សŴ្តȦចអគ្គមɇŻȦȺបតីūȦʈ ហ៊ុន ơȦន ៖  ¤ʃលȧរណ៍សំȨន់ʸទីůȦះ គឺȹȺឱȦ្យȻនȱច់Ȩតȷកម្ពុȮនឹងមិនȨត ឬ Ȼត់បង់ដីŽើយ សូមȦ្បីƑȦ ១ ƚ៉ȦǐȦNJȦɈក៏...
ȿតិȧអត្ថបទʃលរបស់ សŴ្តȦចអគ្គមɇŻȦȺបតីūȦʈ ហ៊ុន ơȦន Ⱥយករដ្ឋមǙ្តȦីƹȦǔះɁȮȵចNJȦកម្ពុȮ ស˔Ȧប់អធិបȦɍយ ផ្តល់ȧរបំភ្លឺ ស្តីពី "ȧរȫរʕះបʅł...
-  TMB½rTI 1 -
¬ksrJfb3?r1puvVpfdtT s19 k]gYy do6pygj¿k4p¬At®iJr shpt2]7p8 krp2Yt krp2YtpDygj¿k4pjμ®iJM9?®iJr¬At®iJr shpt2]7p8 krp2Yt krp...
jSjh s1Tl8pSdot«pls7P2pbÄrlSjhu]f¯Bpfagt5mkdi,8s7Iis7 sdupH8pdi,8Si                T.     mbv-R9 suph3...
-  TMB½rTI 4 -
lqp9nprYvV 5VM]k,rbymv¢pi3,kov:ptacp tYf-tpgtpgupgb6YosilL yY9o,gn4pu7RtjTgoka2piY 3E2p4pgtYf- yY9tpiuÄtYf- k]5pya2p9s3 yY...
¬ ksrJffdtT do6pygj¿k4p   ¬ At®iJr shpt2]7p8 shpt shptdkT ¹   is7Ps7IisyH sjTrOTb9?gj¿k4p7p]9r,h yY9 2yg.r2piYd3oag,o ...
g8p9trØM2p¬Dc di,8Bpy77.hk?pha2pdu]SjybyJg2piY Sjhrpy7¯9os9?phdu]Sjyf]y.y &# di,8BpysBpHg.fsyPshTjTsjpl3nFtr/tpgfdrmHt]nia...
du]SjysyH s1TlsyPSioyJtpgd3oad39tpyatpoasdoTdBpkajT6sT« gI905«y ipr7]syIr                         ...
-  TMB½rTI 9 -
dos7k2piY yY9 do2p2ytrØM2p sdtPuT4øtas4«T9kG9?pr yY9 tpg8Yypk1Yfs1pfsypHs7 syH 3E2psrsgIydo8iJYkpGkJjμk]5pyar.lSjhbøtyslp...
ysgpiJr kT1ym BpyirNha7mtsyPb9?tpgk1do2p2piY ypxø¯ !(¼$ rqLp9s7Ii syPdi9asyH 5VM]k,rs6ÄTtpgtiakr?phacp tpgt]nialtS;y7TSjh...
BpyshTtk]snTsyH rpy3]yif9a8pldo1pg5p9yslpBpls7PshTgj¿p4YbphbiTi               Ykp6pgngj¿do2prpyYitrØM2p Sjh2...
S;y7T yY9 kCpy4pujT2ptaSkJ9 rpyht}nFrYyj,f3øp j,sføH 8p2ptpgf¯Bpfanpka Sjhdi,8rpytpgStkdr.hk]sjP6pypy,84pukm3pø g8p9S;y7T...
x f]supHt]npiadu]Sjy7RtiprSdut¬kQR9Sjhbpfs6TäfgpfgnÇBpy S5K     du]Sjydi,8sjTgiproyQpiad7,9Dyd2h97Rtsd2P    di9asyH...
7T#¬kCpy4pu4,rYkpdkJ yY9 ©pysh5pdkos7PyR9onJps3phtpgnÇ     fOpoa yY9   7T$¬tpgbym8iJbyJg2piY kdrpoabym8iJsyPtøM9tp...
7TuTg¬f]supHonJpi]oyaSjh4p3T7¯9uTgrYy7pyaAt4pu3øp s7PshTh7w;hDytpgs6TÄk8ytr/ 4p3T7p]9uTgyR9ltS;y7TsBpy (Bonne) 5øpi !Á!)) ...
du]SjyrYyStSdo£ (Uti Possidetis) syPsuhSjhtrØM2pBpyAtgp2L rtoyJbym8iJsyPtøM9tpggtj]snpHdkplov´pdu]SjytrØM2p2pr.lyR9dos7k2Y...
os9?ph yY9 5nWkTrpdu]Sjyg.fgphas1Tl 3Edi,8dko3øps7PyR9tpgtpyatpoa2pta¬SkJ9gokado2puhgj¿ SjhgkasyPiprosnJpldu]Sjy7p]9k95p9 ...
kriCtYf-tpg9pgg8p9gj¿b6YosilLr.l2pr.lyR9gj¿b6YosilLr.ls7Ii Sjhtø9     MsyH gj¿p4YBphDydos7kyTr.l0 3E2pbøt77.h5mkdi,8 ...
2psjTr 3ErYySry2p7s9ÄTSjh3.gþLshTtkgskTgsypHs7 ;QMls7P8YvV bøtdoduRiJYsh/Tk 3oOTdi,8SiBpy77.hs7pkiR9gR9dkos7Pipro7oOv¢iJY...
k]sjPSkÄ9gtj]snpHdkplshTov´pdu]Sjyjμk/M3k/pvVsyH sjTrOT;hdoslp2yÇgokados7k yY9 do2p2y7p]9k95p9   II-  b]uTdu]Sjykrmd7 ...
tYf-dursduí9i]oya7Rtdo8iJYkpdkJxø¯ !(*@ u]m7pyaBpyt]niadu]Sjykrmd7g8p9dos7k7¯9uTgsyPseTls7 s7pH2psyPtøM9xø¯ !(¼$ trØ2pBpyl...
fgfpgtf]nmfdokuÄk,yLg8p9stpHD8q yY9 stpHc,2, sjTrOTt]niaS5Kdu]SjysyPtøM9i]oya7Rtdo8iJYkpGkJ    ipruYi tpgsfp7dotpya5p9s...
-  TMB½rTI 24 -
dos7k7¯9uTg Si4p3Ts8Iinpr7pr7pgltS5Kkrfr+plsjpls3fpia7mtcpS5Ksdo8Tslq d3pyaSi2pS5KSo9Sftb6YosilL4pushTstpHSioqmsn_pH s1im...
rYys[TvV£ sypH lqp9nptμsjpl sjplkpgAt®iJrshTtk]n.grts1Tl 5VM]k,r;Jhay,8tpgo]4«EoSyCriprf]nmfr.lf]y.yj,fis7P Ö   k]n.g7T...
shTdu]SjyDy7Yk5p9stTigokados7kSioqsm n_pH sjpls4«f3Yicp trØ2prpydu]¬                           ...
lqp9nptμsjpl tø9tpgo]suvVtpg9pggoka5«>y gp2gj¿p4YBphBpyltfYiJ7mt            Mjpta3Yi3,gjhago92]m8YvV;QH sjplsl...
BpyStkdr.hiprdouñywuñiçrpy4,rYkpdkJ8Y7Lp Arc-GIS c/T Sjh;JhaþLy,8i.sh5@ 3E F !*! $#¼ 3Te<Srqdidtep iprS;y7T5øpi !Á@)) ))) ...
sdfTyxø¯rts1Tl rmyj]o,94p3T7¯9uTgsd3p9ov-oatpg9pgsyH syPxø¯ @))* sdtplrt tμrpytpguyLpgsuhjhaxø¯ @)!@ Æe<8syPkha % S5s7Ii...
slT9syPBpysdoTdBpkaS;y7TsBpy (Bonne) 5øpi !Á!)) ))) sBpHumrØsjpldtmr4,rYkpGkJÆnW<fYy kdrpoa2pr,hj¿pyDytpg8pkaS89 dkoiprrpd...
8Yg4pu7p]9bkasyH 3.gSidi,8BpysrThs[TvV yY9 ;JhaiDr«s3pgustpikgskT tμoqmSyJ ;QMls7P8YvV tYf-tpgr.lf]y.ySjhksdrfBpyrtsjplh]B...
gokado2p2y tμrydko3øp Sjhtø9syH rpy4,rsY 8Iinprf,h5p9jTS5/g A4,rSY 5/g          Y      Mtμf,hs7PtøM9jTs8Ii...
-  TMB½rTI 34 -
-  TMB½rTI 35 -
2pi.sh5;«<8tpg sypHs8Iinprdi,8gtjTk9þLtrØ2pdorpn2p ! @$#¡( 1Ytip                       MSjhsyH 3E2p...
gp2kpgfmHDc+7T @& S5 tv¢p xø¯ !((( cpF ¤tøM9do8iJYkpdkJtrØM2p 7RtjTtrØM2p¬sdtpr7¯9r,hBpyBpiao9ag.fs7Ps1Tl oyQpoart stpHdi...
¬ ksrJffdtT do6pygj¿k4p   ¬ At®iJr shpt2]7p8 shpt shptdkT ¹    syPfm9ov-oasyH 5VM]k,r3,kov:pta2pc/TrJ9s7Ii b]uTtpgsoJ...
]bsm<½n§TI 1¼1-  TMB½rTI 39 -
]bsm<½n§TI 1¼2-  TMB½rTI 40 -
]bsm<½n§TI 1¼3-  TMB½rTI 41 -
]bsm<½n§TI 1¼4-  TMB½rTI 42 -
]bsm<½n§TI 1¼5-  TMB½rTI 43 -
]bsm<½n§TI 1¼6-  TMB½rTI 44 -
]bsm<½n§TI 2¼1-  TMB½rTI 45 -
]bsm<½n§TI 2¼2-  TMB½rTI 46 -
]bsm<½n§TI 3-  TMB½rTI 47 -
]bsm<½n§TI 4-  TMB½rTI 48 -
]bsm<½n§TI 5-  TMB½rTI 49 -
]bsm<½n§TI 6¼1-  TMB½rTI 50 -
]bsm<½n§TI 6¼2-  TMB½rTI 51 -
]bsm<½n§TI 7¼1-  TMB½rTI 52 -
]bsm<½n§TI 7¼2-  TMB½rTI 53 -
]bsm<½n§TI 7¼3-  TMB½rTI 54 -
]bsm<½n§TI 8-  TMB½rTI 55 -
]bsm<½n§TI 9¼1-  TMB½rTI 56 -
]bsm<½n§TI 9¼2-  TMB½rTI 57 -
]bsm<½n§TI 9¼3-  TMB½rTI 58 -
]bsm<½n§TI 9¼4-  TMB½rTI 59 -
]bsm<½n§TI 9¼5-  TMB½rTI 60 -
]bsm<½n§TI 10¼1-  TMB½rTI 61 -
]bsm<½n§TI 10¼2-  TMB½rTI 62 -
]bsm<½n§TI 10¼3-  TMB½rTI 63 -
]bsm<½n§TI 11¼1-  TMB½rTI 64 -
]bsm<½n§TI 11¼2-  TMB½rTI 65 -
]bsm<½n§TI 11¼3-  TMB½rTI 66 -
]bsm<½n§TI 12-  TMB½rTI 67 -
]bsm<½n§TI 13¼1-  TMB½rTI 68 -
]bsm<½n§TI 13¼2-  TMB½rTI 69 -
]bsm<½n§TI 13¼3-  TMB½rTI 70 -
]bsm<½n§TI 13¼4-  TMB½rTI 71 -
]bsm<½n§TI 14¼1-  TMB½rTI 72 -
]bsm<½n§TI 14¼2-  TMB½rTI 73 -
]bsm<½n§TI 14¼3-  TMB½rTI 74 -
]bsm<½n§TI 14¼4-  TMB½rTI 75 -
]bsm<½n§TI 15¼1-  TMB½rTI 76 -
]bsm<½n§TI 15¼2-  TMB½rTI 77 -
]bsm<½n§TI 15¼3-  TMB½rTI 78 -
]bsm<½n§TI 15¼4-  TMB½rTI 79 -
អត្ថបទគោល៖ ការងារ​បោះ​បង្គោល​ខណ្ឌ​សីមា​ព្រំ​ដែន​​គោក និង​​ការ​​កំណត់​ព្រំដែន​​សមុទ្រ រវ
អត្ថបទគោល៖ ការងារ​បោះ​បង្គោល​ខណ្ឌ​សីមា​ព្រំ​ដែន​​គោក និង​​ការ​​កំណត់​ព្រំដែន​​សមុទ្រ រវ
អត្ថបទគោល៖ ការងារ​បោះ​បង្គោល​ខណ្ឌ​សីមា​ព្រំ​ដែន​​គោក និង​​ការ​​កំណត់​ព្រំដែន​​សមុទ្រ រវ
អត្ថបទគោល៖ ការងារ​បោះ​បង្គោល​ខណ្ឌ​សីមា​ព្រំ​ដែន​​គោក និង​​ការ​​កំណត់​ព្រំដែន​​សមុទ្រ រវ
អត្ថបទគោល៖ ការងារ​បោះ​បង្គោល​ខណ្ឌ​សីមា​ព្រំ​ដែន​​គោក និង​​ការ​​កំណត់​ព្រំដែន​​សមុទ្រ រវ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

អត្ថបទគោល៖ ការងារ​បោះ​បង្គោល​ខណ្ឌ​សីមា​ព្រំ​ដែន​​គោក និង​​ការ​​កំណត់​ព្រំដែន​​សមុទ្រ រវ

456 views
339 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
127
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

អត្ថបទគោល៖ ការងារ​បោះ​បង្គោល​ខណ្ឌ​សីមា​ព្រំ​ដែន​​គោក និង​​ការ​​កំណត់​ព្រំដែន​​សមុទ្រ រវ

 1. 1. សŴ្តȦចអគ្គមɇŻȦȺបតីūȦʈ ហ៊ុន ơȦន ៖ ¤ʃលȧរណ៍សំȨន់ʸទីůȦះ គឺȹȺឱȦ្យȻនȱច់Ȩតȷកម្ពុȮនឹងមិនȨត ឬ Ȼត់បង់ដីŽើយ សូមȦ្បីƑȦ ១ ƚ៉ȦǐȦNJȦɈក៏ʋយ£
 2. 2. ȿតិȧអត្ថបទʃលរបស់ សŴ្តȦចអគ្គមɇŻȦȺបតីūȦʈ ហ៊ុន ơȦន Ⱥយករដ្ឋមǙ្តȦីƹȦǔះɁȮȵចNJȦកម្ពុȮ ស˔Ȧប់អធិបȦɍយ ផ្តល់ȧរបំភ្លឺ ស្តីពី "ȧរȫរʕះបʅłល ȦខណŊសីȿǔȦំƌȦនʃក និងȧរកំណត់ǔȦំƌȦនសមុǑȦរɃងǔȦះɁȮȵចNJȦកម្ពុȮ និងɆȹរណរដ្ឋសង្គមនិយមŸៀតȵម" ក្នុងកិចǓȦជុំŲȦញអង្គƹȦរដ្ឋសȾ ្ចƶ្ងȦទី ៩ ƃȦ សីɇ ȭŏំ ២០១២ ..........................................................ទំព័រទី១-៣៨ឧបសម្ពន្ធទី ១ .................................................................................ទំព័រទី ៣៩ ័ឧបសម្ពន្ធទី ២ .................................................................................ទំព័រទី ៤៥ ័ឧបសម្ពន្ធទី ៣ .................................................................................ទំព័រទី ៤៧ ័ឧបសម្ពន្ធទី ៤ ..................................................................................ទំព័រទី ៤៨ ័ឧបសម្ពន្ធទី ៥ ..................................................................................ទំព័រទី ៤៩ ័ឧបសម្ពន្ធទី ៦ ..................................................................................ទំព័រទី ៥០ ័ឧបសម្ពន្ធទី ៧ .................................................................................ទំព័រទី ៥២ ័ឧបសម្ពន្ធទី ៨ ..................................................................................ទំព័រទី ៥៥ ័ឧបសម្ពន្ធទី ៩ ..................................................................................ទំព័រទី ៥៦ ័ឧបសម្ពន្ធទី ១០ ...............................................................................ទំព័រទី ៦១ ័ឧបសម្ព័ន្ធទី ១១ ...............................................................................ទំព័រទី ៦៤ឧបសម្ព័ន្ធទី ១២ ..............................................................................ទំព័រទី ៦៧ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៣ ...............................................................................ទំព័រទី ៦៨ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៤ ..............................................................................ទំព័រទី ៧២ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៥ ...............................................................................ទំព័រទី ៧៦
 3. 3. - TMB½rTI 1 -
 4. 4. ¬ksrJfb3?r1puvVpfdtT s19 k]gYy do6pygj¿k4p¬At®iJr shpt2]7p8 krp2Yt krp2YtpDygj¿k4pjμ®iJM9?®iJr¬At®iJr shpt2]7p8 krp2Yt krp2YtpDygp2gj¿p4YBph¬At®iJr shpt2]7p8 shpt shptdkT 7p]9bka2p7TsrdiT ¹ Dc+syH 5VM]uYi2prpytYiJYlkjμ5Ø9a5ka sjplBpyrtgpltpgnÇs6ÄTo7o9´pvV Ø2,yjhab9?gj¿k4pjμ®iJM®iJrDyslT9 shTov´puptauñywyR9tpg9pgsBpHos9?ph5nWkrpdu]Sjys3pt yY9 tpgt]niadu]Sjykrmd7g8p9duHgp2pnpfdttrØ2p yY9 T Mkp6pgngj¿ k9?ryYlrs8Iinpr 2po©r 5VM]k,rltþtpksyH Sc«9b]ng3mnf]supH At®iJr kmy xñli]np9gpGkJrnWh4øs] uvVDy3notKkrg9KTM g.r2pr.lyR9i]np9gpGkJjD7s7IiDy3notKkrg9KTM SjhBpyshTtk]n.grttpyagp2gj¿p4YBph kJTuTov´pdu]Sjyg8p9trØM2p yY9 s8Iinpr Sjh2pov´pjμrpykpgFk]5pyakdrpoabplm2T8Yigoka2piY7¯9r,h cÄTiOYiSi2pg.r k]n.g7p]9bkasyH rpyht}nF2ptpgsfp7dotpyartshTgp2gj¿p4YBph tøM9s3pho]n9vVMHvV9as6ÄTþLrpytpg4pyadfe] syPtøM9f]snprkp6pgnriY2piY yY9 byJg2piY sjTrOTst9f]snvV5p9yslpBpl tμoqmSyJ5VM]lhacp tpgSjhAt®iJr kmy xñl sh9ShO9yslpBpl iprglFlyJtpgdo2p6YosilLx«9iprkCpoñygj¿k4pgokaslT9syH 8psyPSi2pdotpgSjhh=doskTg2p9tpgdoduRiJYgokado6py3notKAt®iJr suph3E At®iJr kr g9KTMSjhBpysjTgs7Pjtos9?phidrmldu]Sjysjpl5mkfOpoasypHSjg j,sføH syH 3E2pr,hs1imjμk]5pyar.l Sjhidr,8þL5VM]rt;Jhatpgo]4«Esjpl;QphasyPf]supHb9?gj¿k4pDyslT9ypDc+syH s7pHoTcp 8prYySry2pr,hs1imSir.l3ia yY9 k]5pya2p9s3sypHtμsjpl 2ptpguYi k]n.ggokaAt®iJr kmy xñl i]np9gpGkJrnWh4øs] uvV u]rpymbÄTSo«ts7 s36«poaBpyjR9 yY9 §jSjh0 sdfTyj9rts1Tl y,8bÄTSjhAt®iJrkmy xñl yY9 k1sk8RtgokaAt®iJrsyPtøM93notKkrg9KTM BpyshTtseT92pvVRtvVpoartsypH s7pHoT2psuh5«H k]n.g yY9 tpgsfp7dotpya7p]9sypH di,8BpyiptaSi9seT9iprg,o4pu5mk3øpoyJYfoyJ>f tμoqmSyJ 3]yYisjTrgoka8psyPSi - ¬7]½ruñg7T 1¬ TMB TI 2 -
 5. 5. jSjh s1Tl8pSdot«pls7P2pbÄrlSjhu]f¯Bpfagt5mkdi,8s7Iis7 sdupH8pdi,8Si T. mbv-R9 suph3E 8p2ptpgkyøYj¿py Ðky/iY2prmy Ð2ptpguYir.lSjhdi,8Bpyt]nia2pbiJsypriY sjplAt®iJr kmy xñl yY9 k1sk8Rtg.fs7Ps1Tl s1Tl3/pyynpgbpfStSdoBpysypHseTl 2pg.r bÄTSjhAt®iJr kmy xñl BpyshTtseT9jSjh02psgUl0sypH syPSi8Yh8ha28v3yiskø1p2piYiprgsoIodtmr5«y Sjh m] Y V ] Y >cp gp2gj¿p4YBph Ö x s6ÄTtYf-tpgdu]Sjysjplu]mrpyir«p4pu u]mrpy8iJrpy Ðtpgf,hg.ruTb9?tpg sdtPgj¿p4YBph Ð uT3notKdox¯9 Ð bøtks9NitpgnÇbyJg2piY 2psjTr syPtøM93nFtr/p6Ytpgdu]Sjy2piY x s6ÄTipr3]ypogokasgIinpr Sjho9?poaþLs6ÄTSioqmsn_pH x 1ptaj,f2prpytpgoY7Bp]9rYyþLkp6pgnF2yBpyjR9§ sjpls6ÄTtpggp¬ g¯9rYyþLotKdoxp]9Bpyf,hs7PsrTh7Ti¯9os9?phidrmldu]Sjy sjpl sdoTtr«¯9gpg¯9d3oaSoo•p9 g.r7¯9tpgfpoaf9 yY9 jpta3mtdf~ptas7Ii ;9 x s6ÄTtYf-tpgdu]Sjyu]msk/T4pu3øp sjpl7mtþLdos7k2Yi5p92pbøts6ÄT þLs3 f,hrtsBpHos9?phsdkfSifYiJ shTjTSdkf]tpggokado2puhgj¿S5/g yY9 5ÄH6y6py rymkK5ÄH®otgnÇsdoTdBpka Sjh2pdotpgs6ÄTþLtrØM2p Bpia o9a7RtjT2psdfTykywRtkywpoa7¯9 !) s5iJ 3Eip]9uTs5iJgiy3YgT jhas5iJ t]ui 3Yi2pD;QjTgpoaupya3Te<SÃdidtep yY9 BpiaSjy krmd7S5/gs7PþL dos7k2Yi5p9 tøM97]1]jμ6] Sjh2pb]suTtOia2piYu]mbpfbiasbpyþLBpy s1TlSjh3notKgokaAt®iJrkyLpcp yR9skTsgTtf-dursduí9du]Sjy Y SjhBpyksdrfg.frts1Tl sjpl7pr7pgltrt8YvVy,87RtjTSjhBpia s7PsypH 5nFSjh5«>yBpyseT9tpyab]npf 2psjTr h b9?gj¿k4p7p]9r,huYi2psyPfp]Bpycp syHrYySry2pshTt7Tr.ls7 Sjhgp2gj¿p4YBphBpy;Jhatpgo]4«E2phplhñt}btKg Ð fpiai]np9f,hrt;Jhatpgo]4«E2,yjhab9?gj¿k4pb]uTtYf-tpgjμrpykpgk]5pya2pbplm2Y8YiDydos7k2piYsyH syPsuhsyH 5VM]tμdor,hf9dt9ltrt2pr.ly,8tpgo]42phplhñtbtKg7p]9sypH E« } TM 7T 2 3 ¬7]-uñgB½rTI ¬ -
 6. 6. - TMB½rTI 4 -
 7. 7. lqp9nprYvV 5VM]k,rbymv¢pi3,kov:ptacp tYf-tpgtpgupgb6YosilL yY9o,gn4pu7RtjTgoka2piY 3E2p4pgtYf- yY9tpiuÄtYf- k]5pya2p9s3 yY9rmys3o9=kagokagp2gj¿p4YBph s1Tltμ2pkY7wY yY9 tgnTltYf-gokado2puhgj¿trØM2pd3oag,o;9Sjg tpgskø1p2piY yY9 7RtjTsyH 3Eu]mSry2pkY7wY;Jpfarm5gokaom3?h Ð3n¬otKyslpBplnpr.lSirøptaA9sypHs7 tμoqmSyJ ;QMls7P8YvV tpgshTtltov´psyHrts6ÄTbp2T8tr/st9f]snvV5p9yslpBpl sjpl3/pytpg77.h5mkdi,8 sjTrOTosdrT;hdoslp2yÇgokaom3?h dtmr Ð 3notKgoka5«>y iprglFrs6LpBpldo2p4Ycmi tpgvVMHvV9a tpgo]s;«Tk yY9 tpgos9NTiþLrpytpg4pyadfe] shTov´pdu]SjysyH syPtø9f]snprkp6pgnriY2piY yY9byJg2piY bpfyR9yp]rty,8sd3pH¬ Mcøptajμ6]s69kdrpoados7k2piY yY9 do2p2ys7P8YvsV 7 o7uYskp6yÇgokatrØ2p M5«>yA9;Qpha yY9 gokaonJpdos7ks;K9s7Ii2psdfTy Bpyo9´pvVþLs[TvVcp 7s9ÄTsjpl3/pytpg77.h5mkdi,8SoosyH bpfyp]rty,8bgY4pu2piYkpkyÇ o9Ngtpg5,f5pijha7]ypta7]y9rYiJ4pu k1doiYoiJtpg yY9 bøt2Yi5p9h= g8p9dos7k2poa Ydu]Sjy3øp s1Tl2psgUl0 bpfyp]s7PjhatpgstTiseT9y,82sr«pHg8p9dos7k yY9dos7k bkCYg4puD;QtøM9 yY9 tpgBpiao9ay,8;hdoslp2yÇk9?r¬skj¿tf2psdfTyY-s;K9s7Iigoka2piY yY9 do2p2y 5p9shTsyH 3E2pr,hs1imfrO9 yY9 k]5pya2p9s3 Sjh2]gmvVþL5VM]ksdrffYiJcp di,8Sirt;Jhatpgo]4«Esjpl;QphasyPtøM9krñldo2m]gj¿k4pshTtsyH s7PshTk]n.ggokaAt®iJr kmy xñl s7pHoT2pBpyjR9rmycp At®iJrrYyrpysfiypf9akJpoatpguyLhao]4«EsyHtμsjpl s3phsjPfrO9syP7TsyH 3Etpg;Jhay,8tpguyLhao,tkgmod3oad2m9sd2plr.l b]uTs3physlpBpl yY9 tYf-5Yi5]doR9Sdo9 dotosjplxyQFsrpHrmi yY9 tø9k/pgiTog<J soJ2Æi9ptsggokagp2gj¿p4YBph tø9tpgsjpH¬ M V Mdkplov´pdu]Sjyg8p9trØM2p yY9 s8Iinpr 2,yjhab9?gj¿k4p7p]9r,hd2po yY9iprglFb9?gj¿k4pjμ®iJM9®iJrDyslT9syH 2,yjhado2p2ytrØM2pd3oadk7poa2pyacøpta 7p]9syPtøM9 yY9 sdtPdos7k d2po k]sjP2drHy,84purYyfOpkahpka7p]9¬eplsyPtøM9tYf-tpgjμrpykpgk]5pyasyH tμj,f2pg]shfþLs[TvV;9Sjg y,8s3ph¬o]n9 yY9 ;hdoslp2yÇyslpBplypyp Sjhhptao9NoasyPuTsdtpltpgsfp7dotpya yY9 tpgs[pkypvVMHvV9ajSjh0ÆizoazguptauñywyR9ov´psyH TM 7T 4 5 ¬7]-uñgB½rTI¬ -
 8. 8. ¬ ksrJffdtT do6pygj¿k4p ¬ At®iJr shpt2]7p8 shpt shptdkT ¹ is7Ps7IisyH sjTrOTb9?gj¿k4p7p]9r,h yY9 2yg.r2piYd3oag,o Bpyd2pofOpkab]uTtpguYi 5V]Mk,rbymv¢pis6ÄTo7o9´pvVkJTuTtpgsBpHos9?ph5nWkTrpdu]Sjys3pt yY9 tpgt]niadu]Sjykrmd7 g8p9trØM2p yY9s8Iinpr Sjhrpyiprh]jpoah]sjpl j,f5p9sdtpr Ö I- b]uTdu]Sjys3pt 7T!¬7Yj¿4pu7,s7PF slT97¯9bka3øpBpyjR9 yY9 f¯giarpiad3oa3pø s1Tlcp dos7ktrØ2prpyD;QjT M!*! )#% 3Te<Srqdidtep yY9 rpydu]do7ha 2poa2pr.lyR9dos7k2Yi5p9oT 3Edos7kep8 dos7ks8Iinpr yY9 dos7kDc f]y.yD;QjTsyH soTkYtKpþLh=Yih=yas7P slT9syPu]m7pyajR9fOpkacp siTs33nypi.sh5syHseT9iprgsoIonps7 iprtpgBpqyak/py doS1h2ps3ltD;QdtepjTDys5iJ7¯9bka rto,tov-<h3øp Bpys7P2pD;QdtepjTr.l SjhslT9jR9 yY9 sfHf¯rpiakuÄDc+syH tpg3nyptphsypH doS1h2pdi,8Bpys6ÄTseT9shTr,hj¿pyS5Kdu]SjyoyKha7mtsjplbpnp¬uLpBphBpg¯9 Sjhosf-t8Y7LpDytpg;hYiS;y7Tdu]SjyypsuhsypH syPrpytdrYibyaclsyPseTl 2pdos47S;y7Tfpkalg, xø¯ s1Tl©pysh5p tμrpytpgSdodo.h2poyJoyQpoa Sjho9NgþLrpy4pu5mk3øpg8p9S;y7T yY9 jT2ptaSkJ9 2ptpguYi 2pr.lyR94pus2UyshUyDyosf-t8Y7Lp tpg3nypsjplsdoTtr/8Y6Ttm]uL<7ñgshTr,hj¿pyDyS;y7TSjhrpydkpoa Bpy;Jh2pi.sh57]1D] ;QdtepDyduH¬ agp2npfdttrØM2pr.lf]y.ys;K9s7Ii Sjh6]2p9i.sh5 !*! )#% 3Te<SrqdidtepsyHs7Ps7Ii 5VM]yR9s6ÄTtpgx«MHov-p]9Scrs7Ii b]uTov´pi.sh5syH syPtøM9S;øt5p9sdtpr 7T@¬7Yj¿4pufOpoa yY9 do8iJYkpGkJF 2pg.r Bpg¯9tøM9©pyF2pbpnpuLpBphshTtrØM2pbkaglFsuh () xø¯Å!*¼#¬!(%#É BpyoyKha7mtþLtrØM2py,8du]Sjyr.lSjhrYy7pyafOpkahpkasyPseTl 7¯9du]Sjys3pt 7¯9du]Sjykrmd7 syPtøM9krñltphsypH du]Sjy - ¬7]½rTIñg7T65-¬ TMBu
 9. 9. g8p9trØM2p¬Dc di,8Bpy77.hk?pha2pdu]SjybyJg2piY Sjhrpy7¯9os9?phdu]Sjyf]y.y &# di,8BpysBpHg.fsyPshTjTsjpl3nFtr/tpgfdrmHt]niadu]Sjyg8p9ÆnW<fYy yY9 skIr gTAdu]SjytrØM2p¬ep8 3E2pdu]Sjygj¿Bphkm7wkp6Sjhdi,8Bpyt]niaseT9sjplskftJTksdrfgokab3?s7kp4YBphgokaBpg¯9 syP1pn,l f]supHSjyjTt,k¯9kmTy 3E2p7RtjTgokabpnpyY3rBpg¯9 s1Tlgj¿Bphbp¬npuLpBphBpg¯9syPtrØM2p d3pyaSi2pgj¿Bphf]nmHþLs7kp4YBphBpg¯9 syPt,¬k¯9kmTySioqmsn_pH du]Sjyg8p9trØM2p yY9 t,k¯9kmTy di,8Bpyt]niaseT9iprskftJTksdrfkJTuTtpgt]niadu]Sjy xø¯ !*&) yY9 bymkv¢pt]niadu]Sjyxø¯!*&# g8p9duHr1ptKdi duHBp7 ysgpiJr 2pr.lyR9s7kp4YBpht,k¯9kmTys1TlScr7¯9BpysBpHos9?phdu]SjysyPshTjTBpy f]y.y !@$ os9?phs7Ii;9Åk,rsrThS;y7T tøM9®okrØñyw7T !É s1imj,sføHs1Tl slT9bpffpia7mtBpycpdu]SjytrØM2p¬t,k¯9kmTy 3E2pdu]SjybyJg2piY gTAdu]SjytrØM2p¬bpn_pr8YvVdi,8Bpys6ÄTseT9iprskftJTksdrfAtsip4p3T sjplrYyrpytpgAt4puuTtrØM2ps7oSyCruTshTsyHs7Ii tμsyPu]m7pyarpyos9?phdu]Sjynpr.ldi,8BpysBpHsyPshTjT2ptaSkJ9syPseTlSjg j,sføH slT9bpffpia7mtBpycp du]SjytrØM2p¬bpn_pr 3E2pdu]Sjygj¿Bphoqmsn_pH j,sføH bÄTSjhtrØM2p77.hBpysyPsuhSjhbpnpuLpBphgokaBpgp]9 di,8Bpyov-oasyPxø¯ !(%# 3ES5KoyQpiadu]Sjyr.lSjhrYyfOpkahpka yY9 u]m7pyarpytpgsBpHos9?phdu]SjyþLBpydiRrdi,8ipryTiY8Y6TfOpoa tμj,f2piprSooo7osf-t¬s7ksyPseTl sdtPuTos9?phdu]Sjyf]yy !@$ SjhbpnpuLpBphBpg¯9BpysBpH .g8p9trØM2p yY9 t,k¯9kmTy ypki8iKgÇ7T !( yY9 sjTrki8iKgÇ7T @) oSyCrs7PshTsyHs7Ii bpnpuLpBphBpg¯9Bpys6Ätpg;«pkaog<J 7Ti¯9os9?phdu]Sjyr.lf]yy T .yY9 StS5Kdu]Sjy2psdfTyshTt sdfTykpg sjplu]mBpys6ÄTtpguYsd3pHslpoha yY9BpytpgAt4puuTdos7kSjh5«yd3oad39sypHseTl tpgu]BpyjR9 Ðk?phafOpka > muTdu]Sjygoka5ysyH Bpyt«pls7P2pr,hs1imfrO9r.lSjhy¯þLrpy2sr«pHdu]¬ >«SjyrYysfHfoa rYysfHs1Tl g8p9bp2Vp6gr,hj¿pyDydos7k7¯9uTg tμj,f2pg8p9do2p2ytrØM2p yY9 do2p2ysgIinpr Sjhu]mBpyjR9uTtpgStkdr.h;«pkaoJ<gS5K TM 7T 6 7 ¬7]-uñgB½rTI ¬ -
 10. 10. du]SjysyH s1TlsyPSioyJtpgd3oad39tpyatpoasdoTdBpkajT6sT« gI905«y ipr7]syIr >7r«poa SjhrpyuTrmy0rtsypH syH 3E2prgitdo8iJYkpGkJ SjhtrØM2p77.hBpyuTbpnpuLpBphBpgp]9s1Tldi,877.hoyQMtsjpHdkplsjpl5«>yA9oyJs7Ps7Ii oyQpoauTBpgp]9BpyfptsfvVuTÆnW<fYys7P syPshTr,hj¿pyDyrgitdo8iJYkpGkJSoosyH siTs3di,8fpoas;JTruTf]nmfnpsyPtøM9tpgt]niaS5Kdu]Sjy yY9 tøM9tpgupgo,gn4pu7RtjTgokatrØM2p Í siTs3di,877.hltS5Kdu]SjySjhBpgp]9oyKha7mtþL Ðdi,8s6ÄTkG9?prsjTrOTskTsgTS5Kdu]Sjy Í sdtpluTtrØM2p77.hBpyAtgp2L4«pr duHtgmnpduHBp7 ksrJfduH ysgpiJrkT1ym BpyjRtyp]fhyp2piYjμ5«p]9t«pr.l sjTrOTb]up8yp8þLk13ryÇbyJg2piY77.hk?phadu]SjytrØM2p sjplzgshTs3phtpgnÇ ¤S5Kdu]SjyrYyStSdo£ (UtiPossidetis) 2ptpguYi s3phtpgnÇS5Kdu]SjyrYyStSdosyH rpykpgk]5pya5«p]9npka kdrpoatpgoyJsjpHdkplov´pdu]Sjyjμk/Md3k/pvVg8p9onJpdos7ksyPtøM9biTiÆnW<fYy uTsdupH 8p2.losv-íkBpyy,8kG9?prSjhbpfstTirpyseT9sjplov´p7]ypkadu]SjysyH soTs7pH2prpyriY5«HrYy77.hlts3phtpgnÇsyHtμsjpl 2p7,s7P dos7k2psdfTySjhBpyg.f;miuTgoobpnpyY3r s1Tldi,82.odozryR9ov´pdu]Sjyj,fsyH Si9Si77.hlts3phtpgnÇjμrpykpgk]5pyasyHrtbym8iJ sjTrOToyJsjpHdkplov´pdu]Sjy2pr.l3øp sjplgtKpBpyy,8km5kyJ4pu YyY9 7]ypta7]y92pbøt2Yi5p9h= 2ph7w;h 2sr«pHshTtpgsd2TksgTklts3phtpgnÇS5Kdu]SjyrYyStSdog8p9trØM2p yY9 s8Iinpr di,8Bpyov-oasyPxø¯ !(¼$ syPsuhSjhksrJfduHysgpiJr kT1ym duHdorm5gj¿ypsuhsypH BpyltS;y7TsBpy (Bonne) 5øpi!Á!)) ))) sBpHumrsØ jpldtmr4,rkpdkJÆnWfy s7PirNh7tsyPb9?tpgk1¬ Y <Y amdo2p2piY s1TliprglFsyH duHb9?Bpyb]up8yp8þLrpytpg6pypgqpoag9uTk]nptar1pb]npfypyp tøM9tpgs3pguo,gn4pu7RtjTtrØM2pipr;«<8fOpoabyJg2piY yY9 þL77.hk?pha dur7p]9s3pguAtgp2L buLpdtRiL4pu o,gn4pu7RtjTtrØM2p tøM9g9Ä9aS5Kdu]Sjyof-MoOyø sjplBpydotpkjpfa5picp rYybpfgmHsgT yY9 StSdoBpyseTl sdtprtpgb]up8yp8syH dos7k2psdfTy 2puYskk3Edos7kkprTSjh - ¬7]uTI7T87¬ TMB½r ñg -
 11. 11. - TMB½rTI 9 -
 12. 12. dos7k2piY yY9 do2p2ytrØM2p sdtPuT4øtas4«T9kG9?pr yY9 tpg8Yypk1Yfs1pfsypHs7 syH 3E2psrsgIydo8iJYkpGkJjμk]5pyar.lSjhbøtyslpBpl2]ypyasdtpl g.rov-<h7p]9At®iJr kmy xñl yY9 k1sk8Rt dur7p]9r2Zj¿pyr.l¬f]y.ys7Ii;9Sjg SjhrYy7pyaBpysBpHo9asfphy,83]yYisyH di,8jtdk9altrts6ÄT2po7uYskp6yÇ dokYysoTs3f9af,hg.rtøM9tYf-j]snTgtpgyslpBpltøM9dos7kdotosjpltpg77.h5mkdi,85Øka yY9tø9k/pgiTkpC oyp yY9skø1p2piYuidBptj M Y oyQpoauTgooS5/gdt1rBpyj.hgh]s7P ypS5 rtgp xø¯ !(&( yY9 sjplS;=tshTo7uYskp6yÇDytpgx«9tpiagooyslpBpl2psdfTy syPtøM9glFsuhfm9sdtplsyHDydo8iJYkpdkJgokados7k2piY trØM2puYi2p3/py2sdrTkbTÄh=doskTg2p9tpg¬77.hlty,8rgitgokaduHtgmnp duHBp7ksrJfduH ysgpiJr kT1ym suph3E¤s3phtpgnÇS5Kdu]SjyrYyStSdosyPsuhtrØM2pBpyAtgp2L£ syH rtbym8iJ7p]9dkm9sypHs7 3ErpySis3phtpgnÇsyHr.l3ia Sjhbpf2.lþLtrØM2p6pypBpyy,8o,gn4pu7RtjTgoka5y SjhBpygs9?pHgs9?sT jplkpgkG9?prkm8hgm¯Dgty«9 >« TYrt shTrhj¿pyDyrgitdo8iJkpGkJjhBptk/3k/pvVsyH gj¿p4YBphDykp6p¬ , Y μ ] Mgngj¿do2prpyYitrØM2pypsuhsypH BpyfmHtYf-dursduí9 yY9 kywYkv¢pSjh7pta79s7PyR9du]Sjys3ptf]y.y # 2pr.lyR9kp6pgngj¿k9?ryYlrs8IinprSjh5V]Mk,rs6TÄtpguyLha2,ysjplks9}oypsuhsyH 3E Ö ¬kywYkv¢pkJTuTs3phtpgnÇsjTrOTsjpHdkpldu]Sjys3pt yY9 ht}yJYtFdu]Sjy fmHDc+7T @) S5 ttNjp xø¯ !(*# F dkoiprAtkpg7p]9uTgsyH 4p3T7¯9k95p9Bpyfpia7mtdu]Sjyrpyg.frts1Tl Sjh3,ksyPshTS;y7T5øpi !Á!)) ))) gokadtmr4,rYkpdkJÆnW<fYy jptaþLsdoTdBpkarmyxø¯ !(%$ ÐsyPtphogYsfæ7stIto];mis7PyR9xø¯ !(%$ cp2pdu]Sjygj¿g8p9dos7k7]p9uTg tpgt]nialtsyH dkos7PyR9s3phtpgnÇfOpoabyJg2piYkJTuT ¤S5Kdu]SjyrYyStSdo£ s1Tl8pdkos7PyR9S;y7TSjhksrJfduH - TM¬7]½rTIñg109¬ B u 7T -
 13. 13. ysgpiJr kT1ym BpyirNha7mtsyPb9?tpgk1do2p2piY ypxø¯ !(¼$ rqLp9s7Ii syPdi9asyH 5VM]k,rs6ÄTtpgtiakr?phacp tpgt]nialtS;y7TSjhdi,8BpyjptaþLsdoTdBpka syPrmyxøp] !(%$ ÐsyPtphogYsfæ7stIto];mis7PyR9xø¯ !(%$ syH3E2p3y«RHr.ljμk]5pya kdrpoa2.ltpiaoyClsd3pHcøpta;Kpg4:poas7PyR94pufsy«pHdos1p9syPtøM9gj¿6r/ymv¢xøp] !((# SjhBpyt]nialttphogYsfæ7syH syPfsy«pHxøp] !(##¬!(%# 2pg.r tpgt]niatphogYsfæ7s3ph ¤syPrmyxøp]!(%$£ Ð ¤stIto];mis7PyR9xøp] !(%$£ syH bpfbymv¢pislT9sdoTdBpkaf]nmfsyH sjTrOT7pr7pgþLrpytpguYyYiLseT98YvVy,8f]nmfdu]Sjyr.lf]y.y Sjhdi,8BpyStSdosyPrmyxøp] !(## 5VM]yR9;Jhatpgo]4«EScr5«Hs7IishT4pufsy«pHdos1p9syPtøM9gj¿6r/ymv¢ xøp] !((# tøM9S;øtSjhrpytpguptauñywsyPsdtpr ¬kywYkv¢pt]niadu]Sjygj¿ xø¯ !(*% F kywYkv¢pt]niadu]Sjygj¿ xøp] !(*% syH Bpylts3phtpgnÇj,fSjhBpyt]niatøM9kywYkv¢pxø]p !(*# 5p9shT sjplltS;y7T5øpi !Á!)) ))) gokadtmr4,rYkpdkJÆnW<fYy yY9 S;y7T UTM 5øpi !Á%) ))) Sjh3,kS5Kdu]SjysfvVuTS;y7TsBpy (Bonne) 5øpi !Á!)) ))) SGI s6ÄT2pr,hj¿pytøM9tpgt]niaS5Kdu]SjyjTs3ptg8p9dos7k7p]9uTg kywYkv¢psyH 3E2ptpgoyJbym8iJsjplÆi9ptsgiprs3phtpgnÇfOpoabyJg2piYkJTuT ¤S5Kdu]SjyrYyStSdo£ yY9 ipronJpS;y7T Sjhdi,8BpydotpyaltsjplksrJfduH ysgpiJr kT1ym sdtplsuhSjhtrØM2pBpyfpt;miuTbpnpuLpBphBpgp]9rt lqp9nptμsjpl tYf-dursduí9 yY9 kywYkv¢pdu]Sjy7p]9bka5p9shTsyHsyPSidi,8Bpyt«pls7P2ptr/8iCMDytpgsfp7dotpya uTk]nptadtmrbøtyslpBplSjhBpydotpk5«y2p ¤bøtskø1p2piY£ uYidBptjsypH cpBpys6TÄþLtrØM2pBpia¬ >o9a7RtjT 7¯9du]Sjys3pt yY9 du]Sjykrmd7 s1Tlk]bp9shTr,hs1imsyH s3BpyskøTþLgp2gj¿p4YBphof-MoOyø hmosfphkmuh4puDytYfd- ursduí9 yY9 kyw¬ Ykv¢pdu]Sjy7¯9bkasypH f]nmfsyH soTdtsetsrTh4«prs7Ps[TvVcp bøtSjh TM 7T 10¬ ¬7]-uñgB½rTI 11 -
 14. 14. BpyshTtk]snTsyH rpy3]yif9a8pldo1pg5p9yslpBpls7PshTgj¿p4YbphbiTi Ykp6pgngj¿do2prpyYitrØM2p Sjh2pbøtfmH1iCsh5pshTtYf-dursduI9 yY9kywYkv¢pdu]Sjy7p]9bkasyH tμoqmSyJ soTuYyYiLsrThþLkmT 2sdrP5p95«Rrkpg8YvVs[TvVcp s31ptaj,f2prpyo]n98pldo1pgs7PshTduHr1p8TgtKdi ksrJfduHysgpiJr kT1ym s7P8YvsV 7 uTsdupHduHb9?32p8Tg2yskø1p2piYjμt]u,hgokatrØM2p ESjhBpydotpyalts3phtpgnÇ ¤S5Kdu]SjyrYyStSdo£ rtsdoTdBpkaip]9uTsjTr7TyY9 Bpyt]nialtS;y7Tj,fBpyov:pta2,y5p9shT s7PjptairNhasyPb9?tpgk1¬do2p2piYScrs7Ii;9 syHs1Tl3E2phOYf ¤8pl 1ómy Sky di,8 kT1ym£ ФBpvVadu.vVr.lBpyfpouTg£ sypH 7T#¬tpgoyJsjpHdkplov´pdu]Sjys3pt2pr.ls8Iinpr sjplgp2gj¿p4YBphF oyQpoauTgp2gj¿p4YBphod9.ood9.r2piYr.l di,8Bpyos9NTiseT9sdtplxø¯!((# sjplrpytYf-k1tpgshTS;øtosf-ts7kuTogs7kg.r2pr.lyR9bøt2]ypvV5p9du]Sjygokagp2gj¿p4YBph slT9Bpys6ÄTtpgkYtKphr=YishTAtkpg7¯9eplSjhuptauñywjhatpg9pgdu]SjytrØM2p2pr.ldos7k2Yi5p97p]9oT 7¯9du]Sjys3pt 7p]9du]Sjykrmd7 SjhsuhsyH 5V]Mk,rshTtseT9SitgnT2pr.ldos7ks8Iinprr.loqmsn_pH S;=tshTtpgkYtKphr=YisyH trØM2pBpyuYyYiLs[TvVy,8tpgf¯Bpfadi,8skTsø 7Pgj¿p4YBphs8Iinpr kms] 6ÄtpgStkdr>h yY9 o]suvVoSyCr y,8 Tf]nmfr.lf]y.yshTtYf-dursduI9 yY9 kywYkv¢pSjhrpyg.fs1Tl sjTrOTþLkos7Piprs3phtpgnÇfOpoa2piY yY9 fOpoabyJg2piY dur7p]9dkoiprtpgbym8iJ2pbyJg2piY 2pg.r tpgkYtKphr=YiBpyo9´pvVþLs[TvVcp S;y7TSjhirNhasyPb9?tpgk1do2p2piYypxø¯ !(¼$ 3E2pS;y7Tfpka Sjh©pysh5psyPshTS;y7TsypH rpytpgSdodo.hbkarl4p36]s7P s1TlsjplkpgSitpgSdodo.hDy6r/2piY yY9tpg¬ .b4Y8åägokado2p2y7¯9k95p9S5Kdu]Sjy dotpgsyH 3E2ps1imSjhy]pþL - TMBu 11 ¬7]½rTIñg7T12 -¬
 15. 15. S;y7T yY9 kCpy4pujT2ptaSkJ9 rpyht}nFrYyj,f3øp j,sføH 8p2ptpgf¯Bpfanpka Sjhdi,8rpytpgStkdr.hk]sjP6pypy,84pukm3pø g8p9S;y7T yY9kCpy4pu TjT2ptaSkJ9 þLs7P2pg,o4puSir.l shTkuTsyHs7Ii tpgSjhrpySiS;y7TSir.lrm5 rYybpfs6ÄTþLslT9BpyjR9fOpkacp S5Kdu]SjyuYidBptjgoka5«>ysyPdiRrnp yY9syPtSy«9np syPshTjT2ptaSkJ9sypHs7 rpyS;y7Ts1Tltμsjpl tμsyPSi2ptpgf¯BpfarYybpf5ÄHBpy SjhslT9di,8rpyos9?phdu]Sjy yY9 go9du]jTsyPshTjT2ptaSkJ9 sypHs7ToS5Kdu]SjysyH t«pls7P2pdu]SjybyJg2piYdiRrdi,8 dkoiprht}nFosf-ts7k yY9fOpoa Sjhbpf9pldk.htøM9tpgtpgupg yY9kdrpoaf]np]gokado2puhgj¿tøM9tpgtpyatpoa sdoTdBpkas6ÄTbp2T8tr/ yY9 o9Nos9NTy;hsjpl3/py;hgrpka 5VM]rpy2]syUcp do2puhgj¿trØM2pjμsdfTyshTkhoa uYi2pbpflhaBpyuT2sdrPDys3pho]n9gokadtmrbøtyslpBplSjh ¤5«pfBpia7RtjT Sidoxp]9yR9tpgs6ÄTgo9 ÅsBpHos9?phdu]SjyÉ£ Ð ¤sfp7cpbøt2Yi5p9g]tYhf,h7RtjTtrØM2p Sidoxp]9yR9tpgs6ÄTgo9 ÅtpgsBpHos9?phÉ tpgupgdu]Sjy£ syH zgshTr,hj¿pyj,fBpyov:pta5p9shTsyH 4p3T7p]9uTgBpyfpoas;JTrs6ÄTtpg2pr.l3øpsyPtø9k/pgiTslp3lha yY9 dotosjpltpg77.h5mkdi,85Økao;i g1,i M ]mjhaksdrfBpyy,8kywYkv¢po]suvVoSyCrs7PshTkywYkv¢pt]niadu]Sjygj¿ xø¯!(*% g8p9duHgp2pnpfdttrØM2p yY9 kp6pgngj¿k9?ryYlrs8Iinpr Sjhdi,8BpyfmH1iCsh5pyp Dc+7T !) S5 imhp xø¯ @))% tr/8iCMDykywYkv¢po]suvVoSyCrsyH 3Ek]sjPStkdr.h7YksjTgDyS5Kdu]Sjys3ptsjTgipr7sy« Ð;«<87Rt sjTrOTt]niaS5Kdu]SjysjTgipr7sy« Ð;«<87Rt dkoiprs3phtpgnÇ yY9tpgbym8iJbyJg¬2piY suph3E Ö x f]supHt]npiadu]Sjy7Rt sjTgiprSdut¬kQR9SjhrYybpfs6ÄTfgpfgnÇBpy S5Kdu]Sjydi,8sjTgiproyQpiad7,9Dy;«<87RtsypH TM 7T 12¬ ¬7]- uñgB½rTI 13 -
 16. 16. x f]supHt]npiadu]Sjy7RtiprSdut¬kQR9Sjhbpfs6TäfgpfgnÇBpy S5K du]Sjydi,8sjTgiproyQpiad7,9Dyd2h97Rtsd2P di9asyH slT93.gs6Ätpgtiakr?phacp dkoipr3]ykS5Kdu]SjysjTgipr;«87Rt T , <DyS;y7TSjhbpnpuLpBphBpg¯9BpyoyKha7mtþLsypH 3ErYyrpytpgltfYiJ7mtjptajhatpgSo9Sft7Rtkdrpoado2puhgj¿Dy4p3T7p]9k95p9 syPiprosnJpldu]SjySjhrpySdut ÐkQR9syHs7 Bpyyñlcp syPipr7Tip]9r.lf]yySjhrpy .4p3Tnpr}p977.hBpySirpiadfp]9 4p3TsypHyR9rYybpfsdoTdBpka7RtBpyseTl 2pg.rtgnTsyH 4p3sdfTyrpysyP5p9trØM2pslT9 5VM]k,rov:ptacp S5Kdu]SjysjTgipr;«<87RtDydu]Sjys3ptg8p9trØM2ps8IinprrpydoS89kgmodorpn2p #*#¡%3Te<Srqdi tøM9sypH gj¿BphbpnpuLpBphBpg¯9Bpy3,kjpta7RtsyP5p9trØM2pdoS89 !(! 3Te<Srqdi Sjhkm7wkR92pi]oyaXkpy rpydo2p2ygkasyPiYfi.fj,f2p syPs5iJgiy3TgT s5iJrnWh3TgT yY9 s5iJdtsfH 2psjTr f]SntAS5Kdu]SjysjTgipr;«87Rt SjhBpg]p93,kþLs7P5p94p3Ts8Iinpr8YvV rpydoS89kgmo <!(@¡% 3Te<Srqdi Sikm7wkR92pi]oyaSjhrpydo2p2ygkasdfTytmHtg j,f2p syPs5iJt]u9afpr¡ s5iJkÄplsgI9¡ s5iJDduS89¡ s5iJtnJph yY9 s5iJipSt8 2psjTr tμoqmSyJ iprglFkywYkv¢po]suvVoSyCrc/TsyH 4p3T7¯9uTg BpyAt4pu3øpSft7RtuptatnJphrøpta f]nmfsyH uYi2prpykpgFk]5pyanpka kdrpoado2puhgj¿Dydos7k7p]9k95p9 uTsdupH tøM9tpgbym8iJ2ptaSkJ9s7PDc+sdtpldo2puhgj¿trØ2pSjhgkasyPiprosnJplS5Kdu]Sjy7Rt yR9rpykY7sYw doTdBpka7t M R7sy« Sdut kQR97¯9sypH sjplrYyf¯Bpfak]mtpgbymv¢piuT4p3Tr}p9s7IisypHs7 sdtPuTsyH syPtøM9kywYkv¢po]suvVoSyCrxøp] @))% syH 4p3T 7¯9uTgBpyAt4pu3øpStkdr.hS5Kdu]Sjy ¼ tSy«9 sjplltiprs3phtpgnÇ60 $ 2pr,hj¿py3E Ö ] 7T!¬r,hj¿pyfOpoaSjhgj¿BphbpnpyY3rBpysdoTdBpka 7T@¬tpgd3oad39uYidBptj yY9 tpgtpyatpoa2ptaSkJ9gokado2p2y2psdfTy 2]ypya - TMB½r ñg 13 ¬7]uTI7T14 - ¬
 17. 17. 7T#¬kCpy4pu4,rYkpdkJ yY9 ©pysh5pdkos7PyR9onJps3phtpgnÇ fOpoa yY9 7T$¬tpgbym8iJbyJg2piY kdrpoabym8iJsyPtøM9tpgt]nia7YksjTgDyS5Kdu]Sjys7P iprkn¿pyjT j,f2p S5KSo9Sft7Rt S5K2.gt]u,h4ø] S5KglFt]uka h sdtPuTsyH tμsyPrpyf]nmfrYy7pyaAt4pur.lf]y.y;9Sjg sypH3Et]npiadu]SjysyPi]oya2poayR9[]mjptajp9 dkmtb,gg¯9 s5iJrnWh3TgT Å5p9trØM2pÉ yY9[]m5Äp92Yt dkmtjptaeRo s5iJjptanm9 Å5p9s8IinprÉ SjhrpyD;QdtepjTdorpn2p %) 3Te< Srqdidtep s1Tl4p3T7¯9uTgBpyAt4pu3øpoyJtpguY4ptKp r,hs1imSjhrYy7pyarpytpgAt4pu3øpsyH3E 5p94p3TtrØM2p7pr7pgltS5Kdu]¬SjysyPt]npiasyH iprskftJTksdrfgokab3?s7kp4YBphBpg¯9 fmHDc+7T #!S5 ttNjp xø¯ !(!$ SjhBpyov:ptacp ¤S5Kdu]SjysyPi]oyasyH sjTgiprSdutjpta1ó,ig1,ijhado4uDySdutsypH£ A5p94p3Ts8Iinpr7pr7pgltS5Kdu]¬SjysyPt]npiasyH sjTgiprSdutjptajp9 iprS;y7Tgokadtmr4,rYkpdkJÆnW<fYySGI 5øpi !Á!)) ))) yY9 iprtpgtpyatpoa2ptaSkJ9gokado2p2ys3Sjhrpy2pl,grts1Tl oSyCrshTsyH syPtøM9kywYkv¢po]suvVoSyCrsyH 4p3T7p]9uTgtμBpyAt4pushTf]nmfk]5pyar.lf]y.ys7Ii g.rrpy Ö 7Tr.l¬s6TÄtpg3,kfr«9seT98YvVy,8S5Kdu]Sjy uTS;y7TsBpy (Bonne) 5øpi!Á!)) ))) gokadtmr4,rYkpdkJÆnW<fYybrkywYkv¢pt]niadu]Sjygj¿xø¯ !(*%rtshTS;y7T UTM 5øpi !Á%) ))) brkywYkv¢pt]niadu]Sjygj¿ xø¯ !(*% f]nmfsyH rpykpgFk]5pyanpka 8prpyyñlfOpkacp 4p3T7]p9uTgAt4pu3øps6ÄTk8ytr/ (Audit) S5Kdu]Sjyxø¯ !(*% 7,7p]9S5Kdu]Sjy7¯9r,hseT98YvV sjTrOTþLdtmrosf-ts7kfdrmH7]p9uTglts7Pbym8iJyÇsyPshTjT2ptaSkJ9 TM 7T 14¬ ¬7]-uñgB½rTI 15 -
 18. 18. 7TuTg¬f]supHonJpi]oyaSjh4p3T7¯9uTgrYy7pyaAt4pu3øp s7PshTh7w;hDytpgs6TÄk8ytr/ 4p3T7p]9uTgyR9ltS;y7TsBpy (Bonne) 5øpi !Á!)) ))) 2pr,hj¿py 7ToT¬syPsuhtpg9pg5nWkTrp yY9 sBpHos9?phdu]Sjy rYy7pyadi,8Bpyov-oas7sypH tpgd3oad39S5KoyQpiadu]Sjy yR9di,8oyJbym8iJiprskftJdT otpkuñirpy çg.rfmHDc+7T !& S5 rtgp xøp!((% Åk,rbpyskftJjtdk9a5rkpguTskftJdT otpk ] T R«uñirpysyH tø9®okrØy7T #É ç M ñw 7To.y¬4p3T7p]9uTgyR9;hYiS;y7Tdu]Sjygj¿g8p9duHgp2pnpfdttrØM2p yY9kp6pgngj¿k9?ryYlrs8Iinpr S;y7Tdu]SjysyH yR9oJ<g2]y.kuTS;y7TsBpy(Bonne) 5øpi !Á!)) ))) f]y.y @¼ ;Q¯9 yY9 S;y7T UTM 5øpi !Á%) )))f]y.y $) ;Q¯9 brkywYkv¢pt]niadu]Sjyxø¯ !(*% yY9 o«9a7¯9 $ brkywY¬kv¢po]suvVoSyCr 3.g3,kov:ptaoSyCrs7Iicp S;y7TsyHyR9S;=tshT©pysh5pdu]Sjyc/Tr.l Sjhrpy5øpi !Á@% ))) yY9rpyo9´pvV7Tip]9os9?phdu]Sjy yY9S5K5ñnWkTrpg8p9dos7k7p]9uTg sjTrOTlts7PirNhas7Pb9?tpgk1do2p2piY yY97mt2pS;y7T;«<8tpg yY9 2pbfYDGyJlÇisgI9s7P 2pg.r kywYkv¢po]suvVoSyCrsyH uYi2prpybiCdoslp2yÇ2pdo8iJYkpdkJkdrpoados7ktrØM2p tøM9tpgtkp9du]SjybfYDGyJlÇ2pr.lyR9dos7ks8Iinpr kywYkv¢po]suvVoSyCrsyH Bpy2.l2.k2mhSthr= yY9 o]suvVoSyCr 7¯95p9s3phtpgnÇfOpoa 7¯95p9osf-ts7k s7PshTf]nmf5ÄH5pi7p]9eplDykywYkv¢pt]niadu]Sjygj¿xø¯ !(*% tøM9yñlsyH kywYkv¢po]suvVoSyCrsyH yR9y¯rt2,y4p3T7p]9k95p9y,87]ypta7]y92pbøt2Yi5p9tpyaaSih=doskTg km5kyJY4pu yY94pugTtfsdrTygm9sgU9 7¯9 5p9k9?rtYf- skj¿tYf- upnY2:tr/ tp8YyYslp3 yY9tpg;«pkaoJ<gs7kfgnÇ k]5pya2p9syHs7Ii kywYkv¢psyHBpyov:pta•p9fOpkakpg2pc/T b]uTtpg¬sd2TksgTkgokatrØ2p y,8s3phtpgnÇfOpoabyJg2piY Sjhs1Pcp ¤s3phtpgnÇS5K M - TMBu 15 ¬7]½rTIñg7T16 -¬
 19. 19. du]SjyrYyStSdo£ (Uti Possidetis) syPsuhSjhtrØM2pBpyAtgp2L rtoyJbym8iJsyPtøM9tpggtj]snpHdkplov´pdu]SjytrØM2p2pr.lyR9dos7k2Yi5p9 j,sføHkywYkv¢po]suvVoSyCrsyH oyJtYf-tpgSjhgp2gj¿p4YBphkrñlk9?rgpdkJyYlrBpys6ÄTty«9rt sjTrOTy¯s7Pjhatpgov-oBpy7¯9dkm9y,8S5Kdu]Sjyr.lfOpka¬ ahpka 7¯9shTS;y7T 7p]9shTjT2ptaSkJ9 sjTrOT6pypBpyy,8o,gn4pu7RtjTtrØM2pyY9 sjTrOTs6ÄTþLdo2p2ytrØM2pSh9rpytpgdkuYfdkuYh k?phafOpkay,8du]SjyuYidBptjgoka5«>y iprglFos9?phdu]SjySjhSkJ9seT9syPshTj2ptaSkJ9 9pl Tdk>htøM9tpgf]n¯ tpgd3oad39 tpgtpgupg yY9 tpgb4Y8åäsyPi]oyadu]Sjy yYlpl2pg.r ip]9uTfpoas;JTrt]snTigoka5«>yrt gp2gj¿p4YBphDygp2pnp¬fdttrØM2p7T @ syH Bpydotpyalqp95:poa5:>y yY9 dotosjplk9?iJY4puy,8s3ph¬tpgnÇ2plm7wkpGkJr.lf]y.y syPtøM9tpg5Yi5]sjpHdkplov´pdu]Sjy2pr.lyR9dos7k2Yi5p9 g.rrpy Ö 7Tr.l¬6pyptpgupgþLBpyjpfa5piy,8b6YosilL4pu yY9 o,gn4pu7RtjTsjplzgshTs3phtpgnÇ2pr,hj¿pyDy ¤S5Kdu]SjyrYyStSdosyPsuhSjhtrØ2p MBpyAtgp2L£ j,frpyt]niatøM9rpdip @ Dygj¿6r/ymv¢DyduHgp2pnpfdttrØM2pyY9 dkoiprf]nmf II rpdip7T ! [ DytYf-dursduí9BqpgTk fmHDc+7T @# S5 imhpxø¯ !((! tμj,f2pdkos7PyR9duHgp2idrYHjμ4«EkÄp9o];migokaduHr1p8TgtKdiksrJfduH ysgpiJr kT1ym duH8ggp2oYip2piYS5/g SjhduHb9?BpyltS;y7TtrØM2p¬s8Iinpr 7¯9du]Sjys3pt 7¯9du]Sjykrmd7 s7PirNhsa yPb9?tpgk1¬do2p2piY ypxø¯ !(¼$ 7TugT ¬sjplzgshTrhj¿pyDys3phtpgnÇ7rl5p9shT 6pypþLtrØ2prpy , T. MS5Kdu]Sjyr.lfOpkahpka sjplSdot«pldu]SjyuptatnJphgj¿Bph yY9 upta¬tnJphbyJg2piYþLs7P2pdu]SjybyJg2piYuYidBptj dur2pr.lsyHSjg Sdot«plS5Kdu]SjySjhrpySisyPshTS;y7T þLs7P2pos9?phdu]SjysyPshTjT2ptaSkJ9s1TlS5Kdu]SjysyHs7Iiskpi syPsuhnpSjh4p3T7¯9uTgov-oatpg9pgsBpH TM 7T 16¬ ¬7]-uñgB½rTI 17 -
 20. 20. os9?ph yY9 5nWkTrpdu]Sjyg.fgphas1Tl 3Edi,8dko3øps7PyR9tpgtpyatpoa2pta¬SkJ9gokado2puhgj¿ SjhgkasyPiprosnJpldu]Sjy7p]9k95p9 7ToT¬bym8iJtpg9pgsyPtøM9f]nmf7TuTg5p9shT tøM9k/pgiTkyJY4pu rYiJ4puk1doiYoiJtpg yY9 tpgkdrmHkdr.h tø9©pyF2pgj¿b6YosilLSjh2pDj3,sk/¬ Y M T4pu yY9 sk/TkY7wY2pr.l3øp sjplzgshTr,hj¿pyDyfOpoa2piY yY9 byJg2piY 7To.y¬tkp9du]SjytrØM2p2pr.ldos7k2Yi5p9 þLs7P2pdu]SjykyJY4purYiJ4pu k1doiYoiJYtpg yY9 tpgb4Y8åä SjhyR9;Jha;hdoslp2yÇjμuYidBptjjhados7k yY9 do2p2y Sjhf,hg.ruptauy7p]9bka uYskk3Edo2puhgj¿Sjh ñwgkasyPiprosnJpldu]Sjy 3E2pdotpgjμ3.gþLskptkJplnpka SjhtYf-5Yi5]doR9Sdo9jμ5«p]9t«p dotosjplxyQFsrpHrmiÆigpclgokagp2gj¿p4YBph k]sjPsjpHdkplov´pdu]SjySjh2prgitdo8iJYkpGkJjμh]Bptk/M3k/pvV syPtøM9dto5ñnWDys3phtpgnÇ2plm7w¬kpGkJ j,fBpy3,kov:ptauT5p9shTsyH rYydi,8BpysrThs[TvV Ðtμdi,8Bpys6ÄT2psrThrYys[TvV sjplr2Zj¿pyr.lf]y.ys7P8YvV rYydiRrSioqmsn_pH tYf-tpgjμgskTo yY9 rpykpgk]5pya2pbplm2T8Yigokados7k2piYsyH di,8Bpys3ltrts6ÄT2ptr/8iCMDytpgs6ÄTbp2T8tr/2poa2pdofp] dotosjplsd3pHcøpta tø97YksjPst9lt M;hf]snvV5p9yslpBpl kdrpoaosdrTþL;hdoslp2yÇom3?h Ð dtmrrymkKr.lf]y.yi,fScrs7Ii;9 j,f5VM]BpyshTtseT9uT5p9sjTr2psgUl0 gp2gj¿p4YBphSi9Bpy77.hg9y,8tpgsfp7dotpyacp Bpys6ÄTtpgfgfpov´pdu]Sjy Ð Bpys6ÄTtpgsBpHos9?phdu]SjysjplrYyrpyir«p4pu yY9 3nsylL4pu rYydiRrdi,8fOpkahpka rYybymv¢piþLrpyþL3notKdoxp]9 Ðb9?tpgrYySrygj¿p4YBph Ðbøtks9NitpgnÇogs7kf,hg.r h 5VM]rpy2]syUcp bøtSjhshTtseT9y,8riYSo«t07p]9syH uYi2pjR9fOpkanpkacp tpgfgfpov´pdu]Sjy 3E2ptYf-tpgr.lSjhrpyht}nFgskToo];mi s1Tl8p3E2p - TMB½r ñg 17 ¬7]uTI7T18 -¬
 21. 21. kriCtYf-tpg9pgg8p9gj¿b6YosilLr.l2pr.lyR9gj¿b6YosilLr.ls7Ii Sjhtø9 MsyH gj¿p4YBphDydos7kyTr.l0 3E2pbøt77.h5mkdi,8 tpgfgfpsyH rYybpfltrtsoTtttpl2pkp6pgnF rmyyR9ksdrfBpy2ph7w;hnpr.lsypHs7 soTum]sypHskpi ;hdoslp2yÇDydos7k2piYbpfyR9di,8Bpiao9a ;QMls7P8YvV syPsuhSjhksdrfBpy2ph7w;htpg9pg j,f2p tpgksdrfBpyy,8tYfd- ursduI9 ÐtpgsBpHos9?pht]niadu]Sjyg.fs1TlsypH gp2gj¿p4YBphrYySjhBpyhptao7Bp]9 Yy,8krY7;htpg9pg SjhrpykpgFk]5pya2pbplm28i yY9 2psrp7y4pugoka2piY w TYsypHseTl slT9Si9SiBpy;JhagBpltpgnÇjhagj¿k4p Sjh2pkCpoñyi]np9þLxyQFdo2p2yjμuYidBptj yY9 fpiaSf9s6ÄTtpg;KuÄ;Kpllqp97,h]7,hpl 2,yjhakp6pgn2yd3oadk7poa2pyacøpta þLBpyd2.id2pob]uTkrY7;hjμrpykpgk]5pya wyY9 3.g2p7TsrpyF7p]9syH g1,ijhasgIof]þLs7P7TtSy«9kdrpoas7kfgrt7kKyps7Ii;9 shTkuTsyH os9?phdu]SjysyPtøM9krñlosf-t8Y7Lp7]syToypsuhof-¬ MoOyøsyH di,8BpysgIof] sjplgR9rp] yY9 9plsrThs[TvV g1,ijharpyo9NoarTdt,¬zTo (Microchip) sjTrOTbpf9plgts[TvVuT;Nplgno;9Sjg shTkuTsyHs7Ii 5VM]lhacp tpgsfp7dotpyasjpl3/py4kJMip9diRrdi,8cpdos7k2Yi5p9gokatrØM2pBpyh.fg]tYhos9?phdu]Sjy Ð g]shp4f,hrtltjTtrØM2p gpoagl gpoaupya3Te<SrqdidtepsypH 8p3E2ptpgvVMHvV9ao]4pyaþLrpytpglhadfe] dotosjplsd3pHcøpta yY9 sjpl3/pytpg77.h5mkdi,8 dotpgsyH bpfyR9jmitsrJPþLumHtsdv:phseT9 y,8k/pgiT2piYyYlrd2mh o9NgþLrpybgY4pu2piYkpkyÇ s6ÄTþL5,f5pilqp96+ya6+gjha7]yptabøt2Yi5p9h= rYiJ4pu yY9 tYf-k1¬doiYoiJtpgg8p9dos7k yY9 do2p2y7p]9k95p9 shTkuTsyHs7Ii 7s9ÄST oosyH YScr7p]9bpfo9NgþLrpybkCYg4puD;QtøM9dos7kScrs7Ii;9 tøM9yñlsyH tpg¬vVMHvV9ado2puhgj¿Sjhrpyf]snHjR9iYfi.f þLf,hg.ros9NTiov´p2pr.lyR95«>yj,f2p tpgsjTgjtos9?phidrmldu]SjySjhBpyt]nias1Tl lts7PsBpHsfph TM 7T 18¬ ¬7]-uñgB½rTI 19 -
 22. 22. 2psjTr 3ErYySry2p7s9ÄTSjh3.gþLshTtkgskTgsypHs7 ;QMls7P8YvV bøtdoduRiJYsh/Tk 3oOTdi,8SiBpy77.hs7pkiR9gR9dkos7Pipro7oOv¢iJYfOpoat]nia rqLp98YvVs7Ii j,f5VM]BpyshTtseT9uT5p9sjTrs1TlSjgcp tpgskø1p2piY yY9tpgtpgupgo,gn4pu7RtjT 3E2pkY7wY yY9 tpiuÄtYf-gokauhgj¿trØM2pd3oag,o tøM9glFtphty«9rt t9r«p9dojpoabp8m6d3oados47 yY9 do2p2ytrØM2pjμsdfTytmHtg ]uYskko9o=ydo2p2ySjhgkasyPiprosnJpldu]Sjy syPd3oa7k7T Bpyf,hg.r < Ylqp9ktr/syPtøM9tYf-tpgsyH 7p]9sjpldi9a yY9 sjpldoslph gp2gj¿p4YBphtμBpyo9´<g7my8YyYslp3jμsdfTykywRtkywpoa;9Sjg s7Ptpyai]oya2plSjyk]5pya0sjTrOTtkp9y,8douñyws1j¿pgfypkrØñywg,o8yJ yY9 ;Jhars6LpBplkdr.hkrdkok]sjP6pypþLt9tr«p]9 yY9 do2p2yslT9 bpfo]suvVtpg9pg gkasyP yY9 s6ÄTtpg¬9pgb4Y8åä4,rY©pygoka5«>y tpgsBpH7Th]syP2poahpoa yY9 tpgb4Y8åä4,rY©pysyPipri]oyadu]Sjy7p]9bkasypH 3E2pgo9tpgupgo,gn4pu7RtjTr.llqp9k]5pya j,sføH tpgsfp7dotpyacp rpytpgbymv¢piþLdos7k2Yi5p9f,hrtg]shp4lt7RtjTsjpldk.h0 bkagpoagl gpoaupya3Te<SrqdidtepsyH 3Erpyyñlsk/TyR9tpgsrThdkphf]supHt9tr«p]9dojpoabp8m6d3oados47 Sjh77.h4pgtYf-tpgupgS5KoyQpiadu]Sjygokados7k2piY yY9do2p2ytrØ2pgpoaryd3.kpgSjhgkasyPiprosnJpl M mEdu]Sjy7p]9sypH;9Sjg j,fSjhslT97p]9bka3øpBpyjR9dkpoacp sjTrOTksdrfBpyy,8du]Sjyr.ldotosjplkyJY4pu rYiJ4pu tYf-k1doiYoiJYtpg yY9 tpgb4Yåä dos7kyTr.l0rYybpftkp9S5Kdu]SjySiAtA9BpysypHs7 8p2ptpgf¯BpfanpkaSjhdos7kkprT7¯9k95p95Yi5]gtj]snpHdkplg.r3øp sjpls3pgu3øps7P8YvVs7Prt tøM9kmxyQFf9asjpHdkplsjpluYidBptj s1TlzgshTk/pgiTsk/pHdi9a rYyst9f]snvVuT3øp tøM9yñlsyH slT93.gSi;Jhatpg8pliDr«krdko2,yjhagj¿p4YBphs8Iinpr SjhBpyk]Sj9y,8kmxyQF yY9tpgs3pguf]supHAtgp2L yY9b6YosilL¬4pu2piYgokatrØM2p s1Tls6ÄTtpgfgfpsjplsk/pHdi9a2pr.lyR9gp2gj¿p4YBph - TMBu 19 ¬7]½rTIñg7T20 -¬
 23. 23. k]sjPSkÄ9gtj]snpHdkplshTov´pdu]Sjyjμk/M3k/pvVsyH sjTrOT;hdoslp2yÇgokados7k yY9 do2p2y7p]9k95p9 II- b]uTdu]Sjykrmd7 syPxø¯ !(¼$ trØM2pBpyltS;y7Tdu]Sjykrmd75øpi !Á#)) ))) sBpHumrØsjpldtmr4,rYkpdkJtrØM2p SjhBpyltS5Ksdo8Ts• (Brévié) xø¯ !(#( t]nia2pS5Kdu]Sjykrmd7g8p9trØM2p yY9 s8Iinpr s7PirNha7mtsyPb9?tpgk1do2p2piYyY9 BpyskøTk]mþLdos7kkprT yY9 byJg2piY 77.hk?phaS5Kdu]SjysyHcp 2pS5Kdu]Sjykrmd7g8p9dos7k7¯9uTgtrØM2p¬s8Iinpr trØM2pypsuhsypH tμ77.hBpytpg3¯d7uTdos7kkprT yY9 uTbyJg2piYr.lf]y.y sjpl77.hk?phacp S5Ksdo8Ts•2pS5Kdu]Sjykrmd7g8p9trØ2p yY9 s8Iinpr Åk,rsrThS;y7TS5Ksdo8Ts• MtøM9®okrØñy7T $É SisyPxø¯ !(&) gj¿p4YBph6T83TBpybymrñifOpoakJTusdo9tpiSjhov:ptauTi]oya5Ø9agpoBpikrmd7gokas8Iinpr s1Tlfpoas;JTrs6ÄTtpgt]niai]oya5Ø9agpoBpikrmd7syH syPxøp] !(&! S;=tshTfOpoasyH syPxøp] !(&! gj¿p4YBph6T83TBpy3,kS5Kdu]Sjykrmd7goka5«>yr.ls7Ii Sjhuñ7wlt7p]9stpHD8qgokatrØM2p Åk,rsrThS;y7TS5K !(&! tøM9®okrØñyw7T %É syPxø¯ !(&@ gookp6pgngj¿S5/gBpy3,kS5Kdu]Sjykrmd7r.ls7Iis;K9uTS5Ksdo8Ts• sjplzgshTs3phtpgnÇkrfr+pl (Equidistance) Sjh2pS5Kr.lrpyfr+plsk/T3øpuTsxøgkrmd7 Ð uTstpHsjplsyPS;øt5p9hYffpia7mtstpH3ia 2pstpHdu]Sjy s3s6ÄTsyH 3Esjplslp9iprkywYkv¢pBpg¯9¬skIr xø¯ !()& Sjhfpia7mtcp syPS;øt5p9stTistpHdihayY9 stpHc,2, 3E2pgokaS5/g Åk,rsrThS;y7TS5Kxø¯ !(&@ tøM9®okrØñyw7T ¼É tpg8Y8iJYoyJrts7Ii 3Erpytpguptauñy2pk]5pyas7PyR9tYf-dursduí9kJuioya w TT]7Rtdo8iJYkpdkJxø¯ !(*@ j,sføH 5VM]k,rbymv¢pis6ÄTtpguyLhasjplks9}ob]uTtYf-dursduI9syH TM 7T 20¬ ¬7]-uñgB½rTI 21 -
 24. 24. tYf-dursduí9i]oya7Rtdo8iJYkpdkJxø¯ !(*@ u]m7pyaBpyt]niadu]Sjykrmd7g8p9dos7k7¯9uTgsyPseTls7 s7pH2psyPtøM9xø¯ !(¼$ trØ2pBpyltS;y7T Sjh MrpyS5Ksdo8Ts• xø¯ !(#( s7PþLbyJg2piY77.hk?pha yY9BpyjptairNhasyPb9?tpgk1do2p2piYs1Tltμsjpl tYf-dursduí9xø¯ !(*@ Bpy7mtf]1b]uT4pgtYf-shTtpgt]niadu]Sjykrmd7þLgj¿p4YBphDydos7k7¯9uTg ¤fgfp3øpsjTrOTt]niadu]¬do7hakrmd7tø9i]oya7tdo8iJkpdkJ£ syH trØM2pypsuhsypH rpy2sdrTk # M R YtøM9tpgsd2TksgTkltS5Kdu]Sjykrmd7g8p9trØM2p yY9 s8Iinpr 3E Ö 7T!¬S5Ksdo8Ts• xø¯ !(#( 7T@¬S5Kkp6pgngj¿S5/gxø¯ !(&@ suph3ES5Kkrfr+pl (Equidistance) Ð 7T#¬tpgfgfp2pr.ls8Iinpr sjTrOTt]niagtf]nmfdokuÄk,yLtøM9i]oya7Rtdo8iJYkpdkJ xø¯ !(*@ syPshTS5KoyQpiaSjh4:poastpHc,2, yY9 stpHD8q cp2pS5Kdu]Sjykrmd7g8p9trØM2p yY9 s8Iinpr 4p3T7¯9uTgtrØM2p¬s8Iinpr Bpy77.hk?pha2p;«<8tpgy,8tpgSo9Sftb6Yo¬silL4pushTstpHtøM9z,9krmd7skIr iprglFtpgSo9SftS5Ksdo8Ts•xø¯ !(#(yY9 BpyAt4puuY4ptKp3øpsjTrOTt]niaf]nmfdokuÄk,yL Sjh2pf]nmfSo9Sftdu]Sjykrmd7g8p9dos7k7¯9uTgsyPtøM9i]oya7Rtdo8iJYkpdkJ tμj,f2ptøM9i]oya5Ø9a¬gpoBpikrmd7 SitpgfgfpsjTrOTtniafnfdokuÄkyL g1,irtjhasuhsyH ] ] m ,syPu]m7pyazpyjhatpgAt4pu3øpsyPseTls7 sjpltrØM2p7pr7pgltS5Ksdo8Ts•xø¯ !(#( 2pS5Kdu]Sjykrmd7g8p9dos7k7¯9uTg Si4p3Ts8Iinpr7pr7pgltS5Kkrfr+pl (Ligne d équidistance) sjpls3fpia7mtcpS5Ksdo8Tslq d3pyaSi2pS5KSo9Sftb6YosilL4pushTstpHSioqmsn_pH Åk,rsrThS;y7T tøM9®okrØñyw7T &É j,sføH siTtYf-dursduI9i]oya7Rtdo8iJYkpGkJBpys6ÄTþLBpiao9a7RtjT !) )))3Te<SrqdidtepSryÐs7 Í fsr«Tl 3E5«T yY9 kprv¢npkacp Æirpys6ÄTþLBpias7 Íj,fBpy2drpo2,yuT5p9shTg.fs1Tlcp tYf-dursduI9syH um]7pyaBpyt]niadu]Sjykrmd7g8p9dos7k7p]9uTgsyPseTls7 shTkuTsyHs7Ii 4p3T7p]9uTgdi,8oyJtpg¬ - TMBr 21 ¬7]½uTIgñ 7T22 -¬
 25. 25. fgfpgtf]nmfdokuÄk,yLg8p9stpHD8q yY9 stpHc,2, sjTrOTt]niaS5Kdu]SjysyPtøM9i]oya7Rtdo8iJYkpGkJ ipruYi tpgsfp7dotpya5p9shTsyH s6ÄTseT9sjplslp9s7PshTS5Kxøp] !(&@Sjhdi,8Bpy3,k2pAtsip4p3Tsjplgj¿p4YBphkp6pgnFgj¿S5/g 6pimuis3Bpy Yo]s4«fsfphy,8S;y7TS5Ksdo8Tslq xøp] !(#( SjhksrJfduH ysgpiJr kT1ym Bpylts7PirNhasyPb9?tpgk1do2p2piY ypxøp] !(¼$ s1TlBpyikó,7pr7pglqp9kÄYikÄpvVkm]þLbyJg2piY yY9 dos7kkprT lhadur77.hk?phaasypH j,sføH soTsrThuTkrOtsdtPs7Ps[TvVcp bøtsfp7dotpyartshTtYf-dursduI9i]oya7Rtdo8iJY¬kpGkJsyH 1ptarpyo]n9f9as6ÄTtpg8pldo1pg5p9yslpBplrtshTgj¿p4YBphDybiTikp6pgngj¿do2prpyYitrØ2p kCisyPsdtprtpgjRtyp]goka3notKdo2p2y M YtrØM2p Sjhrpyg,o5VM];Qpha2p1iCsh5T tM9ypr2pgj¿rGyJdT tk.9tpgogs7k ypsuh MøsypH tμoqmSyJ soTuYyYiLkmT2sdrPD;QtMø9s7Ps[TvVcp tpgsfp7dotpyasyH rpys3phsjPS89x+pl2p9o]n98pldo1pgs7PshT3notKdo2p2ytrØM2p yY9 shTom3?h 1ómy Sky 5VM];QphasyHs7Ps7Ii s3pho]n9kmT2sdrPgokas3 3Ebpf2ptpgf9abHbp9b]uT4pudiRrdi,8Dytpgs6ÄTgj¿do1pggokadtmrkp6pgngj¿ sjTrOT;J>hg]h]duHtgmnp ksrJfduH ysgpiJr kT1ym syPxøp] !(&) s1TlshTtisrNT95«>yA92p8Tg2yskø1p2piY5Øka2p9duH8ggp2oYip2piYS5/ggokaslT9suhsyHs7Ps7Ii sjTrOT4pufOpkahpkaoSyCrshTtpgb6YoOpl5p9shTsyH 5VM]k,rbymv¢pis6ÄTtpgov:ptaoyJYfb]uTov´pstpHdiha yY9 stpHD8q 7Tr.l¬b]uTstpHdiha F siTstpHdihaSh92pgokatrØM2pip]9uTsuhnprt Íf]supHk]n.gsyH 5VM]k,rov:ptaj,fis7P Ö7Tr.l¬syPxøp] !(#( shpt sdo8Tslq BpyjptastpHdihaþLkCYisyPsdtprtpgd3oad39gokas8Iinpr Åt,kp]9kmTyÉ 7TuTg¬syPxøp] !($( t,kp]9kmTy di,8BpyBpgp]9do3has7PþLduHsfPsBPjpl TM 7T 22¬ ¬7]- uñgB½rTI 23 -
 26. 26. - TMB½rTI 24 -
 27. 27. dos7k7¯9uTg Si4p3Ts8Iinpr7pr7pgltS5Kkrfr+plsjpls3fpia7mtcpS5Ksdo8Tslq d3pyaSi2pS5KSo9Sftb6YosilL4pushTstpHSioqmsn_pH s1imj,sføHs1Tl Bpy2prpyskftJTdi,8tpgfp]Bpfat9tpgSo9SftstpH7p]9sypHþLBpyfOpka¬ Møhpka uYskk3EstpHD8qsyHA9 dkoiprskftJTksdrfgokashptsdo8Tslq yY9dkos7PyR9s3phtpgnÇS5Kdu]SjyrYyStSdo SjhtrØ2pBpydotpk77.hltg1,irt MsjTrOT9pldk.htøM9tpgtpgupg tpgd3oad39 yY9 tpgdotogogfYvR-r2T8Yigokado2puhgj¿syPi]oyasypH slp9shT4pufp]BpfasyH gj¿p4YBphDykp6pgngj¿do2prpyYitrØM2ptphsypH tμBpyfgfp2pr.lgj¿p4YBphDykp6pgngj¿k9?ylrs8Iinpr s1TldkmH¬ Ydk.h3øpsgIof]2ptYf-dursduI9i]oya7Rtdo8iJYkpGkJxøp] !(*@ sjplBpyt]nialti]oya7Rtdo8iJYkpGkJsyH r}p9uTf]nmfstpHD8q Sjh2pstpHgokatrØM2p s1Tli4:poas7PyR9f]nmfr}p9s7Ii 3EstpHc,2, Sjh2pstpHgokas8Iinpr sjplSetS5KoyQpiadu]SjysyPtøM9i]oya7Rtdo8iJYkpGkJsyH 3ErYy7pyadi,8Bpyt]niasyPseTls7 Sjh4p3T7p]9uTgdi,8oyJfgfp3øpis7Ps7Ii j,fBpyov:ptauT5p9shT j,sføH tYf-dursduI9kJTuTi]oya7Rtdo8iJYkpGkJxøp] !(*@ syH Bpyt]niaþLs[TvVfOpkacp stpHD8qkCYisyPsdtprb6YosilL4pugokatrØM2p s1Tlfpoaip]9uTsuhsypHrt t9tr«p]9gokatrØM2pBpysBpH7Tip]9zgs2T9syPshTstpHD8q2poag1,irtjhasuhsyH s1imsyH 5VM]k,r3,kov:ptafOpka2pc/TrJ9s7Iicp s3phsjPfrO9DytYfd- ursduI9i]oya7Rtdo8iJkpGkJJ 3Etpgt]niab6YoislL4pugokatrØ2p Y MshTstpHD8qsyHA9 III- b]uTk]n.ggokaAt®iJr kmy xñl 5VM]rpy2]syUcp tpgb6YoOpl7p]9brOphrpnuT5p9shTsyH uYi2pBpyd3ojnJoas7PshTk]n.g4p3sdfTygokaAt®iJr kmy xñl g.fs1Tl rqLp9s7Ii 5VM]tμjR9Sjgcp ¤8puYi2ptpgh]Bpt5«p]9npka tphnpslT95]yYlplb]uTov´pbÄTr.ldBpoajhabøtdisfIth=¬Sis6ÄTc«9a Ðf9ao9´pvVbÄTr.ljhabøtS4øt4«ESis6ÄT2psrTh TM 7T 24¬ ¬7]-uñgB½rTI 25 -
 28. 28. rYys[TvV£ sypH lqp9nptμsjpl sjplkpgAt®iJrshTtk]n.grts1Tl 5VM]k,r;Jhay,8tpgo]4«EoSyCriprf]nmfr.lf]y.yj,fis7P Ö k]n.g7T!¬tpg6pypo,gn4pu7RtjTgokaduHgp2pnpfdttrØM2p iprdu]¬Sjyt]niatøM9S;y7T j,frpySf9tøM9rpdip @ Dy gj¿6r/ymv¢ xø¯ !((# F 2pg.r 5V]Mlhacp syPtøM9tpgb6YoOpl5p9shT 5VM]uYi2pBpysx«TlyR9k]n.gsyHkuÄd3oabkas1Tl syPsuhsyH 5VM]d3pyaSif9a3,kov:ptaoSyCrcp doS1h2psjplkpgSirpy7kKyFyslpBplfs9=íif9=ha5«p]9sut Bpy2pbøtyslpBplr.lf]y.y 3YicpsyP2]m8YvVtrØM2pu]mrpydos7knpsdtPuTdos7ks8IinprsypHs7 s1imsyHs1Tl ip]9SiuTxøp] !((# rt s3yp]3øp3Yis6ÄT go9;QHSir}p9syP7Yk5p9stTi rpdip @ Dygj¿6r/ymv¢Sf9cp F ¤o,gn4pu7RtjTgokaduHgp2pnpfdttrØM2p rYybpfg]shp4Bpyjpfa5pi tøM9du]Sjygoka5«>ySjhBpyt]niatøM9S;y7T5øpi !Á!)) ))) s6ÄTsyPfsy«pH xø¯!(##¬!(%# s1TlSjhdi,8Bpy77.hk?pha2pbyJg2piYsyPfsy«pHxø¯ !(¼#¬!(¼(£ 5V]Mk,rs6ÄTtpgtiakr?phashTf]nmfr.lf]y.y2]m]8YvVrpdipsyH s3d3oa3øpjR9fOpkacp iprglFtpgsBpHsxøpiSjhsgIof]xptsjpl UNTACsyPxøp] !((# 3notKdo2p2ytrØ2prYyBpy;mksfvVrt2p3notKSjh77.h MBpytpg3p]d7yp]rm5s3 yY9 rpybpkyFsdfTy2p9s3syPtøM9gj¿k4psypHs7 oSyCrshTsyH bpgr/nÇgokabøtyslpBplSjhBpys9TosfvVrtuTtpgsBpHsxøpiSjhsgIof]xptsjpl UNTAC tøM9ypr2pbøtzøHypsuhsypH 3EsupgsuvVs7Psjpltpgk9Kñlf]supH3notKdo2p2ytrØM2p s3sfHSi3Yicp 3notKdo2p2ytrØM2p 2pbplq9gokas8Iinpr yY9 [mo[Yi2pr.ls8Iinpr h Sjhrt7hasuhsyHs1Tl syPSirpybøtoyJ3Yilqp9j,sføHsyPseTl s1TlScrltf]nf msyH rtjpta2plm7wkpGkJkdrpoatpgs6ÄTbp2T8tr/st9f]snvV5p9yslpBplgoka5«>ys7Ii;9 3Ebpfsjplkpgs1imj,sføHs1Tl Bpy2pbøtiptaSi9gj¿6r/ymv¢xø¯!((# kgskgrpdip @ Dygj¿6r/ymv¢syH sjpls;Jpibpgr/nÇgoka5«>y k]sjPSi - TMB½r ñg 25 ¬7]uTI7T26 -¬
 29. 29. shTdu]SjyDy7Yk5p9stTigokados7kSioqsm n_pH sjpls4«f3Yicp trØ2prpydu]¬ MSjy7Yk5p9hYf2pr.lDc yY9 7Yk5p9s2T92pr.lyR9ep8 dotpgsyH Bpys6ÄTþLs3s4«fk,yLzR9b]uT4pufp]BpfatøM9tpgov-<hS;y7Tdu]SjybyJg2piYtrØM2p¬Dc 5øpi!Á@)) ))) s7PtøM9rpdip @ syH Dygj¿6r/ymv¢ r.l8YvVs7Ii tpgt]niaxø¯sBpHumrØshTS;y7TsyPfsy«pHxø¯ !(##¬!(%#tμrYydkos7PyR9tpg2ptaSkJ9s7 sdupHcp Ö x S;y7Tt]niadu]Sjy yY9 sBpHos9?phdu]Sjyg8p9trØM2p¬t,k¯9kmTy¬ bpn_pr rpyi¯9uT7k8iKgÇxø¯ !**) rtsrq«H sz/pHcp S;y7TrnWh gj¿Bpht,k¯9kmTy x S;y7Tdu]SjytrØM2p¬Dc t]niasjplbymkv¢p yY9 kywYkv¢pBpg¯9¬ skIr xø¯ !()$ yY9 xø¯ !()& rpy 5øpi !Á@)) ))) sBpHumrØtøM9 xø¯ !()& jha!()( j,f3øpsypHSjg tpgt]nia5øpiS;y7TdiRr5øpi !Á!)) ))) 2ptpg5ÄH5pir.ljμrpysd3pHcøptajhados7k2piY uTsdupH S;y7Tdu]Sjy2pr.lskIr u]mSryrpy5øpi!Á!)) ))) s7 Si2pS;y7TSjhs6ÄTseT9oyQpoauTbymkv¢p yY9 kywYkv¢pBpg¯9¬skIr xø¯ !()$ yY9xø¯ !()& Sjhrpy5øpi !Á@)) ))) s1Tlrpy & i]oyaÅ& ky«RtÉ 3ES;y7TsyHs1Tl SjhduHdorm5gj¿ ksrJfduH ysgpiJr kT1ymBpylts7PirNhasyPb9?tpgk1do2p2piY syPxø¯ !(¼$ s1Tl3ES;y7TsyHSjgSjhtrØ2pslT9ltrtsdoTkuÄDc+syPimhptpglmi6rçbyJg2piYdtm9epsb tø9sgU9 M J MtJTtJ¯2pr.lDc k]mþLimhptpgs6ÄTtpgotdkplkphdtr xø¯ !(¼@ sypH j,sføH5VM]lhacp slT93.gSi5Yi5]s6ÄTtpgsjTrOThoo]Bpia4pufsy«pHdos1p9syH di9asyH m5VM]skøTk,rþL2yg.r2piY7p]9bka sriJpslp3lhajha5VM] SjhshTtltov´psyHrtsoTtttpl2pkp6pgnF uTsdupHbøtSjhBpyshTtk]n.gsyHseT9rt 3E2pbøto9}]þL5VM]yYlpl TM 7T 26¬ ¬7]-uñgB½rTI 27 -
 30. 30. lqp9nptμsjpl tø9tpgo]suvVtpg9pggoka5«>y gp2gj¿p4YBphBpyltfYiJ7mt Mjpta3Yi3,gjhago92]m8YvV;QH sjplslT9BpyjptasfvVy,8dto5ñnWlm7wkpGkJg.rkdrpoasjpHdkplov´pdu]Sjy2pr.ldos7k2Yi5p97p]9bka s1TldoR9Sdo9bym8iJs3physlpBpl2plm7wkpGkJsyH þLksdrfBpyS;«;Nph=doskTgr.lf]y.y tμoqmSyJ sjplkpgSi;hdoslp2yÇyslpBpl;Qpha5«>yshTtsyH tμj,f2pshTtrmy0Sjg At®iJr kmy xñl yY9k1sk8Rt rYyrpyt9ÄhayR9go9;QHgokatrØM2p Sjhdi,8dozryR9tpgh]BptsyPtSy«9s;K9s7Iioqmy/pysypHs7 s1imsyHs1Tl s7TosuhsyH 5VM]di,8;Jhatpgo]42yjhab9?gj¿k4p yY9 do2puhgj¿trØ2p7p]9r,hd2po E« , MsjTrOT2drHy,8ryQYh7p]9epluptauñywyR9tpg9pgsjpHdkplov´pdu]Sjy Si2pr.lyR9dos7ks8Iinprr.loqmsn_pH r.l8YvVs7Ii j,fBpyshTtseT9uT5p9sjTr 5VM]f9as6ÄTtpgov:ptaoSyCr5«Hs7Iib]uTD;QdtepjTgokatrØM2p Sjhs3d3oa3øpfp]giarpiacprpy7]1] !*! )#% 3Te<¬SrqdidtepsypH ipruYi b]uT7]1]D;QdtepsyH 3Erpyi.sh5sdfTy5mk3øp yY9 sfvVuTdo4usjTrsjplSetuT3øp3E Ö 7T!¬i.sh5 !*! )#% 3Te<Srqdidtep SjhrpysdoT2p;«8tpgsyPtøM9skI8¬ <s4PkYtKpboag]2pl,grts1Tl uT5p9sjTr 5VM]tμBpykpthO9uyLhas1TlSjg b]uTdo4uDytpg3nypgti.sh5syH 7T@¬i.sh5 !&% $%) 3Te<Srqdtep Sjhi]np92pya5ØkaBpg¯9syPtrØM2pBpygpltpgnÇþLs7Pb3?s7kp4YBphÆnWfy oyQpoauTBpys5iJBpiajo9 skIrgpo <Y ]kmTkm;my uTskIrrt8YvV 7T#¬i.sh5 !&( ))) 3Te<Srqdidtep Sjh5m7Qtphñlb3?s7kp4YBphBpg¯9 Bpyt]niaþL 7T$¬i.sh5 !*! ¼)¼ 3Te<Srqdidtep Sjhbp2Vp6g2piY77.hoyQMttYf-tpgdu]Sjy Bpyo9´pvVþLs[TvV oyQpoausT 6Ätpg3nypipronJpvVt]uL<7ñgshTS5Kdu]Sjy T mSjhrpysyPshTS;y7T5øpi !Á%) ))) gokak1gj¿bpsrgYt Sii.sh5syHdi,8 - TMB½r ñg 27 ¬7]uTI7T28 -¬
 31. 31. BpyStkdr.hiprdouñywuñiçrpy4,rYkpdkJ8Y7Lp Arc-GIS c/T Sjh;JhaþLy,8i.sh5@ 3E F !*! $#¼ 3Te<Srqdidtep iprS;y7T5øpi !Á@)) ))) ÅS5Kdu]SjytrØM2p¬DcÉ yY9 !*! #!@ 3Te<Srqdidtep iprS;y7T5øpi !Á%) ))) DMAÅS5Kdu]SjytrØM2p¬DcÉ 3.gov:ptaoSyCrcp i.sh5D;QdtepjTSjhBpy3nypsyH3ErYyBpyo,tov-<hD;QjTstpH SjhkCYisyPtøM9Sjykrmd7DyduHgp2pnpfdttrØ2p MsypHs7 Åk,rsrThS;y7T tøM9®okrØñyw7T *É sjplrpyi.sh5sdfTyj,sføHs1Tl s7Togp2gj¿p4YBphBpyksdrffYiJsdoTi.sh5 !*! )#% 3Te<Srqdidtep oyJs7Ii2posnJpHbpkyøkYy g1,ijhatpg9pgt]niadu]Sjy5ñnkrp2pr.ldos7k7¯9oT3E ep8 Dc yY9s8Iinpr Bpyj]snTg¬ W Ttpgs7PfoakuÄd3oa uTsdupH syH 3E2pi.sh5SjhslT9BpysdoTdBpkauTsjTrsgI9rtjhaof-MoOyø s1Tldo2puhgj¿trØM2ptμBpysgIyk,disfHf¯kQpiarpias1TlSjg rqLp9s7Ii 5VM]tμk,rov:ptaoSyCr;9Sjgb]utpg;hYiS;y7T5pø i !Á@% ))) Tj,fBpy2drpouT5p9shT oyQpoauTtpg9pgt]nia5nWkTrp yY9 tpgsBpHos9?phdu]¬SjyBpyj]snTgtpgfoa trØM2p yY9s8Iinpr yR9g.r3øp;hYiS;y7T©pysh5pdu]¬Sjyr.lSjhrpy5øpi !Á@% ))) Sjhrpyo9´pvV7Ti¯9os9?phdu]Sjy yY9S5K5nWkTrpdu]Sjyg8p9dos7k7¯9uTg dtmr1ómy BlomInfo A/S Dydos7kjpnE¬Ãpt 3E2pbøtsjvVDc«Bpytpg9pgsyH s1Tldi,877.h—poag9s6ÄST ;y7TsyH sdtprtpg¬di.iuYyYiLgokabøtosf-ts7kfdrmHDydos7k7¯9uTg oSyCrshTsyH 5VM]k,r3,kg]shff]nmfr.ls7Ii SjhuptauñywyR9bymkKpgnFDytpgslp3lha3øp xø¯ @)!! bymkKpgnFDytpgslp3lha3øpkJTuTtpgSt¬kdr.hS5Kdu]Sjys3ptsyPi]oya SjhsyPskkkhar.lf]y.ysyH di,8BpyfmH1iC¬sh5psyPDc+7T @# S5srkp xøp] @)!! tøM9s3phsjPsjpHdkplov´p3¯9kQHr.lf]y.y sjTrOTgtKptpgd3oad39of-MoOyøgokado2puhgj¿syPiprdu]Sjy k]sjP2]gmvVtpgb4Y8åä tpiaoyCl4pudtTdt yY9 kdr.hjhatpggkasyPdotogogfYv-Rr2T8Yigokado2puhgj¿ syH 3E2ptpgf¯Bpfanpka uTsdupH tYf-tpgrpytpg3p]9kQH2p TM 7T 28¬ ¬7]-uñgB½rTI 29 -
 32. 32. sdfTyxø¯rts1Tl rmyj]o,94p3T7¯9uTgsd3p9ov-oatpg9pgsyH syPxø¯ @))* sdtplrt tμrpytpguyLpgsuhjhaxø¯ @)!@ Æe<8syPkha % S5s7Iioqmsn_pHdi,8jpfaxø¯ @)!@ s1Tl tμoqmSyJ tpg3¯9kQHsyPSirYy7pyadi,8BpysjpHdkplsyPseTl rpyj,f2p Ö 7Trl¬tpgs6Äk8ytr/S5Kdu]SjyshTS;y7TsyPkha % ;Q¯9 tYftpgsyH Bpy . T -j]snTgtpg2p9 @ xø¯rts1Tl tμoqmSyJ k,rOTS;y7Trl;Q¯9tμrYy7pyasfvVSjg sjpl .4p3T7¯9uTgu]mAt4pu3øpshTtpg3,kfr«9S5Kdu]Sjy 7TuTg¬u]m7pyarpytpgAt4pu3øp tøM9tpgt]nia7Ti¯9os9?phdu]Sjyr.lf]y.ysyPshTjT2ptaSkJ9 yY9 rYyrpytpgAt4pu3øp shTS5K5nWkTrpdu]Sjy2psdfTyt]npia dotpg7¯9syH kgov:ptaþLs[Tvcp bøtosf-ts7kgokatrØ2p7¯9 & dtmr u]m V MBpys6ÄTbÄTiprSibøts;K9o9?poa j,ftpgsfp7dotpyagokar2Zj¿pyr.lf]y.ysypHs7 soTu]mj,sføpH tYf-tpgSjhsyPskkkha7p]9bkasyH doS1h2pdi,8Bpyov-oaip]9uTl,gnpkarts1Tl soT2pbplq9 srqffp]Bpfas7Pfgfp 7p]9du]Sjys3pt 7p]9du]Sjykrmd7 s6ÄTbÄT Í k]n.g7T@¬tpg9pgosf-ts7k8pkaS89gtf]nmfos9?phdu]Sjy F syH3E2pshTt7T # s1Tl SjhAt®iJr kmy xñl shTtk]n.gjSjhsyHrtgp2gj¿p4YBph At®iJrsyPSiu]mlha Ðs6ÄT2pu]mlha b]uTbÄTSjhgp2gj¿p4YBphBpy yY9 t]um9s6ÄTsypHs7 doS1h2pAt®iJr3Yij,fdo6pygokaAt®iJrSjgcpkr¶pgF8pkaS89gokadtmrosf-ts7kdu]Sjy 3E2pShO9st/9sh9SjhhtasyPiprj98YcT 5V]Mk,rs6ÄTtpgov:pta2pc/TrJ9s7Iicp tøM9tpgo]suvV4pgtYf-goka5«>y dtmrtpg9pgDy4p3T7¯9k95p9 sdoTdBpka®otgnÇ yY9 osf-t8Y7Lp7]syTo0 j,frpyo9´pvV2,ytø9g,o4pusyH Åk,ruYyYiLov:sT z/pH®otgnÇ yY9g,o4puDy®otgnÇ tø9®okrØyw M M ñ7T (É sjTrOTgt8iC6pims3phsyPshTj2ptaSkJ9 3.o;K]2pr.lyR9 ®otgnÇ7p]9syH M T - ¬7]½ruñg7T 29-¬ TMB TI 30
 33. 33. slT9syPBpysdoTdBpkaS;y7TsBpy (Bonne) 5øpi !Á!)) ))) sBpHumrØsjpldtmr4,rYkpGkJÆnW<fYy kdrpoa2pr,hj¿pyDytpg8pkaS89 dkoiprrpdip @ Dygj¿¬6r/ymv¢ xø¯ !((# 3.o;K]yY9S;y7T UTM 5øpi !Á%) ))) 2p®otgnÇ2]y.ltøM9tpgfmH8pkaS89t]nia7Ti¯9os9?phdu]SjysyPshTjT2ptaSkJ9 j,fSjhrpySf9tøM9kywYkv¢po]suvVoSyCr xø¯ @))% Sjhdi,8Bpygj¿k4p yY9duR7wk4pbymrñi s1TlduHtgmnpduHr1ptKdi tμd79aBpyeplduH1iCsh5pshTduHgp2dtrjptaþLsdoTfOpoasyH ypS58YfæYtp xø¯ @))% ty«9s7P oSyCrshTsyHs7Ii slT9tμsdoTdBpka;9Sjg y,8S;y7TsBpy (Bonne) SjhBpyrtuTtpgs6ÄTk8ytr/S5Kdu]Sjyxø¯ !(*%sjpl3,kfr«9uTS;y7TsBpy (Bonne) 5øpi !Á!)) ))) rtshTS;y7T UTM 5øpi!Á%) ))) SjhkywYkv¢po]suvVoSyCr xø¯ @))% bymv¢piþLsdoT kgmoskftJTrt tpgshTtseT9cp trØM2p5ÄH5piosf-ts7k yY9 ®otgnÇ8pkaS89 yY9 5ÄH5pi6y6pyrymkKkdrpoao]suvVtpg9pgsypH 3ErYydiRrdi,8s7 j,fBpyov:pta5p9shT slT9rpy6y6pyrymkK yY9 ®otgnÇ7s] yTo g.r7p]9rs6LpBpljRt2v:<yd3oad3pya kdrpoasdoTdBpkatøM9tpgo]suvVsokttr/du]SjysyH þLBpydotosjpldokY7w4pu2pr.lyR9dos7k2Yi5p97¯9oT 2ptpguYi rGyJTjRtyp] yY9 bøtosf-ts7kgokaslT9x«9tpiay,8tpgh]BptgpoarYybkas7 syPtøM9tpg5Yi5]o]suvV4pgtYf-2pdo8iJYkpdkJ2,y2piYrpim4,rYDyslT9 slT9BpyBpiao9a8TgF2yDytpg9pgdu]SjygokaslT9 @ yptaSjhBpyo,2p2T8Yi yY9r.lf]y.ys7Ii di,8g9go.kuYtpgr.l2T8YisjTrOTomusÄ 1im2piYjrpykpgk]5pyasyH μtøM9tpgo]suvV4pgtYf-goka5«>y dtmrosf-ts7kgokaslT9di,8f,hhmttøM9DduSjhkrO<gs7Psjpld3poarTyo9Noai¯9uTkrñlkd9?prkm8hrt 2ptSy«9Sjhdozr TYyR92]9Ed3myfpvVa kiÄkp1p8 3/py;«<83ryp3ryÇs7Pjha s1Tldi,8kdrptsyPi]oyajpfadklph 5ÄHtSy«9sBpH2]g]m 3/py7Rtk=pisdoTdBpkadof¯Dc+ 5ÄHbyprñl hÅk,rsrThg,o4pu tøM9®okrØñyw7T !)É TM 7T 30¬ ¬7]-uñgB½rTI 31 -
 34. 34. 8Yg4pu7p]9bkasyH 3.gSidi,8BpysrThs[TvV yY9 ;JhaiDr«s3pgustpikgskT tμoqmSyJ ;QMls7P8YvV tYf-tpgr.lf]y.ySjhksdrfBpyrtsjplh]Bpth]oysyH Sog Y2pdi,8dozryR9tpgBpiao9a sjplkpgr1xæYipyslpBplgokadtmr2yr.lf]y.yi,fs7P8YvV bpdkñls1imsyH 5VM]k,rsx«íiltþtpksyH ip9yprþLgp2gj¿p¬4YBphtrØM2pk]Sj9y,8tpgjR93mn yY9 tpgstpikgskTgsjplsk/pH 2,yf]supHdtmrtpg9pgosf-ts7k yY9 rGyJdT 3oa2pyacøptaDybp2Vp6g2piY77.hoyQMttYf-tpgdu]¬Sjy syPsdtprtpgjRtyp]gokaAt®iJr®oypltgj¿rGyJT km5 bpy yY9 At®iJrs7kgj¿rGyJT 8qp 3Tr1m9 SjhBpyo,2py,8tr«p]9tpl dBp2Vp yY9 k/pgiTgoka5«>ysjTrOTomuÄs1imDytYf-tpgdu]SjyjμrpykpgFk]5pyakdrpoados7k2piYsyH k]n.g7T #¬tpgBpiao9a4,rYS5/g iprosnJpldu]Sjy 2puYskk4,rYc«MtdipfyY9 4,rYby«9aDd2 F slp9iprS;y7TirNhasyPb9?tpgk1do2p2piY 5øpi !Á!)) ))) gokadtmr4,rYkpdkJÆnW<fYy r.lS;øt6]Dy4,rYsyH kCYisyPtøM97RtjTS5/g sdtprsz/pHcp 4,rYby«9asdtH yY9 r.lS;øti,fDy4,rYsyH kCYisyPtøM97RtjTs8Iinpr Åk,rsrThS;y7TtøM9®okrØñyw7T !!É syPtøM9kCpy4pu2ptaSkJ9gokatrØM2p syH3E2prgitSjhoyKha7mtip]9uTkrñltphDytpgdi.idipgokaBpgp]9shTtrØM2prtr«qH j,fBpyov:ptauT5p9sjTrtpg3,kS;y7TSo9Sft7RtjTypsuhsypH di,8Bpys6ÄTseT9sdtprtpgksdrfgokagj¿BphBpgp]9 sjplrYyBpykptk.g Ð uYsd3pHslpoha2pr.lr-pkados7ksypHseTl bøt3,kS;y7T tμrYySjhBpyjR9 yY9 k?phab]uTkCpy4puDytpgtpyatpoajT6«gT okado2p2ysyPshTSjyjT2ptaSkJ9sypHSjg oSyCrshTsyHs7Ii S5KoyQpiadu]¬Sjy tμdi,8Bpyksdrf;«pkaoJ<g2psdfTykp sjplgj¿b]npfr,hj¿py yY9 do2p2ysyPipr7Tip]9Sjhrpytpguptauyw2ptaSkJ9rYyBpyjR9§ h ñ j,sføH syPtøM9k4putpgnÇ2ptaSkJ9 SjhoyQpiadu]Sjy4p3sdfTyrpySisyPshTS;y7T sjpl3/pyos9?phuYidBptj s1TlS;y7T yY9 tpgtpyatpoa2ptaSkJ9 - TMBu 31 ¬7]½rTIñg7T32 -¬
 35. 35. gokado2p2y tμrydko3øp Sjhtø9syH rpy4,rsY 8Iinprf,h5p9jTS5/g A4,rSY 5/g Y Mtμf,hs7PtøM9jTs8Iinpr8YvVSjg siTs3di,8sjpHdkplipr8Y6Tnp Í 2pg.r 2sdrTkDytpgsjpHdkplbpfrpyoTlqp9 3E Ö 7Tr.l¬tpia4,rYS5/gSjhsyPtøM9jTs8Iinpr g.r7p]9do2p2yS5/gsyPtøM9sypH;9 ov-<hs7PþLs8Iinpr sjTrOTþLdkoiprS;y7T s1Tls8Iinpr tμdi,8s6ÄTj,f3øpSjg f]supH4,rY yY9 do2p2ygoka5«>y SjhkCYisyPshT7RtjTtrØM2p 7TuTg¬sgT4,rY yY9do2p2ysgI905«>y sfvVuT7ip]9Sjhx«9f,h3øps7P8YvsV 7Prt TsypH s1Tltpia7RtjTSjhx«9f,h3øpsyH þL3øps7P8YvVs7Prt sjTrOTkdroiprS;y7TsjplrYyfp]Bpfa3Yib]uTtiJpskj¿tYf- k9?r yY9 do8iJYkpGkJDytpgtpyatpoaj6T« yY9 TtpggkasyPgokado2p2y tøM9glFsuhjμl,gh9aty«9rtsypHseTl 7ToT¬gtKptpgtpyatpoagokado2p2y7p]9k95p9 syPipr7Tip]9jSjhsgI905«>y sjpls6ÄTtpgkdrokdr.hsjpHj,g2pr.l3øp dkoiprk/pgiTbymkKpgnFDytpgslp3lha3øp fmHDc+7T @# S5 srkp xø]p @)!! 8Y6TkpGkJ7ToTfm9sdtplsyH 3E2p2sdrTkjμh=doskTg2p9s3kdrpoado2puh¬gj¿Dy4p3T7p]9k95p9syPipr7Tip]9SjhrpytpgoqHupha j,fBpyov:ptauT5p9shT bymkKpgnFDytpgslp3lhasyH di,8Bpys6ÄTseT9sjTrOTs3phsjPoyJgtKptpg¬d3oad39tpyatpoa4,rYtg yY9jT6«TSdkf]tpggokado2puhgj¿ SjhBpyip]97Th]yPyY9s6ÄTtpgo9Nos9NTy;h2pl,gxø¯rts1Tl þLBpyoyJgkasyP yY9 tpyatpoajT6«T7¯9sypHjSjh syPtøM9dto5ñnWDytpg9pgsyH dtmr2]ypvVfdrmHyR9di,8fmHkYtKphr=YirmyyR9s6ÄTtpgsjpHj,g3øp ¤sk/Ts7P¬sk/Trt£ s7Piprht}nF4,rYkpdkJ yY9kCpy4pujT sjplltS5K3,kfr«9uTS;y7TsBpy (Bonne) 5øpi !Á!)) ))) gokadtmr4,rYkpdkJÆnW<fYy rtshTS;y7T UTM s6ÄT2pr,hj¿py dkoiprtpgbymv¢piDykywkv¢po]suvVoSyCr s3phtpgnÇk5pyasyP7TsyH 3E6pypþLBpyjpfa5picp Y ]trØM2pyR9rYy5pi Ð Bpiao9ajTseTl k,rOTSi ! Srqdidteptμsjpl 32¬ ¬7]uñgB7T½rTI 33 - - TM
 36. 36. - TMB½rTI 34 -
 37. 37. - TMB½rTI 35 -
 38. 38. 2pi.sh5;«<8tpg sypHs8Iinprdi,8gtjTk9þLtrØ2pdorpn2p ! @$#¡( 1Ytip MSjhsyH 3E2pj]snpHdkplipr MOU xøp] @)!! Åk,rsrThS;y7Ts5iJ7p]9 $tøM9®okrØñyw7T !#É 3.gov:ptaoSyCrcp D;QjTsfvV¬f,hsyH rYySrystTirtuTdo2p2ytrØM2po]upyshTjTs8Iinpr Ðdo2p2ys8Iinpro]upyshTjTtrØM2psypHs7 tμoqmSyJ ov´psyH onJphrtuTS5Kdu]SjySjhBpgp]9Bpy3,kshTS;y7ToyKha7mtþL Sjh4p3T7p]9uTg trØM2p¬s8Iinpr di,8gtj]snpHdkplk]sjPgtKp7mtkCpy4puDytpgtpyatpoa4,rYtg jT6«T yY9 d7uLkrOiJYgokado2p2y7p]9k95p9 k]n.g7T$¬os9?phdu]Sjysh5 #!$ yY9 tpg6pyp o,gn4pu7RtjTtrØM2p F g1,irtjhasuhsyH slT9BpysBpHos9?phdu]Sjy ksdrfBpyf]y.y @#¼7Tip]9 shTf]y.y7Tip]9kgmo #!$ 3Yi2pf]y.yos9?ph 3EksdrfBpyf]y.y @*%shT #&% os9?ph Ås7ph s4«pH diTÉ Sjhdi,82p &¼ì Dyf]y.yos9?phkgmo tøM9syH 7Tip]9SjhBpykp9k9ag.f rpyf]y.y @)* shT #!$ 3Yi2pos9?ph 3Esk/TyR9 @%@ shT #&% os9?ph tpg9pg5nWkTrpdu]Sjy ksdrfBpydoS89&)) 3Te<Srqdi DyS5Kdu]SjykgmoSjhrpydoS89dorpn2p ! @&) 3Te<Srqdisuph3E sk/TyR9 %*ì DyS5Kdu]Sjy7¯9r,h 5V]Mk,rov:pta2,ycp os9?phdu]Sjysh5 #!$ 3E2pos9?ph fm9sdtplo];miDyS5Kdu]Sjys3ptg8p9dos7k7¯9uTgtrØM2p¬s8Iinpr f]supHrm5 trØM2prpys3phsjPoyJsxØpHs7Pt]niadu]Sjykrmd7 syPtøM9z,9krmd7skIroSyCrs7Iisjplfpoas;JTrsfvVuTos9?phdu]Sjysh5 #!$ syHs7P os9?phsyHrpykpg¬k]5pyanpka s7pH2ptøM9g,o4puDy2sdrTkS5Kdu]Sjynpr.ltμsjpl suph3E 7p]92sdrTksdoTS5Ksdo8Ts•xø¯ !(#( 7p]92sdrTksdoTS5Kkrfr+pl uTsdupHcp 4p3T7¯9uTgf¯Bpfadi,8s6ÄTtpgfgfp3øp sjpls;JTrsfvVuTf]nmfjTs3ptsyH sjTrOTt]niaS5Kdu]Sjykrmd7g8p9dos7k7¯9uTg sx«íitøM9þtpksyHSjg 5V]Mk,rshTtseT9y,82]1gjμdiRrdi,8 yY9 4«EkÄp9r.lgokaduHtgmnp ksrJfduH ysgpiJr kT1ym SjhduHb9?Bpyov:ptasyPtøM9duH¬ - TMBu 35 ¬7]½rTIñg7T36 -¬
 39. 39. gp2kpgfmHDc+7T @& S5 tv¢p xø¯ !((( cpF ¤tøM9do8iJYkpdkJtrØM2p 7RtjTtrØM2p¬sdtpr7¯9r,hBpyBpiao9ag.fs7Ps1Tl oyQpoart stpHdihaSjhs8IinprþLsz/pHcp 1Ä<tmtsypH yY9 stpHr.lf]y.ySjhkCYisyP5p9iO<9S5KoyQpiasdo8Ts• tμoyJBpias7Ii sjplkpgkpgpfggokashptb3?s7kp4YBphBpgp]9 Dc+7T #! S5rtgp xøp] !(#( rLqp98YvVs7Ii tphuTxøp] !(¼$ gp2gj¿p4YBphtrØM2psuhsypHBpyltS;y7T ! SjhsBpHumrØsjpldtmr4,rYkpdkJtrØM2pS;=tiprS;y7TBpg¯9Service Hydro-graphique 5øpi !Á#)) ))) 4:poa2pr.lS;y7TjTs3pt s7PþLbyJg2piY77.hk?pha yY9 BpyirNha7mtsyPb9?tpgk1do2p2piYsypH 3EslT9Bpy3,kS5Ksdo8Ts•2pdu]Sjykrmd72pr.ls8Iinpr;9Sjg S;y7T yY9 Atkpg7¯9bkasyHs1Tl SjhbiTigp2gj¿p4YBphgoka5Vš biTigj¿p4YBphkp6pgngj¿do2prpyYitrØM2p gj¿trØM2p yY9gp2gj¿p4YBphtrØM2pof-MoOyø t]niacp2pdu]Sjyof-MoOyøgokatrØM2p j,sføHs1Tl 5V]lhas[TvVcpkrñltphof-MoOyøsyH Sjh Mkthshpt7¯9r,h t]um9SkÄ9gttpgkdrokdr>hb]uTdu]Sjy slT93.gltS5Ksdo8Ts•syH sjTrOT5nWdu]kTrpSjykrmd7gokados7kslT97¯9uTg sjTrOT7mtþLt,ysfPslT92]ypyasdtpl77.hBpyy,8rgitr.ljμfOpkahpka kdrpoatpgd3oad39yY9 b4Y8åäyÇdos7ksgI905«>y£ Åk,rbpy5«rkpg7p]9dkm9DyduHgp2kpg tø9®o¬ R MkrØñyw7T !$É os9?phdu]SjySjh4p3T7¯9uTgtrØM2p¬s8Iinpr Bpy yY9 t]um9s6ÄTsyH rYydiRrSi2ptYf-tpgg.r3øps6ÄTseT9 sjTrOTkr?phatpg5nWSft7RtjTg8p9duHgp2pnp¬fdttrØM2p yY9 kp6pgngj¿k9?ryYlrs8Iinproqmsn_pHs7 oqmSyJ 8p2pf]Sntr.l•p9k]5pyaSjhyR9;Jha2p8Y4p37pyrYybpftpiaDc«BpyjhatYf-tpgupgo,gn¬4puSjyjTDyduHgp2pnpfdttrØM2p þLtpyaSirpy4pugR9rp] yY9 g.rf]Sntjhatpg6pypkm5kyJY4pu tpg2]gmvVshTtkQ>lt]snTyskj¿tYf- tpgb4Y8åäk9?r tpg¬shTttrØka2T84pugkasyP yY9 tpgtpiaoyCl4pudtTdtgokado2p2ys7Ii;9Åk,rsrThg,o4puos9?ph tøM9®okrØñyw7T !%É TM 7T 36¬ ¬7]-uñgB½rTI 37 -
 40. 40. ¬ ksrJffdtT do6pygj¿k4p ¬ At®iJr shpt2]7p8 shpt shptdkT ¹ syPfm9ov-oasyH 5VM]k,r3,kov:pta2pc/TrJ9s7Ii b]uTtpgsoJ2VpjμsrpHrmiÆi9ptsggokagp2gj¿p4YBph tøM9tpgoyJumHupg2]yHd3oa®okñ3? sjTrOToyJj]snTgsxØpHs7PksdrfþL5p9SiBpyy,8s3phsjP2plm7kpGkJgoka5y tø9tpgtkp9S5KoyQpia w >« Mdu]SjytrØM2pr.l Sjhrpy4pufOpkahpka diRrdi,8 2pdu]SjykyJY4pu rYiJ4puk1doiYoiJYtpg yY9 tpgb4Y8åä sjTrOT®iJrdoslp2yÇgokados7k2piY yY9do2p¬2ytrØM2pd3oadk7poa2pyacøpta 2pr.l3øpsyH tøM9yprgp2gj¿p4YBphtrØM2p 5VM]tμk,rk]Sj9y,8tpgjR93mnjμd2phsd2P;9Sjg 2,yf]supHb9?gj¿k4pjμ®iJM9®iJr Sjh2pyYf-tph Si9;Jhay,8tpg3p]d7jμrpyiDr«f]supHs3physlpBpl yY9gphaktr/4pugokagp2gj¿p4YBph 5VM]k,rk]Sj9b]ng3mn2puYskk f]supHksrJfb3?r1puvVpfdtT s19 k]gYydo6pygj¿k4p yY9 b9?gj¿k4p7p]9r,h SjhBpybymv¢piþLg,o5VM]jRtyp]k1tpgTrt;Jhatpgo]4«E2,yjhab9?gj¿k4p yY9 iprglFb9?gj¿k4pjμ®iJM9®iJrsyH 2,yjhado2p2ytrØM2p7p]9r,h shTdo6pyo7jμrpykpgk]5pyakJTuTtpg9pgsBpHos9?phdu]Sjyg8p9duHgp2pnpfdttrØM2p yY9 kp6pgngj¿k9?ryYlrs8Iinpr 5VM]k,rdokY7wug2ñlo8gr1pdoskTg 2,yksrJfb3?r1puvVpfdtT s19 k]gYydo6pygj¿k4p yY9krp2Yt¬krp2Ytp7p]9bkaDyb9?gj¿k4p k,rBpydotosjplkm54puh=ogYonç yY9ksdrfBpys2p32ñldifHdif9atøM9d3oa4pgtYf- sjTrOTomuĬ ,s1im2piY yY9 do2p2y k,rb3mn ¹ - TMB½r ñg 37 ¬7]uTI7T38 -¬
 41. 41. ]bsm<½n§TI 1¼1- TMB½rTI 39 -
 42. 42. ]bsm<½n§TI 1¼2- TMB½rTI 40 -
 43. 43. ]bsm<½n§TI 1¼3- TMB½rTI 41 -
 44. 44. ]bsm<½n§TI 1¼4- TMB½rTI 42 -
 45. 45. ]bsm<½n§TI 1¼5- TMB½rTI 43 -
 46. 46. ]bsm<½n§TI 1¼6- TMB½rTI 44 -
 47. 47. ]bsm<½n§TI 2¼1- TMB½rTI 45 -
 48. 48. ]bsm<½n§TI 2¼2- TMB½rTI 46 -
 49. 49. ]bsm<½n§TI 3- TMB½rTI 47 -
 50. 50. ]bsm<½n§TI 4- TMB½rTI 48 -
 51. 51. ]bsm<½n§TI 5- TMB½rTI 49 -
 52. 52. ]bsm<½n§TI 6¼1- TMB½rTI 50 -
 53. 53. ]bsm<½n§TI 6¼2- TMB½rTI 51 -
 54. 54. ]bsm<½n§TI 7¼1- TMB½rTI 52 -
 55. 55. ]bsm<½n§TI 7¼2- TMB½rTI 53 -
 56. 56. ]bsm<½n§TI 7¼3- TMB½rTI 54 -
 57. 57. ]bsm<½n§TI 8- TMB½rTI 55 -
 58. 58. ]bsm<½n§TI 9¼1- TMB½rTI 56 -
 59. 59. ]bsm<½n§TI 9¼2- TMB½rTI 57 -
 60. 60. ]bsm<½n§TI 9¼3- TMB½rTI 58 -
 61. 61. ]bsm<½n§TI 9¼4- TMB½rTI 59 -
 62. 62. ]bsm<½n§TI 9¼5- TMB½rTI 60 -
 63. 63. ]bsm<½n§TI 10¼1- TMB½rTI 61 -
 64. 64. ]bsm<½n§TI 10¼2- TMB½rTI 62 -
 65. 65. ]bsm<½n§TI 10¼3- TMB½rTI 63 -
 66. 66. ]bsm<½n§TI 11¼1- TMB½rTI 64 -
 67. 67. ]bsm<½n§TI 11¼2- TMB½rTI 65 -
 68. 68. ]bsm<½n§TI 11¼3- TMB½rTI 66 -
 69. 69. ]bsm<½n§TI 12- TMB½rTI 67 -
 70. 70. ]bsm<½n§TI 13¼1- TMB½rTI 68 -
 71. 71. ]bsm<½n§TI 13¼2- TMB½rTI 69 -
 72. 72. ]bsm<½n§TI 13¼3- TMB½rTI 70 -
 73. 73. ]bsm<½n§TI 13¼4- TMB½rTI 71 -
 74. 74. ]bsm<½n§TI 14¼1- TMB½rTI 72 -
 75. 75. ]bsm<½n§TI 14¼2- TMB½rTI 73 -
 76. 76. ]bsm<½n§TI 14¼3- TMB½rTI 74 -
 77. 77. ]bsm<½n§TI 14¼4- TMB½rTI 75 -
 78. 78. ]bsm<½n§TI 15¼1- TMB½rTI 76 -
 79. 79. ]bsm<½n§TI 15¼2- TMB½rTI 77 -
 80. 80. ]bsm<½n§TI 15¼3- TMB½rTI 78 -
 81. 81. ]bsm<½n§TI 15¼4- TMB½rTI 79 -

×