Quan he cong chung (pr)

 • 81 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
81
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
10
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Quan hcông chúng(Public Relations) 1
 • 2. C m tình c a công chúng là t t c . Có ñ c c m tình này chúng ta khôngth nào th t b i; không có c m tình này chúng takhông th nào thành công. Abraham Lincoln 2
 • 3. N i dungKhái ni m và vai trò c a PRS c m nh và h n ch c a PRXây d ng k ho ch PRPhương ti n thông tin trong PR 3
 • 4. N i dungKhái ni m và vai trò c a PRS c m nh và h n ch c a PRXây d ng k ho ch PRPhương ti n thông tin trong PR 4
 • 5. Khái ni m PRLà m t ch c năng qu n lý nh m ñánhgiá thái ñ c a công chúng, xác ñ nhcác th t c và chính sách c a m t tch c ñ i v i m i quan tâm c a côngchúng, và th c thi m t chương trìnhhành ñ ng (và truy n bá) ñ giànhñư c s hi u bi t và ch p nh n c acông chúng. (Theo Public Relation News) 5
 • 6. Khái ni m PRPR là làm cho công chúng bi t ñ n nh ng gì b n làm nh ng gì b n nói nh ng gì b n nói v b nPR nh m m c ñích thu ñư c s th u hi u và ng h nh hư ng ñ n nh n th c và hành vi 6
 • 7. PR là m t n l c ñư c lên k ho ch và kéo dài liên t c ñ thi t l p và duy trì s tín nhi m và hi u bi tl n nhau gi a m t t ch c và công chúng Institute of Public Relations 7
 • 8. PR bao g m t t c các hình th c giao ti p ñư c lên k ho ch, cbên trong và ngoài t ch c, gi am t t ch c và công chúng c a nó nh m ñ t ñư c nh ng m c tiêu c th kiên quan ñ n s hi u bi t l n nhau Frank Jefkins Public Reations – Framework, Financial Times 8
 • 9. Nh ng giai ño n c a PRXác ñ nh và ñánh giá thái ñ công chúngXác ñ nh các chính sách và th t c c a tch c ñ i v i quan tâm c a công chúngPhát tri n và th c thi m t chương trìnhtruy n bá ñ công chúng hi u và ch p nh n 9
 • 10. Vai trò c a PRPR có th ñóng góp tr c ti p và thành côngc a t ch cNhi m v c a PR là b o v , qu n lý danhti ng và các m i quan hNó ph i có h qu có th ch ng minh ñư cch không ch là nh ng k t qu y ut c mgiác. Ví d như: d n ñ n tăng s h i viên 10
 • 11. Vai trò c a PRPR ch ñ ng Xây d ng danh ti ng tích c c C ng c hình nh v t ch c (identity) rõ ràng Tuyên truy n v t ch c mà b n mu n làmPR th ñ ng T o nên m t ph n c a qu n lý kh ng ho ng Ki m soát nh ng thông ñi p t t ch c 11
 • 12. Vai trò m i c a PRY u Ví d : Ví d : Các ñ i lý d ch v B nh vi n, ñ i h c công c ng nh và cao ñ ngMARKETING Ví d : Ví d : Các công ty s n Các công ty l n và xu t nh phát tri nM nh Y u PUBLIC RELATIONS M nh 12
 • 13. PR b sung và thayth cho các n l cmarketing và qu ng cáo truy n th ng 13
 • 14. N i dungKhái ni m và vai trò c a PRS c m nh và h n ch c a PRXây d ng k ho ch PRPhương ti n thông tin trong PR 14
 • 15. T i sao PR quan tr ngPR là ñ tăng cư ng danh ti ng c a t ch cPR ñóng vai trò quy t ñ nh trong vi c ñ mb o r ng danh ti ng và hình nh c a t ch cluôn luôn tích c c và ñư c nh n bi t r ng rãiT t các các t ch c không phân bi t to nhñ u có ñư c l i ích t PRM i ngư i tin vào các tin t c trên cácphương ti n truy n thông hơn là qu ng cáo 15
 • 16. Ni m tin PR 86%850 lãnh ñ o Qu ngM và Châu Âu cáo 14% 16
 • 17. Ưu ñi m c a PRðáng tin c y Công chúng không nh n th y vi c t ch c chi tr cho ho t ñ ng PRChi phí Trong ñi u ki n tương ñ i cũng như tuy t ñ i, chi phí PR r t th p 17
 • 18. Ưu ñi m c a PRTránh ñư c các l n x n Các thông ñi p PR ñư c nh n th c như m t tin t c ch không l n x n như qu ng cáoð nh hư ng phát tri n Nh ng yêu c u c a các phát minh công ngh có th s ñem l i cho doanh nghi p v trí d n ñ u trong bán hàng 18
 • 19. Ưu ñi m c a PRð n v i t ng nhóm công chúng c th PR có th vươn t i nh ng ño n th trư ng v i chi phí tương ñ i nhXây d ng hình nh PR hi u qu có th giúp xây d ng hình nh t t ñ p v t ch c 19
 • 20. H n ch c a PRNguy cơ không hoàn thành quá trìnhtruy n thông Làm thương hi u y u ñi Làm gi m hình nh t ch cCác thông ñi p không th ng nh t 20
 • 21. H n ch c a PRTh i gian Khó ki m soát th i gian công chúng bi t ñ nTính chính xác Thông tin có lúc th t l c trong khi truy n ñi Thông tin có khi không ñư c ñưa như ý ta 21
 • 22. N i dungKhái ni m và vai trò c a PRS c m nh và h n ch c a PRXây d ng k ho ch PRPhương ti n thông tin trong PR 22
 • 23. PR là m t quá trình liênt c ñòi h i các chính sách và th t c chính th c ñ ñ i m t v i các v n ñ và ñón nh n cơ h i. 23
 • 24. Cu c chơi PR!T ch c có m t tuyên bNhóm ñ i tư ng m c tiêu ñư c xác ñ nhCâu chuy n ñư c t o nên ñ truy n ñ t m u tinCác phương ti n thông tin ñ i chúng ñư c liên hCâu chuy n ñư c truy n t i ñ n các ñ u m i c acác cơ quan truy n thôngCâu chuy n ñư c xu t hi n trên phương ti ntruy n thôngð i tư ng m c tiêu ti p nh n câu chuy nDanh ti ng c a t ch c tăng lên 24
 • 25. K ho ch PR1.Phân tích tình hình2.Xác ñ nh nhóm công chúng m c tiêu3.Các m c tiêu hành ñ ng4.Các m c tiêu truy n thông5.Chi n lư c6.Chi n thu t 25
 • 26. Phân tích tình hình1. Cung c p ñ u vào cho vi c l p KH2. Giúp ñưa ra nh ng c nh báo s m3. ð m b o các ngu n l c n i b4. Tăng hi u qu truy n thông 26
 • 27. Xác ñ nh nhóm công chúngNhóm công chúng bên trong: Nhân viên C ñông và các nhà ñ u tư Các thành viên c ng ñ ng Các nhà cung c p và khách hàng 27
 • 28. Xác ñ nh nhóm công chúngNhóm công chúng bên ngoài: Các phương ti n truy n thông Các nhà giáo d c T ch c kinh doanh / hành chính Chính ph Các t p ñoàn tài chính 28
 • 29. Các m c tiêu hành ñ ngMua th nghi mMua l iHo t ñ ng liên quan ñ n mua hàngTiêu dùng 29
 • 30. Các m c tiêu truy n thôngNhu c u v t ng ch ng lo iNh n th c v thương hi uThái ñ v thương hi uÝ ñ nh mua hàngS t o ñi u ki n thu n l i khi mua 30
 • 31. Chi n lư cð t p trung c a thông ñi p Các ho t ñ ng PR ñư c thi t k nh m h tr các m c tiêu marketing Nguy cơ: PR là “nô l ” c a marketingVi c sáng t o/ xây d ng các thông ñi p 31
 • 32. Chi n lư cPR ñư c dùng h u hi u trong nh ngcách sau: T o s h p d n trư c khi qu ng cáo trên phương ti n truy n thông ðưa ra các thông tin qu ng cáo không có thông tin v s n ph m Gi i thi u m t s n ph m mà không có ho c ít qu ng cáo 32
 • 33. Chi n lư c nh hư ng và có th tác ñ ng: Cung c p thông tin D n d t dư lu nB o v s n ph m trư c r i ro Thông ñi p b o ñ m ch c ch nXúc ti n s n ph m m t cách tích c c 33
 • 34. Tiêu chí ñánh giá hi u quS các n tư ng . . . Qua th i gian V i công chúng m c tiêu V i công chúng m c tiêu c thPh n trăm c a . . . Các bài báo tích c c trong m t th i gian Các bài báo tiêu c c trong m t th i gian 34
 • 35. Tiêu chí ñánh giá hi u quT l s các bài báo tích c c trên s tiêu c cPh n trăm các bài báo tích c c và tiêu c c b i…. Ch ñ Xu t b n Nhà báo Công chúng m c tiêu 35
 • 36. Chi n thu tChi n thu t c a PR ph thu c: Lo i phương ti n truy n thông Công c tuyên truy n ñư c s d ng 36
 • 37. N i dungKhái ni m và vai trò c a PRS c m nh và h n ch c a PRXây d ng k ho ch PRPhương ti n thông tin trong PR 37
 • 38. L a ch n phương ti nThông cáo báo chí Thông tin ph i xác th c, chân th c và thú v h p d n v i các phương ti n truy n thông và công chúng Các cu c th o lu n qua ñi n tho i Các tour du l ch trong trư ng quay Các bài báo 38
 • 39. L a ch n phương ti nH i ngh công chúng (khách hàng) Ch ñ ph i là quan tâm chính c a m t nhóm công chúng m c tiêuCác bài báo chuyên ñ Kêu g i ñư c m t phương ti n truy n thông ñ c bi t ñ c p ñúng ñ n v n ñ n u hãng truy n thông ñ t ñư c m t s lư ng ñáng k khách hàng m c tiêu 39
 • 40. L a ch n phương ti nCác cu c ph ng v nTham gia vào c ng ñ ng Thành viên các t ch c ñ a phương ðóng góp ho c tham gia vào các s ki n ñ a phương 40
 • 41. Ưu ñi m c a vi c l a ch nCác thông tin truy n thông có ñ tin c y cao Khách hàng nh n th c thông tin m t cách khách quanðư c tán thành Các thông tin ñư c nh n th c như có s ñ m b o c a phương ti n thông tin ñ i chúngTi m năng v t n su t xu t hi n S thư ng xuyên xu t hi n 41
 • 42. H n ch c a vi c l a ch nTh i gian Th i gian công chúng bi t ñ n thông qua các phương ti n truy n thông không luôn n m trong s ki m soátTính chính xác Các thông tin ñưa ra trư c ñám ñ ng có th m t mát trong quá trình chuy n 42