Paralelní Polis
Hacker Space
Hub3
Free House Cafe
Book Store
Net Art Gallery
Basement Lab
PARALELNÍ POLIS
Hledáme základ p...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Paralelni polisweb

925 views

Published on

PARALELNÍ POLIS.
Koncepce proti-autoritářského uspořádání společnosti pro nás nachází svůj význam i dnes, ačkoliv bychom již měli mít minulost diktatury za sebou.

Published in: Internet
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Paralelni polisweb

  1. 1. Paralelní Polis Hacker Space Hub3 Free House Cafe Book Store Net Art Gallery Basement Lab PARALELNÍ POLIS Hledáme základ pro komunitu, která doká- že vzdorovat tlakům na okrajování našich svobod a stavíme na pojmu PARALELNÍ POLIS. Koncepce proti- autoritářského uspořádání společ- nosti pro nás nachází svůj význam i dnes, ačkoliv bychom již měli mít minulost diktatury za sebou. Abychom mohli najít vlast- ní cestu do nejisté doby, chceme nabízet jiné per- spektivy budoucího vývoje s využitím nových techno- logií v silných autonomních komunitách. Chceme vést kritický dialog se zavedený- mi institucemi a hledat řeše- ní v aplikovaných koncep- tech jako jsou decentralizace ekonomik směřujících k vizím trvale udržitelného zachování zdrojů, svobodné- ho šíření myšlenek prostřednictvím necenzu- rovaného internetu, ochra- na soukromí ve virtuálním prostoru i mimo něj a otevřené zdroje duševního vlastnictví, které umožňují svobodný rozvoj kultury a vědy. Lidské společenství má vždy tendence budoucí hrozby podceňovat, a když přijdou, zpravidla už se s nimi nedo- káže vyrovnat. Máme teď v rukou veške- rou moc nových technologií a stále ještě dost svobody uskutečnit v plné míře své touhy a představy. Kdy jindy než teď a tady máme začít stavět na sobě. Dobrovolně přihlížíme tomu, jak naše společnost brzdí svůj vlastní rozvoj. Možná ze strachu z věcí příštích, snad i z touhy vytěžit poslední zbytky komodifiko- vané kultury. Paralelní polis je hozenou rukavicí všem, kdo věří, že budoucnost je v rukou každého z nás. Paralelní polis je otevřený prostor pro dialog o naší budoucnosti. PARALELNÍ POLIS Pojem PARALELNÍ POLIS se zrodil v souvislosti s hnutím, které se seskupilo kolem Charty 77. Koncept společenského uspořádání založený na spolupráci široké škály kulturních a myšlenkových proudů. Odmítnutí politického zřízení, ale zároveň nabídka dialogu jeho představitelům. Zdůraznění etických aspektů a nadřazení mravního postoje vůči politickému. PARALELNÍ POLIS Pozitivní perspektiva Paralelní polis: snaha o vytváření nezávislých struktur, které by ales- poň v omezené míře suplovaly “obecně prospěš- né a nezbytné funkce”. Hlavní pilíře: druhá kultura, paralelní školství, stínová ekonomika. Za hlavní úkol Paralelní polis označil autor pojmu Václav Benda rozvoj nezávislé informační sítě, která měla ve spolupráci se zahraničím (stejně jako v době vzniku Charty 77) seznamovat relativně velké množství občanů se stěžejními politickými dokumenty (whistleblowing). Vytváření vhodných podmínek pro vznik paralel- ních politických struktur Měly by zahrnout “širokou škálu úkolů od výchovy k občanskému vědomí a odpovědnosti přes vytváření podmínek pro politickou diskusi a formulaci teoretických názorů až po podporu konkrétních politických proudů a seskupení”. PARALELNÍ POLIS je centrum střetávání no- vých technologií, společenských věd a součas- ných uměleckých směrů, které poskytuje plodné prostředí, inovativní nástroje pro digitální výzkum a tvoří oporu pro svobodné experimentování. PARALELNÍ POLIS je živoucí inkubátor pro kreativitu a myšlení, kde se umělci s technology aktivně zapojují do společenského dění. PARALELNÍPOLISsevymezujevůčikonvencím, propaguje hackerství, podporuje komunitní spolupráci, bezplatně nabízí svůj program široké společnosti, vychovává další generace následovníků a vyzývá veřejnost ke sdílení vduchuotevřenosti:opensource,otveřenýobsah a otevřené šíření. PARALELNÍ POLIS naplňuje koncept kryptoanarchie Timothy C. May / Crypto Anarchist Manifesto: From: tcmay@netcom.com (Timothy C. May) Subject: The Crypto Anarchist Manifesto Date: Sun, 22 November 1992 Moderním světem prochá- zí přízrak, přízrak krypto- anarchie. Výpočetní technika stojí na bodu na zlomu, kdy bude schopna poskytnout jednotlivcům i celým skupinám možnost komunikovat spolu navzájem v naprosté anonymitě. Dvě osoby mohou vyměňovat zprávy, uzavírat obchody a vyjedná- vat smlouvy elektronicky, aniž by vůbec věděli, pravé jméno, nebo právní status druhé strany. Operace napříč sítěmi budou nevystopovatel- né, prostřednictvím rozšiřujících se šifrovaných aplikací, které budou přesměrovávány, a zá- sahuvzdorných schránek, které implementují kryptografické protokoly s téměř dokonalými pojistkami proti jakémukoli prolomení. Pověst bude mít zásadní význam, v obchodním styku bude hrát mnohem důležitější roli, než jakou hra- jí dnes roli hodnocení a reference. Tento vývoj bude od základu měnit povahu vládní regulace, schopnost danit a regulovat ekonomické vztahy, schopnost udržet informace v tajnosti, a dokon- ce změní podstatu důvěry a reputace. Technologie pro tuto revoluci - a jistě to bude revoluce společenská i ekonomická revoluce - existuje na úrovni teorie posledních deset let. Metody jsou založeny na šifrování pomocí veřej- ného klíče, systémech prokazování bez jakéko- liv další informace, a různé softwarové protokoly pro interakci, ověřování a potvrzování. Pozor- nost tomu až dosud byla věnována na vědec- kých konferencích v Evropě a USA, tyto konfe- rence pozorně sledovala Národní bezpečnostní agentura. Ale teprve v poslední době dosahují počítačových sítí a osobních počítače dostateč- nou rychlost, aby tyto myšlenky byly prakticky uskutečnitelné. A příští desetiletí přinese další přidanou rychlost, která umožní jejich ekonomic- kou proveditelnost a v podstatě nezastavitelnost. Vysokorychlostní sítě, ISDN, schránky odolné proti prolomení, čipové karty, satelity, satelitní vysílače , osobní počítače s vysokou operační pamětí a šifrované čipy a ve fázi vývoje jsou dal- ší z budoucích klíčových technologií. Státy se samozřejmě budou snažit zpomalit nebo zastavit šíření této technologie, budou zmiňovat obavy o národní bezpečnost, hrozby využívání technologií drogovými dealery a daňovými pod- vodníky, a budou hrozit obavami ze společenské dezintegrace. Mnohé z těchto obav budou na místě. Kryptoanarchie umožní volné nakládání s národním tajemstvím a umožní, aby se obcho- dovalo s ilegálními a ukradenými materiály. Ano- nymní elektronický trh bude dokonce umožňovat odporné trhy s vraždami a vydíráním. Různé kriminální a cizorodé živly budou aktivními uži- vateli krypto-sítě. To ale šíření kryptoanarchie nezastaví. Stejně jako technologie tisku změnila a zmírnila sílu středověkých cechů a struktury společen- ské moci, tak i kryptologické metody zásadně změní povahu korporací a vládních zásahů do ekonomických transakcí. V kombinaci s novými informačními trhy, bude kryptoanarchie vytvoří tekutý trh pro veškerý materiál, který lze vyjádřit slovy nebo obrazy. A stejně jako zdánlivě nevý- znamný vynález ostnatého drátu umožnil oplo- cení rozlehlých farem a zemědělských podniků, a tím navždy změnil pojetí pozemku a vlastnic- kých práv na Západě, tak i zdánlivě malý objev z tajemného odvětví matematiky přišel, aby se kleštěmi, které odstraní ostnatý drát kolem du- ševního vlastnictví . Povstaňte, nemáte co ztra- tit, leda své ostnaté dráty! HISTORIE A MYŠLENKA Hackerspace jako technolo- gicko-společenský fenomén vznikl v Berlíně před 30ti roky založením prvního světového hackerspace-u s názvem Cha- os Computer Club. Od počá- tečního setkávání se prvních počítačových nadšenců se pů- sobení Chaos Computer Clubu rozšířilo různými směry – od umělecko-technologických vy- lepšení (blinkenlights instalací na budovách), přez reflekotábí a vyjadřování se k aktuálním tématům jako celoplošné špe- hování občanů, snímání otis- ků prstů až po organizování největší a nejstarší hackerské konference na světě Chaos Communication Congress v Hamburgu, kam i letos byla skupina Ztohoven pozvána. Globální informatizace a ne- ustálá potřeba socializace a fyzického kontaktu zapříčinila za posledních 10 roků celo- světový nárůst hackerspejsů ve všech velkých městech s pestrým zaměřením – od uni- kátních genetických hackers- pejsů, které se věnují pocho- pení a analýze DNA, přez úzce hardvérové hackerspejsy vy- víjející vlastní specializovanou elektroniku, až po novodobé kryptoanarchistické společen- ství nadšenců reagujících na celoplošné radikální omezová- ní soukromí a svobody využi- tím digitálním kryptoměn, nebo anonymizačních technologií. Charakter a směřování ha- ckerspejsu sice určují jeho členové, ale nosná myšlenka hackerspejsů zůstává zacho- vaná – poskytovat fyzický pro- stor pro socializaci podobne smýšlejících lidí majících po- třebu zlepšovat a pochopit svět okolo sebe. V hackerspacech často funguje decentralizova- ný model zvaný „autokracie“, žádné autority – ti, kteří jsou aktivní, tak vedou ostatní, or- ganizují přednášky, nebo pra- cují na projektech. Díky elimi- naci autoritativní paradigmatu a „peer-to-peer“ vztazích jsou v hackerspacech studenti uči- teli a učitelé studenty, obvykle každý má ostatním co nabíd- nout a rozšířit hranice jejich poznání. I přes malý finanční rozpočet hackerspace před- stavuje také místo, kde je mož- né si vyzkoušet nejmodernější technologie(jako například 3D tiskárnu, vyrobit si vlastní har- ware, nebo odstředivku DNA). IDEA A POSLÁNÍ V době extremního technolo- gickéhom pokroku a současně stagnace vývoje společenské- ho sytému, který pomalu ale jistě směřuje k omezování in- dividuálních i ekonomických svobod, představuje hacker- space svou vlastní struktu- rou a způsobem efektivní a svobodu podporující protipól. Hackerspace si uvědomu- je ideologicko-technologické naplnění kryptoanarchistické- ho manifestu Timoty C. Maya jako i společenskou nevyhnut- nost decentralizace na všech úrovních společnosti počínaje kryptoměnami a alternativními platebnimi systémy a konče vytvářením malých flexibilních organizačních struktur posta- vených na nenásilí a dobro- volnosti. Hackerspace rozvíjí a veřejně propaguje liberalizační technologie jako kryptomě- ny, nebo anonymizační sítě umožňující chránit soukromí a svobodu všech lidí. Přirozeně reaguje na celosvětové stup- ňování ekonomických regulací osvětou decentralizovaných krypto free-marketů využívají- cích prvky reputace a „escrow services“. Nekomerční charakter ha- ckerspace a jeho nezávislost na státu, nebo EU, dramaticky zvyšuje jeho nezávislost a ob- jektivitu pri reflektování aktuál- ních společenských témat jako je například protiústavní „data retention“ zákon umožňující v Čechách a na Slovensku ce- loplošné monitorování všech občanů a současně zabez- pečuje maximální uměleckou svobodu projevu svých členů. AKTIVITY HACKER SPACE PARALELNÍ POLIS ● Organizování společen- sko-edukativních a odborně technických akcí (přednášky, workshopy...) ● Poskytování fyzického pro- storu a zázemí pro jiné umě- lecké a vědecko-technologioc- ké neziskové organizace. ● Spojování současného umě- ní (a jeho tvůrců) s vědou. ● Podporování a zastřešování různých uměleckých a vědec- kých projektů. ● Pořádání mezinárodních konferencí. ● Spolupráce s jinými světový- mi hackerspacy FINANČNÍ MODEL Je postavený primárně na členských příspěvcích (500 Kč měsíčně/dospělý 250 Kč měsíčně/student) z nichž je cílem pokrýt všechny provoz- ní náklady (nájem, energie, internet). Jakékoliv další dary ze strany podporovatelů, nebo sponzorů jsou využívané pri- márně na vylepšování prostor hackerspace, nebo nákupu speciálního zařízení. ČLENSKÁ ZÁKLADNA Hackerspace je otevřený pro- stor a vstřícný prostor, který experimentuje s lidským altru- ismem - naprostá většina or- ganizovaných akcí je veřejně dostupná za dobrovolný popla- tek. Zakládající členové hacker- space jsou členové umělecké skupiny Ztohoven a už existu- jícího úspěšně provozovaného hackerspace (progressbar), kteří se rozhodli propojit umění s technologiemi, díky čemuž si slibují unikátnost hackerspace celoevropského charakteru. BUDOUCNOST ● Získat společenskou reputa- ci a prestiž v otázkách IT bez- pečnosti, ochrany digitálního soukromí, nebo úniku osob- ních údajů. ● Vytvářet přirozený protipól současnému mainstreamu společenského systému. ● Dlouhodobě propagovat my- šlenky individuální a ekono- mické svobody. ● Posilovat a zdůrazňovat lid- skou individualitu a kreativitu s využitím moderních liberali- začních technologií. HACKER SPACE Základním cílem je podpora rozvoje vědomostí a zručnosti v oblasti technologií, umění, vědy a kultury. Co je Hackerspace? ● Otevřená vysoce kreativní komunita ● Koncentrace mladé technologické elity ● Nekomerční, nezisková a nezávislá organizace ● Prostor – kde lidé společně pracují a rozvíjejí projekty a sdílí své zájmy (věda, technologie, digital art) ● Alternativní vzdělávací instituce ● Inspirativní prostředí ● Laboratoř, dílna, přednášková posluchárna, klub FUNKCE HACKERSPACE ● Centrum vzdělávání a předávání si zkušeností ● Specializované pracovní skupiny pořádající pravidelně odborné přednášky, workshopy ... ● Prostor pro realizaci komunitních i individuálních projektů ● Poskytování základní infrastruktury členům: konektivita do internetu, video projektor, HW, 3D tiskárna, elektrolab, PRÁVNÍ FORMA ORGANIZACE ● nekomerční ● nezisková ● plně otevřená ● transparentní ● nezávislá PŘÍJMY HACKERSPACE ● Členské příspěvky - (vzhledem na požado- vanou nezávislost, co nejvíce základních výdajů (nájem) by mělo být pokryto z členských příspěvků) ● Sponzorské dary hacker space paralelní polis vzniká ve spolupráci s www. progressbar .sk HUB3 Coworkingový prostor s veškerým zázemím pro business inovativních podnikatelů, rozjezd start-upů, práci studentů, výzkumníků nebo geeků. Jedinečnost projektu dává myšlenkový základ vycházející z koncepce skupiny Ztohoven, která už více jak 10 let zásadním způsobem vstupuje do společenského dění nejen jako skupina, ale také jako jednotlivci v různých, kreativních oborech. HUB3 preferuje lidi i projekty, které mají ambici hledat nevšední řešení na všední problémy. Co je HUB3? Základní myšlenkou jenž dává smysl provozu Hubu je víra v sílu spolupráce, diverzity a příle- žitosti. Věříme v podporu schopných jednotlivců a jejich projektů, které mají mimo jiné i pozitiv- ní dopad na společnost a životní prostředí vů- bec. K základním službám Hubu by měl patřit, spolehlivý internet, příjemné prostředí, užitečné vybavení, dobrá káva a perfektní zázemí pro práci a setkávání. Hub si také klade za cíl sta- rat se o dobré akce v rámci spolupráce v celém komplexu Hacker House, což znamená přede- vším propojování, rozvojové programy, individu- ální podporu a to tak aby tyto příležitosti pomohly projektům u nás růst a mít co největší dopad. ČLENSTVÍ V HUBU 2 základní formy: a) Stálý člen, který má pronajaté výhradní místo u stolu za měsíční paušální poplatek b) Hodinová / denní sazba FREE HOUSE CAFE Black Hat Coffee, Fair trade káva a čaj, rakvičky s černou šlehač- kou... BOOK STORE PAGE5 Knihkupectví a vydavatelství spe- cializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik. Page5 je prostředím pro setká- vání, prolínání, poznávání, čtení i listování. Page5 je otevřený koncept s nekonečným počtem stran a listů. www.pagefive.com NET ART GALLERY Prostor pro prezentaci umělec- kých děl založených na moder- ních technologiích. Digitální a často interaktivní umě- lecká díla šířená primárně pro- střednictvím internetu. Galerie bude fyzicky propojena s kavárnou a knihkupectvím. BASEMENT LAB Sítotisk - malonákladové plakáty, publikace, noviny, ziny... 3D Print Lab Zázemí pro technologické experi- menty (FabLab) KÁVU / KNIHU / INSPIRACI / EXPERIMENT

×