Your SlideShare is downloading. ×
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)

149
views

Published on

Trò chơi trong tập huấn

Trò chơi trong tập huấn


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
149
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Phô lôc 3: Mét sè trß ch¬i sö dông trong tËp huÊnI. Mét sè trß ch¬i khuÊy ®éng: 1. §æi chç cho nhau : thµnh viªn ngåi thµnh vßng trßn. §¶m b¶o ®ñ ghÕ ngåi cho c¸c thµnh viªn, trõ ngêi ®iÒu hµnh ®øng. Yªu cÇu cña trß ch¬i lµ nh÷ng ngêi cã ®Æc ®iÓm gièng nhau ®æi chç cho nhau. Ngêi ®iÒu hµnh nªu c¸c ®Æc ®iÓm - VD nh÷ng ngêi tãc ng¾n, nh÷ng ngêi ®eo ®ång hå... ®æi chç cho nhau. Trong qu¸ tr×nh nh÷ng ngêi cã cïng ®Æc ®iÓm ®øng dËy ®æi chç, ngêi ®iÒu hµnh sÏ ngåi vµo mét ghÕ. Thµnh viªn nµo chËm ch©n bÞ mÊt ghÕ ngåi sÏ lµ ngêi thua cuéc. 2. M¸t xa cho nhau : ®Ò nghÞ mäi ngêi ®øng thµnh vßng trßn, hai tay ®Æt lªn vai ngêi bªn ph¶i. Yªu cÇu mäi ngêi tëng tëng vai ngêi tríc lµ bét lµm b¸nh tr«i b¸nh chay. §Ò nghÞ mäi ngêi dïng tay bãp ‘bét’ cho nhuyÔn. Sau ®ã, ®Ò nghÞ mäi ngêi dïng tay chÆt nhÑ vµo vai ngêi ®»ng tríc. Yªu cÇu mäi ngêi võa m¸t xa võa ®i trong vßng trßn. Sau kho¶ng 2 phót, ®Ò nghÞ mäi ngêi ®»ng sau quay. Mäi ngêi l¹i ®Æt tay lªn vai ngêi tríc vµ lµm t¬ng tù nh lÇn ®Çu. Ngêi ®iÒu hµnh cã thÓ yªu cÇu c¸c ®éng t¸c kh¸c nhau, miÔn lµ mäi ngêi tho¶i m¸i tham gia vµ kÕt thóc trß ch¬i häc viªn ®ì mái ngêi. (VD: ma – dïng c¸c ®Çu ngãn tay vç nhÑ lªn l- ng ngêi phÝa tríc; giã – dïng 2 tay xoa lng ngêi tríc; sÊm chíp – dïng 2 tay ®Êm l- ng ngêi ®»ng tríc) 3. ViÕt ch÷/dÊu b»ng ngêi: Yªu cÇu häc viªn ®øng vµ trëng trß yªu cÇu häc viªn viÕt ch÷ b»ng ngêi. Häc viªn cã thÓ cö ®éng, xoay ngêi vµ sö dông tay, ch©n... VD ch÷ H, A...HoÆc ngêi trëng trß cã thÓ ®äc mét sè c©u cã dÊu, ®Ò nghÞ häc viªn thÓ hiÖn dÊu b»ng c¸c ®éng t¸c. VD Em th©n yªu ! (chÊm than). Em cã khoÎ kh«ng? (hái chÊm) 4. Lµm theo nh÷ng g× t«i nãi , kh«ng lµm theo nh÷ng ®iÒu t«i lµm: 4.1 Yªu cÇu cña trß ch¬i lµ mäi ngêi lµm theo nh÷ng g× ngêi trëng trß nãi, kh«ng lµm theo nh÷ng g× ngêi ®ã lµ. Qui ®Þnh khi ngêi trëng trß nãi: a. ‘con thá’ - hai tay ®Ó lªn ®Çu. b. ‘¨n cá” – bµn tay tr¸i xoÌ, tay ph¶i chôm l¹i ®Ó vµo lßng tay tr¸i. c. ‘uèng níc’ – tay chôm l¹i vµ ®Ó vµo måm. d. ‘chui hang’ tay ph¶i chôm l¹i vµ ®Ó vµo tai Ngêi trëng trß c¸c hiÖu lÖnh ®ång thêi lµm c¸c ®éng t¸c thÓ hiÖn kh¸c quy ®Þnh ®Ó g©y nhiÔu. Nh÷ng HV lµm sai nh÷ng ®éng t¸c quy ®Þnh sÏ bÞ thua trong trß ch¬i.HoÆc c¸ch kh¸c: 4.2 : §øng theo vßng trßn. Quy ®Þnh: ¢la – gi¬ hai tay cao lªn trªn ®Çu; A men: ®Ó 2 tay lªn vai; A Ma: ch¾p 2 tay tríc ngùc. Ngêi trëng trß h« to hiÖu lÖnh vµ ®ång 1
 • 2. thêi ngêi trëng trß cã thÓ lµm ®óng theo hiÖu lÖnh hoÆc cè t×nh lµm sai kh¸c ®Ó nh÷ng ngêi kh¸c dÔ m¾c lçi.5. Mòi tªn – Con thá – Bøc têng : Trß ch¬i quy ®Þnh nh sau: Mòi tªn th¾ng con thá. Con thá th¾ng bøc têng. Bøc têng th¾ng mòi tªn. Qui ®Þnh thÓ hiÖn mòi tªn b»ng ®éng t¸c tay gi¬ng cung tªn. Con thá thÓ hiÖn b»ng cho hai tay lªn ®Çu lµm tai thá. Bøc têng thÓ hiÖn b»ng gi¬ th¼ng 2 tay lªn ®Çu. Chia líp thµnh 2 ®éi. Th«ng b¸o vÒ qui ®Þnh vµ c¸ch thÓ hiÖn. §Ò nghÞ c¸c ®éi qu©y trßn l¹i ®Ó bµn b¹c vµ quyÕt ®Þnh nhãm sÏ lµm g× (mòi tªn/con thá/bøc t- êng). Ph¶i ®¶m b¶o toµn ®éi thèng nhÊt c¸ch thÓ hiÖn, nÕu cã ngêi lµm nh÷ng ®éng t¸c kh¸c, ®éi sÏ thua. Khi 2 nhãm ®· s½n sµng, ®Ò nghÞ c¶ hai ®éi ®øng thµnh hµng vµ quay lng l¹i nhau. Ngêi trëng trß ®Õm tõ ®Õn 3. Khi ®Õm ®Õn 3 c¶ hai ®éi ph¶i ®ång lo¹t quay ®èi mÆt vµo nhau vµ thÓ hiÖn ®éng t¸c.6. Ngåi chung ghÕ: Trëng trß ra c¸c hiÖu lÖnh vÒ sè ngêi ph¶i chung ghÕ, VD, 3 ngêi 1 ghÕ, 5 ngêi 2 ghÕ....nh÷ng ai lµm sai hiÖu lÖnh hoÆc kh«ng hoµn thµnh lµ ngêi thua cuéc.7. Gäi tªn nhanh: chia líp thµnh 2 ®éi. Sö dông mét m¶nh v¶i to ®Ó 2 ngêi gi÷ hai ®Çu lµm biªn giíi cho 2 ®éi. §¶m b¶o m¶nh v¶i ®ñ dÇy vµ to ®Ó hai ®éi kh«ng nh×n thÊy nhau trong qu¸ tr×nh ch¬i. Mçi ®éi cö 1 ngêi ngåi chÝnh gi÷a s¸t m¶nh v¶i. Ngêi trëng trß h« 1,2,3 råi h¹ m¶nh v¶i xuèng. Bªn nµo gäi tríc vµ gäi ®óng tªn ngêi ®îc cö lªn, bªn ®ã chiÕn th¾ng.8. §èt ph¸o. Mäi ngêi ®øng thµnh vßng trßn. Ngêi trëng trß ®øng gi÷a. Ngêi trëng trß chØ vµ gäi tªn ngêi nµo, ngêi ®ã trë thµnh qu¶ ph¸o vµ ph¶i kªu ‘§ïng’. Hai ngêi bªn c¹nh ngêi ®ã ph¶i kªu ‘§oµng’. NÕu ai lµm sai qui ®Þnh sÏ bÞ thua vµ bÞ ®¸nh dÊu vµo tay (sö dông b¨ng d¸n giÊy cña líp d¸n vµo tay).9. 7 up. Mäi ngêi ®øng thµnh vßng trßn vµ ®Õm lÇn lît tõ 1 ®Õn 7. Qui ®Þnh khi ®Õm tõ 1 ®Õn 6 ngêi ®Õm ph¶i h« to con sè vµ ®Ó tay lªn vai (tr¸i hoÆc ph¶i). NÕu tay ®Ó lªn vai tr¸i nghÜa lµ ngêi kÕ tiÕp bªn tr¸i tiÕp tôc h«. NÕu tay ®Ó lªn vai ph¶i nghÜa lµ ngêi kÕ tiÕp bªn ph¶i tiÕp tôc h«. Riªng ®Õn sè thø 7, ngêi ®Õn lît sÏ kh«ng ®äc sè 7 mµ chØ im lÆng ®Ó tay lªn ®Çu. Bµn tay chØ híng nµo th× ngêi kÕ tiÕp tiÕp tôc h«. NÕu ai vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh trªn lµ ngêi thua cuéc.10. H¸t vµ móa phô häa. Mét vµi ngêi h¸t, mét vµi ngêi móa phô häa cho bµi h¸t.11. NÐm bãng: tung bãng vÒ phÝa ai vµ ngêi ®ã ph¶i nãi 1 néi dung liªn quan ®Õn chñ ®Ò ®îc lùa chän. VD: tªn c¸c thµnh phè ë VN, tªn c¸c thñ ®« trªn thÕ giíi, c¸c loµi vËt, loµi hoa... 2
 • 3. 12. Chim vÒ chuång. §Ò nghÞ c¶ líp ®øng thµnh vßng trßn. Chia 3 ngêi vÒ mét nhãm. Trong nhãm 3 ngêi, 2 ngêi n¾m lÊy tay nhau t¹o thµnh chuång chim. Ngêi ë gi÷a chui trong chuång lµm chim. Ngêi trëng trß ra c¸c hiÖu lÖnh vµ yªu cÇu c¸c nhãm thùc hiÖn theo. VD: më cöa chuång. Chim thß ®Çu ra khái chuång. Chim cho mét ch©n ra khái chuång... Khi ngêi trëng trß h« ‘§æi chuång’, c¸c chim ph¶i bay ®i t×m chuång míi. Trong lóc nµy ngêi trëng trß sÏ vµo mét chuång. Chim nµo kh«ng cã chuång sÏ ph¶i lµm ngêi ®iÒu hµnh trß ch¬i.13. GhÐp c©u :ChuÈn bÞ sè thÎ giÊy b»ng sè HV tham gia ch¬i. Chia 2 nhãm cã sè lîng b»ng nhau. Yªu cÇu mçi thµnh viªn trong nhãm 1 viÕt mét mÖnh ®Ò lªn thÎ giÊy, b¾t ®Çu b»ng ‘NÕu...’ (VD ‘nÕu cã giã mïa ®«ng b¾c’). Mçi thµnh viªn nhãm 2 viÕt mét mÖnh ®Ò b¾t ®Çu b»ng ‘th× ...’ (VD ‘th× anh sÏ yªu em’ . Sau ®ã ngêi trëng trß thu l¹i c¸c thÎ giÊy theo tõng nhãm. Cö 2 ngêi lªn ghÐp c¸c mÖnh ®Ò thµnh c©u. Mçi ngêi ®äc ngÉu nhiªn mét thÎ giÊy b¾t ®Çu b»ng “NÕu...”, ngêi sau ®äc ngÉu nhiªn mét thÎ giÊy b¾t ®Çu b»ng ‘th×...’. ViÖc ghÐp nµy cã thÓ t¹o ra nh÷ng ý nghÜa buån cêi hoÆc kh«ng l«gÝc t¹o kh«ng khÝ vui nhén cho líp.14. Gäi tªn nhanh : Chia líp lµm 2 nhãm. Cã hai ngêi cÇm 2 ®Çu m¶nh v¶i ng¨n 2 ®éi. §¶m b¶o m¶nh v¶i ph¶i ®ñ to vµ dÇy ®Ó thµnh viªn cña hai ®éi kh«ng nh×n thÊy nhau. Mçi ®éi cö 1 ngêi lªn ngåi s¸t m¶nh v¶i. Hai ngêi nµy cã nhiÖm vô gäi ®óng tªn nhau khi m¶nh v¶i ®îc h¹ xuèng. Khi hai ngêi ®· ngåi ®óng vÞ trÝ, ngêi ®iÒu hµnh h« 1,2,3 vµ bÊt ngê h¹ m¶nh v¶i xuèng. Ai gäi ®óng tªn ngêi ngåi ®èi diÖn vµ nhanh nhÊt sÏ chiÕn th¾ng.15. Trß ch¬i Ly dÞ. LËp thµnh nh÷ng nhãm 2 ngêi. Trëng trß yªu cÇu c¸c nhãm thÓ hiÖn lµ nh÷ng cÆp uyªn ¬ng trong thêi kú mÆn nång: VD: vai kÒ vai, m¸ kÒ m¸, m«ng kÒ m«ng, ch©n kÒ ch©n....Khi trëng trß yªu cÇu ‘Ly dÞ’, ®Ò nghÞ c¸c c¸ nh©n t×m mét ngêi b¹n míi. Ngêi trëng trß hoÆc ngêi lÎ ®«i còng t×m ngêi b¹n míi. Ngêi nµo kh«ng t×m ®îc ngêi b¹n míi lµ ngêi thua cuéc.16. Trß ch¬i “Ta lµ Vua”: Häc viªn ®øng thµnh vßng trßn. Ngêi trëng trß chØ vµo ai, ngêi ®ã lµ Vua. Ngêi lµ Vua gi¬ hai tay lªn ®Çu vµ kªu to: ‘Ta lµ vua’. Hai ngêi hai bªn ph¶i ch¾p tay quay vÒ phÝa nhµ vua vµ kªu to “t©u bÖ h¹”. Ph¶i ®¶m b¶o 2 ngêi bªn c¹nh ph¶i thÊp h¬n nhµ vua. V× vËy nÕu nhµ vua ngåi thÊp th× ngêi hai bªn ph¶i ngåi thÊp h¬n nhµ vua. Ai lµm kh«ng chÝnh x¸c sÏ thua.17. Thi ®Õm mét h¬i. Trong khi ®Õm kh«ng ®îc lÊy h¬i. Ai ®Õm ®îc nhiÒu sè nhÊt ngêi ®ã chiÕn th¾ng.18. T«i th¬ng t«i th¬ng: Mçi ngêi ngåi trªn 1 ghÕ. Riªng ngêi ®iÒu hµnh kh«ng cã ghÕ ngåi. Ngêi ®iÒu hµnh trß ch¬i nãi: t«i th¬ng t«i th¬ng.Líp hái: th¬ng ai th¬ng ai.Ngêi ®iÒu hµnh: Nãi 1 ®Æc ®iÓm cña mét nhãm ngêi (VD: nh÷ng ngêi ®eo ®ång hå). Nh÷ng ngêi cã ®Æc ®iÓm chung ®ã ph¶i ®øng lªn ®æi chç cho nhau. Ngêi ®iÒu hµnh sÏ ngåi vµo mét ghÕ. Ngêi nµo kh«ng t×m ®îc ghÕ ngåi sÏ thua cuéc. LÆp ®i lÆp l¹i víi nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau ®¶m b¶o mäi ngêi trong líp ®Òu cã c¬ héi ®æi chç. 3
 • 4. 19. N÷ hoµng khã tÝnh: Chia líp thµnh 2 ®éi. THV ®ãng vai mét n÷ hoµng khã tÝnh. V× khã tÝnh nªn n÷ hoµng ®ßi hái mçi ®éi ph¶i mang ®Õn cho n÷ hoµng mét sè ‘b¸u vËt’ khã t×m. Mçi lÇn yªu cÇu mét ®å vËt. §éi nµo mang ®îc nhiÒu ‘b¸u vËt’ ®óng yªu cÇu vµ nhanh nhÊt sÏ lµ ®éi chiÕn th¾ng. Ghi chó: ®¶m b¶o c¸c ®éi ph¶i ®øng c¸ch n÷ hoµng kho¶ng c¸ch nh nhau. N÷ hoµng cã thÓ yªu cÇu mét sè ®å vËt nh: mét chiÕc bót mµu ®á/mét chiÕc kh¨n, mét c¸i tÊt/ mét c¸i th¾t l- ng.... 20. TruyÒn th qua vai: dïng mét tê giÊy b×a gËp nhá ®Ó cßn kho¶ng 25 cm x 5 cm. Yªu cÇu mäi ngêi ®øng thµnh vßng trßn vai s¸t vai. §Ò nghÞ mäi ngêi truyÒn miÕng b×a (l¸ th) b»ng vai theo mét chiÒu nhÊt ®Þnh. Ngêi nµo lµm rít l¸ th sÏ bÞ ph¹t. 21. Bíc ch©n Trêng S¬n: Yªu cÇu ngêi ch¬i vç tay theo nhÞp ch©n cña ngêi trëng trß khi ch©n ngêi trëng trß ch¹m ®Êt. NÕu ngêi trëng trß kh«ng ch¹m ch©n xuèng ®Êt mµ ngêi ch¬i vç tay lµ ph¹m luËt. Ngêi bÞ ph¹m luËt sÏ bÞ ra khái cuéc ch¬i. 22. Be, SÝu, Tóm Yªu cÇu ngêi ch¬i ®øng thµnh vßng trßn ®Õm lÇn lît. Khi ®Õm ®Õn 3 – ph¶i ®äc lµ ‘Be’, ®Õn 6 - ®äc lµ ‘SÝu’, ®Õn 8 - ®äc lµ ‘Tóm’. T¬ng tù, khi ®Õn 13 - ®äc lµ ‘Mêi Be’, 16 - ®äc lµ ‘Mêi SÝu’, ‘mêi tóm’... 23. Lµm theo t«i nãi “CÇm tay nhau ®i, xem ai cã giËn hên g×. CÇm tay nhau ®i, xem ai cã giËn hên chi. M×nh lµ anh em, cã chi ®©u mµ giËn hên CÇm tay nhau ®i, h·y cÇm tay nhau ®i” §Ò nghÞ líp ®øng thµnh vßng trßn võa ch¬i võa h¸t bµi h¸t trªn. Ngêi trëng trß yªu cÇu c¸c hµnh ®éng kh¸c thay thÕ hµnh ®éng ‘cÇm tay” b»ng c¸ch võa h¸t vµ võa thay côm tõ ‘cÇm tay nhau ®i’ b»ng nh÷ng hµnh ®éng kh¸c VD: “KÒ vai nhau ®i” hoÆc “kÒ lng nhau ®i” hoÆc “ Sê tai nhau ®i” vv...Ngêi ch¬i võa h¸t vµ võa hµnh ®éng nh yªu cÇu. 24. Cua c¾p Ngêi ch¬i ®øng thµnh vßng trßn. Tay tr¸i xoÌ ra. Tay ph¶i ®Ó ngãn trá vµo bµn tay xoÌ ra cña ngêi bªn c¹nh (gièng trß ch¬i ï µ ï Ëp). Ngêi qu¶n trß nãi ‘®i chî, ®i chî’. Ngêi ch¬i hái ‘mua g×? mua g×?. Ngêi qu¶n trß cã thÓ nãi bÊt kú ®å mua s¾m g×. Chó ý: sau mçi tõ, ngêi qu¶n trß l¹i nãi l¹i “ ®i chî, ®i chî”. Khi ngêi qu¶n trß nãi ®Õn tõ “ mua cua” ngêi ch¬i ph¶i : tay tr¸i tóm lÊy ngãn tay trá cña ngêi bªn c¹nh. Tay ph¶i rót nhanh ra khái bµn tay ngêi kh¸c. Ai bÞ tóm tay lµ ngêi thua cuéc.25. Bắn tµu 4
 • 5. Chia thµnh c¸c nhãm, mçi nhãm gåm 3 ngêi. Ba ngêi nµy thuéc 1 con tµu. §Ò nghÞnhãm ®Æt tªn cho tµu cña m×nh. Ngêi trëng trß gäi tªn tµu ®ã, tµu ®ã cã nhiÖm vôb¾n tµu kh¸c. C¸ch b¾n tµu nh sau: - trong ba ngêi ph©n c«ng mét ngêi nãi ‘L¾c’; ngêi thø hai ‘ C¾c’; ngêi thø ba “Bïm” vµ ®ång thêi ph¶i chØ 1 tµu ®ång thêi gäi ®óng tªn tµu ®ã. - Tµu bÞ b¾n tiÕp tôc b¾n tµu kh¸c gièng nh c¸ch nªu trªn. Cø thÕ vßng ch¬i tiÕp tôc.TÇu nµo lµm sai sÏ bÞ ch×m, ph¶i ngåi xuèng vµ kh«ng ®îc tham gia ch¬i. §éi nµo cßnl¹i cuèi cïng lµ ®éi th¾ng. 26. Đây là vũ điệu Samba Người trưởng trò vừa làm trò vừa nói: ‘đây là vũ điệu Samba samba’, mọi ngưòi phải vừa nói và vừa làm theo. Sau đó, người trưởng trò lại hỏi người khác ‘theo anh vũ điệu Săm ba như thế nào’’, người được mời phải làm 1 động tác khác (tay chân, dáng đứng, dáng nhảy...). Ai làm động tác trùng với những người khác, người đó phạm qui. Lần lượt mời hết học viên để xem họ thể hiện vũ điệu Săm ba như thế nào 27. ‘B¶y’ chí ®äc Häc viªn ®øng thµnh vßng trßn lÇn lît ®Õm sè. LuËt ch¬i nh sau: ngêi ch¬i ®äc to sè, riªng ®Õn sè cã tõ “b¶y” hoÆc nh÷ng sè chia hÕt cho b¶y ngêi ch¬i kh«ng ®îc ®äc sè, thay vµo ®ã lµ vç tay. Ai lµm nhÇm sÏ thua cuéc. VD: 1,2,3.....6, ‘vỗ tay’ (thay cho số 7 v× 7 chia hÕt cho 7) , 8, 9,....13, ‘vỗ tay’ (thay cho số 14 v× 14 chia hÕt cho 7) 28. §Æt tªn míi cho b¹n Ngêi trëng trß nãi: T«i yªu t«i yªu C¶ líp ®ång thanh hái: yªu ai, yªu ai Ngêi trëng trß ph¶i nãi tªn 1 ngêi trong líp vµ nhí ph¶i ghÐp 1 tÝnh tõ m« t¶ ngêi ®ã b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i trïng víi tªn ngêi ®ã. VD: Yªu Hng hïng hæ/ hoÆc yªu Nhung nhÝ nh¶nh Sau ®ã ngêi võa ®îc gäi tªn ph¶i tiÕp tôc cuéc ch¬i b»ng c¸ch nãi: T«i yªu t«i yªu. C¶ líp ®ång thanh hái ‘yªu ai yªu ai’, ngêi ®ã ph¶i gäi tªn mét b¹n trong líp vµ ghÐp víi 1 tÝnh tõ. KÐo dµi cuéc ch¬i cho ®Õn khi hÇu hÕt mäi ngêi trong líp ®Òu ®îc gäi tªn. §Ó cuéc ch¬i thó vÞ, häc viªn cã thÓ nãi ‘t«i ghÐt, t«i ghÐt’, c¶ líp hái ‘ghÐt ai ghÐt ai? HoÆc t«i nhí t«i nhí, c¶ líp hái ‘nhí ai nhí ai?” 29. GhÐp c©u 5
 • 6. Ph¸t cho mçi ngêi ch¬i 1 m¶nh giÊy (kho¶ng b»ng 1/3 khæ giÊy A4). Tõng ngêi ch¬ighi tªn m×nh lªn tê giÊy. Ngêi trëng trß nªu c¸c c©u hái, ®Ò nghÞ ngêi ch¬i ghi c©utr¶ lêi lªn giÊy.Lu ý: • ngêi ch¬i kh«ng chÐp c©u hái mµ chØ ghi c©u tr¶ lêi. • Sau mçi c©u tr¶ lêi, ®Ò nghÞ ngêi ch¬i bá c¸ch 1 dßng • ®Õn phÇn 2, ngêi trëng trß ®Ò nghÞ ngêi ch¬i ghi c©u hái vµo chç bá c¸ch dßng.C©u hái 1: B¹n t¾m bao nhiªu lÇn trong vßng 1 n¨mC©u hái 2: H·y m« t¶ con vËt b¹n yªu quÝC©u hái 3: h·y m« t¶ con vËt b¹n ghÐtSau khi ngêi ch¬i ®· tr¶ lêi hÕt c©u hái trªn, ngêi trëng trß ®Ò nghÞ tr¸o c¸c thÎ giÊy®Ó ngêi ch¬i sÏ cÇm thÎ giÊy cña ngêi kh¸c. Ngêi trëng trß tiÕp tôc híng dÉn mäi ng-êi ch¬i vßng 2 b»ng c¸ch ghi vµo nh÷ng chç dßng trèng 3 c©u hái sau:C©u 1: B¹n ®· yªu bao nhiªu lÇnC©u 2: H·y m« t¶ ngêi yªu cò cña b¹nC©u 3: H·y m« t¶ vî b¹nSau ®ã , ®Ò nghÞ ngêi ch¬i lÇn lît ®äc thÎ giÊy m×nh cÇm (nhí nãi tªn thÎ giÊy ®ãthuéc vÒ ai). ViÖc l¾p ghÐp ®ã sÏ t¹o nªn ®iÒu thó vÞ. VD nh ngêi häc sÏ m« t¶ ng-êi yªu cò cña m×nh gièng nh m« t¶ con vËt mµ m×nh yªu quÝ30. GhÐp c©uAi lµm g×Víi aië ®©uthêi gian nµoII. Trß ch¬i x©y dùng tinh thÇn hîp t¸c/tinh thÇn ®ång ®éitrong líp: (nh÷ng trß ch¬i nµy, THV cã thÓ linh ho¹t sö dôngphôc vô vµo néi dung bµi häc nÕu phï hîp)31. Ph¸t huy néi lùc: Chia 2 nhãm cã sè lîng ngêi b»ng nhau. Chän mét ®Þa ®iÓm cã mÆt sµn réng, kh«ng víng ®å ®¹c. Yªu cÇu trong 5 phót, hai ®éi ph¶i sö dông nh÷ng nguån lùc cña chÝnh m×nh t¹o thµnh mét sîi d©y dµi xÕp xuèng sµn. §éi nµo xÕp thµnh sîi d©y dµi nhÊt, ®éi ®ã chiÕn th¾ng. (ghi chó c¸c ®éi kh«ng ®îc lÊy ®å chung cña líp häc nh thíc kÎ, giÊy...Häc viªn cã thÓ sö dông ®å c¸ nh©n nh kh¨n quµng, th¾t lng, tói x¸ch...)32. D¾t b¹n ( theo tõng ®«i): ChuÈn bÞ kh¨n hoÆc m¶nh v¶i ®ñ dµi vµ dÇy ®Ó bÞt m¾t. Nªn tæ chøc trß ch¬i nµy ngoµi trêi nhng tr¸nh nh÷ng chç nguy hiÓm hoÆc cã nhiÒu ®å vËt c¶n trë. Chia häc viªn thµnh tõng ®«i. Nh÷ng ngêi cÇn t×m hiÓu thªm vÒ nhau hoÆc nh÷ng ngêi cÇn thóc ®Èy h¬n n÷a mèi quan hÖ, hîp t¸c víi nhau nªn vÒ cïng mét ®«i. Trong nhãm hai ngêi, mét ngêi sÏ bÞ bÞt m¾t, v× vËy, ngêi kia sÏ ph¶i d¾t tay b¹n ®i ®Õn ®Ých ngêi trëng trß yªu cÇu. Khi nhãm vÒ 6
 • 7. ®Õn ®Ých lÇn ®Çu, trëng trß yªu cÇu ®æi vai. Ngêi d¾t b¹n l¹i bÞ bÞt m¾t ®Ó ngêi kia dÉn. KÕt thóc trß ch¬i, ngêi trëng trß nªn hái mét sè c©u hái ®Ó häc viªn ph©n tÝch vÒ qu¸ tr×nh x©y dùng sù tin tëng, mèi quan hÖ, t×nh c¶m...víi nhau th«ng qua trß ch¬i. VD: C¶m gi¸c cña b¹n lóc bÞ bÞt m¾t nh thÕ nµo? Ngêi b¹n më m¾t ®· lµm g× ®Ó gióp b¹n vÒ ®Ých? B¹n c¶m nhËn g× vÒ sù gióp ®ì cña ngêi b¹n ®ã?33. §i t×m b¸u vËt: Chia nhãm 2 hoÆc 3. Mçi nhãm cã nhiÖm vô kiÕm vÒ mét sè ®å vËt theo yªu cÇu cña tËp huÊn viªn trong kho¶ng thêi gian quy ®Þnh. Nhãm nµo kiÕm ®ñ sè ®å vËt ®óng qui ®Þnh vµ sím nhÊt lµ nhãm chiÕn th¾ng.34. X©y dùng con thuyÒn chung : Chia nhãm. Mçi nhãm cã nhiÖm vô lµm chung 1 con thuyÒn ®¸p øng mét sè yªu cÇu cña tËp huÊn viªn vµ trong mét kho¶ng thêi gian quy ®Þnh víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu cho s½n (VD ch¾c ch¾n nhÊt; tèn Ýt nguyªn vËt liÖu nhÊt;.... Cã thÓ thay thÕ con thuyÒn b»ng nh÷ng c«ng viÖc kh¸c ®Ó c¶ nhãm lµm chung, VD ng«i nhµ, bé quÇn ¸o... )35. Trao vµ nhËn : ngåi vßng trßn vµ vç tay theo chiÒu quy ®Þnh – VD tõ tr¸i sang ph¶i. Tõng ngêi lÇn lît vç tay (ngêi trao) vµ quay nh×n ngêi bªn c¹nh theo chiÒu quy ®Þnh. Ngêi ngåi c¹nh - ngêi nhËn - ph¶i vç tay cïng nhÞp víi ngêi trao. §¶m b¶o mäi ngêi ph¶i nh×n vµo m¾t nhau vµ vç tay cïng nhÞp. Sau vµi vßng trao vµ nhËn, tèc ®é vç tay ph¶i nhanh dÇn.36. Móa gËy: CÇn chuÈn bÞ gËy tre/tróc vµ m¸y nghe nh¹c. Chia häc viªn vÒ nhãm 2 ngêi. Ph¸t cho mçi nhãm 1 chiÕc gËy tre/tróc (dµi kho¶ng 90 – 100 cm). BËt nh¹c, ®Ò nghÞ mçi ngêi chØ sö dông 1 ngãn tay ®Ó gi÷ gËy. C¸c nhãm móa gËy theo tiÕng nh¹c. Nhãm nµo r¬i gËy lµ nhãm thua. Trß ch¬i nµy cÇn sù hîp t¸c, hiÓu nhau gi÷a c¸c thµnh viªn.37. KÓ chuyÖn tËp thÓ: ngåi vßng trßn, mçi ngêi nãi 1 c©u, ngêi sau ph¶i nãi tiÕp hîp l«gÝc víi c©u nãi tríc ®Ó t¹o thµnh 1 c©u chuyÖn.38. Ngêi b¹n bÝ mËt : Trß ch¬i thêng b¾t ®Çu vµo ngµy thø 2 cña kho¸ häc khi mäi ngêi ®· thuéc tªn nhau. TËp huÊn viªn ghi tªn tõng ngêi trong líp vµo c¸c thÎ giÊy vµ gËp l¹i. Trén ®Òu c¸c thÎ giÊy nµy. Sau ®ã ®Ò nghÞ mäi ngêi b¾t th¨m. NÕu b¾t ph¶i thÎ giÊy ghi tªn ai th× ngêi cã tªn trong thÎ giÊy trë thµnh ngêi b¹n bÝ mËt cña m×nh. V× bÝ mËt nªn c¸c c¸ nh©n ph¶i gi÷ bÝ mËt, kh«ng thæ lé víi ng- êi kh¸c. Mäi thµnh viªn trong líp cã tr¸ch nhiÖm quan t©m, ch¨m sãc, hç trî b¹n bÝ mËt cña cña m×nh nhng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng bÞ ph¸t hiÖn. §iÒu nµy t¹o kh«ng khÝ bÝ Èn, bÊt ngê, vui vÎ... mäi ngêi trong líp ®Òu ®îc Ýt nhÊt lµ mét ngêi ch¨m sãc, quan t©m. NhiÒu khi ®Ó ‘g©y nhiÔu’ c¸c c¸ nh©n ph¶i quan t©m cïng mét lóc ®Õn rÊt nhiÒu ngêi ®Ó kh«ng bÞ ph¸t hiÖn. Ngµy cuèi cïng cña kho¸ häc, tËp huÊn viªn cÇn tæ chøc ho¹t ®éng ®Ó c¸c ®«i b¹n bÝ mËt t×m ra nhau.39. L¸ th khen ngîi: THV chuÈn bÞ sè phong b× th b»ng sè lîng häc viªn vµ tËp huÊn viªn trong líp. THV ph¸t phong b× cho häc viªn vµ yªu cÇu hä ghi ®Çy ®ñ hä vµ tªn lªn mÆt sau cña phong b×. Sau ®ã, ®Ò nghÞ mäi ngêid¸n c¸c phong b× lªn t- êng vµo ngµy ®Çu kho¸ häc (mÆt sau cña phong b× quay ra ngoµi). Yªu cÇu 7
 • 8. häc viªn trong líp göi nh÷ng lêi khen ngîi hoÆc nh÷ng ®iÒu m×nh thÊy Ên tîng vÒ nh÷ng ngêi cã tªn ghi trªn phong b×. Nh÷ng lêi khen ®ã sÏ ®îc viÕt vµo 1 tê giÊy vµ bá vµo phong b× cña tõng ngêi. Cuèi kho¸ häc, tõng ngêi sÏ lÊy phong b× vÒ, trong ®ã cã rÊt nhiÒu ‘mãn quµ’, ®ã lµ nh÷ng lêi khen ngîi tõ b¹n bÌ vµ tËp huÊn viªn. Cã thÓ dµnh Ýt phót ®Ó tõng ngêi ®äc lªn Ýt nhÊt lµ 3 ®iÒu hä thÊy rÊt thÝch tõ nh÷ng mãn quµ cña bÌ b¹n.40. ViÕt thiÕp Cã thÓ thay thÕ trß ch¬i l¸ th khen ngîi b»ng viÖc ®Ò nghÞ häc viªn viÕt nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp vµo thiÕp vµ göi tÆng tõng b¹n trong líp. THV chuÈn bÞ sè bu thiÕp b»ng sè lîng ngêi trong líp (kÓ c¶ tËp huÊn viªn, quan s¸t viªn...). Trß ch¬i nµy ®îc sö dông tríc khi kÕt thóc kho¸ häc. §Ò nghÞ c¶ líp ngåi thµnh vßng trßn, mçi ngêi cã 1 c©y bót trong tay. Ph¸t cho mçi ngêi mét bu thiÕp, ®Ò nghÞ tõng ngêi ghi râ tªn ®Çy ®ñ cña m×nh lªn bu thiÕp. Sau khi mäi ngêi viÕt tªn xong, ®Ò nghÞ mäi ngêi chuyÓn bu thiÕp sang cho ngêi ngåi s¸t bªn tay ph¶i m×nh. Khi cÇm trong tay bu thiÕp cña ai th× ghi mét ®iÒu tèt ®Ñp/ hoÆc mét ®iÒu m×nh rÊt thÝch/ hoÆc häc ®îc tõ b¹n m×nh/ vµo tÊm bu thiÕp. TiÕp tôc chuyÓn c¸c bu thiÕp vµ ghi nh÷ng lêi tèt ®Ñp nh vËy ®Õn khi bu thiÕp quay vÒ chÝnh víi ngêi chñ. Ngoµi c¸ch trªn, THV cã thÓ tù tay viÕt tªn tõng ngêi trong líp lªn tõng bu thiÕp. Bµy c¸c bu thiÕp ®ã trªn bµn ë gãc líp. §Ò nghÞ HV trong giê gi¶i lao lªn ghi nh÷ng lêi tèt ®Ñp vµo tõng bu thiÕp ®Ó tÆng b¹n m×nh.41. TÆng quµ cho b¹n: (cã thÓ sö dông trß ch¬i nµy khi kÕt thóc kho¸ häc) THV mua ®ñ sè quµ cho häc viªn trong líp. Cã thÓ lµ nh÷ng mãn quµ nhá (VD kh¨n mïi xoa, d©y ®eo ch×a kho¸...). Häc viªn sÏ lÇn lît lªn tÆng quµ cho mét ng- êi b¹n trong líp vµ tríc khi trao quµ ph¶i lµm mét ®iÒu theo yªu cÇu ghi trong thÎ giÊy THV ®· chuÈn bÞ tõ tríc. LÇn lît tõng häc viªn lªn bèc th¨m xem m×nh sÏ tÆng quµ cho ai vµ ph¶i lµm ®iÒu g×. THV chuÈn bÞ tríc nh÷ng thÎ giÊy ghi tªn häc viªn ®îc nhËn quµ vµ yªu cÇu ngêi trao quµ lµm hoÆc nãi mét ®iÒu g× ®ã cho ngêi ®îc nhËn quµ. THV nªn ghi nhí c¸ tÝnh hoÆc mét ®Æc ®iÓm thó vÞ cña ngêi ®îc tÆng quµ ®Ó yªu cÇu ngêi trao quµ lµm mét viÖc lµm thó vÞ. VD: ChÞ Mai lµ ngêi cã nô cêi rÊt dÔ th¬ng trong líp, v× vËy trong thÎ giÊy ®Ò nghÞ ngêi trao quµ lµm viÖc sau: H·y nãi víi chÞ Mai vÒ nô cêi cña chÞ/hoÆc h·y thÓ hiÖn mét hµnh ®éng thÓ hiÖn t×nh c¶m cña b¹n ®èi víi chÞ Mai.Hoặc anh Hng lµ ngêi cã giäng h¸t rÊt hay, v× vËy thÎ giÊy cã thÓ ®Ò nghÞ: H·y thÓ hiÖn sù th¸n phôc vÒ giäng h¸t cña anh Hng. Ghi chó: tr¸nh å ¹t tÊt c¶ mäi ngêi cïng lªn tÆng quµ. LÇn lît tõng ngêi lªn tÆng quµ. Nh÷ng ngêi cßn l¹i quan s¸t vµ chia vui cïng hä.42. ChÌo thuyÒn qua s«ng : Chia nhãm, mçi nhãm kho¶ng 4-5 ngêi. Mçi nhãm cã 2 tê giÊy to lµm thuyÒn. C¸c thµnh viªn trong tõng nhãm ph¶i ë trªn con thuyÒn cña m×nh. Tõng nhãm cã nhiÖm vô trÌo thuyÒn ®Õn ®Ých ®¶m b¶o mäi ngêi kh«ng bÞ ng· xuèng níc. Nhãm nµo cã tÊt c¶ c¸c thµnh viªn vÒ ®Ých tríc lµ nhãm chiÕn th¾ng. 8
 • 9. 43. G¾n bã: Chia nhãm, mçi nhãm ®øng trªn 1 tê giÊy to, sau ®ã, tê giÊy ®îc gÊp nhá dÇn, ®¶m b¶o c¸c thµnh viªn trong nhãm ph¶i ë trªn tê giÊy, kh«ng ®îc dÉm ch©n ra bªn ngoµi.44. XÕp h×nh : Chia nhãm, mçi nhãm 4-5 ngêi. ChuÈn bÞ cho mçi nhãm mét bé tranh ghÐp h×nh. Tranh nµy ®îc th¸o vµ xÕp lén xén. NhiÖm vô cña tõng nhãm lµ : trong kho¶ng thêi gian cho phÐp (5-7 phót) ph¶i ghÐp thµnh bøc tranh hoµn chØnh.45. Ng«i nhµ cña nhãm: chia HV thµnh nh÷ng nhãm nhá. Ph¸t c¸c nguyªn vËt liÖu cho tõng nhãm, ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu nh nhau cho mçi nhãm. §Ò nghÞ trong 1 kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (VD 15 ph) c¸c nhãm ph¶i hoµn thµnh xong 1 ng«i nhµ ®¶m b¶o sù tham gia cña mäi thµnh viªn. Tiªu chÝ chÊm ®iÓm cña ng«i nhµ: (cã thÓ linh ho¹t, tuú thuéc vµo môc ®Ých cña trß ch¬i) a. V÷ng ch¾c b. ®Ñp c. Tèn it nguyªn vËt liÖu d. Hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é thêi gian46. BÞt m¾t d¾t b¹n (cã mét sè häc viªn nh¾m m¾t, cã mét sè häc viªn më m¾t. Nh÷ng ngêi më m¾t cã nhiÖm vô híng dÉn ®Ó nh÷ng ngêi nh¾m m¾t cã thÓ v- ît qua ®îc nh÷ng chíng ng¹i vËt tËp huÊn viªn ®a ra).47. Ai tÝnh to¸n nhanh : Chia 2 ®éi. THV chuÈn bÞ kho¶ng 17 -21 bót. (Cã thÓ thay thÕ bót b»ng ®òa hoÆc l¸ c©y hoÆc nh÷ng c¸i kÑo). Mçi ®éi lÇn lît lÊy sè bót, mçi lÇn tõ 1-2 bót. §éi nµo lÊy chiÕc bót cuèi cïng lµ ®éi thua.48. ChuyÓn giao c«ng nghÖ: Chia líp thµnh 2 ®éi. Ph¸t cho mçi thµnh viªn cña tõng ®éi 1 chiÕc t¨m/hoÆc 1 c¸i èng hót ®Ó ngËm ë miÖng. §Ò nghÞ trong vßng 1 phót mçi ®éi lÇn lît chuyÓn c¸c sîi thun vßng tõ ngêi ®Çu tiªn ®Õn ngêi cuèi cïng th«ng qua sö dông chiÕc t¨m/èng hót. §¶m b¶o häc viªn kh«ng ®îc dïng tay. NÕu ®éi nµo ®Ó sîi thun vßng bÞ r¬i, chiÕc thun ®ã kh«ng ®îc tÝnh. §éi chiÕn th¾ng lµ ®éi chuyÓn ®îc nhiÒu sîi thun nhÊt.49. X©y th¸p: chia líp thµnh nh÷ng nhãm nhá. Ph¸t vËt liÖu cho c¸c nhãm nh nhau: 20 c¸i èng hót, kÐo, 1 tê b¸o, b¨ng dinh. §Ò nghÞ trong vßng 20 phót nhãm ph¶i x©y xong 1 c¸i th¸p ®¶m b¶o: a. Tèn Ýt nguyªn vËt liÖu b. V÷ng vµng c. CaoSau khi c¸c nhãm hoµn thµnh, ngêi qu¶n trß chÊm ®iÓm50. C¾t h×nh trªn b¸o vµ tÝnh ®iÓm 9
 • 10. THV chuÈn bÞ nh÷ng tê b¸o cã nhiÒu h×nh qu¶ng c¸o. §¶m b¶o sè lîng tê b¸o vµ nh÷ngh×nh trªn b¸o t¬ng ®èi ®ång ®Òu. Giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm c¾t hoÆc xÐ c¸c h×nhtrªn b¸o vµ d¸n vµo gi©y to theo yªu cÇu vµ c¸ch tÝnh ®iÓm nh sau: - ®iÖn tho¹i di ®éng : 1 ®iÓm/1 m¸y - TV: 2 ®iÓm/1 m¸y - xe « t«: 3 ®iÓm/1 « t« vv.Lu ý : nh÷ng h×nh cµng khã t×m cµng ®îc cao ®iÓmNhãm nµo cã ®iÓm cao nhÊt lµ nhãm chiÕn th¾ng 51. Võa h¸t vµ võa lµm trß (lêi bµi h¸t: §êng quanh quanh, ®êng quÐo quÐo, con ®- êng nµo còng cã lóc quanh queo. ®êng quanh queo, ®êng quÐo quÐo, con ®- êng nµo còng cã lóc quanh queo). Thµnh viªn ®øng thµnh hµng däc. Ngêi qu¶n trß ®øng ®Çu hµng. Yªu cÇu c¶ líp h¸t bµi h¸t trªn vµ lµm theo nh÷ng hµnh ®éng ngêi qu¶n trß lµm. Ngêi qu¶n trß cã thÓ võa ®i võa bß hoÆc chui qua nh÷ng ®å vËt xÕp ë trªn líp... 52. Con cua con cßng: Chia 2 ®éi ®øng thµnh hai hµng ®èi mÆt vµo nhau, ®éi nä c¸ch ®éi kia kho¶ng 1 m. LÇn lît nh÷ng ngêi ®Çu cïng ®Êu víi nhau b»ng trß ®Êu tay (kiÓu uyn ®« toa). Quy ®Þnh Qu¶ ®Êm th¾ng KÐo; KÐo th¾ng C¸i L¸; C¸i L¸ th¾ng Qu¶ ®Êm. Bªn nµo cã ngêi thua, ngêi ®ã bÞ lo¹i ra cuéc ch¬i. Bªn cßn nhiÒu ngêi h¬n lµ bªn chiÕn th¾ng. Trong qu¸ tr×nh ch¬i, c¶ hai nhãm cïng h¸t. Sau mçi c©u h¸t, hai ngêi ®Çu cña hai ®éi ®Êu tay. Ngêi thua bÞ lo¹i ra khái hµng . Bµi h¸t nh sau: K×a con cua víi con cßng ®Êu phÐp (®Êu tay) §Êu bao nhiªu lµ con cßng thu hÕt (®Êu tay) ThÕ lµ con cua ®· thua con cßng (®Êu tay) ThÕ lµ con cua ®· thua con cßng (®Êu tay) 53. T×m tõ ‘Con cµo cµo c¾n cæ con cå cé’ Chia hai ®éi. LÇn lît mçi ®éi ®a ra 1 tõ thay thÕ tõ ‘c¾n’. Yªu cÇu: ph¶i lµ 1 ®éng tõ b¾t ®Çu b»ng ch÷ “ C”. §éi nµo t×m tõ trïng víi nh÷ng tõ ®· nªu tríc hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng t×m ®óng tõ sÏ thua. Cã thÓ thay thÓ côm tõ trªn b»ng bµi h¸t ‘Tr¨ng s¸ng lßng em. Lßng em tr¨ng s¸ng. Tr¨ng s¸ng soi s¸ng c¶ lßng em” §Ò nghÞ ngêi ch¬i thay thÕ tõ ‘lßng ‘ b»ng nh÷ng tõ kh¸c chØ bé phËn c¬ thÓ, VD: “ngêi”, “c»m “, ‘®ïi’..... 54. LËt tay trong vßng trßn: Ngåi thµnh vßng trßn xuèng sµn. Bông Ðp xuèng ®ïi, tay ph¶i ®a th¼ng vµ óp xuèng sµn. §Ých cña trß ch¬i lµ mäi ngêi ®Òu ph¶i lËt tay lªn nh÷ng kh«ng ®îc qu¸ 2 ngêi ®ång thêi cïng 1 lóc lËt tay. Yªu cÇu HV quan s¸t ®Ó hiÓu nhau xem ai ®Þnh 10
 • 11. lËt tay th× ®Ó ngêi ®ã lËt. NÕu Ýt nhÊt 2 ngêi ®ång thêi cïng lËt tay, trß ch¬i ph¶i b¾t ®Çu l¹i tõ ®Çu. Ghi chó: mäi ngêi kh«ng ®îc lÇn lît lËt tay v× nh vËy mäi ngêi ®Òu biÕt ai ®Õn lît lËt tay, v× vËy kh«ng quan s¸t ®Ó hiÓu ®îc ngêi kh¸cIII. Mét sè trß ch¬i liªn quan ®Õn bµi häc: Lµm quen: 55. VÏ ch©n dung nhau: a. ngåi theo ®«i vÏ mÆt cña nhau. PhÝa díi nãi lªn nh÷ng Ên tîng tèt ®Ñp m×nh nhËn thÊy ë ngêi b¹n m×nh b. (nÕu HV lµ trÎ em hoÆc 1 nhãm ®· biÕt nhau) cã thÓ yªu cÇu ngåi theo ®«i vµ lÇn lît tõng ngêi n»m lªn 1 tê giÊy to ®Ó ngêi kia dung bót vÏ lªn giÊy to h×nh d¸ng cña ngêi ®ã. Sau ®ã ghi tªn lªn ch©n dung vµ viÕt vµo: • PhÇn ®Çu (hoÆc bªn c¹nh ®©u): m×nh giái vÒ lÜnh vùc g× • PhÇn tr¸i tim: m×nh yªu g×/yªu ai hoÆc thÝch g×/thÝch ai • PhÇn tay: m×nh giái lµm c¸i g× (sö dông ®Õn tay) • PhÇn ch©n: m×nh muèn ®i ®Õn nh÷ng ®©u, trong cuéc sèng c¸i g× lµ ®éng lùc gióp b¹n ®Õn ®Ých 56. VÏ biÓu tîng tªn m×nh 57. T×m b¹n : THV chuÈn bÞ sè lîng qu©n bµi b»ng sè lîng häc viªn vµ sè lîng nh÷ng qu©n bµi gièng nhau (VD cïng K hoÆc Q hoÆc 10....) b»ng sè lîng ngêi trong nhãm THV dù kiÕn chia. Sau khi HV nhÆt hÕt c¸c l¸ bµi, ®Ò nghÞ nh÷ng ngêi cã cïng qu©n bµi vÒ mét nhãm. Ghi chó: cã thÓ thay thÓ qu©n bµi b»ng c¸c thÎ giÊy trªn ®ã cã ghi tªn con vËt vµ ®Ò nghÞ HV ph¶i kªu theo tiÕng con vËt ®ã ®Ó t×m nhòng ngêi b¹n trong nhãm (VD MÌo, Ngùa, KhØ...). HoÆc nh÷ng ngêi cã nh÷ng m¶nh vÏ cña 1 bøc tranh vÒ cïng mét nhãm. 58. Xin ch÷ ký. Ph¸t cho mçi häc viªn 1 tê giÊy trªn ®ã cã ghi nh÷ng ®Æc ®iÓm thó vÞ. Mçi ®Æc ®iÓm ghi vµo mét dßng. (VD: thÝch ¨n ®å chua, lµ con g¸i ót trong gia ®×nh; kh«ng biÕt b¬i, rÊt sî chuét....). Häc viªn ®i lµm quen víi nhau. Khi lµm quen víi ai th× hái xem hä cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× ghi trªn tê giÊy. §Ò nghÞ hä ghi tªn vµo bªn c¹nh dßng ch÷ ghi ®Æc ®iÓm ®ã. Giao tiÕp: 59. Ai lµ nh¹c trëng: Yªu cÇu c¶ líp ®øng thµnh vßng trßn. §Ò nghÞ mét ngêi xung phong lµm ngêi quan s¸t ®Ó ph¸t hiÖn ngêi nh¹c trëng. Tríc khi trß ch¬i b¾t ®Çu ®Ò nghÞ ngêi nµy ra ngoµi. Nh÷ng ngêi cßn l¹i chän 1 ngêi lµm nh¹c trëng. NhiÖm vô cña ngêi nµy lµ bÝ mËt lµm c¸c ®éng t¸c ®Ó mäi ngêi lµm theo (VD g·i ®Çu, xoa bông, l¾c m«ng....) Mäi ngêi bÝ mËt quan s¸t ®Ó lµm theo vµ ph¶i t×m c¸ch b¶o vÖ ngêi nh¹c trëng ®Ó ngêi nµy khã bÞ ph¸t hiÖn. 11
 • 12. 60. Quan s¸t sù thay ®æi chia lµm 2 nhãm ®øng ®èi diÖn nhau, ®¶m b¶o tõng thµnh viªn cã mét ngêi ®øng ®èi diÖn ®Ó quan s¸t. Yªu cÇu mäi ngêi quay lng l¹i nhau vµ thay ®æi Ýt nhÊt 2 ®iÓm trªn trang phôc hoÆc c¬ thÓ. §Ò nghÞ thµnh viªn quay l¹i quan s¸t vµ ph¸t hiÖn ra nh÷ng thay ®æi ®ã. Lµm mét vµi lÇn vÒ thay ®æi trang phôc, c¬ thÓ sau ®ã ®Ò nghÞ häc viªn thay ®æi vÒ th¸i ®é, t©m tr¹ng, t×nh c¶m... ®Ó gióp b¹n m×nh quan s¸t s©u h¬n.61. Quan s¸t trëng trß: yªu cÇu mäi ngêi ®øng lªn vµ ®i l¹i tho¶i m¸i trong líp theo c¸c híng. Khi nµo ngêi trëng trß dõng th× ngêi ®ã ph¶i dõng l¹i hoÆc ngêi trëng trß thay ®æi ®éng t¸c th× m×nh ph¶i lµm theo nh vËy. Trß ch¬i kh«ng yªu cÇu ngêi ch¬i lu«n ph¶i quan s¸t ngêi trëng trß mµ cã thÓ quan s¸t nh÷ng ngêi kh¸c ®Ó lµm theo (ph¶n øng d©y chuyÒn v× ngêi ®ã cã thÓ ®· quan s¸t ngêi trëng trß vµ ®· lµm theo)62. Giao tiÕp kh«ng lêi: chia 2 ®éi. LÇn lît tõng ®éi ch¬i. Khi 1 ®éi ch¬i, ®éi kia ngåi xuèng vµ xem. Ngêi qu¶n trß yªu cÇu ®éi ch¬i ®øng thµnh 1 hµng däc quay lng vÒ phÝa ngêi qu¶n trß. Nguêi qu¶n trß ra lÖnh khi cã ngêi vç vai m×nh míi ®îc quay l¹i. NhiÖm vô cña tõng ngêi lµ quan s¸t b¹n m×nh lµm g× råi lµm l¹i ®óng hÖt cho ngêi tiÕp theo xem. LÇn lît c¸c thµnh viªn trong nhãm lµm nh vËy. Ngêi xem sÏ thÊy hµnh ®éng lóc ®Çu so víi hµnh ®éng cña ngêi cuèi cïng ®· kh¸c nhau rÊt nhiÒu. Sau khi ngêi cuèi cïng thùc hiÖn xong, ®Ò nghÞ ngêi ®Çu tiªn biÓu diÔn l¹i hµnh ®éng ®Ó ngêi ch¬i so s¸nh. §Ó tr¸nh lÆp l¹i, ngêi qu¶n trß cÇn chuÈn bÞ 2 hµnh ®éng kh¸c nhau ®Ó mçi ®éi thùc hiÖn mét hµnh ®éng. §Ó trß ch¬i thó vÞ vµ ®Ó ngêi ch¬i ®îc quan s¸t nhiÒu, ngêi qu¶n trß nªn thùc hiÖn 1 ho¹t ®éng ®ßi hái nhiÒu thao t¸c, VD trång c©y hoÆc ®¸nh r»ng, röa mÆt vµ mÆt quÇn µo....VD vÒ hµnh ®éng1: LÊy xÎng, ®µo ®Êt, lÊy c©y, trång c©y, lÊp ®Êt l¹i, tíi níc lªn c©y.63. Chia líp thµnh nhãm, mçi nhãm kho¶ng tõ 7 ngêi ®Õn 12 ®øng thµnh hµng däc quay lng vÒ phÝa ngêi trëng trß. Ngêi trëng trß viÕt lªn giÊy mét nghÒ nµo ®ã, vÝ dô gi¸o viªn/vò c«ng, ngêi b¸n phë.... sau ®ã vç vai ngêi ®Çu hµng (cña mçi nhãm) vµ ®Ò nghÞ hä quay l¹i ®äc néi dung ghi trªn giÊy. Ngêi ®Çu hµng cña mçi nhãm sÏ tù thÓ hiÖn nghÒ ®ã b»ng ng«n ng÷ cö chØ cho ngêi tiÕp theo xem. Sau ®ã ngêi ®îc nh×n l¹i vç vai ngêi tiÕp theo vµ thÓ hiÖn ng«n ng÷ cö chØ m×nh quan s¸t ®îc. Cø nh vËy ®Õn ngêi cuèi cïng ph¶i viÕt lªn tê giÊy nghÒ ®ã lµ nghÒ g×. §éi nµo tr¶ lêi chÝnh x¸c vµ nhanh nhÊt lµ ®éi chiÕn th¾ng.64. Chia nhãm. Mçi nhãm trong vßng 5 phót ph¶i viÕt ra 10 tõ lªn giÊy to thÓ hiÖn :- häc hµnh- t×nh yªuchia sÎ kÕt qu¶ gi÷a c¸c nhãm. C¸ch tÝnh ®iÓm nh sau: mçi tõ nhãm t×m ra vµ cãmét nhãm kh¸c còng t×m ra th× nhãm sÏ ®îc 1 ®iÓm. Sè ®iÓm trïng víi sè nhãmcïng t×m ra tõ ®ã. NÕu tõ nµo chØ cã mçi nhãm t×m ra, sÏ kh«ng ®îc ®iÓm. VD:nhãm A: t×m ra tõ ‘con trai’nhãm B: còng t×m ra tõ ‘ con trai’nhãm C: còng t×m ra tõ ‘con trai”nhãm D : kh«ng cã tõ con trai 12
 • 13. VËy nh÷ng nhãm t×m ra ®îc tõ con trai sÏ ®îc 3 ®iÓm65. TruyÒn tin: Chia 2 nhãm truyÒn tin. MÈu tin ®îc THV chuÈn bÞ s½n vµ viÕt s½n ra 2 thÎ giÊy. Ngêi ®Çu tiªn cña mçi nhãm ®îc ®äc thÇm néi dung ghi trªn thÎ giÊy vµ nãi thÇm vµo tai ngêi bªn c¹nh. Ngêi ®îc truyÒn tin kh«ng ®îc quyÒn hái l¹i. Sau khi ®· nhËn tin, hä tiÕp tôc truyÒn tin ®Õn ngêi kÕ tiÕp. TiÕp tôc cho ®Õn hÕt. §Ò nghÞ ngêi cuèi cïng cña hai nhãm ghi c©u nghe ®îc lªn b¶ng. THV ®äc néi dung gèc ®Ó c¶ líp so s¸nh vµ thÊy ®îc sù kh¸c biÖt vµ v× sao l¹i cã sù kh¸c biÖt nh vËy.66. VÏ l¹i ®ång hå ®eo tay cña m×nh. Yªu cÇu HV cÊt ®ång hå ®eo tay, sau ®ã vÏ l¹i mÆt ®ång hå mµ kh«ng ®îc nh×n vµo ®ång hå. NhiÒu HV cã thÓ vÏ sai. §iÒu nµy cho thÊy hµng ngµy ta ®Òu nh×n/quan s¸t nhng chØ víi môc ®Ých xem giê do ®ã cã thÓ kh«ng nhí hÕt nh÷ng g× vÉn thêng thÊy.Ghi chó: trong trêng hîp HV kh«ng cã ®ång hå ®eo tay, cã thÓ ®Ò nghÞ hä vÏ ®iÖntho¹i di ®éng hoÆc giµy hoÆc dÐp m×nh ®ang ®i. §¶m b¶o hä kh«ng ®îc nh×nnh÷ng vËt ®ã khi vÏ.67. tr¨m nghe kh«ng b»ng mét thÊy:THV chuÈn bÞ 1 h×nh vÏ (xem h×nh) 13
 • 14. Mêi 1 ngêi lªn vµ nh×n h×nh vÏ trªn vµ sö dông c¸ch giao tiÕp b»ng lêi nãi ®Ó híngdÉn c¶ líp vÏ ®îc h×nh trªn. Mêi kho¶ng 3 ngêi vÏ lªn giÊy to (®Ó sau nµy sö dôngkÕt qu¶ ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ xem kÕt qu¶ giao tiÕp th«ng qua lêii nãi hiÖu qu¶ ntn.Nh÷ng HV kh¸c nghe híng dÉn vµ vÏ vµo vë hoÆc gi©ya A4. Ghi chó: c¶ líp kh«ngbiÕt h×nh vÏ nh thÕ nµo, trõ ngêi ®îc híng dÉn.Sau kho¶ng 5 phót híng dÉn, treo h×nh ®¸p ¸n ®Ó HV so s¸nh kÕt qu¶. Ph©n tÝchtrß ch¬i ®Ó rót ra bµi häc vÒ kü n¨ng giao tiÕp /hoÆc truyÒn th«ng hiÖu qu¶.68. T×m ®êng 14
 • 15. ChuÈn bÞ: kh¨n bÞt m¾t, mét tê giÊy cã nhiªu ®êng dÝch d¾c nhng chØ cã 1 ®êng ®Õn ®óng ®Ých. (gièng trß ch¬i t×m ®êng – con thá t×m cñ cµ rèt cña trÎ em). Mçi ngêi ch¬i cã 1 bót viÕt. C¸ch TiÕn hµnh: • Chia nhãm 2 ngêi. • Trong nhãm 1 ngêi lµ ngêi chØ dÉn, ngêi cßn l¹i lµ ngêi ®îc híng dÉn. Ngêi ®îc híng dÉn ph¶i bÞ bÞt m¾t. • Ph¸t tê giÊy t×m ®êng cho ngêi híng dÉn. NhiÖm vô cña hä lµ trong thêi gian qui ®Þnh (5 phót) sÏ ph¶i híng dÉn b¹n m×nh ®Õn ®Ých b»ng c¸ch vÏ lªn tê giÊy. Ngêi híng dÉn chØ ®îc nãi, kh«ng ®îc lµm hé. Ngêi bÞt m¾t dïng bót vÏ ngay lªn tê giÊy khi t×m ®- êng ®Õn ®Ých. Nhãm nµo vÒ ®Ých sím lµ nhãm chiÕn th¾ng. 69. T×nh huèng ®Æt c©u hái th¨m dß THV cã thÓ ®a t×nh huèng, dùa vµo t×nh huèng ®ã HV ®Æt c¸c c©u hái th¨m dß ®Ó t×m ra sù thËt: Mét m×nh Lan n»m trong nhµ. Bçng cöa më, mét ngêi ®µn «ng to, cao bíc vµo. H¾n ®i th»ng ®Õn tñ, më kho¸ tñ vµ lÊy hÕt quÇn ¸o, tiÒn vµ vµng. Tríc khi ra khái nhµ, h¾n cßn mang nèt c¶ chiÕc TV. Khi h¾n ®i khái, Lan vÉn n»m yªn, kh«ng kªu cøu, kh«ng b¸o c¶nh s¸t. Hái t¹i sao? Trß ch¬i nµy cã thÓ gióp häc vÒ kü n¨ng ®Æt c©u hái th¨m dß hoÆc gióp ph©n tÝch vÒ gi¶ ®Þnh do con ngêi ®a ra ¶nh huëng ntn ®Õn hµnh vi cña chóng ta. (gi¶i ®¸p: Lan míi cã 6 th¸ng tuæi) 70. T«i lµ aiPh¸t cho mçi ngêi ch¬i 1 tê giÊy A4 vµ bót viÕt giÊy. §Ò nghÞ ngêi ch¬i bÝ mËt viÕt tªn1 nh©n vËt næi tiÕng ë VN (trong lÞch sö hoÆc hiÖn t¹i ë bÊt kú lÜnh vùc nµo hämuèn) lªn trªn tê giÊy A4 (®¶m b¶o viÕt ®ñ to ®Ó c¶ líp ®äc ®îc. §Ò nghÞ HV d¸n têgiÊy lªn lng 1 ngêi trong líp (®¶m b¶o hä kh«ng ®îc nh×n thÊy tªn ghi trªn tê giÊy). NhvËy, mçi ngêi ®Òu ®· trë thµnh 1 nh©n vËt næi tiÕng nhng hä l¹i kh«ng biÕt m×nh lµ ai.Mäi ngêi ph¶i ®Æt ra c¸c c©u hái ®Ó t×m ra m×nh lµ ai. Nh÷ng ngêi kh¸c gióp b»ngc¸ch chØ tr¶ lêi c©u hái mµ kh«ng ®îc cung cÊp thªm th«ng tin. 71. Trß ch¬i kiÓm tra kh¶ n¨ng l¾ng ngheChia líp thµnh 3 ®éi. Sau mçi c©u hái, tõng ®éi th¶o luËn trong nöa phót, sau ®ã ghikÕt qu¶ lªn thÎ giÊy vµ gi¬ lªn • mét n¨m cã bao nhiªu th¸ng cã 28 ngµy • mét ngêi ®i ngñ lóc 6 giê tèi. Ngµy mai anh Êy ph¶i dËy ®i lµm lóc 7 giß s¸ng. V× vËy, anh Êy ®Ó chu«ng lóc 7 giê vµ ®i ngñ. Khi chu«ng kªu, anh Êy tØnh dËy ngay vµ mÆc quÇn ¸o chuÈn bÞ ®i lµm. Hái anh ta ngñ ®ùoc mÊy tiÕng? • trong ®êi mét ngêi cã bao nhiªu ngµy snh nhËt? 15
 • 16. • Trong mét c¨n phßng tèi, b¹n muèn lµm c¨n phßng s¸ng lªn. Trong phßng cã 1 c©y nªn, 1 bao diªm, 1 c©y ®Ìn b·o, 1 c©y ®Ìn dÇu. B¹n chän v©t g× ®Çu tiªn ®Ó th¾p s¸ng c¨n phßng • B¹n cã 2 c¸i tói, mét tói ®ùng 1 kg b«ng, tói kia ®ùng 1 kg s¾t. Hái tói nµo nÆng h¬n?Kü n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, thóc ®Èy gi¶i ph¸p tæng thÓ 72. Thi nÐm trøng Chia líp thµnh c¸c ®éi ch¬i kh¸c nhau ®Ó mang tÝnh thi ®ua. NhiÖm vô cña tõng nhãm lµ sö dông nh÷ng nguyªn liÖu ngêi trëng trß cung cÊp ®Ó t¹o ra c¸ch b¶o vÖ qu¶ trøng ®Ó khi 1 qu¶ trøng ®Æt c¸ch nÒn s¹n g¹ch cña líp häc 1 m vµ ®Ó r¬i tù do mµ trøng kh«ng vì. SÏ cã gi¶i thëng trao cho nhãm cã gi¶i ph¸p: - thµnh c«ng - s¸ng t¹o vµ - huy ®éng ®îc sù tham gia tèi ®a cña ngêi ch¬iThêi gian chuÈn bÞ : 20 phótVËt liÖu: vmçi nhãm 1 qu¶ trøng t¬i, 2 tê giÊy A4, 2 m d©y, 1 cuén b¨ng dÝnh giÊy, 1chiªc kÐo, 2 qu¶ bãngLuËt ch¬i: - trøng ®Ó r¬i tù do, kh«ng ®îc lµm chËm tèc ®é b»ng bÊt cø c¸ch nµo - trong lóc r¬i, trøng kh«ng ®îc ch¹m vµo bÊt kú c¸i g× - kh«ng ®îc thay ®æi thµnh phÇn cÊu t¹o cña trøng - chØ cã thÓ sö dông nh÷ng vËt liÖu ngêi trëng trß cung cÊp ¤n l¹i bµi häc: 73. Tung bãng (bãng nÐm vÒ phÝa ai, ngêi ®ã ph¶i b¾t bãng vµ nãi lªn 1 ®iÒu ®· häc cña buæi häc tríc). 74. Khóc biÕn tÊu ngé nghÜnh: THV viÕt c¸c tõ hoÆc côm tõ liªn quan ®Õn néi dung ®· häc lªn c¸c thÎ giÊy (®¶m b¶o ®ñ to ®Ó c¶ líp ®äc ®îc). Mêi mét vµi häc viªn xung phong lªn ch¬i ®o¸n ®óng tõ/côm tõ ghi trªn thÎ giÊy. Ngêi xung phong kh«ng ®îc nh×n néi dung ghi trªn thÎ giÊy trong khi THV gi¬ thÎ giÊy cho c¶ líp xem. Líp sÏ ®a ra nh÷ng lêi gîi ý (®¶m b¶o kh«ng ®îc nãi ®Õn bÊt kú tõ nµo ghi trªn thÎ giÊy) ®Ó ngêi ch¬i ®o¸n. Th«ng qua viÖc ®a ra nh÷ng lêi gîi ý, häc viªn ®îc «n l¹i kiÕn thøc ®· häc. 75. HiÓu nhau vµ hiÓu bµi: ViÕt mét sè néi dung häc lªn thÎ giÊy. Mét néi dung vµo 1 tê. Mêi 1 HV lªn xem néi dung ®ã. Sau ®ã, ngêi nµy cã nhiÖm vô thÓ hiÖn néi dung ®ã b»ng h×nh vÏ, s¬ ®å hoÆc biÓu tîng hoÆc ®éng t¸c, kÞch c©m ®Ó c¶ líp ®o¸n ®ã lµ néi dung g×. §Ó t¹o kh«ng khÝ c¹nh tranh/thi ®ua, cã thÓ chia líp ra thµnh mét vµi nhãm vµ cã tÝnh ®iÓm. Mçi ®éi cö 1 nguêi lªn gióp ®éi m×nh tr¶ lêi. NÕu thµnh viªn trong ®éi kh«ng tr¶ lêi ®îc, c¸c ®éi kh¸c ®îc quyÒn tr¶ lêi. NÕu tr¶ lêi ®óng, hä sÏ giµnh sè ®iÓm cña ®éi kh«ng tr¶ lêi ®îc. §éi giµnh sè ®iÓm cao nhÊt lµ ®éi chiÕn th¾ng. 16
 • 17. 76. Bãng ræ/bãng chuyÒn tÝnh ®iÓm: Häc viªn chia thµnh 2 hoÆc 3 ®éi. LÇn lît c¸c ®éi lªn b¾t c©u hái, ®äc to tríc líp, sau ®ã th¶o luËn trong nhãm vÒ c©u tr¶ lêi. C¸ch tÝnh ®iÓm lµ: ®a ra ®¸p ¸n ®óng ®îc 1 ®iÓm; gi¶i thÝch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c ®îc 1 ®iÓm n÷a. NÕu ®éi dµnh quyÒn tr¶ lêi ®a ®¸p ¸n sai hoÆc gi¶i thÝch cha tèt, ®éi kh¸c sÏ cã c¬ héi giµnh ®iÓm nÕu hä ®a ®¸p ¸n ®óng h¬n hoÆc gi¶i thÝch. Cã thÓ thay thÕ viÖc THV ®a c©u hái b»ng viÖc HV suy nghÜ tríc vÒ c©u hái vµ ®¸p ¸n tõ buæi tèi h«m tríc, sau ®ã mçi ®éi lÇn lît hái ®éi b¹n. 77. GhÐp tõ dùa theo néi dung ®· häc. THV ®a ra c¸c tõ, ®Ò nghÞ HV ghÐp thµnh nh÷ng côm tõ cã ý nghÜa theo néi dung ®· häc. Nªn ®a ra nh÷ng c¸ch «n l¹i bµi gióp häc viªn ¸p dông kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng h¬n lµ chØ nh¾c l¹i nh÷ng ý chÝnh ®îc häc. HoÆc ®a ra nh÷ng ®iÒu t©m ®¾c häc ®îc trong ngµy (tøc lµ sù liªn hÖ nh÷ng g× ®îc häc víi kinh nghiÖm vµ c«ng viÖc, cuéc sèng cña b¶n th©n). 78. ChuÈn bÞ c¸c c©u hái liªn quan ®Õn néi dung häc trong buæi häc tríc. Chia líp vÒ nhãm. Ra c¸c c©u hái ®Ó tõng nhãm tr¶ lêi. 79. Ngåi vßng trßn võa h¸t vµ võa truyÒn mét vËt. Khi lêi h¸t dõng, vËt truyÒn do ai cÇm th× ngêi ®ã lµ ngêi ph¶i tr¶ lêi c©u hái liªn quan ®Õn bµi häc do ngêi ®iÒu hµnh ®a ra 80.Tªn trß 1. TÊt c¶ v× thîng ®Õch¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ cëi më, th©n thiÖn. Giíi thiÖu kh¸i niÖm, kh¸ch hµng, b¸n hµng, team workSè ngêi t/ Kh«ng h¹n chÕgiaThêi gian 10 – 15 phótDông cô ChuÈn bÞ phÇn thëng cho nhãm th¾ng: kÑo b¸nh, tiÒn,...C¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm vµ yªu cÇu c¸c nhãm bÇu nhãm tr- ëng. C¸c nhãm ®øng thµnh hµng tríc v¹ch ph©n c¸ch. Thîng ®Õ ®øng c¸ch c¸c nhãm chõng 3 – 5 m Bíc 2. Gi¶i thÝch cho c¸c nhãm biÕt khi thîng ®Õ yªu cÇu mét vËt g× th× c¸c nhãm mau chãng t×m vËt ®ã ®a cho nhãm trëng ®Ó trao cho th- îng ®Õ. Thîng ®Õ chØ nhËn ®å vËt tõ nhãm tr- ëng nµo mang lªn nhanh nhÊt. Bíc 3. Tæng kÕt: Thîng ®Õ nhËn ®îc nhiÒu ®å cèng n¹p tõ nhãm nµo nhÊt th× nhãm ®ã th¾ng cuécNguån 17
 • 18. 74.Tªn trß 2. Giã thæich¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i, gi¶i to¶ mÖt máiSè ngêi t/ 10 – 30 ngêigiaThêi gian 8 – 10 phótDông cô GhÕC¸ch ch¬i Bíc 1. Häc viªn xÕp ghÕ thµnh vßng trßn vµ ngåi vµo vÞ trÝ sao cho ®ñ mçi ngêi mét ghÕ. Bíc 2. Gi¶i thÝch khi nguêi ®iÒu hµnh nãi Giã thæi, giã thæi... th× c¸c häc viªn cïng hái to Giã thæi vÒ ®©u ngêi ®iÒu hµnh tr¶ lêi Giã thæi vÒ nh÷ng ngêi ... thi nh÷ng ngêi cã ®Æc ®iÓm ®ã ph¶i ®æi chç cho nhau. Trong khi mäi ngêi ®æi chç cho nhau th× ngêi ®iÒu hµnh sÏ ngåi vµo ghÕ trèng. Ngêi thõa ra sÏ nh©n ®îc mét hu©n ch¬ng b»ng b¨ng dÝnh vµ l¹i tiÕp tôc ®iÒu hµnh Bíc 3. Tæng kÕt: nh÷ng nguêi cã huy ch¬ng th× sÏ bÞ ph¹t cÊt ghÕ hoÆc nép tiÒnNguån75Tªn trß 3. C¸ lín, c¸ bÐch¬iMôc ®Ých Tao kh«ng khÝ th©n thiÖn, khëi ®éngSè ngêi t/ Kh«ng h¹n chÕgiaThêi gian 5 – 10 phótDông côC¸ch ch¬i Bíc 1. C¸c häc viªn ®øng thµnh vßng trßn Bíc 2. Ngêi ®iÒu hµnh gi¶i thÝch c¸ch ch¬i: Khi nãi C¸ lín th× dang tay ra, khi nãi C¸ bÐ th× khÐp tay l¹i. Bíc 3. Ngêi ®iÒu hµnh nãi c¸ lín, c¸ bÐ nhng kh«ng lµm theo quy luËt, ngêi nµo lµm sai th× sÏ bÞ ph¹t Bíc 4. C¶m ¬n vµ tiÕp tôc buæi häcNguån 18
 • 19. 76.Tªn trß 4. §èt diªmch¬iMôc ®Ých Giíi thiÖu häc viªn, t¹o kh«ng khÝ th©n mËt, cëi më. Giíi thiÖu kü n¨ng thuyÕt tr×nhSè ngêi t/ 15 – 30giaThêi gian 10 – 20 phótDông cô 2 bao diªmC¸ch ch¬i Bíc 1. Häc viªn ®øng thµnh vßng trßn Bíc 2. Mçi ngêi sÏ bËt mét que diªm vµ giíi thiÖu vÒ m×nh trong kho¶ng thêi gian que diªm ch¸y. NÕu que diªm kh«ng ch¸y hay t¾t gi÷a chõng th× mÊt c¬ héi. Bíc 3. Hái ý kiÕn häc viªn, nhËn xÐt, tæng kÕtNguån77.Tªn trß 5. Giíi thiÖu tªnch¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ cëi më, th©n thiÖnSè ngêi t/ Kh«ng h¹n chÕgiaThêi gian 20 – 30 phótDông côC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm (tuú sè lîng) Bíc 2. §øng thµnh vßng trßn Bíc 3.Tõng ngêi giíi thiÖu. Ngêi sau tríc khi giíi thiÖu m×nh ph¶i giíi thiÖu l¹i nh÷ng ngêi ®· giíi thiÖu.Nguån TW §oµn78.Tªn trß 6. NÐm bãngch¬iMôc ®Ých Canh tranh gi÷a c¸c nhãm, t¹o kh«ng khÝ cëi më, khëi ®éngSè ngêi t/ Kh«ng h¹n chÕgia 19
 • 20. Thêi gian 15 – 20 phótDông cô Bãng b»ng giÊy tù t¹o, sè lîng tuú theo sè ngêiC¸ch ch¬i Bíc 1. VÏ mét vßng trßn trªn b¶n hoÆc trªn têng Bíc 2. Ngêi ch¬i ®øng thµnh hµng däc c¸ch b¶ng/ t- êng 3 mÐt Bíc 3. Ngêi híng dÉn sÏ ®äc sè th× c¸c nhãm ph¶i chuyÒn bãng cho ngêi mang sè ®ã. Bíc 4. Khi ngêi híng dÉn ra lÖnh cho ngêi sè mÊy nÐm th× ngêi ®ã ph¶i nÐm cho tróng ®ÝchNguån Anji79.Tªn trß 7. Chim hãtch¬iMôc ®Ých Khëi ®éng. T¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸iSè ngêi t/ Kh«ng h¹n chÕgiaThêi gian 10 – 15 phótDông côC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia thµnh c¸c nhãm 3 ngêi. Hai ngêi n¾m tay t¹o thµnh lång chim vµ ngêi cßn l¹i ë gi÷a lµm chim. Bíc 2. Ngêi ®iÒu hµnh h« ®æi lång th× c¸c con chim ph¶i ®æi lång vµ ngêi ®iÒu hµnh sÏ chui vµo mét lång chim. Ngêi cßn l¹i l¹i tiÕp tôc ®iÒu khiÓnNguån80.Tªn trß 8. KÞch c©mch¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ th©n thiÖn, cëi mëSè ngêi t/giaThêi gian Tuú sè lîng ngêi trong nhãm, tuy nhiªn tõ 10 ®Õn 15 phót lµ võaDông cô Häc viªn cã thÓ tù t×m ®¹o cô riªng cho c«ng viÖc cÇn minh ho¹ cña m×nhC¸ch ch¬i Bíc 1. Tõng ngêi giíi thiÖu tªn cïng cö chØ minh ho¹ nghÒ cña m×nh Bíc 2. Nh÷ng ngêi cßn l¹i ®o¸n vµ ghi l¹i nghÒ nghiÖp cña tõng ngêi 20
 • 21. Bíc 3.Ngêi nµo ®o¸n ®óng nhiÒu nghÒ nhÊt sÏ ®îc thëng (gi¶i thëng lÊy tõ ngêi nµo ®o¸n ®óng Ýt nhÊt)Nguån Passion for Energizer81.Tªn trß 9. C¸c d©y ruy b¨ng mµuch¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ th©n thiÖn, cëi mëSè ngêi t/giaThêi gian Tuú theo sè lîng ngêi trong nhãm, tuy nhiªn tõ 5 ®Õn 10 phót lµ võaDông cô C¸c d©y ruy b¨ng mµuC¸ch ch¬i Bíc 1. Mçi häc viªn mét bé d©y ruy b¨ng cã c¸c mµu kh¸c nhau Bíc 2. Häc viªn sÏ buéc nh÷ng d©y nµy vµo tõng chç tuú thÝch vd: cæ tay, cæ, tai... Bíc 3. Chia thµnh nhãm nhá Bíc 4.NÕu b¹n h« c¸c d©y mµu ®á cïng nhau th× c¸c häc viªn sÏ ph¶i cho c¸c d©y cña m×nh tiÕp xóc víi d©y cïng mµu cña ngêi kh¸cNguån Passion for Energizer82.Tªn trß 10. ThuyÕt tr×nh b¸n hµngch¬iMôc ®Ých T¨ng cêng kü n¨ng thuyÕt phôc/thuyÕt tr×nh, ®Æc biÖt lµ thuyÕt tr×nh s¶n phÈmSè ngêi t/giaThêi gian 20-30 phótDông cô C¸c mãn hµngC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm, mçi nhãm bÇu ra mét ngêi b¸n hµng vµ mét kh¸ch hµng, mçi nhãm t×m ra mét mÆt hµng cho riªng m×nh (nªn dïng ngay nh÷ng g× m×nh s½n cã vd: giÇy, dÐp, ...). Bíc 2. Mçi nhãm sÏ cã 15 phót ®Ó chuÈn bÞ. Bíc 3. Sau khi ®· chuÈn bÞ xong th× tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng ra ngåi mét bµn riªng vµ nh©n viªn b¸n hµng cña tõng nhãm sÏ lÇn lît ®i gÆp kh¸ch hµng ®Ó b¸n mãn hµng cña m×nh. Bíc 4. C¸c kh¸ch hµng sÏ biÓu quyÕt ®Ó t×m ra ngêi 21
 • 22. b¸n hµng tµi ba nhÊt. Nhãm nµo b¸n kÐm nhÊt sÏ bÞ ph¹t tiÒn, nhãm giái nhÊt sÏ ®îc nhËn tiÒnNguån Rex 22
 • 23. 83.Tªn trß 11. §Ëp vì bãng baych¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ th©n thiÖn, cëi mëSè ngêi t/giaThêi gian Tuú theo sè lîng ngêi trong nhãm, tuy nhiªn tõ 10 ®Õn 15 phót lµ võaDông cô Bãng bay vµ d©y buécC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm Bíc 2. Buéc bãng bay vµo d©y lng cña tõng ngêi Bíc 3. Ra lÖnh ®Ëp bãng (kh«ng ®îc dïng ch©n, tay) Bíc 4.§éi nµo cßn gi÷ ®îc nhiªï bãng nhÊt sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh sÏ ®îc nhËn phÇn thëng tõ nhãm bÞ ph¹tNguån Ph¹m Vi84.Tªn trß 12. ¡n t¸o trong chËu nícch¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ thi ®uaSè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô Hai x«/chËu níc s¹ch, hai qu¶ t¸o toC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia lµm hai nhãm Bíc 2. Mçi nhãm chän ra mét ngêi ¨n nhanh nhÊt Bíc 3. Th¶ hai qu¶ t¸o vµo hai chËu/x« níc Bíc 4.Khi b¹n h« b¾t ®Çu th× 2 ngêi nµy ph¶i ¨n hÕt 2 qu¶ t¸o sao cho nhanh nhÊt (kh«ng ®îc dïng tay)Nguån Ph¹m Vi85.Tªn trß 13. ¡n t¸o treo trªn d©ych¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ thi ®uaSè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô T¸o, d©y buéc, khung treo t¸oC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm vµ treo t¸o lªn d©y 23
 • 24. Bíc 2. Yªu cÇu mçi nhãm chän ra mét ®«i nam/n÷ Bíc 3. Khi h« b¾t ®Çu th× tõng ®«i mét ph¶i cïng nhau ¨n hÕt qu¶ t¸o cho nhanh (kh«ng ®îc dïng tay gi÷ t¸o) Bíc 4. §«i nµo ¨n nhanh nhÊt sÏ ®îc thëngNguån Ph¹m Vi86.Tªn trß 14. B¹n lµm chøc vô g×ch¬iMôc ®Ých RÌn luyÖn kü n¨ng giao tiÕpSè ngêi t/giaThêi gian 10-15 phótDông cô Photocopy trß ch¬i sè 1C¸ch ch¬i Bíc 1. Photocopy 1, c¾t theo ®êng chÊm chÊm, ®a mét nöa 10 tªn chøc vô cho 10 ngêi, 10 b¶ng m« t¶ chøc vô cho 10 ngêi kh¸c. Bíc 2. Häc viªn sÏ ®i l¹i trong líp vµ kÓ cho nhau nghe vÒ chøc vô hoÆc m« t¶ c«ng viÖc cña m×nh nh»m t×m cho m×nh ngêi phï hîp. Bíc 3.Tõng ®«i sÏ cïng thuyÕt tr×nh cho c¶ líp vÒ nghÒ nghiÖp, chøc vô cña m×nh. C¶ líp sÏ nghe xem hä cã “ghÐp ®«i” ®óng kh«ng. Ai bÞ r©u «ng nä c¾m c»m bµ kia th× sÏ bÞ ph¹t.Nguån Business Communication Games87.Tªn trß 15. T×m ®ång nghiÖp, ngêi mµ...ch¬iMôc ®Ých T¨ng cêng kh¶ n¨ng giao tiÕpSè ngêi t/giaThêi gian 15 phótDông cô PhotocopyC¸ch ch¬i Photocopy tê 2a vµ 2b, c¾t ra, ®a cho mçi häc viªn mét tê. NÕu líp häc Ýt h¬n 16 ngêi, b¹n ph¶i bít c©u hái ®i.Nguån Business Communication Games88.Tªn trß 16. ChuyÓn t¸och¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ cëi më, hîp t¸c 24
 • 25. Sè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô T¸oC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm, xÕp hµng mét Bíc 2. ChuÈn bÞ mçi nhãm mét qu¶ t¸o, qu¶ cam.... Bíc 3.Häc viªn ph¶i kÑp qu¶ t¸o vµo gi÷a c»m vµ vai cña m×nh ®Ó chuyÒn cho nhau, nÕu r¬i th× ph¶i lµm l¹i. Nhãm nµo nhanh nhÊt sÏ ®îc th- ëngNguån Ph¹m Vi89.Tªn trß 17. ChuyÒn chai nícch¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ cëi më, hîp t¸c (thÝch hîp cho nh÷ng tËp thÓ ®· t¬ng ®èi cëi më trong quan hÖ)Sè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô Vá chai níc kho¸ngC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm, xÕp hµng mét Bíc 2. Mçi nhãm cÇn mét chai níc (nªn dïng chai níc kho¸ng, vá nhùa) Bíc 3.Häc viªn trong tõng nhãm dïng bÊt cø bé phËn g× trªn c¬ thÓ ®Ó chuyÒn chai níc vµ chuyÒn cho nhau, nÕu r¬i th× ph¶i lµm l¹i tõ ®Çu, nhãm nhanh nhÊt sÏ ®îc thëng tõ kho¶n ph¹t cña nhãm chËm nhÊtNguån Ph¹m Vi90.Tªn trß 18. ChuyÓn d©y chunch¬iMôc ®Ých T¨ng tÝnh hîp t¸c, khÐo lÐoSè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô Mçi thµnh viªn mét èng hót, mçi nhãm mét d©y chunC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm, xÕp hµng ®¬n Bíc 2. Mçi ngêi ngËm mét èng hót, mét chiÕc d©y chun sÏ ®îc giao cho ngêi ®Çu hµng, c¸c thµnh viªn sÏ ph¶i chuyÒn chiÕc d©y chun 25
 • 26. xuèng cuèi hµng cµng nhanh cµng tèt (chØ ®îc dïng måm) Bíc 3. C¸c nhãm thi víi nhau, cã gi¶i thëngNguån Rex 26
 • 27. 91.Tªn trß 19. T×m ch÷ c¸i trªn th©n h×nh ngêi kh¸cch¬iMôc ®Ých S¶ng kho¸i (chó ý chän ngêi d¸m tham gia v× trß ch¬i mang nhiÒu kÞch tÝnh)Sè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô Ch÷ c¸i c¾t b»ng b×a cøng, mÆt sau cã b¨ng dÝnh; Kh¨n bÞt m¾tC¸ch ch¬i Bíc 1. Chän vµi cÆp nam n÷ Bíc 2. C¶ hai ®Òu bÞ bÞt m¾t, ngêi chñ tr× sÏ d¸n nh÷ng ch÷ c¸i (®îc c¾t b»ng b×a cøng cã b¨ng dÝnh ë phÝa sau) cña mét tõ lªn ngêi b¹n trai (trõ khu vùc cÊm). Bíc 3. Khi ngêi chñ tr× cho biÕt tõ mµ tõng b¹n n÷ ph¶i t×m vµ ra lÖnh b¾t ®Çu th× c¸c b¹n n÷ sÏ ph¶i t×m cho m×nh ®îc nh÷ng ch÷ c¸i trªn m×nh cña b¹n trai vµ ghÐp tõ sao cho nhanh nhÊt Bíc 4.§Ó thªm hÊp dÉn, tríc khi b¾t ®Çu ta cã thÓ tr¸o ®«i ®Ó khi b¾t ®Çu c¸c ®«i ph¶i ®i t×m ngêi cÆp bå víi m×nh nÕu kh«ng th× sÏ “«ng nä bµ kia”Nguån Ph¹m ViTªn trß 20. Vît chíng ng¹i vËtch¬iMôc ®Ých Vui vÎ, t¨ng cêng kh¶ n©ng giao tiÕpSè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô Kh¨n bÞt m¾t, mét sè vËt lµm chíng ng¹i vËt (kh«ng dîc dïng nh÷ng vËt dÔ g©y nguy hiÓm)C¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm, mçi nhãm chän ra mét ngêi Bíc 2. Tuú theo sè nhãm mµ ngêi ®iÒu khiÓn qui ®Þnh sè lµn ®êng cho phï hîp, trªn mçi lµn ®êng cã ®é dµi b»ng nhau ®îc ®Æt c¸c chíng ng¹i vËt t¬ng tù. Bíc 3. Ngêi vît chíng ng¹i vËt sÏ bÞ bÞt m¾t. Tríc khi trß ch¬i b¾t ®Çu nh÷ng ngêi nµy sÏ bÞ ®Æt vµo ®iÓm xuÊt ph¸t vµ bÞ quay t¹i chç mét sè vßng ®Ó cho mÊt ph¬ng híng. 27
 • 28. Bíc 4.Khi trß ch¬i b¾t ®Çu ngêi trong tõng nhãm sÏ dïng lêi nãi ®Ó híng dÉn ngêi cña nhãm m×nh vît chíng ng¹i vËtNguån Ph¹m Vi 28
 • 29. Tªn trß 21. Nh÷ng ngêi næi tiÕngch¬iMôc ®Ých T¨ng kh¶ n¨ng giao tiÕp, t duy logicSè ngêi t/giaThêi gian Tuú theo, khi mµ b¹n cßn høngDông cô B¶ng viÕt, tªn mét sè nh©n vËt næi tiÕngC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm ngÉu nhiªn, mçi nhãm chän ra mét ngêi. Nh÷ng ngêi ®îc chän sÏ ®øng quay mÆt l¹i nhãm m×nh (quay lng l¹i b¶ng) Bíc 2. Ngêi ®iÒu khiÓn sÏ viÕt tõng tªn cña ngêi næi tiÕng lªn b¶ng vµ yªu cÇu ngêi ch¬i ®o¸n tªn Bíc 3. Ngêi ch¬i sÏ ®îc hái nh÷ng c©u hái, ngêi trong nhãm chØ ®îc tr¶ lêi ®óng hoÆc sai chø kh«ng ®îc gi¶i thÝch. Bíc 4. Gi¶i thÝch V.D: Khi ngêi ®iÒu khiÓn viÕt Mü Linh Ngßi ch¬i hái: Ngêi Êy lµ nam giíi? Thµnh viªn cña nhãm: Sai Ngêi ch¬i hái: C« Êy lµ ca sÜ Thµnh viªn: §óng ...... Bíc 5. Nhãm nµo ®o¸n nhanh sÏ ®îc thëngNguån Ph¹m ViTªn trß 22. §o¸n tõch¬iMôc ®Ých T¨ng kh¶ n¨ng giao tiÕp, t duy logicSè ngêi t/giaThêi gian 15 phótDông cô B¶ng viÕt, danh s¸ch c¸c tõ (chó ý chän nh÷ng tõ cã thÓ dÔ m« t¶ b»ng hµnh ®éng)C¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm, mçi nhãm chän ra mét ngêi. Nh÷ng ngêi nµy sÏ ngåi quay lng l¹i b¶ng. Bíc 2. Khi ngêi ®iÒu khiÓn viÕt tõ lªn b¶ng th× ng- êi trong nhãm sÏ dïng c¸c tõ t¬ng tù hoÆc hµnh ®éng ®Ó chØ cho ngêi ch¬i biÕt ®îc tõ trªn b¶ng Bíc 3. Gi¶i thÝch VD: Khi ngêi ®iÒu khiÓn viÕt tõ 29
 • 30. ¤-T« Ngêi trong nhãm sÏ nãi: Nã cã bèn b¸nh, ch¹y b»ng x¨ng, cã cßi... Bíc 4. Nhãm nµo ®o¸n ®îc nhiÒu tõ h¬n sÏ th¾ngNguån Phan Quèc M¹nhTªn trß 23. §o¸n tªn ngêi dùa vµo c¸c bé phËn cña c¬ thÓch¬iMôc ®Ých T¨ng tÝnh quan t©m ®Õn ngêi kh¸cSè ngêi t/giaThêi gian 10 phótDông côC¸ch ch¬i Bíc 1. Chän mét vµi ngõêi ®Ó lµm “vËt thÝ m¹ng” Bíc 2.Chia nhãm, vËt thÝ m¹ng sÏ ®øng sau mét tÊm rÌm hay c¸nh cöa. Khi trß ch¬i b¾t ®Çu, nh÷ng vËt thÝ m¹ng sÏ d¬ ch©n, tay hoÆc mét bé phËn nµo ®ã cña c¬ thÓ m×nh ra ®Ó cho c¸c nhãm ®o¸n. Nhãm nµo ®o¸n nhanh, ®óng sÏ nhËn gi¶i thëngNguån Ph¹m ViTªn trß 24. T×m kho b¸uch¬iMôc ®Ých T¨ng kh¶ n¨ng giao tiÕp, tinh thÇn ®ång ®éiSè ngêi t/giaThêi gian 15 phót hoÆc h¬n, tuú theoDông cô Mét sç vËt dông vµ danh s¸ch c¸c vËt nµyC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm Bíc 2. Ngêi ®iÒu khiÓn giÊu mét sè vËt dông ë nh÷ng n¬i tuú ý Bíc 3.Khi ngêi ®iÒu khiÓn ra lÖnh, c¸c nhãm sÏ ®i t×m, nhãm nµo t×m ®îc nhiÒu nhÊt, nhanh nhÊt sÏ lµ ngêi th¾ng cuécNguån Ph¹m ViTªn trß 25. BÞt m¾t cho nhau ¨nch¬iMôc ®Ých Th gi·n, ®oµn kÕt 30
 • 31. Sè ngêi t/giaThêi gian 10 phótDông cô Kh¨n bÞt m¾t, b¸nh/kÑo, th×a, ®ÜaC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm vµ yªu cÇu mçi nhãm cö ra mét ®«i nam n÷ Bíc 2. Tõng ®«i nam n÷ ®îc bÞt m¾t, mçi ®«i ®îc trang bÞ mét chiÕc th×a vµ mét ®Üa b¸nh ga t« hoÆc b¸nh kÑo kh¸c. Bíc 3.Khi ngêi ®iÒu khiÓn h¹ lÖnh b¾t ®Çu th× tõng ®«i mét sÏ cho nhau ¨n. §«i nµo ®ót cho nhau chÝnh x¸c nhÊt (mÆt Ýt bÈn nhÊt) sÏ ®îc th- ëngNguån Ph¹m Vi 31
 • 32. Tªn trß 26. ViÕt tªn kh«ng dïng taych¬iMôc ®Ých Lµm quen nhau mét c¸ch tù nhiªnSè ngêi t/giaThêi gian Tuú theo sè lîng ngêiDông cô Kh«ngC¸ch ch¬i Bíc 1. Khi mäi ngêi cã mÆt, ngêi ®iÒu khiÓn sÏ viÕt mÉu tªn m×nh b»ng c¸ch dïng khuûu tay hoÆc ch©n viÕt lªn kh«ng khÝ tªn cña m×nh Bíc 2. C¸c thµnh viªn kh¸c sÏ lÇn lît lµm theo, nÕu ai kh«ng lµm ®îc cho Ýt nhÊt 1 ngêi ®o¸n ®óng tªn cña m×nh th× sÏ bÞ ph¹t 1 ng×n ®ångNguån RexTªn trß 27. T×m sù thay ®æi cña ®èi t¸cch¬iMôc ®Ých T¨ng cêng kh¶ n¨ng quan s¸t, th d·nSè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô Kh«ngC¸ch ch¬i Bíc 1. Tõng ®«i nam n÷ ®øng ®èi diÖn, quan s¸t nhau trong vßng 2 phót. Bíc 2. Sau ®ã ®øng quay lng l¹i nhau vµ tù thay ®æi vÞ trÝ mét ®å vËt nµo ®ã trªn m×nh. Bíc 3. Khi thay ®æi xong, c¸c ®«i l¹i ®øng quay mÆt l¹i víi nhau vµ nãi cho ®èi t¸c cña m×nh biÕt cã g× thay ®æi ë ®èi t¸c cña m×nhNguån Rex 32
 • 33. Tªn trß 28. Thi b¾t chíc tiÕng c¸c con vËtch¬iMôc ®Ých Th gi·nSè ngêi t/giaThêi gian 10 phótDông cô NÕu nhãm Ýt th× kh«ng cÇn nhng nÕu hµng tr¨m ngêi trë lªn, vµ khã tËp hîp th× ph¶i in sticker ®Ó ph¸t cho tõng ngêiC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm ngÉu nhiªn theo tªn c¸c con vËt: Chã sãi, chã nhµ lín, chã con, chã bÑc giª, bß, gµ trèng, mÌo, dª... Bíc 2. Mçi nhãm thi tuyÓn lÊy mét ngêi b¾t chíc tiÕng con vËt ®îc chØ ®Þnh gièng nhÊt. Bíc 3.Ngêi ®iÒu khiÓn sÏ kªu mÉu mét lÇn, sau ®ã ngêi cña tõng nhãm mét sÏ lÇn lît kªu. Nh÷ng ngêi kh¸c sÏ biÓu quyÕt ®Ó chän ra nhµ v« ®Þch.Nguån Ph¹m ViTªn trß 29. Hæ - Hoµng tö - C«ng chóach¬iMôc ®Ých Khëi ®éng, giíi thiÖu kh¸i niÖm c¹nh tranh, chiÕn lîcSè ngêi t/ 10 – 30giaThêi gian 5 – 10Dông cô Kh«ngC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia líp thµnh 2 nhãm ®øng ®èi diÖn nhau Bíc 2. Gi¶i thÝch luËt ch¬i:  Hæ th¾ng C«ng chóa  C«ng chóa th¾ng Hoµng tö  Hoµng tö th¾ng Hæ  C¸c nhãm thèng nhÊt trong vßng 10 gi©y. Khi träng tµi ra lÖnh th× mçi bªn cïng thÓ hiÖn hµnh ®éng cña mét trong ba nh©n vËt ®Ó ph©n th¾ng b¹i Bíc 3. Ch¬i mét vµi lÇn råi kÕt luËnNguån 33
 • 34. 34
 • 35. Tªn trß 30. TruyÒn tinch¬iMôc ®Ých Giíi thiÖu Kü n¨ng giao tiÕp, nhËn thøc, tinh thÇn ®ßng ®éiSè ngêi t/ Kh«ng h¹n chÕgiaThêi gian 10 – 15 phótDông cô Bót, giÊyC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia thµnh c¸c nhãm theo sè lîng thÝch hîp. Nh÷ng ngêi d cã thÓ ®îc mêi lµm träng tµi. Bíc 2. Phæ biÕn luËt ch¬i: C¸c thµnh viªn chØ ®îc nãi thÇm vµ kh«ng ®îc di chuyÓn. NhiÖm vô cña mçi thµnh viªn lµ truyÒn ®¹t l¹i nh÷ng g× m×nh nghe ®îc cho ngêi tiÕp theo. Ngêi cuèi cïng sÏ ghi l¹i nh÷ng g× m×nh nghe ®îc. Bíc 3. Trao giÊy cho c¸c nhãm råi b¾t ®Çu bÊm thêi gian. Bíc 4. C«ng bè kÕt qu¶ vµ nhËn xÐtNguånTªn trß 31. Tam sao thÊt b¶nch¬iMôc ®Ých Giíi thiÖu Kü n¨ng giao tiÕp, kü n¨ng tr×nh bµySè ngêi t/ Kh«ng h¹n chÕgiaThêi gian Tuú thuéc vµo sè ngêi tham giaDông cô B¶n tinC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia thµnh c¸c nhãm vµ yªu cÇu c¸c nhãm xÕp theo thø tù ®Ó lªn nhËn tin. Yªu cÇu mäi ng- êi chØ ®îc nãi thÇm cho nhau trong thêi gian cµng ng¾n cµng tèt vµ ngêi nghe kh«ng ®îc hái l¹i. Bíc 2. Yªu cÇu tÊt c¶ nh÷ng ngêi mang sè 1 lªn vµ trao b¶n tin ®Ó nghªn cøu trong vßng mét phót råi thu l¹i. Bíc 3. Gäi ngêi mang sè 2 lªn nhËn tin. Khi ngêi 1 nãi xong th× vÒ chç vµ ngêi 3 lªn nhËn tin. LÇn lîi cho ®Õn ngêi cuèi cïng. Ngêi cuèi cïng nghi l¹i nh÷ng g× m×nh nghe thÊy. Bíc 4. So s¸nh néi dung vµ thêi gian. 35
 • 36. NguånTªn trß 32. Câng b¹n thæi bãng baych¬iMôc ®ÝchSè ngêi t/ 6 ®«igiaThêi gianDông cô Bãng bay (dÔ vì)C¸ch ch¬i Bíc 1. Chia hai ®éi cã sè nam vµ n÷ nh nhau Bíc 2. §«i 1 nam câng n÷ ch¹y tõ v¹ch xuÊt ph¸t ®Õn ®Ých. N÷ gi÷ bãng bay cho nam thæi ®Õn khi vì th× câng b¹n quay vÒ chç Bíc 3. §éi nµo nhanh nhÊt sÏ th¾ngNguånTªn trß 33. Ma phïn, ma rµoch¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i, gi¶i to¶ mÖt máiSè ngêi t/ 10 – 30 ngêigiaThêi gian 8 – 10 phótDông cô GhÕC¸ch ch¬i Bíc 1. ngêi ®iÒu hµnh gi¶i thÝch r»ng tÊt c¶ ®ang trªn thuyÒn lªnh ®ªnh trªn biÓn. Khi b·o th× thuyÒn vì vµ chóng ta ph¶i nhay lªn phao. NÕu phao qu¸ t¶i th× sÏ ch×m. NÕu phao trèng th× sÏ l·ng phÝ. Häc viªn xÕp thµnh vßng trßn vµ quay theo mét chiÒu Bíc 2. Gi¶i thÝch khi nguêi ®iÒu hµnh nãi ma phïn, ma phïn... th× c¸c häc viªn ®i ®Òu vµ vç nhÑ lªn vai ngêi tríc ma rµo, ma rµo... th× c¸c häc viªn ®i ®Òu vµ vç m¹nh lªn vai ngêi tr- íc. Khi ngêi ®iÒu hµnh h« b·o th× mäi ngêi dõng l¹i. Bíc 3. Ngêi ®iÒu hµnh h« Nh¶y lªn phao x ngêi th× mäi ngêi nhanh chãng h×nh thµnh nhãm x ngêi vµ cÇm tay nhau thµnh vßng trßn. Bíc 4. Tæng kÕt: nh÷ng nguêi m¾c lçi th× sÏ bÞ ph¹tNguån 36
 • 37. Tªn trß 34. Nhanh nhiÒu tèt rÎch¬iMôc ®ÝchSè ngêi t/giaThêi gianDông côC¸ch ch¬iNguånTªn trß 35. Con muçich¬iMôc ®ÝchSè ngêi t/giaThêi gianDông côC¸ch ch¬iNguån 37
 • 38. Tên trò chơi 36. Hình vuông bằng dây thừngMục đích Vai trò lãnh đạo Tinh thần đồng đội Giao tiếp Quản lý chất lượng, hệ thống, thực hiện quá trìnhSố người t/gia Không hạn chếThời gian Không hạn chếDụng cụ Dây thừng Khăn bịt mắtCách chơi Chia nhóm: 2 trở lên Phổ biến cách chơi: Các thành viên bị bịt mắt họ có một dây thừng các thành viên sẽ bám vào dây thừng và làm sao tao thành một hình vuông. Khi nào quyết định thì bỏ bịt mặt ra Chọn một nhóm trưởng Không được ra khỏi vòng Trong khi chơi người quản trò theo dõi và có thể đổi chỗ những người trong nhómTổng kết Cách tốt nhất là đếm người để xác định ai ở góc của hình vuông Chia dây đều nhau - chỉ phải chuyển vị trí người đứng góc Điều chỉnh vị trí những người đứng góc những người khác chỉ chạm vào dây Quàng vai nhau Người đứng góc đứng yên và rút ngán dây lại Cử một người tin tưởng làm lãnh đạo nhóm Lập kế hoạch trước khi chơi Giao tiếp: 1 người nóiNguồn Caleb S.B. Chua (Singapore)Tên trò chơi 37. Chạy chỗMục đích Khởi động Ice-breakingSố người t/gia Không hạn chếThời gian 10 phútDụng cụCách chơi 1. Chia thành 4 nhóm 2. Tự đặt tên cho mỗi nhóm 38
 • 39. 3. Hỏi nhóm: nhóm hô thật to tên nhóm mình 4. Các nhóm đứng theo tay phải, trái, trước, sau 5. Hô bắt đầu và quay người thì các nhóm phải di chuyển để đúng vị trí tương đối với người quản trò và phải thẳng hàngTổng kết Phản ứng nhanh Định hướng Lãnh đạo nhómNguồn Caleb S.B. Chua (Singapore)Tên trò chơi 38. Người dẫn đườngMục đích Lãnh đạo & Văn hóa doanh nghiệp Tinh thần đồng độiSố người t/gia Không hạn chếThời gian 20 phútDụng cụCách chơi 1. Giảng viên lựa chọn địa hình và tạo những cản trở gây khó khăn cho việc đi lại 2. Yêu cầu mọi người chọn đôi (tốt nhất là một nam một nữ) 3. Mỗi đôi có một người bịt mắt 4. Yêu cầu người không bịt mắt dắt bạn mình đi theo hướng của giảng viên 5. Đi đến đích thỉ đổi vai trò cho nahu và đi ngược lại 6. Giảng viên nhanh chíng thay đổi địa hình để người đã đi qua không nhận ra. 7. Đôi nào nhanh nhất sẽ thắngTổng kết Cảm nhận? Vui, sợ, mất phương hướng Ngườ dẫn đường chỉ cho người khác những gì họ sẽ phải đối mặt và chỉ cho họ cách vượt qua. Tạo dựng văn hóa cho nhân viên ngay từ khi mới vàoNguồn Caleb S.B. Chua (Singapore)Tên trò chơi 39.Mục đíchSố người t/giaThời gianDụng cụCách chơi 1.Tổng kếtNguồn 39
 • 40. 40
 • 41. 1. Xếp hìnha. Giới thiệu: Trò chơi này giúp cho các học viên nhận thấy khiếm khuyết của việc thông tin một chiều (One Way communication) và lợi ích của thông tin có phản hồi.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 20-30 phút ► Số lượng người tham gia: không hạn chế. ► Dụng cụ: 2 bộ đồ chơi xếp hình.c. Nội dung: Chọn một học viên tự nhận là có khả năng truyền đạt ý kiến và một học viên khác tự nhận là có khả năng nghe tốt. Hai người chơi ngồi quay lưng vào nhau sao cho họ không nhìn thấy nhau trong quá trình chơi. Những học viên khác ngồi quan sát hai người chơi. Hai người chơi mỗi người được cấp một bộ xếp hình như nhau _ Chú ý pha trộn màu sắc của các khối hình để gây lẫn lộn. Đầu tiên, yêu cầu người chơi thứ nhất tự lắp ráp một khối theo ý thích của anh ta. Sau khi kết thúc, người chơi thứ nhất sẽ hướng dẫn bằng miệng cho người chơi thứ hai xếp lại hình giống như anh ta (chú ý người thứ hai chỉ nghe và làm theo chứ không được hỏi lại). Sau khi anh ta hoàn thành, yêu cầu người thứ nhất nhận xét “tác phẩm” của người thứ hai. Hai người chơi hoán đổi vị trí cho nhau và lặp lại trò chơi, tuy nhiên trong lần này, người thứ hai được phép hỏi lại người thứ nhất những điều anh ta chưa rõ. Sau khi tác phẩm được hoàn thành, tất cả nhận xét và so sánh với tác phẩm thứ nhất.d. Góc thảo luận: ► Vì sao kết quả lần thứ hai lại tốt hơn lần thứ nhất ► Để thực hiện tốt việc trao đổi thông tin 2 chiều cần đòi hỏi những yêu cầu gì?2. Người tìm đườnga. Giới thiệu: Trò chơi này giúp cho các học viên phát huy sáng kiến và tìm ra các giải pháp trước các vấn để mới.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 20 phút 41
 • 42. ► Số lượng người tham gia: 20 học viên chia làm 4 nhóm. ► Dụng cụ: bút và giấy khổ to.c. Nội dung: Các nhóm sẽ thảo luận để đưa ra một phương án kinh doanh chưa từng có trên thị trường (chú ý các ý tưởng càng mới lạ càng được khuyến khích, chẳng hạn “vào chùa bán thịt chó cho nhà sư”). Lần lượt đại diện từng nhóm sẽ trình bày ý tưởng của nhóm mình và đưa ra các luận cứ để bảo vệ ý tưởng đó. Các nhóm khác có thể tranh luận để bác bỏ ý tưởng được đưa ra.d. Góc thảo luận: ► Kết quả đạt được là do đâu (do tính đoàn kết nhất trí của tập thể) ► Sự cần thiết của tính sáng tạo trong kinh doanh.3. Nói dốia. Giới thiệu: Trò chơi này giúp cho các học viên làm quen với nhau trong buỏi học đầu tiên hoặc có thể giúp làm sôi động không khí học tập sau giờ nghỉ.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 20 phút ► Số lượng người tham gia: 10 học viênc. Nội dung: Các học viên được 5 phút chuẩn bị một bài giới thiệu về bản thân. Trong bài giới thiệu đó mỗi học viên khéo léo đưa vào một chi tiết không có thực và 42
 • 43. mẫu thuẫn với toàn bộ phần giới thiệu. Lần lượt từng học viên đứng lên giới thiệu về bản thân. Người tiếp theo sẽ nhắc lại phần giới thiệu của người trước trong đó phát hiện ra chi tiết không có thực. Cuộc chơi tiếp diễn cho đến người cuối cùng.d. Góc thảo luận: ► Ai là người có phần giới thiệu đặc sắc nhất với chi tiết nói dối thú vị nhất? ► Có khó khăn để nhận ra lời nói dối đó không?4. Nối điểma. Giới thiệu: Trò chơi này giúp cho các học viên phát huy trí tưởng tượng ra ngoài giới hạn suy nghĩ thông thường. Thường được sử dụng trong khi chờ các học viên đến muộn.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 10 phút ► Số lượng người tham gia: không giới hạn. ► Dụng cụ: chuẩn bị sẵn bút và giấy in các phương án dưới đây.c. Nội dung: Nối 9 điểm với 4 đường thẳng mà không được nhấc bút. 43
 • 44. Nối 12 điểm với 5 đường thẳng Nối 15 điểm với 6 đường thẳng5. Săn tìma. Giới thiệu: Trò chơi này giúp làm sôi động không khí trước buổi học hoặc sau giờ nghỉ.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 10 phút ► Số lượng người tham gia: Từ 2 đến 4 nhóm, mỗi nhóm tối đa 10 học viên. ► Dụng cụ: Một danh sách gồm các vật dụng lặt vặt như sổ tay, bút máy, kim băng, tiền lẻ…c. Nội dung: Các nhóm phải thu thập đầy đủ các vật dụng trong danh sách. Nhóm nào hoàn thành sớm nhất là đội thắng cuộc.d. Góc thảo luận: ► Các nhóm kết thúc trò chơi như thế nào? 44
 • 45. ► Ai là người làm trưởng nhóm, vai trò của anh ta ra sao? ► Phương pháp nào giúp đội về nhất thành công?6. Tên bạn là gì?a. Giới thiệu: Trò chơi này giúp cho các học viên nhớ được tên nhau vào đầu khoá học. Tạo bầu không khí cởi mở giữa các học viên.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 15 phút ► Số lượng người tham gia: 7-10 người.c. Nội dung: Lần lượt từng người đứng lên giới thiệu về bản thân. Phần giới thiệu được liên hệ với một đặc điểm nào đó để dễ nhớ, ví dụ “Tôi tên là Nam, tôi có một con chó tên là Nick”. Người tiếp theo sẽ đứng lên nhắc lại phần giới thiệu của người trước, sau đó tự giới thiệu về bản thân. Trò chơi được tiếp tục cho đến người cuối cùng.d. Góc thảo luận: 45
 • 46. ► Các nhóm kết thúc trò chơi như thế nào? ► Mọi người có nhớ được tên nhau không? ► Phương pháp trên có thể áp dụng được trong thực tiễn công việc không?7. Hãy chuyểna. Giới thiệu: Trò chơi này cho thấy sự sai lệch thông tin khi thông tin được chuyển từ người này qua người khác. Bài tập giúp cho học viên trau giồi được kỹ năng truyền đạt thông tin.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 15 phút ► Số lượng người tham gia: hai nhóm mỗi nhóm 10 người.c. Nội dung: Giới thiệu rằng mỗi nhóm sẽ được cung cấp một câu chuyện. Khuyến cáo trước rằng câu chuyện có thể bị sai lệch do nhiễu thông tin khi truyền đạt. Hai đội xếp thành 2 hàng. Người đầu hàng của mỗi đội sẽ được phát một tờ giấy in nội dung một câu chuyện. sau khi đọc xong anh ta sẽ kể lại cho người đứng sau mình. Đến lượt người này lại kể lại câu chuyện cho người tiếp sau. Lần lượt cho đến người cuối cùng. Người cuối cùng của mỗi đội sẽ kể lại cho cả lớp nghe nội dung câu chuyện.d. Góc thảo luận: ► Đội nào kết thúc cuộc chơi trước, bằng cách nào? ► So sánh nội dung câu chuyện được kể lại với nội dung ban đầu, do đâu lại có sự sai lệch như thế? 46
 • 47. ► Trong công việc thực tê, có cách nào để đảm bảo thông tin được chính xác khi chúng được thông báo cho những người khác? Bức thư của một Giám đốc Tối mai, khoảng 7h30 sẽ có một lễ bắn pháo hoa được tổ chức tại cầu Thê Húc Bờ Hồ. Sự kiện này mới chỉ xảy ra một lần trước đó vào ngày 2/9/1975. Như một biểu hiện của tình cảm của công ty đối với toàn thể nhân viên, công ty đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe để chở mọi người đến xem tại quán cafe City view. Trước khi sự kiện được bắt đầu, công ty đã cử anh Tùng miêu tả tóm tắt về sự kiện. Việc đó sẽ bắt đầu vào lúc 6h30 tại quán. Trong trường hợp trời mưa, lễ bắn pháo hoa sẽ bị huỷ. Nếu việc đó xảy ra, hãy tập trung tại sảnh vào lúc 8h để chuẩn bị xem phim.8. Nếu - Thìa. Giới thiệu: Trò chơi này tạo không khí vui vẻ và sôi động cho buổi học, nên được sử dụng vào đầu buổi chiều.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 15 phút ► Số lượng người tham gia: 20 Yêu cầu: hai đội mỗi đội khoảng 10 người, chuẩn bị một mẩu giấy cho mỗic. Nội dung: người. Đội 1 viêt một giả thiết, bắt đầu với từ “ Nếu “ Đội 2 viết một câu bắt đầu với từ “Thì” Ghép ngẫu nhiên hai mẩu giấy “Nếu” và “Thì”, đọc to cho cả lớp cùng nghe sẽ tạo được một câu vui vẻ. 47
 • 48. 9. chuyền chuna. Giới thiệu: Trò chơi này tạo không khí sôi động giữa giờ họcb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’ ► Số lượng chơi: 20 người chia làm 2 nhóm ► Dụng cụ: 2 chiếc thun vòng và 20 chiếc tămc. Nội dung: 2 nhóm xếp thành 2 hàng một, mỗi thành viên ngậm một chiếc tăm. Chiếc chun vòng sẽ được chuyền bằng tăm từ người đầu hàng đến người cuối hàng, đội nào về đích trước là đội thắng cuộc.d. Góc thảo luận: ► Các thành viên cảm nhận trò chơi như thế nào? ► Nguyên nhân nào dẫn đến thắng cuộc? 48
 • 49. 10. Thử thách niềm tina. Giới thiệu: Trò chơi này giúp học viên hiểu được một cách sâu sắc ý nghĩa của sự tin tưởng.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 5’ ► Số lượng chơi: 3 ngườic. Nội dung: 2 người đứng hàng một cách nhau một tầm tay. Người đứng sau có vóc người thật to lớn. Người đứng trước ngã về phía sau, người đúng sau đỡ người đứng trước. Thay người đứng sau bằng một người khác có vóc dáng thật nhỏ bé, người đứng trước bước tăng khoảng cách lên nửa bước, thực hiện lại thao tác trên. Quan sát thay đổi tâm lý của người ngã sau 2 lần thực hiện: Lần thứ nhất: do khoảng cách gần và người đỡ có vóc dáng to lớn đã tạo được tâm lý tin tưởng, an toàn cho đối tác. Lần thứ 2, do không tin tưởng nên đối tác do dự, không sẵn sàng.d. Góc thảo luận: ► Để thuyết phục được khách hàng, điều quan trọng nhất đối với giao dịch viên là làm gì? Là tạo được tâm lý tin tưởng cho khách hàng ngay từ phút đầu tiên. ► Có những phương pháp nào để gây được tâm lý tin tưởng cho khách hàng? 49
 • 50. 11. Bối rốia. Giới thiệu: Trò chơi này giúp học viên hiểu được một cách sâu sắc ý nghĩa của sự đoàn kết và hợp tác.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 15’ ► Số lượng chơi: không hạn chế o Công bố luật chơi cho mọi người: qui định rằng một người nào đó sẽ làmc. Nội dung: một hành vi nào đó. Nếu việc đó đúng như yêu cầu của mọi người ngầm thống nhất thi mọi người sẽ vỗ tay, nếu không đúng thì im lặng. Bằng cách đó mọi người sẽ điều khiển được người đó thực hiện được một mục tiêu thống nhất. o Thực hiện: yêu cầu người chơi đi ra ngoài phòng, những người trong phòng thống nhất yêu cầu. o người chơi bước vào phòng và làm thử một số hành động, nêu việc đó giống như yêu cầu thì mọi người vỗ tay, nếu không đúng thì im lặng. Trò chơi kết thúc khi mọi người dẫn dắt được người chơi thực hiện được hành động yêu cầu.d. Góc thảo luận: ► Điều gì dẫn dắt người chơi thực hiện được đúng yêu cầu của người khác: tính thống nhất trong hành động và sự khuyến khích kịp thời. ► Có thể áp dụng phương pháp này trong quản trị nhân sự được không? Khi muốn khuyến khích nhân viên hoạt động có hiệu quả thì người quản trị cần làm gì?Ghi chú ► Kỹ năng huấn luyện` kỹ năng giao tiếp 50
 • 51. 12. Cải tiến qui trìnha. Giới thiệu: Trò chơi này giới thiệu cho học viên phương pháp làm việc hiệu quả. Trò chơi được thực hiện sau giờ nghỉ, trước khi bắt đầu tiết học mới.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 15’ ► Số lượng chơi: không hạn chế ► Dụng cụ: một ống đựng 3 bóng tenis, 3 quả bóng bàn và một túi hạt đỗ. Yêu cầu 1 học viên tìm cách nào đó để đưa hết những thứ trên vào trong ốngc. Nội dung: Hỏi học viên khác xem đó đã phải là cách nhanh nhất chưa? Nêu chưa thì mời người đó lên làm Tiếp tục làm với người thứ 3 ► Đánh giá: sau mỗi lần làm thì thao tác được tiến hanh nhanh hơn và hiệud. Góc thảo luận: quả hơn ► Ý nghĩa của trò chơi: trong công việc để đạt hiệu quả cao cần phải quan sát, làm đúng qui trình và đúc rút kinh nghiệm.Điều gì dẫn dắt người chơi thực hiện được đúng yêu cầu của người khác: tính thống nhất trong hành động và sự khuyến khích kịp thời.13. Miêu tảa. Giới thiệu: Trò chơi này giúp học viên hiểu được một cách sâu sắc ý nghĩa của ấn tượng ban đầu.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 15’ 51
 • 52. ► Số lượng chơi: 20 người chia làm 4 nhómc. Nội dung: Đưa cho hai nhóm học viên mỗi nhóm một bức chân dung của cùng một người. Giới thiệu với nhóm 1 là đó là bức chân dung của một tên tội phạm và yêu cầu miêu tả. Tiếp tục giới thiệu với nhóm 2 rằng đó là một người anh hùng và yêu cầu miêu tả. Đọc to trước lớp 2 bản miêu tả và phân tích rõ sự khác nhau giữa chúng. ► Ý nghĩa: cũng là một bức chân dung nhưng vì có ấn tượng khác nhaud. Góc thảo luận: nên ta có 2 sự phản ánh hoàn toàn khác nhau ► Trong việc bán hàng và chăm sóc khách hàng, việc gây ấn tượng tốt cho khách hàng là rất quan trọng.14. Lạc quan và bi quana. Giới thiệu: Trò chơi này tạo không khí thảo luận trong lớp.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’ ► Số lượng chơi: không hạn chế ► Dụng cụ: mỗi người một trang báo gồm khoảng 30 hình vẽ, có một ô chữ nhỏ ở cuối trang thông báo số hình vẽ, một ô khác ghi “ai đọc được dòng 52
 • 53. chữ này sẽ trúng thưởng 1 chiếc xe ô tô”.c. Nội dung: Yêu cầu mọi ngưòi đếm trong trang báo xem có bao nhiều hình vẽ trong vòng 2’. Thực tế là mọi người vì quá quan tâm đến các hình vẽ nên không nhận ra rằng đã có sẵn đáp án trên trang báo. Chỉ có một số ít người nhận ra điều này. Nhận xét: nếu bạn là người sống năng động và lạc quan, bạn sẽ luôn nhận ra các cơ may mà cuộc sống mang lại, nói cách khác là bạn là người luôn “gặp may” trong cuộc sống. Một số người khác do sống thụ động và luôn bi quan nên họ tự đánh mất các cơ hội của cuộc đời.d. Góc thảo luận: ► Tại sao có những người luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, còn một số người khác thì không? ► Bạn có thể tự làm chủ số phận của mình bằng triết lý và quan niệm sống của bản thân không?Trò chơi tương tự Hãy đọc đoạn văn sau và đếm xem có tất cả bao nhiêu chữ “có thể”: Trong cuộc sống hàng ngày, nếu bạn có thể dành ít phút mỗi ngày để suy ngẫm thì bạn có thể phát hiện ra rằng có thể nhiều người gặp may mắn hơn một số người khác. Tại sao điều đó lại có thể xảy ra trong cuộc sống của chúng ta? điều đó có thể xảy ra bởi vì những người luôn gặp may mắn là những người luôn sống lạc quan và năng động. Họ có thể tự tìm kiếm ra cơ hội cho bản thân và có thể biến các cơ hội dù là nhỏ nhất trở nên thành công. Họ hiểu rằng đôi khi cơ hội có thể nằm chính ở những khó khăn mà họ đang đối mặt Thế còn đối với những người ít may mắn hơn? một cách chắc chắn họ là những người sống bi quan và thụ động. Với họ, một khó khăn dù là nhỏ nhất cũng có thể trở thành một trở ngại khó có thể vượt qua. Lúc đó, mối quan tâm duy nhất của họ là làm thế nào để có thể tránh khó khăn đó chứ không phải là khắc phục khó khăn. Kết quả là họ tự đánh mất những cơ hội của mình. Đáp án: có tất cả 11 từ “có thể” chứ không phải là 10 (kể cả từ “có thể” nằm trong câu hỏi). 53
 • 54. 15. Nhanh mắta. Giới thiệu: Trò chơi này giúp học viên giải trí trong thời gian chờ những người đến muộnb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’ ► Số lượng chơi: không hạn chế ► Flip chart hoặc máy chiếuc. Nội dung: Giả định các học viên là nhân viên sân bay và họ chuẩn bị giới thiệu cho hành khách về các chuyến bay sắp tới. Tuy nhiên màn hiển thị điện tử bị hỏng nên các tên chuyến bay đến từ các thành phố bị mất một chữ cái: Melbourne Canberra Sydney Ohio Pensylvania Peijing Benfast Ottawa Ankara Chiengmai 54
 • 55. Trò chơi tương tự: Đưa ra các danh lam thắng cảnh và yêu cầu học viên cho biết tên quốc gia có địa danh đó (giống trò chơi âm nhạc trên TV)16. Ai may mắn?a. Giới thiệu: Tặng quà cuối khoá cho học viên để tăng tình cảm đoàn kếtb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’ ► Số lượng chơi: không hạn chế ► Một món quà được gói trong một bọc, chiếc bọc đó được gói trong một bọc khác. Bọc này có thể gói kèm một món quà khác phía ngoài. Tiếp tục bọc cho đến khi được một bọc quà to.c. Nội dung: Cả nhóm đứng thành vòng tròn và nhún nhảy theo tiếng nhạc đồng thời chuyền tay nhau gói quà. Khi nhạc tắt, người nhận được quà sẽ bóc hộp. Nếu không có quà mà là một bọc khác thì tiếp tục chuyền cho người khác. Trò chơi tiếp tục cho đến khi món quà cuối cùng được mở ra, 55
 • 56. 17. Đi tìm ngườI yêua. Giới thiệu: Áp dụng trong các buổI liên hoan, hộI hè cuốI nămb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’ ► Số lượng chơi: khoảng 20 ngườic. Nội dung: Cả nhóm sẽ chia thành từng cặp một nam và một nữ. Mỗi đôi sẽ chọn một tiếng kêu của một loại động vật nào đó (chó, mèo …). Sau đó bịt mắt tất cả mọi người rồi yêu cầu các đôi tìm nhau theo tiếng kêu mà mình đã chọn. Đôi nào tìm thấy nhau nhanh nhất là đôi thắng cuộc. 56
 • 57. 18. Ai nhạy cảm hơna. Giới thiệu: Áp dụng trong các buổI liên hoan, hộI hè cuốI nămb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’ ► Số lượng chơi: khoảng 5 đôi nam nữc. Nội dung: 5 bạn nam sẽ bị bịt mắt ngồi trên ghế. 5 bạn nữ là đối tác sẽ phải dùng một bộ phận nào đó trên cơ thể của mình chạm vào người bạn nam. Bạn nam sẽ phải đọc tên bộ phận mà bạn gái vừa sử dụng lên. 57
 • 58. 19. Hoà hợpa. Giới thiệu: Áp dụng trong các buổI liên hoan, hộI hè cuốI nămb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’ ► Số lượng chơi: khoảng 5 đôi nam nữc. Nội dung: 5 đôi nam nữ sẽ bị bịt mắt và đứng đối diện nhau, giữa hai người được treo một quả táo. Hiệu lệnh bắt đầu, các đôi phải ăn táo trong một khoảng thời gian qui định. Hết thời gian, đội nào ăn được nhiều hơn là đội thắng cuộc. (có thể thay táo bằng chuối, dưa chuột hoặc sữa chua). 58
 • 59. 20. Phạta. Giới thiệu: Được sử dụng như một hình phạt đối với học viên không thực hiện đúng yêu cầu của giảng viênb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’ ► Số lượng chơi: khoảng 5 ngườic. Nội dung: 5 người chịu phạt sẽ đứng lên trước lớp và sẽ phải thực hiện các hành động theo sự điều khiển của quản trò như sau: • Dấu hỏi: hai tay chống sường, lắc hông sang hai bên • Dấu ngã: hai tay đưa lên trời, lắc hông từ trước ra sau • Dấu chấm than: nhảy lên • Dấu nặng: nhổm mông xuống (chú ý quản trò làm mẫu trước) Có thể thay thế dấu bằng hình tượng bơm xe: • Bơm xe: nhấp nhổm • Xì van: rướn người lên (chú ý xì lâu để gây cười) • Nổ lốp: ngồi thụp xuống 59
 • 60. 21. Giới thiệua. Giới thiệu: Sử dụng khi bắt đầu buổi học, tác dụng tạo không khí thân thiện cho lớp họcb. Yêu cầu: ► Thời gian: 20’ ► Số lượng chơi: cả lớp, tuy nhiên nếu số lượng vượt quá 15 người thì chia nhóm, mỗi nhóm từ 3 – 4 người ► Dụng cụ: chuẩn bị một số đồ vật lặt vặt như bút chì, tẩy, ví tiền, kính … (số đồ vật phải nhiều hơn số người chơi)c. Nội dung: • Lần lượt từng người lên chọn một đồ vật trên bàn và giới thiệu về bản thân, cuối cùng giải thích tại sao lại chọn đồ vật đó (đồ vật đó thích hợp với mình ra sao?) • Có thể thay đồ vật bằng các con giống 60
 • 61. 24. Giới thiệua. Giới thiệu: Sử dụng khi bắt đầu buổi học, tác dụng tạo không khí thân thiện cho lớp họcb. Yêu cầu: ► Thời gian: 20’ ► Số lượng chơi: không hạn chế ► Dụng cụ: bút và mẫu “Introduction Sheet” cho mỗi học viênc. Nội dung: • Các học viên hoàn thành mẫu của mình rồi đeo lên trước ngực. • Các học viên đi quanh lớp, chọn một bạn và giới thiệu về nhau. Sau đó tiếp tục gặp và giới thiệu với một bạn khác. tiếp tục cho đến khi tất cả mọi người quen nhau. Introduction Sheet Name: My favourit sport is: Animal is: People is: Food is: Hobby is:d. Thảo luận • Có ai tìm được bạn cùng sở thích không? • Có ai có những sở thích đặc biệt không? 61
 • 62. 25. Luyện tập “Brainstorming”a. Giới thiệu: Giới thiệu phương pháp “Brainstorming” cho học viênb. Yêu cầu: ► Thời gian: 20’ ► Số lượng chơi: không hạn chế ► Dụng cụ: bảng và bút viếtc. Nội dung: • Yêu cầu một người lên đóng vai trò người dẫn dắt thảo luận. • giới thiệu nguyên tắc của “Brainstorming” là “không phán xét, không bình luận”, “số lượng tốt hơn chất lượng”. • Hướng dẫn người dẫn trương trình lấy ý kiến từ các học viên với chủ đề “những mệnh đề làm hại đến hiệu quả của phương pháp thảo luận “Brainstorming”. (Lưu ý học viên không được đánh giá hay bình luận về ý kiến của người khác). • Sau cùng, cả lớp thảo luận về các ý kiến được đưa ra. Bạn có thể dẫn dắt phần học với các mệnh đề sau: 1. thật là vô lý 2. Tôi không có thời gian 3. Chúng tôi vẫn làm như thế trước đây 4. tại sao phải thay đổi khi hệ thống vẫn làm việc tốt? 5. Chúng ta chưa làm điều này bao giờ 6. Chúng ta chưa sẵn sàng 7. đấy không phải là vấn đề của chúng tôi 8. Hãy quay lại với thực tế 9. Cấp trên sẽ không đồng ý 10.Sẽ tốn kém lắm 11.Có vẻ như điều này không thực tế 12.Chúng ta chưa từng thử 13.Đã có ai làm thử chưa? 14.Chúng ta không đủ ngân sách 15.Không phải là nhiệm vụ của chúng ta 16.Hãy bỏ qua điều đó đid. Thảo luận • Thảo luận về tất cả những ý kiến thu được • Hỏi cảm giác của những người không được bầy tỏ ý kiến 62
 • 63. 26. Stress Monitora. Giới thiệu: Giúp học viên vui vẻ và tỉnh táo trong giờ họcb. Yêu cầu: ► Thời gian: bất kỳc. Nội dung: • Trong buổi học, nói với học viên về nghĩa vụ phải tỉnh táo trong giờ học. • chọn 1 học viên làm trưởng lớp • Giới thiệu với cả lớp: trưởng lớp có quyền làm các động tác thư giãn bất kỳ lúc nào anh ta cảm thấy buồn ngủ hoặc cảm thấy phần học không thú vị. Các học viên bắt buộc phải làm theo hành động của trưởng lớp mỗi khi anh ta hành động.d. Thảo luận • Có học viên nào gợi ý các động tác thư giãn thú vị không? 63
 • 64. 27. Hãy lại gần nhaua. Giới thiệu: Giúp học viên làm quen trước giờ học hoặc áp dụng vào phần giảng “không gian trong giao tiếp”b. Yêu cầu: ► Thời gian: 15’ ► Dụng cụ: Nội dung một bài hát vui, một cuộn băng dính màuc. Nội dung: • Dụng băng dính tạo một ô vuông trên sàn lớp • Yêu cầu tất cả học viên đứng trong ô đó và hát bài hát vui • Thu hẹp dần ô vuông bằng cách dán lại băng dính cho đến khi mọi người phải ôm lấy nhau mới đủ chỗd. Thảo luận • học viên cảm thấy như thế nào khi không gian bị thu hẹp lại • Không gian giao tiếp hợp lý phải như thế nào (liên hệ đến các nền văn hoá khác nhau) 64
 • 65. 28. Dẫn dụ lòng ngườia. Giới thiệu: Giới thiệu cho học viên lý thuyết “dẫn dụ người khác” trong giao tiếpb. Yêu cầu: ► Thời gian: 15’ ► Dụng cụ: một bộ bài tú lơ khơ và một phong bì dán sẵn có chứa 1 quân J bíchc. Nội dung: ► Giới thiệu với học viên về bộ bài gồm: 52 quân, 2 chất đen trắng, 4 hoa và 12 bộ từ Át đến K ► Yêu cầu một học viên chọn bất kỳ một quân bài đen hoặc trắng và đọc to quân đó lên cho cả lớp biết. Nếu anh ta chọn quân đỏ, bảo anh ta úp đi. Nếu là quân đen, bảo anh ta giữ lại, tiếp tục cho đến hết bộ bài. ► Tiếp tục hỏi anh ta muốn chọn quân bích hoặc quân tép rồi yêu cầu anh ta chọn tiếp trong số bài còn lại. Nếu là quân tép, bảo anh ta úp đi, nếu là quân bích, bảo anh ta giữ lại, tiếp tục cho đến hết bộ bài. ► Tiếp tục hỏi anh ta muốn chọn quân hình hay quân số, rồi yêu cầu chọn tiếp trong số bài giữ lại. Nếu là quân số, bảo anh ta úp đi, nếu là quân hình, bảo anh ta giữ lại, tiếp tục cho đến hết số bài còn lại. ► Tiếp tục hỏi anh ta muốn chọn 2 quân K vs. Át hoặc Q vs. J rồi yêu cầu chọn tiếp trong số bài còn lại. Nếu là K hoặc Át, bảo anh ta úp đi, nếu là Q hoặc J, bảo anh ta giữ lại, tiếp tục cho đến hết số bài còn lại. ► Tiếp tục hỏi anh ta muốn chọn Q hay J rồi yêu cầu chọn tiếp trong 2 quân cuôi cùng. Nếu là Q thì úp đi, còn lại cuối cùng là quân J Bích. ► Cuối cùng mở phong bì chuẩn bị sẵn trong đó có quân J bích trước sự ngạc nhiên của mọi người. ► Đến đây, giải thích cho học viên biết rằng họ đã bị dẫn dắt bởi hành động có tính toán trước do họ được luôn luôn được đề nghị nhiều lựa chọn khác nhau nhưng cuối cùng lại lựa chọn cái đã được chuẩn bị trước.d. thảo luận: ► Hỏi các học viên về các tình huống tương tự trong cuộc sống ► Kể thêm câu chuyện “Nấu cháo rìu” ► Áp dụng ví dụ trên ra sao khi bán hàng? 65
 • 66. 29. Nhiệm vụ khả thia. Giới thiệu: Giúp học viên làm việc cùng nhau Sử dụng trong khi chờ đợi học viên đến muộnb. Yêu cầu: ► Thời gian: 20’ ► Dụng cụ: copy “Number Puzzle”c. Nội dung: • Chia học viên thành các nhóm 4-5 người • Mỗi nhóm có một bản copy và bút. Đặt bản copy vào giữa nhóm • Yêu cầu các nhóm giải quyết vấn đề: Chia ô vuông đã cho thành 4 phần bằng nhau sao cho mỗi phần đều có đủ các số 1, 2, 3, 4d. Thảo luận • Các học viên phân chia công việc như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ • Ý nghĩa của việc phân công công việc hợp lý trong lao động? 3 2 1 1 3 1 4 3 4 3 2 4 2 2 1 4 66
 • 67. 67
 • 68. 30. Bài kiểm tra 3’a. Giới thiệu: Trau giồi tính cẩn thận trong công việc Tạo không khí vui vẻ trong giờ họcb. Yêu cầu: ► Thời gian: 15’ ► Dụng cụ: copy “3 – minute test” cho các học viênc. Nội dung: • Giới thiệu với học viên rằng học sẽ được giao một bài tập phải hoàn thành trong vòng 3 phút (áp lực thời gian). • Các học viên có thể đã làm bài test này rồi, tuy nhiên vẫn phải thực hiện lại. • Yêu cầu của bài test là phải thực hiện chính xác trong vòng 3 phút • Sau khi trò chơi kết thúc, thảo luận về tâm quan trọng của việc truyền đạt và nhận thông tin 68
 • 69. 3 – minute Test1. Read everything before doing everything2. Write your name in the upper – right corner of the paper3. Circle the word “name” in sentence two4. Draw five small squares in the upper left hand corner of this paper5. Call your name aloud6. Write your name again under the second title of this paper7. After the title, write “Yes”, “Yes”, “Yes”8. Draw a circle around the sentence five9. Put an X in the lower left – hand corner of this paper10.If you are enjoy the test, say “Yes”, if not, say “No”11.Loudly call out your name when you reach this point of the test12.On the right margin of this paper, multiply 66 by 713.Draw a rectangle around the word “paper” in the sentence number four14.If you think you have followed the directions carefully to this point, call out “I have”15.On the left margin of this paper, add 69 and 9816.Count on your normal speaking voice from 10 to 1 backward17.Stand up, turn around once and sit down18.Say out loud “I’m nearly finished, I have followed direction”19.If you are the first to this point, say “I’m the leader in the following direction”20.Now that you have finished reading carefully, as instructed in sentence 1, do only sentence number 2. 69
 • 70. 31. Hãy viết cho tôia. Giới thiệu: Giúp học viên hiểu được yêu cầu của việc áp dụng các kiến thức được đào tạo vào thực tế công việc. Được sử dụng sau khi kết thúc khoá họcb. Yêu cầu: ► Thời gian: 20’ ► Dụng cụ: mẫu biểu “kế hoạch sau đào tạo” và phong bì cho đủ số học viênc. Nội dung: • Nói với học viên về tác dụng của việc áp dụng các kỹ năng sau đào tạo vào công việc hàng ngày • Yêu cầu các học viên lên kế hoạch thực hiện việc áp dụng các kỹ năng được học vào biểu mẫu phát sẵn, sau đó nhét vào phong bì dán kín rồi nộp cho giảng viên. • giảng viên sẽ gửi lại phong bì cho từng học viên sau 3 hoặc 6 tháng. • Học viên sẽ tự kiểm tra xem mình đã thực hiện kế hoạch trên như thế nào. 70
 • 71. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SAU ĐÀO TẠOĐiều bổ ích thứ nhất tôi học được là:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tôi sẽ áp dụng vào công việc gì:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tôi sẽ áp dụng như thế nào:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Mục tiêu tôi muốn đạt sau 6 tháng là:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Điều bổ ích thứ hai tôi học được là:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tôi sẽ áp dụng vào công việc gì:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tôi sẽ áp dụng như thế nào:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Mục tiêu tôi muốn đạt sau 6 tháng là:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Điều bổ ích thứ ba tôi học được là:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tôi sẽ áp dụng vào công việc gì:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tôi sẽ áp dụng như thế nào:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Mục tiêu tôi muốn đạt sau 6 tháng là:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 71
 • 72. 32. Trò chơi sốa. Giới thiệu: Giúp học viên hiểu được kỹ năng giải quyết công việc và hiệu quả của việc luyện tập sau khi học tậpb. Yêu cầu: ► Thời gian: 15’ ► Dụng cụ: 6 bản “trò chơi số” cho mỗi học viên, đồng hồ đếm.c. Nội dung: • Cấp cho mỗi học viên 6 bản “trò chơi số”, yêu cầu các học viên không mở ra cho đến khi được yêu cầu. • Giới thiệu với học viên nội dung trò chơi: trên mỗi tờ giấy có chứa 80 số liên tiếp từ 1 – 80. Nhiệm vụ của các học viên là trong 1’ phải nối các số lại với nhau một cách liên tục, bắt đầu từ số 1. Khi hết 1’, yêu cầu học viên úp tờ giấy xuống để tiếp tục lần chơi thứ 2. • Học viên đánh số 1 lên tờ giấy thứ nhất rồi tiếp tục trò chơi trên tờ giấy tiếp theo. Đánh số 2 lên tờ giấy thứ 2 rồi tiếp tục chơi trên các tờ giấy còn lại. • Hỏi học viên con số bao nhiêu họ đạt được khi kết thúc lần 1, viết các kết quả lên bảng rồi hỏi tiếp cho đến lần chơi cuối cùng. • Chỉ cho học viên thấy kết quả hiển nhiên là con số được nâng lên sau mỗi lần chơi, đó là kết quả của việc trau dồi kỹ năng học tập và làm việc trên thực tế. Ghi chú: qui luật là số 1 nằm ở góc trên bên trái tờ giấy, số tiếp theo nằm ở góc trên bên phải, số tiếp theo nằm ở góc dưới bên trái, số tiếp theo nằm ở góc dưới bên phải. Các con số khác được sắp xếp theo qui luật trên.d. Thảo luận • Tại sao kết quả lại tăng lên sau mỗi lần chơi? • Ai là người đạt con số cao nhất và ngược lại? tại sao? 72
 • 73. 33. Cấm cườia. Giới thiệu: Tạo không khí vui vẻ vào giữa buổi họcb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’c. Nội dung: • Cả lớp nắm tay nhau đứng thành vòng tròn. • Luật chơi: khi người đầu tiên đọc to một từ nào đó thì người tiếp theo bên phải nhắc lại từ đó 2 lần, người tiếp theo nhắc lại từ đó 3 lần và tiếp diễn cho đến người cuối cùng. • Lúc này giảng viên thông báo từ cần đọc là “HA” rồi bắt đầu cuộc chơi. • Yêu cầu cả lớp chơi nghiêm túc và không được cười trong khi chơi. 73
 • 74. 34. Bạn nhìn thấy gì?a. Giới thiệu: Giúp học viên hiểu được nguyên lý “con người khác nhau thì có nhận thức khác nhau”b. Yêu cầu: ► Thời gian: 5’ ► 1 bản copy bức tranh “cô gái hay bà già”c. Nội dung: • Giới thiệu bức tranh lên trước lớp cho cả lớp cùng nhìn • Yêu cầu mọi người nhận xét bức tranh vẽ một cô gái hay một bà già, yêu cầu mọi người bảo vệ ý kiến của mình • Cuối cùng chỉ ra rằng: cả 2 ý kiến đều đúng, tuỳ theo góc độ của người xem (có thể liên hệ thêm câu chuyện “xem voi”)d. Thảo luận: • Tại sao mọi người lại nhìn nhận một sự việc hoàn toàn khác nhau? • Chúng ta nên trau dồi kỹ năng nhận thức như thế nào? 74
 • 75. 35. Kỹ năng thương thuyếta. Giới thiệu: Giúp học viên áp dụng các kỹ năng thương thuyết mà học đang có Dùng để dẫn dắt học viên vào chủ đề “kỹ năng thương thuyết”b. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’ ► Một số đồng xu (hoặc tiền giấy) có mệnh giá giống nhauc. Nội dung: • Yêu cầu các học viên ghép đôi • Đưa cho mỗi đôi một đồng xu • Giới thiệu rằng các đôi có chính xác là 5’ để thương thuyết với nhau xem ai là người được sở hữu đồng xu. • Luật chơi là mọi người có thể áp dụng tất cả các kỹ năng thương thuyết mà họ hiện có để đạt được đồng xu (trừ biện pháp vũ lực), nếu hết 5’ không xác định đước ai là người được sở hữu thì đồng xu được trao lại cho giảng viên. • Khi thời gian kết thúc, giảng viên đi vào chủ đề chính là kỹ năng thương thuyết và kỹ năng ra quyết định.d. Thảo luận: • Những kỹ năng thương thuyết nào được áp dụng? • Dưới áp lực thời gian thì việc thương thuyết diễn ra ntn? 75
 • 76. 36. Nỗi lo sợ lớn nhấta. Giới thiệu: Dùng để dẫn dắt học viên vào chủ đề “kỹ năng trình bày trước đám đông”b. Yêu cầu: ► Thời gian: 20’ ► Số người chơi: không hạn chế, nhưng chia nhỏ thành nhiều đội ► Chuẩn bị sẵn Slide “the Ten of Human Fears”c. Nội dung: • Các nhóm sẽ hội ý và hoàn thành một danh sách gồm 10 vấn đề chung mà nhóm cho rằng đó là những vấn đề mà tất cả mọi người đều sợ gặp phải. • Sau 10’, yêu cầu trưởng nhóm đứng trước lớp trình bày kết quả của nhóm mình. • Sau khi phần trình bày kết thúc, dùng PowerPoint lần lượt trình bày kết quả điều tra của một công ty điều tra nổi tiếng của Mỹ về những nỗi lo sợ chung trong xã hội Mỹ (giới thiệu ngược từ 10 lên 1) • Cuối cùng khích lệ học viên rằng nỗi sợ nói trước đám đông là nỗi lo chung lớn nhất của nhiều người chứ không phải của cá nhân ai. 10 nỗi sợ của con người (USA): 1. Nói trước đám đông 2. Độ cao 3. Côn trùng 4. Khủng hoảng tài chính 5. Nước sâu 6. Bệnh tật 7. Cái chết 8. Độ cao 9. Cô đơn 10. Chó 76
 • 77. 37.Vượt qua nỗi sợa. Giới thiệu: Giới thiệu kỹ năng “trình bày trước đám đông”b. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’ ► Bản copy “Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ”c. Nội dung: • Nói với học viên rằng nói trước đám đông là nỗi sợ chung của mọi người, tuy nhiên chúng ta cần học cách để vượt qua • Brainstorm các ý kiến “làm thế nào để kiểm soát bản thân và vượt qua nỗi sợ”, viết các ý kiến lên bảng và thảo luận • Đọc nội dung “Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ” rồi thảo luận từng phần một. • Phát bản copy cho mỗi học viên 77
 • 78. Vượt qua nỗi sợ1. Thoải mái và thư giãn: thính giả muốn nghe bạn.2. Hít thở sâu khi đến nơi.3. Tự ôn lại trình tự bài thuyết trình.4. Dự đoán trước các tình huống.5. Đến sớm để ổn định tâm lý.6. Trang phục chuyên nghiệp.7. Dự đoán trước các câu hỏi của thính giả.8. Kiểm tra cẩn thận các dụng cụ.9. Tạo một tư thế thoải mái.10. Dùng các mẫu ghi chú.11. Tạo sự tin cậy nơi thính giả.12. Trình bày sườn bài trước khi đi vào chi tiết.13. Khích lệ thính giả nghe bạn nói.14. Đưa ra các vấn đề hóc búa trước khi thuyết trình.15. Luyện tập trước.16. Dùng trọng âm.17. Di chuyển.18. Làm trong giọng nói trước khi trình bày.19. Nhìn thính giả.20. Chú ý chu kỳ quan tâm của thính giả.21. Dùng các kỹ năng học của người lớn.22. Tìm hiểu trước xem thính giả là ai.23. Chấp nhận bạn mắc lỗi, nhưng chỉ khi bạn có.24. Luôn luôn tạo phong cách nhiệt tình.25. Phát triển sở trường riêng của bạn. 78
 • 79. 26. Lấy phản hồi từ thính giả.27. Không “đọc sách”.28. Thư giãn và đi ngủ sớm vào đêm trước . 79
 • 80. 38. Gấp giấya. Giới thiệu: Giúp học viên hiểu được kỹ năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả. Dùng để mở đầu phần học “Tầm quan trọng của truyền đạt thông tin hiệu quả”b. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’c. Nội dung: • Cấp cho mỗi học viên một tờ giấy khổ A4 • Yêu cầu tất cả nhắm mắt và làm theo hiệu lệnh của giảng viên. • Giảng viên yêu cầu học viên gấp tờ giấy làm hai, tiếp tục gấp làm hai, rồi lại gấp làm hai. Cuối cùng xé một góc trên cùng bên phải của tờ giấy gấp. • Yêu cầu học viên mở mắt ra và mở rộng tờ giấy vừa xé. Kết quả là mỗi tờ giấy cho một hình thù khác nhau. Bây giờ dẫn dắt lớp học vào chủ đề “Nâng cao kỹ năng truyền đạt thông tin”..d. Thảo luận • Tại sao các tờ giấy lại cho kết quả không giống nhau? • Lời hướng dẫn có dễ hiểu không? tại sao? • Tại sao cần phải nâng cao kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt? cải thiện như thế nào? 80
 • 81. 39. Học bằng liên tưởnga. Giới thiệu: Giúp học viên hiểu được kỹ năng ghi nhớ một cách hiệu quả.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’ ► Đủ số lượng bản danh sách số 1 và số 2c. Nội dung: • Chia lớp thành 2 nhóm • Phát cho nhóm 1 danh sách 1 và nhóm 2 danh sách 2, yêu cầu không đọc trước khi cho phép • Thông báo rằng học viên có 2’ để học thuộc các từ trong danh sách mà mình có càng nhiều càng tốt. Lúc này yêu cầu học viên mở danh sách ra • Sau 2’, yêu cầu học viên gấp danh sách lại và ghi lại tất cả các từ mà mình nhớ trong 2’ • Khi thời gian kết thúc, hỏi học viên về số lượng từ nhớ được. Kết quả của những người ở nhóm 2 chắc chắn cao hơn nhóm 1. Nói cho học viên biết tổng số lượng từ ở 2 danh sách đều là 60 tuy nhiên khác nhau ở cách sắp xếp từ theo nhóm.d. Thảo luận • Tại sao nhóm 2 lại có kết quả tốt hơn nhóm 1? • Công việc nếu được chia nhỏ ra và có kế hoạch chắc chắn cho kết quả tốt 81
 • 82. Danh sách số 1Chó Gas SơnĐộng vật Lụa ThanDầu Bông MèoBàn Vải Nhiên liệuLen Bóng rổ BúaBò Dao Bóng bànHoa quả Tennis BomChảo Ghế Màu vàngMàu xanh Màu sắc Nghề nghiệpGhế sofa Nha sĩ Tuốc lơ vítBác sĩ Giày Bóng đáĐồ đạc Giáo viên SúngNgựa Xanh lơ TáoTơ Dụng cụ bếp thể thaoCái cưa Cam Vũ khígỗ Công cụ Quần áoĐinh Thìa Luật sưSúng lục Áo sơmi quả đàoTất chân Dĩa chuốiđỏ Giường Dao găm 82
 • 83. Danh sách số 2Động vật Vải vóc Nhiên liệuChó Bông DầuMèo Len GasNgựa Lụa ThanBò Tơ củiHoa Quả Màu sắc Nghề nghiệpTáo Xanh lơ Bác sĩCam đỏ luật sưĐào xanh Giáo viênChuối Vàng Nha sĩĐồ đạc gia đình Dụng cụ bếp thể thaoGhế Dao Bóng đáGiường Thìa Bóng bànSofa Dĩa TennisBàn Chảo Bóng rổVũ khí Dụng cụ cơ khí Quần áoDao găm Búa SơmiSúng lục Cưa Tất chânSúng trường Đinh GiàyBom Tuốc lơ vít Đồ lót 83
 • 84. 40. Xúc cảma. Giới thiệu: Dùng vào lúc bắt đầu hoặc kết thúc khoá học để nhận biết trạng thái tình cảm của học viênb. Yêu cầu: ► Thời gian: 20, ► Copy bản “How do you feel today”c. Nội dung: • Sau khi chào học viên, phát cho họ bản copy và yêu cầu họ chỉ ra trạng thái tình cảm hiện tại của họ • Sau đó yêu cầu từng cá nhân giải thích trạng thái tình cảm của họ. việc này có tác dụng giúp giảng viên biết được tình cảm của học viên và có điều chỉnh thích hợp • Sau khi kết thúc khoá học, thực hiện lại công việc trên để biết được trạng thái tâm lý của học viên sau khi kết thúc khoá học 84
 • 85. 41. Anh hềa. Giới thiệu: Dùng vào lúc kết thúc khoá học để tạo không khí vui vẻ và thân thiện giữa các học viên Phương pháp suy nghĩ tích cực về đồng nghiệpb. Yêu cầu: ► Thời gian: 30’ ► Copy bản “Refection Card” với tên học viên được in sẵnc. Nội dung: • Phát tờ mẫu cho các học viên. Lưu ý tên học viên trên tờ mẫu phải khác với học viên nhận tờ mẫu. • Yêu cầu học viên hồi tưởng lại khoá học và nghĩ về một điểm tích cực của bạn học có tên trong tờ mẫu. điểm tốt đó sẽ được viết lên tờ mẫu. • Học viên chuyển tờ mẫu cho bạn học khác để người đó nhận xét. Qui trình được thực hiện đến khi kết thúc. • Sau khi tờ mẫu được điền đầy đủ, hãy chuyển nó đến đúng người có tên và yêu cầu người đó đọc to lên để cả lớp cùng nghe. • Yêu cầu học viên cất tờ nhận xét đi và hãy mở ra đọc mỗi khi gặp buồn phiền trong cuộc sống. Điều đó có tác dụng kích thích niềm vui sống. 85
 • 86. 42. Quản lý thời giana. Giới thiệu: Phát triển kỹ năng quản lý công việcb. Yêu cầu: ► Thời gian: 40’ ► Chuẩn bị Copy bản “Yesterday”c. Nội dung: • Yêu cầu học viên ghi lại tất cả những việc đã làm trong vòng 24 giờ qua. Tất cả các việc cộng lại phải đủ 24 giờ • Sau đó yêu cầu họ đánh dấu mức độ ưu tiên theo thứ tự A, B, C trong đó A là những việc tối quan trọng của cuộc đời, B là những việc quan trọng nhưng không liên quan đến mục đích của cuộc sống, C là những việc có thể làm hoặc không làm • Sau khi học viên hoàn thành nội dung trên, thảo luận với chủ đề “làm thế nào để có nhiều hơn A và bớt đi C”.d. Thảo luận: • Ai là người dành nhiều thời gian nhất cho việc A/B/C • Tác dụng của cả A, B và C đối với cuộc sống như thế nào? • Mọi người cân bằng giữa công việc và giải trí ntn? 86
 • 87. YESTERDAY Task Time Priority 87
 • 88. 43. Lưới nhệna. Giới thiệu: Phát triển quan hệ giữa các thành viên trong lớp Tạo cơ hội cho các thành viên phát biểu ý kiến khi khoá học kết thúcb. Yêu cầu: ► Thời gian: 20’ ► Một cuộn dây len hoặc loại dâyc. Nội dung: • Cả lớp đứng nắm tay nhau thành vòng tròn • Giảng viên nói lời bế giảng với học viên (những việc đã làm, những gì được mong đợi trong tương lai…) khi kết thúc, giảng viên nắm một đầu cuộn dây và ném cuộn dây cho người đối diện • Người đối diện sẽ phát biểu vài lời về khoá học rồi ném cuộn dây cho người khác cho đến người cuối cùng • Khi qui trình kết thúc, tất cả mọi người đều có cơ hội phát biểu ý kiến và hình thành một mạng lưới tượng trưng cho sự liên kết vô hình giữa các thành viên 88
 • 89. 44. Hoan hôa. Giới thiệu: Tạo động lực và không khí vui vẻ giữa buổi họcb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’c. Nội dung: • Yêu cầu cả lớp đứng lên • Giảng viên đề nghị cả lớp vỗ tay với một lý do ngẫu nghiên nào đó, lưu ý càng hài hước càng tốt (hoan nghênh ai đó đến sớm, hoan nghênh người lao công lau sàn…) • Có thể kèm với một lời chúc hài hước 89
 • 90. 45. Dòng đờia. Giới thiệu: Tạo cơ hội cho học viên nói về những thay đổi trong cuộc sống bản thânb. Yêu cầu: ► Thời gian: 15’c. Nội dung: • Yêu cầu học viên vẽ một đường thẳng tượng trưng cho dòng đời, trên đó đánh dấu 6 điểm tượng trưng cho 6 mốc thay đổi cuộc đời • Sau khi hoàn thành, học viên sẽ trao đổi với người ngồi bên cạnh về những thay đổi của cuộc đời, cuộc sống vật chất và tinh thần của anh ta trước và sau thời điểm đó • Sau đó dẫn dắt lớp học vào chủ đề của buổi học 90
 • 91. 46. Who is Whoa. Giới thiệu: Tạo cơ hội cho học viên tìm hiểu lẫn nhaub. Yêu cầu: ► Thời gian: 15’ ► Bản copy “who is who”c. Nội dung: • Yêu cầu các học viên di chuyển và tìm trong bạn học những người phù hợp với các yêu cầu trong tờ mẫu. Khi tìm thấy một ai đó thì yêu cầu người đó viết tên người đó vào ô thích hợp. mỗi một người chỉ được ghi tên của mình vào 1 ô cho dù anh ta có thể phù hợp với nhiều ô. Người đầu tiên hoàn thành tờ mẫu là người thắng cuộc 91
 • 92. Who is Who?Bạn hãy đi tìm người mà:Có tên đệm giống bạn Là cấp trên trực tiếp của bạnLàm việc ở đây được 1 năm Làm việc ở đây hơn 5 nămĐi làm cùng tuyến đường với bạn Đã tốt nghiệp đại họcBiết chính xác ngày thành lập công ty Viết được chính xác tên của tổng giám đốcCó 3 con gái Đi xe máy không có thương hiệu NhậtMới được thăng chức trong vòng 6 Con gái mới sinh trong vòng 6 thángthángKhông có tên đệm Hiện có nhiều hơn 1 triệu đồng trong víLà người đạt chỉ tiêu công việc trong Luôn cười mỗi khi nhìn thấy bạntháng trước 92
 • 93. 47. Chương trình hội thảoa. Giới thiệu: Tạo cơ hội cho học viên tìm hiểu lẫn nhau Tạo cơ hội để học viên đưa ra các yêu cầu cần thiết trong buổi đào tạob. Yêu cầu: ► Thời gian: 15’c. Nội dung: • Chia lớp học thành từng đôi • mỗi đôi có 5’ để trao đổi với nhau về những vấn đề trong công việc và những chủ đề họ mong muốn được đề cập trong buổi đào tạo • Yêu cầu các học viên ngồi tập trung lại. từng đôi một sẽ nói to những nội dung vừa trao đổi. Giảng viên sẽ viết từng yêu cầu lên bảng. Các yêu cầu sẽ được đánh số theo số lần được yêu cầu của các đôi • Cuối cùng cả lớp có thể thảo luận về mức độ quan trọng của từng yêu cầu. Giảng viên sẽ dẫn dắt khoá học sao cho phù hợp nhất với những yêu cầu trên của học viên 93
 • 94. 48. Thư giãna. Giới thiệu: Tạo tinh thần vui vẻ giữa buổi họcb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’c. Nội dung: • Hướng dẫn luật chơi: học viên làm theo yêu cầu của giảng viên chứ không làm theo hành động của giảng viên • Qui ước: o Giảng viên nói: alô o Học viên: đưa tay làm động tác gọi điện thoại o Giảng viên nói: adi o Học viên: chắp tay trước ngực o Giảng viên nói: ala o Học viên: đưa 2 tay lên trời o Giảng viên nói: amen o Học viên: đưa tay lên ngực • Thực hiện: giảng viên ra yêu cầu nhưng lại làm hành động mô tả khác khiến cho học viên làm theo bị sai. Ai làm sai sẽ bị phạt 94
 • 95. 48. Thư giãn 2a. Giới thiệu: Tạo tinh thần vui vẻ giữa buổi họcb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’c. Nội dung: • cả lớp đứng theo hàng dọc, người trước cách người sau nửa tầm tay. • Giảng viên ra hiệu lệnh bằng cách vỗ tay theo nhịp một, hai, ba • Khi có hiệu lệnh, học viên vỗ vào vai người đứng trước theo nhịp trên • thực hiện 3 lần rồi quay lại 1800, thực hiện lại 3 lần như trên 95
 • 96. 49. Ice - breakinga. Giới thiệu: Một số phương pháp tạo không khí đầu buổi họcb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’ ►c. Nội dung: • Mỗi học viên được phát một tấm card nhỏ giúp điền các thông tin về bản thân. Sau khi học viên điền xong, tráo lẫn các tấm card vào nhau sau đó chỉ định một học viên bất kỳ bốc một tấm card bất kỳ và đọc phần giới thiệu được ghi trong đó. Trong khi đọc, người được giới thiệu sẽ đứng lên để cả lớp nhận biết. Đến lượt mình, học viên được giới thiệu sẽ bốc tấm card khác và giới thiệu người có tên trong đó. Trò chơi lặp lại cho đến khi cả lớp được giới thiệu.Lựa chọn khác • Dán sẵn các chữ cái dưới gầm ghế của học viên. Khi học viên đến lớp, yêu cầu học viên lấy chữ cái của mình rồi tìm những chữ cái của học viên khác để ghép thành từ có nghĩa. Những người tạo thành từ có nghĩa sẽ gộp thành một nhóm. (Nhóm 3 người: Lan, Huệ, Cam, Dừa, Vải…) • Học viên có thể đọc tên ngày tháng năm sinh để lập nhóm theo tháng sinh • Chia mỗi học viên một quân bài, các học viên được lập nhóm theo đặc điểm của quân bài (VD: quân bài đỏ và đen tạo thành 2 nhóm, quân bài cùng chất tạo thành 4 nhóm) • Giữa buổi học có thể thay đổi thành viên của các nhóm bằng cách đếm từng nhóm theo số thứ tự, những người cùng số thứ tự của tất cả các nhóm sẽ lập thành nhóm mới. 96
 • 97. 50. Miêu tảa. Giới thiệu: Phát triển kỹ năng lắng ngheb. Yêu cầu: ► Thời gian: 20c. Nội dung: • Chia học viên thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người • Thành viên của nhóm đứng xa nhau (có thể đứng trong phòng khác) • Giảng viên vẽ một bức tranh rồi yêu cầu leader của từng nhóm xem kỹ bức tranh, sau đó miêu tả lại cho thành viên thứ 2, người này sau khi nghe hiểu tiếp tục miêu tả bức tranh cho người thứ 3 trong nhóm. Trò chơi tiếp tục cho đến người cuối cùng trong nhóm. Người này sẽ vẽ lại bức tranh theo những gì được miêu tảd. Thảo luận: • Nhóm nào có bức tranh giống bức tranh ban đầu nhất? • Bức tranh của nhóm nào khác bức tranh ban đầu nhất? • Tại sao bức tranh cuối cùng lại không giống bức tranh ban đầu? • Để cải thiện kỹ năng nghe, bạn phải làm gì? 97
 • 98. 51. “Tôi”a. Giới thiệu: Chứng minh quan điểm mỗi chúng ta thường có xu hướng nghĩ về bản thân nhiều hơn là nghĩ về người khácb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10 ► Làm việc theo từng cặpc. Nội dung: • Giới thiệu với học viên rằng họ có thể nói chuyện thoải mái với nhau trong 5 phút với một điều kiện là không được nhắc đến chữ “Tôi” trong suốt cuộc nói chuyệnd. Thảo luận: • Nhóm nào vi phạm luật nhiều nhất? • Tại sao việc tránh không nhắc đến chữ “Tôi” lại khó khăn như vậy? • Bạn cảm thấy thế nào khi luôn nghe người khác nói về mình? • Có cách giao tiếp nào tốt hơn không? 98
 • 99. 52. Sơ yếu lý lịcha. Giới thiệu: Dùng để phát triển ý tưởng “cái tôi cá nhân” trong khoá học Motivationb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10 ► Làm việc theo từng cặpc. Nội dung: • Giới thiệu với học viên rằng họ có thể nói chuyện thoải mái với nhau trong 5 phút với một điều kiện là không được nhắc đến chữ “Tôi” trong suốt cuộc nói chuyệnd. Thảo luận: • Nhóm nào vi phạm luật nhiều nhất? • Tại sao việc tránh không nhắc đến chữ “Tôi” lại khó khăn như vậy? • Bạn cảm thấy thế nào khi luôn nghe người khác nói về mình? • Có cách giao tiếp nào tốt hơn không? 99
 • 100. 53. Nhà vô địcha. Giới thiệu: Động viên học viên tham gia phát biểu ý kiến trong khoá họcb. Yêu cầu: ► Thời gian: suốt buổi học ► Chuẩn bị một bộ bài Tú lơ khơc. Nội dung: • Mỗi khi học viên đóng góp ý kiến vào buổi học, hãy rút ngẫu nhiên một quân bài tặng cho họ. Cuối buổi học tổng kết xem học viên nào có số điểm cao nhất thì tặng cho học viên đó một món quà.d. Thảo luận: • Học viên cảm thấy thế nào khi tham gia vào trò chơi này? • Không khí của buổi thảo luận sôi động như thế nào? 100
 • 101. 54. Chúng ta cùng giải quyếta. Giới thiệu: Phát huy ý tưởng của học viên cùng tham gia giải quyết vấn đề. Dùng trong các khoá học Motivation, Coaching hoặc Problem Solvingb. Yêu cầu: ► Thời gian: 30’c. Nội dung: • Học viên được bố trí ngồi thành vòng tròn. • Mỗi học viên viết ra một vấn đề liên quan đến công việc (vd: làm thế nào để giảm tỉ lệ nhân viên bỏ việc? làm thế nào để giữ kỷ luật trong giờ làm việc? …) • Từng học viên sẽ chuyển vấn đề của mình sang cho người ngồi bên phải mình, người này sẽ viết ra một giải pháp của mình cho vấn đề đó rồi tiếp tục chuyển tờ giấy sang người bên phải mình. • Trò chơi tiếp tục cho đến người cuối cùng. • Giảng viên thu lại tất cả các ý tưởng rồi cùng thảo luận về các vấn đề được đưa ra.d. Thảo luận: • Số lượng các ý tưởng có nhiều và hữu ích không, tại sao? • Ví dụ trên có thể được liên hệ thế nào với việc quản lý con người hiệu quả trong doanh nghiệp? 101
 • 102. 55. Hãy sáng tạoa. Giới thiệu: Phát huy suy nghĩ sáng tạo trong công việc Dùng trong khoá học Creative Thinhkingb. Yêu cầu: ► Thời gian: 15’c. Nội dung: • Dùng 8 que diêm để tạo thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 hình tam giác đều.d. Thảo luận: • Cái gì ngăn cản sự suy nghĩ sáng tạo của chúng ta? • Làm thế nào để dỡ bỏ những rào cản đó? 102
 • 103. 56. Ai nhiều điểm nhấta. Giới thiệu: Một kỹ thuật để giúp học viên ôn tập lại những điểm mấu chốt trong khoá họcb. Yêu cầu: ► Thời gian: 20’c. Nội dung: • Vẽ một ma trận trong đó: - Các cột hàng dọc là tên các học phần của khoá học - Các cột hàng ngang là điểm số - Tại mỗi ô của ma trận, hãy viết ra ½ mệnh đề mấu chốt bạn muốn học viên nhớ lại (hoặc 1 câu hỏi liên quan đến nội dung bài học) - Chia lớp thành từng nhóm, yêu cầu từng nhóm chọn ô muốn trả lời. Nếu học viên trả lời đúng, hãy cho họ điểm tương ứng. - Cuối buổi, hãy cộng điểm xem nhóm nào cao điểm nhất để tặng quà.d. Thảo luận: • Tính cạnh tranh giữa các nhóm phát triển như thế nào? • Học viên cảm thấy như thế nào khi được ôn bài dưới hình thức như trên? Học phần 1 Học phần 2 Học phần 3 Học phần 4 Học phần 5 Điểm số Nội dung … 10 20 … 30 40 50 103
 • 104. 57. Team buildinga. Giới thiệu: Kích thích tinh thần đồng đội Dùng trong khoá học Motivation hoặc sau giờ nghỉ trưa để tạo không khí vui vẻb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’c. Nội dung: • Yêu cầu cả lớp đứng thành vòng tròn • Khi giảng viên ra lệnh, cả lớp chạy theo vòng tròn • Giảng viên ra hiệu lệnh: 4 người 4 chân, 4 người 3 chân … học viên phải nhanh chóng tập hợp thành nhóm và đứng đúng theo yêu cầu • Học viên nào thừa ra sẽ bị loại.d. Thảo luận: • Cảm giác của thành viên bị loại ra như thế nào? • Điều gì khiến cho các đội thành công trong trò chơi này? • Tinh thần đồng đội có ý nghĩa như thế nào trong công việc thực tế? Hình thức khác: chia lớp thành 2 đội, mỗi đội 5-7 người. Khi có hiệu lệnh cả đội phải đứng hết lên được một chiếc ghế. Đội nào có thời gian đứng lâu hơn là thắng. 104
 • 105. 58. Team building No. 2a. Giới thiệu: Kích thích tinh thần đồng đội Dùng trong khoá học Motivation hoặc sau giờ nghỉ trưa để tạo không khí vui vẻb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’c. Nội dung: • Chia lớp thành 2 đội • Phát cho mỗi đội một số tờ giấy khổ A4 (số lượng giấy bằng ½ số người của mỗi đội) • Hai đội sẽ di chuyển từ vị trí xuất phát tới một ví trí khác với khoảng cách 20 m. • Luật chơi là khi di chuyển, người chơi bắt buộc phải dẫm trên tờ giấy. Học viên nào vi phạm luật chơi sẽ bị loại ra.d. Thảo luận: • Đội nào về đích trước?, vì sao? • Các học viên đã phải dùng những cách gì để chiến thắng mà không phạm luật (cõng nhau, hai người chung một tờ giấy …)Cảm giác của thành viên bị loại ra như thế nào? • Tinh thần đồng đội có ý nghĩa như thế nào trong công việc thực tế? 105
 • 106. 59. Chiếc đồng hồ của bạna. Giới thiệu: Làm sáng tỏ ý tưởng “sự tập trung quan sát trong công việc”b. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’c. Nội dung: • Giảng viên hỏi mượn học viên 2 chiếc đồng hồ đeo tay • Hỏi chủ nhân chiếc đồng hồ một số câu hỏi như “chiếc đồng hồ của bạn có bao nhiêu chữ số, có những chữ viết gì trên chiếc đồng hồ …” • Hiển nhiên là không ai trả lời đúng chi tiết của chiếc đồng hồ của họ • Dẫn dắt lớp học vào chủ đề “Sự quan sát trong công việc”.d. Thảo luận: • Tại sao chiếc đồng hồ là đồ vật thân quen như vậy mà chủ nhân của chúng không thể nhớ chi tiết mặc dù anh ta nhìn chúng hàng ngày? • Bài học nào được rút ra từ trò chơi này? 106
 • 107. 60. Người dẫn đườnga. Giới thiệu: Tinh thần đồng đội Lãnh đạo, văn hoá doanh nghiệpb. Yêu cầu: ► Thời gian: 20’c. Nội dung: • Giảng viên lựa chọn địa hình và tạo những cản trở gây khó khăn cho việc đi lại • Yêu câu ghép đôi, một nam một nữ • Mỗi đôi có một người bị bịt mắt • Yêu cầu người không bịt mắt dẫn bạn theo yêu cầu của giảng viên • Đi đến đích thì đổi vai trò cho nhau và đi ngược lại • Giảng viên nhanh chóng thay đổi địa hình để người đa đi qua không nhận ra • Đôi nào nhanh nhất sẽ thắng.d. Thảo luận: • Cảm nhận của học viên (vui, sợ, mất phương hướng) • Người dẫn đường chỉ cho người khác những gì họ phải đối mặt và cách họ vượt qua • Cần phải tạo dựng văn hoá doanh nghiệp cho nhân viên ngay từ khi họ mới vào 107
 • 108. 61. Chạy chỗa. Giới thiệu: Tinh thần đồng đội Không khí vui vẻ đầu buổi họcb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’c. Nội dung: • Giảng viên chia lớp thành 4 nhóm, đặt tên cho nhóm • Giảng viên gọi nhóm, nhóm hô to tên mình • Các nhóm đứng theo tay phải, trái, trước và sau giảng viên • Giảng viên quay người, các nhóm phải di chuyển về đúng vị trí tương đối với giảng viên và phải thẳng hàng.d. Thảo luận: • Phản ứng nhanh của toàn đội • Vai trò của trưởng nhóm 108
 • 109. 62. Những người nổi tiếnga. Giới thiệu: Tăng khả năng giao tiếp và tư duy logicb. Yêu cầu: ► Thời gian: 15’c. Nội dung: • Dùng máy chiếu để chuẩn bị một danh sách các nhân vật nổi tiếng • Chia lớp thành nhóm, mỗi nhóm cử ra một người chơi dứng quay mặt lại bảng • Dùng máy chiếu cho hiện tên các nhân vật nổi tiếng, người chơi dùng các câu hỏi để hỏi gợi ý, các thành viên trong nhóm chỉ được trả lời đúng hoặc sai chứ không được giải thích • Nhóm nào đoán được nhiều người nhất là nhóm thắng cuộc.d. Thảo luận: • Có thể thay thế người bằng các đồ vật hoặc các từ chuyên môn liên quan đến công việc 109
 • 110. 63. Những chiếc máy baya. Giới thiệu: Kỹ năng lãnh đạo, tinh thần đồng đội, khả năng sáng tạob. Yêu cầu: ► Thời gian: 15’ ► Giấy Ao cho mỗi nhómc. Nội dung: • Chia lớp thành 4 nhóm • Mỗi nhóm được phát một tờ giấy A4 • Yêu cầu phải gấp được 4 chiếc máy bay giấy và phải sử dụng hết số giấy được phát • Sau khi gấp xong, giảng viên yêu cầu các nhóm thi phóng máy bay trúng đích, mỗi máy bay trúng đích được 5 điểmd. Thảo luận: • Vai trò của người trưởng nhóm như thế nào? • Các nhóm thực hiện công việc ra sao? • Tại sao máy bay không phi được tới đích • Tại sao một số chiếc lại tới được đích? Có thể học viên sẽ tạo nhiều hình thù khác nhau không giống máy bay thông thường. Đây là ví dụ rất tốt về sự sáng tạo và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.E. Bài học: • Phải tìm hiểu đúng nhu cầu của khách hàng, phục vụ khách hàng thứ mà họ muốn chứ không phải mà chúng ta nghĩ là họ muốn • Sức sáng tạo và khả năng hợp tác, tinh thần đồng đội trong nhóm • Vai trò lãnh đạo của trưởng nhóm 110
 • 111. Phô lôc 4: Mét sè bµi h¸t sö dông trong tËp huÊn 1. T×nh ca Trªn ®«i tay nµy yªu th¬ng d©ng ®Çy B¹n ®· ®Õn, ®Õn víi n¬i ®©y. Lµm v¬i nhøc nhèi v¬i buån ®au nµy d×u bãng ®ªm vÒ cïng n¾ng mai. Trªn ®«i ch©n nµy, yªu th¬ng d©ng ®Çy b¹n ®· ®Õn ®Õn kh¾p nÎo ®êng Lµm xanh lóa míi, t¬i l¹i m¸i nhµ, d×u c¸c em vÒ trêng h¸t ca. Trong con tim hång, yªu th¬ng d©ng trµn B¹n ®· ®Õn, ®Õn kh¾p nÎo ®êng Ngêi bu«ng khÝ giíi, xÕp l¹i c¨m hên §êi h¸t ca hoµ b×nh mÕn th¬ng Cho em thanh b×nh, cho anh xu©n nång Mét thÕ giíi míi víi yªu th¬ng §êi xanh th¾m ng¸t, s«ng biÓn nói rõng Vµ rÊt xanh t×nh yªu tr¸i tim 1. Vßng tay bÌ b¹nC¶ líp ®øng thµnh vßng trßn, n¾m tay nhau, võa ®i võa h¸t, sau mçi c©u h¸t,®¸ nhÑ mét ch©n sang tr¸i vµ ph¶i.Cïng n¾m tay nhau t¹o nªn mét vßng thËt trßn (®i sang phÝa tay ph¶i, khikÕt thóc c©u h¸t, ®¸ ch©n tr¸i)Nµo ta cïng vui, cïng móa cïng ca (®i sang tay tr¸i, khi kÕt thóc c©u h¸t, ®¸ch©n ph¶i)Cïng n¾m tay nhau t¹o nªn mét vßng thËt trßn (®i sang phÝa tay ph¶i, khikÕt thóc c©u h¸t, ®¸ ch©n tr¸i)Vßng tay th©n ¸i gi÷ cho bÒn l©u (®i sang tay tr¸i, kÕt thóc c©u h¸t, ®¸ ch©ntr¸i)H¸t 2 lÇn. LÇn h¸t cuèi, c©u cuèi ®îc chuyÓn thµnh ‘vßng tay th©n ¸i gi÷ chol©u bÒn’ 2. Mang löa vÒ timMµn ®ªm bu«ng l¬i theo ¸nh löa dÇn tµn.T×nh anh em ta theo ¸nh löa trµn lan.Tim ta ®©y cßn kh¾c s©u bao nhiªu mèi t×nh mÆn nång.Löa ®ªm nay tan nhng löa tim cßn ch¸y ©m thÇm ngµn ®êi.BiÖt ly mu«n ph¬ng ta nguyÖn ®em löa thiªng r¶i r¸c kh¾p chèn. 111
 • 112. Mong mai sau ngän löa tim ch¸y lªn ®èt lßng mäi ngêi. 112
 • 113. 4. Nèi vßng tay línRõng nói dang tay nèi l¹i biÓn xaTa ®i vßng tay lín m·i ®Ó nèi s¬n hµMÆt ®Êt bao la, anh em ta vÒGÆp nhau mõng nh b·o c¸t quay cuång trêi réngBµn tay ta n¾m nèi trßn mét vßng ViÖt Nam§iÖp khóc:Cê nèi giã ®ªm vui nèi ngµyDßng m¸u nèi con tim ®ång lo¹iDùng t×nh ngêi trong ngµy míiThµnh phè nèi th«n xa vêi vîiNgêi chÕt nèi linh thiªng vµo ®êiVµ nô cêi nèi trªn m«i.Tõ B¾c v« Nam nèi liÒn n¾m tay.Ta ®i tõ ®ång hoang vu vît hÕt nói ®åiVît th¸c cheo leo, tay ta vît ®ÌoTõ quª nghÌo lªn phè lín n¾m tay nèi liÒnBiÓn xanh s«ng gÊm nèi liÒn mét vßng tö sinh(§iÖp khóc) 3. Bèn ph¬ng trêiBèn ph¬ng trêi ta vÒ ®©y chung vuiKh«ng ph©n chia giäng nãi tiÕng cêiCïng h¸t vang ta kÕt ®oµn th©n ¸iTrao cho nhau nh÷ng lêi mÕn th¬ng.Trao cho nhau nh÷ng lêi mÕn th¬ng 4. HÑn gÆp l¹iGÆp nhau ®©y, råi chia tayNgµy vµng nh ®· vôt tr«i trong phót gi©yNiÒm tin yªu, cßn n¬i ®©y§êng trêng s«ng nói hÑn mai ta xum vÇy§êng trêng s«ng nói hÑn mai ta xum vÇy. 5. Giê chia tayGiê chia tayGiê chia tay s¾p ®Õn råi b¹n ¬iNµo cïng h¸t, nµo cïng móaTa h¸t ca vang lªn trong giê t¹m biÖtTa h¸t ca vang lªn cho ngµy vui ®· quaT¹m biÖt nhÐ, t¹m biÖt nhÐ(Dï c¸ch xa ta vÉn nhí nhau hoµi)2 113
 • 114. Câu chuyện sử dụng trong tập huấnThày giáo cho 3 dạng bài tập - rất khó nhưng nếu làm đúng được điểm tối đa: 10 đ - khó vừa nhưng nếu làm đúng được tối đa : 8 điểm - dễ nhưng nếu làm đúng chỉ được tối đa 6 điểmHọc sinh được quyền lựa chọn. Kết quả là cả lớp hầu như ai cũng chọn bài khó vừa.Khi đã chọn xong, thày giáo đưa bài tập cho HS. Khi HS nộp bài, thày đều cho mọingười được điểm tối đa cho dạng bài tập họ chọn mà thày không cần chấm xem họlàm chính xác đến đâu. HS phản đối và thày trả lời rằng: đây là bài kiểm tra cho sự tựtin. HS nào tự tin dám làm bài rất khó sẽ được tối đa 10 điểm không cần biết làmđúng hay sai. HS nào chọn bài dễ sẽ chỉ được tối đa 6 điểm không cần biết làm đúnghay sai.Câu chuyện về ảnh hưởng của suy nghĩ, định kiến, giả địnhMột mình Lan ở nhà. Bỗng nhiên cửa mở toang, có mấy người lạ mặt bước vàophòng. Họ lấy đi hết đồ đạc quí giá và tiền. Lan vẫn thức nhưng Lan không kêu cứu,không gọi điện báo cảnh sát, không xông ra ngăn cản bọn trộm. Bạn có biêt tại saokhông???Trò chơi sử dụng cho trẻ em khi đi dã ngoạihoặc Noel1.Chuyền chun: Chia 2 đội, mỗi thành viên ngậm 1 cái tăm và dùng tăm này chuyềnchun trong vòng 1 phút. Đội nào chuyền được nhiều chun nhất đội đó chiến thắng.2. Thổi bóng: chia 2 đội, mỗi đội được phát một số lượng bóng như nhau (VD 5 quả).Nhiệm vụ của mỗi đội là lần lượt lấy từng quả bóng và thổi, sau đó ngồi lên quả bóngđể quả bóng nổ mới được lấy quả bóng khác để tiếp tục thổi và ngồi lên bóng để bóngnổ. Đội nào làm nổ hết số bóng trước là đội đó chiến thắng3. Thi sử dụng đũa: nhóm 2 người. Mỗi người có 1 đôi đũa. Trưởng trò bỏ vào trong1 cái bát một số hạt lạc hoặc hạt ngô hoặc muốn khó hơn thì bỏ vào đó một số hạtđậu. Trong vòng 1 phút, ai sử dụng đũa gắp được nhiều hạt hơn thì người đó chiếnthắng4. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình: người trưởng trò mở 1 đoạn nhạc, đoán xemtên bài hát và hát được 1 đoạn bài hát đó5. Hát theo chủ đề: Người trưởng trò ra những chủ đề - VD các con vật, lần lượtcác đội hát các bài hát nói về con vật, không được hát trùng. Đội nào đến lượt màkhông hát được là đội đó thua.6. Thi đôi mẹ con hoặc bố con nào hiểu nhau nhất: Người trưởng trò đưa ra nhữngcâu hỏi cho bố hoặc mẹ, người bố hoặc mẹ ghi đáp án lên tờ giấy. Sau đó ngườitrưởng trò hỏi người con. Nếu bố và mẹ có câu trả lời trùng với câu trả lời của con, 114
 • 115. đôi bố con hoặc bố mẹ đó chiến thắng. VD câu hỏi: con trai anh/chị thích ăn món gìnhất? Mẹ cháu nấu món ăn nào ngon nhất? Bố cháu thích xem chương trình TV nàonhất?...7. Ai hiểu nhau: Chia theo cặp (bố con hoặc mẹ con hoặc anh em..) Trong mỗi cặp sẽcó 1 người được biết thông tin ghi trên giấy. Nhiệm vụ của người biết thông tin trêngiấy là sử dụng động tác hoặc vẽ tranh để người kia nói được nội dung ghi trên giấy.Người trưởng trò nên đưa ra chủ đề để người chơi dễ chơi lúc đầu (VD: chủ đề về cácloại quả, chủ đề về món ăn....)8. Phối hợp nhịp nhàng: Chuẩn bị bộ đồ chơi bằng gỗ có các hình và màu khácnhau. Chia nhóm 2 người. Phân công trong nhóm 1 người được nhìn vào bức tranh đểbiết phải xếp hình như thế nào. Người kia không được nhìn bức tranh nhưng được giữcác miếng gỗ. Trưởng trò chuẩn bị 1 bức hình và yêu cầu người chơi sắp xếp cácmiếng gỗ theo hình trên tờ giấy (chính xác cả về màu sắc). Lưu ý, bức tranh khôngnên sử dụng hết tất cả các hình. Bởi nếu sử dụng hết, có thể người trong nhóm đưanhầm nhưng người xếp vẫn sử dụng được. Người được nhìn bức tranh phải giao tiếpvới người giữ những miếng gỗ bằng ký hiệu, bằng tay... không được dùng lời đểngười đó hiểu được và giao miếng gỗ họ cần. Mỗi lần chỉ được giao 1 miếng gỗ.Nhóm nào hoàn thành xong bức tranh, nhóm đó sẽ chiến thắng9. Thi vẽ con vật: Chia 2 đội, mỗi đội được phát 1 tờ giấy A0, hộp bút sáp và một vàitờ giấy màu. Cho mỗi đội một khoảng thời gian (VD 10 phút), yêu cầu trong vòng 10phút, mỗi đội phải vẽ các con vật. Đội nào vẽ được nhiều con vật nhất khác nhau nhấtlà đội chiến thắng. 115
 • 116. đôi bố con hoặc bố mẹ đó chiến thắng. VD câu hỏi: con trai anh/chị thích ăn món gìnhất? Mẹ cháu nấu món ăn nào ngon nhất? Bố cháu thích xem chương trình TV nàonhất?...7. Ai hiểu nhau: Chia theo cặp (bố con hoặc mẹ con hoặc anh em..) Trong mỗi cặp sẽcó 1 người được biết thông tin ghi trên giấy. Nhiệm vụ của người biết thông tin trêngiấy là sử dụng động tác hoặc vẽ tranh để người kia nói được nội dung ghi trên giấy.Người trưởng trò nên đưa ra chủ đề để người chơi dễ chơi lúc đầu (VD: chủ đề về cácloại quả, chủ đề về món ăn....)8. Phối hợp nhịp nhàng: Chuẩn bị bộ đồ chơi bằng gỗ có các hình và màu khácnhau. Chia nhóm 2 người. Phân công trong nhóm 1 người được nhìn vào bức tranh đểbiết phải xếp hình như thế nào. Người kia không được nhìn bức tranh nhưng được giữcác miếng gỗ. Trưởng trò chuẩn bị 1 bức hình và yêu cầu người chơi sắp xếp cácmiếng gỗ theo hình trên tờ giấy (chính xác cả về màu sắc). Lưu ý, bức tranh khôngnên sử dụng hết tất cả các hình. Bởi nếu sử dụng hết, có thể người trong nhóm đưanhầm nhưng người xếp vẫn sử dụng được. Người được nhìn bức tranh phải giao tiếpvới người giữ những miếng gỗ bằng ký hiệu, bằng tay... không được dùng lời đểngười đó hiểu được và giao miếng gỗ họ cần. Mỗi lần chỉ được giao 1 miếng gỗ.Nhóm nào hoàn thành xong bức tranh, nhóm đó sẽ chiến thắng9. Thi vẽ con vật: Chia 2 đội, mỗi đội được phát 1 tờ giấy A0, hộp bút sáp và một vàitờ giấy màu. Cho mỗi đội một khoảng thời gian (VD 10 phút), yêu cầu trong vòng 10phút, mỗi đội phải vẽ các con vật. Đội nào vẽ được nhiều con vật nhất khác nhau nhấtlà đội chiến thắng. 115