LINQ presentation

1,947 views

Published on

LINQ presentation by Chi Khang
HCMC Open University 2009

Published in: Technology, Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,947
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
115
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Key Message:
 • Key Message:
 • Key Message:
 • Key Message:
 • Key Message:
 • LINQ presentation

  1. 1. LINQ<br />TrầnChí Khang<br />Microsoft Student Partners<br />Email: khangtran1990@hotmail.com<br />
  2. 2. NỘIDUNG<br /><ul><li>Khái niệm
  3. 3. Phân loại
  4. 4. LINQ to Object
  5. 5. LINQ to XML
  6. 6. LINQ to Dataset
  7. 7. LINQ to SQL
  8. 8. ADO.NET
  9. 9. ADO.NET EntityFramework
  10. 10. LINQ vs ADO.NET
  11. 11. DEMO</li></li></ul><li>Dữ liệu có thể được lưu trữ ở nhiều nơi<br /><ul><li>Database(SQL Server,Oracle …)
  12. 12. XML files
  13. 13. File  (Access, Excel …)</li></ul>Cách giao tiếp ?<br />
  14. 14. KHÁI NIỆM LINQ<br /><ul><li>Là ngôn ngữ truy vấn được tích hợp vào ngôn ngữ lập trình (VB, C#, …).
  15. 15. Đưa ra khả năng lập trình mới trong .NET-Giải pháp lập trình hợp nhất</li></li></ul><li>from customer in Customers<br />where customer.Name == "Foysal"<br />select customer<br />
  16. 16. LINQ TO OBJECT<br />Sử dụng LINQ để truy vấn tập hợp các đối tượng dưới dạng IEnumerable hoặc IEnumerable<T><br />Without LINQ<br />With LINQ<br />List<Students> MaleStudents = new List<Students>();<br />Foreach(Students student in Students)<br />{<br /> if(student.sex == “male”)<br /> {<br /> MaleStudents.Add(student );<br /> }<br />}<br />IEnumerable <Students> MaleStudents =<br />from student in Students<br />where student.sex==“male”<br />select student;<br />
  17. 17. LINQ TO XML <br />XmlDocumentdoc = newXmlDocument();<br />XmlElementbooks = doc.CreateElement("books");<br />XmlElement author = doc.CreateElement("author");<br />author.InnerText = "Fabrice Marguerie";<br />XmlElement price= doc.CreateElement(“price");<br />author2.InnerText = “80”;<br />XmlElement publishyear = doc.CreateElement(“publishyear");<br />author3.InnerText = “2008";<br />XmlElementtitle = doc.CreateElement("title");<br />title.InnerText = “ABC";<br />XmlElementbook = doc.CreateElement("book");<br />book.AppendChild(author1);<br />book.AppendChild(author2);<br />book.AppendChild(author3);<br />book.AppendChild(title);<br />books.AppendChild(book);<br />doc.AppendChild(books);<br />XDocument xmlbooks = newXDocument(<br />newXDeclaration("1.0", "UTF-16", "yes"),<br />newXElement("books",<br />newXElement("book", newXAttribute("id","B01"),<br />newXElement("author", "Fabrice Marguerie"),<br />newXElement("price", 80),<br />newXElement("publishyear", 2008),<br />newXElement("title", "ABC"))));<br /><?xmlversion="1.0"encoding="utf-8" ?><br /><books><br /> <book id = “B01”><br /> <title>ABC</title><br /> <author>Fabrice Marguerie </author><br /><price>80</price><br /><pulishyear>2008</pulishyear> <br /> </book><br /></books><br />
  18. 18. LINQ TO XML <br />Cung cấp 1 công cụ mạnh mẽ trong việc truy vấnXML<br />var books = from b in xmlbooks.Elements("book")<br /> where(String)b.Element("price") == 80 <br /> selectnew<br /> {<br /> title = (String)b.Element("tilte"),<br /> author = (String)b.Element("author")<br /> };<br />foreach (var book in books)<br /> {<br />Console.WriteLine(book);<br />}<br />
  19. 19. LINQ TO DATASET<br />DATASET ?<br />LINQ to DataSet giúp truy vấn đối tượng Dataset dễ dàng và nhanh chóng<br />var cus = from c in customersDataset.Tables["Customers"].AsEnumerable()<br /> select c["CustomerID"];<br />foreach (var c in cus)<br />{<br /> Console.WriteLine("{0}", c);<br />}<br />
  20. 20. LINQ TO SQL<br />LINQ to SQL là một phiên bản Object-Relational Mapping (ORM).<br />Database<br />DataContext<br />Table<br />Class<br />View<br />Class<br />Column<br />Field / Property<br />Relationship<br />Field / Property<br />Stored Procedure<br />Method<br />
  21. 21. LớpDataContext<br /><ul><li>Là một class kếtnốiđếnCSDL ở SQL Server
  22. 22. Chuyển câu truy vấn thành câu lệnh SQL
  23. 23. Đảm nhận việc tương tác với CSDL
  24. 24. Thay đổi CSDLthông qua phương thức SubmitChanges().</li></li></ul><li>LINQTOSQL<br />NorthwindDataContext db = newNorthwindDataContext();<br />varquery = from c in db.Customers<br /> wherec.City == "London"<br />selectnew { Name = c.ContactName, Country = c.Country, City = c.City }; <br />
  25. 25. CẤU TRÚC LINQ TO SQL<br />from c in db.Customers<br />where c.City == "London"<br />select new {Name, Phone};<br />db.Customers.InsertOnSubmit(c1);<br />c2.City = “Seattle";<br />db.Customers.DeleteOnSubmit(c3);<br />SELECT CompanyName, Phone<br />FROM Customers<br />WHERE City == 'London'<br />INSERT INTO Customers…<br />UPDATE Customers…DELETE FROM Customers…<br />
  26. 26. Transaction<br />Transactionlà một dịch vụ nhằm đảm bảo rằng một tập các thao tác độc lập sẽ được thực thi như một đơn vị duy nhất<br />NorthwindDataContext db = newNorthwindDataContext();<br /> using(TransactionScope ts = newTransactionScope())<br />{<br /> try<br /> {<br /> Productprod1 = db.Products.First(p => p.ProductID == 4);<br /> Productprod2 = db.Products.First(p => p.ProductID == 5);<br />prod1.UnitsInStock -= 3;<br />prod2.UnitsInStock -= 5;<br />db.SubmitChanges();<br />ts.Complete();<br />}<br />catch(Exception e)<br />{<br /> Console.WriteLine(e.Message);<br /> Console.WriteLine("Error submitting changes,all changes rolled back.");<br /> }<br /> }<br />
  27. 27. DeferredExecution<br />var q = from d in db.Doctors<br /> whered.City == "London"<br />selectd;<br />if(orderByLocation)<br />{<br />q = from d in q<br />orderbyd.Country, d.City<br />selectd;<br />}<br />elseif (orderByName)<br />{<br />q = from d in q<br />orderby d.DoctorName<br />select d;<br />}<br />foreach(Doctor d in q) Console.WriteLine(d.DoctorName);<br />
  28. 28. ADO.NET<br />
  29. 29. TruycậpCSDLvới ADO.NET<br />SqlConnection connection = new SqlConnection(…);<br />connection.Open();<br />SqlCommandcmd = new SqlCommand(<br /> “Select Name, Phone<br /> From Customers<br /> Where City = @city “);<br />cmd.Parameters.AddWithValue(“@city”, ”London”);<br />Datareaderdr = connection.Execute(cmd);<br />While (dr.Read())<br />{<br /> string name = dr.GetString(0);<br /> string phone = dr.GetString(1);<br />DateTime date = dr.GetDateTime(2);<br />}<br />dr.Close();<br />Connection.Close();<br />Chuỗi truy vấn<br />Xácđịnhkiểu<br />dữliệukếtquả<br />
  30. 30. ADO.NETENTITYFRAMEWORK<br />
  31. 31. EntityDataModel (EDM)<br />
  32. 32. LINQvsADO.NET<br />LINQ là tập mở rộng cho phép viết các câu truy vấn ngay trong các ngôn ngữ lập trình. <br />ADO.NET là công nghệ cho phép các ứng dụng có thể kết nối và làm việc với các loại CSDL khác nhau<br />LINQ không phải là một công nghệ được tạo ra để thay thế ADO.NET<br />
  33. 33. DEMO<br />
  34. 34. Cảm ơn !<br />

  ×