TR  NG I H C AN GIANG    D ÁN PHE           Biên so n: Nguy n V! Thùy Chi                 ...
MC LCPH)N M*T TH I GIAN & QU.N LÝ TH I GIAN..............................................................11.    Giá tr5...
PH)N BA CÔNG C QU.N LÝ TH I GIAN .......................................................................201.     r th5...
K n ng qu n lý th i gian             PH)N M*T        TH I GIAN & QU.N LÝ TH I GIAN  1. Giá tr5 c7a t...
K n ng qu n lý th i gian          B NS   D NG TH I GIAN C A MÌNH CÓ T!T KHÔNG?                ...
K n ng qu n lý th i gian ÁP ÁN CHO VIYC Sx DNG TH I GIAN CWA B N  •   i m c a b n t 27  n 30 i m.    B?n rot giYi ...
K n ng qu n lý th i gian    V!y làm th nào   l!p &c nh!t ký th i gian?    B?n s] l5p nh5t ký th i gian bjng cách ...
K n ng qu n lý th i gianPHÂN TÍCH NHvT KÝ THxI GIAN    Công vi c phân tích th i gian bao g_m 2 b4c:     •  Phân ...
K n ng qu n lý th i gian    Vi c nh5n -Wnh - c cách b?n -ã phân b( th i gian c&a mình có th - c th c hi n thôngqua vi c...
K n ng qu n lý th i gian      •   Không có kh n ng nói “không”: N=u ng i ta có th d_n công vi c ho+c von -C   ...
K n ng qu n lý th i gian              PH)N HAI         XÁC UNH MC TIÊU CWA CÔNG VIYC         ...
K n ng qu n lý th i gian  1.1 M c tiêu chính    M c tiêu chính là m c tiêu có tính quy=t -Wnh -Ai v4i s thành công c&...
K n ng qu n lý th i gian2. Nhng ;$c ;i]m c7a m>c tiêu  Thông th ng m c tiêu có nhZng -+c -i m sau -ây:  2.1. Rõ ràng  ...
K n ng qu n lý th i gian3. Phân lo i m>c tiêu                   Khi b?n cLn -?t - c mIt -iCu mong muAn t...
K n ng qu n lý th i gian  Ví d 2:XÁC UNH M‹C       U TIÊN CHO CÔNG VIYC CWA B N: “Ph$i -?t - c lo?i khá trongh1c k...
K n ng qu n lý th i gian  Thay -(i - thích )ng v4i nhZng bi=n -(i c&a môi tr ng là rot quan tr1ng, nhng không vìth= mà b...
K n ng qu n lý th i gian   -i n tho?i m4i. B?n ngh• rjng, b?n s] n( l c h1c t5p - có ca hIi nh5n - c mIt lo?i h1c b(ng ...
K n ng qu n lý th i gian  Ví d :  M c tiêu chính c&a b?n Thành là b?n muAn có - c tom bjng tAt nghi p -?i h1c lo?i giYi....
K n ng qu n lý th i gian     Vì v5y, khi ti=n hành phân chia m c tiêu thành nhiCu công vi c khác nhau, b?n cLn    ...
K n ng qu n lý th i gian   NHIYM V VÀ TH I GIAN5   M>c tiêu: Gi4i thi u mIt lo?t các chuyên -C -ào t?o nIi bI-ban -L...
K n ng qu n lý th i gian  Sau khi b?n chia m c tiêu thành nhiCu công vi c và 4c l ng th i gian hoàn thành chúng,b?n cLn ...
K n ng qu n lý th i gian                    TÓM TpT                       - Xác ...
K n ng qu n lý th i gian               PH)N BA          CÔNG C QU.N LÝ TH I GIAN  1.  r th5 qu...
K n ng qu n lý th i giannghi p là rot quan tr1ng m+c dù cha khŒn cop, vi c lên k= ho?ch cho chuy=n dã ngo?i là ít quantr1n...
K n ng qu n lý th i gianchuŒn làm lu5n v%n tAt nghi p trong -ó có b?n -_ng th i chng có thông báo vC vi c các gi$ngviên tr...
K n ng qu n lý th i gian   Ô phbn t@        Lo i công viLc             Hi]m hdaÔ 0 -3 gi      ...
K n ng qu n lý th i gian                      YEAR PLANNER - 2007     January          ...
K n ng qu n lý th i gian    Trong cIt Công viLc b?n s] ghi l?i tot c$ nhZng công vi c mà b?n muAn làm trong tuLnt4i ho...
K n ng qu n lý th i gian    QuyZt +-nh trình tb gi0i quyZt công viKc trong danh sách.    Vi c xác -Wnh trình t gi$...
K n ng qu n lý th i gian    Sau khi k=t thúc b4c 2, b?n -ã có th sBp x=p l?i danh sách công vi c cLn làm ban -Lutheo mI...
K n ng qu n lý th i gian    S?                         Th9i gian  Th9i gian d`        ...
K n ng qu n lý th i gian       n%ng l ng vào bu(i sáng – th i -i m mà b?n tpnh táo và d_i dào sinh l c nhot.    ...
K n ng qu n lý th i gian          PH)N BsN  LÀM THu NÀO w Sx DNG TH I GIAN HIYU QU.?              ...
K n ng qu n lý th i gian4. Tzp tính k~ luzt ;?i v|i bQn thân  Thay vì th ng xuyên kéo lê c$ -Ang vi c, cLn xác -Wnh h?n ...
K n ng qu n lý th i gian   Chng -Ai khi ng i ta nhLm l{n giZa chZ “A” và chZ “R”. Tuy nhiên, -iCu “có th th c   hi n -...
Ky nang quan ly thoi gian
Ky nang quan ly thoi gian
Ky nang quan ly thoi gian
Ky nang quan ly thoi gian
Ky nang quan ly thoi gian
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ky nang quan ly thoi gian

499 views
372 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ky nang quan ly thoi gian

 1. 1. TR NG I H C AN GIANG D ÁN PHE Biên so n: Nguy n V! Thùy Chi $ng Anh Tài An Giang, tháng 01/2007
 2. 2. MC LCPH)N M*T TH I GIAN & QU.N LÝ TH I GIAN..............................................................11. Giá tr5 c7a th9i gian .....................................................................................................................................12. B n ;ang s< d>ng th9i gian t?t nh@ thA nào? ...................................................................................13. Hãy phân tích cách b n ;ang s< d>ng th9i gian ..............................................................................34. Nguyên nhân dJn ;An viLc s< d>ng th9i gian ch@a t?t là gì?......................................................65. QuQn lý th9i gian ...........................................................................................................................................7PH)N HAI XÁC UNH MC TIÊU CWA CÔNG VIYC .........................................................81. Xác ;5nh m>c tiêu .........................................................................................................................................8 1.1 M c tiêu chính ................................................................................................................. 9 1.2 M c tiêu h tr ................................................................................................................ 9 1.3 M c tiêu nên có ............................................................................................................... 92. Nhng ;$c ;i]m c7a m>c tiêu................................................................................................................10 2.1. Rõ ràng .......................................................................................................................... 10 2.2. Phân chia th i gian th c hi n c th .............................................................................. 10 2.3. Phù h p kh$ n%ng c&a ng i t( ch)c ho+c cá nhân - c giao th c hi n m c tiêu....... 10 2.4. Quan tr1ng ..................................................................................................................... 10 2.5. Phù h p v4i -i m chung c&a t5p th ............................................................................. 10 2.6. Ph$i có thách th)c nhng ph$i kh$ thi........................................................................... 103. Phân lo i m>c tiêu ......................................................................................................................................114. S` ;?i ngh5ch gia tính cap bách và tbm quan trdng c7a công viLc (van ;g).....................135. Phân chia m>c tiêu thành nhigu công viLc c> th], có th] th`c hiLn ;@kc và xác ;5nh mmc ;n @u tiên ............................................................................................................................................146. TiAn hành công viLc ;] ; t ;@kc m>c tiêu........................................................................................18TÓM TpT ....................................................................................................................................19
 3. 3. PH)N BA CÔNG C QU.N LÝ TH I GIAN .......................................................................201. r th5 quQn lý th9i gian ............................................................................................................................202. L5ch công viLc ...............................................................................................................................................23PH)N BsN LÀM THu NÀO w Sx DNG TH I GIAN HIYU QU.? 301. Làm viLc có ty chmc ....................................................................................................................................302. Lzp kA ho ch tr@|c ....................................................................................................................................303. BiAt rõ khi nào làm viLc hiLu quQ nhat ...............................................................................................304. Tzp tính k~ luzt ;?i v|i bQn thân .........................................................................................................315. Ghi l i nhng th•c m•c trong khi th`c hiLn và dành th9i gian trao ;yi ..............................316. S< d>ng nguyên t•c SMART..................................................................................................................317. ViLc hôm nay không ;] ngày mai .........................................................................................................338. Ki]m soát ;@kc nhng s` lãng phí c7a b n: tránh “nhng k‚ ;ánh c•p th9i gian” .......33 8.1. Thay -(i th) t u tiên công vi c do ph$i gi$i quy=t r&i ro .......................................... 33 8.2. >i n tho?i ...................................................................................................................... 33 8.3. Thi=u m c tiêu và th) t u tiên ................................................................................... 33 8.4. CA gBng quá nhiCu? ....................................................................................................... 34 8.5. Khách -=n th%m quá nhiCu ............................................................................................ 34 8.6. Phân quyCn không hi u qu$........................................................................................... 34 8.7. Bàn làm vi c lIn xIn..................................................................................................... 34 8.8. S chLn chM - gián -o?n ................................................................................................ 35 8.9. Không có kh$ n%ng “nói không” ................................................................................... 35 8.10. G+p gR - s lãng phí th i gian ....................................................................................... 359. Có th] l`c t?t .................................................................................................................................................35TÓM TpT ....................................................................................................................................36
 4. 4. K n ng qu n lý th i gian PH)N M*T TH I GIAN & QU.N LÝ TH I GIAN 1. Giá tr5 c7a th9i gian “N=u b?n muAn bi=t giá trW th i gian c&a mIt n%m,hãy hYi nhZng sinh viên n%m cuAi còn n môn h1c ph$id k thi tAt nghi p n%m sau.” Câu tr$ l i s] là …? “Giá mà h_i -ó mình dànhth i gian nhiCu han cho vi c h1c”, “b4c gì lúc -ó có th igian dài han”, “Giá mà có th i gian nhiCu han “, … Th i gian là mIt khái ni m trMu t ng, vô hình và không th nBm bBt - c nhng nó l?icó tác -Ing chi phAi và $nh hdng -=n m1i khía c?nh trong cuIc sAng c&a m i chúng ta. Th i gian là th) tài s$n, là ngu_n vAn quý báu và -Ic -áo mà m i ng i -Cu - c hdngnh nhau Theo quy lu5t t nhiên th i gian s] t -=n và -i mIt cách nhg nhàng nhng s] khôngbao gi quay trd l?i. Th i gian là ngu_n l c có gi4i h?n, không th làm m4i l?i - c và chng không th muahay thuê m4n - c c&a ng i khác. MIt ki s -ã tính - c rjng v4i mIt thanh sBt n+ng 5kg, n=u làm -inh s] bán - c 10USD, n=u làm kim may s] bán - c 300 USD còn n=u dùng làm nhZng cái lò xo -_ng h_ s] -eml?i 25.000 USD. Nh v5y, cùng mIt l ng nguyên li u -Lu vào nhng v4i nhZng -Lu ra khácnhau s] cho nhZng giá trW không giAng nhau. M i chúng ta -Cu có 86.400 giây/ngày, 365 ngày/n%m nh nhau, tuy nhiên vi c sn d ng“nguyên li u” th i gian -ó nh th= nào, dùng chúng - làm gì là tùy thuIc vào quy=t -Wnh c&a cánhân m i ng i. N=u b?n bi=t sn d ng th i gian tAt thì chBc chBn b?n s] -?t - c nhiCu hannhZng gì mà b?n có th . 2. B n ;ang s< d>ng th9i gian t?t nh@ thA nào? B?n hãy hoàn thành tAt 10 câu hYi trBc nghi m d4i -ây bjng cách khoanh tròn vào ô tr$l i -úng nhot v4i vi c sn d ng th i gian c&a b?n, sau -ó hãy cIng các k=t qu$ l?i - có - c mIt-áp án vC vi c sn d ng th i gian c&a cá nhân b?n. 1
 5. 5. K n ng qu n lý th i gian B NS D NG TH I GIAN C A MÌNH CÓ T!T KHÔNG? TR. L I KuT CÂU H…I Th ng Thpnh Cha QU. xuyên tho$ng bao gi1. M i ngày b?n -Cu bY ra mIt kho$ng th i gian 3 2 1nhot -Wnh - lên k= ho?ch làm vi c cho ngày mai2. B?n s] gi$i quy=t nhZng von -C l4n tr4c tiên 3 2 13. B?n có th hoàn thành m1i vi c trong k= ho?ch 3 2 1hàng ngày4. B?n có th ung dung hoàn thành công vi c -úng 3 2 1th i h?n5. Góc h1c t5p c&a b?n luôn ng%n nBp, g1n gàng 3 2 16. B?n có th tìm thoy nhZng tài li u -ã - c cot 3 2 1giZ lâu mIt cách nhanh chóng.7. B?n có th ng g+p khó kh%n trong vi c quy=t 3 2 1-Wnh xem s] làm vi c gì k= ti=p8. B?n -ã bao gi không kWp nIp bài t5p theo -úng 3 2 1yêu cLu c&a giáo viên do có nhiCu gián -o?n9. B?n có vMa %n vMa -1c sách, báo, … 3 2 110. B?n có th ng xuyên chpnh l?i -_ng h_ -eo tay 3 2 1và -_ng h_ treo t ng - th i gian - c chính xácTyng s? ;i]m c7a b n 2
 6. 6. K n ng qu n lý th i gian ÁP ÁN CHO VIYC Sx DNG TH I GIAN CWA B N • i m c a b n t 27 n 30 i m. B?n rot giYi trong vi c sBp x=p và sn d ng th i gian , hi u qu$ h1c t5p và công vi c c&a b?n s] cao n=u b?n ti=p t c duy trì tAt thói quen sBp x=p và sn d ng th i gian, thành công chBc chBn s] njm trong tLm tay b?n. • i m c a b n t 24 n 26 i m. N%ng l c sBp x=p và sn d ng th i gian c&a b?n là khá tAt, n=u nh b?n dành thêm th i gian quan tâm -Lu t vào vi c sBp x=p và sn d ng th i gian c&a b?n h p lý han thì hi u qu$ h1c t5p và công vi c c&a b?n s] cao han. • i m c a b n t 10 n 23 i m. Kh$ n%ng sBp x=p và sn d ng th i gian c&a b?n hai kém. Hãy phân tích tp mp các nguyên nhân - có th sBp x=p và sn d ng th i gian h p lý han. 3. Hãy phân tích cách b n ;ang s< d>ng th9i gian N=u b?n là ng i -ang sn d ng th i gian c&a mình cha tAt thì vi c -Lu tiên mà b?n nênlàm là hãy cA gBng mô t$ l?i mIt cách chi ti=t và chính xác “bmc tranh” vC cách sn d ng th igian c&a b?n. Hi n t?i, b?n -ang dành bao nhiêu th i gian trong ngày cho vi c h1c t5p? Nghe -i ntho?i? G+p gR b?n bè? Truy c5p Internet? >i mua sBm? >1c sách, báo, t?p chí? v.v… Vi c phân tích cách b?n phân phAi và sn d ng th i gian là gi$i pháp duy nhot giúp b?nbi=t mình -ang lãng phí th i gian vào nhZng vi c gì - có th phân b( l?i mIt cách hi u qu$ han.NHvT KÝ THxI GIAN Nh5t ký th i gian là mIt công c mà b?n sn d ng - ghi l?i cách b?n sn d ng th i gian cho nhZng công vi c c th . Nh5t ký th i gian s] giúp b?n có - c cái nhìn t(ng quan vC hi n tr?ng vi c sn d ng th igian c&a b?n và thông qua -ó b?n có th hi u - c b?n -ang sn d ng th i gian nh th= nào. MIt vài sinh viên sau khi th c hi n ghi nh5t ký th i gian -ã nói:”Bây gi thì tôi có thhi u phLn nào lý do t?i sao cha bao gi tôi có th i gian cho nhZng công vi c quan tr1ng, th5t-an gi$n vì tôi -ã phung phí th i gian quá nhiCu.” 3
 7. 7. K n ng qu n lý th i gian V!y làm th nào l!p &c nh!t ký th i gian? B?n s] l5p nh5t ký th i gian bjng cách chia ngày h1c t5p, làm vi c c&a b?n thành nhiCuphLn nhY kho$ng 30 phút. Có l] nên bBt -Lu tM th i -i m b?n bBt tay vào công vi c -Lu tiên vàcho -=n khi b?n k=t thúc công vi c làm cuAi cùng trong ngày - nghp nghai. M{u nh5t ký th i gian d4i -ây b?n có th tham kh$o cho lLn sn d ng -Lu tiên và có thchpnh sna cho phù h p v4i lWch trình làm vi c c&a b?n.Thm ……, ngày … tháng … n‡m ….. Th9i gian KAt quQ Th9i ;i]m Ho t ;nng s< d>ng ; t ;@kc6.00 ……………………………………………… …………. ………………….6.30 ……………………………………………… …………. …………………7.00 ……………………………………………… …………. …………………7.30 ……………………………………………… …………. …………………8.00 ……………………………………………… …………. …………………8.30 ……………………………………………… …………. ……………………… ……………………………………………… …………. …………………11.30 ……………………………………………… …………. …………………12.00 ……………………………………………… …………. …………………13.00 ……………………………………………… …………. …………………13.30 ……………………………………………… …………. ……………………….. ……………………………………………… …………. …………………19.30 ……………………………………………… …………. …………………20.00 ……………………………………………… …………. …………………20.30 ……………………………………………… …………. …………………21.00 ……………………………………………… …………. …………………21.30 ……………………………………………… …………. …………………22.00 ……………………………………………… …………. ………………… B4c quan tr1ng ti=p theo là b?n cLn ph$i ghi nh5n chính xác b?n -ã sn d ng th i giannh th= nào, tuLn t theo th i gian tot c$ m1i ho?t -Ing trong ngày h1c t5p, làm vi c c&a b?n.Không chp nhZng vi c l4n, chi=m nhiCu th i gian hay -ã - c lên lWch sBp -+t tr4c nh lên l4p,h1p nhóm, -i h1c thêm hay -i làm thêm … mà c$ nhZng vi c nhY nhng chng chi=m mIt khAil ng th i gian trong ngày làm vi c c&a chúng ta nh -i ch , nou cam, -i mua -_ cùng b?n hayng_i tán g{u v4i b?n bè … B n c+n ph i ghi nh!t ký th i gian bao lâu? > có th phân tích vi c sn d ng th i gian b?n ph$i ghi nh5t ký th i gian ít nhot là 3 ngày,k=t qu$ phân tích s] tAt han n=u b?n có th ghi nh5t ký th i gian trong vòng 1 tuLn. 4
 8. 8. K n ng qu n lý th i gianPHÂN TÍCH NHvT KÝ THxI GIAN Công vi c phân tích th i gian bao g_m 2 b4c: • Phân lo?i các công vi c thành các nhóm công vi c • Nh5n -Wnh cách phân b( th i gian Vi c phân lo?i công vi c thành các nhóm công vi c d a theo b$n chot c&a công vi c.Thông th ng b?n nên phân thành 3 nhóm công vi c nh sau: • Nhóm 1: Bao g_m nhZng công vi c ph c v nhu cLu cá nhân nh v sinh cá nhân, %n uAng, gi+t quLn áo, &i -_ v.v …. • Nhóm 2: Bao g_m nhZng công vi c liên quan, ph c v cho vi c h1c t5p, công tác • Nhóm 3: Bao g_m nhZng công vi c b?n dành cho xã hIi, nhZng công vi c liên quan -=n gia -ình và sd thích c&a b?n. Sau khi hoàn thành vi c phân lo?i công vi c vào các nhóm 1 – 2 – 3, b?n s] tính t• lphLn tr%m th i gian c&a m i nhóm công vi c. S] là lý tdng n=u b?n dành kho$ng 25% th i gian cho nhóm công vi c sA 1, 50% chonhóm công vi c sA 2 và 25% th i gian còn l?i cho nhóm công vi c sA 3. Còn b?n, sau khi phân nhóm công vi c thì t• l phLn tr%m th i gian c&a m i nhóm côngvi c c&a cá nhân b?n là bao nhiêu ? Nhóm 1 – NhZng công vi c ph c v nhu cLu cá nhân ………….. ……………….% Nhóm 2 – NhZng công vi c liên quan ph c v cho vi c h1c t5p, công tác ……….% Nhóm 3 – NhZng công vi c xã hIi, gia -ình và sd thích c&a b?n …………………% Hãy dành 1 phút - v] bi u -_ phân bA th i gian c&a b?n và so sánh nó v4i bi u -_ th igian lý tdng và ghi l?i nh5n xét c&a b?n ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. Bi]u ;r phân b? th9i gian lý t@ˆng Bi]u ;r phân b? th9i gian c7a b n Nhóm công Nhóm công vi c s 1 vi c s 1 25% … … ...% Nhóm công Nhóm công vi c s 3 vi c s 3 25% … … ...% Nhóm công Nhóm công vi c s 2 vi c s 2 50% … … ...% 5
 9. 9. K n ng qu n lý th i gian Vi c nh5n -Wnh - c cách b?n -ã phân b( th i gian c&a mình có th - c th c hi n thôngqua vi c tr$ l i mIt sA câu hYi nh: • B?n -ang dành th i gian nhiCu nhot cho nhóm công vi c nào? • Bao nhiêu th i gian - c b?n dành cho vi c h1c t5p? • B?n có -ang nh5n quá nhiCu công vi c so v4i kh$ n%ng c&a b?n? • Bao nhiêu % th i gian c&a b?n -ã bW “-ánh cBp” vào nhZng vi c không ph$i là c&a b?n ho+c không th c s cLn -=n s có m+t c&a b?n? • Vi c sn d ng th i gian -ã phù h p v4i m c tiêu c&a b?n trong giai -o?n hi n t?i? >=n -ây thì b?n -ã có th -a ra - c k=t lu5n cho vi c phân tích cách sn d ng th i gianc&a chính mình. Hãy dành 5 phút - suy ngh• và ghi l?i nhZng k=t lu5n c&a b?n. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ 4. Nguyên nhân dJn ;An viLc s< d>ng th9i gian ch@a t?t là gì? Theo b?n, có nhZng nguyên nhân nào khi=n b?n -ang sn d ng th i gian cha tAt. Hãy suyngh• và ghi l?i kho$ng 3 – 5 nguyên nhân chính. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Có th có rot nhiCu nguyên nhân khi=n b?n sn d ng th i gian cha tAt, nhng ch& y=ucó th k -=n nhZng nguyên nhân chính nh • Thi u các &u tiên / m1c tiêu: >ây có l] là nguyên nhân gây lãng phí th i gian quan tr1ng nhot. Nó $nh hdng -=n tot c$ chúng ta c$ vC phang di n nghC nghi p l{n cá nhân. NhZng ng i hoàn thành hLu h=t nhZng công vi c trong mIt ngày bi=t chính xác h1 muAn hoàn thành cái gì. Không may là quá nhiCu ng i trong chúng ta ngh• rjng m c -ích và m c tiêu là von -C c&a n%m ch) không ph$i mAi quan tâm hàng ngày. Chúng ta dành quá nhiCu th i gian cho nhZng vi c nhY mà không t5p trung vào nhZng vi c quan tr1ng cho công vi c và cuIc sAng c&a mình. • Khách không m i: Ba tM ch=t chóc nhot có th c4p -i th i gian c&a b?n là “Có r$nh không”. Th& ph?m d -ây là ai? b?n h1c, b?n ký túc xá, b?n ch, … • i4n tho i – Internet: >ây là phang ti n thông tin tuy t v i nhot nhng chng có th là k‚ thù l4n nhot -Ai v4i s hi u qu$ n=u b?n không bi=t cách ki m soát vi c sn d ng nó. 6
 10. 10. K n ng qu n lý th i gian • Không có kh n ng nói “không”: N=u ng i ta có th d_n công vi c ho+c von -C lên vai b?n thì h1 s] làm -oy. MIt sA ng i hay bW c%ng thƒng vì thi=u ki n%ng “nói không” do s làm ng i khác ph5t ý. • Góc h=c t!p b a b>n: Hãy nhìn l?i bàn h1c c&a mình. N=u b?n nhìn thoy ít han 80% di n tích c&a nó thì có th b?n -ang v4ng vào mAi “c%ng thƒng bàn gioy”. Góc h1c t5p c&a nhZng sinh viên thành công luôn ng%n nBp, g1n gàng và s?ch s]. • Trì hoãn: >ây là k‚ cBp th i gian l4n nhot, không ph$i là ra quy=t -Wnh mà là tránh né ra quy=t -Wnh. B?n có th t%ng -áng k qui th i gian hi u qu$ bjng cách gi$m b4t chLn chM. • …… … 5. QuQn lý th9i gian NhZng ng i thành công nhot th= gi4i có -i m gì chung? H1 -Cu là nhZng chuyên gia vCqu$n lý th i gian! B?n không th th c s thành công cho -=n khi b?n bi=t cách qu$n lý th i gianthích h p. B?n hi u “Qu$n lý th i gian” ngh•a là gì? Hãy dành mIt vài phút - suy ngh• và ghi l?icách b?n hi u vC qu$n lý th i gian. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Có nhiCu cách hi u vC khái ni m “Qu$n lý th i gian” nh: • T5p trung dành nhiCu th i gian vào nhZng vi c quan tr1ng • Quy=t -Wnh sn d ng th i gian mIt cách tAt nhot • Làm - c nhiCu vi c han trong mIt kho$ng th i gian nhot -Wnh • Không lãng phí th i gian vào nhZng vi c không liên quan • Ki m soát th i gian - c tAt han. • Tránh - c vi c vIi vã hoàn thành công vi c vào phút cuAi. Tot c$ nhZng cách hi u trên vC qu$n lý th i gian -Cu -úng và chúng ta có th -a ra mItcách hi u chung cho khái ni m Qu$n lý th i gian nh sau: QuQn lý th9i gian có ngh‰a ki]m soát t?t hŠn cách b n s< d>ng th9i gian và ;@a ranhng quyAt ;5nh sáng su?t vg cách b n s< d>ng nó. 7
 11. 11. K n ng qu n lý th i gian PH)N HAI XÁC UNH MC TIÊU CWA CÔNG VIYC M c tiêu là -ích -=n c&a mIt công vi c hay mIt von -C cLn th c hi n. Vi c xác -Wnh m c tiêu trong công vi c s] giúp chúng ta xem xét và th c hi n công vi c c&a mình mIt cách logic, và -?t hi u qu$ cao. Vì v5y, chúng ta s] ti=t ki m th i gian trong quá trình th c hi n công vi c -ó. B?n không th quy=t -Wnh ph$i làm gì hôm nay n=u không bi=t mình muAn -?t - c -iCu gì vào ngày mai. M1i k= ho?ch hoàn thi n vi c sn d ng th i gian -Cu ph thuIc vào vi c b?n hi u rõ các m c tiêu c&a chính mình.1 1. Xác ;5nh m>c tiêu Ch?y -ua v4i th i gian? Xác -Wnh m c tiêu trong công vi c là vi c xác -Wnh k=t qu$ cLn -?t - c khi ti=n hành th c hi n mIt công vi c v4i mIt giá trW hay m)c ý ngh•a nào -ó. Xác -Wnh m c tiêu nhjm: T5ptrung cho công vi c quan tr1ng nhot, xác -Wnh - c phang h4ng làm vi c, ít tAn th i gian chonhZng vi c không quan tr1ng, h?n ch= vi c lãng phí th i gian. Do v5y, b4c -Lu tiên khi ti=nhành công vi c là chúng ta cLn ph$i xác -Wnh m c tiêu c th cLn -?t - c khi hoàn tot công vi c-ó. Qua -ó s] giúp chúng ta: - T5p trung vào vi c gi$i quy=t von -C chính - Xác -Wnh - c các b4c th c hi n hay nhZng gi$i pháp c th khi ti=n hành th c thi công vi c - T5p trung gi$i quy=t nhZng công vi c quan tr1ng, h?n ch= bW phân tán vào nhZng công vi c không quan tr1ng - T?o -Ing l c phon -ou - Ti=t ki m th i gian - Gi$i quy=t - c von -C, -?t - c hi u qu$ cao, -?t - c s hài lòng giZa các thành viên trong nhóm hay trong t( ch)c. M i công vi c khác nhau s] có các m c tiêu tang )ng khác nhau, nên giá trW mong - i -?t- c chng s] khác nhau. Vi c th c hi n tMng m c tiêu c th -òi hYi cLn có kho$ng th i gian cth - -?t - c. Vì v5y, m c tiêu có th -?t - c trong kho$ng th i gian ngBn hay trong th i giandài tùy thuIc vào tính chot và tLm quan tr1ng c&a công vi c cLn gi$i quy=t. Và trong quá trìnhth c hi n mIt công vi c, ng i ta th ng chia m c tiêu thành m1c tiêu chính, m1c tiêu hB tr(m c tiêu ph ) và m1c tiêu nên có.1 Biên dWch Lê Tuyên. Qu n lý th i gian. 2004. TP. H_ Chí Minh: NXB Tr‚ 8
 12. 12. K n ng qu n lý th i gian 1.1 M c tiêu chính M c tiêu chính là m c tiêu có tính quy=t -Wnh -Ai v4i s thành công c&a công vi c màchúng ta th c hi n. N=u m c tiêu này bW trì hoãn hay bW l ch h4ng trong quá trình th c hi n thìcông vi c c&a b?n không th -?t - c giá trW mong muAn ho+c không -?t - c hi u qu$ cao nh-ã -C ra. Nên m c tiêu chính là m c tiêu ph$i -?t - c trong quá trình th c thi công vi c c&a b?n. Ví d : - >Ai v4i sinh viên nói chung, m c tiêu chính là ph$i -?t - c v%n bjng tAt nghi p -?i h1c sau 4 n%m h1c. - >Ai v4i các doanh nghi p nói chung, m c tiêu chính là tAi -a hóa l i nhu5n - M c tiêu chính c&a các Giám -Ac là hoàn thành k= ho?ch v4i k=t qu$ cao nhot. - ….. 1.2 M c tiêu h tr M c tiêu h tr là các m c tiêu góp phLn h tr vi c th c hi n m tiêu chính. NhZng m c tiêu này chng quan tr1ng nhng th ng - c th c hi n trong dài h?n. Các m c tiêu h tr là cLu nAi - -?t - c m c tiêu chính. Ví d : - >Ai v4i sinh viên nói chung, m c tiêu chính là ph$i -?t - c v%n bjng tAt nghi p -?i h1c sau 4 n%m h1c. Các m c tiêu ph là ph$i hoàn thành tAt các k thi h1c k, n( l c han nZa trong h1c t5p,… - >Ai v4i các doanh nghi p nói chung, m c tiêu chính là tAi -a hóa l i nhu5n, các m c tiêu ph có th là n( l c ti=t ki m chi phí, n( l c các h1at -Ing xúc ti=n bán hàng,… - M c tiêu chính c&a các Giám -Ac là hoàn thành k= ho?ch v4i k=t qu$ cao nhot, m c tiêu h tr có th là vi c tuy n - c các Trdng phòng giYi, huon luy n nghi p v cho các nhân viên - góp phLn -?t - c m c tiêu chính. - ……… 1.3 M c tiêu nên có M1c tiêu nên có là m c tiêu nhjm h tr cho vi n th c hi n m c tiêu chính tAt han. Dov5y, n=u có các m1c tiêu nên có thì nó s] h tr tAt han cho các m c tiêu chính m+c dù s] phátsinh thêm thêm chi phí. Tuy nhiên, n=u không có nhZng m c tiêu này thì chúng ta v{n th c hi n- c m c tiêu chính. Ví d : - Trong các doanh nghi p thì m1c tiêu nên có th ng là các trang thi=t bW hay v%n phòng làm vi c, vì n=u có -Ly -& các trang thi=t bW làm vi c hi n -?i s] giúp cho các nhân viên làm vi c v4i hi u suot cao han, và n=u v%n phòng làm vi c thông thoáng và tho$i mái s] t?o bLu không khí tAt cho nhân viên làm vi c - M1c tiêu nên có -Ai v4i sinh viên có th là h thAng th vi n -Ly -& các lo?i sách và sA l ng nhiCu, sinh viên có -iCu ki n ti=p c5n th c ti‰n và )ng d ng lý thuy=t vào th c ti‰n th ng xuyên han - ……… 9
 13. 13. K n ng qu n lý th i gian2. Nhng ;$c ;i]m c7a m>c tiêu Thông th ng m c tiêu có nhZng -+c -i m sau -ây: 2.1. Rõ ràng N=u m c tiêu không rõ ràng s] làm b?n mot nhiCu th i gian. Vì v5y m c tiêu rõ ràng s]giúp b?n th c hi n tAt công vi c - c giao. >+c bi t, khi b?n muAn ng i khác giúp mình th chi n mIt công vi c nào -ó, b?n ph$i cho h1 bi=t rõ m c tiêu chng nh th i gian - hoàn thànhcông vi c -ó. 2.2. Phân chia th i gian th c hi n c th Khi nào s] hoàn thành - c m c tiêu này? Vi c xác -Wnh - c th i gian th c hi n mItcông vi c s] giúp b?n tránh - c vi c mot th i gian -Lu t cho công vi c khác nhng không gópphLn hoàn thành m c tiêu c&a mình. 2.3. Phù h p kh$ n%ng c&a ng i t( ch)c ho+c cá nhân - c giao th c hi n m c tiêu >iCu này s] khuy=n khích b?n n( l c th c hi n m c tiêu hay nhi m v - c giao. N=um c tiêu v t ngoài kh$ n%ng c&a b?n s] khi=n cho b?n n$n chí trong vi c th c hi n m c tiêu -ãgiao, t?o tâm lý không tAt trong khi th c hi n công vi c và gây nên s)c . 2.4. Quan tr1ng Vi c xác -Wnh m c tiêu -?t - c cLn ph$i gBn liCn v4i mIt m)c ý ngh•a hay tLm quantr1ng nào -ó. >iCu này s] giúp b?n thoy hãnh di n han khi hoàn thành m c tiêu này và nó s] t?o-Ing l c, kích thích b?n n( l c làm vi c tAt han trong th i gian t4i. Ng c l?i, n=u m c tiêu b?n nêu ra không có ý ngh•a hay tLm quan tr1ng gì s] làm chob?n chán n$n khi th c hi n và th ng s] xuot hi n câu hYi: “Th c hi n vi c này - làm gì?” hay“T?i sao ph$i th c hi n vi c này, trong khi vi c làm này không có ý ngh•a gì c$?”,… nh v5y k=tqu$ -?t - c s] không cao ho+c b?n s] không bao gi -?t - c m c tiêu -ã -C ra. 2.5. Phù h p v4i -i m chung c&a t5p th Trong cuIc sAng b?n không th tách khYi cIng -_ng, t5p th hay mIt nhóm -ang sAngxung quanh b?n. Do v5y m c tiêu mà b?n xác -Wnh hay -C ra ph$i phù h p v4i nhZng -+c -i mchung c&a t5p th - có s &ng hI c( vh c&a t5p th , t?o -Ing l c cho b?n hoàn thành m c tiêumIt cách tAt nhot. N=u m c tiêu c&a b?n tách r i ho+c -i ng c l?i v4i l i ích c&a t5p th thì b?n s] bW cô l5pho+c b?n s] -Ai m+t v4i làn sóng ph$n -Ai b?n mIt cách m?nh m] nên b?n khó có th -?t - cm c tiêu -ã -C ra. 2.6. Ph$i có thách th)c nhng ph$i kh$ thi Khi b?n -+t ra m c tiêu nào -ó thì nó luôn -òi hYi b?n ph$i n( l c nhiCu han - -?t - cm c tiêu -ã -C ra. Tuy nhiên, nó ph$i phù h p th c ti‰n và kh$ n%ng c&a b?n (b?n có th th chi n - c). N=u m c tiêu quá xa r i th c ti‰n, v t quá kh$ n%ng c&a b?n thì cho dù b?n có n(l c -=n -âu chng không th -?t - c m c tiêu -ó. Nh v5y, v4i nhZng -+c -i m trên s] giúp b?n -+t m c tiêu phù h p v4i b$n thân và cótính thách th)c, t?o -Ing l c - b?n phon -ou vu t qua khó kh%n - -=n -ích cuAi cùng. 10
 14. 14. K n ng qu n lý th i gian3. Phân lo i m>c tiêu Khi b?n cLn -?t - c mIt -iCu mong muAn trong tang lai, b?n ph$i -+t cho mình nhZng m c tiêu nhot -Wnh, xác -Wnh -âu là m1c tiêu chính, m1c tiêu hB tr và m1c tiêu nên có. Sau khi xác -Wnh - c các m c tiêu, b?n cLn 4c l ng th i gian th c hi n c&a tMng m c tiêu c th - xác -Wnh - c th i gian hoàn thành tMng m c tiêu -ó. Bên c?nh -ó, b?n cLn xem xét l?i nhZng ho?t -Ing trong nhZng ngày tr4c -ây - xác -Wnh - c Phân lo?i m c tiêu ra sao? nhZng y=u tA nào chi phAi th i gian c&a b?n nhiCu nhot, tM -ó b?n s] có s -iCu chpnh phù h p - t5p trung gi$i quy=t nhZng von -C chính, quan tr1ng góp phLn hoàn thành m c tiêu. Ví d 1:XÁC UNH M‹C U TIÊN CHO CÔNG VIYC CWA B N2M>c tiêu Mmc @u tiên Di n giQi>?t - c 500,000USD u tiên tài Chính CLn thi=t - md rIng sang -Wa -i m th)tr bên ngoài cho nhZng kho$n m c hai. Cna hàng không th phát tri n màcó th chop nh5n - c không có -?i lý th) haiDoanh thu hàng n%m tM các ca sd Chính Trong bAn n%mho?t -Ing là 6 tri u USD và l inhu5n sau thu= là 700,000USD>ào t?o David - anh ta có th -$m H tr Trong n%m t4i. Tôi không th md cnatrách các ho?t -Ing d cna hàng th) hàng th) hai cho -=n khi David sŠnnhot sàng -$m trách vi c qu$n lý cna hàng th) nhotPhát tri n dây chuyCn cung )ng có H tr Có kh$ n%ng cBt gi$m chi phí hàng hóachi phí thop và -úng hgn và chi phí hàng t_n 600,000USD hàng n%mC$i thi n chang trình l i ích s)c Nên có NhZng l i ích cho s)c khYe c&a chúngkhYe mà không thêm nhiCu chi phí ta còn ít c?nh tranh so v4i nhZng nhà bán l‚ khu v c khácNâng cop h thAng k= toán Nên có MIt h thAng tAt han s] ti=t ki m th i gian và cho nhiCu thông tin kWp th i - ra quy=t -Wnh và ki m soátPhát tri n website thang m?i -i n H tr Phang án tAt nhot - t%ng doanh thutn mà không cLn ph$i thêm di n tích sàn2 Biên dWch: Bích Nga, Ton Ph4c và Ph?m ThW Sáu. CŒm nang kinh doanh Harvard (Harvard Business Essentials):Qu n lý th i gian (Time management). 2006. TP. H_ Chí Minh: NXB T(ng H p 11
 15. 15. K n ng qu n lý th i gian Ví d 2:XÁC UNH M‹C U TIÊN CHO CÔNG VIYC CWA B N: “Ph$i -?t - c lo?i khá trongh1c k này”M>c tiêu Mmc @u tiên Di n giQiXác -Wnh phang pháp h1c t5p Chính Nh4 lâu, có ki=n th)c chuyên môn sâu-úng -Bn (tham gia h1c nhóm, (có nhZng bài t5p hay tình huAng khó,th ng xuyên -+t câu hYi -Ai v4i tôi cLn có s giúp -R ho+c trao -(i v4ithLy cô và b?n bè n=u tôi cha hi u b?n bè - hi u von -C rõ han, không t?orõ von -C,…) các l h(ng tri th)c,…)CLn cù, siêng n%ng Chính Dành nhiCu th i gian - h1c t5p, nghiên c)u chuyên môn và các l•nh v c khácCó trang thi=t bW, phang ti n ph c H tr Nâng cao tri th)c, ti=p c5n th c ti‰n vàv vi c h1c t5p (th vi n, d ng c thu th5p - c nhiCu dZ li u ho+c sthí nghi m, sách, báo, internet, TV, ki=n - d{n ch)ng, ch)ng minh chomáy tính,… nhZng phát bi u ho+c bài vi=t c&a tôiTham gia các ho?t -Ing th thao Nên có M i ngày dành 60 phút vào bu(i chiCu, tM 16h30 -=n 17h30 ho+c 17h00 -=n 18h00Tham gia các hình th)c gi$i trí khác Nên có Thpnh tho$ng tham gia các ho?t -Ing ngoài tr i: picnic, dã ngo?i, hay xem bi u di‰n v%n ngh ,… Qua -ó cho thoy, vi c phân lo?i -úng các lo?i m c tiêu s] giúp b?n -?t - c -iCu mong muAnv4i k=t qu$ tAt và ti=t ki m - c th i gian. Tuy nhiên, m c tiêu th ng là nhZng công vi c hayvon -C mà b?n s] -?t - c trong tang lai (ngBn h?n ho+c dài h?n), và trong tang lai có th s]có nhZng thay -(i nhot -Wnh d chính b$n thân b?n ho+c nhZng thay -(i do các y=u tA bên ngoàigây ra. Nên b?n cLn ph$i th ng xuyên xem xét (c5p nh5t) l?i các m c tiêu c&a mình sao cho phùh p v4i xu th= phát tri n c&a th i -?i chng nh phù h p v4i b$n thân b?n trong tMng th i k nhot-Wnh. 5nh kŒ xem xét các m>c tiêu c7a b n b•ng cách ;$t câu h•i:3 Các m c tiêu này có còn th c t= không? Các m c tiêu này có còn phù h p không? Các m c tiêu này có còn liên quan không? N=u bY m c tiêu này thì có $nh hdng -=n ng i khác không (tr ng h p trong t5p th )?3 Biên dWch: Bích Nga, Ton Ph4c và Ph?m ThW Sáu. CŒm nang kinh doanh Harvard (Harvard Business Essentials):Qu n lý th i gian (Time management). 2006. TP. H_ Chí Minh: NXB T(ng H p 12
 16. 16. K n ng qu n lý th i gian Thay -(i - thích )ng v4i nhZng bi=n -(i c&a môi tr ng là rot quan tr1ng, nhng không vìth= mà b?n th ng xuyên thay -(i m c tiêu c&a mình chp vì nhZng khó kh%n nhot th i. Khi thay-(i m c tiêu, b?n ph$i chú ý -=n nhZng -i m sau: NhZng thay -(i -ó s]: • Không nên $nh hdng l4n -=n t5p th hay thi u sA nào -ó có liên quan -=n m c tiêu c&a b?n tM tr4c -ó • Không nên l ch h4ng so v4i m c tiêu ban -Lu • Không nên chuy n b?n sang mIt m c tiêu m4i hoàn toàn • Không trái v4i -?o -)c, truyCn thAng v%n hóa xã hIi - c sA -ông công chúng chop nh5n4. S` ;?i ngh5ch gia tính cap bách và tbm quan trdng c7a công viLc (van ;g) Trong cuIc sAng hàng ngày b?n dành nhiCu th i gian - gi$i quy=t nhiCu công vi c hay von-C khác nhau, trong -ó có mIt von -C mà các b?n th ng hay -Ai m+t, -ó là tính cop bách c&acông vi c. Công vi c cop bách là công vi c -òi hYi cLn - c gi$i quy=t ngay. Tuy nhiên, m1i công vi ccop bách cha hƒn ph c v hay h tr cho vi c th c hi n m c tiêu hay s thành công c&a b?ntrong tang lai. Thông th ng m c tiêu chính - c hoàn thành trong tang lai, vì v5y tính copthi=t c&a các m c tiêu chính không mang tính t)c th i. Ví d : M c tiêu chính c&a b?n là -?t - c tom bjng tAt nghi p -?i h1c lo?i giYi sau khi tAt nghi p. M c tiêu chính c&a b?n là h1c k này ph$i thi qua h=t các môn (không thi l?i môn nào) M c tiêu chính c&a b?n là s] làm vi c cho công ty liên doanh sau khi tAt nghi p M c tiêu chính c&a b?n là sau 03 n%m công tác, b?n s] làm Trdng phòng nhân s c&a mItcông ty, 02 n%m ti=p theo s] là Phó Giám -Ac,… M c tiêu chính c&a b?n là trd thành gi$ng viên sau khi tAt nghi p, sau 02 n%m h1c xongMaster và trd thành gi$ng viên giYi, 03 n%m ti=p theo -i h1c nghiên c)u sinh ti=n si,… Tot c$ m c tiêu trên ph$i - c th c hi n trong tang lai, không ph$i th c hi n ngay l5p t)c.Tuy nhiên, trong th c t= b?n l?i luôn bW mot th i gian và công s)c cho nhZng công vi c cop báchnhng không ph$i là các m c tiêu chính c&a b?n. Th ng các m c tiêu dài h?n hay g+p ph$i von-C này, vì b?n ngh• rjng còn nhiCu th i gian - th c hi n m c tiêu c&a mình nên không cLn ti=nhành th c hi n m c tiêu ngay l5p t)c. Ví d : Hàng tháng b?n - c gia -ình cho b?n 400.000-_ng, b?n d ki=n s] ti=t ki m - dành100.000-_ng/tháng, qua h1c k này b?n s] mua 2 bI quLn áo tM sA tiCn tích lhy -ó. Tuy nhiên,sau 3 tháng xe -?p c&a b?n bW h hYng n+ng và ph$i thay th= s n xe m4i và mIt sA bI ph5nkhác, -iCu này làm b?n mot 250.000-_ng. Và b?n s] cA gBng ti=p t c - dành trong th i gian t4i- mua quLn áo. B?n vMa nh5n - c h1c b(ng trW giá 5 tri u -_ng, b?n d ki=n tuLn t4i s] mua mIt máy vi tínhgiá kho$ng 4,5 tri u -_ng và 0,5 tri u còn l?i s] chi tiêu vào vi c khác. Tuy nhiên, 4 ngày sau khib?n nh5n - c h1c b(ng, b?n bW mot -i n tho?i di -Ing, vì v5y b?n -ã l5p t)c chi 2 tri u - mua 13
 17. 17. K n ng qu n lý th i gian -i n tho?i m4i. B?n ngh• rjng, b?n s] n( l c h1c t5p - có ca hIi nh5n - c mIt lo?i h1c b(ng tang t - r_i sau -ó s] mua ngay máy vi tính. Lúc 9h00 b?n -ang làm bài t5p - -Lu gi chiCu nIp bài cho thLy d?y môn toán, kho$ng 9h15 b?n c&a b?n -=n m i b?n -i uAng café - trao -(i mIt sA von -C. B?n ngh•: b?n muAn bi=t von -C -ó là gì nên b?n -ã t?m ngng làm bài t5p và -i uAng café. B?n -ang làm bài t5p trên máy vi tính (d tLng tr t) - c kho$ng 20 phút, mIt ng i b?n khác -=n nh b?n lên tLng 1 (phòng -1c sách c&a th vi n) - gi$i thích cho b?n oy mIt von -C mà b?n oy không hi u khi -ang -1c sách. B?n t?m dMng làm bài t5p c&a mình và lên tLng 1 giúp b?n mình. Qua các ví d trên cho thoy, m1i von -C mà b?n gi$i quy=t -Cu không liên quan gì -=n m c tiêu chính c&a b?n, m+c dù b?n c$m thoy rjng nhZng vi c này -ang nhiên ph$i làm, nhng nó l?i lãng phí th i gian c&a b?n. Chƒng nhZng th=, mà nó còn h4ng b?n ngày càng xa r i m c tiêu c&a mình, nhng th5t s b?n chƒng có l a ch1n khác; -iCu này chng -úng vì b?n giúp b?n bè hay ng i khác là l] -ang nhiên vì -ó là tinh thLn tang tr l{n nhau trong cuIc sAng, là truyCn thAng--?o -)c xã hIi. > gi$i quy=t nhZng von -C này, b?n cLn l5p k= ho?ch làm vi c c th , vi=t lWch làm vi c rõ ràng. Hàng tuLn, b?n s] xem xét l?i nhZng công vi c mà b?n -ang -Ai m+t hàng ngày. Qua -ó, b?n s] thoy - c nhZng công vi c nào liên quan -=n các m c tiêu chính và m c tiêu h tr c&a b?n, công vi c nào mang tính cop bách nhng l?i không liên quan -=n các m c tiêu c&a b?n. Vì v5y n=u trong cuIc sAng, b?n không có nhZng nguyên tBc nhot -Wnh -Ai v4i b$n thân thì rot khó qu$n lý - c th i gian c&a b?n và b?n s] luôn c$m thoy công vi c (không quan tr1ng) c&a b?n ngày càng nhiCu, không th gi$i quy=t kWp th i m+c dù b?n -ã n( l c h=t kh$ n%ng và t5p trung công s)c - gi$i quy=t chúng. >iCu quan tr1ng là b?n ph$i phân bi t - c -âu là công vi c cop bách và quan tr1ng (?), -âu là công vi c chp -an thuLn là cop bách (?). > làm - c -iCu này, b?n ph$i th ng xuyên luy n t5p và th c hi n công vi c theo mIt k= ho?ch và lWch trình c th . MIt khi b?n phân bi t - c hai lo?i công vi c trên, b?n s] có cách bA trí th i gian mIt cách h p lý nhot chng nh khi nào nên tM chAi nhZng công vi c cop bách nhng không quan tr1ng. Và nh v5y b?n -ã gi$i quy=t - c von -C -Ai nghWch giZa tính cop bách và tLm quan tr1ng c&a công vi c. 5. Phân chia m>c tiêu thành nhigu công viLc c> th], có th] th`c hiLn ;@kc và xác ;5nh mmc ;n @u tiên Nh5n bi=t và x=p lo?i m c tiêu là -iCu cLn thi=t n=u b?n có ý -Wnh nghiêm túc vC vi c t5n d ng hLu h=t th i gian c&a b?n4. Tuy v5y, có mIt sA m c tiêu chính quá l4n và -òi hYi th i gian dài - hoàn thành chúng nên b?n không th tr c ti=p gi$i quy=t - c chúng ngay, mà b?n cLn ph$i chia chúng thành nhZng công vi c c th - thu5n ti n trong qu$n lý và th c hi n tMng vi c mIt theo trình t logic.L4n-nhY hay quan tr1ng-khŒn cop? 4 Biên dWch: Bích Nga, Ton Ph4c, Ph?m ThW Sáu. CŒm nang kinh doanh Harvard (Harvard Business Essentials): Qu n lý th i gian (Time management). 2006. TP. H_ Chí Minh: NXB T(ng H p 14
 18. 18. K n ng qu n lý th i gian Ví d : M c tiêu chính c&a b?n Thành là b?n muAn có - c tom bjng tAt nghi p -?i h1c lo?i giYi. M c tiêu chính c&a chW Tuy=t là b?n sau 10 n%m làm vi c, chW s] xây - c c%n nhà khangtrang trong nIi ô TP. Long Xuyên. M c tiêu chính c&a b?n Nguyên là sau 2 n%m d?y h1c s] trd thành giáo viên giYi. M c tiêu chính c&a b?n C ng là sau 3 n%m làm vi c s] trd thành ki s giYi. Các m c tiêu trên không th th c hi n - c ngay mà cLn ph$i - c chia ra thành nhZngnhi m v c th ph$i -?t - c hàng tuLn, hàng tháng, hàng quý, hàng n%m,… Nhìn chung, vi c dùng m c tiêu - qu$n lý th i gian c&a b?n s] vô cùng quan tr1ng, vì v5yb?n có th v5n d ng các b4c sau -ây - qu$n lý th i gian hi u qu$ han: • Chia nhY m c tiêu thành nhiCu công vi c (nhi m v ) c th và kh$ thi • Xác -Wnh m)c -I u tiên: sau khi chia m c tiêu thành nhiCu công vi c c th b?n hãy ti=n hành phân lo?i nhZng công vi c -ó theo m)c -I u tiên theo th) t I, II và III. M)c u tiên I: nhZng công vi c dành cho m c tiêu chính c&a b?n, -ó là nhZng công vi c mang tính cop bách và quan tr1ng M)c u tiên II: nhZng công vi c dành cho m c tiêu h tr , -ó là nhZng công vi c mang tính cop bách và tLm quan tr1ng chp d m)c trung bình ho+c chp là cop bách ho+c tLm quan tr1ng cao (chp mIt y=u tA duy nhot) và ng c l?i, M)c u tiên III: nhZng công vi c cop bách ho+c không cop bách nhng không quan tr1ng lBm. • SBp x=p vi c th c hi n công vi c th5t logic, phù h p: Vi c th c hi n các công vi c theo mIt th) t tr4c sau s] giúp b?n hoàn thành các công vi c mIt cách nhWp nhàng, công vi c - c hoàn thành tr4c h tr công vi c sau. Ví d : Nhóm c&a b?n (03 b?n) chuŒn bW báo cáo vC mIt ch& -C c&a mIt môn h1c, quy trình th c hi n có th nh sau: Thu th5p dZ li u • L5p dàn ý (outline) • L a ch1n các ý chính • SBp x=p các ý cho m?ch l?c • Báo cáo thn (di‰n t5p) • Hi u chpnh • Báo cáo chính th)c Nh v5y mAi quan h giZa các công vi c là ph thuIc l{n nhau, công vi c sau ph$i ch s khdi -Lu và k=t thúc c&a công vi c tr4c -ó (nh ví d trên). Tuy nhiên, không ph$i tot c$ các công vi c -Cu theo tuân th& quy lu5t nh th=, công vi c sau s] - c ti=n hành sau công vi c tr4c -ó mIt kho$ng th i gian nhot -Wnh ch) không nhot thi=t ph$i ch công vi c tr4c -ó k=t thúc m4i bBt -Lu ho+c có th th c hi n các công vi c song song v4i nhau. Ví d : Vi c các b?n th c hi n v sinh làm -gp toàn bI khuôn viên tr ng, do toàn bI khuôn viên tr ng quá l4n nên ph$i - c chia thành nhiCu khu v c khác nhau, m i l4p hay m i khoa s] th c hi n mIt khu v c nhot -Wnh. Nh v5y, các l4p hay khoa có th th c hi n phLn vi c c&a mình song song v4i nhau hay chp tr4c sau mIt kho$ng th i gian ngBn. Không nhot thi=t ph$i ch mIt l4p hay khoa nào -ó khdi -Lu và k=t thúc thì l4p hay khoa khác m4i ti=p t c phLn vi c c&a mình. 15
 19. 19. K n ng qu n lý th i gian Vì v5y, khi ti=n hành phân chia m c tiêu thành nhiCu công vi c khác nhau, b?n cLn lu ý -=n mAi quan h giZa các công vi c - xác -Wnh th i -i m bBt -Lu c&a m i công vi c cho phù h p nhjm ti=t ki m th i gian. • b4c l ng th i gian hoàn thành m i nhi m v : >ây không ph$i là mIt công vi c d‰ dàng cho các b?n, có nhZng công l+p -i l+p d m)c -I th ng xuyên thì b?n d‰ dàng 4c l ng th i gian - th c hi n chúng. Ví d : B?n s] rot d‰ dàng 4c l ng kho$ng th i gian cLn có - -i tM nai b?n d -=n tr ng h1c, vì nó di‰n ra hàng ngày, th5m chí nhiCu lLn trong mIt ngày. 16
 20. 20. K n ng qu n lý th i gian NHIYM V VÀ TH I GIAN5 M>c tiêu: Gi4i thi u mIt lo?t các chuyên -C -ào t?o nIi bI-ban -Lu là hai lLn mIt tháng trong th i gian ba tháng (t(ng cIng sáu lLn). N=u - c quan tâm nhiCu và có hi u qu$, nhZng lo?t chuyên -C này s] - c ti=p t c |c l@kng th9i gian NhiLm v> Ho t ;nng (phút) Ghi chú 1 H1p lLn -Lu tiên - phân 60 G_m Ramon, Harriet, tích chi=n l c Julie, và Peter 2 H1p lLn hai: Xác -Wnh -C tài 75 G_m tot c$ nhZng ng i và ng i thuy=t trình trên cIng thêm Fred 3 Suy tính -Wa -i m t( ch)c 120 chuyên -C, vi c giao ti=p và thúc -Œy nIi bI 4 H1p riêng tMng ng i thuy=t 240 trình 5 Tri n khai chuyên -C giao 180 Liên quan -=n ti=p thW ti=p 6 Giám sát th c hi n 180 7 >ánh giá h5u chuyên -C 60 NhZng gì -4 làm - c và cha làm - c 8 Gdi th c$m an và món quà 60 nhY cho tMng ng i thuy=t trình Tyng th9i gian 975 S? gi9: 16,25 Tuy nhiên, trong cuIc sAng nhZng von -C m4i luôn phát sinh và rot khó - b?n 4c l ng- c th i gian cLn thi=t - hoàn thành chúng. Trong tr ng h p này, b?n cLn thi=t tham kh$o ýki=n c&a b?n bè, thLy cô hay ng i thân c&a mình,… - 4c l ng kho$ng th i gian tang -Aih p lý cho công vi c -ó. Và b?n cLn xác -Wnh thêm kho$ng chênh l ch tM ±10% -=n ±20% - dtrù nhZng phát sinh không trông - i có th x$y ra.5 Biên dWch: Bích Nga, Ton Ph4c và Ph?m ThW Sáu. CŒm nang kinh doanh Harvard (Harvard Business Essentials):Qu n lý th i gian (Time management). 2006. TP. H_ Chí Minh: NXB T(ng H p 17
 21. 21. K n ng qu n lý th i gian Sau khi b?n chia m c tiêu thành nhiCu công vi c và 4c l ng th i gian hoàn thành chúng,b?n cLn ph$i xem xét l?i lLn nZa, -iCu chpnh kWp th i th) t u tiên c&a tMng công vi c cho phùh p v4i nhZng thay -(i c&a xã hIi. Và n=u có th , hãy -+t niCm tin và giao vi c cho ng i khác- b?n có nhiCu th i gian gi$i quy=t nhZng công vi c chính và quan tr1ng. Bên c?nh -ó, mIttrong nhZng von -C không kém phLn quan tr1ng - -?t - c m c tiêu, -ó là b?n cLn ph$i sBp x=pcác công vi c trong s( nh5t ký c&a b?n theo m)c -I quan tr1ng ho+c theo th) t u tiên - thu5nti n cho b?n trong quá trình th c hi n các công vi c (có th -iCu phAi v4i các b?n khác hay -_ngnghi p). Ví d : Trd l?i v4i ví d vC nhóm b?n báo cáo chuyên -C môn h1c, b?n có th phân công b?n A giYivC sn d ng máy tính tìm ki=m dZ li u trên m?ng, b?n B thích -1c sách s] tìm dZ li u trong sách,báo,… và b?n giYi vC vi c l•nh v c vi=t thì b?n s] vi=t dàn ý (outline),…6. TiAn hành công viLc ;] ; t ;@kc m>c tiêu Tr4c khi ti=n hành công vi c, b?n hãy xác -Wnh von -C sau theo nguyên tBc 5W-2H nh sau: T?i sao ph$i th c hi n công vi c này (Why)? NIi dung là gì (What)? Khi nào s] th c hi n (When)? Th c hi n nh th= nào (How)? Th c hi n trong bao lâu (How long)? V4i ai (Who)? • -âu (Where)? Tr$ l i cho các câu hYi trên s] giúp b?n hoàn thành công vi c c&a mình mIt cách tAt nhot, bdivì -ó là nhZng -Wnh h4ng chung cho b?n trong vi c th c thi hay gi$i quy=t mIt von -C. 18
 22. 22. K n ng qu n lý th i gian TÓM TpT - Xác -Wnh m c tiêu trong công vi c là mIt trong nhZng y=u tA qu$n lý th i gian hi u qu$. N=u b?n cha xác -Wnh - c m c tiêu trong công vi c thì khó có th qu$n lý tAt th i gian c&a b?n. - Thông th ng, m c tiêu - c chia làm ba lo?i: M c tiêu chính, m c tiêu h tr và m c tiên nên có. - NhZng -+c -i m c&a m c tiêu là ph$i rõ ràng, phân b( - c th i gian, phù h p kh$ n%ng c&a b?n, quan tr1ng, phù h p m c tiêu chung c&a t5p th và có tính thn thách nhng khà thi. - Có th b?n s] mot nhiCu th i gian và công s)c cho nhZng vi c cop bách nhng không quan tr1ng. Hãy cA gBng ki m soát von -C này. - Các m c tiêu th ng -?t - c trong tang lai và tang -Ai l4n, vì v5y b?n cLn chia m c tiêu thành nhiCu công vi c c th , kh$ thi và xác -Wnh m)c u tiên th c hi n các công vi c -ó. PhAi h p th c hi n công vi c cùng v4i các cá nhân ho+c t( ch)c. - Tr4c khi ti=n hành th c hi n công vi c b?n nên áp d ng nguyên tBc “5W-2H” - th c hi n công vi c -?t - c hi u qu$ cao. 19
 23. 23. K n ng qu n lý th i gian PH)N BA CÔNG C QU.N LÝ TH I GIAN 1. r th5 quQn lý th9i gian >_ thW qu$n lý th i gian là mIt công c thông minh giúp b?n quy=t -Wnh tính khŒn cop vàtLm quan tr1ng c&a mIt công vi c c th nào -ó. TÍNH KHJN CLP MIt vi c - c coi là khŒn cop khi nó -òi hYi s chú ý ngay l5p t)c. Khi mIt vi c ph$ihoàn thành vào mIt th i -i m nhot -Wnh, khi th i h?n cuAi cùng -=n gLn nó s] trd nên khŒn cophan. Gi$ sn b?n có ba công vi c sau: 1. Lên k= ho?ch dã ngo?i cho l4p sau khi tAt nghi p. 2. Tìm ý tdng cho -C tài th c t5p tAt nghi p 3. Hoàn thành bài t5p cá nhân - nIp cho gi$ng viên vào sáng th) hai tuLn t4i Xét theo tính khŒn cop thì vi c hoàn thành bài t5p khŒn cop han vì th i h?n cuAi cùng gLnkC han. Chuy=n dã ngo?i s] - c t( ch)c sau khi các thành viên trong l4p -ã hòan thành -C tàitAt nghi p nên vi c tìm ý tdng cho -C tài th c t5p thì khŒn cop han. B?n có th bi u di‰n 2 công vi c này trên mIt tr c thƒng -)ng nh sau: + KhŒn cop - Bài t5p cá nhân - Ý tdng cho -C tài th c t5p tAt nghi p - K= ho?ch dã ngo?i cho l4p tháng t4i — KhŒn cop Khi th i gian trôi -i, c$ ba công vi c s] có xu h4ng chuy n dLn lên phía trên c&a tr cthƒng -)ng, công vi c ngày càng khŒn cop han. TNM QUAN TRRNG MIt vi c - c coi là quan tr1ng khi nó có mIt ý ngh•a l4n ho+c s] gây ra mIt k=t qu$/h5uqu$ -áng k . M)c -I quan tr1ng c&a công vi c không bW $nh hdng bdi th i gian trôi -i. Trd l?i ví d nêu trên, xét vC tLm quan tr1ng c&a công vi c thì vi c hoàn thành bài t5p cánhân tang -Ai không quan tr1ng dù khŒn cop han, vi c tìm ý tdng cho -C tài th c t5p tAt 20
 24. 24. K n ng qu n lý th i giannghi p là rot quan tr1ng m+c dù cha khŒn cop, vi c lên k= ho?ch cho chuy=n dã ngo?i là ít quantr1ng nhot so v4i hai vi c còn l?i vào th i -i m hi n t?i. Chúng ta có th sn d ng mIt tr c ngang - th hi n hai -iCu này nh sau: ’ Quan trdng + Quan trdng B?n có nh5n xét gì vC th) t 3 công vi c trong ví d trên theo m)c -I khŒn cop vàquan tr1ng? >an gi$n là th) t các công vi c theo m)c -I quan tr1ng -ã thay -(i so v4i th) ttheo tính khŒn cop. Thông th ng, th) t s] khác nhau khi sBp x=p theo m)c -I quan tr1ng vàkhŒn cop. S THT QUUN LÝ THXI GIAN K=t h p hai tr c quan tr1ng và khŒn cop, chúng ta s] có -_ thW qu$n lý th i gian nh sau: + KhŒn cop - Quan tr1ng + Quan tr1ng - KhŒn cop Khi k=t h p m)c -I quan tr1ng và khŒn cop c&a ba công vi c trên -_ thW qu$n lý th i gianta có th bi=t - c rjng: • Vi c hoàn thành bài t5p cá nhân thì khŒn cop han là vi c tìm ý tdng cho -C tài th c t5p tAt nghi p, vì th= nó cLn - c hoàn tot s4m han. • Vi c tìm ý tdng cho -C tài th c t5p tAt nghi p quan tr1ng han vi c lên k= ho?ch dã ngo?i cho l4p, vì v5y công vi c này cLn - c dành s quan tâm suy ngh•, -Lu t th i gian nhiCu han. • Vi c lên k= ho?ch dã ngo?i cho l4p vào tháng t4i xét vC m)c -I quan tr1ng và khŒn cop so v4i 2 vi c tr4c -Cu thop han nên có th gi$i quy=t sau cùng. S( d*ng +, th- qu0n lý th3i gian là m6t cách h8u ích +: xem xét nh8ng +òi h?i +@Ac+Bt ra cho th3i gian cEa bGn, nó giúp b?n -a ra quy=t -Wnh vC trình t gi$i quy=t các công vi cmIt cách nhanh chóng và -$m b$o -?t - c nhZng m c tiêu -ã -C ra. Nhìn l?i công vi c ý tdng cho -C tài th c t5p tAt nghi p, b?n -ã l ng tr4c - c m)c-I quan tr1ng nhng do có quá nhiCu vi c cLn ph$i gi$i quy=t gop nên công vi c -ó v{n chath c hi n - c. >=n giZa tuLn v%n phòng Khoa có thông báo danh sách các sinh viên -& tiêu 21
 25. 25. K n ng qu n lý th i gianchuŒn làm lu5n v%n tAt nghi p trong -ó có b?n -_ng th i chng có thông báo vC vi c các gi$ngviên trong khoa s] t von cho sinh viên vC vi c ch1n -C tài tAt nghi p vào ngày th) ba tuLn t4i, -tham gia bu(i t von này sinh viên cLn ph$i chuŒn bW sa bI mIt sA thông tin liên quan -=n -C tài-Wnh ch1n. >=n -ây thì công vi c này có s di chuy n trên -_ thW th i gian. + KhŒn cop - Quan tr1ng + Quan tr1ng - KhŒn cop Khi th3i gian trôi +i thì m6t công viKc khMn cNp sQ trR nên khMn cNp hTn. M6t công viKc sQ thay +Wi mXc +6 quan trYng nZu nh@ các 0nh h@Rng hoBc kZt qu0 cEanó thay +Wi. BYN Ô PHNN T[ CA S THT QUUN LÝ THXI GIAN >_ thW qu$n lý th i gian - c t?o nên bdi 4 ô vuông hay g1i là các ô phLn t. Bjng vi cth hi n các công vi c vào các ô phLn t tang )ng, chúng ta s] phân lo?i công vi c. Vi c này s]giúp chúng ta làm rõ nhZng mAi nguy hi m hay r&i ro nhot -Wnh n=u mIt công vi c nào -ó không- c th c hi n B?n hãy liên tdng -_ thW trên m+t phƒng c&a -_ng h_, bAn ô phLn t lúc này có th - cg1i tên thành: Ô 0 – 3 gi , Ô 3 – 6 gi , Ô 6 – 9 gi , Ô 9 – 12 gi . + KhŒn cop Ô 9 -12 gi9 Ô 0 – 3 gi9 Ô nhanh và ;Šn giQn Ô @u tiên hàng ;bu - Quan tr1ng + Quan tr1ng Ô 6 -9 gi9 Ô 3 – 6 gi9 Ô lãng phí Ô lzp kA ho ch - KhŒn cop Vi c phân lo?i các công vi c vào các ô tang )ng và hi m h1a có th x$y ra - c tóm tBttrong b$ng d4i -ây. 22
 26. 26. K n ng qu n lý th i gian Ô phbn t@ Lo i công viLc Hi]m hdaÔ 0 -3 gi Công vi c vMa khŒn cop Công vi c có th không - c th c hi n tAt vMa quan tr1ngÔ u tiên hàng -LuÔ 3 – 6 gi Công vi c không khŒn cop Công vi c có th s] không bao gi - c nhng quan tr1ng th c hi nÔ l5p k= ho?chÔ 6 – 9 gi Công vi c khŒn cop nhng Chúng ta th ng bY th i gian - làm nhZng tang -Ai kém quan tr1ng vi c này.Ô lãng phíÔ 9 – 12 gi Công vi c vMa không khŒn Quá nhiCu th i gian có th - c bY ra cho cop chng chƒng quan tr1ng vi c tuy khŒn cop nhng không quan tr1ngÔ nhanh và -an gi$n Bây gi sau khi hi u rõ vC -_ thW qu$n lý th i gian, b?n hãy th c hành bjng cách ghi l?inhZng công vi c mà b?n -ã làm trong ngày hôm qua, th hi n chúng vào -_ thW qu$n lý th i gianvà xác -Wnh th) t các công vi c theo -_ thW qu$n lý th i gian. Sau cùng hãy so sánh s khác bi tv4i th c t= b?n -ã th c hi n. Hãy ghi l?i mIt vài nh5n xét c&a b?n. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. L5ch công viLc > có th ki m soát và sn d ng th i gian c&a mình mIt cách hi u qu$ b?n cLn ph$i trùtính và l5p k= ho?ch tr4c cho th i gian c&a mình. Hai trong sA nhZng công c cLn thi=t mà mItng i qu$n lý th i gian giYi th ng có -ó là : Cu?n nhzt ký và L5ch công viLcCu?n nhzt ký dành cho vi c l5p k=ho?ch dài h?n, - ghi l?i nhZng cuIchgn, s ki n và nhZng cam k=t cho mItth i -i m nào -ó trong tang lai (cáctháng trong n%m và n%m k= ti=p) do -ób?n nên có sŠn nh5t ký c&a n%m hi n t?ivà n%m k= ti=p. M{u nh5t ký d4i -ây - c gi4i thi u mang tính chot g i ý - các b?n tham kh$o, b?n cóth t t?o nh5t ký riêng phù h p v4i tính chot công vi c c&a chính b?n, -iCu này hoàn toàn rot tAt. 23
 27. 27. K n ng qu n lý th i gian YEAR PLANNER - 2007 January February ……… December 1. Mon ........................ 1.Thur ……………….. ……………… 1. Sat…………………. 2. Tues ........................ 2.Fri …………………. ……………… 2. Sun .......................... … … ......................... ……………………….. ……………… ……………………….. … … ......................... ……………………….. ……………… ……………………….. 28. Sun ....................... 28.Wed ................... … ……………… 28. Fri........................... 29. Mon ...................... ……………… 29. Sat.......................... 30. Tues ...................... ……………… 30. Sun………………. 31. Wed …………….. ……………… 31. Mon ……………..L5ch làm viLc dành cho vi c l5p k= ho?ch ngBn h?n (chomIt tuLn ho+c mIt ngày). Vi c lên lWch làm vi c s] giúpb?n theo dõi - c s ti=n tri n nhiCu vi c cùng lúc vàl5p k= ho?ch cho b4c ti=p theo trong chu i các côngvi c.LÀM TH^ NÀO ` LaP [bC LTCH LÀM VIcC? Vi c l5p lWch làm vi c ph$i tr$i qua 3 b4c theo trình t nh sau: Lzp danh sách các công viLc mu?n làm QuyAt ;5nh trình t` giQi quyAt các công viLc mu?n làm Phân by th9i gian cho các công viLc L]p danh sách ( LiKt kê danh sách nh8ng công viKc mu_n làm) B?n hãy ghi l?i tot c$ nhZng vi c b?n muAn làm trong mIt kho$ng th i gian c th (mIttuLn, mIt ngày). MIt sA công vi c có tính chot l+p -i l+p l?i th ng xuyên do -+c -i m vi c h1ct5p, công vi c c&a b?n nh -i h1c chính khóa, -i h1c thêm, v.v…nhng khi l5p lWch làm vi c b?nv{n ph$i tính -=n nhZng vi c này vì th= cách tAt nhot là b?n hãy ghi luôn chúng vào danh sách. > l5p - c danh sách nhZng công vi c muAn làm b?n cLn sn d ng mIt t gioy riêng vàsn d ng mIt sA tiêu -C theo m{u g i ý d4i -ây: S? thm t` Công viLc Nhzn xét Th9i gian @|c tính ………… …………………………… ……………………….. ………………………. ………… …………………………… ……………………….. ………………………. ………… …………………………… ……………………….. ………………………. Trong cIt S? thm t` b?n hãy -iCn sA th) t liên t c tM 1 cho -=n công vi c cuAi cùng màb?n li t kê ra. 24
 28. 28. K n ng qu n lý th i gian Trong cIt Công viLc b?n s] ghi l?i tot c$ nhZng công vi c mà b?n muAn làm trong tuLnt4i ho+c ngày mai, k c$ nhZng công vi c th ng xuyên, cA -Wnh l+p l?i. Trong cIt Nhzn xét b?n nên ghi th i h?n ph$i hoàn thành công vi c. MIt sA công vi c cóth xác -Wnh sŠn th i h?n ph$i hoàn thành, mIt sA công vi c khác thì có th i h?n ph$i hoàn thànhtr4c khi mIt s vi c khác có th bBt -Lu. Trong cIt Th9i gian @|c tính b?n s] ghi l?i l ng th i gian (sA phút) cLn thi=t - th chi n công vi c. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét ví d1 d&ji ây có th hi u rõ hln vm quá trình l!plnch làm vi4c c a cá nhân. Lan Phang là sinh viên n%m 3 ngành K= toán doanh nghi p, cô - c các b?n trong l4ptín nhi m bLu làm l4p trdng c&a l4p. Cô -ã li t kê 1 danh sách các công vi c mà cô muAn làmvào ngày mai (th) hai) nh sau: Th9i gian STT Công viLc Ghi Chú @|c tính >1c 2 cuAn t?p chí Th= gi4i ph nZ - tr$ cho 30’ 1. Loan vào sáng mAt. Phác th$o sa bI k= ho?ch thành l5p câu l?c bI 60’ 2. Ti=ng Anh cho l4p. 3. H1c 3 ti=t môn Lu5t doanh nghi p. TM 13.00 -=n 15.30 150’ Tìm tài li u trên Internet chuŒn bW cho h1p Ph$i xong tr4c 90’ 4. nhóm báo cáo môn Qu$n trW doanh nghi p. 10.00 G1i -i n cho giáo viên d?y ThW tr ng Ch)ng 15’ 5. khoán vC -Wa -i m h1c bù sáng th) t. H1p nhóm báo cáo môn Qu$n trW doanh Hgn lúc 10.00 90’ 6. nghi p. 7. Vi=t báo cáo tháng. 30’ 8 >i th%m Mai Am ph$i nh5p vi n. 60’ a H1c ti=ng Anh bu(i tAi t?i trung tâm ngo?i TM 19.00 -=n 20.30 90’ 9. ngZ. 10. >ánh cLu lông v4i Linh. >ã hgn lúc 17.00 60’ 25
 29. 29. K n ng qu n lý th i gian QuyZt +-nh trình tb gi0i quyZt công viKc trong danh sách. Vi c xác -Wnh trình t gi$i quy=t công vi c trong danh m c ph$i tr$i qua 2 b4c nhY: • B4c th) nhot: Xác -Wnh các công vi c có th i h?n ph$i hoàn thành và sBp x=pchúng theo th i gian Loan -ã tách nhZng công vi c -ã xác -Wnh th i h?n hoàn thành trong danh sách bao g_mcác công vi c sA 3 – 4 – 6 – 9 – 10. C%n c) vào th i h?n xác -Wnh c&a các công vi c và th i gian4c tính, Loan -ã sBp x=p th) t gi$i quy=t các công vi c này nh sau: STT Công viLc Ghi Chú Th9i gian @|c tính Tìm tài li u trên Internet chuŒn bW cho Ph$i xong tr4c 4. 90’ h1p nhóm báo cáo môn QTDN 10.00 H1p nhóm báo cáo môn Qu$n trW 6. Hgn lúc 10.00 90’ doanh nghi p 3. H1c 3 ti=t môn Lu5t doanh nghi p TM 13.00 -=n 15.30 150’ 10. >ánh cLu lông v4i Linh >ã hgn lúc 17.00 60’ H1c ti=ng Anh bu(i tAi t?i trung tâm 9. TM 19.00 -=n 20.30 90’ ngo?i ngZ • B4c th) hai: Th hi n nhZng vi c còn l?i trong danh m c vào -_ thW qu$n lý th igian. B4c này s] giúp b?n -a ra - c quy=t -Wnh - c trình t gi$i quy=t các công vi c d atrên m)c -I quan tr1ng và tính khŒn cop c&a công vi c. >ây là mIt b4c quan tr1ng mà b?nkhông nên bY qua vì n=u không b?n s] có khuynh h4ng gi$i quy=t các công vi c d‰ dàng, thú vWtr4c r_i m4i -=n các công vi c khó kh%n và ph)c t?p. V4i ví d c&a Loan, trong danh sách s] còn l?i các công vi c sA 1 – 2 – 5 – 7 – 8, cáccông vi c này không có th i h?n xác -Wnh nên vi c sBp x=p trình t gi$i quy=t các công vi c nàyLoan -ã sn d ng -_ thW qu$n lý th i gian nh sau: + KhŒn cop - Quan tr1ng + Quan tr1ng - KhŒn copK=t qu$ c&a vi c bi u di‰n các công vi c lên -_ thW qu$n lý th i gian cho phép Loan có - c th)t gi$i quy=t các công vi c còn l?i nh sau : 5 7 2 8 1 Phân bW th3i gian (Quy=t -Wnh kho$ng th i gian s] dành cho m i công vi c) 26
 30. 30. K n ng qu n lý th i gian Sau khi k=t thúc b4c 2, b?n -ã có th sBp x=p l?i danh sách công vi c cLn làm ban -Lutheo mIt trình t m4i. B?n có th sn d ng m{u g i ý d4i -ây - lên danh sách trình t gi$i quy=t công vi c SA th) t Công vi c Th i gian 4c tính Th i gian d ki=n K=t qu$ ……….. …………………… ………………….. ……………………… ………… ……….. …………………… ………………….. ……………………… ………… ……….. …………………… ………………….. ……………………… ………… SA th) t - c ghi nh5n trong cIt S? thm t` là sA th) t ban -Lu, s] không có gì ng?cnhiên n=u sA th) t có th s] không bBt -Lu tM con sA 1 và chng không liên t c. Trong cIt Công viLc b?n nên ghi nIi dung ngBn g1n và nhZng -iCu cLn lu ý - tính th igian th c hi n công vi c. BoN Sq IrN CÔNG VIcC VÀO DANH SÁCH THEO TRÌNH Tw NÀO? Sau khi k=t thúc b4c 2, trong tay b?n có 2 danh m c th) t công vi c: • Danh m c th) t các công vi c -ã xác -Wnh chính xác th i h?n ph$i hoàn thành: B?n nên sBp nhZng công vi c trong danh m c này vào danh sách tr4c theo mAc th i gian • Danh m c th) t các công vi c còn l?i: SBp x=p công vi c vào các kho$ng th i gian còn trAng trong danh sách theo th) t . Trong cIt Th9i gian d` kiAn b?n s] -iCn vào th i gian d ki=n bBt -Lu và k=t thúc côngvi c d a trên l ng th i gian 4c tính cLn thi=t - hoàn thành công vi c. Quay trd l?i ví d vC lWch làm vi c c&a Loan, bjng vi c -iCn các công vi c theo th) t -ãcó d b4c 2 cIng v4i th i gian 4c tính cLn thi=t - hoàn thành m i công vi c, Loan -ã phân b(th i gian cho các công vi c ngày mai nh sau: 27
 31. 31. K n ng qu n lý th i gian S? Th9i gian Th9i gian d` Công viLc KAt quQ thm t` @|c tính kiAn th`c hiLn G1i -i n cho giáo viên d?y ThW 5 tr ng Ch)ng khoán vC -Wa -i m 15’ 7.00 – 7.15 h1c bù sáng th) t. 7 Vi=t báo cáo tháng 30’ 7.15 – 7.45 Tìm tài li u trên Internet chuŒn bW 4 cho h1p nhóm báo cáo môn Qu$n trW 75’ 7.45 – 9.00 doanh nghi p Phác th$o sa bI k= ho?ch thành l5p 2 60’ 9.00 – 10.00 câu l?c bI Ti=ng Anh cho l4p. H1p nhóm báo cáo môn Qu$n trW 6 90’ 10.00 – 11.30 doanh nghi p Nghp tra – ChuŒn bW -i h1c 75’ 11.30 – 12.45 3 H1c 3 ti=t môn Lu5t doanh nghi p 150’ 13.00 – 15.30 8 >i th%m Mai Am ph$i nh5p vi n 60’ 15.30 – 16.30 10 >ánh cLu lông v4i Linh 60’ 17.00 – 18.00 V sinh cá nhân – šn tAi 45’ 18.00 – 18.45 H1c ti=ng Anh bu(i tAi t?i trung tâm 9 90’ 19.00 – 20.30 ngo?i ngZ >1c 2 cuAn t?p chí Th= gi4i ph nZ 1 30’ 21.00 – 21.30 - tr$ cho Loan vào sáng mAt. Lên k= ho?ch làm vi c cho ngày mai 30’ 21.30 – 22.00 B?n hãy dành kho$ng 2 phút và ghi l?i mIt vài nh5n xét c&a b?n sau khi -1c xong lWchlàm vi c ngày mai c&a Loan. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Trong th c t= khi xây d ng và th c hi n lWch làm vi c b?n cLn lu ý mIt sA -i m d4i-ây: • Hãy nh4 rjng các ngày làm vi c c&a b?n chBc chBn có nhZng th i -i m sinh l c cao ho+c thop, chƒng h?n nh bu(i chiCu là th i -i m mà nhiCu ng i gi$m sinh l c. Nên x=p lWch cho nhZng vi c và ho?t -Ing quan tr1ng -òi hYi tính sáng t?o và 28
 32. 32. K n ng qu n lý th i gian n%ng l ng vào bu(i sáng – th i -i m mà b?n tpnh táo và d_i dào sinh l c nhot. NhZng vi c linh tinh hàng ngày nên x=p vào nhZng th i -i m sinh l c thop • Khi sBp lWch làm vi c nên t?o ra mIt sA kho$ng trAng th i gian - gi$i quy=t kh&ng ho$ng và nhZng -iCu ngoài mong - i • Hãy cA gBng k=t h p các công vi c có th - ti=t ki m th i gian. • Khi lWch h1c t5p, làm vi c c&a b?n có s thay -(i, hãy ghi l?i nhZng gì -ã th c s x$y ra - có bi n pháp -iCu chpnh kWp th i cho phù h p v4i s thay -(i mà v{n -$m b$o - c m c tiêu -ã -+t ra ban -Lu. • CuAi m i chu k (tuLn, ngày) cLn ghi l?i k=t qu$ vi c th c hi n công vi c, hãy chuy n nhZng công vi c. >=n -ây thì b?n -ã hoàn tòan có th sn d ng công c -_ thW qu$n lý th i gian, s( nh5t kývà lWch làm vi c - lên k= ho?ch qu$n lý th i gian vàng ng1c c&a chính b$n thân mình. 29
 33. 33. K n ng qu n lý th i gian PH)N BsN LÀM THu NÀO w Sx DNG TH I GIAN HIYU QU.? B?n th ng qu$n lý th i gian c&a mình nh th= nào? B?n có bao gi c$m thoy mình không -& th i gian - làm công vi c trong ngày? B?n có khi nào thoy mình -ã ki t s)c nhng v{n không hoàn tot - c m1i vi c6. Có nhZng ngày b?n chƒng có vi c gì - làm, chng có hôm b?n ph$i ch?y -ua h=t tAc l c v4i th i gian mà v{n còn hàng -Ang vi c cha gi$i quy=t h=t. Có th do công vi c c&a b?n cha (n -Wnh nhng nguyên nhân chính là vì b?n cha bi=t cách sBp x=p th i gian7.1. Làm viLc có ty chmc SBp -+t bàn làm vi c g1n gàng, ng%n nBp, khoa h1c v4i h thAng h_ sa, tài li u riêng, có lWchcông tác chính cho c$ kho$ng th i gian dài v4i các công vi c c th hàng ngày, và -Mng quên mItcái... s1t rác d bên c?nh. SBp x=p bàn làm vi c, nhZng t5p tin trên máy vi tính, email - b?n có thtìm thoy d‰ dàng. Quá nhiCu th i gian -ã bW lãng phí cho vi c tìm thông tin mà b?n bi=t rjng -ánglý ra b?n có th thu x=p tAt han. Benjamin Franklin -ã tMng nói tAt nhot là: "MIt nai cho m1i th),m1i th) trong mIt nai c&a nó". Có th sn d ng mIt sA chang trình trong máy tính - qu$n lýcông vi c, sành -i u mIt tý thì chai PDA gBn theo ng i (-i n tho?i di -Ing thì không ghi -&),ghi l?i các nhi m v ph$i làm sBp t4i (cùng các thông tin quan tr1ng) vào lWch bi u trong máytính. >ánh dou nhZng công vi c u tiên ho+c v)t bY nhZng gioy t không cLn dùng. Có th ghichú thêm thông tin trên nhZng t gioy note (sticker) nhY dán tr4c m+t nhng nh4 là các mŒugioy này ngoài vi c khi=n cho bàn làm vi c trông không -gp mBt còn có th bW bay -i mot.2. Lzp kA ho ch tr@|c > -=n -Lu gi sáng m4i lên k= ho?ch trong ngày là quá muIn. Hãy sBp x=p vi c th5t c thtM chiCu hôm tr4c. Hãy tách riêng các công vi c và xác -Wnh rõ vi c nào nên làm ngay hôm sau,vi c nào nên làm tr4c trong tuLn này, vi c nào có th - l?i. >ang nhiên, danh sách các côngvi c có th thay -(i hàng ngày vì phát sinh thêm vi c m4i.3. BiAt rõ khi nào làm viLc hiLu quQ nhat N=u thoy mình làm vi c vào bu(i sáng là hi u qu$ nhot, t?i sao l?i không -a nhZng côngvi c quan tr1ng vào bu(i sáng? NhZng th i gian không ph$i là “-pnh” thì dành - làm nhZngcông vi c mang tính chot th ng nh5t, kém hop d{n han. Chng có ng i thoy h1 chp vi=t láchhi u qu$ trong không gian yên t•nh vào lúc... nna -êm. Chng không ph$i thói quen xou nhng s]bot l i vì n=u muAn hYi han, -i n tho?i thì chp có cách ch -=n sáng hôm sau.6 14.06.2006, Qu$n lý th i gian hi u qu$ (tr c tuy=n). Theo Career. >1c tM:http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/TinTuc/Viec-Lam/Quan_ly_thoi_gian_hieu_qua/ (-1c ngày 05.12.2006)7 Phang Hoa. ngày 16.09.2006. Qu$n lý th i gian - làm vi c tAt han (tr c tuy=n). Theo BBC. >1c tM:http://www19.dantri.com.vn/vieclam/2006/9/141399.vip (-1c ngày 05.12.2006) 30
 34. 34. K n ng qu n lý th i gian4. Tzp tính k~ luzt ;?i v|i bQn thân Thay vì th ng xuyên kéo lê c$ -Ang vi c, cLn xác -Wnh h?n chót - hoàn thành tMng côngvi c. MIt mgo nhY là n=u cLn hoàn tot mIt vi c vào 17h chiCu th) N%m thì hãy bBt mình k=t thúcvào lúc 12h tra. Nên gi$i quy=t các vi c khó tr4c, sau -ó tha h_... d?o chai.5. Ghi l i nhng th•c m•c trong khi th`c hiLn và dành th9i gian trao ;yi Nên có mIt cuAn s( nhY trong túi. Khi ngh• ra -iCu gì thì ghi l?i ngay. Phát tri n mIt chi=nl c rõ ràng v4i nhZng câu hYi quan tr1ng: Tin t)c d -ây là gì? BAi c$nh ra sao? žnh hdng th=nào và khía c?nh con ng i c&a câu chuy n là gì? Hãy trao -(i vC cách th)c làm vi c c&a mình v4i mIt ng i có kinh nghi m. H1 có th giúpb?n -i -úng h4ng, -R mot th i gian tìm hi u.6. S< d>ng nguyên t•c SMART8 - CuIc sAng ngày nay v4i s -òi hYi ngày càng cao trong công vi c bBt buIc chúng ta ph$i có ki n%ng làm vi c tAt - có th thích nghi - c v4i nó, -?t - c k=t qu$ cao trong công vi c chng nh cân bjng - c cuIc sAng cá nhân và gia -ình. Tuy nhiên, v4i qui th i gian bot bi=n thì không ph$i lúc nào chúng ta chng có th gi$i quy=t hài hoà - c vi c này. M i ngày có 24 ti=ng, mIt tuLn có 7 ngày, 1 tháng có 30 ngày và mIt n%m qua -i chp sau 365 ngày. V5y thì t?i sao trong mIt chMng m c th i gian nhot -Wnh, có ng i chƒng làm nên trò trAng gì trong khi mIt sA ng i làm - c vô khAi vi c l4n lao to tát? Ph$i ch%ng h1 có mIt kh$ n%ng siêu phàm và qui th i gian nhiCu han so v4i nhZng ng i bình th ng khác? Qui th i gian c&a m1i ng i là nh nhau, vì th=, câu tr$ l i không njm d ch chúng ta có bao nhiêu th i gian - làm các công vi c -ó nh th= nào cho hi u qu$. >a sA các chuyên gia vC qu$n lý nhân s cho rjng - sn d ng th i gian c&a mình mIt cách tAt nhot, tr4c h=t, m i cá nhân ph$i nh5n -Wnh n%ng l c làm vi c c&a b$n thân d a trên phân tích nhZng -i m m?nh, -i m y=u -Ai v4i công vi c mình -ang -$m nhi m, tM -ó mà bi=t mình mong muAn -iCu gì trong s nghi p d th i -i m hi n t?i chng nh trong tang lai. >ây chính là công vi c -+t cho b$n thân mình mIt m c tiêu - h4ng t4i. Làm th= nào - xác -Wnh - c m c tiêu chính xác? Trong kinh doanh hi n -?i chng nh trong cuIc sAng hàng ngày, ng i ta th ng -C c5p -=n nguyên tBc SMART, t)c là m c tiêu - c xây d ng d a trên nhZng tiêu chí sau: • S-Specific: C th , rõ ràng và d‰ hi u; • M-Measurable: >o -=m - c; • A-Achievable: Có th -?t - c bjng chính kh$ n%ng c&a mình; • R-Realistic: Th c t=, không vi‰n vông; • Time bound: Th i h?n - -?t - c m c tiêu -ã v?ch ra. Trong -ó, tiêu chí “-o -=m - c” gBn v4i nhZng con sA c th . Ví d , m c tiêu c&a tôi là trd thành ng i giàu, v5y giàu th= nào? Ngh•a là cLn ph$i có con sA c th - -o -=m - c. Ví d mIt tp hay m i tp... Han th= nZa, chZ “M” còn mang tính -Ing viên (Motivation), -iCu này s] luôn thôi thúc, t?o ra niCm mong muAn cháy bYng - t5p trung m1i ho?t -Ing nhjm h4ng t4i m c tiêu n l c phon -ou - -?t - c.8 07.07.2005. Nguyên tBc SMART trong ngh thu5t qu$n lý th i gian hi u qu$ (tr c tuy=n). >1c tM:http://www.chungta.com/Desktop.aspx/PT-KyNang-SuNghiep/Lam/Nguyen_tac_SMART_trong_quan_ly_thoi_gian/ (-1c ngày 15.12.2006) 31
 35. 35. K n ng qu n lý th i gian Chng -Ai khi ng i ta nhLm l{n giZa chZ “A” và chZ “R”. Tuy nhiên, -iCu “có th th c hi n - c” không -_ng nhot v4i “th c t=”. MIt ng i - c m i vC làm giám >Ac tài chính ngân hàng thang m?i c( phLn, bjng cop chuyên môn và kinh nghi m -iCu hành -Cu siêu h?ng (A) mà không có “Chân” trong hIi -_ng qu$n trW (R) thì không th có ca hIi trd thành T(ng Giám -Ac c&a ngân hàng -ó - c. TM ví d này có th hi u, n=u có -Ly -& -iCu ki n thuIc tiêu chí A mà thi=u -i tiêu chí R thì không th -?t - c m c tiêu. >iCu này còn -úng han trong - i sAng chính trW. B4c ti=p theo sau khi xác -Wnh - c M1c tiêu SMART là hãy vi=t m c tiêu -ó ra gioy, -+t trên bàn làm vi c hay bot c) ch nào mà b?n có th nhìn thoy hàng ngày. Cách này giúp b?n luôn ngh• -=n nó và thúc -Œy b?n hành -Ing h4ng t4i m c tiêu -C ra. Sau -ó, hãy l5p k= ho?ch chi ti=t - th c hi n. Nh v5y, khi b?n ra tr ng và -i làm vi c, b?n s] tính - c m i tuLn, m i tháng, m i n%m b?n s] ph$i ki=m - c bao nhiêu và r_i lên k= ho?ch c th - -?t m c tiêu -ó, m i n%m ph$i ti=t ki m moy ch c tri u, khi nào mua -ot,cot nhà. Trong khi l5p k= ho?ch, cLn thi=t ph$i chia nhY m c tiêu ra - bi=t con - ng b?n -i bao xa, b?n -ã -i - c chMng nào (-?t - c bao nhiêu % k= ho?ch) và ti=p t c bao lâu nZa - vC -ích. >iCu này chng giAng nh tLm quan tr1ng c&a nhZng cIt cây sA khi -i trên - ng v5y. Khi -ó b?n s] bi=t hôm nay, ngày mai r_i tháng này và n%m này ph$i làm gì. TAt nhot, nên vi=t sa -_ phân tích công vi c hàng ngày - bi=t vi c gì cLn làm tr4c, vi c gì làm sau, vi c gì là quan tr1ng (important) và vi c gì gop, cLn làm ngay (urgent). Tâm lý chung c&a chúng ta là vi c gì d‰ và thích thì làm tr4c, vi c khó và không thích thì - l?i làm sau. Th5t t h?i là vi c khó càng - lâu, càng khó th c hi n và -ôi khi vi c gop l?i không hC quan tr1ng. Hãy liên tdng t4i câu chuy n vC chi=c bình và nhZng viên sYi, n=u ngay tM -Lu b?n cho vào chi=c bình -Ly cát thì s] không có cách nào - x=p nhZng viên -á ho+c sYi vào -ó nZa nhng khi b?n x=p lLn l t -á-sYi-cát, b?n còn ch)a - c c$ n4c cùng trong mIt chi=c bình. Von -C quan tr1ng không ph$i chi=c bình ch)a - c bao nhiêu th) mà quan tr1ng là b?n ph$i bi=t phân bi t - c công vi c nào là khó “-á hIc” và -âu là nhZng viên sYi hay cát trong cuIc - i, bi=t cách qu$n lý th i gian hi u qu$ - cân bjng cuIc sAng. - Trong kinh doanh: Cách qu$n lý th i gian hi u qu$ th ng - c nhìn nh5n tM 2 khía c?nh, ng i qu$n lý và nhân viên. T?i sao ng i ch& doanh nghi p luôn c$m thoy thi=u th i gian và quá t$i vC công vi c? Th ng thì m)c -I quá t$i công vi c c&a ng i qu$n lý tu thuIc vào quá trình hình thành, quy mô doanh nghi p, ngành nghC kinh doanh. Tuy nhiên, tâm lý chung c&a ng i lãnh -?o là luôn không h=t vi c. NhZng ng i tham công ti=c vi c, làm vi c -=n 18 ti=ng mIt ngày h1 v{n c$m thoy cha -&, -ôi khi h1 ao 4c “ph$i chi 1 ngày có 25 ti=ng, 1 tuLn có 8 ngày và 1 n%m có 366 ngày...” và h1 luôn ph?m ph$i mIt tIi là “loy cBp th i gian c&a gia -ình”. V5y có phang pháp nào - cân bjng th i gian cho công vi c, nghp ngai gi$i trí và cho gia -ình? V4i mIt doanh nghi p m4i ra - i thì hoàn toàn có th chop nh5n - c v4i s quá t$i vC công vi c và luôn ph$i làm thêm rot nhiCu ti=ng trong mIt ngày -Ai v4i ng i lãnh -?o. Nhng tình tr?ng -ó không th kéo dài mãi, mou chAt -Lu tiên là ng i ch& doanh nghi p ph$i bi=t cách xây d ng h thAng, qui trình làm vi c, ti=p theo là xây d ng ngay -Ii ngh k= c5n. Ti=p -=n là phân quyCn cho nhân viên thì -òi hYi ph$i th5t rõ ràng c th , ph$i -+t niCm tin vào ng i - c giao vi c và hãy lùi l?i phía sau - nhân vi n có s ch& -Ing trong gi$i quy=t công vi c. N=u các cop qu$n lý bên d4i gi$i quy=t các s v tAt thì ng i lãnh -?o s] yên tâm làm nhZng vi c “khó” -úng vai trò c&a mình. Vì th=, -iCu quy=t -Wnh hi u qu$ qu$n lý th i gian c&a ng i lãnh -?o chính là hi u qu$ làm vi c c&a -Ii ngh nhân viên. 32

×