LINQ presentation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

LINQ presentation

 • 2,112 views
Uploaded on

LINQ presentation by Chi Khang...

LINQ presentation by Chi Khang
HCMC Open University 2009

More in: Technology , Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,112
On Slideshare
2,112
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
101
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Key Message:
 • Key Message:
 • Key Message:
 • Key Message:
 • Key Message:

Transcript

 • 1. LINQ
  TrầnChí Khang
  Microsoft Student Partners
  Email: khangtran1990@hotmail.com
 • 2. NỘIDUNG
 • Dữ liệu có thể được lưu trữ ở nhiều nơi
  • Database(SQL Server,Oracle …)
  • 12. XML files
  • 13. File  (Access, Excel …)
  Cách giao tiếp ?
 • 14. KHÁI NIỆM LINQ
  • Là ngôn ngữ truy vấn được tích hợp vào ngôn ngữ lập trình (VB, C#, …).
  • 15. Đưa ra khả năng lập trình mới trong .NET-Giải pháp lập trình hợp nhất
 • from customer in Customers
  where customer.Name == "Foysal"
  select customer
 • 16. LINQ TO OBJECT
  Sử dụng LINQ để truy vấn tập hợp các đối tượng dưới dạng IEnumerable hoặc IEnumerable<T>
  Without LINQ
  With LINQ
  List<Students> MaleStudents = new List<Students>();
  Foreach(Students student in Students)
  {
  if(student.sex == “male”)
  {
  MaleStudents.Add(student );
  }
  }
  IEnumerable <Students> MaleStudents =
  from student in Students
  where student.sex==“male”
  select student;
 • 17. LINQ TO XML
  XmlDocumentdoc = newXmlDocument();
  XmlElementbooks = doc.CreateElement("books");
  XmlElement author = doc.CreateElement("author");
  author.InnerText = "Fabrice Marguerie";
  XmlElement price= doc.CreateElement(“price");
  author2.InnerText = “80”;
  XmlElement publishyear = doc.CreateElement(“publishyear");
  author3.InnerText = “2008";
  XmlElementtitle = doc.CreateElement("title");
  title.InnerText = “ABC";
  XmlElementbook = doc.CreateElement("book");
  book.AppendChild(author1);
  book.AppendChild(author2);
  book.AppendChild(author3);
  book.AppendChild(title);
  books.AppendChild(book);
  doc.AppendChild(books);
  XDocument xmlbooks = newXDocument(
  newXDeclaration("1.0", "UTF-16", "yes"),
  newXElement("books",
  newXElement("book", newXAttribute("id","B01"),
  newXElement("author", "Fabrice Marguerie"),
  newXElement("price", 80),
  newXElement("publishyear", 2008),
  newXElement("title", "ABC"))));
  <?xmlversion="1.0"encoding="utf-8" ?>
  <books>
  <book id = “B01”>
  <title>ABC</title>
  <author>Fabrice Marguerie </author>
  <price>80</price>
  <pulishyear>2008</pulishyear>
  </book>
  </books>
 • 18. LINQ TO XML
  Cung cấp 1 công cụ mạnh mẽ trong việc truy vấnXML
  var books = from b in xmlbooks.Elements("book")
  where(String)b.Element("price") == 80
  selectnew
  {
  title = (String)b.Element("tilte"),
  author = (String)b.Element("author")
  };
  foreach (var book in books)
  {
  Console.WriteLine(book);
  }
 • 19. LINQ TO DATASET
  DATASET ?
  LINQ to DataSet giúp truy vấn đối tượng Dataset dễ dàng và nhanh chóng
  var cus = from c in customersDataset.Tables["Customers"].AsEnumerable()
  select c["CustomerID"];
  foreach (var c in cus)
  {
  Console.WriteLine("{0}", c);
  }
 • 20. LINQ TO SQL
  LINQ to SQL là một phiên bản Object-Relational Mapping (ORM).
  Database
  DataContext
  Table
  Class
  View
  Class
  Column
  Field / Property
  Relationship
  Field / Property
  Stored Procedure
  Method
 • 21. LớpDataContext
  • Là một class kếtnốiđếnCSDL ở SQL Server
  • 22. Chuyển câu truy vấn thành câu lệnh SQL
  • 23. Đảm nhận việc tương tác với CSDL
  • 24. Thay đổi CSDLthông qua phương thức SubmitChanges().
 • LINQTOSQL
  NorthwindDataContext db = newNorthwindDataContext();
  varquery = from c in db.Customers
  wherec.City == "London"
  selectnew { Name = c.ContactName, Country = c.Country, City = c.City };
 • 25. CẤU TRÚC LINQ TO SQL
  from c in db.Customers
  where c.City == "London"
  select new {Name, Phone};
  db.Customers.InsertOnSubmit(c1);
  c2.City = “Seattle";
  db.Customers.DeleteOnSubmit(c3);
  SELECT CompanyName, Phone
  FROM Customers
  WHERE City == 'London'
  INSERT INTO Customers…
  UPDATE Customers…DELETE FROM Customers…
 • 26. Transaction
  Transactionlà một dịch vụ nhằm đảm bảo rằng một tập các thao tác độc lập sẽ được thực thi như một đơn vị duy nhất
  NorthwindDataContext db = newNorthwindDataContext();
  using(TransactionScope ts = newTransactionScope())
  {
  try
  {
  Productprod1 = db.Products.First(p => p.ProductID == 4);
  Productprod2 = db.Products.First(p => p.ProductID == 5);
  prod1.UnitsInStock -= 3;
  prod2.UnitsInStock -= 5;
  db.SubmitChanges();
  ts.Complete();
  }
  catch(Exception e)
  {
  Console.WriteLine(e.Message);
  Console.WriteLine("Error submitting changes,all changes rolled back.");
  }
  }
 • 27. DeferredExecution
  var q = from d in db.Doctors
  whered.City == "London"
  selectd;
  if(orderByLocation)
  {
  q = from d in q
  orderbyd.Country, d.City
  selectd;
  }
  elseif (orderByName)
  {
  q = from d in q
  orderby d.DoctorName
  select d;
  }
  foreach(Doctor d in q) Console.WriteLine(d.DoctorName);
 • 28. ADO.NET
 • 29. TruycậpCSDLvới ADO.NET
  SqlConnection connection = new SqlConnection(…);
  connection.Open();
  SqlCommandcmd = new SqlCommand(
  “Select Name, Phone
  From Customers
  Where City = @city “);
  cmd.Parameters.AddWithValue(“@city”, ”London”);
  Datareaderdr = connection.Execute(cmd);
  While (dr.Read())
  {
  string name = dr.GetString(0);
  string phone = dr.GetString(1);
  DateTime date = dr.GetDateTime(2);
  }
  dr.Close();
  Connection.Close();
  Chuỗi truy vấn
  Xácđịnhkiểu
  dữliệukếtquả
 • 30. ADO.NETENTITYFRAMEWORK
 • 31. EntityDataModel (EDM)
 • 32. LINQvsADO.NET
  LINQ là tập mở rộng cho phép viết các câu truy vấn ngay trong các ngôn ngữ lập trình.
  ADO.NET là công nghệ cho phép các ứng dụng có thể kết nối và làm việc với các loại CSDL khác nhau
  LINQ không phải là một công nghệ được tạo ra để thay thế ADO.NET
 • 33. DEMO
 • 34. Cảm ơn !