªn c«ng tr−êng chÝnh vµ kiÓm tra x¸c suÊt víi c¸c h¹ng môc thùc hiÖn trªn c¸c c«ng tr−êng quan träng kh¸c. 6.4.6. BIªn b¶n kiÓm tra cuèi cïng Sau khi hoµn thµnh mçi h¹ng môc c«ng viÖc trong qu¸ tr×nh thi c«ng, §¨ng kiÓm sÏ lËp biªn b¶n hoµn thµnh. 6.4.7. Néi dung gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o Néi dung c«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o ®−îc quy ®Þnh ë c¸c b¶ng: tõ b¶ng 6.4-5 ®Õn b¶ng 6.4-27. 81
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-5: B¶ng tãm t¾t qu¸ tr×nh thi c«ng – ChÕ t¹o B¶ng Néi dung 6.4-7 LuyÖn thÐp 6.4-8 C¸n thÐp tÊm 6.4-9 ChÕ t¹o èng 6.4-10 ChÕ t¹o nÑp chèng mÊt æn ®Þnh 6.4-11 XÕp dì vµ chÊt t¶i 6.4-12 Bäc èng (trong vµ ngoµi) 6.4-13 ChÕ t¹o mèi nèi c¸ch nhiÖt 6.4-14 ChÕ t¹o c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc 6.4-15 ChÕ t¹o c¸c bé phËn kh«ng chÞu ¸p lùc B¶ng 6.4-6: B¶ng tãm t¾t qu¸ tr×nh thi c«ng – L¾p ®Æt B¶ng Néi dung 6.4-16 6.4-17 Chøng nhËn sµ lan r¶i èng, vïng ho¹t ®éng hµng h¶i vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt 6.4-18 Chøng nhËn thiÕt bÞ, vËt liÖu tiªu hao, quy tr×nh vµ nh©n c«ng 6.4-19 B·i xÕp èng 6.4-20 Nèi èng kÐp (trªn bê vµ ngoµi biÓn) 6.4-21 R¶i èng 6.4-22 Kh¶o s¸t sau khi r¶i èng 6.4-23 §µo hµo ch«n èng 6.4-24 ChØnh söa nhÞp èng vµ b¶o vÖ ®−êng èng 6.4-25 §æ ®¸ vïi 6.4-26 Kh¶o s¸t sau khi thi c«ng 6.4-27 82 Kh¶o s¸t tr−íc khi l¾p ®Æt vµ chuÈn bÞ tuyÕn èng Ch¹y thö
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-7: Gi¸m s¸t kü thuËt trong luyÖn thÐp STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh R1 S1 H thö quy tr×nh vµ thö tay nghÒ. C«ng t¸c kiÓm tra 4 LuyÖn thÐp vµ ®óc ph«i thÐp S1 S2 S3 5 KiÓm tra ph«i thÐp, kiÓm tra cÊu tróc vÜ m« x¸c ®Þnh xem cã lÉn - S1 S2 c¸c thµnh phÇn phi kim lo¹i hay kh«ng 6 Sè nhËn d¹ng cña ph«i thÐp - S1 S2 7 Ph©n tÝch thµnh phÇn ho¸ häc - S1 S2 C«ng t¸c cuèi cïng 8 Xem xÐt c¸c biªn b¶n thö vµ chÕ t¹o R1 R2 R2 9 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-8: Gi¸m s¸t kü thuËt trong c¸n thÐp tÊm STT Møc gi¸m s¸t M« t¶ néi dung ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh R1 S1 H thö quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 83
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-8: Gi¸mtheokü thuËt trong c¸n thÐp tÊm TiÕp s¸t vµ kÕt thóc STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao 4 Nung nãng l¹i ph«i thÐp, c¸n vµ qu¸ tr×nh lµm nguéi S1 S2 S3 5 KiÓm tra siªu ©m tù ®éng. HiÖu chuÈn thiÕt bÞ - S1 S2 6 KiÓm tra siªu ©m tù ®éng l¹i. KiÓm tra siªu ©m thñ c«ng. - S1 S2 7 KiÓm tra b»ng m¾t th−êng S1 S2 S3 8 X¸c ®Þnh c¸c mÉu thö - S1 S2 C«ng t¸c cuèi cïng 9 Xem xÐt c¸c biªn b¶n thö vµ chÕ t¹o R1 R2 R2 1 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H 0 B¶ng 6.4-9: Gi¸m s¸t kü thuËt trong chÕ t¹o èng STT Møc gi¸m s¸t M« t¶ néi dung ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh - S1 H thö quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 S1 S2 S3 5 KiÓm tra viÖc t¹o h×nh èng vµ v¸t mÐp S1 S2 S3 6 Hµn vµ xö lý vËt liÖu hµn - S1 S2 7 Söa ch÷a mèi hµn - S1 S2 8 84 NhËn d¹ng (danh s¸ch èng) vµ truy suÊt (tracking) vËt liÖu Xem phim X quang c¸c ®o¹n söa vµ gi¶i thÝch S1 S2 S3
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-9: TiÕp theo kü thuËt trong chÕ t¹o èng Gi¸m s¸t STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao 9 D·n në (expanding) vµ xem xÐt c¸c ghi nhËn vÒ hÖ sè d·n në - S1 S2 10 KiÓm tra viÖc hiÖu chuÈn thiÕt bÞ ®o R1 R2 R2 11 Thö thuû tÜnh S1 S2 S3 12 MÆt ®Çu èng vµ ®é vu«ng gãc (squareness) - S1 S2 13 Xem phim X quang c¸c ®Çu èng vµ gi¶i thÝch S1 S2 S3 14 HiÖu chuÈn thiÕt bÞ siªu ©m R1 R2 R2 15 Siªu ©m tù ®éng èng (däc vµ ngang) S1 S2 S3 16 KiÓm tra h¹t tõ (MPI)-ThiÕt bÞ vµ kiÓm tra ®é nh¹y R1 R2 R2 17 KiÓm tra h¹t tõ c¸c ®Çu èng S1 S2 S3 18 KiÓm tra h¹t tõ sau khi söa ch÷a th©n èng b»ng ph−¬ng ph¸p S1 S2 S3 mµi 19 KiÓm tra thÈm thÊu - KiÓm tra quy tr×nh R1 R2 R2 20 KiÓm tra thÈm thÊu c¸c ®Çu èng S1 S2 S3 21 KiÓm tra thÈm thÊu sau khi söa ch÷a th©n èng b»ng ph−¬ng S1 S2 S3 ph¸p mµi 22 §o ®é dÇy èng sau khi söa ch÷a b»ng c¸ch mµi S1 S2 S3 23 KiÓm tra siªu ©m thñ c«ng ®Çu èng – HiÖu chuÈn thiÕt bÞ R1 R2 R2 24 KiÓm tra siªu ©m thñ c«ng ®Çu èng (quanh chu vi). Dïng c¶ S1 S2 S3 o ®Çu dß 90 vµ ®Çu dß gãc. 25 KiÓm tra kÝch th−íc theo c¸c th«ng sè kü thuËt S1 S2 S3 26 KiÓm tra bªn ngoµi b»ng m¾t th−êng, kÓ c¶ viÖc lµm s¹ch bªn S1 S2 S3 trong èng 27 C©n èng - S1 S3 28 Bé phËn b¶o vÖ mÐp v¸t cña èng (nÕu cÇn) - S1 S3 S2 S3 29 §¸nh dÊu – KiÓm tra biªn b¶n theo dâi, dÊu rËp t¹i mÐp mèi S1 hµn, dÊu b»ng s¬n bªn trong, m· mµu bªn ngoµi. 85
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-9: TiÕp theo kü thuËt trong chÕ t¹o èng Gi¸m s¸t vµ kÕt thóc STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao 30 B¶o qu¶n c¸c èng ®· lµm xong - S1 S2 31 C¾t vµ x¸c ®Þnh c¸c mÉu thö S S1 S2 32 Thö c¬ tÝnh c¸c mÉu thö S1 S2 S3 33 KiÓm tra ph©n tÝch thµnh phÇn ho¸ häc R1 R2 R2 C«ng t¸c cuèi cïng 34 Xem xÐt c¸c biªn b¶n thö vµ chÕ t¹o R1 R2 R2 35 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-10: Gi¸m s¸t kü thuËt trong chÕ t¹o nÑp chèng mÊt æn ®Þnh STT Møc gi¸m s¸t M« t¶ néi dung ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh R1 S1 H thö quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 Ký hiÖu vËt liÖu (danh s¸ch èng) R1 R2 R3 5 KiÓm tra gia c«ng èng (rÌn), xö lý nhiÖt (t«i/ram) vµ gia c«ng c¬ S1 S2 S3 khÝ 6 - S1 S2 7 KiÓm tra kh«ng ph¸ huû (NDT) S1 S2 S3 8 HiÖu chuÈn thiÕt bÞ ®o R1 R2 R2 9 86 Hµn vµ xö lý vËt liÖu hµn Thö thuû tÜnh S1 S2 S3
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-10: Gi¸mtheokü thuËt trong chÕ t¹o nÑp chèng mÊt æn ®Þnh TiÕp s¸t vµ kÕt thóc STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao 10 KiÓm tra kÝch th−íc theo c¸c th«ng sè kü thuËt S1 S2 S3 11 KiÓm tra bªn ngoµi b»ng m¾t th−êng, kÓ c¶ lµm s¹ch bªn trong S1 S2 S3 12 C©n nÑp chèng mÊt æn ®Þnh - S1 S2 13 Bé phËn b¶o vÖ mÐp v¸t (nÕu cÇn) - S1 S2 14 §¸nh dÊu – KiÓm tra biªn b¶n theo dâi, dÊu rËp mÐp mèi hµn, - S1 S2 S1 S2 dÊu b»ng s¬n bªn trong, m· mµu bªn ngoµi 15 B¶o qu¶n c¸c nÑp chèng mÊt æn ®Þnh ®· lµm xong - 16 Th¸o vµ x¸c ®Þnh c¸c mÉu thö S1 S2 S3 17 Thö c¬ tÝnh c¸c mÉu thö S1 S2 S3 18 KiÓm tra ph©n tÝch thµnh phÇn ho¸ häc R1 R2 R2 C«ng t¸c cuèi cïng 19 Xem xÐt c¸c biªn b¶n chÕ t¹o R1 R2 R2 20 Xem xÐt c¸c biªn b¶n thö R1 R2 R2 21 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-11: Gi¸m s¸t kü thuËt trong c¸c ho¹t ®éng xÕp dì vµ chÊt t¶i STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 - S1 S2 - S1 S2 C«ng t¸c kiÓm tra 2 3 XÕp dì vµ chÊt t¶i t¹i n¬i chÕ t¹o ChÊt t¶i ë c¶ng 87
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-11: Gi¸mtheokü thuËt trong c¸c ho¹t ®éng xÕp dì vµ chÊt t¶i TiÕp s¸t vµ kÕt thóc STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao C«ng t¸c cuèi cïng 4 Xem xÐt c¸c biªn b¶n thö R1 R2 R2 5 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-12: Gi¸m s¸t kü thuËt trong bäc èng (trong hoÆc ngoµi) STT Møc gi¸m s¸t M« t¶ néi dung ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thö R1 S1 H quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 Thö vËt liÖu bäc R1 R2 R2 5 Thö chøng nhËn S1 S2 S3 6 KiÓm tra èng tr−íc khi chuÈn bÞ bÒ mÆt S1 S2 S3 7 KIÓm tra ®é nh¸m (grit) - S1 S2 8 NhiÖt ®é xö lý tr−íc, nhiÖt ®é thÐp, ®é Èm trong qu¸ tr×nh xö lý tr−íc, - S1 S2 S2 S3 S1 S2 ®iÒu kiÖn bÒ mÆt 9 KiÓm tra b»ng m¾t th−êng sau khi thæi lµm s¹ch (blast-cleaning) S1 theo tiªu chuÈn lµm s¹ch, ®é nh¸m, c¸c lçi bÒ mÆt, c¸c chÊt bÈn nh− bôi vµ clorua, ®é s¹ch, tËp trung t¹p chÊt (segregation), ... 10 S¬n: nhiÖt ®é s¬n, nhiÖt ®é cña thÐp, ®é Èm trong qu¸ tr×nh s¬n, ®iÒu kiÖn bÒ mÆt 88
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-12: Gi¸mtheokü thuËt trong bäc èng (trong hoÆc ngoµi) TiÕp s¸t vµ kÕt thóc STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao 11 T×nh tr¹ng l−u ho¸ (curing condition) - S1 S2 12 §o chiÒu dµy líp s¬n S1 S2 S3 13 KiÓm tra chÊp nhËn cho c¸c bé phËn riªng rÏ (panels) R1 R2 R3 14 KiÓm tra cuèi cïng vµ ®¸nh dÊu c¸c èng ®· bäc S1 S2 S3 15 Söa ch÷a líp bäc S1 S2 S3 16 L−u kho vµ b¶o qu¶n c¸c èng ®· bäc - S1 S2 C«ng t¸c cuèi cïng 17 Xem xÐt c¸c biªn b¶n chÕ t¹o R1 R2 R2 18 Xem xÐt c¸c biªn b¶n thö R1 R2 R2 19 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-13: Gi¸m s¸t kü thuËt trong chÕ t¹o mèi nèi c¸ch ®iÖn STT Møc gi¸m s¸t M« t¶ néi dung ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh R1 S1 H S1 S2 thö quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 Lùa chän thµnh phÇn ho¸ häc cho thÐp c¸c-bon vµ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c (nÕu ¸p dông) 5 RÌn vµ xö lý nhiÖt S1 S2 S3 6 Gia c«ng c¬ khÝ - S1 S2 89
 • TCVN 6475-2:2007 TiÕp theo vµ kÕt thóc B¶ng 6.4-13: Gi¸m s¸t kü thuËt trong chÕ t¹o mèi nèi c¸ch ®iÖn STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao 7 Hµn vµ xö lý vËt liÖu hµn - S1 S2 8 KiÓm tra kh«ng ph¸ huû S1 S2 S3 9 KiÓm tra viÖc hiÖu chuÈn thiÕt bÞ ®o R1 R2 R2 10 Thö thuû tÜnh S1 S2 S3 11 Thö mái thuû lùc - S1 S2 12 KiÓm tra ®é c¸ch ®iÖn S1 S2 S3 13 KiÓm tra ®é bÒn chÊt ®iÖn m«i S1 S2 S3 14 KiÓm tra b»ng m¾t th−êng - S1 S2 15 KiÓm tra kÝch th−íc theo c¸c th«ng sè kü thuËt S1 S2 S3 16 C©n mèi nèi c¸ch ®iÖn - S1 S2 17 §¸nh dÊu - S1 S2 18 CÊt tr÷ c¸c mèi nèi c¸ch ®iÖn - S1 S2 19 LÊy vµ x¸c ®Þnh c¸c mÉu thö S1 S2 S3 20 Thö c¬ tÝnh c¸c mÉu thö chÕ t¹o S1 S2 S3 21 KiÓm tra ph©n tÝch thµnh phÇn ho¸ häc S1 S2 S3 22 B¶o qu¶n vµ l−u kho c¸c mèi nèi c¸ch ®iÖn - S1 S2 C«ng t¸c cuèi cïng 23 R1 R2 R2 24 Xem xÐt c¸c biªn b¶n thö R1 R2 R2 25 90 Xem xÐt c¸c biªn b¶n chÕ t¹o LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-14: Gi¸m s¸t kü thuËt trong chÕ t¹o c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh R1 S1 H thö quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 Ký hiÖu vËt liÖu (chøng chØ vËt liÖu) S1 S2 S3 5 KiÓm tra gia c«ng èng (rÌn), xö lý nhiÖt (t«i/ram) vµ gia c«ng c¬ S1 S2 S3 khÝ 6 Hµn vµ xö lý vËt liÖu hµn - S1 S2 7 KiÓm tra kh«ng ph¸ huû S1 S2 S3 8 KiÓm tra viÖc hiÖu chuÈn c¸c thiÕt bÞ ®o - S1 S2 9 Thö thuû tÜnh S1 S2 S3 10 KiÓm tra kÝch th−íc theo c¸c th«ng sè kü thuËt S1 S2 S3 11 KiÓm tra bªn ngoµi b»ng m¾t th−êng kÓ c¶ kiÓm tra ®é s¹ch bªn S1 S2 S3 trong èng 12 C©n s¶n phÈm cuèi cïng - S1 S2 13 Bé phËn b¶o vÖ mÐp v¸t (nÕu cã) - S1 S2 14 §¸nh dÊu – KiÓm tra biªn b¶n theo dâi, dÊu rËp mÐp mèi hµn, - S1 S2 dÊu b»ng s¬n bªn trong, m· mµu bªn ngoµi 15 CÊt tr÷ s¶n phÈm cuèi cïng - S1 S2 16 C¾t vµ gia c«ng c¸c mÉu thö S1 S2 S3 17 Thö c¬ tÝnh c¸c mÉu thö chÕ t¹o S1 S2 S3 18 KiÓm tra ph©n tÝch thµnh phÇn ho¸ häc S1 S2 S3 C«ng t¸c cuèi cïng 91
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-14: Gi¸mtheokü thuËt trong chÕ t¹o c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc TiÕp s¸t vµ kÕt thóc STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao 19 Xem xÐt c¸c biªn b¶n chÕ t¹o R1 R2 R2 20 Xem xÐt c¸c biªn b¶n thö R1 R2 R2 21 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-15: Gi¸m s¸t kü thuËt trong chÕ t¹o c¸c bé phËn kh«ng chÞu ¸p lùc STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thö R1 S1 H quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 Ký hiÖu vËt liÖu (chøng chØ vËt liÖu) S1 S2 S3 5 Hµn vµ xö lý vËt liÖu hµn - S1 S2 6 KiÓm tra kh«ng ph¸ huû S1 S2 S3 7 KiÓm tra kÝch th−íc theo c¸c th«ng sè kü thuËt S1 S2 S3 8 KiÓm tra bªn ngoµi b»ng m¾t th−êng kÓ c¶ kiÓm tra ®é s¹ch bªn S1 S2 S3 - S1 S2 10 Bé phËn b¶o vÖ mÐp v¸t (nÕu cã) - S1 S2 11 §¸nh dÊu – KiÓm tra biªn b¶n theo dâi, dÊu rËp mÐp mèi hµn, dÊu - S1 S2 - S1 S2 trong èng 9 C©n s¶n phÈm cuèi cïng b»ng s¬n bªn trong, m· mµu bªn ngoµi 12 CÊt tr÷ s¶n phÈm cuèi cïng 92
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-15: Gi¸m s¸t kü thuËt thóc chÕ t¹o c¸c bé phËn kh«ng chÞu ¸p lùc TiÕp theo vµ kÕt trong STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao 13 C¾t vµ gia c«ng c¸c mÉu thö S1 S2 S3 14 Thö c¬ tÝnh c¸c mÉu thö chÕ t¹o S1 S2 S3 15 KiÓm tra ph©n tÝch thµnh phÇn ho¸ häc S1 S2 S3 C«ng t¸c cuèi cïng 16 Xem xÐt c¸c biªn b¶n chÕ t¹o R1 R2 R2 17 Xem xÐt c¸c biªn b¶n thö R1 R2 R2 18 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-16: Gi¸m s¸t kü thuËt trong kh¶o s¸t tr−íc khi l¾p ®Æt vµ chuÈn bÞ tuyÕn èng STT Møc gi¸m s¸t M« t¶ néi dung ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 X¸c nhËn viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh R1 S1 H thö chøng nhËn quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 Kh¶o s¸t tr−íc khi l¾p ®Æt - S1 S2 5 Dän dÑp bÒ mÆt ®¸y biÓn: - S1 S2 Ph¹m vi dän dÑp Ph−¬ng ph¸p dän dÑp vµ quy tr×nh Biªn b¶n kh¶o s¸t dän dÑp ®¸y biÓn 93
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-16: TiÕp theo kü thuËt trong kh¶o s¸t tr−íc khi l¾p ®Æt vµ chuÈn bÞ tuyÕn èng Gi¸m s¸t vµ kÕt thóc STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp 6 - Chç giao nhau: Võa S1 Cao S2 Ph¹m vi dän dÑp Ph−¬ng ph¸p dän dÑp vµ quy tr×nh Biªn b¶n kh¶o s¸t dän dÑp chç giao nhau víi c¸p 7 - Dän dÑp vÞ trÝ tiÕp bê S1 S2 Ph¹m vi dän dÑp Ph−¬ng ph¸p dän dÑp vµ quy tr×nh Biªn b¶n kh¶o s¸t dän dÑp ®¸y biÓn Biªn b¶n kh¶o s¸t dän dÑp trªn bê C«ng t¸c cuèi cïng 8 Xem xÐt c¸c biªn b¶n kh¶o s¸t R1 R2 R2 9 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-17: Chøng nhËn sµ lan r¶i èng, khu vùc ho¹t ®éng hµng h¶i vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt STT Møc gi¸m s¸t M« t¶ néi dung ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh R1 S1 H thö quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 - S1 S2 5 94 HÖ thèng ®Þnh vÞ ®éng (DP) (lÇn l−ît cÊp II vµ III) HÖ thèng neo - S1 S2
 • TCVN 6475-2:2007 TiÕp theo B¶ng 6.4-17: Chøng nhËn sµ lan r¶i èng, khu vùc ho¹t ®éng hµng h¶i vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp 6 Võa Cao HÖ thèng tæ hîp c¶ neo vµ ®Þnh vÞ ®éng – Thö bÖ kÑp th¶ èng (tensioner) (kÐo vµ dõng) M« pháng tr−êng hîp kÐo sµ lan vµ tensioner háng - S1 S2 C¸c thö nghiÖm kh¸c trong qu¸ tr×nh kÐo xµ lan - S1 S2 HiÖu chuÈn R1 R2 R2 Thö hçn hîp c¸c tensioner: tr−êng hîp mét tensioner háng khi sö - S1 S2 Thö tõng tensioner (phanh, m«t¬ kÐo, hÖ thèng ¸p lùc Ðp nÐn) - S1 S2 M« pháng tr−êng hîp mÊt nguån cÊp n¨ng l−îng - S1 S2 M« pháng tr−êng hîp mÊt nguån cÊp n¨ng l−îng cho tÝn hiÖu - S1 S2 HiÖu chuÈn R1 R2 R2 M« pháng ®Ó thö ho¹t ®éng an toµn khi h− háng - S1 S2 M« pháng tr−êng hîp mÊt nguån cÊp n¨ng l−îng chÝnh - S1 S2 M« pháng tr−êng hîp mÊt nguån cÊp n¨ng l−îng tÝn hiÖu - S1 S2 Thö ho¹t ®éng an toµn khi h− háng kÑp - S1 S2 Thö kÑp trong qu¸ tr×nh kÐo sµ-lan - S1 S2 10 Thö thiÕt bÞ ph¸t hiÖn mÊt æn ®Þnh (mãp èng) ®iÒu khiÓn tõ xa - S1 S2 11 HiÖu chuÈn thiÕt bÞ ®o dïng cho bé ®iÒu khiÓn cÊu h×nh R1 R2 R2 12 CÊu h×nh Stinger vµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn R1 R2 R2 13 M¸y hµn R1 R2 R2 14 Biªn b¶n b¶o d−ìng c¸c thiÕt bÞ thiÕt yÕu/ dÔ h− háng (critical) R1 R2 R2 15 ThiÕt bÞ kiÓm tra siªu ©m tù ®éng (AUT) 7 Thö hÖ thèng c¨ng/ HiÖu chuÈn dông 2 hay 3 tensioner 8 9 Thö th¶ vµ kÐo têi / HiÖu chuÈn Thö c¸c kÑp ma s¸t 95
 • TCVN 6475-2:2007 TiÕp theo vµ kÕt thóc B¶ng 6.4-17: Chøng nhËn sµ lan r¶i èng, khu vùc ho¹t ®éng hµng h¶i vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao Ch−¬ng tr×nh chøng nhËn R1 R2 R2 Sæ tay vËn hµnh vµ m« t¶ hÖ thèng chi tiÕt R1 R2 R2 Quy tr×nh kiÓm tra siªu ©m tù ®éng vµ c¸c møc b¸o c¸o ®−îc ®Ò - S1 S2 §o vËn tèc ©m - S1 S2 KÝch th−íc vµ dung sai cña mÉu hiÖu chuÈn - S1 S2 Hµn mèi hµn thö cã khuyÕt tËt, kiÓm tra b»ng X quang/ siªu ©m - S1 S2 - S1 S2 - S1 S2 Ph©n vïng vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ/ chiÒu dµi/ chiÒu cao khuyÕt tËt R1 R2 R2 Xö lý sè liÖu thèng kª vµ x¸c ®Þnh lçi trong viÖc ®o kÝch th−íc R1 R2 R2 R1 R2 R2 M« t¶ hÖ thèng R1 R2 R2 Quy tr×nh hµn (WPS) R1 R2 R2 V¸t mÐp vµ h×nh d¹ng mÐp v¸t - S1 S2 Giãng vµ g¸ l¾p - S1 S2 X¸c ®Þnh que hµn, t¸i sö dông chÊt trî dung hµn, trén chÊt trî - S1 S2 ThiÕt bÞ ®o vµ kiÓm so¸t c¸c th«ng sè hµn cña hÖ thèng hµn - S1 S2 LÊy c¸c mÉu thö - S1 S2 xuÊt trong ch−¬ng tr×nh kiÓm tra ®Ó x¸c nhËn cã sù hiÖn diÖn cña khuyÕt tËt QuÐt kiÓm tra c¸c mèi hµn hå quang d−íi líp trî dung (SAW), hµn hå quang cã khÝ b¶o vÖ (GMAW) vµ c¸c mèi hµn thö söa ch÷a. Biªn b¶n kiÓm tra siªu ©m tù ®éng vµ lùa chän khu vùc ®Ó ph©n vïng khuyÕt tËt Ng−ìng chiÒu cao mµn h×nh (®o siªu ©m) ®Ò xuÊt 16 HÖ thèng hµn dung hµn míi vµ chÊt trî dung t¸i sö dông 96
 • TCVN 6475-2:2007 TiÕp theo vµ kÕt thóc B¶ng 6.4-17: Chøng nhËn sµ lan r¶i èng, khu vùc ho¹t ®éng hµng h¶i vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Thö c¬ tÝnh Võa Cao - S1 S2 C«ng t¸c cuèi cïng 17 Xem xÐt c¸c biªn b¶n vµ tµi liÖu R1 R2 R2 18 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-18: STT Chøng nhËn thiÕt bÞ, vËt liÖu hµn, quy tr×nh vµ nh©n c«ng Møc gi¸m s¸t M« t¶ néi dung ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh R1 S1 H Quy tr×nh hµn, quy tr×nh söa ch÷a mèi hµn R1 R2 R2 KiÓu thiÕt bÞ hµn vµ ký hiÖu - S1 S2 Ký hiÖu vËt liÖu c¬ b¶n vµ chøng chØ R1 R2 R2 V¸t mÐp vµ h×nh d¹ng v¸t mÐp - S1 S2 Giãng vµ g¸ l¾p - S1 S2 KhoÐt vµ mµi mèi hµn söa ch÷a - S1 S2 Chøng chØ vµ ký hiÖu que hµn, t¸i sö dông thuèc hµn, trén thuèc - S1 S2 - S1 S2 thö quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 Thö chøng nhËn quy tr×nh hµn (kÓ c¶ söa ch÷a) hµn míi vµ thuèc hµn t¸i sö dông NhiÖt ®é gi÷a c¸c líp hµn vµ nung nãng s¬ bé 97
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-18: TiÕp theo Chøng nhËn thiÕt bÞ, vËt liÖu hµn, quy tr×nh vµ nh©n c«ng STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 Quy tr×nh kiÓm tra siªu ©m tù ®éng cuèi cïng R1 R2 R2 Quy tr×nh kiÓm tra siªu ©m thñ c«ng R1 R2 R2 Quy tr×nh kiÓm tra h¹t tõ R1 R2 R2 Quy tr×nh R1 R2 R2 Ký hiÖu vËt liÖu - S1 S2 ChuÈn bÞ bÒ mÆt - S1 S2 Bäc èng - S1 S2 Thö líp bäc S1 S2 S3 Quy tr×nh R1 R2 R2 Ký hiÖu vËt liÖu - S1 S2 ChuÈn bÞ bÒ mÆt - S1 S2 Bäc èng - S1 S2 Thö líp bäc söa ch÷a S1 S2 S3 Quy tr×nh R1 R2 R2 Ký hiÖu vËt liÖu - S1 S2 ChuÈn bÞ bÒ mÆt 98 S2 Thö c¬ tÝnh 8 S1 C¾t vµ x¸c ®Þnh mÉu thö 7 - KiÓm tra kh«ng ph¸ huû mèi hµn thö 6 Cao Ghi vµ kiÓm so¸t c¸c th«ng sè hµn 5 Võa - S1 S2 Xem xÐt quy tr×nh kiÓm tra kh«ng ph¸ huû Chøng nhËn quy tr×nh bäc mèi nèi hiÖn tr−êng Chøng nhËn quy tr×nh söa ch÷a líp bäc bªn ngoµi Chøng nhËn quy tr×nh söa ch÷a líp bäc bªn trong
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-18: TiÕp theo vµ kÕt thóc Chøng nhËn thiÕt bÞ, vËt liÖu hµn, quy tr×nh vµ nh©n c«ng STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao Bäc èng - S1 S2 Thö líp bäc söa ch÷a S1 S2 S3 9 Chøng nhËn tay nghÒ thî hµn/ chøng chØ thî hµn R1 R2 R2 10 Chøng nhËn tay nghÒ ng−êi kiÓm tra hµn/ Chøng chØ ng−êi kiÓm R1 R2 R2 R1 R2 R2 V¸t mÐp vµ h×nh d¹ng mÐp v¸t - S1 S2 Ký hiÖu vËt liÖu hµn vµ chøng chØ R1 R2 R2 T¸i sö dông thuèc hµn, trén thuèc hµn míi vµ thuèc hµn t¸i sö - S1 S2 NhiÖt ®é gi÷a c¸c líp hµn vµ nung nãng s¬ bé - S1 S2 KiÓm so¸t c¸c th«ng sè hµn - S1 S2 C¾t vµ èac ®Þnh mÉu thö S1 S2 S3 Thö c¬ tÝnh S1 S2 S3 Chøng chØ cña bé phËn vµ vËt liÖu R1 R2 R2 Chøng nhËn quy tr×nh hµn R1 R2 R2 Chøng nhËn thî hµn R1 R2 R2 Gia c«ng c¬ khÝ - S1 S2 Hµn vµ xö lý vËt liÖu hµn - S1 S2 KiÓm tra kh«ng ph¸ huû R1 R2 R2 KiÓm tra b»ng m¾t th−êng vµ kiÓm tra kÝch th−íc theo c¸c th«ng - S1 S2 tra hµn 11 Chøng nhËn tay nghÒ ng−êi kiÓm tra siªu ©m/ chøng chØ ng−êi kiÓm tra siªu ©m 12 Chøng nhËn l« vËt liÖu hµn dông 13 ChÕ t¹o c¸c ®Çu th¶, söa ch÷a vµ kÐo èng (pulling head) sè kü thuËt 99
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-18: TiÕp theo vµ kÕt thóc Chøng nhËn thiÕt bÞ, vËt liÖu hµn, quy tr×nh vµ nh©n c«ng STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao Thö nghiÖm S1 S2 S3 §¸nh dÊu - S1 S2 C«ng t¸c cuèi cïng 14 Xem xÐt c¸c biªn b¶n vµ tµi liÖu R1 R2 R2 15 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-19: B∙i xÕp èng STT Møc gi¸m s¸t M« t¶ néi dung ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thö R1 S1 H quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 KiÓm tra èng vµ c¸c s¶n phÈm quan träng t¹i b·i l¾p r¸p tr−íc khi xÕp hµng chuyÓn ®i ChiÒu cao ®èng èng theo th«ng sè kü thuËt S1 S2 KiÓm tra h− háng ®Çu èng vµ n¾p bÞt ®Çu èng - S1 S2 T×nh tr¹ng líp bäc, sù suy gi¶m phÈm chÊt vµ h− háng - S1 S2 Ký hiÖu èng râ rµng, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c - S1 S2 §¸nh dÊu vµ ph©n t¸ch/ c¸ch ly râ rµng c¸c èng bá - S1 S2 Biªn b¶n èng ®· söa vµ èng bá 100 - R1 R2 R2
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-19: B∙i xÕp èng TiÕp theo STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp T×nh tr¹ng s¹ch sÏ trong lßng èng trong qu¸ tr×nh l−u kho vµ tr−íc - Võa Cao S1 S2 R2 R2 khi ®−a lªn tµu chë ®i Chøng chØ, tµi liÖu vµ t×nh tr¹ng cña èng trong hÖ thèng truy t×m R1 èng Ký hiÖu vµ chøng chØ cña c¸c s¶n phÈm chñ yÕu vµ vËt liÖu hµn S1 S2 T×nh tr¹ng b¶o qu¶n cña c¸c s¶n phÈm chñ yÕu vµ que hµn - S1 S2 §ång nhÊt gi÷a b¶n kª hµng ho¸ vµ ®Üa mÒm truy t×m èng - S1 S2 Kh«ng lÉn èng bá vµ èng ch−a söa S1 S1 S2 Ký hiÖu èng chÝnh x¸c vµ râ rµng - S1 S2 Sè l−îng èng chÝnh x¸c - S1 S2 T×nh tr¹ng c¸c èng tu©n theo c¸c th«ng sè ký thuËt - S1 S2 T¸ch riªng c¸c èng bÞ tr¶ l¹i S1 S1 S2 X¸c nhËn lý do bÞ tr¶ l¹i trong biªn b¶n - S1 S2 KiÓm tra xem cã thªm h− háng nµo kh«ng 5 - - S1 S2 B¶n kª hµng ho¸, ®Üa mÒm truy t×m èng vµ èng tr−íc khi cho lªn tµu 6 KiÓm tra èng bÞ ngoµi biÓn tr¶ l¹i X¸c ®Þnh xem èng cã thÓ söa ®−îc kh«ng S1 S2 §¸nh dÊu èng bá hay söa - S1 S2 Ghi èng bÞ bá vµo biªn b¶n èng bÞ bá vµ hÖ thèng truy t×m èng. 7 - - - H - S1 S2 L−u kho èng cã thÓ söa ®−îc XÕp riªng c¸c èng cã thÓ söa ®−îc T×nh tr¹ng b¶o qu¶n ®èi víi c¸c èng ®−îc söa S1 S2 Duy tr× dÊu “söa ch÷a” 8 - S1 S2 Söa c¸c èng cã thÓ söa ®−îc 101
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-19: B∙i xÕp èng kÕt thóc TiÕp theo vµ STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao Söa theo quy tr×nh ®· ®−îc chÊp nhËn S1 S1 S2 LËp hå s¬ viÖc söa ch÷a - S1 S2 Tiªu chuÈn chÊp nhËn cña viÖc söa ch÷a - S1 S2 Söa l¹i dÊu hiÖu “söa ch÷a” - S1 S2 Söa l¹i tr¹ng th¸i cña èng ®· söa trong hÖ thèng truy t×m èng - - H C«ng t¸c cuèi cïng 9 Xem xÐt c¸c biªn b¶n vµ tµi liÖu R1 R2 R2 10 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-20: Gi¸m s¸t kü thuËt trong nèi èng kÐp (trªn bê vµ ngoµi biÓn) STT Møc gi¸m s¸t M« t¶ néi dung ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thö R1 S1 H quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ph¶i cã vµ s½n sµng ®Ó sö dông R1 R2 R2 5 TÊt c¶ c¸c quy tr×nh sö dông trong qu¸ tr×nh nèi èng kÐp ®Òu ®−îc R1 R2 R2 R1 R2 R2 - S1 S2 chÊp nhËn 6 Chøng chØ cßn hiÖu lùc cña ng−êi kiÓm tra hµn vµ ng−êi kiÓm tra kh«ng ph¸ huû 7 KiÓm tra èng nhËn ®−îc vµ b¶o qu¶n Ký hiÖu èng ®Çy ®ñ râ rµng vµ chÝnh x¸c 102
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-20: Gi¸mtheokü thuËt trong nèi èng kÐp (trªn bê vµ ngoµi biÓn) TiÕp s¸t STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Cao Ký hiÖu èng so víi Chøng chØ - S1 S2 Ký hiÖu vËt liÖu hµn - S1 S2 §iÒu kiÖn cã thÓ chÊp nhËn theo th«ng sè kü thuËt, ®ãng gãi kh«ng - 8 Võa S1 S2 NhËn vËt liÖu hµn vµ c¸c s¶n phÈm quan träng bÞ h− h¹i. Ký hiÖu vµ chøng chØ vËt liÖu hµn S1 S2 §iÒu kiÖn b¶o qu¶n vËt liÖu hµn - S1 S2 V¸t mÐp vµ h×nh d¹ng mÐp v¸t - S1 S2 Lµm s¹ch bªn trong - S1 S2 Giãng vµ g¸ l¾p - S1 S2 Ký hiÖu que hµn, t¸i sö dông thuèc hµn, trén thuèc hµn míi víi - S1 S2 Quy tr×nh hµn, kiÓm so¸t c¸c th«ng sè hµn S1 S1 S2 Thø tù èng cã anèt vµ nÑp chèng mÊt æn ®Þnh - S1 S2 NhËp d÷ liÖu vµo hÖ thèng truy t×m èng - - S2 MÉu hiÖu chuÈn - S1 S2 HiÖu chuÈn thiÕt bÞ - S1 S2 QuÐt - S1 S2 Gi¶i thÝch c¸c chØ thÞ - S1 S2 §−a ra chç ph¶i söa ch÷a, vÞ trÝ, d¹ng khuyÕt tËt S1 S1 S2 LËp hå s¬ - S1 S2 B¶o tr× thiÕt bÞ 9 - - S1 S2 V¸t mÐp, lµm s¹ch, g¸ l¾p vµ hµn t¹i tr¹m hµn thuèc hµn t¸i sö dông. 10 KiÓm tra kh«ng ph¸ huû 11 KhoÐt, hµn vµ kiÓm tra kh«ng ph¸ huû chç söa ch÷a 103
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-20: Gi¸mtheokü thuËt trong nèi èng kÐp (trªn bê vµ ngoµi biÓn) TiÕp s¸t vµ kÕt thóc STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Cao §é s©u vµ chiÒu dµi khoÐt, mµi - S1 S2 KiÓm tra kh«ng ph¸ huû chç khoÐt - S1 S2 Ký hiÖu vËt liÖu hµn - S1 S2 Quy tr×nh hµn, kiÓm so¸t c¸c th«ng sè hµn - S1 S2 KiÓm tra kh«ng ph¸ huû chç söa ch÷a S1 S1 S2 Hµn ®Ó thö c«ng t¸c chÕ t¹o - S1 S2 KiÓm tra kh«ng ph¸ huû ®Ó thö c«ng t¸c chÕ t¹o - S1 S2 §¸nh dÊu vµ ®−a lªn tµu - S1 S2 VËt liÖu vµ quy tr×nh - S1 S2 KiÓm tra líp bäc mèi nèi hiÖn tr−êng - S1 S2 Truy xuÊt èng - Ghi sè liÖu 12 Võa - - H KiÓm tra c«ng t¸c chÕ t¹o 13 Bäc mèi nèi hiÖn tr−êng 14 C«ng t¸c cuèi cïng 15 Xem xÐt c¸c biªn b¶n vµ tµi liÖu R1 R2 R2 16 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-21: Gi¸m s¸t kü thuËt trong r¶i èng STT Møc gi¸m s¸t M« t¶ néi dung ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 104
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-21: Gi¸mtheokü thuËt trong r¶i èng TiÕp s¸t STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh Võa Cao R1 S1 H thö quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ph¶i cã vµ s½n sµng ®Ó sö dông R1 R2 R2 5 TÊt c¶ c¸c quy tr×nh sö dông ®Òu ®−îc chÊp nhËn R1 R2 R2 6 Chøng chØ cßn hiÖu lùc cña ng−êi kiÓm tra hµn vµ ng−êi kiÓm tra R1 R2 R2 - - H Ký hiÖu èng ®Çy ®ñ râ rµng vµ chÝnh x¸c - S1 S2 Ký hiÖu èng so víi chøng chØ - S1 S2 T×nh tr¹ng cña èng chÊp nhËn ®−îc theo yªu cÇu cña c¸c th«ng - S1 S2 - S1 S2 ChiÒu cao ®èng èng tu©n theo c¸c yªu cÇu cña th«ng sè kü thuËt - S1 S2 Ký hiÖu c¸c s¶n phÈm quan träng vµ vËt liÖu hµn R1 R2 R2 Chøng chØ, hå s¬ vµ tr¹ng th¸i cña èng trong hÖ thèng truy xuÊt - S1 S2 - S1 S2 Ký hiÖu vµ chøng chØ vËt liÖu hµn - S1 S2 §iÒu kiÖn b¶o qu¶n vËt liÖu hµn - S1 S2 kh«ng ph¸ huû 7 §ång nhÊt gi÷a B¶n kª hµng ho¸ vµ ®Üa mÒm truy xuÊt èng (tr−íc khi nhËn èng) 8 KiÓm tra èng nhËn ®−îc vµ b¶o qu¶n sè kü thuËt, ®Çu èng kh«ng bÞ h− h¹i vµ ®Çu bÞt èng vÉn g¾n chÆt, líp bäc kh«ng bÞ tho¸i ho¸ vµ h− háng Ghi ký hiÖu, ®¸nh dÊu, ®Ó riªng vµ tr¶ vÒ bê c¸c èng kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña c¸c th«ng sè kü thuËt èng cña nhµ thÇu 9 NhËn vËt liÖu hµn vµ c¸c s¶n phÈm quan träng §iÒu kiÖn cã thÓ chÊp nhËn theo th«ng sè kü thuËt, ®ãng gãi kh«ng bÞ h− h¹i. 105
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-21: Gi¸mtheokü thuËt trong r¶i èng TiÕp s¸t STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp 10 Võa Cao Söa ch÷a h− háng líp bäc bªn trong vµ bªn ngoµi TÝnh ®óng ®¾n cña quy tr×nh söa ch÷a S1 S2 Thö söa ch÷a líp bäc - S1 S2 V¸t mÐp vµ h×nh d¹ng mÐp v¸t - S1 S2 Lµm s¹ch bªn trong - S1 S2 Giãng vµ g¸ l¾p - S1 S2 Ký hiÖu vËt liÖu hµn, t¸i sö dông thuèc hµn, trén thuèc hµn míi - 11 - S1 S2 V¸t mÐp, lµm s¹ch, g¸ l¾p vµ hµn t¹i tr¹m hµn víi thuèc hµn t¸i sö dông. Quy tr×nh hµn, kiÓm so¸t c¸c th«ng sè hµn S1 S1 S2 Thø tù èng cã anèt vµ nÑp chèng mÊt æn ®Þnh - S1 S2 - - S2 MÉu hiÖu chuÈn - S1 S2 HiÖu chuÈn thiÕt bÞ - S1 S2 QuÐt - S1 S2 Gi¶i thÝch c¸c chØ thÞ - S1 S2 §−a ra c¸c chç ph¶i söa ch÷a, vÞ trÝ, d¹ng khuyÕt tËt S1 S1 S2 LËp hå s¬ - S1 S2 B¶o tr× thiÕt bÞ - S1 S2 §é s©u vµ chiÒu dµi khoÐt, mµi - S1 S2 KiÓm tra kh«ng ph¸ huû chç khoÐt - S1 S2 NhËp d÷ liÖu vµo hÖ thèng truy t×m èng 12 13 KiÓm tra kh«ng ph¸ huû KhoÐt, hµn vµ kiÓm tra kh«ng ph¸ huû chç söa ch÷a Ký hiÖu vËt liÖu hµn S S 1 106 - 2
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-21: Gi¸mtheokü thuËt trong r¶i èng TiÕp s¸t STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao - S1 S2 S1 S1 S2 Hµn ®Ó thö c«ng t¸c chÕ t¹o - S1 S2 KiÓm tra kh«ng ph¸ huû ®Ó thö c«ng t¸c chÕ t¹o - S1 S2 §¸nh dÊu vµ ®−a lªn tµu - S1 S2 Quy tr×nh hµn, kiÓm so¸t c¸c th«ng sè hµn KiÓm tra kh«ng ph¸ huû chç söa ch÷a 14 15 KiÓm tra c«ng t¸c chÕ t¹o Bäc mèi nèi hiÖn tr−êng VËt liÖu vµ quy tr×nh - S1 S2 R1 S1 S2 Sè ghi trªn ®å thÞ t¶i träng 18 S2 ChiÒu dµi vµ søc c¨ng d©y c¸p kÐo 17 S1 KiÓm tra líp bäc mèi nèi hiÖn tr−êng 16 - R1 S1 S2 - - S2 S1 S2 ThiÕt bÞ ph¸t hiÖn mÊt æn ®Þnh (mãp èng) Truy xuÊt èng - Ghi sè liÖu R¶i èng ChÊp hµnh c¸c yªu cÇu ®· ®Æt ra vµ quy tr×nh ®· ®−îc chÊp nhËn S1 ®Ó ®iÒu khiÓn, theo dâi vµ ghi sè liÖu trong qu¸ tr×nh r¶i èng 19 Theo dâi vµ ghi c¸c th«ng sè r¶i èng VÞ trÝ tµu - S1 S2 Tèc ®é dÞch chuyÓn - S1 S2 Bè trÝ neo (anchor pattern) - S1 S2 Søc c¨ng - S1 S2 Ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®Þnh vÞ ®éng - S1 S2 T¶i träng trªn con l¨n - S1 S2 ChiÒu ch×m vµ mín n−íc cña tµu - S S 1 2 107
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-21: Gi¸mtheokü thuËt trong r¶i èng TiÕp s¸t STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao CÊu h×nh ®o¹n dèc cña sµn tµu (®Ó dÉn èng xuèng n−íc) - S1 S2 §é s©u n−íc - S1 S2 CÊu h×nh cña ®o¹n ®−êng èng treo (gi÷a tµu vµ ®¸y biÓn) - S1 S2 Theo dâi ®iÓm ®−êng èng ch¹m ®¸y biÓn - S1 S2 §é cong vµ øng suÊt/ biÕn d¹ng trªn ®o¹n uèn låi/ uèn lâm cña - S1 S2 S1 S2 ®−êng èng Ph¸t hiÖn mÊt æn ®Þnh (mãp èng) C¸c th«ng sè ®iÒu kiÖn giíi h¹n vËn hµnh S1 S1 S2 - S1 S2 - S1 S2 KiÓm tra ®−êng èng tr−íc khi b¾t ®Çu r¶i èng l¹i - S1 S2 KÐo bê (shore pull) - S1 S2 KiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ cña viÖc chuÈn bÞ bÒ mÆt ®¸y biÓn - S1 S2 L¾p ®Æt c¸c ®Çu kÐo - S1 S2 Lùc kÐo - S1 S2 Søc c¨ng vµ chiÒu dµi d©y c¸p - S1 S2 Xo¾n - S1 S2 Theo dâi b»ng thiÕt bÞ lÆn ROV - S1 S2 Kh¶o s¸t vÞ trÝ t¹i ®¸y biÓn tr−íc khi l¾p ®Çu nèi - S1 S2 Søc c¨ng cña têi vµ chiÒu dµi d©y c¸p trong qu¸ tr×nh n©ng vµ h¹ - S1 S2 Giãng vµ g¸ l¾p 108 - Søc c¨ng cña têi vµ chiÒu dµi d©y c¸p 22 S2 Hµn bÞt ®Çu èng 21 S1 Th¸o c¸c thiÕt bÞ bªn trong 20 - - S1 S2 C¸c c«ng t¸c th¸o dì vµ phôc håi L¾p ®Çu nèi (tie-in)
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-21: Gi¸mtheokü thuËt trong r¶i èng TiÕp s¸t vµ kÕt thóc STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao - S1 S2 Bäc mèi nèi hiÖn tr−êng - S1 S2 Kh¶o s¸t b»ng thiÕt bÞ lÆn ROV c¶ hai mÆt cña ®Çu nèi sau khi h¹ - S1 S2 Hµn, ký hiÖu vËt liÖu hµn, quy tr×nh hµn, kiÓm so¸t c¸c th«ng sè hµn xuèng. C«ng t¸c cuèi cïng 23 Xem xÐt c¸c biªn b¶n vµ tµi liÖu R1 R2 R2 24 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-22: Kh¶o s¸t trong khi r¶i èng STT Møc gi¸m s¸t M« t¶ néi dung ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thö R1 S1 H quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 Quan s¸t b»ng thiÕt bÞ lÆn (ROV) ®iÓm ®−êng èng ch¹m ®¸y biÓn - S1 S2 5 §å thÞ c¸c ®iÓm ®−êng èng ch¹m ®¸y biÓn vÏ lªn c¸c trang giÊy liÒn - S1 S2 nhau 6 X¸c ®Þnh nhÞp hÉng v−ît qu¸ chiÒu dµi vµ chiÒu cao cho phÐp - S1 S2 7 T×nh tr¹ng cña hÖ thèng b¶o vÖ chèng ¨n mßn - S1 S2 8 T×nh tr¹ng chç giao nhau víi c¸p - S S 1 2 109
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-22: Kh¶o theo vµ kÕt thóc èng TiÕp s¸t trong khi r¶i STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp 9 Cao - Gi¸ ®ì èng, nÒn mãng Võa S1 S2 C«ng t¸c cuèi cïng 10 Xem xÐt c¸c biªn b¶n vµ tµi liÖu R1 R2 R2 11 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-23: Gi¸m s¸t kü thuËt trong ®µo hµo ch«n èng STT Møc gi¸m s¸t M« t¶ néi dung ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh R1 S1 H thö quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 HiÖu chuÈn hÖ thèng theo dâi thiÕt bÞ ®µo hµo ch«n èng - S1 S2 5 Theo dâi d−íi n−íc - S1 S2 6 C¸c th«ng sè vËn hµnh viÖc ®µo hµo ch«n èng - S1 S2 R1 R2 R2 H H H C«ng t¸c cuèi cïng 7 8 110 Xem xÐt c¸c biªn b¶n vµ tµi liÖu LËp biªn b¶n kiÓm tra
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-24: Gi¸m s¸t kü thuËt trong chØnh söa nhÞp èng vµ b¶o vÖ ®−êng èng STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh R1 S1 H thö quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 §Ò xuÊt nh÷ng chç söa - S1 S2 5 C¸c ho¹t ®éng söa ch÷a - S1 S2 6 Theo dâi d−íi n−íc - S1 S2 C«ng t¸c cuèi cïng 7 Xem xÐt c¸c biªn b¶n vµ tµi liÖu R1 R2 R2 8 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-25: Gi¸m s¸t kü thuËt trong ®æ ®¸ vïi STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh R1 S1 H thö quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 LÞch tr×nh ®æ ®¸ vïi - S1 S2 5 §æ ®¸ vïi - S1 S2 111
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-25: Gi¸m theo vµ kÕt thóc ®æ ®¸ vïi TiÕp s¸t kü thuËt trong STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp 6 Kh¶o s¸t viÖc ®æ ®¸ vïi - Võa S1 Cao S2 C«ng t¸c cuèi cïng 7 Xem xÐt c¸c biªn b¶n vµ tµi liÖu R1 R2 R2 8 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H B¶ng 6.4-26: Kh¶o s¸t hoµn c«ng STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ t¹o R1 R1 R2 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh R1 S1 H - S1 S2 thö quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 C¸c ho¹t ®éng kh¶o s¸t C«ng t¸c cuèi cïng 5 Xem xÐt c¸c biªn b¶n vµ tµi liÖu R1 R2 R2 6 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H 112
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-27: STT Gi¸m s¸t kü thuËt trong ch¹y thö M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Võa Cao C«ng t¸c ban ®Çu 1 Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh R1 R2 R2 2 Tham gia c¸c cuéc häp kü thuËt vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu chÕ R1 R1 R2 S1 H - S1 S2 LÊy mÉu n−íc - S1 S2 ChÊt øc chÕ - S1 S2 §æ n−íc - S1 S2 C¨n chØnh thiÕt bÞ vµ thiÕt bÞ ®o R1 R2 R2 §o nång ®é kh«ng khÝ - S1 S2 §iÒu ¸p - S1 S2 Thö ¸p lùc/ gi÷ ¸p lùc - S1 S2 Gi¶m ¸p - S1 S2 Th¸o n−íc vµ lµm s¹ch - S1 S2 t¹o 3 KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh tiÕn R1 hµnh thö quy tr×nh vµ nh©n c«ng. C«ng t¸c kiÓm tra 4 §o vµ lµm s¹ch 5 Thö ¸p lùc hÖ thèng 6 §æ s¶n phÈm - S1 S2 7 Gi¸m s¸t vËn hµnh (kiÓm tra viÖc khëi ®éng) - S1 S2 ChuyÓn dÞch - S1 S2 MÊt æn ®Þnh vÞ trÝ theo ph−¬ng ngang (lateral snaking) - S1 S2 MÊt æn ®Þnh vÞ trÝ - S1 S2 - S1 S2 D·n në MÊt æn ®Þnh tæng thÓ do nhÞp hÉng 113
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.4-27: TiÕp theo kü thuËt trong ch¹y thö Gi¸m s¸t vµ kÕt thóc STT M« t¶ néi dung Møc gi¸m s¸t ThÊp Tæn thÊt kim lo¹i/ chiÒu dµy èng Võa Cao - S1 S2 C«ng t¸c cuèi cïng 8 Xem xÐt c¸c biªn b¶n vµ tµi liÖu R1 R2 R2 9 LËp biªn b¶n kiÓm tra H H H 6.5. KiÓm tra ph©n cÊp ®èi víi c¸c ®−êng èng hiÖn cã 6.5.1. §èi víi c¸c ®−êng èng kh«ng cã sù gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm khi chÕ t¹o, nay yªu cÇu §¨ng kiÓm ph©n cÊp, th× c¸c b¶n vÏ, c¸c tÝnh to¸n thiÕt kÕ, vµ c¸c biªn b¶n kiÓm tra tr−íc ®ã ph¶i ®−îc tr×nh cho §¨ng kiÓm xem xÐt, ®ång thêi b¾t buéc thùc hiÖn mét ®ît kiÓm tra nh− quy ®Þnh t¹i môc 6.5.2. 6.5.2. Khi ph©n cÊp l¹i hoÆc phôc håi cÊp cho c¸c ®−êng èng ®· ®−îc §¨ng kiÓm trao cÊp nh−ng bÞ rót cÊp hay ®×nh chØ cÊp, §¨ng kiÓm sÏ h−íng dÉn ®Ó thùc hiÖn kiÓm tra phï hîp víi tuæi vµ tr¹ng th¸i kü thuËt cña ®−êng èng. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra cho thÊy ®−êng èng vÉn tháa m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy th× §¨ng kiÓm sÏ phôc håi cÊp cò hay trao cÊp míi. 6.5.3. Nh÷ng ®−êng èng biÓn tr−íc ®©y trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o míi do mét c¬ quan §¨ng kiÓm kh¸c kiÓm tra, nay muèn chuyÓn cÊp theo tiªu chuÈn nµy th× chñ ®−êng èng biÓn hoÆc ®¹i diÖn ph¶i tr×nh cho §¨ng kiÓm ba bé hå s¬ thiÕt kÕ theo ®iÒu 6.4.1.1 cña tiªu chuÈn nµy. Ngoµi ra, chñ ®−êng èng biÓn hoÆc ®¹i diÖn cña hä còng ph¶i tr×nh cho §¨ng kiÓm c¸c hå s¬ vµ chØ tiªu hoÆc yªu cÇu kü thuËt cã liªn quan ®Õn chÕ t¹o míi, hay söa ch÷a ®−êng èng biÓn còng nh− c¸c giÊy chøng nhËn, c¸c biªn b¶n kiÓm tra cña bÊt kú mét c¬ quan §¨ng kiÓm nµo ®· cÊp tr−íc ®©y. 6.6. Hå s¬ ph©n cÊp 6.6.1. Quy ®Þnh chung 6.6.1. 1. Hå s¬ ph©n cÊp do §¨ng kiÓm cÊp. Môc ®Ých cña hå s¬ ph©n cÊp lµ nh»m cung cÊp b»ng v¨n b¶n ®Ó thÓ hiÖn r»ng hÖ thèng ®−êng èng ®· tu©n thñ ®óng c¸c yªu cÇu ®· ®Ò ra vµ lµ t− liÖu thÓ hiÖn c¸c c«ng t¸c ®· ®−îc §¨ng kiÓm tiÕn hµnh. 6.6.1. 2. Hå s¬ ph©n cÊp cuèi cïng lµ GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp vµ GiÊy chøng nhËn cho tõng giai 114
 • TCVN 6475-2:2007 ®o¹n nªu râ c«ng t¸c ®· ®−îc tiÕn hµnh tho¶ m·n yªu cÇu cña c¸c Tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ c¸c yªu cÇu cña §¨ng kiÓm. 6.6.1. 3. Hå s¬ ph©n cÊp trung gian ®ãng vai trß mét b¸o c¸o qu¸ tr×nh cho thÊy c«ng t¸c ph©n cÊp trong c¸c giai ®o¹n, víi c¸c h¹ng môc cña hÖ thèng ®−êng èng ®· ®−îc hoµn thµnh tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 6.6.1. 4. Hå s¬ ph©n cÊp trung gian bao gåm: Th«ng b¸o duyÖt hå s¬ ®−êng èng (Pipeline Document Verification Comment) Biªn b¶n kiÓm tra ®−êng èng (Pipeline Survey Report) 6.6.1. 5. Hå s¬ ph©n cÊp cuèi cïng bao gåm: GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp (Classification Certificate) GiÊy chøng nhËn cho tõng giai ®o¹n (Certificate): o ThiÕt kÕ o ChÕ t¹o èng o ChÕ t¹o c¸c bé phËn ®−êng èng vµ phô kiÖn o Bäc èng vµ chèng ¨n mßn o L¾p ®Æt C¸c Biªn b¶n kiÓm tra tæng hîp (General Verification Report) cho c¸c giai ®o¹n: o ThiÕt kÕ o ChÕ t¹o èng o ChÕ t¹o c¸c bé phËn ®−êng èng vµ phô kiÖn o Bäc èng vµ chèng ¨n mßn o L¾p ®Æt 6.6.2. Hå s¬ ph©n cÊp trong c¸c giai ®o¹n cña dù ¸n 6.6.2. 1. Hå s¬ ph©n cÊp trong c¸c giai ®o¹n cña dù ¸n ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 6.6-1. 115
 • TCVN 6475-2:2007 B¶ng 6.6-1: Hå s¬ ph©n cÊp C¸c giai ®o¹n ThiÕt kÕ Thi c«ng VËn hµnh Hå s¬ ph©n - söa ch÷a VËn hµnh, b¶o d−ìng vµ Hoµn thµnh ß L¾p ®Æt Bäc èng vµ chèng ¨n ®−êng èng vµ phô kiÖn ChÕ t¹o c¸c bé phËn ChÕ t¹o èng ThiÕt kÕ s¬ bé ThiÕt kÕ chi tiÕt cña dù ¸n GiÊy X¸c nhËn hµng ®o¹n chøng n¨m vµ cÊp míi nhËn GCN khi kiÓm tra ph©n cÊp cÊp do §¨ng GiÊy chøng nhËn cho tõng giai ®Þnh kú kiÓm cÊp C¸c giai ®o¹n TiÒn ph©n ph©n cÊp Ph©n cÊp Duy tr× cÊp cÊp 6.6.3. HiÖu lùc cña hå s¬ ph©n cÊp 6.6.3. 1. Hå s¬ ph©n cÊp lµ tµi liÖu x¸c nhËn r»ng c«ng t¸c kiÓm tra ®· ®−îc tiÕn hµnh vµ x¸c nhËn t×nh tr¹ng kü thuËt cña ®−êng èng t¹i thêi ®iÓm kiÓm tra. 6.6.3. 2. Tuy nhiªn, riªng ®èi víi GiÊy chøng nhËn, thêi h¹n hiÖu lùc vµ c¸c yªu cÇu ®Ó duy tr× hiÖu lùc ®−îc ghi râ trªn GiÊy chøng nhËn. 6.6.3. 3. Thêi h¹n hiÖu lùc cña GiÊy chøng nhËn kh«ng qu¸ 5 n¨m. GiÊy chøng nhËn ®−êng èng ph¶i cã chç ®Ó ký x¸c nhËn hµng n¨m duy tr× hiÖu lùc cña GiÊy chøng nhËn. NÕu kh«ng cã x¸c nhËn hµng n¨m, GiÊy chøng nhËn sÏ mÊt hiÖu lùc. Sau khi thêi h¹n nµy kÕt thóc, GiÊy chøng nhËn ®−êng èng cã thÓ sÏ ®−îc §¨ng kiÓm ViÖt nam cÊp l¹i víi ®iÒu kiÖn lµ mét cuéc ®¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ t×nh tr¹ng cña hÖ thèng ®−êng èng ®−îc tiÕn hµnh ®Ó chøng tá r»ng hÖ thèng ®−êng èng vÉn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 6.6.4. GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp 6.6.4. 1. GiÊy Chøng nhËn cña §¨ng kiÓm ViÖt Nam x¸c nhËn r»ng hÖ thèng ®−êng èng ®· hoµn toµn tu©n thñ c¸c yªu cÇu cña Tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ cña §¨ng kiÓm ViÖt Nam. 6.6.4. 2. GiÊy chøng nhËn chØ ®−îc cÊp khi tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®· hoµn toµn tho¶ m·n. NÕu 116
 • TCVN 6475-2:2007 cßn tån ®äng nh÷ng vÊn ®Ò ch−a gi¶i quyÕt xong th× ch−a thÓ cÊp GiÊy chøng nhËn hoÆc cã thÓ cÊp GiÊy chøng nhËn víi c¸c h¹n chÕ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng thÝch hîp. 6.6.4. 3. Néi dung cña GiÊy chøng nhËn hÖ thèng ®−êng èng bao gåm: o M« t¶ hÖ thèng ®−êng èng; o Ph¹m vi sö dông (giíi h¹n vËn hµnh vµ ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông) cña ®−êng èng; o Tiªu chuÈn hay tµi liÖu kü thuËt mµ hÖ thèng ®−êng èng ph¶i tu©n thñ; o Phô lôc cã c¸c b¸o c¸o kiÓm tra kÌm theo. 6.6.4. 4. Néi dung cña c¸c b¸o c¸o kiÓm tra bao gåm: o Hå s¬ lµm c¬ së ®Ó cÊp GiÊy chøng nhËn (tµi liÖu, b¶n vÏ, th− tõ, tiªu chuÈn vµ c¸c tµi liÖu kü thuËt cã liªn quan ®−îc sö dông vµ tham kh¶o); o Ph¹m vi c«ng viÖc cña dù ¸n; o Danh môc nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng tu©n thñ tiªu chuÈn vµ c¸c tµi liÖu kü thuËt cã liªn quan. 6.6.5. GiÊy chøng nhËn giai ®o¹n 6.6.5. 1. GiÊy chøng nhËn giai ®o¹n ®−îc cÊp khi hoµn thµnh mét giai ®o¹n cña dù ¸n hay mét bé phËn cña ®−êng èng dùa trªn c¸c biªn b¶n kiÓm tra. 6.6.5. 2. GiÊy chøng nhËn giai ®o¹n x¸c nhËn chÝnh thøc r»ng viÖc kiÓm tra c¸c tµi liÖu vµ/hay c¸c c«ng viÖc ®· ®−îc tiÕn hµnh ®èi víi hÖ thèng ®−êng èng ®· tu©n thñ yªu cÇu cña c¸c Tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ c¸c yªu cÇu cña §¨ng kiÓm. 6.6.5. 3. C¸c th«ng sè kü thuËt ghi trªn GiÊy chøng nhËn giai ®o¹n t−¬ng tù nh− trªn GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp. 6.6.5. 4. Mçi giai ®o¹n sau ®©y yªu cÇu mét giÊy GiÊy chøng nhËn giai ®o¹n t−¬ng øng: o ThiÕt kÕ; o ChÕ t¹o èng; o ChÕ t¹o c¸c bé phËn ®−êng èng vµ phô kiÖn; o Bäc èng vµ chèng ¨n mßn; o L¾p ®Æt. 6.6.6. B¸o c¸o kiÓm tra 117
 • TCVN 6475-2:2007 6.6.6. 1. B¸o c¸o kiÓm tra ®−îc cÊp ®Ó x¸c nhËn r»ng c¸c h¹ng môc ®· ®−îc hoµn thµnh theo ®óng yªu cÇu. 6.6.6. 2. Néi dung cña c¸c b¸o c¸o kiÓm tra ph¶i bao gåm: o M« t¶ c¸c c«ng t¸c thùc hiÖn; o Ph¹m vi sö dông (giíi h¹n vËn hµnh vµ ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông) cña ®−êng èng; o C¸c Tiªu chuÈn ®−îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ trong khi gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra ®−êng èng; o KÕt luËn cña c«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra (phï hîp hay kh«ng phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh); o C¸c tµi liÖu ®−îc lÊy lµm c¬ së cho b¸o c¸o kiÓm tra (tµi liÖu, b¶n vÏ…); o Ph¹m vi cña dù ¸n; o C¸c ý kiÕn cña ng−êi gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra; o X¸c ®Þnh c¸c ®iÓm kh«ng phï hîp (nÕu cã). 6.6.6. 3. B¸o c¸o kiÓm tra ph¶i ghi râ ngµy th¸ng n¨m vµ cã hai ch÷ ký, mét cña ng−êi lËp b¸o c¸o vµ mét cña ng−êi thÈm tra néi bé cã ®ñ thÈm quyÒn. 6.6.7. Th«ng b¸o vÒ ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra 6.6.7. 1. Sau khi xÐt duyÖt hå s¬, §¨ng kiÓm cÊp Th«ng b¸o duyÖt hå s¬ ®−êng èng. Trong ®ã ghi chi tiÕt nh÷ng vÊn ®Ò mµ §¨ng kiÓm thÊy: o Kh«ng tu©n thñ c¸c yªu cÇu ®Æt ra; o Kh«ng ®ñ th«ng tin ®Ó kÕt luËn; o C¸c kiÕn nghÞ theo kinh nghiÖm cña §¨ng kiÓm. 6.6.7. 2. Hai vÊn ®Ò ®Çu tiªn ®−îc nªu trªn ph¶i ®−îc chñ c«ng tr×nh hoÆc nhµ thÇu tr¶ lêi cho §¨ng kiÓm. 6.6.8. B¸o c¸o tham dù kiÓm tra (Visit reports) 6.6.8. 1. B¸o c¸o tham dù kiÓm tra do §¨ng kiÓm viªn §¨ng kiÓm ViÖt Nam lËp. 6.6.8. 2. B¸o c¸o tham dù kiÓm tra ph¶i cã ®ñ c¸c th«ng tin ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc s¶n phÈm hay c«ng viÖc ®−îc kiÓm tra, ®iÒu kiÖn vËn hµnh hoÆc th«ng sè kü thuËt ®Ó kiÓm tra vµ kÕt luËn cña §¨ng kiÓm viªn. 6.6.9. CÊp giÊy chøng nhËn 118
 • TCVN 6475-2:2007 6.6.9. 1. CÊp giÊy chøng nhËn ph©n cÊp o Sau khi hoµn thµnh gi¸m s¸t qu¸ tr×nh chÕ t¹o míi, hoÆc kiÓm tra lÇn ®Çu ®Ó ph©n cÊp hoÆc kiÓm tra ®Ó ph©n cÊp l¹i cho ®−êng èng vµ cã ®ñ c¸c biªn b¶n kiÓm tra, nÕu ®−êng èng hoµn toµn phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy th× §¨ng kiÓm sÏ cÊp cho ®−êng èng giÊy chøng nhËn ph©n cÊp. o Thêi h¹n hiÖu lùc giÊy chøng nhËn ph©n cÊp lµ 5 n¨m. 6.6.9. 2. X¸c nhËn hµng n¨m giÊy chøng nhËn: Hµng n¨m ®−êng èng ®−îc ®¸nh gi¸ ®Ó duy tr× cÊp nh− quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5.7.3. NÕu kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ hµng n¨m cho thÊy ®−êng èng phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy th× ®−êng èng sÏ ®−îc x¸c nhËn hµng n¨m vµo GiÊy chøng nhËn. 6.6.9. 3. CÊp giÊy chøng nhËn ph©n cÊp t¹m thêi o Trong khi chê ®Ó cÊp GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp chÝnh thøc vµ khi kÕt qu¶ kiÓm tra cho thÊy ®−êng èng phï hîp c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy, th× §¨ng kiÓm cÊp GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp t¹m thêi ®Ó ®−a ®−êng èng vµo khai th¸c. o Thêi h¹n hiÖu lùc cña GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp t¹m thêi ®−êng èng biÓn kh«ng qu¸ 5 th¸ng kÓ tõ ngµy cÊp. 7. C¸c yªu cÇu vÒ vËn hµnh, kiÓm tra vµ söa ch÷a 7.1. Quy ®Þnh chung 7.1.1. C¸c quy tr×nh 7.1.1. 1. Tr−íc khi b¾t ®Çu vËn hµnh, ph¶i lËp c¸c quy tr×nh chi tiÕt vÒ vËn hµnh, kiÓm tra vµ söa ch÷a. C¸c quy tr×nh nµy tèi thiÓu ph¶i cung cÊp ®−îc c¸c th«ng tin sau ®©y: o Tæ chøc vµ qu¶n lý; o Khëi ®éng vµ dõng; o C¸c giíi h¹n vËn hµnh; o Lµm s¹ch vµ c¸c c«ng t¸c b¶o d−ìng kh¸c, vÝ dô nh− phãng thoi; o KiÓm so¸t ¨n mßn, kÓ c¶ c¸ch thøc kiÓm tra vµ theo dâi; o KiÓm tra; o CÊp cøu trong tr−êng hîp khÈn cÊp; 119
 • TCVN 6475-2:2007 o B¸o c¸o. 7.1.1. 2. Ph¶i chuÈn bÞ c¸c quy tr×nh liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh«ng th−êng xuyªn hay c¸c ho¹t ®éng ®Æc biÖt nh− tr−êng hîp söa ch÷a hoÆc ho¸n c¶i lín. 7.1.1. 3. NÕu mét ®−êng èng chØ lµ mét bé phËn trong hÖ thèng gåm c¸c ®−êng èng kh¸c, dµn, thiÕt bÞ cuèi…, th× quy tr×nh vËn hµnh ph¶i ®¶m b¶o bao gåm ®Çy ®ñ c¸c phÇn cña hÖ thèng vµ phï hîp víi viÖc vËn hµnh c¸c ®−êng èng kh¸c, dµn, thiÕt bÞ cuèi nªu trªn. 7.1.1. 4. §Ó gi¶m tíi møc tèi thiÓu nh÷ng rñi ro, h− háng cho ®−êng èng, chñ ®−êng èng ph¶i ®¶m b¶o kiÓm tra chÆt chÏ c¸c tµu phôc vô ho¹t ®éng gÇn ®−êng èng. Ph¶i cã quy tr×nh neo buéc, chØ râ khu vùc neo an toµn vµ khu vùc neo nguy hiÓm. 7.1.2. Hå s¬ ®−êng èng ®ang vËn hµnh 7.1.2. 1. CÇn ph¶i lËp vµ l−u hå s¬ ®−êng èng ®ang vËn hµnh ghi sè liÖu vÒ qu¸ tr×nh vËn hµnh ®−êng èng trong suèt thêi gian tån t¹i cña nã. Hå s¬ nµy ph¶i cã tÊt c¶ c¸c sè liÖu quan träng (xem môc 6.1.1.1 vµ ph¶i tham chiÕu ®Õn tÊt c¶ c¸c tµi liÖu bæ sung ®Ó cung cÊp mét b¸o c¸o hoµn chØnh. 7.1.2. 2. Hå s¬ tèi thiÓu ph¶i cã nh÷ng th«ng tin sau: o KÕt qu¶ vµ kÕt luËn tõ qu¸ tr×nh kiÓm tra trong vËn hµnh; o Nh÷ng lÇn h− háng vµ tai n¹n ®èi víi hÖ thèng ®−êng èng; o Söa ch÷a vµ ho¸n c¶i; o C¸c sè liÖu vËn hµnh ¶nh h−ëng tíi ¨n mßn vµ c¸c h− háng kh¸c (thµnh phÇn l−u chÊt, tèc ®é dßng ch¶y, ¸p suÊt, nhiÖt ®é ...). 7.1.2. 3. Hå s¬ vËn hµnh cïng víi b¶n tãm t¾t thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt sÏ lµ c¬ së ®Ó lËp kÕ ho¹ch kiÓm tra trong t−¬ng lai. 7.1.2. 4. Hå s¬ vËn hµnh cïng víi b¶n tãm t¾t thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt ph¶i ®Ó ë chç dÔ lÊy ®Ò phßng khi sù cè. 7.1.3. VËn hµnh 7.1.3. 1. Ph¶i cã s½n c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c th«ng sè quan träng cña l−u chÊt ®−îc gi÷ trong giíi h¹n thiÕt kÕ ®· ®Þnh. Tèi thiÓu ph¶i kiÓm so¸t hay theo dâi ®−îc c¸c th«ng sè sau ®©y: o ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é däc theo tuyÕn èng; o §iÓm s−¬ng ®èi víi tuyÕn èng dÉn khÝ; 120
 • TCVN 6475-2:2007 o Thµnh phÇn l−u chÊt, tèc ®é dßng ch¶y, khèi l−îng riªng vµ ®é nhít. 7.1.3. 2. ViÖc ®iÒu khiÓn ®−êng èng ph¶i ®−îc thùc hiÖn tõ mét trung t©m ®iÒu khiÓn ®· x¸c ®Þnh cô thÓ, cã c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cã thÓ chØ râ tr¹ng th¸i ë mçi ®Çu ®−êng èng vµ ®Èm b¶o viÖc ®iÒu khiÓn vµ dõng ho¹t ®éng hiÖu qu¶. 7.1.3. 3. Khi cã nhiÒu trung t©m ®iÒu khiÓn, vÝ dô ë c¶ hai ®Çu ®−êng èng, th× viÖc bè trÝ ph¶i ®Èm b¶o t¹i mét thêi ®iÓm chØ cã mét trung t©m ®iÒu khiÓn cã thÓ khëi ®éng ®−êng èng. CÇn ph¶i chØ râ r»ng trung t©m nµo ®ang ®iÒu khiÓn. 7.1.3. 4. Ph¶i cã hai ph−¬ng tiÖn liªn l¹c b»ng tiÕng nãi ®éc lËp gi÷a hai ®Çu ®−êng èng vµ c¸c trung t©m ®iÒu khiÓn. 7.1.3. 5. HÖ thèng b¸o ®éng ë mçi trung t©m ®iÒu khiÓn ph¶i b»ng ©m thanh vµ ¸nh s¸ng. Ph¶i cã thiÕt bÞ ghi c¸c sù cè b¸o ®éng. 7.1.3. 6. Ph¶i trang bÞ ph−¬ng tiÖn ®Ó gi¸m s¸t rß rØ vµ ®¶m b¶o tÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng ®−êng èng, c¸c h¹ng môc sau ®©y ph¶i ®−îc xem xÐt: o C©n b»ng khèi l−îng cña ®−êng èng liªn tôc ®−îc ®¶m b¶o; o ViÖc c©n b»ng dung tÝch ®−îc ®iÒu chØnh theo nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt cña ®−êng èng liªn tôc ®−îc ®¶m b¶o; o Tèc ®é thay ®æi ¸p suÊt ®−îc theo dâi liªn tôc; o B¸o ®éng khi ¸p suÊt thÊp; o B¸o ®éng l−u l−îng cao; o B¸o ®éng ®èi l−u. 7.1.3. 7. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ an toµn trong hÖ thèng ®−êng èng, kÓ c¶ thiÕt bÞ kiÓm so¸t ¸p suÊt vµ b¶o vÖ chèng qu¸ ¸p, hÖ thèng dõng khÈn cÊp vµ c¸c van dõng tù ®éng ph¶i ®−îc thö vµ kiÓm tra theo h¹n ®· ®−îc chÊp nhËn. C«ng t¸c kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o r»ng toµn bé thiÕt bÞ an toµn lµ nguyªn vÑn vµ thiÕt bÞ ®ã cã thÓ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng an toµn nh− ®· ®Þnh cña nã. 7.1.3. 8. ThiÕt bÞ an toµn nèi víi c¸c hÖ thèng ®−êng èng c«ng nghÖ ph¶i ®−îc thö vµ kiÓm tra th−êng xuyªn. 7.1.3. 9. §èi víi viÖc kiÓm so¸t ¸p suÊt trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh b×nh th−êng, ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu t¹i TCVN 6475-5 môc 3.3. 121
 • TCVN 6475-2:2007 7.1.3. 10. ViÖc kiÓm so¸t trong qu¸ tr×nh vËn hµnh ph¶i ®¶m b¶o r»ng nhiÖt ®é vËn hµnh kh«ng v−ît qu¸ giíi h¹n nhiÖt ®é thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ dùa vµo mét gi¸ trÞ nhiÖt ®é bÊt biÕn däc theo toµn tuyÕn èng th× ph¶i kiÓm so¸t nhiÖt ®é ®Çu vµo mét c¸ch ®Çy ®ñ. NÕu thiÕt kÕ dùa trªn profile nhiÖt ®é cña ®−êng èng th× ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t bæ sung. 7.1.3. 11. NÕu c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh thay ®æi so víi thiÕt kÕ ban ®Çu th× ph¶i tiÕn hµnh chøng nhËn l¹i hÖ thèng ®−êng èng theo c¸c quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-3. 7.1.4. Nguyªn t¾c theo dâi vµ kiÓm tra 7.1.4. 1. CÇn ph¶i x¸c ®Þnh nguyªn t¾c theo dâi vµ kiÓm tra ®Ó lµm c¬ së cho ch−¬ng tr×nh theo dâi vµ kiÓm tra chi tiÕt. Nguyªn t¾c nµy cÇn ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i 5 n¨m mét lÇn. 7.1.4. 2. CÇn tiÕn hµnh theo dâi vµ kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o viÖc vËn hµnh ®−êng èng ®−îc an toµn vµ tin cËy. TÊt c¶ c¸c yªu cÇu vÒ theo dâi vµ kiÓm tra cÇn ®−îc x¸c ®Þnh trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ theo sù ¶nh h−ëng ®Õn an toµn vµ ®é tin cËy trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. C¸c yªu cÇu nµy ph¶i n»m trong ch−¬ng tr×nh theo dâi vµ kiÓm tra. 7.1.5. ThÈm ®Þnh khai th¸c 7.1.5. 1. Sau khi ®¹t ®−îc møc khai th¸c æn ®Þnh ph¶i x¸c nhËn c¸c giíi h¹n khai th¸c cña hÖ thèng n»m trong ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ. C¸c tham sè quan träng cã thÓ lµ: o §é gi·n në; o §é dÞch chuyÓn; o §é ngo»n nghÌo ngang; o MÊt æn ®Þnh n©ng lªn; o MÊt m¸t kim lo¹i/®é dÇy thµnh èng. 7.1.5. 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn kiÓm tra v¹ch ranh giíi (baseline) cña chiÒu dµy thµnh èng ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸ dùa trªn tÝnh ¨n mßn cña s¶n phÈm, dù tr÷ ¨n mßn ®−îc dïng trong thiÕt kÕ, kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh kÝch th−íc khuyÕt tËt cña thiÕt bÞ kiÓm tra ®−îc dïng trong qu¸ tr×nh khai th¸c ®−êng èng. 7.1.6. KiÓm tra bÊt th−êng 7.1.6. 1. Ph¶i tiÕn hµnh mét ®ît kh¶o s¸t bÊt th−êng nÕu x¶y ra mét sù kiÖn lµm ¶nh h−ëng tíi tÝnh an toµn, ®é tin cËy vµ ®é bÒn hoÆc æn ®Þnh cña ®−êng èng. 7.1.6. 2. NÕu ph¸t hiÖn c¸c h− háng c¬ häc hay c¸c bÊt th−êng trong qu¸ tr×nh kiÓm tra chi tiÕt trong 122
 • TCVN 6475-2:2007 ch−¬ng tr×nh kiÓm tra th× ph¶i ®¸nh gi¸ h− háng mét c¸ch thÝch ®¸ng. Trong khi ®¸nh gi¸ cã thÓ ph¶i tiÕn hµnh c¸c cuéc kiÓm tra bæ sung. 7.2. Kh¶o s¸t cÊu h×nh ®−êng èng 7.2.1. Quy ®Þnh chung Kh¶o s¸t cÊu h×nh ®−êng èng (b»ng m¾t hoÆc thiÕt bÞ lÆn ROV) nh»m x¸c ®Þnh cÊu h×nh vµ t×nh tr¹ng cña ®−êng èng vµ c¸c bé phËn cña nã. T¹i vÞ trÝ ®¸y biÓn kh«ng b»ng ph¼ng, cuéc kh¶o s¸t nµy ph¶i thÈm tra vÞ trÝ vµ cÊu h×nh cña ®−êng èng. 7.2.2. Ch−¬ng tr×nh kiÓm tra 7.2.2. 1. C¸c cuéc kiÓm tra thÈm ®Þnh khai th¸c ph¶i ®−îc hoµn thµnh trong vßng mét n¨m tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt, xem môc 7.1.5. Trong tr−êng hîp nhiÖt ®é hoÆc ¸p suÊt t¨ng ®¸ng kÓ sau lÇn kiÓm tra ®Çu tiªn nµy, cÇn xem xÐt sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c¸c ®ît kiÓm tra bæ sung. 7.2.2. 2. Ph¶i thiÕt lËp ch−¬ng tr×nh kiÓm tra dµi h¹n ph¶n ¸nh ®−îc môc tiªu an toµn tæng thÓ cho hÖ thèng ®−êng èng, vµ ch−¬ng tr×nh nµy ph¶i ®−îc duy tr× vµ cËp nhËt th−êng xuyªn. C¸c vÊn ®Ò sau cÇn xem xÐt: o §iÒu kiÖn vËn hµnh ®−êng èng; o HËu qu¶ cña sù h− háng; o Kh¶ n¨ng x¶y ra h− háng; o Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra; o ThiÕt kÕ vµ chøc n¨ng cña ®−êng èng. o Ch−¬ng tr×nh kiÓm tra dµi h¹n ph¶i nªu râ nguyªn t¾c ®−îc sö dông ®Ó duy tr× tÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng ®−êng èng vµ t¹o c¬ së trong viÖc x¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p vµ thêi h¹n kiÓm tra cña ch−¬ng tr×nh kiÓm tra chi tiÕt. 7.2.2. 3. Ch−¬ng tr×nh kiÓm tra dµi h¹n ph¶i ®−îc thùc hiÖn trªn toµn bé hÖ thèng ®−êng èng. Tèi thiÓu cÇn chó ý xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau: o §−êng èng; o C¸c èng ®øng; o C¸c van; 123
 • TCVN 6475-2:2007 o C¸c mèi nèi ch÷ T vµ ch÷ Y; o C¸c mÆt bÝch; o C¸c neo; o C¸c ngµm kÑp; o KÕt cÊu b¶o vÖ; o Anèt; o Líp bäc. 7.2.2. 4. Ch−¬ng tr×nh kiÓm tra chi tiÕt bao gåm c¸c b¶n ghi c¸c chØ tiªu kü thuËt cho c«ng t¸c kiÓm tra ph¶i ®−îc chuÈn bÞ cho tõng ®ît kiÓm tra. Ch−¬ng tr×nh kiÓm tra chi tiÕt ph¶i ®−îc cËp nhËt dùa vµo c¸c ®ît kiÓm tra tr−íc. 7.2.2. 5. C¸c hÖ thèng ®−êng èng t¹m thêi kh«ng ho¹t ®éng còng sÏ ph¶i chÞu mét ®ît kiÓm tra theo ch−¬ng tr×nh kiÓm tra chi tiÕt. 7.2.2. 6. KiÓm tra ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ vÉn tho¶ m·n vµ kh«ng cã c¸c h− háng x¶y ra. Ch−¬ng tr×nh kiÓm tra tèi thiÓu ph¶i thÓ hiÖn: o §é s©u phÇn lé ra vµ phÇn ®−îc ch«n cña ®−êng èng; o C¸c nhÞp hÉng bao gåm s¬ ®å vÒ chiÒu dµi, chiÒu cao vµ ®iÒu kiÖn ®ì t¹i c¸c ®Çu cña nhÞp hÉng; o T×nh tr¹ng cña c¸c gèi ®ì nh©n t¹o ®−îc l¾p ®Æt ®Ó gi¶m nhÞp hÉng; o Sãi côc bé ®¸y biÓn g©y ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh toµn vÑn cña ®−êng èng hoÆc kÕt cÊu ®i kÌm; o Sù dÞch chuyÓn sãng c¸t ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh toµn vÑn cña ®−êng èng; o Sù dÞch chuyÓn qu¸ møc cña èng bao gåm c¶ c¸c hiÖu øng d·n në; o X¸c ®Þnh khu vùc x¶y ra mÊt æn ®Þnh qu¸ møc theo ph−¬ng th¼ng ®øng hoÆc mÊt æn ®Þnh ngang; o TÝnh toµn vÑn cña c¸c ®Çu nèi c¬ häc vµ c¸c mÆt bÝch; o TÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng van ngÇm kÓ c¶ hÖ thèng b¶o vÖ; o C¸c mèi nèi ch÷ T vµ Y bao gåm c¶ c¸c kÕt cÊu b¶o vÖ; 124
 • TCVN 6475-2:2007 o Sù lón xuèng cña ®−êng èng trong tr−êng hîp èng kh«ng ch«n, ®Æc biÖt t¹i vÞ trÝ cã van hoÆc mèi nèi ch÷ T; o TÝnh toµn vÑn cña líp b¶o vÖ ®−êng èng (c¸c tÊm nÖm, c¸c líp bäc, bao c¸t, dèc sái...); o Sù h− háng c¬ häc cña ®−êng èng, líp bäc vµ anèt; o C¸c ngo¹i vËt lín trªn hoÆc gÇn ®−êng èng cã thÓ lµm h− háng ®−êng èng hoÆc hÖ thèng b¶o vÖ ¨n mßn bªn ngoµi; o Sù rß rØ. 7.2.2. 7. ViÖc kiÓm tra c¸c èng ®øng ph¶i lµ mét phÇn cña ch−¬ng tr×nh kiÓm tra dµi h¹n hÖ thèng ®−êng èng. Bªn c¹nh c¸c yªu cÇu ¸p dông chung cho kiÓm tra ®−êng èng, cÇn chó ý ®Æc biÖt kiÓm tra c¸c vÊn ®Ò sau: o ChuyÓn vÞ cña èng ®øng do ®−êng èng gi·n në hoÆc sù lón cña nÒn mãng; o H− háng líp bäc; o Kü thuËt dïng ®Ó kiÓm so¸t ¨n mßn cho bÊt k× èng ®øng nµo gÇn èng dÉn hoÆc èng ch÷ J; o Møc ®é sinh vËt biÓn b¸m; o Møc ®é cña c¸c h− háng tr−íc ®ã do ¨n mßn; o TÝnh toµn vÑn vµ chøc n¨ng cña kÕt cÊu ®ì èng ®øng vµ èng dÉn h−íng; o TÝnh toµn vÑn vµ chøc n¨ng cña kÕt cÊu b¶o vÖ. 7.2.2. 8. C¸c phÇn nguy hiÓm cña hÖ thèng ®−êng èng dÔ bÞ tæn th−¬ng dÉn ®Õn h− háng hoÆc ph¶i chÞu c¸c thay ®æi lín vÒ ®iÒu kiÖn ®¸y biÓn, nh− gèi ®ì vµ/hoÆc ®o¹n èng ®−îc ch«n ph¶i ®−îc kiÓm tra víi kho¶ng thêi gian ng¾n gi÷a 2 lÇn, th−êng lµ hµng n¨m. C¸c phÇn cßn l¹i còng cÇn ®−îc kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o toµn bé hÖ thèng ®−êng èng ®−îc kiÓm tra trong chu kú 5 n¨m. 7.3. KiÓm tra vµ theo dâi ¨n mßn bªn ngoµi 7.3.1. Quy ®Þnh chung 7.3.1. 1. Trong vïng cã mùc n−íc biÕn ®æi vµ vïng khÝ quyÓn, líp bäc bÞ h− háng vµ/hoÆc kÐm liªn kÕt cã thÓ g©y ra c¸c ph¸ ho¹i ¨n mßn nghiªm träng. èng ®øng chøa chÊt láng nãng hÇu hÕt bÞ nh÷ng h− háng d¹ng nµy. 7.3.1. 2. Trong vïng cã ngËp n−íc sù h− háng líp bäc th−êng kh«ng nguy hiÓm trõ khi sù h− háng nµy 125
 • TCVN 6475-2:2007 kÕt hîp víi tÝnh thiÕu hiÖu qu¶ cña hÖ thèng b¶o vÖ catèt. 7.3.1. 3. §èi víi èng ®øng n»m trong c¸c èng ch÷ J chøa chÊt láng kh«ng cã tÝnh ¨n mßn, kh«ng cÇn kiÓm tra ¨n mßn bªn ngoµi nÕu c¸c ®Æc tr−ng thÝch hîp cña chÊt láng ®−îc kiÓm tra b»ng c¸c cuéc thö chu kú. 7.3.1. 4. Khi cã yªu cÇu cã thÓ dïng c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt bªn trong ®Ó kiÓm tra ph¸t hiÖn ¨n mßn bªn ngoµi cña èng ®øng vµ ®−êng èng t¹i c¶ ba vïng, bao gåm c¶ c¸c èng ®øng n»m trong èng ch÷ J. 7.3.2. èng ®øng trong vïng cã mùc n−íc biÕn ®æi vµ vïng khÝ quyÓn 7.3.2. 1. Trong vïng n−íc thay ®æi vµ vïng khÝ quyÓn, ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra líp bäc bªn ngoµi b»ng m¾t th−êng ®Ó ®¸nh gi¸ sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c b¶o d−ìng. Bªn c¹nh c¸c dÊu hiÖu nh×n thÊy b»ng m¾t th−êng cña c¸c h− háng trùc tiÕp trªn líp bäc, c¸c dÊu hiÖu kh¸c nh− c¸c vÕt è, hoÆc chç phång rép hoÆc vÕt nøt cña líp bäc còng ph¶i ®−îc xem xÐt cÈn thËn v× chóng lµ nh÷ng dÊu hiÖu cho thÊy qu¸ tr×nh gØ ®ang diÔn ra. C¸c hÖ thèng bäc mµ viÖc kiÓm tra tiÕp cËn sù ¨n mßn d−íi líp bäc bÞ c¶n trë ph¶i ®−îc xem xÐt cÈn thËn. 7.3.2. 2. TÇn suÊt kiÓm tra bªn ngoµi èng ®øng t¹i vïng cã mùc n−íc biÕn ®æi cña ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh dùa vµo lo¹i l−u chÊt, vËt liÖu lµm ®−êng èng, ®Æc tÝnh líp bäc vµ l−îng dù tr÷ ¨n mßn. 7.3.3. §−êng èng vµ èng ®øng trong vïng ngËp n−íc 7.3.3. 1. Trªn diÖn réng, viÖc kiÓm tra hÖ thèng b¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn ngoµi ®−êng èng vµ èng ®øng b»ng anèt hy sinh cã thÓ chØ cÇn kiÓm tra t×nh tr¹ng cña c¸c anèt. Sù tæn hao qu¸ møc cña anèt cho thÊy c¸c líp bäc kh«ng ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ mong muèn, ngo¹i trõ c¸c vÞ trÝ gÇn giµn, khung vµ c¸c kÕt cÊu kh¸c cã èng tho¸t n−íc dÉn ®Õn sù tæn hao sím h¬n cña c¸c anèt trªn èng gÇn ®ã. 7.3.3. 2. C¸c phÐp ®o ®iÖn thÕ trªn anèt vµ t¹i bÊt k× vÞ trÝ nµo líp bäc bÞ h− háng lµm lé ra thÐp èng, cã thÓ ®−îc tiÕn hµnh ®Ó thÈm tra sù b¶o vÖ phï hîp. C¸c phÐp ®o gra®ien ®iÖn tr−êng t¹i vïng l©n cËn cña anèt cã thÓ ®−îc sö dông trong ®¸nh gi¸ ®Þnh l−îng s¬ bé cña dßng ®iÖn ®Çu ra cña anèt. 7.3.3. 3. §èi víi ®−êng èng ®−îc b¶o vÖ catèt b»ng dßng ®iÖn c¶m øng, c¸c phÐp ®o ®iÖn thÕ b¶o vÖ tèi thiÓu ph¶i ®−îc tiÕn hµnh t¹i nh÷ng vÞ trÝ gÇn nhÊt vµ xa nhÊt so víi anèt. 7.3.3. 4. ViÖc kh¶o s¸t hÖ thèng b¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn ngoµi ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trong vßng mét n¨m sau khi l¾p ®Æt. 7.4. 126 KiÓm tra vµ theo dâi ¨n mßn bªn trong
 • TCVN 6475-2:2007 7.4.1. Quy ®Þnh chung 7.4.1. 1. ViÖc kiÓm tra ¨n mßn bªn trong ®−îc tiÕn hµnh ®Ó x¸c nhËn tÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng ®−êng èng, chñ yÕu b»ng c¸ch ®o chiÒu dµy thµnh èng t¹i hiÖn tr−êng. 7.4.1. 2. Môc ®Ých cña viÖc theo dâi ¨n mßn bªn trong lµ ®Ó x¸c nhËn l−u chÊt vÉn kh«ng cã tÝnh ¨n mßn hoÆc ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa ¨n mßn vµ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu cho viÖc kiÓm tra ¨n mßn. 7.4.1. 3. Theo dâi ¨n mßn nh− ®Þnh nghÜa ë trªn th«ng th−êng kh«ng ®−a ra th«ng tin ®Þnh l−îng vÒ tæn thÊt cùc h¹n cña ®é dµy thµnh èng. MÆc dï viÖc theo dâi ¨n mßn cã thÓ tiÕn hµnh b»ng c¸ch ®o chiÒu dµy thµnh èng t¹i vÞ trÝ lùa chän, nh−ng viÖc theo dâi nµy vÉn kh«ng thÓ thay thÕ ®−îc ch−¬ng tr×nh kiÓm tra ®−êng èng nh»m bao trïm ®−îc toµn bé hÖ thèng, gåm chiÒu dµi vµ chu vi. MÆt kh¸c, c¸c kü thuËt kiÓm tra ¨n mßn bªn trong th−êng kh«ng ®ñ ®é nhËy ®Ó thay thÕ cho viÖc theo dâi ¨n mßn. 7.4.1. 4. C¸c yªu cÇu ®èi víi kiÓm tra vµ theo dâi ¨n mßn, kh¶ n¨ng cña kü thuËt ®−îc lùa chän ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸ t¹i giai ®o¹n ®Çu khi tiÕn hµnh thiÕt kÕ hÖ thèng ®−êng èng. 7.4.1. 5. §−êng èng vµ èng ®øng ®−îc chÕ t¹o tõ hîp kim chèng ¨n mßn th−êng kh«ng cÇn ph¶i kiÓm tra vµ theo dâi ¨n mßn bªn trong. 7.4.2. KiÓm tra ¨n mßn 7.4.2. 1. KiÓm tra ¨n mßn bªn trong ph¶i ®−îc tiÕn hµnh víi mét c«ng cô (thoi kiÓm tra) cã kh¶ n¨ng kiÓm tra bÒ mÆt bªn trong cña ®−êng èng däc theo chu vi vµ chiÒu dµi hoÆc phÇn quan träng cña ®−êng èng. 7.4.2. 2. C¸c kü thuËt ®Ó ph¸t hiÖn ¨n mßn bªn trong (nh− kiÓm tra rß rØ tõ th«ng, kiÓm tra siªu ©m) ph¶i ®−îc lùa chän dùa trªn c¸c ®¸nh gi¸ vÒ vËt liÖu, ®−êng kÝnh vµ chiÒu dµy èng, d¹ng h− háng dù kiÕn vµ c¸c yªu cÇu vÒ giíi h¹n ph¸t hiÖn vµ kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh kÝch th−íc cña khuyÕt tËt. C¸c yªu cÇu nµy ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn thiÕt kÕ vµ c¸c th«ng sè vËn hµnh. 7.4.2. 3. TÇn suÊt kiÓm tra ¨n mßn bªn trong ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c yÕu tè sau: o Møc ®é nguy hiÓm cña ®−êng èng; o TÝnh ¨n mßn tiÒm tµng cña l−u chÊt; o Giíi h¹n ph¸t hiÖn ¨n mßn vµ ®é chÝnh x¸c cña hÖ thèng kiÓm tra; o KÕt qu¶ tõ c¸c ®ît kh¶o s¸t tr−íc vµ qu¸ tr×nh theo dâi ¨n mßn; 127
 • TCVN 6475-2:2007 o Sù thay ®æi cña c¸c th«ng sè vËn hµnh ®−êng èng... 7.4.3. Theo dâi ¨n mßn 7.4.3. 1. C¸c nguyªn t¾c chÝnh cña viÖc theo dâi ¨n mßn sau ®©y ph¶i ®−îc ¸p dông: o Ph©n tÝch l−u chÊt, cô thÓ lµ theo dâi c¸c th«ng sè vËt lý cña dung chÊt vµ lÊy mÉu dung chÊt ®Ó ph©n tÝch ho¸ häc c¸c thµnh phÇn cã tÝnh ¨n mßn, c¸c chÊt phô gia lµm chËm qu¸ tr×nh ¨n mßn hoÆc c¸c chÊt t¹o ra do ¨n mßn; o Dïng c¸c ®Çu dß kiÓm tra ®é ¨n mßn; o §o chiÒu dµy t¹i chç, ®o lÆp t¹i vÞ trÝ x¸c ®Þnh, sö dông thiÕt bÞ cÇm tay hoÆc l¾p ®Æt cè ®Þnh. 7.4.3. 2. ViÖc lùa chän kü thuËt vµ thiÕt bÞ theo dâi ¨n mßn ph¶i ®−îc dùa trªn: o Môc ®Ých theo dâi, bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c vµ ®é nh¹y; o TÝnh ¨n mßn cña l−u chÊt vµ ph−¬ng ph¸p phßng ngõa ¨n mßn ®−îc ¸p dông; o C¬ chÕ ¨n mßn tiÒm tµng. 7.4.3. 3. Môc ®Ých chÝnh vµ ®iÓn h×nh cña viÖc theo dâi ¨n mßn lµ ph¸t hiÖn nh÷ng thay ®æi cña tÝnh ¨n mßn thùc tÕ cña l−u chÊt hoÆc sù thay ®æi vÒ tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa ¨n mßn. §èi víi ®−êng èng dÉn khÝ kh« (®· xö lý hoµn toµn), viÖc kiÓm tra cã thÓ kh«ng cÇn thiÕt, miÔn lµ viÖc theo dâi cho thÊy kh«ng cã chÊt láng ¨n mßn ®i vµo ®−êng èng hoÆc t¹o thµnh do ng−ng tô t¹i h¹ nguån cña côm ®Çu vµo. 7.5. KhuyÕt tËt vµ söa ch÷a 7.5.1. Quy ®Þnh chung 7.5.1. 1. ViÖc söa ch÷a, ho¸n c¶i ®Ó gi÷ cÊp ®−êng èng ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. Trong nh÷ng tr−êng hîp khi chñ ®−êng èng ®· tiÕn hµnh söa ch÷a, ho¸n c¶i th× ph¶i b¸o c¸o cho §¨ng kiÓm biÕt ®Ó kiÓm tra ngay sau lÇn söa ch÷a hoÆc ho¸n c¶i ®ã. 7.5.1. 2. Chñ ®−êng èng ph¶i tr×nh cho §¨ng kiÓm duyÖt nh÷ng tµi liÖu sau: o M« t¶ c«ng t¸c ho¸n c¶i vµ söa ch÷a; o §iÒu kiÖn m«i tr−êng trong c«ng t¸c ho¸n c¶i vµ söa ch÷a; o C¸c c«ng cô vµ thiÕt bÞ sö dông trong ho¸n c¶i vµ söa ch÷a; o C¸c quy tr×nh ho¸n c¶i, söa ch÷a vµ thö. C¸c tiªu chuÈn chÊp nhËn. 128
 • TCVN 6475-2:2007 7.5.1. 3. Söa ch÷a vµ ho¸n c¶i ph¶i kh«ng lµm gi¶m cÊp an toµn cña hÖ thèng ®−êng èng xuèng d−íi cÊp an toµn ®· ®Þnh. 7.5.1. 4. NÕu viÖc söa ch÷a liªn quan ®Õn c¸c qu¸ tr×nh hµn, thî hµn, ph−¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ hµn ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-12. §èi víi c¸c d¹ng söa ch÷a kh¸c (vÝ dô nh− söa ch÷a thay thÕ bÝch nèi), c¸c yªu cÇu vÒ nh©n lùc, ph−¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn trong tõng tr−êng hîp. 7.5.1. 5. TÊt c¶ c¸c söa ch÷a cÇn ®−îc thö vµ kiÓm tra bëi c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm theo c¸c quy tr×nh ®−îc chÊp nhËn. Nh©n sù, thiÕt bÞ, vµ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-13. 7.5.1. 6. HÖ thèng ®−êng èng cã khuyÕt tËt vÉn cã thÓ vËn hµnh t¹m thêi víi c¸c ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ hoÆc ®iÒu kiÖn vËn hµnh ®· ®−îc h¹n chÕ cho ®Õn khi c¸c khuyÕt tËt ®−îc lo¹i bá hoÆc sau khi ®· tiÕn hµnh söa ch÷a. Tuy nhiªn ph¶i cã biªn b¶n ®¶m b¶o r»ng tÝnh toµn vÑn cña ®−êng èng vµ cÊp an toµn ®· ®Þnh vÉn ®−îc duy tr×. C¸c biªn b¶n nµy cã thÓ bao gåm c¸c ®iÒu kiÖn h¹n chÕ ho¹t ®éng vµ/hoÆc c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa t¹m thêi. 7.5.1. 7. Ngoµi ra, hÖ thèng ®−êng èng cã khuyÕt tËt cã thÓ ®−îc chøng nhËn l¹i víi c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh thÊp h¬n (xem TCVN 6475-3 vµ TCVN 6475-7), nh− gi¶m ¸p suÊt. C¸c hÖ thèng nµy cã thÓ ®−îc phÐp ho¹t ®éng mµ bá qua viÖc söa ch÷a. 7.5.1. 8. Khi ph¸t hiÖn ra khuyÕt tËt, ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ khuyÕt tËt, vµ viÖc ®¸nh gi¸ nµy tèi thiÓu ph¶i bao gåm: o X¸c ®Þnh c¸c kÝch th−íc vµ ®Æc ®iÓm cña khuyÕt tËt; o C¬ chÕ g©y ra khuyÕt tËt; o §é chÝnh x¸c vµ tÝnh kh«ng ch¾c ch¾n cña kÕt qu¶ kiÓm tra; o C¸c lùa chän cho c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh sau nµy cña hÖ thèng ®−êng èng; o C¸c ph−¬ng ph¸p söa ch÷a. 7.5.1. 9. Trong mçi tr−êng hîp ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ kü l−ìng c¸c khuyÕt tËt vµ t¸c ®éng cña chóng ®Õn an toµn vµ ®é tin cËy cña c«ng t¸c vËn hµnh ®−êng èng. 7.5.1. 10. C¸c khuyÕt tËt g©y ¶nh h−ëng ®Õn an toµn hoÆc ®é tin cËy cña ®−êng èng ph¶i ®−îc lo¹i bá b»ng c¸ch c¾t bá phÇn bÞ h− háng cña èng hoÆc ®−êng èng cã thÓ ®−îc chøng nhËn l¹i ®Ó ho¹t ®éng 129
 • TCVN 6475-2:2007 víi mét ¸p suÊt thiÕt kÕ thÊp h¬n theo c¸c quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-3 vµ TCVN 6475-7. 7.5.1. 11. Phô thuéc vµo t×nh tr¹ng h− háng, söa ch÷a t¹m thêi cã thÓ ®−îc chÊp nhËn cho ®Õn khi cã thÓ tiÕn hµnh söa ch÷a hoµn toµn. NÕu tiÕn hµnh söa ch÷a t¹m thêi, cÇn ph¶i ®−a ra tµi liÖu chøng tá r»ng tÝnh toµn vÑn vµ cÊp an toµn vÉn ®−îc duy tr× bëi viÖc söa ch÷a t¹m vµ/hoÆc viÖc söa ch÷a t¹m thêi kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa kh¸c. 7.5.2. MÊt æn ®Þnh tæng thÓ 7.5.2. 1. Trong tr−êng hîp mÊt æn ®Þnh tæng thÓ (mÊt æn ®Þnh theo ph−¬ng th¼ng ®øng hoÆc ph−¬ng ngang) g©y ra biÕn d¹ng uèn dÎo, ®−êng èng cã thÓ vÉn ho¹t ®éng cho ®Õn khi ®−îc ®¸nh gi¸ lµ cÇn ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a, miÔn lµ c¸c th«ng sè vËn hµnh vÉn ®−îc gi÷ trong mét ph¹m vi cã thÓ ng¨n chÆn ®−îc sù tÝch luü ph¸ huû mái do biÕn d¹ng lín víi sè chu tr×nh nhá t¹i ®o¹n bÞ mÊt æn ®Þnh. 7.5.3. C¸c r∙nh, lç, nøt vµ vÕt khÝa C¸c khuyÕt tËt s¾c nhän nh− c¸c r·nh, lç, vÕt khÝa cã thÓ ®−îc lo¹i bá b»ng c¸ch mµi hoÆc b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p söa ch÷a ®−îc chÊp nhËn kh¸c. C¸c khuyÕt tËt ph¼ng khi tÊt c¶ c¸c c¹nh s¾c nhän ®· ®−îc lo¹i bá ®−îc xem lµ c¸c khuyÕt tËt do khuyÕt kim lo¹i (xem môc 7.5.4). 7.5.4. C¸c khuyÕt tËt do khuyÕt kim lo¹i C¸c khuyÕt tËt do khuyÕt kim lo¹i g©y ra bëi ¨n mßn, mµi mßn hay do mµi khi söa ch÷a cÇn ph¶i ®−îc kiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é h− háng. 7.5.5. VÕt lâm 7.5.5. 1. C¸c vÕt lâm ®−îc xem lµ phÇn lâm nÕu chóng t¹o ra sù thay ®æi lín vÒ ®é cong cña thµnh èng vµ chóng lµm cho ®−êng kÝnh èng thay ®æi h¬n 2% so víi ®−êng kÝnh danh nghÜa (xem TCVN 6475 - 7). 7.5.5. 2. C¸c vÕt lâm ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ®−êng hµn däc vµ ®−êng hµn trßn cã thÓ g©y ra nøt, v× vËy cÇn ph¶i xem xÐt viÖc lo¹i bá phÇn èng bÞ h− háng. PhÇn h− háng cã thÓ ®−îc c¾t bá vµ söa ch÷a b»ng c¸ch l¾p mét èng bäc ngoµi t¸ch biÖt vµ ®−îc hµn hoµn toµn quanh chu vi. èng nµy ph¶i ®−îc thiÕt kÕ sao cho chÞu ®−îc toµn bé ¸p suÊt vËn hµnh bªn trong. 7.5.6. Rß rØ 7.5.6. 1. Tr−íc khi tiÕn hµnh viÖc söa ch÷a bÊt k× sù rß rØ nµo, ph¶i tiÕn hµnh t×m hiÓu nguyªn nh©n g©y ra. 7.5.6. 2. Ph−¬ng ph¸p söa ch÷a rß rØ ®−êng èng cÇn ®−îc chän thÝch hîp phô thuéc vµo vËt liÖu èng, kÝch th−íc ®−êng èng, vÞ trÝ rß rØ, ®iÒu kiÖn t¶i träng, ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é. Cã thÓ sö dông c¸c ph−¬ng 130
 • TCVN 6475-2:2007 ph¸p sau: o PhÇn h− háng d¹ng h×nh trô ®−îc c¾t bá vµ mét ®o¹n èng míi ®−îc l¾p nèi vµo b»ng mèi nèi hµn hoÆc c¬ khÝ. o L¾p ®Æt c¸c ngµm kÑp vµ ®é kÝn ®¹t ®−îc b»ng c¸ch hµn hoÆc dïng vËt liÖu ®¾p hoÆc c¸c biÖn ph¸p c¬ häc ®−îc kiÓm chøng kh¸c. 7.5.6. 3. Rß rØ t¹i mÆt bÝch vµ ®Çu nèi cã thÓ ®−îc bÞt kÝn b»ng c¸ch l¾p ®Æt mét ngµm kÑp bao phñ bÝch hoÆc ®Çu nèi bÞ rß rØ, hoÆc b»ng c¸ch t¨ng lùc siÕt bul«ng hoÆc thay thÕ gio¨ng vµ mÆt bÞt kÝn. Tr−íc khi t¨ng lùc siÕt bul«ng, cÇn tÝnh to¸n vµ x¸c nhËn lµ kh«ng x¶y ra sù v−ît qu¸ øng suÊt t¹i bul«ng, mÆt bÝch hoÆc gio¨ng/ mÆt bÞt kÝn. Trong tr−êng hîp ph¶i th¸o bul«ng do ph¶i thay thÕ gio¨ng, ph¶i sö dông bul«ng míi cho mèi nèi bÝch. 7.5.6. 4. TÊt c¶ c¸c ngµm kÑp söa ch÷a, èng cuén, èng bao vµ mèi nèi c¬ häc ph¶i ®−îc kiÓm tra tr−íc khi l¾p ®Æt vµ thö rß rØ sau khi l¾p ®Æt. 7.5.7. Söa ch÷a b»ng hµn 7.5.7. 1. Quy tr×nh hµn vµ thî hµn söa ch÷a ph¶i ®−îc chøng nhËn theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i TCVN 6475 -12. 7.5.7. 2. Hµn söa ch÷a d−íi n−íc ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i TCVN 6475 -12. 7.5.7. 3. Hµn d−íi n−íc ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trong buång lÆn kh«, xem TCVN 6475 -12. 7.5.7. 4. Hµn söa ch÷a trong tr−êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ ®−îc tiÕn hµnh trªn ®−êng èng trong khi ®ang vËn hµnh, ®iÒu nµy phô thuéc vµo vËt liÖu vµ chiÒu dµy èng, lo¹i s¶n phÈm, ¸p lùc vµ nhiÖt ®é. Ph¶i cã v¨n b¶n chøng tá viÖc söa ch÷a ®−îc thùc hiÖn ë ®iÒu kiÖn víi møc an toµn chÊp nhËn ®−îc. Trong tr−êng hîp nµy, ph¶i thiÕt lËp mét quy tr×nh an toµn. 7.5.7. 5. TÊt c¶ c¸c ®−êng hµn söa ch÷a ph¶i ®−îc kiÓm tra b»ng m¾t th−êng vµ kiÓm tra kh«ng ph¸ huû theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i TCVN 6475 -13. Sau khi söa ch÷a, cã thÓ ph¶i tiÕn hµnh thö ¸p lùc cho phÇn ®−êng èng ®−îc söa ch÷a. 8. Duy tr× hiÖu lùc cña giÊy chøng nhËn 8.1. Quy ®Þnh chung 8.1.1. Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh, cÇn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ®Ó duy tr× hiÖu lùc cña GiÊy chøng nhËn. 8.1.2. ViÖc duy tr× hiÖu lùc cña GiÊy chøng nhËn chØ cã thÓ tiÕn hµnh khi b¶n gèc cña GiÊy chøng nhËn 131
 • TCVN 6475-2:2007 ph©n cÊp ®−êng èng ®−îc cÊp víi c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó duy tr× hiÖu lùc. 8.2. Duy tr× hiÖu lùc cña giÊy chøng nhËn 8.2.1. §−êng èng ®ang vËn hµnh sÏ vÉn duy tr× hiÖu lùc cña GiÊy chøng nhËn nÕu: o HÖ thèng ®−êng èng vÉn vËn hµnh trong giíi h¹n ®· ®Þnh; o Chñ c«ng tr×nh cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra vµ b¶o d−ìng; o Chñ c«ng tr×nh vÉn duy tr× c¸c hÖ thèng theo dâi vµ tiÕn hµnh c¸c ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng ®· ®−îc l¾p ®Æt tr−íc ®©y nÕu cã ¸p dông; o Th«ng tin vÒ c¸c h− háng, söa ch÷a vµ ho¸n c¶i ¶nh h−ëng ®Õn cÊp cña ®−êng èng ®−îc b¸o ngay cho §¨ng kiÓm ViÖt Nam biÕt; o C¸c khuyÕn nghÞ ghi trong biªn b¶n kh«ng phï hîp do §¨ng kiÓm ViÖt Nam ®−a ra ®−îc kh¾c phôc trong kho¶ng thêi gian ®· ®Þnh. 8.2.2. Sau mçi ®ît söa ch÷a hay ho¸n c¶i hÖ thèng ®−êng èng, §¨ng kiÓm sÏ cÊp b¸o c¸o kiÓm tra. Trong tr−êng hîp nµy kh«ng cÇn ph¶i cÊp GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp míi. 8.2.3. §−êng èng biÓn ®· t¹m ngõng ho¹t ®éng ph¶i chÞu c¸c ®ît kiÓm tra chu kú nÕu muèn ®−îc phôc håi l¹i GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp. C¸c yªu cÇu kiÓm tra sÏ do §¨ng kiÓm ViÖt Nam quyÕt ®Þnh. 8.2.4. GiÊy chøng nhËn ®−êng èng cã thÓ bÞ rót nÕu chñ c«ng tr×nh: o Kh«ng tu©n thñ c¸c quy tr×nh vËn hµnh hÖ thèng ®−êng èng ®· ®−îc §¨ng kiÓm ViÖt nam duyÖt; o Kh«ng tiÕn hµnh ch−¬ng tr×nh kiÓm tra vµ b¶o d−ìng th−êng kú theo quy tr×nh ®· ®−îc §¨ng kiÓm ViÖt Nam duyÖt; o Kh«ng thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy; o Kh«ng kh¾c phôc c¸c khuyÕn nghÞ trong c¸c biªn b¶n kh«ng phï hîp do §¨ng kiÓm ViÖt Nam cÊp. 8.2.5. Ngoµi ra, GiÊy chøng nhËn ®−êng èng biÓn cßn cã thÓ bÞ rót nÕu hÖ thèng ®−êng èng biÓn: o BÞ h− háng hoÆc nghi ngê bÞ h− háng theo h−íng g©y ra sù suy gi¶m an toµn hoÆc tÝnh toµn vÑn cña ®−êng èng; o Cã nh÷ng dÊu hiÖu h− háng theo h−íng g©y ra sù suy gi¶m an toµn hoÆc tÝnh toµn vÑn cña ®−êng èng; 132
 • TCVN 6475-2:2007 o BÞ thay ®æi hay söa ch÷a tíi møc cã thÓ lµm suy gi¶m an toµn hoÆc tÝnh toµn vÑn cña ®−êng èng; o §−îc xem xÐt ®Ó gi¶i b¶n. 8.2.6. NÕu c¸c t×nh huèng dÉn ®Õn rót cÊp cña ®−êng èng biÓn ®−îc kh¾c phôc th× GiÊy chøng nhËn cã thÓ ®−îc kh«i phôc. Tuy nhiªn, hÖ thèng ®−êng èng biÓn cã thÓ ph¶i chÞu mét ®ît ®¸nh gi¸ ®Æc biÖt hay kiÓm tra ®Ó phôc håi cÊp. 8.3. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong qu¸ tr×nh khai th¸c 8.3.1. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong qu¸ tr×nh khai th¸c ®−îc tiÕn hµnh b»ng c¸ch ®¸nh gi¸ hå s¬ hay kiÓm tra x¸c suÊt c¸c c«ng viÖc ë møc chi tiÕt võa ®ñ ®Ó ®¶m b¶o r»ng hÖ thèng ®−êng èng vÉn tháa m·n c¸c yªu cÇu ®· ®Þnh. 8.3.2. ViÖc ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng nªu trªn ph¶i g¾n liÒn víi c¸c c«ng viÖc cña chñ ®−êng èng còng nh− cña c¸c nhµ thÇu. 8.3.3. Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh, c«ng t¸c ®¸nh gi¸ nãi trªn bao gåm: o Xem xÐt qu¸ tr×nh vËn hµnh: o Xem xÐt hÖ thèng qu¶n lý vËn hµnh; o §¸nh gi¸ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng, nÕu th¸y cÇn thiÕt; o Xem xÐt c¸c th«ng sè kü thuËt vËn hµnh vµ c¸c quy tr×nh: o X¸c nhËn c¸c gi¶ thiÕt trong thiÕt kÕ; o Ph−¬ng ph¸p b¸o c¸o; o KÕ ho¹ch kiÓm tra; o Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra; o C¸c quy tr×nh dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra. o Chøng kiÕn ho¹t ®éng vËn hµnh: o Chøng kiÕn qu¸ tr×nh kiÓm tra; o Xem xÐt biªn b¶n kiÓm tra. 8.3.4. C¸c tµi liÖu, hå s¬ cÇn thiÕt cho c«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong qu¸ tr×nh khai th¸c 133
 • TCVN 6475-2:2007 ®−îc quy ®Þnh ë 6.2.6. 8.3.5. Ph¹m vi c«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt trong qu¸ tr×nh khai th¸c ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 8.3-1: B¶ng 8.3-1: Ph¹m vi c«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt trong qu¸ tr×nh khai th¸c Ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra Møc gi¸m s¸t ThÊp Xem xÐt chung c¸c tµi liÖu chÝnh ®Ó x¸c nhËn viÖc tu©n thñ hå s¬ thiÕt kÕ. Võa Cao x x x x x KiÓm tra hå s¬ söa ch÷a vµ ho¸n c¶i. Gi¸m s¸t khi b¾t ®Çu c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra chu kú, söa ch÷a, ho¸n c¶i. §èi víi nh÷ng h¹ng môc cÇn quan t©m ®Æc biÖt, §¨ng kiÓm viªn gi¸m s¸t suèt qu¸ tr×nh tiÕn hµnh. Xem xÐt hå s¬ kh¶o s¸t, ho¸n c¶i cña c¸c nhµ thÇu. Xem xÐt c¸c tµi liÖu chÝnh ®Ó x¸c nhËn viÖc tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn cÇn ¸p x dông. Gi¸m s¸t khi b¾t ®Çu vµ khi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra chu kú, söa ch÷a, ho¸n c¶i. §èi víi nh÷ng h¹ng môc cÇn quan t©m ®Æc biÖt, §¨ng kiÓm viªn gi¸m s¸t suèt qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ tiÕn hµnh c«ng viÖc. CÊp hå s¬ x¸c nhËn c«ng t¸c kiÓm tra, ho¸n c¶i ®ã 8.3.6. KiÓm tra trong qu¸ tr×nh khai th¸c ®−îc tiÕn hµnh ®Ó x¸c nhËn r»ng ®−êng èng liªn tôc tho¶ m·n yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy vÒ tÝnh toµn vÑn cña ®−êng èng. 8.3.7. §¸nh gi¸ hµng n¨m ®−îc tiÕn hµnh nh»m x¸c nhËn r»ng mäi h− háng cña hÖ thèng ®−êng èng n»m trong giíi h¹n chÊp nhËn ®−îc vµ ®−êng èng liªn tôc tho¶ m·n môc tiªu ®Ò ra. 8.3.8. C¸c lÇn ®¸nh gi¸ hµng n¨m kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i bao hµm c¸c lÇn kiÓm tra hµng n¨m mµ cã thÓ kh«ng cÇn thùc hiÖn khi ¸p dông ph−¬ng ph¸p kiÓm tra trªn c¬ së rñi ro. §¸nh gi¸ hµng n¨m bao hµm c¸c ho¹t ®éng ®−îc nªu t¹i môc 8.3.3 ë trªn, vµ cã thÓ chØ bao hµm viÖc xem xÐt c¸c b¸o c¸o x¸c nhËn ®−êng èng ®· ®−îc vËn hµnh trong giíi h¹n thiÕt kÕ cña nã. 8.3.9. Khi cã h− háng, söa ch÷a hoÆc ho¸n c¶i, ®¸nh gi¸ bæ sung ph¶i ®−îc tiÕn hµnh nh»m x¸c ®Þnh r»ng mäi h− háng, söa ch÷a vµ ho¸n c¶i ®èi víi hÖ thèng ®−êng èng biÓn kh«ng ¶nh h−ëng g× tíi môc ®Ých sö dông cña ®−êng èng. 8.4. NghÜa vô cña chñ ®−êng èng 8.4.1. §Ó duy tr× hiÖu lùc cña giÊy chøng nhËn trong giai ®o¹n vËn hµnh, §¨ng kiÓm ViÖt Nam cÇn 134
 • TCVN 6475-2:2007 ®−îc th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng cña ®−êng èng. §¨ng kiÓm ViÖt Nam cã quyÒn ®−îc th«ng tin vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn vËn hµnh, kiÓm tra vµ b¶o d−ìng. 8.4.2. Chñ ®−êng èng ph¶i th«ng b¸o cho §¨ng kiÓm ViÖt Nam biÕt ngay lËp tøc nÕu mét trong c¸c sù viÖc sau ®©y xuÊt hiÖn, vµ §¨ng kiÓm ViÖt Nam sÏ xem xÐt kh¶ n¨ng cã tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ hay kh«ng: 8.4.2. 1. HÖ thèng ®−êng èng bÞ h− háng hoÆc nghi ngê bÞ h− háng cã thÓ ¶nh h−ëng tíi an toµn, ®é tin cËy, ®é bÒn hoÆc æn ®Þnh. 8.4.2. 2. HÖ thèng ®−êng èng biÓn cã dÊu hiÖu h− háng cã thÓ ¶nh h−ëng tíi an toµn, ®é tin cËy, ®é bÒn hoÆc æn ®Þnh. 8.4.2. 3. §−êng èng biÓn bÞ söa ®æi, söa ch÷a, thay thÕ. 8.4.3. §¨ng kiÓm ViÖt Nam cÇn ®−îc: 8.4.3. 1. Th«ng b¸o khi tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c kiÓm tra ®Ó duy tr× hiÖu lùc cña GiÊy chøng nhËn. 8.4.3. 2. Th«ng b¸o kÞp thêi khi cã thÓ kiÓm tra ®−îc c¸c bé phËn cña hÖ thèng ®−êng èng vèn kh«ng th−êng xuyªn tiÕp cËn ®−îc. 8.4.3. 3. Th«ng b¸o kÞp thêi tr−íc khi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng söa ch÷a hÖ thèng ®−êng èng. 8.4.4. Chñ ®−êng èng ph¶i cung cÊp cho §¨ng kiÓm ViÖt Nam c¸c b¶n vÏ vµ th«ng sè kü thuËt cÇn thiÕt còng nh− c¸c quy tr×nh ®−îc duyÖt. §¨ng kiÓm ViÖt Nam sÏ xem xÐt chÊp nhËn: 8.4.4. 1. C¸c quy tr×nh vËn hµnh vµ b¶o d−ìng vµ duyÖt l¹i chóng; 8.4.4. 2. Ch−¬ng tr×nh kiÓm tra vµ c¸c yªu cÇu th−êng lÖ vµ ®Æc biÖt; 8.4.4. 3. Ph¹m vi kiÓm tra; 8.4.4. 4. Ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t vËn hµnh; 8.4.4. 5. B¸o c¸o gi¸m s¸t vËn hµnh vµ kÕt qu¶ kiÓm tra. 8.4.5. Khi biªn b¶n vÒ sù kh«ng phï hîp ®−îc cÊp chÝnh thøc, nÕu kh¾c phôc ®−îc c¸c sù kh«ng phï hîp trong thêi h¹n ®· ®Þnh th× GiÊy chøng nhËn vÉn cßn hiÖu lùc. 8.4.6. Chñ ®−êng èng ph¶i th«ng b¸o cho §¨ng kiÓm ViÖt Nam khi kh¾c phôc ®−îc c¸c sù kh«ng phï hîp ®Ó §¨ng kiÓm ViÖt Nam tiÕn hµnh thÈm tra. 8.5. Hå s¬ ph©n cÊp trong khai th¸c 8.5.1. Hå s¬ ®Ó duy tr× GiÊy chøng nhËn bao gåm: 135
 • TCVN 6475-2:2007 o GiÊy chøng nhËn; o Biªn b¶n kiÓm tra; o C¸c biªn b¶n vÒ sù kh«ng phï hîp. 8.6. Biªn b¶n vÒ sù kh«ng phï hîp 8.6.1. NÕu sau khi ®¸nh gi¸ hÖ thèng ®−êng èng trong qu¸ tr×nh vËn hµnh, c¸c h¹ng môc kiÓm tra kh«ng ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu ®Ò ra th× §¨ng kiÓm ViÖt Nam sÏ ®−a ra biªn b¶n kh«ng phï hîp. 8.6.2. Chñ ®−êng èng chÞu tr¸ch nhiÖm ®Ò xuÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc. 136
 • TCVN 6475-3:2007 t i ª u c h u È n quèc gia Tcvn 6475-3: 2007 XuÊt b¶n lÇn 2 Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 3: §¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline Systems – Part 3: Requalification 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ khai th¸c c¸c hÖ thèng ®−êng èng biÓn, kÓ c¶ c¸c hÖ thèng ®−êng èng ®Æt ë c¸c cöa s«ng vµ vïng biÓn ViÖt Nam dïng ®Ó vËn chuyÓn riªng lÎ hoÆc hçn hîp c¸c chÊt hydr«c¸cbon ë tr¹ng th¸i láng hoÆc khÝ, nh− dÇu th«, c¸c s¶n phÈm cña dÇu, c¸c lo¹i khÝ. 1.1.2. Tiªu chuÈn nµy nµy ®−a ra kh¸i niÖm vÒ ®¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn vµ c¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc ®¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn c¸c hÖ thèng ®−êng èng. 1.1.3. §¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn lµ viÖc ®¸nh gi¸ l¹i thiÕt kÕ khi c¸c ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ bÞ thay ®æi. 1.1.4. ViÖc ®¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn ®−îc tiÕn hµnh khi cã sù thay ®æi so víi thiÕt kÕ c¬ së ban ®Çu, khi ®−êng èng kh«ng tháa m·n ®−îc thiÕt kÕ c¬ së, hoÆc khi ph¸t hiÖn thÊy c¸c lçi trong qu¸ tr×nh vËn hµnh b×nh th−êng hoÆc bÊt th−êng. 1.1.5. C¸c nguyªn nh©n g©y ra viÖc cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn lµ: • Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông tiªu chuÈn nµy ®èi víi c¸c ®−êng èng hiÖn cã do c¸c yªu cÇu vÒ hÖ sè sö dông cao h¬n; • Thay ®æi c¸c gi¶ thuyÕt: o T¶i träng m«i tr−êng; 137
 • TCVN 6475-3:2007 o o • BiÕn d¹ng; Xãi mßn. Thay ®æi c¸c th«ng sè vËn hµnh: o o • ¸p suÊt hoÆc nhiÖt ®é; TÝnh ¨n mßn cña l−u chÊt. C¸c c¬ chÕ tho¸i hãa kh¸c víi (tho¸i hãa nhanh h¬n) c¸c gi¶ ®Þnh ban ®Çu: o Tèc ®é ¨n mßn, c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi; o C¸c ph¶n øng ®éng lùc g©y ra mái do ®−êng èng kh«ng ®−îc ®ì ®Çy ®ñ. • KÐo dµi tuæi thä thiÕt kÕ; • Ph¸t hiÖn ra c¸c h− háng: o C¸c vÕt lâm; o H− háng kÕt cÊu b¶o vÖ ®−êng èng; o C¸c khuyÕt tËt mèi hµn; o C¸c khuyÕt tËt do ¨n mßn. o H− háng c¸c anèt. 1.1.6. PhÇn nµy cßn ®−a ra nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c ph©n cÊp c¸c ®−êng èng hiÖn cã ®· v−ît qu¸ tuæi thä thiÕt kÕ. C«ng t¸c ph©n cÊp ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh c¸c xem xÐt ®Æc biÖt vÒ duyÖt tµi liÖu thiÕt kÕ, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ ®é bÒn ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh phï hîp cña ®−êng èng víi môc ®Ých sö dông. 1.2. Tµi liÖu viÖn dÉn Trong tiªu chuÈn nµy, c¸c tiªu chuÈn sau ®©y ®−îc viÖn dÉn: • TCVN 6475-4: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 4: Nguyªn t¾c thiÕt kÕ; 1.3. Sù ¸p dông tiªu chuÈn khi ®¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn 1.3.1. §èi víi c¸c ®−êng èng mµ tuæi cña chóng vÉn nhá h¬n tuæi thä thiÕt kÕ ban ®Çu vµ kh«ng cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ nµo, tiªu chuÈn mµ khi ®−êng èng ®−îc x©y dùng ®· tu©n thñ ph¶i ®−îc ¸p dông khi xem xÐt c¸c bÊt th−êng, c¸c thay ®æi hoÆc kh¾c phôc nhá c¸c th«ng sè thiÕt kÕ, mµ chóng bÞ 138
 • TCVN 6475-3:2007 v−ît qu¸ trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. 1.3.2. §èi víi c¸c ho¸n c¶i lín hoÆc c¸c tr−êng hîp kh¸c kh«ng ®−îc nªu t¹i môc 1.3.1 th× ph¶i ¸p dông tiªu chuÈn nµy. 1.3.3. CÊp an toµn ¸p dông cho viÖc kÐo dµi tuæi thä cña ®−êng èng hiÖn cã ph¶i gièng nh− cÊp an toµn ®−îc ¸p dông khi thiÕt kÕ mét ®−êng èng míi. Trong tr−êng hîp tiªu chuÈn ban ®Çu ®−îc dïng ®Ó thiÕt kÕ ®−êng èng ®ang xÐt kh«ng ®ñ nghiªm ngÆt ®Ó tháa m·n cÊp an toµn quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy th× ph¶i ¸p dông tiªu chuÈn nµy ®Ó ®¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn. 1.4. KÐo dµi thêi gian sö dông ®−êng èng 1.4.1. Quy ®Þnh chung • §Ó x¸c ®Þnh xem ®−êng èng hiÖn t¹i cã phï hîp víi viÖc kÐo dµi thêi gian sö dông hay kh«ng, c¸c vÊn ®Ò sau ®©y ph¶i ®−îc xem xÐt: o Xem xÐt tµi liÖu thiÕt kÕ ban ®Çu, c¸c b¶n vÏ, c¸c b¸o c¸o ho¸n c¶i kÕt cÊu vµ c¸c b¸o c¸o kiÓm tra; o Kh¶o s¸t ®Ó x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng cña ®−êng èng, èng ®øng vµ c¸c kÕt cÊu; o Xem xÐt kÕt qu¶ cña b¶n ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®uêng èng t¹i vÞ trÝ (in-place analysis) cã sö dông c¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t, c¸c b¶n vÏ gèc, c¸c b¸o c¸o ®Þa chÊt vµ h¶i d−¬ng häc vµ c¸c ho¸n c¶i g©y ¶nh h−ëng ®Õn t¶i träng tÜnh, t¶i träng ®éng, t¶i träng m«i tr−êng vµ t¶i träng ®éng ®Êt, nÕu cã, t¸c dông lªn ®−êng èng; o Kh¶o s¸t l¹i ®−êng èng cã sö dông c¸c kÕt qu¶ cña b¶n ph©n tÝch ®é bÒn. Thùc hiÖn c¸c thay ®æi cÇn thiÕt ®Ó kÐo dµi thêi gian ho¹t ®éng cña ®−êng èng; o Xem xÐt ch−¬ng tr×nh kiÓm tra tiÕp theo ®Ó ®¶m b¶o r»ng t×nh phï hîp cña ®−êng èng ®−îc duy tr×. • Kh«ng cÇn ph¶i ph©n tÝch mái, nÕu c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y ®−îc tháa m·n: o Ph©n tÝch mái ban ®Çu chØ ra r»ng tuæi thä mái cña tÊt c¶ c¸c mèi nèi ®ñ lín ®Ó bao trïm c¶ thêi gian kÐo dµi sö dông; o C¸c sè liÖu m«i tr−êng vÒ mái ®−îc sö dông trong ph©n tÝch mái ban ®Çu vÉn cßn hiÖu lùc hoÆc lµ c¸c sè liÖu ®ã cßn kh¾c nghiÖt h¬n so víi ®iÒu kiÖn m«i tr−êng hiÖn t¹i; 139
 • TCVN 6475-3:2007 o Kh«ng ph¸t hiÖn ra c¸c vÕt nøt trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t l¹i hoÆc tÊt c¶ c¸c mèi nèi, phÇn tö h− háng ®ang ®−îc söa ch÷a; o Sinh vËt biÓn b¸m vµ ¨n mßn vÉn n»m trong c¸c giíi h¹n thiÕt kÕ cho phÐp. 1.4.2. Xem xÐt c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ C¸c tµi liÖu thiÕt kÕ ®−êng èng ph¶i ®−îc thu thËp ®Ó cho phÐp tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ kü thuËt vÒ tÝnh toµn vÑn kÕt cÊu tæng thÓ cña ®−êng èng. C¸c tµi liÖu nµy ph¶i bao gåm c¸c b¸o c¸o, tµi liÖu thiÕt kÕ gèc, c¸c b¶n vÏ vµ b¶n ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt hoµn c«ng, c¸c b¸o c¸o kiÓm tra trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, l¾p ®Æt vµ khai th¸c tr−íc ®ã. Chñ ®−êng èng ph¶i ®¶m b¶o r»ng mäi gi¶ thuyÕt ®−a ra lµ hîp lý vµ c¸c th«ng tin thu thËp ®−îc lµ chÝnh x¸c vµ thÓ hiÖn t×nh tr¹ng thùc tÕ cña ®−êng èng t¹i thêi ®iÓm ®¸nh gi¸. NÕu kh«ng thÓ thu thËp ®−îc c¸c th«ng tin nãi trªn, ph¶i ¸p dông gi¶ thuyÕt vÒ chØ tiªu thiÕt kÕ thÊp h¬n vµ tiÕn hµnh c¸c phÐp ®o d¹c hoÆc thö nghiÖm thùc tÕ ®Ó thiÕt lËp mét gi¶ thuyÕt hîp lý vµ an toµn. 1.4.3. KiÓm tra CÇn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ®−êng èng hiÖn cã d−íi sù chøng kiÕn vµ gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm viªn ®Ó x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng cña ®−êng èng mµ dùa vµo ®ã cã thÓ ®−a ra c¸c lý gi¶i vÒ viÖc kÐo dµi thêi gian sö dông ®−êng èng. Ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt c¸c b¸o c¸o kiÓm tra vµ b¶o d−ìng tr−íc ®©y vµ x©y dùng quy tr×nh kiÓm tra. Ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra d−íi n−íc ®Çy ®ñ ®Ó ®¶m b¶o r»ng kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng ®−êng èng lµ chÝnh x¸c. HÖ thèng b¶o vÖ chèng ¨n mßn ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c anèt hiÖn cã vÉn phï hîp víi tuæi thä thiÕt kÕ kÐo dµi cña hÖ thèng èng. NÕu thÊy cÇn thiÕt, ph¶i tiÕn hµnh thay thÕ c¸c anèt hiÖn cã hoÆc l¾p ®Æt bæ sung c¸c anèt míi. NÕu c¸c t¶i träng thñy ®éng t¨ng ®¸ng kÓ do l¾p ®Æt thªm c¸c anèt míi, t¶i träng bæ sung nµy ph¶i ®−îc ®−a vµo ph©n tÝch ®é bÒn. T×nh tr¹ng cña c¸c líp bäc b¶o vÖ èng ®øng t¹i vïng dao ®éng sãng ph¶i ®−îc söa ch÷a ®Ó tháa m·n c¸c yªu cÇu. 1.4.4. Ph©n tÝch ®é bÒn C¸c ph©n tÝch ®é bÒn ®−êng èng/èng ®øng hiÖn cã ph¶i ®−îc kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, ho¸n c¶i vµ c¸c h− háng.C¸c vËt liÖu chÕ t¹o ban ®Çu vµ c¸c chi tiÕt l¾p gi¸p ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh sao cho c¸c ®Æc tÝnh chÝnh x¸c cña vËt liÖu ®−îc sö dông trong ph©n tÝch ®é bÒn vµ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm tËp trung øng suÊt. §èi víi nh÷ng khu vùc ®−îc thiÕt kÕ theo c¸c ®iÒu kiÖn ®éng ®Êt hoÆc ®ãng b¨ng, th× còng ph¶i tiÕn hµnh c¸c ph©n tÝch cho c¸c ®iÒu kiÖn ®ã. C¸c kÕt qu¶ cña ph©n tÝch ph¶i ®−îc xem xÐt ®Ó x¸c ®Þnh c¸c khu vùc cÇn kiÓm tra. C¸c ¶nh h−ëng cña c¸c sù thay ®æi kÕt cÊu hoÆc ®¸y biÓn ®Õn viÖc cho phÐp tiÕp tôc sö dông ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸ bëi ph©n tÝch ®é bÒn. C¸c nhÞp hÉng cã chØ tiªu 140
 • TCVN 6475-3:2007 ®é bÒn bÞ vi ph¹m ph¶i ®−îc söa ch÷a, c¶i thiÖn b»ng c¸ch can thiÖp d−íi ®¸y biÓn. KÕt qu¶ cña sù gi¶m c¸c t¶i träng nµy t¸c dông lªn kÕt cÊu ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh xem cã cÇn tiÕn hµnh söa ch÷a/ thay ®æ hay kh«ng. 1.4.5. TiÕn hµnh söa ch÷a/ kiÓm tra l¹i Cuéc kh¶o s¸t t×nh tr¹ng ban ®Çu mµ kÕt qu¶ cña nã ®−îc sö dông trong c¸c ph©n tÝch kÕt cÊu sÏ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ph¹m vi, møc ®é söa ch÷a/ thay ®æi cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®Ó duy tr× cÊp cña ®−êng èng ®−îc kÐo dµi sö dông. Cã thÓ cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh mét cuéc kh¶o s¸t thø 2 ®Ó kiÓm tra c¸c khu vùc mµ kÕt qu¶ ph©n tÝch chØ ra lµ c¸c vïng ph¶i chÞ øng suÊt cao cña kÕt cÊu. C¸c vïng ®−îc x¸c ®Þnh lµ ph¶i chÞu øng suÊt v−ît qu¸ møc cho phÐp ph¶i ®−îc gia c−êng. C¸c mèi hµn cã tuæi thä mái thÊp ph¶i ®−îc söa ch÷a c¶i thiÖn b»ng c¸ch gia c−êng hoÆc b»ng ph−¬ng ph¸p mµi. NÕu sö dông ph−¬ng ph¸p mµi, c¸c chi tiÕt vÒ viÖc mµi ph¶i ®−îc tr×nh ®¨ng kiÓm duyÖt vµ chÊp nhËn. Kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c ®ît kiÓm tra ®Þnh kú trong t−¬ng lai ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tuæi thä mái cßn l¹i cña c¸c mèi hµn nµy. 2. ChØ tiªu thiÕt kÕ 2.1. Quy ®Þnh chung 2.1.1. Ph¶i ¸p dông cÊp an toµn nh− quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-4: 2007 môc 4.6 ®èi víi viÖc ®¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn. 2.1.2. Hå s¬ vËn hµnh nh− sù thay ®æi c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh, c¸c b¸o c¸o kiÓm tra vµ c¸c ho¸n c¶i ph¶i ®−îc xem xÐt khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn. 2.2. Thö ¸p lùc hÖ thèng 2.2.1. Cã thÓ cÇn thiÕt ph¶i thö ¸p lùc hÖ thèng khi: • C¸c cuéc thö ¸p lùc t¹i nhµ m¸y hoÆc thö ¸p lùc hÖ thèng ban ®Çu kh«ng tháa m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy t¹i møc ¸p suÊt thiÕt kÕ míi; • Mét phÇn ®¸ng kÓ cña ®−êng èng ch−a ®−îc thö ¸p lùc hÖ thèng (c¸c ®o¹n èng ®−îc l¾p ®Æt míi). 2.3. Sù tho¸i ho¸ 2.3.1. TÊt c¶ c¸c c¬ chÕ tho¸i ho¸ liªn quan ®Òu ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸. Sau ®©y lµ c¸c c¬ chÕ tho¸i hãa 141
 • TCVN 6475-3:2007 ®iÓn h×nh: • ¨n mßn: • ¨n mßn bªn ngoµi; • ¨n mßn bªn trong. • Mµi mßn; • C¸c t¶i träng sù cè; • Sù më réng c¸c nhÞp hÉng; • Mái; • Lón èng. 2.3.2. H− háng tÝch lòy mµ ®−êng èng ph¶i chÞu tr−íc khi ®¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn ph¶i ®−îc xem xÐt khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ ®−êng èng ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn. 142
 • TCVN 6475-4:2007 t i ª u c h u È n Quèc gia Tcvn 6475-4: 2007 XuÊt b¶n lÇn 2 Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 4: Nguyªn t¾c thiÕt kÕ Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline Systems – Part 4: Design Philosophy 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ khai th¸c c¸c hÖ thèng ®−êng èng biÓn, kÓ c¶ c¸c hÖ thèng ®−êng èng ®Æt ë c¸c cöa s«ng vµ vïng biÓn ViÖt Nam dïng ®Ó vËn chuyÓn riªng lÎ hoÆc hçn hîp c¸c chÊt hydr« c¸cbon ë tr¹ng th¸i láng hoÆc khÝ, nh− dÇu th«, c¸c s¶n phÈm cña dÇu, c¸c lo¹i khÝ. Tiªu chuÈn nµy ®−a ra c¸c quy ®Þnh vÒ c¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ mét hÖ thèng ®−êng èng biÓn. 2. Tµi liÖu viÖn dÉn Trong tiªu chuÈn nµy, c¸c tiªu chuÈn sau ®©y ®−îc viÖn dÉn: • TCVN 6475-7: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 7: ChØ tiªu thiÕt kÕ; 3. Nguyªn t¾c an toµn 3.1. Quy ®Þnh chung 3.1.1. TÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng ®−êng èng ®−îc x©y dùng theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®−îc ®¶m b¶o th«ng qua mét nguyªn lý an toµn tÝch hîp c¸c phÇn kh¸c nhau nh− ®−îc minh häa ë h×nh 3.1-1. 143
 • TCVN 6475-4:2007 H×nh 3.1-1: Nguyªn lý an toµn 3.2. Môc tiªu an toµn 3.2.1. Môc tiªu an toµn tæng thÓ ph¶i ®−îc x©y dùng, lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn, bao hµm tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n tõ x©y dùng c¬ së lý thuyÕt ban ®Çu cho tíi khi gi¶i b¶n. 3.2.2. Môc tiªu an toµn cña mét hÖ thèng ®−êng èng cô thÓ cÇn ph¶i nªu c¸c vÊn ®Ò sau: • T¸c ®éng ®Õn m«i tr−êng ph¶i ®−îc gi¶m tíi møc hîp lý cã thÓ; • Kh«ng chÊp nhËn bÊt kú sù rß rØ nµo trong khi vËn hµnh hÖ thèng ®−êng èng; • Kh«ng cã tai n¹n nghiªm träng hoÆc g©y chÕt ng−êi nµo trong giai ®o¹n x©y dùng; • Trong bÊt kú t×nh huèng nµo viÖc l¾p ®Æt ®−êng èng còng kh«ng ®−îc ¶nh h−ëng ®Õn thiÕt bÞ ®¸nh c¸; • L¾p ®Æt vµ b¶o d−ìng kh«ng cÇn thî lÆn… 3.2.3. Trong tiªu chuÈn nµy, x¸c suÊt h− háng kÕt cÊu ®−îc ph¶n ¸nh trong viÖc lùa chän ba cÊp an toµn (xem môc 3.4). Khi lùa chän cÊp an toµn, cÇn ph¶i xem xÐt ®Õn môc tiªu an toµn ®· ®−îc thÓ hiÖn. 144
 • TCVN 6475-4:2007 3.3. Xem xÐt cã hÖ thèng 3.3.1. TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn thiÕt kÕ, x©y dùng vµ vËn hµnh cña hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®¶m b¶o ®−îc r»ng kh«ng cã bÊt kú mét h− háng ®¬n lÎ nµo dÉn ®Õn c¸c t×nh huèng g©y ®e däa ®Õn tÝnh m¹ng con ng−êi, hoÆc h− háng kh«ng chÊp nhËn ®−îc ®Õn c¸c thiÕt bÞ vµ m«i tr−êng. 3.3.2. CÇn tiÕn hµnh xem xÐt cã hÖ thèng hoÆc ph©n tÝch ë tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n ®Ó x¸c ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ hËu qu¶ cña c¸c h− háng riªng lÎ vµ chuçi c¸c h− háng trong hÖ thèng ®−êng èng ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc cÇn thiÕt. Møc ®é xem xÐt cã hÖ thèng hoÆc ph©n tÝch ph¶i ph¶n ¸nh ®−îc møc ®é nguy hiÓm cña hÖ thèng ®−êng èng, møc ®é nguy hiÓm trong vËn hµnh, vµ kinh nghiÖm tr−íc ®ã víi c¸c hÖ thèng hoÆc ho¹t ®éng t−¬ng tù. 3.3.3. Ph−¬ng ph¸p luËn dïng cho viÖc xem xÐt cã hÖ thèng lµ mét ph©n tÝch nguy c¬ ®Þnh l−îng (QRA). Ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ ®−a ra −íc tÝnh vÒ nguy c¬ tæng thÓ ®èi víi an toµn vµ søc kháe con ng−êi, m«i tr−êng vµ tµi s¶n vµ bao gåm: • NhËn d¹ng hiÓm häa; • §¸nh gi¸ c¸c x¸c suÊt x¶y ra cña c¸c hiÖn t−îng h− háng; • Ph©n tÝch tai n¹n; • HËu qu¶ vµ ®¸nh gi¸ rñi ro. 3.3.4. CÇn chó ý ®Æc biÖt ®Õn c¸c phÇn gÇn c¸c c«ng tr×nh kh¸c hoÆc n¬i cËp bê lµ n¬i cã ho¹t ®éng th−êng xuyªn cña con ng−êi vµ v× vËy kh¶ n¨ng x¶y ra vµ hËu qu¶ cña c¸c h− háng ®èi víi hÖ thèng ®−êng èng sÏ lín h¬n. §iÒu nµy còng bao gåm c¸c khu vùc n¬i ®−êng èng ®−îc l¾p ®Æt song song víi ®−êng èng hiÖn cã vµ c¸c vÞ trÝ giao nhau cña ®−êng èng. 3.4. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cÊp an toµn 3.4.1. Trong tiªu chuÈn nµy, an toµn kÕt cÊu cña hÖ thèng ®−êng èng ®−îc ®¶m b¶o qua viÖc sö dông mét ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cÊp an toµn. HÖ thèng ®−êng èng ®−îc ph©n thµnh mét hoÆc nhiÒu cÊp an toµn dùa trªn c¸c hËu qu¶ cña h− háng (th−êng ®−îc Ên ®Þnh bëi néi dung vµ vÞ trÝ cña h− háng). Víi mçi cÊp an toµn, mét tËp hîp c¸c hÖ sè an toµn riªng phÇn ®−îc Ên ®Þnh cho mçi tr¹ng th¸i giíi h¹n. 3.5. §¶m b¶o chÊt l−îng 3.5.1. §Þnh d¹ng an toµn trong khu«n khæ tiªu chuÈn nµy ®ßi hái c¸c lçi s¬ ®¼ng (lçi do con ng−êi) 145
 • TCVN 6475-4:2007 ph¶i ®−îc kiÓm so¸t bëi c¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc tæ chøc c«ng viÖc, kh¶ n¨ng cña ng−êi thùc hiÖn c«ng viÖc, kiÓm tra thiÕt kÕ, vµ ®¶m b¶o chÊt l−îng trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n liªn quan. 3.5.2. Chñ ®−êng èng ph¶i x©y dùng môc tiªu chÊt l−îng. Chñ ®−êng èng ph¶i, vÒ c¸c khÝa c¹nh liªn quan ®Õn chÊt l−îng c¶ ë bªn trong vµ bªn ngoµi, t×m c¸ch ®¹t ®−îc møc chÊt l−îng cña s¶n phÈm vµ dÞch vô dù ®Þnh trong môc tiªu chÊt l−îng. H¬n n÷a, chñ ®−êng èng ph¶i ®¶m b¶o ®−îc r»ng chÊt l−îng dù ®Þnh ®ang, hoÆc sÏ ®¹t ®−îc. 4. Lùa chän ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ 4.1. Quy ®Þnh chung 4.1.1. Lùa chän ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ trong tiªu chuÈn nµy dùa trªn tr¹ng th¸i giíi h¹n vµ ph−¬ng ph¸p hÖ sè an toµn riªng phÇn, cßn gäi lµ ®Þnh d¹ng thiÕt kÕ theo hÖ sè t¶i träng vµ søc bÒn (LRFD). 4.2. Ph©n lo¹i s¶n phÈm chÊt láng dÉn trong ®−êng èng 4.2.1. C¸c chÊt láng ®−îc vËn chuyÓn bëi hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc ph©n lo¹i theo nguy c¬ hiÓm häa cña chóng ®−îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 4.2-1. B¶ng 4.2-1: Ph©n lo¹i chÊt láng Lo¹i M« t¶ A ChÊt láng cã chÊt nÒn lµ n−íc kh«ng ch¸y ®iÓn h×nh B C¸c chÊt ch¸y vµ/hoÆc ®éc ë d¹ng láng t¹i c¸c ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é m«i tr−êng vµ ¸p suÊt khÝ quyÓn th«ng th−êng. C¸c vÝ dô ®iÓn h×nh lµ c¸c s¶n phÈm dÇu má. Methanol lµ mét vÝ dô vÒ chÊt láng ch¸y vµ ®éc. C C¸c chÊt kh«ng ch¸y ë d¹ng khÝ kh«ng ®éc t¹i c¸c ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é m«i tr−êng vµ ¸p suÊt khÝ quyÓn th«ng th−êng. VÝ dô ®iÓn h×nh lµ nit¬, ®i«xit cacbon, acg«n vµ kh«ng khÝ. D C¸c khÝ tù nhiªn mét pha, kh«ng ®éc h¹i. E C¸c dung dÞch ch¸y ®−îc vµ/ hoÆc ®éc h¹i ë d¹ng khÝ t¹i c¸c ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é m«i tr−êng vµ ¸p suÊt khÝ quyÓn th«ng th−êng vµ ®−îc vËn chuyÓn d−íi d¹ng khÝ vµ/hoÆc láng. VÝ dô ®iÓn h×nh lµ hy®r«, khÝ tù nhiªn (ngoµi lo¹i ®−îc nªu ë lo¹i D), ªthan, ªtylen, khÝ hãa láng (nh− propan vµ butan), chÊt láng khÝ tù nhiªn, amoniac, vµ chlorine. 4.2.2. C¸c chÊt khÝ hoÆc chÊt láng kh«ng ®−îc nhËn diÖn ë b¶ng 4.2-1 ph¶i ®−îc ph©n lo¹i lµ lo¹i chøa 146
 • TCVN 6475-4:2007 c¸c chÊt gÇn gièng nhÊt vÒ nguy c¬ hiÓm häa ®èi víi c¸c chÊt ®−îc nªu. NÕu lo¹i chÊt láng kh«ng râ rµng, chÊt láng ®ã sÏ ®−îc xÕp lo¹i lµ lo¹i cã hiÓm häa lín nhÊt. 4.3. CÊp vÞ trÝ 4.3.1. HÖ thèng ®−êng èng sÏ ®−îc ph©n thµnh c¸c cÊp vÞ trÝ nh− quy ®Þnh t¹i b¶ng 4.3-1. B¶ng 4.3-1 CÊp vÞ trÝ VÞ trÝ §Þnh nghÜa 1 Khu vùc kh«ng cã c¸c ho¹t ®éng th−êng xuyªn cña con ng−êi däc theo tuyÕn ®−êng èng. 2 PhÇn ®−êng èng/èng ®øng gÇn khu vùc cã giµn (cã ng−êi) hoÆc ë nh÷ng khu vùc cã ho¹t ®éng th−êng xuyªn cña con ng−êi. Ph¹m vi cña cÊp vÞ trÝ 2 ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn kÕt qu¶ ph©n tÝch rñi ro thÝch hîp. NÕu kh«ng ph©n tÝch nµo nh− vËy ®−îc thùc hiÖn, ph¹m vi cña cÊp vÞ trÝ 2 ®−îc lÊy tèi thiÓu c¸ch giµn 500 m. 4.4. C¸c cÊp an toµn 4.4.1. ThiÕt kÕ ®−êng èng ph¶i ®−îc dùa trªn hËu qu¶ h− háng tiÒm tµng. Trong tiªu chuÈn nµy, ®iÒu nµy ®−îc thÓ hiÖn bëi c¸c cÊp an toµn. CÊp an toµn cã thÓ kh¸c nhau t¹i c¸c giai ®o¹n vµ vÞ trÝ kh¸c nhau. C¸c cÊp an toµn ®−îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 4.4-1. B¶ng 4.4-1: Ph©n lo¹i cÊp an toµn CÊp an toµn ThÊp §Þnh nghÜa Khi h− háng mang tÝnh rñi ro thÊp vÒ viÖc g©y th−¬ng tËt cho con ng−êi vµ g©y ra hËu qu¶ nhá ®Õn m«i tr−êng vµ kinh tÕ. CÊp an toµn thÊp th−êng ®−îc ph©n lo¹i cho giai ®o¹n l¾p ®Æt. Võa §èi víi c¸c ®iÒu kiÖn t¹m thêi khi h− háng mang tÝnh rñi ro vÒ viÖc g©y th−¬ng tËt cho con ng−êi, g©y « nhiÔm m«i tr−êng trÇm träng. CÊp an toµn võa th−êng ®−îc ph©n lo¹i cho viÖc vËn hµnh bªn ngoµi khu vùc giµn. Cao §èi víi c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh khi h− háng mang tÝnh rñi ro cao vÒ viÖc g©y th−¬ng tËt cho con ng−êi, g©y « nhiÔm m«i tr−êng trÇm träng. CÊp an toµn cao th−êng ®−îc ph©n lo¹i trong khi vËn hµnh t¹i cÊp vÞ trÝ 2. 4.4.2. C¸c hÖ sè an toµn riªng phÇn liªn quan ®Õn cÊp an toµn ®−îc quy ®Þnh ë TCVN 6475 – 7: 2007 môc 5.2. 147
 • TCVN 6475-4:2007 4.4.3. Th«ng th−êng, c¸c cÊp an toµn quy ®Þnh t¹i b¶ng 4.4-2 ®−îc ¸p dông. B¶ng 4.4-2: Ph©n lo¹i th«ng th−êng cña cÊp an toµn Lo¹i chÊt láng A, C Lo¹i chÊt láng B, D, E CÊp vÞ trÝ CÊp vÞ trÝ Giai ®o¹n 1 2 1 2 T¹m thêi 1,2 ThÊp ThÊp ThÊp ThÊp VËn hµnh ThÊp Võa3 Võa Cao Ghi chó: • C¸c giai ®o¹n t¹m thêi tõ l¾p ®Æt ®Õn chuÈn bÞ ch¹y thö th«ng th−êng ®−îc ph©n lµ cÊp an toµn thÊp. • §èi víi viÖc ph©n lo¹i cÊp an toµn ë c¸c giai ®o¹n t¹m thêi sau khi ch¹y thö, cÇn tiÕn hµnh xem xÐt cÈn thËn c¸c hËu qu¶ cña h− háng, cã nghÜa lµ c¸c giai ®o¹n nµy mang cÊp an toµn võa. • 4.5. C¸c èng ®øng trong ®iÖu kiÖn vËn hµnh b×nh th−êng sÏ ®−îc ph©n lo¹i lµ cÊp an toµn Cao. Ph−¬ng ph¸p hÖ sè an toµn riªng phÇn 4.5.1. Nguyªn lý c¬ b¶n cña ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ víi hÖ sè an toµn riªng phÇn lµ kiÓm tra c¸c t¶i träng thiÕt kÕ bao hµm hÖ sè kh«ng v−ît qu¸ søc bÒn thiÕt kÕ bao hµm hÖ sè ®èi víi bÊt kú d¹ng h− háng nµo ®−îc xÐt ®Õn. HiÖu øng t¶i träng thiÕt kÕ bao hµm hÖ sè ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch nh©n hiÖu øng t¶i träng ®Æc tr−ng víi hÖ sè hiÖu øng t¶i träng. Søc bÒn bao hµm hÖ sè ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chia søc bÒn ®Æc tr−ng cho hÖ sè søc bÒn. 4.5.2. Møc an toµn ®−îc xem lµ tháa m·n nÕu hiÖu øng t¶i träng thiÕt kÕ (Ld) kh«ng v−ît qu¸ søc bÒn thiÕt kÕ (Rd): Ld(LF, LE, LA, γF, γA, γC) ≤ Rd[RK(fK), γSC, γm] trong ®ã: Ld - hiÖu øng t¶i träng thiÕt kÕ; LF – t¶i träng chøc n¨ng; LE – t¶i träng m«i tr−êng; 148 (4.5-1)
 • TCVN 6475-4:2007 LA – t¶i träng sù cè; γF - HÖ sè hiÖu øng t¶i träng ®èi víi t¶i träng chøc n¨ng; γA - HÖ sè hiÖu øng t¶i träng ®èi víi t¶i träng sù cè; γC - HÖ sè hiÖu øng ®iÒu kiÖn t¶i träng; Rd - søc bÒn thiÕt kÕ; Rk – vÐc t¬ ®é bÒn; fk – c−êng ®é ®Æc tr−ng cña vËt liÖu; γSC - HÖ sè søc bÒn theo c¸c cÊp an toµn γm - HÖ sè søc bÒn cña vËt liÖu. 4.5.3. HiÖu øng t¶i träng thiÕt kÕ ®−îc dùa trªn, hoÆc lµ mét hµm cña c¸c hiÖu øng t¶i träng bao hµm hÖ sè ®−îc ®iÒu chØnh b»ng hÖ sè hiÖu øng t¶i träng trong ®iÒu kiÖn cô thÓ, γC, mét c¸ch thÝch hîp. C¸c hiÖu øng t¶i träng bao hµm hÖ sè ®−îc tæ hîp theo hµm tr¹ng th¸i giíi h¹n cña d¹ng h− háng cô thÓ. 4.5.4. C¸c hÖ sè hiÖu øng t¶i träng, c¸c hÖ sè søc bÒn cña cÊp an toµn vµ c¸c hÖ sè søc bÒn vËt liÖu liªn quan ®Õn c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n ®−îc nªu trong tiªu chuÈn nµy ph¶i ®−îc hiÖu chuÈn b»ng c¸ch sö dông ph−¬ng ph¸p vÒ ®é tin cËy ®èi víi c¸c cÊp an toµn kh¸c nhau. 4.5.5. C¸c tæ hîp t¶i träng vµ c¸c hÖ sè hiÖu øng t¶i träng t−¬ng øng ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475 – 7: 2007 môc 5.3. C¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n vµ c¸c hÖ sè søc bÒn t−¬ng øng ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475 – 7: 2007 môc 5.2. 4.6. §¸nh gi¸ ®é tin cËy 4.6.1. Mét lùa chän kh¸c víi ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ LRFD ®· ®−îc quy ®Þnh vµ sö dông trong tiªu chuÈn nµy lµ ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ dùa vµo ®¸nh gi¸ ®é tin cËy theo mét ph−¬ng ph¸p ®· ®−îc c«ng nhËn. Ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ nµy cã thÓ ¸p dông víi ®iÒu kiÖn: • Nã ®−îc sö dông ®Ó hiÖu chuÈn c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n hiÖn h÷u n»m ngoµi ph¹m vi tiªu chuÈn nµy. • C¸ch tiÕp cËn cña thiÕt kÕ ®· ®−îc chøng minh lµ ®ñ an toµn cho c¸c tr−êng hîp gièng nh− c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy. 4.6.2. NÕu cã thÓ, c¸c møc cña ®é tin cËy ph¶i ®−îc ®Þnh chuÈn l¹i víi c¸c thiÕt kÕ ®−êng èng t−¬ng tù 149
 • TCVN 6475-4:2007 hoÆc gièng hÖt mµ ®· ®−îc biÕt lµ cã tÝnh an toµn ®Çy ®ñ dùa trªn c¬ së c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. NÕu ®iÒu nµy lµ kh«ng kh¶ thi, møc an toµn môc tiªu ph¶i dùa trªn d¹ng h− háng vµ cÊp an toµn nh− quy ®Þnh ë b¶ng 4.6-1. B¶ng 4.6-1: X¸c suÊt h− háng chÊp nhËn ®èi víi c¸c cÊp an toµn Tr¹ng th¸i giíi CÊp an toµn C¬ së x¸c suÊt h¹n ThÊp SLS Hµng n¨m cho ®−êng èng (1) ULS Hµng n¨m cho ®−êng èng (2) ALS Cao Hµng n¨m cho ®−êng èng (1) FLS Võa 10-2 10-3 10-3 10-3 10-4 10-5 Hµng n¨m cho ®−êng èng (3) Ghi chó: 1) hoÆc kho¶ng thêi gian cña giai ®o¹n t¹m thêi; 2) x¸c xuÊt h− háng sÏ ®−îc ®iÒu chØnh mét c¸ch hîp lý trong n¨m vËn hµnh cuèi cïng hoÆc tr−íc khi kiÓm tra phô thuéc vµo nguyªn t¾c kiÓm tra ®−îc ¸p dông; 3) tham kh¶o x¸c xuÊt tæng thÓ cho phÐp cña c¸c hËu qu¶ nghiªm träng. 150
 • TCVN 6475-5:2007 t i ª u c h u È n quèc gia Tcvn 6475-5: 2007 XuÊt b¶n lÇn 2 Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 5: C¬ së thiÕt kÕ Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline Systems – Part 5: Design Premises 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu mÊu chèt, cÇn thiÕt trong viÖc thiÕt kÕ, l¾p ®Æt, vËn hµnh vµ chøng nhËn l¹i c¸c hÖ thèng ®−êng èng biÓn. 1.2. L¾p ®Æt, vËn hµnh vµ gi¶i b¶n 1.2.1. ViÖc thiÕt kÕ vµ lËp kÕ ho¹ch vËn hµnh ®èi víi mét hÖ thèng ®−êng èng biÓn ph¶i ®−îc thùc hiÖn cho tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn má bao gåm l¾p ®Æt, vËn hµnh vµ gi¶i b¶n. 1.2.2. C¸c kÕ ho¹ch chi tiÕt, b¶n vÏ vµ c¸c quy tr×nh ph¶i ®−îc thiÕt lËp cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng l¾p ®Æt. C¸c vÊn ®Ò sau ®©y ph¶i ®−îc xem xÐt: • Kh¶o s¸t tuyÕn ®−êng èng; • C¸c ho¹t ®éng trªn biÓn; • L¾p ®Æt ®−êng èng; • C¸c ho¹t ®éng ghÐp nèi; • Kh¶o s¸t trong khi r¶i èng; 151
 • TCVN 6475-5:2007 • Söa ch÷a nhÞp hÉng vµ b¶o vÖ ®−êng èng; • L¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu b¶o vÖ vµ neo; • L¾p ®Æt c¸c èng ®øng; • Kh¶o s¸t hoµn c«ng; • Thö lÇn cuèi vµ chu¶n bÞ vËn hµnh. 1.2.3. C¸c kÕ ho¹ch vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc chuÈn bÞ tr−íc khi b¾t ®Çu vËn hµnh. 1.2.4. KÕ ho¹ch vËn hµnh hÖ thèng ®−êng èng biÓn tèi thiÓu ph¶i bao gåm c¸c yÕu tèi sau ®©y: • tæ chøc vµ qu¶n lý; • khëi ®éng vµ dõng; • c¸c giíi h¹n ho¹t ®éng; • b¶o d−ìng; • kiÓm so¸t ¨n mßn, kiÓm tra vµ theo dâi; • kiÓm tra tæng thÓ; • c¸c ho¹t ®éng ®Æc biÖt. 1.2.5. ViÖc gi¶i b¶n hÖ thèng ®−êng èng biÓn ph¶i ®−îc lªn kÕ ho¹ch vµ chuÈn bÞ. 1.2.6. ViÖc ®¸nh gi¸ gi¶i b¶n hÖ thèng ®−êng èng biÓn ph¶i bao gåm c¸c khÝa c¹nh sau ®©y: • m«i tr−êng, ®Æc biÖt lµ vÒ « nhiÔm; • c¶n trë tuyÕn giao th«ng hµng h¶i; • c¶n trë c¸c ho¹t ®éng ®¸nh c¸; • t¸c ®éng ¨n mßn lªn c¸c kÕt cÊu kh¸c. 2. Tµi liÖu viÖn dÉn Trong tiªu chuÈn nµy, c¸c tiªu chuÈn sau ®−îc viÖn dÉn: • TCVN 6475-1: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 1: Quy ®Þnh chung; 152
 • TCVN 6475-5:2007 3. C¸c nguyªn lý thiÕt kÕ hÖ thèng 3.1. TÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng 3.1.1. HÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ vËn hµnh sao cho: • §¸p øng ®−îc ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng vËn chuyÓn ®· ®Þnh; • §¸p øng ®−îc môc tiªu an toµn ®· ®Þnh vµ cã ®ñ ®é bÒn yªu cÇu chèng l¹i c¸c t¶i träng trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh ®· ®Þnh; • §ñ an toµn ®Ó chèng l¹i c¸c t¶i träng sù cè hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh ch−a x¸c ®Þnh. 3.1.2. Kh¶ n¨ng thay ®æi vÒ lo¹i hoÆc thµnh phÇn cña s¶n phÈm ®−îc vËn chuyÓn trong suèt qu·ng ®êi cña hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc xem xÐt ngay trong giai ®o¹n thiÕt kÕ. 3.2. Theo dâi/kiÓm tra trong vËn hµnh 3.2.1. C¸c th«ng sè cã thÓ g©y ¶nh h−ëng xÊu ®Õn tÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc theo dâi vµ ®¸nh gi¸ víi mét tÇn suÊt sao cho c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc cã thÓ tiÕn hµnh tr−íc khi hÖ thèng bÞ h− háng. 3.2.2. ThiÕt bÞ ®o ®¹c cña hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc l¾p ®Æt khi viÖc kiÓm tra b»ng m¾t hoÆc viÖc ®o l−êng ®¬n gi¶n kh«ng thùc hiÖn ®−îc hoÆc kh«ng thùc tÕ, vµ khi c¸c kinh nghiÖm ®· cã vµ c¸c ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ ¸p dông kh«ng ®ñ tin cËy ®Ó dù ®o¸n ®−îc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng. 3.2.3. ¸p suÊt trong hÖ thèng ®−êng èng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ ¸p suÊt thiÕt kÕ trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh ë tr¹ng th¸i æn ®Þnh th«ng th−êng (normal steady-state operation). 3.3. HÖ thèng kiÓm so¸t ¸p suÊt 3.3.1. HÖ thèng kiÓm so¸t ¸p suÊt ph¶i ®−îc sö dông ®Ó phßng ngõa viÖc ¸p suÊt bªn trong t¹i mét ®iÓm bÊt kú trªn hÖ thèng ®−êng èng t¨ng qu¸ møc cho phÐp. HÖ thèng kiÓm so¸t ¸p suÊt ph¶i bao gåm hÖ thèng ®iÒu ¸p, hÖ thèng an toµn ¸p suÊt, c¸c thiÕt bÞ ®o ®¹c kÌm theo vµ hÖ thèng c¶nh b¸o. 3.3.2. HÖ thèng ®iÒu ¸p ph¶i cã kh¶ n¨ng gi÷ ¸p suÊt vËn hµnh n»m trong kho¶ng giíi h¹n cho phÐp trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh b×nh th−êng. ¸p suÊt cµi ®Æt cña hÖ thèng ®iÒu ¸p ph¶i ®−îc ®Æt sao cho ¸p suÊt thiÕt kÕ côc bé kh«ng bÞ v−ît qu¸ t¹i mét ®iÓm bÊt kú trªn hÖ thèng ®−êng èng. Mét l−îng bï ph¶i ®−îc ®−a vµo lµm dung sai cho ®iÓm ®Æt cña hÖ thèng ®iÒu ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ ®o ®¹c kÌm theo, xem h×nh 3.3-1. C¸c thuËt ng÷, gi¶I thÝch vÒ kh¸I niÖm ¸p suÊt ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-1: 2007 môc 153
 • TCVN 6475-5:2007 6.1. H×nh 3.3-1: C¸c kh¸i niÖm vÒ ¸p suÊt 3.3.3. HÖ thèng an toµn ¸p suÊt ®−îc l¾p ®Æt ®Ó b¶o vÖ hÖ thèng h¹ nguån (downstream system) trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh sù cè khi hÖ thèng ®iÒu ¸p bÞ háng. HÖ thèng an toµn ¸p suÊt ph¶i ®−îc kÝch ho¹t tù ®éng víi ®iÓm ®Æt ¸p suÊt ®−îc ®Æt sao cho x¸c suÊt x¶y ra ¸p suÊt bªn trong t¹i mét ®iÓm bÊt kú trªn hÖ thèng ®−êng èng v−ît qu¸ ¸p suÊt sù cè t¹i ®ã lµ thÊp. 3.3.4. §iÓm ®Æt ¸p suÊt cña hÖ thèng an toµn ¸p suÊt (¸p suÊt bÊt th−êng cho phÐp cùc ®¹i) ph¶i ®−îc ®Æt sao cho t¹i mét ®iÓm bÊt kú trªn hÖ thèng ®−êng èng ¸p suÊt bÊt th−êng t¹i ®ã kh«ng bÞ v−ît qu¸. Mét l−îng bï ph¶i ®−îc ®−a vµo lµm dung sai cho ®iÓm ®Æt cña hÖ thèng an toµn ¸p suÊt nh− h×nh 3.31. 3.3.5. TØ sè cùc ®¹i cho phÐp gi÷a ¸p suÊt bÊt th−êng vµ ¸p suÊt thiÕt kÕ ( γinc) lµ 1,10. ¸p suÊt bÊt th−êng côc bé cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: Pli = Pinc + ρcont.g.h = Pd. γinc + ρcont.g.h. trong ®ã g – Gia tèc träng tr−êng; Pli - ¸p suÊt sù cè t¹i ®iÓm ®−îc xÐt; Pinc - ¸p suÊt bÊt th−êng; Pd - ¸p suÊt thiÕt kÕ; 154 (3.3-1)
 • TCVN 6475-5:2007 γinc – TØ sè gi÷a ¸p suÊt bÊt th−êng vµ ¸p suÊt thiÕt kÕ; ρcont – Khèi l−îng riªng cña l−u chÊt trong ®−êng èng; h – Chªnh lÖch ®é cao gi÷a ®iÓm ®−îc xÐt vµ ®iÓm gèc. Khi c¸c yªu cÇu vÒ hÖ thèng an toµn ¸p suÊt ®Òu tháa m·n th× tØ sè gi÷a ¸p suÊt bÊt th−êng vµ ¸p suÊt thiÕt kÕ cã thÓ lÊy nhá h¬n 1,1 nh−ng tèi thiÓu ph¶i lµ 1,05. 3.3.6. Kh«ng cÇn ph¶i sö dông hÖ thèng an toµn ¸p suÊt, khi nguån cung cÊp ¸p suÊt cho hÖ thèng ®−êng èng kh«ng thÓ cung cÊp ¸p suÊt v−ît qu¸ ¸p suÊt bÊt th−êng cùc ®¹i. 3.3.7. HÖ thèng ®−êng èng cã thÓ ®−îc chia thµnh nhiÒu phÇn víi c¸c ¸p suÊt thiÕt kÕ kh¸c nhau víi ®iÒu kiÖn hÖ thèng kiÓm so¸t ¸p suÊt ph¶i ®¶m b¶o ®−îc r»ng, ®èi víi tõng phÇn, ¸p suÊt thiÕt kÕ t¹i phÇn ®ã kh«ng bÞ v−ît qu¸ møc cho phÐp trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh b×nh th−êng vµ ¸p suÊt bÊt th−êng cùc ®¹i kh«ng v−ît qu¸ møc cho phÐp trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh khi sù cè. 4. TuyÕn èng 4.1. VÞ trÝ 4.1.1. TuyÕn èng ph¶i ®−îc lùa chän cã tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè an toµn cho céng ®ång vµ con ng−êi, b¶o vÖ m«i tr−êng, vµ kh¶ n¨ng g©y ra h− háng cho èng hoÆc c¸c thiÕt bÞ kh¸c. C¸c yÕu tè sau ®©y cÇn ph¶i ®−îc xem xÐt: • TuyÕn hµng h¶i; • Ho¹t ®éng ®¸nh c¸; • C¸c c«ng tr×nh ngoµi kh¬i; • C¸c ®−êng èng vµ c¸p hiÖn cã; • §¸y biÓn kh«ng æn ®Þnh; • Sù sôt lón cña ®¸y biÓn; • §¸y biÓn kh«ng b»ng ph¼ng; • C¸c dßng xo¸y; • Ho¹t ®éng ®Þa chÊn; • C¸c vËt c¶n; 155
 • TCVN 6475-5:2007 • Khu vùc gom r¸c th¶i; • Ho¹t ®éng khai má; • Khu vùc tËp trËn (qu©n sù); • §Þa ®iÓm kh¶o cæ; • C¸c ¶nh h−ëng g©y « nhiÔm m«i tr−êng; • B·i nu«i c¸c loµi h¶i s¶n. 4.1.2. ViÖc ph¸t triÓn má vµ c¸c ho¹t ®éng hµng h¶i dù kiÕn trong t−¬ng lai còng ph¶i ®−îc xem xÐt khi lùa chän tuyÕn èng. 4.1.3. C¸c quy ®Þnh kü thuËt trong l¾p ®Æt cÇn ph¶i ®Þnh râ dung sai vÞ trÝ n¬i ®−êng èng ®−îc r¶i. Dung sai vÞ trÝ lµ 100 m tÝnh tõ ®−êng t©m danh nghÜa cña tuyÕn èng, tuy nhiªn dung sai nµy cã thÓ lÊy lín h¬n khi cã ®Çy ®ñ lý do ®Ó chøng minh sù phï hîp víi c¸c yªu cÇu. T¹i nh÷ng vïng cã nhiÒu ®−êng èng vµ ®−êng c¸p s½n cã, cã thÓ ph¶i ¸p dông dung sai vÞ trÝ nghiªm ngÆt h¬n. Dung sai vÞ trÝ kh«ng ®−îc phÐp lín h¬n chiÒu réng hµnh lang tuyÕn èng ®· kh¶o s¸t. Kho¶ng c¸ch gÇn nhÊt tõ ®−êng èng ®Õn c¸c vËt c¶n hoÆc vïng cã kh¶ n¨ng g©y nguy hiÓm cho ®−êng èng kh«ng ®−îc nhá h¬n 500 m. 4.2. Kh¶o s¸t tuyÕn 4.2.1. ViÖc kh¶o s¸t ph¶i ®−îc tiÕn hµnh däc theo tuyÕn èng ®· ®Þnh ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c d÷ liÖu phôc vô cho c«ng t¸c thiÕt kÕ vµ c¸c ho¹t ®éng l¾p ®Æt liªn quan. 4.2.2. Hµnh lang kh¶o s¸t (survey corridor) ph¶i ®ñ réng ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc hµnh lang cña ®−êng èng sao cho viÖc l¾p ®Æt vµ vËn hµnh ®−êng èng ®−îc an toµn. 4.2.3. §é chÝnh x¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c kh¶o s¸t cã thÓ kh¸c nhau däc theo tuyÕn èng dù kiÕn. C¸c vËt c¶n trë (®Þa h×nh ®¸y biÓn thay ®æi nhiÒu) hoÆc c¸c t×nh tr¹ng ®¸y biÓn ®Æc biÖt cã thÓ ph¶i kh¶o s¸t kü l−ìng h¬n. 4.2.4. CÇn ph¶i kh¶o s¸t ®Ó x¸c ®Þnh c¸c xung ®ét cã thÓ cã gi÷a c«ng tr×nh dù kiÕn vµ c¸c c«ng tr×nh s½n cã, x¸c tµu ®¾m vµ c¸c vËt c¶n nÕu cã. 4.2.5. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ph¶i ®−îc thÓ hiÖn trªn mét b¶n ®å tuyÕn èng chÝnh x¸c, trªn ®ã chØ râ vÞ trÝ cña ®−êng èng vµ c¸c thiÕt bÞ kÌm theo cïng víi ®Æc tÝnh cña ®¸y biÓn vµ c¸c bÊt th−êng. 4.2.6. Kh¶o s¸t tuyÕn ®Æc biÖt cã thÓ ph¶i tiÕn hµnh t¹i nh÷ng ®iÓm tiÕp cËn bê ®Ó x¸c ®Þnh: • 156 §iÒu kiÖn m«i tr−êng do c¸c ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh cña bê biÓn g©y ra;
 • TCVN 6475-5:2007 • VÞ trÝ cña ®iÓm tiÕp cËn bê ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt; • VÞ trÝ ®Ó gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng cña m«i tr−êng. 4.2.7. TÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh cã thÓ g©y ¶nh h−ëng ®Õn æn ®Þnh vµ viÖc l¾p ®Æt ®−êng èng ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh trong kh¶o s¸t tuyÕn, bao gåm: • C¸c vËt c¶n trë ë d¹ng ®¸ tråi lªn mÆt ®Êt, t¶ng ®¸ cuéi lín, c¸c hè lâm…cã thÓ cÇn ph¶i tiÕn hµnh lµm b»ng hoÆc lo¹i bá tr−íc khi r¶i èng; • C¸c ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh bao gåm c¸c ®−êng dèc kh«ng æn ®Þnh, sãng c¸t, c¸c lòng s©u vµ sãi mßn ®¸y biÓn hoÆc vËt liÖu trÇm tÝch. 4.3. §Æc tÝnh nÒn ®Êt ®¸y biÓn 4.3.1. C¸c ®Æc tÝnh ®Þa chÊt kü thuËt cña c¸c líp trÇm tÝch ®¸y biÓn cÇn thiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c ¶nh h−ëng cña c¸c ®iÒu kiÖn t¶i träng liªn quan ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh, bao gåm c¶ c¸c líp trÇm tÝch kh«ng æn ®Þnh cã thÓ cã ë vïng l©n cËn cña ®−êng èng. 4.3.2. C¸c ®Æc tÝnh ®Þa chÊt kü thuËt cã thÓ ®−îc lÊy tõ c¸c th«ng tin s½n cã vÒ ®Þa chÊt, kÕt qu¶ cña c¸c cuéc kh¶o s¸t ®Þa chÊn, kh¶o s¸t ®Þa h×nh ®¸y biÓn, c¸c cuéc thö t¹i hiÖn tr−êng vµ trong phßng thÝ nghiÖm. C¸c th«ng tin bæ sung cã thÓ ®−îc lÊy tõ c¸c cuéc kh¶o s¸t b»ng m¾t hoÆc c¸c cuéc thö ®Æc biÖt nh− thö ®é xuyªn s©u cña cäc. 4.3.3. C¸c th«ng sè nªn ®Êt cã ¶nh h−ëng chÝnh ®Õn ®−êng èng lµ: • C¸c th«ng sè ®é bÒn c¾t (®é bÒn c¾t tÜnh vµ ®é bÒn c¾t kh«ng tho¸t n−íc cña ®Êt sÐt, vµ gãc ma s¸t cña c¸t); • C¸c m« ®un biÕn d¹ng liªn quan. 4.3.4. C¸c th«ng sè trªn ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh tõ c¸c thÝ nghiÖm trong phßng thÝ nghiÖm hoÆc tõ c¸c thÝ nghiÖm t¹i hiÖn tr−êng. C¸c thÝ nghiÖm sau ®©y ph¶i ®−îc xem xÐt: • Khèi l−îng riªng cña ®Êt; • Hµm l−îng n−íc; • Giíi h¹n ch¶y vµ dÎo; • Ph©n bè kÝch cì h¹t; • Hµm l−îng c¸c bon n¸t; 157
 • TCVN 6475-5:2007 • C¸c cuéc thö liªn quan kh¸c. 4.3.5. Nãi chung ®Æc tÝnh cña líp ®Êt ë mét vµi cm phÝa trªn sÏ quyÕt ®Þnh sù ¶nh h−ëng lªn ®−êng èng n»m trªn ®¸y biÓn. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè vÒ ®Êt cña c¸c líp ®Êt rÊt n«ng nªu trªn lµ kh«ng chÝnh x¸c b»ng viÖc x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè vÒ ®Êt cña c¸c líp ®Êt s©u h¬n. §ång thêi sù kh¸c nhau cña líp ®Êt bÒ mÆt gi÷a c¸c vÞ trÝ thö kh¸c nhau cã thÓ lµm cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè vÒ ®Êt cµng kh«ng chÝnh x¸c h¬n. V× vËy, c¸c th«ng sè vÒ ®Êt dïng trong thiÕt kÕ ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh víi giíi h¹n trªn vµ d−íi. Gi¸ trÞ ®Æc tr−ng cña th«ng sè vÒ ®Êt dïng trong thiÕt kÕ ph¶i ®−îc lÊy lµ gi¸ trÞ trªn hoÆc d−íi tïy thuéc vµo gi¸ trÞ nµo g©y nguy hiÓm h¬n ®èi víi tr¹ng th¸i giíi h¹n ®ang xÐt. 4.3.6. T¹i nh÷ng vïng mµ ®¸y biÓn bÞ bµo mßn, c¸c nghiªn cøu ®Æc biÖt vÒ tr¹ng th¸i sãng vµ dßng ch¶y gÇn ®¸y bao gåm c¶ c¸c ¶nh h−ëng cña ®−êng biªn c¸c líp ®Êt ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®Ó phôc vô cho viÖc tÝnh to¸n æn ®Þnh ®¸y biÓn vµ tÝnh to¸n nhÞp hÉng cña ®−êng èng. 4.3.7. C¸c cuéc kh¶o s¸t ®Æc biÖt vÒ vËt liÖu ®¸y biÓn ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c vÊn ®Ò cô thÓ nh−: • C¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi ho¹t ®éng ®µo vµ ch«n èng; • C¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi ®−êng èng giao nhau; • C¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi viÖc ®Æt hÖ thèng ®−êng èng vµ/hoÆc kÕt cÊu b¶o vÖ t¹i nh÷ng vÞ trÝ cã van hay ®Çu nèi ch÷ T; • C¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi ¨n mßn bªn ngoµi cña ®−êng èng. 5. §iÒu kiÖn m«i tr−êng 5.1. Quy ®Þnh chung 5.1.1. C¸c th«ng sè m«i tr−êng ¶nh h−ëng ®Õn chøc n¨ng hoÆc lµm gi¶m ®é tin cËy còng nh− an toµn cña ®−êng èng ph¶i ®−îc xem xÐt lµ: • Giã; • TriÒu; • Sãng; • Sãng néi t¹i (internal waves) vµ c¸c ¶nh h−ëng kh¸c do sù chªnh lÖch khèi l−îng riªng cña n−íc; • 158 Dßng ch¶y;
 • TCVN 6475-5:2007 • B¨ng; • §éng ®Êt; • §iÒu kiÖn nÒn ®Êt; • NhiÖt ®é; • Sinh vËt biÓn b¸m. 5.2. Sè liÖu m«i tr−êng 5.2.1. C¸c sè liÖu m«i tr−êng ph¶i ®¹i diÖn cho vïng dù ®Þnh ®Æt ®−êng èng. NÕu kh«ng ®ñ sè liÖu ®Þa h×nh cña vïng dù ®Þnh ®Æt ®−êng èng th× cã thÓ x¸c ®Þnh th«ng sè m«i tr−êng tõ sè liÖu ®· ®−îc c«ng nhËn cña c¸c vïng cã liªn quan kh¸c mét c¸ch thËn träng. 5.2.2. §Ó ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn m«i tr−êng däc theo tuyÕn èng, ®−êng èng cã thÓ chia ra nhiÒu ®o¹n, mçi ®o¹n ®Æc tr−ng b»ng ®é s©u n−íc, ®Þa h×nh ®¸y biÓn vµ c¸c yÕu tè kh¸c ¶nh h−ëng ®Õn ®iÒu kiÖn m«i tr−êng. 5.2.3. C¸c th«ng sè m«i tr−êng ph¶i ®−îc m« t¶ b»ng c¸c gi¸ trÞ ®Æc tr−ng dùa trªn sè liÖu thèng kª hoÆc quan s¸t l©u dµi. 5.2.4. Sè liÖu thèng kª ph¶i ®−îc sö dông ®Ó m« t¶ c¸c th«ng sè m«i tr−êng mang tÝnh chÊt ngÉu nhiªn (nh− giã, sãng). C¸c th«ng sè ph¶i ®−îc rót ra tõ nh÷ng ph−¬ng ph¸p thèng kª hîp lý ®· ®−îc c«ng nhËn réng r·i. 5.2.5. NÕu sè liÖu thèng kª kh«ng chuÈn x¸c do sè l−îng vµ ®é chÝnh x¸c cña sè liÖu kh«ng ®ñ th× ¶nh h−ëng ®ã cÇn ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸ vµ nÕu ¶nh h−ëng ®ã lµ ®¸ng kÓ th× ph¶i xÐt ®Õn trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ hiÖu øng t¶i träng ®Æc tr−ng. 5.3. Giã 5.3.1. ¶nh h−ëng cña giã cÇn ®−îc xÐt ®Õn khi thiÕt kÕ èng ®øng, kÓ c¶ kh¶ n¨ng giã lµm rung c¸c ®o¹n èng gi÷a hai nhÞp. Ngoµi ra, còng cÇn xem xÐt c¸c t¸c ®éng cña giã xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh x©y l¾p. 5.3.2. NÕu èng ®øng ®Æt c¹nh c¸c bé phËn kÕt cÊu kh¸c, th× ¶nh h−ëng do nhiÔu lo¹n tr−êng giã ph¶i ®−îc xÐt ®Õn khi tÝnh to¸n t¸c ®éng cña giã. C¸c ¶nh h−ëng nµy cã thÓ g©y ra t¨ng hoÆc gi¶m vËn tèc giã hoÆc kÝch ®éng ®éng lùc do xo¸y khi bÞ ch¾n tõ c¸c bé phËn liÒn kÒ. 159
 • TCVN 6475-5:2007 5.4. TriÒu 5.4.1. C¸c ¶nh h−ëng cña triÒu ph¶i ®−îc xÐt ®Õn khi ®é s©u n−íc lµ mét th«ng sè ®¸ng kÓ, vÝ dô nh− khi x¸c ®Þnh t¶i träng sãng, ho¹ch ®Þnh viÖc r¶i èng, x¸c ®Þnh ¸p lùc n−íc cùc ®¹i, cùc tiÓu ... 5.4.2. TriÒu cùc ®¹i tæng céng bao gåm triÒu thiªn v¨n vµ n−íc d©ng do b·o. ViÖc x¸c ®Þnh triÒu cùc tiÓu ph¶i dùa trªn triÒu thiªn v¨n vµ n−íc d©ng ©m do b·o. 5.5. Sãng 5.5.1. Sè liÖu sãng sö dông ®Ó thiÕt kÕ èng ®øng vÒ c¬ b¶n gièng nh− sè liÖu sãng dïng trong thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu dïng ®Ó ®ì èng ®øng. 5.5.2. CÇn xem xÐt ¶nh h−ëng trùc tiÕp vµ kh«ng trùc tiÕp cña sãng ®èi víi c¶ èng ®øng vµ ®−êng èng. VÝ dô: sãng ¶nh h−ëng trùc tiÕp lªn èng ®øng vµ ®−êng èng trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt hoÆc khi n»m trªn ®¸y biÓn; sãng ¶nh h−ëng kh«ng trùc tiÕp khi sãng lµm chuyÓn vÞ giµn, dÉn tíi chuyÓn vÞ kÕt cÊu ®ì èng ®øng, g©y biÕn d¹ng èng ®øng vµ khi sãng g©y chuyÓn dÞch sµ lan r¶i èng trong qu¸ tr×nh r¶i èng dÉn tíi dÞch chuyÓn ®−êng èng. 5.5.3. Lý thuyÕt sãng ®−îc sö dông ph¶i cã kh¶ n¨ng m« t¶ ®−îc ®éng häc cña sãng (wave kinematics) t¹i ®é s©u n−íc ®ang xÐt. 5.5.4. CÇn ph¶i xÐt tíi c¸c ¶nh h−ëng do sãng khóc x¹, sãng n−íc n«ng vµ sãng ph¶n x¹. 5.5.5. NÕu èng ®øng hoÆc ®−êng èng ®Æt gÇn c¸c bé phËn kÕt cÊu kh¸c th× ¶nh h−ëng, nÕu cã, do nhiÔu lo¹n ph¶i ®−îc xÐt ®Õn khi x¸c ®Þnh t¸c dông cña sãng. C¸c ¶nh h−ëng nµy cã thÓ g©y ra t¨ng hoÆc gi¶m vËn tèc phÇn tö n−íc, hoÆc kÝch ®éng ®éng lùc do xo¸y tõ c¸c bé phËn kÕt cÊu xung quanh. 5.5.6. CÇn xÐt h−íng sãng vµ sãng ®Ønh ng¾n (short crestedness) nÕu ®−îc. 5.6. Dßng ch¶y 5.6.1. CÇn ph¶i xÐt ¶nh h−ëng cña dßng ch¶y lªn c¶ ®−êng èng lÉn èng ®øng. 5.6.2. VËn tèc dßng ch¶y ph¶i bao gåm c¸c thµnh phÇn dßng ch¶y do triÒu, giã, n−íc d©ng do b·o còng nh− c¸c thµnh phÇn cã thÓ kh¸c. §èi víi nh÷ng vïng gÇn bê, dßng ch¶y xa bê do sãng vì còng cÇn ®−îc xÐt ®Õn. 5.6.3. §èi víi c¸c ®−êng èng trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vµ c¸c èng ®øng, ph¶i xem xÐt sù thay ®æi ®é lín cña tèc ®é vµ h−íng cña dßng ch¶y lµ hµm cña ®é s©u n−íc. Ph©n bè tèc ®é dßng ch¶y cho c¸c èng 160
 • TCVN 6475-5:2007 ®øng còng gièng nh− ph©n bè tèc ®é dßng ch¶y ®−îc sö dông khi thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu ®ì èng ®øng. 5.7. NhiÖt ®é n−íc biÓn vµ kh«ng khÝ 5.7.1. C¸c gi¸ trÞ ®¹i diÖn cña nhiÖt ®é n−íc n−íc biÓn vµ kh«ng khÝ ®−îc sö dông trong thiÕt kÕ ph¶i ®−îc lÊy tõ sè liÖu thèng kª. 5.7.2. NhiÖt ®é thiÕt kÕ cña n−íc biÓn vµ kh«ng khÝ cùc tiÓu vµ cùc ®¹i cÇn ®−îc lÊy dùa vµo c¸c quan tr¾c theo chu kú qua nhiÒu n¨m. 5.7.3. CÇn ph¶i ®o nhiÖt ®é trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, l¾p ®Æt vµ ch¹y thö nÕu nhiÖt ®é vµ sù thay ®æi nhiÖt ®é g©y ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ tíi an toµn cña hÖ thèng ®−êng èng. 5.8. Sinh vËt biÓn b¸m 5.8.1. CÇn ph¶i xÐt ®Õn ¶nh h−ëng cña sinh vËt biÓn b¸m lªn èng ®øng vµ ®−êng èng, cã tÝnh tíi c¶ yÕu tè sinh häc vµ hiÖn t−îng m«i tr−êng liªn quan ®Õn vÞ trÝ ®ang xÐt. 5.8.2. CÇn ph¶i xÐt ®Õn c¸c t¶i träng thñy ®éng t¸c dông lªn c¸c ®−êng èng bÞ sinh vËt biÓn b¸m tËp trung do ®−êng kÝnh hiÖu dông vµ ®é nh¸m bÒ mÆt t¨ng. 6. §iÒu kiÖn trong vµ ngoµi èng 6.1. C¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoµi èng khi vËn hµnh 6.1.1. §Ó lùa chän vµ thiÕt kÕ chi tiÕt hÖ thèng kiÓm so¸t ¨n mßn bªn ngoµi, c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y cã liªn quan ®Õn m«i tr−êng ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh: • §iÒu kiÖn ch«n vïi ®−êng èng; • §iÖn trë suÊt cña trÇm tÝch vµ n−íc biÓn. 6.1.2. C¸c yÕu tè kh¸c ¶nh h−ëng tíi ¨n mßn bªn ngoµi cña ®−êng èng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh bao gåm: • Profil nhiÖt ®é vËn hµnh trung b×nh vµ cùc ®¹i däc theo tuyÕn èng vµ qua chiÒu dµy thµnh èng; • Quy tr×nh chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt ®−êng èng; • C¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn b¶o vÖ vÒ mÆt c¬ häc, träng l−îng ch×m (submerged weight) vµ c¸ch nhiÖt trong qu¸ tr×nh vËn hµnh; • Tuæi thä thiÕt kÕ. 161
 • TCVN 6475-5:2007 6.2. C¸c ®iÒu kiÖn bªn trong èng khi l¾p ®Æt 6.2.1. Ph¶i cã th«ng sè vÒ ®iÒu kiÖn bªn trong èng trong qu¸ tr×nh l−u kho, chÕ t¹o, l¾p ®Æt, thö ¸p lùc vµ ch¹y thö. CÇn ph¶i xÐt tíi kho¶ng thêi gian èng tiÕp xóc víi n−íc biÓn hay kh«ng khÝ Èm vµ sù cÇn thiÕt ph¶i sö dông chÊt øc chÕ hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®Ó chèng ¨n mßn. 6.3. C¸c ®iÒu kiÖn bªn trong èng khi vËn hµnh 6.3.1. §Ó ®¸nh gi¸ sù cÇn thiÕt ph¶i kiÓm so¸t ¨n mßn bªn trong èng, kÓ c¶ dung sai ¨n mßn vµ chuÈn bÞ cho viÖc kiÓm tra vµ theo dâi, c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y ph¶i ®−îc xem xÐt: • Profil ¸p suÊt/nhiÖt ®é trung b×nh vµ cùc ®¹i däc theo tuyÕn èng vµ sù thay ®æi cña chóng trong suèt thêi gian tån t¹i cña ®−êng èng; • VËn tèc dßng ch¶y vµ chÕ ®é dßng ch¶y cña l−u chÊt trong èng; • Thµnh phÇn cña l−u chÊt trong èng (sù thay ®æi ban ®Çu vµ dù ®o¸n sù thay ®æi trong suèt thêi gian tån t¹i cña ®−êng èng) cã chó träng tíi c¸c yÕu tè g©y ¨n mßn (vÝ dô nh− sunf¸t hydro, cacbon dioxit, thµnh phÇn n−íc vµ thµnh phÇn muèi hoµ tan trong chÊt láng, «xy d− vµ clo trong n−íc biÓn); • Ho¸ chÊt bæ sung vµ cung cÊp ®Ó lµm s¹ch ®Þnh kú; • §iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra h− háng do ¨n mßn vµ kh¶ n¨ng mong ®îi cña thiÕt bÞ kiÓm tra (giíi h¹n ph¸t hiÖn khuyÕt tËt vµ kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh kÝch th−íc cña c¸c d¹ng h− háng do ¨n mßn liªn quan); • 162 Kh¶ n¨ng mµi mßn do c¸c vËt cøng trong dßng l−u chÊt trong èng.
 • TCVN 6475-6:2007 t i ª u c h u È n quèc gia Tcvn 6475-6: 2007 XuÊt b¶n lÇn 2 Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 6: T¶i träng Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline Systems – Part 6: Loads 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy ®−a ra c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn t¶i träng vµ hiÖu øng t¶i träng ®Æc tr−ng ®−îc sö dông trong thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng ®−êng èng biÓn trong c¶ giai ®o¹n x©y l¾p vµ giai ®o¹n vËn hµnh. 1.2. Tiªu chuÈn nµy m« t¶ c¸c t¶i träng ®−îc ¸p dông khi lùa chän thiÕt kÕ theo ph−¬ng ph¸p c¸c hÖ sè riªng phÇn (LRFD criteria). 1.3. T¶i träng ®−îc ph©n ra c¸c lo¹i sau: • T¶i träng chøc n¨ng; • T¶i träng m«i tr−êng; • T¶i träng x©y l¾p; • T¶i träng sù cè. 1.4. C¸c ph−¬ng ph¸p hoÆc phÐp ph©n tÝch ®¬n gi¶n cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó tÝnh to¸n c¸c hiÖu øng t¶i träng víi ®iÒu kiÖn chóng ph¶i ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch thËn träng. C¸c cuéc thö m« h×nh cã thÓ ®−îc sö dông cïng víi, hoÆc thay thÕ, c¸c tÝnh to¸n trªn lý thuyÕt. Trong tr−êng hîp c¸c ph−¬ng ph¸p lý thuyÕt kh«ng ®ñ thuyÕt phôc cã thÓ ph¶i tiÕn hµnh thö m« h×nh (model test) hoÆc thö m« h×nh víi kÝch th−íc nh− thËt (full-scale test). 163
 • TCVN 6475-6:2007 1.5. TÊt c¶ c¸c d¹ng khai th¸c ®−êng èng ph¶i ®−îc kh¶o s¸t theo c¸c ®iÒu kiÖn chÞu t¶i träng thùc tÕ nh−: lùc ®Èy næi, träng l−îng, t¶i träng m«i tr−êng do t¸c ®éng cña sãng, giã, dßng ch¶y, c¸c chÊn ®éng vµ ®éng ®Êt (nÕu cã), søc chÞu t¶i cña ®¸y biÓn, nhiÖt ®é, sinh vËt biÓn b¸m vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c. 1.6. C¸c d¹ng khai th¸c cho phÐp, ¸p lùc lín nhÊt bªn trong ®−êng èng, nhiÖt ®é cña c¸c chÊt vËn chuyÓn, tèc ®é dßng trong èng, c¸c chØ tiªu m«i tr−êng cùc ®¹i ph¶i ®−îc nªu trong Sæ khai th¸c. 2. Tµi liÖu viÖn dÉn Trong tiªu chuÈn nµy, c¸c tiªu chuÈn sau ®©y ®−îc viÖn dÉn: • TCVN 6475-7: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 7: ChØ tiªu thiÕt kÕ; 3. T¶i träng chøc n¨ng 3.1. Quy ®Þnh chung 3.1.1. T¶i träng chøc n¨ng lµ nh÷ng t¶i träng ph¸t sinh do tr¹ng th¸i vËt lý vµ viÖc sö dông theo dù kiÕn cña hÖ thèng ®−êng èng biÓn. 3.1.2. TÊt c¶ c¸c t¶i träng chøc n¨ng ¶nh h−ëng lín ®Õn tÝnh toµn vÑn cña ®−êng èng biÓn trong qu¸ tr×nh x©y l¾p còng nh− trong vËn hµnh ph¶i ®−îc xem xÐt ®Çy ®ñ. 3.1.3. C¸c hiÖu øng do c¸c hiÖn t−îng sau ®©y g©y ra cÇn ®−îc xem xÐt khi x¸c ®Þnh t¶i träng chøc n¨ng: • Träng l−îng; • ¸p lùc thuû tÜnh bªn ngoµi; • NhiÖt ®é cña chÊt trong èng; • Ph¶n lùc tõ c¸c bé phËn (nh− bÝch nèi, kÑp,...); • Líp bao phñ (nh− ®Êt, ®¸...); • ¸p lùc bªn trong èng ë ®iÒu kiÖn vËn hµnh b×nh th−êng; • Ph¶n lùc tõ ®¸y biÓn (ma s¸t vµ ®é cøng xoay); • Sù t¹o øng suÊt tr−íc (pre-stressing); • BiÕn d¹ng d− cña kÕt cÊu ®ì; 164
 • TCVN 6475-6:2007 • BiÕn d¹ng d− do lón nÒn theo c¶ hai ph−¬ng ngang vµ däc; • T¶i träng do vËn hµnh thoi (pig) th−êng xuyªn g©y ra; 3.1.4. Träng l−îng bao gåm c¸c thµnh phÇn träng l−îng èng, lùc næi (buoyancy), c¸c chÊt trong èng, líp bäc, anèt, hµ b¸m vµ c¸c bé phËn g¾n vµo ®−êng èng. 3.1.5. Ph¶i xÐt tíi ¸p lùc ®Êt t¸c dông lªn ®−êng èng, trong tr−êng hîp ch«n èng, nÕu ¸p lùc nµy lín. 3.1.6. Lùc t¸c dông lªn chi tiÕt cuèi èng ( end cap force) do ¸p lùc còng nh− hiÖu øng ¸p suÊt tøc thêi trong qu¸ tr×nh vËn hµnh b×nh th−êng (xuÊt hiÖn khi ®ãng van) ph¶i ®−îc xem xÐt. 3.1.7. Khi kiÓm tra ®é bÒn mái ph¶i tÝnh ®Õn dao ®éng cña nhiÖt ®é. 3.1.8. Sù t¹o øng suÊt tr−íc, nh− ®é d·n dµi d− hay ®é cong d− xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt, ph¶i ®−îc xem xÐt nÕu nh− kh¶ n¨ng chÞu c¸c t¶i träng kh¸c bÞ ¶nh h−ëng bëi sù t¹o øng suÊt tr−íc nµy. C¸c lùc c¨ng xuÊt hiÖn do c¸c bul«ng ë mÆt bÝch, c¸c ®Çu nèi vµ kÕt cÊu ®ì èng ®øng còng nh− c¸c bé phËn ®−îc g¾n cè ®Þnh trªn ®−êng èng còng ®−îc ph©n lo¹i lµ c¸c t¶i träng chøc n¨ng. 3.2. C¸c hiÖu øng t¶i träng ®Æc tr−ng 3.2.1. HiÖu øng t¶i träng chøc n¨ng ®Æc tr−ng ®−îc ®Þnh nghÜa lµ gi¸ trÞ lín nhÊt cã thÓ cña t¶i träng chøc n¨ng trong mét kho¶ng thêi gian ®−îc xem xÐt. 3.2.2. Trong tr−êng hîp ¸p lùc bªn ngoµi lµm t¨ng kh¶ n¨ng chøa ®ùng (capacity) cña ®−êng èng, ¸p lùc bªn ngoµi kh«ng ®−îc lÊy lín h¬n ¸p lùc n−íc t¹i vÞ trÝ ®ang xÐt t−¬ng øng víi mùc triÒu thÊp. 3.2.3. Trong tr−êng hîp ¸p lùc bªn ngoµi lµm gi¶m kh¶ n¨ng chøa ®ùng cña ®−êng èng, ¸p lùc bªn ngoµi kh«ng ®−îc lÊy nhá h¬n ¸p lùc n−íc t¹i vÞ trÝ ®ang xÐt t−¬ng øng víi mùc triÒu cao. 3.2.4. ¸p lùc thiÕt kÕ vµ nhiÖt ®é thiÕt kÕ cùc ®¹i hoÆc cùc tiÓu (lÊy gi¸ trÞ an toµn h¬n) ®−îc dïng cho tÊt c¶ c¸c tÝnh to¸n trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh, trõ t×nh huèng tÝnh mái hay t×nh huèng t¶i träng m«i tr−êng lµ tréi th× sö dông ¸p lùc vËn hµnh b×nh th−êng vµ nhiÖt ®é vËn hµnh b×nh th−êng. 4. T¶i träng m«i tr−êng 4.1. Quy ®Þnh chung 4.1.1. C¸c t¶i träng m«i tr−êng lµ c¸c t¶i träng t¸c dông lªn hÖ thèng ®−êng èng do c¸c yÕu tè m«i tr−êng xung quanh, vµ c¸c t¶i träng kh«ng ®−îc coi lµ t¶i träng sù cè hay t¶i träng chøc n¨ng. 4.2. T¶i träng giã 165
 • TCVN 6475-6:2007 4.2.1. ViÖc x¸c ®Þnh t¶i träng giã ph¶i dùa trªn c¬ së sè liÖu giã ®−îc x¸c ®Þnh theo mét ph−¬ng ph¸p lý thuyÕt ®· ®−îc c«ng nhËn. §Ó thay thÕ, c¸c sè liÖu nhËn ®−îc tõ thö nghiÖm cã thÓ ®−îc ¸p dông trùc tiÕp. 4.2.2. Kh¶ n¨ng rung vµ mÊt æn ®Þnh do giã g©y ra bëi c¸c t¶i träng cã chu kú, vÝ dô nh− t¶i träng do t¸ch xo¸y, cÇn ®−îc xÐt ®Õn. 4.3. T¶i träng thuû ®éng 4.3.1. T¶i träng thuû ®éng ®−îc coi lµ t¶i träng cña dßng do chuyÓn ®éng t−¬ng ®èi gi÷a èng vµ n−íc ë xung quanh. Khi x¸c ®Þnh t¶i träng thuû ®éng, vËn tèc t−¬ng ®èi vµ gia tèc cña h¹t chÊt láng sö dông ®Ó tÝnh to¸n ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh cã tÝnh tíi ¶nh h−ëng cña sãng, dßng ch¶y vµ chuyÓn ®éng cña èng nÕu c¸c ¶nh h−ëng nµy lµ ®¸ng kÓ. 4.3.2. C¸c t¶i träng thuû ®éng cÇn xÐt ®Õn bao gåm: • C¸c lùc c¶n vµ lùc n©ng cïng pha víi vËn tèc tuyÖt ®èi hoÆc t−¬ng ®èi cña h¹t n−íc; • C¸c lùc qu¸n tÝnh cïng pha víi gia tèc tuyÖt ®èi hoÆc t−¬ng ®èi cña h¹t n−íc; • C¸c t¶i träng cã chu kú cña dßng do t¸c dông cña t¸ch xo¸y vµ c¸c hiÖn t−îng mÊt æn ®Þnh kh¸c; • C¸c t¶i träng va ®Ëp do sãng d©ng (slamming) vµ sãng vì (slapping); • §é biÕn thiªn cña lùc næi do t¸c dông cña sãng. 4.4. T¶i träng do sãng vµ dßng ch¶y 4.4.1. C¸c t¶i träng do sãng vµ dßng ch¶y t¸c dông lªn phÇn ngËp cña èng ph¶i ®−îc tÝnh to¸n theo ph−¬ng ph¸p ®· ®−îc c«ng nhËn. 4.4.2. Khi x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè thuû ®éng häc liªn quan, cã thÓ sö dông c¸c sè liÖu tõ thö m« h×nh hay c¸c sè liÖu ®· ®−îc thùc tÕ kiÓm nghiÖm. 4.4.3. Lùc c¶n vµ lùc n©ng do dßng ch¶y g©y ra lªn èng ®øng vµ ®−êng èng cÇn ®−îc x¸c ®Þnh vµ tæ hîp víi c¸c lùc g©y ra do sãng theo lý thuyÕt ®· ®−îc c«ng nhËn vÒ t−¬ng t¸c gi÷a sãng vµ dßng ch¶y. Cã thÓ sö dông vÐc-t¬ tæ hîp cña vËn tèc phÇn tö n−íc do sãng vµ dßng ch¶y g©y ra. Tuy nhiªn, khi tÝnh to¸n tæng vËn tèc vµ gia tèc phÇn tö n−íc, nªn ¸p dông lý thuyÕt vÒ t−¬ng t¸c gi÷a sãng vµ dßng ch¶y cã ®é chÝnh x¸c nhÊt. 166
 • TCVN 6475-6:2007 4.4.4. NÕu èng ®øng lµ mét bã èng th× c¸c hiÖu øng ch¾n khuÊt vµ dÇy ®Æc cña c¸c èng n»m c¹nh nhau ph¶i ®−îc xÐt ®Õn khi x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè khèi l−îng vµ c¶n ®èi víi tõng èng hoÆc cho c¶ bã èng. NÕu kh«ng cã ®ñ sè liÖu th× cÇn thö m« h×nh trªn kÝch th−íc lín. 4.4.5. §èi víi c¸c ®−êng èng n»m trªn hoÆc gÇn víi c¸c biªn cè ®Þnh (fixed boundary) (c¸c nhÞp hÉng cña ®−êng èng) hoÆc trong c¸c dßng ch¶y tù do (c¸c èng ®øng), ph¶i xÐt ®Õn c¸c lùc n©ng vu«ng gãc víi trôc cña èng vµ vu«ng gãc víi vÐct¬ vËn tèc. 4.4.6. ¶nh h−ëng cã thÓ xuÊt hiÖn tõ c¸c bé phËn kÕt cÊu liÒn kÒ ph¶i ®−îc xem xÐt khi x¸c ®Þnh c¸c t¶i träng sãng vµ dßng ch¶y. Gia tèc vµ vËn tèc dßng ch¶y t¨ng khi dßng n−íc ch¶y quanh c¸c èng trô nh− c¸c phÇn tö ch©n cña giµn hoÆc c¸c cét trô cã thÓ g©y ra c¸c lùc bæ sung t¸c dông lªn èng ®øng vµ c¸c kÕt cÊu ®ì èng ®øng. 4.4.7. Ph¶i xÐt ®Õn viÖc hÖ sè c¶n t¨ng lªn do dßng xo¸y phÝa sau vËt c¶n g©y ra c¸c dao ®éng ngang. 4.4.8. ¶nh h−ëng cã thÓ cã cña t¶i träng sãng vµ dßng ch¶y lªn hÖ thèng èng ®øng ë vïng tÜnh kh«ng cña giµn ph¶i ®−îc xem xÐt. 4.4.9. C¸c bé phËn cña hÖ thèng ®−êng èng n»m trªn vïng sãng va ®Ëp b×nh th−êng cã thÓ ph¶i chÞu t¸c ®éng cña t¶i träng sãng do sãng ch¹y (wave run-up). C¸c t¶i träng do c¸c ¶nh h−ëng trªn ph¶i ®−îc xem xÐt, nÕu cã. 4.4.10. Khi sö dông c¸c lý thuyÕt sãng ®−îc chÊp nhËn ®Ó x¸c ®Þnh vËn tèc sãng côc bé cho c¸c thanh trßn tr¬n, gi¸ trÞ cña c¸c hÖ sè ®Ó tÝnh t¶i träng sãng t¸c ®éng lªn èng ®øng cã thÓ lÊy nh− sau: • HÖ sè c¶n: CD = 0,7 • HÖ sè n©ng: CL = 0,9 • HÖ sè qu¸n tÝnh: CM = 2,0 Gi¸ trÞ cña c¸c hÖ sè nµy cã thÓ thay ®æi khi tÝnh to¸n ë vïng gÇn ®¸y biÓn hoÆc gÇn phÇn tö cña giµn. §èi víi ®−êng èng, gi¸ trÞ cña c¸c hÖ sè nµy phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn dßng ch¶y. 4.4.11. §èi víi chÕ ®é ch¶y tíi h¹n vµ d−íi tíi h¹n, nghÜa lµ Re < 3.105 vµ M ≥ 0,8 , cÇn sö dông hÖ sè thuû ®éng thùc tÕ, phï hîp víi dßng ch¶y dõng (CD = 1,2 ; CL = 0,9) ®Ó x¸c ®Þnh c¸c lùc thuû ®éng dïng ®Ó tÝnh to¸n æn ®Þnh. (Víi Re – sè R©y-non (Reynolds), M – TØ sè vËn tèc cña dßng ch¶y vµ sãng). 4.4.12. Khi dßng ch¶y t¸c ®éng ®ång thêi víi sãng th× ph¶i xÐt ¶nh h−ëng cña dßng ch¶y ®Ó tÝnh t¶i träng. VËn tèc dßng ch¶y sÏ ®−îc céng vÐct¬ víi vËn tèc cña phÇn tö sãng. VÐct¬ tæng sÏ ®−îc dïng ®Ó tÝnh t¶i träng tæng céng cña sãng vµ dßng ch¶y. 167
 • TCVN 6475-6:2007 4.4.13. NÕu kh«ng cã ®ñ c¸c d÷ liÖu chi tiÕt, cã thÓ gi¶ ®Þnh r»ng sù ph©n bè vËn tèc dßng ch¶y theo ®é s©u tu©n theo quy luËt sè mò 1/7. 4.5. C¸c hiÖu øng cña t¶i träng ®Æc tr−ng 4.5.1. §èi víi tõng t¶i träng vµ ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ, tæ hîp bÊt lîi nhÊt, vÞ trÝ vµ ph−¬ng cña c¸c t¶i träng t¸c dông ®ång thêi ph¶i ®−îc sö dông ®Ó tÝnh to¸n tÝnh toµn vÑn cña c¶ hÖ thèng ®−êng èng. 4.5.2. T¶i träng m«i tr−êng ®Æc tr−ng trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt ®−êng èng biÓn lµ t¶i träng cã gi¸ trÞ lín nhÊt cã thÓ (probable largest value) trong mét tr¹ng th¸i biÓn víi kho¶ng thêi gian diÔn ra phï hîp víi vÞ trÝ vµ thêi gian thi c«ng (Hs vµ Tp) t¹i ®iÒu kiÖn giã vµ dßng ch¶y thÝch hîp. HiÖu øng cña t¶i träng ®Æc tr−ng lµ hiÖu øng t¶i träng lín nhÊt cã thÓ, SE.c , x¸c ®Þnh tõ c«ng thøc: F(SE.c) = 1 – 1 N (4.5-1) trong ®ã: • F(SE.c) lµ hµm ph©n bè x¸c suÊt cña SE.c ; • N lµ sè chu tr×nh t¸c dông cña t¶i träng trong mét tr¹ng th¸i biÓn víi thêi gian kh«ng nhá h¬n 3 giê. 4.5.3. HiÖu øng t¶i träng m«i tr−êng tæ hîp ®Æc tr−ng trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh ph¶i lµ gi¸ trÞ cã x¸c suÊt v−ît lµ 10-2 trong kho¶ng thêi gian 1 n¨m. NÕu kh«ng biÕt sù t−¬ng quan gi÷a c¸c thµnh phÇn t¶i träng kh¸c nhau nh− sãng, giã, dßng ch¶y th× tæ hîp t¶i träng (c¸c t¶i träng t¸c dông ®ång thêi) ®−îc x¸c ®Þnh theo x¸c suÊt v−ît quy ®Þnh t¹i b¶ng 4.5-1: B¶ng 4.5-1: Tæ hîp cña c¸c t¶i träng m«i tr−êng ®Æc tr−ng theo x¸c suÊt v−ît hµng n¨m Giã Sãng Dßng ch¶y 10-2 10-2 10-1 10-1 10-1 10-2 10-1 10-1 §éng ®Êt 10-1 10-2 4.5.4. §èi víi èng ®Æt t¹i ®¸y biÓn trong ®iÒu kiÖn t¹m thêi th× hiÖu øng t¶i träng m«i tr−êng tæ hîp ®Æc tr−ng cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: 168
 • TCVN 6475-6:2007 • §èi víi kho¶ng thêi gian Ýt h¬n 3 ngµy, hiÖu øng t¶i träng ®Æc tr−ng cã thÓ ®−îc lÊy trªn c¬ së dù b¸o thêi tiÕt; • §èi víi èng ®Æt t¹i ®¸y biÓn trong ®iÒu kiÖn t¹m thêi th× lÊy gi¸ trÞ víi chu kú lÆp 10 n¨m cho kho¶ng thêi gian ®ang xÐt. Kho¶ng thêi gian nµy kh«ng ®−îc lÊy Ýt h¬n 1 mïa, tøc lµ 3 th¸ng. NÕu kh«ng biÕt kho¶ng thêi gian ®ång thêi xuÊt hiÖn c¸c t¶i träng m«i tr−êng th× t¶i träng tæ hîp ®Æc tr−ng cã thÓ lÊy t−¬ng tù nh− ®èi víi ®iÒu kiÖn vËn hµnh ë b¶ng 4.5-1 (vÝ dô lÊy sãng 10 n¨m víi dßng ch¶y 1 n¨m hay sãng 1 n¨m víi dßng ch¶y 10 n¨m). 5. T¶i träng x©y l¾p 5.1. C¸c t¶i träng xuÊt hiÖn khi x©y l¾p ®−êng èng biÓn bao gåm t¶i träng l¾p ®Æt, thö ¸p lùc, vËn hµnh thö, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a gäi lµ t¶i träng x©y l¾p. T¶i träng x©y l¾p ®−îc ph©n ra lµm hai lo¹i: • T¶i träng chøc n¨ng; • T¶i träng m«i tr−êng. 5.2. CÇn xÐt tÊt c¶ c¸c t¶i träng ®¸ng kÓ t¸c dông lªn c¸c mèi nèi èng hay ®o¹n èng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, chÕ t¹o, l¾p ®Æt, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a. 5.3. §èi víi c¸c t¶i träng chøc n¨ng ph¶i xem xÐt c¸c lùc ph¸t sinh do èng chÞu kÐo trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a ®−êng èng. 5.4. §èi víi c¸c t¶i träng m«i tr−êng, ph¶i xem xÐt c¸c lùc t¸c dông lªn ®−êng èng do giã, sãng vµ dßng ch¶y, bao gåm c¶ ®é lÖch vµ c¸c t¶i träng ®éng ph¸t sinh khi tµu r¶i èng di chuyÓn. 5.5. C¸c t¶i träng kh¸c ph¶i ®−îc xem xÐt bao gåm: • XÕp èng (thµnh ®èng trªn tµu r¶i èng); • N©ng ®o¹n èng; • L¾p èng; • Thö ¸p lùc; • C¸c ho¹t ®éng thö chøc n¨ng ®−êng èng. 5.6. C¸c ®iÒu kiÖn giíi h¹n ho¹t ®éng ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh râ t−¬ng øng víi c¸c ho¹t ®éng x©y l¾p. 169
 • TCVN 6475-6:2007 5.7. C¸c t¶i träng x©y l¾p tiªu biÓu xuÊt hiÖn tr−íc khi l¾p ®Æt èng ®øng vµ gi¸ ®ì hay dÉn h−íng èng ®øng lµ: • Lùc do giã, ®Æc biÖt lµ lùc xo¸y t¸c dông lªn c¸c bé phËn sÏ ngËp trong n−íc sau khi l¾p ®Æt kÕt cÊu chÞu lùc; • Lùc hay ®é lÖch xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh h¹ thñy kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh; • C¸c lùc t¸c dông trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn do chuyÓn ®éng cña tµu r¶i èng; • C¸c lùc t¸c dông trong qu¸ tr×nh ®¸nh ch×m do ®é lÖch vµ c¸c t¶i träng thuû ®éng, nh− kÐo, vç, ®Ëp..., t¸c dông lªn kÕt cÊu; • Lùc hay ®é lÖch xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh; • C¸c lùc qu¸n tÝnh t¸c dông lªn gi¸ ®ì hay dÉn h−íng èng ®øng trong qu¸ tr×nh ®ãng cäc (ch©n ®Õ); • Ph©n bè l¹i lùc trªn c¸c gi¸ ®ì khi th¸o c¸c gi¸ ®ì t¹m thêi cña èng ®øng t¹m vµ èng ®øng dÞch chuyÓn vÒ vÞ trÝ cuèi cïng; • Sù co d·n nguéi (cold spring) cña èng ®øng (tiÒn biÕn d¹ng dÎo); • C¸c lùc l¾p ghÐp khi èng ®øng ®−îc nèi víi ®−êng èng; • C¸c t¶i träng ®éng xuÊt hiÖn tõ c¸c ho¹t ®éng chuÈn bÞ ch¹y thö. 5.8. C¸c tæ hîp t¶i träng ®−îc xÐt ph¶i lµ tæ hîp t¶i träng nguy hiÓm nhÊt cã thÓ xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt. 6. T¶i träng sù cè 6.1. C¸c t¶i träng t¸c dông lªn ®−êng èng d−íi c¸c ®iÒu kiÖn bÊt b×nh th−êng hay kh«ng dù tÝnh tr−íc ®−îc coi lµ t¶i träng sù cè. 6.2. C¸c nguyªn nh©n g©y ra t¶i träng sù cè cã thÓ lµ: • Va ®Ëp víi tµu hoÆc c¸c vËt thÓ t−¬ng tù kh¸c; • VËt r¬i; • Tr−ît ®Êt; • Næ; 170
 • TCVN 6475-6:2007 • Ch¸y vµ tho¸t nhiÖt; • VËn hµnh sai chøc n¨ng; • BÞ kÐo lª do neo (dragging anchors). 6.3. C¸c t¶i träng sù cè, c¶ vÒ ®é lín lÉn tÇn suÊt cho tõng hÖ thèng ®−êng èng cÇn ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ph©n tÝch rñi ro. 7. C¸c t¶i träng kh¸c 7.1. T¶i träng do l−íi ®¸nh c¸ 7.1.1. ThiÕt kÕ ®−êng èng chÞu t¶i träng do l−íi ®¸nh c¸ ph¶i dùa vµo tÇn suÊt ®¸nh c¸ vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng nguy hiÓm g©y ra do l−íi ®¸nh c¸ ®Ó ®¶m b¶o tÝnh toµn vÑn cña ®−êng èng. 7.1.2. T¶i träng do l−íi ®¸nh c¸ cã thÓ do th©n l−íi (trawl boards) hay cÇn l−íi (trawl beam) g©y ra. 7.1.3. T¶i träng do l−íi ®¸nh c¸ cã thÓ thay ®æi tuú thuéc vµo tõng ®−êng èng hay tõng ®o¹n ®−êng èng. T¶i träng nµy phô thuéc vµo kiÓu, träng l−îng, vËn tèc,d©y ®an l−íi ®¸nh c¸ ... 7.1.4. C¸c th«ng sè vÒ l−íi ®¸nh c¸ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh lµ: • KÝch th−íc cùc ®¹i cña l−íi ®¸nh c¸ th−êng ®−îc sö dông trong vïng; • C¸c lo¹i l−íi sÏ sö dông trong t−¬ng lai; • TÇn suÊt ®¸nh c¸ trong vïng. 7.1.5. ¶nh h−ëng do l−íi ®¸nh c¸ cã thÓ ph©n ra lµm ba giai ®o¹n: 7.1.5. 1. Va ®Ëp, nghÜa lµ va ®Ëp cña th©n l−íi hay cÇn l−íi g©y mãp côc bé èng hay lµm h− h¹i líp bäc. T¶i träng nµy th−êng ®−îc coi lµ t¶i träng m«i tr−êng. 7.1.5. 2. KÐo qua, nghÜa lµ giai ®o¹n th©n l−íi hay cÇn l−íi tr−ît trªn ®−êng èng. Khi ®ã, nã g©y ¶nh h−ëng tæng thÓ lªn c¸c bé phËn cña èng. T¶i träng nµy th−êng ®−îc coi lµ t¶i träng m«i tr−êng. 7.1.5. 3. N©ng, nghÜa lµ th©n l−íi hay cÇn l−íi bÞ kÑt d−íi èng vµ trong tr−êng hîp nguy hiÓm, ®−êng èng ph¶i chÞu lùc b»ng víi lùc lµm ®øt d©y c¸p cña l−íi. T¶i träng nµy th−êng ®−îc coi lµ t¶i träng sù cè. 7.1.6. Khi x¸c ®Þnh n¨ng l−îng va ®Ëp, Ýt nhÊt ph¶i xÐt ®Õn c¸c yÕu tè sau: • Träng l−îng vµ vËn tèc cña th©n l−íi hay cÇn l−íi; • ¶nh h−ëng cña vËn tèc vµ khèi l−îng n−íc kÌm. 171
 • TCVN 6475-6:2007 7.2. §éng ®Êt 7.2.1. C¸c hiÖu øng t¶i träng do ®éng ®Êt, kÓ c¶ trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®−îc ph©n chia lµm hai lo¹i: t¶i träng m«i tr−êng vµ t¶i träng sù cè, phô thuéc vµo x¸c suÊt xuÊt hiÖn cña ®éng ®Êt cïng víi c¸c t¶i träng sù cè quy ®Þnh trong TCVN 6475-7: 2007 môc 5.11. 172
 • TCVN 6475-7:2007 t i ª u c h u È n quèc gia Tcvn 6475-7: 2007 XuÊt b¶n lÇn 2 Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 7: ChØ tiªu thiÕt kÕ Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline Systems – Part 7: Design Criteria 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c chØ tiªu thiÕt kÕ vµ c¸c chØ tiªu chÊp nhËn cho c¸c d¹ng ph¸ huû kÕt cÊu cã thÓ x¶y ra ®èi víi hÖ thèng ®−êng èng biÓn. 1.2. Tiªu chuÈn nµy ®−îc ¸p dông cho ®−êng èng ë mäi ®é s©u n−íc. Tuy nhiªn, viÖc ¸p dông ë n¬i n−íc s©u mµ kinh nghiÖm cßn thiÕu th× cÇn xem xÐt kü c¸c yÕu tè sau: • C¸c c¬ chÕ ph¸ huû míi; • Ph¹m vi ¸p dông cña c¸c th«ng sè; • C¸c t¶i träng ®Æc tr−ng vµ tæ hîp t¶i träng ®Æc tr−ng míi; • C¸c hiÖu øng ®éng (dynamic effect). 1.3. Tiªu chuÈn nµy kh«ng quy ®Þnh giíi h¹n chÝnh x¸c liªn quan ®Õn chuyÓn vÞ ®µn håi hoÆc rung, miÔn lµ ¶nh h−ëng cña c¸c chuyÓn vÞ lín vµ cña t¸c dông ®éng lùc, kÓ c¶ mái do rung ... ph¶i ®−îc xÐt ®Õn trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ®é bÒn. 2. Tµi liÖu viÖn dÉn Trong tiªu chuÈn nµy, c¸c tiªu chuÈn sau ®−ù¬c viÖn dÉn: 173
 • TCVN 6475-7:2007 • TCVN 6475-4: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 4: Nguyªn t¾c thiÕt kÕ; • TCVN 6475-6: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 6: T¶i träng; • TCVN 6475-8: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 8: èng; • TCVN 6475-9: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 9: C¸c bé phËn cña ®−êng èng vµ l¾p r¸p; • TCVN 6475-10: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 10: Chèng ¨n mßn vµ bäc gia t¶i; • TCVN 6475-11: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 11: L¾p ®Æt; • TCVN 6475-13: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 13: KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy; 3. C¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ vµ vËt liÖu 3.1. Bè trÝ ®−êng èng 3.1.1. §−êng èng kh«ng ®−îc ®Æt gÇn c¸c kÕt cÊu kh¸c, c¸c hÖ thèng ®−êng èng kh¸c, x¸c tµu ®¾m, c¸c t¶ng ®¸ mßn (boulders)…. Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c ®é lÖch dù tÝnh tr−íc, c¸c hiÖu øng thñy ®éng, vµ ®¸nh gi¸ rñi ro. Khi hÖ thèng ®−êng èng buéc ph¶I n»m gÇn c¸c kÕt cÊu kh¸c, c¸c hÖ thèng ®−êng èng kh¸c, x¸c tµu ®¾m, c¸c t¶ng ®¸ mßn…th× viÖc x¸c ®Þnh tuyÕn èng chi tiÕt ph¶i tÝnh ®Õn c¸c ®é lÖch, dÞch chuyÓn vµ c¸c rñi ro cã thÓ kh¸c ®Ó ®¶m b¶o sù c¸ch biÖt vµ ®−êng biªn ®ñ ®Ó ®−êng èng vµ c¸c kÕt cÊu kh¸c kh«ng bÞ ¶nh h−ëng lÉn nhau. 3.1.2. C¸c ®−êng èng giao nhau ph¶i ®−îc gi÷ c¸ch nhau tèi thiÓu lµ 0,3 m theo chiÒu th¼ng ®øng. 3.1.3. C¸c ®−êng èng ph¶i ®−îc b¶o vÖ ®Ó phßng ngõa nh÷ng h− háng kh«ng ®−îc chÊp nhËn do c¸c vËt r¬i, l−íi ®¸nh c¸, tµu, neo …, vµ ph¶i tr¸nh bè trÝ ®−êng èng t¹i khu vùc n©ng hµng cña giµn.ViÖc b¶o vÖ ®−êng èng cã thÓ ®−îc thùc hiÖn theo mét hay kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p sau: • Líp bäc bª t«ng; • Ch«n; 174
 • TCVN 6475-7:2007 • Phñ (c¸t, sái, c¸c tÊm nÖm bª t«ng); • C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ c¬ häc kh¸c. 3.1.4. §é lón t−¬ng ®èi gi÷a kÕt cÊu b¶o vÖ vµ hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc xem xÐt kü l−ìng trong khi thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu b¶o vÖ vµ ph¶i tháa m·n trong suèt tuæi thä thiÕt kÕ cña hÖ thèng ®−êng èng. Ph¶i bè trÝ kho¶ng trèng ®ñ lín gi÷a c¸c bé phËn cña ®−êng èng vµ c¸c kÕt cÊu b¶o vÖ ®Ó tr¸nh hµ b¸m. 3.1.5. C¸c ®−êng èng b»ng vËt liÖu thÐp C-Mn cã nguy c¬ bÞ ¨n mßn cao bëi c¸c s¶n phÈm láng lo¹i B, D vµ E ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ phãng thoi kiÓm tra. Trong nh÷ng tr−êng hîp thiÕt kÕ ®−êng èng kh«ng cho phÐp viÖc phãng thoi kiÓm tra, ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ theo c¸c quy tr×nh ®· ®−îc c«ng nhËn ®Ó chøng minh ®−îc r»ng nguy c¬ h− háng (x¸c suÊt h− háng nh©n víi hËu qu¶ h− háng) dÉn tíi rß rØ lµ chÊp nhËn ®−îc. §èi víi c¸c lo¹i chÊt láng g©y ¨n mßn thuéc lo¹i kh¸c, lîi Ých cña viÖc phãng thoi kiÓm tra ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸. 3.1.6. §−êng èng cã thÓ ®−îc chia ra lµm c¸c phÇn kh¸c nhau víi ¸p suÊt thiÕt kÕ kh¸c nhau. Trong nh÷ng tr−êng hîp nµy, hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc trang bÞ hÖ thèng kiÓm so¸t ¸p suÊt ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó ®¶m b¶o r»ng ¸p suÊt t¹i nh÷ng phÇn ®−êng èng cã ¸p suÊt thiÕt kÕ thÊp h¬n kh«ng bÞ v−ît qu¸ møc cho phÐp. 3.1.7. C¸c èng ®øng vµ èng ch÷ J nªn ®−îc ®Æt ë phÝa trong cña kÕt cÊu giµn ®Ó tr¸nh va ®Ëp do tµu, vµ ph¶i ®−îc b¶o vÖ ®Ó chèng l¹i c¸c t¶i träng va ®Ëp tõ tµu vµ c¸c t−¬ng t¸c c¬ häc kh¸c. Kh«ng ®−îc bè trÝ c¸c èng ®øng ë khu vùc n©ng h¹ hµng cña giµn. 3.1.8. C¸c kÕt cÊu ®ì cña èng ®øng vµ èng ch÷ J ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o c¸c lùc ®−îc truyÒn mét c¸ch ªm dÞu gi÷a èng ®øng vµ kÕt cÊu ®ì. 3.1.9. TuyÕn èng cña c¸c èng ch÷ J ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së xem xÐt c¸c yªu cÇu sau: • CÊu h×nh cña giµn vµ bè trÝ th−îng tÇng; • C¸c yªu cÇu vÒ kh«ng gian; • DÞch chuyÓn cña èng ch÷ J; • §−êng tiÕp cËn vµo giµn cña ®−êng èng/c¸p; • ViÖc b¶o vÖ èng ch÷ J; • C¸c yªu cÇu vÒ kiÓm tra vµ b¶o d−ìng trong vËn hµnh; 175
 • TCVN 6475-7:2007 • C¸c yÕu tè liªn quan ®Õn viÖc l¾p ®Æt. 3.2. Thö ¸p lùc t¹i nhµ m¸y vµ thö ¸p lùc hÖ thèng 3.2.1. Môc ®Ých cña c¸c yªu cÇu thö ¸p lùc t¹i nhµ m¸y lµ: • ThiÕt lËp cuéc thö kiÓm chøng kh¶ n¨ng chÞu ¸p lùc; • §¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c phÇn èng ®Òu tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ øng suÊt ch¶y tèi thiÓu. 3.2.2. Ngo¹i trõ c¸c ®iÒu quy ®Þnh t¹i 3.2.3, hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc thö ¸p lùc hÖ thèng sau khi l¾p ®Æt. ¸p suÊt thö côc bé (Plt) trong qu¸ tr×nh thö ¸p lùc hÖ thèng ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu sau: • §èi víi ®−êng èng cã cÊp an toµn võa vµ cao trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh b×nh th−êng: Plt = 1,05.Pli (3.2-1) trong ®ã: Pli -¸p suÊt bÊt th−êng côc bé • §èi víi ®−êng èng cã cÊp an toµn thÊp trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh b×nh th−êng: Plt = 1,03.Pli (3.2-2) Th«ng th−êng ¸p suÊt bÊt th−êng cao h¬n 10% so víi ¸p suÊt thiÕt kÕ, nªn c¸c yªu cÇu trªn sÏ cho ¸p suÊt thö hÖ thèng xÊp xØ b»ng 1,15 lÇn ¸p suÊt thiÕt kÕ, víi ®iÒu kiÖn ¸p suÊt thiÕt kÕ ®−îc tham chiÕu ®Õn ®iÓm cao nhÊt cña hÖ thèng ®−êng èng. 3.2.3. NÕu ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn, cuéc thö ¸p lùc hÖ thèng cã thÓ ®−îc miÔn gi¶m víi nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y: • C¸c ®−êng èng hµn ®−îc hµn b»ng ph−¬ng ph¸p hµn hå quang d−íi líp trî dung (SAW); • ThiÕt kÕ chiÒu dµy thµnh èng bÞ ¶nh h−ëng bëi ¸p suÊt bªn ngoµi vµ nhá h¬n 75% søc bÒn chÞu ¸p lùc thiÕt kÕ ®−îc sö dông; • Cã c¸c b¸o c¸o chØ ra r»ng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ®· ®¹t ®−îc mét c¸ch phï hîp trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt; • Tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ thö ¸p lùc t¹i nhµ m¸y nh− quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-8: 2007 môc 8.10; • TÊt c¶ c¸c bé phËn vµ èng ®øng ®· −îc thö thñy tÜnh trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o; • §· tiÕn hµnh thö rß rØ côc bé sau khi hoµn thµnh viÖc l¾p ®Æt vµ nèi ghÐp c¸c bé phËn vµ èng ®øng; 176
 • TCVN 6475-7:2007 • Thùc hiÖn kiÓm tra siªu ©m tù ®éng sau khi hµn l¾p ®Æt; • èng kh«ng ph¶i chÞu biÕn d¹ng dÎo tÝch lòy qu¸ 2% sau khi kiÓm tra siªu ©m tù ®éng. 3.2.4. Trong qu¸ tr×nh thö ¸p lùc hÖ thèng, tÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n ®èi víi cÊp an toµn thÊp ph¶i ®−îc tháa m·n. 3.3. ChiÒu dµy thµnh èng tèi thiÓu 3.3.1. Trõ khi ®−êng èng ®−îc b¶o vÖ chèng l¹i t¶i träng sù cè, vËt r¬i vµ c¸c t¶i träng bªn ngoµi kh¸c b»ng c¸c biÖn ph¸p t−¬ng ®−¬ng, chiÒu dµy danh nghÜa tèi thiÓu cña èng ph¶i lµ 12 mm ®èi víi c¸c ®−êng èng cã ®−êng kÝnh danh nghÜa lín h¬n hoÆc b»ng 8 inch víi cÊp an toµn cao vµ ë vÞ trÝ cÊp 2. 3.3.2. §èi víi c¸c ®−êng èng cã ®−êng kÝnh danh nghÜa nhá h¬n 8 inch víi cÊp an toµn cao vµ ë vÞ trÝ cÊp 2, khi x¸c ®Þnh chiÒu dµy tèi thiÓu cña ®−êng èng ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ cÈn thËn vÒ t¶i träng sù cè, vËt r¬i vµ c¸c t¶i träng bªn ngoµi kh¸c. 3.3.3. C¸c yªu cÇu vÒ chiÒu dµy èng tèi thiÓu ph¶i ®−îc thiÕt lËp trªn c¬ së thèng kª h− háng. Thèng kª h− háng ®· chØ râ r»ng c¸c t¶i träng va ®Ëp lµ nguyªn nh©n chñ yÕu g©y h− háng vµ cã ¶nh h−ëng quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc thiÕt kÕ chiÒu dµy. 3.4. Lùa chän vËt liÖu 3.4.1. VËt liÖu dïng ®Ó chÕ t¹o hÖ thèng ®−êng èng biÓn ph¶i ®−îc lùa chän dùa trªn viÖc xem xÐt c¸c yÕu tè sau: • Lo¹i chÊt láng ®−îc vËn chuyÓn; • T¶i träng; • NhiÖt ®é; • C¸c d¹ng h− háng cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. 3.4.2. ViÖc lùa chän vËt liÖu ph¶i ®¶m b¶o ®−îc tÝnh t−¬ng thÝch cña tÊt c¶ c¸c bé phËn cÊu thµnh hÖ thèng ®−êng èng. C¸c ®Æc tÝnh sau ®©y cña vËt liÖu cÇn ph¶i ®−îc xem xÐt: • TÝnh chÊt c¬ häc; • §é cøng; • §é dai g·y (fracture toughness); 177
 • TCVN 6475-7:2007 • §é bÒn mái; • TÝnh hµn; • TÝnh chèng ¨n mßn. 3.4.3. ViÖc lùa chän vËt liÖu ph¶i bao gåm c¶ viÖc x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu bæ xung sau ®©y (xem TCVN 6475-8: 2007 môc 7) khi cã yªu cÇu: • C¸c yªu cÇu bæ sung S, vËn chuyÓn c¸c chÊt cã chøa khÝ chua (sour service); • C¸c yªu cÇu bæ sung F, c¸c tÝnh chÊt h·m g·y (fracture arrest properties); • C¸c yªu cÇu bæ sung P, ®−êng èng chÞu biÕn d¹ng dÎo lín h¬n 2%; • C¸c yªu cÇu bæ sung U, n©ng cao hÖ sè sö dông; • C¸c yªu cÇu bæ sung D, s¸c yªu cÇu vÒ kÝch th−íc nghiªm ngÆt h¬n. 3.4.4. ViÖc lùa chän vËt liÖu ph¶i bao gåm c¶ viÖc lùa chän cÊp NDT cña ®−êng èng . Khi ¸p dông chØ tiªu mÊt æn ®Þnh côc bé trong ®iÒu kiÖn chuyÓn vÞ lµ chÝnh (thiÕt kÕ trªn c¬ së biÕn d¹ng) th× ph¶i sö dông ®−êng èng NDT cÊp 1. §−êng èng NDT cÊp 1 cã c¸c yªu cÇu vÒ kiÓm tra NDT nghiªm ngÆt h¬n so víi ®−êng èng NDT cÊp 2. 3.4.5. Trong ®iÒu kiÖn n−íc, «xy vµ clorua cïng hiÖn diÖn trong chÊt láng ®−îc vËn chuyÓn, nh− ®−êng èng Ðp n−íc, thÐp kh«ng gØ cã thÓ sÏ nh¹y c¶m víi c¶ ¨n mßn côc bé vµ ¨n mßn do m«i tr−êng g©y nøt, v× vËy viÖc b¶o vÖ chèng ¨n mßn ph¶i ®−îc xem xÐt trong tõng øng dông cô thÓ. §èi víi nh÷ng øng dông ®Æc biÖt, viÖc thö tÝnh chèng ¨n mßn ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®Ó chøng nhËn vËt liÖu ®−îc sö dông lµ phï hîp cho øng dông ®ã. 3.4.6. TuyÕn ®−êng èng dÉn chÊt láng kÝch thÝch giÕng b»ng thÐp kh«ng gØ duplex hoÆc thÐp kh«ng gØ martensit ph¶i cã nh÷ng l−u ý phßng ngõa ®Æc biÖt. 3.4.7. C¸c ®−êng èng b»ng hîp kim chèng ¨n mßn ph¶i cã nh÷ng l−u ý phßng ngõa ®Æc biÖt ®Ó tr¸nh h− háng do ¨n mßn trong khi thö ¸p lùc hÖ thèng b»ng n−íc biÓn. 3.4.8. C¸c ®−êng èng b»ng thÐp kh«ng gØ duplex, thÐp kh«ng gØ martensit vµ ®−êng èng b»ng thÐp CMn cã giíi h¹n ch¶y tèi thiÓu quy −íc (SMYS) lín h¬n 450 MPa cÇn ph¶i ®−îc xem xÐt cÈn thËn vÒ ®é nh¹y c¶m cña m«i tr−êng g©y ra nøt, bao gåm øng suÊt g©y nøt do sulphua (stress sulphide cracking) vµ do hydro (hydrogen induced cracking) do viÖc b¶o vÖ b»ng cat«t t¹o ra. §Æc biÖt, yªu cÇu nµy ph¶i ®−îc ¸p dông cho c¸c vËt liÖu ph¶i chÞu sù biÕn d¹ng dÎo ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. 178
 • TCVN 6475-7:2007 3.5. C¸c tÝnh chÊt ®Æc tr−ng cña vËt liÖu 3.5.1. C¸c tÝnh chÊt ®Æc tr−ng cña vËt liÖu ph¶i ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ®é bÒn. Giíi h¹n ch¶y vµ ®é bÒn kÐo ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh dùa vµo ®−êng cong øng suÊt-biÕn d¹ng. 3.5.2. C¸c yªu cÇu bæ sung U ph¶i ®¶m b¶o t¨ng ®−îc ®é tin cËy vÒ giíi h¹n ch¶y. §iÒu nµy ®−îc ph¶n ¸nh ë viÖc sö dông hÖ sè c−êng ®é vËt liÖu (αu) cao h¬n, nh− ë b¶ng 3.5 -1. §é bÒn thiÕt kÕ lµ hµm sè cña αu vµ c¸c gi¸ trÞ ®−îc ®−a ra ë môc 3.5.4. B¶ng 3.5-1: HÖ sè c−êng ®é vËt liÖu , αu HÖ sè C¸c yªu cÇu Yªu cÇu bæ sung U b×nh th−êng αu 0,96 1,00 Ghi chó: Khi thö ¸p lùc hÖ thèng, ®Ó gi¸ trÞ cña øng suÊt vßng cho phÐp b»ng 96% SMYS ®èi víi c¶ c¸c vËt liÖu tháa m·n yªu cÇu bæ xung U vµ c¸c vËt liÖu kh¸c th× gi¸ trÞ cña αu ph¶i b»ng 1,00. 3.5.3. TÝnh chÊt c¬ häc cña c¸c cÊp vËt liÖu kh¸c nhau cÇn ®−îc x¸c ®Þnh ë nhiÖt ®é trong phßng. C¸c ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é ®Õn tÝnh chÊt cña vËt liÖu, nÕu cã, ph¶i ®−îc xem xÐt ë nhiÖt ®é lín h¬n 50oC ®èi víi thÐp C-Mn vµ lín h¬n 20oC ®èi víi thÐp 22Cr vµ 25Cr. C¸c tÝnh chÊt nµy ph¶i ®−îc lùa chän theo lo¹i vËt liÖu vµ kh¶ n¨ng bÞ ¶nh h−ëng cña l·o hãa do nhiÖt ®é (potential temperature-ageing effects) vµ ph¶i bao gåm c¸c tÝnh chÊt sau ®©y: • Giíi h¹n ch¶y; • §é bÒn kÐo; • M«®un ®µn håi Young's; • HÖ sè gi·n në v× nhiÖt. 3.5.4. C¸c gi¸ trÞ ®é bÒn ®Æc tr−ng cña vËt liÖu sö dông trong chØ tiªu tr¹ng th¸i giíi h¹n ®−îc ®−a ra ë b¶ng 3.5-2. 179
 • TCVN 6475-7:2007 B¶ng 3.5-2: §é bÒn ®Æc tr−ng cña vËt liÖu, fy, fu TÝnh chÊt Gi¸ trÞ Giíi h¹n ch¶y ®Æc tr−ng fy= (SMYS - fy,temp). αu §é bÒn kÐo ®Æc tr−ng fu= (SMTS - fu,temp). αu. αA Víi: fy,temp vµ fu,temp lµ gi¸ trÞ gi¶m do nhiÖt ®é cña giíi h¹n ch¶y vµ ®é bÒn kÐo t−¬ng øng. αu: HÖ sè ®é bÒn cña vËt liÖu, xem b¶ng 2.4 -1 αA: HÖ sè kh«ng ®¼ng h−íng αA = 0,95 ®èi víi h−íng däc trôc èng αA = 1,0 ®èi víi c¸c tr−êng hîp kh¸c 3.5.5. ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é g©y gi¶m øng suÊt ch¶y ®èi víi thÐp C-Mn vµ thÐp duplex 22Cr vµ 25Cr cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh theo h×nh 3.5-1. §é gi¶m øng suÊt, MPa 180 ThÐp 22Cr 160 140 ThÐp 25Cr 120 100 80 ThÐp C-Mn 60 40 20 0 0 20 50 100 o NhiÖt ®é, C 150 200 H×nh 3.5-1: Gi¸ trÞ gi¶m cña ®é bÒn ch¶y do nhiÖt ®é 3.5.6. BÊt kú sù chªch lÖch nµo cña gi¸ trÞ gi¶m ®é bÒn do nhiÖt ®é ®èi víi ®é bÒn kÐo vµ nÐn ®Òu ph¶i ®−îc xem xÐt. (Sù chªnh lÖch nµy xuÊt hiÖn ë thÐp 13% Cr). 3.5.7. §èi víi c¸c qu¸ tr×nh chÕ t¹o mµ sù biÕn d¹ng nguéi g©y ra sù chªnh lÖch gi÷a ®é bÒn kÐo vµ nÐn, ph¶i x¸c ®Þnh hÖ sè chÕ t¹o (αfab). HÖ sè chÕ t¹o cùc ®¹i cña c¸c èng ®−îc chÕ t¹o bëi qu¸ tr×nh 180
 • TCVN 6475-7:2007 chÕ t¹o èng hµn (UO) vµ qu¸ tr×nh chÕ t¹o èng hµn, gi·n në (UOE) ®−îc ®−a ra ë b¶ng 3.5-3. C¸c hÖ sè nµy cßn ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸c qu¸ tr×nh chÕ t¹o kh¸c cã sù biÕn d¹ng nguéi t−¬ng tù nh− TRB (three roll bending). HÖ sè chÕ t¹o cã thÓ ®−îc c¶i thiÖn th«ng qua nhiÖt luyÖn, nÕu ®−îc chøng minh b»ng t− liÖu. B¶ng 3.5-3: HÖ sè chÕ t¹o cùc ®¹i, αfab èng §óc liÒn UO vµ TRB UOE αfab 1,00 0,93 0,85 3.6. Dù tr÷ ¨n mßn 3.6.1. §èi víi ®−êng èng b»ng thÐp C-Mn vËn chuyÓn l−u chÊt cã kh¶ n¨ng g©y ¨n mßn vµ/hoÆc ph¶i chÞu sù ¨n mßn cña m«i tr−êng bªn ngoµi mµ kh«ng ®−îc b¶o vÖ b»ng catèt, viÖc sö dông chiÒu dµy thµnh èng d− (dù tr÷ ¨n mßn) ®Ó bï ®¾p cho bÊt kú sù mÊt m¸t nµo do ¨n mßn g©y ra trong qu¸ tr×nh vËn hµnh ph¶i ®−îc xem xÐt mét c¸ch thÝch ®¸ng. 3.6.2. Sù cÇn thiÕt vµ lîi Ých cña dù tr÷ ¨n mßn ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸, trong ®ã tèi thiÓu ph¶i xem xÐt c¸c yÕu tè sau: • Tuæi thä thiÕt kÕ cña èng vµ kh¶ n¨ng ¨n mßn cña l−u chÊt ®−îc vËn chuyÓn vµ/hoÆc m«i tr−êng bªn ngoµI; • C¸c d¹ng h− háng do ¨n mßn cã thÓ x¶y ra; • §é tin cËy dù tÝnh cña c¸c kü thuËt vµ quy tr×nh lµm gi¶m nhÑ ¨n mßn (Xö lý ho¸ chÊt dßng l−u chÊt ®−îc vËn chuyÓn, s¬n phñ bªn ngoµi...); • §é nh¹y vµ kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh kÝch th−íc c¸c h− háng cña c¸c thiÕt bÞ liªn quan ®Ó kiÓm so¸t tÝnh toµn vÑn, thêi gian kiÓm tra lÇn ®Çu vµ tÇn suÊt kiÓm tra dù kiÕn; • HËu qu¶ cña rß rØ bÊt ngê, c¸c yªu cÇu vÒ an toµn vµ ®é tin cËy; • Kh¶ n¨ng gi¶m (hoÆc t¨ng) ¸p suÊt vËn hµnh. 3.6.3. Trõ khi sù rß rØ bÊt ngê cña l−u chÊt vËn chuyÓn ®−îc chÊp nhËn (®iÒu nµy cã thÓ ®−îc chÊp nhËn ®èi víi ®−êng èng cã cÊp an toµn thÊp), l−îng dù tr÷ ¨n mßn ph¶i ®ñ lín ®Ó bï ®¾p cho bÊt kú sù mÊt m¸t thùc tÕ do ¨n mßn cã thÓ x¶y ra trong kho¶ng thêi gian gi÷a 2 lÇn kiÓm tra liªn tiÕp tÝnh toµn vÑn. 3.6.4. C¸c ®−êng èng b»ng thÐp C-Mn cã cÊp an toµn th−êng vµ cao dïng ®Ó vËn chuyÓn dung dÞch 181
 • TCVN 6475-7:2007 hydrocarbon cã chøa n−íc ë d¹ng láng trong qu¸ tr×nh vËn hµnh ph¶i cã dù tr÷ ¨n mßn bªn trong tèi thiÓu lµ 3 mm. 3.6.5. C¸c yªu cÇu chung vÒ dù tr÷ ¨n mßn tèi thiÓu lµ 3 mm cã thÓ ®−îc miÔn gi¶m khi ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn, víi ®iÒu kiÖn ph¶i chøng minh ®−îc r»ng thiÕt kÕ vµ/hoÆc quy tr×nh b¶o vÖ ¨n mßn lo¹i bá ®−îc c¸c h− háng nguy hiÓm do ¨n mßn g©y ra. 3.6.6. C¸c èng ®øng b»ng thÐp C-Mn cã cÊp an toµn th−êng vµ cao ph¶i cã dù tr÷ ¨n mßn bªn ngoµi lµ 3 mm t¹i vïng dao ®éng sãng. §èi víi c¸c èng ®øng cã cïng cÊp an toµn vËn chuyÓn dung dÞch nãng (nhiÖt ®é lín h¬n 10oC so víi nhiÖt ®é m«i tr−êng n−íc biÓn ë ®iÒu kiÖn b×nh th−êng), viÖc sö dông ®é dù tr÷ ¨n mßn lín h¬n 3 mm ph¶i ®−îc xem xÐt. BÊt kú yªu cÇu nµo vÒ dù tr÷ ¨n mßn bªn trong ph¶i ®−îc thùc hiÖn bæ sung vµo ®é dù tr÷ ¨n mßn bªn ngoµi. 4. TÝnh to¸n t¶i träng vµ kh¶ n¨ng chÞu lùc 4.1. C¸c ®iÒu kiÖn t¶i träng 4.1.1. ViÖc kiÓm tra thiÕt kÕ ®−îc thùc hiÖn víi hai lo¹i ®iÒu kiÖn t¶i träng: • §iÒu kiÖn chÞu t¶i lµ chÝnh; • §iÒu kiÖn chÞu chuyÓn vÞ lµ chÝnh. 4.1.2. §iÒu kiÖn chÞu t¶i lµ chÝnh lµ ®iÒu kiÖn mµ ph¶n øng kÕt cÊu bÞ chi phèi chñ yÕu bëi t¶i träng t¸c dông. 4.1.3. §iÒu kiÖn chÞu chuyÓn vÞ lµ chÝnh lµ ®iÒu kiÖn mµ ph¶n øng kÕt cÊu bÞ chi phèi chñ yÕu bëi chuyÓn vÞ h×nh häc. 4.1.4. KiÓm tra thiÕt kÕ trong ®iÒu kiÖn chÞu t¶i lµ chÝnh cã thÓ lu«n lu«n ®−îc ¸p dông thay cho kiÓm tra thiÕt kÕ trong ®iÒu kiÖn chÞu chuyÓn vÞ lµ chÝnh. 4.2. TÝnh to¸n hiÖu øng t¶i träng 4.2.1. ViÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ ph¶i ®−îc dùa vµo c¸c nguyªn lý ®−îc chÊp nhËn vÒ tÜnh, ®éng, søc bÒn vËt liÖu vµ c¬ häc ®Êt. 4.2.2. Cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p hoÆc ph©n tÝch ®¬n gi¶n ®Ó tÝnh hiÖu øng t¶i träng nÕu chóng an toµn. Cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p thö m« h×nh cïng víi hoÆc thay thÕ cho tÝnh to¸n lý thuyÕt. Trong tr−êng hîp ph−¬ng ph¸p lý thuyÕt kh«ng ®ñ th× cã thÓ ph¶i thö m« h×nh kÝch th−íc thËt. 182
 • TCVN 6475-7:2007 4.2.3. CÇn xÐt ®Õn tÊt c¶ t¶i träng vµ chuyÓn vÞ c−ìng bøc cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh toµn vÑn cña ®−êng èng. Víi tõng mÆt c¾t hoÆc phÇn cña ®−êng èng ®−îc xÐt vµ víi mçi lo¹i h− háng cã thÓ xuÊt hiÖn ®−îc tÝnh to¸n th× tÊt c¶ c¸c tæ hîp t¶i träng liªn quan mµ chóng cã thÓ t¸c dông ®ång thêi ph¶i ®−îc xem xÐt. 4.2.4. Khi x¸c ®Þnh ph¶n øng ®èi víi t¶i träng ®éng th× ¶nh h−ëng ®éng ph¶i ®−îc xÐt nÕu ¶nh h−ëng cña chóng lµ ®¸ng kÓ. 4.2.5. TÝnh to¸n hiÖu øng t¶i träng ph¶i ®−îc thùc hiÖn víi c¸c gi¸ trÞ mÆt c¾t danh nghÜa. 4.2.6. TÝnh to¸n hiÖu øng t¶i träng ph¶i dùa vµo c¸c gi¸ trÞ ®Æc tr−ng. 4.2.7. C¸c hiÖu øng gia c−êng cã Ých cã thÓ cã cña líp bäc gia t¶i lªn èng kh«ng ®−îc tÝnh ®Õn trong thiÕt kÕ, trõ khi c¸c hiÖu øng gia c−êng nµy ®−îc x¸c ®Þnh râ. Líp bäc gia t¶i ,vèn lµm t¨ng ®¸ng kÓ ®é cøng chèng uèn ®èi víi èng, nh−ng cã thÓ lµm t¨ng øng suÊt/ biÕn d¹ng trong èng t¹i nh÷ng chç kh«ng liªn tôc cña líp bäc (vÝ dô nh− ë chç mèi nèi t¹i hÞªn tr−êng). ¶nh h−ëng nµy cÇn ®−îc xem xÐt khi cÇn thiÕt. 4.2.8. C¸c hiÖu øng gia c−êng cã Ých cã thÓ cã cña líp phñ hay bäc lãt trong èng kh«ng ®−îc tÝnh ®Õn trong thiÕt kÕ, trõ khi c¸c hiÖu øng gia c−êng nµy ®−îc x¸c ®Þnh râ. 4.2.9. Lùc däc trôc h÷u hiÖu (ký hiÖu lµ S) lµ nh©n tè x¸c ®Þnh sù ph¶n øng tæng thÓ cña ®−êng èng. Lùc kÐo cã gi¸ trÞ d−¬ng: S = N - pi Ai +peAe = N - π 4 [pi(D-2t)2 - peD2] (4.2-1) trong ®ã: S lµ lùc däc trôc h÷u hiÖu; N lµ lùc däc trôc t¸c dông lªn thµnh èng (lùc kÐo lµ d−¬ng); pi - ¸p suÊt trong ®Æc tr−ng; pe- ¸p suÊt ngoµI; Ai, Ae – DiÖn tÝch tiÕt diÖn trong vµ ngoµi; D - §−êng kÝnh ngoµi cña èng; t – ChiÒu dµy thµnh èng. 4.2.10. Trong ®iÒu kiÖn sau r¶i èng, khi nhiÖt ®é èng vµ ¸p lùc bªn trong còng b»ng víi khi r¶i èng th×: 183
 • TCVN 6475-7:2007 S = H, víi H lµ søc c¨ng h÷u hiÖu (d−) khi r¶i èng. 4.2.11. Lùc däc trôc h÷u dông t¸c dông lªn èng trong ph¹m vi øng suÊt - biÕn d¹ng ®µn håi tuyÕn tÝnh ®−îc tÝnh b»ng: S = H - Δpi Ai (1-2ν) - AsEαΔT (4.2-2) trong ®ã: H lµ søc c¨ng h÷u hiÖu (d−) khi r¶i èng; Δpi lµ ®é chªnh ¸p lùc trong so víi khi r¶I èng; Ai lµ diÖn tÝch mÆt c¾t bªn trong èng (lßng èng); As lµ diÖn tÝch mÆt c¾t phÇn èng thÐp h×nh vµnh kh¨n; ΔT lµ ®é chªnh nhiÖt ®é so víi khi r¶i èng; α lµ hÖ sè d·n në v× nhiÖt cña vËt liÖu thÐp èng; ν lµ hÖ sè Poisson; E – M«®un ®µn håi cña vËt liÖu èng. 4.3. §é dµy thµnh èng ®Æc tr−ng 4.3.1. Kh¶ n¨ng chÞu ¸p lùc ph¶I ®−îc tÝnh to¸n dùa vµo chiÒu dµy thµnh èng (t1) nh− sau: Tr¹ng th¸i thö ¸p lùc t¹i x−ëng vµ thö ¸p lùc hÖ thèng: t1 = t - tfab (4.3-1) Tr¹ng th¸i vËn hµnh: t1 = t - tfab - tcorr (4.3-2) 4.3.2. Søc bÒn, trõ tr−êng hîp chÞu ¸p lùc, ph¶I ®−îc tÝnh to¸n dùa vµo chiÒu dµy thµnh èng (t2) nh− sau: • ChÕ t¹o (l¾p ®Æt) vµ thö ¸p lùc hÖ thèng: t2 = t • C¸c tr−êng hîp kh¸c: t2 = t - tcorr 184 (4.3-3) (4.3-4)
 • TCVN 6475-7:2007 trong ®ã: t lµ ®é dÇy thµnh èng danh nghÜa (kh«ng ¨n mßn); tfab lµ dung sai ®é dµy chÕ t¹o; tcorr lµ ®é dµy dù tr÷ ¨n mßn. 4.3.3. Sù ¨n mßn tr−íc khi ®−a ®−êng èng vµo vËn hµnh ph¶i ®−îc xem xÐt khi tÝnh to¸n chiÒu dµy nªu trªn. 4.3.4. C¸c yªu cÇu vÒ chiÒu dµy thµnh èng tèi thiÓu ®−îc quy ®Þnh t¹i 3.3. 4.4. TÝnh to¸n øng suÊt vµ biÕn d¹ng 4.4.1. HÖ sè tËp trung øng suÊt (SCF) cÇn ®−îc xÐt ®Õn nÕu thÊy cÇn thiÕt. CÇn ph©n biÖt gi÷a tËp trung øng suÊt côc bé vµ tæng thÓ. TËp trung øng suÊt côc bé, cã thÓ do hµn c¸c kÕt cÊu, b¶n th©n ®−êng hµn hoÆc nh÷ng chç kh«ng liªn tôc côc bé, sÏ chØ ¶nh h−ëng côc bé lªn èng vµ ®−îc xÐt ®Õn ®iÓn h×nh lµ trong ®¸nh gi¸ mái hay nøt g·y. TËp trung øng suÊt tæng thÓ (nh− lan truyÒn øng suÊt trong khu vùc mèi nèi do líp bäc bª t«ng, ®iÓn h×nh lµ gia t¨ng ®−êng kÝnh) sÏ ¶nh h−ëng tæng thÓ ®Õn èng vµ sÏ ®−îc xÐt ®Õn trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n mÊt æn ®Þnh do uèn còng nh− trong ®¸nh gi¸ mái hay nøt g·y. 4.4.2. HÖ sè tËp trung biÕn d¹ng (SNCF) cÇn ®−îc xÐt ®Õn nÕu biÕn d¹ng dÎo xuÊt hiÖn. SNCF sÏ ®−îc ®iÒu chØnh trong tr−êng hîp quan hÖ øng suÊt - biÕn d¹ng lµ phi tuyÕn øng víi møc t¶i träng thÝch hîp. 4.4.3. TËp trung biÕn d¹ng sÏ ®−îc xÐt ®Õn khi: • BiÕn d¹ng kh«ng ®Òu do sù kh¸c nhau vÒ øng suÊt ch¶y thùc tÕ cña vËt liÖu vµ kh¶ n¨ng biÕn cøng do biÕn d¹ng cña vËt liÖu gi÷a c¸c mèi nèi èng vµ trong kim lo¹i hµn do sù kh¸c biÖt vÒ c¸c ®Æc tÝnh vËt liÖu; • Thay ®æi diÖn tÝch mÆt c¾t (®−êng kÝnh thùc hay ®é dµy thµnh èng) gi÷a c¸c mèi nèi; • ¶nh h−ëng gia c−êng cña líp bäc vµ sù thay ®æi ®é dµy líp bäc; • Sù gi¶m øng suÊt ch¶y cña mèi nèi hiÖn tr−êng do t¸c ®éng cña nhiÖt ®é cao trong qu¸ tr×nh bäc èng hiÖn tr−êng khi r¶i èng; • §é lÖch nhá h¬n/lín h¬n cña øng suÊt ch¶y thùc tÕ cña kim lo¹i hµn so víi øng suÊt ch¶y thùc tÕ cña vËt liÖu lµm èng. 185
 • TCVN 6475-7:2007 4.4.4. BiÕn d¹ng dÎo tÝch luü ®−îc ®Þnh nghÜa lµ tæng cña c¸c sè gia biÕn d¹ng dÎo bÊt kÓ dÊu hiÖu vµ h−íng. Sè gia biÕn d¹ng ph¶I ®−îc tÝnh to¸n sau khi chÕ t¹o èng. 4.4.5. Sè gia biÕn d¹ng dÎo ®−îc tÝnh to¸n tõ ®iÓm ®−êng cong øng suÊt biÕn d¹ng cña vËt liÖu kh«ng cßn tuyÕn tÝnh n÷a (h×nh 4.4-1). øng suÊt ch¶y ®−îc ®Þnh nghÜa lµ øng suÊt mµ ë ®ã tæng biÕn d¹ng lµ 0,5%. H×nh 4.4-1 H×nh tham kh¶o ®Ó x¸c ®Þnh biÕn d¹ng dÎo 4.4.6. BiÕn d¹ng dÎo t−¬ng ®−¬ng ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: εp = ( 2 2 2 2 ε pL + ε pH + ε pR 3 ) (4.4-1) trong ®ã: εp lµ biÕn d¹ng dÎo t−¬ng ®−¬ng; εpL lµ phÇn biÕn d¹ng do biÕn d¹ng däc trôc chñ yÕu; εpH lµ phÇn biÕn d¹ng do biÕn d¹ng vßng (theo ph−¬ng chu vi) chñ yÕu; εpR lµ phÇn biÕn d¹ng do biÕn d¹ng h−íng kÝnh (theo ph−¬ng b¸n kÝnh) chñ yÕu. 5. C¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n 186
 • TCVN 6475-7:2007 5.1. Quy ®Þnh chung 5.1.1. TÊt c¶ c¸c d¹ng ph¸ huû theo tr¹ng th¸i giíi h¹n ph¶i ®−îc xÐt tíi trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ. Cã 4 tr¹ng th¸i giíi h¹n sau ®©y: 5.1.1. 1. Tr¹ng th¸i giíi h¹n vËn hμnh (SLS): lµ mét ®iÒu kiÖn mµ nÕu vù¬t qu¸ sÏ lµm cho ®−êng èng kh«ng lµm viÖc b×nh th−êng ®−îc. 5.1.1. 2. Tr¹ng th¸i giíi h¹n cùc ®¹i (ULS): lµ mét ®iÒu kiÖn mµ nÕu v−ît qu¸ sÏ lµm tæn h¹i ®Õn tÝnh toµn vÑn cña ®−êng èng. 5.1.1. 3. Tr¹ng th¸i giíi h¹n mái (FLS): lµ mét ®IÒu kiÖn dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ¶nh h−ëng tÝch luü do t¶i träng cã tÝnh chu kú. 5.1.1. 4. Tr¹ng th¸i giíi h¹n sù cè (ALS): lµ mét tr¹ng th¸i giíi h¹n do t¶i träng sù cè. 5.1.2. §−êng èng vµ èng ®øng tèi thiÓu ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó chèng l¹i c¸c d¹ng ph¸ huû tiÒm tµng sau ®©y: 5.1.2. 1. Tr¹ng th¸i giíi h¹n lµm viÖc (SLS) • Tr¹ng th¸i giíi h¹n ®é «van èng; • Tr¹ng th¸i giíi h¹n biÕn d¹ng dÎo tÝch luü; • H− háng do líp bäc gia t¶I hoÆc do bÞ mÊt líp bäc gia t¶i. 5.1.2. 2. Tr¹ng th¸i giíi h¹n cùc ®¹i (ULS) • Tr¹ng th¸i giíi h¹n vì; • Tr¹ng th¸i giíi h¹n ®é «van èng (nÕu g©y ph¸ hñy hoµn toµn ®−êng èng); • Tr¹ng th¸i giíi h¹n mÊt æn ®Þnh côc bé (tr¹ng th¸i giíi h¹n mÊt æn ®Þnh thµnh èng); • Tr¹ng th¸i giíi h¹n mÊt æn ®Þnh tæng thÓ (th−êng dïng cho ®iÒu kiÖn chÞu t¶i lµ chÝnh); • Tr¹ng th¸i giíi h¹n nøt kh«ng æn ®Þnh vµ ph¸ huû dÎo; • Va ®Ëp. 5.1.2. 3. Tr¹ng th¸i giíi h¹n mái (FLS) • Mái do t¶i träng cã tÝnh chu kú. 5.1.2. 4. Tr¹ng th¸i giíi h¹n sù cè (ALS) 187
 • TCVN 6475-7:2007 • VËt r¬I; • M¾c l−íi ®¸nh c¸; • §éng ®Êt. 5.1.3. TÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n ph¶i tho¶ m·n tÊt c¶ c¸c tæ hîp t¶i träng ®· ®Þnh. Tr¹ng th¸i giíi h¹n cã thÓ lµ kh¸c nhau ®èi víi ®iÒu kiÖn chÞu t¶i lµ chÝnh vµ ®iÒu kiÖn chÞu chuyÓn vÞ lµ chÝnh. 5.1.4. TÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n ph¶i ®−îc tho¶ m·n ®èi víi tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n vµ ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt vµ vËn hµnh ®−êng èng. C¸c ®iÒu kiÖn ®iÓn h×nh cÇn ph¶I xem xÐt trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ lµ: • L¾p ®Æt; • Trong khi r¶I èng; • Thö ¸p lùc hÖ thèng; • VËn hµnh; • Dõng ho¹t ®éng. 5.2. §Þnh d¹ng tr¹ng th¸i giíi h¹n 5.2.1. §Þnh d¹ng tr¹ng th¸i giíi h¹n trong tiªu chuÈn nµy dùa trªn ph−¬ng thøc thiÕt kÕ theo c¸c hÖ sè t¶i träng vµ vËt liÖu (LRFD). 5.2.2. Dùa trªn hËu qu¶ cña ph¸ huû cã thÓ x¶y ra mµ ®−êng èng sÏ ®−îc ph©n ra c¸c cÊp an toµn kh¸c nhau theo quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-4: 2007 môc 4.4. CÊp an toµn cã thÓ thay ®æi tuú thuéc vµo tõng giai ®o¹n vµ tõng vÞ trÝ kh¸c nhau. 5.2.3. CÊp an toµn ®−îc coi nh− tho¶ m·n nÕu hiÖu øng cña t¶i träng thiÕt kÕ (Ld) kh«ng v−ît qu¸ søc bÒn thiÕt kÕ (Rd): Ld ≤ R d (5.2-1) 5.2.4. T¶i träng thiÕt kÕ nãi chung ®−îc tr×nh bµy d−íi d¹ng sau: Ld = LF.γF.γC + LE.γE + LA.γA.γC (5.2-2) D−íi d¹ng chi tiÕt: Md = MF.γF.γC + ME.γE + MA.γA.γC εd = εF.γF.γC + εE.γE + εA.γA.γC 188 (5.2-3) (5.2-4)
 • TCVN 6475-7:2007 Sd = SF.γF.γC + SE.γE + SA.γA.γC (5.2-5) Δpd = γP.(pld - pe) (5.2-6) Trong ®iÒu kiÖn thö ¸p lùc hÖ thèng, ¸p lùc thö côc bé ®−îc coi lµ ¸p suÊt bÊt th−êng. pld trong c«ng thøc 5.2-6 ®−îc tÝnh to¸n b»ng c«ng thøc sau: pld = pt γ inc + ρt.g.href (5.2-7) trong ®ã: href lµ kho¶ng c¸ch theo ph−¬ng th¼ng ®øng gi÷a ®iÓm ®ang xÐt vµ cao ®é tham chiÕu; γinc – TØ sè gi÷a ¸p suÊt bÊt th−êng vµ ¸p suÊt thiÕt kÕ ®−îc lÊy lµ 1,1; C¸c hÖ sè t¶i träng γF, γE, γA, γP vµ γC ®−îc cho trong b¶ng 5.3-1. C¸c hÖ sè nµy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c cÊp an toµn; LF – T¶i träng chøc n¨ng; LE – T¶i träng m«i tr−êng; LA – T¶i träng sù cè; M – M« men (d – thiÕt kÕ, F- chøc n¨ng, E- m«I tr−êng, A – sù cè); ε - BiÕn d¹ng (d – thiÕt kÕ, F- chøc n¨ng, E- m«I tr−êng, A – sù cè); S – Lùc däc trôc h÷u hiÖu (d – thiÕt kÕ, F- chøc n¨ng, E- m«I tr−êng, A – sù cè); ρt – Tû träng cña chÊt thö; g – Gia tèc träng tr−êng; pe - ¸p suÊt ngoµI; pt - ¸p suÊt thö. 5.2.5. Søc bÒn thiÕt kÕ Rd th−êng ®−îc biÓu diÔn d−íi d¹ng sau: Rd = Rk ( f k ) γ SC .γ m (5.2-8) Átrong ®ã: fk ®é bÒn ®Æc tr−ng cña vËt liÖu, xem môc 3.5; Rk – VÐc t¬ ®é bÒn; 189
 • TCVN 6475-7:2007 γm -HÖ sè søc bÒn vËt liÖu; γSC -HÖ sè søc bÒn theo cÊp an toµn. 5.2.6. HÖ sè søc bÒn vËt liÖu γm phô thuéc vµo lo¹i tr¹ng th¸i giíi h¹n cho trong b¶ng 5.2-1. B¶ng 5.2-1: HÖ sè søc bÒn vËt liÖu γm Tr¹ng th¸i giíi h¹n SLS/ULS/ALS 1,15 γm FLS 1,00 5.2.7. HÖ sè søc bÒn theo cÊp an toµn γSC ®−îc cho trong b¶ng 5.2-2. B¶ng 5.2-2: HÖ sè søc bÒn theo cÊp an toµn γSC CÊp an toµn Kh¸c Th−êng Cao 1,046(2,3) 1,138 1,308(1) 1,04 ChÞu ¸p lùc ThÊp 1,14 1,26 Ghi chó: • §èi víi c¸c bé phËn cña ®−êng èng ë vïng 1, cã thÓ ¸p dông cÊp an toµn chÞu lùc th−êng (1,138). • CÊp an toµn thÊp sÏ bÞ ¶nh h−ëng do thö ¸p lùc hÖ thèng yªu cÇu lín h¬n 3% so víi ¸p suÊt bÊt th−êng (incidental pressure). Do vËy, ®èi víi c¸c ho¹t ®éng ë cÊp an toµn thÊp th× hÖ sè chÞu lùc sÏ cao h¬n 3%. • Khi thö ¸p lùc hÖ thèng, αU ®−îc lÊy b»ng 1,00 cho gi¸ trÞ øng suÊt vßng cho phÐp b»ng 96% SMYS ®èi víi c¶ vËt liÖu tháa m·n yªu cÇu bæ sung U vµ vËt liÖu kh¸c. 5.3. HÖ sè hiÖu øng t¶i träng vµ tæ hîp t¶i träng 5.3.1. Tõng bé phËn cña hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó chÞu ®−îc tæ hîp t¶i träng nguy hiÓm nhÊt cho trong b¶ng 5.3-1. Tæ hîp t¶i träng a vµ b ®−îc dïng khi tÝnh to¸n mÊt æn ®Þnh côc bé th«ng qua biÓu thøc 5.2-3. 190
 • TCVN 6475-7:2007 B¶ng 5.3-1: HÖ sè t¶i träng vµ tæ hîp t¶i träng Tr¹ng th¸i giíi T¶i träng chøc T¶i träng m«i h¹n/ Tæ hîp t¶i n¨ng (1) tr−êng träng γF T¶i träng sù cè γE T¶i träng do ¸p lùc γA γP SLS vµ a 1,2 0,7 - 1,05 ULS b 1,1 1,3 - 1,05 FLS 1,0 1,0 - 1,0 ALS 1,0 1,0 1,0 1,0 Ghi chó: • NÕu ¶nh h−ëng cña t¶i träng chøc n¨ng lµm gi¶m ¶nh h−ëng cña t¶i träng tæ hîp th× γF ®−îc lÊy lµ 1/1,1. 5.3.2. CÇn ph¶I ¸p dông tæ hîp t¶i träng a cho trong b¶ng 5.3-1 khi cã ¶nh h−ëng cña hÖ thèng lªn bé σh >0 (σh – øng phËn ®−îc xÐt. Do ®ã, kh«ng cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra thiÕt kÕ côc bé, mµ th−êng lÊy suÊt vßng) trong tæ hîp víi c¸c t¶i träng kh¸c. 5.3.3. C¸c lo¹i t¶i träng quy ®Þnh ë TCVN 6475-6 cÇn ph¶i ®−îc xem xÐt trong c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ liªn quan ®èi víi hÖ thèng ®−êng èng. 5.3.4. HÖ sè hiÖu øng ®iÒu kiÖn t¶i träng ®−îc ¸p dông cho c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh ë b¶ng 5.3-2. HÖ sè hiÖu øng ®iÒu kiÖn t¶i träng lµ bæ sung cho c¸c hÖ sè hiÖu øng t¶i träng, ®−îc ®−a vµo nh− trong biÓu thøc 5.2-3. B¶ng 5.3-2: HÖ sè hiÖu øng ®iÒu kiÖn t¶i träng §iÒu kiÖn γC §−êng èng n»m trªn ®Þa h×nh kh«ng b»ng ph¼ng hoÆc ngo»n ngoÌo 1,07 §ì cøng liªn tôc 0,82 Thö ¸p lùc hÖ thèng 0,93 Kh¸c 1,00 Ghi chó: • §iÒu kiÖn ®−êng èng qua nhÞp hÉng lÊy nh− víi ®iÒu kiÖn ®¸y biÓn kh«ng b»ng ph¼ng. Còng dïng hÖ sè nh− vËy khi ®−êng èng ngo»n ngoÌo n»m trªn ®Þa h×nh kh«ng b»ng ph¼ng. 191
 • TCVN 6475-7:2007 • §ì cøng liªn tôc cã nghÜa lµ ®iÒu kiÖn khi chç chÞu t¶i träng chÝnh còng lµ chç chÞu chuyÓn vÞ lµ chÝnh. VÝ dô: tang trªn trèng tang. • Mét sè hÖ sè ®iÒu kiÖn cã thÓ x¶y ra ®ång thêi, vÝ dô trong tr−êng hîp thö ¸p lùc ®−êng èng trªn ®Þa h×nh kh«ng b»ng ph¼ng th× hÖ sè ®iÒu kiÖn lµ 1,07 x 0,93 = 1,00. 5.4. Kh¶ n¨ng chÞu ¸p lùc (næ) 5.4.1. ChØ tiªu d−íi ®©y ph¶i ®−îc ¸p dông víi ®iÒu kiÖn ®· thö ¸p lùc t¹i x−ëng nh− yªu cÇu t¹i TCVN 6475-8 môc 8.10 tho¶ m·n. NÕu kh«ng tháa m·n, ph¶I ¸p dông mét hÖ sè sö dông nhá h¬n thÝch hîp. 5.4.2. Kh¶ n¨ng chÞu ¸p lùc ph¶i tho¶ m·n chØ tiªu sau ®©y: pli - pe ≤ pb (t1 ) γ SC .γ m (5.4-1) trong ®ã: pli - ¸p suÊt bÊt th−êng côc bé; pe- ¸p lùc ngoµi cña ®−êng èng; Pb(t1) – Søc bÒn chÞu ¸p lùc. 5.4.3. Søc bÒn chÞu ¸p lùc pb(x) ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: pb (x) = min (pb,s(x);pb,u(x)) (5.4-2) trong ®ã: • Tr¹ng th¸i giíi h¹n ch¶y: pb,s(x) = • 2x 2 .fy . D−x 3 (5.4-3) Tr¹ng th¸i giíi h¹n næ vì: pb,u(x) = f 2x 2 . u . D − x 1,15 3 (5.4-4) Trong c¸c c«ng thøc trªn, x ph¶I ®−îc thay thÕ b»ng t1 hoÆc t2 mét c¸ch t−¬ng øng. 5.5. MÊt æn ®Þnh côc bé 5.5.1. MÊt æn ®Þnh côc bé (mÊt æn ®Þnh thµnh èng) lµ biÕn d¹ng toµn bé mÆt c¾t. TÝnh to¸n mÊt æn ®Þnh côc bé ph¶i tho¶ m·n c¸c chØ tiªu sau ®©y: 192
 • TCVN 6475-7:2007 • Ph¸ háng hÖ thèng (chØ do t¸c dông cña ¸p lùc ngoµi); • ChØ tiªu t¶i träng tæ hîp, nghÜa lµ t−¬ng t¸c gi÷a ¸p lùc trong vµ ngoµi, lùc däc vµ m«men uèn; • MÊt æn ®Þnh lan truyÒn. 5.5.2. BiÕn d¹ng dÎo tÝch luü lín cã thÓ lµm mÊt æn ®Þnh côc bé trë nªn trÇm träng h¬n vµ cÇn ph¶i ®−îc xem xÐt. 5.5.3. ChØ tiªu ph¸ háng hÖ thèng 5.5.3. 1. Kh¶ n¨ng chÞu lùc ®Æc tr−ng chèng l¹i ¸p lùc ngoµi g©y ph¸ háng hÖ thèng (pc) ®−îc tÝnh to¸n nh− sau: (pc - pel)(pc2 - pp2) = pc.pel.pp.f0. D t2 (5.5-1) trong ®ã: pc lµ ¸p lùc ngoµi ®Æc tr−ng g©y ph¸ háng hÖ thèng; pel lµ ¸p lùc ph¸ háng ®µn håi, x¸c ®Þnh nh− sau: ⎛t ⎞ 2E ⎜ 2 ⎟ ⎝D⎠ pel = 1 −ν 2 3 (5.5-2) pp lµ ¸p lùc ph¸ háng dÎo, x¸c ®Þnh nh− sau: pp = 2.fy.αfab. D t2 (5.5-3) f0 lµ ®é mãp, x¸c ®Þnh nh− sau: f0 = Dmax − Dmin < 0,005 /(0,5%) D (5.5-4) trong ®ã: E lµ m« ®un ®µn håi; t2 lµ ®é dµy thµnh èng, x¸c ®Þnh theo môc 4.3; D lµ ®−êng kÝnh ngoµi danh nghÜa cña èng; Dmax lµ ®−êng kÝnh trong hoÆc ngoµi ®o ®−îc lín nhÊt; Dmin lµ ®−êng kÝnh trong hoÆc ngoµi ®o ®−îc nhá nhÊt; fy lµ øng suÊt ch¶y sö dông trong thiÕt kÕ; 193
 • TCVN 6475-7:2007 αfab lµ hÖ sè chÕ t¹o. 5.5.3. 2. ¸p lùc ngoµi t¹i mäi ®iÓm däc theo tuyÕn èng ph¶i tho¶ m·n chØ tiªu sau ®©y: pe ≤ pc 1,1.γ m .γ SC (5.5-5) trong ®ã: pc lµ ¸p lùc ngoµi ®Æc tr−ng g©y ph¸ háng hÖ thèng; γm lµ hÖ sè chÞu lùc cña vËt liÖu; γSC lµ hÖ sè chÞu lùc theo cÊp an toµn. L−u ý r»ng nÕu ®−êng èng cã chøa ®Çy hay mét phÇn chÊt láng hoÆc chÞu ¸p lùc trong th× ¸p lùc trong nµy ph¶i ®−îc xÐt ®Õn trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n nÕu nã ®−îc duy tr× liªn tôc. 5.5.4. ChØ tiªu t¶i träng tæ hîp - ®iÒu kiÖn chÞu t¶i lµ chÝnh 5.5.4. 1. C¸c phÇn tö èng chÞu m«men uèn, lùc däc trôc h÷u hiÖu vµ qu¸ ¸p bªn trong cÇn ®−îc thiÕt kÕ tho¶ m·n chØ tiªu sau ®©y t¹i mäi mÆt c¾t. 2 2 ⎞ 2 ⎛ ⎛ Sd ⎞ ⎜ M d 1 − ⎛ Δ pd ⎞ ⎟ + ⎛ Δ pd ⎞ ≤ 1 γ SCγ m ⎜ ⎟ + γ SC γ m ⎜ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ αcM p ⎝ α c pb ( t2 ) ⎠ ⎟ ⎝ α c pb ( t2 ) ⎠ ⎝ αc S p ⎠ ⎝ ⎠ (5.5-6) D/t ≤ 45, pi ≥ pe (5.5-7) trong ®ã: Md lµ m«men uèn thiÕt kÕ; Sd lµ lùc däc trôc h÷u hiÖu thiÕt kÕ; Δpd lµ ®é chªnh qu¸ ¸p thiÕt kÕ. Mp lµ kh¶ n¨ng chÞu m«men dÎo, x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Mp = fy.(D-t2)2.t2 (5.5-8) Sp lµ kh¶ n¨ng chÞu lùc däc trôc dÎo ®Æc tr−ng, x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Sp = fy.π.(D-t2).t2 (5.5-9) pb(t2) lµ ¸p lùc g©y næ vì, x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: pb (t2) = min (pb,s(t2);pb,u(t2)) 194 (5.5-10)
 • TCVN 6475-7:2007 αc lµ th«ng sè øng suÊt dßng (flow stress parameter) cã tÝnh tíi ®é cøng chèng biÕn d¹ng, x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc 5.5-11, nh−ng tèi ®a b»ng 1,20: αc = (1- β) + β fu fy (5.5-11) D < 15 t2 0,4 + qh (0,4 + qh)(60 - D )/45 t2 víi 15 ≤ 0 β= víi víi D ≤ 60 t2 (5.5-12) D >60 t2 qh lµ tû sè ¸p suÊt, ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: ( pld − pe ) pb ( t2 ) qh = 2 3 víi pld > pe víi pld ≤ pe 0 (5.5-13) §å thÞ x¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a αc øng víi c¸c tØ sè D/t kh¸c nhau vµ tØ sè ¸p suÊt qh víi fu = 1,15 fy ®−îc cho t¹i h×nh 5.5-1. H×nh 5.5-1: Quan hÖ αc víi D/t vµ tØ sè ¸p suÊt qh øng víi fu = 1,15 fy 195
 • TCVN 6475-7:2007 5.5.4. 2. C¸c phÇn tö èng chÞu m«men uèn, lùc däc trôc h÷u hiÖu vµ qu¸ ¸p ngoµi ph¶i ®−îc thiÕt kÕ tho¶ m·n ph−¬ng tr×nh sau ®©y: 2 2 2 ⎡ ⎛ Md ⎞ ⎛ Sd ⎞ ⎤ ⎡ ⎛ ⎞⎤ ⎢γ SC γ m ⎜ ⎥ + ⎢γ SC γ m ⎜ pe ⎟ ⎥ ≤ 1 ⎟ + γ SCγ m ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎥ ⎢ ⎝ pc ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ ⎝ αc M p ⎠ ⎝ αc S p ⎠ ⎦ ⎢ ⎣ (5.5-14) D ≤ 45 , pi < pe t trong ®ã: pi lµ ¸p suÊt trong ®Æc tr−ng; pe lµ ¸p suÊt ngoµi. 5.5.5. ChØ tiªu t¶i träng tæ hîp - ®iÒu kiÖn chÞu chuyÓn vÞ lµ chÝnh 5.5.5. 1. C¸c phÇn tö èng chÞu biÕn d¹ng nÐn däc trôc (m«men uèn vµ lùc däc) vµ qu¸ ¸p bªn trong ph¶i ®−îc thiÕt kÕ tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau ®©y t¹i mäi mÆt c¾t: εd ≤ εc γε D ≤ 45 , pi ≥ pe t (5.5-15) trong ®ã: εd lµ biÕn d¹ng nÐn thiÕt kÕ (xem c«ng thøc 4.2-4); εc = 0,78.( σ t2 -0,01).(1+5 h )αh-1,5.αgw D fy (5.5-16) αh lµ tØ sè tèi ®a cho phÐp gi÷a øng suÊt ch¶y vµ ®é bÒn kÐo tíi h¹n, x¸c ®Þnh b»ng ⎛ øng suÊt ch¶ y ⎞ ⎟ ⎟ ⎝ § é bÒn kÐo tíi h¹n ⎠ max αh = ⎜ ⎜ (5.5-17) αgw lµ hÖ sè ®−êng hµn chu vi. Trong tr−êng hîp kh«ng cã sè liÖu th× hÖ sè ®−êng hµn chu vi cã thÓ lÊy nh− ®å thÞ sau ®©y: 196
 • TCVN 6475-7:2007 H×nh 5.5-2 HÖ sè ®−êng hµn chu vi γε lµ hÖ sè chèng biÕn d¹ng, cho trong b¶ng 5.5-1 ⎛ D − t2 ⎞ σh = Δpd ⎜ ⎟ ⎝ 2t2 ⎠ (5.5-18) trong ®ã: Δpd lµ ®é chªnh qu¸ ¸p thiÕt kÕ; 5.5.5. 2. C¸c phÇn tö èng chÞu t¸c dông cña biÕn d¹ng nÐn däc trôc (m«men uèn vµ lùc däc) vµ qu¸ ¸p ngoµi ph¶i ®−îc thiÕt kÕ tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau ë mäi mÆt c¾t: ⎛ ⎜ε ⎜ d ⎜ εc ⎜γ ⎝ e ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ 0 ,8 + pe ≤1 pc γ SC .γ m D ≤ 45 , pi < pe t (5.5-19) trong ®ã: εd lµ biÕn d¹ng nÐn thiÕt kÕ; εc = 0,78.( t2 -0,01)αh-1,5.αgw D (5.5-20) γε lµ hÖ sè chèng biÕn d¹ng, ®−îc x¸c ®Þnh trong b¶ng sau: 197
 • TCVN 6475-7:2007 B¶ng 5.5-1: CÊp NDT HÖ sè chèng biÕn d¹ng γε CÊp an toµn Yªu cÇu bæ sung ThÊp Võa Cao I U 2,0 2,5 3,3 I - 2,1 2,6 3,5 II Kh«ng ¸p dông 5.5.5. 3. X¸c suÊt h− háng cao h¬n liªn quan ®Õn mét tr¹ng th¸i giíi h¹n lµm viÖc cã thÓ cho phÐp trong giai ®o¹n l¾p ®Æt, miÔn lµ: • Bæ sung thiÕt bÞ ph¸t hiÖn mÊt æn ®Þnh; • Cã thÓ söa ch÷a h− háng cã thÓ x¶y ra vµ thùc hiÖn ®−îc trong qu¸ tr×nh r¶i èng; • Cã l¾p thiÕt bÞ ph¸t hiÖn mÊt æn ®Þnh nÕu ¸p lùc ngoµi v−ît qu¸ ¸p suÊt lan truyÒn ban ®Çu. 5.5.6. Lan truyÒn mÊt æn ®Þnh 5.5.6. 1. Kh¶ n¨ng lan truyÒn mÊt æn ®Þnh chØ cã thÓ x¶y ra sau khi xuÊt hiÖn mÊt æn ®Þnh côc bé. Trong tr−êng hîp ¸p suÊt ngoµi v−ît qu¸ chØ tiªu cho phÐp d−íi ®©y th× ph¶i l¾p thiÕt bÞ ph¸t hiÖn mÊt æn ®Þnh vµ kho¶ng c¸ch l¾p ®−îc x¸c ®Þnh dùa vµo c¸c hËu qu¶ do h− háng. 5.5.6. 2. ¸p suÊt xuÊt hiÖn lan truyÒn mÊt æn ®Þnh ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: ⎛t ⎞ ppr = 35.fy .αfab. ⎜ 2 ⎟ ⎝D⎠ pe ≤ 2,5 Ppr γ m .γ SC (5.5-21) (5.5-22) 5.5.6. 3. ¸p suÊt ngoµi ®Æc tr−ng g©y ph¸ háng hÖ thèng pc, lµ ¸p suÊt cÇn thiÕt ®Ó g©y mÊt æn ®Þnh ®−êng èng. 5.5.6. 4. ¸p suÊt ban ®Çu pinit lµ ¸p suÊt cÇn thiÕt ®Ó b¾t ®Çu lan truyÒn mÊt æn ®Þnh tõ mét chç mÊt æn ®Þnh côc bé. ¸p suÊt nµy phô thuéc vµo kÝch th−íc cña mÊt æn ®Þnh ban ®Çu. 5.5.6. 5. ¸p suÊt lan truyÒn ppr lµ ¸p suÊt cÇn thiÕt ®Ó tiÕp tôc lan truyÒn mÊt æn ®Þnh. MÊt æn ®Þnh lan truyÒn sÏ dõng l¹i khi ¸p suÊt nhá h¬n ¸p suÊt lan truyÒn mÊt æn ®Þnh. 5.5.6. 6. Mèi liªn hÖ gi÷a chóng nh− sau: pc > p init > ppr 5.6. MÊt æn ®Þnh tæng thÓ 198
 • TCVN 6475-7:2007 5.6.1. §−êng èng cã thÓ bÞ mÊt æn ®Þnh tæng thÓ nh− mét thanh bÞ nÐn. §−êng èng cã thÓ bÞ mÊt æn ®Þnh tæng thÓ, hoÆc xuèng d−íi (khi cã nhÞp hÉng), hoÆc sang ngang (uèn l−în t¹i vÞ trÝ ë ®¸y biÓn), hoÆc lªn trªn. 5.6.2. ¶nh h−ëng cña ¸p lùc trong vµ ngoµi cã thÓ ph¶i xÐt tíi kh¸i niÖm lùc däc trôc h÷u hiÖu nh− nªu trong 4.2.9. Quy tr×nh tÝnh nh− ®èi víi phÇn tö chÞu nÐn trong kh«ng khÝ th«ng th−êng. 5.6.3. Lùc däc trôc h÷u hiÖu ©m cã thÓ g©y ra cho ®−êng èng hoÆc èng ®øng mÊt æn ®Þnh nh− ®èi víi thanh chÞu nÐn. CÇn ph©n biÖt gi÷a mÊt æn ®Þnh trong ®iÒu kiÖn chÞu t¶i lµ chÝnh vµ chÞu chuyÓn vÞ lµ chÝnh. MÊt æn ®Þnh trong ®iÒu kiÖn chÞu t¶i lµ chÝnh bao gåm toµn bé c¸c h− háng vµ kh«ng ®−îc chÊp nhËn. 5.6.4. C¸c yÕu tè ban ®Çu g©y mÊt æn ®Þnh cÇn ph¶i ®−îc xem xÐt lµ: • Va ®Ëp, kÐo vµ mãc cña l−íi ®¸nh c¸; • Kh«ng th¼ng. 5.6.5. Kh¶ n¨ng mÊt æn ®Þnh tæng thÓ trong ®iÒu kiÖn chÞu t¶i lµ chÝnh ph¶i ®−îc tÝnh to¸n dùa trªn c¸c chØ tiªu vÒ æn ®Þnh ®· ®−îc c«ng nhËn. 5.6.6. Cã thÓ chÊp nhËn mÊt æn ®Þnh trong ®iÒu kiÖn chÞu chuyÓn vÞ lµ chÝnh miÔn lµ nã kh«ng g©y ra c¸c d¹ng h− háng nh− nªu trong 5.1.2. §iÒu nµy cã nghÜa lµ mÊt æn ®Þnh tæng thÓ cã thÓ chÊp nhËn ®−îc miÔn lµ: • ChØ tiªu mÊt æn ®Þnh côc bé ®· ®−îc tho¶ m·n trong ®iÒu kiÖn tr−íc khi mÊt æn ®Þnh tæng thÓ; • ChuyÓn vÞ cña ®−êng èng lµ chÊp nhËn ®−îc; • C¸c ¶nh h−ëng cã tÝnh chu kú lµ chÊp nhËn ®−îc. 5.7. Mái 5.7.1. HÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®ñ an toµn ®Ó chèng l¹i c¸c h− háng do mái trong suèt thêi gian tuæi thä thiÕt kÕ cña hÖ thèng. 5.7.2. Khi x¸c ®Þnh d¶i ph©n bè øng suÊt dµi h¹n, ph¶i tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c sù dao ®éng cña øng suÊt t¸c dông lªn hÖ thèng ®−êng èng trong suèt thêi gian tuæi thä thiÕt kÕ, bao gåm c¶ giai ®o¹n x©y l¾p, mµ chóng cã c−êng ®é vµ sè chu tr×nh ®ñ lín ®Ó g©y ra c¸c hiÖu øng mái. KiÓm tra mái ph¶i bao gåm c¶ mái cã sè chu tr×nh thÊp (low-cycle) vµ mái cã sè chu tr×nh cao (high-cycle). C¸c yªu cÇu vÒ ®é biÕn d¹ng dÎo tÝch lòy (môc 5.9) ph¶i ®−îc tháa m·n. 199
 • TCVN 6475-7:2007 5.7.3. C¸c nguyªn nh©n chÝnh g©y ra dao ®éng øng suÊt trªn hÖ thèng ®−êng èng lµ: • C¸c t¸c ®éng trùc tiÕp cña sãng; • HÖ thèng ®−êng èng bÞ rung do t¸ch xo¸y (dßng ch¶y, sãng, giã, triÒu) hoÆc do dßng ch¶y cña chÊt ®−îc vËn chuyÓn trong èng; • Sù dÞch chuyÓn c¸c kÕt cÊu ®ì; • C¸c dao ®éng vÒ ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é vËn hµnh. 5.7.4. CÇn ph¶i ®¸nh gi¸ vÒ mái mét c¸ch cÈn thËn ®èi víi c¸c chi tiÕt trong x©y l¾p cã thÓ g©y ra tËp trung øng suÊt vµ mái biÕn d¹ng cao cã sè chu tr×nh lÆp thÊp. C¸c chØ tiªu thiÕt kÕ cô thÓ ®−îc sö dông phô thuéc vµo ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n. Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®−îc ph©n ra lµm c¸c lo¹i sau: • C¸c ph−¬ng ph¸p dùa trªn c¬ chÕ ph¸ hñy; • C¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n dùa trªn c¸c cuéc thö vÒ mái. 5.7.5. Khi cã thÓ, quy tr×nh tÝnh to¸n dùa trªn c¬ chÕ ph¸ hñy nªn ®−îc sö dông. ChØ tiªu thiÕt kÕ cô thÓ ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh riªng cho tõng tr−êng hîp vµ ph¶i ph¶n ¸nh ®−îc lµ tháa m·n cÊp an toµn dù ®Þnh. 5.7.6. Khi ¸p dông ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n dùa trªn c¸c cuéc thö vÒ mái, c¸c vÊn ®Ò sau ®©y ph¶i ®−îc xem xÐt: • X¸c ®Þnh d¶i ph©n bè øng suÊt dµi h¹n; • Lùa chän ®−êng cong S-N thÝch hîp (søc bÒn ®Æc tr−ng); • X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè tËp trung øng suÊt (SCF) kh«ng cã trªn ®−êng cong S-N; • X¸c ®Þnh c¸c tæn th−¬ng tÝch lòy. 5.7.7. V× hÇu hÕt c¸c t¶i träng gãp phÇn g©y ra mái ®Òu cã tÝnh ngÉu nhiªn nªn cÇn ph¶i xem xÐt vÒ mÆt thèng kª khi x¸c ®Þnh ph©n bè dµi h¹n cña c¸c hiÖu øng t¶i träng mái. Khi thÝch hîp, viÖc ph©n tÝch phæ cã thÓ ®−îc sö dông. 5.7.8. Søc bÒn ®Æc tr−ng th«ng th−êng ®−îc cho theo d¹ng c¸c ®−êng cong S-N hoÆc ®−êng cong ε-N (trôc tung lµ chªnh øng suÊt hoÆc chªnh biÕn d¹ng ®èi víi tr−êng hîp mái chu tr×nh thÊp, trôc hoµnh lµ sè chu tr×nh ®Õn khi bÞ ph¸ hñy mái). §−êng cong S-N ph¶i ®−îc ¸p dông thÝch hîp víi vËt liÖu, c¸c chi tiÕt x©y l¾p, tr¹ng th¸i t¶i träng ®ang xÐt vµ c¶ m«i tr−êng xung quanh. 5.7.9. Nãi chung khi dao ®éng øng suÊt xuÊt hiÖn víi biªn ®é thay ®æi mét c¸ch ngÉu nhiªn, gi¶ thuyÕt 200
 • TCVN 6475-7:2007 h− háng tuyÕn tÝnh (luËt Miner) cã thÓ ®−îc sö dông. ViÖc ¸p dông luËt Miner cã nghÜa r»ng ph©n bè dµi h¹n cña chªnh øng suÊt ®−îc thay thÕ b»ng biÓu ®å øng suÊt (histogram). BiÓu ®å øng suÊt bao gåm mét sè l−îng c¸c khèi chªnh øng suÊt hoÆc chªnh biÕn d¹ng cã biªn ®é kh«ng ®æi vµ sè lÇn lÆp t−¬ng øng (ni). ChØ tiªu mái ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: k D fat = ∑ i =1 ni ≤ α fat Ni (5.7-1) trong ®ã: Dfat – Tæng tû lÖ tæn th−¬ng mái theo lý thuyÕt Miner; k - Sè khèi øng suÊt (stress blocks); ni - Sè chu tr×nh øng suÊt cña khèi øng suÊt i; Ni - Sè chu tr×nh ®Õn ph¸ hñy t¹i chªnh øng suÊt kh«ng ®æi vÒ ®é lín (Sr)i hoÆc chªnh biÕn d¹ng (εr)i; αfat - tØ lÖ tæn th−¬ng mái cho phÐp, xem b¶ng 5.7-1. 5.7.10. C¸c yªu cÇu chi tiÕt vÒ ph©n tÝch/ tÝnh to¸n mái ®−îc quy ®Þnh ë môc 6.2. Trong nh÷ng tr−êng hîp kh«ng ¸p dông c¸c yªu cÇu t¹i môc 6.2, tØ lÖ tæn th−¬ng mái cho phÐp ®−îc cho t¹i b¶ng 5.7-1. B¶ng 5.7-1: TØ lÖ tæn th−¬ng mái cho phÐp CÊp an toµn αfat 5.8. ThÊp Võa Cao 1/3 1/5 1/10 §é «van cña èng 5.8.1. C¸c èng ®øng vµ ®−êng èng ph¶i kh«ng bÞ «van qu¸ møc. §é bÑp do uèn cïng víi dung sai ®é mÐo tõ kh©u chÕ t¹o èng ph¶i kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 3% vµ ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: f0 = Dmax − Dmin ≤ 0,03 D (5.8-1) Yªu cÇu nµy cã thÓ ®−îc miÔn gi¶m nÕu: • §é gi¶m t−¬ng øng cña søc kh¸ng m« men ®· ®−îc tÝnh ®Õn; • §· tho¶ m·n c¸c h¹n chÕ vÒ h×nh häc, vÝ dô nh− c¸c yªu cÇu ®Ó phãng thoi; • §· xÐt ®Õn c¸c øng suÊt lÆp bæ sung xuÊt hiÖn do «van èng. 201
 • TCVN 6475-7:2007 • C¸c dung sai liªn quan ®Õn viÖc söa ch÷a hÖ thèng ®· phï hîp. 5.8.2. §é «van ph¶i ®−îc kiÓm tra khi cã t¸c ®éng cña c¸c t¶i träng ®iÓm t¹i mét ®iÓm bÊt kú däc trªn tuyÕn èng. C¸c t¶i träng ®iÓm nµy cã thÓ xuÊt hiÖn t¹i c¸c gèi cña nhÞp hÉng, c¸c gèi ®ì nh©n t¹o vµ c¸c kÕt cÊu ®ì. 5.9. BiÕn d¹ng dÎo tÝch lòy 5.9.1. BiÕn d¹ng dÎo tÝch lòy xuÊt hiÖn bëi c¸c t¶i träng cã tÝnh chu kú ph¶i ®−îc xem xÐt. NÕu nh− biÕn d¹ng dÎo tÝch lòy g©y ra ®é «van tÝch lòy th× ¶nh h−ëng cña nã lªn kh¶ n¨ng chèng mÊt æn ®Þnh ph¶i ®−îc xem xÐt cÈn thËn. 5.9.2. D−íi ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é vËn hµnh cùc ®¹i, biÕn d¹ng dÎo t−¬ng ®−¬ng cña ®−êng èng ph¶i kh«ng v−ît qu¸ 0,1%. 5.9.3. BiÕn d¹ng dÎo cña ®−êng èng chØ ®−îc phÐp xuÊt hiÖn khi ®−êng èng lÇn ®Çu tiªn ph¶i chÞu ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é cùc ®¹i. 5.9.4. BiÕn d¹ng dÎo tÝch lòy do c¸c øng suÊt uèn côc bé vµ tæng thÓ g©y ra ph¶i ®−îc xem xÐt nÕu ®iÒu nµy cã thÓ g©y ra mÊt æn ®Þnh. 5.9.5. BiÕn d¹ng dÎo tÝch lòy trong qu¸ tr×nh r¶i èng vµ vËn hµnh ph¶i ®−îc xem xÐt cho toµn bé hÖ thèng ®−êng èng . ¶nh h−ëng cña giµ hãa biÕn d¹ng (strain ageing) do biÕn d¹ng dÎo tÝch lòy g©y ra ph¶i ®−îc xem xÐt. ¶nh h−ëng cña sù suy gi¶m c¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu t¹i nh÷ng vïng mèi hµn vµ èng chÝnh ph¶i ®−îc xem xÐt. 5.9.6. Khi biÕn d¹ng dÎo tÝch lòy do c¸c hiÖu øng t¶i träng trong l¾p ®Æt vµ vËn hµnh (bao gåm c¸c hÖ sè t¶i träng vµ tÊt c¶ c¸c hÖ sè biÕn d¹ng tËp trung) g©y ra εp ≤ 0,3% th× c¸c yªu cÇu vÒ vËt liÖu, quy tr×nh hµn, tay nghÒ thî vµ chØ tiªu chÊp nhËn cña kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy cho ë TCVN 6475-13 b¶ng 9.3-2 vµ b¶ng 9.3-3 ®−îc xem lµ ®Çy ®ñ. 5.9.7. Khi biÕn d¹ng dÎo tÝch lòy do qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vµ vËn hµnh, bao gåm tÊt c¶ c¸c hÖ sè biÕn d¹ng tËp trung g©y ra εp > 0,3% th× ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ tíi h¹n (xem môc 5.10) ®èi víi c¸c mèi hµn trßng trong l¾p ®Æt. §¸nh gi¸ tíi h¹n sÏ x¸c ®Þnh ®é dai nøt g·y yªu cÇu cña vËt liÖu ®èi víi c¸c khuyÕt tËt cho phÐp theo chØ tiªu chÊp nhËn cña kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy cho ë TCVN 6475-13 b¶ng 9.3-2 vµ b¶ng 9.3-3, hoÆc x¸c ®Þnh kÝch th−íc khuyÕt tËt cho phÐp ®èi víi ®é dai g·y cho tr−íc. 5.9.8. Khi biÕn d¹ng dÎo tÝch lòy do qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vµ vËn hµnh, bao gåm tÊt c¶ c¸c hÖ sè biÕn d¹ng tËp trung g©y ra εp > 2% th× ®Ó bæ sung cho c¸c yªu cÇu t¹i 5.9.7, søc bÒn biÕn d¹ng ®Æc tr−ng εc ph¶i 202
 • TCVN 6475-7:2007 ®−îc kiÓm tra nh− yªu cÇu t¹i TCVN 6475-10 môc 6 vµ vËt liÖu ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu bæ sung. 5.10. Nøt g∙y 5.10.1. HÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó ®ñ ®é bÒn chèng l¹i sù b¾t ®Çu xuÊt hiÖn c¸c vÕt nøt g·y kh«ng æn ®Þnh (unstable fracture). ViÖc nµy cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch lùa chän vËt liÖu víi nhiÖt ®é chuyÓn tiÕp tõ ph¸ hñy dßn ®Õn dÎo ®ñ thÊp h¬n nhiÖt ®é thiÕt kÕ tèi thiÓu vµ cã ®é bÒn cao ®Ó lµm æn ®Þnh sù ph¸t triÓn vÕt nøt. 5.10.2. Møc an toµn ®Ó chèng l¹i nøt g·y kh«ng æn ®Þnh ®−îc xem lµ tháa m·n yªu cÇu khi vËt liÖu, hµn, tr×nh ®é tay nghÒ vµ thö nghiÖm ®−îc thùc hiÖn theo nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy vµ biÕn d¹ng dÎo tÝch lòy kh«ng v−ît qu¸ 0,3%. 5.10.3. HÖ thèng ®−êng èng vËn chuyÓn khÝ hoÆc hçn hîp khÝ vµ chÊt láng d−íi ¸p suÊt cao ph¶i ®ñ bÒn ®Ó chèng l¹i sù lan truyÒn vÕt nøt g·y. §iÒu nµy cã thÓ ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch: • Sö dông vËt liÖu cã nhiÖt ®é chuyÓn tiÕp thÊp vµ cã ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V ®ñ lín; • H¹ thÊp møc øng suÊt; • Sö dông c¸c bé h·m nøt c¬ häc; • KÕt hîp c¸c ph−¬ng ph¸p nªu trªn. 5.10.4. §èi víi ®−êng èng cã yªu cÇu ph¶i chèng l¹i sù lan truyÒn nøt g·y, ph¶i ¸p dông c¸c yªu cÇu bæ sung quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-8 môc 7.2 vµ tiÕn hµnh söa ®æi c¸c yªu cÇu vÒ vËt liªu c¬ b¶n cña ®−êng èng ®èi víi phÇn ngÇm d−íi ®¸y biÓn cña hÖ thèng ®−êng èng cho phï hîp. §èi víi c¸c èng ë ®é s©u ®Õn 10 mÐt vµ èng trªn bê, c¸c yªu cÇu vÒ n¨ng l−îng hÊp thô ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V ph¶i ®−îc xem xÐt cÈn thËn. C¸c yªu cÇu bæ sung vÒ tÝnh chÊt h·m g·y kh«ng cÇn ph¶i ¸p dông khi øng suÊt vßng thiÕt kÕ cña ®−êng èng nhá h¬n 40% øng suÊt ch¶y cña vËt liÖu ®−îc dïng trong thiÕt kÕ. 5.10.5. VËt liÖu tháa m·n c¸c yªu cÇu bæ sung vÒ tÝnh chÊt h·m g·y (F) ®−îc xem lµ ®ñ bÒn ®Ó chèng l¹i sù lan truyÒn g·y dÎo cña c¸c ®−êng èng víi hÖ sè sö dông ®Õn 80%, ¸p suÊt trong ®Õn 15 MPa vµ chiÒu dµy thµnh èng ®Õn 30 mm. 5.10.6. §èi víi c¸c ®−êng èng chÞu biÕn d¹ng dÎo tÝch lòy lín h¬n 0,3%, ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ tíi h¹n ®Ó tin ch¾c r»ng nøt g·y kh«ng æn ®Þnh sÏ kh«ng xuÊt hiÖn trong khi r¶i èng hoÆc trong khi vËn hµnh ®−êng èng. 5.10.7. Sù ph¸t triÓn c¸c vÕt nøt æn ®Þnh cã thÓ cã ( nøt xÐ dÎo-ductile tearing) vµ sù ph¸t triÓn cña c¸c 203
 • TCVN 6475-7:2007 vÕt nøt mái chu tr×nh thÊp vµ cao ph¶i ®−îc xem xÐt trong khi ®¸nh gi¸ tíi h¹n. ViÖc ®¸nh gi¸ ph¶i x¸c nhËn ®−îc r»ng c¸c khuyÕt tËt lín nhÊt cßn l¹i trong mèi hµn sau khi kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy sÏ kh«ng t¨ng lªn trong qu¸ tr×nh r¶i èng ®Õn mét møc lµm cho nøt kh«ng æn ®Þnh hoÆc ph¸ hñy do mái cã thÓ xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh vËn hµnh ®−êng èng. 5.10.8. C¸c ¶nh h−ëng cña giµ hãa do biÕn d¹ng ®Õn ®é dai g·y ph¶i ®−îc xem xÐt b»ng c¸c cuéc thö vËt liÖu giµ hãa do biÕn d¹ng nh©n t¹o. 5.11. Tr¹ng th¸i giíi h¹n sù cè 5.11.1. ThiÕt kÕ chèng l¹i c¸c t¶i träng sù cè cã thÓ ®−îc thùc hiÖn trùc tiÕp bëi c¸c tÝnh to¸n c¸c hiÖu øng cña t¶i träng t¸c dông lªn kÕt cÊu, hoÆc gi¸n tiÕp bëi thiÕt kÕ kÕt cÊu cã thÓ chÞu ®−îc c¸c sù cè. 5.11.2. ChØ tiªu chÊp nhËn cña tr¹ng th¸i giíi h¹n sù cè g¾n liÒn víi x¸c suÊt cho phÐp cña c¸c hËu qu¶ xÊu cña sù cè. 5.11.3. ThiÕt kÕ vÒ t¶i träng sù cè ph¶i ®¶m b¶o r»ng tæng x¸c suÊt ph¸ hñy ph¶i phï hîp víi c¸c gi¸ trÞ an toµn cho phÐp quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-4. X¸c suÊt nµy cã thÓ ®−îc biÓu diÔn b»ng tæng cña c¸c x¸c suÊt xuÊt hiÖn cña sù kiÖn h− háng i, PD i, nh©n víi x¸c suÊt h− háng kÕt cÊu do sù kiÖn nµy t¹o ra, pf/Di. Yªu cÇu nµy cã thÓ ®−îc biÓu diÔn nh− sau: ∑p f / Di .PDi ≤ Pf ,T (5.11-1) Víi Pf,T x¸c suÊt an toµn cho phÐp liªn quan quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-4. 5.11.4. KiÓm tra thiÕt kÕ ®¬n gi¶n vÒ t¶i träng sù cè cã thÓ ®−îc thùc hiÖn nh− tr×nh bµy ë b¶ng 5.11-1 víi c¸c hÖ sè an toµn thµnh phÇn thÝch hîp. 204
 • TCVN 6475-7:2007 B¶ng 5.11-1: KiÓm tra thiÕt kÕ ®¬n gi¶n vÒ t¶i träng sù cè X¸c suÊt xuÊt hiÖn >10-2 Møc an toµn thÊp Møc an toµn võa Møc an toµn cao C¸c t¶i träng sù cè cã thÓ coi lµ t−¬ng tù nh− c¸c t¶i träng m«i tr−êng vµ cã thÓ ®¸nh gi¸ t−¬ng tù nh− kiÓm tra thiÕt kÕ theo tr¹ng th¸i giíi h¹n cùc ®¹i (ULS) γC =1,0 10-3 γC =1,0 γC =1,0 γC =0,9 10-4 10-5 C¸c t¶i träng sù cè cã thÓ bá qua γC =0,9 γC =0,9 <10-6 10-2 -10-3 CÇn ®¸nh gi¸ cho tõng tr−êng hîp cô thÓ 6. C¸c vÊn ®Ò cÇn ®Æc biÖt quan t©m 6.1. T−¬ng t¸c gi÷a ®Êt vµ èng 6.1.1. §èi víi c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n bÞ ¶nh h−ëng bëi t−¬ng t¸c gi÷a ®−êng èng vµ ®Êt, t−¬ng t¸c nµy ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh cã tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c th«ng sè liªn quan. Th«ng th−êng c¸c t−¬ng t¸c gi÷a ®Êt vµ ®−êng èng phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña ®Êt, ®−êng èng vµ c¸c t¶i träng. 6.1.2. C¸c ®Æc tÝnh chÝnh cña ®Êt ¶nh h−ëng lªn t−¬ng t¸c gi÷a ®−êng èng vµ ®Êt lµ ®é bÒn c¾t vµ c¸c tÝnh chÊt biÕn d¹ng. Ph¶i xÐt ®Õn ®Æc tÝnh phi tuyÕn cña ®−êng cong øng suÊt biÕn d¹ng cña ®Êt. NÕu sö dông c¸c lß xo tuyÕn tÝnh ®Ó thÓ hiÖn t−¬ng t¸c nµy th× ph¶i kiÓm tra ph¶n øng cña lß xo ®Ó ®¶m b¶o r»ng møc t¶i träng lµ phï hîp víi ®é cøng cña lß xo ®−îc sö dông. 6.1.3. C¸c ®Æc tÝnh quan träng cña ®−êng èng lµ träng l−îng ch×m, ®é cøng theo ph−¬ng ®−êng kÝnh (diameter stiffness), vµ ®é nh¸m cña bÒ mÆt ®−êng èng. 6.1.4. TÊt c¶ c¸c hiÖu øng t¶i träng ®Æc tr−ng liªn quan ph¶i ®−îc xem xÐt, bao gåm c¶ lÞch sö cña c¸c hiÖu øng t¶i träng dµi h¹n nÕu cã, nh− ph¶n lùc theo chiÒu th¼ng ®øng thay ®æi do ¸p lùc r¶i èng khi l¾p ®Æt, sù kh¸c nhau vÒ träng l−îng cña tõng èng. C¸c hiÖu øng t¶i träng chu kú còng ph¶i ®−îc xem xÐt. Mét sè lo¹i ®Êt cã gi¸ trÞ søc bÒn kh¸c nhau ®èi víi t¶i träng dµi h¹n vµ t¶i träng ng¾n h¹n do sù kh¸c nhau vÒ tho¸t n−íc vµ ngËm n−íc vµ c¸c hiÖu øng cña sù lë ®Êt trong ®iÒu kiÖn tho¸t n−íc vµ ngËm n−íc. §iÒu nµy còng cÇn ®−îc xem xÐt. 6.2. NhÞp hÉng cña èng ®øng/ ®−êng èng 205
 • TCVN 6475-7:2007 6.2.1. NhÞp hÉng cña èng ®øng vµ ®−êng èng ph¶i ®ñ an toµn ®Ó chèng l¹i biÕn d¹ng dÎo qu¸ møc, mái, vµ lµm èng bÞ «van. 6.2.2. CÇn tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ nhÞp hÉng theo c¸c chØ tiªu an toµn vÒ mái vµ vÒ mÊt æn ®Þnh côc bé (ULS) ®èi víi tÊt c¶ c¸c nhÞp hÉng t¹m thêi hay vÜnh cöu. 6.2.3. Dao ®éng do xo¸y vµ t¶i träng sãng trùc tiÕp sÏ ®−îc chÊp nhËn nÕu c¸c chØ tiªu mái vµ ULS quy ®Þnh sau ®©y ®−îc tháa m·n. 6.2.4. Trong tr−êng hîp mét vµi d¹ng dao ®éng cã kh¶ n¨ng trë thµnh d¹ng dao ®éng chÝnh t¹i mét vËn tèc dßng cho tr−íc th× sÏ dïng d¹ng dao ®éng nµo g©y ra tæn th−¬ng mái lín nhÊt. NÕu kh«ng cã quy ®Þnh nµo kh¸c th× phÇn tæn th−¬ng mái do bÊt k× d¹ng dao ®éng nµo g©y ra còng ph¶i xÐt ë cïng mét vÞ trÝ nguy hiÓm (mèi hµn). 6.2.5. C¸c yªu cÇu chøc n¨ng sau ®−îc ¸p dông: • Môc ®Ých cña tÝnh to¸n mái lµ ®Ó ®¶m b¶o ®ñ an toµn chèng l¹i ph¶ huû mái trong tuæi thä thiÕt kÕ cña ®−êng èng; • Ph©n tÝch mái cÇn ®−îc tÝnh cho kho¶ng thêi gian mµ nhÞp hÉng tån t¹i; • CÇn tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c dao ®éng øng suÊt cã trong tuæi thä thiÕt kÕ cña ®−êng èng mµ chóng cã thÓ g©y ra tæn th−¬ng mái; • TÝnh to¸n mái côc bé ph¶i ®−îc thùc hiÖn t¹i c¸c mÆt c¾t cña nhÞp hÉng cã tÝnh ®Õn c¸c tæn th−¬ng thµnh phÇn do tÊt c¶ c¸c lo¹i dao ®éng tiÒm tµng liªn quan ®Õn c¸c nhÞp ®ang xÐt vµ c¸c nhÞp bªn c¹nh; 6.2.6. H×nh 6.2-1 ®−a ra kh¸i qu¸t vÒ yªu cÇu kiÓm tra trong thiÕt kÕ cho mét nhÞp hÉng. 206
 • TCVN 6475-7:2007 B¾t ®Çu C¸c ®Æc tÝnh vµ d÷ liÖu Thay ®æi thiÕt kÕ nhÞp èng Ph©n tÝch chi tiÕt kh«ng ®¹t kh«ng ®¹t KiÓm tra s¬ bé KiÓm tra mái §¹t §¹t kh«ng ®¹t KiÓm tra ULS §¹t KÕt thóc H×nh 6.2-1: S¬ ®å kiÓm tra trong thiÕt kÕ cho mét nhÞp hÉng 6.2.7. Ph©n lo¹i t¹m thêi 6.2.7. 1. ChØ tiªu t¹m thêi ph©n lo¹i nhÞp hÉng g©y ra bëi xãi mßn vµ ®¸y biÓn kh«ng b»ng ph¼ng: • C¸c nhÞp hÉng do xãi mßn lµ do sù xãi mßn ®¸y biÓn hoÆc c¸c ho¹t ®éng ®¸y biÓn. C¸c th«ng sè nhÞp hÉng (chiÒu dµi, chiÒu cao nhÞp, v.v…) cã thÓ thay ®æi theo thêi gian. • Th«ng th−êng nhÞp hÉng g©y ra bëi ®¸y biÓn kh«ng b»ng ph¼ng kh«ng thay ®æi theo thêi gian trõ khi c¸c th«ng sè khai th¸c nh− ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é thay ®æi ®¸ng kÓ. 6.2.7. 2. §èi víi c¸c nhÞp hÉng do xãi mßn g©y ra mµ kh«ng cã th«ng tin chi tiÕt vÒ chiÒu dµi, chiÒu cao vµ thêi gian tån t¹i nhÞp hÉng tèi ®a dù ®o¸n th× ph¶i ¸p dông c¸c yªu cÇu sau: • ChiÒu dµi nhÞp tèi ®a cã thÓ lÊy b»ng chiÒu dµi mµ ®é vâng tÜnh gi÷a nhÞp b»ng ®−êng kÝnh ngoµi cña èng (bao gåm c¶ c¸c líp bäc), khi c¸c tr¹ng th¸i ®¸y biÓn ®ång ®Òu vµ h×nh thÓ ®¸y biÓn (bed-form) kh«ng biÕn ®éng ë quy m« lín. • Thêi gian tån t¹i nhÞp hÉng cã thÓ lÊy b»ng thêi gian khai th¸c cßn l¹i hoÆc kho¶ng thêi gian ®Õn khi tiÕn hµnh c«ng viÖc can thiÖp ®Õn nhÞp. Ph¶i tÝnh ®Õn tÊt c¶ tæn th−¬ng tÝch luü tr−íc ®©y. 6.2.7. 3. C¸c th«ng tin bæ sung (vÝ dô chiÒu dµi, chiÒu cao vµ tÇn sè riªng nhÞp hÉng) tõ c¸c ®ît kh¶o s¸t cïng víi mét kÕ ho¹ch kiÓm tra cã thÓ ®−îc dïng ®Ó ®Þnh tÝnh chÊt cña c¸c nhÞp hÉng do xãi mßn g©y ra. 6.2.8. ChØ tiªu kiÓm tra mái s¬ bé 6.2.8. 1. C¸c chØ tiªu s¬ bé ®Ò xuÊt ë ®©y ¸p dông cho tÝnh to¸n mái g©y ra bëi dßng xo¸y g©y ra rung 207
 • TCVN 6475-7:2007 (VIV) vµ t¶i träng sãng trùc tiÕp trong c¸c ®iÒu kiÖn t¶i träng sãng vµ dßng ch¶y kÕt hîp. C¸c chØ tiªu s¬ bé nµy ®· ®−îc hiÖu chuÈn theo ph©n tÝch mái ®Çy ®ñ cho ®−êng èng cã tuæi thä mái trªn 50 n¨m. C¸c chØ tiªu nµy ¸p dông cho c¸c nhÞp cã ph¶n øng chi phèi bëi d¹ng dao ®éng ®èi xøng thø nhÊt (1/2 sãng) vµ chØ nªn ¸p dông cho ph©n tÝch s¬ bé. NÕu kh«ng tháa m·n c¸c chØ tiªu nµy th× ph¶i thùc hiÖn ph©n tÝch mái chi tiÕt h¬n. Ph¶i lu«n kiÓm tra c¸c chØ tiªu tr¹ng th¸i giíi h¹n cùc ®¹i nªu trong 6.2.10. 6.2.8. 2. C¸c chØ tiªu s¬ bé ë ®©y ®−îc ®Ò xuÊt dùa trªn gi¶ thuyÕt lµ vËn tèc dßng ch¶y ®−îc miªu t¶ b»ng ph©n phèi Weibull 3 th«ng sè. NÕu kh«ng ph¶i nh− vËy th× ph¶i thËn träng vµ kiÓm tra b»ng tÝnh to¸n mái ®Çy ®ñ xem cã thÓ ¸p dông ®−îc nh÷ng tiªu chuÈn s¬ bé nµy kh«ng. 6.2.8. 3. C¸c tÇn sè riªng theo h−íng dßng f0,IL ph¶i tháa m·n: f 0 ,IL γf > U c ,100 year ⎛ L / D ⎞ γ IL ⋅ ⎜1 − ⎟⋅ 250 ⎠ α VRIL ⋅ D ⎝ ,onset (6.2-1) trong ®ã: γf hÖ sè an toµn cho tÇn sè riªng, xem 8.5.2.11; γIL HÖ sè kiÓm tra s¬ bé cho thµnh phÇn theo h−íng dßng, xem 6.2.11; α TØ sè vËn tèc cña dßng ch¶y = max ⎜ D §−êng kÝnh ngoµi cña èng bao gåm c¶ líp bäc; L ChiÒu dµi nhÞp hÉng; Uc,100year Gi¸ trÞ vËn tèc dßng ch¶y chu k× lÆp 100 n¨m t¹i cao ®é cña èng; ⎛ ⎞ U c ,100 year ; 0,6 ⎟ ; ⎜ U w,1 year + U c ,100 year ⎟ ⎝ ⎠ Uw,1year Gi¸ trÞ vËn tèc dßng do sãng g©y ra t¹i møc ®−êng èng t−¬ng øng víi chiÒu cao sãng ®¸ng kÓ, chu kú lÆp mét n¨m Hs,1year. VRIL ,onset Gi¸ trÞ b¾t ®Çu cña vËn tèc quy ®æi theo h−íng dßng NÕu c¸c chØ tiªu trªn (biÓu thøc 6.2-1) kh«ng ®−îc tháa m·n th× ph¶i thùc hiÖn ph©n tÝch mái ®Çy ®ñ do xo¸y. 6.2.8. 4. C¸c tÇn sè riªng vu«ng gãc víi dßng f0,CF ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn: f 0 ,CF γf > Trong ®ã: 208 U c ,100 year + U w,1 year VRCF ⋅ D ,onset ⋅ γ CF (6.2-2)
 • TCVN 6475-7:2007 γCF HÖ sè kiÓm tra s¬ bé cho h−íng vu«ng gãc víi dßng, xem 6.2.11 V RCF Gi¸ trÞ b¾t ®Çu cña vËn tèc quy ®æi cho h−íng vu«ng gãc víi dßng, , onset NÕu c¸c chØ tiªu trªn kh«ng ®−îc tháa m·n th× ph¶i thùc hiÖn ph©n tÝch mái ®Çy ®ñ do VIV theo h−íng dßng vµ vu«ng gãc víi dßng do xo¸y g©y ra. 6.2.8. 5. Ph©n tÝch mái do t¶i träng sãng trùc tiÕp kh«ng cÇn ph¶i thùc hiÖn nÕu tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: • U c ,100 year U w,1 year + U c ,100 year > 2 ; 3 (6.2-3) • Tho¶ m·n chØ tiªu kiÓm tra s¬ bé cho VIV theo h−íng dßng nªu trªn. • NÕu c¸c chØ tiªu trªn kh«ng ®−îc tháa m·n th× ph¶i thùc hiÖn ph©n tÝch mái ®Çy ®ñ do VIV theo h−íng dßng vµ do t¶i träng sãng trùc tiÕp g©y ra. 6.2.9. ChØ tiªu mái 6.2.9. 1. ChØ tiªu mái ®−îc thÓ hiÖn qua c«ng thøc: η ⋅ Tlife ≥ Texp osure (6.2-4) trong ®ã: η lµ tØ lÖ tæn th−¬ng mái cho phÐp, Tlife lµ tuæi thä mái thiÕt kÕ, n¨m; Texplosure lµ kho¶ng thêi gian chÞu t¶i, n¨m. 6.2.9. 2. §¸nh gi¸ h− háng mái ®−îc dùa trªn quy luËt tæn th−¬ng tÝch lòy Palmgren-Miner: D fat = ∑ ni Ni (6.2-5) trong ®ã: Dfat Tæn th−¬ng mái tÝch lòy; ni Sè chu tr×nh øng suÊt t−¬ng øng víi chªnh øng suÊt (tÝnh t¹i gi÷a thµnh èng) Si; Ni Sè chu tr×nh tíi ph¸ hñy mái t¹i øng suÊt Si; Σ Tæng ®−îc lÊy trªn tÊt c¶ c¸c dao ®éng øng suÊt trong tuæi thä thiÕt kÕ. 6.2.9. 3. Sè chu tr×nh tíi ph¸ huû øng víi chªnh øng suÊt S ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ®−êng cong mái S-N ë 209
 • TCVN 6475-7:2007 d¹ng: a1 .S − m1 ,S > S SW N= (6.2-6) a2 .S − m2 ,S ≤ S SW Trong ®ã: m1,m2 ChØ sè luü thõa cña ®−êng cong mái (nghÞch ®¶o ®é dèc cña ®−êng cong SN gÉy khóc (2 ®o¹n); a1 , a2 H»ng sè c−êng ®é mái ®Æc tr−ng, x¸c ®Þnh theo ®−êng cong mái trung b×nh trõ ®i 2 lÇn ®é lÖch chuÈn. øng suÊt t¹i ®iÓm giao gi÷a 2 ®o¹n, tÝnh b»ng: Ssw S sw = 10 ⎛ log a1 −log N sw ⎞ ⎜ ⎟ m1 ⎝ ⎠ (6.2-7) Víi Nsw lµ sè chu tr×nh t¹i ®ã ®é dèc ®−êng S-N thay ®æi. LogNsw th«ng th−êng tõ 6 ®Õn 7. H×nh 6.2-2: §−êng cong S-N g∙y khóc tiªu biÓu (2 ®é dèc) 6.2.10. §−êng S-N cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh tõ: • C¸c d÷ liÖu thö ë phßng thÝ nghiÖm chuyªn dông; • ThuyÕt c¬ häc ph¸ hñy ®−îc chÊp nhËn. • §−êng S-N ph¶i ¸p dông ®−îc cho vËt liÖu, phÇn tö kÕt cÊu, vÞ trÝ cã khuyÕt tËt ban ®Çu (®iÓm khëi ®Çu vÕt nøt) vµ m«i tr−êng ¨n mßn. 210
 • TCVN 6475-7:2007 6.2.10. 1. Tuæi thä mái thiÕt kÕ Tlife cã thÓ ®−îc biÓu diÔn nh− sau: Tlife = 1 ⎛ f v ⋅ Sim ⋅ Pi ⎞ ∑⎜ a ⎟ ⎝ ⎠ (5.2-8) trong ®ã: Pi lµ x¸c suÊt x¶y ra møc øng suÊt thø ‘i’; fv – TÇn sè dao ®éng chi phèi. 6.2.10. 2. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch mái ¸p dông cho c¶ m« h×nh ph¶n øng vµ m« h×nh lùc. Chªnh øng suÊt cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng: • M« h×nh ph¶n øng • M« h×nh lùc. 6.2.10. 3. KhuyÕn nghÞ sö dông ph−¬ng ph¸p sau: • Tæn th−¬ng mái ®−îc tÝnh ®éc lËp cho tõng tr¹ng th¸i biÓn, hay nãi mét c¸ch kh¸c tæn th−¬ng mái tõ mçi mét « cña biÓu ®å ph©n t¸n sãng ë d¹ng (Hs, Tp, θ) nh©n víi x¸c suÊt x¶y ra mçi tr¹ng th¸i biÓn riªng lÎ. • Trong mçi tr¹ng th¸i biÓn, (Hs, Tp, θ) ®−îc chuyÓn sang d¹ng (Uw, Tu, θw) t¹i møc ®−êng èng. • Tr¹ng th¸i biÓn ®−îc miªu t¶ b»ng biªn ®é vËn tèc dßng Uw do sãng ng¾n h¹n ®¸ng kÓ g©y ra vµ chu k× c¾t kh«ng Tu, hay nãi mét c¸ch kh¸c tr¹ng th¸i biÓn ®−îc miªu t¶ b»ng mét chuçi c¸c vËn tèc dßng do sãng ®iÒu hoµ víi biªn ®é b»ng Uw vµ chu k× b»ng Tu. T¸c ®éng cña tÝnh kh«ng ®Òu sÏ gi¶m sè l−îng biªn ®é lín. TÝnh kh«ng ®Òu cã thÓ ®−îc xem xÐt ®Õn nÕu nã ®−îc ghi nhËn mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. • §èi víi dßng kÕt hîp gi÷a sãng vµ dßng ch¶y, thùc hiÖn tÝch ph©n trªn ph©n phèi vËn tèc dßng dµi h¹n cho mçi tr¹ng th¸i biÓn. 6.2.10. 4. Tæng tuæi thä mái theo h−íng dßng (TLifeIL) vµ vu«ng gãc víi dßng (TLifeCF) ®−îc thiÕt lËp b»ng c¸ch thùc hiÖn tÝch ph©n cho mäi tr¹ng th¸i biÓn. 211
 • TCVN 6475-7:2007 IL Tlife ⎛ PH s ,Tp ,θ = ⎜ ∑∑∑ ⎜ θ H s Tp min T RM ,IL ;T FM ,IL H s ,Tp ,θ H s ,Tp ,θ ⎝ ( ⎛ PH s ,Tp ,θ CF Tlife = ⎜ ∑∑∑ RM ,CF ⎜ θ H s Tp TH ,T ,θ s p ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ ) ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ −1 −1 (6.2-9) trong ®ã: PH s ,Tp ,θ lµ x¸c suÊt x¶y ra mçi tr¹ng th¸i biÓn riªng lÎ, vÝ dô nh− x¸c suÊt x¶y ra ®−îc ph¶n ¸nh qua mçi « trong biÓu ®å ph©n t¸n sãng. Tuæi thä mái theo h−íng dßng ®−îc lÊy theo c¸ch thiªn vÒ an toµn lµ tuæi thä nhá nhÊt (hay tæn th−¬ng lín nhÊt) do VIV (m« h×nh ph¶n øng) hoÆc do t¶i träng sãng trùc tiÕp (m« h×nh lùc) cho mçi tr¹ng th¸i biÓn. 6.2.10. 5. Tuæi thä mái thµnh phÇn ®−îc ®¸nh gi¸ cho c¸c tr¹ng th¸i biÓn ®Æc tr−ng bëi (Hs, Tp, θ) • RM , THs ,TpIL Tuæi thä mái thµnh phÇn ®èi víi VIV theo h−íng dßng vµ chuyÓn ®éng theo h−íng dßng ,θ do dßng ngang g©y ra trong mét tr¹ng th¸i biÓn ®¬n (Hs, Tp, θ) ®−îc tÝch ph©n trªn hµm mËt ®é x¸c suÊt dµi h¹n cña dßng ch¶y. • RM , THs ,TpCF ,θ Tuæi thä mái thµnh phÇn ®èi víi VIV theo h−íng ngang víi dßng trong mét tr¹ng th¸i biÓn ®¬n (Hs, Tp, θ) ®−îc tÝch ph©n trªn hµm mËt ®é x¸c suÊt dµi h¹n cña dßng ch¶y. • FM , THs ,TpIL Tuæi thä mái thµnh phÇn ®èi víi t¶i träng trùc tiÕp trong mét tr¹ng th¸i biÓn ®¬n (Hs, Tp, θ) ,θ khi sö dông trÞ trung b×nh cña dßng ch¶y. 6.2.10. 6. NÕu kh«ng cã yªu cÇu nµo kh¸c th× ¸p dông c¸c gi¶ thuyÕt sau: • C¸c thµnh phÇn dßng t¹o ra bëi sãng vµ dßng ch¶y t¹i møc ®−êng èng lµ ®éc lËp víi nhau vÒ mÆt thèng kª; • Dßng t¹o ra bëi sãng vµ dßng ch¶y ®−îc gi¶ thuyÕt lµ tuyÕn tÝnh víi nhau. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ d÷ liÖu vÒ x¸c suÊt h−íng x¶y ra ®èi víi sãng vµ dßng ch¶y ph¶i ®−îc dïng cho c¶ sãng vµ dßng ch¶y 6.2.11. ChØ tiªu tr¹ng th¸i giíi h¹n cùc ®¹i (ULS) 6.2.11. 1. §Ó kiÓm tra mÊt æn ®Þnh côc bé xem 5.5. C¸c m« men uèn tÜnh vµ ®éng, lùc däc trôc vµ ¸p lùc ph¶i ®−îc xem xÐt. 6.2.11. 2. §èi víi tr¹ng th¸i sãng cùc ®¹i mµ cã thÓ ®−îc gi¶ ®Þnh lµ g©y ra biÕn d¹ng lín ®èi víi gèi nhÞp (shoulder), cã thÓ cÇn ph¶i thùc hiÖn ph©n tÝch chi tiÕt ®é cøng cña ®Êt t¹i gèi nhÞp. Thay cho c¸c tµi liÖu 212
 • TCVN 6475-7:2007 chi tiÕt, c¸c ®iÒu kiÖn biªn cho nhÞp hÉng nªn ®−îc gi¶ ®Þnh lµ ë d¹ng khíp (chØ cã gi¸ trÞ cho tÝnh to¸n m« h×nh lùc). 6.2.11. 3. M« men uèn ®éng tèi ®a do VIV vµ/hoÆc do t¶i träng sãng trùc tiÕp cã thÓ ®−îc tÝnh tõ øng suÊt ®éng: M E = σ dyn 2⋅ I Ds − t (6.2-10) trong ®ã σdyn øng suÊt ®éng I M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn èng Ds §−êng kÝnh ngoµi cña èng thÐp t ChiÒu dµy thµnh èng. 6.2.11. 4. øng suÊt ®éng, σdyn, ®−îc tÝnh nh− sau: Theo h−íng dßng: σdyn = ⎧ ⎫ 1 A max ⎨ S IL ; 0 ,5.SCF . IL ; S FM ,max ⎬ ACF 2 ⎩ ⎭ (6.2-11) Vu«ng gãc víi dßng: 1 σdyn = S CF 2 (6.2-12) trong ®ã SIL Chªnh øng suÊt theo h−íng dßng; SCF Chªnh øng suÊt theo h−íng vu«ng gãc víi dßng; SFM,max Chªnh øng suÊt tèi ®a do t¶i träng sãng trùc tiÕp (m«h×nh lùc); AIL Biªn ®é øng suÊt øng víi ®é vâng ®¬n vÞ theo h−íng dßng do VIV; ACF Biªn ®é øng suÊt øng víi ®é vâng ®¬n vÞ theo h−íng vu«ng gãc víi dßng do VIV. Biªn ®é øng suÊt do mét ®é vâng ®¬n vÞ, AIL vµ ACF, cã thÓ tÝnh ®−îc tõ c¸c vËn tèc dßng cã chu kú lÆp nh− sau: U1n¨m = Uc,1n¨m + Uw,1n¨m (6.2-13) 213
 • TCVN 6475-7:2007 U10n¨m = max(Uc,10n¨m + Uw,1n¨m; Uc,1n¨m + Uw,10n¨m) (6.2-14) U100n¨m = max(Uc,100n¨m + Uw,10n¨m; Uc,10n¨m + Uw,100n¨m) (6.2-15) 6.2.11. 5. §èi víi h−íng vu«ng gãc víi dßng, øng suÊt n¶y sinh trùc tiÕp tõ xo¸y g©y ra rung (VIV) t¹o ra biªn ®é øng suÊt. §èi víi h−íng dßng, chªnh øng suÊt ®éng ®−îc lÊy b»ng gi¸ trÞ lín nhÊt trong c¸c gi¸ trÞ sau: • Chªnh øng suÊt øng víi chu kú lÆp, vÝ dô nh− 100 n¨m ®èi víi VIV theo h−íng dßng, Sin • øng suÊt øng víi 50% biªn ®é cña dao ®éng dßng ch¶y vu«ng gãc víi èng g©y ra bëi t¸ch xo¸y g©y rung. 6.2.11. 6. øng suÊt ®éng tèi ®a σFM,max do t¶i träng sãng trùc tiÕp cã thÓ ®−îc tÝnh to¸n theo ph−¬ng ph¸p “b·o thiÕt kÕ”: σFM,max = kp σs (6.2-16) Trong ®ã: kp lµ hÖ sè ®Ønh (peak) tÝnh b»ng: k p = 2 ln ( f v ΔT ) + 0 ,577 2 ln ( f v ΔT ) (6.2-17) ΔT lµ kho¶ng thêi gian b·o b»ng 3 giê vµ fv lµ tÇn sè dao ®éng; kp cã thÓ ®−îc lÊy thiªn vÒ an toµn b»ng 4; σs lµ ®é lÖch chuÈn cña øng suÊt lÊy tõ ph©n tÝch theo miÒn thêi gian hay miÒn tÇn sè. Mét c¸ch tiÕp cËn kh¸c cã thÓ ®−îc ¸p dông b»ng c¸ch dïng Hmax víi sãng ®iÒu hoµ. 6.2.11. 7. øng suÊt theo h−íng däc ®−îc tÝnh b»ng: σl = σN ± { σstatic + σdynamic } (6.2-18) trong ®ã σN øng suÊt däc trôc tÜnh tÝnh tõ lùc däc trôc víi chiÒu dµy thµnh èng thùc, σN = Ntr/As, trong ®ã Ntr lµ lùc däc trôc thùc, As lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn èng. σstatic ®øng. 214 øng suÊt uèn tÜnh tõ m«men uèn tÜnh, ¸p dông cho c¶ h−íng ngang vµ h−íng th¼ng
 • TCVN 6475-7:2007 σdyn øng suÊt uèn ®éng, xem 6.2.11.4, ¸p dông ®éc lËp cho c¶ 2 h−íng, dßng vµ vu«ng gãc víi dßng ch¶y. 6.2.12. HÖ sè an toµn 6.2.12. 1. C¸c hÖ sè an toµn dïng cho chØ tiªu kiÓm tra s¬ bé ®−îc nªu trong b¶ng 6.2-1 sau. B¶ng 6.2-1 HÖ sè an toµn cho chØ tiªu kiÓm tra s¬ bé vÒ mái γIL 1,15 γCF 1,3 6.2.12. 2. §é tin cËy vÒ mái cña ®−êng èng ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c cÊp an toµn, quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-4, cã tÝnh ®Õn c¸c hËu qu¶ cña h− háng. §Þnh d¹ng hÖ sè an toµn sau ®©y ®−îc sö dông: f v ⎡γ s S (γ f ,γ k ,γ on ) ⎤ P (i ) ⎣ ⎦ m D fat = Texp osure ⋅ ∑ a ≤η (6.2-19) trong ®ã: • γf, γon, γk vµ γs lµ c¸c hÖ sè an toµn t−¬ng øng cho tÇn sè riªng, ®iÓm b¾t ®Çu VIV, th«ng sè æn ®Þnh vµ chªnh øng suÊt. B¶ng 6.2-2 d−íi ®©y quy ®Þnh c¸c hÖ sè an toµn nªu trªn cho c¸c cÊp an toµn kh¸c nhau. B¶ng 6.2-2 HÖ sè an toµn vÒ mái CÊp an toµn HÖ sè an toµn ThÊp η 1,0 γs 1,201) (1,15) γk 1,30 γon Cao 1,051) (1,0) γf Võa 1,30 0,5 0,25 Ghi chó: 215
 • TCVN 6475-7:2007 (1) - HÖ sè an toµn nµy ®−îc dïng trong thiÕt kÕ khi kh«ng cã c¸c d÷ liÖu chi tiÕt vÒ chiÒu dµi vµ chiÒu cao nhÞp, v.v… Trong qu¸ tr×nh khai th¸c, nÕu tiÕp cËn ®−îc nhÞp ®Ó ®o vµ d÷ liÖu vÒ nhÞp ®−îc cËp nhËt th× cã thÓ sö dông c¸c hÖ sè trong ngoÆc. η ®−îc ¸p dông cho c¶ m« h×nh lùc vµ m« h×nh ph¶n øng γs sÏ ®−îc nh©n víi øng suÊt (S γs) γf ¸p dông cho tÇn sè riªng (fo/ γf) γon ¸p dông cho gi¸ trÞ b¾t ®Çu cña VIV däc vµ vu«ng gãc víi dßng (VR,on/ γon) γk ¸p dông cho th«ng sè æn ®Þnh (Ks/ γk) §èi víi ULS, viÖc tÝnh to¸n c¸c t¸c ®éng (hiÖu øng) cña t¶i träng ph¶i ®−îc thùc hiÖn kh«ng dïng ®Õn c¸c hÖ sè an toµn (γs = γf = γk = γon = 1,0), xem 6.2.11.3. 6.2.12. 3. §é tin cËy cña ®−êng èng chèng l¹i sù mÊt æn ®Þnh côc bé (chØ tiªu ULS) còng ®−îc ®¶m b¶o b»ng viÖc dïng c¸c hÖ sè an toµn nh− quy ®Þnh ë 5.5. 6.3. æn ®Þnh ®¸y biÓn 6.3.1. §−êng èng ph¶i ®−îc ®ì, neo vµo c¸c r·nh më, hoÆc ®−îc ch«n, sao cho d−íi ®iÒu kiÖn t¶i träng m«i tr−êng vµ chøc n¨ng kh¾c nghiÖt, ®−êng èng kh«ng bÞ dÞch chuyÓn khái vÞ trÝ ®· ®−îc l¾p ®Æt. §iÒu nµy kh«ng bao gåm c¸c dÞch chuyÓn ngang vµ däc cho phÐp, d·n në nhiÖt, dung sai vÞ trÝ sau khi l¾p ®Æt. 6.3.2. C¸c ®−êng èng chøa chÊt láng hoÆc khÝ trong ®iÒu kiÖn ®iÒn ®Çy kh«ng khÝ hoÆc khÝ vËn chuyÓn ph¶i cã träng l−îng riªng lín h¬n träng l−îng riªng cña n−íc biÓn xung quanh (lùc næi ©m) 6.3.3. Khi ®−êng èng ®i qua c¸c khu vùc cã thÓ bÞ ¶nh h−ëng bëi c¸c ®o¹n dèc kh«ng æn ®Þnh, ®iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn viÖc ph¸ hñy ®o¹n dèc vµ dßng ®Êt sÏ va ®Ëp vµo ®−êng èng. X¸c suÊt ph¸ hñy c¸c ®o¹n dèc nµy ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸. BÊt kú sù ph¸ hñy ®o¹n dèc liªn quan nµo g©y ra c¸c hiÖu øng nh− t¶i träng sãng, t¶i träng ®éng ®Êt, hoÆc c¸c ho¹t ®éng cña con ng−êi (trong qu¸ tr×nh r¶i èng) ph¶i ®−îc xem xÐt. MËt ®é vµ l−u l−îng dßng cña chÊt vËn chuyÓn cã thÓ cã trong ®−êng èng ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸ vÒ ¶nh h−ëng lªn tÝnh æn ®Þnh. NÕu nh− tÝnh æn ®Þnh kh«ng thÓ ®−îc ®¶m b¶o bëi träng l−îng cña ®−êng èng th× cÇn ph¶i ch«n èng hoÆc sö dông biÖn ph¸p kh¸c hay thay ®æi tuyÕn èng. 6.3.4. §èi víi viÖc tÝnh to¸n träng l−îng cña èng, chiÒu dµy thµnh èng danh nghÜa ph¶i ®−îc gi¶m ®Ó bï cho ®é gi¶m träng l−îng trung b×nh dù kiÕn do bÞ tæn hao kim lo¹i. §èi víi c¸c ®−êng èng cã ®é dù 216
 • TCVN 6475-7:2007 tr÷ ¨n mßn th× quy ®Þnh trªn ®−îc miÔn gi¶m vµ sö dông chiÒu dµy danh nghÜa. 6.3.5. C¸c ®−êng èng ch«n ph¶i ®ñ an toµn ®Ó kh«ng bÞ lón xuèng s©u h¬n hoÆc kh«ng bÞ næi lªn mÆt ®Êt. §èi víi c¶ ®−êng èng chøa chÊt láng vµ ®−êng èng dÉn khÝ, ®é lón s©u ph¶i ®−îc xem xÐt víi gi¶ thiÕt ®−êng èng ®−îc ®æ ®Çy n−íc, ®é næi lªn ph¶i ®−îc xem xÐt víi gi¶ thiÕt ®iÒn ®Çy khÝ hoÆc kh«ng khÝ. 6.3.6. NÕu nh− träng l−îng ch×m riªng cña ®−êng èng ®iÒn ®Çy n−íc nhá h¬n träng l−îng riªng cña ®Êt th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i tÝnh to¸n an toµn chèng lón s©u. NÕu nh− ®−êng èng ®−îc l¾p ®Æt trªn ®Êt víi ®é bÒn c¾t thÊp th× søc bÒn ®ì cña ®Êt (soil bearing resistance) ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh. 6.3.7. NÕu nh− träng l−îng ch×m riªng cña ®−êng èng ®iÒn ®Çy khÝ hoÆc kh«ng khÝ nhá h¬n träng l−îng riªng cña ®Êt th× ph¶i chøng minh ®−îc r»ng ®é bÒn c¾t cña ®Êt ®ñ lín ®Ó ng¨n ngõa ®−êng èng næi lªn mÆt ®Êt. §èi víi ®Êt bÞ hoÆc cã thÓ bÞ ngÊm chÊt láng, träng l−îng riªng cña ®−êng èng ch«n cã ®iÒn ®Çy khÝ hoÆc kh«ng khÝ ph¶i kh«ng ®−îc nhá h¬n träng l−îng riªng cña ®Êt. 6.3.8. C¸c ®−êng èng n»m trùc tiÕp trªn ®¸y biÓn mµ kh«ng cã c¸c kÕt cÊu ®ì ®Æc biÖt hoÆc c¸c thiÕt bÞ neo nµo kh¸c ngoµi líp bäc gia t¶i ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó chèng bÞ lón s©u nh− m« t¶ t¹i 6.3.5. §èi víi c¸c bé phËn c¬ khÝ nh− van vµ mèi nèi ch÷ T ph¶i ®−îc xem xÐt cÈn thËn. 6.3.9. C¸c ®−êng èng n»m trªn ®¸y biÓn ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®ñ an toµn ®Ó chèng l¹i bÞ n©ng lªn khái ®¸y biÓn hoÆc dÞch chuyÓn ngang. 6.3.10. ChØ tiªu ®−îc sö dông trong thiÕt kÕ æn ®Þnh ®¸y biÓn sÏ thay ®æi phô thuéc vµo tõng tr−êng hîp ®−îc xÐt. Trong tõng tr−êng hîp ph¶i ®¸nh gi¸ mét c¸ch thËn träng c¬ chÕ ph¸ huû cã thÓ x¶y ra. 6.3.11. C¸c chØ tiªu thiÕt kÕ trong phÇn nµy liªn quan ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ vµ ph©n vïng ®−êng èng sau ®©y: • Vïng 1: Vïng ®¸y biÓn xa giµn hay hÖ thèng ë ®¸y biÓn, th−êng n»m ngoµi kho¶ng c¸ch 500 m; • Vïng 2: Vïng ®¸y biÓn xung quanh giµn hay hÖ thèng ë ®¸y biÓn, th−êng lÊy trong ph¹m vi b¸n kÝnh 500 m. 6.3.12. §Ó tÝnh to¸n æn ®Þnh ®¸y biÓn, c¸c chç nèi van, ®−êng èng giao nhau, chç nèi èng ch÷ Y hay T, ... ®−îc coi nh− lµ vïng 2. Tuy nhiªn, cÇn l−u ý lµ vïng 2 ®−îc ®Þnh nghÜa lµ vïng cã nguy c¬ tæn thÊt nh©n m¹ng, g©y « nhiÔm m«i tr−êng hay g©y hËu qu¶ ®¸ng kÓ vÒ kinh tÕ. 6.3.13. ChuyÓn vÞ ngang 6.3.13. 1. C¸c chuyÓn vÞ ngang cho phÐp nÕu cã sÏ phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh− lµ: 217
 • TCVN 6475-7:2007 • C¸c quy ®Þnh cña quèc gia; • C¸c ch−íng ng¹i vËt ë ®¸y biÓn; • ChiÒu réng hµnh lang kh¶o s¸t tuyÕn èng; • Kho¶ng c¸ch tõ giµn hoÆc c¸c vÞ trÝ nèi ®−êng èng kh¸c. 6.3.13. 2. ChuyÓn vÞ ngang cho phÐp kh«ng ®−îc lín h¬n ½ chiÒu réng hµnh lang kh¶o s¸t tuyÕn èng. NghÜa lµ èng kh«ng ®ù¬c chuyÓn vÞ ra ngoµi vïng ®· kh¶o s¸t. 6.3.13. 3. NÕu kh«ng cã thªm th«ng tin th× chuyÓn vÞ ngang cho phÐp cã thÓ lÊy nh− sau: • Vïng 1: 20 m • Vïng 2: 0m 6.3.14. ChØ tiªu nµy cã thÓ ®−îc níi láng nÕu cã c¸c d÷ liÖu thÝch hîp kh¸c. Ngoµi ra, èng còng ph¶i tho¶ m·n c¸c chØ tiªu thiÕt kÕ kh¸c t−¬ng øng víi chuyÓn vÞ cho phÐp nªu trªn. Trong hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp, chuyÓn vÞ ngang lµ chØ tiªu chÝnh. Nãi chung, yªu cÇu vÒ biÕn d¹ng sÏ ®−îc tho¶ m·n nÕu chuyÓn vÞ ngang tèi ®a giíi h¹n ë 20 m. Ph¶i kiÓm tra c¶ ®é nh¹y c¶m víi sù thay ®æi c¸c th«ng sè m«i tr−êng (chiÒu cao/ chu kú sãng). ChØ tiªu chuyÓn vÞ cho phÐp nµy ®−îc xÐt trong tr¹ng th¸i biÓn b·o cùc ®¹i kÐo dµi 3 giê. 6.3.14. 1. §èi víi ®−êng èng ë vïng 2 th× chuyÓn vÞ ngang cho phÐp cã thÓ lín h¬n 0, nÕu ®−êng èng vµ kÕt cÊu ®ì cã thÓ chÞu ®−îc hiÖu øng chuyÓn vÞ (vÝ dô nh− chç nèi èng ®øng). 6.3.14. 2. ChuyÓn vÞ ngang cho phÐp trong tr−êng hîp t¶i träng vËn hµnh phô thuéc vµo kho¶ng thêi gian tõ lóc l¾p ®Æt èng ®Õn lóc vËn hµnh thö vµ ®−îc quyÕt ®Þnh trong tõng tr−êng hîp cô thÓ. Tuy nhiªn, nÕu tu©n thñ c¸c yªu cÇu vÒ m«i tr−êng sau ®©y th× cã thÓ lÊy chuyÓn vÞ cho phÐp lµ 5 m: Chu kú lÆp cña c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr−êng gÇn ®¸y biÓn t¸c ®éng vu«ng gãc víi èng ®−îc lÊy nh− sau: • Trong kho¶ng Ýt h¬n 3 ngµy: C¸c th«ng sè dïng ®Ó x¸c ®Þnh t¶i träng m«i tr−êng cã thÓ lÊy theo dù b¸o thêi tiÕt ®¸ng tin cËy. • Trong kho¶ng nhiÒu h¬n 3 ngµy: • NÕu kh«ng cã nguy c¬ ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh m¹ng con ng−êi th× cã thÓ lÊy víi chu kú lÆp 1 n¨m cña mïa t−¬ng øng (mïa nµy kh«ng nhá h¬n 2 th¸ng). • NÕu cã nguy c¬ ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh m¹ng con ng−êi th× ph¶i lÊy víi chu kú lÆp 100 n¨m. 6.3.15. BiÕn d¹ng uèn 218
 • TCVN 6475-7:2007 6.3.15. 1. Do chuyÓn vÞ ngang lµm t¨ng m«men uèn t¹i nh÷ng ®iÓm cè ®Þnh däc theo tuyÕn èng, nªn biÕn d¹ng uèn cña èng ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n æn ®Þnh. 6.3.15. 2. §èi víi nh÷ng ®iÓm cè ®Þnh ®· biÕt nh− chç nèi èng ®øng, côm van ®¸y biÓn, côm thiÕt bÞ d−íi biÓn th× ¶nh h−ëng cña chuyÓn vÞ ngang ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸ c¶ ®èi víi ®−êng èng lÉn kÕt cÊu ng¨n c¶n chuyÓn vÞ. 6.3.15. 3. Mäi bé phËn cña ®−êng èng cã thÓ bÞ uèn do sù thay ®æi côc bé cña ®¸y biÓn vµ ®Æc tÝnh èng, vµ mäi ®iÓm cè ®Þnh ph¶i tho¶ m·n chØ tiªu biÕn d¹ng uèn. ThiÕt kÕ nµy ph¶i ¸p dông ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch æn ®Þnh suy réng. 6.3.15. 4. Khi ®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña uèn do chuyÓn vÞ ngang cña ®−êng èng, cÇn ph¶i xem xÐt c¸c yÕu tè sau: • BiÕn d¹ng qu¸ møc; • Mãp èng; • MÊt æn ®Þnh. 6.3.15. 5. NÕu kh«ng cã th«ng tin chi tiÕt th× chØ tiªu biÕn d¹ng giíi h¹n cã thÓ lÊy lµ 7,5(D/t)2, víi giíi h¹n biÕn d¹ng cùc ®¹i 1%, xem h×nh 6.3-1. Gi¸ trÞ biÕn d¹ng giíi h¹n liªn quan tíi biÕn d¹ng ®µn håi/dÎo tæng céng do tÜnh vµ ®éng chø kh«ng ph¶i biÕn d¹ng ®µn håi. Do ®ã, khi sö dông chØ tiªu biÕn d¹ng, ph¶i kÓ tíi tÝnh dÎo cña vËt liÖu lµm èng. Gi¸ trÞ biÕn d¹ng giíi h¹n cã thÓ chØ ®−îc sö dông nÕu dïng ph©n tÝch ®éng lùc ®Çy ®ñ víi c¸c phÇn tö ®µn håi/dÎo phi tuyÕn. NÕu biÕn d¹ng phi tuyÕn sö dông trong thiÕt kÕ th× cÇn ph¶i kiÓm tra tÝnh dÎo cña èng víi c¸c møc kh¸c nhau. 219
 • TCVN 6475-7:2007 70 60 §−êng kÝnh / §é dÇy (D/t) 50 2 7,5(D/t) 40 30 20 10 0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 BiÕn d¹ng (%) H×nh 6.3-1: BiÕn d¹ng giíi h¹n 6.3.16. C¸c chØ tiªu liªn quan kh¸c 6.3.16. 1. ChuyÓn vÞ ngang cña ®−êng èng kh«ng ®−îc g©y ra h− h¹i ®¸ng kÓ cho líp bäc bªn ngoµi cña ®−êng èng do mµi vµo ®¸y biÓn. 6.3.16. 2. ChuyÓn vÞ ngang cña ®−êng èng kh«ng ®−îc g©y ra h− h¹i cho c¸c anèt chèng ¨n mßn g¾n vµo ®−êng èng. 6.3.16. 3. ChuyÓn vÞ ngang cña ®−êng èng kh«ng ®−îc g©y ¶nh h−ëng tíi c¸c ®−êng èng biÓn kh¸c còng nh− c¸c c«ng tr×nh d−íi biÓn kh¸c. 6.3.17. Tæ hîp t¶i träng nguy hiÓm nhÊt cña c¸c lùc däc vµ ngang t¸c dông ®ång thêi lªn èng ph¶i ®−îc xem xÐt. Khi x¸c ®Þnh tæ hîp t¶i träng nguy hiÓm nhÊt nµy, ph¶i xem xÐt sù thay ®æi vÒ lùc däc theo ®−êng èng, bao gåm c¶ c¸c hiÖu øng cña h−íng sãng vµ dßng ch¶y. 6.3.18. TÝnh æn ®Þng ngang cña ®−êng èng cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®éng theo kh«ng gian 3 chiÒu hoÆc ph©n tÝch tÜnh theo kh«ng gian 2 chiÒu. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®éng cho phÐp ®−êng èng cã thÓ dÞch chuyÓn theo mét giíi h¹n nµo ®ã nh−ng ®ßi hái ph¶i ®−îc m« h×nh hãa theo kh«ng gian 3 chiÒu mét c¸ch chÝnh x¸c. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tÜnh cã thÓ ®−îc thÓ hiÖn nh− sau: γ st ( FD − F1 ) ≤ μ (Wsub − FL ) 220 (6.3-1)
 • TCVN 6475-7:2007 trong ®ã: γst - HÖ sè an toµn, th«ng th−êng kh«ng ®−îc lÊy nhá h¬n 1,1; FD – Lùc c¶n thuû ®éng trªn mét ®¬n vÞ chiÒu dµi; F1 – Lùc qu¸n tÝnh thñy ®éng trªn mét ®¬n vÞ chiÒu dµi; μ - HÖ sè ma s¸t t−¬ng ®−¬ng; Wsub – Träng l−îng ch×m cña èng trªn mét ®¬n vÞ chiÒu dµi; FL – Lùc n©ng thuû ®éng trªn mét ®¬n vÞ chiÒu dµi. 6.3.19. HÖ sè ma s¸t t−¬ng ®−¬ng μ cã thÓ thay ®æi trong mét d¶i réng phô thuéc vµo ®Êt ®¸y biÓn, ®é nh¸m bÒ mÆt, träng l−îng vµ ®−êng kÝnh cña ®−êng èng. Khi ®−êng èng lón vµo ®Êt mét chót, kh¶ n¨ng chèng l¹i dÞch chuyÓn ngang bao gåm c¶ kh¶ n¨ng chèng l¹i dÞch chuyÓn ngang d¹ng ma s¸t vµ kh¶ n¨ng chèng l¹i dÞch chuyÓn ngang do ®Êt bªn ngoµi bÒ mÆt tiÕp xóc bÞ dÞch chuyÓn. Trong nh÷ng tr−êng hîp nµy, hÖ sè ma s¸t t−¬ng ®−¬ng cã thÓ thay ®æi cïng víi møc t¶i träng theo chiÒu th¼ng ®øng. 6.3.20. TÝnh æn ®Þnh däc trôc (theo chiÒu däc) ph¶i ®−îc kiÓm tra. C¸c kÕt cÊu nèi anèt (khi ph¶i chÞu lùc ma s¸t - ®−êng èng kh«ng cã líp bäc gia t¶i) ph¶i ®ñ bÒn ®Ó chèng l¹i c¸c lùc ma s¸t. 6.3.21. Cho phÐp cã c¸c dÞch chuyÓn ®−êng èng do d·n në nhiÖt däc trôc t¹i c¸c khu vùc gÇn giµn/kÕt cÊu vµ nh÷ng n¬i ®−êng èng chuyÓn h−íng. TÝnh to¸n d·n në ph¶i ®−îc dùa trªn c¸c gi¸ trÞ thiªn vÒ an toµn cña kh¶ n¨ng chèng l¹i dÞch chuyÓn do ma s¸t däc trôc. 6.3.22. T¹i vïng n−íc n«ng, c¸c hiÖu øng t¶i träng lÆp do t¸c ®éng cña sãng cã thÓ dÉn ®Õn ®é bÒn c¾t cña ®Êt bÞ gi¶m. §iÒu nµy ph¶i ®−îc xem xÐt trong khi ph©n tÝch æn ®Þnh. 6.4. T−¬ng t¸c víi l−íi ®¸nh c¸ 6.4.1. HÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc kiÓm tra cho tÊt c¶ 3 giai ®o¹n t¶i träng do t−¬ng t¸c víi l−íi ®¸nh c¸ nh− quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-6 môc 7.1. 6.4.2. ChØ tiªu chÊp nhËn cña thiÕt kÕ ng¨n ngõa c¸c h− háng do ®−êng èng t−¬ng t¸c víi l−íi ®¸nh c¸ ®−îc quy ®Þnh d−íi ®©y. ChØ tiªu chÊp nhËn phô thuéc vµo tÇn suÊt va ch¹m cña l−íi ®¸nh c¸ víi ®−êng èng vµ cÊp an toµn cña ®−êng èng (kÐo qua vµ mãc) quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-4 môc 4.4. NÕu kh«ng cã ®Çy ®ñ c¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt ®Ó tÝnh to¸n x¸c ®Þnh tÇn suÊt va ch¹m th× ph¶i sö dông cÊp tÇn suÊt nguy hiÓm nhÊt cho trong b¶ng 6.4-1. 221
 • TCVN 6475-7:2007 B¶ng 6.4-1: CÊp tÇn suÊt va ch¹m gi÷a ®−êng èng vµ l−íi ®¸nh c¸ TÇn suÊt va ch¹m, fimp CÊp tÇn suÊt [/n¨m.km] Cao >100 Trung b×nh 1-100 ThÊp <1 6.4.3. Va ch¹m cña l−íi víi vá èng 6.4.3. 1. ThiÕt kÕ chèng va ch¹m ®ßi hái ph¶i ®¶m b¶o ®−êng èng ®ñ ®é bÒn ®Ó chèng l¹i c¸c d¹ng h− háng sau: • VÕt lâm: §é mÐo cña èng do c¸c vÕt lâm ph¶i kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn viÖc vËn hµnh an toµn thiÕt bÞ kiÓm tra bªn trong. • BÑp èng: Kh¶ n¨ng chèng bÑp èng ph¶i ®−îc kiÓm tra theo c¸c chØ tiªu vÒ bÑp ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn b»ng c¸ch sö dông ®é «van èng t−¬ng ®−¬ng víi chiÒu s©u cña vÕt lâm. • Mái: TËp trung øng suÊt do vÕt lâm ph¶i ®−îc xem xÐt th«ng qua hÖ sè tËp trung øng suÊt thÝch hîp khi tÝnh to¸n mái. 6.4.3. 2. ChØ tiªu chÊp nhËn cho va ch¹m víi l−íi ®¸nh c¸ ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua kÝch th−íc cho phÐp cña vÕt lâm trªn èng. TØ sè cho phÐp lín nhÊt cña chiÒu s©u vÕt lâm vÜnh cöu víi ®−êng kÝnh èng lµ: Hp D ≤ 0,05.η (6.4-1) trong ®ã: D- §uêng kÝnh ngoµi dang nghÜa; Hp – ChiÒu s©u vÕt lâm dÎo vÜnh cöu ®Æc tr−ng; η - HÖ sè sö dông ®−îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 6.4-2. 6.4.3. 3. KÝch th−íc vÕt lâm vÜnh cöu cho phÐp ®−îc lÊy theo b¶ng 6.4-2. Kh«ng cho phÐp cã vÕt khÝa trªn vÕt lâm. Yªu cÇu nµy ®−îc ®¶m b¶o b»ng c¸ch sö dông líp bäc nh»m b¶o vÖ thµnh èng tiÕp xóc trùc tiÕp víi c¸c c¹nh s¾c cña l−íi rµ. 222
 • TCVN 6475-7:2007 B¶ng 6.4-2: KÝch th−íc vÕt lâm cho phÐp so víi ®−êng kÝnh ngoµi èng TÇn suÊt va ch¹m, fimp §é s©u vÕt lâm [/n¨m.km] HÖ sè sö dông, η [%] >100 0,0 0 1-100 0,3 1,5 <1 0,7 3,5 6.4.3. 4. ChiÒu s©u cña vÕt lâm ph¶i ®−îc −íc tÝnh b»ng viÖc sö dông mèi quan hÖ gi÷a lùc-vÕt lâm vá èng hoÆc c¸c tÝnh to¸n t−¬ng tù sö dông ph©n tÝch phÇn tö h÷u h¹n phi tuyÕn. KÝch th−íc vÕt lâm cã thÓ ®−îc ®o trong khi thö va ®Ëp cña èng cã líp bäc. 6.4.3. 5. ¶nh h−ëng cña vÕt lâm trong c¸c d¹ng ph¸ hñy phô do mái vµ bÑp èng cÇn ph¶i ®−îc xem xÐt. 6.4.4. Va ch¹m cña l−íi víi líp bäc 6.4.4. 1. Líp bäc ®−îc sö dông ®Ó b¶o vÖ èng thÐp, ngoµi ra cßn lµm t¨ng träng l−îng èng vµ lµm líp c¸ch nhiÖt. 6.4.4. 2. Líp bäc b¶o vÖ ph¶i ®−îc chøng nhËn b»ng c¸c cuéc thö va ®Ëp phï hîp víi c¸c yªu cÇu sau: • N¨ng l−îng hÊp thô cña vá èng cã líp bäc ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c tÝnh to¸n ph¶n øng va ®Ëp cã tÝnh ®Õn hiÖu suÊt cña thiÕt bÞ thö. • Sè lÇn bóa ®Ëp trong thö va ®Ëp ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh theo tÇn suÊt va ch¹m víi l−íi ®¸nh c¸, xem b¶ng 6.4-3. B¶ng 6.4-3: Sè lÇn bóa ®Ëp trong thö va ®Ëp víi 0,5 mÐt chiÒu dµi èng TÇn suÊt va ch¹m, fimp [/n¨m.km] Sè lÇn bóa ®Ëp >100 8 1-100 4 <1 1 6.4.4. 3. C¸c yªu cÇu chøc n¨ng sau ®©y ph¶i ®−îc tu©n thñ khi bäc èng, kÓ c¶ c¸c vËt liÖu tr¸m bÞt c¸c mèi nèi: 223
 • TCVN 6475-7:2007 • VËt liÖu thÐp lµm èng ph¶i ®−îc b¶o vÖ ®Ó chèng l¹i sù xuÊt hiÖn vÕt lâm lín h¬n cho phÐp. • HÖ thèng b¶o vÖ chèng ¨n mßn cña hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc gi÷ nguyªn vÑn • Tæn hao träng l−îng cho phÐp cña ®−êng èng ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ æn ®Þnh ®¸y biÓn cña ®−êng èng. 6.4.4. 4. C¸c yªu cÇu bæ sung ®èi víi líp bäc bª t«ng: • Líp cèt thÐp gia c−êng bªn trong kh«ng ®−îc bÞ lé ra ngoµi; • Kh«ng cho phÐp sù nøt vì cã diÖn tÝch lín h¬n 200x200 mm. 6.4.5. L−íi kÐo qua ®−êng èng 6.4.5. 1. Khi l−íi rµ kÐo ngang qua ®−êng èng sÏ lµm cho ®−êng èng bÞ dÞch chuyÓn ngang. DÞch chuyÓn ngang nµy kÕt hîp víi lùc nÐn däc trôc cã thÓ lµm cho ®−êng èng bÞ lÖch h−íng qu¸ lín vµ sau ®ã lµ vËt liÖu thÐp lµm èng ph¶i chÞu hÖ sè sö dông qu¸ cao. Bèn tr−êng hîp ®iÓn h×nh sau cã thÓ bÞ ¶nh h−ëng lín khi l−íi kÐo qua ®−êng èng: • §−êng èng víi lùc däc trôc hiÖu dông kh«ng ®¸ng kÓ. • §−êng èng chÞu t¸c ®éng cña lùc nÐn däc trôc hiÖu dông tr−íc khi bÞ kÐo rª. • §−êng èng chÞu t¸c ®éng lùc nÐn däc trôc hiÖu dông ®ång thêi víi kÐo rª. • NhÞp hÉng cña ®−êng èng. 6.4.5. 2. C¸c yªu cÇu sau cÇn ph¶i tu©n thñ ®Ó ®¶m b¶o ®−êng èng ®−îc vËn hµnh an toµn trong vµ sau khi bÞ l−íi kÐo rª: • ¶nh h−ëng cña t¶i träng kÐo rª ph¶i ®−îc kiÓm tra víi tæ hîp c¸c t¶i träng kh¸c ( t¶i träng do ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é, sù tr«i d¹t cña ®−êng èng,…). TÊt c¶ c¸c d¹ng ph¸ huû liªn quan nh− mÊt æn ®Þnh (d¹ng øng suÊt hay biÕn d¹ng), biÕn d¹ng dÎo tÝch lòy… ph¶i ®−îc kiÓm tra. C¸c hÖ sè sö dông dïng cho c¸c d¹ng ph¸ huû nµy ®−îc quy ®Þnh riªng cho tõng cÊp an toµn. • HÖ sè t¶i träng t−¬ng ®−¬ng víi hÖ sè hiÖu øng t¶i träng m«i tr−êng (γE=1,3) ph¶i ®−îc sö dông khi tÝnh to¸n t¶i träng kÐo rª. • Sù tÝch lòy c¸c h− háng (biÕn d¹ng) do l−íi kÐo rª th−êng lµ kh«ng ®−îc phÐp. Khi cã thÓ, ph¶i xÐt ®Õn tr−êng hîp l−íi kÐo rª nhiÒu lÇn qua cïng mét vÞ trÝ. Tæ hîp nguy hiÓm nhÊt cña c¸c h−íng kÐo rª cÇn ph¶i ®−îc kiÓm tra, cô thÓ lµ tÊt c¶ theo cïng mét h−íng hoÆc mét sè lÇn kÐo rª theo h−íng ng−îc l¹i. 224
 • TCVN 6475-7:2007 6.4.5. 3. Trong tr−êng hîp sö dông chØ tiªu thiÕt kÕ trªn c¬ së biÕn d¹ng, biÕn d¹ng cùc ®¹i xuÊt hiÖn trªn ®−êng èng ph¶i nhá h¬n biÕn d¹ng cho phÐp quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. C¸c ¶nh h−ëng do sù tËp trung biÕn d¹ng ph¶i tÝnh ®Õn nÕu cã. 6.4.6. L−íi mãc qua èng 6.4.6. 1. C¸c yªu cÇu sau ph¶i ®−îc tu©n thñ khi ®−êng èng chÞu t¶i träng mãc: • HiÖu øng t¶i träng mãc do l−íi rµ ph¶i ®−îc kiÓm tra trong tæ hîp víi c¸c hiÖu øng t¶i träng kh¸c nÕu cã (t¶i träng do nhiÖt ®é, sù tr«i d¹t cña ®−êng èng,…). TÊt c¶ c¸c d¹ng ph¸ huû liªn quan nh− mÊt æn ®Þnh (d¹ng øng suÊt hay biÕn d¹ng), biÕn d¹ng dÎo tÝch lòy…ph¶i ®−îc kiÓm tra. C¸c hÖ sè sö dông dïng cho c¸c d¹ng ph¸ huû nµy ®−îc quy ®Þnh riªng cho tõng cÊp an toµn. • Mãc ®−îc coi lµ mét tr¹ng th¸i giíi h¹n sù cè, v× vËy c¸c hÖ sè t¶i träng do mãc vµ c¸c hiÖu øng t¶i träng kh¸c cã thÓ lÊy b»ng mét, γ=1,0. 6.4.6. 2. HiÖu øng t¶i träng do l−íi mãc vµo cã thÓ ®−îc kiÓm tra theo t×nh huèng ®iÒu kiÖn chuyÓn vÞ lµ chÝnh vµ ph¶i tháa c¸c chØ tiªu thiÕt kÕ nh− ®èi víi tr¹ng th¸i l−íi kÐo qua èng. 6.4.6. 3. C¸c hÖ sè t¶i träng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n cùc ®¹i (ULS) cÇn ®−îc xem xÐt ®èi víi tr−êng hîp cÊp tÇn suÊt va ch¹m gi÷a l−íi vµ ®−êng èng cao nhÊt vµ tr−êng hîp ®−êng èng n»m trªn ®¸y biÓn kh«ng ph¼ng cã nhiÒu nhÞp hÉng. 6.4.6. 4. §èi víi tr−êng hîp cÊp tÇn suÊt va ch¹m lµ thÊp nhÊt, kh«ng cÇn ph¶i xem xÐt ¶nh h−ëng cña l−íi mãc vµo ®−êng èng. 6.5. C¸c t¶i träng kh¸c, vËt r¬i 6.5.1. §−êng èng ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó chèng l¹i c¸c lùc va ®Ëp do c¸c vËt r¬i, thiÕt bÞ ®¸nh c¸ hoÆc va ch¹m. ThiÕt kÕ cã thÓ ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch hoÆc thiÕt kÕ b¶o vÖ èng hoÆc sö dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó tr¸nh va ®Ëp. 6.5.2. ChØ tiªu thiÕt kÕ ph¶i dùa trªn tÇn suÊt/ kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn lùc va ®Ëp vµ ®−îc ph©n lo¹i thµnh chØ tiªu thiÕt kÕ sù cè, m«i tr−êng hoÆc chøc n¨ng mét c¸ch t−¬ng øng. 6.6. Bäc c¸ch nhiÖt 6.6.1. Khi phÇn ®−êng èng ch×m d−íi n−íc ®−îc bäc c¸ch nhiÖt, líp bäc c¸ch nhiÖt ph¶i chÞu ®−îc t¸c ®éng tæ hîp cña n−íc, nhiÖt ®é vµ ¸p lùc thñy tÜnh. 225
 • TCVN 6475-7:2007 6.6.2. Líp c¸ch nhiÖt ph¶i chÞu ®−îc t¸c ®éng cña dÇu vµ c¸c s¶n phÈm dÇu, nÕu cã liªn quan. Líp bäc c¸ch nhiÖt ph¶i ®ñ ®é bÒn c¬ häc ®Ó chèng l¹i c¸c t¶i träng bªn ngoµi, nÕu cã. 6.6.3. C¸c khÝa c¹nh liªn quan ®Õn ¨n mßn ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-10. 6.7. èng lång trong èng vµ bã èng 6.7.1. §èi víi èng lång trong èng hoÆc bã èng, lùc tæ hîp h÷u dông cã thÓ ®−îc tÝnh theo TCVN 64756 môc 4.2 cho tõng bé phËn, sau ®ã lÊy tæng cña tÊt c¶ c¸c bé phËn. ¸p lùc bªn ngoµi t¸c dông lªn tõng bé phËn ph¶i ®−îc lÊy lµ ¸p lùc t¸c dông lªn bÒ mÆt ngoµi cña èng, cã nghÜa lµ ®èi víi c¸c èng n»m bªn trong ph¶i lÊy ¸p suÊt ë trong vïng trèng. Sù xuÊt hiÖn cña c¸c lùc däc trôc h÷u dông bëi sù d·n në t¹i ®Çu èng, biÕn d¹ng ngang vµ/hoÆc th¼ng ®øng hoÆc mÊt æn ®Þnh phô thuéc vµo viÖc c¸c èng cã thÓ dÞch chuyÓn t−¬ng ®èi víi nhau nh− thÕ nµo. V× vËy, viÖc ph©n tÝch c¸c tr−êng hîp khi lùc däc trôc h÷u dông ®ãng vai trß chÝnh nh− ph©n tÝch d·n në, mÊt æn ®Þnh vµ ®éng lùc häc ®ßi hái ph¶i m« h×nh hãa mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c bé phËn chèng rung däc trôc nh− c¸c miÕng ®Öm, c¸c v¸ch ng¨n. 7. C¸c bé phËn vµ phô tïng cña ®−êng èng 7.1. ChØ tiªu ®èi víi c¸c bé phËn vµ phô tïng cña ®−êng èng ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-9. 8. KÕt cÊu ®ì 8.1. KÕt cÊu ®ì èng ®øng 8.1.1. C¸c kÕt cÊu ®ì èng ®øng ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó chèng l¹i c¸c d¹ng h− háng cã thÓ cã víi møc ®é an toµn tèi thiÓu lµ b»ng víi møc ®é an toµn cña èng ®øng mµ chóng ®ì. 8.1.2. §èi víi c¸c mèi nèi b»ng bu l«ng, ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c hÖ sè an toµn, øng suÊt cña phÇn tö tÊm hoÆc èng, sù x« ®Èy èng, ¨n mßn øng suÊt g©y nøt, mái, ph¸ hñy dßn, vµ c¸c yÕu tè liªn quan kh¸c. 8.1.3. §èi víi c¸c kÕt cÊu ®ì cã c¸c tÊm èp vµ/hoÆc tÊm ®Öm (gusset), ph¶i xem xÐt ®Õn sù xÐ t¸ch líp, øng suÊt cña c¸c phÇn tö, chiÒu dµi mèi hµn hiÖu dông, tËp trung øng suÊt vµ xoay qu¸ møc. 8.1.4. Trªn c¸c ngµm kÑp cã phñ líp nhùa ®µn håi, ph¶i x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng dµi h¹n cña vËt liÖu chèng l¹i t¸c ®éng cña n−íc biÓn, kh«ng khÝ vµ ¸nh s¸ng mÆt trêi. 8.2. 226 C¸c èng ch÷ J
 • TCVN 6475-7:2007 8.2.1. Ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ: • CÊp an toµn; • ThiÕt kÕ chèng va ®Ëp; • Kh¶ n¨ng chÞu ¸p lùc. 8.2.2. èng ch÷ J ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó chèng l¹i c¸c d¹ng h− háng nh− quy ®Þnh t¹i 5.1. 8.2.3. C¸c ®o¹n èng ch÷ J ph¶i ®−îc nèi víi nhau b»ng ph−¬ng ph¸p hµn. 8.3. TÝnh æn ®Þnh cña sái 8.3.1. Líp sái ®−îc sö dông ®Ó b¶o vÖ c¬ häc cho ®−êng èng vµ c¸c giãng ®ì ngang ®Ó ®ì ®−êng èng t¹i c¸c nhÞp hÉng ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®ñ æn ®Þnh ®Ó chèng l¹i c¸c t¶i träng thñy ®éng. 8.3.2. C¸c gi¸ ®ì ngang b»ng sái ph¶i ®ñ an toµn ®Ó chèng l¹i sù ph¸ hñy mÆt dèc. Ph¶i xem xÐt ®é bÒn c¾t cña líp ®Êt n»m d−íi. 9. L¾p ®Æt vµ söa ch÷a 9.1. Quy ®Þnh chung 9.1.1. §é bÒn vµ ®é æn ®Þnh cña ®−êng èng ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh theo môc 5 vµ 6 nªu trªn. 9.1.2. Ph©n tÝch thiÕt kÕ c¸c èng ®øng vµ ®−êng èng ph¶i bao gåm c¶ c¸c ho¹t ®éng l¾p ®Æt vµ söa ch÷a ®Ó ®¶m b¶o r»ng chóng kh«ng bÞ c¸c h− háng hay g©y nguy hiÓm trong l¾p ®Æt vµ söa ch÷a. 9.1.3. ThiÕt kÕ ph¶i ®−îc kiÓm tra ®Ó chøng tá cã ®ñ ®é bÒn trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n l¾p ®Æt vµ khi sö dông c¸c kü thuËt liªn quan , bao gåm: • B¾t ®Çu r¶i èng; • R¶i èng liªn tôc trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng; • Th¶ èng ®ang r¶i vµ vít ®−êng èng; • Gi¸n ®o¹n ho¹t ®éng r¶i èng; • C¸c ho¹t ®éng kÐo èng ( kÐo d−íi ®¸y biÓn, kÐo trªn ®¸y biÓn, kÐo cã kiÓm so¸t ®é s©u, kÐo èng trªn mÆt biÓn); • Cuén ®−êng èng (reeling) vµ th¸o ®−êng èng ra khái cuén; • Ch«n èng; 227
 • TCVN 6475-7:2007 • L¾p ®Æt èng ®øng vµ c¸c ®o¹n èng; • C¸c ho¹t ®éng nèi èng (tie-in); • §−êng èng cËp bê. 9.1.4. CÊu h×nh cña c¸c phÇn èng khi l¾p ®Æt ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh tõ tµu r¶i èng ®Õn vÞ trÝ ch¹m ®¸y biÓn cuèi cïng. CÊu h×nh nµy ph¶i tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn sao cho c¸c møc øng suÊt/biÕn d¹ng n»m trong giíi h¹n cho phÐp khi ®· xÐt ®Õn tÊt c¶ c¸c ¶nh h−ëng liªn quan. Ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c lçi do líp bäc gia c−êng, c¸c bé phËn chèng mÊt æn ®Þnh, l¾p r¸p trªn ®−êng èng. 9.1.5. Ph¶i xem xÐt ®Õn sù thay ®æi cña c¸c th«ng sè r¶i èng g©y ¶nh h−ëng lªn cÊu h×nh cña c¸c phÇn èng. D¶i thay ®æi th«ng sè r¶i èng cho phÐp ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh cho ho¹t ®éng l¾p ®Æt. 9.1.6. C¸c gi¸ trÞ tíi h¹n ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh cho ®iÒu kiÖn giíi h¹n l¾p ®Æt, xem TCVN 6475-11 môc 5.4. 9.1.7. Ph¶i xem xÐt cÊu h×nh cña c¸c èng ®øng vµ ®−êng èng ®èi víi c¸c ho¹t ®éng l¾p ®Æt vµ söa ch÷a kh¸c. C¸c thay ®æi th«ng sè cho phÐp vµ c¸c ®iÒu kiÖn giíi h¹n vËn hµnh ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh. 9.1.8. NÕu c¸c ph©n tÝch vÒ l¾p ®Æt vµ söa ch÷a hÖ thèng ®−êng èng dù kiÕn cho thÊy c¸c th«ng sè yªu cÇu kh«ng thÓ ®¹t ®−îc víi c¸c thiÕt bÞ ®ang ®−îc sö dông th× hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc söa ®æi cho phï hîp. 9.1.9. §é bÑp èng do sù uèn cong vÜnh cöu ®−êng èng cïng víi dung sai ®é mÐo tõ lóc chÕ t¹o èng ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i 5.8. 9.2. §é th¼ng cña èng 9.2.1. §é th¼ng cña ®−êng èng quyÕt ®Þnh c¸c yªu cÇu chung vÒ biÕn d¹ng vÜnh cöu cña ®−êng èng trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, l¾p ®Æt vµ söa ch÷a. §é th¼ng cña ®−êng èng ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ cïng víi viÖc xem xÐt c¸c ¶nh h−ëng cña nã lªn c¸c yÕu tè sau: • TÝnh kh«ng æn ®Þnh; • Bè trÝ c¸c bé phËn ®−êng èng nh− c¸c van vµ mèi nèi ch÷ T; • Qu¸ tr×nh vËn hµnh. 9.2.2. Kh¶ n¨ng bÞ mÊt æn ®Þnh do ®−êng èng kh«ng th¼ng trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt (®−êng èng bÞ vÆn xo¾n) vµ c¸c hËu qu¶ t−¬ng øng ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh. 228
 • TCVN 6475-7:2007 9.2.3. Khi c¸c mèi nèi ch÷ T vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c lµ mét bé phËn hîp thµnh cña ®−êng èng ®−îc l¾p r¸p ngay trªn tµu r¶i èng, th× kh«ng cho phÐp ®−êng èng bÞ xoay do c¸c hiÖu øng dÎo. Trong tr−êng hîp nµy, biÕn d¹ng d− do uèn t¹i ®iÓm bÞ uèn qu¸ møc ph¶i tháa m·n yªu cÇu sau trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt: γ rot .ε r ≤ ε r ,rot (9.2-1) trong ®ã: εr – BiÕn d¹ng d− do bÞ uèn qu¸ møc; γrot = 1,3 - HÖ sè an toµn cho biÕn d¹ng d−; εr,rot - Giíi h¹n biÕn d¹ng d− do bÞ uèn qu¸ møc. 9.2.4. BiÓu thøc trªn chØ xÐt cho sù xoay èng do biÕn d¹ng d− xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt däc theo ®−êng th¼ng. C¸c ¶nh h−ëng kh¸c cã thÓ g©y ra xoay èng ph¶i ®−îc xem xÐt nh− ®−êng r¶i èng bÞ cong, träng l−îng lÖch t©m, c¸c t¶i träng thñy ®éng… 9.2.5. TÝnh kh«ng æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh vËn hµnh do ®é kh«ng th¼ng xuÊt hiÖn bëi ph−¬ng ph¸p l¾p ®Æt vµ c¸c hËu qu¶ t−¬ng øng ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh. Ph¶i xem xÐt ®Õn ¶nh h−ëng cña øng suÊt d− lªn sù vËn hµnh vµ ho¸n c¶i trong hiÖn t¹i vµ t−¬ng lai. 9.2.6. Yªu cÇu vÒ ®é th¼ng ph¶i ®−îc ¸p dông víi gi¶ thuyÕt c¸c ®iÒu kiÖn t¶i träng m«i tr−êng vµ chøc n¨ng nguy hiÓm nhÊt. 9.3. Líp bäc 9.3.1. Kh«ng cho phÐp bÞ vì bª t«ng do lùc nÐn qu¸ møc trong bª t«ng cña líp bäc trong c¸c ®iÒu kiÖn tÜnh khi bÞ uèn. 229
 • TCVN 6475-7:2007 230
 • TCVN 6475-8:2007 t i ª u c h u È n quèc gia Tcvn 6475-8: 2007 XuÊt b¶n lÇn 2 Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 8: èng Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline Systems – Part 8: Linepipe 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu ®èi víi vËt liÖu, qu¸ tr×nh chÕ t¹o, thö nghiÖm vµ hå s¬ cña hÖ thèng ®−êng èng vÒ c¸c tÝnh chÊt ®Æc tr−ng cña vËt liÖu sau khi nhiÖt luyÖn, gi·n në vµ t¹o d¸ng lÇn cuèi. 1.1.2. C¸c yªu cÇu nµy ¸p dông cho c¸c ®−êng èng ®−îc chÕ t¹o b»ng: • ThÐp c¸c bon - m¨ng gan (C-Mn); • ThÐp cã líp phñ hoÆc líp lãt; • Hîp kim chèng ¨n mßn (CRA) bao gåm thÐp austenit-ferrit (thÐp duplex), thÐp kh«ng gØ austenit, thÐp kh«ng gØ martensit (13 % Cr), c¸c lo¹i thÐp kh«ng gØ kh¸c vµ hîp kim niken. 1.1.3. ChÊp nhËn sö dông c¸c vËt liÖu, cã ph−¬ng ph¸p vµ quy tr×nh chÕ t¹o phï hîp víi tiªu chuÈn ®−îc c«ng nhËn kh¸c víi ®iÒu kiÖn c¸c tiªu chuÈn ®ã ph¶i t−¬ng ®−¬ng víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 1.2. B¶n ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña vËt liÖu 1.2.1. B¶n ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña vËt liÖu theo c¸c yªu cÇu ë môc nµy ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm 231
 • TCVN 6475-8:2007 xem xÐt vµ phª duyÖt, trong ®ã ph¶i ghi râ c¸c yªu cÇu bæ sung vµ/hoÆc sai sè cña vËt liÖu, quy tr×nh chÕ t¹o, qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ thö nghiÖm èng. 1.2.2. B¶n ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt ph¶i ph¶n ¶nh râ kÕt qu¶ cña viÖc lùa chän vËt liÖu (TCVN 6475-7: 2007 môc 3.4) vµ ph¶i bao gåm c¸c yªu cÇu cô thÓ vµ chi tiÕt vÒ c¸c tÝnh chÊt cña èng. C¸c tÝnh chÊt quy ®Þnh cña vËt liÖu vµ ®−êng hµn ph¶i phï hîp víi c¸c øng dông cô thÓ vµ c¸c yªu cÇu vËn hµnh cña hÖ thèng ®−êng èng. L−îng d− thÝch hîp ph¶i ®−îc thªm vµo ®Ó phßng ngõa sù suy gi¶m cã thÓ x¶y ra cña c¸c tÝnh chÊt c¬ häc, do c¸c qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt g©y ra. 1.2.3. C¸c yªu cÇu cô thÓ ®èi víi qu¸ tr×nh chÕ t¹o ph¶i ®−îc ghi trong b¶n ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o. Møc ®é vµ lo¹i h×nh thö nghiÖm, tiªu chuÈn chÊp nhËn ®−îc ¸p dông cho viÖc chøng nhËn c¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu vµ c¸c lo¹i tµi liÖu, b¸o c¸o vµ chøng chØ ph¶i ®−îc ghi râ trong b¶n ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o. 1.3. Chøng nhËn tr−íc vËt liÖu vµ nhµ chÕ t¹o 1.3.1. ViÖc chøng nhËn tr−íc vËt liÖu trªn c¬ së c¸c ®iÒu kiÖn vÒ vËn chuyÓn, t¶i träng, nhiÖt ®é vµ c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh ph¶i ®−îc xem xÐt ®Ó chøng nhËn r»ng vËt liÖu phï hîp víi tÊt c¶ c¸c yªu cÇu chøc n¨ng. 1.3.2. C¸c yªu cÇu vÒ viÖc chøng nhËn tr−íc nhµ chÕ t¹o ph¶i ®−îc xem xÐt trong tõng tr−êng hîp. ViÖc xem xÐt nµy ph¶i c¨n cø trªn møc ®é phøc t¹p vµ møc ®é quan träng cña s¶n phÈm ®−îc cung cÊp vµ c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 1.4. Qu¸ tr×nh chÕ t¹o 1.4.1. èng ph¶i ®−îc chÕ t¹o theo mét trong nh÷ng qu¸ tr×nh quy ®Þnh tõ môc 1.4.2 ®Õn môc 1.4.7 sau ®©y. 1.4.2. èng hµn hå quang d−íi líp trî dung èng ®−îc chÕ t¹o b»ng c¸ch cuèn tõ m¶nh (trip) hoÆc tÊm sau ®ã ®−îc hµn nèi b»ng mét mèi hµn däc hoÆc mèi hµn xo¾n èc theo qu¸ tr×nh hµn hå quang d−íi líp trî dung. C¸c mèi hµn nµy tèi thiÓu ph¶i cã mét líp hµn ë phÝa trong vµ mét líp hµn ë phÝa ngoµi cña èng. Mèi hµn ®Ýnh mét líp gi¸n ®o¹n hoÆc liªn tôc cã thÓ ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng ph¸p hµn hå quang kim lo¹i cã khÝ b¶o vÖ. Sau khi cuèn èng cã thÓ tiÕn hµnh kÐo gi·n në nguéi ®Ó cã ®−îc kÝch th−íc mong muèn. 1.4.3. èng ®óc liÒn 232
 • TCVN 6475-8:2007 èng ®−îc chÕ t¹o theo qu¸ tr×nh gia c«ng nãng (hot forming process), kh«ng hµn. Sau khi gia c«ng nãng ®−êng èng cã thÓ ®−îc s¾p xÕp theo cì hoÆc gia c«ng nguéi ®Ó thu ®−îc kÝch th−íc mong muèn. 1.4.4. èng hµn cao tÇn èng ®−îc cuèn tõ tÊm vµ ®−îc nèi b»ng mét mèi hµn däc, kh«ng sö dông kim lo¹i ®¾p. Mèi hµn nèi däc ®−îc thùc hiÖn b»ng dßng ®iÖn cao tÇn (tèi thiÓu lµ 100 kHz) ®−îc ®Æt vµo èng theo ph−¬ng ph¸p c¶m øng hoÆc truyÒn qua. Khu vùc mèi hµn (vïng ¶nh h−ëng nhiÖt) hoÆc toµn bé èng ph¶i ®−îc nhiÖt luyÖn. Sau khi cuèn èng cã thÓ tiÕn hµnh kÐo gi·n në nguéi ®Ó cã ®−îc kÝch th−íc mong muèn. 1.4.5. èng hµn b»ng chïm ®iÖn tö vµ chïm tia laser èng ®−îc cuèn tõ tÊm vµ ®−îc nèi b»ng mét mèi hµn däc, cã sö dông hoÆc kh«ng sö dông kim lo¹i ®¾p. Sau khi cuèn èng cã thÓ tiÕn hµnh kÐo gi·n në nguéi ®Ó cã ®−îc kÝch th−íc mong muèn. 1.4.6. èng thÐp cã líp phñ kim lo¹i èng thÐp cã líp phñ kim lo¹i cã thÓ ®−îc chÕ t¹o theo bÊt kú ph−¬ng ph¸p nµo, miÔn lµ ®¶m b¶o ®−îc sù liªn kÕt cÊu tróc (metallugical bond) gi÷a kim lo¹i c¬ b¶n vµ kim lo¹i phñ. 1.4.7. èng thÐp cã líp lãt kim lo¹i èng thÐp cã líp lãt kim lo¹i cã thÓ ®−îc chÕ t¹o theo bÊt kú ph−¬ng ph¸p nµo, miÔn lµ ®¶m b¶o ®−îc sù liªn kÕt vÒ mÆt c¬ häc (mechanical bond) gi÷a vËt liÖu c¬ b¶n vµ vËt liÖu lãt. C¸c quy tr×nh hµn, vËt liÖu hµn, thî/kü thuËt viªn hµn, viÖc sö lý vËt liÖu hµn vµ qu¸ tr×nh hµn ph¶i phï hîp víp c¸c yªu cÇu ë TCVN 6475-12: 2007. 2. Tµi liÖu viÖn dÉn Trong tiªu chuÈn nµy, c¸c tiªu chuÈn sau ®−îc viÖn dÉn: • TCVN 6475-7: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 7: ChØ tiªu thiÕt kÕ; • TCVN 6475-9: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 9: C¸c bé phËn cña ®−êng èng vµ l¾p r¸p; • TCVN 6475-11: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 11: L¾p ®Æt; • TCVN 6475-12: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 12: Hµn; 233
 • TCVN 6475-8:2007 • TCVN 6475-13: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 13: KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy; • TCVN 7230: 2003 – C«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh – Quy ph¹m ph©n cÊp vµ chÕ t¹o – VËt liÖu; • API RP 5L3 - Recommended Practice for Conducting Drop-Weight Tear Tests on Line Pipe; • BS 7448 - Fracture mechanics toughness tests; • BS 7910 – Guide on methods for assessing the acceptability of flaws in fusion welded structures; • ISO 6507-1 : Metallic materials -- Vickers hardness test -- Part 1: Test method; • ASTM A264 - Specification for Stainless Chromium-Nickel Steel-Clad Plate, Sheet, and Strip; • ASTM G48 - Test Methods for Pitting and Crevice Corrosion Resistance of Stainless Steels and Related Alloys by Use of Ferric Chloride Solution; • ASTM E562 - Standard Test Method for Determining Volume Fraction by Systematic Manual Point Count; • NACE MR 0175 - Standard Material Requirements for Sulfide Stress Cracking Resistant Metallic Materials For Oilfield Equipment. 3. Ký hiÖu cña èng 3.1. CÊp NDT cña èng 3.1.1. èng thÐp C-Mn vµ phÇn thÐp C-Mn cña èng thÐp cã líp phñ/lãt b»ng kim lo¹i víi c¸c ®−êng hµn nèi däc hoÆc xo¾n èc ®−îc chia ra lµm hai cÊp NDT: NDT cÊp 1 vµ NDT cÊp 2. NDT cÊp 1 cã c¸c yªu cÇu nghiªm ngÆt h¬n vÒ viÖc kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy c¸c mèi hµn nèi däc hoÆc xo¾n èc cña èng. 3.1.2. èng cã NDT cÊp 1 cho phÐp sö dông chØ tiªu trong ®iÒu kiÖn giíi h¹n chuyÓn vÞ lµ chÝnh (thiÕt kÕ trªn c¬ së ®é biÕn d¹ng), trong khi èng NDT cÊp 2 chØ ®−îc phÐp sö dông chØ tiªu trong ®iÒu kiÖn giíi h¹n t¶i träng lµ chÝnh (xem TCVN 6475-7: 2007 môc 3.4 vµ 4.1). 3.2. C¸c yªu cÇu bæ sung 3.2.1. èng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy cã thÓ cÇn ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu bæ sung sau ®©y: • 234 C¸c yªu cÇu bæ sung S, vËn chuyÓn c¸c chÊt cã chøa khÝ chua (sour service) (xem 7.1);
 • TCVN 6475-8:2007 • C¸c yªu cÇu bæ sung F, c¸c tÝnh chÊt h·m g·y (fracture arrest properties) (xem 7.2); • C¸c yªu cÇu bæ sung P, ®−êng èng chÞu biÕn d¹ng dÎo lín h¬n 2% (xem 7.3); • C¸c yªu cÇu bæ sung D, C¸c yªu cÇu vÒ kÝch th−íc nghiªm ngÆt h¬n (xem 7.4); • C¸c yªu cÇu bæ sung U, n©ng cao hÖ sè sö dông (xem 7.5). 3.2.2. C¸c yªu cÇu bæ sung ph¶i ®−îc chØ râ trong b¶n ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o vµ trong khi chøng nhËn c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt nµy ph¶i tiÕn hµnh thö theo yªu cÇu cña quy ®Þnh bæ sung ®ã. 3.3. Ký hiÖu èng 3.3.1. C¸c èng thÐp C-Mn vµ èng thÐp cã líp phñ/lãt kim lo¹i ph¶i ®−îc ghi ký hiÖu, trong ®ã ph¶i chØ râ c¸c h¹ng môc sau: • Qu¸ tr×nh chÕ t¹o; • SMYS; • CÊp NDT; • Yªu cÇu bæ sung. VÝ dô: SML 450 I S - èng ®óc liÒn víi SMYS = 450 MPa, NDT cÊp I vµ ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ m«i tr−êng cã chøa khÝ chua. SAWL 415 II L-UNS XXXXX - èng hµn hå quang d−íi líp trî dung víi SMYS = 415 MPa, NDT cÊp II, èng ®−îc lãt b»ng vËt liÖu cã cÊp UNS XXXXX. 3.3.2. C¸c èng b»ng thÐp kh«ng gØ duplex ph¶i ®−îc ghi ký hiÖu, trong ®ã ph¶i chØ râ c¸c h¹ng môc sau: • Qu¸ tr×nh chÕ t¹o; • CÊp thÐp; • Yªu cÇu bæ sung. VÝ dô: SML 22Cr D - èng ®óc liÒn b»ng thÐp 22Cr phï hîp c¸c yªu cÇu bæ sung vÒ kÝch th−íc. 235
 • TCVN 6475-8:2007 4. Thö tÝnh chÊt c¬ häc 4.1. Quy ®Þnh chung 4.1.1. PhÇn nµy chØ ra nh÷ng ph−¬ng ph¸p thö tÝnh chÊt c¬ häc c¸c vËt liÖu vµ s¶n phÈm dïng chÕ t¹o hÖ thèng ®−êng èng biÓn. 4.1.2. C¸c phßng thÝ nghiÖm, thö nghiÖm ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña §¨ng kiÓm vÒ n¨ng lùc cña phßng thÝ nghiÖm hiÖu chuÈn vµ thö nghiÖm, hoÆc c¸c yªu cÇu t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc chÊp nhËn. 4.2. Lùa chän vµ chuÈn bÞ mÉu thö 4.2.1. ViÖc lùa chän vµ chuÈn bÞ mÉu thö ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau ®©y: 4.2.1. 1. C¸c mÉu thö cña ®−êng èng ph¶i ®−îc lÊy ë c¸c ®Çu èng theo h×nh 4.2-1 vµ TCVN 6475-12: 2007 b¶ng 6.3-1, ®ång thêi ph¶i xÐt ®Õn c¸c chi tiÕt bæ sung ®−îc quy ®Þnh tõ 4.3 ®Õn 4.10 vµ TCVN 6475-12: 2007 h×nh 7.3-1. 4.2.1. 2. §èi víi c¸c mèi hµn kh¸c bao gåm c¶ mèi hµn trßn, c¸c mÉu thö ph¶i ®−îc lÊy theo TCVN 6475-12: 2007 h×nh 7.3-1 vµ 7.3-2. 4.2.1. 3. C¸c mÉu thö cña c¸c bé phËn cÊu thµnh hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc lÊy theo c¸c tiªu chuÈn ®· ®−îc ¸p dông trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o. 4.2.1. 4. §èi víi c¸c bu l«ng, c¸c chi tiÕt kÕt cÊu, mÆt bÝch, c¸c thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc vµ c¸c thiÕt bÞ hoÆc bé phËn kh¸c (xem TCVN 6475-9: 2007), c¸c mÉu thö ph¶i ®−îc lÊy theo c¸c tiªu chuÈn ®· ®−îc ¸p dông trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o. 236
 • TCVN 6475-8:2007 L T a) W L T W 90° ~ W/4 b) Mèi hµn ë cuèi tÊm W T L ~ W/4 c) H×nh 4.2-1: VÞ trÝ mÉu thö lÊy trªn ®−êng èng 4.3. Ph©n tÝch thµnh phÇn hãa häc 4.3.1. Ph−¬ng ph¸p vµ quy tr×nh ph©n tÝch thµnh phÇn hãa häc ph¶i tu©n thñ theo c¸c tiªu chuÈn ®−îc c«ng nhËn. 4.3.2. Thµnh phÇn hãa häc cña kim lo¹i mèi hµn phñ ph¶i ®−îc lÊy t¹i bÒ mÆt cña líp hµn phñ sau khi ®· gia c«ng líp hµn ®ã sao cho kho¶ng c¸ch tèi thiÓu tõ bÒ mÆt líp hµn ®Õn ®−êng nãng ch¶y ph¶i lµ 3 mm hoÆc b»ng chiÒu dµy tèi thiÓu quy ®Þnh cho s¶n phÈm cuèi cïng, lÊy gi¸ trÞ nhá h¬n. 4.4. Thö kÐo 4.4.1. Thö kÐo ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i phÇn nµy. 4.4.2. Gi¸ trÞ 5,65. So ®−îc sö dông lµ ®é dµi ®o cho c¸c mÉu chuÈn thö kÐo. 4.4.3. Khi sö dông mÉu thö cã ®é dµi ®o kh¸c víi 5,65. So , ®é gi·n dµi t−¬ng ®−¬ng ph¶i ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: A A= R 2 ⎛ L0 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ S ⎟ 0 ⎠ ⎝ 0 ,40 (4.4-1) 237
 • TCVN 6475-8:2007 trong ®ã: AR - §é gi·n dµi cña mÉu thö ®o trªn thùc tÕ (%); S0 – DiÖn tÝch tiÕt diÖn thùc tÕ cña mÉu thö (mm2); L0 - §é dµi ®o thùc tÕ cña mÉu thö (mm); A- §é gi·n dµi t−¬ng ®−¬ng cña mÉu ®−îc thö víi ®é dµi ®o lµ 5,65. So (%). 4.4.4. C¸c mÉu cã tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt dïng cho vËt liÖu c¬ b¶n: 4.4.4. 1. C¸c mÉu cã tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt ph¶i dïng toµn bé chiÒu dµy cña vËt liÖu. viÖc lµm ph¼ng c¸c mÉu thö lµ kh«ng ®−îc phÐp, ngo¹i trõ c¸c ngo¹i lÖ sau: • C¸c mÉu thö kÐo vËt liÖu èng lÊy ngang víi trôc cña èng ph¶i ®−îc lµm ph¼ng; • C¸c ®Çu kÑp cña mÉu thö cã thÓ ®−îc lµm ph¼ng hoÆc gia c«ng ®Ó phï hîp víi c¸c ngµm kÑp cña m¸y thö. 4.4.4. 2. Tiªu chuÈn chÊp nhËn cña c¸c cuéc thö ®−îc quy ®Þnh ë 6, b¶ng 6.2-3 vµ b¶ng 6.3-2. 4.4.4. 3. MÉu thö cã tiÕt diÖn trßn dïng cho vËt liÖu c¬ b¶n vµ thö kÐo toµn bé mèi hµn: 4.4.4. 4. MÉu thö cã tiÕt diÖn trßn dïng cho vËt liÖu c¬ b¶n ph¶i cã kÝch th−íc lín nhÊt cã thÓ (®−êng kÝnh cña ®o¹n ®é dµi ®o ®Õn 20 mm) phô thuéc vµo chiÒu dµy thµnh èng. 4.4.4. 5. C¸c mÉu thö kÐo toµn bé mèi hµn ph¶i cã tiÕt diÖn trßn víi ®−êng kÝnh lín nhÊt nhËn ®−îc tõ cÊu h×nh vµ kÝch th−íc mèi hµn. C¸c mÉu thö cã thÓ cã ®−êng kÝnh lµ 20 mm,10 mm, 8 mm hoÆc 6 mm víi c¸c kÝch th−íc kh¸c ®−îc quy ®Þnh trong TCVN 7230: 2003 – C«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh – Quy ph¹m ph©n cÊp vµ chÕ t¹o – VËt liÖu, môc 2.2.1. 4.4.4. 6. ChØ tiªu chÊp nhËn cña cuéc thö ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-12: 2007 môc 7. 4.4.5. Thö kÐo ngang mèi hµn 4.4.6. C¸c mÉu thö kÐo ph¶i cã tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt lµm tõ toµn bé chiÒu dµy cña vËt liÖu víi kÝch th−íc kh¸c nhau ®−îc quy ®Þnh trong TCVN 7230: 2003 – C«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh – Quy ph¹m ph©n cÊp vµ chÕ t¹o – VËt liÖu, môc 2.2.1. PhÇn t¨ng c−êng cña mèi hµn ph¶i ®−îc lo¹i bá ë c¶ 2 phÝa mÆt vµ ch©n mèi hµn b»ng gia c«ng c¬ khÝ hoÆc mµi. 4.4.6. 1. C¸c mÉu thö kh«ng ®−îc lµm ph¼ng trõ khi thö c¸c mèi hµn däc hoÆc mèi hµn xo¾n èc cña èng hµn. C¸c ®Çu kÑp cã thÓ ®−îc lµm ph¼ng ®Ó phï hîp víi ngµm kÑp cña m¸y thö. 238
 • TCVN 6475-8:2007 4.4.6. 2. C¸c mÉu thö kÐo ngang mèi hµn cña c¸c èng cã líp phñ ph¶i ®−îc tiÕn hµnh víi toµn bé chiÒu dµy cña thÐp c¸c bon, sau khi lo¹i bá líp phñ chèng ¨n mßn. Ph¶i cÈn thËn ®Ó kh«ng lµm gi¶m chiÒu dµy cña cña phÇn thÐp c¸c bon. 4.4.6. 3. ChØ tiªu chÊp nhËn cña cuéc thö ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-12: 2007 môc 7. 4.5. Thö uèn 4.5.1. Thö uèn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong TCVN 7230: 2003 – C«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh – Quy ph¹m ph©n cÊp vµ chÕ t¹o – VËt liÖu, môc 2.4. 4.5.1. 1. C¸c mÉu thö uèn ph¶i cã chiÒu dµy b»ng víi chiÒu dµy thµnh èng. ChiÒu réng cña c¸c mÉu thö uèn ch©n vµ mÆt ph¶i lµ kho¶ng 25 mm, chiÒu réng mÉu thö c¹nh ph¶i lµ 10 mm. C¸c c¹nh cã thÓ ®−îc viÒn trßn ®Õn b¸n kÝnh b»ng 1/10 chiÒu dµy. 4.5.1. 2. PhÇn t¨ng c−êng mèi hµn ë hai mÆt ph¶i ®−îc lµm ph¼ng víi bÒ mÆt kim lo¹i c¬ b¶n nh− h×nh 4.5-2. Mèi hµn ph¶i n»m ë gi÷a mçi mÉu thö. H×nh 4.5-2: MÉu thö uèn 4.5.1. 3. C¸c mÉu thö ph¶i ®−îc uèn tíi mét gãc 1800 b»ng ®Çu chµy uèn cã ®−êng kÝnh phô thuéc vµo øng suÊt ch¶y tèi thiÓu quy −íc ( SMYS ) cña vËt liÖu c¬ b¶n. §èi víi vËt liÖu cã SMYS ®Õn 360 MPa, ®−êng kÝnh cña ®Çu chµy uèn ( former ) b»ng 4 lÇn chiÒu dµy cña mÉu thö. §èi víi vËt liÖu cã 239
 • TCVN 6475-8:2007 SMYS b»ng hoÆc lín h¬n 415 MPa, ®−êng kÝnh cña ®Çu chµy uèn ph¶i b»ng 5 lÇn chiÒu dµy mÉu thö. 4.5.1. 4. Sau khi uèn, mèi hµn ph¶i n»m hoµn toµn trong vïng c¨ng. 4.5.1. 5. §èi víi c¸c èng cã líp phñ, thö uèn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh víi toµn bé chiÒu dµy cña èng, bao gåm c¶ hîp kim chèng ¨n mßn. 4.5.1. 6. ChØ tiªu chÊp nhËn cña cuéc thö ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-12: 2007 môc 7. 4.5.2. Thö uèn däc ch©n mèi hµn c¸c èng cã líp phñ 4.5.2. 1. • Thö uèn däc ch©n mèi hµn ph¶i bao gåm c¶ líp hîp kim chèng ¨n mßn. Trôc däc c¸c mèi hµn ph¶i song song víi mÉu thö. MÉu thö ®−îc uèn sao cho bÒ mÆt ch©n mèi hµn n»m trong vïng c¨ng. • ChiÒu réng cña mÉu uèn ch©n däc tèi thiÓu ph¶i gÊp ®«i chiÒu réng cña phÇn t¨ng c−êng mèi hµn bªn trong èng hoÆc tèi ®a lµ 25 mm. C¸c c¹nh cña mÉu thö cã thÓ ®−îc viÒn trßn tíi b¸n kÝnh lµ 1/10 chiÒu dµy. • PhÇn t¨ng c−êng mèi hµn bªn trong vµ bªn ngoµi èng ph¶i ®−îc lµm ph¼ng víi bÒ mÆt ban ®Çu. • ChiÒu dµy cña mÉu thö ph¶i b»ng víi chiÒu dµy cña kim lo¹i c¬ b¶n hoÆc tèi ®a lµ 10 mm, nh− h×nh 4.5-3. • MÉu thö ph¶i ®−îc uèn ®Õn gãc 1800 dïng ®Çu chµy uèn (former) víi ®−êng kÝnh lµ 90 mm. 4.5.2. 2. ChØ tiªu chÊp nhËn cña cuéc thö ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-12: 2007 môc 7. H×nh 4.5-3: MÉu thö uèn däc ch©n mèi hµn 240
 • TCVN 6475-8:2007 4.5.3. Thö uèn mèi hµn phñ 4.5.3. 1. • Ph¶i sö dông c¸c mÉu thö uèn c¹nh. C¸c mÉu thö ph¶i ®−îc lÊy vu«ng gãc víi h−íng hµn. §èi víi c¸c èng, c¸c mÉu thö ph¶i ®−îc lÊy víi toµn bé chiÒu dµy cña mèi hµn phñ vµ kim lo¹i c¬ b¶n. §èi víi c¸c chi tiÕt dµy, chiÒu dµy cña vËt liÖu c¬ b¶n trªn mÉu thö tèi thiÓu ph¶i b»ng 5 lÇn chiÒu dµy cña líp phñ. • ChiÒu dµy cña c¸c mÉu thö uèn c¹nh ph¶i lµ 10 mm. C¸c c¹nh cã thÓ ®−îc viÒn trßn ®Õn b¸n kÝnh 1/10 chiÒu dµy. PhÇn gi÷a cña mÉu thö uèn ph¶i bao gåm khu vùc phñ. • C¸c mÉu thö ph¶i ®−îc uèn ®Õn gãc 1800. §èi víi vËt liÖu c¬ b¶n SMYS ®Õn 415 MPa, ®−êng kÝnh cña ®Çu chµy uèn ph¶i lµ 4 lÇn chiÒu dµy cña mÉu thö. §èi víi vËt liÖu c¬ b¶n cã SMYS b»ng hoÆc lín h¬n 415 MPa, ®−êng kÝnh cña ®Çu chµy uèn ph¶i lµ 5 lÇn chiÒu dµy cña mÉu thö. 4.5.3. 2. ChØ tiªu chÊp nhËn cña cuéc thö ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-12: 2007 môc 7. 4.6. Thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V 4.6.1. 1. Thö va ®Ëp ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu t¹i phÇn nµy vµ TCVN 7230: 2003 – C«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh – Quy ph¹m ph©n cÊp vµ chÕ t¹o – VËt liÖu, môc 2.3. C¸c mÉu thö ph¶i ®−îc chuÈn bÞ theo TCVN 7230: 2003 – C«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh – Quy ph¹m ph©n cÊp vµ chÕ t¹o – VËt liÖu, môc 2.3 mµ kh«ng cÇn lµm dÑt tr−íc vËt liÖu thö . C¸c mÉu thö tiªu chuÈn ph¶i ®−îc sö dông khi cã thÓ. NhiÖt ®é thö ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu t¹i b¶ng 6.2-4. ChØ tiªu chÊp nhËn cña cuéc thö ®−îc ®−a ra ë b¶ng 6.2-3 vµ b¶ng 6.3-2. MÉu thö ph¶i ®−îc lÊy t¹i 2 mm d−íi bÒ mÆt. Kho¶ng c¸ch nhá h¬n 2 mm sÏ ®−îc sö dông nÕu cÇn thiÕt ( do kÝch th−íc cña vËt liÖu ) ®Ó cã c¸c mÉu thö víi tiÕt diÖn lín nhÊt. VÕt c¾t ph¶i vu«ng gãc víi bÒ mÆt mÉu thö. 4.6.2. VËt liÖu c¬ b¶n MÉu thö ph¶i ®−îc lÊy ngang víi h−íng c¸n / h−íng rÌn / trôc èng nÕu cã thÓ. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c èng cã D < 300 mm, c¸c mÉu thö ®−îc lÊy song song víi trôc èng. 4.6.3. Thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V cho c¸c mèi hµn: • VÞ trÝ cña c¸c mÉu thö ®−îc ®−a ra t¹i TCVN 6475-12: 2007 h×nh 7.3-1 khi chiÒu dµy èng lín h¬n 20 mm ®èi víi c¸c mèi hµn hai phÝa, 4 bé mÉu thö ®é dai va ®Ëp vÕt c¾t V bæ sung ph¶i ®−îc lÊy tõ kim lo¹i hµn, FL+ (50% vïng ¶nh h−ëng nhiÖt), FL+ 2mm vµ FL+ 5mm t¹i vïng ch©n mèi hµn (h×nh 4.6-1). (FL - §−êng nãng ch¶y – fusion line) 241
 • TCVN 6475-8:2007 H×nh 4.6-1: VÞ trÝ cña mÉu thö víi vÕt c¾t ch÷ V t¹i vïng ch©n cña mèi hµn tõ hai phÝa • Thö va ®Ëp c¸c èng cã líp phñ ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn phÇn thÐp c¸c bon cña vËt liÖu. 4.6.4. Thö ®é dai va ®Ëp mèi hµn phñ chÞu t¶i träng • Khi vËt liÖu mèi hµn phñ ®−îc thiÕt kÕ ®Ó truyÒn t¶i träng qua ®−êng nãng ch¶y gi÷a vËt liÖu c¬ b¶n/ mèi hµn phñ, thö va ®Ëp mèi hµn phñ vµ vïng ¶nh h−ëng nhiÖt ph¶i ®−îc tiÕn hµnh. Trôc däc cña mÉu thö ph¶i vu«ng gãc ®−êng nãng ch¶y vµ vÕt c¾t th× song song víi ®−êng nãng ch¶y. • ChØ tiªu chÊp nhËn cña cuéc thö ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-12: 2007 môc 7. 4.7. Thö vÕt xÐ do vËt r¬i (Drop Weight tear test) 4.7.1. Thö vÕt xÐ do vËt r¬i ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo tiªu chuÈn API RP 5L3 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. 4.7.2. C¸c mÉu thö víi toµn bé chiÒu dµy vËt liÖu th−êng ®−îc dïng nÕu gi¶m chiÒu dµy mÉu thö, c¶ 2 bÒ mÆt ph¶i ®−îc gia c«ng ®Õn chiÒu dµy ®Òu nhau lµ 19 mm. 4.7.3. C¸c mÉu thö ph¶i ®−îc lÊy ngang víi h−íng c¸n hoÆc trôc cña èng víi vÕt c¾t vu«ng gãc víi bÒ mÆt. 4.8. Thö ®é dai g∙y 242
 • TCVN 6475-8:2007 4.8.1. Thö ®é dai g·y (CTOD hoÆc thö J tíi h¹n (Critical J) vµ thö D-R hoÆc J-R) ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo tiªu chuÈn BS 7448 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. Sè l−îng c¸c cuéc thö CTOD hoÆc J tíi h¹n cã hiÖu lùc t¹i mçi vÞ trÝ tèi thiÓu ph¶i lµ 3. Gi¸ trÞ ®Æc tr−ng CTOD hoÆc J tíi h¹n ph¶i ®−îc lÊy lµ gi¸ trÞ thÊp nhÊt tõ 3 cuéc thö cã hiÖu lùc hoÆc ®−îc lùa chän theo tiªu chuÈn BS 7910 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. §èi víi c¸c mÉu thö víi vÕt c¾t t¹i ®−êng nãng ch¶y/vïng ¶nh h−ëng nhiÖt, nªn thö tèi thiÓu lµ 6 mÉu ®Ó lÊy ®−îc 3 mÉu cã hiÖu lùc. ChØ c¸c mÉu thö kiÓm chøng ®−îc vÞ trÝ ®Ønh vÕt nøt b»ng kiÓm tra cÊu tróc kim lo¹i sau khi thö míi ®−îc xem lµ cã hiÖu lùc. 4.8.2. Chøng nhËn èng 4.8.2. 1. C¸c quy ®Þnh sau ®−îc ¸p dông khi ®Æt ra c¸c yªu cÇu vÒ ®é dai g·y nh− mét chØ tiªu vÒ tr×nh ®é tay nghÒ trong viÖc chøng nhËn èng: • ChØ thö kim lo¹i hµn vµ vËt liÖu c¬ b¶n; • D¹ng h×nh häc cña mÉu thö ph¶i tu©n thñ tiªu chuÈn thö víi c¸c mÉu thö cã vÕt c¾t theo chiÒu dµy; • Thö vËt liÖu c¬ b¶n ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn c¸c mÉu ®−îc lÊy theo c¶ h−íng däc vµ h−íng ngang èng; • Thö kim lo¹i hµn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn c¸c mÉu cã vÕt c¾t theo chiÒu dµy víi h−íng c¾t ngang h−íng mèi hµn; • NÕu tiÕn hµnh thö J tíi h¹n, gi¸ trÞ J tíi h¹n yªu cÇu ph¶i ®−îc tÝnh tõ CTOD yªu cÇu nh− sau: J = CTOD x σy, Víi σy lµ øng suÊt ch¶y thùc tÕ cña vËt liÖu sö dông ®Ó thö ®é dai g·y. Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c, cuéc thö ph¶i ®−îc tiÕn hµnh t¹i nhiÖt ®é thiÕt kÕ tèi thiÓu. 4.8.3. §¸nh gi¸ tr¹ng th¸i tíi h¹n kü thuËt cña c¸c mèi hµn chu vi (ECA–Engineering Critical Assessment) 4.8.3. 1. Cuéc thö ph¶i ®−îc tiÕn hµnh t¹i nhiÖt ®é thiÕt kÕ tèi thiÓu. Thö kim lo¹i mèi hµn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn c¸c mÉu cã vÕt c¾t theo chiÒu dµy cã tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt (B x 2B) víi h−íng c¾t ngang h−íng mèi hµn. VÕt c¾t ph¶i n»m trªn ®−êng t©m cña kim lo¹i hµn. 4.8.3. 2. Thö ®−êng nãng ch¶y/ vïng ¶nh h−ëng nhiÖt ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn c¸c mÉu cã vÕt c¾t trªn bÒ mÆt tiÕt diÖn h×nh vu«ng (B x B) víi h−íng c¾t ngang h−íng mèi hµn. MÉu thö ph¶i ®−îc c¾t (notched) sao cho h−íng më réng cña vÕt nøt c¾t ®−êng nãng ch¶y tõ phÝa kim lo¹i hµn hoÆc lµ song 243
 • TCVN 6475-8:2007 song víi ®−êng nãng ch¶y. 4.8.3. 3. §èi víi cuéc thö ®−êng nãng ch¶y/ vïng ¶nh h−ëng nhiÖt, mçi mÉu thö ph¶i ®−îc chøng nhËn vÒ vÞ trÝ cña ®Ønh mái tr−íc khi nøt (Fatigue tip) b»ng kiÓm tra cÊu tróc sau khi thö nh− quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thö. MÉu thö ®−îc chøng nhËn nÕu: • §Ønh tr−íc khi nøt kh«ng lín h¬n 0,5 mm tõ ®−êng nãng ch¶y; • Vïng ¶nh h−ëng nhiÖt h¹t th« n»m trong vïng giíi h¹n bëi mét ®−êng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng vÕt nøt ®i qua ®Ønh vÕt nøt vµ mét ®−êng song song c¸ch phÝa trªn ®Ønh vÕt nøt 0,5 mm. 4.9. Thö ®é bÒn c¾t 4.9.1. Thö ®é bÒn c¾t ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo tiªu chuÈn ASTM -A 264 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. 4.10. KiÓm tra cÊu tróc kim lo¹i vµ thö ®é cøng 4.10.1. KiÓm tra cÊu tróc vÜ m« 4.10.1. 1. KiÓm tra cÊu tróc vÜ m« ph¶i ®−îc tiÕn hµnh ë ®é phãng ®¹i tõ 5x ®Õn 10x. KiÓm tra cÊu tróc vÜ m« ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn mÉu thö ë h×nh 4.10-1 a) b) c). MÉu thö cÊu tróc vÜ m« ph¶i bao gåm toµn bé phÇn kim lo¹i hµn vµ tèi thiÓu 15 mm kim lo¹i c¬ b¶n ë mçi phÝa ®−îc ®o tõ bÊt kú ®iÓm nµo trªn ®−êng nãng ch¶y. MÉu thö cÊu tróc vÜ m« ph¶i ®−îc chuÈn bÞ b»ng mµi, lµm bãng vµ kh¾c axit b»ng dung dÞch thÝch hîp ®Ó hiÖn râ vïng mèi hµn vµ vïng ¶nh h−ëng nhiÖt. 4.10.1. 2. ChØ tiªu chÊp nhËn cña cuéc thö ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-12: 2007 môc 7. 4.10.1. 3. MÉu kiÓm tra cÊu tróc vÜ m« cña c¸c mèi hµn phñ ph¶i ®−îc lÊy ngang víi h−íng hµn. ChiÒu réng cña mÉu thö tèi thiÓu ph¶i lµ 40 mm. 4.10.1. 4. ChØ tiªu chÊp nhËn cña cuéc thö ®èi víi c¸c mèi hµn phñ ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-12: 2007 môc 7. 244
 • TCVN 6475-8:2007 H×nh 4.10-1: VÞ trÝ thö ®é cøng 4.10.2. KiÓm tra cÊu tróc vi m« 4.10.2. 1. C¸c mÉu thö dïng ®Ó nghiªn cøu cÊu tróc kim lo¹i b»ng quang häc ph¶i ®−îc chuÈn bÞ theo c¸c quy tr×nh tiªu chuÈn vµ ®−îc kh¾c axit b»ng dung dÞch thÝch hîp ®Ó hiÖn cÊu tróc vi m«. 4.10.2. 2. KiÓm tra cÊu tróc vi m« thÐp kh«ng gØ duplex ph¶i ®−îc thùc hiÖn t¹i ®é phãng ®¹i tèi thiÓu lµ 400X. 4.10.2. 3. ChØ tiªu chÊp nhËn ®−îc quy ®Þnh t¹i 6.3, 6.4 vµ 6.5. 4.10.3. Thö ®é cøng vËt liÖu c¬ b¶n 4.10.3. 1. Thö ®é cøng vËt liÖu c¬ b¶n ph¶i ®−îc tiÕn hµnh nh− h×nh vÏ 4.10-1 a. 4.10.4. Thö ®é cøng mèi hµn 245
 • TCVN 6475-8:2007 4.10.4. 1. Thö ®é cøng ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo tiªu chuÈn ISO 6507-1 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn trªn c¸c mÉu thö dïng kiÓm tra cÊu tróc vÜ m«. 4.10.4. 2. Ph−¬ng ph¸p Vicker HV10 ph¶i ®−îc sö dông. C¸c vÕt ®o lâm vµo ph¶i ®−îc lÊy däc theo h−íng ngang cña mèi hµn, mçi ®iÓm ë vÞ trÝ 1,5 mm ± 0,5 mm bªn d−íi bÒ mÆt cña c¶ hai phÝa cña mèi hµn. 4.10.4. 3. Trong vïng kim lo¹i hµn, tèi thiÓu 3 ®iÓm ®o c¸ch ®Òu nhau theo h−íng ngang cña mèi hµn. Trong vïng ¶nh h−ëng nhiÖt, c¸c ®iÓm ®o ph¶i ®−îc lÊy däc theo h−íng ngang c¸ch nhau 0,5mm vÒ phÝa vËt liÖu kh«ng bÞ ¶nh h−ëng, ®iÓm ®Çu tiªn ph¶i cµng gÇn ®−êng nãng ch¶y cµng tèt. Tèi thiÓu ph¶i ®o 3 ®iÓm ë mçi phÝa cña mèi hµn trong vïng vËt liÖu kh«ng bÞ ¶nh h−ëng, c¸ch nhau kho¶ng 1mm (xem h×nh 4.10-1). 4.10.4. 4. §èi víi c¸c mèi hµn hai phÝa, mét ®−êng ngang c¸c ®iÓm ®o ®é cøng bæ sung ph¶i ®−îc thùc hiÖn qua khu vùc ch©n mèi hµn (h×nh 4.10-1 b). 4.10.4. 5. Thö ®é cøng c¸c èng cã líp phñ ph¶i bao gåm 1 ®−êng ngang c¸c ®iÓm ®o bæ sung t¹i gi÷a chiÒu dµy cña líp phñ, (h×nh 4.10-2 a) víi c¸c mèi hµn däc cña èng vµ h×nh 4.10-1 b ®èi víi c¸c mèi hµn trßn. 4.10.4. 6. ChØ tiªu chÊp nhËn cña cuéc thö ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-12: 2007 môc 7. 4.10.4. 7. §èi víi thö ®é cøng cña mèi hµn phñ, ph−¬ng ph¸p Vicker HV10 ph¶i ®−îc sö dông.Thö ®é cøng ph¶i ®−îc tiÕn hµnh tèi thiÓu lµ 3 vÞ trÝ thö cho mçi khu vùc sau: • VËt liÖu c¬ b¶n; • Vïng ¶nh h−ëng nhiÖt; • Mçi líp cña mèi hµn phñ, tèi ®a lµ 2 líp. 4.10.4. 8. ChØ tiªu chÊp nhËn cña cuéc thö ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-12: 2007 môc 7. 246
 • TCVN 6475-8:2007 H×nh 4.10-2: VÞ trÝ thö ®é cøng cña vËt liÖu phñ 4.11. Thö biÕn d¹ng giµ ho¸ vËt liÖu c¬ b¶n 4.11.1. §èi víi èng cã D ≥ 300 mm, h−íng cña vËt thö ph¶i ®−îc lÊy vu«ng gãc víi trôc cña èng. §èi víi èng cã ®−êng kÝnh nhá h¬n, vËt thö ®−îc lÊy theo h−íng song song víi trôc èng. 4.11.2. Sau khi chuÈn bÞ, vËt thö ph¶i ®−îc giµ ho¸ t¹i 250 oC trong 1 giê. Sau ®ã, sè l−îng quy ®Þnh c¸c mÉu thö va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V ph¶i ®−îc lÊy ë gi÷a mÉu thö. H−íng cña c¸c mÉu thö, ph¶i ®−îc lÊy däc theo ®−êng t©m cña vËt thö, víi vÕt c¾t vu«ng gãc víi bÒ mÆt cña vËt thö. 4.11.3. ChØ tiªu chÊp nhËn cña cuéc thö ®−îc quy ®Þnh t¹i 7.2.3. 5. Thö ¨n mßn 5.1. Quy ®Þnh chung 5.1.1. PhÇn nµy quy ®Þnh vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p vµ yªu cÇu ®èi víi thö ¨n mßn. 5.1.2. C¸c phßng thÝ nghiÖm thö ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu t¹i 4.1.2. 247
 • TCVN 6475-8:2007 5.2. Thö ¨n mßn rç 5.2.1. Thö ¨n mßn rç ®−îc ¸p dông ®Ó chøng nhËn kh¶ n¨ng cña hîp kim chèng l¹i ¨n mßn rç vµ ¨n mßn g©y nøt bëi c¸c chÊt láng chøa chÊt «xy ho¸ vµ clorua nh− n−íc biÓn vµ c¸c chÊt láng chøa n−íc kh¸c víi thµnh phÇn «xy vµ/hoÆc clo ho¹t tÝnh (active chloride). §èi víi thÐp kh«ng gØ duplex, viÖc thö nµy cßn chøng nhËn sù phï hîp cña cÊu tróc vi m« vÒ ¶nh h−ëng cña quy tr×nh chÕ t¹o lªn ®é dai vµ tÝnh hµn cña vËt liÖu. 5.2.2. Cuéc thö ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo nh÷ng tiªu chuÈn ASTM G48 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. 5.2.3. C¸c yªu cÇu vÒ tÇn suÊt vµ ph¹m vi cuéc thö trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt ®−îc quy ®Þnh t¹i 8 vµ TCVN 6475-11: 2007 môc 1.8. VÞ trÝ c¸c mÉu thö lÊy theo h×nh 4.2-1. 5.2.4. C¸c mÉu thö lÊy tõ èng cã líp phñ/líp lãt ph¶i ®−îc gia c«ng c¬ khÝ ®Ó lo¹i bá phÇn thÐp c¸c bon. Toµn bé mèi hµn vµ vïng ¶nh h−ëng nhiÖt trªn hîp kim chèng ¨n mßn ph¶i n»m trong mÉu thö. 5.2.5. KÝch th−íc tèi thiÓu cña mÉu thö ph¶i lµ 25 mm chiÒu réng, 50 mm chiÒu dµi víi toµn bé chiÒu dµy cña vËt liÖu. §èi víi c¸c mèi hµn, t¹i mçi phÝa ph¶i cã tèi thiÓu 15 mm vËt liÖu c¬ b¶n n»m trong mÉu thö. 5.2.6. C¸c bÒ mÆt c¸n ph¶i ®−îc thö víi bÒ mÆt nh− khi nhËn vËt liÖu (kh«ng ®−îc gia c«ng c¬ khÝ). PhÝa ch©n vµ phÝa líp phñ mèi hµn chØ ®−îc phÐp chuÈn bÞ ®Ó lo¹i bá phÇn vËt liÖu bÞ long ra mµ chóng cã thÓ g©y ¶nh h−ëng ®Õn viÖc c©n mÉu tr−íc vµ sau khi thö. C¸c bÒ mÆt c¾t ph¶i ®−îc mµi ph¼ng vµ c¸c c¹nh s¾c ph¶i ®−îc mµi nh½n. Sau ®ã mÉu thö ph¶i ®−îc nhóng axÝt ®Ó lµm gi¶m ®é nh¹y c¶m cña c¸c bÒ mÆt c¾t ®èi víi sù ¨n mßn c¸c h¹t bªn ngoµi. §èi víi thÐp kh«ng gØ duplex vµ cÊp thÐp austenit cã PRE > 30, ph¶i nhóng vµo dung dÞch 20 % axit nit¬ric + 5% axit flohy®ric trong 5 phót t¹i nhiÖt ®é 60 o C. 5.2.7. Dung dÞch thö ph¶i ®−îc chuÈn bÞ theo tiªu chuÈn ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. §èi víi thÐp duplex 25 Cr vµ hîp kim chèng ¨n mßn austenit cã gi¸ trÞ PRE (HÖ sè chèng rç t−¬ng ®−¬ng) quy −íc tèi thiÓu lµ 40 (xem b¶ng 6.3-1), nhiÖt ®é thö ph¶i lµ: • 50 oC ®èi víi vËt liÖu c¬ b¶n (bao gåm c¶ mèi hµn däc nÕu cã); • 35 0C vµ 40 0C t−¬ng øng víi c¸c mèi hµn trßn thÐp duplex 25 Cr vµ hîp kim chèng ¨n mßn austenit. 5.2.8. Thêi gian thö ph¶i lµ 24 giê. 248
 • TCVN 6475-8:2007 5.3. Thö nøt do ¸p suÊt hy®ro 5.3.1. Thö nøt do ¸p suÊt hy®ro (HPIC) ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo tiªu chuÈn ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. 6. C¸c ®Æc tÝnh cña vËt liÖu 6.1. Quy ®Þnh chung 6.1.1. C¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc luyÖn thÐp, thµnh phÇn hãa häc, qu¸ tr×nh chÕ t¹o èng, d¹ng vµ møc ®é thö c¬ tÝnh vµ kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy ®−îc quy ®Þnh ë môc 8. 6.1.2. §èi víi èng cã ®−êng kÝnh ngoµi lín h¬n 300 mm, c¸c ®Æc tÝnh søc c¨ng ph¶i ®−îc thö theo c¶ hai h−íng ngang vµ däc theo trôc cña èng, c¸c mÉu thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V ph¶i ®−îc thö theo h−íng ngang. TÊt c¶ c¸c cuéc thö c¬ tÝnh vµ thö ¨n mßn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu cña môc 4 vµ 5. 6.1.3. §èi víi c¸c èng cã ®−êng kÝnh ngoµi nhá h¬n 300 mm, tÊt c¶ c¸c cuéc thö c¬ tÝnh ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo h−íng däc. TÊt c¶ c¸c cuéc thö c¬ tÝnh vµ thö ¨n mßn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu cña môc 4 vµ 5. 6.1.4. NÕu vËt liÖu ®−îc sö dông ë nhiÖt ®é thiÕt kÕ lín h¬n 50 oC, øng suÊt ch¶y t¹i nhiÖt ®é cao nhÊt (Tmax) ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh khi chøng nhËn c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o. C¸c gi¸ trÞ nµy cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh theo ®−êng cong ë TCVN 6475-7: 2007 môc 3.5 hoÆc ®−îc x¸c ®Þnh b»ng thö nghiÖm. 6.1.5. Khi ¸p dông, c¸c ®−êng èng ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu bæ sung t−¬ng øng. 6.1.6. NÕu trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o èng thÐp C-Mn vµ èng thÐp cã líp phñ/lãt b»ng kim lo¹i viÖc gia c«ng nguéi g©y ra biÕn d¹ng lín h¬n 5%, c¸c cuéc thö biÕn d¹ng do giµ hãa ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn èng thùc tÕ mµ kh«ng ®−îc lµm th¼ng l¹i vµ kh«ng ®−îc cã biÕn d¹ng bæ sung. C¸c cuéc thö biÕn d¹ng do giµ hãa ph¶i ®−îc tiÕn hµnh phï hîp víi b¶ng 8.9-1. N¨ng l−îng hÊp thô ph¶i kh«ng ®−îc nhá h¬n 50% n¨ng l−îng hÊp thô cña vËt liÖu èng kh«ng bÞ l·o hãa vµ c¸c ®Æc tÝnh ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu t¹i b¶ng 6.2-3 trong ®iÒu kiÖn bÞ giµ hãa. C¸c cuéc thö ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo môc 4. 6.1.7. Thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V th«ng th−êng ph¶i ®−îc thùc hiÖn trªn mÉu thö cã kÝch th−íc lµ 10 mm x 10 mm. NÕu sö dông mÉu thö cã chiÒu réng nhá h¬n 10 mm, gi¸ trÞ ®o ®−îc cña n¨ng l−îng hÊp thô ( KVm ) vµ diÖn tÝch tiÕt diÖn cña mÉu thö (A - mm2 ) ph¶i ®−îc ghi nhËn. §Ó so s¸nh víi 249
 • TCVN 6475-8:2007 c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng 6.2-3, n¨ng l−îng hÊp thô ®o ®−îc ph¶i ®−îc chuyÓn ®æi theo c«ng thøc sau: KV = 8 × 10 × KVm (J ) A (6.1-1) 6.2. èng thÐp c¸c bon – m¨ng gan (C-Mn) 6.2.1. C¸c yªu cÇu nµy ®−îc ¸p dông cho èng ®óc liÒn hoÆc èng hµn b»ng thÐp C-Mn cã SMYS nhá h¬n hoÆc b»ng 555 MPa. ViÖc sö dông thÐp cã ®é bÒn cao h¬n ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. 6.2.2. Thµnh phÇn hãa häc 6.2.2. 1. Thµnh phÇn hãa häc cña vËt liÖu c¬ b¶n b»ng thÐp C-Mn ph¶i n»m trong giíi h¹n ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 6.2-1 vµ b¶ng 6.2-2 t−¬ng øng víi tõng giíi h¹n ch¶y. Thµnh phÇn hãa häc cña c¸c èng mÑ dïng lµm èng cong ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-9: 2007. B¶ng 6.2-1: Thµnh phÇn hãa häc cña èng hµn b»ng thÐp C-Mn Thµnh phÇn hãa häc, hµm l−îng tèi ®a %, (1,2,3,4) SMYS 245 290 360 415 450 485 555 (MPa) C (5) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Mn (5) 1,35 1,65 1,65 1,65 1,65 1,75 1,85 Si 0,40 0,40 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 P 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 S 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 Cu 0,35 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Ni 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Mo 0,10 0,10 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Cr (6) 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Al (7) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Nb (8,9) - 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 V (8) - 0,04 0,05 0,08 0,10 0,10 0,10 Ti (8) - 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 N (7) 250 0,14 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
 • TCVN 6475-8:2007 B¶ng 6.2-1: Thµnh theo vµ kÕt thóc èng hµn b»ng thÐp C-Mn TiÕp phÇn hãa häc cña Thµnh phÇn hãa häc, hµm l−îng tèi ®a %, (1,2,3,4) SMYS 245 290 360 415 450 485 555 B 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 CE (10) 0,36 0,34 0,37 0,38 0,39 0,41 0,44 (11) 0,19 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,25 (MPa) Pcm Ghi chó: Thµnh phÇn hãa häc nµy ¸p dông cho èng cã chiÒu dµy ®Õn 35 mm. §èi víi èng cã chiÒu dµy lín h¬n, thµnh phÇn hãa häc ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm xÐt duyÖt. Khi phÕ liÖu ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh luyÖn thÐp, thµnh phÇn cña c¸c nguyªn tè sau ®©y ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh vµ ghi nhËn trong b¸o c¸o vµ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ giíi h¹n sau ®©y: 0,03% As; 0,01 % Sb, 0,02 %Sn; 0,01 Pb, 0,01 % Bi vµ 0,006% Ca. NÕu dù ®Þnh bæ sung Ca vµo thµnh phÇn th× tØ sè Ca/S ph¶i b»ng 1,5 khi S > 0,0015. Ngo¹i trõ c¸c nguyªn tè khö «xy, c¸c nguyªn tè kh¸c mµ kh«ng ®−îc chØ ra trong b¶ng nµy kh«ng ®−îc phÐp thªm vµo thµnh phÇn khi ch−a cã sù ®ång ý cña §¨ng kiÓm. Cø mçi lÇn gi¶m 0,01% C xuèng d−íi gi¸ trÞ tèi ®a quy ®Þnh th× cho phÐp thµnh phÇn Mn t¨ng 0,05 % trªn gi¸ trÞ tèi ®a cho phÐp víi ®é t¨ng tèi ®a lµ 0,1 %. Thµnh phÇn cña Cr cã thÓ tõ 0,5 % ®Õn 1% nÕu ®−îc §¨ng kiÓm cho phÐp. TØ sè Al:N lín h¬n hoÆc b»ng 2:1. Tæng thµnh phÇn cña Nb + V+ Ti tèi ®a lµ 0,12 %. Gi¸ trÞ nµy cã thÓ ®−îc t¨ng ®Õn 0,15% nÕu ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. Khi SMYS =485 MPa vµ vËt liÖu cã líp phñ, thµnh phÇn cña Nb cã thÓ t¨ng ®Õn 0,10 % nÕu ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. CE = C + Mn Cr + Mo + V Cu + Ni + + . 6 5 15 Pcm = C + Si Mn + Cu + Cr Ni Mo V + + + + + 5B . 30 20 60 15 10 251
 • TCVN 6475-8:2007 B¶ng 6.2-2: Thµnh phÇn hãa häc cña èng ®óc liÒn b»ng thÐp C-Mn Thµnh phÇn hãa häc, hµm l−îng tèi ®a %, (1,2,3) SMYS 245 290 360 415 450 485 555 (MPa) C (4) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 Mn (4) 1,35 1,65 1,65 1,65 1,65 1,75 1,85 Si 0,40 0,40 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 P 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 S 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 Cu 0,35 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Ni 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Mo 0,10 0,10 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Cr (5) 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Al (6) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Nb (7) - 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 V (7) - 0,04 0,05 0,08 0,10 0,10 0,10 Ti (7) - 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 N (6) 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 B 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,34 0,34 0,37 0,39 0,40 0,41 0,43 15<t<26 0,35 0,35 0,38 0,40 0.41 0,42 0,44 t ≤15 0,20 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,26 15<t<26 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,27 CE t ≤15 (8) Pcm (9) Ghi chó: Thµnh phÇn hãa häc nµy ¸p dông cho èng cã chiÒu dµy ®Õn 26 mm. §èi víi èng cã chiÒu dµy lín h¬n, thµnh phÇn hãa häc ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm xÐt duyÖt 252
 • TCVN 6475-8:2007 B¶ng 6.2-2: Thµnh phÇn hãa häc cña èng ®óc liÒn b»ng thÐp C-Mn TiÕp theo vµ kÕt thóc Thµnh phÇn hãa häc, hµm l−îng tèi ®a %, (1,2,3) SMYS 245 290 360 415 450 485 555 (MPa) Khi phÕ liÖu ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh luyÖn thÐp, thµnh phÇn cña c¸c nguyªn tè sau ®©y ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh vµ ghi nhËn trong b¸o c¸o vµ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ giíi h¹n sau ®©y: 0,03% As; 0,01 % Sb; 0,02 %Sn; 0,01 % Pb; 0,01 % Bi vµ 0,006% Ca. Ngo¹i trõ c¸c nguyªn tè khö «xy, kh«ng ®−îc phÐp thªm vµo c¸c nguyªn tè kh¸c kh«ng ®−îc chØ ra trong b¶ng nµy khi ch−a cã sù ®ång ý cña §¨ng kiÓm. Cø mçi lÇn gi¶m 0,01% C xu«ng d−íi gi¸ trÞ tèi ®a quy ®Þnh th× cho phÐp thµnh phÇn Mn t¨ng 0,05 % trªn gi¸ trÞ tèi ®a cho phÐp víi ®é t¨ng tèi ®a lµ 0,1 %. Thµnh phÇn cña Cr cã thÓ tõ 0,5 % ®Õn 1% nÕu ®−îc §¨ng kiÓm cho phÐp. TØ sè Al:N lín h¬n hoÆc b»ng 2:1. Tæng thµnh phÇn cña Nb + V+ Ti tèi ®a lµ 0,12 %. Gi¸ trÞ nµy cã thÓ ®−îc t¨ng ®Õn 0,15% nÕu ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. CE = C + Mn Cr + Mo + V Cu + Ni + + . 6 5 15 Pcm = C + Si Mn + Cu + Cr Ni Mo V + + + + + 5B . 30 20 60 15 10 6.2.3. TÝnh chÊt c¬ häc 6.2.3. 1. Thö c¬ tÝnh ph¶i ®−îc tiÕn hµnh sau khi nhiÖt luyÖn, gi·n në vµ gia c«ng lÇn cuèi vµ ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu ë môc 4. 6.2.3. 2. C¸c yªu cÇu ®èi víi thö kÐo vµ thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V ®−îc ®−a ra ë b¶ng 6.2-3 vµ b¶ng 6.2-4. C¸c mèi hµn ph¶i tháa m·n c¸c tÝnh chÊt vÒ ®é dai va ®Ëp quy ®Þnh ë b¶ng 6.2-3. 6.2.3. 3. Ngo¹i trõ ®−êng èng vËn chuyÓn chÊt cã khÝ chua (sour service) ®−îc quy ®Þnh riªng ë môc 7.1 , ®é cøng cña vËt liÖu c¬ b¶n vµ mèi hµn (kim lo¹i hµn vµ vïng ¶nh h−ëng nhiÖt) ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë b¶ng 6.2-3. 253
 • TCVN 6475-8:2007 B¶ng 6.2-3: TÝnh chÊt c¬ häc cña ®−êng èng b»ng thÐp C-Mn SMTS (MPa)(1) (MPa)(2) MÉu däc YS max UTS §é (3) SMYS 10) - mÉu ngang (αh ) -mÉu ngang ngang cøng §é gi·n N¨ng l−îng hÊp thô tèi tèi ®a (HV dµi A5 tèi thiÓu cña thö ®é dai va VËt thiÓu, % liÖu c¬ b¶n, mèi ®Ëp ch÷ V, J (4) MÉu däc - Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ cña ngang trung b×nh mét mÉu hµn, vïng ¶nh h−ëng nhiÖt 245 370 0,90 270 22 27 22 290 415 0,90 270 21 30 24 360 460 0,90 270 20 36 30 415 520 0,92 270 18 42 35 450 535 0,92 270 18 45 38 485 570 0,92 300 18 50 40 555 625 0,92 300 18 56 45 Ghi chó: øng suÊt ch¶y thùc tÕ theo h−íng däc kh«ng ®−îc cao h¬n SMYS qu¸ 120 MPa C¸c gi¸ trÞ SMTS theo h−íng däc cã thÓ nhá h¬n 5% so víi gi¸ trÞ yªu cÇu theo h−íng ngang. TØ sè YS/UTS theo h−íng däc kh«ng ®−îc cao h¬n gi¸ trÞ cùc ®¹i quy ®Þnh theo h−íng ngang qu¸ 0,020 ®èi víi vËt liÖu chuÈn vµ 0,030 ®èi víi vËt liÖu dïng cho èng vËn chuyÓn chÊt cã khÝ chua. C¸c gi¸ trÞ n¨ng l−îng hÊp thô cña mÉu thö theo h−íng däc (nÕu thö) ph¶i lín h¬n 50% so víi c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh thö theo mÉu ngang. 254
 • TCVN 6475-8:2007 B¶ng 5.2-4: NhiÖt ®é thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V cña ®−êng èng b»ng thÐp C-Mn, T0,oC ChiÒu dµy thµnh èng èng ®øng §−êng èng danh nghÜa,mm KhÝ 1 ChÊt láng1 t ≤ 20 T0 = Tmin - 10 T0 = Tmin - 10 T0 = Tmin 20 < t ≤ 40 T0 = Tmin - 20 T0 = Tmin - 20 T0 = Tmin - 10 t > 40 T0 ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn trong tõng tr−êng hîp 2 Ghi chó: Tmin - NhiÖt ®é thiÕt kÕ tèi thiÓu, 0C Hçn hîp khÝ vµ chÊt láng ®−îc xem nh− lµ chÊt khÝ Khi chiÒu dµy t¨ng ph¶i tiÕn hµnh thö ë nhiÖt ®é thÊp h¬n, hoÆc khi thö ë cïng nhiÖt ®é th× ph¶i cã n¨ng l−îng hÊp thô yªu cÇu cao h¬n. 6.2.3. 4. Khi chøng nhËn ®−êng èng ph¶i tiÕn hµnh thö ®é dai g·y ®èi víi vËt liÖu c¬ b¶n vµ kim lo¹i hµn (èng hµn) theo b¶ng 8.9-1 vµ b¶ng 8.9-2. §é dai g·y ®o ®−îc cña vËt liÖu c¬ b¶n vµ kim lo¹i hµn tèi thiÓu ph¶i cã gi¸ trÞ CTOD lµ 0,20 mm khi thö ë nhiÖt ®é thiÕt kÕ tèi thiÓu. Cuéc thö ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu ë môc 4.8. §èi víi c¸c èng cã chiÒu dµy danh nghÜa nhá h¬n 13 mm kh«ng yªu cÇu thö. 6.3. ThÐp ferrit-austenit (ThÐp duplex) 6.3.1. C¸c yªu cÇu nµy ®−îc ¸p dông cho èng ®óc liÒn vµ èng hµn b»ng thÐp kh«ng gØ duplex cÊp 22 Cr vµ 25 Cr. 6.3.2. Thµnh phÇn hãa häc 6.3.2. 1. Thµnh phÇn hãa häc cña thÐp kh«ng gØ duplex ph¶i n»m trong giíi h¹n quy ®Þnh ë b¶ng 6.3- 1. 255
 • TCVN 6475-8:2007 B¶ng 6.3-1: Thµnh phÇn hãa häc cña èng thÐp duplex ferrit-austenit Nguyªn tè (1) Thµnh phÇn hãa häc cña s¶n phÈm,% CÊp 22Cr CÊp 25Cr C 0,030 max 0,030 max Mn 2,00 max 1,20 max Si 1,00 max 1,00 max P 0,03 max 0,035 max S 0,020 max 0,020 max Ni 4,50 - 6,50 6,0 - 8,0 Cr 21,00-23,00 24,00-26,00 Mo 2,50-3,50 3,0-4,0 N 0,14-0,20 0,20-0,34 PRE 40 min (2) 40 min (2) Ghi chó: NÕu sö dông c¸c nguyªn tè kh¸c víi c¸c nguyªn tè ë b¶ng nµy th× thµnh phÇn tèi ®a cña chóng ph¶i ®−îc ®¨ng kiÓm chÊp nhËn PRE - HÖ sè chèng rç t−¬ng ®−¬ng (Pitting Resistance Equyvalent): PRE = %Cr + 3,3% Mo + 16%N. 6.3.3. KiÓm tra cÊu tróc vi m« 6.3.3. 1. ViÖc kiÓm tra cÊu tróc vi m« vËt liÖu c¬ b¶n vµ kim lo¹i hµn t¹i líp lãt, líp mÆt vµ vïng ¶nh h−ëng nhiÖt t¹i ch©n mèi hµn cña èng hµn ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu ë môc 6.3.3.2 d−íi ®©y. 6.3.3. 2. KiÓm tra cÊu tróc vi m« ph¶i ®−îc tiÕn hµnh sau khi nhiÖt luyÖn dung dÞch lÇn cuèi ë ®é phãng ®¹i lµ 400X. Sau khi nhiÖt luyÖn dung dÞch, vËt liÖu ph¶i hÇu nh− kh«ng cã c¸c carbit, nit¬rit vµ c¸c pha phi kim lo¹i ë biªn giíi h¹t. Thµnh phÇn ferrit ph¶i ®−îc ®o l−êng theo tiªu chuÈn ASTM E562 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc ®¨ng kiÓm c«ng nhËn. Thµnh phÇn ferrit cña vËt liÖu c¬ b¶n ph¶i n»m trong kho¶ng 35 % - 55 %. §èi víi líp ch©n, líp mÆt vµ vïng ¶nh h−ëng nhiÖt cña mèi hµn, thµnh phÇn ferrit ph¶i n»m trong kho¶ng 35 %-65 %. 256
 • TCVN 6475-8:2007 6.3.4. TÝnh chÊt c¬ häc Thö c¬ tÝnh ph¶i ®−îc tiÕn hµnh sau khi nhiÖt luyÖn, gi·n në vµ gia c«ng lÇn cuèi. C¸c yªu 6.3.4. 1. cÇu vÒ c¸c tÝnh chÊt khi thö kÐo vµ thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V ®−îc ®−a ra ë b¶ng 6.3-2. C¸c mèi hµn ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ ®é dai va ®Ëp trªn mÉu ngang. Ngo¹i trõ ®−êng èng vËn chuyÓn chÊt cã khÝ chua (sour service) ®−îc quy ®Þnh riªng ë môc 6.3.4. 2. 6.1, ®é cøng cña vËt liÖu c¬ b¶n vµ mèi hµn (kim lo¹i hµn vµ vïng ¶nh h−ëng nhiÖt) ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë b¶ng 6.3-2. B¶ng 6.3-2: TÝnh chÊt c¬ häc cña ®−êng èng b»ng thÐp kh«ng gØ duplex ferrit-austenit SMYS (MPa) CÊp SMTS (MPa) max (1,3) thÐp §é cøng tèi ®a (HV 10) (2) §é N¨ng l−îng hÊp thô tèi gi·n YS UTS thiÓu cña thö ®é dai va dµi A5 ®Ëp ch÷ V-mÉu ngang t¹i tèi (σh ) VËt liÖu Kim lo¹i hµn, c¬ b¶n vïng ¶nh thiÓu, % T0=Tmin-200C, J (4) Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ trung b×nh cña mét mÉu h−ëng nhiÖt 22Cr 450 620 0,90 290 350 25 45 35 25Cr 550 750 0,90 330 350 15 45 35 Ghi chó: • øng suÊt ch¶y thùc tÕ theo h−íng däc kh«ng ®−îc cao h¬n SMYS qu¸ 120 MPa. • TØ sè YS/UTS theo h−íng däc kh«ng ®−îc cao h¬n gi¸ trÞ cùc ®¹i nhËn ®−îc theo h−íng ngang qu¸ 0,020. • Khi nhiÖt ®é thiÕt kÕ lín h¬n 50 0C, øng suÊt ch¶y t¹i nhiÖt ®é thiÕt kÕ tèi ®a (Tmax) ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë TCVN 6475-7 môc 3.5. • C¸c gi¸ trÞ n¨ng l−îng hÊp thô cña mÉu thö theo h−íng däc (nÕu thö) ph¶i lín h¬n 50% so víi c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh thö theo mÉu ngang. 6.3.4. 3. Khi chøng nhËn ®−êng èng ph¶i tiÕn hµnh thö ®é dai g·y ®èi víi vËt liÖu c¬ b¶n vµ kim lo¹i hµn (èng hµn) theo b¶ng 8.9-1 vµ b¶ng 8.9-2. §é dai g·y ®o ®−îc cña vËt liÖu c¬ b¶n vµ kim lo¹i hµn tèi thiÓu ph¶i cã gi¸ trÞ CTOD lµ 0,20 mm khi thö ë nhiÖt ®é thiÕt kÕ tèi thiÓu. Cuéc thö ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu ë môc 4. Kh«ng yªu cÇu thö ®èi víi c¸c èng cã chiÒu dµy danh nghÜa nhá h¬n 13 mm. 6.3.5. Thö tÝnh ¨n mßn 257
 • TCVN 6475-8:2007 6.3.5. 1. Thö tÝnh ¨n mßn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c tiªu chuÈn ASTM G48 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn ®Ó chøng tá quy tr×nh chÕ t¹o cã ¶nh h−ëng thÝch hîp lªn cÊu tróc vi m« cña thÐp kh«ng gØ duplex 25 Cr. §èi víi thÐp kh«ng gØ duplex 25 Cr cã gi¸ trÞ PRE quy ®Þnh tèi thiÓu lµ 40, thö tÝnh ¨n mßn ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë môc 5. Khèi l−îng mÊt m¸t tèi ®a cña vËt liÖu ñ trong dung dÞch kiÓm tra trong 24 giê t¹i 50 oC lµ 4,0 g/m2. 6.3.5. 2. NÕu thö tÝnh ¨n mßn ®−îc tiÕn hµnh cho thÐp kh«ng gØ duplex cã gi¸ trÞ PRE nhá h¬n 40 th× nhiÖt ®é thö vµ tiªu chuÈn chÊp nhËn ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. 6.4. §−êng èng b»ng c¸c lo¹i thÐp kh«ng gØ kh¸c vµ hîp kim Ni chèng ¨n mßn 6.4.1. C¸c yªu cÇu d−íi ®©y ®−îc ¸p dông cho thÐp kh«ng gØ austenit, thÐp kh«ng gØ martensit (13% Cr) vµ hîp kim Ni chèng ¨n mßn. 6.4.2. C¸c ®−êng èng ph¶i ®−îc chÕ t¹o theo c¸c tiªu chuÈn ®−îc c«ng nhËn, trong ®ã ph¶i quy ®Þnh râ thµnh phÇn hãa häc, tÝnh chÊt c¬ häc, tÊt c¶ c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë TCVN 6475-7: 2007 môc 3.3 vµ c¸c yªu cÇu ë môc nµy. 6.4.3. ThÐp kh«ng gØ martensit (13 % Cr) ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ ®é dai g·y t−¬ng tù nh− c¸c yªu cÇu vÒ ®é dai g·y ®èi víi thÐp C-Mn quy ®Þnh ë môc 6.2.3.4. 6.4.4. Thö tÝnh ¨n mßn 6.4.4. 1. C¸c lo¹i thÐp kh«ng gØ kh¸c vµ hîp kim Ni chèng ¨n mßn cã gi¸ trÞ PRE quy ®Þnh tèi thiÓu lµ 40 ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ thö tÝnh ¨n mßn nh− ®èi víi thÐp kh«ng gØ duplex. 6.4.5. KiÓm tra cÊu tróc c¸c mèi hµn 6.4.5. 1. KiÓm tra cÊu tróc vi m« kim lo¹i hµn vµ vïng ¶nh h−ëng nhiÖt ph¶i ®−îc tiÕn hµnh ë ®é phãng ®¹i lµ 400X. Sau khi nhiÖt luyÖn hßa tan hîp kim ®Ó t¨ng øng suÊt ch¶y (solution heat treatment), vËt liÖu ph¶i hÇu nh− kh«ng cã c¸c carbit, nit¬rit vµ c¸c pha phi kim lo¹i ë biªn giíi h¹t. 6.5. §−êng èng thÐp cã líp phñ/líp lãt 6.5.1. C¸c yªu cÇu nµy ®−îc ¸p dông cho c¸c ®−êng èng thÐp cã vËt liÖu c¬ b¶n lµ thÐp C-Mn vµ mét líp kim lo¹i máng h¬n ë bªn trong. 6.5.2. §−êng èng ®−îc gäi lµ ®−êng èng cã líp phñ nÕu liªn kÕt gi÷a vËt liÖu c¬ b¶n vµ vËt liÖu phñ lµ liªn kÕt cÊu tróc ( metallugical bond ). §−êng èng ®−îc gäi lµ ®−êng èng cã líp lãt nÕu liªn kÕt gi÷a vËt liÖu c¬ b¶n vµ vËt liÖu lãt lµ liªn kÕt c¬ häc (Mechanical bond) 258
 • TCVN 6475-8:2007 6.5.3. VËt liÖu phñ vµ lãt ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh vµ thÝch hîp víi c¸c yªu cÇu vËn hµnh vµ ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn trong tõng tr−êng hîp. ChiÒu dµy cña vËt liÖu phñ/lãt ph¶i kh«ng nhá h¬n 2,5 mm. 6.5.4. NhiÖt luyÖn §−êng èng cã líp phñ/líp lãt ph¶i ®−îc nhiÖt luyÖn trong ®iÒu kiÖn phï hîp víi c¶ hai d¹ng vËt liÖu. 6.5.5. Thµnh phÇn hãa häc vµ tÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu c¬ b¶n 6.5.5. 1. Thµnh phÇn hãa häc cña vËt liÖu c¬ b¶n ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña ®−êng èng b»ng thÐp C-Mn ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 6.2-1 vµ b¶ng 6.2-2. 6.5.5. 2. C¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu c¬ b¶n ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë b¶ng 6.2- 3 vµ b¶ng 6.2-4. Thö c¬ tÝnh ph¶i ®−îc tiÕn hµnh sau khi nhiÖt luyÖn, gi·n në vµ gia c«ng lÇn cuèi. 6.5.5. 3. Khi chøng nhËn ®−êng èng ph¶i tiÕn hµnh thö ®é dai g·y ®èi víi vËt liÖu c¬ b¶n vµ kim lo¹i hµn (èng hµn) theo b¶ng 8.9-1 vµ b¶ng 8.9-2. §é dai g·y ®o ®−îc cña vËt liÖu c¬ b¶n vµ kim lo¹i hµn tèi thiÓu ph¶i cã gi¸ trÞ CTOD lµ 0,20 mm khi thö ë nhiÖt ®é thiÕt kÕ tèi thiÓu. Cuéc thö ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu ë môc 4.8. §èi víi c¸c èng cã chiÒu dµy danh nghÜa nhá h¬n 13 mm kh«ng yªu cÇu thö. 6.5.5. 4. VËt liÖu phñ/lãt ph¶i ®−îc t¸ch ra khái mÉu thö tr−íc khi tiÕn hµnh thö c¬ tÝnh. 6.5.6. Thµnh phÇn hãa häc cña vËt liÖu phñ /lãt VËt liÖu phñ/lãt ph¶i ®−îc lùa chän trªn c¬ së c¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ chèng ¨n mßn, bao gåm c¶ nøt do øng suÊt sunphua (stress sulphide cracking). Thµnh phÇn ho¸ häc cña vËt liÖu phñ ph¶i ®−îc quy ®Þnh theo c¸c tiªu chuÈn ®−îc c«ng nhËn vµ ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë môc 6.3 vµ 6.4. 6.5.7. Thµnh phÇn hãa häc cña kim lo¹i hµn C¸c vËt liÖu hµn ph¶i ®−îc lùa chän trªn c¬ së xem xÐt ®Õn sù gi¶m bít c¸c nguyªn tè hîp kim (alloying elements) do sù pha lo·ng s¾t tõ vËt liÖu c¬ b¶n (by dilution of iron from base material). 6.5.8. KiÓm tra cÊu tróc c¸c mèi hµn KiÓm tra cÊu tróc vi m« kim lo¹i hµn vµ vïng ¶nh h−ëng nhiÖt t¹i vïng ch©n cña kim lo¹i phñ ph¶i ®−îc tiÕn hµnh ë ®é phãng ®¹i lµ 400X. CÊu tróc vi m« ph¶i hÇu nh− kh«ng cã c¸c carbit, nit¬rit vµ c¸c pha phi kim lo¹i ë biªn giíi h¹t. 6.5.9. TÝnh chÊt cña vËt liÖu phñ vµ ®−êng èng 6.5.9. 1. Hai mÉu thö uèn ®−îc lÊy tõ mçi tÊm ph¶i ®−îc uèn 1800 quanh trôc uèn cã ®−êng kÝnh b»ng 3 lÇn chiÒu dµy cña tÊm. Mét tÊm ph¶i ®−îc uèn víi vËt liÖu phñ ë mÆt c¨ng, mÉu thö kia ph¶i 259
 • TCVN 6475-8:2007 ®−îc uèn víi vËt liÖu phñ ë mÆt nÐn. Sau khi uèn, c¸c mÉu thö ph¶i kh«ng cã dÊu hiÖu bÞ nøt hoÆc bÞ ph©n c¸ch ë c¸c c¹nh. Thö uèn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c quy ®Þnh ë môc 4. 6.5.9. 2. Thö c¾t (shear test) theo môc 3 ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë b¶ng 8.9-1 vµ b¶ng 8.9-2. §é bÒn c¾t tèi thiÓu ph¶i lµ 140 MPa. 6.5.9. 3. Thö ®é cøng cña ®−êng èng hµn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn mÉu thö bao gåm toµn bé tiÕt diÖn cña mèi hµn. Thö ®é cøng ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn vËt liÖu c¬ b¶n, vËt liÖu phñ vµ vïng liªn kÕt cÊu tróc gi÷a kim lo¹i c¬ b¶n vµ kim lo¹i phñ nh− quy ®Þnh ë môc 4. 6.5.9. 4. §é cøng cña vËt liÖu c¬ b¶n, vËt liÖu phñ, vïng ¶nh h−ëng nhiÖt, kim lo¹i hµn vµ vïng liªn kÕt cÊu tróc gi÷a kim lo¹i c¬ b¶n vµ kim lo¹i phñ ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu t−¬ng øng ®−îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. (Xem b¶ng 6.2-3 vµ b¶ng 6.3-2). 6.6. TÝnh hµn 6.6.1. C¸c lo¹i thÐp ph¶i cã tÝnh hµn thÝch hîp cho tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt ®−êng èng, bao gèm c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ë hiÖn tr−êng vµ ®iÒu kiÖn bÊt ngê, hµn béi ¸p (hyperbaric welding) (nh− hµn d−íi n−íc) vµ l¾p ®Æt anèt. 6.6.2. Quy tr×nh hµn vµ quy tr×nh söa ch÷a hµn, thî hµn, viÖc xö lý vËt liÖu hµn vµ viÖc tiÕn hµnh hµn ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña TCVN 6475-12: 2007. 6.6.3. Nhµ cung cÊp èng ph¶i cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ nhiÖt ®é nhiÖt luyÖn sau khi hµn cña c¸c lo¹i vËt liÖu t−¬ng øng. 6.6.4. KiÓm tra tÝnh hµn tr−íc khi s¶n xuÊt 6.6.4. 1. Khi chøng nhËn vËt liÖu cña ®−êng èng vµ vËt liÖu hµn, ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hµn theo c¸c quy ®Þnh d−íi ®©y. Møc ®é vµ c¸c lo¹i h×nh kiÓm tra, tiªu chuÈn chÊp nhËn cña kiÓm tra tÝnh hµn ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm duyÖt trong tõng tr−êng hîp. 6.6.4. 2. C¸c hå s¬ thÝch hîp cã thÓ ®−îc tr×nh §¨ng kiÓm xem xÐt ®Ó thay thÕ cho kiÓm tra tÝnh hµn. 6.6.4. 3. ThÐp C-Mn vµ thÐp kh«ng gØ martensit: §èi víi c¸c lo¹i thÐp cã SMYS ≥ 415 MPa, thö tÝnh hµn/hå s¬ tèi thiÓu ph¶i bao gåm giät hµn trªn tÊm (bead on plate), r·nh ch÷ Y vµ ph¶i thö ®é dai g·y cña vËt liÖu c¬ b¶n vµ vïng ¶nh h−ëng nhiÖt. Ngoµi ra, ®èi víi thÐp cã SMYS ≥ 450 MPa nªn kiÓm tra cÊu tróc vËt liÖu ®Ó x¸c minh sù hiÖn diÖn cña c¸c vïng dßn (dÔ g·y) côc bé (Local Brittle Zone - LBZ). Ch−¬ng tr×nh thö ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo b¶ng 8.9-1 vµ b¶ng 8.9-2 vµ TCVN 6475-12: 2007. NhiÖt l−îng (Heat input) cùc ®¹i vµ cùc tiÓu (t¹o nªn c¸c tÝnh chÊt chÊp nhËn ®−îc cña vïng mèi hµn trªn 260
 • TCVN 6475-8:2007 ®−êng èng) cïng víi nhiÖt ®é nung nãng s¬ bé vµ nhiÖt ®é lµm viÖc ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh cho c¶ hµn chÕ t¹o vµ hµn l¾p ®Æt. 6.6.4. 4. ThÐp kh«ng gØ duplex: §èi víi thÐp kh«ng gØ duplex, thö tÝnh hµn/hå s¬ ph¶i x¸c ®Þnh ¶nh h−ëng cña c¸c chu kú nhiÖt lªn tÝnh chÊt c¬ häc, ®é cøng vµ cÊu tróc vi m«. NhiÖt l−îng cùc ®¹i vµ cùc tiÓu (t¹o nªn tØ sè chÊp nhËn ®−îc cña ferrit/austenit vµ vËt liÖu hÇu nh− kh«ng cã c¸c pha phi kim lo¹i) ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh cho c¶ hµn chÕ t¹o vµ hµn l¾p ®Æt, bao gèm c¶ c¸c dung sai cho hµn söa ch÷a. 6.6.4. 5. C¸c lo¹i thÐp kh«ng gØ kh¸c vµ hîp kim Ni chèng ¨n mßn: §èi víi thÐp kh«ng gØ austenit vµ hîp kim Ni chèng ¨n mßn , thö tÝnh hµn/hå s¬ ph¶i x¸c ®Þnh ¶nh h−ëng cña c¸c chu kú nhiÖt lªn tÝnh chÊt c¬ häc, ®é cøng vµ cÊu tróc vi m«. NhiÖt l−îng cùc ®¹i vµ cùc tiÓu (t¹o nªn c¸c tÝnh chÊt chÊp nhËn ®−îc) ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh cho c¶ hµn chÕ t¹o vµ hµn l¾p ®Æt, bao gåm c¶ c¸c dung sai cho hµn söa ch÷a. 6.6.5. §−êng èng thÐp cã líp phñ/líp lãt: §èi víi ®−êng èng cã líp phñ/líp lãt, tÝnh hµn cña vËt liÖu c¬ b¶n ph¶i ®−îc thö theo c¸c yªu cÇu ë môc 6.6.4.1 vµ 6.6.4.2. §èi víi vËt liÖu phñ/lãt, thö tÝnh hµn ph¶i x¸c ®Þnh ¶nh h−ëng cña sù pha lo·ng vµ ¶nh h−ëng cña c¸c chu kú nhiÖt lªn tÝnh chÊt c¬ häc, ®é cøng vµ cÊu tróc vi m«. NhiÖt l−îng cùc ®¹i vµ cùc tiÓu (t¹o nªn c¸c tÝnh chÊt chÊp nhËn ®−îc) ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh cho c¶ hµn chÕ t¹o vµ hµn l¾p ®Æt, bao gåm c¶ c¸c dung sai cho hµn söa ch÷a. 7. C¸c yªu cÇu bæ sung 7.1. C¸c yªu cÇu bæ sung S, ®−êng èng vËn chuyÓn chÊt cã chøa khÝ chua 7.1.1. C¸c ®−êng èng dïng ®Ó vËn chuyÓn dung dÞch chøa sunphua hy®r« ®−îc ®Þnh nghÜa lµ ®−êng èng vËn chuyÓn chÊt cã chøa khÝ chua (sour service). C¸c ®−êng èng nµy ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ lùa chän vËt liÖu, ®é cøng cùc ®¹i, quy tr×nh chÕ t¹o ®−îc quy ®Þnh t¹i tiªu chuÈn NACE MR 0175 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. 7.1.2. ViÖc sö dông c¸c ®−êng èng cã vËt liÖu kh«ng ®−îc liÖt kª ®Ó dïng dÉn chÊt cã chøa khÝ chua trong tiªu chuÈn NACE MR 0175 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn kh¸c vµ kh«ng cã trong phÇn nµy ph¶i ®−îc chøng nhËn theo tiªu chuÈn ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. ViÖc chøng nhËn ph¶i bao gåm thö ®é bÒn chèng nøt do øng suÊt sunphua cña vËt liÖu c¬ b¶n vµ c¸c mèi hµn (c¸c mèi hµn nèi däc vµ mèi hµn trßn, nÕu cã). 7.1.3. ViÖc chøng nhËn còng ®−îc ¸p dông cho c¸c vËt liÖu ®−êng èng ®−îc liÖt kª ®Ó dïng dÉn chÊt cã chøa khÝ chua trong tr−êng hîp ®é cøng hoÆc yªu cÇu kh¸c liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh chÕ t¹o sai lÖch 261
 • TCVN 6475-8:2007 so víi c¸c gi¸ trÞ ®−îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 7.1.4. TÊt c¶ c¸c quy tr×nh hµn (bao gåm c¶ hµn söa ch÷a ph¶i ®−îc chøng nhËn, bao gåm c¶ viÖc kiÓm tra ®é cøng theo c¸c yªu cÇu ë TCVN 6475-12: 2007 môc 6. 7.1.5. èng b»ng thÐp C-Mn 7.1.5. 1. ThÐp C-Mn víi SMYS lín h¬n 450 MPa ph¶i ®−îc chøng nhËn tr−íc cho c¸c øng dông cã khÝ chua nh− quy ®Þnh ë môc 7.1.2, trõ khi lo¹i thÐp nµy ®−îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn ®−îc ®¨ng kiÓm c«ng nhËn vÒ c¸c øng dông cã khÝ chua. 7.1.5. 2. Thµnh phÇn hãa häc ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu ë b¶ng 7.1-1 vµ 7.1-2. C¸c nguyªn tè kh¸c kh«ng ®−îc liÖt kª trong c¸c b¶ng nµy ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu ë b¶ng 6.2-1 vµ b¶ng 6.2-2 mét c¸ch t−¬ng øng. C¸c ghi chó cña c¸c b¶ng 6.2-1 vµ b¶ng 6.2-2 ph¶i ®−îc ¸p dông. B¶ng 7.1-1: Thµnh phÇn hãa häc cña èng hµn b»ng thÐp C-Mn cã c¸c yªu cÇu bæ sung S, dïng cho c¸c øng dông cã khÝ chua Thµnh phÇn hãa häc, % SMYS (MPa) §Õn 360 415 450 C max 0,10 0,10 0,10 Mn max 1,35 1,45 1,55 Pmax 0,015 0,015 0,015 Smax 0,003 0,003 0,003 Cu max 0,35 0,35 0,35 Ni max 0,30 0,30 0,30 Mo max 0,10 0,10 0,10 Cr max 0,30 0,30 0,30 Pcm max 0,19 0,20 0,21 262
 • TCVN 6475-8:2007 B¶ng 7.1-2: Thµnh phÇn hãa häc cña èng ®óc liÒn b»ng thÐp C-Mn cã c¸c yªu cÇu bæ sung S, dïng cho c¸c øng dông cã khÝ chua Thµnh phÇn hãa häc, % SMYS (MPa) §Õn 360 415 450 C max 0,12 0,13 0,14 Mn max 1,35 1,45 1,55 Pmax 0,015 0,015 0,015 Smax 0,003 0,003 0,003 Cu max 0,35 0,35 0,35 Ni max 0,30 0,30 0,30 Mo max 0,10 0,10 0,10 Cr max 0,30 0,30 0,30 Pcm max 0,19 0,21 0,22 7.1.5. 3. C¸c yªu cÇu bæ sung vÒ luyÖn thÐp ®−îc ®−a ra ë môc 8.4.3 ph¶i ®−îc ¸p dông. 7.1.5. 4. Trong qu¸ tr×nh chøng nhËn c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o vµ chÕ t¹o ®−êng èng, c¸c ®−êng èng hµn chèng ¸p lùc hy®r« g©y nøt (HPIC-hydrogen pressure induced cracking) ph¶i ®−îc chøng nhËn b»ng thö nghiÖm nh− quy ®Þnh ë môc 8.7. 7.1.5. 5. Trong khi chøng nhËn quy tr×nh hµn vµ chÕ t¹o, viÖc ®o ®é cøng ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu ë môc 4. §é cøng cña vËt liÖu c¬ b¶n, mèi hµn vµ vïng ¶nh h−ëng nhiÖt ph¶i kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 250 HV10 t¹i vïng ch©n vµ 275 HV10 t¹i vïng líp phñ. 7.1.6. èng b»ng thÐp kh«ng gØ duplex. 7.1.6. 1. C¸c cÊp cña ®−êng èng cïng víi chØ tiªu vÒ ®é cøng vµ c¸c yªu cÇu vÒ chÕ t¹o ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn NACE MR 0175 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. Trong khi chøng nhËn quy tr×nh hµn vµ chÕ t¹o, viÖc ®o ®é cøng ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu ë môc 4. §èi víi thÐp duplex 22Cr vµ duplex 25Cr, ®é cøng t−¬ng øng cña mèi hµn ph¶i kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 310 HV10 vµ 330 HV10. 7.1.7. èng thÐp cã líp phñ/líp lãt 7.1.7. 1. ViÖc lùa chän vËt liÖu cho líp phñ/líp lãt cïng víi chØ tiªu vÒ ®é cøng vµ c¸c yªu cÇu vÒ chÕ 263
 • TCVN 6475-8:2007 t¹o ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn NACE MR 0175 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. C¸c yªu cÇu nµy còng ph¶i ¸p dông ®èi víi vËt liÖu hµn dïng cho c¸c ®−êng hµn tiÕp xóc víi dung dÞch bªn trong. ViÖc lùa chän vËt liÖu c¬ b¶n b»ng thÐp C-Mn kh«ng cÇn tu©n thñ theo c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt cña c¸c øng dông cã khÝ chua. 7.1.7. 2. Trong khi chøng nhËn quy tr×nh hµn vµ chÕ t¹o, viÖc ®o ®é cøng ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu ë môc 4. §é cøng cña vïng ¶nh h−ëng nhiÖt bªn trong vµ cña vïng nãng ch¶y (fused zone) cña líp phñ/líp lãt ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu t−¬ng øng quy ®Þnh ë tiªu chuÈn NACE MR 0175 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. 7.2. C¸c yªu cÇu bæ sung F, c¸c tÝnh chÊt h∙m g∙y 7.2.1. C¸c yªu cÇu vÒ c¸c tÝnh chÊt h·m g·y cã hiÖu lùc ®èi víi c¸c ®−êng èng khÝ chñ yÕu dïng ®Ó vËn chuyÓn khÝ mªtan nguyªn chÊt ®Õn 80% hÖ sè sö dông, cã ¸p suÊt ®Õn 15 MPa vµ cã chiÒu dµy ®Õn 30 mm. C¸c tÝnh chÊt h·m g·y n»m ngoµi giíi h¹n trªn hoÆc ®èi víi c¸c ®iÒu kiÖn Ýt kh¾c nghiÖt h¬n ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm xem xÐt vµ chÊp nhËn. C¸c gi¸ trÞ ®é dai va ®Ëp dïng cho c¸c yªu cÇu vÒ tÝnh chÊt h·m g·y ®−îc ®−a ra ë b¶ng 7.2-1 vµ cã hiÖu lùc ®èi víi c¸c mÉu thö cã kÝch th−íc chuÈn (10 mm x 10 mm). B¶ng 7.2-1: C¸c yªu cÇu vÒ thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V t¹i Tmin dïng cho c¸c yªu cÇu vÒ tÝnh chÊt h∙m g∙y (J, mÉu ngang, gi¸ trÞ trung b×nh cña 3 mÉu thö) (1) ≤ 30 mm (2) ChiÒu dµy èng §−êng kÝnh ngoµi - OD, mm ≤ 610 ≤ 820 ≤ 1120 SMYS, MPa 245 40 40 40 290 40 43 52 360 50 61 75 415 64 77 95 450 73 89 109 485 82 100 124 555 103 126 155 Ghi chó: 264
 • TCVN 6475-8:2007 • C¸c gi¸ trÞ ®¬n lÎ tèi thiÓu ph¶i lín h¬n 75 % cña gi¸ trÞ trung b×nh • C¸c tÝnh chÊt h·m g·y ®èi víi èng cã chiÒu dµy vµ ®−êng kÝnh ngoµi lín h¬n ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm xem xÐt trong tõng tr−êng hîp. 7.2.2. èng b»ng thÐp C-Mn 7.2.2. 1. Ph¶i x©y dùng ®−êng cong chuyÓn tiÕp c¸c gi¸ trÞ cña ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V cho vËt liÖu c¬ b¶n cña ®−êng èng. Ph¶i thö n¨m bé mÉu ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau, bao gåm c¶ Tmin. C¸c gi¸ trÞ n¨ng l−îng hÊp thô tèi thiÓu theo h−íng ngang t¹i Tmin ph¶i phï hîp víi c¸c gi¸ trÞ ®−îc ®−a ra ë b¶ng 7.2-1. C¸c gi¸ trÞ nhËn ®−îc theo h−íng däc, nÕu cã thö, tèi thiÓu ph¶i cao h¬n 50% so víi gi¸ trÞ yªu cÇu theo h−íng ngang. 7.2.2. 2. Môc nµy ph¶i ®−îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c èng kh«ng ®−îc nhiÖt luyÖn lÇn cuèi toµn bé èng (th−êng hãa hoÆc t«i vµ ram). §−êng cong chuyÓn tiÕp c¸c gi¸ trÞ cña ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V cho vËt liÖu c¬ b¶n cña ®−êng èng ph¶i ®−îc x©y dùng t¹i ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng l·o hãa (train-aged condition). BiÕn d¹ng dÎo ph¶i b»ng biÕn d¹ng thùc tÕ ®−îc ®−a ra trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o (ph¶i kh«ng cã biÕn d¹ng bæ sung). C¸c mÉu ph¶i ®−îc giµ hãa trong 1 giê t¹i 250oC. Ph¶i thö n¨m bé mÉu ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau, bao gåm c¶ Tmin. C¸c gi¸ trÞ n¨ng l−îng hÊp thô theo h−íng ngang vµ t¹i Tmin ph¶I kh«ng ®−îc nhá h¬n 50% cña n¨ng l−îng hÊp thô thu ®−îc ë ®iÒu kiÖn kh«ng bÞ biÕn d¹ng/kh«ng bÞ l·o hãa (xem môc 7.2.2.1), vµ tèi thiÓu ph¶i phï hîp víi c¸c gi¸ trÞ ®−îc ®−a ra ë b¶ng 7.2-1 ë ®iÒu kiÖn bÞ biÕn d¹ng vµ l·o hãa. C¸c gi¸ trÞ nhËn ®−îc theo h−íng däc, nÕu cã thö, tèi thiÓu ph¶i cao h¬n 50% so víi gi¸ trÞ yªu cÇu theo h−íng ngang. 7.2.2. 3. Thö r¸ch do vËt nÆng r¬I (DWT - Drop Weight Tear) chØ ph¶i thùc hiÖn trªn c¸c èng cã ®−êng kÝnh ngoµI lín h¬n 500 mm, chiÒu dµy thµnh èng lín h¬n 8 mm vµ SMYS lín h¬n 360 MPa. Thö DWT ph¶i bao gåm n¨m bé mÉu thö t−¬ng øng t¹i c¸c nhiÖt ®é sau ®©y : -70oC, -500C, -300C, 00C vµ + 200C. NÕu mét trong c¸c gi¸ trÞ cña nhiÖt ®é nªu trªn b»ng nhiÖt ®é thiÕt kÕ tèi thiÓu th× bé mÉu ®ã ph¶i ®−îc thö ë nhiÖt ®é thÊp h¬n 100C so víi nhiÖt ®é thiÕt kÕ tèi thiÓu. Hai bé mÉu thö bæ sung ph¶i ®−îc thö ë nhiÖt ®é thiÕt kÕ tèi thiÓu. Mçi bé mÉu thö ph¶i bao gåm hai mÉu thö ®−îc lÊy tõ cïng mét vËt thö. Cuéc thö ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu ë môc 4. C¸c mÉu ®−îc thö t¹i Tmin tèi thiÓu ph¶i cã gi¸ trÞ trung b×nh lµ 85% diÖn tÝch c¾t (shear area) víi 1 gi¸ trÞ tèi thiÓu lµ 75%. 7.2.2. 4. §èi víi vËt liÖu ®−êng èng cã SMYS ≥ 450 MPa vµ chiÒu dµy èng ≥ 25 mm, chØ tiªu chÊp nhËn ®−îc quy ®Þnh ë môc 7.2.2.3 (diÖn tÝch c¾t trung b×nh vµ tèi thiÓu) cã thÓ ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm xem xÐt vµ chÊp nhËn nÕu c¸c yªu cÇu bæ sung cho c¸c øng dông cã khÝ chua ®−îc quy ®Þnh ®ång thêi víi c¸c yªu cÇu bæ sung vÒ tÝnh chÊt h·m g·y. 265
 • TCVN 6475-8:2007 7.2.3. èng b»ng thÐp kh«ng gØ duplex 7.2.3. 1. §−êng cong chuyÓn tiÕp c¸c gi¸ trÞ cña ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V cho vËt liÖu c¬ b¶n cña ®−êng èng b»ng thÐp kh«ng gØ duplex ph¶i ®−îc x©y dùng. N¨m bé mÉu ph¶i ®−îc thö ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau trong d¶i tõ -800C ®Õn +200C. C¸c gi¸ trÞ n¨ng l−îng hÊp thô theo h−íng ngang t¹i Tmin tèi thiÓu ph¶i phï hîp víi c¸c gi¸ trÞ ®−îc ®−a ra ë b¶ng 6.3-2. 7.2.4. èng thÐp cã líp phñ, líp lãt 7.2.4. 1. §èi víi èng b»ng thÐp cã líp phñ/líp lãt, c¸c yªu cÇu nh− ®èi víi thÐp C-Mn ph¶i ®−îc ¸p dông cho vËt liÖu c¬ b¶n. 7.3. C¸c yªu cÇu bæ sung P, ®−êng èng chÞu biÕn d¹ng dÎo 7.3.1. C¸c yªu cÇu bæ sung P chØ ¸p dông cho c¸c ®−êng èng ®óc liÒn b»ng thÐp C-Mn vµ thÐp kh«ng gØ duplex ph¶i chÞu biÕn d¹ng dÎo tÝch lòy trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ vËn hµnh (εp=2%). 7.3.2. C¸c yªu cÇu ®èi víi èng hµn vµ c¸c èng b»ng vËt liÖu kh¸c ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. C¸c yªu cÇu vµ söa ®æi bæ sung ®èi víi vËt liÖu ®−êng èng vµ c¸c dung sai kÝch th−íc sau ®©y ph¶i ®−îc ¸p dông. 7.3.3. C¸c dung sai kÝch th−íc cÇn ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu bæ sung D ( c¸c yªu cÇu vÒ kÝch th−íc nghiªm ngÆt h¬n) ®−îc quy ®Þnh ë môc 7.4. 7.3.4. C¸c èng thµnh phÈm ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu sau ®©y tr−íc khi ®−îc thö theo c¸c yªu cÇu ë môc 7.3.5: 7.3.4. 1. øng suÊt ch¶y ®o ®−îc cña vËt liÖu c¬ b¶n ph¶i kh«ng ®−îc lín h¬n SMYS qu¸ 100 MPa. 7.3.4. 2. TØ sè YS/TS kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0,85. 7.3.4. 3. §é gi·n dµi tèi thiÓu ph¶i lµ 25%. 7.3.5. Thö c¬ tÝnh ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn c¸c mÉu thö ®−îc lÊy tõ èng thµnh phÈm. C¸c mÉu thö ph¶i bÞ lµm biÕn d¹ng liªn tôc bëi c¸c lùc kÐo vµ nÐn ®ång trôc theo tõng b−íc t−¬ng tù nh− ë qu¸ tr×nh l¾p ®Æt. εp tèi thiÓu ph¶i b»ng gi¸ trÞ εp trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. C¸c mÉu thö ph¶i ®−îc giµ hãa nh©n t¹o t¹i nhiÖt ®é 2500C trong 1 giê tr−íc khi thö theo c¸c yªu cÇu ë môc 4. 7.3.6. C¸c cuéc thö ph¶i bao gåm: • 266 Thö kÐo;
 • TCVN 6475-8:2007 • Thö ®é cøng; • Thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V. NhiÖt ®é thö ph¶i ®−îc lÊy t−¬ng øng theo c¸c yªu cÇu ë b¶ng 6.2-4 hoÆc 6.3-2. 7.3.7. C¸c yªu cÇu sau ®©y ph¶i ®−îc tho¶ m·n sau khi biÕn d¹ng (xem môc 7.3.5): • øng suÊt ch¶y theo chiÒu däc vµ ®é bÒn kÐo ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë b¶ng 6.23 hoÆc 6.3-2 mét c¸ch t−¬ng øng; • TØ sè YS/TS kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0,97; • §é gi·n dµi tèi thiÓu ph¶i lµ 15%; • §é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë b¶ng 6.2-3 hoÆc 6.3-2 mét c¸ch t−¬ng øng; • §é cøng ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë môc 6.2.3.3 hoÆc môc 6.3.4.2 mét c¸ch t−¬ng øng. 7.3.8. NÕu c¸c yªu cÇu bæ sung ®èi víi c¸c øng dông cã khÝ chua (S) vµ/hoÆc c¸c yªu cÇu bæ sung ®èi víi c¸c tÝnh chÊt h·m g·y (F) cÇn ph¶i ¸p dông, cuéc thö cho c¸c yªu cÇu bæ sung nµy ph¶i ®−îc thùc hiÖn trªn c¸c mÉu thö ®−îc lÊy ra , lµm biÕn d¹ng vµ giµ hãa nh©n t¹o theo c¸c yªu cÇu ë môc 7.3.5. KÕt qu¶ thö ph¶i phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. 7.4. C¸c yªu cÇu bæ sung D, kÝch th−íc 7.4.1. C¸c yªu cÇu bæ sung D vÒ kÝch th−íc cña ®−êng èng ®−îc ®−a ra ë môc 8.11 vµ b¶ng 8.11-2. 7.4.2. C¸c yªu cÇu vÒ dung sai ph¶i ®−îc lùa chän trªn c¬ së xem xÐt c¸c ¶nh h−ëng cña kÝch th−íc vµ dung sai lªn tr×nh tù cña c¸c ho¹t ®éng chÕ t¹o/l¾p ®Æt vµ thiÕt bÞ hµn ®−îc sö dông. 7.5. C¸c yªu cÇu bæ sung U, hÖ sè sö dông cao 7.5.1. C¸c yªu cÇu bæ sung U cho hÖ sè sö dông cao ph¶i ®−îc ¸p dông cho vËt liÖu cña ®−êng èng ®−îc sö dông theo c¸c yªu cÇu ë TCVN 6475-7: 2007 môc 3.5 vµ, nãi chung, ph¶i ®−îc ¸p dông cho c¸c vËt liÖu ®−êng èng cã SMYS = 450 MPa. C¸c yªu cÇu bæ sung U ph¶i ®−îc thùc hiÖn cïng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë môc 8.7 . C¸c yªu cÇu bæ sung U chØ xem xÐt c¸c gi¸ trÞ cña SMYS theo h−íng ngang. 7.5.2. ChÕ ®é thö ®−îc ®−a ra ë môc nµy ®Ó ®¶m b¶o r»ng øng suÊt ch¶y trung b×nh tèi thiÓu ph¶i cao h¬n SMYS hai ®é lÖch qu©n ph−¬ng (standard deviation) vµ ®é bÒn kÐo tèi thiÓu ph¶i cao h¬n SMTS 267
 • TCVN 6475-8:2007 ba ®é lÖch qu©n ph−¬ng. 7.5.3. Môc tiªu cña ch−¬ng tr×nh më réng thö nghiÖm ®−îc quy ®Þnh d−íi ®©y lµ ®Ó b¶o ®¶m ®é tin cËy cao trong viÖc ®¹t ®−îc øng suÊt ch¶y phï hîp cña vËt liÖu c¸c ®−êng èng ph¶i chÞu tÇn suÊt sö dông cao trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. C¸c yªu cÇu bæ sung U chØ xem xÐt øng suÊt ch¶y cña vËt liÖu. TÊt c¶ c¸c tÝnh chÊt kh¸c ph¶i ®−îc thö theo c¸c yªu cÇu ë môc 8.7. 7.5.4. Thö c¬ tÝnh b¾t buéc 7.5.4. 1. TÇn suÊt thö ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu ë môc 8.7.5. 7.5.4. 2. NÕu kÕt qu¶ cña cuéc thö b¾t buéc phï hîp víi yªu cÇu SMYS x 1,03, ®Ó chÊp nhËn l« thö (test unit) nµy kh«ng cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh thö thªm (xem môc 8.7.4) 7.5.4. 3. NÕu kÕt qu¶ cña cuéc thö b¾t buéc n»m d−íi SMYS th× ph¶i tiÕn hµnh thö l¹i theo c¸c yªu cÇu ë môc 7.5.6.1. 7.5.5. Thö c¬ tÝnh x¸c nhËn 7.5.5. 1. NÕu kÕt qu¶ thö b¾t buéc n»m trong kho¶ng tõ SMYS ®Õn SMYS x 1,03 th× ph¶i tiÕn hµnh hai cuéc thö x¸c nhËn trªn c¸c mÉu thö ®−îc lÊy tõ 2 èng kh¸c nhau trong cïng mét l« thö. 7.5.5. 2. NÕu c¸c cuéc thö x¸c nhËn cã kÕt qu¶ phï hîp víi SMYS th× l« thö ®−îc chÊp nhËn. 7.5.5. 3. NÕu mét hoÆc c¶ hai cuéc thö cã kÕt qu¶ n»m d−íi SMYS th× ch−¬ng tr×nh thö l¹i ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c quy ®Þnh ë môc 7.5.6.2. 7.5.6. Thö l¹i 7.5.6. 1. NÕu kÕt qu¶ cña cuéc thö b¾t buéc n»m d−íi SMYS th× ph¶i tiÕn hµnh bèn cuéc thö l¹i trªn c¸c mÉu thö ®−îc lÊy tõ bèn èng kh¸c nhau trong cïng mét l« thö. NÕu c¶ bèn cuéc thö l¹i cã kÕt qu¶ phï hîp víi SMYS th× l« thö ®−îc chÊp nhËn. NÕu mét trong bèn cuéc thö l¹i cã kÕt qu¶ n»m d−íi SMYS th× l« thö ph¶i bÞ lo¹i bá. 7.5.6. 2. NÕu mét hoÆc c¶ hai cuéc thö cã kÕt qu¶ n»m d−íi SMYS th× ph¶i tiÕn hµnh hai cuéc thö l¹i trªn c¸c mÉu thö ®−îc lÊy tõ hai èng kh¸c nhau trong cïng mét l« thö cho mçi cuéc thö x¸c nhËn kh«ng ®¹t yªu cÇu (tæng sè lµ 4 cuéc thö). NÕu tÊt c¶ c¸c cuéc thö l¹i cã kÕt qu¶ phï hîp víi SMYS th× l« thö ®−îc chÊp nhËn. NÕu cã bÊt kú cuéc thö nµo trong c¸c cuéc thö l¹i cã kÕt qu¶ n»m d−íi SMYS th× l« thö ph¶i bÞ lo¹i bá. 7.5.6. 3. 268 Thö l¹i èng kh«ng ®¹t yªu cÇu kh«ng ®−îc chÊp nhËn.
 • TCVN 6475-8:2007 7.5.7. NÕu c¸c kÕt qu¶ thö bÞ ¶nh h−ëng bëi mÉu, gia c«ng, sù chuÈn bÞ, sö lý hoÆc thö nghiÖm kh«ng chÝnh x¸c, mÉu thö ph¶i ®−îc thay thÕ b»ng mÉu thö ®−îc chuÈn bÞ chÝnh x¸c ®−îc lÊy tõ cïng èng ®ã vµ tiÕn hµnh thö l¹i. 7.5.8. NÕu nh− l« thö ®· bÞ lo¹i sau khi thö l¹i (xem môc 7.5.6.1 vµ môc 7.5.6.2), nhµ chÕ t¹o cã thÓ tiÕn hµnh thö riªng lÎ tÊt c¶ c¸c èng cßn l¹i trong l« thö. NÕu nh− tæng sè bÞ lo¹i cña tÊt c¶ c¸c èng trong mét l« thö v−ît qu¸ 15%, bao gåm c¶ c¸c èng ®· bÞ lo¹i trong c¸c cuéc thö b¾t buéc vµ/hoÆc c¸c cuéc thö x¸c nhËn, l« thö ph¶i bÞ lo¹i. 7.5.9. Trong tr−êng hîp nµy, nhµ chÕ t¹o ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu tra vµ lËp b¸o c¸o vÒ nguyªn nh©n h− háng vµ ph¶i thay ®æi qu¸ tr×nh chÕ t¹o nÕu cã yªu cÇu. NÕu nh− bÊt kú th«ng sè kü thuËt nµo v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp ®· ®−îc duyÖt, viÖc chøng nhËn l¹i c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o ph¶i ®−îc thùc hiÖn (Xem môc 8.2.4) 8. Qu¸ tr×nh chÕ t¹o 8.1. Quy ®Þnh chung 8.1.1. C¸c yªu cÇu sau ®©y ®−îc ¸p dông trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o èng b»ng thÐp C-Mn, thÐp duplex vµ thÐp cã líp phñ/líp lãt. 8.1.2. Qu¸ tr×nh chÕ t¹o c¸c èng b»ng c¸c vËt liÖu kim lo¹i kh¸c ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë môc 1.2 vµ c¸c yªu cÇu ë môc nµy. 8.2. §Æc tÝnh kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o (MPS) vµ chøng nhËn. 8.2.1. §Æc tÝnh kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o 8.2.1. 1. Tr−íc khi c«ng viÖc ®−îc tiÕn hµnh, nhµ chÕ t¹o ph¶i chuÈn bÞ b¶n ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt quy tr×nh chÕ t¹o. B¶n ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt quy tr×nh chÕ t¹o ph¶i gi¶i thÝch râ ph−¬ng thøc ®¹t ®−îc vµ chøng nhËn c¸c tÝnh chÊt quy ®Þnh xuyªn suèt trong d©y truyÒn chÕ t¹o dù kiÕn. MPS ph¶i chØ râ tÊt c¶ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng vµ ®é tin cËy cña qu¸ tr×nh chÕ t¹o. TÊt c¶ c¸c b−íc chÕ t¹o chÝnh tõ kiÓm so¸t nhËn vËt liÖu th« ®Õn giao èng thµnh phÈm, bao gåm tÊt c¶ c¸c thêi ®iÓm kiÓm tra vµ kiÓm so¸t ph¶i ®−îc ghi chi tiÕt trong MPS. 8.2.1. 2. MPS tèi thiÓu ph¶i bao gåm c¸c th«ng tin sau: • KÕ ho¹ch vµ m« t¶ dßng ch¶y cña qu¸ tr×nh; • KÕ ho¹ch chÊt l−îng cô thÓ cña dù ¸n; 269
 • TCVN 6475-8:2007 • Qu¸ tr×nh chÕ t¹o; • Nhµ chÕ t¹o vµ n¬i chÕ t¹o vËt liÖu th« vµ/hoÆc tÊm dïng chÕ t¹o èng hµn; • Qu¸ tr×nh luyÖn thÐp, qu¸ tr×nh ®óc, quy tr×nh hîp kim hãa (alloying practice), qu¸ tr×nh c¸n hoÆc ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ nhiÖt luyÖn, bao gåm c¶ c¸c gi¸ trÞ cÇn ®¹t ®−îc vµ sù biÕn thiªn cho phÐp dù kiÕn cña c¸c th«ng sè trong qu¸ tr×nh; • C¸c gi¸ trÞ cÇn ®¹t ®−îc cña thµnh phÇn hãa häc, bao gåm c¶ c¸c sù kÕt hîp tíi h¹n cña c¸c nguyªn tè vµ sù biÕn thiªn cho phÐp dù kiÕn cña c¸c gi¸ trÞ cÇn ®¹t ®−îc; • Qu¸ tr×nh t¹o h×nh èng; • §é th¼ng hµng vµ thiÕt kÕ mèi nèi ®Ó hµn vµ c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt quy tr×nh hµn; • §iÒu kiÖn nhiÖt luyÖn lÇn cuèi; • Ph−¬ng ph¸p gi·n në nguéi/t¹o kÝch th−íc/gia c«ng lÇn cuèi, tØ sè kÝch th−íc cÇn ®¹t ®−îc vµ cùc ®¹i; • Quy tr×nh kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy; • Quy tr×nh thö ¸p lùc; • Danh môc cÇn ph¶i thö c¬ tÝnh vµ thö tÝnh ¨m mßn; • Quy tr×nh kiÓm so¸t kÝch th−íc; • §¸nh sè cho èng; • Quy tr×nh truy t×m èng; • Quy tr×nh ®¸nh dÊu, s¬n phñ vµ b¶o vÖ; • C¸c yªu cÇu bæ sung cÇn ¸p dông. 8.2.1. 3. MPS ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm duyÖt. 8.2.2. Thö chøng nhËn quy tr×nh chÕ t¹o 8.2.2. 1. MPS ph¶i ®−îc chøng nhËn cho tõng kÝch th−íc èng. Mçi cuéc thö chøng nhËn quy tr×nh chÕ t¹o ph¶i bao gåm viÖc chøng nhËn tæng thÓ 2 èng ®−îc lÊy tõ 2 l« kh¸c nhau. Lo¹i h×nh vµ ph¹m vi tèi thiÓu cña kiÓm tra thµnh phÇn hãa häc, thö c¬ tÝnh vµ kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy ®−îc ®−a ra ë b¶ng 8.71, b¶ng 8.7-2 vµ 8.8-1 vµ tiªu chuÈn chÊp nhËn cho thö chøng nhËn MPS ®−îc ®−a ra ë phÇn nµy. C¸c cuéc thö ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu ë môc 4, môc 5 vµ TCVN 6475-13: 2007. 270
 • TCVN 6475-8:2007 8.2.2. 2. ViÖc chøng nhËn quy tr×nh hµn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu ë TCVN 6475-12: 2007. 8.2.2. 3. §èi víi thÐp C-Mn cã SMYS ≥ 450 MPa, thÐp kh«ng gØ duplex vµ thÐp cã líp phñ/líp lãt, viÖc chøng nhËn MPS ph¶i ®−îc tiÕn hµnh tr−íc khi chÕ t¹o. 8.2.2. 4. §èi víi thÐp C-Mn cã SMYS < 450 MPa kh«ng dïng cho c¸c øng dông cã khÝ chua, c¸c hå s¬ thÝch hîp cã thÓ ®−îc thay thÕ cho thö chøng nhËn. 8.3. LuyÖn thÐp 8.3.1. ThÐp ph¶i ®−îc luyÖn tõ nh÷ng vËt liÖu th« ®−îc quy ®Þnh trong MPS ®· ®−îc chøng nhËn vµ viÖc luyÖn thÐp ph¶i tu©n thñ theo ®óng tr×nh tù c¸c qu¸ tr×nh vµ ph¶i n»m trong giíi h¹n biÕn thiªn cho phÐp ®· ®−îc chÊp nhËn. 8.3.2. TÊt c¶ c¸c lo¹i thÐp ph¶i ®−îc luyÖn b»ng lß ®iÖn hoÆc mét trong c¸c qu¸ tr×nh thæi oxy. ThÐp CMn ph¶i l¾ng hoµn toµn vµ ph¶i ®−îc lµm mÞn h¹t. ThÐp kh«ng gØ duplex ph¶i ®−îc lµm cho tinh khiÕt b»ng khö c¸c bon argon - «xy hoÆc ch©n kh«ng -«xy tr−íc khi ®óc. 8.3.3. §èi víi thÐp sö dông cho c¸c ®−êng èng víi c¸c yªu cÇu bæ sung S, ph¶i cã c¸c l−u ý ®Æc biÖt vÒ ®é kh«ng tinh khiÕt vµ kiÓm so¸t h×nh d¹ng c¸c t¹p chÊt. ViÖc sö lý ®Ó kiÓm so¸t h×nh d¹ng cña t¹p chÊt ph¶i ®−îc m« t¶ chi tiÕt trong MPS. 8.4. Quy tr×nh chÕ t¹o tÊm (plate and strip) 8.4.1. Quy tr×nh chÕ t¹o tÊm ph¶i tu©n thñ theo ®óng tr×nh tù c¸c qu¸ tr×nh ®−îc quy ®Þnh trong MPS vµ ph¶i n»m trong giíi h¹n biÕn thiªn cho phÐp ®· ®−îc chÊp nhËn. 8.4.2. C¸c yªu cÇu sau ®©y ph¶i ®−îc tu©n thñ trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o: • Nhµ m¸y ph¶i cã ph−¬ng thøc kiÓm so¸t thÝch hîp nhiÖt ®é c¸n ë thêi ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc, tèc ®é lµm nguéi sau khi c¸n; • ChiÒu dµy tÊm ph¶i ®−îc kiÓm so¸t b»ng thiÕt bÞ ®−îc vËn hµnh liªn tôc; • NhiÖt luyÖn ph¶i ®−îc kiÓm so¸t b»ng thiÕt bÞ ®o nhiÖt ®é; • C¸c c¹nh cña tÊm ph¶i ®−îc c¾t bít sau khi c¸n ®ñ ®Ó ®¶m b¶o kh«ng cã khuyÕt tËt. 8.4.3. Thö kh«ng ph¸ hñy ph¶i ®−îc tiÕn hµnh t¹i nhµ m¸y chÕ t¹o tÊm hoÆc nhµ m¸y chÕ t¹o èng theo c¸c yªu cÇu sau: 271
 • TCVN 6475-8:2007 • TÊm hoÆc th©n èng ph¶i ®−îc kiÓm tra t¸ch líp toµn bé b»ng siªu ©m; • TÊm cã líp phñ hoÆc th©n èng cã líp phñ ph¶i ®−îc kiÓm tra siªu ©m toµn bé ®Ó x¸c ®Þnh t¸ch líp hoÆc kh«ng liªn kÕt gi÷a líp phñ vµ vËt liÖu c¬ b¶n; • C¸c c¹nh cña tÊm ph¶i ®−îc kiÓm tra siªu ©m toµn bé lui vµo phÝa trong tèi thiÓu 50 mm; • KiÓm tra NDT ph¶i ®−îc tiÕn hµnh sau khi nhiÖt luyÖn lÇn cuèi. 8.4.4. Tr×nh ®é tay nghÒ, kiÓm tra tiÕp cËn vµ söa ch÷a khuyÕt tËt 8.4.4. 1. C¸c tÊm ph¶i ®−îc kiÓm tra tiÕp cËn 100% ë c¶ 2 mÆt. KiÓm tra tiÕp cËn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh ë vïng cã chiÕu s¸ng ®ñ (kho¶ng 500 lx). 8.4.4. 2. BÒ mÆt tÊm sau khi chÕ t¹o ph¶i ®¶m b¶o cã thÓ ph¸t hiÖn c¸c khuyÕt tËt bÒ mÆt b»ng kiÓm tra tiÕp cËn. C¸c vÕt nøt, c¸c vÕt khÝa, vµ c¸c r·nh kh«ng ®−îc chÊp nhËn. C¸c khuyÕt tËt kh¸c chØ ®−îc chÊp nhËn nÕu kh«ng v−ît qu¸ 2% cña chiÒu dµy thµnh èng danh nghÜa, víi gi¸ trÞ tèi ®a lµ 0,5 mm. ChiÒu dµy thµnh èng cßn l¹i thùc tÕ ph¶i lín h¬n chiÒu dµy thµnh èng tèi thiÓu cho phÐp. C¸c khuyÕt tËt bÒ mÆt kh«ng ®−îc phÐp xuÊt hiÖn trªn mét vïng réng. 8.4.4. 3. C¸c khuyÕt tËt bÒ mÆt cña tÊm cã thÓ ®−îc lo¹i bá b»ng c¸ch mµi b»ng tay côc bé víi ®iÒu kiÖn: chiÒu dµy thµnh èng t¹i vÞ trÝ bÊt kú kh«ng bÞ gi¶m xuèng d−íi gi¸ trÞ cho phÐp, phÇn bÞ mµi kh«ng v−ît qu¸ 3 mm vµ tæng tÊt c¶ c¸c diÖn tÝch ®−îc mµi kh«ng v−ît qu¸ 10% diÖn tÝch toµn bé bÒ mÆt cña mçi tÊm. 8.4.4. 4. ViÖc mµi b»ng c¸c thiÕt bÞ tù ®éng ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. 8.4.4. 5. Qu¸ tr×nh mµi cã thÓ g©y ra sù gia c«ng nguéi lµm cho ®é cøng kh«ng phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸c tÊm dïng cho c¸c øng dông cã khÝ chua (c¸c yªu cÇu bæ sung cho c¸c øng dông cã khÝ chua). Trong tr−êng hîp nµy cã thÓ ph¶i yªu cÇu thö ®é cøng tr−íc khi cho phÐp mµi. 8.4.4. 6. Söa ch÷a c¸c tÊm b»ng ph−¬ng ph¸p hµn lµ kh«ng ®−îc phÐp. 8.4.5. Thö tÝnh chÊt c¬ häc cña c¸c tÊm thÐp cã líp phñ ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu t¹i 6.5. 8.5. Qu¸ tr×nh chÕ t¹o ®−êng èng 8.5.1. C¸c qu¸ tr×nh chÕ t¹o: qu¸ tr×nh chÕ t¹o ®−êng èng ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo mét trong nh÷ng qu¸ tr×nh chÕ t¹o ®−a ra t¹i 1.4. 8.5.2. VËt liÖu ban ®Çu vµ c¸c ®iÒu kiÖn xö lý 272
 • TCVN 6475-8:2007 8.5.2. 1. §−êng èng b»ng thÐp C – Mn víi Tmin ≤ 50C ph¶i ®−îc chÕ t¹o tõ c¸c vËt liÖu ban ®Çu vµ b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p cuén èng (pipe forming) vµ ®−îc nhiÖt luyÖn lµn cuèi nh− quy ®Þnh ë b¶ng 8.5-1. B¶ng 8.5-1: ThÐp C-Mn , c¸c ®iÒu kiÖn cuén èng vµ nhiÖt luyÖn Lo¹i èng VËt liÖu ban ®Çu Cuén èng èng ®óc ThÐp thái vµ thÐp ®óc C¸n nãng Th−êng ho¸ hoÆc cuén th−êng hãa liªn tôc liÒn NhiÖt luyÖn lÇn cuèi T«i vµ ram C¸n nãng vµ gia c«ng nguéi Th−êng hãa T«i vµ ram èng thÐp TÊm thÐp c¸n ®−îc Cuén èng nguéi hµn Th−êng hãa vïng mèi hµn cao th−êng hãa tÇn TÊm thÐp c¸n c¬ nhiÖt Xö lý nhiÖt vïng mèi hµn C¸n nãng hoÆc thÐp Th−êng hãa toµn bé èng c¸n th−êng hãa Toµn bé èng ®−îc t«i vµ ram Cuén èng nguéi vµ kÐo nãng Kh«ng thùc hiÖn d−íi nhiÖt ®é ®−îc kiÓm so¸t, kÕt thóc ë ®iÒu kiÖn th−êng hãa èng hµn Th−êng hãa hoÆc tÊm Cuén èng nguéi Kh«ng thùc hiÖn trõ khi hå quang c¸n th−êng hãa ph¶i thùc hiÖn do yªu cÇu ch×m; tõ møc ®é cuén èng nguéi Mèi TÊm c¸n c¬ nhiÖt (degree of cold forming) hµn TÊm t«i vµ ram däc; TÊm ñ mÒm Mèi T«i vµ ram hµn xo¾n. TÊm c¸n Cuén èng th−êng hãa Kh«ng thùc hiÖn Th−êng hãa hoÆc tÊm c¸n th−êng hãa 8.5.2. 2. èng b»ng thÐp kh«ng gØ duplex ph¶i ®−îc ñ dung dÞch (ñ hoµ tan hîp kim dÓ t¨ng øng suÊt ch¶y - solution annealed) vµ t«i trong n−íc. 8.5.2. 3. C¸c èng thÐp cã líp phñ ph¶i ®−îc nhiÖt luyÖn ë ®iÒu kiÖn phï hîp víi c¶ 2 d¹ng vËt liÖu 273
 • TCVN 6475-8:2007 8.5.3. Gi·n në vµ t¹o kÝch th−íc b»ng gia c«ng nguéi: Møc ®é t¹o kÝch th−íc vµ tao h×nh b»ng gia c«ng nguéi ®−îc thÓ hiÖn qua tû sè kÝch th−íc Sr, ®−îc tÝnh b»ng c«ng thøc: Sr = (Da – Db)/Da (8.5-1) trong ®ã: Da lµ ®−êng kÝnh ngoµi sau khi t¹o kÝch th−íc; Db lµ ®−êng kÝnh ngoµi tr−íc khi t¹o kÝch th−íc. 8.5.4. ChÕ t¹o èng ®óc liÒn 8.5.4. 1. ChiÒu dµy thµnh èng ph¶i ®−îc kiÓm so¸t b»ng c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng liªn tôc 8.5.4. 2. C¸c ®Çu èng ph¶i ®−îc c¾t lui vµo ®ñ ®Ó ®¶m b¶o sau khi c¸n kh«ng cã khuyÕt tËt 8.5.4. 3. C¸c èng cã thÓ ®−îc t¹o kÝch th−íc ®Õn kÝch th−íc cuèi cïng cña chóng b»ng gi·n në hay co th¾t. §iÒu nµy ph¶i kh«ng ®−îc g©y ra c¸c biÕn d¹ng d− qu¸ møc. Trong tr−êng hîp t¹o kÝch th−íc b»ng gia c«ng nguéi mµ sau ®ã kh«ng nhiÖt luyÖn th× tû sè kÝch th−íc Sr kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0,015. 8.5.5. ChÕ t¹o èng hµn 8.5.5. 1. C¸c quy tr×nh hµn, thî hµn, xö lý vËt liÖu hµn, qu¸ tr×nh hµn vµ viÖc ®¶m b¶o chÊt l−îng hµn ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu ë TCVN 6475-12: 2007. 8.5.5. 2. C¸c tÊm ph¶i ®−îc c¾t ®Ó cã ®−îc chiÒu réng theo yªu cÇu, c¸c mÐp v¸t cña mèi hµn ph¶i ®−îc chuÈn bÞ tr−íc khi cuén èng b»ng ph−¬ng ph¸p mµi hoÆc ph−¬ng ph¸p kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. 8.5.5. 3. Cuén èng thÐp C-Mn b»ng gia c«ng nguéi (d−íi 2500C) ph¶i kh«ng ®−îc g©y ra biÕn d¹ng dÎo v−ît qu¸ 5% ®èi víi líp phñ vµ líp thÐp C-Mn, trõ khi tiÕn hµnh xö lý nhiÖt hoÆc thö biÕn d¹ng giµ hãa (strain ageing test) cho kÕt qu¶ ®¹t yªu cÇu. 8.5.5. 4. C¸c tÊm hµn ®Öm (run-on and run-off tab) ph¶i ®ñ ®é dµi ®Ó hå quang hµn ®−îc æn ®Þnh tr−íc khi bÓ hµn ®i vµo vËt liÖu èng vµ toµn bé bÓ hµn ph¶i rêi khái vËt liÖu èng tr−íc khi kÕt thóc hµn. 8.5.5. 5. ChiÒu réng cña c¸c tÊm dïng cho c¸c èng hµn xo¾n èc kh«ng nªn nhá h¬n 0,8 vµ kh«ng lín h¬n 3 lÇn ®−êng kÝnh èng. 8.5.5. 6. C¸c ®iÓm dõng hå quang trong qu¸ tr×nh hµn ph¶i ®−îc söa ch÷a theo c¸c quy tr×nh hµn söa ch÷a ®· ®−îc chøng nhËn. 8.5.5. 7. 274 Gi·n në nguéi ®èi víi c¸c èng hµn SAWL ph¶i n»m trong d¶i 0,003 < Sr ≤ 0,015. Sù gi·n në
 • TCVN 6475-8:2007 ph¶i kh«ng ®−îc g©y ra biÕn d¹ng côc bé lín. 8.6. Ph©n tÝch thµnh phÇn hãa häc 8.6.1. Ph©n tÝch thµnh phÇn hãa häc s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o tèi thiÓu ph¶i ®−îc thùc hiÖn trªn mét tÊm/èng ®−îc lùa chän ngÉu nhiªn tõ mét l« hoÆc tõ 100 tÊm/èng, lÊy tr−êng hîp nµo cho tÇn suÊt thö lín nhÊt. 8.6.2. Ph−¬ng ph¸p vµ quy tr×nh ph©n tÝch thµnh phÇn hãa häc ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c tiªu chuÈn ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn vµ ph¶i ghi râ trong MPS. 8.6.3. TÊt c¶ c¸c nguyªn tè trong c¸c b¶ng 6.2-1, b¶ng 6.2-2 vµ b¶ng 6.3-1 ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh thµnh phÇn. Cã thÓ thªm c¸c nguyªn tè kh¸c ®Ó kiÓm so¸t c¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu nÕu ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. NÕu sö dông vËt liÖu phÕ liÖu ®Ó chÕ t¹o thÐp C-Mn, thµnh phÇn cña c¸c nguyªn tè As, Sb, Sn, Pb, Bi vµ Ca ph¶i ®−îc kiÓm tra mét lÇn trong qu¸ tr×nh chøng nhËn quy tr×nh chÕ t¹o vµ ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu t¹i b¶ng 6.2-1 vµ b¶ng 6.2-2. Giíi h¹n vÒ sè l−îng kim lo¹i phÕ liÖu ph¶i ®−îc quy ®Þnh trong MPS. 8.6.4. NÕu nh− gi¸ trÞ cña bÊt kú nguyªn tè nµo hoÆc tæ hîp c¸c nguyªn tè kh«ng tháa m·n c¸c yªu cÇu th× ph¶i tiÕn hµnh thö l¹i 2 mÉu. C¸c mÉu thö l¹i ph¶i ®−îc lÊy tõ 2 èng bæ sung trong cïng l«. NÕu mét hoÆc c¶ 2 mÉu thö vÉn kh«ng ®¹t yªu cÇu th× l« ®ã ph¶i ®−îc lo¹i bá. 8.7. Thö tÝnh chÊt c¬ häc vµ tÝnh chèng ¨n mßn 8.7.1. C¸c yªu cÇu vÒ ph−¬ng ph¸p vµ quy tr×nh thö tÝnh chÊt c¬ häc vµ tÝnh chèng ¨n mßn ®−îc ®−a ra ë phÇn 4 vµ 5. 8.7.2. C¸c mÉu ®Ó thö c¬ tÝnh vµ thö ¨n mßn ph¶i ®−îc lÊy sau khi nhiÖt luyÖn, gi·n në vµ gia c«ng h×nh d¹ng lÇn cuèi. C¸c vÞ trÝ lÊy mÉu ph¶i phï hîp víi môc 4 . C¸c mÉu kh«ng ®−îc c¾t b»ng löa hoÆc chuÈn bÞ theo ph−¬ng ph¸p cã thÓ g©y ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu. 8.7.3. C¸c mÉu dïng ®Ó thö biÕn d¹ng giµ hãa ph¶i ®−îc lÊy tõ c¸c èng chÞu ®é gi·n në cho phÐp lín nhÊt. 8.7.4. Thö tÝnh chÊt c¬ häc vµ tÝnh ¨n mßn ph¶i bao gåm c¸c cuéc thö nh− quy ®Þnh ë b¶ng 8.7-1 vµ 8.7-2. C¸c cuéc thö cÇn ®Ó chøng nhËn quy tr×nh chÕ t¹o (MPS) ký hiÖu lµ Q vµ c¸c cuéc thö yªu cÇu ®èi víi thö nghiÖm s¶n xuÊt ký hiÖu lµ P. 275
 • TCVN 6475-8:2007 B¶ng 8.7-1: C¸c èng hµn – Thö c¬ tÝnh vµ ¨n mßn (1) D¹ng thö VÞ trÝ VËt liÖu èng ThÐp ThÐp Duplex C-Mn ThÐp cã líp phñ Th©n èng Q vµ P Q vµ P Q vµ P(2) Mèi hµn Q vµ P Q vµ P Q vµ P(2) Th©n èng Q vµ P Q vµ P Q vµ P(2) Mèi hµn Q vµ P Q vµ P Q vµ P(2) Thö uèn Mèi hµn Q vµ P Q vµ P - Thö ®é cøng(3) Th©n èng Q vµ P Q vµ P Q vµ P Mèi hµn Q vµ P Q vµ P Q vµ P KiÓm tra cÊu tróc vÜ m« Mèi hµn Q Q Q KiÓm tra cÊu tróc vi m« Th©n èng Q vµ P(6) Q vµ P Q vµ P Mèi hµn Q Q vµ P Q vµ P Th©n èng Q Q Q(2) Mèi hµn Q Q Q(2) Th©n èng Q - Q Q Q Q Th©n èng - Q vµ P Q vµ P Mèi hµn - Q vµ P Q vµ P Th©n èng - - Q vµ P Thö kÐo Thö va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V KiÓm tra ®é dai g·y Thö biÕn d¹ng giµ hãa(4) Thö tÝnh hµn(5) Thö ¨n mßn rç Thö uèn vµ ®é bÒn c¾t Thö bæ sung ®èi víi c¸c yªu cÇu bæ sung , øng dông cã khÝ chua (S) D¹ng thö VÞ trÝ VËt liÖu èng ThÐp Th©n èng ThÐp C-Mn Thö HPIC ThÐp Duplex líp phñ Q Q Q vµ P Thö SSC(7) 276 Th©n èng Q cã
 • TCVN 6475-8:2007 B¶ng 8.7-1: C¸c èng hµn kÕt thóc tÝnh vµ ¨n mßn (1) TiÕp theo vµ – Thö c¬ D¹ng thö VÞ trÝ VËt liÖu èng ThÐp ThÐp Duplex C-Mn Mèi hµn Q ThÐp cã líp phñ Q Q Thö bæ sung ®èi víi c¸c yªu cÇu bæ sung , C¸c tÝnh chÊt h·m g·y (F) D¹ng thö VÞ trÝ VËt liÖu èng ThÐp ThÐp C-Mn Thö x¸c ®Þnh ®−êng cong chuyÓn ®æi ®é dai va ®Ëp Th©n èng ThÐp Duplex líp phñ Q Q Q(2) Q - Q(2) Q - cã Q(2) víi vÕt c¾t ch÷ V Thö x¸c ®Þnh ®−êng cong chuyÓn ®æi biÕn d¹ng giµ Th©n èng hãa Thö vÕt xÐ vËt r¬i Th©n èng Ghi chó: TÊt c¶ c¸c cuéc thö ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo môc 4 vµ 5 Thö vËt liÖu c¬ b¶n vµ kim lo¹i hµn ChØ tiªu chÊp nhËn ®èi víi c¸c øng dông khÝ chua vµ øng dông th«ng th−êng lµ kh¸c nhau ChØ tiÕn hµnh khi biÕn d¹ng v−ît qu¸ 5% trong t¹o h×nh nguéi trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o èng thÐp C-Mn vµ èng thÐp cã líp phñ. Ph¶I tiÕn hµnh thö trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c ChØ tiÕn hµnh cho c¸c èng HFW, EBW vµ LBW Kh«ng ¸p dông cho c¸c vËt liÖu ®· tháa m·n tÊt c¶ c¸c yªu cÇu bæ sung cho øng dông cã khÝ chua 277
 • TCVN 6475-8:2007 B¶ng 8.7-2: C¸c èng ®óc liÒn – Thö c¬ tÝnh vµ ¨n mßn (1) D¹ng thö VËt liÖu èng ThÐp C- ThÐp ThÐp cã Mn Duplex phñ Thö kÐo Q vµ P Q vµ P Q vµ P(2) Thö va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V Q vµ P Q vµ P Q vµ P(2) Thö tÝnh hµn(3) Q vµ P Q vµ P - Thö ®é cøng(4) Q vµ P Q vµ P Q vµ P KiÓm tra cÊu tróc vÜ m« Q Q Q KiÓm tra ®é dai g·y Q Q Q(2) Thö ¨n mßn rç - Q vµ P Q vµ P Thö uèn vµ ®é bÒn c¾t - - líp Q vµ P Thö bæ sung ®èi víi c¸c yªu cÇu bæ sung , øng dông cã khÝ chua (S) D¹ng thö VËt liÖu èng ThÐp C-Mn Thö SSC(5) ThÐp Duplex Q Q ThÐp cã líp phñ Q Thö bæ sung ®èi víi c¸c yªu cÇu bæ xung, C¸c tÝnh chÊt h·m g·y (F) D¹ng thö VËt liÖu èng ThÐp ThÐp C-Mn Duplex Thö x¸c ®Þnh ®−êng cong chuyÓn ®æi ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t Q ThÐp cã líp phñ Q Q(2) ch÷ V Thö x¸c ®Þnh ®−êng cong chuyÓn ®æi biÕn d¹ng giµ hãa Q - Q(2) Thö vÕt xÐ vËt r¬i Q - Q(2) 278
 • B¶ng 8.7-2: TiÕp theo vµ kÕt thóc TCVN 6475-8:2007 Thö bæ sung ®èi víi c¸c yªu cÇu bæ xung, ®−êng èng chÞu biÕn d¹ng dÎo (P) D¹ng thö (§−îc thö trªn vËt liÖu ®· bÞ biÕn d¹ng vµ giµ hãa) VËt liÖu èng ThÐp ThÐp ThÐp cã líp phñ C-Mn Duplex Thö kÐo Q Q Q(2) Thö dé dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V Q Q Q(2) Ghi chó: • TÊt c¶ c¸c cuéc thö ph¶I ®−îc tiÕn hµnh theo môc 4 vµ 5 • ChØ thö vËt liÖu c¬ b¶n • Ph¶I tiÕn hµnh thö trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c • ChØ tiªu chÊp nhËn ®èi víi c¸c øng dông khÝ chua vµ øng dông th«ng th−êng lµ kh¸c nhau • Kh«ng ¸p dông cho c¸c vËt liÖu ®· tháa m·n tÊt c¶ c¸c yªu cÇu bæ sung cho øng dông cã khÝ chua 8.7.5. Thö c¬ tÝnh trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o ph¶I ®−îc tiÕn hµnh trªn mét èng ®−îc chän ngÉu nhiªn trong mçi l« hoÆc mét trong 50 èng, lÊy tr−êng hîp cho tÇn suÊt thö cao h¬n. 8.7.6. Thö kh¶ n¨ng chèng ¸p lùc hy®ro g©y nøt trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o ph¶i ®−îc thùc hiÖn trªn mét èng ®−îc lùa chän ngÉu nhiªn tõ mçi mÎ trong 3 mÎ chÕ t¹o ®Çu tiªn, hoÆc thö ®Õn khi 3 mÎ liªn tiÕp cho kÕt qu¶ thö tháa m·n yªu cÇu. Sau khi 3 mÎ liªn tiÕp cho kÕt qu¶ thö tháa m·n yªu cÇu, tÇn suÊt thö cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo cã thÓ gi¶m xuèng mét mÉu thö cho mét chuçi ®óc. (casting sequence). TØ sè Ca/S ph¶i lín h¬n 1,5. 8.7.7. NÕu bÊt kú cuéc thö nµo trong qu¸ tr×nh thö trong chÕ t¹o (mét mÉu thö cho mét chuçi ®óc) kh«ng ®¹t yªu cÇu, ph¶i tiÕn hµnh thö 3 èng lÊy tõ 3 mÎ kh¸c nhau trong 10 mÎ cuèi cïng (lÊy c¸c mÎ cã tØ sè Ca/S thÊp nhÊt). 10 mÎ nµy sÏ ®−îc chÊp nhËn nÕu c¶ 3 cuéc thö trªn cho kÕt qu¶ ®¹t yªu cÇu. Tuy nhiªn nÕu cã bÊt kú mÉu thö nµo trong 3 mÉu trªn cho kÕt qu¶ kh«ng ®¹t yªu cÇu th× ph¶i tiÕn hµnh thö cho c¶ 10 mÎ. 8.7.8. Mét l« ®−îc ®Þnh nghÜa lµ c¸c èng lÊy tõ: • Cïng mét mÎ nhiÖt; • Cïng mét bÓ nhiÖt luyÖn; • Cã cïng ®−êng kÝnh vµ chiÒu dµy thµnh èng. 279
 • TCVN 6475-8:2007 8.7.9. §èi víi vËt liÖu èng ph¶i chÞu hÖ sè sö dông cao, ®Ó bæ sung cho c¸c yªu cÇu t¹i 8.7 ph¶i ¸p dông c¸c yªu cÇu bæ sung U. 8.7.10. Thö l¹i 8.7.10. 1. NÕu mét trong c¸c cuéc thö kh«ng ®¹t yªu cÇu, ph¶i tiÕn hµnh 2 cuéc thö l¹i trªn c¸c vËt mÉu lÊy tõ 2 èng kh¸c nhau trong cïng mét nhãm thö (test unit). C¶ 2 cuéc thö ph¶i ®¹t yªu cÇu. Nhãm thö sÏ bÞ lo¹i nÕu mét hoÆc c¶ 2 cuéc thö kh«ng ®¹t yªu cÇu. 8.7.10. 2. NÕu nh− nhãm thö bÞ lo¹i, nhµ chÕ t¹o cã thÓ tiÕn hµnh c¸c cuéc thö ®¬n lÎ cho tÊt c¶ c¸c èng cßn l¹i trong nhãm thö. NÕu nh− tæng sè c¸c èng bÞ lo¹i bá trong nhãm thö v−ît qu¸ 25% th× nhãm thö ph¶i lo¹i bá. 8.7.10. 3. Kh«ng ®−îc phÐp thö l¹i c¸c èng ®· bÞ lo¹i bá. 8.7.10. 4. NÕu nh− kÕt qu¶ thö bÞ ¶nh h−ëng do lÊy mÉu, gia c«ng c¬ khÝ, chuÈn bÞ, xö lý hoÆc thö kh«ng ®óng th× mÉu thö cã thÓ ®−îc thay thÕ b»ng mÉu thö ®−îc chuÈn bÞ chÝnh x¸c lÊy tõ cïng èng ®ã vµ tiÕn hµnh thö l¹i. 8.8. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy 8.8.1. §−êng èng ph¶i ®−îc kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy. C¸c yªu cÇu vÒ nh©n sù, ph−¬ng ph¸p, thiÕt bÞ, c¸c quy tr×nh vµ chØ tiªu chÊp nhËn ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-13: 2007. 8.8.2. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy ph¶i ®−îc tiÕn hµnh sau khi gia c«ng nguéi, xö lý nhiÖt vµ gi·n në. 8.8.2. 1. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy cho viÖc chøng nhËn MPS vµ trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo b¶ng 8.8-1. 280
 • TCVN 6475-8:2007 B¶ng 8.8-1: Ph−ong ph¸p vµ møc ®é kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy(1) Ph−¬ng ph¸p (2) ThÐp C-Mn vµ thÐp cã líp ThÐp duplex phñ NDT cÊp 1 NDT cÊp 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% TÊt c¶ c¸c èng Ph¹m vi kiÓm tra C¸c lçi t¸ch líp ë c¸c ®Çu èng, kiÓm tra UT theo chu vi èng réng 50 mm C¸c lçi t¸ch líp bÒ mÆt t¹i mÆt/mÐp v¸t ST ®Çu èng C¸c lçi t¹i c¸c ®Çu èng ch−a kiÓm tra UT+ST 100% 100% 100% §é d− tõ - 5% 5% - C¸c lçi däc mèi hµn UT 100% 100% 100% C¸c lçi ngang mèi hµn(3) UT 100% 5% 100% C¸c lçi c¸ch mèi hµn 300mm t¹i mçi RT 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST (4) (4) (4) Lçi t¸ch líp trªn th©n èng UT 100% 100% 100% KiÓm tra chiÒu dµy UT 100% 100%/10%(5) 100% C¸c lçi däc th©n èng UT 100% 100% C¸c lçi ngang th©n èng UT 100%/10%(5) - C¸c lçi bÒ mÆt däc ST 100%/10%(5) 100%/10%(5) 100%/10%(5) èng hµn Ph¹m vi kiÓm tra ®Çu èng Lçi t¸ch líp trªn th©n èng vµ trong khu UT vùc gÇn mèi hµn C¸c lçi trªn bÒ mÆt mèi hµn èng ®óc Ph¹m vi kiÓm tra 100% 100%/10%(5) 281
 • TCVN 6475-8:2007 B¶ng 8.8-1: TiÕp theo vµ kÕt thóc ®é kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy(1) Ph−ong ph¸p vµ møc Ph−¬ng ph¸p (2) ThÐp C-Mn vµ thÐp cã líp ThÐp duplex phñ NDT cÊp 1 C¸c lçi bÒ mÆt ngang ST NDT cÊp 2 100%/10%(5) 100%/6%(6) 100%/10%(5) Ghi chó: • TÊt c¶ c¸c cuéc thö tiÕn hµnh theo quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-13: 2007. • UT-kiÓm tra siªu ©m, ST- kiÓm tra bÒ mÆt, RT-KiÓm tra chôp tia bøc x¹ • KiÓm tra lçi ngang kh«ng ¸p dông cho èng HFW, EBW vµ LBW • KiÓm tra bao gåm 20 èng chÕ t¹o ®Çu tiªn, nÕu kÕt qu¶ tháa m·n yªu cÇu, th× sau ®ã kiÓm tra x¸c suÊt 3% sè èng trªn mçi d©y chuyÒn hµn trong mçi ca s¶n xuÊt vµ tèi thiÓu 1 èng tèi ®a lµ 5 èng trong mçi ca 8 giê ®ång hå. • (100/10)%: kiÓm tra 100% 20 èng chÕ t¹o ®Çu tiªn, nÕu kÕt qu¶ tháa m·n yªu cÇu th× sau ®ã kiÓm tra x¸c suÊt 10% sè èng cßn l¹i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. • 100/5%: kiÓm tra 100% 20 èng chÕ t¹o ®Çu tiªn, nÕu kÕt qu¶ tháa m·n yªu cÇu th× sau ®ã kiÓm tra x¸c suÊt 5% sè èng cßn l¹i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ChØ ¸p dông cho èng t«i vµ ram. 8.9. KiÓm tra b»ng m¾t th−êng, tr×nh ®é tay nghÒ thî vµ söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt. 8.9.1. KiÓm tra b»ng m¾t th−êng 8.9.1. 1. Mçi èng ph¶i ®−îc kiÓm tra b»ng m¾t th−êng 100% bÒ mÆt ngoµi cña th©n èng. 8.9.1. 2. §èi víi èng cã ®−êng kÝnh trong ( ID ) ≥ 610 mm, bÒ mÆt trong cña èng ph¶i ®−îc kiÓm tra b»ng m¾t th−êng 100%. §èi víi èng cã ID ≤ 610 mm bÒ mÆt trong cña èng ph¶i ®−îc kiÓm tra b»ng m¾t th−êng tõ c¶ 2 ®Çu èng ®Õn møc tiÕp cËn ®−îc tèi ®a, bÒ mÆt trong cña èng kh«ng gØ duplex vµ vËt liÖu cã líp phñ nªn ®−îc kiÓm tra 100% b»ng m¾t th−êng. 8.9.1. 3. ViÖc kiÓm tra ph¶i ®−îc thùc hiÖn sau khi nhiÖt luyÖn gi·n në, t¹o h×nh lÇn cuèi trong khu vùc ®ñ ¸nh s¸ng, ( kho¶ng 500 lx ) 8.9.2. Tr×nh ®é tay nghÒ thî 8.9.2. 1. 282 BÒ mÆt èng ®−îc gia c«ng trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o ph¶i ®¶m b¶o r»ng c¸c lçi bÒ mÆt cã thÓ
 • TCVN 6475-8:2007 ph¸t hiÖn ®−îc b»ng kiÓm tra b»ng m¾t th−êng. C¸c vÕt nøt, vÕt khÝa, r·nh kh«ng ®−îc chÊp nhËn. C¸c khuyÕt tËt kh¸c nh− v¶y, vÕt x−íc … chØ ®−îc chÊp nhËn nÕu kh«ng v−ît qu¸ 2 % chiÒu dµy thµnh èng danh nghÜa vµ víi chiÒu réng tèi ®a lµ 0,5 m. Giíi h¹n chÊp nhËn cña c¸c lçi bÒ mÆt trªn èng ®óc liÒn lµ 5 % chiÒu dµy thµnh èng danh nghÜa. ChiÒu dµy cßn l¹i thùc tÕ cña thµnh èng ph¶i cao h¬n chiÒu dµy thµnh èng cho phÐp tèi thiÓu ( B¶ng 8.11-1, 8.11-2). C¸c khuyÕt tËt bÒ mÆt kh«ng ®−îc xuÊt hiÖn ë mét khu vùc réng. 8.9.2. 2. TÝnh kh«ng ®Òu trªn èng uèn cong cña ®−êng èng hµn t¹o h×nh nguéi, cã thÓ xuÊt hiÖn do sù ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu ®é cøng, ph¶i ®−îc kh¶o s¸t ®Ó x¸c ®Þnh ®é cøng vµ kÝch th−íc cña khu vùc kh«ng ®ång ®Òu . BÊt kú vÕt kh«ng ®ång ®Òu nµo v−ît qu¸ 50 mm theo h−íng bÊt kú ph¶i cã ®é cøng kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ ®−îc ®−a ra ë b¶ng 6.2-3 vµ 6.3-2. C¸c ®−êng èng tho¶ m·n yªu cÇu cho c¸c øng dông khÝ chua kh«ng ®−îc cã c¸c vÕt kh«ng ®Òu cã ®é cøng v−ît qu¸: • ThÐp C-Mn: 250 HV 10 trong lßng èng vµ 275 HV10 bÒ mÆt ngoµi èng • §èi víi c¸c lo¹i thÐp kh¸c: ®é cøng tèi ®a cho phÐp phï hîp víi tiªu chuÈn NACE MR 0175 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn kh¸c. 8.9.2. 3. Kh«ng cho phÐp cã vÕt kh«ng ®ång ®Òu trong kho¶ng 100 mm tÝnh tõ c¸c ®Çu èng. 8.9.2. 4. C¸c mèi hµn nèi cña èng hµn ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn chÊp nhËn cho kiÓm tra b»ng m¾t th−êng trong TCVN 6475-13: 2007. 8.9.3. Söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt. 8.9.3. 1. C¸c khuyÕt tËt bÒ mÆt trªn th©n èng vµ mèi hµn nèi ( èng hµn ) cã thÓ lo¹i bá b»ng m¸y mµi tay côc bé víi ®iÒu kiÖn: • ChiÒu dµy thµnh èng t¹i vÞ trÝ bÊt kú kh«ng ®−îc gi¶m xuèng d−íi gi¸ trÞ cho phÐp tèi thiÓu vµ kh«ng mµi v−ît qu¸ 3 mm; • Tæng diÖn tÝch cña tÊt c¶ c¸c khu vùc ®−îc mµi söa ch÷a kh«ng v−ît qu¸ 10% tæng diÖn tÝch bÒ mÆt trong vµ ngoµi mçi èng. 8.9.3. 2. Kh«ng ®−îc phÐp hµn söa ch÷a phÇn th©n èng. 8.9.3. 3. §−îc phÐp hµn söa ch÷a c¸c mèi hµn míi cña èng hµn tù ®éng (SAWL vµ SAWH). Hµn söa ch÷a ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c quy tr×nh hµn söa ch÷a ®−îc phª duyÖt. C¸c yªu cÇu ®èi víi quy tr×nh hµn söa ch÷a ph¶i phï hîp phÇn 9. Hµn söa ch÷a ph¶i tu©n thñ c¸c giíi h¹n sau: • Kh«ng ®−îc phÐp hµn söa ch÷a trong kho¶ng c¸ch 150 mm tõ c¸c ®Çu èng; 283
 • TCVN 6475-8:2007 • Kh«ng ®−îc phÐp hµn söa ch÷a trong c¸c vÕt nøt; • Tæng chiÒu dµi söa ch÷a trªn bÊt kú mèi hµn nµo kh«ng v−ît qu¸ 10% chiÒu dµi mèi hµn; • Kh«ng ®−îc phÐp hµn söa ch÷a t¹i c¸c vïng ®· ®−îc söa ch÷a tr−íc ®ã; • Kh«ng ®−îc phÐp hµn söa ch÷a sau khi gi·n në nguéi (Cold expansion); • Kho¶ng c¸ch gi÷a hai khu vùc hµn söa ch÷a kh«ng ®−îc nhá h¬n 150 mm; • Kh«ng ®−îc phÐp hµn söa ch÷a sau khi xö lý nhiÖt lÇn cuèi; • Kh«ng ®−îc phÐp söa ch÷a xuyªn qua chiÒu dµy èng; • Sau khi hµn söa ch÷a, thö thñy tÜnh vµ kiÓm tra kh«ng ph¸ huû ph¶i ®−îc thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn l¹i. 8.10. Thö ¸p lùc t¹i nhµ m¸y 8.10.1. Mçi ®o¹n ®−êng èng ph¶i ®−îc thö thuû tÜnh, trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c t¹i 8.10.8. 8.10.2. §èi víi c¸c èng víi hÖ sè sö dông chiÒu dµy thµnh gi¶m, ¸p suÊt thö cã thÓ gi¶m xuèng nh− quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-7: 2007 môc 5.4. 8.10.3. ¸p suÊt thö (Ph) ®èi víi c¸c èng kh¸c trong tr−êng hîp mÆt bÞt kÝn ®−îc ®Æt ë bÒ mÆt trong hoÆc bÒ mÆt ngoµi cña èng ph¶i lµ c¸c gi¸ trÞ thÊp nhÊt nhËn ®−îc tõ c«ng thøc sau : Ph = 2.t min . min[SMYS.0,96; SMTS .0,84] D − t min (8.10-1) 8.10.4. Trong tr−êng hîp mÆt bÞt kÝn ®−îc ®Æt ®èi diÖn víi mÆt ®Çu èng vµ ®−êng èng ph¶i chÞu c¸c øng suÊt däc trôc, ¸p suÊt thö ph¶i ®−îc tÝnh b»ng øng suÊt tæ hîp cùc ®¹i dùa trªn chiÒu dµy thµnh èng tèi thiÓu: σe = min (SMYS. 0,96; SMTS. 0,84) (8.10-2) Víi : 2 σ e = σ h + σ l2 − σ h .σ l , (8.10-3) σh = p h .(D − t min ) 2.t min (8.10-4) σl = N , As (8.10-5) víi 284
 • TCVN 6475-8:2007 N – Lùc thµnh èng thùc. 8.10.5. Trong tr−êng hîp l−îng dù tr÷ ¨n mßn quy ®Þnh cña thµnh èng h¹n chÕ viÖc thö ¸p lùc do n¨ng lùc thö cña nhµ m¸y, ¸p suÊt thö sÏ lµ Ph = 1,5 Pld víi Pld lµ ¸p suÊt thiÕt kÕ côc bé. 8.10.6. CÊu h×nh thö ph¶i cho phÐp x¶ khÝ tr−íc khi t¹o ¸p suÊt trong èng. ThiÕt bÞ thö ¸p lùc ph¶i ®−îc trang bÞ c¸c ®Çu ®o ®−îc hiÖu chuÈn. ¸p suÊt ®Æt vµo vµ kho¶ng thêi gian cña mçi lÇn thö thuû tÜnh ph¶i ®−îc ghi nhËn trong b¸o c¸o cïng víi sè nhËn d¹ng cña èng ®−îc thö. ThiÕt bÞ ph¶i cã kh¶ n¨ng ghi nhËn sù sôt ¸p tèi thiÓu lµ 2% cña ¸p suÊt ®−îc ®Æt vµo. Thêi gian gi÷ khi thö ¸p lùc ph¶i tèi thiÓu lµ 10 gi©y. C¸c thiÕt bÞ ph¶i cã biªn b¶n hiÖu chuÈn. 8.10.7. Mçi èng ph¶i chÞu ®−îc ¸p suÊt thö mµ kh«ng cã bÊt kú dÊu hiÖu rß rØ, thÊm h¬i Èm hoÆc bÞ biÕn d¹ng. C¸c èng kh«ng tho¶ m·n thö ¸p lùc ph¶i lo¹i bá. 8.10.8. Thö thuû tÜnh cã thÓ ®−îc miÔn gi¶m ®èi víi c¸c èng kÐo ®−îc chÕ t¹o b»ng qu¸ tr×nh UOE, nÕu ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. 8.11. KÝch th−íc, khèi l−îng vµ chiÒu dµi 8.11.1. Møc ®é kiÓm tra kÝch th−íc vµ dung sai kÝch th−íc ®−îc ®−a ra ë b¶ng 8.11-1 vµ b¶ng 8.11-2. NÕu ph¸t hiÖn cã ®é sai lÖch so víi yªu cÇu, møc ®é kiÓm tra ph¶i ®−îc t¨ng lªn theo yªu cÇu cña §¨ng kiÓm ®Õn khi tho¶ m·n th× kiÓm tra l¹i ®−îc thiÕt lËp theo c¸c yªu cÇu ®−îc ®Æt ra. 8.11.2. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra ph¶i ®−îc hiÖu chuÈn. 8.11.3. TÊt c¶ c¸c cuéc thö ph¶i ®−îc ghi nhËn lµ ®¹t hoÆc kh«ng ®¹t. §o chiÒu dµy thµnh èng ph¶i ®−îc tiÕn hµnh 10% cña c¸c cuéc thö cô thÓ. TÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ kh¸c ph¶i ®−îc ghi nhËn ®èi víi 100% c¸c cuéc thö cô thÓ. 8.11.4. §−êng kÝnh cña c¸c ®Çu èng vµ th©n èng §−êng kÝnh thùc tÕ cña c¸c ®Çu èng vµ th©n èng ph¶i ®−îc tÝnh to¸n dùa trªn sè liÖu ®o chu vi ®−îc thùc hiÖn trong kho¶ng 100 mm tõ mçi ®Çu èng vµ cho th©n èng, t¹i c¸c vÞ trÝ t−¬ng øng ®−îc ®−a ra ë b¶ng 8.11-1 vµ 8.11-2. NÕu kh«ng cã quy ®Þnh nµo kh¸c, dung sai ®−êng kÝnh ph¶i ®−îc tÝnh ë ®−êng kÝnh trong ®èi víi c¸c ®Çu èng vµ ®−êng kÝnh ngoµi ®èi víi c¸c th©n èng. 8.11.5. §é mÐo cña c¸c ®Çu èng vµ th©n èng • §é mÐo cña c¸c ®Çu èng vµ th©n èng ph¶i ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: O = Dmax –Dmin. (8.11-1) 285
 • TCVN 6475-8:2007 Víi: O- §é mÐo – mm; Dmax – Gi¸ trÞ ®o ®−îc lín nhÊt cña ®−êng kÝnh trong hoÆc ngoµi - mm; Dmin – Gi¸ trÞ ®o ®−îc nhá nhÊt cña ®−êng kÝnh trong hoÆc ngoµi - mm; NÕu kh«ng cã quy ®Þnh nµo kh¸c, gi¸ trÞ ®é mÐo ph¶i ®−îc tÝnh theo ®−êng kÝnh trong ®èi víi c¸c ®Çu èng vµ ®−êng kÝnh ngoµi ®èi víi th©n èng. 8.11.6. §é mÐo côc bé. §é mÐo côc bé, vÕt lâm ph¶i ®−îc ®o ë bªn trong (nÕu tiÕp cËn ®−îc) vµ bªn ngoµi. 8.11.7. §é dµy thµnh èng t¹i ®Çu èng vµ th©n èng ChiÒu dµy thµnh èng ph¶i ®−îc ®o b»ng Compa c¬ khÝ ®o ngoµi hoÆc thiÕt bÞ kiÓm tra kh«ng ph¸ huû ®−îc hiÖu chuÈn. 8.11.8. §é th¼ng ViÖc ®o ®é th¼ng ph¶i ®−îc thùc hiÖn b»ng sîi d©y c¨ng tõ ®Çu nµy ®Õn ®Çu kia däc theo èng ®Ó ®o ®é chuÈn lín nhÊt hoÆc b»ng ph−¬ng ph¸p t−¬ng ®−¬ng. 8.11.9. ChuÈn bÞ c¸c ®Çu èng vµ ®é vu«ng gãc cña ®Çu èng C¸c ®Çu èng ph¶i ®−îc c¾t vu«ng vµ ph¶i kh«ng cã c¸c gê s¾c. §é kh«ng vu«ng gãc ph¶i ®−îc ®o. C¸c ®Çu ph¶i ®−îc gia c«ng phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ kÝch th−íc vµ dung sai. 8.11.10. §é lÖch t©m (cao – thÊp) -Radial offset (hight – Low) §é lÖch xuyªn t©m ph¶i ®−îc ®o t¹i c¸c kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh däc theo chiÒu dµi cña èng. NÕu ®é lÖch xuyªn t©m b»ng hoÆc v−ît qu¸ tiªu chuÈn chÊp nhËn, th× toµn bé chiÒu dµi cña èng ph¶i ®−îc ®o chÝnh x¸c. 8.11.11. Khèi l−îng Mçi èng/ bã èng ph¶i ®−îc c©n riªng biÖt vµ khèi l−îng ph¶i ®−îc ghi nhËn l¹i. 8.11.12. ChiÒu dµi ChiÒu dµi cña mçi èng ph¶i ®−îc ®o vµ ghi l¹i. Tõng chiÒu dµi ®¬n lÎ vµ chiÒu dµi trung b×nh ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ kÝch th−íc vµ dung sai. 286
 • TCVN 6475-8:2007 B¶ng 8.11- 1: C¸c yªu cÇu kÝch th−íc chuÈn ®èi víi ®−êng èng §Æc tÝnh ph¶i kiÓm tra Møc ®é KÝch th−íc KiÓm tra D ≤610mm èng ®óc liÒn ±0,5 mm hoÆc ±0,5%D, lÊy gi¸ trÞ lín h¬n nh−ng §−êng kÝnh c¸c ®Çu èng 1 èng hµn R2 §−êng kÝnh c¸c ®Çu èng R2 tèi ®a lµ ±1,6mm ±1,6mm ±2mm D>610mm §é sai lÖch tèi ®a cña ®−êng R2 12,5%t kÝnh gi÷a c¸c ®Çu èng (mçi èng ®−îc ®o) §−êng kÝnh th©n èng, R(2,4) D(1)≤610mm ±0,5mm hoÆc ± ±0,5mm hoÆc ± 0,75 0,75%D(LÊy gi¸ trÞ lín %D lÊy gi¸ trÞ lín h¬n h¬n) nh−ng tèi ®a lµ ±3mm §−êng kÝnh th©n èng D(1) R2,4 ±0,5%D, tèi ®a lµ ±4mm ±1%D R2 1%D, nh−ng tèi ®a lµ 7,5 mm >610mm §é mÐo c¸c ®Çu èng D/t(3) ≤75 §é mÐo c¸c ®Çu èng D/t(3) R2 1,5%D, nh−ng tèi ®a lµ 7,5 mm >75 §é mÐo th©n èng D/t(3) ≤75 R2,4 1,5%D, nh−ng tèi ®a lµ 15 mm §é mÐo th©n èng D/t(3) >75 R2,4 2% D, nh−ng tèi ®a lµ 15 mm §é mÐo côc bé R2 <0,5%D, tèi ®a 2,5 mm - ChiÒu dµy èng, t(3)≤15mm 100% ±0,75 mm ±12,5%t(3) ChiÒu dµy èng, 100% ±1,0 mm ±12,5 % t(3) 100% +1,5mm/-1,0 mm ±10%t(2) tèi ®a ±3 mm §é th¼ng R2 ≤0,15%L §é vu«ng gãc ë ®Çu èng R2 ≤1,6mm tõ gãc 90o thùc 15 <t(3)< 20mm ChiÒu dµy èng t(3)≥20mm 287
 • TCVN 6475-8:2007 TiÕp theo vµ kÕt th−íc B¶ng 8.11- 1: C¸c yªu cÇu kÝchthóc chuÈn ®èi víi ®−êng èng §Æc tÝnh ph¶i kiÓm tra Møc ®é KÝch th−íc KiÓm tra èng hµn èng ®óc liÒn §é lÖch t©m (èng HFW, EBW, R2 tmmin(5) t¹i mèi hµn ≥ - LBW) tmin(6) §é lÖch t©m (èng SAW) R2 ≤0,1t tèi ®a 2,0 mm ChiÒu dµi èng 100% Xem môc 8.5.11.11 Khèi l−îng cña mçi èng 100% - -3,5%/+10% khèi l−îng danh nghÜa ®¬n/bã èng Ghi chó • D-®−êng kÝnh trong hoÆc ngoµi; • R- KiÓm tra x¸c suÊt 5% sè èng trong mét ca lµm viÖc, tèi thiÓu lµ 3 èng; • T- ChiÒu dµy thµnh èng danh nghÜa; • KÝch th−íc th©n èng ®−îc ®o ë kho¶ng gi÷a chiÒu dµi èng; • tmmin- §é dµy nhá nhÊt thùc tÕ ®o ®−îc cña mçi èng ®−îc ®o; • tmin- ChiÒu dµy èng tèi thiÓu quy ®Þnh. B¶ng 8.11-2: C¸c yªu cÇu bæ xung, c¸c yªu cÇu n©ng cao vÒ kÝch th−íc ®èi víi èng §Æc tÝnh ph¶i kiÓm tra Møc ®é èng hµn èng ®óc liÒn K.tra §−êng kÝnh c¸c ®Çu èng D≤310mm 100% ±0,5mm hoÆc 0,3 % D (lÊy gi¸ trÞ lín h¬n) §−êng kÝnh c¸c ®Çu èng 100% ± 1,6mm 100% ±1,6mm 310 < D < 610mm §−êng kÝnh c¸c ®Çu èng D ≥ 610mm §é sai lÖch tèi ®a vÒ ®−êng kÝnh gi÷a 10% c¸c ®Çu èng (mçi èng ®−îc ®o) 288 10% t, tèi ®a lµ 3mm ±2,0mm
 • TCVN 6475-8:2007 B¶ng 8.11-2:TiÕp theocÇukÕt thóc c¸c yªu cÇu n©ng cao vÒ kÝch th−íc ®èi víi èng C¸c yªu vµ bæ xung, §Æc tÝnh ph¶i kiÓm tra Møc ®é èng hµn èng ®óc liÒn K.tra 10% ±0,5 %D tèi ®a lµ ±1,25mm 10% ±0,75 % D tèi ®a lµ ±3mm §. KÝnh th©n èng D≥610mm 10% ±0,5 % D tèi ®a lµ 4mm §é mÐo ®Çu èng D/t ≤ 75 100% 1% D, tèi ®a lµ 5,0mm §é mÐo ®Çu èng D/t >75 100% 1,5% D, tèi ®a lµ 5,0mm §é mÐo th©n èng D/t ≤75 100% 1,5% D, tèi ®a lµ 10mm §é mÐo th©n èng D/t >75 100% 2% D, tèi ®a lµ 10mm §é mÐo côc bé 10% <0,5 %D, tèi ®a lµ - §−êng kÝnh th©n èng, D ≤ 310mm §.kÝnh th©n èng 310 < D < 610mm 2mm ChiÒu dµy t ≤ 15mm 100% ±0,5mm ±10% 15<t < 20mm 100% ±0,75mm ±10% t≥20mm 100% ±1,0mm ±10%, tèi ®a ±2,5mm §é th¼ng 10% ≤0,15 % L §é vu«ng gãc ®Çu èng 10% 1,6mm tõ gãc 90o thùc §é lÖch xuyªn t©m (HFW, EBW, 10% tmmin t¹i mèi hµn ≥ - LBW) tmin §é lÖch xuyªn t©m (SAW) 10% ≤ 0,1t, tèi ®a lµ 1,5mm ChiÒu dµi èng 100% Môc 7.5.11.11 Khèi l−îng mçi èng ®¬n lÎ/ bã èng 100% -3,5 %/+ 10% khèi l−îng danh nghÜa - 289
 • TCVN 6475-8:2007 290
 • TCVN 6475-9:2007 t i ª u c h u È n quèc gia Tcvn 6475-9: 2007 XuÊt b¶n lÇn 2 Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 9: C¸c bé phËn ®−êng èng vµ l¾p r¸p Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline Systems – Part 9: Component and Assemblies 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p ®Æt, thö nghiÖm vµ hå s¬ cña c¸c bé phËn ®−êng èng vµ c¸c h¹ng môc kÕt cÊu. 1.2. Ngoµi ra, tiªu chuÈn nµy cßn quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu vÒ chÕ t¹o vµ thö nghiÖm c¸c èng ®øng, c¸c vßng d·n në, c¸c ®o¹n èng dïng ®Ó cuén èng (reeling) vµ kÐo èng (towing). 2. Tµi liÖu viÖn dÉn Trong tiªu chuÈn nµy, c¸c tiªu chuÈn sau ®−îc viÖn dÉn: • TCVN 6475-7: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 7: ChØ tiªu thiÕt kÕ; • TCVN 6475-8: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 8: èng; • TCVN 6475-10: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 10: Chèng ¨n mßn vµ bäc gia t¶i; 291
 • TCVN 6475-9:2007 • TCVN 6475-12: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 12: Hµn; • TCVN 6475-13: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 13: KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy; • ASME B31.8 - Gas transmission and distribution systems; • API 6D : Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball and Check Valves); • ASTM A193 - Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for High-Temperature Service; • ASTM A194 - Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High Pressure or High Temperature Service, or Both; • ASTM A320 - Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for Low-Temperature Service; • ASTM A352 - Standard Specification for Steel Castings, Ferritic and Martensitic, for PressureContaining Parts, Suitable for Low-Temperature Service; • ASTM A694 - Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Forgings for Pipe Flanges, Fittings, Valves, and Parts for High-Pressure Transmission Service; • ISO 7005-1: Metallic flanges -- Part 1: Steel flanges; • ISO 14313: Petroleum and natural gas industries -- Pipeline transportation systems -- Pipeline valves; • NACE MR 0175: Standard Material Requirements for Sulfide Stress Cracking Resistant Metallic Materials For Oilfield Equipment. 3. C¸c yªu cÇu ®èi víi thiÕt kÕ c¸c bé phËn ®−êng èng 3.1. Quy ®Þnh chung 3.1.1. TÊt c¶ c¸c bé phËn ®−êng èng chÞu ¸p lùc ph¶i cã cÊp an toµn nh− ®èi víi èng ®øng hay phÇn ®−êng èng nèi víi chóng. 3.1.2. ThiÕt kÕ c¸c bé phËn ®−êng èng ph¶i tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. §é bÒn cña bé phËn ®−êng èng tèi thiÓu ph¶i: 292
 • TCVN 6475-9:2007 • T−¬ng ®−¬ng víi ®−êng èng nèi víi nã; • §ñ bÒn ®Ó chÞu ®−îc c¸c t¶i träng m«i tr−êng vµ c¸c lùc cùc ®¹i ®−îc truyÒn vµo bé phËn ®ã tõ ®−êng èng nèi víi nã trong ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. 3.1.3. NÕu nh− tiªu chuÈn dïng ®Ó thiÕt kÕ bé phËn ®−êng èng kh«ng tÝnh ®Õn c¸c lùc kh¸c ngoµi ¸p lùc bªn trong th× ph¶i tiÕn hµnh tÝnh to¸n bæ sung ®Ó xÐt ®Õn c¸c lùc cùc ®¹i cã thÓ ®−îc truyÒn lªn bé phËn tõ phÇn ®−êng èng nèi víi nã trong ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. 3.1.4. NÕu nh− tiªu chuÈn dïng ®Ó thiÕt kÕ bé phËn ®−êng èng kh«ng tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng bÞ rß rØ bªn trong do t¸c ®éng cña c¸c lùc ®−îc truyÒn lªn bé phËn tõ phÇn ®−êng èng nèi víi nã th× ph¶i tiÕn hµnh tÝnh to¸n bæ sung hoÆc thö chøng nhËn. 3.1.5. Trong thiÕt kÕ, ¸p lùc thñy tÜnh ngoµi ph¶i ®−îc xÐt ®Õn trªn c¶ 2 khÝa c¹ch vÒ ®é bÒn vµ rß rØ. 3.1.6. C¸c hÖ sè quy ®Þnh t¹i b¶ng 3.1-1 ph¶i ®−îc ¸p dông trong thiÕt kÕ c¸c bé phËn ®−êng èng trõ khi c¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ nghiªm ngÆt h¬n. B¶ng 3.1-1: C¸c hÖ sè thiÕt kÕ HÖ sè t¶i träng do ¸p lùc bªn trong (Kh«ng ph¶i ¸p lùc thö thñy tÜnh) 1,10 HÖ sè t¶i träng do ¸p lùc bªn ngoµi 1,30 HÖ sè sö dông 0,67 3.1.7. §é bÒn ®¹t yªu cÇu vµ tÝnh phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña c¸c bé phËn ®−êng èng ph¶i ®−îc chøng minh tèi thiÓu theo mét trong nh÷ng c¸ch sau ®©y: • TÝnh to¸n kü thuËt; • Thö nguyªn mÉu; • Cã hå s¬ vÒ viÖc sö dông tèt c¸c bé phËn nµy (C¸c bé phËn nµy ®−îc chÕ t¹o theo cïng mét thiÕt kÕ, tõ cïng lo¹i vËt liÖu vµ ®−îc sö dông trong c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh t−¬ng ®−¬ng); • Thö ®é bÒn ®Õn khi ph¸ hñy; • Ph©n tÝch øng suÊt dùa trªn thÝ nghiÖm. 3.1.8. §èi víi c¸c bé phËn cã thÓ phãng thoi qua, ®−êng kÝnh trong cña bé phËn ®ã ph¶i b»ng víi ®−êng kÝnh trong cña phÇn ®−êng èng nèi víi nã vµ ph¶i tháa m·n cïng c¸c yªu cÇu vÒ dung sai. 3.1.9. Sù chuyÓn ®æi gi÷a bé phËn ®−êng èng víi c¸c chi tiÕt kh¸c (®−êng èng nèi víi nã) khi cã sù 293
 • TCVN 6475-9:2007 kh¸c nhau vÒ chiÒu dµy vËt liÖu hoÆc øng suÊt ch¶y ph¶i tu©n thñ theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn ASME B31.8 phô lôc I hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. 3.1.10. NÕu nh− thµnh phÇn hãa häc vµ ®iÒu kiÖn nhiÖt luyÖn cña c¸c bé phËn ®ßi hái ph¶i chøng nhËn c¸c quy trinh hµn ®Æc biÖt khi hµn nèi c¸c bé phËn ®ã víi ®−êng èng th× bé phËn ®ã nªn ®−îc g¾n mét ®o¹n èng ng¾n b»ng vËt liÖu ®−êng èng ®Ó tr¸nh ph¶i thùc hiÖn c¸c mèi hµn hiÖn tr−êng trªn c¸c bé phËn ®ã. 3.2. Lùa chän vËt liÖu 3.2.1. TÝnh chÊt c¬ häc, thµnh phÇn hãa häc, tÝnh hµn vµ kh¶ n¨ng chèng ¨n mßn cña vËt liÖu dïng chÕ t¹o c¸c bé phËn cña hÖ thèng ®−êng èng (pipeline components) ph¶i t−¬ng thÝch víi c¸c phÇn kh¸c cña hÖ thèng ®−êng èng t¹i n¬i l¾p ®Æt chóng. NhiÖt ®é bªn trong thÊp do gi¶m ¸p hÖ thèng g©y ra ph¶i ®−îc xem xÐt khi lùa chän vËt liÖu. 3.2.2. VËt liÖu dïng chÕ t¹o c¸c bé phËn cña hÖ thèng ®−êng èng vµ c¸c h¹ng môc kÕt cÊu ph¶i ®−îc lùa chän cã tÝnh ®Õn c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-7 môc 3.4. Ngoµi ra, tÝnh phï hîp cña vËt liÖu ®èi víi c¸c øng dông cô thÓ ph¶i ®−îc xem xÐt theo c¸c khÝa c¹nh sau ®©y: • ¨n mßn bªn ngoµi vµ ¨n mßn bªn trong; • ¨n mßn ®iÖn ho¸ gi÷a c¸c kim lo¹i kh¸c nhau; • Sù tÝch tô n−íc biÓn vµ c¸c chÊt g©y ¨n mßn kh¸c, c¸c khu vùc mµ t¹i ®ã c¸c chÊt hãa häc dïng ®Ó øc chÕ ¨n mßn hoÆc b¶o vÖ catèt cã thÓ kh«ng hiÖu qu¶; • Sù thÝch hîp cña vËt liÖu trong viÖc sö dông víi dung chÊt ®−îc vËn chuyÓn, bao gåm c¶ c¸c chÊt phô gia; • Søc bÒn chèng l¹i mµi mßn hoÆc h− háng c¬ häc cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. 3.2.3. Khi c¸c yªu cÇu vÒ sù ph©n bè h¹t cã lîi (favourable grain flow pattern), møc ®é ®ång nhÊt tèi ®a (maximum degree of homogeneity) vµ sù kh«ng cã khuyÕt tËt bªn trong lµ rÊt quan träng ®èi víi c¸c bé phËn thi c¸c bé phËn ®−êng èng ®ã nªn ®−îc rÌn thay v× ®óc. 3.2.4. TÝnh thÝch hîp cña c¸c chÊt ®µn håi vµ polime ph¶i ®−îc xem xÐt cÈn thËn khi sö dông trong c¸c øng dông vµ ®iÒu kiÖn vËn hµnh cô thÓ. 3.2.5. Sù cÇn thiÕt cña viÖc chøng nhËn tr−íc vËt liÖu ®èi víi mét ®iÒu kiÖn vËn hµnh cô thÓ ph¶i ®−îc 294
 • TCVN 6475-9:2007 xem xÐt c¨n cø vµo m«i tr−êng cña dung chÊt ®−îc vËn chuyÓn, t¶i träng, nhiÖt ®é vµ vËt liÖu ®−îc lùa chän. 3.2.6. Khi cÇn ph¶i chøng nhËn tr−íc vËt liÖu, møc ®é thö nghiÖm vµ kh¶o s¸t cÇn thùc hiÖn cho viÖc chøng nhËn cuèi cïng ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh râ. 3.2.7. C¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc chøng nhËn tr−íc qu¸ tr×nh chÕ t¹o, viÖc thö nghiÖm vµ nhµ chÕ t¹o ph¶i ®−îc xem xÐt trong tõng tr−êng hîp. ViÖc xem xÐt nµy ph¶i tÝnh ®Õn møc ®é phøc t¹p, møc ®é quan träng cña s¶n phÈm ®−îc cung cÊp, còng nh− c¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn nµy. 3.3. C¸c ®Çu nèi b»ng mÆt bÝch vµ c¸c ®Çu nèi c¬ khÝ. 3.3.1. C¸c mÆt bÝch ph¶i phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn tiªu chuÈn ISO 7005-1 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. 3.3.2. Lç cña mÆt bÝch ph¶i võa, phï hîp víi ®−êng kÝnh trong cña èng nèi víi nã. 3.3.3. C¸c mÆt bÝch ®−îc thiÕt kÕ riªng, bao gåm c¸c bÝch nèi xoay vµ c¸c mèi nèi ®−êng èng d¹ng trung t©m (hub type) ph¶i ®−îc thiÕt kÕ theo c¸c tiªu chuÈn b×nh chÞu ¸p lùc ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. Cã thÓ ph¶i tiÕn hµnh c¸c tÝnh to¸n bæ sung ®Ó chøng minh r»ng c¸c mÆt bÝch nµy phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i c¸c môc tõ 3.1.2 ®Õn 3.1.4. 3.3.4. C¸c mÆt bÞt kÝn cña bÝch ph¶i cã bÒ mÆt, ®é cøng vµ ®é nh¸m phï hîp víi c¸c vßng ®Öm ®−îc g¾n vµo. 3.3.5. C¸c vßng ®Öm ph¶i cã kh¶ n¨ng chÞu ®−îc ¸p suÊt tèi ®a mµ nã cã thÓ bÞ t¸c ®éng lªn vµ chÞu ®−îc t¶i träng do lùc l¾p ®Æt t¸c dông lªn nÕu c¸c mÆt bÝch ®−îc r¶i cïng víi ®−êng èng. C¸c vßng ®Öm cña mÆt bÝch ph¶i ®−îc lµm tõ vËt liÖu b»ng kim lo¹i cã thÓ chèng l¹i ¨n mßn do dung chÊt ®−îc vËn chuyÓn trong hÖ thèng ®−êng èng. Ph¶i tr¸nh ¨n mßn ®iÖn ho¸ gi÷a vßng ®Öm vµ mÆt bÝch. C¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña vßng ®Öm ph¶i ®−îc duy tr× d−íi t¸c ®éng cña ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é vËn hµnh. 3.3.6. C¸c mÆt bÞt kÝn ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó cho phÐp thö mµ kh«ng bÞ thay ®æi ¸p suÊt trong ®−êng èng. 3.4. Bu l«ng 3.4.1. C¸c bu l«ng vµ ®ai èc sö dông d−íi mÆt n−íc biÓn ph¶i tu©n thñ theo c¸c yªu cÇu cña b¶ng 3.41. C¸c tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng cã thÓ ®−îc sö dông khi ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. 295
 • TCVN 6475-9:2007 B¶ng 3.4-1: Bu l«ng vµ ®ai èc dïng d−íi mÆt n−íc biÓn Bu l«ng §ai èc D¶I kÝch th−íc ASTM A 320 cÊp L7 ASTM A194, cÊp 4/S3, c¸c yªu < 50mm cÇu nhiÖt ®é thÊp ®èi víi ®ai èc cÊp 4 vµ cÊp 7 ASTM A320 cÊp L43 ASTM A194 cÊp 7 < 100mm 3.4.2. C¸c bu l«ng vµ ®ai èc sö dông trªn mÆt n−íc vµ c¸c bé phËn trªn bê ph¶i tu©n thñ yªu cÇu t¹i b¶ng 3.4-2. C¸c tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng cã thÓ sö dông nÕu ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. B¶ng 3.4-2: Bu l«ng vµ ®ai èc sö dông trªn mÆt n−íc vµ trªn bê Bu l«ng §ai èc D¶i kÝch th−íc ASTM A193, cÊp B7 ASTM A194, cÊp 2H TÊt c¶ ASTM A193 cÊp B16 ASTM A194, cÊp 7 TÊt c¶ 3.4.3. C¸c yªu cÇu vÒ thµnh phÇn hãa häc cña vËt liÖu chÕ t¹o bu l«ng vµ ®ai èc quy ®Þnh t¹i b¶ng 3.4-3. B¶ng 3.4-3: Thµnh phÇn hãa häc cña vËt liÖu chÕ t¹o bu l«ng vµ ®ai èc, %. CÊp thÐp ASTM 320 A ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM cÊp A320 cÊp A194, cÊp A194 cÊp A194, cÊp A193, cÊp A193 cÊp Nguyªn tè L7 L43 4 7 2H B7 B16 C 0,38-0,48 0,38-0,48 0,40-0,50 0,37-0,49 ≥ 0,40 0,38-0,48 0,36-0,44 Mn 0,75-1,00 0,60-0,85 0,70-0,90 0,65-1,10 ≤1,00 0,75-1,00 0,45-0,70 P, max 0,04 0,04 0,035 0,040 0,040 0,04 0,04 S, max 0,04 0,04 0,040 0,040 0,050 0,04 0,04 Si 0,20-0,35 0,20-0,35 0,15-0,35 0,15-0,35 ≤ 0,40 0,20-0,35 0,20-0,35 Cr 0,80-1,10 0,70-1,90 - 0,75-1,20 - 0,80-1,10 0,80-1,15 Va - - - - - - 0,25-0,35 Ni - 1,65-2,00 - - - - - Mo 0,15-0,25 0,20-0,30 0,20-0,30 0,15-0,25 - 0,15-0,25 0,25-0,35 296
 • TCVN 6475-9:2007 3.4.4. C¸c yªu cÇu vÒ tÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu chÕ t¹o bu l«ng quy ®Þnh t¹i b¶ng 3.4-4. B¶ng 3.4-4: TÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu chÕ t¹o bu l«ng. §−êng kÝnh, NhiÖt ®é §é bÒn kÐo øng D, inch CÊp thÐp tèi tèi thiÓu, psi ram thiÓu, F suÊt §é gi·n dµi §é co th¾t ch¶y tèi tèi thiÓu víi tèi thiÓu, % thiÓu, psi ®é dµi ®o 2 inch, % A D ≤ 2,5 ASTM - 125000 105000 16 50 - 125000 105000 16 50 150 000 125 000 14 35 1100 125 000 105 000 16 50 2,5 < D ≤ 4 1100 115 000 95 000 16 50 4< D ≤ 7 1100 100 000 75 000 18 50 320 cÊp L7 ASTM A320 D ≤ 4 cÊp L43 ASTM A193, TÊt c¶ c¸c 850 cÊp kÝch th−íc B7 ASTM A193 D ≤ 2,5 cÊp B16 3.4.5. C¸c yªu cÇu vÒ tÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu chÕ t¹o ®ai èc quy ®Þnh t¹i b¶ng 3.4-5. B¶ng 3.4-5: TÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu chÕ t¹o ®ai èc. CÊp thÐp KÝch th−íc danh øng suÊt thö t¶i, §é cøng Rockwell nghÜa. Inch psi Tèi thiÓu Tèi ®a ASTM A194, cÊp 4 Tõ 0,25 ®Õn 4 175 000 C24 C38 ASTM A194, cÊp 7 Tõ 0,25 ®Õn 4 175 000 C24 C38 ASTM A194, cÊp 2H Tõ 0,25 ®Õn 4 175 000 C24 C38 3.4.6. C¸c bu l«ng vµ ®ai èc dïng cho bu l«ng cã ®−êng kÝnh 25mm vµ lín h¬n ph¶i thö va ®Ëp theo c¸c yªu cÇu nh− ®èi víi thÐp ®−îc xiÕt bu l«ng. 3.4.7. §é cøng cña c¸c bu l«ng b»ng thÐp c¸c bon vµ/hoÆc vËt liÖu hîp kim thÊp ph¶i nhá h¬n 350 HV 10. 3.4.8. ThÐp c¸c bon vµ/hoÆc vËt liÖu lµm bu l«ng hîp kim thÊp ph¶i ®−îc nhóng kÏm nãng hoÆc ®−îc 297
 • TCVN 6475-9:2007 b¶o vÖ ¨n mßn t−¬ng ®−¬ng. 3.5. Van 3.5.1. C¸c van ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn ISO 14313, API 6D hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. Cã thÓ ph¶i tiÕn hµnh c¸c tÝnh to¸n bæ sung ®Ó chøng minh r»ng c¸c van nµy phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i c¸c môc tõ 3.1.2 ®Õn 3.1.4. 3.5.2. ThiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o r»ng c¸c vßng ®Öm bªn trong cã kh¶ n¨ng bÞt kÝn vµ ph¶i n»m trong giíi h¹n an toµn phï hîp víi c¸c tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña ®−êng èng. 3.5.3. Ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c yªu cÇu vÒ tÝnh l©u bÒn cña van khi van cã tiÕp xóc víi c¸c vËt liÖu mµi mßn nh− vÈy hµn, c¸t hoÆc c¸c t¶i träng do löa. 3.5.4. C¸c van víi c¸c yªu cÇu bÒn löa ph¶i ®−îc chøng nhËn b»ng c¸c cuéc thö ch¸y. 3.5.5. HÖ thèng ®iÒu khiÓn van vµ c¸c c¬ cÊu truyÒn lùc ph¶i ®−îc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o theo nh÷ng tiªu chuÈn ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. B¶n ghi c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña c¬ cÊu truyÒn lùc cña van ph¶i x¸c ®Þnh râ c¸c yªu cÇu vÒ m« men xo¾n khi vËn hµnh van víi c¸c giíi h¹n an toµn ®Ó chÞu ®−îc c¸c h− háng vµ ma s¸t xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. 3.6. B×nh chÞu ¸p lùc 3.6.1. C¸c b×nh chÞu ¸p lùc nh− tr¹m phãng vµ thu thoi, èng phun (èng dµi g©y ¸p suÊt thÊp trong èng dÉn khÝ khiÕn cho nh÷ng dßng phun con®ensat tÝch tô l¹i – slug catcher) ph¶i ®−îc thiÕt kÕ theo c¸c tiªu chuÈn vÒ b×nh chÞu ¸p lùc ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. 3.6.2. C¸c n¾p bÞt kÝn vµ c¸c h¹ng môc nh− gia c−êng cho vßi phun, c¸c m¶nh lãt ( m¶nh v¸ g¾n lªn trªn bÒ mÆt ngoµi cña èng ng¨n dß rØ), c¸c nh¸nh èng x¶ ph¶i ®−îc thiÕt kÕ phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−îc ¸p dông. 3.6.3. C¸c n¾p bÞt ph¶i ®−îc thiÕt kÕ sao cho c¸c n¾p nµy kh«ng thÓ më ®−îc khi tr¹m thu thoi cã ¸p suÊt bªn trong. 3.7. C¸c bé phËn ®−îc chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p hµn 3.7.1. ViÖc thiÕt kÕ c¸c bé phËn ®−îc chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p hµn ph¶i tu©n thñ theo c¸c tiªu chuÈn ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. Cã thÓ ph¶i tiÕn hµnh c¸c tÝnh to¸n bæ sung ®Ó chøng minh r»ng c¸c bé phËn nµy phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i c¸c môc tõ 3.1.2 ®Õn 3.1.4. 298
 • TCVN 6475-9:2007 3.8. C¸c mèi nèi c¸ch ®iÖn. 3.8.1. C¸c mèi nèi c¸ch ®iÖn ph¶i ®−îc thiÕt kÕ theo c¸c tiªu chuÈn ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. Cã thÓ ph¶i tiÕn hµnh c¸c tÝnh to¸n bæ sung ®Ó chøng minh r»ng c¸c mèi nèi nµy phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i c¸c môc tõ 3.1.2 ®Õn 3.1.4. 3.8.2. VËt liÖu c¸ch ®iÖn vµ ph©n c¸ch ph¶i chÞu ®−îc ¨n mßn do dung chÊt ®−îc vËn chuyÓn trong hÖ thèng ®−êng èng. C¸c tÝnh chÊt c¬ häc ph¶i ®−îc duy tr× d−íi t¸c ®éng cña ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é lµm viÖc. 3.8.3. C¸c mèi nèi c¸ch ®iÖn ph¶i ®−îc thö ¸p lùc t¹i mét nhiÖt ®é kh«ng ®æi nh− sau: • Thö thuû tÜnh ®Õn 1,50 lÇn ¸p suÊt thiÕt kÕ víi thêi gian gi÷ tèi thiÓu lµ 2 giê; • Thö thuû lùc mái bao gåm 40 vßng liªn tiÕp víi ¸p suÊt thay ®æi tõ kho¶ng 10 bar ®Õn 85% ¸p suÊt thö thuû tÜnh. T¹i thêi ®iÓm kÕt thóc vßng thö ¸p suÊt ph¶i ®−îc t¨ng lªn ®Õn ¸p suÊt thö thuû tÜnh vµ ®−îc gi÷ trong vßng 30 phót. 3.8.4. Kh«ng cho phÐp cã sôt ¸p trong khi thö thuû tÜnh, kh«ng cho phÐp cã rß rØ trong qu¸ tr×nh thö. 3.8.5. Sau khi thö ¸p lùc ®¹t yªu cÇu, mèi nèi ph¶i ®−îc lµm kh« b»ng khÝ nãng vµ thö ®Ó ®¶m b¶o c¸ch ®iÖn víi mèi nèi ë vÞ trÝ th¼ng ®øng nh− sau: • Thö ®iÖn trë; • Thö ®é bÒn chÊt ®iÖn m«i. 3.8.6. Thö ®iÖn trë ph¶i cho ®iÖn trë tèi thiÓu lµ 5 Mohms víi dßng ®iÖn liªn tôc cã ®iÖn thÕ lµ 1000V. NÕu gi¸ trÞ ®iÖn trë nhá h¬n gi¸ trÞ yªu cÇu, th× mèi nèi c¸ch ®iÖn ph¶i ®−îc sÊy l¹i vµ tiÕn hµnh thö l¹i. ChØ cho phÐp tiÕn hµnh thö l¹i mét lÇn. 3.8.7. Thö ®é bÒn chÊt ®iÖn m«i ph¶i ®−îc ®−îc tiÕn hµnh b»ng dßng ®IÖn xoay chiÒu h×nh Sin víi tÇn sè lµ 50 – 60 Hz. Dßng ®iÖn sÏ ®−îc ®−a vµo tõ tõ, b¾t ®Çu tõ gi¸ trÞ ban ®Çu kh«ng qu¸ 1,2 kV vµ t¨ng lªn ®Õn 2,5 kV trong vßng thêi gian kh«ng qu¸ 10 gi©y, vµ gi¸ trÞ cao nhÊt ®−îc gi÷ trong vßng 60 gi©y. Cuéc thö ®¹t khi líp c¸ch ®iÖn kh«ng bÞ vì vµ bÒ mÆt kh«ng ®¸nh tia löa trong qu¸ tr×nh thö. 3.9. C¸c h¹ng môc kÕt cÊu 3.9.1. C¸c h¹ng môc kÕt cÊu nh− c¸c kÕt cÊu ®ì vµ kÕt cÊu b¶o vÖ mµ kh«ng ®−îc hµn lªn c¸c phÇn ph¶i chÞu ¸p lùc ®−îc xem lµ c¸c phÇn tö kÕt cÊu. Xem TCVN 6475-7 môc 8. 3.9.2. C¸c h¹ng môc kÕt cÊu ®ãng vai trß lµ bé phËn chÞu ¸p lùc cña hÖ thèng ®−êng èng ph¶i tháa 299
 • TCVN 6475-9:2007 m·n c¸c yªu cÇu nh− ®èi víi phÇn hÖ thèng ®−êng èng n¬i chóng ®−îc l¾p ®Æt. 3.9.3. C¸c h¹ng môc kÕt cÊu kh«ng ®−îc phÐp hµn trùc tiÕp lªn c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc hoÆc ®−êng èng. KÕt cÊu ®ì, ®Ýnh ph¶i ®−îc hµn lªn tÊm hoÆc vßng ®Öm (doubler plate or ring). 3.9.4. C¸c mèi hµn trßn kh«ng ®−îc ë gÇn d−íi c¸c vßng ®Öm, kÑp hoÆc c¸c bé phËn kh¸c cña kÕt cÊu ®ì. 3.9.5. C¸c tÊm vµ vßng ®Öm vÜnh cöu ph¶i ®−îc lµm tõ vËt liÖu cã tÝnh chÊt tháa m·n c¸c yªu cÇu ®èi víi c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc. C¸c vßng ®Öm ph¶i ®−îc chÕ t¹o thµnh c¸c vá bao trßn toµn bé víi c¸c mèi hµn däc cã tÊm ®Öm lãt vµ tr¸nh ®©m thñng vµo vËt liÖu cña bé phËn ph¶i chÞu ¸p lùc. C¸c mèi hµn kh¸c ph¶i hµn liªn tôc, cµng nhá cµng tèt, vµ ph¶i ®−îc hµn sao cho gi¶m thiÓu ®−îc nguy c¬ nøt ch©n mèi hµn vµ xÐ líp. 4. VËt liÖu vµ b¶n ghi ®Æc tÝnh kü thuËt cña qu¸ tr×nh chÕ t¹o c¸c bé phËn ®−êng èng. TÊt c¶ c¸c yªu cÇu vÒ vËt liÖu, qu¸ tr×nh chÕ t¹o, thö nghiÖm ®èi víi mét bé phËn ®−êng èng cô thÓ ph¶i ®−îc ghi râ trong b¶n ghi ®Æc tÝnh kü thuËt cña qu¸ tr×nh chÕ t¹o. B¶n ghi ®Æc tÝnh kü thuËt ph¶i thÓ hiÖn ®−îc kÕt qu¶ lùa chän vËt liÖu, vµ ph¶i bao gåm c¸c yªu cÇu cô thÓ vµ chi tiÕt ®èi víi c¸c vÊn ®Ò sau : • C¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu. • C¸c yªu cÇu ®èi víi qu¸ tr×nh chÕ t¹o, kiÓm tra, thö nghiÖm ®Ó thu ®−îc c¸c ®Æc tÝnh nªu trªn. 4.1. C¸c ®Æc tÝnh c¬ häc 4.1.1. VËt liÖu ph¶i ®−îc chän lùa vµ thö nghiÖm sao cho ®¶m b¶o ®−îc tÝnh hµn trong c¸c ®iÒu kiÖn hiÖn tr−êng vµ ®iÒu kiÖn khÈn cÊp. 4.1.2. C¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu vµ c¸c ®−êng hµn ph¶i phï hîp víi øng dông cô thÓ vµ c¸c yªu cÇu vÒ vËn hµnh cña hÖ thèng ®−êng èng. 4.1.3. B¶n ghi ®Æc tÝnh kü thuËt ph¶i quy ®Þnh l−îng d− phï hîp cña c¸c tÝnh chÊt c¬ häc ®Ó bï cho sù sôt gi¶m cã thÓ xuÊt hiÖn cña c¸c tÝnh chÊt c¬ häc do ¶nh h−ëng cña c¸c ho¹t ®éng chÕ t¹o. 4.2. ChÕ t¹o vµ thö nghiÖm 4.2.1. B¶n ghi ®Æc tÝnh kü thuËt ph¶i quy ®Þnh: • 300 Lo¹i h×nh vµ møc ®é kiÓm tra ph¸ hñy vµ kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy;
 • TCVN 6475-9:2007 • ChØ tiªu chÊp nhËn cña c¸c cuéc thö; • Møc ®é vµ lo¹i tµi liÖu, b¸o c¸o, chøng chØ cÇn cã trong khi chøng nhËn c¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu. 5. VËt liÖu dïng cho c¸c bé phËn rÌn, ®óc vµ t¹o h×nh nãng 5.1. Quy ®Þnh chung 5.1.1. C¸c vËt liÖu ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-8 vµ môc nµy. 5.1.2. VËt liÖu dïng trong c¸c øng dông cã khÝ chua 5.1.2. 1. §èi víi c¸c bé phËn trªn hÖ thèng ®−êng èng dïng ®Ó vËn chuyÓn chÊt láng cã chøa hy®ro sunphua (®−îc ®Þnh nghÜa lµ c¸c øng dông cã khÝ chua), tÊt c¶ c¸c yªu cÇu vÒ lùa chän vËt liÖu, ®é cøng cùc ®¹i, c¸c quy tr×nh chÕ t¹o ph¶i tu©n thñ theo c¸c tiªu chuÈn NACE MR 0175 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. Ngoµi ra, c¸c yªu cÇu bæ sung d−íi ®©y còng ph¶i ®−îc tu©n thñ. 5.1.2. 2. ViÖc sö dông c¸c vËt liÖu kh«ng ®−îc quy ®Þnh trong theo tiªu chuÈn NACE MR 0175 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn lµ dïng cho c¸c øng dông khÝ chua ph¶i ®−îc chøng nhËn theo c¸c yªu cÇu cña §¨ng kiÓm. ViÖc chøng nhËn nµy ph¶i bao gåm cuéc thö nøt do øng suÊt trong m«i tr−êng cã sunphua cña vËt liÖu c¬ b¶n vµ mèi hµn nÕu cã. 5.1.2. 3. Thµnh phÇn hãa häc cña vËt liÖu b»ng thÐp hîp kim thÊp dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c bé phËn ®−êng èng ®−îc sö dông trong c¸c øng dông khÝ chua ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu t¹i 5.2.3 vµ b¶ng 5.2-1 víi c¸c giíi h¹n sau ®©y: • Thµnh phÇn cña Mn ph¶i nhá h¬n 1,4%; • Thµnh phÇn cña S ph¶i nhá h¬n 0,003%; • Thµnh phÇn cña Ni ph¶i nhá h¬n 1,00%. 5.1.2. 4. Thµnh phÇn hãa häc cuèi cïng cña vËt liÖu dïng trong c¸c øng dông cã khÝ chua ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm duyÖt. 5.1.2. 5. §é cøng cña vËt liÖu c¬ b¶n, mèi hµn vµ vïng ¶nh h−ëng nhiÖt ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn NACE MR 0175 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. 5.1.2. 6. C¸c bé phËn ®−îc chÕ t¹o tõ vËt liÖu tÊm c¸n ph¶i ®−îc thö kiÓm tra ®é bÒn chèng l¹i nøt do ¸p suÊt hy®ro. 301
 • TCVN 6475-9:2007 5.1.2. 7. VËt liÖu tÊm ph¶i ®−îc chÕ t¹o sao cho gi¶m thiÓu ®−îc hiÖn t−îng tËp trung t¹p chÊt (phèt pho vµ l−u huúnh) vÜ m« vµ vi m«. 5.1.2. 8. 5.2. VËt liÖu tÊm ph¶i ®−îc kiÓm tra siªu ©m 100 % theo c¸c yªu cÇu t¹i TCVN 6475-13 môc 7. C¸c bé phËn b»ng thÐp C- Mn hîp kim thÊp 5.2.1. C¸c yªu cÇu nµy ®−îc ¸p dông cho c¸c bé phËn rÌn, t¹o h×nh nãng vµ ®óc chÕ t¹o tõ thÐp C-Mn hîp kim thÊp víi SMYS ®Õn 555 MPa. ViÖc sö dông c¸c vËt liÖu cã ®é bÒn cao h¬n ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. 5.2.2. ThÐp sö dông lµ lo¹i thÐp lÆng hoµn toµn (fully killed) vµ ®−îc lµm mÞn h¹t. VËt liÖu ph¶i ®−îc chÕ t¹o b»ng c¸ch sö dông c¸c lß sau ®©y: • Lß «xy c¬ b¶n (Basic oxygen Fuinace); • Lß hå quang ®iÖn; • Lß hå quang ch©n kh«ng nÊu ch¶y l¹i; • Lß nÊu ch¶y ®iÖn xØ sau ®ã khö khÝ b»ng ch©n kh«ng. 5.2.3. Thµnh phÇn hãa häc 5.2.3. 1. Thµnh phÇn hãa häc, lÊy tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch s¶n phÈm cña vËt liÖu dïng cho c¸c bé phËn t¹o h×nh nãng, ®óc vµ rÌn kh«ng ®−îc v−ît qu¸ gi¸ trÞ trong b¶ng 5.2-1 sö dông c¸c ghi chó ë b¶ng 8.11 trõ c¸c ghi chó 9 vµ 10. B¶ng 5.2-1: Thµnh phÇn ho¸ häc cña vËt liÖu dïng cho c¸c bé phËn t¹o h×nh nãng, ®óc & rÌn Nguyªn tè Khèi l−îng tèi ®a, %- ph©n tÝch s¶n phÈm C Mn 1,60 P 0,015 S 0,010 Si 0,40 Ni 2,0 Cr 302 0,16 12,5
 • TCVN 6475-9:2007 B¶ng 5.2-1: Thµnh phÇn ho¸ häc cña vËt liÖu dïng cho c¸c bé phËn t¹o h×nh TiÕp theo vµ kÕt thóc ®óc & rÌn nãng, Nguyªn tè Khèi l−îng tèi ®a, %- ph©n tÝch s¶n phÈm Mo Cu 0,5 Nb 0,060 V 0,10 Ti 0,040 AL 0,060 N 5.2.3. 2. 1,10 0,012 Thµnh phÇn cacbon t−¬ng ®−¬ng (CE) kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0,52 % khi ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: CE = C+ Mn/6 + 1/5 (Cr +Mo +V) +1/15 (Cu+Ni) 5.2.3. 3. (5.2-1) §èi víi vËt liÖu ph¶i t«i vµ ram, thµnh phÇn cña c¸c nguyªn tè lµm cøng Cr, Mo, Cu vµ Ni ph¶i ®ñ ®Ó cã ®−îc cÊu tróc vi m« mong muèn t¹i phÇn bªn trong t©m cña bé phËn, thµnh phÇn ho¸ häc lùa chän ph¶i cã ®ñ kh¶ n¨ng lµm cøng ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn theo chiÒu dµy cña bé phËn. 5.2.4. TÝnh chÊt c¬ häc 5.2.4. 1. §é bÒn kÐo, ®é cøng vµ c¸c tÝnh chÊt ®é dai víi vÕt c¾t ch÷ V ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu t¹i TCVN 6475-8 b¶ng 6.2-3 vµ b¶ng 6.2-4. 5.2.4. 2. Thö c¬ tÝnh ph¶i ®−îc tiÕn hµnh sau khi nhiÖt luyÖn. Cuéc thö ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu t¹i 7.7 vµ TCVN 6475-8 môc 4. 5.2.4. 3. §èi víi vËt liÖu cã chiÒu dµy lín h¬n 40mm, c¸c yªu cÇu vÒ nhiÖt ®é thö va ®Ëp vµ n¨ng l−îng hÊp thô ph¶i ®−îc c©n nh¾c kü l−ìng. T¨ng chiÒu dµy sÏ ®ßi hái ph¶i gi¶m nhiÖt ®é thö, hoÆc n¨ng l−îng hÊp thô ph¶i cao h¬n t¹i cïng nhiÖt ®é thö. Trong bÊt kú tr−êng hîp nµo, n¨ng l−îng hÊp thô kh«ng ®−îc nhá h¬n gi¸ trÞ yªu cÇu trong TCVN 6475-8 b¶ng 6.2-3, hoÆc nhiÖt ®é thö kh«ng ®−îc cao h¬n nhiÖt ®é thiÕt kÕ tèi thiÓu. 5.2.4. 4. C¸c yªu cÇu thö ®é dai g·y cña kim lo¹i c¬ b¶n vµ kim lo¹i mèi hµn ph¶i ®−îc xem xÐt ®èi víi vËt liÖu cã chiÒu dµy lín h¬n 50mm. §é g·y ®o ®−îc tèi thiÓu ph¶i lµ gi¸ trÞ CTOD b»ng 0,15 mm 303
 • TCVN 6475-9:2007 t¹i nhiÖt ®é thiÕt kÕ thÊp nhÊt. 5.2.4. 5. §èi víi c¸c nhiÖt ®é thiÕt kÕ lín h¬n 50 0C, øng suÊt ch¶y thùc tÕ t¹i nhiÖt ®é thiÕt kÕ cao nhÊt ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-7 môc 3.5. 5.3. C¸c bé phËn b»ng thÐp ferÝt – Austerit (duplex), thÐp kh«ng gØ kh¸c vµ hîp kim Niken chèng ¨n mßn (CRA). 5.3.1. TÊt c¶ c¸c yªu cÇu vÒ vËt liÖu thÐp kh«ng gØ duplex 22Cr vµ 25Cr, thÐp kh«ng gØ Austenit vµ Martensit, vµ hîp kim CRA ph¶i tu©n thñ yªu cÇu t¹i TCVN 6475-8 môc 6, 7 vµ 8. 5.3.2. §èi víi c¸c bé phËn ®−îc lµm b»ng thÐp kh«ng gØ duplex, c¸c lo¹i thÐp kh«ng gØ kh¸c hoÆc hîp kim niken chèng ¨n mßn mµ ®−îc sö dông trong m«i tr−êng cã n−íc biÓn, ph¶i tiÕn hµnh thö ¨n mßn theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i môc TCVN 6475-8 môc 6.3.5 vµ 6.4.4 mét c¸ch t−¬ng øng. 5.4. NhiÖt luyÖn. 5.4.1. C¸c bé phËn rÌn, t¹o h×nh nãng b»ng thÐp hîp kim thÊp ph¶i ®−îc th−ßng hãa hoÆc t«i vµ ram. 5.4.2. C¸c vËt ®óc b»ng thÐp hîp kim thÊp ph¶i ®−îc xö lý ®ång nhÊt cÊu tróc (homogenise), th−êng hãa vµ khö øng suÊt hoÆc ®−îc xö lý ®ång nhÊt cÊu tróc, t«i vµ ram. 5.4.3. C¸c bé phËn b»ng thÐp duplex ph¶i ®−îc ñ dung dÞch (solution anneal) vµ t«i trong n−íc. 5.4.4. §èi víi c¸c bé phËn b»ng vËt liÖu ®−îc t«i vµ ram th× nhiÖt ®é ram ph¶i ®ñ lín ®Ó viÖc xö lý nhiÖt sau khi hµn trong giai ®o¹n chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt ®−îc hiÖu qu¶. 6. Qu¸ tr×nh t¹o h×nh nãng, rÌn, ®óc vµ xö lý nhiÖt 6.1. T¹o h×nh nãng 6.1.1. ViÖc t¹o h×nh nãng ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo c¸c quy tr×nh ®−îc duyÖt nh− quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-8 môc 7.5. 6.1.2. T¹o h×nh nãng, bao gåm c¶ viÖc dËp c¸c èng nh¸nh b»ng thÐp hîp kim thÊp, ph¶i ®−îc thùc hiÖn trong d¶i nhiÖt ®é tõ 800 0C ®Õn 1000 0C. NhiÖt ®é ph¶i ®−îc kiÓm so¸t chÆt chÏ vµ bé phËn ®−îc lµm nguéi trong kh«ng khÝ tÜnh. 6.1.3. §èi víi thÐp duplex, t¹o h×nh nãng ph¶i ®−îc thùc hiÖn trong d¶i nhiÖt ®é tõ 1000 0C ®Õn 11500C. 304
 • TCVN 6475-9:2007 6.2. RÌn 6.2.1. RÌn ph¶i ®−îc thùc hiÖn tu©n thñ theo tiªu chuÈn ASTM A694 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. Mçi s¶n phÈm rÌn ph¶i ®−îc gia c«ng nãng cµng ®Õn gÇn kÝch th−íc cuèi cïng cµng tèt vµ ®−îc t¹o h×nh víi tØ sè co th¾t tèi thiÓu lµ 4:1. 6.2.2. Kh«ng ®−îc phÐp söa ch÷a c¸c vËt rÌn b»ng ph−¬ng ph¸p hµn. 6.3. §óc 6.3.1. §óc ph¶i ®−îc thùc hiÖn tu©n thñ theo tiªu chuÈn ASTM A352 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. 6.3.2. C¸c vËt ®óc cã thÓ ®−îc söa ch÷a b»ng ph−¬ng ph¸p mµi ®Õn ®é s©u cùc ®¹i lµ 10% chiÒu dµy thµnh èng thùc tÕ víi ®iÒu kiÖn lµ kh«ng cã chç nµo chiÒu dµy thµnh èng bÞ thÊp h¬n chiÒu dµy thµnh èng thiÕt kÕ tèi thiÓu. Khu vùc ®−îc mµi ph¶i chuyÓn tiÕp tr¬n chu víi vËt liÖu xung quanh. 6.3.3. C¸c khuyÕt tËt s©u h¬n møc cho phÐp t¹i 6.3.2 cã thÓ söa ch÷a b»ng ph−¬ng ph¸p hµn. Ph¹m vi lín nhÊt ®−îc söa ch÷a b»ng hµn kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 20% tæng diÖn tÝch bÒ mÆt. 6.3.4. TÊt c¶ c¸c viÖc hµn söa ch÷a ph¶i ®−îc tiÕn hµnh bëi c¸c thî hµn ®−îc chøng nhËn vµ ph¶i tu©n thñ theo c¸c quy tr×nh hµn ®−îc duyÖt. 6.4. Xö lý nhiÖt 6.4.1. Quy tr×nh xö lý nhiÖt ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm duyÖt tr−íc khi tiÕn hµnh. 6.4.2. Quy tr×nh xö lý nhiÖt tèi thiÓu ph¶i cã c¸c th«ng tin sau: • ThiÕt bÞ nung nãng; • Lß (nÕu sö dông); • C¸ch nhiÖt (nÕu cã); • ThiÕt bÞ ®o vµ ghi nhËn dïng ®Ó kiÓm so¸t lß vµ ghi nhËn nhiÖt ®é cña bé phËn; • Kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c lÇn hiÖu chuÈn; • Tèc ®é nung nãng vµ lµm nguéi; • Gra®ien nhiÖt ®é; 305
 • TCVN 6475-9:2007 • D¶i nhiÖt ®é gi÷ vµ thêi gian gi÷; kho¶ng thêi gian yªu cÇu tèi ®a ®Ó chuyÓn b«k phËn tõ lß sang bÓ t«i (nÕu cã); • Lo¹i dung dÞch t«i (nÕu cã); • NhiÖt ®é cùc ®¹i cña dung dÞch t«i khi b¾t ®Çu vµ kÕt thóc qu¸ tr×nh t«i (nÕu ¸p dông). 6.4.3. C¸c bé phËn cã thÓ ®−îc gia c«ng th« ®Õn gÇn kÝch th−íc cuèi cïng tr−íc khi nhiÖt luyÖn. 6.4.4. NhiÖt ®é cña lß ph¶i ®−îc kiÓm so¸t trong kho¶ng ± 100C vµ c¸c ®Çu ®o nhiÖt ph¶i ®−îc g¾n vµo mçi bé phËn trong toµn bé thêi gian cña vßng nhiÖt luyÖn. 6.4.5. §èi víi c¸c bé phËn ®−îc t«i trong n−íc, thêi gian tõ khi bá bé phËn ra khái lß ®Õn khi nhóng vµo chÊt t«i kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 90 gi©y ®èi víi thÐp C-Mn, vµ 60 gi©y ®èi víi thÐp kh«ng gØ duplex. 6.4.6. N−íc ph¶i ®−îc khuÊy m¹nh, tèt nhÊt lµ cã dßng ch¶y ngang qua ®Ó ®¶m b¶o bé phËn ®−îc t«i ®ñ. NhiÖt ®é b¾t ®Çu vµ kÕt thóc cña n−íc t«i ph¶i ®−îc ®o vµ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 40 0C. 6.4.7. C¸c thiÕt bÞ nhiÖt luyÖn ph¶i ®−îc hiÖu chuÈn tèi thiÓu mét n¨m mét lÇn. 7. Qu¸ tr×nh chÕ t¹o c¸c bé phËn, thiÕt bÞ vµ h¹ng môc kÕt cÊu. 7.1. Quy ®Þnh chung 7.1.1. C¸c yªu cÇu nµy ¸p dông cho viÖc chÕ t¹o c¸c bé phËn, thiÕt bÞ vµ c¸c h¹ng môc kÕt cÊu dïng trong hÖ thèng ®−êng èng biÓn. 7.1.2. C¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc thö tÝnh chÊt c¬ häc, thö ¨n mßn ®−îc quy ®Þnh t¹i môc nµy vµ TCVN 6475-8 môc 9.3, 9.4. 7.1.3. C¸c yªu cÇu vÒ nh©n sù kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy, thiÕt bÞ, ph−¬ng ph¸p, quy tr×nh vµ chØ tiªu chÊp nhËn cña kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-13. 7.1.4. C¸c quy tr×nh hµn, thî hµn, viÖc xö lý vËt liÖu hµn ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-12. 7.1.5. Qu¸ tr×nh hµn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i môc 9.5. 7.1.6. C¸c bé phËn, thiÕt bÞ dù kiÕn ®−îc hµn nèi víi ®−êng èng ph¶i cã dung sai kÝch th−íc vÒ ®−êng kÝnh vµ chiÒu dµy gièng nh− ®èi víi ®−êng èng ®Ó ®¶m b¶o viÖc gi¸ l¾p ®−îc thùc hiÖn chÝnh x¸c. NÕu mèi nèi b»ng vËt liÖu thÐp t«i vµ ram cÇn ph¶i xö lý nhiÖt sau khi hµn th× nhiÖt ®é xö lý nhiÖt tèi thiÓu ph¶i lµ 25 0C d−íi nhiÖt ®é ram cña vËt liÖu c¬ b¶n. 306
 • TCVN 6475-9:2007 7.1.7. B¶n ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o (MPS) 7.1.7. 1. Tr−íc khi tiÕn hµnh chÕ t¹o, nhµ chÕ t¹o ph¶i chuÈn bÞ b¶n ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o( MPS). MPS ph¶i chØ râ tÊt c¶ c¸c yªu tè cã thÓ g©y ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng vµ ®é tin cËy cña qu¸ tr×nh chÕ t¹o. 7.1.7. 2. MPS tèi thiÓu ph¶i cã c¸c th«ng tin sau ®©y: • M« t¶ c¸c b−íc chÕ t¹o; • C¸c qu¸ tr×nh chÕ t¹o; • VËt liÖu, n¬i chÕ t¹o vËt liÖu; • C¸c quy tr×nh kiÓm so¸t qu¸ tr×nh chÕ t¹o; • C¸c quy tr×nh hµn; • C¸c quy tr×nh xö lý nhiÖt; • C¸c quy tr×nh kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy; • Quy tr×nh thö ¸p lùc; • Danh môc c¸c cuéc thö c¬ tÝnh vµ ¨n mßn cÇn thùc hiÖn; • Quy tr×nh kiÓm so¸t kÝch th−íc; • §¸nh dÊu, s¬n phñ vµ quy tr×nh b¶o vÖ s¶n phÈm. 7.1.8. MPS ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm duyÖt. 7.2. ChÕ t¹o c¸c mÆt bÝch 7.2.1. C¸c mÆt bÝch ph¶i ®−îc chÕ t¹o, kiÓm tra, thö vµ lËp hå s¬ theo c¸c quy tr×nh, tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−îc c«ng nhËn. 7.2.2. C¸c mÆt bÝch ®−îc rÌn ®Õn gÇn h×nh d¹ng cuèi cïng. Gia c«ng ®Õn 10% chiÒu dµy thµnh côc bé t¹i mÆt ngoµi cña bÝch lµ ®−îc phÐp. C¸c mÆt tiÕp xóc cña mÆt bÝch ph¶i ®−îc gia c«ng sao cho ®é nh¸m bÒ mÆt phï hîp víi miÕng ®Öm ®−îc sö dông. 7.2.3. Thö tÝnh chÊt c¬ häc ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo yªu cÇu quy ®Þnh t¹i môc 7.7. 7.2.4. Thö tÝnh ¨n mßn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh nh− quy ®Þnh t¹i 5.1 vµ 5.3. 7.2.5. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy vµ chØ tiªu chÊp nhËn ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu t¹i TCVN 6475-13. 307
 • TCVN 6475-9:2007 7.2.6. Møc ®é kiÓm tra kh«ng ph¸ huû nh− sau: • 100% kiÓm tra h¹t tõ hoÆc chÊt láng thÈm thÊu; • KiÓm tra siªu ©m 100% 10 mÆt bÝch ®Çu tiªn cho mçi lo¹i kÝch th−íc vµ mçi d¹ng. NÕu kh«ng ph¸t hiÖn khuyÕt tËt møc ®é kiÓm tra cã thÓ gi¶m xuèng 10% cho mçi lo¹i kÝch th−íc vµ mçi d¹ng bÝch. NÕu ph¸t hiÖn khuyÕt tËt ë 5 bÝch ®Çu tiªn hoÆc trong khi kiÓm tra 10% sè bÝch, th× tÊt c¶ c¸c mÆt bÝch cã kÝch th−íc ®ã vµ cã d¹ng t−¬ng tù ph¶i kiÓm tra 100%. 7.3. ChÕ t¹o van 7.3.1. C¸c van ph¶i ®−îc chÕ t¹o, kiÓm tra, thö vµ lËp hå s¬ theo c¸c quy tr×nh tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−îc c«ng nhËn. 7.3.2. Møc ®é thö c¬ tÝnh, kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy, thö ¨n mßn, nÕu cã yªu cÇu, ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c quy ®Þnh t¹i phÇn nµy (xem môc 5). Lo¹i h×nh thö vµ chØ tiªu chÊp nhËn ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu ®èi víi ®−êng èng hoÆc phÇn èng n¬i nh÷ng van nµy ®−îc sö dông. 7.3.3. Thö thuû tÜnh ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ, ngo¹i trõ thêi gian gi÷ tèi thiÓu ph¶i lµ 2 giê nÕu tiªu chuÈn thiÕt kÕ cho phÐp thêi gian gi÷ ng¾n h¬n. 7.3.4. C¸c van víi c¸c yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ ®é kÝn kh«ng rß rØ, ph¶i tiÕn hµnh thö rß rØ nh− yªu cÇu cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ (vÝ dô: van èng ®øng, van b¶o tr×, van c¸ch ly nhËn thoi.) 7.3.5. C¸c quy tr×nh thö ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. 7.4. ChÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ vµ c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc b»ng ph−¬ng ph¸p hµn. 7.4.1. C¸c thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc nh− thiÕt bÞ nhËn thoi, èng phun vµ c¸c bé phËn ®−îc hµn tõ c¸c tÊm ph¶i ®−îc chÕ t¹o, kiÓm tra, thö vµ lËp hå s¬ theo c¸c quy tr×nh, tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−îc c«ng nhËn. 7.4.2. Thö thuû tÜnh ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ, ngo¹i trõ thêi gian gi÷ tèi thiÓu ph¶i lµ 2 giê nÕu tiªu chuÈn thiÕt kÕ cho phÐp thêi gian gi÷ ng¾n h¬n. 7.5. ChÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ vµ bé phËn kh¸c. 7.5.1. C¸c bé phËn vµ thiÕt bÞ kh¸c nh− mèi nèi c¸ch ®iÖn, ®Çu nèi c¬ khÝ, èng ch÷ T, èng ch÷ Y vµ c¸c bé phËn, chi tiÕt kh¸c ®−îc chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p t¹o h×nh nãng tõ tÊm, ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c quy tr×nh, tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−îc c«ng nhËn, còng nh− ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 308
 • TCVN 6475-9:2007 7.5.2. C¸c bé phËn chÞu ¸p lùc ph¶i tiÕn hµnh thö thuû tÜnh, trõ khi kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc. ¸p suÊt thö ph¶i lµ 1,5 lÇn ¸p suÊt thiÕt kÕ vµ thêi gian gi÷ lµ 2 giê. 7.5.3. ¸p lùc thö thñy tÜnh ph¶i ®−îc ®o trong suèt thêi gian thö bëi c¸c thiÕt bÞ ®−îc hiÖu chuÈn mçi n¨m mét lÇn. Trong qu¸ tr×nh thö thñy tÜnh kh«ng cho phÐp cã sôt ¸p hoÆc rß rØ. 7.5.4. C¸c mèi nèi c¸ch ®IÖn ph¶i ®−îc thö theo quy ®Þnh t¹i môc 3.8. 7.6. ChÕ t¹o c¸c chi tiÕt kÕt cÊu 7.6.1. C¸c chi tiÕt kÕt cÊu ph¶i ®−îc chÕ t¹o, kiÓm tra, thö vµ lËp hå s¬ theo c¸c quy tr×nh, tiªu chuÈn, thiÕt kÕ ®−îc c«ng nhËn vµ ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 7.7. Thö tÝnh chÊt c¬ häc cho c¸c bé phËn t¹o h×nh nãng, ®óc vµ rÌn. 7.7.1. Thö c¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña c¸c bé phËn sau khi t¹o h×nh nãng, ®óc hoÆc rÌn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn vËt liÖu thö ®−îc lÊy tõ: • PhÇn d− cña bé phËn; • Bé phËn sau khi nhiÖt luyÖn lÇn cuèi; • B»ng c¸ch lùa chän ngÉu nhiªn tõ c¸c bé phËn cã cïng d¹ng, tõ cïng mÎ luyÖn vµ l« ®−îc nhiÖt luyÖn. 7.7.2. TÊt c¶ c¸c cuéc thö tÝnh chÊt c¬ häc ph¶i ®−îc tiÕn hµnh sau khi nhiÖt luyÖn lÇn cuèi. 7.7.3. Mét bé phËn ®−îc lÊy tõ mçi l« ph¶i ®−îc tiÕn hµnh thö nh− sau: • Hai mÉu thö kÐo lÊy tõ vËt liÖu c¬ b¶n theo h−íng ngang t¹i 1/3 chiÒu dµy • Hai bé mÉu thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V ®−îc lÊy theo chiÒu ngang t¹i tõng vÞ trÝ 2mm d−íi bÒ mÆt trong vµ ngoµi vµ 2 bé mÉu thö lÊy tõ cïng vÞ trÝ víi mÉu thö kÐo. VÕt c¾t ph¶i vu«ng gãc víi bÒ mÆt cña bé phËn. • C¸c mÉu thö cÊu tróc kim lo¹i ph¶i ®−îc lÊy tõ cïng vÞ trÝ víi mÉu thö va ®Ëp vµ t¹i 1/3T, 1/2T vµ 2/3T (T – chiÒu dµy). Trªn mçi mÉu thö tèi thiÓu ph¶i ®o ®é cøng t¹i 3 ®IÓm. 7.7.4. C¸c tÝnh chÊt c¬ häc ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®Þnh tr−íc. 7.7.5. §é co th¾t diÖn tÝch tiÕt diÖn mÉu thö tèi thiÓu lµ 35%. §èi víi c¸c bé phËn cã chiÒu dµy lín víi SMYS > 420 MPa, tÝnh chÊt dÎo ®ßi hái ph¶i cao h¬n. 309
 • TCVN 6475-9:2007 7.7.6. §é cøng cña c¸c bÒ mÆt tiÕp cËn ®−îc cña bé phËn ph¶i ®−îc kiÓm tra. §é cøng cña c¸c bé phËn dïng cho c¸c øng dông kh«ng cã khÝ chua kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c yªu cÇu t¹i TCVN 6475-8 b¶ng 6.2-3 ®èi víi thÐp C-Mn vµ b¶ng 6.3-2 ®èi víi thÐp duplex. 7.7.7. §é cøng cña c¸c bé phËn dïng cho c¸c øng dông cã khÝ chua ph¶I tháa m·n c¸c yªu cÇu t¹i TCVN 6475-8 môc 7.1. 8. ChÕ t¹o c¸c èng cong (Bend) 8.1. Quy ®Þnh chung. 8.1.1. Tr−íc khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh chÕ t¹o, nhµ chÕ t¹o ph¶i chuÈn bÞ quy tr×nh chÕ t¹o (MPS). Quy tr×nh chÕ t¹o ph¶i chØ râ c¸c tÝnh chÊt quy ®Þnh ®−îc t¹o ra vµ kiÓm chøng nh− thÕ nµo trong d©y chuyÒn chÕ t¹o. MPS ph¶i chØ ra tÊt c¶ c¸c yÕu tè g©y ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng vµ ®é tin cËy cña qu¸ tr×nh chÕ t¹o. 8.1.2. MPS tèi thiÓu ph¶i bao gåm nh÷ng th«ng tin sau: • KÕ ho¹ch s¬ ®å m« t¶ dßng ch¶y cña qu¸ tr×nh; • KÕ ho¹ch chÊt l−îng cña dù ¸n cô thÓ; • Qu¸ tr×nh uèn ®−îc sö dông; • VËt liÖu; • Quy tr×nh kiÓm so¸t qu¸ tr×nh uèn; • Quy tr×nh nhiÖt luyÖn; • Quy tr×nh kiÓm tra kh«ng ph¸ huû; • Thö tÝnh chÊt c¬ häc vµ thö ¨n mßn; • Quy tr×nh kiÓm so¸t kÝch th−íc; • Quy tr×nh ®¸nh kÝ hiÖu, s¬n phñ vµ b¶o vÖ. 8.1.3. C¸c èng cong cã thÓ ®−îc lµm tõ c¸c ®o¹n èng th¼ng kh«ng cã mèi hµn trßn (èng mÑ) b»ng c¸ch uèn nãng, uèn nguéi, uèn c¶m øng hoÆc rÌn. C¸c èng cong kh«ng ®−îc phÐp cã c¸c nÕp gÊp do uèn. 8.1.4. èng mÑ b»ng thÐp C-Mn ph¶i ®−îc th−êng hãa, t«i vµ ram hoÆc chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p TMCP (c¸n c¬ nhiÖt cã kiÓm so¸t). 310
 • TCVN 6475-9:2007 8.1.5. èng mÑ vµ èng kh¸c sö dông ®Ó uèn ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë TCVN 6475- 8. ViÖc miÔn gi¶m thö ¸p lùc nh− quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-8 môc 8.10.8 kh«ng ®−îc ¸p dông. 8.1.6. èng mÑ b»ng thÐp C-Mn vµ thÐp kh«ng gØ duplex tèi thiÓu ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu ®èi víi ®−êng èng vµ c¸c yªu cÇu bæ xung quy ®Þnh ë TCVN 6475-8. 8.1.7. C¸c yªu cÇu vÒ ®é cøng ®èi víi thÐp C-Mn vµ thÐp kh«ng gØ duplex ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu ë TCVN 6475-8 môc 6. 8.1.8. Thµnh phÇn hãa häc cña èng mÑ b»ng thÐp C-Mn ph¶i phï hîp víi yªu cÇu t¹i b¶ng 8.1-1. Thµnh phÇn ho¸ häc cña èng mÑ b»ng thÐp kh«ng gØ duplex ph¶i phï hîp víi TCVN 6475-8 b¶ng 6.31. B¶ng 8.1-1: Thµnh phÇn ho¸ häc cña èng cong b»ng thÐp C-Mn(1),(2),(3) Nguyªn tè Khèi l−îng tèi ®a %, ph©n tÝch s¶n phÈm SMYS 245 240 860 415 450 485 555 C(4) 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 Mn(4) 1,35 1,65 1,65 1,75 1,75 1,85 1,85 Si 0,40 0,40 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 P 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 S 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 Cu 0,35 0,35 0,50 0,50 0,50 0,5 0,5 Ni 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 0,5 0,5 Mo 0,10 0,10 0,50 0,50 0,50 0,5 0,5 Cr(5) 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 0,5 0,5 Al(6) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Nb(7) 0,06 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 V(7) 0,06 0,04 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 Ti(7) 0,06 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 N(6) 0,010 0,010 0,010 0,010 0,012 0,012 0,012 B(8) 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 CE(9) 0,36 0,38 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 311
 • TCVN 6475-9:2007 B¶ng 8.1-1: Thµnhtheo vµ kÕthäc cña èng cong b»ng thÐp C-Mn(1),(2),(3) TiÕp phÇn ho¸ thóc Nguyªn tè Khèi l−îng tèi ®a %, ph©n tÝch s¶n phÈm SMYS 245 240 860 415 450 485 555 Pcm(10) 0,23 0,24 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 Ghi chó: • Thµnh phÇn hãa häc ¸p dông cho c¸c chiÒu dµy ®Õn 45mm, c¸c chiÒu dµy lín h¬n ph¶i ®−îc ®¨ng kiÓm xem xÐt. • NÕu vËt liÖu phÕ liÖu ®−îc sö dông ®Ó chÕ t¹o thÐp, thµnh phÇn cña c¸c nguyªn tè sau ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh, ghi nhËn vµ kh«ng ®−îc v−ît qu¸: 0,03%AS, 0,01%Pb, 0,02%Sn, 0,01% Pb, 0,01%Bi, vµ 0,005% Ca. • Ngo¹i trõ c¸c nguyªn tè khö «xy, c¸c nguyªn tè kh¸c víi nh÷ng nguyªn tè trong b¶ng kh«ng ®−îc ®−a vµo thµnh phÇn nÕu nh− kh«ng ®−îc ®¨ng kiÓm chÊp nhËn. • Mçi lÇn gi¶m 0,01%C xuèng d−íi gi¸ trÞ cùc ®¹i quy ®Þnh, cho phÐp t¨ng 0,05%Mn trªn gi¸ trÞ cùc ®¹i cho phÐp, ®é t¨ng tèi ®a lµ 0,1%. • 0,5 – 1% Cr cã thÓ sö dông nÕu ®−îc ®¨ng kiÓm cho phÐp. • Al : N ≥ 2:1. • (Nb +V +Ti)% tèi ®a lµ 0,12%. Cã thÓ lªn tíi 0,15% nÕu ®−îc ®¨ng kiÓm chÊp nhËn. • Cã thÓ thªm B (tèi ®a lµ 30 ppm) NÕu ®−îc ®¨ng kiÓm cho phÐp. • CE = C + • Pcm = C + 8.2. Mn Cr + Uo + V Cu + Ni + + 6 5 15 Si Mn + Cu + Cr Ni Mo V + + + + + 5B 30 20 60 15 10 èng mÑ dïng cho c¸c øng dông cã n−íc biÓn. 8.2.1. §èi víi c¸c èng mÑ b»ng thÐp kh«ng gØ duplex, c¸c lo¹i thÐp kh«ng gØ kh¸c hoÆc hîp kim niken chèng ¨n mßn ®−îc sö dông trong c¸c øng dông n−íc biÓn, ph¶I tiÕn hµnh thö ¨n mßn theo c¸c quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-8 môc 6.3.5 vµ môc 6.4.4. 8.3. 312 NhiÖt luyÖn sau khi uèn.
 • TCVN 6475-9:2007 8.3.1. C¸c èng cong (ph−¬ng ph¸p c¶m øng) b»ng thÐp C-Mn, thÐp kh«ng gØ Duplex, c¸c lo¹i thÐp kh«ng gØ kh¸c, hîp kim Ni chèng ¨n mßn ph¶i ®−îc nhiÖt luyÖn sau khi uèn, nÕu nh− thö vËt liÖu sau khi uèn kh«ng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®èi víi èng mÑ. 8.3.2. C¸c èng cong b»ng thÐp rÌn hîp kim thÊp ph¶i ®−îc t«i vµ ram hoÆc th−êng ho¸ sau khi rÌn. 8.3.3. C¸c èng cong b»ng thÐp kh«ng gØ martensit vµ vËt liÖu cã líp phñ ph¶i ®−îc nhiÖt luyÖn sau khi t¹o h×nh nãng vµ uèn c¶m øng theo c¸c quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o thÐp. 8.3.4. C¸c èng cong ®−îc chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p uèn nguéi ph¶i ®−îc nhiÖt luyÖn gi¶m øng suÊt nÕu nh− biÕn d¹ng toµn phÇn v−ît qu¸ 3%. %biendang = ( t max ).100 2r + t max (8.3-1) Víi: tmax – chiÒu dµy thµnh èng cùc ®¹i; r – b¸n kÝnh biÕn d¹ng. 8.4. Chøng nhËn quy tr×nh uèn 8.4.1. Quy tr×nh uèn ph¶i ®−îc x©y dùng vµ chøng nhËn. Ph¶I x¸c ®Þnh ®é biÕn thiªn cho phÐp cña c¸c th«ng sè trong qu¸ tr×nh uèn. 8.4.2. Quy tr×nh t¹o h×nh nguéi ph¶I bao gåm c¸c th«ng tin sau: • M« t¶ vµ tr×nh tù thùc hiÖn t¹o h×nh nguéi; • ThiÕt bÞ sö dông; • Ký hiÖu vËt liÖu; • §−êng kÝnh, chiÒu dµy thµnh èng vµ b¸n kÝnh cña èng cong; • Møc ®é biÕn d¹ng; • VÞ trÝ cña mèi hµn däc; • Ph−¬ng ph¸p ®Ó tr¸nh lµm máng thµnh èng côc bé, nÕp gÊp hoÆc «van èng; • Xö lý nhiÖt sau khi uèn; • Quy tr×nh thö thñy tÜnh; • C¸c quy tr×nh kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy; 313
 • TCVN 6475-9:2007 • C¸c quy tr×nh kiÓm so¸t kÝch th−íc. 8.4.3. Quy tr×nh t¹o h×nh nãng ph¶i bao gåm c¸c th«ng tin sau: • Tr×nh tù thùc hiÖn t¹o h×nh nãng; • ThiÕt bÞ nung nãng; • Ký hiÖu vËt liÖu; • §−êng kÝnh, chiÒu dµy thµnh èng vµ b¸n kÝnh cña èng cong; • Tèc ®é nung nãng vµ lµm nguéi; • NhiÖt ®é cùc ®¹i vµ cùc tiÓu trong qu¸ tr×nh t¹o h×nh nãng; • KiÓm so¸t vµ duy tr× nhiÖt ®é; • ThiÕt bÞ ghi nhËn c¸c th«ng sè; • VÞ trÝ cña mèi hµn däc; • Ph−¬ng ph¸p ®Ó tr¸nh lµm máng côc bé thµnh èng, nÕp gÊp hoÆc «van èng; • Xö lý nhiÖt sau khi uèn; • Quy tr×nh thö thñy tÜnh; • C¸c quy tr×nh kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy; • C¸c quy tr×nh kiÓm so¸t kÝch th−íc. 8.4.4. Quy tr×nh uèn c¶m øng ph¶i bao gåm c¸c th«ng tin sau: • Tr×nh tù thùc hiÖn qu¸ tr×nh uèn; • ThiÕt bÞ sö dông; • Ký hiÖu vËt liÖu; • §−êng kÝnh, chiÒu dµy thµnh èng vµ b¸n kÝnh èng cong; • VÞ trÝ ®−êng hµn; • NhiÖt ®é uèn c¶m øng; • Tèc ®é uèn; • Kü thuËt lµm nguéi (dung m«I, ¸p lùc, vÞ trÝ vµ sè l−îng c¸c vßi); 314
 • TCVN 6475-9:2007 • Xö lý nhiÖt sau khi uèn; • Quy tr×nh thö thñy tÜnh; • C¸c quy tr×nh kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy; • C¸c quy tr×nh kiÓm so¸t kÝch th−íc. 8.4.5. Quy tr×nh uèn ph¶i ®−îc chøng nhËn b»ng thö c¬ tÝnh vµ kiÓm tra kh«ng ph¸ huû, kiÓm tra b»ng m¾t vµ kiÓm tra kÝch th−íc. 8.4.6. §èi víi èng cong lµm tõ èng ®óc liÒn, møc ®é thö kÐo vµ thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V ph¶i ®−îc thùc hiÖn nh− sau: 8.4.6. 1. Thö kÐo: • VËt liÖu c¬ b¶n ë cung b¸n kÝnh trong: däc vµ ngang (2 mÉu); • VËt liÖu c¬ b¶n ë cung b¸n kÝnh ngoµi: däc vµ ngang (2 mÉu); • VËt liÖu c¬ b¶n t¹i vïng b¾t ®Çu chuyÓn ®æi b¸n kÝnh trong däc vµ ngang (2 mÉu); • VËt liÖu c¬ b¶n t¹i vïng b¾t ®Çu chuyÓn ®èi b¸n kÝnh ngoµi däc vµ ngang (2 mÉu); • VËt liÖu c¬ b¶n ®o¹n tiÕp tuyÕn. 8.4.6. 2. Thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V: • VËt liÖu c¬ b¶n t¹i cung b¸n kÝnh trong, däc vµ ngang ( 02 bé ); • VËt liÖu c¬ b¶n t¹i cung b¸n kÝnh ngoµi, däc vµ ngang ( 02 bé ); • VËt liÖu c¬ b¶n t¹i vïng b¾t ®Çu chuyÓn ®æi b¸n kÝnh trong: däc vµ ngang ( 02 bé ); • VËt liÖu c¬ b¶n t¹i vïng b¾t ®Çu chuyÓn ®æi b¸n kÝnh ngoµi: däc vµ ngang ( 02 bé ); • VËt liÖu c¬ b¶n ®o¹n tiÕp tuyÕn. 8.4.6. 3. §èi víi èng cong cã ®−êng kÝnh ngoµi nhá h¬n 300 mm, chØ cÇn thö theo h−íng däc. 8.4.6. 4. Thö ®é cøng, thö cÊu tróc vÜ m« vµ vi m«: • Mét mÉu thö cÊu tróc vi m« víi toµn bé chiÒu dµy, ®−îc lÊy song song víi trôc däc cña èng cong, ph¶i lÊy tõ b¸n kÝnh trong, b¸n kÝnh ngoµi vµ tõ vïng b¾t ®Çu vµ kÕt thóc cña vïng chuyÓn ®æi, tõ vËt liÖu c¬ b¶n ®o¹n tiÕp tuyÕn.( 05 mÉu ); 315
 • TCVN 6475-9:2007 • §èi víi thÐp duplex, thÐp kh«ng gØ kh¸c vµ hîp kim Ni chèng ¨n mßn c¸c mÉu thö cÊu tróc vÜ m« ph¶i ®−îc thay thÕ b»ng c¸c mÉu thö cÊu tróc vi m« ®Ó kiÓm tra toµn bé cÊu tróc vËt liÖu cña èng cong; • Thö ®é cøng ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn c¸c mÉu thö cÊu tróc vÜ m« vµ vi m« theo yªu cÇu cña môc 8.3; • Thö ®é cøng ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn bÒ mÆt ngoµi cña èng cong hoµn chØnh. Cuéc thö ph¶i ®−îc tiÕn hµnh tèi thiÓu 8 ®iÓm ®o quanh chu vi cña èng cong trªn ®o¹n tiÕp tuyÕn, ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc cña khu vùc chuyÓn ®æi vµ trªn ®iÓm gi÷a cña èng cong. 8.4.7. §èi víi c¸c èng cong lµm tõ èng hµn , c¸c cuéc thö sau ®©y ph¶i ®−îc tiÕn hµnh bæ sung cho c¸c cuéc thö quy ®Þnh ë 8.4.6: 8.4.7. 1. Thö kÐo: Thö kÐo c¾t ngang mèi hµn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh ë khu vùc cung cña èng cong, c¸c vïng kÕt thóc vµ b¾t ®Çu chuyÓn ®æi trªn ®o¹n tiÕp tuyÕn. 8.4.7. 2. Thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V • Kim lo¹i mèi hµn, ®−êng nãng ch¶y ( FL), FL + 2mm, FL + 5mm ë cung cong (4 bé ); • Kim lo¹i mèi hµn ë vïng b¾t ®Çu chuyÓn ®æi ( 1 bé); • Kim lo¹i mèi hµn ë vïng kÕt thóc chuyÓn ®æi ( 1 bé); 8.4.7. 3. • Thö ®é cøng, cÊu tróc vÜ m«, vi m« 2 mÉu thö vi m« víi toµn bé chiÒu dµy, ®−îc lÊy song song víi trôc däc cña èng cong, ph¶i ®−îc lÊy tõ vïng b¾t ®Çu vµ kÕt thóc chuyÓn ®æi.( 2 mÉu ); • §èi víi thÐp Duplex, thÐp kh«ng gØ kh¸c vµ hîp kim Ni chèng ¨n mßn c¸c mÉu thö cÊu tróc vÜ m« ph¶i ®−îc thay b»ng mÉu thö cÊu tróc vi m« ®Ó kiÓm tra toµn bé cÊu tróc vËt liÖu. 8.4.8. C¸c mÉu thö kÐo ph¶i ®−îc lÊy tõ phÇn gi÷a cña chiÒu dµy vËt liÖu, c¸c mÉu thö ®é dai va ®Ëp ph¶i ®−îc lÊy t¹i vÞ trÝ 2 mm d−íi bÒ mÆt bªn trong vµ c¸c mÉu thö vÜ m«, vi m« ph¶i lÊy toµn bé chiÒu dµy cña vËt liÖu. 8.4.9. §èi víi c¸c èng cong cã c¸c vïng kÕt thóc vµ b¾t ®Çu chuyÓn ®æi vµ ®o¹n tiÕp tuyÕn kh«ng ®−îc gi÷ l¹i trªn èng cong, kh«ng cÇn ph¶i thö c¬ tÝnh trªn c¸c vïng nµy. 8.4.10. C¸c yªu cÇu ®èi víi thö kÐo, thö va ®Ëp vµ ®é cøng ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu t¹i TCVN 6475- 316
 • TCVN 6475-9:2007 8 môc 6, b¶ng 6.2-3 ®èi víi thÐp C-Mn vµ b¶ng 6.3-2 ®èi víi thÐp duplex. §èi víi thÐp Duplex, thÐp kh«ng gØ kh¸c vµ hîp kim Ni chèng ¨n mßn, cÊu tróc vËt liÖu ph¶i phï hîp víi yªu cÇu t¹i TCVN 6475-8 môc 6. 8.4.11. NÕu nh− kÕt qu¶ thö kh«ng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®èi víi èng mÑ, quy tr×nh uèn ph¶i ®−îc chøng nhËn bao gåm c¶ nhiÖt luyÖn sau khi uèn. 8.5. Uèn vµ nhiÖt luyÖn sau khi uèn 8.5.1. Tr−íc khi uèn, ph¶i tiÕn hµnh ®o chiÒu dµy trªn tõng ®o¹n èng. 8.5.2. NÕu nh− qu¸ tr×nh uèn bÞ ng¾t qu·ng trong khi uèn nãng hoÆc uèn c¶m øng, c¸c èng cong bÞ ng¾t qu·ng nµy ph¶i ®−îc lo¹i bá. 8.5.3. C¸c mèi hµn däc cña èng hµn ph¶i n»m trªn trôc trung hßa ( neutral axis) trong qu¸ tr×nh uèn. 8.5.4. Uèn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c quy tr×nh ®· ®−îc phª duyÖt vµ tu©n thñ theo c¸c th«ng sè quan träng ®· ®−îc thiÕt lËp trong c¸c quy tr×nh. NhiÖt ®é trong qu¸ tr×nh uèn c¶m øng vµ uèn nãng ph¶i ®−îc kiÓm so¸t trong kho¶ng ± 15 0C b»ng dông cô ®o nhiÖt ®é cao b»ng quang häc ( optical pyrometer). C¸c th«ng sè nhiÖt ®é ph¶i ®−îc ghi l¹i trong b¸o c¸o cho mçi èng cong. ThiÕt bÞ ph¶i ®−îc hiÖu chuÈn tèi thiÓu 1 lÇn trong mét n¨m. 8.5.5. NhiÖt luyÖn sau khi uèn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh t¹i 5.4. 8.5.6. Tèi thiÓu ph¶i ®Æt mét cÆp ®iÖn trë nung nãng cho tèi thiÓu mét èng cong cho mçi mÎ nhiÖt luyÖn. §èi víi c¸c bé phËn ph¶i t«i vµ ram (Q/T) nhiÖt ®é cña m«i tr−êng t«i ph¶i ®−îc ghi vµo b¸o c¸o trong qu¸ tr×nh t«i. 8.6. KiÓm tra kh«ng ph¸ huû vµ kiÓm tra b»ng thÞ gi¸c 8.6.1. C¸c yªu cÇu ®èi víi nh©n sù kiÓm tra kh«ng ph¸ huû, thiÕt bÞ, ph−¬ng ph¸p NDT, quy tr×nh vµ tiªu chuÈn chÊp nhËn ph¶i tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-13. 8.6.2. VËt liÖu tÊm hoÆc èng ph¶i ®−îc kiÓm tra siªu ©m 100% ®Ó ph¸t hiÖn c¸c lçi t¸ch líp. Mçi èng cong ph¶i ®−îc tiÕn hµnh kiÓm tra nh− sau: 8.6.3. KiÓm tra b»ng thÞ gi¸c 100% bÒ mÆt bªn ngoµi vµ bÒ mÆt bªn trong nh÷ng phÇn tiÕp cËn ®−îc. C¸c èng cong ph¶i kh«ng cã r·nh, vÕt lâm, vÕt c¾t, gîi sãng, chç låi ra, chç th¾t nót, nøt vì bÒ mÆt. Kh«ng ®−îc phÐp cã c¸c vÕt nøt. 317
 • TCVN 6475-9:2007 8.6.4. C¸c vÕt o»n nhá , thø yÕu t¹i biªn d¹ng b¸n kÝnh trong cña èng cong sÏ ®−îc chÊp nhËn nÕu chiÒu cao vµ chiÒu s©u cña vÕt o»n kh«ng v−ît qu¸ 1% ®−êng kÝnh trong danh nghÜa vµ tû sè gi÷a chiÒu dµi vµ s©u lín h¬n 12:1. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vÕt o»n thø yÕu ®−îc chÊp nhËn t¹i biªn d¹ng b¸n kÝnh trong cña èng cong ph¶i lín h¬n mét lÇn ®−êng kÝnh trong danh nghÜa. 8.6.5. Ph¶i kiÓm tra 100% UT hoÆc RT c¸c mèi hµn t¹i vïng cung, vïng chuyÓn ®æi vµ 250 mm ®o¹n cuèi cña ®−êng tiÕp tuyÕn nÕu nã ch−a ®−îc kiÓm tra trªn èng mÑ tr−íc khi uèn. 8.6.6. §èi víi c¸c èng b»ng vËt liÖu tõ ho¸, ph¶i kiÓm tra 100% MT vïng cung 900 theo c¶ 2 mÆt cña l−ng vßm èng, hoÆc ®èi víi èng b»ng vËt liÖu kh«ng nhiÔm tõ kiÓm tra 100% PT vµ 100% UT t¹i cïng vïng ®ã ®Ó ®¶m b¶o kh«ng cã c¸c khuyÕt tËt ngang. 8.6.7. §o chiÒu dµy b»ng siªu ©m ®−îc thùc hiÖn vßng quanh chu vi èng t¹i b¸n kÝnh trong vµ b¸n kÝnh ngoµi vµ t¹i c¶ 2 trôc trung lËp c¸ch nhau 150mm däc theo chiÒu dµi cña èng cong. ChiÒu dµy èng kh«ng ®−îc phÐp thÊp h¬n gi¸ trÞ tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i bÊt cø vÞ trÝ nµo nªu trªn. 8.6.8. §é cøng cña bÒ mÆt ngoµi cña èng cong ph¶i ®−îc kiÓm tra t¹i nh÷ng ®iÓm nªu ë 8.6.7. §é cøng cña bÒ mÆt bªn trong ph¶i ®−îc kiÓm tra t¹i b¸n kÝnh ngoµi vµ b¸n kÝnh trong cña èng cong vµ t¹i c¶ hai trôc trung gian xa ®Õn møc cã thÓ tiÕp cËn ®−îc. §é cøng cña c¸c èng cong sö dông trong c¸c øng dông kh«ng cã khÝ chua kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c yªu cÇu t¹i TCVN 6475-8 b¶ng 6.2-3 ®èi víi thÐp C-Mn vµ b¶ng 6.3.-2 ®èi víi thÐp duplex. 8.6.9. KiÓm tra kh«ng ph¸ huû lÇn cuèi, bao gåm c¶ kiÓm tra kÝch th−íc, ph¶i ®−îc tiÕn hµnh sau khi nhiÖt luyÖn sau khi uèn. 8.7. KiÓm tra trong chÕ t¹o c¸c èng cong 8.7.1. Trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, mét èng cong víi chiÒu dµy èng lín nhÊt ®èi víi mçi ®−êng kÝnh ®−îc chÕ t¹o trong mét l« ph¶i ®−îc thö c¬ tÝnh. 8.7.2. Vïng b¾t ®Çu chuyÓn ®æi kh«ng ph¶i thö, nÕu nã ®· ®−îc nhiÖt luyÖn ®Ó phôc håi cÊu tróc vi m«. 8.7.3. §èi víi c¸c èng cong ®−îc lµm tõ èng cã ®−êng kÝnh ngoµi nhá h¬n 300 mm chØ ph¶i thö c¬ tÝnh theo h−íng däc. 8.7.4. Thö c¸c èng cong ®−îc uèn b»ng ph−¬ng ph¸p c¶m øng cã thÓ ®−îc tiÕn hµnh t¹i phÇn d− cña èng víi ®IÒu kiÖn phÇn d− ®ã còng chÞu cïng chu kú nhiÖt nh− vïng èng ®−îc uèn. 8.7.5. §èi víi nh÷ng èng cong chÕ t¹o b»ng èng thÐp ®óc liÒn, møc ®é thö c¬ tÝnh ph¶i ®−îc thùc hiÖn 318
 • TCVN 6475-9:2007 nh− sau: 8.7.5. 1. Thö kÐo • VËt liÖu c¬ b¶n t¹i cung b¸n kÝnh ngoµi : däc vµ ngang ( 2 mÉu ); • VËt liÖu c¬ b¶n t¹i vïng b¾t ®Çu chuyÓn ®æi b¸n kÝnh ngoµi,däc vµ ngang ( 2 mÉu ) trõ khi ¸p dông môc 8.7.2. 8.7.5. 2. Thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V • VËt liÖu c¬ b¶n t¹i cung b¸n kÝnh ngoµi : däc vµ ngang (2 bé ); • VËt liÖu c¬ b¶n t¹i vïng b¾t ®Çu chuyÓn ®æi b¸n kÝnh ngoµi däc vµ ngang ( 2 bé ) trõ khi ¸p dông môc 8.7.2. 8.7.5. 3. • Thö ®é cøng, cÊu tróc vÜ m«, vi m« Mét mÉu thö cÊu tróc vÜ m« víi toµn bé chiÒu dµy, ®−îc lÊy song song víi trôc däc cña èng cong, ph¶i ®−îc lÊy tõ b¸n kÝnh trong vµ ngoµi , tõ vïng b¾t ®Çu chuyÓn ®æi. • §èi víi thÐp Duplex, thÐp kh«ng gØ kh¸c vµ hép kim Ni chèng ¨n mßn, c¸c mÉu thö cÊu tróc vÜ m« ph¶i ®−îc thay thÕ b»ng c¸c mÉu thö cÊu tróc vi m« ®Ó kiÓm tra toµn bé cÊu tróc vËt liÖu. • Thö ®é cøng ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn c¸c mÉu kiÓm tra cÊu tróc vÜ m« vµ vi m«. 8.7.6. §èi víi c¸c èng cong lµm b»ng èng hµn, ph¶i tiÕn hµnh c¸c cuéc thö sau ®©y bæ sung cho c¸c cuéc thö quy ®Þnh ë 8.7.5: 8.7.6. 1. Thö kÐo • Thö kÐo ngang mèi hµn t¹i vïng cung cña èng cong ( 1 mÉu ); • Thö kÐo ngang mèi hµn t¹i vïng b¾t ®Çu chuyÓn ®æi ( 1 mÉu ) trõ khi ¸p dông môc 8.7.2. 8.7.6. 2. Thö ®é dai va ®Ëp vÕt c¾t ch÷ V • Kim lo¹i mèi hµn, ®−êng nãng ch¶y ( FL), FL + 5 mm t¹i cung cña èng cong ( 4 bé ); • Kim lo¹i mèi hµn t¹i vïng b¾t ®Çu chuyÓn ®æi ( 1 bé) trõ khi ¸p dông môc 8.7.2. 8.7.6. 3. • Thö ®é cøng, cÊu tróc vÜ m«, vi m« Mét mÉu thö cÊu tróc vÜ m« theo h−íng ngang toµn bé chiÒu dµy cña mèi hµn, ph¶i ®−îc lÊy tõ vïng uèn vµ mét mÉu lÊy tõ vïng b¾t ®Çu chuyÓn ®æi ( trõ khi ¸p dông môc 8.7.2) 319
 • TCVN 6475-9:2007 • §èi víi thÐp Duplex, thÐp kh«ng gØ kh¸c vµ hép kim Ni chèng ¨n mßn, c¸c mÉu thö cÊu tróc vÜ m« ph¶i ®−îc thay thÕ b»ng c¸c mÉu thö cÊu tróc vi m« ®Ó kiÓm tra toµn bé cÊu tróc vËt liÖu. • Thö ®é cøng ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn c¸c mÉu kiÓm tra cÊu tróc vÜ m« vµ vi m«. 8.7.7. C¸c mÉu thö kÐo ph¶i ®−îc lÊy tõ vïng gi÷a chiÒu dµy cña vËt liÖu. C¸c mÉu thö va ®Ëp ph¶i ®−îc lÊy t¹i 2 mm d−íi bÒ mÆt bªn trong vµ c¸c mÉu thö cÊu tróc vÜ m« ph¶i thÓ hiÖn toµn bé chiÒu dµy cña vËt liÖu. 8.7.8. §èi víi c¸c èng cong cã c¸c vïng chuyÓn ®æi vµ ®o¹n tiÕp tuyÕn kh«ng ®−îc gi÷ l¹i trªn èng cong, kh«ng cÇn ph¶i thö c¬ tÝnh t¹i nh÷ng vïng nµy. 8.7.9. C¸c yªu cÇu ®èi víi thö kÐo, thö va ®Ëp vµ thö ®é cøng ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu t¹i TCVN 6475-8 môc 6 b¶ng 6.2-3, ®èi víi thÐp C-Mn vµ b¶ng 6.3-2 ®èi víi thÐp Duplex. §èi víi thÐp Duplex thÐp kh«ng gØ kh¸c vµ hép kim Ni chèng ¨n mßn, cÊu tróc vËt liÖu ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu t¹i TCVN 6475-8 môc 6. 8.8. KÝch th−íc, dung sai 8.8.1. C¸c kÝch th−íc, dung sai t¹i c¸c ®Çu èng ph¶i phï hîp víi c¸c èng nèi víi nã. 8.8.2. KiÓm tra kÝch th−íc ph¶i bao gåm: 8.8.2. 1. §−êng kÝnh trong t¹i c¸c ®Çu èng cong. 8.8.2. 2. §−êng kÝnh ngoµi (OD) ®èi víi th©n èng cong t¹i b¸n kÝnh trong, b¸n kÝnh ngoµi vµ c¶ 2 trôc trung hßa. 8.8.2. 3. Cho vËt ®o ®i qua èng cong. VËt ®o bao gåm 2 tÊm b»ng nh«m cã ®−êng kÝnh lµ 96% ®−êng kÝnh trong danh nghÜa ( ID ) vµ ®−îc g¾n chÆt víi nhau víi kho¶ng c¸ch lµ 1,5 x ID. 8.8.2. 4. §é mÐo cña c¸c ®Çu èng: tèi ®a lµ 1,5% vµ th©n èng cong tèi ®a lµ 3%. 8.8.2. 5. B¸n kÝnh uèn ngoµi ®o ®−îc lÖch víi b¸n kÝnh quy ®Þnh ( ®−êng t©m cña èng cong + 1/2 OD) ± 1%, tèi ®a 25 mm. 8.8.2. 6. B¸n kÝnh uèn cong cña èng cong trong d¶i ± 1%, tèi ®a lµ ± 12,7 mm. 8.8.2. 7. Gãc trong gi÷a c¸c ®−êng tÊm cña phÇn th¼ng cña èng ±0,750. 8.8.2. 8. Gãc vu«ng t¹i ®Çu èng : trong kho¶ng ±0,50, tèi ®a 3mm. 8.8.3. Söa ch÷a. 320
 • TCVN 6475-9:2007 8.8.3. 1. Kh«ng cho phÐp hµn söa ch÷a vËt liÖu c¬ b¶n cña èng cong. 8.8.3. 2. BÊt kú viÖc lµm söa ch÷a nµo ®èi víi c¸c mèi hµn nèi däc ph¶i ®−îc tiÕn hµnh tr−íc khi nhiÖt luyÖn lÇn cuèi vµ ph¶i tu©n thñ theo quy tr×nh hµn ®· ®−îc phª duyÖt. Sau khi söa ch÷a ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra NDT theo yªu cÇu t¹i TCVN 6475-8. 8.8.3. 3. Söa ch÷a c¸c vÕt c¾t r·nh trªn bÒ mÆt b»ng ph−¬ng ph¸p mµi ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn, viÖc mµi kh«ng ®−îc lµm gi¶m chiÒu dµy èng xuèng d−íi chiÒu dµy cho phÐp. 9. ChÕ t¹o c¸c èng ®øng, c¸c vßng èng d∙n në, c¸c ®o¹n èng ®Ó cuén (reeling) vµ kÐo (towing) 9.1. Quy ®Þnh chung 9.1.1. C¸c yªu cÇu sau ®©y ¸p dông trong chÕ t¹o c¸c èng ®øng, c¸c vßng èng d·n në, c¸c ®o¹n èng b»ng thÐp C-Mn, thÐp kh«ng gØ duplex vµ thÐp cã líp phñ/líp lãt. 9.2. VËt liÖu dïng cho c¸c èng ®øng, c¸c vßng èng d∙n në, c¸c ®o¹n èng ®Ó cuén (reeling) vµ kÐo (towing) 9.2.1. VËt liÖu èng 9.2.1. 1. èng lµm tõ thÐp C-Mn vµ thÐp kh«ng gØ duplex tèi thiÓu ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu ®èi víi ®−êng èng, bao gåm c¶ c¸c yªu cÇu bæ sung (nÕu cã) nh− quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-8. 9.2.1. 2. C¸c èng dïng lµm c¸c ®o¹n èng ®Ó cuén tèi thiÓu ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu bæ sung P nh− quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-8. 9.2.2. VËt liÖu ®óc vµ rÌn 9.2.2. 1. 9.3. VËt liÖu ®óc vµ rÌn tèi thiÓu ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i 4. Quy tr×nh chÕ t¹o 9.3.1. Tr−íc khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh chÕ t¹o, nhµ chÕ t¹o ph¶i chuÈn bÞ quy tr×nh chÕ t¹o (MPS). Quy tr×nh chÕ t¹o ph¶i chØ râ c¸c tÝnh chÊt quy ®Þnh ®−îc t¹o ra vµ kiÓm chøng nh− thÕ nµo trong d©y chuyÒn chÕ t¹o. MPS ph¶i chØ ra tÊt c¶ c¸c yÕu tè g©y ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng vµ ®é tin cËy cña qu¸ tr×nh chÕ t¹o. 9.3.2. MPS ph¶i bao gåm nh÷ng th«ng tin tèi thiÓu sau: • KÕ ho¹ch s¬ ®å m« t¶ dßng ch¶y cña qu¸ tr×nh; 321
 • TCVN 6475-9:2007 • KÕ ho¹ch chÊt l−îng cña dù ¸n cô thÓ; • Qu¸ tr×nh chÕ t¹o ®−îc sö dông; • VËt liÖu; • Quy tr×nh kiÓm so¸t qu¸ tr×nh chÕ t¹o; • Quy tr×nh hµn; • Quy tr×nh nhiÖt luyÖn; • Quy tr×nh kiÓm tra kh«ng ph¸ huû; • Thö tÝnh chÊt c¬ häc vµ thö ¨n mßn; • Quy tr×nh kiÓm so¸t kÝch th−íc; • Quy tr×nh ®¸nh kÝ hiÖu, s¬n phñ vµ b¶o vÖ. 9.3.3. MPS ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm duyÖt. 9.4. NhËn vËt liÖu, nhËn d¹ng vµ truy t×m vËt liÖu 9.4.1. TÊt c¶ c¸c vËt liÖu ph¶i ®−îc kiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn c¸c h− háng khi nhËn. Sè l−îng vµ ký hiÖu nhËn d¹ng cña vËt liÖu ph¶i ®−îc kiÓm tra. C¸c h¹ng môc bÞ h− háng ph¶i ®−îc ®¸nh dÊu râ rµng vµ ®−îc t¸ch riªng. 9.4.2. C¸c èng ph¶i ®−îc kiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn sù tæn hao vËt liÖu, xØ bÈn vµ ph¶i ®−îc lµm s¹ch bªn trong tr−íc khi ®−a vµo l¾p r¸p. Ph−¬ng ph¸p lµm s¹ch kh«ng d−îc g©y h− háng c¸c líp phñ trong èng nÕu cã. 9.4.3. Ph¶i x¸c lËp hÖ thèng kiÓm so¸t ®Ó ®¶m b¶o viÖc l¾p ®Æt ®óng vËt liÖu vµ cã kh¶ n¨ng truy t×m c¸c chøng chØ vËt liÖu cña chóng. 9.4.4. HÖ thèng truy t×m èng ph¶i ®−îc sö dông ®Ó ghi nhËn c¸c b¸o c¸o vÒ sè mèi hµn, kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy, sè èng, chiÒu dµi èng, c¸c èng cong, chiÒu dµi tæng céng, l¾p ®Æt anèt vµ sè èng ph¶i söa ch÷a. 9.5. C¾t, t¹o h×nh, l¾p r¸p, hµn vµ xö lý nhiÖt 9.5.1. Ph¶i chó ý ®Õn c¸c ¶nh h−ëng côc bé lªn c¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu vµ sù nhiÔm bÈn c¸c bon khi c¾t b»ng nhiÖt. Khu vùc ®−îc c¾t cã thÓ ph¶i ®−îc nung nãng s¬ bé tr−íc khi c¾t. Sù nhiÔm bÈn c¸c 322
 • TCVN 6475-9:2007 bon ph¶i ®−îc lo¹i bá b»ng c¸ch mµi s¹ch vïng vËt liÖu bÞ ¶nh h−ëng. 9.5.2. ViÖc t¹o h×nh vËt liÖu ph¶i tu©n thñ theo c¸c quy tr×nh ®−îc duyÖt. 9.5.3. ViÖc chÕ t¹o vµ tr×nh tù hµn ph¶i ®−îc thùc hiÖn sao cho sù co ngãt, cong vªnh vµ c¸c øng suÊt d− ®−îc gi¶m thiÓu. 9.5.4. C¸c phÇn tö ®−îc hµn ph¶i ®−îc g¸ l¾p chÝnh x¸c vµ ®−îc gi÷ t¹i vÞ trÝ bëi c¸c ngµm kÑp, c¸c thiÕt bÞ thÝch hîp kh¸c, hoÆc b»ng c¸ch hµn ®Ýnh cho ®Õn khi ®· hµn ®ñ ®Ó khi th¸o bá c¸c thiÕt bÞ gi÷ hoÆc c¸c mèi hµn ®Ýnh mµ kh«ng g©y ra nguy c¬ bÞ co ngãt, cong vªnh hoÆc nøt. 9.5.5. C¸c quy tr×nh hµn ph¶i ®−îc chøng nhËn vµ c¸c quy tr×nh hµn, vËt liÖu hµn, thî hµn, viÖc xö lý vËt liÖu hµn vµ hµn chÕ t¹o ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu t¹i TCVN 6475-12. 9.6. Thö thñy tÜnh 9.6.1. Thö thñy tÜnh ph¶i ®−îc tiÕn hµnh nÕu cã quy ®Þnh. 9.6.2. C¸c n¾p bÞt vµ c¸c thiÕt bÞ thö t¹m thêi kh¸c ph¶i ®−îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ thö theo c¸c tiªu chuÈn ®−îc c«ng nhËn ®Ó chÞu ®−îc ¸p suÊt thö cùc ®¹i. 9.6.3. C¸c mèi hµn kh«ng ®−îc bäc, s¬n hoÆc phñ kÝn. C¸c líp s¬n lãt máng cã thÓ ®−îc sö dông nÕu ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. 9.6.4. C¸c thiÕt bÞ thö vµ ®o l−êng dïng ®Ó ®o ¸p suÊt, dung tÝch vµ nhiÖt ®é ph¶i ®−îc hiÖu chuÈn vÒ ®é chÝnh x¸c, tÝnh lÆp l¹i vµ ®é nh¹y 6 th¸ng 1 lÇn. 9.6.5. C¸c ®Çu ®o vµ ®Çu ghi ph¶i ®−îc kiÓm tra chøc n¨ng ngay tr−íc mçi cuéc thö. 9.6.6. C¸c thiÕt bÞ thö vµ ®o l−êng ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu sau ®©y: 9.6.6. 1. ThiÕt bÞ thö ph¶i cã d¶i tèi thiÓu lµ 1,25 lÇn ¸p suÊt thö quy ®Þnh, víi ®é chÝnh x¸c tèt h¬n ± 0,1 bar vµ ®é nh¹y tèt h¬n 0,05 bar. 9.6.6. 2. C¸c thiÕt bÞ ®o vµ ghi nhËn nhiÖt ®é ph¶i cã ®é chÝnh x¸c tèt h¬n ± 1 0C. 9.6.6. 3. C¸c ®Çu ghi ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é ph¶i ®−îc sö dông ®Ó ®−a ra c¸c b¸o c¸o d¹ng ®å thÞ cña cuéc thö ¸p lùc trong toµn bé thêi gian diÔn ra cuéc thö. 9.6.7. C¸c tÝnh to¸n vÒ ¶nh h−ëng cña sù thay ®æi nhiÖt ®é lªn cuéc thö ¸p lùc ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm duyÖt tr−íc khi tiÕn hµnh thö. C¸c thiÕt bÞ ®o nhiÖt ®é, nÕu sö dông, ph¶i ®−îc ®Æt gÇn ®−êng èng vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thiÖt bÞ ph¶i ®−îc x¸c lËp dùa trªn gra®ien nhiÖt ®é däc theo tuyÕn èng. 323
 • TCVN 6475-9:2007 9.6.8. M«i tr−êng thö ph¶i lµ n−íc ngät hoÆc n−íc biÓn ®· ®−îc xö lý ®Ó øc chÕ ¨n mßn. 9.6.9. Trong qu¸ tr×nh t¨ng ¸p, ¸p suÊt ph¶i ®−îc t¨ng víi tèc ®é ®Òu ®Õn 95% ¸p suÊt thö. 5% cuèi cóng ®Õn ¸p suÊt thö ph¶i ®−îc t¨ng víi tèc ®é gi¶m ®Òu xuèng 0,5 bar trong mét phót. 9.6.10. C¸c yªu cÇu vÒ ¸p suÊt thö ®èi víi thö ¸p lùc hÖ thèng ®uîc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-7 môc 5.2.4. 9.6.11. Thêi gian gi÷ t¹i ¸p suÊt thö ph¶i lµ 6 giê. 9.6.12. ¸p suÊt ph¶i ®−îc ghi nhËn trong qu¸ tr×nh t¨ng ¸p, æn ®Þnh ¸p suÊt vµ qu¸ tr×nh gi÷. NhiÖt ®é vµ ¸p suÊt ph¶i ®−îc ghi nhËn tèi thiÓu 10 phót mét lÇn trong thêi gian gi÷. 9.6.13. Trong qu¸ tr×nh thö, tÊt c¶ c¸c mèi hµn, mÆt bÝch, c¸c ®Çu nèi c¬ khÝ chÞu ¸p ph¶i ®−îc kiÓm tra b»ng thÞ gi¸c ®Ó ph¸t hiÖn rß rØ. 9.6.14. Thö ¸p lùc ®¹t yªu cÇu khi kh«ng ph¸t hiÖn thÊy rß rØ hoÆc sôt ¸p. Sù thay ®æi ¸p suÊt ®Õn ± 1% ¸p suÊt thö ®−îc chÊp nhËn víi ®iÒu kiÖn chøng minh ®−îc r»ng sù thay ®æi ¸p suÊt nµy lµ do sù dao ®éng cña nhiÖt ®é g©y ra. NÕu sù thay ®æi ¸p suÊt lín h¬n ®−îc ph¸t hiÖn, ph¶i kÐo dµi thêi gian gi÷ cho ®Õn khi xuÊt hiÖn thêi gian gi÷ cã sù thay ®æi ¸p suÊt tháa m·n yªu cÇu. 9.7. KiÓm tra b»ng thÞ gi¸c vµ kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy 9.7.1. TÊt c¶ c¸c mèi hµn ph¶i ®−îc kiÓm tra b»ng thÞ gi¸c 100% vµ kiÓm tra X-quang hoÆc siªu ©m 100%. 9.7.2. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy ph¶i ®−îc tiÕn hµnh sau khi t¹o h×nh nguéi, xö lý nhiÖt vµ thö thñy tÜnh. 9.8. KiÓm tra kÝch th−íc 9.8.1. KiÓm tra kÝch th−íc ph¶i ®−îc tiÕn hµnh ®Ó ®¶m b¶o sù tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ kÝch th−íc vµ dung sai. 9.8.2. KiÓm tra kÝch th−íc c¸c ®o¹n èng ®Ó kÐo ph¶i bao gåm c¶ träng l−îng vµ sù ph©n bè cña träng l−îng vµ lùc næi. 9.9. B¶o vÖ chèng ¨n mßn 9.9.1. ViÖc s¬n phñ vµ l¾p ®Æt c¸c anèt ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu t¹i TCVN 6475-10. 324
 • TCVN 6475-10:2007 t i ª u c h u È n quèc gia Tcvn 6475-10: 2007 XuÊt b¶n lÇn 2 Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 10: Chèng ¨n mßn vµ bäc gia t¶i Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline Systems – Part 10: Corrosion Protection and Weight Coating 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1.1. Ph¹m vi ¸p dông cña phÇn nµy bao gåm chèng ¨n mßn bªn trong vµ bªn ngoµi ®−êng èng vµ èng ®øng còng nh− líp bäc bª t«ng gia t¶i ®Ó chèng næi ®−êng èng. 1.1.2. ViÖc lùa chän vËt liÖu ®−êng èng cïng víi viÖc kiÓm so¸t ¨n mßn ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 64757. C¸c yªu cÇu vÒ kiÓm tra vµ theo dâi cïng víi viÖc kiÓm so¸t ¨n mßn ®−îc quy ®Þnh t¹i TCVN 6475-2 môc 7. 1.2. §Þnh nghÜa 1.2.1. ThuËt ng÷ kiÓm so¸t ¨n mßn ®−îc sö dông trong phÇn nµy bao gåm tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p liªn quan ®Õn viÖc b¶o vÖ chèng ¨n mßn, còng nh− viÖc kiÓm tra vµ theo dâi ¨n mßn (xem TCVN 6475-2 môc 7). B¶o vÖ chèng ¨n mßn bao gåm viÖc sö dông c¸c vËt liÖu chèng ¨n mßn, dù tr÷ ¨n mßn (xem TCVN 6475-7 môc 3.6) vµ c¸c kü thuËt kh¸c ®Ó h¹n chÕ ¨n mßn. 1.2.2. Líp bäc bªn ngoµi ®−êng èng lµ hÖ thèng líp bäc ®−îc bäc t¹i nhµ m¸y (hÇu hÕt lµ nhiÒu líp, víi tæng ®é dÇy vµi milimÐt) chØ cã chøc n¨ng b¶o vÖ chèng ¨n mßn hoÆc kÕt hîp víi chøc n¨ng c¸ch nhiÖt. Mét sè hÖ thèng bäc cßn cã c¶ líp bäc bªn ngoµi chèng va ®Ëp c¬ häc, chñ yÕu lµ trong khi r¶i 325
 • TCVN 6475-10:2007 èng, ®æ ®¸ vïi hay ch«n èng. Tuy nhiªn, líp bäc bª t«ng gia t¶i ®Ó chèng næi kh«ng ®−îc xem lµ líp bäc chèng ¨n mßn ®−êng èng. 1.2.3. Líp bäc hiÖn tr−êng lµ mét hoÆc nhiÒu líp bäc ®Ó b¶o vÖ mèi hµn trßn nèi èng, bÊt kÓ nã ®−îc bäc t¹i hiÖn tr−êng hay trong nhµ m¸y. 1.2.4. C¸c kh¸i niÖm vÒ c¸c vïng ¨n mßn, bao gåm vïng dao ®éng sãng, vïng khÝ quyÓn vµ vïng ngËp d−íi n−íc ®−îc quy ®Þnh t¹i môc 5.1. 2. Tµi liÖu viÖn dÉn Trong tiªu chuÈn nµy, c¸c tiªu chuÈn sau ®−îc viÖn dÉn: • TCVN 6475-2: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 2: Ph©n cÊp hÖ thèng ®−êng èng biÓn; • TCVN 6475-7: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 7: ChØ tiªu thiÕt kÕ; • ASTM D 4285 - Standard Test Method for Indicating Oil or Water in Compressed Air; • NACE RP 0492-92: Metallurgical & Inspection Requirements; • ISO 8501-1: Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Visual assessment of surface cleanliness. Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings. 3. Nguyªn lý chung ®Ó kiÓm so¸t ¨n mßn trong thiÕt kÕ 3.1. Quy ®Þnh chung 3.1.1. TÊt c¶ c¸c bé phËn cña hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc chèng ¨n mßn ®Çy ®ñ ®Ó tr¸nh h− háng do ¨n mßn, c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi. 3.1.2. Mäi h− h¹i do ¨n mßn cã thÓ lµm gi¶m ®é dµy thµnh èng víi ®é ®ång ®Òu nhiÒu hoÆc Ýt. Nh−ng c¸c vÕt rç rêi r¹c vµ ¨n mßn r·nh theo ph−¬ng ngang hoÆc däc trôc èng lµ ®iÓn h×nh. G·y do ¨n mßn øng suÊt lµ mét d¹ng h− h¹i. ¨n mßn ®Òu vµ r·nh ¨n mßn cã thÓ t−¬ng t¸c víi ¸p suÊt bªn trong hoÆc ¸p suÊt vËn hµnh bªn ngoµi g©y g·y vì do h− háng dÎo hoÆc g·y rßn. CÇn l−u ý r»ng rç rêi r¹c cã thÓ dÉn tíi lç rß mét khi toµn bé thµnh èng bÞ thñng. 3.1.3. §èi víi èng ®øng ë vïng lé ra kh«ng khÝ, ¨n mßn bªn ngoµi th−êng ®−îc kiÓm so¸t b»ng s¬n b¶o vÖ bªn ngoµi víi ®iÒu kiÖn viÖc lµm s¹ch bÒ mÆt vµ tiÕn hµnh s¬n theo ®óng tiªu chuÈn ®· ®Þnh. 326
 • TCVN 6475-10:2007 §èi víi hîp kim chèng ¨n mßn th× cã thÓ kh«ng cÇn s¬n nh− vËy. 3.1.4. §èi víi èng ®øng ë vïng n−íc biÕn ®æi, th−êng dïng líp s¬n phñ dµy nh− quy ®Þnh t¹i môc 1.2.2. Ngoµi ra, cã thÓ ph¶i dïng ®Õn mét l−îng dù tr÷ ¨n mßn (xem TCVN 6475-7 môc 3.6) ®èi víi ¨n mßn bªn ngoµi cña thÐp C-Mn ë vÞ trÝ phÝa trªn møc n−íc triÒu thÊp nhÊt khi b¶o vÖ catèt kh«ng cã hiÖu qu¶. Cã thÓ sö dông líp lãt hoÆc hoÆc phñ b»ng hîp kim chèng ¨n mßn. 3.1.5. §èi víi ®−êng èng vµ ®èi víi c¸c ®o¹n èng ®øng trong vïng ngËp n−íc th× b¶o vÖ chèng ¨n mßn b»ng c¸ch dïng líp s¬n phñ dµy kÕt hîp víi b¶o vÖ catèt. C¸c yªu cÇu ®èi víi líp bäc bª t«ng gia t¶i vµ b¶o vÖ catèt ®−îc quy ®Þnh t¹i 7 vµ 8. 3.1.6. §èi víi c¸c èng ®øng n»m trong èng ch÷ J, èng dÉn h−íng vµ c¸c èng t−¬ng tù th× kho¶ng trèng gi÷a c¸c èng ®ã víi èng ®øng ph¶i ®−îc ®æ ®Çy chÊt láng kh«ng g©y ¨n mßn vµ bÞt c¶ hai ®Çu l¹i. Ph¶i xem xÐt c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc theo dâi tÝnh ¨n mßn cña chÊt láng ®ã. 3.1.7. §èi víi viÖc b¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn trong, cã thÓ sö dông c¸c kü thuËt kh¸c nhau mét c¸ch ®¬n lÎ hoÆc kÕt hîp víi nhau ®Ó chèng ¨n mßn nh− quy ®Þnh t¹i môc 10. 3.2. §¸nh gi¸ c¸c biÖn ph¸p chèng ¨n mßn 3.2.1. HÖ thèng ®−êng èng cã thÓ ph¶i chÞu ¨n mßn c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi do t¸c dông cña m«i tr−êng. C¸c biÖn ph¸p chèng ¨n mßn bao gåm: sö dông èng cã kh¶ n¨ng chèng ¨n mßn, líp bäc chèng ¨n mßn vµ dïng líp phñ/ líp lãt, b¶o vÖ catèt (chèng ¨n mßn bªn ngoµi), xö lý b»ng ho¸ chÊt (chèng ¨n mßn bªn trong). 3.2.2. §èi víi hÖ thèng ®−êng èng b»ng thÐp C-Mn, cã thÓ dïng dù tr÷ ¨n mßn hoÆc kÕt hîp dù tr÷ ¨n mßn víi mét sè hÖ thèng ®Ó lµm gi¶m ¨n mßn. Dù tr÷ ¨n mßn cã thÓ dïng ®Ó bï cho c¶ ¨n mßn bªn trong lÉn bªn ngoµi. 3.2.3. BiÖn ph¸p chèng ¨n mßn ph¶i lµ biÖn ph¸p tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ vµ ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu tæng thÓ vÒ an toµn vµ c¸c quy ®Þnh vÒ m«i tr−êng. 4. Bäc ngoµi èng 4.1. Quy ®Þnh chung 4.1.1. HÖ thèng bäc bªn ngoµi èng ph¶i ®−îc lùa chän dùa trªn viÖc xem xÐt c¸c yÕu tè chñ yÕu sau ®©y: 4.1.1. 1. C¸c ®Æc tÝnh vÒ b¶o vÖ chèng ¨n mßn (tøc lµ kh¶ n¨ng c¸ch ly) ®−îc quyÕt ®Þnh bëi ®é thÊm 327
 • TCVN 6475-10:2007 ®èi víi n−íc, khÝ vµ muèi hoµ tan, ®é b¸m dÝnh vµ sù kh«ng cã c¸c bät khÝ trong hÖ thèng bäc. 4.1.1. 2. Kh¶ n¨ng chèng l¹i tho¸i hãa vËt lý, ho¸ häc, sinh häc, chñ yÕu trong qu¸ tr×nh sö dông còng nh− trong khi l−u kho tr−íc khi l¾p ®Æt (ph¹m vi thay ®æi nhiÖt ®é vËn hµnh vµ tuæi thä thiÕt kÕ lµ c¸c th«ng sè quyÕt ®Þnh). 4.1.1. 3. C¸c yªu cÇu vÒ ®Æc tÝnh c¬ häc trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. 4.1.1. 4. Sù phï hîp víi quy tr×nh chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt, kÓ c¶ bäc hiÖn tr−êng vµ söa ch÷a hiÖn tr−êng. 4.1.1. 5. Sù phï hîp víi c¸c líp bäc gia t¶i nÕu cã. 4.1.1. 6. Sù phï hîp víi hÖ thèng b¶o vÖ catèt vµ kh¶ n¨ng lµm gi¶m dßng ®iÖn cÇn thiÕt ®èi víi b¶o vÖ catèt, nÕu ¸p dông 4.1.1. 7. C¸c yªu cÇu vÒ ®Æc tÝnh c¸ch nhiÖt, nÕu ¸p dông. 4.1.1. 8. Sù phï hîp víi m«i tr−êng vµ søc khoÎ trong qu¸ tr×nh bäc, chÕ t¹o/ l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. 4.1.2. C¸c bé phËn cña ®−êng èng ph¶i cã líp bäc bªn ngoµi, c¸c líp bäc nµy tèt nhÊt lµ phï hîp víi c¸c ®Æc tÝnh cña c¸c líp bäc ®−îc sö dông cho ®−êng èng. NÕu viÖc nµy kh«ng thùc tÕ th× cã thÓ bï l¹i b»ng thiÕt kÕ b¶o vÖ catèt. Tuy nhiªn, nh÷ng rñi ro g¾n liÒn víi nøt do hydrogen g©y ra bëi b¶o vÖ catèt ph¶i ®−îc xem xÐt thÝch ®¸ng. 4.1.3. C¸c ®Æc tÝnh cña líp bäc (c¸c yªu cÇu chøc n¨ng) ¸p dông cho c¸c èng bäc ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh trong b¶n ghi c¸c ®Æc tÝnh kÜ thuËt khi mua èng. C¸c ®Æc tÝnh sau ®©y ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh nÕu ¸p dông: • §é dÇy tèi ®a vµ tèi thiÓu; • Träng l−îng riªng; • §é b¸m dÝnh; • §Æc tÝnh søc chÞu kÐo; • Kh¶ n¨ng chÞu va ®Ëp; • Kh¶ n¨ng liªn kÕt cña catèt; • TÝnh linh ho¹t; • Kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt vµ dÉn nhiÖt; • Kh¶ n¨ng chÞu mµi mßn; • §iÖn trë; 328
 • TCVN 6475-10:2007 • Kh¶ n¨ng chÞu ¸p lùc thuû tÜnh; • PhÇn c¾t bít (hai ®Çu). 4.2. C¸c yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c chÕ t¹o líp bäc 4.2.1. Môc nµy ®−a ra c¸c quy ®Þnh ®èi víi c¸c hÖ thèng bäc chèng ¨n mßn sau ®©y: 4.2.1. 1. HÖ thèng bäc men nhùa ®−êng (asphalt enamel) cã gia cè sîi thuû tinh (glass fibre). 4.2.1. 2. HÖ thèng bäc men than h¾c Ýn (coal tar enamel) cã gia cè sîi thuû tinh. 4.2.1. 3. Epoxy d¸n nãng ch¶y mét hoÆc 2 líp (chñ yÕu dïng cïng víi líp bäc bª t«ng gia t¶i). 4.2.1. 4. HÖ thèng bäc 3 líp víi líp trong cïng lµ epoxy d¸n nãng ch¶y hoÆc láng phun vµo, líp gi÷a d¸n b»ng c¸ch phun hoÆc ®óc Ðp vµ líp ngoµi cïng lµ polyethylene hoÆc polypropylene ®óc Ðp. 4.2.1. 5. HÖ thèng bäc nhiÒu líp nh− 4.2.1.4 ë trªn nh−ng líp gi÷a lµ polyethylene/ olypropylene/ polyurethane ®Ó c¸ch nhiÖt 4.2.1. 6. HÖ thèng bäc polychloroprene (cao su l−u ho¸) , ®«i khi dïng ®Ó c¸ch nhiÖt cïng víi kiÓm so¸t ¨n mßn vµ b¶o vÖ chèng va ®Ëp c¬ häc. 4.2.2. Quy tr×nh chÕ t¹o líp bäc 4.2.2. 1. TÊt c¶ c¸c c«ng t¸c liªn quan ®Õn viÖc chÕ t¹o líp bäc ph¶i ®−îc m« t¶ trong quy tr×nh trong ®ã tu©n thñ c¸c th«ng sè kü thuËt chÕ t¹o líp bäc. Tµi liÖu nµy ph¶i ®−îc tr×nh cho bªn mua vµ tr×nh cho §¨ng kiÓm tr−íc khi b¾t ®Çu tiÕn hµnh bäc. Néi dung bao gåm: • VËt liÖu bäc (bao gåm b¶n sè liÖu cña nhµ chÕ t¹o); • ChuÈn bÞ bÒ mÆt; • Bäc (bao gåm kiÓm so¸t c¸c th«ng sè quan träng); • Thö vµ kiÓm tra; • Söa ch÷a líp bäc vµ th¸o bá líp bäc kh«ng söa ®−îc; • ChuÈn bÞ ®Çu èng sau khi bäc; • §¸nh dÊu vµ hoµn thiÖn hå s¬; • S¾p xÕp vµ l−u kho c¸c èng ®· bäc. • C¸c quy tr×nh cña bèn h¹ng môc cuèi ph¶i ®−îc bªn mua vµ §¨ng kiÓm chÊp nhËn. 329
 • TCVN 6475-10:2007 4.2.3. Thö chøng nhËn quy tr×nh chÕ t¹o 4.2.3. 1. VËt liÖu bäc (nghÜa lµ c¸c th«ng sè kü thuËt cña nhµ chÕ t¹o) vµ quy tr×nh chÕ t¹o líp bäc (kÓ c¶ söa) ph¶i ®−îc thö chøng nhËn tr−íc hoÆc trong (nÕu ®−îc ®ång ý) giai ®o¹n b¾t ®Çu tiÕn hµnh chÕ t¹o líp bäc. Cã thÓ chÊp nhËn kÕt qu¶ tõ lÇn thö tr−íc chøng nhËn cho vËt liÖu bäc, c¸c th«ng sè cña qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ kÝch th−íc èng t−¬ng tù. Tuy nhiªn, nÕu cã thay ®æi ®¸ng kÓ vÒ th«ng sè qu¸ tr×nh chÕ t¹o, th«ng sè kü thuËt cña vËt liÖu bäc hoÆc kÝch th−íc èng th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh thö l¹i. C¸c yªu cÇu cô thÓ ®èi víi viÖc thö quy tr×nh tr−íc khi chÕ t¹o bao gåm sè l−îng èng ®−îc bäc vµ quy tr×nh b¸o c¸o ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh râ. 4.2.3. 2. NÕu tiÕn hµnh thö chøng nhËn cho mét dù ¸n cô thÓ th× c¸c th«ng sè kü thuËt cña quy tr×nh thö líp bäc (QPS) vµ c¸ch thøc bäc, thö/ kiÓm tra vµ b¸o c¸o ph¶i ®−îc tr×nh §¨ng kiÓm duyÖt tr−íc khi tiÕn hµnh thö. 4.2.3. 3. NhiÖt ®é bäc, ®iÒu kiÖn lµm kh« hoÆc l−u hãa ph¶i tu©n thñ c¸c khuyÕn c¸o cña nhµ chÕ t¹o vËt liÖu bäc. 4.2.3. 4. Ýt nhÊt ph¶i thö khe hë vµ thö dÝnh khi tiÕn hµnh thö chøng nhËn söa ch÷a líp bäc. 4.2.3. 5. KÕt qu¶ cña tÊt c¶ c¸c kiÓm tra, thö vµ c¨n chØnh trong qu¸ tr×nh thö chÊt l−îng quy tr×nh, c¸c th«ng sè vËn hµnh thiÕt yÕu ®èi víi c«ng t¸c bäc vµ chøng chØ vËt liÖu bäc ph¶i ®−îc nªu trong b¸o c¸o thö chøng nhËn quy tr×nh. 4.2.4. VËt liÖu bäc 4.2.4. 1. Nhµ chÕ t¹o ph¶i ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c vËt liÖu bäc ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu cô thÓ nªu trong b¶n yªu cÇu cña bªn mua. ViÖc kiÓm tra cã thÓ bao gåm viÖc thö trùc tiÕp cña nhµ chÕ t¹o hoÆc xem xÐt chøng chØ chÕ t¹o cña nhµ chÕ t¹o. Mäi c«ng t¸c thö ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch kiÓm tra. 4.2.4. 2. Thö c¸c ®Æc tÝnh cña vËt liÖu bäc cã thÓ tiÕn hµnh víi c¸c vËt liÖu th« hoÆc vËt liÖu ®· qua xö lý (tøc ®· bäc vµo èng råi). Víi vËt liÖu ®· qua xö lý, ph¶i thö c¶ tÊm cã líp bäc hoÆc líp bäc ®−îc chuÈn bÞ ®Æc biÖt mµ kh«ng cã chÊt nÒn. 4.2.4. 3. C¸c ®Æc tÝnh ®èi víi vËt liÖu bäc th« ph¶i ®−îc chøng nhËn theo bã hay l« (theo b¶n th«ng sè líp bäc èng t−¬ng øng). Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ yªu cÇu bªn thø ba thö c¸c ®Æc tr−ng vËt liÖu cña líp bäc ®· bäc ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l−îng cña tõng bã/ l« vËt liÖu bäc. 4.2.4. 4. 330 Sau khi c¸c yªu cÇu cô thÓ ®· ®−îc tu©n thñ, vËt liÖu bäc sÏ ®−îc cÊt riªng ra. Nh÷ng vËt
 • TCVN 6475-10:2007 liÖu kh«ng ®−îc chÊp nhËn sÏ ph¶i ®¸nh dÊu vµ ®Ó riªng ra. 4.2.4. 5. TÊt c¶ c¸c vËt liÖu ®−îc sö dông ®Ó chuÈn bÞ bÒ mÆt vµ bäc èng ph¶i gi÷ nguyªn trong hép cho ®Õn khi ®em dïng vµ ph¶i ghi râ trªn vá: • Tªn nhµ s¶n xuÊt; • KiÓu vËt liÖu; • Sè l«/bã; • Träng l−îng (®èi víi vËt liÖu d¹ng tói, bäc, ...); • KÝch th−íc (víi vËt liÖu d¹ng cuén hoÆc t−¬ng tù); • Ngµy chÕ t¹o; • Tiªu chuÈn chÕ t¹o. 4.2.4. 6. Nhµ chÕ t¹o ph¶i ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c vËt liÖu dïng ®Ó bäc vµ ®Ó chuÈn bÞ bÒ mÆt ph¶i ®−îc s¾p xÕp vµ l−u kho sao cho tr¸nh ®−îc mäi h− háng do thêi tiÕt hoÆc c¸c ¶nh h−ëng kh¸c. C¸c khuyÕn c¸o cña nhµ chÕ t¹o vËt liÖu vÒ l−u kho ph¶i ®−îc tr×nh §¨ng kiÓm xem xÐt. 4.2.5. KiÓm tra èng vµ chuÈn bÞ bÒ mÆt 4.2.5. 1. TÊt c¶ c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ bÒ mÆt vµ c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra vµ theo dâi ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo quy tr×nh chÕ t¹o líp bäc ®· ®−îc chøng nhËn vµ kÕ ho¹ch kiÓm tra. Ph−¬ng ph¸p, chØ tiªu chÊp nhËn vµ tÇn suÊt/ph¹m vi thö vµ kiÓm tra ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu nªu trong b¶n ghi sè liÖu líp bäc èng hoÆc tµi liÖu cña bªn mua, nÕu cã. 4.2.5. 2. èng cã thÓ ®−îc cung cÊp cã hoÆc kh«ng cã b¶o vÖ chèng ¨n mßn t¹m bªn ngoµi. Khi nhËn ®−îc, tÊt c¶ èng ph¶i ®−îc ph©n lo¹i b»ng sè vµ b»ng ®¸nh dÊu, sau ®ã l−u kho. 4.2.5. 3. Ph¶i kiÓm tra b»ng m¾t th−êng tõng èng mét, chó träng tíi c¸c ®Çu èng. C¸c èng bÞ háng nÆng nh− mÎ, mãp, c¸c vÕt c¾t vµ c¸c khuyÕt tËt kh¸c mµ kh«ng thÓ söa ch÷a b»ng c¸ch mµi nh½n bÒ mÆt ph¶i bÞ lo¹i bá. C¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc kiÓm tra kÝch th−íc vµ/hoÆc träng l−îng èng ph¶i ®−îc nªu râ trong tµi liÖu kÜ thuËt. 4.2.5. 4. Muèi, ®Êt vµ c¸c chÊt bÈn kh¸c ph¶i ®−îc lo¹i bá khái bÒ mÆt èng b»ng ph−¬ng ph¸p lµm s¹ch b»ng n−íc, vÝ dô nh− dïng n−íc ¸p lùc cao. ChÊt bÈn h÷u c¬ nh− dÇu vµ mì ph¶i ®−îc lo¹i bá b»ng c¸c dung dÞch hoÆc chÊt tÈy thÝch hîp. NÕu ®iÒu kiÖn bÒ mÆt cña èng nhËn ®−îc ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng cña líp bäc th× bªn mua èng ph¶i ®−îc th«ng b¸o ngay lËp tøc. 331
 • TCVN 6475-10:2007 4.2.5. 5. BÒ mÆt èng ph¶i ®−îc chuÈn bÞ b»ng c¸ch phun s¹ch (blast cleaning) ®Ó cã ®−îc ®é s¹ch bÒ mÆt vµ ®é nh¸m bÒ mÆt theo ®óng quy ®Þnh. C¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu ®Ó phun s¹ch ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh. VËt liÖu phun vµ hÖ thèng khÝ cao ¸p ph¶i kh« vµ kh«ng bÞ nhiÔm chÊt cã h¹i nh− muèi, dÇu vµ mì. VËt liÖu phun ®−îc t¸i sö dông ph¶i ®−îc kiÓm tra ®é s¹ch th−êng xuyªn (ph¶i quy ®Þnh râ trong kÕ hoach kiÓm tra). ViÖc kiÓm tra sù nhiÔm bÈn dÇu ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo tiªu chuÈn ASTM D4285 hoÆc tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. 4.2.5. 6. §èi víi èng b»ng thÐp kh«ng gØ, vËt liÖu mµi mßn (vËt liÖu dïng ®Ó phun s¹ch) ph¶i lµ «xÝt nh«m nãng ch¶y hoÆc h¹t thÐp kh«ng gØ theo tiªu chuÈn thÝch hîp. CÇn ph¶i l−u ý ®Ó tr¸nh bÞ nhiÔm bÈn bëi c¸c h¹t thÐp – c¸c bon cßn sãt l¹i. 4.2.5. 7. MÐp v¸t hoÆc bÒ mÆt bªn trong ph¶i ®−îc b¶o vÖ b»ng c¸c ®Çu bäc trong qu¸ tr×nh lµm s¹ch. 4.2.5. 8. o Trong khi phun s¹ch, nhiÖt ®é cña bÒ mÆt èng Ýt nhÊt ph¶i lín h¬n nhiÖt ®é t¹o s−¬ng lµ 3 C vµ ®é Èm t−¬ng ®èi cña m«i tr−êng xung quanh ph¶i kh«ng v−ît qu¸ 85%. NÕu ®é Èm cao h¬n th× ph¶i gia nhiÖt èng. 4.2.5. 9. Sau khi phun s¹ch, èng ph¶i ®−îc kiÓm tra kü l−ìng. TÊt c¶ c¸c khuyÕt tËt ®Òu ph¶i ®−îc ®¸nh dÊu. C¸c m¶nh vôn, giÎ lau, vÕt ch¸y, t¸ch líp hoÆc vÕt nh¸m ph¶i ®−îc mµi s¹ch. §é dÇy cßn l¹i vÉn ph¶i tu©n thñ yªu cÇu vÒ c¸c th«ng sè kü thuËt cña èng. KiÓm tra ®é dÇy cßn l¹i b»ng siªu ©m ph¶i tu©n theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. C¸c èng cã diÖn tÝch ®uîc mµi giòa lín h¬n 10 cm2 ph¶i ®−îc phun s¹ch l¹i hoµn toµn. C¸c èng kh«ng söa ®−îc ph¶i bÞ lo¹i bá. 4.2.5. 10. Bôi hoÆc chÊt mµi mßn ph¶i ®−îc lo¹i bá khái bÒ mÆt èng b»ng khÝ s¹ch vµ kh«, lµm s¹ch b»ng ch©n kh«ng hoÆc chæi. §é s¹ch vµ ®é nh¸m ®−îc kiÓm tra theo yªu cÇu kü thuËt ®Ò ra. ViÖc x¸c ®Þnh thµnh phÇn muèi d− cã thÓ ®−îc thùc hiÖn b»ng thiÕt bÞ ®Æc biÖt nÕu kÕ ho¹ch thö vµ kiÓm tra ®ßi hái vµ tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn ®Ò ra. C¸c èng kh«ng tháa m·n c¸c yªu cÇu nªu trªn ph¶i ®−îc phun s¹ch l¹i hoÆc ph¶i bÞ lo¹i bá. 4.2.5. 11. Ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó tr¸nh bôi hoÆc nhiÔm bÈn sau khi ®· hoµn tÊt c«ng t¸c chuÈn bÞ bÒ mÆt. Thêi gian tèi ®a tõ lóc phun s¹ch tíi khi bäc vµ/hoÆc ®é Èm t−¬ng ®èi cùc ®¹i ph¶i ®−îc ghi râ trong quy tr×nh chÕ t¹o líp bäc. 4.2.5. 12. Sau khi chuÈn bÞ bÒ mÆt b»ng ph−¬ng ph¸p c¬ häc, cã thÓ tiÕn hµnh xö lý hãa häc nÕu ®−îc quy ®Þnh trong quy tr×nh chÕ t¹o. 4.2.6. Bäc 332
 • TCVN 6475-10:2007 4.2.6. 1. TÊt c¶ c«ng t¸c bäc ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo quy tr×nh ®· duyÖt. 4.2.6. 2. Trong suèt qu¸ tr×nh bäc, c¸c th«ng sè quan träng, ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng líp bäc (vÝ dô nh− nhiÖt ®é bäc cña ®−êng èng vµ vËt liÖu bäc, ®é Èm t−¬ng ®èi, ...) ph¶i ®−îc theo dâi vµ ghi chÐp hµng ngµy. Víi mét sè hÖ thèng bäc, nhiÖt ®é bäc ph¶i ®−îc theo dâi liªn tôc theo quy ®Þnh. ThiÕt bÞ ®Ó theo dâi ph¶i ®−îc hiÖu chØnh ®Þnh kú theo kÕ ho¹ch thö vµ kiÓm tra ®· duyÖt. 4.2.6. 3. C¸c èng ®· bäc ph¶i ®−îc ®¸nh dÊu sao cho cã thÓ truy xuÊt ®−îc vÒ c¸c l«/bã vËt liÖu bäc ®· dïng. 4.2.6. 4. §é dÇy líp bäc (gi¸ trÞ danh nghÜa vµ tèi thiÓu cña tõng líp, gi¸ trÞ tèi ®a nÕu ®−îc) ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh râ (trõ khi ®é dÇy ®· ®−îc ghi râ trong b¶n sè liÖu bäc èng). 4.2.6. 5. §é dµi vµ ®iÒu kiÖn bÒ mÆt cña ®o¹n ®Çu èng ®Ó l¹i kh«ng bäc vµ c¸c chç v¸t mÐp ph¶i ®−îc nªu râ. NÕu dïng líp bäc t¹m hay b¨ng ®Ó cuén ®Çu èng th× ph¶i nªu râ trong quy tr×nh. 4.2.6. 6. Kh«ng ®−îc ®Ó sãt l¹i nh÷ng líp bäc hoÆc vËt liÖu phun cßn thõa trªn bÒ mÆt trong cña èng. C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ ®é s¹ch cña bÒ mÆt trong cña èng, nÕu cã, ph¶i ®−îc nªu râ trong yªu cÇu ®èi víi nhµ thÇu chÕ t¹o líp bäc. 4.2.7. Thö vµ kiÓm tra c¸c èng ®· bäc 4.2.7. 1. C¸c èng ®· bäc ph¶i ®−îc kiÓm tra theo kÕ ho¹ch thö vµ kiÓm tra. 4.2.7. 2. Thö vµ kiÓm tra èng ®· bäc trong qu¸ tr×nh thö chøng nhËn hay trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ®−îc tiÕn hµnh tu©n theo c¸c ph−¬ng ph¸p thÝch hîp, theo c¸c chØ tiªu chÊp nhËn vµ tÇn suÊt kiÓm tra nªu trong b¶n sè liÖu bäc èng còng nh− c¸c söa ®æi ®· ®−îc chÊp nhËn. 4.2.7. 3. C¸c cuéc thö kh«ng ®¹t mµ ®−îc x¸c ®Þnh râ rµng lµ do mÉu thö cã khiÕm khuyÕt hoÆc do lçi trong qu¸ tr×nh vËn hµnh thiÕt bÞ thö cã thÓ bá qua vµ tiÕn hµnh thö l¹i trªn èng ®ã. 4.2.7. 4. C¸c èng ®¬n lÎ mµ kh«ng ®¸p øng ®−îc c¸c chØ tiªu ®Ò ra ph¶i ®−îc bäc l¹i, hoÆc nÕu cã thÓ th× ph¶i ®−îc söa ch÷a. Trong tr−êng hîp ph¸t hiÖn h− háng líp bäc èng trong qu¸ tr×nh thö ph©n ®o¹n (vÝ dô cø 20 èng kiÓm tra mét lÇn hoÆc 2 lÇn/ 1 ca) th× c¸c èng bäc tr−íc vµ sau ®ã ph¶i ®−îc thö tõng c¸i mét cho ®Õn khi tèi thiÓu cã 3 èng liªn tiÕp kh«ng bÞ lçi. NÕu h− háng l¹i lÆp l¹i th× ph¶i t¨ng tÇn suÊt kiÓm tra lªn vµ ng−îc l¹i. 4.2.7. 5. TÊt c¶ c¸c sè liÖu thö vµ kiÓm tra c¸c èng ®· bäc, söa ch÷a líp bäc chÝnh, c¸c th«ng sè vËn hµnh quan träng (vÝ dô nh− nhiÖt ®é bäc, tèc ®é ®−a èng vµo bäc...) vµ viÖc hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ thö vµ theo dâi ph¶i ®−îc ghi chÐp hµng ngµy. B¶n sè liÖu ph¶i ®−îc cËp nhËt hµng ngµy vµ lu«n s½n sµng 333
 • TCVN 6475-10:2007 ®Ó kiÓm tra. 4.2.8. Söa ch÷a 4.2.8. 1. Sè lÇn söa tèi ®a cho phÐp (diÖn tÝch bÒ mÆt tèi ®a ®èi víi tõng lÇn söa ch÷a, sè lÇn söa ch÷a tèi ®a víi tõng èng vµ sè èng tèi ®a ®−îc söa) vµ yªu cÇu vÒ viÖc lËp tµi liÖu söa ch÷a ph¶i ®−îc ®Þnh râ. 4.2.8. 2. ViÖc lét bá líp bäc kh«ng söa ®−îc ®Ó bäc l¹i ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo mét quy tr×nh ®−îc chÊp nhËn. ViÖc söa ch÷a líp bäc ph¶i ®−îc tiÕn hµnh vµ kiÓm tra theo mét quy tr×nh ®· ®−îc chøng nhËn. 4.2.9. Tµi liÖu vµ ®¸nh dÊu 4.2.9. 1. C¸c yªu cÇu cô thÓ ®èi víi viÖc theo dâi èng, ®¸nh dÊu vµ ®Þnh d¹ng tµi liÖu ph¶i ®−îc quy ®Þnh cô thÓ. 4.2.9. 2. KÕt qu¶ thö vµ kiÓm tra trong qu¸ tr×nh thö chÊt l−îng vµ chÕ t¹o ph¶i ®−îc lËp thµnh biªn b¶n vµ cã thÓ truy xuÊt sè cña tõng èng vµ tõng l«/bã vËt liÖu bäc èng. C¸c yªu cÇu cô thÓ vÒ b¸o c¸o hµng ngµy nªu trong 4.2.7.5. 4.2.9. 3. C¸c hå s¬, kÓ c¶ c¸c chøng chØ vËt liÖu bäc ph¶i ®−îc gi÷ l¹i tèi thiÓu 5 n¨m hoÆc h¬n theo tho¶ thuËn. 4.2.10. S¾p xÕp vµ l−u kho èng 4.2.10. 1. èng cÇn ®−îc s¾p xÕp vµ l−u kho sao cho kh«ng bÞ h− háng bÒ mÆt ®· bäc hoÆc ch−a bäc. C¸c quy tr×nh ¸p dông ph¶i ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. CÇn ph¶i chó träng tíi bÒ mÆt c¸c èng thÐp kh«ng gØ ®Ó tr¸nh bÈn (vÝ dô do dïng c¸c dông cô b»ng thÐp C¸cbon). Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, cã thÓ ph¶i x¸c ®Þnh chiÒu cao gi¸ ®ì èng ®Ó kh«ng g©y ra h− h¹i cho èng. 4.2.10. 2. H− h¹i ®èi víi líp bäc trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp hoÆc l−u kho ph¶i ®−îc söa ch÷a theo 4.2.8. NÕu x¶y ra c¸c h− háng vËt liÖu lµm èng th× c¸c h− háng nµy ph¶i ®−îc b¸o c¸o. C¸c èng h− háng ph¶i ®−îc t¸ch riªng. 4.2.10. 3. C¸ch thøc ®ãng gãi hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®Ó b¶o vÖ èng ®· bäc ®Ó vËn chuyÓn b»ng tµu ph¶i ®−îc ghi râ trong tµi liÖu. 4.3. C¸c yªu cÇu ®èi víi HÖ thèng bäc polypropylene hoÆc Polyethylene 3 líp 4.3.1. CÊu t¹o hÖ thèng bäc 334
 • TCVN 6475-10:2007 4.3.1. 1. Líp lãt epoxy: • Epoxy d¸n nãngch¶y (FBE): chiÒu dµy tèi thiÓu 100-250μm, chiÒu dµy tèi ®a 550 μm; • Epoxy láng (LE): chiÒu dµy tèi thiÓu 30-50μm. 4.3.1. 2. Keo dÝnh polymeric: Ph¶i tiÕn hµnh thö theo kÕ ho¹ch thö vµ kiÓm tra (ITP). 4.3.1. 3. Líp bäc polyethylene hay polypropylene bªn ngoµi: Ph¶i tiÕn hµnh thö theo kÕ ho¹ch thö vµ kiÓm tra. 4.3.1. 4. Tæng chiÒu dµy: Tèi thiÓu lµ 2,0 mm. 4.3.2. VËt liÖu bäc • Ph¶i tiÕn hµnh thö tõng l« theo c¸c h¹ng môc sau ®©y: • Träng l−îng riªng (FBE/LE); • Cì h¹t (FBE); • §é Èm tèi ®a (FBE); • Thêi gian ®«ng ®Æc (gel time) (FBE); • NhiÖt ®é chuyÓn tiÕp thuû tinh (FBE): Ýt nhÊt lín h¬n 5oC so víi nhiÖt ®é vËn hµnh cùc ®¹i cña ®−êng èng; • §é nhít cña chÊt nÒn vµ chÊt ®«ng cøng (LE); • ThÓ tÝch ®Æc cña chÊt nÒn vµ chÊt ®«ng cøng (LE); • QuÐt tia hång ngo¹i; • §é cøng cña n−íc: Kh«ng rép, ®é phång < 5%. MÊt cøng <10%; • Thö phun muèi: kh«ng gØ, kh«ng rép; • Bong do catèt. 4.3.3. VËt liÖu d¸n Ph¶i tiÕn hµnh thö tõng l« theo c¸c h¹ng môc sau ®©y: • Träng l−îng riªng; • Cì h¹t (®Ó phun); • Tèc ®é/ chØ sè dßng nãng ch¶y (melt flow index/rate); 335
 • TCVN 6475-10:2007 • §iÓm ho¸ mÒm (Vicat) 4.3.4. VËt liÖu Polyethylene hoÆc Polypropylene Ph¶i tiÕn hµnh thö tõng l« theo c¸c h¹ng môc sau ®©y: • Träng l−îng riªng; • Tèc ®é/ chØ sè dßng nãng ch¶y; • §iÓm ho¸ mÒm (Vicat); • Kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt; • Kh¶ n¨ng chèng tia cùc tÝm; • Kh¶ n¨ng chÞu mµi mßn; • Chèng nÊm: Kh«ng cã nÊm b¸m; • §é thÊm hót n−íc; • DÉn nhiÖt/ giµ hãa; • D·n në tuyÕn tÝnh. 5. Bäc èng ®øng ®Æc biÖt 5.1. Quy ®Þnh chung 5.1.1. §èi víi tõng èng ®øng cô thÓ, viÖc ph©n vïng chèng ¨n mßn phô thuéc vµo thiÕt kÕ èng ®øng ®ã hay thiÕt kÕ giµn vµ c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr−êng th−êng x¶y ra. 5.1.2. C¸c hÖ thèng bäc chèng ¨n mßn kh¸c nhau cã thÓ dïng cho 3 vïng b¶o vÖ chèng ¨n mßn: vïng ngËp n−íc, vïng n−íc biÕn ®æi vµ vïng khÝ quyÓn, miÔn lµ chóng phï hîp. C¸c yªu cÇu t¹i tõ môc 4.1.1 ®Õn 4.1.3 vµ tõ môc 4.1.6 ®Õn 4.1.8 ph¶i ®−îc ¸p dông cho c¶ 3 vïng nªu trªn. 5.1.3. Trang bÞ ch»ng buéc èng ®øng th−êng ®−îc lùa chän t−¬ng thÝch víi líp bäc èng ®øng cô thÓ vµ ng−îc l¹i. 5.1.4. C¸c yªu cÇu bæ sung sau ®©y ¸p dông cho vïng n−íc biÕn ®æi vµ vïng khÝ quyÓn: • Kh¶ n¨ng chÞu gØ ë chç khuyÕt tËt líp bäc; • Kh¶ n¨ng b¶o d−ìng; • T−¬ng thÝch víi quy tr×nh kiÓm tra ¨n mßn bªn trong vµ bªn ngoµi; 336
 • TCVN 6475-10:2007 • T−¬ng thÝch víi thiÕt bÞ / quy tr×nh bãc c¸c sinh vËt b¸m (biofouling) nÕu ¸p dông; • Chèng ch¸y (nÕu cã yªu cÇu). 5.1.5. ViÖc sö dông l−îng dù tr÷ ¨n mßn ®Ó bï cho ¨n mßn bªn ngoµi do h− háng líp bäc ph¶i ®−îc xem xÐt thÝch ®¸ng ë vïng n−íc biÕn ®æi. Nhu cÇu vµ lîi Ých cña l−îng dù tr÷ ¨n mßn phô thuéc vµo kiÓu líp bäc, ®iÒu kiÖn ¨n mßn, tuæi thä thiÕt kÕ, hËu qu¶ h− háng vµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn ®Ó kiÓm tra vµ b¶o d−ìng. 5.1.6. Trong vïng ngËp n−íc, khi lùa chän líp bäc cÇn tu©n thñ c¸c quy ®Þnh trong 4.1.1. Ngoµi ra, ph¶i xÐt ®Õn kh¶ n¨ng chÞu sinh vËt b¸m (biofouling) ë mÆt n−íc cña vïng ngËp n−íc vµ phÇn thÊp nhÊt cña vïng n−íc biÕn ®æi. 5.1.7. §Æc tÝnh vËt lý vµ c¬ häc cña líp bäc nh− nªu ë 4.1.3 còng cã thÓ dïng cho líp bäc èng ®øng, phô thuéc vµo vïng b¶o vÖ chèng ¨n mßn ®Æc tr−ng. C¸c yªu cÇu vÒ ®Æc tÝnh cña tõng líp bäc vµ kiÓm so¸t chÊt l−îng ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh trong chi tiÕt kü thuËt cña bªn mua. 5.1.8. Líp phñ bªn ngoµi b»ng hîp kim Cu cã thÓ sö dông cïng víi biÖn ph¸p chèng ¨n mßn vµ chèng sinh vËt biÓn b¸m, chñ yÕu ë vïng chuyÓn tiÕp gi÷a vïng n−íc biÕn ®æi vµ vïng ngËp n−íc. Tuy nhiªn, c¸c vËt liÖu kim lo¹i cã c¸c ®Æc tÝnh chèng sinh vËt biÓn b¸m ph¶i ®−îc c¸ch ®iÖn khái hÖ thèng b¶o vÖ catèt. Líp bäc b»ng nhiÒu líp s¬n vµ líp phun nh«m b»ng nhiÖt cã thÓ ®−îc sö dông cho vïng trong khÝ quyÓn, vïng ngËp n−íc vµ vïng n−íc biÕn ®æi nÕu c¸c yªu cÇu chøc n¨ng vµ ®iÒu kiÖn t¹i chç cho phÐp. 5.2. VËt liÖu bäc, chuÈn bÞ bÒ mÆt vµ bäc 5.2.1. C¸c líp bäc èng ®øng cã thÓ bäc sau khi hµn chÕ t¹o vµ trong vïng khÝ quyÓn sau khi l¾p ®Æt. 5.2.2. TÊt c¶ c«ng t¸c bäc ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo quy tr×nh ®· duyÖt. Quy tr×nh bäc cÇn ®−a ra c¸c yªu cÇu s¾p xÕp, l−u kho, ®¸nh dÊu vµ kiÓm tra vËt liÖu bäc. 5.2.3. C¸c yªu cÇu vÒ chøng nhËn quy tr×nh cho vËt liÖu bäc, chuÈn bÞ bÒ mÆt vµ bäc ®−îc nªu trong 4.2. 6. Bäc mèi nèi hiÖn tr−êng 6.1. Quy ®Þnh chung 6.1.1. §èi víi c¸c èng cã líp bäc gia t¶i hoÆc bäc c¸ch nhiÖt, bäc mèi nèi hiÖn tr−êng th−êng lµ bäc mét líp b¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn trong råi sau ®ã ®iÒn ®Çy mét chÊt kh¸c vµo kho¶ng trèng cßn l¹i 337
 • TCVN 6475-10:2007 cho b»ng víi chiÒu dÇy cña líp bäc gia t¶i. §èi víi ®−êng èng vµ èng ®øng ®−îc bäc c¸ch nhiÖt th× chÊt ®iÒn ®Çy ph¶i cã ®ñ ®Æc tÝnh c¸ch nhiÖt. 6.1.2. §Ó lùa chän líp bäc mèi nèi hiÖn tr−êng th× cÇn xem xÐt c¸c quy ®Þnh ®èi víi líp bäc èng ®øng vµ ®−êng èng nªu trong 4.1.1, 5.1.2 vµ môc 5.1.4. Ngoµi ra, thêi gian ®ñ ®Ó bäc vµ chê cøng hoÆc l−u hãa lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh r¶i èng trªn tÇu r¶i èng. 6.1.3. Líp bäc mèi nèi hiÖn tr−êng cho èng ®øng tèt nhÊt lµ cã ®Æc tÝnh t−¬ng xøng víi líp bäc èng ®· chän. Trong vïng n−íc biÕn ®æi, cÇn tr¸nh bäc mèi nèi hiÖn tr−êng trõ khi cã thÓ chøng minh r»ng c¸c ®Æc tÝnh vÒ chèng ¨n mßn lµ gÇn nh− t−¬ng ®−¬ng víi c¸c ®Æc tr−ng cña líp bäc liÒn kÒ. 6.1.4. C¸c ®Æc tÝnh phï hîp cña líp bäc ph¶i ®−îc ®Þnh nghÜa trong tµi liÖu th«ng sè kü thuËt cña dù ¸n. Ph¶i xem xÐt t−¬ng øng c¸c ®Æc tÝnh nh− ®èi víi ®−êng èng vµ èng ®øng nªu trong 4.1.3 vµ 5.1.7 khi chuÈn bÞ b¶n th«ng sè kü thuËt. 6.2. VËt liÖu bäc, chuÈn bÞ bÒ mÆt vµ bäc 6.2.1. Nhµ thÇu chÕ t¹o ph¶i cã v¨n b¶n thÓ hiÖn kh¶ n¨ng chÕ t¹o líp bäc cña hä ®¸p øng ®−îc c¸c ®Æc tÝnh ®Ò ra. Ch−¬ng tr×nh chøng nhËn quy tr×nh bäc gåm kiÓm tra ph¸ hñy líp bäc ph¶i ®−îc thùc hiÖn tr−íc khi tiÕn hµnh c«ng viÖc trõ khi cã c¸c kÕt qu¶ thö thÝch hîp tr−íc ®©y. Trong tr−êng hîp dïng ph−¬ng ph¸p bäc míi ë ngoµi biÓn th× ch−¬ng tr×nh chøng nhËn quy tr×nh bäc ph¶i bao gåm viÖc bäc ngoµi biÓn cïng víi thö ph¸ hñy. 6.2.2. TÊt c¶ c¸c c«ng t¸c bäc ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo quy tr×nh ®· ®−îc chøng nhËn. C¸c h¹ng môc sau ®©y ph¶i ®−îc m« t¶ trong quy tr×nh chÕ t¹o líp bäc mèi nèi hiÖn tr−êng: • VËt liÖu bäc/ vËt liÖu ®iÒn ®Çy; • ChuÈn bÞ bÒ mÆt; • Bäc; • §æ chÊt ®iÒn ®Çy; • KiÓm tra; • Söa ch÷a líp bäc/ líp ®iÒn ®Çy (nÕu cÇn). 6.2.3. Vïng ®−îc bäc ph¶i ®−îc lµm s¹ch b»ng c¸ch mµi hoÆc ®¸nh b»ng bµn ch¶i tíi møc cã ®é nh¸m tèi thiÓu lµ St2 theo tiªu chuÈn ISO 8501-1. §èi víi c¸c hÖ thèng bäc nh− vËy, cÇn ph¶i phun s¹ch ®Õn ®é nh¸m Sa 2,5. 338
 • TCVN 6475-10:2007 6.2.4. Quy tr×nh chÕ t¹o líp bäc ph¶i m« t¶ ph−¬ng thøc kiÓm tra b»ng m¾t th−êng vµ kiÓm tra kh«ng ph¸ huû líp bäc mèi nèi hiÖn tr−êng. NÕu c¸c kiÓm tra nµy kh«ng thùc tÕ th× c¸c th«ng sè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng líp bäc ph¶i ®−îc theo dâi. 7. Bäc bª t«ng gia t¶i 7.1. Quy ®Þnh chung 7.1.1. Môc ®Ých cña líp bäc bª t«ng lµ gia t¶i cho ®−êng èng kh«ng bÞ næi khi th¶ xuèng n−íc còng nh− b¶o vÖ líp bäc chèng ¨n mßn cho ®−êng èng khái nh÷ng va ch¹m c¬ häc trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt còng nh− suèt tuæi ®êi ®−êng èng. 7.1.2. Yªu cÇu ®èi víi vËt liÖu th« (nh− xim¨ng, cèt liÖu, n−íc, phô gia, cèt thÐp) vµ c¸c ®Æt tÝnh cña líp bäc ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh trong quy ®Þnh kü thuËt cña bªn mua. C¸c ®Æc tr−ng sau ®©y cÇn ®−îc x¸c ®Þnh: • Träng l−îng ch×m/ Lùc næi ©m; • §é dµy; • Träng l−îng riªng cña bªt«ng; • §é bÒn nÐn; • §é hÊp thô n−íc; • Kh¶ n¨ng chÞu va ®Ëp (vÝ dô nh− chèng va ®Ëp cña l−íi ®¸nh c¸); • §é mÒm dÎo (kh¶ n¨ng chÞu uèn); • §o¹n ®Ó chõa hai ®Çu kh«ng bäc. 7.2. VËt liÖu lµm bª t«ng vµ chÕ t¹o líp bäc 7.2.1. Tr−íc khi tiÕn hµnh bäc, nhµ s¶n xuÊt ph¶i lËp tµi liÖu ®¶m b¶o r»ng c¸c vËt liÖu, quy tr×nh vµ thiÕt bÞ ®−îc sö dông sÏ cho líp bäc cã ®Æc tÝnh nh− quy ®Þnh. C¸c ®Æc tr−ng nh− kh¶ n¨ng chÞu va ®Ëp vµ ®é mÒm dÎo (kh¶ n¨ng chÞu uèn) nÕu cÇn thiÕt th× thö l¹i tr−íc khi chÕ t¹o. 7.2.2. TÊt c¶ c«ng t¸c bäc ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo quy tr×nh ®· ®−îc thö chøng nhËn. Ph¶i m« t¶ c¸c th«ng sè sau: • VËt liÖu bäc; 339
 • TCVN 6475-10:2007 • ThiÕt kÕ vµ thi c«ng cèt thÐp; • Bäc vµ b¶o d−ìng bª t«ng; • Thö vµ kiÓm tra; • Söa ch÷a líp bäc; • S¾p xÕp vµ l−u kho c¸c èng ®· bäc. 7.2.3. CÊu t¹o bª t«ng vµ ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o ph¶i ®−îc lùa chän ®Ó ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu tèi thiÓu sau ®©y vÒ ®Æc tr−ng cña líp bäc sau khi bäc: • §é dµy tèi thiÓu: 40 mm; • §é bÒn nÐn tèi thiÓu: 40 Mpa; • §é thÊm n−íc tèi ®a: 8% (thÓ tÝch), (thö èng ®−îc bäc theo ph−¬ng ph¸p ®−îc duyÖt); • TØ träng tèi thiÓu: 1900 kg/m3. 7.2.4. Líp bäc bª t«ng ph¶i dïng cèt thÐp hµn thµnh lång, hoÆc b»ng thÐp l−íi. §èi víi cèt thÐp hµn th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vßng tèi thiÓu lµ 120 mm. C¸c thanh cèt thÐp ph¶i cã ®−êng kÝnh tèi thiÓu lµ 6 mm. §èi víi c¶ hai lo¹i cèt thÐp, diÖn tÝch bÒ mÆt trung b×nh theo phÇn tr¨m cña cèt thÐp theo mÆt c¾t däc vµ mÆt c¾t ngang tèi thiÓu ph¶i lµ 0,08 % vµ 0,5 % mét c¸ch t−¬ng øng. 7.2.5. NÕu chØ dïng 01 líp cèt thÐp th× ph¶i ®Æt cèt thÐp ë vÞ trÝ n»m trong kho¶ng 1/3 ë giòa (middle third) cña chiÒu dÇy líp bäc bª t«ng. Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu tÝnh tõ líp bäc chèng ¨n mßn lµ 15 mm, trong khi ®é dÇy líp bª t«ng b¶o vÖ tèi thiÓu lµ 15 mm vµ 20 mm ®èi víi líp bäc cã chiÒu dÇy tèi thiÓu t−¬ng øng lµ ≤ 50 mm vµ >50 mm. Kho¶ng chång lÊp tèi thiÓu gi÷a c¸c l−íi cèt thÐp ph¶i lµ 25mm. CÇn ph¶i tr¸nh tiÕp ®iÖn víi anèt cña hÖ thèng b¶o vÖ catèt. 7.2.6. Bª t«ng ph¶i ®−îc ®æ theo mét trong c¸c c¸ch sau ®©y: • §Çm (compression coating); • NÐn (impingement application); • §æ v¸n khu«n tr−ît. 7.2.7. Bª t«ng sö dông l¹i hay håi phôc cã thÓ ®−îc sö dông miÔn lµ ®¶m b¶o b»ng v¨n b¶n ®−îc r»ng c¸c ®Æc tÝnh ®· ®Þnh ®−îc ®¶m b¶o. 7.2.8. Ph−¬ng ph¸p ®«ng kÕt bª t«ng cÇn ph¶i tÝnh ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt bÊt lîi. Quy tr×nh ®«ng 340
 • TCVN 6475-10:2007 kÕt bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng cã tæn thÊt ®é Èm ®¸ng kÓ trong vßng 7 ngµy hay ®é bÒn nÐn tèi thiÓu lµ 15 MPa. 7.2.9. Ph¶i x¸c ®Þnh râ chØ tiªu ®Ó söa vµ bäc l¹i bª t«ng. Tèi thiÓu, c¸c vïng ®Ó lé cèt thÐp ph¶i ®−îc söa ch÷a. Nh÷ng vïng bª t«ng hôt qu¸ 10 % tæng líp bäc bÒ mÆt ph¶i ®−îc bäc l¹i. 7.2.10. Quy tr×nh söa líp bäc bª t«ng ph¶i ®−îc tr×nh duyÖt. 7.3. KiÓm tra vµ thö nghiÖm 7.3.1. Ph¶i cã kÕ ho¹ch chÊt l−îng, trong ®ã nªu râ ph−¬ng ph¸p vµ tÇn suÊt kiÓm tra, thö vµ hiÖu chØnh, chØ tiªu cho phÐp vµ c¸c yªu cÇu ®Ó lËp b¸o c¸o. Chç ®Ó c¸c vËt liÖu vµ s¶n phÈm háng ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh. 8. ThiÕt kÕ b¶o vÖ catèt 8.1. Quy ®Þnh chung 8.1.1. C¸c ®−êng èng vµ èng ®øng trong vïng ngËp n−íc ph¶i ®−îc l¾p hÖ thèng b¶o vÖ catèt ®Ó cã thÓ b¶o vÖ chèng ¨n mßn phï hîp khi xuÊt hiÖn c¸c khuyÕt tËt trong qu¸ tr×nh bäc èng (kÓ c¶ bäc mèi nèi hiÖn tr−êng) còng nh− nh÷ng h− háng líp bäc trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. Cã thÓ sö dông c¸c anèt hy sinh hoÆc dßng ®iÖn c¶m øng ph¸t ra tõ m¸y chØnh l−u. Anèt hy sinh hay ®−îc sö dông h¬n. 8.1.2. HÖ thèng b¶o vÖ catèt ph¶i cã kh¶ n¨ng khö thÕ ®iÖn ho¸ gi÷a èng víi n−íc (hoÆc èng víi trÇm tÝch) trong ph¹m vi – 800 mV ®Õn -1050 mV Ag/AgCl/n−íc biÓn. Cã thÓ ®¹t ®−îc ®iÖn thÕ nhá h¬n 1050 mV Ag/AgCl/n−íc biÓn b»ng c¸ch sö dông dßng ®iÖn c¶m øng. C¸c ®iÖn thÕ nµy cã thÓ g©y ¶nh h−ëng phô bÊt lîi nh− bong líp bäc vµ nøt do øng suÊt hy®ro t¹i vËt liÖu lµm èng còng nh− mèi hµn. C¸c bé phËn cña hÖ thèng ®−êng èng b»ng thÐp C-Mn vµ ferit, martensitic hoÆc thÐp kh«ng rØ austenic feric chÞu biÕn d¹ng dÎo trong qu¸ tr×nh vËn hµnh cã thÓ nøt do øng suÊt hydro do hÖ thèng b¶o vÖ catèt mÆc dï ®iÖn thÕ vÉn n»m trong d¶i ®iÖn thÕ quy ®Þnh ë trªn. Nh÷ng h− háng d¹ng nµy cã thÓ tr¸nh ®−îc b»ng c¸ch h¹n chÕ biÕn d¹ng cùc h¹n bëi c¸c biÖn ph¸p thiÕt kÕ. Ngoµi ra, cÇn ph¶i chó träng ®Æc biÖt tíi líp bäc cña c¸c bé phËn chÞu biÕn d¹ng côc bé. 8.1.3. HÖ thèng b¶o vÖ catèt b»ng anèt hy sinh th−êng ®−îc thiÕt kÕ ®Ó b¶o vÖ suèt thêi gian ho¹t ®éng cña ®−êng èng. 8.1.4. C¸c hÖ thèng ®−êng èng nèi víi c¸c c«ng tr×nh biÓn kh¸c ph¶i cã hÖ thèng b¶o vÖ catèt t−¬ng thÝch trõ phi ®−îc l¾p mèi nèi c¸ch ®iÖn. T¹i chç tiÕp bê cña ®−êng èng biÓn cã l¾p anèt hy sinh cÇn 341
 • TCVN 6475-10:2007 ph¶i l¾p mèi nèi c¸ch ®iÖn nÕu ®o¹n ®−êng èng trªn bê b¶o vÖ catèt b»ng dßng ®iÖn c¶m øng. 8.2. Th«ng sè thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n 8.2.1. Quy tr×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ vµ c¸c yªu cÇu ®èi víi c¸c th«ng sè thiÕt kÕ cho hÖ thèng b¶o vÖ catèt b»ng anèt hy sinh cÇn tu©n thñ theo c¸c yªu cÇu trong phô lôc A – ThiÕt kÕ b¶o vÖ catèt. 8.2.2. ThiÕt kÕ anèt chi tiÕt phô thuéc vµo kiÓu líp bäc èng. §èi víi ®−êng èng cã bäc gia t¶i, anèt th−êng ®−îc thiÕt kÕ víi chiÒu dÇy b»ng chiÒu dÇy líp bäc. §èi víi ®−êng èng vµ èng ®øng cã líp bäc c¸ch nhiÖt th× thiÕt kÕ tæng thÓ ph¶i c¸ch nhiÖt anèt ®Ó c¶i thiÖn hiÖu qu¶ ®iÖn ho¸ cña nã (vÝ dô b»ng c¸ch g¾n anèt ra ngoµi líp bäc). Lâi anèt, gi¸ ®ì vµ thiÕt bÞ g¾n ph¶i ®−îc thiÕt kÕ víi mét hÖ sè sö dông yªu cÇu ®Ó ®¶m b¶o dßng ®iÖn liªn tôc vµ ®Ó ®ì anèt trong c¸c giai ®o¹n chÕ t¹o, l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. 8.2.3. §Ó tr¸nh rông anèt trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vµ vËn hµnh, anèt g¾n trªn líp bäc ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ hµn trùc tiÕp lâi anèt lªn tÊm ®Öm trªn ®−êng èng. ThiÕt kÕ chi tiÕt ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng mÊt anèt trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vµ hËu qu¶ cña nã ®èi víi kh¶ n¨ng chung cña hÖ thèng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c anèt kh«ng nªn v−ît qu¸ 150m. Kho¶ng c¸ch nµy cã thÓ lín h¬n nÕu tÝnh tíi ®iÖn trë trªn ®−êng èng, kh¶ n¨ng h− háng anèt. 8.2.4. §èi víi c¸c anèt kÑp vµo ®−êng èng hoÆc èng ®øng, mçi ®o¹n anèt ph¶i cã c¸p ®iÖn ®Ó duy tr× dßng ®iÖn liªn tôc ®èi víi èng. 8.2.5. Ph¶i cã b¶n vÏ s¬ ®å bè trÝ anèt, bao gåm c¶ thiÕt bÞ g¾n buéc cho tõng lo¹i, cì anèt. C¸p nèi ph¶i ®−îc chi tiÕt ho¸ nÕu cã thÓ. Träng l−îng tÞnh cña anèt vµ dung sai kÝch th−íc ph¶i ®−îc quy ®Þnh trªn b¶n vÏ. 8.2.6