Héi nghiªn cøu khoa häc ®«ng nam ¸ - viÖt namTrung t©m n©ng cao n¨ng lùc céng ®ång (CECEM)P.1203, 17-T2, Khu §« thÞ Trung ...
Môc lôcHo¹t ®éng Lµm quen                                                 ...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)           C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn    Ho¹t ®éng ...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnChia sÎThêi gian:...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)           C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnMong ®îi vÒ kho¸ hä...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)              C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnThø tù trong ...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnTrao ®æi mét phót...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)               C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn C¸c trß ch...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)             C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn®iÖn tho¹i mét ...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)             C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnPh¶n håiThêi gi...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)       C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn             ...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)       C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn             ...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn7 upThêi gian: 15...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnLµm theo nh÷ng g×...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn C¸c trß ch¬i vÒ...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn C¸c trß ch¬i v...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn  C¸c trß ch¬i v...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)       C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnC¸c thµnh phè lín nhÊt n¨m...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)              C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnCïng häcMôc ®...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnHiÓu biÕt vÒ ng−...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnT«i d−íi con m¾t ...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnTin t−ëng b¹n cïn...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnV−ît suèiMôc ®Ých...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnVÏ ch©n dungMôc ...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn    6. §Ò nghÞ...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)             C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnthùc tÕ hay ph...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)             C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn   C¸c Trß c...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)           C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnMòi tªn - con thá ...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnNgåi chung ghÕTh...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)           C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnB−u ®iÖnThêi gian: ...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnNæ bãng 1Thêi gia...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnnæ bãng 2Thêi gi...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)           C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnchóc mõng sinh nhË...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn§Æt tªn cho b¹nT...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)           C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnBiÕn h×nhThêi gian:...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnXÕp h×nh b»ng diª...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)       C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn§¸p ¸n bµi tËp xÕp h×nh b»...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)            C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnThö ®é nh¹y bÐn ...
Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM)             C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnH·y tr¶ lêi nh÷...
Tro choi trong_huan_luyen_11_03_open
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Tro choi trong_huan_luyen_11_03_open

184
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
184
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tro choi trong_huan_luyen_11_03_open

 1. 1. Héi nghiªn cøu khoa häc ®«ng nam ¸ - viÖt namTrung t©m n©ng cao n¨ng lùc céng ®ång (CECEM)P.1203, 17-T2, Khu §« thÞ Trung Hoµ - Nh©n ChÝnh, TrÇn Duy H−ng, CÇu GiÊy, Hµ NéiTel: (4) 2510 624 Fax: (4) 2510 626 Email: learning@netnam.org.vn Website: www.cecem.org c¸c trß ch¬i sö dôngtrong huÊn luyÖn
 2. 2. Môc lôcHo¹t ®éng Lµm quen 1 VÏ tranh .........................................................................................................................................................................1 Chia sÎ .............................................................................................................................................................................2 Mong ®îi vÒ kho¸ häc ...............................................................................................................................................3 Thø tù trong gia ®×nh ...............................................................................................................................................4 Trao ®æi mét phót ......................................................................................................................................................5C¸c trß ch¬i vÒ Giao tiÕp 6 T×m ng−êi chØ huy.........................................................................................................................................................6 ®iÖn tho¹i mét chiÒu..................................................................................................................................................7 Ph¶n håi ..........................................................................................................................................................................8 7 up..................................................................................................................................................................................11 Lµm theo nh÷ng g× t«i nãi......................................................................................................................................12C¸c trß ch¬i vÒ qu¶n lý 13 XÕp h×nh.........................................................................................................................................................................13C¸c trß ch¬i vÒ qu¶n lý chuyÓn ®æi 14 NhËn biÕt sù thay ®æi ..............................................................................................................................................14C¸c trß ch¬i vÒ Lµm viÖc theo Nhãm vµ Qu¶n lý Xung ®ét 15 C¸c thµnh phè lín nhÊt thÕ giíi n¨m 1990......................................................................................................15 Cïng häc ......................................................................................................................................................................17 HiÓu biÕt vÒ ng−êi cïng nhãm..............................................................................................................................18 T«i d−íi con m¾t cña ng−êi cïng nhãm ...........................................................................................................19 Tin t−ëng b¹n cïng nhãm......................................................................................................................................20 V−ît suèi......................................................................................................................................................................21 VÏ ch©n dung ..............................................................................................................................................................22 thùc tÕ hay pháng ®o¸n ........................................................................................................................................24C¸c Trß ch¬i Th− gi∙n 25 ®æi chç ..........................................................................................................................................................................25 Mòi tªn - con thá - bøc t−êng ..............................................................................................................................26 Ngåi chung ghÕ .........................................................................................................................................................27 B−u ®iÖn ........................................................................................................................................................................28 Næ bãng 1......................................................................................................................................................................29 næ bãng 2......................................................................................................................................................................30 chóc mõng sinh nhËt...............................................................................................................................................31 §Æt tªn cho b¹n.........................................................................................................................................................32 BiÕn h×nh .......................................................................................................................................................................33 XÕp h×nh b»ng diªm ...................................................................................................................................................34 Hai h×nh tam gi¸c .......................................................................................................................................................35 Thö ®é nh¹y bÐn cña b¹n .......................................................................................................................................36
 3. 3. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn Ho¹t ®éng Lµm quenVÏ tranhThêi gian: 1 - 1.5 giêSè l−îng ng−êi tham dù: C¸c nhãm nhá, mçi nhãm 3 - 4 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: GiÊy khæ lín vµ bót d¹ mµu cho mçi nhãmH−íng dÉn: 1. Chia häc viªn thµnh c¸c nhãm nhá, mçi nhãm 3 - 4 ng−êi. Ph¸t cho mçi nhãm 1 tê giÊy khæ lín vµ 2 - 3 bót mµu 2. Yªu cÇu mçi nhãm dµnh kho¶ng 20 phót ®Ó lµm quen víi nhau, sau ®ã dµnh 15 phót ®Ó th¶o luËn vµ vÏ mét bøc tranh m« t¶ vÒ nhãm còng nh− c¸c thµnh viªn trong nhãm. Tranh kh«ng ®−îc cã chó gi¶i b»ng lêi. Tranh cã thÓ ®¬n gi¶n hoÆc phøc t¹p tuú ý cña nhãm. Gi¶i thÝch cho c¸c nhãm r»ng môc ®Ých cña bµi tËp nµy kh«ng ph¶i lµ ®Ó xem nhãm nµo vÏ ®Ñp h¬n. 3. Sau khi c¸c nhãm vÏ xong, yªu cÇu mçi nhãm cö mét ng−êi sö dông tranh vÏ ®Ó giíi thiÖu vÒ c¸c thµnh viªn trong nhãm víi c¶ líp 4. Sau khi c¸c nhãm ®· tr×nh bµy xong, tËp huÊn viªn trao ®æi víi c¶ líp vÒ viÖc nh÷ng bøc tranh nµy gióp mäi ng−êi hiÓu nhau nh− thÕ nµo. Tãm t¾t nh÷ng mèi quan t©m còng nh− nh÷ng kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng cña häc viªn ®−îc thÓ hiÖn qua tranh vµ phÇn tr×nh bµy. 1
 4. 4. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnChia sÎThêi gian: 45 phótSè l−îng ng−êi tham dù: C¸c nhãm nhá, mçi nhãm 4 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: GiÊy A4 vµ bót cho mçi häc viªnH−íng dÉn: 1. Chia häc viªn thµnh c¸c nhãm nhá, mçi nhãm 4 ng−êi. 2. Mçi nhãm dµnh kho¶ng 15 phót ®Ó lµm quen víi nhau, hái nhau vÒ c¸c th«ng tin: tªn, tuæi, c«ng viÖc, së thÝch, mong muèn ®¹t ®−îc ®iÒu g× qua líp huÊn luyÖn 3. C¸c thµnh viªn trong nhãm sÏ lÇn l−ît giíi thiÖu vÒ nhãm cña m×nh víi c¶ líp, theo thø tù sau: - Ng−êi thø nhÊt: tªn, tuæi vµ c«ng viÖc hiÖn t¹i cña c¸c thµnh viªn trong nhãm - Ng−êi thø hai: nh÷ng ®iÓm chung vµ nh÷ng ®iÓm riªng trong kinh nghiÖm lµm viÖc cña c¸c thµnh viªn trong nhãm, cã liªn quan ®Õn néi dung khãa huÊn luyÖn - Ng−êi thø ba: Nh÷ng ®iÒu nhãm thÝch hoÆc kh«ng thÝch (cña c¶ nhãm vµ cña mçi c¸ nh©n) - Ng−êi thø t−: Nh÷ng ®iÒu nhãm mong muèn ®¹t ®−îc trong kho¸ huÊn luyÖn nµy 4. Sau khi c¸c nhãm ®· tr×nh bµy xong, tËp huÊn viªn trao ®æi víi c¶ líp vÒ viÖc nh÷ng bøc tranh nµy gióp mäi ng−êi hiÓu nhau nh− thÕ nµo. Tãm t¾t nh÷ng ®iÓm chung vÒ kinh nghiÖm, së thÝch, mong muèn häc tËp, v.v còng nh− nh÷ng ®iÓm m¹nh cña mçi c¸ nh©n ®Ó cïng chia sÎ vµ häc hái. 2
 5. 5. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnMong ®îi vÒ kho¸ häcMôc ®Ých: T×m hiÓu vµ chia sÎ nh÷ng mong ®îi còng nh− b¨n kho¨n cña häc viªn vÒ kho¸ häc Gióp häc viªn tham gia tèt h¬n vµo kho¸ häcThêi gian: 25 – 30 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 – 25 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: GiÊy khæ lín: 4 tê Bót d¹ lín viÕt giÊy: 4 c¸iH−íng dÉn: 1. Chia häc viªn thµnh 4 nhãm nhá. Ph¸t cho mçi nhãm mét tê giÊy lín vµ mét bót d¹ 2. Mçi nhãm th¶o luËn mét trong bèn c©u hái sau trong vßng 10 phót vµ ghi kÕt qu¶ th¶o luËn lªn giÊy lín: i. §iÒu g× anh/chÞ kh«ng muèn nhËn ®−îc tõ kho¸ häc nµy (nh÷ng b¨n kho¨n lo l¾ng cña anh/chÞ khi ®Õn tham dù kho¸ häc nµy) ii. Anh/ChÞ cã thÓ lµm g× ®Ó gióp kho¸ häc nµy thµnh c«ng h¬n? iii. Tr−íc khi ®Õn ®©y, anh/chÞ ®· nghe nãi g× vÒ kho¸ häc nµy? iv. Anh/ChÞ mong muèn nhËn ®−îc g× tõ kho¸ häc nµy? 3. C¸c nhãm treo tê giÊy khæ lín cña nhãm m×nh lªn t−êng líp häc. TËp huÊn viªn yªu cÇu tÊt c¶ c¸c häc viªn tËp trung l¹i vµ lÇn l−ît xem kÕt qu¶ th¶o luËn cña mçi nhãm. Khi tíi phÇn cña nhãm nµo th× nhãm ®ã cö mét ng−êi tr×nh bµy. C¸c häc viªn kh¸c cã thÓ bæ sung, phÇn bæ sung nµy ®−îc ghi b»ng bót mµu kh¸c lªn cïng tê giÊy 4. TËp huÊn viªn tãm t¾t nh÷ng ®iÒu mäi ng−êi mong muèn vÒ kho¸ häc vµ nhÊn m¹nh r»ng mäi ng−êi sÏ cïng nhau cè g¾ng ®Ó ®¸p øng cµng nhiÒu cµng tèt nh÷ng mong muèn ®ã. Cã thÓ nãi thªm vÒ nh÷ng mong muèn kh«ng phï hîp víi kho¸ häc. 3
 6. 6. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnThø tù trong gia ®×nhMôc ®Ých: Ho¹t ®éng nµy cã thÓ tiÕn hµnh ®Çu kho¸ häc ®Ó lµm quen hoÆc bÊt kú lóc nµo trong kho¸ häcnh− mét trß ch¬i th− gi·nThêi gian: 15 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 – 30 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞH−íng dÉn: 1. Gi¶i thÝch cho häc viªn: i. thø tù sinh trong gia ®×nh cã mét vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn thêi th¬ Êu ii. th−êng nh÷ng ng−êi cã cïng thø tù trong gia ®×nh sÏ cã chung nh÷ng kinh nghiÖm vµ c¶m xóc iii. ho¹t ®éng nµy lµ dÞp ®Ó hä t×m hiÓu nh÷ng ®iÓm chung ®ã 2. Yªu cÇu häc viªn chia nhãm theo ®Æc ®iÓm vÒ thø tù sinh cña hä: mét nhãm gåm nh÷ng ng−êi lµ con mét trong gia ®×nh, mét nhãm gåm nh÷ng ng−êi lµ con c¶ trong gia ®×nh, mét nhãm gåm nh÷ng ng−êi lµ con ót trong gia ®×nh, vµ nhãm cßn l¹i gåm nh÷ng ng−êi lµ kh«ng ph¶i lµ con mét, con c¶ hay con ót (nh÷ng ng−êi lµ con ë kho¶ng gi÷a) 3. Sau khi häc viªn ®øng thµnh c¸c nhãm, cho hä 5 phót ®Ó bµn b¹c vµ ghi l¹i nh÷ng c©u tr¶ lêi thèng nhÊt cña nhãm cho nh÷ng c©u hái sau: i. −u ®iÓm cña viÖc lµm con mét/c¶/ót/gi÷a (chØ chän phÇn phï hîp víi nhãm cña hä) lµ g×? ii. nh−îc ®iÓm cña viÖc lµm con mét/c¶/ót/gi÷a (chØ chän phÇn phï hîp víi nhãm cña hä) lµ g×? 4. Sau 5 phót, yªu cÇu mçi nhãm cö mét ng−êi ®äc to c¸c c©u tr¶ lêi cña nhãm (Ph−¬ng ¸n 2: yªu cÇu c¸c nhãm ®ãng mét vë kÞch ng¾n m« t¶ mét −u ®iÓm vµ mét nh−îc ®iÓm mµ nhãm ®· thèng nhÊt) 4
 7. 7. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnTrao ®æi mét phótMôc ®Ých: T¹o c¬ héi cho häc viªn gÆp gì nh÷ng ng−êi b¹n míiThêi gian: 10 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 – 25 phótTµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞH−íng dÉn: 1. Sau khi kÕt thóc phÇn khai m¹c líp häc, hoÆc sau khi giíi thiÖu c¸c môc tiªu líp tËp huÊn, tËp huÊn viªn nãi r»ng trong líp cã rÊt nhiÒu ng−êi míi gÆp nhau lÇn ®Çu. Yªu cÇu c¸c häc viªn ®øng dËy vµ ®i t×m mét ng−êi hä ch−a gÆp tr−íc ®©y. 2. Chê häc viªn ®øng thµnh tõng cÆp, yªu cÇu mçi cÆp trao ®æi trong 2 phót ®Ò giíi thiÖu vÒ b¶n th©n (chó y nãi ®−îc cµng nhiÒu cµng tèt vÒ m×nh: häc g×, nghÒ nghiÖp, gia ®×nh, n¬i gia ®×nh sinh sèng, së thÝch, v.v.) trong kho¶ng thêi gian ®ã. Th«ng b¸o thêi gian cho tÊt c¶ c¸c nhãm b¾t ®Çu, sau mét phót yªu cÇu hä ®æi vai vµ sau 2 phót yªu cÇu hä ngõng l¹i 3. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: i. Bao nhiªu ®· trao ®æi danh thiÕp? ii. Nh÷ng ng−êi ®· trao ®æi danh thiÕp, cã ng−êi nµo ghi chÐp vµo mÆt sau cña danh thiÕp kh«ng? iii. Bao nhiªu ng−êi ®· ®Ò cËp víi ng−êi b¹n míi vÒ kh¶ n¨ng hîp t¸c lµm viÖc víi nhau? iv. Bao nhiªu ng−êi ®· biÕt vÒ ng−êi b¹n míi cßn nhiÒu h¬n lµ biÕt vÒ mét vµi ®ång nghiÖp t¹i c¬ quan cña m×nh? 5
 8. 8. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn C¸c trß ch¬i vÒ Giao tiÕpT×m ng−êi chØ huy(Quan s¸t)Thêi gian: 15 - 20 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 20 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞH−íng dÉn: 1. Mêi mét hoÆc hai häc viªn t×nh nguyÖn lµm nhiÖm vô t×m kiÕm 2. Yªu cÇu nh÷ng häc viªn ®ã ra khái phßng häc. Gi¶i thÝch víi nh÷ng ng−êi cßn l¹i luËt ch¬i: a. Nhãm sÏ bÇu ra mét ng−êi lµm chØ huy. Ng−êi nµy cã nhiÖm vô h−íng dÉn nhãm lµm c¸c ®éng t¸c kh¸c nhau trong lóc c¶ nhãm ®ang ®øng thµnh vßng trßn vµ h¸t. Nh÷ng ng−êi kh¸c trong nhãm ph¶i theo dâi ®éng t¸c cña ng−êi chØ huy ®Ó lµm theo b. Ng−êi chØ huy kh«ng dïng lêi nãi ®Ó ra hiÖu lÖnh c. Ng−êi chØ huy ph¶i thay ®æi ®éng t¸c (vß ®Çu, xoa mòi, giËm ch©n, v.v.) Ýt nhÊt 30 gi©y mét lÇn 3. Cho nhãm trong phßng b¾t ®Çu h¸t vµ lµm ®éng t¸c. Sau ®ã mêi nh÷ng ng−êi cã nhiÖm vô t×m kiÕm vµo phong 4. Nh÷ng ng−êi cã nhiÖm vô t×m kiÕm ®−îc phÐp ®o¸n ba lÇn ai lµ ng−êi chØ huy nhãm. (L−u ý: Cã thÓ tiÕp tôc trß ch¬i víi nh÷ng ng−êi t×m kiÕm kh¸c)Sau khi trß ch¬i kÕt thóc, tËp huÊn viªn cã thÓ hái nh÷ng ng−êi t×m kiÕm xem hä lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ailµ ng−êi chØ huy. Sau ®ã hái c¸c häc viªn kh¸c xem hä cã bæ sung ý kiÕn g× kh«ng. Cuèi cïng, tãm t¾t vÒtÇm quan träng cña viÖc quan s¸t. 6
 9. 9. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn®iÖn tho¹i mét chiÒuThêi gian: 10 - 15 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 25 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: Hai tê giÊy in s½n c©u chuyÖn ng¾n cã néi dung t−¬ng tù nh− nhau. Mét c©u chuyÖnsö dông ng«n ng÷ dµi dßng víi nhiÒu tõ nèi vµ c©u dµi. C©u chuyÖn thø hai ®−îc viÕt ng¾n gän, tËp trungvµo nh÷ng th«ng tin chÝnhH−íng dÉn: 1. Chia häc viªn lµm hai nhãm, ®øng thµnh hai hµng ë hai phÝa cña phßng häc 2. Mêi ng−êi ®Çu tiªn cña mçi nhãm ra mét chç riªng, ®−a cho mçi ng−êi mét tê giÊy cã in s½n c©u chuyÖn. Yªu cÇu hä ®äc kü råi tr¶ l¹i cho tËp huÊn viªn 3. Mêi hai ng−êi ®ã vÒ chç vµ nãi thÇm víi ng−êi tiÕp theo vÒ néi dung c©u chuyÖn mµ hä võa ®äc (chó ý, ng−êi nghe chØ ®−îc l¾ng nghe mµ kh«ng ®−îc hái l¹i, cßn ng−êi nãi th× chØ nãi thÇm mét lÇn). Ng−êi thø hai l¹i tiÕp tôc nãi thÇm víi ng−êi tiÕp theo vµ cø nh− vËy cho ®Õn ng−êi cuèi cïng 4. Yªu cÇu ng−êi cuèi cïng cña mçi nhãm nãi to cho c¶ líp nghe th«ng ®iÖp mµ hä nhËn ®−îc. TËp huÊn viªn sÏ ®äc to tê giÊy cã c©u chuyÖn ban ®Çu ®Ó c¶ líp so s¸nh vÒ ®é sai lÖch th«ng tin 5. Mêi c¸c häc viªn th¶o luËn c¸c c©u hái: - §Ó gióp hiÓu ®óng th«ng tin, th«ng ®iÖp cÇn ®¸p øng nh÷ng ®iÒu kiÖn g×? - §Ó gióp hiÓu ®óng th«ng tin, ng−êi nãi cÇn lµm g×? - §Ó gióp hiÓu ®óng th«ng tin, ng−êi nghe cÇn lµm g×? 7
 10. 10. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnPh¶n håiThêi gian: 30 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 20 ng−êi, chia thµnh tõng cÆpTµi liÖu/Dông cô: Hai h×nh vÏ s½n (xem c¸c trang tiÕp theo). Mçi h×nh ®−îc ph« t« cãp pi thµnh nhiÒu b¶n, ®ñ cho mçi cÆp mét b¶n GiÊy tr¾ng: mçi cÆp hai têH−íng dÉn: 1. Chia häc viªn thµnh nh÷ng nhãm hai ng−êi 2. Gi¶i thÝch quy t¾c cña bµi tËp: - Hai ng−êi ngåi quay l−ng l¹i víi nhau. Ng−êi thø nhÊt sÏ nhËn ®−îc mét h×nh vÏ s½n, ng−êi nµy cã nhiÖm vô m« t¶ h×nh vÏ ®Ó ng−êi thø hai vÏ l¹i vµo mét tê giÊy tr¾ng, kh«ng ®Ó cho ng−êi thø hai ®−îc nh×n thÊy h×nh vÏ - Trong khi vÏ, ng−êi thø hai kh«ng ®−îc hái l¹i hoÆc nãi mét lêi nµo - Ng−êi thø nhÊt cÇn chó ý kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn nhãm bªn c¹nh 3. Yªu cÇu hai ng−êi trong mét nhãm ngåi quay l−ng l¹i víi nhau. Ph¸t tê giÊy cã h×nh vÏ cho mét ng−êi vµ tê giÊy tr¾ng cho ng−êi kia. Yªu cÇu c¸c nhãm b¾t ®Çu qu¸ tr×nh m« t¶ vµ vÏ 4. Sau 3 phót, yªu cÇu tÊt c¶ mäi ng−êi dõng l¹i, óp c¸c tranh vÏ xuèng bµn. TËp huÊn viªn ph¸t tiÕp cho ng−êi thø nhÊt tranh vÏ thø hai vµ mét tê giÊy tr¾ng kh¸c cho ng−êi thø hai 5. Yªu cÇu c¸c nhãm tiÕp tôc qu¸ tr×nh m« t¶ vµ vÏ l¹i bøc tranh thø hai. LÇn nµy ng−êi vÏ vÉn kh«ng ®−îc nh×n bøc tranh nh−ng cã thÓ hái l¹i hoÆc nãi chuyÖn víi ng−êi m« t¶ 6. Sau 3 phót, yªu cÇu mäi ng−êi dõng l¹i. 7. Yªu cÇu nh÷ng ng−êi vÏ cho biÕt hä c¶m thÊy thÕ nµo trong lÇn vÏ thø nhÊt vµ lÇn vÏ thø hai. LÇn nµo dÔ dµng h¬n vµ t¹i sao? 8. C¸c nhãm so s¸nh kÕt qu¶ hai lÇn vÏ víi bøc tranh gèc, vµ chia sÎ kÕt qu¶ nµy víi c¶ líp 9. TËp huÊn viªn tãm t¾t ý kiÕn c¸c nhãm vµ nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña ph¶n håi trong giao tiÕp hai chiÒu. 8
 11. 11. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn (h×nh 1) 9
 12. 12. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn (h×nh 2) 10
 13. 13. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn7 upThêi gian: 15 - 30 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 25 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: 3 - 4 phÇn quµ nhá cho nh÷ng ng−êi th¾ng cuécH−íng dÉn: 1. TÊt c¶ mäi ng−êi ®øng thµnh vßng trßn, ng−êi qu¶n trß h−íng dÉn luËt ch¬i: - Mäi ng−êi sÏ ®Õm tõ 1 ®Õn 7, sau 7 l¹i b¾t ®Çu tõ 1 - Khi ®Õm c¸c sè tõ 1 ®Õn 6, ng−êi ®Õm ®ång thêi ®Ó mét bµn tay lªn ngùc m×nh. Riªng ng−êi ®Õm sè “7” ph¶i nãi “7 Up” vµ ®Ó mét bµn tay óp trªn ®Çu cña m×nh. - Cã thÓ sö dông tay tr¸i hoÆc tay ph¶i tuú ý, nÕu ng−êi ®Õm sö dông tay tr¸i, mòi bµn tay chÜa sang h−íng bªn ph¶i th× ng−êi ®Õm sè tiÕp theo sÏ lµ ng−êi bªn tay ph¶i. Cßn nÕu ng−êi ®Õm sö dông tay ph¶i, mòi bµn tay h−íng vÒ bªn tr¸i th× ng−êi ®Õm sè tiÕp theo sÏ lµ ng−êi bªn tr¸i (VÝ dô: ChÞ A ®Õm 1 vµ ®Æt tay tr¸i lªn ngùc, nh− vËy ng−êi bªn ph¶i chÞ sÏ ph¶i ®Õm “2” Anh B ®Õm “7 Up” vµ ®Æt tay ph¶i lªn ®Çu, nh− vËy ng−êi bªn ph¶i anh sÏ ph¶i ®Õm “1”) 2. Cã thÓ ch¬i thö ®Ó cho quen luËt ch¬i, sau ®ã tiÕn hµnh 3. Nh÷ng ng−êi ph¹m lçi sÏ bÞ lo¹i ra khái trß ch¬i, 3 - 4 ng−êi cßn l¹i cuèi còng sÏ ®−îc nhËn phÇn th−ëng 4. Sau khi trß ch¬i kÕt thóc, tËp huÊn viªn cã thÓ hái nh÷ng ng−êi th¾ng cuéc xem hä ®· lµm c¸ch nµo ®Ó tr¸nh ph¹m lçi trong trß ch¬i. Tãm t¾t vµ nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña l¾ng nghe, quan s¸t vµ thùc hµnh. 11
 14. 14. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnLµm theo nh÷ng g× t«i nãiThêi gian: 20 phótSè l−îng ng−êi tham dù: kh«ng h¹n chÕTµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞH−íng dÉn: 1. Yªu cÇu c¸c häc viªn ®øng thµnh vßng trßn 2. TËp huÊn viªn hoÆc ng−êi qu¶n trß cho häc viªn biÕt b©y giê anh/chÞ sÏ lµm mét sè ®éng t¸c, ®ång thêi sÏ h« mét sè hiÖu lÖnh. NhiÖm vô cña c¸c häc viªn lµ lµm theo nh÷ng g× qu¶n trß nãi, kh«ng ph¶i lµm theo nh÷ng g× qu¶n trß lµm 3. Trong khi tham gia trß ch¬i, c¸c häc viªn ph¶i nh×n vµo ng−êi qu¶n trß 4. Ng−êi qu¶n trß cã thÓ b¾t ®Çu víi c¸c ®éng t¸c gièng nh− hiÖu lÖnh (vÝ dô nãi g·i mòi vµ ®−a tay g·i mòi), sau ®ã sÏ ®Õn c¸c ®éng t¸c kh¸c hiÖu lÖnh (vÝ dô nãi xoa ®Çu vµ ®−a tay xoa vµnh tai) víi nhÞp ®é ngµy cµng nhanh. 5. KÕt thóc trß ch¬i, tËp huÊn viªn cã thÓ hái häc viªn xem hä thÊy trß ch¬i nµy dÔ ë ®iÓm nµo vµ khã ë ®iÓm nµo. Chó ý h−íng häc viªn tíi kÕt luËn lµ nh÷ng g× hä quan s¸t ng−êi qu¶n trß lµm cã ¶nh h−ëng rÊt m¹nh. Tãm t¾t vµ kÕt luËn vÒ tÇm quan träng cña giao tiÕp kh«ng lêi. 12
 15. 15. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn C¸c trß ch¬i vÒ qu¶n lýXÕp h×nhMôc ®Ých: NhÊn m¹nh tÇm quan träng cña viÖc ®Æt môc tiªu râ rµng tr−íc khi tiÕn hµnh c«ng viÖcThêi gian: 20 - 30 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 20 ng−êi, chia lµm 4 nhãm nháTµi liÖu/Dông cô: Bèn bé tranh ghÐp h×nh gièng nhau (tèt nhÊt lµ tù lµm) lo¹i 20 - 30 m¶nh nhá. C¸c m¶nh ghÐp h×nh ®Ó s½n trong phong b× hoÆc hép giÊyH−íng dÉn: 1. Chia häc viªn thµnh 4 nhãm nhá, mçi nhãm tËp trung vÒ mét gãc phßng häc 2. Ph¸t cho mçi nhãm mét phong b× cã ®ùng c¸c m¶nh ghÐp h×nh. §−a cho 2 nhãm bøc tranh gèc (gièng bøc tranh tr−íc khi c¾t ra thµnh c¸c m¶nh nhá), hai nhãm cßn l¹i kh«ng ®−îc xem tranh gèc. 3. Yªu cÇu c¸c nhãm xÕp c¸c m¶nh l¹i thµnh bøc tranh. Chó ý thêi gian hoµn thµnh c«ng viÖc cña mçi nhãm. 4. Sau khi c¸c nhãm hoµn thµnh, tËp huÊn viªn yªu cÇu hä ngåi nguyªn t¹i chç theo nhãm vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: a) Nhãm anh/chÞ mÊt bao nhiªu phót ®Ó ghÐp xong bøc tranh? b) Nhãm anh/chÞ cã gÆp khã kh¨n g× trong viÖc ghÐp tranh kh«ng? NÕu cã th× lµ khã kh¨n g× vµ nhãm ®· gi¶i quyÕt nh− thÕ nµo? c) CÇn lµm g× ®Ó nhãm hoµn thµnh nhiÖm vô dÔ dµng vµ nhanh chãng h¬n? 5. Tãm t¾t ý kiÕn häc viªn vµ bæ sung ®Ó ®−a ®Õn kÕt luËn lµ nÕu biÕt tr−íc môc tiªu cuèi cïng sÏ cã thÓ lËp kÓ ho¹ch vµ thùc hiÖn c«ng viÖc dÔ dµng h¬n. 13
 16. 16. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn C¸c trß ch¬i vÒ qu¶n lý chuyÓn ®æiNhËn biÕt sù thay ®æiThêi gian: 15 phótSè l−îng ng−êi tham dù: kh«ng h¹n chÕTµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞ tr−ícH−íng dÉn: 1. Yªu cÇu häc viªn ®øng dËy thµnh tõng cÆp (cã thÓ lµ hai ng−êi ngåi c¹nh nhau hoÆc c¸ch xa nhau) 2. Trong mçi cÆp, häc viªn dµnh 1 phót ®Ó quan s¸t kü ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh cña b¹n m×nh: kiÓu tãc (rò xuèng, vuèt ng−îc lªn, cÆp tãc, v.v), kiÓu quÇn ¸o (bá ¸o trong quÇn, më mét khuy cæ, x¾n tay ¸o, v.v.), c¸c vËt dông kh¸c trªn ng−êi (®ång hå, nhÉn, kÝnh, giÇy dÐp, v.v.) 3. Yªu cÇu c¸c häc viªn quay l−ng l¹i víi b¹n m×nh vµ thay ®æi 2 hoÆc 3 ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh nµo ®ã 4. Khi häc viªn ®· thay ®æi xong, yªu cÇu hä quay mÆt l¹i víi nhau vµ nãi víi b¹n m×nh xem hä nhËn thÊy ng−êi b¹n ®· thay ®æi nh÷ng g× 5. TËp huÊn viªn hái mét vµi häc viªn xem b¹n cña hä ®· thay ®æi nh÷ng g×. 6. Yªu cÇu c¸c häc viªn trë vÒ chç ngåi. TËp huÊn viªn chê mét vµi phót (cã thÓ dïng thêi gian nµy ®Ó s¾p xÕp l¹i tµi liÖu ®Ó trªn bµn, hoÆc lau b¶ng, v.v) sau ®ã hái “Ai trong sè c¸c anh/chÞ ®· trë l¹i víi c¸c ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh nh− tr−íc khi trß ch¬i b¾t ®Çu?” (B¹n sÏ thÊy hÇu hÕt c¸c häc viªn ®Òu lµm nh− vËy, ng−êi bá tãc ra ®· cÆp tãc trë l¹i, ng−êi th¸o ®ång hå ra ®· mang trë l¹i, ng−êi më khuy ¸o cæ ra còng ®· cµi trë l¹i, v.v.) 7. Yªu cÇu häc viªn cho biÕt lý do t¹i sao hä kh«ng gi÷ nguyªn nh÷ng thay ®æi sau khi trß ch¬i kÕt thóc 8. Tãm t¾t ý kiÕn cña häc viªn, kh¸i qu¸t vÒ nh÷ng khã kh¨n khi muèn chuyÓn ®æi hµnh vi. 14
 17. 17. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn C¸c trß ch¬i vÒ Lµm viÖc theo Nhãm vµ Qu¶n lý Xung ®étC¸c thµnh phè lín nhÊt thÕ giíi n¨m 1990Môc ®Ých: T¨ng c−êng kh¶ n¨ng l¾ng nghe vµ lµm viÖc theo nhãmThêi gian: 30 - 40 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 18 - 24 ng−êi, chia thµnh c¸c nhãm nhá mçi nhãm 6 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: C¸c phong b× ®ùng 6 tê giÊy cã chøa th«ng tin vÒ c¸c thµnh phè (xem mÆt sau). Mçi phong b× cho mét nhãmH−íng dÉn: 1. Chia häc viªn thµnh c¸c nhãm 6 ng−êi 2. Mçi nhãm cö mét ng−êi lµm tr−ëng nhãm, tr−ëng nhãm cã tr¸ch nhiÖm gi÷ ®óng thêi gian vµ ®¶m b¶o c¸c thµnh viªn trong nhãm tu©n thñ luËt lÖ trß ch¬i 3. Ph¸t cho c¸c tr−ëng nhãm phong b× cã chøa tËp giÊy th«ng tin vÒ c¸c thµnh phè 4. Th«ng b¸o cho c¸c tr−ëng nhãm c¸ch thùc hiÖn bµi tËp nµy: a. Tr−ëng nhãm sÏ ph¸t cho mçi thµnh viªn trong nhãm mét tê giÊy th«ng tin, yªu cÇu mçi thµnh viªn kh«ng cho ng−êi kh¸c xem tê giÊy cña m×nh b. Mçi thµnh viªn sÏ cã 5 phót ®Ó ®äc tê giÊy cña m×nh c. Sau 5 phót tù ®äc, mçi ng−êi sÏ lÇn l−ît ®äc to tÊm b×a cña m×nh cho nh÷ng ng−êi kh¸c trong nhãm cïng nghe (vÉn kh«ng ®Ó cho hä ®−îc xem). Nh÷ng ng−êi kh¸c l¾ng nghe vµ ghi chÐp. Cã thÓ yªu cÇu ®äc l¹i nÕu ch−a râ d. Sau khi tÊt c¶ c¸c thµnh viªn ®· ®äc tê giÊy cña m×nh, c¶ nhãm cÊt nh÷ng tê giÊy ®ã ®i vµ b¾t ®Çu lµm bµi tËp theo nh÷ng th«ng tin vµ yªu cÇu nªu ra trong c¸c tê giÊy. Thêi gian lµm bµi tËp nµy lµ 10 phót 5. TËp huÊn viªn chia b¶ng thµnh nhiÒu cét theo sè nhãm vµ yªu cÇu mçi nhãm cö mét ng−êi viÕt kÕt qu¶ bµi tËp cña nhãm m×nh lªn b¶ng 6. Cho c¶ líp th¶o luËn 5 phót vÒ kÕt qu¶ bµi tËp nÕu cÇn. Tãm t¾t vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i l¾ng nghe vµ lµm viÖc tËp thÓ trong bµi tËp nµy. Cã thÓ gîi ý vÒ sù hç trî bæ sung cho nhau khi lµm viÖc theo nhãm. 15
 18. 18. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnC¸c thµnh phè lín nhÊt n¨m C¸c thµnh phè lín nhÊt n¨m1990 19905 thµnh phè cã sè d©n Ýt nhÊt trong vÊn ®Ò 5 thµnh phè cã sè d©n lín nhÊt lµ Tokyo,nµy lµ Bombay, Seoul, Rio de Janeiro, Calcutta, Mexico, Sao Paolo vµ New YorkTh−îng H¶i vµ Buenos Aires nh−ng kh«ng nh−ng kh«ng theo tr×nh tùph¶i theo thø tù Buenos Aires cã sè d©n 11,7 triÖu vµ h¬nNew York cã sè d©n lín h¬n Seoul hoÆc Seoul kho¶ng 200,000 ng−êiCalcutta nh−ng nhá h¬n Sao PaolC¸c thµnh phè lín nhÊt n¨m C¸c thµnh phè lín nhÊt n¨m1990 1990Hai thµnh phè duy nhÊt trong n¨m 1990 cã Seoul, n¬i tæ chøc §¹i héi ThÓ thaod©n sè lín h¬n Tokyo lµ thµnh phè Mexico Olympics 1988 nhá h¬n Tokyo vµ Newvµ Sao Paolo York nh−ng lín h¬n Rio de JaneiroVµo n¨m 1990, thµnh phè Rio de Janeiro lµ Th−îng H¶i vµ Calcutta c¶ hai ®Òu cã d©nthµnh phè thø 10 trªn thÕ giíi sè kho¶ng 12 triÖu ng−êi vµ n»m trong kho¶ng gi÷a danh s¸chC¸c thµnh phè lín nhÊt n¨m C¸c thµnh phè lín nhÊt n¨m1990 1990Cã 3 thµnh phè cã sè d©n ®«ng ë kho¶ng Bombay víi sè d©n 11,9 triÖu ng−êi língi÷a sè d©n cña thµnh phè Sao Paolo vµ h¬n Seoul vµ Buenos aires nh−ng nhá h¬nTh−îng H¶i Th−îng H¶i. Thµnh phè Mexico cã sè d©n lín nhÊt trªn thÕ giíi.New York vµo n¨m 1970 cã d©n sè línnhÊt, nh−ng ®Õn n¨m 1990 cã 3 thµnh phè VÊn ®Ò: S¾p xÕp 10 thµnh phè theo tr×nh tùv−ît d©n sè New York thµnh phè lín nhÊt ®Õn nhá nhÊt 16
 19. 19. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnCïng häcMôc ®Ých: Chia sÎ th«ng tin gi÷a c¸c thµnh viªn trong nhãmThêi gian: 30 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 25 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞ tr−ícH−íng dÉn: Ho¹t ®éng nµy th−êng ®−îc sö dông khi häc viªn cÇn ®äc nh÷ng tµi liÖu t−¬ng ®èi dµi. TËp huÊn viªn sÏ chia häc viªn thµnh c¸c nhãm nhá, sè l−îng ng−êi mçi nhãm th−êng lµ 6 hoÆc 8 tuú thuéc l−îng th«ng tin trong tµi liÖu cÇn ®äc. TËp huÊn viªn chia tµi liÖu thµnh nh÷ng phÇn nhá, mçi phÇn cã thÓ gåm 2 - 3 néi dung chÝnh vµ yªu cÇu mçi häc viªn trong nhãm chÞu tr¸ch nhiÖm ®äc vÒ mét phÇn nhá ®ã (viÖc nµy cã thÓ ®−îc lµm ë nhµ hoÆc trªn líp) 1. Häc viªn trong mçi nhãm chia thµnh 2 tæ ®øng thµnh 2 vßng trßn, nh÷ng ng−êi ë vßng trong quay mÆt ra phÝa ngoµi, nh÷ng ng−êi ë vßng ngoµi quay mÆt vµo trong ®Ó ®èi diÖn víi nh÷ng ng−êi ë vßng trong 2. Mçi ng−êi ë vßng ngoµi tãm t¾t l¹i cho ng−êi ®èi diÖn víi m×nh mét néi dung chÝnh cña phÇn m×nh ®· ®äc trong tµi liÖu, sau ®ã di chuyÓn sang ph¶i hoÆc tr¸i ®Ó nh¾c l¹i víi ng−êi tiÕp theo ë vßng trong néi dung ®ã. Cø nh− vËy cho ®Õn khi ®· chia sÎ víi tÊt c¶ nh÷ng ng−êi ë vßng trong LÆp l¹i víi néi dung chÝnh thø hai, thø ba, v.v. 3. §æi vai: nh÷ng ng−êi ë vßng trong di chuyÓn vµ nãi víi nh÷ng ng−ëi ë vßng ngoµi vÒ nh÷ng th«ng tin chÝnh hä thu thËp qua tµi liÖu 4. Nh÷ng ng−êi ë vßng ngoµi tËp trung l¹i thµnh mét tæ vµ nh÷ng ng−êi vßng trong tËp trung l¹i thµnh mét tæ kh¸c ®Ó chia sÎ th«ng tin m×nh ®· ®äc víi nh÷ng ng−êi cïng tæHo¹t ®éng nµy cã thÓ tiÕn hµnh trong líp häc hoÆc ngoµi s©n 17
 20. 20. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnHiÓu biÕt vÒ ng−êi cïng nhãmBµi tËp nµy chØ ¸p dông cho nh÷ng nhãm ®· t−¬ng ®èi quen víi nhau hoÆc ®· tõng lµm viÖc cïng nhauMôc ®Ých: T¨ng c−êng sù hiÓu biÕt vÒ nh÷ng ng−êi cïng lµm viÖc víi m×nhThêi gian: 30 - 45 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 25 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: mét sè phÇn quµ nháH−íng dÉn: 1. Chia häc viªn thµnh ba nhãm 2. Mçi nhãm th¶o luËn trong vßng 20 phót vµ thèng nhÊt vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh vµ tÝnh c¸ch cña Ýt nhÊt 6 ng−êi kh«ng thuéc nhãm m×nh. Ghi l¹i ®Æc ®iÓm vµ tÝnh c¸ch cña mçi ng−êi trªn giÊy, vÝ dô: Anh A: cao, ®Ñp trai, hay mÆc ¸o s¬ mi dµi tay vµ th¾t cµ v¹t, th−êng hay cã s¸ng kiÕn trong c«ng viÖc, hay kÓ chuyÖn vui trong giê ¨n tr−a, quyÕt ®o¸n, th−êng véi v· khi ra quyÕt ®Þnh, v.v. 3. B¾t ®Çu phÇn thi ®o¸n nh©n vËt: LÇn l−ît mçi nhãm sÏ ®äc to phÇn m« t¶ mét nh©n vËt (kh«ng nªu tªn) ®Ó hai nhãm cßn l¹i ®o¸n xem ®ã lµ ai. Nhãm ®o¸n tr−íc vµ ®óng sÏ ®−îc 2 ®iÓm, nhãm ®o¸n sau mµ ®óng sÏ ®−îc 1 ®iÓm. Sau khi mçi nhãm ®äc hÕt mét l−ît, tiÕp tôc l−ît thø hai. 4. Yªu cÇu c¸c nhãm kh«ng lÆp l¹i nh©n vËt ®· ®−îc m« t¶ tr−íc ®ã 5. Cã thÓ tiÕn hµnh 3 - 4 l−ît nh− vËy. KÓt thóc trß ch¬i vµ céng ®iÓm. Nhãm cã sè ®iÓm cao nhÊt sÏ ®−îc nhËn quµ. 6. Tãm t¾t vÒ tÇm quan träng cña viÖc hiÓu tÝnh c¸ch, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña nh÷ng ng−êi cïng lµm viÖc 18
 21. 21. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnT«i d−íi con m¾t cña ng−êi cïng nhãmBµi tËp nµy chØ ¸p dông cho nh÷ng nhãm ®· t−¬ng ®èi quen víi nhau hoÆc ®· tõng lµm viÖc cïng nhauMôc ®Ých: Gióp häc viªn biÕt ®−îc nh÷ng ng−êi kh¸c trong nhãm cã Ên t−îng g× ®Æc biÖt vÒ m×nh, ®ångthêi t¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i ®Ó lµm viÖc cïng nhau tèt h¬n.Thêi gian: 10 - 30 phót (tuú sè l−îng ng−êi trong nhãm)Sè l−îng ng−êi tham dù: Nhãm bÊt kú, tõ 5 - 25 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞH−íng dÉn: 1. §Ò nghÞ tÊt c¶ c¸c häc viªn ®øng thµnh vßng trßn 2. Yªu cÇu tÊt c¶ mäi ng−êi bá giÇy dÐp cña m×nh vµo gi÷a vßng trßn 3. Cho mäi ng−êi quay bªn ph¶i hoÆc bªn tr¸i, di chuyÓn kho¶ng mét nöa vßng trßn råi dõng l¹i. 4. Yªu cÇu tÊt c¶ mäi ng−êi khi gi¶ng viªn ®Õm ®Õn 3 th× ch¹y vµo gi÷a vßng trßn lÊy mét ®«i giµy hoÆc mét ®«i dÐp bÊt kú råi vÒ l¹i chç ®øng cña m×nh. 5. LÇn l−ît tõng ng−êi sÏ m« t¶ chñ nh©n ®«i giµy/ dÐp m×nh ®ang cÇm b»ng c¸ch b¾t ch−íc mét sè ®iÖu bé, cö chØ, lêi nãi, v.v. cña ng−êi ®ã (kh«ng kÓ l¹i mµ ph¶i diÔn t¶) 19
 22. 22. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnTin t−ëng b¹n cïng nhãmMôc ®Ých: Häc viªn cã c¬ héi tr¶i nghiÖm sù tin t−ëng cña m×nh ®èi víi nh÷ng ng−êi cïng nhãmThêi gian: 15 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 25 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞH−íng dÉn: 1. §Ò nghÞ tÊt c¶ c¸c häc viªn ®øng thµnh mét vßng trßn cã ®−êng kÝnh kho¶ng 2m - 2.5m 2. Mêi mét ng−êi t×nh nguyÖn lµm thö ®Çu tiªn trong trß ch¬i nµy 3. Cho ng−êi t×nh nguyÖn ®øng vµo gi÷a vßng trßn quay l−ng l¹i phÝa tËp huÊn viªn, sau ®ã yªu cÇu ng−êi nµy vÉn gi÷ th¼ng l−ng vµ ch©n, ng¶ ng−êi ng· ra phÝa sau. TËp huÊn viªn sÏ ®ì ng−êi ®ã tõ phÝa sau l−ng (chó ý: nÕu ng−êi ®ã cã vÎ sî khi ng· ng−êi ra phÝa sau, tËp huÊn viªn nªn ®ì ng−êi ®ã sím. NÕu ng−êi ®ã cã vÎ tho¶i m¸i khi lµm nh− vËy th× tËp huÊn viªn cã thÓ ®îi ®Õn khi ng−êi ®ã ng· xuèng thÊp råi míi ®ì lÊy, trong khi ®ì cã thÓ bu«ng tay ra kho¶ng 1/4 hoÆc 1/2 gi©y råi l¹i ®ì tiÕp) NÕu ng−êi t×nh nguyÖn tá ra tho¶i m¸i th× tËp huÊn viªn cã thÓ chuyÒn ng−êi nµy sang cho nh÷ng ng−êi kh¸c trong vßng trßn (vÞ trÝ ch©n cña t×nh nguyÖn viªn vÉn ®Æt ë gi÷a vßng trßn vµ nh÷ng ng−êi ®øng quanh kh«ng di chuyÓn ch©n khi lÇn l−ît chuyÒn t×nh nguyÖn viªn cho nhau) 4. Chia häc viªn thµnh c¸c nhãm nhá h¬n (kho¶ng 6 - 8 ng−êi mét nhãm) ®Ó c¸c häc viªn lÇn l−ît cã c¬ héi thö kinh nghiÖm cña ng−êi s¾p ng· trong c¸c nhãm nhá. 5. TËp huÊn viªn mêi mäi ng−êi vÒ chç. Yªu cÇu mäi ng−êi th¶o luËn: i. Hä c¶m thÊy thÕ nµo khi ®−îc yªu cÇu ng· ng−êi ra ®»ng sau? ii. Hä nghÜ g× trong khi nh÷ng ng−êi ®øng xung quanh chuyÒn tay nhau ®ì hä? 6. Tãm t¾t trß ch¬i vµ c¸c ý kiÕn th¶o luËn. NhÊn m¹nh tÇm quan träng cña sù tin t−ëng lÉn nhau khi cïng lµm viÖc. 20
 23. 23. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnV−ît suèiMôc ®Ých: T¨ng c−êng kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ phèi hîp gi¶i quyÕt vÊn ®ÒThêi gian: 15 - 20 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 25 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: 10 tê giÊy A0 6 phÇn quµ nhá Kho¶ng kh«ng gian trèng kho¶ng 8mX10mH−íng dÉn: 1. KÎ hai ®−êng th¼ng song song c¸ch nhau 6 - 7 m 2. Chia häc viªn thµnh c¸c nhãm 5 hoÆc 6 ng−êi. Nh÷ng ng−êi lÎ sÏ ®ãng vai trß quan s¸t 3. Yªu cÇu häc viªn ®øng theo nhãm cña m×nh ë phÝa ngoµi c¹nh mét ®−êng th¼ng. Gi¶i thÝch r»ng hai ®−êng th¼ng t−îng tr−ng cho hai bê suèi. Suèi kh«ng cã cÇu vµ nhiÖm vô cña mçi nhãm lµ ph¶i cïng nhau v−ît suèi mµ kh«ng ai ch¹m ch©n xuèng n−íc, v× n−íc cã ®éc do l¸ rõng rông xuèng cã thÓ g©y viªm da nÆng. Mçi nhãm cã 2 t¶ng ®¸ lµm ph−¬ng tiÖn v−ît suèi 4. Ph¸t cho mçi nhãm 2 tê giÊy A0, cho hä biÕt ®©y lµ 2 t¶ng ®¸ cña hä 5. Ra hiÖu lÖnh cho c¸c nhãm b¾t ®Çu nhiÖm vô cña m×nh 6. Sau khi tÊt c¶ c¸c nhãm ®· sang ®−îc tíi bê bªn kia, tËp huÊn viªn thu l¹i mét tê giÊy A0 vµ xÐ tê kia lµm 2. Cho c¸c nhãm biÕt b©y giê hä sÏ ph¶i sö dông 2 t¶ng ®¸ nhá h¬n mét nöa ®Ó v−ît suèi. TiÕp tôc xÐ ®«i tê giÊy mét lÇn n÷a, lÇn nµy nhãm nµo hoµn thµnh nhiÖm vô ®Çu tiªn sÏ ®−îc nhËn phÇn th−ëng 7. Mêi tÊt c¶ c¸c häc viªn vÒ chç. Th¶o luËn ng¾n vÒ trß ch¬i võa råi, sö dông c¸c c©u hái sau: i. Trß ch¬i võa råi dÔ hay khã? ii. Nhãm anh/chÞ lµm c¸ch nµo ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô? iii. Nhãm anh/chÞ ®· ®i ®Õn quyÕt ®Þnh ®ã b»ng c¸ch nµo? 8. Tãm t¾t ý kiÕn cña häc viªn. NhÇn m¹nh tÇm quan träng cña viÖc bµn b¹c th¶o luËn trong nhãm, ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng vµ sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c thµnh viªn cña nhãm. 21
 24. 24. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnVÏ ch©n dungMôc ®Ých: T¨ng c−êng kü n¨ng lËp kÕ ho¹ch, ph©n c«ng c«ng viÖc vµ hç trî gi÷a c¸c thµnh viªn trongnhãmThêi gian: 30 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 25 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: - 3 tê giÊy A0 - 3 bót d¹ mµu (3 mµu kh¸c nhau) - 3 b¨ng/kh¨n bÞt m¾t - 1 phÇn quµ cho nhãm - B¶ng, b¶ng lËt hoÆc t−êng ®Ó ®Ýnh 3 tê giÊy A0 c¸ch nhau 1.5 - 2mH−íng dÉn: 1. Chia häc viªn thµnh c¸c nhãm 6 - 8 ng−êi. Yªu cÇu mçi nhãm mét ng−êi xung phong gióp tËp huÊn viªn quan s¸t trß ch¬i 2. Yªu cÇu c¸c nhãm ®øng th¼ng hµng víi tê giÊy A0 cña nhãm m×nh vµ c¸ch tê giÊy kho¶ng 5 - 7m. 3. Gi¶i thÝch nguyªn t¾c trß ch¬i: i. NhiÖm vô cña mçi nhãm lµ vÏ mét bøc ch©n dung. Mçi nhãm sÏ cö ra 5 ng−êi ®Ó vÏ 5 bé phËn sau (mçi ng−êi chØ ®−îc vÏ mét bé phËn): khu«n mÆt hai m¾t hai tai mòi miÖng (kh«ng b¾t buéc ph¶i theo thø tù trªn) ii. Nh÷ng ng−êi ®−îc ph©n c«ng vÏ sÏ bÞ bÞt m¾t tõ n¬i nhãm tËp trung (viÖc nµy do ng−êi gi¸m s¸t thùc hiÖn) vµ ®−îc giao bót. Sau ®ã ng−êi nµy ph¶i t×m ®−êng ®i tíi chç tê giÊy A0 cña nhãm m×nh vµ vÏ phÇn cña m×nh. Trong khi ng−êi nµy bÞ bÞt m¾t, nhãm cã thÓ h−íng dÉn nh−ng kh«ng ®−îc sö dông tõ ng÷ hoÆc ch¹m vµo ng−êi ®ang lµm nhiÖm vô (chØ cã thÓ dïng ¸m hiÖu ©m thanh) iii. Sau khi hoµn thµnh phÇn viÖc cña m×nh, ng−êi võa vÏ cã thÓ th¸o kh¨n bÞt m¾t vµ trë vÒ ®Þa ®iÓm tËp trung cña nhãm ®Ó ng−êi gi¸m s¸t tiÕp tôc bÞt m¾t ng−êi kh¸c iv. Mçi nhãm cã 10 phót ®Ó vÏ. Sau thêi gian nµy, nhãm nµo cã bøc ch©n dung hoµn chØnh vµ ®Ñp nhÊt sÏ ®−îc th−ëng 4. Gi¶ng viªn ph©n vÒ mçi nhãm mét ng−êi gi¸m s¸t (ng−êi gi¸m s¸t kh«ng ®−îc ë cïng nhãm ban ®Çu cña hä) vµ ra tÝn hiÖu cho trß ch¬i b¾t ®Çu. 5. Sau khi kÕt thóc trß ch¬i, yªu cÇu c¸c häc viªn bÇu chän bøc ch©n dung ®Ñp nhÊt vµ trao phÇn th−ëng cho nhãm ®ã 22
 25. 25. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn 6. §Ò nghÞ häc viªn chia sÎ tiÕn tr×nh lËp kÕ ho¹ch vµ ph©n c«ng c«ng viÖc trong nhãm. §Ò nghÞ hä cho biÕt hä ph©n c«ng c«ng viÖc dùa trªn c¬ së nµo. Tãm t¾t ý kiÕn häc viªn. NhÊn m¹nh r»ng mét trong nh÷ng ®iÒu quan träng khi lµm viÖc theo nhãm lµ cÇn n¾m v÷ng nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña mçi thµnh viªn ®Ó ph©n c«ng c«ng viÖc còng nh− cã nh÷ng hç trî phï hîp. 23
 26. 26. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnthùc tÕ hay pháng ®o¸nMôc ®Ých: HiÓu râ h¬n nh÷ng pháng ®o¸n cã thÓ c¶n trë tiÕn tr×nh lµm viÖc cña nhãm nh− thÕ nµoThêi gian: 30 phótSè l−îng ng−êi tham dù: kh«ng h¹n chÕ sè l−îngTµi liÖu/Dông cô: Mét c©y bót d¹ mµu (hoÆc bÊt kú mét ®å vËt nµo kh¸c)H−íng dÉn: 1. Gi¬ c©y bót ra tr−íc mÆt vµ yªu cÇu c¸c häc viªn m« t¶ c©y bót nµy. KhuyÕn khÝch hä ®−a ra cµng nhiÒu ®Æc tÝnh cña c©y bót cµng tèt. Th−êng th× c¸c c©u tr¶ lêi bao gåm: mµu s¾c, kÝch th−íc, ai së h÷u, ®¾t hay rÎ, vµ mµu mùc, v.v. 2. Trong lóc häc viªn ph¸t biÓu, ghi l¹i lªn mét tê giÊy khæ lín 3. ViÕt hai ®Ò môc “ Thùc tÕ” vµ “Pháng ®o¸n” lªn mét tê giÊy lín kh¸c hoÆc lªn b¶ng 4. Hái häc viªn nh÷ng ®Æc tÝnh nµo thuéc lo¹i “Thùc tÕ” vµ nh÷ng ®Æc tÝnh nµo thuéc lo¹i “Pháng ®o¸n” VÝ dô: Thùc tÕ: c¸i bót nµy mµu ®en Pháng ®o¸n: c¸i bót nµy lµ cña tËp huÊn viªn 5. Th¶o luËn theo nh÷ng c©u hái sau: i. Bµi tËp võa råi cho ta thÊy ®iÒu g×? Nh÷ng c©u tr¶ lêi th−êng gÆp: DÔ nhÇm lÉn gi÷a thùc tÕ vµ pháng ®o¸n Chóng ta Ýt khi tù nhËn thÊy r»ng chóng ta ®ang pháng ®o¸n ii. Anh/chÞ cã thÓ cho vÝ dô vÒ nh÷ng t×nh huèng trong c«ng viÖc cña m×nh, khi thùc tÕ vµ pháng ®o¸n bÞ lÉn lén víi nhau? iii. Khi viÖc nµy x¶y ra th× th−êng dÉn ®Õn ®iÒu g×? iv. Ta cã thÓ lµm g× ®Ó tr¸nh ®−a ra pháng ®o¸n?6. TËp huÊn viªn tãm t¾t , nhÊn m¹nh t¸c h¹i cña pháng ®o¸n khi lµm viÖc trong nhãm. 24
 27. 27. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn C¸c Trß ch¬i Th− gi·n®æi chçThêi gian: Tõ 5 phót trë lªnSè l−îng ng−êi tham dù: 12 - 20 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: GhÕ kª thµnh vßng trßn quay mÆt vµo trong, sè l−îng ghÕ Ýt h¬n sè l−îng ng−êi mét c¸iH−íng dÉn: 1. Mét ng−êi lµm qu¶n trß (cã thÓ t×nh nguyÖn hoÆc ®−îc chØ ®Þnh), nh÷ng ng−êi cßn l¹i ngåi vµo ghÕ. 2. Ng−êi qu¶n trß sÏ nªu mét ®Æc ®iÓm chung nµo ®ã cña mét sè ng−êi ®ang ngåi trªn ghÕ, sau ®ã h« “®æi chç”. Nh÷ng ng−êi cã ®Æc ®iÓm chung ®−îc h« sÏ ph¶i ®øng dËy chuyÓn sang ngåi chç kh¸c (VÝ dô: “§eo kÝnh... ®æi chç”, “MÆc ¸o tr¾ng.. ®æi chç”, “§eo ®ång hå... ®æi chç”, v..v) 3. Khi mäi ng−êi ®øng dËy ®æi chç, ng−êi qu¶n trß sÏ ph¶i t×m mét ghÕ trèng cho m×nh ®Ó ch¹y tíi ngåi. Ng−êi kh«ng t×m ®−îc ghÕ sÏ tiÕp tôc lµm qu¶n trß. Cã thÓ ¸p dông quy ®Þnh ph¹t víi nh÷ng ng−êi sau hai lÇn ®æi chç vÉn kh«ng t×m ®−îc ghÕ. Nh÷ng ng−êi bÞ ph¹t cã thÓ ®−îc yªu cÇu móa, h¸t, hay h−íng dÉn líp ch¬i trß ch¬i trong giê gi¶i lao tiÕp theo 25
 28. 28. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnMòi tªn - con thá - bøc t−êngThêi gian: 10 - 15 phótSè l−îng ng−êi tham dù: d−íi 20 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞ tr−ícH−íng dÉn: 1. Chia häc viªn thµnh 2 nhãm, gi¶i thÝch vÒ luËt ch¬i: - Trß ch¬i sö dông 3 kh¸i niÖm: mòi tªn, con thá vµ bøc t−êng. Mòi tªn th¾ng con thá v× nã cã thÓ b¾n chÕt con thá. Con thá th¾ng bøc t−êng v× nã cã thÓ nh¶y qua t−êng. Bøc t−êng th¾ng mòi tªn v× nã chÆn ®−îc mòi tªn. - C¸c nhãm sÏ dïng cö chØ thay cho lêi nãi ®Ó thÓ hiÖn vai mµ nhãm m×nh chän: mòi tªn: hai c¸nh tay ®Ó theo t− thÕ ng−êi b¾n cung; Con thá: hai bµn tay ®Ó s¸t vµnh tai; Bøc t−êng: hai tay gi¬ lªn cao. - C¶ nhãm ph¶i thèng nhÊt dïng mét lo¹i cö chØ, nÕu kh«ng sÏ bÞ coi lµ thua 2. Mçi l−ît ch¬i, mçi nhãm cã 1 phót ®Ó bµn riªng víi nhau xem hä sÏ chän vai g×. Sau ®ã hai nhãm ®øng thµnh 2 hµng ngang quay l−ng vµo nhau. Ng−êi qu¶n trß ®Õm “1, 2, 3”. Khi ng−êi qu¶n trß h« “3”, hai nhãm ®ång thêi quay mÆt l¹i víi nhau vµ thÓ hiÖn vai nhãm m×nh chän b»ng cö chØ ®· m« t¶ ë phÇn trªn 3. Trß ch¬i nµy cã thÓ ®−îc ch¬i nhiÒu l−ît 26
 29. 29. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnNgåi chung ghÕThêi gian: 10 - 15 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 20 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: GhÕ xÕp thµnh h×nh trßn quay l−ng vµo trong. Sè l−îng ghÕ Ýt h¬n 1/2 sè ng−êi tham giaH−íng dÉn: 1. Ng−êi qu¶n trß cho tÊt c¶ mäi ng−êi ®øng thµnh vßng trßn xung quanh vßng ghÕ ®· xÕp s½n. B¾t nhÞp mét bµi h¸t cho tÊt c¶ mäi ng−êi cïng h¸t, võa h¸t võa ®i xung quanh vßng ghÕ. Nh¾c mäi ng−êi r»ng khi qu¶n trß h« nh− thÕ nµo th× ph¶i lµm theo ®óng nh− thÕ 2. Trong lóc mäi ng−êi ®ang h¸t vµ ®i thµnh vßng trßn, qu¶n trß h« sè ng−êi ngåi chung mét ghÕ (vÝ dô: “hai ng−êi mét ghÕ”, “ba ng−êi mét ghÕ”, “4 ng−êi mét ghÕ”), mäi ng−êi lµm theo hiÖu lÖnh. Ai kh«ng lµm theo ®óng yªu cÇu sÏ bÞ lo¹i ra khái trß ch¬i vµ cã thÓ chÞu “h×nh ph¹t” sau khi trß ch¬i kÕt thóc 3. Trß ch¬i cã thÓ tiÕp tôc nhiÒu lÇn. 27
 30. 30. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnB−u ®iÖnThêi gian: 5 - 10 phótSè l−îng ng−êi tham dù: kh«ng h¹n chÕTµi liÖu/Dông cô: Mét phong b× hoÆc mét tê b¸oH−íng dÉn: 1. Yªu cÇu tÊt c¶ mäi ng−êi ®øng thµnh vßng trßn 2. Nªu nguyªn t¾c cña trß ch¬i: Mçi ng−êi sÏ sö dông c»m vµ vai ®Ó nhËn vµ sau ®ã chuyÓn bøc th− hoÆc tê b¸o cho ng−êi bªn c¹nh 3. Ng−êi qu¶n trß ®Æt bøc th− hoÆc tê b¸o kÑp gi÷a c»m vµ vai cña m×nh, chuyÓn cho ng−êi ®øng bªn c¹nh, ng−êi nµy l¹i chuyÓn tiÕp ®i cïng mét c¸ch nh− vËy. Cø nh− vËy cho ®Õn khi hÕt vßng trßn vµ ng−êi qu¶n trß nhËn l¹i bøc th− hoÆc tê b¸o. Ng−êi nµo lµm r¬i bøc th− hoÆc tê b¸o gi÷a chõng ph¶i nhÆt lªn vµ cè g¾ng lµm l¹i tõ ®Çu. 28
 31. 31. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnNæ bãng 1Thêi gian: 10 - 15 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 25 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: Bãng bay, Ýt nhÊt ®ñ cho mçi häc viªn mét qu¶ D©y thun trßnH−íng dÉn: 1. Ph¸t cho mçi häc viªn mét qu¶ bãng, yªu cÇu hä thæi c¨ng hÕt møc hä cã thÓ vµ th¾t nót buéc l¹i. 2. H−íng dÉn häc viªn dïng d©y thun trßn buéc qu¶ bãng ®· thæi vµo cæ ch©n sao cho qu¶ bãng n»m phÝa mÆt ngoµi ch©n cña hä 3. Cho häc viªn biÕt môc ®Ých cña trß ch¬i lµ ph¶i b¶o vÖ ®−îc qu¶ bãng cña m×nh vµ lµm næ bãng cña nh÷ng ng−êi kh¸c 4. Ra hiÖu lÖnh cho trß ch¬i b¾t ®Çu. Chó ý xem ai gi÷ ®−îc bãng cña m×nh l©u nhÊt 5. Dµnh mét phÇn th−ëng nhá cho ng−êi gi÷ bãng l©u nhÊt (Cã thÓ lµm cho trß ch¬i nµy thµnh khã h¬n b»ng c¸ch chia häc viªn thµnh tõng cÆp, vµ buéc ch©n cña hai ng−êi vµo chung mét qu¶ bãng. Khi ®ã nhiÖm vô cña mçi cÆp sÏ lµ ®ång thêi: a) giÉm næ bãng cña cÆp kh¸c, b) b¶o vÖ qu¶ bãng cña m×nh kh«ng ®Ó ng−êi kh¸c lµm næ, vµ c) chó ý ®Ó d©y buéc bãng kh«ng bÞ ®øt vµ bãng rêi khái ch©n.) 29
 32. 32. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnnæ bãng 2Thêi gian: 10 - 15 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 25 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: Bãng bay, Ýt nhÊt ®ñ cho mçi ng−êi mét qu¶ Kh«ng gian réng (chiÒu dµi kho¶ng 10m, réng Ýt nhÊt 5m) cho c¸c nhãm vËn ®éngH−íng dÉn: 1. Ph¸t cho mçi häc viªn mét qu¶ bãng, yªu cÇu hä thæi c¨ng hÕt møc hä cã thÓ vµ th¾t nót buéc l¹i. 2. Chia häc viªn thµnh 2 hoÆc 3 nhãm (mçi nhãm d−íi 10 ng−êi). (L−u ý ph©n chia ®Òu sè ng−êi cã bãng thæi c¨ng vµ sè ng−êi cã bãng thæi kh«ng c¨ng) 3. §Æt 2 hoÆc 3 chiÕc ghÕ (theo sè nhãm) ë mét phÝa cña phßng, chó ý ®Ó ghÕ c¸ch nhau vµ c¸ch c¸c ®å vËt kh¸c Ýt nhÊt 1.5 - 2m ®Ó cã ®ñ kh«ng gian vËn ®éng. V¹ch mét ®−êng th¼ng ngang ë phÝa kia cña phßng, c¸ch vÞ trÝ cña ghÕ Ýt nhÊt 5m 4. Yªu cÇu c¸c nhãm ®øng thµnh hµng däc d−íi v¹ch ngang 5. Th«ng b¸o vÒ luËt ch¬i: Khi qu¶n trß cã tÝn hiÖu, ng−êi ®Çu tiªn cña mçi nhãm sÏ mang bãng ch¹y lªn, ®Æt bãng lªn trªn ghÕ vµ ngåi lªn ®ã sao cho qu¶ bãng næ, sau ®ã sÏ ®øng dËy vµ ch¹y vÒ. Khi ng−êi ®Çu tiªn ch¹y vÒ ®Õn n¬i th× ng−êi thø hai cña nhãm sÏ mang bãng ch¹y lªn vµ lµm nh− ng−êi thø nhÊt. Cø nh− vËy cho ®Õn hÕt l−ît. Nhãm nµo hoµn thµnh nhanh nhÊt sÏ lµ nhãm th¾ng cuéc (L−u ý: Trß ch¬i nµy cã thÓ ®−îc sö dông sau khi c¸c häc viªn ®· cã c¬ héi lµm quen víi trß Næ bãng 1. Dùa trªn kinh nghiÖm cña trß Næ bãng 1, nhiÒu häc viªn sÏ cè t×nh thæi bãng kh«ng c¨ng nÕu gi¶ng viªn kh«ng cho hä biÕt tr−íc lµ trß ch¬i nµy sÏ kh¸c víi trß Næ bãng 1. KÕt qu¶ lµ nh÷ng ng−êi nµy sÏ gÆp khã kh¨n khi ph¶i ngåi lªn bãng lµm cho bãng næ, vµ trß ch¬i sÏ vui h¬n) 30
 33. 33. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnchóc mõng sinh nhËtThêi gian: 20 phótSè l−îng ng−êi tham dù: C¸c nhãm tõ 20 ng−êi trë lªnTµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞH−íng dÉn: 1. Yªu cÇu c¸c häc viªn ®i quanh phßng häc vµ t×m nh÷ng ng−êi sinh cïng th¸ng víi m×nh. VÝ dô, mét ng−êi sinh vµo th¸ng ChÝn sÏ ®i quanh phßng vµ nãi “Th¸ng ChÝn” cho tíi khi t×m ®−îc hÕt nh÷ng ng−êi cïng sinh th¸ng ChÝn vµ tËp hîp l¹i thµnh mét nhãm 2. Khi tÊt c¶ c¸c häc viªn ®· ®øng vµo nhãm theo th¸ng sinh cña m×nh, yªu cÇu c¸c nhãm h« to th¸ng sinh cña m×nh, b¾t ®Çu tõ Th¸ng Giªng 3. Sau ®ã yªu cÇu c¸c häc viªn cho biÕt ngµy sinh chÝnh x¸c cña m×nh 4. Hái xem cã bao nhiªu ng−êi cã cïng ngµy sinh nhËt 5. Yªu cÇu c¸c nhãm biÓu diÔn mét c¸i g× ®ã ®Æc tr−ng cho th¸ng sinh cña m×nh. VÝ dô hä cã thÓ ®ãng gi¶ nh÷ng con vËt biÓu t−îng cña th¸ng, hoÆc biÓu diÔn mét sù kiÖn g× ®ã nh− lÔ N« en vµo th¸ng 12, ngµy khai tr−êng vµo th¸ng 9, v.v 31
 34. 34. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn§Æt tªn cho b¹nThêi gian: 15 phótSè l−îng ng−êi tham dù: 15 – 25 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞH−íng dÉn: 1. Yªu cÇu c¸c häc viªn ®øng thµnh vßng trßn 2. Gi¶i thÝch luËt ch¬i: ng−êi ch¬i ®Çu tiªn sÏ gäi tªn mét ng−êi kh¸c trong líp vµ ®Ýnh kÌm theo tªn ng−êi ®ã mét tÝnh tõ chØ tÝnh c¸ch cã nh÷ng ch÷ c¸i ®Çu tõ trïng víi ch÷ ®Çu tiªn trong tªn ng−êi võa ®−îc gäi. VÝ dô: Th¾ng th«ng th¸i, Nga nhâng nhÏo, v.v. Ng−êi võa ®−îc ®Æt tªn sÏ tiÕp tôc gäi tªn mét ng−êi kh¸c trong líp cïng c¸ch thøc nh− vËy, kh«ng lÆp l¹i víi ng−êi ®· ®−îc gäi tªn tõ tr−íc 3. TiÕp tôc trß ch¬i cho tíi khi c¶ líp ®· ®−îc ®Æt tªn 32
 35. 35. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnBiÕn h×nhThêi gian: 5 – 10 phótSè l−îng ng−êi tham dù: Nhãm tõ 15 – 20 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞH−íng dÉn: 1. Yªu cÇu tÊt c¶ mäi ng−êi ®øng lªn vµ chê nghe hiÖu lÖnh cña tËp huÊn viªn 2. TËp huÊn viªn yªu cÇu nhãm xÕp h×nh mét sè ch÷ c¸i hoÆc ®å vËt, vÝ dô ch÷ H, ch÷ K, ch÷ E, v..v hoÆc h×nh cuèn s¸ch, qu¶ cÇu l«ng, mét chiÕc kho¸ kÐo më ra vµ ®ãng vµo, v.v. 3. Thay ®æi h×nh kh¸c khi c¸c häc viªn xÕp xong mét h×nh 33
 36. 36. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnXÕp h×nh b»ng diªmThêi gian: 15 phótSè l−îng ng−êi tham dù: C¸c nhãm nhá, mçi nhãm 2 - 3 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: Mét bé 6 que diªm, hoÆc 6 que nhá cã kÝch th−íc b»ng nhau cho mçi nhãm GiÊy trong cã h×nh minh ho¹ c¸c c¸ch xÕp h×nh, dïng ®Ó gi¶i thÝch sau khi c¸c nhãm ®· lµm xong bµi tËp nµyH−íng dÉn: 1. Ph¸t cho mçi nhãm nhá 6 que diªm, hoÆc 6 que nhá cã kÝch th−íc b»ng nhau cho mçi nhãm 2. Yªu cÇu c¸c nhãm sö dông hÕt c¶ 6 que diªm nµy ®Ó lÇn l−ît xÕp c¸c h×nh sau, theo hiÖu lÖnh cña tËp huÊn viªn: a. Mét tam gi¸c ®Òu b. Hai tam gi¸c ®Òu c. Ba tam gi¸c ®Òu d. Bèn tam gi¸c ®Òu e. N¨m tam gi¸c ®Òu f. S¸u tam gi¸c ®Òu g. T¸m tam gi¸c ®Òu 3. Sau khi tÊt c¶ c¸c nhãm ®· cã c¬ héi thùc hiÖn bµi tËp nµy, hái xem nhãm nµo ®· xÕp ®−îc tÊt c¶ c¸c h×nh theo yªu cÇu. Mêi nhãm ®ã lªn tr×nh diÔn l¹i cho tÊt c¶ c¸c nhãm cïng xem. 4. ChiÕu giÊy trong cã minh ho¹ c¸c c¸ch xÕp h×nh 5. Yªu cÇu häc viªn th¶o luËn: a. Nhãm ®· lµm c¸ch nµo ®Ò hoµn thµnh bµi tËp nµy? b. C¸i g× khiÕn bµi tËp nµy trë nªn khã kh¨n? Cã thÓ v−ît qua nh÷ng khã kh¨n nµy b»ng c¸ch nµo? 34
 37. 37. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn§¸p ¸n bµi tËp xÕp h×nh b»ng diªm Mét h×nh tam gi¸c (mçi c¹nh lµ hai que diªm chång lªn nhau) Hai h×nh tam gi¸c Bèn h×nh tam gi¸c Bèn h×nh tam gi¸c Ba h×nh tam (C¸ch 1) (C¸ch 2) gi¸c S¸u h×nh tam gi¸c T¸m h×nh tam gi¸c N¨m h×nh tam gi¸c 35
 38. 38. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnThö ®é nh¹y bÐn cña b¹nMôc ®Ých: KhuyÕn khÝch häc viªn cã thãi quen ®äc cÈn thËn vµ suy nghÜ tr−íc khi ®−a ra quyÕt ®Þnh, tr¸nhbá sãt nh÷ng chi tiÕt quan träng trong khi lµm viÖcThêi gian: 10 – 15 phótSè l−îng ng−êi tham dù: C¸c nhãm d−íi 25 ng−êiTµi liÖu/Dông cô: Tµi liÖu ph¸t tay – C¸c c©u hái cho bµi tËp nµy (xem trang tiÕp theo) Mét phÇn quµ cho ng−êi th¾ng cuécH−íng dÉn: 4. Nãi víi c¸c häc viªn hä sÏ chØ cã ®óng 3 phót ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sÏ ph¸t cho hä. Ng−êi nµo tr¶ lêi xong nhanh nhÊt víi sè c©u ®óng nhiÒu nhÊt sÏ nhËn ®−îc phÇn th−ëng 5. Ph¸t b¶n c©u hái cho c¸c häc viªn, yªu cÇu ng−êi nµo khi lµm xong th× h« lªn cho mäi ng−êi biÕt 6. TËp huÊn viªn ghi tªn cña 5 ng−êi lµm xong ®Çu tiªn lªn b¶ng theo thø tù 7. Sau 3 phót, yªu cÇu tÊt c¶ c¸c häc viªn dõng l¹i. Mêi mét sè häc viªn cho biÕt c©u tr¶ lêi cña hä. Th¶o luËn thªm nÕu cÇn. 8. §Ò nghÞ hai ng−êi ngåi c¹nh nhau ®æi kÕt qu¶ cho nhau. TËp huÊn viªn ®äc tõng c©u tr¶ lêi ®óng ®Ó hä so s¸nh kÕt qu¶. 9. KiÓm tra xem trong n¨m ng−êi hoµn thµnh ®Çu tiªn, ai lµ ng−êi cã sè c©u ®óng nhiÒu nhÊt vµ xong tr−íc th× ph¸t phÇn th−ëng cho ng−êi ®ã. 36
 39. 39. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖnH·y tr¶ lêi nh÷ng c©u hái sau: 1. §øa trÎ khi ë tr−êng vÒ ®· qu¸ mÖt nªn ®i ngñ ngay sau khi ¨n tèi. Nã ®i ngñ lóc 7:00. Buæi s¸ng nã cã buæi häc nh¹c lóc 9:30 do ®ã nã ®Ó ®ång hå b¸o thøc lóc 8:45. Gi¶ sö r»ng ®øa trÎ chØ tØnh dËy khi cã b¸o thøc, h·y cho biÕt nã ngñ ®−îc bao l©u? ____________ 2. Mét sè th¸ng trong n¨m cã 31 ngµy (vÝ dô Th¸ng Giªng). ChØ cã Th¸ng Hai lµ cã ®óng 28 ngµy (trõ n¨m nhuËn cã 29 ngµy). H·y cho biÕt bao nhiªu th¸ng trong n¨m cã 30 ngµy? ___________ 3. Mét ng−êi n«ng d©n nu«i 27 con lîn. Mét buæi s¸ng «ng tØnh dËy thÊy c¶ 27 con trõ 7 con ®· chÕt. Hái cã bao nhiªu con lîn cßn sèng? ___________ 4. Mét lÇn anh/chÞ bÞ c¶m. B¸c sÜ cho anh/chÞ n¨m viªn thuèc vµ dÆn cø nöa giê l¹i uèng mét viªn. Hái sau bao l©u th× anh/chÞ uèng hÕt chç thuèc ®ã? ___________ 5. NÕu anh/chÞ chØ cã trong tay bao diªm chøa mét que diªm duy nhÊt vµ anh/chÞ b−íc vµo mét c¨n phßng tèi. Trong phßng cã mét c©y ®Ìn cÇy (nÕn), mét c©y ®Ìn dÇu, mét lß s−ëi. Anh/chÞ sÏ th¾p s¸ng c¸i g× tr−íc tiªn?___________ 6. Hai ng−êi phô n÷ ch¬i cê vua. Hä ch¬i tÊt c¶ n¨m v¸n. BiÕt r»ng kh«ng v¸n nµo cã kÕt qu¶ hoµ vµ mçi ng−êi th¾ng mét sè v¸n b»ng nhau. H·y cho biÕt hä ch¬i nh− thÕ nµo? ___________ 7. A & B ®øng trªn m¸i nhµ. A ng· tr−íc vµ sau ®ã mét phót B còng ng· theo. H·y cho biÕt cßn l¹i g× trªn m¸i nhµ? ___________ 8. LÊy 60 chia mét phÇn ba vµ céng thªm 7. KÕt qu¶ lµ bao nhiªu? __________ 37

×