төрийн тухай ойлголт

14,929 views

Published on

1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
 • надад эрх мэдлийн талаар мэдээлэл хэрэгтэй байна
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
14,929
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
279
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

төрийн тухай ойлголт

 1. 1. Сэдэв <br />Улс төр ба төрийн <br /> тухай ойлголт <br />
 2. 2. Хичээлийн зорилго <br /> Улс төр болоод төр нь хүмүүсийн амьдралд хэрхэн холбогддогийг олон талаас нь судлан тайлбарлах <br />
 3. 3. Хүлээгдэж буй үр дүн <br />Улс төр ба төр нь хүмүүсийн амьдралд хэрхэн холбогдож хэрхэн ойлгогдохыг олон өнцгөөс тайлбарлах<br />Улс төр ба төрийн үндсэн үзэл баримлалуудыг тайлбарлах <br />Улс төрийн тодорхой үйл явцад задлан,нэгтгэн дүгнэлт хийнэ. <br />
 4. 4. Óëñòºðãýæþóâý.<br />Ýðòíèéãðåêèéíõýëëýãýíäpolicuõýìýýõ ¿ã <òºðèéãóäèðäàõ óрëаã>, òºðèéíçîðèëãûã ò¿¿íèéíóòàã ,äýâñãýðèéíõ¿ðýýíäõèëèéí ÷àíàäàäõýðýãæ¿¿ëýõòîäîðõîéàðãàãýñýíóòãûãàãóóëæáàéíà.Íèéãìèéííýãá¿ëýãíºãºº õýñýãòýýõàðèëöàõäàà õ¿÷ õýðýãëýõýðõäýýðòóëãóóðëàñàíçàñàãëàëûíîíöãîéòºðºëãàð÷ èðýõ ¿åýñóëñòºð ¿¿ññýíàæýý.¯¿íèéãòºðèéíçàñàãëàëãýæáîëíî. <br />
 5. 5. Óëñòºðãýäãèéãýðäýìòýä ,ñóäëàà÷èäõýðõýíîéëãîæáàéâ?<br />Óëñòºðáîëçîðèëòòîäîðõîéëîõ,ò¿¿íèéãõýðýãæ¿¿ëýõòàëààðøèéäâýðãàðãàõ,àðãàõýìæýýàâ÷ áàéäàãóëñòºðèéíîðîëöîî<br />Óëñòºðèéãõ¿ì¿¿ñ áîëîíóëñòºðèéíáàéãóóëëàãóóäçàñãèéíýðõèéíòºëºº òýìöýëáîëæáàéäàãòîäîðõîéõ¿ðýýãýæõýëæáîëäîã<br />Àðàé ºðãºíóòãààðíüàâ÷ ¿çâýëóëñòºðíüõ¿ì¿¿ñèéãóäèðäàõóðëàãþì.<br />Ôðàíöèéíóëñòºðñóäëàà÷ Ô.Ïðî<br />
 6. 6. Óëñòºðãýäýãáîëýðõìýäýëäõ¿ðýõ,ýðõìýäëèéãòîãòîîæáàðüæáàéõáààøèãõîíæîîîëîõûíòóëäýðõìýäëèéãàøèãëàõàëáàäëàãûíàðãàõýðýãñëèéíöîãöþì. Èòàëèéíñýòãýã÷ Н.Ìàêèàâåëëè<br />Уëñòºðíèéãýìäýõ ¿íýòç¿éëñèéãýðõìýäýëäòóëãóóðëàíõóâààðèëàíáàéðøóóëàõ ¿éëÿâäàë<br />ÄýâèäÈñòîí<br />Óëñòºðáîëýðõìýäýëäîðîëöîõ,ò¿¿íèéãõóâààðèëàõàäíºëººëºõèéíòºëºº ýðìýëçýíòýìöýõÿâäàëáºãººä òºðóëñûíäîòîðõèõ¿ì¿¿ñèéíîëîíÿíçûíá¿ëýãëýëèéãá¿ãäèéãõàìààðñàíîíöëîãòîé.<br />Ãåðìàíûóëñòºðñóäëàà÷ ÌàêñÂåáåð<br />
 7. 7. Äýýðõòîäîðõîéëîëòóóäàäóëñòºðãýäýãáîë:<br />Øèéäâýðãàðãàõçàñãèéíýðõ ,ýðõìýäëèéíòºëºº,ò¿¿íäíºëººëºõá¿ëã¿¿äèéíòýìöýë<br />Õóóëèéíõ¿ðýýíäýõ ¿íýòç¿éë ,ýðõìýäëèéíõóâààðèëàëò ,ò¿¿íèéàøèãëàëò<br />Õ¿ì¿¿ñèéíòºðòýéõîëáîîòîé ¿éëàæèëëàãààãóäèðäàõóðëàããýñýííèéòëýãñàíààíóóäãàð÷ èðæáàéíà.<br />Ýäãýýðýýñ ¿çâýëóëñòºðèéãòàéëáàðëàõ ºðãºíáîëîíÿâöóóõî¸ðÿíçûíõàíäëàãàáàéãààáºãººä <br />Өðãºíóòãààðààóëñòºðèéãíèéãýìäýõøèéäâýðãàðãàõýðõìýäýë ,ò¿¿íäíºëººëºõ,îðîëöîõ,õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éëÿâöõýìýýíîéëãîäîгáîëÿâöóóóòãààðààóëñòºðèéãàëáàí ¸ñíûèíñòèòóòòàéáóþóòºð,çàñãèéíèíñòèòóò,îðîííóòãèéíçàñàãçàõèðãààçýðýãòýéõîëáîæ,òýäãýýðèéíõîîðîíäûíõàðèëöààíûòàëáàðãýæ ¿çäýã.<br />
 8. 8. Ìîíãîëûíïàðëàìåíò<br />
 9. 9. ЭрòíèéÃðåêèéíèõñýòãýã÷,ã¿íóõààíòàíÀðèñòîòåëü <Õ¿íáîëóëñòºðèéíàìüòàí> ãýæõýëжээ .<br />
 10. 10. Óëñòºðáàòºðèéíçàñàãëàëãýæþóâý? ò¿¿íèéÿëãàà.<br />Óëñòºðèéíáîäëîãûãçîðèëãî,àãóóëãûíòàëààñíüàâààä ¿çâýëòýðíüòºðèéíçàñàãëàëûãýçýìøèõ ,õóâààëöàõ,ýñâýë ò¿¿íèéãõÿçãààðëàõ, ýñýðã¿¿öýõ, ò¿¿íýýñçóãòàõûíòºëºº òýìöýëþì. Óëñòºðèéíçàñàãëàëáîëíèéãìèéíçîõèîíáàéãóóëëëàãàòàéòîäîðõîé õ¿÷íýýñõ¿íàìûíÿíçá¿ðèéíá¿ëãèéíõàðèëöààáà ¿йë àæèëëàãààãàà𠺺ðòºº ó÷ðóóëàõáýðõøýýëýñýðã¿¿öëèéãäàâàíòóóëæ ººðèéíçîðèãõ¿ñëèéãýðõç¿é,¸ññóðòàõóóíûçýðýãíèéòëýãõýìõýìæýýãýýðõ¿ëýýíçºâøººð¿¿ëýõ ÷àäâàðþì. Òýãýõëýýðóëñòºðèéíçàñàãëàëíüñàéíäóðûí ¿íäñýíäýýðþìóóýñâýëàðãàã¿éíýðõýíäõ¿ëýýíçºâøººðºãäñºíóëñòºð,ýðõç¿é,¸ññóðòàõóóíûõýìõýìæýýí¿¿äýýðçîõèöóóëàãääàãçàñàãëàëþì.<br />Óëñòºðèéíçàñàãëàëûí ¿íäñýíõýëáýðíüòºðèéíçàñàãëàëþì.Òºðèéíçàñàãëàëá¿õýíóëñòºðèéíçàñàãëàëþì. Õàðèíóëñòºðèéíçàñàãëàëûíçºâõºíòºðèéíçàñàãëàëòºäèé㺺ð îéëãîæ ¿ë áîëíî.<br />
 11. 11. Òºðãýæþóâý? <br />Òºð ¸ñíûñýòãýëãýý,ñóðãààëèóäíü ò¿¿õýíõºãæëèéíõºº ÿâöàäîëîí ¿å øàòûãäàìæèíõºãæèæèðñýíáºãººä òºðãýæþóâý? ãýäýãàñóóëòûãýðò ¿åýñýä¿ãýýõ¿ðòýëòºðèéí ¿¿ñëèéíòóõàéîíîëñóðãààëèóäûííýãýíàäèëñóäëàà÷èäòóíîëîíÿíçààðîéëãîæ,òîäîðõîéëæèðñýíõýäèé ÷ åðºíõèé人 òºðäõàíäàõñîöèîëîãèéíáîäîëõóóëüç¿éíõî¸ðäàõüõàíäëàãàáàéíà<br />Ñîöèîëîãèéíõàíäëàãààðòºðíüòîäîðõîéíóòàãäýâñãýðèéíõ¿ðýýíäõ¿íàìûãýðõç¿éí ¿íäñýíäýýðóäèðääàãóëñòºðèéííèéòëýãýðõìýäëèéíçîõèîíáàéãóóëàëò , èíñòèòóòèéãõýëäýãáîëõóóëüç¿éíõàíäëàãààðòºðíüõóóëèàðõýëáýðøñýíóëñòºðèéííèéòëýãýðõìýäëèéãòîäîðõîéíóòàãäýâñãýð ,õ¿íàìûíõ¿ðýýíäõýðýãæ¿¿ëýã÷ õóóëèéííèéëáýðöîãöãýæ ¿çýæáîëäîã.<br />
 12. 12. Òóõàéíóëñûíõ¿íàìûãá¿õýëäíüçàõèðàõ ,àëáàäàõçàìààðòîãòâîðòîéáàéäëûãõàíãàõ<br />ßíçá¿ðèéíõ¿íàì ¿éëäâýðëýëýýÿâóóëæ,õýðýãöýýãýýõàíãàõîðîíñàéòàéáàéõ ¿¿äíýýñíóòàãäýâñãýðýýáèåáèåíýýñýýçààãëàõ<br />Төр үүсэхэд нөлөөлсөн хүчин зүйл <br />Õºäºëìºðèéíõóâààðü,áàÿëãèéíõóрèìòëàëäòóëãóóðëàñàííèéãìèéíñîöèàëüá¿òöèéí ººð÷ëºëòáèéáîëæíèéãìèéíäýä,äîîääóíäàíãè,äàâõðààáèéáîëñîí<br />Õ¿ì¿¿ñèéí Ẻãíºðºë,ñóóðüøèëáèéîëñîííüãàçàðíóòãèéãýçýðõýõ,óãñààòíûíèéòëýãá¿ðýëäýõ,óëìààðòºðèéíñàëøã¿éøèíæ-õ¿íàìáèéáîëîõíºõöëèéãá¿ðýëä¿¿ëñýíá<br />Íèéãìèéíòîìîîõîíòîãòâîðòîéá¿ëýãõ¿ì¿¿ñèéíõýðýãöýýñîíèðõîëãîëãîëÿëãààáèéáîëñîíòóëòýäãýýðèéíõàðèëöààãçîõèöóóëàõ<br />̺í õ¿÷èðõèéëýë,íèéãìèéíãýðýý,áóñäûíòóðøëàãà-çàãâàðçýðýãíüòºðèéí ¿¿ñýëäíºëººëñºíáóñàä õ¿÷èíç¿éë<br />
 13. 13. Òºðèéíîíöëîãøèíæ¿¿ä.<br />Óëñòºðèéíñèñòåìèéíáóñàäá¿ðäë¿¿äýä ¿ë õàìààðàõ,çºâõºíòºðäõîëáîãäîõîíöëîãèéííèéëáýðöîãöûãòºðèéíøèíæãýäýã.Òºðèéíøèíæèéãá¿ðä¿¿ëæáàéãààòýðç¿éëíü:<br />íóòàãäýâñãýð<br />õ¿íàì<br />íèéòëýãýðõìýäýëþì<br />Нийтлэг эрх мэдэл <br />Төрийн үндсэн шинж<br />Нутаг дэвсгэр <br />Хүн ам <br />
 14. 14. Òºðèéííýããîëøèíæáîëòºðèéíá¿ðýíýðõìýäýëäõàìààðàõîðîíçàéáóþóíóòàãäýâñãýðþì.Íóòàãäýâñãýðíüòîäîðõîéóëñûíá¿ðýíýðõýäõàäãàëàãäàæáóéõèëõÿçãààðá¿õèéäýëõèéíáºìáºðöãèéííýãõýñýãþì.Óëñûíõèëíóòàãäýâñãýðèéí íэãýíàäèëõàëäàøã¿éç¿éëáºãººä ò¿¿íèéãçºð÷èõèéãòóõàéíóëñûíá¿ðýíýðõýòáàéäàëäõàëäñàíãýæîëîíóëñûíýðõç¿éä ¿çäýãáàéíà<br />Òºðèéí 2 äàõüãîëøèíæáîëõ¿íàìíüòºðóëñ ¿¿ñýõ,îðøèõ ¿íäýñ,ãîëñóáúåêòìºí.Õøíàìáîëòóõàéíóëñûííóòàãäýâñãýðäýýðîðøèíñóóãààçàõìðàõ,çàõèðàãäàõõàðèëöààíäîðøèõõ¿ì¿¿ñèéííèéëáýðöîãöìºí.Õ¿íàìûíá¿ðýëäýõ¿¿íäòóõàéíóëñûíõàðúÿàòáîëîíõàðúÿàòáóñõ¿ì¿¿ñ áàãòàõáºãººä “àðäò¿ìýí” ãýñýíîéëãîëòîîñ ºðãºíàãóóëãàòàé.<br />Òºðèéíãóðàâäàõüøèíæíüíèéòëýãýðõìýäýëþì.Íèéòëýãýðõìýäýëíüóëñòºðèéíýðõìýäëèéíäýýðõàøãèéãèëýðõèéëýíõàìãààëäàã. íèéòýðäàãàæìºðäºõíýðõç¿éíõýìõýìæýýãòîãòîîæ,áèåë¿¿ëæõàìãààëäàã<br />íèéòõ¿íàìààðõ¿ëýýíçºâøººðñºíõýëáýðþì.Ýíýýðõìýäëèéãçºâõºíòºðõýðýãæ¿¿ëäýãó÷ðààñòºðèéíñàëøã?¿é øèíæèäõàìààðíà.Òºðèéíýðõìýäëèéãíèéòëýããýæòîäîòãîõûíõóóëüç¿éí ¿íäýñíü:<br />íèéòíóòàãäýâñãýð,õ¿íàìûã ¿ðýíõàìàðäàã<br />íèéòèéí ºì÷èäòóëãóóðëàíýðõìýäëýýõýðýãæ¿¿ëäýã<br />íèéòëýãäñýíáàéäàã<br />6. íèéòóëñ ¿íäýñòíèéãäîòîîä,ãàäààäàäá¿ðýíýðõòýéòºëººëäөãòîðøèíî.<br />
 15. 15. Òºðèéíýðõìýäýë,ò¿¿íèéîíöëîã.Òºðèéíýðõìýäëèéíýõñóðâàëæíüàðäò¿ìíèéõ¿ñýëçîðèãáàéõ ¸ñòîé.Ýíýíüàðäò¿ìíýýñ ¯íäñýíõóóëèéíäàãóóõóóëüòòºðèéãã¿éöýòãýõ,ø¿¿õ ýðõìýäëèéíáàéãóóëëàãàäøèëæ¿¿ëñýí,àðäò¿ìíèéõ¿ñýëçîðèëãîäòóëãóóðëàñàíòºðèéíõ¿ñýëçîðèãèéí õ¿÷ ìºí.<br />Òºðèéíýðõìýäëèéãõýðõýí ,ÿàæõóâààðèëàõòóõàéàñóóäàëñóäëààäûíàíõààðëûãòàòàæèðñýíáºãººä ¿¿íäÀíãëèéíôèëîñîôè÷,óëñòºðèéíç¿òãýëòýí,ëèáåðàëèçìûíîíîëûã ¿íäýñëýã÷äèéííýãÆ.Ëîêê /1632-1704/, Ôðàíöûíôèëîñîôè÷,ñîöèîëîãè÷,ýðõìýäýëõóâààðèëàõîíîëûã ¿íäýñëýã÷ Ø.Ìîíòåñêüå /1689-1755/ íàðèõýýõýí ¿¿ðýãã¿éöýòãýñýíþì.<br />
 16. 16. Òºðèéíýðõìýäëèéãõóâààðèëàõçàð÷èìíü:<br />Òºðèéíáàéãóóëëàãóóäûíõîîðîíäõºäºëìºðèéíòîäîðõîéõóâààðüáàéäàã<br />Àðä÷èëñàííèéãýìäýõãóðâàíçàñàãëàëíýãíüíýãèéãýýõÿíàæáàéäàã<br />Íýãíüõýòäàâàìãàéëàõààñ “õÿçãààðëàí” òýðãóðâûí õ¿÷íèéõàðèëöààãòýíöâýðæ¿¿ëæ,òýäãýýð íьõàðüöàíãóéáèåäààñàíáàéäàëòàéîðøäîãÿâäàëþì.<br />
 17. 17. Төрийн эрх мэдлийн хувиарлалт <br />Хууль тогтоох эрх мэдэл <br />Гүйцэтгэх эрх мэдэл <br />Шүүх эрх мэдэл <br />Парламент <br />Ерөнхийлөгч, Засгийн газар <br />Шүүх байгуулага <br />
 18. 18. Ìîíãîëäàõüòºðèéíýðõìýäëèйн õóâààðèëàëò.<br />Ìîíãîëóëñ 1992 îíûøèíý ¿íäñýíõóóëèàðààòºðèéíýðõìýäëèéãõóâààðèëàâ.ÝíýíüÌîíãîëóëñûí ¯íäñýíõóóëèéí 20-ð ç¿éëä “õóóëüòîãòîîõýðõìýäëèéããàãöõ¿¿ ÓëñûíÈõÕóðàëä õàäãàëíà”,38-ð ç¿éëä “ÌîíãîëóëñûíÇàñãèéíãàçàðáîëòºðèéíã¿éöýòãýõäýýäáàéãóóëëàãàìºí”, 47-ð ç¿éëä “Ìîíãîëóëñàä ø¿¿õ ýðõìýäëèéããàãöõ¿¿ ø¿¿õ õýðýãæ¿¿ëíý” ãýñíýýñõàðàãäàíà.Ìîíãîëóëñàäòºðèéíýðõìýäëèéãõóâààðèëàñàííü ¯íäñýíõóóëüáîäèòîéîðøèõõóóëüç¿éí ¿íäñèéãá¿ðä¿¿ëæ,óëìààðèðãýíèéíèéãýì,àðä÷èëñàí ¸ñ òºëºâøñºíõºãæèõíºõöºëáîëñîíþì.<br />
 19. 19. Òºðèéí ÷èã ¿¿ðýã.<br />Íèéãìèéíàìüäðàëûíõ¿ðýýíäòºðººñ çààâàëã¿éöýòãýõ ¸ñòîéýðõç¿éíáîëîíçîõèîíáàéãóóëàëòûí ¿éëàæèëëàãààíû ¿íäñýí ÷èãëýëèéãòºðèéí ÷èã ¿¿ðýããýäýã.<br />Òºðèéí ÷èã ¿¿ðãèéãáóñàäáàéãóóëëàãûíõòàéõàðüöóóëàõàääàðààõîíöëîãøèíæòýé.<br />Çàéëøã¿é.Ýðõç¿éíáîëîíáóñàäàðãàõýðýãñëýýðõàìãààëàãäàæ,áàòàëãààæñàíáàéõààñãàäíàòºðîðøèíáóéíóòãàó÷èðáîëäîã<br />Ò¿ãýýìýë.Óëñûííóòàãäýâñãýð,õ¿íàìûãá¿õýëäíüõàìàð÷,òºðèéíá¿õáàéãóóëëàãà,àëáàíòóøààëòàí ò¿¿íäçàõèðàãäìàëáàéíà<br />Ǻâõºííèéòëýãýðõàøãèéãòóñãàæèëýðõèéëäýã.¯íäýñíèéÿçãóóðýðõàøèãò ¿éë÷èëæ,ò¿¿íèéãõàìãààëäàã<br />Áàéíãûí,òîãòâîðòîé,òàñðàëòã¿é.Òºðèéíäýãëýì,õºãæëèéíò¿âøèí,óäèðäëàãûíõýëáýðçýðãýýñ ¿ë õàìààðàëòàé<br />Òºðèéí ÷èã ¿¿ðãèéã ¿éëàæèëëàãààíûøèíæ ÷àíàðààðíü:<br />äîòîîä<br />ãàäààä ÷èã ¿¿ðýããýæÿëãàí ¿çýæáîëíî<br />
 20. 20. Төрийн чиг үүрэг <br />Дотоод <br />Гадаад <br />Улс төрийн <br />Эдийн засгийн <br />Эрх зүйн <br />Дэлхийн улс орнуудтай харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өрнүүлэх<br />Улс орноо батлан хамгаала х<br />нийгмийн<br />Оюун санааны <br />
 21. 21. Төрийн хэлбэр ангилал <br />Төрийн удирдлагын хэлбэр <br />Хаант төр <br />Бүгд нйарамдах төр <br />Хэмжээт эрхэт хаант төр <br />Хэмжээгүй эрхэт хаант төр <br />Аристократач<br />БН төр <br />Демократач БН төр <br />Язгууртны төр <br />Үндсэн хуульт төр <br />Парламентийн төр <br />Ерөнхийлөгчийн засаглалтай <br />Парламентийн засаглалтай <br />холимог<br />
 22. 22. Жишиг даалгавар Эрэгцүүлэн ярилцах асуултууд<br />Улс төр гэдэг асуудлаарх судлаачдын тодорхойлолтонд нийтлэг санаанууд юу байна вэ.<br />Улс төрийн засаглал , төрийн засаглалын гол ялгаа юунд орших вэ. <br />Төр хэрхэн үүсэж хөгжсөн тухай онолууд ялгаатай байдгийн учир юу вэ. <br />Төрийн эрх мэдлийн онцлог шинжүүдэд юу юуг хамааруулан авч үздэг вэ. <br /> Хамтаар амьдарч буй хүмүүс яагаад төр зөсөг хэрэгтэй вэ. <br />Төрийн нийгэмд гүйцэтгэх үүрэгээс хамгийн чухал нь юу вэ. <br />
 23. 23. Бодлого дасгал <br />Габирель Тард “ Сэтгэгч амьтан –хүнд нийгмийн ,хувийн аливаа зөрчил мөргөлдөөн тэмцлээс гарх арга замыг эрж олох , бусдын арга туршлагийг авч хэрэглэх, хүсэл итгэл,эрмэлзэл, мэдлэг байдаг .Энэ шинж нь хөгжсөөр нийгмийн дэг журмын хэм хэмжээ, эрх мэдэл ,түүний зохион байгуулалтын хэлбэр буй болсон” гэжээ. <br /> А. Та үүнтэй санал нийлэх үү. Яагаад гэдгийг үндэслэн тайлбарла <br /> Б. Энэ баримтын давуу болон сул талыг тайлбарла. <br /> В. Энэ баримтлал төрийн үүслийн тухай аль онолд хамаарах вэ. <br />
 24. 24. Бодлого, дасгал <br />Дараах 3 өгүүлэмжийн нэгийг нь сонож тайлбарла <br />Хүн бол улс төрийн амьтан /Аристотель <br />Улс төр бол хамт амьдрах урлаг /Платон <br />Платон “Төр улс оршиход наад зах нь дөрвөөс таван хүн хэрэгтэй гэж бичсэн байдаг.Тэрбээр ямар санааг илэрхийлсэн гэж бодож байна. вэ.<br />Дараах ухагдахууныг асуултын хариулт гэж үзвэл та ба бүхэн асуултыг нь зохио <br /> А. Төр Б. Улс төр <br />Дараах ухагдахуунуудаар нэг догол мөрт багтсан тайлбар бичнэ үү<br /> А. Нийтийн үйл хэрэг Б. Хамтын шийдвэр гаргах үйл явц <br /> В. Төрийн бүрэн эрх <br />
 25. 25. Эсээ бичих сэдвүүд <br />Төрийн онцлог шинжийг монголын жишээн дээр тайлбарлах <br />Төрийн эрх мэдлийн онцлог шинж юу вэ.<br />Монгол дахь төрийн мэдлийн хувиарлалт ямар байна. <br />Манай улс эрх зүйт төртэй юу ,социал төртэй юу.<br />Парламентийн засаглал манай улсад тохирч байна уу<br />Хэрвээ би Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан бол <br />“Төрийн минь сүлд өршөө” хэмээхийн учир <br />

×