Vaci2011 huongdanxaydungdean
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Vaci2011 huongdanxaydungdean

on

 • 305 views

 

Statistics

Views

Total Views
305
Views on SlideShare
305
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Vaci2011 huongdanxaydungdean Vaci2011 huongdanxaydungdean Presentation Transcript

 • Sáng ki n Phòng ch ng Tham nhũng Vi t Nam 2011 Vì một ngày mới không tham nhũng Hư ng d n xây d ng đ ánCo-organisers : Co-sponsors:
 • M c tiêu bài trình bày• G i m phát tri n ý tư ng• Hư ng d n vi t đ án
 • Phát tri n ý tư ng Tăng cư ng liêm chính công Xây d ng & Nhũng nhi un n hành chính ph c v & đ o đ c công v quan liêu ↑ tính minh b ch ↑ hi u l c & th c thi chính sách quy n quy n ti p c n công dân thông tin
 • Xây d ng n n hành chính ph c v Phát triển ý tưởng Môi trường H i ban ngành đoàn th Nhà nước T/c xã h i dân s Thông tin T ch c đ i chúng Ngư i dânV/đ Xã h i Chính sách Th c hi n K t qu Qu n lý L p k ho ch Ra quy t đ nh Ch c năng Truy n thông Giám sát Môi trư ng Trách nhi m gi i trình Ph n h i Môi trư ng xã h i Tài chính Nhân s kinh t Môi trư ng chính tr LEE, S.H. (2004). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University–Newark.
 • Tăng cư ng liêm chính công & đ o đ c công v Phát triển ý tưởng Trách nhi m gi i trình Th c hi n đúng ch c năng nhi m v Cá nhânKhông nhũng nhi u tư l i cá nhân Công tâm T ch c Ngh nghi p Không làm h i Th ng th n ngư i khác Văn hoá ng x
 • Tăng cư ng liêm chính công & đ o đ c công v Phát triển ý tưởng• Đ cao các hành vi t t và cách nhân r ng toàn xã h i• Nh n di n các hành vi x u• Phát hi n các k h t o đi u ki n hành vi x u n y sinh Người dân hài lòng khi sử dụng dịch vụ công
 • Nâng cao tính minh b ch & quy n ti p c n thông tin Phát triển ý tưởngCác ý tưởng sáng tạo:• minh b ch: th t c hành chính và thu- chi ngân sách• Ngư i dân d ti p c n đ n chính sách, quy đ nh, k ho ch, quy ho ch PT KTXH đ a phương.• Chính quy n t ch đ ng ph bi n chính sách t i ngư i dân
 • Nâng cao hi u l c th c thi chính sách Phát triển ý tưởngCác sáng kiến giúp:• Lu t ch ng tham nhũng đư c th c thi hi u qu• Ngư i dân hi u bi t t t hơn v lu t ch ng tham nhũng• T o l p phong trào nói không v i hành vi tham nhũng và h i l
 • Ph m vi xu t hi n tham nhũng Tham nhũng B máy Cá nhân Môi trư ng
 • Ph m vi chương trình quan tâm Môi trường Chương trình hướng đến Hệ thống thay đổi hệ thống và chuyển đổi Cá nhân hành vi cộng đồng, KHÔNG t p trung vào các các v n đ ki n t ng cá nhân.
 • B t đ u t đâu? V n đ / B c xúc t i c ng đ ng? Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên nhân 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân n Gi i Gi i Gi i Gi ipháp 1 pháp 2 pháp 3 pháp nHành Hành Hành Hành Hành Hànhđ ng đ ng đ ng đ ng đ ng đ ng
 • Sáng ki n Phòng ch ng Tham nhũng Vi t Nam 2011 Vì một ngày mới không tham nhũng Đi n m u đơn đăng ký d thiCo-organisers : Co-sponsors:
 • Khái ni m d án M c đíchM c tiêu 1 M c tiêu 2 M c tiêu 3 K t qu đ u raHo t đ ng 1 Ho t đ ng 1 Ho t đ ng 1Ho t đ ng 2 Ho t đ ng 2 Ho t đ ng 2Ho t đ ng n Ho t đ ng n Ho t đ ng n Ngu n l c đ u vào
 • Ví dTên đ Tăng cường sự tham gia, xây dựng văn hoáán chống tham nhũng trong cộng đồngM c Nâng cao nh n th c cho ngư i dân đ h ch đ ng tham gia vàđích tham gia có hi u qu trong các quá trình phát tri n, t đó nâng cao đư c tính trách nhi m và tính minh b ch trong các quá trình phát tri n c ng đ ng, d n d n hình thành văn hoá ch ng tham nhũng trong nhân dânM c tiêu •Tuyên truy n nâng cao nh n th c cho ngư i dân v quy n dân ch cơ s và quy n bình đ ng gi i •T p hu n nâng cao nh n th c và k năng tham gia trong các ho t đ ng phát tri n c ng đ ng •C p phát tài li u cho ngư i dân •T ch c cu c thi “tìm hi u v quy n dân ch cơ s và bình đ ng gi i”
 • Ví dHo t đ ng c a •Xây dựng tài liệu truyền thôngm c tiêu 1 •Tổ chức thảo luận nhóm •Tổ chức buổi tuyên truyền tại thôn •Phát tài liệu
 • Đ c đi m c a Đ Án t t• Ý tư ng m ch l c, sáng t o, hư ng đ n c i thi n h th ng• Tính kh thi cao• H p l (m u đơn, th l )• Đ án ng n g n• Kinh phí h p lý
 • Trư c khi vi t• Đ c k M u Đơn và Th l Chương trình• Xác đ nh ch đ c a b n thu c nhóm nào trong 4 ch đ nh c a chương trình• Phác th o ý tư ng ra gi y (m t vài g ch đ u dòng ho c bi u đ , cây v n đ ) – V n đ , thách th c c a c ng đ ng/ chính ph /đ a phương? – Hư ng gi i quy t?• Th o lu n ý tư ng v i đ ng nghi p & ngư i quan tâm
 • Ph n 1: Chi ti t đ ánCo-organisers : Co-sponsors:
 • 1. Tên đ án• Vi t ng n g n trong 1 dòng• Ph n án đư c n i dung c a đ án 4. Cơ quan th c hi n• Mô t ng n g n v t ch c• C n nêu b t đư c đi m m nh c a t ch c trong vi c k t n i các cơ quan đ i tác cùng th c hi n d án này.
 • Ph n 2: N i dung đ ánCo-organisers : Co-sponsors:
 • 1. Đi u ki n kinh t xã h i c a c ng đ ng• Mô t ng n v đ a phương d đ nh th c hi n đ án.• Nêu b t v n đ t n t i/b c xúc c a c ng đ ng + s li u minh ch ng?• H u qu n u v n đ không đư c gi i quy t?• Chi n lư c gi i quy t c a đ án?• T i sao chi n lư c này là t i ưu?
 • 2. M c tiêu• Nêu rõ m c đích & m c tiêu c th• Vi t m c tiêu c th dư i d ng g ch đ u dòng & ng n g n• Ho t đ ng đánh s theo m c tiêu: ví d 1.1; 1.2; 1.3 (m c tiêu 1)• Li t kê chi ti t các ho t đ ng s làm đ th c hi n t ng m c tiêu đã nêu trên
 • 2. M c tiêu“Đề án hướng đến mục đích …..Đề án có # mục tiêu cụ thể sau: 1. ….. 2. …..Hoạt động1.1: Phối hợp với VTV1 xây dựng seri 05 phóng sự tôn vinh những nhân viên y tế không nhận phong bì và 01 phóng sự bệnh viện không phong bì.1.2. ………
 • 3. Tính sáng t o• Ý tư ng này đã đư c th c hi n t i đ a phương hay nơi khác t i Vi t Nam?• Ti p c n đ n đ i tư ng ho c đ a bàn ít đư c quan tâm?• Có s tham gia c a ngư i dân?• T n d ng đư c ngu n l c s n có t i c ng đ ng?• Đ c p đ n v n đ nh y c m t góc đ trung l p?
 • 4. K t qu và tác đ ng• Ư c tính s ngư i đư c hư ng l i – Tr c ti p – Gián ti p• Mang l i nh ng thay đ i gì (ki n th c, thái đ , hành vi) trong c ng đ ng – H th ng chính quy n – Ngư i dân• Tác đ ng v m t lâu dài
 • 5. Đánh giá k t qulàm thế nào để đo lường hiệu quả của đề án?• S lư ng và ch t lư ng• K t qu so v i m c tiêu đ ra• H th ng báo cáo và thu th p thông tin – Đi u tra – Ph ng v n – Hòm thư góp ý – Đư ng dây nóng – S ghi chép
 • 6. Tính b n v ng• T ch c đã có kinh nghi m qu n lý d án?• Đ án có th g p nh ng thách th c/ khó khăn hư ng gi i quy t?• T ch c có uy tín trong lĩnh v c mà đ án can thi p?• Sau khi k t thúc đ án, ai s ti p qu n & duy trì? Làm th nào đ thúc đ y ý tư ng b n v ng ngay t khi th c hi n đ án?• Ho t đ ng có th /không th ti p t c th c hi n sau khi d án k t thúc?
 • 7. Kh năng nhân r ng• Kh năng ng d ng đ án sang các đ a phương khác / nhóm đ i tư ng khác? – S hư ng ng c a chính quy n và ngư i dân? – Ngu n tài chính đ a phương?• T ch c đã có k ho ch c th đ nhân r ng mô hình c a đ án?
 • 8. Tính kh thi• S lư ng ho t đ ng có th th c hi n trong 12 tháng?• T ch c vi t đ án có v trí d dàng huy đ ng/ thúc đ y s tham gia c a các đ i tác khác?• Ngân sách quá cao? Nhà tài tr ?• Nh ng khó khăn & kh năng vư t qua? ( ng h c a chính quy n? Cơ quan h p tác? ngư i dân)
 • Ph n 3: K ho ch th c hi nMục tiêu Hoạt động Thời gianM c tiêu 1 HĐ 1 Tháng/năm HĐ 2 HĐ 3M c tiêu 2 HĐ 1 HĐ n
 • Ph n 4: Đ i tư ng hư ng l i & các bên tham gia• Đ i tác tham gia: ai qu n lý, th c hi n chính, h tr ?• S tham gia, ng h c a chính quy n đ a phương (vi t đ án? Tinh th n?..)• Ai là đ i tư ng đích: đáp ng cho nhóm đ i tư ng ch u nhi u thi t thòi?• Ai là đ i tư ng hư ng l i?• Ngư i hư ng l i có tham gia vi t đ án này không? Vai trò sau khi đ án h.thành?
 • Mục tiêu rõ ràng S a đ Cấu trúc Ngắn gọn án logíc và rõ ý Ngôn ngữ phù hợp Lỗi ngữ pháp, chính tCo-organisers : Co-sponsors:
 • S a đ án: C u trúc• M c tiêu và ho t đông tương h ?• C u trúc ph n II & IV đã rõ ràng, logic?• Ph n I (4) Cơ quan th c hi n đư c mô t ng n, đ ý, nêu b t đi m m nh t ch c.• Minh ch ng trích d n có s c thuy t ph c?• Có đo n văn nào không c n thi t? Có th rút ng n ho c ghép?• Ph n ngân sách và ho t đ ng đã tương thích
 • Ngôn ng• Câu nào có th rút ng n? B đi?• Có dùng t ph c t p, l p t ?• L i chính t ? L i ng pháp?• Chuy n ý gi a các đo n có nhu n nhuy n?Đưa bạn bè hoặc đồng nghiệp đọc để nhận xét thêm cho đề án của bạn
 • Trư c khi n p• Đ c k l i M u Đơn và Th l Chương trình• Đ m b o các m c trong M u đơn đ u đư c đi n• Các trang đ u đư c đánh s th t & d p ghim ch c ch n.• Không đóng h sơ tham d thành quy n.
 • c:www.worldbank.org.vnwww.thanhtra.gov.vn