Nhung buyoc duong tu tuong cua toi 961

316 views

Published on

ky nang

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
316
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nhung buyoc duong tu tuong cua toi 961

 1. 1. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 169 NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI (In theo baãn cuãa NXB Vùn hoáa - 1958)
 2. 2. 170 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU
 3. 3. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 171NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI BA EM BEÁ Trong cuöåc àêëu tranh thöëng nhêët vaâ tiïën dêìn lïn chuãnghôa xaä höåi, noá mang nhûäng khoá khùn rêët lúán vaâ baogöìm caã nhûäng vêëp vaáp sai lêìm, nhûäng ngûúâi vùn nghïåvaâ trñ thûác chuáng ta coá nhûäng luác têm trñ nhû chuân laåi.Nhûäng chuyïån “tiïìn kiïëp” trong möîi con ngûúâi chuáng tathónh thoaãng laåi khuêëy buân vêín lïn, gieo rù’c hoangmang trong nhûäng àaáy sêu kñn nhêët cuãa têm trñ. Nhûängluác coá thïí mêët àõa baân nhû vêåy, riïng töi, töi thûúâng “öncöë tri tên”; töi lêìn nhêím laåi nhûäng bûúác àûúâng maâ tûtûúãng töi àaä traãi qua, tûâ luác biïët nghô cho àïën giúâ; töinhêån àõnh àñch xaác xem tûâ chöî sa lêìy naâo maâ töi àaävûún lïn, do quaá trònh tû tûúãng naâo maâ töi àaä àïën vúáichuã nghôa cöång saãn. Töi thoåc sêu vaâo boáng cuãa quaá khûáàïí so saánh nöíi bêåt caái aánh saáng cuãa hiïån taåi vaâ tûúnglai. Vaâ töi laåi thêëy sao Bù’c àêíu choái loåi. Nhû möåt ngûúâi laâm meå àaä thêëy mònh mang caái mêìmsöëng tûâ úã trong daå, töi thêëy àoáa hoa sen cuãa tû tûúãng,
 4. 4. 172 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUtöët thay! àaä àeâ àûúåc nhûäng lúáp buân maâ núã trong têm trñmònh. Noá àaä núã röìi, khöng gò coá thïí dòm noá àûúåc nûäa. Vêng, chñnh nhûäng chuyïån “tiïìn kiïëp” cuãa chïë àöå cuä,möîi khi nhúá àïën, laåi giuáp àúä töi chiïën thù’ng cho àûúåcnhûäng chöng gai múái trïn con àûúâng daâi cuãa sûå nghô suy;phaãi phaá cho àûúåc, san cho àûúåc con àûúâng ài túái trûúácvö biïn cuãa cuöåc àúâi, chûá khöng thïí ngûåa quen àûúâng cuä,quay löån trúã laåi caái trêìm luên xûa àaä quaá û àau khöí! Con möåt öng tuá taâi nho ngheâo, daåy hoåc, tûâ nöng thönchuyïín dêìn ra úã thaânh phöë, khaá giaã dêìn lïn túái mûác tiïíutû saãn lúáp giûäa, töi sinh vaâ lúán lïn úã miïìn Nam Trungböå, khöng bao giúâ giaâu, nhûng chûa bao giúâ phaãi chõu caáiàoái, caái reát vaâo thên. Tuy nhiïn, töi cuäng àuã thûúng àauàïí maâ àûáng lïn töë khöí khöng tiïëc lúâi caái xaä höåi cuä.Chuyïån àúâi trûúác daâi lù’m. Khöng phaãi trûúâng húåp kïí úãàêy. Àïí laâm chûáng cho caái àúâi chùèng ra àúâi trûúác kia, töichó kïí laåi ba em beá: Cuöëi nùm 1940, tûâ Myä Tho lïn Saâi Goân, töi àïën thùmnhaâ möåt anh baån cuâng laâm tham taá nhaâ Àoan(1) nhû töi;bù’t àêìu Nhêåt thuöåc röìi, laâm cöng chûác cuöëi muâa choPhaáp cúä “viïn ngoaåi” nhû thïë, cùn nhaâ thuï cuãa anhxuïình xoaâng, baân ghïë qua loa. Luác êëy vaâo khoaãng ba,böën giúâ chiïìu ngaây chuã nhêåt, töi thêëy baâ vuá giaâ àang döîàûáa chaáu àêìu lïn ba tuöíi, múái biïët noái. Chaáu khoác nhonhoã, keáo daâi, khöng giêån húân, khöng voâi vônh; vuá giaâ hoãichaáu: - “Chaáu àau úã chöî naâo, noái vúái baâ”. Meå chaáu döîchaáu: - “Meå mua baánh cho con nheá”. Chaáu lù’c àêìu, vaâtiïëp tuåc khoác. Ngûúâi ta nûång nõu, vuöët ve em, ngûúâi tahoãi em: - “Taåi sao em khoác?” Em beá chó traã lúâi bùçng gioång(1) Douanes: Thûúng chñnh, thuïë quan.
 5. 5. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 173Nghïå An coá möåt tiïëng: - “Buöìn!”. Chõ baån lo lù’ng phêntrêìn vúái töi, ngú ngaác nhû khöng hiïíu gò: - “Chaáu thónhthoaãng vïì chiïìu laåi khoác nhû thïë; chaáu chùèng àoâi gò caã,khaám baác sô cuäng khöng thêëy chaáu coá bïånh gò; chaáu chókïu laâ ”Buöìn", vaâ khoác. Töi, thò töi muöën noái vúái chõ: -“Húäi ngûúâi meå àaáng quñ vaâ àaáng thûúng! con cuãa chõcuäng nhû töi, noá àau ”bïånh thúâi àaåi" àêëy! Noá laâ caái biïíuào noáng laånh cuãa cuöåc àúâi naây; têm höìn non yïëu cuãa noácaãm rêët nhaåy caái àiïìu baâng baåc úã trong khöng khñ, úãngoaâi phöë, úã quanh chuáng ta: buöíi chiïìu buöìn quaá, àúâisöëng buöìn quaá!". Tûâ khi àoá, trúã vïì, töi khöng sao quïnàûúåc vêën àïì ghï rúån maâ em beá àùåt ra. Trúâi àêët úi, möåtem beá múái ra àúâi, chûa biïët noái thaânh cêu maâ àaä phaãikhoác vò buöìn, thò cuöåc àúâi naây coân söëng thïë naâo nûäa! Nùm 1942, töi ài xe lûãa tûâ Saâi Goân ra Haâ Nöåi, àïënvaâo khoaãng Àöìng Haâ, Tên ÊËp thò àûúâng àûát vò vaâi tuêìntrûúác mûa, baäo, phaãi “sang taâu”. Vuâng naây àang bõ àoáito, àïën khoai, sù’n cuäng thiïëu. Trong möåt nhaâ tranh luåpxuåp, möåt ngûúâi àaân baâ khoaãng hai mûúi nhùm tuöíi àangàuát cho con ùn lûng baát cúm vúi. Em beá ba tuöíi khöngùn, noá khoác, maáu döìn lïn àoã caã àêìu; noá dêåm chên xuöëngàêët, nhêët quyïët bù’t àïìn ngûúâi meå: - “Traã àêy! traã àêy!”Ngûúâi meå döî noá: - “Thöi con ùn ài, con nheá, meå thûúng.”Noá khöng chõu, caâng khoác: - “Nhaã ra! Nhaã ra! Traã àêy!”Thò ra ngûúâi meå cuäng àoái quaá, trong khi àuát cúm chocon, cêìm loâng khöng àêåu, àaä ùn mêët cuãa con mêëy thòa.Con quaá àoái, quaá tham ùn, àoâi laåi mêëy thòa cúm nhû möåtaám aãnh. Con cûá bù’t àïìn, meå cûá cöë gù’ng döî. Ngûúâi àaânbaâ treã vaâ ngheâo ûáa nûúác mù’t, theån thuâng vò àaä àïí chocaái àoái laâm töín thûúng caái tûå troång cuãa möåt ngûúâi laâmmeå. Em beá thò nhû bõ möåt cún khuãng hoaãng naäo cên, cûángoaáy maäi vaâo chöî àau thûúng. Ngûúâi meå vö kïë khaã thi.
 6. 6. 174 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUÀûáa con tiïëng àaä khaãn röìi, vêîn dêåm chên xuöëng àêët.Mûúâi lùm phuát êëy àöëi vúái töi daâi dùçng dùåc; cho àïën khitêìu àaä xõch baánh chaåy, maâ vêîn coân nghe em beá: “Traãàêy! Nhaã ra!”. Nùm 1945, naån àoái khuãng khiïëp úã miïìn Bù’c. Ngûúâichïët nhû raå úã gêìm Cêìu söng Caái, úã caác lïì àûúâng Haâ Nöåi.Caái xaä höåi cuä noá taân aác àïën thïë laâ cuâng. Ngûúâi naâo àiùn yïën cûá ùn, gùåm chûa hïët möåt miïëng thõt àaä boã vaâoàôa xûúng àïí gù’p miïëng khaác; ngûúâi naâo chïët àoái cûáchïët, lùn ra nhû chuöåt. Bûäa ùn, chuáng töi phaãi àoáng cûãalaåi. Øn nhû ùn vuång! Øn nhû laâ mònh giaânh mêët cúm cuãangûúâi chïët àoái. Chuáng töi thuï troå trïn möåt cùn gaác phöëHaâng Böng, quen thên hai öng baâ dûúái nhaâ cuäng úã thuï,coá cûãa haâng baán muä bêåc trung, vúå chöìng hiïìn laânh, biïëtphaãi. Möåt buöíi saáng, töi trïn gaác xuöëng, nghe úã nhaâ dûúáiàang la om. Töi nhòn ra trûúác cûãa, thêëy möåt em nhoã contrai àöå mûúâi tuöíi àang daán mònh vaâo phña ngoaâi möåt bïnkhung cûãa kñnh baây haâng. Em trêìn truöìng nhû möåt connhöång, khöng coá möåt tñ thõt naâo nûäa, chïët hïët caã ngûúâiröìi, chó coân hai con mù’t. Khöng hiïíu em tûâ goác phöë naâoàïën, maâ nhêët àõnh ài vaâo trong nhaâ naây, àïí xin möåt ñtchaáo chùng. Coá leä em khöng coân thêëy àêy laâ cûãa kñnh,em cûá ài vaâo, bõ cûãa kñnh chùån laåi àûáng sûäng; nhûng emvêîn bõ huát búãi caái söëng úã bïn trong, cûá dêën mònh vaâogûúng. Ngûúâi ta la mù’ng àuöíi em ài, quaát naåt thêåt to vaâlêu àïí cöë thuãng vaâo tai em, ngûúâi ta kiïng, ngûúâi ta ghïsúå, coi em nhû quyã nhêåp traâng; em, em cuãa töi, mùåt emcuäng thöng minh vaâ xinh àeåp, nïëu em no. Mûúâi ba nùmtûâ êëy àïën nay, töi vêîn coân nghe tiïëng la theát àuöíi embeá. Em nhû möåt con ruöìi mù’c vaâo kñnh tuã, ruöìi mù’c tûâtrong ra, em thò mù’c tûâ ngoaâi vaâo; khöng coá loâng thûúngxoát naâo coá thïí cûáu em, vò ngûúâi ta boá tay ngao ngaán
 7. 7. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 175trûúác caái chïët àoái kinh khuãng, mïnh möng. Giûäa àúâisöëng hùçng ngaây, coá nhûäng bûác tûúâng thuãy tinh daây ngùncaách; nhûäng ngûúâi hay “thûúng vay” nhû töi, thi sô, àaânhdûúng àöi mù’t ïëch nhòn àöìng baâo mònh chïët qua tûúângkñnh, maâ khöng nhù’c chên àöång tay cûáu giuáp gò àûúåc! Àêëy, caái xaä höåi cuä coá ba em beá kia noá töët àeåp nhû thïëàêëy! Töi coân muöën thïm möåt em beá thûá tû. Luác töi lïnchñn tuöíi, do nghõch caãnh gia àònh phong kiïën, töi phaãisöëng xa maá töi, maâ úã vúái thêìy töi. Bïn ngoaåi caách bïnnöåi àöå vaâi cêy söë; lêu lêu töi tröën vïì thùm maá cho àúä nhúáthûúng. Möåt buöíi chiïìu, töi tröën vïì vúái maá; maá àang bêånvöåi ài chúå, maá cho töi böën àöìng tiïìn ùn ba(1) , röìi àïí töiài. Töi ra khoãi nhaâ maá, lï tûâng bûúác möåt, ài doåc ngûúåctheo con söng Goâ Böìi maâ trúã vïì nhaâ thêìy. Buöìn quaá. Töithêëy buöìn mang mang maâ khöng hiïíu àûúåc. Töi àûáng laåibïn búâ söng, nhòn con àûúâng, nhòn caác dùång tre, nhòngioâng nûúác, nhòn trïn mùåt söng Goâ Böìi nù’ng xiïn khoaivaâng uáa; töi thêëy nhû caái gò cuäng khöng biïët àïí laâm gòcaã; vaâ àûáa treã con chñn tuöíi beân cêìm böën àöìng tiïìn trõgiaá mûúâi hai àöìng keäm, neám xuöëng mùåt söng, mùåc dêìu“mûúâi hai àöìng” luác àoá coá thïí mua nhûäng mûúâi traái öíi. TIÏËNG ÀOAÅN TRÛÚÂNG CUÃA VØN HOÅC Lúán lïn ài hoåc àïën thaânh chung, röìi àïën “tuá taâi”, töiyïu thú vö haån, rêët mï thñch vùn hoåc. Nhûäng àiïìu kiïåncuãa gia àònh vaâ xaä höåi àaä laâm töi buöìn sùén, laåi hoåc vaâo(1) Thúâi phong kiïën, úã Trung kyâ coá nhûäng tiïìn àöìng ùn ba, ùn saáu, ùn mûúâi tiïìn keäm. Möåt xu àöíi àûúåc 15 àöìng tiïìn ùn ba.
 8. 8. 176 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUmöåt nïìn vùn hoåc nùång buöìn baä, than thúã, bi quan. ÚÃ lúápnhêët(1), thú Taãn Àaâ àaä ru töi, nhûng cuäng àïí laåi cho têmhöìn töi möåt võ àù’ng: Gioá hiu, trùng laånh, tiïëng ve sêìu. -ÏËch kïu àêìy phöë, tiïëng xe húi. - Veâo tröng laá ruång àêìysên... têët caã moåi sûå chùèng qua cuäng veâo! Töi thuöåcnhuyïîn baâi thú Àoaân Nhû Khuï: Biïín thaãm möng mïnhsoáng luåt trúâi. Em thiïëu niïn múái chúáp mi mù’t nhòn racuöåc àúâi, àaä thêëy möåt reâm gioåt lïå! Vaâo nùm àêìu bêåcthaânh chung(2) , töi nhòn miïång öng giaáo quöëc vùn àoåc,say mï uöëng tûâng lúâi du dûúng ïm aái: “Giaã sûã ngay khitrûúác, Liïu Dûúng caách trúã, duyïn chaâng Kim àûâng dúãviïåc ma chay...” (3) Sao maâ vùn thú cûá tiïëc nuöëi möåt caáigò; coá möåt caái gò bònh rúi gûúng vúä, ruång caãi rúi kim úãtrong vùn hoåc! Àöìng thúâi, Tuyïët höìng lïå sûã dõch cuãa Tûâ Trêím AÁ mïlõm töi trong nhûäng àiïåu ca tûâ thêåt laâ reáo rù’t, têët caãquyïín saách laâ möåt cuöåc nhùåt hoa rúi, chön hoa ruång,khoác hoa taân! Lúán thïm vaâi tuöíi, vùn hoåc nûúác Phaáp bù’tàêìu huyïîn diïåu töi vúái Caái Höì cuãa La Maáctin: ÛÂ röìi cûá tröi ài maäi maäi Trong àïm trûúâng trúã laåi àûúåc nao! Töi àaä bù’t àêìu coá yá thûác lûâng khûâng àûáng laåi khöngchõu ài, trong luác ngoaåi vêåt vaâ thúâi gian thò cûá àêíy chocon ngûúâi mêët huát vaâo vônh viïîn. Bêëy giúâ trong töi coá hailûåc lûúång: möåt mùåt, tuöíi thanh niïn àûa àïën cho töinhûäng luöìng maáu noáng rûåc, say mï, hùng haái; möåt mùåtxaä höåi phong kiïën, àïë quöëc cuâng vúái hïå thöëng tû tûúãng(1) Tûúng àûúng cuöëi cêëp Möåt.(2) Tûúng àûúng cêëp Hai.(3) Tûåa Truyïån Kiïìu cuãa Chu Maånh Trinh (Àoaãn Quyâ dõch)
 9. 9. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 177vaâ vùn hoáa cuä chuåp lïn têm trñ töi möåt lúáp buöìn sêìu aãmàaåm, caâng hoåc lïn nhiïìu, caâng bi quan, bïë tù’c. Töi thêëytrong töi aâo lïn möåt nguöìn thú söi nöíi, múái meã; nhûngtöi vûâa têåp tïînh àïën ngûúäng cûãa cuãa laâng vùn, thò LaBúâruye (La Bruyeâre)(1) àaä lù’c àêìu niïm yïët möåt cêu bêëtlûåc: “Têët caã àïìu àaä noái caã röìi, vaâ ngûúâi ta àïën muöån quaá,tûâ böën ngaân nùm nay maâ àaä coá nhûäng con ngûúâi, vaâ hoåsuy nghô.” Phûúng ngön Êu Têy cuäng noái: “Khöng coá caáigò múái úã dûúái mùåt trúâi”. Trûúác töi möåt trùm nùm, thi sôMuyátxï (Musset) àaä kïu lïn: “Ta sinh ra muöån quaá trongmöåt thïë giúái giaâ quaá chùng?”. Trûúác töi nùm mûúi nùm,thi sô Veáclen (Verlaine) cuäng laåi kïu lïn: “Ta sinh quaásúám hay laâ quaá muöån? Ta àïën trong àúâi naây àïí laâm gò?”Möång Haâ, nhên vêåt chñnh cuãa Tuyïët höìng lïå sûã vaâ Ngoåclïå höìn, hay sêìu, say, vaâ thöí huyïët, àaä tûå toám tù’t têmhöìn bùçng ba bûúác: uöëng rûúåu xong thò “ngaâ ngaâ maâ say,ngêy ngêy maâ sêìu, röìi laåi rêìu rêìu maâ khoác.” Rúnï(Reneá)(2), öng töí cuãa Möång Haâ úã Phaáp, thò ài giûäa mêy,sûúng, gioá, bõ aám búãi con quyã cuãa traái tim “noá laâ möåt conrù’n tûå nhai mònh”; Veácte (Werther), (3) öng töí xa hún cuãaMöång Haâ úã Àûác, thò duâng suáng luåc tûå tûã vò khöng lêëyàûúåc möåt ngûúâi àaân baâ àaä hûáa hön vúái ngûúâi khaác trûúáckhi gùåp anh. Thêåt àuáng vúái cêu thú Nguyïîn Du: Ma giù’t löëi, quyã àûa àûúâng, Laåi tòm nhûäng löëi àoaån trûúâng maâ ài! Tûâ 1934 vïì sau, nhûäng saách töi àoåc noái sûå cuângàûúâng möåt caách tinh vi, sêu sù’c hún; noá cuäng khöng coân(1) Nhaâ vùn Phaáp thïë kyã 17.(2) "Anh huâng laäng maån" cuãa Chateaubriand (1749-1818).(3) "Anh huâng laäng maån" cuãa Goethe (1749-1832).
 10. 10. 178 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUlaâ sûå laäng maån ñt hay nhiïìu thú möång nûäa, maâ laâ möåtsûå bi quan coá triïët lyá. Nhûäng àiïìu töi thu hoaåch àûúåc,goáp chù’p cöí vúái kim, àöng vúái têy, chûáng minh trûúác trñtuïå möåt baâi toaán dêîn àïën söë khöng. Böàúle (Baudelaire)kïu theát lïn nhû àang bõ chaáy nhaâ, hay lûãa chaáy vaâongûúâi: Öi àau àúán! Öi àau àúán! thúâi gian ùn cuöåc söëng! Möåt cuå daåy chûä Haán úã trûúâng “tuá taâi” giaãng cho töinghe möåt baâi Saám dêm vùn (rùn höëi caái dêm) vaâ noái:Luác xûa coá möåt ngûúâi mï sù’c quaá, àaä tûå chûäa cho mònhbùçng caách: hïî nhòn thêëy möåt ngûúâi àaân baâ àeåp, thò tûúãngtûúång trûúác mù’t ngûúâi àaân baâ êëy khi chïët, doâi ùn boå àuåc,vaâ chó coân laâ möåt böå xûúng, möåt toåa cö lêu (cö lêu möång),tûác khù’c “bïånh Tïì Tuyïn hïët nöíi lïn àuâng àuâng”! Coá caái“nhên vùn” gò maâ taân nhêîn nhû thïë? Hùngri àúâ Rïnhiï(Henri de Reágnier)(1) chûa àïën nöîi nghô nhû anh noå,nhûng nhêîn têm coá keám gò! Trong baâi thú “Kinhnghiïåm”, àaåi khaái nhaâ thú noái: - Töi ài trïn búâ gaânhbiïín; phña trûúác töi coá àöi trai gaái àang tûå tònh, hoå ài xadêìn, àù’m àuöëi trong mï ly, thïì heån muön àiïìu töët àeåp...Nhûng töi, töi biïët “caái chûä kïët thuác cuãa giêëc quaái möångtêìm phaâo”! - Coá thïí, trong xaä höåi tû baãn, öng àaä tûângphuå nhiïìu ngûúâi vaâ bõ nhiïìu ngûúâi phuå laåi, coá thïí öngkhöng thêëy vúå öng laâ àaáng yïu nûäa, nhûng sao öng laåitöíng kïët vöåi vaâng vaâ aác yá nhû vêåy? Sao laåi lêëy con mù’tcuãa ngûúâi giaâ tuöíi, giaâ loâng maâ nhòn nhûäng baån treã àangyïn mïën, tin tûúãng vö cuâng? Nïëu nhaâ vùn coá tinh thêìntraách nhiïåm hún, thò àúâi naâo laåi ài daåy caái chaán chûúângnhû thïë?(1) Thi sô tûúång trûng Phaáp (1854-1936)
 11. 11. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 179 Vêån mïånh con ngûúâi khöng biïët túái àêu; àïën vuä truåcuäng khöng biïët túái àêu. Möåt nhaâ triïët lyá chïët treã, àêìyloâng thûúng yïu con ngûúâi nhû Guyö (Guyau)(1), nhûngkhöng cêët mònh ra khoãi àûúåc hïå thöëng tû tûúãng cuãanhûäng giai cêëp suy taân, cuäng àaä laâm cho töi taái tï caã coäiloâng, khi öng taã caái àeåp, caái maånh cuãa biïín lúán mïnhmöng, buöìn rùçng têët caã caái nùng lûúång vö vaân kia cuängchó coân möåt ñt boåt soáng cho gioá bay tung, vaâ haå möåt cêu:“Traái tim cuãa quaã àêët àêåp, khöng hy voång.” ÀÛÚÂNG VÏÌ THU TRÛÚÁC XA LØM LØÆM... Dûúái nhûäng aãnh hûúãng gia àònh, xaä höåi vaâ vùn hoáanhû vêåy, nhûäng bûúác àûúâng tû tûúãng cuãa töi trûúác Caáchmaång laâ nhûäng bûúác súâ soaång, lûu laåc, thûúng àau. Töichûa höåi yá vúái caác baån thú Thïë Lûä, Lûu Troång Lû, HuyThöng, Chïë Lan Viïn, Nguyïîn Bñnh v.v... nhûng coá leä, úãàêy, töi cuäng noái, bùçng nhûäng khña caånh cuãa töi, caái tònhtraång chung àau khöí tinh thêìn cuãa caác anh, khi laåcàûúâng quêìn chuáng, khi chûa tòm thêëy aánh saáng cuãaÀaãng. Vùn hoáa cuä vúái phûúng phaáp tû tûúãng “siïu hònh”(meátaphysique) cuãa noá, dù’t têm trñ töi, tûâ khi nhoã àïënluác lúán, vaâo möåt con àûúâng ruát vaâo trön öëc thêåt laâ tù’ctõ! Tûå nghô mònh laâ möåt keã taâi tònh, möåt “taâi nhên” biïëtyïu caái àeåp, quyá caái hay, troång caái phaãi, vaâ laåi coân taåora caái hay, caái àeåp laâ àùçng khaác, töi - vaâ haâng vaån hoåcsinh, nghïå sô, trñ thûác khaác - tûå àùåt caái töi nhû möåt thûåc(1) Nhaâ triïët hoåc Phaáp (1854-1888).
 12. 12. 180 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUtaåi bêët di bêët dõch, tûå àïì cao caái baãn ngaä, coi noá laâ möåttuyïåt àöëi. Töi laâ töi, laâ khaác vúái ngûúâi khaác, laâ muåc àñch, laâ cûáucaánh. Vò vêåy nïn hai ngûúâi yïu nhau, maâ Em laâ em, Anh vêîn cûá laâ anh Coá thïë naâo qua Vaån Lyá Trûúâng thaânh... Àaä dûång caái töi lïn sûâng sûäng nhû möåt Hi Maä LaåpSún, thò tûå khù’c tûå cö lêåp mònh, khöng hoâa nöíi mònh vaâovúái taåo vêåt, thiïn nhiïn, vaâo vúái nhên quêìn, xaä höåi: caáihònh baãn ngaä mang caái nghiïåp cuãa noá, laâ caái boáng cöàún. Gioá, trùng, hoa, coã, Soáng gúån traâng giang buöìn àiïåp àiïåp(1) Gioâng nûúác buöìn thiu hoa bù’p lay(2),trong phöë chêåt, giûäa chúå àöng, úã àêu cuäng thêëy àûúåcmònh laâ leã chiïëc möåt mònh. Luön luön thêëy rúån úã tronghöìn möåt luöìng gioá heo may laånh toaát. Muöën àoáng caái töi nhû möåt caái coåc cöë àõnh, vônh viïînúã trong àúâi söëng, cho nïn khi thêëy ngoaåi caãnh thay àöíi,thò cuöëng cuöìng lïn. Nhaâ triïët hoåc tû saãn Phaáp Beácxöng(Bergson) phên tñch rêët tinh vi, tïë nhõ rùçng cuöåc söëng laâchuyïín àöång, laâ àöíi thay, nhûng laåi khöng muöën thêëyquaá trònh biïån chûáng vaâ lõch sûã, nghôa laâ tiïën böå cuãa sûåvêåt; hoåc moát cuãa Beácxöng, töi ngoaáy sêu vaâo nöîi thay àöíiCaái bay khöng àúåi caái tröi, Tûâ töi phuát trûúác sang töiphuát naây, nhûng muâ mõt khöng thêëy àûúåc sûå thay àöíibiïån chûáng vaâ tiïën böå, chó thêëy àöíi thay laâ nöíi nïnh, tröichaãy, xiïu àöí, tan taác, tûâ ly! Röìi àêm ra “vöåi vaâng”, “giuåc(1) Thú Huy Cêån.(2) Thú Haân Mùåc Tûã.
 13. 13. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 181giaä”, saãng söët. Trong khi àoá, thò nhûäng baâi haát chiïëuboáng, nhûäng àôa haát tiïëng Phaáp àûa sang, roát vaâo tai oáctöi nhûäng yá niïåm àaåi loaåi nhû: Töi mú möåt böng hoa Khöng bao giúâ chïët caã... ... Nhûng noá khúâ daåi quaá Giêëc möång cuãa töi mú. Cûá möîi lêìn haát baâi naây, thò laåi nhû ai nghiïën trongloâng, ûáa nûúác mù’t. Chó thêëy cuöëi àûúâng laâ giaâ, laâ chïët, nïn lêìn chêìnkhöng muöën bûúác; phña trûúác àaä cuåt àûúâng vêåy, khöng àitúái àûúåc nûäa, beân thoaái lui, ngoaãnh laåi ài vïì phña sau.Têm höìn cûá phoáng ra cho thêåt xa, cho thêåt vu vú, chothêåt viïîn voång... Xa, vaâ Xûa! Nhiïìu thi sô mú möång thuúãnhûäng öng ngheâ vinh quy cûúäi ngûåa, Quên hêìu reochuyïín àêët, Tung caán loång vûâa quay(1); chuáng töi cûá àingûúåc thúâi gian, búái tòm nhûäng gò buåi bùåm àêu àêu trongngaây thaáng cuä. Chïë Lan Viïn, nhaâ thú 16 tuöíi, àaä diïîntaã rêët taâi tònh caái têm traång àoá: Àûúâng vïì thu trûúác xa lùm lù’m, Maâ keã ài vïì chó möåt töi... Nïëu yïu möåt ngûúâi, thò cûá muöën chiïëm lêëy têët caãngûúâi ta, bù’t ngûúâi yïu phaãi phuå thuöåc vaâo caái töi cuãamònh, truy lônh möåt caách àau öëm caã tuöíi nhoã cuãa ngûúâita, cho nïn rêët àöång loâng khi tòm thêëy caái trûúâng xûa,ngûúâi yïu hoåc tûâ luác coân beá xñu! Öi! con àûúâng trön öëc,caâng ài caâng ruát maäi vaâo chöî thuãy têån sún cuâng!(1) Thú Nguyïîn Nhûúåc Phaáp.
 14. 14. 182 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU ÚÃ chöî têån cuâng cheo veo àoá, Chiïëc àaão höìn töi rúånböën bïì; caái töi thu laåi chó bùçng àêìu möåt muäi kim, vaâ quavaån truâng àaåi dûúng, lïn tiïëng goåi kïu cûáu tuyïåt voång: Giú tay ta vêîy ngoaâi vö têån, Chùèng biïët xa loâng coá nhûäng ai!(1) Àöëi vúái caái xaä höåi traái ngûúåc, taân nhêîn quanh mònh,töi chó biïët lêëy möåt loâng thûúng mïnh mang, àau àúán;luön luön nghô àïën vêën àïì àau khöí cuãa con ngûúâi, töikhöng coá caách gò giaãi quyïët àûúåc, àaânh raãi ài nhûängPhêën thöng vaâng, mong xoa dõu nhûäng nöîi khöí möåt phêìnnaâo!... Töi àaä diïîn taã àuáng caái hoang mang trûúác xaä höåibùçng hònh aãnh: Thuyïìn töi khöng laái cuäng khöng neo, Trïn biïín àau thûúng daåo caánh beâo; Trïn biïín àau thûúng ài lùång leä, Thuyïìn töi khöng laái cuäng khöng cheâo... Àöëi vúái nghïå thuêåt, töi say mï, quyá troång, nhûng taåisao töi thêëy ngoaâi xaä höåi coi thûúâng, coi khinh. Ngay tûâbeá, àûáng nghe möåt ngûúâi muâ dù’t em con gaái nhoã, gêíychiïëc àaân bêìu, haát nhûäng baâi ca Huïë rêët mûåc laâ hay vaâxin tûâng àöìng xu, töi àaä chaånh loâng nghô àïën thên töi:“Nghïå thuêåt ngheâo heân, hay laâ Ngûúâi muâ haát daåo”. Möåtngûúâi thi sô, trong xaä höåi Phaáp thuöåc, ai quyá troång? Coátaâi nhû Taãn Àaâ, cuäng àïën nöîi phaãi boái söë Haâ Laåc àïí sinhnhai. Anphöngxú Àöàï (Alphonse Daudet) (2) veä möåt ngûúâicoá oác vaâng, phaãi naåo oác ra maâ baán; töi nghô truyïån möåt“Ngûúâi lïå ngoåc”, khoác nûúác mù’t ra thaânh ngoåc àïí àöå(1) Thú Phaåm Hêìu.(2) Nhaâ vùn Phaáp (1840-1897).
 15. 15. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 183nhêåt, àïën luác lïå caån, phaãi chêm gai vaâo mù’t cho lïå ngoåccöë rúi ra! Búãi thêëy nhûäng ngûúâi taâi tònh úã trong àúâi bõthiïíu söë vaâ bõ khinh thûúâng, töi nghô möåt baâi vùn àïí“Chiïu taâi tûã”, goåi nhau tûâ xûa àïën nay laåi, àùång tri êmvúái nhau, thûúng lêëy nhau. Khi nghïå thuêåt khöng coá lyáluêån caách maång soi àûúâng, khöng coá quêìn chuáng nuöidûúäng, noá cêìu bú cêìu bêët nhû thïë àêëy! Àïën khi aách Nhêåt thuöåc quaâng thïm vaâo cöí, tû tûúãngtöi caâng ngaây caâng bñ. Töi cöë baám lêëy lêåp trûúâng tiïíu tûsaãn àûáng giûäa cuãa töi: möåt mùåt khöng hïì chõu ài thi trihuyïån laâm quan, gheát sûå buön baán, sûå “laâm giaâu”, laánhxa boån ùn trïn ngöìi tröëc cuãa xaä höåi; phaãn àöëi nhûängngûúâi laâm thú truåy laåc, viïët vùn ca tuång thuöëc phiïån; àoâihoãi sûå laânh maånh, sûå saáng suãa trong vùn hoåc; möåt mùåtkhöng biïët, khöng daám ài vúái quêìn chuáng cêìn lao, ngheâokhöí; töi àûáng giûäa, giûä möåt thûá “trong saåch” tiïu cûåc, cuãanhûäng keã “taâi tònh laâ luåy muön àúâi”. Tûâ trûúác, chó biïëtbuöìn àau, chûá chûa hïì viïët möåt cêu khinh baåc àöëi vúáicuöåc àúâi, nhûng àïën nùm 1942-43, töi àaä cûúâi móa taåovêåt cûá lùåp ài lùåp laåi maäi, ngûúâi con gaái lêëy chöìng, àeã con,laåi lùåp laåi caái sûå yïu con... Nùm 1943-44, úã trïn caái gaácHaâng Böng, töi chaåy buön chúå àen thò khöng buön àûúåc,viïët vùn thò cûá noái maäi caái buöìn cuäng hïët chuyïån, töingöìi giúã quêìn aáo cuä ra vaá giûäa möåt boáng chiïìu thu àönglaånh vaâ heáo xaám nhû hoa khö. Àêëy, thûa nhûäng ai hiïånnay coân cao àaåo vaâ coân tûå cho caái töi cuãa mònh laâ öngtrúâi, caái töi cuä noá vinh quang nhû thïë àêëy! Öm maäi caái töi maâ lùån nguåp trêìm luên maäi vúái noá,töi ài àïën chiïm ngûúäng nuå cûúâi cuãa àûác Phêåt, súâ soaångmöåt caách giaãi quyïët naâo àoá trong “sù’c sù’c, khöng
 16. 16. 184 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUkhöng”. Taåi vò, múái bûúác vaâo tuöíi thanh niïn, töi àaä àoåcnhaâ thú lúán Ba Tû Öma Khayam (Omar Khayam): - Caáibònh thon thon kia, xûa laâ möåt ngûúâi àaân baâ coá lûng ongrêët àeåp; hoùåc: Ta àûâng dêîm hoân àêët nhoã noå, xûa àoá laâcon mù’t cuãa möåt ngûúâi... Nhûäng hònh aãnh nghïå thuêåtquaá hay àoá lùån sêu vaâo thêm têm töi, bêy giúâ laåi nöíi lïn.Taåi vò, trûúác töi, möåt ngûúâi rêët taâi hoa, rêët thöng minh,maâ töi rêët phuåc, nhû Thaánh Thaán, viïët vùn phï bònh Têysûúng kyá coá khñ, coá thïë nhû vêåy, maâ cuöëi têåp Maái Têy,laåi thêëy kinh nhaâ Phêåt àïí chuá caác cêu thú; töi àoåcchûúng Kinh möång cuöëi cuâng, chöî Quên Thuåy ài ra kinhàïí thi, nùçm mú thêëy Oanh Oanh chaåy doäi theo mònh, maâThaánh Thaán bònh luêån, noái caái giaác ngöå vïì sûå “chiïmbao”, böîng nhiïn töi laånh ruâng caã linh höìn: thò ra caã caáitònh yïu kia àaä laâm mònh mï mïåt tûâ àêìu saách àïën giúâ,vöën chó laâ möång mõ, möång mõ!... Khöng coá con àûúâng àïí giaãi quyïët thoãa àaáng caái töi,töi beân tûâ chöî maâi nhoån sù’c caái töi nhû nûä thi sô Annaàúâ Nöay (Anna de No äilles)(1) muöën tûå taåo mònh thaânh“sinh vêåt àöåc nhêët vö song, khöng gò thay thïë àûúåc”, tûâchöî quaá khñch naây, töi sang chöî quaá khñch khaác, - haithûá àïìu duy têm caã - laâ töi rêët caãm ún nhaâ tön giaáo ÊËnÀöå Cúritnamuyácti (Khrisnamurti)(2) troã cho töi con àûúânghuãy diïåt caái töi. “Möåt àïm sao”,(3) nùçm nhòn lïn trúâi, töi diïîn taã caáicaãm giaác cö àún cuâng cûåc: “... Tuöìng nhû töi àaä tröi giaåttrong khöng röång, vaâ hai mù’t töi àaä rúâi ra xa caách töi;(1) Nûä thi sô Phaáp nöíi tiïëng (1876-1933).(2) Khrisnamurti, Ramakhrisna, Vivekananda: nhûäng nhaâ tön giaáo ÊËn Àöå cuöëi thïë kyã 19, àêìu thïë kyã 20.(3) Àùng taåp chñ Thanh Nghõ 1944.
 17. 17. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 185vaâ chñnh hai mù’t cuäng reä nhau khöng song song nûäa,lûu li thêët laåc möîi chiïëc möåt àûúâng.” Cuöëi baâi, töi kïëtthuác: “Ta nguyïån thaânh möåt àúåt soáng úã giûäa àaåi dûúng,möåt haåt buåi trong baäi caát, möåt baánh xe khi trúâi chuyïínphaáp luên. Khi gioá giêëy lïn, khi nûúác cuöån, ta lùn quaytrong tay cuãa chuáa àúâi. Laâm gò coá caái ”ta"! Àoá laâ aão aãnhcuãa tuöíi treã; àoá laâ nhêìm lêîn cuãa chuáng sinh ham söëng..."Thïë laâ tû tûúãng cuãa töi, cuöëi möåt con àûúâng daâi mûúâilùm nùm ài tòm chên lyá, àaä àïën cêu ca voång cöí reã tiïìn:- “Thaâ rùçng thaânh chim hoáa àaá, vêín vú núi nuái Súã söngTêìn...” Trong khi quêìn chuáng caâng úã dûúái aách Phaáp Nhêåtcaâng cuâng khöí vaâ àaä bù’t àêìu chïët àoái, thò ngûúâi trñ thûác,ngûúâi nghïå sô úã töi sa lêìy trêìm troång vaâo caã möåt hïåthöëng tû tûúãng cuä nhû vêåy, noá laâ möåt taåp pñ luâ tû tûúãngcuãa phong kiïën, tû saãn vaâ tiïíu tû saãn; töi cûá ngöìi vaá aáovaâ phaát ra nhûäng tiïëng kïu àau àúán xeá ruöåt xeá gan. Töicaâng nghô suy, caâng va àêìu vaâo mêu thuêîn. Têm höìn, trñtuïå töi laâ möåt con chim löìng maâ khöng tûå biïët, thêëymònh coá àöång caánh, thò tûúãng mònh bay; cûá lêëy traái timàêåp vaâo cûãa cuãa “vônh viïîn”, cuãa “vö cuâng”, kïu khoác:“Múã ra! múã ra cho töi”, nhûng noá khöng múã ra bao giúâ,vò laâm gò coá thûá cûãa cöë àõnh, siïu hònh êëy maâ múã! TRONG KHI ÊM CÛÅC, DÛÚNG HÖÌI... Àïën hiïån nay, maâ coân coá nhûäng ngûúâi tûå goåi laâ suynghô, laåi dûåa vaâo cúá naây, cúá noå àïí deâ bóu Liïn Xö, deâ bóuCaách maång do giai cêëp vö saãn dêîn àûúâng, töi laâ möåtngûúâi àaä nhiïìu àau khöí baãn thên, töi thêëy nhûäng keã êëy
 18. 18. 186 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUkhöng biïët àiïìu thaái quaá! Nïëu khöng coá Caách maångthaáng Taám àïën löi bêåt töi ra khoãi caái vuäng lêìy quùçnquaåi, thò sau 1945, chù’c töi khöng coân coá thïí tiïëp tuåcngöìi xoã kim vaá aáo möåt caách “trong saåch” nhû thïë maäi;maâ möåt nûäa laâ töi ài vaâo truåy laåc, baán vùn buön chûä, saàoåa thaânh böìi buát chñnh trõ; hai nûäa laâ töi hoáa àiïn; chûáthïë têët sûå lûãng lú khöng thïí keáo daâi quaá möåt mûác naâoàoá àûúåc. Nhûäng thiïn taâi vùn hoåc cuä, duâ sûå nghiïåp trûúác taácrúä raâng laâm giaâu têm höìn töi vö haån, vaâ daåy cho töinhiïìu vö cuâng vïì con ngûúâi vaâ cuöåc söëng, nhûng têët caãnhûäng trang rêët mûåc taâi tònh àoá àïìu khöng àêåp phaá gòhöå töi àûúåc caái nhaâ tuâ tû tûúãng siïu hònh, vò chñnh hoåcuäng khöng tûå phaá nöíi cho hoå. Cuå Voä Liïm Sún, taác giaã thiïn tiïíu thuyïët àêìy yá töëtnhûng bi quan Cö lêu möång(1), àaä xua tay rêët àuáng, “laåycaã noán” caái xaä höåi cuä: Thöi thaánh hiïìn, Thöi tiïn phêåt, Thöi haâo kiïåt, Thöi anh huâng! Nhûäng baâi ca caãm khaái cuãa cuå thiïëu hùèn möåt nûãa.Vêng, êm cûåc thò dûúng höìi, têët caã nhûäng võ trïn àêykhöng cûáu gò cho tû tûúãng töi àûúåc; duy ngaây 19 thaáng 8nùm 1945, coá quêìn chuáng, coá Àaãng Cöång saãn, coá chuãnghôa Maác - Lïnin aáp duång vaâo hoaân caãnh möåt nûúác nöngnghiïåp thuöåc àõa, coá Caách maång thaáng Taám, em cuãa Caách(1) Voä Liïm Sún (1888-1949) viïët Cö lêu möång nùm 1928, xuêët baãn nùm 1934.
 19. 19. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 187maång thaáng Mûúâi, àaä cûáu töi vaâ cûáu tû tûúãng cuãa töi. Roäraâng laâ tûâ trûúác, töi mù’c keåt nûãa ngûúâi vaâo möåt caánh cûãamúã àoáng lûâng khûâng, cûãa cûá nghiïën, töi cûá kïu vö ñch vaâthêët thanh, cêìu cûáu khù’p caác thûá saách vúã trïn àúâi ngoaâisaách vúã Maác - Lïnin, nïn khöng ài àïën àêu caã. Quêìnchuáng lao khöí, raách rûúái, chïët àoái àaä àûáng lïn theo Àaãngcuãa giai cêëp vö saãn, löi cuöën caã toaân dên töåc, àaåp tungcaánh cûãa lûâng khûâng cuãa lõch sûã, tûå cûáu mònh vaâ cûáuhaâng vaån nhûäng nghïå sô, trñ thûác chïët keåt nhû töi. Nhûvêåy maâ baão töi quïn ún, thò quïn laâm sao àûúåc? Nhûäng vêën àïì mêu thuêîn tñch luäy haâng trùm, ngaânnùm, quêìn chuáng vûúåt bêåc giaãi quyïët, Àaãng cuãa giai cêëpvö saãn giaãi quyïët. Trûúác hïët chûa giaãi quyïët nhûäng àaungûáa phiïìn toaái cuãa töi, maâ haäy keáo töi àûáng lïn, goåi tïnthêåt cuãa töi laâ möåt Con Ngûúâi, xoáa trïn traán töi caái vïëtsù’t nung cuãa thúâi nö lïå, traã cho töi möåt Töí quöëc möåt dêntöåc, cho töi möåt yá nghôa cuöåc àúâi. Tûâ trûúác, hoåc têåp möåtnïìn vùn hoåc Êu chêu vaâo haâng rûåc rúä laâ vùn hoåc Phaáp,töi àaä nhêån thêëy àaåi khaái trong àoá, trïn neát lúán, thúâi kyâcöí àiïín thò tòm chuöång leä phaãi (la raison) thúâi kyâ laängmaån thò tòm chuöång tònh caãm (le sentiment), àïën thúâi kyâsa àoåa tiïëp theo, nhiïìu trûúâng phaái vùn hoåc laåi tòmchuöång caái phêìn thêëp cuãa con ngûúâi, laâ caãm giaác (lasensation). Cuöëi thïë kyã mûúâi chñn, vaâ nhêët laâ sang thïëkyã hai mûúi, nhûäng “nhaâ vùn” tû saãn Phaáp àuã caác cúä àixuåc vaâo caái muäi ngûãi, caái lûúäi nïëm, caái mù’t nhòn àûúângneát sù’c maâu, coi ngûúâi ta laâ möåt caái tuái àïí àûång caác thûásûúáng vui, àêåp vaâo nhûäng phêìn sú àùèng nhêët, con vêåtnhêët cuãa thùçng ngûúâi; vaâ hoå àêìu tû nhiïìu nhêët laâ vaâonhûäng xuác caãm sinh duåc! Cuöëi thúâi kyâ thûá ba naây, vùn
 20. 20. 188 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUhoåc tû saãn Phaáp khöng coá thúâi kyâ thûá tû naâo àïí maâ àinûäa. Caái bñ àûúâng cuãa noá nhêåp caãng sang Viïåt Nam,“nhaâ vùn” khöng coân thïí thöëng gò söët, lùn vaâo baân àeânlaâm möåt con thiïu thên chaán chûúâng vaâ aác khêíu; vùn hoåckhöng coân coá tû tûúãng, möåt söë “nhaâ vùn” ba hoa baán trúâikhöng vùn tûå, nhûng thûåc chêët laâ muöën ùn ngon, chúisûúáng maâ laåi rêët nhaác lûúâi! Nhûäng ngûúâi coân biïët tûåtroång vaâ tiïëp tuåc tòm chên lyá cuãa cuöåc àúâi, thò loay hoaymaäi cuäng khöng thïí naâo giaãi quyïët bùçng “tinh thêìn”àûúåc. Caách maång àïën! Caách maång Viïåt Nam mang túái caái maâvùn hoåc tû saãn Phaáp khöng coá nöíi, laâ sûå haânh àöång(l’action). Khöng phaãi caái thûá “haânh àöång àïí maâ haânhàöång” (acte gratuit) cuãa Øngàúrï Git (Andreá Gide), maâhaânh àöång caách maång, haânh àöång cuâng vúái quêìn chuáng,haânh àöång coá muåc àñch vaâ coá hiïåu quaã. Nhûäng ngaây Caáchmaång thaáng Taám, töi cuâng bao nghïå sô, trñ thûác khaác saysûa möîi ngûúâi möåt viïåc, ngaây àïm cöng taác. Hoaåt àöång,cöng taác caách maång àaä giaãi quyïët sûå hoang mang vö böícuãa trñ tuïå töi, nhuáng trñ tuïå töi trúã laåi trong caái yá nghôacú baãn cuãa sûå lao àöång. Thûåc dên Phaáp àaánh Nam Böå, röìitoaân quöëc Khaáng chiïën, Àaãng trao nhiïåm vuå giïët giùåc cûáunûúác cho ngoâi buát töi. Töi röång múã bûúác vaâo Khaáng chiïëntrûúâng kyâ, vaâ tû tûúãng cuãa töi coân gùåp gúä, traãi vûúåt nhiïìuchùång àûúâng xuöëng lïn khöng phaãi laâ àún giaãn... CAÂNG SÊU NGHÔA BÏÍ, CAÂNG DAÂI TÒNH SÖNG Muöën tûå cöng bùçng vúái mònh, töi phaãi tûå nhêån caái ûuàiïím coá hïå thöëng cuãa töi, laâ ngay tûâ nhoã, do laâ con möåt
 21. 21. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 189öng àöì nho ngheâo mêëy àúâi, laåi laâ con cuãa maá töi laâ möåtngûúâi vúå beá, do súám bõ aáp bûác trong gia àònh vaâ súám àûúåcbiïët caái ngheâo tuáng, vaâ do cöë gù’ng suy nghô baãn thên,töi coá möåt loâng thûúng ngûúâi, yïu ngûúâi traân ngêåp, - mùåcdêìu coá àûúåm möåt maâu sù’c khöng tûúãng. Khöí buöìn tûâ beá,töi luön luön nghô àïën vêën àïì àau khöí cuãa con ngûúâi; töidaám caã gan viïët nhûäng cêu nhû: Cho töi àau maâ búát khöí loaâi ngûúâi, Töi nguyïån seä chïët trïn cêy thaánh giaá... (1938) Nhûäng khi töëi àen bïë tù’c, cö àún àïën ghï laånh, töivêîn thêëy möåt àiïìu maâ töi khöng thïí tûâ chöëi àûúåc, laâchung quanh töi, vêîn coân coá nhûäng con ngûúâi: “Töi nhûchiïëc laá lo chuyïån lòa rûâng, buöìn àúâi beá nheå; nghô àïënmuön nghòn ûác triïåu laá baån, maâ laåi phe phêët vúái àúâi...”(1)Caái töi cuãa töi huïnh hoang tûå àaåi nhû möåt thùçng beácon, nhûng noá vêîn coân úã trong höìn möåt àiïím söëng, möåtàiïím saáng khöng tù’t: “Vïì àïm, ta treâo ngöìi trïn àêìuTraái Àêët; thuyïìn ta nhõp, búi qua caác sao. Biïín trúâi xanhàen, khöng thêëy àêìu àuöi, trïn dûúái. Ta buöìn quaá, muöënkhoác; ta sêìu caái sêìu cuãa vuä truå, ta hêån caái hêån khönggian... Trong caái àaåi dûúng vö liïu naây, thöi chó laâ hû vö,laâ sûác maånh to lúán, göì ghïì, vö tri; boån tinh àêíu laâm gòmaâ xoay nhû thïë? - Töi quay àêìu laåi nhòn caác baån vö söëcuãa töi; chaán nghô chuyïån trúâi, töi nghô chuyïån ngûúâi, vaâtûå nhiïn loâng töi thêëm thña yïu mïën”(2) (1939). Luönluön trong töi coá möåt sûå dùçng co nhû vêåy; möåt mùåt tûtûúãng töi hoåc phaãi möåt nïìn vùn hoáa siïu hònh, bõ noá löi(1) (2) Ruát úã baâi An uãi giûäa loaâi ngûúâi (1939).
 22. 22. 190 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUtheo xuöëng döëc vaâ vaâo huä nuát; nhûng mùåt khaác, töi vêînàêìy loâng thûúng yïu, vaâ caäi laåi: khöng thïí chïët hïët,khöng thïí mêët hïët àûúåc! àúâi vêîn cûá coân àêy kia maâ! CuöëiNhêåt thuöåc, hai triïåu nhên dên chïët àoái, töi àaä bõ ngêåpàïën têån cöí, nhûng nhêët àõnh töi khöng chòm, töi vêîn thúã,töi cöë búi, vaâ töi àaä búi àïën vúái Caách maång. Khi quêìnchuáng cêìm cúâ àoã sao vaâng ài cûúáp lêëy chñnh quyïìn vaâotrong tay, töi thêëy àoá laâ àiïìu töi vêîn chúâ àúåi, thêëy cuöåcCaách maång naây laâ cuãa töi, khöng thïí khaác, khöng thïíkhaác àûúåc! Tuy nhiïn, cuäng trong aái tònh, yïu nhau röìi, nhûngkhöng phaãi nhêët àaán àaä hiïíu nhau têët caã; caâng yïu caânghiïíu, caâng hiïíu caâng yïu, bao göìm caã nhûäng luác húân giêånkhöng hiïíu nhau, thêåm chñ coá luác “bùçng mùåt chùèng bùçngloâng”, tïå hún nûäa, coá luác tûúãng nhû ly dõ nhau àûúåc! Möåtsöë ngûúâi yïu Caách maång, àïën vúái Caách maång, nhiïìu khicuäng thïë. Töi hùng haái vaâo Caách maång, vui söëng vúái cöng taác,nhûng thûåc ra, àaä úã vúái nhau, maâ töi múái khaám phaá raCaách maång dêìn dêìn... Vaâo laâm Vùn hoáa Khaáng chiïën úãThanh, àêìu nùm 1947, töi böîng múã quyïín Lõch sûã kyâdiïåu cuãa loaâi ngûúâi (1) ra àoåc. Quyïín saách chûa phaãi àaälaâ khöng coá khuyïët àiïím, nhûng töi àoåc noá nhû ngûúâiàûúåc baác sô möí lêëy caái maâng che núi hai con mù’t. Töisûúáng quaá! Töi àeã ra àaä laâm möåt tïn nö lïå nhoã, suöët àúâisöëng trong göng cuâm, dûúái chaâ àaåp, thêëy toaân chuyïånxêëu xa taân ngûúåc, nïn chi töi àaä cho àoá laâ têët caã lõch sûãcuãa loaâi ngûúâi. Nhûng khöng, loaâi ngûúâi búi qua biïínmaáu, treâo qua nuái xûúng, bõ caác giai cêëp thöëng trõ kïë tuåc(1) L‘Histoire prodigieuse de l’Humaniteá cuãa Andreá Ribard.
 23. 23. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 191nhau coi laâ caái raác, cûåc nhuåc quaá lù’m, nhûng möîi thïë kyãàïìu coá tiïën thïm trïn àûúâng giaãi phoáng, àïìu coá saángthïm maäi ra, àïìu coá nöíi dêåy quêåt cho boån aáp bûác boác löåtngaä choãng goång, rúi xuöëng ùn buân, vaâ lêëy maáu traã àïìnnúå maáu! Teá ra nghòn triïåu ngûúâi ngheâo khöí bõ chïët baonhiïu lêu nay khöng phaãi laâ coã cêy muåc naát vö ñch, maâlaâ àöång lûåc cùn baãn cuãa cuöåc vûún lïn vô àaåi. ÛÂ, dêìu chochïë àöå tû baãn, khi noá rêîy chïët, khi noá thaânh chuã nghôaàïë quöëc vaâ chuã nghôa phaát xñt, noá taân aác bùçng mêëynhûäng ngaây cuöëi cuâng cuãa chïë àöå phong kiïën, Hñtle àöëthaâng vaån ngûúâi Êu chêu trong loâ, Myä thaã bom nguyïntûã giïët dên Nhêåt, nhûng noá nhêët àõnh caáo chung, àoá laâthù’ng lúåi ghï gúám cuãa loaâi ngûúâi. ÚÃ cuöëi quyïín saáchdaây, coá caái chûúng lúán vïì chuã nghôa xaä höåi. Caái chûúngkyâ diïåu nhêët, àúm hoa kïët quaã cuãa lõch sûã kyâ diïåu loaâingûúâi! Thò ra tûâ nhoã àïën bêy giúâ, töi bi quan tù’c tõ vò vöminh, laâ vò döët, vò khöng àûúåc hiïíu, vaâ caã khöng muöënhiïíu! Chûá Maác, Lïnin, Caách maång thaáng Mûúâi vaâ Liïnbang Xö Viïët vêîn rúâ rúä choái loåi trûúác töi; nhûng caái nghïìàúâi laâ nhû vêåy, phaãi coá Höìng quên Liïn Xö àaánh tan àöåibinh Quan Àöng cuãa Nhêåt úã Maän Chêu, Caách maångthaáng Taám vuä baäo lay caã ngûúâi töi, thò múái choåc thuãngàûúåc con àûúâng cho chên lyá àïën vúái töi àûúåc! Kyâ diïåu thêåt! Töi nhû vúä leä ra hiïíu têët caã! Tûâ trûúáctúái nay, caác taác giaã lúán, beá kïu khoác àúâi buöìn, cuöåc söëngvö nghôa, thïë giúái suy taân... Pön Mörùng (Paul Morand)xaách va ly daán àuã caác thûá giêëy nhaâ ga ài chúi lù’m nûúácvïì, thúã hù’t húi ra, kïu: Chó trú coá traái àêët!(1) Nhaâ vùnPie Löti (Pierre Loti) (2) àöìng thúâi laâ sô quan thuãy quên(1) Rien que la terre, tïn möåt quyïín saách cuãa Paul Morand.(2) Nhaâ vùn Phaáp (1850-1923).
 24. 24. 192 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUPhaáp, cûúäi têìu ài chu du hêìu khù’p thïë giúái, maâ vùn cuãaöng cûá nhû möåt buöíi hoaâng hön xaám daâi dùåc, buöìn thêëmthña nhûác xûúng; möåt con boâ trïn têìu cuãa öng chúâ ngaâyàem ra laâm thõt, tiïëng kïu thaãm àaåm; öng thûúng xoát noá,trúã nïn àay nghiïën: - Thöi maâ, nhûäng keã seä ùn ngûúi, röìihoå cuäng seä chïët àêëy maâ! Sau chiïën tranh 1914-18, PönValïri (Paul Valeáry)(1) noái möåt cêu trûá danh: “Chuáng töiàêy, nhûäng nïìn vùn minh, chuáng töi biïët rùçng chuáng töicoá thïí chïët.” Caác nhaâ vùn tû saãn Phaáp trûúác chiïën tranh 1914-18vaâ tûâ chiïën tranh àoá àïën cuöåc àaåi chiïën 1939-45, keáo daâiúã trong thú vùn hoå möåt thûá buöìn têån thïë nhû vêåy. Hoådiïîn taã rêët àuáng caái möëc meo cuä rñch cuãa thïë giúái tû baãnvaâ àïë quöëc chuã nghôa; caái thïë giúái àoá thò coân caái gò múáiàem àïën cho loaâi ngûúâi nûäa? noá chó tö hö ra möåt caái chaánchûúâng to lúán. Nhûng hoå cuäng diïîn taã rêët sai - töi chù’cphêìn lúán hoå laâ nhûäng àöì àïå vö têm cuãa chuã nghôa “thaânhthêåt”, cûá coá gò viïët nêëy theo caãm tñnh, chûá khöng phaãihoå baán mònh cho boån caá mêåp taâi chñnh - hoå diïîn taã rêëtsai khi hoå vú àuäa caã nù’m, cho rùçng thïë giúái tû baãn laâtêët caã thïë gian, khi hoå lêëy caái buöìn têån thïë cuãa tû baãnchuã nghôa àiïu taân maâ phoáng röång bao truâm lïn caã traáiàêët vaâ vuä truå. Coá têån thïë thêåt, nhûng chó laâ thïë giúái cuätêån thïë; chûá coân thïë giúái múái àaä xuêët hiïån löì löå úã Liïnbang Xö Viïët röìi! Chó nhêìm lêîn - vúái möåt söë ngûúâi, thòlaâ gian lêån - coá möåt chuát xñu àoá thöi: tûâ ngaây 25 thaáng10 nùm 1917, coá àïën hai hïå thöëng xaä höåi úã trïn thïë gian,nhûng vùn hoáa tû saãn cûá laâm nhû laâ vônh viïîn duy nhêëtchó coá möåt.(1) Thi sô Phaáp, nùång vïì hònh thûác cêu thú.
 25. 25. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 193 Thïë maâ khoác loác rïn kïu thaãm thiïët, laâm cho söë nhaâvùn Viïåt Nam, sinh trong nûúác thuöåc àõa cuãa àïë quöëcPhaáp, cuäng nhêìm, khoác theo. Taãn Àaâ noái: Baác àaä vïì thöi,àúâi àaáng chaán. Thïë Lûä noái: Nhûng àïën nay cö êëy àaäphong trêìn, Vò tröng thêëy cuöåc àúâi thö roä quaá. Huy Cêånnoái: Àúâi ngheâo thïë, chùèng daânh töi chuát laå. Töi cuäng noái:Cuöåc àúâi cuäng àòu hiu nhû dùåm khaách,v.v... Khi than“àúâi buöìn, àúâi laâ bïí khöí”, chuáng töi chó muöën vaåch caáicuöåc àúâi maâ chuáng töi àang söëng, nghôa laâ cuöåc àúâi tûbaãn chuã nghôa maâ thöi; nhûng chuáng töi vö minh, döët,nïn àem têët caã cuöåc àúâi ra maâ chûãi möåt thïí. Chó nhêìmcoá möåt chuát xñu àoá, chó quïn hai dêëu ngoùåc àún, àaáng leäphaãi chuá thñch: (àúâi àêy chó laâ àúâi tû baãn chuã nghôa) maâhaâng trùm nhaâ vùn Viïåt Nam ùn sêìu nuöët hêån, phao phñrêët nhiïìu têm huyïët cuãa mònh. Chûá nïëu súám biïët chuãnghôa Maác - Lïnin, thò xaä höåi tû baãn chïët ài, chuáng töichó coá vöî tay mûâng, chúá laâm sao laåi ài khoác àöëng möëi! Sûác maånh cuãa möåt quyïín saách nhû Lõch sûã kyâ diïåuloaâi ngûúâi àöëi vúái töi nhû vêåy. Cuöëi nùm 1947, laâm úãTiïëng noái Viïåt Nam, taåi ngoaåi ö thõ xaä Bù’c Caån, töi laåiàûúåc hiïíu Caách maång thïm möåt bûúác daâi nûäa, vaâ cùnbaãn. Töi àûúåc àoåc Nhûäng nguyïn lyá cú baãn vïì triïët hoåccuãa Pölitde (Politzer)(1). Tûâ Caách maång thaáng Taám trúã ài,dêìn dêìn quan saát nhûäng sûå viïåc quanh töi, töi caãm thêëymöåt thïë giúái múái, möåt tû tûúãng múái, möåt haânh àöång múái,nhûng löån xöån, chù’p vaá. Quyïín Pölitde àaä cho trñ tuïå töimöåt caái xûúng söëng. Noá vaåch cho töi thêëy caái “töåi töí töng”cuãa tû tûúãng töi trûúác àêy, laâ phûúng phaáp siïu hònh,(1) Möåt nhaâ triïët hoåc treã tuöíi Phaáp, àaãng viïn Cöång saãn, bõ Àûác Hñtle giïët.
 26. 26. 194 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUchuã quan, duy têm; lêëy mònh laâm trung têm cuãa cuöåcsöëng vaâ vuä truå, coi caái töi laâ möåt tuyïåt àöëi bêët di dõch,thò àöìng thúâi cuäng quan niïåm sûå vêåt vaâ cuöåc àúâi laâ tûâxûa àïën nay vêîn nhû thïë, con ngûúâi xûa nay vêîn thïë, vuätruå tuêìn hoaân laåi chu kyâ quay vïì chöî cuä...; quan niïåmmoåi vêåt caách biïåt ra, khöng liïn quan gò àïën nhau, khoahoåc laâ khoa hoåc, triïët hoåc laâ triïët hoåc; quan niïåm àaä chiara thò chia ra vônh viïîn vaâ khöng thöng vúái nhau àûúåc -Thuyïìn khöng giao nöëi dêy qua àoá, Vaån thuúã chúâ mongmöåt caánh buöìm(1) ; quan niïåm söëng laâ söëng, chïët laâ chïët,hai àiïìu traái ngûúåc khöng bao giúâ laåi úã chung. Pölitde kïírùçng nhaâ tiïíu thuyïët Anh Húácbú Uoen (Herbert Wells)sang Liïn Xö, coá àïën thùm Maxim Gooácki vaâ àïì nghõ vúáiGooácki lêåp ra möåt cêu laåc böå vùn chûúng, trong àoá ngûúâita khöng laâm chñnh trõ. Dûúâng nhû, nghe noái thïë, Gooáckivaâ caác baån öng bêåt cûúâi, vaâ Uoen lêëy laâm phêåt yá. Laâ vòUoen hiïíu vaâ quan niïåm nhaâ vùn nhû söëng ngoaâi xaä höåi,maâ Gooácki vaâ caác baån öng thò biïët rùçng trong àúâi, khöngphaãi nhû thïë! Quyïín Pölitde àaä cho töi möåt phûúng phaáp tû tûúãngkhaác hùèn. Toám tù’t laåi, thò cuäng coá mêëy chûä thöi: duy vêåtbiïån chûáng, duy vêåt lõch sûã - êëy thïë maâ noá caách maångcaã thïë giúái. Khi noá àïën vúái töi möåt caách coá lúáp lang, hïåthöëng, laåi nhû möåt ngûúâi baån chêåm raäi phên trêìn sai,àuáng, thò noá àñch laâ “chiïëc thuyïìn baát nhaä” chên chñnhàûa trñ tuïå töi vûúåt biïín vö minh àïën búâ giaác ngöå. Nhû thïë laâ trñ tuïå töi àaä àûúåc phaát àöång. Nguy hiïímnhêët cho chuã nghôa tû baãn, laâ haåt giöëng tû tûúãng Maácvaâo trong oác ngûúâi vaâ nêíy mêìm trong àoá. Trong ba böën(1) Thú Huy Cêån.
 27. 27. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 195nùm sau, tû tûúãng töi, theo quy luêåt cuãa sûå nêíy núã, tûånoá möåt ngaây möåt xeá toang ra. Töi hiïíu Caách maång, hiïíuÀaãng nhiïìu thïm. Möåt ngaây möåt thêëy múã röång. Luác múái hún hai mûúi tuöíi, maâ töi àaä “Giaä tûâ tuöíinhoã” rêët lêm ly; àïën trûúác Caách maång thaáng Taám, töi àaätûå cho mònh giaâ, ngöìi chùçm vaá aáo. Nhûng tûâ khi biïët chuãnghôa Maác, töi thêëy mònh àûúåc vaâo möåt lõch trònh múáixuêët phaát, coân rêët treã, tiïën böå àïën vö cuâng. LAÅI TÒM NHÛÄNG LÖËI ÀOAÅN TRÛÚÂNG... Tuy vêåy, duâ sao töi cuäng múái giaác ngöå trïn lyá thuyïët.Coá leä caái vui sûúáng lúán cuãa töi laâ tûå nhêëc ra àûúåc khoãi möåthïå thöëng chïët, maâ vaâo möåt hïå thöëng söëng, nghôa laâ tûå cûáuàûúåc mònh. Maâ àïën vúái chuã nghôa xaä höåi vò mònh, thòchoáng chêìy nhûäng àau ngûáa phiïìn toaái cuä laåi phaát ra. Nhûäng nùm 1951, 52, 53, sau thù’ng lúåi chiïën dõchBiïn giúái, cuöåc khaáng chiïën cuãa ta trïn àaâ trûúãng thaânhmaånh, phaãi vûúåt nhûäng khoá khùn rêët to lúán. Bêëy giúâ, chóphúi phúái àûáng trïn lêåp trûúâng dên töåc chung chung maâthöi, khöng àuã nûäa. Kinh tïë cuãa ta coân rêët ò aåch, thuïënöng nghiïåp chûa coá, Chñnh phuã phaãi taåm vay, coá nhûängluác àoái to, nhûäng vuâng thiïëu muöëi; bêëy giúâ phaãi coá caáidaå sù’t gan àöìng cuãa anh cöng nhên, anh bêìn cöë nöng,vaâ coá caã caái chñ phêën àêëu cuãa hoå, nghôa laâ phaãi coá caáigiai cêëp tñnh cuãa nhûäng ngûúâi mêët thò chó mêët caái xiïìng,àûúåc thò àûúåc caã thïë giúái, múái chõu àûång àûúåc gian khöí.Maâ àoá laâ nhûúåc àiïím sêu sù’c cuãa töi. Caác thõ trêën “tûúi”lêm thúâi xeåp keám ài, caác cú quan cûá ruát sêu thïm vaâorûâng; töi ngaåi quaá!
 28. 28. 196 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Súám nay ra khoãi u tò quöëc, Möåt chiïëc xe nhanh àaåp giûäa àûúâng... Mùåt khaác, xaä höåi múái caâng ngaây caâng roä qui luêåt tûtûúãng, quy luêåt töí chûác cuãa noá; noá àêëu tranh maånh vúáixaä höåi cuä àïí cho baãn chêët múái cuãa noá trûúãng thaânh; noáchöëng chuã nghôa caá nhên tû saãn, chöëng caái taãn maån tiïíutû saãn, chöëng tinh thêìn vö chñnh phuã; noá àoâi hoãi yá thûáckyã luêåt cao vúái têåp thïí, tinh thêìn traách nhiïåm àuã vúáicöng taác; nghôa laâ noá tiïën haânh àêëu tranh tû tûúãng. Maâàoá cuäng laâ nhûúåc àiïím sêu sù’c cuãa töi. Vaâ xaä höåi múái àoâi àeã ra thûåc sûå röìi; noá khöng chõu“dên töåc chung chung” nûäa. Noá cêëp baách yïu cêìu laâm caáiviïåc maâ caách maång tû saãn Phaáp àaä laâm tûâ nùm 1789; noáàoâi hoãi dên caây phaãi coá ruöång. Àöìng thúâi, Myä can thiïåpngaây caâng roä mùåt vaâo Àöng Dûúng; nhûäng trêån neámbom, nhûäng trêån caân khöëc haåi; lûúái giaán àiïåp tung ra.Cuöåc khaáng chiïën gay go àoâi giûäa ta vaâ àõch phaãi raåchroâi. Cuöåc àêëu tranh giai cêëp dêìn dêìn phaãi quyïët liïåt. Maâàêy caâng laâ nhûúåc àiïím sêu sù’c cuãa töi. Tûâ xûa, töi cûá“thûúng ngûúâi chung chung”. Töi vêîn mú ûúác möåt xaä höåimaâ moåi ngûúâi sung sûúáng; nhûng muöën àïën àoá, phaãi biïëtthûúng nhûäng con ngûúâi cuå thïí, phaãi coá thûúng ai? gheátai? phaãi qua con àûúâng àêëu tranh giai cêëp àïí xoáa giaicêëp. Con àûúâng coá rêët nhiïìu àau àúán, nhûng khöng quanoá, thò khöng ài àûúåc túái àêu. Súå ài qua con àûúâng àoá,tûác laâ töi vêîn öm caái xaä höåi chuã nghôa khöng tûúãng, caáixaä höåi chuã nghôa laâm sùén tûâ trïn trúâi rúi xuöëng. Vaâ möåt mùåt khaác nûäa, caâng ài sêu vaâo Caách maång,sûå saáng taác caâng gian nan. Tûâ trûúác, töi viïët cho nhûängngûúâi “coá hoåc”, tûác laâ, trïn neát lúán, nhûäng ngûúâi tûâ tiïíu
 29. 29. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 197tû saãn trúã lïn trong xaä höåi cuä. Bêy giúâ, nhûäng con ngûúâi“vö hoåc” cuä, nhúâ caách maång, hoå àaä coá hoåc, hoå àaä àoåc saáchvaâ hoå biïët caã phï bònh nûäa; hoå yïu cêìu phaãi noái àïën hoå,cöng nöng binh; khöng coá lyá gò hoå nai lûng ra àöí möì höi,àöí maáu nhiïìu nhêët, maâ trïn sên khêëu cuãa caác taác phêím,laåi chó coá nhûäng ngûúâi khaác. Nhûäng ngûúâi “coá hoåc” lúáptrûúác kia, bêy giúâ cuäng àaä thay àöíi caã yïu thñch cuä,chñnh hoå laåi cuäng àoâi hoãi noái vïì cöng nöng binh. Maâ àoácuäng laåi caâng laâ caái nhûúåc àiïím rêët sêu sù’c cuãa töi. Nhûäng nhûúåc àiïím rêët sêu sù’c chuã quan cuãa töikhöng àaáp àûúåc nhûäng àoâi hoãi gay gù’t khaách quan cuãakhaáng chiïën, trong hai, ba nùm trúâi, trong töi coá möåt caáigò cûá chuân dêìn, cûá cuöën laåi. Ngoaâi mùåt thò nhû khöng coágò xaãy ra, nhûng úã chöî tinh vi, kñn nheåm nhêët, coá möåtsûå ruát tröën. Caái chêët hûúãng thuå, cêìu an tñch luäy trongthïí xaác vaâ têm trñ töi haâng mêëy chuåc nùm, nay laâmthaânh möåt sûác yâ khoá lay chuyïín. Gian khöí, khoá khùnkhöng chó úã àùçng xa, núi quêìn chuáng vêîn chõu vaâ gaánh,maâ àaä àïën àuång chaåm ngay baãn thên töi; töi khöng thïí“khaáng chiïën vui veã, caách maång vui veã” nûäa. Tûå töi mònhtheo tinh thêìn cuãa giai cêëp vö saãn, gay lù’m! Töi àêm rahúân, tuãi, döîi vúái nhûäng ngûúâi àêëu tranh vúái töi; töi tûå aáigiai cêëp, baám lêëy caác thûá chûác tûúác, danh hiïåu cuä. Saángtaác caái múái thûúâng thûúâng bõ thêët baåi, töi quay vïì dûåalûng vaâo caác thûá “cuãa chòm”: taác phêím ngaây trûúác cuãamònh. Kyâ tònh, töi vêîn biïët àûáng chöî cuä khöng thïí àûúåcnûäa; tuy nhiïn, laåi ngaåi sang àûáng chöî múái; têm traångtöi nhû ngûúâi bõ cheåt, tinh thêìn bêët öín, vêîn gêìn vúái quaákhûá, vêîn xa vúåi vúái tûúng lai. Cûá chaåy sang bïn naây röìichaåy sang bïn kia, thêåt laâ àau àúán.
 30. 30. 198 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Töi khöng bi quan nhû xûa kia cho cuöåc àúâi, töi biïëtchù’c laâ xaä höåi àang tiïën maånh; nhûng töi tûå bi quan.Khi ngûúâi ta caãm thêëy mònh khöng tiïën àûúåc nûäa, ngûúâita dïî oaán hêån, ngûúâi ta ngêåm nguâi. Töi àêm rúi vaâo cöàöåc; coá khi nùçm nguã, töi thêëy töi vaâo thaânh Haâ Nöåi muaàuã caác thûá àöì haâng, nhûng àöåp möåt caái, àõch àaä biïëtàûúåc töi, noá àuöíi rûúåt vaâ töi chaåy höåc töëc toaát möì höi; múãmù’t ra, mûâng rùçng mònh vêîn nùçm yïn giûäa cuöåc khaángchiïën, chùèng àõch naâo bù’t mònh àûúåc caã! Ai giêåt mònh ruâng rúån khi nghô àïën möåt vaâi caái lïåchlaåc, goâ eáp, “chuåp muä” phaåm phaãi trong nhûäng lúáp hoåc têåpchñnh trõ thúâi Khaáng chiïën; nhûng töi, töi rêët caãm únChónh huêën, caãm ún nhûäng àöìng chñ àaä giuáp töi laâm möåtcuöåc vïå sinh lúán cho tû tûúãng. Coá thïí hoå àaä coå xaát höå töimaånh quaá, àöi chöî bõ raách da chaãy maáu chùng - vaâ töicuäng coá thïí phaåm nhû thïë àöëi vúái hoå - chuáng ta duâ coáquaá hùng, àöi khi duâng thuöëc húi maånh, nhûng thuöëcàù’ng vêîn cûá daä têåt àûúåc nhû thûúâng! ÚÃ lúáp Chónh huêënböën thaáng nùm 1953 ra, töi coá thïí tûå haâo rùçng töi àaä phaáàûúåc voâng vêy luêín quêín cuãa sûå lûâng khûâng, vaâ àaä coátrúâi cao biïín röång. Bûúác àêìu tuy chûãa laâ bao, Nhûng nghe àaä röång, àaä cao vö ngêìn! Töi khöng tûå ti nûäa, maâ tûå tin mònh, búãi töi tin úãquêìn chuáng, tin úã Àaãng. Töi thêëy rùçng Àaãng, tûác laâ chênlyá. Chuã nghôa Maác - Lïnin cuäng nhû khñ trúâi trong töët;phöíi ai hñt thúã àûúåc nhiïìu bao nhiïu, caâng khoãe maånhbêëy nhiïu; Àaãng laâ úã mònh. Ta khöng thïí döëi àûúåc mònh,thò cuäng khöng thïí úã giaã vúái Àaãng; Àaãng laâ hoaân toaân
 31. 31. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 199tûå nguyïån, tûå giaác. Caác nhaâ vùn rêët thñch sûå chên thaânh,thò Àaãng laâ sûå chên thaânh. Hai àúåt ài laâm àöåi viïn phaát àöång quêìn chuáng giaãmtö úã laâng Coâng (Thanh Hoáa) vaâ xaä Caát Vùn (Nghïå An)tiïëp tuåc taái taåo töi trong quêìn chuáng nöng dên. Tûâthûúng ngûúâi chung chung trûúác Caách maång, töi àaä yïuthûúng nhûäng con ngûúâi lao khöí nhêët, xûúng maáu nhêët,chung chiïëu raách vúái hoå, chia mù’m caâ vúái hoå, àûáng trïnlêåp trûúâng cuãa hoå cuâng hoå àêëu tranh: töi àaä bù’t rïî vaâoàêët cuãa quêìn chuáng. TÛÂ PHEN ÀAÁ BIÏËT TUÖÍI VAÂNG, TÒNH CAÂNG THÊËM THÑA, DAÅ CAÂNG NGÊÍN NGÚ Töi khöng daám noái àaä biïët àûúåc tuöíi vaâng, vò chuãnghôa Maác - Lïnin coá möåt con àûúâng phaát triïín vö cuângtêån. Töi chó muöën noái caâng ngaây töi caâng yïu, hiïíu Caáchmaång thaáng Taám, Caách maång thaáng Mûúâi hún. Mûúâi banùm söëng trong chïë àöå múái cuãa chuáng ta, khöng thêëmthña sao àûúåc. Tûâ möåt ngûúâi nö lïå, tûâ möåt keã tuâ tû tûúãngcuãa vùn hoáa cuä, töi àaä thaânh möåt ngûúâi tûå do. Töi khöngmuöën caái xaä höåi àaä bù’t nhûäng em beá phaãi khoác vò buöìn,nhûäng em beá àoâi meå nhaã cúm ra, nhûäng em beá chïët àoáibaám vaâo cûãa kñnh nhû ruöìi, töi khöng muöën noá coân quaytrúã laåi. Ngoâi buát cuãa töi nhoån, coá thïí goáp sûác caãn àûúângnoá. Khi noá löìng löån àoâi trúã laåi úã nûúác anh em Hunggari,töi úã xa, vêîn biïët mùåt, biïët tïn cuãa noá. Töi khöng thïíphuát naâo quïn àûúåc rùçng noá coân úã trong miïìn Nam nûúácViïåt thên yïu cuãa ta!
 32. 32. 200 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Nhûäng em beá cuãa chïë àöå ta àaä no hún, êëm hún, chuángnoá haát ca luön miïång; vaâ chuáng noá thöng minh, caái thöngminh duäng caãm. Töi coi chuyïån em Ngoåc nhû möåt trongtrùm ngaân àiïín hònh cuãa caác em ài khaáng chiïën. Ngoåclaâm liïn laåc úã mùåt trêån, luác àêìu khaáng chiïën, bõ thûúng.Baác sô phaãi möí. Chõ y taá thûúng em quaá, öm lêëy àêìu em,che mù’t em laåi. Em Ngoåc noái, tónh taáo: - Chõ khöng cêìn phaãi che, haäy àïí cho em nhòn thêëyvïët thûúng cuãa em. Ngoåc muöën nhòn sûå thêåt cùm thuâ, khöng muöën tröën.Nhûng khi meå Ngoåc hay tin, tòm àïën thùm, thò Ngoåc vêînhaäy coân nhoã lù’m, Ngoåc thñch laâm nuäng meå, àoâi quaâ. Chuã nghôa nhên vùn cuãa chuáng ta nhû thïë àoá. Möåtem liïn laåc khaác, khöng hún mûúâi ba tuöíi, trong khi möåttoaán quên ta, nhûäng nùm àêìu khaáng chiïën, ruát lui löånxöån, àaä úã laåi sau trïn chiïën àõa, moâ mêîm caác búâ buåi,thêëy möåt anh böå àöåi bõ thûúng nùång, nùçm nhû ngûúâichïët. Döëc hïët toaân lûåc, bùçng moåi caách, em cöë cûúáp thúâigian, coäng àûa anh vïì cùn cûá, vaâ àún võ àaä chûäa àûúåcanh söëng laåi. Toaân àún võ tuyïn dûúng em, hoãi em vò saoàaä cûáu söëng àûúåc möåt ngûúâi, em traã lúâi: - Em súâ ngûåc anh thêëy haäy coân noáng, em tiïëc... “Em tiïëc”, àoá laâ chuã nghôa nhên vùn cuãa chuã nghôaMaác - Lïnin chuáng ta! Chuáng ta khöng bao giúâ coi möåt ngûúâi coân söëng laâmöåt “cö lêu möång”, maâ traái laåi, chuáng ta cöë cûáu söëng laåinhûäng caái gò ngúä laâ àaä chïët. Vñ duå nhû tû tûúãng. Chuángta rêët muöën söëng lêu nùm, àem kinh tïë, khoa hoåc, y hoåcàïí laâm daâi àúâi söëng con ngûúâi; nhûng chuáng ta khöng chóthêëy àúâi söëng laâ möåt söë lûúång ngaây khoaái laåc cöë àïëm
 33. 33. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 201àûúåc caâng nhiïìu caâng hay. Chuáng ta khöng quan niïåmcaái vônh viïîn theo kiïíu súå giaâ, súå chïët àoá. Chuáng ta laânhûäng ngûúâi duy vêåt, nhûng àêìy lyá tûúãng; chuáng ta biïëtcaái tinh diïåu cuãa àúâi söëng laâ úã bïn trong. Caái töi cuãa töi,khöng cêìn vaâ khöng nïn huãy diïåt noá nhû vaâi nhaâ töngiaáo ÊËn Àöå quan niïåm. Töi vui sûúáng mang caái riïng,nhûng khöng tön noá laâm baåo chuáa, maâ hoâa noá vúái caáichung; caái töi kiïíu múái naây giaâu vaâ maånh, sinh söi naãynúã maäi àïën húi thúã cuöëi cuâng. Tûâ luác hoâa noá àûúåc vúáimuön ngûúâi, tù’m noá vaâo haânh àöång caách maång, thò noáthaânh bêët diïåt. Vuä truå cuãa ta cuäng vêåy; noá khöng àiïu taân chuát naâohïët. Noá khöng quay luêín quêín, maâ coá möåt lõch sûã, möåtàûúâng tiïën. Àêìu tiïn cuãa loaâi ngûúâi, vïå tinh Xö viïët àaäàem tin vui cuãa Caách maång thaáng Mûúâi vaâo trong vuätruå. Con ngûúâi, maâ chuã nghôa Maác - Lïnin hoaân toaân tintûúãng, àaä bù’t àêìu ra mù’t trïn sên khêëu cuãa vuä truå röìi! Caái laåc quan khöng cuâng cuãa chuã nghôa Maác - Lïninàaä doåi aánh thêëu àaáo vaâo tû tûúãng töi. Töi rêët biïët rùçngtêm trñ töi khöng phaãi chó coá vui, maâ luön luön coá nhûängmêu thuêîn múái, naãy ra trong àoá, bù’t töi phaãi giaãi quyïët.Khi chûa giaãi quyïët àûúåc, thò ñt hay nhiïìu, töi coân buöìn.Nhûng buöìn chûa phaãi laâ bi quan. Maâ nïëu töi coá bi quanriïng töi, thò mùåc kïå! àúâi vêîn cûá coá hûúáng laåc quan àïítiïën. Nhûng maâ mònh àaä nhêån àõnh àûúåc rùçng àúâi laåcquan tiïën, thò mònh cuäng khöng coá thïí bi quan lêu vïìmònh. Caái vêën àïì tû tûúãng chñnh trong vùn hoåc laâ nhaâ vùncoá àûúåc möåt niïìm laåc quan caách maång vïì quöëc gia dêntöåc, vïì xaä höåi, vïì nhên loaåi hay khöng? Caái laåc quan naây
 34. 34. 202 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUcoá àêìy àuã lyá luêån khoa hoåc, chûá khöng phaãi cuöìng tñn;noá dûåa chù’c chù’n vaâo quêìn chuáng vaâ Àaãng; noá khöngsúå àêëu tranh. Do vêåy, thûåc chêët cuãa vêën àïì böi àen, töhöìng, theo yá töi, laâ vêën àïì thaái àöå àöëi vúái Àaãng cuãa giaicêëp vö saãn. Hoân àaá thûã vaâng cuãa möåt ngûúâi; trûúác hïëtvêîn laâ thaái àöå cuãa ngûúâi àoá àöëi vúái àõch, àöëi vúái ta, vúáinhûäng mêu thuêîn trong nöåi böå nhên dên. Trïn möåt con àûúâng göì ghïì, coá nhûäng ngûúâi cuâng àêíymöåt chiïëc xe boâ. Do baãn thên chiïëc xe boâ sûác chûa àûúåcmaånh - noá chûa phaãi laâ möåt chiïëc ö tö - laåi khuyïët àiïímxïëp àùåt, lau chuâi keám, noá coân ài caâ rõch caâ tang, vaâ kïucoåc caåch cuát kñt nhiïìu quaá! Coá ngûúâi noáng tñnh vûâa àêíyxe boâ vûâa chûãi; coá nhûäng ngûúâi raáng àêíy cho maånh hún,nhûäng ngûúâi naây thò thûúâng ñt hay kïu om maâ gù’ngnghô caách chûäa xe; coá ngûúâi buöng xuöi tay ra maâ àûángbïn àûúâng; coá ngûúâi lêëy cúá xe sai, nhêíy phoác lïn xe ngöìiàïí ngûúâi khaác àêíy mònh. Laåi coá àûáa vöën khöng yïu xe,xuái ngûúâi ta àïën àaánh anh cêìm caâng àùçng trûúác. Ai coályá vaâ ai coá lûåc? Nhaâ vùn duâ coá taâi mêëy, maâ nhû Hovú Phaát (HowardFast) boã mùåt trêån cuãa Àaãng trong luác gay go vaâ àõchàang lúåi duång khuyïët àiïím cuãa ta àïí têåp trung àaánh ta,chó laâ möåt keã àaâo nguä. Duâ laâ Picaátxö (Picasso), hoåa sôlûâng danh thïë giúái, àöìng chñ Picaátxö ngaây 20 thaáng11-1956, khi cuâng chñn àaãng viïn trñ thûác khaác, nùçmtrong caác chi böå, Àaãng böå khaác nhau maâ àaä gûãi thû têåpthïí thùèng cho caác UÃy viïn Trung ûúng àang hoåp Banchêëp haânh, àoâi triïåu têåp Àaåi höåi Àaãng bêët thûúâng nhênvò coá viïåc Hunggari, vaâ ngay höm sau, thû vaâ tïn ngûúâiàaä thêëy àùng trïn baáo tû saãn; àöìng chñ Picaátxö cuâng chñn
 35. 35. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 203àöìng chñ êëy àaä àûúåc Trung ûúng Àaãng Phaáp cöng böë baãntraã lúâi chñnh thûác, àöìng thúâi cöng khai phï bònh trûúácÀaãng vaâ toaân dên vïì viïåc haânh àöång möåt caách beâ phaáivaâ vi phaåm nguyïn tù’c têåp trung dên chuã. Möåt thiïn taâilöîi laåc àïën àêu cuäng khöng thïí coi hún giai cêëp cöngnhên vaâ Àaãng cuãa noá, hún quêìn chuáng nhên dên, húndên töåc. Trong nhûäng ngaây Àaãng Phaáp bõ boån phaãn àöångtêën cöng àiïn cuöìng, àöìng chñ Giöliö Quyri (Joliot Curie)phaát biïíu: - Chûa bao giúâ töi thêëy töi thûåc sûå tûå do nhûbêy giúâ. Leä phaãi úã vúái nhûäng ngûúâi duâ noáng tñnh hay àùçm tñnh,tñch cûåc àêíy, chûäa, laái chiïëc xe boâ. Leä phaãi, vaâ caã sûácmaånh, úã vúái nhûäng ngûúâi lao àöång, xêy dûång, chiïën àêëu. Chuáng ta tûâ möåt xaä höåi cuä vaâ xêëu thoaát thai ra, nïnchuáng ta hiïån nay vêîn àang coân hai bêåc thang àaánh giaá:nhûäng ngûúâi hûúãng thuå nhiïìu thò ñt hy sinh, nhûängngûúâi hy sinh nhiïìu thò hûúãng thuå chûa àûúåc mêëy;chuáng ta seä laâm cho chó coân coá möåt bêåc thang cöng minhtrong möåt xaä höåi khöng coá giai cêëp. Trong khi coân chûaàïën àoá, thò nhiïìu ngûúâi vêîn coân lêëy sûå giaânh giêåt töëi àahûúãng thuå laâm leä söëng cho hoå. Nhûng trïn tinh thêìn, luácnaâo cuäng chó coá möåt bêåc thang cao caã: laâ hy sinh. Sung sûúáng thay, vinh quang thay nhûäng àöìng chñ àaäàïën vúái Àaãng tûâ luác töëi lûãa tù’t àeân xûa kia, nhûäng àöìngchñ khöí trûúác thiïn haå, sûúáng sau thiïn haå! Àaáng kñnhyïu thay, quêìn chuáng trung bònh vaâ vô àaåi, bao giúâ cuängchõu thûúng chõu khoá nhû möåt baâ meå, coá khi tröìng cêymaâ bõ boån laáu caá haái quaã ùn trûúác! Caách maång thaáng Mûúâi àaä 40 nùm. Caách maång thaángTaám àaä 13 nùm. Töi coá thïí noái vúái Àaãng cuãa giai cêëp vösaãn vaâ cuãa dên töåc:
 36. 36. 204 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Lïn non em cuäng theo lïn, Xuöëng biïín em cuäng ngöìi bïn maån cheâo. Khöng nhûäng ngöìi bïn maån cheâo, maâ trong tay duâ chócoá möåt caái que cuäng thoåc xuöëng nûúác maâ búi, búi àïënThöëng nhêët Töí quöëc, Hoâa bònh thïë giúái; búi àïën Chuãnghôa Xaä höåi, búi àïën chên trúâi Cöång saãn. 10-1957
 37. 37. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 205 THÏË NAÂO LAÂ CAÁI MÚÁI KHÖNG SAY SÛA VÒ DANH TÛÂ Trong nghïå thuêåt cuäng nhû trong cuöåc àúâi, chuáng taquyá yïu caái múái chên chñnh, àoán chaâo, mong àúåi, cöí voäcaái múái chên chñnh, vaâ caã phêën àêëu nûäa àïí cho caái múáichên chñnh ra àúâi; chuáng ta àûáng vïì phe noá, khi noá àêëutranh vúái caái cuä. Caái múái chên chñnh laâ aánh saáng cuãa trñtuïå chuáng ta. Duy coá möåt àiïìu, laâ noá phaãi thûåc chênchñnh laâ caái múái. Thêåt vêåy. Chuáng ta caâng yïu caái Múái bao nhiïu,chuáng ta caâng muöën noá “thêåt vaâng chùèng phaãi thauàêu”. Chuáng ta khöng chõu laâm nhûäng treã con bõ nhêìmvò nhûäng caái nûúác maå loâe loeåt. Chuáng ta àaä tûâng biïëtrùçng nhûäng danh tûâ quyá baáu nhêët, nhû chûä tûå do (haäynhúá àïën caái “thïë giúái tûå do” cuãa Myä), nhû chûä caách maång(Pïtanh baán nûúác Phaáp, maâ tûå cho laâ laâm “caách maångquöëc gia”), cuäng bõ löån soâng. Trong nghïå thuêåt, ai cuängmuöën giêåt caái chûä “Múái” vïì phña mònh, vaâ êíy caái tiïëng“Cuä” vïì phña nhûäng ngûúâi khöng àöìng yá. Vêåy cho nïn,chuáng ta muöën löåt trêìn truåi ra àïí xem thûåc chêët caác
 38. 38. 206 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUquan àiïím nghïå thuêåt, chûá chùèng tin úã caái nhaän hiïåu,caái chiïu baâi. Thûúâng, sinh ra trûúác trong thúâi gian thò goåi laâ cuä;sinh sau trong thúâi gian thò goåi laâ múái. Nhû vêåy, caái giaátrõ haá chó vò ra trûúác vúái ra sau hay sao? Coá nhûäng thanhniïn caá biïåt, tuöíi tuy treã, nhûng tû tûúãng rêët laåc hêåu;traái laåi, coá nhûäng ngûúâi àûáng hay nhiïìu tuöíi maâ tûå reânluyïån theo caách maång, tû tûúãng rêët tiïìn tiïën. Trong nghïåthuêåt, theo yá töi, nïn nùång vïì phên biïåt caái àuáng vúái caáisai, caái hay vúái caái dúã, nhiïìu hún laâ tung ra nhûäng hònhdung tûâ múái vaâ cuä rêët dïî mêåp múâ àaánh löån. Coá caái cuämaâ rêët hay nhû nhûäng àiïåu dên ca maâ chïë àöå phongkiïën vaâ àïë quöëc àïí reã ruáng, mai möåt, nhûng ta nay “phuãicuä thêëy múái”. Coá nhûäng àiïåu nhaåc giêåt gên vaâ goåi giêåythuá tñnh, cuãa vùn hoáa tû baãn Myä, múái toanh khöng giöëngnhaåc cuãa chuáng ta möåt chuát naâo hïët, maâ thêåt laâ dúã vaâxêëu xa. Nghïå thuêåt chên chñnh khöng chõu kiïëm ùntrong tñnh hiïëu kyâ. Chuáng ta laåi coân chuã trûúng nhûängtaác phêím múái cuãa ta vêîn nöëi tiïëp khöng àûát quaäng vúáinhûäng truyïìn thöëng cuä, àaä àûúåc quêìn chuáng, àaä àûúåcdên töåc loåc lûåa vaâ thûã thaách lêu àúâi. Khöng phaãi caái gòcuä cuäng laâ giaâ nua, töìi taân, àaáng vûát ài. Khöng phaãi caáigò múái cuäng laâ àaáng hai tay rûúác lêëy. Tuy nhiïn, chuáng ta vêîn rêët cêìn thaão luêån cho saángroä vêën àïì múái, cuä. Vò ài tòm caái Múái laâ möåt nhu cêìu sinhtûã cuãa nghïå thuêåt, àêëu tranh cho caái Múái laâ möåt nhiïåmvuå thiïng liïng cuãa nghïå thuêåt. Têët caã vêën àïì laâ úã chöî:caái Múái laâ caái gò?
 39. 39. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 207 XAÄ HÖÅI CUÄ COÁ CAÁI GÒ LAÂ MÚÁI? Myä hoåc cuãa giai cêëp vö saãn cuäng ài tòm caái múái, maâmyä hoåc cuãa giai cêëp tû saãn cuäng ài tòm caái múái. Chñnhvò hai bïn cuäng àïìu coá caái sûå viïåc “ài tòm caái múái”, nïnmöåt söë ngûúâi nhêìm lêîn löån pheâo, khöng phên biïåt àûúåcmúái vúái múái, tòm vúái tòm. Sûå thûåc, caái múái maâ chuáng tatòm, cuäng nhû caách tòm caái múái cuãa chuáng ta khaác hùènvúái cuãa myä hoåc tû saãn. Xaä höåi phong kiïën vaâ àïë quöëc laâ möåt xaä höåi cuä rñch,mïåt moãi àïën têån xûúng tuãy. Trong nûúác Viïåt Nam nö lïåtrûúác Caách maång thaáng Taám, duâ nhûäng thanh niïn “nhûtrùng múái lïn, nhû hoa múái núã”, huyïët khñ hùng haái,cuäng caãm thêëy caái cuöåc àúâi ao tuâ nhû nûúác àoång. Möåtkhöng khñ phai taân, tha ma, nghôa àõa phuã truâm lïn moåivêåt; duâ, theo luêåt tûå nhiïn, cêy vêîn ra hoa, ngûúâi vêîn àeãcon, muâa xuên vêîn àïën, nhûng maâ sao nhûäng têm höìntreã nhêët cuäng caãm thêëy buöìn, chaán, vaâ chïët trong caác tïëbaâo cuãa mònh. Möåt thi sô mûúâi saáu tuöíi nhû Chïë LanViïn thuúã àoá, àaä thöët ra rêët sêu sù’c: Trúâi húäi trúâi! Höm nay ta chaán hïët Nhûäng sù’c maâu hònh aãnh cuãa Trêìn gian. Möåt thi sô nhû Huy Cêån, thuúã àoá vaâo khoaãng mûúâitaám tuöíi, àaä phaãi vaåch vöi vaâo traán xaä höåi: Quanh quêín maäi giûäa vaâi ba giaáng àiïåu, Túái hay lui vêîn chûâng êëy mùåt ngûúâi... Tòm chên lyá, tòm haånh phuác trong caái xaä höåi àoá, nhaâthú Lûu Troång Lû phaãi than: Tòm àêu cho thêëy boáng chim höìng, Chó thêëy lûng trúâi möåt maãnh löng...
 40. 40. 208 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Nhù’c laåi nhû vêåy, àïí thêëy caái cuä rñch cuãa xaä höåi cuä.Tòm caái múái gò trong xaä höåi phong kiïën, àïë quöëc àoá? Lúápnhaâ vùn, nhaâ thú chuáng töi khi àoá chûa giaác ngöå chuãnghôa Maác - Lïnin, chûa biïët nhòn thêëy caái múái, caáitûúng lai àang nùçm trong quêìn chuáng. Chuáng töi lùånchòm, búi nguåp trong thïë giúái trõ vò cuãa caái cuä. Vò nhûänglyá do naây hay nhûäng lyá do khaác, möåt söë taác phêím trûúácCaách maång coá àoáng goáp möåt phêìn múái àaáng kïí trong vùnhoåc Viïåt Nam, vêën àïì naây ta seä nghiïn cûáu sau. Nhûngcùn baãn vêîn laâ tòm möåt söë “caách noái múái” àïí diïîn taã caáicuä. Chuáng töi coá “thaânh lêåp caá tñnh”, “phaát huy àöåc àaáo”trong möåt phaåm vi naâo àoá thêåt. Àïí laâm gò? Àïí noái caái cuänoá ruác xûúng chuáng töi, noá muöën àeâ chïët chuáng töi!Riïng töi coân quan niïåm nhaâ thi sô, nhaâ nghïå sô laâ möåtngûúâi khaách múái àïën thùm möåt caái nhaâ cuä. Mang têmhöìn höìn nhiïn, tûúi roái nhû àûáa treã con thêëy caái gò cuängmúái laå, say mï, ngûúâi thi sô vaâo cuöåc àúâi (cuä) nhû möåt keãlêìn àêìu tiïn àïën thùm nhaâ laå. Hai öng chuã, baâ chuã thòàaä quen nhùén tûâ caái phoâng, caái ghïë, tûâ nhûäng cêy trongvûúân nhaâ mònh; nhûng ngûúâi khaách múái àïën, vò nhòn lêìnàêìu, vaâ vò têm höìn quaá phong phuá, nïn caái gò cuäng trùçmtröì ngaåc nhiïn: “ÖÌ nhaâ thñch quaá nhó! ÖÌ vûúân àeåp quaánhó!”. Vaâ hai öng baâ chuã cuä rñch noå, lêy öng khaách, cuängthêëy vûúân vaâ nhaâ cuä rñch kia laâ hay, laâ thñch... - Nhûngthan öi! trong möåt hïå thöëng àúâi tan raä, chaán chûúâng, coáthïí naâo ngûúâi thi sô kia lêëy têm höìn cuãa mònh ra maâ buâmaäi cho, maâ àù’p àiïëm thïm maäi cho caái khö caån, caáitêìm thûúâng cuãa xaä höåi khöng? Anh ta coá thïí cûá roát rûúåu“múái” cuãa têm höìn mònh ra, àïí röìi laåi tûå uöëng lêëy, muamöåt caái say sûa vúâ maäi maäi khöng? Nghïå sô khöng thïí
 41. 41. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 209tûå huyïîn diïåu lêu daâi àûúåc; chùèng bao lêu, chñnh caái têmhöìn “múái” cuãa anh cuäng bõ caái xaä höåi aáp bûác boác löåt ruáthïët sinh khñ nhû möåt caái xaác ve sêìu! ÚÃ phaåm vi to lúán hún nûúác Viïåt Nam thuöåc àõa, caãcaái hïå thöëng thïë giúái tû baãn cuåt àûúâng tiïën. Nhû möåt cêuthú cuå Voä Liïm Sún àaä noái, noá “tiïën hoáa voâng quanh vïìvûåc töëi”; chêët àöåc cuãa noá tiïm vaâo têm höìn rêët nhiïìu nhaâvùn; hoå thêëy moåi sûå àïìu naäo nuöåt. Tûâ nùm 1859, nhaâ thihaâo Phaáp Baudelaire àaä laâm baâi thú Du lõch, noái têmtraång nhûäng keã ài àïí maâ ài, thïë giúái duâ núi naâo thò cuänglaâ “möåt khoám dûâa ghï rúån trong möåt sa maåc chaánchûúâng” vaâ kïët thuác bùçng kïu goåi: Húäi thêìn chïët, baác laái giaâ, àïën giúâ röìi, haäy nhöí neo! Xûá súã naây laâm ta chaán, húäi thêìn Chïët! Sù’p buöìm cheâo! ... Lùån xuöëng àaáy vûåc sêu, àõa nguåc hay thiïn àûúâng, cuäng túái! Xuöëng dûúái àaáy Vö tri - àïí ài tòm caái múái! Tòm caái múái! Àau àúán biïët chûâng naâo! Tuyïåt voångnhû keã huác àêìu vaâo àïí choåc thuãng möåt bûác tûúâng. Muöënra sao thò ra, miïîn laâ múái, miïîn laâ khaác caái thûúâng nghe,thûúâng thêëy! Khöng tûâ caã ngûúäng cûãa cuãa thêìn chïët,Baudelaire ài tòm caái múái nhû vêåy laâ möåt hònh thûácphaãn khaáng, chöëi tûâ tiïu cûåc vaâ cao àöå caái thïë giúái (tûbaãn) maâ öng söëng. Nhûng nhiïìu nghïå sô khaác vêîn cûá coânle loái hy voång, mong tòm thêëy thuöëc tiïn caãi laäo hoaânàöìng trong hïå thöëng tinh thêìn cuãa thïë giúái tû baãn, úãnhûäng sûå sù’p xïëp vêìn chûä, maâu sù’c hay êm thanh,
 42. 42. 210 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUmong rùçng tûâ nhûäng cuöåc xöí söë hònh thûác naây, may ratruáng caái söë àöåc àù’c cuãa thiïn taâi! Myä hoåc cuãa giai cêëp tû saãn tòm möåt con àûúâng thoaáttrong múái chuã nghôa, trong “chuã nghôa tên thúâi”. Hïåthöëng tinh thêìn vaâ tû tûúãng cuãa giai cêëp tû saãn khöngthïí coá möåt nöåi dung gò múái nûäa; coân coá caái nöåi dung tinhthêìn naâo múái trong sûå boác löåt lúåi nhuêån töëi àa? trong sûåbêìn cuâng hoáa quêìn chuáng nhên dên? trong sûå chuêín bõchiïën tranh ùn cûúáp? Nïëu trong nhûäng nûúác tû baãn, möåtnïìn nghïå thuêåt naâo coân söëng vaâ naãy núã, sinh àûúåc nhûängtaác phêím lúán, thò nïìn nghïå thuêåt àoá àaä hûúáng vïì nhêndên vaâ tiïën böå. Mùåt khaác, chuáng ta cuäng phên biïåtnhûäng nghïå sô khöng coá duång yá xêëu, nhûng bõ löi cuöënvò caái thïë cuãa chung quanh, bõ chi phöëi rêët àau àúán vòcaái luêåt cuãa àöìng tiïìn. Coân thò nghïå thuêåt tû saãn, hù’ntòm caách tûå cûáu àiïn cuöìng bùçng sûå loâe cöng chuáng. Noácùng hïët sûác lûåc vaâ tung nhiïìu tiïìn baåc vaâo sûå tòm toâicaái múái hònh thûác, àêåp maånh vaâo tñnh hiïëu kyâ cuãa cöngchuáng, luön luön tòm àaâo keáp múái, lêëy sûå rûåc rúä cuãaquêìn aáo, phöng caãnh, àuâi non luön luön thay àöíi àïí àù’pàiïëm cho nöåi dung ngheâo thaãm haåi. Khöng coá àöì ùn tinhthêìn àïí nuöi tû tûúãng vaâ tònh caãm, noá kñch thñch vaâocaãm xuác, caãm giaác, vaâo tònh duåc, vaâo thuá tñnh; tòm vaâtòm nhûäng caái múái, múái maäi, àuã caác thûá “nguyïn tûã” trïnàúâi! “Haäy saáng chïë caái àiïåu cuãa ngaây mai, hay hún nûäa,caái àiïåu cuãa ngaây kia... Haäy saáng chïë caái àiïåu töëi caonguyïn tûã hay ”caái àiïåu cuãa sao Hoãa tinh", vaâ chúá quïnrùçng àûâng cho ai hiïíu àûúåc nhaåc cuãa anh, vaâ anh hiïíunoá ñt hún ai hïët"(1) . Chùèng leä myä hoåc tû saãn noái rùçng cêìn(1) Lúâi nhaåc sô ngûúâi AÁo Ernst Toch, àõnh cû taåi Myä, chïë diïîu chuã nghôa tên thúâi trong êm nhaåc
 43. 43. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 211kñnh yïu con ngûúâi, cêìn laâm cho ai cuäng thûúãng thûácàûúåc nghïå thuêåt; chùèng leä noá noái rùçng caá nhên tûå thöíiphöìng mònh xa lòa têåp thïí seä vúä nhû möåt bong boáng;chùèng leä noá chûãi chiïën tranh! Cùn baãn noá khöng coá caáigò múái àïí noái, nïn noá ài tòm caái múái trong caái laå. Chuáng ta àûâng nhêìm caái múái vúái caái laå . Trïn thênmònh tan rûäa cuãa chuã nghôa tû baãn, naãy ra rêët nhiïìu caáilaå. Trïn quaá trònh tan rûäa cuãa noá, ngaây höm sau laåi naãyra möåt caái tan rûäa “múái” hún ngaây höm trûúác. Trûúác coânlêëy sûå laâm ngûúâi khaác àau laâ möåt thuá vui (bïånhsadisme), sau naãy ra möåt caái “múái” hún nhiïìu: laâ bùmvùçm keã cuâng haânh laåc vúái mònh thò múái thñch (bïånhmasochisme). Trûúác coân laâ nhûäng taác phêím quaái traångcuãa nhûäng ngûúâi “trûâu tûúång chuã nghôa”, sau thò quaymöåt caái baánh xe coá buöåc nhûäng àöì höåp tö àuã sù’c, àöìngthúâi quay troân möåt caái hònh tam giaác vúái nhûäng mêîugiêëy maâu, àïí cho phaát ra nhûäng tiïëng àöång xeâ xeâ vaâ caáctúâ giêëy bay vuâ chung quanh caác caái höåp, vaâ goåi àoá laâ “taácphêím” vö cuâng múái, kïët húåp àûúåc maâu sù’c vaâ êm àiïåu.Hay laâ baây ra nhûäng troâ chúi têm lyá “múái”, hay laâ taåo ranhûäng caá tñnh ngöí ngaáo “múái”... Têët caã nhûäng caái àoá “laå”thêåt, àïë quöëc Myä hûáa heån coân àeã ra lù’m “caái laå cuöëicuâng” nûäa; nhûng nhûäng thûá tòm löëi êëy, thûåc ra coá “múái”khöng? Noá rêët laå, nhûng rêët cuä; noá laâ nhûäng naãy núãtrong thúâi gian cuãa möåt hïå thöëng xaä höåi, tinh thêìn, nghïåthuêåt cuä rñch, tan raä; noá khöng múái möåt chuát naâo. Trong xaä höåi cuãa ta, nhûäng thûá tòm toâi chuyïn chuávaâo hònh thûác, vaâo kyä thuêåt, thêìn thaánh hoáa caá tñnh cuãanghïå sô, àùåt nghïå sô trïn quêìn chuáng nhên dên, nhûängthûá tòm toâi lïåch laåc àoá cuäng laâ “nûúác trong möåt giïëngmuác ra” vúái myä hoåc tû saãn.
 44. 44. 212 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU CAÁI MÚÁI TRÛÚÁC TIÏN ÚÃ TRONG THÛÅC TAÅI KHAÁCH QUAN CAÁCH MAÅNG Theo yá töi, nhûäng ngûúâi nghïå sô trong chïë àöå chuángta, trong nhiïåm vuå àeåp àeä cuãa mònh ài tòm caái Múái chênchñnh, cêìn phaãi thêëy trûúác tiïn rùçng: tuy úã trong nghïåthuêåt, vai troâ cuãa nhên taâi rêët quan troång, vaâ vai troâ cuãathiïn taâi laåi caâng quan troång àïën cao àöå, nhûng caái Múáicùn baãn, caái Múái coá trûúác cêìn phaãi tòm àïí àûa vaâo taácphêím, chñnh laâ caái Múái cuãa thûåc taåi khaách quan caáchmaång. Quêìn chuáng caách maång laâm nïn caái múái trong xaähöåi chuáng ta, laâm nïn caái chêët múái trong cuöåc àúâi naây;ài tòm caái múái cho nghïå thuêåt, trûúác tiïn laâ ài nghiïncûáu sûác saáng taåo cuãa quêìn chuáng. Muöën coá caái múái úãtrong têm höìn àïí laâm nïn möåt nghïå thuêåt múái, àïí “chuãàöång thaânh lêåp nïn sûå thêím myä múái”,(1) thò phaãi xeátoang cho kyâ hïët caái lûúái sûúng muâ tûå huyïîn diïåu cuãasûå kiïu cùng caá nhên, phaãi giaác ngöå vaâo têån xûúng tuãytêët caã caái múái úã trïn miïìn Bù’c nûúác ta vaâ úã caác nûúác phexaä höåi chuã nghôa chuáng ta... Khöng phaãi chó tûå phuå rùçngmònh àaä hiïíu chuã nghôa Maác - Lïnin lù’m röìi, vaâ thöët ra:“Biïët röìi, khöí lù’m! noái maäi!”, maâ phaãi thaânh têm thaânhyá caãm vaâo àïën têån maáu rùçng caái chñnh quyïìn dên chuãnhên dên, hay caái chñnh quyïìn xö viïët naây maäi àïën thïëkyã 20 múái naãy ra àûúåc. Phaãi caãm nghe nhû nhên loaåi úãtrong baãn thên mònh, vaâ chñnh mònh àaä bõ àaánh, bõ cheámtrong vaån àúâi, bêy giúâ tay mònh múái nù’m àûúåc caái chñnhquyïìn cuãa mònh. Caái chñnh quyïìn kiïíu múái naây, noá laâàûáa con múái nhêët cuãa giai cêëp vö saãn vaâ nhên dên lao(1) Xem baâi Möåt vaâi yá nghô vïì thú cuãa Vùn Cao (Vùn nghïå söë 3)
 45. 45. NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÛÚÂNG TÛ TÛÚÃNG CUÃA TÖI 213àöång. Vaâ Àaãng kiïíu múái cuãa chuáng ta, baãn chêët cuängthêåt múái, khöng giöëng nhûäng kiïíu àaãng cuä naâo trong lõchsûã. Chó súå mù’t cuãa ta coân mú höì nûãa tónh nûãa mï, chûáàûâng súå cuöåc àúâi naây thiïëu caái múái cho ta nhòn. Ta haäynhòn ài, ngù’m ài sûå sinh söi naãy núã cuãa con ngûúâi kiïíumúái. Ta haäy chûåc rònh maâ bù’t gùåp con ngûúâi êëy choàûúåc. Thiïëu cúm, thiïëu suáng maâ anh duäng nhû quên àöåinhên dên cuãa ta, àoá laâ möåt caái múái lúán lao. Trïn nïìn cuãasûå anh duäng àoá, nùm 1950 úã trêån Àöng Khï, laåi àöåt xuêëtcaái anh duäng múái cuãa La Vùn Cêìu chùåt caánh tay phaá löcöët àõch; nùm 1954, úã Àiïån Biïn Phuã, laåi xuêët hiïån möåtàiïín hònh anh duäng múái khaác: Phan Àònh Gioát lêëy mònhlêëp löî chêu mai. Tûâ nhûäng ngûúâi nö lïå keáo caây, nhûängngûúâi thúå àûáng hêìu caái maáy, àaä chuyïín sang caái laoàöång múái “mònh laâm mònh hûúãng” thay àöíi caã böå mùåtcuöåc àúâi. Nhûng nhên loaåi coân phaãi phêën àêëu lêu vaâ khoálù’m múái thiïët lêåp àûúåc caái lao àöång kiïíu múái vö cuângmúái meã, khöng àoâi möåt sûå traã cöng naâo, möåt thûá lao àöångdo caãm giaác cêìn laâm viïåc vò lúåi ñch cuãa têåp thïí, vaâ àaápûáng vúái nhu cêìu cuãa cú thïí laânh maånh, caái lao àöång cöångsaãn chuã nghôa maâ Lïnin àaä àïì ra. Thêåt laâ àeåp àeä, nïëu àuáng nhû lúâi baån Vùn Cao, caácnhaâ nghïå sô têåp trung àûúåc “têët caã giêëc mú vaâ khaát voångcuãa con ngûúâi laâm thaânh möåt muäi nhoån keáo lï ài phña saucaã caái thûåc tïë chêåm chaåp”(1). Nhûng cho àïën nay, thò ngaycaã úã Liïn Xö, nghïå thuêåt àaä sinh ra bao nhiïu taác phêímrêët lúán chiïëu àûúåc trïn vùn nghïå thïë giúái, maâ nhòn chungvêîn coân bõ cuöåc àúâi xö viïët boã úã sau; coân úã nûúác ta, thò(1) Xem baâi Möåt vaâi yá nghô vïì thú cuãa Vùn Cao (Vùn nghïå söë 3).
 46. 46. 214 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUnghïå sô tuy coá nhiïìu thaânh tûåu rêët àaáng quyá, vêîn chûanoái àûúåc trong muön möåt caái múái, caái hay cuãa thúâi àaåi.Nghïå sô muöën tiïën lïn àûúåc phña trûúác thúâi àaåi, thò trûúácnhêët phaãi yá thûác rùçng mònh àang bõ thúâi àaåi boã xa, phaãi lomaâ chaåy cho kõp, àïí röìi maâ vûúåt thúâi àaåi. Cuäng theo caáibiïån chûáng êëy, caác nhaâ vùn, nhaâ thú muöën viïët cho ngûúâiàúâi sau, thò phûúng phaáp baão àaãm thaânh cöng nhêët laâ haäythoãa maän àûúåc caái mûác cuãa ngûúâi thúâi bêy giúâ àaä. Caái mûácàoâi hoãi bêy giúâ àoá khöng phaãi thêëp àêu. Chuáng ta àïí yá maâxem, tûâng ba thaáng möåt, tûâng saáu thaáng möåt, caái mûácthêím myä cuãa cöng chuáng Viïåt Nam ta hiïån nay cûá lïn voânvoåt. Chuáng ta khöng nïn buöìn vò da gêëu khöng baán àûúåc,trûúác khi sùn àûúåc gêëu. Nhûäng Baá Nha cûá saáng taác ài, logò quêìn chuáng thiïëu Chung Tûã Kyâ. Thêåt vêåy, chó súå nghïå sô bõt tai bûng mù’t mònh laåithöi, chó súå nghïå sô thiïëu taâi vaâ thiïëu tònh, chûá möîi möåtngaây, xaä höåi ta àöí ra biïët bao laâ vêët vaã gian lao vaâ sinhra bao nhiïu caái hay, caái àeåp, caái múái (mùåc dêìu coá nhûängsai lêìm, khuyïët àiïím). Riïng töi, töi àaä cêët giûä khaánhiïìu túâ baáo haâng ngaây, búãi vò nhûäng tin tûác trong àoámang nhiïìu saáng taåo quaá. Biïët bao caái múái nùçm trongmöåt baâi baáo - chùèng haån, nhû baâi “Sûác ngûúâi vaâ tiïëngmaáy”(1); möîi gioâng tin xûáng àaáng möåt baâi thú maâ töikhöng coá taâi àïí laâm nöíi: “- Tûâ Haâ Nöåi àaä coá tiïëng coâi xelûãa toãa ài böën phûúng miïìn Bù’c - Hai nhaâ maáy thuãyàiïån nghiïng boáng bïn gioâng söng Nguyïn Bònh - Nûúácmaáy àaä thay cho nûúác söng úã thõ xaä Haãi Dûúng, ThanhHoáa, Nam Àõnh - Àaâo sêu xuöëng hún 25 thûúác, tia nûúácdêëu kñn trong loâng hoân àaão Caát Baâ vuát lïn trù’ng xoáa,mïën yïu nhû gioâng sûäa meå hiïìn. Nûúác dêng lïn, anh em(1) Cuãa Trêìn Viïåt, baáo Nhên dên ngaây 1-1-1957.

×