THÂN CHÀO CÁC BẠN   SINH VIÊN
BAØI GIAÛNG QU Ả N TRỊ    HOÏC   C HƯƠ NG 6
CHÖÔNG 6:  THOÂNG TIN VAØQUYEÁT ÑÒNH QUAÛN TRÒ
6.1. THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ Thông tin quản trị • Thông tin: Thông tin là các tin tức mà con người  trao đổi với nhau, b...
6.1. THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ 6.1.2 Vai trò của thông tin quản trị • Thông tin là đối tượng lao động của quản trị viên nói...
Phương pháp thu thập và xử lý thông tinThu thập thông tin• Phương pháp phỏng vấn trực tiếp – Ưu điểm:        Thu t...
Thu thập thông tin• Phương pháp thu thập bằng các phương tiện fax, điện thoại… – Ưu điểm:        Thu thập thông t...
Thu thập thông tin• Phương pháp thu thập bằng phiếu điều tra – Ưu điểm:        Câu hỏi chuẩn xác        Thu...
Xử lý thông tin – Lập bảng biểu – Tính toán các chỉ tiêuPhương pháp phổ biến thông tin – Bằng văn bản – Báo cáo miệng ...
6.2. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ • Quyết định và các loại quyết định  – Khái niệm: Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của ...
Phaân loaïi quyeát ñònh quaûn trò :Tieâu thöùc Caùc  Tieâu thöùc Caùc loaïi  Tieâu thöùc Caùcloaïi quyeát    quyeát ñ...
Phaân loaïi quyeát ñònh quaûn trò :Tieâu thöùc Caùc Tieâu thöùc Caùc loaïi  Tieâu thöùc Caùcloaïi quyeát   quyeát ñònhN...
Phaân loaïi quyeát ñònh quaûn trò :Tieâu thöùc Caùc  Tieâu thöùc Caùc loaïi  Tieâu thöùc Caùcloaïi quyeát    quyeát ñ...
Phaân loaïi quyeát ñònh quaûn trò :Tieâu thöùc  Tieâu thöùc Caùc Tieâu thöùc CaùcCaùc loaïi  loaïi quyeát   loaïi quy...
6.2.QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ•  Đặc điểm và yêu cầu đối với quyết định quản trị   – Đặc điểm:          QĐ quản trị ...
6.2. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ •  Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định   quản trị   – Nhóm nhân tố khách...
6.2.QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ• Quá trình tổ chức thực hiện các quyết định quản trị  – Cơ sở để ra quyết định         Hệ...
6.2.QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ • Quá trình tổ chức thực hiện các quyết định quản trị  – Quá trình đề ra quyết định quản trị  ...
6.2. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ • Quá trình tổ chức thực hiện các quyết định quản trị  – Quá trình thực hiện quyết định quản t...
6.2. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ•  Phương pháp ra quyết định quản trị  – Phương pháp cá nhân ra quyết định  – Phương pháp ra ...
6.2. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ•  Phương pháp ra quyết định quản trị  – Phương pháp cá nhân ra quyết định  – Phương pháp ra ...
6.2.5 Quá trình tổ chức thực hiện các quyết định quản trị  – Quá trình đề ra quyết định quản trị        Bước 1. X...
Caùc moâ hình ra quyeát ñònh :  Moâ hình         Noäi Dung MOÂ HÌNH Nhaø quaûn trò ñoäc laäp ra quyeát ñònh 1 ...
Caùc moâ hình ra quyeát ñònh :  Moâ hình          Noäi Dung  MOÂ    Caùc nhaø quaûn trò trao ñoåi vôùi taäp...
LÖÏA CHOÏN MOÂ HÌNHÑeå löïa choïn moâ hình ra quyeát ñònh phuø hôïpnhaø quaûn trò caàn traû lôøi caùc caâu hoûi sau:Vaán ñ...
Moät soá vaán ñeà thöôøng xaûy ra khi ra quyeátñònh+ Teâ lieät do söï phaân tích+ Sôï ra quyeát ñònh sai+ Taâm lyù caàu to...
CAÛM ÔN
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chuong 6 mot so van de quan tri hoc hien dai

581 views
458 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
581
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuong 6 mot so van de quan tri hoc hien dai

 1. 1. THÂN CHÀO CÁC BẠN SINH VIÊN
 2. 2. BAØI GIAÛNG QU Ả N TRỊ HOÏC C HƯƠ NG 6
 3. 3. CHÖÔNG 6: THOÂNG TIN VAØQUYEÁT ÑÒNH QUAÛN TRÒ
 4. 4. 6.1. THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ Thông tin quản trị • Thông tin: Thông tin là các tin tức mà con người trao đổi với nhau, bao gồm những tri thức về các đối tượng • Thông tin quản trị: Là những tin tức được thu nhận, cảm thụ và được đánh giá là có ích cho việc ra quyết định quản trị hoặc để giải quyết một nhiệm vụ nào đó trong quản trị
 5. 5. 6.1. THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ 6.1.2 Vai trò của thông tin quản trị • Thông tin là đối tượng lao động của quản trị viên nói chung và của lãnh đạo nói riêng. – Những thông tin nhà quản trị cần bao gồm: thông tin đầu vào, thông tin ngược từ đầu ra, thông tin từ môi trường xung quanh • Thông tin là công cụ của quản trị • Thông tin là căn cứ để các tổ chức xây dựng chiến lược phát triển của tổ chức • Thông tin là cơ sở để thực hiện hạch toán kinh tế( đối với các tổ chức kinh doanh)
 6. 6. Phương pháp thu thập và xử lý thông tinThu thập thông tin• Phương pháp phỏng vấn trực tiếp – Ưu điểm: Thu thập thông tin nhanh Người tham gia phỏng vấn nắm được nhu cầu, mong muốn của đối tượng phỏng vấn – Nhược điểm: Hạn chế đối tượng phỏng vấn vì tốn thời gian, chi phí Kết quả tùy thuộc vào quan điểm của người đi hỏi Khó khăn trong công tác tổng hợp
 7. 7. Thu thập thông tin• Phương pháp thu thập bằng các phương tiện fax, điện thoại… – Ưu điểm: Thu thập thông tin nhanh Đối tượng thu thập rộng rãi – Nhược điểm: Tốn kém chi phí Phụ thuộc vào người tham gia thu thập thông tin Khó khăn trong công tác tổng hợp
 8. 8. Thu thập thông tin• Phương pháp thu thập bằng phiếu điều tra – Ưu điểm: Câu hỏi chuẩn xác Thuận lợi cho công tác tổng hợp, phân tích đánh giá Có chứng từ lưu trữ, sử dụng nhiều lần – Nhược điểm: Tỷ lệ phản hồi thu về ít hơn so với phát ra Thời gian thu hồi thông tin chậm
 9. 9. Xử lý thông tin – Lập bảng biểu – Tính toán các chỉ tiêuPhương pháp phổ biến thông tin – Bằng văn bản – Báo cáo miệng – Báo cáo bằng cuộc họp, hội thảo…
 10. 10. 6.2. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ • Quyết định và các loại quyết định – Khái niệm: Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm định ra mục tiêu, chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan và phân tích những thông tin về tổ chức và môi trường – Phân loại Theo thời gian: QĐ dài hạn, QĐ trung hạn, QĐ ngắn hạn Theo mức độ quan trọng: QĐ chiến lược, QĐ chiến thuật, QĐ tác nghiệp Theo phạm vi tác động: QĐ tổng thể, QĐ bộ phận Theo quy mô các nguồn lực được huy động: QĐ lớn, QĐ vừa, QĐ nhỏ Theo cấp bậc: QĐ cấp cao, QĐ cấp trung gian, QĐ cấp thấp
 11. 11. Phaân loaïi quyeát ñònh quaûn trò :Tieâu thöùc Caùc Tieâu thöùc Caùc loaïi Tieâu thöùc Caùcloaïi quyeát quyeát ñònhNhaän loaïi quyeátñònhNhaän Xeùt Xeùt ñònhNhaän Xeùt Quyeát ñònh chieán Lieân quan ñeán löôïc caùc muïc tieâu toång quaùt hoaëc daøi haïn cuûa toå chöùc Lieân quan muïcTheo tính chaát Quyeát ñònh chieán tieâu heïp, nhö thuaät muïc tieâu caùc boä phaän, chöùc naêng. Quyeát ñònh taùc Lieân quan ñeán nghieäp vieäc ñieàu haønh
 12. 12. Phaân loaïi quyeát ñònh quaûn trò :Tieâu thöùc Caùc Tieâu thöùc Caùc loaïi Tieâu thöùc Caùcloaïi quyeát quyeát ñònhNhaän Xeùt loaïi quyeátñònhNhaän Xeùt ñònhNhaän Xeùt Quyeát ñònh daøi haïn Hôn moät chu kyø hoaït ñoängTheo thôøi gian Quyeát ñònh trung haïn Trong moät chu kyø Quyeát ñònh ngaén Ngaén hôn moät haïn chu kyø
 13. 13. Phaân loaïi quyeát ñònh quaûn trò :Tieâu thöùc Caùc Tieâu thöùc Caùc loaïi Tieâu thöùc Caùcloaïi quyeát quyeát ñònhNhaän loaïi quyeátñònhNhaän Xeùt Xeùt ñònhNhaän Xeùt Quyeát ñònh keá Lieân quan ñeán hoaïch nhöõng muïc tieâu, phöông höôùng hoaït ñoäng Quyeát ñònh toå Boä maùy toåTheo chöùc chöùc chöùc, phaânnaêng quaûn trò quyeàn Caùch thöùc laõnh Quyeát ñònh ñieàu ñaïo vaø ñoäng khieån vieân Tieâu chuaån Quyeát ñònh kieåm
 14. 14. Phaân loaïi quyeát ñònh quaûn trò :Tieâu thöùc Tieâu thöùc Caùc Tieâu thöùc CaùcCaùc loaïi loaïi quyeát loaïi quyeátquyeát ñònhNhaän Xeùt ñònhNhaän XeùtñònhNhaänXeùt Quyeát ñònh theo Caùc hoaït ñoäng laëp chöông trình saün laïi, ít thay ñoåi coù theå laäp trình gaén vôùi keá hoaïch chuaån.Theo caùch Quyeát ñònh Nhöõng vaán ñeàsoaïn thaûo khoâng Theo bieán ñoäng phöùc chöông trình ( caùc hoaït ñoäng khoâng taïp, khoâng chaéc chaén, khoâng laëp laëp laïi. ) laïi, Quyeát ñònh coù
 15. 15. 6.2.QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ• Đặc điểm và yêu cầu đối với quyết định quản trị – Đặc điểm: QĐ quản trị là QĐ của một tổ chức, là sản phẩm của các nhà quản trị QĐ quản trị luôn đi cùng các vấn đề của một tổ chức – Yêu cầu Tính hợp pháp QĐ đươc đưa ra đúng trong phạm vi thẩm quyền của tổ chức hoặc cá nhân QĐ đưa ra không trái với những quy định của pháp luật QĐ đưa ra đúng thứ tự và thể thức Tính khoa học QĐ đưa ra phù hợp vớ các định hướng và mục tiêu của tổ chức QĐ quản trị phải phù hợp với các quy luật, xu thế khách quan, các nguyên lý và nguyên tắc khoa học QĐ đưa ra phải được vận dụng bằng các phương pháp khoa học Tính tối ưu: thỏa mãn cao nhất các mục tiêu và phù hợp với các ràng buộc
 16. 16. 6.2. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ • Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định quản trị – Nhóm nhân tố khách quan Các nhân tố có thể dự đoán được Các nhân tố có nhiều biến động Các nhân tố chứa đựng yếu tố ngẫu nhiên – Nhóm nhân tố chủ quan Kinh nghiệm Khả năng xét đoán Khả năng sáng tạo Khả năng định lượng
 17. 17. 6.2.QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ• Quá trình tổ chức thực hiện các quyết định quản trị – Cơ sở để ra quyết định Hệ thống mục tiêu của tổ chức Hệ thống pháp luật và thông lệ xã hội Những rào cản Năng lực và phẩm chất của người ra quyết định – Các nguyên tắc ra quyết định quản trị Nguyên tắc hệ thống Nguyên tắc khả thi Nguyên tắc khoa học Nguyên tắc dân chủ Nguyên tắc kết hợp
 18. 18. 6.2.QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ • Quá trình tổ chức thực hiện các quyết định quản trị – Quá trình đề ra quyết định quản trị Bước 1. Xác định vấn đề ra quyết định Bước 2. Chọn tiêu chuẩn đánh giá phương án Phản ánh được mức độ đóng góp của phương án nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức Có thể tính toán được Số lượng không quá nhiều Bước 3. Tìm kiếm các phương án để giải quyết vấn đề Bước 4. Đánh giá các phương án Bước 5. Lựa chọn phương án và ra quyết định
 19. 19. 6.2. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ • Quá trình tổ chức thực hiện các quyết định quản trị – Quá trình thực hiện quyết định quản trị Bước 1. Ra văn bản quyết định Bước 2. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện QĐ Bước 3. Tuyên truyền và giải thích quyết định Bước 4. Thực hiện quyết định theo kế hoạch Bước 5. Kiểm tra việc thực hiện quyết định Bước 6. Điều chỉnh quyết định Bước 7. Tổng kết việc thực hiện quyết định
 20. 20. 6.2. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ• Phương pháp ra quyết định quản trị – Phương pháp cá nhân ra quyết định – Phương pháp ra quyết định tập thể Ưu điểm Đảm bảo tính dân chủ trong tổ chức Tập hợp được sáng kiến của nhiều người Đảm bảo cơ sở tâm lý- xã hội cho các QĐ Nhược điểm Tốn kém thời gian và chi phí Dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của một vài cá nhân Trách nhiệm của chủ thể ra QĐ không rõ ràng
 21. 21. 6.2. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ• Phương pháp ra quyết định quản trị – Phương pháp cá nhân ra quyết định – Phương pháp ra quyết định tập thể Kỹ thuật tập thể danh nghĩa Kỹ thuật sáng tạo của Osborn
 22. 22. 6.2.5 Quá trình tổ chức thực hiện các quyết định quản trị – Quá trình đề ra quyết định quản trị Bước 1. Xác định vấn đề ra quyết định Bước 2. Chọn tiêu chuẩn đánh giá phương án Phản ánh được mức độ đóng góp của phương án nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức Có thể tính toán được Số lượng không quá nhiều Bước 3. Tìm kiếm các phương án để giải quyết vấn đề Bước 4. Đánh giá các phương án Bước 5. Lựa chọn phương án và ra quyết định
 23. 23. Caùc moâ hình ra quyeát ñònh : Moâ hình Noäi Dung MOÂ HÌNH Nhaø quaûn trò ñoäc laäp ra quyeát ñònh 1 döïa treân nhöõng hieåu bieát cuûa mình, hoaøn toaøn khoâng coù söï tham khaûo vôùi caùc thuoäc caáp khaùc. MOÂ HÌNH Nhaø quaûn trò ñeà nghò caùc nhaân 2 vieân cung caáp caùc thoâng tin, sau ñoù ñoäc laäp ñöa ra giaûi phaùp cho vaán ñeà caàn quyeát ñònh. MOÂ HÌNH Nhaø quaûn trò trao ñoåi vôùi caùc nhaân 3 vieân coù lieân quan ñeå laéng nghe yù kieán vaø ñeà nghò cuûa hoï maø khoâng caàn taäp trung hoï laïi, sau ñoù nhaø quaûn trò ra quyeát ñònh coù theå bò aûnh höôûng hoaëc khoâng bò aûnh
 24. 24. Caùc moâ hình ra quyeát ñònh : Moâ hình Noäi Dung MOÂ Caùc nhaø quaûn trò trao ñoåi vôùi taäp HÌNH 4 theå ñeå laáy yù kieán vaø ñeà nghò chung cuûa hoï. Sau ñoù nhaø quaûn trò seõ ñöa ra quyeát ñònh vôùi noäi dung coù theå bò aûnh höôûng hoaëc khoâng bò aûnh höôûng bôûi caùc yù kieán taäp theå. MOÂ Nhaø quaûn trò trao ñoåi vôùi taäp theå, HÌNH 5 laáy yù kieán vaø ñi ñeán moät söï nhaát trí chung. Ñöa ra quyeát ñònh bò phuï thuoäc vaøo yù kieán ña soá cuûa taäp theå.
 25. 25. LÖÏA CHOÏN MOÂ HÌNHÑeå löïa choïn moâ hình ra quyeát ñònh phuø hôïpnhaø quaûn trò caàn traû lôøi caùc caâu hoûi sau:Vaán ñeà ra quyeát ñònh coù caáp baùch khoâng ?Chuùng ta coù ñuû thoâng tin hay taøi naêng caànthieát ñeå töï giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà hay chöa ?Vaán ñeà ñaõ ñöôïc hieåu thaáu ñaùo chöa ? Chuùng tacoù bieát mình caàn tìm kieám nhöõng thoâng tin gì vaøkieám chuùng ôû ñaâu chöa ?Söï chaáp nhaän cuûa taäp theå coù thuaän lôïi cho söïthaønh coâng cuûa quyeát ñònh hay khoâng ?
 26. 26. Moät soá vaán ñeà thöôøng xaûy ra khi ra quyeátñònh+ Teâ lieät do söï phaân tích+ Sôï ra quyeát ñònh sai+ Taâm lyù caàu toaøn+ Quaù tin töôûng ôû kinh nghieäm quaù khöù+ Ra quyeát ñònh khi löôïng thoâng tin chöa ñaày ñuû+ Taàm nhìn haïn heïp, chuû quan.+ Aûnh höôûng cuûa xu theá trong quaù khöù+ Aûnh höôûng cuûa vaên hoùa toå chöùc+ vv… HEÁT
 27. 27. CAÛM ÔN

×