Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

De an 30 don gian hoa thu tuc hanh chinh

on

  • 4,258 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,258
Views on SlideShare
4,258
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
19
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

De an 30 don gian hoa thu tuc hanh chinh De an 30 don gian hoa thu tuc hanh chinh Document Transcript

  • Thñ t−íng chÝnh phñ céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam _________ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _____________________________________________ Sè: 30/Q§-TTg Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 01n¨m 2007 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 _______________________ thñ t−íng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 136/2001/Q§-TTg ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2001 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt Ch−¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n−íc giai ®o¹n 2001 - 2010; Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, quyÕt ®Þnh : §iÒu 1. Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010. §iÒu 2. Giao V¨n phßng ChÝnh phñ chñ tr×, theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Đề án này.
  • 2 §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. Bé tr−ëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ, c¸c Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang bé, Thñ tr−ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Ủy ban nhân dân c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng – Đã ký - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ban Quản lý KKTCKQT Bờ Y; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Học viện Hành chính quốc gia; - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, CCHC (10b). Hoà 330 bản.