Quan he cong chung (pr)

203 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
203
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quan he cong chung (pr)

 1. 1. Quan hcông chúng(Public Relations) 1
 2. 2. C m tình c a công chúng là t t c . Có ñ c c m tình này chúng ta khôngth nào th t b i; không có c m tình này chúng takhông th nào thành công. Abraham Lincoln 2
 3. 3. N i dungKhái ni m và vai trò c a PRS c m nh và h n ch c a PRXây d ng k ho ch PRPhương ti n thông tin trong PR 3
 4. 4. N i dungKhái ni m và vai trò c a PRS c m nh và h n ch c a PRXây d ng k ho ch PRPhương ti n thông tin trong PR 4
 5. 5. Khái ni m PRLà m t ch c năng qu n lý nh m ñánhgiá thái ñ c a công chúng, xác ñ nhcác th t c và chính sách c a m t tch c ñ i v i m i quan tâm c a côngchúng, và th c thi m t chương trìnhhành ñ ng (và truy n bá) ñ giànhñư c s hi u bi t và ch p nh n c acông chúng. (Theo Public Relation News) 5
 6. 6. Khái ni m PRPR là làm cho công chúng bi t ñ n nh ng gì b n làm nh ng gì b n nói nh ng gì b n nói v b nPR nh m m c ñích thu ñư c s th u hi u và ng h nh hư ng ñ n nh n th c và hành vi 6
 7. 7. PR là m t n l c ñư c lên k ho ch và kéo dài liên t c ñ thi t l p và duy trì s tín nhi m và hi u bi tl n nhau gi a m t t ch c và công chúng Institute of Public Relations 7
 8. 8. PR bao g m t t c các hình th c giao ti p ñư c lên k ho ch, cbên trong và ngoài t ch c, gi am t t ch c và công chúng c a nó nh m ñ t ñư c nh ng m c tiêu c th kiên quan ñ n s hi u bi t l n nhau Frank Jefkins Public Reations – Framework, Financial Times 8
 9. 9. Nh ng giai ño n c a PRXác ñ nh và ñánh giá thái ñ công chúngXác ñ nh các chính sách và th t c c a tch c ñ i v i quan tâm c a công chúngPhát tri n và th c thi m t chương trìnhtruy n bá ñ công chúng hi u và ch p nh n 9
 10. 10. Vai trò c a PRPR có th ñóng góp tr c ti p và thành côngc a t ch cNhi m v c a PR là b o v , qu n lý danhti ng và các m i quan hNó ph i có h qu có th ch ng minh ñư cch không ch là nh ng k t qu y ut c mgiác. Ví d như: d n ñ n tăng s h i viên 10
 11. 11. Vai trò c a PRPR ch ñ ng Xây d ng danh ti ng tích c c C ng c hình nh v t ch c (identity) rõ ràng Tuyên truy n v t ch c mà b n mu n làmPR th ñ ng T o nên m t ph n c a qu n lý kh ng ho ng Ki m soát nh ng thông ñi p t t ch c 11
 12. 12. Vai trò m i c a PRY u Ví d : Ví d : Các ñ i lý d ch v B nh vi n, ñ i h c công c ng nh và cao ñ ngMARKETING Ví d : Ví d : Các công ty s n Các công ty l n và xu t nh phát tri nM nh Y u PUBLIC RELATIONS M nh 12
 13. 13. PR b sung và thayth cho các n l cmarketing và qu ng cáo truy n th ng 13
 14. 14. N i dungKhái ni m và vai trò c a PRS c m nh và h n ch c a PRXây d ng k ho ch PRPhương ti n thông tin trong PR 14
 15. 15. T i sao PR quan tr ngPR là ñ tăng cư ng danh ti ng c a t ch cPR ñóng vai trò quy t ñ nh trong vi c ñ mb o r ng danh ti ng và hình nh c a t ch cluôn luôn tích c c và ñư c nh n bi t r ng rãiT t các các t ch c không phân bi t to nhñ u có ñư c l i ích t PRM i ngư i tin vào các tin t c trên cácphương ti n truy n thông hơn là qu ng cáo 15
 16. 16. Ni m tin PR 86%850 lãnh ñ o Qu ngM và Châu Âu cáo 14% 16
 17. 17. Ưu ñi m c a PRðáng tin c y Công chúng không nh n th y vi c t ch c chi tr cho ho t ñ ng PRChi phí Trong ñi u ki n tương ñ i cũng như tuy t ñ i, chi phí PR r t th p 17
 18. 18. Ưu ñi m c a PRTránh ñư c các l n x n Các thông ñi p PR ñư c nh n th c như m t tin t c ch không l n x n như qu ng cáoð nh hư ng phát tri n Nh ng yêu c u c a các phát minh công ngh có th s ñem l i cho doanh nghi p v trí d n ñ u trong bán hàng 18
 19. 19. Ưu ñi m c a PRð n v i t ng nhóm công chúng c th PR có th vươn t i nh ng ño n th trư ng v i chi phí tương ñ i nhXây d ng hình nh PR hi u qu có th giúp xây d ng hình nh t t ñ p v t ch c 19
 20. 20. H n ch c a PRNguy cơ không hoàn thành quá trìnhtruy n thông Làm thương hi u y u ñi Làm gi m hình nh t ch cCác thông ñi p không th ng nh t 20
 21. 21. H n ch c a PRTh i gian Khó ki m soát th i gian công chúng bi t ñ nTính chính xác Thông tin có lúc th t l c trong khi truy n ñi Thông tin có khi không ñư c ñưa như ý ta 21
 22. 22. N i dungKhái ni m và vai trò c a PRS c m nh và h n ch c a PRXây d ng k ho ch PRPhương ti n thông tin trong PR 22
 23. 23. PR là m t quá trình liênt c ñòi h i các chính sách và th t c chính th c ñ ñ i m t v i các v n ñ và ñón nh n cơ h i. 23
 24. 24. Cu c chơi PR!T ch c có m t tuyên bNhóm ñ i tư ng m c tiêu ñư c xác ñ nhCâu chuy n ñư c t o nên ñ truy n ñ t m u tinCác phương ti n thông tin ñ i chúng ñư c liên hCâu chuy n ñư c truy n t i ñ n các ñ u m i c acác cơ quan truy n thôngCâu chuy n ñư c xu t hi n trên phương ti ntruy n thôngð i tư ng m c tiêu ti p nh n câu chuy nDanh ti ng c a t ch c tăng lên 24
 25. 25. K ho ch PR1.Phân tích tình hình2.Xác ñ nh nhóm công chúng m c tiêu3.Các m c tiêu hành ñ ng4.Các m c tiêu truy n thông5.Chi n lư c6.Chi n thu t 25
 26. 26. Phân tích tình hình1. Cung c p ñ u vào cho vi c l p KH2. Giúp ñưa ra nh ng c nh báo s m3. ð m b o các ngu n l c n i b4. Tăng hi u qu truy n thông 26
 27. 27. Xác ñ nh nhóm công chúngNhóm công chúng bên trong: Nhân viên C ñông và các nhà ñ u tư Các thành viên c ng ñ ng Các nhà cung c p và khách hàng 27
 28. 28. Xác ñ nh nhóm công chúngNhóm công chúng bên ngoài: Các phương ti n truy n thông Các nhà giáo d c T ch c kinh doanh / hành chính Chính ph Các t p ñoàn tài chính 28
 29. 29. Các m c tiêu hành ñ ngMua th nghi mMua l iHo t ñ ng liên quan ñ n mua hàngTiêu dùng 29
 30. 30. Các m c tiêu truy n thôngNhu c u v t ng ch ng lo iNh n th c v thương hi uThái ñ v thương hi uÝ ñ nh mua hàngS t o ñi u ki n thu n l i khi mua 30
 31. 31. Chi n lư cð t p trung c a thông ñi p Các ho t ñ ng PR ñư c thi t k nh m h tr các m c tiêu marketing Nguy cơ: PR là “nô l ” c a marketingVi c sáng t o/ xây d ng các thông ñi p 31
 32. 32. Chi n lư cPR ñư c dùng h u hi u trong nh ngcách sau: T o s h p d n trư c khi qu ng cáo trên phương ti n truy n thông ðưa ra các thông tin qu ng cáo không có thông tin v s n ph m Gi i thi u m t s n ph m mà không có ho c ít qu ng cáo 32
 33. 33. Chi n lư c nh hư ng và có th tác ñ ng: Cung c p thông tin D n d t dư lu nB o v s n ph m trư c r i ro Thông ñi p b o ñ m ch c ch nXúc ti n s n ph m m t cách tích c c 33
 34. 34. Tiêu chí ñánh giá hi u quS các n tư ng . . . Qua th i gian V i công chúng m c tiêu V i công chúng m c tiêu c thPh n trăm c a . . . Các bài báo tích c c trong m t th i gian Các bài báo tiêu c c trong m t th i gian 34
 35. 35. Tiêu chí ñánh giá hi u quT l s các bài báo tích c c trên s tiêu c cPh n trăm các bài báo tích c c và tiêu c c b i…. Ch ñ Xu t b n Nhà báo Công chúng m c tiêu 35
 36. 36. Chi n thu tChi n thu t c a PR ph thu c: Lo i phương ti n truy n thông Công c tuyên truy n ñư c s d ng 36
 37. 37. N i dungKhái ni m và vai trò c a PRS c m nh và h n ch c a PRXây d ng k ho ch PRPhương ti n thông tin trong PR 37
 38. 38. L a ch n phương ti nThông cáo báo chí Thông tin ph i xác th c, chân th c và thú v h p d n v i các phương ti n truy n thông và công chúng Các cu c th o lu n qua ñi n tho i Các tour du l ch trong trư ng quay Các bài báo 38
 39. 39. L a ch n phương ti nH i ngh công chúng (khách hàng) Ch ñ ph i là quan tâm chính c a m t nhóm công chúng m c tiêuCác bài báo chuyên ñ Kêu g i ñư c m t phương ti n truy n thông ñ c bi t ñ c p ñúng ñ n v n ñ n u hãng truy n thông ñ t ñư c m t s lư ng ñáng k khách hàng m c tiêu 39
 40. 40. L a ch n phương ti nCác cu c ph ng v nTham gia vào c ng ñ ng Thành viên các t ch c ñ a phương ðóng góp ho c tham gia vào các s ki n ñ a phương 40
 41. 41. Ưu ñi m c a vi c l a ch nCác thông tin truy n thông có ñ tin c y cao Khách hàng nh n th c thông tin m t cách khách quanðư c tán thành Các thông tin ñư c nh n th c như có s ñ m b o c a phương ti n thông tin ñ i chúngTi m năng v t n su t xu t hi n S thư ng xuyên xu t hi n 41
 42. 42. H n ch c a vi c l a ch nTh i gian Th i gian công chúng bi t ñ n thông qua các phương ti n truy n thông không luôn n m trong s ki m soátTính chính xác Các thông tin ñưa ra trư c ñám ñ ng có th m t mát trong quá trình chuy n 42

×