7 คำถามที่คุณต้องเจอในการสอบสัมภาษณ์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

7 คำถามที่คุณต้องเจอในการสอบสัมภาษณ์

 • 6,487 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
6,487
On Slideshare
6,277
From Embeds
210
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
169
Comments
0
Likes
3

Embeds 210

http://teachernew.wordpress.com 178
http://jaidee.wiangsa.ws 32

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 7 คําถามที่คุณตองเจอในการสอบสัมภาษณ บางคนอาจจะพอนึกภาพออกนะครับวา เด็กม.ปลายที่กําลังจะเขาสอบสม ภาษณเขามหาลัยเนี่ย มันกังวลแคไหน (ทั้งๆที่ไมจําเปนตองกังวลเลย) กลัว นูน กลัวนี่ ขี้หด ตดหาย กังวลสารพัด ประดุจวาหองสัมภาษณคือหองดับจิตก็ ไมปาน ก็ยังไมทันไดตอบคําถามนองเคาเลยครับ พอดีนองเคาขอตัวไปกอน ,,, อยากระนั้นเลย ไหนๆก็ไหนๆ ก็ยกเอามาตอบมันในบล็อกเสียเลย เวลาปหนามี นองมาถามอีก จะไดไมตองมาบิ๊วอารมณกันใหม ,,, ,,, ,,, เรามาดูวา คําถามแบบไหน ที่มักจะเจอเวลาสอบสัมภาษณเขามหาลัย ,,, ,,, ,,, 0.ถามขอมูลสวนตัว อันนี้เปนเรื่องปกติ ธรรมดาสามัญครับ อาจจะใหเราแนะนําตัว ชื่อ นามสกุล จบ จากโรงเรียนอะไร เกรดเฉลี่ยเทาไหร ก็วาไป ,,, ซึ่งบางคนก็อาจจะขามส เตปทตรงนี้ไปก็ได ถาอาจารยคิดวาไดขอมูลจากเอกสารที่วางอยูตรงหนา อาจารยพอแลว ,,, แตบางที อาจารยก็อยากใหเราแนะนําตัว เพื่อสราง ความคุนเคยกับอาจารย เพราะบางคนก็สั่นจนแนะนําตัวเองถูกๆผิดๆก็มี
 • 2. มีเพื่อนผมคนนึง มันไปสรางวีรกรรมตอนสอบสัมภาษณไวอยางลือเลื่อง มาก ,,, ผมสมติชื่อมันวา โตแมง ก็แลวกันนะครับ โตแมง สอบไดคณะวิทยาศาสตร ภาควิชา เคมี ณ มหาลัยในภาคอีสานแหง หนึ่ง ,,, แตโตแมง กะวา ไปสอบสัมภาษณชิวๆขําๆไปงั้นเอง เพราะคิดไวในใจ แลววา ไมเลือกที่นั่นแนๆ ,,, พออาจารยถามชื่อ โตแมงตอบวา "อาจารยไมรู เหรอครับ วาผมชื่ออะไร อาจารยรูมั้ยวาผมเปนใคร" และก็ตามดวยคําตอบกวน ตีนอีกหลายดอก ,,, ผลคือ โตแมง ไมผานการสอบสัมภาษณสมใจอยาก ,,, ,,, ,,, 1.ถามความมั่นใจ แนนอนครับ คําถามบังคับที่ทุกคนจะไดเจอ "ทําไมถึงอยากเรียนสาขา/คณะ นี" ,,, ้ ถาเปนคนอยากเรียนจริงๆ ก็จะไมลําบากใจหนอย ถาเปนแบบโตแมงขางบน อยากฮาราคีรีตัวเองก็ไมยาก แตถายังสองจิตสองใจ อารมณประมาณวา จะไม เอาก็เสียดาย จะเก็บไวก็คิดหนัก ,,, ก็ใหพยามคิดถึงเหตุผลที่ทําใหอยากเรียน แลวตอบไปแบบไมตองคิดมากครับ เพราะเขาถามถึงเหตุผลที่อยากเรียน เขา ไมไดถามถึงเหตุผลที่จะทําใหไมอยากเรียน ,,, แตจะดีมาก ถาเราสามารถ ตัดสินใจไดกอนการไปสัมภาษณ เพราะมันจะทําใหเราตอบไดอยางมั่นใจ และ ไมเปนการตัดโอกาสคนที่เขาอยากเรียนจริงๆ แตคะแนนสอบอาจจะนอยกวา เรา ถามั่นใจวาอยากเรียนจริง แตเจออาจารยแอบขู เชน "เรียนยากนะ", "รีไทร เยอะนะ", "รุนพี่เธอก็บอกครูแบบนี" ตอบๆไปเหอะ "มั่นใจครับ/คะ" คนเกง ้ หรือจะเทาคนใจสู อาจารยก็อยากวัดแคนี้แหละครับ ,,, ,,, ,,, 2.ถามความรู คําถามวัดความรู แตละคนก็จะถูกลองของมากนอยแตกตางกัน บางคนก็เจอ หนัก บางคนก็เจอเบา บางคนก็เจอคําถามตรงสายเลย บางคนก็เจอความรู รอบตัว ก็สุดแลวแตบุญทํากรรมแตงครับ (ha) ,,, แตโปรดเถิดดวงใจ โปรดได ฟงคํานี้กอน ,,, ถาไมรูเกี่ยวกับคําถาม พลีสเลยครับ กรุณาอยาดําน้ํา อยา
 • 3. พยายามเนียนนุมกรุมกริ่ม อาจารยที่อยูตรงหนาเรา เกาๆกันทั้งนั้น อยาคิดวา จะใสตีนกบสคูบาดําน้ํา แลวจะรอด ตอบถูกในสิ่งที่รูและเขาใจนั่นเปนเรื่องดีครับ ถารูก็ตอบอยางมั่นใจเลย ,,, ถารู บางไมรูบาง ก็ตอบเฉพาะสวนทีรู ,,, แตถาไมรูจริงๆ ใหตอบวา ไมทราบครับ/ ่ คะ ,,, การที่เราไมรู ไมใชเรื่องผิด เพราะถารูไปหมด กูจะมาเรียนทําไม? แตก็ควรทําการบานมาบางเหมือนกันนะจะ ,,, เพราะถึงไมรู ไมใชเรื่องผิด ,,, แตถาไมรูไปหมดซะทุกเรื่อง มันก็กะไรอยู จริงไหม? เพือนผมมันมาประจานตัวเองตอนสอบสัมภาษณเขาวิทยคอม ,,, อาจารยถาม ่ วา ที่บานใชโปรแกรมคอมพิวเตอรอะไรบาง ,,, เพื่อนผมมันตอบวา "ก็ใชวาย แนม(Winamp)ฟงเพลงอะคะ" (กรุณานึกถึงหนาคนถาม ตอนเพื่อนผมมัน ตอบ) ,,, ,,, ,,, 3.ถามจุดแข็ง อาจารยแกก็จะดูคะแนนของเรา ถาวิชาไหนเราทําคะแนนไดดี อาจารยก็ อาจจะลองเทสทดูบางวา เอ ไอนี่มันมั่วแมนรึปลาว วิธีตอบก็ใหกลับขึ้นไปอาน ขอที่แลวครับ ,,, ,,, ,,, 4.ถามจุดออน บางคนนี่โคตรซวยครับ นอกจากอาจารยจะไมถามจุดแข็งที่คันปากอยากจะ ตอบจะตายหาน แตยังเสือกถามจี้จุดออนเราอีก ,,, เวลาโดนจี้จุดออน ก็อยาประสาทแดกไปครับ ,,, รูก็ตอบ ไมรูก็บอก "ไมทราบ" จบ! ,,, ตอบไมได ไมมีใครเอาM16 มารัวใสใหตายหงสคาหองสัมภาษณ แนนอนครับ พออาจารยแกถามจนสาแกใจแกแลว ตอไปก็จะกลับไปทีขอ 1. ครับ นั่นก็คือ ่ "ชวงวัดใจ" อยางผมนี่ ตอนม.ปลาย เกรดฟสิกสไดนอยมาตลอด ,,, คะแนนเอ็นทวิชา ฟสิกสก็ไดนอย ฟองตัวเองอีก ,,, เจอเลยครับ "มีเรียนฟสิกสตั้ง 2 ตัวนะ มี
 • 4. แล็บฟสิกสดวย จะไหวเหรอ" ,,, เจอลองดีอยางนี้ เราก็ตอบไปเลยครับวา "คิด วาไหว และจะพยายามใหดีที่สุดครับ/คะ" ,,, ในชีวิตมหาลัย วิชาไหนเราไมเกง มันก็เอาเกรดเอยาก อันนี้พอจะมองภาพ ออกนะครับ แตเชื่อผมเหอะ ถึงเราจะเอาเกรดเอในวิชานั้นๆยาก แตก็ใชวามัน จะติดเอฟกันงายๆ ,,, และผมก็ผานฟสิกสมาดวย D+ 2 ตัว (ha) ,,, ,,, ,,, 5.ถามหาพอ หาแม เออ อันนี้ไมไดกวนตีนนะครับ ,,, อาจารยอาจจะถามหาพอ หาแม ของเราจริงๆ ,,, หลายคนงงวา ทําไมตองถาม? ,,, เคสนี้ เผื่อไวในกรณีที่ผูปกครองมีความ ขัดของในการหาคาเลาเรียนใหเราครับ ,,, อาจารยก็จะถามวา พอ แมทําอาชีพ อะไร มีลูกกี่คน ติดขัดเรื่องการเงินไหม เราตองการทุนไหม ,,, ถาตองการ ให ตอบโดยไวเลยครับ อาจารยก็จะทําremarkไว ซึ่งก็เปนผลดีกับตัวเราเอง ในกรณีที่เราตองการทุน แตอาจารยไมถามเรา ใหเราชิงถามเองเลยครับ ,,, เรื่องทุนการศึกษานี่ เรื่องใหญ อยากลัว อยาอาย อาจารยเขาพรอมตอบอยู แลว ,,, ,,, ,,, 6.ถามหาพี่ ถามหาพอ หาแม แลวอาจจะมีถามหาพี่บาง แตอันนี้ออกแนวระลึกชาตินิดนึง ,,, ถาใครมีพี่หรือญาติที่เรียนคณะ/สาขา นั้นๆ ตลอดจนเปนที่รูจักของอาจารย ผูสัมภาษณ แกก็จะถามเลยวา เปนนองของ/รูจัก...หรือเปลา ,,, ใหรูไวเลยวา พี่หรือญาติของนองๆ อาจจะมีจุดเดนซักอยางนึง ที่เปนที่จดจําของอาจารยที่ ถาม ,,, สวนจะเปนจุดเดนดานดีหรือรายนั้น ก็ไปวัดดวงกันเอง (ha) แตขอนี้ไมตองซีเรียสอะไรมากครับ ถามมา ก็ตอบไปแคนั้นเอง ,,, ,,, ,,, 7.ถามหาอะไร? นอกจากทั้งหมดที่กลาวมาแลว จะมีคําถามอยูประเภทหนึ่ง ที่เราฟงแลว อาจจะเกิดความสงสัยวา อาจารยจะถามหาซอกตึกอะไรครับ? เชน "ชื่อแปลวา
 • 5. อะไร", "ใครเปนคนตั้งชื่อให", "เมื่อคืนไปกินเหลากับรุนพี่มารึเปลา" หรือ "รุน พี่เลี้ยงเนื้อยางรานไหน" ก็ไมตองกงกงหรอกครับ คําถามเหลานี้ ดูเหมือนจะกวนตีน แตมันเปนการสราง ความผอนคลายและความคุนเคยใหกับพวกนองๆเองนั่นแหละ เพราะบางคน เขาไปเจออาจารยก็เกร็งจนรูตูดขมิบไป 30 รอบก็มี เดี๋ยวจะสัมภาษณไมรูเรื่อง กันพอดี ,,, ,,, ,, ก็คงจะพอเปนแนวทางไดบางไมมากก็นอย (ประโยคนี้ คํานํารายงานสงครู ชัดๆ -3-) หรืออาจจะทําใหนองที่กําลังจะไดเขาสัมภาษณเร็วๆนี้ ไดสบายใจ ขึ้น ,,, แตขอเตือนกอนวา ทั้งหมดที่วามา มันก็แคความเห็นของผมคนเดียว เทานั้น อานพอเปนแนวทางได แตอยาเชื่อทั้งหมด เตรียมตัวใหพรอม เปนตัว ของตัวเอง ผอนคลาย แตมั่นใจ แลวการสอบสัมภาษณเขามหาลัย ก็จะไมนา กลัวอีกตอไป