Sang kien kinh nghiem hoa hoc thpt nhung meo nho khi lam bai tap trac nghiem

3,074 views
2,990 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,074
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sang kien kinh nghiem hoa hoc thpt nhung meo nho khi lam bai tap trac nghiem

 1. 1. Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệm së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o hngyªn Trêng THPT phï cõ S¸ng kiÕnkinh nghiÖm"ph¬ng ph¸p xö lý khi lµm bµi thi tr¾c nghiÖm ®Ó ®¹ t kÕt qu¶ cao m«n Ho¸ häc" N¨m häc: 2008 - 2009 PhÇn më ®Çu 1
 2. 2. Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệmA. Lý do chọn ®Ò tài Từ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đ¹iHäc, Cao Đ¼ng năm 2007, Bộ GD&ĐT sẽ áp dụnghình thức thi trắc nghiệm khách quan đối với cácmôn Ngoại ngữ, Vật lý, Sinh học, Hóa học. Nhiều thísinh hiện đang rất hoang mang, lo lắng bởi trongkhoảng thời gian 60 phút thi tốt nghiệp phải làm 40câu hỏi và trong 90 phút thi tuyển sinh phải hoànthành tới 50 câu hỏi. Kỹ năng làm bài chính là yếu tố quan trọng ảnhhưởng tới tiến độ làm bài và chất lượng bài thi củathí sinh. Nắm được kỹ năng này, cộng với nền t¶ng kiếnthức tốt, thí sinh hoàn toàn có thể hoàn thành bài thitrắc nghiệm một cách chính xác nhất trong đúng thờigian quy định?B. NhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.1. §iÒu tra c¬ b¶n:- Qua c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ kiÓm tra, kh¶o s¸t chÊt lîng®Çu n¨m häc 2006 -- 2007 t¹i c¸c khèi líp t«i thÊy hÇuhÕt häc sinh ®îc hái th× tr¶ lêi lµ chØ biÕt d¹ng bµi vµc¸ch tr¶ lêi cßn lµm nh thÕ nµo ®Ó ®îc nhanh vµ hiÖuqu¶ cao th× ó í hoÆc kh«ng biÕt c¸ch thøc lµm, chØlµm theo c¶m tÝnh.- Vµ vµo ®Çu n¨m häc 2007-2008 t¹i c¸c khèi líp t«igi¶ng d¹y thÊy sau mét n¨m häc vµ thi theo h×nh thøctr¾c nghiÖm mµ ph¬ng ph¸p lµm bµi vÉn cßn lóng tóngvµ bÞ ®éng.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: 2
 3. 3. Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệm- §äc toµn bé c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµitËp cña c¸c khèi líp .- Tham kh¶o c¸c bµi tËp ë c¸c s¸ch tham kh¶o, c¸c ®Òthi thö vµ c¸c t¹p chÝ kh¸c cã néi dung t¬ng tù d¹ngtr¾c nghiÖm.-Ph©n c¸c c¸c d¹ng bµi tËp theo chñ ®Ò tù chän , theotr×nh ®é nhËn thøc häc sinh, theo së thÝch vµ nguyÖnväng, nhu cÇu cña ®«ng ®¶o häc sinh.- Ra bµi tËp kiÓm tradíi c¸c d¹ng ®· kh¶o s¸t trªn tÊtc¶ c¸c líp vµc¸c ®èi tîng häc sinh, b»ng c¶ ph¬ng ph¸pviÕt vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra miÖng.- B»ng c¶ kinh nghiÖm cña b¶n th©n vµ cña ®ång nghiÖptruyÒn ®¹t cho häc sinh.-Sau khi häc sinh ®· ®îc t vÊn, phÊ biÕn kinh nghiÖm l©mbµi thi tr¾c nghiÖm vµ ®· ®îc kiÓm nghiÖm qua c¸c bµikiÓm tra cô thÓ, t«i thÊy häc sinh v÷ng tin vµ thÝchthó lµm bµi thi theo kiÓu tr¾c nghiÖm. V× d¹ng bµi tËpnµy lµm t¨ng kh¶ n¨ng t duy vµ t¨ng kh¶ n¨ng suy luËn.3. §èi tîng nghiªn cøu:- §©y lµ d¹ng bµi thi b¾t buéc cho mäi ®èi tîng , cho mäilíp häc, cho mäi cÊp häc vµ cho mäi cuéc thi trong nhngn¨m tíi.- PhÇn nµy gi¸o viªn ph¶i híng dÉn häc sinh v× kh«ng cãtiÕt häc nµo nãi vÒ ph¬ng ph¸p cô thÓ lµm bµi thi tr¾cnghiÖm .4. Ph¹m vi nghiªn cøu: 3
 4. 4. Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệm- Thêi gian nghiªn cøu tõ ®Çu n¨m häc 2005-2006.- Ph¹m vi nghiªn cøu cho toµn bé häc sinh trung häcphÊ th«ng, ë tÊt c¶ c¸c khèi líp vµ tÊt c¶ c¸c ch¬ngtr×nh, Ph©n ban vµ cha ph©n ban.5. ý nghÜa cña ®Ò tµi:- Gióp häc sinh häc tËp nhanh h¬n, hiÖu qu¶ h¬n.- G©y høng thó häc tËp ®èi víi bé m«n. Tõ ®ã häc sinh saymª häc tËp bé m«n vµ kÕt qu¶ häc tËp tèt h¬n.- Gãp phÇn ph¸t triÓn t duy häc tËp , khi lµm quen víikiÕn thøc míi. 4
 5. 5. Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệm PhÇn Néi DungI. §äc vµ ph©n lo¹i bµi tËp:∗ Một phút rưỡi cho mỗi câu trả lời Câu trắc nghiệm bao gồm 2 loại, hỏi về lý thuyếtvà đòi hỏi tính toán. Chỉ có điều bài tập trong câutrắc nghiệm không đòi hỏi thí sinh phải mất nhiềuthời gian tính toán, thường là bài toán cơ bản, hoặcmột khâu trong quá trình giải một bài toán lớn hơn. * Đối với mỗi câu hỏi, thí sinh sẽ có khoảng từ 1đến 2 phút để tìm ra đáp án trả lời. Tuy nhiên, sẽ cónhững câu thuộc vào phần kiến thức cơ bản, thuần lýthuyết trong sách giáo khoa, thí sinh không cần đến 1phút mà có thể trả lời ngay sau khi đọc đề. Bên cạnhđó, cũng có những câu cần phải phân tích, tổng hợp,suy luận mới hoặc những bài toán cần có sự tínhtoán. * Thông thường những câu này phải mất tới gần 5phút. Nếu tính cả 4 phương án thì có thể thời giantìm đáp án phải lên tới 8 đến 10 phút. * Thí sinh cần đặc biệt lưu ý những câu hỏi "bẫy",đưa ra nhiều đáp án gần giống với đáp án đúng. Cầnhết sức thận trọng và đọc kỹ, hiểu kỹ câu hỏi và cácphương án trả lời để lựa chọn chính xác nhất. * Với đề thi tuyển sinh, sẽ có khoảng 10 câu dànhcho học sinh giỏi dùng để phân loại thí sinh. * KÓ cả đề thi tốt nghiệp và đề thi tuyển sinh đềucó phần kiến thức của cả 3 năm THPT, trong đótrọng tâm là chương trình lớp 12.* Theo một số nhà giáo giàu kinh nghiệm thì sốlượng câu hỏi thuộc về phần kiến thức lớp 12, 11, 10 5
 6. 6. Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệmthường theo tỉ lệ khoảng 5-3-2. Vì thế, thí sinh cầnphải nắm thật chắc toàn bộ chương trình lớp 12,đồng thời không quên ôn lại kiến thức của hai nămtrước đó. * Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại sáchhướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm, bộ đề thi trắcnghiệm. Mỗi môn có tới vài chục đầu sách hướng dẫnkhiến thí sinh "loạn", không biết phải ôn tập theocuốn nào. * Trong lúc này, thí sinh không nên sử dụng quánhiều sách tham khảo cùng một lúc. Nếu đã chọncuốn sách nào thì nên "trung thành" với cuốn đó vàlàm hết toàn bộ các đề trong sách. Nhưng quan trọngnhất là phải nắm thật vững kiến thức bởi thi trắcnghiệm đồng nghĩa với việc kiến thức trải dài trêndiện rộng. Khi có kiến thức bao trùm cả chươngtrình, thí sinh có thể làm được bất cứ đề thi nào.II. §iÒn vµo phiÕu tr¶ lêi tr¾c nghiÖm: ∗ Dùng bút chì đúng cách - Vào phòng thi, khi nhận được phiếu trả lời trắcnghiệm , thí sinh phải điền ngay vào các mục từ 1đến 9 (bao gồm thông tin các nhân và thông tin vềphòng thi, hội đồng coi thi, môn thi, ngày thi). Saukhi nhận đề, thí sinh phải điền vào mục số 10 là mãđề thi. Tất cả thông tin này đều phải điền bằng bút bihoặc bút mực, không được sử dụng màu đỏ. Nếu điềnthiếu bất cứ thông tin nào, bài làm đều phạm quy. - Đồng thời chú ý xem lướt qua đề thi và phiếu trảlời xem có đầy đủ câu hỏi không, các câu hỏi có đượcin rõ ràng không. thí sinh không làm bài trực tiếpvào đề thi mà phải trả lời trên phiếu trả lời trắcnghiệm. 6
 7. 7. Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệm* Thí sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm bằng cáchdùng bút chì tô đen toàn bộ khung A, B, C hoặc D.Nên dùng loại bút chì mềm (2B, 6B...) và phải mangtheo vài bút chì gọt sẵn dự trữ, đề phòng trường hợpgẫy ngòi. Không nên gọt bút chì quá nhọn, nên đểđầu bút chì dẹt và cầm bút chì thẳng đứng để tô đennhanh. - Khi tô các ô tròn, thí sinh phải chú ý tô đậm kíncả ô, tô thừa ra ngoài một chút không sao nhưngtuyệt đối không tô thiếu. Trong trường hợp tô nhầmhoặc muốn trả lời lại, thí sinh dùng tẩy, tẩy thật sạchô cũ và tô kín ô mới. Nếu không tẩy sạch, máy chấmsẽ coi như có 2 ô đen và câu trả lời đó không đượcchấm điểm.* Thí sinh nên để phiếu trả lời trắc nghiệm bên phíatay cầm bút, bên kia là đề thi. Tay trái giữ ở vị trícâu trắc nghiệm đang làm, tay phải dò tìm số câu trảlời tương ứng trên phiếu trả lời trắc nghiệm và tôvào ô trả lời được lựa chọn. Tuy phải tận dụng thờigian nhưng cũng cần rất cẩn thận, tránh tô nhầmsang dòng của câu khác bởi vì chỉ cần một câu nhầmdòng có thể dẫn đến sai dây chuyền toàn bộ các câusau đó.III. C¸ch lµm bµi hîp lý nhÊt:∗ Chia đề làm 3 nhóm, làm bài thành 3 vòng Khi làm bài thi, thí sinh nên chia câu hỏi thành 3nhóm.- Nhóm 1: là câu hỏi mà thí sinh có thể trả lời đượcngay. 7
 8. 8. Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệm- Nhóm 2: là những câu hỏi cần phải tính toán và suyluận.- Nhóm 3: là những câu hỏi còn phân vân hoặc vượtquá khả năng của mình thì thí sinh cần đọc kỹ dànhthêm thời gian.* Ngay khi nhận đề thi, thí sinh nên lướt quan toànbộ đề thật nhanh trong vòng vài phút và lựa chọnnhững câu cảm thấy dễ nhất và chắc chắn nhất đểlàm trước, đồng thời đánh dấu những câu chưa làmđược trong đề thi. * Sau đó quay lại một lượt nữa để giải quyết nhữngcâu đã bỏ qua.** Lưu ý là trong số những câu của vòng 2, thí sinhvẫn nên chọn các câu dễ hơn để làm trước, nhữngcâu quá khó vẫn tiếp tục gác lại để vòng ba. - Vì thi trắc nghiệm là một cuộc đua về thời giannên thí sinh không nên dừng lại quá lâu ở bất cứ câuhỏi nào. Với những câu không biết chắc đáp án chínhxác, nên dùng phương pháp loại trừ để loại bỏ đượccàng nhiều phương án sai càng tốt. - Khi rút lại được 2 phương án, cơ hội sẽ là 50/50.Nếu khi ấy vẫn chưa có đáp án thì thí sinh buộc phảilựa chọn theo cảm tính. Tuyệt đối không nên để trống một câu nào. Kể cảvới những câu không thể trả lời được cũng nên đánhdấu vào một trong các phương án bởi nếu may mắn,thí sinh có thể trả lời đúng còn nếu trả lời sai thìcũng không bị trừ điểm∗∗∗ Trong 12 năm học phổ thông, các bạn đã trảiqua rất nhiều các bài kiểm tra cũng như các kì thi.Vậy các bạn đã rút ra được những kinh nghiệm gì cho 8
 9. 9. Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệmbản thân mình? Bạn có cảm thấy lo lắng khi kì thi §ạihọc đang đến gần không? Bài viết dưới đây sẽ giớithiệu với các bạn một số mẹo nhỏ để giúp các bạn đạtkết quả cao trong kì thi sắp tới của mình.IV.Nh÷ng ®iÒu cÇn luý khi lµm thi díi h×nh thøctr¾cnghiÖm:1* Điều đầu tiên các bạn cần ghi nhớ đó là đừng cố gắng hoàn thành một câu hỏi trước khi chuyển sang một câu hỏi tiếp theo. Điều này là rất quan trọng. Nếu bạn tập trung quá nhiều vào một câu hỏi mà bạn chưa hiểu (hay chưa thể trả lời được) tức là bạn đang tự gây ra cho mình ít nhất hai khó khăn sau:- Mất thời gian: Bạn phải nhớ rằng, mỗi một câu hỏi chỉ được0,25 điểm hay 0,33 ®iÓm vì vậy, nếu bạn dành quá nhiều thờigian cho một câu hỏi mà bạn không thể trả lời những câu hỏisau đó thì bạn sẽ còn mất nhiều điểm hơn rất nhiều. - Mất tinh thần: Bạn sẽ cảm thấy lo lắng và sự lo lắng này rấtcó thể sẽ làm bạn bị mất tập trung và do đó sẽ không thể đemlại cho bạn một kết quả cao được.2* Thứ hai, bạn nên xem qua một lượt tất cả các câu hỏi và trả lời những câu hỏi mà bạn cảm thấy chắc chắn câu trả lời của mình là đúng. Việc này sẽ giúp các bạn thoải mái hơn và bản thân bạn cũng sẽ thấy tự tin hơn để tiếp tục làm những câu hỏi khác.3* Xem lại toàn bộ bài kiểm tra một lần nữa để cố gắng tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi khó. Bây giờ bạn đã cảm thấy tự tin hơn vào mình và sự tự tin này sẽ giúp bạn làm bài thi tốt hơn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá tập trung vào một câu hỏi.4* Khi đã xem toàn bộ bài kiểm tra hai lần, bạn hãy chú ý tìm xem có câu hỏi nào trong bài mà bạn đã trả lời có thể 9
 10. 10. Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệm giúp bạn trả lời được những câu hỏi khó không? Mẹo này rất ít bạn sử dụng khi làm bài thi. Các bạn phải lưu ý rằng, trong bài kiểm tra đôi khi có những câu hỏi mà câu trả lời của nó lại nằm trong chính những câu hỏi sau đó. Chúng tôi vẫn phải nhắc lại là, bạn nên hoàn thành bài kiểm tra của mình (bỏ lại những câu hỏi khó, chưa trả lời được), sau đó dùng thời gian còn lại để tiếp tục với những câu hỏi khó đó.5* Nếu như bạn đã chắc chắn về một câu trả lời nào đó, đừng quay trở lại để thay đổi nó. Thông thường (tất nhiên không phải luôn luôn) khi chúng ta đã chắc chắn về câu trả lời của mình, chúng ta thực sự không cần phải suy nghĩ nhiều về nó nữa. Xem lại câu trả lời chỉ làm cho bạn cảm thấy không chắc chắn và dễ làm bạn thay đổi ý kiến. Điều này rất hay xảy ra, vì vậy hãy hết sức chú ý nhé.6* Chọn ngẫu nhiên. Nếu như thời gian làm bài đã gần hết mà bạn vẫn chưa thể tìm ra được đáp án, hãy chọn một đáp án bất kì theo sự suy đoán của bạn. Đừng bao giờ bỏ qua bất kì câu hỏi nào trong một bài thi trắc nghiệm vì nếu bạn trả lời, bạn có 25% cơ hội trả lời đúng, còn nếu không trả lời bạn chẳng có cơ hội đúng nào cả.7* Loại bỏ những đáp án không thích hợp. Có rất nhiều những bài thi trong đó có một hay hai đáp án không thích hợp (chỉ đọc lên cũng đã thấy không thích hợp). Loại bỏ những đáp án đó đã giúp bạn có được nhiều hơn 25% cơ hội trả lời đúng câu hỏi đó (nếu bạn chọn ngẫu nhiên các đáp án còn lại theo suy đoán).8* Hạn chế bản thân mình trong phạm vi kiến thức mà mình biết. Học sinh thường bị tắc khi cố gắng tìm ra đúng từ mà chúng chưa thể nhớ ra. Nếu không thể nhớ ra từ đó, hãy dùng một từ khác cũng có ý nghĩa tương tự.9* Tìm những dấu hiệu về thời gian khi chia động từ. Điều quan trọng nhất để nhận biết là từ hay cụm từ chỉ thời 10
 11. 11. Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệm gian hoÆc côm tõ (Èn dô) nó chỉ cho chúng ta biết khi nào một việc gì đó xảy ra và việc chia động từ cũng thường dựa trên cơ sở này. Điều này giúp bạn loại bỏ được những đáp án không phù hợp. Việc chia động từ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết thì cần chia của động từ đó nhờ cụm từ chỉ thời gian, chứ không phải chỉ nhìn vào động từ và ngẫm nghĩ từng đáp án.10* Đừng gian lận. Bạn nên nhớ rằng, bạn thi không phải chỉ vì sự mong chờ của bố mẹ và thầy cô mà còn vì chính bản thân mình. Vì vậy; việc gian lận trong thi cử sẽ không giúp gì được cho quá trình học tập lâu dài của bạn. Hãy trung thực trong thi cử bạn nhé..11* Điều cuối cùng chúng tôi muốn nhắc nhở các bạntrước khi bước vào phòng thi là:- Tự tin vào bản thân mình (kiến thức cũng như khả năng của bạn).- Không nên dự đoán xem đề thi khó hay dễ, các bạn nhớ rằng khó là khó chung và dễ là dễ chung cho tất cả các thí sinh.- Thư giãn và tập trung vào trả lời câu hỏi. Câu dễ làm trước, câu khó làm sau, đừng nản chí.- Tận dụng tối đa thời gian làm bài.V.Nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý Tríc khi vµo phßng thi tr¾cnghiÖm: *** Đối với thi trắc nghiệm, đề thi gồm nhiều câu, rải khắpchương trình, không có trọng tâm cho mỗi môn thi, do đó cầnphải học toàn bộ nội dung môn học, tránh đoán “tủ”,học “tủ”.1. Đối với thi trắc nghiệm, đề thi gồm nhiều câu, rải khắpchương trình, không có trọng tâm cho mỗi môn thi, do đó cầnphải học toàn bộ nội dung môn học, tránh đoán “tủ”, học“tủ”. 11
 12. 12. Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệm2. Gần sát ngày thi, nên rà soát lại chương trình môn học đãôn tập; xem kỹ hơn đối với những nội dung khó; nhớ lại nhữngchi tiết cốt lõi. Không nên làm thêm những câu trắc nghiệmmới vì dễ hoang mang nếu gặp những câu trắc nghiệm quákhó.3. Đừng bao giờ nghĩ đến việc mang “tài liệu trợ giúp” vàophòng thi hoặc trông chờ sự giúp đỡ của thí sinh khác trongphòng thi, vì các thí sinh có đề thi với hình thức hoàn toànkhác nhau. 4. Trước giờ thi, nên “ôn” lại toàn bộ quy trình thi trắcnghiệm để hành động chính xác và nhanh nhất, vì có thể nói,thi trắc nghiệm là một... cuộc chạy “marathon”.5. Không phải loại bút chì nào cũng thích hợp khi làm bài trắcnghiệm; nên chọn loại bút chì mềm (như 2B...). Không nên gọtđầu bút chì quá nhọn; đầu bút chì nên dẹt, phẳng để nhanhchóng tô đen ô trả lời. Khi tô đen ô đã lựa chọn, cần cầm bútchì thẳng đứng để tô được nhanh. Nên có vài bút chì đã gọtsẵn để dự trữ khi làm bài.6. Theo đúng hướng dẫn của giám thị, thực hiện tốt và tạo tâmtrạng thoải mái trong phần khai báo trên phiếu trả lời trắcnghiệm. Bằng cách đó, thí sinh có thể củng cố sự tự tin khi làmbài trắc nghiệm.7. Thời gian là một thử thách khi làm bài trắc nghiệm; thí sinhphải hết sức khẩn trương, tiết kiệm thời gian; phải vận dụngkiến thức, kỹ năng để nhanh chóng quyết định chọn câu trả lờiđúng.8. Nên để phiếu trả lời trắc nghiệm phía tay cầm bút (thườnglà bên phải), đề thi trắcnghiệm phía kia (bên trái): tay trái giữở vị trí câu trắc nghiệm đang làm, tay phải dò tìm số câu trảlời tương ứng trên phiếu trả lời trắc nghiệm và tô vào ô trả lờiđược lựa chọn (tránh tô nhầm sang dòng của câu khác). 12
 13. 13. Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệm9. Nên bắt đầu làm bài từ câu trắcnghiệm số 1; lần lượt “lướtqua” khá nhanh, quyết định làm những câu cảm thấy dễ vàchắc chắn, đồng thời đánh dấu trong đề thi những câu chưalàm được; lần lượt thực hiện đến câu trắc nghiệm cuối cùngtrong đề. Sau đó quay trở lại “giải quyết” những câu đã tạmthời bỏ qua. Lưu ý, trong khi thực hiện vòng hai cũng cần hếtsức khẩn trương; nên làm những câu tương đối dễ hơn, mộtlần nữa bỏ lại những câu quá khó để giải quyết trong lượt thứba, nếu còn thời gian.10. Khi làm một câu trắc nghiệm, phải đánh giá để loại bỏ ngaynhững phương án sai và tập trung cân nhắc trong các phươngán còn lại phương án nào là đúng.11. Cố gắng trả lời tất cả các câu trắc nghiệm của đề thi để cócơ hội giành điểm cao nhất; không nên để trống một câu nào(không trả lời). PhÇn KÕt luËn-§©y lµ ®Ò tµi phï hîp víi mäi ®èi tîng häc sinh: yÕu,trung b×nh , kh¸, giái.- §Ò tµi ®· ®ãng gãp tÝch cùc cho viÖc häc tËp vµ gi¶ngd¹y còng nh viÖc luyÖn tËp ph©n d¹ng bµi tËp. §ång thêigãp phÇn g©y høng thó häc tËp bé m«n h¬n.- KÕt qu¶ qua c¸c cuéc thi Häc sinh giái, Thi tèt nghiªpTHPT, thi häc kú vµ c¸c bµi kiÓm tra häc sinh ®· ®¹t ®îckÕt qu¶ rÊt cao. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña b¶n th©n t«i ®·®îc ®óc rót ra trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ häc tËp cñab¹n bÌ ®ång nghiÖp, cña nh÷ng thµy c« cã nhiÒu kinhnghiÖm vµ cña nh÷ng nhµ gi¸o dôc cã nhiÒu uy tÝn.Xong viÖc thi theo h×nh thøc tr¾c nghiªm cßn míi víic¶ thµy vµ trß . Cho nªn nh÷ng kinh nghiÖm cña t«i 13
 14. 14. Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệmthËt lµ nhá bÐ, nghÌo nµn trong c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ngd¹y . Nh÷ng kinh nghiÖm trªn ®©y cña t«i kh«ng tr¸nhkhái cã sù thiÕu sãt, sai sãt lín, nhá vµ cã nhiÒu h¹nchÕ. T«i rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ®ångnghiÖp ®Ó kinh nghiÖm nµy hoµn chØnh h¬n vµ gãp phÇnvµo sù nghiÖp gi¸o dôc chung cña ®Êt nø¬c ta ®îc tèth¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Phï Cõ ngµy10th¸ng04n©m 2008 Ngêi thùc hiÖn: Hoµng §øc H¶i Tµi LiÖu Tham Kh¶o- S¸ch gi¸o khoa ho¸ häc líp 10, 11, 12 tÊt c¶ c¸c ban.- Híng dÉn «n thi tèt nghÞªp vµ §¹i Häc vµ Cao §¼ngn¨m häc 2006 – 2007.- Híng dÉn «n thi tèt nghÞªp vµ §¹i Häc vµ Cao §¼ngn¨m häc 2007 – 2008.- TuyÓn tËp c¸c ®Ò thi thö, thi thËt tèt nghÞªp vµ §¹iHäc vµ Cao §¼ng n¨m häc 2006 – 2007.- TuyÓn tËp c¸c ®Ò thi thö tèt nghÞªp vµ §¹i Häc vµCao §¼ng n¨m häc 2007 – 2008 trªn m¹ng inxtnet. 14
 15. 15. Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệm- TuyÓn tËp c¸c ®Ò thi thö, thi thËt tèt nghÞªp vµ §¹iHäc vµ Cao §¼ng n¨m häc 2006 – 2007, 2007- 2008cña c¸c trêng THPT trong vµ ngoµi tØnh.- Tù x©y dùng dùa vµo Bé ®Ò tuyÓn sinh m«n Ho¸- 1996NXBGD- Tù x©y dùng dùa vµo c¸c ®Ò thi tèt nghiÖp vµ tuyÓnsinh m«n Ho¸ Häc tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2007. PHÇn Phô Lôc * PhÇn më ®Çu : Trang 2 * PhÇn néi dung : Trang 5 * PhÇn kÕt luËn : Trang 13 15

×