7 คำถามที่คุณต้องเจอในการสอบสัมภาษณ์

13,586 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,586
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
348
Actions
Shares
0
Downloads
320
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7 คำถามที่คุณต้องเจอในการสอบสัมภาษณ์

  1. 1. 7 คําถามที่คุณตองเจอในการสอบสัมภาษณ บางคนอาจจะพอนึกภาพออกนะครับวา เด็กม.ปลายที่กําลังจะเขาสอบสม ภาษณเขามหาลัยเนี่ย มันกังวลแคไหน (ทั้งๆที่ไมจําเปนตองกังวลเลย) กลัว นูน กลัวนี่ ขี้หด ตดหาย กังวลสารพัด ประดุจวาหองสัมภาษณคือหองดับจิตก็ ไมปาน ก็ยังไมทันไดตอบคําถามนองเคาเลยครับ พอดีนองเคาขอตัวไปกอน ,,, อยากระนั้นเลย ไหนๆก็ไหนๆ ก็ยกเอามาตอบมันในบล็อกเสียเลย เวลาปหนามี นองมาถามอีก จะไดไมตองมาบิ๊วอารมณกันใหม ,,, ,,, ,,, เรามาดูวา คําถามแบบไหน ที่มักจะเจอเวลาสอบสัมภาษณเขามหาลัย ,,, ,,, ,,, 0.ถามขอมูลสวนตัว อันนี้เปนเรื่องปกติ ธรรมดาสามัญครับ อาจจะใหเราแนะนําตัว ชื่อ นามสกุล จบ จากโรงเรียนอะไร เกรดเฉลี่ยเทาไหร ก็วาไป ,,, ซึ่งบางคนก็อาจจะขามส เตปทตรงนี้ไปก็ได ถาอาจารยคิดวาไดขอมูลจากเอกสารที่วางอยูตรงหนา อาจารยพอแลว ,,, แตบางที อาจารยก็อยากใหเราแนะนําตัว เพื่อสราง ความคุนเคยกับอาจารย เพราะบางคนก็สั่นจนแนะนําตัวเองถูกๆผิดๆก็มี
  2. 2. มีเพื่อนผมคนนึง มันไปสรางวีรกรรมตอนสอบสัมภาษณไวอยางลือเลื่อง มาก ,,, ผมสมติชื่อมันวา โตแมง ก็แลวกันนะครับ โตแมง สอบไดคณะวิทยาศาสตร ภาควิชา เคมี ณ มหาลัยในภาคอีสานแหง หนึ่ง ,,, แตโตแมง กะวา ไปสอบสัมภาษณชิวๆขําๆไปงั้นเอง เพราะคิดไวในใจ แลววา ไมเลือกที่นั่นแนๆ ,,, พออาจารยถามชื่อ โตแมงตอบวา "อาจารยไมรู เหรอครับ วาผมชื่ออะไร อาจารยรูมั้ยวาผมเปนใคร" และก็ตามดวยคําตอบกวน ตีนอีกหลายดอก ,,, ผลคือ โตแมง ไมผานการสอบสัมภาษณสมใจอยาก ,,, ,,, ,,, 1.ถามความมั่นใจ แนนอนครับ คําถามบังคับที่ทุกคนจะไดเจอ "ทําไมถึงอยากเรียนสาขา/คณะ นี" ,,, ้ ถาเปนคนอยากเรียนจริงๆ ก็จะไมลําบากใจหนอย ถาเปนแบบโตแมงขางบน อยากฮาราคีรีตัวเองก็ไมยาก แตถายังสองจิตสองใจ อารมณประมาณวา จะไม เอาก็เสียดาย จะเก็บไวก็คิดหนัก ,,, ก็ใหพยามคิดถึงเหตุผลที่ทําใหอยากเรียน แลวตอบไปแบบไมตองคิดมากครับ เพราะเขาถามถึงเหตุผลที่อยากเรียน เขา ไมไดถามถึงเหตุผลที่จะทําใหไมอยากเรียน ,,, แตจะดีมาก ถาเราสามารถ ตัดสินใจไดกอนการไปสัมภาษณ เพราะมันจะทําใหเราตอบไดอยางมั่นใจ และ ไมเปนการตัดโอกาสคนที่เขาอยากเรียนจริงๆ แตคะแนนสอบอาจจะนอยกวา เรา ถามั่นใจวาอยากเรียนจริง แตเจออาจารยแอบขู เชน "เรียนยากนะ", "รีไทร เยอะนะ", "รุนพี่เธอก็บอกครูแบบนี" ตอบๆไปเหอะ "มั่นใจครับ/คะ" คนเกง ้ หรือจะเทาคนใจสู อาจารยก็อยากวัดแคนี้แหละครับ ,,, ,,, ,,, 2.ถามความรู คําถามวัดความรู แตละคนก็จะถูกลองของมากนอยแตกตางกัน บางคนก็เจอ หนัก บางคนก็เจอเบา บางคนก็เจอคําถามตรงสายเลย บางคนก็เจอความรู รอบตัว ก็สุดแลวแตบุญทํากรรมแตงครับ (ha) ,,, แตโปรดเถิดดวงใจ โปรดได ฟงคํานี้กอน ,,, ถาไมรูเกี่ยวกับคําถาม พลีสเลยครับ กรุณาอยาดําน้ํา อยา
  3. 3. พยายามเนียนนุมกรุมกริ่ม อาจารยที่อยูตรงหนาเรา เกาๆกันทั้งนั้น อยาคิดวา จะใสตีนกบสคูบาดําน้ํา แลวจะรอด ตอบถูกในสิ่งที่รูและเขาใจนั่นเปนเรื่องดีครับ ถารูก็ตอบอยางมั่นใจเลย ,,, ถารู บางไมรูบาง ก็ตอบเฉพาะสวนทีรู ,,, แตถาไมรูจริงๆ ใหตอบวา ไมทราบครับ/ ่ คะ ,,, การที่เราไมรู ไมใชเรื่องผิด เพราะถารูไปหมด กูจะมาเรียนทําไม? แตก็ควรทําการบานมาบางเหมือนกันนะจะ ,,, เพราะถึงไมรู ไมใชเรื่องผิด ,,, แตถาไมรูไปหมดซะทุกเรื่อง มันก็กะไรอยู จริงไหม? เพือนผมมันมาประจานตัวเองตอนสอบสัมภาษณเขาวิทยคอม ,,, อาจารยถาม ่ วา ที่บานใชโปรแกรมคอมพิวเตอรอะไรบาง ,,, เพื่อนผมมันตอบวา "ก็ใชวาย แนม(Winamp)ฟงเพลงอะคะ" (กรุณานึกถึงหนาคนถาม ตอนเพื่อนผมมัน ตอบ) ,,, ,,, ,,, 3.ถามจุดแข็ง อาจารยแกก็จะดูคะแนนของเรา ถาวิชาไหนเราทําคะแนนไดดี อาจารยก็ อาจจะลองเทสทดูบางวา เอ ไอนี่มันมั่วแมนรึปลาว วิธีตอบก็ใหกลับขึ้นไปอาน ขอที่แลวครับ ,,, ,,, ,,, 4.ถามจุดออน บางคนนี่โคตรซวยครับ นอกจากอาจารยจะไมถามจุดแข็งที่คันปากอยากจะ ตอบจะตายหาน แตยังเสือกถามจี้จุดออนเราอีก ,,, เวลาโดนจี้จุดออน ก็อยาประสาทแดกไปครับ ,,, รูก็ตอบ ไมรูก็บอก "ไมทราบ" จบ! ,,, ตอบไมได ไมมีใครเอาM16 มารัวใสใหตายหงสคาหองสัมภาษณ แนนอนครับ พออาจารยแกถามจนสาแกใจแกแลว ตอไปก็จะกลับไปทีขอ 1. ครับ นั่นก็คือ ่ "ชวงวัดใจ" อยางผมนี่ ตอนม.ปลาย เกรดฟสิกสไดนอยมาตลอด ,,, คะแนนเอ็นทวิชา ฟสิกสก็ไดนอย ฟองตัวเองอีก ,,, เจอเลยครับ "มีเรียนฟสิกสตั้ง 2 ตัวนะ มี
  4. 4. แล็บฟสิกสดวย จะไหวเหรอ" ,,, เจอลองดีอยางนี้ เราก็ตอบไปเลยครับวา "คิด วาไหว และจะพยายามใหดีที่สุดครับ/คะ" ,,, ในชีวิตมหาลัย วิชาไหนเราไมเกง มันก็เอาเกรดเอยาก อันนี้พอจะมองภาพ ออกนะครับ แตเชื่อผมเหอะ ถึงเราจะเอาเกรดเอในวิชานั้นๆยาก แตก็ใชวามัน จะติดเอฟกันงายๆ ,,, และผมก็ผานฟสิกสมาดวย D+ 2 ตัว (ha) ,,, ,,, ,,, 5.ถามหาพอ หาแม เออ อันนี้ไมไดกวนตีนนะครับ ,,, อาจารยอาจจะถามหาพอ หาแม ของเราจริงๆ ,,, หลายคนงงวา ทําไมตองถาม? ,,, เคสนี้ เผื่อไวในกรณีที่ผูปกครองมีความ ขัดของในการหาคาเลาเรียนใหเราครับ ,,, อาจารยก็จะถามวา พอ แมทําอาชีพ อะไร มีลูกกี่คน ติดขัดเรื่องการเงินไหม เราตองการทุนไหม ,,, ถาตองการ ให ตอบโดยไวเลยครับ อาจารยก็จะทําremarkไว ซึ่งก็เปนผลดีกับตัวเราเอง ในกรณีที่เราตองการทุน แตอาจารยไมถามเรา ใหเราชิงถามเองเลยครับ ,,, เรื่องทุนการศึกษานี่ เรื่องใหญ อยากลัว อยาอาย อาจารยเขาพรอมตอบอยู แลว ,,, ,,, ,,, 6.ถามหาพี่ ถามหาพอ หาแม แลวอาจจะมีถามหาพี่บาง แตอันนี้ออกแนวระลึกชาตินิดนึง ,,, ถาใครมีพี่หรือญาติที่เรียนคณะ/สาขา นั้นๆ ตลอดจนเปนที่รูจักของอาจารย ผูสัมภาษณ แกก็จะถามเลยวา เปนนองของ/รูจัก...หรือเปลา ,,, ใหรูไวเลยวา พี่หรือญาติของนองๆ อาจจะมีจุดเดนซักอยางนึง ที่เปนที่จดจําของอาจารยที่ ถาม ,,, สวนจะเปนจุดเดนดานดีหรือรายนั้น ก็ไปวัดดวงกันเอง (ha) แตขอนี้ไมตองซีเรียสอะไรมากครับ ถามมา ก็ตอบไปแคนั้นเอง ,,, ,,, ,,, 7.ถามหาอะไร? นอกจากทั้งหมดที่กลาวมาแลว จะมีคําถามอยูประเภทหนึ่ง ที่เราฟงแลว อาจจะเกิดความสงสัยวา อาจารยจะถามหาซอกตึกอะไรครับ? เชน "ชื่อแปลวา
  5. 5. อะไร", "ใครเปนคนตั้งชื่อให", "เมื่อคืนไปกินเหลากับรุนพี่มารึเปลา" หรือ "รุน พี่เลี้ยงเนื้อยางรานไหน" ก็ไมตองกงกงหรอกครับ คําถามเหลานี้ ดูเหมือนจะกวนตีน แตมันเปนการสราง ความผอนคลายและความคุนเคยใหกับพวกนองๆเองนั่นแหละ เพราะบางคน เขาไปเจออาจารยก็เกร็งจนรูตูดขมิบไป 30 รอบก็มี เดี๋ยวจะสัมภาษณไมรูเรื่อง กันพอดี ,,, ,,, ,, ก็คงจะพอเปนแนวทางไดบางไมมากก็นอย (ประโยคนี้ คํานํารายงานสงครู ชัดๆ -3-) หรืออาจจะทําใหนองที่กําลังจะไดเขาสัมภาษณเร็วๆนี้ ไดสบายใจ ขึ้น ,,, แตขอเตือนกอนวา ทั้งหมดที่วามา มันก็แคความเห็นของผมคนเดียว เทานั้น อานพอเปนแนวทางได แตอยาเชื่อทั้งหมด เตรียมตัวใหพรอม เปนตัว ของตัวเอง ผอนคลาย แตมั่นใจ แลวการสอบสัมภาษณเขามหาลัย ก็จะไมนา กลัวอีกตอไป

×